ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 147

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
17 май 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 518/2014 на Комисията от 5 март 2014 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 и 812/2013 на Комисията, отнасящо се за етикетирането в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 519/2014 на Комисията от 16 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на вземането на проби от големи партиди, подправки и хранителни добавки, критериите за ефективност на методите при токсини Т-2 и НТ-2 и при цитринин, както и скрининговите методи за анализ ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 520/2014 на Комисията от 16 май 2014 година за добавяне към риболовните квоти за 2014 г. на определени количества, удържани през 2013 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 521/2014 на Комисията от 16 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/285/ОВППС

 

*

Решение EUTM Мали/2/2014 на Комитета по политика и сигурност от 13 май 2014 година относно приемането на приноса на трети държави към военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

70

 

 

2014/286/ЕС

 

*

Делегирано решение на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критериите и условията, на които трябва да отговарят европейските референтни мрежи и желаещите да членуват в тях доставчици на здравно обслужване ( 1 )

71

 

 

2014/287/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи ( 1 )

79

 

 

2014/288/EС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 май 2014 година относно стандартните изисквания за докладване по съфинансирани от Съюза национални програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на някои болести по животните и зоонози и за отмяна на Решение 2008/940/ЕО (нотифицирано под номер С(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 май 2014 година за даване право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за активните вещества пиноксаден и мептилдинокап (нотифицирано под номер С(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/290/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС — Чили по отношение на изменението на приложение XII към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, с което се определят списъците на образуванията в Чили, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на част IV, дял IV относно държавните поръчки

116

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 518/2014 НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2014 година

за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 и 812/2013 на Комисията, отнасящо се за етикетирането в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 7 и член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2010/30/ЕС има изискване към Комисията да формулира подробни изисквания за енергийното етикетиране на свързани с енергопотреблението продукти посредством делегирани актове, съдържащи мерки, чрез които да се осигурява на потенциалните крайни потребители предоставяне на информацията, съдържаща се в съответния етикет и в продуктовия фиш, в случай на продажба от разстояние, включително с поръчка по пощата, по каталог, с телемаркетинг или чрез Интернет.

(2)

Сега действащото изискване гласи, че при продажба от разстояние информацията от етикета трябва да бъде представена в определен ред. Но понастоящем няма изискване при такъв вид продажба да се показва самият етикет или съответният продуктов фиш. По този начин това оказва влияние върху възможността на крайните потребители при продажби от разстояние да вземат решения за своите покупки въз основа на добра информираност, защото те нито се упътват от цветовата скала на етикета, нито биват информирани кой е най-добрият енергиен клас за съответната продуктова група, нито им се предоставя съдържащата се във фиша допълнителна информация.

(3)

Продажбите от разстояние чрез Интернет имат все по-значителен дял от общите продажби на продукти, свързани с енергопотреблението. При продажбите чрез Интернет е възможно етикетът и фишът да се показват, без това да води до допълнително административно натоварване. Следователно, би следвало при продажби чрез Интернет търговците да показват съответния етикет и фиш.

(4)

За да могат етикетът и фишът да бъдат показвани в Интернет, би следвало доставчиците на всеки модел на свързан с енергопотреблението продукт да предоставят на търговците електронна версия на етикета и фиша, например като ги запишат в съответен уебсайт, откъдето те да могат да бъдат изтегляни от търговците.

(5)

С оглед да могат да изпълняват задълженията си по настоящия регламент в рамките на нормални бизнес цикли, доставчиците следва да бъдат задължени да осигуряват електронен достъп до етикетите и фишовете само на новите модели, включително на модернизираните версии на съществуващите модели, което практически означава на моделите с нов идентификатор на модела. Осигуряването на електронен етикет и фиш за съществуващите модели следва да е на доброволна основа.

(6)

Тъй като за показването на етикета и фиша в съседство с продукта може да е необходимо повече място на екрана, следва да се даде възможност за използване на вложено показване (nested display).

(7)

Поради това следва да бъдат съответно изменени следните актове: делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010 (2), (ЕС) № 1060/2010 (3), (ЕС) № 1061/2010 (4), (ЕС) № 1062/2010 (5), (ЕС) № 626/2011 (6), (ЕС) № 392/2012 (7), (ЕС) № 874/2012 (8), (ЕС) № 665/2013 (9), (ЕС) № 811/2013 (10) и (ЕС) № 812/2013 (11) на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент (ЕС) № 1059/2010

Регламент (ЕС) № 1059/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел домакинска съдомиялна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели съдомиялни машини;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел домакинска съдомиялна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение II. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели съдомиялни машини.“

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

домакинските съдомиялни машини, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната съдомиялна машина, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII.“

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения в Регламент (ЕС) № 1060/2010

Регламент (ЕС) № 1060/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел домашен хладилен уред, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели домашни хладилни уреди;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел домашен хладилен уред, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели домашни хладилни уреди.“

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

домашните хладилни уреди, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния хладилен уред, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение V. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение Х;“.

3)

Добавя се ново приложение X в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Изменения в Регламент (ЕС) № 1061/2010

Регламент (ЕС) № 1061/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел битова перална машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели битови перални машини;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел битова перална машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение II. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели битови перални машини“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

битовите перални машини, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната перална машина, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“.

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Изменения в Регламент (ЕС) № 1062/2010

Регламент (ЕС) № 1062/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел телевизор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение V. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели телевизори;“

б)

в параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел телевизор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели телевизори“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

телевизорите, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния телевизор, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение VI. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, параграф 1, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение IX;“.

3)

Добавя се ново приложение IX в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Изменения в Регламент (ЕС) № 626/2011

Регламент (ЕС) № 626/2011 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква з):

„з)

за всеки модел климатизатор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели климатизатори;“

б)

параграф 1 се добавя следната буква и):

„и)

за всеки модел климатизатор, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение IV. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели климатизатори“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

климатизаторите, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния климатизатор, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV и приложение VI. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, параграф 1, буква з) и буква и), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение IX;“.

3)

Добавя се ново приложение IX в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

Член 6

Изменения в Регламент (ЕС) № 392/2012

Регламент (ЕС) № 392/2012 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната буква е):

„е)

за всеки модел битова барабанна сушилна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели битови барабанни сушилни машини;“

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

за всеки модел битова барабанна сушилна машина, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение II. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели битови барабанни сушилни машини.“

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

битовите барабанни сушилни машини, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната сушилна машина, както това е определено в член 7 от Директива 2010/30/ЕС, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV към настоящия регламент. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставени електронен етикет и електронен продуктов фиш съгласно член 3, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“.

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение VI към настоящия регламент.

Член 7

Изменения в Регламент (ЕС) № 874/2012

Регламент (ЕС) № 874/2012 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел лампа, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1 от приложение I. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели лампи.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната буква д):

„д)

за всеки модел осветител, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2 от приложение I. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели осветители.“

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

всеки модел, предлаган за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния продукт, трябва да се търгува с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставен електронен етикет съгласно член 3, параграф 1, буква е), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“

б)

в параграф 2 се добавя следната буква г):

„г)

всеки модел, предлаган за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане чрез Интернет, и за който има предоставен електронен етикет съгласно посоченото в член 3, параграф 2, буква д), трябва да е придружен от етикета съгласно приложение VIII.“

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение VII към настоящия регламент.

Член 8

Изменения в Регламент (ЕС) № 665/2013

Регламент (ЕС) № 665/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел прахосмукачка, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение II. Такива електронни етикети могат да се предоставят на търговците и за други модели прахосмукачки;“

б)

в параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел прахосмукачка, пуснат на пазара от 1 януари 2015 г. нататък с нов идентификатор на модела, трябва да се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в приложение III. Такива електронни продуктови фишове могат да се предоставят на търговците и за други модели прахосмукачки“.

2)

В член 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

прахосмукачките, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложена съответната прахосмукачка, както това е определено в член 7 от Директива 2010/30/ЕС, трябва да се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение V от настоящия регламент. Но в случаите, при които офертата се прави чрез Интернет и има предоставен електронен етикет съгласно член 3, параграф 1, буква е) и буква ж), вместо посочените в предното изречение разпоредби са валидни разпоредбите в приложение VIII;“.

3)

Добавя се ново приложение VIII в съответствие с приложение VIII към настоящия регламент.

Член 9

Изменения в Регламент (ЕС) № 811/2013

Регламент (ЕС) № 811/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел отоплителен топлоизточник се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.1 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 от приложение II;“

б)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел отоплителен топлоизточник се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, както е определен в точка 1 от приложение IV, като за термопомпените топлоизточници такъв електронен продуктов фиш се предоставя поне за топлогенератора.“;

в)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2019 г. за всеки модел отоплителен топлоизточник се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.2 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 от приложение II.“;

г)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел комбиниран топлоизточник се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.1 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 и точка 2 от приложение II;“

д)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел комбиниран топлоизточник се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, както е определен в точка 2 от приложение IV, като за термопомпените топлоизточници такъв електронен продуктов фиш се предоставя поне за топлогенератора.“;

е)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2019 г. за всеки модел комбиниран топлоизточник, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.2 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 и точка 2 от приложение II.“;

ж)

в параграф 3 се добавя следната буква в):

„в)

за всеки модел регулатор на температурата се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 3 от приложение IV.“;

з)

в параграф 4 се добавя следната буква в):

„в)

за всеки модел слънчево съоръжение се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 4 от приложение IV.“;

и)

в параграф 5 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел, включващ комплект от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 3 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление, определени в точка 1 от приложение II;“

й)

в параграф 5 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел, включващ комплект от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 5 от приложение IV.“;

к)

в параграф 6 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел, включващ комплект от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 4 от приложение III, в съответствие с класовете за сезонна енергийна ефективност при отопление и класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 и точка 2 от приложение II;“;

л)

в параграф 6 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел, включващ комплект от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 6 от приложение IV.“

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

отоплителните топлоизточници, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния отоплителен топлоизточник, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 1 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

комбинираните топлоизточници, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комбиниран топлоизточник, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 2 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“;

в)

в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

комплектите от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комплект от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се търгуват с информацията, предоставена в съответствие с точка 3 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“

г)

в параграф 4 буква б) се заменя със следното:

„б)

комплектите от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комплект от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, се търгуват с информацията, предоставена в съответствие с точка 4 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение IX;“.

3)

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение IX към настоящия регламент.

4)

Добавя се ново приложение IX в съответствие с приложение IX към настоящия регламент.

