ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 113

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
16 април 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/218/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 април 2014 година за изменение на приложения I, II и III към Решение 2011/432/ЕС за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 388/2014 на Комисията от 10 април 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 389/2014 на Комисията от 15 април 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/219/ОВППС на Съвета от 15 април 2014 година относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)

21

 

*

Решение 2014/220/ОВППС на Съвета от 15 април 2014 година за изменение на Решение 2013/34/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

27

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

16.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 април 2014 година

за изменение на приложения I, II и III към Решение 2011/432/ЕС за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството

(2014/218/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 3, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и член 218, параграф 8, втора алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Решение 2011/432/ЕС на Съвета (2) съдържа декларациите, които трябва да бъдат направени от Съюза при одобряването на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (по-долу „Конвенцията“) в съответствие с член 63 от нея.

(2)

В приложение II към Решение 2011/432/ЕС се посочва резервата, която трябва да бъде направена от Съюза при одобряването на Конвенцията в съответствие с член 62 от нея.

(3)

В приложение III към Решение 2011/432/ЕС се посочват декларациите, които трябва да бъдат направени от Съюза при одобряването на Конвенцията в съответствие с член 63 от нея.

(4)

Налага се приложения I, II и III към Решение 2011/432/ЕС да бъдат изменени, преди Съюзът да депозира документа си за одобрение на Конвенцията, предвид присъединяването на Хърватия към Съюза на 1 юли 2013 г., както и предвид уведомленията от страна на някои държави членки за засягащи ги изменения в резервата и декларациите.

(5)

Обединеното кралство и Ирландия участват в приемането и прилагането на настоящото решение.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/432/ЕС се изменя, както следва:

1)

приложение I се заменя с текста, съдържащ се в приложение I към настоящото решение;

2)

приложение II се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящото решение;

3)

приложение III се заменя с текста, съдържащ се в приложение III към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 април 2014 година.

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Становище от 17 април 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 2011/432/ЕС на Съвета от 9 юни 2011 г. за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ L 192, 22.7.2011 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Декларации на Европейския съюз при одобряването на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (по-долу „Конвенцията“) в съответствие с член 63 от нея

А.   ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 59, ПАРАГРАФ 3 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИ, УРЕДЕНИ ОТ КОНВЕНЦИЯТА

1.

Европейският съюз декларира, че той има компетентност по всички уредени от Конвенцията въпроси. Неговите държави членки са обвързани от Конвенцията по силата на одобрението ѝ от Европейския съюз.

2.

Членовете на Европейския съюз са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

3.

Независимо от това настоящата декларация не се прилага по отношение на Кралство Дания в съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

4.

Настоящата декларация не е приложима за териториите на държавите членки, по отношение на които не се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз (вж. член 355 от посочения договор), и не засяга актове или позиции, които могат да бъдат приети съгласно Конвенцията от съответните държави членки от името на тези територии и в техен интерес.

5.

Централните органи на всяка отделна държава — членка на Европейския съюз, отговарят за прилагането на Конвенцията посредством сътрудничество между централните органи. Следователно винаги когато е необходимо централен орган на договаряща държава да се свърже с централен орган на държава — членка на Европейския съюз, този орган следва да се свърже пряко със съответния централен орган. Ако счетат за целесъобразно, държавите — членки на Европейския съюз, ще участват и във всички специални комисии, на които може да бъде възложено да следят за прилагането на Конвенцията.

Б.   ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 ОТ КОНВЕНЦИЯТА

Европейският съюз декларира, че ще разшири приложението на глави II и III от Конвенцията, така че то да обхване задълженията за издръжка на съпрузи и бивши съпрузи.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Резерва на Европейския съюз при одобряването на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (по-долу „Конвенцията“) в съответствие с член 62 от нея

Европейският съюз прави следната резерва по член 44, параграф 3 от Конвенцията:

Чешката република, Република Естония, Република Гърция, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Кралство Нидерландия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия възразяват срещу използването на френски език в съобщенията между централните органи.

Френската република и Великото херцогство Люксембург възразяват срещу използването на английски език в съобщенията между централните органи.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларации на Европейския съюз при одобряването на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (по-долу „Конвенцията“) в съответствие с член 63 от нея

1.   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Ж) ОТ КОНВЕНЦИЯТА

Европейският съюз декларира, че в изброените по-долу държави членки всяка молба, която не е молба по член 10, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а) от Конвенцията, трябва да включва информацията или документите, посочени за всяка от изброените държави членки, както следва:

Кралство Белгия:

за молби по член 10, параграф 1, букви д) и е) и параграф 2, букви б) и в) — заверен препис или преписи на пълния текст на решението или решенията.

