ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 121

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
24 април 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 404/2014 на Комисията от 17 февруари 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, получили одобрение на типа в многоетапен процес ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за одобряване на лауринова киселина като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 19 ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 406/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за одобряване на етилбутилацетиламинопропаноат като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 19 ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 407/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за одобряване на трансфлутрин като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 408/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за одобряване на синтетичния аморфен силициев диоксид като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ХТСХ)

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 411/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за откриване и управление на тарифна квота на Съюза за внос на прясно и замразено говеждо и телешко месо с произход от Украйна

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 413/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на месо от домашни птици с произход от Украйна

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на прясно и замразено свинско месо с произход от Украйна

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 415/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за изменение и предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на управлението на тарифните квоти за млечни продукти с произход от Украйна

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 416/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за откриване и управление на тарифни квоти за внос на някои зърнени храни с произход от Украйна

53

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 417/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

56

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/225/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за назначаване на член от Дания и заместник-член от Дания в Комитета на регионите

58

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕВРАТОМ) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006 ( ОВ L 346, 20.12.2013 г. )

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 404/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2014 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, получили одобрение на типа в многоетапен процес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение ХII към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (2) е установен нов метод за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозните средства от категория N1, чийто тип е одобрен в многоетапен процес (наричани по-нататък „превозни средства с многоетапно одобрение на типа“). Новият метод се прилага от 1 януари 2014 г., но той е приложим по желание още от 1 януари 2013 г.

(2)

В част Б, точка 7 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се предвижда, че специфичните емисии на CO2 на напълно комплектуваните превозни средства се разпределят на производителя на базовото превозно средство. Поради това се налага в процеса на мониторинг да може да се установи дали дадено превозно средства с многоетапно одобрение на типа е напълно комплектувано, както и да може да се идентифицира производителят на базовото превозно средство. Също така се налага определянето на някои данни във връзка с базовото превозно средство съгласно новата методика, изложена в приложение ХII към Регламент (ЕО) № 692/2008.

(3)

В съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011 производителите на базовото превозно средство имат право да проверяват данните във връзка с дадено превозно средство с многоетапно одобрение на типа, въз основа на които са изчислени техните цели за специфични емисии на CO2. Следователно е целесъобразно да се предоставят данни за съответните параметри, за да се гарантира ефективното извършване на тези проверки.

(4)

Методиката, изложена в приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008, се прилага по отношение на некомплектувани и напълно комплектувани превозни средства. Въпреки това, когато дадено напълно комплектувано превозно средство е преобразувано допълнително преди първата регистрация, следва да се поясни, че масата в готовност за движение и емисиите на CO2 на напълно комплектуваното превозно средство, което се използва като базово превозно средство, се наблюдава и взема предвид при изчисляването на целите за специфичните емисии.

(5)

Необходимо е да се доуточнят данните, които следва да бъдат предоставяни, за да се гарантира, че е възможно адекватно и ефикасно да се следят и проверяват емисиите на CO2 от превозни средства с многоетапно одобрение на типа.

(6)

Превозните средства се разпознават по техния идентификационен номер (наричан по-нататък „VIN“), т.е. буквено-цифров код, присвоен на превозното средство от производителя в съответствие с Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията (3). Съгласно раздел 4 от приложение XVII към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) идентификационният номер на базовото превозно средство се запазва, като основно правило, по време на всички последователни етапи на процеса на одобряване на типа, за да се осигури неговата проследимост. Поради това следва да е възможно установяването на връзка посредством VIN между напълно комплектуваното превозно средство и съответното базово превозно средство, така че да може да се определи производителят на базовото превозно средство, носещ отговорност за емисиите на CO2. Освен това VIN следва да дава възможност производителят на базовото превозно средство да проверява свързаните с него съответни данни. Тъй като няма други параметри, които могат да предоставят такава връзка, е целесъобразно да се изисква от държавите членки да следят и докладват на Комисията VIN на регистрираните нови превозни средства от категория N1 чрез системата за събиране на данни на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС).

(7)

В съответствие с част Б, точка 7 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 при изчисляването на целите за специфичните емисии по отношение на превозните средства с многоетапно одобрение на типа е необходимо да се вземе предвид предварително определената маса, изчислена съгласно точка 5.3 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008. С оглед на това е необходимо да се наблюдава и докладва масата в готовност за движение на базовото превозно средство, както и технически допустимата максимална маса в натоварено състояние на превозното средство, чрез които може да се изчисли предварително определената маса; в противен случай е необходимо да се наблюдава и докладва самата предварително определена маса. Освен това, с цел да се определи дали дадено превозно средство с многоетапно одобрение на типа попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011, е необходимо да се провери дали референтната маса на напълно комплектуваното превозно средство не надвишава лимита, посочен в член 2, параграф 1 от същия регламент.

(8)

Когато, поради характеристиките на своите системи за регистриране на данни, отнасящи се до нови леки търговски превозни средства, държавите членки не са в състояние да предоставят всички параметри, които се изискват съгласно приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, тези параметри могат да бъдат предоставени от съответните производители в уведомлението, посочено в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011.

(9)

По същата причина и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията (5) производителите могат да предоставят на Комисията и на ЕАОС присвоените от тях VIN на превозните средства, продадени през предходната календарна година или за които е била издадена гаранция през същата година.

(10)

След като дадено превозно средство бъде регистрирано за въвеждане в експлоатация по пътищата, идентификационният му номер може да бъде свързан с набори от данни, позволяващи идентификацията на собственика на превозното средство. VIN сам по себе си обаче не е носител на лични данни и обработката на данни за целите на Регламент (ЕС) № 510/2011 не изисква достъп до свързани лични данни или тяхната обработка. Поради това наблюдението и докладването на VIN не се считат за обработка на лични данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7). Независимо от това се отчита, че VIN може да се смятат за чувствителни данни — inter alia във връзка с предотвратяване на кражби на превозни средства, поради което е целесъобразно да се гарантира, че съобщените на Комисията и на ЕАОС VIN не се оповестяват публично.

(11)

Чрез сравняване на съобщените от държавите членки VIN с тези, предоставени от производителите, Комисията, с подкрепата на ЕАОС, следва да е в състояние да идентифицира производителите и съответните превозни средства и да изготви набора от предварителни данни в съответствие с член 10б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012.

(12)

С цел да се гарантира пълно съответствие на изискванията за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 с тези, приложими за леките пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (8), е целесъобразно да се приведат в съответствие изискванията за предоставянето на обобщени данни съгласно приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 и методиката за определяне на информацията за мониторинг на CO2 за леки търговски превозни средства.

(13)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 г. относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 8, 12.1.2011 г., стр. 1).

(4)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 98, 4.4.2012 г., стр. 1).

(6)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(7)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

текстът на точка 1 се заменя със следното:

„1.   Подробни данни

1.1.   Комплектувани превозни средства, регистрирани като превозни средства от категория N1

За комплектуваните превозни средства с ЕО одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1, държавите членки отчитат за всяка календарна година следните подробни данни за всяко ново леко търговско превозно средство при първоначалното му регистриране на тяхната територия:

а)

производител;

б)

номер на одобрението на типа с неговото разширение;

в)

тип, вариант и версия;

г)

марка;

д)

категория на превозното средство с одобрение на типа;

е)

категория на регистрираното превозно средство;

ж)

специфични емисии на CO2;

з)

маса в готовност за движение;

и)

технически допустима максимална маса с товар;

й)

отпечатък: междуосово разстояние, широчина на колеята на управляемата ос и широчина на колеята на друга ос;

к)

вид гориво и горивен режим;

л)

обем на двигателя;

м)

консумация на електроенергия;

н)

код на иновативната технология или групата иновативни технологии и намаление на емисиите на CO2 вследствие на тази технология;

о)

идентификационен номер на превозното средство.

Използва се форматът, определен в част В, раздел 2.

1.2.   Превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1

За превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1, държавите членки отчитат за всяка календарна година следните подробни данни по отношение на:

а)

базовото (т.е. некомплектуваното) превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), б), в), г), д), ж), з), и), н) и о), или вместо данните, определени в букви з) и и) — предварително определената маса, посочена като част от информацията за одобрението на типа съгласно точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО;

б)

базовото (т.е. некомплектуваното) превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), б), в), г), д), ж), з), и), н) и о);

в)

напълно комплектуваното превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), е), ж), з), й), к), л), м) и о).