Член 10

Изменения в Регламент (ЕС) № 812/2013

Регламент (ЕС) № 812/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.1 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II;“

б)

в първата алинея от параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, както е определен в точка 1 от приложение IV, като за термопомпените водоподгреватели такъв електронен продуктов фиш се предоставя поне за топлогенератора.“;

в)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2017 г. за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.2 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II.“;

г)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.1 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в точка 2 от приложение II;“

д)

в първата алинея от параграф 2 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 2 от приложение IV.“;

е)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„От 26 септември 2017 г. за всеки топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.2 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в точка 2 от приложение II.“;

ж)

в параграф 3 се добавя следната буква в):

„в)

за всеки модел слънчево съоръжение се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 3 от приложение IV.“;

з)

в параграф 4 се добавя следната буква е):

„е)

за всеки модел, включващ комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 3 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II;“;

и)

в параграф 4 се добавя следната буква ж):

„ж)

за всеки модел, включващ комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 4 от приложение IV.“

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

водоподгревателите, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния водоподгревател, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 1 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;“

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

топлоакумулиращите резервоари за гореща вода, предлагани за продажба, наемане или купуване на изплащане по такъв начин, че е вероятно крайният потребител да няма възможност да види топлоакумулиращия резервоар, както е изложен на мястото за продажба, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 2 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;“

в)

параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

комплектите от водоподгревател и слънчево съоръжение, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се търгуват с информацията, предоставена в съответствие с точка 3 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;“.

3)

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение X към настоящия регламент.

4)

Добавя се ново приложение X в съответствие с приложение X към настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори (ОВ L 178, 6.7.2011 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ L 123, 9.5.2012 г., стр. 1).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (ОВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 1).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).

(11)  Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 83).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, даване под наем или продажба на изплащане, осъществени по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 2 от приложение I. Етикетът може да се визуализира и посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010

Добавя се следното приложение Х:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Информация, която се предоставя в случай на продажба, даване под наем или продажба на изплащане, осъществявани по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, позволяващ информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да бъде пропорционален на размера, посочен в точка 3 от приложение II. Етикетът може да се визуализира и посредством вложено показване, в който случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, даване под наем или продажба на изплащане, осъществени по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, когато устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 2 от приложение I. Етикетът може да се визуализира и посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010

Добавя се следното приложение IХ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или на смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграф 3. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 5 от приложение V. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достъп до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на този за цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставян от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, в който случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011

Добавя се следното приложение IХ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква з), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграфи 4—6. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да бъде визуализиран с вложено показване, в който случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да е съобразено със спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква и), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква е), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 4 от приложение I. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставян от доставчиците съгласно член 3, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012

Добавя се следното приложение VIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—4 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква е) или член 3, параграф 2, буква д), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим, както и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение I. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013

Добавя се следното приложение VII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите по точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква е), трябва да бъде показван чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта, в съответствие с времевия график, определен в член 3, параграф 2. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в точка 3 от приложение II. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант "затвори" или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013

Добавя се следното приложение IХ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, или в случай на комплект при съответните ситуации — надлежно попълненият етикет на база на етикетите и фишовете, предоставени от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта, в съответствие с времевия график, определен в член 3. Ако едновременно се показват и продукт, и комплект, но е посочена цена само за комплекта, необходимо е да бъде показан само етикетът за комплекта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта или комплекта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта или комплекта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта или комплекта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да се визуализира чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Изменения на приложенията към Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013

Добавя се следното приложение Х:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1)

За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2)

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, или в случай на комплект при съответните ситуации — надлежно попълненият етикет на база на етикетите и фишовете, предоставени от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта, в съответствие с времевия график, определен в член 3. Ако едновременно се показват и продукт, и комплект, но е посочена цена само за комплекта, необходимо е да бъде показан само етикетът за комплекта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3)

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта или комплекта;

б)

върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта или комплекта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в)

да бъде в един от следните два формата:

Image

4)

В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а)

изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта;

б)

изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в)

етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г)

етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта или комплекта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5)

Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.“


17.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2014 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на вземането на проби от големи партиди, подправки и хранителни добавки, критериите за ефективност на методите при токсини Т-2 и НТ-2 и при цитринин, както и скрининговите методи за анализ

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) предвижда установяването на максимално допустими количества за определени микотоксини в определени храни.

(2)

Вземането на проби е от решаваща роля при точността на определяне на нивата на микотоксини, които са хетерогенно разпределени във всяка една партида. Поради това е необходимо да се установят критерии, на които следва да съответстват методите за вземане на проби.

(3)

С Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията (3) се установяват критериите за вземане на проби за целите на контрола на нивата на микотоксини.

(4)

Необходимо е да се изменят правилата за вземането на проби от подправки, за да се вземат предвид разликите в размера на частиците, които водят до хетерогенното разпределяне на микотоскините в подправките. Освен това е целесъобразно да се установят правила за вземането на проби от големи партиди, за да се осигури единен подход към прилагане на законодателството в целия Съюз. Целесъобразно е също така да се уточни кой метод за вземане на проби да се прилага за ябълков сок.

(5)

Критериите за действие при токсини Т-2 и НТ-2 трябва да се актуализират, за да се вземе предвид научният и техническият напредък. Трябва да се установят критерии за действие при цитринин предвид максимално допустимото ниво, установено за цитринин в хранителни добавки на основата на ориз, подложен на ферментация с червени дрожди Monascus purpureus.

(6)

За анализа на микотоксините все повече се използват скринингови методи. Целесъобразно е да се установят критерии, на които скрининговите методи трябва да отговорят, когато се използват за регулаторни цели.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 401/2006 се изменя, както следва:

1)

приложение I се изменя, както следва:

а)

в част Б бележка под линия 1 се заменя със следното:

„(1)

Вземането на проби от такива партиди се извършва в съответствие с правилата, определени в част Л. Упътване за вземане на проби от големи партиди ще бъде предоставено като ръководство на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf

Правилата за вземане на проби в съответствие със стандарта EN ISO 24333:2009 или правилата за вземане на проби 124 на Grain and Feed Trade Association (GAFTA), прилагани от операторите във фуражния сектор с цел гарантиране на съответствие със законните разпоредби, са равностойни на правилата за вземане на проби, установени в част Л.

За вземането на проби от партиди за наличието на Fusarium-токсини правилата за вземане на проби, съответстващи на стандарта EN ISO 24333:2009, или правилата за вземане на проби 124 на Grain and Feed Trade Association (GAFTA), прилагани от операторите във фуражния сектор с цел гарантиране на съответствие с правните разпоредби, са равностойни на правилата за вземане на проби, установени в част Б.“;

б)

в част Б.2 таблица 1 се заменя със следната таблица:

„Таблица 1

Разделяне на партиди на подпартиди в зависимост от продукта и теглото на партидата

Стока

Тегло на партидата (тон)

Тегло или брой на подпартидите

Брой единични проби

Тегло на сборната проба (kg)

Зърнени храни и зърнени продукти

> 300 и < 1500

3 подпартиди

100

10

≥ 50 и ≤ 300

100 тона

100

10

< 50

3—100 (4)

1—10

в)

в част Б.3 в края на първото тире се добавя следното изречение:

„За партиди > 500 тона броят на единичните проби е предвиден в част Л.2 от приложение I.“;

г)

в част Г.2 след първото изречение се добавя следното изречение:

„Този метод за вземане на проби се прилага също така за целите на официалния контрол на максимално допустимите нива, установени за охратоксин А, афлатоксин В1 и общите афлатоксини в подправките с относително голям размер на частиците (размер на частиците, сравним с този на фъстъци, или по-голям, например индийско орехче).“;

д)

в част Д първото изречение се заменя със следното:

„Този метод за вземане на проби се прилага също така за целите на официалния контрол на максимално допустимите нива, установени за охратоксин А, афлатоксин В1 и общите афлатоксини в подправките, с изключение на подправки с относително голям размер на частиците (хетерогенно разпределяне на микотоскините).“;

е)

в част И заглавието и първото изречение се заменят със следното:

„И.   МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ПРОДУКТИ ОТ ЯБЪЛКИ В ТВЪРД ВИД

Този метод за вземане на проби се прилага за целите на официалния контрол върху максимално допустимите нива, установени за патулин в продукти от ябълки в твърд вид, включително продукти от ябълки в твърд вид за кърмачета и малки деца.“;

ж)

в част И.1, втора алинея се заличават следните изречения:

„В случай на течни продукти партидата се смесва много добре ръчно или чрез механични бъркалки, доколкото е възможно, непосредствено преди вземането на проби. В този случай се счита, че патулинът е хомогенно разпределен в дадена партида. Следователно, за да се получи сборна проба, е достатъчно да се вземат три единични проби.“;

з)

добавят се части Л и М, както са изложени в приложение I към настоящия регламент.

2.

В приложение II точки 4.2. „Общи изисквания“, 4.3. „Специфични изисквания“ и 4.4. „Оценка на неопределеността на измерването, изчисляване на аналитичния добив и отчет на резултатите“ се заменят с текста, изложен в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(3)  Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията от 23 февруари 2006 г. за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за нитратите в някои храни (ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 12).

(4)  В зависимост от теглото на пратката — вж. таблица 2.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„Л.   МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ МНОГО ГОЛЕМИ ПАРТИДИ ИЛИ ПАРТИДИ, СЪХРАНЯВАНИ И ТРАНСПОРТИРАНИ ПО НАЧИН, ПРИ КОЙТО ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ ОТ ЦЯЛАТА ПАРТИДА НЕ Е ОСЪЩЕСТВИМО

Л.1.   Общи принципи

В случай че начинът на транспортиране или съхранение на дадена партида не позволява да се вземат точкови (единични) проби от цялата партида, за предпочитане е вземането на проби от такива партиди да се извърши, докато партидата е в движение (динамично вземане на проби).

При големи складови помещения, предназначени за съхраняване на храни, стопанските субекти (оператори) следва да бъдат насърчавани да инсталират оборудване в склада, което позволява (автоматично) вземане на проби от цялата складирана партида.

Когато се прилагат процедурите за вземане на проби, предвидени в настоящата част Л, стопанският субект в хранителната промишленост или неговият представител следва да бъдат осведомени за процедурата. Ако стопанският субект в хранителната промишленост или неговият представител оспорят процедурата за вземане на проби, те трябва да дадат възможност на компетентния орган да вземе проби от цялата партида за собствена сметка на оператора.

Вземането на проби от част от партидата е разрешено, при условие че частта, от която се вземат проби, представлява най-малко 10 % от цялата партида, от която следва да се вземат проби. Когато са взети проби от част от партида храна от една и съща категория или с едно и също описание и се установи, че тази част не отговаря на изискванията на ЕС, се приема, че констатациите се отнасят до цялата партида, освен ако освен ако подробна оценка не предостави доказателства, че останалата част от партидата не отговаря на изискванията.

Съответните разпоредби, както например теглото на точковата проба, предвидени в други части от настоящото приложение, се прилагат за много големи партиди или партиди, съхранявани и транспортирани по начин, при който вземането на проби от цялата партида не е осъществимо.

