ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 227

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
31 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие

69

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 807/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2014 година

за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 2, параграф 3, член 14, параграф 5, член 16, параграф 5, член 19, параграф 8, член 22, параграф 3, член 28, параграф 10, член 28, параграф 11, член 29, параграф 6, член 30, параграф 8, член 33, параграф 4, член 34, параграф 5, член 35, параграф 10, член 36, параграф 5, член 45, параграф 6, член 47, параграф 6 и член 89 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1305/2013 се установяват общи правила относно подпомагането на развитието на селските райони с финансови средства от Съюза по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които правила допълват общоприложимите разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове, определени в част 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2). Следва да бъдат определени допълнителни правила.

(2)

Държавите членки следва да определят и да прилагат специфични условия за достъп до подпомагане за млади земеделски стопани в случаи, когато те не се установяват като единствен ръководител на стопанството. С цел да се осигури равнопоставено третиране на бенефициерите, независимо от правната форма, в която те избират да установят земеделското стопанство, следва да се предвиди условията, съгласно които дадено юридическо лице или друга форма на партньорство може да се счита за млад земеделски стопанин, да са еквивалентни на съответните условия, приложими спрямо физическо лице. Следва да се предвиди достатъчно дълъг гратисен период, който да позволи на младите земеделски стопани да придобият необходимата квалификация.

(3)

С цел да се гарантира, че финансираните от ЕЗФРСР схеми за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства са ясно определени и са разграничени от подобни действия по линия на други схеми на Съюза, като същевременно се отчетат разнообразните условия в отделните държави членки, държавите членки следва да определят продължителността и съдържанието на такива схеми и посещения в своите програми за развитие на селските райони. Съдържанието следва да бъде ориентирано към определени области, които са тясно свързани с приоритетите на Съюза по отношение на развитието на селските райони.

(4)

Следва да се установят разпоредби, определящи характеристиките на групите производители и видовете действия, които могат да получават подпомагане съгласно частта за популяризирането в рамките на мярката за схеми за качество, както и разпоредби, определящи условията за недопускане на нарушаване на конкуренцията и за предотвратяване на дискриминацията срещу определени продукти и изключването на търговски марки от подпомагане.

(5)

Бизнеспланът, посочен в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да съдържа достатъчно елементи, така че да дава възможност за оценка на изпълнението на целите на избраната дейност. С цел да се осигури равнопоставено третиране на бенефициерите в целия ЕС и да се улесни наблюдението, като критерий за определяне на праговете, посочени в член 19, параграф 4 от същия регламент, следва да се използва производственият потенциал на земеделското стопанство.

(6)

Следва да се определят минимални изисквания по отношение на околната среда, на които да отговаря залесяването на земеделска земя, за да се гарантира, че не се извършва неподходящо залесяване на уязвими местообитания, включително райони със земеделие с висока природна стойност, и че се взема предвид необходимостта от устойчивост спрямо изменението на климата. В зоните от мрежата „Натура 2000“ залесяването следва да съответства на целите на тяхното управление. Специално внимание следва да се отдели на специфичните екологични потребности на специфични зони, като например предпазването на почвата от ерозия. Следва да се предвидят по-строги разпоредби относно залесителни дейности, в резултат на които се създават по-големи горски масиви, за да се отчете въздействието на мащаба на тези дейности върху екосистемите и да се осигури съответствието им с целите на Стратегията относно екологосъобразната инфраструктура (3) и новата Стратегия на ЕС за горите (4).

(7)

Условията, приложими към ангажиментите за екстензификация на животновъдството, отглеждане на местни породи, застрашени от изчезване в животновъдството, и съхраняване на застрашени от генетична ерозия растителни генетични ресурси, следва да гарантират, че ангажиментите са определени в съответствие с приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, и по-специално с необходимостта да се гарантира опазването на ландшафта и неговите особености, на природните ресурси, включително водата, на почвата и на генетичното разнообразие.

(8)

Следва да се определят дейностите, за които може да се отпуска подпомагане за опазване и устойчиво използване и развитие на генетичните ресурси в селското стопанство и за опазване и насърчаване на генетичните ресурси в горското стопанство.

(9)

С цел да се изключи двойно финансиране за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, и еквивалентните практики, посочени в член 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), да се избегне нарушаване на конкуренцията между земеделските стопани и да се осигури солидно финансово управление на средствата от ЕЗФРСР, следва да се предвиди допълнителните разходи и пропуснатите приходи вследствие от тези практики да се приспадат от съответните плащания.

(10)

Следва да се определят областите, в които се поемат ангажименти за хуманно отношение към животните с цел да се осигурят повишени стандарти за методите на производство. Същевременно следва да се избегне припокриването на ангажиментите за хуманно отношение към животните с обичайните животновъдни практики, и по-специално ваксинирането с цел предотвратяване на патологични явления.

(11)

Следва да се уточнят определенията за къси вериги на доставки и местни пазари, за които може да се предоставя подпомагане. С оглед на ясното разграничаване помежду им, като критерий за определяне на късите вериги на доставки следва да се използва броят на посредниците, а като критерий за определяне на местните пазари следва да се използва разстоянието в километри от земеделското стопанство, като се отчитат географските особености на съответната област, освен ако се представи убедителен алтернативен критерий. Сътрудничеството между малки икономически оператори следва да бъде специално насочено към преодоляване на общото неблагоприятно положение, предизвикано от фрагментацията на селските райони. С оглед на това то следва да се прилага само за микропредприятия и физически лица, на които към момента на подаване на заявление за подпомагане им предстои да създадат микропредприятие. С цел да се осигури последователен подход при прилагането на мярката за сътрудничество, по нейна линия следва да се подпомагат само дейности за популяризиране, които са свързани с къси вериги на доставки и местни пазари.

(12)

С цел да се гарантира адекватно равнище на средствата, свързани с лихви по търговски заеми, взети от взаимоспомагателните фондове, посочени в член 38, параграф 3, буква б) и член 39, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, минималният и максималният срок на тези търговски заеми следва да бъде от една до пет години.

(13)

С цел да се гарантира ефективното използване на ресурсите на ЕЗФРСР някои видове разходи, свързани с договори за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране, режийни разходи и разходи за застраховки, следва да бъдат изключени от подпомагане. С оглед да се отчетат разнообразните финансови условия и условия за развитие на селскостопанския сектор в държавите членки и същевременно да се гарантира солидното финансово управление на ресурсите на ЕЗФРСР, от държавите членки следва да се изисква да определят в програмите си за развитие на селските райони условията, при които използвано оборудване може да се допуска за подпомагане. В съответствие с приоритетите на ЕС за развитие на селските райони подпомагане от ЕЗФРСР следва да получават само инвестиции във възобновяеми енергийни източници с високо равнище на енергийна ефективност и високо равнище на екологични показатели. За тази цел държавите членки следва да определят минимални критерии за енергийна ефективност. Държавите членки следва да осигурят изпълнението на приложимите критерии за устойчивост за биоенергия. Те следва също така да подпомагат прехода от биогорива от първо поколение към биогорива от второ поколение и да насърчават по-голямо производство на авангардни биогорива, които осигуряват големи намаления на емисиите на парникови газове с малък риск да предизвикат непреки промени в земеползването и не се конкурират пряко за земеделски земи за производството на храни и фуражи.

(14)

Следва да се установят условията, приложими към преобразуването или адаптирането на ангажименти по мерките, посочени в членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и да се определят ситуациите, при които не се изисква възстановяване на помощта. Следва да се осигури преобразуването или адаптирането на ангажименти да е възможно само тогава, когато са гарантирани или допълнително укрепени целите по отношение на околната среда.

(15)

Следва да се приемат разпоредби за прехода от подпомагане на развитието на селското стопанство съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (6) или в случая на Хърватия — Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета (7), към подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013. Като се има предвид, че редица преходни разпоредби относно развитието на селските райони вече са въведени чрез Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8), в настоящия регламент следва да се определят условията, съгласно които разходите, свързани с мерките по членове 52 и 63 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, стават допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013. С настоящия регламент следва да се адаптират и датите за представяне на последващите оценки на програмите и техните резюмета, така че да бъдат съобразени с въведените с член 1 от Регламент (ЕС) № 1310/2013 преходни разпоредби във връзка с прилагането на програмите от програмния период 2007—2013 г. през 2014 г.

(16)

Тъй като Регламент (ЕС) № 1305/2013 заменя Регламент (ЕО) № 1698/2005, целесъобразно е правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени чрез Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (9), да се отменят. Поради това Регламент (ЕО) № 1974/2006 следва да бъде отменен.

(17)

С оглед на факта, че към датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз програмният период 2014—2020 г. вече ще е започнал, е необходимо срокът до влизането му в сила да се съкрати максимално. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му и да се прилага от първия ден на програмния период 2014—2020 г., т.е. 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят:

1)

разпоредби, допълващи Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение на:

а)

младите земеделски стопани;

б)

схемите за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства;

в)

популяризирането на схемите за качество;

г)

развитието на земеделските стопанства и предприятията;

д)

залесяването и създаването на горски масиви;

е)

агроекологичните мерки и мерките във връзка с климата;

ж)

опазването на генетичните ресурси в селското и в горското стопанство;

з)

изключването на двойното финансиране;

и)

хуманното отношение към животните;

й)

сътрудничеството;

к)

търговските заеми за взаимоспомагателни фондове;

л)

инвестициите;

м)

преобразуването или адаптирането на ангажименти;

н)

разширените или новите ангажименти;

2)

специфични преходни правила, определящи условията, съгласно които подпомагането, одобрено от Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 1698/2005 или в случая на Хърватия — Регламент (ЕО) № 1085/2006, може да бъде интегрирано в подпомагането, предоставено съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, включително, в случая на Хърватия, подпомагането за техническа помощ.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ, ДОПЪЛВАЩИ ПРАВИЛАТА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Член 2

Млад земеделски стопанин

1.   Държавите членки определят и прилагат специфични условия за достъп до подпомагане, когато млад земеделски стопанин съгласно определението по член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 не се установява като единствен ръководител на стопанството, независимо от неговата правна форма. Тези условия са еквивалентни на условията, приложими за млад земеделски стопанин, който се установява като единствен ръководител на стопанството. Във всички случаи контролът върху стопанството се упражнява от млади земеделски стопани.

2.   Когато прилагането на подпомагането се отнася до стопанство, притежавано от юридическо лице, младият земеделски стопанин по смисъла на член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове. Когато в капитала или управлението на юридическото лице участват няколко физически лица, включително лице или лица, които не са млади земеделски стопани, младият земеделски стопанин е в състояние да упражнява такъв ефективен и дългосрочен контрол самостоятелно или съвместно с други земеделски стопани.

Когато върху юридическо лице самостоятелно или съвместно упражнява контрол друго юридическо лице, изискванията по първа алинея се прилагат за всяко физическо лице, което упражнява контрол върху второто юридическо лице.

3.   Всички елементи от определението за млад земеделски стопанин по член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 трябва да са налице към датата на подаване на заявление за подпомагане съгласно същия регламент. На бенефициера обаче може да се разреши гратисен период, не по-дълъг от 36 месеца от датата на индивидуалното решение за отпускане на подпомагане, с цел той да изпълни условията за придобиване на професионалните умения, посочени в програмата за развитие на селските райони.

Член 3

Схеми за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства

Държавите членки определят продължителността и съдържанието на краткосрочните схеми за обмен на опит и посещения на земеделски и горски стопанства, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в своите програми за развитие на селските райони. Тези схеми и посещения са насочени по-специално към методите и/или технологиите за устойчиво селско и горско стопанство, диверсификацията на стопанствата, участието на стопанствата в къси вериги на доставки, разработването на нови възможности за стопанска дейност и на нови технологии, както и повишаването на устойчивостта на горите.

Член 4

Схеми за качество — популяризиране

1.   Групите производители, получаващи подпомагане съгласно член 16 параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, са субекти, които независимо от своята правна форма обединяват икономически оператори, участващи в схема за качество на селскостопански продукти, памук или храни, посочена в член 16, параграф 1 от същия регламент, за конкретен продукт, обхванат от една от тези схеми.

2.   Видовете действия, които отговарят на условията за подпомагане съгласно член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, имат следните характеристики:

а)

предназначени са да убедят потребителите да купуват продуктите, включени в схема за качество на селскостопански продукти, памук или храни, посочена в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, участието в която се подпомага съгласно програмата за развитие на селските райони; и

б)

поставят акцент върху специфичните особености или преимущества на съответните продукти, особено върху качеството, специфичните методи за производство, високите стандарти за хуманно отношение към животните и опазване на околната среда, свързани със съответната схема за качество.

3.   Действията, които отговарят на условията за подпомагане, не подтикват потребителите да купуват даден продукт поради конкретния му произход, с изключение на продуктите, включени в схемите за качество, въведени с дял II от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (10), глава III от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (11), глава III от Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета (12) и част II, дял II, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) по отношение на виното. Произходът на продукта може да бъде указан, при условие че споменаването му е необходимо за изразяване на основното послание.

4.   Подпомагане съгласно член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 не се предоставя за информационни и популяризационни действия във връзка с наименования на търговски марки.

Член 5

Развитие на земеделските стопанства и предприятията

1.   Бизнеспланът, посочен в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, съдържа минимум следната информация:

а)

при стартова помощ за млади земеделски стопани:

i)

първоначално състояние на земеделското стопанство;

ii)

етапи и цели за развитие на дейностите на земеделското стопанство;

iii)

сведения за мерките (включително мерките, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), необходими за развитие на дейностите на земеделското стопанство, например инвестиции, обучение, консултации;

б)

при стартова помощ за неселскостопански дейности в селските райони:

i)

първоначално икономическо състояние на лицето, микропредприятието или малкото предприятие, подаващо заявление за подпомагане;

ii)

етапи и цели за развитие на новите дейности на лицето или земеделското стопанство, микропредприятието или малкото предприятие;

iii)

сведения за мерките, необходими за развитие на дейностите на лицето или земеделското стопанство, микропредприятието или малкото предприятие, например инвестиции, обучение, консултации;

в)

при стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства:

i)

първоначално състояние на земеделското стопанство; и

ii)

сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

2.   Държавите членки определят праговете, посочени в член 19, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, по отношение на производствения потенциал на земеделското стопанство, измерен като стандартен производствен обем съгласно определението по член 5 от Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията (14) или като еквивалентна величина.

Член 6

Залесяване и създаване на горски масиви

Във връзка с посочената в член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 мярка за залесяване и създаване на горски масиви се прилагат следните минимални изисквания по отношение на околната среда:

а)

при избора на дървесните видове, които да се засаждат, както и при избора на площите и методите, които да се използват, се избягва както неподходящото залесяване на уязвими местообитания като торфища и влажни зони, така и отрицателното въздействие върху области с висока екологична стойност, включително райони със земеделие с висока природна стойност. В зоните, включени в мрежата „Натура 2000“ съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (15) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16), се разрешава само залесяване, което съответства на целите на управлението на тези зони и е съгласувано с органа на държавата членка, който отговаря за прилагането на „Натура 2000“;

б)

при избора на видове, сортове, екотипове и произход на дърветата се вземат предвид необходимостта от устойчивост спрямо изменението на климата и спрямо природни бедствия, състоянието на биотичните фактори, почвите и водите в съответната област, както и потенциално инвазивният характер на видовете при местни условия, както са определени от държавите членки. От бенефициера се изисква да опазва гората и да се грижи за нея минимум за срока, за който се изплаща премията за пропуснати доходи от селскостопанска дейност и за поддръжка. Това включва поддържане и при необходимост — прореждане или паша в интерес на бъдещото развитие на гората, както и регулиране на конкуренцията с тревиста растителност и избягване на разрастването на леснозапалим подлес. Що се отнася до бързорастящите видове, държавите членки определят минималния и максималния срок до сеч. Минималният срок е не по-кратък от 8 години, а максималният не надхвърля 20 години;

в)

в случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, включително влошаване на околната среда, не може да се очаква чрез засаждането на многогодишни дървесни видове да се създаде горска покривка, както е определено в приложимото национално законодателство, държавата членка може да разреши на бенефициера да създаде и поддържа покривка от друга дървесна растителност. Бенефициерът осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите;

г)

в случай на залесителни дейности, водещи до създаването на гори с размери над даден праг, който се определя от държавите членки, дейностите включват:

i)

изключително засаждане на екологично адаптирани видове и/или видове, устойчиви на изменението на климата в съответната биогеографска област, за които при оценка на въздействията не е установено, че застрашават биологичното разнообразие и екосистемните услуги или че оказват отрицателно въздействие върху здравето на човека; или

ii)

комбинация от дървесни видове, която включва:

минимум 10 % широколистни дървета върху определена площ, или

минимум три дървесни вида или сорта, от които най-малобройният заема минимум 10 % от площта.

Член 7

Агроекология и климат

1.   Ангажиментите за екстензификация на животновъдството, които са поети съгласно мярката за агроекология и климат, посочена в член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, отговарят минимум на следните условия:

а)

цялата пасищна площ на стопанството се управлява и поддържа така, че да се избягва както свръхпашата, така и недостатъчната паша;

б)

гъстотата на животните се определя, като се отчита броят на всички пасищни животни, които се отглеждат в стопанството, или, когато е поет ангажимент за ограничаване на излужването на почвата, се отчита броят на животните, които се отглеждат в стопанството и за които се отнася въпросният ангажимент.

2.   За ангажиментите за отглеждане на местни породи, застрашени от изчезване в животновъдството, или за съхраняване на застрашени от генетична ерозия растителни генетични ресурси, които са поети съгласно мярката за агроекология и климат, посочена в член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се изисква:

а)

да се отглеждат селскостопански животни от местни породи, които са генетично адаптирани към една или повече традиционни производствени системи или среди в държавата и които са застрашени от изчезване в животновъдството; или

б)

да се запазят генетични растителни ресурси, които са естествено адаптирани към местните и регионалните условия и са застрашени от генетична ерозия.

На условията за подпомагане отговарят следните видове селскостопански животни:

а)

едър рогат добитък;

б)

овце;

в)

кози;

г)

еднокопитни животни;

д)

свине;

е)

птици.

3.   Местните породи се считат за застрашени от изчезване в животновъдството, ако са изпълнени следните условия:

а)

посочен е броят в съответната държава на женските животни за разплод;

б)

този брой, както и статусът на застрашени породи, е удостоверен от надлежно признат съответен научен орган;

в)

надлежно признат съответен технически орган регистрира и актуализира племенната книга за породата;

г)

съответните органи разполагат с необходимите умения и познания, за да определят животните от застрашените породи.

Информацията относно изпълнението на тези условия се включва в програмата за развитие на селските райони.

4.   Растителните генетични ресурси се считат за застрашени от генетична ерозия, при условие че в програмата за развитие на селските райони са включени достатъчни доказателства за генетична ерозия, основаващи се върху научни резултати или показатели за намаляването на ендемични/оригинални местни сортове, тяхното разнообразие от популации и, когато това е от значение, за измененията в преобладаващите селскостопански практики на местно равнище.

5.   Дейностите, които попадат в ангажименти за агроекология и климат, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член, не са допустими за подпомагане по член 28, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Член 8

Съхранение на генетичните ресурси в селското и в горското стопанство

1.   За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а)

„съхранение in situ“ в селското стопанство означава съхранение на генетичен материал в екосистемите и естествените местообитания, както и запазване и възстановяване на жизнеспособни популации от видове или диви породи в естествената им среда, а в случая на опитомени породи животни или култивирани растителни видове — в стопанската среда, в която са развили своите отличителни качества;

б)

„съхранение in situ“ в горското стопанство означава съхранение на генетичен материал в екосистемите и естествените местообитания, както и запазване и възстановяване на жизнеспособни популации от видове в естествената им среда;

в)

„съхранение в земеделско или в горско стопанство“ означава съхранение и развитие in situ на равнището на отделно земеделско или горско стопанство;

г)

„съхранение ex situ“ означава съхранение на генетичен материал за селското или горското стопанство извън естественото му местообитание;

д)

„колекция ex situ“ означава колекция от генетичен материал за селското или горското стопанство, съхранявана извън естественото му местообитание.

2.   Дейностите по съхранение на генетични ресурси в селското и в горското стопанство, които отговарят на условията за подпомагане по член 28, параграф 9 и член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включват следното:

а)

целеви действия: действия, които насърчават съхранението, характеризирането, събирането и използването на генетични ресурси in situ и ex situ в селското и в горското стопанство, включително публикувани в интернет описи на понастоящем съхранявани in situ генетични ресурси, в това число съхранение в земеделско или в горско стопанство, както и колекции ex situ и бази данни;

б)

съгласувани действия: действия за насърчаване на обмена между компетентни организации в държавите членки на информация за съхранението, характеризирането, събирането и използването на генетични ресурси в селското и в горското стопанство на ЕС;

в)

съпътстващи действия: действия по осведомяване, разпространение на информация и консултиране, в които участват неправителствени организации и други заинтересовани страни, курсове за обучение, както и подготовка на технически доклади.

Член 9

Изключване на двойно финансиране на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, както и на еквивалентни практики

1.   За целите на подпомагането съгласно член 28, параграф 6, член 29, параграф 4 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 при изчисляването на такива плащания се вземат предвид само допълнителните разходи и/или пропуснатите приходи, свързани с ангажиментите, които надхвърлят съответните задължителни практики съгласно член 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

2.   Когато ангажимент за агроекология и климат съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за практики, посочени в приложение IX, раздел I, точки 3 и 4 и в раздел III, точка 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и за всякакви допълнителни практики, добавени към същото приложение, се нотифицира съгласно разпоредбите на член 43, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 като еквивалентен на една или повече от практиките, установени съгласно член 43, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, плащането за ангажимента за агроекология и климат съгласно член 28, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 се намалява с еднократна обща сума, съответстваща на част от плащането за екологизиране в държавата членка или в региона за всяка практика за екологизиране, установена съгласно член 43, параграф 12, буква в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Член 10

Хуманно отношение към животните

Ангажиментите за хуманно отношение към животните, които отговарят на условията за подпомагане по член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, осигуряват повишени стандарти за методите на производство в една от следните области:

а)

поене, хранене и грижи за животните в съответствие с естествените потребности в животновъдството;

б)

условия, в които се отглеждат животните, например увеличено пространство, подови повърхности, материали, предназначени за облагородяване, естествена светлина;

в)

достъп до открито пространство;

г)

практики, при които се избягва отстраняване на части от тялото и/или кастрация на животните, или в специфични случаи, когато отстраняването на части от тялото или кастрацията на животните се считат за необходими, се предвижда използването на анестетични, аналгетични и противовъзпалителни медикаменти или имунокастрация.

Член 11

Сътрудничество

1.   Подпомагането за създаване и развитие на къси вериги на доставки, както е посочено в член 35, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, обхваща само вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

2.   Подпомагането за създаване и развитие на местни пазари, както е посочено в член 35, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, обхваща пазари, за които:

а)

в програмата за развитие на селските райони е определен радиус в километри от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се извършват както обработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител; или

б)

в програмата за развитие на селските райони е посочено убедително алтернативно определение.

3.   За целите на дейностите, подпомагани по член 35, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, „малък икономически оператор“ означава микропредприятие по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (17) или физическо лице, което към момента на подаване на заявление за подпомагане не извършва икономическа дейност.

4.   Дейностите за популяризиране, посочени в член 35, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, са допустими за подпомагане само по отношение на къси вериги на доставки и местни пазари, които отговарят на изискванията по параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 12

Търговски заеми за взаимоспомагателни фондове

Когато източникът на средства за финансова компенсация, която се изплаща от взаимоспомагателните фондове, посочени в членове 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, е търговски заем, срокът на този заем е от една до пет години.

Член 13

Инвестиции

За целите на член 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013:

а)

в случай на лизинг — други разходи, свързани с договора за лизинг, като марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, режийни разходи и разходи за застраховки, не се признават за допустими за подпомагане разходи;

б)

държавите членки определят в програмите си за развитие на селските райони условията, при които закупуването на използвано оборудване може да се признава за допустим за подпомагане разход;

в)

държавите членки изискват спазване на минимални стандарти за енергийна ефективност за финансирани чрез подпомагане инвестиции в инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, свързана с потребление или производство на енергия, ако такива стандарти съществуват на национално равнище;

г)

инвестициите в инсталации, чието основно предназначение е производството на електроенергия от биомаса, се признават за допустими за подпомагане разходи, само ако е използван минимален процент топлинна енергия, който се определя от държавите членки;

д)

държавите членки определят прагове на максималните дялове зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива, за различните видове инсталации. Подпомагането за проекти за биоенергия обхваща само биоенергия, която отговаря на приложимите критерии за устойчивост, определени в законодателството на Съюза, включително в член 17, параграфи 2—6 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18). Във връзка с това в стратегическата екологична оценка на програмата за развитие на селските райони се включва обща оценка.

