ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 263

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
3 септември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 936/2014 на Комисията от 22 август 2014 година за забрана на риболова на синя молва във води на ЕС и международни води от зони II и IV от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

1

 

*

Регламент (ЕС) № 937/2014 на Комисията от 22 август 2014 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIf и VIIg от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 938/2014 на Комисията от 2 септември 2014 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, чрез внос на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 939/2014 на Комисията от 2 септември 2014 година за установяване на удостоверенията, посочени в членове 5 и 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 940/2014 на Комисията от 2 септември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/640/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата, създаден с Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество в областта на културата

23

 

 

2014/641/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 1 септември 2014 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални прояви в Съюза (нотифицирано под номер С(2014) 6011)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 936/2014 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2014 година

за забрана на риболова на синя молва във води на ЕС и международни води от зони II и IV от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 година.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

22/TQ43

Държава членка

Обединено кралство

Запас

BLI/24-

Видове

Синя молва (Molva dypterygia)

Зона

Води на Съюза и международни води от зони II и IV

Дата на въвеждане на забраната

4.8.2014 г.


3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 937/2014 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2014 година

за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIf и VIIg от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 година.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

23/TQ43

Държава членка

Ирландия

Запас

SOL/7FG.

Видове

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

VIIf и VIIg

Дата на въвеждане на забраната

6.8.2014 г.


3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 938/2014 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2014 година

за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, чрез внос на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините.

(2)

Искането бе подадено на 23 юли 2014 г. от Европейската асоциация на производителите на велосипеди (ЕВМА) от името на 15 производители на велосипеди от Съюза.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, разглеждан във връзка с възможното заобикаляне, са велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) без двигател, понастоящем класирани в кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70 и с произход от Китайската народна република („разглежданият продукт“).

(4)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в предходното съображение, но е изпращан от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали е деклариран с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините, понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт („продуктът, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(5)

Действащите понастоящем мерки, които евентуално се заобикалят, са антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета (2).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(6)

Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че антидъмпинговите мерки върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република се заобикалят посредством претоварване през Камбоджа, Пакистан и Филипините и операции по комплектуване, извършвани в тези държави.

(7)

Представените prima facie доказателства са описаните по-долу.

(8)

От искането става ясно, че след налагането на мерките и разширяването на техния обхват с Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета (3), така че да включват вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, е настъпила значителна промяна в схемите на търговия, включващи износ от Китайската народна република, Камбоджа, Пакистан и Филипините за Съюза, като за такава промяна няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото.

(9)

Тази промяна изглежда произтича от претоварването на велосипеди с произход от Китайската народна република през Камбоджа, Пакистан и Филипините за Съюза и от операциите по комплектуване, извършвани в Камбоджа, Пакистан и Филипините.

(10)

Освен това искането съдържа достатъчно prima facie доказателства за това, че коригиращият ефект от съществуващите антидъмпингови мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както в количествен, така и в ценови аспект. Вносът на значителни количества от продукта, предмет на разследването, изглежда е заменил вноса на разглеждания продукт. Освен това са налице достатъчно prima facie доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, се извършва по цени, по-ниски от непричиняващата вреда цена, определена в рамките на разследването, довело до съществуващите мерки.

(11)

На последно място, искането съдържа достатъчно prima facie доказателства за това, че цените на продукта, предмет на разследването, са дъмпингови по отношение на установената по-рано нормална стойност за разглеждания продукт.

(12)

В случай че в хода на разследването се установят практики на заобикаляне през Камбоджа, Пакистан и Филипините, които са различни от претоварването и операциите по комплектуване и които попадат обхвата на член 13 от основния регламент, тези практики също могат да бъдат предмет на разследването.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(13)

С оглед на изложеното по-горе Комисията заключи, че са налице достатъчно доказателства, които обосновават започването на разследване на основание член 13, параграф 3 от основния регламент и въвеждането на регистрационен режим за вноса на продукта, предмет на разследването, независимо дали е деклариран с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(14)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Камбоджа, Пакистан и Филипините, на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Китайската народна република, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на органите в Китайската народна република, Камбоджа, Пакистан и Филипините. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(15)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията преди изтичането на срока, определен в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, определен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, важи за всички заинтересовани страни.

(16)

Органите в Китайската народна република, Камбоджа, Пакистан и Филипините ще бъдат съответно уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(17)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице конкретни основания те да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на внос от регистрационен режим или от мерки

(18)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продукта, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или от мерките, ако не представлява заобикаляне.

(19)

Тъй като възможното заобикаляне се осъществява извън Съюза, в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент на производители в Камбоджа, Пакистан и Филипините на велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) без двигател, може да бъде предоставено освобождаване, ако покажат, че не са свързани (4) с производител, спрямо когото се прилагат мерките (5), и ако бъде установено, че не участват в практики на заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да получат освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(20)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в хода на разследването се установи заобикаляне, могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на въвеждане на регистрация на този внос, изпращан от Камбоджа, Пакистан и Филипините.

