ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 170

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
11 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

1

 

*

Информация относно временното прилагане на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

2

 

 

2014/343/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 март 2014 година относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани споразумения

3

 

 

Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани с него споразумения

5

 

 

2014/344/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 май 2014 година за сключване на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

49

 

 

Договореност между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

50

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 618/2014 на Комисията от 2 юни 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (ЗНП)

58

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 619/2014 на Комисията от 10 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

60

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/77/ЕС на Комисията от 10 юни 2014 година за изменение на приложения I и II към Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива ( 1 )

62

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/345/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 юни 2014 година за изменение на Решение 2012/481/ЕС за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (нотифицирано под номер С(2014) 3590)  ( 1 )

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/1


Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

В резултат на приключването на 23 май 2014 г. на процедурите, необходими за временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (1), подписано на 11 април 2014 г. в Брюксел, протоколът ще се прилага временно, считано от 1 август 2014 г.


(1)  Вж. страница 5 от настоящия брой на Официален вестник.


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/1


Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

В резултат на приключването на 15 май 2014 г. на процедурите, необходими за временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (1), подписано на 11 април 2014 г. в Брюксел, протоколът ще се прилага временно, считано от 1 август 2014 г.


(1)  Вж. страница 5 от настоящия брой на Официален вестник.


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/1


Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

В резултат на приключването на 11 април 2014 г. на процедурите, необходими за временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (1), подписано на 11 април 2014 г. в Брюксел, протоколът се прилага временно от 12 април 2014 г.


(1)  Вж. страница 5 от настоящия брой на Официален вестник.


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/2


Информация относно временното прилагане на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

В резултат на приключването на 11 април 2014 г. на процедурите, необходими за временното прилагане на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (1), подписано на 11 април 2014 г. в Брюксел, Споразумението се прилага временно, считано от 12 април 2014 г.


(1)  Вж. страница 5 от настоящия брой на Официален вестник.


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 март 2014 година

относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани споразумения

(2014/343/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграфи 2 и 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (1) („Споразумението за ЕИП“) беше подписано в Порто на 2 май 1992 г.

(2)

Република Хърватия стана държава — членка на Европейския съюз, на 1 юли 2013 г.

(3)

Вследствие на присъединяването си към Европейския съюз Република Хърватия поиска да стане договаряща страна по Споразумението за ЕИП в съответствие с член 128 от това споразумение.

(4)

За тази цел Комисията договори, от името на Съюза и неговите държави членки, с Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство („Споразумението“) и три свързани допълнителни протокола, а именно: а) Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, б) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, и в) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз („свързаните протоколи“).

(5)

Споразумението и свързаните протоколи следва да бъдат подписани и временно прилагани до приключване на процедурите по сключването им,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и свързаните протоколи от името на Съюза при условие на сключването им.

Текстовете на Споразумението и на свързаните протоколи, както и споразуменията под формата на размяна на писма относно тяхното временно прилагане, са приложени към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето или лицата, упълномощени да подпишат Споразумението и свързаните протоколи, както и споразуменията под формата на размяна на писма относно тяхното временно прилагане, от името на Съюза.

Член 3

Споразумението и Допълнителният протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство следва да се прилагат временно от деня, следващ датата, на която е приключила последната размяна на писма, до приключване на процедурите по сключването им.

Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз се прилагат временно от първия ден на третия месец, следващ депозирането на последната нотификация относно временното прилагане, в съответствие с член 4 от двата допълнителни протокола.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 24 март 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/5


СПОРАЗУМЕНИЕ

за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани с него споразумения

 


СПОРАЗУМЕНИЯ

под формата на размяна на писма относно временното прилагане на споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и временното прилагане на допълнителния протокол към споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009 — 2014

Уважаеми господине,

Във връзка със Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство („Споразумение за разширяване на ЕИП“) и три свързани с него споразумения, имам честта да Ви уведомя, че Европейският съюз е готов да прилага временно Споразумението за разширяване на ЕИП от деня, следващ датата, на която е приключила последната размяна на писма за временно прилагане между Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, при условие че Исландия е готова да направи същото.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите, че Исландия е съгласна на такова временно прилагане.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Gjört í Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването, както и съгласието на Исландия с Вашето писмо с днешна дата, което гласи:

„Във връзка със Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство („Споразумение за разширяване на ЕИП“) и три свързани с него споразумения, имам честта да Ви уведомя, че Европейският съюз е готов да прилага временно Споразумението за разширяване на ЕИП от деня, следващ датата, на която е приключила последната размяна на писма за временно прилагане между Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, при условие че Исландия е готова да направи същото.“

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Gjört í Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Fyrir hönd Íslands

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Image

Уважаеми господине,

Във връзка със Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство („Споразумение за разширяване на ЕИП“) и три свързани с него споразумения, имам честта да Ви уведомя, че Европейският съюз е готов да прилага временно Споразумението за разширяване на ЕИП от деня, следващ датата, на която е приключила последната размяна на писма за временно прилагане между Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, при условие че Княжество Лихтенщайн е готово да направи същото.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите, че Княжество Лихтенщайн е съгласно на такова временно прилагане.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването, както и съгласието на Княжество Лихтенщайн със съдържанието на Вашето писмо с днешна дата, което гласи:

„Във връзка със Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство („Споразумение за разширяване на ЕИП“) и три свързани с него споразумения, имам честта да Ви уведомя, че Европейският съюз е готов да прилага временно Споразумението за разширяване на ЕИП от деня, следващ датата, на която е приключила последната размяна на писма за временно прилагане между Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, при условие че Княжество Лихтенщайн е готово да направи същото.“

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Geschehen zu Brüssel am

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

Уважаеми господине,

Във връзка със Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство („Споразумение за разширяване на ЕИП“) и три свързани с него споразумения, имам честта да Ви уведомя, че Европейският съюз е готов да прилага временно Споразумението за разширяване на ЕИП и следния свързан протокол:

Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.,

от деня, следващ датата, на която е приключила последната размяна на писма за временно прилагане между Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, при условие че Кралство Норвегия е готово да направи същото.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите, че Кралство Норвегия е съгласно на такова временно прилагане.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването, както и съгласието на Кралство Норвегия със съдържанието на Вашето писмо с днешна дата, което гласи:

„Във връзка със Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство („Споразумение за разширяване на ЕИП“) и три свързани с него споразумения, имам честта да Ви уведомя, че Европейският съюз е готов да прилага временно Споразумението за разширяване на ЕИП и следния свързан протокол:

Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.,

от деня, следващ датата, на която е приключила последната размяна на писма за временно прилагане между Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, при условие че Кралство Норвегия е готово да направи същото.“

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

Utferdiget i Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


СПОРАЗУМЕНИЕ

за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-нататък „държавите — членки на Европейския съюз“,

ИСЛАНДИЯ,

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

наричани по-нататък „държавите от ЕАСТ“,

съвместно наричани по-нататък „настоящите договарящи се страни“,

и

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (наричан по-нататък „Договор за присъединяване“) беше подписан в Брюксел на 9 декември 2011 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 128 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, подписано в Порто на 2 май 1992 г., всяка европейска държава, която стане член на Общността, трябва да кандидатства да стане страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумение за ЕИП“);

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Република Хърватия е подала искане да стане договаряща страна по Споразумението за ЕИП;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че редът и условията за такова участие трябва да бъдат уредени със споразумение между настоящите договарящи се страни и държавата кандидат,

РЕШИХА да сключат следното споразумение:

Член 1

1.   С настоящото споразумение Република Хърватия става договаряща се страна по Споразумението за ЕИП и по-нататък ще бъде наричана „нова договаряща се страна“.