Член 14

Преобразуване или адаптиране на ангажименти

1.   Държавите членки могат да разрешат един ангажимент съгласно член 28, 29, 33 или 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 да се преобразува в друг през срока на осъществяването му, ако са изпълнени всички долупосочени условия:

а)

преобразуването е от значителна полза за околната среда или хуманното отношение към животните;

б)

съществуващият ангажимент се засилва в значителна степен;

в)

одобрената програма за развитие на селските райони включва въпросните ангажименти.

Новият ангажимент се поема за целия срок, посочен в съответната мярка, независимо от срока, през който вече е изпълняван първоначалният ангажимент.

2.   Държавите членки могат да разрешат ангажименти съгласно членове 28, 29, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 да се адаптират през срока, за който се прилагат, при условие че одобрената програма за развитие на селските райони включва възможност за подобно адаптиране и че адаптирането е надлежно обосновано с оглед на постигане на целите на първоначалния ангажимент.

Бенефициерът изпълнява адаптирания ангажимент за оставащата част от срока на първоначалния ангажимент.

Адаптирането може да бъде и под формата на удължаване на срока на ангажимента.

Член 15

Ситуации, в които не се изисква възстановяване

1.   Когато бенефициерът увеличи площта на стопанството през срока, за който се изпълнява ангажиментът, поет като условие за предоставяне на подпомагането, държавите членки могат да предвидят ангажиментът да бъде разширен, за да обхване и допълнителната площ за оставащата част от срока на ангажимента, или първоначалният ангажимент да бъде заменен с нов. Същото важи и в случаи, когато се увеличава площта, която ангажиментът обхваща в рамките на стопанството.

2.   Ангажиментът може да бъде разширен, за да обхване допълнителна площ, както е посочено в параграф 1, само при следните условия:

а)

това служи на целите във връзка с околната среда, към които е насочен ангажиментът;

б)

това е оправдано от гледна точка на характера на задължението, продължителността на оставащия срок и размерите на допълнителната площ;

в)

това не намалява ефективността на проверките за осигуряване спазването на изискванията за предоставяне на подпомагането.

Трябва да се спази първоначалният срок на ангажимента.

3.   Нов ангажимент като замяна на съществуващ ангажимент, както е посочено в параграф 1, може да се поеме, ако обхваща цялата съответна площ и ако условията му са не по-малко строги от условията на първоначалния ангажимент.

Когато първоначалният ангажимент се заменя с нов, новият ангажимент се поема за целия срок, посочен в съответната мярка, независимо от срока, през който вече е изпълняван първоначалният ангажимент.

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Допустимост на разходите

1.   Разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, които са поети през програмния период 2007—2013 г. съгласно мерките, посочени в членове 52 и 63 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. за плащания, които се извършват:

а)

от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2015 г., ако финансовите средства, отпуснати за въпросната мярка на съответната програма, приета съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, вече са изразходвани;

б)

след 31 декември 2015 г.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г., ако са спазени следните условия:

а)

тези разходи са предвидени в съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г.;

б)

прилага се процентът на финансиране от ЕЗФРСР за съответната мярка съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, както е посочено в приложение I към настоящия регламент;

в)

държавите членки гарантират, че съответните преходни дейности са ясно идентифицирани чрез системите им за управление и контрол.

Член 17

Хърватия

1.   Разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициери от страна на Хърватия, които са поети посредством Инструмента за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARD) за дейности съгласно мерките, посочени в член 171, параграф 3, буква б) и член 171, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията (19), са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. за плащания, които се извършват:

а)

от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г., ако финансовите средства, отпуснати за въпросната мярка на съответната програма, приета съгласно Регламент (ЕО) № 718/2007, вече са изразходвани;

б)

след 31 декември 2016 г.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г., ако са спазени следните условия:

а)

тези разходи са предвидени в програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г.;

б)

прилага се процентът на финансиране от ЕЗФРСР за съответната мярка съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, както е посочено в приложение II към настоящия регламент;

в)

Хърватия гарантира, че съответните преходни дейности са ясно идентифицирани чрез нейните системи за управление и контрол.

3.   Разходите, извършени след 31 декември 2013 г. във връзка с дейности, които са необходими за приключване на програмата IPARD и последващата оценка, предвидена в член 191 от Регламент (ЕО) № 718/2007, през програмния период 2014—2020 г. са допустими за финансиране от ЕЗФРСР съгласно компонента за техническа помощ на програмата, ако в нея за предвидени такива разходи.

Член 18

Окончателна оценка

1.   Докладът относно окончателната оценка, посочена в член 86, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се представя на Комисията до 31 декември 2016 г.

2.   Обобщението на окончателните оценки, посочено в член 87 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, се представя на Комисията най-късно до 31 декември 2017 г.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се отменя.

Той продължава да се прилага за дейностите, които се изпълняват съгласно програмите, одобрени от Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 1698/2005 преди 1 януари 2014 г.

Член 20

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, (COM(2013) 249 final).

(4)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“, (COM(2013) 659 final).

(5)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(6)  Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82).

(8)  Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 865).

(9)  Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15).

(10)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(12)  Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на ароматизираните лозаро-винарски продукти (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

(13)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(14)  Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 3).

(15)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(16)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(17)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(18)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(19)  Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ L 170, 29.6.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица на съответствието за мерките, предвидени в регламенти (ЕО) № 1698/2005 и (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005

Кодове за програмния период 2007—2013 г.

Мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Кодове за програмния период 2014—2020 г.

Член 20, буква а), подточка i) и член 21: Обучение и информация

111

Член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

1

Член 20, буква а), подточка ii) и член 22: Установяване на млади земеделски производители

112

Член 19, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 20, буква а), подточка iii) и член 23: Ранно пенсиониране

113

/

/

Член 20, буква а), подточка iv) и член 24: Използване на консултантски услуги

114

Член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

2

Член 20, буква а), подточка v) и член 25: Учредяване на управление, възстановяване на стопанства и консултантски услуги

115

Член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

2

Член 20, буква б), подточка i) и член 26: Модернизация на земеделските стопанства

121

Член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 20, буква б), подточка ii) и член 27: Подобряване на икономическата стойност на горите

122

Член 21, параграф 1, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 20, буква б), подточка iii) и член 28: Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти

123

Член 17, параграф 1, буква б) и член 21, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

8

Член 20, буква б), подточка iv) и член 29: Сътрудничество за разработка на нови продукти, процеси и технологии

124

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

16

Член 20, буква б), подточка v) и член 30: Инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство

125

Член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 20, буква б), подточка vi): Възстановяване и превантивни мерки

126

Член 18 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

5

Член 20, буква в), подточка i) и член 31: Постигане на съответствие със стандартите

131

/

/

Член 20, буква в), подточка ii) и член 32: Схеми за качество на храните

132

Член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

3

Член 20, буква в), подточка iii) и член 33: Информация и насърчаване за продукти, обхванати от схеми за качество на храните

133

Член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

3

Член 20, буква г), подточка i) и член 34: Полупазарни селскостопански дейности

141

Член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 20, буква г), подточка ii) и член 35: Организации на производителите

142

Член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

9

Член 36, буква а), подточка i): Плащания за неблагоприятни природни условия в планински райони

211

Член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

13

Член 36, буква а), подточка ii): Плащания в области с неблагоприятни природни условия, различни от планинските райони

212

Член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

13

Член 36, буква а), подточка iii) и член 38: Плащания по програмата „Натура 2000“ и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО

213

Член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

12

Член 36, буква а), подточка iv) и член 39: Плащания за агроекология

214

Член 28 и член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

10

11

Член 36, буква а), подточка v) и член 40: Плащания за хуманно отношение към животните

215

Член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

14

Член 36, буква а), подточка vi) и член 41: Инвестиции в непроизводствени дейности

216

Член 17, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 36, буква б), подточка i) и член 43: Първоначално залесяване на земеделски земи

221

Член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка ii) и член 44: Първоначално създаване на агро-лесовъдни системи върху земеделски земи

222

Член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка iii) и член 45: Първоначално залесяване на неземеделски земи

223

Член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка iv) и член 46: Плащания по програмата „Натура 2000“

224

Член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

12

Член 36, буква б), подточка v) и член 47: Плащания за опазване на околната среда в горите

225

Член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

15

Член 36, буква б), подточка vi) и член 48: Възстановяване на потенциала на горското стопанство и въвеждане на превантивни мерки

226

Член 21, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 36, буква б), подточка vii) и член 49: Инвестиции в непроизводствени дейности

227

Член 21, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

8

Член 52, буква а), подточка i) и член 53: Разнообразяване на селската икономика с неземеделски дейности

311

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 52, буква а), подточка ii) и член 54: Помощи за създаване и развитие на микропредприятия

312

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 52, буква а), подточка iii) и член 55: Насърчаване на туристическите дейности

313

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii), член 19, параграф 1, буква б), член 20 и член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

6

7

16

Член 52, буква б), подточка i) и член 56: Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

321

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 52, буква б), подточка ii): Обновяване и развитие на селата

322

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 53, буква б), подточка iii) и член 57: Опазване и възстановяване на селското наследство

323

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 52, буква в) и член 58: Обучение и информация

331

Член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

1

Член 52, буква г) и член 59: Придобиване на умения и прилагането им на практика

341

/

/

Член 63, буква а): Стратегии за местно развитие

41 (411, 412, 413)

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Член 63, буква б): Изпълнение на проекти за сътрудничество

421

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Член 63, буква в): Осигуряване работата на местната група за действие, придобиване на умения и прилагането им на територията

431

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Глава II от дял IV: Техническа помощ

511

Членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Техническа помощ и изграждане на мрежи

20

Член 19, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Годишни плащания на земеделски стопани, участващи в схема за дребни земеделски стопани

6

Член 36, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Застраховане на реколтата, животните и растенията

17

Член 36, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични условия, болести по животните и растенията, нашествие на вредители и екологични инциденти

17

Член 36, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Инструмент за стабилизиране на доходите

17


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието за мерките, предвидени в регламенти (ЕО) № 718/2007 и (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Мерки съгласно Регламент (ЕО) № 718/2007

Кодове за програмния период 2007—2013 г.

Мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Кодове за програмния период 2014—2020 г.

Член 171, параграф 2, буква а) и член 174: Инвестиции в земеделски стопанства за преструктуриране и подобряване с цел постигане на стандартите на Общността

101

Член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 171, параграф 2, буква в) и член 176: Инвестиции за преработка и маркетинг на земеделски и рибни продукти, за да се преструктурират тези дейности и да се подобрят с цел постигане на стандартите на Общността

103

Член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4

Член 171, параграф 3, буква б) и член 178: Подготовка и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони

202

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

19

Член 171, параграф 4, буква а) и член 179: Подобряване и развитие на инфраструктурата в селските райони

301

Член 20, параграф 1, букви б) и г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7

Член 171, параграф 4, буква б) и член 180: Разнообразяване и развитие на икономическите дейности в селските райони

302

Член 19, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013

6

Член 182: Техническа помощ

501

Членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013: Техническа помощ и изграждане на мрежи

20


31.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 808/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 8, параграф 3, член 12, член 14, параграф 6, член 41, член 54, параграф 4, член 66, параграф 5, член 67, член 75, параграф 5 и член 76, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1305/2013 се определят общите правила, които регулират подпомагането на развитието на селските райони от Съюза, финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които правила допълват общите разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове, определени в част 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2). С оглед да се гарантира, че новата правна рамка, създадена с тези регламенти, функционира безпроблемно и се прилага по еднакъв начин, Комисията бе оправомощена да приеме определени правила за нейното прилагане.

(2)

Следва да се определят правила за представянето на съдържанието на програмите за развитие на селските райони, по-специално въз основа на изискванията на член 8 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и член 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Освен това следва да се определи кои от тези правила за представянето се прилагат към програмите, предназначени за съвместни инструменти за неограничени гаранции и за секюритизация с цел предоставяне на капиталово облекчение, осъществявани от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“), както е посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Следва също така да се определят правила за съдържанието на националните рамки.

(3)

Следва да се установят процедури и графици за одобряване на националните рамки.

(4)

С оглед да се систематизира изменението на програмите за развитие на селските райони, следва да се определят правила за внасянето на такива изменения, както и честотата им. Това следва да се направи с цел да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест, като същевременно се създават условия за гъвкавост за ясно определени неотложни случаи и специфични ситуации.

(5)

Следва да се определят правила за измененията на националните рамки, включително за графика, и по-специално за улесняване на изменението на националните рамки на държавите членки, които разполагат с регионални програми.

(6)

С оглед да се гарантира правилно използване на ресурсите на ЕЗФРСР, следва да се създадат системи от ваучери или равностойни системи, чрез които да се заплащат разходите на участниците в действия за трансфер на знания и за осведомяване, за да се гарантира, че възстановените разходи са ясно свързани с конкретно, допустимо обучение или действие, свързано с трансфер на знания, от което участникът се е възползвал.

(7)

С цел да се гарантира изборът на доставчика, който предлага най-доброто съотношение цена-качество, подборът на органите или структурите, които предлагат консултантски услуги, следва да спазва приложимите национални правила за възлагане на обществена поръчка.

(8)

Тъй като окончателните плащания следва да се осъществяват само при правилното изпълнение на бизнес плановете, следва да се определят общи параметри за тези оценки. В допълнение към това, за да се улесни достъпът на млади земеделски стопани, които създават стопанство за първи път, до други мерки съгласно мярката за развитие на стопанството и стопанската дейност, посочена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да се определят правила за обхвата на няколко мерки в бизнес плановете, както и за процедурата за одобрение на свързаните заявления.

(9)

Държавите членки следва да имат възможност да изчислят средствата за ангажиментите по мерките за агроекология и климат, биологично земеделие и хуманно отношение към животните въз основа на мерни единици, различни от използваните в приложение II към Регламент (ЕС) № 1305/2013, поради специфичното естество на тези ангажименти. Следва да се определят правила за спазването на максималните допустими суми, изключението за плащания за животинска единица и ставките за преобразуване на различни категории животни в животински единици.

(10)

С оглед да се гарантира, че изчисляването на допълнителните разходи и пропуснати ползи, както е посочено в членове 28—31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се извършва по прозрачен и проверим начин, следва да се определят някои общи елементи за изчисляването, които да се прилагат във всички държави членки.

(11)

С оглед да се избегнат свръхкомпенсацията и нарастването на административната тежест, следва да се определят правила за съчетаването на определени мерки.

(12)

Следва да се определят правила относно стартирането на работата на националните мрежи за селските райони и тяхната структура, за да се гарантира, че мрежите могат да функционират ефективно и своевременно, за да следват изпълнението на програмите.

(13)

За да се гарантира информиране и публичност относно дейностите по развитие на селските райони, за които се отпуска помощ от ЕЗФРСР, управляващият орган трябва да изпълни задълженията си, които следва да бъдат допълнително уточнени в настоящия регламент. Управляващият орган следва да систематизира цялостните си усилия за информиране и публичност и чрез създаването на единен уебсайт или портал, да повиши осведомеността относно целите на политиката за развитие на селските райони, както и да подсили достъпността и прозрачността на информацията относно възможностите за финансиране. Също така следва да се предвиди разпоредба, възлагаща на бенефициерите отговорността да уведомяват за помощта, предоставена от ЕЗФРСР за техните проекти.

(14)

С оглед да се улесни създаването на обща система за мониторинг и оценка, следва да се определят общите елементи от тази система, включително показателите и планът за оценка.

(15)

Следва да се определят основните елементи на годишния доклад за изпълнението, посочен в член 75 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и минималните изисквания за плана за оценка, посочен в член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение на представянето на програми за развитие на селските райони, процедури и графици за одобрения и изменение на програмите за развитие на селските райони и националните рамки, съдържанието на националните рамки, информиране и публичност за програмите за развитие на селските райони, прилагането на определени мерки за развитие на селските райони, мониторинг, оценка и докладване.

Член 2

Съдържание на програмите за развитие на селските райони и на националните рамки

Представянето на съдържанието на програмите за развитие на селските райони, както е посочено в член 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 8 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, на националните програми, предназначени за съвместни инструменти за неограничени гаранции и за секюритизация с цел предоставяне на капиталово облекчение, осъществявани от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“), както е посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и на националните рамки, както е посочено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се извършва в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Приемане на национални рамки

Националните рамки, указани в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се приемат в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 4

Изменения на програмите за развитие на селските райони

1.   Предложенията за изменение на програмите за развитие на селските райони и конкретните програми за създаването и функционирането на националните мрежи за селските райони съдържат по-специално следната информация:

а)

вида на предлаганото изменение;

б)

причините и/или свързаните с изпълнението проблеми, които обосновават изменението;

в)

очакваните последици от изменението;

г)

въздействието от промяната върху показателите;

д)

връзката между промяната и споразумението за партньорство, посочено в дял II, глава II от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   Изменения на програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, могат да се предлагат не повече от три пъти в рамките на програмния период.

В рамките на една календарна година и за една програма може да се подава само едно предложение за изменения, в което се съчетават всички други видове изменения, с изключение на 2023 г., през която могат да се подадат повече заявления за изменение, за изменения, свързани изключително с адаптирането на плана за финансиране, включително всички произтичащи промени по плана на показателите.

Първата и втората алинея не се прилагат:

а)

ако трябва да се предприемат неотложни мерки поради природни бедствия и катастрофични събития, признати официално от компетентния национален орган, или

б)

ако е необходимо изменение в резултат на промяна на правната рамка на Съюза, или

в)

след преглед на изпълнението съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, или

г)

при промяна в планираните средства от ЕЗФРСР за всяка година, както е посочено в член 8, параграф 1, буква з), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в резултат на промени в годишната разбивка по държава членка съгласно член 58, параграф 7 от посочения регламент.

3.   Държавите членки представят на Комисията своето последно изменение по програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, не по-късно от 30 септември 2020 г.

Останалите видове изменения по програмата се представят на Комисията не по-късно от 30 септември 2023 г.

4.   Когато изменение по програмата води до промяна на данните, включени в таблицата от националната рамка, посочена в член 6, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, одобрението на изменението по програмата представлява одобрение на съответното преразглеждане на тази таблица.

Член 5

Изменение на национални рамки

1.   Член 30 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 11 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и член 4, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към измененията на националните рамки.

2.   Държавите членки, които са предпочели да представят национални рамки, съдържащи таблицата, посочена в член 6, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, могат да представят на Комисията изменения на националната рамка, свързани с тази таблица, като отчитат степента на изпълнение на различните си програми.

3.   Комисията одобрява измененията, посочени в параграф 2, и след това изменя посочените в член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 планове за финансиране на съответните програми в преразгледаната таблица, при условие че:

а)

не се променя общият принос от ЕЗФРСР за една програма за целия програмен период;

б)

не се променя общият размер на подпомагането от ЕЗФРСР за съответната държава членка;

в)

не се променят разбивките на програмата по години, за годините, предхождащи годината на преразглеждането;

г)

са съобразени с годишния размер на подпомагането от ЕЗФРСР за съответната държава членка;

д)

са съобразени с общото финансиране от ЕЗФРСР за мерки, свързани с околната среда и климата, както е посочено в член 59, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

4.   Искания за изменение на националната рамка, както е посочено в параграф 2, могат да се представят само веднъж за календарна година преди 1 април, освен в случай на неотложни мерки поради природни бедствия или катастрофични събития, признати официално от компетентния национален орган, промени по правната рамка или промени в резултат на прегледа на изпълнението, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, втора алинея, промените в програмите в резултат на този преглед могат да бъдат направени в допълнение към единственото предложение за изменение за същата година.

5.   Актът за изпълнение, с който се одобрява изменението, се приема своевременно, така че да могат да се изменят съответните бюджетни задължения преди края на годината, в която е представен прегледът.

Член 6

Трансфер на знания и действия за осведомяване

1.   Държавите членки могат да предвидят възможност за покриване на разходите за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в трансфера на знания и действията за осведомяване, посочени в член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и свързани разходи за заместване на земеделските стопани чрез система за ваучери или друга система с равностоен ефект.

2.   По отношение на системите, посочени в параграф 1, държавите членки предвиждат:

а)

че периода на валидност на ваучера или равностойния инструмент не може да надхвърля една година;

б)

правила за получаване на ваучери или равностойни инструменти, по-специално че те са свързани с конкретно действие;

в)

определянето на конкретни условия, при които стойността на ваучерите може да се възстановява на доставчика на обучение или на други форми трансфер на знания и действия за осведомяване.

Член 7

Подбор на органи или структури, които предлагат консултантски услуги

Поканите за представяне на предложения, посочени в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, следват приложимите национални и съюзни правила за възлагане на обществени поръчки. В тях надлежно се разглежда степента, до която заявителите отговарят на квалификациите, посочени в този член.

Член 8

Бизнес планове

1.   За целите на член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, държавите членки оценяват напредъка по бизнес плановете, посочени в член 19, параграф 4 от същия регламент, в случай на подпомагане по член 19, параграф 1, буква а), подточки i) и ii) от посочения регламент, по отношение на правилното осъществяване на действията, посочени в член 5, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията (3).

2.   В случай на подпомагане по член 19, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато в бизнес плана се посочва използване на други мерки за развитие на селските райони съгласно посочения регламент, държавите членки могат да предвидят, че одобряването на заявлението за подпомагане осигурява достъп и до подпомагане по въпросните други мерки. Когато държава членка се възползва от тази възможност, тя предвижда, че заявлението за подпомагане съдържа необходимата информация, за да се оцени допустимостта по въпросните други мерки.

Член 9

Преобразуване на мерни единици

1.   Когато ангажиментите съгласно членове 28, 29 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 са изразени в мерни единици, различни от използваните в приложение II към него, държавите членки могат да изчислят плащанията въз основа на въпросните други единици. В тези случаи държавите членки гарантират спазването на максималните годишни размери, които са допустими за подпомагане от ЕЗФРСР, както са определени в посоченото приложение.

2.   Плащанията по членове 28, 29 и 34 от посочения регламент не могат да се гарантират за животинска единица, с изключение на плащания за ангажименти за отглеждане на местни породи, застрашени от изчезване в животновъдството, съгласно член 28, параграф 10, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Ставките на преобразуване на различните категории животни в животински единици са посочени в приложение II.

Член 10

Стандартно допускане за допълнителни разходи и пропуснати ползи

1.   Държавите членки могат да определят фиксирана сума за плащанията по мерките или видовете операции, посочени в членове 28—31 и членове 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, въз основа на стандартно допускане за допълнителни разходи и пропуснати ползи.

2.   Държавите членки гарантират, че изчисленията и съответните плащания, посочени в параграф 1:

а)

съдържат само проверими елементи;

б)

са основани на стойности, установени посредством съответна експертиза;

в)

посочват ясно източника на използваните стойности;

г)

са диференцирани, за да се отчетат регионалните или местни условия и реалния начин на земеползване, когато е приложимо;

д)

не съдържат елементи, свързани с инвестиционни разходи.

Член 11

Комбинация от ангажименти и комбинация от мерки

1.   Могат да се комбинират различни ангажименти за агроекология и климат съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ангажименти за биологично земеделие съгласно член 29 от същия регламент, ангажименти за хуманно отношение към животните съгласно член 33 от същия регламент и ангажименти за екология и климат в областта на горското стопанство съгласно член 34 от същия регламент, при условие че те се допълват и са съвместими. Държавите членки прилагат списъка с разрешените комбинации към своите програми за развитие на селските райони.

2.   Когато се комбинират мерки или различни ангажименти по една или различни мерки, посочени в параграф 1, при определянето на равнището на подпомагане държавите членки отчитат конкретните пропуснати ползи и допълнителни разходи в резултат на комбинацията.

3.   Когато дадена операция е обхваната от две или повече мерки или от два или повече различни вида операции, държавите членки могат да припишат разходите към доминиращата мярка или вид операция. Прилага се специфичното процентно участие на тази доминираща мярка или вид операция.