Когато не е възможно да се предоставят някои от посочените в букви а) и б) от настоящата точка данни за базовото превозно средство, вместо тях държавата членка предоставя данни по отношение на напълно комплектуваното превозно средство.

За напълно комплектуваните превозни средства от категория N1 се използва форматът, определен в част В, раздел 2.

Идентификационният номер на превозното средство, посочен в точка 1.1, буква о), не се оповестява публично“;

б)

текстът на точка 3 се заменя със следното:

„3.

Държавите членки определят за всяка календарна година:

а)

източниците, използвани за събиране на подробните данни, посочени в точка 1;

б)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа;

в)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа, ако има такива;

г)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с индивидуално одобрение;

д)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с одобрение на национално равнище за малки серии.“

2)

Част Б се изменя, както следва:

а)

уводната част и точка 1 се изменят, както следва:

„Б.   Методика за определяне на информацията за целите на мониторинга на CO2 за нови леки търговски превозни средства

Информацията за целите на мониторинга, която държавите членки са задължени да определят в съответствие с част А, точки 1 и 3 от настоящото приложение, се определя в съответствие с методиката в настоящата част.

1.   Брой регистрирани нови леки търговски превозни средства

Държавите членки определят броя на новите леки търговски превозни средства, регистрирани на тяхната територия през съответната година на мониторинг, разбити по превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа, превозни средства с индивидуално одобрение и превозни средства с национално одобрение за малки серии, както и превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа, ако има такива.“;

б)

точка 4 се заличава;

в)

в точка 7 се добавят следните алинеи:

„Въпреки че предварително определената маса се взема под внимание за част В от настоящото приложение, когато стойността на тази маса не може да бъде определена, масата в готовност за движение на напълно комплектуваното превозно средство може да се използва за предварителното изчисляване на целта за специфичните емисии, посочена в член 8, параграф 4.

Когато базовото превозно средство представлява комплектувано превозно средство, за изчисляването на целта за специфичните емисии на това превозно средство се използва масата му в готовност за движение. Когато обаче стойността на тази маса не може да бъде определена, за предварителното изчисляване на целта за специфичните емисии може да се използва масата в готовност за движение на напълно комплектуваното превозно средство.“

3)

Текстът на част В се заменя със следното:

„В.   Формати за предаване на данните

Държавите членки предават посочената в част А, точки 1 и 3 информация за всяка година в следния формат:

Раздел 1 — Обобщени данни от мониторинга

Държава членка (1)

 

Година

 

Източник на данните

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с индивидуално одобрение

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с национално одобрение на типа за малки серии

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа (ако има такива)

 


Раздел 2 — Подробни данни от мониторинга — запис за едно превозно средство

Позоваване на раздел 1.1 от част А

Подробни данни за всяко регистрирано превозно средство (2)

а)

Наименование на производителя — стандартно наименование в ЕС (3)

Наименование на производителя — декларирано за сегмента на ПОО

КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/БАЗОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (4)

Наименование на производителя — декларирано за сегмента на ПОО

НАПЪЛНО КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (4)

Наименование на производителя в регистъра на държавата членка (3)

б)

Номер на одобрението на типа и неговото разширение

в)

Тип

Вариант

Версия

г)

Марка

д)

Категория на одобреното превозно средство

е)

Категория на регистрираното превозно средство

ж)

Специфични емисии на CO2

з)

Маса в готовност за движение

БАЗОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Маса в готовност за движение

НАПЪЛНО КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

и) (5)

Технически допустима максимална маса с товар

й)

Междуосово разстояние

Широчина на колеята на управляемата ос (ос 1)

Широчина на колеята на друга ос (ос 2)

к)

Вид гориво

Горивен режим

л)

Обем на двигателя (cm3)

м)

Консумация на електроенергия (Wh/km)

н)

Код на иновативната технология или групата иновативни технологии

Намаление на емисиите чрез използване на иновативни технологии

o)

Идентификационен номер на превозното средство

Точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО (6)

Предварително определена маса (когато е приложимо в случай на превозни средства с многоетапно одобряване)


(1)  Кодове ISO 3166 alpha-2 с изключение на Гърция и Обединеното кралство, за които кодовете са съответно „EL“ и „UK“.

(2)  Когато при превозни средства с многоетапно одобрение на типа не е възможно да бъдат предоставени данни за базовото превозно средство, държавата членка предоставя като минимум посочените в настоящия формат данни за напълно комплектуваното превозно средство. Когато не може да бъде предоставен идентификационният номер на превозното средство, трябва да се предоставят всички подробни данни за комплектуваното превозно средство, напълно комплектуваното превозно средство и базовото превозно средство в съответствие с част A, точка 1.2, букви а), б) и в) от настоящото приложение.

(3)  За превозните средства с одобрение на национално равнище на типа за малки серии (NSS) или индивидуално одобрение (IVA) наименованието на производителя се посочва в колоната „Наименование на производителя в регистъра на държавата членка“, докато в колоната „Наименование на производителя — стандартно наименование в ЕС“ се посочва „AA-NSS“ или „AA-IVA“ — според случая.

(4)  За превозните средства с многоетапно одобрение на типа се посочва производителят на базовото (некомплектуваното/комплектуваното) превозно средство. Ако производителят на базовото превозно средство не е известен, се посочва само производителят на напълно комплектуваното превозно средство.

(5)  За превозните средства с многоетапно одобрение на типа се посочва технически допустимата максимална маса с товар на базовото превозно средство.

(6)  При превозни средства с многоетапно одобрение на типа масата в готовност за движение и технически допустимата максимална маса с товар на базовото превозно средство могат да бъдат заменени с предварително определената маса, посочена в информацията за одобряване на типа в съответствие с точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО.“


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 405/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за одобряване на лауринова киселина като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва лауриновата лиселина.

(2)

На лауриновата киселина е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 19 — репеленти и привличащи, определен в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 19, както е дефиниран в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За докладваща държава членка бе определена Германия и, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, на 17 май 2010 г. тя представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, констатациите от разглеждането бяха включени в доклад за оценка, който беше разгледан от Постоянния комитет по биоцидите на 13 март 2014 г.

(5)

Според посочения доклад за оценка може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 19 и съдържащи лауринова киселина, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, при положение че са съобразени с определени спецификации и условия, свързани с тяхната употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно лауриновата киселина да бъде одобрена за използване в биоциди за продуктов тип 19, при условие, че са спазени посочените спецификации и условия.

(7)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Следва да се позволи изминаването на разумен период от време преди одобряването на дадено активно вещество, за да се позволи на заинтересованите страни да предприемат подготвителните мерки, необходими, за да се съобразят с новите изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лауриновата киселина се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 19 при спазване на спецификациите и условията в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Лауринова киселина

Наименование по IUPAC:

Додеканова киселина

ЕО №: 205-582-1

CAS №: 143-07-7

980 g/kg

1 ноември 2015 г.

31 октомври 2025 г.

19

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от конкретно заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на Съюза на риска, който представлява активното вещество.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 406/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за одобряване на етилбутилацетиламинопропаноат като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото етилбутилацетиламинопропаноат.

(2)

На веществото етилбутилацетиламинопропаноат е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 19, репеленти и привличащи, както е определен в приложение V към посочената директива, който съответства на продуктов тип 19, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За докладваща държава членка бе определена Белгия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 5 ноември 2009 г. тя представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, на 13 март 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от разглеждането в доклад за оценка.

(5)

Според посочения доклад за оценка може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 19 и съдържащи етилбутилацетиламинопропаноат, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, при спазване на определени спецификации и условия, свързани с тяхната употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно веществото етилбутилацетиламинопропаноат да бъде одобрено за използване в биоциди за продуктов типов 19, при условие че са спазени посочените спецификации и условия.

(7)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали, в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Следва да се позволи изминаването на разумен период от време преди одобряването на дадено активно вещество, за да се позволи на заинтересованите страни да предприемат подготвителните мерки, необходими, за да се съобразят с новите изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото етилбутилацетиламинопропионат се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 19 при спазване на спецификациите и условията в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия  (2)

етилбутилацетиламинопропаноат

Наименование по IUPAC:

етилов естер на 3-(N-ацетил-N-бутил)аминопропановата киселина

ЕО №: 257-835-0

CAS №: 52304-36-6

990 g/kg

1 ноември 2015 г.

31 октомври 2025 г.

19

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от конкретно заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на Съюза на риска, който представлява активното вещество.

