ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 185

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
25 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията от 4 юни 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

25.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 185/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 650/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 юни 2014 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 143, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2013/36/ЕС изисква от компетентните органи да оповестяват определена информация с цел вътрешният банков пазар да функционира все по-ефективно и гражданите на Съюза да разчитат на подходяща степен на прозрачност. Оповестяваната информация следва да бъде достатъчна по обем, за да даде възможност за съдържателно сравнение на подходите, възприети от компетентните органи на различните държави членки.

(2)

За да се улесни още повече тази оценка, предоставяната от всички компетентни органи информация следва да се публикува в еднакъв формат, да се актуализира редовно и да е достъпна на единен електронен адрес. При все че предвидените в дял VIII от Директива 2013/36/ЕС изисквания за оповестяване на информация надхвърлят обхвата на пруденциалното регулиране, акцентът на настоящите технически стандарти пада на първо място върху отговорностите по надзора, които произтичат от посочената директива и от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(3)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския банков орган (ЕБО).

(4)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Законови и подзаконови разпоредби, административни правила и общи насоки

В съответствие с член 143, параграф 1, буква а) от Директива 2013/36/ЕС компетентните органи публикуват информацията за текстовете на законовите и подзаконовите разпоредби, административните правила и общите насоки, приети в техните държави членки в областта на пруденциалното регулиране, като за целта използват съответните формуляри от части 1 — 8 в приложение I.

Член 2

Варианти и прерогативи

В съответствие с член 143, параграф 1, буква б) от Директива 2013/36/ЕС компетентните органи публикуват информацията относно начина на упражняване на вариантите и на прерогативите, предвидени в законодателството на Съюза, като за целта използват съответните формуляри от части 1 — 12 в приложение II.

Член 3

Общи критерии и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка

В съответствие с член 143, параграф 1, буква в) от Директива 2013/36/ЕС компетентните органи публикуват информация за общите критерии и методологии, които използват при извършването на надзорния преглед и оценката, предвидени в член 97 от същата директива, като за целта използват формуляра от приложение III.

Член 4

Обобщени статистически данни

В съответствие с член 143, параграф 1, буква г) от Директива 2013/36/ЕС компетентните органи публикуват информация за обобщените статистически данни за основните аспекти от прилагането на надзорната уредба, като за целта използват формулярите от части 1 — 6 от приложение IV.

Член 5

Дата на годишно публикуване

В срок до 31 юли 2014 г. компетентните органи за първи път публикуват на единен електронен адрес информацията, изброена в член 143, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

Най-късно до 31 юли всяка година компетентните органи актуализират информацията, посочена в член 143, параграф 1, буква г) от същата директива, въз основа на данните за състоянието към 31 декември от предходната година.

Компетентните органи актуализират редовно и не по-късно от 31 юли всяка година информацията, посочена в член 143, параграф 1, букви а) — в) от същата директива, освен ако липсва промяна в публикуваната информация.

Член 6

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА И НАСОКИ

Списък на образците

Част 1

Транспониране на Директива 2013/36/ЕС

Част 2

Одобрение на модела

Част 3

Експозиции "специализирано кредитиране"

Част 4

Редуциране на кредитния риск

Част 5

Специфични изисквания към институциите за оповестяване на информация

Част 6

Дерогации от прилагането на пруденциалните изисквания

Част 7

Квалифицирано дялово участие в кредитна институция

Част 8

Регулаторна и финансова отчетност

ЧАСТ 1

Транспониране на Директива 2013/36/ЕС

Транспониране на разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС

Разпоредби на Директива 2013/36/ЕС

Национален текст

Позовавания

Наличие на превод на английски (да/не)

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

 

(дд/мм/гггг)

I.

Предмет, обхват и определения

членове 1 — 3

 

 

 

II.

Компетентни органи

членове 4 — 7

 

 

 

III.

Изисквания за достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция

членове 8 — 27

 

 

 

1.

Общи изисквания за достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция

членове 8 — 21

 

 

 

2.

Квалифицирано дялово участие в кредитна институция

членове 22 — 27

 

 

 

IV.

Начален капитал на инвестиционните посредници

членове 28 — 32

 

 

 

V.

Разпоредби относно свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги

членове 33 — 46

 

 

 

1.

Общи принципи

членове 33 — 34

 

 

 

2.

Право на установяване за кредитните институции

членове 35 — 38

 

 

 

3.

Упражняване на правото на свободно предоставяне на услуги

член 39

 

 

 

4.

Правомощия на компетентните органи на приемащата държава членка

членове 40 — 46

 

 

 

VI.

Отношения с трети държави

членове 47 — 48

 

 

 

VII.

Пруденциален надзор

членове 49 — 142

 

 

 

1.

Принципи на пруденциалния надзор

членове 49 — 72

 

 

 

1.1

Компетентност и задължения на държавата членка по произход и на приемащата държава членка

членове 49 — 52

 

 

 

1.2

Обмен на информация и професионална тайна

членове 53 — 62

 

 

 

1.3

Задължения на лицата, отговарящи за контрола за законосъобразност на годишните и консолидираните отчети

член 63

 

 

 

1.4

Надзорни правомощия, правомощия за налагане на санкции и право на обжалване

членове 64 — 72

 

 

 

2.

Процеси на преглед

членове 73 — 110

 

 

 

2.1

Процес за оценка на вътрешната капиталова адекватност

член 73

 

 

 

2.2

Правила, процеси и механизми на институциите

членове 74 — 96

 

 

 

2.3

Процес на надзорен преглед и оценка

членове 97 — 101

 

 

 

2.4

Надзорни мерки и правомощия

членове 102 — 107

 

 

 

2.5

Ниво на прилагане

членове 108 — 110

 

 

 

3.

Надзор на консолидирана основа

членове 111 — 127

 

 

 

3.1

Принципи за упражняване на надзор на консолидирана основа

членове 111 — 118

 

 

 

3.2

Финансови холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност

членове 119 — 127

 

 

 

4.

Капиталови буфери

членове 128 — 142

 

 

 

4.1

Буфери

членове 128 — 134

 

 

 

4.2

Определяне и изчисляване на антицикличните капиталови буфери

членове 135 — 140

 

 

 

4.3

Мерки за запазване на капитала

членове 141 — 142

 

 

 

VIII.

Оповестяване на информация от компетентните органи

членове 143 — 144

 

 

 

X.

Изменения на Директива 2002/87/ЕО

член 150

 

 

 

XI.

Преходни и заключителни разпоредби

членове 151 — 165

 

 

 

1.

Преходни разпоредби относно надзора на институции, упражняващи свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги

членове 151 — 159

 

 

 

2.

Преходни разпоредби за капиталов буфер

член 160

 

 

 

3.

Заключителни разпоредби

членове 161 — 165

 

 

 


ЧАСТ 2

Одобрение на модела

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

Надзорен подход за одобряване използването на вътрешнорейтинговия подход за изчисляване на минималните капиталови изисквания за кредитен риск

Минимална изискуема документация от институциите, кандидатстващи за използване на вътрешнорейтинговия подход

[свободен текст]

Описание на оценяването от компетентния орган (използване на самооценка, прибягване до външни одитори и проверки на място) и на основните оценъчни критерии

[свободен текст]

Форма на взетите от компетентния орган решения и съобщаването им на кандидатите

[свободен текст]

Надзорен подход за одобряване използването на усъвършенствания подход за измерване за изчисляване на минималните капиталови изисквания за кредитен риск

Минимална изискуема документация от институциите, кандидатстващи за използване на усъвършенствания подход за измерване

[свободен текст]

Описание на оценяването от компетентния орган (използване на самооценка, прибягване до външни одитори и проверки на място) и на основните оценъчни критерии

[свободен текст]

Форма на взетите от компетентния орган решения и съобщаването им на кандидатите

[свободен текст]


ЧАСТ 3

Експозиции "специализирано кредитиране"

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредби

Информация, която се предоставя от компетентния орган

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

Член 153, параграф 5

Дали компетентният орган е издал указания за това как при определянето на рисковите тегла на експозициите "специализирано кредитиране" институциите следва да отчитат посочените в член 153, параграф 5 фактори?

[Да/Не]

Ако отговорът е „да“, посочете националните указания

(препратка към националния текст)

Указанията достъпни ли са на английски език?

[Да/Не]


ЧАСТ 4

Редуциране на кредитния риск

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредби

Описание

Информация, която се предоставя от компетентния орган

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

Член 201, параграф 2

Публикуване на списъка на финансовите институции, които са приемливи доставчици на кредитна защита с гаранции, или на водещите критерии за определяне на тези финансови институции

Компетентните органи публикуват и поддържат списък на финансовите институции, които са приемливи доставчици на кредитна защита с гаранции по член 201, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013, или водещите критерии за определяне на такива приемливи доставчици

Списък на финансовите институции или водещи критерии за тяхното определяне

[свободен текст — може да се посочи връзка на уебсайта на компетентния орган към този списък или към водещите критерии]

Описание на приложимите пруденциални изисквания

Заедно със списъка на приемливите финансови институции или водещите критерии за определянето им компетентните органи публикуват и описание на приложимите пруденциални изисквания

Описание на пруденциалните изисквания, прилагани от компетентния орган

[свободен текст]

Член 227, параграф 2, буква д)

Условия за прилагане на нулева корекция за променливост

При разширения метод за финансово обезпечение институциите могат да прилагат нулева корекция за променливост, ако сделката е уредена в система за сетълмент, предназначена за този вид сделки

Подробно описание на това как компетентният орган преценява, че системата за сетълмент е предназначена за този вид сделки

[свободен текст]

Член 227, параграф 2, буква е)

Условия за прилагане на нулева корекция за променливост

При разширения метод за финансово обезпечение институциите могат да прилагат нулева корекция за променливост, ако споразумението или сделката са документирани съгласно общоприетите правила за репо сделки и сделки по предоставяне/получаване в заем на съответните ценни книжа

Посочване на документацията, която да се разглежда като такава стандартна документация

[свободен текст]

Член 229, параграф 1

Принципи за оценка на обезпечения с недвижими имоти по вътрешнорейтинговия подход

В тези държави членки, които са предвидили строги критерии за оценяването на ипотечната заемна стойност в законови и подзаконови нормативни разпоредби, недвижимият имот може да бъде оценен от независим оценител по стойност, по-ниска или равна на ипотечната заемна стойност

Критерии, посочени в националното законодателство за оценка на ипотечната заемна стойност.

