ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 226

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
30 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно подписването и временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 825/2014 на Съвета от 30 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2014 относно ограниченията върху вноса в Съюза на стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

2

 

*

Решение за Изпълнение (EС) № 826/2014 на Съвета oт 30 юли 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/507/ОВППС на Съвета от 30 юли 2014 година за изменение на Решение 2014/386/ОВППС относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

20

 

*

Решение 2014/508/ОВППС на Съвета от 30 юли 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

23

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

30.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/1


Информация относно подписването и временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

Европейският съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи подписаха на 23 май 2014 г. в Брюксел Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи.

Следователно Протоколът се прилага временно от 23 май 2014 г. съгласно член 14 от него.


РЕГЛАМЕНТИ

30.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 825/2014 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2014 относно ограниченията върху вноса в Съюза на стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/386/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (2) привежда в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/386/ОВППС, а именно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол и върху прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, както и върху застраховането и презастраховането, свързани с вноса на такива стоки, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол.

(2)

На 30 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/507/ОВППС (3), с което се изменя Решение 2014/386/ОВППС, с цел да въведе забрана за нови инвестиции, свързани с инфраструктурата в секторите на транспорта, телекомуникациите, енергетиката и експлоатацията на природни ресурси в Крим и Севастопол, както и забрана за износ на ключово оборудване и технологии, свързани с посочените сектори.

(3)

Посочените мерки попадат в приложното поле на Договора и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 692/2014 следва да бъде съответно изменен.

(5)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 692/2014 се изменя, както следва:

1)

Заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол“.

2)

В член 1 се добавят следните букви:

„е)

„брокерски услуги“ означава:

i)

договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава, или

ii)

продаването или купуването на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави с цел прехвърлянето им в друга трета държава.

ж)

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякакво друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения, или консултантски услуги; техническата помощ включва помощ в устна форма.“.

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 2a

1.   Забранява се следното:

а)

предоставяне на финансови заеми или кредити, свързани конкретно с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в областите на транспорта, телекомуникациите или енергетиката в Крим или Севастопол;

б)

придобиване или увеличаване на дялово участие, включително пълното придобиване и придобиването на акции и ценни книжа, даващи право на дялово участие, в предприятия, установени в Крим или Севастопол, които участват в изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в областите на транспорта, телекомуникациите или енергетиката в Крим или Севастопол;

в)

създаване на съвместни предприятия, свързани с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в областите на транспорта, телекомуникациите или енергетиката в Крим или Севастопол.

2.   Забранява се следното:

а)

предоставяне на финансови заеми или кредити, свързани конкретно с експлоатацията на нефтени, газови или минерални ресурси в Крим или Севастопол;

б)

придобиване или увеличаване на дялово участие, включително пълното придобиване на такива предприятия и придобиването на акции и ценни книжа, даващи право на дялово участие, в предприятия, установени в Крим или Севастопол, които участват в експлоатацията на нефтени, газови или минерални ресурси в Крим или Севастопол;

в)

създаване на съвместни предприятия, свързани с експлоатацията на нефтени, газови или минерални ресурси в Крим или Севастопол.

3.   За целите на настоящия член и на член 2б се прилагат следните определения:

а)

„минерални ресурси“ са тези, изброени в приложение II;

б)

„експлоатация“ означава проучване, търсене, извличане, рафиниране и управление на нефтени, газови и минерални ресурси и предоставяне на свързани с това геоложки услуги, но не включва поддържането на безопасността на съществуващи инфраструктури;

в)

„рафиниране“ означава преработване, кондициониране и подготовка за продажба.

Член 2б

Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, свързани с инвестиционните дейности, посочени в член 2а.

Член 2в

1.   Забраняват се преките или непреките продажби, доставки, трансфер или износ на ключово оборудване и технологии, посочени в приложение III на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол.

2.   Приложение III съдържа ключово оборудване и технологии, свързани с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в следните сектори:

а)

транспорт;

б)

телекомуникации;

в)

енергетика;

г)

експлоатация на нефтени, газови и минерални залежи в Крим и Севастопол.