Л.2.   Брой точкови проби, които трябва да се вземат от много големи партиди

В случай на много големи изследвани части от партиди (изследвани части > 500 тона) броят на точковите проби, които трябва да се вземат, е равен на 100 точкови проби + √тона. Когато обаче партидата е по-малка от 1 500 тона и може да бъде разделена на подпартиди в съответствие с таблица 1 от част Б и при условие че подпартидите могат да бъдат разделени физически, трябва да се вземе броят точкови проби, предвиден в част Б.

Л.3.   Големи партиди, транспортирани с кораб

Л.3.1.   Динамично вземане на проби от големи партиди, транспортирани с кораб

За предпочитане е вземането на проби от големи партиди на кораби да се извършва, докато продуктът е в движение (динамично вземане на проби).

Вземането на проби трябва да се извършва по трюмове (единици, които могат физически да бъдат отделени). Трюмовете обаче се изпразват частично един след друг, така че след прехвърлянето в съоръженията за съхранение първоначалното физическо разделяне вече не съществува. Поради това вземането на проби може да се извършва въз основа на първоначалното физическо разделяне или въз основа на разделянето след прехвърляне в съоръженията за съхранение.

Разтоварването на кораба може да продължи няколко дни. Обикновено вземането на проби се извършва на равномерни интервали по време на цялото разтоварване. Официалният инспектор обаче не винаги може или е целесъобразно да присъства на вземането на проби по време на цялото разтоварване. Поради това се разрешава да се вземат проби от част от партидата (изследвана партида). Броят на точковите проби се определя, като се вземе предвид размерът на изследваната партида.

Дори когато официалната проба се взема автоматично, присъствието на инспектор е необходимо. Когато обаче автоматичното вземане на проби се извършва по предварително зададени параметри, които не могат да бъдат променяни по време на вземането на пробите, и точковите проби се събират в запечатан с пломба съд, което предотвратява всякакви потенциални измами, то присъствието на инспектор се изисква само в началото на вземането на проби, всеки път, когато съдът с пробите се сменя, и в края на вземането на пробите.

Л.3.2.   Статично вземане на проби от партиди, транспортирани с кораб

Когато вземането на проби се извършва статично, трябва да се прилага същата процедура, като предвидената по отношение на съоръжения за съхранение (силози), които се пълнят от горната страна (вж. точка Л.5.1).

Пробите се вземат от достъпната част (отгоре) на партидата/трюма. Броят на точковите проби се определя, като се вземе предвид размерът на изследваната партида.

Л.4.   Вземане на проби от големи партиди, съхранявани в складове

Пробите се вземат от достъпната част на партидата. Броят на точковите проби се определя, като се вземе предвид размерът на изследваната партида.

Л.5.   Вземане на проби от съоръжения за съхранение (силози)

Л.5.1.   Вземане на проби от силози, които са (лесно) достъпни отгоре

Пробите се вземат от достъпната част на партидата. Броят на точковите проби се определя, като се вземе предвид размерът на изследваната партида.

Л.5.2.   Вземане на проби от силози, които не са достъпна отгоре (затворени силози)

Л.5.2.1.   Силози, които не са достъпни отгоре (затворени силози), с индивидуални размери > 100 тона

Пробите от храни, съхранявани в такива силози, не могат да се вземат статично. Поради това, ако от храната в силоза трябва да бъдат взети проби, а пратката не може да бъде преместена, с оператора трябва да се постигне договореност той да информира инспектора кога силозът ще бъде частично или изцяло разтоварен, с цел да се даде възможност за вземане на проби, когато храната е в движение.

Л.5.2.2.   Силози, които не са достъпни отгоре (затворени силози), с индивидуални размери < 100 тона

Противно на разпоредбата в част Л.1. (частта, от която се вземат проби, представлява най-малко 10 %) процедурата за вземане на проби включва пускането на количество от 50—100 kg в съд и вземането на пробите от него. Размерът на съставната проба съответства на цялата партида, а броят на точковите проби се определя от количеството храна, изпуснато от силоза в съда за вземане на проби.

Л.6.   Вземане на проби от насипни храни в големи затворени контейнери

Често от такива партиди могат да се вземат проби само в момента на разтоварване. В някои случаи разтоварването е невъзможно на пункта за внос или контрол и поради това пробите следва да се вземат, когато контейнерите се разтоварват. Операторът трябва да информира инспектора за мястото и времето на разтоварването на контейнерите.

М.   ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ НА ОСНОВАТА НА ОРИЗ, ПОДЛОЖЕН НА ФЕРМЕНТАЦИЯ С ЧЕРВЕНИ ДРОЖДИ MONASCUS PURPUREUS

Този метод за вземане на проби е приложим за целите на официалния контрол на максимално допустимите нива, установени за цитринин в хранителни добавки на основата на ориз, подложен на ферментация с червени дрожди Monascus purpureus.

Процедура за вземане на проби и размер на проба

За процедурата за вземане на проби се приема, че хранителните добавки на основата на ориз, подложен на ферментация с червени дрожди Monascus purpureus, се предлага на пазара в опаковки за продажба на дребно, съдържащи обикновено по 30—120 капсули.

Размер на партидата (брой опаковки за продажба на дребно)

Брой опаковки за продажба на дребно, от които трябва да се вземат проби

Размер на пробата

1—50

1

всички капсули

51—250

2

всички капсули

251—1 000

4

от всяка опаковка за продажба на дребно, от която трябва да се вземат проби, половината от капсулите

> 1 000

4 + 1 опаковки за продажба на дребно на 1 000 опаковки за продажба на дребно, като максимумът е 25 опаковки за продажба на дребно

≤ 10 опаковки за продажба на дребно: от всяка опаковка за продажба на дребно — половината от капсулите

> 10 опаковки за продажба на дребно: от всяка опаковка за продажба на дребно се взема равен брой капсули, за да се получи проба с еквивалентно съдържание на 5 опаковки за продажба на дребно“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„4.2.   Общи изисквания

Аналитичните потвърдителни методи, използвани за целите на контрол върху храните, съответстват на точки 1 и 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 882/2004.

4.3.   Специфични изисквания

4.3.1.   Специфични изисквания относно потвърдителните методи

4.3.1.1.   Критерии за оценка

Препоръчва се да се използват напълно валидирани потвърдителни методи (т.е. методите, валидирани посредством съвместни изпитвания за съответните матрици), когато това е целесъобразно и такива методи съществуват. Други подходящи валидирани потвърдителни методи (например вътрешно валидирани методи за съответните матрици, които принадлежат към разглежданата стокова група) също могат да се използват, при условие че изпълняват критериите за оценка, установени в следните таблици.

При възможност валидирането на вътрешно валидирани методи включва сертифициран референтен материал.

а)

Критерии на ефективност на методите при афлатоксини

Критерий

Диапазон на концентрацията

Препоръчителна стойност

Максимална допустима стойност

Стойности при празни проби

Всички

Незначителна

 

 

 

 

Аналитичен добив — афлатоксин М1

0,01—0,05 μg/kg

60—120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70—110 %

 

 

 

 

 

Аналитичен добив — афлатоксини B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50—120 %

 

 

1—10 μg/kg

70—110 %

 

 

> 10 μg/kg

80—110 %

 

 

 

 

 

RSDR (относително стандартно отклонение в условия на възпроизводимост)

Всички

Изчислена от уравнението на Хорвиц (*) (**)

2 пъти стойността, изчислена от уравнението на Хорвиц (*) (**)

RSDr (относително стандартно отклонение при повторяеми условия) може да бъде изчислено като 0,66 пъти RSDR (относително стандартно отклонение в условия на възпроизводимост) при определената концентрация

Забележка:

Стойностите се прилагат и за B1 и за сумата от B1 + B2 + G1 + G2

Ако трябва да се докладва сумата от отделните афлатоксини В1 + В2 + G1 + G2, резултатът от анализа за всеки трябва да бъде известен или еквивалентен.

б)

Критерии за ефективност на методите при охратоксин А

Ниво

μg/kg

Охратоксин А

RSDr %

RSDR %

Аналитичен добив, %

< 1

≤ 40

≤ 60

50—120

≥ 1

≤ 20

≤ 30

70—110

в)

Критерии за ефективност на методите при патулин

Ниво

μg/kg

Патулин

RSDr %

RSDR %

Аналитичен добив, %

< 20

≤ 30

≤ 40

50—120

20–50

≤ 20

≤ 30

70—105

> 50

≤ 15

≤ 25

75—105

г)

Критерии за ефективност на методите при деоксиниваленол

Ниво

μg/kg

Деоксиниваленол

RSDr %

RSDR %

Аналитичен добив, %

> 100 — ≤ 500

≤ 20

≤ 40

60—110

> 500

≤ 20

≤ 40

70—120

д)

Критерии за ефективност на методите при зеараленон

Ниво

μg/kg

Зеараленон

RSDr %

RSDR %

Аналитичен добив, %

≤ 50

≤ 40

≤ 50

60—120

> 50

≤ 25

≤ 40

70—120

е)

Критерии за ефективност на методите при фумонизин B1 и B2 поотделно

Ниво

μg/kg

Фумонизин B1 и B2 поотделно

RSDr %

RSDR %

Аналитичен добив, %

≤ 500

≤ 30

≤ 60

60—120

> 500

≤ 20

≤ 30

70—110

ж)

Критерии за ефективност на методите при токсини Т-2 и НТ-2 поотделно

Ниво

μg/kg

Токсини Т-2 и НТ-2 поотделно

RSDr %

RSDR %

Аналитичен добив, %

15—250

≤ 30

≤ 50

60—130

> 250

≤ 25

≤ 40

60—130

з)

Критерии за ефективност на методите при цитринин

Ниво

μg/kg

Цитринин

RSDr %

Препоръчително RSDR %

Максимално допустимо RSDR %

Аналитичен добив, %

Всички

0,66 x RSDR

Изчислено от уравнението на Хорвиц (*) (**)

2 пъти стойността, изчислена от уравнението на Хорвиц (*) (**)

70—120

и)

Забележки към критериите за ефективност на методите при микотоксини

Границите на откриване за използваните методи не са посочени, тъй като точните стойности са представени при съответните концентрации.

Стойностите за прецизност са изчислени по уравнението на Хорвиц, по-специално оригиналното уравнение на Хорвиц (за концентрации 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) (*) и промененото уравнение на Хорвиц (за концентрации C < 1,2 × 10–7) (**).

(*)

Уравнение на Хорвиц за концентрации 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2(1–0,5logC)

(вж. W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J. Assoc. Off. Analy. Chem., 1980 г., 63, 1344)

(**)

Променено уравнение на Хорвиц (*) за концентрации C < 1,2 × 10–7:

RSDR = 22 %

(вж. M. Thompson, Analyst, 2000 г., 125, стр. 385—386)

където:

RSDR е относителното стандартно отклонение, изчислено от получените при условия на възпроизводимост резултати [(sR/) × 100]

C е съотношението на концентрация (т.е. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

Това е общо уравнение за прецизност, което е независимо по отношение на анализа и матрицата, но изцяло зависи от концентрацията за повечето общоприети методи за анализ.

