ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 129

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
30 април 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 422/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

5

 

*

Регламент (ЕС) № 423/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

12

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 421/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Секторът на въздухоплаването е изключително международен по своята същност. Глобалният подход към проблема с емисиите от международната авиация предлага най-добрата перспектива за гарантиране на устойчивост в дългосрочен план.

(2)

Съюзът се стреми да осигури бъдещо международно споразумение за контрол на емисиите на парникови газове от авиацията, като междувременно ограничава въздействията върху изменението на климата от авиационните дейности до и от летища в Съюза чрез самостоятелно действие. С цел да се осигури, че тези цели са взаимно подкрепящи се и не са в противоречие, е целесъобразно да се вземат предвид развитието и становищата, изразени на международни форуми, и по-специално да се вземе предвид резолюцията, която съдържа „Консолидиран отчет за продължаващите политики и практики на ICAO, свързани с опазването на околната среда“, приета на 4 октомври 2013 г. на 38-ата сесия на Асамблеята на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO).

(3)

Вследствие на това, с цел да се запази импулсът, постигнат на 38-ата сесия на Асамблеята на ICAO през 2013 г. и да се улесни постигането на напредък на предстоящата 39-а сесия през 2016 г., е желателно временно изискванията, определени в Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), да се считат за изпълнени за периода до 31 декември 2016 г. по отношение на полети до и от летища в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). По този начин Съюзът подчертава, че правните изисквания могат да се прилагат по отношение на полети съответно до и от летища, намиращи се в държави от ЕИП, по същия начин както могат да се прилагат правни изисквания по отношение на емисиите от полети между такива летища. За да се осигури правна сигурност за целите на настоящата дерогация, полетите между летища, намиращи се в държавите от ЕИП, и летища, разположени в държавите, присъединили се към Съюза през 2013 г., следва да се считат за полети между държави от ЕИП.

(4)

Припомня се, че съгласно Директива 2003/87/ЕО държавите членки са тези, които определят как ще се използват приходите от продажбата на квотите чрез търг. Тези приходи или паричната им равностойност следва да се използват за справяне с изменението на климата в Съюза и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в Съюза и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и развойна дейност за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Съюза. Приходите от търговете или паричната им равностойност следва да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването. Прозрачността при използването на приходите от търгове на квоти съгласно Директива 2003/87/ЕО е от ключова важност в подкрепа на ангажиментите на Съюза. Съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) държавите членки са тези, които трябва да представят на Комисията доклад за използването на приходите от търговете за такива квоти.

(5)

Дерогациите, предвидени в настоящия регламент, вземат също предвид резултатите от двустранните и многостранните контакти с трети държави, които Комисията ще продължи да осъществява от името на Съюза, за да се насърчи използването на механизми, основаващи се на пазара, за намаляване на емисиите от въздухоплаването.

(6)

Припомня се, че Директива 2003/87/ЕО предвижда възможността да бъдат приети мерки за изменение на дейностите на въздухоплаването, изброени в приложение I към тази директива, при които трета държава въвежда мерки за намаляване на въздействието върху изменението на климата от въздухоплаването.

(7)

Преговорите за сключване на всички споразумения на Съюза с трети държави в областта на въздухоплаването следва да целят запазването на гъвкавостта на Съюза за предприемане на действия по въпроси, свързани с околната среда, включително по отношение на мерки за смекчаване на въздействието на въздухоплаването върху изменението на климата.

(8)

За да се избегне нарушаване на конкуренцията, е важно всички полети по даден маршрут да бъдат третирани еднакво.

(9)

За да се избегнат допълнителни несъразмерни административни тежести за най-малките оператори на въздухоплавателни средства, следва да бъде добавено временно освобождаване към приложение I от Директива 2003/87/ЕО. Нетърговските оператори на въздухоплавателни средства, отделящи по-малко от 10 000 тона CO2 годишно, следва да бъдат освободени от приложното поле на тази директива, считано от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г.

