ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 223

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
29 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 818/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на съдове под флага на държава-членка на Европейския съюз

1

 

*

Регламент (ЕС) № 819/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за забрана на риболова на молва във водите на Съюза и международните води от зони I и II от страна на съдове под флага на Франция

3

 

*

Регламент (ЕС) № 820/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за забрана на риболова на молва във води на Съюза и в международни води от зона V от страна на съдове под флага на Франция

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 822/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за произход по схемата от общи тарифни преференции по отношение на велосипеди, произведени в Камбоджа, що се отнася до използването при кумулация на велосипедни части с произход от Малайзия

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 823/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/504/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юли 2014 година за прилагане на Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на моделите за предоставяне на информация относно планирането на режим на готовност и реакция във връзка със сериозни трансгранични заплахи за здравето (нотифицирано под номер С(2014) 5180)  ( 1 )

25

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 818/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2014 година

за забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на съдове под флага на държава-членка на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2014 г. средносрочна квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се целевият риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Номер

18/TQ43

Държава членка

Европейски съюз (всички държави членки)

Запас

RED/N3M

Вид

Морски костур (Sebastes spp.)

Зона

NAFO 3M

Дата на въвеждане на забраната

10.7.2014 г.


29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 819/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2014 година

за забрана на риболова на молва във водите на Съюза и международните води от зони I и II от страна на съдове под флага на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2014 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този рибен запас, уловена от горепосочените съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за съдовете на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

16/TQ43

Държава членка

Франция

Запас

LIN/1/2.

Вид

Молва (Molva molva)

Зона

Водите на Съюза и международните води от I и II

Дата на въвеждане на забраната

7.7.2014 г.


29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 820/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2014 година

за забрана на риболова на молва във води на Съюза и в международни води от зона V от страна на съдове под флага на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2014 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

17/TQ43

Държава членка

Франция

Запас

LIN/05EI.

Вид

Молва (Molva molva)

Зона

Води на Съюза и международни води от V

Дата на въвеждане на забраната

7.7.2014 г.


29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 821/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 38, параграф 10, член 46, параграф 3, член 115, параграф 4 и член 125, параграф 8, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията (2) определя разпоредби, необходими за подготовката на програми. С цел да се осигури изпълнението на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондове“), е необходимо да се определят допълнителни разпоредби за прилагане на Регламент (ЕС) № 1303/2013. За улесняване на цялостния поглед и на достъпа до тези разпоредби, те следва да бъдат уредени в един акт за изпълнение.

(2)

За по-голяма гъвкавост при мобилизирането на подкрепа за финансови инструменти от различни източници, управлявани от управляващия орган по един от начините, определени в член 38, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е необходимо да се изясни как приносът от програмите се прехвърля и управлява. По-специално е необходимо да се уточнят обстоятелствата, при които даден финансов инструмент може да получи принос от повече от една програма или от повече от една приоритетна ос или мярка по една и съща програма и условията, при които националния публичен или частен принос към финансови инструменти, направен на равнището на крайните получатели, може да бъде взет под внимание като национални съфинансиращи средства.

(3)

Необходимо е да се установи образец за докладване пред Комисията относно финансовите инструменти, за да се осигури, че управляващите органи предоставят информацията, изисквана от член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по съгласуван и сравним начин. Образецът за докладване относно финансовите инструменти е необходим също така, за да позволи на Комисията да изготвя обобщения на данните за напредъка във финансирането и изпълнението на финансовите инструменти.

(4)

За да се осигури хармонизирана визуална идентичност за мерките за информация и комуникация за операциите в областта на политиката на Съюза за сближаване, следва да се установят инструкциите за създаване на емблемата на Съюза и дефиниране на стандартните цветове, както и техническите характеристики за изобразяването на емблемата на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, подкрепящи операцията.

(5)

За да се осигури хармонизирана визуална идентичност за мерките за информация и комуникация, свързани с инфраструктурни и строителни операции в областта на политиката на Съюза за сближаване, е необходимо да се установят техническите характеристики на билбордовете и постоянната табела за инфраструктурните и строителните операции, за които общата публична подкрепа надхвърля 500 000 EUR.

(6)

За целите на член 125, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е необходимо да се определят техническите спецификации на системата за записване и съхранение в компютъризирана форма на данни за всяка операция, които са необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита.

(7)

За целите на ефективното изпълнение на член 122, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е необходимо да се осигури, че техническите спецификации на системата за записване и съхранение на данни гарантират пълна оперативна съвместимост със системата, посочена в член 122, параграф 3 от същия регламент, на архитектурно, техническо и семантично ниво.

(8)

Подробните технически спецификации на системата за записване и съхранение на данни следва да бъдат достатъчно документирани, за да се осигури одитна пътека на съответствието с правните изисквания.

(9)

Системата за записване и съхранение на данни следва също така да включва подходящи инструменти за търсене и функции за докладване, за да може лесно да се извлича и обединява информацията, съхранявана в нея, за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на координационния комитет за европейските структурни и инвестиционни фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПОДРОБНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНОСА ОТ ПРОГРАМИ И ЗА ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 1

Прехвърляне и управление на приноса от програми

(член 38, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Когато към даден финансов инструмент допринасят повече от една програма или повече от една приоритетна ос или мярка по една и съща програма, органът, изпълняващ този финансов инструмент, води отделни сметки или поддържа подходящ счетоводен кодекс за приноса от всяка програма, от всяка приоритетна ос или мярка за целите на докладването и одита.

2.   Когато към финансовите инструменти на нивото на крайните получатели е направен национален публичен или частен принос в съответствие със специфичните за фонда правила, органите, изпълняващи тези финансови инструменти, управляват националния публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, и направен на нивото на крайните получатели в съответствие с параграфи от 3 до 6.

3.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, съхраняват документални доказателства за следното:

а)

правни споразумения, сключени с частни или публични субекти относно национален публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, който да бъде предоставен от тези субекти на нивото на крайните получатели;

б)

ефективен трансфер на средства, представляващи национално съфинансиране от частни или публични субекти, към крайни получатели;

в)

публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране и предоставен от частни или публични субекти, който е докладван на органа, изпълняващ финансовия инструмент.

4.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, носят цялата отговорност за инвестирането в крайни получатели, включително и последващ мониторинг на приноса от програми в съответствие със споразумения за финансиране.