Ж.   СРОКОВЕ

(21)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид в хода на разследването,

производителите от Камбоджа, Пакистан и Филипините могат да поискат освобождаване от регистрационния режим по отношение на вноса или от мерките,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(22)

Обръща се внимание на обстоятелството, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(23)

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(24)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

(25)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването за тази страна може да бъде по-неблагоприятен, отколкото ако тя е съдействала.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(26)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(27)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6).

K.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(28)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията към генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до преписката, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват в пълна степен правото си на защита.

(29)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност да се проведе изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи.

(30)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Започва разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, с цел да се определи дали с вноса в Съюза на велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) без двигател, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712003020 и 8712007092), изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините, се заобикалят мерките, наложени с Регламент (ЕС) № 502/2013.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи предприемат целесъобразни мерки за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

С регламент Комисията може да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим по отношение на вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, подали искане за освобождаване от регистрационен режим, за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

Член 3

1)

Въпросниците трябва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

2)

Ако представените от заинтересованите страни изложения трябва да бъдат взети предвид по време на разследването, страните трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмена форма и подадат попълнения въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

3)

Производителите в Камбоджа, Пакистан и Филипините, които искат освобождаване от регистрационния режим по отношение на вноса или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

4)

Заинтересованите страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5)

От заинтересованите страни се изисква да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа, озаглавен „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВИЯТА“, публикуван на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, номер на телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително и принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква по силата на настоящия регламент, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, трябва да бъдат обозначени с надпис „Limited“ („С ограничен достъп“) (7) и в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент трябва да бъдат придружени от неповерителна версия, обозначена с надпис „For inspection by interested parties“ („За справка на заинтересованите страни“).

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-R608-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета от 29 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 153, 5.6.2013 г., стр. 17).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета от 29 май 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 153, 5.6.2013 г., стр. 1).

(4)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1), отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(5)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, по отношение на които се прилагат действащите мерки относно вноса с произход от Китайската народна република (първоначалните антидъмпингови мерки), все пак може да бъде предоставено освобождаване, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, по отношение на които се прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за заобикаляне на първоначалните мерки.

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(7)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 939/2014 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2014 година

за установяване на удостоверенията, посочени в членове 5 и 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

За правилното прилагане на Регламент (ЕС) № 606/2013 следва да бъдат изготвени две удостоверения.

(2)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани от Регламент (ЕС) № 606/2013 и следователно са обвързани от настоящия регламент.

(3)

Дания не е обвързана нито от Регламент (ЕС) № 606/2013, нито от настоящия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 606/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Формулярът, който следва да се използва за заявление за издаване на удостоверение по член 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013, е формуляр I, установен в приложение I.

2.   Формулярът, който следва да се използва за заявление за издаване на удостоверение по член 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013, е формуляр II, установен в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image


3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 940/2014 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0707 00 05

TR

109,3

ZZ

109,3

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

197,4

CL

177,2

TR

73,3

UY

177,3

ZA

183,9

ZZ

161,8

0806 10 10

BR

167,6

EG

207,2

TR

119,4

ZZ

164,7

0808 10 80

BR

63,0

CL

106,4

NZ

139,9

ZA

129,6

ZZ

109,7

0808 30 90

CL

96,0

CN

92,5

TR

125,4

XS

48,0

ZA

113,4

ZZ

95,1

0809 30

MK

73,4

TR

128,2

ZZ

100,8

0809 40 05

BA

34,7

MK

36,8

ZZ

35,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 септември 2013 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата, създаден с Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество в областта на културата

(2014/640/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 167, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 април 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да договори Споразумение за свободна търговия с Република Корея от името на Европейския съюз и неговите държави членки.

(2)

Преговорите приключиха и Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (1) („споразумението“) беше подписано на 6 октомври 2010 г. Споразумението съдържа протокол относно сътрудничеството в областта на културата („протоколът“), който съгласно член 1 от същия протокол определя рамката, в която страните си сътрудничат с цел улесняване на обмена по отношение на културните дейности, продукти и услуги, включително и в аудиовизуалния сектор.

(3)

В съответствие с член 15.10, параграф 5 от споразумението то започна да се прилага временно съгласно Решение 2011/265/ЕС на Съвета (2) („решението“), считано от 1 юли 2011 г., при условие за сключването му на по-късна дата.

(4)

Съгласно член 3 от решението член 4.3, член 5.2, член 6.1, член 6.2, член 6.4, член 6.5 и членове 8, 9 и 10 от протокола не се прилагат временно.