(10)

Целесъобразно е за операторите на въздухоплавателни средства, които са малки емитери, да се разреши използването на алтернативен подход за верификация на техните емисии с оглед намаляване на административната тежест за тях в бъдеще. Държавите членки следва да бъдат в състояние да приложат мерки за опростяване, които да бъдат насочени по-специално към нуждите на нетърговските оператори, които са малки емитери.

(11)

Следва да се обърне специално внимание на смекчаването или дори на премахването на всякакви проблеми, свързани с достъпността и конкурентоспособността, които възникват за най-отдалечените региони на Съюза. Предвид това полетите между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и летище, намиращо се в друг регион на ЕИП, следва също да бъдат включени в дерогацията, установена съгласно настоящия регламент.

(12)

За да се осигури правна сигурност за операторите на въздухоплавателни средства и националните органи, е целесъобразно крайните срокове за връщане и докладване на емисиите за 2013 г. да се удължат до 2015 г.

(13)

За прилагането на настоящата дерогация е важно да се припомни, че методите за разпределянето и издаването на квоти на операторите на въздухоплавателни средства продължават да бъдат тези, установени с Директива 2003/87/ЕО, а именно — да се основават на проверените данни за съотношението тонове — километри за съответните периоди, посочени там.

(14)

След Асамблеята на ICAO през 2016 г. и във връзка с резултата от нея Комисията следва да представи пълен доклад пред Европейския парламент и Съвета. В този доклад Комисията следва, inter alia, да разгледа всички възможности за обхващане на емисиите от въздухоплавателни дейности и, при необходимост, да предложи мерки, за да се осигури, че международното развитие може да бъде взето предвид и че за всички въпроси, свързани с прилагането на дерогацията, може да се търси решение. Комисията следва също така да обърне особено внимание на екологичната ефективност на системата на Европейския съюз за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) и в тази връзка, на особения принос на въздухоплавателния сектор, в това число на условията и реда за по-добро хармонизиране на правилата, приложими съответно за въздухоплавателните дейности и за стационарните инсталации.

(15)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно въвеждането на временна дерогация за мониторинга, докладването и връщането на квоти от полети до и от държави извън ЕИП от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г., намаляването на административната тежест и опростяването на управлението на схемата, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, a поради мащаба и последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(16)

Осигуряването на правна сигурност за операторите на въздухоплавателни средства и за националните органи е от основно значение с оглед на крайния срок за връщане на квоти на 30 април 2014 г., посочен в Директива 2003/87/ЕО. Съответно настоящият регламент следва да се прилага от датата на приемането му.

(17)

Директива 2003/87/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 28а

Дерогация, приложима преди изпълнението до 2020 г. на международно споразумение, прилагащо единна глобална, основана на пазара мярка

1.   Чрез дерогация от член 12, параграф 2а, член 14, параграф 3 и член 16 държавите членки приемат, че изискванията, определени в тези разпоредби, са изпълнени, и не предприемат действия срещу операторите на въздухоплавателни средства по отношение на:

а)

всички емисии от полети съответно до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), за всяка календарна година считано от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;

б)

всички емисии от полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и летище, намиращо се в друг регион на ЕИП, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;

в)

връщането на квоти, съответстващи на проверените емисии за 2013 г. от полети между летища, намиращи се в държави от ЕИП, извършвани до 30 април 2015 г. вместо до 30 април 2014 г., и проверените емисии за 2013 г. за тези полети, докладвани до 31 март 2015 г. вместо до 31 март 2014 г.

За целите на членове 11а, 12 и 14 проверените емисии от полети, различни от посочените в първа алинея, се считат за проверени емисии на оператора на въздухоплавателни средства.

2.   Чрез дерогация от член 3д, параграф 5 и член 3е на оператор на въздухоплавателни средства, който се ползва от дерогацията, предвидена в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, се издават безплатни квоти, чийто брой е намален пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти, предвидено в тези букви.

Чрез дерогация от член 3е, параграф 8 квотите, които не са разпределени вследствие на прилагането на първа алинея от настоящия параграф, се отменят.

По отношение на дейността за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г. държавите членки публикуват броя на безплатните авиационни квоти, разпределени на всеки оператор до 1 август 2014 г.

