ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 209

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
16 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на техническите характеристики на мерките за информация и популяризиране, както и на инструкциите за създаване на емблема на Съюза

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 764/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 765/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 766/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 767/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

12

 

*

Регламент (ЕС) № 768/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за забрана на риболова на берикс във водите на ЕС и международните води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

14

 

*

Регламент (ЕС) № 769/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за забрана на риболова на сайда в зона VI, във води на Съюза и в международни води от зони Vb, XII и XIV от кораби, плаващи под знамето на Испания

16

 

*

Регламент (ЕС) № 770/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за забрана на риболова на атлантическа аргентина във водите на ЕС от зони III и IV от страна на кораби, плаващи под флага на Ирландия

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 771/2014 на Комисията от 14 юли 2014 година за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на модела за оперативните програми, структурата на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, образеца за предаване на финансови данни, съдържанието на докладите за предварителна оценка и минималните изисквания за плана за оценка, които трябва да бъдат представени в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 772/2014 на Комисията от 14 юли 2014 година за определяне на правилата относно интензитета на публичната помощ спрямо общите допустими разходи за някои операции, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 773/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 774/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 юли 2014 година

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/462/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2014 година за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от Унгария

54

 

 

2014/463/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юли 2014 година за разрешаване на пускането на пазара на масло от микроводорасли Schizochytrium sp. като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 2003/427/ЕО и 2009/778/ЕО (нотифицирано под номер С(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 юли 2014 година за определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство

59

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 763/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на техническите характеристики на мерките за информация и популяризиране, както и на инструкциите за създаване на емблема на Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 119, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 119 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се определят общи правила относно информацията и популяризирането, които се прилагат за всички оперативни програми и операции, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Подробни правила относно мерките за информация и популяризиране, насочени към обществеността, и мерките за информиране на заявителите и бенефициерите са изложени в приложение V към Регламент (ЕС) № 508/2014.

(2)

За да се хармонизира визуалната идентичност при мерките за информация и популяризиране на операциите в областта на съюзната политика на сближаване, включително на операциите, финансирани от ЕФМДР, следва да се изготвят инструкции за създаването на емблема на Съюза и да се определят стандартните цветове и техническите характеристики относно поставянето на видно място на емблемата на Съюза и на информацията относно фонда или фондовете, подпомагащи операцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посочване на източника на подпомагане — Европейския фонд за морско дело и рибарство

Държавата членка или управляващият орган са длъжни да гарантират, че при всички мерки за информация и популяризиране, насочени към бенефициерите, потенциалните бенефициери и широката общественост, се посочва, че съответната операция е подпомогната от Европейския фонд за морско дело и рибарство, като за целта на видно място присъстват:

а)

емблемата на Съюза в съответствие с член 2 и името на Европейския съюз в съответствие с член 3;

б)

позоваване на Европейския фонд за морско дело и рибарство или — в случай на операция, финансирана от множество фондове — позоваване на европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с член 4.

Член 2

Емблема на Съюза

1.   Емблемата на Съюза трябва да бъде изработена в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложението.

2.   В интернет се публикува цветното изображение на емблемата на Съюза. Във всички други медии емблемата е цветна, когато това е възможно. Черно-бяла емблема се използва само в обосновани случаи.

3.   Емблемата на Съюза винаги трябва да се поставя на видно място и да е ясно различима. Нейното разположение и размерите ѝ трябва да са съобразени с мащаба на материала или на документа, в който се използват. Минималната височина на емблемата на Съюза е 1 cm. За малки рекламни материали минималната височина на емблемата на Съюза е 5 mm.

4.   Когато емблемата на Съюза се публикува на уебсайт, тя трябва да е видима във визуалното поле на всяко цифрово устройство, без да се налага потребителят да прелиства страницата.

5.   Ако заедно с емблемата на Съюза са изобразени два или повече логотипа, емблемата на Съюза е най-малко със същата височина и широчина като най-големия от другите логотипи. Препоръчително е емблемата на Съюза да се поставя на достатъчно разстояние от логотипа на всяка трета организация.

Член 3

Позоваване на Европейския съюз

1.   Името "Европейски съюз" винаги трябва да се изписва изцяло. Шрифтът, използван заедно с емблемата на Съюза, може да бъде: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma или Verdana. Не се позволява използването на курсив, подчертаване и ефекти върху шрифта.

2.   Макар да не се предвиждат специални указания за позиционирането на текста по отношение на емблемата на Съюза, текстът не може по какъвто и да е начин да закрива емблемата.

3.   Използваният размер на шрифта трябва да е пропорционален на размера на емблемата. Цветът на шрифта трябва да бъде рефлексно синьо, черен или бял в зависимост от фона.

Член 4

Позоваване на Европейския фонд за морско дело и рибарство

Когато Европейският фонд за морско дело и рибарство или европейските структурни и инвестиционни фондове се посочват на уебсайт, това позоваване трябва да е видимо във визуалното поле на всяко цифрово устройство, без да се налага потребителят да прелиства страницата.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Графични стандарти за създаване на емблемата и определянето на стандартните цветове

За повече подробности и указания вж.:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИКАТА

На небесносин фон дванадесет златни звезди образуват окръжност, изобразяваща съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството и единството.

ОПИСАНИЕ НА ХЕРАЛДИКАТА

На небесносин фон — окръжност от дванадесет златни петолъчки, чиито върхове не се допират.

ОПИСАНИЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА

Image

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме с крило един път и половина височината на знамето. Дванадесет златни звезди, разположени на еднакво разстояние една от друга, образуват невидима окръжност, чийто център е точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността е равен на една трета от височината на знамето. Всяка от звездите има пет върха и е вписана в невидима окръжност, чийто радиус е равен на една осемнадесета част от вертикалната страна на знамето. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. един от лъчите им сочи нагоре, а два от лъчите са върху права, която е под прав ъгъл на дръжката на знамето. Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник. Техният брой не се променя.

РЕГЛАМЕНТИРАНИ ЦВЕТОВЕ

Цветовете на емблемата са следните:

PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на правоъгълника,

PANTONE YELLOW за звездите.

ЧЕТИРИЦВЕТНА ТЕХНОЛОГИЯ

Когато се използва четирицветната технология, двата стандартни цвята се възпроизвеждат, като се използват четирите цвята на четирицветната технология.

PANTONE YELLOW се получава, като се използва 100 % Process Yellow.

PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % Process Cyan и 80 % Process Magenta.

ИНТЕРНЕТ

PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвят от уеб палитрата RGB:0/51/153 (шестнадесетичен: 003399), а PANTONE YELLOW — на цвят от уеб палитрата RGB: 255/204/0 (шестнадесетичен: FFCC00).

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ПО МОНОХРОМНА ТЕХНОЛОГИЯ

Ако се използва черно, правоъгълникът се очертава с черно и звездите се отпечатват в черно на бял фон.

Image

Ако се използва синьо (рефлексно синьо), се използва 100 %, като звездите се оставят като бял негатив.

Image

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ВЪРХУ ЦВЕТЕН ФОН

Когато няма друга възможност освен цветен фон, около правоъгълника се поставя бяла линия, чиято широчина е 1/25-а от височината на правоъгълника.

Image

16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 764/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди, обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с настоящия регламент, да можe да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

3

Продукт, представен като безцветни капсули, напълнени с жълтеникав прах, пригодени за продажба на дребно в етикетирана малка пластмасова бутилка с отвор на винт, съдържаща 60 капсули. Всяка капсула съдържа следните съставки:

глюкозаминхидрохлорид (300 mg),

хондроитинсулфат,

метилсулфонилметан,

малки количества от естери на аскорбинова киселина (витамин С).

Според обозначението на етикета продуктът се предлага като хранителна добавка, предназначена за консумация от човека. Указаната върху етикета препоръчителна дневна доза е три капсули.

2106 90 92

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, допълнителна забележка 5 към глава 21 и текста на кодове по КН 2106, 2106 90 и 2106 90 92.

