ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 149

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
20 май 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

67

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 май 2014 година

за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, членове 175 и 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2 и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 13 юли 2011 г., озаглавено „Реформа на общата политика в областта на рибарството“, се посочват евентуалните трудности, цели и насоки на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) за периода след 2013 г. В резултат на дебата, състоял се след публикуването на това съобщение, ОПОР бе реформирана с Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4). Реформата на ОПОР обхваща всички основни елементи на ОПОР, включително финансовите ѝ аспекти. За постигането на целите на реформата е целесъобразно да бъдат отменени Регламент 2328/2003 на Съвета (5), Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета (6), Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета (7) и Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета (8), като бъдат заменени с настоящия регламент.

Като се отчита взаимовръзката между всички въпроси, свързани с европейските океани и морета, настоящият регламент следва да подпомага и по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика (ИМП), посочена в Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(2)

Обхватът на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) следва да включва подпомагане на ОПОР за опазването на морските биологични ресурси, за управлението на риболовните дейности и флотите, експлоатиращи тези ресурси, за сладководните биологични ресурси и аквакултури, както и за преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, когато тези дейности се извършват на територията на държавите членки или от риболовни кораби на Съюза, или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето и като се отчитат разпоредбите на член 117 от Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. (10).

(3)

Успехът на ОПОР зависи от наличието на ефективна система на контрол, инспекции и изпълнение, както и от наличието на надеждни и пълни данни за целите на изготвянето на научни становища и за целите на изпълнението и контрола. Поради това ЕФМДР следва да подпомага тези политики.

(4)

В обхвата на ЕФМДР следва да се включва подпомагане на ИМП, в това число на разработването и изпълнението на координирани операции и на вземането на решения във връзка с океаните, моретата, крайбрежните региони и морските сектори, допълващи различните политики на Съюза, свързани с тях, и по-специално ОПОР и политиките по транспорта, промишлеността, териториалното сближаване, околната среда, енергетиката и туризма. Следва да се осигури съвместимост и съчетаване на управлението на различните секторни политики в басейните на Балтийско море, Северно море, Келтско море, Бискайския залив и иберийското крайбрежие, Средиземно море и Черно море.

(5)

Бенефициери на ЕФМДР по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11) могат да бъдат оператори по смисъла на член 4, точка 30 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, рибари или рибарски организации, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

(6)

В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които бе приета новата стратегия на Съюза за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, основана на съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (наричана по-долу стратегията „Европа 2020“), Съюзът и държавите членки следва да работят за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като същевременно насърчават хармоничното развитие в Съюза. По-специално ресурсите следва да бъдат концентрирани с оглед постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, и по-специално целите, свързани със заетостта, изменението на климата, енергийната устойчивост, борбата с бедността и социалното приобщаване, и повишаването на ефективността чрез отделяне на по-голямо внимание на резултатите. Включването на ИМП в ЕФМДР също допринася за постигането на основните цели на политиката, посочени в стратегията „Европа 2020“, и съответства на заложените в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) общи цели за повишаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

(7)

С цел да се гарантира приносът на ЕФМДР към постигането на целите на ОПОР, на ИМП и на стратегията „Европа 2020“ е необходимо вниманието да бъде насочено към ограничен брой основни приоритети, свързани с насърчаването на екологично устойчиви, отличаващи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, при които се насърчава прилагането на ОПОР, увеличаването на заетостта и териториалното сближаване, насърчаването на предлагането на пазара и преработването, както и прилагането на ИМП.

(8)

На всички етапи от прилагането на ЕФМДР целта на Съюза следва да бъде премахването на неравенството и насърчаването на равнопоставеността между мъжете и жените, както и борбата срещу дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация.

(9)

Основната цел на ОПОР е да гарантира, че риболовните дейности и дейностите в областта на аквакултурите допринасят за създаването екологични условия, които могат да бъдат поддържани в дългосрочен план и които са необходими за социално-икономическото развитие. Освен това тя следва да допринесе за повишаване на производителността, за добър жизнен стандарт в сектора на рибарството и стабилни пазари и следва да гарантира наличието на ресурси и разумни цени на доставяните на потребителите продукти.

(10)

От първостепенна важност е въпросите на околната среда да бъдат по-добре отразени в ОПОР, което следва да допринесе за постигането на целите и задачите на политиката на Съюза в областта на околната среда и стратегията „Европа 2020“. Целта на ОПОР е живите морски биологични ресурси да се експлоатират по такъв начин, че рибните запаси да се възстановяват и поддържат на равнища, при които максималният устойчив улов може да бъде постигнат до 2015 г., когато това е възможно, и най-късно до 2020 г. ОПОР следва да прилага подхода на предпазните мерки и екосистемния подход към управлението на рибарството. Следователно ЕФМДР следва да допринася за опазването на морската среда, както е предвидено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12).

(11)

Финансирането на разходите на ОПОР и ИМП от един фонд — ЕФМДР — следва да даде решение на необходимостта от опростяване, както и да засили интеграцията на двете политики. Разширяването на споделеното управление, така че да се прилага и при преработването и предлагането на пазара, включително компенсацията за най-отдалечените региони, дейностите по контрол, събиране на данни и управление, както и при ИМП, следва допълнително да допринесе за опростяването и намаляването на административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, и за постигането на по-голяма съгласуваност и ефективност на предоставеното подпомагане.

(12)

Бюджетът на Съюза следва да финансира разходите за ОПОР и ИМП от един фонд — ЕФМДР — било то пряко или в контекста на споделено управление с държавите членки. Споделеното управление с държавите членки следва да се прилага не само по отношение на мерки за подпомагане на рибарството, аквакултурите и воденото от общностите местно развитие, но и по отношение на преработването и предлагането на пазара, компенсацията за най-отдалечените региони, дейностите по контрола и събирането на данни и ИМП. Прякото управление следва да се прилага по отношение на научните становища, специфичните мерки за контрол и изпълнение, доброволните вноски в регионалните организации за управление на рибарството, консултативните съвети, проучването на пазара, операциите за прилагане на ИМП и комуникационните дейности. Следва да бъдат определени видовете операции, които могат да бъдат финансирани по линия на ЕФМДР.

(13)

Необходимо е да се прави разграничение между категориите мерки за контрол и мерки за изпълнение, които се съфинансират в рамките на споделеното управление, и тези — съфинансирани в рамките на прякото управление. От решаващо значение е да бъдат отделени ресурсите, предоставени за контрол и събиране на данни при споделено управление, като се допуска гъвкавост по отношение на тези две категории мерки.

(14)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР следва да зависи от спазването на правилата на ОПОР от страна на държавите членки и на операторите. Целта на това изискване е да отчете отговорността на Съюза да осигури, в обществен интерес, опазването на морските биологични ресурси по ОПОР съгласно член 3 ДФЕС.

(15)

Постигането на целите на ОПОР би могло да бъде възпрепятствано, ако финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР се отпуска на оператори, които предварително не отговарят на изискванията, свързани с обществения интерес от опазване на морските биологични ресурси. Поради тази причина заявления, подадени от оператори, следва да са допустими за финансиране по линия на ЕФМДР само при условие че в рамките на определен срок преди подаването на заявлението за подпомагане съответните оператори не са извършили тежко нарушение, престъпление или измама и не са участвали в експлоатацията, управлението или собствеността на риболовни кораби, включени в списъка на Съюза на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов или на кораби, които плават под знамето на държави, определени като несътрудничещи трети държави съгласно предвиденото в настоящия регламент.

(16)

Освен това бенефициерите следва да продължат да спазват тези изисквания за допустимост след подаването на заявлението за подпомагане, по време на целия период на изпълнение на операцията и за срок от пет години след извършването на последното плащане в полза на съответния бенефициер.

(17)

В случай че бенефициерът не изпълни условията, свързани с допустимостта и продължителността, следва да се прилагат финансови последици и корекции.. При определянето на размера на финансовата корекция следва да се вземат предвид естеството, тежестта, продължителността и системния характер на нарушението, престъплението или измамата от бенефициера, както и значимостта на приноса на ЕФМДР за стопанската дейност на бенефициера.

(18)

Постигането на целите на ОПОР би било застрашено и ако финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР се изплаща на държави членки, които не са изпълнили своите задължения съгласно правилата на ОПОР, свързани с обществения интерес от опазване на морските биологични ресурси, като събирането на данни и изпълнението на задълженията за контрол. Освен това неизпълнението на тези задължения е свързано с риска държавите членки да пропуснат да открият недопустими заявления или операции.

(19)

За да се предотвратят недопустими плащания и да се насърчат държавите членки да спазват правилата на ОПОР, като предпазна мярка следва да се предвиди възможност за прекъсване на срока за плащане и спиране на плащанията, като тези мерки бъдат ограничени по време и обхват. Финансовите корекции с ясно определени и неотменими последици следва да се прилагат само по отношение на разходите, засегнати от случаи на нарушения.

(20)

За подобряване на координацията и хармонизиране на прилагането на фондовете, осигуряващи подпомагане в рамките на политиката на сближаване, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), с фондовете за развитие на селските райони и за морския сектор и сектора на рибарството, а именно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и ЕФМДР съответно, за всички тези фондове (наричани по-долу „ЕСИ фондове“) бяха установени общоприложими разпоредби в Регламент (ЕС) № 1303/2013. В допълнение към Регламент (ЕС) № 1303/2013 настоящият регламент съдържа специални допълващи разпоредби поради особеностите на секторите на ОПОР и ИМП.

(21)

Принципът на пропорционалност следва да се прилага към оперативната програма и в рамките на целия програмен цикъл, като се взема предвид размерът на съответните администрации на държавите членки и общата сума на публичните разходи, разпределени за оперативната програма.

(22)

Комисията следва ежегодно да разпределя наличните бюджетни кредити за поети задължения по държави членки, като използва обективни и прозрачни критерии. Тези критерии следва да включват показатели за определяне на размера на сектора на рибарството и аквакултурите, степента на отговорност по отношение на контрола и събирането на данни, данните за минали разпределения в съответствие с Регламент (ЕО) № 1198/2006 и за минали усвоявания в съответствие с Регламент (ЕО) № 861/2006.

(23)

От основно значение е изпълнението на някои специфични, предварително установени условия в контекста на ОПОР, особено по отношение на представянето на доклад относно риболовния капацитет и на многогодишен национален стратегически план за аквакултури и доказания административен капацитет за изпълнение на изискванията за данни за управлението на рибарството и за осигуряване на въвеждането на система на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение.

(24)

В съответствие с целта за опростяване всички дейности по линия на ЕФМДР, попадащи в рамките на споделеното управление, включително контрол и събиране на данни, следва да бъдат организирани в единна оперативна програма за всяка държава членка в съответствие с националната структура на съответната държава членка. Програмирането следва да обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. При изготвянето на единната оперативна програма държавите членки следва да гарантират, че съдържанието и обемът на тяхната оперативна програма отразява целта за опростяване. Във всяка програма следва да се установи стратегия за изпълнение на целите по отношение на приоритетите на Съюза по ЕФМДР и подбора на мерки. Програмирането следва да е съобразено с тези приоритети на Съюза и същевременно да е приспособено към националните условия и да допълва други политики на Съюза, и по-специално политиката за развитие на селските райони и политиката на сближаване.

(25)

С оглед насърчаване на дребномащабния крайбрежен риболов държавите членки със значителен сегмент на дребномащабния крайбрежен риболов следва да добавят към оперативните си програми планове за действие за развитието, конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния крайбрежен риболов.

(26)

С оглед да допринесат за постигането на целта за опростяване на използването на ЕФМДР и да намалят разходите по контрола и процента на грешки, държавите членки следва да се възползват максимално от възможността за използване на опростени форми на безвъзмездни средства съгласно предвиденото в Регламент (ЕС)№ 1303/2013.

(27)

За целите на осигуряване на изпълнението на задълженията за контрол по ОПОР държавите членки следва да изготвят раздела от оперативната програма, посветен на контрола, в съответствие с приоритетите на Съюза, приети от Комисията за тази област на политиката. С оглед на приспособяването на оперативната програма към променящите се нужди във връзка с контрола и изпълнението, разделът от оперативната програма, посветен на контрола, следва да се преразглежда редовно въз основа на промените в приоритетите на Съюза по отношение на политиката за контрол и изпълнение в рамките на ОПОР. Въпросните изменения следва да бъдат одобрени от Комисията.С цел запазване на гъвкавостта при програмирането на дейностите в областта на контрола, преразглеждането на раздела от оперативната програма, посветен на контрола, следва да се извършва по опростена процедура.

(28)

Държавите членки следва да изготвят раздела от оперативната програма, посветен на събирането на данни, в съответствие с многогодишната програма на Съюза, посочена в Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (13). С цел приспособяване към конкретните потребности, свързани с дейностите по събиране на данни, държавите членки следва да изготвят в съответствие с посочения регламент работен план, който следва да подлежи на одобрение от Комисията.

(29)

С изключение на техническата помощ от Комисията финансовите средства при пряко управление следва да бъдат предварително определени по цели с 5 % гъвкавост и уредени от годишни работни програми, приети от Комисията.

(30)

От определящо значение за повишаване на конкурентоспособността и икономическите резултати от риболовните дейности е да се насърчат и подпомогнат инвестициите в иновации. За да се насърчава по-високо равнище на участие, следва да бъде опростена процедурата по кандидатстване за подпомагане на иновациите.

(31)

Инвестирането в човешкия капитал също е изключително важно за повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати от риболовните и морските дейности. Ето защо ЕФМДР следва да подпомага консултантските услуги, сътрудничеството между учени и рибари, професионалното обучение и ученето през целия живот, и следва да насърчава разпространението на знания, да способства за подобряване на общите резултати и конкурентоспособност на операторите и да насърчава социалния диалог. Като признание за ролята им в рибарските общности при определени условия на съпрузите и партньорите на семейни начала на самостоятелно заетите рибари също следва да се предоставя подпомагане за професионално обучение, учене през целия живот, разпространение на знания и създаването на мрежи от контакти, което допринася за професионалното им развитие.

(32)

С цел подпомагане на младежи, които изпитват трудности при достъпа до пазара на труда в сектора на рибарството през периода на продължаваща финансова криза, ЕФМДР следва да подпомага програми за обучение и курсове за устойчиви риболовни практики и опазване на морските биологични ресурси.

(33)

Предвид потенциала на диверсификацията за дребномащабните крайбрежни рибари и тяхната решаваща роля в крайбрежните общности ЕФМДР следва да предоставя подкрепа за инвестициите, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиване на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, свързани с риболова екологични услуги и образователни дейности в областта на риболова.

(34)

Започването и развиването на нови стопански дейности в сектора на рибарството от млади рибари е финансово предизвикателство и съставлява елемент, който следва да бъде отчетен при разпределянето и насочването на средства по линия на ЕФМДР. Това развиване на дейности е от съществено значение за конкурентоспособността на сектора на рибарството в Съюза. По тази причина следва да се предвиди подпомагане за млади рибари, започващи своята риболовна дейност, с цел да се улесни първоначалното им установяване. За да се гарантира жизнеспособността на новите стопански дейности, подпомагани по линия на ЕФМДР, подпомагането следва да зависи от придобиването на необходими умения и компетентност. Подпомагането при започване на стопанска дейност следва да се отнася само за придобиването на първия риболовен кораб.

(35)

С цел посрещане на нуждите, свързани със здравето и безопасността на борда, ЕФМДР следва да подпомага инвестиции, насочени към безопасността, условията на труд, здравето и хигиената на борда, при условие че инвестицията, за която се предоставя подпомагане, надхвърля изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

(36)

Следва да се предвидят правила за отпускането на помощи и парични обезщетения за рибари и собственици на риболовни кораби в случаите на временно преустановяване на риболовните дейности, ако временното преустановяване е пряка последица от определени мерки за опазване, с изключение на определянето и разпределянето на възможностите за риболов, ако е предвидено в определени — национални или на Съюза — планове за управление на рибарството или произтича от неподновяването на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство или на протоколи към тях. Подобни правила следва да бъдат предвидени и за случаите на окончателно преустановяване на риболовните дейности.

(37)

При определени условия следва да е възможно ЕФМДР да подпомага взаимоспомагателните фондове, от които се отпускат парични обезщетения на рибари за имуществени щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, екологични инциденти или разходи за спасителни операции.

(38)

С цел приспособяване на риболовните дейности към риболовните възможности следва да е възможно по линия на ЕФМДР да се подпомага проектирането, разработването, мониторинга, оценката и управлението на системи за разпределянето на риболовните възможности.

(39)

От първостепенна важност е въпросите, свързани с околната среда, да бъдат отразени в рамките на ЕФМДР и да се подкрепят мерките за опазване по ОПОР, като при това бъдат съобразени разнообразните условия във водите на целия Съюз. По тази причина е изключително важно да се разработи съобразен с регионалните особености подход към мерките за опазване.

(40)

По същия начин ЕФМДР следва да може да подпомага намаляването на въздействието на риболова върху морската среда, по-специално чрез насърчаване на екологичните иновации и използване на по-селективни риболовни уреди и оборудване, както и чрез мерки, целящи опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие и екосистеми и услугите, които предоставят те, в съответствие със „Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“

(41)

В съответствие с водещата цел на стратегията „Европа 2020“, свързана със смекчаването на въздействието от изменението на климата и енергийната ефективност, следва да е възможно по линия на ЕФМДР да се подпомагат инвестиции на борда на корабите и за одити на енергийната ефективност.

(42)

С цел смекчаване на въздействието от изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби следва да е възможно да се подпомага осъвременяването и подмяната на основни и допълнителни двигатели, при условие че в процеса на подбор се дава приоритет на операторите, заети в дребномащабния крайбрежен риболов, с цел да се подобри достъпът им до финансиране и при условие че по-големите кораби допринасят за намаляването на мощността на двигателите.

(43)

За да не бъде застрашено постигането на целта за устойчивост на реформата на ОПОР, следва да се определи горна граница по отношение на размера на финансовото подпомагане, която може да се заделя за мерки, свързани с флота, например временно или окончателно преустановяване, както и подмяна на двигател, а срокът, през който може да се отпуска финансовото подпомагане при окончателно преустановяване, следва да бъде ограничен.

(44)

В съответствие с въведената от ОПОР забрана за изхвърляне ЕФМДР следва да подпомага инвестиции на борда на корабите, целящи възможно най-добро оползотворяване на нежеланата уловена риба и използване на недостатъчно използваните части от уловената риба. Предвид недостига на ресурсите и за да се увеличи максимално стойността на уловената риба, ЕФМДР следва да подпомага и инвестиции на борда на корабите, целящи добавяне на търговска стойност на уловената риба.

(45)

Предвид важността на риболовните пристанища, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки ЕФМДР следва да подпомага съответните инвестиции, целящи по-специално повишаване на енергийната ефективност, опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и подобряване на безопасността и условията на труд.

(46)

За Съюза е от съществена важност да се постигне устойчив баланс между сладководните ресурси и тяхната експлоатация. Ето защо следва да се предвидят подходящи мерки за подпомагане на риболова във вътрешни водоеми, като надлежно се отчита въздействието върху околната среда и се запазва икономическата жизнеспособност на тези сектори.

(47)

В съответствие със съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 19 септември 2002 г., озаглавено „Стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура“ и съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 април 2013 г., озаглавено „Стратегически насоки за устойчивото развитие на сектора на аквакултурите на ЕС“, и с целите на ОПОР и на стратегията „Европа 2020“ ЕФМДР следва да подпомага устойчивото развитие на сектора на аквакултурите в екологично, икономическо и социално отношение.

(48)

Поради възможното въздействие върху дивите популации от морски видове на видовете, навлезли от обекти за аквакултури, ЕФМДР следва да не предоставя стимули за отглеждането на генномодифицирани организми.

(49)

Аквакултурите спомагат за икономическия растеж и заетостта в крайбрежните и селските райони. По тази причина е особено важно ЕФМДР да е достъпен за предприятията за аквакултури, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП), и да допринася за привличането към сектора на нови производители на аквакултури. За повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати на дейностите, свързани с аквакултури, от решаващо значение е да се насърчават иновациите и предприемачеството. Следователно ЕФМДР следва да може да подпомага иновативните операции, стопанското развитие на предприятията за аквакултури като цяло, включително нехранителните и извършваните в морето аквакултури, и допълващите дейности, например риболовен туризъм, свързаните с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности.

(50)

Инвестирането в човешкия капитал е решаващо и за повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати на дейностите, свързани с аквакултури. Следователно ЕФМДР следва да може да подпомага ученето през целия живот и създаването на мрежи от контакти, насърчаващи разпространението на знания, както и консултантските услуги, които допринасят за подобряване на общите резултати и конкурентоспособност на операторите.

(51)

С цел да се допринесе за развитието на обектите и инфраструктурите, свързани с аквакултури, следва да е възможно по линия на ЕФМДР да се подпомагат националните и регионалните органи при вземането на стратегически решения, по-специално по отношение на определянето и картографирането на зони, които могат да се приемат за най-подходящи за развитие на аквакултури.

(52)

С цел да се насърчат устойчивите в екологично, социално и икономическо отношение аквакултури ЕФМДР следва да може да подпомага дейности, свързани с аквакултури, които са изключително щадящи за околната среда, преминаването на предприятията за аквакултури към екологосъобразно управление, използването на одитни схеми, както и преминаването към биологични аквакултури. По същия начин ЕФМДР следва да може да подпомага и аквакултурите, предоставящи специфични екологични услуги.

(53)

Предвид важността на защитата на потребителите следва да е възможно по линия на ЕФМДР да се подпомагат земеделските стопани, за да се предотврати или смекчи рискът за общественото здраве и здравето на животните, който може да породят аквакултурите.

(54)

Като отчита риска на инвестициите в дейности, свързани с аквакултури, ЕФМДР следва да може да допринася за стопанската сигурност, като спомага за осигуряването на достъп до застраховане на запасите от аквакултури, а по този начин —за гарантиране на доходите на производителите в случай на прекомерни производствени загуби, дължащи се по-специално на природни бедствия, неблагоприятни метеорологични явления, внезапни промени в качеството на водата, болести или заразяване с вредители и унищожаване на производствени съоръжения.

(55)

Предвид факта, че подходът на водено от общностите местно развитие отдавна е доказал своята полза за насърчаване на развитието на рибарството и аквакултурите, както и на селските райони, чрез отчитане в пълна степен на нуждите от ендогенно развитие в много сектори, в бъдеще подпомагането следва да бъде продължено и засилено.

(56)

В сектора на рибарството и аквакултурите воденото от общностите местно развитие следва да насърчава иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места, по-специално посредством добавяне на стойност към продуктите от риболов и диверсифициране на местната икономика в посока на нови стопански дейности, включително предлаганите от т.нар „син“ растеж и по-широките морски сектори.

(57)

Устойчивото развитие на сектора на рибарството и аквакултурите следва да допринесе за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността, създаване на работни места и поощряване на иновациите на местно равнище. То също така следва да допринесе за постигане на целта за териториално сближаване, която е една от основните приоритети в ДФЕС.