(5)

В съответствие с член 4, параграф 1 от решението Комисията следва да извести Корея в писмена форма за намерението на Съюза да не продължава срока на правото за съвместно продуцирани аудиовизуални творби по член 5 от протокола, в съответствие с процедурата по член 5.8 от протокола, освен ако въз основа на предложение на Комисията Съветът не се съгласи срокът на правото да бъде продължен четири месеца преди изтичането му. Ако Съветът се съгласи да продължи срока на правото, задължението за известие става отново приложимо в края на подновения срок на правото. Конкретно по отношение на продължаването на срока на правото Съветът следва да вземе решение с единодушие.

(6)

Член 3 от протокола предвижда създаването на Комитет за сътрудничество в областта на културата, който, наред с другото, следва да наблюдава прилагането на протокола.

(7)

В съответствие с член 6 от решението представителите на Съюза в Комитета за сътрудничество в областта на културата следва да бъдат старши служители както от Комисията, така и от държавите членки, които имат познания и опит в областта на културните въпроси и практики и които следва да представят позицията на Съюза в съответствие с Договора.

(8)

Решенията на комитета не следва да предоставят права или налагат задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Съюза или държавите членки.

(9)

Подготвителните органи на Съвета, компетентни в областта на културата и аудиовизуалните въпроси, следва да бъдат включени на ранен етап в изготвянето на позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата.

(10)

Настоящото решение следва да не засяга съответните области на компетентност на Съюза и на държавите членки.

(11)

Съюзът следва да определи позицията, която да заеме в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество в областта на културата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата, създаден съгласно Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество в областта на културата, се основава на проекта за решение на Комитета за сътрудничество в областта на културата, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 септември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. JUKNA


(1)  ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 6.

(2)  Решение 2011/265/ЕС на Съвета от 16 септември 2010 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № … НА КОМИТЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЕС — КОРЕЯ

от

за приемане на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество в областта на културата

КОМИТЕТЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА,

като взе предвид Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, подписано в Брюксел на 6 октомври 2010 г., и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 3 от Протокола относно сътрудничеството в областта на културата (наричан по-долу „Протоколът“) се предвижда създаването на Комитет за сътрудничество в областта на културата (наричан по-долу„Комитетът“).

(2)

Комитетът следва да изпълнява всички функции на Комитета по търговия във връзка с протокола в съответствие с член 3.3 от протокола.

(3)

Комитетът следва да приеме свой процедурен правилник,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Процедурният правилник на комитета се приема в съответствие с изложения в приложението текст.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на

Съставено в … на …

За Комитета за сътрудничество в областта на културата

Първи заместник-министър

Министерство на културата, спорта и туризма на Република Корея

[попълва се от представителите на Корея]

Генерален директор на Генерална дирекция „Образование и култура“

Европейска комисия


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Член 1

Състав и председателство

1.   Комитетът за сътрудничество в областта на културата (наричан по-долу „Комитетът“), предвиден в член 3. 1 от Протокола относно сътрудничеството в областта на културата (наричан по-долу „Протоколът“) към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (наричано по-долу „Споразумението“), изпълнява всички функции на Комитета по търговия във връзка с протокола, в съответствие с член 3.3 от протокола, и наблюдава прилагането на протокола.

2.   Комитетът се състои от представители на Комисията и на държавите членки, които по темите в областите от тяхна компетентност могат да бъдат представлявани от председателството на Съвета на Европейския съюз, от една страна, и от представители на Корея, от друга страна. В съответствие с предвиденото в член 3.1 от протокола тези представители са старши служители от администрацията на всяка от страните, които имат познания и опит в областта на културните въпроси и практики.

3.   Комитетът се председателства съвместно от генералния директор на Службата за формулиране на политиката в областта на културата към Министерството на културата, спорта и туризма на Корея и от директора по въпросите на културата и медиите в Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия. Всеки председател може да бъде представляван от съответно определени лица.

Член 2

Представителство

1.   Всяка от страните съобщава на другата страна списъка със своите членове на комитета. За воденето на списъка отговаря секретариатът на комитета.

2.   Член на комитета, който желае да бъде представляван от заместник, съобщава на председателите на комитета името на своя заместник преди заседанието, на което трябва да бъде представляван. Заместникът на член на комитета упражнява всички права на този член.

Член 3

Заседания

1.   Комитетът заседава най-малко веднъж годишно, както и по искане на някоя от страните, когато е необходимо. Заседанията се провеждат последователно в Брюксел и в Сеул, освен ако страните постигнат съгласие за друго. По съгласие на двете страни заседанията на комитета може да бъдат провеждани чрез видео- или телеконферентна връзка.

2.   Всяко заседание на комитета се свиква от секретариата на комитета на дата и място, за които са постигнали съгласие двете страни. Уведомлението за свикване на заседанието се изпраща от секретариата на комитета на членовете на комитета не по-късно от три месеца преди началото на заседанието, освен ако страните не са постигнали съгласие за друго.

