ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 120

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
23 април 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/209/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 20 март 2014 година относно съответствията между категориите на свидетелствата за управление (нотифицирано под номер С(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

23.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/1


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2014 година

относно съответствията между категориите на свидетелствата за управление

(нотифицирано под номер С(2014) 1625)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/209/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелствата за управление на МПС (1), и по-специално член 13, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/126/ЕО предвижда взаимно признаване за всички свидетелства за управление, издадени от държавите членки, включително издадените преди датата на прилагане на принципа на взаимно признаване.

(2)

Принципът на взаимно признаване на свидетелствата за управление изисква пълно признаване на всички права, които са били предоставени на притежателя на свидетелството в съответствие с националните разпоредби в сила към съответния момент.

(3)

Директива 2006/126/ЕО предвижда държавите членки да въведат съответствия между категориите на свидетелствата за управление, издадени преди нейното прилагане, и определените в член 4 от нея. За тези съответствия следва да бъде получено съгласието на Комисията в правно обвързваща форма.

(4)

След присъединяването на Хърватия към Съюза е необходимо в таблиците на съответствията, установени с Решение 2013/21/ЕС на Комисията (2), да бъдат включени свидетелствата за управление, издавани от тази страна.

(5)

След приемането на Решение 2013/21/ЕС за корекции в разрешените с него съответствия съобщиха Чешката република, Германия, Гърция, Италия, Словения и Швеция.

(6)

По тази причина Решение 2013/21/ЕС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага за всички валидни свидетелства за управление, които са издадени от държавите членки и все още са в употреба.

Член 2

Таблиците на съответствията между категориите на свидетелствата за управление, издадени в държавите членки преди прилагането на Директива 2006/126/ЕО, и хармонизираните категории на свидетелствата за управление, определени в член 4 от Директива 2006/126/ЕО, са включени в приложението към настоящото решение.

Член 3

1.   Категориите на свидетелствата за управление, които са издадени преди прилагането на Директива 2006/126/ЕО, дават право на притежателите да управляват моторни превозни средства от съответстващите категории, описани в приложението, без смяна на свидетелството за управление. За определени права може да важат съответните ограничения, които са изложени в приложението към настоящото решение.

2.   При смяна на свидетелство за управление с образец на свидетелство за управление на ЕС, както е описано в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, се предоставят равностойни права, както е описано в приложението към настоящото решение.

3.   Кодовете, които указват ограничението на съответните права, представляват хармонизирани кодове на ЕС, определени в приложение I към Директива 2006/126/ЕО.

4.   Принципът за взаимно признаване, определен в член 2, параграф 1 от Директива 2006/126/ЕО, не се прилага за националните категории на свидетелствата за управление.

Член 4

Решение 2013/21/ЕС се отменя, считано от деня на влизането в сила на настоящото решение.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2014 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.

(2)  Решение 2013/21/ЕС на Комисията от 18 декември 2012 г. относно съответствията между категориите на свидетелствата за управление (ОВ L 19, 22.1.2013 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В БЕЛГИЯ

Образец Белгия 1 (В1)

Издаван в Белгия от 1.1.1967 г. до 31.12.1988 г.

Описание: образецът се среща на един от следните езици: нидерландски, френски и немски. Съществуват разлики по отношение на цвета и отпечатването на образеца. Книжен образец с розов цвят (105/222 mm), с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец B1

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

АМ, А1, А2, А с кодове на ЕС за адаптирани превозни средства

2

BF

B с кодове на ЕС за адаптирани превозни средства

2

Допълнителна информация:

1.

B* за превозни средства от категория B, използвани като таксита, за отдаване под наем, за служебен транспорт и т.н.

2.

За придобиване на правото на управление на превозни средства от категория AF и/или BF се изискваше признаване на категория A и/или B, както и на категория F, а също и посочване на регистрационния номер в свидетелството за управление.

Образец Белгия 2 (В2)

Издаван в Белгия от 1.1.1989 г. до 30.9.1998 г.

Описание: образецът се среща на един от следните езици: нидерландски, френски и немски. Съществуват разлики по отношение на цвета и отпечатването на образеца. Книжен образец с розов цвят (106/222 mm), с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец B2

Съответстващи категории

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Образец Белгия 3 (В3)

Издаван в Белгия от 1.1.1998 г.

Описание: образецът се среща на един от следните езици: нидерландски, френски и немски. Книжен образец с розов цвят (106/222 mm), с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец B3

Съответстващи категории

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Образец Белгия 4 (В4)

Издаван в Белгия от 1.7.2010 г.

Описание: образецът се среща на един от следните езици: нидерландски, френски и немски. Образец във вид на поликарбонатна карта с розов цвят, произведен в съответствие с разпоредбите на приложение I към Директива 2006/126/ЕО.

Таблица на съответствията

Категории на образец B4

Съответстващи категории

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В БЪЛГАРИЯ

Образец България 1 (BG1)

Издаван в България от 1.1.2010 г. до 19.1.2013 г.

Описание: в съответствие с Директива 2006/126/ЕО.

Таблица на съответствията

Категории на образец BG1

Съответстващи категории

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Образец Чешка република 1 (CZ1)

Издаван в Чешката република от 1.1.2001 г. до 30.4.2004 г.

Описание: материал: многоцветна хартия с банкнотно качество, ламинирана в пластмаса. Кръглото холографско изображение в ламината (с „CZ“ в средата) застъпва снимката в долния ляв ъгъл. Снимка: 35 mm × 45 mm, прикрепена в полето на рамката на лицевата страна заедно с официалния печат, включващ наименованието на издаващия орган и държавния герб.

Валидност на свидетелството за управление: доживотна валидност. Този образец трябва да бъде сменен до 31 декември 2013 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец CZ1

Съответстващи категории

AM

AM

A1

AM, A1

A (навършени 18 години)

AM, A1, A2

A (навършени 21 години)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (национална категория селскостопански трактори)

Образец Чешка република 2 (CZ2)

Издаван в Чешката република от 1.5.2004 г.

Описание: материал: поликарбонатна пластмасова карта във формат ID1, с размери 54 × 86 mm (размер на кредитна карта), с думите „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ и името на държавата „ČESKÁ REPUBLIKA“ в горната част. В дясната част на картата се намират думите „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ и „DRIVING LICENSE“ на езиците на ЕС. В горния ляв ъгъл на картата фигурира отличителният знак на държавата членка, издала свидетелството за управление („CZ“), който е отпечатан в негатив в син правоъгълник и е ограден от дванадесет жълти звезди. Лазерно гравирани лични данни, включително снимка и подпис на притежателя. Щампован орелеф в позитив, с гийоши (плетеници) и буквите „CZ“ от двете страни на картата. Логотип с буквите „CZ“ в горния десен ъгъл на лицевата страна с оптично менящо се мастило между златножълт и зелен цвят. Променливо изображение в десния долен ъгъл на лицевата страна, което съдържа снимка на притежателя и номера на свидетелството за управление (същия като в поле 5.).

Валидност на свидетелството за управление: 10 години.

Таблица на съответствията

Категории на образец CZ2

Съответстващи категории

AM

AM

A1

AM, A1

A (навършени 18 години)

AM, A1, A2

A (навършени 21 години)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (национална категория селскостопански трактори)

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ДАНИЯ

Образец Дания 1 (DK1)

Издаван в Дания до 30.4.1986 г.

Описание: образецът е розов, с четири страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец DK1

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Допълнителна информация:

1.

Датската категория А1 е мотоциклет без кош, а А2 е мотоциклет с кош. Тези категории следователно не съответстват на подкатегории А1 и А2, както са определени в Директива 2006/126/ЕО. Правото за управление на превозно средство с датската категория А1 е ограничено до мотоциклети без кош, а А2 се ограничава до мотоциклети с кош. Притежателите на датската категория А1 и/или А2 имат право да получат пълна категория АМ, А1, А2 и А в други държави членки.

2.

Притежателите на датската категория В имат право да управляват също така и триколесни мотоциклети.

Този образец вече не е валиден за управление на превозни средства в Дания, откакто в периода от 1991 г. до 1993 г. в Дания беше извършена задължителна смяна на всички свидетелства. Независимо от това свидетелството може да бъде заменено с ново свидетелство за управление на превозно средство, издадено в Дания, и следва да се признава от останалите държави членки до 19.1.2033 г.

Образец Дания 2 (DK2)

Издаван в Дания от 1.5.1986 г. до 30.6.1996 г.

Описание: образецът има розови и бежови редове, с четири страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец DK2

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Допълнителна информация:

1.

Датската категория А1 е мотоциклет без кош, а А2 е мотоциклет с кош. Тези категории следователно не съответстват на подкатегории А1 и А2, както са определени в Директива 2006/126/ЕО. Правото за управление на превозно средство с датската категория А1 е ограничено до мотоциклети без кош, а А2 се ограничава до мотоциклети с кош. Притежателите на датската категория А1 и/или А2 имат право да получат пълна категория АМ, А1, А2 и А в други държави членки.

2.

Притежателите на датската категория В имат право да управляват също така и триколесни мотоциклети.

Образец Дания 3 (DK3)

Издаван в Дания от 1.7.1996 до 13.4.1997 г.

Описание: образецът има розови и бежови редове, с четири страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец DK3

Съответстващи категории

Забележки

А (малък мотоциклет)

AM, A1,

1

А (голям мотоциклет)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Допълнителна информация:

1.

Притежателите на датската категория А (малък мотоциклет) имат право да управляват:

а)

двуколесни мотоциклети без кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което не надвишава 0,16 kW/kg и мощност, която не надвишава 25 kW;

б)

двуколесни мотоциклети с кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което не надвишава 0,16 kW/kg;

в)

триколесни мотоциклети;

г)

посочените в букви а), б) и в) превозни средства с ремарке;

д)

големи мотопеди.

2.

Притежателите на датската категория А (голям мотоциклет) имат право да управляват:

а)

превозни средства, както е описано в точка 1;

б)

двуколесни мотоциклети без кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което надвишава 0,16 kW/kg, и мощност, която надвишава 25 kW;

в)

двуколесни мотоциклети с кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което надвишава 0,16 kW/kg;

г)

посочените в букви б) и в) превозни средства с ремарке.

3.

Притежателите на датската категория В имат право да управляват също така и триколесни мотоциклети.

Образец Дания 4 (DK4)

Издаван в Дания от 14.4.1997 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО на Съвета (1).

Таблица на съответствията

Категории на образец DK4

Съответстващи категории

Забележки

А (малък мотоциклет)

AM, A1

1

А (голям мотоциклет)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Допълнителна информация

1.

Притежателите на датската категория А (малък мотоциклет) имат право да управляват:

а)

двуколесни мотоциклети без кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което не надвишава 0,16 kW/kg и мощност, която не надвишава 25 kW;

б)

двуколесни мотоциклети с кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което не надвишава 0,16 kW/kg;

в)

триколесни мотоциклети;

г)

посочените в букви а), б) и в) превозни средства с ремарке;

д)

големи мотопеди.

2.

Притежателите на датската категория А (голям мотоциклет) имат право да управляват:

а)

превозни средства, както е описано в точка 1;

б)

двуколесни мотоциклети без кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което надвишава 0,16 kW/kg, и мощност, която надвишава 25 kW;

в)

двуколесни мотоциклети с кош със съотношение мощност/тегло (плюс вода, масло и гориво), което надвишава 0,16 kW/kg;

г)

посочените в букви б) и в) превозни средства с ремарке.

3.

Притежателите на датската категория В имат право да управляват също така и триколесни мотоциклети.