[свободен текст]


ЧАСТ 5

Специфични изисквания към институциите за оповестяване на информация

Директива 2013/36/ЕС

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредба

Информация, която се предоставя от компетентния орган

 

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

Член 106, параграф 1, буква a)

 

Компетентните органи могат да изискат от институциите да публикуват информацията по част VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013 повече от веднъж годишно и да определят срокове за публикуването ѝ

Периодичност и крайни срокове за публикуване за институциите

[свободен текст]

Член 106, параграф 1, буква б)

 

Компетентните органи могат да изискат от институциите да използват специални информационни средства и места за оповестяване на информацията, различни от финансовите отчети

Видове специални информационни средства, които институциите трябва да използват

[свободен текст]

 

Член 13, параграфи 1 и 2

Значимите дъщерни предприятия и дъщерните предприятия, които имат съществено значение за техния местен пазар, оповестяват информацията по осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 на индивидуална или подконсолидирана основа.

Критериите, прилагани от компетентния орган за оценка на значението на дъщерно предприятие

[свободен текст]


ЧАСТ 6

Дерогации от прилагането на пруденциалните изисквания

Регламент (ЕС) № 575/2013

Разпоредби

Описание

Информация, която се предоставя от компетентния орган

 

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

Член 7, параграфи 1 и 2

(дерогации за дъщерни предприятия във връзка с ликвидността)

Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II — V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

В съответствие с член 7, параграф 1, буква а), дерогация може да се предостави за всяко дъщерно предприятие, при условие че понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения от институцията майка

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му, че не съществува пречка за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения

[свободен текст]

Член 7, параграф 3

(Отделни дерогации за институции майки)

Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II — V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

В съответствие с член 7, параграф 3, буква а), дерогация може да се предостави за всяко дъщерно предприятие, при условие че понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения към институцията майка

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му, че не съществува пречка за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения

[свободен текст]

Член 9, параграф 1

(Метод на самостоятелното консолидиране)

Разрешение, предоставено на институции майки да включат дъщерните предприятия при изчисляването на пруденциалните изисквания, определени в части II — V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

В съответствие с член 9, параграф 2 разрешението се издава само ако институцията майка докаже напълно удовлетворително на компетентните органи, че понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързото прехвърляне на собствени средства или за изплащането на задължения, поети от дъщерното дружество, включено при изчисляването на изискванията към институцията майка

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му, че не съществува пречка за бързо прехвърляне на собствени средства или за изплащане на задължения

[свободен текст]

Член 8

(Дерогации за дъщерни предприятия във връзка с ликвидността)

Дерогация от прилагането на индивидуална основа на изискванията за ликвидността, определени в част VI от Регламент (ЕС) № 575/2013

В съответствие с член 8, параграф 1, буква в) дерогация може да се предостави за институции от подгрупа, при условие че са сключили удовлетворяващи компетентните органи договори, които предвиждат свободно движение на средства между тях, за да могат да изпълнят своите индивидуални и съвкупни задължения, щом същите станат изискуеми

Критериите, прилагани от компетентния орган при преценката му дали договорите предвиждат свободно движение на средства между институциите от дадена подгрупа на ликвидност

[свободен текст]

Член 10

(Кредитни институции, които са дълготрайно свързани с централен орган)

Дерогация от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II — VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

Държавите членки могат да запазят и използват съществуващото национално законодателство относно освобождаването от изискванията, стига то да не е в противоречие с Регламент (ЕС) № 575/2013 или Директива 2013/36/ЕС

Приложимо национално право/нормативна уредба относно дерогациите от прилагането

(препратка към националния текст)

За компетентните органи, които не предоставят дерогации или разрешения, клетките се оцветяват в оранжево.


ЧАСТ 7

Квалифицирано дялово участие в кредитна институция

Директива 2013/36/ЕС

Критерии за оценка и необходима информация за оценяване на пригодността на кандидат-приобретателя на кредитна институция и на финансовата стабилност на предложението за придобиване

Информация, която се предоставя от компетентния орган

 

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

Член 23, параграф 1, буква a)

Репутация на кандидат-приобретателя

Описание на начина, по който компетентният орган оценява почтеността на кандидат-приобретателя

[свободен текст]

Описание на начина, по който компетентният орган оценява професионалната компетентност на кандидат-приобретателя

[свободен текст]

Практическа информация за процеса на сътрудничество между компетентните органи по член 24 от Директива 2013/36/ЕС

[свободен текст]

Член 23, параграф 1, буква б)

Репутация, знания, умения и опит на всеки член на управителния орган или на висшето ръководство, което ще ръководи дейността на кредитната институция

Описание на начина, по който компетентният орган оценява репутацията, знанията, уменията и опита на членовете на управителния органи и висшето ръководство

[свободен текст]

Член 23, параграф 1, буква в)

Финансова стабилност на кандидат-приобретателя

Описание на начина, по който компетентният орган оценява финансовата стабилност на кандидат-приобретателя

[свободен текст]

Практическа информация за процеса на сътрудничество между компетентните органи по член 24 от Директива 2013/36/ЕС

[свободен текст]

Член 23, параграф 1, буква г)

Спазване на пруденциалните изисквания от кредитната институция

Описание на начина, по който компетентният орган преценява дали кредитната институция ще бъде в състояние да спазва пруденциалните изисквания

[свободен текст]

Член 23, параграф 1, буква д)

Подозрения за пране на пари или финансиране на тероризма

Описание на начина, по който компетентният орган преценява дали са налице основателни причини за подозрение в пране на пари или финансиране на тероризма

[свободен текст]

Практическа информация за процеса на сътрудничество между компетентните органи по член 24 от Директива 2013/36/ЕС

[свободен текст]

Член 23, параграф 4

Списък с информацията, която се предоставя на компетентните органи при уведомяването

Списък с информацията, която се предоставя от кандидат-приобретателя при уведомяването, за да могат компетентните органи да оценят както него, така и предложеното придобиване

[свободен текст]


ЧАСТ 8

Нормативно изискуема и финансова отчетност

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец

(дд/мм/гггг)

Прилагане на отчитането на финансова информация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията

Дали изискването в член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилага и към институции, които не прилагат международните счетоводни стандарти, приложими по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002?

[Да/Не]

Ако отговорът е „да“, какъв счетоводен режим прилагат тези институции?

[свободен текст]

Ако отговорът е „да“, на какво равнище се прилага това отчитане? (индивидуална/консолидирана/подконсолидирана основа)

[свободен текст]

Дали изискванията в член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилагат и към финансови дружества, които не са кредитни институции или инвестиционни посредници?

[Да/Не]

Ако отговорът е „да“, какви видове финансови дружества (напр. финансови посредници) подлежат на тези отчетни изисквания?

[свободен текст]

Ако отговорът е „да“, какъв е размерът на тези финансови дружества по параметъра „общ баланс“ (за всеки отделен случай)?

[свободен текст]

При подаването на отчетите до компетентния орган използвани ли са стандарти XBRL?

[Да/Не]

Прилагане на отчитането на собствените средства и на капиталовите изисквания в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията

Дали изискванията в член 99, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилагат и към финансови дружества, които не са кредитни институции или инвестиционни посредници?

[Да/Не]

Ако отговорът е „да“, какъв счетоводен режим прилагат тези финансови дружества?

[свободен текст]

Ако отговорът е „да“, какви видове финансови дружества (напр. финансови посредници) подлежат на тези отчетни изисквания?

[свободен текст]

Ако отговорът е „да“, какъв е размерът на тези финансови дружества по параметъра „общ баланс“ (за всеки отделен случай)?

[свободен текст]

При подаването на отчетите до компетентния орган използвани ли са стандарти XBRL?

[Да/Не]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВАРИАНТИ И ПРЕРОГАТИВИ

Списък на формулярите

Преглед на вариантите и прерогативите, предвидени в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013

Част 1

Преглед на вариантите и прерогативите, предвидени в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013

Подробна информация за конкретните преходни варианти и прерогативи, предвидени в Регламент (ЕС) № 575/2013

Част 2

Преходна разпоредба за капиталовите изисквания (член 465)

Част 3

Преходни разпоредби от третирането на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност (член 467)

Част 4

Преходни разпоредби относно третирането на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност (член 468)

Част 5

Преходни разпоредби относно приспадането на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред (член 478)

Част 6

Преходни разпоредби относно признаването в консолидирания базов собствен капитал от първи ред на инструменти и елементи, които не се определят като малцинствено участие (член 479)

Част 7

Преходна разпоредба за признаването на малцинствени участия, определени като допълнителен капитал от първи ред и капитал от втори ред (член 480)

Част 8

Допълнителни временни филтри и приспадания (член 481)

Част 9

Ограничения за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред (член 486)

Подробна информация относно конкретни постоянно действащи варианти и прерогативи, предвидени в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013

Част 10

Променливи елементи на възнагражденията (член 94 от ДКИ)

Част 11

Рискови тегла и критерии, приложими за експозициите, обезпечени с ипотеки върху недвижим имот (член 124 от Регламента за капиталовите изисквания)

Част 12

Минимални стойности на загуба при неизпълнение (LGD) за експозиции на дребно, обезпечени с недвижим имот (член 164 от Регламента за капиталовите изисквания)

ЧАСТ 1

Преглед на вариантите и прерогативите, предвидени в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013

Естество на варианта или прерогатива

Директива 2013/36/ЕС

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Наименование

Описание на варианта или прерогатива

Приложен

(Да/Не/—)

Национален текст

Позовавания

Наличие на превод на английски

(да/не)

Дата на последната актуализация на информацията в този формуляр

(дд/мм/гггг)

Изисквания за достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция

Член 9, параграф 2

 

Освобождаване от забраната за лица или предприятия, различни от кредитните институции, да извършват публично привличане на влогове или други възстановими средства

Забраната за лица или предприятия, различни от кредитни институции, да извършват публично привличане на влогове или други възстановими средства не се прилага за държава членка, нейни регионални или местни органи, международни публични институции, в които членуват една или повече държави членки, нито в случаите, изрично описани в националното право или в правото на Съюза, при условие че тези дейности са нормативно уредени и подлежат на контрол с оглед защитата на вложителите и инвеститорите.

 

 

 

 

Изисквания за достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция

Член 12, параграф 3

 

Начален капитал

Държавите членки могат да разрешат на кредитните институции, които не отговарят на изискването да разполагат с отделен собствен капитал и са съществували към 15 декември 1979 г., да продължат да извършват дейността си. Тези кредитни институции могат да бъдат освободени от задължението да спазват изискванията по член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС.