Като се има предвид указаната върху етикета препоръчителна дневна доза, продуктът няма ясно определени профилактични или терапевтични свойства. Следователно същият не може да бъде класиран в позиция 3004 като медикамент.

Тъй като продуктът е хранителен препарат, представен под формата на дози и предназначен за използване като хранителна добавка, изискванията съгласно допълнителна забележка 5 към глава 21 са изпълнени.

Следователно продуктът трябва да се класира в позиция 2106 като хранителен продукт, неупоменат, нито включен другаде.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 765/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така за всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки, която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Смес от замразени плодове, състояща се от (в % тегловни):

ягоди

(55)

банани

(20)

ананас

(15)

боровинки

(10)

Продуктът се поставя в пликове, съдържащи замразените плодове на парчета и готови за разбиване в блендер.

0811 10 90

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 0811, 0811 10 и 0811 10 90.

Продуктът е смес от различни замразени плодове. Неговият основен характер се определя от ягодите, тъй като те са преобладаващата съставка на продукта.

Следователно продуктът трябва да бъде класиран в код по КН 0811 10 90 като ягоди.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 766/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди възможност обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с него, да продължи да се използва от титуляря за определен период съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

1.

Продукт, представен в течна форма и пригоден за продажба на дребно в бутилки, съдържащи 200 ml, 500 ml или 1 000 ml.

Продуктът се състои от:

натриев хлорид (0,9 %),

стерилна вода.

Всяка бутилка е за еднократна употреба и е оборудвана с ергономична чашка и капачка срещу прах.

Съгласно надписа на етикета продуктът е предназначен за изплакване на очите в спешен случай, за да се отстранят чужди тела и химикали.

3307 90 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2 към раздел VI, забележка 3 към глава 33 и описанието на кодове по КН 3307 и 3307 90 00.

Тъй като продуктът е пригоден за продажба на дребно в подходяща опаковка за използване като козметичен или тоалетен препарат, той се счита за козметичен или тоалетен препарат. Поради това се изключва неговото класиране в глава 25 или глава 30 (вж. забележка 2, буква г) към глава 25 и забележка 1, буква д) към глава 30).

Следователно продуктът трябва да бъде класиран в позиция 3307 като „други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде“.

2.

Продукт, представен в течна форма и пригоден за продажба на дребно в бутилки, съдържащи 200 ml или 1 000 ml.

Продуктът се състои от:

динатриев фосфат (1—5 %),

калиев фосфат (1 %),

стерилна вода.

Всяка бутилка е за еднократна употреба и е оборудвана с ергономична чашка и капачка срещу прах.

Съгласно надписа на етикета продуктът е предназначен за изплакване на очите в спешен случай, за да се неутрализират попаднали в очите киселини и основи.

3307 90 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване (ОПТ) на Комбинираната номенклатура, забележка 2 към раздел VI, забележка 3 към глава 33 и описанието на кодове по КН 3307 и 3307 90 00.

Тъй като продуктът не представлява съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, класирането му в позиция 2835 като фосфати се изключва (вж. забележка 1 към глава 28).

Тъй като продуктът е пригоден за продажба на дребно в подходяща опаковка за използване като козметичен или тоалетен препарат, той се счита за козметичен или тоалетен препарат. Поради това се изключва неговото класиране в глава 30 (вж. забележка 1, буква д) към глава 30).

Следователно продуктът трябва да бъде класиран в позиция 3307 като „други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде“.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 767/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди, обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с настоящия регламент, да можe да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Продукт, който се състои от блок сушена, предварително сварена юфка (приблизително 65 g), пликче подправки (приблизително 3,4 g), пликче хранително масло (приблизително 2 g) и пликче сушени зеленчуци (приблизително 0,8 g).

Продуктът се представя като комплект за продажба на дребно (отделните съставни части са опаковани заедно) за приготвяне на ястие от юфка.

Съгласно инструкциите, отпечатани върху опаковката, преди да се консумира съдържанието трябва да се добави вряща вода.

1902 30 10

Класирането се определя от Общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура (ОПТ) и от описанието на кодове по КН 1902, 1902 30 и 1902 30 10.

Продуктът е комплект за продажба на дребно по смисъла на Общо правило 3, буква б). Основният характер на продукта се определя от юфката, тъй като нейният дял в продукта е най-голям. По тази причина, класирането на продукта в позиция 2104 като препарати за супи или бульони; готови супи или бульони се изключва.

Продуктът трябва да бъде класиран в позиция 1902 като макаронени изделия, дори варени или пълнени или обработени по друг начин.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 768/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

за забрана на риболова на берикс във водите на ЕС и международните води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2014 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС (ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

08/DSS

Държава членка

Испания

Запас

ALF/1X14-

Вид

Берикс (Beryx spp.)

Зона

Водите на ЕС и международните води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

Дата на въвеждане на забраната

17.5.2014 г.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 769/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

за забрана на риболова на сайда в зона VI, във води на Съюза и в международни води от зони Vb, XII и XIV от кораби, плаващи под знамето на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от кораби, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2014 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от кораби, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

09/TQ43

Държава членка

Испания

Запас

POK/56-14

Вид

Сайда (Pollachius virens)

Зона

VI, води на Съюза и международни води от Vb, XII и XIV

Дата на въвеждане на забраната

23.6.2014 г.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 770/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2014 година

за забрана на риболова на атлантическа аргентина във водите на ЕС от зони III и IV от страна на кораби, плаващи под флага на Ирландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2014 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от кораби, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

10/TQ43

Държава членка

Ирландия

Запас

ARU/34-C

Вид

Атлантическа аргентина (Argentina silus)

Зона

Води на Съюза от III и IV

Дата на въвеждане на забраната

25.6.2014 г.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 771/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2014 година

за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на модела за оперативните програми, структурата на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, образеца за предаване на финансови данни, съдържанието на докладите за предварителна оценка и минималните изисквания за плана за оценка, които трябва да бъдат представени в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 3, член 72, параграф 3, член 98, параграф 2 и член 115, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 508/2014, е необходимо да се приемат разпоредби, с които се определят:

модел за представянето на оперативните програми, свързани с мерките, които ще бъдат съфинансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР),

структура на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, извършени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС („планове за компенсации“),

образец за предаване от страна на държавите членки на финансовите данни, отнасящи се до прогнозата за сумата, за която те очакват да представят заявления за плащане,

елементи, които следва да се съдържат в докладите за предварителна оценка на оперативните програми, и

минимални изисквания за плановете за оценка на оперативни програми по време на програмния период.

(2)

Тези разпоредби са тясно свързани, тъй като те се отнасят до различни аспекти на съдържанието и представянето на оперативните програми и плановете за компенсации, които следва да бъдат представени от държавите членки в рамките на ЕФМДР. С цел да се осигури необходимата съгласуваност между посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и да се улесни прилагането им от управляващия орган, е желателно тези разпоредби да бъдат включени в настоящия регламент.

(3)

Моделът на оперативните програми следва да хармонизира представянето на данните във всеки раздел на оперативната програма. Това е необходимо, за да се гарантира, че данните са последователни, съпоставими и — когато е необходимо — че могат да се обобщават.

(4)

Моделът на оперативните програми ще формира основата за развитието на електронната система за обмен на данни, посочена в член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), по отношение на оперативните програми. Този модел следва съответно да установи начина, по който данните за оперативните програми ще бъдат въведени в системата за електронен обмен на данни. Това обаче не трябва да се отразява на окончателния вид, в който се представят оперативните програми, включително оформлението на текст и таблици, тъй като електронната система за обмен на данни следва да дава възможност за различно структуриране и представяне на въведените в нея данни.

(5)

Моделът за представянето на оперативните програми следва да отразява съдържанието на оперативната програма, посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и член 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. С цел да се осигурят съгласувани условия за въвеждане на данни, моделът следва да определя техническите характеристики на всяко поле в системата за електронен обмен на данни. В допълнение към структурираните данни в модела следва да се предвиди възможността за представяне на неструктурирана информация под формата на задължителни или незадължителни приложения. За тези приложения не е необходимо да се определят технически спецификации.

