ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 159

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
28 май 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (преработен текст)

1

 

*

Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) ( 1 )

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) ( 1 )

32

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Турция за участие на Република Турция в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

40

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията от 21 февруари 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образеца, който да се използва за съставяне на декларация за експлоатационни показатели на строителните продукти

41

 

*

Регламент (ЕС) № 575/2014 на Комисията от 27 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 383/2012 за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства ( 1 )

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 576/2014 на Комисията от 27 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/302/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 май 2014 година за изменение на Решение 2011/166/ЕС за създаване на SHARE-ERIC

52

 

 

2014/303/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 февруари 2014 година за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор Държавно управление от национални централни банки (ЕЦБ/2014/8)

54

 

 

НАСОКИ

 

 

2014/304/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 20 февруари 2014 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ЕЦБ/2014/9)

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/1


ДИРЕКТИВА 2014/60/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 май 2014 година

за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 93/7/ЕИО на Съвета (2) беше съществено изменена с директиви 96/100/ЕО (3) и 2001/38/ЕО (4) на Европейския парламент и на Съвета. Поради допълнителни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

Вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е гарантирано в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно член 36 ДФЕС съответните разпоредби относно свободното движение на стоки не са пречка за налагането на забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното преминаване на стоки, основаващи се на съображения за закрила на националните богатства с художествена, историческа или археологическа стойност.

(3)

При условията и в границите, предвидени в член 36 ДФЕС, държавите членки запазват правото да определят собствените си национални богатства и да предприемат необходимите мерки за тяхната закрила. Независимо от това Съюзът играе ценна роля за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки с оглед закрилата на културното наследство с европейско значение, към които принадлежат националните богатства.

(4)

Директива 93/7/ЕИО въведе правила, които позволяват на държавите членки да гарантират връщането на тяхна територия на паметници на културата, класифицирани като национални богатства по смисъла на член 36 ДФЕС, спадащи към общите категории паметници на културата, посочени в приложението към същата директива, и изнесени от територията им в нарушение на националните мерки или на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета (5). Посочената директива се прилагаше и за паметниците на културата, класифицирани като национални богатства и съставляващи неразделна част от обществени колекции, или сбирки на църковни институции, непопадащи в тези общи категории.

(5)

С Директива 93/7/ЕИО между държавите членки се установи административно сътрудничество по отношение на националните им богатства, което бе тясно свързано със сътрудничеството им с Интерпол и други компетентни органи в областта на кражбите на произведения на изкуството, което по-специално включва регистрирането на изгубени, откраднати или незаконно изнесени паметници на културата, съставляващи част от националните им богатства и обществените им колекции.

(6)

Предвидената в Директива 93/7/ЕИО процедура съставляваше първа стъпка към установяването на сътрудничество между държавите членки в тази област в рамките на вътрешния пазар с цел допълнително взаимно признаване на съответните национални закони.

(7)

Регламент (ЕО) № 116/2009 въведе, заедно с Директива 93/7/ЕИО, система на Съюза за закрила на паметниците на културата на държавите членки.

(8)

Целта на Директива 93/7/ЕИО е да се осигури физическото връщане на паметниците на културата на държавите членки, от чиято територия те са били незаконно изнесени, независимо от правата на собственост, приложими за тези паметници на културата. Прилагането на посочената директива обаче показа ограниченията на правилата за осигуряване на връщането на такива паметници на културата. Докладите за прилагането на посочената директива показаха, че тя рядко се прилага, което се дължи по-специално на ограничения ѝ обхват, произтичащ от условията, предвидени в приложението към директивата, краткия срок, предвиден за образуването на производство за връщане, и разходите, свързани с такива производства.

(9)

Настоящата директива следва да включи в обхвата си всички паметници на културата, класифицирани или определени от държава членка в съответствие с национални законодателни или административни процедури като национално богатство с художествена, историческа или археологическа стойност по смисъла на член 36 ДФЕС. Следователно настоящата директива следва да обхване предмети с историческа, палеонтологическа, етнографска, нумизматична или научна стойност, независимо дали са част от обществени или други колекции, или са отделни предмети и дали произхождат от законни или тайни разкопки, при условие че са класифицирани или определени като национални богатства. Освен това няма да е необходимо паметниците на културата, класифицирани или определени като национални богатства, да спадат към определени категории или да съответстват на определени прагове, свързани с тяхната старинност и/или парична стойност, за да подлежат на връщане съгласно настоящата директива.

(10)

Член 36 ДФЕС признава многообразието на националните системи за закрила на националните богатства. С цел насърчаване на взаимното доверие, готовността за сътрудничество и взаимното разбирателство между държавите членки следва да бъде определен обхватът на понятието „национално богатство“ в съответствие с член 36 ДФЕС. Държавите членки следва също така да улесняват връщането на паметници на културата на държавата членка, от чиято територия те са били незаконно изнесени, независимо от датата на присъединяване на тази държава членка, и следва да гарантират, че връщането на тези паметници не води до неразумни по размер разходи. Държавите членки следва да могат да връщат паметници на културата, различни от класифицираните или определените като национални богатства, при условие че са спазени съответните разпоредби на ДФЕС, както и паметниците на културата, които са били незаконно изнесени преди 1 януари 1993 г.

(11)

Необходимо е административното сътрудничество между държавите членки да се задълбочи, за да се спомогне за по-ефективното и уеднаквено прилагане на настоящата директива. Ето защо от централните органи следва да се изисква да си сътрудничат ефикасно и да обменят информация относно незаконно изнесени паметници на културата, като използват информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), предвидена в Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6). За да се подобри прилагането на настоящата директива, следва да се създаде модул на ИСВП, който да е специално приспособен за паметниците на културата. Желателно е и останалите компетентни органи на държавите членки да използват тази система, когато това е целесъобразно.

(12)

За осигуряване на защита на личните данни административното сътрудничество и обменът на информация между компетентните органи следва да са съобразени с правилата, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), както и, доколкото се използва ИСВП, в Регламент (ЕС) № 1024/2012. Определенията, използвани в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8), следва да се прилагат и за целите на настоящата директива.

(13)

Установи се, че на практика срокът за проверка на това дали паметниците на културата, открити в друга държава членка, представляват паметници на културата по смисъла на Директива 93/7/ЕИО, е прекалено кратък. Ето защо той следва да бъде удължен на шест месеца. Удължаването на срока следва да даде възможност на държавите членки да предприемат необходимите мерки за съхраняване на паметниците на културата и, когато е целесъобразно, за предотвратяване на всякакви действия за осуетяване на процедурата за връщане.

(14)

Срокът за образуване на производство за връщане също следва да бъде удължен на три години от датата, на която държавата членка, от чиято територия е незаконно изнесен паметник на културата, узнае местонахождението на този паметник на културата и самоличността на неговия владелец или държател. Удължаването на този срок следва да улесни връщането и да попречи на незаконния износ на национални богатства. От съображения за яснота следва да се уточни, че срокът за образуване на производството започва да тече от датата, на която тази информация бъде получена от централния орган на държавата членка, от чиято територия паметникът на културата е бил незаконно изнесен.

(15)

Директива 93/7/ЕИО предвижда, че не може да бъде образувано производство за връщане, ако са изминали повече от 30 години от незаконния износ на паметника на културата на държавата членка. Въпреки това за образуването на производството за връщане при определени обстоятелства се предвижда по-дълъг срок във връзка с предмети, съставляващи част от обществена колекция, и на предмети от сбирките на църковни институции в държавите членки, в които те са обект на специална закрила съгласно националното право. Тъй като в държавите членки може да съществуват специални правила за закрила съгласно националното право по отношение на религиозни институции, различни от църковните, в обхвата на настоящата директива следва да попадат и тези други религиозни институции.

(16)

В заключенията си от 13 и14 декември 2011 г. относно предотвратяването и борбата срещу престъпления, засягащи предмети на културата, Съветът призна, че е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на ефективността на предотвратяването и борбата с престъпления във връзка с паметници на културата. Съветът препоръча на Комисията да оказва подкрепа на държавите членки в ефективната закрила на паметници на културата с цел предотвратяването и борбата с незаконния трафик и насърчаването на допълнителни мерки, когато е целесъобразно. Освен това Съветът препоръча на държавите членки да разгледат възможността за ратификация на Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на паметници на културата, подписана в Париж на 17 ноември 1970 г., и на Конвенцията на UNIDROIT за откраднати или незаконно изнесени паметници на културата, подписана в Рим на 24 юни 1995 г.

(17)

Желателно е да се гарантира, че всички участници на пазара полагат надлежна грижа и внимание при сделки с паметници на културата. Последиците от придобиването на паметници на културата с незаконен произход няма да имат истинско възпиращо въздействие, ако заплащането на обезщетение не е придружено от задължението владелецът да докаже, че е положил надлежна грижа и внимание. Поради това за постигането на целите на Съюза в областта на предотвратяването и борбата с незаконния трафик на паметници на културата в настоящата директива следва да се предвиди, че за да получи обезщетение, владелецът трябва да докаже, че е положил надлежна грижа и внимание при придобиване на съответния предмет.

(18)

Би било от полза също така всички лица, и по-специално участниците на пазара, да разполагат с лесен достъп до публичната информация относно паметниците на културата, класифицирани или определени като национални богатства от държавите членки. Държавите членки следва да се стремят към улесняване на достъпа до тази публична информация.

(19)

За да се улесни еднаквото тълкуване на понятието за надлежна грижа и внимание, настоящата директива следва да определи неизчерпателни критерии, които да се вземат предвид при определянето на това дали владелецът е положил надлежна грижа и внимание при придобиването на паметника на културата.

(20)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се позволи връщането на паметници на културата, класифицирани или определени като национални богатства, които са били изнесени незаконно от територията на държавите членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния обхват и последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки съгласно принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(21)

Тъй като задачите на комитета, създаден с Регламент (ЕО) № 116/2009, стават безпредметни поради заличаването на приложението към Директива 93/7/ЕИО, позоваванията на посочения комитет следва да бъдат съответно заличени. Независимо от това, за да се запази платформата за обмен на опит и добри практики сред държавите членки във връзка с прилагането на настоящата директива, Комисията следва да създаде експертна група, съставена от експерти от централните органи на държавите членки, отговарящи за прилагането на настоящата директива, която следва да участва, наред с другото, в създаването на модул на ИСВП, който да е специално приспособен за паметниците на културата.

(22)

Тъй като приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 съдържа списък на разпоредбите относно административното сътрудничество, които са предвидени в актове на Съюза и се прилагат посредством ИСВП, посоченото приложение следва да бъде изменено, за да включва и настоящата директива.

(23)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

(24)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в част Б от приложение I,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага по отношение на връщането на паметниците на културата, които са класифицирани или определени от държава членка като част от националните богатства съгласно посоченото в член 2, точка 1 и които са били незаконно изнесени от територията на тази държава членка.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„паметник на културата“ означава предмет, който преди или след незаконното му изнасяне от територията на държава членка е класифициран или определен от тази държава членка като част от „националните богатства с художествена, историческа или археологическа стойност“ съгласно националното законодателство или националните административни процедури по смисъла на член 36 ДФЕС;

2)

„незаконно изнесен от територията на държава членка“ означава, че:

а)

е изнесен от територията на държава членка в нарушение на нейните правила за закрила на националните богатства или в нарушение на Регламент (ЕО) № 116/2009; или

б)

не е върнат след изтичането на срока за законен временен износ или в нарушение на друго условие, уреждащо такъв временен износ;

3)

„отправила искане държава членка“ означава държава членка, от чиято територия е бил незаконно изнесен паметникът на културата;

4)

„държава членка, до която е отправено искане“ означава държава членка, на чиято територия се намира паметникът на културата, който е незаконно изнесен от територията на друга държава членка;

5)

„връщане“ означава фактическото връщане на паметник на културата на територията на отправилата искане държава членка;

6)

„владелец“ означава лицето, което фактически държи паметник на културата за своя сметка;

7)

„държател“ означава лицето, което фактически държи паметник на културата за трети лица;

8)

„обществени колекции“ означава колекции, които са определени като обществени в съответствие със законодателството на дадена държава членка и които са собственост на тази държава членка, на орган на местна или регионална власт в тази държава членка или на институция, намираща се на територията на тази държава членка, като тази институция е собственост на тази държава членка или на орган на местна или регионална власт или в значителна степен се финансира от тази държава членка или от органа на местна или регионална власт.

Член 3

Незаконно изнесените от територията на държава членка паметници на културата подлежат на връщане по реда и при условията, предвидени в настоящата директива.

Член 4

Всяка държава членка определя един или повече централни органи, които изпълняват задачите, предвидени в настоящата директива.

Държавите членки информират Комисията за всички централни органи, които те определят в съответствие с настоящия член.

Комисията публикува списък на тези централни органи, както и всички свързани с тях промени, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Централните органи на държавите членки си сътрудничат и насърчават консултациите между компетентните национални органи на държавите членки. Последните по-специално са длъжни:

1)

по молба на отправилата искане държава членка — да издирват определен незаконно изнесен от нейната територия паметник на културата, като установят самоличността на владелеца и/или държателя. Молбата трябва да съдържа цялата необходима информация за улесняване на издирването, като специално се посочва действителното или предполагаемото местонахождение на предмета;

2)

да уведомят заинтересованите държави членки при откриване на собствената им територия на паметник на културата, за който има разумни основания да се смята, че е незаконно изнесен от територията на друга държава членка;

3)

да предоставят възможност на компетентните органи на отправилата искане държава членка да проверят дали въпросният предмет е паметник на културата, при условие че проверката се извършва в срок от шест месеца от предвиденото в точка 2 уведомление. Ако не се извърши проверка в предвидения срок, точки 4 и 5 не се прилагат;

4)

в сътрудничество със заинтересованата държава членка да предприемат всички необходими мерки за физическото запазване на паметника на културата;

5)

чрез необходимите временни мерки да предотвратяват всякакви действия за осуетяване на процедурата за връщане;

6)

да действат като посредник между владелеца и/или държателя и отправилата искане държава членка във връзка с връщането. За тази цел компетентните органи на държавата членка, до която е отправено искането, могат, без да се засяга член 6, да съдействат за провеждането на арбитражна процедура в съответствие с националното законодателство на държавата членка, до която е отправено искане, и при условие че отправилата искане държава членка и владелецът или държателят дадат официално съгласие за това.

За целите на сътрудничеството и консултациите помежду си централните органи на държавите членки използват модул на информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012, който е специално приспособен за паметниците на културата. Те могат да използват ИСВП и за разпространяване на свързана с конкретни случаи информация относно паметници на културата, които са откраднати или незаконно изнесени от тяхна територия. Държавите членки вземат решение относно използването на ИСВП от други компетентни органи за целите на настоящата директива.

Член 6

Отправилата искане държава членка може да образува пред компетентния съд на държавата членка, до която е отправено искането, производство срещу владелеца или, когато това е невъзможно — срещу държателя, за връщане на паметник на културата, който е незаконно изнесен от нейната територия.

За да е допустим, документът, с който се образува производство, трябва да се придружава от:

а)

документ, описващ предмета, чието връщане се иска, и в който се посочва, че той е паметник на културата;

б)

декларация от компетентните органи на отправилата искане държава членка, че паметникът на културата е незаконно изнесен от нейната територия.

Член 7

Компетентният централен орган на отправилата искане държава членка незабавно информира компетентния централен орган на държавата членка, до която е отправено искане, за започването на производство с цел връщане на въпросния предмет.

Компетентният централен орган на държавата членка, до която е отправено искане, незабавно информира централните органи на другите държави членки.

Обменът на информация се осъществява чрез ИСВП в съответствие с приложимите правни разпоредби относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, без да се засяга възможността компетентните централни органи да използват други средства за комуникация в допълнение към ИСВП.

Член 8

1.   Държавите членки предвиждат в законодателството си, че производството за връщане по настоящата директива може да се образува не по-късно от три години от датата, на която компетентният централен орган на отправилата искане държава членка е узнал местонахождението на паметника на културата и самоличността на неговия владелец или държател.

Във всички случаи производство за връщане не може да се образува, ако са изминали повече от 30 години от незаконния износ на предмета от територията на отправилата искане държава членка.

Въпреки това при предмети, съставляващи част от обществена колекция по смисъла на член 2, точка 8, и предмети, включени в сбирки на църковни или други религиозни институции в държавите членки, в които те са обект на специална закрила съгласно националното право, производство за връщане може да се образува в срок до 75 години, освен в държавите членки, където не са предвидени срокове за образуване на производството за връщане, или при наличие на двустранни споразумения между държави членки, в които се предвижда срок, надвишаващ 75 години.

2.   Не се образува производство за връщане, ако към момента на образуване на производството износът на паметника на културата от територията на отправилата искане държава членка вече не е незаконен.

Член 9

Освен ако в членове 8 и 14 не е предвидено друго, компетентният съд постановява връщането на паметника на културата, ако бъде установено, че той е паметник на културата по смисъла на член 2, точка 1 и че е незаконно изнесен от националната територия.

Член 10

Когато е постановено връщане на предмета, компетентният съд на държавата членка, до която е отправено искането, присъжда на владелеца справедливо обезщетение в зависимост от обстоятелствата по случая, при условие че владелецът докаже, че е положил надлежна грижа и внимание при придобиване на предмета.

За да се определи дали владелецът е положил надлежна грижа и внимание, се вземат предвид всички обстоятелства около придобиването, по-специално документацията за произхода на предмета, разрешенията за износ, които се изискват съгласно правото на отправилата искане държава членка, характерът на страните, платената цена, това дали владелецът е направил справка в достъпните регистри на откраднати паметници на културата и дали се е запознал със съответната информация, която би могъл разумно да очаква да получи, и дали е предприел някакви други действия, които разумен човек би предприел при подобни обстоятелства.

В случай на дарение или наследяване владелецът не се намира в по-благоприятно положение от лицето, от което е придобил по този начин предмета.

Отправилата искане държава членка заплаща това обезщетение след връщането на предмета.

Член 11

Разноските по изпълнението на решението за връщане на паметник на културата са за сметка на отправилата искане държава членка. Същото правило се прилага и за разноските за мерките, предвидени в член 5, точка 4.