(58)

Воденото от общностите местно развитие следва да бъде постигнато чрез подход „отдолу-нагоре“ от местни партньорства, съставени от представители на публичния сектор, частния сектор и гражданското общество, които представляват вярно отражение на местната общност. Тези участници на местно ниво могат най-добре да изготвят и прилагат интегрирани многосекторни стратегии за водено от общностите местно развитие, които да отговарят на потребностите на техния собствен район за рибарство. Важно е да се гарантира, че нито една отделна заинтересована група няма повече от 49 % от правата на глас в органите за вземане на решения на местните инициативни рибарски групи (МИРГ).

(59)

Създаването на мрежи от контакти между местните партньорства е основна характеристика на този подход. Ето защо сътрудничеството между тези местни партньорства е важен инструмент за развитието, който следва да бъде подпомаган по линия на ЕФМДР.

(60)

Подпомагането на районите за рибарство по линия на ЕФМДР следва да бъде координирано с подпомагането на местното развитие, осигурявано от други фондове на Съюза, и да обхваща всички аспекти на изготвянето и изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие и дейностите на МИРГ, както и разходите за популяризиране на местния район и за текущото поддържане на местното партньорство.

(61)

За да се гарантира жизнеспособността на рибарството и аквакултурите в условията на силно конкурентен пазар, е необходимо да се предвидят разпоредби за предоставяне на подпомагане във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14), и за дейностите по предлагане на пазара и преработване, извършвани от операторите с цел максимално увеличаване на стойността на продуктите от риболов и аквакултури. Следва да се обърне специално внимание на насърчаването на операциите, които включват дейности от веригата за доставка, свързани с производството, преработването и предлагането на пазара, или които включват иновативни процеси или методи. При предоставянето на подпомагане следва да се даде предимство на организациите на производители и на асоциациите на организации на производители. Във връзка с планове за производство и предлагане на пазара следва да се допуска подпомагане само на такива организации и асоциации. С цел приспособяване към новата политика за забрана на изхвърлянето ЕФМДР следва да подпомага и преработването на нежелания улов.

(62)

В Регламент (ЕС) № 1379/2013 се предвижда механизъм за съхранение на продукти от риболов, предназначени за консумация от човека, с цел да се насърчи стабилизирането на пазарите. За да се гарантира преминаването от механизми за интервенция на пазара към подход, насочен към планирането и управлението на дейностите за производство и предлагане на пазара, подпомагането, предоставяно по линия на ЕФМДР, следва да бъде преустановено към 31 декември 2018 г.

(63)

Предвид нарастващата конкуренция, пред която са изправени дребномащабните крайбрежни рибари, следва да е възможно по линия на ЕФМДР да се подпомагат предприемачески инициативи на дребномащабните крайбрежни рибари, с които се добавя стойност към рибата, която те улавят, по-специално чрез преработването и прякото предлагане на пазара на тази риба.

(64)

Предвид трудностите, свързани с риболовните дейности в най-отдалечените региони на Съюза, по-специално поради тяхната отдалеченост и специфични климатични условия, следва да е възможно в рамките на ЕФМДР да се отчитат специфичните ограничения на тези региони, признати в член 349 ДФЕС.

(65)

За да запази конкурентоспособността на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони на Съюза в сравнение с тази на подобни продукти от други региони на Съюза, през 1992 г. Съюзът въведе мерки за компенсиране на съответните допълнителни разходи в сектора на рибарството. Мерките, прилагани през периода 2007—2013 г., са предвидени в Регламент (ЕО) № 791/2007. Необходимо е подпомагането с цел компенсиране на допълнителните разходи за риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони на Съюза да продължи от 1 януари 2014 г., така че компенсирането да допринесе за запазване на икономическата жизнеспособност на операторите от тези региони.

(66)

Предвид различните пазарни условия в най-отдалечените региони колебанията в улова и запасите, както и в пазарното търсене, съответните държави членки следва сами да определят продуктите от риболов, за които е допустимо компенсиране, техните съответни максимални количества и размерите на компенсацията в рамките на общото разпределение на средства по държави членки.

(67)

На държавите членки следва да се разреши да внасят разграничения в списъка и количествата на съответните продукти от риболов, както и в размера на компенсацията в рамките на общото разпределение на средства по държави членки. Те следва също така да получат разрешение да коригират плановете си за компенсации, когато това е обосновано от променящите се условия.

(68)

Държавите членки следва да определят размера на компенсацията на ниво, позволяващо подходящо компенсиране на допълнителните разходи, породени от специфичните неблагоприятни характеристики на най-отдалечените региони. С цел да се избегне прекомерно компенсиране размерът следва да е пропорционален на допълнителните разходи, които се покриват от помощта. За целта следва да се вземат предвид и други форми на публична интервенция, които оказват въздействие върху равнището на допълнителните разходи.

(69)

От първостепенна важност е държавите членки и операторите да разполагат със средствата, необходими за упражняване на контрол съобразно високи стандарти, като така се гарантира спазването на правилата на ОПОР, като същевременно се осигурява устойчивата експлоатация на живите водни ресурси. Поради това следва да бъде възможно по линия на ЕФМДР да се подпомагат държавите членки и операторите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (15).Това подпомагане следва да допринесе за устойчивия растеж, като спомага за установяването на култура на спазване на правилата.

(70)

Подпомагането, предоставено на държавите членки въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 по отношение на разходите, направени във връзка с прилагането на системата за контрол на Съюза, следва да се увеличи по линия на ЕФМДР, като се следва концепцията за прилагане на един фонд.

(71)

В съответствие с целите на политиката на Съюза относно контрола и изпълнението е целесъобразно при използването на плавателни съдове, самолети и хеликоптери за патрулиране да се предвиди минимално време, което да бъде отделено на контрола на рибарството и чиято продължителност следва да бъде определена точно, за да се осигури основа за подпомагането по линия на ЕФМДР.

(72)

Предвид важността на сътрудничеството между държавите членки в областта на контрола ЕФМДР следва да може да предоставя подпомагане за тази цел.

(73)

Следва да бъдат приети мерки за подпомагане на събирането, управлението и използването на данни за рибарството съгласно посоченото в многогодишната програма на Съюза, по-специално за подпомагане на националните програми и управлението и използването на данни за научни анализи и изпълнението на ОПОР. Подпомагането, предоставяно на държавите членки въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006 за направените разходи във връзка със събирането, управлението и използването на данни за рибарството, следва да продължи по линия на ЕФМДР съгласно концепцията за прилагане на един фонд.

(74)

Вземането на правилни и ефективни решения за управление на рибарството в рамките на ОПОР следва да бъде подкрепено чрез развойни дейности и сътрудничество, чрез осигуряването на научни и социално-икономически мнения и чрез становища, необходими за изпълнението и развитието на ОПОР, включително в чувствителни от биогеографска гледна точка райони.

(75)

Необходимо е също така да се подпомага сътрудничеството между държавите членки, както и ако е целесъобразно — с трети държави, във връзка със събирането на данни в рамките на един и същ морски басейн, както и със съответните международни научни организации.

(76)

Целта на ИМП е да подпомага устойчивото използване на моретата и океаните и да способства за координиран, съгласуван и прозрачен процес на вземане на решения във връзка с политиките, засягащи океаните, моретата, островите, крайбрежните и най-отдалечените региони и морските сектори, в съответствие със Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 октомври 2007 г., озаглавено „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“.

(77)

Необходимо е да се запази финансирането за изпълнението и доразвиването на ИМП на Съюза, както е видно от Регламент (ЕС) № 1255/2011, заключенията на Съвета, резолюциите на Европейския парламент и становищата на Комитета на регионите. Очаква се развитието на морското дело посредством финансово подпомагане за мерки, свързани с ИМП, да има значително въздействие по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

(78)

ЕФМДР следва да подпомага насърчаването на интегрирано морско управление на всички равнища, особено чрез обмен на най-добри практики и доразвиване и изпълнение на стратегиите за морските басейни. Тези стратегии целят създаването на интегрирана рамка за справяне с често срещани трудности в европейските морски басейни, засилването на сътрудничеството между заинтересованите страни с цел максимално използване на финансовите инструменти и средства на Съюза и допринасянето към икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. Във връзка с това действията и механизмите, предназначени за подобряване на сътрудничеството между държавите членки, могат да включват трансгранично и междусекторно сътрудничество между морските сектори, например дейности в рамките на Европейския форум по функциите на бреговата охрана (European coastguard functions forum), което да насърчава обмена на опит и добри практики, така че да се постигне ефективност и съгласуваност в рамките на съответното законодателство на Съюза.

(79)

ЕФМДР следва да подпомага и по-нататъшното разработване на инструменти за създаване на полезно взаимодействие между инициативите, предприемани в различни сектори и засягащи моретата, океаните и крайбрежните региони. Такъв е случаят с интегрираното морско наблюдение, чиято цел е повишаването на осведомеността за морската ситуация чрез засилен и сигурен обмен на информация между различните сектори. Въпреки това свързаните с морско наблюдение операции, които попадат в обхвата на част трета, дял V ДФЕС, не следва да се финансират чрез ЕФМДР.

(80)

Взаимното свързване на информационни системи, поддържани от тези сектори, може да изисква мобилизиране на механизмите за финансиране на тези системи в съответствие с ДФЕС. Морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони са особено важни за устойчивото развитие на морските райони и крайбрежните региони, като и двата инструмента допринасят за постигането на целите на основаното на екосистемите управление и разработването на връзки суша-море. Тези инструменти са важни и за управлението на различните начини, по които се използват нашите крайбрежни ивици, морета и океани, с оглед на тяхното устойчиво икономическо развитие и насърчаването на трансгранични инвестиции, а прилагането на Директива 2008/56/ЕО допълнително ще определи границите на устойчивостта на човешките дейности, които оказват въздействие върху морската среда. Освен това е необходимо да се повишат знанията за морския свят и да се насърчат иновациите чрез улесняване на събирането, свободното споделяне, повторното използване и разпространението на данни за състоянието на океаните и моретата.

(81)

ЕФМДР следва да подпомага устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и конкурентоспособността в рамките на морските сектори и в крайбрежните райони. Особено важно е да бъдат набелязани регулаторните пречки и недостига на умения, които спъват растежа във нововъзникващите и ориентираните към бъдещето морски сектори, както и операции, целящи насърчаване на инвестициите в технологични иновации, необходими за подобряване на стопанския потенциал на мореплавателните и морските приложения.

(82)

ЕФМДР следва да допълва и да съответства на съществуващите и бъдещите финансови инструменти, осигурени от Съюза и държавите членки, както на национално, така и на регионално и местно равнище, за насърчаване на устойчивото икономическо, социално и териториално развитие, опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и крайбрежните региони, като спомага за по-ефективното сътрудничество между държавите членки и техните крайбрежни, островни и най-отдалечени региони и отчита приоритета и напредъка на националните и местните проекти. ЕФМДР следва да се свърже с други политики на Съюза, които могат да имат морско измерение, по-специално ЕФРР, КФ и ЕСФ, както и програмата „Хоризонт 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16).

(83)

С цел постигане на целите на ОПОР на световно равнище Съюзът проявява активност в работата на международните организации. Следователно е изключително важно Съюзът да участва в дейността на организации, които спомагат да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в открито море и във водите на трети държави. Подпомагането, предоставяно на международни организации въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006, следва да продължи по линия на ЕФМДР, като се следва концепцията за прилагане на един фонд.

(84)

С цел да се подобри управлението в рамките на ОПОР и да се гарантира ефективното функциониране на консултативните съвети от съществена важност е да им бъде предоставено достатъчно и постоянно финансиране, за да могат ефективно да изпълняват своята консултативна роля в рамките на ОПОР. Съгласно концепцията за прилагане на един фонд подпомагането, предоставено на консултативните съвети от ЕФМДР, следва да замести подпомагането, предоставяно на регионалните консултативни съвети въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2006.

(85)

ЕФМДР следва чрез техническа помощ да улеснява изпълнението на оперативните програми, наред с другото, като поощрява иновационните подходи и практики, които подлежат на ясно и прозрачно изпълнение. Техническата помощ следва да включва създаването на европейска мрежа от МИРГ с цел изграждането на капацитет, разпространението на информация, обмена на опит и подпомагането на сътрудничеството между местните партньорства.

(86)

В интерес на доброто работно партньорство и подходящото популяризиране на помощта от Съюза следва да се предвиди възможност за възможно най-широка информираност и популяризиране на подпомагането от Съюза. Органите, отговарящи за управлението на помощта, следва да отговарят и за свързаните с информирането и популяризирането въпроси и да уведомяват Комисията за взетите във връзка с това мерки.

(87)

Необходимо е да се гарантира защитата на финансовите интереси на Съюза във връзка с всички операции, финансирани по настоящия регламент, както при споделено, така и при пряко управление, чрез правилното прилагане на съответното законодателство, свързано със защитата на тези интереси, както и да се гарантира упражняването на съответния контрол от държавите членки и от Комисията във връзка с това.

(88)

С цел да се съобразят конкретните условия на ОПОР, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се допринесе за съответствието с правилата на ОПОР, следва да бъдат предвидени допълнителни разпоредби към правилата за прекъсване на срока за плащане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. Когато държава членка или оператор не са изпълнили своите задължения по ОПОР или когато Комисията разполага с доказателства, които предполагат такова нарушение, на Комисията следва да бъде разрешено да прекъсва сроковете за плащане като предпазна мярка.

(89)

С цел да се избегне явен риск от плащане на недопустими разходи в допълнение на възможността за прекъсване на срока за плащане на Комисията следва да бъде разрешено да спира плащания в случай на сериозно нарушение на правилата на ОПОР от държава членка.

(90)

Оперативните програми следва да бъдат обект на мониторинг и оценка, за да се подобри тяхното качество и да се докаже постигнатото. Комисията следва да създаде рамка за обща система мониторинг и оценка, която наред с другото да гарантира, че съответните данни своевременно се предоставят на разположение. Във връзка с това Комисията следва да състави списък с показатели и да оцени въздействието на политиката за ЕФМДР по отношение на специфичните цели.

(91)

Отговорността за мониторинга на изпълнението на оперативните програми следва да бъде поделена между управляващия орган и мониторинговия комитет, създадени за тази цел. За тази цел следва да бъдат определени съответните отговорности на управляващия орган и мониторинговия комитет. Мониторингът на оперативните програми следва да включва изготвянето на годишен доклад за изпълнението, който следва да се изпраща на Комисията.

(92)

С цел да се повиши достъпността и прозрачността на информацията относно възможностите за финансиране и бенефициерите на проектите във всяка държава членка следва да се създаде единен уебсайт или портал за предоставяне на информация относно оперативните програми, включително списъците с операциите, които се подпомагат по всяка оперативна програма. За да се улесни достъпът на граждани от различни държави членки до публикуваната от всички държави членки информация, специализираните уебсайтове на всички държави членки следва да са достъпни и от един официален уебсайт на Съюза. Тази информация следва да бъде разумна, ясна и конкретна, за да даде на обществеността, и по-специално на данъкоплатците в Съюза, представа относно това как се изразходва финансирането от Съюза в рамките на ЕФМДР. Наред с това публикуването на съответните данни следва да се използва за целите на допълнителното популяризиране на възможността за подаване на заявление за финансиране от Съюза. Без да се засяга прилагането на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17), публикуваните данни може да съдържат имената на физически лица в съответствие с националното право.

(93)

С цел допълване и изменение на някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за определяне на срока и неговата начална и крайна дата във връзка с критериите за допустимост на заявленията, коригирането на процентите, отнасящи се до предварителното разпределение на средства между целите в рамките на прякото управление, определянето на допустимите операции и разходи за инвестициите, свързани с хигиената, здравето и безопасността, и инвестициите, свързани с условията на труд на борда или в индивидуално оборудване, определянето на допустимите разходи за операциите за опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности, определянето на допустимите за подпомагане разходи във връзка с инвестициите в оборудване или на борда, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и повишаване на енергийната ефективност на риболовните кораби, определяне на критериите за изчисляване на допълнителните разходи в резултат от специфичните неблагоприятни характеристики на най-отдалечените региони, определянето на случаите на нарушения от страна на държавите членки, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане или до спиране на плащанията, установяването на критериите за определяне на равнището на финансови корекции, което ще се прилага, и критериите за прилагане на фиксирана ставка или екстраполирана финансова корекция и определянето на съдържанието и изграждането на общата система за мониторинг и оценка.

(94)

С цел да се улесни плавният преход от системата, установена с Регламент (ЕО) № 1198/2006, към системата, установена с настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с установяването на преходни разпоредби.

(95)

При приемането на делегирани актове съгласно настоящия регламент от особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(96)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с определянето на годишното разпределение по държави членки на общите ресурси, налични за задълженията в рамките на споделеното управление, одобряването на оперативните програми и техните изменения, одобряването на работните планове за събиране на данни, приемането на годишните работни програми, свързани с техническа помощ по инициатива на Комисията, констатирането на наличието на доказателства, предполагащи нарушение на задълженията в областта на ОПОР, констатацията, че държава членка не е спазила задълженията си по ОПОР, спирането на всички или на част от междинните плащания по оперативната програма и извършването на финансови корекции чрез отмяна на целия размер или на част от подпомагането на Съюза за дадена оперативна програма. Комисията следва да приема тези актове за изпълнение, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (18).

(97)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва също така да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с представянето на елементите на оперативната програма, правилата относно процедурите, формата и графиците във връзка с одобряването и представянето за одобрение на изменения на оперативните програми, годишната работна програма по дял VI, глави I и II, структурата на плана за компенсации за най-отдалечените региони, прилагането на различни процентни пунктове към интензитета на публичната помощ, образеца, който да се използва от държавите членки при подаване на финансовите данни на Комисията, установяването на специфичните показатели за приоритетите на Съюза, правилата относно информацията, изпращана от държавите членки, както и относно потребностите от данни и полезните взаимодействия между възможните източници на данни, формата и представянето на годишните доклади за изпълнението и елементите, които да бъдат включени в предварителните доклади за оценка. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011, като следва да се използва процедурата по разглеждане.

(98)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент на Комисията следва също така да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с приемането и конкретизирането на всякакви промени в действителните приоритети на Съюза за изпълнение и контрол, установяването на правила относно представянето на данни, предоставени от управляващите органи, техническите характеристики на мерки за информиране и популяризиране във връзка с операциите и инструкциите за създаване на емблема и определяне на стандартните цветове. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. С цел да се осигури по-опростена и по-бърза процедура следва да се използва процедурата по консултиране.

(99)

Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки предвид структурните проблеми, затрудняващи развитието на секторите на рибарството и аквакултурите и морския сектор, както и предвид ограничените финансови ресурси на държавите членки, а поради обхвата и последиците на операциите, подлежащи на финансиране по оперативните програми, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза чрез предоставянето на многогодишно финансово подпомагане, насочено към съответните приоритети, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(100)

Схемата за подпомагане, предвидена в настоящия регламент, заменя схемите за подпомагане, създадени с Регламент (ЕО) № 2328/2003, Регламент (ЕО) № 861/2006, Регламент (ЕО) № 1198/2006, Регламент (ЕО) 791/2007, Регламент (ЕС) № 1255/2011 и член 103 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Поради това посочените регламенти и разпоредба следва да бъдат отменени, считано от 1 януари 2014 г. Въпреки това настоящият регламент следва да не засяга запазването или изменението на помощта, одобрена от Комисията въз основа на Регламент (ЕО) № 1198/2006 или на друг законодателен акт, приложим за тази помощ към 31 декември 2013 г.

(101)

Уместно е срокът на прилагане на настоящия регламент да бъде съобразен с този на Регламент (ЕС)№ 1303/2013. Ето защо настоящият регламент следва да се прилага, считано от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя финансовите мерки на Съюза за изпълнението на:

а)

общата политика в областта на рибарството (ОПОР);

б)

съответните мерки, отнасящи се до морското право;

в)

устойчивото развитие на районите за рибарство и аквакултури и риболова във вътрешните водоеми; и

г)

интегрираната морска политика (ИМП).

Член 2

Географски обхват

Настоящият регламент се прилага за операции, които се осъществяват на територията на Съюза, освен ако в него не е предвидено друго.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент и без да се засяга параграф 2 от настоящия член, се прилагат определенията в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 5 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„обща среда за обмен на информация“ (CISE) означава мрежа от системи с децентрализирано устройство, създадена за целите на обмена на информация между потребители с оглед подобряване на тяхната осведоменост относно на ситуацията във връзка с дейностите по море;

2)

„междусекторни операции“ означава тези инициативи, които са в полза едновременно на различни сектори и/или секторни политики, посочени в ДФЕС, и които не могат да бъдат осъществени изцяло посредством мерки, ограничени в рамките на съответните области на политиката;

3)

„електронна система за записване и отчитане“ (ERS) означава система за електронно записване и отчитане на данни съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009;

4)

„Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда“ означава мрежа, която обединява съответните национални програми за наблюдение и данни за морската среда в общ и достъпен европейски ресурс;

5)

„район за рибарство и аквакултури“ означава район с морски, речен или езерен бряг, включително изкуствени водоеми или речен басейн, обхващащ значителен брой лица, заети в рибарството или аквакултурите, който е функционално еднороден от географска, икономическа и социална гледна точка и който е определен като такъв от държавата членка;

6)

„рибар“ означава всяко лице, което се занимава с признати от държава членка търговски риболовни дейности;

7)

„риболов във вътрешни водоеми“ означава риболовни дейности, извършвани със стопанска цел във вътрешни водоеми от кораби или с други устройства, включително използваните за риболов под лед;

8)

„интегрирано управление на крайбрежните зони“ означава стратегиите и мерките, описани в Препоръка 2002/413/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19);

9)

„интегрирано морско управление“ означава координирано управление на всички секторни политики на равнището на Съюза, които оказват въздействие върху океаните, моретата и крайбрежните райони;

10)

„интегрирана морска политика“ (ИМП) означава политика на Съюза, чиято цел е да насърчава координираното и съгласувано вземане на решения с оглед повишаване в максимална степен на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, и по-специално крайбрежните, островните и най-отдалечените региони на Съюза, както и морските сектори, посредством съгласувани политики, свързани с морското дело, и съответното международно сътрудничество;

11)

„интегрирано морско наблюдение“ (ИМУ) означава инициатива на Съюза, чиято цел е да се подобрят ефективността и ефикасността на дейностите по наблюдение по отношение на европейските морета чрез обмен на информация и сътрудничество между секторите и през границите;

12)

„морско пространствено планиране“ означава процес, чрез който съответните органи на държавите членки анализират и организират човешките дейности в морските райони с цел постигане на екологичните, икономическите и социалните цели;

13)

„мярка“ означава набор от операции;

14)

„дребномащабен крайбрежен риболов“ означава риболов, извършван от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не са съоръжени с влачени риболовни уреди като изброените в таблица 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията (20);

15)

„кораби, извършващи дейност единствено във вътрешни водоеми“ означава кораби, които извършват риболов със стопанска цел във вътрешни водоеми и които не са включени в регистъра на риболовния флот на Съюза.