Не е възможно да се проследи датата на първоначално издаване на категориите свидетелства за управление, издавани преди 1.5.1986 г. В такива случаи в колона 10 на свидетелството може да се срещне символът „<“ или „≤“, придружен от определена година, което показва, че категорията е била издадена преди или през посочената година.

До 19 януари 2013 г. датските правила за правото да се управляват малки мотопеди са, както следва:

Управлението на малък мотопед от лице в Дания е разрешено, ако е налице едно от следните условия:

а)

удостоверение за мотопед;

б)

свидетелство за управление на трактор; или

в)

навършени 18 години.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ГЕРМАНИЯ

Образец Германия 1 (D1)

Издаван във Германия до 1.4.1986 г. (в конкретни случаи датата на издаване може да е след 1.4.1986 г.)

Описание: сив цвят, с четири страници. На практика може да има много различия по отношение на цвета и формата на образеца, тъй като той е издаван в продължение на повече от 40 години. Образците, издавани в провинция Заарланд, могат да имат различен размер и да са на два езика (немски и френски).

Таблица на съответствията

Категории на образец D1

Съответстващи категории

Забележки

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980 — 31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Допълнителна информация:

Могат да възникнат допълнителни права от високоспецифично и ограничено естество, които не са показани в таблиците. В рядката ситуация на действително възникнал такъв случай, ако има съмнение относно обхвата на конкретно право, трябва да се установи връзка с германските органи, издали документа.

1.

В случай че свидетелство за „Klasse 1“ е получено преди 1.4.1954 г. (преди 1.10.1960 г. в провинция Заарланд), притежателят има право допълнително да управлява и категория В79 (≤ 700 cm3), без да е нужно да сменя свидетелството си. В случай на смяна на такова свидетелство на притежателя се издава свидетелство с пълни права за категория В.

2.

В случай че притежател на права за „Klasse 2“ е навършил 50-годишна възраст преди 31.12.1999 г., валидността на неговите права е изтекла на 31.12.2000 г. В случай че притежател на такова свидетелство го е сменил с нов образец до 31.12.2000 г. включително, се прилагат срокът на валидност и периодичността на медицинските прегледи за новия образец. В случай че притежател на свидетелство навършва 50-годишна възраст след 31.12.1999 г., най-късно при навършване на 50-ата си годишнина той е длъжен да смени своето свидетелство с нов образец, като от тази дата започва да се прилага петгодишен период на валидност.

Когато такъв притежател на свидетелство установи постоянното си местоживеене в друга държава членка, без да е спазил горепосочените правила, неговите права за „Klasse 2“ не се признават (освен ако е сменил постоянното си местоживеене преди горепосочените правила да започнат да важат за него).

3.

В случай че свидетелство за „Klasse 2“ или „Klasse 3“ е получено преди 1.12.1954 г. (преди 1.10.1960 г. в провинция Заарланд), притежателят допълнително има право да управлява категории А1 и А79 (≤ 250 cm3). И в двата случая на притежателя се предоставя неограничено право да управлява категория А, ако смени свидетелството си.

В случай че свидетелство за „Klasse 2“ или „Klasse 3“ е получено след горепосочените дати, но преди 1.4.1980 г., това дава право на притежателя да управлява и категория А1.

4.

Притежателят на свидетелство за „Klasse 3“ има също така правото да управлява следното превозно средство: СЕ 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= но с не повече от общо три оси).

Това право следва да фигурира в новото издавано при смяна свидетелство само по изрична молба на притежателя.

5.

Притежателят на свидетелство за „Klasse 3“ има право да управлява автобуси без пътници с максимално тегло под 7,5 t, включително при задгранични пътувания. Притежателят на свидетелство за „Klasse 2“ има право да управлява автобуси без пътници, включително при задгранични пътувания. След смяна на образците в Германия правото на управление на автобус без пътници се ограничава до германската територия при прилагане на националния правилник.

6.

Когато правото за „Klasse 4“ е било предоставено преди 1.12.1954 г. (преди 1.10.1960 г. в провинция Заарланд), това е категория не само с национален обхват, а дава право на притежателя да управлява следните категории: А1, А 79 (≤ 250 cm3) и В 79 (≤ 700 cm3). И в двата случая при смяна на свидетелството притежателят получава неограничени права за категории А и B.

В случай че свидетелство за „Klasse 4“ е било издадено след горепосочените дати, но преди 1.4.1980 г., то дава право на притежателя да управлява превозни средства от категория А1.

7.

А1 е валидна също за мотоциклети категория А1 със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (код 79.05).

8.

А1 е валидна и за мотоциклети категория А1 със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (код 79.05). А се ограничава до триколесни мотоциклети (код 79.03) и триколесни мотоциклети, комбинирани с ремарке с максимално разрешено тегло, което не надвишава 750 kg (код 79.04). BE е валидна и за превозни средства категория ВЕ, когато максимално разрешеното тегло на ремаркето надвишава 3 500 kg (код 79.06).

9.

A1 и А се ограничава до триколесни мотоциклети (код 79.03) и триколесни мотоциклети, комбинирани с ремарке с максимално разрешено тегло, което не надвишава 750 kg (код 79.04). BE е валидна и за превозни средства категория ВЕ, когато максимално разрешеното тегло на ремаркето надвишава 3 500 kg (код 79.06).

Образец Германия 2 (D2)

Издаван в Германската демократична република до 1969 г.

Описание: образец със сив цвят, с четири страници.

Законовото изменение, което влезе в сила на 1.4.1957 г., промени обхвата и определенията на категориите. Оттогава се изисква използването на две таблици на съответствията за този образец.

D2a:   Образец, издаван до 31.3.1957 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец D2а

Съответстващи категории

Забележки

1

 AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   Образец, издаван от 1.4.1957 г. до 1969 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец D2b

Съответстващи категории

Забележки

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Допълнителна информация:

Могат да възникнат допълнителни права от високоспецифично и ограничено естество, които не са показани в таблиците. В рядката ситуация, когато действително възникне такъв случай, ако има съмнение относно обхвата на конкретно право, трябва да се установи връзка с германските органи, издали документа.

1.

В случай че притежател на права за „Klasse 2“ със свидетелство, издадено преди 1.4.1957 г., или на права за „Klasse 5“ със свидетелство, издадено след 31.3.1957 г., е навършил 50-годишна възраст преди 31.12.1999 г., валидността на неговите права е изтекла на 31.12.2000 г. В случай че притежател на такова свидетелство го е сменил с нов образец до 31.12.2000 г. включително, се прилагат срокът на валидност и периодичността на медицинските прегледи за новия образец. В случай че притежател на свидетелство навършва 50-годишна възраст след 31.12.1999 г., най-късно при навършване на 50-ата си годишнина той е длъжен да смени своето свидетелство с нов образец, като от тази дата започва да се прилага петгодишен период на валидност.

Когато такъв притежател на свидетелство установи постоянното си местоживеене в друга държава членка, без да е спазил горепосочените правила, неговите права за „Klasse 2“ не се признават (освен ако е сменил постоянното си местоживеене преди горепосочените правила да започнат да важат за него).

2.

Притежател на свидетелство за „Klasse 3“, издадено преди 1.4.1957 г., и на свидетелство за „Klasse 4“, издадено след 31.3.1957 г., има също така правото да управлява следното превозно средство: СЕ 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= но с не повече от общо три оси).

Това право следва да фигурира в новото издавано при смяна свидетелство само по изрична молба на притежателя.

3.

Притежателят на свидетелство за „Klasse 3“, издадено преди 1.4.1957 г. (D2a), или на свидетелство за „Klasse 4“, издадено след 31.3.1957 г. (D2b), има право да управлява автобуси без пътници с максимално тегло под 7,5 t, включително при задгранични пътувания.

Притежател на свидетелство за „Klasse 2“, издадено преди 1.4.1957 г. (D2a), или за „Klasse 5“, издадено след 31.3.1957 г. (D2b), има право да управлява автобуси без пътници при задгранични пътувания.

След смяна на образците в Германия правото на управление на автобус без пътници се ограничава до германската територия при прилагане на националния правилник.

4.

Притежател на свидетелство за „Klasse 2“, „Klasse 3“ или „Klasse 4“ по образец D2a или за „Klasse 2“, „Klasse 4“ или „Klasse 5“ по образец D2b, което е издадено преди 1.12.1954 г., получава неограничено право да управлява превозни средства от категория А само след смяна на свидетелството. Без смяна на свидетелството образецът дава право на неговия притежател да управлява само превозни средства от категория А 79 (≤ 250 cm3).

5.

Без смяна на документа важи следното:

Когато свидетелство за „Klasse 1“ или „Klasse 4“ е издадено преди 1.12.1954 г., притежателят има право да управлява само превозни средства от категория В 79 (≤ 700 cm3). В случай че свидетелство за „Klasse 1“ или „Klasse 4“ е било издадено след тази дата и преди 1.4.1957 г. или че свидетелство за „Klasse 2“ е било издадено след 31.3.1957 г., притежателят има право да управлява само превозни средства от категория В 79 (≤ 250 cm3).

В случай че документът бъде сменен с ново свидетелство, притежателят получава пълни права за категория В.

6.

BE е валидна и за превозни средства категория ВЕ, когато максимално разрешеното тегло на ремаркето надвишава 3 500 kg (код 79.06).

7.

А1 е валидна и за мотоциклети категория А1 със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (код 79.05).

Образец Германия 3 (D3)

Издаван в Германската демократична република от 1969 г. до 31.5.1982 г.

Описание: свидетелство-книжка с 12 страници и сиви корици.

Таблица на съответствията

Категории на образец D3

Съответстващи категории

Забележки

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Допълнителна информация:

Могат да възникнат допълнителни права от високоспецифично и ограничено естество, които не са показани в таблиците. В рядката ситуация, когато действително възникне такъв случай, ако има съмнение относно обхвата на конкретно право, трябва да се установи връзка с германските органи, издали документа.

1.

В случай че притежател на права за „Klasse 5“ е навършил 50-годишна възраст преди 31.12.1999 г., валидността на неговите права е изтекла на 31.12.2000 г. В случай че притежател на такова свидетелство го е сменил с нов образец до 31.12.2000 г. включително, се прилагат срокът на валидност и периодичността на медицинските прегледи за новия образец. В случай че притежател на свидетелство навършва 50-годишна възраст след 31.12.1999 г., най-късно при навършване на 50-ата си годишнина той е длъжен да смени своето свидетелство с нов образец, като от тази дата се прилага петгодишен период на валидност. Когато такъв притежател на свидетелство установи постоянното си местоживеене в друга държава членка, без да е спазил горепосочените правила, неговите права за „Klasse 2“ не се признават (освен ако е сменил постоянното си местоживеене преди горепосочените правила да започнат да важат за него).

2.

Притежателят на свидетелство за „Klasse 4“ има също така правото да управлява следното превозно средство: СЕ 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= но с не повече от общо три оси).

Това право следва да фигурира върху новото издавано при смяна свидетелство само по изрична молба на притежателя.

3.

Притежателят на свидетелство за „Klasse 4“ има право да управлява автобуси без пътници с максимално тегло под 7,5 t, включително при задгранични пътувания. Притежателят на свидетелство за „Klasse 5“ има право да управлява автобуси без пътници при задгранични пътувания. След смяна на образците в Германия правото на управление на автобус без пътници се ограничава до германската територия при прилагане на националния правилник.

4.

Притежател на свидетелство за „Klasse 2“, „4“ или „5“, първоначално издадено преди 1.12.1954 г., има неограничено право да управлява превозни средства от категория А само след смяна на свидетелството. Без смяна на свидетелството образецът дава право на неговия притежател да управлява само превозни средства от категория А 79 (≤ 250 cm3).