Член 4

Делегации

Членовете на комитета могат да бъдат придружавани от длъжностни лица. Преди всяко заседание председателите на комитета се уведомяват за предвидения състав на делегациите, които ще присъстват на заседанието.

Член 5

Наблюдатели и експерти

Председателите на комитета могат да отправят покана към наблюдатели и експерти да присъстват на заседанията на ad hoc основа.

Член 6

Секретариат

Националните звена за контакт, посочени в член 3.4 от протокола, извършват съвместно дейността на секретариат на комитета.

Член 7

Документи

Когато обсъжданията на комитета се основават на разяснителни писмени документи, тези документи се номерират и разпространяват от секретариата като документи на комитета.

Член 8

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, адресирана до председателите на комитета, се изпраща на секретариата на комитета, за да бъде разпространена до членовете на комитета.

2.   Кореспонденцията от председателите на комитета се изпраща на получателите от секретариата на комитета и се номерира и разпространява, когато е целесъобразно, до другите членове на комитета.

Член 9

Дневен ред на заседанията

1.   Секретариатът на комитета изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание. Този дневен ред, заедно със съответните документи, се изпраща на членовете и на председателите на комитета не по-късно от два месеца преди началото на заседанието.

2.   Дневният ред се приема от комитета в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат добавени към дневния ред със съгласието на страните.

3.   При наличието на съгласие председателите на комитета могат да съкратят посочения в параграф 1 срок, за да се отчетат изисквания, свързани с конкретен случай.

Член 10

Протокол

1.   Секретариатът на комитета изготвя проект на протокол от всяко заседание, обикновено в срок от 21 дни от края на заседанието.

2.   По правило в протокола от всяко заседание се обобщава всяка точка от дневния ред, като, когато е приложимо, се посочва следното:

а)

документите, представени на комитета;

б)

всяко изявление, чието вписване е било поискано от член на комитета; както и

в)

приетите решения, направените препоръки, изявленията, по които е постигнато съгласие, и заключенията, приети по конкретни точки.

3.   Протоколът от всяко заседание включва също списък на всички участници в заседанието.

4.   Протоколът от всяко заседание се одобрява писмено от страните в срок от 28 дни от датата на получаване на проекта за протокол или до друга договорена от страните дата. След като протоколът от съответното заседание бъде одобрен, два екземпляра се подписват от секретариата на комитета и всяка от страните получава по един оригинал от тези автентични документи. Копия от подписания протокол се изпращат на членовете на комитета.

Член 11

Решения и препоръки

1.   С оглед постигането на целите по протокола комитетът може да разполага с правомощието да приема решения или препоръки по всички въпроси в предвидените от протокола случаи.

2.   Комитетът приема решения и препоръки по съгласие на страните. Посочените актове се озаглавяват съответно „решение“ или „препоръка“.

3.   В периода между заседанията комитетът може да приема решения или препоръки по писмена процедура, ако двете страни постигнат съгласие за това. Писмената процедура се състои в размяна на ноти между председателите на комитета. Решенията или препоръките, за които се прилага писмената процедура, се изпращат от секретариата на комитета до неговите членове най-малко два месеца преди датата за приемането им. Секретариатът на комитета потвърждава, че писмената процедура е приключила, и уведомява членовете на комитета за това.

4.   За всяко решение или препоръка секретариатът на комитета определя пореден номер, като посочва датата на приемане и описанието на техния предмет, и ги изпраща на членовете на комитета. Във всяко решение се посочва датата на влизането му в сила.

5.   Автентичността на приетите от комитета решения и препоръки се удостоверява посредством два автентични екземпляра, подписани от председателите на комитета.

Член 12

Публичност и поверителност

1.   Освен ако е взето решение за друго, заседанията на комитета не са публични.

2.   Когато една от страните предостави на комитета информация, която се счита за поверителна в съответствие с нейните законови и подзаконови нормативни актове, другата страна третира посочената информация като поверителна.

3.   Всяка от страните може да реши дали да публикува решенията и препоръките на комитета в своето съответно официално издание.

Член 13

Разноски

1.   Всяка страна поема всички разноски, които е направила в резултат на участието си в заседанията на комитета — както разноските за персонал, пътните и дневните разходи, така и пощенските и телекомуникационните разноски.

2.   Разноските по организирането на заседанията и размножаването на документи се поемат от страната, която е домакин на заседанието.


3.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 септември 2014 година

относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални прояви в Съюза

(нотифицирано под номер С(2014) 6011)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/641/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Оборудването за подготовка на програми и специални прояви (PMSE) обхваща голямо разнообразие от приложения за предаване на изображение и звук, които са от все по-голямо значение за развитието на медиите и развлекателната индустрия в Съюза. Те включват радиоразпръскване, културни, музикални и театрални представления, както и обществени и спортни събития. Оборудването за PMSE се използва за професионални и непрофесионални цели, както за събития с местно значение, така и за такива на равнището на целия Съюз. Безжичните микрофони са най-често срещаният и широкоразпространен вид безжично звукотехническо оборудване за PMSE; съответните системи включват преносими системи за слухов мониторинг и двупосочна връзка, както и линии за предаване на звук.