Член 12

Заплащането на справедливото обезщетение и на разноските съгласно съответно членове 10 и 11 се извършва, без да се засяга правото на отправилата искане държава членка да предприеме действия за възстановяване на тези суми от лицата, които са отговорни за незаконния износ на паметника на културата от нейната територия.

Член 13

Собствеността върху върнатия паметник на културата се урежда от правото на отправилата искане държава членка.

Член 14

Настоящата директива се прилага само за паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, считано от 1 януари 1993 г.

Член 15

1.   Всяка държава членка може да прилага предвидените в настоящата директива правила с цел връщане на паметници на културата, различни от определените в член 2, точка 1.

2.   Всяка държава членка може да прилага предвидените в настоящата директива правила и по отношение на искания за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на други държави членки преди 1 януари 1993 г.

Член 16

Настоящата директива не засяга възможността, с която разполагат отправилата искане държава членка и/или собственикът на откраднатия паметник на културата да започнат гражданско производство или да възбудят наказателно преследване в съответствие с националното право на държавите членки.

Член 17

1.   До 18 декември 2015 г. и на всеки пет години след това държавите членки представят на Комисията доклад за прилагането на настоящата директива.

2.   На всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад с преглед на прилагането и ефективността на настоящата директива. Докладът се придружава от подходящи предложения, когато е необходимо.

Член 18

В приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 се добавя следната точка:

„8.

Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (9): членове 5 и 7.

Член 19

1.   До 18 декември 2015 г. държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, точка 1, член 5, първа алинея, точка 3 и втора алинея, член 7, трета алинея, член 8, параграф 1, член 10, първа и втора алинея и член 17, параграф 1 от настоящата директива.

Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в действащи законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена, или директивите, отменени с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 20

Директива 93/7/ЕИО, изменена с директивите, посочени в част А от приложение I, се отменя считано от 19 декември 2015 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в част Б от приложение I.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 21

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2, точки 2 — 8, членове 3 и 4, член 5, първа алинея, точки 1, 2 и 4 — 6, член 6, член 7, първа и втора алинея, член 8, параграф 2, член 9, член 10, трета и четвърта алинея и членове 11 — 16 се прилагат, считано от 19 декември 2015 г.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 май 2014 г.

(2)  Директива 93/7/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 74).

(3)  Директива 96/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 февруари 1997 г. за изменение на приложението към Директива 93/7/ЕИО относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (ОВ L 60, 1.3.1997 г., стр. 59).

(4)  Директива 2001/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за изменение на Директива 93/7/ЕИО на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 43).

(5)  Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата (ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

(7)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 74).

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 20)

Директива 93/7/ЕИО на Съвета

(ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 74)

Директива 96/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 60, 1.3.1997 г., стр. 59)

Директива 2001/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 43)

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 20)

Директива

Срок за транспониране

93/7/ЕИО

15.12.1993 г. (15.3.1994 г. за Белгия, Германия и Нидерландия)

96/100/ЕО

1.9.1997 г.

2001/38/ЕО

31.12.2001 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Директива 93/7/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1,точка 1, първо тире

Член 2, точка 1

Член 1, точка 1, второ тире, уводна част

Член 1, точка 1, второ тире, първо подтире, първо изречение

Член 1, точка 1, второ тире, първо подтире, второ изречение

Член 2, точка 8

Член 1, точка 1, второ тире, второ подтире

Член 1, точка 2, първо тире

Член 2, точка 2, буква а)

Член 1, точка 2, второ тире

Член 2, точка 2, буква б)

Член 1, точки 3 — 7

Член 2, точки 3 — 7

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4, уводна част

Член 5, първа алинея, уводна част

Член 4, точки 1 и 2

Член 5, първа алинея, точки 1 и 2

Член 4, точка 3

Член 5, първа алинея, точка 3

Член 4, точки 4 — 6

Член 5, първа алинея, точки 4 — 6

Член 5, втора алинея

Член 5, първа алинея

Член 6, първа алинея

Член 5, втора алинея, първо тире

Член 6, втора алинея, буква а)

Член 5, втора алинея, второ тире

Член 6, втора алинея, буква б)

Член 6, първа алинея

Член 7, първа алинея

Член 6, втора алинея

Член 7, втора алинея

Член 7, трета алинея

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 8

Член 9

Член 9, първа алинея

Член 10, първа алинея

Член 9, втора алинея

Член 10, втора алинея

Член 9, трета и четвърта алинея

Член 10, трета и четвърта алинея

Членове 10 — 15

Членове 11 — 16

Член 16, параграфи 1 и 2

Член 17, параграфи 1 и 2

Член 16, параграф 3

Член 16, параграф 4

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19

Член 20

Член 21

Член 19

Член 22

Приложение

Приложение I

Приложение II


28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/11


ДИРЕКТИВА 2014/67/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 май 2014 година

за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1, и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги са основни принципи на вътрешния пазар в Съюза, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Прилагането на тези принципи e доразвито от Съюза с цел гарантиране на равни условия за предприятията и зачитане на правата на работниците.

(2)

Свободното предоставяне на услуги включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, като за целта те могат да командироват временно свои собствени работници за предоставяне на тези услуги там. За целите на командироването на работници е необходимо да се прави разграничение между тази свобода и свободното движение на работници, което дава на всеки гражданин правото да се придвижва свободно в друга държава членка, за да работи и пребивава там за тази цел, и го защитава срещу дискриминация по отношение на заетостта, възнаграждението и другите условия на труд и заетост в сравнение с гражданите на въпросната държава членка.

(3)

По отношение на работниците, командировани временно за извършването на работа с цел предоставяне на услуги в друга държава членка, различна от тази, в която те обичайно работят, в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) е установен основен набор от ясно определени ред и условия на заетост, които доставчикът на услуги в държавата членка, в която се извършва командироването, трябва да спазва, за да се осигури минимална защита на съответните командировани работници.

(4)

Всички въведени с настоящата директива мерки следва да бъдат обосновани и пропорционални, така че да не се създават административни тежести или да не се ограничава потенциалът на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия (МСП), за създаване на нови работни места, като същевременно се защитават командированите работници.

(5)

За да се осигури спазване на Директива 96/71/ЕО, без да се добавя излишна административна тежест за доставчиците на услуги, от съществено значение е фактическите елементи, посочени в разпоредбите за идентифицирането на действително командироване и за предотвратяването на злоупотреби и заобикаляне на правилата в настоящата директива, да се считат за примерни и неизчерпателни. По-специално не следва да съществува изискване да е спазен всеки елемент във всеки случай на командироване.

(6)

Независимо от факта, че преценката на примерните фактически елементи следва да се адаптира за всеки конкретен случай и да се отчетат особеностите на положението, ситуации с еднакви фактически елементи не следва да водят до различно правно възприемане или преценка от страна на компетентните органи в различните държави членки.

(7)

С цел предотвратяване, избягване и борба със злоупотребата и заобикалянето на приложимите правила от страна на предприятията, които се възползват неправилно или с измамна цел от свободното предоставяне на услуги, предвидено в ДФЕС, и/или от прилагането на Директива 96/71/ЕО, изпълнението и наблюдението на понятието „командироване“ следва да бъдат подобрени, както и да бъдат въведени на равнището на Съюза по-уеднаквени елементи, които да улесняват едно общо тълкуване.

(8)

Във връзка с това съставните фактически елементи, с които се окачествява временният характер, присъщ на понятието „командироване“, и условието, че работодателят действително е установен в държавата членка, от която се извършва командироването, трябва да бъдат разгледани от компетентния орган на приемащата държава членка и, когато е необходимо, в тясно сътрудничество с държавата членка по установяване.

(9)

Компетентните органи следва да вземат предвид разликите в покупателната способност на валутите, когато разглеждат размера на оборота, осъществяван от дадено предприятие в държавата членка по установяване за целите на определянето дали предприятието действително извършва съществени дейности, различни от чисто вътрешно управленски и/или административни дейности.

(10)

Посочените в настоящата директива елементи, свързани с изпълнението и наблюдението на командироването, могат да подпомогнат компетентните органи за идентифициране на работници, невярно декларирани като „самостоятелно заети лица“. Съгласно Директива 96/71/ЕО съответното определение за работник е това, което се прилага в правото на държавата членка, на чиято територия е командирован работникът. Допълнителното изясняване и подобреното наблюдение на командироването от страна на съответните компетентни органи биха подобрили правната сигурност и биха предоставили полезен инструмент, спомагащ за ефективна борба с фалшивия статут на самостоятелно заето лице и за гарантиране, че командированите работници не се декларират невярно като „самостоятелно заети лица“, като по този начин се спомогне за предотвратяването, избягването и борбата със заобикалянето на приложимите правила.

(11)

Когато не е налице действително командироване и възникне стълкновение на закони следва с необходимото внимание да се вземат предвид разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5) („Рим I“) или Римската конвенция (6), които целят гарантиране, че работниците и служителите няма да бъдат лишени от защитата, която им се полага съгласно разпоредби, от които не може да се направи дерогация по силата на споразумение или от които може да се направи дерогация единствено в тяхна полза. Държавите членки следва да гарантират, че съществуват разпоредби, които защитават по подходящ начин работниците, които не са действително командировани.

(12)

Липсата на сертификата относно приложимото законодателство за социална сигурност, посочено в Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (7), може да бъде показател, че ситуацията не следва да се определя като случай на временно командироване в държава членка, различна от държавата, в която въпросният работник обичайно работи в рамките на предоставянето на услуги.

(13)

Както и при Директива 96/71/ЕО, настоящата директива не засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(14)

Зачитането на многообразието от национални системи на колективните трудови правоотношения, както и на автономността на социалните партньори, е признато изрично в ДФЕС.

(15)

В много държави членки социалните партньори имат важна роля в контекста на командироването на работници с цел предоставяне на услуги, тъй като в съответствие с националното право и/или практика те могат да определят различните равнища, алтернативно или успоредно, на приложимите минимални ставки на заплащане. Социалните партньори следва да осведомяват и информират относно тези ставки.

(16)

Адекватното и ефективно прилагане и осигуряване на изпълнението са ключови елементи при защитата на правата на командированите работници и гарантирането на равнопоставени условия за доставчиците на услуги, докато недоброто осигуряване на изпълнението подкопава ефективността на правилата на Съюза, приложими в тази област. Тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки и, където е уместно, регионалните и местните органи следователно е от съществено значение, без да се пренебрегва важната роля на инспекциите по труда и социалните партньори в това отношение. Взаимното доверие, духът на сътрудничество, постоянният диалог и взаимното разбирателство са от съществено значение в това отношение.

(17)

Ефективните процедури за наблюдение в държавите членки са от съществено значение за прилагането на Директива 96/71/ЕО и настоящата директива и поради това следва да бъдат установени в целия Съюз.

(18)

Трудностите при достъпа до информацията относно реда и условията на заетост са много често причината, поради която действащите правила не се прилагат от доставчиците на услуги. Във връзка с това държавите членки следва да гарантират, че тази информация е общодостъпна и безплатна и че се предоставя ефективен достъп до нея не само за доставчиците на услуги от други държави членки, но и за съответните командировани работници.

(19)

Когато редът и условията на заетост са определени в колективни трудови договори, които са обявени за общоприложими, държавите членки, като зачитат независимостта на социалните партньори, следва да гарантират, че тези колективни договори са обществено достояние по достъпен и прозрачен начин.

(20)

С цел подобряване на достъпността на информацията, в държавите членки следва да бъдат установени единни източници на информация. Всяка държава членка следва да осигури единен официален национален уебсайт в съответствие със стандартите за достъпност на уебсайтовете и други подходящи средства за комуникация. Единният официален национален уебсайт следва най-малкото да е под формата на уебсайт портал и следва да служи като входна врата или основна входяща точка, и следва да предоставя по ясен и точен начин връзки към подходящи източници на информацията както и кратки сведения относно съдържанието на уебсайта и посочените в него връзки. Тези уебсайтове следва да включват по-специално всякакви уебсайтове, създадени по силата на законодателството на Съюза с оглед насърчаване на предприемачеството и/или развитието на предоставянето на трансгранични услуги. Приемащите държави членки следва да предоставят информация относно предвидените в националното им право срокове, за които доставчиците на услуги трябва да запазят документацията след срока на командироването.

(21)

Командированите работници следва да имат право да получават от приемащата държава членка обща информация относно националното право и/или практика, приложими за тях.

(22)

Административното сътрудничество и взаимопомощта между държавите членки следва да са в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), както и с националната уредба относно защитата на данни, приети с оглед прилагане на правото на Съюза. По отношение на административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) следва също така да се спазва Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(23)

За да се осигури правилното прилагане и с цел наблюдение на спазването на съществените правила относно реда и условията на заетост, които трябва да бъдат спазвани по отношение на командированите работници, държавите членки следва да прилагат само някои административни изисквания и мерки за контрол към предприятията, които командироват работници в рамките на предоставянето на услуги. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз такива изисквания и мерки могат да бъдат обосновани с причини от висш обществен интерес, сред които ефективна защита на правата на работниците, при условие че тези изисквания и мерки са подходящи за постигането на поставената цел и не надхвърлят необходимото за нейното постигане. Тези изисквания и мерки могат да бъдат налагани единствено при условие че компетентните органи не могат да изпълняват ефективно задачите си по надзор без исканата информация и/или по-малко ограничителни мерки не биха гарантирали постигането на целите на преценените за необходими национални мерки за контрол.

(24)

Доставчик на услуги следва да гарантира, че самоличността на командирования работник, която фигурира в декларацията, направена от доставчика на услуги с цел осъществяване на фактически контрол на работното място, може да бъде проверявана от компетентните органи през времетраенето на командироването.

(25)

Доставчик на услуги, установен в друга държава членка, следва без ненужно забавяне да информира компетентните органи в приемащата държава членка за всякакви значими промени в информацията, която се съдържа в декларацията, направена от доставчика на услуги с цел осъществяване на фактически контрол на работното място.

(26)

Задължението за съобщаване на Комисията на административните изисквания и контролни мерки не следва да представлява предварителна процедура за разрешение.

(27)

С оглед на по-доброто и по- уеднаквено прилагане на Директива 96/71/ЕО, както и осигуряването на нейното изпълнение на практика, и за да се намалят, доколкото е възможно, различията в равнището на прилагане и изпълнение в Съюза, държавите членки следва да осигурят извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на своята територия, като по този начин допринасят, наред с другото, за борбата с недекларирания труд в контекста на командироването и като също така вземат под внимание други правни инициативи за по-добро справяне с този въпрос.

(28)

Когато е приложимо, в съответствие с тяхното национално право и/или практика след инспекцията или контрола държавите членки следва да предоставят на инспектираното предприятие документ, който съдържа всякаква релевантна информация.

(29)

Държавите членки следва да гарантират, че е на разположение достатъчно персонал с уменията и квалификациите, необходими за ефективно извършване на проверките и за отговаряне без ненужно забавяне на исканията за информация от страна на приемащата държава членка или държавата членка по установяване, както се предвижда в настоящата директива.

(30)

Инспекциите по труда, социалните партньори и други структури за наблюдение са от първостепенно значение в това отношение и следва да запазят своята решаваща роля.

(31)

За да може да се осигури гъвкавост при това многообразие от пазари на труда и системи на колективни трудови правоотношения, социалните партньори и/или други участници и/или структури могат да извършват наблюдение на определени условия на заетост на командированите работници, при условие че те предлагат на засегнатите лица равностойно равнище на защита и извършват наблюдението в условия на недискриминация и обективност.

(32)

Инспекционните органи и други съответни структури за наблюдение и изпълнение на държавите членки следва да се възползват от предвидените в съответното право сътрудничество и обмен на информация, за да проверяват дали са били спазени правилата, приложими по отношение на командированите работници.

(33)

Държавите членки се насърчават по-специално да въведат по-интегриран подход по отношение на инспекциите на труда. Също така следва да бъде разгледана необходимостта от разработване на общи стандарти с цел установяване на съпоставими методи, практики и минимални стандарти на равнището на Съюза. Разработването на общи стандарти обаче не следва да води до възпрепятстване на държавите членки в техните усилия за ефективна борба с недекларирания труд.

(34)

С оглед улесняване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО и осигуряване на по-ефективното ѝ прилагане следва да съществуват ефективни механизми за обжалване, посредством които командированите работници да могат да подават жалби или да започват производства, било то пряко или, с тяхно одобрение, чрез съответните определени трети страни като например синдикални организации или други сдружения, както и общи институции на социалните партньори. Това следва да не засяга националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата и компетентността и другите права на синдикалните организации или на други представители на работниците съгласно националното право и/или практика.

(35)

За да се гарантира, че даден командирован работник получава точното заплащане и при условие че специфичните добавки, свързани с командироването, могат да се смятат за част от минималните ставки на заплащане, тези добавки следва да се приспадат от възнаграждението единствено ако това е предвидено от националното право, колективните трудови договори и/или практиката в приемащата държава членка.

(36)

При веригите от подизпълнители е особено важно да се гарантира на практика спазването на приложимите в областта на командироването правила и във връзка с това да се осигури ефективна защита на правата на работниците, като това трябва да се гарантира чрез подходящи мерки в съответствие с националното право и/или националната практика и в съответствие с правото на Съюза. Тези мерки могат да включват въвеждане на доброволен принцип, след консултации със съответните социални партньори, на механизъм за подвеждане под отговорност на прекия подизпълнител, в допълнение към отговорността на работодателя или вместо нея, във връзка с всякакви неизплатени нетни възнаграждения, съответстващи на минималните ставки на заплащане и/или дължими вноски към общи фондове или институции на социалните партньори, регламентирани в закон или колективни споразумения, доколкото те са уредени в член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. Държавите членки обаче си запазват правото да предвиждат по-строги правила за отговорността в рамките на националното си право или да приемат допълнителни правила в националното си право, като спазват принципите на недискриминация и пропорционалност.

(37)

Държавите членки, които са въвели мерки за осигуряване на съответствие с приложимите правила при веригите от подизпълнители, следва да имат възможност да предвидят разпоредби, съгласно които при определени обстоятелства на (под)изпълнителя следва да не се търси отговорност или отговорността да е ограничена, когато задълженията за дължима грижа са били поети от този (под)изпълнител. Тези мерки следва да бъдат определени в националното право, като се отчитат специфичните за съответната държава членка обстоятелства, и те могат да включват мерки, предприемани от изпълнителя по отношение на документацията за съответствие с административните изисквания и мерките за контрол, така че да се осигури ефективно наблюдение на съответствието с приложимите правила относно командироването на работници.