ДЯЛ II

ОБЩА РАМКА

ГЛАВА I

Създаване и цели на Европейския фонд за морско дело и рибарство

Член 4

Създаване

Създава се Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Член 5

Цели

ЕФМДР допринася за постигането на следните цели:

а)

насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство и аквакултури;

б)

подкрепа за изпълнението на ОПОР;

в)

насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури;

г)

подкрепа за разработването и изпълнението на ИМП на Съюза в допълнение към политиката на сближаване и ОПОР.

Стремежът към постигане на тези цели не трябва да води до увеличаване на риболовния капацитет.

Член 6

Приоритети на Съюза

ЕФМДР допринася за изпълнението на стратегията „Европа 2020“, както и за изпълнението на ОПОР. Фондът цели осъществяването на следните приоритети на Съюза за устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите и свързаните с тях дейности, които отразяват съответните тематични цели, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013:

1)

Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, чрез стремеж към постигане на следните специфични цели:

а)

намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов;

б)

опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми;

в)

осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов;

г)

подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд;

д)

предоставяне на подпомагане на засилването на технологичното развитие и иновациите, включително увеличаване на енергийната ефективност, и на трансфера на знания;

е)

развиване на професионалното обучение, новите професионални умения и ученето през целия живот.

2)

Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, чрез стремеж към постигане на следните специфични цели:

а)

предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания;

б)

подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП;

в)

опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

г)

насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве и безопасност;

д)

развиване на професионалното обучение, новите професионални умения и ученето през целия живот.

3)

Насърчаване на изпълнението на ОПОР чрез стремеж към постигане на следните специфични цели:

а)

подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни;

б)

предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест.

4)

Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез стремеж към постигане на следната специфична цел: насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

5)

Насърчаване на предлагането на пазара и преработването чрез стремеж към постигане на следните специфични цели:

а)

подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;

б)

насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.

6)

Насърчаване на изпълнението на ИМП.

ГЛАВА II

Споделено и пряко управление

Член 7

Споделено и пряко управление

1.   Мерките по дял V се финансират от ЕФМДР в съответствие с принципа за споделено управление между Съюза и държавите членки и с общите правила, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   Мерките по дял VI се финансират от ЕФМДР в съответствие с принципа за пряко управление.

ГЛАВА III

Общи принципи на помощта при споделено управление

Член 8

Държавна помощ

1.   Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, членове 107, 108 и 109 ДФЕС се прилагат към помощи, предоставени от държавите членки на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите.

2.   Членове 107, 108 и 109 ДФЕС не се прилагат обаче към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с настоящия регламент, които попадат в обхвата на член 42 ДФЕС.

3.   Националните разпоредби, предвиждащи публично финансиране, което надхвърля предвиденото в разпоредбите на настоящия регламент относно плащания, посочени в параграф 2, се уреждат в тяхната цялост въз основа на параграф 1.

4.   За продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към ДФЕС, за които се прилагат членове 107, 108 и 109 от него, Комисията може да разреши в съответствие с член 108 ДФЕС оперативна помощ в най-отдалечените региони, посочени в член 349 ДФЕС, в секторите, произвеждащи, преработващи и предлагащи на пазара продукти от риболов и аквакултури, с цел да се смекчат специфичните ограничения в тези региони, произтичащи от тяхната изолираност, островен характер и крайна отдалеченост.

Член 9

Специфични предварителни условия

По отношение на ЕФМДР се прилагат специфичните предварителни условия, посочени в приложение IV.

ГЛАВА IV

Допустимост на заявленията и недопустими операции

Член 10

Допустимост на заявленията

1.   Подаденото от оператор заявление за подпомагане от ЕФМДР е недопустимо през определен срок, установен съгласно параграф 4 от настоящия член, ако компетентният орган е установил, че съответният оператор:

а)

е извършил тежко нарушение по член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (21) или член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

б)

е участвал в дейността, управлението или собствеността на риболовни кораби, включени в списъка на Съюза на корабите, извършващи ННН риболов, съгласно член 40, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или на кораби, плаващи под знамето на държави, определени като несътрудничещи трети държави съгласно член 33 от същия регламент;

в)

е извършил тежко нарушение на правилата на ОПОР, определено като такова в други законодателни актове, приети от Европейския парламент и Съвета; или

г)

е извършил някое от престъпленията, посочени в членове 3 и 4 от Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (22), когато заявлението е за подпомагане по дял V, глава II от настоящия регламент.

2.   След подаване на заявлението бенефициерът трябва да продължава да спазва условията, посочени в параграф 1, букви а) — г), през целия период на изпълнение на операцията, както и за срок от пет години след извършване на последното плащане в полза на този бенефициер.

3.   Заявление, подадено от оператор, е недопустимо през определен срок, установен съгласно параграф 4 от настоящия член, когато компетентният орган на държавата членка е констатирал, че този оператор е извършил измама по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (23) във връзка с Европейския фонд за рибарство (ЕФР) или ЕФМДР.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 във връзка със:

а)

определянето на срока, посочен в параграфи 1 и 3 от настоящия член, който трябва да е пропорционален на естеството, тежестта, продължителността и системния характер на тежкото нарушение, престъпление или измама, и който е с продължителност от най-малко една година;

б)

съответните начална и крайна дата на срока, посочен в параграфи 1 и 3 от настоящия член.

5.   Държавите членки изискват операторите, които подават заявление по линия на ЕФМДР, да представят на управляващия орган подписана декларация с потвърждение, че отговарят на критериите, изброени в параграф 1 от настоящия член, в която декларират, че не са извършили измама във връзка с ЕФР или ЕФМДР, както е посочено в параграф 3 от настоящия член. Преди одобряването на операцията държавите членки проверяват верността на декларацията въз основа на информацията в националния регистър на нарушенията по член 93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 или на други налични данни.

За целите на първа алинея при поискване от друга държава членка държавите членки предоставят информация, съдържаща се в техния национален регистър на нарушенията по член 93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 11

Недопустими операции

Следните операции не са допустими по линия на ЕФМДР:

а)

операции, които водят до увеличаване на риболовния капацитет на кораба, или оборудване, което повишава способността му да намира риба;

б)

строителство на нови риболовни кораби или внос на риболовни кораби;

в)

временно или окончателно преустановяване на риболовни дейности, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;

г)

проучвателен риболов;

д)

прехвърляне на собствеността върху предприятие;

е)

пряко зарибяване, освен когато такова е изрично предвидено като мярка за опазване в правен акт на Съюза или в случай на експериментално зарибяване.

ДЯЛ III

ФИНАНСОВА РАМКА

Член 12

Изпълнение на бюджета

1.   Бюджетът на Съюза, разпределен за ЕФМДР по дял V от настоящия регламент, се изпълнява в рамките на споделено управление в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   Бюджетът на Съюза, разпределен за ЕФМДР по дял VI от настоящия регламент, се изпълнява пряко от Комисията в съответствие с член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (24).

3.   Всички случаи на отмяна от страна на Комисията на всички или част от бюджетните задължения при пряко управление трябва да са в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и, когато е приложимо, с член 123 от настоящия регламент.

4.   Принципът на добро финансово управление се прилага в съответствие с членове 30 и 53 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 13

Бюджетни ресурси при споделено управление

1.   Наличните ресурси за задължения, поети от ЕФМДР за периода 2014—2020 г. при споделено управление, възлизат на 5 749 331 600 EUR по текущи цени в съответствие с годишното разпределение, предвидено в приложение II.

2.   Сума в размер на 4 340 800 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за устойчивото развитие на рибарството, районите за рибарство и аквакултурите, за мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването, и за техническа помощ по инициатива на държави членки съгласно дял V, глави I, II, III, IV и VII, с изключение на член 67.

3.   Сума в размер на 580 000 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за мерките за контрол и изпълнение, посочени в член 76.

4.   Сума в размер на 520 000 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за мерките за събиране на данни, посочени в член 77.

5.   Сумата от 192 500 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за компенсации за най-отдалечените региони по дял V, глава V. Тези компенсации не трябва да надвишават на годишна база:

а)

6 450 000 EUR за Азорските острови и остров Мадейра;

б)

8 700 000 EUR за Канарските острови;

в)

12 350 000 EUR за френските най-отдалечени региони, посочени в член 349 ДФЕС.

6.   Сума в размер на 44 976 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за помощта за съхранение съгласно член 67.

7.   Сума в размер на 71 055 600 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за мерките, свързани с ИМП, посочени в дял V, глава VIII.

8.   Държавите членки разполагат с възможността да използват като взаимнозаменяеми наличните по параграфи 3 и 4 ресурси.

Член 14

Бюджетни ресурси при пряко управление

1.   Наличните ресурси за задължения, поети от ЕФМДР за периода 2014—2020 г. по отношение на мерки при пряко управление, посочени в дял VI, глави I — III, възлизат на 647 275 400 EUR по текущи цени.

2.   За целите на дял VI, глави I и II индикативното разпределение на средствата между целите, посочени в членове 82 и 85, е предвидено в приложение III.

3.   Комисията може да се отклонява от индикативните проценти, посочени в параграф 2, с не повече от 5 % от стойността на финансовия пакет във всеки отделен случай.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 с цел коригиране на процентите, предвидени в приложение III.

Член 15

Междинен преглед

Комисията извършва преглед на прилагането на дял VI, глави I и II, включително на необходимостта от коригиране на индикативното разпределение на средства, предвидено в приложение III, и до 30 юни 2017 г. представя на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад за оценка на получените резултати и качествените и количествените аспекти на ЕФМДР.

Член 16

Финансово разпределение при споделено управление

1.   Наличните ресурси за поети от държавите членки задължения по член 13, параграфи 2—7 за периода 2014—2020 г., посочени в таблицата в приложение II, се определят въз основа на следните обективни критерии:

а)

по отношение на дял V, с изключение на членове 76 и 77:

i)

равнището на заетост в секторите на рибарството и морските и сладководните аквакултури, включително заетостта в свързания с тях преработвателен сектор;

ii)

равнището на производство в секторите на рибарството и морските и сладководните аквакултури, включително в свързания с тях преработвателен сектор; и

iii)

делът на дребномащабния крайбрежен риболовен флот в общия риболовен флот;

б)

по отношение на членове 76 и 77:

i)

степента на свързаните с упражняването на контрол задачи на съответната държава членка, като се взема предвид големината на националния риболовен флот и на контролирания морски район, обема на разтоварванията на сушата и стойността на вноса от трети държави;

ii)

наличните ресурси за контрол в сравнение с обема на свързаните с упражняването на контрол задачи на държавата членка, като наличните средства се определят, като се взема предвид броят проведени в морето контролни действия и инспекции при разтоварване на сушата;

iii)

обемът на задачите за събиране на данни на съответната държава членка, като се взема предвид големината на националния риболовен флот, обема на разтоварванията на сушата и на продукцията от аквакултури, делът на научните дейности по наблюдение в морето и броят на проучванията, в които участва държавата членка; и

iv)

наличните ресурси за събиране на данни в сравнение с обема на задачите по събиране на данни на държавата членка, като наличните средства се определят, като се вземат предвид човешките ресурси и техническите средства, необходими за изпълнението на националната програма за вземане на проби с цел събиране на данни;

в)

по отношение на всички мерки — разпределените в миналото средства в съответствие с Регламент (ЕО) № 1198/2006, както и усвояването на средства в миналото в съответствие с Регламент (ЕО) № 861/2006.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, определящи годишното разпределение на общите ресурси по държави членки.

ДЯЛ IV

ПРОГРАМИ

ГЛАВА I

Програми за мерки, финансирани при споделено управление

Член 17

Подготовка на оперативни програми

1.   Всяка държава членка изготвя единна оперативна програма за изпълнение на приоритетите на Съюза, предвидени в член 6, които се съфинансират от ЕФМДР.

2.   Държавата членка утвърждава оперативната програма в тясно сътрудничество с партньорите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

3.   По отношение на раздела от оперативната програма, посочен в член 18, параграф 1, буква о), до 31 май 2014 г. Комисията приема актове за изпълнение, посочващи действителните приоритети на Съюза за политиката по изпълнение и контрол. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 127, параграф 2.

Член 18

Съдържание на оперативната програма

1.   Освен елементите, посочени в член 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, оперативната програма включва:

а)

анализ на положението от гледна точка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите и набелязване на потребностите, които е необходимо да бъдат посрещнати в обхванатия от програмата географски район, включващ, в зависимост от случая, морски басейни.

Анализът се структурира около съответните приоритети на Съюза, предвидени в член 6 от настоящия регламент, и когато е приложимо, е съобразен с многогодишния национален стратегически план за аквакултури, посочен в член 34 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013, и с напредъка към постигането на добро състояние на околната среда чрез разработването и прилагането на морска стратегия по член 5 от Директива 2008/56/ЕО. От гледна точка на приоритетите на Съюза се оценяват конкретните потребности по отношение на работни места, околна среда, смекчаване и приспособяване към изменението на климата, както и насърчаване на иновациите, с цел да се установят най-целесъобразните ответни мерки на равнището на всеки от приоритетите, свързани със съответния район;

б)

описание на стратегията по смисъла на член 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, което показва, че:

i)

за всеки от включените в програмата приоритети на Съюза са определени подходящи цели въз основа на общите показатели, посочени в член 109 от настоящия регламент;

ii)

подборът на съответните мерки е логично следствие от всеки приоритет на Съюза, избран в програмата, при отчитане на заключенията от предварителната оценка и на анализа по буква а) от настоящия параграф. При мерки за окончателно преустановяване на риболовните дейности съгласно член 34 от настоящия регламент описанието на стратегията включва целевите стойности и мерките, които да бъдат взети за намаляването на риболовния капацитет в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Включва се и описание на метода за изчисляване на обезщетенията, които се отпускат съгласно членове 33 и 34 от настоящия регламент;

iii)

разпределението на финансови ресурси за включените в програмата приоритети на Съюза е оправдано и подходящо за постигането на поставените цели;

в)

когато е целесъобразно — конкретните потребности на териториите по „Натура 2000“, установени в Директива 92/43/ЕИО на Съвета (25), и приноса на програмата за създаването на съгласувана мрежа от зони за възстановяване на рибните запаси, както е предвидено в член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

г)

оценка на специфичните предварителни условия, посочени в член 9 и в приложение IV към настоящия регламент и, при необходимост, на действията, посочени в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

д)

описание на рамката на изпълнението по смисъла на член 22 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013;

е)

списък с избраните мерки, подредени по приоритети на Съюза;

ж)

списък на критериите, приложени при подбора на районите за рибарство и аквакултури съгласно дял V, глава III;

з)

списък на критериите за подбор на стратегии за водено от общностите местно развитие съгласно дял V, глава III;

и)

в държавите членки, в които над 1 000 кораба могат да се считат за риболовни кораби за дребномащабен крайбрежен риболов — план за действие за развитието, конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния крайбрежен риболов;

й)

изискванията за оценка и плана за оценка, посочен в член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и действията, които трябва да се предприемат за задоволяване на набелязаните потребности;

к)

план за финансиране, изготвен при отчитане на член 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в съответствие с акта за изпълнение на Комисията, посочен в член 16, параграф 2 от настоящия регламент, който включва:

i)

таблица, в която се посочва общото участие на ЕФМДР, планирано за всяка отделна година;

ii)

таблица, в която се посочват приложимите ресурси от ЕФМДР и процент на съфинансиране за приоритетите на Съюза, предвидени в член 6 от настоящия регламент, и техническата помощ. Чрез дерогация от общото правило, предвидено в член 94, параграф 2 от настоящия регламент, когато е приложимо, в тази таблица се посочват отделно ресурсите от ЕФМДР и процентите на съфинансиране, които се прилагат за подпомагането, посочено в членове 33 и 34, член 41, параграф 2, членове 67 и 70, член 76, параграф 2, букви а)—г) и е)—л) и член 76, параграф 2, буква д) и член 77 от настоящия регламент;

л)

информация за взаимното допълване и координацията с ЕСИ фондовете и други приложими инструменти за финансиране на равнището на Съюза и на национално равнище;

м)

правила за изпълнение на оперативната програма, включително:

i)

посочване на органите по член 123 от Регламент(ЕС)№ 1303/2013 и кратко описание на системата за управление и контрол с информационна цел;

ii)

описание на съответните функции на МИРГ и управляващия орган или определения орган във връзка с всички задачи по изпълнението, свързани със стратегията за водено от общностите местно развитие;

iii)

описание на процедурите за мониторинг и оценка, както и общия състав на мониторинговия комитет, посочен в член 48 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

iv)

разпоредбите за осигуряване на популяризирането на програмата в съответствие с член 119 от настоящия регламент;

н)

списък на партньорите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и резултатите от консултацията с тези партньори;

о)

за целите на осигуряване на засиленото спазване чрез контрол съгласно член 6, параграф 3, буква б) и в съответствие с действителните приоритети, приети от Комисията съгласно член 17, параграф 3:

i)

списък на органите, които прилагат системата за контрол, инспекции и изпълнение, и кратко описание на техните налични човешки и финансови ресурси, предназначени за контрол, инспекции и изпълнение в областта на рибарството, и тяхното основно налично оборудване за контрол, инспекции и изпълнение в областта на рибарството, и по-специално броя на корабите, самолетите и хеликоптерите;

ii)

общите цели на мерките за контрол, които трябва да се изпълняват чрез общи показатели, определени в съответствие с член 109;

iii)

специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати в съответствие с приоритетите на Съюза, предвидени член 6, и подробна разбивка по категории за целия програмен период;

п)

за целите на събирането на данни за устойчиво управление на рибарството съгласно член 6, параграф 3, буква а) и в съответствие с многогодишната програма на Съюза съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008:

i)

описание на дейностите по събиране на данни в съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

ii)

описание на методите за съхранение на данните, управлението на данните и използването на данните;

iii)

описание на възможностите за постигане на добро финансово и административно управление на събраните данни.

Разделът на оперативната програма, посочен в буква п), се допълва в съответствие с член 21 от настоящия регламент.

2.   В оперативната програма се включват методите за изчисляване на опростени разходи, посочени в член 67, параграф 1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, допълнителни разходи или пропуснати ползи в съответствие с член 96 от настоящия регламент и метод за изчисляване на компенсацията в съответствие с приложимите критерии, определени за всяка от изпълняваните дейности по член 40, параграф 1 и членове 53, 54 и 55, член 56, параграф 1, буква е) и член 67 от настоящия регламент. Когато е целесъобразно, се включва и информация относно авансови плащания за МИРГ по член 62 от настоящия регламент.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, предвиждащи правила за представянето на елементите, описани в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Член 19

Одобряване на оперативната програма

1.   При спазване на член 29 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява оперативната програма.

2.   С цел приемане на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 от настоящия член, Комисията разглежда въпроса доколко е вероятно мерките, посочени в член 18, параграф 1, буква б), подточка ii), действително да премахнат установения свръхкапацитет.

Член 20

Изменение на оперативната програма

1.   Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява изменението на дадена оперативна програма.

2.   С цел приспособяване към променящите се потребности от упражняване на контрол Комисията може на всеки две години да приема акт за изпълнение, в който да конкретизира промените в приоритетите на Съюза за политиката по изпълнение и контрол по член 17, параграф 3 и съответните допустими операции, които се ползват с приоритет. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 127, параграф 2.

3.   Държавите членки могат да представят изменение на оперативната си програма, като вземат предвид новите приоритети, предвидени в актовете за изпълнение, посочени в параграф 2 от настоящия член. В съответствие с принципа на пропорционалност за такива изменения на оперативната програма се прилага опростена процедура, която се приема в съответствие с член 22, параграф 2.

Член 21

Работни планове за събиране на данни

1.   За целите на прилагането на член 18, параграф 1, буква п) от настоящия регламент държавите членки по електронен път представят на Комисията работни планове за събиране на данни в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 199/2008, до 31 октомври на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага работният план, освен когато все още се прилага съществуващ план, за което те уведомяват Комисията. Съдържанието на тези планове трябва да е в съответствие с член 4, параграф 2 от посочения регламент.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява работните планове, посочени в параграф 1, до 31 декември на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага работният план.

Член 22

Правила относно процедурите и графиците

1.   Комисията може да приема актове за изпълнение, установяващи правила относно процедурите, формата и графиците за:

а)

одобряването на оперативни програми;

б)

представянето и одобряването на изменения на оперативни програми, включително влизането им в сила и честотата на представяне през програмния период;

в)

представянето и одобряването на изменения, посочени в член 20, параграф 3;

г)

представянето на работни планове за събиране на данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   Процедурите и графиците са опростени в случай на:

а)

изменения на оперативни програми, които се отнасят до прехвърляне на средства между приоритети на Съюза, при условие че прехвърлените средства не надвишават 10 % от сумата, разпределена за съответния приоритет на Съюза;

б)

изменения на оперативни програми, които се отнасят до включването или изключването на мерки или видове съответни операции и свързана с тях информация и показатели;

в)

изменения на оперативни програми, които се отнасят до промени в описанието на мерките, включително промени в условията за допустимост;

г)

изменения, посочени в член 20, параграф 3, както и в случай на други изменения на раздела на оперативната програма, посочен в член 18, параграф 1, буква н).

3.   Параграф 2 не се прилага за мерките, посочени в членове 33 и 34 и в член 41, параграф 2.

ГЛАВА II

Програми за мерки, финансирани при пряко управление

Член 23

Годишна работна програма

1.   С оглед прилагането на дял VI Комисията приема актове за изпълнение, установяващи годишни работни програми в съответствие с целите, определени в съответните глави. За глави I и II от дял VI тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   Годишните работни програми съдържат:

а)

описание на дейностите, които да се финансират, и заложените цели за всяка отделна дейност, като те трябва да съответстват на целите, посочени в членове 82 и 85. Те съдържат също така данни за сумата, разпределена за всяка дейност, примерен график за изпълнението, както и информация за изпълнението им;

б)

за безвъзмездните средства и свързаните с тях мерки — основните критерии за оценка, определени по такъв начин, че заложените в оперативната програма цели да бъдат постигнати възможно най-успешно, и максималният процент на съфинансиране;

ДЯЛ V

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Устойчиво развитие на рибарството

Член 24

Специфични цели

Подпомагането по настоящата глава трябва да допринася за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 1.

Член 25

Общи условия

1.   Собственик на риболовен кораб, който е получил подпомагане по настоящата глава, не може да прехвърля този кораб извън Съюза в продължение на най-малко пет години след датата на действителното изплащане на това подпомагане на бенефициера. При прехвърляне на кораб в рамките на този срок държавата членка си възстановява недължимо изплатените по отношение на операцията суми в размер, пропорционален на периода, през който не е било спазено условието, посочено в първо изречение на настоящия параграф.

2.   Оперативните разходи не са допустими, освен ако в настоящата глава изрично не е предвидено друго.