5.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, осигуряват, че разходите, покрити от национален публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, са допустими, преди да ги декларират пред управляващия орган.

6.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, поддържат одитната пътека за национален публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, до нивото на крайния получател.

Член 2

Образец за докладване относно финансовите инструменти

(член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

За конкретния доклад, посочен в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващите органи използват образеца, представен в приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА II

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ И ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕМБЛЕМАТА НА СЪЮЗА И ДЕФИНИРАНЕ НА СТАНДАРТНИТЕ ЦВЕТОВЕ

(член 115, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 3

Инструкции за създаване на емблемата и дефиниране на стандартните цветове

Емблемата на Съюза се създава в съответствие с графичните стандарти, определени в приложение II.

Член 4

Технически характеристики за изобразяване на емблемата на Съюза и позоваване на фонда или фондовете, поддържащи операцията

1.   На уебсайтове, емблемата на Съюза, посочена в раздел 2.2, точка 1, буква а) от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изобразява цветно. Във всички други медии, винаги, когато е възможно, се използват цветове, като едноцветен вариант може да се използва само в обосновани случаи.

2.   Емблемата на Съюза винаги се вижда ясно и се поставя на видно място. Мястото и размерът ѝ трябва да са подходящи за мащаба на материала или документа, които се използват. За малки рекламни предмети задължението да има позоваване на фонда не се прилага.

3.   Когато емблемата на Съюза, позоваването на Съюза и на съответния фонд са изобразени на уебсайт:

а)

емблемата на Съюза и позоваването на Съюза се виждат при попадането на уебсайта, във видимата област на цифрово устройство, без да се налага потребителят да мести надолу страницата;

б)

позоваването на съответния фонд се вижда на същия уебсайт.

4.   Името „Европейски съюз“ винаги се изписва изцяло. Името на финансовия инструмент включва позоваване на факта, че се поддържа от ЕСИ фондовете. Шрифтът, който се използва заедно с емблемата на ЕС, може да бъде един от следните: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Курсив, подчертаване или ефекти на шрифта, не се използват. Разполагането на текста спрямо емблемата на Съюза не трябва по никакъв начин да пречи на емблемата на Съюза. Използваният размер на шрифта следва да е пропорционален на размера на емблемата. Цветът на шрифта е рефлексно синьо, бяло или черно, в зависимост от фона.

5.   Ако освен емблемата на Съюза има изобразени други и логотипи, емблемата на Съюза е най-малко със същия размер, измерен по височина или ширина, като на най-големия от другите логотипи.

Член 5

Технически характеристики на постоянните табели и на временните или постоянните билбордове

1.   Наименованието на операцията, главната цел на операцията, емблемата на Съюза заедно с позоваването на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, които се изобразяват върху временния билборд, посочен в раздел 2.2, точка 4 от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, заемат най-малко 25 % от билборда.

2.   Наименованието на операцията и главната цел на дейността, подпомагана от операцията, емблемата на Съюза заедно с позоваването на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, които се изобразяват върху постоянната табела или постоянния билборд, посочени в раздел 2.2, точка 5 от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, заемат най-малко 25 % от билборда.

ГЛАВА III

СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

(член 125, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 6

Общи разпоредби

Системата за записване и съхранение на данни за операциите, посочена в член 125, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е в съответствие с техническите спецификации, определени в членове 7—11.

Член 7

Защита и запазване на данни и документи, както и на тяхната цялост

1.   Достъпът до системата се основава на предварително определени права за различните видове ползватели и се прекратява, когато повече не е необходим.

2.   Системата регистрира информация за всеки запис, промяна и заличаване на документи и данни.

3.   Системата не позволява промяна на съдържанието на документите с електронен подпис. Генерира се и се свързва с документа, носещ електронен подпис, времеви печат, който удостоверява депозирането на документа и който не може да се променя. Заличаването на такъв документ се регистрира съгласно параграф 2.

4.   Данните редовно се подсигуряват в резервен обект. Резервният обект с точно копие на цялото съдържание на електронния архив трябва в случай на извънредна ситуация да бъде готов за незабавно използване.

5.   Съоръжението за електронно съхранение се защитава срещу всяка опасност от загуба или промяна на неговата цялост. Тази защита включва физическа защита срещу неподходяща температура и нива на влажност, системи за откриване на пожар и на кражба, подходящи защитни системи срещу вирусни атаки, хакери и всякакъв друг неразрешен достъп.

6.   Системата трябва да дава възможност за миграция на данни, формат и компютърни среда на интервали от време, достатъчни, за да се гарантира четливостта и достъпността на документи и данни до края на съответния период, посочен в член 140, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 8

Оперативна съвместимост

1.   Системата е оперативно съвместима със системите за електронен обмен на данни с бенефициерите, посочени в член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Когато е целесъобразно, системата улеснява проверката на достоверността и пълнотата на данните, предоставени от бенефициерите, преди да бъдат съхранени по сигурен начин.

2.   Системата е оперативно съвместима с други съответни компютъризирани системи от националната рамка за оперативна съвместимост и Европейската рамка за оперативна съвместимост, създадена с Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

3.   Системата e оперативно съвместим на техническо и семантично равнище. Спецификациите поддържат стандартни формати за обмен на данни и осигуряват, че тези формати могат да бъдат разпознавани и обменяни между разнородни системи.

Член 9

Функции за търсене и докладване

Системата включва:

а)

подходящи инструменти за търсене, позволяващи лесно извличане на документи, данни и техните метаданни;

б)

функция за докладване, даваща възможност за генериране на доклади въз основа на предварително определени критерии, по-специално за данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (4);

в)

възможност за запазване, експортиране или отпечатване на докладите, посочени в буква б), или препратка към външно приложение, предлагащо тази възможност.

Член 10

Документация на системата

Управляващият орган предоставя подробна и актуална функционална и техническа документация за функционирането и характеристиките на системата, достъпна при поискване от съответните лица, отговорни за управлението на програмата, от Комисията и от Европейската сметна палата.

Документацията, посочена в първата алинея, представя доказателства за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1303/2013 в засегнатите държави членки.

Член 11

Сигурност на обмена на информация

Използваната система, се защищава чрез адекватни мерки за сигурност по отношение на класификацията на документите, защитата на информационните системи и личните данни. Тези мерки трябва да са в съответствие с международните стандарти и националните законодателни изисквания.