(2)

В своето съобщение от 26 септември 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (2) Комисията определи сектора на културата и творчеството като един от най-динамичните икономически сектори в Европа и основен двигател на културното многообразие в Европа. В Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), по-специално в член 8, параграф 5 от него, допълнително се подчертава значението на PMSE и се изисква държавите членки в сътрудничество с Комисията да се стремят да гарантират необходимите честотни ленти за такова оборудване в съответствие с целите на Съюза за подобряване на интеграцията на вътрешния пазар и достъпа до култура. Освен това в съответствие с член 6, параграф 6 от посоченото решение държавите членки следва да разглеждат начини и предприемат по целесъобразност технически и регулаторни мерки, за да гарантират, че освобождаването на обхвата 800 MHz не засяга по неблагоприятен начин ползвателите на оборудване за PMSE.

(3)

Настоящата регулаторна рамка не е напълно хармонизирана в държавите — членки на ЕС, по отношение на радиочестотния спектър, използван от оборудването за PMSE, поради хронологични различия в националните планове за честотите и в управлението на променящите се национални потребности и местни нужди. Въпреки че много държави членки прилагат Препоръка 70-03 на Европейския комитет по радиосъобщения (ERC) и приложение 10 към нея (4), както и Препоръка 25-10 на ECR и приложение 2 към нея (5), които предоставят насоки относно радиочестотните ленти и техническите параметри за оборудването за PMSE, тези препоръки не гарантират законово хармонизирането на радиочестотния спектър, използван от оборудването за PMSE в рамките на Съюза.

(4)

Хармонизирането на радиочестотния спектър, използван от оборудването за PMSE, следва да допринесе за постигането на целите на вътрешния пазар чрез подобряване на качеството и ефикасността на използването на радиочестотния спектър, осигуряване на възможност за наблюдение в дългосрочен план и правна сигурност при достъп до съответните радиочестотни ленти от спектъра в целия Съюз, стимулиране на научноизследователската и развойната дейност, като например цифровизацията на оборудването за PMSE и други аспекти на ефективното използване на радиочестотния спектър, насърчаване на инвестициите на производителите в технологии за PMSE, понижаване на цените, осигуряване на икономии от мащаба, насърчаване на трансграничната преносимост на оборудването и оперативната съвместимост, както и избягване на местни зони на неизползване на неразпределен радиочестотен спектър.

(5)

Въпреки че нуждите от радиочестотен спектър за безжично звукотехническо оборудване за PMSE се различават значително в диапазона от 8 MHz до 144 MHz (6) в зависимост от специфичните местни и временни нужди, професионалните ползватели посочват, че имат ежедневни нужди от радиочестотен спектър за безжични звукотехнически приложения за PMSE, възлизащи на 96 MHz в дециметровия обхват.

(6)

Необходим е достатъчен хармонизиран радиочестотен спектър за покриване на нуждите на безжичното звукотехническо оборудване за PMSE, най-малкото чрез дефиниране на минимално количество спектър, приложимо в целия Съюз, което би генерирало икономии от мащаба и би гарантирало функционирането на вътрешния пазар. При все това радиочестотният спектър, който понастоящем е хармонизиран с Решение 2006/771/ЕО на Комисията (7), т.е. 2 MHz (863 — 865 MHz) за безжични устройства с малък обсег на действие, включително за безжични звукотехнически приложения за PMSE, е недостатъчен, за да отговори на нуждите на ползвателите, тъй като това решение включва само част от безжичните звукотехнически приложения за PMSE и като се има предвид, че по-голямата част от нуждите по отношение на радиочестотния спектър трябва да са извън лентите, обхванати от посоченото решение.

(7)

Различни обхвати на настройка за звукотехническо оборудване за PMSE са набелязани в препоръки на ECR 70-03 (приложение 10) и 25-10 (приложение 2), като отрасълът на безжичното звукотехническо оборудване за PMSE, включително производителите и ползвателите, също показаха явно предпочитание към обхвата на настройка 470 — 790 MHz. В своя доклад № 32 (8) относно хармонизирането на обхвата 800 MHz Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) отбеляза значението за ползвателите на оборудване за PMSE на вмъкнатите канали, т.е. на неизползваните радиочестотни интервали в диапазона 470 — 790 MHz, и настоя за запазване на достъпа до този спектър главно за приложения за PMSE, които изискват определено ниво на защита. Държавите членки предоставят информация на CEPT относно използването на спектъра, както и регулаторни и технически условия за ползвателите на безжично звукотехническо оборудване за PMSE на тяхната територия, както и списък с координати за връзка с националните администрации, където заинтересованите от PMSE страни могат да получат информация относно условията за използването на радиочестотния спектър за приложения за PMSE.