 

 

 

 

Изисквания за достъп до осъществяване на дейност като кредитна институция

Член 12, параграф 4

 

Начален капитал

Държавите членки могат да издадат лиценз на определени категории кредитни институции, чийто начален капитал е по-малък от 5 милиона EUR, при условие че началният им капитал е не по-малък от 1 милиона EUR и съответната държава членка уведоми Комисията и ЕБО за причините, поради които прилага този вариант.

 

 

 

 

Изисквания за достъп до осъществяване на дейност като кредитна институция

Член 21, параграф 1

 

Освобождаване за кредитни институции, които са трайно свързани с централен орган

Компетентните органи могат да освободят кредитните институции, които са трайно свързани с централен орган, от изискванията по членове 10 и 12, и член 13, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

 

 

 

 

Начален капитал за инвестиционните посредници

Член 29, параграф 3

 

Начален капитал на определени категории инвестиционни посредници

Държавите членки могат да намалят размера на минималната сума на началния капитал от 125 000 на 50 000 EUR, когато дружеството няма лиценз да държи парични средства или ценни книжа на клиенти, да търгува за собствена сметка или да поема емисии при безусловно и неотменимо задължение.

 

 

 

 

Начален капитал за инвестиционни посредници

Член 32, параграф 1

 

Преходна разпоредба за начален капитал на инвестиционни посредници

Държавите членки може да продължат да издават лиценз на инвестиционни посредници и дружества по член 30 от Директива 2013/36/ЕС, които са съществували преди 31 декември 1995 г., чийто собствен капитал е по-малък от равнищата на първоначален капитал, определени за тях в член 28, параграф 2, член 29, параграф 1 или 3 или член 30 от същата директива.

 

 

 

 

Правомощия на компетентните органи на приемащите държави членки

Член 40

 

Изисквания за предоставяне на отчети пред компетентните органи на приемащата държава членка

Компетентните органи на приемащите държави членки могат за информационни, статистически или надзорни цели да изискват от всички кредитни институции, които имат клонове на тяхна територия, да им представят периодично информация за дейността си в съответните приемащи държави членки, по-специално за да се оцени дали даден клон е значим съгласно член 51, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

 

 

 

 

Управление

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка i)

 

Променливи елементи на възнаграждението

По отношение на променливия елемент на възнаграждението държавите членки могат да определят максимален процент, който трябва да е по-нисък от 100 % от постоянния елемент от общото възнаграждение за всяко лице.

Вж. част 10

 

 

 

Управление

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка ii)

 

Променливи елементи на възнаграждението

Държавите членки могат да дадат възможност на акционерите или собствениците или членовете на институцията да одобряват по-високо максимално ниво на съотношението между постоянните и променливите елементи на възнаграждението, стига цялостното ниво на променливите елементи да не надвишава 200 % от постоянните елементи на общото възнаграждение за всяко лице. Държавата членка може да определи по-нисък максимален процент.

Вж. част 10

 

 

 

Управление

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка iii)

 

Променливи елементи на възнаграждението

Държавите членки могат да разрешат на институциите да прилагат дисконтовия процент, посочен в член 94, параграф 1, буква ж), подточка iii), втора алинея, по отношение на максимум 25 % от общото променливо възнаграждение, при условие че то се изплаща в инструменти, които са разсрочени за срок, не по-малък от пет години. Държавите членки могат да определят по-нисък максимален процент.

Вж. част 10

 

 

 

Управление

Член 94, параграф 1, буква л)

 

Променливи елементи на възнаграждението

Държавите членки или техните компетентни органи могат да наложат ограничения по отношение на вида и формата на инструментите по член 94, параграф 1, буква л) или съответно да забранят определени инструменти.

 

 

 

 

Процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО)

Член 103

 

Прилагане на ПНПО спрямо институции със сходен рисков профил

Когато компетентните органи определят съгласно член 97, че институции със сходен рисков профил, като например сходни модели на дейност или географско местоположение на експозициите, са или може да бъдат изложени на сходни рискове или създават сходни рискове за финансовата система, те могат да приложат спрямо тези институции посочения в член 97 процес за надзорен преглед и надзорна оценка по сходен или идентичен начин.

 

 

 

 

Капиталови буфери

Член 129, параграф 2

 

Освобождаване от изискването за поддържане на предпазен капиталов буфер за малките и средните инвестиционни посредници

Чрез дерогация от член 129, параграф 1 държава членка може да освободи малките и средните инвестиционни посредници от предвидените в същия параграф изисквания, ако такова освобождаване не застрашава стабилността на финансовата система на тази държава членка.

 

 

 

 

Капиталови буфери

Член 130, параграф 2

 

Освобождаване от изискването за поддържане на антицикличен капиталов буфер за малките и средните инвестиционни посредници

Чрез дерогация от член 130, параграф 1 държава членка може да освободи малките и средните инвестиционни посредници от предвидените в същия параграф изисквания, ако такова освобождаване не застрашава стабилността на финансовата система на тази държава членка.

 

 

 

 

Капиталови буфери

Член 133, параграф 18

 

Изискване за поддържане на буфер за системен риск

Държавите членки могат да прилагат буфер за системния риск за всички експозиции.

 

 

 

 

Капиталови буфери

Член 134, параграф 1

 

Признаване на нивото на буфера за системен риск

Други държави членки могат да признаят нивото на буфера за системен риск, определен съгласно 133, и могат да прилагат нивото на този буфер спрямо вътрешно лицензирани институции за експозициите в държавата членка, определила нивото на буфера.

 

 

 

 

Правомощия на компетентните органи на приемащите държави членки

Член 152, първа алинея

 

Преходни разпоредби относно изискванията за предоставяне на отчети пред компетентните органи на приемащата държава членка

Компетентните органи на приемащите държави членки могат да изискват за статистически цели от всички кредитни институции, които имат клонове на тяхна територия, да им представят периодично отчети за дейността си в тези приемащи държави членки.

 

 

 

 

Правомощия на компетентните органи на приемащите държави членки

Член 152, втора алинея

 

Преходни разпоредби относно изискванията за предоставяне на отчети пред компетентните органи на приемащата държава членка

Приемащите държави членки могат да изискват от клоновете на кредитни институции от други държави членки да предоставят същата информация, каквато изискват за целта от националните кредитни институции.

 

 

 

 

Капиталови буфери

Член 160, параграф 6

 

Преходни разпоредби за капиталовите буфери

Държавите членки могат да налагат по-кратък преходен период за капиталови буфери от предвиденото в член 160, параграфи 1—4. Този по-кратък преходен период може да бъде признат от други държави членки.

 

 

 

 

Определения

 

Член 4, параграф 2

Третиране на непреки участия в недвижими имоти

Държавите членки или техните компетентни органи могат да разрешат дялове, представляващи еквивалентно непряко притежание на недвижим имот, да се третират като пряко притежание на недвижим имот, при условие че такова непряко притежание е специално уредено в националното право на съответната държава членка и когато се предоставя като обезпечение, то осигурява еквивалентна защита за кредиторите.

 

 

 

 

Равнище на прилагане на изискванията

 

Член 6, параграф 4

Прилагане на изискванията на индивидуална основа

До изготвянето на доклада на Комисията в съответствие с член 508, параграф 3 компетентните органи могат да освобождават инвестиционните посредници от посочените в шеста част (ликвидност) задължения в зависимост от естеството, мащаба и сложността на дейностите на инвестиционните посредници.

 

 

 

 

Равнище на прилагане на изискванията

 

Член 18, параграф 5

Методи за пруденциална консолидация

При участия или капиталови връзки, различни от посочените в член 18, параграфи 1 и 2, компетентните органи определят дали да се извърши консолидация и под каква форма. По-конкретно те могат да разрешат или да изискат прилагането на метода на собствения капитал. Този метод обаче не означава включване на съответните предприятия в надзора на консолидирана основа.

 

 

 

 

Равнище на прилагане на изискванията

 

Член 18, параграф 6

Методи за пруденциална консолидация

Компетентните органи определят дали и под каква форма да се извърши консолидация в следните случаи:

 

 

 

 

а)

когато по мнение на компетентните органи дадена институция упражнява значително влияние върху една или повече институции или финансови институции, но без да има участие или други капиталови връзки с тези институции; и

 

 

 

 

б)

когато две или повече институции или финансови институции имат единно ръководство, което не е установено в учредителен договор или устав.

По-конкретно компетентните органи могат да разрешат или да изискат прилагането на метода, посочен в член 12 от Директива 83/349/ЕИО.

 

 

 

 

Квалифицирани вложения извън финансовия сектор

 

Член 89, параграф 3

Претегляне на риска и забрана на квалифицираните дялови участия извън финансовия сектор

Компетентните органи прилагат изискванията по буква а) или б) към квалифицираните дялови участия на институции, посочени в параграфи 1 и 2:

 

 

 

 

а)

за изчисляването на капиталовото изискване в съответствие с трета част от регламента, институциите прилагат рисково тегло от 1 250 % към по-голямата от следните стойности:

i)

размера на квалифицираните дялови участия, посочени в параграф 1, надхвърлящ 15 % от приемливия капитал;

ii)

общия размер на квалифицираните дялови участия, посочени в параграф 2, надхвърлящ 60 % от приемливия капитал на институцията;

 

 

 

 

б)

компетентните органи забраняват на институциите да притежават посочените в параграфи 1 и 2 квалифицирани дялови участия, чийто размер надхвърля процентите на приемливия капитал, предвидени в тези параграфи.

Компетентните органи оповестяват направения от тях избор между буква а) и буква б).

 

 

 

 

Капиталови изисквания за инвестиционни посредници

 

Член 95, параграф 2

Изисквания към инвестиционните посредници с ограничен лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги

Компетентните органи могат да определят капиталовите изисквания за инвестиционните посредници с ограничен лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги, като капиталовите изисквания, които биха били задължителни за тези дружества съгласно националните мерки в сила на 31 декември 2013 г. за транспониране на директиви 2006/49/ЕО и 2006/48/ЕО.

 

 

 

 

Изисквания за изчисляване и отчетност

 

Член 99, параграф 3

Докладване във връзка с капиталовите изисквания и финансовата информация

Компетентните органи могат да изискват от онези кредитни институции, които прилагат международни счетоводни стандарти съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за докладване на собствения капитал на консолидирана основа съгласно член 24, параграф 2 от посочения регламент, да докладват също и финансова информация, както е посочено в предходната алинея.

 

 

 

 

Кредитен риск: Стандартизиран подход

 

Член 124, параграф 2

Рискови тегла и критерии, приложими за експозициите, обезпечени с ипотеки върху недвижим имот

Компетентните органи могат да определят по-високо рисково тегло или по-строги критерии от посочените в член 125, параграф 2 и в член 126, параграф 2, когато е уместно, въз основа на съображения за финансова стабилност.

