ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 150

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
20 май 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза ( 1 )

59

 

*

Регламент (ЕС) № 512/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС

72

 

*

Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд Вътрешна сигурност и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета

93

 

*

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд Убежище, миграция и интеграция и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

112

 

*

Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд Вътрешна сигурност и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО

143

 

*

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на фонд Убежище, миграция и интеграция и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета

168

 

*

Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 ( 1 )

195

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/283/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие ( 1 )

231

 

 

Протокол от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие

234

 

 

2014/284/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

250

 

 

Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

252

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 510/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо да се адаптират Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета (3) и Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета (4), по-специално по отношение на въведеното разграничение между делегирани актове и актове за изпълнение. Необходимо е да се направят и други адаптации за подобряване на яснотата и прозрачността на съществуващите текстове.

(2)

До 31 декември 2013 г. основният инструмент на общата селскостопанска политика („ОСП“), предвидена в Договора за функциониране на Европейския съюз („ДФЕС“), бе Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (5).

(3)

В рамките на реформата на ОСП Регламент (ЕО) № 1234/2007 беше заменен от 1 януари 2014 г. с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6). Регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕС) № 614/2009 следва да бъдат адаптирани, за да се вземе предвид посоченият регламент с цел да се запази съгласуваността на търговския режим с трети страни за селскостопански продукти, от една страна, и за преработени селскостопански продукти, от друга страна.

(4)

Някои селскостопански продукти се използват за производството на преработени селскостопански продукти, а също и за стоки, които не са изброени в приложение I към ДФЕС. Необходимо е да се вземат мерки в рамките на ОСП и Общата търговска политика, за да се отчете въздействието на търговията с посочените продукти и стоки върху постигането на целите на член 39 от ДФЕС, а също и въздействието, което мерките, приети в изпълнение на член 43 от ДФЕС, имат върху икономическата позиция на посочените продукти и стоки, като се има предвид разликите между цените, на които се набавят селскостопански продукти в Съюза и на световния пазар.

(5)

За да бъде отчетено различното положение на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в Съюза, в Съюза се провежда разграничаване между селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, и преработени селскостопански продукти, които не са изброени в посоченото приложение. Такова разграничаване може да не е налице в някои трети държави, с които Съюзът сключва споразумения. Поради това следва да се предвиди разширяването на обхвата на общите правила, приложими към преработените селскостопански продукти, които не са изброени в приложение I към ДФЕС, към някои селскостопански продукти, изброени в посоченото приложение, ако съществува международно споразумение, в което се предвижда приравняването на двата типа продукти.

(6)

Когато в настоящия регламент се посочват международни споразумения, които са сключени или се прилагат временно от Съюза в съответствие с ДФЕС, позоваването е на член 218 от ДФЕС.

(7)

С цел да се предотврати неблагоприятното въздействие, което може да причини върху пазара на Съюза и върху ефективността на ОСП вносът на определени преработени селскостопански продукти, или да се противодейства на това въздействие, следва да бъде възможно за вноса на такива продукти да се заплаща допълнително мито, ако са изпълнени определени условия.

(8)

Яйчният албумин и млечният албумин са преработени селскостопански продукти, които не са включени в приложение I към ДФЕС. С оглед на хармонизацията и опростяването общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин, предвидена в Регламент (ЕО) № 614/2009, следва да се включи в търговския режим, приложим към някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти. С оглед на това, че в голяма степен яйцата могат да бъдат заменени с яйчен албумин и донякъде — с млечен албумин, търговският режим за яйчен албумин и млечен албумин следва да съответства на търговския режим, установен за яйцата.

(9)

Без да се накърняват конкретните разпоредби относно договорености за преференциална търговия съобразно Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7), е необходимо да се предвидят основните правила за регулиране на търговския режим, приложим към преработените селскостопански продукти и към невключените в приложение I стоки, които са получени при преработка на селскостопански продукти, както и други автономни търговски договорености на Съюза. Необходимо е също така да се предвиди фиксирането на намалени вносни мита, тарифни квоти и предоставянето на възстановявания при износ. В посочените правила и разпоредби следва да се вземат предвид ограниченията по отношение на вносните мита и експортните субсидии, произтичащи от ангажиментите, поети от Съюза в рамките на споразуменията за СТО и двустранните споразумения.

(10)

Поради тясната обвързаност между пазара на яйчен албумин и млечен албумин и пазара на яйца следва да е възможно да се изисква представянето на лицензия за внос за вноса на яйчен албумин и млечен албумин и временно преустановяване на режима на активно усъвършенстване на яйчен албумин и млечен албумин в случаите, когато пазарът на Съюза за тези продукти или пазарът на яйца търпи сътресения или е заплашен от такива във връзка с режима на активно усъвършенстване на яйчен албумин и млечен албумин. Следва да бъде възможно издаването на лицензии за внос на яйчен албумин и млечен албумин и допускането за свободно обращение на тези продукти, обхванати от лицензия, да зависят от удовлетворяването на изисквания във връзка с произхода и мястото, откъдето произхожда съответният продукт, както и за автентичност и качествени характеристики.

(11)

За да се вземат предвид развитието на търговията и промените на пазара, нуждите на пазарите на яйчен албумин и млечен албумин или пазара на яйца и резултатите от наблюдението на вноса на яйчен албумин и млечен албумин, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за правила относно изискването при вноса на яйчен албумин и млечен албумин за допускане за свободно обращение да се представя лицензия за внос, правила относно правата и задълженията, произтичащи от тази лицензия за внос и нейното правно действие, за случаите на прилагане на толеранс по отношение на задължението, посочено в лицензията, правила относно издаването на лицензии за внос и допускането за свободно обращение да зависи от представянето на документ, издаден от трета държава или лице, която удостоверява, inter alia, произхода, мястото, от което произхожда продукта, автентичността и характеристиките по отношение на качеството на продуктите, правила за прехвърлянето на лицензии за внос или ограничения върху прехвърлянето, в случаите, когато не е необходимо представянето на лицензия за внос, както и тези, в които е или не е необходимо предоставянето на гаранция за това, че продуктите са внесени в рамките на срока на валидност на лицензията.

(12)

Някои преработени селскостопански продукти, които не са изброени в приложение I към ДФЕС, са получени чрез използване на селскостопански продукти, за които се прилага ОСП. Митата, прилагани спрямо вноса на посочените преработени селскостопански продукти, следва да компенсират разликата между цените на световния пазар и цените на пазара на Съюза за селскостопанските продукти, използвани в производството им, като гарантират конкурентоспособността на съответната преработвателна промишленост.

(13)

В рамките на търговската политика на Съюза за селскостопанските компоненти при определени международни режими се предоставят намаления или постепенно премахване на вносните мита за преработените селскостопански продукти, допълнителните мита върху захарта и брашното и адвалорното мито. Тези намаления биха могли да се определят във връзка със селскостопанските компоненти, приложими за непреференциалната търговия.

(14)

Селскостопанските компоненти на вносното мито следва да компенсират разликата между цените на селскостопанските продукти, използвани в производството на съответните преработени селскостопански продукти на световния пазар и на пазара на Съюза. Поради това е необходимо да се поддържа тясна връзка между изчисляването на селскостопанския компонент на вносното мито, приложимо към преработените селскостопански продукти, и същия компонент на вносното мито, приложимо към внесените непреработени продукти.

(15)

С цел изпълняване на международните споразумения, предвиждащи намаляването или постепенното премахване на вносните мита за преработени селскостопански продукти, получени от специфични селскостопански продукти, които са използвани, или се смята, че са били използвани при производството на преработени селскостопански продукти, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за да установява списък на тези селскостопански продукти, за които следва да се смята, че са били използвани при производството на преработени селскостопански продукти, да определя равностойните количества и правилата за преобразуване на други селскостопански продукти в еквивалентни количества от специфичните селскостопански продукти, за които се смята, че са били използвани, да определя необходимите елементи за изчисляване на намалените селскостопански компоненти и намалените допълнителни мита и методите за това изчисляване, и незначителните количества, за които намалените селскостопански компоненти и допълнителните мита върху захарта и брашното трябва да се определят със стойност нула.

(16)

Възможно е тарифните отстъпки при внос да бъдат отпускани за неограничени количества от засегнатите стоки или да бъдат отпускани за ограничени количества, попадащи в тарифна квота. Когато при някои международни режими биват отпуснати тарифни отстъпки в рамките на тарифни квоти, квотите следва да се откриват и управляват от Комисията. От практически съображения от съществено значение е управлението на неселскостопанската част от вносните мита на стоки, за които са били договорени преференции, да бъде подчинено на същите правила, които се прилагат към селскостопанската част.

(17)

Поради тясната обвързаност между пазара на яйчен албумин и млечен албумин и пазара на яйца тарифните квоти за яйчен албумин и млечен албумин следва да се откриват и управляват по същия начин, както тези за яйцата съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013. Когато е необходимо, методът за управление следва да взема предвид нуждите от доставки на пазара на Съюза, нуждата от запазване на равновесието на този пазар и следва да се основава на използвани в миналото методи, като се имат предвид правата, които произтичат от споразуменията в СТО.

(18)

За да се гарантира справедлив достъп на операторите до пазара и равното третиране на операторите, да се вземат предвид потребностите от доставки на пазара на Съюза и да се запази равновесието на пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС относно условията, които следва да бъдат изпълнени, за да се подаде заявление в рамките на тарифна квота, както и правилата относно прехвърлянето на права в рамките на тарифна квота, за това участието в тарифната квота да бъде в зависимост от предоставянето на гаранция, както и специфичните особености, изисквания или ограничения, приложими към тарифните квоти.

(19)

С цел да се осигури възможността изнасяните продукти да се ползват от специално третиране при внос в трета държава при определени условия, съгласно международни споразумения, сключени от Съюза в съответствие с ДФЕС, Комисията следва да се оправомощи да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС относно правилата, изискващи компетентните органи на държавите членки да издават, при поискване и след съответните проверки, документ, удостоверяващ, че са спазени изискванията за продукти, които, ако бъдат изнесени, могат да се ползват от специално третиране при внос в трета държава, при положение че са спазени определени условия.

(20)

Възможно е търсенето на селскостопански суровини от страна на преработващите предприятия да не може да бъде задоволено изцяло от суровини от Съюза при конкурентни условия. В Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (8) се предвижда допускането на стоки под режим активно усъвършенстване, при спазване на икономическите условия, определени от Регламент (ЕИО) № 2454/93 (9). Регламент (ЕИО) № 2913/1992 следва да бъде заменен от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10), но с действие едва от 1 юни 2016 г. Следователно е целесъобразно посочването на Регламент (ЕИО) № 2913/1992 в настоящия регламент, по-специално с оглед на факта, че в бъдеще позоваванията на Регламент (ЕИО) № 2913/1992 трябва да се считат за позовавания на Регламент (ЕО) № 952/2013. При някои ясно определени обстоятелства следва да се смята, че са изпълнени икономическите условия за приемането на определени количества селскостопански продукти под режим на активно усъвършенстване Тези количества следва да се определят въз основа на оценка на баланса на доставките. Справедливият достъп до наличните количества, равното третиране на операторите и яснотата следва да се гарантират чрез система от сертификати за активно усъвършенстване, издавани от държавите членки.

(21)

За да се гарантира предпазливото и ефективно управление на режимите на активно усъвършенстване, като се взема предвид състоянието на пазара на Съюза за засегнатите стоки и нуждите и практиките на преработващата промишленост, на Комисията следва да делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка със списъка на тези селскостопански продукти, за които могат да се издават сертификати за активно усъвършенстване, произтичащите от сертификатите за активно усъвършенстване права и правните им последици, прехвърлянето на права между операторите и да установява правилата, необходими за надеждността и ефикасността на системата от сертификати за активно усъвършенстване по отношение на автентичността на сертификата, неговото прехвърляне или ограничения относно посоченото прехвърляне.

(22)

Следва да бъде предвиден режим за отпускане на възстановяване при износ в рамките на ангажиментите на Съюза в СТО за някои селскостопански продукти, използвани при производството на стоки, които не са включени в приложение I към ДФЕС, за да не се поставят в неизгодно положение производителите на тези стоки предвид цените, на които те трябва да се снабдяват в резултат на ОСП. Възстановяванията следва да покриват само разликата между цената на даден селскостопански продукт на пазара на Общността и тази на световния пазар. Поради тази причина този режим следва да бъде установен като част от търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти.

(23)

Списъкът на стоките, които не са включени в приложение I, за които са предвидени възстановявания при износ, следва да се определи, като се взема предвид въздействието на разликата между цените на селскостопанските продукти, използвани за производството им, на пазара на Съюза и на световния пазар и нуждата да се компенсира изцяло или частично тази разлика, с цел да се улесни износът на селскостопански продукти, използвани в стоки, които не са включени в приложение I.

(24)

Необходимо е да се гарантира, че не се предоставя възстановяване при износ за внесени стоки, които не са изброени в приложение I, допуснати за свободно обращение, които повторно се изнасят, изнасят след преработка или влагат в други стоки, които не са изброени в приложение I. По отношение на внесени житни растения, ориз, мляко и млечни продукти или яйца, допуснати за свободно обращение, е необходимо да се гарантира, че не се предоставя възстановяване, когато стоките се изнасят след преработка или влагане в други стоки, които не са включени в приложение I.

(25)

Ставките на възстановяване при износ за селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I, следва да се фиксират в съответствие със същите правила и практически условия и в съответствие със същата процедура, както и ставките на възстановяване при износ за селскостопански продукти, изнасяни в непреработено състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) № 1370/2013 (11).

(26)

Като се има предвид тясната взаимовръзка между стоките, които не са включени в приложение I, и селскостопанските продукти, които се използват в производството на тези невключени в приложение I стоки, от една страна, и разликите между тези стоки и продукти, от друга страна, е необходимо да се предвиди прилагането по отношение на стоките, които не са включени в приложение I, на хоризонталните разпоредби относно възстановяванията при износ, предвидени и в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(27)

За да се вземе предвид специфичният процес на производство на стоките, които не са включени в приложение I и които съдържат определени селскостопански продукти, и търговските изисквания по отношение на тях, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с оглед на установяване на правилата относно характеристиките на предназначените за износ стоки, които не са включени в приложение I, и селскостопанските продукти, използвани при производството им, правила за определяне на възстановяванията при износ за някои селскостопански продукти, изнасяни след преработка в стоки, които не са включени в приложение I, правила относно необходимите доказателства за доказване на състава на изнасяните стоки, които не са включени в приложение I, правила, според които се изисква деклариране на употребата на някои селскостопански продукти от внос, правила за приравняването на селскостопански продукти към основните продукти и за определянето на референтните количества на всеки от основните продукти, и прилагането на хоризонтални правила за възстановяванията при износ за селскостопански продукти по отношение на стоките, които не са включени в приложение I.

(28)

Спазването на ограниченията за износ, произтичащи от международните споразумения, сключени или временно прилагани от Съюза в съответствие с ДФЕС, следва да се осигури чрез издаване на удостоверения за възстановяване за предвидените в споразуменията референтни периоди, като се отчита годишната сума, предвидена за малките износители.

(29)

Възстановяванията при износ следва да се предоставят до размера на наличните общи суми, в зависимост от конкретното състояние на търговията със стоки, които не са включени в приложение I. Системата за удостоверения за възстановяване следва да улеснява ефективното управление на сумите по възстановяванията.

(30)

Следва да се предвиди разпоредба, съгласно която удостоверенията за възстановяване, издавани от държавите членки, да бъдат валидни в целия Съюз и за тяхното издаване да е необходимо внасянето на гаранция, с която да се гарантира, че операторът ще подаде заявление за възстановявания. Следва да бъдат установени правила, според които възстановяванията съгласно системата за предварително фиксиране да бъдат предоставяни за всички приложими ставки на възстановяванията, както и за внасянето и освобождаването на гаранциите.

(31)

За да се наблюдават разходите за възстановявания при износ и прилагането на системата за удостоверения за възстановяване, на Комисията следва да се делегира пълномощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на правилата относно правата и задълженията, произтичащи от удостоверенията за възстановяване, правилата или ограниченията във връзка с прехвърлянето им, случаите и положенията, в които не се изисква представянето на удостоверение за възстановяване или внасянето на гаранция, и относно толеранса, в рамките на който не се прилага задължението за подаване на заявление за възстановяване.

(32)

Когато се отчита влиянието на целевите мерки, свързани с възстановяване при износ, следва да се обърне внимание общо на предприятията, преработващи селскостопански продукти, и по-специално на положението на малките и средните предприятия. С оглед на специфичните нужди на малките износители, за тях следва да се определи обща сума за всяка бюджетна година, и те следва да бъдат освободени от изискването да подават удостоверения за възстановяване в съответствие с режимите за възстановяване при износ.

(33)

Когато в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 се приемат мерки по отношение на износа на даден селскостопански продукт, и износът на стоки, които не са изброени в приложение I, имащи високо съдържание на този селскостопански продукт, има вероятност да навреди на осъществяването на целите на посочените мерки, в съответствие с член 290 от ДФЕС на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове за предприемане на равностойни мерки по отношение на износа на стоките, които не са изброени в приложение I, при същевременно спазване на всички задължения, които произтичат от международни споразумения.

(34)

При някои международни режими Съюзът може да ограничава вносните мита и сумите, дължими за износа, за да компенсира — напълно или частично — разликите в цената на селскостопанските продукти, използвани при производството на преработени селскостопански продукти или на засегнатите стоки, които не са включени в приложение I. За преработените селскостопански продукти и стоките, които не са включени в приложение I, е необходимо да се предвиди, че тези суми трябва да бъдат определени съвместно като част на общото мито и да са предназначени да компенсират разликите между цените на селскостопанските продукти, които трябва да се отчетат на пазара на засегнатата държава или регион и на пазара на Съюза.

(35)

Тъй като съставът на преработените селскостопански продукти и стоките, които не са включени в приложение I, могат да са от значение за правилното прилагане на търговския режим, предвиден в настоящия регламент, следва да е възможно да се установят техният състав, като се използват качествени и количествени анализи.

(36)

За да се изпълняват международните споразумения, сключени от Съюза, и да се осигури яснота и последователност спрямо измененията на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (12) на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на допълване и изменение на определени несъществени елементи от настоящия регламент и приложенията към него.

(37)

Следва да бъде предвидена разпоредба държавите членки да предоставят на Комисията и другите държави членки информацията, необходима за прилагането на търговския режим за преработени селскостопански продукти и за стоки, които не са включени в приложение I.

(38)

За да се гарантира интегритетът на информационните системи и автентичността и четливостта на прехвърляните документи и свързани с тях данни, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с определяне на естеството и вида на информация, която следва да се съобщава, категориите на данните, които подлежат на обработване, максималните срокове за тяхното запазване и целите на обработката, правата за достъп до информацията или информационните системи, както и условията за публикуване на информацията.

(39)

Прилага се правото на Съюза относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на тези данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (14).

(40)

За да се избегне ненужната административната тежест за операторите и националните органи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с определянето на праг, под който не се събират или предоставят суми по отношение на вносни мита, допълнителни вносни мита, намалени вносни мита, възстановявания при износ и суми, които следва да се събират или които са дължими като компенсация по отношение на съвместно определена цена.

(41)

Като се има предвид тясната взаимовръзка между стоките, които не са включени в приложение I, и селскостопанските продукти, които се използват в производството на тези невключени в приложение I стоки, е необходимо да се предвиди прилагането mutatis mutandis по отношение на стоките, които не са включени в приложение I, на хоризонталните разпоредби относно гаранциите, проверките, контрола и санкциите, предвидени в и приети съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15).

(42)

За да се гарантира прилагането на хоризонталните правила, приети на основата на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на лицензиите за внос и тарифните квоти за преработени селскостопански продукти и на възстановяванията при износ и удостоверенията за възстановяване за стоки, които не са включени в приложение I, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на правила, които адаптират, съобразно необходимото, хоризонталните разпоредби относно гаранциите, проверките, контрола и санкциите, приемани въз основа на регламента.

(43)

От особена важност е при приемането на делегираните актове в съответствие с член 290 ДФЕС Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(44)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент по отношение на вноса, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на мерки за определяне на преработените селскостопански продукти, към които следва да се прилагат допълнителни вносни мита, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху пазара на Съюза или да се противодейства на такова въздействие, мерки за прилагането на допълнителните вносни мита по отношение на сроковете за доказване на вносната цена, за предоставянето на документите, служещи за доказателство, и за определянето на равнището на допълнителни вносни мита, мерки за определяне на представителните цени и праговите обеми за целите на прилагането на допълнителни вносни мита, мерки за формата и съдържанието на лицензия за внос на яйчен албумин и млечен албумин, подаването на заявления за лицензии за внос и за издаване и използване на тези лицензии, за срока им на валидност, за процедурите за внасяне на гаранция във връзка с тези лицензии и нейния размер, за доказателствата, необходими за доказване изпълнението на изискванията за използването на лицензиите, за нивото на толеранс по отношение на спазването на задължението за внос на количеството, посочено в лицензията за внос, и за издаването на заместващи лицензии за внос и на дубликати на лицензиите, за мерки относно третирането на лицензиите за внос от държавите членки, както и за обмена на информация, необходима за управлението на системата от лицензии за внос на яйчен албумин и млечен албумин, включително процедурите, свързани със специалното административно съдействие между държавите членки, при изчисляването на вносни мита и при определяне на равнището на вносни мита за преработени селскостопански продукти при прилагането на международни режими.

(45)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент по отношение на вноса, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на мерки за установяване на определени количества селскостопански продукти, за които се смята, че са използвани в производството на преработени селскостопански продукти за целите на намаляването или постепенното премахване на вносните мита, приложими при преференциалните търговски режими, и установяване на подходящите изисквания за документи, годишните тарифни квоти и метода на администриране, който да се използва за вноса на преработени селскостопански продукти и на някои селскостопански продукти в съответствие с международните ангажименти на Съюза, процедури за прилагането на специфичните разпоредби, предвидени в международните споразумения или актове за приемане на режима на внос или износ, в частност относно гаранциите, които обхващат естеството, източника и произхода на продукта, признаване на документа, използван за проверката на тези гаранции, представянето на документ, издаден от държавата износител, и с местоназначението и употребата на продуктите, мерки за установяване на периода на валидност на лицензиите за внос, процедурите за внасяне на гаранция и нейния размер, правилата за използване на лицензиите за внос и, при необходимост, специфичните мерки по отношение по-специално на условията, при които се подават заявленията за внос и се предоставят разрешения в рамките на тарифните квоти, подходящите изисквания за документите.