(6)

В член 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се предвижда заинтересованите държави членки да представят на Комисията план за компенсации за допълнителните разходи, които правят операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС.

(7)

Съгласно член 73 от Регламент (ЕС) № 508/2014 такива планове за компенсации следва да включват и сведения за държавните помощи, предоставени от държавите членки под формата на допълнително финансиране за изпълнението на планове за компенсации.

(8)

Структурата на плана за компенсации следва да осигури съгласуваността и качеството на информацията, минимално ниво на детайлност и стандартизиран формат. Освен това следва да се даде възможност за съпоставимост между съответните региони, както и между различни години от изпълнението.

(9)

Структурата на плана за компенсации следва да включва разбивка по най-отдалечен регион на списъка от допустими продукти от риболов и аквакултури, както и вида оператори, посочени в член 70 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(10)

Структурата на плана за компенсации следва да включва също нивото на компенсиране, изчислено в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(11)

В член 98 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се предвижда държавите членки да представят на Комисията прогноза за сумата, за която очакват да подадат заявления за плащане за текущата и следващата финансова година.

(12)

Образецът, който държавите членки следва да използват при подаването на тази прогноза, следва да гарантира, че на Комисията навременно се предоставя еднаква информация, за да могат да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза, да се осигурят средства за ефективно изпълнение на програмата и да се улесни финансовото управление.

(13)

В съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 от държавите членки се изисква да извършват предварителни оценки за подобряване на качеството на разработването на всяка програма. Съгласно член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 тези предварителни оценки трябва да се представят на Комисията едновременно с програмата и заедно с резюме. Елементите, които следва да се съдържат в докладите за предварителна оценка съгласно член 115, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014, следва да осигурят необходимото хармонизиране на данните, за да се даде възможност на Комисията да изготви обобщение на докладите за предварителна оценка на равнището на Съюза, както се изисква съгласно член 118 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(14)

Съгласно член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 управляващият орган следва да изготви план за оценка на оперативната програма през програмния период. Съгласно член 18, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕС) № 508/2014 се изисква планът за оценка да се включва в оперативните програми. Минималните изисквания за плана за оценка следва да дадат възможност на Комисията да провери дали свързаните с оценката дейности и ресурси, предвидени в плана, са реалистични и дали ще позволят на държавите членки да спазват изискванията за оценка, съдържащи се в член 54, параграфи 1 и 2, и член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(15)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(16)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представяне на съдържанието на оперативните програми

Съдържанието на оперативната програма, посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 508/2014, се представя в съответствие с модела, установен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Структура на плана за компенсации за най-отдалечените региони

Структурата на плана за компенсации за най-отдалечените райони, предвиден в член 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014, е определена в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Образец за предаване на финансови данни

При подаване на финансовите данни до Комисията в съответствие с член 98 от Регламент (ЕС) № 508/2014 държавите членки използват образеца, определен в приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Съдържание на предварителната оценка

Предварителната оценка, посочена в член 55 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се прилага към оперативната програма под формата на доклад, в който се съдържат следните елементи:

а)

резюме на английски език;

б)

резюме на езика или езиците на съответната държава членка;

в)

специфичните елементи съгласно приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Минимални изисквания за плана за оценка

Минималните изисквания за плана за оценка, предвиден в член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са определени в точка 10 от приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Модел за оперативните програми към Европейския фонд за морско дело и рибарство

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Наименование

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Версия

<0.3 type="N" input="G">

Първа година

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Последна година

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Допустими от

<0.6 type="D" input="G">

Допустими до

<0.7 type="D" input="G">

Номер на решението на ЕК

<0.8 type="S" input="G">

Дата на решението на ЕК

<0.9 type="D" input="G">

1.   ПОДГОТОВКА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРТНЬОРИ

1.1.   Подготовка на оперативната програма и привличане на партньори (в съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Резултат от предварителната оценка (в съответствие с член 18, параграф 1, буква б), точка ii) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

1.2.1.   Описание на процеса на извършване на предварителната оценка

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Преглед на препоръките на оценителите, извършили предварителната оценка, и кратко описание на начина, по който те са взети под предвид.

Тема [предварително определена от Комисията]

Препоръка

Как препоръката е взета предвид или защо тя не е взета предвид

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…..

…..

2.   SWOT АНАЛИЗ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

2.1.   SWOT анализ и установяване на потребностите

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Наименование на приоритета на Съюза в рамките на ЕФМДР <2.1 type="S" input="S">]

Силни страни

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Слаби страни

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Възможности

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Заплахи

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Установяване на потребностите въз основа на SWOT анализ

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Съгласуваност на SWOT анализа с многогодишния стратегически план за аквакултури (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Съгласуваност на SWOT анализа с напредъка по отношение на постигане на добро екологично състояние чрез разработването и прилагането на Рамкова директива за морска стратегия

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Специални потребности относно работните места, околната среда, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към тях, както и насърчаване на иновациите

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Показатели за контекста, които представят първоначалната ситуация

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Наименование на приоритета на Съюза в рамките на ЕФМДР <2.2 type="S" input="S">

Показател за контекст, който представя първоначалната ситуация

Базова година

Стойност

Мерна единица

Източник на информация

Коментари/Обосновка

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРИНОСА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА КЪМ ИНТЕЛИГЕНТНИЯ, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 27 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

3.1.   Описание на стратегията

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Специфични цели и показатели за резултатите

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза

Наименование на приоритета на Съюза <3.2 type="S" input="S">

Специфична цел

Наименование на специфичната цел <3.2 type="S" input="S">

Показател за резултатите, т.е. крайната цел, която държавата членка се стреми да постигне с подкрепата от ЕФМДР

Наименование на показателя за резултатите и мерната единица за него

Целева стойност за 2023 г.

Мерна единица

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Приложими мерки и показатели за изпълнението

Таблицата по-долу се повтаря за всяка избрана преди това специфична цел във връзка със съответния приоритет на Съюза

Приоритет на Съюза

Наименование на приоритета на Съюза <3.3 type="S" input="G">

Специфична цел

Наименование на специфичната цел <3.3 type="S" input="G">

Наименование на съответната избрана мярка

 

Показатели за изпълнението по мерки

Обосновка за комбинацията от мерки по ЕФМДР (подкрепени от предварителната оценка и SWOT анализа)

Тематична цел, за която избраната мярка има принос

Следва ли показателят да бъде включен в Рамката на изпълнението

Наименование на показателя за изпълнението и мерна единица за него

Целева стойност за 2023 г.

Мерна единица

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   Описание на взаимното допълване на програмата с други ЕСИ фондове

3.4.1.   Взаимно допълване и договорености за координация с други ЕСИ фондове и други свързани инструменти за финансиране на равнището на Съюза и на национално равнище

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Основния действия, планирани за постигането на намаление на административната тежест

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Информация относно макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни (когато е приложимо)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕРКИ ПО ЕФМДР

4.1.   Описание на специфичните потребности на зони по „Натура 2000“ и приноса на програмата за установяването на съгласувана мрежа от зоните за възстановяване на рибните запаси, предвидени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Описание на плана за действие за развитието, конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния крайбрежен риболов (в съответствие с член 18, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Описание на метода за изчисляване на опростените разходи в съответствие с член 67, параграф 1, букви б)—г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Описание на метода за изчисляване на допълнителните разходи или пропуснатите ползи в съответствие с член 96 от Регламент (ЕС) № 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Описание на метода за изчисляване на компенсациите съгласно съответните критерии, определени за всяка от дейностите, извършвани в съответствие с член 40, параграф 1, членове 53, 54, 55 и 67 от Регламент (ЕС) № 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   При мерки за окончателно преустановяване на риболовните дейности съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014 описанието включва целите и мерките, които да бъдат взети за намаляването на риболовния капацитет в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Включва се и описание на метода за изчисляване на премията, която се отпуска съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти (в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Описание на използването на техническа помощ (в съответствие с член 78 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

4.8.1.   Техническа помощ по инициатива на държавата членка

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Създаване на национални мрежи

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИНТЕГРИРАНОТО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

5.1.   Информация относно изпълнението на ВОМР („Водено от общностите местно развитие“)

Информацията следва да се съсредоточава върху ролята на ВОМР в рамките на ОП по ЕФМДР и да бъде в съответствие с информацията, която се съдържа в споразумението за партньорство, като се избягва повторението на информация, вече включена в него.