Мерките за сигурност, посочени в първата алинея, защитават мрежите и предавателните съоръжения, когато системата взаимодейства с други модули и системи.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).

(3)  Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 20).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец за докладване относно финансовите инструменти

Информация, изисквана за всеки финансов инструмент

I.   Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1

Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фонд

1.1

Референции (номер и наименование) на всяка приоритетна ос или мярка в подкрепа на финансов инструмент по програмата на ЕСИ фонд

2

Наименование на ЕСИ фонда(овете), подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярка

3

Тематична(и) цел(и), посочена(и) в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подпомагана(и) от финансовия инструмент

4

Други програми на ЕСИ фонд, предоставящи принос към финансовия инструмент

4.1

Номер CCI на всяка друга програма на ЕСИ фонд, предоставяща принос към финансовия инструмент

II.   Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

5

Наименование на финансовия инструмент

6

Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)

7

Уредба за изпълнение

7.1

Финансов инструмент, създаден на равнището на Съюза, управляван пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд

7.1.1

Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза

7.2

Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично ниво, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд, съгласно член 38, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

8

Вид на финансовия инструмент

8.1

Специализирани или отговарящи на стандартните условия финансови инструменти

8.2

Финансов инструмент, организиран посредством фонд от фондове, или без фонд от фондове

8.2.1

Наименование на фонда от фондове, създаден за изпълнението на финансовия инструмент

9

Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микро заеми, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

9.1

Описание на другия финансов продукт

9.2

Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, субсидиране на лихвите, субсидиране на гаранционната такса съгласно член 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

10

Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, буква б): доверителни сметки, открити на името на изпълняващия орган и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция

III.   Идентификация на органа, изпълняващ финансов инструмент, както е посочено в член 38, параграф 1), буква а), член 38, параграф 4), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и финансовите посредници, посочени в член 38, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11

Орган, изпълняващ финансовия инструмент

11.1

Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейска инвестиционна банка; Европейски инвестиционен фонд; международна финансова институция, от която дадена държава членка притежава дялове; финансова институция, установена в държава членка, целяща постигането на публичния интерес под контрола на публичен орган; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)

11.1.1

Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент

11.1.2

Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент

12

Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура

12.1

Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент

13

Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент

IV.   Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, платен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

14

Общ размер на приноса от програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в EUR)

14.1

от който, принос от ЕСИ фондове (в EUR)

15

Общ размер на приноса от програмата, платен на финансовия инструмент (в EUR)

15.1

от който, от ЕСИ фондове (в EUR)

15.1.1

от който, ЕФРР (в EUR)

15.1.2

от който, Кохезионния фонд (в EUR)

15.1.3

от който, ЕСФ (в EUR)

15.1.4

от който, ЕЗФРСР (в EUR)

15.1.5

от който, ЕФМДР (в EUR)

15.2

от който, общ размер национално съфинансиране (в EUR)

15.2.1

от който, общ размер национално публично финансиране (в EUR)

15.2.2

от който, общ размер национално частно финансиране (в EUR)

16

Общ размер на приноса от програмата, платен на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (1) (в EUR)

17

Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени от приноса от програмата (в EUR)

17.1

от който, за основно възнаграждение (в EUR)

17.2

от който, за възнаграждение, свързано с резултатите (в EUR)

18

Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в EUR)

19

Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR)

20

Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в краен получател съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR)

21

Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR)

V.   Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

22

Наименование на всеки един от финансовите продукти, предлагани от финансовия инструмент

23

Дата на подписване на споразумението за финансиране за финансовия продукт

24

Общ размер на приноса от програмата, разпределен в заеми, дялова гаранция, квазидялов или други договори с крайни получатели за финансов продукт (в EUR)

24.1

от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ фондовете (в EUR)

25

Обща размер на приноса от програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрозаеми, дялов капитал или други продукти, или, в случаите на гаранция, разпределен за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в EUR)

25.1

от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ фондовете (в EUR)

25.1.1

от който, ЕФРР (в EUR)

25.1.2

от който, Кохезионния фонд (в EUR)

25.1.3

от който, ЕСФ (в EUR)

25.1.4

от който, ЕЗФРСР (в EUR)

25.1.5

от който, ЕФМДР (в EUR)

25.2

от който, общ размер национално публично съфинансиране (в EUR)

25.3

от който, общ размер национално частно съфинансиране (в EUR)

26

Размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписани договори за гаранция (в EUR)

27

Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти

28

Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти

29

Брой крайни получатели, подкрепени от финансовия продукт

29.1

от които, големи предприятия

29.2

от които, МСП

29.2.1

от които, микропредприятия

29.3

от които, физически лица

29.4

от които, други видове крайни получатели, получили подкрепа

29.4.1

описание на другите видове крайни получатели, получили подкрепа

VI.   Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органът, изпълняващ фонда от фондове) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

30

Дата на завършване на оценката ex-ante

31

Избор на финансови посредници

31.1

брой на вече стартираните процедури за избор

31.2

брой на вече подписани споразумения за финансиране

32

Информация дали финансовият инструмент е бил все още функциониращ в края на годината за докладване

32.1

Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на годината за докладване, датата на приключване

33

Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените и потърсени гаранции вследствие на неизпълнение на заеми

34

Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в EUR), или общият размер, заделен за предоставените и потърсени гаранции вследствие на неизпълнение на заеми (в EUR)

VII.   Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от ЕСИ фондовете за финансовия инструмент, програмни ресурси, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, и стойността на дяловите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

35

Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в EUR)

36

Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на годината на докладване (в EUR)

36.1

от които, възстановявания на главница (в EUR)

36.2

от които, печалби, други приходи и доходи (в EUR)

37

Размер на повторно използваните ресурси, които са били възстановени на финансовия инструмент и се отнасят към ЕСИ фондове

37.1

от които, платени за преференциално възнаграждение за частни инвеститори или публични инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от ЕСИ фондовете на финансовия инструмент или които съинвестират на равнището на крайния получател (в EUR)

37.2

от които, платени за възстановяването на направени разходи за управление и плащане на такси за управление на финансовия инструмент (в EUR)

VIII.   Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

38

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в EUR)

38.1

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в EUR)

38.2

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, платен на финансовия инструмент (в EUR)

38.2.1

от които публичен принос (в EUR)

38.2.2

от които частен принос (в EUR)

38.3

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, мобилизиран на равнището на крайните получатели (в EUR)

38.3.1

от които публичен принос (в EUR)

38.3.2

от които частен принос (в EUR)

39

Очакван и постигнат ефект на лоста, чрез позоваване на споразумението за финансиране

39.1

Очаква ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, чрез позоваване на споразумението за финансиране, по продукти

39.2

Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти

40

Размер на инвестициите и участието спрямо предходните години (в EUR)

IX.   Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

41

Показател за изпълнението (кодов номер и наименование) на която финансовият инструмент допринася

41.1

Целева стойност на индикатора за изпълнението

41.2

Стойност, постигната от финансовия инструмент по отношение на целевата стойност на индикатора за изпълнението


(1)  Това включва средствата, отпуснати конкретно на ИМЗ и съответното подпомагане по ЕСФ.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Графични стандарти за създаване на емблемата и дефинирането на стандартните цветове

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИКАТА

На небесносин фон дванадесет златни звезди образуват окръжност, изобразяваща съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенство и единство.