3.   Чрез дерогация от член 3г държавите членки предлагат на търг авиационни квоти, намалени пропорционално на намалението на общия брой издадени квоти.

4.   Чрез дерогация от член 3г, параграф 3 броят на квотите за предлагане на търг от всяка държава членка по отношение на периода 1 януари 2013 — 31 декември 2016 г. се намалява, така че да съответства на нейния дял от отредените ѝ авиационни емисии от полети, които не са предмет на дерогацията, предвидена в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.

5.   Чрез дерогация от член 3ж от операторите на въздухоплавателни средства не се изисква да представят план за мониторинг, в който са установени мерките за мониторинг и докладване на данните за емисиите по отношение на полетите, които са предмет на дерогациите, предвидени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.

6.   Чрез дерогация от членове 3ж, 12, 15 и 18а, когато оператор на въздухоплавателни средства има общи годишни емисии под 25 000 тона CO2, емисиите му се считат за проверени емисии, ако за определянето им е използван инструментът за малките емитери на емисии, одобрен по Регламент (ЕС) № 606/2010 на Комисията (5) и попълнен от Евроконтрол с данни от средството му за подпомагане на СТЕ. Държавите членки могат да използват опростени процедури за нетърговски оператори на въздухоплавателни средства, при условие че точността при тези процедури не е по-малка от предлаганата от инструмента за малките емитери.

7.   За целите на настоящия член полетите между летища, намиращи се в държави от ЕИП, и държави, присъединили се към Съюза през 2013 г., се считат за полети между летища, намиращи се в държави от ЕИП.

8.   Комисията информира редовно, най-малко веднъж годишно, Европейския парламент и Съвета относно напредъка на преговорите в Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), както и относно усилията ѝ за насърчаване на международното приемане на основани на пазара механизми сред трети държави. След Асамблеята на ИКАО през 2016 г. Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета за действията за изпълнение на международно споразумение за глобална мярка, основана на пазара, от 2020 г. нататък, която ще намали емисиите на парникови газове от авиацията по недискриминационен начин, включително за информацията във връзка с използването на приходите, предоставена от държавите членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

В своя доклад Комисията разглежда и ако е целесъобразно, в отговор на развитието на ситуацията, включва предложения относно подходящия обхват за покриване на емисиите от дейност до или от летища, намиращи се в държави извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък. В доклада си Комисията разглежда също така решения на други въпроси, които могат да възникнат при прилагането на параграфи 1 — 4 от настоящия член, като същевременно запазва еднаквото третиране на всички въздухоплавателни оператори по даден маршрут.

(5)  Регламент (ЕС) № 606/2010 на Комисията от 9 юли 2010 г. относно одобрението на опростен инструмент, разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за оценяване на разхода на гориво от някои оператори на въздухоплавателни средства с малки емисии (ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 25).“"

2)

В приложение I, колона „Дейности“ от съдържащата се там таблица, под заглавие „Въздухоплаване“ се добавя следната буква:

„к)

от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г. полети, които при отсъствие на настоящата буква биха попаднали в тази дейност и които се извършват от нетърговски оператор на въздухоплавателни средства, извършващ полети с общи годишни емисии под 1 000 тона на година.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 април 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Становище от 22 януари 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 3 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

(3)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(4)  Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 422/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа на другите служители“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Съда на Европейския съюз (2),

като взеха предвид становището на Сметната палата (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В своето решение по дело C-63/12, Комисия/Съвет, Съдът на Европейския съюз („Съдът“) изясни, че институциите са длъжни ежегодно да вземат решение по адаптирането на възнагражденията било като извършат „математическо“ адаптиране, прилагайки метода, предвиден в член 3 от приложение ХI към Правилника за длъжностните лица, било като се отклонят от това „математическо изчисляване“ в съответствие с член 10 от посоченото приложение.

(2)

Целта на член 19 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, последно изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), е да се даде възможност на институциите да предприемат необходимите мерки за уреждане на споровете по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г. в съответствие с решението на Съда, като надлежно отчитат оправданите правни очаквания на длъжностните лица, че институциите трябва всяка година да вземат решение за адаптирането на възнагражденията и пенсиите.