Разрешенията зависят от изпълнението на следното условие:

 

Първичната експозиция на хора на продукта трябва да се сведе до минимум, като се разгледат и приложат подходящи мерки за намаляване на риска, сред които, когато е приложимо, инструкции за количеството и честотата на прилагане на продукта върху човешката кожа.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 407/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за одобряване на трансфлутрин като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва трансфлутрин.

(2)

На веществото трансфлутрин е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 18 (инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други членестоноги), както е определен в приложение V към посочената директива, който съответства на продуктов тип 18, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Нидерландия бе определена за докладваща държава членка и на 13 юли 2010 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 13 март 2014 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(5)

В съответствие с посочения доклад за оценка може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 18 и съдържащи трансфлутрин, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, при спазване на определени спецификации и условия, свързани с употребата му.

(6)

Поради това е целесъобразно трансфлутрин да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18, при спазването на тези спецификации и условия.

(7)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Следва да се позволи изтичането на разумен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на определените нови изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Трансфлутрин се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специфични условия (2)

Трансфлутрин

Наименование по IUPAC:

2,3,5,6-тетрафлуоробензилов (1R,3S)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

или

2,3,5,6-тетрафлуоробензилов (1R)-транс-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

ЕО №: 405-060-5

CAS №: 118712-89-3

965 g/kg от 1R-транс-конфигурация

1 ноември 2015 г.

31 октомври 2025 г.

18

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията са в зависимост от изпълнението на следното условие:

С оглед на рисковете за водата, седиментите и почвените компоненти, трансфлутрин не се използва при изпарители за употреба в закрити помещения или спирали за унищожаване на насекоми, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за продукта може да бъде доказано, че рисковете могат да бъдат сведени до приемливо равнище.


(1)  Посочената в тази колона чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 408/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за одобряване на синтетичния аморфен силициев диоксид като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). В посочения списък е включен силициевият диоксид.

(2)

На силициевия диоксид е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 18 (инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други членестоноги), както е определен в приложение V към посочената директива, който съответства на продуктов тип 18, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Данните, представени за целите на оценката, позволиха да бъдат направени заключения единствено по отношение на конкретна форма на силициев диоксид, т.е. на синтетичния аморфен силициев диоксид, описан като силициев диоксид, получен по мокрия метод, CAS № 112926-00-8. Оценката не дава основание за формулиране на заключения по отношение на никое друго вещество, съответстващо на определението за силициев диоксид с CAS № 7631-86-9 от горепосочения списък на активни вещества в Регламент (ЕО) № 1451/2007. Следователно одобрението се отнася само за синтетичен аморфен силициев диоксид.

(4)

За докладваща държава членка бе определена Франция, която на 16 април 2009 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, констатациите от разглеждането бяха включени в доклад за оценка, който беше разгледан на 13 март 2014 г. от Постоянния комитет по биоцидите.

(6)

В съответствие с този доклад за оценка може да се очаква, че използваните за продуктов тип 18 биоциди, съдържащи синтетичен аморфен силициев диоксид, отговарят на изискванията, формулирани в член 5 от Директива 98/8/ЕО, ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(7)

Поради това е целесъобразно синтетичният аморфен силициев диоксид да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18, при спазването на такива спецификации и условия.

(8)

Тъй като така, както е оценен, синтетичният аморфен силициев диоксид представлява наноматериал, одобрението следва да обхваща такива наноматериали, в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012, при условие че са изпълнени определени спецификации и условия за използването им.

(9)

Следва да се позволи изтичането на разумен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимите подготвителни мерки за спазването на формулираните нови изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Синтетичният аморфен силициев диоксид се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Референтни структурни характеристики (2)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (3)

Синтетичен аморфен силициев диоксид (нано)

Наименование по IUPAC:

Силициев диоксид

ЕО №: 231-545-4

CAS №: 112926-00-8

Настоящото одобрение включва синтетичен аморфен силициев диоксид като наноматериал под формата на състоящи се от първични частици стабилни агрегати с размер > 1 μm, с първични частици с наноразмери.

800 g/kg

размер на състоящия се от първични частици стабилен агрегат > 1 μm

размер на първичната частица < 25nm

специфична повърхност в единица обем > 600 m2/cm3

1 ноември 2015 г.

31 октомври 2025 г.

18

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от конкретно заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на Съюза на риска, който представлява активното вещество.


(1)  Посочените в тази колона структурни характеристики са структурните характеристики на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

(3)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 409/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ХТСХ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“, подадено от Португалия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ (ХТСХ).

Названието от първа алинея се отнася за продукт от клас 1.7 — прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях — от приложение II към Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 292, 8.10.2013 г., стр. 8.

(3)  Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 г. за приемане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 3).


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 410/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение ХII към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (2) е установен нов метод за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозните средства от категория N1, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес (наричани по-нататък „превозни средства с многоетапно одобрение на типа“). Този нов метод трябва да се прилага от 1 януари 2014 г., но при желание може да се прилага и от 1 януари 2013 г.

(2)

В част Б, точка 7 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се предвижда, че специфичните емисии на CO2 на напълно комплектуваните превозни средства трябва да се разпределят на производителя на базовото превозно средство. Това налага напълно комплектуваните превозни средства да могат да се установяват при наблюдението, както и да може да се идентифицира производителят на базовото превозно средство. Също така това изисква определени данни във връзка с базовото превозно средство да се определят съгласно новата методика по приложение ХII към Регламент (ЕО) № 692/2008.

(3)

В съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011 производителите на базовите превозни средства имат право да проверяват данните във връзка с превозните средства с многоетапно одобрение на типа, на чиято база са изчислени техните цели за специфични емисии на CO2. По тази причина е целесъобразно да се установят подробни разпоредби за обмена на съответните данни между производителите и Комисията.

(4)

Поради спецификите и характеристиките на системите си за регистрация на превозните средства е възможно обаче държавите членки да не могат да представят всички данни от значение за наблюдението на превозните средства с многоетапно одобрение на типа, посочени в подробните данни по приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011. Поради това Комисията следва да има възможността да взема предвид данните, представени от производителите като част от процеса на проверка по член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011 за определяне на предварителните цели за специфични емисии.

(5)

По тази причина производителите следва да представят на Комисията и Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) идентификационните номера на превозните средства (VIN), които са определили за леките търговски превозни средства, продадени през предходната календарна година или за които е издадена гаранция през същата година. Също така производителите следва да имат възможността да представят на Комисията подробни данни във връзка с тези превозни средства. За да се вземат предвид тези данни при изчисляване на предварителните цели, производителите следва да предоставят данните си на Комисията и ЕАОС по същото време, по което държавите членки представят годишните данни.

(6)

Като съпоставя подробните данни от държавите членки с тези от производителите, основани на VIN, Комисията следва да изготвя набор от предварителни данни за изчисление на предварителните цели. Наборът от предварителни данни, който трябва да се съобщава на производителя, следва да включва VIN за тези записи, за които двата набора от данни могат да се съпоставят. Ако е необходимо, наборът от предварителни данни следва да включва и тези записи, в които VIN от държавите членки не отговарят на VIN от производителя. В този случай записите следва да се изпращат на производителя без VIN. Наборът от предварителни данни, с изключение на VIN, следва да се прави обществено достояние съгласно член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 510/2011.

(7)

За да се осигури пълно съответствие на изискванията по Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията (3) с тези, които са приложими към леките автомобили по Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (4), е целесъобразно да се адаптират изискванията, съгласно които производителите уведомяват за грешки в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.

(8)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 следва да се измени съответно.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 се изменя, както следва:

1)

в член 2 точка 3 се заменя със следното:

„3)

„подробни данни от мониторинга“ са подробните данни, определени в част В, раздел 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, които са разбити по производител и серия на превозното средство, определена от типа, варианта и версията или, ако е приложимо — за едно превозно средство, определено от идентификационния номер на превозното средство.“;

2)

член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Превозни средства, които не са обхванати от ЕО одобрението на типа

Когато леките търговски превозни средства са предмет на национално одобрение на типа за малки серии в съответствие с член 23 от Директива 2007/46/ЕО или на индивидуални одобрения в съответствие с член 24 от посочената директива, държавите членки информират Комисията за съответните номера на тези превозни средства, регистрирани на тяхна територия.