ОПИСАНИЕ НА ХЕРАЛДИКАТА

На небесносин фон — окръжност от дванадесет златни петолъчки, чиито върхове не се допират.

ОПИСАНИЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА

Image

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме с крило един път и половина височината на знамето. Дванадесет златни звезди, разположени на еднакво разстояние една от друга, образуват невидима окръжност, чийто център е точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността е равен на една трета от височината на знамето. Всяка от звездите има пет върха и е вписана в невидима окръжност, чийто радиус е равен на една осемнадесета част от дължината на вертикалната страна на знамето. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. с един от лъчите, сочещ нагоре, и два от лъчите върху права, която е под прав ъгъл на дръжката на знамето. Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник. Техният брой не се променя.

РЕГЛАМЕНТИРАНИ ЦВЕТОВЕ

Цветовете на емблемата са следните:

PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на правоъгълника;

PANTONE YELLOW за звездите.

ЧЕТИРИЦВЕТНА ТЕХНОЛОГИЯ

Когато се използва четирицветната технология, двата стандартни цвята се възпроизвеждат, като се използват четирите цвята на четирицветната технология.

PANTONE YELLOW се получава, като се използва 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % „Process Cyan“ и 80 % „Process Magenta“.

ИНТЕРНЕТ

PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвят от уеб палитрата RGB:0/51/153 (шестнадесетичен: 003399) и PANTONE YELLOW съответства на цвят от уеб палитрата RGB: 255/204/0 (шестнадесетичен: FFCC00).

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ПО МОНОХРОМНА ТЕХНОЛОГИЯ

Ако се използва черно, правоъгълникът се очертава с черно и звездите се отпечатват в черно на бял фон.

Image

Ако се използва синьо (рефлексно синьо), се използва 100 %, като звездите се оставят като бял негатив.

Image

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ВЪРХУ ЦВЕТЕН ФОН

Когато няма друга възможност освен цветен фон, се поставя бяла линия около правоъгълника, като ширината на тази линия е 1/25-та от височината на правоъгълника.

Image

29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 822/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2014 година

за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за произход по схемата от общи тарифни преференции по отношение на велосипеди, произведени в Камбоджа, що се отнася до използването при кумулация на велосипедни части с произход от Малайзия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (2), и по-специално член 89, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) за прилагане на схема от общи тарифни преференции, от 1 януари 2014 г. Европейският съюз предостави общи тарифни преференции на Камбоджа.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (4) се въвежда определение на понятието „продукти с произход“, което да се използва за целите на схемата за общи тарифни преференции (ОСП). В посочения регламент се предвижда възможността при някои точно определени обстоятелства на държавите — бенефициери по ОСП, да се предоставят дерогации от това определение. Разпоредбите за регионална кумулация съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93 бяха изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 530/2013, в който се пояснява, че регионалната кумулация може да се прилага само в една и съща регионална група от държави, които към момента на износа за ЕС са бенефициери по ОСП. Измененията, въведени чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 530/2013, се прилагат от 1 януари 2014 г.

(3)

На 15 май 2013 г. Камбоджа подаде искане за преходен период, през който камбоджанската промишленост за производство на велосипеди да продължи да се ползва от правото при определяне на произхода на велосипедите от позиция 8712 по ХС, които Камбоджа изнася за ЕС, частите с произход от Малайзия и Сингапур да се считат за материали с произход от Камбоджа по силата на регионалната кумулация съгласно схемата за ОСП, считано от 1 януари 2014 г. — датата, от която се прилагат изменените разпоредби за регионална кумулация.

(4)

Производството на велосипеди в Камбоджа се разраства, но отрасълът като цяло продължава да бъде слаб и в голяма степен зависи от доставките на части с произход от съседни държави, които са били бенефициери по ОСП и са принадлежали към същата регионална група за кумулация, и по-специално Сингапур и Малайзия.

(5)

С писмо от 9 август 2013 г. Комисията поиска от Камбоджа допълнителна информация. На 26 септември 2013 г. Камбоджа изпрати отговор на това искане, в резултат на което нейното заявление се счита за пълно.

(6)

Считано от 1 януари 2014 г., Сингапур вече не отговаря на условията по ОСП и не е държава — бенефициер по ОСП, поради което възможността за кумулация с другите държави от регионална група I за кумулация отпада. Считано от 1 януари 2014 г., Малайзия вече не е държава — бенефициер по ОСП, но остава в списъка на държавите, отговарящи на условията по ОСП.

(7)

Вследствие на това от 1 януари 2014 г. велосипедните части с произход от Сингапур и Малайзия не могат да се считат с произход от Камбоджа в рамките на регионалната кумулация, поради което Камбоджа не е в състояние да спази правилото за произход, приложимо за този продукт спрямо най-слабо развитите държави (позиция 8712 по ХС). Това правило позволява да се използват до 70 % материали без произход, но на практика делът на материалите без произход в някои от велосипедите, сглобявани в Камбоджа, би превишил посоченото ограничение.

(8)

В искането си до Комисията Камбоджа представи планове за насърчаване на производителите на велосипедни части да инвестират в страната през следващите три години с цел нейната промишленост да се ориентира към по-голяма независимост спрямо доставките, както и да се изгради местна промишленост, която да доставя материали с произход за производството на велосипеди. Камбоджанските органи смятат, че за да се запази жизнеспособността на промишлеността в краткосрочен план, междувременно производителите в Камбоджа все още трябва да разчитат на използването на велосипедни части съгласно правилата за регионална кумулация, за целите на износа за ЕС по схемата на ОСП.