5.1.1.   Описание на стратегията за ВОМР (в съответствие с член 60 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Списък на критериите, приложени при подбора на районите за рибарство (в съответствие с член 18, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Списък на критериите за подбор на стратегии за водено от общностите местно развитие (в съответствие с член 18, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Описание на съответните функции на МИРГ и управляващия орган или определения орган във връзка с всички задачи по изпълнението, свързани със стратегията (в съответствие с член 18, параграф 1, буква м), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Информация относно авансовите плащания за МИРГ (в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

За раздела относно националните мрежи от МИРГ виж точка 4.8.2 (техническа помош)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Информация относно интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) (в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Когато ИТИ, установена по структурните фондове, се допълва от финансова подкрепа от ЕФМДР, моля попълнете таблицата по-долу:

Включени мерки по ЕФМДР [изберете от падащото меню]

Ориентировъчен размер на разпределените финансовите средства от ЕФМДР, в евро

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 55 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

6.1.   Определяне на приложимите предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение

6.1.1.   Таблица: Специфични приложими предварителни условия на ЕФМДР и оценка на тяхното изпълнение

Предварително условие

Приоритет или приоритети на Съюза, за които се прилага предварителното условие

Изпълнено ли е приложимото условие

ДА

/

НЕ

/

ЧАСТИЧНО

Критерии

Изпълнени критерии

(Да/Не)

Самооценка с пояснения относно изпълнението на всеки критерий на приложимите предварителни условия

Референтни документи

(стратегии, правни актове или други подходящи документи, включително съответните раздели, членове или параграфи, с препратки към уебсайтове или достъп до пълния текст)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Критерий 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Критерий 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Таблица: Приложими общи предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Описание на действията, които следва да бъдат предприети, отговорните органи и графика

6.2.1.   Таблица: Действия, предвидени за изпълнение на специфичните предварителни условия на ЕФМДР

Предварителни условия

Критерии, които не са изпълнени

Действия, които ще бъдат предприети

Краен срок (дата)

Органи, отговарящи за изпълнението

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Действие 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Орган x

 

 

 

 

6.2.2.   Таблица: Действията, предвидени за изпълнение на общите предварителните условия

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   ОПИСАНИЕ НА РАМКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 22 И ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

7.1.   Таблица: Рамка на изпълнението

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза

 

Показател и мерна единица, когато е целесъобразно [показатели за изпълнението сред тези, вече избрани в раздел 3.3 от приоритетите на Съюза, които следва да бъдат включени в рамката на изпълнението]

Етапна цел за 2018 г.

Цели за 2023 г.

[автоматично генерирани в съответствие с главата на ОП, посветена на стратегията на ОП]

Финансов показател

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Показател за изпълнението 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Показател за изпълнението 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Таблица: обосновка за избора на показатели за изпълнението, които следва да бъдат включени в рамката на изпълнението

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза

 

Обосновка на подбора на показатели за изпълнението, включени в рамката на изпълнението (4), както и пояснение за дела на финансовите средства, разбит по операции, чрез които ще се постигат резултатите, и метода, използван за изчисляване на този дял, който трябва да надвишава 50 % от отпуснатите средства за приоритета

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Данни или доказателства, използвани за оценяване на стойността на етапните и общите цели, и метода за изчисляване — например единични разходи, сравнителни показатели, стандартна или предишна степен на изпълнение, експертни становища и заключения от предварителната оценка;

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Информация относно начина, по който методиката и механизмите за гарантиране на съгласуваност при функционирането на рамката на изпълнението са приложени в съответствие с разпоредбите на споразумението за партньорство

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 20 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И С АКТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 16, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

8.1.   Общо участие на ЕФМДР, планирано за всяка година, в евро

Година

Основен разпределен размер на средства от ЕФМДР  (5)

Резерв за изпълнение от ЕФМДР

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Общо

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Участие на ЕФМДР и процент на съфинансиране за приоритетите на Съюза, техническата помощ и друга подкрепа (в евро)

 

 

Подкрепа общо

Основен разпределен размер (общо финансиране минус резерв за изпълнение)

Резерв за изпълнение

Размер на резерва за изпълнение като процент от общата подкрепа от Съюза

Приоритети на Съюза

Мярка/и/ по приоритета на Съюза

Участие на ЕФМДР

(включен резерв за изпълнение)

Национално участие

(включен резерв за изпълнение)

Процент на съфинансиране от ЕФМДР

Подкрепа от ЕФМДР

Национално участие

Резерв за изпълнение от ЕФМДР

Национално участие (6)

а

б

в = а/(а + б) × 100

г = а – е

д = б – ж

е

ж = б × (е/а)

з = е/а × 100

1.

Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство с ефективно използване на ресурсите

Членове 33 и 34, член 41, параграф 2 (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Финансови средства, отпуснати за останалата част от приоритет 1 на Съюза (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури с ефективно използване на ресурсите (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Повишаване на качеството и предоставяне на базата от научни знания, както и събиране и управление на данни (член 13, параграф 4 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Подкрепа за мониторинга, контрола и изпълнението, повишаване на институционалния капацитет и ефикасността на публичната администрация без увеличаване на административната тежест (член 76, параграф 2, букви а)—г) и букви е)—л) (член 13, параграф 3 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Подкрепа за мониторинга, контрола и изпълнението, повишаване на институционалния капацитет и ефикасността на публичната администрация без увеличаване на административната тежест (член 76, параграф 2, буква д) (член 13, параграф 3 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 85 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Насърчаване на предлагането на пазара и преработката

Помощ за съхранение (член 67) (член 13, параграф 6 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Компенсация за най-отдалечените региони (член 70) (член 13, параграф 5 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Финансови средства, отпуснати за останалата част от приоритет 5 на Съюза (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика (член 13, параграф 7 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Техническа помощ (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

0

0

0

Общо [автоматично изчислена стойност]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

не се прилага

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

не се прилага

8.3.   Участие на ЕФМДР по отношение на тематичните цели на ЕСИ фондовете

Тематична цел

Участие на ЕФМДР, в евро

3)

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)

<8.3 type="N" input="M">

4)

Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори

<8.3 type="N" input="M">

6)

Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

<8.3 type="N" input="M">

8)

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

<8.3 type="N" input="M">

9.   ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ

9.1.   Описание на действията, целящи спазването на принципите, предвидени в членове 5  (7) , 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

9.1.1.   Насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията (член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Устойчиво развитие

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Определяне на ориентировъчния размер на подкрепата за постигане на целите, свързани със смекчаване и приспособяване към изменението на климата (в съответствие с член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

Мерки на ЕФМДР, допринасящи за целите, свързани със смекчаване и приспособяване към изменението на климата [съответните мерки по ЕФМДР, включени от държавата членка в ОП, глава „Описание на стратегията“]

Коефициент  (8)

Ориентировъчно участие на ЕФМДР, в евро [с общ размер по цели]

Дял от общо разпределените средства от ЕФМДР за оперативната програма (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   ПЛАН ЗА ОЦЕНКА(В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 56 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) И ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Й) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014

Цели и предназначение на плана за оценка

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT анализът и предварителната оценка следва да осигурят оценка на потребностите от оценяване за периода. Целите и задачите следва да отговарят на тези потребности, с които се гарантира, че предприетите действия за оценка са достатъчни и целесъобразни, по-специално с цел осигуряване на информацията, необходима за управлението на програмата, за годишните доклади за изпълнението през 2017 г. и 2019 г. и за последващата оценка, както и с цел осигуряване на данните, необходими за оценките на програмите по ЕФМДР.