(8)

В Доклад № 32 на CEPT е подчертано, че използването на безжични звукотехнически устройства за PMSE ще се сблъска с нарастващи ограничения в предлагането на радиочестотен спектър и се предвижда необходимостта от подходящи изменения. Решение 2010/267/ЕС на Комисията (9) за хармонизиране на техническите условия за използване на радиочестотната лента 790 — 862 MHz за електронни съобщителни услуги на неизключителен принцип ограничава разполагаемостта с тази лента за безжично звукотехническо оборудване за PMSE. Трябва да бъде намерено алтернативно дългосрочно решение, за да се гарантира бъдещето на PMSE или чрез определяне на нов радиочестотен спектър, или чрез въвеждане на споделянето на радиочестотен спектър.

(9)

Поради това в съответствие с член 4, параграф 2 от Решение № 676/2002/ЕО на 15 декември 2011 г. Комисията възложи на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) мандат (10) за техническите условия относно вариантите за хармонизиране на радиочестотния спектър за безжични радиомикрофони и видеокамери с безжична връзка.

(10)

В отговор на това на 8 март 2013 г. CEPT прие своя Доклад № 50 (11). Заключението на този доклад е, че радиочестотните диапазони 821 — 832 MHz и 1 785 — 1 805 MHz, които са дуплексни отстояния в радиочестотните ленти, използвани от електронните съобщителни системи, биха били подходящи за хармонизирано използване от безжично звукотехническо оборудване за PMSE при специални условия. Безжичните видеокамери, които имат различни нужди от радиочестотен спектър и работят в различни честотни ленти, следва да бъдат разгледани отделно. В добавка към Доклад № 50 на CEPT (12) допълнително са определени условията за използване на тези дуплексни отстояния за безжични звукотехнически приложения за PMSE, както и процедурата за оценка и ограничаване на риска от радиосмущаване на безжичните микрофони и връзките за слухов мониторинг.

(11)

В Доклад № 50 на CEPT се набеляза също така необходимостта от защита на мобилните клетъчни мрежи в обхватите 800 MHz и 1 800 MHz срещу вредни смущения от безжично звукотехническо оборудване за PMSE, за да се гарантира, че мобилните клетъчни мрежи могат да работят в радиочестотните ленти под 821 MHz и над 832 MHz, както и под 1 785 MHz и над 1 805 MHz. Това би изисквало например 2 MHz защитна лента от 821 до 823 MHz и ограничения в спектрален интервал 0,2 MHz точно над 1 785 MHz и точно под 1 805 MHz.

(12)

Оборудването за PMSE, по-специално когато се използва в закрити помещения, може да бъде подложено на вредни смущения от мобилните клетъчни мрежи и потребителско оборудване, като интелигентни телефони, използващи съседни радиочестотни ленти близо до радиочестотния спектър, използван от безжичното звукотехническо оборудване за PMSE в дуплексните отстояния в обхватите 800 MHz и 1 800 MHz. В съответствие с целите и принципите на програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър за намиране на начини за избягване на вредни смущения и увеличаване на ефективното използване на спектъра, тези вредни смущения могат да бъдат избегнати чрез определени решения за ограничаване на смущенията, като например специалната процедура за работа без смущения на безжичните микрофони и връзките за слухов мониторинг, определени в приложение 2 към добавката към Доклад № 50 на CEPT, или чрез прилагане на други решения за ограничаване на смущенията. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да насърчават прилагането на такива решения за ограничаване на смущенията и споразумения, включително като предоставят помощ или насоки за участващите страни.

(13)

Нуждите при обществени и културни събития често ще надхвърлят широчината от 29 MHz, разполагаема в дуплексните отстояния в обхватите 800 MHz и 1 800 MHz. Тъй като нуждите от спектър за използване на безжично звукотехническо оборудване за PMSE варират значително, съществува необходимост да се гарантира на равнището на Съюза разполагането с базов вариант от около 60 MHz устойчив радиочестотен спектър, за да се удовлетворят повтарящите се обичайни нужди на ползвателите на безжично звукотехническо оборудване за PMSE, дори това да не покрие всички нужди, които могат да възникнат.

(14)

Поради това държавите членки следва да предоставят допълнителен спектър от 30 MHz за посрещане на евентуални нужди от безжични звукотехнически приложения за PMSE на обществени и културни събития. Този спектър следва да бъде подбран от обхвати на настройка, за които ще се вземат решения от държавите членки, за предпочитане в честотния диапазон 470 — 790 MHz, чрез използване на неизползвани интервали. Точната широчина на честотния спектър, който ще се разпределя или разрешава, следва да зависи от конкретните заявени нужди и може не винаги да се налага използването на целия спектър от 30 MHz. Държавите членки следва също така да вземат решения на национално равнище за това кой вид разрешения и процедури за заявяване ще прилагат за този допълнителен спектър.