5.

Без смяна на документа важи следното:

Когато свидетелство за „Klasse 1“ е издадено преди 1.12.1954 г., притежателят има право да управлява превозни средства от категория В 79 (≤ 700 cm3). В случай че свидетелство за „Klasse 1“ е било издадено след тази дата и преди 1.4.1957 г. или че свидетелство за „Klasse 2“ е било издадено след 1.4.1957 г., притежателят има право да управлява само превозни средства от категория В 79 (≤ 250 cm3).

В случай че документът бъде сменен с ново свидетелство, притежателят получава пълни права за категория В.

6.

Когато притежател на свидетелство за „Klasse 2“, „3“, „4“ или „5“, или в съответствие с § 6 StVZO или § 85 StVZO, е придобил своето свидетелство преди 1.4.1980 г., в допълнение той има право да управлява и категория А1. В този случай „Klasse 3“ не е само национална категория.

7.

BE е валидна и за превозни средства категория ВЕ, когато максимално разрешеното тегло на ремаркето надвишава 3 500 kg (код 79.06).

8.

А1 и А са ограничени до триколесни мотоциклети (код 79.03).

Образец Германия 4 (D4)

Издаван в Германската демократична република от 1.6.1982 г. до 2.10.1990 г.

Описание: книжен образец с ярък розов цвят, с четири страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец D4

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Допълнителна информация:

Могат да възникнат допълнителни права от високоспецифично и ограничено естество, които не са показани в таблиците. В рядката ситуация, когато действително възникне такъв случай, ако има съмнение относно обхвата на конкретно право, трябва да се установи връзка с германските органи, издали документа.

1.

В случай че притежател на права за „Klasse C“, „CE“, „D“ и „DE“ е навършил 50 години преди 31.12.1999 г., валидността на неговите права е изтекла на 31.12.2000 г. В случай че притежател на такова свидетелство го е сменил с нов образец до 31.12.2000 г. включително, се прилагат срокът на валидност и периодичността на медицинските прегледи за новия образец. В случай че притежател на свидетелство навършва 50-годишна възраст след 31.12.1999 г., най-късно при навършване на 50-ата си годишнина той е длъжен да смени своето свидетелство с нов образец, като от тази дата се прилага петгодишен период на валидност.

Когато такъв притежател на свидетелство установи постоянното си местоживеене в друга държава членка, без да е спазил горепосочените правила, неговите права за „Klasse C“ не се признават (освен ако е сменил постоянното си местоживеене преди горепосочените правила да започнат да важат за него).

2.

Притежател на свидетелство за „Klasse В“ и „ВЕ“ има също право да управлява следното превозно средство: СЕ 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= но с не повече от общо три оси).

Това право следва да фигурира върху новото издавано при смяна свидетелство само по изрична молба на притежателя.

3.

Притежател на свидетелство за „Klasse B“ и „BE“ има право да управлява автобуси без пътници с максимално тегло до 7,5 t, включително при задгранични пътувания.

Притежателят на свидетелство за „Klasse C“ има право да управлява автобуси без пътници при задгранични пътувания. След смяна на образците в Германия правото на управление на автобус се ограничава до германската територия с прилагане на национален код.

4.

А1 е валидна също за мотоциклети категория А1 със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (код 79.05).

5.

А1 и А са ограничени до триколесни мотоциклети (код 79.03).

6.

BE е валидна и за превозни средства категория ВЕ, когато максимално разрешеното тегло на ремаркето надвишава 3 500 kg (код 79.06).

Образец Германия 5 (D5)

Издаван в Германия от 1.4.1986 г. до 31.12.1998 г.

Описание: книжно свидетелство с яркорозов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец D5

Съответстващи категории

Забележки

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Допълнителна информация:

Могат да възникнат допълнителни права от високоспецифично и ограничено естество, които не са показани в таблиците. В рядката ситуация, когато действително възникне такъв случай, ако има съмнение относно обхвата на конкретно право, трябва да се установи връзка с германските органи, издали документа.

1.

В случай че притежател на права за „Klasse 2“ е навършил 50-годишна възраст преди 31.12.1999 г., валидността на неговите права е изтекла на 31.12.2000 г. В случай че притежател на такова свидетелство го е сменил с нов образец до 31.12.2000 г. включително, се прилагат срокът на валидност и периодичността на медицинските прегледи за новия образец. В случай че притежател на свидетелство навършва 50-годишна възраст след 31.12.1999 г., най-късно при навършване на 50-ата си годишнина той е длъжен да смени своето свидетелство с нов образец, като от тази дата се прилага петгодишен период на валидност.

Когато такъв притежател на свидетелство установи постоянното си местоживеене в друга държава членка, без да е спазил горепосочените правила, неговите права за „Klasse 2“ не се признават (освен ако е сменил постоянното си местоживеене преди горепосочените правила да започнат да важат за него).

2.

Когато свидетелство за „Klasse 1“ по образец D1 е било получено преди 1.4.1954 г. (преди 1.10.1960 г. в провинция Заарланд), притежателят има право да управлява допълнително и категория В 79 (≤ 700 cm3) без необходимост от смяна на свидетелството. В случай на смяна на такова свидетелство на притежателя се дава свидетелство с пълни права за категория В.

Горното важи за образец D5 само ако на същия притежател е бил издаден образец D1 преди съответните дати, който впоследствие е бил заменен с образец D5.

3.

В случай че свидетелство за „Klasse 2“ или „Klasse 3“ по образец D1 е било получено преди 1.12.1954 г. (преди 1.10.1960 г. в провинция Заарланд), в допълнение притежателят има право да управлява категории А1 и А 79 (≤ 250 cm3). И в двата случая, при смяна на свидетелството притежателят получава неограничени права за категория А. В случай че свидетелство за „Klasse 2“ или „Klasse 3“ е получено след горепосочените дати, но преди 1.4.1980 г., това дава право на притежателя да управлява и категория А1.

Горното важи за образец D5 само ако на същия притежател е бил издаден образец D1 преди съответните дати, който впоследствие е бил заменен с образец D5.

4.

Притежателят на свидетелство за „Klasse 3“ има също така правото да управлява следното превозно средство: СЕ 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= но с не повече от общо три оси). Това право следва да фигурира върху новото издавано при смяна свидетелство само по изрична молба на притежателя.

5.

Притежателят на свидетелство за „Klasse 3“ има право да управлява автобуси без пътници с максимално тегло под 7,5 t, включително при задгранични пътувания. Притежателят на свидетелство за „Klasse 2“ има право да управлява автобуси без пътници при задгранични пътувания. След смяна на образците в Германия правото на управление на автобус без пътници се ограничава до германската територия при прилагане на националния правилник.

6.

Когато правата за „Klasse 4“ по образец D1 са предоставени преди 1.12.1954 г. (преди 1.10.1960 г. в провинция Заарланд), това е категория не само с национален обхват, а дава право на притежателя да управлява превозни средства от следните категории: A1, A79 (≤ 250 cm3) и B79 (≤ 700 cm3). И в двата случая, при смяна на свидетелството, притежателят получава неограничени права за категории А и B. Когато свидетелство за „Klasse 4“ е издадено след горепосочените дати, но преди 1.4.1980 г., то дава право на управление на категория А1.

Горното важи за образец D5 само ако на същия притежател е бил издаден образец D1 преди съответните дати, който впоследствие е бил заменен с образец D5.

7.

А1 е валидна и за мотоциклети категория А1 със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (код 79.05).

8.

А1 и А се ограничават до триколесни мотоциклети (нов код 79.03) и триколесни мотоциклети, комбинирани с ремарке, чието максимално разрешено тегло не надвишава 750 kg (код 79.04).

9.

BE е валидна и за превозни средства категория ВЕ, когато максимално разрешеното тегло на ремаркето надвишава 3 500 kg (код 79.06).

Образец Германия 6 (D6)

Издаван в Германия от 1.1.1999 г. до 18.1.2013 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец D6

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Допълнителна информация:

1.

А1 е валидна и за мотоциклети категория А1 със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (код 79.05).

2.

А1 и А се ограничават до триколесни мотоциклети (код 79.03) и триколесни мотоциклети, комбинирани с ремарке, чието максимално разрешено тегло не надвишава 750 kg (код 79.04).

3.

BE е валидна и за превозни средства категория ВЕ, когато максимално разрешеното тегло на ремаркето надвишава 3 500 kg (код 79.06).

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ЕСТОНИЯ

Образец Естония 1 (EST1)

Издаван в Естония от 1.11.1999 г. до 30.9.2004 г.

Описание: цветът на свидетелството за управление е розов и то е изработено е от специална синтетична хартия, наречена (TESLIN, ISO 9002; 1994), която е изцяло покрита със защитна пластмаса. Хартията има мрежест защитен мотив, а пластмасовото покритие има релефно щампован мотив „EST“ отзад с шест вълнообразни линии. Данните са отпечатани, снимката е сканирана.

Таблица на съответствията

Категории на образец EST1

Съответстващи категории

Забележки

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Максималната мощност за категория А не трябва да надвишава 25 kW или 0,16 kW/kg.

Допълнителна информация:

Ограничение(я) с код:

1 —

Необходими са очила или контактни лещи

2 —

Необходим е слухов апарат

3 —

Валидно за превозни средства с ръчно управление

4 —

Максималната мощност за категория А не трябва да надвишава 25 kW или 0,16 kW/kg

5 —

Автоматична предавателна кутия.

Думата „ESMANE“ в средата на долната част на лицевата страна указва, че притежателят на свидетелството е начинаещ водач; валидността на такова свидетелство е ограничена до две години.

Образец Естония 2 (EST2)

Издаван в Естония от 1.10.2004 г. до 7.9.2008 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Материалът на свидетелството е пластмаса с розов фонов мотив — той е уникален, тъй като се използва само за естонското свидетелство за управление. За личните данни, прехвърлени върху свидетелството за управление, е използвано лазерно гравиране (включително цифрово обработена снимка и подпис на притежателя.

Таблица на съответствията

Категории на образец EST 2

Съответстващи категории

Забележки

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Максималната мощност за категория А не трябва да надвишава 25 kW или 0,16 kW/kg;

Допълнителна информация:

Ограничение(я) с код:

101 —

Временно свидетелство за управление. За начинаещи водачи е задължително да се постави изображение на зелено кленово листо върху прозорците на колата (предни и задни), когато водачите притежават временни свидетелства за управление на превозни средства (2 години). Максималната разрешена скорост е 90 km/h.

102 —

С тези категории е позволено да се управлява превозно средство само по времето, докато лицето е мобилизирано в силите на отбраната.

103 —

D-категория — На водача е позволено да управлява само тролейбус.

105 —

Мотоциклети с мощност, която не превишава 25 kW, или полезната мощност на двигателя не надвишава 0,16 kW/kg.

106 —

D- категория — ограничени до разстояние до 50 km.

Образец Естония 3 (EST3)

Издаван в Естония от 8.9.2008 г.

Описание: същият като свидетелството по образец 2; добавят се само думите „Driving Licence“ и „Permis de conduire“ на лицевата страница, близо до думата „JUHILUBA“.

Таблица на съответствията

Категории на образец е EST3

Съответстващи категории

Забележки

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ГЪРЦИЯ

Образец Гърция 1 (GR1а)

Издаван в Гърция до 11.1.1987 г.

Описание: със син и жълт цвят с черни букви.

Това свидетелство се състои от 12 страници и се отнася за категориите Β, Γ, Δ, Ε.