2.   С влизането в сила на настоящото споразумение разпоредбите на Споразумението за ЕИП, изменени с решенията на Съвместния комитет на ЕИП, приети преди 30 юни 2011 г., стават задължителни за новата договаряща се страна при същите условия както за настоящите договарящи се страни и при реда и условията, посочени в настоящото споразумение.

3.   Приложенията към настоящото споразумение представляват неделима част от него.

Член 2

1.   ПРОМЕНИ В ОСНОВНИЯ ТЕКСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП

а)

Преамбюл:

i)

В списъка на договарящите се страни след Френската република се добавя следното:

„РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,“

ii)

Думата „РЕПУБЛИКА“ преди УНГАРИЯ се заличава;

iii)

Думата „РЕПУБЛИКА“ преди МАЛТА се добавя;

б)

Член 2:

i)

Буква е) се заличава;

ii)

След буква д) се добавя следното:

„е)

терминът „Акт за присъединяване от 9 декември 2011 г.“ означава Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, подписан в Брюксел на 9 декември 2011 г.“;

в)

Член 117:

Текстът на член 117 се заменя със следното:

„Разпоредбите, които уреждат финансовите механизми, се съдържат в Протокол 38, Протокол 38a, Допълнението към Протокол 38a, Протокол 38б и Допълнението към Протокол 38б.“;

г)

Член 129:

i)

Втората алинея на параграф 1 се заменя със следното:

„След разширяването на Европейското икономическо пространство версиите на настоящото споразумение на български, естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, унгарски, хърватски и чешки език са еднакво автентични.“;

ii)

третата алинея на параграф 1 се заменя със следното:

„Текстовете на актовете, на които се прави позоваване в приложенията, са еднакво автентични на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, така както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и с цел установяването на автентичността им се съставят на исландски и на норвежки език и се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

2.   ПРОМЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП

а)

Протокол 4 относно правилата за произход се изменя, както следва:

i)

Приложение IVa (текст на декларацията върху фактура) се изменя, както следва:

аа)

Преди версията на италиански език на текста на декларацията върху фактура се вмъква следното:

„Хърватска версия

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.“;

ii)

Приложение IVб (текст на декларацията върху фактура EUR-MED) се изменя, както следва:

аа)

Преди версията на италиански език на текста на декларацията върху фактура EUR-MED се вмъква следното:

„Хърватска версия

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

кумулация, приложена по отношение на … (наименование на държавата/държавите),

не се прилага кумулация (3)“.

б)

Към Протокол 38б се добавя следното:

„ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ 38б ОТНОСНО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП ЗА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ

Член 1

1.

Протокол 38б се прилага mutatis mutandis за Република Хърватия.

2.

Независимо от параграф 1, първото изречение на член 3, параграф 3 от Протокол 38б не се прилага.

3.

Независимо от параграф 1, член 6 от Протокол 38б не се прилага. Няма да се осъществява пренасочване към други държави бенефициери в случай на налични средства, предвидени за Хърватия, за които не са поети задължения.

Член 2

Допълнителните суми на паричната вноска на Република Хърватия възлизат на 5 млн. евро за периода от 1 юли 2013 г. до 30 април 2014 г. включително; те се предоставят за използване на един транш от датата на влизане в сила на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство или на споразумение за временно прилагане на Споразумението.“

в)

Текстът на Протокол 44 се заменя със следното:

„ОТНОСНО ПРЕДПАЗНИТЕ МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1.   Прилагане на член 112 от Споразумението спрямо общата икономическа защитна клауза и защитните механизми, съдържащи се в някои преходни разпоредби в областта на свободното движение на хора и автомобилните превози.

Член 112 от Споразумението се прилага и за ситуациите, посочени или визирани в:

а)

разпоредбите на член 37 от Акта за присъединяване от 16 април 2003 г., член 36 от Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. и член 37 от Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. и

б)

защитните механизми, съдържащи се в преходните разпоредби под заглавията „Преходен период“ в приложение V (Свободно движение на работници) и приложение VIII (Право на установяване), в точка 30 (Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените), в точка 26в (Регламент (ЕИО) № 3118/93 на Съвета) и точка 53а (Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета) от приложение XIII (Транспорт), като се прилагат същите срокове, обхват и действие, посочени в тези разпоредби.

2.   Предпазна клауза за вътрешния пазар

Общата процедура за взимане на решения, предвидена в Споразумението, се прилага и за решенията, вземани от Комисията на Европейските общности в съответствие с член 38 от Акта за присъединяване от 16 април 2003 г., член 37 от Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. и член 38 от Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г.“

Член 3

1.   С настоящото всички изменения на приети от институциите на Европейския съюз актове, включени в Споразумението за ЕИП, които са направени с Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-нататък „Акт за присъединяване от 9 декември 2011 г.“), се включват в Споразумението за ЕИП и стават част от него.

2.   За тази цел към точките на приложенията и протоколите към Споразумението за ЕИП, съдържащи препратки към актовете, приети от съответните институции на Европейския съюз, се добавя следното тире:

„—

1 2012 J003: Акт относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, приет на 9 декември 2011 г. (ОВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21).“

3.   Ако посоченото в параграф 2 тире е първото тире към дадена точка, пред него се вмъква изразът „изменен(а/о) с:“.

4.   В приложение A към настоящото Споразумение се изброяват точките в приложенията и протоколите към Споразумението за ЕИП, в които трябва да се добави текстът, посочен в параграфи 2 и 3.

5.   Когато в резултат от участието на новата договаряща се страна е необходимо да се въведат промени в актове, включени в Споразумението за ЕИП преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, и тези необходими промени не са предвидени в настоящото споразумение, те се въвеждат в съответствие с процедурите, посочени в Споразумението за ЕИП.

Член 4

1.   С настоящото договореностите, съдържащи се в Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г., посочени в приложение Б към настоящото споразумение, се включват в Споразумението за ЕИП и стават част от него.

2.   Всички договорености от значение за Споразумението за ЕИП, посочени в Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. или приети въз основа на този Акт, които не са отразени в приложение Б към настоящото споразумение, ще бъдат обект на процедурите, установени в Споразумението за ЕИП.

Член 5

Всяка от страните по настоящото споразумение може да отнесе всички въпроси относно тълкуването или прилагането му до Съвместния комитет на ЕИП. Съвместният комитет на ЕИП разглежда въпроса с цел да намери приемливо решение, за да се поддържа доброто функциониране на Споразумението за ЕИП.

Член 6

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от настоящите договарящи се страни и новата договаряща се страна в съответствие с техните собствени процедури. Инструментите за ратифициране или одобрение се депозират при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

2.   Споразумението влиза в сила на следващия ден след депозирането на последния инструмент за ратифициране или одобрение на настояща договаряща се страна или на новата договаряща се страна, при условие че следните свързани протоколи влизат в сила на същия ден:

а)

Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

б)

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз; и

в)

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.

