ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 140

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
14 май 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/257/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 март 2014 година за подписването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки и за временното прилагане на Допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

3

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация ( ОВ L 129, 30.4.2014 г. )

177

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 422/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях ( ОВ L 129, 30.4.2014 г. )

178

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

14.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 март 2014 година

за подписването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки и за временното прилагане на Допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

(2014/257/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, член 100, параграф 2, член 167, параграф 3 и член 207 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяването на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне от името на Съюза и на неговите държави членки, и на Хърватия, преговори с Република Корея за сключване на допълнителен протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз („Допълнителния протокол“).

(2)

Тези преговори приключиха успешно с парафирането на Допълнителния протокол на 8 ноември 2013 г.

(3)

Допълнителният протокол следва да бъде подписан от името на Съюза и на неговите държави членки, при условие за сключването му на по-късна дата.

(4)

Предвид присъединяването на Хърватия към Съюза на 1 юли 2013 г. Допълнителният протокол следва да се прилага временно, считано от същата дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз, при условие за сключването на Допълнителния протокол.

Текстът на Допълнителния протокол е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Допълнителния протокол от името на Съюза и на неговите държави членки и да отправи(ят) от името на Съюза и на неговите държави членки уведомленията, просочени в член 9 от Допълнителния протокол, във връзка с приключването на вътрешните процедури за подписване и временно прилагане.

Член 3

Допълнителният протокол се прилага временно считано от 1 юли 2013 г. в съответствие с член 9, параграфи 2 и 3 от него до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 март 2014 година.

За Съвета

Председател

M. CHRISOCHOIDIS


14.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/3


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани по-нататък „държавите — членки на Европейския съюз“,

както и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, наричана по-нататък „Корея“,

от друга страна,

наричани по-нататък „страните“

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (наричано по-нататък „споразумението“), беше подписано в Брюксел на 6 октомври 2010 г. и се прилага временно от 1 юли 2011 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяване на Република Хърватия (наричана по-нататък „Хърватия“) към Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът за присъединяване“) беше подписан в Брюксел на 9 декември 2011 г. и влезе в сила на 1 юли 2013 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I

СТРАНИТЕ

Член 1

Хърватия става страна по споразумението.

Член 2

Хърватия се добавя в списъка на страните по споразумението.

РАЗДЕЛ II

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

Член 3

Приложение III към Протокола относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество (наричан по-нататък „Протоколът относно правилата за произход“) към споразумението се изменя в съответствие с разпоредбите на приложение I към настоящия протокол.

Член 4

1.   Разпоредбите на споразумението могат да бъдат прилагани за стоки, изнасяни от Корея за Хърватия или от Хърватия за Корея, които са в съответствие с разпоредбите на Протокола относно правилата за произход към споразумението и които на 1 юли 2013 г. са били на път или са били на временно съхранение в митнически склад или в свободна зона в Корея или в Хърватия.

2.   В тези случаи се предоставя преференциално третиране, при условие че в срок от 12 месеца, считано от 1 юли 2013 г., на митническите органи на държавата вносител се представи доказателство за произход, изготвено впоследствие.

РАЗДЕЛ III

ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ, УСТАНОВЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Член 5

Приложение 7-A-1 към споразумението се заменя с разпоредбите на приложение II към настоящия протокол.

Член 6

Приложение 7-A-2 към споразумението се заменя с разпоредбите на приложение III към настоящия протокол.

Член 7

Приложение 7-A-3 към споразумението се заменя с разпоредбите на приложение IV към настоящия протокол.

Член 8

Приложение 7-В към споразумението се заменя с разпоредбите на приложение V към настоящия протокол.

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

1.   Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата, на която страните разменят помежду си писмени уведомления, удостоверяващи, че те са изпълнили своите съответни приложими законови изисквания и процедури.

2.   Независимо от параграф 1 от настоящия член настоящият протокол се прилага, считано от 1 юли 2013 г.

3.   До влизането в сила на протокола страните се договарят да започнат да го прилагат временно десет (10) дни след получаване на последното уведомление за временно прилагане от Европейския съюз или от Корея.

4.   Уведомленията по настоящия член се изпращат на Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз и на Министерството на външните работи на Корея или на негов приемствен орган.

Член 10

Настоящият протокол е съставен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и корейски език, като текстовете на всички езици са автентични.

Европейският съюз предоставя на Корея текста на споразумението на хърватски език. Към момента на влизане в сила на настоящия протокол текстът на хърватски език става автентичен при същите условия, както текстовете на езиците, на които понастоящем е изготвен протоколът. Член 15.16 от споразумението се изменя съответно.

Член 11

Настоящият протокол и приложенията към него представляват неразделна част от споразумението.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos vardu

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРОИЗХОД

Декларацията за произход, текстът на която е даден по-долу, трябва да бъде изготвена в съответствие с бележките под линия. Същите обаче не е необходимо да се възпроизвеждат.

Текст на български език

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Текст на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Текст на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Текст на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Текст на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Текст на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Текст на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Текст на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Текст на френски език

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Текст на хърватски език

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla.

Текст на италиански език

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Текст на латвийски език

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Текст на литовски език

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Текст на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Текст на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Текст на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Текст на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Текст на португалски език

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Текст на румънски език

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Текст на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Текст на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Текст на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Текст на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Текст на корейски език

Image

 (3)

(Място и дата)

 (4)

(Подпис на износителя, заедно с четливо изписване на името на лицето, което подписва декларацията.)

Забележки


(1)  Когато декларацията за произход е съставена от одобрен износител, номерът на разрешението на одобрения износител трябва да бъде изписан на това място. Когато декларацията за произход не е съставена от одобрен износител, думите в скобите се пропускат или мястото се оставя празно.

(2)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията за произход се отнася изцяло или отчасти за продукти с произход от Сеута и Мелила, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, посредством означението „CM“.

(3)  Тези означения могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.

(4)  В случаите, когато не се изисква подпис от износителя, освобождаването от подпис предполага също освобождаване от посочване на името на подписващия.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕС КАТО СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7.7

(ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ)

1.

В изложения по-долу списък на задълженията са посочени секторите в сферата на услугите, либерализирани съгласно член 7.7, и ограниченията под формата на резерви по отношение на достъпа до пазара и националното третиране, приложими към услуги и доставчици на услуги от Корея в посочените сектори. Списъкът по-долу съдържа следните елементи:

а)

първа колона, в която са посочени секторът или подсекторът, в рамките на който ЕС като страна по споразумението е поел задължението, и обхватът на либерализацията, за която се прилагат резервите; и

б)

втора колона с описание на приложимите резерви.

Не се поемат задължения относно трансграничното предоставяне на услуги в обхванати от настоящото споразумение сектори или подсектори, които не са посочени в списъка по-долу.

2.

За определянето на отделните сектори и подсектори:

а)

CPC означава Централната класификация на продуктите, посочена в бележка под линия 27 към член 7.25, а

б)

CPC ver. 1.0 означава Централната класификация на продуктите, съставена от Статистическата служба на Организацията на обединените нации, Statistical Papers, Series M, № 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Списъкът по-долу не включва мерки, свързани с изискванията и процедурите за квалификация, с техническите стандарти и с изискванията и процедурите за лицензиране, когато те не представляват ограничение по отношение на достъпа до пазара или националното третиране по смисъла на членове 7.5 и 7.6. Дори и да не са включени в списъка, тези мерки (например необходимостта от получаване на лиценз, задълженията за универсална услуга, необходимостта от признаване на квалификациите в регулираните сектори и необходимостта от полагане на специални изпити, включително езикови) при всички положения се прилагат към услугите и доставчиците на услуги от Корея.

4.

Списъкът по-долу не засяга възможността за осъществяване на трансгранично предоставяне на услуги, предвидено в член 7.4, параграф 3, подточка i), в определени сектори и подсектори на услугите, нито съществуването на публичен монопол и изключителни права съгласно списъка на задълженията относно установяването.

5.

Съгласно член 7.1, параграф 3, списъкът по-долу не включва мерки във връзка със субсидии, отпуснати от която и да било от страните.

6.

Правата и задълженията, произтичащи от посочения по-долу списък, нямат непосредствено действие и съответно не предоставят пряко никакви права на отделни физически или юридически лица.

7.

В списъка по-долу са използвани следните съкращения:

AT

Австрия

BE

Белгия

BG

България

CY

Кипър

CZ

Чешка република

DE

Германия

DK

Дания

EU

Европейски съюз, включително всички негови държави членки

ES

Испания

EE

Естония

FI

Финландия

FR

Франция

EL

Гърция

HR

Хърватия

HU

Унгария

IE

Ирландия

IT

Италия

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

MT

Малта

NL

Нидерландия

PL

Полша

PT

Португалия

RO

Румъния

SK

Словакия

SI

Словения

SE

Швеция

UK

Обединено кралство

Сектор или подсектор

Описание на резервите

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Недвижимо имущество

За начини 1 и 2

Всички държави членки, с изключение на AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Няма.

AT:

При придобиването, покупката, лизинга и наемането на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица се изисква разрешение от компетентните регионални органи (Länder), които вземат предвид факта дали са засегнати или не съществени икономически, социални или културни интереси.

BG:

Чуждестранни юридически лица и чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, могат да придобиват собственост върху сгради и ограничени права на собственост (1) върху недвижимо имущество с разрешение на Министерството на финансите. Изискването за разрешение не се прилага за лица, които са инвестирали в България.

Чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, чуждестранни юридически лица и дружества, в които чуждестранното участие осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения, могат с разрешение да придобиват права на собственост върху недвижимо имущество в специфични географски райони, определени от Министерския съвет.

CY:

Нелиберализирани.

CZ:

Ограничения, отнасящи се до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните лица могат да придобиват недвижими имоти чрез учредяване на чешки правни субекти или чрез участие в съвместни предприятия. За придобиването на земя от чуждестранни лица се изисква разрешение.

DK:

Ограничения относно закупуване на недвижими имоти от физически или юридически лица, които не пребивават в страната. Ограничения относно закупуване на селскостопански имоти от чуждестранни физически или юридически лица.

(1)

Българският закон за собствеността признава следните ограничени права на собственост: право на ползване, право на строеж, право на надстрояване и сервитути.

 

EL:

Съгласно Закон № 1892/90 всеки гражданин, който желае да придобие земя в погранични зони, трябва да получи за тази цел разрешение от министъра на отбраната. Според установената административна практика предоставянето на разрешение в случай на преки инвестиции се ползва с облекчен режим.

FI:

(Аландски острови): Ограниченията се отнасят до правата на физическите лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, както и до правата на юридически лица, що се отнася до придобиването и притежаването на недвижими имоти на Аландските острови без разрешение от компетентните органи на тези острови. Ограниченията се отнасят до правото на установяване и до правото на предоставяне на услуги от физически лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, и от юридически лица без разрешение от компетентните органи на Аландските острови.

HU:

Ограничения върху придобиването на земя и недвижими имоти от чуждестранни инвеститори (1).

IE:

За придобиването на всякакви права върху земя в Ирландия от национални или чуждестранни дружества или от чуждестранни граждани е необходимо предварително писмено съгласие от Комисията за поземлени имоти. Ако съответната земя е предназначена за ползване с икономическа цел (освен земеделие), това ограничение отпада след издаване на съответно удостоверение от Министерството на предприятията, търговията и трудовата заетост. Тези разпоредби не се прилагат за земи, разположени в границите на градовете и населените места.

IT:

Покупката на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица е предмет на условие за реципрочност.

LT:

Нелиберализирани за придобиването на земя (2).

MT:

Продължават да се прилагат изискванията на малтийското законодателство и разпоредби по отношение на придобиването на недвижими имоти.

PL:

За придобиването, пряко или непряко, на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица е необходимо разрешение. Нелиберализирани за придобиването на държавна собственост (например разпоредби, уреждащи процеса на приватизация).

RO:

Физически лица, които не притежават румънско гражданство и не пребивават в Румъния, както и юридически лица, които не са учредени по румънското законодателство и чието седалище е извън Румъния, не могат да придобиват собственост върху земя посредством актове inter vivos.

(1)

По отношение на секторите в сферата на услугите тези ограничения не надхвърлят ограниченията, отразени в съществуващите задължения в рамките на ГАТС.

(2)

По отношение на секторите в сферата на услугите тези ограничения не надхвърлят ограниченията, отразени в съществуващите задължения в рамките на ГАТС.

 

SI:

Юридическите лица с чуждестранно капиталово участие, установени в Словения, могат да придобиват недвижими имоти върху словенска територия. Клоновете (1), установени в Словения от чужденци, могат да придобиват само недвижими имоти, с изключение на земя, необходими за упражняването на икономическата дейност, за която са създадени. Специално разрешение е необходимо за придобиването на недвижими имоти, разположени на по-малко от 10 километра от границата, от дружества, в които мажоритарният дял от капитала или от правата на глас принадлежи пряко или непряко на юридически лица или на граждани на другата страна по споразумението.

SK:

Ограничения, отнасящи се до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните лица могат да придобиват недвижими имоти чрез учредяване на словашки правни субекти или чрез участие в съвместни предприятия. Нелиберализирани за придобиването на земя.

(1)

Според Закона за търговските дружества установените в Словения клонове не са юридически лица, но по отношение на тяхната дейност третирането е същото както за дъщерните дружества, което е в съответствие с член XXVIII, параграф ж) от ГАТС.

1. БИЗНЕС УСЛУГИ

 

А. Професионални услуги

 

а) Правни услуги

(CPC 861) (1)

с изключение на правни консултации и услуги във връзка с документи и удостоверявания, предоставяни от юристи, изпълняващи обществени функции, като например нотариуси, „huissiers de justice“или други„officiers publics et ministériels“.

За начини 1 и 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност, необходима за упражняване на професията в областта на местното право (на ЕС и държавата членка), се прилага условие за гражданство.

BE, FI: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност, необходима за правно представителство, се прилагат условие за гражданство и изискване за пребиваване. В Белгия се прилагат квоти за явяване пред „Cour de cassation“ по дела, които не са наказателноправни.

BG: Корейски юристи могат да представляват само граждани на Корея, и то в условия на реципрочност и сътрудничество с български юрист. За свързани с правна медиация услуги се изисква постоянно пребиваване.

FR: За достъпа на юристите до професията „avocat auprès de la Cour de Cassation“ и „avocat auprès du Conseil d'État“ се прилагат квоти и условие за гражданство.

(1)

Включва правни консултации, правно представителство, арбитраж и помирение/медиация, както и правни услуги във връзка с документи и удостоверявания. Предоставянето на правни услуги е разрешено само ако се спазват международното публично право, правото на ЕС и на всяка юрисдикция на мястото, където доставчикът на услуги или неговият персонал е квалифициран да упражнява правната професия, и както при предоставянето на друг вид услуги, подлежи на изискванията и процедурите за предоставяне на разрешение, приложими в държавите — членки на Европейския съюз. При юристите, предоставящи правни услуги във връзка с международното публично право и чуждестранното право, спазването на тези изисквания и процедури за предоставяне на разрешение, inter alia, може да бъде под формата на спазване на местните етични кодекси, използване на полученото в държавата на произход звание (освен ако не е признато званието, което е съответно на тяхното в приемащата държава), изисквания за осигуряване, както и необходимост само от регистрация в адвокатската колегия на приемащата държава или улеснено придобиване на адвокатска правоспособност в приемащата държава чрез полагане на изпит за правоспособност или при наличие на законен или служебен адрес в приемащата държава. Правните услуги по въпросите на правото на ЕС по принцип трябва да се предоставят от или чрез напълно квалифициран юрист с адвокатска правоспособност в държава — членка на Европейския съюз, действащ от свое име, а правните услуги по въпросите на правото на конкретна държава — членка на Европейския съюз — от или чрез напълно квалифициран юрист с адвокатска правоспособност в същата държава членка, действащ от свое име. Ето защо, за да бъде възможно представителство пред съд или друг компетентен орган в ЕС като страна по споразумението, би било необходимо пълноправно членство в адвокатската колегия на съответната държава — членка на Европейския съюз, тъй като за това е нужна практика в областта на правото на ЕС и на националното процесуалното право. Въпреки това в някои държави членки се позволява чуждестранни юристи, които не са придобили пълна адвокатска правоспособност, да представляват по граждански дела страна, която е гражданин или принадлежи към държавата, в която този юрист има право да упражнява професията си.

 

HU: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност се прилагат условие за гражданство и изискване за пребиваване. Обхватът на правните дейности на чуждестранните юристи се ограничава до предоставяне на правни консултации.

LV: Изискване за гражданство на положили клетва адвокати, за които е запазено правото на процесуално представителство по наказателноправни дела.

DK: Предлагането на правни консултации на пазара е ограничено до юристи, които имат датско разрешително за упражняване на професията, и до адвокатски кантори, регистрирани в търговския регистър на Дания. За да му бъде издадено датско разрешително, лицето трябва да положи датски изпит по право.

SE: За придобиване на адвокатска правоспособност, необходима единствено за използването на шведското звание „advokat“, се прилага изискване за пребиваване.

За начин 1

HR: Нелиберализирани за упражняване на хърватско право.

б) 1. Счетоводство и счетоводни услуги

(CPC 86212, различни от „одиторски услуги“, CPC 86213, CPC 86219 и CPC 86220)

За начин 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Нелиберализирани.

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи..

За начин 2

Няма.

б) 2. Одиторски услуги

(CPC 86211 и 86212, различни от счетоводни услуги)

За начин 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Нелиберализирани.

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи и за извършване на одитите, предвидени в специални австрийски закони (например Закона за акционерните дружества, Закона за фондовата борса, Закона за банковата дейност и пр.).

HR: Чуждестранни одиторски предприятия могат да предоставят одиторски услуги на хърватска територия, в случай че са създали клон на тази територия.

SE: Само одобрени в Швеция одитори могат да извършват правен одит на някои правни субекти, inter alia на всички дружества с ограничена отговорност. Единствено те могат да притежават дялове/акции или да стават съдружници в дружества, които извършват професионален одит (за официални цели). За получаване на одобрение се изисква пребиваване.

LT: Одиторският доклад трябва да е изготвен съвместно с одитор, който има разрешение да упражнява професията в Литва.

За начин 2

Няма.

в) Консултантски услуги в сферата на данъчното облагане

(CPC 863) (1)

За начин 1

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи.

CY: Данъчните агенти трябва да получат надлежно разрешение от министъра на финансите. За получаване на разрешение се прилага тест за икономическа необходимост. Прилаганите критерии са аналогични на критериите за издаване на разрешение за чуждестранни инвестиции (които са изброени в рамките на хоризонталните задължения). Тъй като те се прилагат за този подсектор, състоянието на трудовата заетост в подсектора винаги се взема предвид.

BG, MT, RO, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

(1)

Не включва правни консултации и правно представителство по данъчноправни въпроси, които фигурират в 1.А.а) „Правни услуги“.

г) Архитектурни услуги

и

д) Услуги по градоустройствено планиране и ландшафтна архитектура

(CPC 8671 и CPC 8674)

За начин 1

AT: Нелиберализирани, с изключение на проектантските услуги.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Нелиберализирани.

DE: Прилагане на националните правила за такси и възнаграждения за всички изпълнявани от чужбина услуги.

HU, RO: Нелиберализирани за услугите по ландшафтна архитектура.

HR: Физически и юридически лица могат да предоставят архитектурни услуги след одобрение от хърватската камара на архитектите. Нелиберализирани за услугите по градоустройствено планиране.

За начин 2

Няма.

е) Инженерингови услуги и

ж) Интегрирани инженерингови услуги

(CPC 8672 и CPC 8673)

За начин 1

AT, SI: Нелиберализирани, с изключение на чисто проектантски услуги.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Нелиберализирани.

HR: Физически и юридически лица могат да предоставят инженерингови услуги след одобрение от хърватската камара на инженерите.

За начин 2

Няма.

з) Медицински (включително психологически) и стоматологични услуги

(CPC 9312 и част от CPC 85201)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Нелиберализирани.

SI: Нелиберализирани за социална медицина, санитарни, епидемиологични, медицински/екологични услуги, осигуряване на кръв, кръвни препарати и органи/тъкани за трансплантация, аутопсия.

HR: Нелиберализирани, с изключение на телемедицина.

За начин 2

Няма.

и) Ветеринарни услуги

(CPC 932)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Нелиберализирани.

UK: Нелиберализирани, с изключение на ветеринарни лаборатории и технически услуги, предоставяни на ветеринарни хирурзи, общи консултации, ръководство и информиране (например в областта на храненето, поведението на и грижите за животните)

За начин 2

Няма.

й) 1. Акушерски услуги

(част от CPC 93191)

й) 2. Услуги, предоставяни от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал

(част от CPC 93191)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Нелиберализирани.

FI, PL: Нелиберализирани, с изключение на услугите, предоставяни от медицински сестри.

HR: Нелиберализирани, с изключение на телемедицина.

За начин 2

Няма.

к) Търговия на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки

(CPC 63211)

и други услуги, предоставяни от фармацевти (1)

За начин 1

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Нелиберализирани.

CZ, LV, LT: Нелиберализирани, с изключение на поръчки по пощата.

HU: Нелиберализирани, с изключение на CPC 63211.

За начин 2

Няма.

(1)

За осигуряването на фармацевтични продукти на широката общественост, както и за предоставянето на други услуги, съществуват изисквания и процедури за издаване на лицензи и за квалификация, приложими в държавите — членки на Европейския съюз. По принцип правото за извършване на тази дейност е запазено за фармацевти. В някои държави членки тя се извършва от фармацевти само по отношение на предоставянето на лекарства, отпускани по лекарско предписание.

Б. Компютърни и свързани с тях услуги

(CPC 84)

За начини 1 и 2

Няма.

В. Услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД)

 

Услуги в областта на НИРД — обществени и хуманитарни и науки

(CPC 852, с изключение на психологически услуги) (1)

Няма.

Услуги в областта на НИРД — естествени науки

(CPC 851)

Интердисциплинарни услуги в областта на НИРД

(CPC 853)

EU: Изключителни права и/или разрешения във връзка с публично финансираните услуги в областта на НИРД могат да се предоставят единствено на граждани на държави — членки на Европейския съюз, и на юридически лица от Европейския съюз със седалище в Европейския съюз.

Г. Услуги в областта на недвижимите имоти (2)

 

а) Във връзка със собствени или наети имоти

(CPC 821)

За начин 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

HR: Изисква се търговско присъствие.

За начин 2

Няма.

(1)

Една част от CPC 85201, която фигурира в 1.А.з) „Медицински и стоматологични услуги“.

(2)

Въпросната услуга е свързана с професията на брокер на недвижими имоти и не засяга правата и/или ограниченията за физически и юридически лица, закупуващи недвижимо имущество.

б) Срещу възнаграждение или по договор

(CPC 822)

За начин 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

HR: Изисква се търговско присъствие.

За начин 2

Няма.

Д. Отдаване под наем или на лизинг без оператори

 

а) На плавателни съдове

(CPC 83103)

За начин 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

б) На въздухоплавателни средства

(CPC 83104)

За начин 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

За начин 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Въздухоплавателните средства, използвани от въздушни превозвачи на Европейския съюз, трябва да са вписани в търговския регистър на държавата — членка на Европейския съюз, която издава лиценз на въздушния превозвач, или на друго място в Европейския съюз. Могат да бъдат предоставени дерогации за договорите за краткосрочен лизинг или при изключителни обстоятелства.

в) На други транспортни средства

(CPC 83101, CPC 83102 и CPC 83105)

За начин 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

г) На други машини и оборудване

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 и CPC 83109)

За начин 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

д) На лични вещи и стоки за домакинството

(CPC 832)

За начини 1 и 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Нелиберализирани.

EE: Нелиберализирани, с изключение на услуги по отдаване под наем или на лизинг на предварително записани видеокасети за използване с цел развлечения в домашни условия.

е) Отдаване под наем на далекосъобщителна техника

(CPC 7541)

За начини 1 и 2

Няма.

Е. Други бизнес услуги

 

а) Рекламни услуги

(CPC 871)

За начини 1 и 2

Няма.

б) Проучване на пазара и общественото мнение

(CPC 864)

За начини 1 и 2

Няма.

в) Консултантски услуги в сферата на мениджмънта

(CPC 865)

За начини 1 и 2

Няма.

г) Услуги, сродни на консултантските услуги в сферата на мениджмънта

(CPC 866)

За начини 1 и 2

HU: Нелиберализирани по отношение на арбитраж и помирение (CPC 86602).

д) Технически тестове и анализи

(CPC 8676)

За начин 1

IT: Нелиберализирани по отношение на професиите „биолог“ и „химик-аналитик“.

HR: Нелиберализирани за услугите, свързани с издаването на задължителни сертификати и сходни официални документи.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Нелиберализирани.

За начин 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Нелиберализирани.

HR: Нелиберализирани за услугите, свързани с издаването на задължителни сертификати и сходни официални документи.

е) Съветнически и консултантски услуги, свързани със селското, ловното и горското стопанство

(част от CPC 881)

За начин 1

IT: Нелиберализирани по отношение на дейностите, запазени за агрономи и „periti agrari“.

EE, MT, RO, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

ж) Съветнически и консултантски услуги, свързани с риболова

(част от CPC 882)

За начин 1

LV, MT, RO, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

з) Съветнически и консултантски услуги, свързани с преработвателната промишленост (част от CPC 884 и част от CPC 885)

За начини 1 и 2

Няма.

и) Трудово посредничество и осигуряване на работна ръка

 

и) 1. Набиране на ръководни кадри

(CPC 87201)

За начин 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Нелиберализирани.

За начин 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

и) 2. Трудово посредничество

(CPC 87202)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Нелиберализирани.

и) 3. Осигуряване на помощен персонал за работа в офис

(CPC 87203)

За начин 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

и) 4. Осигуряване на персонал за помощ в домакинството, други работници в областта на търговията или промишлеността, сестрински и друг персонал

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

За начини 1 и 2

Всички държави членки, с изключение на HU: Нелиберализирани.

HU: Няма.

й) 1. Детективска дейност

(CPC 87301)

За начини 1 и 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Нелиберализирани.

й) 2. Охранителна дейност

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 и CPC 87305)

За начин 1

HU: Нелиберализирани по отношение на CPC 87304, CPC 87305

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Нелиберализирани.

За начин 2

HU: Нелиберализирани по отношение на CPC 87304, CPC 87305

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Нелиберализирани.

к) Свързани научни и технически консултантски услуги

(CPC 8675)

За начин 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Нелиберализирани по отношение на услугите по проучване.

HR: Консултанските услуги по основни геоложки, геодезични и добивни въпроси, както и свързаните консултантски услуги по въпросите на опазването на околната среда на територията на Хърватия, могат да се предоставят само съвместно със/или чрез местни юридически лица.

За начин 2

Няма.

л) 1. Ремонт и поддръжка на плавателни съдове

(част от CPC 8868)

За начин 1

За морски плавателни съдове: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Нелиберализирани.