3.   Общото финансово участие на ЕФМДР в мерките, посочени в членове 33 и 34, и в подмяната или осъвременяването на основни или допълнителни двигатели, посочени в член 41, не може да надвишава по-високия от следните два прага:

а)

6 000 000 EUR, или

б)

15 % от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено от държавата членка за приоритети на Съюза, предвидени в член 6, параграфи 1, 2 и 5.

4.   Общото финансово участие на ЕФМДР в мерките, посочени в член 29, параграф 4, не може да надвишава 5 % от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено за всяка държава членка.

5.   Подпомагането за собствениците на кораби, получено съгласно член 33, се приспада от подпомагането, предоставено на собственици на кораби съгласно член 34 за същия кораб.

Член 26

Иновации

1.   С цел насърчаване на иновациите в рибарството ЕФМДР може да подпомага проекти, целящи разработването или внедряването на нови или значително подобрени продукти и оборудване, нови или подобрени процеси и техники, както и нови или подобрени управленски и организационни системи, включително на етапа на преработването и предлагането на пазара.

2.   Операциите, финансирани по настоящия член, се осъществяват от научна или техническа организация, призната от държавата членка или от Съюза, или в сътрудничество с такава организация. Тази научна или техническа организация валидира резултатите от тези операции.

3.   Държавите членки популяризират по подходящ начин резултатите от финансираните по настоящия член операции в съответствие с член 119.

Член 27

Консултантски услуги

1.   С цел подобряване на общите резултати и конкурентоспособността на операторите и насърчаване на устойчиво рибарство ЕФМДР може да подпомага:

а)

проучвания за осъществимост и консултантски услуги за оценяване жизнеспособността на проектите, които е възможно да са допустими за подпомагане съгласно настоящата глава;

б)

предоставянето на професионални становища във връзка с екологичната устойчивост, като се обръща особено внимание на ограничаването и, при възможност, премахването на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морските, сухоземните и сладководните екосистеми;

в)

предоставяне на професионални становища по бизнес стратегии и стратегии за предлагане на пазара.

2.   Проучванията за осъществимост, консултантските услуги и становищата по параграф 1 се предоставят от научни, академични, професионални или технически организации или образувания, предоставящи икономически становища, които притежават необходимата компетентност.

3.   Подпомагането по параграф 1 се предоставя на оператори или рибарски организации, включително организации на производители или публичноправни организации.

4.   Когато подпомагането по параграф 1 не надхвърля 4 000 EUR, бенефициерът може да бъде избран чрез ускорена процедура.

Член 28

Партньорства между учени и рибари

1.   С цел да се насърчава трансферът на знания между учените и рибарите ЕФМДР може да подпомага:

а)

създаването на мрежи, споразумения за партньорство или асоциации между една или повече независими научни организации и рибари или една или повече рибарски организации, в които могат да участват технически организации;

б)

дейностите, извършвани в рамките на мрежите, споразуменията за партньорство или асоциациите, посочени в буква а).

2.   Дейностите, посочени в параграф 1, буква б), може да включват дейности по събиране и управление на данни, проучвания, пилотни проекти, разпространение на знания и резултати от научни изследвания, семинари и добри практики.

3.   Подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя на публичноправни организации, рибари, рибарски организации, МИРГ и неправителствени организации.

Член 29

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог

1.   С цел насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог ЕФМДР може да подпомага:

а)

професионалното обучение, ученето през целия живот, съвместните проекти, разпространението на знания в икономическата, техническата, регулаторната и научната област и на иновативни практики, както и придобиването на нови професионални умения, свързани по-специално с устойчивото управление на морските екосистеми, хигиената, здравето, безопасността, дейностите в морския сектор, иновациите и предприемачеството;

б)

създаването на мрежи от контакти и обмена на опит и добри практики между заинтересованите страни, включително между организациите, насърчаващи равните възможности за мъжете и жените, насърчаване на ролята на жените в рибарските общности и насърчаване на по-слабо представените групи, които извършват дребномащабен крайбрежен риболов или риболов от брега;

в)

социалния диалог на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище с участието на рибари, социални партньори и други заинтересовани страни.

2.   Подпомагането по параграф 1 може да се предоставя и на съпрузите на самостоятелно заети рибари или, когато и доколкото са признати от националното право, на партньорите на семейни начала на самостоятелно заети рибари при условията, предвидени в член 2, буква б) от Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (26).

3.   Подпомагането по параграф 1, буква а) може да се предоставя за максимален срок от две години за обучението на лица под 30-годишна възраст, признати от съответната държава членка за безработни (наричани по-долу „стажанти“). Подпомагането е само за лица, които се обучават на борда на кораб за дребномащабен крайбрежен риболов, собственост на професионален рибар на възраст най-малко 50 години, като за целта стажантът и собственикът на кораба са сключили официален договор, който е признат от съответната държава членка, като включва курсове за устойчиви риболовни практики и опазване на морските биологични ресурси по смисъла на Регламент (ЕС) № 1380/2013. Стажантите трябва да се придружават на борда на кораба от професионален рибар на възраст най-малко 50 години.

4.   Подпомагането по параграф 3 се предоставя на професионални рибари за покриване на заплатата на стажанта и свързаните с това разходи и се изчислява в съответствие с член 67, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, като се взема предвид икономическото положение и стандартът на живот в съответната държава членка. Това подпомагане не може да надвишава максималния размер от 40 000 EUR на бенефициер през програмния период.

Член 30

Диверсификация и нови форми на доход

1.   ЕФМДР може да подпомага инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

2.   Подпомагането по параграф 1 се предоставя на рибари, които:

а)

представят бизнес план за развитието на новите си дейности; и

б)

притежават подходящи професионални умения, които могат да бъдат придобити чрез операции, финансирани съгласно член 29, параграф 1, буква а).

3.   Подпомагането по параграф 1 се предоставя само при условие че допълващите дейности са свързани с основната риболовна дейност на съответния рибар.

4.   Размерът на подпомагането, предоставено съгласно параграф 1, не може да надвишава 50 % от предвидения бюджет в бизнес плана за всяка операция и не може да надвишава максимална сума от 75 000 EUR за всеки бенефициер.

Член 31

Подпомагане за започване на дейност от млади рибари

1.   ЕФМДР може да предоставя подпомагане за започването на стопанска дейност от млади рибари.

2.   Подпомагането по настоящия член може да се предоставя само във връзка с първото придобиване на риболовен кораб:

а)

с обща дължина по-малка от 24 метра;

б)

който е оборудван за морски риболов;

в)

чиято възраст е между 5 и 30 години; и

г)

който спада към сегмент на флота, който съгласно доклада за риболовния капацитет, посочен в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов.

3.   За целите на настоящия член понятието „млад рибар“ означава физическо лице, което желае да придобие за първи път риболовен кораб и което, към момента на подаване на заявлението, не е навършило 40-годишна възраст и е работило най-малко пет години като рибар или е преминало равностойно професионално обучение. Държавите членки могат да определят допълнителни обективни критерии, които младите рибари трябва да изпълнят, за да бъдат допуснати до подпомагане по настоящия член.

4.   Подпомагането по настоящия член не може да надвишава 25 % от цената на придобиване на риболовния кораб и във всеки случай не може да надвишава 75 000 EUR на млад рибар.

Член 32

Здраве и безопасност

1.   С цел подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите ЕФМДР може да подпомага инвестиции на борда или в индивидуално оборудване, при условие че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

2.   Подпомагането по настоящия член се предоставя на рибари или на собственици на риболовни кораби.

3.   Когато операцията се изразява в инвестиция на борда, подпомагането се предоставя еднократно по време на програмния период за един и същи вид инвестиция и за един и същи риболовен кораб. Когато операцията се изразява в инвестиция в индивидуално оборудване, подпомагането се предоставя еднократно по време на програмния период за оборудване от един и същи вид и за един и същи бенефициер.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126, определящи видовете операции, които са допустими по параграф 1 от настоящия член.

Член 33

Временно преустановяване на риболовните дейности

1.   ЕФМДР може да подпомага мерки за временно преустановяване на риболовните дейности в следните случаи:

а)

прилагане на мерки от Комисията или на спешни мерки от държава членка съгласно съответно членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или на мерки за опазване, посочени в член 7 от същия регламент, включително периоди на естествено възстановяване;

б)

неподновяване на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство или на протоколи към тях;

в)

когато е предвидено временно преустановяване в план за управление, приет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета (27) или в многогодишен план, приет съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато предвид научните становища е необходимо намаляване на риболовното усилие, за да се постигнат целите по член 2, параграф 2 и параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Подпомагането по параграф 1 може да се предостави за максимален срок от шест месеца на риболовен кораб през периода 2014—2020 г.

3.   Подпомагането по параграф 1 се предоставя само на:

а)

собственици на риболовни кораби на Съюза, регистрирани като действащи, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни в морето през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане; или

б)

рибари, които са работили в морето в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от временното преустановяване.

4.   Всички риболовни дейности, извършвани от съответния риболовен кораб и от съответните рибари, трябва да бъдат действително преустановени. Компетентният орган се уверява, че съответният риболовен кораб е прекратил всякаква риболовна дейност през периода на временното преустановяване.

Член 34

Окончателно преустановяване на риболовните дейности

1.   ЕФМДР може да подпомага мерки за окончателното преустановяване на риболовните дейности, само когато това е постигнато чрез скрапирането на риболовни кораби и при условие че:

а)

такова скрапиране е предвидено в оперативната програма, посочена в член 18; и

б)

окончателното преустановяване е предвидено като инструмент в план за действие по член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като от него е видно, че сегментът на флота не е ефективно балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов.

2.   Подпомагането по параграф 1 се предоставя на:

а)

собственици на риболовни кораби на Съюза, регистрирани като действащи, които са извършвали риболовна дейност в морето в продължение на най-малко 90 дни годишно през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, или

б)

рибари, които са работили в морето в продължение на най-малко 90 дни годишно през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от окончателното преустановяване.

3.   Съответните рибари трябва действително да преустановяват всички риболовни дейности. Бенефициерът представя на компетентния орган доказателство за действителното преустановяване на риболовните дейности. Обезщетението се възстановява въз основа на принципа pro rata temporis, когато рибарят възобнови риболовната си дейност в срок до две години след датата на подаване на заявлението за подпомагане.

4.   Подпомагането по настоящия член може да се предостави до 31 декември 2017 г.

5.   Подпомагане по настоящия член се изплаща само след като равностойният капацитет е бил окончателно заличен от регистъра на риболовния флот на Съюза и след като съответните лицензии и разрешения за риболов също са били окончателно отнети. На бенефициера се налага забрана да регистрира нов риболовен кораб в рамките на пет години след получаването на подпомагането. Намаляването на капацитета вследствие на окончателно преустановяване на риболовните дейности с публична помощ трябва да води до постоянно равностойно намаление на тавана на капацитета на сегмента на флота, посочен в приложение II към Регламент (ЕС) № 1380/2013.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 може да се предостави подпомагане за окончателно преустановяване на риболовните дейности без скрапиране, при условие че корабите се модифицират за извършване на дейности, различни от търговския риболов.

Освен това и с цел опазване на морското наследство може да се предостави подпомагане за окончателно преустановяване на риболовните дейности без скрапиране на традиционните дървени кораби, при условие че са запазени функциите на тези кораби за опазване на традиции на сушата.

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти

1.   ЕФМДР може да подпомага взаимоспомагателни фондове, които изплащат на рибари парични обезщетения за имуществени щети, причинени от неблагоприятни климатични явления или от екологични инциденти, или за разходи за операции за спасяване на рибари или риболовни кораби при произшествие в морето в хода на техните риболовни дейности.

2.   За целите на параграф 1 понятието „взаимоспомагателен фонд“ означава схема, одобрена от държавата членка съгласно националното право, която позволява на членуващите рибари да се застраховат и при която на членуващите рибари се извършват компенсаторни плащания за имуществени щети, причинени от събитията, посочени в параграф 1.

3.   Държавите членки осигуряват избягването на прекомерни обезщетения в резултат на съчетаването на подпомагането по настоящия член с други финансови инструменти на равнището на Съюза или на национално равнище или с частни застрахователни схеми.

4.   За да бъде допуснат до подпомагане по настоящия член съответният взаимоспомагателен фонд трябва да:

а)

е одобрен от компетентния орган на държавата членка в съответствие с националното право;

б)

има прозрачна политика по отношение на плащанията във фонда и тегленията от фонда; и

в)

има ясни правила за определяне на отговорността за всички възникнали задължения.

5.   Държавите членки определят правилата за създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, по-специално за предоставяне на компенсаторни плащания и за условията за допустимост на рибарите до такива обезщетения в случай на неблагоприятни климатични явления, екологични инциденти или произшествия в морето, посочени в параграф 1, както и за управлението и мониторинга за спазването на тези правила. Държавите членки гарантират, че в правилата на фондовете са предвидени санкции в случай на небрежност от страна на рибаря.

6.   Настъпването на посочените в параграф 1 неблагоприятни климатични явления, екологични инциденти или произшествия в морето трябва да бъде официално признато от компетентен орган на съответната държава членка.

7.   Участието по параграф 1 е свързано единствено със сумите, изплащани от взаимоспомагателните фондове на рибарите като парично обезщетение. Не се допуска подпомагане във връзка с административните разходи за създаването на тези взаимоспомагателни фондове. Държавите членки могат да ограничат разходите, за които е допустимо подпомагане, като прилагат тавани за отделните взаимоспомагателни фондове.

8.   Участието по параграф 1 е допустимо единствено за покриването на щетите, причинени от неблагоприятни климатични явления, екологични инциденти или произшествия в морето, които възлизат на повече от 30 % от годишния оборот на съответното предприятие, изчислен въз основа на средния оборот на предприятието от предходните три календарни години.

9.   Не е допустимо участие на ЕФМДР в първоначалния капитал.

10.   Когато държавите членки решат да ограничат разходите, за които е допустимо подпомагане, като прилагат тавани за отделните взаимоспомагателни фондове, те включват в оперативните си програми подробни данни и обосновка относно тези тавани.

Член 36

Подпомагане на системите за разпределяне на възможности за риболов

1.   С цел приспособяване на риболовните дейности към възможностите за риболов ЕФМДР може да подпомага проектирането, разработването, мониторинга, оценката и управлението на системи за разпределяне на възможностите за риболов.

2.   Подпомагането по настоящия член се отпуска на публични органи, юридически или физически лица или рибарски организации, признати от държавата членка, включително признати организации на производители, които участват в колективното управление на системите, посочени в параграф 1.

Член 37

Подпомагане на подготовката и изпълнението на мерките за опазване и регионално сътрудничество

1.   С цел да се гарантира ефективна подготовка и изпълнение на мерките за опазване по членове 7, 8 и 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и регионалното сътрудничество по член 18 от посочения регламент ЕФМДР може да подпомага:

а)

подготовката, разработването и мониторинга на техническите и административните средства, необходими за разработването и изпълнението на мерките за опазване и регионализацията;

б)

участието на заинтересованите страни и сътрудничеството между държавите членки в подготвянето и изпълнението на мерките за опазване и регионализацията;

2.   ЕФМДР може да подпомага пряко зарибяване съгласно параграф 1 само когато то е предвидено като мярка за опазване в правен акт на Съюза.

Член 38

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете

1.   С цел да се намали въздействието на риболова върху морската среда, да се насърчи постепенното прекратяване на изхвърлянето и да се улесни преходът към устойчива експлоатация на живите морски биологични ресурси в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 ЕФМДР може да подпомага инвестиции:

а)

в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове;

б)

на борда на кораба или в оборудване, което осигурява прекратяването на изхвърлянето чрез избягване и намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или което е свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

в)

в оборудване за ограничаване и, когато е възможно, премахване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно;

г)

в оборудване за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици, защитени с Директива 92/43/ЕИО или с Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (28), при условие че това не засяга избирателността на риболовните уреди и че са въведени всички целесъобразни мерки за предотвратяване на нараняването на хищници.

2.   Чрез дерогация от член 11, буква а) в най-отдалечените региони подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя на закотвени устройства за събиране на риба само при условие че тези устройства допринасят за устойчивия и селективен риболов.

3.   Подпомагане се предоставя само веднъж през програмния период за един и същ вид оборудване на един и същ риболовен кораб на Съюза.

4.   Подпомагане се предоставя само когато уредите или другото оборудване по параграф 1 явно осигуряват по-добра избирателност от гледна точка на размера или по-слабо въздействие върху екосистемите и върху нецелевите видове в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване, които са разрешени съгласно съответното право на Съюза или съгласно приложимото национално право, прието в контекста на регионализацията, предвидена в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

5.   Подпомагане се предоставя на:

а)

собственици на риболовни кораби на Съюза, които са регистрирани като действащи и които са извършвали риболовни дейности в морето в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане;

б)

рибари, които притежават подлежащите на замяна уреди и които са работили на борда на риболовен кораб на Съюза в продължение на най-малко 60 дни през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане;

в)

рибарски организации, признати от държавата членка.

Член 39

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

1.   С цел да се допринесе за постепенното прекратяване на изхвърлянето и прилова и да се улесни преходът към експлоатация на живите морски биологични ресурси в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и да се намали въздействието на риболова върху морската среда и въздействието на защитените хищници, ЕФМДР може да подпомага операции, чиято цел е разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

2.   Операциите, финансирани по настоящия член, се осъществяват от научна или техническа организация, призната от държавата членка, която валидира резултатите от тези операции, или в сътрудничество с такава организация.

3.   Държавите членки популяризират по подходящ начин резултатите от финансираните по настоящия член операции в съответствие с член 119.

4.   Риболовните кораби, които участват в проекти, финансирани по настоящия член, не трябва да надвишават 5 % от броя на корабите в националния флот или 5 % от тонажа на националния флот в брутен тонаж, изчислен към момента на подаване на заявлението. По искане на държава членка, при надлежно обосновани обстоятелства и въз основа на препоръка от Научния технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), създаден с Решение 2005/629/ЕО на Комисията (29). Комисията може да одобри проекти, които надвишават ограниченията, определени в настоящия параграф.

5.   Операциите, които не могат да бъдат определени като риболов с научни цели в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и които включват изпитване на нови риболовни уреди или техники, се осъществяват в рамките на възможностите за риболов, разпределени на съответната държава членка.

6.   Нетните приходи, получени от участието на риболовния кораб в операцията, се приспадат от допустимите разходи на операцията в съответствие с член 65, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

7.   За целите на параграф 6 понятието „нетни приходи“ означава доходите на рибарите от първата продажба на риба или черупчести мекотели, уловени по време на въвеждането и изпитването на новите технически или организационни знания, без разходите по продажбата като например таксите на рибни борси.

Член 40

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности

1.   С цел опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности и когато е приложимо — с участието на рибарите, ЕФМДР може да подпомага следните операции:

а)

събиране на отпадъци в морето от рибарите, например отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци;

б)

изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна, включително тяхната подготовка и оценка с научен характер;

в)

принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;

г)

подготовка, включително проучвания, изготвяне, мониторинг и актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите, свързани с риболова, по отношение на обекти по „Натура 2000“ и специални защитени територии, посочени в Директива 2008/56/ЕО и свързани с други специални местообитания;

д)

управление, възстановяване и мониторинг на обекти по „Натура 2000“ в съответствие с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО в съответствие с рамките за приоритетно действие, изготвени съгласно Директива 92/43/ЕИО;

е)

управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО;

ж)

повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда с участието на рибарите по отношение на опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие;

з)

компенсационни схеми за вреди по улова, причинени от бозайници и птици, защитени с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

и)

участие в други действия, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, като възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания с цел подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително тяхната подготовка и оценка с научен характер.

2.   Подпомагането по параграф 1, буква з) зависи от официалното признаване на такива схеми от компетентните органи на държавите членки. Държавите членки осигуряват също така избягването на прекомерни обезщетения за вреди вследствие на съчетаването на европейски, частни и национални компенсационни схеми.

3.   Операциите, посочени в настоящия член могат да се осъществяват от научни или технически публичноправни организации, консултативни съвети, рибари или рибарски организации, признати от държавата членка, или неправителствени организации в партньорство с рибарски организации или в партньорство с МИРГ.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 с цел конкретизиране на разходите, които са допустими за подпомагане по параграф 1 от настоящия член.

Член 41

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата

1.   С цел да се смекчи въздействието от изменението на климата и да се подобри енергийната ефективност на риболовните кораби ЕФМДР може да подпомага:

а)

инвестиции в оборудване или на борда на корабите, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби. Инвестициите в риболовни уреди също са допустими, ако не засягат избирателността на тези уреди;

б)

одити и схеми за енергийна ефективност;

в)

проучвания за оценка на приноса на системите за алтернативно задвижване и дизайна на корпуса за енергийната ефективност на риболовните кораби;

2.   Подпомагане за подмяна или осъвременяване на основни или допълнителни двигатели може да се предоставя само:

а)

на кораби с обща дължина до 12 метра, при условие че новият или осъвременен двигател е с не по-голяма мощност в kW от мощността на стария двигател;

б)

на кораби с обща дължина между 12 и 18 метра, при условие че новият или осъвременен двигател е с най-малко 20 % по-малка мощност в kW от мощността на стария двигател;

в)

на кораби с обща дължина между 18 и 24 метра, при условие че новият или осъвременен двигател е с най-малко 30 % по-малка мощност в kW от мощността на стария двигател.

3.   Подпомагане по параграф 2 за подмяна или осъвременяване на основни или допълнителни двигатели може да се предоставя само по отношение на кораби, включени в сегмент на флота, който съгласно доклада за риболовния капацитет, посочен в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов.

4.   Подпомагането по параграф 2 от настоящия член се предоставя само за подмяна или осъвременяване на основни или допълнителни двигатели, които са официално сертифицирани в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. То се изплаща само след като изискваното намаляване на капацитета в kW е окончателно заличено от регистъра на риболовния флот на Съюза.

5.   За риболовни кораби, които не подлежат на сертифициране на мощността на двигателя, подпомагането по параграф 2 от настоящия член се предоставя само за подмяна или осъвременяване на основните или допълнителните двигатели, за които съответствието на мощността на двигателя е било проверено в съответствие с член 41 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и които са преминали физическа проверка, за да се гарантира, че мощността на двигателя не надвишава мощността на двигателя, установена в лицензиите за риболов.

6.   Намалението на мощността на двигателя съгласно параграф 2, букви б) и в) може да се постигне от група кораби за всяка от категориите кораби, посочени в същите букви.

7.   Без да се засяга член 25, параграф 3, подпомагането от ЕФМДР съгласно параграф 2 от настоящия член не може да надвишава по-високия от следните два прага:

а)

1 500 000 EUR; или

б)

3 % от финансовото подпомагане на Съюза, разпределено от държавата членка за приоритети на Съюза, предвидени в член 6, параграфи 1, 2 и 5.

8.   През целия програмен период заявленията от операторите от сектора на дребномащабния крайбрежен риболов се разглеждат като приоритетни в рамките на до 60 % от цялото подпомагане, разпределено за подмяната или осъвременяването на основните или допълнителни двигатели, посочени в параграф 2.