Управление и координация

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Кратко описание на договореностите за мониторинг и оценка, с предоставяне на информация относно координацията с изпълнението на ОП към ЕФМДР. Определяне на основните ангажирани органи и техните отговорности. Информация относно управлението на процеса на извършване на оценките, включително организационни структури, като звено за оценка и/или координационна група, качествен контрол, опростяване и др.

Теми за оценка и дейности по оценката

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Представете информация относно темите, включени в предвидения обхват на оценката и на дейностите при изпълнението ѝ, включително, но не само, изпълнение на изискванията на ЕС. Оценката следва да обхваща дейностите, необходими за оценка на приноса на всеки приоритет за постигане на целите, оценка на стойностите на показателите за резултатите и въздействието, анализ на нетния ефект, тематични въпроси, междусекторни въпроси (като устойчивото развитие), изменението на климата и всички други специфични потребности от оценка.

Стратегия по отношение на данните и информацията

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Кратко описание на системата за записване, поддържане, управление и отчитане на статистическа информация относно изпълнението на ОП и предоставяне на данни от наблюдението за целите на оценката. Определяне на източниците на данни, които ще бъдат използвани, пропуските в данните, евентуалните институционални проблеми, свързани с предоставянето на данни, както и решения на набелязаните аспекти. Тук трябва да се представят доказателства, че подходящи системи за управление на данни ще започнат да функционират навреме.

График

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Кратко описание на индикативното планиране на дейностите с цел да се осигурят наличието на резултати от оценката в необходимия срок, по-специално по отношение на задължителните оценки, предвидени в Регламента за общоприложимите разпоредби, информацията, необходима за годишните доклади за изпълнението през 2017 и 2019 г., и доклада за последваща оценка.

Специфични изисквания за оценка на ВОМР

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Описание на подкрепата, предвидена за оценката на ниво МИРГ, по-специално за използването на методи за самооценка, насоки за МИРГ с цел да могат сумарните постижения да бъдат представени на ниво ОП по ЕФМДР.

Комуникация

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Описание на информацията относно разпространението на резултатите от оценката сред заинтересованите лица и създателите на политики, механизми за последващи действия във връзка с тези резултати.

Ресурси

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Описание на предвидените ресурсите, необходими за изпълнението на плана, включително информация за потребностите, свързани с административния капацитет, данните, финансовите средства и информационните технологии. Описание на предвидените дейности за изграждане на капацитет, чрез които да се гарантира, че планът за оценка може да бъде изцяло изпълнен.

11.   ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА М) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

11.1.   Определяне на органите и междинните звена

Орган/организация

Наименование на органа/организацията

Управляващ орган (УО)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Междинно звено на УО (ако е приложимо)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Сертифициращ орган (СО) (ако е приложимо)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Междинно звено на СО (ако е приложимо)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Одитен орган

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Описание на процедурите за мониторинг и оценка

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Общ състав на мониторинговия комитет

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Обобщение на предвидените мерки за информиране и популяризиране

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ, ИНСПЕКЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА О) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

12.1.   Органи, които прилагат системата за контрол, инспекции и изпълнение

Наименование на органа/организацията

Орган x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Орган y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Кратко описание на наличните човешки и финансови ресурси, предназначени за контрол, инспекции и изпълнение в областта на рибарството

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Основно налично оборудване, и по-специално броя на корабите, самолетите и хеликоптерите

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Списък на избраните видове операции

Вид операция

Описание

Избран вид операция

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Връзка с приоритетите, определени от Комисията съгласно член 20, параграф 3 от ЕФМДР

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   СЪБИРАНЕ НА ДАННИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА П) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

13.1.   Общо описание на дейностите по събиране на данни, предвидени за периода 2014—2020 г.

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Описание на методите за съхранение на данните, управлението на данните и използването на данните

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Описание на начина, по който доброто финансово и административно управление на събирането на данни ще бъде постигнато

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЯЛ IV ОТ ВТОРА ЧАСТ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

14.1.   Описание на планираното използване на финансовите инструменти

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Избор на мерките по ЕФМДР, които да бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти

Мярка по ЕФМДР [изберете от предварително определените от Комисията мерки от списъка в падащото меню]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Ориентировъчен размер на сумите, предвидени за използване чрез финансовите инструменти

Общо средства по ЕФМДР за периода 2014—2020 г., в евро

<14.3 type="N" input="M">

Приложения към програмата

Списък на партньорите, с които са проведени консултации

Доклад за предварителна оценка, с резюме

Доклад за стратегическата оценка на околната среда

Кратко описание на системата за управление и контрол (краткото описание следва да съдържа и обяснение относно прилагането на принципа на разделяне на функциите и постигането на функционална независимост)

План за компенсации за най-отдалечените региони

Карти, на които са показани размерът и местонахождението на секторите на рибарството и обектите за производство на аквакултури, както и разположението на основните рибарски пристанища и на защитени зони (интегрирано управление на крайбрежната зона (ICZM), защитените морски зони, „Натура 2000“).


(1)  Легенда за характеристиките на полетата:

 

вид (type): N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър

 

входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

 

„maxlength“ = максимален брой символи, включително интервали — „максимална дължина“.

(2)  Приложимо за приоритет номер 2 на Съюза.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Показателите за изпълнението се определят от избора на мерките, но подгрупата от показатели за изпълнението, използвани в рамката на изпълнението, следва да бъде обоснована.

(5)  Основен разпределен размер на средства от ЕФМДР = общо финансиране от ЕС минус резерва за изпълнение.

(6)  Националното участие се разпределя пропорционално между основния разпределен размер и резерва за изпълнение.

(7)  Член 5 е описан в ОП, раздел 1, като „Подготовка на ОП и привличане на партньори“

(8)  За някои мерки държавата членка може да промени предложения процент от 0 % на 40 %, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА КОМПЕНСАЦИИ

1.   Определяне на допустими продукти от риболов и аквакултури, или на категории продукти  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Категории  (2)

Търговско обозначение

Научно наименование

Код по ФАО

Представяне  (3)

Код по КН

Количество  (4)

1.

Ракообразни

Червена скарида

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

замразени

 

X тона/годишно

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Идентификация на операторите  (5)

#

(1)

(2)

Оператори или техните сдружения

Категории продукти или продукти

(в съответствие с колона (1) или (2) от таблица 1)

1.

Рибари

Ракообразни (ако е по категории)/ червена скарида (ако е по продукт)

2.

Рибовъди

 

 

3.   Ниво на компенсация за допълнителни разходи, изчислени по продукти или категории продукти

Продукт или категория продукти  (6)

Категория и разходни единици

Средни разходи (7)/година

Обосновка на допълнителните разходи

Разходи, извършени от оператор в най-отдалечен регион

Разходи, извършени от оператор в континенталната част на територията на държавата членка

Допълнителни разходи (8) (максимално ниво на компенсация)

 

а

б

в = б – а

 

Категория 1-А: Производствени разходи за рибни продукти

Гориво

 

 

 

 

Смазочно масло

 

 

 

 

Интензивно износващи се лесно заменяеми части

 

 

 

 

Поддръжка

(вкл. креноване)

 

 

 

 

Риболовно и навигационно оборудване, оборудване за безопасност

 

 

 

 

Примамки

 

 

 

 

Лед за охлаждане на риба

 

 

 

 

Такси за ползване на пристанищна инфраструктура

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Разходи, свързани с мерките за предлагане на пазара по член 68 от ЕФМДР

 

 

 

 

Снабдяване с храни (за екипажа)

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) за категория 1А

 

 

 

 

Категория 1-Б: Производствени разходи за продукти от аквакултури

Млади екземпляри

 

 

 

 

Фуражи (закупуване и съхранение)

 

 

 

 

Енергия и кислород

 

 

 

 

Поддръжка (вкл. фитосанитарни мерки)

 

 

 

 

Дребни и резервни части

 

 

 

 

Такси за ползване на пристанищна инфраструктура

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Разходи, свързани с мерките за предлагане на пазара по член 68 от ЕФМДР