За плавателни съдове по вътрешни водни пътища: EU, с изключение на EE, HU, LV: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

л) 2. Ремонт и поддръжка на съоръжения за железопътен транспорт

(част от CPC 8868)

За начин 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

л) 3. Ремонт и поддръжка на автомобилни превозни средства, мотоциклети, снегомобили и пътнотранспортно оборудване

(CPC 6112, CPC 6122, част от CPC 8867 и част от CPC 8868)

За начини 1 и 2

Няма.

л) 4. Ремонт и поддръжка на въздухоплавателни средства и техните компоненти

(част от CPC 8868)

За начин 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

л) 5. Ремонт и поддръжка на продукти от метали, техника (без офис техника), оборудване (без транспортно и офис оборудване) и лични вещи и стоки за домакинството (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 и CPC 8866)

За начини 1 и 2

Няма.

м) Почистване на сгради

(CPC 874)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

(1)

Ремонтът и поддръжката на транспортно оборудване (CPC 6112, 6122, 8867 и CPC 8868) фигурират в следните позиции: от 1. Е. л) 1. до 1. Е. л) 4.

Ремонтът и поддръжката на офис техника и оборудване, включително компютри (CPC 845), фигурират в 1.Б. „Компютърни и свързани с тях услуги“.

н) Фотографски услуги

(CPC 875)

За начин 1

BG, EE, MT, PL: Нелиберализирани по отношение на фотографски услуги за снимки от въздуха.

HR, LV: Нелиберализирани по отношение на специализирани фотографски услуги. (CPC 87504)

За начин 2

Няма.

о) Пакетиране

(CPC 876)

За начини 1 и 2

Няма.

п) Издателска и полиграфическа дейност

(CPC 88442)

За начини 1 и 2

Няма.

р) Организиране на конгреси

(част от CPC 87909)

За начини 1 и 2

Няма.

с) 1. Писмени и устни преводи

(CPC 87905)

За начин 1

PL: Нелиберализирани по отношение на услугите, предоставяни от заклети устни преводачи.

HU, SK: Нелиберализирани по отношение на официални писмени и устни преводи.

HR: Нелиберализирани по отношение на официални документи.

За начин 2

Няма.

с) 2. Дейности на дизайнери по вътрешно обзавеждане и дизайнери, специализирани в други области

(CPC 87907)

За начин 1

DE: Прилагане на националните правила за хонорари и възнаграждения за всички изпълнявани от чужбина услуги.

За начин 2

Няма.

с) 3. Услуги по събиране на парични вземания

(CPC 87902)

За начини 1 и 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

с) 4. Услуги по събиране на финансова информация за кредитния статус и платежоспособността

(CPC 87901)

За начини 1 и 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

с) 5. Копирни услуги

(CPC 87904) (1)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Нелиберализирани

За начин 2

Няма.

с) 6. Консултантски услуги в областта на далекосъобщенията

(CPC 7544)

За начини 1 и 2

Няма.

с) 7. Телефонни услуги

(CPC 87903)

За начини 1 и 2

Няма.

(1)

Не включва полиграфически услуги, които са включени в позиция CPC 88442 и фигурират в 1.Е. п).

2. СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

А. Пощенски и куриерски услуги

(Обработка (1) на пощенски пратки (2) с вътрешно или международно местоназначение, според следния списък на подсектори: i) обработка на адресирани писмени съобщения на всякакъв физически носител (3), включително хибридни и преки пощенски услуги, ii) обработка на адресирани пакети и колети (4), iii) обработка на адресирани печатни издания (5), iv) обработка на пратките, посочени в подточки i)—iii) по-горе като препоръчани пратки или пратки с обявена стойност,

За начини 1 и 2

Няма.

(1)

Понятието „обработка“ се отнася до дейности като приемане, сортиране, транспорт и доставка.

(2)

„Пощенска пратка“ означава пратките, обработени от всички видове търговски оператори, независимо дали са държавни или частни.

(3)

Напр. писма, пощенски картички.

(4)

Включително книги и каталози.

(5)

Списания, вестници, периодични издания.

v) експресна доставка (1) на пратките, посочени в подточки i)—iii) по-горе, vi) обработка на неадресирани пратки и vii) обмен на документи (2)

Подсектори i), iv) и v) обаче се изключват, ако влизат в обхвата на услуги, които могат да бъдат запазени, а именно за кореспондентски пратки, чиято цена е по-ниска от петкратния размер наосновната държавна тарифа, при условие че тежат по-малко от 350 грама (3), и за препоръчани пратки по време на съдебни или административни процедури.)

(част от CPC 751, част от CPC 71235 (4) и част от CPC 73210 (5))

 

(1)

Експресната доставка може да включва, освен по-голяма бързина и надеждност на доставката, някои елементи с добавена стойност, като вземане на пратките от първоначалния пункт, доставка лично до получателя, проследяване на пратката, възможност за промяна на местоназначението и получателя по време на транспорта и изпращане на обратна разписка.

(2)

Предоставяне на средства, включително предоставяне на специални помещения и осигуряване на превоз от трето лице, които позволяват да се направи самостоятелна доставка чрез взаимна размяна на пощенски пратки между потребители, абонирани за тази услуга. „Пощенска пратка“ означава пратките, обработени от всички видове търговски оператори, независимо дали са държавни или частни.

(3)

„Кореспондентска пратка“ означава писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде доставено и връчено на адреса, посочен от подателя върху самата пратка или върху нейната опаковка. Книгите, каталозите, вестниците и периодичните издания не се считат за кореспондентски пратки.

(4)

Всякакъв вид сухопътен превоз на пощенски и куриерски пратки за собствена сметка.

(5)

Въздушен превоз на пощенски пратки за собствена сметка.

Б. Далекосъобщителни услуги

Тези услуги не обхващат стопанската дейност, състояща се в предоставяне на съдържание, за чийто пренос се изискват далекосъобщителни услуги.

 

а) Всички услуги, състоящи се в предаване и приемане на сигнали чрез всякакви електромагнитни средства (1), с изключение на разпръскването (2)

За начини 1 и 2

Няма.

б) Спътниково разпръскване (3)

За начини 1 и 2

EU: Няма, с изключение на това, че доставчиците на услуги в този сектор могат да бъдат задължени да гарантират изпълнението на целите от общ интерес, свързани с предаването на съдържание по тяхната мрежа в съответствие с регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните комуникации.

BE: Нелиберализирани.

(1)

Тези услуги не включват онлайн обработката на информация и/или данни (включително обработка на трансакции) (част от CPC 843), която фигурира в 1.Б. „Компютърни и свързани с тях услуги“.

(2)

Разпръскването се определя като непрекъсната предавателна верига, необходима за разпространение на сигналите на радио- и телевизионните програми за населението, но не включва линиите за пренос на данни между операторите.

(3)

Тези услуги включват далекосъобщителни услуги, състоящи се в предаване и приемане на радио- и телевизионни сигнали чрез спътник (непрекъснатата спътникова предавателна верига, необходима за разпространение на сигналите на радио- и телевизионните програми за населението). Те обхващат продажбата на спътникови услуги, но не включват продажбата на пакети от телевизионни програми за домакинствата. Тези услуги не включват национални връзки (предаване чрез спътник на тези сигнали от националната територия към националната територия).

3. СТРОИТЕЛСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 и CPC 518)

За начини 1 и 2

Няма.

4. ДИСТРИБУТОРСКИ УСЛУГИ

(с изключение на дистрибуцията на въоръжение, муниции, експлозиви и други военни материали)

А. Търговско посредничество

а) Търговско посредничество за търговия с автомобилни превозни средства, мотоциклети и снегомобили, както и с части и принадлежности за тях

(част от CPC 61111, част от CPC 6113 и част от CPC 6121)

б) Друг вид търговско посредничество

(CPC 621)

За начини 1 и 2

EU, с изключение на AT, HR, SI, SE, FI: Нелиберализирани по отношение на дистрибуцията на химически продукти, благородни метали (и скъпоценни камъни).

AT: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на пиротехнически изделия, запалими изделия и взривни устройства и токсични вещества.

AT, BG: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на продукти за медицинска употреба, като например медицински и хирургически изделия, медицински вещества и стоки с медицинско предназначение.

HR: Нелиберализирани по отношение на тютюневите изделия.

За начин 1

AT, BG, FR, PL, RO: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на тютюн и тютюневи изделия.

IT: Държавен монопол върху тютюна по отношение на търговията на едро.

BG, FI, PL, RO, SE: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на алкохолни напитки.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на фармацевтични продукти.

BG, HU, PL: Нелиберализирани по отношение на посредническите услуги по сделки със стоки.

FR: В областта на търговското посредничество — нелиберализирани по отношение на търговци и брокери, действащи на 17 пазара (от национален интерес) за пресни хранителни продукти. Нелиберализирани по отношение на търговията на едро с фармацевтични продукти.

Б. Търговия на едро

а) Търговия на едро с автомобилни превозни средства, мотоциклети и снегомобили, както и с части и принадлежности за тях

(част от CPC 61111, част от CPC 6113 и част от CPC 6121)

б) Търговия на едро с крайни далекосъобщителни устройства

(част от CPC 7542)

в) Друг вид търговия на едро

(CPC 622, с изключение на търговия на едро с енергийни продукти (1))

MT: Нелиберализирани по отношение на търговско посредничество.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Нелиберализирани в областта на търговията на дребно, с изключение на поръчки по пощата.

(1)

Услугите, които включват позиция CPC 62271, фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 14.Г.

В. Търговия на дребно (1)

Търговия на дребно с автомобилни превозни средства, мотоциклети и снегомобили, както и с части и принадлежности за тях

(CPC 61112, част от CPC 6113 и част от CPC 6121)

Търговия на дребно с крайни далекосъобщителни устройства

(част от CPC 7542)

Търговия на дребно с хранителни продукти

(CPC 631)

 

Търговия на дребно с други (неенергийни) стоки, с изключение на търговия на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки (2)

(CPC 632, с изключение на CPC 63211 и 63297)

Г. Франчайзинг

(CPC 8929)

 

(1)

Не включва ремонт и поддръжка, които фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ 1.Б. и 1.Е.л).

Не включва търговия на дребно с енергийни продукти, които фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 14.Д. и 14.Е.

(2)

Търговията на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки фигурира в ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ 1.А.к).

5. ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ (само частно финансирани услуги)

 

А. Начално образование

(CPC 921)

За начин 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Нелиберализирани.

Б. Прогимназиално и средно образование

(CPC 922)

За начин 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Нелиберализирани.

За начин 2

CY, FI, MT, RO, SE: Нелиберализирани.

За начини 1 и 2

LV: Нелиберализирани по отношение на образователни услуги във връзка с техническо и професионално средно образование за ученици с увреждания (CPC 9224).

В. Висше образование

(CPC 923)

За начин 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Нелиберализирани.

FR: Условие за гражданство. Независимо от това граждани на Корея могат да получат разрешение от компетентните органи да създадат и ръководят учебно заведение, както и да преподават.

IT: Доставчиците на услуги са длъжни да бъдат граждани на държавата, за да получат разрешение да издават признати от държавата дипломи.

За начин 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Нелиберализирани.

За начини 1 и 2

CZ, SK: Нелиберализирани по отношение на висше образование, с изключение на техническо и професионално обучение след завършване на средно образование (CPC 92310).

Г. Образование за възрастни

(CPC 924)

За начини 1 и 2

CY, FI, MT, RO, SE: Нелиберализирани.

За начин 1

AT: Нелиберализирани по отношение на образованието за възрастни чрез радио- или телевизионни предавания.

Д. Други образователни услуги

(CPC 929)

За начини 1 и 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

За начин 1

HR: Няма за дистанционно обучение чрез кореспонденция или чрез използване на телекомуникационни средства.

6. УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА

А. Отпадъчни води

(CPC 9401) (1)

Б. Управление на твърди/опасни отпадъци, с изключение на трансграничен превоз на опасни отпадъци

а) Събиране и третиране на отпадъци

(CPC 9402)

б) Санитарно-хигиенни и подобни услуги

(CPC 9403)

За начин 1

EU: Нелиберализирани, с изключение на консултантските услуги.

За начин 2

Няма.

(1)

Съответства на „Канализационни услуги“.

В. Опазване на околния въздух и климата

(CPC 9404) (1)

Г. Възстановяване и почистване на почвите и водите

а) Третиране, възстановяване на заразени/замърсени почви и води

(част от CPC 94060) (2)

Д. Намаляване на шума и вибрациите

(CPC 9405)

Е. Опазване на биоразнообразието и ландшафта

а) Опазване на природата и ландшафта

(част от CPC 9406)

Ж. Други услуги, свързани с околната среда, и спомагателни услуги

(CPC 94090)

 

(1)

Съответства на „Пречистване на отработили газове“.

(2)

Съответства на части от „Опазване на природата и ландшафта“.

7. ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

 

А. Застрахователни и свързани със застраховането услуги

За начини 1 и 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:

Нелиберализирани по отношение на пряко застраховане, с изключение на застраховане срещу рискове, свързани със:

а)

морско корабоплаване и търговско въздухоплаване, изстрелване на космически кораби и средства (включително спътници), като застраховката покрива всички или част от изброените по-долу елементи: превозваните стоки, транспортното средство със стоките и всяка отговорност, произтичаща от тях, и

б)

стоките, превозвани в режим международен транзит.

AT: Рекламната дейност и посредничеството от името на дъщерно дружество, което не е установено в Европейския съюз, или на клон, който не е установен в Австрия (освен за презастраховане и ретроцесия), са забранени. Задължителната авиационна застраховка, с изключение на застраховането на международния търговски въздушен транспорт, може да бъде сключвана само от дъщерно дружество, установено в Европейския съюз, или от клон, установен в Австрия. По-висок данък върху премиите се събира за договори за застраховане (с изключение на договорите за презастраховане и ретроцесия), сключени от дъщерно дружество, което не е установено в Европейския съюз, или от клон, който не е установен в Австрия. Може да бъде предоставена дерогация от по-високия данък върху премиите.

DK: Задължителната застраховка за въздушен транспорт може да бъде сключвана единствено от предприятия, установени в Европейския съюз. Никое лице, нито дружество (включително застрахователни дружества) не може да участва в Дания с търговска цел в изпълнението на договори за пряко застраховане на лица, пребиваващи в Дания, на датски кораби или на собственост, които се намират в Дания, с изключение на застрахователните дружествата, лицензирани според датското законодателство или от датските компетентни органи.

DE: Задължителните застрахователни полици за въздушен транспорт могат да бъдат сключвани единствено от дъщерно дружество, установено в Европейския съюз, или от клон, установен в Германия. Ако чуждестранно застрахователно дружество установи клон в Германия, то може да сключва в Германия договори за застраховка за международен транспорт само с посредничеството на клона, установен в Германия.

 

FR: Застраховката срещу рискове за наземен транспорт може да бъде предоставяна само от застрахователни дружества, установени в Европейския съюз.

PL: Нелиберализирани, с изключение на презастраховане, ретроцесия и застраховка срещу рискове във връзка със стоки, с които се осъществява международна търговия.

PT: Застраховките на въздушен и морски транспорт, които покриват стоките, въздухоплавателни средства и плавателните съдове, и отговорността, могат да бъдат сключвани само от дружества, установени в Европейския съюз. Единствено физически лица или дружества, установени в Европейския съюз, могат да действат като посредници при сключването на такива застраховки в Португалия.

RO: Презастраховане на международния пазар се разрешава само ако презастрахованият риск не може да бъде отнесен към вътрешния пазар.

За начин 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Нелиберализирани по отношение на посреднически услуги за пряко застраховане, с изключение на застраховане срещу рискове, свързани със:

а)

морско корабоплаване и търговско въздухоплаване, изстрелване на космически кораби и средства (включително спътници), като застраховката покрива всички или част от изброените по-долу елементи: превозваните стоки, транспортното средство със стоките и всяка отговорност, произтичаща от тях, и

б)

стоките, превозвани в режим международен транзит.

BG: Нелиберализирани по отношение на пряко застраховане, с изключение на услугите, предоставяни от чуждестранни доставчици на чуждестранни лица на територията на България. Транспортните застраховки, покриващи стоките, застраховките на превозни средства като такива и застраховките за отговорност по отношение на рискове в България не могат да бъдат сключвани пряко от чуждестранни застрахователни дружества. Чуждестранно застрахователно дружество може да сключва договори за застраховка само посредством клон в Европейския съюз. Нелиберализирани по отношение на застраховки на депозити и аналогични компенсационни схеми, както и по отношение на схеми за задължително застраховане.

 

CY, LV, MT: Нелиберализирани по отношение на пряко застраховане, с изключение на застраховане срещу рискове, свързани със:

а)

морско корабоплаване и търговско въздухоплаване, изстрелване на космически кораби и средства (включително спътници), като застраховката покрива всички или част от изброените по-долу елементи: превозваните стоки, транспортното средство със стоките и всяка отговорност, произтичаща от тях, и

б)

стоките, превозвани в режим международен транзит.

LT: Нелиберализирани по отношение на пряко застраховане, с изключение на застраховане срещу рискове, свързани със:

а)

морско корабоплаване и търговско въздухоплаване, изстрелване на космически кораби и средства (включително спътници), като застраховката покрива всички или част от изброените по-долу елементи: превозваните стоки, транспортното средство със стоките и всяка отговорност, произтичаща от тях, и

б)

стоките, превозвани в режим международен транзит, с изключение на рискове в Литва, свързани със сухопътен транспорт.

LV, LT, PL: Нелиберализирани по отношение на застрахователно посредничество.

FI: Единствено застрахователните дружества, чиято централа се намира в Европейския съюз или които имат клон във Финландия, могат да предлагат пряко застраховане (включително съвместно застраховане). За предоставянето на застрахователни услуги от брокери се изисква постоянното място на стопанска дейност да бъде в Европейския съюз.

HR: Нелиберализирани по отношение на прякото застраховане и свързаните с него услуги по застрахователно посредничество, с изключение на:

а)

животозастраховане: за предлагане на животозастраховане на чуждестранни лица, пребиваващи в Хърватия;

б)

общо застраховане: за предлагане на общо застраховане, различно от застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобили, на чуждестранни лица, пребиваващи в Хърватия;

в)

морско, авиационно, транспортно застраховане.

HU: Пряко застраховане на територията на Унгария от застрахователни дружества, които не са установени в Европейския съюз, е разрешено само посредством клон, вписан в търговския регистър в Унгария.

IT: Нелиберализирани по отношение на актюери. Транспортното застраховане на стоки, застраховането на превозни средства като такива и застраховките за отговорност срещу рисковете в Италия могат да бъдат сключвани само от застрахователни дружества, установени в Европейския съюз. Тази резерва не се прилага към международни превози, които включват внос в Италия.

 

SE: Прякото застраховане е разрешено само посредством доставчик на застрахователни услуги, който е получил разрешение в Швеция, при условие че чуждестранният доставчик на услуги и шведското застрахователно дружество се числят към същата група от дружества или са сключили помежду си споразумение за сътрудничество.

ES: За актюерски услуги се изискват пребиваване и подходящ 3-годишен професионален опит.

За начин 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Нелиберализирани по отношение на посредничество.

BG: В областта на прякото застраховане български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица, които развиват стопанска дейност на територията на България, могат по отношение на своята дейност в България да сключват договори за застраховане само с доставчици, които са лицензирани за осъществяването на такава застрахователна дейност на територията на България. Застрахователните обезщетения по тези договори се изплащат в България. Нелиберализирани по отношение на застраховки на депозити и аналогични компенсационни схеми, както и по отношение на схеми за задължително застраховане.

HR: Нелиберализирани по отношение на прякото застраховане и услугите по застрахователно посредничество, с изключение на:

а)

животозастраховане: за възможността чуждестранни лица, пребиваващи в Хърватия, да получат животозастраховане;

б)

общо застраховане:

i)

за възможността чуждестранни лица, пребиваващи в Хърватия, да получат общо застраховане, различно от застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобили;

ii)

лично или имуществено застраховане за рискове, което не се предлага в Хърватия; — дружества, сключващи застраховка в чужбина във връзка с инвестиционни дейности в чужбина, включително оборудването, необходимо за тези дейности; — за гарантиране връщането на външни заеми (допълнително застраховане); — лично или имуществено застраховане на изцяло притежавани предприятия и съвместни предприятия, упражняващи стопанска дейност в чужда държава, ако това е в съответствие с нормативните разпоредби на съответната държава или ако се изисква за целите на регистрацията; — кораби, които се строят или са подложени на основен ремонт, ако това е заложено в договора, сключен с чуждестранния клиент (купувач);

в)

морско, авиационно, транспортно застраховане.

IT: Транспортното застраховане на стоки, застраховането на превозни средства като такива и застраховките за отговорност срещу рисковете в Италия могат да бъдат сключвани само от застрахователни дружества, установени в Европейския съюз. Тази резерва не се прилага към международни превози, които включват внос в Италия.

Б. Банкови и други финансови услуги (с изключение на застрахователни услуги)

Всички подсектори, посочени по-долу

За начин 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Нелиберализирани, с изключение на предоставяне на финансова информация и обработка на финансови данни, както и консултантски и други допълнителни услуги, без посредничество.

BE: За инвестиционни консултации се изисква установяване в Белгия.

BG: Възможно е да се прилагат ограничения и условия във връзка с използването на далекосъобщителната мрежа.

CY: Нелиберализирани, с изключение на търговията с прехвърлими ценни книжа, предоставяне на финансова информация и обработка на финансови данни, както и консултантски и други допълнителни услуги, без посредничество.

 

EE: За приемане на депозити съществува изискване за получаване на разрешение от естонския орган за финансов надзор и за регистриране като акционерно дружество, дъщерно дружество или клон в съответствие с естонското законодателство.

EE: Изисква се установяване на специализирано управляващо дружество за управление на инвестиционни фондове и само дружества със седалище в Европейския съюз могат да извършват дейност като депозитари на активите на инвестиционни фондове.

HR: Нелиберализирани, с изключение на отпускане на заеми, финансов лизинг, услуги във връзка с плащания и парични преводи, гаранции и задължения, парично посредничество, предоставяне и прехвърляне на финансова информация и консултантски и други спомагателни финансови услуги, с изключение на посредничество.

LT: Изисква се установяване на специализирано управляващо дружество за управление на доверителни фондове и инвестиционни дружества и само дружествата със седалище в Европейския съюз могат да извършват дейност като депозитари на активите на инвестиционни фондове.

IE: За предоставянето на инвестиционни услуги или инвестиционни консултации се прилага някое от следните изисквания: а) разрешение в Ирландия, за което по правило е необходимо субектът да бъде регистриран или да бъде дружество или едноличен търговец, като и във всеки от случаите трябва да има централно управление/седалище в Ирландия (в някои случаи, например когато доставчик на услуги от Корея няма търговско присъствие в Ирландия и услугата не се предоставя на отделни физически лица, е възможно да не се изисква разрешение), или б) разрешение в друга държава — членка на Европейския съюз, в съответствие с Директивата на ЕС относно инвестициите и услугите.

IT: Нелиберализирани по отношение на „promotori di servizi finanziari“ (търговци на финансови услуги).

 

LV: Нелиберализирани, с изключение на участието в издаване на всякакви видове ценни книжа, предоставяне на финансова информация и обработка на финансови данни, както и консултантски и други допълнителни услуги, без посредничество.

LT: За управление на пенсионни фондове се изисква търговско присъствие.

MT: Нелиберализирани, с изключение на приемане на депозити, отпускане на всякакви видове заеми, предоставяне на финансова информация и обработка на финансови данни, както и консултантски и други допълнителни услуги, без посредничество.

PL: За предоставяне и предаване на финансова информация и обработка на финансови данни и свързаното с това програмно осигуряване: изискване за използване на обществената далекосъобщителна мрежа или на мрежата на друг одобрен оператор.

 

RO: Нелиберализирани по отношение на финансов лизинг, за търговия с инструменти на паричния пазар, търговия с валута, производни продукти, инструменти, свързани с обменния курс и лихвения процент, прехвърляеми ценни книжа и други инструменти и финансови активи, подлежащи на прехвърляне, за участие в издаване на всякакви видове ценни книжа, за управление на активи и за сетълмънт и клиринг на финансови активи. Плащания и прехвърляния на парични средства са разрешени само чрез банка със седалище в Румъния.

SI:

а)

Участие в издаването на съкровищни облигации, управление на пенсионни фондове: нелиберализирани.

б)

Всички останали подсектори, с изключение на участие в издаването на съкровищни облигации, управление на пенсионни фондове, предоставяне и прехвърляне на финансова информация и консултации и други допълнителни финансови услуги: нелиберализирани, с изключение на приемането на кредити (всякакъв вид заеми) и приемането на гаранции и задължения на чуждестранни кредитни институции от местни правни субекти и еднолични търговци. Чуждестранните лица могат да предлагат чуждестранни ценни книжа само посредством местни банки и дружества за борсово посредничество. Членовете на Словенската фондова борса трябва да бъдат регистрирани в Словения или да бъдат клонове на чуждестранни инвестиционни фирми или банки.

За начин 2

BG: Възможно е да се прилагат ограничения и условия във връзка с използването на далекосъобщителната мрежа.

PL: За предоставяне и предаване на финансова информация и обработка на финансови данни и свързаното с това програмно осигуряване: изискване за използване на обществената далекосъобщителна мрежа или на мрежата на друг одобрен оператор.

8. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

(само частно финансирани услуги)

 

А. Болнични грижи

(CPC 9311)

В. Лечебни заведения с настаняване за извънболнична помощ

(CPC 93193)

За начин 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

Г. Социални услуги

(CPC 933)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

BE: Нелиберализирани по отношение на социални услуги, различни от санаториуми и почивни домове и домове за възрастни хора.

9. ТУРИСТИЧЕСКИ И ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

А. Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

(CPC 641, CPC 642 и CPC 643)

с изключение на кетъринг при въздушен транспорт (1)

За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани, с изключение на кетъринг.

HR: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

(1)

Кетърингът при въздушен транспорт фигурира в ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ, в 12.Д.а) „Наземни услуги“.

Б. Услуги на туристически агенции и туроператори

(включително туристически придружители)

(CPC 7471)

За начин 1

BG, HU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

В. Екскурзоводски услуги

(CPC 7472)

За начин 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

10. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОТДИХА, КУЛТУРАТА И СПОРТА (различни от аудио-визуални услуги)

 

А. Развлекателни услуги (включително театри, концерти на живо, циркове и дискотеки)

(CPC 9619)

За начин 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

BG: Нелиберализирани, с изключение на развлекателни услуги, предоставяни от театрални продуценти, вокални групи, вокално-инструментални групи и оркестри (CPC 96191); услуги, предоставяни от автори, композитори, скулптори, хумористи и други самостоятелни артисти (CPC 96192); спомагателни театрални услуги (CPC 96193).

EE: Нелиберализирани по отношение на останалите развлекателни услуги (CPC 96199), с изключение на услуги, предоставяни от кина и театри.