(38)

Повод за безпокойство е, че все още съществуват многобройни трудности за държавите членки при събирането на вземанията във връзка с трансгранични административни санкции и/или глоби във връзка с това въпросът за взаимното признаване на административните санкции и/или глоби трябва да бъде решен.

(39)

Различията между системите на държавите членки по отношение на средствата за изпълнение на наложените административни санкции и/или глоби при трансгранични случаи са в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и има риск да затруднят в голяма степен, ако не и да направят невъзможно гарантирането на еднакво равнище на защита за командированите работници навсякъде в Съюза.

(40)

Ефективното изпълнение на съществените правила, с които се урежда командироването на работници с цел предоставяне на услуги, следва да бъде гарантирано чрез специфични действия, насочени към трансграничното изпълнение на наложените финансови административни санкции и/или глоби. Поради това сближаването на законодателствата на държавите членки в тази област е основно предварително условие за осигуряването на по-високо, по-равностойно и съпоставимо равнище на защита, необходимо за доброто функциониране на вътрешния пазар.

(41)

Приемането на общи правила за предоставяне на взаимопомощ и подкрепа при мерките за изпълнение и за свързаните с това разходи, както и приемането на единни изисквания за нотифицирането на решения относно наложени административни санкции и/или глоби за неспазване на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива, следва да решат редица практически проблеми, свързани с трансграничното изпълнение, и да гарантират по-добра комуникация и по-добро изпълнение на такива решения, идващи от друга държава членка.

(42)

Ако се окаже, че доставчикът на услуги в действителност не е установен в държавата членка по установяване или че адресът или данните на дружеството са неверни, компетентните органи не следва да прекратят процедурата на формални основания, а да разследват допълнително въпроса с цел установяване на идентичността на физическото или юридическото лице, което отговаря за командироването.

(43)

Признаването на решенията за налагане на административни санкции и/или глоби и исканията за събиране на вземанията за такива санкции и/или глоби следва да се основават на принципа на взаимно доверие. За тази цел основанията за непризнаване или отказ за събиране на административна санкция и/или глоба следва да бъдат ограничени до необходимия минимум.

(44)

Въпреки създаването на в по-голяма степен уеднаквени правила по отношение на трансграничното изпълнение на административни санкции и/или глоби и необходимостта от по-общи критерии за по-ефективни процедури за проследяване, в случай че тези санкции и/или глоби не бъдат платени, те не следва да засягат компетентността на държавите членки да определят свои системи на санкции, наказателни мерки и глоби или мерки за събиране на вземанията, предвидени в тяхното национално право. Следователно инструментът, с който се дава възможност за изпълнение на тези санкции и/или глоби, може — ако е уместно и като се вземат предвид националното право и/или практика в държавата членка, към която е отправено искането — да бъде допълнен, придружен или заменен с изпълнително основание, позволяващо неговото прилагане или изпълнение в тази държава членка.

(45)

Уеднаквените в по-голяма степен правила не следва да водят до изменение или промяна на задължението да се зачитат основните права и свободи на ответниците, както и основните правни принципи, които се прилагат за тях, залегнали в член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), като правото на изслушване и правото на ефективна правна защита, правото на справедлив съдебен процес, или принципа „ne bis in idem“.

(46)

С настоящата директива не се цели създаването на хармонизирани правила за съдебно сътрудничество, компетентност, признаване и изпълнение на решения по граждански и търговски въпроси, нито се засягат въпросите за приложимото право.

(47)

Държавите членки следва да вземат необходимите мерки в случай на неспазване на задълженията, установени в настоящата директива, включително административни и съдебни производства, и да предвидят ефективни, възпиращи и пропорционални санкции за всякакви нарушения на задълженията по силата на настоящата директива.

(48)

В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално защита на личните данни (член 8), свобода при избор на професия и право на труд (член 15), свобода на стопанската инициатива (член 16), право на колективни преговори и действия (член 28), справедливи и равни условия на труд (член 31), право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47), презумпция за невинност и право на защита (член 48) и право на всеки да не бъде съден два пъти за едно и също престъпление („ne bis in idem“) (член 50), като директивата трябва да бъде изпълнявана в съответствие с посочените права и принципи.

(49)

За целите на по-доброто и в по-голяма степен уеднаквено прилагане на Директива 96/71/ЕО е целесъобразно да се предвиди електронна система за обмен на информация, с която да се улеснява административното сътрудничество, и компетентните органи следва да използват ИСВП във възможно най-голяма степен. Това обаче не следва да изключва прилагането на съществуващи и бъдещи двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество и взаимопомощ.

(50)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно — да се установи обща рамка на набор от подходящи разпоредби, мерки и механизми за контрол, необходими за по-добро и в по-голяма степен уеднаквено въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради обхвата и последиците от действията може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, в настоящата директива не се предвижда повече от необходимото за постигане на посочената цел.

(51)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и даде становище на 19 юли 2012 г. (12),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящата директива се установява основна обща рамка на набор от целесъобразни разпоредби, мерки и механизми за контрол, необходими за по-добро и в по-голяма степен уеднаквено въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО, включително мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакъв вид нарушения и заобикаляне на приложимите правила, и без да се засяга обхватът на Директива 96/71/ЕО.

С настоящата директива се цели да се гарантира спазване на подходящо равнище на защита на правата на работниците, командировани с цел трансгранично предоставяне на услуги, и по-конкретно спазването на реда и условията на заетост, които се прилагат в държавата членка на предоставяне на услугата в съответствие с член 3 от Директива 96/71/ЕО, като същевременно се улеснява упражняването на свободното предоставяне на услуги за доставчиците на услуги и се насърчава лоялната конкуренция между доставчиците на услуги и с това се подкрепя функционирането на вътрешния пазар.

2.   Настоящата директива не засяга по какъвто и да било начин упражняването на основни права, признати от държавите членки и на равнището на Съюза, включително правото или свободата да се стачкува или да се предприемат други действия, обхванати от специфичните системи на колективни трудови правоотношения в държавите членки в съответствие с националното право и/или практика. Също така тя не засяга правото да се договарят, сключват и изпълняват колективни трудови договори и да се предприемат колективни действия в съответствие с националното право и/или практика.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„компетентен орган“ означава орган или структура, като това може да включва посочените в член 4 от Директива 96/71/ЕО бюро(а) за връзка, определен от държава членка и натоварен с изпълнението на функции, предвидени в Директива 96/71/ЕО и в настоящата директива;

б)

„запитващ орган“ означава компетентният орган на държава членка, който подава искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията във връзка със санкция и/или глоба, както е посочено в глава VI;

в)

„орган, към който е отправено искането“ означава компетентният орган на държава членка, към който е отправено искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията във връзка със санкция и/или глоба, както е посочено в глава VI;

Член 3

Компетентни органи и бюра за връзка

За целите на настоящата директива държавите членки, в съответствие с националното право и/или практики, определят един или повече компетентни органи, които могат да включват бюрото (бюрата) за връзка, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО. При определянето на своите компетентни органи държавите членки надлежно отчитат необходимостта от осигуряване на защита на данните по отношение на обменяната информация и на законните права на физическите и юридическите лица, които могат да бъдат засегнати. Държавите членки в крайна сметка са отговорни за осигуряване защитата на данните и законните права на засегнатите лица и създават необходимите за тази цел механизми.

Държавите членки съобщават на Комисията и на останалите държави членки данните за връзка с компетентните органи. Комисията публикува и редовно актуализира списъка на компетентните органи и на бюрата за връзка.

Останалите държави членки и институциите на Съюза уважават избора на компетентни органи, направен от всяка държава членка.

Член 4

Определяне на действително командироване и предотвратяване на нарушения и заобикаляне на закона

1.   За целите на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО компетентните органи правят цялостна оценка на всички фактически елементи, които се считат за необходими, включително по-специално тези, които са посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член. Тези елементи имат за цел да подпомагат компетентните органи при извършването на проверки и контрол и в случаите, когато имат основания да считат, че даден работник не може да се определи като командирован работник по силата на Директива 96/71/ЕО. Тези елементи са показателни фактори при цялостната оценка и следователно не се разглеждат поотделно.

2.   За определяне на това, дали едно предприятие действително извършва съществени дейности, различни от чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности, компетентните органи, като вземат предвид по-дълъг период от време, извършват цялостна оценка на всички фактически елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата членка на установяване и, когато е необходимо, в приемащата държава членка. Тези елементи могат да включват по-специално:

а)

мястото, където предприятието е регистрирало своето седалище или администрация, използва помещения за своята дейност, плаща данъци и вноски за социална сигурност и, когато е приложимо в съответствие с националното право, притежава разрешение за професионална дейност или е регистрирано към търговските палати или браншовите организации;

б)

мястото, където са наети на работа командированите работници и от което са командировани;

в)

правото, което се прилага към договорите, сключени между предприятието и неговите работници, от една страна, и между предприятието и неговите клиенти, от друга страна;

г)

мястото, където предприятието извършва значителна част от своята стопанска дейност и където работи неговият административен персонал;

д)

броя на изпълнени договори и/или размера на оборота, осъществен в държавата членка по установяване, като се взема предвид специфичното положение на, наред с другото, новосъздадените предприятия и МСП.

3.   За да се прецени дали един командирован работник временно извършва своята работа в държава членка, различна от тази, в която той обичайно работи, се разглеждат всички фактически елементи, които характеризират тази работа, и положението на работника. Тези елементи могат да включват по-специално:

а)

работата се извършва за ограничен период от време в друга държава членка;

б)

началната дата на командироването;

в)

командироването се извършва в държава членка, различна от тази, в която или от която командированият работник обичайно извършва своята работа съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 (Рим I) и/или Римската конвенция;

г)

командированият работник се връща или се очаква да се върне на работа в държавата членка, от която е командирован, след приключването на работата или предоставянето на услугите, за които е бил командирован;

д)

естеството на дейностите;

е)

пътуването, пансиона или настаняването е осигурено или разходите за тях се възстановяват от работодателя, който командирова работника, и ако това е така, по какъв ред се осъществява това или методът за възстановяване на разходите;

ж)

всички предходни периоди, през които длъжността е била заемана от същия или от друг (командирован) работник.

4.   Обстоятелството, че дадена ситуация не отговаря на един или повече от фактическите елементи, предвидени в параграфи 2 и 3, не означава автоматично, че тя не представлява командироване. Оценката на тези елементи се адаптира за всеки конкретен случай и в нея се отчитат особеностите на ситуацията.

5.   Посочените в настоящия член елементи, използвани от страна на компетентните органи за цялостната оценка на положението като действително командироване, могат също да се разглеждат с цел определяне дали дадено лице попада в обхвата на приложимото определение за работник в съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 96/71/ЕО. Държавите членки следва, наред с другото, да се ръководят от фактите, свързани с извършването на работа, подчинеността и възнаграждението на работника, независимо от начина, по който правоотношението се определя в каквото и да било споразумение, договорно или друго, което би могло да е сключено между страните.

ГЛАВА II

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Член 5

Подобрен достъп до информация

1.   Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията относно посочените в член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и условия на заетост, които доставчиците на услуги трябва да прилагат и спазват, е безплатно обществено достояние, по ясен, прозрачен, пълен и леснодостъпен начин, от разстояние и по електронен път, във формат и в съответствие със стандартите за достъпност на уебсайтовете, които гарантират достъпа за лица с увреждания, както и да гарантират, че бюрата за връзка или други компетентни национални структури, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват ефективно своите задачи.

2.   С оглед извършването на допълнителни подобрения по отношение на достъпа до информация държавите членки:

а)

посочват ясно, подробно, разбираемо и в достъпен формат на единен официален национален уебсайт и чрез други подходящи средства кои ред и условия на заетост и/или коя част от тяхното национално и/или регионално право трябва да се прилага за работници, командировани на тяхна територия;

б)

вземат необходимите мерки, за да направят обществено достояние на единния официален национален уебсайт и чрез други подходящи средства информацията за това кои колективни трудови договори са приложими и за кого са приложими и кои ред и условия на заетост трябва да се прилагат от доставчиците на услуги от други държави членки в съответствие с Директива 96/71/ЕО, включително, при възможност, връзки към съществуващи уебсайтове и други звена за контакт, и по-специално съответните социални партньори;

в)

предоставят тази информация на работниците и доставчиците на услуги безплатно на официалния език или езици на приемащата държава членка и на най-подходящите езици, отчитайки търсенето на пазара на труда, като изборът на езици остава за приемащата държава членка. Тази информация се предоставя, ако е възможно, под формата на обобщена брошура, в която се посочват основните приложими условия на труд, включително описание на процедурите за внасяне на оплакване, а при поискване — и във формат, достъпен за лица с увреждания; осигурява се лесен и безплатен достъп до допълнителна подробна информация относно трудовите и социалните условия, приложими по отношение на командированите работници, включително здравословните и безопасни условия на труд;

г)

подобряват достъпността и яснотата на подходящата информация, по-специално на информацията, предоставена на единния официален национален уебсайт, посочен в буква а);

д)

посочват лице за контакт в бюрото за връзка, което е натоварено с обработката на искания за информация;

е)

поддържат актуална информацията, предвидена във фиша за съответната държава.

3.   Комисията продължава да оказва подкрепа на държавите членки в областта на достъпа до информация.

4.   Когато в съответствие с националното право, традиции и практика, включително зачитане на автономията на социалните партньори, редът и условията на заетост, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки гарантират, че редът и условията се предоставят по достъпен и прозрачен начин на доставчиците на услуги от други държави членки и на командированите работници и се стремят да включат социалните партньори в това отношение. Съответната информация следва да включва по-специално различните минимални ставки на заплащане и техните съставни елементи, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане.

5.   Държавите членки посочват структурите и органите, към които работниците и предприятията могат да се обърнат за общи сведения относно приложимото национално право и практика по отношение на техните права и задължения на тяхна територия.

ГЛАВА III

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 6

Взаимопомощ — общи принципи

1.   Държавите членки работят в тясно сътрудничество и си оказват взаимопомощ без излишно забавяне с цел подобряване на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на практика на настоящата директива и Директива 96/71/ЕО.

2.   Сътрудничеството на държавите членки по-специално се състои в отговаряне на обосновани искания за информация от компетентните органи и в извършване на проверки, инспекции и разследвания във връзка със случаите на командироване, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, включително разследване на всяко неизпълнение или нарушение на приложимите правила относно командироването на работници. Исканията за информация включват информация относно евентуално събиране на вземанията във връзка с административна санкция и/или глоба или за съобщаване на решение, с което се налага такава санкция и/или глоба, както е посочено в глава VI.

3.   Сътрудничеството между държавите членки може да включва също изпращането и връчването на документи.

4.   За да могат да отговорят на искане за съдействие от компетентните органи на друга държава членка, държавите членки гарантират, че доставчиците, установени на тяхна територия, предоставят на компетентните им органи цялата информация, необходима за наблюдението на техните дейности, в съответствие с националните закони. Държавите членки вземат подходящи мерки в случай на непредоставяне на такава информация.

5.   В случай на трудности при отговора на искане за информация или при извършването на проверки, инспекции или разследвания, съответната държава членка информира незабавно запитващата държава членка с оглед намирането на решение.

В случай на продължаващи проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация Комисията, след като е била информирана за това, когато е целесъобразно посредством ИСВП, взема съответните мерки.

6.   Държавите членки предоставят информацията, поискана от други държави членки или от Комисията, по електронен път в рамките на следните срокове:

а)

в спешни случаи, които налагат консултиране на регистри, например относно потвърждаване на регистрацията по ДДС с цел проверка на установяване на предприятие в друга държава членка, възможно най-скоро и в рамките на максимум два работни дни, считано от получаването на искането.

Причината за спешността се посочва ясно в искането, включително някои подробности, които да удостоверяват тази спешност.

б)

за всички други искания за информация, до максимум 25 работни дни от получаване на искането, освен ако държавите членки се споразумеят за по-кратък срок.

7.   Държавите членки гарантират, че регистрите, в които са вписани доставчиците на услуги и в които могат да правят справки компетентните органи на тяхна територия, са достъпни за справки при същите условия от страна на равностойните компетентни органи на останалите държави членки за целите на изпълнението на настоящата директива и на Директива 96/71/ЕО, доколкото тези регистри са изброени от държавите членки в ИСВП.

8.   Държавите членки гарантират, че информацията, обменена от органите, посочени в член 2, буква а) или изпратена до тях, се използва единствено във връзка с въпроса(ите), за който (които) е била поискана.

9.   Взаимното административно сътрудничество и помощ се оказват безплатно.

10.   Искането за информация не пречи на компетентните органи да предприемат мерки в съответствие с приложимото национално право и право на Съюза с цел разследване и предотвратяване на предполагаеми нарушения на Директива 96/71/ЕО или на настоящата директива.

Член 7

Роля на държавите членки в рамките на административното сътрудничество

1.   В съответствие с принципите, установени в членове 4 и 5 от Директива 96/71/ЕО, по време на срока на командироване на работници в друга държава членка, проверяването на реда и условията на заетост, които трябва да се спазват в съответствие с Директива 96/71/ЕО, е отговорност на органите на приемащата държава членка в сътрудничество, при необходимост, с тези на държавата членка по установяване.

2.   Държавата членка по установяване на доставчика на услуги продължава да осъществява наблюдение и контрол и да взема необходимите мерки за надзор или за осигуряване на изпълнението в съответствие с националното си право, практика и административни процедури по отношение на работниците, командировани в друга държава членка.

3.   Държавата членка по установяване на доставчика на услуги подпомага държавата членка, в която се осъществява командироването, да осигури изпълнението на условията, които се прилагат съгласно Директива 96/71/ЕО и настоящата директива. Тази отговорност по никакъв начин не намалява възможностите на държавата членка, в която се извършва командироването, да наблюдава, контролира или да взема всякакви необходими мерки за надзор или за осигуряване на изпълнението в съответствие с настоящата директива и Директива 96/71/ЕО.