При попълване на подробните данни от мониторинга компетентният орган посочва името на производителя в колоната „Име на производителя в регистъра на държавата членка“ във формàта по част В от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 и в колоната „Име на производителя — стандартно наименование в ЕС“ едно от следните обозначения:

а)

„AA-IVA“ — за съобщаване за типове превозни средства, одобрени индивидуално;

б)

„AA-NSS“ — за съобщаване за типове превозни средства, одобрени на национално равнище в малки серии.“;

3)

член 10 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Когато данните се представят съгласно параграф 3 от настоящия член, лицето за връзка, посочено от производителя, има също така правото да качва подробните данни в Хранилището за данни на Европейската агенция за околната среда.“;

б)

добавят се следните параграфи 3 и 4:

„3.   За целите на проверката на предварителните данни и най-късно до 28 февруари всяка година производителите представят на Комисията идентификационните номера на превозните средства на всички леки търговски превозни средства (комплектувани, напълно комплектувани или некомплектувани), които са продали през предходната година в Съюза или за които са издали гаранция през същата година. Едновременно с това производителите могат да представят на Комисията подробните данни по приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 във връзка с тези превозни средства.

Данните се изпращат чрез електронен обмен на Хранилището за данни, управлявано от Европейската агенция за околната среда.

4.   Когато производителите не представят номерата за проверка на превозните средства и подробните данни по параграф 3, предварителните цели за специфични емисии се изчисляват въз основа на подробните данни, представени от държавите членки.“;

4)

вмъкват се следните членове 10a и 10б:

„Член 10а

Уведомяване от производители за грешки

1.   Производителите, които уведомяват за грешки в съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011, използват като основа за своето уведомление набора от предварителни данни, който Комисията им е съобщила по реда на член 8, параграф 4.

Уведомлението за грешка включва всички набори от данни, свързани с регистрациите на превозни средства, за които подаващият уведомлението производител носи отговорност. При напълно комплектувани превозни средства отговорният производител е производителят, който носи отговорност за ЕО одобрението на типа на базовото превозно средство.

Грешката се посочва в отделна графà в набора от данни за всяка версия, озаглавена „Коментар на производителя“, при което се посочва един от следните кодове:

а)

код А, ако записите са били променени от производителя;

б)

код B, ако превозното средство е неидентифицируемо;

в)

код C, ако превозното средство не попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011 или е изтеглено от производство;

г)

код D, ако производителят, към който е бил отнесен даден запис, е производителят на напълно комплектуваното превозно средство, а не на некомплектуваното базово превозно средство.

За целите на буква б) превозно средство е неидентифицируемо, ако производителят не може да установи превозното средство въз основа на идентификационния номер на превозно средство, представен от държавата членка, или ако записът не съдържа такъв номер и превозното средство не може да се идентифицира по друг начин.

За целите на буква г) производителят на крайното превозно средство посочва и името на производителя на базовото превозно средство в отделна графà, озаглавена „Забележки на производителя“.

2.   Когато производител не е уведомил Комисията за грешки в съответствие с параграф 1 или когато уведомлението е изпратено след изтичане на тримесечния срок, предвиден в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011, оповестените в съответствие с член 8, параграф 4 от посочения регламент предварителни стойности се считат за окончателни.

3.   Когато уведомлението за грешка по параграф 1 включва идентификационни номера на превозни средства, то се изпраща на Хранилището за данни по член 10, параграф 3, а в останалите случаи се представя на неизтриваем електронен информационен носител с надпис „Notification of error — CO2 from vans“ по пощата на следния адрес:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Електронно копие от уведомлението се изпраща за сведение до следните служебни електронни адреси:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

и

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

Член 10б

Изготвяне на предварителните данни

1.   Когато производителите изпращат данни на Комисията съгласно член 10, параграф 3, наборът от предварителни данни, който се съобщава на производителя, включва:

а)

записите, включително идентификационните номера на превозни средства, в случаите, когато идентификационните номера на превозни средства, които са представени от производителя съгласно член 10, параграф 3, отговарят на представените от държавите членки, както е посочено в част В, раздел 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011;

б)

записите, които могат да се отнесат към производителя, но без идентификационните номера на превозни средства, в случаите, когато идентификационните номера на превозни средства, представени от държавите членки, не отговарят на тези, които са изпратени от производителите.

Изготвеният набор от предварителни данни, включително записите по букви а) и б), се съобщава на производителите съгласно член 8, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 510/2011.

Централният регистър на данните по член 8, параграф 4, първа алинея не включва данните за идентификационните номера на превозни средства.

2.   Обработката на идентификационните номера на превозни средства не включва обработка на никакви лични данни, които могат да се свържат с тези номера, нито на каквито и да е данни, които биха дали възможност за свързване на идентификационните номера на превозни средства с лични данни.“;

5)

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 98, 4.4.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Параметър

Сертификат за съответствие (част 1, образец Б от приложение IX към Директива 2007/46/ЕО)

Документация за одобрение на типа (Директива 2007/46/ЕО)

Производител (комплектувани превозни средства)

Точка 0.5

Част I, точка 0.5 от приложение III

Производител на базовото превозно средство (превозни средства с многоетапно одобрение на типа)

Точка 0.5.1

Раздел I, точка 0.5 от приложение VI

Номер на одобрението на типа

Точка 0.10, буква б)

Началната част от приложение VI

Тип

Точка 0.2

Част I, точка 0.2 от приложение III

Вариант

Точка 0.2

Част I или II от приложение III или раздел 3 от приложение VIII

Версия

Точка 0.2

Част I или II от приложение III или раздел 3 от приложение VIII

Марка

Точка 0.1

Част I, точка 0.1 от приложение III

Категория на одобрения тип превозно средство

Точка 0.4

Част I, точка 0.4 от приложение III

Маса в готовност за движение (комплектувани и напълно комплектувани превозни средства) (kg)

Раздел 13

Част I, точка 2.6 от приложение III или от 10 януари 2014 г. — част I, точка 2.6, буква б) от приложение III (в случай на диапазон се взема минималната маса)

Маса в готовност за движение (базово превозно средство) (kg)

Раздел 14

Точка 2.17.1 от приложение I

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние (на базовото превозно средство при превозни средства с многоетапно одобрение на типа) (kg)

Точка 16.1

Част I, точка 2.8 от приложение III

Отпечатък — колесна база (mm)

Раздел 4

Част I, точка 2.1 от приложение III (1)

Отпечатък — колея (mm)

Раздел 30

Част I, точки 2.3.1 и 2.3.2 от приложение III (2)

Специфични емисии на CO2 (g/km) (3)

Точка 49.1

Раздел 3 от приложение VIII

Тип гориво

Раздел 26

Част I, точка 3.2.2.1 от приложение III

Горивен режим

Точка 26.1

Част I, точка 3.2.2.4 от приложение III

Работен обем на двигателя (cm3)

Раздел 25

Част I, точка 3.2.1.3 от приложение III

Консумация на електроенергия (Wh/km)

Точка 49.2

Раздел 3 от приложение VIII

Иновативна технология или група иновативни технологии и намаление на емисиите на CO2 в резултат на тази технология

Точка 49.3

Раздел 4 от приложение VIII

Идентификационен номер на превозно средство

Точка 0.10

Част I, точка 9.17 от приложение III

Предварително определена маса

 

Точка 2.17.2 от приложение I


(1)  В съответствие с член 4, параграф 9 от настоящия регламент.

(2)  В съответствие с член 4, параграфи 8 и 9 от настоящия регламент.

(3)  В съответствие с член 4, параграф 5 от настоящия регламент.“


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 411/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за откриване и управление на тарифна квота на Съюза за внос на прясно и замразено говеждо и телешко месо с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а), в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда преференциален режим през 2014 г. по отношение на митата за внос на някои стоки с произход от Украйна. В съответствие с член 3 от посочения регламент селскостопанските продукти, изброени в приложение III към същия регламент, се допускат за внос в Съюза в рамките на ограниченията на квотите, определени в посоченото приложение. Квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, се управляват от Комисията в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

Въпреки че съответната квота по принцип следва да се управлява чрез използването на лицензии за внос, целесъобразно е да се предоставят права на внос като първа стъпка и да се издават лицензии за внос като втора стъпка, както е предвидено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3). По този начин операторите, които са получили права на внос, следва да могат да решат, през квотния период, в кой момент искат да подадат заявление за лицензии за внос с оглед на реалния си търговски оборот.

(3)

По отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилагат Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (4) и Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията (5), освен когато са уместни дерогации.

(4)

Освен това по отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006, които се отнасят до заявленията за права на внос, статута на заявителите и издаването на лицензии за внос, без да се засягат допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(5)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, следва да се предоставя гаранция при подаването на заявление за права на внос.

(6)

За да се задължат операторите да подават заявления за лицензии за внос за всички получени права на внос, следва да се предвиди, че това задължение представлява главно изискване по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията (6).