Образец Гърция 1 (GR1b)

Издаван в Гърция до 11.1.1987 г.

Описание: с розов и жълт цвят с черни букви.

Това свидетелство се състои от осем страници и се отнася само за категория А.

До 30.1.1985 г. свидетелствата за управление от която и да е категория (Β, Γ, Δ, Ε) включваха правото да се управлява превозно средство и от категория АМ. От посочената дата до 18.1.2013 г. категория АМ беше предоставяна само от управленията на гръцката пътна полиция като отделно свидетелство за управление.

Таблица на съответствията

Категории на образец GR1a и GR1b

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Допълнителна информация:

Въпреки че в точка 4б се посочва, че тези специфични образци имат определен период на валидност, с Президентски указ 255/1984 този период беше удължен до навършване на 65-годишна възраст.

1.

Категория Е беше отделна категория, но беше считана за валидна само в комбинация с друга категория.

Образец Гърция 2 (GR2)

Издаван в Гърция от 12.1.1987 г. до 31.3.1997 г.

Описание: с розов цвят с черни символи. Това свидетелство се състои от шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец GR2

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Допълнителна информация:

От 30.1.1985 г. до 18.1.2013 г. категория АМ беше предоставяна само от управленията на гръцката пътна полиция като отделно свидетелство за управление.

1.

Категория Е беше отделна категория, но беше считана за валидна само в комбинация с друга категория (Β, Γ или Δ).

Образец Гърция 3 (GR3)

Издаван в Гърция от 1.4.1997 г. до 30.4.2001 г.

Описание: с розов цвят и черни символи.

Това свидетелство се състои от шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец GR3

Съответстващи категории

Забележки

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Допълнителна информация:

От 30.1.1985 г. до 18.1.2013 г. категория АМ беше предоставяна само от управленията на гръцката пътна полиция като отделно свидетелство за управление.

1.

Съгласно Директива 91/439/ЕИО, която е транспонирана в гръцкото законодателство с Президентски указ 19/1995, притежателят на категории B1 и B има право да управлява моторни триколесни мотоциклети и четириколки. Следователно може да бъде включена категория А с код 79.03.

Образец Гърция 4 (GR4)

Издаван в Гърция от 1.5.2001 г. до 18.1.2009 г.

Описание: с розов цвят и черни символи.

Това свидетелство се състои от шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец GR4

Съответстващи категории

Забележки

A/A (≤ 25 KW и ≤ 0,16 KW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Допълнителна информация:

От 30.1.1985 г. до 18.1.2013 г. категория АМ беше предоставяна само от управленията на гръцката пътна полиция като отделно свидетелство за управление.

1.

Съгласно Директива 91/439/ЕИО, която е транспонирана в гръцкото законодателство с Президентски указ 19/1995, притежателят на категории B1 и B има право да управлява моторни триколесни мотоциклети и четириколки. Следователно може да бъде включена категория А с код 79.03.

Образец Гърция 5 (GR5)

Издаван в Гърция от 19.1.2009 г. до 18.1.2013 г.

Описание: с розов цвят и черни символи.

Размери: широчина: 85,6 mm, височина: 54 mm (дебелина 0,75 mm).

Нови свидетелства за управление се отпечатват под формата на пластмасова карта в съответствие с международните стандарти за качество (ISO) и всички технически изисквания, определени в приложение 1 към Директива 2006/126/ЕО. Лицевата страна включва защитна холограма (в левия ъгъл). Всички символи са отпечатани с микропечат на защитен фон с оптично менящо се мастило (O.V.I.). Запланувани са също двойни изображения и осезаеми при допир защитни елементи. На гърба има триизмерна защитна холограма и защитен фон, който се състои от своеобразни изображения и пресичащи се линии. Отпечатаното върху двете страни е видимо под ултравиолетова светлина, но това по никакъв начин не се отразява на качеството на свидетелството.

Таблица на съответствията

Категории на образец GR5

Съответстващи категории

Забележки

A/A (≤ 25 kW и ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Допълнителна информация:

От 30.1.1985 г. до 18.1.2013 г. категория АМ беше предоставяна само от управленията на гръцката пътна полиция като отделно свидетелство за управление.

1.

Съгласно Директива 91/439/ЕИО, която е транспонирана в гръцкото законодателство с Президентски указ 19/1995, притежателят на категории B1 и B има право да управлява моторни триколесни мотоциклети и четириколки. Следователно може да бъде включена категория А с код 79.03.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ИСПАНИЯ

Образец Испания 1 (Е1)

Издаван в Испания от 27.6.1997 г. до 1.11.2004 г.

Описание: книжен образец с розов цвят и с шест страници в съответствие с приложение I към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец Е1

Съответстващи категории

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Образец Испания 2 (Е2)

Издаван в Испания от 2.11.2004 г. до 7.12.2009 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец Е2

Съответстващи категории

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Образец Испания 3 (Е3)

Издаван в Испания от 8.12.2009 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение I, точка 3 към Директива 2006/126/ЕО.

Таблица на съответствията

Категории на образец Е3

Съответстващи категории

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Допълнителна информация:

Категории АМ и A2 се издават от 8.12.2009 г.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Образец Франция 1 (F1)

Издаван във Франция от 31.12.1954 г.

Описание: розова карта с две страници и снимка на лицевата страна.

Таблица на съответствията

Категории на образец F1

Съответстващи категории

Забележки

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectés à des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Допълнителна информация:

1.

Ако на гърба на свидетелството не е посочено нищо, то не е валидно за управление на превозни средства от категориите 1o, 2o, 3o. Ето защо еквивалентните права за категория В, която не се съдържа в никоя от описаните три категории, не са посочени в документа. В таблицата това е указано с линия: —.

2.

Еквивалентност с категория А1 (мотопеди и превозни средства от категория L4е) има само в случай на доказан практически опит през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

Образец Франция 2 (F2)

Издаван във Франция от 1.1.1955 г. до 19.1.1975 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят (значително по-голямо от образците в приложение I към Директива 91/439/ЕИО), с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец F2

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + код (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + код (10, 15, …)

 

FB

B1, B + код (10, 15, …)

 

Допълнителна информация:

1.

Еквивалентност с категория А1 (леки мотопеди и превозни средства от категория L5е) има само в случай на доказан практически опит през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

2.

Ако превозното средство, използвано за практическия изпит на притежателя на свидетелството за управление за категория D или DE, е било с тегло ≤ 3 500 kg, притежателят има право да управлява само превозни средства от категории АМ, А1 (вж. бележка 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) и D 79 (≤ 3 500 kg).

Образец Франция 3 (F3)

Издаван във Франция от 20.1.1975 г. до 29.2.1980 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят (значително по-голямо от образците в приложение I към Директива 91/439/ЕИО), с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец F3

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + код (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ код (10, 15, …)

 

FB

B1, B + код (10, 15, …)

 

Допълнителна информация:

1.

Еквивалентност с категория А1 (леки мотопеди и превозни средства от категория L5е) има само в случай на доказан практически опит в управлението на този тип превозни средства през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

2.

Ако превозното средство, използвано за практическия изпит на притежателя на свидетелството за управление за категория D или DE, е било с тегло ≤ 3 500 kg (в периода между 20.1.1975 г. и 31.5.1979 г.) или с тегло ≤ 7 000 kg в периода между 1.6.1979 г. и 1.3.1980 г.), притежателят има право да управлява само превозни средства от категории АМ, А1 (вж. бележка 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) и D 79 (≤ 3 500 kg).

Образец Франция 4 (F4)

Издаван във Франция от 1.3.1980 г. до 31.12.1984 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят (значително по-голямо от образците в приложение I към Директива 91/439/ЕИО), с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец F4

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + код (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + код (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + код (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + код (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + код (10, 15, …)

 

Допълнителна информация:

1.

Еквивалентност с категория А1 (леки мотопеди и превозни средства от категория L5е) има само в случай на доказан практически опит в управлението на този тип превозни средства през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

2.

Ако превозното средство, използвано за практическия изпит на притежателя на свидетелството за управление за категория D, е било с тегло ≤ 7 000 kg, притежателят има право да управлява само превозни средства от категории АМ, А1 (вж. точка 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) и D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

За A1: код 79 L5e ≤ 15 kW.

Образец Франция 5 (F5)

Издаван във Франция от 1.1.1985 г. до 30.6.1990 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец F5

Съответстващи категории

Забележки

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Допълнителна информация:

1.

Еквивалентност с категория А1 (леки мотопеди и превозни средства от категория L5е) има само в случай на доказан практически опит в управлението на този тип превозни средства през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

2.

Ако превозното средство, използвано за практическия изпит на притежателя на свидетелството за управление за категория D, е било с тегло ≤ 3 500 kg, притежателят има право да управлява само превозни средства от категории АМ, А1 (вж. бележка 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) и D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

За A1: код 79 L5e ≤ 15 kW.

Образец Франция 6 (F6)

Издаван във Франция от 1.7.1990 г. до 15.11.1994 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец F6

Съответстващи категории

Забележки

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Еквивалентност с категория А1 (леки мотопеди и превозни средства от категория L5е) има само в случай на доказан практически опит в управлението на този тип превозни средства през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

2.

За A1: код 79 L5e ≤ 15 kW.

Образец Франция 7 (F7)

Издаван във Франция от 16.11.1994 г. до 28.2.1999 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец F7

Съответстващи категории

Забележки

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Еквивалентност с категория А1 (леки мотопеди и превозни средства от категория L5е) има само в случай на доказан практически опит в управлението на този тип превозни средства през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

2.

За A1: код 79 L5e ≤ 15 kW.

Образец Франция 8 (F8)

Издаван във Франция от 1.3.1999 г. до 18.1.2013 г.

Описание: книжно свидетелство за управление с розов цвят в съответствие с приложение I към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец F8

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Еквивалентност с категория А1 (леки мотопеди и превозни средства от категория L5е) има само в случай на доказан практически опит в управлението на този тип превозни средства през 5-те години, предшестващи 1 януари 2011 г. (информация, предоставена от застрахователното дружество), или след представянето на сертификат за преминато обучение от 3 или 7 часа.

2.

За A1: код 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Категория СЕ разрешава управление на превозни средства от категория DЕ, в случай че притежателят има свидетелство за категория D.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ХЪРВАТИЯ

Образец Хърватия 1 (HR1)

Издаван в Хърватия от 1.4.1993 г. до 19.11.2004 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, прегънат, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец HR 1

Съответстващи категории

Забележки

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Допълнителна информация:

1.

Категория H беше валидна за мотопеди и работни машини като товарачи, вилкови високоповдигачи и др.

2.

Категория G беше валидна за трактори. Категории G и H бяха отделни категории, но бяха издавани също така на притежатели на свидетелства за управление категория B, C или D.

3.

Категория Е беше отделна категория, но беше считана за валидна само в комбинация с друга категория (Β, C или D).

4.

Категория G беше валидна за трамваи.

Образец Хърватия 2 (HR2)

Издаван в Хърватия от 20.11.2004 г. до 31.1.2009 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, прегънат, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец HR 2

Съответстващи категории

Забележки

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Допълнителна информация:

1.

Категория F беше валидна за трактори със или без ремарке.

2.

Категория G е валидна за работни машини като товарачи, вилкови високоповдигачи и др. Категории G, H и M бяха отделни категории, но бяха издавани също така на притежатели на свидетелства за управление категория B, C или D.

3.

Категория H е валидна за трамваи.