Чешка република:

пълномощното, дадено от молителя на централния орган съгласно член 42.

Федерална република Германия:

гражданството, професията или занятието на кредитора и когато е уместно, името и адреса на неговия законен представител,

гражданството, професията или занятието на длъжника, доколкото са известни на кредитора,

в случай на молба от доставчик на услуги по публичното право, предявяващ прехвърлени претенции за издръжка — името и данните за контакт на лицето, чиито претенции са били прехвърлени,

при индексация на изпълняемо вземане — метода за изчисляване на индексацията, а при задължение за плащане на законна лихва — законния лихвен процент и датата, от която започва да се начислява задължителната лихва.

Кралство Испания:

гражданството на кредитора,

гражданството на длъжника,

идентификационният номер (лична карта или паспорт) както на кредитора, така и на длъжника.

Френската република:

Молбите по член 10, параграф 1, букви д) и е) и параграф 2, букви б) и в) се придружават от решението за присъждане на издръжка, чието изменение се иска.

Република Хърватия

I.   Молба по член 10, параграф 1, буква б)

1.

Молбата за изпълнение на решение, постановено или признато в Република Хърватия като замолена държава, трябва да съдържа:

данни за съда, който е постановил решението и датата на постановяване на решението,

данни за банковата сметка на кредитора (номер на сметката, наименование на банката, IBAN).

2.

Ако молителят е малолетен или непълнолетен, молбата трябва да бъде подписана от неговия законен представител.

Молбата за изпълнение на решение, постановено или признато в Република Хърватия като замолена държава, трябва да се придружава от следните документи:

оригинала на заповедта за изпълнение или на първоначалното решение на съда, или заверен препис на съдебното решение с удостоверение за неговата изпълнителна сила,

подробен списък на просрочените задължения, за които е предявена претенция,

когато изпълняемата молба подлежи на индексиране — метода за изчисляване на индексацията, а когато е налице задължение за плащане на законна лихва — посочване на законния лихвен процент и на датата, от която започва да се начислява месечната лихва,

данни за банковата сметка, по която следва да се превеждат присъдените суми,

официален превод на всички документи на хърватски език от заклет преводач,

пълномощно, дадено от молителя на централния орган в съответствие с член 42 от Конвенцията.

II.   Молби по член 10, параграф 1, букви в) и г)

1.

Молбата за постановяване на решение в Република Хърватия като замолена държава, трябва да съдържа:

размера на искана месечната издръжка,

периода, за който се иска издръжка,

информация за личния и социалния статус на молителя (детето и родителя, с когото живее детето),

информация за личния и социалния статус на длъжника — родителя, с когото детето не живее, броя лица, които получават издръжка от длъжника, ако молителят разполага с тази информация.

2.

Молбата трябва да бъде подписана лично от молителя или в случай че той е малолетен или непълнолетен, от неговия законен представител.

Молбата за постановяване на решение в Република Хърватия като замолена държава трябва да се придружава от следните документи:

документи, доказващи връзката родител—дете; семейното положение или съжителството на семейни начала на молителя и на длъжника, акта за раждане на детето, ако трябва да се установи родство като преюдициален въпрос,

удостоверението за разтрогване на брака,

решението на компетентния орган относно отглеждането на детето или решението за упражняването на родителските права,

документа, въз основа на който е изчислена индексацията на размера на издръжката (ако това е предвидено в молещата държава),

официален превод на всички документи на хърватски език от заклет преводач,

пълномощно, дадено от молителя на централния орган в съответствие с член 42 от Конвенцията.

III.   Молби по член 10, параграф 1, букви д) и е)

1.

Молбата за изменение на решение трябва да включва:

наименованието на съда, издал решението, за което се иска изменение, или наименованието на органа, пред който е сключено споразумението за издръжка,

датата на издаване на решението или на сключване на споразумението и номера на решението или споразумението,

собственото име и фамилното име на страните по съдебното производство и рождените им дати,

промените в обстоятелствата, свързани с получаващото издръжка лице, длъжника, кредитора и лицето, което се грижи за детето, включително посочване на факта, че е издадено ново решение или е сключено ново споразумение относно грижата за детето, промяната на разходите за издръжка и други обстоятелства, обосноваващи изменението на решението,

посочване на размера на искана месечната издръжка,

данни за банковата сметка на кредитора (номер на сметката, наименование на банката, IBAN).

