ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
30 април 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права ( 1 )

1

 

*

Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници ( 1 )

8

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/239/EС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

15

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

17

 

 

2014/240/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати

43

 

 

2014/241/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно ратификацията или присъединяването на държавите членки в интерес на Европейския съюз към Международната конвенция от Хонконг от 2009 г. за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби

45

 

 

2014/242/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

47

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

49

 

 

2014/243/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

61

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 436/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Piranska sol (ЗНП)]

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 437/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за одобряване на 2-Октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 ( 1 )

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 438/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за одобряване на ципроконазола като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8 ( 1 )

68

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 439/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 250/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на определенията на характеристиките и техническия формат за предаване на данните ( 1 )

72

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 440/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

79

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/74/ОВППС на Съвета от 10февруари 2014 г. за изменение на Решение 2013/255/ОВППС наСъвета относно ограничителни мерки срещу Сирия ( ОВ L 40,11.2.2014 г. )

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/1


ДИРЕКТИВА 2014/50/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Свободното движение на хора е една от основните свободи на Съюза. Член 46 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат с директиви необходимите мерки с оглед осъществяването на свободното движение на работниците, така както е определено в член 45 от ДФЕС. Член 45 от ДФЕС предвижда, че свободното движение на работници предполага, наред с другото, правото работникът да приема предложения за наемане на работа и да „се придвижва свободно на територията на държавите-членки за тази цел“. Целта на настоящата директива е да насърчи мобилността на работниците чрез намаляване на пречките пред тази мобилност, създадени от някои правила относно схеми за допълнително пенсионно осигуряване, свързани с трудово правоотношение.

(2)

Социалната защита на работниците във връзка с пенсиите е гарантирана посредством законоустановени схеми за социална сигурност, както и схеми за допълнително пенсионно осигуряване, обвързани с трудовия договор, които стават все по-разпространени в държавите-членки.

(3)

Европейският парламент и Съветът имат широки дискреционни правомощия по отношение на избора на мерки, които са най-подходящи за постигане целта на член 46 от ДФЕС. Системата за координация, предвидена в Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета (3), и Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4), и по-специално разпоредбите, които се прилагат относно сумирането, не са свързани със схемите за допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на схемите определени като „законодателство“ в тези регламенти, или които са предмет на декларация за тази цел от държава-членка, съгласно тези регламенти.

(4)

Директива 98/49/ЕО на Съвета (5), представлява начална специфична мярка, насочена към подобрено упражняване на правото на свободно движение на работниците по отношение на схемите за допълнително пенсионно осигуряване.

(5)

Целта на настоящата директива е да бъде допълнително улеснена мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права от членовете на тези схеми за допълнително пенсионно осигуряване.

(6)

Настоящата директива не се прилага за придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права на работниците, движещи се в рамките на една държава членка. Държавите-членки могат да разгледат възможността за използване на своите национални компетентности с цел разширяване на обхвата на приложимите разпоредби съгласно настоящата директива, така че да обхванат членовете на дадена схема, които сменят трудовата си заетост в рамките на една държава-членка.

(7)

Държавите-членки могат да поискат от напускащите работници, които се преместват в друга държава-членка, да уведомяват съответно схемите за допълнително пенсионно осигуряване, на които са членове.

(8)

Следва да се отчетат устройството и особеният характер на схемите за допълнително пенсионно осигуряване и различията помежду им в рамките на отделните държави-членки и между тях. Въвеждането на нови схеми, устойчивостта на съществуващите схеми и очакванията и правата на членовете по настоящите схеми за пенсионно осигуряване следва да бъдат защитени по подходящ начин. Настоящата директива следва също да обърне специално внимание на ролята на социалните партньори при организирането и прилагането на схемите за допълнително пенсионно осигуряване.

(9)

Настоящата директива не поставя под въпрос правото на държавите-членки да организират свои собствени пенсионни системи. Държавите-членки запазват цялата отговорност за организирането на такива системи и когато транспонират настоящата директива в националното право, те не са длъжни да въвеждат законодателство, предвиждащо създаването на схеми за допълнително пенсионно осигуряване.

(10)

Настоящата директива не ограничава автономността на социалните партньори, когато са отговорни за създаването и управлението на пенсионни схеми, стига да могат да гарантират предвидените в настоящата директива резултати.

(11)

Настоящата директива следва да се прилага по отношение на всички създадени в съответствие с националното право и практика схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които предлагат допълнителни пенсии за работници — например договори за колективно осигуряване или схеми по разходно-покривен модел, договорени от бранш или отрасъл, финансирани схеми или перспективи за пенсия, гарантирани със счетоводни резерви на предприятията или всякакви колективни трудови договори или други подобни споразумения.

(12)

Настоящата директива не следва да се прилага спрямо схеми за допълнително пенсионно осигуряване или, където е приложимо, спрямо подсекции на такива схеми, които са били закрити, така че да не могат да се приемат нови членове, понеже въвеждането на нови разпоредби би могло да доведе до неоправдано натоварване на тези схеми.

(13)

Настоящата директива следва да не засяга гаранционни мерки срещу несъстоятелност или компенсаторни мерки, които не са част от обвързани с трудово правоотношение схеми за допълнително пенсионно осигуряване и чиято цел е да защитят пенсионните права на работниците при несъстоятелност на предприятието или на схемата за пенсионно осигуряване. Аналогично, настоящата директива не следва да касае националните пенсионни резервни фондове.

(14)

Настоящата директива следва да се прилага само по отношение на схемите за допълнително пенсионно осигуряване, когато правото възниква в резултат на трудово правоотношение и е свързано с достигане на пенсионна възраст или на изпълнението на други изисквания, определени от схемата или от националното законодателство. Настоящата директива не се прилага по отношение на индивидуални планове за пенсионно осигуряване, ако не са сключени посредством трудово правоотношение. В случай на обезщетения за инвалидност или за преживяло лице, свързани със схеми за допълнително пенсионно осигуряване, правото на подобни обезщетения може да бъде уредено чрез специални разпоредби. Настоящата директива не засяга съществуващото национално право и правилата на схемите за допълнително пенсионно осигуряване по отношение на такива специални разпоредби.

(15)

Еднократно изплащане на средства, което не е свързано с вноските за допълнително пенсионно осигуряване, изплаща се пряко или непряко в края на трудово правоотношение и се финансира единствено от работодателя, не следва да се счита за допълнителна пенсия по смисъла на настоящата директива.

(16)

Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване придобива все по-голямо значение като средство за осигуряването на жизнен стандарт на възрастните в много държави-членки, следва да се подобрят условията за придобиване и запазване на пенсионни права с цел намаляване на пречките пред свободното движение на работниците между държавите-членки.

(17)

Фактът, че в някои схеми за допълнително пенсионно осигуряване пенсионните права могат да бъдат изгубени, ако трудовото правоотношение на дадения работник приключи, преди да е изтекъл минималният срок за членство в пенсионната схема („правопораждащ срок“) или преди работникът да е достигнал минималната възраст („правопораждаща възраст“), може да попречи на работниците, които се движат между държавите-членки, да придобият подходящи пенсионни права. Изискването за дълъг срок на изчакване, необходим за придобиване на членство в схема за пенсионно осигуряване, също може да има подобен ефект. Ето защо подобни условия представляват пречки пред свободното движение на работниците. За разлика от тях изискванията за минимална възраст за членство не представляват пречка пред свободното движение и поради това не са предмет на настоящата директива.

(18)

Изискванията за придобиване на права не следва да са непременно сходни с други условия, определени за придобиването на право на анюитет и свързани с етапа на изплащането му съгласно националното право или правилата на някои схеми за допълнително пенсионно осигуряване, по-специално при схеми с определени вноски. Така например срокът на активно членство в схемата, който членът е длъжен да завърши, след като получи правото на допълнителна пенсия, за да може да поиска тази си пенсия под формата на анюитет или капиталова сума, не представлява правопораждащ срок.

(19)

Ако трудово правоотношение прекратено преди напускащият работник да е придобил пенсионни права и когато схемата или работодателят носят инвестиционния риск, по-специално в схемите с определени обезщетения, схемата във всички случаи следва да възстанови пенсионните вноски на този напускащ работник. Ако трудово правоотношение е прекратено преди напускащият работник да е натрупал пенсионни права, и когато напускащият работник носи инвестиционния риск, по-специално в схемите с определени вноски, схемата може да възстанови стойността на инвестициите, придобити от направените вноски. Стойността може да бъде по-голяма или по-малка от вноските, направени от напускащия работник. Като алтернатива, схемата може да възстанови сумата на тези вноски.

(20)

Напускащите работници следва да имат правото да запазят придобитите вече пенсионни права като пасивни пенсионни права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която са установени. Равнището на защита във връзка със запазването на пасивни пенсионни права може да се счита за равностойно тогава, когато по-специално в контекста на схема с определени вноски на напускащия работник се предлага възможността стойността на придобитите му пенсионни права да бъде прехвърлена към схема за допълнително пенсионно осигуряване, която отговаря на условията, посочени в настоящата директива.

(21)

В съответствие с националното право и практика следва да се вземат мерки, за да се осигури запазването на пасивните пенсионни права или на тяхната стойност. Стойността на тези права по време на напускане на схемата от неин член следва да се определи в съответствие с националното право и практика. При актуализирането на стойността на тези права следва да се отчитат особеностите на схемата, интересите на бъдещите бенефициери, интересите на останалите активни членове на схемата и интересите на пенсионираните бенефициери.

(22)

Настоящата директива не поражда задължение за установяване на по-благоприятни условия за пасивните пенсионни права в сравнение с правата на активните членове, участващи в дадена схема.

(23)

Ако придобитите от напускащ работник пенсионни права или тяхната стойност не надвишават приложим, установен от съответната държава-членка, праг, и за да се избегнат прекомерни административни разходи, произтичащи от управлението на голям брой пасивни пенсионни права с ниска стойност, на схемите за пенсионно осигуряване може да се даде възможност да не запазват тези придобити права, а вместо това да изплатят на напускащия работник капиталова сума, равностойна на придобитите пенсионни права. Където е приложимо, преносимата стойност или капиталовата сума за изплащане следва да се установи в съответствие с националното право и практика. Когато е приложимо, държавите-членки следва да установят праг за подобни плащания, като вземат предвид адекватността на бъдещите доходи от пенсия на работниците.

(24)

Настоящата директива не включва разпоредби за прехвърляне на придобити пенсионни права. При все това, за да се улесни професионалната мобилност между държавите-членки, същите следва да се стремят, доколкото е възможно и в частност при въвеждането на нови схеми за допълнително пенсионно осигуряване, да подобряват възможността за прехвърляне на придобитите пенсионни права.

(25)

Без да се засяга Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), активните членове, участващи в дадена схема, и бъдещите бенефициери, които упражняват или възнамеряват да упражнят своето право на свободно движение, следва при поискване да бъдат надлежно информирани за допълнителните си пенсионни права. В случай на обезщетения за преживяло лице, свързани със схеми, и преживелите бенефициери следва да имат същото право на информация като бъдещи бенефициери. Държавите-членки следва да могат да постановят такава информация да не се предоставя по-често от веднъж годишно.

(26)

Поради разнообразното естество на схемите за допълнително пенсионно осигуряване Съюзът следва да се придържа към установяването на цели, които да бъдат постигнати като цяло, което означава, че подходящият правен инструмент е директива.

(27)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно улесняване упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а по-скоро поради своя мащаб и въздействие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(28)

Настоящата директива установява минимални изисквания, като така предоставя възможност на държавите-членки да приемат или запазят по-благоприятни разпоредби. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано като оправдание за влошаване на съществуващото положение в отделните държави-членки.

(29)

Най-късно шест години след датата на влизането в сила на директивата Комисията следва да изготви доклад за нейното прилагане.

(30)

В съответствие с националните разпоредби за уреждане на организацията на схемите за допълнително пенсионно осигуряване държавите-членки могат да възлагат на социалните партньори, по тяхно съвместно искане, отговорност за изпълнение на настоящата директива по отношение на разпоредбите, свързани с колективните споразумения, при условие че държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че по всяко време могат да обезпечат постигането на резултатите, предвидени в настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява правила, чиято цел е да улеснено упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите-членки чрез намаляване на пречките, създадени от някои разпоредби, отнасящи се до схемите за допълнително пенсионно осигуряване, свързани с трудово правоотношение.

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага за схемите за допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на схемите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004.

2.   Настоящата директива не се прилага в следните случаи:

а)

схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които към момента на влизане в сила на настоящата директива са приключили приема на нови активни членове и остават затворени за тях;

б)

допълнителни пенсионни схеми, които са обект на мерки, включващи намесата на административни органи, установени от националното законодателство или съдебната власт, и предназначени да запазят или възстановят финансовото им състояние, включително и да осъществят процедура по ликвидация. Настоящото изключение не продължава действието си след края на тази намеса;

в)

гаранционни мерки срещу несъстоятелност, компенсаторни мерки и национални пенсионни резервни фондове; както и

г)

еднократно изплащане на средства, извършено от работодател на служител при прекратяване на трудовото правоотношение на този служител, което не е свързано с пенсионно осигуряване.

3.   Настоящата директива не се прилага за обезщетения за инвалидност и/или за преживяло лице, свързани със схеми за допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на специфичните разпоредби на членове 5 и 6, отнасящи се до обезщетенията за преживяло лице.

4.   Настоящата директива се прилага само за периоди на заетост след нейното транспониране в съответствие с член 8.

5.   Настоящата директива не се прилага за придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права на работниците, движещи се в рамките на една държава-членка.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„допълнителна пенсия“ означава пенсия за старост, предоставена съгласно правилата на схема за допълнително пенсионно осигуряване, установена в съответствие с националното право и практика;

б)

„схема за допълнително пенсионно осигуряване“ означава всяка една пенсионна схема за старост, установена в съответствие с националното право и практика и свързана с трудово правоотношение, с цел осигуряване на допълнителна пенсия на заетите лица;

в)

„активни членове в схема“ означава работници, чиито настоящи трудови правоотношения им дават право или е вероятно да им дадат право на допълнителна пенсия след изпълнението на условията за придобиването ѝ, в съответствие с разпоредбите на схема за допълнително пенсионно осигуряване;

г)

„срок на изчакване“ означава период на заетост, който е необходим съобразно националното право или правилата на дадена схема за допълнително пенсионно осигуряване или се изисква от работодателя, преди работникът да изпълни условията за членство в схема;

д)

„правопораждащ срок“ означава период на активно членство в схема, който е необходим съобразно националното право или правилата на дадена схема за допълнително пенсионно осигуряване, с оглед на установяването на право на натрупани допълнителни пенсионни права.