3.   Забранява се:

а)

прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, свързани с ключовото оборудване и технологиите, изброени в приложение III, или свързани с предоставянето, производството, поддръжката и използването на стоките, изброени в приложение III, на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол; и

б)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка с ключовото оборудване и технологиите, изброени в приложение III, на физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол или за използване в Крим или Севастопол.

4.   Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в параграфи 1 и 3.

5.   Посочените в параграфи 1 и 3 забрани не се прилагат за изпълнението до 28 октомври 2014 г. на сделки, които се налагат по силата на търговски договор, сключен преди 30 юли 2014 г. във връзка с ключово оборудване или технологии, посочени в списъка в приложение III, или по силата на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че физическото или юридическото лице, образувание или орган, който иска да сключи такива сделки или да окаже помощ за такива сделки, е уведомил за сделката или помощта компетентния орган на държавата членка, в която е установен, поне 10 работни дни по-рано.

Член 2г

Членове 2а и 2б не се прилагат спрямо отпускането на финансови заеми или кредити, увеличаването на дялово участие или създаването на съвместни предприятия, ако са изпълнени следните условия:

а)

сключването на сделката се налага по силата на споразумение или договор, сключени преди 30 юли 2014 г., и

б)

компетентният орган е бил уведомен най-малко 10 работни дни по-рано.“.

4)

Приложението към регламент (ЕС) № 692/2014 се преименува на „Приложение I“ и се добавят приложения II и III, съдържащи се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ L 183, 24.6.2014 г., стр. 70.

(2)  Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограниченията върху вноса в Съюза на стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (ОВ L 183, 24.6.2014 г., стр. 9).

(3)  Решение 2014/507/ОВППС от 30 юли 2014 г.за изменение на Решение 2014/386/ОВППС относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Минерални ресурси, посочени в член 2а:

Код по КН

Описание на продуктите

2501 00 10

Морска вода и води от солници

2501 00 31

Сол, предназначена за химическа преработка (отделяне на Na от Cl), с цел производство на други продукти

2501 00 51

Сол, денатурирана или предназначена за други промишлени цели, включително рафиниране (с изключение на химическа преработка или консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни)

2501 00 99

Сол и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост (с изключение на готварска сол, сол, предназначена за химическа преработка (отделяне на Na от Cl), денатурирана сол и сол за други промишлени цели)

2502 00 00

Непържени железни пирити

2503 00

Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и колоидната сяра

2504

Естествен графит

2505

Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от глава 26

2506

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2507 00

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани

2508

Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или динасова пръст

2509 00 00

Креда

2510

Естествени калциеви фосфати и естествени калциево-алуминиеви фосфати, естествени и фосфатирани креди

2511

Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816

2512 00 00

Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) и други аналогични видове силикатна пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани

2513

Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени

2514 00 00

Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2515

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2516

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2517

Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично- обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516, дори термично-обработени

2518

Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества

2519 00 00

Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; калциниран-до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; друг магнезиев оксид, дори чист

2520

Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители

2521 00 00

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от № 2825

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен „клинкер“), дори оцветени

2524

Азбест

2525

Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; отпадъци от слюда

2526

Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк

2528 00 00

Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена борна киселина, съдържаща максимално 85 % H3BO3 в сухо вещество

2529

Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат)

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде

2601

Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни пирити (пиритни пепели)

2602 00 00

Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен върху сух продукт

2603 00 00

Медни руди и техните концентрати

2604 00 00

Никелови руди и техните концентрати

2605 00 00

Кобалтови руди и техните концентрати

2606 00 00

Алуминиеви руди и техните концентрати

2607 00 00

Оловни руди и техните концентрати

2608 00 00

Цинкови руди и техните концентрати

2609 00 00

Калаени руди и техните концентрати

2610 00 00

Хромови руди и техните концентрати

2611 00 00

Волфрамови руди и техните концентрати

2612

Уранови или ториеви руди и техните концентрати

2613

Молибденови руди и техните концентрати

2614 00 00

Титанови руди и техните концентрати

2615

Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати

2616

Руди на благородни метали и техните концентрати

2617

Други руди и техните концентрати

2618 00 00

Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или стомана

2619 00

Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от производството на чугун, желязо или стомана