9.   Подпомагането по параграфи 1 и 2 се предоставя само на собственици на риболовни кораби и еднократно по време на програмния период за един и същи вид инвестиция и за един и същи риболовен кораб.

10.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 за определяне на разходите, за които е допустимо подпомагане по параграф 1, буква а) от настоящия член.

Член 42

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

1.   С цел да се повиши добавената стойност или качеството на уловената риба ЕФМДР може да подпомага:

а)

инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;

б)

иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

2.   Подпомагането по параграф 1, буква б) се предоставя, при условие че се използват селективни уреди за свеждане до минимум на нежелания улов, и се предоставя само на собственици на риболовни кораби от Съюза, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Член 43

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

1.   С цел да се повиши качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, да се подобри енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и условията на труд ЕФМДР може да подпомага инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

2.   С цел да се улесни спазването на задължението за разтоварване на сушата на целия улов в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 8, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1379/2013 и да се осигури по-успешно оползотворяване на недостатъчно използваните части от улова ЕФМДР може да подпомага инвестиции в рибарски пристанища, рибни борси, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки

3.   С цел да се подобри безопасността на рибарите ЕФМДР може да подпомага инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки.

4.   Подпомагането не покрива изграждането на нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови рибни борси.

Член 44

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми

1.   С цел да се намали въздействието на риболова във вътрешни водоеми върху околната среда, да се подобри енергийната ефективност, да се повиши стойността или качеството на разтоварваната на сушата риба или да се подобрят здравето, безопасността, условията на труд, човешкият капитал и обучението ЕФМДР може да подпомага инвестиции в следните случаи:

а)

насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог, както е посочено в член 29 и при спазване на условията, определени в същия член;

б)

на борда на корабите или в индивидуално оборудване, както е посочено в член 32 и при спазване на условията, определени в същия член;

в)

в оборудване и видове операции, както е посочено в членове 38 и 39 и при спазване на условията, определени в същите членове;

г)

в повишаване на енергийната ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата, както е посочено в член 41 и при спазване на условията, определени в същия член;

д)

в повишаване на стойността или качеството на уловената риба, както е посочено в член 42 и при спазване на условията, определени в същия член;

е)

в рибарски пристанища, покрити лодкостоянки и кейове за разтоварване, както е посочено в член 43 и при спазване на условията, определени в същия член.

2.   ЕФМДР може да подпомага инвестиции, свързани със започване на стопанска дейност от млади рибари, както е посочено в член 31 и при спазване на условията, определени в същия член, с изключение на изискването по параграф 2, буква б) от посочения член.

3.   ЕФМДР може да предоставя подпомагане за разработването и улесняването на иновации в съответствие с член 26, както и за консултантските услуги в съответствие с член 27 и за партньорствата между учени и рибари в съответствие с член 28.

4.   С цел да се насърчи диверсификацията на дейността на рибарите във вътрешни водоеми, ЕФМДР може да подпомага диверсификацията на риболовните дейности във вътрешни водоеми към допълнителни дейности, при спазване на условията, предвидени в член 30.

5.   За целите на параграф 1:

а)

позоваванията на риболовни кораби в членове 30, 32, 38, 39, 41 и 42 се считат за позовавания на кораби, извършващи дейност единствено във вътрешни водоеми;

б)

позоваванията на морската среда в член 38 се считат за позовавания на средата, в която извършва дейност корабът, извършващ риболов във вътрешни водоеми.

6.   С цел опазване и развитие на водната флора и фауна ЕФМДР може да подпомага:

а)

управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“, които са засегнати от риболовни дейности, и рехабилитацията на водите във вътрешни водоеми в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (30), включително на територии за размножаване и пътища на миграция за мигриращите видове, без да се засягат разпоредбите на член 40, параграф 1, буква д) от настоящия регламент и ако е целесъобразно — с участието на рибарите във вътрешни водоеми;

б)

изграждането, осъвременяването или монтажа на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на водната флора и фауна, включително тяхната подготовка, мониторинг и оценка с научен характер.

7.   Държавите членки гарантират, че корабите, които получават подпомагане по настоящия член, продължават да извършват дейност единствено във вътрешни водоеми.

ГЛАВА II

Устойчиво развитие на аквакултурите

Член 45

Специфични цели

Подпомагането по настоящата глава допринася за постигането специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 2.

Член 46

Общи условия

1.   Подпомагането по настоящата глава е ограничено до предприятията за аквакултури, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

2.   За целите на настоящия член навлизащите в сектора предприемачи представят бизнес план, а в случаите когато стойността на инвестицията надвишава 50 000 EUR — и проучване за осъществимост, включително оценка за въздействието върху околната среда на операциите. Подпомагането по настоящата глава се предоставя само ако бъде ясно доказано чрез независим маркетингов доклад, че съществуват добри и устойчиви перспективи за пазарна реализация на продукта.

3.   Когато операциите се изразяват в инвестиции в оборудване или инфраструктура с цел да се гарантира спазването на бъдещи изисквания, свързани с околната среда, здравето на хората или животните, хигиената или хуманното отношение към животните съгласно правото на Съюза, подпомагането може да се предоставя до датата, на която тези изисквания стават задължителни за предприятията.

4.   Не се предоставя подпомагане за отглеждане на генетично модифицирани организми.

5.   Не се предоставя подпомагане за операции, свързани с аквакултури, в морски защитени територии, ако компетентният орган на държавата членка е констатирал въз основа на оценката на въздействието върху околната среда, че операцията би имала значително отрицателно въздействие върху околната среда, което не може да бъде смекчено по подходящ начин.

Член 47

Иновации

1.   С цел да се насърчат иновациите в аквакултурите ЕФМДР може да подпомага операции, които имат за цел:

а)

да се развият техническите, научните или организационните знания в стопанствата за аквакултури, с които по-специално се понижава въздействието върху околната среда, намалява се зависимостта от рибно брашно и масло, насърчава се устойчивото използване на ресурсите в аквакултурите, подобрява се хуманното отношение към животните или се улеснява прилагането на нови, устойчиви производствени методи;

б)

да се разработят или въведат на пазара нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи;

в)

да се проучи техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

2.   Операциите по настоящия член се осъществяват от публични или частни научни или технически организации, признати от държавата членка, които валидират резултатите от тези операции, или в сътрудничество с такива организации.

3.   Държавата членка популяризира по подходящ начин резултатите от операциите, които получават подпомагане, в съответствие с член 119.

Член 48

Продуктивни инвестиции в аквакултурите

1.   ЕФМДР може да подпомага:

а)

продуктивните инвестиции в аквакултурите;

б)

диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

в)

осъвременяването на обектите за аквакултури, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

г)

подобряването и осъвременяването, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

д)

инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

е)

инвестициите в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

ж)

възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;

з)

диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности;

и)

инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури;

й)

насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

к)

инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия.

2.   Подпомагането по параграф 1, буква з) се предоставя на предприятия за аквакултури само ако допълнителните дейности са свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

3.   Подпомагането по параграф 1 може да бъде предоставено за увеличаването на производството и/или осъвременяването на съществуващи предприятия за аквакултури или за изграждането на нови такива, при условие че промените са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013.

Член 49

Услуги по управление и възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

1.   С цел да се подобрят общите резултати и конкурентоспособността на стопанствата за аквакултури и да се намали отрицателното въздействие от техните дейности върху околната среда ЕФМДР може да подпомага:

а)

на услуги по създаване, управление и възстановяване и консултантски услуги за стопанства за аквакултури;

б)

получаването от стопанствата на консултантски услуги от техническо, научно, правно, екологично или икономическо естество.

2.   Консултантските услуги по параграф 1, буква б) обхващат:

а)

потребностите от управление, позволяваща на стопанствата за аквакултури да спазват законодателството на Съюза и националното законодателство в областта на околната среда, както и изискванията на морското пространствено планиране;

б)

оценката на въздействието върху околната среда, посочена в Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (31) и Директива 94/43/ЕИО;

в)

потребностите от управление на стопанствата за аквакултури с цел спазване на законодателството на Съюза и националното законодателство в областта на здравето на водните животни и хуманното отношение към тях или на общественото здраве;

г)

стандартите за здравословни и безопасни условия, основани на законодателството на Съюза и на националното законодателство;

д)

стратегиите за предлагане на пазара и бизнес стратегиите.

3.   Консултантските услуги, посочени в параграф 1, буква б), се предоставят от научни или технически организации, както и от образувания, предоставящи правни или икономически становища, които притежават необходимата компетентност и са признати от държавата членка.

4.   Подпомагането по параграф 1, буква а) се предоставя само на публичноправни организации или други образувания, които са избрани от държавата членка за предоставянето на консултантски услуги за стопанствата. Подпомагането по параграф 1, буква б) се предоставя само на МСП в сектора на аквакултурите или на организации в сектора на аквакултурите, включително организации на производителите на аквакултури и асоциации на организациите на производителите на аквакултури.

5.   Когато подпомагането не надхвърля 4 000 EUR, бенефициерът може да бъде избран чрез ускорена процедура.

6.   Бенефициерите получават подпомагане не повече от веднъж годишно за всяка категория консултантски услуги по параграф 2.

Член 50

Насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи от контакти

1.   С цел да се насърчи човешкият капитал и създаването на мрежи от контакти в областта на аквакултурите ЕФМДР може да подпомага:

а)

професионалното обучение, ученето през целия живот, разпространението на научни и технически знания и иновативни практики, придобиването на нови професионални умения в областта на аквакултурите и във връзка с намаляването на въздействието върху околната среда на свързаните с аквакултури операции;

б)

подобряването на условията на труд и безопасността на работното място;

в)

създаването на мрежи от контакти и обмена на опит и най-добри практики между предприятията за аквакултури или професионалните организации и други заинтересовани страни, включително научни и технически организации или организации, които насърчават равните възможности за мъжете и жените.

2.   Подпомагането, посочено в параграф 1, буква а), не се предоставя на големи предприятия за аквакултури, освен когато те споделят знания с МСП.

3.   Чрез дерогация от член 46 подпомагане по настоящия член се предоставя и на публичноправни или подобни на публичноправните организации и на други организации, признати от държавата членка.

4.   Подпомагането по настоящия член се предоставя и на съпрузите на самостоятелно заети стопани в областта на аквакултурите или, когато и доколкото са признати от националното право, на партньорите на семейни начала на самостоятелно заети производители на аквакултури при условията, предвидени в член 2, буква б) от Директива 2010/41/ЕС.

Член 51

Увеличаване на потенциала на обектите за аквакултури

1.   С цел да допринесе за развитието на обектите и инфраструктурата за аквакултури и да намали отрицателното въздействие на операциите върху околната среда ЕФМДР може да подпомага:

а)

определянето и картографирането на най-подходящите райони за развитието на аквакултури и ако е приложимо — отчитането на процесите на пространствено планиране, както и определянето и картографирането на районите, в които аквакултурите следва да бъдат изключени, за да се запази ролята на тези райони във функционирането на екосистемата;

б)

подобряването и разработването на помощни съоръжения и инфраструктури, необходими за увеличаване на потенциала на обектите за аквакултури и за намаляване на отрицателното въздействие на аквакултурите върху околната среда, включително чрез инвестиции за комасация на земята, енергоснабдяване или управление на водите;

в)

действия, които се предприемат и изпълняват от компетентните органи съгласно член 9, параграф 1 от Директива 2009/147/ЕО или член 16, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО с цел предотвратяване на сериозни вреди по аквакултурите;

г)

действия, които се предприемат и изпълняват от компетентните органи при констатиране на нараснала смъртност или болести съгласно предвиденото в член 10 от Директива 2006/88/ЕО на Съвета (32). Тези действия могат да включват приемане на планове за действие за черупчестите мекотели, които целят опазване, възстановяване и управление, включително подкрепа за производителите на черупчести мекотели за поддържане на естествени банки от черупчести мекотели и водосборни райони.

2.   Бенефициери на подпомагането съгласно настоящия член могат да бъдат само публичноправни организации или частни организации, на които държавата членка е поверила посочените в параграф 1 задачи.

Член 52

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

1.   С цел насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите ЕФМДР може да подпомага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

2.   Подпомагането по параграф 1 се предоставя на производители на аквакултури, които навлизат в сектора, при условие че:

а)

притежават съответни професионални умения и компетентност;

б)

за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова предприятие; и

в)

представят бизнес план за развитието на своите дейности, свързани с аквакултурите.

3.   За придобиване на подходящи професионални умения производителите на аквакултури, които навлизат в сектора, могат да се ползват от подпомагането по член 50, параграф 1, буква а).

Член 53

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури

1.   С цел насърчаване на развитието на биологични или ефективни от гледна точка на потреблението на енергия аквакултури ЕФМДР може да подпомага:

а)

преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (33) и в съответствие с Регламент (ЕО) № 710/2009 на Комисията (34);

б)

участието в схемите на Съюза по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО), създадени с Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета (35).

2.   Подпомагане се предоставя само на бенефициери, които се задължават да участват в СОУОСО в продължение на най-малко три години или да отговарят на изискванията за биологично производство в продължение на най-малко пет години.

3.   Подпомагането е под формата на компенсация за най-много три години през периода на преминаване на предприятието към биологично производство или по време на подготовката за участие в СОУОСО. Държавите членки изчисляват тази компенсация въз основа на:

а)

пропуснатите ползи или допълнителните разходи, направени през периода на преход от традиционно към биологично производство — за операции, които са допустими по параграф 1, буква а); или

б)

допълнителните разходи в резултат на кандидатстването и подготовката за участие в СОУОСО — за операции, които са допустими по параграф 1, буква б).

Член 54

Аквакултури, осигуряващи екологични услуги

1.   С цел да се насърчи развитието на аквакултури, които осигуряват екологични услуги, ЕФМДР може да подпомага:

а)

методи за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление в резултат от определянето на зоните по „Натура 2000“ в съответствие с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

б)

участието, по-специално разходите, които са пряко свързани с такова участие, в опазването и възпроизводството на водните животни ex-situ в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, разработени от публични органи или под техен надзор;

в)

операции, които са свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.

2.   Подпомагането по параграф 1, буква а) е под формата на годишна компенсация за направените допълнителни разходи и/или пропуснати приходи в резултат на изискванията за управление в съответните зони, свързани с изпълнението на директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО.

3.   Подпомагането по параграф 1, буква в) се предоставят само когато бенефициерите се задължават да спазват за срок от най-малко пет години изисквания за водната околна среда, надхвърлящи обичайното прилагане на правото на Съюза и националното право. Ползите за околната среда от операцията се доказват с предварителна оценка, направена от определени от държавата членка компетентни органи, освен ако ползите за околната среда от дадена операция вече не са признати.

4.   Предоставяното по параграф 1, буква в) подпомагане е под формата на годишна компенсация за направените допълнителни разходи и/или пропуснати приходи.

5.   Държавите членки популяризират по подходящ начин резултатите от операциите, които получават подпомагане по настоящия член, в съответствие с член 119.

Член 55

Мерки в областта на общественото здраве

1.   ЕФМДР може да подпомага компенсирането на производителите на черупчести мекотели за временно спиране на събирането на отглеждани в стопанства черупчести мекотели, когато спирането се дължи изключително на съображения, свързани с общественото здраве.

2.   Подпомагането може да се отпуска само когато спирането на събирането на черупчестите мекотели поради замърсяване се дължи на пролиферацията на произвеждащ токсини планктон или на наличието на планктон, съдържащ биотоксини, и при условие че:

а)

замърсяването продължи повече от четири последователни месеца; или

б)

загубите в резултат от спирането на събирането възлизат на повече от 25 % от годишния оборот на съответното предприятие, изчислени въз основа на средния оборот за трите календарни години, предхождащи спирането на събирането.

За целите на първа алинея, буква б) държавите членки могат да установяват специални правила за изчисляване по отношение на дружествата, извършвали дейност в продължение на по-малко от три години.

3.   Периодът, за който може да бъде предоставена компенсацията, е максимум 12 месеца за целия програмен период. При надлежно обосновани случаи този период може да бъде удължен еднократно най-много с още 12 месеца до общ максимум от 24 месеца.

Член 56

Мерки в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях

1.   С цел подобряване на здравето на животните и на хуманното отношение към тях в предприятията за аквакултури, наред с другото от гледна точка на профилактиката и биологичната сигурност, ЕФМДР може да подпомага:

а)

разходите за контрол и ликвидиране на болести по аквакултурите в съответствие с Решение 2009/470/ЕО на Съвета (36), включително оперативните разходи, необходими за изпълнение на задълженията по план за ликвидиране на болести;

б)

разработването на общи и специфични за отделните видове най-добри практики или кодекси на поведение относно биологичната сигурност или относно потребностите по отношение на здравето на животните и хуманното отношение към тях в аквакултурите;

в)

инициативи, насочени към намаляване на зависимостта на аквакултурите от ветеринарни лекарствени продукти;

г)

ветеринарни или фармацевтични проучвания и разпространение и обмен на информация и най-добри практики във връзка с ветеринарните болести в аквакултурите с цел насърчаване на правилното използване на ветеринарни лекарствени продукти;

д)

създаването и работата на групи за защита на здравето в аквакултурите, признати от държавите членки;

е)

компенсирането на производителите на черупчести мекотели за временно спиране на дейността им поради изключителни случаи на масова смъртност, когато процентът на смъртност надвишава 20 % или когато загубите, произтичащи от временното спиране на дейността, възлизат на над 35 % от годишния оборот на засегнатото предприятие, изчислено въз основа на средния годишен оборот на предприятието през трите календарни години, предхождащи спирането на дейностите.

2.   Подпомагането по параграф 1, буква г) не покрива закупуването на ветеринарни лекарствени продукти.

3.   Държавата членка докладва и популяризира резултатите от финансираните по параграф 1, буква г) проучвания по подходящ начин в съответствие с член 119.

4.   Подпомагане може да се отпуска и на публичноправни организации.

Член 57

Застраховане на запасите от аквакултури

1.   С цел гарантиране на доходите на стопаните в областта на аквакултурите ЕФМДР може да допринася за застраховането на запасите на аквакултурите, което покрива имуществени щети, причинени от най-малко едно от следните:

а)

природни бедствия;

б)

неблагоприятни климатични явления;

в)

внезапни промени в качеството и количеството на водата, за които операторът не носи отговорност;

г)

болести при аквакултурите, повреда или унищожаване на производствени съоръжения, за които операторът не носи отговорност.

2.   Настъпването на посочените в параграф 1 обстоятелства, в аквакултурите трябва да бъде официално признато от съответната държава членка.

3.   Когато е целесъобразно, държавите членки могат предварително да определят критерии, въз основа на които се счита, че има официално признаване по параграф 2.

4.   Подпомагане се отпуска само за застрахователни договори на запаси на аквакултури, които покриват имуществените щети по параграф 1, надвишаващи 30 % от средния годишен оборот на съответния производител на аквакултури, изчислени въз основа на средния оборот на производителя на аквакултури през трите календарни години, предхождащи годината на настъпване на имуществените щети.

ГЛАВА III

Устойчиво развитие на районите за рибарство и аквакултури

Раздел 1

Обхват и цели

Член 58

Обхват

ЕФМДР подпомага устойчивото развитие на районите за рибарство и аквакултури, като следва подхода за водено от общностите местно развитие, предвиден в член 32 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 59

Специфични цели

Подпомагането по настоящата глава допринася за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 4.

Раздел 2

Стратегии за водено от общностите местно развитие и местни инициативни рибарски групи

Член 60

Стратегии за водено от общностите местно развитие

1.   С цел да се допринесе за постигане на целите, посочени в член 59, стратегиите за водено от общностите местно развитие:

а)

увеличават в максимално висока степен участието на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните райони за рибарство и аквакултури;

б)

гарантират пълноценното използване и оползотворяване на възможностите, които предлагат на местните общности морското и крайбрежното развитие и развитието на вътрешните водоеми, и по-специално помагат на малките и западащи рибарски пристанища да увеличат максимално морския си потенциал чрез развитие на многообразна инфраструктура.

2.   Стратегиите трябва да са съобразени с възможностите и потребностите, установени в съответния район, и на приоритетите на Съюза, предвидени в член 6. Стратегиите могат да са от такива, които са съсредоточени върху рибарството, до по-широки стратегии, насочени към диверсификация на районите за рибарство. Стратегиите трябва да надхвърлят обикновеното събиране на операции или съпоставяне на секторни мерки.

Член 61

Местни инициативни рибарски групи

1.   За целите на ЕФМДР местните групи за действие, посочени в член 32, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се обозначават като местни инициативни рибарски групи (МИРГ).

2.   МИРГ предлагат стратегия за водено от общностите местно развитие, основана най-малко на елементите, предвидени в член 60 от настоящия регламент, и отговарят за нейното изпълнение.

3.   МИРГ:

а)

в голяма степен отразяват основната цел на своята стратегия и социално-икономическия състав на района чрез балансирано представителство на основните заинтересовани страни, включително частния сектор, публичния сектор и гражданското общество;

б)

гарантират значително представителство на секторите на рибарството и/или аквакултурите.

4.   Ако стратегията за водено от общностите местно развитие се подпомага от други фондове в допълнение към ЕФМДР, органът на МИРГ за подбор на проекти, подпомагани по линия на ЕФМДР, трябва да отговаря на изискванията, посочени в параграф 3.

5.   МИРГ могат да изпълняват и допълнителни задачи, които надхвърлят минималните задачи, предвидени в член 34, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато такива задачи са им поверени от управляващия орган.

Раздел 3

Допустими операции

Член 62

Подпомагане от ЕФМДР за водено от общностите местно развитие

1.   Подпомагане по настоящия раздел се допуска за следните операции в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013:

а)

подготвително подпомагане;

б)

изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие;

в)

дейности за сътрудничество;

г)

текущи разходи и популяризиране.

2.   Ако в оперативната програма е предвидена такава възможност, МИРГ могат да поискат от управляващия орган авансово плащане. Размерът на авансовите плащания не може да надвишава 50 % от публичното подпомагане, свързано с текущите разходи и популяризиране.

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие

1.   Подпомагане за изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие може да се предоставя за следните цели:

а)

добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;

б)

подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;

в)

подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

г)

насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;

д)

засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

2.   Посоченото в параграф 1 подпомагане може да включва мерки, които са предвидени в глави I, II и IV на настоящия дял, с изключение на членове 66 и 67, при условие че има ясни основания за управлението им на местно равнище. Когато се предоставя подпомагане за операции, съответстващи на тези мерки, се прилагат съответните условия и размерите на финансово участие по операции, определени в глави I, II и IV от настоящия дял.

Член 64

Дейности за сътрудничество

1.   Подпомагането, посочено в член 35, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, може да се предоставя на:

а)

междутериториални или транснационални проекти за сътрудничество;

б)

подготвително техническо подпомагане на проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество, при условие че МИРГ могат да докажат, че подготвят изпълнението на даден проект.