(9)

С оглед на това Камбоджа иска дерогация за срок от три години, за да има достатъчно време да се подготви за спазването на правилата за придобиване на произход.

(10)

Предвид представените от Камбоджа пояснения, за да ѝ се даде възможност за действителна консолидация на промишлеността за производство на велосипедни части, не е необходимо на държавата да се предоставя неограничена дерогация. Ето защо в дерогацията следва да се предвиди ограничение върху количествата велосипеди с произход от Камбоджа и изнасяни от нея. Това ограничение следва да бъде под формата на квота, количествата по която постепенно да намаляват през тригодишния срок на действие на дерогацията. Количествата са определени въз основа на моделите велосипеди, за които държавата се нуждае от дерогация, за да достигне горепосочения праг от 70 %, и следва да се управляват в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(11)

С цел да се осигури ефикасно наблюдение на действието на дерогацията, е необходимо да се определи задължение за органите на Камбоджа да съобщават редовно на Комисията подробна информация за сертификатите за произход формa A, издадени в рамките на дерогацията.

(12)

Дерогацията следва да се отнася до продукти от позиция 8714 по ХС с произход от Малайзия.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Чрез дерогация от член 86, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 Камбоджа има право да използва велосипедни части от позиция 8714 по ХС с произход от Малайзия в съответствие с правилата за произход, посочени в част I, дял IV, глава 2, раздел 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, в рамките на кумулацията на произход за производството на велосипеди от позиция 8712 по ХС.

2.   Доказателствата за произход за тези части се изготвят по начина, посочен в част I, дял IV, глава 2, раздел 1А от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 2

Дерогацията, предвидена в член 1, се прилага за велосипеди от позиция 8712 по ХС, изнасяни от Камбоджа и декларирани за допускане за свободно обращение в ЕС през периода от 29 юли 2014 г. до 31 декември 2016 г., до количествата, определени в приложението.

Член 3

Количествата, определени в приложението към настоящия регламент, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

В клетка 4 на сертификатите за произход формa А, издадени от компетентните органи на Камбоджа съгласно настоящия регламент, се вписва следната заверка:

„Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014“

До края на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, компетентните органи на Камбоджа изпращат на Комисията тримесечна справка за количествата, за които са издадени сертификати за произход формa А съгласно настоящия регламент, както и серийните номера на тези сертификати.

Член 5

Компетентните органи на Камбоджа се задължават да вземат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на членове 1 и 4 от настоящия регламент, както и да създадат и поддържат административни структури и системи, осигуряващи правилното прилагане на настоящата дерогация и административното сътрудничество с органите на Малайзия и на държавите членки, както е посочено в част I, дял IV, глава 2, раздел 1А от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.

(4)  Изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 530/2013 (ОВ L 159, 11.6.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Описание на стоката

Година

Количества (в единици)

09.8094

8712

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  Считано от 29 юли 2014 г.


29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 823/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

TR

44,1

XS

56,8

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 50 10

AR

123,5

BO

98,4

CL

153,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

114,6

ZA

133,9

ZZ

120,4

0806 10 10

BR

154,3

CL

81,7

EG

159,6

MA

154,4

TR

152,4

ZZ

140,5

0808 10 80

AR

93,9

BR

111,9

CL

115,4

NZ

130,3

US

159,4

ZA

116,6

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

71,8

CL

81,4

NZ

177,1

ZA

90,3

ZZ

105,2

0809 10 00

MK

106,1

TR

240,9

XS

111,2

ZZ

152,7

0809 29 00

CA

664,5

TR

290,5

US

344,6

ZZ

433,2

0809 30

MK

72,6

TR

139,3

ZZ

106,0

0809 40 05

BA

55,3

MK

53,5

TR

141,2

ZZ

83,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/25


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2014 година

за прилагане на Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на моделите за предоставяне на информация относно планирането на режим на готовност и реакция във връзка със сериозни трансгранични заплахи за здравето

(нотифицирано под номер С(2014) 5180)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/504/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение № 1082/2013/ЕС се установяват механизми и структури за координиране на реакцията при сериозни трансгранични заплахи за здравето, включително планирането на режим на готовност и реакция във връзка с тези мерки.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Решение № 1082/2013/ЕС държавите членки и Комисията следва да се консултират взаимно в рамките на Комитета за здравна сигурност (КЗС) с цел обмен на най-добри практики и опит в областта на планирането на режим на готовност и реакция, насърчаване на оперативната съвместимост на националното планиране на режима на готовност, отчитане на междусекторното измерение на планирането на режима на готовност и реакция на равнището на Съюза и подкрепа на изпълнението на стандартите за минимален базов капацитет по отношение на надзора и реагирането съгласно Международните здравни правила (2005 г.) (МЗП).

(3)

В член 4, параграф 2 от Решение № 1082/2013/ЕС се предвижда предоставяне на информация за текущото състояние във връзка с планирането на режим на готовност и реакция на национално равнище и се постановява, че държавите членки трябва да предоставят тази информация на Комисията не по-късно от 7 ноември 2014 г. и на всеки три години след това.

(4)

Съгласно член 4, параграф 3 от Решение № 1082/2013/ЕС държавите членки държавите членки информират Комисията за основните аспекти на преработването на режима на планиране на готовност и реакция на национално равнище.

(5)

Съгласно член 4, параграф 5 от Решение № 1082/2013/ЕС Комисията анализира информацията, получена от държавите членки в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3, и изготвя обобщен или тематичен доклад за напредъка. За целите на член 4, параграф 1 Комисията своевременно започва обсъждане в КЗС, включително въз основа на този доклад, когато е целесъобразно.

(6)

Съгласно член 4, параграф 6 от Решение № 1082/2013/ЕС Комисията приема чрез актове за изпълнение модели, които да бъдат използвани от държавите членки при предоставянето на посочената в член 4, параграфи 2 и 3 информация относно режима на готовност и реакция, за да се гарантира нейната приложимост за целите, набелязани в член 4, параграф 1, както и нейната съпоставимост.