2620

Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни съединения

2621

Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

2702

Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар

2703 00 00

Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран

2704 00

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен въглен

2705 00 00

Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди

2706 00 00

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните

2708

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други минерални катрани

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

2715 00 00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

2716 00 00

Електрическа енергия

2801

Флуор, хлор, бром и йод

2802 00 00

Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

2803 00 00

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито включени другаде)

2804

Водород, благородни газове и други неметални елементи

2805

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак

2806

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина

2807 00 00

Сярна киселина; олеум

2808 00 00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини

2809

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав

2810 00

Борни оксиди; борни киселини

2811

Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи

2812

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи

2813

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

2815

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид

2816

Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

2817 00 00

Цинков оксид; цинков пероксид

2818

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид

2819

Хромови оксиди и хидроксиди

2820

Манганови оксиди

2821

Железни оксиди и хидроксиди; багрилната пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като Fe2O3

2822 00 00

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

2823 00 00

Титанови оксиди

2824

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

2825

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите

2826

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли

2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди

2828

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

2829

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати

2830

Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав

2831

Дитионити и сулфоксилати

2832

Сулфити; тиосулфати

2833

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)

2834

Нитрити; нитрати

2835

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

2837

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

2839

Силикати; технически силикати на алкалните метали

2840

Борати; пероксоборати (перборати)

2841

Соли на оксометалните или пероксометалните киселини

2842

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав), с изключение на азидите

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали

2844

Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи) и техните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи тези продукти

2845

Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или органични съединения с определен или неопределен химичен състав

2846

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси

2847 00 00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

2848 00 00

Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорите

2849

Карбиди с определен или неопределен химичен състав

2850 00

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от № 2849

2852

Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите

2853 00

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благородните метали

2901

Ациклени въглеводороди

2902

Циклени въглеводороди

2903

Халогенопроизводни на въглеводородите

2904

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани

2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2906

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2907

Феноли; фенолни алкохоли

2908

Халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2910

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2911 00 00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид

2913 00 00

Халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни на продуктите от № 2912

2914

Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро– или нитрозопроизводни

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2917

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2918

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2919

Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2920

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2921

Съединения с аминна функционална група

2922

Аминосъединения с кислородни функционални групи

2923

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав

2924

Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група

2925

Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група

2926

Съединения с нитрилна функционална група

2927 00 00

Диазо-, азо- или азоксисъединения

2928 00

Органични производни на хидразина или на хидроксиламина

2929

Съединения с други азотни функционални групи

2930

Органични тиосъединения

2931

Други органоминерални съединения

2932

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

2935 00

Сулфонамиди

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

7107 00 00

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми

7108

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах

7109 00 00

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

7110

Платина в необработени или полуобработени форми или на прах

7111 00 00

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали

7201

Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми

7202

Феросплави

7203

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми;

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана

7205

Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана

7206

Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с изключение на желязото от № 7203

7401 00 00

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

7402 00 00

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

7404 00

Отпадъци и отломки от мед

7405 00 00

Матерни медни сплави

7406

Прахове и люспи от мед

7501

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия

7502

Необработен никел

7503 00

Отпадъци и отломки от никел

7504 00 00

Прахове и люспи от никел

7601

Необработен алуминий

7602 00

Отпадъци и отломки от алуминий

7603

Прахове и люспи от алуминий

7801

Необработено олово

7802 00 00

Отпадъци и отломки от олово

ex 7804

Прахове и люспи от олово

7901

Необработен цинк

7902 00 00

Отпадъци и отломки от цинк

7903

Пудра, прахове и люспи от цинк

8001

Необработен калай

8002 00 00

Отпадъци и отломки от калай

ex 8101

Волфрам, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8102

Молибден, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8103

Тантал, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8104

Магнезий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8105

Кобалт, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8106 00

Бисмут, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8107

Кадмий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8108

Титан, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8109

Цирконий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8110

Антимон, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8111 00

Манган, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8112

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ex 8113 00

Металокерамики, включително отпадъците и отломките (с изключение на полуготовите и готовите продукти)