Член 12

Национална мрежа за селските райони

1.   Държавите членки предвиждат създаването и функционирането на националната мрежа за селските райони, посочена в член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и стартирането на нейния план за действие най-късно 12 месеца след като Комисията одобри програмата за развитие на селските райони или специфичната програма за създаването и функционирането на националната мрежа за селските райони, в зависимост кое от двете е приложимо.

2.   Необходимата структура за управлението на националната мрежа за селските райони се създава или в рамките на компетентните национални или регионални органи, или външно чрез подбор посредством тръжна процедура, или като комбинация от двете. Тази структура трябва да бъде в състояние да изпълнява поне дейностите, посочени в член 54, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

3.   Когато дадена държава членка е предпочела специфична програма за създаването и функционирането на националната мрежа за селските райони, тази програма включва елементите, посочени в част 3 от приложение I към настоящия регламент.

Член 13

Информиране и публичност

1.   Управляващият орган представя стратегия за информиране и публичност, както и всички изменения по нея, на мониторинговия комитет за сведение. Стратегията се представя не по-късно от шест месеца след приемането на програмата за развитие на селските райони. Управляващият орган информира мониторинговия комитет поне веднъж годишно относно напредъка по прилагането на стратегията за информиране и публичност и за своя анализ на резултатите, както и за планираните действия за информиране и публичност, които ще бъдат осъществени през следващата година.

2.   Подробни правила за задълженията на управляващия орган и бенефициерите за информиране и публичност се съдържат в приложение III.

Член 14

Система за мониторинг и оценка

1.   Общата система за мониторинг и оценка, посочена в член 67 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включва следните елементи:

а)

интервенционна логика, която показва взаимодействията между приоритетите, областите с поставен акцент и мерките;

б)

набор от общи показатели за контекст, резултати и крайни продукти, включително показатели, които да се използват за количественото определяне на цели във връзка с областите с поставен акцент за развитие на селските райони, и набор от предварително определени показатели за прегледа на изпълнението;

в)

общи въпроси за оценка, посочени в приложение V;

г)

събиране, съхранение и предаване на данни;

д)

редовно докладване относно дейностите по мониторинг и оценка;

е)

плана за оценка;

ж)

предварителни и последващи оценки и всички други дейности за оценка, свързани с програмата за развитие на селските райони, включително необходимите дейности за спазване на повишените изисквания за годишните доклади за изпълнението за 2017 и 2019 г., посочени в член 50, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и член 75, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

з)

подпомагане, за да могат всички участници, отговорни за мониторинга и оценката, да изпълнят своите задължения.

2.   Наборът от общи показатели за контекст, резултати и крайни продукти за политиката за развитие на селските райони е посочен в приложение IV. В това приложение също така се определят показателите, които следва да се използват за количественото определяне на цели във връзка с областите с поставен акцент за развитие на селските райони. За определяне на етапните и общи цели в рамката на изпълнението, посочени в точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013, държавата членка използва или предварително определените рамкови показатели за изпълнението, посочени в точка 5 от приложение IV към настоящия регламент, или заменя и/или допълва тези показатели с други съответни показатели за крайни продукти, определени в програмата за развитие на селските райони.

3.   Документите за техническа подкрепа, определени в приложение VI, представляват част от системата за мониторинг и оценка.

4.   За видовете операции, при които в таблицата, посочена в точка 11, буква в) от част 1 от приложение I към настоящия регламент е определен потенциален принос към областите с поставен акцент, посочени в член 5, параграф 1, точка 2, буква а), член 5, параграф 1, точка 5, букви а)—г) и член 5, параграф 1, точка 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, електронният запис на операциите, посочени в член 70 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включва флагове, за да се идентифицират онези случаи, в които операцията съдържа компонент, допринасящ към една или повече от тези области с поставен акцент.

Член 15

Годишен доклад за изпълнението

Представянето на годишния доклад за изпълнението, посочен в член 75 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, е определено в приложение VII към настоящия регламент.

Член 16

План за оценка

Минималните изисквания за плана за оценка, посочен в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са определени в приложение I, част 1, точка 9 към настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

Представяне на съдържанието на програмите за развитие на селските райони

1.   Наименование на програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

2.   Държава членка или административен район

а)

Географски район, обхванат от програмата.

б)

Класификация на района.

3.   Предварителна оценка

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

а)

Описание на процеса, включително графика на основните прояви и междинните доклади, свързани с ключовите етапи при реализирането на програмата за развитие на селските райони.

б)

Структурирана таблица, съдържаща препоръките от предварителната оценка и информация за начина, по който те са взети предвид.

в)

Пълният доклад от предварителната оценка (включително изискванията на стратегическата оценка за околната среда — СООС) се представя като приложение към програмата за развитие на селските райони.

4.   Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (по-нататък наричан „SWOT анализ“) и установяване на потребностите

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

а)

SWOT анализ, съдържащ следните специализирани раздели:

i)

изчерпателно описание на настоящото положение в програмния район въз основа на общите и специфичните за програмата показатели за контекста и друга качествена актуална информация;

ii)

силни страни, установени в програмния район;

iii)

слаби страни, установени в програмния район;

iv)

възможности, установени в програмния район;

v)

заплахи, установени в програмния район;

vi)

структурирана таблица, съдържаща данни за общите и специфичните за програмата показатели за контекста.

б)

Оценка на нуждите въз основа на данни от SWOT анализа за всеки от приоритетите на Съюза в областта на развитието на селските райони (по-надолу за краткост „приоритет“) и за всяка област с поставен акцент, както и за трите междусекторни цели (околна среда, включително специфичните нужди на зоните по „Натура 2000“, области по рамката за приоритетни действия (1), смекчаване на изменението на климата и адаптация, иновации).

5.   Описание на стратегията

а)

Обосновка на избора на потребностите, които ще бъдат включени в програмата за развитие на селските райони, както и обосновка на избора на цели, приоритети и области с поставен акцент въз основа на данните от SWOT анализа и оценката на потребностите. Където е уместно, обосновка на тематични подпрограми, включени в програмата. Обосновката по-специално показва изпълнението на изискванията, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточки i) и iv) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

б)

Комбинацията и обосновката на мерките за развитие на селските райони за всяка област с поставен акцент, включително обосновката на финансовите средства, отпуснати за мерките, както и адекватността на финансовите ресурси с поставените цели, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Комбинацията от мерки, включени в интервенционната логика, се базира на данни от SWOT анализа и обосновка и приоритизиране на потребностите, посочени в буква а).

в)

Описание на това как ще бъдат обхванати междусекторните цели, включително специфичните изисквания, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

г)

Обобщена таблица, съдържаща информация за интервенционната логика, за приоритетите и приоритетните области, избрани за програмата за развитие на селските райони, за количествено определените цели и комбинацията от мерки, които ще бъдат предприети за постигането на целите, включително планираните разходи. Обобщаващата таблица се генерира автоматично от информацията, предвидена в точка 5, буква б) и точка 11, като се използват характеристиките на системата за електронен обмен на данни („SFC 2014“), посочени в член 4, букви а) и б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията (2).

д)

Описание на капацитета за предоставяне на консултации, за да се гарантира подходящо консултиране и подкрепа за нормативните изисквания и за действията във връзка с иновациите, за да се демонстрират предприетите мерки, както се изисква в член 8, параграф 1, буква в), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

6.   Оценка на предварителните условия, включваща следните структурирани таблици:

а)

Информация за оценката на приложимостта на предварителните условия.

б)

За всяко приложимо общо и свързано с приоритет предварително условие в една таблица:

i)

оценка на изпълнението му; и

ii)

списък с приоритетите/приоритетните области и мерки, за които се отнася. Примерен списък на приоритети/области с поставен акцент и мерки от особено значение за всяко предварително условие е посочен в част 4;

iii)

списък с критериите, които са от значение, както и оценка на изпълнението им;

iv)

препратки към стратегии, нормативни актове или други съответни документи, включително препратки към съответните раздели и членове за документиране на изпълнението на даден критерий.

в)

Две отделни таблици — една за приложимите общи предварителни условия и една за свързаните с приоритет предварителни условия, които са изцяло или частично неизпълнени, като за всяко се представя следната информация:

i)

определяне на неизпълнения критерий;

ii)

дейности, които трябва да се предприемат с цел изпълняването на всеки от тези критерии;

iii)

срокове за тези дейности; както и

iv)

органи, отговарящи за изпълнението.

7.   Описание на рамката на изпълнението

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

а)

Когато е уместно, информация за избора на показателите, както е посочено в член 14, параграф 2, на етапните цели, на ключовите етапи на изпълнението, както и за разпределянето на резерва за изпълнение. Определянето на целите се обоснова съгласно стратегията, в съответствие с точка 5, буква а).

б)

Таблица, посочваща за всеки приоритет разпределението на резерва за изпълнение, и за всеки показател:

i)

цели за 2023 г. Целите не вземат предвид допълнителното национално финансиране, както е посочено в точка 12, и държавната помощ под формата на допълнително национално финансиране, както е посочено в точка 13;

ii)

основни етапи за 2018 г. въз основа на цели.

В случай че общата сума от ЕЗФРСР, разпределена за резерва за изпълнение, се различава от пропорционалното разпределение (3) на средства от общия национален резерв за изпълнение на ЕЗФРСР съгласно Споразумението за партньорство за всички национални и регионални програми, с изключение на националните програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и специфични програми за създаването и обслужването на националната мрежа за селските райони, посочена в член 54, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да се представи обосновка на сумата на средствата в резерва за изпълнение.

8.   Описание на избраните мерки

1)

Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка, включително и, ако е приложимо, определение на селски район, основни параметри, кръстосано съответствие, предназначение на финансовите инструменти, предназначение на авансите и общи разпоредби за инвестиции, включително разпоредбите на членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Където е приложимо, списъкът на разрешените комбинации от ангажименти, посочени в член 11, параграф 1, се прилага към програмите за развитие на селските райони.

2)

Описание по мярка, което включва:

а)

правно основание.

б)

общо описание на мярката, включително нейната интервенционна логика и приносът ѝ за приоритетните области и междусекторните цели.

в)

приложно поле, ниво на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери, и, когато е приложимо — методология за изчисляване на размера или процента на подпомагане, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция уточняване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложими размери и ставки на помощите и принципи във връзка с определянето на критерии за подбор.

г)

описание на възможностите за доказуемост и контрол на мерките и/или видовете операции:

i)

рискове при изпълнение на мерките и/или вида операции;

ii)

действия за смекчаване на последиците;

iii)

цялостна оценка на мярката или вида операции.

За мярката съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, описанието включва и таблица, която показва връзката между ангажименти за агроекология и климат, както и методите за тяхната проверка и контрол.

д)

описание, специфично за всяка мярка и/или вид операция, както следва:

1.   Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определяне на необходимия капацитет на органите, предоставящи услуги по трансфер на знания, да изпълняват задачите си под формата на квалификации на персонала и редовно обучение;

определяне на продължителността и съдържанието на схемите за обмен на земеделски и горски стопанства и посещения, както е посочено в член 3 от Регламент (ЕС) № 807/2014.

2.   Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството (член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

общи принципи за гарантиране на подходящите ресурси под формата на редовно обучен и квалифициран персонал, както и консултантски опит и надеждност по отношение на областите, в които се предоставят консултации Определяне на елементите, които консултациите ще обхващат.

3.   Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни (член 16 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

посочване на допустимите схеми за качество, включително схеми за сертифициране на земеделски стопанства, за селскостопанските продукти, памука или храните, признати на национално равнище, както и потвърждение, че тези схеми за качество отговарят на критериите, посочени в член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

посочване на допустимите схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти, признати от държавата членка за спазващи насоките за най-добри практики на Съюза.

4.   Инвестиции в материални активи (член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определяне на инвестициите в непроизводствени дейности;

определяне на колективните инвестиции;

определяне на интегрираните проекти;

определяне и посочване на допустимите райони по „Натура 2000“ и други допустими обекти с висока природна стойност;

описание на насочването на подпомагането за земеделските стопанства съгласно SWOT анализа, извършен във връзка с приоритета, посочен в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

списък с новите изисквания, наложени от законодателството на Съюза, за спазването на които може да бъде предоставено подпомагане по силата на член 17, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

по целесъобразност, минимални стандарти за енергийна ефективност, посочени в член 13, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

по целесъобразност, определяне на праговете, посочени в член 13, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

5.   Развитие на стопанството и стопанската дейност (член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определение за малко стопанство, посочено в член 19, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

определяне на горни и долни прагове, както е посочено в член 19, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

специални условия за подпомагане на младите земеделски стопани, когато те не се установяват като едноличен ръководител на стопанството в съответствие с член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 8072014;

информация за прилагането на гратисния период, посочен в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

обобщение на изискванията на бизнесплана;

използване на възможността за съчетаване на различните мерки чрез бизнесплана, даващо достъп на младия земеделски стопанин до тези мерки;

обхванати области на разнообразяване.

6.   Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Определяне на малка по мащаби инфраструктура, включително малка по мащаби туристическа инфраструктура, както е посочено в член 20, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

ако е приложимо — специална дерогация, която позволява да се подпомага по-голяма инфраструктура при инвестициите в широколентов достъп и енергия от възобновяеми източници;

минимални стандарти за енергийна ефективност, посочени в член 13, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

определяне на праговете, посочени в член 13, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014.

7.   Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите (член 21 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определяне и обосноваване на размера на стопанствата, над който подпомагане ще се предоставя само при представяне на план за управление на горите или на еквивалентен инструмент в съответствие с устойчивото управление на горите;

определение за „еквивалентен инструмент“.

Залесяване и създаване на гористи местности

Определяне на дървесните видове, площите и методите, които да се използват, за да се избегне неправилно залесяване, както е посочено в член 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 807/2014, включително описание на природните и климатичните условия на районите, в които се предвижда залесяване, както е посочено в член 6, буква б) от посочения регламент;

определяне на минималните екологични изисквания, посочени в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014.

Създаване на агролесовъдни системи

Определяне на минималния и максималния брой дървета на хектар, които да се посадят и които да се запазят при достигане на зрялост, и на горските видове, които да се използват, както е посочено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

посочване на очакваните ползи за околната среда от подпомаганите системи.

Превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

По целесъобразност, изготвяне на списък на видовете вредители по растенията, които могат да причинят бедствия;

определяне на горските райони, класифицирани като райони със среден или висок риск от пожари според плана за опазване на горите;

в случай на превантивни действия във връзка с вредители и болести, описание на настъпване на съответното бедствие, подкрепено с научни доказателства, включително, по целесъобразност, препоръки относно справянето с вредители и болести, направени от научни организации.

Инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Определяне на видовете допустими инвестиции и очакваните резултати за околната среда и/или повишаването на привлекателността на районите.

8.   Учредяване на групи и организации на производителите (член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Описание на официалната процедура за признаване на групите и организациите.

9.   Агроекология и климат (член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Определяне и посочване на съответните базови елементи; това включва съответните задължителни стандарти, установени по силата на дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), съответните критерии и минимални дейности, установени по силата на член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), съответните минимални изисквания за използването на торове и препарати за растителна защита, както и други свързани задължителни изисквания, установени от националното законодателство;

минималните изисквания за употребата на торове следва да включват, между другото, кодексите за добра селскостопанска практика, въведени с Директива 91/676/ЕИО на Съвета (6), по отношение на земеделските стопанства извън уязвимите на нитрати зони, както и изискванията относно замърсяването с фосфор; минималните изисквания за употребата на препарати за растителна защита трябва да включва, наред с другото, общи принципи за интегрирано управление на вредителите, въведени с Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), изисквания за притежаване на разрешение за използването на препаратите и за изпълнение на задълженията за обучение, изисквания за безопасно съхранение, проверки на техническите средства, използвани за пръскането, и правила за използването на пестициди в близост до води и други чувствителни обекти, както това е установено в националното законодателство

таблица, която илюстрира връзката между ангажиментите за агроекология и климат и съответните обичайни селскостопански практики и съответните елементи от референтното ниво (базови елементи), т.е. добри селскостопански и екологични условия и законоустановени изисквания за управление, минималните изисквания за употребата на торове и пестициди, други свързани национални/регионални изисквания и минимални дейности.

списък на местните породи, които са заплашени от изчезване в животновъдството, и на генетичните растителни ресурси, които са заплашени от генетична ерозия;

описание на методологията и агрономическите прогнози и параметри,включително описание на базовите изисквания, посочени в член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за оправдаване на допълнителни разходи, пропуснати ползи поради поетия ангажимент и размера на разходите по трансакции; където е от значение, тази методология взема предвид помощта, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, включително плащания за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, за да изключи двойното финансиране; когато е целесъобразно, метода на превръщане, който се използва за друг вид единици съгласно член 9 от настоящия регламент.

10.   Биологично земеделие (член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Определяне и посочване на съответните базови елементи; това включва съответните задължителни стандарти, установени по силата на дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013, съответните критерии и минимални дейности, установени по силата на член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, съответните минимални изисквания за използването на торове и препарати за растителна защита, както и други свързани задължителни изисквания, установени от националното законодателство;

описание на методологията и агрономическите прогнози и параметри, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за обосновка на допълнителни разходи, пропуснати ползи поради поетия ангажимент и размера на разходите по трансакции; където е от значение, тази методология взема предвид помощта, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, включително плащания за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, за да изключи двойното финансиране; когато е целесъобразно, метода на превръщане, който се използва за друг вид единици съгласно член 9 от настоящия регламент.

11.   Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите („РДВ“) (член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

за „Натура 2000“: зоните, определени в изпълнение на Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), както и задълженията за земеделските стопани, произтичащи от съответните разпоредби на националното законодателство или местното управление;

в случай, че други определени защитени природни зони с екологични ограничения са избрани за подпомагане в рамките на тази мярка — спецификация на обектите и принос към прилагането на член 10 на Директива 92/43/ЕИО;

за плащания по РДВ: определение за съществени промени във вида земеползване и описание на връзките с програмите от мерки на плана за управление на речните басейни, посочен в член 13 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) (РДВ);

определяне и посочване на базовите елементи; за плащания по „Натура 2000“ това включва доброто земеделско и екологично състояние, посочено в член 94 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните критерии и минимални дейности, посочени в член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013; за плащания по РДВ това включва задължителните стандарти, установени в дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните критерии и минимални дейности, установени съгласно член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

посочване на връзката между осъществяването на мярката и рамката за приоритетни действия (член 8, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО);

определяне на ограниченията/неблагоприятните условия, въз основа на които могат да бъдат отпуснати плащания, и посочване на задължителните практики;

описание на методологията и на агрономическите прогнози, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 30, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, както и в член 30, параграф 4 от същия регламент за Директивата за водите (РДВ), използвани като отправна точка за изчисленията, които доказват допълнителните разходи и пропуснатите ползи, произтичащи от неблагоприятните условия във съответните райони, свързани с изпълнението на директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и на РДВ; когато е уместно, тази методология е съобразена с плащанията за земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда, предоставени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013, така че да се изключва двойното финансиране.

12.   Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определяне на праговото ниво за площ на стопанство, въз основа на което държавата членка изчислява намаляването на плащанията;

Определяне на райони с природни и други специфични ограничения

описание на равнището на местната административна единица, което се прилага за определяне на площите;

описание на прилагането на метода, включително на критериите, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за определяне на границите на трите категории райони, посочени в същия член, включително описание и резултатите от прецизирането за райони с природни или други специфични ограничения, различни от планинските райони.

13.   Хуманно отношение към животните (член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определяне и посочване на националните и съюзните изисквания, съответстващи на задължителните стандарти, установени съгласно дял VI, глава I от Регламент (ЕО) № 1306/2013;

описание на методологията и агрономическите/зоотехническите прогнози и параметри, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за обосновка на допълнителни разходи и пропуснати ползи поради поетия ангажимент.

14.   Екологични услуги в горското стопанство, климатични услуги и опазване на горите (член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Определяне и обосноваване на размера на стопанствата, над който подпомагане ще се предоставя само при представяне на план за управление на горите или на еквивалентен инструмент;

определение за „еквивалентен инструмент“;

посочване на съответните задължителни изисквания, установени в националното законодателство в областта на горите или в друго приложимо национално законодателство;

описание на методологията и на прогнозите и параметрите, включително описание на базовите изисквания, посочени в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които имат отношение към всеки конкретен вид ангажимент, използвани като референтна точка при изчисленията за обосновка на допълнителни разходи и пропуснати ползи поради поетия ангажимент.

15.   Сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Определяне на характеристиките на пилотните проекти, клъстерите, мрежите, късите вериги на доставки и местните пазари.

16.   Управление на риска (членове 36,37 и 38 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Описание на механизмите за избягване на свръхкомпенсация.

Застраховане на реколтата, животните и растенията

Описанието на условията за допустимост за подпомагане на застрахователните договори следва да включва най-малко:

а)

конкретните рискове, срещу които се сключва застраховката;

б)

покритите конкретни икономически загуби;

правилата за изчисляване на унищожената пропорция от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин.

Взаимоспомагателни фондове в случай на неблагоприятни климатични явления, болести по животните или растенията, нашествия на вредители или екологични инциденти

Принципите на договореностите за финансиране, създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, следва да включват по-специално:

а)

списъка на неблагоприятните климатични явления, болестите по животните или растенията, нашествията на вредители и екологичните инциденти, които могат да породят основание за изплащане на компенсации на земеделските стопани, включително географския обхват, когато е целесъобразно;

б)

критериите за оценяване дали дадено събитие довежда до изплащане на компенсация на селскостопанските производители;

в)

методите за изчисляване на допълнителните разходи, които представляват икономически загуби;

г)

изчисляването на административните разходи;

д)

метода за изчисляване на унищожената пропорция от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин;

е)

всякакви ограничения на разходите, допустими за финансов принос;

когато източникът на финансовата компенсация, която се изплаща от взаимоспомагателния фонд, е търговски заем, да се посочи минималната и максималната продължителност на търговския заем

Инструмент за стабилизиране на доходите

Принципите на договореностите за финансиране, на създаването и управлението на взаимоспомагателните фондове за отпускане на компенсаторни плащания на земеделските стопани включват по-специално:

а)

изчисляването на административните разходи;

б)

правила за изчисляване на спада на доходите;

в)

всякакви ограничения на разходите, допустими за финансов принос;

когато източникът на финансовата компенсация, която се изплаща от взаимоспомагателния фонд, е търговски заем, да се посочи минималната и максималната продължителност на търговския заем

17.   Водено от общностите местно развитие (LEADER) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, членове 43 и 44 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

описание на задължителните елементи на воденото от общностите местно развитие (по-нататък ВОМР), от които е съставена мярката LEADER: подготвително подпомагане, изпълнение на операции по стратегията за ВОМР, подготовка и осъществяване на дейности по сътрудничество от страна на местната група за действие, текущи разходи и популяризиране на стратегията, както е посочено в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

описание на употребата на стартовия пакет в рамките на LEADER, посочен в член 43 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, като специфичен вид за подготвително подпомагане, ако е уместно;

описание на системата за текущо подаване на заявления за проекти за сътрудничество в рамките на LEADER, посочена в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

процедурата и сроковете за избор на стратегии за местно развитие;

обосновка за избора на географските райони, за изпълнение на стратегията за местно развитие, чието население попада извън границите, посочени в член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

координация с други европейски структурни и инвестиционни фондове (наричани по-нататък „ЕСИ фондове“) по отношение на ВОМР, включително възможно решение, прилагано по отношение на използването на варианта на водещия фонд и евентуално цялостно взаимно допълване между ЕСИ фондовете за финансиране на подготвителното подпомагане;

евентуална възможност за авансови плащания;

определяне на задачите на управляващия орган, разплащателната агенция и МИГ в рамките на LEADER, по-специално по отношение на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни критерии за подбор на операциите, посочени в член 34, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

описание на предвидените механизми за координация и гарантираното взаимно допълване с дейностите, подпомагани в рамките на други мерки за развитие на селските райони, особено по отношение на:

инвестиции в неселскостопански дейности и помощ за новосъздадени предприятия в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,

инвестиции по член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и

сътрудничество по силата на член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в частност за прилагане на стратегии за местно развитие посредством публично-частни партньорства.