2.

Молбата трябва да бъде подписана лично от молителя или в случай че той е малолетен или непълнолетен, от неговия законен представител.

Молбата за изменение на решение трябва да се придружава от следните документи:

оригинала на заповедта за изпълнение или на първоначалното решение на съда, или заверен препис на съдебното решение с удостоверение за неговата изпълнителна сила,

данни за банковата сметка, по която следва да се превеждат присъдените суми,

официален превод на всички документи на хърватски език от заклет преводач,

пълномощно, дадено от молителя на централния орган в съответствие с член 42 от Конвенцията.

IV.   Молби по член 10, параграф 2, букви б) и в)

1.

Молбата за изменение на решение трябва да включва:

наименованието на съда, издал решението, за което се иска изменение, или наименованието на органа, пред който е сключено споразумението за издръжка,

датата на издаване на решението или на сключване на споразумението и номера на решението или споразумението,

собственото име и фамилното име на страните по производството и датата на раждането им,

промените в обстоятелствата, свързани с получаващото издръжка лице, длъжника, кредитора и лицето, което се грижи за детето, включително посочване на факта, че е постановено ново решение или е сключено ново споразумение относно грижата за детето, промяна на разходите за издръжка и други обстоятелства, обосноваващи изменението на решението,

посочване на размера на месечната издръжка, изплащана преди подаването на молбата, и на исканата промяна.

2.

Молбата трябва да бъде подписана лично от молителя.

Молбата за изменение на решение трябва да се придружава от следните документи:

оригинала на заповедта за изпълнение или на първоначалното решение на съда, или заверен препис на съдебното решение с удостоверение за неговата изпълнителна сила,

официален превод на всички документи на хърватски език от заклет преводач,

пълномощно, дадено от молителя на централния орган в съответствие с член 42 от Конвенцията.

Република Латвия:

молбата съдържа информацията, посочена в съответните формуляри, препоръчани и публикувани от Хагската конференция по международно частно право, и се придружава от разписка за платена държавна такса, когато молителят не е освободен от плащане на държавна такса или не получава правна помощ, както и от документи, които потвърждават информацията, включена в молбата,

молбата включва личния код на молителя (ако е определен в Република Латвия) или идентификационния номер, ако е определен такъв; личния код на ответника (ако е определен в Република Латвия) или идентификационния номер, ако е определен такъв; личните кодове (ако са определени в Република Латвия) или идентификационните номера, ако са определени такива, на всички лица, за които се иска издръжка,

молбите, посочени в член 10, параграф 1, букви а), б), г) и е) и параграф 2, букви а) и в), които не се отнасят до издръжка на деца (по смисъла на член 15), се придружават от документ, в който се посочва в каква степен молителят е получил безплатна правна помощ в държавата по произход, като в него се съдържа информация за вида и размера на вече поисканата правна помощ и се посочва каква допълнителна правна помощ ще бъде необходима,

молбите по член 10, параграф 1, буква б) се придружават от документ, в който се посочват избраните от молителя способи за изпълнение (процедури за събиране на движимо имущество на длъжника, парични средства и/или недвижимо имущество),

молбите по член 10, параграф 1, буква б) се придружават от документ, съдържащ изчисление на дълга,

молбите по член 10, параграф 1, букви в), г), д) и е) и параграф 2, букви б) и в) се придружават от документи, удостоверяващи информацията относно финансовото състояние и разходите на кредитора и/или длъжника.

Република Малта:

I.   Молба по член 10, параграф 1, буква б)

1.

Молбите за изпълнение на решение включват:

наименованието на съда, постановил решението,

датата на решението,

данни за гражданството на кредитора и длъжника, както и

професия или занятие.

2.

Прилагат се и следните документи:

заверен препис на решението, заедно със заповедта за принудително изпълнение,

подробен списък на просрочените плащания, а при индексация на дължимо вземане — метода за изчисляване на индексацията, а при задължение за плащане на законна лихва — законния лихвен процент и датата, от която започва да се начислява задължителната лихва,

данни за банковата сметка, по която следва да се превеждат сумите, получени при изпълнение на решението,

препис на молбата, заедно с приложенията, както и

превод на всички документи на малтийски език от професионален заклет преводач.