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер  (8) на допълнителните разходи за категория 1Б

 

 

 

 

Категория 2: Разходи за преработка

Суровина

 

 

 

 

Третиране на отпадъците

 

 

 

 

Сортиране и неутрализиране на токсични или отровни видове

 

 

 

 

Енергия

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Разходи, свързани с инвестиции, посочени в член 69 от ЕФМДР

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Пакетиране и опаковане

 

 

 

 

Охлаждане и дълбоко замразяване

 

 

 

 

Разходи, свързани със съответните мерки по член 69 от ЕФМДР

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) за категория 2

 

 

 

 

Категория 3: Разходи за маркетинг

Опаковане (вкл. лед за охлаждане на пресни продукти)

 

 

 

 

Физическо транспортиране (сухопътен, морски и въздушен транспорт), вкл. всякакви застрахователни разходи и митническо оформяне

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Финансови услуги, свързани с времето за доставка

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) за категория 3

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) : сума на допълнителните разходи от колона в

 

 

 

 

Общ размер на други форми публични интервенции, които оказват въздействие върху равнището на допълнителните разход  (9)

 

 

 

 

Общо ниво на компенсация (общи допълнителни разходи + обща публична интервенция)

 

 

 

 

Допълнителна информация

В случай че нивото на компенсация е по-ниско от допълнителните разходи, се предоставя обяснение относно обосновката за определението на даденото ниво на компенсация

 

4.   Определяне на компетентните органи

 

Наименование на институцията

Управляващ орган

Наименование на институцията, посочена в точка 11.1 „Определяне на органите и междинните звена“

5.   Допълнително финансиране за изпълнението на плана за компенсации (държавна помощ)

Информация, която следва да бъде предоставена за всяка предвидена схема/помощ ad hoc

Регион

Име на региона/регионите (NUTS)  (10)

Предоставящ помощта орган

Наименование

Пощенски адрес

Адрес в интернет

Наименование на мярката за помощ

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Електронна препратка към пълния текст на мярката за помощ

Вид на мярката

Схема

 

Помощ ad hoc

Име на бенефициера и групата (11), към която принадлежи

Изменение на съществуваща схема за помощ или помощ ad hoc

 

Референтен номер на помощта, даден от Комисията

Удължаване

Изменение

Продължителност (12)

Схема

от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг

Дата на предоставяне (13)

Помощ ad hoc

дд/мм/гггг

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички икономически сектори, допустими за получаване на помощ

 

Ограничена за някои сектори: моля, уточнете на ниво група по NACE (14)

Вид бенефициер

МСП

 

Големи предприятия

 

Бюджет

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата (15)

Национална парична единица… (цели суми)

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието (16)

Национална парична единица… (цели суми)

За гаранции (17)

Национална парична единица… (цели суми)

Инструмент на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Заем/възстановяеми аванси

Гаранция (при необходимост с позоваване на решението на Комисията (18))

Данъчно облекчение или освобождаване от данъци

Предоставяне на рисково финансиране

Други (моля, посочете)

Обосновка

Посочете основанието, поради което е била създадена държавна схема за помощ или е била предоставена помощ ad hoc вместо подпомагане в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР):

мярката не е обхваната от националната оперативна програма;

определяне на приоритети при разпределянето на средства в рамките на националната оперативна програма;

финансиране по ЕФМДР вече не е възможно;

друго (моля, посочете)


(1)  Категория продукти представлява съвкупност от продукти, които могат да бъдат предмет на общ подход за изчисляване на допълнителните разходи.

(2)  Незадължително, ако компенсацията се изчислява на ниво продукти.

(3)  Пресни, замразени, приготвени, консервирани.

(4)  В тонове живо тегло, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1224/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(5)  Съгласно член 70, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(6)  Таблицата следва да се изготви за всеки продукт или категория продукти.

(7)  Изчисляване въз основа на критериите, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № …/2014 на Комисията.

(8)  Допълнителните разходи следва да бъдат представени в евро за тон живо тегло, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1224/2009.

(9)  Съгласно член 71б от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(10)  NUTS — Обща класификация на териториалните единици за статистически цели. Обикновено регионът се посочва на ниво 2. Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(11)  За целите на правилата в областта на конкуренцията, определени в Договора, и за целите на настоящия регламент „предприятие“ е субект, който извършва стопанска дейност, независимо от неговия правен статут и начина на неговото финансиране. Съдът на Европейския съюз постанови, че субектите, които са под контрола (въз основа на правно основание или de facto) на един и същ субект, следва да се разглеждат като едно предприятие.

(12)  Срок, през който предоставящият орган може да се ангажира с предоставянето на помощта.

(13)  „Дата на предоставяне на помощта“ е датата, на която законовото право за получаване на помощта е предоставено на бенефициера съгласно приложимото национално законодателство.

(14)  NACE Rev. 2 — Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейския съюз. Обикновено секторът се посочва на ниво група.

(15)  Когато става дума за схема за подпомагане: посочва се общият годишен размер на планирания бюджет по схемата или прогнозираните данъчни загуби на година за всички инструменти на помощ, съдържащи се в схемата.

(16)  При предоставяне на помощ ad hoc: посочва се общият размер на помощта/данъчните загуби.

(17)  За гаранции се посочва (максималният) размер на обезпечените заеми.

(18)  Ако е уместно, позоваване на решението на Комисията за одобряване на методиката за изчисляване на брутния еквивалент на безвъзмездна помощ.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Прогноза за размера на средствата, за които държавата членка очаква да подаде искания за плащане за текущата финансова година и следващата финансова година

 

Участие на Съюза (в евро)

[текуща финансова година]

[следваща финансова година]

януари — октомври

ноември — декември

януари — декември

Оперативна програма (общ идентификационен код (ССI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Елементи, които следва да се съдържат в доклада за предварителна оценка

РАЗДЕЛ I: ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Предназначение и цели на предварителната оценка

2.

Описание на стъпките, предприети за извършване на предварителната оценка

3.

Взаимодействие между оценителя, който извършва предварителната оценка, управляващия орган и оценителя, извършващ стратегическата оценка на околната среда

РАЗДЕЛ II: ДОКЛАД ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА

1.   SWOT анализ и оценка на потребностите

2.   Стратегия и структура на оперативната програма

2.1

Принос към стратегията „Европа 2020“

2.2

Принос към изпълнението на общата политика в областта на рибарството

2.3

Съгласуваност с общата стратегическа рамка, споразумението за партньорство, специфичните за държавата препоръки и други свързани инструменти

2.4

Интервенционна логика на програмата

2.5

Предложени форми на подкрепа

2.6

Очакван принос на избраните мерки за постигане на целите

2.7

Съгласуваност на разпределените от бюджета средства с целите

2.8

Разпоредби относно ВОМР

2.9

Използване на техническа помощ

2.10

Уместност и съгласуваност на програмата

3.   Оценка на мерките, предприети за мониторинг на напредъка и резултатите от ОП

3.1

Количествени целеви стойности за показателите

3.2

Пригодност на етапните цели за рамката за изпълнението

3.3

Предложена система за мониторинг и оценка

3.4

План за оценка

4.   Оценка на планираните правила за изпълнение на ОП

4.1

Адекватност на човешките ресурси и администартивния капацитет за управлението

4.2

Намаляване на административната тежест

5.   Оценка на хоризонталните теми

5.1

Насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминацията

5.2

Насърчаване на устойчивото развитие


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 772/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2014 година

за определяне на правилата относно интензитета на публичната помощ спрямо общите допустими разходи за някои операции, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 95, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 95, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се определя общо правило относно интензитета на публичната помощ спрямо общите допустими разходи за дадена операция, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

(2)

В член 95, параграф 4 се предвижда чрез дерогация към интензитета на публичната помощ да се прилагат допълнителни процентни пунктове за специфични видове операции, предвидени в приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014. Същевременно, за да не се застраши устойчивостта на реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), с член 94, параграф 3, буква в) и член 69, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се ограничава подкрепата на ЕФМДР за някои видове операции чрез налагането на намалена ставка на съфинансиране. Тази логика присъства и в различните равнища на допълнителните процентни пунктове на интензитета на помощ, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014. В зависимост от това кои условия от приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014 са изпълнени, е възможно процентните пунктове на интензитета на публичната помощ да бъдат увеличени или намалени.