(3)

С цел да се съобрази с решението на Съда по дело C-63/12, когато Съветът установи, че е налице сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза, Комисията трябва да представи предложение съгласно процедурата, предвидена в член 336 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да включи Европейския парламент в законодателния процес. На 4 ноември 2011 г. Съветът посочи, че финансовата и икономическа криза в Съюза, в резултат на която в повечето държави членки се извършват съществени фискални корекции, представляваше сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза. Поради това Съветът отправи искане към Комисията в съответствие с член 241 от ДФЕС да приложи член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица и да представи подходящо предложение за адаптиране на възнагражденията.

(4)

Съдът потвърди, че Европейският парламент и Съветът имат по силата на клаузата за изключване широка свобода на преценка по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите. Въз основа на социално-икономическите данни за периода от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г., като финансовата и икономическа криза, засегнала редица държави членки през есента на 2011 г., което доведе до незабавно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза и до съществени макроикономически корекции, както и на високото равнище на безработица и високото равнище на бюджетен дефицит и публичен дълг в Съюза, е целесъобразно адаптирането на възнагражденията и пенсиите в Белгия и Люксембург да се определи на 0 % за 2011 г. Това адаптиране е част от общия подход за уреждане на споровете по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г., който включва и адаптиране в размер на 0,8 % за 2012 г.

(5)

Следователно, за период от пет години (2010-2014) адаптирането на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз е както следва: през 2010 г. прилагането на метода, предвиден в член 3 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица, доведе до адаптиране в размер на 0,1 %. За 2011 г. и 2012 г. резултатът от общия подход за уреждане на споровете относно адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г. води до адаптиране в размер съответно на 0 % и 0,8 %. Освен това, като част от политическия компромис по реформата на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, беше решено да се приложи замразяване на възнагражденията и пенсиите за 2013 г. и 2014 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2011 г., датата „1 юли 2010 г.“ в член 63, втора алинея от Правилника за длъжностните лица се заменя с „1 юли 2011 г.“

Член 2

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата с основните месечни заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица, приложима за целите на изчисляването на възнагражденията и пенсиите, се заменя със следната таблица:

1.7.2011 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Член 3

Считано от 1 юли 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 2 от следната таблица.

Считано от 1 януари 2012 г., корекционните коефициенти, приложими съгласно член 17, параграф 3 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица към извършваните от длъжностни лица и други служители преводи, са посочените в колона 3 на следната таблица.

Считано от 1 юли 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 4 от следната таблица.

Считано от 16 май 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители, са посочените в колона 5 от следната таблица. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране за тези държави членки е 16 май 2011 г.

Считано от 16 май 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение ХIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 6 от следната таблица. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране е 16 май 2011 г.

1

2

3

4

5

6

Държава/Място

Възнаграждения

Преводи

Пенсии

Възнаграждения

Пенсии

1.7.2011 г.

1.1.2012 г.

1.7.2011 г.

16.5.2011 г.

16.5.2011 г.

България

60,6

58,1

100,0

 

 

Чешка република

85,2

79,3

100,0

Дания

134,2

130,5

130,5

Германия

93,7

95,4

100,0

Бон

93,0

 

 

Карлсруе

92,2

 

 

Мюнхен

103,2

 

 

Естония

75,4

77,4

100,0

Гърция

92,2

91,0

100,0

Испания

97,4

91,5

100,0

Франция

116,4

108,5

108,5

Ирландия

109,6

104,6

104,6

Италия

104,8

100,0

100,0

Варезе

91,9

 

 

Кипър

83,0

85,4

100,0

Латвия

74,4

70,2

100,0

Литва

72,7

70,7

100,0

Унгария

83,5

73,1

100,0

Малта

82,7

84,6

100,0

Нидерландия

102,8

97,3

100,0

Австрия

105,0

104,1

104,1

Полша

80,5

71,4

100,0

Португалия

84,0

83,9

100,0

Румъния

72,7

62,1

100,0

Словения

86,2

83,6

100,0

Словакия

78,8

73,5

100,0

Финландия

120,5

113,0

113,0

Швеция

124,1

117,2

117,2

Обединено кралство

 

103,5

 

120,8

103,5

Кълам

 

 

 

98,2

 

Член 4

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката при отпуск за отглеждане на дете съгласно член 42а, втора и трета алинея от Правилника за длъжностните лица е 911,73 EUR и 1 215,63 EUR за самотните родители.