е)

„придобити пенсионни права“ означава всяко право на натрупаните допълнителни пенсионни права, получено след изпълнението на което и да било от условията за придобиване, съгласно правилата на схемата за допълнително пенсионно осигуряване и, където е приложимо, съгласно националното право;

ж)

„напускащ работник“ означава активен член на схема, чието настоящо трудово правоотношение се прекратява по други причини, а не поради факта, че въпросният работник е изпълнил условията за допълнителна пенсия, и който се придвижва между държави-членки;

з)

„бъдещ бенефициер“ означава бивш активен член на схема, който е придобил права в схема за допълнително пенсионно осигуряване, и все още не получава допълнителна пенсия от нея;

и)

„пасивни пенсионни права“ означава придобити пенсионни права, запазени в схемата, в която са натрупани от бъдещ бенефициер;

й)

„стойност на пасивните пенсионни права“ означава капиталовата стойност на пенсионните права, изчислена в съответствие с националното право и практика.

Член 4

Условия за придобиване на права по схеми за допълнително пенсионно осигуряване

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че:

а)

когато се прилага правопораждащ срок или срок на изчакване, или и двата, продължителността на общия комбиниран срок в никакъв случай не надхвърля три години за напускащите работници;

б)

когато за придобиването на пенсионни права е предвидена минимална възраст, тя не надхвърля 21 години за напускащите работници;

в)

ако напускащ работник все още няма придобити пенсионни права към момента на прекратяване на трудовото си правоотношение, схемата за допълнително пенсионно осигуряване изплаща вече направените от напускащия работник или направените в полза на работника вноски в съответствие с националното право или съгласно колективни споразумения или договори, или, ако напускащият работник носи инвестиционния риск — съвкупността от направените вноски или произлизащата от тези вноски инвестиционна стойност.

2.   Държавите-членки имат възможност да позволят на социалните партньори да установят различни разпоредби посредством колективно споразумение до степен, в която тези разпоредби осигуряват поне равностойна защита и не създават пречки пред свободното движение на работниците.

Член 5

Запазване на пасивни пенсионни права

1.   При спазване на разпоредбите на параграфи 3 и 4 държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че придобитите пенсионни права на напускащите работници могат да останат в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която са придобити. За целите на параграф 2 първоначалната стойност на тези права се изчислява в момента, в който се преустановява текущото трудово правоотношение на напускащия работник.

2.   Държавите-членки, с оглед естеството на правилата на пенсионната схема и на практиката, приемат необходимите мерки, за да гарантират, че такова третиране на пасивните пенсионни права на напускащите работници или на преживелите ги лица, или на стойността им, което да е в съответствие със стойността на правата на активните членове на схемата или с развитието на пенсионните обезщетения, изплащани понастоящем, или такова третиране чрез други средства, което да се счита за справедливо като например:

а)

когато пенсионните права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване са придобити като право на номинална сума чрез запазване на номиналната сума на пасивните пенсионни права,

б)

когато стойността на натрупаните пенсионни права се променя с времето чрез коригиране на стойността на пасивните пенсионни права чрез прилагане на:

i)

лихвен процент, установен в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, или

ii)

възвръщаемостта на инвестициите от схемата за допълнително пенсионно осигуряване,

или

в)

когато стойността на придобитите пенсионни права се актуализира, напр. в съответствие с процента на инфлацията или равнището на заплатите чрез коригиране на стойността на пасивните пенсионни права в зависимост от всякакви пропорционални ограничения, наложени от националното право или вследствие на договореност между социалните партньори.

3.   Държавите-членки могат да позволят схемите за допълнително пенсионно осигуряване да не пазят придобитите права на напускащ работник, а да му платят, с информираното съгласие на работника, включително по отношение на приложимите такси, капиталова сума, равна на стойността на придобитите пенсионни права на напускащия работник, доколкото стойността на придобитите пенсионни права не надхвърля установения от съответната държава-членка праг. Държавата-членка информира Комисията за прилагания праг.

4.   Държавите-членки имат възможност да позволят на социалните партньори да установят различни разпоредби посредством колективно споразумение до степен, в която тези разпоредби осигуряват поне равностойна защита и не създават пречки пред свободното движение на работниците.

Член 6

Информиране

1.   Държавите-членки гарантират, че активните членове на дадена схема при поискване могат да получат информация относно влиянието, което прекратяването на трудовото правоотношение би оказало върху допълнителните им пенсионни права.

По-специално, предоставя се информация, свързана със следните въпроси:

а)

условията за придобиване на права за допълнително пенсионно осигуряване и последствията от прилагането им при прекратяване на трудовото правоотношение;

б)

стойността на придобитите пенсионни права или оценка на придобитите пенсионни права, направена не повече от 12 месеца преди датата на поискване; както и

в)

условията, определящи бъдещото третиране на пасивните пенсионни права.

В случай че схемата позволява ранен достъп до придобитите пенсионни права посредством плащане на капиталова сума, предоставената информация включва също писмена клауза, че членът на съответната схема следва да разгледа възможността да потърси консултация относно инвестирането на тази капиталова сума за пенсионно осигуряване.

2.   Държавите-членки гарантират, че бъдещите бенефициери при поискване получават информация за следното:

а)

стойността на пасивните им пенсионни права или оценка на пасивните пенсионни права, направена не повече от 12 месеца преди датата на искането, и

б)

условията, определящи третирането на пасивните пенсионни права.

3.   За обезщетения за преживяло лице, свързани със схеми за допълнително пенсионно осигуряване, параграф 2 се прилага за преживелите бенефициери по отношение на плащането на обезщетения на преживели лица.

4.   Информацията се предоставя ясно, в писмен вид и в разумни срокове. Държавите-членки могат да предвидят такава информация да не се предоставя по-често от веднъж годишно.

5.   Задълженията по настоящия член не засягат и са в допълнение на задълженията на институциите за професионално пенсионно осигуряване по член 11 от Директива 2003/41/ЕО.

Член 7

Минимални изисквания и недопускане на влошаване

1.   Държавите-членки могат да приемат или запазят разпоредби относно придобиването на допълнителни пенсионни права за работници, запазването на допълнителни пенсионни права на напускащите работници и правото на информиране на активните членове на схеми и на бъдещите бенефициери, които са по-благоприятни от разпоредбите на настоящата директива.

2.   Транспонирането на настоящата директива в никакъв случай не се използва като основание за намаляване на съществуващите права на придобиване и запазване на допълнителни пенсионни права или на правото на информиране на активните членове на схеми или на бенефициерите в държавите-членки.

Член 8

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, до 21 май 2018 г. или гарантират, че социалните партньори са въвели необходимите разпоредби със споразумение към съответния момент. Държавите-членки предприемат необходимите стъпки, които им дават възможност по всяко време да гарантират резултатите, наложени от настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат разпоредбите, посочени в параграф 1, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за извършване на подобно позоваване се определят от държавите-членки.

Член 9

Доклад

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията цялата налична информация, свързана с прилагането на настоящата директива, до 21 май 2019 г.

2.   До 21 май 2020 г. Комисията изготвя и представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 185, 8.8.2006 г., стр. 37.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. (ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 216) и позиция на Съвета на първо четене от 17 февруари 2014 г. (ОВ C 77 E, 15.3.2014 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2).

(4)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

(5)  Директива 98/49/ЕО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността (ОВ L 209, 25.7.1998 г., стр. 46).

(6)  Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/8


ДИРЕКТИВА 2014/54/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Свободното движение на работници, установено в член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), е основна свобода на гражданите на Съюза и един от стълбовете на вътрешния пазар на Съюза. Неговото прилагане е доразвито от правото на Съюза, чиято цел е да се гарантира, че правата, предоставени на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, се упражняват в пълна степен. Понятието „членове на техните семейства“ следва да има същото значение като понятието, определено в член 2, точка 2 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), и се прилага и за членовете на семействата на погранични работници.

(2)

Свободното движение на работници е и ключов елемент за развитието на истински пазар на труда в Съюза, който позволява на работниците да се местят към райони, в които има недостиг на работна ръка или повече възможности за работа, като по този начин се помага на повече хора да намерят работа, която съответства по-точно на техните умения, и се преодоляват проблемите на пазара на труда.

(3)

Свободното движение на работници дава на всеки гражданин на Съюза, независимо от неговото място на пребиваване, правото да се придвижва свободно в друга държава членка, за да работи и/или да пребивава в нея с цел работа. То ги защитава срещу дискриминация въз основа на гражданство по отношение на достъпа до заетост, условията на заетост и труд, и по-конкретно по отношение на трудовото възнаграждение, прекратяването на трудовите правоотношения, както и социалните придобивки и данъчните облекчения, като им гарантира равно третиране, съгласно националното право, практика и колективни трудови договори, с гражданите на тази държава членка. Тези права следва да се ползват без дискриминация от всички граждани на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение, включително постоянните, сезонните и пограничните работници. Необходимо е да се прави разграничение между свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги, което включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, за което могат да командироват временно свои собствени работници в друга държава членка с цел командированите работници да извършат работата, необходима за предоставянето на услугите в тази държава членка.

(4)

С член 45 от ДФЕС се предоставят значими права по отношение на работниците на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение, и членовете на техните семейства, които са по-детайлно определени в Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(5)

Реалното упражняване на свободата на движение на работници обаче продължава да бъде съществено предизвикателство и много работници от Съюза в голяма част от случаите не са запознати със своето право на свободно движение. Поради факта, inter alia, че се намират в потенциално по-уязвимо положение, при придвижването си в друга държава членка работниците от Съюза могат да продължат да бъдат обект на необосновани ограничения или пречки пред упражняване на правото им на свободно движение, като непризнаване на квалификациите, дискриминация, основаваща се на гражданство, и експлоатация. Следователно между правото и неговото прилагане на практика съществува разминаване, което трябва да бъде отстранено.

(6)

През юли 2010 г. в съобщението си, озаглавено „За свободното движение на работници: права и основни аспекти на развитието“, Комисията посочи, че ще проучи възможности за намирането на решения предвид новите нужди и предизвикателства, по-специално от гледна точка на новите тенденции в сферата на мобилността, пред които са изправени работниците на Съюза и членовете на техните семейства. Комисията заяви също, че в контекста на новата стратегия за вътрешния пазар ще разгледа възможностите за развитие и усъвършенстване на механизмите за ефективно прилагане на принципа на равно третиране за работниците на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение, и членовете на техните семейства. Освен това Комисията обобщи и тенденциите в развитието на законодателството и съдебната практика, по-конкретно по отношение на определянето на лицата, които са в обхвата на правото на Съюза за свободното движение на работници, и същността на правата, от които се ползват работниците на Съюза и членовете на техните семейства.

(7)

В доклада за гражданството на ЕС за 2010 г., озаглавен „Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС“, от 27 октомври 2010 г. Комисията установи, че нееднаквото и неправилното прилагане на правото на Съюза по отношение на правото на свободно движение е една от основните пречки, с които гражданите на Съюза се сблъскват при реалното упражняване на правата си съгласно правото на Съюза. Съответно Комисията обяви намерението си да предприеме действия, за да „улесни свободното движение на граждани на ЕС и членовете на техните семейства от трети държави, като следи за стриктното прилагане на правилата на ЕС, включително по отношение на недискриминацията, като насърчава добрите практики и повишаването на осведомеността в държавите членки за правилата на ЕС и като увеличи разпространението на информация сред гражданите на ЕС относно правата им за свободно придвижване“ (действие 15 от Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.). Освен това в доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., озаглавен „Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще“, Комисията разгледа необходимостта от премахване на административните пречки и опростяване на процедурите за гражданите на Съюза, които живеят, работят или пътуват в други държави членки.

(8)

В съобщение на Комисията, озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“, от 18 април 2012 г. (Пакет „Заетост“) Комисията обяви намерението си да „представи законодателно предложение, за да окаже подкрепа на мобилните работници (предоставяне на информация и консултации) при упражняването на правата, произтичащи от ДФЕС и от Регламент (ЕС) № 492/2011“, и настойчиво призова държавите членки: „да повишават осведомеността и достъпа до правата, предоставени от правото на Съюза в областта на борбата с дискриминацията, равенството между половете и свободното движение на работниците, както и да предоставят по-лесен достъп на гражданите на Съюза до длъжности в своя публичен сектор в съответствие с правото на Съюза, така както се тълкува от Съда на Европейския съюз“. В този контекст Съдът последователно застъпва позицията, че ограничаването на достъпа до някои длъжности в държавната служба само до собствените граждани на държава членка следва да се тълкува стеснително и че се отнася само до длъжности, които предполагат пряко или непряко участие в упражняването на правомощия, възложени по силата на публичното право, и в изпълнението на задължения, предназначени да опазват общите интереси на държавата или на други публични органи.

(9)

Адекватното и ефективно прилагане на член 45 от ДФЕС и на Регламент (ЕС) № 492/2011, както и осведомеността за правата играят ключова роля за защитата на правата и равното третиране на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, докато лошото прилагане подкопава ефективността на правилата на Съюза, приложими в тази област, и застрашава правата и защитата на работниците на Съюза и членовете на техните семейства.

(10)

По-ефективно и единно прилагане на правата, предоставени с правилата на Съюза в областта на свободното движение на работници, е необходимо и за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(11)

Прилагането и мониторингът на правилата на Съюза относно свободното движение на работници следва да бъдат подобрени, за да се гарантира, че работниците на Съюза и членовете на техните семейства, както и работодателите, публичните органи и други заинтересовани лица са по-добре осведомени за правата и отговорностите, свързани със свободното движение, за да се предоставя на работниците на Съюза и членовете на техните семейства съдействие и защита при упражняването на тези права и да се противодейства на заобикалянето на тези правила от публичните органи и работодателите в държавния или частния сектор. В този контекст държавите членки могат да вземат под внимание и последиците от повишената мобилност, като например „изтичането на мозъци“ и отлива на млади хора.

(12)

За да се гарантира правилното прилагане и да се следи за спазването на материалноправните норми на Съюза относно свободното движение на работници, държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за защита на работниците на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение, и членовете на техните семейства както срещу дискриминация, основаваща се на гражданство, така и срещу всяко необосновано ограничение или пречка пред упражняването на това право.

(13)

За тази цел е целесъобразно да се предвидят конкретни правила за ефективно прилагане и да се улесни по-доброто и единно прилагане на материалноправните норми, уреждащи свободното движение на работници, в съответствие с член 45 от ДФЕС и с Регламент (ЕС) № 492/2011. При прилагането на тази основна свобода следва да се взема под внимание принципът за равенство между жените и мъжете и забраната за дискриминация на работниците на Съюза и членовете на техните семейства на което и да е от основанията, посочени в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

(14)

В този контекст на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, които са били обект на дискриминация, основаваща се на гражданство, или на необосновани ограничения или пречки при упражняването на правото им на свободно движение, следва да се гарантира реална и ефективна съдебна защита. Когато държавите членки са предвидили административни процедури като средство за правна защита, те следва да гарантират, че всяко административно решение може да бъде обжалвано пред съд по смисъла на член 47 от Хартата. Като се отчита правото на ефективна правна защита, работниците на Съюза следва да бъдат защитени срещу неблагоприятно третиране или последици, възникнали в резултат на жалба или на производство, целящо осигуряване изпълнението на защитените с настоящата директива права.