9.   План за оценка, съдържащ следните раздели:

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

1)   Цели и задачи

Описание на целта и задачите на плана за оценка, въз основа на необходимостта да се гарантира, че предприетите действия за оценка са достатъчни и целесъобразни, по-специално с цел осигуряване на необходимата за управлението на програмата информация, за годишните доклади за изпълнението през 2017 г. и 2019 г. и последващата оценка, както и с цел осигуряване на данните, необходими за оценката на програмата за РСР.

2)   Управление и координация

Кратко описание на договореностите за мониторинг и оценка на програмата за развитие на селските райони, като се посочат основните органи, участващи в тези процеси, и техните отговорности. Обяснение за това как дейностите за оценка са свързани с изпълнението на програмата за РСР по отношение на съдържанието и на графика.

3)   Предмет и дейности на оценката

Примерно описание на предмета и очакваните дейности на оценката, включително, но не само, изпълнението на изисквания за оценяване, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в Регламент (ЕС) № 1305/2013. То обхваща:

а)

дейности, необходими за оценка на приноса на всеки приоритет на Съюза по програмите за РСР, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, за целите на развитието на селските райони, предвидени в член 4 от посочения регламент, оценка на резултатите и въздействието на стойностите на показателите, анализ на нетните ефекти, тематични въпроси, включително подпрограми, междусекторни въпроси, Национална мрежа за селските райони, принос на стратегиите за ВОМР;

б)

подкрепа, планирана за оценка на равнището на местните групи за действие;

в)

специфични за програмата елементи, като например разработване на методики или действия, насочени към конкретни области на политиката.

4)   Данни и информация

Кратко описание на системата за записване, поддържане, управление и отчитане на статистическа информация относно изпълнението на програмата за развитие на селските райони и предоставяне на данни от наблюдението за целите на оценката. Определяне на източниците на данни, които ще бъдат използвани, пропуските в данните, евентуалните институционални въпроси, свързани с предоставянето на данни, както и решения на набелязаните аспекти. Настоящият раздел трябва да покаже, че съответните системи за управление на данни ще започнат да функционират в срок.

5)   График

Основни етапни цели през програмния период и примерен план на необходимото време, за да се гарантира, че резултатите ще бъдат готови в необходимия момент.

6)   Комуникация

Описание на начина, по който резултатите от оценката ще бъдат разпространени до целевите получатели, включително описание на механизмите, разработени с цел проследяване на начина, по който се използват резултатите от оценката.

7)   Ресурси

Описание на предвидените ресурси, необходими за изпълнението на плана за оценка, включително прогноза за нуждата от административен капацитет, данни, финансови средства и информационни технологии. Описание на предвидените дейности за изграждане на капацитет, чрез които да се гарантира, че планът за оценка може да бъде изцяло изпълнен.

10.   Финансов план, съдържащ отделни структурирани таблици, които включват:

a)   Годишния принос на ЕЗФРСР

i)

за всички видове райони, посочени в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,

ii)

за сумите, посочени в член 59, параграф 4, буква е) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР, посочени в член 58, параграф 6 от същия регламент,

iii)

за средства, разпределени в резерва за изпълнение в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)   Единното процентно участие на ЕЗФРСР за всички мерки, разбити по вид регион, както е посочено в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

в)   Разбивката по мярка или вид операция, с конкретния размер на процентното участие на ЕЗФРСР:

i)

общо участие на Съюза, процентно участие на ЕЗФРСР, както и прогнозна разбивка на общото участие на Съюза по приоритетни области (10),

ii)

за мерките, посочени в членове 17 и 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, общият размер на вноската на Съюза, запазено за операциите, посочени в член 59, параграф 6 от същия регламент,

iii)

за техническа помощ, общият размер на вноската на Съюза и размера на процентното участие на ЕЗФРСР, използвани в съответствие с член 51, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013,

iv)

за разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, поети в обхвата на мерките по Регламент (ЕО) № 1698/2005, които нямат съответствия през програмния период 2014—2020 г., общият размер на вноската на Съюза, и размера на процентното участие на ЕЗФРСР.

Когато дадена мярка или тип операция със специфично процентно участие на ЕЗФРСР допринася за финансовите инструменти, посочени в член 38, параграф 1, буква б), от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в таблицата се посочват поотделно вноските за финансовите инструменти и за други операции, както и прогнозна сума от ЕЗФРСР, съответстваща на планирания принос към финансовия инструмент.

За мярката, посочена в член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, приносът на ЕЗФРСР, запазен за операции, които попадат в обхвата на член 59, параграф 6 от посочения регламент, съответства на приноса на мярката за приоритетите, определени в член 5, параграфи 4 и 5 от посочения регламент.

г)   За всяка подпрограма — прогнозна разбивка по мерки на общия размер на вноската на Съюза.

11.   План на показателите, съдържащ отделни структурирани таблици, които включват:

а)

количествените цели по области с поставен акцент, заедно с планираните резултати и планираните общи публични разходи по мерките, избрани за съответните области с поставен акцент;

б)

подробно изчисление за селското стопанство и горите на целите от приоритетите, установени в член 5, параграф 4 и член 5, параграф 5, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

в)

в качествено изражение — допълнителния принос на мерките към други области с поставен акцент.

12.   Допълнително национално финансиране:

За мерките и операциите, попадащи в обхвата на член 42 от Договора, се изготвя таблица за допълнителното национално финансиране по мерки в съответствие с член 82 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, като се включват сумите по мерки и се указва съответствието с критериите от посочения регламент.

13.   Елементи, необходими за оценка на държавната помощ:

За мерки и операции, които попадат извън обхвата на член 42 от Договора, таблица на схемите за помощ, попадащи в обхвата на член 81, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които да бъдат използвани за изпълнението на програмите, включително наименованието на схемата за помощ, както и участието на ЕЗФРСР, националното съфинансиране и допълнителното национално финансиране. Съвместимостта с правилата на Съюза в областта на държавната помощ трябва да бъде гарантирана през цялата продължителност на програмата.

Таблицата се придружава от ангажимент от страна на държавата членка, че когато по силата на правилата за държавни помощи или при определени условия на решението за одобрение на държавна помощ това е необходимо, подобни мерки ще бъдат индивидуално нотифицирани съгласно член 108, параграф 3 от Договора.

14.   Информация за взаимно допълване, съдържаща следните раздели:

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

1)

Описание на средствата за осигуряване на допълняемост и съгласуваност със:

други инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите по стълб 1, включително плащанията за екологизиране и други инструменти на общата селскостопанска политика;

когато държавата членка е избрала да представи национална програма и пакет от регионални програми, както е посочено в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, информация за взаимно допълване между тях.

2)

Когато е целесъобразно, информация за взаимното допълване с други финансови инструменти на Съюза, включително програма LIFE (11).

15.   Разпоредби за изпълнение на програмата, съдържащи следните раздели:

За националните програми, предназначени за съвместни инструменти, които се изпълняват от ЕИБ, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се прилагат само букви а), б) и в) от настоящата точка

а)

определяне от държавата членка на всички органи, предвидени в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и кратко описание на структурата за управление и контрол на програмата, посочени в член 8, параграф 1, буква м), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и условията по член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

предвидения състав на Комитета за мониторинг;

в)

разпоредбите, с които се гарантира, че програмата е оповестена публично, включително чрез националната мрежа за селските райони, с позоваване на стратегията за информиране и публичност, посочена в член 13;

г)

описание на механизмите за гарантиране на последователност по отношение на стратегиите за местно развитие, изпълнявани по LEADER, дейностите, предвидени по мярката за сътрудничество, посочена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, мярката за основни услуги и обновяване на селата в селските райони, посочена в член 20 от същия регламент, и другите ЕСИ фондове;

д)

описание на дейностите за намаляване на административната тежест за бенефициерите, посочени в член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

е)

описание на използването на техническа помощ, включително действията, свързани с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на програмата и нейното изпълнение, както и на дейностите, които се отнасят до предходни и последващи периоди на програмиране, както е посочено в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

16.   Действия, предприети за привличане на партньорите

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Списък на действията, предприети за ангажиране на партньорите, предмет и резюме на резултатите от съответните консултации.

17.   Национална мрежа за селските райони

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Описание на:

а)

процедурата и графика за създаването на националната мрежа за селските райони („НМСР“);

б)

планираната организация на НМСР, а именно начина, по който организациите и администрациите, ангажирани в развитието на селските райони, включително партньорите, както е посочено в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще бъдат включени и как ще се посредничи при работата в мрежа;

в)

обобщено описание на основните категории дейности на националната мрежа за селските райони в съответствие с целите на програмата;

г)

налични ресурси за създаването и привеждането в действие на националната мрежа за селските райони.

18.   Предварителна оценка на възможността за проверка и контрол, както и на риска от грешки

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

декларация от управляващия орган и разплащателната агенция на възможността за проверка и контрол на мерките, подпомагани по програмата за развитие на селските райони;

декларация на функционално независимия орган, посочен в член 62, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, удостоверяваща адекватността и точността на изчисленията на стандартни разходи, допълнителни разходи и пропуснати ползи.

19.   Преходни разпоредби

Не се прилага за национални програми, посветени на съвместни инструменти, изпълнявани от ЕИБ, които са посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

описание на преходните разпоредби по мерки;

прогнозна таблица за прехвърляне на средства.

20.   Тематични подпрограми

20.1.   SWOT и установяване на потребностите

а)

Методология на основата на SWOT анализ, съдържаща следните раздели:

i)

изчерпателно описание на темата на подпрограмата, като се използват общите и специфичните за програмата показатели за контекста и качествено определената информация;

ii)

установените силни страни във връзка с темата на подпрограмата;

iii)

установените слаби страни във връзка с темата на подпрограмата;

iv)

възможности във връзка с темата на подпрограмата;

v)

заплахи във връзка с темата на подпрограмата;

б)

оценката на нуждите на базата на данни от SWOT анализа за всеки приоритет и всяка област с поставен акцент и трите междусекторни цели (околната среда, изменението на климата и смекчаването на въздействието му, иновации), за които допринася тематична подпрограма.

20.2.   Описание на стратегията

а)

Когато не всички нужди, установени по точка 20, подточка 1, буква б), могат да бъдат обхванати от тематичната подпрограма, дава се обосновка на нуждите, избрани да бъдат обхванати, и на избора на цели, приоритети и области с поставен акцент въз основа на данните от SWOT анализа и на оценката на нуждите;

б)

комбинацията и обосновката на мерките за развитие на селските райони за всяка област с поставен акцент, към която допринася тематичната подпрограма, включително обосновката на финансовите средства, отпуснати за мерките, както и адекватността на финансовите ресурси с поставените цели, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Комбинацията от мерки, включени в интервенционната логика, се базира на данни от SWOT анализа и, когато е уместно, обосновка и приоритизиране на потребностите, посочени в буква а);

в)

описание на това как ще бъдат обхванати междусекторните теми, включително специфичните изисквания, посочени в член 8, параграф 1, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

г)

обобщена таблица, съдържаща информация за интервенционната логика, за приоритетите и областите с поставен акцент, избрани за подпрограмата, за количествено определените цели и комбинацията от мерки, които ще бъдат предприети за постигането на целите, включително планираните разходи. Обобщената таблица се генерира автоматично от информацията, предвидена в точка 5, буква б) и точка 11, като се използват характеристиките на SFC 2014.

20.3.   План на показателите, съдържащ отделни структурирани таблици, които включват:

а)

количествените цели по области с поставен акцент, заедно с планираните резултати и планираните общи публични разходи по мерките, избрани за съответните области с поставен акцент;

б)

подробно изчисление за селското стопанство и горите на целите от приоритетите, установени в член 5, параграф 4 и член 5, параграф 5, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

ЧАСТ 2

Представяне на съдържанието на националните рамки

1.   Заглавие на националната рамка

2.   Държава членка

а)

Географски район, обхванат от рамката;

б)

Класификация на районите.

3.   Общо представяне на връзката между националната рамка, споразумението за партньорство и програмите за РСР

4.   Таблица, обобщаваща по регион и по година общата стойност на участието на ЕЗФРСР за държавата членка за целия програмен период

5.   Описание на мерките

1)

Описание на общите условия, които се прилагат за повече от една мярка, включително, когато е приложимо, определяне на селските райони, изходното състояние, кръстосаното съответствие, финансовите инструменти, които се предвижда да бъдат използвани, планираното използване на авансови плащания.

2)

Описание по мярка, което включва:

а)

Правно основание.

б)

Общо описание на мярката, включително общите принципи на нейната интервенционна логика и приносът ѝ за областите с поставен акцент и междусекторните цели.

в)

Приложно поле, ниво на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери, и, когато е приложимо — методология за изчисляване на процента на подпомагане, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция уточняване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложими размери и ставки на помощите и принципи във връзка с определянето на критерии за подбор.

г)

Общи принципи за проверка и контрол на мерките, и, когато е приложимо, методиката за изчисляване на размера на подпомагането.

д)

Когато е уместно, описание, специфично за всяка мярка по смисъла на точка 8, подточка 2 от част 1.

6.   Когато е приложимо, допълнително национално финансиране:

За мерките и операциите, попадащи в обхвата на член 42 от Договора, се изготвя таблица за допълнителното национално финансиране по мерки в съответствие с член 82 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, като се указва съответствието с критериите от посочения регламент.

7.   Когато е приложимо — елементи, необходими за оценка на държавната помощ:

За мерки и операции, които попадат извън обхвата на член 42 от Договора, таблица на схемите за помощ, попадащи в обхвата на член 81, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, които да бъдат използвани за изпълнението на програмите, включително наименованието на схемата за помощ и препратки към нея, участието на ЕЗФРСР, националното съфинансиране и допълнителното национално финансиране. Съвместимостта с правилата на Съюза в областта на държавната помощ трябва да бъде гарантирана през цялата продължителност на програмата.

Таблицата се придружава от ангажимент от страна на държавата членка, че когато по силата на правилата за държавни помощи или при определени условия на решението за одобрение на държавна помощ това е необходимо, подобни мерки ще бъдат индивидуално нотифицирани съгласно член 108, параграф 3 от Договора.

Декларация дали мярката/операцията е обхваната от държавна помощ съгласно националната рамка или по съответните програми за развитие на селските райони.

ЧАСТ 3

Представяне на съдържанието на програмите за национални мрежи за селските райони (НМСР)

1.   Наименование на конкретната програма за НМСР

2.   Държава членка или административен район

а)

географски район, обхванат от програмата;

б)

класификация на района.

3.   Предварителна оценка

а)

описание на процеса, включително графика на основните прояви и междинните доклади, свързани с ключовите етапи при реализирането на програмата за НМСР.

б)

Структурирана таблица, съдържаща препоръките от предварителната оценка и информация за начина, по който те са взети предвид.

в)

Пълният доклад от предварителната оценка се прилага към програмата за НМСР.

4.   План за оценка, съдържащ следните раздели:

1)   Цели и задачи

Описание на целта и задачите на плана за оценка, въз основа на необходимостта да се гарантира, че предприетите действия за оценка са достатъчни и целесъобразни, по-специално с цел осигуряване на необходимата за управлението на програмата информация, за годишните доклади за изпълнението през 2017 г. и 2019 г. и последващата оценка, както и с цел осигуряване на данните, необходими за оценката на програмата за НМСР.

2)   Управление и координация

Кратко описание на договореностите за мониторинг и оценка на програмата за НМСР, като се посочат основните органи, участващи в тези процеси, и техните отговорности. Обяснение за това как дейностите за оценка са свързани с изпълнението на програмата за НМСР по отношение на съдържанието и на графика.

3)   Предмет и дейности на оценката

Примерно описание на темите на оценката, свързани с НМСР и очакваните дейности, включително, но без да се ограничава до изпълнението на изисквания на оценката, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в Регламент (ЕС) № 1305/2013. То покрива дейностите, необходими за оценка на приноса на програмата за целите на НМСР, оценка на стойностите на показателя за резултат, анализ на нетните ефекти. Специфични за програмата елементи, като например разработване на методики или действия, насочени към конкретни области на политиката

4)   Данни и информация

Кратко описание на системата за записване, поддържане, управление и отчитане на статистическа информация относно изпълнението на програмата за НМСР и предоставяне на данни от наблюдението за целите на оценката. Определяне на източниците на данни, които ще бъдат използвани, пропуските в данните, евентуалните институционални въпроси, свързани с предоставянето на данни, както и решения на набелязаните аспекти. Настоящият раздел трябва да покаже, че съответните системи за управление на данни ще започнат да функционират в срок.

5)   График

Основни етапни цели през програмния период и примерен план на необходимото време, за да се гарантира, че резултатите ще бъдат готови в необходимия момент.

6)   Комуникация

Описание на начина, по който резултатите от оценката ще бъдат разпространени до целевите получатели, включително описание на механизмите, разработени с цел проследяване на начина, по който се използват резултатите от оценката.

7)   Ресурси

Описание на предвидените ресурси, необходими за изпълнението на плана за оценка, включително прогноза за нуждата от административен капацитет, данни, финансови средства и информационни технологии. Описание на предвидените дейности за изграждане на капацитет, чрез които да се гарантира, че планът за оценка може да бъде изцяло изпълнен.

5.   План за финансиране, в който се посочват:

а)

Годишното участие на ЕЗФРСР;

б)

общият размер на участието на Съюза и процентът на участието на ЕЗФРСР.

6.   Разпоредби за изпълнение на програмата, съдържащи следните раздели:

а)

Определяне от държавата членка на всички органи, предвидени в член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и обобщено описание на структурата за управление и контрол на програмата, посочена в член 8, параграф 1, буква м), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и условията по член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

предвидения състав на Комитета за мониторинг;

в)

описание на системата за мониторинг и оценка.

7.   НМСР

Описание на:

а)

процедурата и графика за създаването на националната мрежа за селските райони (НМСР);

б)

планираното изграждане и организация на НМСР, а именно начина, по който организациите и администрациите, ангажирани в развитието на селските райони, включително партньорите, посочени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще бъдат включени и как ще се посредничи при работата в мрежа.

Когато държава членка е избрала да подкрепи НМСР от специфичната програма и регионални програми за НМСР, информация за взаимното допълване между тях;

в)

обобщено описание на основните категории дейности, които ще бъдат предприети от НМСР в съответствие с целите на програмата;

г)

налични ресурси за създаването и привеждането в действие на националната мрежа за селските райони.

ЧАСТ 4

Ориентировъчен списък с приоритети/области с поставен акцент и мерки от особена важност за предварителните условия (общи и свързани с развитието на селските райони), посочени в точка 6, буква б), подточка ii) от част 1

1.   СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приоритет на ЕС за РСР/Тематична цел (ТЦ) на ОСР

Предварително условие

Критерии за изпълнение

Приложимост към области с поставен акцент, мерки

Както е посочено в приложение V към Регламент (ЕС) № 1305/2013

Както е посочено в приложение V към Регламент (ЕС) № 1305/2013

Както е посочено в приложение V към Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 3: подпомагане доброто организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство

ТЦ 5: насърчаване на адаптирането към изменението на климата, избягването и управлението на риска

3.1.

Избягване и управление на риска: наличието на национални или регионални оценки на риска за целите на управлението на бедствията, които вземат под внимание приспособяването към изменението на климата

Въведена е национална или регионална оценка на риска със следните елементи:

описание на процеса, методологията, методите и неповерителните данни, използвани за оценка на риска, както и на основаните на риска критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите;

описание на сценарии с един риск и множество рискове;

отчитане, където е целесъобразно, на националните стратегии за приспособяване към изменението на климата.

Област с поставен акцент: 3Б

Мерки по членове 18, 24 и 36—39 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 4: възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

ТЦ 5: насърчаване на адаптирането към изменението на климата, избягването и управлението на риска

ТЦ 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

4.1.

Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС): на национално ниво са въведени стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, посочени в дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013

стандартите за ДЗЕС са определени в националното законодателство и посочени в програмите

Области с поставен акцент: 4A, 4Б, 4В

Мерки по членове 28, 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4.2.

Минимални изисквания за употребата на торове и продукти за растителна защита: на национално равнище са установени минималните изисквания за употребата на торове и продукти за растителна защита, посочени в дял III, глава I, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

в програмите са указани минималните изисквания за употребата на торове и продукти за растителна защита, посочени в дял III, глава I от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Области с поставен акцент: 4A, 4Б, 4В

Мерки по членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

4.3.

Други приложими национални стандарти: за целите на дял III, глава I, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 са определени приложими задължителни национални стандарти

в програмите са указани приложимите задължителни национални стандарти

Области с поставен акцент: 4A, 4Б, 4В

Мерки по членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 5: насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в секторите на селското стопанство и храните и в горския сектор

ТЦ 4: подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика във всички сектори

ТЦ 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

5.1.

Енергийна ефективност: Проведени са действия за насърчаване на разходоефективни подобрения на ефективността при крайното потребление на енергия и разходоефективни инвестиции в енергийната ефективност при изграждането или реновирането на сгради.

Действията са:

Мерки, които да гарантират въвеждането на минимални изисквания във връзка с енергийните характеристики на сградите съгласно членове 3, 4 и 5 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12);

Мерки, необходими за въвеждане на система за сертифициране на енергийните характеристики на сградите съгласно член 11 от Директива 2010/31/ЕС;

Мерки за осигуряване на стратегическото планиране в областта на енергийната ефективност съгласно член 3 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13);

Мерки съгласно член 13 от Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14) относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, с цел да се осигури предоставянето на индивидуални измерителни уреди на крайните клиенти, доколкото това е технически възможно, разумно от финансова гледна точка и съразмерно на потенциалните икономии на енергия.

Области с поставен акцент: 5Б

Мерки по членове 17, 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

5.2.

Воден сектор: Наличие на а) политика за определяне на цените на водата, която осигурява на потребителите подходящи стимули да използват водните ресурси ефективно, и б) адекватен принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходите за водни услуги на равнище, определено в одобрения план за управление на речни басейни за инвестиции, подкрепени от програмите.

В подпомаганите от ЕЗФРСР сектори държавата членка е осигурила участието на различните видове ползване на водите във възстановяването на разходите за водни услуги от отрасъла в съответствие с член 9, параграф 1, първо тире от Рамковата директива за водите, като се отчита по целесъобразност социалното, екологичното и икономическото въздействие на това възстановяване, както и географските и климатичните условия в засегнатия(те) регион(и);

Област с поставен акцент: 5Б

Мерки по членове 17 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

5.3.

Енергия от възобновяеми източници: Проведени са действия за насърчаване на производството и разпространението на възобновяеми енергийни източници (15).

Въведени са прозрачни схеми за подкрепа, приоритетен достъп до мрежата или гарантиран достъп и приоритет при разпределението, както и публично оповестени стандартни правила за поемането и поделянето на разходите за техническо приспособяване, съвместими с член 14, параграф 1 и член 16, параграфи 2 и 3 от Директива 2009/28/ЕО;

Държавата членка е приела национален план за действие относно енергията от възобновяеми източници в съответствие с член 4 от Директива 2009/28/ЕО.

Област с поставен акцент: 5В

Мерки по членове 17, 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Приоритет за РСР 6: насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

ТЦ 2: Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество (цел във връзка с широколентовите мрежи)

6.1.

Мрежова инфраструктура от следващо поколение (NGN): Наличие на национални или регионални планове за достъп от следващо поколение (NGA), които вземат под внимание регионалните дейности за постигане на целите на Съюза във връзка с достъпа до високоскоростен Интернет, съсредоточавайки се върху областите, в които пазарът не осигурява отворена инфраструктура на приемлива цена и с качество в съответствие с правилата на Съюза за конкуренцията и държавните помощи, и за предоставяне на достъпни услуги за уязвимите групи

Въведен е национален или регионален план за мрежова инфраструктура от следващо поколение, който включва:

основан на икономически анализ план за инвестициите в инфраструктурата, в който се отчитат съществуващата частна и публична инфраструктура и планирани инвестиции;

модели за устойчиви инвестиции, които повишават конкуренцията и обезпечават достъп до отворени качествени инфраструктура и услуги на приемлива цена, които са готови за бъдещето;

мерки за насърчаване на частните инвестиции.