(3)

С оглед на това е необходимо да се гарантира, че натрупването на допълнителни процентни пунктове на интензитета на помощта при изпълнението на редица условия по приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на една операция не излага на риск целите на ОПОР и не води до свръхкомпенсация или прекомерно нарушаване на правилата на пазара в секторите на рибарството и аквакултурите.

(4)

Следователно, когато дадена операция изпълнява условията по приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014, т.е. позволява допълнително увеличение на процентните пунктове, държавите членки могат да прилагат увеличен интензитет на публичната помощ. Същевременно, ако са изпълнени две или повече условия по приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014 и съгласно всяко от тях са възможни няколко увеличения на процентните пунктове за една операция, възможното увеличение следва да бъде ограничено до най-голямото увеличение. В случай че са изпълнени две или повече условия по приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014 и съгласно всяко от тях се налагат намаления на процентните пунктове за една операция, възможното намаление следва да бъде ограничено до най-голямото намаление.

(5)

С оглед спазване на задължението за намаляване на процентните пунктове за някои видове дейности в приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014, в случай че за дадена операция могат да бъдат приложени едновременно няколко увеличения и намаления на процентните пунктове поради изпълнение на няколко условия по приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014, възможните увеличения следва да не бъдат взимани предвид и да бъде приложено само най-голямото намаление.

(6)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Специфичен интензитет на публичната помощ

При изпълнение на няколко условия по приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014 за една операция се прилагат различните допълнителни процентни увеличения и намаления на интензитета на публичната помощ, предвидени в същото приложение, както следва:

а)

ако са приложими няколко увеличения в процентните пунктове съгласно приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014, може да се прилага само най-голямото от тези увеличения;

б)

ако са приложими няколко намаления в процентните пунктове съгласно приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014, се прилага само най-голямото от тези намаления;

в)

ако една операция може да се възползва от едно или няколко допълнителни увеличения на процентните пунктове и същевременно е приложимо едно или няколко от намаленията на процентните пунктове по приложение I към Регламент (ЕС) № 508/2014, се прилага само най-голямото намаление.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 773/2014 НА КОМИСИЯТА

от 15 юли 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/51


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 774/2014 НА КОМИСИЯТА

от 15 юли 2014 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 юли 2014 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията (2) се предвижда, че вносното мито за продукти с кодове по КН 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [мека (обикновена) пшеница за посев], ex 1001 99 00 [висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят за продуктите в посочения параграф представителни цени CIF за внос.

(3)

Съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената при внос, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито за продуктите по член 1, параграф 1 от посочения регламент, е средната от ежедневните представителни цени CIF за внос, определени по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 юли 2014 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 юли 2014 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010, приложими от 16 юли 2014 г.

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда, за посев

0,00

1001 19 00

ПШЕНИЦА твърда, висококачествена, различна от тази за посев

0,00

със средно качество, различна от тази за посев

0,00

с ниско качество, различна от тази за посев

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека, висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

РЪЖ, за посев

5,32

1002 90 00

РЪЖ, различна от тази за посев

5,32

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

5,32

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

5,32

1007 10 90

СОРГО на зърна, различно от хибриди за посев

5,32

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от това за посев

5,32


(1)  Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010 вносителят може да ползва намаление на митата с:

3 EUR на тон, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR на тон, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR на тон, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Борса

Минеаполис

Чикаго

Котировка

 

 

Премия за Залива

 

Премия за Големите езера

 

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам

11,87 EUR/тон

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам

46,07 EUR/тон


(1)  Включена е положителна премия от 14 EUR/t [член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010].


РЕШЕНИЯ

16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/54


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юли 2014 година

за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от Унгария

(2014/462/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (1), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид списъците с кандидати, представени на Съвета от правителствата на държавите членки и от организациите на работодателите и организациите на работниците,

като има предвид, че:

(1)

С решението си от 2 декември 2013 г. (2) Съветът назначи членовете и заместник-членовете на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода от 1 декември 2013 г. до 30 ноември 2016 г., с изключение на някои членове.

(2)

Правителството на Унгария представи кандидатури за две незаети места,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За член и за заместник-член на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за периода до 30 ноември 2016 г. се назначават:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Член

Заместник-член

Унгария

г-жа Katalin KISSNÉ BENCZE

г-жа Mariann GÉHER

Член 2

Съветът ще назначи членовете и заместник-членовете, чиито кандидатури все още не са представени, на по-късна дата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN


(1)  ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 358, 7.12.2013 г., стр. 5.


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/55


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2014 година

за разрешаване на пускането на пазара на масло от микроводорасли Schizochytrium sp. като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 2003/427/ЕО и 2009/778/ЕО

(нотифицирано под номер С(2014) 4670)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2014/463/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/427/ЕО на Комисията (2) е установена спецификацията на масло от микроводорасли Schizochytrium sp. и е разрешено пускането му на пазара в някои храни при определени максимални количества на употреба. С Решение 2009/778/ЕО на Комисията (3) за първи път се разширява употребата на масло от микроводорасли Schizochytrium sp.

(2)

На 16 януари 2013 г. дружеството DSM Nutritional Products отправи искане към компетентните органи на Обединеното кралство за разширяване на употребата на масло от микроводорасли Schizochytrium sp. като нова хранителна съставка. Дружеството Martek Biosciences, което е адресат на предишните решения, е придобито от DSM Nutritional Products по силата на договор от 30 юни 2012 г.

(3)

На 29 април 2013 г. компетентният орган на Обединеното кралство за оценка на храните издаде доклада си за първоначална оценка. В посочения доклад органът стигна до заключението, че разширяването на употребата на въпросното масло от водорасли отговаря на критериите за нови храни, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(4)

На 9 юли 2013 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка на другите държави членки.

(5)

В 60-дневния срок, предвиден в член 6, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха представени обосновани възражения. По-специално бяха повдигнати възражения относно повишените нива на прием на докозахексаенова киселина (DHA). В съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97 следва да се вземе решение за изпълнение на Комисията, в което се вземат предвид повдигнатите възражения. Впоследствие заявителят промени искането, отнасящо се до максималното количество DHA в хранителните добавки. Тази промяна и допълнителните обяснения от заявителя намалиха опасенията до степен, която удовлетворява държавите членки и Комисията.

(6)

С Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят изискванията относно добавките към храни. С Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5) се определят изискванията относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните. С Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) се определят изискванията относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба. С Директива 96/8/ЕО на Комисията (7) се определят изискванията относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло. Употребата на масло от микроводорасли Schizochytrium sp. следва да бъде разрешена, без да се засягат изискванията на посочените актове.

(7)

От съображения за правна яснота решения 2003/427/ЕО и 2009/778/ЕО следва да бъдат отменени и заменени с настоящото решение.

(8)

Нотификациите, подадени до Комисията в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 258/97, за пускане на пазара на съставка, която е до голяма степен еквивалентна на масло от водорасли, разрешено с решения 2003/427/ЕО и 2009/778/ЕО, остават валидни.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Маслото от микроводорасли Schizochytrium sp., посочено в приложение I, може да бъде пуснато на пазара в Съюза като нова хранителна съставка за посочените видове употреба и при максималните количества, определени в приложение II, без да се засягат разпоредбите на Директива 2002/46/ЕО, Регламент (ЕО) № 1925/2006, Директива 2009/39/ЕО и Директива 96/8/ЕО.

Член 2

Наименованието на разрешеното с настоящото решение масло от микроводорасли Schizochytrium sp., което да се посочва върху етикета на съдържащите го храни, е „масло от микроводорасли Schizochytrium sp.“

Член 3

С настоящото решение се отменят решения 2003/427/ЕО и 2009/778/ЕО.