4.   Когато са налице факти, които посочват евентуални нередности, дадена държава членка без излишно забавяне съобщава, по собствена инициатива, на заинтересованата държава членка цялата информация от значение.

5.   По повод на всяко предоставяне на услуги или във връзка с всеки доставчик на услуги компетентните органи на приемащата държава членка могат също да се обърнат към компетентните органи на държавата членка по установяване с искане за предоставяне на информация относно законността на установяването на доставчика на услуги, неговото добро професионално поведение и липсата на всякакви нарушения на приложимите правила. Компетентните органи на държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с член 6.

6.   Задълженията, предвидени в настоящия член, не пораждат задължение за държавата членка по установяване да извършва фактически проверки и контрол на територията на приемащата държава членка, в която се предоставя услугата. Такива проверки и контрол могат да се извършват от органите на приемащата държава членка по тяхна инициатива или по искане на компетентните органи на държавата членка по установяване в съответствие с член 10 и при спазване на правомощията за надзор, предвидени в националното право, практика и административни процедури на приемащата държава членка, както и в съответствие с правото на Съюза.

Член 8

Съпътстващи мерки

1.   Държавите членки, със съдействието на Комисията, предприемат съпътстващи мерки, за да развият, улеснят и насърчат обмена между длъжностните лица, натоварени с изпълнението на административното сътрудничество и взаимопомощ, както и с наблюдението на спазването на приложимите правила и с осигуряването на тяхното изпълнение. Държавите членки могат също така да приемат съпътстващи мерки в подкрепа на организациите, които предоставят информация на командированите работници.

2.   Комисията преценява необходимостта от финансова подкрепа за допълнително подобряване на административното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие чрез проекти, включително насърчаване на обмена между съответните длъжностни лица и обучение, както и за разработване, предоставяне и насърчаване на инициативи, свързани с най-добрите практики, включително на социалните партньори на равнището на Съюза, като например разработване и актуализиране на бази данни или съвместни уебсайтове с обща и специфична за секторите информация относно реда и условията на заетост, които трябва да бъдат спазвани, и събиране и оценяване на пълни данни, специфични за процедурата на командироване.

Когато стигне до заключение, че такава необходимост съществува, Комисията използва, без да накърнява правомощията на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура, наличните инструменти за финансиране с цел засилване на административното сътрудничество.

3.   При зачитане на автономността на социалните партньори Комисията и държавите членки могат да гарантират адекватна подкрепа за съответни инициативи на социалните партньори на равнището на Съюза и на национално равнище, целящи да информират предприятията и работниците относно приложимите ред и условия на заетост, определени в настоящата директива и в Директива 96/71/ЕО.

ГЛАВА IV

НАБЛЮДЕНИЕ НА СПАЗВАНЕ

Член 9

Административни изисквания и мерки за контрол

1.   Държавите членки могат да налагат административни изисквания и мерки за контрол, необходими за осигуряване на ефективно наблюдение на спазването на задълженията, изложени в настоящата директива и Директива 96/71/ЕО, при условие че те са обосновани и съразмерни в съответствие с правото на Съюза.

За тази цел държавите членки могат по-специално да налагат следните мерки:

а)

задължение за доставчик на услуги, установен в друга държава членка, да представи обикновена декларация пред отговорните национални компетентни органи най-късно при започване на предоставянето на услугите, която е на официалния език на приемащата държава членка или на един от официалните ѝ езици, или на друг(и) език(ци), който(които) тя приема, и която съдържа съответната информация, необходима за допускането на фактически проверки на работното място, включително:

i)

идентичността на доставчика на услуги;

ii)

очаквания брой командировани работници, чиято самоличност може ясно да се установи;

iii)

лицата, посочени в букви д) и е);

iv)

планираните продължителност, начало и край на командироването;

v)

адреса(ите) на работното място; както и

vi)

характера на услугите, които обуславят командироването;

б)

задължение за съхраняване или предоставяне и/или задържане на копия на хартиен или електронен носител от трудовия договор или равностоен документ по смисъла на Директива 91/533/ЕИО на Съвета (13), включително, където е целесъобразно или уместно, допълнителната информация, посочена в член 4 от същата директива), фишовете за трудово възнаграждение, документите, удостоверяващи отработеното време, обозначаващи началото, края и продължителността на работното време и удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, или копия на равностойни документи за срока на командироването на достъпно и ясно установимо място на тяхна територия, като например на работното място или в сградата, а за мобилните работници в сектора на транспорта — оперативната база или превозното средство, с което се предоставя услугата;

в)

задължение за предоставяне на документите, посочени в буква б), след изтичане на срока на командироването по искане на органите на приемащата държава членка в рамките на разумен срок;

г)

задължение за осигуряване на превод на документите, посочени в буква б), на официалния език (един от официалните езици) на приемащата държава членка или на друг(и) език(ци), които тя приема;

д)

задължение за определяне на лице за осъществяване на връзка с компетентните органи на приемащата държава членка, в която се предоставят услугите, и за изпращане и получаване на документи и/или предизвестия,при необходимост;

е)

задължение за определяне на лице за контакт, ако е необходимо, което действа като представител, чрез който съответните социални партньори могат да се опитват да привлекат доставчика на услуги към участие в колективно договаряне в рамките на приемащата държава членка, в съответствие с националното право и/или практика, за срока на предоставянето на услугите. Това лице може да е различно от лицето, посочено в буква д), като не е задължително то да присъства в приемащата държава членка, но трябва да присъства при разумно и обосновано искане за това;

2.   Държавите членки могат да налагат други административни изисквания и мерки за контрол, в случай на ситуации или нови тенденции, които сочат, че съществуващите административни изисквания и мерки за контрол не са достатъчни или ефикасни с цел да се гарантира ефективното наблюдение на спазването на задълженията, посочени в Директива 96/71/ЕО и настоящата директива, при условие че те са оправдани и съразмерни.

3.   Никаква разпоредба на настоящия член не засяга други задължения, които произтичат от законодателството на Съюза, включително от Директива 89/391/ЕИО на Съвета (14) и Регламент (ЕО) № 883/2004, и/или от националното право относно защитата или наемането на работниците, при условие че последните се прилагат в еднаква степен по отношение на предприятията, установени в съответната държава членка, и че са оправдани и съразмерни.

4.   Държавите членки гарантират, че предприятията могат да изпълняват свързаните с командироването на работници процедури и формалности съгласно настоящия член по лесен за тях начин, от разстояние и по електронен път, доколкото това е възможно.

5.   Държавите членки съобщават на Комисията и информират доставчиците на услуги за всякакви мерки, посочени в параграфи 1 и 2, които се прилагат или са въведени от тях. Комисията съобщава тези мерки на другите държави членки. Информацията, предназначена за доставчиците на услуги, е общодостъпна — поместена на единен национален уебсайт на най-подходящия(ите) език(ци), определен(и) от държавата членка.

Комисията наблюдава внимателно прилагането на мерките, посочени в параграфи 1 и 2, оценява тяхното съответствие с правото на Съюза и по целесъобразност предприема необходимите мерки в съответствие с определените ѝ в ДФЕС компетентности.

Комисията редовно докладва на Съвета за мерките, съобщени от държавите членки, и по целесъобразност за напредъка на оценката и/или анализа ѝ.

Член 10

Инспекции

1.   Държавите членки гарантират, че са въведени подходящи и ефективни механизми за проверки и наблюдение, предвидени в съответствие с националното право и практики, както и че органите, определени по националното право, осъществяват ефективни и целесъобразни инспекции на тяхна територия с цел контрол и наблюдение на спазването на установените в Директива 96/71/ЕО разпоредби и правила, като отчитат приложимите разпоредби на настоящата директива и по този начин гарантират тяхното правилно прилагане и изпълнение. Независимо от възможността за провеждане на произволни проверки, тези инспекции се основават най-вече на оценка на риска, извършвана от компетентните органи. При тази оценка на риска могат да се установяват сектори на дейност, в които заетостта на работници, командировани с цел предоставяне на услуги, е съсредоточена на тяхна територия. При извършването на такава оценка на риска могат да се вземат предвид по-специално извършването на големи инфраструктурни проекти, наличието на дълга верига от подизпълнители, географската близост, специфичните проблеми и потребности на конкретни сектори, предишните случаи на нарушения, както и уязвимостта на определени групи работници.

2.   Държавите членки гарантират, че инспекциите и контролът на спазването съобразно настоящия член не са дискриминационни и/или несъразмерни, като същевременно отчитат съответните разпоредби на настоящата директива.

3.   Ако в хода на инспекциите е необходима информация и с оглед на член 4, приемащата държава членка и държавата членка по установяване действат в съответствие с правилата за административно сътрудничество. По-специално, компетентните органи си сътрудничат съгласно правилата и принципите, установени в членове 6 и 7.

4.   В държавите членки, в които съгласно националното право и/или практика определянето на реда и условията на заетост на командированите работници, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-специално на минималните ставки на заплащане, включително работното време, е възложено на социалните партньори, те могат, на подходящо равнище и при условията, установени от държавите членки, също така да извършват наблюдение на прилагането на съответните ред и условия на заетост на командированите работници, ако е гарантирано подходящо равнище на защита, равностойно на произтичащото от Директива 96/71/ЕО и от настоящата директива.

5.   Държавите членки, в които инспекциите по труда нямат правомощия във връзка с контрола и наблюдението на условията на труд и/или реда и условията на заетост на командированите работници, могат — в съответствие с националното право и/или практика — да установяват, променят или запазват мерки, процедури и механизми за гарантиране спазването на посочените ред и условия на заетост, ако мерките предлагат на засегнатите лица подходящо равнище на защита, равностойно на произтичащото от Директива 96/71/ЕО и от настоящата директива.

ГЛАВА V

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Член 11

Защита на правата — предоставяне на възможност за обжалване — плащания със задна дата

1.   С оглед осигуряване на изпълнението на задълженията съобразно Директива 96/71/ЕО, по-специално член 6 от нея, и съобразно настоящата директива държавите членки гарантират, че също и в държавата членка, на чиято територия работниците са командировани или са били командировани, когато работниците смятат, че са претърпели загуба или вреда поради неспазване на приложимите правила, дори след приключване на правоотношението, при което е настъпило предполагаемото неспазване на правилата, са налице ефективни механизми, чрез които командированите работници могат да подават жалби директно срещу своя работодател и да упражняват правото си за започване на съдебни или административни производства.

2.   Параграф 1 се прилага, без да се засяга компетентността на съдилищата в държавите членки, така както е определена по-специално в съответните инструменти на правото на Съюза и/или в международните конвенции.

3.   Държавите членки гарантират, че синдикалните организации и други трети страни, като например сдружения, организации и други правни субекти, които съгласно критериите, определени от съответното им национално право, имат законен интерес да осигуряват спазването на настоящата директива и на Директива 96/71/ЕО, могат от името на командированите работници или на техния работодател или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие да започват всякакви съдебни или административни производства, предвидени за целите на прилагането на настоящата директива и на Директива 96/71/ЕО и/или на осигуряване на изпълнението на задълженията по настоящата директива и по Директива 96/71/ЕО.

4.   Параграфи 1 и 3 се прилагат без да се засягат:

а)

националните правила относно крайните срокове на давност или сроковете за предявяване на подобни искове, при условие че те не се считат за способни да направят на практика невъзможно или извънредно трудно упражняването на тези права;

б)

други компетентности и колективни права на социалните партньори, служителите и представителите на работодателите, по целесъобразност, съобразно националното право и/или практика;

в)

националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата.

5.   Командированите работници, които започват съдебно или административно производство по смисъла на параграф 1, са защитени от всякакво неблагоприятно третиране от страна на техния работодател.

6.   Държавите членки гарантират, че работодателят на командирования работник носи отговорност за дължимите обезщетения, произтичащи от договорните взаимоотношения между работодателя и командирования работник.

Държавите членки осигуряват по-специално въвеждането на необходимите механизми, така че да се гарантира, че командированите работници могат да получат:

а)

всички неизплатени нетни възнаграждения, които биха били дължими съгласно приложимите ред и условия на заетост, обхванати от член 3 от Директива 96/71/ЕО;

б)

всякакви плащания със задна дата или възстановяване на неправомерно удържани от заплатата на работниците данъци или осигурителни вноски;

в)

възстановяване на прекомерно високи разходи спрямо нетното възнаграждение или качеството на настаняването, удържани или приспаднати от възнаграждението за предоставено от работодателя настаняване;

г)

по целесъобразност, дължими вноски от работодателя към общи фондове или институции на социалните партньори, които са неправомерно удържани от заплатата на работниците.

Настоящият параграф се прилага също така в случаи, когато командированите работници са се върнали от държавата членка, в която е било извършено командироването.

Член 12

Отговорност на подизпълнителите

1.   С цел да се води борба с измамите и злоупотребите държавите членки могат, след консултации със съответните социални партньори, в съответствие с националното право и/или практика, да предприемат допълнителни мерки на недискриминационна и съразмерна основа, за да гарантират, че при веригите от подизпълнители изпълнителят, на когото работодателят (доставчикът на услуги), обхванат от член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, е пряк подизпълнител, може, в допълнение към работодателя или вместо него, да бъде подвеждан под отговорност от командирования работник във връзка с всякакви неизплатени нетни възнаграждения, съответстващи на минималните ставки на заплащане, и/или дължими вноски към общи фондове или институции на социалните партньори, доколкото те са уредени в член 3 от Директива 96/71/ЕО.

2.   По отношение на дейностите, посочени в приложението към Директива 96/71/ЕО, държавите членки предвиждат мерки, за да гарантират, че при веригите от подизпълнители командированите работници могат да подвеждат под отговорност изпълнителя, на когото работодателят е пряк подизпълнител, заедно с или вместо работодателя, във връзка със спазването на правата на командированите работници, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Посочената в параграфи 1 и 2 отговорност се ограничава до правата на работника, придобити по силата на договорните отношения между изпълнителя и неговия подизпълнител.

4.   В съответствие с правото на Съюза държавите членки могат по подобен начин да предвидят по-строги мерки за отговорност в националното си право при недискриминационни и съразмерни условия по отношение на обхвата и границите на отговорността на подизпълнителя. В съответствие с правото на Съюза държавите членки могат също така да предвидят такава отговорност в сектори, различни от посочените в приложението към Директива 96/71/ЕО.

5.   В случаите, посочени в параграфи 1, 2 и 4, държавите членки могат да предвидят, че изпълнител, който е поел задълженията за дължима грижа, както са определени в националното право, не може да бъде подведен под отговорност.

6.   Вместо правилата за отговорността, посочени в параграф 2, държавите членки могат да предприемат други подходящи мерки за изпълнение в съответствие с правото или практиката на Съюза и националното право и/или практика, които позволяват при отношения, установени в рамките на пряко подизпълнение, да се прилагат ефективни и съразмерни санкции срещу изпълнителя и да се води борба с измамите и злоупотребите в случаи, когато работниците имат затруднения да упражнят правата си.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, предприети съгласно настоящия член и правят информацията общодостъпна на най-подходящия(ите) език(ци), кaто правото на избор в това отношение принадлежи на държавите членки.

В случаите по параграф 2 информацията, предоставена на Комисията, включва елементите, които определят отговорността в рамките на веригите от подизпълнители.

В случаите по параграф 6 информацията за Комисията включва елементите, които определят ефективността на алтернативните национални мерки спрямо правилата за отговорността, посочени в параграф 2.

Комисията предоставя тази информация на другите държави членки.

8.   Комисията наблюдава внимателно прилагането на настоящия член.

ГЛАВА VI

ТРАНСГРАНИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И/ИЛИ ГЛОБИ

Член 13

Приложно поле

1.   Без да се засягат средствата, които са предвидени или могат да бъдат предвидени в друго законодателство на Съюза, принципите на взаимопомощ и взаимно признаване, както и мерките и процедурите, предвидени в настоящата глава, се прилагат за трансграничното изпълнение на финансови административни санкции и/или глоби, наложени на доставчик на услуги, установен в една държава членка, за неспазване на приложимите правила относно командироването на работници в друга държава членка.

2.   Настоящата глава се прилага по отношение на финансовите административни санкции и/или глоби, включително такси и начисления, наложени от компетентните органи или потвърдени от административните или съдебните органи или, когато е приложимо, от съдилища за трудови дела, във връзка с неспазването на Директива 96/71/ЕО или на настоящата директива.

Настоящата глава не се прилага по отношение на изпълнението на санкциите, които попадат в приложното поле на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета (15), Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета (16) или Решение 2006/325/ЕО на Съвета (17).

Член 14

Определяне на компетентните органи

Всяка държава членка информира Комисията посредством ИСВП за органа или органите, които съгласно националното ѝ право са компетентни за целите на настоящата глава. Държавите членки могат да определят, ако това е необходимо, съгласно устройството на вътрешните им системи, един или повече централни органи, отговорни за административното предаване и приемане на исканията и за подпомагането на останалите съответни органи.

Член 15

Общи принципи — взаимопомощ и взаимно признаване

1.   По искане на запитващия орган органът, към който е отправено искането, при условията на член 16 и член 17:

а)

извършва събиране на вземанията във връзка с административна санкция и/или глоба, която е била наложена от компетентен орган в съответствие със законите и процедурите на запитващата държава членка или потвърдена от административен или съдебен орган, или когато е приложимо от съдилища за трудови дела, и която не подлежи на по-нататъшно обжалване, или

б)

уведомява за решение за налагане на такава санкция и/или глоба.

В допълнение органът, към който е отправено искането уведомява за всеки съответен документ, свързан със събиране на вземанията във връзка с такава санкция и/или глоба, включително съдебното решение или окончателното решение, което може да бъде под формата на заверен препис, което съставлява правното основание и изпълнителното основание за изпълнение на искането за събиране на вземането.

2.   Запитващият орган гарантира, че искането за събиране на вземанията във връзка с административна санкция и/или глоба или уведомяването за решение за налагане на такава санкция и/или глоба е направено в съответствие с действащите законови и подзаконови актове и административни практики в тази държава членка.

Такова искане се прави единствено ако запитващият орган не е в състояние да извърши събиране на вземанията или уведомяване съгласно своите национални законови и подзаконови актове и административни практики.