(7)

Тъй като квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, са открити само до 31 октомври 2014 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на тарифна квота

1.   С настоящия регламент се открива и управлява тарифна квота за внос на продуктите, посочени в приложение I.

2.   Количеството на продуктите, обхванати от квотата, посочена в параграф 1, приложимата ставка на митото и поредните номера са посочени в приложение I.

3.   Посочената в параграф 1 тарифна квота за внос се управлява чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора.

4.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1301/2006, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 382/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

Период на тарифната квота за внос

Тарифната квота за внос, посочена в член 1, параграф 1, е открита до 31 октомври 2014 г.

Член 3

Заявления за права на внос

1.   Заявленията за права на внос се подават най-късно до 13:00 ч. брюкселско време на 15-ия календарен ден, следващ датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   При подаването на заявление за права на внос се предоставя гаранция в размер на 6 EUR на всеки 100 килограма нетно тегло.

3.   Заявителите на права на внос представят доказателство, че през 12-месечния период, непосредствено предшестващ периода на тарифната квота за внос, е било внесено от тях или от тяхно име определено количество говеждо месо под кодове по КН 0201 или 0202 съгласно съответните митнически разпоредби (наричано по-долу „референтно количество“). Дружество, образувано от сливането на дружества, всяко от които има внос на референтни количества, може да използва тези референтни количества като основа за заявлението си.

4.   Общото количество, което е предмет на заявления за права на внос, подадени през периода на тарифната квота за внос, не надвишава референтните количества на заявителя. Заявленията, които не отговарят на това правило, се отхвърлят от компетентните органи.

5.   Най-късно на 7-ия работен ден, следващ края на периода за подаване на заявления, посочен в параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията за общите заявени количества в килограми тегло на продукта.

6.   Права на внос се предоставят от 7-ия и не по-късно от 12-ия работен ден, следващ края на срока за уведомленията, посочен в параграф 5.

7.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, доведе до разпределянето на по-малко права на внос от заявените, гаранцията, предоставена в съответствие с параграф 2, се освобождава пропорционално и без забавяне.

8.   Правата на внос са валидни от деня на издаването им до 31 октомври 2014 г. Правата на внос не могат да се прехвърлят.

Член 4

Издаване на лицензии за внос

1.   За допускането за свободно обращение на количествата, разпределени в рамките на тарифната квота за внос, посочена в член 1, параграф 1, е необходимо да бъде представена лицензия за внос.

2.   Заявленията за лицензии за внос обхващат общото количество разпределени права на внос. Това задължение представлява главно изискване по смисъла на член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 282/2012.

3.   Заявления за лицензии могат да се подават само в държавата членка, в която заявителят е подал заявление и е получил права на внос в рамките на тарифната квота за внос, посочена в член 1, параграф 1.

Всяко издаване на лицензия за внос води до съответното намаление на получените права на внос и пропорционална част от гаранцията, предоставена в съответствие с член 3, параграф 2, се освобождава без забавяне.

4.   Лицензиите за внос се издават по искане на оператора, който е получил правата на внос, и на негово име.

5.   В заявленията за лицензии се посочва само по един пореден номер. Заявленията могат да се отнасят до няколко продукта, включени в различни кодове по КН. В такъв случай всички кодове по КН и техните описания се вписват съответно в клетки 15 и 16 на заявлението за лицензия и на лицензията.

6.   Заявленията за лицензии и лицензиите за внос съдържат:

а)

в клетка 8 — името „Украйна“ като държава на произход и клетката „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20 — едно от вписванията, изброени в приложение II.

7.   Във всяка лицензия се посочва количеството за всеки код по КН.

8.   Чрез дерогация от член 5, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 382/2008, лицензиите за внос са валидни 30 дни от действителната дата на издаване на лицензията по смисъла на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008. Въпреки това срокът на валидност на лицензиите за внос изтича най-късно на 31 октомври 2014 г.

Член 5

Уведомления до Комисията

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите членки уведомяват Комисията:

а)

не по-късно от 14 ноември 2014 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, за които са били издадени лицензии за внос през периода на квотата;

б)

не по-късно от 28 февруари 2015 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени.

2.   Не по-късно от 28 февруари 2015 г. държавите членки уведомяват Комисията за количествата продукти, действително допуснати за свободно обращение през периода на тарифната квота за внос, определен в настоящия регламент.

3.   В случаите на уведомления по параграфи 1 и 2 количествата се изразяват в килограми тегло на продукта.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г.).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН.

Пореден номер

Кодове по КН

Описание

Количество в тонове (нетно тегло)

Приложимо мито

(EUR/t)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

12 000

0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 4, параграф 6, буква б)

на български език: Регламент за изпълнение (ЕС) № 411/2014

на испански език: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

на чешки език: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

на датски език: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

на немски език: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

на естонски език: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

на гръцки език: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

на английски език: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

на френски език: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

на хърватски език: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

на италиански език: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

на латвийски език: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

на литовски език: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

на унгарски език: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

на малтийски език: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

на нидерландски език: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

на полски език: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

на португалски език: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

на румънски език: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

на словашки език: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

на словенски език: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

на фински език: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

на шведски език: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 412/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а), в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда преференциален режим през 2014 г. по отношение на митата за внос на някои стоки с произход от Украйна. В съответствие с член 3 от посочения регламент селскостопанските продукти, изброени в приложение III към същия регламент, се допускат за внос в Съюза в рамките на ограниченията на квотите, определени в посоченото приложение. Квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, се управляват от Комисията в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

Съответните тарифни квоти за внос следва да бъдат управлявани чрез лицензии за внос. За тази цел следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3), без да се засягат допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(3)

По отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилага Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (4), освен когато са уместни дерогации.

(4)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, гаранцията, свързана с лицензиите за внос, следва да се предоставя при подаването на заявление за лицензия.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията (5) някои кодове по КН от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (6) бяха заменени с нови кодове по КН, които сега се различават от посочените в Регламент (ЕС) № 374/2014. Следователно новите кодове по КН следва да бъдат отразени в приложение I към настоящия регламент.

(6)

Тъй като квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, са открити само до 31 октомври 2014 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на тарифни квоти

1.   С настоящия регламент се откриват и управляват тарифни квоти за внос на продуктите от сектора на яйцата и албумините, посочени в приложение I.

2.   Количеството на продуктите, обхванати от квотите, посочени в параграф 1, приложимата ставка на митото и поредните номера са посочени в приложение I.

3.   Тарифните квоти за внос, посочени в параграф 1, се управляват чрез лицензии за внос.

4.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 376/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

5.   За целите на настоящия регламент теглото на яйчните продукти се преобразува в еквивалент на яйца с черупки съгласно стандартните стойности за рандеман, посочени в приложение 69 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (7).

6.   За целите на настоящия регламент теглото на млечните албумини се преобразува в еквивалент на яйца с черупки съгласно стандартните стойности за рандеман, равни на 7,00 за изсушен млечен албумин (код по КН 3502 20 91) и на 53,00 за друг млечен албумин (код по КН 3502 20 99), като се използват принципите на преобразуване, определени в приложение 69 към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 2

Период на тарифните квоти за внос

Тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1, са открити до 31 октомври 2014 г.

Член 3

Заявления за лицензии за внос и лицензии за внос

1.   Заявленията за лицензии се подават най-късно до 13:00 часа брюкселско време на 15-ия календарен ден, следващ датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   В заявленията за лицензии може да се посочи само един пореден номер. Заявленията могат да се отнасят до няколко продукта, включени в различни кодове по КН. В такъв случай всички кодове по КН и техните описания се вписват съответно в клетки 15 и 16 на заявлението за лицензия и на лицензията. В случай на тарифна квота 09.4275, посочена в приложение I, цялото количество се преобразува в еквивалент на яйца с черупки.

3.   Заявленията за лицензии се изготвят за минимално количество 1 тон и максимално количество 10 % от наличното количество за съответната квота.

4.   Заявленията за лицензии и лицензиите съдържат:

а)

в клетка 8 — името „Украйна“ като държава на произход и клетката „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20 — едно от вписванията, изброени в приложение II.

5.   При подаването на заявление за лицензия се предоставя гаранция в размер на 20 EUR на всеки 100 килограма.

6.   Най-късно на 7-ия работен ден, следващ края на периода за подаване на заявления, посочен в параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията за общото заявено количество в килограми тегло на еквивалента на яйца с черупки и с разбивка по поредни номера.