(46)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент по отношение на вноса, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на мерки за управление на процеса, които гарантират, че количествата, достъпни в рамките на тарифните квоти, не са надхвърлени, мерки за преразпределяне на неизползваните количества от тарифните квоти, мерки за приемане на защитни мерки срещу внос в Съюза в съответствие с регламенти (ЕО) № 260/2009 (16) и (ЕО) № 625/2009 на Съвета (17) или защитни мерки, предвидени в международни споразумения, мерки по отношение на количеството на селскостопанските продукти, за които могат да се издават сертификати за активно усъвършенстване, мерки за прилагането на системата от сертификати за активно усъвършенстване по отношение на необходимите документи и процедурите за подаване на заявления и издаване на сертификати за активно усъвършенстване, мерки за управлението на сертификатите за активно усъвършенстване от държавите членки, процедурите по отношение на административната помощ между държавите членки, мерки за ограничаване на количествата, за които могат да се издават сертификати за активно усъвършенстване, за отхвърляне на количествата, за които са подадени заявления за посочените сертификати, и за временно преустановяване на приемането на заявления за сертификати за активно усъвършенстване, когато са подадени заявления за големи количества, и мерки за временно преустановяване на използването на режимите на преработка или активно усъвършенстване за яйчен албумин и млечен албумин.

(47)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент по отношение на износа, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на мерки за прилагането на ставките на възстановяване, за изчисляване на възстановяванията при износ, за приравняването на някои продукти към основни продукти и за определянето на референтните количества на основните продукти, за подаването на заявления за, издаването и управлението на сертификатите за износ на някои от стоките, които не са включени в приложение I, към някои местоназначения, когато това е предвидено в международно споразумение, сключено или временно прилагано от Съюза в съответствие с ДФЕС, и за третирането на оползотворяването на продукти и количествените загуби при производствения процес и третирането на страничните продукти.

(48)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент по отношение на износа, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на мерки за определяне процедурите по деклариране и необходимите доказателства за доказване състава на изнасяните стоки, които не са изброени в приложение I, необходими за прилагането на системата за възстановявания при износ, опростеното доказване на достигане до местоназначението при диференцираните възстановявания, мерки за прилагането на хоризонталните разпоредби за възстановяванията при износ за стоки, които не са включени в приложение I, мерки за прилагането на системата на удостоверения за възстановяване при износ по отношение на подаването на заявления, формата и съдържанието на тези заявления за издаване на удостоверения за възстановяване, формата, съдържанието и срока на валидност на удостоверенията за възстановяване, процедурите за подаване на заявления и издаването на удостоверения и за тяхното използване, процедурите за внасяне на гаранция и за нейния размер, равнището на толеранс за сумите на възстановяванията при износ, за които не е подадено заявление, и начините за доказване, че задълженията, произтичащи от удостоверения за възстановяване, са изпълнени.

(49)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент по отношение на износа и на определени общи разпоредби, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на мерки за третирането на удостоверения за възстановяване при износ от държавите членки и обмена на информация и специфичните процедури за административна помощ между държавите членки по отношение на удостоверенията за възстановяване, мерки за определянето на общата сума, предоставена на малките износители, и индивидуалния праг за освобождаване от представянето на удостоверения за възстановяване, мерки относно издаването на заместващи удостоверения за възстановяване и дубликати на удостоверения за възстановяване, мерки за ограничаване на количествата, за които могат да се издават удостоверения за възстановяване, за отхвърляне на заявените количества по отношение на посочените удостоверения и временно преустановяване на приемането на заявления за удостоверения за възстановяване, когато са подадени заявления за количества, които надвишават наличните количества, определени въз основа на ангажиментите, произтичащи от международни споразумения, необходимите процедурни правила и технически критерии за прилагането на други мерки по отношение на износа, мерки за установяване на приложимото мито при директно компенсиране при преференциална търговия и свързаните суми, които се плащат за износ към съответната държава или регион, мерки за гарантиране, че преработените селскостопански продукти, обявени за износ при споразумение за преференциална търговия, действително не са изнесени при условията на непреференциално споразумение или обратно, мерки относно методите за качествен и количествен анализ на преработени селскостопански продукти и стоките, които не са включени в приложение I, технически разпоредби, необходими за идентифицирането им, и процедури за целите на класификацията в Комбинираната номенклатура.

(50)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент по отношение на износа и определени общи разпоредби, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на мерки, необходими за изпълнението на задълженията на Комисията и държавите членки за обмен на информация, свързани с методите на уведомяване, правилата относно информацията, която подлежи на съобщаване, условията за управлението на тази информация, съдържанието, формата, периодичността, честотата и сроковете на уведомленията и условията за прехвърляне или предоставяне на достъп до информацията и документите, с оглед на защитата на личните данни и законния интерес на предприятията за защита на техните търговски тайни, и мерки за прилагането на хоризонталните разпоредби относно гаранциите, проверките, контрола и санкциите, приемани съобразно Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на лицензиите за внос и тарифните квоти за преработените селскостопански продукти и възстановяванията за внос и удостоверенията за възстановяване за стоки, които не са включени в приложение I.

(51)

Предвид специалните особености на актовете за изпълнение, които се отнасят до мерките за определяне на представителните цени и праговите обеми за целите на прилагането на допълнителните вносни мита и равнището на вносните мита в съответствие с международните ангажименти на Съюза, мерките за ограничаване на количествата, за които могат да се издават сертификати за активно усъвършенстване и удостоверения за възстановяване, за отхвърляне на количествата, за които са подадени заявленията за сертификати, и мерките за управление на процеса, с които се гарантира, че количествата, достъпни в рамките на тарифните квоти, не са надвишени, и за преразпределяне на неизползваните количества от тарифните квоти, следва да се приемат без да се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (18). Всички останали актове за изпълнение по настоящия регламент следва да се приемат в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(52)

За приемането на актовете за изпълнение, които се приемат в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011, следва да се използва процедурата по разглеждане, като се има предвид, че тези актове са свързани с ОСП, както е посочено в член 2, параграф 2, буква б), подточка ii) от посочения регламент.

(53)

Комисията следва да приема незабавно приложими актове за изпълнение, когато при надлежно обосновани случаи във връзка със защитните мерки срещу вноса на преработени селскостопански продукти в Съюза или във връзка със смущение на пазара на Съюза или възможност за смущение на пазара на Съюза, налагащо временното преустановяване на използването на режими за преработка или активно усъвършенстване за яйчен албумин и млечен албумин, това се налага от съображения за спешност.

(54)

В съответствие с принципа за пропорционалност, за постигането на целите на настоящия регламент е необходимо и подходящо да се предвидят търговския режим, приложими към някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти. С настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на поставените цели в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

(55)

С цел запазване на сегашното положение настоящият регламент следва да включва приложения, които съдържат всяко едно от следните: списък на преработените селскостопански продукти, който заменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1216/2009; списък на стоки, които не са включени в приложение I, който заменя приложение II към Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията (19) и приложение XX към Регламент (ЕО) № 1234/2007; списък на основните продукти, използвани за производството на стоки, които не са включени в приложение I, който заменя приложение I към Регламент (ЕС) № 578/2010; списък на преработени селскостопански продукти, за които могат да се налагат допълнителни вносни мита, който заменя приложение III към Регламент (ЕО) № 1216/2009; списък на селскостопанските продукти, използвани за производството на преработени селскостопански продукти, който заменя приложение I към Регламент (ЕО) № 1216/2009.

(56)

Необходимо е съответно да се отменят регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009.

(57)

С оглед на факта, че преди влизането в сила на настоящия регламент, необходимото съгласуване е гарантирано чрез преходната разпоредба в член 230, параграф 1, втора алинея, буква и) от Регламент № 1308/2013, настоящият регламент следва да започне да се прилага възможно най-скоро след приемането на пакета от регламенти за реформа на ОСП, при пълно зачитане на интереса за правна сигурност и законните очаквания на икономическите оператори,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установява търговският режим, приложим към вноса на преработени селскостопански продукти и износа на стоки, които не са включени в приложение I, и селскостопански продукти, вложени в стоките, които не са включени в приложение I.

Настоящият регламент се прилага също и към вноса на селскостопански продукти, които са обхванати от международно споразумение, сключено или временно прилагано от Съюза в съответствие с ДФЕС и предвиждащо приравняването на тези продукти към преработени селскостопански продукти, които са обект на преференциална търговия.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„селскостопански продукти“ означава продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

„преработени селскостопански продукти“ означава продуктите, които са изброени в приложение I към настоящия регламент;

в)

„стоки, които не са включени в приложение I“ означава продуктите, които не са изброени в приложение I към ДФЕС и които са изброени в първа и втора колона от приложение II към настоящия регламент.

г)

„основни продукти“ означава селскостопанските продукти, които са изброени в приложение III към настоящия регламент;

д)

„селскостопански компонент“ означава или частта от вносното мито, което се прилага към преработените селскостопански продукти, отговаряща на вносните мита, приложими към селскостопанските продукти, които са посочени в приложение V към настоящия регламент, или, по целесъобразност, намалените мита, приложими за селскостопанските продукти, които произхождат в заинтересованите държави, за количествата селскостопански продукти, които са използвани или за които се счита, че са използвани;

е)

„не-селскостопански компонент“ означава делът от облагането, който съответства на митото от Общата митническа тарифа, намалено с определения в буква д) селскостопански компонент;

ж)

„допълнителни мита върху захарта и брашното“ означава допълнителното мито върху захарта (AD S/Z) и допълнителното мито върху брашното (AD F/M), посочени в част първа, раздел I, точка Б.6 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 и установени в част трета, раздел I, приложение 1, таблица 2 от приложение I към посочения регламент;

з)

„адвалорно мито“ означава частта от вносното мито, изразена като процент от митническата стойност;

и)

„продуктова група 1“ означава суроватка на прах, на гранули или в друга твърда форма, без добавка на захар или други подсладители, с код по КН ex 0404 10 02 — ex 0404 10 16;

й)

„продуктова група 2“ означава мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %, различно от това в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg, с код по КН ex 0402 10 19;

к)

„продуктова група 3“ означава мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини от 26 %, различно от това в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg, с код по КН ex 0402 21 18;

л)

„продуктова група 6“ означава масло, с тегловно съдържание на мазнини от 82 %, с код по КН ex 0405 10;

ГЛАВА II

ВНОС НА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби за вноса

Подраздел I

Вносни мита върху преработените селскостопански продукти

Член 3

Компоненти на вносните мита

1.   За преработените селскостопански продукти, изброени в таблица 1 от приложение I, вносните мита, определени в Общата митническа тарифа, се състоят от селскостопански компонент, който не е част от адвалорно мито, и неселскостопански компонент, който е адвалорно мито.

2.   За преработените селскостопански продукти, изброени в таблица 2 от приложение I, вносните мита, определени в Общата митническа тарифа, се състоят от адвалорно мито и селскостопански компонент, който е част адвалорното мито. Когато не съществува адвалорно мито за преработените селскостопански продукти, изброени в таблица 2 от приложение I, селскостопанският компонент за такива продукти се счита за част от специфичното мито върху тези продукти.

Член 4

Максимална ставка на вносното мито

1.   Когато трябва да се приложи максимална ставка на мито, методът за изчисляване, използван за определяне на максималната ставка на митото, се определя в Общата митническа тарифа по силата на член 31 от ДФЕС.

2.   Когато за преработени селскостопански продукти, изброени в таблица 1 от приложение I, максималната ставка на митото се състои от допълнително мито върху захарта или брашното, методът за изчисляване, използван за определяне на допълнителното мито, се определя в Общата митническа тарифа по силата на член 31 от ДФЕС.

Член 5

Допълнителни вносни мита за предотвратяване на неблагоприятно въздействие върху пазара на Съюза или за противодействие на такова въздействие

1.   Посредством Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на изброените в приложение IV преработени селскостопански продукти, които, когато се внасят и към тях се прилага ставката на мито, определена в Общата митническа тарифа, подлежат на облагане с допълнително вносно мито. Тези актове за изпълнение се приемат за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху пазара на Съюза или да се противодейства на такова въздействие, което може да произтече от такъв внос, и ако:

а)

вносът е извършен на цена под равнището, нотифицирано от Съюза пред СТО („прагова цена“); или

б)

обемът на вноса в някоя година превишава определено равнище („прагов обем“).

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.   Допълнителни вносни мита не се налагат в съответствие с параграф 1, когато е малко вероятно вносът да предизвика смущения на пазара на Съюза или когато последиците на допълнителните вносни мита биха били несъразмерни с оглед на поставената цел.

3.   За целите на параграф 1, буква а) вносните цени се определят на базата на CIF вносни цени за въпросната пратка.

CIF вносните цени се проверяват спрямо представителните цени за съответния продукт на световния пазар или на пазара на внос на този продукт в Съюза.

Представителните цени се определят редовно въз основа на данните, натрупани в рамките на системата за наблюдение на Общността, създадена в съответствие с член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 на Комисията (20).

4.   Праговият обем се основава на възможностите за достъп до пазара, определени като внос в процентно изражение спрямо съответното вътрешно потребление през трите години, които предшестват годината, през която възникват или изглежда вероятно да възникнат посочените в параграф 1 неблагоприятни въздействия.

5.   Комисията може да приема актове за изпълнение с необходимите мерки за прилагането на настоящия член по-специално мерките по отношение на сроковете за доказване на вносната цена и предоставянето на доказателствените документи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

6.   Комисията може да приема актове за изпълнение, без прилагане на посочената в член 44, параграф 2 или 3 процедура, по отношение на продуктите, определени в съответствие с параграф 1:

а)

за определяне на представителните цени и праговите обеми за целите на налагането на допълнителни вносни мита;

б)

за определяне на равнището на допълнителните вносни мита в съответствие с правилата, предвидени в международни споразумения, сключени или временно прилагани от Съюза съгласно ДФЕС.

7.   Комисията публикува праговите цени, посочени в параграф 1, буква а), в Официален вестник на Европейския съюз.

Подраздел II

Внос на яйчен албумин и млечен албумин

Член 6

Лицензии за внос на яйчен албумин и млечен албумин

1.   Относно вноса за допускане за свободно обращение на яйчен албумин и млечен албумин може да се изисква представяне на лицензия за внос, когато такава лицензия е необходима за управлението на засегнатите пазари и по-специално — за наблюдението на търговията с тези продукти.

2.   Без да се засягат мерките, предприети в съответствие с член 14, държавите членки издават посочените в параграф 1 лицензии за внос на всеки заявител, установен в Съюза, независимо от мястото му на установяване, освен ако е предвидено друго в акт, приет акт в съответствие с член 43, параграф 2 от ДФЕС,.

3.   Лицензиите за внос, посочени в параграф 1, са валидни в целия Съюз.

4.   Към издаването на лицензиите за внос, посочени в параграф 1, и допускането за свободно обращение на стоките, обхванати от лицензията, могат да се прилагат изисквания относно произхода и мястото, от което произхожда съответният продукт, и да се изисква представянето на документ, издаден от трета държава или лице, който удостоверява, наред с другото, произхода, мястото, от което произхожда съответният продукт, автентичността и характеристиките по отношение на качеството на продуктите.

Член 7

Гаранция по отношение на лицензиите за внос

1.   За издаването на лицензиите за внос, посочени в член 6, може да се изисква внасянето на гаранция, чрез която се обезпечава, че икономическият оператор ще внесе продуктите в срока на валидност на лицензията за внос.

2.   Гаранцията се задържа изцяло или частично, ако продуктите не бъдат внесени в срока на валидност на лицензията за внос.

3.   Гаранцията обаче не се задържа, ако продуктите не са били внесени в посочения срок поради форсмажорни обстоятелства или ако количеството, което не е било внесено в посочения срок, е в рамките на допустимия толеранс.

Член 8

Делегирани правомощия

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 42 относно:

а)

правила относно поставянето на изискване да се представя лицензия за внос при извършване на внос на яйчен албумин и млечен албумин за допускане за свободно обращение;

б)

правила относно правата и задълженията, които произтичат от лицензията за внос и нейните правни последствия;

в)

случаите, при които се прилага толеранс по отношение на спазването на задължението за внос на количеството, посочено в лицензията, или при които в лицензията трябва да се посочи произходът;

г)

правила относно това, за издаването на лицензия за внос или за допускането до свободно обращение на продуктите, обхванати от лицензията, да се изисква представянето на документ, издаден от трета държава или субект, чрез който се удостоверяват, наред с другото, произходът, мястото, от което произхожда съответният продукт, автентичността и характеристиките по отношение на качеството на продуктите;

д)

правила за прехвърлянето на лицензиите за внос или ограничения относно възможността за такова прехвърляне;

е)

случаите, в които не се изисква представяне на лицензия за внос;

ж)

правила относно това, за издаването на лицензия за внос, посочена в член 6, да се изисква представяне на гаранция;

Член 9

Изпълнителни правомощия

Посредством актове за изпълнение Комисията приема, когато е необходимо мерки относно:

а)

вида и съдържанието на лицензията за внос;

б)

подаването на заявления и издаването на лицензии за внос и тяхното използване;

в)

срока на валидност на лицензията, размера на гаранцията, която следва да бъде предоставена и процедурите за това;

г)

необходимите доказателствата за изпълнение на изискванията за използване на лицензиите;

д)

равнището на толеранс по отношение на спазването на задължението за внос на посоченото в лицензията за внос количество;

д)

издаването на заместващи лицензии и дубликати на лицензии;

ж)

третирането на лицензиите за внос от страна на държавите членки и обмена на информация, необходима за управление на системата, включително процедурите, свързани със специалното административно съдействие между държавите членки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

РАЗДЕЛ II

Преференциалнa търговия

Подраздел I

Намаляване на вносните мита

Член 10

Намаляване и постепенно премахване на селскостопанските компоненти, адвалорните мита и допълнителните мита

1.   Когато в международно споразумение, сключено или временно прилагано от Съюза в съответствие с ДФЕС:

а)

е предвидено намаляване или поредица от действия по намаляване, водещи до постепенно премахване на вносните мита за селскостопански продукти; и

б)

се определят продуктите, допустими за такова намаляване, количествата стоки, стойността на квотите, за които се прилагат тези намаления, начинът на изчисляване на тези количества или стойности, или факторите, определящи намалението на селскостопанския компонент, на допълнителните мита върху захарта и брашното или на адвалорното мито,

селскостопанският компонент, допълнителните мита върху захарта и брашното или адвалорното мито, могат да бъдат обект на намаляването или поредица от действия за постепенното премахване като предвиденото за случаите на вносни мита за преработени селскостопански продукти.

За целите на настоящия член селскостопанският компонент може да включва и селскостопанския елемент, посочен в част първа, раздел I, точка Б.1, от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 и предвиден в част трета, раздел I, приложение 1, таблица 2 от приложението към посочения регламент.

2.   Когато в международно споразумение, сключено или временно прилагано от Съюза в съответствие с ДФЕС, е предвидено намаляване или постепенно премахване на селскостопанските компоненти за продуктите, изброени в таблица 2 от приложение I към настоящия регламент, митото, състоящо се от селскостопанския компонент, който е част от адвалорното мито, се заменя със селскостопански компонент, който не е адвалорен.

Член 11

Действително използвани количества или количества, за които се смята, че са били използвани

1.   Намалението или постепенното премахване на селскостопанските компоненти или допълнителните мита за захарта и брашното в съответствие с член 10, параграф 1, се определя въз основа на следното:

а)

количествата селскостопански продукти, изброени в приложение V, които са били действително използвани или за които се смята, че са били използвани при производството на преработения селскостопански продукт;

б)

митата, които се прилагат към селскостопанските продукти, посочени в буква а), и които се използват за изчисляване на намаления селскостопански компонент и допълнителните мита върху захарта и брашното при някои преференциални търговски режими.

2.   Селскостопанските продукти, които трябва да се смятат за използвани при производството на преработения селскостопански продукт, се избират между селскостопанските продукти, които се използват при производството на преработения селскостопански продукт, въз основа на тяхната важност за международната търговия и степента, в която техните ценови равнища са представителни за ценовите равнища на всички други селскостопански продукти, използвани при производството на преработения селскостопански продукт.

3.   Количествата селскостопански продукти, изброени в приложение V, които действително са били използвани, се преобразуват в равностойни количества специфични селскостопански продукти, за които се смята, че са били използвани.

Член 12

Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42 относно:

а)

съставянето списък на селскостопанските продукти, изброени в приложение V, за които въз основа на критериите за избор, посочени в член 11, параграф 2, се смята, че са били използвани при производството на преработените селскостопански продукти;

б)

установяването на равностойните количества и правилата за преобразуване, предвидени в член 11, параграф 3;

в)

елементите, необходими за изчисляването на намаления селскостопански компонент и намалените допълнителни мита върху захарта и брашното, както и да установява методите за това изчисляване;

г)

незначителните количества, за които намалените селскостопански компоненти и допълнителните мита върху захарта и брашното следва да се определят със стойност нула.

Член 13

Изпълнителни правомощия

1.   Когато е подходящо Комисията приема актове за изпълнение, които съдържат мерки за изпълнение на международни споразумения, сключени или временно прилагани от Съюза в съответствие с ДФЕС по отношение на изчисляването на вносните мита за преработени селскостопански продукти, за които могат да се прилагат намаления в съответствие с член 10, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.   Когато е необходимо Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на:

а)

фиксираните количества от селскостопанските продукти, посочени в член 12, буква а), за които се смята, че са били използвани при производството на преработените селскостопански продукти;

б)

количествата от селскостопанските продукти, посочени в член 12, буква а), за които се смята, че са били използвани при производството на преработени селскостопански продукти, за всеки възможен състав на посочените преработени селскостопански продукти, за които не могат да се определят фиксирани количества от специфичните селскостопански продукти в съответствие с буква а) от настоящата алинея;

в)

изисквания по отношение на документите.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение без прилагане на процедурата, посочена в член 44, параграф 2 или 3 за определяне на равнището на прилаганото вносно мито съгласно правилата, определени в международното споразумение, сключено или временно прилагано от Съюза в съответствие с ДФЕС, и мерките, приети съгласно параграф 1 от настоящия член.

Подраздел II

Тарифни квоти и специално третиране на внос от трети държави

Член 14

Откриване и управление на тарифни квоти

1.   Тарифните квоти за внос на преработени селскостопански продукти и на селскостопански продукти, посочени във втора алинея на член 1, за освобождаване за свободно обращение в Съюза вследствие на международни споразумения, сключени или временно прилагани от Съюза в съответствие с ДФЕС, се откриват и управляват от Комисията в съответствие с членове 15 и 16.