HR: Няма за достъп до пазара. Може да се прилагат ограничения по отношение на националното третиране.

LT, LV: Нелиберализирани, с изключение на услуги по управление на кина и театри (част от CPC 96199).

Б. Услуги, предоставяни от новинарски и информационни агенции

(CPC 962)

За начин 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Нелиберализирани.

За начин 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Нелиберализирани.

В. Дейности на библиотеки, архиви, музеи и други културни дейности

(CPC 963)

За начин 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

Г. Спортни услуги

(CPC 9641)

За начини 1 и 2

AT: Нелиберализирани по отношение на ски училища и услугите, предоставяни от планински водачи.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

За начин 1

CY, EE, HR: Нелиберализирани.

Д. Услуги, свързани с паркове за отдих и плажове

(CPC 96491)

За начини 1 и 2

Няма.

11. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

 

А. Морски транспорт

а) Международен превоз на пътници

(CPC 7211, без вътрешен каботажен транспорт (1)).

б) Международен превоз на товари

(CPC 7212, без вътрешен каботажен транспорт (2))

За начини 1 и 2

Няма.

(1)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

(2)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

Б. Вътрешен воден транспорт

а) Превоз на пътници

(CPC 7221 без вътрешен каботажен транспорт (1))

б) Превоз на товари

(CPC 7222 без вътрешен каботажен транспорт (2))

За начини 1 и 2

EU: Мерките, които се основават на съществуващи или бъдещи споразумения за достъп до вътрешни водни пътища (вкл. споразумения, свързани с канала Рейн—Майн—Дунав), осигуряват някои търговски права на операторите, установени в съответните държави, които отговарят на критериите за гражданство във връзка със собствеността. Регламенти за прилагане на Конвенцията от Манхайм за корабоплаването по река Рейн.

AT: Условие за гражданство за създаване на корабно дружество от физически лица. В случай на установяване като юридическо лице е налице условие за гражданство по отношение на мнозинството от изпълнителните директори, управителния и надзорния съвет. Изисква се дружеството да е вписано в търговския регистър или да е установено постоянно в Австрия. Освен това по-голямата част от дяловете/акциите от предприятието трябва да бъде собственост на граждани на ЕС.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Нелиберализирани.

(1)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

(2)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

В. Железопътен транспорт

а) Превоз на пътници

(CPC 7111)

б) Превоз на товари

(CPC 7112)

За начин 1

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

Г. Автомобилен транспорт

а) Превоз на пътници

(CPC 7121 и CPC 7122)

б) Превоз на товари

(CPC 7123, с изключение на превоза на пощенски и куриерски пратки за собствена сметка (1))

За начин 1

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

Д. Тръбопроводен транспорт на стоки, различни от гориво (2)

(CPC 7139)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

(1)

Част от CPC 71235, която фигурира в ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, 2.А. „Пощенска и куриерска дейност“.

(2)

Тръбопроводният транспорт на горива фигурира в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ, 14.Б.

12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ (1)

 

А. Допълнителни услуги в областта на морския транспорт

а) Обработване на морски товари

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Митническо освобождаване

г) Съхранение и складиране на контейнери

д) Услуги на морски агенции

е) Морски спедиторски услуги

ж) Наемане на плавателни съдове с екипаж

(CPC 7213)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани (*) за обработване на морски товари и влачене и тласкане.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Нелиберализирани по отношение на наемането на плавателни съдове с екипаж.

HR: Нелиберализирани, с изключение на услуги на агенции за товарен транспорт.

За начин 2:

Няма.

з) Влачене и тласкане

(CPC 7214)

и) Спомагателни услуги в областта на морския транспорт

(част от CPC 745)

й) Други спомагателни и допълнителни услуги

(част от CPC 749)

 

(1)

Не включва ремонт и поддръжка на транспортно оборудване, които фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 1.Е.л) 1—1.Е.л) 4.

(*)

Нелиберализирани поради невъзможност за техническо осъществяване.

Б. Допълнителни услуги в областта на вътрешния воден транспорт

а) Обработване на товари

(част от CPC 741)

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

г) Наемане на плавателни съдове с екипаж

(CPC 7223)

д) Влачене и тласкане

(CPC 7224)

е) Спомагателни услуги в областта на вътрешния воден транспорт

(част от CPC 745)

ж) Други спомагателни и допълнителни услуги

(част от CPC 749)

За начини 1 и 2

EU: Мерките, които се основават на съществуващи или бъдещи споразумения за достъп до вътрешни водни пътища (вкл. споразумения, свързани с канала Рейн—Майн—Дунав), запазващи някои търговски права за операторите, установени в съответните държави, които отговарят на критериите за гражданство във връзка със собствеността. Регламенти за прилагане на Конвенцията от Манхайм за корабоплаването по река Рейн.

EU: Нелиберализирани по отношение на влачене и тласкане.

HR: Нелиберализирани.

За начин 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Нелиберализирани по отношение на наемането на плавателни съдове с екипаж.

В. Допълнителни услуги в областта на железопътния транспорт

а) Обработване на товари

(част от CPC 741)

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

г) Влачене и тласкане

(CPC 7113)

д) Спомагателни услуги в областта на железопътния транспорт

(CPC 743)

е) Други спомагателни и допълнителни услуги

(част от CPC 749)

За начин 1

EU: Нелиберализирани по отношение на влачене и тласкане.

HR: Нелиберализирани, с изключение на услуги на агенции за товарен транспорт.

За начин 2

Няма.

Г. Допълнителни услуги в областта на автомобилния транспорт

а) Обработване на товари

(част от CPC 741)

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

г) Наемане на търговски пътни превозни средства с водач

(CPC 7124)

д) Спомагателни услуги в областта на автомобилния транспорт

(CPC 744)

е) Други спомагателни и допълнителни услуги

(част от CPC 749)

За начин 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Нелиберализирани по отношение на наемането на търговски пътни превозни средства с водач.

HR: Нелиберализирани, с изключение на услуги на агенции за товарен транспорт, спомагателни услуги за автомобилен транспорт и услуги по изготвяне на транспортни документи в рамките на други спомагателни и допълнителни услуги.

За начин 2

Няма.

Д. Допълнителни услуги в областта на въздушния транспорт

 

а) Наземни услуги (включително кетъринг)

За начин 1

EU: Нелиберализирани, с изключение на кетъринг.

За начин 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT,PL, RO, SK SI: Нелиберализирани.

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

За начини 1 и 2

Няма.

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

За начини 1 и 2

Няма.

г) Наемане на самолети с екипаж

(CPC 734)

За начини 1 и 2

EU: Въздухоплавателните средства, използвани от въздушни превозвачи от Европейския съюз, трябва да са регистрирани в държавата — членка на Европейския съюз, лицензираща въздушния превозвач, или, ако лицензиращата държава членка позволява това, на друго място в Европейския съюз.

За да бъде регистрирано, е възможно да се изисква въздухоплавателното средство да бъде собственост на физически лица, отговарящи на специални критерии за гражданство, или на юридически лица, отговарящи на специални критерии за собственост по отношение на капитала и контрола.

По изключение, регистрираните в Корея въздухоплавателни средства могат да бъдат отдавани под наем от корейски въздушен превозвач на въздушен превозвач от Европейския съюз при специални обстоятелства с оглед на изключителните нужди на въздушния превозвач от Европейския съюз, неговия сезонен капацитет или необходимостта да бъдат преодолени затруднения в експлоатацията, които не могат да бъдат удовлетворени чрез отдаване под наем на въздухоплавателни средства, регистрирани в ЕС, като за целта трябва да бъде получено одобрение за ограничен период от държавата — членка на Европейския съюз, лицензираща въздушния превозвач от Европейския съюз.

HR: Нелиберализирани.

д) Продажби и маркетинг

е) Компютърни системи за резервация

За начини 1 и 2

EU: Когато въздушни превозвачи от Европейския съюз не получават в Корея равнопоставено третиране (1) от страна на доставчиците на услуги за КСР, каквото получават в Европейския съюз, или когато доставчиците на услуги за КСР от Европейския съюз не получават в Корея равнопоставено третиране, каквото получават от въздушните превозвачи в Европейския съюз, могат да бъдат предприети мерки за осигуряване на равнопоставено третиране, съответно спрямо корейските въздушни превозвачи от страна на доставчиците на услуги за КСР в Европейския съюз или спрямо корейските доставчици на услуги за КСР от страна на въздушни превозвачи в Европейския съюз.

(1)

„Равнопоставеното третиране“ включва недискриминационно третиране на въздушните превозвачи и доставчиците на услуги за КСР от Европейския съюз.

Е. Допълнителни услуги в областта на тръбопроводния транспорт на стоки, различни от гориво (1)

а) Съхранение и складиране на стоки, различни от гориво, пренасяни по тръбопровод

(част от CPC 742)

За начин 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

13. ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

 

Предоставяне на комбинирана транспортна услуга

Всички държави членки, с изключение на AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Няма, без да се засягат ограниченията, посочени в настоящия списък на задълженията, засягащи всеки определен вид транспорт.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Нелиберализирани.

14. ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

 

А. Услуги, свързани с минното дело

(CPC 883) (2)

За начини 1 и 2

Няма.

(1)

Допълнителните услуги в областта на тръбопроводния транспорт на горива фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ, 14.В.

(2)

Включва следните услуги, предоставяни срещу възнаграждение или по договор: съветнически и консултантски услуги във връзка с минното дело, подготвянето на терена, инсталирането на сондажна апаратура на терена, сондирането, услугите във връзка със сондирането, инсталирането на обсадни тръби и полагането на тръбопровод, подготвянето и осигуряването на сондиращ разтвор, контрола на твърдата фаза в разтвора, ваденето на попадналите в сондажния кладенец предмети и операциите в сондажния кладенец, геологията на сондажния кладенец и контрола на сондирането, каботажа, вземането на проби от сондажния кладенец, въжените линии, осигуряването и прилагането на течни добавки (разсоли), осигуряването и инсталирането на допълнителни устройства, циментирането (нагнетяване с помпи), стимулирането (образуване на разломи, киселинна обработка и нагнетяване с помпи), увеличаването на дебита и ремонтните работи по сондажния кладенец, запушването и ликвидирането на сондажния кладенец. Не включва пряк достъп или експлоатиране на природни ресурси. Не включва дейностите по подготвяне на терена за добив на ресурси, различни от нефт и газ (CPC 5115), които фигурират в 3. СТРОИТЕЛСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ.

Б. Пренос на горива по тръбопровод

(CPC 7131)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

В. Съхранение и складиране на горива, пренасяни по тръбопровод

(част от CPC 742)

За начин 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

Г. Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти

(CPC 62271)

и търговия на едро с електроенергия, топлинна енергия и топла вода

За начин 1:

EU: Нелиберализирани по отношение на търговия на едро с електроенергия, топлинна енергия и топла вода.

За начин 2

Няма.

Д. Търговия на дребно с двигателно гориво

(CPC 613)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

Е. Търговия на дребно с мазут, бутилирана газ, дърва и въглища

(CPC 63297)

и търговия на дребно с електроенергия, (небутилирана) газ, топлинна енергия и топла вода

За начин 1:

EU: Нелиберализирани по отношение на търговия на дребно с електроенергия, (небутилирана) газ, топлинна енергия и топла вода.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Нелиберализирани по отношение на търговия на дребно с мазут, бутилирана газ, дърва и въглища (с изключение на поръчки по пощата).

За начин 2

Няма.

Ж. Услуги, свързани с енергоразпределението

(CPC 887)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани, с изключение на консултантски услуги (няма за консултантски услуги).

За начин 2

Няма.

15. УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

 

а) Миене, почистване и химическо чистене

(CPC 9701)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

б) Фризьорски услуги

(CPC 97021)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

в) Козметични процедури, маникюр и педикюр

(CPC 97022)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

г) Други грижи за красотата, некласифицирани другаде

(CPC 97029)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

д) СПА процедури и нелечебни масажи, доколкото представляват процедури за отмора и физическо благосъстояние и не са с медицинско предназначение или за рехабилитация (1)

(CPC ver. 1.0 97230)

За начин 1:

EU: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.

ж) Далекосъобщителни услуги за осъществяване на връзка

(CPC 7543)

За начини 1 и 2

Няма.

(1)

Лечебните масажи и балнеоложките процедури фигурират в 1.А.з) „Медицински и стоматологични услуги“, 1.А.й) 2. „Услуги, предоставяни от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал“, и в „Здравеопазване“ (8.А и 8.В).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕС КАТО СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7.13

(УСТАНОВЯВАНЕ)

1.

В изложения по-долу списък на задълженията са посочени икономическите дейности, либерализирани съгласно член 7.13, и ограниченията под формата на резерви по отношение на достъпа до пазара и националното третиране, приложими към предприятия и инвеститори от Корея в сферата на тези дейности. Списъкът съдържа следните елементи:

а)

първа колона, в която са посочени секторът или подсекторът, в рамките на който Европейският съюз е поел задължението, и обхватът на либерализацията, за която се прилагат резервите; и

б)

втора колона с описание на приложимите резерви.

Не се поемат задължения относно установяването в обхванатите от настоящото споразумение сектори или подсектори, които не са посочени в списъка по-долу.

2.

За определянето на отделните сектори и подсектори:

а)

ISIC rev 3.1 означава Международната стандартна отраслова класификация на стопанските дейности, съставена от Статистическата служба на Организацията на обединените нации, Statistical Papers, Series M, № 4, ISIC REV 3.1, 2002;

б)

CPC означава Централната класификация на продуктите, посочена в бележка под линия 27 към член 7.25 и

в)

CPC ver. 1.0 означава Централната класификация на продуктите, съставена от Статистическата служба на Организацията на обединените нации, Statistical Papers, Series M, № 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Списъкът по-долу не включва мерки, свързани с изискванията и процедурите за квалификация, с техническите стандарти и с изискванията и процедурите за лицензиране, когато те не представляват ограничение по отношение на достъпа до пазара или националното третиране по смисъла на членове 7.11 и 7.12. Дори и да не са включени в списъка, тези мерки (напр. необходимостта от получаване на лиценз, задълженията за универсална услуга, необходимостта от признаване на квалификациите в регулираните сектори, необходимостта от полагане на специални изпити, включително езикови, както и изискване за недискриминация, които забраняват извършването на определени дейности в екологични защитени зони или райони с особено историческо или културно значение), при всички положения се прилагат за предприятия и инвеститори от Корея.

4.

Съгласно член 7.1.3 списъкът по-долу не включва мерки във връзка със субсидии, отпуснати от страните.

5.

Чрез дерогация от член 7.11, в посочения по-долу списък на задълженията във връзка с вида на правната форма при установяване не е задължително да се конкретизират недискриминационните изисквания по отношение на вида на неговата правна форма с цел да се приемат или оставят в сила от ЕС като страна по споразумението.

6.

Правата и задълженията, произтичащи от посочения по-долу списък, нямат непосредствено действие и поради това не предоставят пряко никакви права на отделни физически или юридически лица.

7.

В списъка по-долу са използвани следните съкращения:

AT

Австрия

BE

Белгия

BG

България

CY

Кипър

CZ

Чешка република

DE

Германия

DK

Дания

EU

Европейски съюз, включително всички негови държави членки

ES

Испания

EE

Естония

FI

Финландия

FR

Франция

EL

Гърция

HR

Хърватия

HU

Унгария

IE

Ирландия

IT

Италия

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

MT

Малта

NL

Нидерландия

PL

Полша

PT

Португалия

RO

Румъния

SK

Словакия

SI

Словения

SE

Швеция

UK

Обединено кралство

Сектор или подсектор

Описание на резервите

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Недвижимо имущество

Всички държави членки, с изключение на AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Няма

AT:

При придобиването, покупката, лизинга и наемането на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица се изисква разрешение от компетентните регионални органи (Länder), които вземат предвид факта дали са засегнати или не съществени икономически, социални или културни интереси.

BG:

Чуждестранни физически и юридически лица (включително посредством клонове) не могат да придобиват собственост върху земя. Български юридически лица с чуждестранно участие не могат да придобиват собственост върху земеделска земя.

Чуждестранни юридически лица и чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, могат да придобиват собственост върху сгради и ограничени права (1) върху недвижимо имущество с разрешение на Министерството на финансите. Изискването за разрешение не се прилага за лица, които са инвестирали в България.

Чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, чуждестранни юридически лица и дружества, в които чуждестранното участие осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения, могат с разрешение да придобиват права на собственост върху недвижимо имущество в специфични географски райони, определени от Министерския съвет.

CY:

Нелиберализирани.

CZ:

Ограничения, отнасящи се до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните лица могат да придобиват недвижими имоти чрез учредяване на чешки юридически лица или чрез участие в съвместни предприятия. За придобиването на земя от чуждестранни лица се изисква разрешение.

DK:

Ограничения относно закупуването на недвижими имоти от физически или юридически лица, които не пребивават в страната. Ограничения относно закупуване на селскостопански имоти от чуждестранни физически или юридически лица.

(1)

Българският закон за собствеността признава следните ограничени права на собственост: право на ползване, право на строеж, право на надстрояване и сервитути.

 

EE:

Нелиберализирани в частта за придобиване на земеделска и горска земя. (1)

EL:

Съгласно Закон № 1892/90 всеки гражданин, който желае да придобие земя в граничните зони, трябва да получи за тази цел разрешение от министерството на отбраната. Според установената административна практика предоставянето на разрешение в случай на преки инвестиции се ползва с облекчен режим.

FI:

(Аландски острови): Ограниченията се отнасят до правата на физическите лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, както и до правата на юридически лица, що се отнася до придобиването и притежаването на недвижими имоти на Аландските острови без разрешение от компетентните органи на тези острови. Ограниченията се отнасят до правото на установяване и до правото на предоставяне на услуги от физически лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, и от юридически лица без разрешение от компетентните органи на Аландските острови.

HR:

Нелиберализирани във връзка с придобиването на недвижими имоти от доставчици на услуги, които не са установени и учредени в Хърватия. Разрешено е придобиването на недвижими имоти, необходими за предоставянето на услуги, от дружества, установени и учредени в Хърватия като юридически лица. За придобиването на недвижими имоти, необходими за предоставянето на услуги, от клонове се изисква одобрението на Министерството на правосъдието. Земеделски земи не могат да се придобиват от чужденци.

HU:

Ограничения относно придобиването на земя и недвижими имоти от чуждестранни инвеститори. (2)

IE:

За придобиването на всякакви права върху земя в Ирландия от национални или чуждестранни дружества или от чуждестранни граждани е необходимо предварително писмено съгласие от Комисията за поземлени имоти. Ако съответната земя е предназначена за ползване с икономическа цел (освен земеделие), това ограничение отпада след издаване на съответно удостоверение от Министерството на предприятията, търговията и трудовата заетост. Тези разпоредби не се прилагат за земи, разположени в границите на градовете и населените места.

IT:

Покупката на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица е предмет на условие за реципрочност.

LV:

Нелиберализирани в частта за придобиване на земя от юридически лица; Разрешено е отдаването на земя под аренда за максимален срок от 99 години.

LT:

Нелиберализирани в частта за придобиване на земя. (3)

MT:

Продължават да се прилагат изискванията на малтийското законодателство и разпоредби по отношение на придобиването на недвижими имоти.

(1)

По отношение на секторите в сферата на услугите тези ограничения не надхвърлят ограниченията, отразени в съществуващите задължения в рамките на ГАТС.

(2)

По отношение на секторите в сферата на услугите тези ограничения не надхвърлят ограниченията, отразени в съществуващите задължения в рамките на ГАТС.

(3)

По отношение на секторите в сферата на услугите тези ограничения не надхвърлят ограниченията, отразени в съществуващите задължения в рамките на ГАТС.

 

PL:

За придобиването, пряко или непряко, на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица е необходимо разрешение.

Нелиберализирани в частта му за придобиване на държавна собственост (например разпоредби, уреждащи процеса на приватизация).

RO:

Физически лица, които не притежават румънско гражданство и не пребивават в Румъния, както и юридически лица, които не са учредени по румънското законодателство и чието седалище не е в Румъния, не могат да придобиват собственост върху земя посредством актове inter vivos.

SI:

Юридическите лица, установени в Словения с чуждестранно капиталово участие, могат да придобиват недвижими имоти на словенска територия. Клоновете (1), установени в Словения от чужденци, могат да придобиват само недвижими имоти, с изключение на земя, необходими за упражняването на икономическата дейност, за която са създадени. Специално разрешение е необходимо за придобиването на недвижими имоти, разположени на по-малко от 10 километра от границата, от дружества, в които мажоритарният дял от капитала или от правата на глас принадлежи пряко или непряко на юридически лица или на граждани на другата страна по споразумението.

SK:

Ограничения относно придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните лица могат да придобиват недвижими имоти чрез учредяване на словашки юридически лица или чрез участие в съвместни предприятия. Нелиберализирани по отношение на придобиване на земя.

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Обществени услуги

EU: Икономическите дейности, считани за обществени в национален или местен план, могат да бъдат предмет на държавен монопол или на изключителни права, предоставени на частни оператори. (2) (3)

(1)

Според Закона за търговските дружества установените в Словения клонове не са юридически лица, но по отношение на тяхната дейност третирането е същото както за дъщерните дружества, което е в съответствие с член XXVIII, параграф ж) от ГАТС.

(2)

Предвид факта, че обществените услуги често съществуват и на ниво по-ниско от централното, от практическа гледна точка не е подходящо да се прави изчерпателно изброяване по сектори. С оглед на по-лесното разбиране в списъка на задълженията ще има специални бележки под линия, които ще посочват примерно и неизчерпателно секторите, в които обществените услуги играят основна роля.

(3)

Това ограничение не се отнася до далекосъобщителните и компютърните услуги и свързани с тях услуги.

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Видове установяване

EU: Режимът, който се предоставя на дъщерни дружества (на корейски дружества), учредени в съответствие със законодателството на държавите — членки на ЕС, със седалище, главно управление или основно място на стопанска дейност в Съюза, не се прилага за клонове или представителства, които са учредени в държавите — членки на ЕС от корейски дружества. (1)

BG: Установяването на клонове става след получаване на разрешение.

EE: Най-малко половината от членовете на управителния съвет трябва да живеят в Европейския съюз.

FI: Корейско лице, извършващо търговска дейност в качеството си на съдружник във финландско командитно или събирателно дружество, се нуждае от разрешително за извършване на търговска дейност и трябва да пребивава постоянно в Европейския съюз. За всички сектори, с изключение на далекосъобщителните услуги са налице изисквания за гражданство или пребиваване на поне половината от членовете и заместник-членовете на съвета на директорите; могат обаче да бъдат допуснати дерогации за определени дружества. В сектора на далекосъобщителните услуги половината от учредителите и половината от членовете на съвета на директорите трябва да пребивават постоянно в страната. Ако основателят е юридическо лице, юридическото лице също трябва да пребивава в страната. Ако корейска организация възнамерява да упражнява стопанска или търговска дейност чрез създаване на клон във Финландия, тя трябва да притежава търговско разрешително. За да действат в качеството си на основатели на дружество с ограничена отговорност, корейските организации или физически лица, които не са граждани на Европейския съюз, трябва да получат разрешение за тази цел.

IT: Достъпът до промишлените, търговските или занаятчийските дейности зависи от издаването на разрешение за пребиваване и на специално разрешение за извършване на дейността.

BG, PL: Обхватът на дейностите, осъществявани от представителство на чуждестранно дружество, може да включва само реклама и популяризиране на дружеството майка, което представлява.

(1)

В съответствие с член 54 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в ЕС тези дъщерни дружества се считат за юридически лица. До степента, до която е налице непрекъсната и ефективна връзка с икономиката на Европейския съюз, те се ползват от вътрешния пазар на ЕС, което включва, inter alia, свобода на установяване и предоставяне на услуги във всички държави — членки на Европейския съюз.

 

PL: С изключение на финансовите услуги, нелиберализирани по отношение на клоновете. Корейските инвеститори могат да предприемат и да упражняват стопанска дейност само в рамките на командитно дружество, командитно дружество с акции, дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество (когато се предоставят правни услуги, само в рамките на регистрирано съдружие и командитно дружество).

RO: Едноличният управител или председателят на съвета на директорите, както и половината от всички директори на търговски дружества, трябва да са румънски граждани, освен ако не е посочено друго в дружествения договор или в устава на дружеството. Мнозинството одитори на търговски дружества и техните заместници трябва да са румънски граждани.

SE: Корейско дружество (което не е учредено като правен субект в Швеция) може да упражнява търговска дейност с посредничеството на клон, установен в Швеция, който има независимо ръководство и отделно счетоводство. Строителните проекти с продължителност по-малко от една година са освободени от задължението да установят клон или да назначават представител, който пребивава в страната. Дружество с ограничена отговорност (акционерно дружество) може да бъде установено от един или няколко учредители. Учредителят или учредителите трябва или да пребивават в Швеция, или да представляват шведски правен субект. Съдружие може да бъде учредител само ако всеки партньор, който го съставлява, пребивава постоянно в Швеция. Подобни условия съществуват за установяването на всички останали видове правни субекти. Поне 50 % от членовете на съвета трябва да пребивават в Швеция. Чуждестранните и шведските граждани, които не живеят в Швеция и желаят да упражняват търговска дейност в Швеция, трябва да посочат и да регистрират пред местните органи представител, пребиваващ в страната, който да отговаря за тази дейност. Ако в даден случай се докаже, че условията за пребиваване са ненужни, те могат да бъдат отменени.

SI: За да могат да установяват клонове, корейските дружества трябва да са вписани в търговския регистър на своята държава по произход от най-малко една година.

SK: Корейско физическо лице, което трябва да се впише в търговския регистър като лице, упълномощено да представлява предприемача, е длъжно да представи разрешително за пребиваване в Словакия.

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Инвестиции

ES: За инвестициите в Испания от чуждестранни правителства и публичноправни субекти (1), осъществени пряко или посредством дружества или други правни субекти, които се контролират пряко или непряко от чуждестранните правителства, се изисква предварително разрешение от правителството.

BG: В предприятия, в които публичният дял (държавен или общински) в акционерния капитал надхвърля 30 %, за прехвърлянето на тези дялове на трети страни се изисква разрешително. Някои икономически дейности, свързани с експлоатацията или използването на държавна или публична собственост, са предмет на концесии, предоставяни съгласно разпоредбите на Закона за концесиите. Чуждестранни инвеститори не могат да участват в приватизацията. Чуждестранните инвеститори и българските юридически лица с контролно участие на корейски дружества трябва да получат разрешение за а) проучване, разработване или добив на природни ресурси от териториалните води на морето, континенталния шелф или изключителната икономическа зона, и б) придобиване на контролен дял от капитала на дружества, участващи в някоя от дейностите, изброени в буква а).

