ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
2 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст)

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 730/2014 на Комисията от 1 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/85/ЕС на Комисията от 1 юли 2014 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства ( 1 )

10

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 704/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 211/2013 относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове ( ОВ L 186, 26.6.2014 г. )

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 729/2014 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2014 година

относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

(преработен текст)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (1) е бил неколкократно и съществено изменян (2). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Съгласно член 128, параграф 2 от Договора държавите членки имат право да емитират евромонети след като получат одобрение от Европейската централна банка (ЕЦБ) за обема на емисията. Съветът, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент и ЕЦБ, може да приеме мерки за хармонизиране на купюрния строеж и техническите спецификации за всички разменни монети, до необходимата степен, която да позволи плавното им обращение в рамките на Съюза.

(3)

Евробанкнотите са в купюри от 5 до 500 евро. Купюрите на банкнотите и на монетите ще дадат възможност плащанията в брой на сумите, в евро и в евроцентове, да бъдат улеснени.

(4)

Eдинната монетна система на Съюза следва да засили общественото доверие и да наложи технически нововъведения, които осигуряват, че тя е защитена, надеждна и ефикасна система.

(5)

Приемането на системата от обществото е една от основните цели на монетната система на Съюза. Общественото доверие в системата зависи от физическите характеристики на евромонетите, които следва да бъдат колкото е възможно най-лесно използваеми.

(6)

Бяха проведени консултации с асоциации на потребителите, Европейския съюз на слепите и с представители от производители на автомати за продажба на дребни стоки, за да се вземат предвид специфичните изисквания на важни категории потребители на монети. За да бъде гарантиран плавният преход към еврото и да се улесни приемането на новата монетна система от потребителите, лесното различаване на монетите по техните визуални и осезаеми характеристики беше необходимо да бъде гарантирано.

(7)

Евромонетите са много по-лесно различавани и е по-лесно да се свикне с тях, поради връзка между техния диаметър и номиналната им стойност.

(8)

Налагат се определени специални защитни елементи с цел да се намалят възможностите за измама с монетите с номинал от 1 и 2 евро, имайки предвид тяхната висока стойност. Монетите, които са направени от три слоя и комбинацията от два различни цвята в монетата, се считат за монети с най-ефикасния наличен защитен елемент.

(9)

Директива 94/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) ограничава използването на никел в определени продукти поради това, че при определени условия никелът би могъл да причини алергии. Монетите не са обхванати от тази директива. По съображения за обществено здраве е желателно да се намали съдържанието на никел в монетите.

(10)

Отсичането на монетите с една обща европейска и с една отличителна национална страна е подходящо изразяване на идеята за Европейския паричен съюз между държавите членки. Върху общата европейска страна на евромонетите са посочени както наименованието на единната парична единица, така и номиналът на монетата. Върху националната страна не се повтаря нито наименованието на единната парична единица, нито номиналът на монетата.

(11)

На националната страна на монетата следва ясно да се обозначава името на емитиращата държава членка, за да могат заинтересованите потребители на монети лесно да разпознават емитиращата държава членка.

(12)

Гуртът на евромонетите следва да е част от националната страна и следва да не повтаря номинала, с изключение на монетите с номинал от 2 евро, и при условие че се използва единствено цифрата 2 или думата „евро“ на съответната азбука, или и двете.

(13)

Изображенията върху националната страна на монетите се определят от всяка държава членка, чиято парична единица е еврото и следва да отчитат факта, че евромонетите циркулират в цялата еврозона, а не само в издаващата държава членка. С оглед гарантиране на бързо разпознаване на националната страна на монетите като евромонети, изображението следва да е изцяло обградено от дванадесетте звезди на знамето на Съюза.

(14)

За улесненото разпознаване на монетите в обращение и за осигуряване на съответна приемственост в отсичането държавите членки следва да имат правото да променят изображенията върху националните страни на разменните монети в обращение само веднъж на петнадесет години, освен ако настъпи промяна в посочения върху монетите държавен глава. Това обаче не следва да засяга промените, необходими, за да се предотврати фалшифицирането на паричната единица. Решенията за промени в изображението на общата европейска страна на монетите в обращение следва да се вземат от Съвета, като право на глас имат само държавите членки, чиято парична единица е еврото.