Вж. част 11

 

 

 

Кредитен риск: Стандартизиран подход

 

Член 129, параграф 1

Експозиции под формата на покрити облигации

Компетентните органи могат, след като се консултират с ЕБО, да предоставят частично освобождаване от прилагането на първа алинея от буква в) и да разрешат втора степен на кредитно качество в рамките на максимум 10 % от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на институцията емитент, при условие че могат да се документират значителни проблеми във връзка с потенциална концентрация в съответните държави членки, дължащи се на прилагането на изискванията по посочената буква за първа степен на кредитно качество.

 

 

 

 

Кредитен риск: Вътрешнорейтингов подход (IRB)

 

Член 164, параграф 5

Минималните стойности на средно претеглената за експозиция загуба при неизпълнение (LGD) за експозициите, обезпечени с недвижим имот

Въз основа на събраните съгласно член 101 данни и като отчитат прогнозите за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти и всякакви други значими показатели, компетентните органи оценяват периодично и поне веднъж годишно дали минималните стойности за LGD по параграф 4 от същия член са подходящи за експозиции, обезпечени с жилищни или търговски недвижими имоти, разположени на тяхна територия. Компетентните органи могат, ако е целесъобразно от гледна точка на финансовата стабилност, да определят по-високи минимални стойности на средно претеглената по експозициите LGD за експозиции, обезпечени с имоти, разположени на тяхна територия.

Вж. част 12

 

 

 

Кредитен риск: Вътрешнорейтингов подход (IRB)

 

Член 178, параграф 1, буква б)

Неизпълнение на длъжник

В класа експозиции на дребно, както и експозиции към субекти от публичния сектор компетентните органи може да заменят срока от 90 дни със срок от 180 дни за експозиции, обезпечени с жилищен имот или търговски недвижим имот на МСП.

 

 

 

 

Кредитен риск от контрагента

 

Член 284, параграф 4

Стойност на експозицията

Компетентните органи могат да изискат стойност на коефицинта α, по-висока от 1,4, или да разрешат на институциите да използват своите собствени оценки в съответствие с параграф 9.

 

 

 

 

Пазарен риск: Позиционен риск

 

Член 327, параграф 2

Нетиране между конвертируем инструмент и съчетана позиция в базовия инструмент

Компетентните органи могат да възприемат подход, при който вероятността конкретна конвертируема позиция да се конвертира е отчетена, или да въведат капиталово изискване за покриване на евентуални загуби в резултат на конвертирането.

 

 

 

 

Големи експозиции

 

Член 395, параграф 1

Максимални размери на големите експозиции към институции

Компетентните органи могат да определят максимален размер, по-нисък от 150 000 000 EUR, за големите експозиции към институции.

 

 

 

 

Големи експозиции

 

Член 400, параграф 2, буква а) и член 493, параграф 3, буква a)

Освобождаване или частично освобождаване на големите експозиции от изискването за максимален размер

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават покритите облигации, попадащи в обхвата на член 129, параграфи 1, 3 и 6.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква б) и член 493, параграф 3, буква б)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават активи, които представляват вземания от регионални правителства или местни органи на държавите членки.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква в) и член 493, параграф 3, буква в)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите на дадена институция към нейното предприятие майка или дъщерни предприятия.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква г) и член 493, член 3, буква г)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа и които отговарят за паричните клирингови операции в рамките на мрежата.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква д) и член 493, параграф 3, буква д)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозиции на кредитни институции към други кредитни институции, едната от които действа с нестопанска цел и отпуска или гарантира заеми, в рамките на законоустановени програми или съгласно собствения си устав, за насърчаването на конкретни стопански сектори при наличието на определена форма на правителствен контрол и ограничения върху използването на тези заеми, при условие че съответните експозиции произтичат от заемите, които са отпуснати на крайните получатели посредством кредитни институции, или от гаранциите по тези заеми.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква е) и член 493, параграф 3, буква е)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към институции, при условие че тези експозиции не са включени в собствения капитал на съответните институции, падежът им настъпва не по-късно от следващия работен ден и не са деноминирани в основна търговска валута.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква ж) и член 493, параграф 3, буква ж)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към централни банки под формата на задължителни минимални резерви, депозирани в тези централни банки, и които са деноминирани в техните национални валути.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква з) и член 493, параграф 3, буква з)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават експозициите към централни правителства под формата на нормативно установени ликвидни изисквания, депозирани в държавни ценни книжа, които са деноминирани и финансирани в техните национални валути, при условие че по преценка на компетентния орган определената от призната АВКО кредитна оценка на тези централни правителства представлява инвестиционен рейтинг.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква и) и член 493, параграф 3, буква и)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават 50 % от средно- или нискорисковите задбалансови документарни акредитиви и средно- или нискорисковите задбалансови неусвоени кредитни улеснения, посочени в приложение I, и — при съгласие на компетентните органи — 80 % от стойността на гаранциите, различни от гаранции по кредити, които имат законово или подзаконово основание и се предоставят в полза на членовете от взаимни схеми за гарантиране със статус на кредитни институции.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква й) и член 493, параграф 3, буква й)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават от правно изискваните гаранции, в случаите когато ипотечен кредит, финансиран чрез издаване на ипотечни облигации, се отпуска на получателя на ипотечния кредит преди окончателното вписване на ипотеката в имотния регистър, при условие че гаранцията не се използва за намаляване на риска при изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции.

 

 

 

 

 

Член 400, параграф 2, буква к) и член 493, параграф 3, буква к)

 

Компетентните органи могат напълно или частично да освобождават активи, представляващи вземания и други експозиции към признати борси.

 

 

 

 

Ликвидност

 

Член 412, параграф 5

Изискване за ликвидно покритие

Държавите членки могат да запазят или да въведат национални разпоредби в областта на ликвидните изисквания, преди задължителните минимални стандарти за изискването за ликвидно покритие да бъдат уточнени и изцяло въведени в Съюза съгласно член 460.

 

 

 

 

Ликвидност

 

Член 412, параграф 5

Изискване за ликвидно покритие

Държавите членки или компетентните органи може да изискват от лицензираните в тяхната юрисдикция институции или от подгрупа от тези институции да изпълняват изискване за по-високо ликвидно покритие до 100 %, до окончателното въвеждане на задължителен минимален стандарт с ниво от 100 % съгласно член 460.

 

 

 

 

Ликвидност

 

Член 413, параграф 3

Изискване за нетно стабилно финансиране

Държавите членки могат да запазят или да въведат национални разпоредби в областта на изискванията за стабилно финансиране преди определянето и въвеждането в Съюза на задължителните минимални стандарти за изискванията за нетно стабилно финансиране съгласно член 510.

 

 

 

 

Ликвидност

 

Член 415, параграф 3

Задължения за отчитане на ликвидността

Компетентните органи могат да продължат да събират информация посредством инструменти за наблюдение за целите на контрола на спазването на съществуващите национални стандарти за ликвидност до пълното въвеждане на задължителни изисквания за ликвидност.

 

 

 

 

Ликвидност

 

Член 420, параграф 2

Ставка на изходящия ликвиден поток

Компетентните органи могат да приложат ставка в размер до 5 % за изходящите потоци за продукти за търговско финансиране, водещи до задбалансови позиции, съгласно посоченото в член 429 и приложение I.

 

 

 

 

Ликвидност

 

Член 422, параграф 4

Изходящи ликвидни потоци за други задължения

В отсъствието на единно определение компетентните органи могат да предоставят общи насоки, които институциите спазват при установяването на влогове, които в рамките на установено оперативно взаимоотношение не могат да се изтеглят от вложителя.

 

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 465, параграф 2

Преходна разпоредба за капиталовите изисквания

Компетентните органи определят и публикуват стойностите на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред и съотношението на капиталовата адекватност в рамките на интервалите по член 465, параграф 1, които институциите спазват или надвишават.

Вж. част 2

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 467, параграф 2

Временно третиране на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност

Чрез дерогация от член 467, параграф 1 компетентните органи може, когато такова третиране се е прилагало преди 1 януари 2014 г., да разрешат на институциите да не включват в който и да било от елементите на собствения капитал нереализираните печалби или загуби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39.

 

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 467, параграф 3

Временно третиране на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент в рамките на интервалите по член 467, параграф 2, букви а)—г).

Вж. част 3

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 468, параграф 2

Временно третиране на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи могат да разрешат на институциите да включват в изчислението на своя базов собствен капитал от първи ред 100 % от своите нереализирани печалби по справедлива стойност, когато съгласно член 467 институциите са длъжни да включват в изчисляването на базовия собствен капитал от първи ред нереализираните си загуби от оценката по справедлива стойност.

 

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 468, параграф 3

Временно третиране на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент на нереализираните печалби в рамките на интервалите по член 468, параграф 2, букви а)— в), който е изключен от базовия собствен капитал от първи ред.

Вж. част 4

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 471, параграф 1

Освобождаване прилагането на изискванията за приспадане от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на позициите в застрахователни дружества

Чрез дерогация от разпоредбите на член 49, параграф 1, в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2022 г. компетентните органи може да разрешат на институциите да не приспадат капиталовите участия в застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и застрахователни холдинги, когато са изпълнени следните условия:

 

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 473, параграф 1

Внасяне на изменения в МСС 19

Чрез дерогация от член 481 в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2018 г. компетентните органи може да разрешат на институциите, които изготвят своите финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно процедурата по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, да добавят към базовия си собствен капитал от първи ред приложимата сума съответно съгласно параграф 2 или 3 от член 473, както е приложимо, умножена по съответния коефициент, приложим съгласно член 473, параграф 4.

 

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 478, параграф 3

Преходни разпоредби относно приспадания на елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложим процент в рамките на интервалите по член 478, параграфи 1 и 2 за всяко от следните приспадания:

а)

индивидуалните приспадания, изисквани съгласно член 36, параграф 1, букви а)—з), без отсрочените данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и се дължат на временни разлики;

б)

общата сума на отсрочените данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и се дължат на временни разлики, и елементите, посочени в член 36, параграф 1, буква и), която трябва да бъде приспадната съгласно член 48;

в)

всяко приспадане, изисквано съгласно член 56, букви б)—г).

г)

всяко приспадане, изисквано съгласно член 66, букви б)—г).

Вж. част 5

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 479, параграф 4

Временно признаване в консолидирания базов собствен капитал от първи ред на инструменти и елементи, които не се определят като малцинствено участие

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент в рамките на интервалите по член 479, параграф 3.