2.   Тарифните квоти, посочени в параграф 1, се управляват по начин, който изключва всякаква дискриминация между операторите и надлежно отчита потребността от доставки на пазара на Съюза, както и необходимостта от запазване на равновесието на този пазар.

3.   Тарифните квоти, посочени в параграф 1, се управляват, като се прилага един от следните методи, друг подходящ метод или комбинация от тях:

а)

метод на разпределяне, основан на хронологичния ред на подаване на заявленията (на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“);

б)

метод на разпределяне на квотите пропорционално на исканите в заявленията количества („метод на едновременно разглеждане“);

в)

метод на разпределяне, основан на традиционните търговски модели („метод на традиционни/нови оператори“);

Член 15

Делегирани правомощия

1.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 42 относно:

а)

условията и изискванията за допустимост, които даден оператор трябва да изпълни, за да подаде заявление в рамките на тарифна квота, установена в международно споразумение, посочено в член 14, параграф 1;

б)

правилата относно прехвърляне на права между оператори и когато е необходимо, ограниченията за такова прехвърляне в рамките на управлението на тарифна квота, установена в международно споразумение, посочено в член 14, параграф 1;

в)

разпоредбите, с които участието в тарифна квота, установена в международно споразумение, посочено в член 14, параграф 1, се поставя под условие за представяне на лицензия за внос и внасяне на гаранция;

г)

специфичните особености, изискванията или ограниченията, приложими към тарифната квота, установена в международното споразумение, посочено в член 14, параграф 1.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42, съгласно които да се изисква компетентните органи на държавите членки да издават, въз основа на искане и след извършване на съответните проверки, документ, удостоверяващ за даден продукт изпълнението на условията, за ползване на специално третиране при внос в трета държава.

Член 16

Изпълнителни правомощия

1.   Комисията приема актове за изпълнение за определяна не:

а)

годишните тарифни квоти, които при необходимост са подходящо разпределени през годината, и метода на управление, който да бъде използван;

б)

процедурите за прилагане на специалните разпоредби, определени в международното споразумение или правен акт за приемане на режима на внос или износ, по-специално относно:

i)

гаранциите във връзка с естеството, мястото, от което произхожда, и произхода на продукта;

ii)

признаването на документа, използван за проверка на гаранциите, посочени в подточка i);

iii)

представянето на документ, издаден от държавата износител;

iv)

местоназначението и употребата на продуктите;

в)

периода на валидност на лицензиите за внос, които трябва да бъдат представени в съответствие с член 15, параграф 1, буква в);

г)

процедурите за внасяне на гаранция, в съответствие с член 15, параграф 1, буква в) и нейния размер;

д)

използването на лицензиите за внос, които трябва да бъдат представени в съответствие с член 15, параграф 1, буква в), и ако е необходимо, специфични мерки по отношение по-специално на условията, в съответствие с които се подават заявления за внос и се предоставят разрешения в рамките на тарифната квота.

е)

изисквания по отношение на документите;

ж)

необходимите мерки относно съдържанието, формата, издаването и употребата на документа, посочен в член 15, параграф 2.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.   Без прилагане на процедурата, посочена в член 44, параграф 2 или 3, Комисията приема актове за изпълнение за:

а)

управление на процеса, гарантиращ, че наличните количества в рамките на тарифната квота не се надвишават, по-специално чрез определяне на коефициент на разпределяне за всяко заявление, когато наличните количества бъдат достигнати, чрез отхвърляне на чакащите заявления и при необходимост, временно преустановяване на подаването на заявления;

б)

преразпределяне на неизползваната тарифна квота.

РАЗДЕЛ III

Защитни мерки

Член 17

Защитни мерки

1.   В съответствие с параграф 3 от настоящия член Комисията приема актове за изпълнение, които съдържат защитни мерки срещу вноса на преработени селскостопански продукти в Съюза. С цел осигуряване на единството на общата търговска политика, посочените актове за изпълнение трябва да са в съответствие с регламенти (ЕО) № 260/2009 и (ЕО) № 625/2009. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.   Освен ако не е предвидено друго в друг правен акт на Европейския парламент и на Съвета и друг правен акт на Съвета, в съответствие с параграф 3 от настоящия член Комисията приема актове за изпълнение, които съдържат защитни мерки срещу вноса на преработени селскостопански продукти в Съюза, предвидени в международни споразумения, сключени или временно прилагани от Съюза в съответствие с ДФЕС. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

3.   Комисията може да предприеме мерките, посочени в параграфи 1 и 2, по искане на държава членка или по своя инициатива.

Когато Комисията получава искане от държава членка за приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1 и 2, тя приема актове за изпълнение, съдържащи нейното решение по този въпрос в срок от пет работни дни от получаването на искането. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

4.   По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани със защитните мерки, предвидени в параграфи 1 и 2, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 44, параграф 3.

5.   Ако Комисията желае да отмени или измени приетите съгласно параграфи 1 — 4 защитни мерки, тя приема актове за изпълнение с тази цел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 44, параграф 2, освен при надлежно обосновани наложителни причини за спешност, в който случай тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 44, параграф 3.

РАЗДЕЛ IV

Активно усъвършенстване

Подраздел I

Активно усъвършенстване без разглеждане на икономическите условия

Член 18

Активно усъвършенстване на селскостопански продукти без разглеждане на икономическите условия

1.   Когато стоки, които не са включени в приложение I, са получени от селскостопански продукти, изброени в приложение III към настоящия регламент, под режим на активно усъвършенстване, се смята, че икономическите условия, посочени в член 117, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92, са изпълнени, ако бъде представен сертификат за активно усъвършенстване за тези селскостопански продукти.

2.   Сертификатите за активно усъвършенстване се издават за селскостопански продукти, използвани при производството на стоки, които не са включени в приложение I, в рамките на определените от Комисията количества.

Количествата се определят, като се взема предвид балансът между задължителните бюджетни ограничения за възстановяванията при износ за стоките, които не са включени в приложение I, от една страна, и очакваните разходи за възстановявания при износ за стоки, които не са включени в приложение I, от друга страна, и по-специално като се взема предвид:

а)

очакваният обем на износа на съответните стоки, които не са включени в приложение I;

б)

положението на пазара на Съюза и на световния пазар на съответните основни продукти, където е приложимо;

в)

икономическите и регулаторните фактори.

Количествата се преразглеждат редовно, за да се отчете развитието на икономическите и регулаторните фактори.

3.   Държавите членки издават сертификатите за активно усъвършенстване, посочени в параграф 1, на всеки установен в Съюза заявител за сертификат, независимо от мястото на установяване на въпросния заявител.

Сертификатите за активно усъвършенстване са валидни в целия Съюз.

Член 19

Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42 относно:

а)

списък на селскостопански продукти, използвани при производството на стоки, които не са включени в приложение I, за които могат да се издават сертификати за активно усъвършенстване;

б)

правата, които произтичат от сертификата за активно усъвършенстване и неговите правни последствия;

в)

прехвърлянето между операторите на права, произтичащи от сертификатите за активно усъвършенстване;

г)

правилата, необходими за надеждността и ефективността на системата за сертификати за активно усъвършенстване по отношение на автентичността на сертификата, неговото прехвърляне или ограниченията относно неговото прехвърляне.

Член 20

Изпълнителни правомощия

1.   Когато е необходимо Комисията приема актове за изпълнение относно:

а)

определянето съгласно член 18, параграф 2, на количеството на селскостопанските продукти, за които могат да бъдат издадени сертификати за активно усъвършенстване;

б)

формата и съдържанието на заявленията за сертификати за активно усъвършенстване;

в)

формата, съдържанието и срока на валидност на сертификатите за активно усъвършенстване;

г)

изискваните документи и процедурата за подаване на заявления и за издаване на сертификати за активно усъвършенстване;

д)

управлението на сертификатите за активно усъвършенстване от страна на държавите членки;

е)

процедурите във връзка с административната помощ между държавите членки;

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.   Когато са подадени заявления за количества, надхвърлящи определените в съответствие с параграф 1, буква а), Комисията може да приеме актове за изпълнение без прилагане на процедурата, посочена в член 44, параграф 2 или 3, за ограничаване на количествата, за които могат да бъдат издадени сертификати за активно усъвършенстване, за отхвърляне количествата, за които са подадени заявления за сертификати за активно усъвършенстване, и за спиране подаването на заявления за сертификати за активно усъвършенстване за съответния продукт.

Подраздел II

Временно преустановяване на режима на активно усъвършенстване

Член 21

Временно преустановяване на режима на активно усъвършенстване за яйчен албумин и млечен албумин

1.   Когато поради прилагането на режим на активно усъвършенстване на пазара на Съюза възникнат смущения или има вероятност такива да възникнат, посредством актове за изпълнение Комисията може, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, да приеме акт за изпълнение, който изцяло или отчасти временно преустановява използването на режима на активно усъвършенстване по отношение на яйчен албумин и млечен албумин. посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Когато Комисията получи искане от държава членка за приемане на актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, тя приема актове за изпълнение, които съдържат решението ѝ по постъпилото искане в срок от пет работни дни след получаването му. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.   В надлежно обосновани спешни случаи Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение във връзка с временното преустановяване, посочено параграф 1 в съответствие с процедурата, посочена в член 44, параграф 3.

ГЛАВА III

ИЗНОС

РАЗДЕЛ I

Възстановявания при износ

Член 22

Стоки и продукти, които отговарят на условията за възстановяване при износ

1.   Когато се изнасят стоки, които не са включени в приложение I, към селскостопанските продукти, изброени в член 196, параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii), v) и vii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са използвани при производството на стоки, които не са включени в приложение I, могат да се прилагат възстановяванията при износ съгласно член 196 от настоящия регламент, както е посочено в приложение II към настоящия регламент, и се прилага член 196, параграф 1, буква б), параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Възстановяванията при износ, посочени в параграф 1, не се предоставят по отношение на:

а)

внесени стоки, които не са включени в приложение I, за които се смята, че се намират в свободно обращение в съответствие с член 29 от ДФЕС и които се реекспортират;

б)

внесени стоки, които не са включени в приложение I, за които се смята, че се намират в свободно обращение в съответствие с член 29 от ДФЕС и които се изнасят след преработка или се влагат в други стоки, които не са включени в приложение I;

в)

внесени житни растения, ориз, мляко и млечни продукти или яйца, за които се смята, че се намират в свободно обращение в съответствие с член 29 от ДФЕС и които се изнасят след преработка или се влагат в стоки, които не са включени в приложение I.

Член 23

Определяне на възстановяванията при износ

1.   Възстановяванията при износ, посочени в член 22, се определят от компетентните органи на държавите членки, въз основа на състава на изнасяните стоки и ставката на възстановяванията при износ, определени за всеки от основните продукти, от които са съставени изнасяните стоки.

2.   За определяне на възстановяванията при износ, продуктите, изброени в член 196, параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii), v) и vii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които не са изброени в приложение III към настоящия регламент, се приравняват към основните продукти или към продукти, получени от преработката на основни продукти.

Член 24

Ставки на възстановяванията при износ

1.   Хоризонталните правила за възстановявания при износ на селскостопански продукти, предвидени в член 199, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се прилагат по отношение на стоките, които не са включени в приложение I.

2.   В съответствие с член 198 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 13 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 се предприемат мерки за определяне на възстановяванията за износ за основните продукти.

3.   За изчисляването на възстановяванията при износ селскостопанските продукти, изброени в член 196, параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii), v) и vii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които не са включени в приложение III към настоящия регламент, и са получени от основни продукти или са приравнени към такива, или към продукти, получени от преработката на основни продукти в съответствие с член 23, параграф 2, се преобразуват в основни продукти.

Член 25

Удостоверения за износ на специфични стоки, които не са включени в приложение I, към определени местоназначения

Когато това се изисква по силата на международно споразумение, сключено или временно прилагано от Съюза в съответствие с ДФЕС, по молба на съответната страна компетентните органи на съответната държава членка издават удостоверение, в което се посочва дали са били изплатени възстановявания при износ по отношение на специфични стоки, които не са включени в приложение I, изнесени за определени местоназначения.

Член 26

Делегирани правомощия

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 42 относно:

а)

правила за характеристиките на стоки, които не са включени в приложение I и които предстои да бъдат изнесени, и на селскостопанските продукти, използвани при производството им;

б)

правила за определянето на възстановяванията при износ за селскостопански продукти, изнесени след преработка в стоки, които не са включени в приложение I;

в)

правила за доказване на състава на изнасяните стоки, които не са включени в приложение I;

г)

правила, според които се изисква деклариране на употребата на някои селскостопански продукти от внос;

д)

правила относно приравняването на селскостопанските продукти, изброени в член 196, параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii), v) и vii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които не са изброени в приложение III към настоящия регламент, към основни продукти и относно определянето на референтното количество на всеки от основните продукти;

е)

прилагането на хоризонталните правила за възстановявания при износ на селскостопански продукти, приети съгласно член 202 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, към стоки, които не са включени в приложение I;

Член 27

Изпълнителни правомощия

Когато е необходимо Комисията приема актове за изпълнение относно:

а)

прилагането на ставките за възстановяване, когато е необходимо характеристиките на съставките на продуктите, посочени в буква в) от настоящия член, и на стоките, които не са включени в приложение I, да бъдат взети предвид при изчисляването на възстановяванията при износ;

б)

изчисляването на възстановяванията при износ по отношение на:

i)

основните продукти;

ii)

продуктите, получени от преработката на основни продукти;

iii)

продуктите, приравнени към продуктите, посочени в подточка i) или ii);

в)

приравняването на продуктите, посочени в буква б), подточки ii) и iii), които са изброени в член 196, параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii), v) и vii) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които не са включени в приложение III към настоящия регламент, към основни продукти;

г)

определянето на референтното количество за всеки от основните продукти, което служи за основа за определяне на възстановяванията при износ на база на количеството продукт, действително използвано за производството на изнасяните стоки, или на фиксирана основа, както е посочено в приложение II;

д)

заявленията за, издаването и управлението на сертификатите, посочени в член 25;

е)

третирането на оползотворяването на продукти и количествените загуби по време на производствения процес и третирането на страничните продукти;

ж)

процедурите за деклариране и доказване на състава на изнасяните стоки, които не са включени в приложение I, необходими за прилагане на системата за възстановявания при износ;

з)

правила за опростено доказване на достигането до местоназначението при диференцираните възстановявания в зависимост от местоназначението;

и)

прилагането на хоризонталните разпоредби за възстановявания при износ на селскостопански продукти, приети съгласно член 203 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, към възстановяванията при износ на стоки, които не са включени в приложение I;

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

РАЗДЕЛ II

Удостоверения за възстановяване

Член 28

Удостоверения за възстановяване

1.   Възстановяванията при износ на селскостопанските продукти, вложени в стоки, които не са включени в приложение I, се предоставят, когато е подадено заявление за възстановяване при износ и е представено удостоверение за възстановяване, което е било валидно към момента на износа.

Малките износители, включително притежателите на удостоверения за възстановяване, които подават заявление за възстановяване при износ на ограничени количества, които са твърде малки за да бъдат обхванати от удостоверения за възстановяване и не застрашават съобразяването с бюджетните ограничения, се освобождават от задължението за представяне на удостоверение за възстановяване. Сумата от тези освободени количества не надвишава общия размер, определен за малките износители.

2.   Държавите членки издават удостоверение за възстановяване на всеки заявител за удостоверение за възстановяване, установен в Съюза, независимо от мястото на установяване на заявителя. Удостоверенията за възстановяване са валидни в целия Съюз.

Член 29

Приложими ставки на възстановяванията при износ

1.   Ставката на възстановяването, което следва да се прилага, е онази, която се прилага в деня, в който декларацията за износ на стоки, които не са включени в приложение I, е приета от митническите органи, освен ако е подадено заявление в съответствие с параграф 2 ставката на възстановяването да се фиксира предварително.

2.   Заявление за предварително фиксиране на ставката на възстановяването може да се подаде заедно със заявлението за издаване на удостоверение за възстановяване в деня, в който е издадено удостоверението за възстановяване, а също и по всяко време след този ден, но преди края на периода на валидност на удостоверението за възстановяване.

3.   Ставката ще бъде фиксирана предварително в размера, приложим в деня на подаване на заявлението за предварително фиксиране. Ставките на възстановяване, които са били фиксирани предварително, се прилагат от този ден към всички ставки на възстановяване, обхванати от удостоверението за възстановяване.

4.   Възстановяванията при износ на стоки, които не са включени в приложение I, се отпускат въз основа на:

а)

приложимите в съответствие с параграф 1 ставки на възстановяване за основните продукти, вложени в стоките, които не са включени в приложение I, когато ставките на възстановяване не са били фиксирани предварително; или

б)

фиксираните предварително в съответствие с параграф 3 ставки на възстановяване за основни продукти, вложени в стоките, които не са включени в приложение I.

Член 30

Гаранция по отношение на удостоверенията за възстановяване

1.   Издаването на удостоверения за възстановяване е обвързано с внасянето на гаранция, която дава сигурност, че икономическият оператор ще подаде заявление за възстановявания при износ до компетентните органи на съответната държава членка по отношение на износа на стоки, които не са включени в приложение I, извършен в рамките на периода на валидност на удостоверението за възстановяване.

2.   Гаранцията се задържа изцяло или частично, ако не е било подадено заявление за възстановяване при износ или е било подадено само за част от износа, извършван в рамките на срока на валидност на удостоверението за възстановяване.

Независимо от първата алинея, гаранцията не се задържа, ако

а)

поради форсмажорни обстоятелства стоките не са изнесени или са само отчасти изнесени, или ако не е подадено заявление за възстановяване при износ или такова е подадено само за част от износа,

б)

сумите на възстановяванията при износ, за които не е подадено заявление, са в рамките на допустимия толеранс.

Член 31

Делегирани правомощия

В съответствие с член 42 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове относно:

а)

правила относно правата и задълженията, произтичащи от удостоверението за възстановяване, включително гаранцията, която, при изпълнени всички условия, се плаща за възстановяванията при износ и задължението да се подават заявления за възстановяване при износ на селскостопански продукти, които се изнасят след преработка в стоки, които не са включени в приложение I;

б)

правилата за прехвърляне на удостоверение за възстановяване или ограниченията за такова прехвърляне;

в)

случаите и ситуациите, при които по силата на член 28, параграф 1 не се изисква представянето на удостоверение за възстановяване, като се имат предвид целта на действието, съответните суми, както и общия размер който може да бъде отпуснат на малките износители;

г)

случаите и ситуациите, при които чрез дерогация от член 30, не се изисква внасянето на гаранция;

д)

правилата относно допустимия толеранс, посочен в буква б) от втората алинея на член 30, параграф 2, що се отнася до необходимостта за спазване на бюджетните ограничения.

Член 32

Изпълнителни правомощия

1.   Когато е необходимо Комисията приема актове за изпълнение относно:

а)

внасянето, формата и съдържанието на заявлението за удостоверение за възстановяване;

б)

формата, съдържанието и срока на валидност на удостоверенията за възстановяване;

в)

процедурата за подаване на заявления, както и за издаване на удостоверения за възстановяване и за тяхното използване;

г)

процедурата за предоставяне на гаранцията и за определяне на нейния размера;

д)

допустимият толеранс, посочен в буква б) от втората алинея на член 30, параграф 2, що се отнася до необходимостта за спазване на бюджетните ограничения;

е)

начините за доказване, че задълженията, произтичащи от удостоверенията за възстановяване, са изпълнени;

ж)

третирането на удостоверенията за възстановяване от страна на държавите членки и обмена на информация, необходима за управление на системата, включително процедурите във връзка със специалното административно съдействие между държавите членки.

з)

мерки за определянето на общия размер, предоставен на малките износители, и индивидуалният праг за освобождаване от представянето на удостоверения за възстановяване в съответствие с втора алинея от член 28, параграф 1;

и)

издаването на заместващи удостоверения за възстановяване и дубликати на удостоверения за възстановяване.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.   Когато са подадени заявления за количества, надхвърлящи разполагаемите количества, определени въз основа на задълженията, произтичащи от международни споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, Комисията може да приеме актове за изпълнение без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2 или 3, като ограничи количествата, за които могат да бъдат издадени удостоверения за възстановяване, отхвърли количествата, за които са подадени заявления за удостоверения за възстановяване, и временно преустанови подаването на заявления за удостоверения за възстановяване.

РАЗДЕЛ III

Други мерки по отношение на износа

Член 33

Други мерки по отношение на износа

1.   Когато в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 се приемат мерки по отношение на износа на даден селскостопански продукт, изброен в приложение III, и износът на стоки, които не са изброени в приложение I, имащи високо съдържание на този селскостопански продукт, има вероятност да навреди на осъществяването на целите на посочените мерки, на Комисията се делегира правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42 от настоящия регламент във връзка с равностойни мерки по отношение на стоките, които не са изброени в приложение I, при условие че посочените делегирани актове съответстват на всички задължения, произтичащи от международни споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС. Делегираните актове се приемат само ако съществуващите мерки, които са на разположение съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 изглеждат недостатъчни.

Когато в случаите, посочени в първа алинея, спешните обстоятелства налагат това, процедурата, предвидена в член 43, се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф.

Тези наложителни причини за спешни действия могат да включват необходимостта да се предприемат незабавни действия за справяне или за предотвратяване на смущенията на пазара, когато заплахите от смущения на пазара се появяват толкова бързо или неочаквано, че са необходими незабавни действия с цел ефективно и ефикасно справяне с положението, или когато действията биха попречили на тези заплахи от смущения на пазара да се осъществят, да продължат или да се превърнат в по-тежки или продължителни смущения, или когато отлагането на незабавните действия би довело до настъпване или утежняване на смущенията или до разширяване на обхвата на мерките, които ще бъдат необходими по-късно за преодоляване на заплахата или смущението или ще бъдат в ущърб на производствените или пазарните условия.

2.   Посредством актове за изпълнение, когато е необходимо, Комисията приема процедури и технически критерии за прилагането на параграф 1.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

ГЛАВА IV

МЕРКИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВНОСА И ИЗНОСА

Член 34

Пряко компенсиране при преференциална търговия

1.   Когато това е предвидено в международно споразумение, сключено или временно прилагано от Съюза в съответствие с ДФЕС, митото, приложимо при внос на селскостопански продукти, може да се замени със сума, определена въз основа на разликата между цените на селскостопанските продукти в Съюза и тези в страната или региона, за който се отнася споразумението, или със сума, която компенсира съвместно установена цена за държавата или региона.