(15)

За да се осигурят по-ефективни равнища на защита, на сдруженията и правните субекти, включително социалните партньори, следва също да се предостави правото да участват в производства по начин, определен от държавите членки, от името на или в подкрепа на предполагаемите жертви на дискриминация, с тяхно съгласие. Това не следва да засяга националните процесуални правила по отношение на представителството и защитата пред съдилищата, нито други правомощия и колективни права на социалните партньори, представителите на служителите и работодателите, като например свързаните с прилагането на колективните трудови договори, когато това е приложимо, включително искове от името на колективен интерес, съгласно националното право или практика. С цел да се гарантира ефективна правна защита и без да се засягат съществуващите механизми за колективна защита, предоставени на социалните партньори, и националното право или практика, държавите членки се приканват да разгледат въвеждането на общи принципи на механизмите за колективни искове за преустановяване на нарушения и колективни искове за обезщетение.

(16)

В съответствие със съдебната практика на Съда националните правила относно сроковете за осигуряване на изпълнението на правата по настоящата директива следва да бъдат такива, че да не правят практически невъзможно или прекомерно трудно упражняването на тези права.

(17)

На свой ред защитата срещу дискриминация, основаваща се на гражданство, би била подобрена чрез наличието на ефективни органи с подходящ експертен опит във всяка държава членка, в чийто обхват на компетентност се включва насърчаване на равното третиране, анализ на проблемите, пред които са изправени работниците на Съюза и членовете на техните семейства, проучване на възможните решения и предоставянето им на конкретна помощ. В обхвата на компетентност на тези органи inter alia следва да се включва и предоставянето на работниците на Съюза и членовете на техните семейства на независима правна и/или друга помощ, като например правен съвет относно прилагането спрямо тях на съответните правила на Съюза и национални правила относно свободното движение на работници, информация относно процедурите за обжалване и предоставянето на помощ за защита на правата на работниците и членовете на техните семейства. Тя може да включва и помощ в съдебните производства.

(18)

Всяка държава членка следва да преценява дали задачите, които трябва да се изпълняват по настоящата директива от посочените по-горе органи, да бъдат възложени на вече съществуващи органи, които имат сходни цели на национално равнище, като например насърчаване на свободното движение на хора, прилагане на принципа на равно третиране или закрила на личните права. В случай че държава членка реши да разшири мандата на съществуващ орган, тя следва да осигури достатъчно средства на съществуващия орган за ефективното и адекватно изпълнение на съществуващите и допълнителните му задачи. Когато задачите са възложени на повече от един орган, държавите членки следва да вземат мерки за адекватната координация на тези задачи.

(19)

Държавите членки следва да направят необходимото, за да се гарантира, че един или повече от тези органи действат като точка за контакт и че си сътрудничат и споделят информация, като например данните за контакт на всички органи, средствата за защита и данните за контакт на сдруженията, организациите или други правни субекти, които предоставят информация и услуги на работници на Съюза и членове на техните семейства, с равностойни точки за контакт в други държави членки. Списъкът на точките за контакт следва да бъде обществено достъпен.

(20)

Държавите членки следва да насърчават сътрудничеството между органите, определени от тях по настоящата директива, и съществуващите услуги за информация и помощ, предоставяни от социалните партньори, сдружения, организации или други имащи отношение правни субекти, като организации с отговорности по отношение на договореностите за координация съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5), и където е уместно — инспекциите по труда.

(21)

Държавите членки следва да направят възможното да насърчават взаимодействието със съществуващите на равнището на Съюза инструменти за информация и подкрепа, като за тази цел следва да гарантират, че съществуващите или новосъздадените органи работят в тясно сътрудничество със съществуващите структури за информация и съдействие, като например Your Europe, SOLVIT, Enterprise Europe Network, единичните звена за контакт и EURES, включително трансграничните партньорства в рамките на EURES, ако е уместно.

(22)

Държавите членки следва да насърчават диалога със социалните партньори и с подходящи неправителствени организации с цел преодоляване и противодействие на необоснованите ограничения и пречки пред правото на свободно движение или различните форми на дискриминация, основаваща се на гражданство.

(23)

Държавите членки следва да установят по какъв начин граждани на Съюза, като например работници, студенти, наскоро дипломирали се, както и работодатели, социални партньори и други заинтересовани страни могат да получават съответната леснодостъпна информация относно разпоредбите на настоящата директива и на Регламент (ЕС) № 492/2011, включително информация за органите, определени съгласно настоящата директива, и наличните средства за защита и обезщетение. Държавите членки следва да вземат мерки за предоставянето на тази информация на повече от един от официалните езици на Съюза, като отчитат търсенето на пазара на труда. Това следва да бъде съобразено със законодателството на държавите членки относно възприетите за използване езици. Тази информация може да се предоставя посредством индивидуални консултации и следва също да бъде леснодостъпна чрез Your Europe и EURES.

(24)

С цел да се улесни упражняването на практика на правата, предоставени от правото на Съюза, следва да се осигури съгласуваното изпълнение и наблюдение на Директива 91/533/ЕИО (6) на Съвета.

(25)

С настоящата директива се определят минимални изисквания, като по този начин се предоставя възможност на държавите членки да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби. Държавите членки имат и възможността да разширят обхвата на компетентност на организациите, на които са възложени задачи, свързани със закрилата на работниците на Съюза срещу дискриминация, основаваща се на гражданство, така че да обхванат и правото на равно третиране без дискриминация, основаваща се на гражданство, на всички граждани на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение, и членовете на техните семейства, както е установено в член 21 от ДФЕС и Директива 2004/38/ЕО. Прилагането на настоящата директива не следва да служи като основание за влошаване на условията в сравнение със съществуващата ситуация във всяка държава членка.

(26)

Ефективното прилагане на настоящата директива предполага, че когато държавите членки приемат съответните мерки в изпълнение на задълженията си по настоящата директива, те следва да се позовават на нея или да включват такова позоваване при официалното публикуване на мерките за изпълнение.

(27)

В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията от 28 септември 2011 г. относно обяснителните документи държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. Законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано по отношение на настоящата директива.

(28)

След изтичане на достатъчно време от въвеждането на настоящата директива Комисията следва да изготви доклад за прилагането ѝ, като по-специално направи оценка на възможността да се внесе евентуално необходимо предложение, чиято цел е да гарантира по-добро прилагане на правото на Съюза в областта на свободното движение. В посочения доклад Комисията следва да разгледа възможните трудности, пред които са изправени дипломираните млади хора, търсещи работа в рамките на Съюза, и съпрузите на работници на Съюза, когато тези съпрузи са граждани на трети държави.

(29)

В настоящата директива се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати в Хартата, и по-конкретно свободата при избор на професия и правото на труд, правото на недискриминация, по-специално основана на гражданството, правото на колективни преговори и действия, правото на справедливи и равни условия на труд, правото на свободно движение и пребиваване и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Директивата трябва да се изпълнява в съответствие с тези права и принципи.

(30)

Настоящата директива съблюдава различните модели на трудови пазари на държавите членки, включително моделите на трудови пазари, които се регулират от колективни трудови договори.

(31)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно установяването на основна обща рамка от целесъобразни разпоредби, мерки и механизми, необходими за по-добро и единно прилагане и изпълнение на практика на правата за свободно движение на работници, предоставени с ДФЕС и с Регламент (ЕС) № 492/2011, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради обхвата и последиците от действието може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

В настоящата директива се предвиждат разпоредби, които улесняват единното прилагане и изпълнение на практика на правата, предоставени от член 45 от ДФЕС и членове 1 — 10 от Регламент (ЕС) № 492/2011. Настоящата директива се прилага за гражданите на Съюза, упражняващи тези права, и членовете на техните семейства („работниците на Съюза и членовете на техните семейства“).

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на следните въпроси, както са посочени в членове 1 — 10 от Регламент (ЕС) № 492/2011, в областта на свободното движение на работници:

а)

достъп до заетост;

б)

условия на заетост и труд, по-специално по отношение на трудовото възнаграждение, прекратяването на трудовите правоотношения, здравето и безопасността на работното място и в случай на безработица — на възстановяването на работа или новото наемане на работа;

в)

достъп до социални придобивки и данъчни облекчения;

г)

членство в синдикални организации и право на избиране в представителни органи на работниците;

д)

достъп до обучение;

е)

достъп до жилищно настаняване;

ж)

достъп до образование, курсове за производствено и професионално обучение за децата на работниците на Съюза;

з)

съдействие, предоставяно от бюрата по труда.

2.   Обхватът на настоящата директива е идентичен с обхвата на Регламент (ЕС) № 492/2011.

Член 3

Защита на правата

1.   Държавите членки гарантират, че след евентуално сезиране на други компетентни органи, включително когато те сметнат това за уместно, помирителни производства, съдебни процедури за привеждане в изпълнение на задълженията по член 45 от ДФЕС и членове 1 — 10 от Регламент (ЕС) № 492/2011 са достъпни за всички работници на Съюза и членовете на техните семейства, които смятат, че са били или са ощетени в резултат на необосновани ограничения и пречки пред правото им на свободно движение, или които смятат, че са засегнати от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като отношението, при което се твърди, че са възникнали ограничение и пречка или дискриминация, е прекратено.

2.   Държавите членки гарантират, че сдруженията, организациите, включително социалните партньори, или други правни субекти, които съгласно критериите, установени в националното им право, практика или колективни договори, имат законен интерес да следят за спазването на настоящата директива, могат да участват, от името или в подкрепа на работници на Съюза и членовете на техните семейства и с тяхно одобрение, във всички съдебни и/или административни процедури, предвидени с оглед осигуряване на изпълнението на правата, посочени в член 1.

3.   Параграф 2 се прилага, без да се засягат другите компетенции и колективни права на социалните партньори, представителите на служителите и на работодателите, където е приложимо, включително правото на колективен иск, съгласно националното право или практика.

4.   Параграф 2 се прилага, без да се засягат националните процесуални правила за представителство и защита в съдебното производство.

5.   Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат, без да се засягат националните правила относно сроковете за осигуряване на изпълнението на правата, посочени в член 1. Тези национални срокове обаче са такива, че не правят практически невъзможно или прекомерно трудно упражняването на посочените права.

6.   Държавите членки въвеждат в националните си правни системи такива мерки, каквито са необходими за защита на работниците на Съюза от неблагоприятно третиране или неблагоприятни последици в резултат на подадена от тях жалба или на започнато от тях производство, целящи осигуряване на изпълнението на правата, посочени в член 1.

Член 4

Органи за насърчаване на равното третиране и за подкрепа на работниците на Съюза и членовете на техните семейства

1.   Всяка държава членка определя една или повече структури или органи („органи“) за насърчаване, анализ, наблюдение и подкрепа на равното третиране на работниците на Съюза и членовете на техните семейства без дискриминация, основаваща се на гражданство, необосновани ограничения или пречки пред правото им на свободно движение, и осигурява необходимите условия за доброто функциониране на тези органи. Тези органи могат да бъдат част от съществуващи органи на национално равнище, които имат сходни цели.

2.   Държавите членки гарантират, че тези органи имат компетентност:

а)

да предоставят или осигуряват предоставянето на независима правна и/или друга помощ на работниците на Съюза и членовете на техните семейства, без да се засягат техните права и правата на сдруженията, организациите и другите правни субекти, посочени в член 3.

б)

да действат като точка за контакт по отношение на равностойни точки за контакт в други държави членки с цел сътрудничество и споделяне на съответната информация;

в)

да извършват или възлагат извършването на независими проучвания и анализи, свързани с необосновани ограничения и пречки пред правото на свободно движение или с дискриминация, основаваща се на гражданство, по отношение на работници на Съюза и членовете на техните семейства;

г)

да правят необходимото за публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по въпроси, свързани с такива ограничения и пречки или дискриминация;

д)

да публикуват съответната информация относно прилагането на национално равнище на правилата на Съюза в областта на свободното движение на работници.

Във връзка с първа алинея, буква а), когато органите предоставят помощ в рамките на съдебно производство, тази помощ е безплатна за лицата, които не разполагат с достатъчно средства, в съответствие с националното право или практика.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията имената и данните за връзка на точките за контакт, както и всякаква актуализирана информация или промени в нея. Комисията поддържа списък на точките за контакт и го предоставя на държавите членки.

4.   Държавите членки гарантират, че съществуващите или новосъздадените органи са запознати и са в състояние да използват и да си сътрудничат със съществуващите структури на равнището на Съюза за информация и съдействие, като например Your Europe, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network и единичните звена за контакт.

5.   Когато задачите, посочени в параграф 2, са възложени на повече от един орган, държавите членки вземат мерки за адекватната координация на тези задачи.

Член 5

Диалог

Държавите членки утвърждават диалога със социалните партньори и със съответните неправителствени организации, които в съответствие с тяхното национално право или практика имат законен интерес да допринасят за борбата срещу необоснованите ограничения и пречки пред правото на свободно движение и дискриминацията, основаваща се на гражданство, по отношение на работници на Съюза и членовете на техните семейства, с цел насърчаване на принципа за равно третиране.

Член 6

Достъп до и разпространяване на информация

1.   Държавите членки гарантират, че разпоредбите, приети съгласно настоящата директива и съгласно членове 1 — 10 от Регламент (ЕС) № 492/2011, се свеждат до знанието на заинтересованите лица на цялата им територия, и по-конкретно работниците и работодателите на Съюза, чрез всички подходящи средства.

2.   Държавите членки предоставят на повече от един от официалните езици на институциите на Съюза ясна, безплатна, леснодостъпна, подробна и актуална информация относно правата, предоставени от правото на Съюза във връзка със свободното движение на работници. Тази информация следва също да бъде леснодостъпна чрез структурите Your Europe и EURES.

Член 7

Минимални изисквания

1.   Държавите членки могат да въвеждат или да запазят разпоредби, които по отношение на защитата на принципа на равното третиране са по-благоприятни от предвидените в настоящата директива.

2.   Държавите членки могат да предвидят, че компетенциите на органите, посочени в член 4 от настоящата директива, за насърчаване, анализ, наблюдение и подкрепа на равното третиране на работниците на Съюза и членовете на техните семейства без дискриминация, основаваща се на гражданство, обхващат и правото на равно третиране без дискриминация, основаваща се на гражданство, за всички граждани на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение, и членовете на техните семейства в съответствие с член 21 от ДФЕС и с Директива 2004/38/ЕО.