Вж. част 6

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 480, параграф 3

Временно признаване на малцинствените участия, определени като допълнителен капитал от първи ред и капитал от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват стойността на приложимия коефициент в рамките на интервалите по член 480, параграф 2.

Вж. част 7

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 481, параграф 3

Допълнителни временни филтри и приспадания

За всеки филтър или приспадане по член 481, параграфи 1 и 2 компетентните органи определят и публикуват приложимите проценти в рамките на интервалите по параграфи 3 и 4 от същия член.

Вж. част 8

 

 

 

Капиталови изисквания

 

Член 486, параграф 6

Ограничения за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Компетентните органи определят и публикуват приложимия процент в рамките на интервалите по член 486, параграф 5.

Вж. част 9

 

 

 

Кредитен риск: Вътрешнорейтингов подход (IRB)

 

Член 495, параграф 1

Временно третиране на експозициите в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход

Чрез дерогация от част трета, глава 3 до 31 декември 2017 г. компетентните органи може да освободят от третирането съгласно вътрешнорейтинговия подход някои категории експозиции в капиталови инструменти, притежавани от институции и техни дъщерни предприятия от ЕС в съответната държава членка към 31 декември 2007 г.

 

 

 

 

Кредитен риск: Стандартизиран подход

 

Член 496, параграф 1

Преходна разпоредба за изчисляване на капиталовите изисквания за експозициите под формата на покрити облигации

До 31 декември 2017 г. компетентните органи могат да освободят изцяло или частично от прилагането на ограничението от 10 % първостепенните дялове, емитирани от френските фондове Fonds Communs de Créances или от дружества за секюритизация, които са равностойни на френските фондове Fonds Communs de Créances по член 129, параграф 1, букви г) и е), при условие че са изпълнени следните условията по член 496, параграф 1, букви а) и б).

 

 

 

 

Ливъридж

 

Член 499, параграф 3

Преходна разпоредба за изчисляване на коефициента на ливъридж

Чрез дерогация от член 429, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2017 г. компетентните органи могат да разрешават на институциите да изчисляват отношението си на ливъридж към края на всяко тримесечие, ако смятат, че институциите нямат достатъчно надеждни данни за изчисляването на отношението на ливъридж като средноаритметична стойност на месечните отношения на ливъридж за едно тримесечие.

 

 

 

 

Минимален размер по Базел I

 

Член 500, параграф 5

Преходни разпоредби относно минималния размер по Базел I

След консултация с ЕБО компетентните органи могат да освободят институциите от прилагането на член 500, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, при условие че са спазени всички изисквания във връзка с вътрешнорейтинговия подход, предвидени по трета част, дял II, глава 3, раздел 6 от същия регламент, или критериите за използване на усъвършенствания подход за измерване, определени в трета част, дял III, глава 4 от същия регламент, в зависимост от случая.

 

 

 

 


ЧАСТ 2

Преходна разпоредба за капиталовите изисквания

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходна разпоредба

Година

Информация за оповестяване

Член 465, параграф 2

Равнище на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, което институциите трябва да спазват или да превишават

(% в рамките на определен диапазон)

2014

[Стойност]

От 4 % до 4,5 %

Равнище на съотношението на капиталовата адекватност от първи ред, което институциите трябва да спазват или да превишават

(% в рамките на определен диапазон)

2014

[Стойност]

От 5,5 % до 6 %


ЧАСТ 3

Временно третиране на нереализираните загуби от оценката по справедлива стойност

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходни разпоредби

Година

Информация за оповестяване

Член 467, параграф 3

Приложим процент от нереализираните загуби съгласно член 467, параграф 1, които са включени в изчисляването на елементите на базовия собствен капитал от първи ред (процент в рамките на интервалите по параграф 2 от същия член)

 

 

От 20 % до 100 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 100 %

2015

[Стойност]

От 60 % до 100 %

2016

[Стойност]

От 80 % до 100 %

2017

[Стойност]


ЧАСТ 4

Временно третиране на нереализираните печалби от оценката по справедлива стойност

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходни разпоредби

Година

Информация за оповестяване

Член 468, параграф 3

Приложим процент от нереализираните печалби в съответствие с член 468, параграф 1, които са приспаднати от елементите на базовия собствен капитал от първи ред (процент в рамките на интервалите по параграф 2 от същия член)

 

 

От 60 % до 100 %

2015

[Стойност]

От 40 % до 100 %

2016

[Стойност]

От 20 % до 100 %

2017

[Стойност]


ЧАСТ 5

Преходни разпоредби относно приспадания от елементи от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходни разпоредби

Година

Информация за оповестяване

Член 478, параграф 3, буква a)

Приспадания от елементите на базовия собствен капитал от първи ред (без отсрочени данъчни активи)

 

 

Компетентният орган използва ли единен процент за всички приспадания от елементите на базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 36, параграф 1, букви а)—з), без отсрочените данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и се дължат на временни разлики?

 

[Да/не]

Приложим процент, ако се прилага единен процент (процент в рамките на интервалите по член 478, параграф 1)

 

 

От 20 % до 100 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 100 %

2015

[Стойност]

От 60 % до 100 %

2016

[Стойност]

От 80 % до 100 %

2017

[Стойност]

Ако не се прилага единен процент, в част 1 се посочват националните текстове и позовавания на приложимите проценти.

 

 

Член 478, параграф 3, буква б)

Приспадания от елементи на базовия собствен капитал от първи ред за отсрочени данъчни активи и елементите, посочени в член 36, параграф 1, буква и)

 

 

Компетентният орган използва ли единен процент за приспадания от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на общия размер на отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики, и елементите, посочени в член 36, параграф 1, буква и)?

 

[Да/не]

Приложим процент, ако се прилага единен процент (процент в рамките на интервалите по член 478, параграф 1)

 

 

От 20 % до 100 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 100 %

2015

[Стойност]

От 60 % до 100 %

2016

[Стойност]

От 80 % до 100 %

2017

[Стойност]

Ако не се прилага единен процент, в част 1 се посочват националните текстове и позовавания на приложимите проценти

 

 

Член 478, параграф 2

Приспадане от елементите на базовия собствен капитал първи ред за отсрочени данъчни активи, които са съществували преди 1 януари 2014 г.

 

 

Компетентният орган прилага ли алтернативен вариант, приложим процент по отношение на отсрочените данъчни активи, които са съществували преди 1 януари 2014 г.?

 

[Да/не]

Приложим процент, ако се прилага алтернативен вариант (процент в рамките на интервалите по член 478, параграф 2)

 

 

От 0 % до 100 %

2014

[Стойност]

От 10 % до 100 %

2015

[Стойност]

От 20 % до 100 %

2016

[Стойност]

От 30 % до 100 %

2017

[Стойност]

От 40 % до 100 %

2018

[Стойност]

От 50 % до 100 %

2019

[Стойност]

От 60 % до 100 %

2020

[Стойност]

От 70 % до 100 %

2021

[Стойност]

От 80 % до 100 %

2022

[Стойност]

От 90 % до 100 %

2023

[Стойност]

Член 478, параграф 3, буква в)

Приспадания от елементите на допълнителния капитал от първи ред

 

 

Компетентният орган използва ли единен процент за всички приспадания от позициите от допълнителния капитала от първи ред в съответствие с член 56, букви б) — г)?

 

[Да/не]

Приложим процент, ако се прилага единен процент (процент в рамките на интервалите по член 478, параграф 1)

 

 

От 20 % до 100 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 100 %

2015

[Стойност]

От 60 % до 100 %

2016

[Стойност]

От 80 % до 100 %

2017

[Стойност]

Ако не се прилага единен процент, в част 1 се посочват националните текстове и препратки към приложимите проценти.

 

 

Член 478, параграф 3, буква г)

Приспадания от елементите на капитала от втори ред

 

 

Компетентният орган използва ли единен процент за всички приспадания от позициите от капитала от втори ред в съответствие с член 66, букви б) — г)?

 

[Да/не]

Приложим процент, ако се прилага единен процент (процент в рамките на интервалите по член 478, параграф 1)

 

 

От 20 % до 100 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 100 %

2015

[Стойност]

От 60 % до 100 %

2016

[Стойност]

От 80 % до 100 %

2017

[Стойност]

Ако не се прилага единен процент, в част 1 се посочват националните текстове и препратки към приложимите проценти.

 

 


ЧАСТ 6

Признаване в консолидирания базов собствен капитал от първи ред на инструменти и елементи, които не се определят като малцинствено участие

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходни разпоредби

Година

Информация за оповестяване

Член 479, параграф 4

Приложим процент за признаването в консолидирания базов собствен капитал от ред 1 на инструменти и елементи, които не се определят като малцинствено участие (процент в рамките на интервалите по член 479, параграф 3)

 

 

От 0 % до 80 %

2014

[Стойност]

От 0 % до 60 %

2015

[Стойност]

От 0 % до 40 %

2016

[Стойност]

От 0 % до 20 %

2017

[Стойност]


ЧАСТ 7

Временно признаване на малцинствените участия и допустимия допълнителен капитал от първи ред и капитала от втори ред

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходни разпоредби

Година

Информация за оповестяване

Член 480, параграф 3

Приложим фактор за признаването в консолидирания капитал на малцинствените участия и допустимия допълнителен капитал от първи ред и капитала от втори ред (брой в рамките на интервалите по член 480, параграф 2)

 

 

От 0,2 до 1,0

2014

[Стойност]

От 0,4 до 1,0

2015

[Стойност]

От 0,6 до 1,0

2016

[Стойност]

От 0,8 до 1,0

2017

[Стойност]


ЧАСТ 8

Допълнителни временни филтри и приспадания

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходни разпоредби

Година

Информация за оповестяване

Член 481, параграф 1

Корекции съгласно член 481, параграф 1

 

[свободен текст]

Компетентният орган използва ли единен процент за всички филтри или удръжки, изисквани съгласно член 481, параграф 1?

 

(Да/не/—)

Приложим процент, ако се прилага единен процент (процент в рамките на интервалите по член 481, параграф 3)

 

 

От 0 % до 80 %

2014

[Стойност]

От 0 % до 60 %

2015

[Стойност]

От 0 % до 40 %

2016

[Стойност]

От 0 % до 20 %

2017

[Стойност]

Ако не се прилага единен процент, в част 1 се посочват националните текстове и препратки към приложимите проценти.

 

 

Член 481, параграф 2

Корекции съгласно член 481, параграф 2

 

[свободен текст]

Когато изискванията, предвидени в член 49, параграф1, буква б) не са изпълнени, компетентните органи изискват ли или разрешават ли на институциите да прилагат методите по член 49, параграф 1, вместо приспаданията по член 36, параграф 1?