4.3.1.2.   Подход „пригодност към целта“

За вътрешно валидираните методи може да се използва подходът „пригодност към целта“ (***) като алтернативно средство за оценка на тяхната пригодност за официален контрол. Методите, които са подходящи за целите на официалния контрол, трябва да дават резултати със стандартна неопределеност (u), по-ниска от максималната стандартна неопределеност, изчислена чрез следната формула:

Formula

където:

Uf е максималната стандартна неопределеност (μg/kg)

LOD е границата на откриване на метода (μg/kg)

α е константа, цифров коефициент, който зависи от стойността на С. Стойностите, които се използват, са дадени в таблицата по-долу

C е определената концентрация (μg/kg)

Ако един аналитичен метод осигурява резултати от измервания с неопределеност, по-малка от максималната стандартна неопределеност, методът се счита за еднакво подходящ като онзи, който отговаря на критериите за ефективност, посочени в точка 4.3.1.1.

Таблица

Числени стойности, които трябва да се използват за α като константа във формулата, определена в настоящата точка, в зависимост от концентрацията

С (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51—500

0,18

501—1 000

0,15

1 001—10 000

0,12

> 10 000

0,1

(***)

вж. M. Thompson and R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006 г., 10, стр. 471—478.

4.3.2.   Специфични изисквания относно полуколичествените скринингови методи

4.3.2.1.   Обхват

Изискванията се отнасят до биоаналитичните методи въз основа на имунологичното разпознаване или изследвания на свързването към рецептор (като например ELISA, реактивни ленти, устройства за имунофлуоресцентен тест, имуносензори) и физикохимичните методи въз основа на хроматография или директно откриване чрез масспектрометрия (например МС на заобикалящата среда). Не се изключва прилагането на други методи (например тънкослойна хроматография), при условие че генерираните сигнали се отнасят пряко до разглежданите миотоксини и дават възможност за прилагането на по-долу описания принцип.

Специфичните изисквания се прилагат към методите, чийто резултат от измерването представлява цифрова стойност, например (относителен) резултат от четящото устройство за реактивни ленти или сигнал от LC-MS и към които се прилагат обичайните статистически данни.

Изискванията не се прилагат към методите, които не дават цифрови стойности (а например резултатът само сигнализира наличие или отсъствие с помощта на чертичка) и които изискват различни начини на валидиране. Специфичните изисквания относно тези методи са посочени в точка 4.3.3.

Настоящият документ описва процедурите за валидиране на скринингови методи чрез междулабораторно утвърждаване, проверката за ефективността на даден метод, валидиран чрез междулабораторно утвърждаване и валидиране на даден скринингов метод в една и съща лаборатория.

4.3.2.2.   Терминология

Целева концентрация на скрининга (STC): концентрация от значение за откриване на микотоксин в проба. Когато целта се състои в проверка на съответствието с разрешените количества, STC е равна на приложимото максимално допустимо ниво. За други цели или когато не е установено максимално допустимо ниво, STC се определя предварително от лабораторията.

Скринингов метод: метод, използван за отсяване — с дадена вероятност — на пробите с нива на микотоксин, които превишават целевата концентрация на скрининга (STC). За целите на скрининга на микотоксин за подходяща се счита вероятност от 95 %. Резултатът от скрининговия анализ е „отрицателен“ или „съмнителен“. Скрининговите методи позволяват икономически целесъобразна обработка на голям брой проби, като по този начин се увеличава вероятността за откриване на нови случаи с висока степен на изложеност на опасни вещества и рискове за здравето на потребителите. Тези методи се основават на биоаналитични методи, LC-MS или високоефективна течна хроматография (HPLC). Резултатите от проби, които превишават граничната стойност, се проверяват с пълен повторен анализ от оригиналната проба чрез потвърдителен метод.

„Отрицателна проба“ означава, че съдържанието на микотоксини в пробата е < STC с вероятност от 95 % (т.е. има 5 % вероятност пробите да бъдат неправилно отчетени като отрицателни).

„Погрешно отрицателна проба“ означава, че съдържанието на микотоксини в пробата е > STC, но тя е идентифицирана като отрицателна.

„Съмнителна проба“ (с положителен резултат) означава, че пробата превишава граничното ниво (вж. по-долу) и нивото на микотоксин, който съдържа, може да е по-високо от STC. Всички съмнителни резултати налагат потвърдителен анализ за недвусмислена идентификация и количествено определяне на микотоксина.

„Погрешно съмнителна проба“ е отрицателна проба, идентифицирана като съмнителна.

„Потвърдителни методи“ означава методи, които предоставят цялостна или допълнителна информация, която да позволи микотоксинът да бъде идентифициран и недвусмислено определен количествено съобразно съответното ниво.

Гранично ниво: резултат, сигнал или концентрация, получени чрез скрининговия метод, над които пробата се класифицира като „съмнителна“. Граничната стойност се определя по време на валидирането и взема предвид променливостта на измерването.

Отрицателна контролна проба (празна матрица): проба, за която е известно, че в нея отсъства (1) миотоксинът, за който се извършва скрининг, например чрез предшестващо определяне с помощта на достатъчно чувствителен потвърдителен метод. Ако не могат да се получат празни проби, може да се използва материал с най-ниското възможно ниво, доколкото нивото води до заключението, че скрининговият метод е подходящ за целта.

Положителна контролна проба: проба, която съдържа микотоксин в целевата концентрация на скрининга, например сертифициран референтен материал, материал с известно съдържание (например материал от изпитване за пригодност) или материал, чиито характеристики по друг начин са установени като достатъчни чрез потвърдителен метод. При липса на горепосочените материали може да се използва смес от проби с различни нива на замърсяване или проба с добавен референтен материал, приготвен в лаборатория и с достатъчно характеристики, при условие че може да се докаже, че нивото на замърсяване е проверено.

4.3.2.3.   Процедура по валидиране

Целта на валидирането е да се покаже, че скрининговият метод е подходящ за целта. Това се постига като се определят граничната стойност, както и делът на погрешна отрицателни проби и погрешно съмнителни проби; Тези два параметъра включват характеристики за изпълнение като чувствителност, избирателност и прецизност.

Скрининговите методи могат да бъдат валидирани чрез междулабораторно утвърждаване или в една и съща лаборатория. Ако вече са на разположение данни от междулабораторно утвърждаване за определена комбинация микотоксин/матрица/STC, достатъчно е ефикасността на метода да се проверява в лаборатория, която прилага метода.

4.3.2.3.1.   Първоначално валидиране в една и съща лаборатория

Микотоксини:

Валидирането се извършва за всеки отделен микотоксин, попадащ в обхвата. При биоаналитични методи, които дават комбиниран резултат за определена група микотоксини (например афлатоксини B1, B2, G1 и G2; фумонизини B1 и B2), трябва да се докаже приложимостта и да се посочат ограниченията на изпитването в обхвата на метода. Не се счита, че нежеланата кръстосана реактивност (например DON-3-glycoside, 3- или 15-acetyl-DON за имунологични методи за дезоксиниваленол (DON) увеличава дела на погрешно отрицателните проби на целевите микотоксини, но може да увеличи дела на погрешно съмнителните проби. Такова нежелано увеличение ще бъде намалено от потвърдителен анализ за недвусмислена идентификация и количествено определяне на микотоксините.

Матрици:

Първоначално валидиране се извършва за всяка стока, или — ако за метода е известно, че е приложим за повече стоки — за всяка стокова група. В последния случай от групата се избира една представителна и релевантна стока (вж. таблица А).

Серия от проби:

Минималният брой от различни проби, които се изискват за валидиране, е 20 хомогенни отрицателни контролни проби и 20 хомогенни положителни контролни проби, които съдържат микотоксин с STC, анализирани при условията на междинна прецизност (RSDRi) в 5 различни дни. Незадължително към серията за валидиране могат да се добавят още 20 проби, съдържащи микотоксин на други нива, за да се разбере до каква степен методът може да различи отделните концентрации на микотоксин.

Концентрация:

За всяка STC, която се използва в рутинно извършване на изпитването, трябва да се извърши валидиране.

4.3.2.3.2.   Първоначално валидиране посредством съвместни изпитвания

Валидирането посредством съвместни изпитвания се извършва в съответствие с международно признат протокол за съвместни изпитвания (например ISO 5725:1994 или хармонизирания Международен протокол на IUPAC), който изисква включването на валидни данни от най-малко осем различни лаборатории. Освен това единствената разлика спрямо валидирането в една и съща лаборатория е тази, че ≥ 20 проби на стока/ниво могат да се разпределят равномерно между участващите лаборатории с най-малко две проби на лаборатория.

4.3.2.4.   Определяне на граничното ниво и на дела на погрешно съмнителни резултати от празни проби.

(Относителните) резултати за отрицателните и положителните контролни проби се използват като основа за изчисляване на изискваните параметри.

Скринингови методи с резултат, пропорционален на концентрацията на микотоксин

За скрининговите методи с резултат, пропорционален на концентрацията на микотоксин, важи следното:

Гранична стойност = RSTC — t-стойност0,05 *SDSTC

RSTC =

среден резултат от положителните контролни проби (с STC)

t-стойност:

едностранна t-стойност за дял от погрешно отрицателни проби от 5 % (вж. таблица Б)

SDSTC =

стандартно отклонениеСкринингови методи с резултат, обратно пропорционален на концентрацията на микотоксин

По подобен начин, за скрининговите методи с резултат, обратно пропорционален на концентрацията на микотоксин, граничната стойност се определя както следва:

Гранична стойност = RSTC + t-стойност0,05 *SDSTC

Като се използва тази специфична t-стойност за установяване на граничната стойност, делът на погрешно отрицателните резултати е по подразбиране 5 %.

Оценка на пригодността за целта

Резултатите от отрицателните контролни проби се използват за оценяване на съответстващия дял погрешно съмнителни резултати. t-стойността се изчислява в съответствие със събитието, че резултат от отрицателна контролна проба е над граничната стойност, и съответно тя се класифицира като съмнителна.

t-стойност= (гранична стойност — среднопразна)/SDпразназа скринингови методи с резултат, пропорционален на концентрацията на микотоксин

или

t-стойност= (средно празна — гранична)/SDпразназа скринингови методи с резултат, обратно пропорционален на концентрацията на микотоксин

От получената t-стойност, основана на степените на свобода, изчислени от броя на експериментите, вероятността за погрешно съмнителни проби за едностранно разпределение може да бъде изчислена (например с табличната функция TDIST) или взета от таблица за t-разпределение.

Съответстващата стойност на едностранното разпределение определя дела от погрешно съмнителни резултати.

Този подход е подробно описан с пример в Analytical and Bioanalytical Chemistry, DOI 10.1007/s00216-013-6922-1.

4.3.2.5.   Разширяване на обхвата на метода

4.3.2.5.1.   Разширяване на обхвата за други микотоксини:

Когато се добавят нови микотоксини към обхвата на съществуваш скринингов метод, трябва да се извършва пълно валидиране, за да се демонстрира пригодността на метода.