3.   Прилагането на настоящата директива при никакви обстоятелства не представлява достатъчно основание за намаляване равнището на защита на работниците на Съюза и членовете на техните семейства в областите, попадащи в нейния обхват, без да се засяга правото на държавите членки да реагират на изменения в положението, като въведат законови, подзаконови и административни разпоредби, които се различават от тези, които са в действие към 20 май 2014 г., при условие че настоящата директива е спазена.

Член 8

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива до 21 май 2016 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 9

Докладване

До 21 ноември 2018 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет за прилагането на настоящата директива с оглед на предлагането, когато е уместно, на необходими изменения.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 54.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

(3)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(4)  Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно координацията на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

(6)  Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

(2014/239/EС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 3, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2014/242/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица („Споразумението“) беше подписано от името на Съюза при условие за сключването му на по-късна дата.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(3)

Със Споразумението се създава Съвместен комитет по обратно приемане, който приема своя процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Съюза.

(4)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави-членки не участва в приемането на настоящото решение и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото се одобрява от името на Съюза Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да извърши(ат) от името на Съюза предвидената в член 23, параграф 2 от Споразумението нотификация, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със Споразумението (2).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Съюза в Съвместния комитет по обратно приемане, създаден по член 19 от Споразумението.

Член 4

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет по обратно приемане относно приемането на процедурния правилник на посочения комитет, съгласно член 19, параграф 5 от Споразумението, се определя от Комисията след консултация със специален комитет, чиито членове са посочени от Съвета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Вж. стр. 47 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/17


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ,

EВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА, наричана по-нататък „Азербайджан“,

РЕШЕНИ да укрепят сътрудничеството помежду си с цел да водят по-ефективна борба с незаконната имиграция,

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО да въведат, чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа, бързи и ефективни процедури за идентифициране и за безопасно и методично връщане на лицата, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на Азербайджан или на дадена държава — членка на Европейския съюз, както и с цел да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Съюза, на неговите държави-членки и на Азербайджан, произтичащи от международното право и по-специално от Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и Протокола към нея от 31 януари 1967 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в съответствие с Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Ирландия няма да участват в настоящото споразумение, освен ако не нотифицират желанието си за това в съответствие с посочения протокол,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, не се прилагат по отношение на Кралство Дания в съответствие с Протокола относно позицията на Кралство Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„обратно приемане“ означава предаването от молещата държава и приемането от замолената държава на лица (собствени граждани на замолената държава, граждани на трети държави или лица без гражданство), за които е установено, че са влезли, намират се или пребивават незаконно в молещата държава, съгласно разпоредбите на настоящото споразумение;

б)

„договарящи страни“ означава Азербайджан и Съюзът;

в)

„държава-членка“ означава всяка държава — членка на Съюза, която е обвързана с настоящото споразумение;

г)

„гражданин на Азербайджан“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Азербайджан съгласно законодателството на Азербайджанската република;

д)

„гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка съгласно определението за целите на Съюза;

е)

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Азербайджан или на някоя от държавите-членки;

ж)

„лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство на дадена държава;

з)

„разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешение, издадено от Азербайджан или от една от държавите-членки, даващо право на лицето да пребивава на територията на тази държава. Това не включва временните разрешения за престой на нейната територия, издадени във връзка с разглеждането на молба за убежище или за получаване на разрешение за пребиваване;

и)

„виза“ означава издадено разрешение или решение от Азербайджан или от една от държавите-членки, необходимо с оглед влизането на нейна територия, престоя или транзитното преминаване през нейната територия. Това не включва визите за летищен транзит;

й)

„молеща държава“ означава държавата (Азербайджан или една от държавите-членки), която подава молба за обратно приемане в съответствие с член 8 или молба за транзитно преминаване в съответствие с член 15 от настоящото споразумение;

к)

„замолена държава“ означава държавата (Азербайджан или една от държавите-членки), към която е отправена молба за обратно приемане в съответствие с член 8 или молба за транзитно преминаване в съответствие с член 15 от настоящото споразумение;

л)

„компетентен орган“ означава всеки национален орган на Азербайджан или на една от държавите-членки, който е оправомощен да прилага настоящото споразумение в съответствие с член 20, параграф 1, буква а) от него;

м)

„транзитно преминаване“ означава преминаване на гражданин на трета държава или лице без гражданство през територията на замолената държава на път от молещата държава към страната — крайна цел на пътуването.

Член 2

Основни принципи

Укрепвайки сътрудничеството в предотвратяването на незаконната миграция и борбата с нея, замолената и молещата държава, когато прилагат настоящото споразумение по отношение на лицата, попадащи в приложното му поле, гарантират зачитането на правата на човека и спазването на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните приложими спрямо страните международни инструменти, и по-конкретно:

Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. и протоколите към нея,

Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 г.

Замолената държава по-специално гарантира, в съответствие със своите задължения, произтичащи от гореизброените международни инструменти, защитата на правата на лицата, приети обратно на нейна територия.

Молещата държава следва да избира доброволното връщане пред принудителното връщане, когато няма основания да се смята, че това ще попречи на връщането на въпросното лице в замолената държава.

РАЗДЕЛ I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 3

Обратно приемане на собствени граждани

1.   Азербайджан приема обратно по молба на дадена държава-членка и без други формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на молещата държава-членка, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросното лице е гражданин на Азербайджан.

2.   Освен това Азербайджан приема обратно:

а)

ненавършилите пълнолетие неженени (неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в молещата държава-членка или валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава-членка,

б)

съпруга(та) на лицата, посочени в параграф 1, който или която притежава различно гражданство или е лице без гражданство, при условие че има или получи право на влизане и престой на територията на Азербайджан, освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в молещата държава-членка или валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава-членка.

3.   Освен това Азербайджан приема обратно лица, които се намират или пребивават незаконно в молещата държава-членка и които са се отказали от гражданството на Азербайджан в съответствие с националните закони на Азербайджан след влизането си на територията на дадена държава-членка, освен ако на тези лица най-малкото е била обещана натурализация от някоя от държавите-членки.

4.   След като Азербайджан отговори положително на молбата за обратно приемане, компетентното дипломатическо или консулско представителство на Азербайджан, независимо от желанието на лицето, което подлежи на обратно приемане, издава безплатно и в срок от не повече от пет работни дни документа за пътуване, необходим за връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, със срок на валидност 150 дни. Ако в срок от пет работни дни Азербайджан не е издал документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането (приложение 7) (1).

5.   Ако по юридически или по фактически причини съответното лице не може да бъде прехвърлено в срока на валидност на първоначално издадения му документ за пътуване, компетентното дипломатическо или консулско представителство на Азербайджан издава, в срок от пет работни дни и безплатно, нов документ за пътуване със същия срок на валидност. Ако в срок от пет работни дни Азербайджан не е издал новия документ за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането (приложение 7) (2).

Член 4

Обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство

1.   Азербайджан приема обратно по молба на дадена държава-членка и без други формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство, който или което не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на молещата държава-членка, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросното лице:

а)

към момента на подаване на молбата за обратно приемане притежава валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадена(о) от Азербайджан; или

б)

е влязло незаконно и директно на територията на държавите-членки, след като е престояло на територията на Азербайджан или е преминало транзитно през нея.

2.   Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:

а)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е намирал(о) единствено в транзитна зона на международно летище в Азербайджан;

б)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е ползвал(о) от безвизов достъп до територията на молещата държава-членка.

3.   Без да се засяга член 7, параграф 2, след като Азербайджан отговори положително на молбата за обратно приемане, молещата държава-членка издава на лицето, чието обратно приемане е прието, стандартния документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането (приложение 7) (3).

РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪЮЗА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 5

Обратно приемане на собствени граждани

1.   Всяка държава-членка приема обратно по молба на Азербайджан и без други формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на Азербайджан, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросното лице е гражданин на тази държава-членка.

2.   Освен това държавата-членка приема обратно:

а)

ненавършилите пълнолетие неженени (неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в Азербайджан,

б)

съпруга(та) на лицата, посочени в параграф 1, който или която притежава различно гражданство или е лице без гражданство, при условие че има или получи право на влизане и престой на територията на замолената държава-членка, освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в Азербайджан.

3.   Освен това всяка държава-членка приема обратно лица, намиращи се или пребиваващи незаконно в Азербайджан, на които е било отнето или които са се отказали от гражданството на държавата-членка в съответствие с националните закони на последната след влизането си на територията на Азербайджан, освен ако на тези лица най-малкото е била обещана натурализация от страна на Азербайджан.

4.   След като замолената държава-членка е отговорила положително на молбата за обратно приемане, компетентното дипломатическо или консулско представителство на тази държава-членка, независимо от желанието на лицето, което подлежи на обратно приемане, издава безплатно и в срок не повече от пет работни дни документа за пътуване, необходим за връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, със срок на валидност 150 дни. Ако в срок от пет работни дни замолената държава-членка не е издала документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на Азербайджан за целите на експулсирането (приложение 8).

5.   Ако по юридически или по фактически причини съответното лице не може да бъде прехвърлено в срока на валидност на първоначално издадения му документ за пътуване, компетентното дипломатическо или консулско представителство на тази държава-членка издава, в срок от пет работни дни и безплатно, нов документ за пътуване със същия срок на валидност. Ако в срок от пет работни дни тази държава-членка не е издала документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ за пътуване на Азербайджан за целите на експулсирането (приложение 8).

Член 6

Обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство

1.   Всяка държава-членка приема обратно по молба на Азербайджан и без други формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, граждани на трета държава или лица без гражданство, който или което не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на Азербайджан, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че въпросните лица:

а)

към момента на подаване на молбата за обратно приемане притежава валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадена(о) от замолената държава-членка; или

б)

е влязло незаконно и директно на територията на Азербайджан, след като е осъществило престой на територията на замолената държава-членка или е преминало транзитно през нея.

2.   Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:

а)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е намирал(о) единствено в транзитна зона на международно летище в замолената държава-членка; или

б)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е ползвал(о) от безвизов достъп до територията на Азербайджан.

3.   Задължението за обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са издали виза или разрешение за пребиваване, задължението за обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка, която е издала документа с по-дълъг срок на валидност или, ако валидността на един или няколко от тях вече е изтекла, документа, който все още е валиден. Ако всички документи са с изтекъл срок на валидност, задължението за обратно приемане по параграф 1 се поема от държавата-членка, издала документа, чийто срок е изтекъл най-скоро. Ако подобен документ не може да бъде представен, задължението за обратно приемане по параграф 1 се поема от държавата-членка, чиято територия лицето е напуснало последно.

4.   Без да се засяга член 7, параграф 2, след като държавата-членка отговори положително на молбата за обратно приемане, Азербайджан издава на лицето, чието обратно приемане е прието, документа за пътуване, който се изисква за връщането на лицето (приложение 8).

РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 7

Принципи

1.   При условията на параграф 2 всяко прехвърляне на лице, подлежащо на обратно приемане, въз основа на едно от задълженията, посочени в членове 3—6, изисква подаване на молба за обратно приемане до компетентния орган на замолената държава.

2.   Ако лицето, което подлежи на обратно приемане, притежава валиден документ за пътуване, а в случай че е гражданин на трета държава или лице без гражданство — и валидна виза или валидно разрешение за пребиваване от замолената държава, прехвърлянето на такова лице може да се извърши, без да е необходимо молещата държава да подава молба за обратно приемане, а в случай че е гражданин на замолената държава — без да е необходимо молещата държава да подава писменото уведомление по член 12, параграф 1 до компетентния орган на замолената държава.

3.   Без да се засяга параграф 2, ако дадено лице е било задържано в зоната, простираща се на разстояние до 15 km от територията на морските пристанища и международните летища на молещата държава и включваща тази територия, включително и митническите зони, след като е преминало незаконно границата директно от територията на замолената държава, молещата държава може да подаде молба за обратно приемане в срок от два работни дни след задържането на лицето (ускорена процедура).

Член 8

Молба за обратно приемане

1.   Доколкото е възможно, молбата за обратно приемане трябва да съдържа следната информация:

а)

личните данни на лицето, което подлежи на обратно приемане (например име, фамилия, дата на раждане и, ако е възможно, място на раждане и последен адрес на местопребиваване) и, ако това е уместно, личните данни на ненавършилите пълнолетие неженени (неомъжени) деца и/или съпруга(та);

б)

в случай на собствени граждани — посочване на средствата, с които ще бъдат предоставени доказателства или prima facie доказателства за гражданството, както е посочено съответно в приложения 1 и 2;

в)

в случай на граждани на трети държави и лица без гражданство — посочване на средствата, с които ще бъдат предоставени доказателства или prima facie доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, както е предвидено съответно в приложения 3 и 4;

г)

снимка на лицето, което подлежи на обратно приемане.

2.   Молбата за обратно приемане също така съдържа, доколкото е възможно, следната информация:

а)

заявление, че лицето, което подлежи на прехвърляне, може да се нуждае от помощ или грижи, при положение че съответното лице изрично е дало съгласие за такова заявление;

б)

всякакви други предпазни мерки и мерки за сигурност или информация за здравословното състояние на лицето, които могат да са необходими в конкретния случай на прехвърляне.

3.   Единният формуляр, който трябва да се използва за молби за обратно приемане, е приложен в приложение 5 към настоящото споразумение.

4.   Молбата за обратно приемане може де бъде подадена с всякакви средства за комуникация, включително и по електронен път, например по факс, електронна поща и др.

Член 9

Средства за доказване на гражданството

1.   Доказателство за гражданство в съответствие с член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1 може по-специално да бъде представено посредством документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл преди по-малко от 6 месеца. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки и Азербайджан признават взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшно разследване. Доказателство за гражданство не може да бъде представено чрез фалшиви документи.

2.   Prima facie доказателства за гражданство в съответствие с член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1 могат по-специално да бъдат представени посредством документите, изброени в приложение 2 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки и Азербайджан смятат гражданството за установено, освен ако могат да докажат противното. Prima facie доказателства за гражданство не могат да бъдат представени чрез фалшиви документи.

3.   Ако не може да бъде представен нито един от документите, изброени в приложение 1 или приложение 2, или ако документите не са достатъчни, за което се посочват надлежно обосновани причини, компетентното дипломатическо или консулско представителство на въпросната замолена държава, по искане на молещата държава, което следва да се включи в молбата за обратно приемане, интервюират лицето, което подлежи на обратно приемане, без неоснователно забавяне, най-късно в срок от пет работни дни от датата на молбата, с цел да установят гражданството на лицето.