Област с поставен акцент: 6В

Мерки по членове 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013


2.   ОБЩИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Предварително условие

Критерии за изпълнение

Приложимост към области с поставен акцент, мерки

Както е посочено в приложение XI, част II към Регламент (ЕС) № 1303/2013

Както е посочено в приложение XI, част II към Регламент (ЕС) № 1303/2013

1.   Борба с дискриминацията

Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и политиката на Съюза за борба с дискри-минацията в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове

Договорености в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки за осигуряване на участието на органите, отговарящи за насърчаването на равното третиране на всички лица, през цялото време на изготвянето и изпълнението на програмите, включително предоставянето на консултации по въпросите на равенството в рамките на дейностите, свързани с ЕСИ-фондове;

Договорености за обучение на персонала на органите, които участват в управлението и контрола на ЕСИ-фондовете, в областите на правото и политиката на Съюза за борба с дискриминацията.

Област с поставен акцент: 6Б

Мерки по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

2.   Равенство между половете

Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и политиката на Съюза за равенството между половете в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове

Договорености в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки за осигуряване на участието на органите, отговарящи за равенството между половете, през цялото време на изготвянето и изпълнението на програмите, включително предоставянето на консултации по въпросите на равенството между половете в рамките на дейностите, свързани с ЕСИ фондове;

Договорености за обучение на персонала на органите, които участват в управлението и контрола на европейските структурни и инвестиционни фондове, в областите на правото и политиката на Съюза за равенството между половете, както и интегрирането на принципа на равенство между половете.

Области с поставен акцент: 6А, 6Б

Мерки по членове 14, 15, 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

3.   Увреждания

Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с Решение на Съвета 2010/48/ЕО (16).

Договорености в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки за консултиране и осигуряване на участието на органите, отговарящи за защитата на правата на хората с увреждания, или представителни организации на хората с увреждания и други заинтересовани страни през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите;

Договорености за обучение на персонала на органите, които участват в управлението и контрола на европейските структурни и инвестиционни фондове, в областите на приложимите право и политика на Съюза и на държавите членки, включително достъпността и практическото прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както е отразена в законодателството на Съюза и на държавите-членки, по целесъобразност;

Договорености за осигуряване на мониторинг на изпълнението на член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове през цялото време на изготвянето и изпълнението на програмите.

Области с поставен акцент: 6А, 6Б

Мерки по членове 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

4.   Възлагане на обществени поръчки

Наличие на договорености за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Договорености за ефективното прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки посредством подходящи механизми;

Договорености, гарантиращи прозрачни процедури за възлагане на договори;

Договорености за обучение и снабдяване с информация на персонала, който участва в привеждането на европейските структурни и инвестиционни фондове в действие;

Договорености, гарантиращи административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки.

Области с поставен акцент: 2A, 5A, 5Б, 5В, 6Б

Мерки по членове 14, 15, 17, 19, 20, член 21е и член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, LEADER

5.   Държавна помощ

Наличие на договорености за ефективното прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Договорености за ефективното прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи;

Договорености за обучение и снабдяване с информация на персонала, който участва в привеждането на европейските структурни и инвестиционни фондове в действие;

Договорености, гарантираща административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи.

Всички области с поставен акцент и мерки, при условие че операциите по тях попадат извън обхвата на член 42 от Договора

6.   Законодателство в областта на околната среда във връзка с оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическата оценка на околната среда (СООС)

Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза относно околната среда, свързано с ОВОС и СООС.

Уредба за ефективното прилагане на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВОС (17)) и на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (СООС) (18);

Договорености за обучение на персонала, който участва в прилагането на директивите за ОВОС и СООС, и за разпространение на информация до този персонал;

Договорености за осигуряване на достатъчен административен капацитет.

Области с поставен акцент: 2A, 3A, 4A, 4Б, 4В, 5A, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6A, 6В

Мерки по членове 17, 19, 20, 21 и 28 – 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

7.   Статистически системи и показатели за резултатите

Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите.

Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието.

Въведена е организация за своевременно събиране и агрегиране на статистически данни със следните елементи:

идентифициране на източници и механизми за осигуряване на статистическо валидиране;

договорености относно публикуването и публичната достъпност на агрегираните данни;

Ефективна система от показатели за резултатите, включително:

подбор на показатели за резултатите за всяка програма, които предоставят информация за обосновката на подбора на свързани с политиката действия, финансирани от програмата;

определяне на количествени цели за тези показатели;

съгласуваност на всеки показател със следните реквизити: солидност и статистическо валидиране, яснота на тълкуванието на нормите, реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно събиране на данните;

въведени процедури, които гарантират, че всички операции, финансирани от програмата, възприемат ефективна система от показатели.

Приложимо, но вече изпълнено, обща система за мониторинг и оценка

ЧАСТ 5

Кодове на мерките и подмерките

Мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013

Код на мярката по настоящия регламент

Подмярка за програмни цели

Код на подмярката по настоящия регламент

Член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Трансфер на знания и действия за осведомяване

1

подпомагане за дейности за професионално обучение и придобиване на умения

1.1

подпомагане за демонстрационни дейности и действия за осведомяване

1.2

подпомагането може да обхваща и краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства, както и посещения на земеделски и горски стопанства

1.3

Член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Консултантски услуги, управление на стопанство и услуги по заместване в стопанството

2

подпомагане, насочено към възможностите за ползване на консултантски услуги

2.1

подпомагане за въвеждането на услуги по управление на стопанства, услуги по заместване в стопанства и консултантски услуги в областта на селското стопанство, както и в областта на горското стопанство

2.2

подпомагане за обучение на консултанти

2.3

Член 16 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни

3

подпомагане с цел първо присъединяване към схеми за качество

3.1

подпомагане, насочено към дейности за предоставяне на информация и популяризиране, осъществявани от групи производители на вътрешния пазар

3.2

Член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

инвестиции във физически активи

4

подпомагане за инвестиции в земеделски стопанства

4.1

подпомагане за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

4.2

подпомагане за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство

4.3

подпомагане за инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на агроекологичните цели и целите в областта на климата

4.4

Член 18 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

5

подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

5.1.

инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

5.2.

Член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Развитие на земеделските стопанства и предприятията

6

помощ при стартиране за млади земеделски стопани

6.1

помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони

6.2

помощ при стартиране за развитието на малки стопанства

6.3

подпомагане за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности

6.4

плащания на земеделски стопани, отговарящи на условията по схемата за дребни земеделски стопани, които трайно прехвърлят стопанството си на друг земеделски стопанин

6.5

Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

7

подпомагане за изготвяне и актуализиране на планове за развитие на общините и селата в селските райони и на техните основни услуги и на планове за защита и управление, отнасящи се до зони по „Натура 2000“ и други райони с висока природна стойност

7.1

подпомагане за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

7.2

подпомагане за широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство

7.3

подпомагане за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура

7.4

подпомагане за инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура

7.5

подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси

7.6

подпомагане за инвестиции, чиято цел е преместването на дейности и преустройството на сгради или други съоръжения, разположени във или в близост до населени места от селски тип, с оглед подобряване на качеството на живот или повишаване на екологичната ефективност на населеното място

7.7

други

7.8

Член 21 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите

8

подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви

8.1

подпомагане за създаване на агролесовъдни системи

8.2

подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

8.3

подпомагане за възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

8.4

подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

8.5

подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

8.6

Член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Създаване на групи и организации на производители

9

учредяване на групи и организации на производителите в секторите на селското и горското стопанство

9

Член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Агроекологични мерки и мерки във връзка с климата

10

плащания за ангажименти за агроекология и климат

10.1

подпомагане за опазване и устойчиво използване и развитие на генетичните ресурси в земеделието

10.2

Член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Биологично земеделие

11

плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие

11.1

плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

11.2

Член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

12

компенсационни плащания по „Натура 2000“ за земеделски площи

12.1

компенсационни плащания по „Натура 2000“ за горски райони

12.2

компенсационни плащания за селскостопански райони, включени в плановете за управление на речните басейни

12.3

Член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

13

компенсационни плащания в планински райони

13.1

компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения

13.2

компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения

13.3

Член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Хуманно отношение към животните

14

плащания за хуманно отношение към животните

14

Член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

15

плащания за ангажименти по опазване на околната среда в горите и ангажименти в областта на климата

15.1

подпомагане за опазването и укрепването на генетичните ресурси в горските стопанства

15.2

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Сътрудничество

16

подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

16.1

подпомагане за пилотни проекти и за разработване на нови продукти, практики, процеси и технологии

16.2

сътрудничество между малки икономически оператори за организиране на съвместни работни процеси и за споделяне на оборудване и ресурси, и за разработване и пазарна реализация на туристически услуги

16.3

подпомагане за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари

16.4

подпомагане за предприемане на съвместни действия с оглед смекчаване или адаптиране към последиците от изменението на климата и за съвместни подходи към екологични проекти и съществуващи екологични практики

16.5

подпомагане за сътрудничество между участниците във веригата на доставки за устойчиво доставяне на биомаса за приложение в производството на храни и енергия и в промишлени процеси

16.6

подпомагане за стратегии за местно развитие, различни от воденото от общностите местно развитие

16.7

подпомагане за изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни инструменти

16.8

подпомагане за разнообразяване на селскостопанските дейности към дейности, свързани със здравеопазване, социална интеграция, поддържана от общността селскостопанска дейност и образователна дейност за околната среда и храните

16.9

други

16.10

Член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Управление на риска

17

застрахователни премии за реколтата, животните и растенията

17.1

взаимоспомагателни фондове в случай на неблагоприятни климатични явления, болести по животните или растенията, нашествия на вредители или екологични инциденти

17.2

инструмент за стабилизиране на доходите

17.3

Член 40 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

18

финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

18

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Подкрепа за стратегии за местно развитие по LEADER (ВОМР)

19

подготвително подпомагане

19.1

подпомагане за операции в рамките на стратегията за ВОМР

19.2

подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за действие

19.3

подпомагане за текущи разходи и разходи за съживяване на района

19.4

Членове 51—54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Техническа помощ

20

Подпомагане за техническа помощ (различна от НМСР)

20.1

подпомагане за създаването и привеждането в действие на НМСР

20.2

ЧАСТ 6

Приоритетите на Съюза за развитие на селските райони и кодове на областите с поставен акцент

Приоритет

Член на Регламент (ЕС) № 1305/2013/код на областта с поставен акцент

Област с поставен акцент

Приоритет 1: Поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и селските райони

член 5, параграф 1, буква а) = област с поставен акцент 1А

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството, и развитието на базата от знания в селските райони

член 5, параграф 1, буква б) = област с поставен акцент 1Б

Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

член 5, параграф 1, буква в) = област с поставен акцент 1В

Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство

Приоритет 2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите

член 5, параграф 2, буква а) = област с поставен акцент 2А

Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство

член 5, параграф 2, буква б) = област с поставен акцент 2Б

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

Приоритет 3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство

член 5, параграф 3, буква а) = област с поставен акцент 3А

Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

член 5, параграф 3, буква б) = област с поставен акцент 3Б

Подпомагане на стопанствата при предотвратяването и управлението на риска

Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

член 5, параграф 4, буква а) = област с поставен акцент 4А

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

член 5, параграф 4, буква б) = област с поставен акцент 4Б

Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

член 5, параграф 4, буква в) = област с поставен акцент 4В

Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

Приоритет 5: Насърчаване на ефективното използване на ресурси и подпомагане на прехода към икономика с ниска въглеродна интензивност и устойчивост към измененията на климата в секторите на селското и горското стопанство и хранителната промишленост

член 5, параграф 5, буква а) = област с поставен акцент 5А

Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

член 5, параграф 5, буква б) = област с поставен акцент 5Б

Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

член 5, параграф 5, буква в) = област с поставен акцент 5В

Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

член 5, параграф 5, буква в) = област с поставен акцент 5Г

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

член 5, параграф 5, буква в) = област с поставен акцент 5Д

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство

Приоритет 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

член 5, параграф 6, буква а) = област с поставен акцент 6А

Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места

член 5, параграф 6, буква б) = област с поставен акцент 6Б

Стимулиране на местното развитие в селските райони

член 5, параграф 6, буква в) = област с поставен акцент 6В

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони


(1)  Член 8, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 7).

(3)  Да се използва общият размер на участието на ЕЗФРСР за всяка от съответните програми.

(4)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(5)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(6)  Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

(7)  Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).

(8)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(9)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(10)  Ориентировъчната разбивка на общото участие на Съюза по области с поставен акцент следва да бъде използвана в контекста на приноса на програмата за развитие на селските райони за тематичните цели и целите в областта на климата, както е посочено в член 15, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, на суспендиранията, упоменати в член 19, параграф 5 и член 22, параграф 6 от посочения регламент и, когато е приложимо, на изчисляването на сумите, които трябва да бъдат запазени по силата на член 59, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

(11)  Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

(12)  Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13).

(13)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

(14)  Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64).

(15)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(16)  Решение на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35).

(17)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(18)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Коефициенти на преобразуване на животните в животински единици („ЖЕ“), посочени в член 9, параграф 2

Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца

1,0 ЖЕ

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години

0,6 ЖЕ

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца

0,4 ЖЕ

Животни от рода на овцете и козите

0,15 ЖЕ

Свине за разплод > 50 kg

0,5 ЖЕ

Други свине

0,3 ЖЕ

Кокошки носачки

0,014 ЖЕ

Други домашни птици (1)

0,03 ЖЕ

Коефициентът на преобразуване може да бъде увеличен, като се вземат предвид научните данни, които трябва да бъдат обяснени и надлежно обосновани в програмите за развитие на селските райони.

Други категории животни могат да бъдат добавяни по изключение. Коефициентът на преобразуване за такива категории се определя като се вземат предвид конкретните обстоятелства и научните данни, които трябва да бъдат обяснени и надлежно обосновани в програмите за развитие на селските райони.


(1)  За тази категория коефициентът на преобразуване може да бъде намален, като се вземат предвид научните данни, които трябва да бъдат обяснени и надлежно обосновани в програмите за развитие на селските райони.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация и публичност, посочени в член 13

ЧАСТ 1

Дейности за информация и публичност

1.   Задължения на управляващия орган

1.1.   Стратегия за информация и публичност

Управляващият орган гарантира, че действията за информация и публичност се изпълняват в съответствие с неговата стратегия за информация и публичност, която обхваща най-малко следното:

а)

целите на стратегията и целевите групи;

б)

описание на съдържанието на действията за информация и публичност;

в)

ориентировъчен бюджет за изпълнението на стратегията;

г)

описание на административните органи, включително персонала, които отговарят за изпълнението на дейностите за информация и публичност;

д)

описание на ролята на НМСР и как нейния план за комуникации, посочен в член 54, параграф 3, подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще допринесе за изпълнението на стратегията;

е)

описание на начина, по който дейностите за информация и комуникация ще бъдат оценявани от гледна точка на видимостта и осведомеността за политиката, оперативните програми и операциите и за ролята на ЕЗФРСР и Съюза;

ж)

годишна актуализация, в която се посочват информационните и комуникационните дейности, които трябва да бъдат извършени през следващата година.

1.2.   Информация за потенциалните бенефициери

Управляващият орган прави необходимото потенциалните бенефициери да имат достъп до съответната информация, включително актуална информация, когато е необходимо, като взема под внимание достъпността на електронните или други услуги за комуникация за някои потенциални бенефициери, поне за следното:

а)

възможностите за финансиране и публикуването на покани по ПРСР;

б)

административните процедури, които да се следват с цел допускане до финансиране в рамките на ПРСР;

в)

процедурите за разглеждане на заявленията за финансиране;

г)

условията за допустимост и/или критериите за избор и оценка на проектите, които да бъдат финансирани;

д)

имената на лица или на лицата за контакт на национално, регионално или местно равнище, които могат да обяснят начина на действие на ПРСР и критериите за подбор и оценка на операциите;

е)

задължението на бенефициерите да уведомяват обществеността за целта на операцията и за подпомагането от ЕЗФРСР за операцията съгласно част 1, точка 2. Управляващият орган може да изиска от потенциалните бенефициери да предложат в заявленията примерни комуникационни дейности, пропорционални на размера на операцията;

ж)

процедурите за разглеждане на жалби съгласно член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

1.3.   Информация за обществеността

Управляващият орган информира обществеността за съдържанието на ПРСР, приемането ѝ от Комисията и нейните актуализации, основните постижения при изпълнението на програмата и нейното приключване, както и за нейния принос за постигането на приоритетите на Съюза, както е посочено в Споразумението за партньорство.

Управляващият орган следи за създаването на единен уебсайт или на единен портал, предоставящ информацията, посочена в точки 1.1 и 1.2, както и първия параграф на настоящата точка. Създаването на единния уебсайт не нарушава гладкото прилагане на ЕЗФРСР и не ограничава достъпа на потенциалните бенефициери и заинтересовани страни до информация. Дейностите за информиране на обществеността включват елементите, посочени в част 2, точка 1.

1.4.   Участие на органи, действащи като посредници

Управляващият орган гарантира, включително чрез НМСР, че органи, които могат да играят ролята на посредници, участват в действия за осведомяване на потенциалните бенефициери, и по-специално:

а)

партньори, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1303/2013;

б)

информационните центрове за Европа, както и представителствата на Комисията и информационните бюра на Европейския парламент в държавите членки;

в)

образователните и научноизследователските институции.

1.5.   Уведомяване за предоставяне на подпомагане

Управляващият орган гарантира, че уведомлението за отпускането на подпомагането информира бенефициерите, че дейностите се финансират по програма, частично финансирана от ЕЗФРСР, както и за съответния приоритет и мярка от съответната ПРСР.

2.   Задължения на бенефициерите

2.1.   При всички дейности за информация и комуникация, предприети от бенефициера, се потвърждава подпомагането от ЕЗФРСР за операцията, чрез поставяне на:

а)

емблемата на Съюза;

б)

препратка към подпомагането от ЕЗФРСР.

Когато дадена дейност за информация или популяризиране е свързана с операция или с няколко операции, съфинансирани от повече от един фонд, предвидената в точка б) препратка може да се замени с препратка към европейските структурни и инвестиционни фондове.

2.2.   По време на осъществяването на дадена операция бенефициерът информира обществеността за полученото от ЕЗФРСР подпомагане, като:

а)

включва на професионалния си уебсайт, ако има такъв, кратко описание на операцията, когато може да се установи връзка между целта на уебсайта и предоставеното на операцията подпомагане; описанието е пропорционално на нивото на подпомагане и включва нейните цели и резултатите от нея, като подчертава финансовото подпомагане от Европейския съюз;

б)

за дейности, които не попадат в обхвата на точка в), и чието общо подпомагане с публични средства надхвърля 10 000 EUR и, в зависимост от операцията се финансира (например за дейности съгласно член 20 за обновяване на селата или операции по LEADER), поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А 3), като подчертават финансовото подпомагане от Съюза, на видно за обществеността място, като например входа на сграда. Когато операция по ПРСР води до инвестиция (например в земеделско стопанство или в хранително предприятие), чието общо подпомагане с публични средства превишава 50 000 EUR, бенефициерът поставя табела с информация за проекта, като подчертава финансовото подпомагане от Съюза. Информационна табела се поставя също в служебните помещения на местните групи за действие, финансирани по LEADER.

в)

поставяне на видимо за обществеността място на временен билборд с големи размери за всяка операция, която представлява финансиране на инфраструктура или строителни дейности, за които общото подпомагане с публични средства надхвърля 500 000 EUR.

Не по-късно от три месеца след приключването на дадена операция бенефициерът поставя постоянна табела или билборд с големи размери на видимо за обществеността място за всяка операцията, която изпълнява следните критерии:

i)

общото публично подпомагане за операцията надхвърля 500 000 EUR;

ii)

операцията се състои в закупуване на физически предмет или във финансиране на инфраструктура или на строителни работи.

Този билборд посочва името и главната цел на дейността и подчертава финансовото подпомагане, предоставено от Европейския съюз.

Билбордовете, плакатите, табелите и уебсайтовете съдържат описание на проекта/операцията и елементите, посочени в част 2, точка 1. Информацията заема най-малко от 25 % от билборда, табелата или уебсайта.

ЧАСТ 2

Технически характеристики на действията за информация и публичност

1.   Лого и девиз

Всяка дейност за информация и публичност съдържа следните елементи:

а)

емблемата на ЕС съгласно графичните стандарти, представени на http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, придружен от обяснение на ролята на ЕС посредством следното изявление:

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони“.

б)

за действията и мерките, финансирани от LEADER, логото на LEADER:

++ LEADER logo++

2.   Информационни и комуникационни материали

Публикациите (като например брошури, листовки и бюлетини) и плакатите за мерките и дейностите, съфинансирани от ЕЗФРСР, съдържат на заглавната си страница ясно посочено участието на Съюза, както и емблемата на ЕС, когато се използва също национална или регионална емблема. Публикациите посочват органа, който отговаря за съдържанието, както и управляващия орган, определен да изпълнява въпросната национална програма за подпомагане и/или програма на ЕЗФРСР.

Когато информацията се разпространява чрез електронни средства (уебсайтове, бази данни за потенциалните бенефициери) или като аудио-визуални материали, разпоредбите на първия параграф се прилагат по аналогия.

Уебсайтовете във връзка с ЕЗФРСР следва да:

а)

посочват финансовия принос от ЕЗФРСР най-малко на заглавната страница на сайта;

б)

включват препратка към уебсайта на Комисията за ЕЗФРСР.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Общ набор от контекстуални показатели и показатели за резултатите и изпълнението, посочени в член 14, параграф 2

1.   Контекстуални показатели

C1.

Население

C2.

Възрастова структура

C3.

Територия

C4.

Гъстота на населението

C5.

Равнище на заетост (1)

C6.

Равнище на самостоятелната заетост

C7.

Равнище на безработицата

C8.

БВП на глава от населението (1)

C9.

Равнище на бедността (1)

C10.

Структура на икономиката

C11.

Структура на заетостта

C12.

Производителност на труда по икономически сектори

C13.

Заетост по икономически дейности

C14.

Производителност на труда в селското стопанство

C15.

Производителност на труда в горското стопанство

C16.

Производителност на труда в хранително-вкусовата промишленост

C17.

Земеделски стопанства

C18.

Площи със селскостопанско предназначение

C19.

Земеделска площ за биологично земеделие

C20.

Поливни площи

C21.

Животински единици

C22.

Заети лица в стопанствата

C23.

Възрастова структура на ръководителите на стопанствата

C24.

Квалификация на ръководителите на стопанствата в областта на селското стопанство

C25.

Земеделски факторен доход (1)

C26.

Земеделски предприемачески доход (1)

C27.

Обща факторна производителност в селското стопанство (1)

C28.

Бруто образуване на основен капитал в селското стопанство

C29.

Гори и други залесени площи

C30.

Туристическа инфраструктура

C31.

Земна покривка

C32.

Необлагодетелствани райони

C33.

Интензивност на селското стопанство

C34.

Зони по „Натура 2000“

C35.

Индекс за птици, обитаващи обработваема земя (1)

C36.

Природозащитен статус на земеделските местообитания (затревени площи)

C37.

Земеделие с висока природна стойност (1)

C38.

Защитени гори

C39.

Водочерпене за земеделски цели (1)

C40.

Качество на водата (1)

C41.

Органични вещества в почвите на обработваемата земя (1)

C42.

Причинена от вода ерозия на почвата (1)

C43.

Производство на енергия от възобновяеми източници в селското и горското стопанство

C44.

Потребление на енергия в селското стопанство, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

C45.

Емисии на парникови газове от селското стопанство (1)

2.   Показатели за резултатите

R1

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по програмата за развитие на селските райони за инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A)

R2

:

Промени в селскостопанската продукция на подпомогнатите стопанства/ГРЕ (годишни работни единици) (област с поставен акцент 2А) (2)

R3

:

процент на земеделските стопанства, разполагащи с бизнес план за развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по програмата за развитие на селските райони (област с поставен акцент 2Б)

R4

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и групи/организации на производителите (област с поставен акцент 3A)

R5

:

процент на стопанствата, които участват в схеми за управление на риска (област с поставен акцент 3Б)

R6

:

процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А)

R7

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А)

R8

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

R9

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

R10

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

R11

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

R12

:

процент на поливните площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (област с поставен акцент 5А)

R13

:

По-ефективно използване на водата за селскостопански цели по проекти, подпомагани в рамките на програмата за развитие на селските райони (област с поставен акцент P5A) (2)

R14

:

По-ефективно използване на водата за селскостопански цели и преработване на храни по проекти, подпомагани в рамките на програмата за развитие на селските райони (област с поставен акцент P5A) (2)

R15

:

Енергия от възобновяеми източници, произвеждана по подпомаганите проекти (област с поставен акцент 5В) (2)

R16

:

процент на животинските единици (ЖЕ), засегнати от инвестиции в управлението на животновъдството с оглед на намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

R17

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

R18

:

Намаляване на емисиите на метан и двуазотен оксид (област с поставен акцент 5Г) (2)

R19

:

Намаляване на емисиите на амоняк (област с поставен акцент 5г) (2)

R20

:

процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление, допринасящи за улавяне или съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д)

R21

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А)

R22

:

процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с поставен акцент 6Б)

R23

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б)

R24

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (LEADER) (област с поставен акцент 6Б)

R25

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от нови или подобрени услуги/инфраструктура (информационни и комуникационни технологии — ИКТ) (област с поставен акцент 6В)

Показателите в курсив също са целеви показатели, както са изброени в точка 4.