Член 7

Настоящото споразумение, съставено в един-единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски, исландски и норвежки език, като всеки текст е еднакво автентичен, се депозира при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва вярно с оригинала копие на всяко от правителствата на страните по настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Списък по член 3 от Споразумението

ЧАСТ I

АКТОВЕ, НА КОИТО СЕ ПРАВИ ПОЗОВАВАНЕ В СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП, ИЗМЕНЕНИ с АКТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

Посоченото в член 3, параграф 2 тире се добавя на следните места в приложенията и протоколите към Споразумението за ЕИП:

в глава XXVII (Спиртни напитки) от приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране):

точка 3 (Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета),

в приложение VII (Взаимно признаване на професионални квалификации):

точка 1 (Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета),

в приложение XVII (Интелектуална собственост):

точка 6a (Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета),

в приложение IX (Финансови услуги):

точка 14 (Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета),

в приложение XX (Околна среда):

точка 21ал (Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета).

ЧАСТ II

ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП

Правят се следните изменения в приложенията към Споразумението за ЕИП:

В приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране — част II):

В глава XV, точка 12a (Директива 91/414/ЕИО на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В глава XVII, точка 7 (Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В глава XVII, точка 8 (Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В глава XХV, точка 3 (Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение V (Свободно движение на работници):

Под заглавието „ПРЕХОДЕН ПЕРИОД“ думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение VIII (Право на установяване):

Под заглавието „ПРЕХОДЕН ПЕРИОД“ думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение IX (Финансови услуги):

В точка 31б (Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество):

В точка 5вм (Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение XII (Свободно движение на капитали):

Под заглавието „ПРЕХОДЕН ПЕРИОД“ думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение XIII (Транспорт):

В точка 15a (Директива 96/53/ЕО на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 18а (Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 19 (Директива 96/26/ЕО на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 26в (Регламент (ЕИО) № 3118/93 на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение XV (Държавни помощи):

Под заглавието „СЕКТОРНИ АДАПТАЦИИ“ думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

Под заглавието „ПРЕХОДЕН ПЕРИОД“ думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение XVII (Интелектуална собственост):

Под заглавието „СЕКТОРНИ АДАПТАЦИИ“ думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъже и жени):

В точка 30 (Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

В приложение XX (Околна среда):

В точка 1е (Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 7a (Директива 98/83/ЕО на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 13 (Директива 91/271/ЕИО на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 19а (Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 21aг (Директива 1999/32/ЕО на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 32 г. (Директива 1999/31/ЕО на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 32е (Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават;

В точка 32еа (Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) думите „или, според конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г.“ се заличават.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Списък по член 4 от Споразумението

Приложенията и протоколите към Споразумението за ЕИП се изменят както следва:

 

Приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси):

1.

В глава I, част 1.1, точка 4 (Директива 97/78/ЕО на Съвета) преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 5, раздел IV).“

2.

В глава I, част 6.1, точка 16 (Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета) след параграфа относно преходните разпоредби се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 5, раздел II).“

3.

В глава I, част 6.1, точка 17 (Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета) след параграфа относно преходните разпоредби и преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 5, раздел II).“

4.

В глава I, част 9.1, точка 8 (Директива 1999/74/ЕО на Съвета) след параграфа относно преходните разпоредби се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 5, раздел I).“

5.

В глава III, част 1, точка 10 (Директива 2002/53/ЕО на Съвета) след параграфите относно преходните разпоредби и преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 5, раздел III).“

6.

В глава III, част 1, точка 12 (Директива 2002/55/ЕО на Съвета) след параграфа относно преходните разпоредби и преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 5, раздел III).“

 

Приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране):

1.

В глава ХII, точка 54щс (Директива 2001/113/ЕО на Съвета) се добавя следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 4, раздел I, точка 1).“

2.

В глава XIII, точка 15р (Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) след параграфа относно преходните разпоредби и преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 1).“

3.

В глава XV, точка 12щв (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета) преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 10, раздел VI).“

 

Приложение V (Свободно движение на работници):

Под заглавието „ПРЕХОДЕН ПЕРИОД“ между параграфите относно преходните разпоредби и параграфа относно защитните механизми се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 2).“

 

Приложение VIII (Право на установяване):

Под заглавието „ПРЕХОДЕН ПЕРИОД“ между параграфите относно преходните разпоредби и параграфа относно защитните механизми се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 2).“

 

Приложение XII (Свободно движение на капитали):

След параграфите под заглавието „ПРЕХОДЕН ПЕРИОД“ се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 3).“

 

Приложение XIII (Транспорт):

В точка 53а (Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета) преди текста на адаптацията се вмъкват следните параграфи:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 7, точка 1).

По отношение на защитните механизми, предвидени в преходните разпоредби, визирани в предишните параграфи, се прилага ПРОТОКОЛ 44 ОТНОСНО ЗАЩИТНИТЕ МЕХАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО.“

 

Приложение XV (Държавни помощи):

Под заглавието „СЕКТОРНИ АДАПТАЦИИ“ се добавя следното:

„Между договарящите се страни се прилагат договореностите относно съществуващите схеми за помощ, предвидени в глава 2 (Политика на конкуренция) от приложение IV към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г.“

 

Приложение XVII (Интелектуална собственост):

Под заглавието „СЕКТОРНИ АДАПТАЦИИ“ се добавя следното:

„Между договарящите се страни се прилагат специфичните механизми, предвидени в глава 1 (Право на интелектуалната собственост) от приложение IV към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г.“

 

Приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъже и жени):

В точка 30 (Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) между параграфите относно преходните разпоредби и параграфа относно защитните механизми се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 2).“

 

Приложение XX (Околна среда):

1.

В точка 7a (Директива 98/83/ЕО на Съвета) след параграфите относно преходните разпоредби се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 10, раздел IV, точка 2).“

2.

В точка 13 (Директива 91/271/ЕИО на Съвета) след параграфите относно преходните разпоредби и преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 10, раздел IV, точка 1).“

3.

В точка 19а (Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) след параграфите относно преходните разпоредби и преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 10, раздел V, точка 2).“

4.

В точка 21aб (Директива 1999/13/ЕО на Съвета) се добавя следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 10, раздел V, точка 1).“

5.

В точка 21ал (Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) преди текста на адаптацията се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 10, раздел I, точка 1).“

6.

В точка 32 г. (Директива 1999/31/ЕО на Съвета) след параграфите относно преходните разпоредби се вмъква следното:

„Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г. за Хърватия (приложение V, глава 10, раздел III).“


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Упълномощените представители на:

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Европейският съюз“,

и на

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи се страни по Договора за ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, наричани по-нататък „държавите — членки на ЕС“,

упълномощените представители на

ИСЛАНДИЯ,

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

наричани по-нататък „държавите от ЕАСТ“,

като всички те са договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, сключено в Порто на 2 май 1992 г. (наричано по-нататък „Споразумение за ЕИП“), съвместно наричани по-нататък „настоящите договарящи се страни“, и

упълномощените представители на:

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

наричана по-нататък „новата договаряща се страна“,

събрани в Брюксел на [ДАТА] през [ГОДИНА] година за подписването на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, приеха следните текстове:

I.

Споразумение за участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението“);

II.