4.   Процедурните разпоредби за подобни интервюта могат да бъдат предвидени в протоколите за изпълнение, предвидени в член 20 от настоящото споразумение.

Член 10

Средства за доказване по отношение на граждани на трети държави и лица без гражданство

1.   Доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, определени в член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, се представят по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 3 към настоящото споразумение; те не могат да бъдат представяни посредством фалшиви документи. Всички такива доказателства се признават взаимно от държавите-членки и от Азербайджан, без да е необходимо по-нататъшно разследване.

2.   Prima facie доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, определени в член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, се представят по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 4 към настоящото споразумение; те не могат да бъдат представяни посредством фалшиви документи. Когато са представени такива prima facie доказателства, държавите-членки и Азербайджан считат, че условията са установени, освен ако могат да докажат противното.

3.   Незаконният характер на влизането, престоя или пребиваването се установява посредством документите за пътуване на въпросното лице, в които липсва необходимата виза или друго разрешение за пребиваване на територията на молещата държава. Декларация от страна на молещата държава, че въпросното лице е без необходимите документи за пътуване, виза или разрешение за пребиваване, също представлява prima facie доказателство за незаконно влизане, престой или пребиваване.

Член 11

Срокове

1.   Молбата за обратно приемане трябва да се подаде до компетентния орган на замолената държава в срок от най-много шест месеца след датата, на която компетентният орган на молещата държава е научил, че гражданин на трета държава или лице без гражданство не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване. При наличието на правни или фактически пречки за своевременно подаване на молбата, по искане на молещата държава срокът се удължава, но само до преодоляването на тези пречки.

2.   Отговорът на молбата за обратно приемане се изпраща в писмена форма:

а)

в рамките на два работни дни, ако молбата е била подадена по ускорената процедура (член 7, параграф 3);

б)

в рамките на петнадесет календарни дни във всички останали случаи.

Срокът започва да тече от датата на потвърждението за получаване на молбата за обратно приемане. При липса на отговор в определения срок се счита, че прехвърлянето е одобрено.

Отговорът на молбата за обратно приемане може де бъде подаден с всякакви средства за комуникация, включително и по електронен път, например по факс, електронна поща и др.

3.   Мотивите за отказ за обратно приемане се предоставят в писмена форма.

4.   След получаване на съгласието или, в зависимост от случая, след изтичане на срока, посочен в параграф 2, прехвърлянето на въпросното лице се извършва в срок от три месеца. По искане на молещата държава този срок може да бъде удължен с времето, използвано за преодоляването на правни или практически пречки.

Член 12

Ред и условия за прехвърляне и начини на транспортиране

1.   Без да се засяга член 7, параграф 2, компетентните органи на молещата държава уведомяват в писмена форма компетентните органи на замолената държава поне три работни дни, преди да върнат лицето, относно датата на прехвърляне, граничния пункт на влизане, възможно придружаване и друга информация, свързана с прехвърлянето.

2.   Може да се използва всякакъв вид транспорт, включително по въздух или море. Връщането по въздух не се ограничава само до използване на националните превозвачи на Азербайджан или на държавите-членки и може да се извършва с редовни или с чартърни полети. В случай на връщане с придружаване придружаващите служители могат да не бъдат само упълномощени служители на молещата държава, при условие че са упълномощени лица от Азербайджан или от която и да е държава-членка.

3.   Ако прехвърлянето се осъществява по въздух, евентуалните придружители са освободени от изискването за притежаване на необходимите визи.

Член 13

Обратно приемане поради грешка

Молещата държава приема обратно всяко лице, което е било прието обратно от замолената държава, ако в срок от шест месеца след прехвърлянето на въпросното лице или в срок от 12 месеца, ако става въпрос за гражданин на трета държава или лице без гражданство, бъде установено, че не са спазени изискванията, определени в членове 3—6 от настоящото споразумение.

В такъв случай процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis и се предоставя цялата налична информация, която се отнася до действителната самоличност и гражданство на лицето, което се приема обратно.

РАЗДЕЛ IV

ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ

Член 14

Принципи

1.   Държавите-членки и Азербайджан следва да ограничават транзитното преминаване на граждани на трети държави или на лица без гражданство до случаите, когато тези лица не могат да бъдат върнати директно в държавата, която е крайна цел на пътуването.

2.   Азербайджан разрешава транзитното преминаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако дадена държава-членка поиска това, и всяка държава-членка разрешава транзитното преминаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако Азербайджан поиска това, при условие че е осигурено по-нататъшното пътуване през други възможни държави на транзитно преминаване и обратното приемане от страна на държавата, която е крайна цел на пътуването.

3.   Азербайджан или дадена държава-членка могат да откажат транзитно преминаване:

а)

ако за гражданина на трета държава или за лицето без гражданство съществува действителен риск да бъде подложен на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или наказание, смъртна присъда или преследване поради неговата раса, религия, гражданство, членство в определена социална група или политически убеждения в държавата, която е крайна цел на пътуването, или в друга държава на транзитно преминаване; или

б)

ако на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство ще бъдат наложени наказателноправни санкции в замолената държава или в друга държава на транзитно преминаване; или

в)

по съображения, свързани с общественото здраве, националната сигурност, обществения ред или други национални интереси на замолената държава.

4.   Азербайджан или дадена държава-членка могат да отменят издаденото разрешение, ако обстоятелствата, посочени в параграф 3, възникнат или станат известни впоследствие, като по този начин препятстват операцията по транзитното преминаване, или ако по-нататъшното пътуване през възможни държави на транзитно преминаване или обратното приемане от страна на държавата, която е крайна цел на пътуването, повече не са гарантирани. В такъв случай молещата държава приема обратно гражданина на трета държава или лицето без гражданство, съобразно нуждите и без забавяне.

Член 15

Процедура по транзитно преминаване

1.   Молбите за операции по транзитно преминаване трябва да бъдат представени в писмена форма на компетентния орган на замолената държава и да съдържат следната информация:

а)

вид на транзитното преминаване (по въздух, море или суша), други възможни държави на транзитно преминаване и държавата, която е крайна цел на пътуването;

б)

лични данни на съответното лице (например име, фамилия, фамилно име преди брака, други имена, използвани от лицето/имена, под които лицето е известно или псевдоними, дата на раждане, пол и при възможност — място на раждане, гражданство, език, вид и номер на документа за пътуване);

в)

планиран граничен пункт за влизане, планиран час на прехвърлянето и евентуално придружаване;

г)

декларация, че от гледна точка на молещата държава условията, посочени в член 14, параграф 2, са изпълнени и че не са известни причини за отказ съгласно член 14, параграф 3.

Единният формуляр за използване при молбите за транзитно преминаване е приложен в приложение 6 към настоящото споразумение.

Молбата за транзитно преминаване може де бъде подадена с всякакви средства за комуникация, включително и по електронен път, например по факс, електронна поща и др.

2.   В срок от пет работни дни след получаването на молбата и в писмена форма замолената държава уведомява молещата държава за приемането, като потвърждава граничния пункт на влизане и планирания час на приемането, или я уведомява за отказа за приемане и за причините за този отказ. При липса на отговор в срок от пет работни дни се счита, че транзитното преминаване е одобрено.

Отговорът на молбата за транзитно преминаване може де бъде подаден с всякакви средства за комуникация, включително и по електронен път, например по факс, електронна поща и др.

3.   Ако операцията по транзитно преминаване се осъществява по въздух, лицето, което подлежи на обратно приемане, и евентуалните придружители са освободени от изискването за притежаване на виза за летищен транзит.

4.   Компетентните органи на замолената държава, след взаимни консултации, съдействат за осъществяване на операциите по транзитно преминаване, и по-специално чрез наблюдение на въпросните лица и осигуряване на подходящи условия за целта.

5.   Транзитното преминаване на лицата се извършва в срок от 30 дни след получаването на положителен отговор по искането, освен ако не е договорено друго.

РАЗДЕЛ V

РАЗХОДИ

Член 16

Разходи за транспорт и транзитно преминаване

Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят разходите по обратното приемане от лицето, което подлежи на обратно приемане, или от трети лица, всички транспортни разходи, направени по силата на настоящото споразумение във връзка с обратното приемане и с операциите по транзитно преминаване до границата на държавата, която е крайна цел на пътуването, се поемат от молещата държава.

РАЗДЕЛ VI

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ВРЪЗКА С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 17

Защита на данните

Личните данни могат да се съобщават само ако това е необходимо за изпълнението на настоящото споразумение от компетентните органи на Азербайджан или на дадена държава-членка, в зависимост от случая. Обработването на лични данни във всеки конкретен случай е предмет на вътрешното законодателство на Азербайджан, а в случаите, когато контрольорът е компетентен орган на държава-членка — на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и на националното законодателство на тази държава-членка, прието в съответствие с тази директива. В допълнение се прилагат следните принципи:

а)

обработването на личните данни трябва да е добросъвестно и законосъобразно;

б)

личните данни трябва да бъдат събирани с конкретната, изрично указана и законна цел за изпълнение на настоящото споразумение и да не бъдат допълнително обработвани от органа, който ги съобщава, или от този, който ги получава, по начин, който е несъвместим с тази цел;

в)

личните данни трябва да бъдат подходящи, релевантни и ненадхвърлящи целта, с която се събират и/или се обработват допълнително; по-специално, съобщените лични данни могат да се отнасят само до следното:

личните данни на лицето, което подлежи на прехвърляне (например име, фамилия, предишни имена, други имена, използвани от лицето/имена, под които лицето е известно или псевдоними, пол, гражданско състояние, дата и място на раждане, сегашно и евентуално предишно гражданство),

паспорт, карта за самоличност или свидетелство за управление на моторно превозно средство (номер, срок на валидност, дата на издаване, издаващ орган и място на издаване),

места на междинно спиране и маршрут,

друга необходима информация за идентифициране на лицето, което подлежи на прехвърляне, или за преглед на условията за обратно приемане, произтичащи от настоящото споразумение;

г)

личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;

д)

личните данни трябва да се съхраняват във вид, който позволява идентифициране на съответните субекти на данни за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, с които данните са събрани или допълнително обработени;

е)

както органът, който съобщава данните, така и органът, който ги получава, предприемат всички разумни мерки, за да гарантират при необходимост коригирането, заличаването или блокирането на лични данни в случаите, когато обработването им не съответства на разпоредбите на настоящия член, и по-специално поради това, че данните не са подходящи, релевантни и точни или че надхвърлят целта на обработването. Това включва уведомяването на другата страна за всяко коригиране, заличаване или блокиране;

ж)

при поискване органът, който получава данните, информира органа, който ги съобщава, относно използването на съобщените данни и постигнатите вследствие на това резултати;

з)

лични данни могат да бъдат предавани само на компетентните органи. По-нататъшното предаване на други органи изисква предварителното съгласие на органа, който съобщава данните;

и)

органът, който съобщава данните, и органът, който ги получава, са задължени да изготвят писмен протокол за предаването и приемането на личните данни.

Член 18

Връзка с други международни задължения

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат правата, задълженията и отговорностите на Съюза, на неговите държави-членки и на Азербайджан, произтичащи от международното право, включително от международните конвенции, по които те са страни, и по-специално от изброените в член 2 международни инструменти, както и:

международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на подадени молби за убежище,

международните конвенции за екстрадиция и транзитно преминаване,

многостранните международни конвенции и споразумения за обратно приемане на чужди граждани, като например Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

2.   Нищо в настоящото споразумение не възпрепятства връщането на дадено лице по силата на други официални или неофициални спогодби.

РАЗДЕЛ VII

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

Член 19

Съвместен комитет по обратно приемане

1.   Договарящите страни си оказват взаимопомощ при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За тази цел те създават Съвместен комитет по обратно приемане (наричан по-нататък „Комитетът“), който по-специално е натоварен със следните задачи:

а)

да следи за прилагането на настоящото споразумение;

б)

да разглежда проблеми, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите в настоящото споразумение;

в)

да взема решение за изпълнителните мерки, необходими за еднообразното прилагане на настоящото споразумение;

г)

да обменя редовно информация относно протоколите за изпълнение, съставени от отделните държави-членки и Азербайджан в съответствие с член 20;

д)

да препоръчва изменения на настоящото споразумение и на приложенията към него.

2.   Решенията на Комитета са задължителни за договарящите страни.

3.   Комитетът се състои от представители на Съюза и на Азербайджан.

4.   Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите страни.

5.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 20

Протоколи за изпълнение

1.   Без да се засяга пряката приложимост на настоящото споразумение, по искане на дадена държава-членка или на Азербайджан, Азербайджан и държавата-членка съставят протокол за изпълнение, който включва, inter alia, правила за:

а)

определянето на компетентните органи, за граничните пропускателни пунктове и за обмена между звената за връзка;

б)

условията за връщане с придружаване, включително при транзитното преминаване с придружаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство;

в)

средствата и документите в допълнение към тези, изброени в приложения 1—4 към настоящото споразумение;

г)

реда и условията за обратно приемане на лица по ускорената процедура;

д)

процедурата за провеждане на интервюта.

2.   Протоколите за изпълнение по параграф 1 влизат в сила едва след уведомяването на Комитета по обратно приемане, посочен в член 19.

3.   Азербайджан приема да прилага всички разпоредби на протокола за изпълнение, съставен с дадена държава-членка, също и в отношенията си с която и да е друга държава-членка, ако последната поиска това. Държавите-членки приемат да прилагат всички разпоредби на протокола за изпълнение, съставен от някоя от тях с Азербайджанската република, също и в отношенията си с последната, по искане на последната и при условие че прилагането му спрямо други държави-членки е практически осъществимо.

Член 21

Връзка с двустранни споразумения или договорености на държавите-членки за обратно приемане

Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред разпоредбите на което и да е двустранно споразумение или договореност относно обратното приемане на незаконно пребиваващи лица, които са сключени или биха могли да бъдат сключени съгласно член 20 между отделни държави-членки и Азербайджан, доколкото разпоредбите на тези споразумения или договорености са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Териториално приложение

1.   При спазване на параграф 2 настоящото споразумение се прилага на територията, на която се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, както и на територията на Азербайджан.

2.   Настоящото споразумение се прилага на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на Ирландия единствено след като Европейският съюз нотифицира Азербайджан за това.

3.   Настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания.

Член 23

Влизане в сила, срок на действие и прекратяване на действието

1.   Настоящото споразумение подлежи на ратифициране или одобрение от договарящите страни съгласно съответните им процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която последната договаряща страна нотифицира другата относно приключването на процедурите, посочени в първия параграф.

3.   Настоящото споразумение се прилага по отношение на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и по отношение на Ирландия на първия ден от втория месец след датата на нотификацията, посочена в член 22, параграф 2.

4.   Споразумението се сключва за неопределен срок.