(15)

Освен това нуждите от спектър, които надвишават 59 MHz и които могат да възникнат в специфични географски райони, като например райони на създаване на съдържание или театрални зони, или при големи и извънредни събития, се решават най-добре за всеки отделен случай на национално равнище, като се вземат предвид специфичните географски и времеви ограничения. Поради това държавите членки следва да са свободни да разрешават използването на повече спектър от базовия вариант от 59 MHz.

(16)

Използването на различни блокове от радиочестоти за различни аналогови безжични звукотехнически приложения за PMSE, като безжични микрофони, системи за слухов мониторинг и двупосочна връзка, увеличава възможностите за използване на радиочестотен спектър при избягване на смущенията, причинявани от интермодулация.

(17)

Резултатите от работата, извършена от CEPT (13) в изпълнение на мандата на Комисията от 15 декември 2011 г., следва да станат приложими в Съюза и да бъдат въведени от държавите членки без забавяне предвид необходимостта от предоставяне на подходящ радиочестотен спектър за безжично звукотехническо оборудване за PMSE в дългосрочен план, за да се отговори на растящите нужди от него.

(18)

Необходимо е извършването на редовен преглед на настоящото решение, за да се вземат предвид новите промени, и по-специално за да се оценят нуждите от спектър за безжично звукотехническо оборудване за PMSE и действителното използване на хармонизираните радиочестотни ленти.

(19)

Мерките, включени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се цели да се хармонизират техническите условия за предоставяне и ефективно използване на радиочестотен спектър за безжично звукотехническо оборудване, използвано за подготовка на програми и специални прояви (PMSE).

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„безжично звукотехническо оборудване за PMSE“ означава радиооборудване, използвано за предаване на аналогови или цифрови сигнали със звукова честота между ограничен брой предаватели и приемници, като радиомикрофони, системи за слухов мониторинг или връзки за предаване на звук, използвани главно за създаването на програми за радио- или телевизионно разпръскване или за частни или публични обществени или културни прояви;

2)

„принцип на отсъствието на радиосмущения и защита“ означава, че не могат да бъдат предизвиквани вредни смущения на която и да било радиосъобщителна служба и че не може да има претенции за защита срещу вредни радиосмущения, произхождащи от радиосъобщителни служби.

Член 3

1.   Държавите членки определят и предоставят за ползване на принципа на отсъствието на радиосмущения и защита, в срок от шест месеца след като настоящото решение породи действие, радиочестотните ленти от 823 до 832 MHz и от 1 785 до 1 805 MHz за безжично звукотехническо оборудване за PMSE при спазване на техническите условия, определени в приложението.

2.   Държавите членки определят и предоставят за ползване, в срок от шест месеца след като настоящото решение породи действие, радиочестотен спектър в допълнение към спектъра, обхванат в параграф 1, така че за безжично звукотехническо оборудване за PMSE да може да се използва спектър от поне още 30 MHz, в зависимост от нуждите на ползвателите. Това използване от безжично звукотехническо оборудване за PMSE се извършва на принципа на отсъствието на радиосмущения и защита по отношение на ползвателите, които имат индивидуално право за използване на този спектър.

3.   Без да се засяга принципът на отсъствието на радиосмущения и защита, с цел да се подобри съвместната работа в закрити пространства на безжичното звукотехническо оборудване за PMSE, използвано в честотните ленти от 823 до 832 MHz и от 1 785 до 1 805 MHz, и на мобилните електронни съобщителни мрежи, държавите членки насърчават, когато е възможно и необходимо, прилагането на решения за ограничаване на смущенията.

Член 4

Независимо от разпоредбите на член 3, параграф 1 дадена държава членка може да поддържа в сила разрешителните и правата за ползване на спектъра в радиочестотните ленти от 823 до 832 MHz и от 1 785 до 1 805 MHz, които съществуват към датата, на която настоящото решение поражда действие, само до изтичането им и в необходимата степен. Съответната държава членка уведомява Комисията за това и, с изключение на случаите, в които има съображения относно обществената сигурност и отбраната, прави тази информация обществено достояние.

Член 5

Държавите членки продължават да следят използването на радиочестотните ленти, обхванати в настоящото решение, за да гарантират ефективното им използване, и докладват на Комисията при възникване на необходимост от преразглеждане на приложението.

Член 6

Държавите членки докладват на Комисията относно изпълнението на настоящото решение не по-късно от девет месеца след датата, на която то поражда действие.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2014 година.

За Комисията

Neelie KROES

Заместник-председател


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места в ЕС“, COM(2012) 537 окончателен.