Член 4

Адресат на настоящото решение е DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  Решение 2003/427/ЕО на Комисията от 5 юни 2003 г. за разрешаване на пускането на пазара на богато на DHA (докозахексаенова киселина) масло от микроводорасли Schizochytrium sp. като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 144, 12.6.2003 г., стр. 13).

(3)  Решение 2009/778/ЕО на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно разширяване на употребата на масло от водорасли, получено от микроводорасли Schizochytrium sp., като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 278, 23.10.2009 г., стр. 56).

(4)  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).

(5)  Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26).

(6)  Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21).

(7)  Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (ОВ L 55, 6.3.1996 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАСЛО ОТ МИКРОВОДОРАСЛИ SCHIZOCHYTRIUM SP.

Изпитване

Спецификация

Киселинност

Не повече от 0,5 mg KOH/g

Пероксидно число (ПЧ)

Не повече от 5,0 meq/kg масло

Влага и летливи вещества

Не повече от 0,05 %

Неосапуняеми вещества

Не повече от 4,5 %

Трансмастни киселини

Не повече от 1,0 %

Съдържание на DHA

Не по-малко от 32,0 %


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАЗРЕШЕНИ ВИДОВЕ УПОТРЕБА НА МАСЛО ОТ МИКРОВОДОРАСЛИ SCHIZOCHYTRIUM SP.

Категория храна

Максимално количество на употреба на DHA

Млечни продукти, с изключение на напитки на млечна основа

200 mg/100 g или 600 mg/100 g за продукти от сирене

Млечни аналози, с изключение на напитки

200 mg/100 g или 600 mg/100 g за продукти от типа на сиренето

Мазнини за мазане и сосове

600 mg/100 g

Зърнени закуски

500 mg/100 g

Хранителни добавки

250 mg дневен прием на DHA за общото население съгласно препоръката на производителя

450 mg дневен прием на DHA за бременни и кърмачки съгласно препоръката на производителя

Храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло, посочени в Директива 96/8/ЕО

250 mg на порция, заместваща едно хранене

Други храни, предназначени за специфична хранителна употреба съгласно определението в Директива 2009/39/ЕО, с изключение на храните за кърмачета и преходните храни

200 mg/100g

Диетични храни за специални медицински цели

В съответствие със специалните хранителни изисквания на лицата, за които са предназначени продуктите

Хлебни изделия (хляб и хлебчета), сладки бисквити

200 mg/100g

Зърнени блокчета

500 mg/100g

Мазнини за готвене

360 mg/100g

Безалкохолни напитки (включително аналози на млечни напитки и напитки на млечна основа)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/59


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 юли 2014 година

за определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство

(2014/464/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

след консултация с Комитета на Европейския фонд за морско дело и рибарство,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се определят приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол, за да се даде възможност на държавите членки да изготвят оперативните програми за мерките, финансирани в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014.

(2)

При предоставянето на подкрепа от страна на Съюза следва да се даде приоритет на най-ефективните действия с цел да се подобри ефикасността на дейностите за контрол, като се вземат предвид постигнатите от държавите членки резултати при прилагането на регламенти (ЕО) № 1005/2008 (2) и (ЕО) № 1224/2009 (3) на Съвета.

(3)

Приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол следва да включват:

осъществяване на създадените съгласно член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 планове за действие с оглед отстраняването на нередности в системата за контрол на дадена държава членка;

предприемане на специфични действия за спазване на определени предварителни условия, установени в приложение IV към Регламент (ЕС) № 508/2014 съгласно предвиденото в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4). Съгласно член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 когато приложимите предварителни условия не са спазени, програмата включва описание на действията, които трябва да бъдат предприети, включително подлежащите на финансиране мерки;

въвеждане на системи за валидиране на данни съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и по-специално осъществяване на проекти, насочени към установяване на оперативна съвместимост между съответните системи на държавите членки, тъй като наличието на цялостна и надеждна система за докладване на улова и риболовното усилие е от решаващо значение за управлението на рибните ресурси на Съюза;

изпълнение и контрол на задължението за разтоварване на сушата на целия улов съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5). Това ново задължение представлява изключително важно допълнение към новата обща политика в областта на рибарството, тъй като целта на въвеждането му е да се подпомогне устойчивата експлоатация на рибните запаси. Във връзка с него ще е необходимо адаптиране на системите за контрол на държавите членки, което ще доведе до допълнителни разходи;

изпълнение и контрол на схемата за сертифициране на улова по отношение на вноса и износа на рибни продукти съгласно глава III от Регламент (ЕО) № 1005/2008. Прилагането на схемата за сертифициране на улова е от решаващо значение в борбата срещу ННН риболов;

ефективни действия за изпълнение по отношение на ограниченията на капацитета на риболовния флот. С цел да се осигури баланс между възможностите за риболов и риболовния капацитет, е необходимо държавите членки да гарантират спазването на ограниченията на капацитета и да осъществяват проекти за сертифициране, проверка и измерване на мощността на двигателите, за които се изисква финансиране;

прилагане на специални програми за контрол и инспекции или координиране на контрола по отношение на риболовна дейност или зона, която не е обхваната от тези специални програми, съгласно член 95, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 15 от Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета (6). Тези действия подпомагат развитието на култура на спазване на изискванията, укрепването на сътрудничеството между държавите членки и установяването на полезно взаимодействие между различните инструменти за контрол;

изпълнение и контрол на изискванията за проследимост, посочени в член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 67, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (7). В член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се съдържа изискване всички партиди рибни продукти и продукти от аквакултури да са проследими на всички етапи на производството, преработката и разпространението — от улова или събирането до продажбата на дребно. В член 67, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 се изисква операторите да поставят информацията за рибните продукти и продуктите от аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, чрез идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство или маркираща система; от 1 януари 2013 г. това изискване се прилага за рибните продукти, които са включени в многогодишен план, а от 1 януари 2015 г. — за другите рибни продукти и продукти от аквакултури. Изпълнението и контролът на изискванията за проследимост следва да бъдат приоритет на Съюза. Прилагането на системата за проследимост е в основата на политиката за контрол в областта на рибарството, като целта е да се осигури прозрачност на произхода на рибните продукти.

(4)

Приоритетите на Съюза следва да се прилагат по гъвкав начин в зависимост от силните и слабите страни на политиката за изпълнение и контрол във всяка държава членка. Ако дадена държава членка вече е предприела мерки по отношение на определени приоритети, тя следва по принцип да предприеме мерки по отношение на други приоритети.

(5)

В съответствие с член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и с оглед на приспособяването им към променящите се потребности от упражняване на контрол приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол могат да се изменят на всеки две години чрез актове за изпълнение.

(6)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящото решение мерки, то следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол съгласно член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 са следните:

а)

осъществяване на приетите съгласно член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 планове за действие с оглед отстраняването на нередности в системата за контрол на дадена държава членка;

б)

предприемане на действията, определени съгласно член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, с цел да се осигури административен капацитет за прилагането на система на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение съгласно приложение IV към Регламент (ЕС) № 508/2014;

в)

въвеждане на системи за валидиране на данни съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и по-специално осъществяване на проекти, в рамките на които се използват общи стандартни формати или се засилва оперативната съвместимост между системите на държавите членки;

г)

контрол и изпълнение на задължението за разтоварване на сушата на целия улов съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително промени в системите за контрол на държавите членки, свързани със спазването на това задължение;

д)

контрол и изпълнение на схемата за сертифициране на улова, предвидена в глава III от Регламент (ЕО) № 1005/2008;

е)

осъществяване на проекти за сертифициране, проверка и измерване на мощността на двигателите;

ж)

прилагане на специалните програми за контрол и инспекции, приети съгласно член 95, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

з)

координиране на контрола в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 768/2005;

и)

контрол и изпълнение на изискванията за проследимост, включително системите за етикетиране, с цел да се осигури надеждна информация за потребителите съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 67, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(5)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(6)  Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).