Запитващият орган не отправя искане за събиране на вземанията във връзка с административната санкция и/или глоба или за уведомяване за решение за налагане на такава санкция и/или глоба, ако и докато санкцията и/или глобата, както и съответният иск и/или инструментът, позволяващ нейното изпълнение в запитващата държава членка, са предмет на обжалване или оспорване в тази държава членка.

3.   Компетентният орган, към който е отправено искане за събиране на вземанията във връзка с административна санкция и/или глоба или за уведомяване за решение за налагане на такава санкция и/или глоба, което е предадено в съответствие с настоящата глава и член 21, го признава, без да изисква каквито и да било други формалности, и незабавно взема всички необходими мерки за неговото изпълнение, освен ако този орган реши да се позове на някое от основанията за отказ, предвидени в член 17.

4.   За целите на събирането на вземанията във връзка с административна санкция и/или глоба или на уведомяването за решение за налагане на такава санкция и/или глоба, органът, към който е отправено искането, действа в съответствие с националните законови и подзаконови актове и административни практики, които са в сила в неговата държава членка и са приложими към същото, или при отсъствието на съответствие, към подобно нарушение или решение.

За уведомяването за решение за налагане на административна санкция и/или глоба от органа, към който е отправено искането, и за искането за събиране на вземанията, се счита, в съответствие с националните законови и подзаконови актове и административни практики в държавата членка на този орган, че те имат същото действие, както ако са извършени от запитващата държава членка.

Член 16

Искане за събиране на вземанията или за уведомяване

1.   Искането на запитващия орган за събиране на вземанията във връзка с административна санкция и/или глоба, както и за уведомяване за решение за такава санкция и/или глоба се отправя без излишно забавяне посредством единен инструмент и съдържа най-малко следното:

а)

името и известния адрес на адресата, и всякакви други свързани данни или информация относно идентифицирането на адресата;

б)

резюме на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението, естеството на нарушението и съответните приложими правила;

в)

инструмента, позволяващ изпълнение на събирането на вземането в запитващата държава членка и всякаква друга информация или документи по въпроса, включително такива от съдебен характер, във връзка с основния иск, административна санкция и/или глоба; и

г)

името, адреса и други данни за връзка относно компетентния орган, отговорен за преценка на административната санкция и/или глоба, и в случай че е различен, компетентната структура, от която може да бъде получена допълнителна информация относно санкцията и/или глобата, както и за възможностите за обжалване на задължението за плащане или на решението за тяхното налагане.

2.   В допълнение към посоченото в параграф 1 в искането се посочва:

а)

в случай на уведомяване за решение — целта на уведомяването и срокът, в който да бъде направено;

б)

в случай на искане за събиране на вземания — датата, на която съдебното решение или решението е влязло в сила или е станало окончателно, описание на естеството и размера на административната санкция и/или глоба, всякакви дати от значение за процеса на изпълнението (включително дали и по какъв начин съдебното решение или решението е връчено на ответника(иците) и/или то е постановено в отсъствие на страната, както и потвърждение от запитващия орган, че санкцията и/или глобата не подлежи на по-нататъшно обжалване), както и основният иск, във връзка с който е направено искането, и различните му съставни елементи.

3.   Органът, към който е отправено искане, предприема необходимите стъпки да уведоми доставчика на услуги за искането за събирането на вземания или за решението, налагащо административна санкция и/или глоба, и за съответните документи, ако е необходимо, в съответствие с националното си право и/или практика, възможно най-скоро и най-късно в рамките на един месец от получаване на искането.

Органът, към който е отправено искане, уведомява възможно най-бързо запитващия орган за:

а)

мерките, които са предприети във връзка с искането за събиране на вземания и уведомяване, и по-специално датата, на която е уведомен адресатът;

б)

мотивите за отказ, в случай че откаже да изпълни искане за събиране на вземанията по административна санкция и/или глоба или да уведоми за решение за налагане на административна санкция и/или глоба в съответствие с член 17.

Член 17

Основания за отказ

Органите, към които е отправено искане, не са задължени да изпълнят искане за събиране на вземанията или за уведомяване, ако искането не съдържа информацията, посочена в член 16, параграф 1 и параграф 2, или ако то е непълно или очевидно не отговаря на основното решение.

Освен това органите, към които е отправено искане, могат да откажат да изпълнят искане за събиране на вземанията при следните обстоятелства:

а)

в резултат на проучвания от органа, към който е отправено искането, се окаже, че предвижданите разходи или ресурси, необходими за събиране на вземанията във връзка с административната санкция и/или глоба, са несъразмерни на подлежащата за събиране сума или биха предизвикали съществени затруднения;

б)

цялостната финансова санкция и/или глоба е под 350 EUR или равностойността на тази сума;

в)

не са спазени основните права и свободи на ответниците и правните принципи, които се прилагат към тях, предвидени в конституцията на държавата членка, към която е отправено искането.

Член 18

Спиране на процедурата

1.   Ако в хода на процедурата по събиране на вземанията или по уведомяване административната санкция и/или глоба и/или основният иск бъдат оспорвани или обжалвани от засегнатия доставчик на услуги или от заинтересована страна, процедурата по трансгранично изпълнение на наложената санкция и/или глоба се преустановява до постановяването на решение по въпроса на съответната компетентна структура или орган в запитващата държава членка.

Всяко оспорване или обжалване се осъществява пред съответната национална компетентна структура или орган в запитващата държава членка.

Запитващият орган уведомява незабавно органа, към който е отправено искане, за обжалването.

2.   Споровете във връзка с мерките за изпълнение, предприети в държавата членка, към която е отправено искането, или във връзка с действителността на уведомяване, извършено от органа, към който е отправено искането, се отнасят до компетентния орган или съдебен орган на посочената държава членка в съответствие с нейните законови и подзаконови актове.

Член 19

Разходи

1.   Сумите, събрани във връзка с посочените в настоящата глава санкции и/или глоби, се препращат на органа, към който е отправено искането.

Органът, към който е отправено искането, събира дължимите суми в паричната единица на държавата членка, в която той се намира, съгласно националните ѝ законови и подзаконови актове и административни процедури или практики, приложими към подобни искове в тази държава членка.

Органът, към който е отправено искането, в съответствие с националното си право и практика и ако е необходимо, конвертира санкцията и/или глобата в паричната единица на държавата, към която е отправено искането, по обменния курс, приложим към датата на налагането на санкцията.

2.   Държавите членки не предявяват искания една спрямо друга за възстановяване на разходи, произтичащи от оказването на взаимопомощ по силата на настоящата директива или в резултат от нейното прилагане.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Санкции

Държавите членки определят правила относно приложимите санкции в случай на нарушение на националните разпоредби, приети по силата на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че тези правила се изпълняват и спазват. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 18 юни 2016 г. Те уведомяват незабавно за всички последващи техни изменения.

Член 21

Информационна система за вътрешния пазар

1.   Административното сътрудничество и взаимопомощ между компетентните органи на държавите членки, предвидени в членове 6 и 7, член 10, параграф 3, членове 14— 18, се осъществяват посредством Информационната система за вътрешния пазар („ИСВП“), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012.

2.   Държавите членки могат да прилагат двустранни споразумения или спогодби относно административното сътрудничество и взаимопомощта между компетентните си органи във връзка с прилагането и наблюдението на реда и условията на заетост, приложими за командированите работници, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, доколкото тези споразумения или спогодби не оказват неблагоприятно въздействие върху правата и задълженията на засегнатите работници и предприятия.

Държавите членки уведомяват Комисията за двустранните споразумения и/или спогодби, които прилагат и правят текстовете на тези двустранни споразумения общодостъпни.

3.   В контекста на двустранните споразумения или спогодби, посочени в параграф 2, компетентните органи на държавите членки използват ИСВП във възможно най-голяма степен. При всички случаи, ако компетентен орган на съответната държава членка е използвал ИСВП, приложението при възможност се използва за необходимото проследяване.

Член 22

Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

В приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 се добавят следните точки:

„6.

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (18): член 4.

7.

Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (19) членове 6 и 7, член 10, параграф 3, членове 14—18.

Член 23

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до 18 юни 2016 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 24

Преглед

1.   Комисията осъществява преглед на прилагането и изпълнението на настоящата директива.

Не по-късно от 18 юни 2019 г. Комисията представя доклад относно прилагането и изпълнението ѝ до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и предлага, по целесъобразност, необходими изменения и промени.

2.   В своя преглед Комисията оценява, след консултация с държавите членки и по целесъобразност със социалните партньори на равнището на Съюза, по-специално следното:

а)

необходимостта и адекватността на фактическите елементи за определяне на действително командироване, включително възможностите за изменяне на съществуващи или определяне на евентуални нови елементи, които да се отчетат с цел определяне на това дали предприятието е действително и дали командированият работник временно изпълнява своята работа съобразно посоченото в член 4;

б)

адекватността на наличните данни във връзка с процедурата на командироване;

в)

целесъобразността и адекватността на прилагането на национални мерки за контрол с оглед на опита от и ефективността на системата за административно сътрудничество и обмен на информация, разработването на по-уеднаквени и стандартизирани документи, установяването на общи принципи или стандарти за инспекции в областта на командироването на работници и технологичното развитие, както е посочено в член 9;

г)

мерки за отговорност и/или изпълнение, въведени с цел гарантиране на спазването на приложимите правила и ефективната защита на правата на работниците във вериги от подизпълнители, както е посочено в член 12;

д)

прилагането на разпоредбите относно трансграничното изпълнение на финансови административни санкции и глоби, по-конкретно с оглед на опита със системата и нейната ефективност, както е предвидено в глава VI;

е)

използването на двустранни споразумения или спогодби във връзка с ИСВП, като се взема под внимание, когато е необходимо, посоченият в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2012 доклад;

ж)

възможността за коригиране на сроковете, установени в член 6, параграф 6, за предоставяне на информацията, изискана от държавите членки или Комисията с оглед намаляване на тези срокове, като се отчита постигнатият напредък на функционирането и използването на ИСВП.

Член 25

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 351, 15.11.2012 г., стр. 61.

(2)  ОВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 67.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 май 2014 г.

(4)  Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

(6)  Конвенция за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (80/934/ЕИО) (ОВ L 266, 9.10.1980 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

(12)  ОВ OJ C 27, 29.1.2013, стр. 4.

(13)  Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

(14)  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

(15)  Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции (ОВ L 76, 22.3.2005 г., стр. 16).

(16)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1).

(17)  Решение 2006/325/ЕО на Съвета от 27 април 2006 г. за сключване на споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела (OJ L 120, 5.5.2006 г., стр. 22).


Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно член 4, параграф 3, буква ж)

Това дали длъжността, на която командированият работник временно е зачислен, за да извършва своята работа в рамките на предоставянето на услуги, е била или не е била заемана от същия или друг (командирован) работник през предходен период, е само един от възможните елементи, които да се вземат предвид, като същевременно се прави цялостна оценка на фактическата ситуация в случай на съмнение.

Фактът, че това може да е един от елементите, в никакъв случай не следва да се тълкува като налагане на забрана по отношение на възможното заместване на командирован работник от друг командирован работник или като възпрепятстване на възможността за такова заместване, което може да е присъщо по-конкретно на услуги, чието предлагане е сезонно, циклично или има повтарящ се характер.


РЕШЕНИЯ

28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/32


РЕШЕНИЕ № 573/2014/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 май 2014 година

за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 149 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В заключенията си от 17 юни 2010 г. Европейският съвет прие Стратегията за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ (наричана по-долу „Европа 2020“). Европейският съвет призова за мобилизиране на всички инструменти и политики на Съюза в подкрепа на постигането на общите цели и прикани държавите членки да предприемат засилени координирани действия. Публичните служби по заетостта (ПСЗ) изпълняват основни функции, като допринасят за постигане на посоченото във водещата цел на „Европа 2020“ равнище на заетост от 75 % за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до 2020 г., по-специално чрез намаляване на младежката безработица.

(2)

Член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Договорът“) установява свободата на движение на работници в рамките на Съюза, а в член 46 от него се определят мерките, които трябва да се предприемат за осигуряването на тази свобода, по-специално посредством установяване на тясно сътрудничество между публичните служби по заетостта. Освен общите аспекти на географската мобилност, мрежата на ПСЗ, създадена съгласно настоящото решение (наричана по-долу „Мрежата“), следва да обхваща и широк набор от цели и инициативи под формата на насърчителни мерки, предназначени да подобрят сътрудничеството между държавите членки в областта на заетостта.

(3)

Настоящото решение следва да има за цел насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в областите, за които отговорят ПСЗ. С него се придава официален характер и се засилва неофициалното сътрудничество между ПСЗ посредством съществуващата Европейска мрежа на ръководителите на ПСЗ, в която са се съгласили да участват всички държави членки. Пълната потенциална стойност на Мрежата се изразява в постоянното участие на всички държави членки. За това участие следва да бъде уведомен секретариатът на Мрежата.

(4)

В съответствие с член 148, параграф 4 от Договора с Решение 2010/707/ЕС (3) Съветът прие насоки за политиките за заетост на държавите членки, които продължиха да се прилагат през периода 2011—2013 г. Тези интегрирани насоки служат за ориентир на държавите членки при разработването на техните национални програми за реформи и при изпълнението на реформи. Интегрираните насоки са в основата на конкретните препоръки за всяка държава, които Съветът отправя до държавите членки съгласно посочения член. През последните години тези препоръки включваха конкретни препоръки относно функционирането и капацитета на ПСЗ и относно ефективността на политиките за активизиране на пазара на труда в държавите членки.

(5)

Би било полезно конкретните препоръки за всяка държава да бъдат допълнително подкрепени от надеждна, основана на доказателства последваща информация за успешното изпълнение на политиките и сътрудничество между ПСЗ на държавите членки. За тази цел Мрежата следва да провежда конкретни инициативи, като например въвеждането на общи, основани на доказателства системи за сравнителен анализ, свързани с това дейности за взаимно обучение, взаимопомощ между членовете на Мрежата и изпълнението на стратегически действия за модернизиране на ПСЗ. Конкретните знания, натрупани в рамките на Мрежата и от отделните ѝ членове, следва да се използват и за предоставяне на данни за развитието на политиките в областта на заетостта, при поискване от страна на Европейския парламент, Съвета, Комисията или Комитета по заетостта.

(6)

По-задълбоченото и по-целенасочено сътрудничество между ПСЗ следва да доведе до по-добро споделяне на най-добри практики. Мрежата следва да свърже констатациите, основани на сравнителния анализ, и дейностите за взаимно обучение по начин, позволяващ разработването на систематичен, динамичен и интегриран процес на възприемане на добрия опит.

(7)

Мрежата следва да работи в тясно сътрудничество с Комитета по заетостта съгласно член 150 от Договора и следва да допринася за работата на Комитета по заетостта, като предоставя фактически доказателства и доклади за политиките, прилагани от ПСЗ. Резултатите от работата на Мрежата, предназначени за Европейския парламент следва да се предоставят чрез секретариата, а за Съвета — чрез Комитета по заетостта, без никакви промени и когато е целесъобразно — придружени от коментари. По-специално, съчетанието на знанията в рамките на Мрежата относно аспектите на изпълнението на политиките за заетост и анализите чрез съпоставка на ПСЗ могат да бъдат полезни за лицата, които вземат решения за политиките, както на равнището на Съюза, така и на национално равнище при оценката и разработването на политиките за заетост.

(8)

В областите на отговорност на ПСЗ Мрежата следва да допринася за изпълнението на политическите инициативи в областта на заетостта, като например на препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (4). Мрежата следва да оказва подкрепа и за инициативи, насочени към по-добро съответствие между търсенето и предлагането на умения, достойна и постоянна работа, засилена доброволна мобилност на работната ръка и улесняване на прехода от образованието и обучението към заетостта, включително чрез подкрепа за дейностите по осигуряване на професионално ориентиране и повишената прозрачност на уменията и квалификациите. Дейностите на Мрежата следва да включват също така анализ и оценка на политиките за активизиране на пазара на труда, включително на насочените към уязвимите социални групи и социалното изключване.

(9)

Мрежата следва да задълбочи сътрудничеството между членовете си, да разработи съвместни инициативи, насочени към обмена на информация и най-добри практики във всички области на дейност на ПСЗ, да извършва анализи чрез съпоставка и да дава консултации, както и да насърчава новаторските подходи при предоставянето на услуги в областта на заетостта. Създаването на Мрежата ще даде възможност да се извърши всеобхватно, основано на доказателства и ориентирано към ефективността сравнение на всички ПСЗ, което ще доведе до установяване на най-добрите практики в областите, в които ПСЗ предоставят услуги. Тези резултати следва да допринесат за подобряването на разработването и предоставянето на услуги в областта на заетостта в рамките на конкретните отговорности на ПСЗ. Инициативите на Мрежата следва да подобрят ефективността на ПСЗ и да дадат възможност за по-ефективно изразходване на публичните средства. Мрежата следва също така да си сътрудничи с други доставчици на услуги в областта на заетостта.

(10)

Мрежата следва да определи в своята годишна работна програма техническите подробности за сравнителния анализ на ПСЗ и свързания с това процес на взаимно обучение, и по-специално методиката за възприемане на добрия опит, на основата на показателите за сравнителен анализ, съдържащи се в приложението към настоящото решение, за оценка на резултатите от работата на ПСЗ, контекстуалните променливи, изискванията за предоставяне на данни, както и инструментите за учене от интегрираната програма за взаимно обучение. Областите на сравнителен анализ следва да бъдат определени в настоящото решение. Държавите членки запазват компетентността по вземане на решение дали да се включат на доброволна основа в допълнителни дейности за възприемане на добрия опит в други области.