(3)  Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

(4)  Препоръка, публикувана от Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ): Тромзьо 1997 г., последващи изменения от 7 февруари 2014 г.; Приложение 10 — „Приложения с радиомикрофони, включително слухови апарати“.

(5)  Издание от 11 февруари 2003 г.

(6)  Доклад № 32 на CEPT — Доклад на CEPT до Европейската комисия в отговор на предоставения от Комисията мандат за „Технически съображения относно вариантите за хармонизиране на цифровия дивидент в Европейския съюз“, „Препоръка относно най-добрия подход за гарантиране на продължаването на услугите за подготовка на програми и специални прояви (PMSE), работещи в дециметровия обхват (470 — 862 MHz), включваща оценката на предимството на подхода на равнището на ЕС“, окончателен доклад от 30 октомври 2009 г.

(7)  Решение 2006/771/ЕО на Комисията от 9 ноември 2006 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (ОВ L 312, 11.11.2012 г., стр. 66).

(8)  Окончателен доклад на CEPT от 30 октомври 2009 г.

(9)  Решение 2010/267/ЕС на Комисията от 6 май 2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790 — 862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз (ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 95).

(10)  Мандат на СЕРТ за хармонизиране на техническите условия относно вариантите за хармонизиране на радиочестотния спектър за безжични радиомикрофони и видеокамери с безжична връзка (оборудване за PMSE), 15 декември 2011 г., окончателен.

(11)  Доклад А на CEPT до Европейската комисия в отговор на предоставения от Европейската комисия мандат за „Технически условия относно вариантите за хармонизиране на радиочестотния спектър за безжични микрофони и видеокамери с безжична връзка (оборудване за PMSE)“, Технически условия за използването на радиочестотните ленти 821 — 832 MHz и 1 785 — 1 805 MHz за безжични радиомикрофони в ЕС, доклад, одобрен на 8 март 2013 г. от Комитета за електронни съобщения (ECC).

(12)  Добавка към Доклад № 50 на CEPT относно „Използваемостта на радиочестотните ленти 821 — 832 MHz и 1 785 — 1 805 MHz за безжични радиомикрофони“, доклад, одобрен на 8 ноември 2013 г. от ЕСС.

(13)  Доклад № 50 на CEPT и добавката към него.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Условия за обхвата на маските за границите на блоковете, приложими за безжично звукотехническо оборудване за PMSE в отстоянието за дуплексна връзка с честотно разделяне на каналите (FDD) в обхвата 800 MHz (821 — 832 MHz)

Честоти под 821 MHz

821-823 MHz

823-826 MHz

826-832 MHz

Честоти над 832 MHz

Базови гранични стойности извън блока

Защитна лента (за защита срещу внасяне на радиосмущения от PMSE в ефирни системи, които могат да предоставят електронни съобщителни услуги (в права посока — downlink)

Гранични стойности в рамките на блока

Базови гранични стойности извън блока

Средната еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) извън блока е – 43 dBm/(5 MHz)

e.i.r.p. 13 dBm в рамките на блока за държано в ръка звукотехническо оборудване за PMSE

e.i.r.p. 20 dBm в рамките на блока за носено по тялото звукотехническо оборудване за PMSE

e.i.r.p. 20 dBm в рамките на блока

e.i.r.p. извън блока е – 25 dBm/(5 MHz)


Таблица 2

Условия за обхвата на маските за границите на блоковете, приложими за безжично звукотехническо оборудване за PMSE в отстоянието за дуплексна връзка с честотно разделяне на каналите (FDD) в обхвата 1 800 MHz (1 785 — 1 805 MHz) за оборудване, което се носи в ръка (e.i.r.p.)

 

Честотен обхват

Оборудване, което се носи в ръка (e.i.r.p.)

Извън блока

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200kHz

Ограничен честотен обхват

1 785 — 1 785,2 MHz

4 dBm/200kHz

 

1 785,2 — 1 803,6 MHz

13 dBm/канал

 

1 803,6 — 1 804,8 MHz

10 dBm/200 kHz, с гранична стойност 13 dBm/канал

Ограничен честотен обхват

1 804,8 — 1 805 MHz

– 14 dBm/200kHz

Извън блока

> 1 805 MHz

– 37 dBm/200kHz


Таблица 3

Условия за обхвата на маските за границите на блоковете, приложими за безжично звукотехническо оборудване за PMSE в отстоянието за дуплексна връзка с честотно разделяне на каналите (FDD) в обхвата 1 800 MHz (1 785 — 1 805 MHz) за оборудване, което се носи по тялото (e.i.r.p.)

 

Честотен обхват

Оборудване, което се носи по тялото (e.i.r.p.)

Извън блока

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200kHz

 

1 785 — 1 804,8 MHz

17 dBm/канал

Ограничен честотен обхват

1 804,8 — 1 805 MHz

0 dBm/200kHz

Извън блока

> 1 805 MHz

– 23 dBm/200kHz