7.   За допускането за свободно обращение на количеството, разпределено в рамките на тарифната квота за внос, посочена в член 1, параграф 1, е необходимо да бъде представена лицензия за внос.

8.   Лицензии за внос се предоставят от 7-ия и не по-късно от 12-ия работен ден, следващ края на срока за уведомлението, посочен в параграф 6.

Член 4

Валидност на лицензиите за внос

1.   Лицензиите за внос са валидни от първия ден на издаването им до 31 октомври 2014 г.

2.   Без да се засяга член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 376/2008, прехвърлянето на права, произтичащи от лицензиите, се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, формулирани в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

Член 5

Уведомления до Комисията

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите членки уведомяват Комисията:

а)

не по-късно от 14 ноември 2014 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, за които са били издадени лицензии за внос през периода на квотата;

б)

не по-късно от 28 февруари 2015 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени.

2.   Не по-късно от 28 февруари 2015 г. държавите членки уведомяват Комисията за количествата продукти, действително допуснати за свободно обращение през периода на тарифната квота за внос, определен в настоящия регламент.

3.   В случаите на уведомления по параграфи 1 и 2 количеството се изразява в килограми тегло на еквивалента на яйца с черупки и се дава разбивка по поредни номера.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стp. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 31.10.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН.

Пореден номер

Кодове по КН

Описание

Количество в тонове

Приложимо мито

(EUR/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Птичи яйца от домашни птици с черупки, пресни, консервирани или варени; птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители, годни за консумация от човека; яйчни албумини и млечни албумини, годни за консумация от човека

1 500

(изразено в еквивалент на яйца с черупки)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Птичи яйца от домашни птици с черупки, пресни, консервирани или варени

3 000 (изразено в нетно тегло)

0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 3, параграф 4, буква б)

на български език: Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2014

на испански език: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

на чешки език: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

на датски език: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

на немски език: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

на естонски език: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

на гръцки език: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

на английски език: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

на френски език: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

на хърватски език: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

на италиански език: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

на латвийски език: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

на литовски език: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

на унгарски език: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

на малтийски език: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

на нидерландски език: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

на полски език: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

на португалски език: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

на румънски език: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

на словашки език: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

на словенски език: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

на фински език: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

на шведски език: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 413/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на месо от домашни птици с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а), в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда преференциален режим през 2014 г. по отношение на митата за внос на някои стоки с произход от Украйна. В съответствие с член 3 от посочения регламент селскостопанските продукти, изброени в приложение III към същия регламент, се допускат за внос в Съюза в рамките на ограниченията на тарифните квоти, определени в посоченото приложение. Квотите, посочени в приложение III към същия регламент, се управляват от Комисията в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

Въпреки че съответната квота по принцип следва да се управлява чрез използването на лицензии за внос, целесъобразно е да се предоставят права на внос като първа стъпка и да се издават лицензии за внос като втора стъпка, както е предвидено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3). По този начин операторите, които са получили права на внос, следва да могат да решат, през квотния период, в кой момент искат да подадат заявление за лицензии за внос с оглед на реалния си търговски оборот.

(3)

По отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилага Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (4), освен когато са уместни дерогации.

(4)

Освен това по отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006, които се отнасят до заявленията за права на внос, статута на заявителите и издаването на лицензии за внос, без да се засягат допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(5)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, следва да се предоставя гаранция при подаването на заявление за права на внос и при издаването на лицензия за внос.

(6)

За да се задължат операторите да подават заявления за лицензии за внос за всички получени права на внос, следва да се предвиди, че това задължение представлява главно изискване по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията (5).

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията (6) някои кодове по КН от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (7) бяха заменени с нови кодове по КН, които сега се различават от посочените в Регламент (ЕС) № 374/2014. Следователно новите кодове по КН следва да бъдат отразени в приложение I към настоящия регламент.

(8)

Тъй като квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, са открити само до 31 октомври 2014 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на тарифни квоти

1.   С настоящия регламент се откриват и управляват тарифните квоти за внос на продуктите, посочени в приложение I.

2.   Количеството на продуктите, обхванати от квотите, посочени в параграф 1, приложимата ставка на митото и поредните номера са посочени в приложение I.

3.   Посочените в параграф 1 тарифни квоти за внос се управляват чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора.

4.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 376/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

Период на тарифните квоти за внос

Тарифните квоти, посочени в член 1, са открити до 31 октомври 2014 г.

Член 3

Заявления за права на внос

1.   Заявленията за права на внос се подават най-късно до 13:00 ч. брюкселско време на 15-ия календарен ден, следващ датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   При подаването на заявление за права на внос се предоставя гаранция в размер на 35 EUR на всеки 100 килограма.

3.   Заявителите на права на внос представят доказателство, че през 12-месечния период, непосредствено предшестващ периода на тарифната квота за внос, е било внесено от тях или от тяхно име определено количество продукти от домашни птици под кодове по КН 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 или 1602 39 21 съгласно съответните митнически разпоредби (наричано по-долу „референтно количество“). Дружество, образувано от сливането на дружества, всяко от които има внесено референтно количество, може да обедини тези референтни количества като основа за заявлението си.

4.   Общото количество, което е предмет на заявление за права на внос, подадено през периода на тарифната квота за внос, не надвишава референтното количество на заявителя. Заявленията, които не отговарят на това правило, се отхвърлят от компетентните органи.

5.   Най-късно на 7-ия работен ден, следващ края на периода за подаване на заявления, посочен в параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията за общите количества, обхванати от всички заявления, в килограми тегло на продукта и с разбивка по поредни номера.

6.   Права на внос се предоставят от 7-ия и не по-късно от 12-ия работен ден, следващ края на срока за уведомяване, посочен в параграф 5.

7.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, доведе до разпределянето на по-малко права на внос от заявените, гаранцията, предоставена в съответствие с параграф 2, се освобождава пропорционално и без забавяне.

8.   Правата на внос са валидни от деня на издаването им до 31 октомври 2014 г. Правата на внос не могат да се прехвърлят.

Член 4

Издаване на лицензии за внос

1.   За допускането за свободно обращение на количествата, разпределени в рамките на тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1, е необходимо да бъде представена лицензия за внос.

2.   Заявленията за лицензии за внос обхващат общото количество разпределени права на внос. Това задължение представлява главно изискване по смисъла на член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 282/2012.

3.   Заявления за лицензии могат да се подават само в държавата членка, в която заявителят е подал заявление и е получил права на внос в рамките на тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1.

4.   При издаването на лицензията за внос операторът предоставя гаранция в размер на 75 EUR на всеки 100 килограма. Всяко издаване на лицензия за внос води до съответното намаление на получените права на внос и пропорционална част от предоставената гаранция за правата на внос се освобождава без забавяне.

5.   Лицензиите за внос се издават по искане на оператора, който е получил правата на внос, и на негово име.

6.   В заявленията за лицензии се посочва само по един пореден номер. Заявленията могат да се отнасят до няколко продукта, включени в различни кодове по КН. В такъв случай всички кодове по КН и техните описания се вписват съответно в клетки 15 и 16 на заявлението за лицензия и на лицензията.

7.   Заявленията за лицензии и лицензиите за внос съдържат:

а)

в клетка 8 — името „Украйна“ като държава на произход и клетката „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20 — едно от вписванията, изброени в приложение II.

8.   Във всяка лицензия се посочва количеството за всеки код по КН.

9.   В съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008 лицензиите за внос са валидни 30 дни от действителната дата на издаване на лицензията. Въпреки това срокът на валидност на лицензиите за внос изтича най-късно на 31 октомври 2014 г.

Член 5

Уведомления до Комисията

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите членки уведомяват Комисията:

а)

не по-късно от 14 ноември 2014 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, за които са били издадени лицензии за внос през периода на квотата;

б)

не по-късно от 28 февруари 2015 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени.

2.   Не по-късно от 28 февруари 2015 г. държавите членки уведомяват Комисията за количествата продукти, действително допуснати за свободно обращение през периода на тарифната квота за внос, определен с настоящия регламент.