4.3.2.5.2.   Разширяване за включване на други стоки:

Ако за скрининговия метод е известно или се очаква, че е приложим към други стоки, приложимостта към тези други стоки се проверява. Ако новата стока принадлежи към стокова група (вж. таблица А), за която вече е извършено първоначално валидиране, е достатъчно да се извърши ограничено допълнително валидиране. За тази цел се анализират най-малко 10 хомогенни отрицателни и 10 хомогенни положителни контролни проби (с STC) при условията на междинна прецизност. Положителните контролни проби следва да са над граничната стойност. Ако този критерий не е изпълнен, се изисква пълно валидиране.

4.3.2.6.   Проверка на методи, които вече са валидирани посредством съвместни изпитвания

За скринингови методи, които вече са успешно валидирани посредством съвместно изпитване, ефикасността на метода се проверява. За тази цел се анализират най-малко 6 отрицателни и 6 положителни контролни проби (с STC). Положителните контролни проби следва да са над граничната стойност. Ако този критерий не е изпълнен, лабораторията трябва да извърши анализ на първопричините, за да се уточни защо с този метод не се постигат същите резултати като тези от съвместното изпитване. След като са взети корективни мерки, ефикасността на метода се проверява отново в лабораторията. Ако лабораторията не може да потвърди резултатите от съвместното изпитване, тя ще трябва да установи своята собствена гранична стойност чрез пълно валидиране в една лаборатория.

4.3.2.7.   Непрекъсната проверка на метода/текущо валидиране на метода

След първоначалното валидиране допълнителни данни за утвърждаване се получават, като във всяка партида проверени проби се включват най-малко две положителни контролни проби. Едната положителна контролна проба е известна проба (например използвана при първоначалното валидиране), а другата е друга стока от същата стокова група (когато се анализира само една стока, вместо това се използва друга проба от тази стока). По желание може да се включи отрицателна контролна проба. Резултатите, получени за двете положителни контролни проби, се добавят към наличната серия за валидиране.

Най-малко веднъж годишно наново се установява граничната стойност и се оценява пригодността. Тази непрекъсната проверка на метода служи за няколко цели:

контрол на качеството за партидата проверени проби

предоставяне на информация за валидността на метода при условията на лабораторията, която го прилага

обосноваване на приложимостта на метода към различни стоки

възможност за адаптиране на гранични стойности в случай на постепенни отклонения във времето.

4.3.2.8.   Доклад за утвърждаване

Докладът за утвърждаване съдържа:

декларация за STC

декларация за получената гранична стойност.

Забележка: граничната стойност трябва да има същия брой значещи цифри както STC. Цифровите стойности, използвани за изчисляване на граничната стойност, трябва да имат поне една значеща цифра повече от STC.

декларация за изчисления дял погрешно съмнителни резултати

декларация за начина, по който е генериран делът погрешно съмнителни резултати.

Забележка: декларацията за изчисления дял погрешно съмнителни проби посочва дали методът е подходящ за целта, като посочва броя празни проби (или проби с ниско ниво на замърсяване), които трябва да бъдат проверени.

Таблица А

Стокови групи за валидиране на скринингови методи

Стокови групи

Стокови категории

Типични представителни стоки, включени в категорията

Високо съдържание на вода

Плодови сокове

Ябълков сок, гроздов сок

Алкохолни напитки

Вино, бира, сайдер

Грудкови и кореноплодни зеленчуци

Пресен джинджифил

Пюрета на зърнена или плодова основа

Пюрета, предназначени за кърмачета и малки деца

Високо съдържание на масла

Черупкови плодове

Орехи, лешници, кестени

Маслодайни семена и продукти от тях

Рапица, слънчоглед, памучно семе, соя, фъстъци, сусамено семе и т.н.

Маслодайни плодове и продукти от тях

Масла и пасти (например фъстъчено масло, тахан)

Високо съдържание на нишесте и/или протеини и ниско съдържание на вода и мазнини

Зърна от зърнени култури и продукти от тях

Зърна от пшеница, ръж, ечемик, царевица, ориз, овес Пълнозърнест хляб, бял хляб, крекери, зърнени закуски, макаронени изделия

Диетични храни

Продукти на прах за приготвяне на храни за кърмачета и малки деца

Високо водно и киселинно съдържание (2)

Цитрусови продукти

 

„Сложни или уникални стоки“ (3)

 

Какао на зърна и продукти от него, копра и продукти от нея,

кафе, чай

Подправки, сладък корен

Високо съдържание на захар, ниско съдържание на вода

Сушени плодове

Смокини, стафиди, черни (коринтски) стафиди, едри (султански) стафиди

Мляко и млечни продукти

Мляко

Краве, козе и биволско мляко

Сирене

Краве и козе сирене

Млечни продукти (например мляко на прах)

Кисело мляко, сметана


Таблица Б

Едностранна t-стойност за дял на погрешно отрицателни резултати от 5 %

Степени на свобода

Брой на повторенията

t-стойност (5 %)

10

11

1,812

11

12

1,796

12

13

1,782

13

14

1,771

14

15

1,761

15

16

1,753

16

17

1,746

17

18

1,74

18

19

1,734

19

20

1,729

20

21

1,725

21

22

1,721

22

23

1,717

23

24

1,714

24

25

1,711

25

26

1,708

26

27

1,706

27

28

1,703

28

29

1,701

29

30

1,699

30

31

1,697

40

41

1,684

60

61

1,671

120

121

1,658

1,645

4.3.3.   Изисквания за качествени скринингови методи (методи, които не дават цифрови стойности)

Понастоящем няколко органа по стандартизация (например AOAC, ISO) разработват насоки за валидиране на двукомпонентни методи на изпитване. Съвсем наскоро AOAC подготви насоки по този въпрос. Документът може да се разглежда като най-актуалното указание в тази област за момента. Поради това методите, които дават двукомпонентни резултати (например визуална проверка на изпитване с реактивни ленти), следва да бъдат валидирани в съответствие с тези насоки

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf

4.4.   Оценка на неопределеността на измерването, изчисляване на аналитичния добив и отчет на резултатите (4)

4.4.1.   Потвърдителни методи

Аналитичният резултат трябва да се отчете, както следва:

а)

с корекция за аналитичния добив, като се посочва равнището на аналитичния добив. Корекцията за аналитичния добив не е необходима, ако степента на аналитичния добив е между 90 и 110 %;

б)

като „х ± U“, където х е аналитичният резултат, а U е разширената неопределеност на измерването, като се използва фактор на покриване 2, който дава ниво на достоверност от около 95 %.

За храни от животински произход отчитането на неопределеността на измерването може да се направи също и чрез определяне на критична граница (ССα) в съответствие с Решение 2002/657/ЕО на Комисията (5) (точка 3.1.2.5 от приложение I — в случай на вещества с определена допустима граница).

Ако обаче аналитичният резултат е значително (> 50 %) по-нисък от максималното ниво или много по-висок от максималното ниво (т.е. над 5 пъти максималното ниво), и при условие че се прилагат подходящите процедури за осигуряване на качеството и анализът се прави само за да се провери съответствието с правните разпоредби, аналитичният резултат може да се отчете, без да се прави корекция за възстановяване и в тези случаи отчитането на степента на възстановяване и на неопределеността при измерване може да бъде пропуснато.

Настоящите правила за тълкуване на аналитичния резултат с оглед на приемането или отхвърлянето на партида се прилагат към аналитичния резултат, получен от пробата за официален контрол. Когато анализът се прави за целите на съдебно производство или арбитраж, се прилагат националните правила.

4.4.2.   Скринингови методи

Резултатът от скрининга се представя като резултат за съответствие или резултат със съмнение за несъответствие.

„Съмнение за несъответствие“ означава, че пробата превишава граничното ниво и нивото на микотоксин, който съдържа, може да е по-високо от STC. Всички съмнителни резултати налагат потвърдителен анализ за недвусмислена идентификация и количествено определяне на микотоксина.

„Съответстващ“ означава, че съдържанието на микотоксини в пробата е < STC с вероятност от 95 % (т.е. има 5 % вероятност пробите да бъдат неправилно отчетени като отрицателни). Аналитичният резултат се отчита като „< ниво на STC“, като се посочва нивото на STC.“


(1)  Счита се, че в пробите отсъства аналит, когато присъстващото в пробата количество не превишава 1/5 от STC. Ако нивото може да се определи с потвърдителен метод, то трябва да се вземе предвид за валидиращата оценка.

(2)  Когато се използва буфер за стабилизиране на pH промени на етапа на екстракцията, съответната стокова група може да бъде слята със стоковата група „Високо съдържание на вода“ в една обща група.

(3)  „Сложните или уникални стоки“ следва да бъдат напълно валидирани, само ако често се анализират. Ако се анализират само инцидентно, валидирането може да бъде сведено до проверка на нивата на отчитане, като се използват празни екстракти с добавка на референтен материал.

(4)  Повече подробности за процедурите за оценката на неопределеността на измерването и за процедурите за оценяването на аналитичния добив може да се намерят в „Доклад за връзката между аналитични резултати, неопределеност на измерването, фактори на възстановяване и разпоредбите на европейското законодателство за храни и фуражи“ — http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(5)  Решение 2002/657/ЕО на Комисията от 14 август 2002 г. за прилагане на Директива 96/23/ЕО на Съвета по отношение изпълнението на аналитични методи и тълкуването на резултати (ОВ L 221, 17.8.2002 г., стр. 8).


17.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 520/2014 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2014 година

за добавяне към риболовните квоти за 2014 г. на определени количества, удържани през 2013 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 преди 31 октомври на годината на прилагане на отпуснатата им риболовна квота държавите членки могат да поискат от Комисията да удържи и прехвърли за следващата година до 10 % от тази квота. Комисията следва да прибави удържаното количество към съответната квота.

(2)

С регламенти (ЕС) № 1262/2012 (2), (ЕС) № 1088/2012 (3), (ЕС) № 1261/2012 (4), (ЕС) № 39/2013 (5) и (ЕС) № 40/2013 (6) на Съвета се установяват риболовните квоти за определени запаси за 2013 г. и се уточнява за кои запаси могат да се прилагат мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 847/96.

(3)

С регламенти (ЕС) № 1262/2012, (ЕС) № 1180/2013 (7), (ЕС) № 24/2014 (8) и (ЕС) № 43/2014 (9) на Съвета се установяват риболовните квоти за определени запаси за 2014 г.

(4)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 някои държави членки са поискали преди 31 октомври 2013 г. част от техните квоти за 2013 г. да бъде удържана и прехвърлена за следващата година. Удържаните количества следва да бъдат добавени към квотата за 2014 г. в границите, посочени в същия регламент.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Риболовните квоти, определени за 2014 г. в регламенти (ЕС) № 1262/2012, (ЕС) № 1180/2013, (ЕС) № 24/2014 и (ЕС) № 43/2014, се увеличават, както е посочено в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(2)  Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС (ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕС) № 1088/2012 на Съвета от 20 ноември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2013 г. (ОВ L 323, 22.11.2012 г., стр. 2).