В този случай сумите, които се дължат за износа за държавата или региона, за който се отнася споразумението, се определят съвместно и на същата основа като селскостопанския компонент на вносното мито при условията, определени в споразумението.

2.   Когато е необходимо Комисията приема актове за изпълнение, с които:

а)

фиксира приложимото мито, посочено в параграф 1, и свързаните с това суми, дължими за износ за държава или регион, за който се отнася споразумението;

б)

гарантира, че преработените селскостопански продукти, декларирани за износ в рамките на преференциален режим, не са изнесени в действителност под непреференциален режим или обратното.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Член 35

Методи за анализ

1.   За целите на търговския режим, обхванат от настоящия регламент, когато това е необходимо за преработени селскостопански продукти или за стоки, които не са включени в приложение I, характеристиките и съставът на тези продукти и стоки се определят чрез анализ на техните съставни елементи.

2.   Когато е необходимо Комисията приема актове за изпълнение във връзка с продуктите и стоките, посочени в параграф 1, относно

а)

методите за качествен и количествен анализ;

б)

техническите разпоредби, необходими за тяхното идентифициране;

в)

процедурите за класификацията им по КН.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Член 36

Адаптиране на настоящия регламент

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 42 относно:

а)   адаптирането на приложения I– V, включително заличаване на преработени селскостопански продукти и стоки, които не са включени в приложение I, и включване на нови преработени селскостопански продукти и стоки, които не са включени в приложение I, към международни споразумения, сключени или временно прилагани от Съюза в съответствие с член ДФЕС;

б)   адаптирането на член 2, букви и)– л), член 25 и приложения I – V към измененията на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

Член 37

Обмен на информация

1.   Когато е необходимо за прилагането на настоящия регламент, при поискване държавите членки предоставят на Комисията информация за:

а)

вноса на преработени селскостопански продукти;

б)

износа на стоки, които не са включени в приложение I;

в)

заявленията за сертификати за активно усъвършенстване за селскостопански продукти, посочени в член 18, издаването и използването на такива;

г)

заявленията за удостоверенията за възстановяване, посочени в член 28, параграф 1, и за издаването и употребата на такива;

д)

плащанията на и покриването на разходите при възстановявания при износ на посочените в член 22, параграф 1 стоки, които не са включени в приложение I;

е)

приетите административни мерки за изпълнение;

ж)

друга съответна информация.

Когато заявленията за възстановявания при износ се подават в държава членка, различна от онази, където са били произведени стоките, които не са включени в приложение I, информацията относно производството и състава на стоките, които не са включени в приложение I, посочени в буква д), се съобщават на тази друга държава членка по нейно искане.

2.   Комисията може да предаде информацията, предоставена в съответствие с параграф 1, букви а) – ж), на всички държави членки.

3.   С оглед да се осигури интегритетът на информационните системи, както и автентичността и четливостта на документите и свързаните с тях подавани данни, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 42 за определяне на:

а)

естеството и вида на информацията, която трябва да бъде съобщена в съответствие с параграф 1;

б)

категориите обработвани данни, максималните срокове за тяхното съхранение и целта на тяхното обработване, по-специално в случай на публикуване на тези данни и предаването им на трети държави;

в)

правилата, свързани с правата за достъп до информацията или информационните системи, предоставени при надлежно зачитане на професионалната тайна и поверителността;

г)

условията за публикуване на информацията.

4.   Комисията може да приема актове за изпълнение, необходими за прилагане на настоящия член, относно:

а)

методите на уведомяване;

б)

видовете информация, подлежаща на съобщаване;

в)

реда и условията за управление на информацията, която следва да се съобщава, както и за съдържанието, формата, времето на публикуване, честотата и крайните срокове на уведомленията;

г)

реда и условията за предаване или осигуряване на достъп на държавите членки, Европейския парламент, Съвета, международните организации, компетентните органи в трети държави или на обществеността до информацията и документите, при спазване на условията за защита на личните данни и законния интерес на предприятията от опазване на търговските им тайни.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Член 38

Обработване и защита на личните данни

1.   Държавите членки и Комисията събират лични данни за целите, посочени в член 37, параграф 1, и не обработват данните по начин, който надхвърля необходимото за тези цели.

2.   Когато лични данни се обработват за целите, посочени в член 37, параграф 1, те се правят анонимни и се обработват единствено в обобщен вид.

3.   Личните данни се обработват в съответствие с правилата на Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001. По-конкретно такива данни не се съхраняват във вид, който да позволява идентифицирането на субектите на данни, за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които са събрани или за които са подложени на допълнителна обработка, като се имат предвид минималните срокове за съхранение на данни, предвидени в приложимото национално законодателство и законодателство на Съюза.

4.   Държавите членки информират субектите на данни, че личните им данни могат да бъдат обработвани от национални органи и органи на Съюза в съответствие с параграф 1 и че във връзка с това те се ползват с правата, предвидени в правилата за защита на данните съответно в Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 39

Незначителни суми

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 42 по отношение на праговете, под които държавите членки могат да се въздържат от събиране или предоставяне на сумите съгласно членове 3, 5, 10, 22 и 34. Прагът се определя на равнище, под което съответните административни разходи ще бъдат несъразмерни спрямо събираните или предоставяните суми.

Член 40

Гаранции, проверки, контрол и санкции

1.   В случаите, когато това е релевантно, хоризонталните правила относно гаранциите, проверките, контрола и санкциите и относно използването на еврото, определени в членове 58 – 66, 79 – 88 и 105 – 108 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и в правните актове, приети въз основа на тези членове, се прилагат mutatis mutandis по отношение на лицензиите за внос и тарифните квоти за преработени селскостопански продукти и на възстановяванията при износ и на удостоверенията за възстановяване за стоки, които не са включени в приложение I.

2.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 42 по отношение на правила, които адаптират, съобразно необходимото, разпоредбите приети въз основа на членовете, посочени в параграф 1, за целите на настоящия регламент.

3.   Когато е необходимо Комисията приема актове за изпълнение относно прилагането на разпоредбите, приети въз основа на членовете, посочени в параграф 1, за целите на настоящия регламент. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Член 41

Международни задължения и приложими стандарти

При приемането на делегирани актове и актове за изпълнение Комисията взема предвид международните задължения на Съюза и приложимите стандарти на Съюза в социалната област и в областта на опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, необходимостта от мониторинг на развитието на търговията и пазарите, необходимостта от стабилно управление на пазара и необходимостта от намаляване на административната тежест.

ГЛАВА V

ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЕ И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ

Член 42

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочени в членове 8, 12, 15, 19, 26, 31, член 33, параграф 1, член 36, член 37, параграф 3, член 39 и член 40, параграф 2 се предоставя на Комисията за срок от седем години от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на седемгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 8, 12, 15, 19, 26, 31, член 33, параграф 1, член 36, член 37, параграф 3, член 39 и член 40, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 8, 12, 15, 19, 26, 31, член 33, параграф 1, член 36, член 37, параграф 3, член 39 и член 40, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не представят възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 43

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В уведомлението до Европейския парламент и до Съвета относно делегиран акт, приет съгласно настоящия член, се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт, приет съгласно настоящия член, в съответствие с процедурата, посочена в член 42, параграф 5. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 44

Процедура на комитет

1.   За целите на член 13, член 17, параграфи 1, 2, 4 и 5, член 20, параграф 1, член 27, член 32, параграф 1, член 33, параграф 2, член 34, параграф 2 и член 37, параграф 4 и що се отнася до преработените селскостопански продукти и стоките, различни от яйчен албумин и млечен албумин, за целите на член 5, параграф 1 и параграф 5, и член 16, параграф 1 и по отношение на лицензиите за износ и тарифните квоти за преработените селскостопански продукти, различни от яйчен и млечен албумин, възстановяванията при износ и удостоверенията за възстановяване за продукти, които не са включени в приложение I, за целите на член 40, параграф 3, Комисията се подпомага от комитет, наричан Комитет за хоризонтални въпроси, засягащи търговията с преработени селскостопански продукти, които не са изброени в приложение I. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

За целите на член 9, параграф 1 и член 21, параграфи 1 и 2, по отношение на яйчния албумин и млечния албумин, за целите на член 5, параграф 1 и параграф 5, и член 16, параграф 1, и по отношение на лицензиите за износ и тарифните квоти за преработените селскостопански продукти, различни от яйчен и млечен албумин, за целите на член 40, параграф 3, Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден съгласно член 229, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

За целите на член 35, параграф 2 Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

4.   Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или най-малко една четвърт от членовете на комитета отправят такова искане.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 45

Отмяна

Регламент (ЕО) № 614/2009 и Регламент (ЕО) № 1216/2009 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 46

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 90.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г..

(3)  Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 10).

(4)  Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин (ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8).

(5)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ C 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(7)  Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12).

(12)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.)

(13)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(14)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(16)  Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос (ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 1.)

(17)  Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни на Съвета (ОВ L 185, 17.7.2009 г., стр. 1.)

(18)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.)

(19)  Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за определяне на размера на тези възстановявания (ОВ L 171, 6.7.2010 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Преработени селскостопански продукти, посочени в член 2, буква б)

Таблица 1

Преработени селскостопански продукти, за които вносното мито се състои от адвалорно мито и селскостопански компонент, който не е част от адвалорното мито, посочени в член 3, параграф 1

Описание

Описание

ex 0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао:

0403 10 51 до 0403 10 99

Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0403 90 71 до 0403 90 99

Други, ароматизирани или с прибавка на плодове или какао

0405 20 10 и 0405 20 30

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но непревишаващо 75 %

0710 40 00

Сладка царевица (неварена или варена във вода или на пара), замразена

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид, във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното ѝ консервиране), но негодна за консумация в това състояние

ex 1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516 :

1517 10 10

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90 10

Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1702 50 00

Химически чиста фруктоза

ex 1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад), без екстракт от сладник, съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки, попадащи под КН № 1704 90 10

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

Ex19 01

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на продуктите от код по КН 1901 90 91

ex 1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен, с изключение на пълнени макаронени изделия, попадащи в кодове по КН 1902 20 10 и 1902 20 30

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

Ex19 01

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на продуктите от код по КН 1901 90 91

ex 1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен, с изключение на пълнени макаронени изделия, попадащи в кодове по КН 1902 20 10 и 1902 20 30

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

2001 90 30

Сладка царевица (Zea mays var. saccharatа), приготвена или консервирана с оцет или с оцетна киселина

2001 90 40

Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

2004 10 91

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006

2004 90 10

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразена, различна от продуктите от № 2006

2005 20 10

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразена, различна от продуктите от № 2006

2008 99 85

Царевица, с изключение на сладка царевица (Zea mays var. saccharatа), приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на алкохол или захар

2008 99 91

Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани по друг начин, без прибавка на алкохол или захар

2101 12 98

Препарати на базата на кафе

2101 20 98

Препарати на базата на чай или мате

2101 30 19

Печени заместители на кафе без печена цикория

2101 30 99

Екстракти, есенции и концентрати на печени заместители на кафе, без такива от печена цикория

2102 10 31 и 2102 10 39

Хлебни маи, сухи или не

2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, без тези, които попадат под кодове КН 2106 10 20 , 2106 90 20 и 2106 90 92 , и без захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители

2202 90 91 , 2202 90 95 и 2202 90 99

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от № 2009, съдържащи продукти от № 0401 до 0404 или мазнини от продуктите от № 0401 до 0404

2905 43 00

Манитол

2905 44

D-глюцитол (сорбитол)

3302 10 29

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества, и други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 %, различни от тези с код по КН 3302 10 21

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила

ex 3505 10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте, без естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте, попадащи под код по КН № 3505 10 50

3505 20

Лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, на базата на скорбялни материали, неупоменати, нито включени другаде

3824 60

Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44


Таблица 2

Преработени селскостопански продукти, чиито вносни мита се състоят от адвалорно мито, включващо селскостопански компонент, или от специфично мито, както е посочено в член 3, параграф 2

Описание

Описание

ex 0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера:

0505 10 90

Пера от видовете, използвани за пълнене и пух, без необработен пух

0505 90 00

Други

0511 99 39

Естествени сюнгери от животински произход, различни от необработени

ex 1212 29 00

Водорасли, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах, неподходящи за консумация от човека, различни от онези, използвани в медицината

ex 1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани

1302 12 00

Растителни сокове и екстракти от сладник

1302 13 00

Растителни сокове и екстракти от хмел

1302 19 20 и 1302 19 70

Растителни сокове и екстракти с изключение на соковете и екстрактите от сладник и хмел, олеорезини от ванилия и опиум

ex 1302 20

Пектати

1302 31 00

Агар-агар, дори модифициран

1302 32 10

Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от рожкови или от семена от рожкови

1505 00

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

ex 1515 90 11

Масло от жожоба и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1516 20 10

Хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“

1517 90 93

Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от формите

ex 1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от № 1516 ; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, неупоменати, нито включени другаде с изключение на маслата с код по КН 1518 00 31 и 1518 00 39

1520 00 00

Суров глицерол, глицеролови води и луги

1521

Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

1522 00 10

Дегра

1702 90 10

Химически чиста малтоза

1704 90 10

Екстракт от сладник (liquorice), съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

1804 00 00

Масло, мазнина и течно масло от какао

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

ex 1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до № 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

1901 90 91

Други, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404

ex 2001 90 92

Сърцевина от палмово дърво, приготвена или консервирана с оцет или с оцетна киселина

ex 2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

2008 11 10

Фъстъчено масло

2008 91 00

Сърцевина от палмово дърво

ex 2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции и концентрати; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати, без препаратите, попадащи под кодове по КН 2101 12 98 , 2101 20 98 , 2101 30 19 и 2101 30 99

ex 2102 10

Активни маи:

2102 10 10

Селекционирани щамови маи

2102 10 90

Други с изключение на хлебни маи

2102 20

Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми

2102 30 00

Набухватели

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

ex 2106 10

Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:

2106 10 20

Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи, като част от теглото, по-малко от 1.5 % млечни мазнини, или 5 % захароза или изоглюкоза, или 5 % глюкоза или нишесте

ex 2106 90

Други:

2106 90 20

Сложни алкохолни продукти, различни от тези на основата на ароматни вещества, от вида, използван за производството на напитки

2106 90 92

Други препарати, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте

2201 10

Естествени или изкуствени минерални води и газирани води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани

2202 10 00

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани

2202 90 10

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от № 2009, несъдържащи продукти от № 0401 до 0404 или мазнини от продуктите от № 0401 до 0404

2203 00

Бири от малц

2205

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

ex 2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание, които не са получени от селскостопанските продукти, изброени в приложение I към ДФЕС

ex 2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol, който не е получен от селскостопанските продукти, изброени в приложение I към ДФЕС; дестилати, ликьори и други спиртни напитки

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и сокове

3301 90

Екстрахирани олеорезини: концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла

ex 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки:

3302 10 10

Препарати от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol

3302 10 21

Препарати от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, с алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 0,5 % vol, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, нишесте или скорбяла или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза, или нишесте или скорбяла

Ex35 02

Албумини (включително концентратите на два или повече протеина, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините:

Яйчен албумин:

ex 3502 11

Сушени:

3502 11 90

Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

ex 3502 19

Други:

3502 19 90

Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

ex 3502 20

Млечен албумин, включително концентратите от два или повече протеини, получени от суроватка:

3502 20 91 и 3502 20 99

Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека, дори изсушен (напр. на листове, люспи, кристали, прах и т.н.)

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Стоки, които не са включени в приложение I, и селскостопански продукти, използвани при производството на такива стоки, които подлежат на възстановяване при износ, както е посочено в член 22, параграф 1

Описание

Описание на стоки, които не са включени в приложение I

Селскостопански продукти, за които може да се предостави възстановяване при износ

А: Референтно количество, определено на базата на количеството продукт, действително използвано за производството на изнасяните стоки (член 27, буква г)

Б: Референтно количество, определено на фиксирана основа (член 27, буква г)

Житни растения (1)

Ориз (2)

Яйца (3)

Захар, меласи или изоглюкоза (4)

Млечни продукти (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао:

 

 

 

 

 

ex 0403 10

– Кисело мляко:

 

 

 

 

 

0403 10 51 до 0403 10 99

– – Ароматизирани или с прибавка на плодове или какао:

– – – Ароматизирани

– – – Други:

А

А

А

А

 

 

– – – С добавка на плодове или ядки

А

А

 

А

 

 

– – – – С добавка на какао

А

А

А

А

 

ex 0403 90

– Други:

 

 

 

 

 

0403 90 71 до 0403 90 99

– – Ароматизирани или с добавка на плодове и/или ядки, или какао:

– – – Ароматизирани

– – – Други:

А

А

А

А

 

 

– – – С прибавка на плодове

А

А

 

А

 

 

– – – – С добавка на какао

А

А

А

А

 

ex 0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване:

 

 

 

 

 

ex 0405 20

– Млечни пасти за намазване:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %

 

 

 

 

А

0405 20 30

– – С тегловно съдържание на мазнини 60 тегловни % или повече, но непревишаващо 75 %

 

 

 

 

А

ex 0710

Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени:

 

 

 

 

 

 

– Сладка царевица

 

 

 

 

 

0710 40 00

– – На кочани

А

 

 

А

 

 

– – На зърна

Б

 

 

А

 

ex 0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

 

 

 

 

 

 

– – – Сладка царевица

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – – На кочани

А

 

 

А

 

 

– – – – На зърна

Б

 

 

А

 

ex 1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516 :

 

 

 

 

 

ex 1517 10

– Маргарин, с изключение на течния маргарин:

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

А

ex 1517 90

– Други:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

А

1702 50 00

– Фруктоза, химически чиста

 

 

 

А

 

ex 1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад):

 

 

 

 

 

1704 10

– Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие:

А

 

 

А

 

ex 1704 90

– Други:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Бял шоколад

А

 

 

А

А

1704 90 51 до 1704 90 99

– – Други

А

А

 

А

А

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

 

 

 

 

 

1806 10

– Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители:

 

 

 

 

 

 

– – Подсладено само с прибавяне на захароза

А

 

А

А

 

 

– – Други

А

 

А

А

А

1806 20

– Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в опаковки за непосредствено използване със съдържание над 2 kg

 

 

 

 

 

 

– – Продукти, наречени „chocolate milk crumb“ от подпозиция 1806 20 70

А

 

А

А

А

 

– – Други продукти от подпозиция 1806 20

А

А

А

А

А

1806 31 00 и 1806 32

– Други, представени на блокове или на пръчки:

А

А

А

А

А

1806 90

– Други:

 

 

 

 

 

1806 90 11 ,

1806 90 19 ,

1806 90 31 ,

1806 90 39 ,

1806 90 50

– – Шоколад и шоколадови изделия: съдържащи какао захарни изделия и изделия, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао

А

А

А

А

А

1806 90 60 ,

1806 90 70 ,

1806 90 90

– – Пасти за намазване, съдържащи какао; препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао; други

А

 

А

А

А

ex 1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до № 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Детски храни, предназначени за продажба на дребно:

 

 

 

 

 

 

– – Хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса

А

А

А

А

А

 

– – Други

А

А

 

А

А

1901 20 00

– Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитни продукти от № 1905:

 

 

 

 

 

 

– – Хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса

А

А

А

А

А

 

– – Други

А

А

 

А

А

ex 1901 90

– Други:

 

 

 

 

 

1901 90 11 и 1901 90 19

– – Екстракти от малц

А

А

 

 

 

 

– – Други:

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – Други:

 

 

 

 

 

 

– – – – Хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса

А

А

А

А

А

 

– – – – Други

А

А

 

А

А

ex 1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен:

 

 

 

 

 

 

– Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин:

 

 

 

 

 

 

– – Съдържащи яйца

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – – От твърда пшеница или от други житни растения

Б

 

А

 

 

 

– – – Други:

А

 

А

 

 

 

– – Други:

 

 

 

 

 

1902 19

– – – От твърда пшеница или от други житни растения

Б

 

 

 

А

 

– – – Друго

А

 

 

 

А

ex 1902 20

Пълнени макаронени изделия, дори варени или обработени по друг начин:

 

 

 

 

 

1902 20 91 и 1902 20 99

– – Други

А

А

 

А

А

1902 30

Други тестени храни

А

А

 

А

А

1902 40

– Кус-кус:

 

 

 

 

 

 

– – Неприготвен

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – – От твърда пшеница

Б

 

 

 

 

 

– – – Друг

А

 

 

 

 

1902 40 90

– – Други

А

А

 

А

А

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

А

 

 

 

 

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

 

– Неподсладен набъбнал ориз или варен ориз:

 

 

 

 

 

 

– – Съдържащ какао (6)

А

Б

А

А

А

 

– – Несъдържащ какао

А

Б

 

А

А

 

– – Друг, съдържащ какао (6)

А

А

А

А

А

 

– Други

А

А

 

А

А

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Хрупкав хляб (кнекброт)

А

 

 

А

А

1905 20

– Меденки

А

 

А

А

А

 

– Сладки бисквити; гофрети и вафли;

 

 

 

 

 

Документи 1905 31 и 1905 32

– Сладки бисквити; гофрети и вафли

А

 

А

А

А

1905 40

– – Гофрети и вафли -Сухари и подобни препечени продукти

А

 

А

А

А

1905 90

– Други:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Безквасен хляб

А

 

 

 

 

1905 90 20

– – Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

А

А

 

 

 

 

– – Друг:

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – – Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене или плодове и с тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непревишаващо 5 %

А

 

 

 

 

1905 90 45 to 1905 90 90

– – – Други продукти

А

 

А

А

А

ex 2001

Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина:

 

 

 

 

 

ex 2001 90

– Други:

 

 

 

 

 

 

– – Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – На кочани

А

 

 

А

 

 

– – На зърна

Б

 

 

А

 

2001 90 40

– – Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

А

 

 

А

 

ex 2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006:

 

 

 

 

 

ex 2004 10

– Картофи:

– – Други:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – Под формата на брашно, грис или люспи

А

А

 

А

А

ex 2004 90

– Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:

 

 

 

 

 

 

– – Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – – На кочани

А

 

 

А

 

 

– – – На зърна

Б

 

 

А

 

ex 2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006:

 

 

 

 

 

ex 2005 20

– Картофи:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – Под формата на брашно, едро смляно брашно или на люспи

А

А

 

А

А

 

– Сладка царевица (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2005 80 00

– – На кочани

А

 

 

А

 

 

– – На зърна

Б

 

 

А

 

ex 2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

ex 2008 99

– – Други:

– – – Без прибавка на алкохол:

– – – – Без прибавка на захар:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. sacchаrata):

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – – На кочани

А

 

 

 

 

 

– – – – – – На зърна

Б

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

А

 

 

 

 

ex 2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати от тях:

 

 

 

 

 

 

– Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати, или на базата на кафе:

 

 

 

 

 

2101 12 98

Друго

А

А

 

А

 

ex 2101 20

– Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати, или на базата на чай или на мате

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – Друг

А

А

 

А

 

ex 2101 30

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

 

 

 

 

 

 

– – Печена цикория и други печени заместители на кафе:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – Друг

А

 

 

А

 

 

– – Екстракти, есенции и концентрати от печена цикория и други печени заместители на кафе:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – Друг

А

 

 

А

 

ex 2102

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от № 3002 ); набухватели:

 

 

 

 

 

ex 2102 10

– Активни маи:

 

 

 

 

 

2102 10 31 и 2102 10 39

– – Хлебни маи

А

 

 

 

 

2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао:

 

 

 

 

 

 

– Съдържащ какао

А

А

А

А

А

 

– Друг

А

А

 

А

А

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

ex 2106 90

– Други:

 

 

 

 

 

2106 90 92 и 2106 90 98

– – Други

А

А

 

А

А

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани

А

 

 

А

 

2202 90

– Други:

 

 

 

 

 

 

– – Несъдържащи продукти от № 0401 до № 0404 или мазнини от продуктите от № 0401 до № 0404

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – – Бири от малц, с действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 0,5 % vol.