 

[Да/не]

Приложим процент, ако се упражни преценка (процент в рамките на интервалите по член 481, параграф 4)

 

 

От 0 % до 50 %

2014

[Стойност]


ЧАСТ 9

Ограничения за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Преходни разпоредби

Година

Информация за оповестяване

Член 486, параграф 6

Приложим процент за определяне на ограничения за признаване на унаследяване за елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред в съответствие с член 486, параграф 2 (процент в рамките на интервалите по параграф 5 от същия член)

 

 

От 60 % до 80 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 70 %

2015

[Стойност]

От 20 % до 60 %

2016

[Стойност]

От 0 % до 50 %

2017

[Стойност]

От 0 % до 40 %

2018

[Стойност]

От 0 % до 30 %

2019

[Стойност]

От 0 % до 20 %

2020

[Стойност]

От 0 % до 10 %

2021

[Стойност]

Приложим процент за определяне на ограничения за признаване на унаследяване за елементите на допълнителния капитал от първи ред в съответствие с член 486, параграф 3 (процент в рамките на интервалите по параграф 5 от същия член)

 

 

От 60 % до 80 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 70 %

2015

[Стойност]

От 20 % до 60 %

2016

[Стойност]

От 0 % до 50 %

2017

[Стойност]

От 0 % до 40 %

2018

[Стойност]

От 0 % до 30 %

2019

[Стойност]

От 0 % до 20 %

2020

[Стойност]

От 0 % до 10 %

2021

[Стойност]

Приложим процент за определяне на ограничения за признаване на унаследяване за елементите на капитала от втори ред в съответствие с член 486, параграф 4 (процент в рамките на интервалите по параграф 5 от същия член)

 

 

От 60 % до 80 %

2014

[Стойност]

От 40 % до 70 %

2015

[Стойност]

От 20 % до 60 %

2016

[Стойност]

От 0 % до 50 %

2017

[Стойност]

От 0 % до 40 %

2018

[Стойност]

От 0 % до 30 %

2019

[Стойност]

От 0 % до 20 %

2020

[Стойност]

От 0 % до 10 %

2021

[Стойност]


ЧАСТ 10

Променливи елементи на възнаграждението

Директива 2013/36/ЕС

Разпоредби

Информация за оповестяване

 

Дата на последната актуализация на информацията в настоящия формуляр

(дд/мм/гггг)

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка i)

Максимален процент за променливия елемент (% от постоянния елемент от общото възнаграждение)

[Стойност]

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка ii)

Максимално ниво на променливата част, което може да бъде одобрено от акционерите или собствениците или членовете на институциите (% от фиксирания компонент от общото възнаграждение)

[Стойност]

Член 94, параграф 1, буква ж), подточка iii)

Институциите имат ли право да прилагат дисконтов процент за променливото възнаграждение?

[Да/не]

Максимална част от общото променливо възнаграждение, към което се прилага дисконтовият процент (% от общия размер на променливото възнаграждение)

[Стойност]


ЧАСТ 11

Рискови тегла и критерии, приложими за експозициите, обезпечени с ипотеки върху недвижим имот

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Разпоредби

Информация за оповестяване

Член 124, параграф 2

Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти

Прилагано рисково тегло (от 35 % до 150 %)

[Стойност]

Дата на последната промяна на рисковото тегло

(дд/мм/гггг)

Компетентният орган прилага ли по-строги критерии от тези, определени в член 125, параграф 2?

[Да/не]

Дата на последната промяна на тези критерии

(дд/мм/гггг)

Експозиции, обезпечени с търговски недвижими имоти

Прилагано рисково тегло (от 50 % до 150 %)

[Стойност]

Дата на последната промяна на рисковото тегло

(дд/мм/гггг)

Компетентният орган прилага ли по-строги критерии от тези, определени в член 126, параграф 2?

[Да/не]

Дата на последната промяна на тези критерии

(дд/мм/гггг)


ЧАСТ 12

Минимални стойности на загуба при неизпълнение (LGD) за експозиции на дребно, обезпечени с недвижими имоти

Регламент (ЕС)

№ 575/2013

Провизии

Информация за оповестяване

Член 164, параграф 5

Минимална стойност на претеглената по експозиции средна загуба при неизпълнение за експозициите на дребно, обезпечени с жилищни имоти, без да се ползват гаранции от централни правителства

Прилагана минимална стойности на LGD (% по-висока от 10 %)

[Стойност]

Дата на последната промяна на стойността

(дд/мм/гггг)

Минимална стойност на претеглената по експозиции загуба при неизпълнение за експозициите на дребно, обезпечени с търговски недвижими имоти, без да се ползват гаранции от централни правителства

Прилагана минимална стойности на LGD (% по-висока от 15 %)

[Стойност]

Дата на последната промяна на стойността

(дд/мм/гггг)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО)

Обхват на прилагането на ПНПО

Описание на насоките на компетентния орган относно обхвата на прилагане на ПНПО, включително:

насоки по отношение на субектите, попадащи в/извън обхвата на ПНПО

общ преглед на начина, по който компетентният орган преценява пропорционалността при разглеждане на обхвата на ПНПО

[свободен текст или позоваване или електронна препратка към тези насоки]

Оценка на отделните рискове

Описание на насоките на компетентния орган относно оценката на отделните рискове, включително:

общ преглед на процедурата за оценка на риска

общ преглед на начина, по който компетентният орган взема предвид принципа на пропорционалност при оценката на отделните рискове

общ преглед на използваните критерии и метод на оценяване, прилаган от компетентния орган за оценка на отделните рискове

[свободен текст или позоваване или електронна препратка към тези насоки]

Преглед и оценка на процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност

Описание на насоките на компетентния орган относно прегледа и оценката на процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност, който е част от ПНПО, с цел оценяване надеждността на изчисленията, получени в резултат на процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност, вследствие на които се определят капиталовите изисквания за покриване на отделните свързани с капитала рискове, включително:

преглед на процедурата, която трябва да следват институциите при изпълнение на процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност

преглед на методологията, прилагана от компетентния орган при извършването на прегледа на процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност на институциите

информация за това дали компетентният орган изисква извършването на независим преглед на процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност

[свободен текст или позоваване или електронна препратка към тези насоки]

Обща оценка на ПНПО и надзорни мерки

Описание на насоките на компетентния орган относно цялостната оценка на ПНПО и надзорните мерки, които компетентният орган е предприел въз основа на тази оценка

[свободен текст или позоваване или електронна препратка към тези насоки]


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Списък на формулярите

Част 1

Данни за националния финансов сектор

Част 2

Данни за кредитния риск

Част 3

Данни за пазарния риск

Част 4

Данни за операционния риск

Част 5

Данни за надзорни мерки и административни санкции

Част 6

Данни относно освобождаване от задължения

ЧАСТ 1

Данни за националния финансов сектор (20XX година)

 

Позоваване на формуляр COREP (1)

Данни

Брой и размер на кредитните институции

 

 

Брой на кредитните институции (1)

 

[Стойност]

Общ размер на активите (в млн. EUR) (2)

 

[Стойност]

Общ размер на активите като % от БВП

 

[Стойност]

Брой и размер на чуждестранните кредитни институции

 

 

от държави от ЕИП

Брой на клоновете (3)

 

[Стойност]

Общ размер на активите на клонове (в млн. EUR)

 

[Стойност]

Брой на дъщерните предприятия (4)

 

[Стойност]

Общ размер на активите на дъщерните предприятия (в млн. EUR)

 

[Стойност]

от трети държави

Брой на клоновете (3)

 

[Стойност]

Общ размер на активите на клонове (в млн. EUR)

 

[Стойност]

Брой на дъщерните предприятия (4)

 

[Стойност]

Общ размер на активите на дъщерните предприятия (в млн. EUR)

 

[Стойност]

Общ размер на капитала и капиталовите изисквания на кредитните институции

 

 

Общ размер на базовия собствен капитал от първи ред като % от общия капитал

CA1 (ред 020/ред 010)

[Стойност]

Общ размер на допълнителния капитал от първи ред като процент от общия капитал

CA 1 (ред 530/ред 010)

[Стойност]

Общ размер на капитала от втори ред като % от общия капитал

CA1 (ред 750/ред 010)

[Стойност]

Общ размер на капиталовите изисквания (в млн. EUR)

CA2 (ред 010) (1) 8 %

[Стойност]

Съотношение на обща капиталова адекватност

CA3 (ред 050)

[Стойност]

Брой и размер на инвестиционните посредници

 

 

Брой на инвестиционните посредници (1)

 

[Стойност]

Общо активи (в EUR) (2)

 

[Стойност]

Общ размер на активите като % от БВП

 

[Стойност]

Общ размер на капитала и капиталовите изисквания на инвестиционните посредници

 

 

Общ размер на базовия собствен капитал от първи ред като % от общия капитал

CA1 (ред 020/ред 010)

[Стойност]

Общ размер на допълнителния капитал от първи ред като процент от общия капитал

CA1 (ред 530/ред 010)

[Стойност]

Общ размер на капитала от втори ред като % от общия капитал

CA1 (ред 750/ред 010)

[Стойност]

Общ размер на капиталовите изисквания (в млн. EUR)

CA2 (ред 010) (1) 8 %

[Стойност]

Съотношение на обща капиталова адекватност

CA3 (ред 050)

[Стойност]

Инструкции за попълване на формуляра:

(1)

Сумата включва учредени на национално равнище институции, както и клонове от страни от и извън ЕИП. Всички места на дейност, установени в дадена страна от институция с главно управление в друга страна, се считат за една институция. Определението включва клонове/дъщерни предприятия на чуждестранни институции, но не и чуждестранни клонове/дъщерни предприятия на местни институции (подход на приемащата страна).

(2)

Изисквани данни на неконсолидирана основа Изчислени въз основа на местата на дейност (подход на приемащата страна, като броят на тези места съответства на принципите, посочени в точка 1).

(3)

Всички места на дейност, установени в една и съща страна от кредитна институция с главно управление в друга страна, се разглеждат като един клон.

(4)

Всяко дъщерно дружество на дъщерно дружество се счита за дъщерно дружество на предприятието майка, което контролира тези дружества.