5.   Всяка договаряща страна може, чрез официална нотификация на другата договаряща страна и след предварителни консултации с Комитета, посочен в член 19, временно да спре, изцяло или отчасти, изпълнението на настоящото споразумение. Временното спиране на действието на Споразумението влиза в сила на втория ден след деня на тази нотификация.

6.   Всяка от договарящите страни може да денонсира настоящото споразумение, като нотифицира официално другата договаряща страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест месеца след датата на тази нотификация.

Член 24

Изменения на Споразумението

Настоящото споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие на договарящите страни. Измененията и допълненията се изготвят под формата на отделни протоколи, които представляват неразделна част от настоящото споразумение, и влизат в сила в съответствие с процедурата, предвидена в член 23 от настоящото споразумение.

Член 25

Приложения

Приложения 1—8 са неразделна част от настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и четиринадесета година в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и азербайджански език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г., ОВ C 274, 19.9.1996 г., стр. 18.

(2)  Пак там.

(3)  Пак там.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Общ списък с документите, чието представяне се счита за доказателство за гражданство (член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 9, параграф 1)

паспорти от всякакъв вид (национални паспорти, обикновени паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, официални паспорти, групови паспорти и заместители на паспорти, включително детски паспорти);

laissez-passer, издадени от замолената държава;

карти за самоличност от всякакъв вид (включително карти за определен период от време и временни карти), с изключение на моряшки карти за самоличност.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Общ списък с документите, чието представяне се счита за prima facie доказателство за гражданство (член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 9, параграф 2)

документите, изброени в приложение 1, чийто срок на валидност е изтекъл преди повече от 6 месеца;

фотокопия на който и да е документ от изброените в приложение 1 към настоящото споразумение;

удостоверения за гражданство и други официални документи, в които гражданството е споменато или ясно посочено;

свидетелства за управление на моторно превозно средство или фотокопия от тях;

актове за раждане или фотокопия от тях;

служебни карти от предприятия или фотокопия от тях;

военни книжки и военни карти за самоличност;

моряшки регистрационни книжки и служебни капитански карти, както и моряшки карти за самоличност;

декларации от свидетели;

декларация от засегнатото лице и езикът, на който това лице говори, включително удостоверен с резултат от официален тест;

всеки друг документ, позволяващ да се установи гражданството на въпросното лице;

дактилоскопични отпечатъци;

потвърждение на самоличността в резултат на извършено търсене във Визовата информационна система;

в случай на държави-членки, които не използват Визовата информационна система, положителното идентифициране се извършва чрез проверка на архивираните молби за получаване на виза във въпросните държави-членки;

потвърждение на самоличността в резултат на извършено търсене в системата на Азербайджанската република за автоматизирано търсене на информация относно влизането, излизането и регистрацията — IAMAS.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Общ списък с документите, считани за доказателство за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство (член 4, параграф 1, член 6, параграф 1 и член 10, параграф 1)

виза и/или разрешение за пребиваване, издадено от замолената държава;

печати за влизане/напускане или подобна анотация в документа за пътуване на въпросното лице или друго доказателство за влизане/напускане (например фотографско доказателство);

карти за самоличност, издадени на лица без гражданство, които пребивават постоянно в замолената държава;

laissez-passer, издадени на лица без гражданство, които пребивават постоянно в замолената държава.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Общ списък с документите, считани за prima facie доказателство за условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство (член 4, параграф 1, член 6, параграф 1 и член 10, параграф 2)

описание, издадено от съответните власти на молещата държава, на мястото и обстоятелствата, при които въпросното лице е задържано, след като е влязло на територията на тази държава;

информация във връзка със самоличността и/или престоя на лицето, която е била предоставена от международна организация (например ВКБООН);

съобщаване/потвърждаване на информация от членове на семейството, лица, пътували заедно с лицето, и т.н.;

всякакъв вид документи, удостоверения и сметки (напр. сметка от хотел, талони за посещение при лекари/зъболекари, входни карти за обществени/частни институции, договори за наем на кола, квитанции за плащане с кредитни карти и др.), които ясно показват, че въпросното лице е престояло на територията на замолената държава;

поименни билети и/или списъци на пътниците, пътуващи със самолет, влак, автобус или кораб, които доказват присъствието и маршрута на въпросното лице на територията на замолената държава;

информация, която показва, че въпросното лице е ползвало куриерски услуги или пътническа агенция;

официални декларации, по-специално на служители от граничните пунктове и други свидетели, които са в състояние да удостоверят, че въпросното лице е преминало границата;

официални показания на въпросното лице, направени по време на съдебно или административно производство;

декларация на засегнатото лице;

дактилоскопични отпечатъци.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Стандартен документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането

(в съответствие с формуляра, посочен в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г. (1)


(1)  ОВ C 247, 19.9.1996 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Image

Image


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с член 3, параграф 3

Договарящите страни отбелязват, че съгласно законодателството на Азербайджанската република относно гражданството гражданин на Азербайджанската република не може да бъде лишен от гражданството си.

Страните се споразумяват да се консултират своевременно в случай на промяна на правната уредба.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с член 4 и член 6

Страните ще полагат усилия да връщат всеки гражданин на трета държава, който не отговаря или вече не отговаря на действащите правни изисквания за влизане, престой или пребиваване на техните територии, обратно в неговата държава на произход.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно Кралство Дания

Договарящите страни отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания, нито спрямо нейни граждани. При тези обстоятелства е уместно Азербайджан и Кралство Дания да сключат споразумение за обратно приемане при същите условия като тези на настоящото споразумение.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно Република Исландия и Кралство Норвегия

Договарящите страни вземат предвид тесните връзки между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия, по-специално по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тези държави в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно Азербайджан да сключи споразумение за обратно приемане с Република Исландия и с Кралство Норвегия при същите условия като тези на настоящото споразумение.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно Конфедерация Швейцария

Договарящите страни вземат предвид тесните връзки между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария, по-специално по силата на Споразумението относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което влезе в сила на 1 март 2008 г. При тези обстоятелства е уместно Азербайджан и Конфедерация Швейцария да сключат споразумение за обратно приемане при същите условия като тези на настоящото споразумение.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно Княжество Лихтенщайн

Договарящите страни вземат предвид тесните връзки между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн, по-специално по силата на Споразумението относно асоциирането на Княжество Лихтенщайн към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, което влезе в сила на 19 декември 2011 г. При тези обстоятелства е уместно Азербайджан и Княжество Лихтенщайн да сключат споразумение за обратно приемане при същите условия като тези на настоящото споразумение.


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати

(2014/240/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 98/591/ЕО (1) Съветът одобри сключването на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (наричано по-долу „споразумението“).

(2)

В член 12, буква б) от споразумението е предвидено, че споразумението се сключва за първоначален срок от пет години и че впоследствие действието му може да бъде удължено, с възможни изменения, за нови петгодишни срокове по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(3)

С Решение 2009/306/ЕО на Съвета (2) срокът на действие на споразумението бе удължен с допълнителен срок от пет години.

(4)

Страните по споразумението считат, че своевременното удължаване на срока на действие на споразумението би било в техен общ интерес.

(5)

Споразумението, чийто срок на действие се удължава, е със същото съдържание като споразумението, чийто срок на действие изтича на 14 октомври 2013 г.

(6)

Поради това удължаването на срока на действие на споразумението следва да бъде одобрено от името на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Удължаването с още пет години на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати се одобрява от името на Съюза.

Член 2

Председателят на Съвета, като действа от името на Съюза, нотифицира правителството на Съединените американски щати, че Съюзът е приключил вътрешните си процедури, необходими за удължаване на срока на действие на споразумението в съответствие с член 12, буква б) от същото.

Член 3

Председателят на Съвета, като действа от името на Съюза, извършва следната нотификация:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник, като от същата дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на споразумението следва, когато е уместно, да бъдат четени като позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Решение 98/591/ЕО на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно сключването на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (ОВ L 284, 22.10.1998 г., стр. 35).

(2)  Решение 2009/306/ЕО на Съвета от 30 март 2009 г. за подновяване и изменение на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (ОВ L 90, 2.4.2009 г., стр. 20).


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

относно ратификацията или присъединяването на държавите членки в интерес на Европейския съюз към Международната конвенция от Хонконг от 2009 г. за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби

(2014/241/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и параграф 8, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Международната конвенция от Хонконг от 2009 г. за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби (наричана по-долу „Конвенцията“) беше приета на 15 май 2009 г. под егидата на Международната морска организация (ММО) в резултат на разискванията на Международната конференция за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби. Конвенцията третира проектирането, строежа, експлоатацията и подготовката на корабите, за да се улесни безопасното им и екологосъобразно рециклиране, без да се засягат безопасността и експлоатационната ефективност на корабите. Тя разглежда и безопасната и екологосъобразна експлоатация на съоръженията за рециклиране на кораби, както и създаването на подходящ механизъм за принудително изпълнение при рециклирането на кораби.

(2)

Конвенцията влиза в сила 24 месеца след датата на ратификация от най-малко 15 държави, чийто комбиниран търговски флот съставлява най-малко 40 % от брутния тонаж на корабите от световния търговски флот и чийто общ максимален годишен обем на рециклиране на кораби през предходните 10 години представлява не по-малко от три процента от брутния тонаж на корабите от комбинирания търговски флот на същите държави.

(3)

В заключенията си от 21 октомври 2009 г. Съветът твърдо насърчи държавите членки да ратифицират приоритетно Конвенцията, за да улеснят влизането ѝ в сила възможно най-рано и да осигурят реална и ефикасна промяна по места.

(4)

Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) си поставя за цел, наред с другото, да сведе до минимум и доколкото е възможно, да отстрани вредните последици за човешкото здраве и околната среда, причинени от рециклирането на кораби, и да улесни ратификацията на Конвенцията. Член 5, параграф 9, член 7, параграф 2, член 10, параграфи 1 и 2 и член 12, параграфи 1 и 3 от този регламент предвиждат законодателството на Съюза да бъде приведено в съответствие с Конвенцията. Член 32, параграф 4 се позовава на случая на държавите членки, които не разполагат с кораби, плаващи или регистрирани под тяхно знаме, или които са затворили националните си корабни регистри. Държавите членки могат да се освободят от прилагането на някои разпоредби на регламента, доколкото няма регистрирани кораби под тяхно знаме.

(5)

Съюзът не може да се присъедини към Конвенцията, тъй като страни по нея могат да бъдат само държави.

(6)

Във връзка с това Съветът следва да разреши на държавите членки, които притежават кораби, плаващи или регистрирани под тяхно знаме и попадащи в обхвата на Конвенцията, да я ратифицират или да се присъединят към нея,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На държавите членки се разрешава да ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция от Хонконг от 2009 г. за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби, що се отнася до частите, попадащи в обхвата на изключителната компетентност на Съюза.

Член 2

Държавите членки, които са ратифицирали или са се присъединили към Конвенцията, уведомяват Комисията за това в срок от 6 месеца от датата, на която са депозирали инструментите си за ратификация или присъединяване при генералния секретар на ММО.

До 31 декември 2018 г. Съветът ще направи преглед на напредъка на процеса на ратификация.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стp. 1).


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/47


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

(2014/242/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2013/695/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи („Споразумението“) бе подписано на 29 ноември 2013 г., при условие сключването му.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено,

(3)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (2); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (3); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи се одобрява от името на Съюза.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 14, параграф 1 от Споразумението (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Решение на Съвета 2013/695/ЕС от 25 ноември 2013 г. за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи (ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 7).

(2)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(3)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(4)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/49


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ЖЕЛАЯТ да улеснят междуличностните контакти като важно условие за трайно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи на граждани на Съюза и Азербайджанската република на реципрочна основа,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Споразумението за партньорство и сътрудничество за създаване на партньорство между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и Азербайджанската република, от друга страна, както и преговорите за споразумение за асоцииране между ЕС и Азербайджанската република, започнати през 2010 г.,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена на 7 май 2009 г. в Прага, в която е заявена политическа подкрепа за либерализиране на визовия режим в условия на сигурност,

КАТО ПРИЕМАТ, че визовите облекчения не следва да водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на обратното приемане,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Обединеното кралство и Ирландия,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Кралство Дания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и приложно поле

Целта на настоящото споразумение е да улесни, на основата на реципрочност, издаването на визи на гражданите на Съюза и на Азербайджанската република за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 2

Обща разпоредба

1.   Визовите облекчения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат за граждани на Съюза и на Азербайджанската република само дотолкова, доколкото те не са освободени от визовите изисквания съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Азербайджанската република, на Съюза или на държавите членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.   По отношение на въпроси, които не са обхванати от настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на документи за пътуване, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане и мерки за експулсиране, се прилага националното право на Азербайджанската република или на държавите членки или правото на Съюза.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава членка“ означава всяка държава — членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„гражданин на Съюза“ означава гражданин на държава членка по смисъла на буква а);

в)

„гражданин на Азербайджанската република“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Азербайджанската република съгласно нейното действащо законодателство;

г)

„виза“ означава разрешение, издадено от държава членка или Азербайджанската република с цел транзитно преминаване или планиран престой с продължителност от не повече от 90 дни в рамките на който и да бил период от 180 дни на територията на държавите членки или на Азербайджанската република;

д)

„законно пребиваващо лице“ означава:

за Азербайджанската република: гражданин на Съюза, който е получил разрешение за временно или постоянно пребиваване за период от повече от 90 дни на територията на Азербайджанската република;

за Съюза: гражданин на Азербайджанската република, на когото е разрешено или който има право да остане за повече от 90 дни на територията на държава членка въз основа на законодателството на Съюза или на национално законодателство.