Образец Хърватия 3 (HR3)

Издаван в Хърватия от 1.2.2009 г. до 30.6.2013 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, прегънат, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец HR 2

Съответстващи категории

Забележки

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Допълнителна информация:

1.

Категория F беше валидна за трактори със или без ремарке.

2.

Категория G е валидна за работни машини като товарачи, вилкови високоповдигачи и др. Категории F, G и M бяха отделни категории, но бяха издавани също така на притежатели на свидетелства за управление категория B, C или D.

3.

Категория H е валидна за трамваи.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ИРЛАНДИЯ

Образец Ирландия 1 (IRL1)

Издаван в Ирландия от 25.6.1992 г. до 16.11.1999 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, в пластмасов ламинат.

Таблица на съответствията

Категории на образец IRL1

Съответстващи категории

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Допълнителна информация:

Този образец беше издаван в двуезичен формат, като текстът на ирландски (гелски) език предшестваше този на английски език.

Образец Ирландия 2 (IRL2)

Издаван в Ирландия приблизително от 17.11.1999 г. до 4.7.2005 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, в пластмасов ламинат.

Таблица на съответствията

Категории на образец IRL2

Съответстващи категории

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Допълнителна информация:

Този образец беше издаван в двуезичен формат, като текстът на ирландски (гелски) език предшестваше този на английски език.

Образец Ирландия 3 (IRL3)

Издаван в Ирландия от 4.7.2007 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, в пластмасов ламинат.

Таблица на съответствията

Категории на образец IRL3

Съответстващи категории

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ИТАЛИЯ

Образец Италия 1 (I1)

Издаван в Италия от 1959 г. до 1989 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I1

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Допълнителна информация:

1

Всяка категория е валидна и за категории А1, А2 и А само ако е издадена преди 1.1.1986 г.

2

Всяка категория е валидна и за категория А1 само на националната територия, ако е издадена след 1.1.1986 г. включително.

Образец Италия 2 (I2)

Издаван в Италия от 1989 г. до 1990 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I2

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Свидетелството за управление категория A1 е валидно само на националната територия.

Образец Италия 3 (I3)

Издаван в Италия от 1990 г. до 1995 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I3

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Свидетелството за управление категория A1 е валидно само на националната територия.

Образец Италия 4 (I4)

Издаван в Италия през 1995 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I4

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Свидетелството за управление категория A1 е валидно само на националната територия.

Образец Италия 5 (I5)

Издаван в Италия през 1996 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I5

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Свидетелството за управление категория A1 е валидно само на националната територия.

Образец Италия 6 (I6)

Издаван в Италия от 1996 г. до 1997 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I6

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Допълнителна информация:

1.

Свидетелството за управление категория A1 е валидно само на националната територия

Образец Италия 7 (I7)

Издаван в Италия от 1997 г. до 1999 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I7

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

A1 е валидна само на националната територия.

Образец Италия 8 (I8)

Издаван в Италия от 1999 г. до 2004 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I8

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Допълнителна информация:

1.

A1 е валидна само на националната територия.

2.

C1, C1E, C и CE важат само ако свидетелството за управление на превозно средство от категория D е било издадено преди 1.10.2004 г.

Образец Италия 9 (I9)

Издаван в Италия от 2005 г. до 2007 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I9

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

A1 е валидна само на националната територия.

Образец Италия 10 (I10)

Издаван в Италия от 2007 г. до 2013 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец I10

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Допълнителна информация:

1.

A1 е валидна само на националната територия.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В КИПЪР

Образец Кипър 1 (CY1)

Издаван в Кипър от 1.5.2004 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец CY1

Съответстващи категории

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ЛАТВИЯ

Образец Латвия 1 (LV1)

Издаван в Латвия от 28.9.1993 г. до 30.4.2004 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят.

Таблица на съответствията

Категории на образец LV1

Съответстващи категории

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Допълнителна информация:

Националните категории TRAM и TROL дават право на управление съответно на трамваи и тролейбуси.

За селскостопански и горски трактори се издават отделни свидетелства.

Образец Латвия 2 (LV2)

Издаван в Латвия от 1.5.2004 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец LV2

Съответстващи категории

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Допълнителна информация:

1.

Националните категории TRAM и TROL дават право на управление съответно на трамваи и тролейбуси.

2.

За селскостопански и горски трактори се издават отделни свидетелства.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ЛИТВА

Образец Литва 1 (LT1)

Издаван в Литва до 1.4.2000 г.

Описание: образец под формата на жълта двустранна карта, ламинирана в обвивка.

Таблица на съответствията

Категории на образец LT1

Съответстващи категории

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Допълнителна информация:

Върху този образец няма указана дата на изтичане на валидността.

Притежателят на всяко свидетелство допълнително има право да управлява превозни средства категория АМ.

Образец Литва 2 (LT2)

Издаван в Литва от 1.4.2000 г. до 31.12.2002 г.

Описание: образец под формата на жълта двустранна карта, ламинирана в обвивка.

Таблица на съответствията

Категории на образец LT2

Съответстващи категории

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Допълнителна информация:

Свидетелствата от този образец са валидни до съответната дата, посочена върху документа.

Притежателят на всяко свидетелство допълнително има право да управлява превозни средства категория АМ.

Образец Литва 3 (LT3)

Издаван в Литва от 1.1.2003 г. до 31.10.2005 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят. Данните (снимка, категории и лични данни) са лазерно гравирани в поликарбонатен слой.

Таблица на съответствията

Категории на образец LT3

Съответстващи категории

Забележки

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Допълнителна информация:

1.

Притежателят на категория А (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) може след две години да получи право на управление без ограничения на превозни средства категория А, но само след смяна на свидетелството.

Притежателят на всяко свидетелство допълнително има право да управлява превозни средства категория АМ.

Образец Литва 4 (LT4)

Издаван в Литва от 1.11.2005 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец LT4

Съответстващи категории

Забележки

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Допълнителна информация:

1.

Притежателят на категория А (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) може след две години да получи право на управление без ограничения на превозни средства категория А, но само след смяна на свидетелството.

Притежателят на всяко свидетелство допълнително има право да управлява превозни средства категория АМ.

Валидност: 3 месеца, 2 години, 10 години.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ЛЮКСЕМБУРГ

Образец Люксембург 1 (L1)

Издаван в Люксембург до 31.12.1985 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец L1

Съответстващи категории

Забележки

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Допълнителна информация:

1.

Ако свидетелство за категория В1/В2 е било издадено преди 1 юли 1977 г., притежателят има право да управлява превозни средства категория А.

2.

Категория Е2 включва правото да се управляват превозни средства с ремаркета и полуремаркета с максимално разрешено тегло над 1 750 kg.

3.

Национални категории.

Образец Люксембург 2 (L2)

Издаван в Люксембург до 31.12.1985 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец L2

Съответстващи категории

Забележки

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Допълнителна информация:

1.

Ако свидетелство за категория В1/В2 е било издадено преди 1 юли 1977 г., притежателят има право да управлява превозни средства категория А.

2.

Категория Е2 включва правото да се управляват превозни средства с ремаркета и полуремаркета с максимално разрешено тегло над 1 750 kg.

3:

Национални категории.

Образец Люксембург 3 (L3)

Издаван в Люксембург от 1.1.1986 г. до 30.9.1996 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец L3

Съответстващи категории

Забележки

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Допълнителна информация:

1.

Национални категории.

Образец Люксембург 4 (L4)

Издаван в Люксембург от 1.10.1996 г.

Описание: книжен образец с розов цвят в съответствие с приложение I към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец L4

Съответстващи категории

Забележки

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Допълнителна информация:

1.

Свидетелството за категория B е валидно и за управление на превозни средства от категория B1.

2.

Национални категории.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В УНГАРИЯ

Образец Унгария 1 (H1)

Образец, издаван в Унгария от 1.1.1964 г. до 1.1.1984 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, прегънат, с шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец H1

Съответстващи категории

Забележки

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Допълнителна информация:

1.

Категория „E“ е валидна само заедно с хармонизираните категории, които водачът вече има право да управлява. Напр.: при право на управление на категория „B“и категория „E“ те се считат за комбинирана категория „B+E“.

Образец Унгария 2 (H2)

Образец, издаван в Унгария от 1.1.1984 г. до 31.12.2000 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, с четири страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец H2

Съответстващи категории

Забележки

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Допълнителна информация:

1.

Категория „E“ е валидна само заедно с хармонизираните категории, които водачът вече има право да управлява. Напр.: при право на управление на категория „B“и категория „E“ те се считат за комбинирана категория „B+E“.

Образец Унгария 3 (H3)

Образец, издаван в Унгария от 1.1.2000 г. до 31.12.2004 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят. Този образец се признава и за национален документ за самоличност в границите на Унгария. Той представлява централно издаван документ с категория на сигурност „А“, изработен с лазерно гравиране.

Таблица на съответствията

Категории на образец H3

Съответстващи категории

Забележки

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Допълнителна информация:

Свидетелство за управление с комбинирана категория може да бъде издавано само на лица с право да управляват теглещото превозно средство.

1.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „C1“, е валидна също за категории „B“ и „D1“.

2.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „D1“, е валидна също за категория „B“.

3.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „C“, е валидна за всички категории, които водачът има право да управлява и са разрешени в свидетелството за управление.

4.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „D“, е валидна също за категории „B“ и „D1“.

Образец Унгария 4 (H4)

Образец, издаван в Унгария от 5.8.2004 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО. Този образец се признава за национален документ за самоличност в границите на Унгария. Той представлява централно издаван документ с категория на сигурност „А“, изработен с лазерно гравиране.

Таблица на съответствията

Категории на образец H4

Съответстващи категории

Забележки

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Допълнителна информация:

Свидетелство за управление с комбинирана категория може да бъде издавано само на лица с право да управляват теглещото превозно средство.

1.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „C1“, е валидна също за категориите „B“ и „D1“.

2.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „D1“, е валидна също за категория „B“.

3.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „C“, е валидна за всички категории, които водачът има право да управлява и са разрешени в свидетелството за управление.

4.

Комбинираната категория „E“, която е придобита с категория „D“, е валидна също за категории „B“ и „D1“.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В МАЛТА

Образец Малта 1 (M1)

Образец, издаван в Малта от 1.7.1991 г. до 31.12.2000 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят и размер 221 mm × 100 mm в разгънато състояние, издадено за първи път през юли 1991 г., сгънато на шест страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец М1

Съответстващи категории

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Допълнителна информация:

Свидетелството се отпечатва на малтийски и английски. Хартиеното свидетелство е със сериен номер от две страни и е с нанесени малки емблеми на малтийската полиция. Отчасти върху свидетелството и отчасти върху снимката е нанесена релефно по-голяма емблема, а в централното голямо поле, над серийния номер, е изобразена голяма малтийска емблема.

Образец Малта 2 (M2)

Образец, издаван в Малта от 1.1.2001 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят и размери 85,4 mm × 54 mm (формат на лична карта), издаден през 2001 г., в съответствие с Директива 91/439/ЕИО.

Свидетелството за управление се състои от две части — пластмасова карта със снимка и приложение. На картата със снимка е показана снимка на притежателя на картата, адрес, подпис и права. Приложението придружава свидетелството за управление и съдържа серийния номер, личните данни на водача, номер на свидетелството за управление, сканиран подпис на притежателя, права за управление и валидност, указателни кодове, запис за наказателните точки, дати на валидност на свидетелството за притежатели на възраст над 70 години, както и друга съществена информация. Долната част служи за разписка за получаване на свидетелството. На гърба на приложението е посочен адресът на издаващия орган и описанието на категориите, както и описанието на европейските и националните указателни кодове.