FR: За придобиване от корейска страна на повече от 33,33 % от дяловия капитал или от правата за гласуване в съществуващи френски предприятия или на повече от 20 % във френски дружества с публично търгувани акции се прилагат следните правила:

инвестиции в размер на по-малко от 7,6 милиона евро във френски предприятия, чиито оборот нe надхвърля 76 милиона евро, са свободни след 15-дневно забавяне след предварително уведомяване и проверка за съответствието с посочените размери;

след изтичане на едномесечен срок от предварителното уведомяване се дава мълчаливо съгласие за други инвестиции, освен в извънредни случаи, когато министърът по икономическите въпроси е упражнил правото си да отложи инвестицията.

Чуждестранното участие в наскоро приватизирани дружества може да бъде ограничено до променлива част от публично предложения дружествен капитал, която се определя за всеки отделен случай от френското правителство. За установяването на определени търговски, промишлени или занаятчийски дейности се изисква специално разрешение, ако изпълнителният директор не притежава разрешително за постоянно пребиваване.

(1)

Такива инвестиции предполагат не само икономически, но и неикономически интерес от страна на тези субекти.

 

FI: Придобиването от корейски собственици на дялове, които им предоставят повече от една трета от правата на глас в рамките на голямо финландско дружество или на голямо търговско предприятие (с над 1000 заети лица или чийто оборот надхвърля 168 милиона евро, или чието общо балансово число (1) надхвърля 168 милиона евро) трябва да бъде одобрено от финландските органи. Това одобрение може да бъде отказано само ако бъдат засегнати важни национални интереси. Тези ограничения не се отнасят до сектора на далекосъобщителните услуги.

HU: Нелиберализирани по отношение на корейско участие в наскоро приватизирани дружества.

IT: Могат да бъдат предоставени или запазени изключителни права за наскоро приватизирани дружества. Правата на глас на тези дружества могат да бъдат ограничени в някои случаи. В продължение на пет години от датата на влизане в сила на настоящото споразумение придобиването на голям дял от дружествения капитал от дружества, които действат в секторите на отбраната, транспортните услуги, далекосъобщенията или енергетиката, може да зависи от одобрението на компетентните органи.

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Географски зони

FI: На Аландските острови са налице ограничения по отношение на правото на установяване на физически лица, които нямат местно аландско гражданство, или на юридически лица, които не са получили разрешение от компетентните органи на Аландските острови.

(1)

Обща сума на активите или обща сума на задълженията плюс капитала.

1. СЕЛСКО, ЛОВНО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

 

А. Селско и ловно стопанство

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), с изключение на съветнически и консултантски услуги (1)

AT, HR, HU, MT, RO: Нелиберализирани по отношение на селскостопански дейности.

CY: Участието на корейски инвеститори е разрешено само в размер до 49 процента.

FR: За установяване на селскостопански предприятия от корейски граждани и за придобиване на лозя от корейски инвеститори е необходимо разрешително.

IE: За установяване от корейски граждани, пребиваващи в страната, в рамките на дейности в областта на мелничарството е необходимо разрешително.

Б. Горско стопанство и дърводобив

(ISIC rev 3.1: 020), с изключение на съветнически и консултантски услуги (2)

BG: Нелиберализирани по отношение на дърводобив.

2. РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), с изключение на съветнически и консултантски услуги (3)

Нелиберализирани.

(1)

Съветническите и консултантските услуги, свързани със селското, ловното и горското стопанство и риболова, фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Е.е) и 6.Е.ж).

(2)

Съветническите и консултантските услуги, свързани със селското, ловното и горското стопанство и риболова, фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Е.е) и 6.Е.ж).

(3)

Съветническите и консултантските услуги, свързани със селското, ловното и горското стопанство и риболова, фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Е.е) и 6.Е.ж).

3. ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ (1)

А. Добив на каменни и лигнитни въглища; добив на торф

(ISIC rev 3.1: 10)

Б. Добив на суров нефт и природен газ (2)

(ISIC rev 3.1: 1110)

В. Добив на метални руди

(ISIC rev 3.1: 13)

Г. Друг вид добивна промишленост

(ISIC rev 3.1: 14)

EU: Нелиберализирани по отношение на юридически лица, контролирани (3) от физически или юридически лица от държава, която не е членка на ЕС, които представляват повече от 5 % от вноса на петрол или природен газ на Европейския съюз. Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация). Нелиберализирани по отношение на добив на суров нефт и природен газ.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(2)

Не включва услуги, свързани с минното дело, извършени срещу възнаграждение или по договор на петролни и газови полета, които фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ, 19.А.

(3)

Едно юридическо лице се контролира от физическо или друго юридическо лице или лица, ако последните разполагат с правомощия да определят мнозинството от директорите или да управляват по друг законен начин неговите дейности. По-конкретно, притежаването на повече от 50 % от дяловия капитал на определено юридическо лице се счита за установяване на контрол.

4. ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ (1)

 

А. Производство на хранителни продукти и напитки

(ISIC rev 3.1: 15)

Няма

Б. Производство на тютюневи изделия

(ISIC rev 3.1: 16)

Няма

В. Производство на текстил и текстилни изделия

(ISIC rev 3.1: 17)

Няма

Г. Производство на облекло; апретиране и багрене на кожухарски кожи

(ISIC rev 3.1: 18)

Няма

Д. Дъбене и апретиране на кожи; производство на куфари, чанти, сарашки и седларски изделия и обувки

(ISIC rev 3.1: 19)

Няма

(1)

Този сектор не включва съветнически услуги, свързани с преработвателната промишленост, които фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Е.з).

Е. Производство на дървен материал и изделия от дърво и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за сплитане

(ISIC rev 3.1: 20)

Няма

Ж. Производство на хартия и хартиени изделия

(ISIC rev 3.1: 21)

Няма

З. Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане на записани носители (1)

(ISIC rev 3.1: 22, с изключение на издателска и полиграфическа дейност срещу възнаграждение или по договор (2))

IT: Изискване за гражданство за собственика на издателско или печатарско дружество.

HR: Изискване за пребиваване.

И. Производство на продукти от коксуване

(ISIC rev 3.1: 231)

Няма.

(1)

Този сектор се ограничава до преработвателните дейности. Не са включени свързани с аудиовизия дейности или дейности с културно съдържание.

(2)

Издателската и полиграфическата дейност срещу възнаграждение или по договор фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Е.п).

Й. Производство на рафинирани нефтопродукти (1)

(ISIC rev 3.1: 232)

EU: Нелиберализирани по отношение на юридически лица, контролирани (2) от физически или юридически лица от държава, която не е членка на ЕС, които представляват повече от 5 % от вноса на петрол или природен газ на Европейския съюз. Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

К. Производство на химични вещества и химични продукти, различни от експлозиви

(ISIC rev 3.1: 24, с изключение на производството на експлозиви)

Няма.

Л. Производство на изделия от каучук и от пластмаса

(ISIC rev 3.1: 25)

Няма.

М. Производство на изделия от други неметални минерални суровини

(ISIC rev 3.1: 26)

Няма.

Н. Производство на основни метали

(ISIC rev 3.1: 27)

Няма.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(2)

Юридическо лице се контролира от друго физическо или юридическо лице или лица, ако последното разполага с правомощия да назначава мнозинството от неговите директори или по друг начин да оказва законно влияние върху неговите действия. По-конкретно, притежаването на повече от 50 % от дяловия капитал на определено юридическо лице се счита за установяване на контрол.

О. Производство на изделия от метали, без машини и оборудване

(ISIC rev 3.1: 28)

Няма.

П. Производство на машини

 

а) Производство на машини с общо предназначение

(ISIC rev 3.1: 291)

Няма.

б) Производство на машини със специално предназначение, различни от въоръжение и муниции

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Няма.

в) Производство на домакински уреди, некласифицирани другаде

(ISIC rev 3.1: 293)

Няма.

г) Производство на офис техника и електронноизчислителна техника

(ISIC rev 3.1: 30)

Няма.

д) Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде

(ISIC rev 3.1: 31)

Няма.

е) Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

(ISIC rev 3.1: 32)

Няма.

Q. Производство на медицински, прецизни и оптични инструменти; производство на часовници

(ISIC rev 3.1: 33)

Няма.

Р. Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

(ISIC rev 3.1: 34)

Няма.

S. Производство на други транспортни средства (които не са военни)

(ISIC rev 3.1: 35, с изключение на производството на военни кораби, военни самолети и други транспортни средства за военни цели)

Няма.

T. Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Няма.

U. Рециклиране на отпадъци

(ISIC rev 3.1: 37)

Няма.

5. ПРОИЗВОДСТВО; ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ТОПЛА ВОДА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА (1)

(С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ)

 

А. Производство на електроенергия; пренос и разпределение на електроенергия за собствена сметка

(част от ISIC rev 3.1: 4010) (2)

EU: Нелиберализирани.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(2)

Не включва експлоатиране на системи за пренос и разпределение на електроенергия срещу възнаграждение или по договор, които фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ.

Б. Производство на газ; разпределение на газообразни горива по газопровод за собствена сметка

(част от ISIC rev 3.1: 4020) (1)

EU: Нелиберализирани.

В. Производство на топлинна енергия и топла вода; разпределение на топлинна енергия и топла вода за собствена сметка

(част от ISIC rev 3.1: 4030) (2)

EU: Нелиберализирани по отношение на юридически лица, контролирани (3) от физически или юридически лица от държава, която не е членка на ЕС, които представляват повече от 5 % от вноса на петрол или природен газ от Европейския съюз. Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

(1)

Не включва пренос на природен газ и газообразни горива по тръбопроводи, пренос и разпределение на газ срещу възнаграждение или по договор и продажба на природен газ и газообразни горива, които фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ.

(2)

Не включва пренос и разпределение на топлинна енергия и топла вода срещу възнаграждение или по договор и продажба на топлинна енергия и топла вода, които фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ.

(3)

Юридическо лице се контролира от друго физическо или юридическо лице или лица, ако последното разполага с правомощия да назначава мнозинството от неговите директори или по друг начин да оказва законно влияние върху неговите действия. По-конкретно, притежаването на повече от 50 % от дяловия капитал на определено юридическо лице се счита за установяване на контрол.

6. БИЗНЕС УСЛУГИ

 

А. Професионални услуги

 

а) Правни услуги

(CPC 861) (1)

AT: Участието на корейски юристи (които трябва да бъдат правоспособни в Корея) в собствения капитал на адвокатска кантора и техният дял от резултатите от нейната дейност не могат да надвишават 25 процента. Те не могат да оказват определящо влияние в процеса на вземане на решение.

BE: Прилагат се квоти за представляване пред „Cour de cassation“ по дела, които не са наказателноправни.

FR: За достъпа на юристите до професията на „avocat auprès de la Cour de Cassation“ и „avocat auprès du Conseil d'Etat“ се прилагат квоти.

(1)

Включва правни консултации, правно представителство, арбитраж и помирение/медиация, както и правни услуги във връзка с документи и удостоверявания. Предоставянето на правни услуги е разрешено само ако се спазват международното публично право, правото на ЕС и на всяка юрисдикция на мястото, където доставчикът на услуги или неговият персонал е квалифициран да упражнява правната професия, и както при предоставянето на друг вид услуги, подлежи на изискванията и процедурите за предоставяне на разрешение, приложими в държавите — членки на Европейския съюз. При юристите, предоставящи правни услуги във връзка с международното публично право и чуждестранното право, спазването на тези изисквания и процедури за предоставяне на разрешение, inter alia, може да бъде под формата на спазване на местните етични кодекси, използване на полученото в държавата на произход звание (освен ако не е признато званието, което съответства на тяхното в приемащата държава), изисквания за осигуряване, както и необходимост само от регистрация в адвокатската колегия на приемащата държава или улеснено придобиване на адвокатска правоспособност в приемащата държава чрез полагане на изпит за правоспособност или при наличие на законен или служебен адрес в приемащата държава. Правните услуги във връзка с на правото на ЕС по принцип трябва да се предоставят от или чрез напълно квалифициран юрист с адвокатска правоспособност, действащ от свое име, а правните услуги по въпросите на правото на конкретна държава — членка на Европейския съюз — от или чрез напълно квалифициран юрист с адвокатска правоспособност в същата държава членка, действащ от свое име. Ето защо, за да бъде възможно представителство пред съд или друг компетентен орган в ЕС като страна по споразумението, може да бъде необходимо да се придобие пълна адвокатска правоспособност в съответната държава — членка на Европейския съюз, тъй като за това е нужна практика в областта на правото на ЕС и на националното процесуално право. Въпреки това в някои държави членки се позволява чуждестранни юристи, които не са придобили пълна адвокатска правоспособност, да представляват по граждански дела страна, която е гражданин или принадлежи към държавата, в която този юрист има право да упражнява професията си.

с изключение на правни консултации и услуги във връзка с документи и удостоверявания, предоставяни от юристи, изпълняващи обществени функции, като например нотариуси, „huissiers de justice“ или други „officiers publics et ministériels

DK: Единствено юристите, които притежават датско разрешително за упражняване на професията и регистрирани в Дания адвокатски кантори могат да притежават дялове от датски адвокатски кантори. Единствено юристите с датско разрешително за упражняване на професията могат да участват в съвета или да са част от управлението на датска адвокатска кантора.

FR: Някои правни форми („association d'avocats“ и „société en participation d'avocat“) са запазени за юристи, които са пълноправни членове на адвокатската колегия във Франция. Най-малко 75 процента от съдружниците, които притежават 75 процента от дяловете на адвокатска кантора, предоставяща правни услуги в областта на френското или европейското право, трябва да бъдат юристи с пълноправно членство в адвокатската колегия във Франция.

HU: Търговското присъствие трябва да е под формата на съдружие с унгарски адвокат (ügyvéd), на адвокатска кантора (ügyvédi irodа) или на представителен офис.

PL: Докато юристите от ЕС могат да ползват и други правни форми, чуждестранните юристи имат достъп до правни форми на регистрирано съдружие или командитно дружество.

б) 1. Счетоводство и счетоводни услуги

(CPC 86212 различни от „одиторски услуги“, CPC 86213, CPC 86219 и CPC 86220)

AT: Участието на корейски счетоводители (които трябва да бъдат правоспособни съгласно законодателството на Корея) в собствения капитал на австрийско юридическо лице и техният дял от резултатите от неговата дейност не може да надвишава 25 процента, ако не са членове на съответния австрийски професионален съюз.

CY: За получаване на достъп се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на заетостта в този подсектор.

DK: За да участват в съдружие с датски правоспособни счетоводители, чуждестранните счетоводители трябва да получат разрешение от Датската агенция за търговията и дружествата.

б) 2. Одиторски услуги

(CPC 86211 и 86212 различни от счетоводни услуги)

AT: Участието на корейски одитори (които трябва да бъдат правоспособни съгласно законодателството на Корея) в собствения капитал на австрийски правен субект и техният дял от резултатите от неговата дейност не могат да надвишават 25 процента, ако не са членове на съответния австрийски професионален съюз.

CY: За получаване на достъп се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на заетостта в този подсектор.

CZ и SK: Най-малко 60 процента от капиталовия дял или правата на глас са запазени за граждани на съответната държава.

DK: За да участват в съдружие с датски правоспособни счетоводители, чуждестранните счетоводители трябва да получат разрешение от Датската агенция за търговията и дружествата.

FI: Изискване за пребиваване на поне един от одиторите във финландско дружество с ограничена отговорност.

HR: Няма, с изключение на това, че одитирането може да се извършва само от юридически лица.

LV: В търговски дружества на заклети одитори повече от 50 процента от дяловия капитал с право на глас трябва да бъдат собственост на заклети одитори или търговски дружества на заклети одитори от ЕС.

LT: Не по-малко от 75 процента от дяловете трябва да бъдат собственост на одитори или одиторски дружества от ЕС.

SE: Само получили разрешение за практикуване в Швеция одитори могат да извършват правен одит на някои правни субекти, inter alia, на всички дружества с ограничена отговорност. Единствено те могат да притежават дялове или да се сдружават в дружества, които извършват професионален одит (за официални цели). За получаване на одобрение се изисква пребиваване.

SI: Делът на чуждестранни лица в одиторски дружества не може да надхвърля 49 процента от собствения капитал.

в) Консултантски услуги в сферата на данъчното облагане

(CPC 863) (1)

AT: Участие на корейски данъчни консултанти (които трябва да бъдат правоспособни съгласно законодателството на Корея) в собствения капитал на австрийски правен субект и техният дял от резултатите от неговата дейност не могат да надвишават 25 процента. Това ограничение се прилага само за лица, които не са членове на австрийския професионален съюз.

CY: За получаване на достъп се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на заетостта в този подсектор.

г) Архитектурни услуги

и

д) Услуги по градоустройствено планиране и ландшафтна архитектура

(CPC 8671 и CPC 8674)

BG: За проекти от национално или регионално значение корейските инвеститори трябва да действат в съдружие с местни инвеститори или като техни подизпълнители.

LV: За да се получи разрешително във връзка с извършване на архитектурни услуги, даващо право за упражняване на стопанска дейност при наличието на всички законни права и отговорности за подписване на проект, се изискват 3-годишна практика в проектирането в Латвия и университетско образование.

е) Инженерингови услуги

и

ж) Интегрирани инженерингови услуги

(CPC 8672 и CPC 8673)

BG: За проекти от национално или регионално значение корейските инвеститори трябва да действат в съдружие с местни инвеститори или като техни подизпълнители.

(1)

Не включва правни консултации и правно представителство по данъчноправни въпроси, които фигурират в 1.А.а) „Правни услуги“.

з) Медицински (включително психологически) и стоматологични услуги

(CPC 9312 и част от CPC 85201)

CY, EE, FI, MT: Нелиберализирани.

AT: Нелиберализирани, с изключение на стоматологичните услуги и за дейността на психолози и психотерапевти, за които няма резерви.

DE: Тест за икономическа необходимост, когато лекари и стоматолози притежават правоспособност да лекуват лица, регистрирани в схеми за обществено осигуряване. Основни критерии: недостиг на лекари и стоматолози в дадения регион.

FR: Докато инвеститорите от ЕС могат да ползват и други правни форми, корейските инвеститори имат достъп до правните форми на „société d'exercice libera“и „société civile professionnelle“.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

LV: Тест за икономическа необходимост. Основни критерии: недостиг на лекари и стоматолози в конкретния регион.

BG, LT: За предоставянето на услуги се изисква разрешително въз основа на план за предоставяне на здравни услуги, изготвен според нуждите, в който са отразени населението и вече съществуващите медицински и стоматологични услуги.

SI: Нелиберализирани по отношение на социална медицина, санитарни, епидемиологични, медицински/екологични услуги; осигуряване на кръв, кръвни препарати и органи/тъкани за трансплантация; аутопсия

UK: Установяването на лекари в рамките на националната система на здравеопазването зависи от планирането във връзка с медицинския персонал.

и) Ветеринарни услуги

(CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: Нелиберализирани.

BG: Тест за икономическа необходимост. Основни критерии: брой и гъстота на съществуващите предприятия.

HU: Тест за икономическа необходимост. Основни критерии: условия на пазара на труда в този сектор.

FR: Осигуряване единствено чрез „société d'exercice libérale“ или „société civile professionnelle“.

й) 1. Акушерски услуги

(част от CPC 93191)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Нелиберализирани.

FR: Докато инвеститорите от ЕС могат да ползват и други правни форми, корейските инвеститори имат достъп до правните форми на „société d'exercice liberal“ и „société civile professionnelle“.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

LT: Възможно е да се направи тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на заетостта в този подсектор.

й) 2. Услуги, предоставяни от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал

(част от CPC 93191)

AT: Разрешено е участие на чуждестранни инвеститори само в следните дейности: на медицински сестри, физиотерапевти, ерготерапевти, логопеди, диетолози и специалисти по храненето.

BG, MT: Нелиберализирани.

FI, SI: Нелиберализирани по отношение на физиотерапевти и помощен медицински персонал.

FR: Докато инвеститорите от ЕС могат да ползват и други правни форми, корейските инвеститори имат достъп до правните форми на „société d'exercice liberal“ и „société civile professionnelle“.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

LT: Възможно е да се приложи тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състоянието на заетостта в този подсектор.

LV: Тест за икономическа необходимост за чуждестранни физиотерапевти и помощен медицински персонал. Основни критерии: състоянието на заетостта в дадения регион.

к) Търговия на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки

(CPC 63211)

и други услуги, предоставяни от фармацевти (1)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Нелиберализирани.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: За получаване на разрешение се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: брой на населението и гъстота на съществуващите аптеки.

Б. Компютърни и свързани с тях услуги

(CPC 84)

Няма.

В. Услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) (2)

 

а) Услуги в областта на НИРД — естествени науки

(CPC 851)

EU: Изключителни права и/или разрешения във връзка с публично финансираните услуги в областта на НИРД могат да се предоставят единствено на граждани на държавите — членки на ЕС, и на юридически лица от Европейския съюз, чиито централи се намират в Европейския съюз.

б) Услуги в областта на НИРД — обществени и хуманитарни и науки

(CPC 852, с изключение на психологически услуги) (3)

Няма.

(1)

За предоставянето на фармацевтични продукти на населението, както и за предоставянето на други услуги, съществуват изисквания и процедури за издаване на лицензи и за квалификация, приложими в държавите — членки на Европейския съюз. По принцип правото за извършване на тази дейност е запазено за фармацевти. В някои държави членки тя се извършва от фармацевти само по отношение на предлагането на лекарства, отпускани по лекарско предписание.

(2)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(3)

Една част от CPC 85201, която фигурира в 6.А.з) „Медицински и стоматологични услуги“.

в) Интердисциплинарни услуги в областта на НИРД

(CPC 853)

EU: Изключителни права и/или разрешения във връзка с публично финансираните услуги в областта на НИРД се предоставят единствено на граждани на държавите — членки на ЕС, и на юридически лица от Европейския съюз, чиито централи се намират в Европейския съюз.

Г. Услуги в областта на недвижимите имоти (1)

 

а) Във връзка със собствени или наети имоти

(CPC 821)

Няма.

б) Срещу възнаграждение или по договор

(CPC 822)

Няма.

Д. Отдаване под наем или на лизинг без оператори

 

а) На плавателни съдове

(CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани по отношение на учредяване на дружество, вписано в търговския регистър, с цел управление на флота, който плава под националното знаме на държавата, в която е учредено дружеството.

LT: Плавателните съдове трябва да бъдат собственост на литовски физически лица или на установени в Литва дружества.

SE: За да може да се плава под шведско знаме, в случай на корейско участие в собствеността на корабите трябва да се представи доказателство за действително преобладаващо шведско влияние.

б) На въздухоплавателни средства

(CPC 83104)

EU: Използваните от въздушни превозвачи от Европейския съюз въздухоплавателни средства трябва да са вписани в търговския регистър на държавата — членка на ЕС, която издава лиценз на въздушния превозвач или на друго място в Съюза. Въздухоплавателното средство трябва да бъде собственост на физически лица, отговарящи на специфични критерии за гражданство, или на юридически лица, отговарящи на специфични критерии за собственост на капитала и контрол (включително гражданството на управителите). Могат да бъдат предоставени дерогации за договорите за краткосрочен лизинг или при изключителни обстоятелства.

(1)

Въпросната услуга е свързана с професията на брокер на недвижими имоти и не засяга правата и/или ограниченията за физическите и юридическите лица, закупуващи недвижимо имущество.

в) На други транспортни средства

(CPC 83101, CPC 83102 и CPC 83105)

Няма.

г) На други машини и оборудване

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 и CPC 83109)

Няма.

д) На лични вещи и стоки за домакинството

(CPC 832)

Няма, с изключение на това, че BE и FR са нелиберализирани по отношение на CPC 83202.

е) Отдаване под наем на далекосъобщителна техника

(CPC 7541)

Няма.

Е. Други бизнес услуги

 

а) Рекламни услуги

(CPC 871)

Няма.

б) Проучване на пазара и общественото мнение

(CPC 864)

Няма.

в) Консултантски услуги в сферата на мениджмънта

(CPC 865)

Няма.

г) Услуги, сродни на консултантските услуги в сферата на мениджмънта

(CPC 866)

HU: Нелиберализирани по отношение на арбитраж и помирение (CPC 86602).

д) Технически тестове и анализи (1)

(CPC 8676)

Няма.

е) Съветнически и консултантски услуги, свързани със селското, ловното и горското стопанство

(част от CPC 881)

Няма.

ж) Съветнически и консултантски услуги, свързани с риболова

(част от CPC 882)

Няма.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги, свързани с технически тестове и анализи, които са задължителни при предоставяне на разрешение за пускане на пазара или за употреба (напр. технически преглед на автомобили, проверка на храни).

з) Съветнически и консултантски услуги, свързани с преработвателната промишленост

(част от CPC 884 и част от CPC 885)

Няма.

и) Трудово посредничество и осигуряване на работна ръка

 

и) 1. Набиране на ръководни кадри

(CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

ES: Държавен монопол.

и) 2. Трудово посредничество

(CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Нелиберализирани.

BE, ES, FR, IT: Държавен монопол.

DE: За получаване на разрешение се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: състояние и развитие на пазара на труда.

и) 3. Осигуряване на помощен персонал за работа в офис

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

IT: Държавен монопол.

и) 4. Услуги на агенции за модели

(част от CPC 87209)

Няма.

и) 5. Осигуряване на персонал за помощ в домакинството, други работници в сектора на търговията или промишлеността, сестрински и друг персонал

(CPCs 87204, 87205, 87206, 87209)

Всички държави членки, с изключение на HU: Нелиберализирани. HU: Няма.

й) 1. Детективска дейност

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

й) 2. Охранителна дейност

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 и CPC 87305)

DK: Изискване за гражданство и пребиваване на членовете на съвета. Нелиберализирани по отношение на осигуряване на летищна охрана.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Разрешително може да се предоставя само на граждани и на регистрирани в държавата организации.

ES: Достъпът подлежи на предварително разрешение. За да предостави това разрешително, Министерският съвет взема предвид критерии като компетентност, професионален интегритет, независимост и адекватност на защитата при осигуряване безопасността на населението и поддържане на обществения ред.

HR: Нелиберализирани.

к) Свързани научни и технически консултантски услуги (1)

(CPC 8675)

FR: Чуждестранните инвеститори се нуждаят от специално разрешение за услуги по изследване и проучване.

л) 1. Ремонт и поддръжка на плавателни съдове

(част от CPC 8868)

Няма.

л) 2. Ремонт и поддръжка на съоръжения за железопътен транспорт

(част от CPC 8868)

LV: Държавен монопол.

SE: Когато даден инвеститор възнамерява да инсталира собствени съоръжения на крайната гара, се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: ограничения по отношение на пространството и капацитета.

(1)

За някои дейности, свързани с минното дело (полезни изкопаеми, нефт, газ и др.) се прилага хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

л) 3. Ремонт и поддръжка на автомобилни превозни средства, мотоциклети, снегомобили и пътнотранспортно оборудване

(CPC 6112, CPC 6122, част от CPC 8867 и част от CPC 8868)

SE: Когато даден инвеститор възнамерява да инсталира собствени съоръжения на крайната гара, се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: ограничения по отношение на пространството и капацитета.