Член 4

Документи за доказване на целта на пътуването

1.   За следните категории граждани на Съюза и на Азербайджанската република са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуването до другата страна:

а)

за близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — посещаващи граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, или граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи в държавите членки, или граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, или граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република:

писмено искане от лицето домакин;

б)

без да се засягат разпоредбите на член 10, за членове на официални делегации, включително и постоянни членове на такива делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република участват в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации:

писмо от компетентен орган на държава членка или на Азербайджанската република или от институция на Европейския съюз, в което се потвърждава, че кандидатът е член на делегацията на този орган или институция или постоянен член на тази делегация, която пътува до територията на другата страна, за да участва в посочените мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

в)

за делови лица и представители на стопански организации:

писмено искане от домакина — юридическо лице или дружество, организация или офис или клон на такова юридическо лице или дружество, държавни или местни органи на Азербайджанската република или на държавите членки или организационни комитети или търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки, заверено от компетентните органи в съответствие с националното законодателство;

г)

за шофьори, извършващи услуги по международен превоз на товари и на пътници между териториите на Азербайджанската република и на държавите членки с превозни средства, регистрирани в държавите членки или в Азербайджанската република:

писмено искане от националното дружество или сдружение (съюз) на превозвачите в Азербайджанската република или националните сдружения на превозвачите на държавите членки, осъществяващи международен шосеен превоз, в което се посочват целта, маршрутът, продължителността и честотата на пътуванията;

д)

за ученици, студенти, лица, участващи в програма за следдипломно обучение, и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с образованието дейности:

писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или ученическа/студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;

е)

за лица, участващи в научни, академични, културни или художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

ж)

за журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно:

удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация или от работодателя на кандидата, с който се доказва, че съответното лице има квалификация на журналист, и в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност, или с който се доказва, че лицето е член на техническия екип, придружаващ журналиста служебно;

з)

за участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

писмено искане от приемащата организация, компетентните органи, националните спортни федерации на държавите членки или на Азербайджанската република или Националния олимпийски комитет на Азербайджанската република или националните олимпийски комитети на държавите членки;

и)

за участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

писмено искане от началника на администрацията/кмета на тези градове;

й)

за лица, които пътуват по медицински причини, и необходимите придружаващи лица:

официален документ от здравното заведение, потвърждаващ необходимостта от медицинско обслужване в това заведение и необходимостта от придружител, и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

к)

за представители на свободни професии, участващи в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или други подобни мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на държавите членки:

писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че съответното лице е участник в проявата;

л)

за представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен:

писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество, и удостоверението за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;

м)

роднини на посещение с цел присъствие на погребални церемонии:

официален документ, потвърждаващ смъртта, както и потвърждение на семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

н)

за посещение на военни и граждански гробища:

официален документ, потвърждаващ съществуването и запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника.

2.   Писменото искане по параграф 1 от настоящия член трябва да съдържа следните данни:

а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на паспорта, време и цел на пътуването, брой на влизанията и, когато е приложимо, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б)

за лицето, което отправя поканата: име, фамилия и адрес;

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата: пълно наименование и адрес и:

ако искането е издадено от организация или орган — името и длъжността на лицето, което подписва искането;

ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или клон на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава членка или в Азербайджанската република — регистрационния номер съгласно националното законодателство на съответната държава членка или съгласно законодателството на Азербайджанската република.

3.   За категориите лица по параграф 1 от настоящия член всички категории визи се издават по опростената процедура, без да се изискват друга обосновка, покана или потвърждение във връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на страните.

Член 5

Издаване на многократни визи

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност пет години на следните категории граждани:

а)

съпрузи, деца (включително осиновени), които са на възраст до 21 години или са на издръжка, и родители (включително настойници/попечители), посещаващи граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, или граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи на територията на държавите членки, или граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, или граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република;

б)

постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република редовно участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации.

Чрез дерогация от първото изречение, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период, и по-специално когато:

за лицата, посочени в буква а), срокът на валидност на разрешението за законно пребиваване на гражданите на Азербайджанската република, законно пребиваващи в някоя от държавите членки, или на гражданите на Съюза, законно пребиваващи в Азербайджанската република,

за лицата, посочени в буква б), срокът на валидност на положението им на постоянни членове на официална делегация,

е по-кратък от пет години.

2.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност една година на следните категории граждани, при условие че през предходната година те са получили най-малко една виза, която са използвали в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава:

а)

студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, които редовно пътуват с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен;

б)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно;

в)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

г)

шофьори, извършващи услуги по международен превоз на товари и на пътници между териториите на Азербайджанската република и на държавите членки с превозни средства, регистрирани в държавите членки или Азербайджанската република;

д)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини, и необходимите придружаващи лица;

е)

представители на свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които редовно пътуват до Азербайджанската република или държавите членки;

ж)

представители на организации на гражданското общество, които редовно пътуват до Азербайджанската република или държавите членки с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

з)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до Азербайджанската република или държавите членки;

и)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

й)

членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република редовно участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации;

к)

делови лица и представители на стопански организации, които пътуват редовно до Азербайджанската република или до държавите членки.

Чрез дерогация от първото изречение, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период.

3.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република издават многократни визи със срок на валидност най-малко две години и най-много пет години на категориите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава, освен ако необходимостта или намерението да се пътува често или редовно не са явно ограничени до по-кратък период, в който случай срокът на валидност на многократната виза е ограничен до този период.

4.   Общата продължителност на престоя на територията на държавите членки или в Азербайджанската република на лицата, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член, не надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 6

Такси за обработка на заявленията за визи

1.   Таксата за обработка на заявленията за визи е в размер на 35 EUR.

Посочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

2.   Без да се засяга параграф 3, следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявления за визи:

а)

близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — на граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи на територията на Азербайджанската република, на граждани на Азербайджанската република, законно пребиваващи на територията на държавите членки, на граждани на Европейския съюз, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани, и на граждани на Азербайджанската република, пребиваващи на територията на Азербайджанската република;

б)

членове на официални делегации, включително постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до държавите членки, Европейския съюз или Азербайджанската република участват в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на Азербайджанската република или на някоя от държавите членки от междуправителствени организации;

в)

ученици, студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, както и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел участие в обучение или образователен курс, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с образованието дейности;

г)

лица с увреждания и придружаващи ги лица, ако е необходимо;

д)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

е)

лица, участващи в научни, културни и художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен;

ж)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел спешно медицинско лечение, и лицето, придружаващо такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е тежко болен;

з)

представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

и)

пенсионери;

й)

деца на възраст до 12 години;

к)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно.

3.   Ако дадена държава членка или Азербайджанската република си сътрудничи с външен доставчик на услуги във връзка с издаването на визи, външният доставчик на услуги може да налага такса за услугата. Тази такса трябва да е пропорционална на разходите, направени от външния доставчик на услуги при изпълнение на неговите задачи, и да не надхвърля 30 EUR. Държавите членки и Азербайджанската република трябва да запазят възможността всички кандидати да подават заявленията си пряко в техните консулства.

По отношение на Съюза, външният доставчик на услуги изпълнява дейностите си в съответствие с Визовия кодекс и при пълно зачитане на законодателството на Азербайджанската република.

По отношение на Азербайджанската република, външният доставчик на услуги изпълнява дейностите си в съответствие с азербайджанското законодателство и законодателството на държавите — членки на ЕС.

Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на заявленията за визи

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки и на Азербайджанската република вземат решение по искането за издаване на виза в срок от 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2.   Срокът за вземане на решение по заявлението за издаване на виза може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално когато е необходимо допълнително проучване на заявлението.

3.   Срокът за вземане на решение по заявлението за издаване на виза може да бъде съкратен до 2 работни дни или по-малко в спешни случаи.

Ако за кандидатите трябва да бъде насрочена среща за подаване на заявлението, тя като правило се провежда в срок от две седмици от датата, на която е поискана. Независимо от предвиденото в предходното изречение, външните доставчици на услуги гарантират, че заявление за издаване на виза по правило може да бъде подадено без неоправдано забавяне.

В надлежно обосновани спешни случаи консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се провежда незабавно.

Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати документи

Граждани на Европейския съюз и на Азербайджанската република, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Азербайджанската република или на държавите членки, могат да напуснат територията на Азербайджанската република или на държавите членки въз основа на валидни документи за самоличност, даващи им право да преминат границата, издадени от дипломатическите представителства или консулските служби на държавите членки или на Азербайджанската република, без каквато и да е виза или друго разрешение.

Член 9

Удължаване на срока на виза при извънредни обстоятелства

За граждани на Европейския съюз и Азербайджанската република, които не могат да напуснат територията на Азербайджанската република или на държавите членки преди посочената в техните визи дата поради непреодолима сила, срокът на валидност на издадената виза и/или продължителността на престоя, посочен в нея, се удължава безплатно в съответствие със законодателството, прилагано от Азербайджанската република или от приемащата държава членка, за срока, необходим за връщането им в държавата на пребиваването им.

Член 10

Дипломатически паспорти

1.   Гражданите на Европейския съюз и на Азербайджанската република, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и преминават транзитно през територията на Азербайджанската република или на държавите членки без виза.

2.   Лицата, посочени в параграф 1, могат да останат на територията на Азербайджанската република или на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 11

Териториална валидност на визите

При спазване на националните правила и разпоредби относно националната сигурност на Азербайджанската република и на държавите членки и съгласно разпоредбите на ЕС относно визите с ограничена териториална валидност, гражданите на Съюза и на Азербайджанската република имат право да пътуват в рамките на територията на държавите членки и на Азербайджанската република при равни условия с гражданите на Азербайджанската република и на Европейския съюз.

Член 12

Съвместен комитет по действието на споразумението

1.   Страните създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитетът“), съставен от представители на Съюза и на Азербайджанската република. Съюзът се представлява от Европейската комисия, подпомагана от експерти от държавите членки.

2.   Комитетът има по-специално следните задачи:

а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение;

в)

разрешаване на спорове, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.   Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо, по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

4.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 13

Връзка на настоящото споразумение с двустранни споразумения между държавите членки и Азербайджанската република

Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранни или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните държави членки и Азербайджанската република, дотолкова, доколкото разпоредбите на тези споразумения или спогодби уреждат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

Член 14

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на посочените процедури.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 от настоящия член.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок, освен ако не бъде прекратено в съответствие с параграф 6 от настоящия член.

4.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила, след като страните са се нотифицирали взаимно за приключването на своите вътрешни процедури, необходими за тази цел.

5.   Всяка страна може да спре изцяло или отчасти действието на настоящото споразумение по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се нотифицира за решението за спиране не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, спряла действието на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага след като отпаднат причините за това спиране.

6.   Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено предизвестие до другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова предизвестие.

Съставено във Вилнюс на двадесет и девети ноември две хиляди и тринадесета година, в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и азербайджански език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


ПРОТОКОЛ

към Споразумението относно държавите членки, които не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген

Държавите членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи до приемане на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до тяхната собствена територия.

В съответствие с Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Кипър и Румъния на определени документи като равностойни на националните им визи за целите на транзитно преминаване през техните територии (1) са предприети хармонизирани мерки за улесняването на транзитното преминаване на титуляри на шенгенска виза и шенгенски разрешения за пребиваване през територията на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.


(1)  ОВ L 161, 20.6.2008 г., стр. 30.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно член 10 от споразумението относно дипломатическите паспорти

Съюзът или Азербайджанската република могат да поискат частично спиране на действието на споразумението, и по-специално на член 10, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 5, ако прилагането на член 10 е свързано със злоупотреба от другата страна или води до заплаха за обществената сигурност.

В случай на спиране на действието на член 10 двете страни започват консултации в рамките на Съвместния комитет, създаден със споразумението, с цел да разрешат проблемите, довели до спирането.

Като приоритет двете страни заявяват своя ангажимент за гарантиране на високо ниво на сигурност на документите по отношение на дипломатическите паспорти, по-специално чрез включване на биометрични методи за установяване на самоличността. За Съюза това ще бъде осигурено в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (1).


(1)  ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Дания

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатическите представителства и консулските служби на Кралство Дания.

При тези обстоятелства е желателно властите на Дания и Азербайджанската република да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочен престой, съдържащо договорености, сходни с тези на споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Обединеното Кралство и Ирландия

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Обединеното кралство и Ирландия.

При тези обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Азербайджанската република да сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн

Страните отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по-конкретно въз основа на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е желателно властите на Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Азербайджанската република да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочен престой, съдържащи договорености, сходни с тези на споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно сътрудничеството по отношение на документите за пътуване

Страните се договарят, че при наблюдението на прилагането на споразумението Съвместният комитет, създаден съгласно член 12 от споразумението, следва да оценява въздействието на нивото на сигурност на съответните документи за пътуване върху действието на споразумението. За тази цел страните се договарят редовно да се информират взаимно относно мерките, предприети с цел да се избегне умножаването на документите за пътуване и с цел развиването на техническите аспекти на сигурността на документите за пътуване, както и във връзка с процеса на персонално издаване на документи за пътуване.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно служебните паспорти

Страните, като вземат предвид рамката на преговорите по настоящото споразумение, потвърждават, че то не засяга възможността отделни държави членки и Азербайджанската република да сключват двустранни споразумения, предвиждащи освобождаване на притежателите на служебни паспорти от изискването за виза.


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/61


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

(2014/243/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 1999 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори в рамките на Съвета на Европа, от името на Европейската общност, относно конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп.

(2)

Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп („Конвенцията“) беше приета от Съвета на Европа на 24 януари 2001 г.

(3)

Конвенцията създава нормативна рамка, която е почти идентична с рамката, предвидена в Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

(4)

Конвенцията влезе в сила на 1 юли 2003 г. и е открита за подписване от страна на Съюза.

(5)

Подписването на Конвенцията би спомогнало да се разшири прилагането на разпоредби, подобни на тези в Директива 98/84/ЕО, отвъд границите на Съюза и да се установи приложимо на целия европейски континент право за услугите, основаващи се на условен достъп.

(6)

Конвенцията следва да бъде подписана от името на Съюза, при условие че бъде сключена на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (2), при условие че Конвенцията бъде сключена.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава от името на Съюза да определи лицето, упълномощено да подпише, или лицата, упълномощени да подпишат Конвенцията.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 г. относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие (ОВ L 320, 28.11.1998 г., стр. 54).

(2)  Текстът на Конвенцията беше публикуван в ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 2.


РЕГЛАМЕНТИ

30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/62


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 436/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Piranska sol (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Piranska sol“, подадено от Словения, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Piranska sol“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 353, 3.12.2013 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора

Клас 1.8 Други продукти от приложение I към Договора (подправки и т.н.)

СЛОВЕНИЯ

Piranska sol (ЗНП)


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/64


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 437/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2014 година

за одобряване на 2-Октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он.

(2)

На 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 21, продукти против замърсяване, както е определен в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 21, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Норвегия бе определена за докладваща и на 21 декември 2010 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, констатациите от разглеждането бяха включени в доклад за оценка, който беше разгледан от Постоянния комитет по биоцидите на 13 март 2014 г.

(5)

В съответствие с този доклад за оценка може да се очаква, че използваните за продуктов тип 21 биоциди, съдържащи 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он, отговарят на изискванията, формулирани в член 5 от Директива 98/8/ЕО, ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 21, при спазването на такива спецификации и условия.

(7)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Следва да се позволи изтичането на разумен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимите подготвителни мерки за спазването на формулираните нови изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

2-Октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

2-Октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он

Наименование по IUPAC:

2-Октил-4,5-дихлороизотиазол-3(2H)-он

ЕО №: 264-843-8

CAS №: 64359-81-5

950 g/kg

1 януари 2016 г.

31 декември 2025 г.