Що се отнася до елементите за защита срещу подправяне, свидетелството се състои от много устойчива и гъвкава карта със снимка от вида на кредитните карти, чувствителна към ултравиолетова светлина. На лицевата страна на картата в центъра е изобразен розов малтийски кръст. Думите „Свидетелство за управление“, преведени на езиците на държавите — членки на ЕС, (без интервали между думите) се повтарят в извити линии върху по-голямата част от лицевата страна. На картата има също вторичен образ на притежателя, а микронадпис около синия квадрат съдържа буквата М и 12 жълти звезди. На гърба на свидетелството от лявата страна са нанесени релефно 5 малтийски емблеми. Подобни линии с думите „Свидетелства за управление“ се повтарят по целия гръб. На гърба на картата са посочени категориите, за които са придобити права, тяхната валидност и други указателни кодове. Приложението е жълтеникав (по-рано синьо-розов) документ с воден знак. Серийният номер се намира горе вдясно, под логотипа на органа. Серийният номер присъства и върху частта, служеща за разписка за получаване.

Таблица на съответствията

Категории на образец М2

Съответстващи категории

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В НИДЕРЛАНДИЯ

Образец Нидерландия 1 (NL1)

Образец, издаван в Нидерландия от 1.6.2002 г. до 1.10.2006 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят, размери 106 mm × 222 mm.

Таблица на съответствията

Категории на образец NL1

Съответстващи категории

Забележки

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Допълнителна информация:

1.

Категория „A леки“ мотоциклети (от образец 1) са с мощност, ненадвишаваща 25 kW и със съотношение мощност/тегло, което не надвишава 0,16 kW/kg; тя леко се различава от новата категория А2 (мотоциклети с мощност, ненадвишаваща 35 kW, и със съотношение мощност/тегло, ненадвишаващо 0,2 kW/kg). Минималната възраст, на която лице може да придобие категория „A леки“, понастоящем е 18 години; съгласно Директива 2006/126/ЕО минималната възраст за получаване на категория А2 е 18 години при липса на предишен опит.

Минималната възраст, на която лице може да придобие категория А за мотоциклети (от образец 1), понастоящем е 21 години. Ако дадено лице има две години опит като водач за категория „А леки“, то автоматично получава право да управлява и мотоциклети категория А. Съгласно Директива 2006/126/ЕО минималната възраст за придобиване на категория А е 24 години без предишен опит или 20 години при наличие на 2 години опит за категория A2.

От 1 май 2004 г. новите държави — членки на ЕС, също са добавени на гърба на образец 2 на свидетелството за управление.

Образец Нидерландия 2 (NL2)

Образец, издаван в Нидерландия от 1.10.2006 г. до 19.1.2013 г.

Описание: свидетелство с розов цвят, изработено от пластмаса, с формат на кредитна карта.

Таблица на съответствията

Категории на образец NL2

Съответстващи категории

Забележки

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Допълнителна информация:

1.

Категория „A леки“ мотоциклети (от образец 2) са с мощност, ненадвишаваща 25 kW и със съотношение мощност/тегло, което не надвишава 0,16 kW/kg; тя леко се различава от новата категория А2 (мотоциклети с мощност, ненадвишаваща 35 kW, и със съотношение мощност/тегло, ненадвишаващо 0,2 kW/kg). Минималната възраст, на която лице може да придобие категория „A леки“, понастоящем е 18 години; съгласно Директива 2006/126/ЕО минималната възраст за получаване на категория А2 е 20 години.

Минималната възраст, на която лице може да придобие категория А за мотоциклети (от образец 2), понастоящем е 21 години. Ако дадено лице има две години опит като водач за категория „А леки“, то автоматично получава право да управлява и мотоциклети категория А. Съгласно Директива 2006/126/ЕО минималната възраст за придобиване на категория А е 24 години без предишен опит или 20 години при наличие на 2 години опит за категория A2.

Върху образец 2 за свидетелство за управление вече е предвидено място за новите категории от Директива 2006/126/ЕО. Тяхното въвеждане е предвидено за 19.1.2013 г.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В АВСТРИЯ

Образец Австрия 1 (А1)

Издаван в Австрия от 25.3.1947 г. до 15.5.1952 г.

Описание: 15 × 10,5 cm, сив цвят, плътна обикновена хартия.

Таблица на съответствията

Категории на образец A1

Съответстващи категории

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Допълнителна информация:

На страница 4 от образците, издавани от 1947 г. до септември 1951 г., е отбелязано, че образецът е издаден за замяна на германско свидетелството за управление.

Образец Австрия 2 (А2)

Издаван в Австрия от 16.5.1952 г. до 31.12.1955 г.

Описание: 22 × 10,5 cm, сив цвят, плътна обикновена хартия.

Таблица на съответствията

Категории на образец А2

Съответстващи категории

Забележки

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Допълнителна информация:

1.

Клас d2: валидност 5 години.

Образец Австрия 3 (А3)

Издаван в Австрия от 1.1.1956 г. до 1.11.1997 г.

Описание: 22 × 10,5 cm, розов цвят; устойчива хартия. Този образец може да се среща с различно оформление. В периода на издаване на този образец обаче не са настъпили значителни промени по отношение на съдържанието на правата в него.

Таблица на съответствията

Категории на образец А3

Съответстващи категории

Забележки

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Допълнителна информация:

1.

Преди въвеждането на образец А4 категории BE, CE и DE не са били предвидени в Директива 91/439/ЕИО. Клас E е валиден само в комбинация с поне един от класовете B, C или D; 5-годишният период на валидност за клас D е валиден и за клас E, комбиниран с клас D.

Образец Австрия 4 (А4)

Издаван в Австрия от 1.11.1997 г. до 1.3.2006 г.

Описание: 22 × 10,5 cm, розов цвят; устойчива хартия, страница 2 е ламинирана с пластмаса (данни и снимка на притежателя на свидетелството).

Таблица на съответствията

Категории на образец A4

Съответстващи категории

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Образец Австрия 5 (А5)

Образец, издаван в Австрия от 1.3.2006 г.

Описание: 8,5 × 5,5 cm, образец във вид на пластмасова карта с розов цвят.

Таблица на съответствията

Категории на образец A5

Съответстващи категории

AM

A (≤25 KW и ≤ 0,16 KW/Kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ПОЛША

Образец Полша 1 (PL1)

Издаван в Полша от 1.7.1999 г. до 30.9.2001 г.

Описание: във формата на лична карта (хоризонтално ориентирана) с размери 53,98 × 85,60 mm. Дебелина 0,76 mm, пластмасова карта с розов цвят с прозрачно защитно покритие.

Таблица на съответствията

Категории на образец PL1

Съответстващи категории

Забележки

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Допълнителна информация:

1.

Лицата на възраст 13—18 години имат право да управляват мотопед, ако притежават свидетелство за управление на мотопед; лицата на възраст над 18 години могат да управлява мотопед без специално свидетелство.

2.

Категория „T“ дава право на управление на селскостопански трактори с ремарке (ремаркета) или бавнодвижещи се превозни средства с ремарке (ремаркета) само на територията на Полша.

Образец Полша 2 (PL2)

Издаван в Полша от 1.10.2001 г. до 30.4.2004 г.

Описание: във формата на лична карта (хоризонтално ориентирана) с размери 53,98 × 85,60 mm. Дебелина 0,76 mm, пластмасова карта с розов цвят с прозрачно защитно покритие.

Таблица на съответствията

Категории на образец PL2

Съответстващи категории

Забележки

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Допълнителна информация:

1.

Лицата на възраст 13—18 години имат право да управляват мотопед, ако притежават свидетелство за управление на мотопед; лицата на възраст над 18 години могат да управлява мотопед без специално свидетелство.

2.

Категория „T“ дава право на управление на селскостопански трактори с ремарке (ремаркета) или бавнодвижещи се превозни средства с ремарке (ремаркета) само на територията на Полша.

Образец Полша 3 (PL3)

Издаван в Полша от 1.5.2004 г.

Описание: във формата на лична карта (хоризонтално ориентирана) с размери 53,98 × 85,60 mm. Дебелина 0,76 mm, пластмасова карта с розов цвят с прозрачно защитно покритие.

Таблица на съответствията

Категории на образец PL3

Съответстващи категории

Забележки

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Допълнителна информация:

1.

Лицата на възраст 13—18 години имат право да управляват мотопед, ако притежават свидетелство за управление на мотопед; лицата на възраст над 18 години могат да управлява мотопед без специално свидетелство.

2.

Категория „T“ дава право на управление на селскостопански трактори с ремарке (ремаркета) или бавнодвижещи се превозни средства с ремарке (ремаркета) само на територията на Полша.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ПОРТУГАЛИЯ

Образец Португалия 1 (Р1)

Издаван в Португалия от 30.8.1965 г. до 1.9.1984 г.

Описание: книжен образец с розов цвят и черни символи, с 6 страници, 105 × 222 mm.

Таблица на съответствията

Категории на образец P1

Съответстващи категории

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Селскостопански трактори

Допълнителна информация:

Валидността на малкото такива свидетелства, които все още са в употреба, изтича през 2015 г.

Образец Португалия 2 (Р2)

Издаван в Португалия от 1.9.1984 г. до 1.7.1994 г.

Описание: книжен образец с розов цвят и черни символи, с 4 страници, 106 × 148 mm.

Таблица на съответствията

Категории на образец P2

Съответстващи категории

Забележки

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (селскостопански трактори)

 

G (професионални водачи)

 

Допълнителна информация:

1.

За мотоциклети с работен обем, по-малък от 50 cm3, и мотопеди се издава специално свидетелство. Те могат да бъдат управлявани и от притежатели на свидетелство за категория A.

2.

E се издава само на водачи от другите категории.

Образец Португалия 3 (Р3)

Издаван в Португалия от 1.7.1994 г. до 18.10.1998 г.

Описание: книжен образец с черни символи, с шест страници. Височина/широчина 106 × 221 mm.

Таблица на съответствията

Категории на образец P3

Съответстващи категории

Забележки

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Допълнителна информация:

1.

За мотоциклети с работен обем, по-малък от 50 cm3, и мотопеди се издава специално свидетелство. Те могат да бъдат управлявани и от притежатели на свидетелство за категория A.

2.

E се издава само заедно с друга категория.

Образец Португалия 4 (Р4)

Издаван в Португалия от 18.10.1998 г. до 1.7.1999 г.

Описание: книжен образец с черни символи, с шест страници. Височина/широчина 106 × 221 mm.

Таблица на съответствията

Категории на образец P4

Съответстващи категории

Забележки

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW и 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW и 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Допълнителна информация:

1.

За мотоциклети с работен обем, по-малък от 50 cm3, и мотопеди се издава специално свидетелство. Те могат да бъдат управлявани и от притежатели на свидетелство за категория A.

Образец Португалия 5 (Р5)

Издаван в Португалия от 1.7.1999 г. до 25.5.2005 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с Директива 91/439/ЕИО и ISO 7810/7816. Средства за проверка съгласно ISO 10 373.

Таблица на съответствията

Категории на образец P5

Съответстващи категории

Забележки

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW и 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k и 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Допълнителна информация:

1.

За мотоциклети с работен обем, по-малък от 50 cm3, и мотопеди се издава специално свидетелство. Те могат да бъдат управлявани и от притежатели на свидетелство за категория A.

От 1.7.1999 г. до 31.12.1999 г. са издавани и двата образеца на свидетелства P5 и P6.

Образец Португалия 6 (Р6)

Издаван в Португалия от 25.5.2005 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с Директива 91/439/ЕИО и ISO 7810/7816. Средства за проверка съгласно ISO 10 373.