(7)

За да се избегне двойното отчитане, за целите на докладването в съответствие с член 4, параграф 2, буква а) от Решение № 1082/2013/ЕС следва да бъде използвана информацията, предоставяна от държавите членки на Световната здравна организация (СЗО) във връзка с изпълнението на стандартите за базов капацитет за планиране на режим на готовност и реакция.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по сериозните трансгранични заплахи за здравето,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложението към настоящото решение се определя моделът, който държавите членки трябва да използват при предоставянето на информация относно планирането на режим на готовност и реакция във връзка със сериозни трансгранични заплахи за здравето в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 от Решение № 1082/2013/ЕС.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Модел, който държавите членки следва да използват при предоставянето на информация относно планирането на готовност и реакция по отношение на сериозни трансгранични заплахи за здравето

Държава:

Име и адрес на звеното за контакт:

Дата:

Държавите членки могат по своя преценка да изберат подходящо звено за контакт, на което да предадат отговора на повдигнатите по-долу въпроси. Въпреки това би било от полза, ако отговорите могат да се предоставят в сътрудничество с националните звена за контакт по прилагането на международните здравни правила (МЗП). Необходимо е да бъдат попълнени отговорите на всички въпроси. Моля, за всеки въпрос отбележете само една подходяща стойност („да“, „не“, „не се прилага“ или „неизвестно“), ако е предоставен такъв избор, или представете кратко обяснение, ако въпросът предполага отворен отговор. Ако даден въпрос не е приложим за Вашия национален контекст, моля, посочете това в полето за коментари в края на всеки раздел, заедно с причината, поради която той не е приложим. В съответствие с член 4, параграф 2, букви б) и в) от Решение № 1082/2013/ЕС задължението за предоставяне на информацията, изисквана съгласно глави II (Оперативна съвместимост) и III (Непрекъснатост на дейността) се прилага само ако тези мерки или договорености са въведени или са предвидени като част от националното планиране на режим на готовност и реакция.

I.   Прилагане на стандартите за минимален базов капацитет съгласно МЗП в съответствие с член 4, параграф 2, буква а) от Решение № 1082/2013/ЕС

1

Моля, представете копие от последния Ви отговор на въпросника на СЗО за мониторинг на напредъка по прилагането на стандартите за минимален базов капацитет съгласно МЗП в държавите — страни по конвенцията, и ако е възможно, доклада-профил на страната, изготвен от СЗО. В допълнение посочете следната информация:

2.1

Завършихте ли вече прилагането на стандартите за минимален базов капацитет съгласно МЗП във Вашата страна?

Да

Не

 

 

2.2

Ако отговорът е „не“, каква е причината?

 

 

3

Моля, представете — където считате за целесъобразно — Вашите идеи относно действията, които Комисията, агенциите на ЕС или държавите членки следва да предприемат, за да гарантират поддържането и засилването на базовия капацитет съгласно СЗО в бъдеще.

 

 

4

Моля, избройте — където считате за целесъобразно — всякакви коментари и пояснения към поставените по-горе въпроси, и ако счетете за необходимо, избройте всички съответни дейности, които Вашата държава е провела и които не са отразени в настоящия въпросник (при необходимост могат да бъдат добавяни допълнителни страници).

 

 

II.   Оперативна съвместимост между сектора на здравеопазването и други обществени сектори в съответствие с член 4, параграф 2, буква б) от Решение № 1082/2013/ЕС

В съответствие с член 4, параграф 2 от Решение № 1082/2013/ЕС задължението за предоставяне на информация се прилага само ако тези мерки или договорености са въведени или са предвидени като част от националното планиране на режима на готовност и реакция.

Националните координационни структури за междусекторни инциденти, упоменати в член 4, параграф 2, буква б), подточка i) от Решение № 1082/2013/ЕС, се разбират като структури, оправомощени със стратегически административни и политически функции, по-специално по отношение на йерархията на управлението. Те биха могли да бъдат орган, комисия или работна група. Националните оперативни центрове за реагиране при извънредни ситуации, упоменати в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii) от Решение № 1082/2013/ЕС, се разбират като оперативни структури и/или механизми, създадени с цел предоставяне на логистични функции и инструменти, по-специално по отношение на комуникацията, в случай че бъдат констатирани сериозни трансгранични заплахи за здравето.

5.1

Участват ли други сектори в дейностите на здравния сектор по планиране на режим на готовност и реакция?

Да

Не

Не е приложимо

Неизвестно

 

 

 

 

5.2

Ако отговорът е „да“, за кои видове заплахи, попадащи в обхвата на Решение № 1082/2013/ЕС?

5.2.1

Заплахи с биологичен произход, включващи:

5.2.1.1

заразни болести; моля, при възможност уточнете, например:

 

 

 

 

 

предавани чрез храната болести

 

 

 

 

 

зоонози

 

 

 

 

 

предавани чрез водата болести

 

 

 

 

 

други заразни болести, моля, уточнете

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2

антимикробна резистентност и вътреболнични инфекции във връзка със заразни болести

 

 

 

 

5.2.1.3

биотоксини или други вредни биологични агенти, които не са свързани със заразни болести

 

 

 

 

5.2.2

Заплахи с химичен произход

 

 

 

 

5.3.2

Заплахи с екологичен произход

 

 

 

 

5.2.4

Заплахи с неизвестен произход

 

 

 

 

5.2.5

Събития, които могат да представляват или съгласно МЗП са били обявени за свързани с общественото здраве извънредни ситуации от международно значение, при условие че същите попадат в някоя от горните категории

 

 

 

 


 

6

Кой/кои от следните сектори Вашата страна определя като сектор/сектори с критично значение за случаите на извънредна ситуация, свързана със сериозна трансгранична заплаха за здравето?

7

Съществуват ли стандартни оперативни процедури (СОП) за координиране на сектора на здравеопазването с някой от следните сектори?