ЧАСТ 2

Данни за кредитния риск (20ХХ година)

Данни за кредитния риск

Позоваване на формуляр COREP (3)

Данни

Кредитни институции: Капиталови изисквания за кредитен риск

 

 

Кредитни институции: капиталови изисквания за кредитен риск

като % от общите капиталови изисквания

CA2 (ред 040)/(ред 010)

[Стойност]

Кредитни институции: разпределение по подход

в % въз основа на общия брой на кредитните институции (2)

Стандартизиран подход

 

[Стойност]

Основен вътрешнорейтингов подход (FIRB)

 

[Стойност]

Усъвършенстван вътрешнорейтингов подход (AIRB)

 

[Стойност]

% въз основа на общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск

Стандартизиран подход (SA)

CA2 (ред 050)/(ред 040)

[Стойност]

FIRB

CR IRB, FIRB (ред 010, колона 260)/CA2 040 (ред 040)

[Стойност]

AIRB

CR IRB, AIRB (ред 010, колона 260)/CA2 (ред 040)

[Стойност]

Кредитни институции: разпределение по клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход

% въз основа на общия размер на рисково претеглените експозиции по вътрешнорейтинговия подход

Вътрешнорейтингов подход, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти

[Стойност]

Централни правителства и централни банки

CA2 (ред 260)/(ред 010)

[Стойност]

Институции

CA2 (ред 270)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия - МСП

CA2 (ред 280)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия – специализирано кредитиране

CA2 (ред 290)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия - други

CA2 (ред 300)/(ред 010)

[Стойност]

Вътрешнорейтингов подход, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти

[Стойност]

Централни правителства и централни банки

CA2 (ред 320)/(ред 010)

[Стойност]

Институции

CA2 (ред 330)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия - МСП

CA2 (ред 340)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия – специализирано кредитиране

CA2 (ред 350)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия - други

CA2 (ред 360)/(ред 010)

[Стойност]

На дребно – МСП обезпечени с недвижима собственост

CA2 (ред 370)/(ред 010)

[Стойност]

На дребно – експозиции към предприятия, различни от МСП, обезпечени с недвижима собственост

CA2 (ред 380)/(ред 010)

[Стойност]

На дребно – квалифицирани револвиращи

CA2 (ред 390)/(ред 010)

[Стойност]

На дребно – други МСП

CA2 (ред 400)/(ред 010)

[Стойност]

На дребно – други, различни от МСП

2 (ред 410)/(ред 010)

[Стойност]

Собствен капитал по вътрешнорейтинговия подход

CA2 (ред 420)/(ред 010)

[Стойност]

Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход

CA2 (ред 430)/(ред 010)

[Стойност]

Други активи, които нямат характер на кредитни задължения

CA2 (ред 450)/(ред 010)

[Стойност]

Кредитни институции: разпределение по клас експозиции по стандартизирания подход (2)

% въз основа на общия размер на рисково претеглените експозиции по стандартизирания подход

Централно правителство или централни банки

CA2 (ред 070)/(ред 010)

[Стойност]

Регионални правителства или местни органи на власт

CA2 (ред 080)/(ред 010)

[Стойност]

Субекти от публичния сектор

CA2 (ред 090)/(ред 010)

[Стойност]

Многостранни банки за развитие

CA2 (ред 100)/(ред 010)

[Стойност]

Международни организации

CA2 (ред 110)/(ред 010)

[Стойност]

Институции

CA2 (ред 120)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия

CA 2 (ред 130)/(ред 010)

[Стойност]

На дребно

CA2 (ред 140)/(ред 010)

[Стойност]

Обезпечени с ипотека върху недвижими имоти

CA2 (ред 150)/(ред 010)

[Стойност]

Експозиции в неизпълнение

CA 2 (ред 160)/(ред 010)

[Стойност]

Високо рискови експозиции

CA2 (ред 170)/(ред 010)

[Стойност]

Покрити облигации

CA2 (ред 180)/(ред 010)

[Стойност]

Вземания от институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка

CA2 (ред 190)/(ред 010)

[Стойност]

Предприятия за колективно инвестиране

CA2 (ред 200)/(ред 010)

[Стойност]

Собствен капитал

CA2 (ред 210)/(ред 010)

[Стойност]

Други позиции

CA2 (ред 211)/(ред 010)

[Стойност]

Секюритизиращи позиции по стандатизирания подход

CA2 (ред 220)/(ред 010)

[Стойност]

Кредитни институции: разпределение по подхода за редуциране на кредитния риск (CRM)

в % въз основа на общия брой на кредитните институции (2)

Опростен метод за финансово обезпечение

 

[Стойност]

Разширен метод за финансово обезпечение

 

[Стойност]

Инвестиционни посредници; Капиталови изисквания за кредитен риск

 

 

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за кредитен риск

като % от общите капиталови изисквания

CA2 (ред 040)/(ред 010)

[Стойност]

Инвестиционни посредници:разпределение по подход

% въз основа на общия брой на инвестиционните посредници (2)

Стандартизиран подход (SA)

 

[Стойност]

Вътрешнорейтингов подход (IRB)

 

[Стойност]

% въз основа на общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск

Стандартизиран подход (SA)

(CA2 (ред 050)/(ред 040)

[Стойност]

Вътрешнорейтингов подход (IRB)

(CA2 (ред 240)/(ред 040)

[Стойност]

Допълнителна информация относно секюритизирането

Позоваване на формуляр COREP (3)

Данни

Кредитни институции: инициатор

 

 

Общ размер на секюритизиращи експозиции, инициирани по балансови и задбалансови позиции

CR SEC SA (ред 030, колона 010) + CR SEC IRB (ред 030, колона 010)

[Стойност]

[Стойност]

Общ размер на секюритизиращи позиции, запазени (секюритизиращи позиции — първоначалната експозиция, преди прилагането на конверсионните коефициенти) във и извън баланса

CR SEC SA (ред 030, колона 050) + CR SEC IRB (ред 030, колона 050)

[Стойност]

[Стойност]

Експозиции и загуби, произтичащи от кредитиране, обезпечено с недвижим имот

Позоваване на формуляр COREP (3)

Данни

Използване на жилищен имот като обезпечение

Сумата от експозициите, които са обезпечени с жилищни имоти

CR ПР загуби (ред 010, колона 050)

[Стойност]

Сума на загубите от заеми до референтните проценти

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 010, col 010)

[Стойност]

включително: недвижими имоти, оценени по ипотечна заемна стойност

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (ред 010 и колона 020)

[Стойност]

Сбор от общите загуби

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 010, col 030)

[Стойност]

включително: недвижими имоти, оценени по ипотечна заемна стойност

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 010, col 040)

[Стойност]

Използване на търговски недвижим имот като обезпечение

Сбора от експозициите, които са обезпечени с търговски недвижим имот

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 020, col 050)

[Стойност]

Сбор на загубите от кредитиране до референтните проценти

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 020, col 010)

[Стойност]

включително: недвижими имоти, оценени по ипотечна заемна стойност

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 020, col 020)

[Стойност]

Сбор от общите загуби

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 020, col 030)

[Стойност]

включително: недвижими имоти, оценени по ипотечна заемна стойност

Капиталови изисквания за загуби, обезпечени с недвижим имот (row 020, col 040)

[Стойност]


ЧАСТ 3

Данни за пазарния риск (20ХХ година)

Данни за пазарния риск

Референтни данни от формуляр COREP (5)

Данни

Кредитни институции: Капиталови изисквания за пазарен риск

 

 

Кредитни институции: капиталови изисквания за пазарен риск

като % от общите капиталови изисквания

CA2 (ред 520)/(ред 010)

[Стойност]

Кредитни институции: разпределение по подход

в % въз основа на общия брой на кредитните институции (4)

Стандартизиран подход

 

[Стойност]

Вътрешни модели

 

[Стойност]

% въз основа на общите капиталови изисквания за пазарен риск

Стандартизиран подход

CA2 (ред 530/ред 520)

[Стойност]

Вътрешни модели

CA2 (ред 580/ред 520)

[Стойност]

Инвестиционни посредници: Капиталови изисквания за пазарен риск

 

 

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за пазарен риск

като % от общите капиталови изисквания

CA2 (ред 520)/(ред 010)

[Стойност]

Инвестиционни посредници:разпределение по подход

% въз основа на общия брой на инвестиционните посредници (4)

Стандартизиран подход

 

[Стойност]

Вътрешни модели

 

[Стойност]

% въз основа на общите капиталови изисквания за пазарен риск

Стандартизиран подход

CA2 (ред 530/ред 520)

[Стойност]

Вътрешни модели

CA2 (ред 580/ред 520)

[Стойност]


ЧАСТ 4

Данни за операционния риск (20ХХ година)

Данни за операционни риск

Референтни данни от формуляр COREP (7)

Данни

Кредитни институции: Капиталови изисквания за операционен риск

 

 

Кредитни институции: капиталови изисквания за операционен риск

като % от общите капиталови изисквания

CA2 (ред 590)/(ред 010)

[Стойност]

Кредитни институции: разпределение по подход

в % въз основа на общия брой на кредитните институции (6)

Подход на базисния индикатор (BIA)

 

[Стойност]

Стандартизиран подход (TSA)/ Алтернативен стандартизиран подход (ASA)

 

[Стойност]

Усъвършенстван подход за измерване (AMA)

 

[Стойност]

% въз основа на общия размер на капиталовите изисквания за операционен риск

BIA

CA2 (ред 600/ред 590)

[Стойност]

TSA/ASA

CA2 (ред 610/ред 590)

[Стойност]

AMA

CA2 (ред 620/ред 590)

[Стойност]

Кредитни институции: Загуби, дължащи се на операционния риск

 

 

Кредитни институции: общ размер на брутните загуби

Общ размер на брутните загуби като % от общите брутни приходи

Подробни данни OPR (ред 920, колона 080)/(OPR (сбор (ред 010 към ред 130), кол. 030)

[Стойност]

Инвестиционни посредници: Капиталови изисквания за операционен риск

 

 

Инвестиционни посредници: капиталови изисквания за операционен риск

като % от общия размер на капиталовите изисквания

CA2 (ред 590)/(ред 010)

[Стойност]

Инвестиционни посредници:разпределение по подход

% въз основа на общия брой на инвестиционните посредници (6)

BIA

 

[Стойност]

TSA/ASA

 

[Стойност]

AMA

 

[Стойност]

% въз основа на общия размер на капиталовите изисквания за операционен риск

BIA

CA2 (ред 600/ред 590)

[Стойност]

TSA/ASA

CA2 (ред 610/ред 590)

[Стойност]

AMA

CA2 (ред 620/ред 590)

[Стойност]

Инвестиционни посредници: Загуби, дължащи се на операционен риск

 

 

Инвестиционни посредници: общ размер на брутните загуби

Общ размер на брутните загуби като % от общите брутни приходи

Подробни данни OPR (ред 920, колона 080) /(OPR (сбор(ред 010 към ред 130), кол. 030)

[Стойност]