(11)

На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора с цел изменение на приложението относно показателите за сравнителен анализ. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и по-специално с експерти от ПСЗ. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(12)

Поради многообразието от модели, задачи и форми на предоставяне на услуги от страна на ПСЗ всяка държава членка трябва да определи измежду членовете на висшето ръководство на ПСЗ един член и един заместник-член на управителния съвет на Мрежата (наричан по-долу „управителният съвет“). Избраният член или заместник-член следва да представлява в управителния съвет останалите ПСЗ от своята държава членка, когато това е приложимо. Ако за някоя държава членка, по причини от конституционен характер, е невъзможно да посочи само една ПСЗ, следва да бъдат определени и другите съответни ПСЗ, като броят им се сведе до минимум и без да се променя правилото, че една държава членка има право на един глас в управителния съвет. Членовете на управителния съвет следва да полагат всички усилия да осигурят отразяване на мненията и опита на местните и регионалните органи в дейностите на Мрежата и да информират тези органи за посочените дейности. Членовете на управителния съвет следва да имат правомощия да вземат решения от името на техните ПСЗ. С цел да се гарантира участието на всички ПСЗ в работата на Мрежата дейностите следва да бъдат достъпни за участие на ПСЗ на всички равнища.

(13)

С цел осигуряване на повишено съответствие между общите задачи на ПСЗ и действителното положение на пазара на труда Мрежата следва да разполага с най-актуални данни за безработицата на ниво NUTS 3 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели.

(14)

Мрежата следва да се основава на опита и да замени съществуващата неофициална консултативна група на Европейската мрежа на ръководителите на ПСЗ, която Комисията подкрепя от 1997 г. насам и чиито становища бяха взети предвид в настоящото решение. Ключовите области за действие, набелязани от тази консултативна група в документа ѝ, озаглавен „Стратегия на ПСЗ за 2020 г.“, следва да допринесат за модернизирането и укрепването на ПСЗ.

(15)

Мрежата следва да осигурява взаимопомощ в полза на своите членове и следва да им съдейства при предоставянето на взаимна подкрепа в процеса на модернизирането на организационните структури и предоставянето на услуги чрез развиване на сътрудничеството, по-специално обмена на знания, провеждането на учебни посещения и обмена на персонал.

(16)

Мрежата и нейните инициативи следва да бъдат финансирани от раздел PROGRESS/заетост на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), създадена с Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), в рамките на бюджетните кредити, определени от Европейския парламент и от Съвета.

(17)

Във връзка с проектите, разработвани от Мрежата или набелязани по време на дейностите за взаимно обучение и впоследствие приложени в отделните ПСЗ, държавите членки следва да имат достъп до финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и „Хоризонт 2020“ — рамковата програма на Съюза за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(18)

Следва да се гарантира, че Мрежата допълва, без да заменя или дублира, действията, предприемани като част от Европейската стратегия по заетостта по смисъла на дял IX от Договора, и по-специално действията на Комитета по заетостта и неговите инструменти, например Рамката за съвместна оценка, както и Програмата за взаимно обучение. Освен това за постигането на полезни взаимодействия Комисията следва да осигури тясното сътрудничество между секретариата на Мрежата и секретариата на Комитета по заетостта.

(19)

Настоящото решение зачита основните права и съблюдава принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“). Решението има по-специално за цел да осигури пълно зачитане на правото на достъп до безплатни услуги за намиране на работа и да насърчава прилагането на член 29 от Хартата,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване на Мрежата

Създава се Мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ) на равнището на Съюза за периода от 17 юни 2014 г. до 31 декември 2020 г. (наричана по-долу „Мрежата“). Мрежата осъществява инициативите, предвидени в член 4.

Мрежата се състои от:

а)

ПСЗ, определени от държавите членки;

б)

Комисията.

Комитетът по заетостта има статут на наблюдател.

Държавите членки с автономни ПСЗ на местно и регионално равнище осигуряват подходящото представителство на тези ПСЗ в конкретните инициативи на Мрежата.

Член 2

Определение на понятието „възприемане на добрия опит“

За целите на настоящото решение и дейностите на Мрежата „възприемане на добрия опит“ означава процес на създаване на систематична и интегрирана връзка между сравнителния анализ и дейностите за взаимно обучение, който се състои от набелязване на добрите постижения чрез основани на показатели системи за сравнителен анализ, включващи събиране на данни, валидиране на данните, консолидиране и оценки на данните с подходяща методика и използване на констатациите за осъществяване на реални, основани на доказателства дейности за взаимно обучение, в това число модели на добри или на най-добри практики.

Член 3

Цели

Целта на настоящото решение е да се насърчи сътрудничеството между държавите членки в областта на заетостта посредством Мрежата в областите, за които ПСЗ отговарят, за да се допринесе за осъществяването на „Европа 2020“ и за изпълнението на съответните политики на Съюза, като по този начин се оказва подкрепа за:

а)

най-уязвимите социални групи с високи равнища на безработица, особено по-възрастните работници и младите хора, които не работят, не учат и не се обучават;

б)

достойна и постоянна работа;

в)

по-доброто функциониране на пазарите на труда в ЕС;

г)

откриване на случаи на недостиг на умения и предоставяне на информация за техния мащаб и място, както и постигане на по-добро съответствие между уменията на търсещите работа и нуждите на работодателите;

д)

по-добро интегриране на пазарите на труда;

е)

повишена доброволна географска и професионална мобилност на справедлива основа за посрещане на конкретните нужди на пазара на труда;

ж)

приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда, като част от борбата със социалното изключване;

з)

анализ и оценка на инициативите за активизиране на пазара на труда и тяхното ефективно и ефикасно осъществяване.

Член 4

Инициативи на Мрежата

1.   В областите, за които ПСЗ отговарят, Мрежата осъществява по-специално следните инициативи:

а)

развиване и осъществяване на основано на доказателства възприемане на добрия опит от ПСЗ в целия Съюз с цел сравняване посредством подходяща методика на резултатите от тяхната работа в следните области:

i)

принос за намаляване на безработицата във всички възрастови групи и в уязвимите групи;

ii)

принос за намаляване на продължителността на безработицата и за намаляване на незаетостта, така че да се намери решение на дългосрочната и структурната безработица, както и на социалното изключване;

iii)

попълване на незаетите работни места (включително чрез доброволна мобилност на работната ръка);

iv)

удовлетвореност на клиентите от услугите на ПСЗ.

б)

предоставяне на взаимопомощ както под формата на партньорски, така и под формата на групови дейности, чрез сътрудничество, обмен на информация, опит и персонал между членовете на Мрежата, включително — при поискване от съответната държава членка или от съответната ПСЗ — оказване на подкрепа за изпълнението на свързаните с ПСЗ конкретни препоръки за всяка държава, отправени от Съвета;

в)

принос за модернизирането и укрепването на ПСЗ в ключови области в съответствие с целите по заетостта и социалните цели на „Европа — 2020“;

г)

изготвяне на доклади по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията или по собствена инициатива;

д)

принос за осъществяването на съответните инициативи по линия на политиките;

е)

приемане и изпълнение на годишната ѝ работна програма, в която са изложени работните ѝ методи, очакваните резултати и подробностите във връзка с осъществяването на възприемането на добрия опит;

ж)

насърчаване и споделяне на най-добрите практики за определяне на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, и за развитие на инициативи за гарантиране на придобиването на необходимите умения от тези млади хора, за да навлязат и останат на пазара на труда.

Във връзка с инициативата по първа алинея, буква а) при сравнителния анализ се използват определените в приложението показатели. Мрежата взема също така активно участие в осъществяването на тези дейности чрез споделяне на данни, знания и практики. Държавите членки запазват своята компетентност за вземане на решение дали да се включат на доброволна основа в допълнителни дейности за възприемане на добрия опит в области, различни от посочените в буква а), подточки i) — iv).

2.   Мрежата въвежда механизъм за докладване във връзка с всички инициативи, изброени в параграф 1. Членовете на Мрежата докладват ежегодно на управителния съвет в рамките на прилагането на този механизъм.

Член 5

Сътрудничество

Мрежата поставя началото на сътрудничество със съответните заинтересовани страни на пазара на труда, включително с останалите доставчици на услуги в областта на заетостта, и когато е целесъобразно — със социалните партньори, с организациите, представляващи безработни лица или уязвими групи, с неправителствените организации, работещи в областта на заетостта, с регионалните и местните органи, с Европейската мрежа за разработване на политики за професионално ориентиране през целия живот и с частните служби по заетостта, като ги включва в съответните дейности и заседания на Мрежата и обменя с тях информация и данни.

Член 6

Работа на Мрежата

1.   Мрежата се управлява от управителен съвет. Всяка държава членка определя в управителния съвет по един член и един заместник-член от висшето ръководство на своите съответни ПСЗ. Комисията също назначава един член и един заместник-член в управителния съвет. Заместник-членовете в управителния съвет заместват съответните членове всеки път, когато това е необходимо.

Комитетът по заетостта определя, измежду членовете си и съгласно процедурния си правилник, един представител, който има статут на наблюдател в управителния съвет, което не включва участие на заседанията на управителния съвет в ограничен състав. Управителният съвет може да заседава в ограничен състав с участието на един член от държава членка и един член от Комисията, освен по въпроси от дневния ред, свързани с годишната работна програма. В процедурния правилник на управителния съвет се установяват допълнителни подробни правила относно провеждането на заседания в ограничен състав.

2.   Управителният съвет назначава председател и двама заместник-председатели измежду членовете си, определени от държава членка. Председателят представлява Мрежата. При необходимост председателят се замества от заместник-председател.

3.   Управителният съвет приема с единодушно решение своя процедурен правилник. Посоченият процедурен правилник съдържа, наред с другото, правилата за вземане на решения от управителния съвет, разпоредбите за назначаването и мандата на председателя и заместник-председателите на управителния съвет.

4.   Управителният съвет приема с мнозинство:

а)

годишната работна програма на Мрежата, включително създаването на работни групи и определянето на езиковия режим на заседанията на Мрежата;

б)

техническата рамка за извършване на сравнителния анализ и дейностите за взаимно обучение като част от годишната работна програма на Мрежата, която включва методиката за възприемане на добрия опит въз основа на показателите за сравнителен анализ, съдържащи се в приложението към настоящото решение, с цел съпоставяне на резултатите от работата на ПСЗ, контекстуалните променливи, изискванията за предоставяне на данни и инструментите за учене от интегрираната програма за взаимно обучение;

в)

годишния доклад на Мрежата. Този доклад се изпраща на Европейския парламент и на Съвета и се публикува.

5.   Управителният съвет се подпомага от секретариат, осигурен и установен в рамките на Комисията. Секретариатът подготвя заседанията на управителния съвет, годишната работна програма и годишния доклад на Мрежата, като си сътрудничи с председателя и заместник-председателите. Секретариатът работи в тясно сътрудничество със секретариата на Комитета по заетостта.

Член 7

Финансова подкрепа за насърчителните мерки по настоящото решение

Общият размер на ресурсите, отделени за изпълнението на настоящото решение, се определя в рамките на раздел PROGRESS/заетост на EaSI, като годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в границите на финансовата рамка.

Член 8

Изменение на приложението относно показателите за сравнителен анализ

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9 за изменение на приложението, съдържащо показателите за сравнителен анализ.

Член 9

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, се предоставя на Комисията от 17 юни 2014 г. до 31 декември 2020 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10

Преглед

До 18 юни 2017 г. Комисията представя доклад за прилагането на настоящото решение на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. В доклада се прави по-специално оценка на това до каква степен Мрежата е допринесла за постигането на целите, определени в член 3, и дали е изпълнила своите задачи. Освен това в доклада се прави оценка на начина, по който е разработен и приложен от Мрежата сравнителният анализ в областите, посочени в член 4, параграф 1, буква а), подточки i) — iv).

Член 11

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 116.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г.(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 май 2014 г.

(3)  Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46).

(4)  ОВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

(5)  Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

(6)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

А.

Количествени показатели за областите, изброени в член 4, параграф 1, буква а), подточки i) — iv):

1)

Принос за намаляване на безработицата във всички възрастови групи и в уязвимите групи:

а)

преминаване от безработица към заетост за всяка възрастова група, пол и квалификационно равнище като дял от общия брой на регистрираните безработни лица;

б)

брой на лицата, заличени от регистрите за безработни на ПСЗ, като дял от регистрираните безработни лица.

2)

Принос за намаляване на продължителността на безработицата и намаляване на незаетостта, така че да се намери решение на дългосрочната и структурната безработица, както и на социалното изключване:

а)

преминаване към заетост в рамките например на 6 и 12 месеца безработица за всяка възрастова група, пол и квалификационно равнище като дял от всички регистрирани в ПСЗ случаи на преминаване към заетост;

б)

вписвания в регистъра на ПСЗ на неактивни преди това лица като дял от всички вписвания в регистъра на ПСЗ за всяка възрастова група и пол.

3)

Попълване на незаети места (включително чрез доброволна мобилност на работната ръка):

а)

попълнени работни места;

б)

отговори при проучването на Евростат на работната ръка във връзка с приноса ПСЗ за намиране на сегашната работа на респондента.

4)

Удовлетвореност на клиентите от услугите на ПСЗ:

а)

обща удовлетвореност на търсещите работа;

б)

обща удовлетвореност на работодателите.

Б.

Области на сравнителен анализ чрез количествена вътрешна и външна оценка на катализаторите на изпълнението за областите, изброени в член 4, параграф 1, буква а), подточки i) — iv):

1)

Стратегическо управление на изпълнението;

2)

Разработване на оперативни процеси, като например ефективно насочване и профилиране на търсещите работа, и съобразено с индивидуалните особености използване на инструментите за активизиране на пазара на труда;

3)

Устойчиво активизиране и управление на преминаванията към заетост;

4)

Отношения с работодателите;

5)

Основано на доказателства разработване и предоставяне на услуги от ПСЗ;

6)

Ефективно управление на партньорствата със заинтересованите страни;

7)

Разпределение на ресурсите на ПСЗ.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/40


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Турция за участие на Република Турция в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за участие на Република Турция в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (1) ще влезе в сила на 1 юни 2014 г., след като на 2 май 2014 г. приключи процедурата, предвидена в член 10 от споразумението.


(1)  ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 24.


РЕГЛАМЕНТИ

28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/41


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 574/2014 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2014 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образеца, който да се използва за съставяне на декларация за експлоатационни показатели на строителните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 60, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължава производителите на строителни продукти да изготвят декларация за експлоатационни показатели, когато даден строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт или отговаря на издадена за него европейска техническа оценка, се пуска на пазара. Съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011 тази декларация следва да се изготви, като се използва образецът от приложение III към посочения регламент.

(2)

Съгласно член 60, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Комисията се делегира задачата да адаптира приложение III в отговор на техническия напредък.

(3)

Образецът, установен в приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011, следва да бъде адаптиран в отговор на техническия напредък, за да се осигури необходимата гъвкавост по отношение на различните видове строителни продукти и производители, както и да се опрости декларацията за експлоатационни показатели.

(4)

Освен това, практическият опит от прилагането на приложение III показва, че производителите се нуждаят от допълнителни инструкции във връзка с изготвянето на декларациите за експлоатационни показатели на строителни продукти в съответствие с приложимото законодателство. Предоставянето на такива инструкции също така ще осигури хармонизираното и правилно прилагане на приложение III.

(5)

На производителите следва да се позволи известна гъвкавост при изготвяне на декларациите за експлоатационни показатели, при условие че те предоставят по ясен и последователен начин съществената информация, изисквана съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

(6)

С цел да бъдат недвусмислено идентифицирани нивата или класовете на експлоатационните показатели на продукта, обхванат от декларация за експлоатационни показатели, производителите следва да свържат всеки отделен продукт със съответния тип продукт и определен набор от нива или класове на експлоатационни показатели посредством уникалния идентификационен код, посочен в член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011.

(7)

Целта на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011 е да бъде осигурена идентификацията и проследимостта на всеки отделен строителен продукт чрез посочване на тип, партиден или сериен номер от страна на производителите. Тази цел не може да бъде постиганата чрез декларацията за експлоатационни показатели, която следва да бъде впоследствие използвана за всички продукти, съответстващи на определения в нея тип продукт. Поради това не следва да се изисква информацията по член 11, параграф 4 да бъде включена в декларацията за експлоатационни показатели.

(8)

Когато нотифицираните органи са надлежно идентифицирани, изброяването на всички издадени сертификати и протоколи за изпитване, изчисление или оценка може да стане твърде обемно и обременяващо, без да носи добавена стойност за ползвателите на продуктите, обхванати от декларацията за експлоатационни показатели. Ето защо производителите не следва да бъдат задължени да включват тези списъци в своите декларации за експлоатационни показатели.

(9)

С цел подобряване на ефикасността и конкурентоспособността на европейския сектор на строителството като цяло, следва да се даде възможност на желаещите производители, предоставящи декларации за експлоатационни показатели, да се възползват от възможността за опростяване и инструкциите, целящи улесняване предоставянето на такива декларации във възможно най-кратки срокове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Смята се, че издадените преди влизането в сила на настоящия регламент декларации за експлоатационни показатели, които са в съответствие с разпоредбите на член 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и първоначалното приложение III към него, са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Уникален идентификационен код на типа продукт:

2.

Предвидена употреба/употреби:

3.

Производител:

4.

Упълномощен представител:

5.

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

6а.

Хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган/органи:

6б.

Европейски документ за оценяване:

Европейска техническа оценка:

Орган за техническа оценка:

Нотифициран орган/органи:

7.

Декларирани експлоатационни показатели:

8.

Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

 

[име]

 

В [място] на [дата на издаване]

 

[подпис]

Инструкции за изготвяне на декларация за експлоатационни показатели

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целта на настоящите инструкции е да насочват производителите при съставяне на декларацията за експлоатационни показатели съобразно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и съгласно посочения в настоящото приложение образец (наричан по-долу „образецът“).

Тези инструкции не са част от декларациите за експлоатационни показатели, които се издават от производителите, и не трябва да бъдат прилагани към тези декларации за експлоатационни показатели.

При съставянето на декларацията за експлоатационни показатели производителят трябва:

1)

да възпроизведе текста и заглавията от образеца, които не са посочени в квадратни скоби;

2)

замени празните пространства и квадратните скоби, като въведе необходимата информация.

Производителите могат също така да включат в декларацията за експлоатационни показатели препратка към уебсайта, на който в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 305/2011 се намира копие от декларацията за експлоатационни показатели. Тази препратка може да се помести след точка 8 или на друго място, при условие че не се нарушава разбираемостта и яснотата на задължителната информация.