Посочените по-долу текстове, които са приложени към Споразумението:

Приложение А: Списък по член 3 от Споразумението,

Приложение Б: Списък по член 4 от Споразумението.

Упълномощените представители на настоящите договарящи се страни и упълномощените представители на новата договаряща се страна приеха съвместните декларации и изявленията, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

1.

Съвместна декларация за бързо влизане в сила или за временно прилагане на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

2.

Съвместна декларация относно датата на изтичане на срока на действие на преходните разпоредби;

3.

Съвместна декларация относно прилагането на правилата за произход след влизането в сила на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

4.

Съвместна декларация относно секторната адаптация за Лихтенщайн в областта на свободното движение на хора;

5.

Съвместно изявление относно приоритетните сектори, посочени в Протокол 38б;

6.

Съвместно изявление относно паричните вноски.

Упълномощените представители на настоящите договарящи се страни и упълномощените представители на новата договаряща се страна взеха под внимание посочената по-долу декларация, приложена към настоящия заключителен акт:

Обща съвместна декларация на държавите от ЕАСТ.

Също така те се договориха, че Споразумението за ЕИП, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и пълните текстове на всички решения на Съвместния комитет на ЕИП, трябва да бъдат изготвени и установени като автентични на хърватски език от представителите на настоящите договарящи се страни и на новата договаряща се страна най-късно до влизането в сила на Споразумението.

Те взимат под внимание Допълнителния протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, който също е приложен към настоящия заключителен акт.

Те взимат под внимание и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, и който е приложен към настоящия заключителен акт.

Освен това те взимат под внимание Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, който също така е приложен към настоящия заключителен акт.

Те подчертават, че горепосочените протоколи са договорени с презумпцията, че участието в Европейското икономическо пространство остава непроменено.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image


СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗЯВЛЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ И НОВАТА ДОГОВАРЯЩА СЕ СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЪРЗО ВЛИЗАНЕ В СИЛА ИЛИ ЗА ВРЕМЕННО ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Страните подчертават колко важно е бързото влизане в сила или временното прилагане на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, за да се гарантира доброто функциониране на Европейското икономическо пространство и да се позволи на Хърватия да се възползва от участието си в Европейското икономическо пространство.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

Страните по Споразумението потвърждават, че преходните разпоредби от Договора за присъединяване са възпроизведени в Споразумението за ЕИП и срокът им на действие изтича на същата дата, на която би изтекъл, ако разширяванията на Европейския съюз и на ЕИП бяха настъпили едновременно на 1 юли 2013 г.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗХОД СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1.

Доказателство за произход, надлежно издадено от държава от ЕАСТ или от новата договаряща се страна в рамките на преференциално споразумение, сключено между държавите от ЕАСТ и новата договаряща се страна, или в рамките на едностранно национално законодателство на държава от ЕАСТ или на новата договаряща се страна, се счита за доказателство за преференциален произход от ЕИП, при условие че:

а)

доказателството за произход и транспортните документи са издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване на новата договаряща се страна към Европейския съюз;

б)

доказателството за произход е предоставено на митническите власти в срок от четири месеца от датата на влизане в сила на Споразумението.

Когато стоките са декларирани за внос от държава от ЕАСТ или от новата договаряща се страна съответно в новата договаряща се страна или в държава от ЕАСТ преди датата на присъединяване на новата договаряща се страна към Европейския съюз по силата на преференциални споразумения, които в дадения момент са били в сила между държава от ЕАСТ и новата договаряща се страна, доказателство за произход, издадено със задна дата по силата на тези договорености, също може да се приеме в държавите от ЕАСТ или в новата договаряща се страна, при условие че е предоставено на митническите власти в срок от четири месеца от датата на влизане в сила на Споразумението.

2.

На държавите от ЕАСТ, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, се позволява да запазят разрешенията, с които е бил предоставен статутът „одобрен износител“ в рамките на споразумения, сключени между държавите от ЕАСТ, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, при условие че одобрените износители прилагат правилата за произход на ЕИП.

Тези разрешения се заменят от държавите от ЕАСТ и от Република Хърватия с нови разрешения, издадени съгласно условията, определени в Протокол 4 към Споразумението за Европейското икономическо пространство, не по-късно от една година след датата на влизане в сила на Споразумението.

3.

Искания за последваща проверка на доказателство за произход, издадено по силата на преференциалните споразумения и спогодби, визирани в параграфи 1 и 2 по-горе, се приемат от компетентните органи на държавите от ЕАСТ и на новата договаряща се страна до три години след издаването на съответното доказателство за произход и могат да бъдат отправяни от тези органи до три години след приемане на доказателството за произход.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЕКТОРНАТА АДАПТАЦИЯ ЗА ЛИХТЕНЩАЙН В ОБЛАСТТА НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Настоящите договарящи се страни и новата договаряща се страна,

С оглед на секторните адаптации за Лихтенщайн в областта на свободното движение на хора съгласно приложения V и VIII към Споразумението за ЕИП, въведени с Решение № 191/1999 на Съвместния комитет на ЕИП и изменени със Споразумението за участие на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в Европейското икономическо пространство от 14 октомври 2003 г.,

Като отчитат запазващия се голям брой граждани на ЕС и на държавите от ЕАСТ, желаещи да пребивават в Лихтенщайн, който надвишава нетния имиграционен прираст, установен в горепосочените секторни адаптации,

Като имат предвид, че участието на Хърватия в ЕИП води до увеличаване на броя на гражданите, които имат право да се позоват на свободното движение на хора, закрепено в Споразумението за ЕИП,

Се договарят надлежно да вземат под внимание тази фактическа ситуация, както и непроменения капацитет на Лихтенщайн да приема нови желаещи да пребивават на негова територия, при преразглеждането на секторните адаптации в приложения V и VIII към Споразумението за ЕИП.

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРИОРИТЕТНИТЕ СЕКТОРИ, ПОСОЧЕНИ В ПРОТОКОЛ 38Б

Настоящите договарящи се страни и новата договаряща се страна припомнят, че не всички приоритетни сектори, посочени в член 3 от Протокол 38б, трябва да бъдат обхванати в случая на Хърватия.

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ

Настоящите договарящи се страни и новата договаряща се страна се споразумяват, че договореностите за паричната вноска, приети в контекста на разширяването на ЕИП, няма да представляват прецедент за периода след изтичането на срока им на действие на 30 април 2014 г.


ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

ОБЩА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ

Държавите от ЕАСТ взимат предвид декларациите, свързани със Споразумението за ЕИП, които са приложени към Заключителния акт към Договора между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави — членки на Европейския съюз) и Република Хърватия за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.

Държавите от ЕАСТ подчертават, че декларациите, свързани със Споразумението за ЕИП, приложени към Заключителния акт към посочения в предходния параграф договор, не могат да се тълкуват или прилагат по начин, който противоречи на задълженията на настоящите договарящи се страни и на новата договаряща се страна, произтичащи от настоящото споразумение или от Споразумението за ЕИП.


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство,

РЕШИХА да включат Република Хърватия в действащия финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

И ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ,

Член 1

1.   Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., наричано по-нататък „Споразумението“, се прилага mutatis mutandis за Република Хърватия.

2.   Независимо от параграф 1, член 3, параграфи 2 и 3 от Споразумението не се прилагат.