II.   Молба по член 10, параграф 1, букви в) и г)

Молбата за получаване на решение за присъждане на издръжка на дете се придружава от следните документи:

месечна сума на издръжката на детето във връзка с всеки кредитор, както и

причини за подаване на молбата за решението, в които се посочва информация за връзката между кредитора и длъжника и за финансовото състояние на законния представител на кредитора, както и информация относно:

i)

разходите за издръжка: храна, здравни разноски, облекло, настаняване и образование (бележка: когато се иска издръжка за повече от едно дете, трябва да се предостави информация за всяко от децата);

ii)

източниците и размера на месечните доходи на родителя, който се грижи за кредитора; както и

iii)

свързаните с кредитора месечни разходи на родителя, който се грижи за този кредитор.

III.   Молба по член 10, параграф 1, букви д) и е)

Молбата за изменение на решение за присъждане на издръжка включва:

наименованието на съда, постановил решението, датата на решението и данните на страните в производството,

размера на исканата от името на всеки кредитор месечна издръжка, която да замени първоначално присъдената,

посочване на промените в обстоятелствата, които обосновават искането за промяна на размера на издръжката, както и

удостоверителни документи, които трябва да са изброени в списък и да се приложат към молбата (бележка: тези документи трябва да са оригинали или заверени преписи).

IV.   Молба по член 10, параграф 2, букви б) и в)

Молбата за изменение на решение за присъждане на издръжка включва:

наименованието на съда, постановил решението, датата на решението и данните на страните в производството,

размера на исканата от името на всеки кредитор месечна издръжка, която да замени първоначално присъдената,

посочване на промените в обстоятелствата, които обосновават искането за промяна на размера на издръжката, както и

удостоверителни документи, които трябва да са изброени в списък и да се приложат към молбата (бележка: тези документи трябва да са оригинали или заверени преписи).

Република Полша:

I.   Молба по член 10, параграф 1, буква б)

1.

Всяка молба за принудително изпълнение на решение следва да съдържа наименованието на съда, постановил решението, датата на решението и името и фамилията на страните по производството.

2.

Следва да се приложат следните документи:

оригинал на изпълнителното основание (заверен препис на съдебното решение заедно със заповедта за изпълнението му),

подробен списък на просрочените задължения,

данните за банковата сметка, по която следва да се превеждат сумите, получени при изпълнение на решението,

копие на молбата заедно с приложенията,

превод на всички документи на полски от заклет преводач.

3.

Молбата, основанията за молбата, списъкът на просрочените задължения и информацията относно финансовото състояние на длъжника трябва да бъдат подписани лично от кредитора/кредиторите или за непълнолетни лица, от техния законен представител.

4.

Когато кредиторът не разполага с оригинала на изпълнителното основание, в молбата се посочва причината за това (напр. изгубен или унищожен документ или ако изпълнителното основание не е постановено от съд).

5.

В случай на загубено изпълнително основание се прилага молба за изготвяне на ново изпълнително основание, което да замени загубеното.

II.   Молби по член 10, параграф 1, букви в) и г)

1.

Във всяка молба за постановяване на решение за присъждане на издръжка на дете за всеки отделен кредитор следва да е посочена месечната сума, която се иска да бъде установена в изпълнителното основание за издръжката на детето.

2.

Молбата и основанията за нея трябва да бъдат подписани лично от кредитора/кредиторите или в случай на непълнолетни лица, от техния законен представител.

3.

В основанията за подаване на молба за постановяване на решение е необходимо да се посочат всички факти, обосноваващи искането, и в частност да се даде информация относно:

а)

връзката между кредитора и длъжника: дете (дете от брак/официално признато от длъжника дете/бащинство, установено посредством съдебно производство), друг роднина, съпруг/съпруга, бивш съпруг/бивша съпруга, свързано лице;

б)

информацията относно финансовото състояние на кредитора следва да включва данни за:

възрастта, здравословното състояние и нивото на образование на кредитора,

месечните разходи на кредитора (храна, дрехи, лична хигиена, профилактика, лечение, рехабилитация, обучение, развлечения, извънредни разходи и т.н.),

(когато се иска издръжка на дете за повече от един правоимащ, горните данни следва да се предоставят за всяко от тези лица),

образованието на родителя, който се грижи за непълнолетния кредитор, професията, която е придобил право да упражнява, и професията, която реално упражнява,

източниците и размера на месечните доходи на родителя, който се грижи за кредитора,

месечните разходи на родителя, който се грижи за непълнолетния кредитор, за собствената му/ѝ издръжка и за издръжката на различни от кредитора лица, които са финансово зависими от него;

в)

информацията за финансовото състояние на длъжника следва да съдържа и данни за образованието на длъжника, професията, която е придобил право да упражнява, и професията, която реално упражнява.