Член 5

Считано от 1 юли 2011 г., основният размер на надбавката за жилищни нужди, посочена в член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 170,52 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 372,61 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностни лица, е 252,81 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 91,02 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., минималният размер на надбавката за експатриране, посочена в член 69 от Правилника за длъжностните лица и член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, е 505,39 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., надбавката за експатриране, посочена в член 134 от Условията за работа на другите служители, е 363,31 EUR.

Член 6

Считано от 1 януари 2012 г., надбавката за километри, посочена в член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, се адаптира, както следва:

0 EUR за всеки километър от

0 до 200 km

0,3790 EUR за всеки километър от

201 до 1 000 km

0,6316 EUR за всеки километър от

1 001 до 2 000 km

0,3790 EUR за всеки километър от

2 001 до 3 000 km

0,1262 EUR за всеки километър от

3 001 до 4 000 km

0,0609 EUR за всеки километър от

4 001 до 10 000 km

0 EUR за всеки километър над

10 000 km.

Към горепосочената надбавка за километри се добавя допълнителна фиксирана сума, възлизаща на:

189,48 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е между 725 km и 1 450 km;

378,93 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от 1 450 km.

Член 7

Считано от 1 юли 2011 г., дневната надбавка, посочена в член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е:

39,17 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди;

31,58 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 8

Считано от 1 юли 2011 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, е:

1 114,99 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

662,97 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 9

Считано от 1 юли 2011 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1 337,19 EUR, а горната граница е 2 674,39 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., стандартната надбавка, посочена в член 28а, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, е 1 215,63 EUR.

Член 10

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата с основните месечни заплати в член 93 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА

1.7.2011 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Член 11

Считано от 1 юли 2011 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 94 от Условията за работа на другите служители, е:

838,66 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

497,22 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 12

Считано от 1 юли 2011 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1 002,90 EUR, а горната граница е 2 005,78 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., стандартната надбавка, посочена в член 96, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, е 911,73 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 136 от Условията за работа на другите служители, долната граница е 882,33 EUR, а горната граница е 2 076,07 EUR.

Член 13

Считано от 1 юли 2011 г., надбавките за работа на смени, посочени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (6), са в размер на 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR и 859,84 EUR.

Член 14

Считано от 1 юли 2011 г., сумите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (7), подлежат на коригиране с коефициент в размер на 5,516766.

Член 15

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата в член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица се заменя със следната таблица:

1.7.2011 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Член 16

Считано от 1 юли 2011 г., за прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, размерът на общата надбавка, посочена в предишния член 4а от приложение VII към Правилника за длъжностните лица в сила преди 1 май 2004 г., е:

131,84 EUR на месец за длъжностните лица от степен C4 или C5;

202,14 EUR на месец за длъжностните лица от степен C1, C2 или C3.

Член 17

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата с основните месечни заплати в член 133 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата при работа на пълен работен ден

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата при работа на пълен работен ден

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Степен

15

16

17

18

19

 

 

Основна заплата при работа на пълен работен ден

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(2)  Становище от 4 март 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 3 март 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г.(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(6)  Регламент (ЕОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1). Регламент, допълнен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 1307/87 (ОВ L 124, 13.5.1987 г., стр. 6).

(7)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 423/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа на другите служители“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Съда на Европейския съюз (2),

като взеха предвид становището на Сметната палата (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В своето решение по дело C-63/12, Комисия/Съвет, Съдът на Европейския съюз („Съдът“) изясни, че институциите са длъжни ежегодно да вземат решение по адаптирането на възнагражденията било като извършат „математическо“ адаптиране, прилагайки метода, предвиден в член 3 от приложение ХI към Правилника за длъжностните лица, било като се отклонят от това математическо изчисляване в съответствие с член 10 от посоченото приложение.