Б

 

 

 

 

 

– – – Друго

А

 

 

А

 

2202 90 91 to 2202 90 99

– – – Други

А

 

 

А

А

2205

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

А

 

 

А

 

ex 2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки:

 

 

 

 

 

2208 20

– Алкохол, получен чрез дестилация на вино или джибри от грозде

 

 

 

А

 

ex 2208 30

– Уиски:

– – Различно от „Бърбън“:

 

 

 

 

 

ex 2208 30 30 до 2208 30 88

– – – Уиски, различно от посочените в Регламент (ЕО) № 1670/2006 на Комисията (7)

А

 

 

 

 

2208 50 11 и 2208 50 19

– – Джин

А

 

 

 

 

2208 50 91 и 2208 50 99

– – Хвойново питие

А

 

 

А

 

2208 60

– Водка

А

 

 

 

 

2208 70

– Ликьори

А

 

А

А

А

ex 2208 90

– Други:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Узо в съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

А

 

 

А

 

2208 90 45

– – – – – – – Калвадос в съдове с вместимост, непревишаваща 2 л

 

 

 

А

 

2208 90 48

– – – – – – – Други дестилати (с изключение на ликьори) от плодове в съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

 

 

 

А

 

2208 90 56

– – – – – – – Други дестилати (с изключение на ликьори), различни от дестилирани от плодове и различни от текила, в съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

А

 

 

А

 

2208 90 69

– – – – – Други спиртни напитки в съдове с вместимост, непревишаваща 2 л

А

 

 

А

А

2208 90 71

Дестилати от плодове в съдове с вместимост, превишаваща 2 l

 

 

 

А

 

2208 90 77

– – – – – Други дестилати (с изключение на ликьори), различни от дестилирани от плодове и различни от текила, в съдове с вместимост, превишаваща 2 l

А

 

 

А

 

2208 90 78

– – – – Други спиртни напитки в съдове с вместимост, превишаваща 2 l

А

 

 

А

А

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Манитол

Б

 

 

Б

 

2905 44

– – D-глюцитол (сорбитол)

Б

 

 

Б

 

ex 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки:

 

 

 

 

 

ex 3302 10

– От видовете, използвани за производството на храни или напитки:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – Други

А

 

 

А

А

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

 

 

 

 

 

3501 10

– Казеин:

 

 

 

 

Б

3501 90

– Други:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – Казеинови лепила

 

 

 

 

А

3501 90 90

– – Други

 

 

 

 

Б

ex 3502

Албумини (включително концентратите на два или повече протеина, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините:

– яйчен албумин:

 

 

 

 

 

ex 3502 11

– – Изсушен:

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

 

 

Б

 

 

ex 3502 19

– – Други:

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

 

 

Б

 

 

ex 3502 20

Млечен албумин:

 

 

 

 

 

3502 20 91 и 3502 20 99

– – Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека, дори изсушен (напр. на листове, люспи, кристали, прах и т.н.)

 

 

 

 

Б

ex 3505

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, с изключение на скорбялата или нишестето, попадащо под код по КН 3505 10 50

А

А

 

 

 

3505 10 50

– – – Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте

А

 

 

 

 

ex 3809

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

3809 10

– На базата на скорбялни материали

А

А

 

 

 

ex 3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

3824 60

– Сорбитол, различен от този по позиция № 2905 44

Б

 

 

Б

 


(1)  Част I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)  Част II от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)  Част XIX от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)  Част III, букви б), в), г) и ж) от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5)  Част XVI, букви а)—ж) от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(6)  Съдържащ максимум 6 % какао.

(7)  Регламент (ЕО) № 1670/2006 на Комисията от 10 ноември 2006 г. за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета във връзка с определянето и предоставянето на коригирани възстановявания по отношение на зърнени култури, изнасяни под формата на някои спиртни напитки (ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Основни продукти, посочени в член 2, буква г)

Код по КН

Описание

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %, различно от това в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg (продуктова група 2)

ex 0402 21 18

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини от 26 %, различно от това в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg (продуктова група 3)

ex 0404 10 02 до ex 0404 10 16

Суроватка на прах, гранули или в други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители (продуктова група 1)

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини от 82 % (продуктова група 6)

0407 21 00 , 0407 29 10 ,

ex 0407 90 10

Яйца от домашни птици с черупки, пресни или консервирани, различни от яйцата за люпене

ex 0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, годни за консумация от човека, пресни, сушени, замразени или консервирани по друг начин, без прибавка на захар или други подсладители

1001 19 00

Твърда пшеница, различна от тази за посев

ex 1001 99 00

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, различна от тази за посев

1002 90 00

Ръж, различна от тази за посев

1003 90 00

Ечемик, различен от този за посев

1004 90 00

Овес, различен от този за посев

1005 90 00

Царевица, различна от тази за посев

ex 1006 30

Ориз, бланширан (избелен)

1006 40 00

Ориз, натрошен

1007 90 00

Сорго на зърна, различно от това за посев

1701 99 10

Бяла захар

ex 1702 19 00

Лактоза, съдържаща тегловно 98,5 % лактоза, изразена в безводна лактоза, изчислена върху сухо вещество

1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Преработени селскостопански продукти, за които може да се приложи допълнителното вносно мито, посочено в член 5, параграф 1)

Описание

Описание на стоките

0403 10 51 до 0403 10 99

Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0403 90 71 до 0403 90 99

Мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, ароматизирани или с прибавка на плодове или какао

0710 40 00

Сладка царевица (неварена или варена във вода или на пара), замразена

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното Й консервиране), но негодна за консумация в това състояние

1517 10 10

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90 10

Други хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516 , с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1702 50 00

Химически чиста фруктоза

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразена, различна от продуктите от № 2006

2905 43 00

Манитол

2905 44

D-глюцитол (сорбитол)

Ex35 02

Албумини (включително концентратите на два или повече протеина, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините:

яйчен албумин:

ex 3502 11

Изсушен:

3502 11 90

Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

ex 3502 19

Друг:

3502 19 90

Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

ex 3502 20

Млечен албумин, включително концентратите от два или повече протеини, получени от суроватка:

 

Различен от негоден или направен негоден за консумация от човека

3502 20 91

Изсушен (например на листове, люспи, кристали, прах и т.н.)

3502 20 99

Друг

3505 10 10

Декстрин

3505 10 90

Модифицирани скорбяла или нишесте, различни от декстрин, с изключение на естерифицирана и етерифицирана скорбяла и нишесте

3505 20

Лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, на базата на скорбялни материали, неупоменати, нито включени другаде

3824 60

Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Селскостопански продукти, посочени в член 11, параграф 1, буква а)  (1)

Описание

Описание на селскостопанските продукти

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители

ex 0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде

ex 0405

Масло и други млечни мазнини

0407 21 00

Птичи яйца с черупки, пресни, от кокошки от вида Gallus domesticus, различни от яйцата за люпене

0709 99 60

Сладка царевица, прясна или охладена

0712 90 19

Сладка царевица, сушена, дори нарязана на парчета или резенки, смляна или на прах, но необработена по друг начин, различна от хибридна за посев

Глава 10

Житни растения (2)

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта


(1)  Селскостопански продукти, които се вземат предвид, когато се използват непреработени или след преработка или смятани за използвани за производството на стоките, посочени в таблица 1 на приложение I.

(2)  С изключение на пшеница и смес от пшеница и ръж за посев, попадащи в подпозиция 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 и 1001 91 90, ръж за посев, попадаща в подпозиция 1002 10 00, ечемик за посев, попадащ в подпозиция 1003 10 00, овес за посев, попадащ в подпозиция 1004 10 00, царевица за посев, попадаща в подпозиция 1005 10, ориз за посев, попадащ в подпозиция 1006 10 10, сорго за посев, попадащо в подпозиция 1007 10 и просо за посев, попадащо в подпозиция 1008 21 00.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Настоящият регламент

Регламент (ЕО) № 1216/2009

Регламент (ЕО) № 614/2009

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1

Член 1, параграф 2

Член 3

Член 2, буква а)

Член 2, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 2, буква б)

Член 2, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 2, буква в)

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 2, буква г)

Член 2, буква д)

Член 2, параграф 2, буква а) и буква в)

Член 2 (е)

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, буква ж)

Член 2, буква з)

Член 2, буква и)

Член 2, буква й)

Член 2, буква к)

Член 3, буква л)

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 8, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 4, параграф 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 11

Член 3

Член 6, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 2, параграф 3, първо изречение

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 2, параграф 3, второ изречение

Член 8

Член 2, параграф 4

Член 9

Член 2, параграф 4

Член 10, параграф 1

Член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 11

Член 14, първа алинея

Член 12, букви а), б), в)

Член 6, параграф 4 и член 14, втора алинея

Член 12, буква г)

Член 6, параграф 4 и член 15, параграф 1

Член 13, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграф 4, член 6, параграф 6, член 7, параграфи 2, 3 и 4, член 14, първа алинея

Член 13, параграф 2

Член 14, параграф 2

Член 14, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 4, параграф 2, втора алинея и член 4, параграф 3

Член 14, параграф 3

Член 14, параграф 4

Член 4, параграф 2, първа алинея и член 4, параграф 3

Член 15, параграф 1

Член 4, параграфи 1 и 4

Член 15, параграф 2

Член 16

Член 4, параграфи 1 и 4

Член 17

Член 10

Член 18

Член 12, параграф 1, първа и втора алинея

Член 19

Член 12, параграф 1, трета и четвърта алинея

Член 20

Член 12, параграф 1, трета алинея

Член 12, параграф 2

Член 21

Член 7

Член 22, параграф 1

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 22, параграф 2

Член 23

Член 24, параграф 1

Член 8, параграф 3, втора алинея

Член 24, параграф 2

Член 25

Член 26

Член 8, параграф 3, първа алинея

Член 27

Член 8, параграф 3, първа алинея

Член 28

Член 8, параграф 5

Член 29

Член 30

Член 31

Член 8, параграф 3, първа алинея и член 8, параграфи 5 и 6

Член 32

Член 8, параграф 3, първа алинея и член 8, параграфи 5 и 6

Член 33

Член 9

Член 5

Член 34, параграф 1

Член 8, параграф 4, първа алинея

Член 34, параграф 2

Член 8, параграф 4, втора алинея

Член 35

Член 18, член 6, параграф 5 и член 8, параграф 4, трета алинея

Член 36

Член 13

Член 37

Член 19

Член 10

Член 38

Член 39

Член 15, параграф 2

Член 40

Член 41

Член 42

Член 16

Член 43

Член 16

Член 44

Член 16

Член 17

Член 45

Член 20

Член 11

Член 46

Член 21, параграф 1

Член 12

Член 21, параграф 2

 

Член 6

Член 9

Приложение I

Приложение II

Член 1

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Приложение III

Член 1

Приложение V

Приложение I

 

Приложение IV

Приложение I

Приложение VI

Приложение V

Приложение II


Изявление на Комисията относно делегираните актове

В контекста на настоящия регламент Комисията припомня задължението, което е поела в параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия да предоставя на Парламента изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на представянето на делегирани актове.


20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/59


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 511/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Основният международен инструмент, който предоставя обща рамка за опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие и за справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, е Конвенцията за биологичното разнообразие, одобрена от името на Съвета в съответствие с Решение 93/626/ЕИО на Съвета (3) („Конвенцията“).

(2)

Протоколът от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие (4) (наричан по-долу „Протоколът от Нагоя“) е международен договор, сключен на 29 октомври 2010 г. от страните по Конвенцията. С Протокола от Нагоя се доразвиват общите правила на Конвенцията относно достъпа до генетични ресурси и подялбата на финансовите и нефинансовите ползи, в резултат от използването на генетични ресурси и на свързани с тях традиционни знания („достъп и подялба на ползи“). В съответствие с Решение 2014/283/ЕС на Съвета (5), Протоколът от Нагоя беше одобрен от името на Съюза.

(3)

Широк кръг от ползватели и доставчици в Съюза, включително академичните, университетските и нетърговските научно-изследователски институции и дружества от различни сектори на промишлеността, използват генетични ресурси за научно-изследователски, развойни и търговски цели. Някои от тях използват и традиционни знания, свързани с генетичните ресурси.

(4)

Генетичните ресурси представляват генетичния фонд както на природните, така и на одомашнени или култивирани видове и имат значителна и нарастваща роля в много стопански сектори, включително за производството на храни, в горското стопанство и в разработването на лекарства, козметика и енергийни източници на биологична основа. Освен това, генетичните ресурси играят важна роля за прилагането на стратегиите, предназначени за възстановяване на увредените екосистеми и опазване на застрашените видове.

(5)

Традиционните знания, притежавани от коренни и местни общности, биха могли да осигуряват важна насочваща информация за научното откриване на интересни генетични или биохимични свойства на генетичните ресурси. Такива традиционни знания включват знания, иновации и практики на коренни и местни общности, въплъщаващи традиционен начин на живот, които имат отношение към опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие.

(6)

В Конвенцията се признава, че държавите имат суверенни права върху природните ресурси, намиращи се под тяхна юрисдикция, както и власт да определят достъпа до своите генетични ресурси. С Конвенцията всички договарящи се страни се задължават да се стремят да създават условия за улесняване на достъпа до генетични ресурси, върху които те упражняват суверенни права, за целите на екологосъобразното използване от други страни по Конвенцията. Всички страни по Конвенцията се задължават още да предприемат мерки с цел разпределение по справедлив и равноправен начин със съответната страна по Конвенцията, която предоставя генетичните ресурси, на резултатите от научно-изследователските и развойните дейности, както и на ползите от търговско и други видове използване на тези ресурси. Това разпределение трябва да се осъществява на базата на взаимно договорени условия. В Конвенцията са разгледани също така достъпът и разпределението на ползите във връзка със знанията, нововъведенията и практиките на коренни и местни общности, имащи значение за опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие.

(7)

Генетичните ресурси следва да се опазват in situ и да се използват по устойчив начин, а ползите, произтичащи от тяхното използване — да се поделят справедливо и равноправно, за да се допринесе за изкореняване на бедността, а оттам и за постигането на Целите на хилядолетието за развитие на ООН, както се посочва в преамбюла към Протокола от Нагоя. Изпълнението на Протокола от Нагоя също следва да цели осъществяването на този потенциал.

(8)

Протоколът от Нагоя се прилага по отношение на генетичните ресурси, върху които държавите упражняват суверенни права, които попадат в приложното поле на член 15 от Конвенцията, за разлика от по-широкия обхват на член 4 от нея. Това означава, че Протоколът от Нагоя не покрива пълния обхват на юрисдикцията на член 4 от Конвенцията, като например дейности, извършващи се в морските области извън национална юрисдикция. Научните изследвания върху генетичните ресурси постепенно се разширяват към нови области, и по-специално към океана, който продължава да бъде най-малко изследваната и най-непознатата среда на планетата. По-конкретно дълбокият океан представлява последната голяма граница на планетата и към него се насочва все по-нарастващ интерес в областта на научните изследвания, проучванията и експлоатацията на ресурсите.

(9)

Важно е да се установи ясна и стабилна рамка за изпълнение на Протокола от Нагоя, която следва да способства за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на неговите компоненти, за справедлива и равноправна подялба на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, и за премахване на бедността, като същевременно се подобряват наличните възможности за научно-изследователските и развойните дейности в Съюза, основаващи се на природните дадености. Също така е важно да се предотврати използването в Съюза на генетични ресурси или на свързани с тях традиционни знания, достъпът до които не е осъществен в съответствие с националното законодателство за достъп и подялба на ползите или регулаторните изисквания на страна по Протокола от Нагоя, както и да се подкрепи ефективното прилагане на ангажиментите за подялба на ползите, установено посредством договорени условия между доставчиците и ползвателите. От съществено значение е също подобряването на условията за правна сигурност по отношение на използването на генетични ресурси и на свързани с тях традиционни знания.

(10)

Рамката, създадена по силата на настоящия регламент, ще способства за поддържане и увеличаване на доверието между страните по Протокола от Нагоя, както и между други заинтересовани лица, включително коренни и местни общности, участващи в достъпа и подялбата на ползите от генетични ресурси.

(11)

От съображения за гарантиране на правна сигурност е важно правилата за прилагане на Протокола от Нагоя да се прилагат единствено за генетичните ресурси, спрямо които държавите упражняват суверенни права в обхвата на член 15 от Конвенцията, и за традиционните знания, свързани с генетичните ресурси, в рамките на обхвата на Конвенцията, до които е получен достъп след влизането в сила за ЕС на Протокола от Нагоя.

(12)

С протокола от Нагоя се изисква от всяка страна по него, в процеса на разработването и прилагането на своето законодателство или регулаторни изисквания относно достъпа и подялбата на ползите, да вземе предвид значението на генетичните ресурси за прехрана и земеделие (ГРПЗ) и тяхната специална роля за продоволствената сигурност. В съответствие с Решение 2004/869/ЕО на Съвета (6), Международният договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (МДРГРПЗ) беше одобрен от името на Съюза. МДРГРПЗ представлява специализиран международен инструмент за достъп и подялба на ползите по смисъла на член 4, параграф 4 от Протокола от Нагоя, който не следва да се влияе от правилата за прилагане на Протокола от Нагоя.

(13)

Много от страните по Протокола от Нагоя при упражняване на суверенните си права са решили, че растителните генетични ресурси за прехрана и земеделие (РГРПЗ) под тяхно управление и контрол и в обществения сектор, които не са изброени в приложение I към МДРГРПЗ, също трябва да попадат в обхвата на реда и условията на стандартното споразумение за трансфер на материал за целите, определени в рамките на МДРГРПЗ.

(14)

Протоколът от Нагоя следва да бъде прилаган при взаимно допълване с други международни инструменти, които не противоречат на целите на Протокола или на целите на Конвенцията.

(15)

В член 2 от Конвенцията понятията „домашни видове“ са определени като видове, чийто еволюционен процес е повлиян от хората с цел задоволяване на техните нужди, и „биотехнология“ като технологично приложение, при което се използват биологични системи, живи организми или техни производни за реализиране или модифициране на продукти или процеси с конкретна полезност. В член 2 от Протокола от Нагоя понятието „производно“ е определено като съществуващо в естествен вид биохимично съединение, произтичащо от генната експресия или метаболизма на биологични или генетични ресурси, дори ако не съдържа функционални единици на наследственост.

(16)

Протоколът от Нагоя изисква от всяка страна по него да отделя дължимото внимание в случаи на реална и непосредствена опасност от увреждане на здравето на хора, животни или растения съгласно националните или международни определения. На 24 май 2011 г. 64-тата Световна здравна асамблея прие рамка относно готовността за грипна пандемия („рамката относно ГГП“), свързана с обмен на грипни вируси и достъп до ваксини и други ползи. Рамката относно ГГП се прилага единствено спрямо грипните вируси с пандемичен потенциал върху хората и изрично не се прилага спрямо сезонните грипни вируси. С рамката относно ГГП се създава специализиран международен инструмент за достъп и подялба на ползите, който е в съответствие с Протокола от Нагоя и който не следва да се влияе от правилата за неговото прилагане.

(17)

В настоящия регламент е важно да се включат определенията от Протокола от Нагоя и от Конвенцията, необходими за прилагането настоящия регламент от ползвателите. Важно е новите определения, съдържащи се в настоящия регламент, които не са включени в Конвенцията и в Протокола от Нагоя, да съответстват на определенията, използвани в тях. По-конкретно терминът „ползвател“ следва да е в съответствие с определението на „използване на генетични ресурси“ от Протокола от Нагоя.

(18)

Протоколът от Нагоя установява задължение за стимулиране и насърчаване на изследванията, свързани с биологичното разнообразие, и по-специално на изследванията с нетърговска цел.

(19)

Важно е да се припомни точка 2 от Решение II/11 на Конференцията на страните по Конвенцията, с което се потвърждава, че човешките генетични ресурси не са включени в рамката на Конвенцията.

(20)

В момента няма международно прието определение на „традиционни знания, свързани с генетичните ресурси“. Без да се засяга компетентността и отговорността на държавните членки за въпроси, имащи отношение към традиционните знания, свързани с генетичните ресурси и с изпълнението на мерките за защита на интересите на коренни и местни общности, с цел осигуряване на гъвкавост и правна сигурност за доставчиците и ползвателите в настоящия регламент следва да се направи позоваване на традиционните знания, свързани с генетичните ресурси във вида, в който те са описани в споразуменията за подялба на ползите.

(21)

За да се осигури ефективното прилагане на Протокола от Нагоя, всички ползватели на генетични ресурси и на свързани с тях традиционни знания следва да полагат дължимата грижа, за да гарантират, че достъпът до генетични ресурси и свързани с тях традиционни знания е осъществен в съответствие с приложимите правни или регулаторни изисквания, както и че ползите са справедливо и равноправно поделени по целесъобразност. Във връзка с това компетентните органи следва да приемат международно признати сертификати за съответствие като доказателство, че достъпът до съответните генетични ресурси е осъществен законно и че са определени взаимно договорени условия за ползвателите и използването, посочени в тях. Конкретният избор от страна на ползвателите по отношение на приложимите инструменти и мерки с цел полагане на дължимата грижа следва да се подпомага чрез признаването на най-добри практики, както и чрез допълнителни мерки в подкрепа на секторни кодекси за поведение, типови договорни клаузи и указания с оглед подобряване на правната сигурност и намаляване на разходите. Задължението на ползвателите да съхраняват информацията, имаща отношение към достъпа и подялбата на ползите, следва да бъде ограничено във времето и приведено в съответствие с времевия обхват за потенциално нововъведение.