4.

Следва да се посочи кои от описаните в основанията факти трябва да се заявят при събирането на доказателства (напр. чрез прочита на документа по време на съдебното заседание, чрез разпит на свидетеля/свидетелите, разпит на кредитора или на неговия законен представител, разпит на длъжника и т.н.).

5.

Необходимо е да се посочи всяко отделно доказателство, чието събиране се иска, както и цялата необходима информация, за да може съдът да събере тези доказателства.

6.

Документите следва да са в писмен вид и да са приложени към молбата в оригинал или под формата на заверени преписи; документите, съставени на чужд език, следва да са придружени от заверен превод на полски.

7.

Свидетели: следва да се включат името, фамилията и адресът на всеки свидетел.

III.   Молба по член 10, параграф 1, букви д) и е)

1.

Молбата за изменение на решение за присъждане на издръжка трябва да включва:

а)

наименованието на съда, постановил решението, датата на решението и името и фамилията на страните по производството;

б)

размера на исканата от името на всеки кредитор месечна издръжка, която да замени първоначално присъдената.

2.

В основанията, посочени в молбата, следва да се изложат промените в обстоятелствата, които обосновават искането за промяна на размера на издръжката.

3.

Молбата и основанията за нея трябва да бъдат подписани лично от кредитора/кредиторите или в случай на непълнолетни лица, от техния законен представител.

4.

Следва да се посочи кои от описаните в основанията факти трябва да се заявят при събирането на доказателства (напр. чрез прочита на документа по време на съдебното заседание, чрез разпит на свидетеля/свидетелите, разпит на кредитора или на неговия законен представител, разпит на длъжника и т.н.).

5.

Необходимо е да се посочи всяко отделно доказателство, чието събиране се иска, както и цялата необходима информация, за да може съдът да събере тези доказателства.

6.

Документите следва да са в писмен вид и да са приложени към молбата в оригинал или под формата на заверени преписи; документите, съставени на чужд език, следва да са придружени от заверен превод на полски.

7.

Свидетели: следва да се включат името, фамилията и адресът на всеки свидетел.

IV.   Молба по член 10, параграф 2, букви б) и в)

1.

Молбата за изменение на решение за присъждане на издръжка трябва да включва:

а)

наименованието на съда, постановил решението, датата на решението и името и фамилията на страните по производството;

б)

размера на исканата от името на всеки кредитор месечна издръжка, която да замени първоначално присъдената.

2.

В основанията, посочени в молбата, следва да се изложат промените в обстоятелствата, които обосновават искането за промяна на размера на издръжката.

3.

Молбата и основанията за нея трябва да бъдат подписани лично от длъжника.

4.

Следва да се посочи кои от описаните в основанията факти трябва да се заявят при събирането на доказателства (напр. чрез прочита на документа по време на съдебното заседание, чрез разпит на свидетеля/свидетелите, разпит на кредитора или на неговия законен представител, разпит на длъжника и т.н.).

5.

Необходимо е да се посочи всяко отделно доказателство, чието събиране се иска, както и цялата необходима информация, за да може съдът да събере тези доказателства.

6.

Документите следва да са в писмен вид и да са приложени към молбата в оригинал или под формата на заверени преписи; документите, съставени на чужд език, следва да са придружени от заверен превод на полски.

7.

Свидетели: следва да се включат името, фамилията и адресът на всеки свидетел.

Португалска република:

I.   Молба по член 10, параграф 1, буква б)

Към молбата за принудително изпълнение на решение се прилагат, освен документите по член 25, и:

1.

Подробен списък на просрочените задължения, а при индексация на изискуеми вземания — и методът за изчисляване на индексацията; при задължение за плащане на законна лихва — законния лихвен процент и датата, на която е възникнало задължението;

2.

Пълните данни за банковата сметка, в която трябва да бъдат прехвърлени сумите.

II.   Молба по член 10, параграф 1, букви в) и г)

Молбата за постановяване на решение за присъждане на издръжка на дете по смисъла на член 15 се придружава от следните удостоверителни документи:

1.

Месечната сума на издръжката на детето, която се иска от името на всеки един кредитор;

2.