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ключово оборудване и технологии, свързани с изграждането, придобиването или разработването на инфраструктури в Крим и Севастопол, посочени в член 2в:

Код по КН

Описание на стоките

7304 11 00

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

7304 19 10

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 168,3 ММ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 19 30

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 168,3 ММ, НО НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 ММ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 19 90

БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 ММ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 22 00

БЕЗШЕВНИ СОНДАЖНИ ЩАНГИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ

7304 23 00

БЕЗШЕВНИ СОНДАЖНИ ЩАНГИ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7304 24 00

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ

7304 29 10

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 168,3 ММ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН)

7304 29 30

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 168,3 MM, НО НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН)

7304 29 90

БЕЗШЕВНИ ОБСАДНИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН)

7305 11 00

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ПОДФЛЮСОВА ДЪГА

7305 12 00

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ДЪГА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДУКТИ, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ПОДФЛЮСОВА ДЪГА)

7305 19 00

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДУКТИ, НАДЛЪЖНО ЗАВАРЕНИ С ДЪГА)

7305 20 00

ОБСАДНИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА

7306 11

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM

7306 19

ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НЕФТОПРОВОДИ ИЛИ ГАЗОПРОВОДИ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ ОТ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

7306 21

ОБСАДНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM

7306 29

ОБСАДНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ТРЪБИ ОТ ВИДОВЕТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ, ЗАВАРЕНИ, ОТ ПЛОСКОВАЛЦУВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА, С ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, НЕПРЕВИШАВАЩ 406,4 MM (БЕЗ ПРОДУКТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ОТ ЧУГУН)

ex 7311 00

СЪДОВЕ ЗА СГЪСТЕНИ ИЛИ ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, ОТ ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪДОВЕ, СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЛИ ОБОРУДВАНИ ЗА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ НАЧИНИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ)

8207 13 00

СМЕНЯЕМИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА, НА КАМЪНИ ИЛИ ЗА СОНДИРАНЕ, С РАБОТНИ ЧАСТИ ОТ СИНТЕРОВАНИ МЕТАЛНИ КАРБИДИ ИЛИ МЕТАЛОКЕРАМИКИ

8207 19 10

СМЕНЯЕМИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА, НА КАМЪНИ ИЛИ ЗА СОНДИРАНЕ, С РАБОТНИ ЧАСТИ ОТ ДИАМАНТИ ИЛИ ОТ АГЛОМЕРИРАНИ ДИАМАНТИ

8413 50

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОБЕМНИ ПОМПИ ЗА ТЕЧНОСТИ С ВЪЗВРАТНО-ПОСТЪПАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ, (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ОТ ПОДПОЗИЦИИ 8413 11 И 8413 19, ПОМПИ ЗА ГОРИВО, ЗА МАСЛО ИЛИ ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛИ С ИСКРОВО ЗАПАЛВАНЕ ИЛИ СЪС ЗАПАЛВАНЕ ЧРЕЗ КОМПРЕСИЯ И БЕТОНПОМПИ)

8413 60

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОБЕМНИ РОТАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ТЕЧНОСТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ОТ ПОДПОЗИЦИИ 8413 11 И 8413 19 И ПОМПИ ЗА ГОРИВО, ЗА МАСЛО ИЛИ ЗА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА ДВИГАТЕЛИ С ИСКРОВО ЗАПАЛВАНЕ ИЛИ СЪС ЗАПАЛВАНЕ ЧРЕЗ КОМПРЕСИЯ)

8413 82 00

ЕЛЕВАТОРИ ЗА ТЕЧНОСТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОМПИ)

8413 92 00

ЧАСТИ ЗА ЕЛЕВАТОРИ ЗА ТЕЧНОСТИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8430 49 00

НЕСАМОХОДНИ И НЕХИДРАВЛИЧНИ МАШИНИ ЗА СОНДИРАНЕ ИЛИ ПРОБИВАНЕ, ЗА ПРОБИВАНЕ НА ПОЧВАТА ИЛИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА МИНЕРАЛИ ИЛИ РУДИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАШИНИ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ТУНЕЛИ ИЛИ ГАЛЕРИИ, И РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ)