 

Да

Не

Не е приложимо

Неизвестно

 

Да

Не

Неизвестно

Енергетика

6.1

 

 

 

 

7.1

 

 

 

Информационни и комуникационни технологии

6.2

 

 

 

 

7.2

 

 

 

Транспорт

6.3

 

 

 

 

7.3

 

 

 

Водоснабдяване за здравни заведения, фармацевтични предприятия, канализационни услуги

6.4

 

 

 

 

7.4

 

 

 

Селско стопанство, включително ветеринарния сектор

6.5

 

 

 

 

7.5

 

 

 

Безопасност на храните

6.6

 

 

 

 

7.6

 

 

 

Снабдяване с храни

6.7

 

 

 

 

7.7

 

 

 

Химическа промишленост

6.8

 

 

 

 

7.8

 

 

 

Индустрия, осигуряваща медикаменти и други консумативи за сектора на здравеопазването

6.9

 

 

 

 

7.9

 

 

 

Служби за сигурност и реагиране при извънредни ситуации на полицията, противопожарната охрана и бързата медицинска помощ

6.10

 

 

 

 

7.10

 

 

 

Екологични услуги на местно равнище

6.11

 

 

 

 

7.11

 

 

 

Погребални услуги

6.12

 

 

 

 

7.12

 

 

 

Военни сили

6.13

 

 

 

 

7.13

 

 

 

Гражданска защита

6.14

 

 

 

 

7.14

 

 

 

Единици на административното и държавното управление

6.15

 

 

 

 

7.15

 

 

 

Научни институции

6.16

 

 

 

 

7.16

 

 

 

Културни и медийни институции

6.17

 

 

 

 

7.17

 

 

 

Сектор на доброволческата дейност

6.18

 

 

 

 

7.18

 

 

 

Други сектори (моля, посочете конкретно)

 

6.19

 

 

 

 

7.19

 

 

 


8.1

Кои са секторите с критично значение, за които секторът на здравеопазването във Вашата страна не е установил механизъм за координация (отговорът не е задължителен)?

 

 

8.2

Кои са секторите с приоритетно значение, за които следва да бъде подобрена координацията със сектора на здравеопазването? Моля, избройте по реда на приоритетност (отговорът не е задължителен).

 

 

9.1

Моля, опишете съществуващите понастоящем разпоредби относно структурите за стратегическа координация (в националното законодателство или СОП), насочени към осигуряване на оперативната съвместимост между сектора на здравеопазването и други обществени сектори, включително ветеринарния сектор, набелязани като имащи критично значение в случай на извънредна ситуация. Моля, посочете секторите, обхванати от тези координационни структури.

 

 

9.2

По какъв начин националното представителство в Комитета за здравна сигурност е свързано със структурата/структурите?

 

 

10

Моля, опишете съществуващите разпоредби относно оперативните центрове (кризисните центрове) (в националното законодателство или СОП), насочени към осигуряване на оперативната съвместимост между сектора на здравеопазването и други обществени сектори, включително ветеринарния сектор, набелязани като имащи критично значение в случай на извънредна ситуация. Моля, посочете секторите, обхванати от тези координационни структури.

 

 

11

Проведени ли са изпитвания по отношение на оперативната съвместимост между сектора на здравеопазването и други сектори на национално равнище?

Да

Не

Неизвестно

 

 

 

12

Моля, избройте — където считате за целесъобразно — всякакви коментари и пояснения към поставените по-горе въпроси и избройте всички съответни дейности, които Вашата държава е провела (например в хода на учения или в отговор на действителни ситуации) (при необходимост могат да бъдат добавяни допълнителни страници).

 

 

III.   Планове за осигуряване на непрекъснатост на дейността в съответствие с член 4, параграф 2, буква в) от Решение № 1082/2013/ЕС

В съответствие с член 4, параграф 2 от Решение № 1082/2013/ЕС задължението за предоставяне на информация се прилага само ако тези мерки или договорености са въведени или са предвидени като част от националното планиране на режима на готовност и реакция.

Плановете за осигуряване на непрекъснатост на дейността се отнасят до управленските процеси и интегрираните планове, които поддържат непрекъснатостта на процесите с критично значение за дадена организация — тези процеси, който дават възможност на бизнеса да предоставя услуги или продукти с критично значение в случай на събития, водещи до смущения. Непрекъснатостта на дейността обхваща всички аспекти на дадена организация, които имат роля за поддържането на ключовите процеси, а именно: хора, сгради, доставчици, технологии, данни и т.н. Анализът на въздействието от стопанската дейност позволява да се предскажат последиците от смущенията в стопанската дейност и работния процес и да се събере информация с оглед разработването на стратегии за възстановяване.

13.1

Съществуват ли национални планове за непрекъснатост на дейността по места, насочени към осигуряване на непрекъснатото предлагане на услуги и продукти от критично значение в случай на извънредна ситуация, свързана със сериозни трансгранични заплахи за здравето, определени с Решение № 1082/2013/ЕС?

Да

Не

Неизвестно

 

 

 

13.2

Тези национални планове за непрекъснатост на работния процес общи ли са (вж. въпрос 14) или специфични (вж. въпрос 15)?

 

 

14.1

Към кои здравни служби са насочени общите планове? Моля, посочете по-долу.

Да

Не

Неизвестно

14.1.1

Основни здравни служби

 

 

 

14.1.2

Болници

 

 

 

14.1.3

Други служби (моля, посочете)

 

 

 

 

 

14.2

Ако отговорът е „да“, кои към други сектори от критично значение са насочени тези планове?

14.2.1

Енергетика

 

 

 

14.2.2

Информационни и комуникационни технологии

 

 

 

14.2.3

Транспорт

 

 

 

14.2.4

Водоснабдяване за здравни заведения, фармацевтични предприятия, канализационни услуги

 

 

 

14.2.5

Селско стопанство, включително ветеринарният сектор

 

 

 

14.2.6

Безопасност на храните

 

 

 

14.2.7

Снабдяване с храни

 

 

 

14.2.8

Химическа промишленост

 

 

 

14.2.9

Индустрия, осигуряваща медикаменти и други консумативи за сектора на здравеопазването

 

 

 

14.2.10

Служби за сигурност и реагиране при извънредни ситуации на полицията, противопожарната охрана и бързата медицинска помощ

 

 

 

14.2.11

Екологични услуги на местно равнище

 

 

 

14.2.12

Погребални услуги

 

 

 

14.2.13

Военни сили

 

 

 

14.2.14

Гражданска защита

 

 

 

14.2.15

Единици на административното и държавното управление

 

 

 

14.2.16

Научни институции

 

 

 

14.2.17

Културни и медийни институции

 

 

 

14.2.18

Сектор на доброволческата дейност

 

 

 

14.2.19

Други сектори (моля, посочете конкретно)

 

 

 

 

 

14.3

Ако отговорът е „да“, кои от следните елементи са включени?