Таблица на съответствията

Категории на образец P6

Съответстващи категории

Забележки

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW и 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW и 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Допълнителна информация:

1.

За мотоциклети с работен обем, по-малък от 50 cm3, и мотопеди съществува специално свидетелство. Те могат да бъдат управлявани и от притежатели на свидетелство за категория A.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В РУМЪНИЯ

Образец Румъния 1 (ROU1)

Издаван в Румъния от 29.4.1966 г. до 28.6.1984 г.

Описание: свидетелство-книжка с един лист в него. Розова. Размери на страницата: 74 × 105 mm.

Този образец вече не е валиден за управление на превозни средства в Румъния, тъй като през периода 1995—2001 г. бе извършена задължителна смяна на всички свидетелства. Независимо от това свидетелството може да бъде заменено с ново свидетелство за управление, издавано в Румъния, и следва да се признава от останалите държави членки до 19 януари 2033 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец ROU1

Съответстващи категории

Забележки

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Допълнителна информация:

1.

Категория Е е била отделна категория и е била валидна само в комбинация с друга категория, както следва: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Образец Румъния 2 (ROU2)

Издаван в Румъния от 1.7.1984 г. до 9.4.1990 г.

Описание: плътна хартия с качество на банкнота (розова), върху която е отпечатан защитен мотив. Размери: 76 × 112 mm.

Този образец вече не е валиден за управление на превозни средства в Румъния, тъй като през периода 1995—2001 г. бе извършена задължителна смяна на всички свидетелства. Независимо от това свидетелството може да бъде заменено с ново свидетелство за управление, издавано в Румъния, и следва да се признава от останалите държави членки до 19 януари 2033 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец ROU2

Съответстващи категории

Забележки

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Допълнителна информация:

1.

Категория Е е била отделна категория и е била валидна само в комбинация с друга категория, както следва: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Образец Румъния 3 (ROU3)

Издаван в Румъния от 9.4.1990 г. до 1.12.1995 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, с шест страници. Размери на страницата: 75 × 103 mm. Две страници са отделени за целите на периодичните медицински прегледи.

Този образец вече не е валиден за управление на превозни средства в Румъния, тъй като през периода 1995—2001 г. бе извършена задължителна смяна на всички свидетелства. Независимо от това свидетелството може да бъде заменено с ново свидетелство за управление, издавано в Румъния, и следва да се признава от останалите държави членки до 19 януари 2033 г.

Таблица на съответствията

Категории на образец ROU3

Съответстващи категории

Забележки

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Допълнителна информация:

1

Категория Е е била отделна категория и е била валидна само в комбинация с друга категория, както следва: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Образец Румъния 4 (ROU4)

Издаван в Румъния от 1.12.1995 г. до 2008 г.

Описание: образец във вид на ламинирана карта. Розова. Размери в съответствие със стандарт ISO 7810. Образецът във вид на пластмасова карта е въвеждан постепенно от 1.12.1995 От 1.12.1995 г. до 31.10.1996 г. са издавани и двата образеца: RO3 и RO4.

Таблица на съответствията

Категории на образец RO4

Съответстващи категории

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Допълнителна информация:

Свидетелствата от този образец са валидни до датата, обозначена върху документа (10 години).

Множество защити срещу подправяне: специална хартия, която не може да бъде възпроизведена (литографски комбинирани надписи, щриховка срещу копиране, холограма, отпечатване с преливане на цветовете, сребърен печат); снимката е нанесена чрез сканиране; в близост до снимката има холограма; видима защита под ултравиолетова светлина (видимо/невидимо флуоресциране); микрошрифт (ROMANIA) по границите на снимката и комбинирани надписи с микрошрифт върху изображенията на превозни средства на гърба на документа.

Образец Румъния 5 (ROU5)

Издаван в Румъния от 2008 г. до 19.1.2013 г.

Описание: образец на свидетелство за управление ROU 5 съгласно Директива 2006/126/ЕО: карта от поликарбонат в съответствие с ISO 7810 и ISO 7816-1; мерки срещу подправяне: специални холограми; видими и невидими мастила за ултравиолетови лъчи; багрила за инфрачервени лъчи и фосфоресциращи багрила; осезаеми при допир полета; материали без оптични избелващи добавки; фонови защитни мотиви; оптично менящи се елементи; лазерно гравиране; защитен фон в областта на снимката.

Допълнителни характеристики: прозрачен прозорец, вълново зависима характеристика.

Таблица на съответствията

Категории на образец ROU5

Съответстващи категории

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Допълнителна информация:

Свидетелствата от този образец са валидни до датата, обозначена върху документа (10 години).

През 2008 г. са били издавани и двата образеца ROU 4 и ROU 5.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В СЛОВЕНИЯ

Образец Словения 1 (SLO1)

Издаван в Словения от 15.2.1992 г. до 2006 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, прегънат, с шест страници.

Образецът може да бъде издаден на следните езици: словенски; словенски и италиански (двуезичен); словенски и унгарски (двуезичен).

Таблица на съответствията

Категории на образец SLO1

Съответстващи категории

Забележки

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Допълнителна информация:

1.

За категория A могат да се прилагат следните ограничения (вписани в раздела за забележки)

„A — LE DO 50 KM/H“ или „21800 A LE DO 50 KM/H“ или „A 79 (< 50 KM/H)“: ограничение, даващо единствено право на управление на мотоциклети А1 79 (< 50 km/h).

„A — DO 125 CCM“ или „20500 A <= 125 CCM“ или „A <= 125 CCM IN <= 11KW“ или „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW“ или „72. (А1)“: предоставя право на управление само на мотоциклети категория А1;

„A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG“ или „20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG“ или „A 209 (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)“: предоставя право на управление на мотоциклети категория А с мощност, която не надвишава 25 kW и съотношение на мощността спрямо теглото, което не надвишава 0,16 kW/kg;

„A — DO 350 CCM“ или „20700 A <= 350 CCM“: предоставя право на управление на мотоциклети категория А след навършване на възраст 20 години (или повече).

2.

В случай че в раздела за забележки е вписано следното:

„E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ или „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ или „E 206. LE Z VOZILI B KAT.“: в допълнение притежателят има право да управлява превозни средства от категория BE.

3.

Притежателите на свидетелство за управление за категория E имат право да управляват и превозни средства от категория DE, ако са придобили преди това право на управление на превозни средства от категория D.

Образец Словения 2 (SLO2)

Издаван в Словения от 1.1.2006 г. до 13.7.2009 г.

Описание: розова хартия в термопластично фолио.

Образецът може да бъде издаден на следните езици: словенски; словенски и италиански (двуезичен); словенски и унгарски (двуезичен).

Таблица на съответствията

Категории на образец SLO2

Съответстващи категории

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Образец Словения 3 (SLO3)

Издаван в Словения от 13.7.2009 г. до 18.1.2013 г.

Описание: карта от поликарбонат в съответствие с ISO/IEC 7810: 2003; 85,6 × 53,98 mm.

Образецът може да бъде издаден на следните езици: словенски; словенски и италиански (двуезичен); словенски и унгарски (двуезичен).

Таблица на съответствията

Категории на образец SLO3

Съответстващи категории

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В СЛОВАКИЯ

Образец Словакия 1 (SK1)

Издаван от 1.1.1993 г. до 30.4.2004 г.

Описание: образец с розова ламинирана карта, с две страници.

Размери 105 × 74 mm; хартия в термопластично фолио.

Защитни елементи: специален печат за ултравиолетова светлина, използван за номера на свидетелството за управление, и офсетно нанесени плетеници. Печат на фона и на двете страници на документа.

Таблица на съответствията

Категории на образец SK1

Съответстващи категории

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Допълнителна информация:

До 1 януари 2004 г. текстът „skúšobná lehota“ (изпитателен срок) беше записван в таблицата „Osobitné záznamy“ (особени забележки) на гърба на документа. Изпитателният срок от две години беше считан от датата на издаване. Следователно такива документи имаха ограничена валидност от две години, записана в точка 7. След смяна на такова свидетелство в новото свидетелство не беше записван срок на валидност. Всички категории са с доживотна валидност.

Хармонизирани кодове:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = това ограничение зависи от физическите увреждания на притежателя и може да се отнася за повече от един код на ЕС; то може да включва един или повече от следните кодове на ЕС: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 и 44.

Образец Словакия 2 (SK2)

Издаван от 1.5.2004 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят, в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Защитни елементи:

а)

кръгъл, прозрачен, дифракционен оптично менящ се елемент, разположен на лицевата страница между прозрачното фолио и поликарбонатния слой, частично покриващ сканираното изображение на лицето на притежателя на документа;

б)

елементи с въпроси, свързани с движението, графики под формата на пътни знаци и пиктограми на превозни средства, разположени на лицевата страница на поликарбонатната повърхност;

в)

релефен елемент „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, разположен по горната лява част на изображението на лицето на притежателя и върху останалата част от картата;

г)

защитна нишка (на гърба) с оптично менящ се символ и с нанесен повтарящ се текст „SLOVENSKO/SLOVAKIA“;

д)

два видими пастелни цвята, нанесени от двете страни с двоен ирисов печат, които създават крайното възприятие за розов цвят на документа;

е)

синя лента с приблизителна широчина 15 mm, нанесена в близост до ръба, която изглежда червена под късовълново и синя под дълговълново ултравиолетово лъчение; синьото знаме на ЕС в горния ляв ъгъл, текст: „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ върху лицевата страница и символи на превозни средства на гърба.

Таблица на съответствията

Категории на образец SK2

Съответстващи категории

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

Образец Финландия 1 (FIN1)

Издаван във Финландия от 1.7.1972 г. до 30.9.1990 г.

Описание: книжен образец с розов цвят, с две страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец FIN1

Съответстващи категории

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Образец Финландия 2 (FIN2)

Издаван във Финландия от 1.10.1990 г. до 30.6.1996 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят.

Таблица на съответствията

Категории на образец FIN2

Съответстващи категории

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Образец Финландия 3 (FIN3)

Издаван във Финландия от 1.7.1996 г. до 31.12.1997 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят.

Таблица на съответствията

Категории на образец FIN3

Съответстващи категории

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Образец Финландия 4 (FIN4)

Издаван във Финландия от 1.1.1998 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец FIN4

Съответстващи категории

Забележки

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Допълнителна информация:

1.

Националната категория M (за лекотоварни четириколесни превозни средства и стандартни мотопеди с изключение на мотопеди с малка мощност) беше въведена на 1.1.2000 г. Лицата, навършили 15 години преди посочената дата, все още имат право да управляват мотопеди (леките четириколки не са включени) без свидетелство за управление.

2.

Категория T беше въведена дори преди първия образец (FIN1). T съответства на трактори (с изключение на трактори, одобрени за движение по пътищата), самоходни машини и снегомобили, както и на всички превозни средства, теглени от тях. Правото на управление на превозни средства от категория T е включено във всички други категории с изключение на категория M/АМ. Категория T не е записана в свидетелството, ако са налице други категории, в които тя е включена. Тя може да бъде записана само ако изпитът за категория T е преминат отделно. От 19.1.2013 г. се въвежда новата категория LT за трактори, одобрени за движение пътищата. Право на управление на превозни средства от категория LT е включено в категории С1 и C.

3.

От 19.1.2013 г. A съответства на категория А2, ако съответният 2-годишен период не е изтекъл, а в противен случай — на категория А, ако свидетелството е издадено преди тази дата.

4.