(22)

Успешното прилагане на Протокола от Нагоя зависи от ползвателите и доставчиците на генетични ресурси или на свързани с тях традиционни знания, които договарят взаимно условия, водещи до справедлива и равноправна подялба на ползите и спомагащи за постигане на по-широката цел на Протокола от Нагоя, насочена към допринасяне за опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие. Ползвателите и доставчиците се насърчават още да повишават осведомеността за значението на генетичните ресурси и на свързаните с тях традиционни знания.

(23)

Задължението за дължима грижа следва да се отнася за всички ползватели, независимо от техния размер, включително за микропредприятията и за малките и средни предприятия. Настоящият регламент следва да предлага набор от мерки и инструменти, с които микропредприятията, малките и средни предприятия да могат да спазват задълженията си при поносими разходи, и с висока степен на правна сигурност.

(24)

Най-добрите практики, разработени от ползвателите на генетични ресурси, следва да играят важна роля при определянето на такива мерки за дължима грижа, които да са особено подходящи за спазване на изискванията на системата за изпълнение на Протокола от Нагоя при поносими разходи и с висока степен на правна сигурност. Ползвателите следва да доразвият съществуващите кодекси за поведение, свързани с достъпа и подялбата на ползите, разработени за нуждите на академичния, университетския и нетърговския научно-изследователски сектор и за различните промишлени отрасли. Асоциациите на ползвателите следва да могат да подават искане до Комисията за определяне дали е възможно конкретна комбинация от процедури, инструменти или механизми, върху които се упражнява надзор от съответната асоциация, да може да се смята за най-добра практика. Компетентните органи на държавите членки следва да приемат, че прилагането от даден ползвател на призната най-добра практика намалява риска той да не е спазил изискванията и оправдава намаляването на проверките за спазване. Същото следва да бъде валидно и за най-добрите практики, приети от страните по Протокола от Нагоя.

(25)

Съгласно Протокола от Нагоя контролните пунктове трябва да бъдат ефективни и следва да са свързани с използването на генетични ресурси. В определени моменти от веригата на дейностите, формиращи използването, ползвателите следва да декларират, че са положили дължимата грижа и да представят доказателства за това при поискване. Подходящ момент за такова деклариране е при получаване на средства за научни изследвания. Друг подходящ момент е последният етап от използването, което означава моментът на окончателното разработване на продукта преди подаването на заявка за одобрение на пазарното разпространение на продукт, разработен в резултат на използването на генетични ресурси или на свързани с тях традиционни знания, или когато такова одобрение не се изисква — към момента на окончателното разработване на продукта преди първото му пускане на пазара на Съюза. С цел гарантиране на ефективността на контролните пунктове, като същевременно се повиши правната сигурност за ползвателите, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия в съответствие с член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията следва да използва изпълнителните правомощия за уточняване на етапа на окончателно разработване на продукта в съответствие с Протокола от Нагоя, така че да се определи последният етап от използването в различните сектори.

(26)

Важно е да се признае, че механизмът за обмен на информация за достъпа и подялбата на ползите ще играе важна роля при прилагането на Протокола от Нагоя. В съответствие с членове 14 и 17 от Протокола от Нагоя информацията ще се предоставя на механизма за обмен на информация за достъпа и подялбата на ползите като част от процеса, свързан с международно признатия сертификат за съответствие. Компетентните органи следва да осъществяват сътрудничество с механизма за обмен на информация за достъпа и подялбата на ползите, за да гарантират, че информацията се обменя с цел улесняване на наблюдението за спазване на задълженията от страна на ползвателите.

(27)

Събирането на генетични ресурси в естествена среда се извършва главно с нетърговска цел от академичните, университетските и нетърговските научно-изследователски институции или от колекционни центрове. В голямото мнозинство от случаите и в почти всички сектори достъпът до новосъбрани генетични ресурси се получава чрез посредници, колекции или агенти, които придобиват генетични ресурси в трети държави.

(28)

Колекциите представляват големи доставчици на генетични ресурси и на свързани с тях традиционни знания, които се използват в Съюза. В качеството си на доставчици те могат да играят важна роля за подпомагането на други ползватели във веригата за надзор при спазването на задълженията им. За да се направи това, следва да се изгради система от регистрирани колекции в рамките на Съюза чрез създаване на доброволен регистър на колекциите, който да се поддържа от Комисията. Такава система ще гарантира, когато това е необходимо, че колекциите, включени в регистъра, прилагат ефективни мерки за ограничаване доставянето на образци от генетични ресурси на трети лица с документация, удостоверяваща законен достъп и определянето на взаимно договорени условия, когато се изисква това. Една система от регистрирани колекции в рамките на Съюза следва значително да намали риска от това в Съюза да се използват генетични ресурси, достъпът до които не е извършен съобразно националното законодателство за достъп и подялба на ползите или регулаторните изисквания на страна по Протокола от Нагоя. Компетентните органи на държавите членки следва да проверяват дали дадена колекция съответства на изискванията за признаване като колекция за включване в регистъра. За ползвателите, които получават генетични ресурси от колекция, включена в регистъра, следва да се счита, че са положили дължимата грижа по отношение намирането на цялата необходима информация. Това следва да бъде особено полезно за академичните, университетските и нетърговските научно-изследователски институции, както и за малките и средни предприятия, и следва да допринесе за намаляване на административните изисквания и на изискванията за спазване на задълженията.

(29)

Компетентните органи на държавите членки следва да проверяват дали ползвателите спазват своите задължения, дали са получили предварително информирано съгласие и дали са определили взаимно договорени условия. Компетентните органи следва също така да съхраняват документация за направените проверки и съответната информация следва да бъде достъпна в съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7).

(30)

Държавите членки следва да гарантират, че нарушаването на правилата за прилагане на Протокола от Нагоя се санкционира чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

(31)

Като се има предвид международният характер на трансакциите за достъп и подялба на ползите, компетентните органи на държавите членки следва да осъществяват сътрудничество помежду си, а също и с Комисията и с компетентните национални органи на трети държави, за да гарантират, че ползвателите спазват настоящия регламент и подкрепят ефективното изпълнение на правилата за прилагане на Протокола от Нагоя.

(32)

Съюзът и държавите членки следва да предприемат активни действия, за да гарантират постигането на целите на Протокола от Нагоя, така че да се увеличат ресурсите за подкрепа на опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти в световен мащаб.

(33)

Комисията и държавите членки следва да предприемат подходящи допълващи мерки за подобряване на ефективността при прилагането на настоящия регламент и за намаляване на разходите, особено когато това ще бъде от полза за академичните, университетските и нетърговските научно-изследователски институции и за малките и средни предприятия.

(34)

С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(35)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно — оказване на подкрепа за справедлива и равноправна подялба на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси съгласно Протокола от Нагоя — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя обхват и необходимостта да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(36)

Датата на влизане в сила на настоящия регламент следва да е пряко свързана с влизането в сила за Съюза на Протокола от Нагоя, за да се осигурят еднакви условия на равнището на Съюза и на световно равнище за дейностите във връзка с достъпа до генетични ресурси и подялбата на ползите от тях,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се въвеждат правила, регулиращи спазването на изискванията за достъп до генетичните ресурси и традиционните знания, свързани с генетичните ресурси, и тяхната подялба, в съответствие с разпоредбите на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие („Протоколът от Нагоя“). Ефективното прилагане на настоящия регламент ще допринесе и за опазване на биологичното разнообразие и за устойчивото използване на неговите компоненти в съответствие с целите на Конвенцията за биологичното разнообразие („Конвенцията“).

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на генетичните ресурси, спрямо които държавите упражняват суверенни права, както и по отношение на традиционните знания, свързани с генетичните ресурси, до които е получен достъп след влизането в сила за Съюза на Протокола от Нагоя. Той се прилага и по отношение на ползите, произтичащи от използването на такива генетични ресурси и на свързаните с тях традиционни знания.

2.   Настоящият регламент не се прилага спрямо генетичните ресурси, достъпът и подялбата на ползите от които се регулират от специализирани международни инструменти, които съответстват и не противоречат на целите на Конвенцията и на Протокола от Нагоя.

3.   Настоящият регламент не засяга правилата на държавите членки за достъп до генетичните ресурси, спрямо които те упражняват суверенни права в обхвата на член 15 от Конвенцията, както и разпоредбите на държавите членки съгласно член 8, буква й) от Конвенцията относно традиционните знания, свързани с генетичните ресурси.

4.   Настоящият регламент се прилага по отношение на генетичните ресурси и традиционните знания, свързани с генетични ресурси, спрямо които се прилагат законодателството за достъп и подялба на ползите или регулаторните изисквания на страна по Протокола от Нагоя.

5.   Нищо в настоящия регламент не задължава дадена държава членка да предоставя информация, чието разкриване счита за противоречащо на основните интереси на нейната сигурност.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от Конвенцията и от Протокола от Нагоя, както и следните определения:

1)

„генетичен материал“ означава всеки материал от растителен, животински, микроорганизмов или друг произход, съдържащ функционални единици на наследственост;

2)

„генетични ресурси“ означава генетичен материал с реална или потенциална стойност;

3)

„достъп“ означава придобиването на генетични ресурси или традиционни знания, свързани с генетичните ресурси, в страна по Протокола от Нагоя;

4)

„ползвател“ означава физическо или юридическо лице, използващо генетични ресурси или традиционни знания, свързани с генетичните ресурси;

5)

„използване на генетични ресурси“ означава извършване на научноизследователска и развойна дейност върху генетичния и/или биохимичния състав на генетичните ресурси, включително чрез прилагането на биотехнологии, както е определено в член 2 от Конвенцията;

6)

„взаимно договорени условия“ означава договорни споразумения, сключени между доставчик на генетични ресурси или на традиционни знания, свързани с генетичните ресурси, и ползвател на тези ресурси или знания, в които са определени конкретните условия за справедлива и равноправна подялба на ползите, произтичащи от използването на такива ресурси и знания, и което може да включва също и допълнителни условия и клаузи относно подобно използване, както и последващи приложения и търговско разпространение;

7)

„традиционни знания, свързани с генетичните ресурси“ означава традиционни знания на коренна или местна общност, които имат отношение към използването на генетичните ресурси и които са описани като такива във взаимно договорените условия за използването на генетичните ресурси;

8)

„генетични ресурси, достъпът до които е осъществен незаконно“ означава генетични ресурси и свързани с тях традиционни знания, достъпът до които е осъществен в нарушение на националното законодателство относно достъпа и подялбата на ползите или на регулаторните изисквания на държавата доставчик, която е страна по Протокола от Нагоя и която изисква предварително информирано съгласие;

9)

„колекция“ означава съвкупност от събрани образци на генетични ресурси и свързана с тях информация, които са събрани и съхранени и са притежание както на публични, така и на частни субекти;

10)

„асоциация на ползватели“ означава организация, която е създадена в съответствие с изискванията на държавата членка по нейното местонахождение и която представлява интересите на ползвателите и участва в разработването и контрола на най-добри практики съгласно посоченото в член 8 от настоящия регламент;

11)

„международно признат сертификат за съответствие“ означава разрешително или негов еквивалент, издадено при достъп от компетентен орган в съответствие с член 6, параграф 3, буква д) и член 13, параграф 2 от Протокола от Нагоя като доказателство, че достъпът до генетичните ресурси, за които се отнася, е бил осъществен в съответствие с решението за даване на предварително информирано съгласие и че са определени взаимно договорени условия за ползвателя и използването, посочени в него, което разрешително е подадено до механизма за обмен на информация за достъпа и подялбата на ползите, създаден по член 14, параграф 1 от посочения протокол.

ГЛАВА II

СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ СТРАНА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Член 4

Задължения на ползвателите

1.   Ползвателите полагат дължимата грижа, за да гарантират, че достъпът до използваните генетични ресурси и традиционни знания, свързани с тях, е осъществен в съответствие с приложимото законодателство относно достъпа и подялбата на ползите или регулаторните изисквания, както и че ползите се поделят справедливо и равноправно съгласно взаимно договорени условия и по силата на всяко приложимо законодателство или регулаторни изисквания.

2.   Генетичните ресурси и свързаните с тях традиционни знания се прехвърлят и използват съгласно взаимно договорени условия, ако това се изисква от приложимото законодателство или регулаторните изисквания.

3.   За целите на параграф 1 ползвателите изискват, съхраняват и предават на следващите ползватели:

а)

международно признатия сертификат за съответствие, както и информация за съдържанието на взаимно договорените условия от значение за следващите ползватели; или

б)

когато не съществува международно признат сертификат за съответствие— информация и съответните документи относно:

i)

датата и мястото на достъпа до генетични ресурси или традиционни знания, свързани с генетичните ресурси;

ii)

описанието на използваните генетични ресурси или традиционни знания, свързани с генетичните ресурси;

iii)

източника, от който пряко са получени генетичните ресурси или традиционните знания, свързани с тях, както и последващите ползватели на генетични ресурси или на традиционни знания, свързани с генетичните ресурси;

iv)

наличието или отсъствието на права и задължения във връзка с достъпа и подялбата на ползите, включително права и задължения във връзка с последващи приложения и търговско разпространение;

v)

разрешителните за достъп, където е приложимо;

vi)

взаимно договорените условия, включително договореностите за подялбата на ползите, където е приложимо.

4.   Ползвателите, които са придобили растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (РГРПЗ) в държава, представляваща страна по Протокола от Нагоя и определила, че РГРПЗ под нейно управление и контрол и в обществения сектор, които не се съдържат в приложение I от Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (МДРГРПЗ), също ще се подчиняват на реда и условията на стандартното споразумение за трансфер на материал за целите, определени в рамките на МДРГРПЗ, се счита, че са положили дължимата грижа в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

5.   Когато информацията, с която разполагат, не е достатъчна или съществуват елементи на несигурност относно законността на достъпа и използването, ползвателите се снабдяват с разрешително за достъп или с негов еквивалент и установяват взаимно договорени условия, или прекратяват използването.

6.   Ползвателите съхраняват информацията във връзка с достъпа до и подялбата на ползите в продължение на двадесет години след приключването на периода на използване.

7.   Ползвателите, получили генетичен ресурс от колекция, включена в регистъра на колекциите в рамките на ЕС, посочен в член 5, параграф 1, се счита, че са положили дължимата грижа във връзка с търсенето на информацията, посочена в параграф 3 от настоящия член.

8.   Ползвателите, придобили генетичен ресурс, определен като патогенен или с вероятност да бъде патогенен в настояща или предстояща извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план по смисъла на Международните здравни правила (2005 г.), или който представлява сериозна трансгранична заплаха за здравето съгласно Решение 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9), за целите на готовността за извънредни ситуации, свързани с общественото здраве в още незасегнати държави, и за целите на справянето със ситуацията в засегнати такива, изпълняват задълженията, изброени в параграф 3 или 5 от настоящия член най-късно до:

а)

един месец, след като предстоящата или настоящата заплаха за общественото здраве е отпаднала, или

б)

три месеца, след започване на използването на генетичния ресурс,

което от двете събития е настъпило по-рано.

Ако задълженията, изброени в параграф 3 или 5 от настоящия член, не са изпълнение в срока, установен в букви а) и б) на първа алинея от настоящия параграф, използването се прекратява.

В случай на заявка за одобрение на пазарното разпространение или пускане на пазара на продукти, получени от използването на генетичен ресурс съгласно посоченото в първа алинея, задълженията, изброени в параграф 3 или 5, се прилагат изцяло и незабавно.

При липса на своевременно получено предварително информирано съгласие и установени взаимно договорени условия и докато се постигне съгласие със съответната държава доставчик, ползвателят няма да претендира за изключителни права върху каквито и да са новости, възникнали чрез използването на такива патогени.

Специализираните международни инструменти за достъп и подялба на ползите, споменати в член 2, остават незасегнати.

Член 5

Регистър на колекциите

1.   Комисията създава и поддържа регистър на колекциите в рамките на Съюза („регистъра“). Комисията гарантира, че регистърът е базиран в интернет и е лесно достъпен за ползвателите. Регистърът включва справки за колекциите на генетични ресурси или на части от тези колекции, определени като отговарящи на критериите, посочени в параграф 3.

2.   Дадена държава членка, при искане на притежател на колекция, намиращ се под нейната юрисдикция, проверява дали тази колекция или част от нея, може да бъде включена в регистъра. След като установи, че колекцията или част от нея отговаря на критериите, посочени в параграф 3, държавата членка незабавно уведомява Комисията за името и данните за контакт на колекцията и на нейния притежател, както и за вида на съответната колекция. Комисията включва незабавно получената информация в регистъра.

3.   За да може дадена колекция или част от нея да бъде включена в регистъра, се показва способността на колекцията за следното:

а)

прилагане на стандартизирани процедури за обмен с други колекции на образци на генетични ресурси и свързана с тях информация, както и за доставка на образци на генетични ресурси и свързана с тях информация за използване от трети лица в съответствие с Конвенцията и Протокола от Нагоя;

б)

доставка на генетични ресурси и свързана с тях информация за използване от трети лица само с документация, доказваща, че достъпът до генетичните ресурси и свързаната с тях информация е осъществен в съответствие с приложимото законодателство относно достъпа и подялба на ползите или регулаторните изисквания и, когато това е уместно, в съответствие с взаимно договорени условия;

в)

съхранение на данни за всички образци на генетични ресурси и на свързана с тях информация, предоставяни за използване от трети лица;

г)

въвеждане или използване, когато е възможно, на уникални идентификатори на образците на генетични ресурси, предоставяни на трети лица; както и

д)

използване на подходящи инструменти за проследяване и наблюдение на обмена на образци на генетични ресурси и свързана с тях информация с други колекции.

4.   Държавите членки редовно проверяват дали всяка колекция или част от колекция под тяхна юрисдикция, включени в регистъра, отговарят на критериите, установени в параграф 3.

Когато въз основа на информацията, представена съгласно параграф 3, има доказателства, че дадена колекция или част от колекция, включена в регистъра, не отговаря на критериите, изложени в параграф 3, съответната държава членка незабавно и в диалог с притежателя на съответната колекция определя коригиращи действия или мерки.

В случай че държава членка установи, че дадена колекция или част от колекция под нейна юрисдикция вече не съответства на изискванията на параграф 3, тя информира незабавно за това Комисията.

При получаване на тази информация Комисията изважда колекцията или съответната част от колекцията от регистъра.

5.   Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят процедурите по прилагането на параграфи 1—4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

Член 6

Компетентни органи и координиращ център

1.   Всяка държава членка определя един или повече компетентни органи, които да отговарят за прилагането на настоящия регламент. Към момента на влизане в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на своите компетентни органи. Държавите членки съобщават незабавно на Комисията за всички изменения в наименованията и адресите на компетентните органи.

2.   Комисията оповестява списъка на компетентните органи на държавите членки публично, включително чрез интернет. Комисията редовно актуализира списъка.

3.   Комисията определя координиращ център по въпросите на достъпа и подялба на ползите, който отговаря за поддържане на връзка със секретариата към Конвенцията по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

4.   Комисията гарантира, че органите на Съюза, създадени по силата на Регламент (ЕО) № 338/97 (10), допринасят за постигане на целите на настоящия регламент.

Член 7

Наблюдение за спазване на задълженията от страна на ползвателите

1.   Държавите членки и Комисията трябва да изискват от всички получатели на финансиране за научни изследвания, включващи използване на генетични ресурси и на свързани с тях традиционни знания, да декларират, че полагат дължимата грижа в съответствие с член 4.

2.   Към момента на окончателното разработване на продукт, създаден чрез използването на генетични ресурси или на свързани с тях традиционни знания, ползвателите декларират пред компетентните органи, посочени в член 6, параграф 1, че са изпълнили задълженията по член 4, и едновременно с това представят:

а)

съответната информация от международно признатия сертификат за съответствие, или

б)

съответната информация, посочена в член 4, параграф 3, буква б), подточки i) — v) и член 4, параграф 5, включително информация, че са установени взаимно договорени условия, когато това е приложимо.

Освен това ползвателите представят при поискване доказателства на компетентния орган.

3.   Компетентните органи изпращат информацията, получена въз основа на параграфи 1 и 2 от настоящия член до механизма за обмен на информация за достъпа и подялбата на ползите, създаден съгласно член 14, параграф 1 от Протокола от Нагоя, до Комисията и, когато е целесъобразно, до компетентните национални органи, посочени в член 13, параграф 2 от Протокола от Нагоя.

4.   Компетентните органи осъществяват сътрудничество чрез механизма за обмен на информация за достъпа и подялбата на ползите, за да гарантират обмена на информацията, определена в член 17, параграф 2 от Протокола от Нагоя, за целите на наблюдението на спазването на задълженията от страна на ползвателите.

5.   Компетентните органи следят надлежно за спазването на поверителността на търговската и промишлената информация, когато тази поверителност е регламентирана от правото на Съюза или националното право с цел защита на законен икономически интерес, по-специално по отношение на обозначаването на генетичните ресурси и на тяхното използване.

6.   Комисията приема актове за изпълнение, в които определя процедурите по прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. В тези актове за изпълнение Комисията уточнява етапа на окончателното разработване на продукта, така че да се определи последният етап от използването в различните сектори. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

Член 8

Най-добри практики

1.   Асоциациите на ползвателите или други заинтересовани страни могат да подават заявление до Комисията за признаване на комбинация от процедури, инструменти или механизми, разработена от тях и върху която те упражняват надзор, за най-добра практика в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Заявлението следва да бъде придружено от доказателства и информация.

2.   В случай че въз основа на доказателствата и информацията, подадени съгласно параграф 1 от настоящия член, Комисията установи, че съответната комбинация от процедури, инструменти или механизми, ако бъдат реално приложени от ползвател, му дава възможност да спазва задълженията си по членове 4 и 7, Комисията признава тази комбинация за най-добра практика.

3.   Асоциациите на ползвателите или заинтересовани страни информират Комисията за всякакви промени или актуализации на най-добра практика, призната в съответствие с параграф 2.

4.   При наличие на доказателства за нееднократни или значими случаи, при които ползвателите, упражняващи дадена най-добра практика, не са изпълнили задълженията си по настоящия регламент, Комисията проучва, в диалог със съответната асоциация на ползвателите или други заинтересовани страни, дали тези случаи показват възможни недостатъци в най-добрата практика.