Да

Ако отговорът е „да“, моля, опишете:

Не

Неизвестно

14.3.1

Анализ на въздействието върху стопанската дейност

 

 

 

 

14.3.2

Приоритизиране, чрез оценка на риска, на службите и функциите от критично значение с цел увеличаване на полезността на медицинските интервенции

 

 

 

 

14.3.3

Обучение, практика, оценка, актуализиране и валидиране

 

 

 

 

14.4.3

Набелязване на персонала от критично значение за поддържането на най-важните функции, предотвратяване на отсъствията на персонал с цел да бъде сведено до минимум тяхното въздействие върху функции с критично значение

 

 

 

 

14.5.3

Осигуряване на ясно определени ръководни структури, делегиране на правомощия и ред на приемственост

 

 

 

 

14.6.3

Оценка на необходимостта от натрупване на стратегически резерв от доставки, материали и оборудване

 

 

 

 

14.7.3

Набелязване на единици, отдели или служби, които биха могли да бъдат съкратени или закрити

 

 

 

 

14.8.3

Определяне и обучение на заместващ персонал за ключови длъжности

 

 

 

 

14.9.3

Разглеждане и изпробване на начини за намаляване на социалните сътресения (напр. работа извън работното място или работа от дома и намаляване на честотата на физическите срещи и пътувания)

 

 

 

 

14.3.10

Планиране на необходимостта работниците от първостепенно значение да получат подкрепа от социалните служби

 

 

 

 

14.3.11

Планиране на необходимостта работниците да получат подкрепа от службите за психосоциална подкрепа за запазване на своята ефективност

 

 

 

 

14.3.12

Планиране на фазата на възстановяване

 

 

 

 

14.3.13

Други елементи, моля, уточнете

 

 

 

 

 

 

15.1

Към кои конкретни сериозни трансгранични заплахи за здравето са насочени конкретните планове? Моля, посочете по-долу в съответствие с член 2 от Решение № 1082/2013/ЕС.

 

 

15.2

Към кои здравни служби са насочени тези планове? Моля, посочете по-долу:

Да

Не

Неизвестно

15.2.1

основни здравни служби

 

 

 

15.2.2

болнични заведения

 

 

 

15.2.3

други служби (моля посочете)

 

 

 

 

 

15.3

Ако отговорът е „да“, кои към други сектори от критично значение са насочени тези планове?

15.3.1

Енергетика

 

 

 

15.3.2

Информационни и комуникационни технологии

 

 

 

15.3.3

Транспорт

 

 

 

15.3.4

Водоснабдяване за здравни заведения, фармацевтични предприятия, канализационни услуги

 

 

 

15.3.5

Селско стопанство, включително ветеринарният сектор

 

 

 

15.3.6

Безопасност на храните

 

 

 

15.3.7

Снабдяване с храни

 

 

 

15.3.8

Химическа промишленост

 

 

 

15.3.9

Индустрия, осигуряваща медикаменти и други консумативи за сектора на здравеопазването

 

 

 

15.3.10

Служби за сигурност и реагиране при извънредни ситуации на полицията, противопожарната охрана и бързата медицинска помощ

 

 

 

15.3.11

Екологични услуги на местно равнище

 

 

 

15.3.12

Погребални услуги

 

 

 

15.3.13

Военни сили

 

 

 

15.3.14

Гражданска защита

 

 

 

15.3.15

Единици на административното и държавното управление

 

 

 

15.3.16

Научни институции

 

 

 

15.3.17

Културни и медийни институции

 

 

 

15.3.18

Сектор на доброволческата дейност

 

 

 

15.3.19

Други сектори (моля, посочете конкретно)

 

 

 

 

 

15.4

Ако отговорът е „да“, кои от следните елементи са включени?

Да

Ако отговорът е „да“, моля, опишете:

Не

Неизвестно

15.4.1

Анализ на въздействието върху стопанската дейност

 

 

 

 

15.4.2

Приоритизиране, чрез оценка на риска, на службите и функциите от критично значение, с цел увеличаване на полезността на медицинските интервенции

 

 

 

 

15.4.3

Обучение, практика, оценка, актуализиране и валидиране

 

 

 

 

15.4.4

Набелязване на персонала от критично значение за поддържането на най-важните функции, предотвратяване на отсъствията на персонал с цел да бъде сведено до минимум тяхното въздействие върху функции с критично значение

 

 

 

 

15.4.5

Осигуряване на ясно определени ръководни структури, делегиране на правомощия и ред на приемственост

 

 

 

 

15.4.6

Оценка на необходимостта от натрупване на стратегически резерв от доставки, материали и оборудване

 

 

 

 

15.4.7

Набелязване на единици, отдели или служби, които биха могли да бъдат съкратени или закрити

 

 

 

 

15.4.8

Определяне и обучение на заместващ персонал за ключови длъжности

 

 

 

 

15.4.9

Разглеждане и изпробване на начини за намаляване на социалните сътресения (напр. работа извън работното място или работа от дома и намаляване на честотата на физическите срещи и пътувания)

 

 

 

 

15.4.10

Планиране на необходимостта работниците от първостепенно значение да получат подкрепа от социалните служби

 

 

 

 

15.4.11

Планиране на необходимостта работниците да получат подкрепа от службите за психосоциална подкрепа за запазване на своята ефективност

 

 

 

 

15.4.12

Планиране на фазата на възстановяване

 

 

 

 

15.4.13

Други елементи, моля, уточнете

 

 

 

 

 

 

16

Съществуват ли планове за непрекъснатост на дейността по отношение на входните точки, упоменати в МЗП?

Да

Не

Неизвестно

 

 

 

17

Моля, избройте — където считате за целесъобразно — всякакви коментари и пояснения към поставените по-горе въпроси и избройте всички съответни дейности, които Вашата държава е провела (при необходимост могат да бъдат добавяни допълнителни страници).

 

 

IV.   Преработване на националния режим на планиране на готовност в съответствие с член 4, параграф 3 от Решение № 1082/2013/ЕС

Основната цел на настоящата глава е да се събере информация за състоянието на нещата в държавите членки. В съответствие с член 4, параграф 3 обаче държавите членки следва да предоставят въз основа на настоящия образец, по своя собствена инициатива и без поискване от страна на Комисията, информация при всяко основно преработване на националния режим на планиране на готовност.

18.1

Кога сте извършили съществено преработване на националния режим на планиране на готовност?

 

 

Моля, подавайте подробна информация в случай на съществени промени във формата, предвиден съгласно глави I, II и III от настоящото приложение.