За целите на настоящия член понятието „междутериториално сътрудничество“ означава сътрудничество в рамките на държавата членка, а понятието „транснационално сътрудничество“ означава сътрудничество между територии в няколко държави членки или сътрудничество между най-малко една територия в държава членки и една или няколко територии в трети държави.

2.   За целите на настоящия член, освен другите МИРГ, партньор на МИРГ по ЕФМДР може да бъде местно публично-частно партньорство, което изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие в рамките на Съюза или извън него.

3.   Когато проектите за сътрудничество не се подбират от МИРГ, държавите членки създават подходяща система с цел улесняване на проектите за сътрудничество. Те оповестяват националните или регионални административни процедури, отнасящи се до подбора на проекти за транснационално сътрудничество, както и списък с допустими разходи най-късно две години след датата на одобряване на своята оперативна програма.

4.   Административните решения относно проектите за сътрудничество се вземат най-късно четири месеца след датата на представяне на проекта.

5.   Държавите членки уведомяват Комисията за одобрените проекти за транснационално сътрудничество в съответствие с член 110.

ГЛАВА IV

Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

Член 65

Специфични цели

Подпомагането по настоящата глава трябва да допринася за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 5.

Член 66

Планове за производство и предлагане на пазара

1.   ЕФМДР подпомага изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

2.   Разходите, свързани с плановете за производство и предлагане на пазара, са допустими за подпомагане от ЕФМДР само след като компетентните органи във всяка държава членка одобрят годишния доклад по член 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

3.   Годишното подпомагане, предоставяно на дадена организация на производители съгласно настоящия член, не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази организация на производители през предходните три календарни години. За новопризнатите организации на производители това подпомагане не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на тази организация през предходните три календарни години.

4.   Съответната държава членка може да предостави авансово 50 % от финансовото подпомагане след одобрение на плана за производство и предлагане на пазара в съответствие с член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

5.   Подпомагането, посочено в параграф 1, се предоставя само на организации на производители и асоциации на организации на производители.

Член 67

Помощ за съхранение

1.   ЕФМДР може да подпомага компенсирането на признати организации на производители и асоциации на организации на производители, които съхраняват продуктите от риболов, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1379/2013, при условие че продуктите се съхраняват в съответствие с членове 30 и 31 от посочения регламент и при спазване на следните условия:

а)

размерът на помощта за съхранение не надвишава размера на техническите и финансовите разходи за действията, които се изискват за стабилизиране и съхранение на въпросните продукти;

б)

количествата, за които се допуска помощ за съхранение, не надвишават 15 % от годишните количества на съответните продукти, които се предлагат за продажба от организацията на производители;

в)

годишното финансово подпомагане не надвишава 2 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на организацията на производители в периода 2009—2011 г.

За целите на първа алинея, буква в), когато член на организацията на производители не е пуснал на пазара продукция през периода 2009—2011 г., се взема предвид средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от него през първите три години на производство.

2.   Посоченото в параграф 1 подпомагане се прекратява към 31 декември 2018 г.

3.   Посоченото в параграф 1 подпомагане се предоставя само след като продуктите са пуснати за консумация от човека.

4.   Държавите членки определят размера на техническите и финансовите разходи, приложими на тяхна територия, както следва:

а)

техническите разходи се изчисляват ежегодно въз основа на преките разходи, свързани с действията, които са необходими за стабилизиране и съхранение на съответните продукти;

б)

финансовите разходи се изчисляват ежегодно, като се използва лихвен процент, определян ежегодно във всяка държава членка;

Тези технически и финансови разходи се оповестяват публично.

5.   Държавите членки упражняват контрол, за да гарантират, че продуктите, за които се отпуска помощ за съхранение, отговарят на определените в настоящия член условия. За целите на този контрол бенефициерите на помощ за съхранение водят регистър на запасите за всяка категория продукти, която оставят за съхранение и която впоследствие отново се пуска на пазара за консумация от човека.

Член 68

Мерки за предлагане на пазара

1.   ЕФМДР може да подпомага мерки за предлагане на пазара на продуктите от риболов и аквакултури, с които се цели:

а)

създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации, които се признават в съответствие с глава II, раздел II от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

б)

търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури, включително:

i)

видове с пазарен потенциал;

ii)

нежелан, разтоварван на сушата улов от запаси с търговско значение в съответствие с техническите мерки, член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 8, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

iii)

продукти от риболов и аквакултури, получени по методи със слабо въздействие върху околната среда, или продукти на биологичните аквакултури по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007;

в)

повишаване на качеството и добавената стойност чрез улесняване на:

i)

подаването на заявка за регистрация на даден продукт и приспособяването на заинтересованите оператори към съответните изисквания за съответствие и сертифициране в съответствие с Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (37);

ii)

сертифицирането и популяризирането на продукти на устойчивия риболов и устойчивите аквакултури, включително на продукти от дребномащабен крайбрежен риболов, както и на екологосъобразни методи на преработване;

iii)

прякото предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на дребномащабни крайбрежни рибари или на рибари, които ловят от брега;

iv)

представянето и опаковането на продукти;

г)

допринасяне за прозрачността на производството и на пазарите и провеждане на пазарни проучвания и изследвания на зависимостта на Съюза от внос;

д)

спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури и — когато е целесъобразно — разработване на екомаркировка за продукти от риболов и аквакултури, валидна за целия Съюз, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1379/2013;

е)

изготвяне на стандартни договори за МСП, които са в съответствие с правото на Съюза;

ж)

провеждане на регионални, национални или транснационални информационни и рекламни кампании за повишаване на осведомеността на обществото за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури.

2.   Операциите, посочени в параграф 1, могат да включват дейностите по веригата за доставка, свързани с производството, преработването и предлагането на пазара.

Операциите, посочени в параграф 1, буква ж), не може да са насочени към търговски марки.

Член 69

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

1.   ЕФМДР може да подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

а)

допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

б)

подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;

в)

подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;

г)

са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

д)

са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007;

е)

водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

2.   По отношение на предприятията, различни от МСП, посоченото в параграф 1 подпомагане се отпуска единствено чрез финансовите инструменти, предвидени във втора част, дял IV от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

ГЛАВА V

Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

Член 70

Компенсационен режим

1.   ЕФМДР може да подпомага компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечени региони, посочени в член 349 ДФЕС.

2.   Всяка заинтересована държава членка определя по отношение на посочените в параграф 1 региони списък с продукти от риболов и аквакултури и количествата на тези продукти, за които е допустимо компенсиране.

3.   При определяне на списъка и количествата по параграф 2 държавите членки вземат предвид всички фактори от значение, по-специално необходимостта да се гарантира, че компенсацията напълно съответства на правилата на ОПОР.

4.   Не може да се предоставя компенсация за продукти от риболов и аквакултури, които са:

а)

уловени от кораби на трети държави, с изключение на риболовните кораби, плаващи под знамето на Венецуела и извършващи дейност във водите на Съюза;

б)

уловени от риболовни кораби на Съюза, които не са регистрирани в пристанище в някой от регионите, посочени в параграф 1;

в)

внесени от трети държави.

5.   Параграф 4, буква б) не се прилага, ако наличният капацитет на преработвателната промишленост в съответния най-отдалечен регион превишава количеството суровини, които се доставят в съответствие с плана за компенсации на съответния регион.

6.   Допуска се компенсация на следните оператори:

а)

физически или юридически лица, използващи средства за производство, за да получат продукти от риболов или аквакултури с цел да ги пускат на пазара;

б)

собственици или оператори на кораби, които са регистрирани в пристанищата на посочените в параграф 1 региони и извършват дейност в тях, или асоциации на такива собственици или оператори;

в)

оператори в сектора на преработването и предлагането на пазара или асоциации на такива оператори.

Член 71

Изчисляване на компенсациите

Компенсация се изплаща на операторите, посочени в член 70, параграф 6, които извършват дейности в регионите, посочени в член 70, параграф 1, като се взема предвид следното:

а)

за всеки продукт или категория продукти от риболов или аквакултури — допълнителните разходи в резултат на специфичните неблагоприятни характеристики на въпросните региони; и

б)

всяка друга форма на публична интервенция, която оказва въздействие върху равнището на допълнителните разходи.

Член 72

План за компенсации

1.   Заинтересованите държави членки представят на Комисията план за компенсации за всеки регион, посочен в член 70, параграф 1. Този план включва списъка и количествата продукти от риболов и аквакултури, както и вида оператори по член 70, равнището на компенсацията по член 71 и управляващия орган по член 97. Комисията приема актове за изпълнение, с които взема решение дали да одобри тези планове за компенсации.

2.   Държавите членки могат да изменят съдържанието на плана за компенсации, посочен в параграф 1. Държавите членки представят на Комисията тези изменения. Комисията приема актове за изпълнение, с които взема решение дали да одобри тези изменения.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, определящи структурата на плана за компенсации. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 за определяне на критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от специфичните неблагоприятни характеристики на засегнатите региони.

Член 73

Държавна помощ за изпълнение на плановете за компенсации

Държавите членки могат да предоставят допълнително финансиране за изпълнение на плановете за компенсации, посочени в член 72. В тези случаи държавите членки информират Комисията за държавната помощ, която Комисията може да одобри в съответствие с настоящия регламент като част от посочените планове. Държавната помощ, за която е предоставена информация, се счита за държавна помощ, за която е предоставена информация по смисъла на член 108, параграф 3, първо изречение ДФЕС.

ГЛАВА VI

Съпътстващи мерки за ОПОР при споделено управление

Член 74

Географски обхват

Чрез дерогация от член 2 настоящата глава се прилага и за операции, осъществявани извън територията на Съюза.

Член 75

Специфични цели

Подпомагането по настоящата глава допринася за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 3.

Член 76

Контрол и изпълнение

1.   ЕФМДР може да подпомага прилагането на системата на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Допустими са по-специално следните видове операции:

а)

закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, системи за откриване на кораби (VDS), системи за видеонаблюдение и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска, представяне (чрез уебсайтове, свързани с контрола), обмен и разработване на методи за вземане на проби във връзка с данните, свързани с риболовните дейности, както и взаимното свързване на междусекторни системи за обмен на данни;

б)

разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, включително компютърен хардуер и софтуер, които са необходими, за да се осигури предаването на данни към съответните органи на държавата членка и на Съюза от страна на лица, участващи в риболова и предлагането на пазара на продукти от риболов, включително необходимите компоненти за електронни системи за записване и отчитане (ERS), системи за наблюдение на кораби (VMS) и системи за автоматична идентификация (AIS), използвани за целите на контрола;

в)

разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, включително компютърен хардуер и софтуер, които са необходими за гарантиране на проследяемостта на продуктите от риболов и аквакултури в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

г)

въвеждане на програми за обмен на данни между държавите членки и за анализирането им;

д)

осъвременяване и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране, при условие че те се използват за контрол на рибарството най-малко през 60 % от общото време на използването им в рамките на една година;

е)

закупуване на други средства за контрол, включително устройства за измерване на мощността на двигателя и оборудване за претегляне;

ж)

разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и изпълнение на пилотни проекти, свързани с контрола на рибарството, включително ДНК анализ на риби или разработване на уебсайтове, свързани с контрола;

з)

програми за обучение и обмен на опит, включително между държави членки, за персонал, отговарящ за мониторинга, контрола и наблюдение на риболовните дейности;

и)

анализ на разходите и ползите и оценка на извършените одити и разходите, направени от компетентните органи при провеждането на мониторинг, контрол и наблюдение;

й)

инициативи, включително семинари и медийни инструменти, насочени към повишаване на осведомеността както на рибарите и другите участници като инспектори, прокурори и съдии, така и на широката общественост, относно необходимостта от борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и относно прилагането на правилата на ОПОР;

к)

оперативни разходи, направени при упражняването на по-строг контрол на запасите, за които се прилагат специални програми за контрол и инспекции, утвърдени в съответствие с член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, и спрямо които се извършва координация на контрола в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета (38);

л)

програми, свързани с изпълнението на план за действие, утвърден в съответствие с член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, включително всички направени оперативни разходи.

3.   Подпомагане на мерките, посочени в параграф 2, букви з) — л), се допуска само ако те са свързани с дейности за контрол, извършвани от публичен орган.

4.   Във връзка с мерките, посочени в параграф 2, букви г) и з), съответните държави членки посочват управляващи органи, които отговарят за проекта.

Член 77

Събиране на данни

1.   ЕФМДР подпомага събирането, управлението и използването на данни, предвидени в член 25, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и допълнително конкретизирани в Регламент (ЕО) № 199/2008.

2.   Допустими са по-специално следните видове операции:

а)

събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на ОПОР;

б)

национални, транснационални и поднационални многогодишни програми за вземане на проби, при условие че се отнасят за запаси, обхванати от ОПОР;

в)

мониторинг в открито море на риболова с търговска цел и на любителския риболов, включително мониторинг на прилова на морски организми, като например морски бозайници и птици;

г)

научни изследвания в открити води;

д)

участие на представители на държавите членки и на регионалните органи в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, или заседания на международни органи, отговарящи за предоставянето на научни становища;

е)

подобряване на системите за събиране и за управление на данни и извършване на пилотни проучвания с цел подобряване на съществуващите системи за събиране и управление на данни.

ГЛАВА VII

Техническа помощ по инициатива на държави членки

Член 78

Техническа помощ по инициатива на държави членки

1.   По инициатива на държава членка и при спазване на таван от 6 % от общата сума на оперативната програма ЕФМДР може да подпомага:

а)

мерките за техническа помощ, посочени в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

създаването на национални мрежи, целящи разпространение на информация, изграждане на капацитет, обмен на най-добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на държавата членка.

2.   При надлежно обосновани обстоятелства посоченият в параграф 1 праг може по изключение да бъде надвишен.

ГЛАВА VIII

Мерки във връзка с ИМП, финансирани при споделено управление

Член 79

Специфични цели

1.   Подпомагането по настоящата глава допринася за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 6, включително:

а)

интегрираното морско наблюдение, и по-специално общата среда за обмен на информация (CISE) за целите на наблюдението в морската област на Съюза;

б)

насърчаването на опазването на морската среда, по-специално на нейното биологично разнообразие и на морските защитени територии, като обектите по „Натура 2000“, без да се засяга член 37 от настоящия регламент, устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси, както и по-подробното определяне на границите на устойчивостта на човешките дейности, които оказват въздействие върху морската среда, по-специално в рамките на Директива 2008/56/ЕО.

2.   Измененията на оперативната програма по отношение на мерките, посочени в параграф 1, не могат да водят до увеличаване на общия размер на разпределените средства, посочен в член 13, параграф 7.

Член 80

Допустими операции

1.   ЕФМДР може да подпомага операции в съответствие с целите, определени в член 79, като например операции, които:

а)

допринасят за постигане на целите на интегрираното морско наблюдение, и по-специално на тези на CISE;

б)

опазват морската среда, по-специално на биологичното ѝ разнообразие и на морските защитени територии, като обектите по „Натура 2000“, в съответствие със задълженията, установени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

в)

повишават знанията за състоянието на морската среда с оглед утвърждаване на програмите за мониторинг и програмите от мерки, предвидени в Директива 2008/56/ЕО, в съответствие със задълженията, установени в посочената директива.

2.   Разходите за заплати на служители в националните администрации не се смятат за допустими оперативни разходи.

ДЯЛ VI

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ПРИ ПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Интегрирана морска политика

Член 81

Географски обхват

Чрез дерогация от член 2 настоящата глава се прилага и за операции, осъществявани извън територията на Съюза.

Член 82

Обхват и цели

Подпомагането по настоящата глава допринася за подобряване на развитието и изпълнението на ИМП на Съюза. С него:

а)

се насърчава развитието и прилагането на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони, по-специално чрез:

i)

популяризиране на действия, които насърчават държавите членки и техните региони да разработват, въвеждат или прилагат интегрирано морско управление;

ii)

насърчаване на диалога и сътрудничеството с компетентните органи на държавите членки и заинтересованите страни и между тях по отношение на мореплавателни и морски въпроси, включително чрез разработване и изпълнение на интегрирани стратегии за морските басейни, като се възприема балансиран подход във всички морски басейни и се отчитат конкретните особености на морските басейни и морските подбасейни, както и на съответните макрорегионални стратегии, когато е приложимо;

iii)

насърчаване на платформите и мрежите за междусекторно сътрудничество, включващи представители на публичните органи на национално, регионално и местно равнище, на стопанските отрасли, включително туризма, на заинтересованите страни в областта на научноизследователската дейност, на гражданите, на организациите на гражданското общество и на социалните партньори;

iv)

подобряване на сътрудничеството между държавите членки чрез обмен на информация и най-добри практики между техните компетентни органи;

v)

насърчаване на обмена на най-добри практики и на диалога на международно равнище, включително двустранния диалог с трети държави, като се взема предвид Конвенцията на ООН по морско право и съответните международни конвенции, основани на Конвенцията на ООН по морско право, без да се засягат други споразумения или договорености, които може да съществуват между Съюза и съответните трети държави. Този диалог включва, когато е целесъобразно, ефективно обсъждане по въпроси, свързани с ратифицирането и на прилагането на Конвенцията на ООН по морско право;

vi)

увеличаване на видимостта на интегрирания подход към морското дело и повишаване на осведомеността на публичните органи, частния сектор и широката общественост относно този подход;

б)

се допринася за разработването на междусекторни инициативи, които са от взаимна полза за различните морски сектори и/или секторни политики, като се вземат предвид и се използват като основа съществуващите инструменти и инициативи, а като:

i)

интегрираното морско наблюдение, така че да се подобри безопасното, сигурно и устойчиво използване на морското пространство, по-специално чрез повишаване на ефективността и ефикасността посредством обмен на информация между секторите и границите, като надлежно се отчитат съществуващите и бъдещите системи и механизми за сътрудничество;

ii)

процесите на морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони;

iii)

постепенното разработване на пълна, висококачествена и публично достъпна база от данни и знания за морската среда, която да улеснява обмена, повторното използване и разпространението на тези данни и знания сред различни групи ползватели, като по този начин се избягва дублирането на усилията; за тази цел се използват по най-добър начин вече съществуващите програми на Съюза и на държавите членки;

в)

се подпомага устойчивият икономически растеж, заетостта, иновациите и новите технологии в нововъзникващите и ориентираните към бъдещето морски сектори, както и в крайбрежните, островните и най-отдалечените региони на Съюза, така че да допълва утвърдените секторни и национални дейности;

г)

се насърчава опазването на морската среда, по-специално нейното биологично разнообразие и морските защитени територии, като обектите по „Натура 2000“, и устойчивото използване на морските и на крайбрежните ресурси, както и по-подробното определяне на границите на устойчивостта на човешките дейности, които оказват въздействие върху морската среда, в съответствие с целите за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда, изисквано съгласно Директива 2008/56/ЕО.

Член 83

Допустими операции

1.   ЕФМДР може да подпомага операции в съответствие с целите, определени в член 82, като например:

а)

проучвания;

б)

проекти, включително пробни проекти и проекти за сътрудничество;

в)

информиране на обществеността и споделяне на най-добри практики, кампании за повишаване на осведомеността и свързани с това дейности за информиране и разпространение на информацията, като например рекламни кампании, прояви, разработване и поддръжка на уебсайтове и платформи на заинтересовани страни;

г)

конференции, семинари, форуми и работни срещи;

д)

дейности за координация, включително мрежи за споделяне на информация и подпомагане за разработване на стратегии за морските басейни;

е)

разработване, експлоатация и поддръжка на ИТ системи и мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ и обмен на данни, разработване на методи за работа с извадки от данни, както и свързване на междусекторни системи за обмен на данни;

ж)

проекти за обучение за развитие на знания, професионални квалификации и мерки, насочени към насърчаване на професионалното развитие в морския сектор.

2.   С оглед постигане на специфичната цел за разработване на трансгранични и междусекторни операции съгласно в член 82, буква б) ЕФМДР може да подпомага:

а)

разработването и внедряването на технически инструменти за интегрирано морско наблюдение, по-специално за подпомагане на внедряването, експлоатацията и поддръжката на CISE, с оглед насърчаване на обмена на информация от трансграничното и междусекторното наблюдение, който да свързва всички общности от ползватели, като се вземат предвид съответните тенденции в секторните политики във връзка с наблюдението и се допринася за необходимото им доразвиване, когато е целесъобразно;

б)

дейности за координация и сътрудничество между държавите членки или регионите с цел развитие на морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони, включително разходи, свързани със системите и практиките за споделяне на данни и за мониторинг, дейности за оценка, създаване и поддържане на мрежи от експерти и създаване на програма, насочена към изграждане на капацитета на държавите членки за прилагане на морското пространствено планиране;

в)

инициативи за съфинансиране, закупуване и поддръжка на системи за морско наблюдение и технически инструменти за проектиране, създаване и експлоатация на оперативна система на Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда, целяща да улесни събирането, придобиването, подреждането, обработването, качествения контрол, повторното използване и разпространението на данни и знания за морската среда чрез сътрудничество между държавите членки и/или съответните международни институции.

ГЛАВА II

Съпътстващи мерки за ОПОР и ИМП при пряко управление

Член 84

Географски обхват

Чрез дерогация от член 2 настоящата глава се прилага и за операции, осъществявани извън територията на Съюза.

Член 85

Специфични цели

Мерките по настоящата глава улесняват изпълнението на ОПОР и на ИМП, по-специално по отношение на:

а)

събиране, управление и разпространение на научни препоръки по ОПОР;

б)

специфични мерки за контрол и изпълнение по ОПОР;

в)

доброволни вноски в международни организации;

г)

консултативни съвети;

д)

проучване на пазара;

е)

комуникационни дейности във връзка с ОПОР и ИМП.

Член 86

Научни становища и знания

1.   ЕФМДР може да подпомага осигуряването на научни продукти, по-специално приложно-изследователски проекти, които са пряко свързани с осигуряването на научни и социално-икономически становища и мнения, с оглед на вземането на правилни и ефективни решения за управление на рибарството в рамките на ОПОР.

2.   Допустими са по-специално следните видове операции:

а)

проучвания и пилотни проекти, които са необходими за изпълнението и развитието на ОПОР, включително тези, отнасящи се до алтернативни видове техники за устойчиво управление на рибарството и аквакултурите, включително в рамките на консултативни съвети;

б)

изготвяне и предоставяне на научни становища и мнения от научни организации, включително от международни консултативни органи, отговорни за оценяване на запасите, от независими експерти и от научноизследователски институции;

в)

участие на експерти в заседания на работни групи по научни и технически въпроси, свързани с рибарството, като например в НТИКР, както и в международни консултативни органи и в срещи, на които се изисква участие на експерти в областта на рибарството и аквакултурите;

г)

научни изследвания в открити води, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 199/2008, в райони, в които корабите на Съюза извършват дейност съгласно споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, посочени в член 31 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

д)

разходи, направени от Комисията за услуги, свързани със събирането, управлението и използването на данни, с организацията и ръководенето на експертни срещи в областта на рибарството и управлението на годишните работни програми във връзка с научните и техническите експертни знания в областта на рибарството, с обработването на искания за данни и набори от данни, с подготвителната работа, целяща предоставяне на научни становища и мнения;

е)

дейности за сътрудничество между държави членки в областта на събирането на данни, включващи тези между различните регионални заинтересовани страни, както и създаване и поддържане на регионални бази данни за съхранение, управление и използване на данни, което би било от полза за регионалното сътрудничество и би подобрило дейностите по събиране и управление на данни, както и подобряване на научните знания в подкрепа на управлението на рибарството.