8431 39 00

ЧАСТИ ЗА МАШИНИТЕ ОТ ПОЗИЦИЯ 8428, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8431 43 00

ЧАСТИ ЗА МАШИНИ ЗА СОНДИРАНЕ ИЛИ ПРОБИВАНЕ ОТ ПОДПОЗИЦИЯ 8430 41 ИЛИ 8430 49, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8431 49

ЧАСТИ ЗА МАШИНИТЕ ОТ ПОЗИЦИИ 8426, 8429 И 8430, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8479 89 97

МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

8705 20 00

АВТОМОБИЛНИ ДЕРИККРАНОВЕ ЗА СОНДИРАНЕ ИЛИ ПРОБИВАНЕ

8905 20 00

ПЛАВАЩИ ИЛИ ПОТОПЯЕМИ СОНДАЖНИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛАТФОРМИ

8905 90 10

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ КОРАБИ-ФАРОВЕ, КОРАБИ-ПОМПИ, ПЛАВАЩИ КРАНОВЕ И ДРУГИ КОРАБИ, ЗА КОИТО КОРАБОПЛАВАНЕТО ИМА ВТОРОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛАВНОТО ИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КОРАБИ-ДРАГИ, ПЛАВАЩИ ИЛИ ПОТОПЯЕМИ СОНДАЖНИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛАТФОРМИ; РИБОЛОВНИ КОРАБИ И БОЙНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ)


30.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) № 826/2014 НА СЪВЕТА

oт 30 юли 2014 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Предвид сериозната обстановка в Украйна Съветът смята, че в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 списък на физически и юридически лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени и други лица и образувания.

(3)

Ето защо приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата и образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставен в Брюксел на 30 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

Физически лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Роден на 31.5.1960 г. в Загорск (Сергиев посад)

В качеството си на първи заместник-ръководител на администрацията на президента е отговорен за даването на указания на руските медии да възприемат линия, благоприятстваща сепаратистите в Украйна и анексирането на Крим, като по този начин подкрепя дестабилизирането на Източна Украйна и анексирането на Крим.

30.7.2014 г.

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Говорител на т.нар. „правителство“ на т.нар. „Луганска народна република“, правила изказвания и изявления, например относно свалянето на украински военен самолет, вземане на заложници, бойни действия на незаконните въоръжени групи, вследствие на което се подкопава териториалната цялост, суверенитетът и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

3.

Boris LITVÍNOV

Борис Литвинов

 

От 22 юли е председател на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“, заемал основно място в процеса на определяне на политиката и организирането на незаконния референдум, довел до провъзгласяването на т.нар. „Донецка народна република“, което представлява нарушение на териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

4.

Sergey ABISOV

Image

Роден на 27.11.1967 г.

Приел назначението си за т.нар. „министър на вътрешните работи на Република Крим“ от президента на Русия (указ № 301) на 5 май 2014 г. и с действията си в качеството на т.нар. „министър на вътрешните работи“ подкопава териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Роден на 15.12.1951 г. в Ленинград (Санкт Петербург)

Г-н Ротенберг се познава с президента Путин от дълго време и е негов бивш спаринг партньор по джудо.

Натрупал е богатството си по време на мандата на президента Путин. Облагодетелстван от вземащите решения лица в Русия, като са му възлагани важни договори от руската държава или държавни предприятия. Неговите дружества по-специално са получили няколко високодоходни договора за подготовката на олимпийските игри в Сочи.

Основен акционер в Giprotransmost — дружество, получило договор за обществени поръчки от държавно предприятие за извършване на проучване за осъществимост за строежа на мост от Русия до незаконно анексираната Автономна република Крим, като по този начин консолидира интеграцията й към Руската федерация, което на свой ред допълнително подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Роден на 3.7.1974 г. в Пушчино

За г-н Малофеев е известно, че е тясно свързан с украинските сепаратиски в Източна Украйна и Крим. Той е бивш работодател на г-н Borodai, т.нар. министър-председател на т.нар. „Донецка народна република“ и се е срещал с г-н Aksyonov, т. нар. министър-председател на т.нар. „Република Крим“. Той е основател и асоцииран директор на Marshall Capital и председател на Saint Basil the Great Charitable Foundation. Украинското правителство е започнало наказателно разследване на материалната и финансова подкрепа, която се твърди, че предоставя на сепаратистите.