5.   Комисията оттегля признаването на най-добра практика в случай че прецени, че промените в нея оказват отрицателно влияние върху способността на ползвателите да спазват задълженията си по членове 4 и 7, или ако нееднократните или значими случаи на неспазване на задълженията от страна на ползвателите са свързани с недостатъци в най-добрата практика.

6.   Комисията създава и редовно актуализира базиран в интернет регистър на признатите най-добри практики. Този регистър съдържа в един раздел списък на признатите от Комисията най-добрите практики съгласно параграф 2 от настоящия член и съответно в друг раздел — списък на най-добрите практики, възприети въз основа на член 20, параграф 2 от Протокола от Нагоя.

7.   Комисията приема актове за изпълнение, в които определя процедурите по прилагането на параграфи 1—5 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

Член 9

Проверки за спазването на задълженията от страна на ползвателите

1.   Компетентните органи, посочени в член 6, параграф 1, извършват проверки, за да установят дали ползвателите спазват задълженията си по членове 4 и 7, като имат предвид, че прилагането от даден ползвател на най-добра практика във връзка с достъпа до ресурси и подялбата на ползите, призната съгласно член 8, параграф 2 от настоящия регламент или съгласно член 20, параграф 2 от Протокола от Нагоя, може да намали риска този ползвател да не спазва задълженията си.

2.   Държавите членки гарантират, че проверките, извършвани съгласно параграф 1, са ефективни, пропорционални и възпиращи и установяват случаи на неспазване на настоящия регламент от страна на ползвателите.

3.   Проверките, посочени в параграф 1, се извършват:

а)

в съответствие с периодично преразглеждан план, разработен въз основа на отчитащ риска подход;

б)

когато даден компетентен орган разполага със съответната информация относно неспазването на настоящия регламент от страна на определен ползвател, включително когато информацията се базира на основателни опасения, изразени от трети лица. Специално внимание се обръща, когато такива опасения се изразяват от държавите доставчици.

4.   Проверките по параграф 1 от настоящия член може да включват разглеждане на:

а)

мерките, взети от ползвателя за полагане на дължимата грижа в съответствие с член 4;

б)

документацията и на данните, показващи полагането на дължимата грижа съгласно член 4 във връзка с конкретни ползвания;

в)

случаите, при които съответният ползвател е трябвало да подаде декларации съгласно член 7.

Когато е подходящо, могат да се проведат и проверки на място.

5.   Ползвателите оказват необходимото съдействие, за да улеснят извършването на проверките, посочени в параграф 1.

6.   Без да се засяга член 11, когато в резултат на проверки по параграф 1 от настоящия член се установят пропуски, компетентният орган прави предписание за предприемане на коригиращи действия или мерки от страна на ползвателя.

В зависимост от вида на пропуските държавите членки могат също да предприемат незабавни временни мерки.

Член 10

Документиране на проверките

1.   Компетентните органи съхраняват най-малко пет години документацията за проверките по член 9, параграф 1, като посочват по-специално характера на проверките и резултатите от тях, включително данни за коригиращите действия и мерки, предприети по член 9, параграф 6.

2.   Достъп до информацията по параграф 1 се осигурява в съответствие с Директива 2003/4/ЕО.

Член 11

Санкции

1.   Държавите членки установяват правила за санкции, приложими при нарушения на членове 4 и 7 и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане.

2.   Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

3.   До 11 юни 2015 г. държавите членки съобщават на Комисията правилата, посочени в параграф 1, и я уведомяват незабавно за всички последващи изменения, отнасящи се до тях.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Сътрудничество

Компетентните органи, посочени в член 6, параграф 1:

а)

осъществяват сътрудничество помежду си и с Комисията, за да осигурят спазването на настоящия регламент от ползвателите;

б)

се консултират, когато е целесъобразно, със заинтересованите страни относно прилагането на Протокола от Нагоя и на настоящия регламент;

в)

осъществяват сътрудничество с компетентните национални органи, посочени в член 13, параграф 2 от Протокола от Нагоя, за да осигурят спазването на настоящия регламент от ползвателите;

г)

информират компетентните органи на други държави членки и Комисията за сериозни пропуски, установени при проверките, посочени в член 9, параграф 1, както и за видовете санкции, наложени съгласно член 11;

д)

обменят информация относно организацията на своите системи за проверки за наблюдение на спазването на настоящия регламент от страна на ползвателите.

Член 13

Допълващи мерки

Когато е целесъобразно, Комисията и държавите членки:

а)

стимулират и насърчават информираността, подобряването на осведомеността и обучението, за да съдействат на заинтересованите страни и на проявяващите интерес лица да разберат своите задължения, произтичащи от прилагането в Съюза на настоящия регламент и на съответните разпоредби от Конвенцията и от Протокола от Нагоя;

б)

насърчават разработването на секторни кодекси за поведение, типови договорни клаузи, указания и най-добри практики, особено в случаите, при които те ще бъдат от полза за академичните, университетските и нетърговските научно-изследователски институции и за малките и средни предприятия;

в)

насърчават разработването и използването на разходоефективни комуникационни инструменти и системи за нуждите на наблюдението и проследяването на използването на генетични ресурси и на свързаните с тях традиционни знания от различните колекции и ползватели;

г)

предоставят технически и други указания на ползвателите, като се взема предвид положението на академичните, университетските и нетърговските научно-изследователски институции и на малките и средни предприятия, за да се улесни спазването на изискванията на настоящия регламент;

д)

насърчават ползвателите и доставчиците да насочват ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, към опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на неговите компоненти в съответствие с разпоредбите на Конвенцията;

е)

насърчават мерките в подкрепа на колекциите, които допринасят за опазване на биологичното разнообразие и културното многообразие.

Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 15

Консултативен форум

Комисията гарантира балансирано участие на представителите на държавите членки и други заинтересовани страни по въпросите, свързани с прилагането на настоящия регламент. Те провеждат заседания в рамките на консултативен форум. Процедурният правилник на този консултативен форум се изработва от Комисията.

Член 16

Доклади и преглед

1.   Освен ако не е определен алтернативен интервал за докладите, както е посочено в член 29 от Протокола от Нагоя, държавите членки представят на Комисията доклад за прилагането на настоящия регламент до 11 юни 2017 г. и на всеки пет години след това.

2.   Не по-късно от една година след крайния срок за представяне на докладите, посочени в параграф 1, Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, включващ първоначална оценка на ефективността му.

3.   Въз основа на докладването и опита по прилагането на настоящия регламент, на всеки десет години след първия доклад Комисията извършва преглед на действието и ефективността на настоящия регламент, за постигане на целите на Протокола от Нагоя. При своя преглед Комисията разглежда по-специално административните последици за публичните научно-изследователски институции, микро предприятията, малките и средни предприятия и специфичните сектори. Тя разглежда също така и необходимостта да се направи преглед на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент с оглед на настъпилите промени в други имащи отношение международни организации.

4.   Комисията докладва до Конференцията на страните по Конвенцията, изпълняваща ролята на среща на страните по Протокола от Нагоя, относно мерките, които Съюзът е предприел за въвеждане на мерки за спазване, по отношение на Протокола от Нагоя.

Член 17

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Веднага след като Съюзът депозира инструмента си за приемане на Протокола от Нагоя, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие, посочващо датата, на която Протоколът от Нагоя ще влезе в сила за Съюза. Настоящият регламент се прилага от посочената дата.

3.   Членове 4, 7 и 9 от настоящия регламент започват да се прилагат една година след влизането в сила за Съюза на Протокола от Нагоя.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 161, 6.6.2013 г., стр. 73.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

(3)  Решение 93/626/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).

(4)  Приложение I към Документ UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 от 29 октомври 2010 г.

(5)  Решение 2014/283/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие (Виж страница 231 от настоящия брой на Официален вестник.).

(6)  Решение 2004/869/ЕО на Съвета от 24 февруари 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (ОВ L 378, 23.12.2004 г., стр. 1).

(7)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/EEC на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1).


20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/72


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 512/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

От комбинираните разпоредби на член 14 от Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) и на член 2 от Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) следва, че Европейската агенция за ГНСС (по-нататък „Агенцията“) трябва да обезпечава акредитацията на сигурността на европейските системи за спътникова навигация („системите“), като за целта въвежда процедури за сигурност и следи за прилагането им, както и за изпълнението на одитите на сигурността.

(2)

Системите са определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1285/2013. Това са сложни системи и изграждането и функционирането им включват редица заинтересовани страни с различни функции. Във връзка с това е от особено важно значение класифицираната информация на ЕС да се обработва и защитава от всички заинтересовани страни, свързани с изпълнението на програмите „Галилео“ и EGNOS („програмите“), в съответствие с основните принципи и минималните стандарти, установени в правилата за сигурност на Комисията и на Съвета относно класифицираната информация на ЕС, и член 17 от Регламент (ЕС) № 1285/2013, който гарантира равностойно ниво на защита на класифицираната информация на ЕС, да се прилага по целесъобразност за всички заинтересовани страни, свързани с изпълнението на програмите.

(3)

Заинтересованите страни, които участват в процеса на акредитация на сигурността и са засегнати от него, са държавите членки, Комисията, съответните агенции на Съюза, Европейската космическа агенция (ЕКА) и страните, които участват в Съвместно действие 2004/552/ОВППС на Съвета (5).

(4)

Като се имат предвид спецификата и сложността на системите, различните органи, които участват в тяхното изграждане, и разнообразието на потенциалните потребители, акредитацията на сигурността следва да се улесни чрез подходяща форма на консултация с всички заинтересовани страни, като националните органи в държавите членки и трети държави, които управляват мрежи, свързани със системата, създадена по програмата „Галилео“ за предоставяне на публично регулирани услуги, с други съответни органи в държавите членки, с ЕКА или, ако това е предвидено в международно споразумение, с трети държави, в които са разположени наземните станции на системите.

(5)

За да се осигури правилното изпълнение на задачите, свързани с акредитацията на сигурността, от решаващо значение е Комисията да предостави цялата информация, необходима за изпълнението на тези задачи. Освен това е важно дейностите по акредитация на сигурността да бъдат координирани с работата на органите, натоварени с управлението на програмите в съответствие с Регламент (ЕС) № 1285/2013, и другите субекти, отговарящи за прилагането на разпоредбите, свързани със сигурността.

(6)

Подходът на оценка и управление на риска, който следва да се прилага, трябва да следва най-добрите практики. Той следва да включва прилагането на мерки за сигурност в съответствие с концепцията за защита в дълбочина. Той следва да отчита вероятността от настъпване на дадена опасност или събитие, което носи заплаха. Освен това той следва да бъде пропорционален, уместен, икономически изгоден, като взема предвид разходите по изпълнението на мерките за смекчаване на риска, сравнени с последващите ползи от сигурността. Защитата в дълбочина има за цел да засили сигурността на системите посредством прилагането на технически и нетехнически мерки за сигурност, организирани под формата на многослойна защита.

(7)

Разработването, включително съответните свързани с него научноизследователски дейности, и производството на приемници за публично регулирани услуги или свързани с тези услуги модули за сигурност са особено чувствителни дейности. Ето защо е особено важно да бъдат установени процедури за издаване на разрешения на производителите на приемници за публично регулирани услуги и на модули за сигурност за тези услуги.

(8)

Освен това като се има предвид потенциално големият брой мрежи и оборудване, свързани със системата, създадена в рамките на програмата „Галилео“, по-специално за използването на публично регулирани услуги, в стратегията за акредитация на сигурността следва да бъдат определени принципите за акредитацията на сигурността на тези мрежи и оборудване с цел да се осигури хомогенността на тази акредитация, без да се засяга компетентността на националните органи на държавите членки, притежаващи компетенции по въпросите на сигурността. Прилагането на тези принципи би дало възможност за последователно управление на риска и би намалило необходимостта от разрастване на всички дейности по смекчаване на рисковете на системно равнище, което би имало отрицателно въздействие върху разходите, графика, резултатите и предоставянето на услуги.

(9)

Продуктите и мерките, осигуряващи защита срещу електромагнитни излъчвания (т.е. срещу електронно подслушване), и криптографските продукти, използвани за обезпечаване сигурността на системите, следва да се оценяват и одобряват от националните субекти, компетентни по въпросите на сигурността на държавата, в която е установено предприятието, произвеждащо такива продукти. Във връзка с криптографските продукти тази оценка и одобрението следва да бъдат допълнени в съответствие с принципите, съдържащи се в точки 26 — 30 от приложение IV към Решение 2013/488/ЕС на Съвета (6). Органът, отговорен за акредитацията на сигурността на системите, следва да потвърждава подбора на тези одобрени продукти и мерки, като взема предвид общите изисквания за сигурност на системите.

(10)

Регламент (ЕС) № 912/2010, и по-специално глава III от него формулира условията, при които Агенцията изпълнява поверената ѝ задача за акредитация на сигурността на системите. В тях по-специално се предвижда, като принципен подход, че решенията за акредитация на сигурността се вземат независимо от Комисията и от органите, които отговарят за изпълнението на програмите, и че органът по акредитация на сигурността на системите следва да е самостоятелен орган в рамките на Агенцията, който взема решения по независим начин.

(11)

Съгласно посочения принцип с Регламент (ЕС) № 912/2010 се създава Съвет за акредитация на сигурността на европейските ГНСС системи („Съвет за акредитация на сигурността“), който наред с Административния съвет и с изпълнителния директор е един от трите органа на Агенцията. Съветът за акредитация на сигурността изпълнява задачите, поверени на Агенцията във връзка с акредитацията на сигурността, и има право да взема, от името на Агенцията, решенията за акредитация в областта на сигурността. Той следва да приеме свой процедурен правилник и да назначи свой председател.

(12)

Като се има предвид, че Комисията, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1285/2013, трябва да обезпечи сигурността на програмите, включително сигурността на системите и на тяхното функциониране, дейностите на Съвета за акредитация на сигурността следва да се ограничават до дейности по акредитация на сигурността на системите и следва да не засягат задачите и отговорностите на Комисията. Това следва да важи особено по отношение на задачите и отговорностите на Комисията съгласно член 13 от Регламент (ЕС) № 1285/2013 и член 8 от Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), включително за приемането на всякакви документи, свързани със сигурността, посредством делегиран акт, акт за изпълнение или по друг начин в съответствие с тези членове. Без да се засягат тези задачи и отговорности на Комисията, в рамките на своите специфични експертни познания Съветът за акредитация на сигурността следва все пак да има право, в своята област на компетентност, да консултира Комисията при съставянето на проектотекстовете на актовете, посочени в тези членове.

(13)

Следва да се гарантира, че дейностите, свързани с акредитацията на сигурността, се извършват, без да се засягат националната компетентност и правомощията на държавите членки по отношение на акредитацията на сигурността.

(14)

По отношение на сигурността термините „одити“ и „изпитвания“ могат да включват оценки, инспекции, прегледи, одити и изпитвания във връзка със сигурността.

(15)

За да изпълнява всички свои дейности ефикасно и ефективно, Съветът за акредитация на сигурността следва да разполага с възможността да създава подходящи подчинени органи, действащи съгласно неговите инструкции. По-специално той следва да създаде група, която да го подпомага в изготвянето на неговите решения.

(16)

Следва да бъде създадена група от експерти от държавите членки под ръководството на Съвета за акредитация на сигурността, която да изпълнява задачите на Орган за разпределение на криптографски материали (CDA), свързани с управлението на криптографски материали на ЕС. Тази група следва да бъде създадена на временен принцип за осигуряване на приемствеността при управлението на въпросите за сигурността на комуникациите по време на фазата на разгръщане на програмата „Галилео“. В дългосрочен план следва да бъде приложено устойчиво решение за изпълнението на такива оперативни задачи, когато създадената по програмата „Галилео“ система е изцяло в експлоатация.

(17)

Регламент (ЕС) № 1285/2013 определя договореностите за публичното управление на програмите в периода 2014 — 2020 г. С него общата отговорност за програмите се предоставя на Комисията. Освен това с регламента се разширява обхватът на задачите, възложени на Агенцията, и се предвижда по-специално Агенцията да играе важна роля в експлоатацията на системите и извличането на максимални социално-икономически ползи от тях.

(18)

В този нов контекст е важно да се направи необходимото Съветът за акредитация на сигурността да е в състояние да изпълнява поверената му задача по напълно независим начин, по-специално спрямо другите органи и дейности на Агенцията, и да се избягват всякакви конфликти на интереси. Поради това е много важно да се направи още по-отчетливо разделение вътре в самата Агенция между дейностите, свързани с акредитацията на сигурността, и останалите изпълнявани от Агенцията дейности, като управлението на Центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“, приноса за пазарната реализация на системите, както и всички дейности, които Комисията може да повери на Агенцията чрез делегиране, по-специално дейностите, свързани с експлоатацията на системите. За тази цел Съветът за акредитация на сигурността и намиращият се под негов контрол персонал на Агенцията следва да извършват своята работа по начин, който осигурява тяхната самостоятелност и независимост по отношение на останалите дейности на Агенцията. До 1 януари 2014 г. в Агенцията следва да бъде извършено реално и ефективно структурно разделение между различните изпълнявани от нея дейности. Вътрешните правила на Агенцията относно персонала следва също да осигуряват самостоятелността и независимостта на служителите, занимаващи се с дейности по акредитация на сигурността, спрямо служителите, които извършват други дейности на Агенцията.

(19)

По тази причина Регламент (ЕС) № 912/2010 следва да бъде изменен с цел най-вече да се засилят самостоятелността и правомощията на Съвета за акредитация на сигурността и на неговия председател и в най-общ смисъл тази самостоятелност и тези правомощия да бъдат уеднаквени със самостоятелността и правомощията на административния съвет и на изпълнителния директор, като същевременно бъде предвидено задължение за сътрудничество между различните органи на Агенцията.

(20)

При назначаването на членовете на тези съвети и при избирането на техните председатели и заместник-председатели, когато е целесъобразно, следва да се взема предвид значението на балансираното представителство на мъжете и жените. Освен това следва да се вземат под внимание и съответните управленски, административни и бюджетни умения.

(21)

Именно Съветът за акредитация на сигурността, а не административният съвет следва да подготвя и одобрява онази част от работните програми на Агенцията, в която се описват оперативните дейности, свързани с акредитацията на сигурността на системите, както и частта от годишния доклад за дейностите и перспективите на Агенцията, свързана с дейностите по акредитация на сигурността на системите. Той следва да ги изпраща своевременно на административния съвет, за да бъдат включени в работната програма и в годишния доклад на Агенцията. Съветът за акредитация на сигурността следва също така да упражнява дисциплинарен контрол върху своя председател.

(22)

По отношение на дейностите по акредитация на сигурността е желателно на председателя на Съвета за акредитация на сигурността да бъде поверена роля, сходна с упражняваната от изпълнителния директор по отношение на останалите дейности на Агенцията. Следователно освен правомощията по представителство на Агенцията, вече предвидени в Регламент (ЕС) № 912/2010, председателят на Съвета за акредитация на сигурността следва да управлява дейностите по акредитация на сигурността под ръководството на Съвета за акредитация на сигурността и да гарантира изпълнението на онази част от работните програми на Агенцията, която е свързана с акредитацията. Председателят на Съвета за акредитация на сигурността следва също така — по покана на Европейския парламент или на Съвета — да представя отчет за изпълнението на задачите на Съвета за акредитация на сигурността и да прави изявление пред тях.

(23)

Следва да бъдат установени подходящи процедури, за да се гарантира, че процесът на акредитация на сигурността няма да бъде засегнат и може да продължи да се извършва без прекъсване, в случай че Административният съвет не одобри работните програми на Агенцията.

(24)

Като се има предвид участието на редица трети държави и потенциалното участие на международни организации в програмите, включително по въпроси на сигурността, следва да се предвиди изрична разпоредба, даваща възможност на представители на международни организации и на трети държави, по-специално Швейцария, с която следва да се сключи споразумение за сътрудничество (8), да участват по изключение и при определени условия в работата на Съвета за акредитация на сигурността. Тези условия следва да бъдат определени в международно споразумение в съответствие с член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), което да бъде сключено със Съюза, като се отчитат въпросите на сигурността, и по-специално защитата на класифицираната информация на ЕС. Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави членки и Кралство Норвегия (9), както и протоколи 31 и 37 към Споразумението за ЕИП вече предоставят рамка за участието на Норвегия. Като се имат предвид неговите специфични експертни познания, от Съвета за акредитация на сигурността следва да могат да се искат становища от областта на неговата компетентност преди или по време на преговорите по такива международни споразумения.

(25)

Регламент (ЕС) № 912/2010 следва да бъде приведен в съответствие с принципите, включени в общия подход на Европейския парламент, Съвета и Комисията за децентрализираните агенции, който беше приет от трите институции съответно на 5 юли, 26 юни и 12 юни 2012 г., по-специално що се отнася до правилата за приемане на решенията на Административния съвет, до продължителността на мандата на членовете на Административния съвет и на Съвета за акредитация на сигурността, както и на техните председатели, до наличието на многогодишна работна програма, до правомощията на Административния съвет по отношение на управлението на персонала, до оценката и преразглеждането на регламента, до превенцията и управлението на конфликти на интереси и до боравенето с некласифицирана чувствителна информация. Процесът на приемане на многогодишната работна програма следва да се осъществява при пълно съответствие с принципите на лоялно сътрудничество и като се вземат предвид времевите ограничения, свързани с тази работна програма.

(26)

По отношение на превенцията и управлението на конфликти на интереси е от особена важност Агенцията да си създаде и да поддържа репутация на безпристрастност, почтеност и високи професионални стандарти. Не бива да се допускат никакви основателни причини да се подозира, че е възможно решенията да бъдат повлияни от интереси, които са в конфликт с ролята на Агенцията като орган, служещ на Съюза като цяло, или от частни интереси или връзки на който и да било член на персонала на Агенцията, командирован национален експерт или наблюдател, или на който и да било член на Административния съвет или на Съвета за акредитация на сигурността и които създават или могат потенциално да създадат конфликт с правилното изпълнение на официалните задължения на въпросното лице. Ето защо Административният съвет и Съветът за акредитация на сигурността следва да приемат подробни правила във връзка с конфликта на интереси, които да се отнасят до цялата Агенция. Тези правила следва да са съобразени с препоръките, направени от Сметната палата в нейния Специален доклад № 15 от 2012 г., който беше изготвен по искане на Европейския парламент, както и необходимостта да се избягват конфликти на интереси между членовете на Административния съвет и Съвета за акредитация на сигурността.