3.   Показатели за изпълнението на РСР

Номер

Показатели за изпълнението

Кодове на мерките (членове от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.1

Общо публични разходи  (3)

Всички мерки

O.2

Общо инвестиции

4 (член 17), 5 (член 18), 6.4 (член 19), 7.2 — 7.8 (член 20), 8.5 и 8.6 (член 21) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.3

Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа

1 (член 14), 2 (член 15), 4 (член 17), 7 (член 20), 8.5 и 8.6 (член 21) 9 (член 27), 17.2 и 17.3 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.4

Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа

3 (член 16), 4.1 (член 17), 5 (член 18), 6 (член 19), 8.1 — 8.4 (член 21), 11 (член 29), 12 (член 30), 13 (член 31), 14 (член 33), 17.1 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.5

Обща площ (ha)

4 (член 17), 8.1 — 8.5 (член 21), 10 (член 28), 11 (член 29), 12 (член 30), 13 (член 31), 15 (член 34) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.6

Подпомагана физическа площ (ha)

10 (член 28) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.7

Брой на подпомаганите операции

10 (член 28) 15 (член 34) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.8

Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)

14 (член 33) 4 (член 17) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.9

Брой земеделски стопанства, които участват в подпомаганите схеми

9 (член 27) 16.4 (член 35), 17.2 и 17.3 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.10

Брой на земеделските производители, ползващи се от плащания

17.2 и 17.3 (член 36) (Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.11

Брой на дните проведено обучение

1 (член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.12

Брой участниците в обучения

1 (член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.13

Брой на консултираните бенефициери

2 (член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.14

Брой на обучените консултанти

2 (член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.15

Брой на жителите, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (ИТ или други)

7 (член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.16

Брой на подпомогнатите оперативни групи в рамките на ЕПИ, брой подпомогнати операции по ЕПИ и брой и вид на партньорите в групите по ЕПИ

16 (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.17

Брой на подпомогнатите операции за сътрудничество (различни от ЕПИ)

16 (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.18

Брой жители, обхванати от местните групи за действие

19 (член 32 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.19

Брой на избраните местни групи за действие

19 (член 32 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.20

Брой на подпомогнатите проекти в рамките на LEADER

19 (член 35, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.21

Брой на подпомогнатите проекти за сътрудничество

19 (член 35, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.22

Брой и вид на организаторите на проектите

19 (член 35, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.23

Единен номер на местните групи за действие, участващи в проект за сътрудничество

19 (член 35, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

O.24

Брой на тематичните и аналитичните обмени, извършени с помощта на националната мрежа за селските райони

Работа в мрежа (член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.25

Брой на инструментите за комуникация в рамките на националната мрежа за селските райони

Работа в мрежа (член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

O.26

Брой на дейностите в рамките на Европейската мрежа за развитие на селските райони, в които е участвала националната мрежа за селските райони

Работа в мрежа (член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

4.   Целеви показатели

T1

:

процент на разходи по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с общите разходи за ПРСР (област с поставен акцент 1А)

T2

:

Общ брой на операциите за сътрудничество, подпомагани по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) (групи, мрежи/клъстери, пилотни проекти...) (област с поставен акцент 1Б)

T3

:

Общ брой на участниците в обучения съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (област с поставен акцент 1В)

T4

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A)

T5

:

процент на земеделските стопанства, разполагащи с бизнес план за развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с поставен акцент 2Б)

T6

:

процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и групи/организации на производителите (област с поставен акцент 3A)

T7

:

процент на стопанствата, които участват в схеми за управление на риска (област с поставен акцент 3Б)

T8

:

процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А)

T9

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А)

T10

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

T11

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

T12

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

T13

:

процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

T14

:

процент на поливните площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (област с поставен акцент 5А)

T15

:

Общите инвестиции за енергийна ефективност (област с поставен акцент 5Б)

T16

:

Общ размер на инвестициите в производство на енергия от възобновяеми източници (област с поставен акцент 5В)

T17

:

процент на ЖЕ, засегнати от инвестиции в управление на добитък с оглед намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

T18

:

процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

T19

:

процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление, допринасящи за улавяне и съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д)

T20

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А)

T21

:

процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с поставен акцент 6Б)

T22

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б)

T23

:

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (LEADER) (област с поставен акцент 6Б)

T24

:

процент от населението в селските райони, което се възползва от нови или подобрени услуги/инфраструктура (ИКТ) (област с поставен акцент 6В)

5.   Предложени показатели за рамката на изпълнението

 

Показатели

Свързан показател за изпълнението

Приоритет 2 (П2):

Общо публични разходи П2 (в евро)

O.1

Брой на земеделски стопанства с подпомагане от ПРСР за инвестиции в преструктуриране и модернизация (област с поставен акцент 2А) + стопанства с бизнес план за развитие/инвестиция за млади земеделски стопани, подпомагани по линия на ПРСР (област с поставен акцент 2Б)

O.4

Приоритет 3

(П3)

Общо публични разходи П3 (в евро)

O.1

Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари/ къси вериги на доставки и групи на производителите (област с поставен акцент 3A)

O.4, O.9

Брой на земеделските стопанства, които участват в схеми за управление на риска (област с поставен акцент 3Б)

O.4, O.9

Приоритет 4

(П4)

Общо публични разходи П4 (в евро)

O.1

Земеделска земя, обхваната от договори за управление с цел подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А) + подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б) + подобряване на управлението на почвите и/предотвратяването на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

O.5

Приоритет 5

(П5)

Общо публични разходи П5 (в евро)

O.1

Брой на инвестиционните операции в енергоспестяването и енергийната ефективност (област с поставен акцент 5Б) + в производство на енергия от възобновяеми източници (област с поставен акцент 5В)

O.3

Земеделски и горски земи под управление за насърчаване на поглъщането/съхраняването на въглерод (област с поставен акцент 5Д) + земеделска земя, обхваната от договори за управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г) + поливни площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (област с поставен акцент 5А)

O.5

Приоритет 6

(П6)

Общо публични разходи П6 (в евро)

O.1

Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (области с поставен акцент 6Б и 6В)

O.3

Население, обхванато от местни групи за действие (област с поставен акцент 6Б)

O.18


(1)  Контекстуални показатели, които включват показатели за въздействието от общата селскостопанска политика („ОСП“)

(2)  Показатели за допълнителни резултати

(3)  Този показател съответства на показателя за рамката на изпълнението, установен в член 5, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Общи въпроси за оценка на развитието на селските райони

Въпроси за оценка, свързани с областите с поставен акцент

За всяка област с поставен акцент, включена в ПРСР, на съответния въпрос се отговаря в преработените годишни доклади за изпълнението (наричани по-нататък „ГДИ“), които се представят през 2017 г. и 2019 г., и в доклада от последващата оценка.

1.

Област с поставен акцент 1А: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали иновациите, сътрудничеството и на развитието на базата от знания в селските райони?

2.

Област с поставен акцент 1Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са засилили връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели?

3.

Област с поставен акцент 1В: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство?

4.

Област с поставен акцент 2А: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за подобряване на икономическите резултати, преструктурирането и модернизацията на подпомогнатите стопанства, в частност чрез увеличаване на тяхното участие на пазара и разнообразяването на селскостопанските дейности?

5.

Област с поставен акцент 2Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията?

6.

Област с поставен акцент 3А: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за подобряване на конкурентоспособността на подпомаганите първични производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига чрез схеми за качество, чрез добавяне на стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации?

7.

Област с поставен акцент 3Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали превенцията и управлението на риска на стопанствата?

8.

Област с поставен акцент 4А: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали възстановяването, запазването и укрепването на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“, области с природни или други специфични ограничения, както и земеделието с висока природна стойност, както и състоянието на европейския ландшафт?

9.

Област с поставен акцент 4Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали подобряването на управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите?

10.

Област с поставен акцент 4В: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали предотвратяването на почвената ерозия и подобряването на управлението на почвите?

11.

Област с поставен акцент 5А: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство?

12.

Област с поставен акцент 5Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и преработката на храни?

13.

Област с поставен акцент 5В: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката?

14.

Област с поставен акцент 5Г: До каква степен интервенциите по ПРСР са допринесли за намаляване на емисиите на парникови газове и на амоняк от селското стопанство?

15.

Област с поставен акцент 5Д: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали съхраняването и поглъщането на въглерода в секторите на селското и горското стопанство?

16.

Област с поставен акцент 6А: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали диверсификацията, създаването и развитието на малки предприятия и създаване на работни места?

17.

Област с поставен акцент 6Б: До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали местното развитие в селските райони?

18.

Област с поставен акцент 6В: До каква степен интервенциите по ПРСР са подобрили достъпа, използването и качеството на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в селските райони?

Въпроси за оценка, свързани с други аспекти на програмата за развитие на селските райони

На следните въпроси трябва да се отговори в преработените ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г., и в доклада от последващата оценка.

19.

В каква степен полезните взаимодействия между приоритетите и областите с поставен акцент са повишили ефективността на ПРСР?

20.

До каква степен техническата помощ е допринесла за постигането на целите, определени в член 59 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в член 51, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1305/2013?

21.

До каква степен НМСР е допринесла за постигането на целите, определени в член 54, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1305/2013?

Въпроси за оценка, свързани с целите на равнището на ЕС

На следните въпроси трябва да се отговори в преработения ГДИ, представени през 2019 г., и в доклада от последващата оценка.

22.

До каква степен ПРСР е допринесла за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за увеличаване на процента на заетостта на населението на възраст 20-64 години до поне 75 %?

23.

До каква степен ПРСР е допринесла за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност и иновации?

24.

До каква степен ПРСР е допринесла за смекчаване на последиците от и изменението на климата и адаптиране към него, за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., или с 30 %, ако условията позволяват това, за увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в крайното енергопотребление до 20 % и постигане на 20 % повишаване на енергийната ефективност?

25.

До каква степен ПРСР е допринесла за постигането на водещата цел на „ЕС 2020“ за намаляване на броя на европейците, които живеят под националния праг на бедността?

26.

До каква степен ПРСР е допринесла за подобряване на състоянието на околната среда и за постигането на целта на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие — спиране на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на услугите от екосистемите, и за тяхното възстановяване?

27.

До каква степен ПРСР е допринесла за постигане на целта на ОСП за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство?

28.

До каква степен ПРСР е допринесла за постигане на целта на ОСП за осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и действията в областта на климата?

29.

До каква степен ПРСР е допринесла за постигане на целта на ОСП за балансирано териториално развитие на селските икономики и общности, включително създаването и поддържането на заетостта?

30.

До каква степен ПРСР е допринесла за насърчаване на иновациите?


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Основни елементи на документите за техническа подкрепа за системата за мониторинг и оценка

Един от основните елементи на системата за мониторинг и оценка на развитието на селските райони е техническата помощ, предоставяна на държавите членки, на оценителите и на другите участващи в оценката заинтересовани лица, за да се изгради капацитет за оценка и да се повиши качеството и съгласуваността на дейностите по оценката. Комисията съвместно с държавите членки изготвя документи за техническа помощ, които обхващат следните теми:

1)

Фишове за всеки от общите показатели, които включват определение на показателя; връзката с интервенционната логика; мерната единица; методиката, използвана за получаване на стойностите; изисквани данни и техните източници; информация за събирането на данни, включително за органа, който отговаря за честотата на събиране; изисквания за отчитане.

2)

Методически указания, които да подпомагат държавите членки и оценителите при изпълнението на изискванията на системата за мониторинг и оценка, като обхващат различните ѝ компоненти, включително оценка на методиките и подходите, както и предоставянето на помощ по конкретни въпроси като оценка на ВОМР.

3)

Насоки за предварителна оценка на ПРСР, разглеждащи целите на предварителната оценка, процеса и ролите на участниците, както и обхвата на оценката, и предоставящи методологична подкрепа относно подходящите подходи и методи, както и набор от примерни образци.

4)

Насоки за изготвяне на планове за оценка, обхващащи целите и ползите от плана за оценка, елементите, които трябва да бъдат включени, и препоръки за подходящи процедури за неговото създаване. Включени са съображенията, свързани с управлението и прилагането, както и примерни образци за аспектите на оценката.

5)

Насоки относно използването и създаването на косвени показатели, насочени по-специално към регионални ПРСР, които описват целите и характеристиките на косвените показатели и определят данни и методи, които могат да се използват, когато са необходими косвени показатели.

6)

Насоки относно плана за показателите, обхващащи елементите, които трябва да бъдат включени, правилата, които да се прилагат, и образците за таблици.

7)

Насоки относно мониторинга, обхващащи елементите, които трябва да бъдат включени в годишните доклади за изпълнението, правилата, които да се прилагат, и образците за таблици.

8)

Насоки за оценка на стойностите на показателите за допълнителни резултати, включващи определяне на съответната популация от проекти, стратегии за правене на извадки, подходящи методики, източници на данни и методи за оценка.

9)

Насоки относно оценяването на въздействието на ПРСР, обхващащи целите и използването на показатели за въздействието, връзките между политиката за развитие на селските райони и другите политики и фактори, които засягат стойностите на показателите за въздействието, и предложените методи за оценка на нетния ефект от интервенциите за развитие на селските райони.

10)

Насоки за отговори на общите въпроси за оценка на развитието на селските райони, включващи връзките с интервенционната логика и общите показатели, и предлагащи допълнителни данни, критерии за преценка и диапазон от възможни подходи, които могат да бъдат използвани за отговори на въпросите.

11)

Насоки за последваща оценка на ПРСР за периода 2014—2020 г., които обхващат целите, процеса и обхвата на оценката, предоставят методологична подкрепа и определят добрите практики, включително примерни образци за аспектите на оценката.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Структура и съдържание на годишните доклади за изпълнението (посочени в член 50 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 75 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

1.   Ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети

а)   Финансови данни

Финансови данни за изпълнението, които представят отчет на направените и включените в декларациите разходи за всяка мярка и област с поставен акцент. Те обхващат общо направените публични разходи, както и възстановяванията на средства и корекциите, направени от държавите членки през предходната календарна година.

б)   Общи и специфични за програмата показатели и количествени целеви стойности

Информация относно изпълнението на ПРСР, измерено посредством общи и специфични показатели, включително на постигнатия напредък спрямо целите, поставени за всяка област с поставен акцент, и относно постигнатите в сравнение с планираните резултати, както са изложени в плана за показателите. Считано от годишния доклад за изпълнението, който ще бъде представен през 2017 г., постиженията във връзка с етапните цели, определени в рамката на изпълнението (таблица Е). Допълнителна информация относно етапа на изпълнение на ПРСР се предоставя чрез данни за финансовите ангажименти по мерки и области с поставен акцент и свързания с тях очакван напредък в постигането на целите.

Таблици:

Таблица А: Поети разходни задължения по мерки и области с поставен акцент

Таблица Б: Показатели за реализирани резултати по мерки и области с поставен акцент

Таблица В: Разбивка за съответните резултати и мерки по типове области, пол и/или възраст

Таблица Г: Напредък към постигане на целите

Таблица Д: Мониторинг на преходните мерки

Таблица Е: Постигане на показателите от рамката на изпълнението

2.   Напредъкът в изпълнението на плана за оценка се представя както следва:

а)

Описание на евентуални изменения, направени в плана за оценка на ПРСР през годината, със съответната обосновка.

б)

Описание на предприетите дейности за оценка през годината (във връзка с раздел 3 на плана за оценка). *

в)

Описание на дейностите, предприети по отношение на предоставянето и управлението на данни (във връзка с раздел 4 на плана за оценка). *

г)

Списък на завършените оценки, включително посочване на местата, където те са публикувани в интернет.

д)

Резюме на приключени оценки, което се съсредоточава върху заключенията от тях.

е)

Описание на дейностите, предприети по отношение на публикуването на констатациите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка). *

ж)

Описание на предприетите последващи действия във връзка с резултатите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка).*

*

Прави се препратка към плана за оценка, описват се евентуални трудности при изпълнението, както и приети или предложени решения.

3.   Въпроси, засягащи резултатите от програмата и предприетите мерки

Описание на стъпките, предприети от управляващия орган или Комитета за мониторинг с цел да се осигурят качеството и ефективността на изпълнението на програмата и по-специално по въпроси, възникнали при управлението на програмата, и евентуално предприети коригиращи мерки, особено в отговор на забележките, направени от Комисията.

4.   Стъпки, предприети за прилагане на техническата помощ и изискванията за публичност на програмите

а)

Когато техническата помощ обхваща създаването и функционирането на НМСР, в отчета се описват предприетите действия и актуалното състояние по отношение на създаването на НМСР и изпълнението на нейния план за действие;

б)

Мерки, предприети с цел гарантиране на публичност на програмата (член 13 от настоящия регламент).

5.   Действия, предприети в изпълнение на предварителните условия, (през 2017 г. и през 2016 г., когато е уместно)

Описание на предприетите действия по приоритет/област с поставен акцент/мярка за изпълняване на приложимите общи или обвързани с приоритети предварителни условия, които не са били изпълнени или са били частично изпълнени в момента на приемането на ПРСР. Прави се препратка към неизпълнените или частично изпълнените критерии, към всяка стратегия, правен акт или други документи от значение, включително препратки към съответните раздели и членове, както и към органите, на които е възложено изпълнението. Когато е необходимо, държавите членки може да представят пояснения или допълнителна информация за допълване на описанието.

6.   Описание на изпълнението на подпрограмите

ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г., включват също информация за изпълнението, измерено посредством общи и специфични показатели, както и относно постигнатия напредък по отношение на поставените цели в плана на показателите на подпрограмата, и за постигнатите резултати и разходите в сравнение с планираните резултати и разходите по подпрограмата.

7.   Оценка на информацията и напредъка в постигането на целите на програмата

ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г., също така съдържат следната информация в резултат от действия по оценка:

Докладване и количествено изражение на постиженията на програмата, по-специално чрез оценка на допълнителните показатели за резултатите и съответните въпроси за оценка.

ГДИ, представени през 2019 г., също така съдържат следната информация в резултат от действия по оценка:

Докладване относно напредъка в постигането на целите на програмата и нейния принос за постигането на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, наред с другото и посредством оценка на нетния принос на програмата към промените в ОСП, стойностите на показателя за въздействието и съответните въпроси за оценка.

8.   Изпълнение на дейности с цел отчитане на принципите, определени в членове 6, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

ГДИ, представени през 2017 г. и 2019 г. също така съдържат следната информация:

а)   Насърчаване на равенството между мъжете и жените и премахването на дискриминацията (член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Оценка на действията, предприети с цел да гарантират, че равенството между мъжете и жените и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите, включително по отношение на мониторинга, докладването и оценката.

б)   Устойчиво развитие (член 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Оценка на действията, предприети с цел да се гарантира, че целите и изпълнението на ЕЗФРСР са съответствие с принципа на устойчивото развитие и с действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 91, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

Освен това се предоставя информация относно подпомагането на изпълнението на цели във връзка с изменението на климата (проследяване на изменението на климата).

в)   Ролята на партньорите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, във връзка с изпълнението на програмата

Оценка на действията, предприети с цел да се гарантира, че партньорите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са ангажирани в изготвянето на докладите за напредъка и в целия цикъл на изпълнение на програмите, включително чрез участие в комитетите за мониторинг на програмите съгласно член 48 от посочения регламент, както и в НМСР.

9.   Напредък в осигуряването на интегриран подход

ГДИ, подадени през 2019 г., съдържат също така и следната информация:

Описание на постигнатия напредък за осигуряване на интегриран подход при използването на ЕЗФРСР и други финансови инструменти на ЕС за подпомагане на териториалното развитие на селските райони, включително чрез стратегии за местно развитие.

10.   Доклад за изпълнението на финансовите инструменти (член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

ГДИ също така включват като приложение:

конкретен доклад за операциите, включващи финансови инструменти. Съдържанието на този доклад е определено в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и подаването му се осъществява чрез образеца на ЕСИ фондовете.


31.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/69


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 809/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 58, параграф 4, член 62, параграф 2, букви а)—е) и буква з), член 63, параграф 5, член 77, параграф 8, член 78, член 96, параграф 4 и член 101, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1306/2013 са заложени основните правила относно, наред с другото, задълженията на държавите членки във връзка със защитата на финансовите интереси на Съюза. С цел да гарантира, че новата правна рамка, установена с посочения регламент, функционира гладко и се прилага еднакво, на Комисията са предоставени правомощията да приема определени правила по отношение на административните проверки и проверките на място, измерването на площи, случаите, при които заявленията за помощ или исканията за плащане могат да бъдат коригирани, прилагането и изчисляването на частично или пълно оттегляне и възстановяването на неправомерните плащания и санкции, прилагането и изчисляването на административни санкции, изискванията към компютризираната база данни, заявленията за помощ и исканията за плащане и заявленията за права на плащане, включително крайния срок за подаване на заявленията, извършването на проверки, прехвърлянето на стопанства, извършването на авансови плащания, извършването на проверки, свързани със задълженията за кръстосано съответствие, изчисляването и прилагането на административни санкции по отношение на кръстосаното съответствие и техническите спецификации, необходими за еднаквото прилагане на основните правила на интегрираната система за администриране и контрол („интегрираната система“) по отношение на кръстосаното съответствие.

(2)

Държавите членки следва да вземат необходимите мерки, за да гарантират правилното функциониране на системата за администриране и контрол, когато за един и същ земеделски бенефициер е отговорна повече от една разплащателна агенция.

(3)

Бенефициерите следва да имат право да оттеглят своите заявления за помощ или искания за плащане, или части от тях, във всеки един момент, при условие че компетентният орган все още не е уведомил бенефициера за грешки, съдържащи се в заявлението за помощ или искането за плащане, нито е обявил проверка на място. На бенефициерите следва да се разреши също да поправят или коригират очевидни грешки, съдържащи се в заявлението за помощ или исканията за плащане и евентуалните удостоверителни документи, в някои признати от националните органи случаи.

(4)

Необходимо е да бъдат определени специални и подробни разпоредби, за да се гарантира справедливо прилагане на различните намаления по отношение на едно или няколко заявления за помощ или искания за плащане от един и същ бенефициер. Поради това следва да се определи последователността за изчислението на различните евентуални намаления по всяка схема за директно плащане или мярка за развитие на селските райони в обхвата на интегрираната система.

(5)

С цел да се гарантира еднаквото прилагане на принципа на добросъвестност на цялата територия на Съюза, когато се възстановяват неправомерно платени суми, следва да се определят условията, при които може да се прави позоваване на този принцип, без да се засяга третирането на съответните разходи в контекста на уравняването на сметки съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(6)

Следва да бъдат определени правила относно последствията от прехвърлянията на цели стопанства, които са предмет на определени задължения по схемите за директни плащания или по мерките за развитие на селските райони в обхвата на интегрираната система.

(7)

За да се даде възможност на Комисията да упражнява ефективен мониторинг на интегрираната система, държавите членки следва да я уведомяват за годишните контролни и статистически данни. По същия начин държавите членки следва ежегодно да предоставят статистическите данни от проверките по отношение на мерките за развитие на селските райони извън обхвата на интегрираната система, включително резултатите от такива проверки. Освен това Комисията следва, при необходимост, да бъде информирана за всички мерки, предприети от държавите членки по отношение на кръстосаното съответствие.