Освен това е направил редица публични изявления в подкрепа на анексирането на Крим и инкорпорирането на Украйна в Русия, като по-конкретно през юни 2014 г. е заявил: „Не може да се инкорпорира цялата Украйна в Русия. Източната част (на Украйна) — може би“.

Следователно г-н Малофеев действа за дестабилизирането на Източна Украйна.

30.7.2014 г.

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Роден на 25.7.1951 г. в Ленинград (Санкт Петербург)

Г-н Ковальчук се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е председател и най-големият акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 38 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Роден на 24.1.1950 г.

Г-н Шамалов се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той вторият най-голям акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 10 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.


Образувания

 

Наименование

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

OAO Концерн ΠBO „Алмаз- Антей“

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (известно още като ALMAZ-ANTEY CORP; известно още като ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; известно още като ALMAZ-ANTEY JSC)

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Уебсайт: almazantey.ru;

Email: antey@almaz-antey.ru

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие. То произвежда противовъдушни оръжия, включително ракети земя-въздух, с които снабдява руската армия. Руските власти предоставят тежко въоръжение на сепаратистите в Източна Украйна, с което допринасят за дестабилизирането на Украйна. Тези оръжия се използват от сепаратистите, включително за сваляне на самолети. Следователно, като държавно предпри ятие „Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането на Украйна.

30.7.2014 г.

2.

ДОБРОЛЕТ

DOBROLET (известно още като DOBROLYOT)

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Уебсайт: www.dobrolet.com

Добролет е дъщерно предприятие на руско държавно дружество за авиационна дейност. След незаконното анексиране на Крим Добролет извършва изключително полети между Москва и Симферопол. Следователно улеснява интеграцията на незаконно анексираната Автономна република Крим към Руската федерация и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

3.

РУСКА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА БАНКА

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Лиценз № 1354 от Централната банка на Русия

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

След незаконното анексиране на Крим Руската национална търговска банка (RNCB) става изцяло собственост на т.нар. „Република Крим“. Тя е основен участник в пазара, докато преди анексирането не е имала присъствие в Крим. Като изкупува или поема управлението на клонове на оттеглящи се банки, действащи в Крим, RNCBпредоставя материална и финансова подкрепа на действията на руското правителство за интегрирането на Крим в Руската федерация, като по този начин подкопава териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.


РЕШЕНИЯ

30.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/20


РЕШЕНИЕ 2014/507/ОВППС НА СЪВЕТА

от 30 юли 2014 година

за изменение на Решение 2014/386/ОВППС относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юни 2014 г. Съветът прие Решение 2014/386/ОВППС (1).

(2)

Тъй като незаконното анексиране на Крим продължава, Съветът счита, че следва да се приемат допълнителни мерки за ограничаване на търговията с Крим и Севастопол и на инвестициите в тях.

(3)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнение на определени мерки.

(4)

Следователно Решение 2014/386/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/386/ОВППС се изменя, както следва:

(1)

Заглавието се заменя със следното:

„Решение 2014/386/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол“.

(2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 4а

1.   Забраняват се продажбата, доставката или трансферът на ключово оборудване и технологии за създаване, придобиване или развитие на инфраструктурни проекти в следните сектори в Крим и Севастопол от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки, или чрез използване на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държавите членки, независимо дали са с произход от техните територии или не:

а)

транспорт;

б)

телекомуникации;

в)

енергетика.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, обхванати от настоящия параграф.

2.   Забранява се на предприятия в Крим и Севастопол, които извършват дейности, свързани със създаването, придобиването и развитието на инфраструктура в посочените в параграф 1 сектори, да се предоставят:

а)

техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с ключово оборудване и технологии, определени в съответствие с параграф 1;

б)

финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване и технологии, определени в съответствие с параграф 1, или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ или обучение.