3.   Независимо от параграф 1, член 6 от Споразумението не се прилага. Няма да се осъществява пренасочване към други държави бенефициери в случай на налични средства, предвидени за Република Хърватия, за които не са поети задължения.

Член 2

Допълнителната сума на паричната вноска за Република Хърватия възлиза на 4,6 млн. евро за периода от 1 юли 2013 г. до 30 април 2014 г. включително; те се предоставят за използване на един транш от датата на влизане в сила на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство или на споразумение за временно прилагане на посоченото споразумение и на настоящия протокол.

Член 3

Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратифициране или одобрение се депозират при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Той влиза в сила на следващия ден след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение, при условие че е депозиран и инструментът за ратификация или одобрение на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство.

Член 4

Настоящият протокол, съставен в един-единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и норвежки език, като всеки текст е еднакво автентичен, се депозира при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ИСЛАНДИЯ

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г., наричано по-долу „Споразумението“, и съществуващите договорености за търговията с риба и рибни продукти между Исландия и Общността,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД действащия режим за търговията с риба и рибни продукти между Исландия и Република Хърватия,

РЕШИХА да определят с общо съгласие измененията на Споразумението, произтичащи от присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз,

И ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ,

Член 1

Текстовете на Споразумението, на приложенията и протоколите, които представляват неразделна част от него, на Заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на хърватски език, като тези текстове са еднакво автентични като оригиналните текстове. Съвместният комитет одобрява текста на хърватски език.

Член 2

1.   Специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и рибни продукти с произход от Исландия, са установени в настоящия протокол.

2.   Обемите на тарифните квоти, предвидени в член 3 от настоящия протокол, се отнасят за периода от десет месеца, който остава от присъединяването на Хърватия към Европейския Съюз до края на финансовия механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. (1 юли 2013 г. — 30 април 2014 г.). Обемите на квотите се преразглеждат преди края на този период, като се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни.

3.   Тарифните квоти се прилагат от деня на влизане в сила на временното прилагане на настоящия протокол съгласно процедурите, посочени в член 4, параграф 3, и се прилагат за срок от дванадесет месеца, считано от тази дата.

Член 3

Съюзът открива следните допълнителни безмитни тарифни квоти за продукти с произход от Исландия:

Замразени норвежки омари (Nephrops norvegicus) (код по КН 0306 15 90) — 60 тона нетно тегло.

Филета от морски костур (Sebastes spp.), пресни или охладени (код по КН 0304 49 50) — 100 тона нетно тегло.

Член 4

1.   Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

2.   Настоящият протокол влиза в сила на следващия ден след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение, при условие че са депозирани също инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани с него споразумения:

i)

Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

ii)

Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

iii)

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.

3.   До приключване на процедурите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, настоящият протокол се прилага временно от първия ден от третия месец след депозирането на последното уведомление от страните за тази цел.

Член 5

Настоящият протокол, съставен в един-единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и исландски език, като всеки текст е еднакво автентичен, се депозира при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Fyrir hönd Íslands

Image


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973 г., наричано по-долу „Споразумението“, и съществуващите договорености за търговията с риба и рибни продукти между Норвегия и Общността,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Съюза на някои видове риба и рибни продукти за периода 2009—2014 г., и по-специално член 1 от него,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД действащия режим за търговията с риба и рибни продукти между Норвегия и Република Хърватия,

РЕШИХА да определят с общо съгласие измененията на Споразумението, произтичащи от присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз,

И ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ,

Член 1

Текстовете на Споразумението, на приложенията и протоколите, които представляват неразделна част от него, на Заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на хърватски език, като тези текстове са еднакво автентични като оригиналните текстове. Съвместният комитет одобрява текста на хърватски език.

Член 2

1.   Специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и рибни продукти с произход от Норвегия, са установени в настоящия протокол.

2.   Обемът на тарифната квота, предвиден в член 3 от настоящия протокол, се отнася за периода от десет месеца, който остава от присъединяването на Хърватия към Европейския Съюз до края на финансовия механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. (1 юли 2013 г. — 30 април 2014 г.). Обемът на квотата се преразглежда преди края на този период, като се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни.

3.   Тарифната квота се прилага от деня на влизане в сила на временното прилагане на настоящия протокол съгласно процедурите, посочени в член 4, параграф 3, и се прилага за срок от дванадесет месеца, считано от тази дата.

4.   Към тарифната квота по член 3 се прилагат правилата за произход, посочени в Протокол № 3 към Споразумението.

Член 3

Съюзът открива следната нова допълнителна безмитна тарифна квота:

Херинга, овкусена и/или в оцет, в марина (кодове по КН ex 1604 12 91 и ex 1604 12 99) — 1 400 тона отцедено нетно тегло.

Член 4

1.   Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

2.   Настоящият протокол влиза в сила на следващия ден след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение, при условие че са депозирани също инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани с него споразумения:

i)

Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

ii)

Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

iii)

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.

3.   До приключване на процедурите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, настоящият протокол се прилага временно от първия ден от третия месец след депозирането на последното уведомление от страните за тази цел.

Член 5

Настоящият протокол, съставен в един-единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и норвежки език, като всеки текст е еднакво автентичен, се депозира при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 май 2014 година

за сключване на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

(2014/344/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 74 и член 78, параграфи 1 и 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2014/186/ЕС на Съвета (1) Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Договореността“) беше подписана на 3 март 2014 г., при условие на сключването ѝ.

(2)

Договореността следва да бъде одобрена.

(3)

Както е посочено в съображение 21 от Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), Обединеното кралство и Ирландия участват в посочения регламент и са обвързани от него. Ето защо те следва да приложат член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 439/2010, като участват в настоящото решение.Следователно Обединеното кралство и Ирландия участват в настоящото решение.

(4)

Както е посочено в съображение 22 от Регламент (ЕС) № 439/2010, Дания не участва в приемането на посочения регламент и не е обвързана от него. Следователно Дания не участва в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Съюза Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Текстът на Договореността е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотифицирането, предвидено в член 13, параграф 1 от Договореността (3).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 май 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Решение 2014/186/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 102, 5.4.2014 г., стр. 3).

(2)  Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).

(3)  Датата на влизане в сила на Договореността ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/50


ДОГОВОРЕНОСТ

между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „ЕС“,

от една страна, и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН, наричано по-нататък „Лихтенщайн“,

от друга страна,

като взеха предвид член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (1), наричан по-нататък „Регламентът“,

като има предвид, че:

(1)

В регламента се предвижда, че за изпълнението на своята мисия Службата за подкрепа в областта на убежището, наричана по-нататък „Службата за подкрепа“, следва да бъде отворена за участие на държави, сключили споразумения с ЕС, по силата на които те са приели и прилагат правото на ЕС в уредената с Регламента област, по-специално Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, наричани по-нататък „асоциираните държави“,

(2)

Лихтенщайн е сключил споразумения с ЕС, по силата на които е приел и прилага правото на ЕС в уредената с Регламента област, като по-специално Лихтенщайн се е присъединил към Споразумението между Европейските общности и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (2),

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват на участието

Лихтенщайн взема пълно участие в работата на Службата за подкрепа и има право да се ползва от действия за подкрепа от страна на Службата за подкрепа съгласно посоченото в Регламента и при условията, определени в настоящата договореност.