(4)  Регламент (ЕС) № 1261/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2013 г., приложими в Черно море (ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 19).

(5)  Регламент (ЕС) № 39/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54).

(7)  Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2014 г. (ОВ L 313, 22.11.2013 г., стр. 4).

(8)  Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2014 г. в Черно море (ОВ L 9, 14.1.2014 г., стр. 4).

(9)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Код на държавата

Код на запаса

Вид

Наименование на зоната

Окончателна квота 2013 г. (1)

(в тонове)

Улов 2013 г.

(в тонове)

Улов при специални условия 2013 г.

(в тонове)

Окончателна квота

Прехвърлено количество

(в тонове)

BE

ANF/07.

Морски дявол

VII

1 702,800

1 127,900

134,600

74,14 %

170,280

BE

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на Съюза от IIa и IV

343,800

136,800

0

39,79 %

34,380

BE

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

259,500

238,000

0

91,71 %

21,500

BE

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

20,800

12,900

0

62,02 %

2,080

BE

COD/07D.

Атлантическа треска

VIId

67,100

52,200

0

77,79 %

6,710

BE

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX и X, води на Съюза от CECAF 34.1.1

513,700

202,000

0

39,32 %

51,370

BE

HAD/07A.

Пикша

VIIa

37,900

6,200

0

16,36 %

3,790

BE

HAD/2AC4.

Пикша

IV; води на Съюза от IIa

85,400

78,400

0

91,80 %

7,000

BE

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на Съюза и международни води от Vb и VIа

0,700

0

0

0 %

0,070

BE

HAD/6B1214

Пикша

Води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

2,800

0

0

0 %

0,280

BE

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Съюза от IIa и IV

38,200

31,200

0

81,68 %

3,820

BE

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

97,300

12,000

0

12,33 %

9,730

BE

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

13,000

7,600

0

58,46 %

1,300

BE

LEZ/07.

Мегрим

VII

578,100

520,200

0

89,98 %

57,810

BE

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на Съюза от IIa и IV

6,900

0,400

0

5,80 %

0,690

BE

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

25,000

18,200

0

72,80 %

2,500

BE

LIN/04-C.

Молва

Води на Съюза от IV

15,400

14,800

0

96,10 %

0,600

BE

LIN/6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

77,400

52,100

0

67,31 %

7,740

BE

MAC/2A34.

Скумрия

IIIa и IV; води на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и от подучастъци 22—32

79,100

61,600

0

77,88 %

7,910

BE

NEP/07.

Норвежки омар

VII

16,200

13,600

0

83,95 %

1,620

BE

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Съюза от IIa и IV

1 034,800

286,800

0

27,72 %

103,480

BE

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

5,600

0,400

0

7,14 %

0,560

BE

PLE/07A.

Морска писия

VIIa

220,300

144,100

0

65,41 %

22,030

BE

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

1 556,300

1 391,100

0

89,39 %

155,630

BE

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

1,200

0

0

0 %

0,120

BE

SOL/07D.

Обикновен морски език

VIId

1 771,900

953,000

0

53,78 %

177,190

BE

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

34,600

29,500

0

85,26 %

3,460

BE

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Съюза от II и IV

1 339,800

697,300

0

52,05 %

133,980

BE

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

860,200

787,600

0

91,56 %

72,600

BE

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

36,900

4,500

0

12,20 %

3,690

BE

SOL/8AB.

Обикновен морски език

VIIIa и VIIIb

331,800

311,900

0

94,00 %

19,900

BE

WHG/07A.

Меджид

VIIa

4,500

2,300

0

51,11 %

0,450

BE

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

390,600

319,800

0

81,87 %

39,060

DE

ANF/07.

Морски дявол

VII

353,900

310,413

0

87,71 %

35,390

DE

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на Съюза от IIa и IV

369,600

248,831

0

67,32 %

36,960

DE

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от I и II

27,300

0

0

0 %

2,730

DE

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на Съюза от III и IV

11,200

0

0

0 %

1,120

DE

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

432,600

416,765

0

96,34 %

15,835

DE

BLI/5B67-

Синя молва

Води на Съюза и международни води от Vb, VI, VII

5,000

0

0

0 %

0,500

DE

BSF/56712-

Афанопус

Води на ЕС и международни води от V, VI, VII и XII

57,500

0

0

0 %

5,750

DE

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

1,200

0,481

0

40,08 %

0,120

DE

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

4 711,350

0

540,701

11,48 %

471,135

DE

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от I, II, III и IV

9,900

0

0

0 %

0,990

DE

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от V, VI и VII

11,000

0

0

0 %

1,100

DE

GHL/2A-C46

Черна писия

Води на Съюза от IIa и IV, води на Съюза и международни води от Vb и VI

8,000

0

0

0 %

0,800

DE

HAD/2AC4.

Пикша

IV; води на Съюза от IIa

700,990

233,909

436,130

95,58 %

30,951

DE

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на Съюза и международни води от Vb и VIа

1,800

0

0

0 %

0,180

DE

HAD/6B1214

Пикша

Води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

4,000

0

0

0 %

0,400

DE

HER/1/2-

Херинга

Води на Съюза, на Норвегия и международни води от I и II

4 431,130

2 321,619

1 922,228

95,77 %

187,283

DE

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

1 416,000

0

1 415,315

99,95 %

0,685

DE

HER/5B6ANB

Херинга

Води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN

4 481,680

4 032,643

0

89,98 %

448,168

DE

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

501,970

450,217

0

89,69 %

50,197

DE

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Съюза от IIa и IV

171,250

92,375

0

53,94 %

17,125

DE

JAX/2A-14

Сафрид и свързаният с него прилов

Води на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

27 659,260

24 834,294

49,803

89,97 %

2 765,926

DE

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на Съюза от IIa и IV

5,600

1,071

0

19,13 %

0,56

DE

LIN/04-C.

Молва

Води на Съюза от IV

104,160

45,061

0

43,26 %

10,416

DE

LIN/1/2.

Молва

Води на Съюза и международни води от I и II

8,900

0,663

0

7,45 %

0,890

DE

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на Съюза от IIIbcd

4,150

0,410

0

9,88 %

0,415

DE

LIN/6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

93,070

2,589

0

2,78 %

9,307

DE

MAC/2A34.

Скумрия

IIIa и IV; води на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и от подучастъци 22—32

871,140

836,766

0

96,05 %

34,374

DE

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Съюза от IIa и IV

531,650

419,588

0

78,92 %

53,165

DE

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

12,500

3,139

0

25,11 %

1,250

DE

POK/56-14

Сайда

VI; води на Съюза и международни води от Vb, XII и XIV

85,270

0

0

0 %

8,527

DE

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

8,500

0

0

0 %

0,850

DE

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от VIII, IX, X, XII и XIV

41,000

0

0

0 %

4,100

DE

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Съюза от II и IV

658,500

560,818

0

85,17 %

65,850

DE

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

22,400

8,892

0

39,70 %

2,240

DE

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

10 322,000

0

10 315,365

99,94 %

6,635

DE

USK/04-C.

Менек

Води на Съюза от IV

20,800

1,817

0

8,74 %

2,080

DE

USK/1214EI

Менек

Води на Съюза и международни води от I, II и ХIV

4,700

0,297

0

6,32 %

0,470

DE

USK/3A/BCD

Менек

IIIa, води на Съюза от подучастъци 22—32

7,700

0,018

0

0,23 %

0,770

DE

USK/567EI.

Менек

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

3,000

0

0

0 %

0,300

DE

WHB/1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

12 618,360

11 341,048

37,671

90,18 %

1 239,641

DE

WHG/56-14

Меджид

VI, води на Съюза и международни води от Vb, международни води от ХII и ХIV

2,000

0

0

0 %

0,200

DK

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на Съюза от IIa и IV

756,580

196,140

0

25,92 %

75,658

DK

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на Съюза от III и IV

1 017,300

317,760

0

31,24 %

101,730

DK

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

422,500

124,850

0

29,55 %

42,250

DK

COD/03AS.

Атлантическа треска

Категат

71,700

56,730

0

79,12 %

7,170

DK

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

15 204,390

0

5 869,290

38,60 %

1 520,439

DK

GHL/2A-C46

Черна писия

Води на Съюза от IIa и IV, води на Съюза и международни води от Vb и VI

13,200

0

0

0 %

1,320

DK

HAD/2AC4.

Пикша

IV; води на Съюза от IIa

1 470,160

1 282,900

0

87,26 %

147,016

DK

HER/1/2-

Херинга

Води на Съюза, на Норвегия и международни води от I и II

17 184,200

16 880,370

0

98,23 %

303,830

DK

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

2 204,000

0

2 197,030

99,68 %

6,970

DK

HER/5B6ANB

Херинга

Води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN

247,500

208,370

0

84,19 %

24,750

DK

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Съюза от IIa и IV

1 351,570

870,060

0

64,37 %

135,157

DK

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

816,800

210,910

0

25,82 %

81,680

DK

JAX/2A-14

Сафрид и свързаният с него прилов

Води на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

7 868,710

6 681,950

43,700

85,47 %

786,871

DK

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на Съюза от IIa и IV

21,100

19,180

0

90,90 %

1,920

DK

LIN/04-C.

Молва

Води на Съюза от IV

204,330

83,180

0

40,71 %

20,433

DK

LIN/1/2.

Молва

Води на Съюза и международни води от I и II

8,900

0

0

0 %

0,890

DK

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на Съюза от IIIbcd

63,310

56,380

0

89,05 %

6,331

DK

LIN/6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

5,600

0

0

0 %

0,560

DK

MAC/2A4A-N

Скумрия

Води на Норвегия от IIa и IVa

11 413,440

0

11 413,080

100,00 %

0,360

DK

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Съюза от IIa и IV

1 035,110

250,970

0

24,25 %

103,511

DK

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

4 298,680

2 646,290

0

61,56 %

429,868

DK

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на Съюза от IIa и IV

2 530,600

163,460

0

6,46 %

253,060

DK

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Съюза от II и IV

692,100

497,230

0

71,84 %

69,210

DK

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

528,900

246,150

0

46,54 %

52,890

DK

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

27 569,000

0

27 113,080

98,35 %

455,920

DK

USK/04-C.

Менек

Води на Съюза от IV

69,900

4,830

0

6,91 %

6,990

DK

USK/3A/BCD

Менек

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

16,300

0,820

0

5,03 %

1,630

DK

WHB/1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

3 417,510

2 165,250

14,710

63,79 %

341,751

EE

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

1 633,670

0

248,622

15,22 %

163,367

EE

HER/03D.RG

Херинга

Подучастък 28.1

12 332,440

11 898,247

0

96,48 %

434,193

EE

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

10 142,000

0

10 042,332

99,02 %

99,668

EE

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

63,000

0

0

0 %

6,300

EE

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

29 810,000

0

29 805,065

99,98 %

4,935

ES

ANF/07.