(15)

Отделните държави членки следва да имат право да емитират възпоменателни монети, посветени на теми с голяма значимост на национално или европейско равнище, докато възпоменателните монети, едновременно емитирани от всички държави членки, чиято парична единица е еврото, следва да са посветени единствено на събития с най-висока европейска значимост. Монетата с номинал от 2 евро e най-подходяща за тази цел основно поради големия диаметър на монетата и нейните технически характеристики, осигуряващи необходимата защита срещу фалшифициране.

(16)

Като се има предвид, че евромонетите циркулират в цялата еврозона, и с цел да се предотврати използването на неподходящи изображения, емитиращите държави членки следва да се информират взаимно, както и да информират Комисията за новите проекти за националната страна на евромонетите в достатъчен срок преди планираната дата на емисията. Комисията следва да провери съответствието на изображенията с техническите изисквания на настоящия регламент. Представянето на проекти за изображения на Комисията следва да се осъществява в достатъчен срок преди планираната дата на емисията, за да може емитиращите държави членки да променят изображението при необходимост.

(17)

Освен това следва да се определят еднакви условия за одобряване на изображенията на националните страни на евромонетите, за да се избегне изборът на изображения, които в някои държави членки биха могли да се считат за неподходящи. Предвид факта, че компетентността по един толкова чувствителен въпрос като изображението на националната страна на евромонетите принадлежи на емитиращите държави членки, изпълнителните правомощия следва да бъдат предоставени на Съвета. Решенията за изпълнение, взети на тази основа от Съвета, са тясно свързани с актовете, приети от Съвета въз основа на член 128, параграф 2 от Договора. Следователно спирането на правото на глас на членовете на Съвета, представляващи държави членки, чиято парична единица не е еврото, при приемането от Съвета на тези решения, следва да се прилага съгласно член 139, параграф 4 от Договора. Процедурата следва да позволява на емитиращите държави членки да променят своевременно своите изображения при необходимост,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Серията на евромонетите включва осем купюрни строежа от 1 цент до 2 евро, които отговарят на техническите спецификации, посочени в приложение I.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„монети в обращение“ означава евромонети, предназначени за обращение, чиито купюрен строеж и технически спецификации са определени в член 1;

2)

„разменни монети“ означава монети в обращение, с изключение на възпоменателните монети;

3)

„възпоменателни монети“ означава монети в обращение, посветени на конкретна тема, както е посочено в член 9.

Член 3

Монетите в обращение имат обща европейска страна и отличителна национална страна.

Член 4

1.   Националната страна на монетите в обращение не посочва, отчасти или изцяло, номинала на монетата. Тя не повтаря наименованието на единната парична единица или на нейното деление, освен ако обозначението е продиктувано от използването на различна азбука.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 върху гурта на монетата с номинал от 2 евро може да се обозначи номиналът, при условие че се използва единствено цифрата „2“ или думата „евро“ на съответната азбука, или и двете.

Член 5

Националната страна на всички купюри на монетите в обращение носи обозначение на емитиращата държава членка — името на държавата членка или негово съкращение.

Член 6

1.   Върху националната страна на монетите в обращение е изобразен кръг от 12 звезди, който обгражда изцяло националното изображение, включително годината и обозначението на името на емитиращата държава членка. Това не пречи някои елементи на изображението да са вписани в кръга от звезди, при условие че всички звезди се виждат ясно и изцяло. Дванадесетте звезди се изобразяват както върху знамето на Съюза.

2.   Изображенията върху националната страна на монетите в обращение се избират, като се взема предвид фактът, че евромонетите са в обращение във всички държави членки, чиято парична единица е еврото.

Член 7

1.   Промените в изображенията върху националните страни на разменните монети могат да се правят само веднъж на петнадесет години, без да се засягат промените, необходими, за да се предотврати фалшифициране на паричната единица.