Член 87

Контрол и изпълнение

1.   ЕФМДР може да подпомага прилагането на системата на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Допустими са по-специално следните видове операции:

а)

съвместно закупуване и/или наемане от няколко държави членки, които спадат към един и същ географски район, на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране, при условие че те се използват за контрол на рибарството най-малко през 60 % от общото време за използването им в рамките на една година.;

б)

разходи, свързани с оценката и разработването на нови технологии за контрол, както и на процедури за обмен на данни;

в)

всички оперативни разходи, свързани с контрола и оценката от страна на Комисията на изпълнението на ОПОР от държавите членки, и по-специално тези, свързани с командировки за проверки, инспекции и одит, оборудване и обучение на длъжностни лица от Комисията, организиране на заседания или участие в такива, включително обмен на информация и най-добри практики между държавите членки, проучвания, ИТ услуги и доставчици, както и наемането или закупуването от Комисията на средства за инспекция, както е посочено в дялове IХ и X от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.   С цел засилване и стандартизиране на контрола ЕФМДР може да подпомага изпълнението на транснационални проекти, целящи разработване и изпитване на междудържавните системи за контрол, инспекции и изпълнение, предвидени в член 36 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и допълнително изложени в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Допустимите видове операции включват по-специално следното:

а)

международни програми за обучение на персонала, който отговаря за мониторинга, контрола и наблюдението на риболовните дейности;

б)

инициативи, включително семинари и медийни инструменти, за уеднаквяване на тълкуването на нормативната уредба и свързания контрол в Съюза.

4.   При операциите, посочени в параграф 2, буква а), като бенефициер се определя само една от съответните държави членки.

Член 88

Доброволни финансови вноски в международни организации

ЕФМДР може да подпомага следните видове операции в областта на международните отношения:

а)

финансови вноски за организациите на Организацията на обединените нации, както и доброволно финансиране на международни организации, действащи в областта на морското право;

б)

финансови вноски, насочени към подготовката на нови международни организации или изготвянето на нови международни договори от интерес за Съюза;

в)

финансови вноски, насочени към работа или програми, изпълнявани от международни организации, които са от особен интерес за Съюза;

г)

финансови вноски, насочени към всякакви дейности (включително работни, неофициални или извънредни срещи на договарящите се страни), които подкрепят интересите на Съюза в международните организации и засилват сътрудничеството с неговите партньори в тези организации. Във връзка с това, когато предвид на интересите на Съюза е необходимо представители на трети държави да присъстват на преговорите и срещите в рамките на международните форуми и организации, ЕФМДР може да покрива разходите за тяхното участие.

Член 89

Консултативни съвети

1.   ЕФМДР осигурява подпомагане за текущите разходи на консултативните съвети, създадени в съответствие с член 43 от Регламента (ЕС) № 1380/2013.

2.   Консултативен съвет, който притежава правосубектност, може да подаде заявление за подпомагане от Съюза като орган, чиято цел е от общ европейски интерес.

Член 90

Проучване на пазара

ЕФМДР може да подпомага разработването и разпространението на резултати на проучвания на пазара на продукти от риболов и аквакултури от Комисията в съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

Член 91

Комуникационни дейности във връзка с ОПОР и ИМП

ЕФМДР може да подпомага:

а)

разходите за информационни и комуникационни дейности, свързани с ОПОР и ИМП, включително:

i)

разходите за изготвяне, превод и разпространение на материали, които са съобразени с конкретните потребности на различните целеви групи, в писмен, аудиовизуален и електронен формат;

ii)

разходите за подготовката и организирането на мероприятия и срещи с цел осведомяване или получаване на мнения от различни заинтересовани страни, засегнати от ОПОР и ИМП;

б)

пътни и квартирни разходи на експерти и представители на заинтересованите страни, които са поканени от Комисията на срещи;

в)

разходите за институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, доколкото са свързани с общите цели на настоящия регламент.

ГЛАВА III

Техническа помощ

Член 92

Техническа помощ по инициатива на Комисията

По инициатива на Комисията и като спазва таван от 1,1 % от ЕФМДР, ЕФМДР може да подпомага:

а)

мерките за техническа помощ, посочени в член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

подготовката, мониторинга о и оценката на споразуменията за устойчиво рибарство и участието на Съюза в регионални организации за управление на рибарството. Съответните мерки се изразяват в проучвания, срещи, участие на експерти, разходи за временно нает персонал, информационни дейности и всякакви други административни разходи или разходи, произтичащи от научна или техническа помощ от страна на Комисията;

в)

създаването на европейска мрежа от МИРГ с цел изграждане на капацитет, разпространение на информация, обмен на опит и най-добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ. Тази мрежа сътрудничи с органите, отговарящи за създаването на мрежи от контакти и за техническото подпомагане на местното развитие, които са създадени от ЕФРР, ЕСФ и ЕЗФРСР, във връзка с техните дейности за местно развитие и транснационално сътрудничество.

ДЯЛ VII

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 93

Обхват

Настоящият дял се прилага за мерки, финансирани при споделено управление съгласно предвиденото в дял V.

ГЛАВА II

Механизъм за изпълнение

Раздел 1

Подпомагане от ЕФМДР

Член 94

Определяне на ставките на съфинансиране

1.   Когато приема актове за изпълнение съгласно член 19, с които одобрява оперативна програма, Комисията посочва максималното участие на ЕФМДР в тази програма.

2.   Участието на ЕФМДР се изчислява въз основа на сумата на допустимите публични разходи.

В оперативната програма се установява процентът на участието на ЕФМДР, приложим за приоритетите на Съюза, предвидени в член 6. Максималният процент на участие на ЕФМДР е 75 %, а минималният процент на участие на ЕФМДР е 20 % от допустимите публични разходи

3.   Чрез дерогация от параграф 2 участието на ЕФМДР е:

а)

100 % от допустимите публични разходи за подпомагането във връзка с помощта за съхраняване, посочена в член 67;

б)

100 % от допустимите публични разходи за режима за компенсации, посочен в член 70;

в)

50 % от допустимите публични разходи за подпомагането, посочено в членове 33 и 34 и член 41, параграф 2;

г)

70 % от допустимите разходи за подпомагането, посочено в член 76, параграф 2, буква д);

д)

90 % от допустимите публични разходи за подпомагането, посочено в член 76, параграф 2, букви а) — г) и е) — л);

е)

80 % от допустимите разходи за подпомагането, посочено в член 77.

4.   Чрез дерогация от параграф 2 максималният процент на участието на ЕФМДР, приложим за специфичните цели по определен приоритет на Съюза, се увеличава с 10 процентни пункта, когато приоритетът на Съюза, предвиден в член 6, параграф 4, като цяло се изпълнява чрез водено от общностите местно развитие.

Член 95

Интензитет на публичната помощ

1.   Държавите членки прилагат максимален интензитет на публичната помощ в размер на 50 % от общите допустими разходи за операцията.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да прилагат интензитет на публичната помощ в размер на 100 % от допустимите разходи за операцията, когато:

а)

бенефициерът е публичноправна организация или предприятие, натоварено с функцията да оказва услуги от общ икономически интерес, както е посочено в член 106, параграф 2 ДФЕС, когато помощта се предоставя за оказване на такива услуги;

б)

операцията е свързана с помощта за съхраняване, посочена в член 67;

в)

операцията е свързана с компенсационния режим, посочен в член 70;

г)

операцията е свързана със събирането на данни, посочено в член 77;

д)

операцията е свързана с подпомагане по член 33 или 34 или с компенсация по член 54, 55 или 56;

е)

операцията е свързана с мерките на ИМП, посочени в член 80.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да прилагат интензитет на публичната помощ между 50 % и 100 % от общите допустими разходи, когато:

а)

операцията се осъществява съгласно дял V, глави I, II или IV и отговаря на всеки един от следните критерии:

i)

е от колективен интерес;

ii)

има колективен бенефициер;

iii)

има иновативни характеристики, когато е приложимо, на местно равнище;

б)

операцията се осъществява съгласно дял V, глава III, отговаря на един от критериите, посочени в буква а), подточка i), ii) или iii) от настоящия параграф, и е осигурен публичен достъп до нейните резултати.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 към интензитета на публичната помощ се прилагат допълнителните процентни пунктове за специфични видове операции, предвидени в приложение I.

5.   Комисията приема актове за изпълнение, установяващи ред за прилагането на различните процентни пунктове на интензитета на публичната помощ в случаите, когато са изпълнени няколко от условията в приложение I. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3,

Член 96

Изчисляване на допълнителни разходи или пропуснати ползи

Когато помощта е предоставена въз основа на допълнителни разходи или пропуснати ползи, държавите членки гарантират, че съответните изчисления са подходящи, точни и предварително установени въз основа на точно, справедливо и проверимо изчисление.

ГЛАВА III

Системи за управление и контрол

Член 97

Управляващ орган

1.   В допълнение към общите правила, предвидени в член 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващият орган:

а)

ежегодно до 31 март предоставя на Комисията съответните общи данни за операциите, избрани за финансиране до края на предходната календарна година, включително ключови характеристики на бенефициера и на самата операция;

б)

осигурява популяризиране на оперативната програма чрез информиране на потенциалните бенефициери, професионалните организации, икономическите и социалните партньори, организациите, насърчаващи равенство между мъжете и жените, и съответните неправителствени организации, включително екологични организации, за възможностите, които предоставя програмата, и за правилата за получаване на достъп до финансиране от програмата;

в)

осигурява популяризиране на оперативната програма чрез информиране на бенефициерите на приноса от Съюза и на широката общественост за ролята на Съюза в програмата.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, определящи правилата за представяне на данните, посочени в параграф 1, буква а). Тези актове за изпълнение се приемат с съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 127, параграф 2.

Член 98

Предаване на финансови данни

1.   До 31 януари и 31 юли държавите членки подават по електронен път до Комисията прогноза за сумата, за която очакват да подадат заявления за плащане за текущата и следващата финансова година.

2.   Комисията приема акт за изпълнение, установяващ образеца, който трябва да се използва при подаване на финансови данни до Комисията. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

ГЛАВА IV

Контрол от страна на държавите членки

Член 99

Финансови корекции от страна на държавите членки

1.   В допълнение към финансовите корекции, посочени в член 143 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, държавите членки правят финансови корекции, ако бенефициерът не спазва задълженията, посочени в член 10, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   В случаите на финансови корекции, посочени в параграф 1, държавите членки определят размер на корекцията, който е пропорционален по отношение на естеството, тежестта, продължителността и системния характер на нарушението или престъплението от страна на бенефициера и значимостта на приноса на ЕФМДР за стопанската дейност на бенефициера.

ГЛАВА V

Контрол от страна на Комисията

Раздел 1

Прекъсване и спиране

Член 100

Прекъсване на срока за плащане

1.   В допълнение към критериите, при които се допуска прекъсване, посочени в член 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити по смисъла на Регламент (Евратом, ЕС) № 966/2012 може да прекъсне срока за плащане по искане за междинно плащане, в случай че държава членка не спазва своите задължения по ОПОР, което може да окаже въздействие върху разходите, включени в заверен отчет за разходите, за които е поискано междинно плащане.

2.   Преди да прекъсне срока за междинно плащане съгласно параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, с които признава наличието на доказателства, предполагащи нарушение на задълженията по ОПОР. Преди да приеме тези актове за изпълнение, Комисията уведомява незабавно засегнатата държава членка за тези доказателства или за друга надеждна информация, като на държавата членка се предоставя възможност да представи забележките си в рамките на разумен срок.

3.   Посоченото в параграф 1 прекъсване във връзка с целия размер на междинните плащания, свързани с разходите, включени в искането за плащане, или на част от тях трябва да е пропорционално на естеството, тежестта, продължителността и системния характер на нарушението.

Член 101

Спиране на плащанията

1.   В допълнение към член 142 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които да спре плащането на целия размер на междинните плащания по оперативната програма или на част от тях в случай на сериозно нарушение от страна на държава членка на задълженията ѝ по ОПОР, което може да окаже въздействие върху разходите, включени в заверен отчет за разходите, за които е поискано междинно плащане.

2.   Преди да спре междинно плащане съгласно параграф 1, Комисията приема акт за изпълнение, с който признава, че държавата членка не е спазила задълженията си по ОПОР. Преди да приеме този акт за изпълнение, Комисията уведомява незабавно засегнатата държава членка за тези констатации или за друга надеждна информация, като на държавата членка се предоставя възможност да представи забележките си по въпроса.

3.   Посоченото в параграф 1 спиране на целия размер на междинните плащания, свързани с разходите, включени в искането за плащане, или на част от тях трябва да е пропорционално на естеството, тежестта, продължителността и системния характер на сериозното нарушение.

Член 102

Правомощия на Комисията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 за определяне на случаите на нарушение, посочени в член 100, и случаите на сериозно нарушение, посочени в член 101, параграф 1, произтичащи от съответните правила на ОПОР, които са от съществено значение за опазването на морските биологични ресурси.

Раздел 2

Обмен на информация и финансови корекции

Член 103

Достъп до информация

По искане на Комисията държавите членки съобщават на Комисията законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са приели за прилагането на инструментите на Съюза във връзка с ОПОР, когато тези актове имат финансово въздействие върху ЕФМДР.

Член 104

Поверителност

1.   Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими стъпки, за да се гарантира поверителността на информацията, която се предоставя или получава при контрола на място или при уравняването на сметките, извършвано съгласно настоящия регламент.

2.   Към посочената в параграф 1от настоящия член информация се прилагат принципите, посочени в член 8 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (39).

Член 105

Финансови корекции от страна на Комисията

1.   В допълнение към случаите, посочени в член 22, параграф 7, член 85 и член 144, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Комисията приема актове за изпълнение, с които извършва финансови корекции чрез отмяна на целия размер на участието на Съюза в дадена оперативна програма или на част от него, когато след извършване на необходимото проучване заключи, че:

а)

разходите, посочени в заверен отчет за разходите, са повлияни от случаи, в които бенефициерът не е спазил задълженията, посочени в член 10, параграф 2 от настоящия регламент, и не са коригирани от държавата членка преди започване на процедурата за корекция по настоящия параграф;

б)

разходите, посочени в заверен отчет за разходите, са повлияни от случаи на сериозно нарушение на правилата на ОПОР от държавата членка, които са довели до спиране на плащане по член 101 от настоящия регламент, и държавата членка все още не е доказала, че е предприела необходимите коригиращи действия, за да гарантира спазването и изпълнението на приложимите правила в бъдеще.

2.   Комисията взема решение относно размера на корекцията, като взема предвид естеството, тежестта, продължителността и системния характер на сериозното нарушение на правилата на ОПОР от страна на държавата членка или бенефициера и значимостта на приноса на ЕФМДР за стопанската дейност на съответния бенефициер.

3.   Когато не е възможно да се определи количествено размерът на разходите, свързани с нарушението на правилата на ОПОР от страна на държавата членка, Комисията прилага фиксирана ставка или екстраполирана финансова корекция в съответствие с параграф 4.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 за установяване на критериите за определяне на равнището на финансовата корекция, която да бъде приложена, и критериите за прилагане на фиксирани ставки или екстраполирани финансови корекции.

Член 106

Процедура

Член 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се прилага mutatis mutandis в случаите, когато Комисията предложи финансова корекция съгласно член 105 от настоящия регламент.

ГЛАВА VI

Мониторинг, оценка, информация и комуникация

Раздел 1

Създаване и цели на общата система за мониторинг и оценка

Член 107

Система за мониторинг и оценка

1.   Създава се обща система за мониторинг и оценка на операциите по линия на ЕФМДР при споделено управление с цел да се измерват резултатите от ЕФМДР. С цел да осигури ефективно измерване на резултатите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 за определяне на съдържанието и структурата на тази система.

2.   Общото въздействие на ЕФМДР се отчита съобразно приоритетите на Съюза, предвидени в член 6.

Комисията може да приеме актове за изпълнение, установяващи набор от специфични показатели за тези приоритети на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

3.   Държавите членки представят на Комисията цялата информация, необходима за мониторинга и оценката на съответните мерки. Комисията взема предвид по-специално нуждата от данни и полезните взаимодействия между възможните източници на данни, особено използването им за статистически цели, когато е целесъобразно. Комисията приема актове за изпълнение, установяващи правила относно информацията, която държавите членки трябва да изпращат, както и относно нуждата от данни и полезните взаимодействия между възможните източници на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

4.   На всеки четири години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия член. Първият доклад се представя до 31 декември 2017 г.

Член 108

Цели

Целите на общата система за мониторинг и оценка са:

а)

да покаже напредъка и постиженията на ОПОР и ИМП, да отчита общото въздействие и да оценява ефективността, ефикасността и целесъобразността на операциите по линия на ЕФМДР;

б)

да допринася за подобряване на целевата насоченост на подпомагането за ОПОР и ИМП;

в)

да подпомага общ процес на учене, свързан с мониторинга и оценката;

г)

да предоставя надеждни, основани на доказателства оценки на операциите по линия на ЕФМДР, резултатите от които се използват в процеса на вземане на решения.

Раздел 2

Технически разпоредби

Член 109

Общи показатели

1.   С цел обобщаване на данните на равнището на Съюза в системата за мониторинг и оценка, предвидена в член 107, се посочва списък с общи показатели, свързани с първоначалното положение, както и с финансовото изпълнение, крайните продукти и резултатите от оперативната програма, които са приложими към всяка оперативна програма.

2.   Общите показатели се свързват с основните етапи и цели, определени в оперативните програми в съответствие с приоритетите на Съюза, предвидени в член 6. Тези общи показатели се използват за прегледа на изпълнението, посочен в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и трябва да осигуряват възможност за оценка на напредъка, ефективността и ефикасността на изпълнението на политиката спрямо целите на равнището на Съюза и на равнището на съответната програма.

Член 110

Електронна информационна система

1.   Основната информация за изпълнението на оперативната програма, за всяка операция, която е избрана за финансиране, както и за приключените операции, необходима за мониторинга и оценката, включително основните характеристики на бенефициера и на проекта, се записва и съхранява в електронен вид.

2.   Комисията осигурява наличието на подходяща и сигурна електронна система за записване, съхранение и управление на основната информация и доклади относно мониторинга и оценката.

Член 111

Предоставяне на информация

Бенефициерите на подпомагане по линия на ЕФМДР, включително МИРГ, се задължават да предоставят на управляващия орган и/или на назначените оценители или на други организации, на които е делегирано изпълнението на функции от негово име, всички данни и информация, необходими за мониторинга и оценката на оперативната програма, по-специално във връзка с изпълнението на специфичните цели и приоритети.

Раздел 3

Мониторинг

Член 112

Процедури за мониторинг

1.   Управляващият орган по член 97 от настоящия регламент и мониторинговият комитет по член 47 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 осъществява мониторинг за качеството на изпълнението на програмата.

2.   Управляващият орган и мониторинговият комитет осъществяват мониторинг върху оперативната програма с помощта на финансови показатели и показатели за крайните продукти и резултатите.

Член 113

Функции на мониторинговия комитет

В допълнение към функциите, предвидени в член 49 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, мониторинговият комитет проверява резултатите от оперативната програма и ефективността на нейното изпълнение. За тази цел мониторинговият комитет:

а)

участва в консултация и одобрява в рамките на шест месеца след решението за одобряване на програмата критериите за подбор на операциите за финансиране; тези критерии за подбор се преразглеждат в съответствие с нуждите на програмата;

б)

разглежда дейностите и крайните продукти, свързани с плана за оценка на програмата;

в)

разглежда действията в програмата, свързани с изпълнението на специфичните предварителни условия;

г)

разглежда и одобрява годишните доклади за изпълнението, преди да бъдат изпратени на Комисията;

д)

разглежда действия за насърчаване на равенството между мъжете и жените, равните възможности и недискриминацията, включително достъпността за хора с увреждания.

С мониторинговия комитет не се провеждат консултации във връзка с работните планове за събиране на данни, посочени в член 21.

Член 114

Годишен доклад за изпълнението

1.   До 31 май 2016 г. и до 31 май на всяка следваща година до 2023 г. включително държавите членки представят на Комисията годишен доклад за изпълнението на оперативната програма през предходната календарна година. Докладът, предаден през 2016 г., обхваща календарните 2014 и 2015 години.

2.   В допълнение към разпоредбите на член 50 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 годишните доклади за изпълнението включват:

а)

информация относно финансовите задължения и разходите по всяка мярка;

б)

кратко описание на предприетите дейности във връзка с плана за оценка;

в)

информация относно предприетите действия в случаи на тежки нарушения, посочени в член 10, параграф 1 от настоящия регламент, и нарушение на условията, предвидени в член 10, параграф 2 от настоящия регламент, както и относно коригиращите действия;

г)

информация за действията, предприети с цел спазване на член 41, параграф 10 от настоящия регламент;

д)

информация за действията, предприети за осигуряване на публикуването на информация за бенефициерите в съответствие с приложение V към настоящия регламент, за физическите лица в съответствие националното право, включително евентуален приложим праг.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, установяващи правила относно формата и представянето на годишните доклади за изпълнението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Раздел 4

Оценка

Член 115

Общи разпоредби

1.   Комисията приема актове за изпълнение, определящи елементите, които трябва да се съдържат в докладите за предварителна оценка по член 55 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и установяващи минималните изисквания за плана за оценка по член 56 от посочения регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Държавите членки гарантират, че оценките са съвместими с общата система за мониторинг и оценка, договорена в съответствие с член 107, организират изготвянето и събирането на необходимите данни и изпращат на оценителите различна информация, осигурена от системата за мониторинг.

3.   Докладите за оценка се предоставят от държавите членки по интернет и от Комисията — на уебсайта на Съюза.

Член 116

Предварителна оценка

Държавите членки гарантират, че извършващият предварителната оценка участва от ранен етап в процеса на разработването на оперативната програма, включително изготвянето на анализа, посочен в член 18, параграф 1, буква а), определянето на логиката на интервенцията по програмата и определянето на целите на програмата.

Член 117

Последваща оценка

В съответствие с член 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 Комисията изготвя доклад за последваща оценка, като работи в тясно сътрудничество с държавите членки.

Член 118

Обобщения на оценките

Комисията е отговорна за изготвянето на обобщение на докладите за предварителна оценка на равнището на Съюза. Обобщението на докладите за оценка се изготвя най-късно до 31 декември на годината след представянето на съответните оценки.