Член 2

Управителен съвет

Лихтенщайн е представляван в управителния съвет на Службата за подкрепа като наблюдател, без да има право на глас.

Член 3

Финансова вноска

1.   Лихтенщайн допринася за приходите на Службата за подкрепа с годишна сума, изчислена в съответствие с неговия брутен вътрешен продукт (БВП) като процент от БВП на всички участващи държави по формулата, установена в приложение I.

2.   Посочената в параграф 1 финансова вноска възниква като задължение от деня след влизането в сила на настоящата договореност. Първата финансова вноска се намалява пропорционално на частта от годината, която остава след влизането в сила на настоящата договореност.

Член 4

Защита на данните

1.   При прилагането на настоящата договореност обработването на данни от Лихтенщайн се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3).

2.   За целите на настоящата договореност Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4) се прилага за обработването на лични данни от Службата за подкрепа.

3.   Лихтенщайн спазва правилата за поверителност на документи, съхранявани от Службата за подкрепа, както е посочено в процедурния правилник на управителния съвет.

Член 5

Правен статут

Службата за подкрепа има юридическа правосубектност съгласно правото на Лихтенщайн и се ползва там с най-широката правоспособност, която се предоставя на юридически лица съгласно правото на Лихтенщайн. Службата за подкрепа може, по-специално, да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна в съдебни производства.

Член 6

Отговорност

Отговорността на Службата за подкрепа се урежда от член 45, параграфи 1, 3 и 5 от Регламента.

Член 7

Съд на Европейския съюз

Лихтенщайн признава компетентността на Съда на Европейския съюз по отношение на Службата за подкрепа, както е предвидено в член 45, параграфи 2 и 4 от Регламента.

Член 8

Персонал на Службата за подкрепа

1.   В съответствие с член 38, параграф 1 и член 49, параграф 1 от Регламента Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, правилата, приети съвместно от институциите на ЕС за целите на прилагането на посочените Правилник за длъжностните лица и Условия за работа, и разпоредбите за прилагане, приети от Службата за подкрепа съгласно член 38, параграф 2 от Регламента, се прилагат за гражданите на Лихтенщайн, наети от Службата за подкрепа като членове на нейния персонал.

2.   Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) и член 82, параграф 3, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз гражданите на Лихтенщайн, ползващи се с пълните си граждански права, могат да бъдат наемани с договор от Изпълнителния директор на Службата за подкрепа съгласно действащите правила за подбор и наемане на персонал, приети от Службата за подкрепа.

3.   Член 38, параграф 4 от Регламента се прилага mutatis mutandis за гражданите на Лихтенщайн.

4.   Граждани на Лихтенщайн обаче не могат да бъдат назначавани на длъжността изпълнителен директор на Службата за подкрепа.

Член 9

Привилегии и имунитети

Лихтенщайн прилага спрямо Службата за подкрепа и нейния персонал Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (5), както и всички правила, приети съгласно посочения протокол и отнасящи се до въпроси, свързани с персонала на Службата за подкрепа.

Член 10

Борба с измамите

Разпоредбите относно с член 44 от Регламента, отнасящи се до финансовия контрол от страна на ЕС в Лихтенщайн по отношение на участниците в дейностите на Службата за подкрепа, се съдържат в приложение II.

Член 11

Комитет

1.   Комитет, съставен от представители на Европейската комисия и Лихтенщайн, следи за правилното прилагане на настоящата договореност и осигурява непрекъснат процес на предоставяне на информация и обмен на мнения в това отношение. От практически съображения Комитетът заседава съвместно със съответните комитети, създадени с другите асоциирани държави, участващи съгласно член 49, параграф 1 от Регламента. Комитетът провежда заседание по искане на Лихтенщайн или на Европейската комисия. На управителния съвет на Службата за подкрепа се предоставя информация за работата на Комитета.

2.   В рамките на Комитета се споделя информация и се обменят мнения относно предвидено законодателство на ЕС, което засяга пряко или изменя Регламента или се очаква да има отражение, свързано с определената в член 3 от настоящата договореност финансова вноска.

Член 12

Приложения

Приложенията към настоящата договореност съставляват неделима част от нея.

Член 13

Влизане в сила

1.   Договарящите се страни одобряват настоящата договореност в съответствие със собствените си вътрешни процедури. Страните се нотифицират взаимно за приключването на тези процедури.

2.   Настоящата договореност влиза в сила на първия ден от първия месец, следващ деня на последната нотификация, посочена в параграф 1.

Член 14

Прекратяване и действие

1.   Настоящата договореност се сключва за неограничен срок.

2.   Всяка договаряща се страна може, след консултации в рамките на Комитета, да денонсира настоящата договореност, като нотифицира другата договаряща се страна. Настоящата договореност престава да се прилага шест месеца след датата на тази нотификация.

3.   Настоящата договореност се прекратява в случай на прекратяване на Протокола между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (6).

4.   Настоящата договореност се съставя в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на трети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne třetího března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dritten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the third day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le trois mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada trešajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de derde maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em três de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la trei martie două mii paisprezece.

V Bruseli tretieho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne tretjega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tredje mars tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 8, 12.1.2011 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 83, 30.3.2010 г., стр. 266.

(6)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формула за изчисляване на вноската

1.

Финансовата вноска на Лихтенщайн в приходите на Службата за подкрепа, определена в член 33, параграф 3, буква г) от Регламента, се изчислява по следния начин:

Най-актуалните окончателни данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на Лихтенщайн, налични към 31 март всяка година, се разделят на сбора на наличните за същата година данни за БВП на всички държави, участващи в Службата за подкрепа. Полученият процент ще се прилага към частта от разрешените приходи на Службата за подкрепа, определена в член 33, параграф 3, буква а) от Регламента, през въпросната година, за да се получи размерът на финансовата вноска на Лихтенщайн.

2.

Финансовата вноска се плаща в евро.

3.

Лихтенщайн плаща финансовата си вноска не по-късно от 45 дни след получаване на дебитното известие. Всяко забавяне в плащането води до плащане от Лихтенщайн на лихва за забава върху неизплатената сума, считано от датата на падежа. Лихвеният процент е процентът, прилаган от Европейската централна банка при нейните основни операции по рефинансиране, публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз и в сила на първия ден от месеца, в рамките на който се пада крайният срок, увеличен с 3,5 процентни пункта.

4.

Финансовата вноска на Лихтенщайн се адаптира в съответствие с настоящото приложение, когато финансовата вноска на ЕС, вписана в общия бюджет на Европейския съюз, която е определена в член 33, параграф 3, буква а) от Регламента, бъде увеличена съгласно членове 26, 27 или 41 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1). В този случай разликата ще бъде дължима 45 дни след получаване на дебитното известие.

5.

В случай че бюджетните кредити за плащания на Службата за подкрепа, получени от ЕС съгласно член 33, параграф 3, буква а) от Регламента за година N, не са изразходвани до 31 декември през годината N или бюджетът на Службата за подкрепа за година N е бил намален в съответствие с членове 26, 27 или 41 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 частта от тези неизразходвани или намалени бюджетни кредити за плащания, съответстваща на процентния дял на вноската на Лихтенщайн, се прехвърля към бюджета на Службата за подкрепа за годината N + 1. Съответно се намалява вноската на Лихтенщайн в бюджета на Службата за подкрепа за годината N + 1.