(2)

Целта на член 19 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, последно изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), е да се даде възможност на институциите да предприемат необходимите мерки за уреждане на споровете по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г. в съответствие с решението на Съда, като надлежно отчитат оправданите правни очаквания на длъжностните лица, че институциите трябва всяка година да вземат решение за адаптирането на възнагражденията и пенсиите.

(3)

С цел да се съобрази с решението на Съда по дело C-63/12, когато Съветът установи, че е налице сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза, Комисията трябва да представи предложение съгласно процедурата, предвидена в член 336 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да включи Европейския парламент в законодателния процес. На 25 октомври 2012 г. Съветът заяви, че оценката на Комисията, съдържаща се в доклада ѝ относно клаузата за изключване, не отразява сериозното и внезапно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза през 2012 г., както сочат обществено достъпните обективни икономически данни. Поради това Съветът отправи искане към Комисията да представи, в съответствие с член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица, подходящо предложение за адаптирането на възнагражденията през 2012 г.

(4)

Съдът потвърди, че Европейският парламент и Съветът имат по силата на клаузата за изключване широка свобода на преценка по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите. Въз основа на социално-икономическите данни за периода от 1 юли 2011 г. до 31 декември 2012 г., като последствията от икономическата криза от есента на 2011 г., която доведе до икономическа рецесия в Съюза и до влошаване на социалното положение, както и на продължаващото високо равнище на безработица и на бюджетен дефицит и публичен дълг в Съюза, е целесъобразно адаптирането на възнагражденията и пенсиите в Белгия и Люксембург да бъде определено на 0,8 % за 2012 г. Това адаптиране е част от общия подход за уреждане на споровете по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г., който включва и адаптиране в размер на 0 % за 2011 г.

(5)

Следователно, за период от пет години (2010-2014) адаптирането на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз е, както следва: през 2010 г. прилагането на метода, предвиден в член 3 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица, доведе до адаптиране в размер на 0,1 %. За 2011 г. и 2012 г. резултатът от общия подход за уреждане на споровете относно адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г. води до адаптиране в размер съответно на 0 % и 0,8 %. Освен това, като част от политическия компромис по реформата на Правилника за длъжностните лица условията за работа на другите служители, беше решено да се приложи замразяване на възнагражденията и пенсиите за 2013 г. и 2014 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2012 г., датата „1 юли 2011 г.“ в член 63, втора алинея от Правилника за длъжностните лица се заменя с „1 юли 2012 г.“

Член 2

Считано от 1 юли 2012 г., таблицата с основните месечни заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица, приложима за целите на изчисляването на възнагражденията и пенсиите, се заменя със следната таблица:

1.7.2012 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

Член 3

Считано от 1 юли 2012 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 2 от следната таблица.

Считано от 1 януари 2013 г., корекционните коефициенти, приложими съгласно член 17, параграф 3 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица към преводите от длъжностни лица и други служители, са посочените в колона 3 от следната таблица.

Считано от 1 юли 2012 г., корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 4 от следната таблица.

Считано от 16 май 2012 г., корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 5 от следната таблица. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране за тези държави членки е 16 май 2012 г.

1

2

3

4

5

Държава/Място

Възнаграждения

Преводи

Пенсии

Пенсии

1.7.2012 г.

1.1.2013 г.

1.7.2012 г.

16.5.2012 г.

България

58,4

57,4

100,0

 

Чешка република

80,6

74,6

100,0

Дания

135,3

127,3

127,3

Германия

95,8

96,6

100,0

Бон

94,1

 

 

Карлсруе

93,8

 

 

Мюнхен

106,4

 

 

Естония

77,6

78,0

100,0

Гърция

90,5

89,0

100,0

Испания

97,1

90,9

100,0

Франция

117,7

109,2

109,2

Ирландия

110,6

104,5

104,5

Италия

104,2

97,4

100,0

Варезе

93,4

 

 

Кипър

84,1

87,4

100,0

Латвия

77,6

74,9

100,0

Литва

71,5

69,5

100,0

Унгария

78,3

68,7

100,0

Малта

83,3

83,7

100,0

Нидерландия

105,3

100,9

 