2.   ГЪВКАВОСТ

При условие че изискваната съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължителна информация е представена по ясен, цялостен и последователен начин, при съставянето на декларацията за експлоатационни показатели е позволено:

1)

да се използва оформление, различно от посоченото в образеца;

2)

да се съчетават точки от образеца, като някои от тях се представят заедно;

3)

да се променя редът на точките от образеца или да се използват една или няколко таблици;

4)

да се пропускат някои точки от образеца, които не са приложими за продукта, по отношение на който се изготвя декларацията за експлоатационни показатели. Подобна ситуация може да възникне например поради това, че декларацията за експлоатационни показатели винаги се основава или на хармонизиран стандарт, или на европейска техническа оценка, издадена за продукта, което прави неприложима съответната друга възможност. Могат да се пропускат и точки относно упълномощения представител или относно използването на подходяща техническа документация и специфична техническа документация;

5)

да не се номерират отделните точки.

Ако производител желае да издаде една обща декларация за експлоатационни показатели, обхващаща различни вариации на тип продукт, най-малко следните елементи ще трябва да бъдат изброени поотделно и ясно за всяка продуктова вариация: номер на декларацията за експлоатационни показатели, идентификационния код по точка 1 и декларираните експлоатационни показатели по точка 7.

3.   ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

Точка от образеца

Инструкции

Номер на декларацията за експлоатационни показатели

Това е референтният номер на декларацията за експлоатационни показатели, предвиден в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Номерът се определя от производителя.

Този номер може да бъде идентичен с уникалния идентификационен код на типа продукт, посочен в точка 1 от образеца.

Точка 1

Посочва се уникалният идентификационен код на типа продукт, предвиден в член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011.

В член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011 уникалният идентификационен код, който се определя от производителя и следва маркировката „CE“, е обвързан с типа продукт и следователно с набора от нива или класове на експлоатационни показатели на строителен продукт, както е посочено в изготвената за него декларация за експлоатационни показатели. Освен това е необходимо получателите на строителни продукти, по-специално крайните им ползватели, да имат възможност недвусмислено да идентифицират този набор от нива или класове на експлоатационни показатели за дадения продукт. Поради това всеки строителен продукт, за който е била изготвена декларация за експлоатационни показатели, следва да бъде свързан от неговия производител със съответния тип продукт и определен набор от нива или класове на експлоатационни показатели посредством уникалния идентификационен код, изпълняващ също ролята на референтния номер, посочен в член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Точка 2

Посочва се предвидената употреба или, според случая, списъкът на предвидените употреби на строителния продукт, както са определени от производителя, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация.

Точка 3

Посочва се името, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и адресът за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Точка 4

Тази точка се включва и попълва единствено когато е бил определен упълномощен представител. В такъв случай се посочва името и адресът за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Точка 5

Посочва се номерът на приложимата система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, указани в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011. Ако се използват няколко системи, всяка от тях трябва да се декларира.

Точки 6а и 6б

Тъй като производител може да състави декларация за експлоатационни показатели или въз основа на хармонизиран стандарт, или на европейска техническа оценка, издадена за продукта; тези два различни случая, представени в точки 6а и 6б, следва да се третират като алтернативни, като само един от тях може да се приложи и включи в дадена декларация за експлоатационни показатели.

В случая по точка 6а, т.е., когато декларацията за експлоатационни показатели се основава на хармонизиран стандарт, се посочва следното:

а)

референтният номер на хармонизирания стандарт и датата на издаването му (позоваване с посочване на дата); както и

б)

идентификационният номер на нотифицирания орган/органи.

Особено важно е името на нотифицирания орган/органи да се представя на оригиналния му език без превод на други езици.

В случая по точка 6б, т.е., когато декларацията за експлоатационни показатели се основава на европейска техническа оценка, издадена за продукта, се посочва следното:

а)

номерът на европейския документ за оценяване и датата му на издаване;

б)

номерът на европейската техническа оценка и датата ѝ на издаване;

в)

името на органа за техническа оценка; както и

г)

идентификационният номер на нотифицирания орган/органи.

Точка 7

В тази точка от декларацията за експлоатационни показатели се посочва:

а)

списъкът на съществените характеристики, така както са определени в хармонизираната техническа спецификация за декларираната предвидена употреба или употреби по точка 2; както и

б)

за всяка съществена характеристика, декларираните експлоатационни показатели по отношение на тези характеристики, изразени чрез нива или класове или чрез описание или означението „NPD“ (No Performance Determined — неустановени експлоатационни показатели) за характеристиките, за които не се декларират експлоатационни показатели.

Тази точка може да бъде попълнена чрез използването на таблица, в която се посочват връзките между хармонизираните технически спецификации и системите за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, прилагани съответно за всяка съществена характеристика на продукта, както и експлоатационните показатели по отношение на всяка съществена характеристика.

Експлоатационните показатели се декларират по ясен и категоричен начин. Поради това експлоатационните показатели не трябва да бъдат описвани единствено чрез посочване на формула за изчисление, която да се прилага от получателите. Освен това нивата или класовете на експлоатационните показатели, представени в позовани документи, трябва да бъдат възпроизведени в декларацията за експлоатационни показатели, т.е. не могат да бъдат изразени единствено чрез включването на позовавания на тези документи в декларацията за експлоатационни показатели.

При все това експлоатационните показатели по отношение по-специално на конструктивното поведение на строителен продукт могат да бъдат изразени чрез позоваване на съответната производствена документация или проектни конструктивни изчисления. В този случай съответните документи се прилагат към декларацията за експлоатационни показатели.

Точка 8

Тази точка се включва и попълва в декларацията за експлоатационни показатели единствено когато е била използвана подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация в съответствие с членове 36—38 от Регламент (ЕС) № 305/2011, за да се посочат изискванията, на които отговаря продуктът.

В такъв случай в тази точка от декларацията за експлоатационни показатели се посочва:

а)

референтният номер на използваната специфична и/или подходяща техническа документация, както и

б)

изискванията, на които отговаря продуктът.

Подпис

Полетата между квадратни скоби се заменят с указаната информация и подпис.“


28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2014 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 383/2012 за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (1), и по-специално член 1, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 383/2012 на Комисията (2) се прилага към свидетелствата за управление на моторни превозни средства с микрочип и с посочения регламент се определя серия от технически изисквания.

(2)

По-конкретно в раздел III.4.2 от приложение III към Регламент (ЕС) № 383/2012 е установена система на ЕС за номериране на одобрения на типа въз основа на отличителния номер на държавата членка, която е издала одобрението на ЕС на типа.

(3)

След присъединяването на Хърватия към Съюза е необходимо да се определи отличителен номер за тази държава, който да отговаря на последователността от номера на ИКЕ на ООН за одобрение на типа.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 383/2012 следва да се измени съответно.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за свидетелства за управление на МПС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Раздел III.4.2 от приложение III към Регламент (ЕС) № 383/2012 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.

(2)  Регламент (ЕС) № 383/2012 на Комисията от 4 май 2012 г. за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства (ОВ L 120, 5.5.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел III.4.2 от приложение III към Регламент (ЕС) № 383/2012 се заменя със следното:

„III.4.2.   Система за номериране

Системата на ЕС за номериране на одобрения на типа се състои от:

а)

буквата „е“, последвана от отличителен номер за държавата членка, издала одобрението на ЕС на типа

1

за Германия

2

за Франция

3

за Италия

4

за Нидерландия

5

за Швеция

6

за Белгия

7

за Унгария

8

за Чешката република

9

за Испания

11

за Обединеното кралство

12

за Австрия

13

за Люксембург

17

за Финландия

18

за Дания

19

за Румъния

20

за Полша

21

за Португалия

23

за Гърция

24

за Ирландия

25

за Хърватия

26

за Словения

27

за Словакия

29

за Естония

32

за Латвия

34

за България

36

за Литва

49

за Кипър

50

за Малта;

б)

буквите DL, предшествани от тире и следвани от двете цифри, указващи поредния номер на настоящия регламент или на последното съществено техническо изменение на настоящия регламент. Поредният номер на настоящия регламент е 00;

в)

уникален идентификационен номер на одобрението на ЕС на типа, определен от издаващата държава членка.

Пример за номер по системата на ЕС за номериране на одобрения на типа: e50-DL00 12345.

Номерът на одобрението се съхранява в микрочипа в DG 1 за всяко свидетелство за управление на МПС, в което е поставен такъв микрочип.“


28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/50


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 576/2014 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

45,8

MA

33,4

MK

75,5

TR

68,5

ZZ

55,8

0707 00 05

AL

36,9

MK

39,9

TR

119,9

ZZ

65,6

0709 93 10

MA

29,9

TR

111,2

ZZ

70,6

0805 10 20

EG

41,2

MA

41,0

TR

49,7

ZZ

44,0

0805 50 10

TR

121,8

ZA

139,4

ZZ

130,6

0808 10 80

AR

104,4

BR

97,8

CL

95,3

CN

98,7

MK

26,7

NZ

138,9

US

185,4

ZA

105,3

ZZ

106,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/52


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2014 година

за изменение на Решение 2011/166/ЕС за създаване на SHARE-ERIC

(2014/302/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Консорциумът за европейска научноизследователска инфраструктура „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа“ (SHARE-ERIC) беше учреден с Решение 2011/166/ЕС на Комисията (2).

(2)

Уставът на SHARE-ERIC, приложен към Решение 2011/166/ЕС, предвижда преместване на седалището по устав от Нидерландия в Германия веднага след като германските власти предоставят необходимата декларация по член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 723/2009.

(3)

В резултат на предоставената от Германия декларация на 21 септември 2013 г. SHARE-ERIC внесе предложение в Комисията за изменение на устава си съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 723/2009.

(4)

Няколко изменения, включително изменението относно прехвърлянето на седалището по устав в Германия, влязоха в сила в съответствие с член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 723/2009.

(5)

Други изменения, с които се определят собствеността и разпространението на данни на SHARE-ERIC и се променят данъчните освобождавания в резултат от прехвърлянето на седалището в Германия, изискват одобрението на Комисията.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 723/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Уставът на SHARE-ERIC, приложен към Решение 2011/166/ЕС, се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 май 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/166/ЕС на Комисията от 17 март 2011 г. година за създаване на SHARE-ERIC (ОВ L 71, 18.3.2011 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Уставът на SHARE-ERIC се изменя, както следва:

1.

В член 11 параграф 2 се заменя със следното:

„2)   SHARE-ERIC е собственик на изследването и на всички негови данни, включително сертифицираните от SHARE добавени данни, метаданни и параданни, всички списъци с адреси и препратки, както и на всички права върху интелектуална собственост, произтичащи от създаването и провеждането на изследването.“

2.

В член 12 параграф 1 се заменя със следното:

„1)   След почистване, приписване на значения на липсващите данни и документиране на данните SHARE-ERIC незабавно разпространява събраните данни сред научната общност, като се съобразява с международните и националните закони за неприкосновеността на личния живот.“

3.

Член 13 се изменя, както следва:

а)

Параграф 4 се заменя със следното:

„4)   Данъчните освобождавания въз основа на член 143, параграф 1, буква ж) и член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО и в съответствие с членове 50 и 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета (1) се прилагат за закупуването на стоки и услуги, които са за служебно ползване от SHARE-ERIC, са изцяло възложени и заплатени от него и за които размерът на ДДС, който трябва да бъде възстановен, надвишава общия размер от 25 EUR за една фактура. Възлагането на обществени поръчки от страна на отделни членове не се освобождава от данъци.

Разпоредбите на първата алинея обаче не се прилагат по такъв начин, че да водят до нарушаване на конкуренцията.

(1)  OJ L 77, 23.3.2011, p. 1.“"

б)

Добавят се следните параграфи 5 и 6:

„5)   Акцизните стоки, както са определени в член 1, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/118/ЕО на Съвета (2), могат да бъдат освободени от плащане на акциз в съответствие с член 12, параграф 1, буква б) от посочената директива, при условие че тези акцизни стоки са предназначени изключително за служебно ползване от SHARE-ERIC и са изцяло възложени и заплатени от него.

Освобождаване от плащане на акциз не се предоставя за акцизни стоки, предназначени за лично ползване от служителите на SHARE-ERIC или трети страни.

6)   Акцизите, платени върху енергийните продукти и електрическата енергия, определени в член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО, могат да бъдат възстановени в съответствие с член 12, параграф 1, буква б) и параграф 2 от посочената директива, при условие че тези енергийни продукти и електрическа енергия са предназначени изключително за служебно ползване от SHARE-ERIC, са изцяло възложени и заплатени от него и размерът на акциза надвишава общия размер от 25 EUR за една фактура.

Не се предоставя освобождаване от акциза върху енергийните продукти или електрическата енергия, предназначени за лично ползване от служителите на SHARE-ERIC или трети страни.

(2)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стp. 12.“"28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/54


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 февруари 2014 година

за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки

(ЕЦБ/2014/8)

(2014/303/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 132, параграф 1, второ тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 34.1, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 271, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 35.6 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка във връзка с девето съображение от Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета (1) на Управителния съвет е възложено да оценява спазването от страна на националните централни банки (НЦБ) на техните задължения, произтичащи от Договорите. За тази цел Управителният съвет наблюдава дали НЦБ спазват забраната за парично финансиране, предвидена в член 123 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Настоящото решение има за цел да изясни критериите, които Европейската централна банка (ЕЦБ) ще прилага по отношение на олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ и публичните органи в техните централни банки във връзка със забраната на Договора за парично финансиране за целите на горепосочената функция по наблюдение на Управителния съвет.

(2)

За да наблюдава спазването на забраната за парично финансиране, предвидена в член 123 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ЕЦБ ще взема предвид олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“, което не трябва да бъде в по-голям размер от олихвяването на базата на съответните лихвени проценти на паричния пазар. Настоящото решение определя пазарните лихвени проценти, които ще служат като тавани за олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ и които ще бъдат вземани предвид при наблюдаването на спазването на Договора от 1 декември 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„сектор „Държавно управление““ означава всички публичноправни субекти, посочени в член 123 от Договора, както се тълкува в контекста на Регламент (ЕО) № 3603/93, с изключение на кредитни институции, които са публична собственост и които при предоставянето на резерви от НЦБ се третират от НЦБ и от ЕЦБ като частни кредитни институции;

б)

„депозити на сектор „Държавно управление““ означава овърнайт депозити и срочни депозити, приемани от НЦБ от сектор „Държавно управление“;

в)

„пазарен лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити“ означава: i) по отношение на овърнайт депозити в евро — индекса на средни лихвени проценти по овърнайт депозити в евро (ЕОНИА); и ii) по отношение на овърнайт депозити в различна валута — съпоставим лихвен процент;

г)

„пазарен лихвен процент по обезпечени депозити“ означава: i) по отношение на срочни депозити в евро — лихвен процент, предлаган на пазара на репо сделки в евро (ЮРЕПО) със съпоставим матуритет, ако има такъв; и ii) по отношение на срочни депозити в различна валута — съпоставим лихвен процент.

Член 2

Олихвяване на депозити на сектор „Държавно управление“ и спазване на забраната за парично финансиране

1.   За целите на наблюдаването на спазването на забраната за парично финансиране се прилагат следните тавани за олихвяването на депозити на сектор „Държавно управление“ при НЦБ:

а)

за овърнайт депозити — пазарният лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити;

б)

за срочни депозити — пазарният лихвен процент по обезпечени депозити или, ако няма такъв, пазарният лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити.

2.   Спазването на посочените в параграф 1 тавани се оценява в контекста на всички релевантни факти, специфични за всеки отделен случай.

Член 3

Влизане в сила

1.   Разпоредбите на настоящото решение се прилагат от ЕЦБ от 1 декември 2014 г.

2.   Настоящото решение влиза в сила на 22 февруари 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 февруари 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора (ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1).


НАСОКИ

28.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/56


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 февруари 2014 година

относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки

(ЕЦБ/2014/9)

(2014/304/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1 и 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Постигането на единната парична политика изисква Европейската централна банка (ЕЦБ) да определи общите принципи, които да бъдат следвани от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), когато извършват вътрешни операции с активи и пасиви по тяхна собствена инициатива; тези операции не следва да възпрепятстват единната парична политика.

(2)

Споразуменията за обратно изкупуване, сключени от НЦБ с национални централни банки извън Евросистемата, могат да повлияят върху ликвидността в еврозоната и следователно върху единната парична политика, след като влязат в сила. Следователно, за да се защити по-добре интегритетът на единната парична политика, Управителният съвет взе решение на 22 октомври 2009 г., че неговото предварително одобрение следва да се изисква за определени споразумения за ликвидност, сключени от НЦБ с национални централни банки извън Евросистемата.

(3)

Трябва да бъдат определени ограничения на олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“, държани в НЦБ като фискални агенти съгласно член 21.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), за да се запази интегритетът на единната парична политика и с оглед създаването на стимули депозитите на сектор „Държавно управление“ да бъдат влагани на пазара, така че да се улесни управлението на ликвидността на Евросистемата и осъществяването на паричната политика. В допълнение на това въвеждането на таван за олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“, основан на лихвените проценти на паричния пазар, улеснява наблюдението на спазването от НЦБ на забраната за парично финансиране, извършвано от ЕЦБ в съответствие с член 271, буква г) от Договора.

(4)

Предвид извънредното и временно естество на депозитите на сектор „Държавно управление“, свързани с програми за финансова подкрепа на Европейския съюз/Международния валутен фонд и други сравними програми за финансова подкрепа, приложимите процедури не следва да ограничават възможността национален субект от сектор „Държавно управление“ да държи депозити в своята НЦБ, не само защото държането на такива депозити може да бъде част от условията на съответната програма. Изключването на такива депозити от праговата стойност не противоречи на единната парична политика до същата степен, както държането на депозити на сектор „Държавно управление“ в други държави членки, чиято парична единица е еврото,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящите насоки се прилагат за всички операции на НЦБ със суми в евро, включително операции, извършвани от НЦБ като принципал от тяхно име или като агент от името на трети страни, или едновременно като принципал и агент. Следните операции не са предмет на настоящите насоки:

а)

ликвидни улеснения с постоянен достъп и операции, извършвани от НЦБ по инициатива на ЕЦБ, по-специално операции, извършвани в съответствие с Насоки ЕЦБ/2011/14 (1);

б)

сделки с ценни метали и валутни операции срещу евро, които попадат в приложното поле на Насоки ЕЦБ/2003/12 (2);

в)

операции на НЦБ, свързани със спешна помощ за осигуряване на ликвидност.