(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Финансов контрол по отношение на участници от Лихтенщайн в дейностите на Службата за подкрепа

Член 1

Пряка комуникация

Службата за подкрепа и Европейската комисия комуникират пряко с всички лица или образувания, установени в Лихтенщайн, които участват в дейностите на Службата за подкрепа като изпълнители, участници в програми на Службата за подкрепа, получатели на плащания от бюджета на Службата за подкрепа или на ЕС или подизпълнители. Тези лица могат пряко да предават на Европейската комисия и на Службата за подкрепа цялата съответна информация и документация, изискуема от тях въз основа на посочените в настоящата договореност инструменти и на сключените договори или споразумения, както и на решенията, взети във връзка с тях.

Член 2

Одити

1.   В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1), Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2012 г.относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), както и с другите инструменти, посочени в настоящата договореност, в договорите и споразуменията, сключени с бенефициери, установени в Лихтенщайн, както и в решенията, взети с тях, може да се предвижда извършването по всяко време на научни, финансови, технологични или други одити в помещенията на бенефициерите и подизпълнителите им от служители на Службата за подкрепа и на Европейската комисия или от други лица, упълномощени от Службата за подкрепа и Европейската комисия.

2.   Длъжностните лица на Службата за подкрепа и на Европейската комисия, както и другите упълномощени от Службата за подкрепа и Европейската комисия лица разполагат със съответен достъп до обекти, дейности и документация, а също и до цялата информация, необходима за осъществяването на такива одити, включително такава в електронна форма. Това право на достъп изрично е упоменато в договорите или споразуменията, сключени с цел прилагането на инструментите, посочени в настоящата договореност.

3.   Европейската сметна палата има същите права като Европейската комисия.

4.   Одитите могат да се извършват до пет години след изтичане срока на действие на настоящата договореност или при условията, предвидени в сключените договори или споразумения или във взетите решения.

5.   Националната сметна палата на Лихтенщайн бива информирана предварително за одитите, извършвани на територията на Лихтенщайн. Това информиране не е законово условие за извършване на тези одити.

Член 3

Проверки на място

1.   В рамките на настоящата договореност Европейската комисия (Европейската служба за борба с измамите — OLAF) е упълномощена да извършва проверки на място и инспекции на територията на Лихтенщайн по реда и условията, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (3).

2.   Проверките на място и инспекциите се подготвят и осъществяват от Европейската комисия в тясно сътрудничество с Националната сметна палата на Лихтенщайн или с други компетентни органи на Лихтенщайн, определени от Националната сметна палата на Лихтенщайн, които се уведомяват навреме относно предмета, целта и правното основание за проверките и инспекциите, за да могат да окажат цялото нужно съдействие. За целта длъжностните лица на компетентните органи на Лихтенщайн могат да участват в проверките на място и инспекциите.

3.   Ако заинтересованите органи на Лихтенщайн желаят, проверките на място и инспекциите могат да бъдат извършвани съвместно от Европейската комисия и от тях.

4.   Когато участниците в програмата се противопоставят на проверка на място или инспекция, органите на Лихтенщайн, като действат съгласно националните правила, оказват на инспекторите на Европейската комисия съдействието, от което се нуждаят, за да изпълнят задължението си по осъществяване на проверка на място или инспекция.

5.   Европейската комисия докладва във възможно най-кратки срокове на Националната сметна палата на Лихтенщайн за всеки факт или съмнение, свързани с нередност, които е забелязала в хода на проверката на място или инспекцията. При всички случаи Европейската комисия е длъжна да информира гореспоменатия орган относно резултата от тези проверки и инспекции.

Член 4

Информиране и консултиране

1.   С цел правилното прилагане на настоящото приложение компетентните органи на Лихтенщайн и на ЕС редовно обменят информация и, по искане на една от договарящите се страни, провеждат консултации.

2.   Компетентните органи на Лихтенщайн незабавно информират Службата за подкрепа и Европейската комисия за всеки забелязан от тях факт или съмнение за нередност във връзка със сключването и изпълнението на договори или споразумения, сключени при прилагане на инструментите, посочени в настоящата договореност.

Член 5

Поверителност

Информацията, съобщена или придобита под каквато и да било форма по силата на настоящото приложение, подлежи на служебна тайна и е защитена по същия начин, както е защитена сходна информация съгласно лихтенщайнското законодателство и съответните разпоредби, приложими по отношение на институциите на ЕС. Тази информация не се съобщава на други лица, освен тези в институциите на ЕС, в държавите членки или в Лихтенщайн, чиито служебни задължения изискват те да са запознати с нея, нито може да бъде използвана за цели, различни от това да се осигури ефективна защита на финансовите интереси на договарящите се страни.

Член 6

Административни мерки и санкции

Без да се засяга прилагането на наказателното право на Лихтенщайн, Службата за подкрепа или Европейската комисия могат да налагат административни мерки и санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (4), Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (5), и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (6).

Член 7

Възстановяване на дължими суми и принудително изпълнение

Решенията, взети от Службата за подкрепа или Европейската комисия в рамките на приложното поле на настоящата договореност, по силата на които са наложени финансови задължения на различни от държавите субекти, имат изпълнителна сила в Лихтенщайн. Изпълнителното основание се издава, без допълнителни проверки, различни от удостоверяване автентичността на акта, от органа, определен от правителството на Лихтенщайн, който информира Службата за подкрепа или Европейската комисия за него. Принудителното изпълнение се извършва в съответствие с процедурните правила на Лихтенщайн. Законността на решението за принудително изпълнение подлежи на контрол от страна на Съда на Европейския съюз.

Решенията, постановени от Съда на Европейския съюз по силата на арбитражна клауза, имат изпълнителна сила при същите условия.


(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72, последно изменен с регламент на Комисията (ЕО, Евратом) № 652/2008 (ОВ L 181, 10.7.2008 г., стр. 23).

(3)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.


РЕГЛАМЕНТИ

11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/58


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 618/2014 НА КОМИСИЯТА

от 2 юни 2014 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Bleu de Gex Haut-Jura“/„Bleu de Septmoncel“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 937/2008 (3).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързано с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 257, 25.9.2008 г., стр. 8.

(4)  ОВ C 5, 9.1.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.3. Сирена

ФРАНЦИЯ

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (ЗНП)


11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/60


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 619/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

46,1

MK

80,0

TR

60,1

ZZ

62,1

0707 00 05

MK

34,3

TR

106,0

ZZ

70,2

0709 93 10

MA

68,1

TR

114,0

ZZ

91,1

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

128,5

ZZ

122,3

0808 10 80

AR

96,9

BR

84,9

CL

99,1

CN

120,6

NZ

137,1

US

175,3

UY

164,7

ZA

91,9

ZZ

121,3

0809 10 00

TR

231,1

ZZ

231,1

0809 29 00

TR

371,5

ZZ

371,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/62


ДИРЕКТИВА 2014/77/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2014 година

за изменение на приложения I и II към Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

1.

Директива 98/70/ЕО определя екологичните спецификации, както и методите за анализ за пусканите на пазара бензинови и дизелови горива.