3.   В случаите на уведомления по параграфи 1 и 2 количеството се изразява в килограми и се дава разбивка по поредни номера.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 4).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 31.10.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН. Където са посочени „ех“ кодове по КН, приложимостта на преференциалния режим се определя въз основа на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

Пореден номер

Кодове по КН

Описание

Количество в тонове (нетно тегло)

Приложимо мито

(EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици, пресни, охладени или замразени; други приготвени храни и консерви от месо от пуйки и от птици от вида Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици, неразфасовани, замразени

20 000

0


(1)  Пресни или охладени, половинки или четвъртинки от токачки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 4, параграф 7, буква б)

на български език: (Регламент за изпълнение (ЕС) № 413/2014

на испански език: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

на чешки език: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

на датски език: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

на немски език: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

на естонски език: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

на гръцки език: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

на английски език: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

на френски език: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

на хърватски език: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

на италиански език: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

на латвийски език: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

на литовски език: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

на унгарски език: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

на малтийски език: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

на нидерландски език: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

на полски език: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

на португалски език: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

на румънски език: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

на словашки език: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

на словенски език: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

на фински език: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

на шведски език: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 414/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на прясно и замразено свинско месо с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а), в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда преференциален режим през 2014 г. по отношение на митата за внос на някои стоки с произход от Украйна. В съответствие с член 3 от посочения регламент селскостопанските продукти, изброени в приложение III към същия регламент, се допускат за внос в Съюза в рамките на ограниченията на тарифните квоти, определени в посоченото приложение. Квотите, посочени в приложение III към същия регламент, се управляват от Комисията в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

Въпреки че съответната квота по принцип следва да се управлява чрез използването на лицензии за внос, целесъобразно е да се предоставят права на внос като първа стъпка и да се издават лицензии за внос като втора стъпка, както е предвидено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3). По този начин операторите, които са получили права за внос, следва да могат да решат, през квотния период, в кой момент искат да подадат заявление за лицензии за внос с оглед на реалния си търговски оборот.

(3)

По отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилага Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (4), освен когато са уместни дерогации.

(4)

Освен това по отношение на лицензиите за внос, издавани съгласно настоящия регламент, следва да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006, които се отнасят до заявленията за права на внос, статута на заявителите и издаването на лицензии за внос, без да се засягат допълнителните условия, предвидени в настоящия регламент.

(5)

За да се осигури целесъобразно управление на тарифните квоти, следва да се предоставя гаранция при подаването на заявление за права на внос и при издаването на лицензия за внос.

(6)

За да се задължат операторите да подават заявления за лицензии за внос за всички получени права на внос, следва да се предвиди, че това задължение представлява главно изискване по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията (5).

(7)

Тъй като квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, са открити само до 31 октомври 2014 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на тарифни квоти

1.   С настоящия регламент се откриват и управляват тарифните квоти за внос на продуктите, посочени в приложение I.

2.   Количеството на продуктите, обхванати от квотите, посочени в параграф 1, приложимата ставка на митото и поредните номера са посочени в приложение I.

3.   Посочените в параграф 1 тарифни квоти за внос се управляват чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора.

4.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 376/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

Период на тарифните квоти за внос

Тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1, са открити до 31 октомври 2014 г.

Член 3

Заявления за права на внос

1.   Заявленията за права на внос се подават най-късно до 13:00 ч. брюкселско време на 15-ия календарен ден, следващ датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   При подаването на заявление за права на внос се предоставя гаранция в размер на 20 EUR на всеки 100 килограма.

3.   Заявителите на права на внос представят доказателство, че през 12-месечния период, непосредствено предшестващ периода на тарифната квота за внос, е било внесено от тях или от тяхно име определено количество продукти от свинско месо под кодове по КН 0203 съгласно съответните митнически разпоредби (наричано по-долу „референтно количество“). Дружество, образувано от сливането на дружества, всяко от които има внос на референтни количества, може да използва тези референтни количества като основа за заявлението си.

4.   Общото количество, което е предмет на заявления за права на внос, подадени през периода на тарифната квота за внос, не надвишава референтните количества на заявителя. Заявленията, които не отговарят на това правило, се отхвърлят от компетентните органи.

5.   Най-късно на 7-ия работен ден, следващ края на периода за подаване на заявления, посочен в параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията за общите заявени количества в килограми тегло на продукта и с разбивка по поредни номера.

6.   Права на внос се предоставят от 7-ия и не по-късно от 12-ия работен ден, следващ края на срока за уведомленията, посочен в параграф 5.

7.   Ако прилагането на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, доведе до разпределянето на по-малко права на внос от заявените, гаранцията, предоставена в съответствие с параграф 2, се освобождава пропорционално и без забавяне.

8.   Правата на внос са валидни от деня на издаването им до 31 октомври 2014 г. Правата на внос не могат да се прехвърлят.

Член 4

Издаване на лицензии за внос

1.   За допускането за свободно обращение на количествата, разпределени в рамките на тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1, е необходимо да бъде представена лицензия за внос.

2.   Заявленията за лицензии за внос обхващат общото количество разпределени права на внос. Това задължение представлява главно изискване по смисъла на член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 282/2012.

3.   Заявления за лицензии могат да се подават само в държавата членка, в която заявителят е подал заявление и е получил права на внос в рамките на тарифните квоти за внос, посочени в член 1, параграф 1.

4.   При издаването на лицензията за внос операторът предоставя гаранция в размер на 50 EUR на всеки 100 килограма. Всяко издаване на лицензия за внос води до съответното намаление на получените права на внос и пропорционална част от предоставената гаранция за правата на внос се освобождава без забавяне.

5.   Лицензиите за внос се издават по искане на оператора, който е получил правата на внос, и на негово име.

6.   В заявленията за лицензии се посочва само по един пореден номер. Заявленията могат да се отнасят до няколко продукта, включени в различни кодове по КН. В такъв случай всички кодове по КН и техните описания се вписват съответно в клетки 15 и 16 на заявлението за лицензия и на лицензията.

7.   Заявленията за лицензии и лицензиите за внос съдържат:

а)

в клетка 8 — името „Украйна“ като държава на произход и клетката „да“, отбелязана с кръстче;

б)

в клетка 20 — едно от вписванията, изброени в приложение II.

8.   Във всяка лицензия се посочва количеството за всеки код по КН.

9.   В съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008 лицензиите за внос са валидни 30 дни от действителната дата на издаване на лицензията. Въпреки това срокът на валидност на лицензиите за внос изтича най-късно на 31 октомври 2014 г.

Член 5

Уведомления до Комисията

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите членки уведомяват Комисията:

а)

не по-късно от 14 ноември 2014 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, за които са били издадени лицензии за внос през периода на квотата;

б)

не по-късно от 28 февруари 2015 г. — за количествата продукти, включително нулевите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени.

2.   Не по-късно от 28 февруари 2015 г. държавите членки уведомяват Комисията за количествата продукти, действително допуснати за свободно обращение през периода на тарифната квота за внос, определен в настоящия регламент.

3.   В случаите на уведомления по параграфи 1 и 2 количествата се изразяват в килограми тегло на продукта и се дава разбивка по поредни номера.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН.

Пореден номер

Кодове по КН

Описание на стоките

Количество в тонове (нетно тегло)

Приложимо мито

(EUR/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Меса от домашни свине, пресни, охладени или замразени

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Меса от домашни свине, пресни, охладени или замразени, с изключение на бут, котлети и обезкостени разфасовки

20 000

0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 4, параграф 7, буква б)

на български език: Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2014

на испански език: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

на чешки език: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

на датски език: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

на немски език: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

на естонски език: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

на гръцки език: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

на английски език: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

на френски език: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

на хърватски език: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

на италиански език: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

на латвийски език: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

на литовски език: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

на унгарски език: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

на малтийски език: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

на нидерландски език: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

на полски език: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

на португалски език: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

на румънски език: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

на словашки език: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

на словенски език: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

на фински език: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

на шведски език: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 415/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за изменение и предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на управлението на тарифните квоти за млечни продукти с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда преференциален режим през 2014 г. по отношение на митата за внос на някои стоки с произход от Украйна. В съответствие с член 3 от посочения регламент селскостопанските продукти, изброени в приложение III към същия регламент, се допускат за внос в Съюза в рамките на ограниченията на тарифните квоти, определени в посоченото приложение. Квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, се управляват от Комисията в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

В приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014 са включени тарифни квоти за мляко и млечни продукти. Необходимо е посочените квоти да се включат в приложение I към Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (3) и в член 19 от същия регламент да се вмъкне позоваване на съответното правило относно доказателството за произход, което се изисква за внос в рамките на посочените квоти.

(3)

Тъй като квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, са открити само до 31 октомври 2014 г., следва да бъдат определени периодът за подаване на заявления за лицензии за внос и периодът на валидност на лицензиите за внос.