2.   Без да се засяга параграф 1, промени в изображенията върху националните страни на разменните монети могат да се правят при промяна на посочения върху тях държавен глава. Въпреки това временното овакантяване на поста държавен глава или преходното му заемане не дава никакво допълнително право за такава промяна.

Член 8

Емитиращите държави членки актуализират своите национални страни на разменните монети, за да ги приведат в пълно съответствие с настоящия регламент до 20 юни 2062 г.

Член 9

1.   Възпоменателните монети имат национално изображение, различно от това на разменните монети, и са посветени единствено на теми с голяма значимост на национално или европейско равнище. Възпоменателните монети, емитирани едновременно от всички държави членки, чиято парична единица е еврото, са посветени единствено на теми с най-висока европейска значимост и тяхното изображение не засяга евентуалните конституционни изисквания на тези държави членки.

2.   Гуртът на възпоменателните монети е същият, както на разменните монети.

3.   Възпоменателните монети могат да имат единствено номинал от 2 евро.

Член 10

1.   Преди формалното одобряване на изображенията държавите членки се информират взаимно относно проектите за изображения на новите национални страни на монетите в обращение, включително за гуртовете им, и във връзка с възпоменателните монети — относно прогнозирания обем на емисията.

2.   Правомощията за одобряване на изображенията за новите или променени национални страни на монетите в обращение се възлагат на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство в съответствие с процедурата, изложена в параграфи 3—7.

При вземането на решенията, посочени в настоящия член, в гласуването не участват държавите членки, чиято парична единица не е еврото.

3.   За целите на параграф 1 новите проекти за изображения на монети в обращение се изпращат от емитиращата държава членка на Съвета, на Комисията и на другите държави членки, чиято парична единица е еврото, по принцип най-малко три месеца преди планираната дата на емисията.

4.   В рамките на седем дни след изпращането, посочено в параграф 3, всяка държава членка, чиято парична единици е еврото, в адресирано до Съвета и Комисията обосновано становище може да повдигне възражение срещу проекта за изображение, предложен от емитиращата държава членка, ако има вероятност този проект за изображение да предизвика неблагоприятни реакции сред нейните граждани.

5.   Ако Комисията счете, че проектът за изображение не зачита установените с настоящия регламент технически изисквания, в рамките на седем дни след изпращането, посочено в параграф 3, тя представя на Съвета отрицателна оценка.

6.   Ако в рамките на сроковете, посочени съответно в параграфи 4 и 5, на Съвета не е представено обосновано становище или отрицателна оценка, решението за одобрение на изображението се счита за прието от Съвета в деня след изтичането на срока, посочен в параграф 5.

7.   Във всички останали случаи Съветът незабавно взема решение относно одобряването на проекта за изображение, освен ако в рамките на седем дни след изпращането на обосновано становище или на отрицателна оценка емитиращата държава членка оттегли изпратения проект и информира Съвета за намерението си да представи нов проект за изображение.

8.   Цялата необходима информация относно новите национални изображения на монетите в обращение се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Членове 4, 5 и 6, както и член 9, параграф 2:

а)

не се прилагат спрямо монети в обращение, емитирани или произведени преди 19 юни 2012 г.;

б)

не се прилагат за преходен период, завършващ на 20 юни 2062 г., спрямо законно използвани изображения върху монетите в обращение на 19 юни 2012 г.

Монетите в обращение, емитирани или произведени през преходния период, могат да останат законно платежно средство за неограничено време.

Член 12

Регламент (ЕО) № 975/98 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6.

(2)  Вж. приложение II.