2.

Гореспоменатите методи за анализ се основават на определени стандарти, установени от Европейския комитет за стандартизация (СEN). Тъй като поради техническия напредък CEN е заменил споменатите стандарти с нови, е уместно да се актуализират препратките към тези стандарти в приложения I и II към Директива 98/70/ЕО.

3.

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета относно качеството на горивата, създаден съгласно член 11, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 98/70/ЕО се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

текстът на бележка под линия 1 се заменя със следното:

„Методите на изпитване са определените в EN 228:2012. Държавите членки могат да възприемат метода за анализ, посочен в заменящия стандарт EN 228:2012, ако може да се покаже, че той дава максимум същата грешка и поне същата степен на точност като метода за анализ, който заменя.“;

б)

текстът на бележка под линия 6 се заменя със следното:

„Други моноалкохоли и етери с температура на изкипяването (температура на края на кипенето) не по-висока от определената в EN 228:2012.“

2)

В приложение II текстът на бележка под линия 1 се заменя със следното:

„Методите на изпитване са определените в EN 590:2013. Държавите членки могат да възприемат метода за анализ, посочен в заменящия стандарт EN 590:2013, ако може да се покаже, че той дава максимум същата грешка и поне същата степен на точност като метода за анализ, който заменя.“

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в рамките на 12 месеца след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Те започват да прилагат тези разпоредби в рамките на 12 месеца след публикуването на настоящата директива в Официален вестник на Европейския съюз.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.


РЕШЕНИЯ

11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/64


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2014 година

за изменение на Решение 2012/481/ЕС за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия

(нотифицирано под номер С(2014) 3590)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/345/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

От обхвата на Решение 2012/481/ЕС на Комисията (2) са изключени картонените субстрати с тегло над 400 g/m2, тъй като съгласно същото решение печатните продукти се отпечатват само върху хартия с екомаркировката на ЕС, както е установено в Решение 2011/333/ЕС на Комисията (3) или в Решение 2012/448/ЕС на Комисията (4). Въпреки това при някои категории продукти, като например бележници, тетрадки, учебни тетрадки, тетрадки със спирала и календари с корици, включени в обхвата на Решение 2012/481/ЕС, се налага използването на картонени субстрати с тегло над 400 g/m2. Поради това изпълнението на критериите беше невъзможно за някои продукти.

(2)

Обхватът на Решение 2014/256/ЕС на Комисията (5) включва канцеларски хартиени продукти, състоящи се тегловно от най-малко 70 % хартия, картон или хартиени субстрати, като се установяват изисквания за картонените субстрати с базово тегло над 400 g/m2.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010.

(4)

Поради това Решение 2012/481/ЕС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/481/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Продуктовата група „печатни изделия“ включва печатни продукти, състоящи се тегловно от най-малко 90 % хартия, картон или хартиени субстрати, с изключение на книги, каталози, брошури или формуляри, които се състоят тегловно от най-малко 80 % хартия, картон или хартиени субстрати. Притурките, кориците и другите печатни продукти в състава на крайния печатен продукт се считат за част от печатния продукт.“

2)

В член 1, параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

папки, пликове, папки с пръстени и канцеларски хартиени продукти.“

3)

В член 2 точка 1 се заменя със следното:

1)

„„книги“ означава подвързани чрез подшиване или лепене печатни продукти с твърди или меки корици, като учебници, художествена или нехудожествена литература, доклади, наръчници и книги с меки корици. Книгите не включват специализирани списания, брошури, списания, каталози, които се публикуват редовно, и годишни доклади;“

4)

В член 2 точка 9 се заменя със следното:

„9)

„печатен продукт“ означава продукт, получен от обработката на печатарски материал. Обработката се състои в отпечатване върху хартия. В допълнение към отпечатването обработката може да включва дообработване, като например фалцоване, преговане и рязане или сглобяване с използване на лепило, подвързване, броширане. Печатните продукти включват вестници, рекламни материали и новинарски бюлетини, специализирани списания, каталози, книги, листовки, брошури, плакати, визитни картички и етикети.“

5)

Критерий 3 в приложението към Решение 2012/481/ЕС се изменя, както следва:

„Критерий 3 — Възможност за рециклиране

Печатните продукти трябва да могат да бъдат рециклирани. Мастилото трябва да може да се отстранява от печатните продукти, а нехартиените компоненти на печатните продукти трябва да бъдат лесно отстраними, за да се гарантира, че тези компоненти няма да възпрепятстват процеса на рециклиране.

а)

Могат да бъдат използвани средства за придаване на по-голяма здравина във влажно състояние само ако може да се докаже, че дообработеният продукт може да бъде рециклиран.

б)

Могат да се използват лепила само ако може да се докаже, че е налице възможност за отстраняването им.

в)

Лакове и ламиниране, включително полиетен и/или полиетен/полипропилен, могат да се използват само за корици на книги, списания и каталози.

г)

Възможността за отстраняване на мастилото трябва да се докаже.

Оценяване и удостоверяване: заявителят представя резултатите от изпитването на възможността за рециклиране на средствата за придаване на по-голяма здравина във влажно състояние и на възможността за отстраняване на лепилата. Референтните методи на изпитване са методът на PTS „PTS-RH 021/97“ (за средствата за придаване на по-голяма здравина във влажно състояние), „Метод 12“ на INGEDE (за възможността за отстраняване на неразтворими лепила) или еквивалентни методи на изпитване. Възможността за отстраняване на мастилото се доказва чрез използване на таблицата за оценяване на възможността за отстраняване на мастило (6) на Европейския съвет за рециклирана хартия или чрез еквивалентни методи на изпитване. Изпитването се извършва върху три вида хартия: хартия със и без покритие и хартия с повърхностна проклейка. Ако един вид печатно мастило се продава само за един или два специфични вида хартия, достатъчно е да се направят изпитвания на този вид/тези видове хартия. Заявителят представя декларация, че печатните продукти от хартия с покритие и ламинирана хартия са в съответствие с точка 3, буква в). Когато част от печатния продукт се отделя лесно (например пластмасова корица), изпитването на възможността за рециклиране може да се извърши без този компонент. Лесното отстраняване на нехартиените компоненти се доказва чрез декларация от страна на предприятието за събиране на хартия, рециклиращото предприятие или еквивалентна организация. Могат да се използват и методи за изпитване, за които компетентна и независима трета страна докаже, че дават еквивалентни резултати.

(6)  Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User's Manual (Оценка на възможността за рециклиране на печатни продукти — резултат по отношение на възможността за отстраняване на мастилото — ръководство за работа), www.paperrecovery.org, раздел „Publications“ („Публикации“).“"

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2012/481/ЕС на Комисията от 16 август 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (ОВ L 223, 21.8.2012 г., стр. 55).

(3)  Решение 2011/333/ЕС на Комисията от 7 юни 2011 г. за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на копирна и графична хартия (ОВ L 149, 8.6.2011 г., стр. 12).

(4)  Решение 2012/448/ЕС на Комисията от 12 юли 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на вестникарска хартия (ОВ L 202, 28.7.2012 г., стр. 26).

(5)  Решение 2014/256/ЕС на Комисията от 2 май 2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на изделия от преработена хартия (ОВ L 135, 8.5.2014 г., стр. 24).