От 19.1.2013 г. практическият изпит за мотопеди (изпит по управление) и леки четириколки (изпит по кормуване), преминат успешно в категория АМ, се записва в свидетелството при използване на отделни национални кодове.

Образец Финландия 5 (FIN5)

Издаван на територията на Аландските острови от 1.8.1973 г. до 31.5.1992 г.

Описание: книжно свидетелство с розов цвят, с две страници.

Таблица на съответствията

Категории на образец FIN5

Съответстващи категории

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Образец Финландия 6 (FIN6)

Издаван на територията на Аландските острови от 1.6.1992 г. до 31.12.1997 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта с розов цвят.

Таблица на съответствията

Категории на образец FIN6

Съответстващи категории

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Допълнителна информация:

Категория А1 беше въведена на 1.7.1996 г.

Категории B1, C1, C1E, D1 и D1Е бяха въведени на 1.9.1996 г.

При въвеждането на категории A1, B1, C1, C1E, D1 и D1Е външният вид на свидетелството за управление не се промени.

Образец Финландия 7 (FIN7)

Издаван на територията на Аландските острови от 1.1.1998 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Таблица на съответствията

Категории на образец FIN7

Съответстващи категории

Забележки

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Допълнителна информация:

1.

Категория M (за лекотоварни четириколесни превозни средства и стандартни мотопеди с изключение на мотопеди с малка мощност) беше въведена на 1.6.2004 г. г.

2.

Категория T съответства на трактори (с изключение на трактори, одобрени за движение по пътищата), самоходни машини и снегомобили, както и на всички превозни средства, теглени от тях.

3.

Свидетелства за управление за категория А се издават или за мотоциклети до 25 kW и съотношение мощност/тегло, което не надвишава 0,16 kW/kg, или за всякакъв вид мотоциклети. Лице, което две години е притежавало свидетелство за управление за категория А за мотоциклети до 25 kW и със съотношение мощност/тегло, което не надвишава 0,16 kW/kg, има право да управлява всякакъв вид мотоциклети.

4.

Категория В1 не е указана на втората страница на свидетелството за управление.

5.

Категория А2 се въвежда на 19.1.2013 г.

6.

Категория В1 се премахва на 19.1.2013 г.

7.

Категория М се заменя от категория АМ на 19.1.2013 г.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ШВЕЦИЯ

Образец Швеция 1 (S1)

Издаван в Швеция от 1.6.1999 г. до 30.11.2007 г.

Описание: свидетелството е било издадено като карта ID-1, изработена от поликарбонат.

Таблица на съответствията

Категории на образец S1

Съответстващи категории

Забележки

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Допълнителна информация:

1.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили правата си за управление за категория А с ограничението за леки мотоциклети преди 1.7.1996 г., имат право да управляват моторни превозни средства, чийто работен обем не надвишава 125 cm3, без ограничения за мощността (kW). Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория А1 съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права..

2.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за управление за категория В преди 1 юли 1996 г., имат право да управляват лични леки коли с максимално разрешено тегло над 3,5 t, при условие че превозното средство е регистрирано като лична лека кола, а не като лекотоварен камион. Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория B съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

3.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория А1 или А преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват четириколесни мотоциклети. Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория А1 или А съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

4.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория А1 преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват мотоциклети със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (код 79.05). Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория А1 съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

5.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория А преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват мотоциклети с мощност над 25 kW или със съотношение мощност/тегло над 0,16 kW/kg само ако са притежавали свидетелство за категория А в продължение на поне две години или са преминали изпит по кормуване на мотоциклет от този тип при навършване на 21 години.

6.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория В преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват триколесни мотоциклети с всякаква мощност. Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. След 19 януари 2013 г. свидетелствата за категория В, издадени след отменяне, дават право на притежателя си да управлява триколесни мотоциклети с полезна мощност над 15 kW само на шведска територия и при условие че е на 21 години или по-възрастен. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

7.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория ВЕ преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват превозни средства, при които максимално допустимата маса на ремаркето е над 3,5 t (код 79.06). Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория ВЕ съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

Образец Швеция 2 (S2)

Издаван в Швеция от 27.11.2007 г. до 18.1.2013 г.

Описание: свидетелството се издава като карта ID-1, изработена от поликарбонат. Картата се произвежда с розов цвят с характерен прозрачен прозорец в средата на картата, под подписа.

Таблица на съответствията

Категории на образец S2

Съответстващи категории

Забележки

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Допълнителна информация:

1.

Притежателите на свидетелство за управление, които са получили правата си за управление за категория А с ограничението за леки мотоциклети преди 1.7.1996 г., имат право да управляват моторни превозни средства, чийто работен обем не надвишава 125 cm3, без ограничения за мощността (kW). Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория А1 съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

2.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за управление за категория В преди 1 юли 1996 г., имат право да управляват лични леки коли с максимално разрешено тегло над 3,5 t, при условие че превозното средство е регистрирано като лична лека кола, а не като лекотоварен камион. Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория B съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

3.

Категория АМ беше въведена в Швеция на 1.10.2009 г. като национална категория.

4.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория А1 или А преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват четириколесни мотоциклети. Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория А1 или А съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

5.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория А1 преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват мотоциклети със съотношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg (нов код 79.05 от 31 декември 2013 г.). Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория А1 съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

6.

Притежатели на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория А преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват мотоциклети с мощност над 25 kW или със съотношение мощност/тегло над 0,16 kW/kg само ако са притежавали свидетелство за категория А в продължение на поне две години или са преминали изпит по кормуване на мотоциклет от този тип при навършване на 21 години.

7.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория В преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват триколесни мотоциклети с всякаква мощност. Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. След 19 януари 2013 г. свидетелствата за категория В, издадени след отменяне, дават право на притежателя си да управлява триколесни мотоциклети с полезна мощност над 15 kW само на шведска територия и при условие че е на 21 години или по-възрастен. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

8.

Притежателите на свидетелство за управление, които са придобили свидетелство за категория ВЕ преди 19 януари 2013 г., имат право да управляват превозни средства, при които максимално допустимата маса на ремаркето е над 3,5 t (нов код 79.06 от 31 декември 2013 г.). Това право остава в сила до изтичане на валидността на свидетелството. При издаване на ново свидетелство след отменяне на старото притежателят има право да управлява само превозни средства категория ВЕ съгласно Директива 2006/126/ЕО. Подновяването или издаването на свидетелство за управление в случаи, различни от тези след отменяне, не засяга предишни права.

ОБРАЗЦИ, ИЗДАВАНИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Образец Обединено кралство 1 (UK1)

Издаван във Великобритания от януари 1976 г. до януари 1986 г.

Описание: зелен продълговат образец, прегънат.

Таблица на съответствията

Категории на образец UK1 (Великобритания)

Съответстващи категории

Забележки

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Допълнителна информация:

1.

Притежателите на свидетелства за категория А имат право да управляват превозни средства категория D1 и D1E, но не срещу заплащане (не за професионално ползване и без пътници, които плащат — независимо дали пряко или косвено), и превозни средства категория С1Е, при условие че общото тегло на ремаркето и теглещото превозно средство не е над 8,25 t.

2.

Като притежателите на свидетелства за категория А, но само за превозни средства с автоматична предавателна кутия.

Образец Обединено кралство 2 (UK2)

Издаван във Великобритания от януари 1986 г. до юни 1990 г.

Описание: образец с розов цвят, прегънат. Само част от него представлява същинското свидетелство за управление, останалото е приложение.

Таблица на съответствията

Категории на образец UK2 (Великобритания)

Съответстващи категории

Забележки

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Допълнителна информация:

1.

Притежателите на свидетелства за категория А имат право да управляват превозни средства категория D1 и D1E, но не срещу заплащане (не за професионално ползване и без пътници, които плащат — независимо дали пряко или косвено), и превозни средства категория С1Е, при условие че общото тегло на ремаркето и теглещото превозно средство не е над 8,25 t.

2.

Като притежателите на свидетелства за категория А, но само за превозни средства с автоматична предавателна кутия.

3.

Ограничено до превозни средства от категория А от типа на триколесните мотоциклети или четириколките от категория B1, като в двата случая максимално разрешеното тегло е ≥ 550 kg.

4.

Ограничено до превозни средства A1 с работен обем на цилиндрите ≤ 50 cm3, ограничени до максимална конструктивна скорост ≤ 50 km/h.

Образец Обединено кралство 3 (UK3)

Издаван във Великобритания от юни 1990 г. до декември 1996 г.

Описание: образец с розов и зелен цвят, прегънат. Само част от него представлява същинското свидетелство за управление, останалото е приложение.

Таблица на съответствията

Категории на образец UK3 (Великобритания)

Съответстващи категории

Забележки

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (колички за инвалиди)

4

F, G, H, K, L

 

 

Допълнителна информация:

1.

Ограничено до превозни средства от категория А от типа на триколесните мотоциклети или четириколките от категория B1, като в двата случая максимално разрешеното тегло е ≥ 550 kg.

2.

Притежателите на свидетелства за категория А имат право да управляват превозни средства категория D1 и D1E, но не срещу заплащане (не за професионално ползване и без пътници, които плащат — независимо дали пряко или косвено), и превозни средства категория С1Е, при условие че общото тегло на ремаркето и теглещото превозно средство не е над 8,25 t.

3.

Ограничено до превозни средства A1 с работен обем на цилиндрите ≤ 50 cm3 и ограничено до максимална конструктивна скорост ≤ 50 km/h.

4.

Национална категория превозни средства (проектирани и конструирани за хора с недъзи) с тегло ≤ 254 kg.

Образец Обединено кралство 4 (UK4)

Издаван във Великобритания от януари 1997 г. до март 2000 г.

Описание: образец с розов и зелен цвят, прегънат. Само част от него представлява същинското свидетелство за управление, останалото е приложение.

Таблица на съответствията

Категории на образец UK4 (Великобритания)

Съответстващи категории

Забележки

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (колички за инвалиди)

F, G, H, K, P

 

3

Допълнителна информация:

1.

Ограничено до превозни средства от категория А от типа на триколесните мотоциклети или четириколките от категория B1, като в двата случая максимално разрешеното тегло е ≥ 550 kg.

2.

Ограничено до превозни средства A1 с работен обем на цилиндрите ≤ 50 cm3 и ограничено до максимална конструктивна скорост ≤ 50 km/h.

3.

Издавано само на лица, които са притежавали посоченото право преди 12 ноември 1999 г.

Периодите на издаване на образци 4 и 5 се застъпват.

Образец Обединено кралство 5 (UK5)

Издаван във Великобритания от юли 1998 г. и преди 19 януари 2013 г.

Описание: образец във вид на пластмасова карта в съответствие с приложение Iа към Директива 91/439/ЕИО.

Приложението, в което се вписват нарушенията на правилата за движение, се издава отделно. Периодът на издаване на този образец се застъпва с издаването на образец UK4 поради поетапното въвеждане на новия образец.

Таблица на съответствията

Категории на образец UK5 (Великобритания)

Съответстващи категории

Забележки

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (колички за инвалиди)

F, G, H, K, P

 

3

Допълнителна информация:

1.

Ограничено до превозни средства от категория А от типа на триколесните мотоциклети или на четириколките от категория B1 (с максимално разрешено тегло ≥ 550 kg в двата случая).

2.

Ограничено до превозни средства A1 с работен обем на цилиндрите ≤ 50 cm3 и ограничено до максимална конструктивна скорост ≤ 50 km/h.

</

3.

Издавано само на лица, които са притежавали посоченото право преди 12 ноември 1999 г.