(3)  Директива 94/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. за изменение за дванадесети път на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускане на пазара и употреба на някои опасни вещества и препарати (ОВ L 188, 22.7.1994 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации, посочени в член 1

Номинална стойност (евро)

Диаметър в мм

Дебелина в мм

Тегло в гр

Форма

Цвят

Състав

Гурт

2

25,75

2,20

8,5

Кръгла

Пръстен: бял

Мед-никел

(Cu75Ni25)

Гравиран с вдлъбнати набити надписи

Кръг: жълт

Три пласта:

месинг/никел/месинг

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Кръгла

Пръстен: жълт

Месинг

(CuZn20Ni5)

С поредица от гладки и рифеловани сектори

Кръг: бял

Три пласта:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Кръгла

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Оформен релеф с фини фестони

0,20

22,25

2,14

5,7

Форма „Испанско цвете“

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Гладък

0,10

19,75

1,93

4,1

Кръгла

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Оформен релеф с фини фестони

0,05

21,25

1,67

3,9

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък

0,02

18,75

1,67

3

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък с жлеб

0,01

16,25

1,67

2,3

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета

(ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6)

Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета

(ОВ L 52, 27.2.1999 г., стр. 2)

Регламент (ЕС) № 566/2012 на Съвета

(ОВ L 169, 29.6.2012 г., стр. 8)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 975/98

Настоящият регламент

Член 1, уводни думи

Член 1

Член 1а

Член 2

Член 1б

Член 3

Член 1в

Член 4

Член 1г

Член 5

Член 1д

Член 6

Член 1е

Член 7

Член 1ж

Член 8

Член 1з

Член 9

Член 1и

Член 10

Член 1й, уводни думи, буква а) и първото изречение от буква б)

Член 11, първа алинея

Член 1й, второто изречение от буква б)

Член 11, втора алинея

Член 12

Член 2

Член 13

Член 1, таблица

Приложение I

Приложение II

Приложение III


2.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 730/2014 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

2.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/10


ДИРЕКТИВА 2014/85/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2014 година

за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (1), и по-специално член 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Съюза са осъществени значителни подобрения по отношение на безопасността в тунелите, включително по силата на Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). С цел да се гарантира в пълна степен ефективността на тези подобрения е необходимо да се гарантира, че водачите познават и разбират принципите на безопасното шофиране в тунели, както и че могат да ги прилагат в поведението си по време на движение по пътищата. Поради това изискванията на Директива 91/439/ЕИО на Съвета (3) относно изпитите по теория и шофиране бяха съответно изменени с Директива 2008/65/ЕО на Комисията (4) и следва да бъдат изменени и в преработения вариант на Директива 2006/126/ЕО.

(2)

След приемането на Директива 2006/126/ЕО е отбелязан напредък в научните познания относно здравословните проблеми, които засягат годността за управление на превозно средство, особено по отношение на оценката на произтичащите от тях рискове за пътната безопасност и на ефективността на мерките за предотвратяване на тези рискове. Редица отскоро достъпни проучвания и изследвания потвърждават, че синдромът на обструктивна сънна апнея е един от основните рискови фактори за пътнотранспортни произшествия. Поради това този здравословен проблем не следва да се пренебрегва повече в контекста на законодателството на Съюза относно свидетелствата за управление на превозни средства.

(3)

Поради това Директива 2006/126/ЕО следва да бъде съответно изменена, за да се адаптира приложение III към научно-техническия напредък.

(4)

В приложение II към Директива 2006/126/ЕО са установени някои технически грешки при публикуването след изменението ѝ с Директива 2012/36/ЕС на Комисията (5). Те следва да бъдат поправени.

(5)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (6) държавите членки се ангажираха в случаите, когато това е оправдано, да прилагат към уведомлението за мерките си за транспониране един или повече документи, поясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответните части от националните инструменти за транспониране.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по свидетелствата за управление на превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II и III към Директива 2006/126/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 31 декември 2015 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2014 година.

За Комисията

от името на председателя,

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.

(2)  Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39).

(3)  Директива 91/439/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Директива 2008/65/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 г. за изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства (ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 36).

(5)  Директива 2012/36/ЕС на Комисията от 19 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства (ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 54).