л) 4. Ремонт и поддръжка на въздухоплавателни средства и техните компоненти

(част от CPC 8868)

Няма.

л) 5. Ремонт и поддръжка на продукти от метали, техника (без офис техника), оборудване (без транспортно и офис оборудване) и лични вещи и стоки за домакинството (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 и CPC 8866)

Няма.

м) Почистване на сгради

(CPC 874)

Няма.

(1)

Ремонтът и поддръжката на транспортно оборудване (CPC 6112, 6122, 8867 и CPC 8868) фигурират в позиции от 6. Е. л) 1. до 6. Е. л) 4.

Ремонтът и поддръжката на офис техника и оборудване, включително компютри (CPC 845), фигурират в 6.Б. „Компютърни и свързани с тях услуги“.

н) Фотографски услуги

(CPC 875)

Няма.

о) Пакетиране

(CPC 876)

Няма.

п) Издателска и полиграфическа дейност

(CPC 88442)

HR: Изискване за пребиваване за издателя и за редакционната колегия.

LT, LV: Правото на установяване в областта на издателската дейност се предоставя само на регистрирани в държавата юридически лица (без клонове).

PL: Изискване за гражданство за главните редактори на вестници и списания.

SE: Изискване за пребиваване на издателя и собственика на издателство или печатница.

р) Организиране на конгреси

(част от CPC 87909)

Няма.

с) 1. Писмени и устни преводи

(CPC 87905)

DK: Разрешението за правоспособни публични писмени и устни преводачи може да ограничи обхвата на тяхната дейност.

HR: Нелиберализирани по отношение на услуги по писмени и устни преводи за/пред хърватските съдилища.

PL: Нелиберализирани по отношение на предоставяне на услуги от заклети устни преводачи.

BG, HU, SK: Нелиберализирани по отношение на официални писмени и устни преводи.

с) 2. Дейности на дизайнери по вътрешно обзавеждане и дизайнери, специализирани в други области

(CPC 87907)

Няма.

с) 3. Услуги по събиране на парични вземания

(CPC 87902)

IT, PT: Условие за гражданство по отношение на инвеститорите.

с) 4. Услуги по събиране на финансова информация за кредитния статус и платежоспособността

(CPC 87901)

BE: Условие за гражданство по отношение на инвеститорите във връзка с базата данни за потребителски кредити.

IT, PT: Условие за гражданство по отношение на инвеститорите.

с) 5. Копирни услуги

(CPC 87904) (1)

Няма.

с) 6. Консултантски услуги в областта на далекосъобщенията

(CPC 7544)

Няма.

с) 7. Телефонни услуги

(CPC 87903)

Няма.

(1)

Не включва полиграфически услуги, които са включени в позиция CPC 88442 и фигурират в 6.Е. п).

7. СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

А. Пощенски и куриерски услуги

(Обработка (1) на пощенски пратки (2) с вътрешно или международно местоназначение, според следния списък на подсектори: i) обработка на адресирани писмени съобщения на всякакъв физически носител (3), включително хибридни и преки пощенски услуги, ii) обработка на адресирани пакети и колети (4), iii) обработка на адресирани печатни издания (5),

Няма.

(1)

Понятието „обработка“ включва приемане, сортиране, транспорт и доставка.

(2)

„Пощенска пратка“ означава пратките, обработени от всички видове търговски оператори, независимо дали са държавни или частни.

(3)

Напр. писма, пощенски картички.

(4)

Включително книги и каталози.

(5)

Списания, вестници, периодични издания.

iv) обработка на пратките, посочени в подточки i)—iii) по-горе като препоръчани пратки или пратки с обявена стойност, v) експресна доставка (1) на пратките, посочени в подточки i)—iii) по-горе, vi) обработка на неадресирани пратки, vii) обмен на документи (2)

Подсектори i), iv) и v) обаче могат да бъдат изключени, ако влизат в обхвата на услуги, които могат да бъдат запазени за кореспондентски пратки, чиято цена е по-ниска от петкратния размер на основната държавна тарифа, при условие че тежат по-малко от 350 грама (3), и за използването на препоръчани пратки по време на съдебни или административни производства.)

 

(1)

Експресната доставка може да включва, освен по-голяма бързина и надеждност на доставката, някои елементи с добавена стойност като вземане на пратките от първоначалния пункт, доставка лично на получателя, проследяване на пратката, възможност за промяна на местоназначението и получателя по време на транспорта и изпращане на обратна разписка.

(2)

Предоставяне на средства, включително предоставяне на специални помещения и осигуряване на превоз от трето лице, които позволяват да се направи самостоятелна доставка чрез взаимна размяна на пощенски пратки между потребители, абонирани за тази услуга. „Пощенска пратка“ означава пратките, обработени от всички видове търговски оператори, независимо дали са държавни или частни.

(3)

„Кореспондентска пратка“ означава писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде доставено и връчено на адреса, посочен от подателя върху самата пратка или върху нейната опаковка. Книгите, каталозите, вестниците и периодичните издания не се считат за кореспондентски пратки.

(част от CPC 751, част от CPC 71235 (1) и част от CPC 73210 (2))

 

Б. Далекосъобщителни услуги

Тези услуги не обхващат стопанската дейност, състояща се в предоставяне на съдържание, за чийто пренос се изискват далекосъобщителни услуги.

 

а) Всички услуги, състоящи се в предаване и приемане на сигнали чрез всякакви електромагнитни средства (3), с изключение на разпръскването (4)

Няма (5)

(1)

Всякакъв вид сухопътен превоз на пощенски и курирески пратки за собствена сметка.

(2)

Въздушен превоз на пощенски пратки за собствена сметка.

(3)

Тези услуги не включват онлайн обработката на информация и/или данни (включително обработка на трансакции) (част от CPC 843), които фигурират в 6.Б. „Компютърни и свързани с тях услуги“.

(4)

С цел пояснение, някои държави — членки на Европейския съюз, са запазили държавно участие в някои оператори на далекосъобщителни услуги. Тези държави членки си запазват правото да запазят такова държавно участие и в бъдеще. Това не е ограничение на достъпа до пазара. В Белгия държавното участие и правата за гласуване в „Belgacom“ се определят свободно според законодателните правомощия, каквото понастоящем е положението по Закона от 21 март 1991 г. за реформата на стопанските предприятия, които са държавна собственост.

(5)

Разпръскването се определя като непрекъсната предавателна верига, необходима за разпространение на сигналите на радио- и телевизионните програми за населението, но не включва линиите за пренос на данни между операторите.

б) Спътниково разпръскване (1)

EU: Доставчиците на услуги в този сектор могат да бъдат задължени да гарантират изпълнението на целите от общ интерес, свързани с предаването на съдържание по тяхната мрежа в съответствие с регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните комуникации.

BE: Нелиберализирани.

8. СТРОИТЕЛСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 и CPC 518)

Няма.

9. ДИСТРИБУТОРСКИ УСЛУГИ

(с изключение на дистрибуцията на въоръжение, муниции, експлозиви и други военни материали)

Всички подсектори, изброени по-долу (2)

AT: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на пиротехнически изделия, запалими изделия и взривни устройства, и токсични вещества. Изключителни права и/или разрешения във връзка с дистрибуцията на фармацевтични продукти и тютюневи изделия се предоставят на граждани на ЕС и на юридически лица от ЕС, чиито седалища се намират в Европейския съюз.

FI: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на алкохолни напитки и фармацевтични продукти.

HR: Нелиберализирани по отношение на дистрибуция на тютюневи изделия.

(1)

Тези услуги включват далекосъобщителни услуги, състоящи се в предаване и приемане на радио- и телевизионни сигнали чрез спътник (непрекъснатата спътникова предавателна верига, необходима за разпространение на сигналите на радио- и телевизионните програми за населението). Те обхващат продажбата на спътникови услуги, но не включват продажбата на пакети от телевизионни програми за домакинствата.

(2)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги по отношение на химическите продукти, фармацевтичните продукти, продуктите за медицинска употреба, като медицински и хирургически апарати, някои медицински вещества и изделия с медицинско предназначение, военно оборудване и благородни метали (и скъпоценни камъни), а в някои държави — членки на Европейския съюз — и по отношение на разпространението на тютюн и тютюневи изделия и на алкохолни напитки.

А. Търговско посредничество

 

а) Търговско посредничество за търговия с автомобилни превозни средства, мотоциклети и снегомобили, както и с части и принадлежности за тях

(част от CPC 61111, част от CPC 6113 и част от CPC 6121)

Няма.

б) Друг вид търговско посредничество

(CPC 621)

Няма.

Б. Търговия на едро

 

а) Търговия на едро с автомобилни превозни средства, мотоциклети и снегомобили, както и с части и принадлежности за тях

(част от CPC 61111, част от CPC 6113 и част от CPC 6121)

Няма.

б) Търговия на едро с крайни далекосъобщителни устройства

(част от CPC 7542)

Няма.

в) Друг вид търговия на едро

(CPC 622, с изключение на търговия на едро с енергийни продукти (1))

FR, IT: Държавен монопол върху тютюна.

FR: За да се даде разрешение на аптеки за търговия на едро, се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: брой и гъстота на съществуващите аптеки.

В. Търговия на дребно (2)

Търговия на дребно с автомобилни превозни средства, мотоциклети и снегомобили, както и с части и принадлежности за тях

(CPC 61112, част от CPC 6113 и част от CPC 6121)

Търговия на дребно с крайни далекосъобщителни устройства

(част от CPC 7542)

Търговия на дребно с хранителни продукти

(CPC 631)

ES, FR, IT: Държавен монопол върху тютюна.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: За получаване на разрешение за супермаркети (във Франция само за големи магазини) се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: брой на функциониращите магазини и въздействие върху тях, гъстота на разположение, географско разпределение, въздействие върху движението и откриване на нови работни места.

IE, SE: Нелиберализирани по отношение на търговия на дребно с алкохолни напитки.

SE: За получаване на разрешение за временна търговия с облекла, обувки и хранителни продукти, които не се употребяват на мястото на продажба, може да се прилагат тестове за икономическа необходимост. Основни критерии: въздействие върху съществуващите магазини във въпросния географски район.

(1)

Услугите, които включват позиция CPC 62271, фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 19.Г.

(2)

Не включва ремонт и поддръжка, които фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Б. и 6.Е.л).

Не включва търговия на дребно с енергийните продукти, които фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 19.Д. и 19.Е.

Търговия на дребно с други (неенергийни) стоки, с изключение на търговия на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки (1)

(CPC 632, с изключение на CPC 63211 и 63297)

 

Г. Франчайзинг

(CPC 8929)

Няма.

10. ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ (само частно финансирани услуги)

 

А. Начално образование

(CPC 921)

Б. Прогимназиално и средно образование

(CPC 922)

В. Висше образование

(CPC 923)

EU: Частните оператори участват в образователната мрежа чрез концесия.

AT: Нелиберализирани по отношение на висшето образование и образованието за възрастни чрез радио- или телевизионни предавания.

BG: Нелиберализирани по отношение на осигуряване на начално и/или прогимназиално и средно образование от чуждестранни физически лица и сдружения, и за предоставяне на услуги в областта на висшето образование.

CZ, SK: Условие за гражданство за мнозинството от членовете на съвета. Нелиберализирани по отношение на предоставяне на услуги в областта на висшето образование, с изключение на техническо и професионално обучение след завършване на средно образование (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Нелиберализирани.

HR: Нелиберализирани по отношение на услугите в областта на началното образование (СРС 921). За услугите в областта на прогимназиалното и средното образование: няма за юридическите лица.

(1)

Търговията на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки фигурира в ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ, 6.А.к).

Г. Образование за възрастни

(CPC 924)

EL: Условие за гражданство за мнозинството от членовете на съвета в началните и прогимназиалните училища. Нелиберализирани по отношение на висши учебни заведения, които издават признати от държавата дипломи.

ES, IT: Тест на икономическа необходимост от откриване на частни университети, имащи право да издават признати дипломи или степени; процедурата включва консултиране с Парламента. Основни критерии: брой и гъстота на съществуващите заведения.

HU, SK: Броят на учредяваните училища може да бъде ограничен от местните органи (или от централните органи, когато става дума за висши учебни заведения и други институции за висше образование), отговарящи за лицензирането.

LV: Нелиберализирани по отношение на осигуряване на техническо и професионално средно образование за ученици с увреждания (CPC 9224).

SI: Нелиберализирани по отношение на началните училища. Условие за гражданство за мнозинството от членовете на съвета в прогимназиите и висшите учебни заведения.

Д. Други образователни услуги

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

CZ, SK: Частните оператори участват в образователната мрежа чрез концесия. Условие за гражданство за мнозинството от членовете на съвета.

11. УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА (1)

А. Отпадъчни води

(CPC 9401) (2)

Б. Управление на твърди/опасни отпадъци, с изключение на трансграничен превоз на опасни отпадъци

а) Събиране и третиране на отпадъци

(CPC 9402)

б) Санитарно-хигиенни и подобни услуги

(CPC 9403)

В. Опазване на околния въздух и климата

(CPC 9404) (3)

Няма.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(2)

Съответства на „Канализационни услуги“.

(3)

Съответства на „Пречистване на отработили газове“.

Г. Възстановяване и почистване на почвите и водите

а) Третиране, възстановяване на заразени/замърсени почви и води

(част от CPC 9406) (1)

Д. Намаляване на шума и вибрациите

(CPC 9405)

Е. Опазване на биоразнообразието и ландшафта

а) Опазване на природата и ландшафта

(част от CPC 9406)

Ж. Други услуги, свързани с околната среда, и спомагателни услуги

(CPC 9409)

 

(1)

Съответства на някои части от „Опазване на природата и ландшафта“.

12. ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

 

А. Застрахователни и свързани със застраховането услуги

AT: Лицензът за клонове на корейски застрахователи трябва да бъде отказан, ако в Корея застрахователят няма правна форма, отговаряща или сравнима с акционерно дружество или взаимоосигурително сдружение.

BG, ES: Преди да установи клон или представителство в България и Испания за предоставянето на определени видове застраховки, корейският застраховател трябва да е имал правоспособност да извършва дейност със същите видове застраховки в Корея за поне пет години.

EL: Правото за установяване не обхваща създаването на представителни офиси или друго постоянно присъствие на застрахователни дружества, освен когато тези офиси се регистрират като представителства, клонове или централи.

FI: Поне половината от учредителите и членовете на съвета на директорите и надзорния съвет на застрахователно дружество трябва да пребивават в ЕС, освен ако компетентните органи не са позволили дерогация. Корейските застрахователи не могат да получат лиценз за клон във Финландия за извършването на задължително пенсионно осигуряване.

IT: Разрешението за установяване на клонове подлежи на окончателната преценка на надзорните органи.

BG, PL: За застрахователните посредници се изисква местна регистрация (без клонове).

PT: За да учредят клон в Португалия, корейските застрахователни дружества трябва да докажат поне петгодишен предходен опит в тази дейност. Не се разрешава създаване на преки клонове за застрахователно посредничество, което се осъществява от дружества, създадени в съответствие със законодателството на държава — членка на Европейския съюз.

SK: Корейски граждани могат да учредят застрахователно дружество под формата на акционерно дружество или да осъществяват застрахователна дейност чрез дъщерни дружества със седалище в Словакия (без клонове).

SI: Чуждестранните инвеститори не могат да участват в застрахователни дружества в процес на приватизация. Членството във взаимоосигурителна институция е ограничено до дружества, установени в Словения (без клонове) и местни физически лица. За предоставянето на консултантски услуги и услуги по уреждане на искове се изисква регистрация като юридическо лице (без клонове).

SE: Застрахователните брокери, които не са регистрирани в Швеция, могат да се установяват само чрез клон.

Б. Банкови и други финансови услуги (с изключение на застрахователни услуги)

EU: Само дружествата, чието седалище се намира в Европейския съюз, могат да извършват дейност като депозитари на активите на инвестиционните фондове. За управлението на доверителни фондове и инвестиционни дружества се изисква установяването на специализирано управляващо дружество, което има централа и седалище в същата държава — членка на Европейския съюз.

BG: Пенсионно осигуряване трябва да се осъществява чрез участие в регистрирани пенсионно-осигурителни дружества (без клонове). Изисква се председателят на управителния съвет и председателят на съвета на директорите да пребивават постоянно в България.

CY: Единствено членовете (брокери) на Кипърската фондова борса могат да извършват дейности, отнасящи се до посредничеството при търговията с ценни книжа в Кипър. Дадено брокерско дружество може да бъде регистрирано като член на Кипърската фондова борса само ако е било установено и регистрирано в съответствие с дружественото право на Кипър (без клонове).

HR: Няма, с изключение на услугите по сетълмента и клиринга, по отношение на които единственият доставчик в Хърватия е Централната депозитарна агенция (ЦДА). Достъп до предлаганите от ЦДА услуги ще се дава на непребиваващи лица на недискриминационна основа.

HU: Клоновете на корейски институции нямат право да управляват активите на частни пенсионни фондове или рисков капитал. Съветът на дадена финансова институция трябва да включва поне двама членове, които са унгарски граждани, пребиваващи по смисъла на съответните нормативни актове за чуждестранния обмен, и притежаващи постоянно пребиваване в Унгария поне една година.

IE: В случай на колективни инвестиционни схеми, създадени като доверителни тръстове и дружества с променлив капитал (различни от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа — ПКИПЦК), попечителят/депозитарят и управляващото дружество трябва да са регистрирани в Ирландия или в друга държава — членка на Европейския съюз (без клонове). В случай на командитно инвестиционно дружество, поне един от неограничено отговорните съдружници трябва да е регистриран в Ирландия. За да стане член на фондовата борса в Ирландия, дадено лице трябва: а) да има разрешение в Ирландия, което изисква да бъде регистрирано или да е съдружие с централно управление/седалище в Ирландия, или б) да има разрешение в друга държава — членка на ЕС, в съответствие с директивата на ЕС относно инвестициите и услугите.

 

IT: За да получи разрешение да управлява системата за сетълмънт на ценни книжа чрез установено в Италия дружество, дадено дружество трябва да бъде регистрирано в Италия (без клонове). За да получи разрешение да управлява дейностите на централен депозитар на ценни книжа, установен в Италия, дадено дружество трябва да бъде регистрирано в Италия (без клонове). В случай на колективни инвестиционни схеми, различни от хармонизирани предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), попечителят/депозитарят трябва да са регистрирани в Италия или в друга държава — членка на Европейския съюз, и установени посредством клон в Италия. Управляващите дружества на ПКИПЦК, които не са хармонизирани съгласно законодателството на ЕС, също трябва да бъдат регистрирани в Италия (без клонове). Единствено банките, застрахователните дружества, инвестиционните дружества и дружества, управляващи хармонизирани съгласно законодателството на ЕС ПКИПЦК, с централно управление по регистрация в ЕС, както и ПКИПЦК, регистрирани в Италия, могат да управляват ресурсите на пенсионни фондове. При извършване на дейност за продажби по домовете посредниците трябва да използват притежаващи разрешение търговци на финансови услуги, пребиваващи на територията на държава — членка на Европейския съюз. Представителствата на чуждестранни посредници не могат да извършват дейности с цел предоставяне на инвестиционни услуги.

LT: За целите на управлението на активи трябва да се регистрира специализирано управляващо дружество (без клонове). Само предприятия със седалище в Литва могат да действат като депозитари на активи.

PT: Управлението на пенсионни фондове може да се извършва само от специализирани дружества, регистрирани за тази цел в Португалия, от учредени в Португалия застрахователни дружества, които са получили разрешение да извършват дейност по животозастраховане, или от правни субекти, които са получили разрешение да управляват пенсионни фондове в други държави — членки на Европейския съюз (нелиберализирани по отношение на учредяването на преки клонове от страна на държави, които не са членки на ЕС)

RO: Клоновете на чуждестранни институции нямат право да управляват активи.

SK: Инвестиционни услуги в Словакия могат да бъдат предоставяни от банки, инвестиционни дружества, инвестиционни фондове и дилъри на ценни книжа с правна форма на акционерни дружества със собствен капитал в размер, съответстващ на законовия (без клонове).

SI: Нелиберализирани по отношение на участие в банки в процес на приватизация и за частни пенсионни фондове (фондове за незадължително пенсионно осигуряване).

SE: Учредителят на спестовна каса трябва да бъде физическо лице, което пребивава в ЕС.

13. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (1)

(само частно финансирани услуги)

 

А. Болнични грижи

(CPC 9311)

Б. Превоз на пациенти с коли на спешна медицинска помощ

(CPC 93192)

В. Лечебни заведения с настаняване за извънболнична помощ

(CPC 93193)

Г. Социални услуги

(CPC 933)

EU: Частните оператори участват в здравната и социалната мрежа чрез концесия. Може да се приложи тест за икономическа необходимост. Основни критерии: брой на функциониращите заведения и въздействие върху тях, транспортна инфраструктура, гъстота на населението, географско разпределение и откриване на нови работни места.

AT, SI: Нелиберализирани по отношение на превоз на пациенти с коли на спешна медицинска помощ.

BG: Нелиберализирани по отношение на болнични грижи, превоз на пациенти с коли на спешна медицинска помощ и услуги на лечебни заведения с настаняване за извънболнична помощ.

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Нелиберализирани.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

HU: Нелиберализирани по отношение на социални услуги.

PL: Нелиберализирани по отношение на превоз на пациенти с коли на спешна медицинска помощ, за услуги на лечебни заведения с настаняване за извънболнична помощ и за социални услуги.

BE, UK: Нелиберализирани по отношение на превоз на пациенти с коли на спешна медицинска помощ, за услуги на лечебни заведения с настаняване за извънболнична помощ и за социални услуги, с изключение на санаториуми, почивни домове и домове за стари хора.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

14. ТУРИСТИЧЕСКИ И ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

А. Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

(CPC 641, CPC 642 и CPC 643)

с изключение на кетъринг при въздушен транспорт (1)

BG: Изисква се регистрация (без клонове).

IT: Прилага се тест за икономическа необходимост за барове, кафенета и ресторанти. Основни критерии: брой и гъстота на съществуващите предприятия.

HR: За разполагане в защитените зони с особено историческо и културно значение и в национални или природни паркове се изисква одобрение от правителството на Хърватия, което може да бъде отказано.

Б. Услуги на туристически агенции и туроператори (включително туристически придружители)

(CPC 7471)

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

PT: Изискване за учредяване на търговско дружество със седалище в Португалия (нелиберализирани по отношение на клонове).

В. Екскурзоводски услуги

(CPC 7472)

Няма.

(1)

Кетърингът при въздушен транспорт фигурира в ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ, в 17.Д.а) „Наземни услуги“.

15. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОТДИХА, КУЛТУРАТА И СПОРТА

(различни от адио-визуални услуги)

 

А. Развлекателни услуги (включително театри, концерти на живо, циркове и дискотеки)

(CPC 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Нелиберализирани.

BG: Нелиберализирани, с изключение на развлекателни услуги, предоставяни от театрални продуценти, вокални групи, вокално-инструментални групи и оркестри (CPC 96191), услуги, предоставяни от автори, композитори, скулптори, хумористи и други самостоятелни артисти (CPC 96192) и спомагателни театрални услуги (CPC 96193).

EE: Нелиберализирани по отношение на други развлекателни услуги (CPC 96199), с изключение на услуги, предоставяни от кина и театри.

LV: Нелиберализирани, с изключение на услуги по управление на кина и театри (част от CPC 96199).

Б. Услуги, предоставяни от новинарски и информационни агенции

(CPC 962)

FR: Чуждестранното участие в дружества, публикуващи издания на френски език, не може да надвишава 20 процента от капитала или правата на глас в дружеството. Информационни агенции: нелибераализирани, но корейските информационни агенции имат право да установят клон или представителство във Франция единствено с цел събиране на новини. За по-голяма сигурност такъв клон или представителство няма право да разпространява новини.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Нелиберализирани.

PT: Дружественият капитал на информационните дружества, учредени законно в Португалия в „Sociedade Anónima“, трябва да бъде съставен от номинални акции.

В. Дейности на библиотеки, архиви, музеи и други културни дейности (1)

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

AT, LT: Участието на частни оператори в библиотеки, архиви, музеи и други мрежи за услуги в областта на културата подлежи на концесия или лиценз.

Г. Спортни услуги

(CPC 9641)

AT, SI:Нелиберализирани по отношение на ски училища и услугите на планински водачи.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

Д. Паркове за отдих и плажове

(CPC 96491)

Няма.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

16. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

 

А. Морски транспорт (1)

 

а) Международен превоз на пътници

(CPC 7211 без вътрешен каботажен транспорт (2)).

б) Международен превоз на товари

(CPC 7212 без вътрешен каботажен транспорт (3))

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани по отношение на установяване на дружество, вписано в търговския регистър, с цел експлоатиране на флота, която плава под националното знаме на държавата, в която е установено.

(1)

Хоризонталното ограничение относно обществените услуги се прилага за пристанищни услуги и други морски транспортни услуги, при които се налага да се използва публична собственост.

(2)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

(3)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

Б. Вътрешен воден транспорт

 

а) Превоз на пътници

(CPC 7221 без вътрешен каботажен транспорт (1))

б) Превоз на товари

(CPC 7222 без вътрешен каботажен транспорт (2))

EU: Мерките, които се основават на съществуващи или бъдещи споразумения за достъп до вътрешни водни пътища (вкл. споразумения, свързани с канала Рейн—Майн—Дунав), запазват някои търговски права за операторите, установени в съответните държави, които отговарят на критериите за гражданство по отношение на собствеността. Регламенти за прилагане на Конвенцията от Манхайм за корабоплаването по река Рейн.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани по отношение на установяване на дружество, вписано в търговския регистър, с цел експлоатиране на флота, която плава под националното знаме на държавата, където е установено.

AT: Условие за гражданство за създаване на корабно дружество от физически лица. В случай на установяване на юридическо лице е налице условие за гражданство по отношение на управителния и надзорния съвет. Изискване за вписване в търговския регистър или постоянно установяване в Австрия. Освен това по-голямата част от дяловете/акциите трябва да бъде собственост на граждани на Европейския съюз.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

HR: Нелиберализирани.

HU: Възможно е да се изисква участие на държавата при установяване.

FI: Услугите могат да се предоставят само от кораби, плаващи под финландско знаме.

(1)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

(2)

Без да се засяга спектърът от дейности, които могат да бъдат считани като част от „каботажа“ в рамките на съответните национални законодателства, настоящият списък не включва вътрешен каботажен транспорт, за който се предполага, че обхваща транспорта на пътници или на стоки между пристанище или точка, разположени в държава — членка на Европейския съюз, и друго пристанище или точка, разположени в същата държава членка, включително върху нейния континентален шелф, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право, както и първоначалния трафик, който започва от и завършва в същото пристанище или точка, разположени в дадена държава — членка на Европейския съюз.

В. Железопътен транспорт (1)

а) Превоз на пътници

(CPC 7111)

б) Превоз на товари

(CPC 7112)

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

HR: Нелиберализирани.