Морски дявол

VII

2 971,400

2 868,090

0

96,52 %

103,310

ES

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

1 070,400

1 019,850

0

95,28 %

50,550

ES

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

2 121,690

1 816,280

0

85,61 %

212,169

ES

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от V, VI и VII

588,220

568,360

19,830

99,99 %

0,030

ES

GHL/2A-C46

Черна писия

Води на Съюза от IIa и IV, води на Съюза и международни води от Vb и VI

13,200

0,110

0

0,83 %

1,320

ES

HAD/6B1214

Пикша

Води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

3,300

0

0

0 %

0,330

ES

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

12 446,040

11 941,040

0

95,94 %

505,000

ES

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

8 631,140

6 619,750

1 709,730

96,50 %

301,660

ES

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

9 882,200

7 099,500

0

71,84 %

988,220

ES

JAX/08C.

Сафрид и свързаният с него прилов

VIIIc

23 628,510

18 787,770

0

79,51 %

2 362,851

ES

JAX/09.

Сафрид и свързаният с него прилов

IX

10 840,780

10 127,150

0

93,42 %

713,630

ES

JAX/2A-14

Сафрид и свързаният с него прилов

Води на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

7 075,130

5 880,240

0

83,11 %

707,513

ES

LEZ/07.

Мегрим

VII

5 437,900

4 539,310

0

83,48 %

543,790

ES

LEZ/56-14

Мегрим

Води на Съюза и международни води от Vb; VI; международни води от XII и XIV

427,400

212,710

0

49,77 %

42,740

ES

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

685,100

581,130

0

84,82 %

68,510

ES

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

1 158,770

735,070

0

63,44 %

115,877

ES

LIN/6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

2 456,700

1 621,160

0

65,99 %

245,670

ES

MAC/8C3411

Скумрия

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

20 223,800

15 444,990

620,400

79,44 %

2 022,380

ES

NEP/07.

Норвежки омар

VII

1 498,480

76,510

132,180

13,93 %

149,848

ES

NEP/08C.

Норвежки омар

VIIIc

68,700

21,950

0

31,95 %

6,870

ES

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на Съюза и международни води от Vb

37,200

0,060

0

0,16 %

3,720

ES

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

131,200

0,570

0

0,43 %

13,120

ES

NEP/9/3411

Норвежки омар

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

36,850

31,340

0

85,05 %

3,685

ES

POK/56-14

Сайда

VI; води на Съюза и международни води от Vb, XII и XIV

23,000

21,190

0

92,13 %

1,810

ES

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

111,060

110,900

0

99,86 %

0,160

ES

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от VIII, IX, X, XII и XIV

3 650,020

2 417,700

202,060

71,77 %

365,002

ES

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от IX

682,500

111,530

52,720

24,07 %

68,250

ES

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от X

10,000

0,510

0

5,10 %

1,000

ES

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

118,230

118,170

0

99,95 %

0,060

ES

WHB/1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

1 587,170

74,530

0

4,70 %

158,717

ES

WHB/8C3411

Син меджид

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

21 487,890

14 538,070

0

67,66 %

2 148,789

ES

WHG/56-14

Меджид

VI, води на Съюза и международни води от Vb, международни води от ХII и ХIV

1,100

0

0

0 %

0,110

ES

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

11,200

4,190

0

37,41 %

1,120

FI

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

1 250,090

0

434,391

34,75 %

125,009

FI

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30—31

105 843,500

0

103 546,210

97,83 %

2 297,290

FI

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

19 556,000

0

18 052,464

92,31 %

1 503,536

FI

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

11 442,000

0

11 074,842

96,79 %

367,158

FR

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

31,200

19,300

0

61,86 %

3,120

FR

ANF/07.

Морски дявол

VII

17 267,500

14 859,400

0

86,05 %

1 726,750

FR

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на Съюза от IIa и IV

70,200

17,600

0

25,07 %

7,020

FR

ANF/8ABDE.

Морски дявол

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

7 397,600

6 154,300

0

83,19 %

739,760

FR

ANF/8C3411

Морски дявол

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

49,500

38,400

0

77,58 %

4,950

FR

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от I и II

8,900

0,200

0

2,25 %

0,890

FR

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на Съюза от III и IV

7,800

1,800

0

23,08 %

0,780

FR

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

7,800

0

0

0 %

0,780

FR

BLI/5B67-

Синя молва

Води на Съюза и международни води от Vb, VI, VII

2 239,640

1 694,000

0

75,64 %

223,964

FR

BSF/56712-

Афанопус

Води на ЕС и международни води от V, VI, VII и XII

2 887,090

2 167,100

0

75,06 %

288,709

FR

BSF/8910-

Афанопус

Води на ЕС и международни води от VIII, IХ и Х

31,900

7,400

0

23,20 %

3,190

FR

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

11,600

0,500

0

4,31 %

1,160

FR

COD/07D.

Атлантическа треска

VIId

1 414,400

642,300

0

45,41 %

141,440

FR

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX и X, води на Съюза от CECAF 34.1.1

8 182,100

4 016,200

0

49,09 %

818,210

FR

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от X и XII

10,000

0

0

0 %

1,000

FR

GFB/1234-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от I, II, III и IV

10,000

0,600

0

6,00 %

1,000

FR

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от V, VI и VII

727,000

438,100

17,300

62,64 %

72,700

FR

GFB/89-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от VIII и IX

16,000

10,100

0

63,13 %

1,600

FR

GHL/2A-C46

Черна писия

Води на Съюза от IIa и IV, води на Съюза и международни води от Vb и VI

598,400

305,600

0

51,07 %

59,840

FR

HAD/07A.

Пикша

VIIa

95,900

0,700

0

0,73 %

9,590

FR

HAD/2AC4.

Пикша

IV; води на Съюза от IIa

256,700

179,000

0

69,73 %

25,670

FR

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на Съюза и международни води от Vb и VIа

103,100

51,700

0

50,15 %

10,310

FR

HAD/6B1214

Пикша

Води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

149,800

0

0

0 %

14,980

FR

HAD/7X7A34

Пикша

VIIb-k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

8 878,000

8 778,600

0

98,88 %

99,400

FR

HER/5B6ANB

Херинга

Води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN

590,200

586,600

0

99,39 %

3,600

FR

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

1 200,400

0,900

0

0,07 %

120,040

FR

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Съюза от IIa и IV

1 032,750

800,800

0

77,54 %

103,275

FR

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

17 925,400

16 129,600

0

89,98 %

1 792,540

FR

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

18 839,000

13 633,600

0

72,37 %

1 883,900

FR

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

951,700

368,700

0

38,74 %

95,170

FR

JAX/08C.

Сафрид и свързаният с него прилов

VIIIc

411,100

9,800

0

2,38 %

41,110

FR

JAX/2A-14

Сафрид и свързаният с него прилов

Води на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

12 410,200

6 461,500

300

54,48 %

1 241,020

FR

LEZ/07.

Мегрим

VII

6 633,800

3 679,500

0

55,47 %

663,380

FR

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на Съюза от IIa и IV

35,200

6,800

0

19,32 %

3,520

FR

LEZ/56-14

Мегрим

Води на Съюза и международни води от Vb; VI; международни води от XII и XIV

1 665,600

95,600

0

5,74 %

166,560

FR

LEZ/8ABDE.

Мегрим

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

1 194,700

849,700

0

71,12 %

119,470

FR

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

62,100

12,900

0

20,77 %

6,210

FR

LIN/04-C.

Молва

Води на Съюза от IV

133,900

103,800

0

77,52 %

13,390

FR

LIN/1/2.

Молва

Води на Съюза и международни води от I и II

8,900

7,400

0

83,15 %

0,890

FR

LIN/6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

2 678,200

2 215,400

0

82,72 %

267,820

FR

MAC/2A34.

Скумрия

IIIa и IV; води на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и от подучастъци 22—32

1 725,200

1 341,900

0

77,78 %

172,520

FR

MAC/2CX14-

Скумрия

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от IIa, XII и XIV

16 821,900

13 367,400

1 322,300

87,32 %

1 682,190

FR

MAC/8C3411

Скумрия

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

1 037,100

221,300

642,700

83,31 %

103,710

FR

NEP/07.

Норвежки омар

VII

5 725,600

671,800

0

11,73 %

572,560

FR

NEP/08C.

Норвежки омар

VIIIc

14,600

0,500

0

3,42 %

1,460

FR

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Съюза от IIa и IV

30,800

0

0

0 %

3,080

FR

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на Съюза и международни води от Vb

147,700

0

0

0 %

14,770

FR

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

4 195,500

2 430,900

0

57,94 %

419,550

FR

PLE/07A.

Морска писия

VIIa

20,000

0,300

0

1,50 %

2,000

FR

PLE/7DE.

Морска писия

VIId и VIIe

3 152,400

2 358,200

0

74,81 %

315,240

FR

PLE/7HJK.

Морска писия

VIIh, VIIj и VIIk

50,300

48,600

0

96,62 %

1,700

FR

POK/56-14

Сайда

VI; води на Съюза и международни води от Vb, XII и XIV

4 794,000

3 805,600

0

79,38 %

479,400

FR

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

4 038,720

993,700

0

24,60 %

403,872

FR

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от VIII, IX, X, XII и XIV

133,900

0,200

0

0,15 %

13,390

FR

SBR/678-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII

78,500

51,200

0

65,22 %

7,850

FR

SOL/07D.

Обикновен морски език

VIId

3 505,600

2 864,500

0

81,71 %

350,560

FR

SOL/07E.

Обикновен морски език

VIIe

354,100

321,100

0

90,68 %

33,000

FR

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Съюза от II и IV

947,100

680,100

0

71,81 %

94,710

FR

SOL/7FG.

Обикновен морски език

VIIf и VIIg

63,500

48,800

0

76,85 %

6,350

FR

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

106,800

76,000

0

71,16 %

10,680

FR

SOL/8AB.

Обикновен морски език

VIIIa и VIIIb

4 120,400

3 879,200

0

94,15 %

241,200

FR

USK/04-C.

Менек

Води на Съюза от IV

47,700

10,900

0

22,85 %

4,770

FR

USK/1214EI

Менек

Води на Съюза и международни води от I, II и ХIV

7,700

6,900

0

89,61 %

0,770

FR

USK/567EI.

Менек

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

625,040

228,200

0

36,51 %

62,504

FR

WHB/1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

8 319,000

7 181,600

0

86,33 %

831,900

FR

WHG/07A.

Меджид

VIIa

3,300

0,600

0

18,18 %

0,330

FR

WHG/56-14

Меджид

VI, води на Съюза и международни води от Vb, международни води от ХII и ХIV

39,000

1,400

0

3,59 %

3,900

FR

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

15 078,900

6 997,700

0

46,41 %

1 507,890

IE

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

1,100

0

0

0 %

0,110

IE

ANF/07.