21

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Лицата, предлагащи на пазара продукти, съдържащи 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он, предназначени за непрофесионални ползватели, следят за това продуктите да бъдат доставяни с подходящи ръкавици.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

2)

Етикетите, а при наличие на такива, и указанията за употреба, трябва да указват, че децата трябва да се държат настрана до пълното изсъхване на обработените повърхности.

3)

На етикетите и, когато има такива, на информационните листове за безопасност на разрешените продукти се посочва, че дейностите по полагане, поддръжка и ремонт трябва да се извършват в обособено помещение или върху непропусклива твърда основа с предпазен насип, или върху почва, покрита с непропусклив материал, за да се предотвратят изпускания и да се сведат до минимум емисиите в околната среда, и че всички изпускания или отпадъци, съдържащи 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он, трябва да бъдат събирани за повторна употреба или обезвреждане.

4)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуража, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

В случаите, в които артикул е третиран с 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он или преднамерено съдържа един или повече биоциди, съдържащи 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он, и ако това е необходимо поради възможен контакт с кожата, както и поради освобождаването на 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он при нормални условия за употреба на артикула, лицето, отговарящо за пускането на артикула на пазара, трябва да осигури присъствието в етикета на информация относно риска от сенсибилизация на кожата, а също и на информацията по член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/68


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 438/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2014 година

за одобряване на ципроконазола като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Посоченият списък включва ципроконазол.

(2)

На ципроконазола е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, за използване в продуктов тип 8, консерванти за дърво, дефиниран в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 8, както е дефиниран в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Ирландия бе определена за докладваща държава членка и на 30 май 2012 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 констатациите от разглеждането бяха включени в доклад за оценка, който беше разгледан на 13 март 2014 г. от Постоянния комитет по биоцидите.

(5)

В съответствие с този доклад за оценка може да се очаква, че използваните за продуктов тип 8 биоциди, съдържащи ципроконазол, отговарят на изискванията, формулирани в член 5 от Директива 98/8/ЕО, ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно ципроконазолът да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 8, при спазването на такива спецификации и условия.

(7)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

В доклада се заключава, че ципроконазолът отговаря на критериите за класифициране като токсичен за репродукцията, категория 1B, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), както и като много устойчив (vP) и токсичен (Т) съгласно приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Независимо от факта, че съществуващата хармонизирана класификация на ципроконазола следва да бъде преразгледана съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, посочените характерни свойства следва да бъдат взети предвид за целите на определянето на срока на одобрение.

(9)

Тъй като условията по член 90, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 не са изпълнени, трябва да бъде спазвана настоящата практика по Директива 98/8/ЕО. Следователно срокът на одобрение следва да е пет години.

(10)

От друга страна обаче, за целите на разрешаването на продукти по член 23 от Регламент (ЕС) № 528/2012, ципроконазолът следва да се счита за кандидат за замяна съгласно член 10, параграф 1, букви а) и г) от посочения регламент.

(11)

Следва да се позволи изтичането на разумен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимите подготвителни мерки за спазването на формулираните нови изисквания.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Ципроконазолът се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8 при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Ципроконазол

Наименование по IUPAC:

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорофенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол

ЕО №: Не е приложимо

CAS №: 94361-06-5

Ципроконазолът има два диастереоизомера.

Диастереоизомер А: двойка енантиомери, при които хидроксилната група с локант 2 и водородът с локант 3 са разположени от една и съща страна (2S,3S и 2R,3R).

Диастереоизомер Б: двойка енантиомери, при които хидроксилната група с локант 2 и водородът с локант 3 са разположени на срещуположни страни (2R,3S и 2S,3R).

Техническият ципроконазол представлява смес от двата диастереоизомера в съотношение около 1:1, като всеки от тях представлява смес от енантиомерите в съотношение точно 1:1.

940 g/kg

Ципроконазолът има два диастереоизомера.

Диастереоизомер А: 430 — 500 g/kg,

Диастереоизомер Б: 470 — 550 g/kg).

1 ноември 2015 г.

31 октомври 2020 г.

8

Ципроконазолът се счита за кандидат за замяна в съответствие с член 10, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

(1)

За промишлени потребители се определят процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

(2)

Не се разрешава употреба на продуктите за промишлена употреба при двойно вакуумно импрегниране, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът не създава неприемливи рискове, ако е необходимо — чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.

(3)

Вземат се подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на почвата и водите. По-специално:

а)

На етикетите и когато има такива, на информационните листове за безопасност на разрешените продукти се посочва, че промишлената употреба се извършва в обособено помещение или върху непропусклива твърда основа с предпазен насип, че прясно обработеният дървен материал се съхранява след обработването на закрито или върху непропусклива твърда основа, или при спазване едновременно и на двете изисквания, за да се предотвратят преки изпускания в почвата или във водите, и всички изпуснати количества при прилагането на продукта се събират за повторна употреба или обезвреждане.

б)

Не се разрешава употреба на продуктите за промишлено третиране на дървесина, която ще бъде изложена на атмосферни влияния, или на дървесина, която ще бъде използвана за външни конструкции, освен ако са представени данни, доказващи, че продуктът няма да създаде неприемливи рискове, ако е необходимо — чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/72


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 439/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 250/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на определенията на характеристиките и техническия формат за предаване на данните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (1), и по-специално член 11, параграф 1, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета се установи обща рамка за събирането, предаването и оценката на европейската статистика за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Съюза.

(2)

С Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията (2) се установиха определенията на характеристиките и техническият формат за предаване на данните.

(3)

Трябва да се уточнят определенията за характеристиките на демографията на предприятията с поне един служител с оглед на по-голяма международна съпоставимост на резултатите, особено за статистиката за предприемачеството. Тези определения следва да се добавят в приложение I към Регламент (ЕО) № 250/2009. По тази причина техническият формат за предаване на данните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 250/2009, включително списъкът с идентификаторите на наборите от данни, сериите и списъкът на променливите, следва да се актуализират съответно.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 250/2009 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 29 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13.

(2)  Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и за дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 250/2009 се изменят, както следва:

1.

приложение I се изменя, както следва:

а)

следните кодове се вмъкват преди код 11 11 0:

„Код

:

11 01 0

Наименование

:

Съвкупност от действащите предприятия с поне един служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които са имали поне един служител към който и да е момент през даден референтен период t.

Код

:

11 02 0

Наименование

:

Брой на действащите предприятия, назначили първия си служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които са назначили първия си служител в даден момент през даден референтен период t. Това може да се отнася до новосъздадените предприятия, определени в 11 92 0, но също и до предприятията от 11 91 0, ако те вече са били действащи в предходни референтни периоди, но не са имали нито един служител по време на два по-ранни референтни периода.

Код

:

11 03 0

Наименование

:

Брой на предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които вече нямат служители от определен момент нататък през даден референтен период t и които са имали поне един служител в по-ранен момент през даден референтен период t.

Това може да се отнася до закритите предприятия, определени в 11 93 0, с поне един служител, но също и до предприятията от 11 01 0, ако предприятията са все още действащи, но вече нямат служители от определен момент през даден референтен период t и през следващите два референтни периода: t + 1 и t + 2.

Същото се прилага, ако трудовият договор на последния служител изтича на 31 декември през t.

Код

:

11 04 1

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 2

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 2 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 3

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 3 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 4

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 4 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 5

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които са имали поне един служител в който и да е момент всяка година от назначаването на първия служител (от t – 1 до t – 5) до даден референтен период t.

Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител през t, е същото като това в характеристика 11 02 0.

Счита се за оцеляло и предприятие, ако свързаната правна единица (или единици) е преустановила активността си, но нейната дейност е изкупена от нова правна единица, създадена специално за изкупуване на производствените фактори на предприятието (т.е. оцеляло предприятие чрез изкупуване).“;

б)

следният код се вмъква преди код 12 11 0:

„Код

:

11 96 0

Наименование

:

Брой на бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия с поне 10 служители през t – 3, със среден годишен ръст на броя на служителите, надхвърлящ 10 % на година, в рамките на тригодишен период (от t – 3 до t). Не са включени предприятията от 11 92 0 през t – 3.“;

в)

следните кодове се вмъкват преди код 16 11 0:

„Код

:

16 01 0

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристика 11 01 0.

Код

:

16 01 1

Наименование

:

Брой на служителите през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристика 11 01 0.

Код

:

16 02 0

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител през t, е същото като това в характеристика 11 02 0.

Код

:

16 02 1

Наименование

:

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител през t, е същото като това в характеристика 11 02 0.

Код

:

16 03 0

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t, е същото като това в характеристика 11 03 0.

Код

:

16 03 1

Наименование

:

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t, е същото като това в характеристика 11 03 0.

Код

:

16 04 1

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 2

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 2 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 3

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 3 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 4

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 4 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 5

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 до t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристики от 11 04 1 до 11 04 5.

Код

:

16 05 1

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 1 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 2

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 2 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 2 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 3

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 3 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 3 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 4

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 4 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 4 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 5

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 5 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 до t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристики от 11 04 1 до 11 04 5.“;

г)

следният код се вмъква преди код 17 32 0:

„Код

:

16 96 1

Наименование

:

Брой на служителите в бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността на бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта е същото като това в характеристика 11 96 0.“

2.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 2 към списъка се добавят следните идентификатори на набори от данни:

Вид серия

Наименование

Идентификатор на набора от данни

„Годишна статистическа информация за предприятията: застраховане и пенсионни фондове

1G

RSBSSERV_1G1_A

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по правна форма

9E

RSBSBD_9E1_A

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по класове по размер на броя на служителите

9F

RSBSBD_9F1_A

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по правна форма

9G

RSBSBD_9G1_A

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по класове по размер на броя на служителите

9H

RSBSBD_9H1_A

Годишна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9M

RSBSBD_9 M1_A

Годишна предварителна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9P

RSBSBD_9P1_A“

б)

в точка 2 наименованието на вида серия и идентификаторът на набора от данни във връзка с 1D се заменят със следното:

Вид серия

Наименование

Идентификатор на набора от данни

„Годишна статистическа информация за предприятията: централна банка и кредитни институции, класифицирани в 64.19 от NACE Rev.2

1D

RSBSSERV_1D2_A“

в)

в точка 4.1 към списъка се добавят следните серии:

Вид серия

Код

„Годишна статистическа информация за предприятията: застраховане и пенсионни фондове

1G

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по правна форма

9E

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по класове по размер на броя на служителите

9F

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по правна форма

9G

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по класове по размер на броя на служителите

9H

Годишна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9M

Годишна предварителна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9P“

г)

в точка 4.1 наименованието на вида серия във връзка с 1D се заменя със следното:

„Годишна статистическа информация за предприятията: централна банка и кредитни институции, класифицирани в 64.19 от NACE Rev.2“

д)

в точка 4.5 следните променливи се добавят към списъка, като мястото им се определя в зависимост от номера на кода:

Наименование на променливата

Код

Приложение

„Съвкупност от действащите предприятия с поне един служител през t

11 01 0

IX

Брой на действащите предприятия, назначили първия си служител през t

11 02 0

IX

Брой на предприятията, които вече нямат служители през t

11 03 0

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 1 и които също са имали поне един служител през t

11 04 1

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 2 и които също са имали поне един служител през t

11 04 2

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 3 и които също са имали поне един служител през t

11 04 3

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 4 и които също са имали поне един служител през t

11 04 4

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 5 и които също са имали поне един служител през t

11 04 5

IX

Брой на бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

11 96 0

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител през t

16 01 0

IX

Брой на служителите през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител през t

16 01 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

16 02 0

IX

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

16 02 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители през t

16 03 0

IX

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители през t

16 03 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 1 и които също са имали поне един служител през t

16 04 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 2 и които също са имали поне един служител през t

16 04 2

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 3 и които също са имали поне един служител през t

16 04 3

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 4 и които също са имали поне един служител през t

16 04 4

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 5 и които също са имали поне един служител през t

16 04 5

IX

Брой на заетите лица през t – 1 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 1 и които също са имали поне един служител през t

16 05 1

IX

Брой на заетите лица през t – 2 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 2 и които също са имали поне един служител през t

16 05 2

IX

Брой на заетите лица през t – 3 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 3 и които също са имали поне един служител през t

16 05 3

IX

Брой на заетите лица през t – 4 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 4 и които също са имали поне един служител през t

16 05 4

IX

Брой на заетите лица през t – 5 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 5 и които също са имали поне един служител през t

16 05 5

IX

Брой на служителите в бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

16 96 1

IX“


30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/79


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 440/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

CL

173,8

MA

42,9

MK

105,0

TN

89,9

TR

83,5

ZZ

99,0

0707 00 05

AL

41,5

MA

39,8

TR

133,0

ZZ

71,4

0709 93 10

MA

70,8

TR

88,1

ZZ

79,5

0805 10 20

EG

45,5

IL

73,9

MA

51,2

TN

64,4

TR

57,0

ZZ

58,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

85,1

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

108,6

BR

84,5

CL

105,2

CN

98,7

MK

26,2

NZ

130,5

US

170,5

ZA

123,3

ZZ

105,9

0808 30 90

AR

90,6

CL

146,3

CN

83,2

TR

97,0

ZA

109,4

ZZ

105,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


Поправки

30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/81


Поправка на Решение 2014/74/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 г. за изменение на Решение 2013/255/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия

( Oфициален вестник на Европейския съюз L 40 от 11 февруари 2014 г. )

Решение 2014/74/ОВППС се чете, както следва:

„РЕШЕНИЕ 2014/74/ОВППС НА СЪВЕТА

от 10 февруари 2014 година

за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС.

(2)

Необходимо е в Решение 2013/255/ОВППС да се предвиди изключение от замразяването на активи, за да се освободят финансови средства или икономически ресурси от Централната банка на Сирия и от сирийски държавни образувания, за да се направят вноски от името на Сирийската арабска република в Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) за дейности, свързани с мисията за проверка на ОЗХО и с унищожаването на сирийско химическо оръжие, и по-специално в специалния доверителен фонд на ОЗХО за дейности, свързани с пълното унищожаване на сирийско химическо оръжие извън територията на Сирийската арабска република.

(3)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнението на определени мерки.

(4)

Решение 2013/255/ОВППС следва съответно да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 28, параграф 3 от Решение 2013/255/ОВППС се добавя следната буква:

„з)

предназначени за Централната банка на Сирия или за държавни сирийски образувания, посочени в приложения I и II, за да направят вноски от името на Сирийската арабска република в ОЗХО за дейности, свързани с мисията за проверка на ОЗХО и с унищожаването на сирийско химическо оръжие, и по-специално в специалния доверителен фонд на ОЗХО за дейности, свързани с пълното унищожаване на сирийско химическо оръжие извън територията на Сирийската арабска република.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON“


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.