(1)

Хоризонталното ограничение относно обществените услуги се прилага за железопътни услуги, при които се налага да се използва публична собственост.

Г. Автомобилен транспорт (1)

 

а) Превоз на пътници

(CPC 7121 и CPC 7122)

EU: Чуждестранните инвеститори нямат право да предоставят транспортни услуги в рамките на държава членка (каботаж), освен в случай на наемане на автобус с водач за случаен превоз.

EU: Таксиметровите услуги се подлагат на тест за икономическа необходимост. Основни критерии: брой на съществуващите предприятия и въздействие върху тях, гъстота на населението, географско разпределение, въздействие върху условията на движение и откриване на нови работни места.

AT, BG: Изключителни права и/или разрешения се дават само на граждани на държави — членки на Европейския съюз, и на юридически лица от Европейския съюз, чиито седалища се намират в Европейския съюз.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

FI, LV: Изисква се разрешение, което не обхваща регистрираните в чужбина превозни средства.

LV и SE: Изискване установените субекти да използват превозни средства с национална регистрация.

ES: Тест за икономическа необходимост по отношение на CPC 7122. Основни критерии: местно търсене.

IT, PT: Тест за икономическа необходимост от ползване на лимузини. Основни критерии: брой на съществуващите предприятия и въздействие върху тях, гъстота на населението, географско разпределение, въздействие върху движението и откриване на нови работни места.

ES, IE, IT: Тест за икономическа необходимост от междуградски автобусни услуги. Основни критерии: брой на съществуващите предприятия и въздействие върху тях, гъстота на населението, географско разпределение, въздействие върху движението и откриване на нови работни места.

FR: Тест за икономическа необходимост от междуградски автобусни услуги.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

б) Превоз на товари (1)

(CPC 7123, с изключение на превоз на пощенски и куриерски пратки за собствена сметка (2)).

AT, BG: Изключителни права и/или разрешения се предоставят единствено на граждани на държави — членки на Европейския съюз, и на юридически лица от Европейския съюз, чиито седалища се намират в Съюза.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

FI, LV: Изисква се разрешение, което не обхваща регистрираните в чужбина превозни средства.

LV и SE: Изискване установените субекти да използват превозни средства с национална регистрация.

IT, SK: Тест за икономическа необходимост. Основни критерии: местно търсене.

Д. Тръбопроводен транспорт на стоки, различни от гориво (3) (4)

(CPC 7139)

AT: Изключителни права се предоставят единствено на граждани на държави — членки на Европейския съюз, и на юридически лица от Европейския съюз, чиито седалища се намират в Съюза.

(1)

В някои държави членки се прилага хоризонтално ограничение относно обществените услуги.

(2)

Част от CPC 71235, която фигурира в ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, 7.А Пощенски и куриерски услуги.

(3)

Тръбопроводният транспорт на горива фигурира в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ, 19.Б.

(4)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ (1)

 

А. Допълнителни услуги в областта на морския транспорт (2)

а) Обработване на морски товари

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Митническо освобождаване

г) Съхранение и складиране на контейнери

д) Услуги на морски агенции

е) Морски спедиторски услуги

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани по отношение на учредяване на дружество, вписано в търговския регистър, с цел експлоатиране на флота, която плава под националното знаме на държавата, където е установено.

IT: Тест за икономическа необходимост (3) за обработване на морски товари. Основни критерии: брой на съществуващите предприятия и въздействие върху тях, гъстота на разположение, географско разпределение и откриване на нови работни места.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация). За услуги на морски агенции, корейските дружества за корабоплаване имат право да установяват представителства, които да функционират като представители на централното им управление. Допълнителни услуги в областта на морския транспорт, изискващи използване на плавателни средства, могат да се предоставят единствено от плавателни средства, плаващи под български флаг.

SI: Само юридически лица, установени в Словения (без клонове), могат да извършват услуги по митническо освобождаване.

FI: Услуги могат да се предоставят само от кораби, плаващи под финландско знаме.

HR: Нелиберализирани по отношение на: в) Митническо освобождаване, г) Съхранение и складиране на контейнери, д) Услуги на морски агенции и е) Морски спедиторски услуги.

По отношени на: а) Обработване на морски товари, б) Съхранение и складиране, ѝ) Други спомагателни и допълнителни услуги (включително кетъринг), з) Влачене и тласкане и и) Спомагателни услуги в областта на морския транспорт: няма, с изключение на това, че от чуждестранните юридически лица се изисква да имат установено в Хърватия дружество, на което да бъде предоставена концесия от пристанищните власти след процедура за възлагане на обществена поръчка. Броят на доставчиците на услуги може да бъде ограничен в съответствие с ограничения в пристанищния капацитет.

(1)

Не включва ремонт и поддръжка на транспортно оборудване, които фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, от 6.Е.л) 1. до 6.Е.л) 4.

(2)

Хоризонталното ограничение относно обществените услуги се прилага за пристанищни услуги, други спомагателни услуги, при които се налага да се използва публична собственост, теглене и буксир.

(3)

Тази мярка се прилага на основата на недискриминационен принцип.

ж) Наемане на плавателни съдове с екипаж

(CPC 7213)

з) Влачене и тласкане

(CPC 7214)

и) Спомагателни услуги в областта на морския транспорт

(част от CPC 745)

й) Други спомагателни и допълнителни услуги (включително кетъринг)

(част от CPC 749)

 

Б. Допълнителни услуги в областта на вътрешния воден транспорт (1)

а) Обработване на товари

(част от CPC 741)

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

г) Наемане на плавателни съдове с екипаж

(CPC 7223)

д) Влачене и тласкане

(CPC 7224)

е) Спомагателни услуги в областта на вътрешния воден транспорт

(част от CPC 745)

ж) Други спомагателни и допълнителни услуги

(част от CPC 749)

EU: Мерките, които се основават на съществуващи или бъдещи споразумения за достъп до вътрешни водни пътища (вкл. споразумения, свързани с канала Рейн—Майн—Дунав), запазват някои търговски права на операторите, установени в съответните държави, които отговарят на критериите за гражданство по отношение на собствеността. Регламенти за прилагане на Конвенцията от Манхайм за корабоплаването по река Рейн.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани по отношение на учредяване на дружество, вписано в търговския регистър, с цел експлоатиране на флота, която плава под националното знаме на държавата, където е установено.

AT: Условие за гражданство за учредяване на корабно дружество от физически лица. В случай на установяване като юридическо лице е налице условие за гражданство по отношение на управителния и надзорния съвет. Изисква се вписване в търговския регистър и постоянно установяване в Австрия. Освен това по-голямата част от дяловете/акциите трябва да бъде собственост на граждани на Европейския съюз, с изключение на услуги по съхранение и складиране, услуги на агенции за превоз на товари и проверки преди спедиция на стоките.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация). Участието в български дружества е ограничено до 49 процента.

HU: Възможно е да се изисква участие на държавата при установяване, с изключение на услуги по съхранение и складиране.

FI: Услуги могат да се предоставят само от кораби, плаващи под финландско знаме.

SI: Само юридически лица, установени в Словения (без клонове), могат да предоставят услуги по митническо освобождаване.

HR: Нелиберализирани.

(1)

Хоризонталното ограничение относно обществените услуги се прилага за пристанищни услуги, други спомагателни услуги, при които се налага да се използва публична собственост, влачене и тласкане.

В. Допълнителни услуги в областта на железопътния транспорт (1)

а) Обработване на товари

(част от CPC 741)

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

г) Влачене и тласкане

(CPC 7113)

д) Спомагателни услуги в областта на железопътния транспорт

(CPC 743)

е) Други спомагателни и допълнителни услуги

(част от CPC 749)

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация). Участието в български дружества е ограничено до 49 процента.

SI: Само юридически лица, установени в Словения (без клонове) могат да предоставят услуги по митническо освобождаване.

HR: Нелиберализирани по отношение на услугите по влачене и тласкане.

(1)

Хоризонталното ограничение относно обществените услуги се прилага, когато за предоставяне на услугите се налага да се използва публична собственост.

Г. Допълнителни услуги в областта на автомобилния транспорт (1)

а) Обработване на товари

(част от CPC 741)

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

г) Наемане на търговски пътни превозни средства с водач

(CPC 7124)

д) Спомагателни услуги в областта на автомобилния транспорт

(CPC 744)

е) Други спомагателни и допълнителни услуги

(част от CPC 749)

AT: За наемане на търговски пътни превозни средства с водач се предоставя разрешение само на граждани на държави — членки на Европейския съюз, и на юридически лица от Европейския съюз, чиито седалища се намират в Съюза.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация). Участието в български дружества е ограничено до 49 процента.

FI: Изисква се разрешение за наемане на търговски пътни превозни средства с водач, което не включва превозни средства, регистрирани в чужбина.

SI: Само юридически лица, установени в Словения (без клонове), могат да предоставят услуги по митническо освобождаване.

HR: Нелиберализирани по отношение на наемане на търговски пътни превозни средства с водач.

(1)

Хоризонталното ограничение относно обществените услуги се прилага, когато за предоставяне на услугите се налага да се използва публична собственост.

Д. Допълнителни услуги в областта на въздушния транспорт

 

а) Наземни услуги (включително кетъринг)

EU: Нелиберализирани, с изключение на национално третиране. Категориите дейности зависят от големината на летището. Броят на доставчиците на услуги на всяко летище може да бъде ограничен поради ограничения в наличното пространство и до не по-малко от двама доставчици по други съображения.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

HR: Нелиберализирани.

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

PL: По отношение на съхранението на замразени или охладени стоки и складирането на течности или газове в резервоари, категориите дейности зависят от големината на летището. Броят на доставчиците на всяко летище може да бъде ограничен поради ограничения в наличното пространство и до не по-малко от двама доставчици по други съображения.

в) Услуги на агенции за превоз на товари

(част от CPC 748)

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

BG: Чуждестранни лица могат да предоставят услуги само чрез участие в български дружества с ограничение до 49 процента участие в капитала и чрез клонове.

SI: Само юридически лица, установени в Словения (без клонове), могат да предоставят услуги по митническо освобождаване.

г) Наемане на самолети с екипаж

(CPC 734)

EU: Въздухоплавателните средства, използвани от въздушни превозвачи от ЕС, трябва да са регистрирани в държавата — членка на Европейския съюз, лицензираща въздушния превозвач или, ако лицензиращата държава членка позволява това, на друго място в Европейския съюз.

За да бъде регистрирано, е възможно да се изисква въздухоплавателното средство да бъде собственост на физически лица, отговарящи на специални критерии за гражданство, или на юридически лица, отговарящи на специални критерии за собственост по отношение на капитала и контрола.

Въздухоплавателното средство трябва да се управлява от въздушен превозвач, собственост на физически лица, отговарящи на специални критерии за гражданство, или на юридически лица, отговарящи на специални критерии за собственост по отношение на капитала и контрола.

д) Продажби и маркетинг

е) Компютърни системи за резервация

EU: Когато въздушни превозвачи от Европейския съюз не получават в Корея равнопоставено третиране (1) от страна на доставчиците на КСР услуги, каквото получават в Европейския съюз, или когато доставчиците на КСР услуги от Европейския съюз не получават в Корея равнопоставено третиране, каквото получават от въздушните превозвачи в Европейския съюз, могат да бъдат предприети мерки за осигуряване на равнопоставено третиране, съответно спрямо корейските въздушни превозвачи от страна на доставчиците на КСР услуги в Европейския съюз или спрямо корейските доставчици на КСР услуги от страна на въздушни превозвачи в Европейския съюз.

BG: Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

Е. Допълнителни услуги в областта на тръбопроводния транспорт на стоки, различни от гориво (2)

а) Съхранение и складиране на стоки, различни от гориво, пренасяни по тръбопровод (3)

(част от CPC 742)

Няма.

18. ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

 

Предоставяне на услуги за комбиниран транспорт

Всички държави членки, с изключение на AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Няма, без да се засягат ограниченията, посочени в настоящия списък на задълженията, които се отнасят до един или друг начин на транспорт.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Нелиберализирани.

(1)

„Равнопоставеното третиране“ включва недискриминационно третиране на въздушните превозвачи и доставчиците на услуги за КСР от Европейския съюз.

(2)

Допълнителните услуги в областта на тръбопроводния транспорт на горива фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ, 19.В.

(3)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

19. ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

 

А. Услуги, свързани с минното дело (1)

(CPC 883) (2)

Няма.

Б. Пренос на горива по тръбопровод (3)

(CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Нелиберализирани.

В. Съхранение и складиране на горива, пренасяни по тръбопровод (4)

(част от CPC 742)

PL: Възможно е да бъде забранено придобиването на контрол върху дейността от страна на инвеститори от държави, които са доставчици на енергия. Нелиберализирани по отношение на учредяване на преки клонове (изисква се регистрация).

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(2)

Включва следните услуги, предоставяни срещу възнаграждение или по договор: съветнически и консултантски услуги във връзка с минното дело, подготвянето на терена, инсталирането на сондажна апаратура на терена, сондирането, услугите във връзка със сондирането, инсталирането на обсадни тръби и полагането на тръбопровод, подготвянето и осигуряването на сондиращ разтвор, контрола на твърдата фаза в разтвора, ваденето на попадналите в сондажния кладенец предмети и операциите в сондажния кладенец, геологията на сондажния кладенец и контрола на сондирането, каботажа, вземането на проби от сондажния кладенец, въжените линии, осигуряването и прилагането на течни добавки (разсоли), осигуряването и инсталирането на допълнителни устройства, циментирането (нагнетяване с помпи), стимулирането (образуване на разломи, киселинна обработка и нагнетяване с помпи), увеличаването на дебита и ремонтните работи по сондажния кладенец, запушването и ликвидирането на сондажния кладенец. Не включва пряк достъп или експлоатиране на природни ресурси. Не включва дейностите по подготвяне на терена за добив на ресурси, различни от нефт и газ (CPC 5115), които фигурират в 8. СТРОИТЕЛСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ.

(3)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(4)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

Г. Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти

(CPC 62271)

и търговия на едро с електроенергия, топлинна енергия и топла вода (1)

EU: Нелиберализирани по отношение на търговия на едро с електроенергия, топлинна енергия и топла вода.

Д. Търговия на дребно с двигателно гориво

(CPC 613)

Е. Търговия на дребно с мазут, бутилирана газ, дърва и въглища

(CPC 63297)

и търговия на дребно с електроенергия, (небутилирана) газ, топлинна енергия и топла вода (2)

EU: Нелиберализирани по отношение на търговия на дребно с двигателно гориво, електроенергия, (небутилирана) газ, топлинна енергия и топла вода.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: За получаването на разрешение за търговия на дребно с мазут, бутилирана газ, въглища и дърва в универсални магазини (във Франция само за големи магазини) се прилага тест за икономическа необходимост. Основни критерии: брой на функциониращите магазини и въздействие върху тях, гъстота на населението, географско разпределение, въздействие върху движението и откриване на нови работни места.

Ж. Услуги, свързани с енергоразпределението (3)

(CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Нелиберализирани, освен за консултантски услуги, за които няма.

SI: Нелиберализирани, с изключение на услуги, свързани с разпределение на газ, за които няма.

(1)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(2)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги.

(3)

Прилага се хоризонталното ограничение относно обществените услуги, с изключение на консултантските услуги.

20. УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

 

а) Миене, почистване и боядисване

(CPC 9701)

Няма.

б) Фризьорски услуги

(CPC 97021)

IT: Тест за икономическа необходимост въз основа на национално третиране. Когато се прилага, тестът за икономическа необходимост ограничава броя на предприятията. Основни критерии: брой и гъстота на съществуващите предприятия.

в) Козметични процедури, маникюр и педикюр

(CPC 97022)

IT: Тест за икономическа необходимост въз основа на национално третиране. Когато се прилага, тестът за икономическа необходимост ограничава броя на предприятията. Основни критерии: брой и гъстота на съществуващите предприятия.

г) Други грижи за красотата, некласифицирани другаде

(CPC 97029)

IT: Тест за икономическа необходимост въз основа на национално третиране. Когато се прилага, тестът за икономическа необходимост ограничава броя на предприятията. Основни критерии: брой и гъстота на съществуващите предприятия.

д) СПА процедури и нелечебни масажи, доколкото представляват процедури за отмора и физическо благосъстояние и не са с медицинско предназначение или за рехабилитация (1) (2)

(CPC ver. 1.0 97230)

Няма.

е) Далекосъобщителни услуги за осъществяване на връзка

(CPC 7543)

Няма.

(1)

Лечебните масажи и балнеоложките процедури фигурират в 6.А.з) „Медицински услуги“, в 6.А.й) 2 „Услуги, предоставяни от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал“, и в „Здравеопазване“ (13.А и 13.В).

(2)

Хоризонталното ограничение относно обществените услуги се прилага за СПА услуги и нелечебни масажи, при които се налага да се използва публична собственост от типа на някои водни източници.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕС КАТО СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

СПИСЪК НА РЕЗЕРВИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕНОВЕ 7.18 И 7.19

(КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ И ДИПЛОМИРАНИ СТАЖАНТИ И ТЪРГОВЦИ НА БИЗНЕС УСЛУГИ)

1.

В изложения по-долу списък на резервите са посочени либерализираните съгласно членове 7.7 и 7.13 икономически дейности, за които се прилагат ограничения по отношение на ключовия персонал и дипломираните стажанти съгласно членове 7.18 и 7.19 и се уточняват съответните ограничения. Списъкът по-долу съдържа следните елементи:

а)

първа колона, в която е посочен секторът или подсекторът, в който се прилагат ограничения, и

б)

втора колона с описание на приложимите ограничения.

ЕС като страна по споразумението не поема никакви задължения по отношение на ключов персонал в икономически дейности, които не са либерализирани (остават нелиберализирани) съгласно член 7.13.

2.

За определянето на отделните сектори и подсектори:

а)

ISIC rev 3.1 означава Международната стандартна отраслова класификация на стопанските дейности, съставена от Статистическата служба на Организацията на обединените нации, Statistical Papers, Series M, № 4, ISIC REV 3.1, 2002;

б)

CPC означава Централната класификация на продуктите, посочена в бележка под линия 27 към член 7.25 и

в)

CPC ver. 1.0 означава Централната класификация на продуктите, съставена от Статистическата служба на Организацията на обединените нации, Statistical Papers, Series M, № 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Задълженията по отношение на ключов персонал и дипломирани стажанти не се прилагат в случаите, когато замисълът или резултатът от временното им присъствие възпрепятства или въздейства по някакъв друг начин върху изхода от каквито и да било спорове или преговори в областта на трудовото законодателство или управлението.

4.

Списъкът по-долу не включва мерки, свързани с изискванията и процедурите за квалификация, с техническите стандарти и с изискванията и процедурите за лицензиране, когато те не представляват ограничение по смисъла на членове 7.18 и 7.19. Дори и да не са включени в списъка, тези мерки (напр. необходимостта да се получи лиценз, необходимостта от признаване на квалификациите в регулираните сектори, необходимостта от полагане на специални изпити, включително езикови, необходимостта от юридическо местожителство на мястото, където се осъществява стопанската дейност) при всички положения се прилагат за ключовия персонал и дипломираните стажанти от Корея.

5.

Всички изисквания на законодателството и регламентите на ЕС като страна по споразумението, отнасящи се до влизането, престоя, работата и социалната сигурност ще продължат да се прилагат, включително регламентите относно периода на престоя, минималната работна заплата и колективните трудови договори, дори ако не са посочени в списъка по-долу.

6.

В съответствие с член 7.1.3, списъкът по-долу не включва мерки във връзка със субсидии, отпуснати от страните.

7.

Списъкът по-долу не засяга съществуването на публичен монопол и изключителни права съгласно списъка на задълженията относно установяването.

8.

В секторите, за които се прилагат тестове за икономическа необходимост, основният критерий за последните ще бъде оценката на положението на съответния пазар в държавата — членка на Европейския съюз, или района, където трябва да се предостави услугата, включително като се взема предвид броят на съществуващите доставчици на услуги и въздействието върху тях.

9.

Правата и задълженията, произтичащи от посочения по-долу списък, нямат непосредствено действие и поради това не предоставят пряко никакви права на отделни физически или юридически лица.

10.

В списъка по-долу са използвани следните съкращения:

AT

Австрия

BE

Белгия

BG

България

CY

Кипър

CZ

Чешка република

DE

Германия

DK

Дания

EU

Европейски съюз, включително всички негови държави членки

ES

Испания

EE

Естония

FI

Финландия

FR

Франция

EL

Гърция

HR

Хърватия

HU

Унгария

IE

Ирландия

IT

Италия

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

MT

Малта

NL

Нидерландия

PL

Полша

PT

Португалия

RO

Румъния

SK

Словакия

SI

Словения

SE

Швеция

UK

Обединено кралство

Сектор или подсектор

Описание на резервите

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Тест за икономическа необходимост

BG, HU: Изисква се тест за икономическа необходимост от дипломирани стажанти (1).

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Обхват на вътрешнокорпоративните трансфери

BG: Броят на служителите, прехвърлени чрез вътрешнокорпоративен трансфер, не надхвърля 10 процента от средногодишния брой на гражданите на Европейския съюз, наети от съответното българско юридическо лице. В случай че се наемат по-малко от 100 души, е възможно броят на служителите, прехвърлени чрез вътрешнокорпоративен трансфер, да надхвърли 10 процента, като това подлежи на разрешение.

HU: Нелиберализирани по отношение на физически лица, които са били съдружници на юридическо лице от Корея.

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Дипломирани стажанти

По отношение на AT, DE, ES, FR, HU стажът трябва да бъде свързан с получената университетска диплома.

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Изпълнителни директори и одитори

AT: Изпълнителните директори на клонове на юридически лица трябва да пребивават в Австрия. Физическите лица в рамките на юридическо лице или клон, които отговарят за спазването на австрийското търговско законодателство, трябва да имат местожителство в Австрия.

FI: Чуждестранно лице, извършващо търговска дейност в качеството си на частен предприемач, се нуждае от разрешително за извършване на търговска дейност и трябва да пребивава постоянно в Европейския съюз. За всички сектори, с изключение на далекосъобщителните услуги, се прилагат изисквания за гражданство и за пребиваване на изпълнителния директор на дружество с ограничена отговорност. За предоставяне на далекосъобщителни услуги се изисква постоянно пребиваване на изпълнителния директор.

FR: Изпълнителният директор на промишлено, търговско или занаятчийско предприятие трябва да получи специално разрешение, ако не притежава разрешително за пребиваване.

RO: Мнозинството от одиторите на търговски дружества и техните заместници трябва да бъдат румънски граждани.

SE: Изпълнителният директор на юридическо лице или клон трябва да пребивава в Швеция.

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Признаване

EU: Директивите на ЕС за взаимно признаване на дипломите се прилагат само по отношение на граждани на Европейския съюз. Правото да се извършва регулирана професионална услуга в определена държава — членка на Европейския съюз, не означава и право тя да бъде упражнявана в друга държава членка (2).

4. ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ (3)

 

З. Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане на записани носители

(ISIC rev 3.1: 22), с изключение на издателска и полиграфическа дейност срещу възнаграждение или по договор (4)

IT: Условие за гражданство на издателите.

HR: Изискване за пребиваване на издателите.

PL: Условие за гражданство на главните редактори на вестници и списания.

SE: Изискване за пребиваване на издателя и собственика на издателство или печатница.

6. БИЗНЕС УСЛУГИ

 

А. Професионални услуги

 

а) Правни услуги

(CPC 861) (5)

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност, необходима за упражняване на професията в областта на вътрешното право (на ЕС и държавата членка), се прилага условие за гражданство. Компетентният орган в Испания може да предоставя дерогации.

BE, FI: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност, необходима за правно представителство, се прилагат условие за гражданство и изисквания за пребиваване. В Белгия се прилагат квоти за явяване пред „Cour de cassation“ по дела, които не са наказателноправни.

HR: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност, необходима за правно представителство, се прилага условие за гражданство (хърватско гражданство, а след присъединяването към ЕС — гражданство на държава — членка на ЕС).

с изключение на правни консултации и услуги във връзка с документи и удостоверявания, предоставяни от юристи, които имат обществени функции, например нотариуси, „huissiers de justice“ или други „officiers publics et ministériels“.

BG: Корейски юристи могат да представляват само граждани на Корея и то в условия на реципрочност и сътрудничество с български юрист. За свързани с правна медиация услуги се изисква постоянно пребиваване.

FR: За достъпа на юристите до професията на „avocat auprès de la Cour de Cassation“ и „avocat auprès du Conseil d'Etat“ се прилагат квоти и условие за гражданство.

HU: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност се прилагат условие за гражданство и изисквания за пребиваване. Обхватът на правните дейности на чуждестранните юристи се ограничава до предоставяне на правни консултации, които трябва да се провеждат въз основа на договор за сътрудничество, сключен с унгарски адвокат или адвокатска кантора.

LV: Изискване за гражданство на положили клетва адвокати, за които е запазено правото на процесуално представителство по наказателни дела.

DK: Предлагането на пазара на правни консултации е ограничено до юристи, които имат датско разрешение за упражняване на професията. За да му бъде издадено датско разрешение, лицето трябва да положи датски изпит по право.

LU: Условие за гражданство за предоставяне на правни услуги съгласно люксембургското право и правото на ЕС.

SE: За придобиване на адвокатска правоспособност, необходима единствено за използването на шведското звание „advokat“, се прилага изискване за пребиваване.

б) 1. Счетоводство и счетоводни услуги

(CPC 86212 различни от „одиторски услуги“, CPC 86213, CPC 86219 и CPC 86220)

FR: Счетоводството и счетоводните услуги зависят от решение на министъра на икономиката, финансите и промишлеността, взето със съгласието на министъра на външните работи. Изискването за пребиваване не може да надвишава 5 години.

б) 2. Одиторски услуги

(CPC 86211 и 86212, различни от счетоводни услуги)

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи и за извършване на одитите, предвидени в специални австрийски закони (напр. Закона за акционерните дружества, Закона за фондовата борса, Закона за банковата дейност и т.н.).

DK: Изискване за пребиваване.

ES: Условие за гражданство на извършващи задължителен одит одитори и администратори, директори и съдружници в дружества, различни от включените в обхвата на 8-та Директива на ЕИО за дружественото право.

FI: Изискване за пребиваване на поне един от одиторите във финландско дружество с ограничена отговорност.

HR: Одиторски услуги могат да извършват само сертифицирани одитори, притежаващи лиценз, официално признат от хърватската камара на одиторите.

EL: Условие за гражданство на извършващи задължителен одит одитори.

IT: Условие за гражданство на администратори, директори и съдружници в дружества, различни от включените в обхвата на 8-та Директива на ЕИО относно дружественото право. Изискване за пребиваване на самостоятелните одитори.

SE: Само правоспособни в Швеция одитори могат да извършват правен одит на някои юридически лица, включително на всички дружества с ограничена отговорност. За получаване на одобрение се изисква пребиваване.