3.   Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 4б

1.   Забраняват се продажбата, доставката или трансферът на ключово оборудване и технологии за експлоатацията на следните природни ресурси в Крим и Севастопол от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки, или чрез използване на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под юрисдикцията на държавите членки, независимо дали са с произход от техните територии или не:

а)

нефт;

б)

газ;

в)

полезни изкопаеми.

Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, обхванати от настоящия параграф.

2.   Забранява се на предприятия, които участват в експлоатацията в Крим и Севастопол на посочените в параграф 1 природни ресурси, да се предоставят:

а)

техническа помощ или обучение и други услуги, свързани с ключово оборудване и технологии, определени в съответствие с параграф 1;

б)

финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване и технологии, определени в съответствие с параграф 1, или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ или обучение.

3.   Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 4в

Забраните по членове 4а и 4б не засягат изпълнението до 28 октомври 2014 г. на договори, сключени преди 30 юли 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, които ще бъдат сключени и изпълнени не по-късно от 28 октомври 2014 г.

Член 4г

Забранява се:

а)

предоставянето на всякакви финансови заеми или кредити, свързани конкретно със създаването, придобиването или развитието на инфраструктура в секторите, посочени в член 4а;

б)

придобиването или увеличаването на участието в предприятия, установени в Крим и Севастопол, които участват в създаването, придобиването или развитието на инфраструктура в посочените в член 4а сектори, включително пълното придобиване на такива предприятия и придобиването на дялове и ценни книжа, даващи право на участие в тях;

в)

създаването на всякакви съвместни предприятия, свързани със създаването, придобиването или развитието на инфраструктура в секторите, посочени в член 4а.

Член 4д

Забранява се:

а)

предоставянето на всякакви финансови заеми или кредити, свързани конкретно с експлоатацията на посочените в член 4б природни ресурси в Крим и Севастопол;

б)

придобиването или увеличаването на участието в предприятия, установени в Крим и Севастопол, които участват в експлоатацията на посочените в член 4б природни ресурси в Крим и Севастопол, включително пълното придобиване на такива предприятия и придобиването на дялове и ценни книжа, даващи право на участие в тях;

в)

създаването на всякакви съвместни предприятия, свързани с експлоатацията на посочените в член 4б природни ресурси в Крим и Севастопол.

Член 4е

Забраните в членове 4г и 4д:

а)

не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори или споразумения, които са сключени преди 30 юли 2014 г.;

б)

не възпрепятстват увеличаването на участието, ако то е свързано със задължение по споразумение, сключено преди 30 юли 2014 г.

Член 4ж

Забраните в членове 4б и 4д не засягат трансакциите, свързани с поддръжка с цел осигуряване на безопасността на съществуващата инфраструктура.“.

(3)

Следното изречение се добавя към член 5:

„Членове 4а—4ж се преразглеждат до 31 декември 2014 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Решение 2014/386/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (ОВ L 183, 24.6.2014 г., стр. 70)


30.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/23


РЕШЕНИЕ 2014/508/ОВППС НА СЪВЕТА

от 30 юли 2014 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

Предвид сериозната обстановка в Украйна Съветът смята, че в съдържащия се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени и други лица и образувания.

(3)

Ето защо приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата и образуванията, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1

Физически лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Роден на 31.5.1960 г. в Загорск (Сергиев посад)

В качеството си на първи заместник-ръководител на администрацията на президента е отговорен за даването на указания на руските медии да възприемат линия, благоприятстваща сепаратистите в Украйна и анексирането на Крим, като по този начин подкрепя дестабилизирането на Източна Украйна и анексирането на Крим.

30.7.2014 г.

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Говорител на т.нар. „правителство“ на т.нар. „Луганска народна република“, правила изказвания и изявления, например относно свалянето на украински военен самолет, вземане на заложници, бойни действия на незаконните въоръжени групи, вследствие на което се подкопава териториалната цялост, суверенитетът и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

3.

Boris LITVÍNOV

Борис Литвинов

 

От 22 юли е председател на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“, заемал основно място в процеса на определяне на политиката и организирането на незаконния референдум, довел до провъзгласяването на т.нар. „Донецка народна република“, което представлява нарушение на териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

4.