(6)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение II към Директива 2006/126/ЕО се изменя, както следва:

а)

точка 2.1.3 се заменя със следното:

„2.1.3

Пътят:

най-важните принципи относно спазването на безопасна дистанция между превозните средства, спирачния път и поведението върху пътя при различни атмосферни и пътни условия,

рискови за шофирането фактори, свързани с различни пътни условия, по-специално когато те се променят при промяна на времето или при смяната на деня и нощта,

характеристики на различни видове пътища и съответните нормативни изисквания,

безопасно управление при преминаване през тунели,“;

б)

точка 5.1.3 се заменя със следното:

„5.1.3.

Специални разпоредби, отнасящи се за превозни средства от категории C, CE, D и DE

Държавите членки могат да решат, че ограничението до превозни средства с автоматична предавка не се вписва в свидетелството за управление за превозно средство от категория C, CE, D или DE, посочено в точка 5.1.2, когато кандидатът вече притежава свидетелство за управление, получено на превозно средство с ръчна предавка от поне една от следните категории: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 и D1E и е извършил дейностите, описани в точка 8.4, по време на изпита за проверка на умения и поведение.“;

в)

точка 6.3.8 се заменя със следното:

„6.3.8.

Специални характеристики на пътя (ако има): кръстовища с кръгово движение; жп прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; шофиране нагоре/надолу по дълги наклони; тунели;“

г)

точка 7.4.8 се заменя със следното:

„7.4.8.

Специални характеристики на пътя (ако има): кръстовища с кръгово движение; жп прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; шофиране нагоре/надолу по дълги наклони; тунели;“

д)

точка 8.3.8 се заменя със следното:

„8.3.8.

Специални характеристики на пътя (ако има): кръстовища с кръгово движение; жп прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; шофиране нагоре/надолу по дълги наклони; тунели;“.

2.

Раздел 11 („НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“) от приложение III към Директива 2006/126/ЕО се заменя със следното:

„НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ

НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

11.1.

Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, страдащи от сериозно неврологично заболяване, освен ако молбата е подкрепена от квалифицирано медицинско заключение.

Неврологични нарушения, свързани със заболявания или хирургическа намеса, засягащи централната или периферната нервна система, които водят до сетивни или двигателни дефицити и засягат равновесието и координацията, трябва да бъдат внимателно отчетени от гледна точка на функционалните им последствия и опасността от прогресиране. В такива случаи свидетелството може да бъде издадено или подновено, при условие че се извършват периодични оценки при наличие на опасност от влошаване.

СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ

11.2.

В следващите параграфи: леката форма на синдрома на обструктивна сънна апнея съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) — между 15 и 29, а острата форма на синдрома на обструктивна сънна апнея съответства на аптеично-хипопнеичен индекс от 30 и повече, като и двете форми се свързват с прекомерна сънливост през деня.

11.3.

Кандидатите или водачите, за които има съмнения за лека или остра форма на синдрома на обструктивна сънна апнея, се насочват към квалифицирана медицинска помощ, преди да бъде издадено или подновено свидетелството за управление. Може да им се препоръча да не управляват превозни средства до потвърждаване на диагнозата.

11.4.

Свидетелства за управление могат да се издават на кандидати или водачи със лека или остра форма на синдрома на обструктивна сънна апнея, които покажат адекватен контрол на състоянието си, както и че спазват подходящо лечение и има подобряване на състоянието на сънливост, ако случаят е такъв, което е потвърдено от квалифицирано медицинско заключение.

11.5.

Кандидатите или водачите с лека или остра форма на синдрома на обструктивна сънна апнея преминават периодични медицински прегледи, чиито интервали не превишават три години за водачите от група 1 и една година за водачите от група 2, с цел да се установи доколко се спазва лечението, както и необходимостта от продължаване на лечението и от продължаване на доброто бдително наблюдение на състоянието.“


Поправки

2.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/14


Поправка на Регламент (ЕС) № 704/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 211/2013 относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове

( Официален вестник на Европейския съюз L 186 от 26 юни 2014 г. )

На страница 51 приложението към Регламент (ЕС) № 704/2014 да се чете, както следва:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

„ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА КЪЛНОВЕ ИЛИ СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЪЛНОВЕ

Image

Image