в) Консултантски услуги в сферата на данъчното облагане

(CPC 863) (6)

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи.

BG, SI: Условие за гражданство на специалистите.

HU: Изискване за пребиваване.

г) Архитектурни услуги

и

д) Услуги по градоустройствено планиране и ландшафтна архитектура

(CPC 8671 и CPC 8674)

EE: Поне едно от отговорните лица (ръководител на проект или консултант) трябва да пребивава в Естония.

BG: Чуждестранните специалисти трябва да имат най-малко двугодишен професионален опит в областта на строителството. Условие за гражданство за градоустройствено планиране и ландшафтна архитектура.

EL, HR, HU, SK: Изискване за пребиваване.

е) Инженерингови услуги

и

ж) Интегрирани инженерингови услуги

(CPC 8672 и CPC 8673)

EE: Поне едно от отговорните лица (ръководител на проект или консултант) трябва да пребивава в Естония.

BG: Чуждестранните специалисти трябва да имат най-малко двугодишен професионален опит в областта на строителството.

HR, SK: Изискване за пребиваване. EL, HU: Изискване за пребиваване (за CPC 8673 изискването за пребиваване се отнася единствено до дипломираните стажанти).

з) Медицински (включително психологически) и стоматологични услуги

(CPC 9312 и част от CPC 85201)

CZ, IT, SK: Изискване за пребиваване.

CZ, RO, SK: За чуждестранни физически лица се изисква разрешение от компетентните органи.

BE, LU: За дипломирани стажанти се изисква разрешение от компетентните органи, когато са чуждестранни физически лица.

BG, MT: Условие за гражданство.

DE: Условие за гражданство, което може да отпадне по изключение, когато това е в интерес на общественото здравеопазване.

DK: Може да се даде ограничено разрешение за изпълнение на специфична функция за максимален срок 18 месеца, за което се прилага изискване за пребиваване.

FR: Условие за гражданство. Въпреки това, достъпът е възможен в рамките на годишни квоти.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

LV: За да упражняват лекарската професия, чуждестранните лица трябва да получат разрешение от местните здравни органи въз основа на икономическата необходимост от лекари и стоматолози в даден регион.

PL: За да упражняват лекарската професия, чуждестранните лица трябва да получат разрешение. Чуждестранните лекари разполагат с ограничени избирателни права в рамките на професионалните организации.

PT: Изискване за пребиваване за психолозите.

и) Ветеринарни услуги

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Условие за гражданство.

CZ и SK: Условие за гражданство и изискване за пребиваване.

IT: Изискване за пребиваване.

PL: Изискване за гражданство. Чуждестранните лица могат да поискат разрешение за упражняване на професията.

й) 1. Акушерски услуги

(част от CPC 93191)

AT: За да може да установи професионална практика в Австрия, съответното лице трябва да е практикувало въпросната професия поне три години, преди да започне тази професионална практика.

BE, LU: За дипломирани стажанти се изисква разрешение от компетентните органи, когато са чуждестранни физически лица.

CY, EE, RO: Изисква се разрешение от компетентните органи за чуждестранни физически лица.

FR: Условие за гражданство. Въпреки това достъпът е възможен в рамките на годишни квоти.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

IT: Изискване за пребиваване.

LV: Пазарна необходимост, определена според общия брой акушерки в даден регион, които са получили разрешение от местните здравни органи.

PL: Условие за гражданство. Чуждестранните лица могат да поискат разрешение за упражняване на професията.

й) 2. Услуги, предоставяни от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал

(част от CPC 93191)

AT: Чуждестранни доставчици на услуги се допускат само в следните професии: медицински сестри, физиотерапевти, ерготерапевти, логопеди, диетолози и специалисти по хранене. За да може да установи професионална практика в Австрия, съответното лице трябва да е практикувало въпросната професия поне три години, преди да започне тази професионална практика.

BE, FR, LU: За дипломирани стажанти се изисква разрешение от компетентните органи, когато са чуждестранни физически лица.

CY, CZ, EE, RO, SK: Изисква се разрешение от компетентните органи за чуждестранни физически лица.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

HU: A Условие за гражданство.

DK: Може да се даде ограничено разрешение за изпълнение на специфична функция за максимален срок 18 месеца, за което се прилага изискване за пребиваване.

CY, CZ, EL, IT: Условие за тест за икономическа необходимост: решението зависи от свободните работни места и липсата на кадри в региона.

LV: Пазарна необходимост, определена според общия брой медицински сестри в даден регион, които са получили разрешение от местните здравни органи.

к) Търговия на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки

(CPC 63211)

и други услуги, предоставяни от фармацевти (7)

FR: Условие за гражданство. Въпреки това достъпът на корейски граждани е възможен в рамките на установени квоти, при условие че доставчикът на услуги притежава френска диплома по фармация.

DE, EL, SK: Условие за гражданство.

HU: Условие за гражданство, с изключение на търговия на дребно с фармацевтични продукти и с медицински и ортопедични стоки (CPC 63211).

IT, PT: Изискване за пребиваване.

Г. Услуги в областта на недвижимите имоти (8)

 

а) Във връзка със собствени или наети имоти

(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Изискване за пребиваване.

LV, MT, SI: Условие за гражданство.

б) Срещу възнаграждение или по договор

(CPC 822)

DK: Изискване за пребиваване, освен ако не бъде отменено от Датската агенция за търговията и дружествата.

FR, HU, IT, PT: Изискване за пребиваване.

LV, MT, SI: Условие за гражданство.

Д. Отдаване под наем или на лизинг без оператори

 

д) На лични вещи и стоки за домакинството

(CPC 832)

EU: Условие за гражданство на специалистите и дипломираните стажанти.

е) Отдаване под наем на далекосъобщителна техника

(CPC 7541)

EU: Условие за гражданство на специалистите и дипломираните стажанти.

Е. Други бизнес услуги

 

д) Технически тестове и анализи

(CPC 8676)

IT, PT: Изисквания за пребиваване за биолози и химици аналитици.

е) Съветнически и консултантски услуги, свързани със селското, ловното и горското стопанство

(част от CPC 881)

IT: Изисквания за пребиваване за агрономи и „periti agrari“.

й) 2. Охранителна дейност

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 и CPC 87305)

BE: Условие за гражданство и изискване за пребиваване на ръководния персонал.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Условие за гражданство и изискване за пребиваване.

DK: Условие за гражданство и изискване за пребиваване на ръководителите и летищната охрана.

ES, PT: Условия за гражданство на специализирания персонал.

FR: Условие за гражданство на изпълнителните директори и директорите.

IT: Условие за гражданство и изискване за пребиваване, за да се получи необходимото разрешение за охранителна дейност и превоз на ценности.

к) Свързани научни и технически консултантски услуги

(CPC 8675)

BG: Условие за гражданство на специалистите.

DE: Условие за гражданство на геодезисти, назначени от държавата.

FR: Условие за гражданство с оглед извършване на „геодезическа“ дейност във връзка с установяване на права на собственост и с поземленото право.

IT, PT: Изискване за пребиваване.

л) 1. Ремонт и поддръжка на плавателни съдове

(част от CPC 8868)

MT: Условие за гражданство.

л) 2. Ремонт и поддръжка на съоръжения за железопътен транспорт

(част от CPC 8868)

LV: Условие за гражданство.

л) 3. Ремонт и поддръжка на автомобилни превозни средства, мотоциклети, снегомобили и пътнотранспортно оборудване

(CPC 6112, CPC 6122, част от CPC 8867 и част от CPC 8868)

EU: Условие за гражданство на специалистите и дипломираните стажанти във връзка с ремонта и поддръжката на автомобилни превозни средства, мотоциклети и снегомобили.

л) 5. Ремонт и поддръжка на продукти от метали, техника (без офис техника), оборудване (без транспортно и офис оборудване) и лични вещи и стоки за домакинството (9)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 и CPC 8866)

EU: Условие за гражданство на специалистите и дипломираните стажанти, с изключение на:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK за CPC 633, 8861, 8866;

BG услуги за ремонт на лични вещи и стоки за домакинството (с изключение на бижута): CPC 63301, 63302, част от 63303, 63304, 63309;

AT за CPC 633, 8861—8866;

EE, FI, LV, LT за CPC 633, 8861—8866;

CZ, SK за CPC 633, 8861—8865; и

SI за CPC 633, 8861, 8866.

м) Почистване на сгради

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Условие за гражданство на специалистите.

н) Фотографски услуги

(CPC 875)

HR, LV: Условие за гражданство за специализирани фотографски услуги.

PL: Условие за гражданство за предоставяне на фотографски услуги за снимки от въздуха.

п) Издателска и полиграфическа дейност

(CPC 88442)

SE: Изискване за пребиваване за издателя и собственика на издателство или печатница.

HR: Изискване за пребиваване за издателите.

р) Организиране на конгреси

(част от CPC 87909)

SI: Условие за гражданство.

с) 1. Писмени и устни преводи

(CPC 87905)

FI: Изискване за пребиваване за заклети писмени преводачи.

DK: Изискване за пребиваване за публични писмени и устни преводачи, притежаващи съответно разрешение за практикуване, освен ако не бъде отменено от Датската агенция за търговията и дружествата.

с) 3. Услуги по събиране на парични вземания

(CPC 87902)

BE, EL, IT: Условие за гражданство.

с) 4. Услуги по събиране на финансова информация за кредитния статус и платежоспособността

(CPC 87901)

BE, EL, IT: Условие за гражданство.

с) 5. Копирни услуги

(CPC 87904) (10)

EU: Условие за гражданство за специалистите и за дипломираните стажанти.

8. СТРОИТЕЛСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 и CPC 518)

BG: Чуждестранните специалисти трябва да имат най-малко двугодишен професионален опит в областта на строителството.

9.ДИСТРИБУТОРСКИ УСЛУГИ

(с изключение на дистрибуция на въоръжение и муниции и други военни материали)

 

В. Търговия на дребно (11)

 

в) Търговия на дребно с хранителни продукти

(CPC 631)

FR: Условие за гражданство на продавачите на цигари (напр. buraliste).

10. ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ (само частно финансирани услуги)

 

А. Начално образование

(CPC 921)

FR: Условие за гражданство. Въпреки това корейските граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да създадат и ръководят учебно заведение и да преподават.

IT: Условие за гражданство на доставчиците на услуги, които са получили разрешение да издават признати от държавата дипломи.

EL: Условие за гражданство на преподавателите.

Б. Прогимназиално и средно образование

(CPC 922)

FR: Условие за гражданство. Въпреки това корейските граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да установят и ръководят учебно заведение и да преподават.

IT: Условие за гражданство на доставчиците на услуги, които са получили разрешение да издават признати от държавата дипломи.

EL: Условие за гражданство на преподавателите.

LV: Условие за гражданство за образователни услуги във връзка с техническо и професионално средно образование за ученици с увреждания (CPC 9224).

В. Висше образование

(CPC 923)

FR: Условие за гражданство. Въпреки това корейските граждани могат да получат от компетентните органи разрешение да създадат и ръководят учебно заведение и да преподават.

CZ, SK: Условие за гражданство за осигуряване на висше образование, с изключение на техническо и професионално обучение след завършване на средно образование (CPC 92310).

IT: Условие за гражданство на доставчиците на услуги, които са получили разрешение да издават признати от държавата дипломи.

DK: Условие за гражданство на преподавателите.

12. ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

 

А. Застрахователни и свързани със застраховането услуги

AT: Ръководството на даден клон трябва да се състои от две физически лица, пребиваващи в Австрия.

EE: При пряко застраховане управителният орган на застрахователно акционерно дружество с участие на корейски капитали може да включва корейски граждани, чиито брой е пропорционален на корейското участие и не представлява повече от половината членове на ръководството. Основният ръководител на дъщерно дружество или независимо дружество трябва да пребивава постоянно в Естония.

ES: Изискване за пребиваване актюерите (или двегодишен професионален опит в областта на актюерските услуги).

IT: Изискване за пребиваване на актюерите.

HR: Изискване за пребиваване.

FI: Изпълнителните директори и поне един одитор от застрахователно дружество трябва да пребивават на територията на Европейския съюз освен ако компетентните органи не са позволили дерогация. Генералният представител на корейското застрахователно дружество трябва да пребивава на територията на Финландия, освен ако централата на дружеството е извън рамките на Европейския съюз.

Б. Банкови услуги и други финансови услуги (с изключение на застрахователни услуги

BG: Изисква се постоянно пребиваване в България на изпълнителните директори и управляващия представител.

FI: Изпълнителните директори и поне един одитор от кредитните институции трябва да пребивава на територията на Европейския съюз освен ако органът за финансов надзор не е позволил дерогация. Брокерът (физическо лице) за търговия с производни продукти трябва да живее на територията на Европейския съюз.

IT: Условие за пребиваване на територията на държава — членка на Европейския съюз, за „promotori di servizi finanziari“ (финансови агенти по продажби).

LT: Поне един от управителите трябва да е гражданин на Европейския съюз.

PL: Изискване за гражданство на поне един от изпълнителните директори на банката.

HR: Изискване за пребиваване. Управителният съвет трябва да ръководи дейността на кредитната институция от територията на Хърватия. Поне един от членовете на управителния съвет трябва да владее свободно хърватски език.

13. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

(само частно финансирани услуги)

А. Болнични грижи

(CPC 9311)

Б. Превоз на пациенти с коли на спешна медицинска помощ

(CPC 93192)

В. Лечебни заведения с настаняване за извънболнична помощ

(CPC 93193)

Д. Социални услуги

(CPC 933)

FR: необходимо е разрешение за достъп до ръководни функции. За да се даде разрешението се взема предвид наличието на местни ръководни кадри.

LV: Тест за икономическа необходимост от лекари, стоматолози, акушерки, медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал.

PL: За да упражняват лекарската професия, чуждестранните лица трябва да получат разрешение. Чуждестранните лекари разполагат с ограничени избирателни права в рамките на професионалните организации.

HR: Всички лица, предоставящи услуги директно на пациенти/лекуващи пациенти, трябва да имат лиценз от съсловната камара.

14. ТУРИСТИЧЕСКИ И ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

А. Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

(CPC 641, CPC 642 и CPC 643)

с изключение на кетъринг при въздушен транспорт (12)

BG: Броят на чуждестранните управители не трябва да надхвърля броя на управителите, които са български граждани, в случаите, когато публичното (държавно и/или общинско) участие в собствения капитал на българско дружество надхвърля 50 процента.

HR: Изискване за гражданство за услуги по настаняване и кетъринг в домакинства и селски ферми.

Б. Услуги на туристически агенции и туристически оператори (включително туристически придружители)

(CPC 7471)

BG: Броят на чуждестранните управители не трябва да надхвърля броя на управителите, които са български граждани, в случаите, когато публичното (държавно и/или общинско) участие в собствения капитал на българско дружество надхвърля 50 процента.

HR: Одобрение на Министерството на туризма за заемане на длъжността управител на офис.

В. Екскурзоводски услуги

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Условие за гражданство.

15. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОТДИХА, КУЛТУРАТА И СПОРТА

(различни от адио-визуални услуги)

 

А. Развлекателни услуги (включително тези, предлагани от театри, концерти на живо, циркове и дискотеки)

(CPC 9619)

FR: необходимо е разрешение за достъп до ръководни функции. За да се даде разрешението, се прилага условие за гражданство, когато се изисква разрешение за повече от две години.

16. ТРАСНПОРТНИ УСЛУГИ

 

А. Морски транспорт

 

а) Международен превоз на пътници

(CPC 7211 без вътрешен каботажен транспорт).

б) Международен превоз на товари

(CPC 7212 без вътрешен каботажен транспорт)

EU: Условие за гражданство на екипажите на корабите.

AT: Условие за гражданство на мнозинството от изпълнителните директори.

Г. Автомобилен транспорт

 

а) Превоз на пътници

(CPC 7121 и CPC 7122)

AT: Условие за гражданство на лица и собственици на дялове/акции, упълномощени да представляват юридическо лице или съдружие.

DK, HR: Условие за гражданство и изискване за пребиваване на ръководния персонал.

BG, MT: Условие за гражданство.

б) Превоз на товари

(CPC 7123, с изключение на транспортирането на пощенски и куриерски пратки за собствена сметка (13)).

AT: Условие за гражданство на лица и собственици на дялове/акции, упълномощени да представляват юридическо лице или съдружие.

BG, MT: Условие за гражданство.

HR: Условие за гражданство и изискване за пребиваване на ръководния персонал.

Д. Тръбопроводен транспорт на стоки, различни от гориво (14)

(CPC 7139)

AT: Условие за гражданство на изпълнителните директори.

17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ (15)

 

А. Допълнителни услуги в областта на морския транспорт

а) Обработване на морски товари

б) Съхранение и складиране

(част от CPC 742)

в) Митническо освобождаване

г) Съхранение и складиране на контейнери

д) Услуги на морски агенции

AT: Условие за гражданство на мнозинството от изпълнителните директори.

BG, MT: Условие за гражданство.

DK: Изискване за пребиваване по отношение на митническо освобождаване.

EL: Условие за гражданство по отношение на митническо освобождаване.

IT: Изискване за пребиваване по отношение на „raccomandatorio marittimо“.

е) Морски спедиторски услуги

ж) Наемане на плавателни съдове с екипаж

(CPC 7213)

з) Влачене и тласкане

(CPC 7214)

и) Спомагателни услуги в областта на морския транспорт

(част от CPC 745)

й) Други спомагателни и допълнителни услуги (с изключение на кетъринг)

(част от CPC 749)

 

Г. Допълнителни услуги в областта на автомобилния транспорт

г) Наемане на търговски пътни превозни средства с водач

(CPC 7124)

AT: Условие за гражданство на лица и собственици на дялове/акции, упълномощени да представляват юридическо лице или съдружие.

BG, MT: Условие за гражданство.

Е. Допълнителни услуги в областта на тръбопроводния транспорт на стоки, различни от гориво (16)

а) Съхранение и складиране на стоки, различни от гориво, пренасяни по тръбопровод

(част от CPC 742)

AT: Условие за гражданство на изпълнителните директори.

19. ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

 

А. Услуги, свързани с минното дело

(CPC 883) (17)

SK: Изискване за пребиваване.

20. УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

 

а) Миене, почистване и боядисване

(CPC 9701)

EU: Условие за гражданство на специалистите и на дипломираните стажанти.

б) Фризьорски услуги

(CPC 97021)

EU: Условие за гражданство на специалистите и на дипломираните стажанти.

в) Козметични процедури, маникюр и педикюр

(CPC 97022)

EU: Условие за гражданство на специалистите и на дипломираните стажанти.

г) Други грижи за красотата, некласифицирани другаде

(CPC 97029)

EU: Условие за гражданство на специалистите и на дипломираните стажанти.

д) СПА процедури и нелечебни масажи, доколкото представляват процедури за отмора и физическо благосъстояние и не са с медицинско предназначение или за рехабилитация (18)

(CPC ver. 1.0 97230)

EU: Условие за гражданство на специалистите и на дипломираните стажанти.


(1)  По отношение на секторите в сферата на услугите тези ограничения не надхвърлят ограниченията, отразени в съществуващите задължения в рамките на ГАТС.

(2)  За да бъде призната квалификацията на граждани на трети държави на цялата територия на ЕС е необходимо да бъде договорено споразумение за взаимно признаване в рамката, определена в член 7.21.

(3)  В този сектор не са включени консултантски услуги, свързани с преработвателната промишленост, които фигурират в 6.Е.з).

(4)  Издателската и полиграфическата дейност срещу възнаграждение или по договор са включени в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Е.п).

(5)  Включва правни консултации, правно представителство, арбитраж и помирение/медиация, както и правни услуги във връзка с документи и удостоверявания. Предоставянето на правни услуги е разрешено само ако се спазват международното публично право, правото на ЕС и на всяка юрисдикция на мястото, където доставчикът на услуги или неговият персонал е квалифициран да упражнява правната професия, и както при предоставянето на друг вид услуги, подлежи на изискванията и процедурите за предоставяне на разрешение, приложими в държавите — членки на Европейския съюз. При юристите, предоставящи правни услуги във връзка с международното публично право и чуждестранното право, спазването на тези изисквания и процедури за предоставяне на разрешение, inter alia, може да бъде под формата на спазване на местните етични кодекси, използване на полученото в държавата на произход звание (освен ако не е признато званието, което е съответно на тяхното в приемащата държава), изисквания за осигуряване, както и необходимост само от регистрация в адвокатската колегия на приемащата държава или улеснено придобиване на адвокатска правоспособност в приемащата държава чрез полагане на изпит за правоспособност или при наличие на законен или служебен адрес в приемащата държава. Правните услуги по въпросите на правото на ЕС по принцип трябва да се предоставят от или чрез напълно квалифициран юрист с адвокатска правоспособност в държава — членка на Европейския съюз, действащ от свое име, а правните услуги по въпросите на правото на конкретна държава — членка на Европейския съюз — от или чрез напълно квалифициран юрист с адвокатска правоспособност в същата държава членка, действащ от свое име. Ето защо, за да бъде възможно представителство пред съд или друг компетентен орган в ЕС като страна по споразумението, може да бъде необходимо да се придобие пълна адвокатска правоспособност в съответната държава — членка на Европейския съюз, тъй като за това е нужна практика в областта на правото на ЕС като страна по споразумението и на националното процесуално право. Въпреки това в някои държави членки се позволява чуждестранни юристи, които не са придобили пълна адвокатска правоспособност, да представляват по граждански дела страна, което е гражданин или принадлежи към държавата, в която този юрист има право да упражнява професията си.

(6)  Не включва правни консултации и правно представителство по данъчноправните въпроси, които фигурират в 6.А.а) Правни услуги.

(7)  За осигуряването на фармацевтични стоки за широката общественост, както и за предоставянето на други услуги, съществуват изисквания и процедури за издаване на лицензи и за квалификация, приложими в държавите — членки на Европейския съюз. По принцип правото за извършване на тази дейност е запазено за фармацевти. В някои държави членки тя се извършва от фармацевти само по отношение на предоставянето на лекарства, отпускани по лекарско предписание.

(8)  Въпросната услуга е свързана с професията на брокер на недвижими имоти и не засяга правата и/или ограниченията за физически или юридически лица, закупуващи недвижимо имущество.

(9)  Ремонтът и поддръжката на транспортно оборудване (CPC 6112, 6122, 8867 и CPC 8868) фигурират в позиции от 6.Е.л) 1. до 6.Е.л) 4. Ремонтът и поддръжката на офис техника и оборудване, включително компютри (CPC 845), фигурират в 6.Б. Компютърни и свързани с тях услуги.

(10)  Не включва полиграфически услуги, които са включени в позиция CPC 88442 и фигурират в 6.Е. п).

(11)  Не включва ремонт и поддръжка, които фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ 6.Б. и 6.Е.л).

Не включва търговия на дребно с енергийни продукти, които фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ 19.Д и 19.Е.

(12)  Кетърингът при въздушен транспорт фигурира в ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ, в 17.Д.а) Наземни услуги.

(13)  Част от CPC 71235, която фигурира в ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, 7.А. Пощенски и куриерски услуги.

(14)  Тръбопроводният транспорт на горива фигурира в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ, 19.Б.

(15)  Не включва ремонт и поддръжка на транспортно оборудване, които фигурират в БИЗНЕС УСЛУГИ, 6.Е.л) 1—6.Е.л) 4.

(16)  Допълнителните услуги в областта на тръбопроводния транспорт на горива фигурират в ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ, 19.В.

(17)  Включва следните услуги, предоставяни срещу възнаграждение или по договор: съветнически и консултантски услуги във връзка с минното дело, подготвянето на терена, инсталирането на сондажна апаратура на терена, сондирането, услугите във връзка със сондирането, инсталирането на обсадни тръби и полагането на тръбопровод, подготвянето и осигуряването на сондиращ разтвор, контрола на твърдата фаза в разтвора, ваденето на попадналите в сондажния кладенец предмети и операциите в сондажния кладенец, геологията на сондажния кладенец и контрола на сондирането, каботажа, вземането на проби от сондажния кладенец, въжените линии, осигуряването и прилагането на течни добавки (разсоли), осигуряването и инсталирането на допълнителни устройства, циментирането (нагнетяване с помпи), стимулирането (образуване на разломи, киселинна обработка и нагнетяване с помпи), увеличаването на дебита и ремонтните работи по сондажния кладенец, запушването и ликвидирането на сондажния кладенец. Не включва пряк достъп или експлоатиране на природни ресурси. Не включва дейностите по подготвяне на терена за добив на ресурси, различни от нефт и газ (CPC 5115), които фигурират в 8. СТРОИТЕЛСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ.

(18)  Лечебните масажи и балнеоложките процедури фигурират в 6.А.з) „Медицински и стоматологични услуги“, в 6.А.й) 2 „Услуги, предоставяни от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал“, и в „Здравеопазване“ (13.А и 13.В).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ТРЕТИРАНЕ КАТО НАЙ-ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНА НАЦИЯ (НОН)

ЕС КАТО СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Сектор или подсектор

Описание на мярката, указващо нейното несъответствие с членове 7.8 и 7.14

Държави, към които се прилага мярката

Планирана продължителност

Условия, създаващи необходимост от освобождаване

1. Всички сектори

Европейският съюз си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на държавите, произтичащо от специфична разпоредба от споразумения за икономическа интеграция, по които Европейският съюз е страна и съгласно които Европейският съюз има право да изменя определена мярка единствено до степента, до която изменението не намалява съответствието на същата, както е съществувала непосредствено преди съответното изменение, със задълженията относно достъпа до пазара, националното третиране и условието за „най-облагодетелствана нация“ в тези споразумения за икономическа интеграция.

Всички държави

Неограничена

За защита на диференцираното третиране, произтичащо от защитните клаузи.

2. Автомобилен транспорт

В Румъния разрешението за превозни средства, регистрирани в държавите, посочени в колона 3), за транспортиране на стоки и/или пътници, е в съответствие със съществуващите или бъдещите двустранни пътно-транспортни споразумения. Пътно-транспортният каботаж е запазен за превозни средства с национална регистрация.

Австрия, Албания, Белгия, България, Чешка република, Кипър, Хърватска, Дания, Швейцария, Латвия, Литва, Франция, Финландия, Италия, Иран, Германия, Гърция, Люксембург, Великобритания, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Словакия, Сирия, Словения, Турция, Унгария, и по възможност други държави в бъдеще.

Неограничена

Необходимостта от освобождаване е свързана с регионалната специфика на трансграничното предоставяне на услуги с автомобилен транспорт.

3. Железопътен транспорт

Пътници и товари

Мерките, предприети по силата на съществуващи или бъдещи споразумения, които регулират правата за трафик и условията за експлоатация, както и предоставянето на транспортни услуги на територията на България, Чешката република и Словакия и между съответните държави.

Всички държави, с които има влезли в сила споразумения или ще влязат в сила такива.

Неограничена

За запазване на целостта на железопътната инфраструктура и опазване на околната среда и за регулиране на правата за трафик на територията на Чешката република и Словакия, както и между съответните държави.

4. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Разпоредби в съществуващи или бъдещи споразумения относно международния автомобилен превоз (включително комбиниран транспорт — автомобилен/железопътен) и превоза на пътници, сключени между Общността/Европейския съюз или държавите членки и трети държави, които:

а)

запазват или ограничават предоставянето на транспортни услуги между договарящите се страни или на територията на договарящите се страни за превозни средства, регистрирани във всяка договаряща се страна (1); или

б)

предвиждат освобождаване от данъци за такива превозни средства.

Швейцария, държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа и всички членки на Общността на независимите държави, Албания, Турция, Ливан, Израел, Сирия, Йордания, Египет, Тунис, Алжир, Мароко, Иран, Афганистан, Ирак и Кувейт.

Неограничена

Необходимостта от освобождаване е свързана с регионалните характеристики на трансграничното предоставяне на услуги с автомобилен транспорт.

5. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Мерките, предприети по силата на съществуващи или бъдещи споразумения, които запазват или ограничават предоставянето на транспортни услуги и определят условия за експлоатация, включително разрешения за транзит и/или преференциални пътни данъци за транспортните услуги по влизане, преминаване и излизане от територията на Чешката република, както и на нейната територия, за съответните договарящи се страни.

Всички държави, с които има влезли в сила споразумения или ще влязат в сила такива.

Неограничена

За запазване на целостта на пътнотранспортната инфраструктура и опазване на околната среда и за регулиране на правата за трафик на територията на Чешката република и между съответните държави.

6. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Разпоредби в съществуващи или бъдещи реципрочни двустранни и многостранни споразумения относно международния автомобилен транспорт (вкл. комбиниран транспорт — автомобилен и железопътен), които запазват каботажния транспорт във Финландия.

Всички държави, с които има действащи двустранни или многостранни споразумения.

Неограничена

Регионална специфика на услугите по автомобилен транспорт.

7. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Освобождаването от ДДС в Австрия е ограничено до международния транспорт на пътници, извършван от чуждестранни предприемачи чрез моторни превозни средства, регистрирани в държавите, посочени в колона 3).

Държавите — правоприемници на бивша Югославия, Швейцария и държавите — правоприемници на бившия СССР (с изключение на балтийските държави, Азербайджан, Грузия, Молдова и Узбекистан).

Неограничена

Реципрочност и улесняване на развитието на международния туризъм.

8. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Освобождаването от данък за превозните средства в Австрия при определени условия на базата на реципрочност de facto е ограничено до превозни средства, регистрирани в държавите, посочени в колона 3).

Израел, Монако, Сан Марино, Турция, Ватикана и Съединените щати.

Неограничена

Реципрочност и улесняване на развитието на международния туризъм и/или на международния транспорт на стоки.

9. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Мерки, предприети по силата на двустранни споразумения, които определят разпоредбите, отнасящи се за транспортните услуги и конкретизират условията за експлоатация, включително и двустранния транзит и други разрешения за извършване на транспортни услуги при влизане на територията на Литва или излизане от нея, както и при преминаване през нея, издавани на съответните договарящи се страни, както и пътни данъци и такси.

Всички държави, с които има влезли в сила споразумения или ще влязат в сила такива.

Неограничена

За запазване на транспортната инфраструктура и опазване на околната среда, както и за регулиране на правата за трафик на територията на Литва и между съответните държави.

10. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Мерки, предприети по силата на съществуващи или бъдещи споразумения, които запазват и/или ограничават предоставянето на тези видове транспортни услуги и конкретизират условията за тяхното предоставяне, включително разрешения за транзит и/или преференциални пътни данъци на територията на България или при преминаване през границите на България.

Всички държави, с които има влезли в сила споразумения или ще влязат в сила такива.

Неограничена

Запазване на целостта на инфраструктурата и опазване на околната среда, както и за регулиране на правата за трафик на територията на България и между съответните държави.

11. Всички услуги за транспорт на пътници и товари с изключение на морския транспорт

Полша: съществува изискване за реципрочност по отношение на предоставянето на транспортни услуги от доставчици от съответните държави, на територията, при влизане във и при преминаване през територията на тези държави.

Всички държави

Неограничена

Система от съществуващи и реципрочни споразумения, свързани със сътрудничеството в областта на транспорта (или от подобно естество), и насърчаването и защитата на чуждестранните инвестиции чрез налагане, inter alia, на транспортни квоти, произтичащи от двустранно договорена система за издаване на разрешения.

12. Автомобилен транспорт

Пътници и товари

Мерки, предприети по силата на съществуващи или бъдещи споразумения, които запазват или ограничават предоставянето на тези видове транспортни услуги и конкретизират условията за тяхното предоставяне, включително разрешения за транзит и/или преференциални пътни данъци за транспортни услуги по влизане, преминаване и излизане от територията на Словакия, както и на нейната територия, за съответните договарящи се страни.

Всички държави, с които има влезли в сила споразумения или ще влязат в сила такива.

Неограничена

Запазване на целостта на пътнотранспортната инфраструктура и опазване на околната среда, както и за регулиране на правата за трафик на територията на Словакия и между съответните държави.

13. Автомобилен транспорт

Товари (CPC 7123)

Може да бъде отказано разрешение за установяване на търговско присъствие в Испания за доставчици на услуги, чиято държава на произход не предоставя ефективен достъп до своите пазари за испанските доставчици на услуги.

Всички държави

Неограничена

Необходимост да се гарантира ефективен достъп до пазарите и равнопоставено третиране на испанските доставчици на услуги.

14. Автомобилен транспорт — пътници и товари

Мерки, прилагани по силата на съществуващи или бъдещи споразумения във връзка с международния автомобилен транспорт, които запазват или ограничават предоставянето на тези видове транспортни услуги и конкретизират условията за тяхното предоставяне, включително разрешения за транзит и/или преференциални пътни данъци за транспортни услуги по влизане, преминаване и излизане от територията на Хърватия, както и на нейната територия, за съответните страни.

Всички държави, с които Хърватия има влезли в сила споразумения във връзка с автомобилния транспорт.

Неограничена

Необходимостта от освобождаване е свързана с регионалните характеристики на услугите по автомобилен транспорт и необходимостта от регулиране на правата за трафик на и през територията на Хърватия и между Хърватия и съответните държави.

15. Спомагателни услуги, свързани с въздушния транспорт

а) услуги по ремонт и поддръжка на въздухоплавателни средства, по време на които въздухоплавателното средство е извадено от употреба;

б) продажбата и маркетинга на услуги в областта на въздушния транспорт;

в) услуги, свързани с компютърните системи за резервация (КСР) и

г) други спомагателни услуги в областта на въздушния транспорт, като например услуги по наземно обслужване, отдаване под наем на въздухоплавателни средства с екипаж, както и услуги по управление на летища

Право да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на държави по силата на международни споразумения, влезли в сила или подписани след датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Всички държави

Неограничена

Необходими с цел да бъдат защитени съществуващите и бъдещи международни споразумения.

16. КСР и продажби и маркетинг на услуги в областта на въздушния транспорт

Прилагат се разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕИО) № 2299/89, изменен с Регламент (ЕИО) № 3089/93, съгласно които задълженията на системните оператори на КСР или превозвачите-собственици и участващите въздушни превозвачи не се отнасят до системните оператори на КСР или превозвачите-собственици и участващите въздушни превозвачи от държави, в които към системните оператори на КСР или превозвачите-собственици и участващите въздушни превозвачи от ЕС като страна по споразумението не се предоставя третиране, равностойно на третирането, прилагано съгласно посочения регламент.

Всички държави, в които е установен системен оператор на КСР или въздушен превозвач-собственик.

Неограничена

Необходимостта от освобождаване произтича от недостатъчната степен на развитие на многостранните договорени правила за експлоатация на КСР.

17. Обработване на товари и съхранение и складиране в морски и речни пристанища, включително услуги, свързани с контейнери и стоки в контейнери

В България правото на доставка на тези видове услуги се предоставя на реципрочна основа и по силата на двустранни споразумения със съответните държави.

Всички държави

Неограничена

Тази мярка се прилага с цел да се гарантира равнопоставен достъп до пазара на други държави за български доставчици на такъв вид услуги.

18. Транспорт по вътрешни водни пътища

Мерките, които се основават на съществуващи или бъдещи споразумения за достъп до вътрешни водни пътища (вкл. споразумения, свързани с канала Рейн—Майн—Дунав), запазват някои търговски права за операторите, установени в съответните държави, които отговарят на критериите за гражданство по отношение на собствеността.

Швейцария, държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа и всички държави — членки на Общността на независимите държави.

Неограничена.

За някои държави е необходимо освобождаване само докато бъде сключено или парафирано споразумение за икономическа интеграция.

Регулиране на транспортния капацитет на вътрешните водни пътища, като се вземат предвид географските особености.

19. Транспорт по вътрешни водни пътища

Регламенти за прилагане на Конвенцията от Манхайм за корабоплаването по река Рейн. (2)

Швейцария

Неограничена

Регулиране на транспортния капацитет на вътрешните водни пътища, като се вземат предвид географските особености.

20. Транспорт по вътрешни водни пътища

Пътници и товари

В Австрия:

а)

Някои права за трафик са запазени за плавателни средства от държавите, посочени в колона 3) (изисквания за гражданство по отношение на собствеността) и

б)

Признават се удостоверенията и лицензите от държавите, посочени в колона 3).

Държавите — правоприемници на бивша Югославия, и държавите — правоприемници на бившия СССР.

Неограничена; освобождаването се прилага за съществуващи и нови мерки.

Историческо развитие и специфични регионални аспекти

21. Вътрешни водни пътища

Пътници и товари

Мерките, които се основават на съществуващи или бъдещи споразумения за достъп до и права за трафик по вътрешни водни пътища на Словакия за чуждестранни оператори.

Всички държави, с които има влезли в сила споразумения или ще влязат в сила такива.

Неограничена

Запазване на целостта на инфраструктурата и опазване на околната среда, както и за регулиране на правата за трафик на територията на Словакия.

22. Морски транспорт

Мерки, засягащи установяването, дейностите и експлоатацията на корабните дружества извън задължението, поето от Корея в приложение 7-А.

Не е определено

Неограничена

Международни споразумения в контекста на общите търговски отношения.

23. Морски транспорт

Каботаж

Съществуващи или бъдещи реципрочни мерки, предприети от Финландия за освобождаване на плавателни съдове, регистрирани под чужд флаг на определена друга държава от общата забрана за извършване на каботажен транспорт във Финландия.

Всички държави

Неограничена

Регионална специфика на морския каботажен транспорт.

24. Морски транспорт

Реципрочни мерки, предприети от Швеция въз основа на съществуващи или бъдещи споразумения за освобождаване на плавателни съдове, регистрирани под чужд флаг на държавите, посочени в колона 3), от общата забрана за извършване на каботажен транспорт в Швеция.

Всички държави, с които има действащи двустранни или многостранни споразумения.

Неограничена

За регулиране на каботажния трафик въз основа на реципрочни споразумения.

25. Отдаване под наем или на лизинг без оператори на плавателни съдове (CPC 83103)

Наемане на плавателни съдове с екипаж

(CPC 7213, 7223)

Може да се прилага условие за реципрочност по отношение на наемането на чуждестранни плавателни съдове с екипаж от потребители, пребиваващи в Германия.

Всички държави

Неограничена

Необходимост да се гарантира ефективен достъп до пазарите и равнопоставено третиране на германските доставчици на услуги.

26. Рибни стопанства

Европейският съюз си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на държави по силата на двустранни и многостранни международни във връзка с рибните стопанства, действащи или подписани след датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Всички държави

Неограничена

Необходимост да бъдат защитени съществуващи и бъдещи двустранни и многостранни международни споразумения.

27. Риболов и услуги, свързани с риболова

Преференциално третиране — в областта на юрисдикцията по отношение на рибарството на участващите държави — на услугите и доставчиците на услуги от държави, с които Полша поддържа благоприятни отношения в областта на рибарството, в съответствие с международните практики и политики или споразумения за опазване на рибните стопанства, по-специално в басейна на Балтийско море.

Всички държави

Неопределена

Сътрудничество в областта на опазването на рибните стопанства и риболова въз основа на практиката и на съществуващите и бъдещите споразумения, по-специално в басейна на Балтийско море.

28. Правни услуги

Юристи от чужди държави имат право да действат в качеството си на адвокати в литовски съдилища единствено по силата на двустранни споразумения за правна помощ.

Всички държави, с които има влезли в сила споразумения или ще влязат в сила такива.

Неограничена

Необходимост да се гарантира възможност за контрол върху законността и отговорността.

29. Правни услуги

В България пълното национално третиране по отношение на установяването и функционирането на дружества, както и предоставянето на услуги, може да бъде разрешено единствено на дружества, установени в държавите, посочени в колона 3, и на техни граждани.

Държави, с които са договорени или ще бъдат договорени преференциални условия.

Неограничена

Задължения съгласно международни споразумения.

30. Услуги в областта на здравеопазването

Предоставянето на медицински грижи на кипърски граждани, каквито не се предлагат в Кипър, в определени държави, с които са сключени или ще бъдат сключени двустранни споразумения.

Всички държави, с които може да бъде желателно сътрудничеството в областта на медицината.

Неограничена

Тази мярка е необходима поради съществуването или възможното подписване в бъдеще на нови двустранни споразумения между Кипър и трети държави, с които Кипър е в географска близост или има други специални отношения.

31. Медицински и стоматологични услуги

Публична медицинска застраховка, планове и програми за субсидиране и компенсации, които обхващат разходите, свързани с медицински и стоматологични услуги, предоставяни на чуждестранни граждани на територията на България, се предоставят на реципрочна основа в рамките на двустранни споразумения.

Държави, с които са сключени или ще бъдат сключени такива двустранни споразумения.

Неограничена

Задължения по международни споразумения.

32. Публични услуги в областта на социалната сигурност

Разпоредби на двустранни споразумения в областта на социалната сигурност, сключени между Кипър и определени държави.

Австралия, Египет, Канада, провинция Квебек и всяка държава, с която може да бъде сключено споразумение в бъдеще.

Неограничена

Да се даде възможност на лица, които са или ще станат обект на законодателството в областта на социалната сигурност на договарящите се държави, да запазят своите права в тази област в случай на придвижване от една държава в друга или да придобиват такива права.

Онези споразумения, в които, inter alia, се предвижда сумиране на осигурителните периоди или пребиваване в договарящите се държави с цел възползване от права, се сключват между Кипър и държавите, с които е установено свободно движение на работници.

33. Издателска дейност

(част от CPC 88442)

Чуждестранното участие в дружества в Италия, надвишаващо 49 % от капитала и правата на глас в дружествата, подлежи на условие за реципрочност.

Всички държави

Неограничена

Необходимост да се гарантира ефективен достъп до пазара и равнопоставено третиране на италианските доставчици на услуги.

34. Услуги на информационни агенции

(част от CPC 962)

Чуждестранното участие в дружества във Франция издаващи публикации на френски език, надвишаващо 20 % от капитала и правата на глас в дружествата, подлежи на условие за реципрочност.

Всички държави

Неограничена

Необходимост да се гарантира ефективен достъп до пазара и равнопоставено третиране на френските доставчици на услуги.

35. Услуги на агенции по печата

(част от CPC 962)

Достъпът до пазара във Франция подлежи на условие за реципрочност.

Всички държави

Неограничена

Необходимост да се гарантира ефективен достъп до пазара и равнопоставено третиране на френските доставчици на услуги.

36. Закупуване на земя

Съгласно конституцията на Република Литва местните държавни органи (общините), останалите национални образувания, както и чуждестранните субекти от държавите, посочени колона 3), извършващи стопански дейности в Литва, определени от конституционното право в съответствие с критериите на условията за европейска и друга интеграция, предприета от Литва, имат право да придобиват право на собственост върху поземлени парцели с неселскостопанско предназначение с цел строителство и експлоатация на сгради и съоръжения, необходими за пряката им дейност. Процедурите, условията и ограниченията, свързани с придобиването на поземлени парцели, се определят от конституционното право.

Всички държави, определени от конституционното право: държавите — членки на ОИСР (3), НАТО и асоциираните към ЕС държави.

Неограничена

Желание за създаване на по-благоприятни условия за по-широкообхватно икономическо сътрудничество между Литва и съответните държави.

37. Екскурзоводски услуги

В Литва екскурзоводите от други държави имат право да предоставят екскурзоводски услуги единствено в съответствие с двустранни споразумения (или договори) за помощ в областта на екскурзоводските услуги на реципрочна основа.

Всички държави, с които има влезли споразумения или ще влязат в сила споразумения (или договори).

Неограничена

Запазване и насърчаване на културната идентичност.

38. Недвижими имоти

В Хрватия за чуждестранни лица има изискване за реципрочност и одобрение от министъра на външните работи, с изключение на имигрантите от бившите югославски републики и техните потомци, които са без гражданство и за които трябва да се поиска одобрение от министерството, отговарящо за имиграцията.

Всички държави

Временно

Политически съображения и причини, свързани със състоянието на платежния баланс.

39. Всички сектори

Кипър:

Отмяна на ограниченията относно достъпа до пазара и националното третиране в областта на търговското присъствие, включително за движението на капитали по отношение на държавите, посочени в колона 3).

Държавите от ЕАСТ

Неограничена

Постепенна либерализация на търговското присъствие. В процес на изготвяне са двустранни споразумения с някои от държавите от ЕАСТ в областта на взаимната защита и насърчаването на инвестициите.

40. Всички сектори

Мерки, предприети от Дания, Швеция и Финландия, предназначени за насърчаване на сътрудничеството между северноевропейските държави, като:

а)

финансово подпомагане на проекти в областта на НИРД (Северноевропейски индустриален фонд);

б)

финансиране на проучвания за осъществимост на национални проекти (Скандинавски фонд за износ на проекти); и

в)

финансово подпомагане на дружества (4), използващи екологични технологии (Северноевропейската финансова корпорация за околната среда).

Исландия и Норвегия

Неограничена

С цел да се поддържа и развива сътрудничеството между северноевропейските държави.

41. Всички сектори

Полша:

Концепции за търговско присъствие, които надхвърлят ограниченията за Полша, заложени в приложение 7-А, и съдържащи се в:

а)

договори в областта на търговията и на навигационните услуги;

б)

договори за търговски и икономически взаимоотношения и

в)

споразумения за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции.

Всички държави

Неопределена

Реципрочни разпоредби в съществуващи и бъдещи споразумения.

42. Всички сектори

Полша приема задължителния арбитраж по спорове във връзка с институционални инвеститори, повдигнати от или по отношение на доставчици на услуги от държави, с които Полша има или ще сключи споразумения, в които е предвидена такава процедура.

Всички държави

Неопределена

Насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции.

43. Всички сектори

Разрешение за закупуване на недвижимо имущество в Италия от чуждестранни физически и юридически лица, предоставено на реципрочна основа.

Всички държави

Неограничена

Изискването за реципрочност е необходимо с цел се гарантира равнопоставено третиране на италиански граждани в други държави.

44. Всички сектори

Отмяна на изискванията за гражданство при упражняването в Португалия на определени дейности и професии от физически лица, предоставящи услуги, от посочените в колона 3) държави.

Държави, в които официален език е португалският (Ангола, Бразилия, Кабо Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбик и Сао Томе и Принсипи).

Неограничена

Тази мярка отразява историческите връзки между Португалия и тези държави.

45. Всички сектори

Мерки въз основа на съществуващи или бъдещи двустранни споразумения между определени държави — членки на Европейския съюз (5), и съответните държави и княжества, в които е предвидено право на установяване за физически и юридически лица.

Сан Марино, Монако, Андора и Ватикана.

Неограничена

Географското разположение и историческите, икономическите и културните връзки между държавите — членки на Европейския съюз, и съответните държави и княжества.


КОРЕЯ

Сектор или подсектор

Описание на мярката, указваща несъответствие с НОН

1. Всички сектори

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на държави по силата на международни споразумения, подписани след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, включващи:

а)

рибни стопанства или

б)

морско дело, включително спасяване.

2. Всички сектори

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на държави, произтичаща от специфична разпоредба в споразумения за икономическа интеграция, по които Корея е страна, и съгласно която Корея има право да изменя всяка мярка единствено до степента, в която изменението не намалява съответствието на мярката, съществувало непосредствено преди изменението, със задълженията относно достъпа до пазара, националното третиране и най-облагодетелствана нация в тези споразумения за икономическа интеграция.

3. Спомагателни услуги в областта на въздушния транспорт

а) услуги по ремонт и поддръжка на въздухоплавателни средства, по време на които въздухоплавателното средство е извадено от употреба;

б) продажба и маркетинг на услуги в областта на въздушния транспорт

в) услуги, свързани с компютърните системи за резервация (КСР) и

г) други спомагателни услуги в областта на въздушния транспорт, като например услуги по наземно обслужване, отдаване под наем на въздухоплавателни средства с екипаж, както и услуги по управление на летища

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на държави по силата на международни споразумения, включващи спомагателни услуги в областта на въздушния транспорт и подписани след датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

4. Групи в неблагоприятно положение

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя права и преференции на групи, които са в социално и стопански неблагоприятно положение като хора с увреждания, лица с особени заслуги към държавата и етнически малцинства.

5. Социални услуги

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на услугите по правоприлагане и наказателните мерки, както и изброените по-долу услуги, доколкото представляват социални услуги, установени или поддържани в интерес на обществото: сигурност на доходите или застраховане, социално осигуряване или застраховане, социално подпомагане, държавна образователна система, здравеопазване и грижи за децата.

6. съобщителни услуги

Услуги, свързани с радио- и телевизионно разпръскване

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави в резултат на прилагането на реципрочни мерки или вследствие на международни споразумения, включващи поделяне на радиочестотния спектър, гарантиращи достъп до пазара или национално третиране по отношение на симплексно предаване на услуги за телевизионно разпространение и цифрово аудиоразпространение до крайния потребител чрез спътник директно предаване до дома (DTH) и за директно разпръскване от спътник (DBS) на телевизионни програми и цифрови радиопрограми.

7. Транспортни услуги

Железопътен транспорт

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на държави, които са страни по международни споразумения, включително за железопътен транспорт, подписани след датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

8. Транспортни услуги

Превоз на пътници с автомобилен транспорт

(Таксиметрови услуги и редовен автомобилен транспорт за превоз на пътници)

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на таксиметровите услуги и редовния автомобилен транспорт за превоз на пътници.

9. Транспортни услуги

Превоз на товари с автомобилен транспорт

(без автомобилен транспорт, свързан с куриерски услуги)

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт, без да се включва на транспортирането на товари в контейнери (с изключение на каботаж) от международни корабни агенции и и услуги за автомобилен транспорт, свързани с куриерски услуги.

10. Транспортни услуги

Транспортни услуги по вътрешни водни пътища и космически транспортни услуги

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на транспортни услуги по вътрешни водни пътища и на космически транспортни услуги.

11. Образователни услуги

Предучилищно, основно, средно, висше образование и други образователни степени

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на предучилищно, основно и средно образование; висше образование в областта на здравеопазването и медицината; висше образование за бъдещи учители за предучилищно, основно и средно образование; професионално висше образование по право; дистанционно обучение на всички нива (с изключение на образователни услуги за възрастни, при условие че вследствие на такива услуги не се присъждат академични кредити, дипломи или степени); и други образователни услуги.

Тази точка не се отнася до провеждането на изпити за признаване на придобито образование в чужбина. За по-голяма сигурност, никоя от разпоредбите от настоящото споразумение не накърнява правото на Корея да избере и да провежда изпити или да регулира учебни програми в съответствие с националната политика в областта на образованието.

12. Социални услуги

Услуги в областта на здравеопазването

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на услугите в областта на здравеопазването.

Тази точка не се отнася до преференциалните мерки, предвидени в Закона за определяне и управление на свободните икономически зони (Закон № 9216 от 26 декември 2008 г.), и Специалния закон за установяване на статут на специално самоуправление на провинция Чеджу (Jeju) и за създаване на свободен международен град (Закон № 9526 от 25 март 2009 г.), свързани с установяването на медицински заведения, аптеки и други подобни заведения и предоставянето на медицински услуги от разстояние в посочените в тези закони географски райони.

13. Услуги в областта на развлеченията, културата и спорта

Услуги, свързани с представяне, рекламиране или последваща обработка на филми,

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на услуги, свързани с представяне, рекламиране или последваща обработка на филми.

14. Транспортни услуги

Морски превоз на пътници и морски каботаж

Корея си запазва правото да приема или оставя в сила всяка мярка, която предоставя диференцирано третиране на лица от други държави по отношение на предоставянето на международен морски превоз на пътници, морски каботаж и експлоатация на корейски плавателни средства, включително и следните мерки:

Лице, което предоставя услуги по международен морски превоз на пътници, трябва да получи лиценз от министъра на земята, транспорта и морското дело, като за целта се прилага тест за икономическа необходимост.

Морският каботаж е запазен за корейските плавателни съдове. Морският каботаж включва морски транспорт между пристанища, разположени по протежение на целия Корейски полуостров и прилежащите острови. Корейски плавателен съд означава:

а)

плавателен съд, собственост на корейското правителство, на държавно предприятие или на институция, създадена към Министерството на земята, транспорта и морското дело;

б)

плавателен съд, собственост на корейски гражданин;

в)

плавателен съд, собственост на предприятие, учредено съгласно корейския Търговски закон;

плавателен съд, собственост на предприятие, учредено съгласно чуждестранно право, чието седалище е в Корея и чийто dae-pyo-ja (напр. главен изпълнителен директор, президент или друг ръководен служител) е корейски гражданин. Ако има повече от един такъв, всички dae-pyo-ja трябва да бъдат корейски граждани.


(1)  По отношение на Австрия, частта за освобождаването от условието за НОН при правата за трафик обхваща всички държави, с които има сключени или е желателно да бъдат сключени двустранни споразумения за автомобилен транспорт или други споразумения, свързани с този вид транспорт.

(2)  Освобождаването като НОН обхваща следните държави — членки на Европейския съюз: Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство.

(3)  При условие, че тези държави са станали членки на ОИСР и НАТО преди 20 юни 1996 г.

(4)  Отнася се до източноевропейски дружества, които си сътрудничат с една или повече фирми от северноевропейските държави.

(5)  Тук са обхванати следните държави членки: Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство.


Поправки

14.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/177


Поправка на Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация

( Официален вестник на Европейския съюз L 129 от 30 април 2014 г. )

На страница 3 в новия член 28а, параграф 2, трета алинея

вместо:

„… до 1 август 2014 г.“

да се чете:

„… до 1 септември 2014 г.“


14.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/178


Поправка на Регламент (ЕС) № 422/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

( Официален вестник на Европейския съюз L 129 от 30 април 2014 г. )

На страница 7 в таблицата в колона 5 „Възнаграждения“ на реда за Обединеното кралство

вместо:

„120,8“

да се чете:

„128,0“.