(4)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията вносителите, одобрени през май 2013 г., могат да извършват внос в рамките на квотите само в периода 1 юли 2013 г.—30 юни 2014 г. Тъй като квотите, открити за Украйна, обхващат по изключение два последователни шестмесечни периода, одобрените вносители биха могли да извършват внос само до 30 юни 2014 г., макар че съответните квоти са открити до 31 октомври 2014 г. Следователно е целесъобразно да се даде възможност на тези вносители да извършват внос в рамките на квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, до 31 октомври 2014 г.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията (4) някои кодове по КН от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (5) бяха заменени с нови кодове по КН, които сега се различават от посочените в Регламент (ЕС) № 374/2014. Следователно новите кодове по КН следва да бъдат отразени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2535/2001.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Тъй като квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, са открити само до 31 октомври 2014 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

а)

в член 5 се добавя следната буква л):

„л)

квотите, посочени в приложение I, част Л.“;

б)

в член 19, параграф 1 се добавя следната буква й):

„й)

член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(6)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1).“;"

в)

в приложение I се добавя нова част Л, чийто текст се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Заявленията за лицензии за квотите, посочени в част Л от приложение I към Регламент (ЕО) № 2535/2001, добавена с член 1, буква в) от настоящия регламент, се подават най-късно до 13:00 ч. брюкселско време на 10-ия календарен ден, следващ датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Издадените лицензии са валидни от деня на издаването им до 31 октомври 2014 г.

Член 3

Чрез дерогация от член 10, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2535/2001, на вносителите, одобрени през 2013 и 2014 г., се разрешава да извършват внос в рамките на квотите, посочени в добавената с член 1, буква в) от настоящия регламент част Л от приложение I към Регламент (ЕО) № 2535/2001, до 31 октомври 2014 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 31.10.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„I. Л

ТАРИФНИ КВОТИ, ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 374/2014

Номер

на квотата

Код по КН

Описание (1)

Държава на произход

Период на внос

Количество по квотата

(в тонове тегло на продукта)

Вносно мито (EUR/100 kg нетно тегло)

09. 4600

0401

 

УКРАЙНА

До 31 октомври 2014 г.

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Мляко и сметана, различни от тези на прах, гранули или други твърди форми; кисело мляко, неароматизирано, без прибавка на плодове или какао; ферментирали или подкиселени млечни продукти, неароматизирани, без прибавка на плодове или какао, различни от тези на прах, гранули или други твърди форми

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

УКРАЙНА

До 31 октомври 2014 г.

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Мляко и сметана, на прах, гранули или други твърди форми; ферментирали или подкиселени млечни продукти, на прах, гранули или други твърди форми, неароматизирани, без прибавка на плодове или какао; продукти от естествени съставки на млякото, неупоменати, нито включени другаде

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

УКРАЙНА

До 31 октомври 2014 г.

1 500

0

 

0405 20 90

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 %

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като приложимостта на преференциалния режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН.“


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/53


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 416/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за откриване и управление на тарифни квоти за внос на някои зърнени храни с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда по-специално откриването на тарифни квоти за внос на някои зърнени храни с произход от Украйна до 31 октомври 2014 г. Тарифните квоти за селскостопанските продукти, посочени в приложение III към същия регламент, се управляват от Комисията съгласно правилата, определени в съответствие с член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

С цел да се осигури организиран, а не спекулативен внос на зърнени храни с произход от Украйна в рамките на тарифните квоти, следва да се предвиди за този внос да се изисква издаването на лицензия за внос. Следователно следва да се прилагат регламенти (ЕО) № 1301/2006 (3), (ЕО) № 1342/2003 (4) и (ЕО) № 376/2008 (5), без да се засягат дерогациите, които биха могли да бъдат предвидени с настоящия регламент.

(3)

С цел да се осигури добро управление на тези квоти, следва да се определят срокове за подаване на заявленията за лицензии за внос, както и елементите, които следва да фигурират в заявленията и в лицензиите.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията (6) кодовете по КН на зърнените храни, посочени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (7), бяха заменени с нови кодове, които се различават от кодовете, посочени в Регламент (ЕС) № 374/2014. Следователно в приложение I към настоящия регламент следва да се посочат новите кодове по КН.

(5)

Като се има предвид, че квотите, посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 374/2014, са открити само до 31 октомври 2014 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриване и управление на квотите

1.   Тарифните квоти за внос на някои продукти с произход от Украйна, посочени в приложението към настоящия регламент, са открити до 31 октомври 2014 г.

2.   Ставката на вносното мито в рамките на тарифните квоти, посочени в параграф 1, се определя на 0 EUR за тон.

3.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 376/2008, (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 1342/2003, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

Заявления за издаване и издаване на лицензии за внос

1.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, заявителят може да подава за всеки пореден номер само по едно заявление за лицензия за внос седмично. В случай на подаване на повече от едно заявление от един и същ заявител, всички подадени заявления са недопустими, а гаранциите, предоставени при подаването на заявленията, се конфискуват в полза на съответната държава членка.

Заявленията за лицензии за внос се подават до компетентните органи на държавите членки всяка седмица не по-късно от петък, 13 часа брюкселско време. Те се подават най-късно до петък, 17 октомври 2014 г., 13 ч. брюкселско време.

2.   Във всяко заявление за лицензия за внос се посочва количество в килограми (цели числа), което не може да надвишава общото количество на съответната квота.

3.   Лицензиите за внос се издават на четвъртия работен ден след съобщението, посочено в член 4, параграф 1.

4.   В заявлението за лицензия за внос и в лицензията за внос в клетка 8 се посочва името „Украйна“ и клетката „да“ се отбелязва с кръстче. Лицензиите са валидни само за продуктите с произход от Украйна.

Член 3

Валидност на лицензиите за внос

Съгласно член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008 срокът на валидност на лицензията за внос се изчислява от деня на действителното ѝ издаване.

Срокът на валидност на лицензията за внос е срокът, определен в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1342/2003. Във всички случаи този срок на валидност изтича най-късно на 31 октомври 2014 г.

Член 4

Съобщения

1.   Най-късно до 18 часа брюкселско време в понеделника след седмицата на подаване на заявления за лицензии за внос държавите членки съобщават на Комисията по електронен път всички заявления по поредни номера, заедно с произхода на продукта и заявеното количество, включително нулевите количества.

2.   В деня на издаване на лицензиите за внос държавите членки съобщават на Комисията по електронен път информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, заедно с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (ОВ L 118, 22.4.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като преференциалният режим в рамките на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН. Когато кодът по КН се предшества от „ex“, приложимостта на преференциалния режим се определя въз основа на кода по КН и описанието на продукта.

Пореден номер

Код по КН

Описание на продуктите

Количество

09.4306

1001 99 (00)

лимец, мека пшеница и смес от пшеница и ръж, различни от тези за посев

950 000 тона

1101 00 (15-90)

брашно пшенично от лимец и от мека пшеница, брашно пшенично от смес от пшеница и ръж

1102 90 (90)

брашна от житни растения, различни от пшенично брашно, брашно от смес от пшеница и ръж, ръжено брашно, царевично брашно, ечемичено брашно, овесено брашно, оризово брашно

1103 11 (90)

едрозърнест и дребнозърнест грис от лимец и от мека пшеница

1103 20 (60)

агломерати под формата на гранули от пшеница

09.4307

1003 90 (00)

ечемик, различен от този за посев

250 000 тона

1102 90 (10)

ечемичено брашно

ex 1103 20 (25)

агломерати под формата на гранули от ечемик

09.4308

1005 90 (00)

царевица, различна от тази за посев

400 000 тона

1102 20 (10-90)

царевично брашно

1103 13 (10-90)

едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица

1103 20 (40)

агломерати под формата на гранули от царевица

1104 23 (40-98)

обработени зърна от царевица


24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/56


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 417/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/58


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

за назначаване на член от Дания и заместник-член от Дания в Комитета на регионите

(2014/225/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Дания,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие Решение 2009/1014/ЕС (1) и Решение 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н P.G. de VEY MESTDAGH се освободи едно място за член на Комитета на регионите. След изтичането на мандата на г-жа S.A.E. POEPJES се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за член:

 

г-н Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen

и

б)

за заместник-член:

 

г-н Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


Поправки

24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/59


Поправка на Регламент (ЕВРАТОМ) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006

( Oфициален вестник на Европейския съюз L 346 от 20 декември 2013 г. )

В съдържанието и на страница 7 заглавието

вместо:

„Регламент (ЕВРАТОМ) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006“

да се чете:

„Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006“.