(8)

В съответствие с член 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки могат да извършват авансови плащания по отношение на директните плащания при определени условия, включително приключването на административните проверки и проверките на място, за съответната референтна година. Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) ставката на корекцията, определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се прилага за директни плащания, надвишаващи определен праг. Въпреки това в съответствие с член 26, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 до 1 декември Комисията може, въз основа на новата информация, с която разполага, да промени ставката на корекция за директните плащания. Следователно ставката на корекция във връзка с финансовата дисциплина, която може да се прилага, може да не е известна към 16 октомври. Считано от 1 декември при изплащането на оставащата сума следва да се отчете приложимата към съответния момент ставка на корекцията във връзка с финансовата дисциплина.

(9)

Следва да бъде определена общата рамка за въвеждане на опростени процедури в контекста на обмена на информация между бенефициера и националните органи. Тази рамка следва по-специално да предвижда възможността за използване на електронни средства. Трябва обаче да се гарантира по-специално, че предадените по този начин данни са напълно надеждни и че съответните процедури се прилагат без дискриминация между бенефициерите. Освен това, за да се опрости администрирането за бенефициерите, както и за националните органи, компетентните органи трябва да могат да използват пряко информацията, която е на разположение на националните органи, вместо да изискват от бенефициера да предостави тази информация за потвърждаване на допустимостта на някои плащания.

(10)

За да се осигурят ефективни проверки в държавите членки, които решат, че всички заявления за помощ за директните плащания и искания за плащане за мерките за развитие на селските райони в обхвата на интегрираната система трябва да бъдат обхванати от единното заявление по член 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, следва да се предвиди, че всички заявления за помощ или искания за плащане, които по някакъв начин са свързани с площи, се подават само веднъж годишно с едно единно заявление.

(11)

Държавите членки следва да определят краен срок за подаване на единното заявление и/или исканията за плащане, който, с оглед осигуряване на своевременна обработка и проверки на заявлението за помощ и исканията за плащане, не трябва да е по-късно от 15 май. Въпреки това поради специфичните климатични условия в Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, на тези държави членки следва да бъде дадена възможност да определят по-късна дата, която не трябва да е след 15 юни. Освен това следва да има възможност да бъдат предвидени дерогации за конкретни случаи, ако климатичните условия през дадена година наложат това в бъдеще.

(12)

В единното заявление бенефициерите следва да декларират не само площта, използвана за земеделски цели, но също и своите права на плащане, както и цялата информация, която е необходима, за да се установи дали отговарят на условията за помощта и/или подпомагането. Уместно е обаче да се даде възможност на държавите членки за дерогация от някои задължения, когато правата на плащане, които ще бъдат предоставени през дадена година, все още не са окончателно определени.

(13)

С оглед да се позволи максимална гъвкавост по отношение на плановете на бенефициерите за използване на площите, бенефициерите следва да могат да променят своето единно заявление или искане за плащане преди датите, когато обикновено се извършва сеитбата, при условие че са спазени всички отделни изисквания съгласно различните схеми за помощ или мерки за подпомагане и че компетентните органи още не са информирали бенефициера за грешки, съдържащи се в единното заявление или искането за плащане, нито са уведомили за проверка на място, установяваща грешки във връзка с частта, свързана с изменението. След въвеждането на измененията трябва да бъде предоставена възможност съответните удостоверителни документи или договори, които следва да се представят, да бъдат адаптирани.

(14)

Тъй като бенефициерите продължават да носят отговорност за подаване на вярно заявление за помощ или искане за плащане, те следва да нанасят необходимите корекции и промени в предварително изготвения формуляр, когато е уместно.

(15)

При заявления за помощ по свързани с площ схеми за помощ и/или искания за плащане по свързани с площ мерки за подпомагане, на бенефициера следва да се предоставя предварително изготвен формуляр в електронен формат, заедно със съответния графичен материал посредством софтуерно приложение, базирано на географска информационна система (ГИС) (наричан по-долу „формуляр на геопространствено заявление за помощ“). Формулярите на геопространствено заявление за помощ ще допринасят за предотвратяване на грешки от страна на бенефициерите при декларирането на техните селскостопански земи и ще повишат ефективността на административните кръстосани проверки. Освен това по-точната пространствена информация, предоставяна с формулярите на геопространствените заявления за помощ, ще осигурява по-надеждни данни за целите на мониторинга и оценката. Следователно е целесъобразно да се изисква, считано от определена дата, всички такива заявления за помощ и/или искания за плащания да бъдат подавани въз основа на електронния формуляр на геопространствено заявление за помощ. Когато обаче бенефициерите не са в състояние да използват този формуляр, компетентният орган следва да им предостави алтернативна възможност, за да могат да подадат заявление за помощ и/или искане за плащане. Във всеки случай компетентният орган следва да гарантира, че декларираните площи са цифровизирани.

(16)

Всяка конкретна информация, свързана с производството на коноп или с доброволно обвързано с производството подпомагане, или със специфичното плащане за култура — памук, следва да се подава заедно с единното заявление или, когато е уместно вследствие на естеството на информацията — на по-късна дата. Освен това следва да се предвиди в единното заявление да се декларират и площи, за които не се кандидатства за помощ. Тъй като е важно да е налице подробна информация за някои видове употреба на дадена площ, информацията относно тези видове употреба следва да се декларира отделно, докато други видове могат да се декларират под една рубрика.

(17)

При условия, при които от бенефициерите се изисква да имат екологично насочена площ в земеделската си площ, за да отговарят на условията за плащане за земеделските практики, които са благоприятни за климата и околната среда, посочени в член 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 („плащане за екологизиране“), бенефициерите следва да декларират екологично насочената площ със своите заявления за помощ по свързаните с площ схеми за помощ. Когато част от задълженията, свързани с екологично насочената площ, се изпълняват на регионално равнище или колективно, декларацията за екологично насочените площи следва да бъде допълнена от отделна декларация за екологично насочените площи, задълженията по които се изпълняват на регионално равнище или колективно.

(18)

С цел осигуряване на ефективен мониторинг и контрол, заявлението за участие в схемата за дребни земеделски стопани следва да съдържа препратка към единното заявление, подадено от същия бенефициер. С цел да се улеснят ефективните проверки по отношение на специалните изисквания за схемата за дребни земеделски стопани, цялата необходима информация следва да се предоставя, като се използва опростената процедура за кандидатстване, предвидена в член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Освен това следва да бъде уточнено, че от бенефициерите, които решат да се оттеглят от схемата за дребни земеделски стопани, следва да се изисква да уведомят своевременно компетентния орган с цел да осигурят гладкия преход към плащанията съгласно дялове III и IV от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

(19)

За да могат да се извършват проверки, свързани със задълженията за кръстосано съответствие, формуляр на заявление за помощ следва да се подава и от бенефициери, които имат земеделска площ на свое разположение, но не кандидатстват за никоя от помощите и/или подпомагането, които са предмет на единното заявление. Уместно е обаче да се даде възможност на държавите членки да освобождават бенефициерите от това задължение, когато информацията вече е на разположение на органите.

(20)

С оглед опростяване на процедурите за кандидатстване и в съответствие с член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки следва да предоставят на бенефициера, доколкото е възможно, предварително изготвен формуляр, съдържащ необходимата информация, за да може бенефициерът да подаде правилно заявление за помощ или искане за плащане. Следва да има възможност предварително изготвеният формуляр да бъде направен по такъв начин, че бенефициерът да трябва единствено да потвърди липсата на промени по отношение на заявлението за помощ и/или искането за плащане, подадени през предходната година.

(21)

Следва да бъдат установени общи разпоредби по отношение на данните, които трябва да се включват в заявленията за помощ или исканията за плащане за животни, когато държавата членка избира да прилага доброволно обвързано с производството подпомагане за животни или свързани с животните мерки за развитие на селските райони.

(22)

В съответствие с член 53, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията (3) плащанията в рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане за животни или на свързаните с животни мерки за развитие на селските райони могат да се извършват единствено за животни, които са надлежно идентифицирани и регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (4) или Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (5). Поради това на бенефициерите, които подават заявления за помощ или искания за плащане по въпросните схеми за помощ или мерки за подпомагане, следва да бъде даден своевременен достъп до съответната информация.

(23)

Навременното подаване на заявленията за права на плащане от страна на бенефициерите е особено важно, за да могат държавите членки да определят правата на плащане. Поради това следва да се определи краен срок за подаване.

(24)

Следва да се установят правила, които да обхващат ситуациите, при които са предоставени неправомерно права на плащане, по-специално в резултат на свръхдеклариране, или при които стойността на правата на плащане е определена на неправилно ниво, например поради изчисляване въз основа на неправилна референтна сума. Следва да се изясни, че всякаква корекция на броя и/или стойността на правата на плащане не следва да води до системно преизчисление на останалите права на плащане. В някои случаи неправомерно предоставените права на плащане отговарят на много малки суми, а водят до значителни разходи и административна тежест при възстановяване на сумите. За целите на опростяването и с цел постигане на баланс между разходите и административната тежест от една страна и сумата, която подлежи на възстановяване, от друга страна, следва да се определи минимална сума, под която не е необходимо да се извършва възстановяване.

(25)

Спазването на разпоредбите на схемите за помощ и мерките за подпомагане по интегрираната система следва да се наблюдава ефективно. За тази цел, както и за да се осигури хармонизирано ниво на мониторинг във всички държави членки, е необходимо да се определят подробни критерии и технически процедури за извършване на административни проверки и проверки на място, по отношение на критериите за допустимост, ангажиментите и други задължения, установени за схемите за директно плащане, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие.

(26)

Следва да се уточни, че когато се извършва фотоинтерпретация, например по време на проверки на място или в контекста на актуализирането на системата за идентификация за земеделските парцели, и когато тази фотоинтерпретация не води до заключителни резултати, следва да се проведат проверки на терен.

(27)

Обявяването на проверки на място за допустимост или кръстосано съответствие следва да е разрешено само когато това обявяване няма да застраши проверките, като във всеки случай следва да се прилагат уместни срокове. Освен това, когато специфичните отраслови правила за актове или стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие, предвиждат извършването на необявени проверки на място, тези правила следва да се спазват.

(28)

Следва да се предвиди, че държавите членки трябва да комбинират различните видове проверки, когато е целесъобразно. По отношение на някои мерки за подпомагане обаче проверките на място следва да се извършват през цялата година, за да може да се провери спазването на ангажиментите. Продължителността на дадена проверка на място следва да бъде ограничена до необходимия минимум. Въпреки това, когато критериите за допустимост, ангажиментите или задълженията са свързани с определен период от време, проверката на място може да изисква допълнителни посещения при бенефициера на по-късна дата. За такива случаи следва да се уточни, че времевият обхват на проверката на място както и броят на посещенията трябва да бъдат ограничени до необходимия минимум.

(29)

Следва да се гарантира, че всеки установен случай на неспазване надлежно се проследява и взема предвид при предоставяне на плащанията. В този контекст при проверка на спазването на условията за допустимост следва да се вземе предвид и всяко евентуално неспазване, докладвано от органи, служби или организации, различни от тези, които отговарят пряко за проверките. Освен това държавите членки следва да гарантират, че за всички съответни констатации, направени в рамките на проверките за спазване на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, се изпращат взаимни уведомления между компетентните органи, отговарящи за предоставяне на плащанията. Този принцип следва да бъде разширен до всички констатации, направени от публичните или частните сертифициращи органи по отношение на бенефициерите, които са избрали да изпълняват задълженията си за екологизиране посредством еквивалентни практики, обхванати от схема за сертифициране, за които констатации следва да бъде пратено уведомление на органа, отговарящ за предоставяне на плащането за екологизиране. И накрая, когато проверките, свързани с мерки за развитие на селските райони, обхващат еквивалентни практики, за резултатите от тези проверки следва да се изпращат взаимни уведомления, за да могат резултатите да бъдат взети под внимание при последващата оценка на допустимостта за получаване на плащания за екологизиране.

(30)

С оглед на ефективното откриване на случаи на неспазване по време на административните проверки, следва да се създадат правила, по-специално по отношение на съдържанието на кръстосаните проверки. Всички случаи на неспазване следва да се проследяват чрез подходяща процедура.

(31)

С цел опростяване, когато референтен парцел е обект на заявление за помощ или искане за плащане от двама или няколко бенефициери, кандидатстващи за помощ и/или подпомагане по една и съща схема за помощ или мярка за подпомагане, и свръхдекларираната или припокриваща се площ попада в рамките на определеното допустимо отклонение за измерване на земеделски парцели, държавите членки следва да имат право да предвидят пропорционално намаление на съответните площи. Съответните бенефициери обаче следва да имат правото да подават жалби срещу такива решения.

(32)

Следва да бъде определен минималният брой бенефициери за проверка на място в рамките на различните схеми за помощ и мерки за подпомагане.

(33)

Контролната извадка по отношение на проверките на място на схемите за помощи, свързани с площи, следва да се изготвя въз основа на метод за изготвяне на стратифицирана извадка с цел поддържане на пропорционална административна тежест и запазване на броя на бенефициерите, които подлежат на проверка на място, на разумно ниво. Методът на стратифицирана извадка следва да съдържа част на случаен принцип, за да се получи представителен процент на грешки. Въпреки това по отношение на проверките на място за плащането за екологизиране, схемите за помощ за животни или мерките за развитие на селските райони, извадката следва да бъде частично изготвена въз основа на анализ на риска. Компетентният орган следва да установи рисковите фактори, като се насочи към областите, в които рискът от грешки е най-висок. С цел гарантиране на подходящ и ефикасен анализ на риска е необходимо ефективността на критериите за риска да бъде оценявана и актуализирана годишно, като се отчита значимостта на всеки критерий за риск, чрез сравняване на резултатите от подбраните на случаен принцип и въз основа на риска извадки, конкретната ситуация в държавите членки и естеството на неспазването.

(34)

В някои случаи е уместно да се извършват проверки на място преди получаването на всички заявления. Следователно на държавите членки следва да бъде разрешено да правят частичен подбор на контролната извадка преди края на срока за подаване на заявления.

(35)

За да бъде ефективна проверката на място, е важно персоналът, извършващ проверките, да бъде информиран за причината за направения избор за проверката на място. Държавите членки следва да водят архив с такава информация.

(36)

При установяването на значително неспазване по време на проверките на място следва да се изисква повишаване на броя на проверките на място през следващата година до достигане на приемливо ниво на сигурност относно редовността на въпросните заявления за помощ и искания за плащания.

(37)

Необходимо е да се установят условия, съгласно които намаляването на минималното ниво на проверките на място за определени схеми за помощ и мерки за подпомагане може да се счита за оправдано въз основа на добре функционираща система за управление и контрол и проценти на грешки, които се поддържат на приемливо ниво.

(38)

С цел гарантиране на надлежен мониторинг и ефективен контрол, проверките на място по свързаните с площ схеми за помощ и свързаните с площ мерки за развитие на селските райони следва да обхващат всички декларирани земеделски парцели. По отношение на определени мерки за развитие на селските райони проверката на място следва да обхваща и неземеделските земи. В интерес на улесняване на прилагането на интегрираната система следва да бъде позволено да се ограничи действителното измерване на земеделските парцели до извадка на случаен принцип от 50 % от декларираните земеделски парцели. Резултатите от основаните на извадката измервания следва да бъдат екстраполирани за останалата част от съвкупността или измерванията следва да бъдат разширени до всички декларирани земеделски парцели.

(39)

Следва да бъдат определени правила относно елементите на проверките на място, проверката на условията за допустимост, методите за измерване на площта и инструментите за измерване, които държавите членки трябва да прилагат за целите на проверките на място, с оглед да се гарантира качество на измерването, еквивалентно на изискваното от техническите стандарти, изготвени на равнището на Съюза.

(40)

Следва да бъдат определени условията за използване на дистанционно наблюдение за проверките на място и да се предвиди извършването на проверки на терен във всички случаи, когато интерпретирането на снимките не води до ясни резултати. Поради атмосферните условия, например, може да се окаже, че не всички парцели са обхванати от изображения със задоволително качество, за да се проверят всички условия за допустимост или да се извърши измерване на площта. В такива случаи проверката на място следва да се извършва или допълва от традиционни средства. Освен това е целесъобразно да се изисква проверката на спазването на всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения да се извършва със същата степен на точност както проверката на място, извършвана с традиционни средства.

(41)

С цел да могат националните органи, както и компетентните органи на Съюза, да проследяват последващите действия от извършването на проверки на място, данните от проверките следва да се записват в доклад за проверката. Бенефициерът или негов представител следва да има възможност да подпише доклада. Въпреки това по отношение на проверките на място, осъществявани чрез дистанционно наблюдение, на държавите членки следва да бъде позволено да предвидят предоставянето на тази възможност само в случаите, когато при проверката се установи неспазване. Независимо от вида на извършваната проверка на място, бенефициерът следва да получи копие от доклада, ако бъде установено неспазване.

(42)

Установени са специални разпоредби за контрол въз основа на Регламент (ЕО) № 1082/2003 на Комисията (6). Когато се извършват проверки съгласно посочения регламент, резултатите следва да се отразят в доклада за проверката за целите на интегрираната система.

(43)

По отношение на държавите членки, които изберат да прилагат схема за помощ за животни или свързана с животни мярка за подпомагане, следва да бъдат определени графикът и минималното съдържание на проверките на място по отношение на помощта или подпомагането, за които се кандидатства по тези схеми за помощ или мерки за подпомагане. С цел ефективна проверка на верността на декларациите в заявленията за помощ или исканията за плащане и уведомленията до компютризираната база данни за животни е от особена важност да се извършват такива проверки на място. Проверките на място по отношение на схемите за помощ за животни или свързаните с животни мерки за подпомагане следва по-специално да обхващат проверката на спазването на условията за допустимост, точността на вписванията в регистъра и, когато е приложимо, паспортите.

(44)

С цел да могат компетентните национални органи, както и компетентните органи на Съюза, да проследяват последващите действия от извършването на проверки на място, данните за проверките следва да се записват в доклад за проверката. Бенефициерът или негов представител следва да има възможност да подпише доклада по време на проверката. Независимо от вида на извършваната проверка на място, бенефициерът следва да получи копие от доклада, ако бъде установено неспазване.

(45)

За целите на член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, следва да бъдат определени правила за прилагането на системата, която държавите членки ще използват за проверка на съдържанието на тетрахидроканабинол в конопа.

(46)

В тази връзка е необходимо да се предвиди период от време, през който конопът, предназначен за производство на влакна, не може да бъде събиран след цъфтежа, за да бъдат успешно изпълнени задълженията за контрол, които се предвиждат по отношение на тези култури.

(47)

Необходими са по-подробни правила за организирането на административни проверки и проверки на място и за изчисляването на административни санкции по отношение на мерките за развитие на селските райони извън обхвата на интегрираната система.

(48)

Като се имат предвид специфичните характеристики на посочените мерки, с административните проверки следва да се проверява спазването на законодателството на Съюза или националното законодателство и на приложимата програма за развитие на селските райони и да се обхващат всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения, които могат да се проверят чрез такива проверки. С цел проверка на реализирането на инвестиционните операции административните проверки следва по принцип да включват и едно посещение на място на подпомаганата операция или на инвестиционния обект.

(49)

Проверките на място следва да бъдат организирани въз основа на извадки на случаен принцип и основани на риска извадки. Делът на извадката на случаен принцип следва да бъде достатъчно голям, за да се осигури представителен процент на грешки.

(50)

С цел да се гарантират достатъчни проверки е необходимо да се определи минимално ниво на контрол за проверките на място. Това ниво следва да се увеличава, когато при проверките се установи значително неспазване. По аналогичен начин нивото следва да може да се намалява от държавите членки, когато процентите на грешки са под прага на същественост и системите за управление и контрол функционират добре.

(51)

Необходимо е да се определи съдържанието на проверките на място, за да се гарантира еднаквото прилагане на тези проверки.

(52)

С цел проверка на спазването на изискването за дълготрайност, определено в член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7), следва да се извършват последващи проверки на инвестиционните операции. Следва да се определят базата и съдържанието на тези проверки.

(53)

Опитът показва, че са необходими специфични разпоредби за контрол за определени специфични мерки за развитие на селските райони и за разходи, свързани с техническа помощ по инициатива на държавите членки.

(54)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 не се налагат административни санкции, когато неспазването има незначителен характер, включително и когато е изразено под формата на праг. Следва да бъдат установени правила във връзка с някои мерки за развитие на селските райони за определяне на дадено неспазване като незначително, включително определянето на количествен праг, изразен като процент от допустимия размер на подпомагането. Този праг следва да бъде определен, след което да се прилага пропорционална административна санкция.

(55)

Контролът на изпълнението на различните задължения за кръстосано съответствие изисква създаването на система за контрол и на подходящи административни санкции. За тази цел различни органи в рамките на държавите членки следва да си обменят информация, по-специално относно заявленията за помощ, контролните извадки и резултатите от проверките на място. Следва да се предвидят разпоредби за основните елементи на такава система.

(56)

С Регламент (ЕС) № 1306/2013 се въвеждат задължения за кръстосано съответствие за бенефициерите, които получават директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, подпомагане в лозаро-винарския сектор съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8) и годишни премии по член 21, параграф 1, букви а) и б), членове 28—31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9) и се предвижда система за намаления и изключвания, когато тези задължения не са изпълнени. Следва да бъдат установени подробни правила за тази система.

(57)

Проверките за кръстосано съответствие могат да бъдат приключени преди или след като са получени плащанията и годишните премии, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. По-специално, когато тези проверки не могат да бъдат приключени преди получаването на посочените плащания и годишни премии, дължимата сума, която трябва да се плати от бенефициера в резултат на административна санкция, следва да бъде възстановена в съответствие с настоящия регламент или чрез прихващане.

(58)

Следва да бъдат установени правила относно органите в държавите членки, които отговарят за системата за контрол във връзка със задълженията за кръстосано съответствие.

(59)

Следва да бъде определен минималният брой проверки за проверка на спазването на задълженията за кръстосано съответствие. Този брой проверки следва да се определи най-малко на 1 % от общия брой на бенефициерите, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, попадащи в сферата на компетентност на всеки контролен орган, които се подбират въз основа на подходящ анализ на риска.

(60)

За целите на изчисляване на контролната извадка в конкретния случай на група лица, посочени в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, държавите членки следва да разполагат с гъвкавост при определяне дали да разглеждат групата като цяло или всеки от членовете ѝ поотделно.

(61)

На държавите членки следва да се даде възможност да изпълнят минималния брой проверки на нивото на всеки компетентен контролен орган, на нивото на разплащателната агенция или на нивото на даден акт или стандарт или група от актове или стандарти.

(62)

Когато специфичното законодателство, приложимо по отношение на акта или стандартите, предвижда минимален брой проверки, държавите членки следва да спазват този брой. Държавите членки обаче следва да имат възможност да прилагат единен брой проверки по отношение на проверките на място във връзка с кръстосаното съответствие. Ако държавите членки изберат този вариант, всички случаи на неспазване, установени в процеса на проверките на място по секторното законодателство, следва да бъдат докладвани, а последващите действия по тях — проследявани по линия на кръстосаното съответствие.

(63)

С цел опростяване, що се отнася до задълженията за кръстосано съответствие във връзка с Директива 96/22/ЕО на Съвета (10), прилагането на специфично ниво на извадка по отношение на плановете за мониторинг следва да се счита за изпълнение на изискването за минимален брой проверки, определено в настоящия регламент.

(64)

На държавите членки следва да бъде предоставена гъвкавостта, необходима за постигане на минималния брой проверки чрез използване на резултатите от други проверки на място или посредством замяна на бенефициери.

(65)

С цел избягване на всякакво отслабване на системата за контрол, по-специално по отношение на извадките за проверки на място във връзка с кръстосаното съответствие, проверките за проследяване, извършвани във връзка с правилото de minimis, предвидени в член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, не следва да се вземат предвид при изчислението за определяне на минималната контролна извадка във връзка с кръстосаното съответствие.

(66)

Установяването на значителна степен на неспазване във връзка с кръстосаното съответствие следва да доведе до повишаване на броя на проверките на място през следващата година, за да се достигне приемливо ниво на сигурност относно редовността на въпросните заявления за помощ. Допълнителните проверки следва да бъдат насочени към съответните актове или стандарти.

(67)

По отношение на прилагането на правилото de minimis съгласно член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, важно е да се определи процентът на бенефициерите, които следва да бъдат проверявани, за да се гарантира, че е отстранено констатираното неспазване.