Раздел 5

Информация и комуникация

Член 119

Информиране и популяризиране

1.   В съответствие с член 97, параграф 1, буква б) управляващият орган отговаря за:

а)

създаването на единен уебсайт или на единен уебпортал, предоставящ информация за оперативната програма в съответната държава членка и достъп до тях;

б)

информирането на потенциалните бенефициери относно възможностите за финансиране в рамките на оперативната програма;

в)

популяризирането сред гражданите на Съюза на ролята и постиженията на ЕФМДР чрез информационни и комуникационни действия във връзка с резултатите и въздействието от споразуменията за партньорство, оперативната програма и операциите;

г)

оповестяването на кратко описание на мерките, предназначени да гарантират спазването на правилата на ОПОР, включително случаите на нарушение от страна на държави членки или бенефициери, както и на коригиращите мерки, като например финансови корекции.

2.   С цел да се осигури прозрачността на подпомагането от ЕФМДР държавите членки поддържат списък на операциите в CSV или XML формат, който трябва да бъде достъпен чрез единния уебсайт или единния уебпортал и който съдържа списък на операциите и кратко описание на оперативната програма.

Списъкът на операциите се актуализира най-малко на всеки шест месеца.

Минималната информация, която трябва да се съдържа в списъка на операциите, включително конкретната информация относно операциите по членове 26, 39, 47, 54 и 56, е определена в приложение V.

3.   Подробни правила относно мерките за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и мерките за информиране на заявителите и бенефициерите са изложени в приложение V.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, определящи техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране относно операциите и инструкциите за създаване на емблема и определяне на стандартните цветове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 127, параграф 2.

ДЯЛ VIII

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 120

Обхват

Настоящият дял се прилага за мерките, финансирани при пряко управление съгласно предвиденото в дял VI.

ГЛАВА II

Контрол

Член 121

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на операции, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на мерки за предотвратяване на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности чрез ефективни проверки, а ако бъдат установени нередности — чрез възстановяване на недължимо платените суми, и при необходимост — чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.   Комисията или нейните представители и Сметната палата имат право да извършват одит както въз основа на документи, така и при посещения на място, на всички бенефициери, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки на място и инспекции на икономическите оператори, които са свързани, пряко или непряко, с финансиране от Съюза в съответствие с процедурите, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (40) и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, с цел установяване на извършването на измами, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор относно финансиране от Съюза.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, решенията за отпускане на безвъзмездни средства и договорите които са следствие от прилагането на настоящия регламент трябва да съдържат разпоредби, с които на Комисията, на Сметната палата и на OLAF изрично се предоставят правомощия да извършват одити, проверки на място и инспекции съгласно посочените параграфи, в рамките на тяхната съответна компетентност.

Член 122

Одити

1.   В рамките на три години след последното плащане, извършено от Комисията, длъжностни лица от Комисията и Сметната палата или техни представители могат да извършват одити на място на операции, финансирани по настоящия регламент, по всяко време и като отправят предизвестие от най-малко десет работни дни освен при спешни случаи.

2.   Длъжностни лица от Комисията и Сметната палата или техните представители, които са надлежно оправомощени да извършват одити на място, трябва да имат достъп до счетоводните книги и всички други документи, включително документи и метаданни, съставени или получени, и записани в електронен формат, отнасящи се до разходите, финансирани съгласно настоящия регламент.

3.   Правомощията за извършване на одити, посочени в параграф 2, не засягат прилагането на национални разпоредби, които запазват извършването на определени действия за служители, които са специално определени въз основа на националното законодателство. Длъжностни лица от Комисията и от Сметната палата или техните представители не могат да участват, inter alia, в посещения по домовете или официален разпит на лица в рамките на националното законодателство на съответната държава членка. Те обаче имат достъп до информацията, получена по този начин.

4.   Ако финансово подпомагане от Съюза, предоставено съгласно настоящия регламент, впоследствие се разпредели на трето лице като краен бенефициер, то първоначалният бенефициер — получател на финансовото подпомагане от Съюза, предоставя на Комисията цялата съответна информация за идентифициране на този краен бенефициер.

Член 123

Спиране на плащанията, намаляване и отмяна на финансовото участие

1.   Ако Комисията сметне, че средствата на Съюза не са изразходвани в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент или в друг приложим правен акт на Съюза, тя уведомява бенефициерите, които разполагат с един месец от датата на това уведомление, за да представят своите забележки пред Комисията.

2.   Ако бенефициерите не отговорят в рамките на срока по параграф 1 от настоящия член или ако техните бележки не бъдат сметнати за задоволителни, Комисията намалява или отменя отпуснатата финансова помощ или спира плащанията. Всяка недължимо изплатена сума се възстановява в общия бюджет на Съюза. Начислява се лихва върху всички суми, които не са възстановени своевременно, съгласно условията, предвидени във Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

ГЛАВА III

Оценка и докладване

Член 124

Оценка

1.   Операциите, финансирани съгласно настоящия регламент, се наблюдават редовно, за да се следи тяхното изпълнение.

2.   Комисията осигурява редовна, независима, външна оценка на финансираните операции.

Член 125

Докладване

Комисията представя на Европейския парламент и Съвета:

а)

до 31 март 2017 г. — междинен доклад за оценка на получените резултати и качествени и количествени аспекти на изпълнението на операциите, финансирани съгласно настоящия регламент.;

б)

до 31 август 2018 г. — съобщение относно продължението на операциите, финансирани съгласно настоящия регламент.

ДЯЛ IX

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 126

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 и 129, се предоставя до 31 декември 2020 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 и 129, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 и 129, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 127

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище по проекта на акт за изпълнение, който трябва да бъде приет съгласно член 95, параграф 5 от настоящия регламент, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ДЯЛ X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 128

Отмяна

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 129, параграф 2, регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006, (ЕО) № 791/2007 и (ЕС) № 1255/2011, както и член 103 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

2.   Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 129

Преходни разпоредби

1.   С цел да се улесни преходът от схемите за подпомагане, създадени с регламенти (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006, (ЕО) № 791/2007 и (ЕС) № 1255/2011, към схемата, създадена с настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 126 за определяне на условията, при които подпомагането, одобрено от Комисията по посочените регламенти, може да бъде включено в подпомагането, предвидено в настоящия регламент, включително за техническа помощ и за последващи оценки.

2.   Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението, включително пълната или частичната отмяна, на съответните проекти до тяхното приключване, нито на помощта, одобрена от Комисията въз основа на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006, (ЕО) № 791/2007 и (ЕС) № 1255/2011 и член 103 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 или друго законодателство, което се прилага спрямо тази помощ към 31 декември 2013 г., които продължават да се прилагат за такива проекти и помощ.

3.   Заявленията, които са подадени съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006, остават валидни.

Член 130

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 133 и ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 154.

(2)  ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 84.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 6 май 2014 г.

(4)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(5)  Регламент (ЕО) № 2328/2003 на Съвета от 22 декември 2003 г. относно установяване на компенсационен режим за допълнителната себестойност при търговската реализация на някои рибни продукти от Азорските острови, о-в Мадейра, Канарските острови и френските отвъдморски територии Гвиана и Реюнион, причинена от крайната периферност на тези региони (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 34).

(6)  Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета от 21 май 2007 г. за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион (ОВ L 176, 6.7.2007 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика текст от значение за ЕИП (ОВ L 321, 5.12.2011 г., стр. 1).

(10)  Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право и Споразумението относно прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3).

(11)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(12)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(13)  Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

(17)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(18)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(19)  Препоръка 2002/413/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа (ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 24).

(20)  Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(21)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

(22)  Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008, p. 28).

(23)  Конвенция, съставена въз основа член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49).

(24)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(25)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(26)  Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

(27)  Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(28)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(29)  Решение 2005/629/ЕО на Комисията от 26 август 2005 г. за създаване на Научно-технически и икономически комитет по рибарство (ОВ L 225, 31.8.2005 г., стр. 18).

(30)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(31)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

(32)  Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14).

(33)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(34)  Регламент (ЕО) № 710/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с определянето на подробни правила относно биологичното производство на аквакултурни животни и морски водорасли (ОВ L 204, 6.8.2009 г., стр. 15).

(35)  Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) (ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1).

(36)  Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30).

(37)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(38)  Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).

(39)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(40)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИЧЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

Вид операции

Процентни пунктове

Операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов — могат да се ползват от увеличение със:

30

Операции, осъществявани в отдалечените гръцки острови и в хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo — могат да се ползват от увеличение със:

35

Операции, осъществявани в най-отдалечените региони — могат да се ползват от увеличение със:

35

Операции, осъществявани от рибарски организации или други колективни бенефициери извън дял V, глава III — могат да се ползват от увеличение със:

10

Операции, осъществявани от организации на производители, асоциации на организации на производители или междубраншови организации — могат да се ползват от увеличение със:

25

Операции по член 76 относно контрола и изпълнението — могат да се ползват от увеличение със:

30

Операции по член 76 относно контрола и изпълнението, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов — могат да се ползват от увеличение със:

40

Операции по член 41, параграф 2, свързани с подмяната или осъвременяването на основни или допълнителни двигатели — намаляват се със:

20

Операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП — намаляват се със:

20


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 Г.

Описание

Период

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

ЕФМДР — споделено управление

(2014—2020 г.)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЯЛ VI, ГЛАВИ I И II МЕЖДУ ЦЕЛИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 82 И 85  (1)

Цели, определени в член 82:

1)

Развитие и прилагане на интегрирано управление на въпросите, свързани с морските и крайбрежните региони — 5 %

2)

Разработване на междусекторни инициативи — 33 %

3)

Подпомагане на устойчивия икономически растеж, заетостта, иновациите и новите технологии — 2 %

4)

Насърчаване на опазването на морската среда — 5 %

Цели, определени в член 85:

1)

Събиране, управление и разпространение на научни становища по ОПОР — 11 %

2)

Специфични мерки за контрол и изпълнение по ОПОР — 19 %

3)

Доброволни вноски в международни организации — 10 %

4)

Консултативни съвети и комуникационни дейности във връзка с ОПОР и ИМП — 9 %

5)

Проучване на пазара, включително създаване на електронни пазари — 6 %


(1)  Процентите се прилагат за сумата, определена в член 14, като се изключат средствата, разпределени съгласно член 92.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Специфична цел по приоритета на Съюза за тематични цели (ТЦ) на ЕФМДР

Предварителни условия

Критерии за изпълнение

Приоритет на ЕФМДР:

1.

Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство с ефективно използване на ресурсите.

Специфични цели: а)—е)

ТЦ 3: повишаване на конкурентоспособността на МСП, на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР);

ТЦ 6: защита и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите;

ТЦ8: насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подпомагане на трудовата мобилност

Представен е доклад за риболовния капацитет в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Докладът е изготвен в съответствие с общите насоки, приети от Комисията

Риболовният капацитет не надвишава тавана за риболовния капацитет, определен в приложение II към Регламент (ЕС) № 1380/2013

Приоритет на ЕФМДР:

2.

Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури с ефективно използване на ресурсите

Специфични цели: а), б) и в).

ТЦ 3: повишаване на конкурентоспособността на МСП, на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР);

ТЦ 6: защита и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

ТЦ8: насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подпомагане на трудовата мобилност

Утвърждаване на многогодишен национален стратегически план относно аквакултурите съгласно посоченото в член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 до 2014 г.;

На Комисията се представя многогодишен национален стратегически план относно аквакултурите най-късно в деня на предаване на оперативната програма

Оперативната програма включва информация за взаимното допълване с многогодишния национален стратегически план относно аквакултурите

Приоритет на ЕФМДР:

3.

Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Специфична цел а)

ТЦ 6: защита и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

Административен капацитет: има наличен административен капацитет за спазване на изискванията за данните за управлението на рибарството, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013и член 4 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

Описание на административния капацитет за изготвяне и прилагане на многогодишна програма за събиране на данни, която се подлага на преглед от НТИКР и се приема от Комисията

Описание на административния капацитет за изготвяне и прилагане на работни планове за събиране на данни, който се подлага на преглед от НТИКР и се приема от Комисията

Описание на капацитета от осигурени човешки ресурси за постигане на двустранни или многостранни споразумения с други държави членки при поделяне на работата за събиране на данни

Приоритет на ЕФМДР:

3.

Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Специфична цел б)

ТЦ 6: защита и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

Административен капацитет: има наличен административен капацитет за прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и допълнително определена в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Конкретните действия включват:

Описание на административния капацитет за изготвяне и изпълнение на раздела от оперативната програма, който се отнася до националната програма за финансиране на контрола за периода 2014—2020 г., посочена в член 18, параграф 1, буква о)

Описание на административния капацитет за изготвяне и изпълнение на националната програма за контролна дейност във връзка с многогодишните планове, съгласно член 46 от Регламент (ЕО)№ 1224/2009

Описание на административния капацитет за изготвяне и изпълнение на обща програма за контрол, която може да бъде разработена с други държави членки съгласно член 94 от Регламент (ЕО)№ 1224/2009

 

 

Описание на административния капацитет за изготвяне и изпълнение на специални програми за контрол и инспекции съгласно член 95 от Регламент (ЕО)№ 1224/2009

Описание на административния капацитет за прилагане на система на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за тежки нарушения съгласно член 90 от Регламент (ЕО)№ 1224/2009

Описание на административния капацитет за прилагане на точковата система за тежки нарушения съгласно член 92 от Регламент (ЕО)№ 1224/2009


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ОТНОСНО ПОДПОМАГАНЕТО ОТ ЕФМДР

1.   Списък на операциите

Списъкът на операциите по член 119 съдържа, на най-малко един от официалните езици на държавата членка, следните полета за данни:

име на бенефициера (само юридически лица и физически лица в съответствие с националното право);

идентификационен номер в регистъра на флота на Общността (CFR) съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 26/2004 (попълва се само ако операцията е свързана с риболовен кораб);

наименование на операцията;

кратко изложение на операцията;

начална дата на операцията;

крайна дата на операцията (очаквана дата на физическото приключване или на пълното осъществяване на операцията);

общи допустими разходи;

размер на участието на Съюза;

пощенски код на операцията;

държава;

наименование на приоритета на Съюза;

дата на последното актуализиране на списъка на операциите.

2.   Мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността

1.

Държавата членка прави необходимото мерките за информиране и популяризиране да намират възможно най-широко отразяване в медиите чрез използване на различни форми и методи на комуникация на подходящото равнище.

2.

Държавата членка отговаря за организирането на най-малко следните мерки за информиране и популяризиране:

а)

мащабна информационна дейност, оповестяваща започването на оперативната програма;

б)

най-малко два пъти през програмния период мащабна информационна дейност, която популяризира възможностите за финансиране и изпълняваните стратегии и представя постиженията на оперативната програма;

в)

поставяне на знамето или съответно на емблемата на Съюза пред помещенията на всеки управляващ орган или вътре в тях, на видимо за гражданите място;

г)

публикуване в електронен вид на списъка на операциите в съответствие с раздел 1;

д)

даване на примери за операции по оперативни програми на единния уебсайт или на уебсайта на оперативната програма, който е достъпен през портала на единния уебсайт; примерите трябва да бъдат на широко разпространен официален език на Съюза, различен от официалния език или езици на съответната държава членка;

е)

гарантиране, че е определен специален раздел на единния уебсайт за представянето на кратко изложение на операциите за иновации и екоиновации;

ж)

актуализиране на информацията за изпълнението на оперативната програма, включително за основните ѝ постижения, на единния уебсайт или на уебсайта на оперативната програма, който е достъпен през портала на единния уебсайт;

з)

осигуряване на публичност на кратко описание на мерките, предназначени да осигурят спазването на правилата на ОПОР, включително случаите на нарушение на правилата от страна на държави членки или бенефициери, както и на предприетите коригиращи мерки, като например финансовите корекции.

3.

В съответствие с националните закони и практики управляващият орган включва в мерките за информиране и популяризиране следните организации:

а)

партньорите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

информационните центрове за Европа, както и представителствата на Комисията в държавите членки;

в)

образователните и научноизследователските институции.

Тези организации разпространяват широко информацията, посочена в член 119, параграф 1, букви а) и б).

3.   Мерки за информиране на потенциалните бенефициери и бенефициерите

3.1.   Мерки за информиране на потенциалните бенефициери

1.

Управляващият орган осигурява широко разпространение сред потенциалните бенефициери и всички заинтересовани страни на информация за целите и възможностите за финансиране по линия на ЕФМДР във връзка с оперативната програма.

2.

Управляващият орган гарантира, че потенциалните бенефициери са информирани най-малко за следното:

а)

условията за допустимост на разходите, които трябва да бъдат изпълнени, за да има бенефициерът право на подпомагане по дадена оперативна програма;

б)

описание на условията за допустимост на заявленията, процедурите за разглеждане на заявленията за финансиране и на свързаните с тях срокове;

в)

критериите за подбор на операциите, които ще получат подпомагане;

г)

лицата за връзка на национално, регионално или местно равнище, които могат да предоставят информация за оперативните програми;

д)

обстоятелството, че в заявленията следва да се предлагат комуникационни дейности, които са пропорционални на размера на операцията, с цел информиране на обществеността за целите на операцията и подпомагането от Съюза за операцията.

3.2.   Мерки за информиране на бенефициерите

Управляващият орган информира бенефициерите, че приемането на финансиране е равнозначно на съгласие да бъдат включени в списъка на операциите, публикуван в съответствие с член 119, параграф 2.


20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/67


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 509/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 май 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Определянето на третите страни, за чиито граждани се прилага изискването за притежаване на виза или чиито граждани са освободени от това изискване, се извършва от 2001 г. насам въз основа на критериите, предвидени в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (2). С оглед на факта, че за визовата политика на Съюза е присъщо да търпи постоянно развитие, и на повишената необходимост от по-голяма съгласуваност между визовата политика и други политики на Съюза, е оправдано да се вземат предвид някои допълнителни критерии при прегледа на списъците с трети страни в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 539/2001.

(2)

Определянето на третите страни, за чиито граждани се прилага изискването за виза или чиито граждани са освободени от това изискване, следва да се основава на внимателна оценка за всеки отделен случай.Тази оценка следва да се извършва периодично и би могла да води до законодателни предложения за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 539/2001, без да се засяга възможността в приложенията да се въвеждат конкретни изменения за отделни страни при наличието на особени обстоятелства, например вследствие на либерализиране на визовия режим или като крайна последица от временно спиране на прилагането на освобождаването от изискването за виза.

(3)

Съставът на списъците с граждани на трети страни в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 539/2001 следва да бъде и да продължи да бъде в съответствие с критериите, предвидени в настоящия регламент. Вписванията за някои трети страни, във връзка с които положението спрямо тези критерии се е променило, следва да бъдат прехвърлени от едното приложение в другото.

(4)

Налагането на изискване за притежаване на виза от гражданите на Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу вече не е обосновано. Тези страни не представляват какъвто и да било риск от незаконна имиграция или заплаха за обществения ред и сигурността в Съюза според критериите, предвидени в настоящия регламент. Следователно гражданите на тези страни следва да бъдат освободени от изискването за притежаване на виза за престой, не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни, а вписванията за тези страни следва да се прехвърлят в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001.

(5)

Комисията следва да направи допълнителна оценка на положението в Колумбия и Перу с оглед на критериите, предвидени в настоящия регламент, преди започването на преговорите за сключване на двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между Съюза и тези страни.

(6)

Освобождаването от изискването за притежаване на виза за гражданите на Вануату, Гренада, Доминика, Източен Тимор, Кирибати, Колумбия, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Самоа, Сейнт Винсънт и Гренадини, Сейнт Лусия, Соломонови острови, Тринидад и Тобаго, Тонга и Тувалу не следва да влиза в сила преди сключването на двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между Съюза и съответните страни, с които да се осигури пълна реципрочност.

(7)

Статистическите данни сочат, че групите британски граждани, които понастоящем са включени в част 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 539/2001, не представляват риск по отношение на незаконната миграция в Шенгенското пространство и че повечето от тях са жители на острови в Карибския регион, които имат силни връзки и прилики със съседни страни, чиито граждани са освободени от изискването за притежаване на виза. Следователно тези групи британски граждани следва да бъдат освободени от изискването за притежаване на виза за престой, не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни, и вписванията за тези групи следва да се прехвърлят в приложение II към посочения регламент.

(8)

Развитието на международното право, което води до промяна в статуса или наименованията на някои държави или образувания, следва да намери отражение в приложенията към Регламент (ЕО) № 539/2001. В приложение I към посочения регламент следва да се добави вписване за Южен Судан, тъй като държавата обяви своята независимост на 9 юли 2011 г. и бе приета за член на Организацията на обединените нации на 14 юли 2011 г.

(9)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (3), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (4).

(10)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и В от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (6).

(11)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията от правото от Шенген (7), които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и В от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (8).

(12)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (9); следователно Обединеното кралство не участва в приемането му и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(13)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (10), следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(14)

По отношение на Кипър настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(15)

По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(16)

По отношение на Хърватия настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(17)

Поради това Регламент (ЕО)№ 539/2001 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 539/2001 се изменя, както следва:

1)

Преди член 1 се вмъква следният член:

„Член -1

Целта на настоящия регламент е да определи третите страни, за чиито граждани се прилага изискването за притежаване на виза или чиито граждани са освободени от това изискване, въз основа на индивидуална оценка на множество критерии, които се отнасят, наред с другото, до незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, икономическите ползи, по-специално в областта на туризма и външната търговия, и външните отношения на Съюза със съответните трети страни, и които включват по-специално съображения, свързани с правата на човека и основните свободи, както и последиците за регионалната съгласуваност и реципрочност.“;

2)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в част 1 се заличават вписванията за Вануату, Гренада, Доминика, Кирибати, Колумбия, Маршалски острови, Микронезия, Науру, Обединени арабски емирства, Палау, Перу, Самоа, Сейнт Винсент и Гренадин, Сейнт Лучия, Соломонови острови, Тимор-Лесте, Тонга, Тринидад и Тобаго и Тувалу и се вмъква вписване за Южен Судан;

б)

част 3 се заличава;

3)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в част 1 се вмъкват следните вписвания:

 

„Вануату (*)“.

 

„Гренада (*)“,

 

„Доминика (*)“,

 

„Източен Тимор (*)“,

 

„Кирибати (*)“,

 

„Колумбия (*)“,

 

„Маршалови острови (*)“,

 

„Микронезия (*)“,

 

„Науру (*)“,

 

„Обединени арабски емирства (*)“,

 

„Палау (*)“,

 

„Перу (*)“,

 

„Самоа (*)“,

 

„Сейнт Винсънт и Гренадини (*)“,

 

„Сейнт Лусия (*)“,

 

„Соломонови острови (*)“,

 

„Тонга (*)“,

 

„Тринидад и Тобаго (*)“, и

 

„Тувалу (*)“;

„(*)

Освобождаването от изискването за притежаване на виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за притежаване на виза, което се сключва с Европейския съюз.“;

б)

част 3 се заменя със следното:

„3.   БРИТАНСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА НЕ СА ГРАЖДАНИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ:

Британски граждани (отвъдморски територии)

Граждани на Британски отвъдморски територии (BOTC)

Британски отвъдморски граждани (BOC)

Британски защитени лица (BPP)

Британски поданици (BS)“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 15 май 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 6 май 2014 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(4)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(5)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(6)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(8)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).

(9)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(10)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).