2.   Членове 7 и 8 не се прилагат за операции, които НЦБ извършват:

а)

когато действат като фискални агенти съгласно член 21.2 от Устава на ЕСЦБ;

б)

за свои административни цели или за персонала си съгласно член 24 от Устава на ЕСЦБ;

в)

когато управляват пенсионен фонд за персонала си;

г)

когато управляват схема за депозити за персонала си или за други клиенти;

д)

когато прехвърлят печалбата си на сектор „Държавно управление“.

Операциите, извършвани от пенсионен фонд на персонала на НЦБ, който е управляван от независима институция, се освобождават от членове 6 и 9. В допълнение изискванията за последваща отчетност по членове 6 и 9 не се прилагат за операции, извършвани от НЦБ за техни административни цели, или за сделки с депозити, свързани с текущи сметки, които персоналът и други клиенти държат в НЦБ.

3.   Освен за изискванията за последваща отчетност по член 6, параграф 1, настоящите насоки не се прилагат за операции в рамката на услугите на Евросистемата за управление на резерви.

4.   Без да се засяга параграф 1 по-горе, членове 5 и 11 се прилагат за депозитите на сектор „Държавно управление“, деноминирани в евро или в чуждестранна валута.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

а)

„споразумение за обратно изкупуване“ е споразумение, с което НЦБ и национална централна банка извън еврозоната се съгласяват да сключат една или повече конкретни сделки за обратно изкупуване. При сделка за обратно изкупуване едната страна се съгласява да закупи от (или да продаде на) другата страна ценни книжа, деноминирани в евро, срещу плащане на договорена цена в евро на датата на сделката, като същевременно сключва споразумение да продаде на (или да закупи от) другата страна еквивалентни ценни книжа срещу плащане на друга договорена цена в евро на падежа;

б)

„сектор „Държавно управление““ са всички публичноправни субекти на държава членка или всеки от публичноправните субекти на Съюза, посочени в член 123 от Договора, както се тълкува в контекста на Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета (3), с изключение на кредитните институции, които са публична собственост и които при предоставянето на резерви от НЦБ се третират от НЦБ и от ЕЦБ като частни кредитни институции;

в)

„депозити на сектор „Държавно управление““ са овърнайт депозити и срочни депозити, приемани от НЦБ от сектор „Държавно управление“, включително депозити, държани в чуждестранни валути;

г)

„пазарен лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити“ е: а) по отношение на овърнайт депозитите в национална валута — индексът на средните лихвени проценти по овърнайт депозити в евро (ЕОНИА); б) по отношение на овърнайт депозитите в чуждестранна валута — съпоставимият лихвен процент;

д)

„пазарен лихвен процент по обезпечени депозити“ е: а) по отношение на срочните депозити в национална валута — лихвеният процент, предлаган на пазара на репо сделки в евро (ЮРЕПО) със съпоставим матуритет, ако има такъв; и б) по отношение на срочните депозити в чуждестранна валута — съпоставимият лихвен процент;

е)

„брутен вътрешен продукт“ е стойността на общото производство на стоки и услуги на икономиката, минус междинното потребление, плюс нетните данъци върху продуктите и вноса, през определен период;

ж)

„лихвен процент за депозитно улеснение“ е предварително определен лихвен процент, който се прилага спрямо контрагенти, които ползват депозитното улеснение на Евросистемата за откриване на овърнайт депозити при НЦБ.

Член 3

Организационни въпроси

1.   НЦБ изготвят, а Изпълнителният съвет наблюдава, подходящите разпоредби, които да позволят на контрагентите да разграничават операциите, извършвани от НЦБ съгласно настоящите насоки, от операциите на Европейската система на централните банки, извършвани от НЦБ в съответствие с инструментите и процедурите, определени в Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   НЦБ изготвят подходящи разпоредби, за да осигурят, че при извършване на операции, обхванати от настоящите насоки, НЦБ не използват поверителна информация за паричната политика.

3.   НЦБ уведомяват ЕЦБ за разпоредбите, установени в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 4

Предварително одобрение на споразуменията за обратно изкупуване с национални централни банки извън Евросистемата

1.   Преди НЦБ да сключат споразумения за обратно изкупуване с национални централни банки извън Евросистемата, те представят тези споразумения на ЕЦБ за предварително одобрение от Управителния съвет.

2.   НЦБ представят своите искания за предварително одобрение от ЕЦБ възможно най-рано преди предвидената дата за сключване на споразуменията за обратно изкупуване. Всяко искане съдържа най-малко следната информация:

а)

самоличност на контрагента по споразумението за обратно изкупуване;

б)

цел на споразумението за обратно изкупуване;

в)

сума и дати на конкретните споразумения за обратно изкупуване, доколкото са налични; предвидената агрегирана сума на такива сделки;

г)

матуритет на споразумението за обратно изкупуване и доколкото са налични, матуритети на конкретните сделки за обратно изкупуване, които ще се сключат;

д)

всяка друга информация, която се счита за относима от НЦБ, подаваща искането.

3.   Управителният съвет отговаря на всяко искане възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от 40 работни дни след получаване на искането.

4.   Когато получи искане за предварително одобрение, Управителният съвет взема предвид:

а)

основната цел за осигуряване на интегритета на паричната политика;

б)

запазването на ефективността при управлението на ликвидността в евро от Евросистемата;

в)

координирания подход на Евросистемата по отношение на сключването на сделки за обратно изкупуване с национални централни банки извън Евросистемата;

г)

условията на равнопоставеност за всички кредитни институции, намиращи се в държава членка, чиято парична единица е еврото.

5.   Ако Управителният съвет счете, че дадено споразумение за обратно изкупуване не съответства на целите, определени в параграф 4, той може да изиска споразумението за обратно изкупуване, представено за одобрението му, да бъде:

а)

сключено на по-късна от първоначално планираната дата; или

б)

представено повторно за одобрение след извършване на конкретни изменения, преди да бъде сключено от съответната НЦБ.

6.   Управителният съвет полага усилия да отговоря на исканията на НЦБ за предварително одобрение, като взема предвид принципите на пропорционалност и недискриминация.

Член 5

Ограничения на олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“

1.   Спрямо олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ се прилагат следните тавани:

а)

за овърнайт депозити — пазарният лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити;

б)

за срочни депозити — пазарният лихвен процент по обезпечени депозити или ако не е наличен — пазарният лихвен процент по необезпечени овърнайт депозити.

2.   На всеки календарен ден общата сума на овърнайт депозитите и срочните депозити на всички сектори „Държавно управление“ в НЦБ, която надвишава по-голямото от: а) 200 милиона евро; или б) 0,04 % от брутния вътрешен продукт на държавата членка, в която е седалището на НЦБ, се олихвява с 0 % лихвен процент.

3.   Спрямо депозитите на сектор „Държавно управление“, свързани с програми за финансова подкрепа на Европейския съюз/Международния валутен фонд и други сравними програми за финансова подкрепа, които са държани по сметки в НЦБ, се прилагат условията на параграф 1, но без да се смятат към праговата стойност, посочена в параграф 2.

Член 6

Отчитане

1.   НЦБ отчитат предварително пред ЕЦБ общия нетен ефект върху ликвидността на вътрешните им операции по управление на активи и пасиви в контекста на общата рамка за управление на ликвидността на Евросистемата. НЦБ включва прехвърлянето на печалбата си на сектор „Държавно управление“ в прогнозата си за автономните фактори на ликвидността поне една седмица преди да се осъществи прехвърлянето. Освен това НЦБ осигурява чрез подходящи мерки, че инвестиционните операции и схемите за депозити не довеждат до ефекти върху ликвидността, които не могат да бъдат точно прогнозирани.

2.   Веднъж месечно НЦБ отчитат последващо на ЕЦБ, като използват формата за последващо отчитане в приложение II към настоящите насоки, подробностите за операциите, които са извършили през предходния месец. По отношение на месечния последващ отчет се прилага общ праг от 500 милиона евро за месечния оборот във всяка отделна категория, посочена в приложение II, като сделките се смятат към прага, както следва:

а)

брутната сума на покупките, продажбите и осребряванията за всяка от следните категории:

i)

инвестиционни операции;

ii)

управление на пенсионен фонд;

iii)

агентски дейности;

б)

брутната сума на отдадените и получените на кредит ценни книжа за следните категории:

i)

ценни книжа, отдадени на кредит; и

ii)

сделки за обратно изкупуване;

в)

брутната сума на отпуснатите кредити и приетите депозити за категорията кредитни и депозитни схеми;

г)

сумата за всяка от следните категории:

i)

задължения към трети страни; и

ii)

прехвърляне и субсидии.

Ако брутната сума на сделките в дадена категория е под съответния праг, НЦБ попълва нула в отчетния формат, както и в случаите, при които не са сключени сделки. НЦБ могат да изберат да продължат да отчитат всичките си сделки на ЕЦБ, дори ако не е достигнат прагът за една или повече категории (пълна отчетност).

За сделки в евро, извършени в рамките на услугите на Евросистемата за управление на резерви, НЦБ освен това спазват и всички други приложими изисквания за отчетност.

3.   В случай че изискванията за отчетност разкриват, че операциите за управление на активи или пасиви на определена НЦБ противоречат на изискванията на единната парична политика, ЕЦБ може да даде конкретни указания по отношение на поведението на въпросната НЦБ при управлението на активи и пасиви.

Член 7

Прагове

1.   Не могат да се провеждат операции над прага по приложение I към настоящите насоки без предварителното одобрение на ЕЦБ. Този праг се прилага и за сделките за обратно изкупуване, без да се засяга процедурата за предварително одобрение на споразумения за обратно изкупуване по член 4.

2.   В допълнение към прага за агрегирани дневно операции в приложение I към настоящите насоки ЕЦБ може да определя и прилага допълнителни прагове за кумулативните покупки или продажби на активи и пасиви за всеки отделен период от време.

3.   Управителният съвет може да променя прага в приложение I към настоящите насоки по всяко време.

Член 8

Процедура по искане и предоставяне на предварително одобрение

1.   НЦБ препращат исканията си за предварително одобрение възможно най-рано. Когато сетълментът на операцията трябва да бъде извършен на същия ден или на следващия работен ден, ЕЦБ получава тези искания най-късно до 9 ч. сутринта (4) на предвидената дата на сделката. За други операции ЕЦБ получава съответното искане най-късно до 11 ч. на предвидената дата на сделката.

2.   Искането на НЦБ се прави в съответствие с приложение III към настоящите насоки. Когато сделка, за която е поискано и е получено предварително одобрение, не се осъществи в съответствие с предварителното одобрение, НЦБ уведомява незабавно ЕЦБ.

3.   При извънредни обстоятелства НЦБ, извършващи операции за отдаване на ценни книжа на кредит срещу обезпечение, могат, когато пазарните участници не са в състояние да предоставят конкретни ценни книжа, да препратят до късно следобед своите искания за късно предварително одобрение в същия ден.

4.   ЕЦБ отговаря на искане от НЦБ за предварително одобрение възможно най-бързо, а на искане за късно предварително одобрение в същия ден — незабавно. Когато сетълментът на операцията трябва да бъде извършен в деня на сделката или на следващия работен ден, ЕЦБ отговаря до 10:15 ч. на предвидената дата на сделката. За други операции ЕЦБ отговаря до 13:00 ч. на предвидената дата на сделката. Ако НЦБ не получи отговор до този краен срок, след като провери, че ЕЦБ е получила нейното искане и че не е изпратен отговор, приема считано от 13:15 ч., че е предоставено одобрение.

5.   ЕЦБ разглежда всички искания с цел осигуряване на съответствие с единната парична политика на Евросистемата, като взема предвид едновременно ефекта от отделните операции на НЦБ и агрегирания ефект от такива операции в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Без да се засяга това, ЕЦБ опитва да отговори на исканията на НЦБ.

Член 9

Наблюдение

1.   Веднъж годишно Изпълнителният съвет представя на Управителния съвет отчет за изпълнението и прилагането на настоящите насоки. Този отчет предоставя информация относно:

а)

прилагането на процедурата за предварително одобрение;

б)

вътрешните практики за управление на активи и пасиви на НЦБ;

в)

спазването на настоящите насоки.

2.   В случай на съмнение относно спазването на член 5, параграфи 1—3 ЕЦБ може да поиска информация от НЦБ.

Член 10

Поверителност

Цялата информация и всички данни, обменяни в контекста на горните процедури, включително отчета за наблюдението, посочен в член 9, се третират поверително.

Член 11

Преходна разпоредба

Член 5, параграф 1 се прилага за срочните депозити на сектор „Държавно управление“, държани в НЦБ, но те се смятат само спрямо прага, посочен в член 5, параграф 2, от 1 декември 2015 г.

Член 12

Влизане в сила и изпълнение

1.   Настоящите насоки влизат в сила два дни след приемането им.

2.   НЦБ предприемат необходимите мерки за спазване на настоящите насоки до 1 декември 2014 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 31 октомври 2014 г.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 февруари 2014 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1).

(2)  Насоки ЕЦБ/2003/12 от 23 октомври 2003 г. относно сделките на участващите държави членки, осъществявани с текущите им средства в чуждестранна валута, съгласно член 31.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 81).

(3)  Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора (ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1).

(4)  Всички посочвания се отнасят за централноевропейско време, което отчита преминаването към централноевропейско лятно време.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАГОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОПЕРАЦИИ НА НЦБ С АКТИВИ И ПАСИВИ, ИЗВЪРШЕНИ НА ОТДЕЛНА ДАТА

Приложим праг

Ефект на датата на сетълмента

(нетни агрегирани операции) (1)

200 милиона евро


(1)  Нетно въздействие на планираните операции върху ликвидността за деня на сетълмента им, на отделна дата, съвпадаща или следваща датата на сделката.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕСЕЧЕН ПОСЛЕДВАЩ ОТЧЕТ НА ВЪТРЕШНИ ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ И ПАСИВИ

 

Категория операция

 

Инвестиционни операции

Управление на пенсионен фонд

Агентски дейности

 

Ценни книжа, отдадени на кредит

Сделки за обратно изкупуване

 

Кредитни и депозитни схеми

 

Задължения към трети страни

Прехвърляне и субсидии

Начин на провеждане на операцията

1.

Балансово

2.

Задбалансово

1.

Балансово

2.

Задбалансово

1.

Балансово

2.

Задбалансово

Брой сделки

бббббб

бббббб

Брой сделки

бббббб

Вид операция

xxxxx

xxxxx

Брой транзакции

бббббб

бббббб

бббббб

Кредитни операции с ценни книжа

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

Отпускане на кредити

(ХХ) млн. евро

Начин на провеждане на операцията

1.

Балансово

2.

Задбалансово

1.

Балансово

2.

Задбалансово

Покупки

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

Ценни книжа, получени на кредит

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

Приемане на депозити

(ХХ) млн. евро

Брой сделки

бббббб

бббббб

Продажби

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

 

 

 

 

 

Сума

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

Осребрявания

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

(ХХ) млн. евро

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМАТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ИСКАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ НА ГОЛЕМИ СДЕЛКИ

Наименование на променливата

Описание на променливата

Кодификация

Задължително поле

Идентификационен код (ID код)

Уникален идентификатор за група от операции (сделки с ценни книжа или други сделки), които са с една и съща дата на сделката и дата на сетълмента, състоящ се от последователни номера, предшествани от двуцифрения ISO код на страната.

ISnn

Автоматично генериран от приложението.

Дата на сделката

Дата на сделката на планираната група операции.

гггг/мм/дд

Да

Дата на сетълмента

Дата на сетълмента (или начална дата в случай на форуърдни сделки) на планираната група операции.

гггг/мм/дд

Да

Покупка и кредитиране

Ако са били закупени ценни книжа/други инструменти или са били предоставени кредити, или са били отдадени на кредит ценни книжа, се посочва общата сума.

[YY] милиона евро

Не

(Да се остави празно, ако са планирани само сделки за продажба.)

Продажба и приемане на депозит

Ако са били продадени ценни книжа/други инструменти или са били приети депозити, се посочва общата сума.

[ХХ] милиона евро

Не

(Да се остави празно, ако са планирани само сделки за покупка.)

Въздействие върху прогнозите за ликвидността

Посочване на въздействието върху прогнозите за ликвидността на датата на сетълмента в случай на приемане на искането в сравнение с последната дневна прогноза за ликвидността, предоставена на ЕЦБ до 8:00 ч. В случай на отказ това поле помага на ЕЦБ да идентифицира обратното въздействие върху прогнозите за ликвидността.

[ZZ] милиона евро

Да

(Ако общото въздействие върху прогнозите за ликвидността вече е отчетено пред ЕЦБ, в това каре се попълва нула.)

Вид сделка

Указание за вида сделка:

1.

Сделка с ценни книжа

2.

Друга сделка.

Видът сделка се избира от каре със списък, което се предоставя от системата.

Да

(Потребителят трябва да посочи вида сделка.)

Предвиждан начин за провеждане на операцията

Описание на предвиждания начин за провеждане на операциите чрез препратка към един от следните показатели:

1.

Балансова операция

2.

Задбалансова операция.

Предвижданият начин за извършване на операцията се избира от каре със списък, което се предоставя от системата.

Не

(Потребителят е свободен да посочи предвиждания начин за извършване на операцията.)

Свободен текст

Всяка информация, която би подпомогнала функцията за управление на ликвидността на ЕЦБ да оцени нетното въздействие върху ликвидността в контекста на съответния период на анализ на ликвидността и последната прогноза за ликвидността. Например, ако въздействието върху прогнозите за ликвидността не е постоянно, но ще бъде обърнато в обозримо бъдеще, потребителят прави коментар в полето за свободен текст относно въздействието върху ликвидността след датата на сетълмента. Потребителят може също да предостави допълнителни подробности за всяка отделна операция, като вида, размера или нейната цел.

Всяка комбинация от числа и букви сред предварително зададения набор от знаци H1&H2 (1).

Не


(1)  Символите, позволени в свободния текстови формат, са определени в раздел 1.1.4.7 от приложение 4 от документ H1&H2 System Design от 22 август 1997 г.