(68)

Контролната извадка за кръстосано съответствие следва да бъде формирана отчасти въз основа на анализ на риска и отчасти чрез подбор на случаен принцип. Компетентният орган следва да определи рисковите фактори, тъй като той най-добре може да избере съответните рискови фактори. С цел гарантиране на подходящ и ефикасен анализ на риска е необходимо ефективността на анализа на риска да бъде оценявана и актуализирана годишно, като се отчита значимостта на всеки рисков фактор, чрез сравняване на резултатите от подбраните на случаен принцип и въз основа на риска извадки и конкретната ситуация в държавите членки.

(69)

Определянето на извадките за проверки на място във връзка с кръстосаното съответствие може да бъде подобрено, като се разреши на държавите членки да вземат предвид в анализа на риска участието на бенефициера в системата за съвети в селското стопанство, предвидена в член 12 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и участието на бенефициерите в съответните системи за сертифициране. Когато обаче това участие се взема предвид, следва да се демонстрира, че бенефициерите, участващи в тези системи, представляват по-малък риск от бенефициерите, които не участват в тези системи.

(70)

В някои случаи е уместно да се извършват проверки на място, свързани с кръстосаното съответствие, преди получаването на всички заявления. Следователно на държавите членки следва да бъде разрешено да правят частичен подбор на контролната извадка преди края на срока за подаване на заявления.

(71)

По правило, контролната извадка за кръстосано съответствие следва да бъде определена от общата съвкупност на бенефициерите, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за които отговаря въпросният компетентен контролен орган. Като дерогация от това правило, извадките могат да бъдат подбрани поотделно от всяка от трите категории бенефициери. На държавите членки следва да бъде разрешено да определят контролната извадка въз основа на извадките от бенефициери, избрани за проверка на място по отношение на критериите за допустимост. Комбинация от процедурите следва да се позволява единствено дотолкова, доколкото повишава ефективността на системата за контрол.

(72)

В случай, че за проверките на място са избрани група лица, посочени в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да се гарантира, че всички членове на групата се проверяват за спазването от тяхна страна на съответните изисквания и стандарти.

(73)

По принцип проверките на място за кръстосано съответствие изискват няколко посещения в едно и също стопанство. С цел да се намали тежестта от проверките за бенефициерите и за администрациите, следва да е възможно проверките да се ограничат до едно посещение. Следва да се определи времето за това посещение. Въпреки това държавите членки следва да гарантират извършването на представителна и ефективна проверка на изискванията и стандартите в рамките на същата календарна година.

(74)

Ограничаването на проверките на място до извадка от поне половината от съответните парцели не следва да води до пропорционално намаляване на съответната възможна санкция.

(75)

С оглед опростяване на проверките на място за кръстосано съответствие и с цел по-добро използване на съществуващия капацитет за контрол, следва да е възможно — когато ефективността на проверките е най-малкото равна на ефективността, постигната при провеждане на проверките на място — проверките на ниво стопанство да се заменят с административни проверки.

(76)

Освен това, когато извършват проверки на място в контекста на кръстосаното съответствие, държавите членки следва да могат да използват обективни показатели, които са специфични за някои изисквания или стандарти. Тези показатели обаче следва да бъдат пряко свързани с изискванията или стандартите, които представляват, и да обхващат всички елементи, подлежащи на проверка.

(77)

Проверките на място следва да се извършват през календарната година, през която са подадени съответните заявления за помощ и искания за плащане. По отношение на заявителите по схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, тези проверки следва да се извършват по всяко време през периода, посочен в член 97, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(78)

Следва да бъдат определени правила за изготвянето на подробни и специализирани доклади за проверка във връзка с кръстосаното съответствие. Специализираните в тази област инспектори следва да посочват своите констатации, както и степента на тежест на тези констатации, за да може разплащателната агенция да определи съответните намаления или, според случая, да вземе решение за изключване от плащанията и годишните премии, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(79)

За да бъде ефективна проверката на място, е важно персоналът, извършващ проверките, да бъде информиран за причината, поради която бенефициерът е избран за проверката на място. Държавите членки следва да водят архив с такава информация.

(80)

Информацията относно резултатите от проверките на кръстосаното съответствие следва да бъде предоставена на разположение на всички разплащателни агенции, отговорни за управлението на различните плащания, подлежащи на изискванията за кръстосано съответствие, така че да се налагат съответни намаления, когато това е обосновано от констатациите.

(81)

Бенефициерите следва да бъдат уведомени за всяко евентуално неспазване, установено в резултат на проверка на място. Целесъобразно е да се предвиди определен срок, в рамките на който бенефициерите следва да получат тази информация. Не следва обаче да бъде възможно засегнатите бенефициери да избегнат последствията от дадено установено неспазване поради това, че въпросният срок е надхвърлен.

(82)

По отношение на de minimis или системата за ранно предупреждение, предвидени съответно в член 97, параграф 3 и член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, следва да се уточни, че задължението за информиране на бенефициера относно мерките за отстраняване на неспазването не се прилага, ако бенефициерът вече е предприел незабавни мерки.

(83)

Следва да бъдат формулирани изисквания относно отстраняването на съответното неспазване в случаите, когато държава членка вземе решение да не прилага административни санкции за неспазване, както е предвидено в член 97, параграф 3 и член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(84)

С цел подобряване на комуникацията между страните, участващи в контрола, следва да се предвиди изпращането или предоставянето на съответните удостоверителни документи на разплащателната агенция или на координиращия орган при поискване.

(85)

Административната санкция следва да се прилага към общата сума на плащанията, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, които са предоставени или предстои да се предоставят на бенефициера във връзка със съответните заявления за помощ или искания за плащане, които е подал в течение на календарната година, в която е констатирано неспазването. По-специално по отношение на заявителите по схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, административната санкция следва да се прилага към общата сума, получена по заявлението за схемите за подпомагане съгласно посочените членове. Що се отнася до мярката за преструктуриране и конверсия, общата сума следва да бъде разделена на три.

(86)

В случай на група лица, посочени в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, намалението, свързано с неспазването от страна на член на групата, следва да се изчислява съгласно съответните разпоредби за кръстосано съответствие. При прилагането на получения процент намаление следва да се взема под внимание фактът, че задълженията за кръстосано съответствие са индивидуални и следва да се зачита принципът на пропорционалност. При все това, на държавите членки следва да бъде дадена възможност да решат дали това намаление следва да се прилага спрямо групата или само спрямо неспазващите членове.

(87)

Следва да бъдат формулирани подробни процедурни и технически правила за изчисляването и прилагането на административни санкции във връзка със задълженията за кръстосано съответствие.

(88)

Намаленията и изключванията следва да се степенуват според тежестта на допуснатото неспазване и да достигат до пълно изключване на бенефициера от всички плащания, посочени в член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 през следващата календарна година.

(89)

Комитетът за директните плащания и Комитетът за развитие на селските райони не са представили становище в рамките на срока, определен от председателя,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на:

а)

уведомленията, които да бъдат изпратени от държавите членки до Комисията в съответствие с техните задължения за защита на финансовите интереси на Съюза;

б)

административните проверки и проверките на място, които да бъдат извършвани от държавите членки по отношение на спазването на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения;

в)

минималното ниво на проверките на място и задължението за повишаване на това ниво или възможността за неговото намаляване;

г)

докладването на извършените проверки и на резултатите от тях;

д)

органите, отговорни за извършване на проверките за спазване, както и съдържанието на тези проверки;

е)

специалните мерки за контрол и методите за определяне на съдържанието на тетрахидроканабинол в конопа;

ж)

създаването и функционирането на система за проверка на одобрените междубраншови организации за целите на специалното плащане за култура за памук;

з)

случаите, в които заявленията за помощ и исканията за плащане или всякакви други съобщения, искания или заявления могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им;

и)

прилагането и изчисляването на частичното или пълното оттегляне на плащанията;

й)

възстановяването на неправомерни плащания и санкции, както и на неправомерно предоставени права на плащане и начисляването на лихви;

к)

прилагането и изчисляването на административните санкции;

л)

определянето на дадено неспазване като незначително;

м)

заявленията за помощ и исканията за плащания и кандидатстването за права на плащане, включително крайния срок за подаване на заявленията, изискванията за минималното количество информация, което да се съдържа в заявленията, разпоредбите за изменение или оттегляне на заявленията за помощ, освобождаването от изискването за подаване на заявление за помощ и разпоредбите, които позволяват на държавите членки да прилагат опростени процедури;

н)

извършването на проверки с цел да се провери спазването на задълженията, както и точността и пълнотата на информацията в заявлението за помощ или искането за плащане, включително правила относно допустимите отклонения в измерванията при проверките на място;

о)

техническите спецификации, необходими за целите на еднаквото прилагане на дял V, глава II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;

п)

прехвърлянето на стопанства;

р)

изплащането на авансовите плащания;

с)

извършването на проверки във връзка със задълженията за кръстосано съответствие, включително отчитането на участието на даден земеделски стопанин в системата за съвети в селското стопанство и участието на даден земеделски стопанин в система за сертифициране;

т)

изчисляването и прилагането на административни санкции във връзка със задълженията за кръстосано съответствие, включително по отношение на бенефициерите, които представляват група лица.

Член 2

Обмен на информация относно заявленията за помощ, заявленията за подпомагане, исканията за плащане и други декларации

1.   С цел правилно управление на схемите за помощ и мерките за подпомагане и когато в дадена държава членка повече от една разплащателна агенция отговаря за управлението на директните плащания и мерките за развитие на селските райони по отношение на един и същи бенефициер, съответната държава членка взема необходимите мерки, за да гарантира, където е целесъобразно, че информацията, изисквана в заявленията за помощ, заявленията за подпомагане, исканията за плащане или други декларации, се предоставя на всички участващи разплащателни агенции.

2.   Когато проверките не се извършват от отговорната разплащателна агенция, съответната държава членка гарантира, че тази разплащателна агенция получава достатъчно информация за извършените проверки и резултатите от тях. Разплащателната агенция сама определя от каква информация се нуждае.

Член 3

Оттегляне на заявления за помощ, заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации

1.   Заявление за помощ, заявление за подпомагане, искане за плащане или друга декларация може да бъде изцяло или частично оттеглено по всяко време в писмена форма. Такова оттегляне следва да се документира от компетентния орган.

Когато държава членка използва възможностите, предвидени в член 21, параграф 3, държавата членка може да предвиди, че по отношение на животните, напуснали стопанството, уведомленията, изпратени до компютърната база данни за животни, могат да заместят оттеглянето в писмена форма.

2.   Когато компетентният орган вече е информирал бенефициера за евентуални случаи на неспазване в документите, посочени в параграф 1, или когато компетентният орган е уведомил бенефициера за намерението си да извърши проверка на място или когато при проверката на място се установи неспазване, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от неспазването.

3.   Оттеглянията, извършени в съответствие с параграф 1, връщат бенефициерите в положението, в което са били преди подаването на въпросните документи или на част от тях.

Член 4

Поправки и корекции на очевидни грешки

Заявленията за помощ, заявленията за подпомагане или исканията за плащане и всички удостоверителни документи, представени от бенефициера, могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от компетентния орган въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие че бенефициерът е действал добросъвестно.

Компетентният орган може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите, посочени в първа алинея.

Член 5

Прилагане на намаления, откази, оттегляния и санкции

Когато даден случай на неспазване, който подлежи на прилагането на санкции в съответствие с дял IV, глава II от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията (11), подлежи също на оттегляния или санкции в съответствие с дял II, глави III и IV или в съответствие с дял III от посочения регламент:

а)

намаленията, отказите, оттеглянията или санкциите, предвидени в дял II, глави III и IV или в дял III от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, се прилагат по отношение на схемите за директно плащане или мерките за развитие на селските райони в обхвата на интегрираната система;

б)

санкциите, предвидени в дял IV, глава II от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, се прилагат по отношение на общата сума на плащанията, които следва да бъдат отпуснати на въпросния бенефициер в съответствие с член 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, които не подлежат на намаленията, отказите, оттеглянията или санкциите, посочени в буква а).

Намаленията, отказите, оттеглянията и санкциите, посочени в първа алинея, се прилагат в съответствие с член 6 от настоящия регламент, без да се засягат допълнителните санкции съгласно други разпоредби на правото на Съюза или на националното право.

Член 6

Последователност на намаленията, отказите, оттеглянията и санкциите по всяка схема за директно плащане или мярка за развитие на селските райони

1.   Сумата на плащането, което следва да бъде отпуснато на бенефициер по дадена схема, включена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, се определя от държавите членки въз основа на условията, установени в съответствие с посочения регламент и с програмите за най-отдалечените региони на Съюза и малките острови в Егейско море, установени съответно с Регламент (ЕС) № 228/2013 (12) и Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) по отношение на въпросната схема за директно подпомагане.

2.   За всяка схема, включена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, и за всяка мярка за развитие на селските райони в обхвата на интегрираната система съгласно определението в член 2, параграф 1, втора алинея, точка 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 намаленията, оттеглянията и санкциите се изчисляват, ако е приложимо, в следната последователност:

а)

намаленията и санкциите, предвидени в дял II, глава IV от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, с изключение на санкциите, посочени в член 16 от същия регламент, се прилагат по отношение на всички случаи на неспазване;

б)

сумата, получена в резултат на прилагането на буква а), служи за основа при изчисляването на отказите, предвидени в дял III от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;

в)

сумата, получена в резултат на прилагането на буква б), служи за основа при изчисляването на евентуални намаления, които трябва да бъдат приложени при закъснение в подаването на информацията съгласно членове 13 и 14 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;

г)

сумата, получена в резултат на прилагането на буква в), служи за основа при изчисляването на евентуални намаления, които трябва да бъдат приложени при недеклариране на земеделски парцели съгласно член 16 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;

д)

сумата, получена в резултат на прилагането на буква г), служи за основа при изчисляването на оттеглянията, предвидени в дял III от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;

е)

сумата, получена в резултат на прилагането на буква д), служи за основа при прилагането на:

i)

линейното намаление, предвидено в член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

ii)

линейното намаление, предвидено в член 51, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

iii)

линейното намаление, предвидено в член 65, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

iv)

линейното намаление, предвидено в член 65, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

v)

линейното намаление, което трябва да бъде приложено в случай, че плащанията, които следва да бъдат извършени в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, надвишават националния таван, определен в съответствие с член 42, параграф 2 от посочения регламент.

3.   Сумата, получена в резултат на прилагането на параграф 2, буква е), служи за основа при:

а)

прилагане на намалението на плащанията, предвидено в член 11 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

б)

прилагане на процента на линейно намаление, определен в съответствие с член 7, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1307/2013;

в)

прилагане на ставката на корекцията, посочена в член 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

4.   Сумата на плащането, получена в резултат на прилагането на параграф 3, служи като основа за изчисляване на евентуалните намаления, които трябва да бъдат приложени при неспазване на кръстосаното съответствие съгласно дял IV, глава II от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.

Член 7

Възстановяване на неправомерно изплатени суми

1.   В случай на извършване на неправомерно плащане, бенефициерът възстановява въпросната сума заедно с лихвата, изчислена съгласно параграф 2, когато е приложимо.

2.   Лихва се начислява за периода, изминал от крайния срок за плащане от страна на бенефициера, посочен в нареждането за възстановяване, който срок не надвишава 60 дни, и датата на плащането или на прихващането.

Приложимият лихвен процент се изчислява в съответствие с националното право, но не може да е по-нисък от лихвения процент, приложим за възстановяване на суми съгласно националните разпоредби.

3.   Задължението за възстановяване, посочено в параграф 1, не се прилага, ако плащането е извършено поради грешка на компетентния орган или друг орган и ако грешката не е била очевидна за бенефициера.

Когато грешката обаче се отнася до фактически елементи, свързани с изчисляването на въпросното плащане, първа алинея се прилага само ако решението за възстановяване не е било съобщено до 12 месеца след плащането.

Член 8

Прехвърляне на стопанства

1.   За целите на настоящия член:

а)

„прехвърляне на стопанство“ означава продажба, даване под наем или някакъв подобен тип сделка по отношение на въпросните производствени единици;

б)

„прехвърлител“ означава бенефициерът, чието стопанство е прехвърлено на друг бенефициер;

в)

„приобретател“ означава бенефициерът, на когото е прехвърлено стопанството.

2.   Когато дадено стопанство е прехвърлено изцяло от един бенефициер на друг, след като е било подадено заявление за помощ, заявление за подпомагане или искане за плащане и преди да са изпълнени всички условия за отпускане на помощта или подпомагането, на прехвърлителя не се отпуска помощ или подпомагане за прехвърленото стопанство.

3.   Помощта, за която е кандидатствал прехвърлителят, или поисканото от прехвърлителя плащане се отпускат на приобретателя, когато:

а)

в рамките на период, който се определя от държавите членки, приобретателят информира компетентния орган за прехвърлянето и изиска плащането на помощта и/или подпомагането;

б)

приобретателят представи всички изисквани от компетентния орган доказателства;

в)

всички условия за отпускане на помощта и/или подпомагането са изпълнени по отношение на прехвърленото стопанство.

4.   След като приобретателят информира компетентния орган и изиска плащане на помощта и/или подпомагането в съответствие с параграф 3, буква а):

а)

всички права и задължения на прехвърлителя, произтичащи от правното отношение между прехвърлителя и компетентния орган, породено от заявлението за помощ, заявлението за подпомагане или искането за плащане се прехвърлят на приобретателя;

б)

всички необходими действия за отпускане на помощта и/или подпомагането и всички декларации, изготвени от прехвърлителя преди прехвърлянето, преминават към приобретателя за целите на прилагане на съответните правила на Съюза;

в)

прехвърленото стопанство се счита, когато е необходимо, за отделно стопанство по отношение на въпросната референтна година.

5.   Държавите членки могат да вземат решение, когато е целесъобразно, да отпуснат помощта и/или подпомагането на прехвърлителя. В този случай:

а)

не се отпуска помощ или подпомагане на приобретателя;

б)

държавите членки прилагат mutatis mutandis изискванията, определени в параграфи 2, 3 и 4.

Член 9

Уведомления

1.   По отношение на всички схеми за директно плащане, мерки за развитие на селските райони и техническа помощ и схеми за подпомагане в лозаро-винарския сектор, посочени в членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, всяка година най-късно до 15 юли държавите членки уведомяват Комисията за данните за проверките и статистическите данни от проверките, обхващащи предходната календарна година, и по-специално за следното:

а)

данни във връзка с индивидуалните бенефициери по отношение на заявленията за помощ и исканията за плащане, декларираните и/или заявени площи и животни, резултатите от административните проверки, проверките на място и последващите проверки;

б)

когато е приложимо — резултатите от проверките във връзка с кръстосаното съответствие, включително съответните намаления и изключвания.

Това уведомяване се извършва по електронен път, като се използват предоставените от Комисията на държавите членки технически спецификации относно предаването на данни за проверки и на статистически данни от проверки.

2.   Най-късно до 15 юли 2015 г. държавите членки представят на Комисията доклад относно избраните възможности за контрол на изискванията за кръстосано съответствие и за компетентните контролни органи, отговарящи за проверките на изискванията и стандартите, свързани с кръстосаното съответствие. Последващите промени на информацията, предоставена в този доклад, се съобщават незабавно.

3.   Всяка година до 15 юли държавите членки представят на Комисията доклад относно предприетите мерки за администриране и контрол на доброволното обвързано с производството подпомагане за предходната календарна година.

4.   Компютризираните данни, събрани като част от интегрираната система, се използват в подкрепа на информацията, която следва да се изпраща на Комисията в рамките на секторните правила.

ДЯЛ II

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

ГЛАВА I

Общи правила

Член 10

Авансови плащания за директните плащания

Държавите членки могат да извършват авансови плащания за директните плащания, без да прилагат ставката на корекцията във връзка с финансовата дисциплина, посочена в член 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, спрямо бенефициерите по отношение на заявленията за помощ за дадена година. В оставащата сума, дължима на бенефициерите от 1 декември нататък, се взема предвид ставката на корекцията във връзка с финансовата дисциплина, приложима към съответния момент по отношение на общата сума на директните плащания за съответната календарна година.

ГЛАВА II

Заявления за помощ и искания за плащане

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 11

Опростяване на процедурите

1.   Освен ако е предвидено друго в Регламент (ЕС) № 1305/2013, Регламент (ЕС) № 1306/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 или настоящия регламент, държавите членки могат да разрешат или да изискват всички съобщения съгласно настоящия регламент, както от бенефициера към органите, така и обратно, да бъдат предавани по електронен път, при условие че това не води до дискриминация между бенефициерите и че се вземат подходящи мерки, за да се гарантира по-специално, че:

а)

бенефициерът е недвусмислено идентифициран;

б)

бенефициерът отговаря на всички изисквания в рамките на съответната схема за директно плащане или мярка за развитие на селските райони;

в)

предадените данни са надеждни с оглед правилното управление на съответната схема за директно плащане или мярка за развитие на селските райони; когато се използват данни, съдържащи се в компютърната база данни за животни, определена в член 2, параграф 1, втора алинея, точка 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, тази база данни трябва да предлага необходимото ниво на сигурност и на прилагане, което се изисква за правилното управление на съответната схема за директно плащане или мярка за развитие на селските райони;

г)

когато придружаващите документи не могат да бъдат предадени по електронен път, тези документи се получават от компетентните органи в същите срокове както при предаване по неелектронен път.

2.   По отношение на подаването на заявления за помощ или искания за плащане държавите членки могат, при условията, посочени в параграф 1, да предвидят опростени процедури, когато данните са вече на разположение на органите, по-специално когато положението не се е променило след последното подаване на заявление за помощ или искане за плащане в рамките на съответната схема за директно плащане или мярка за развитие на селските райони в съответствие с член 72, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Държавите членки могат да решат да използват данни, получени от източници на разположение на националните органи за целите на заявленията за помощ или исканията за плащане. В този случай държавата членка гарантира, че тези източници на данни дават необходимата степен на сигурност, която се изисква за правилното управление на данните с цел да се гарантира надеждността, целостта и сигурността на тези данни.

3.   Когато е възможно, информацията, изисквана в удостоверителните документи, подлежащи на представяне заедно със заявлението за помощ или искането за плащане, може да бъде поискана от компетентния орган директно от източника на информация.

Член 12

Общи разпоредби относно единното заявление и относно подаването на заявления за подпомагане в рамките на мерките за развитие на селските райони

1.   Ако държавите членки решат съгласно член 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, че заявленията за помощ за директните плащания и исканията за плащане за мерките за развитие на селските райони следва да бъдат обхванати от единното заявление, членове 20, 21 и 22 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis по отношение на конкретните изисквания, установени с оглед на заявлението за помощ и/или искането за плащане по тези схеми или мерки.

2.   Бенефициер, кандидатстващ за помощ и/или подпомагане по някои от директните плащания за площ или мерките за развитие на селските райони, може да подава само по едно единно заявление годишно.

3.   Държавите членки предвиждат подходящи процедури за подаването на заявленията за подпомагане в рамките на мерките за развитие на селските райони.

Член 13

Краен срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане

1.   Държавите членки определят крайния срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане. Крайният срок не може да бъде по-късно от 15 май всяка година. Въпреки това Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция могат да определят по-късна дата, която е не по-късна от 15 юни.

При определяне на крайния срок държавите членки вземат предвид периода, необходим за набавяне на всички необходими данни за правилното административно и финансово управление на помощта и/или подпомагането, и гарантират възможността за насрочване на ефективни проверки.

2.   В съответствие с процедурата, посочена в член 78, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за сроковете, посочени в параграф 1 от настоящия член, може да бъде определена по-късна крайна дата в някои зони с извънредни климатични условия.

Член 14

Съдържание на единното заявление или искането за плащане

1.   Единното заявление или искането за плащане съдържа цялата информация, необходима за установяване на допустимостта за помощта и/или подпомагането, по-специално:

а)

самоличността на бенефициера;

б)

подробни данни за съответните схеми за директни плащания и/или мерките за развитие на селските райони;

в)

идентификация на правата на плащане в съответствие със системата за идентификация и регистрация, предвидена в член 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, за целите на схемата за основно плащане;

г)

данни, позволяващи еднозначна идентификация на всички земеделски парцели в стопанството, площта им, изразена в хектари до втория десетичен знак, местонахождението им и, когато е необходимо, до