ЧАСТ 5

Данни за надзорни мерки и административни санкции (20XX година)

Надзорни действия и мерки (8)

Данни

Кредитни институции

 

Надзорни мерки

Брой на проверките на място

[Стойност]

Брой на извършените цялостни оценки

[Стойност]

Надзорни мерки, предприети в съответствие с член 102, параграф 1, буква а)

Общ брой на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

с цел притежаване на собствен капитал, надвишаващ минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

с цел засилване на механизмите за управление и вътрешните правила за управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

с цел представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

с цел прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

с цел контролиране/ограничаване на дейността и операциите [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

с цел намаляване на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

с цел ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

с цел увеличаване на собствения капитал чрез използване на нетната печалба [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

с цел ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или лихвените плащания [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

с цел налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

с цел налагане на специални изисквания за ликвидност [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

с цел налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

Брой и естество на други предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

Надзорни мерки, предприети в съответствие с член 102, параграф 1, буква б), както и на други разпоредби на Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013

Общ брой на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

с цел притежаване на собствен капитал, надвишаващ минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

с цел засилване на механизмите за управление и вътрешните правила за управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

с цел представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

с цел прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

с цел контролиране/ограничаване на дейността и операциите [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

с цел намаляване на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

с цел ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

с цел увеличаване на собствения капитал чрез използване на нетната печалба [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

с цел ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или лихвените плащания [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

с цел налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

с цел налагане на специални изисквания за ликвидност [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

с цел налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

Брой и естество на други предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]


Надзорни действия и мерки (9)

Данни

Инвестиционни посредници

 

Надзорни мерки

Брой на проверките на място

[Стойност]

Брой на извършените цялостни оценки

[Стойност]

Надзорни мерки, предприети в съответствие с член 102, параграф 1, буква а)

Общ брой на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

с цел притежаване на собствен капитал, надвишаващ минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

с цел засилване на механизмите за управление и вътрешните правила за управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

с цел представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

с цел прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

Да ограничи/ограничаване на бизнес дейности или [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

с цел намаляване на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

с цел ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

с цел увеличаване на собствения капитал чрез използване на нетната печалба [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

с цел ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или лихвените плащания [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

с цел налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

с цел налагане на специални изисквания за ликвидност [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

с цел налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

Брой и естество на други предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

Надзорни мерки, предприети в съответствие с член 102, параграф 1, буква б), както и на други разпоредби на Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013

Общ брой на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

с цел притежаване на собствен капитал, надвишаващ минималните капиталови изисквания [член 104, параграф 1, буква а)]

[Стойност]

с цел засилване на механизмите за управление и вътрешните правила за управление на капитала [член 104, параграф 1, буква б)]

[Стойност]

с цел представяне на план за връщане към спазването на надзорните изисквания [член 104, параграф 1, буква в)]

[Стойност]

с цел прилагане на конкретна политика за провизиране или третиране на активите [член 104, параграф 1, буква г)]

[Стойност]

с цел контролиране/ограничаване на дейността и операциите [член 104, параграф 1, буква д)]

[Стойност]

с цел намаляване на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите [член 104, параграф 1, буква е)]

[Стойност]

с цел ограничаване на променливите възнаграждения [член 104, параграф 1, буква ж)]

[Стойност]

с цел увеличаване на собствения капитал чрез използване на нетната печалба [член 104, параграф 1, буква з)]

[Стойност]

с цел ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или лихвените плащания [член 104, параграф 1, буква и)]

[Стойност]

с цел налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква й)]

[Стойност]

с цел налагане на специални изисквания за ликвидност [член 104, параграф 1, буква к)]

[Стойност]

с цел налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 104, параграф 1, буква л)]

[Стойност]

Брой и естество на други предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 104, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]


Административни санкции

Данни

Кредитни институции

 

Административни санкции (за нарушения на лиценза/изиск ванията за придобивания на квалифицирано участие)

Общ брой на наложените административни санкции по член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 66, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

разпореждания, с които се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 66, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

имуществени административни санкции, наложени на юридическо/физическо лице [член 66, параграф 2, букви в) — д)]

[Стойност]

спиране на правото на глас на акционери [член 66, параграф 2, буква е)]

[Стойност]

Брой и естество на други административни санкции (които не са посочени в член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[свободен текст]

Административни санкции (за други нарушения на изискванията, наложени съгласно Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013)

Общ брой на наложените административни санкции по член 67, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 66, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

разпореждания, с които се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 66, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

отнемане на лиценза на кредитната институция [член 67, параграф 2, буква в)]

[Стойност]

временна забрана за физическо лице да заема длъжности в кредитни институции [член 67, параграф 2, буква г)]

[Стойност]

имуществени административни санкции, наложени на юридическо/физическо лице [член 67, параграф 2, букви д) — ж)]

[Стойност]

Брой и естество на други административни санкции (които не са посочени в член 67, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[свободен текст]

Инвестиционни посредници

 

Административни санкции (за нарушения на лиценза/изиск ванията за придобивания на квалифицирано участие)

Общ брой на наложените административни санкции по член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 66, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

разпореждания, с които се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 66, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

имуществени административни санкции, наложени на юридическо лице [член 66, параграф 2, букви в) — д)]

[Стойност]

спиране на правото на глас на акционери [член 66, параграф 2, буква е)]

[Стойност]

Брой и естество на други административни санкции (които не са посочени в член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[Стойност]

Административни санкции (за други нарушения на изискванията, наложени съгласно Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013)

Общ брой на наложените административни санкции по член 66, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС:

[Стойност]

публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 66, параграф 2, буква а)]

[Стойност]

разпореждания, с които се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 66, параграф 2, буква б)]

[Стойност]

отнемане на лиценза на инвестиционните посредници [член 67, параграф 2, буква в)]

[Стойност]

временна забрана за физическо лице да заема длъжности в инвестиционни посредници [член 67, параграф 2, буква г)]

[Стойност]

имуществени административни санкции, наложени на юридическо/физическо лице [член 67, параграф 2, букви д) — ж)]

[Стойност]

Брой и естество на други административни санкции (които не са посочени в член 67, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС)

[свободен текст]

(*)

Поради разликите в националните нормативни уредби, както и в надзорните практики и подходи в отделните държави членки, е възможно данните в настоящата таблица да не позволят да се направи стойностно сравнение между отделните страни, поради което всяко заключение, направено без да се вземат предвид тези разлики, може да бъде подвеждащо

Индекс

:

Не се прилага

С: поверителна информация

ЧАСТ 6

Данни относно освобождаване от задължения (20ХХ година)

Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II — V, VII и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

Правни позовавания в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 7, параграфи 1 и 2

(дерогации за дъщерни предприятия)

Член 7, параграф 3

(дерогации за институции майки)

Общ брой на предоставените дерогации

[Стойност]

[Стойност]

Брой на дерогациите, предоставени на институциите майки, които имат или притежават дялови участия в дъщерни предприятия, установени в трети държави

Не се прилага

[Стойност]

Общ размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни дружества, установени в трети държави (в млн. EUR)

Не се прилага

[Стойност]

Процент от общия консолидиран собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

Не се прилага

[Стойност]

Процент на задължителния размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

Не се прилага

[Стойност]

Разрешение, предоставено на институции майки да включат дъщерните предприятия при изчисляването на пруденциалните изисквания, определени в части II — V и VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

Правни позовавания в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 9, параграф 1

(метод на самостоятелното консолидиране)

Общ брой на предоставените разрешения

[Стойност]

Брой на разрешенията, предоставени на институции майки да включат дъщерни предприятия, установени в трети държави, при изчисляването на тяхното изискване

[Стойност]

Общ размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни дружества, установени в трети държави (в млн. EUR)

[Стойност]

Процент от общия консолидиран собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

[Стойност]

Процент на задължителния размер на консолидирания собствен капитал, държан в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)

[Стойност]

Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на изискванията за ликвидността, определени в части VI от Регламент (ЕС) № 575/2013

Правни позовавания в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 8

(дерогации за ликвидността на дъщерни предприятия)

Общ брой на предоставените дерогации

[Стойност]

Брой на дерогациите, предоставени съгласно член 8, параграф 2, когато всички институции в една подгрупа по отношение на ликвидността са лицензирани в една и съща държава членка

[Стойност]

Брой на дерогациите, предоставени съгласно член 8, параграф 1, когато всички институции в една подгрупа по отношение на ликвидността са лицензирани в различни държава членка

[Стойност]

Брой на дерогациите, предоставени в съответствие с член 8, параграф 3 по отношение на институции, които са членове на един и същ механизъм за институционална защита

[Стойност]

Дерогация от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, определени в части II — VIII от Регламент (ЕС) № 575/2013

Правни позовавания в Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 10

(кредитни институции, които са трайно свързани с централен орган)

Общ брой на предоставените дерогации

[Стойност]

Брой на дерогациите, предоставени на кредитни институции, които са дълготрайно свързани с централен орган

[Стойност]

Брой на дерогациите, предоставени на централни органи

[Стойност]

За компетентните органи, които не предоставят дерогации или разрешения, клетките се оцветяват в оранжево.


(1)  Референтни данни от формуляра COREP в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията

Индекс

:

Не се прилага

С: поверителна информация

(2)  Ако дадена институция използва повече от един подход, институцията трябва да бъде отчетена за всеки от тези подходи

(3)  Референтни данни от формуляра COREP в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията

Индекс

:

не се прилага

С: поверителна информация

(4)  Ако дадена институция използва повече от един подход, институцията трябва да бъде отчетена за всеки от тези подходи

(5)  Референтни данни от формуляра COREP в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията

Индекс

:

Не се прилага

С: поверителна информация

(6)  Ако дадена институция използва повече от един подход, институцията трябва да бъде отчетена за всеки от тези подходи

(7)  Референтни данни от формуляра COREP в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията

Индекс

:

Не се прилага

С: поверителна информация

(8)  Поради разликите в националните нормативни уредби, както и в надзорните практики и подходи в отделните държави членки, е възможно данните в настоящата таблица да не позволят да се направи съдържателно сравнение между отделните страни, поради което всяко заключения, направено без да се вземат предвид тези разлики, може да бъде подвеждащо.

Индекс

:

Не се прилага

С: поверителна информация

(9)  Поради разликите в националните нормативни уредби, както и в надзорните практики и подходи в отделните държави членки, е възможно данните в настоящата таблица да не позволят да се направи съдържателно сравнение между отделните страни, поради което всяко заключения, направено без да се вземат предвид тези разлики, може да бъде подвеждащо.

Индекс

:

Не се прилага

С: поверителна информация