100,9

Австрия

106,4

103,2

103,2

 

Полша

74,2

66,4

100,0

Португалия

83,5

82,8

100,0

Румъния

68,8

60,0

100,0

Словения

85,3

81,2

100,0

Словакия

79,7

73,5

100,0

Финландия

122,1

113,8

113,8

Швеция

131,9

123,8

123,8

Обединено кралство

147,8

119,0

119,0

Кълам

112,5

 

 

Член 4

Считано от 1 юли 2012 г., размерът на надбавката при отпуск за отглеждане на дете съгласно член 42а, втора и трета алинея от Правилника за длъжностните лица е 919,02 EUR и 1 225,36 EUR за самотните родители.

Член 5

Считано от 1 юли 2012 г., основният размер на надбавката за жилищни нужди, посочена в член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 171,88 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 375,59 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 254,83 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 91,75 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., минималният размер на надбавката за експатриране, посочена в член 69 от Правилника за длъжностните лица и член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, е 509,43 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., надбавката за експатриране, посочена в член 134 от Условията за работа на другите служители, е 366,22 EUR.

Член 6

Считано от 1 януари 2013 г., надбавката за километри, посочена в член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, се адаптира, както следва:

0 EUR за всеки километър от

0 до 200 km

0,3820 EUR за всеки километър от

201 до 1 000 km

0,6367 EUR за всеки километър от

1 001 до 2 000 km

0,3820 EUR за всеки километър от

2 001 до 3 000 km

0,1272 EUR за всеки километър от

3 001 до 4 000 km

0,0614 EUR за всеки километър от

4 001 до 10 000 km

0 EUR за всеки километър над

10 000 km.

Към горепосочената надбавка за километри се добавя допълнителна фиксирана сума, възлизаща на:

191,00 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е между 725 km и 1 450 km;

381,96 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от 1 450 km.

Член 7

Считано от 1 юли 2012 г., дневната надбавка, посочена в член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е:

39,48 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди;

31,83 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 8

Считано от 1 юли 2012 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, е:

1 123,91 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

668,27 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 9

Считано от 1 юли 2012 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1347,89 EUR, а горната граница е 2 695,79 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., стандартната надбавка, посочена в член 28а, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, е 1 225,36 EUR.

Член 10

Считано от 1 юли 2012 г., таблицата с основните месечни заплати в член 93 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА

1.7.2012 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

Член 11

Считано от 1 юли 2012 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 94 от Условията за работа на другите служители, е:

845,37 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

501,20 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 12

Считано от 1 юли 2012 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1 010,92 EUR, а горната граница е 2 021,83 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., стандартната надбавка, посочена в член 96, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, е 919,02 EUR.

Считано от 1 юли 2012 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 136 от Условията за работа на другите служители, долната граница е 889,39 EUR, а горната граница е 2 092,68 EUR.

Член 13

Считано от 1 юли 2012 г., надбавките за работа на смени, посочени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (6), са в размер на 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR и 866,72 EUR.

Член 14

Считано от 1 юли 2012 г., сумите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (7), подлежат на коригиране с коефициент в размер на 5,5609.

Член 15

Считано от 1 юли 2012 г., таблицата в член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица се заменя със следната таблица:

1.7.2012 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

Член 16

Считано от 1 юли 2012 г., за прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, размерът на общата надбавка, посочена в предишния член 4а от приложение VII към Правилника за длъжностните лица в сила преди 1 май 2004 г., е:

132,89 EUR на месец за длъжностните лица от степен C4 или C5;

203,76 EUR на месец за длъжностните лица от степен C1, C2 или C3.

Член 17

Считано от 1 юли 2012 г., таблицата с основните месечни заплати в член 133 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата при работа на пълен работен ден

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата при работа на пълен работен ден

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Степен

15

16

17

18

19

 

 

Основна заплата при работа на пълен работен ден

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(2)  Становище от 4 март 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище от 3 март 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(6)  Регламент (ЕОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1). Регламент, допълнен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 1307/87 (ОВ L 124, 13.5.1987 г., стр. 6).

(7)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).