(27)

За да се осигури прозрачното функциониране на Агенцията, нейният процедурен правилник следва да бъде публикуван. Въпреки това, посредством режим на изключения, някои публични и частни интереси следва да бъдат обект на защита. За да се осигури гладката работа на програмите, многогодишните и годишните работни програми, както и годишният доклад следва да бъдат възможно най-подробни. В резултат на това те може да съдържат материали, които са чувствителни от гледна точка на сигурността или договорните отношения. Следователно би било уместно да се публикува само резюме на тези документи. В интерес на прозрачността тези резюмета следва обаче да бъдат възможно най-пълни.

(28)

Освен това следва да се подчертае, че работните програми на Агенцията следва да се създават на основата на процес на управление на изпълнението, включително показатели за изпълнение, за ефективна и ефикасна оценка на постигнатите резултати.

(29)

Работните програми на Агенцията следва да съдържат и планиране на ресурсите, включително на човешките и финансовите ресурси, определени за всяка дейност, и като се има предвид фактът, че разходите, свързани с новите нужди от персонал на Агенцията, следва да бъдат частично компенсирани с подходящо съкращаване на щатното разписание на Комисията през същия период, т.е. от 2014 до 2020 г.

(30)

Без да се засягат политическото решение относно седалищата на агенциите на Съюза, стремежът към добро географско разпределение и целите, определени от държавите членки по отношение на седалищата на новите агенции, съдържащи се в заключенията на представителите на държавите членки, заседаващи на равнище държавни и правителствени ръководители на 13 декември 2003 г., и припомнени в заключенията на Европейския съвет от юни 2008 г., в процеса на вземане на решение за избора на местоположение за местните служби на Агенцията следва да бъдат взети предвид обективни критерии. Тези критерии включват достъп до помещенията, наличие на подходяща образователна инфраструктура за обучение на децата на членовете на персонала и на командированите национални експерти, достъп до пазара на труда, системата за социална сигурност и здравните услуги за семействата на членовете на персонала и на командированите национални експерти, както и разходите по изпълнението и оперативните разходи.

(31)

Посредством специални договорености приемащите държави следва да осигурят необходимите условия за гладкото функциониране на Агенцията, като подходящи образователни и транспортни структури.

(32)

С Решение 2010/803/ЕС (10) представителите на правителствата на държавите членки решиха седалището на Агенцията да бъде в Прага. Приемното споразумение между Чешката република и Агенцията беше сключено на 16 декември 2011 г. и влезе в сила на 9 август 2012 г. Счита се, че това приемно споразумение и другите специални договорености изпълняват изискванията на Регламент (ЕС) № 912/2010.

(33)

Финансовите интереси на Съюза трябва да бъдат защитени чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, по-специално чрез предотвратяване и откриване на нередностите, извършване на проучвания, възстановяване на изгубени, неправомерно изплатени или използвани средства, а при необходимост — чрез прилагането на санкции.

(34)

Като се има предвид, че в член 8 от Регламент (ЕС) № 1285/2013 се предвижда възможността държавите членки да предоставят допълнителни средства за финансирането на някои елементи от програмите, на Агенцията следва да бъде разрешено да възлага обществени поръчки съвместно с държавите членки, когато това е целесъобразно за изпълнението на задачите ѝ.

(35)

Агенцията следва да прилага правилата за сигурност на Комисията относно сигурността на класифицираната информация на ЕС. Освен това тя следва да може да установи правила за боравенето с некласифицирана, но чувствителна информация. Тези правила следва да се прилагат само когато такава информация се обработва от Агенцията. Терминът некласифицирана, но чувствителна информация е информация или материали, които Агенцията следва да защитава поради правни задължения, залегнали в Договорите, и/или поради чувствителността на информацията или материалите. Той включва, но не се ограничава до информация или материали, които попадат в обхвата на задължението за опазване на професионална тайна, посочено в член 339 от ДФЕС, информация, свързана с въпросите, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11), или информация от обхвата на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(36)

Поради това Регламент (ЕС) № 912/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 912/2010 се изменя, както следва:

1)

Членове 2 — 8 се заменят със следното:

„Член 2

Задачи

Задачите на Агенцията са определени в член 14 от Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

Член 3

Органи

1.   Органите на Агенцията са:

а)

административният съвет;

б)

изпълнителният директор;

в)

съветът за акредитация на сигурността на европейските ГНСС системи („Съветът за акредитация на сигурността“).

2.   Органите на агенцията изпълняват задачите си, както е предвидено съответно в членове 6, 8 и 11.

3.   Административният съвет и изпълнителният директор, Съветът за акредитация на сигурността и неговият председател си сътрудничат, за да обезпечат функционирането на Агенцията и координацията между нейните органи съгласно реда и условията, определени във вътрешните правила на Агенцията, като процедурния правилник на Административния съвет, процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността, финансовите разпоредби, приложими за Агенцията, правилата за прилагане на Правилника за персонала и правилата за достъп до документите.

Член 4

Правно положение, местни управления

1.   Агенцията е орган на Съюза. Тя има юридическа правосубектност.

2.   Във всяка една от държавите членки Агенцията се ползва с най-широката правосубектност, предоставяна на юридическите лица съгласно законодателството. По-специално тя може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.   Агенцията може да взема решения относно установяването на местни управления в държавите членки с тяхно съгласие, както и в трети държави, участващи в работата на Агенцията в съответствие с член 23.

4.   Изборът на седалище за местните управления се прави въз основа на обективни критерии, предназначени да осигурят доброто функциониране на Агенцията.

Разпоредбите относно установяването и функционирането на Агенцията в приемащите държави членки и в приемащите трети държави, както и относно преимуществата, предоставяни от тях на изпълнителния директор, членовете на Административния съвет и на Съвета за акредитация на сигурността и на персонала на Агенцията и членовете на техните семейства, са предмет на специални договорености между Агенцията и посочените държави членки и трети държави. Специалните договорености се одобряват от Административния съвет.

5.   Чрез специфичните договорености, посочени в параграф 4, приемащите държави членки и приемащите трети държави предоставят необходимите условия за правилното функциониране на Агенцията.

6.   При спазване на член 11а, параграф 1, буква е) Агенцията се представлява от своя изпълнителен директор.

Член 5

Административен съвет

1.   Създава се Административен съвет, който да изпълнява задачите, изброени в член 6.

2.   Административният съвет се състои от:

а)

по един представител, назначен от всяка държава членка;

б)

четирима представители, назначени от Комисията;

в)

един представител без право на глас, назначен от Европейския парламент.

Членовете на Административния съвет и на Съвета за акредитация на сигурността се назначават въз основа на степента на техния съответен опит и експертните им познания.

Мандатът на членовете на Административния съвет е четири години с възможност за еднократно подновяване. Европейският парламент, Комисията и държавите членки се стремят да ограничат текучеството на своите представители в Административния съвет.

Председателят или заместник-председателят на Съвета за акредитация на сигурността, представител на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („ВП“) и представител на Европейската космическа агенция („ЕКА“) се поканват за участие в заседанията на Административния съвет като наблюдатели при условията, определени в процедурния правилник на Административния съвет.

3.   Когато е целесъобразно, участието на представители на трети държави или международни организации и условията за такова участие се уреждат със споразуменията, посочени в член 23, параграф 1, и са в съответствие с процедурния правилник на Административния съвет.

4.   Административният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове. Заместник-председателят автоматично заема мястото на председателя, когато последният е възпрепятстван да изпълнява задълженията си. Мандатът на председателя и на заместник-председателя е две години, може да бъден подновяван еднократно и всеки мандат изтича, когато лицето престане да бъде член на Административния съвет.

Административният съвет има право да освобождава председателя, заместник-председателя или и двамата.

5.   Заседанията на Административния съвет се свикват от неговия председател.

По принцип изпълнителният директор участва в разискванията, освен в случаите, когато председателят реши друго.

Административният съвет провежда редовно заседание два пъти годишно. Освен това той заседава по инициатива на председателя или по искане на най-малко една трета от членовете си.

Административният съвет има правото да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да представлява интерес. При спазване на процедурния правилник членовете на Административния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

Секретариатът на Административния съвет се осигурява от Агенцията.

6.   Освен когато в настоящия регламент не е предвидено друго, Административният съвет взема своите решения с абсолютно мнозинство на членовете си с право на глас.

За избора и освобождаването от длъжност на председателя и на заместник-председателя на Административния съвет, както е посочено в параграф 4, и за приемането на бюджета и на работните програми е необходимо мнозинство от две трети от всички членове с право на глас.

7.   Всеки представител на държава членка и на Комисията разполага с един глас. Изпълнителният директор не участва в гласуването. Решенията, основани на член 6, параграф 2, букви а) и б) и параграф 5, с изключение на тези по въпросите от обхвата на глава III, не могат да се приемат без положителен вот от страна на представителите на Комисията.

В процедурния правилник на Административния съвет подробно са уредени разпоредбите за гласуване, по-специално условията, съгласно които даден член може да действа от името на друг член.

Член 6

Задачи на Административния съвет

1.   Административният съвет гарантира, че Агенцията изпълнява поверената ѝ работа при условията, установени в настоящия регламент, и взема всички необходими решения за тази цел, без да се засягат компетенциите, поверени на Съвета за акредитация на сигурността във връзка с дейностите по глава III.

2.   Освен това Административният съвет:

а)

приема в срок до 30 юни на първата година от многогодишната финансова рамка, предвидена в член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз, многогодишната работна програма на Агенцията за периода от обхвата на многогодишната финансова рамка, след като включи в нея, без изменения, частта, изготвена от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 11, параграф 4, буква а), и след като получи становището на Комисията. Извършва се консултация с Европейския парламент по тази многогодишна работна програма, при условие че целта на консултацията е обмен на мнения и резултатите от нея не са обвързващи за Агенцията;

б)

до 15 ноември всяка година приема работната програма на Агенцията за следващата година, след като включи в нея, без изменения, частта, изготвена от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 11, параграф 4, буква б), и след като получи становището на Комисията;

в)

изпълнява функциите по отношение на бюджета, предвидени в член 13, параграфи 5, 6, 10 и 11 и в член 14, параграф 5;

г)

осигурява функционирането на Центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“, посочен в член 14, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1285/2013;

д)

приема правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (*2) в съответствие с член 21 от настоящия регламент;

е)

одобрява договореностите, посочени в член 23, параграф 2, след консултация със Съвета за акредитация на сигурността по онези разпоредби на тези договорености, които се отнасят до акредитацията на сигурността;

ж)

приема техническите процедури, необходими за изпълнение на своите задачи;

з)

приема годишния доклад за дейностите и перспективите на Агенцията, след като включи в него без изменения частта, изготвена от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 11, параграф 4, буква в), и в срок до 1 юли го изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата;

и)

гарантира предприемането на адекватни последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от оценките и одитите по член 26, както и тези, произтичащи от разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и от всички вътрешни или външни одитни доклади, и изпраща на бюджетния орган всяка информация, отнасяща се до резултатите от процедурите по оценка;

й)

дава становища на изпълнителния директор по споразуменията за делегиране, посочени в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1285/2013, преди тяхното подписване;

к)

на базата на предложение на изпълнителния директор одобрява работните договорености между Агенцията и ЕКА, посочени в член 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1285/2013;

л)

по предложение на изпълнителния директор одобрява стратегия за борба с измамите;

м)

когато е необходимо, на базата на предложение на изпълнителния директор одобрява организационните структури на Агенцията;

н)

приема и публикува свой процедурен правилник.

3.   По отношение на персонала на Агенцията Административният съвет упражнява правомощията на орган по назначаването и на органа, компетентен да сключва договори, предоставени съответно съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския Съюз (*3) („Правилник за длъжностните лица“)и Условията за работа на другите служители („правомощия на органа по назначаването“).

Въз основа на член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, Административният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор докладва на Административния съвет за упражняването на тези делегирани правомощия. Изпълнителният директор има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Ако изключителни обстоятелства го налагат, при прилагането на втората алинея на настоящия параграф Административният съвет може с решение временно да оттегли делегираните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор, както и тези, които той е делегирал вторично, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на член на персонала, различен от изпълнителния директор.

Чрез дерогация от втора алинея обаче Административният съвет е длъжен да делегира на председателя на Съвета за акредитация на сигурността правомощията по първа алинея във връзка с наемането на работа, оценяването и прекатегоризирането на персонала, участващ в дейностите по глава III, както и във връзка с дисциплинарните мерки, които е необходимо да бъдат предприети по отношение на този персонал.

Административният съвет определя правилата за прилагане на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители в съответствие с процедурата, предвидена в член 110 от Правилника. Във връзка с наемането на работа, оценяването и прекатегоризирането на персонала, участващ в дейностите съгласно разпоредбите на глава III, както и с дисциплинарните мерки, които трябва да се предприемат спрямо него, той предварително се консултира със Съвета за акредитация на сигурността и надлежно взема предвид неговите съображения.

Освен това той приема решение за определяне на правилата за командироването на национални експерти в Агенцията. Преди приемането на това решение Административният съвет се консултира със Съвета за акредитация на сигурността във връзка с командироването на национални експерти, които вземат участие в дейностите по акредитация на сигурността, посочени в глава III, и надлежно взема предвид неговите съображения.

4.   Административният съвет назначава изпълнителния директор и може да продължи или да прекрати неговия мандат в съответствие с член 15б, параграфи 3 и 4.

5.   Административният съвет упражнява дисциплинарен контрол над изпълнителния директор по отношение на неговата работа, по-специално що се отнася до въпросите, свързани със сигурността, които са от компетентността на Агенцията, с изключение на дейностите, предприети в съответствие с глава III.

Член 7

Изпълнителен директор

Агенцията се управлява от изпълнителния ѝ директор, който осъществява функциите си под ръководството на Административния съвет, без да се засягат правомощията, предоставени на Съвета за акредитация на сигурността и на председателя на Съвета за акредитация на сигурността, съответно с членове 11 и 11а.

Без да се засягат правомощията на Комисията и на Административния съвет, изпълнителният директор е независим при изпълнението на функциите си и не може да търси или приема инструкции от нито едно правителство или друг орган.

Член 8

Функции на изпълнителния директор

Изпълнителният директор изпълнява следните функции:

а)

отговаря за представителството на Агенцията, с изключение на дейностите и решенията, предприети и взети в съответствие с глави II и III, и подписва споразуменията за делегиране на правомощия, посочени в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1285/2013, в съответствие с член 6, параграф 2, буква й) от настоящия регламент;

б)

изготвя работните договорености между Агенцията и ЕКА, посочени в член 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1285/2013, и ги представя на Административния съвет в съответствие с член 6, параграф 2, буква к) от настоящия регламент и подписва договореностите след одобрение от Административния съвет;

в)

подготвя работата на Административния съвет и участва в работата на Административния съвет без право на глас, при спазване на разпоредбите на член 5, параграф 5, втора алинея;

г)

изпълнява решенията на Административния съвет;

д)

изготвя многогодишните и годишните работни програми на Агенцията и ги представя на Административния съвет за одобрение, с изключение на частите, изготвени и приети от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 11, параграф 4, букви а) и б);

е)

изпълнява многогодишните и годишните работни програми, с изключение на частите, които се изпълняват от председателя на Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 11а, параграф 1, буква б);

ж)

за всяко заседание на Административния съвет изготвя доклад за напредъка по изпълнението на годишната работна програма и при необходимост — на многогодишната работна програма, в който включва, без изменения, частта, изготвена от председателя на Съвета за акредитация на сигурността, в съответствие с член 11а, параграф 1, буква г);

з)

изготвя годишния доклад относно дейностите и перспективите на Агенцията, с изключение на раздела, който се изготвя и одобрява от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 11, параграф 4, буква в) по отношение на дейностите, обхванати в глава III, и го представя на Административния съвет за одобрение;

и)

взема всички необходими мерки, включително приемането на вътрешни административни указания и публикуването на съобщения с цел обезпечаване на функционирането на Агенцията в съответствие с настоящия регламент;

й)

съставя проекторазчет на очакваните приходи и разходи на Агенцията в съответствие с член 13 и изпълнява бюджета в съответствие с член 14;

к)

взема необходимите мерки, за да гарантира, че Агенцията в качеството си на оператор на Центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“ може да изпълнява указанията, дадени в съответствие със Съвместно действие 2004/552/ОВППС на Съвета (*4), както и ролята си, посочена в член 6 от Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*5);

л)

осигурява обмена на цялата необходима информация, по-специално по отношение на сигурността, между органите на Агенцията, посочени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент;

м)

съобщава на Комисията становището на Агенцията за техническите и оперативните характеристики, необходими за осъществяване развитието на системите, посочено в член 12, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 1285/2013, включително за определянето на процедурите за приемане и преглед, както и научноизследователските дейности в подкрепа на това развитие;

н)

изготвя, в тясно сътрудничество с председателя на Съвета за акредитация на сигурността по въпросите, свързани с дейностите по акредитация на сигурността, обхванати в глава III от настоящия регламент, организационните структури на Агенцията и ги представя на Административния съвет за одобрение;

о)

упражнява по отношение на персонала на Агенцията правомощията по член 6, параграф 3, първа алинея, доколкото тези правомощия са му делегирани по силата на втора алинея от него;

п)

приема след одобрение от Административния съвет необходимите мерки за установяване на местни управления в държавите членки или в трети държави в съответствие с член 4, параграф 3;

р)

гарантира, че на Съвета за акредитация на сигурността, на органите, посочени в член 11, параграф 11, и на председателя на Съвета за акредитация на сигурността са осигурени секретариат и всички ресурси, необходими за правилното им функциониране;

с)

изготвя план за действие, за да гарантира предприемането на последващи действия във връзка с констатациите и препоръките от оценките и одитите по член 26, с изключение на частта от плана за действие, свързана с дейностите по глава III, и представя на Комисията шестмесечен доклад за постигнатия напредък, след като включи, без изменения, частта, изготвена от Съвета за акредитация на сигурността, който се изпраща и до Административния съвет за информация;

т)

взема следните мерки за защита на финансовите интереси на Съюза:

i)

взема превантивни мерки срещу измами, корупция и всяка друга незаконна дейност, както и ефикасни мерки за контрол;

ii)

при установяването на нередности събира неправомерно платените суми и когато е уместно, налага ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

у)

изготвя стратегия на Агенцията за борба с измамите, която е съобразена с риска от измами, като се взема предвид анализът за икономическата ефективност на предвидените за изпълнение мерки, и която отчита констатациите и препоръките от разследванията на OLAF, и я представя на Административния съвет за одобрение.

(*1)  Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1)."

(*2)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43)."

(*3)  Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установен с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1)."

(*4)  Съвместно действие 2004/552/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 г. за някои аспекти на експлоатацията на европейската спътникова радионавигационна система, свързани със сигурността на Европейския съюз (ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 30)."

(*5)  Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ (ОВ L 287, 4.11.2011 г., стр. 1).“"

2)

Вмъква се следният член:

„Член 8а

Работни програми и годишен доклад

1.   В многогодишната работна програма на Агенцията, посочена в член 6, параграф 2, буква а), се предвиждат действията, които Агенцията трябва да изпълнява в периода, обхванат от многогодишната финансова рамка, предвидена в член 312 от Договора за функциониране на Европейския съюз, включително действията, свързани с международните отношения и предоставянето на информация, за които тя отговаря. В тази програма се определя цялостното стратегическо планиране, включително цели, етапи, очаквани резултати и показатели за изпълнение, както и планиране на ресурсите, включително човешките и финансовите ресурси, определени за всяка дейност. В нея се вземат предвид оценките и одитите, посочени в член 26 от настоящия регламент. За сведение в многогодишната работна програма се описва също прехвърлянето на задачи, делегирано на Агенцията от Комисията, включително задачите по управление на програмите, посочени в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1285/2013.

2.   Годишната работна програма, посочена в член 6, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, е на базата на многогодишната работна програма. В нея се предвиждат действията, които Агенцията да изпълнява през следващата година, включително действията, свързани с международните отношения и предоставянето на информация, за които тя отговаря. Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, в това число и показатели за изпълнение. В нея е указано ясно кои задачи са добавени, променени или заличени в сравнение с предходната финансова година, както и промените в показателите за изпълнение и целевите им стойности. В програмата се посочват също човешките и финансовите ресурси, предназначени за всяка дейност. За сведение в нея се включват задачите, които Комисията чрез споразумение за делегиране съгласно изискванията е делегирала на Агенцията в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1285/2013.

3.   След приемането им от Административния съвет изпълнителният директор изпраща многогодишната и годишната работна програма на Европейския парламент, Съвета, Комисията и държавите членки и публикува резюме от тях.

4.   В годишния доклад, посочен в член 8, буква з) от настоящия регламент, се включва информация за:

а)

изпълнението на многогодишната и годишната работна програма, включително с оглед на показателите за изпълнение;

б)

изпълнението на бюджета и на плана за политиката за персонала;

в)

системите за управление и вътрешен контрол на Агенцията и напредъка във въвеждането на системите и техниките за управление на проекти, посочени в член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1285/2013;

г)

всички мерки за подобряване на резултатите на Агенцията от екологична гледна точка;

д)

констатациите от вътрешния и външния одит и последващите действия във връзка с препоръките от одита и с препоръката за освобождаване от отговорност;

е)

декларацията за достоверност на изпълнителния директор.

Публикува се резюме на годишния доклад.“

3)

В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1285/2013 винаги когато сигурността на Съюза или на държавите членки може да бъде засегната от функционирането на системите, се прилагат процедурите, предвидени в Съвместно действие 2004/552/ОВППС.“

4)

Членове 10 и 11 се заменят със следното:

„Член 10

Общи принципи

Дейностите по акредитация на сигурността на европейските ГНСС системи, посочени в настоящата глава, се извършват в съответствие със следните принципи:

а)

дейностите и решенията за акредитация на сигурността се предприемат в контекста на колективна отговорност за сигурността на Съюза и на държавите членки;

б)

полагат се усилия за вземане на решенията с консенсус;

в)

дейностите по акредитация на сигурността се извършват чрез използване на подход на оценка и управление на риска, като се отчитат рисковете за сигурността на европейските ГНСС системи, както и въздействието по отношение на разходите и графика, произтичащо от всяка мярка за смекчаване на рисковете, като се има предвид целта да не се понижава общото ниво на сигурност на системите;

г)

решенията за акредитация на сигурността се изготвят и вземат от специалисти с необходимата квалификация в областта на акредитацията на сложни системи, които са проучени за надеждност за подходящо равнище на достъп до класифицирана информация и действат обективно;

д)

полагат се усилия да се проведат консултации с всички заинтересовани участници, които имат интереси в областта на сигурността;