Морски дявол

VII

3 523,950

3 172,717

0

90,03 %

351,233

IE

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на Съюза от III и IV

7,800

0

0

0 %

0,780

IE

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

338,800

0

0

0 %

33,880

IE

BLI/5B67-

Синя молва

Води на Съюза и международни води от Vb, VI, VII

0,500

0,480

0

96,00 %

0,020

IE

BSF/56712-

Афанопус

Води на ЕС и международни води от V, VI, VII и XII

0,100

0

0

0 %

0,010

IE

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

175,100

159,692

0

91,20 %

15,408

IE

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX и X, води на Съюза от CECAF 34.1.1

1 612,010

1 452,085

0

90,08 %

159,925

IE

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от V, VI и VII

26,700

17,567

0

65,79 %

2,670

IE

HAD/07A.

Пикша

VIIa

541,640

491,903

0

90,82 %

49,737

IE

HAD/5BC6A.

Пикша

Води на Съюза и международни води от Vb и VIа

777,260

746,274

0

96,01 %

30,986

IE

HAD/6B1214

Пикша

Води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

105,400

105,358

0

99,96 %

0,042

IE

HER/07A/MM

Херинга

VIIa

2,500

0

0

0 %

0,250

IE

HER/1/2-

Херинга

Води на Съюза, на Норвегия и международни води от I и II

3 755,230

0

3 593,584

95,70 %

161,646

IE

HER/5B6ANB

Херинга

Води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN

3 739,510

3 025,655

0

80,91 %

373,951

IE

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

16 643,450

14 790,997

0

88,87 %

1 664,345

IE

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

1 972,160

1 772,351

0

89,87 %

197,216

IE

JAX/2A-14

Сафрид и свързаният с него прилов

Води на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

41 195,510

37 398,143

0

90,78 %

3 797,367

IE

LEZ/07.

Мегрим

VII

3 386,900

3 053,295

0

90,15 %

333,605

IE

LEZ/56-14

Мегрим

Води на Съюза и международни води от Vb; VI; международни води от XII и XIV

487,300

384,113

0

78,82 %

48,730

IE

LIN/6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

692,520

619,345

0

89,43 %

69,252

IE

MAC/2CX14-

Скумрия

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от IIa, XII и XIV

57 443,250

43 079,934

13 523,407

98,54 %

839,909

IE

NEP/*07U16

Норвежки омар

VII (Porcupine Bank — единица 16)

771,400

654,000

0

84,78 %

77,140

IE

NEP/07.

Норвежки омар

VII

9 352,420

7 762,505

654,000

89,99 %

935,242

IE

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на Съюза и международни води от Vb

247,100

6,106

0

2,47 %

24,710

IE

PLE/07A.

Морска писия

VIIa

1 047,800

102,697

0

9,80 %

104,780

IE

POK/56-14

Сайда

VI; води на Съюза и международни води от Vb, XII и XIV

465,000

312,944

0

67,30 %

46,500

IE

RNG/5B67-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

27,700

0

0

0 %

2,770

IE

RNG/8X14-

Гренадир

Води на ЕС и международни води от VIII, IX, X, XII и XIV

5,700

0

0

0 %

0,570

IE

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

170,400

85,414

0

50,13 %

17,040

IE

USK/567EI.

Менек

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

14,300

1,865

0

13,04 %

1,430

IE

WHB/1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

14 671,780

13 205,392

0

90,01 %

1 466,388

IE

WHG/07A.

Меджид

VIIa

47,910

44,360

0

92,59 %

3,550

IE

WHG/56-14

Меджид

VI, води на Съюза и международни води от Vb, международни води от ХII и ХIV

92,370

72,363

0

78,34 %

9,237

IE

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

7 668,960

6 902,221

0

90,00 %

766,739

LT

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

4 353,400

0

1 743,276

40,04 %

435,340

LT

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

2 663,000

0

2 478,427

93,07 %

184,573

LT

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

10 355,000

0

10 353,744

99,99 %

1,256

LV

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

6 283,000

0

2 441,400

38,86 %

628,300

LV

HER/03D.RG

Херинга

Подучастък 28.1

18 463,000

18 462,300

0

100 %

0,700

NL

ANF/07.

Морски дявол

VII

15,200

0,501

0

3,30 %

1,520

NL

ANF/2AC4-C

Морски дявол

Води на Съюза от IIa и IV

274,100

23,815

0

8,69 %

27,410

NL

ARU/1/2.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от I и II

20,700

0

0

0 %

2,070

NL

ARU/34-C

Атлантическа аргентина

Води на Съюза от III и IV

46,900

0

0

0 %

4,690

NL

ARU/567.

Атлантическа аргентина

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

3 147,100

1 430,210

0

45,45 %

314,710

NL

COD/07A.

Атлантическа треска

VIIa

1,000

0

0

0 %

0,100

NL

COD/07D.

Атлантическа треска

VIId

46,030

36,978

0

80,33 %

4,603

NL

COD/7XAD34

Атлантическа треска

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX и X, води на Съюза от CECAF 34.1.1

2,600

0,922

0

35,46 %

0,260

NL

GFB/567-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от V, VI и VII

149,000

0

0

0 %

14,900

NL

HAD/07A.

Пикша

VIIa

0,200

0

0

0 %

0,020

NL

HAD/2AC4.

Пикша

IV; води на Съюза от IIa

184,790

169,231

0

91,58 %

15,559

NL

HAD/7X7A34

Пикша

VIIb-k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

23,000

21,136

0

91,90 %

1,864

NL

HER/1/2-

Херинга

Води на Съюза, на Норвегия и международни води от I и II

5 479,850

5 425,883

10,620

99,21 %

43,347

NL

HER/5B6ANB

Херинга

Води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN

2 370,260

2 130,949

0

89,90 %

237,026

NL

HER/7G-K.

Херинга

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

865,370

314,834

0

36,38 %

86,537

NL

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Съюза от IIa и IV

81,020

42,102

0

51,96 %

8,102

NL

HKE/571214

Мерлуза

VI и VII; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от ХII и ХIV

238,150

76,346

1,177

32,55 %

23,815

NL

HKE/8ABDE.

Мерлуза

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

24,800

0

6,700

27,02 %

2,480

NL

JAX/2A-14

Сафрид и свързаният с него прилов

Води на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

64 263,580

52 455,973

2450,424

85,44 %

6 426,358

NL

LEZ/2AC4-C

Мегрим

Води на Съюза от IIa и IV

27,600

15,124

0

54,80 %

2,760

NL

LIN/04-C.

Молва

Води на Съюза от IV

5,600

0

0

0 %

0,560

NL

LIN/6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

0,300

0,100

0

33,33 %

0,030

NL

MAC/2A34.

Скумрия

IIIa и IV; води на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и от подучастъци 22—32

1 488,500

741,559

598,041

90,00 %

148,900

NL

MAC/2CX14-

Скумрия

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от IIa, XII и XIV

19 082,230

13 711,312

3 462,695

90,00 %

1 908,223

NL

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Съюза от IIa и IV

1 219,270

862,899

0

70,77 %

121,927

NL

NEP/5BC6.

Норвежки омар

VI; води на Съюза и международни води от Vb

18,000

0

0

0 %

1,800

NL

PLE/07A.

Морска писия

VIIa

0,100

0

0

0 %

0,010

NL

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на Съюза от IIa и IV

41,900

0

0

0 %

4,190

NL

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Съюза от II и IV

11 127,000

9 910,051

0

89,06 %

1 112,700

NL

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

18,900

0

0

0 %

1,890

NL

SOL/7HJK.

Обикновен морски език

VIIh, VIIj и VIIk

59,040

0

0

0 %

5,904

NL

WHB/1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

57 308,710

51 536,926

16,221

89,96 %

5 730,871

NL

WHG/7X7A-C

Меджид

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

972,250

736,710

0

75,77 %

97,225

PL

BSF/56712-

Афанопус

Води на ЕС и международни води от V, VI, VII и XII

38,500

0

0

0 %

3,850

PL

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

19 438,400

0

11 794,652

60,68 %

1 943,840

PT

BSF/8910-

Афанопус

Води на ЕС и международни води от VIII, IХ и Х

3 784,690

2 484,400

0

65,64 %

378,469

PT

GFB/1012-

Брадата мерлуза

Води на ЕС и международни води от X и XII

40,000

6,400

0

16,00 %

4,000

PT

HKE/8C3411

Мерлуза

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

4 624,560

3 191,100

0

69,00 %

462,456

PT

JAX/08C.

Сафрид и свързаният с него прилов

VIIIc

2 281,270

1 778,700

0

77,97 %

228,127

PT

JAX/09.

Сафрид и свързаният с него прилов

IX

22 413,800

20 088,700

0

89,63 %

2 241,380

PT

LEZ/8C3411

Мегрим

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

106,200

81,300

0

76,55 %

10,620

PT

NEP/9/3411

Норвежки омар

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

204,500

202,200

0

98,88 %

2,300

PT

SBR/09-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от IX

184,200

109,800

0

59,61 %

18,420

PT

SBR/10-

Северен пагел

Води на ЕС и международни води от X

1 128,000

571,700

0

50,68 %

112,800

SE

COD/3DX32.

Атлантическа треска

Води на ЕС от подучастъци 25—32

16 032,100

0

5 287,710

32,98 %

1 603,210

SE

HAD/2AC4.

Пикша

IV; води на Съюза от IIa

28,500

17,570

0

61,65 %

2,850

SE

HER/1/2-

Херинга

Води на Съюза, на Норвегия и международни води от I и II

57,340

50,550

0

88,16 %

5,734

SE

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30—31

11 892,500

0

10 937,740

91,97 %

954,760

SE

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

29 272,000

0

28 830,000

98,49 %

442,000

SE

HKE/3A/BCD

Мерлуза

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

178,400

27,060

0

15,17 %

17,840

SE

JAX/2A-14

Сафрид и свързаният с него прилов

Води на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

677,300

0

0

0 %

67,730

SE

LIN/04-C.

Молва

Води на Съюза от IV

11,100

0,240

0

2,16 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Молва

IIIa; води на Съюза от IIIbcd

27,300

11,700

0

42,86 %

2,730

SE

MAC/2A34.

Скумрия

IIIa и IV; води на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и от подучастъци 22—32

2 941,540

2 101,050

829,280

99,62 %

11,210

SE

NEP/3A/BCD

Норвежки омар

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

1 538,400

1 124,740

0

73,11 %

153,840

SE

PRA/2AC4-C

Северна скарида

Води на Съюза от IIa и IV

101,300

0

0

0 %

10,130

SE

SOL/3A/BCD

Обикновен морски език

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

57,340

54,250

0

94,61 %

3,090

SE

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

50 490,000

0

50 489,430

100,00 %

0,570

SE

USK/04-C.

Менек

Води на Съюза от IV

6,600

0

0

0 %

0,660

SE

USK/3A/BCD

Менек

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

7,700

1,030

0

13,38 %

0,770

SE

WHB/1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

29,710

26,710

0

89,90 %

2,971

UK

ALF/3X14-

Берикс

Води на ЕС и международни води от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

11,100

1,400

0

12,61 %

1,110

UK