Sergey ABISOV

Image

Роден на 27.11. 1967 г.

Приел назначението си за т.нар. „министър на вътрешните работи на Република Крим“ от президента на Русия (указ № 301) на 5 май 2014 г. и с действията си в качеството на т.нар. „министър на вътрешните работи“ подкопава териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Роден на 15.12.1951 г. в Ленинград (Санкт Петербург)

Г-н Ротенберг се познава с президента Путин от дълго време и е негов бивш спаринг партньор по джудо.

Натрупал е богатството си по време на мандата на президента Путин. Облагодетелстван от вземащите решения лица в Русия, като са му възлагани важни договори от руската държава или държавни предприятия. Неговите дружества по-специално са получили няколко високодоходни договора за подготовката на олимпийските игри в Сочи.

Основен акционер в Giprotransmost — дружество, получило договор за обществени поръчки от държавно предприятие за извършване на проучване за осъществимост за строежа на мост от Русия до незаконно анексираната Автономна република Крим, като по този начин консолидира интеграцията й към Руската федерация, което на свой ред допълнително подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Роден на 3.7.1974 г. в Пушчино

За г-н Малофеев е известно, че е тясно свързан с украинските сепаратиски в Източна Украйна и Крим. Той е бивш работодател на г-н Borodai, т.нар. министър-председател на т.нар. „Донецка народна република“ и се е срещал с г-н Aksyonov, т. нар. министър-председател на т.нар. „Република Крим“. Той е основател и асоцииран директор на Marshall Capital и председател на Saint Basil the Great Charitable Foundation. Украинското правителство е започнало наказателно разследване на материалната и финансова подкрепа, която се твърди, че предоставя на сепаратистите.

Освен това е направил редица публични изявления в подкрепа на анексирането на Крим и инкорпорирането на Украйна в Русия, като по-конкретно през юни 2014 г. е заявил: „Не може да се инкорпорира цялата Украйна в Русия. Източната част (на Украйна) — може би“.

Следователно г-н Малофеев действа за дестабилизирането на Източна Украйна.

30.7.2014 г.

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Роден на 25.7.1951 г. в Ленинград (Санкт Петербург)

Г-н Ковальчук се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е председател и най-големият акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 38 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Роден на 24.1.1950 г.

Г-н Шамалов се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той вторият най-голям акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 10 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.


Образувания

 

Наименование

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

OAO Концерн ΠBO „Алмаз-Антей“

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (известно още като ALMAZ-ANTEY CORP; известно още като ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; известно още като ALMAZ-ANTEY JSC)

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Уебсайт: almazantey.ru;

Email: antey@almaz-antey.ru

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие. То произвежда противовъдушни оръжия, включително ракети земя-въздух, с които снабдява руската армия. Руските власти предоставят тежко въоръжение на сепаратистите в Източна Украйна, с което допринасят за дестабилизирането на Украйна. Тези оръжия се използват от сепаратистите, включително за сваляне на самолети. Следователно, като държавно предпри ятие „Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането на Украйна.

30.7.2014 г.

2.

ДОБРОЛЕТ

DOBROLET (известно още като DOBROLYOT)

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Уебсайт: www.dobrolet.com

Добролет е дъщерно предприятие на руско държавно дружество за авиационна дейност. След незаконното анексиране на Крим Добролет извършва изключително полети между Москва и Симферопол. Следователно улеснява интеграцията на незаконно анексираната Автономна република Крим към Руската федерация и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.

3.

РУСКА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА БАНКА

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Лиценз № 1354 от Централната банка на Русия

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

След незаконното анексиране на Крим Руската национална търговска банка (RNCB) става изцяло собственост на т.нар. „Република Крим“. Тя е основен участник в пазара, докато преди анексирането не е имала присъствие в Крим. Като изкупува или поема управлението на клонове на оттеглящи се банки, действащи в Крим, RNCBпредоставя материална и финансова подкрепа на действията на руското правителство за интегрирането на Крим в Руската федерация, като по този начин подкопава териториалната цялост на Украйна.

30.7.2014 г.