Основанията за молбата за постановяване на решение, в които се посочват всички факти в подкрепа на молбата и се предоставя информация за:

а)

връзката между кредитора и длъжника: дете (дете от брак/официално признато от длъжника дете/бащинство, установено посредством съдебно производство), включително представяне на удостоверение за произход/осиновяване;

б)

финансовото състояние на законния представител на кредитора/кредиторите (родител или настойник), което включва данни за:

месечните разходи за издръжка: храна, здраве, облекло, настаняване, образование (когато се иска издръжка на дете за повече от едно правоимащо лице, посочените данни следва да бъдат предоставени за всяко от тези лица);

източниците и размера на месечните доходи на родителя, който се грижи за кредитора;

месечните разходи на родителя, който се грижи за непълнолетния кредитор, за собствената му/ѝ издръжка и за издръжката на други лица, за които той носи отговорност.

3.

Молбата и основанията за нея, подписани лично от кредитора/кредиторите или в случай на непълнолетни лица, от техния законен представител.

III.   Молба по член 10, параграф 1, букви д) и е)

Молбата за изменение на решение за присъждане на издръжка включва:

1.

Наименованието на съда, постановил решението, датата на решението и самоличността на страните в производството;

2.

Размера на исканата от името на всеки кредитор месечна издръжка, която да замени първоначално присъдената;

3.

В основанията за молбата — посочване на промените в обстоятелствата, които обосновават искането за промяна на размера на издръжката;

4.

Удостоверителни документи, които се описват и прилагат към молбата — оригинали или заверени преписи;

5.

В молбата и основанията за нея — личния подпис на кредитора/кредиторите или в случай на непълнолетни лица, на техния законен представител.

IV.   Молба по член 10, параграф 2, букви б) и в)

Молбата за изменяне на решение за присъждане на издръжка (подадена от длъжника) включва:

1.

Наименованието на съда, постановил решението, датата на решението и самоличността на страните в производството.

2.

Размера на исканата от името на всеки кредитор месечна издръжка, която да замени първоначално присъдената.

3.

В основанията за молбата — посочване на промените в обстоятелствата, които обосновават искането за промяна на размера на издръжката.

4.

Удостоверителни документи, които следва да бъдат описани и приложени към молбата — оригинали или заверени преписи.

5.

В молбата и основанията за нея — личния подпис на длъжника/длъжниците.

Словашка република:

Информация за гражданството на всички участващи страни.

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия:

Молба по член 10, параграф 1, буква б)

Англия и Уелс

Оригинал и/или заверен препис на решението; удостоверение за изпълнителна сила; декларация за просрочени плащания; документ, удостоверяващ, че длъжникът се е явил на първото съдебно заседание, а ако не се е явил, документ, удостоверяващ, че длъжникът е бил уведомен и призован по това производство или че е бил уведомен за първоначалното решение и му е била дадена възможност да се защити или да обжалва; декларация за местонахождението и местоработата на длъжника; декларация за самоличността на длъжника; снимка на длъжника, ако има такава; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверен препис от решение или друг акт, свидетелстващ за прекратяването на брака или на друга форма на отношения, ако е приложимо.

Шотландия

Оригинал и/или заверен препис на решението; удостоверение за изпълнителна сила; декларация за просрочени плащания; документ, в който се посочва, че длъжникът се е явил на първоначалното съдебно заседание, а ако не се е явил, документ, удостоверяващ, че длъжникът е бил уведомен за това производство или че е бил уведомен за първоначалното решение и му е била дадена възможност да обжалва; декларация за местонахождението на длъжника; декларация за самоличността на длъжника; снимка на длъжника, ако има такава; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо.

Северна Ирландия

Оригинал и/или заверен препис на решението; удостоверение за изпълнителна сила; декларация за просрочени плащания; документ, в който се посочва, че длъжникът се е явил на първоначалното съдебно заседание, а ако не се е явил, документ, удостоверяващ, че длъжникът е бил уведомен за това производство или че е бил уведомен за първоначалното решение и му е била дадена възможност да обжалва; декларация за местонахождението и местоработата на длъжника; декларация за самоличността на длъжника; снимка на длъжника, ако има такава; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо.

Молба по член 10, параграф 1, буква в)

Англия и Уелс

Документи относно финансовото състояние — доходи/разходи/активи; декларация за местонахождението и местоработата на ответника; декларация за самоличността на ответника; снимка на ответника, ако има такава; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверен препис от решение или друг акт, свидетелстващ за прекратяването на брака или на друга форма на отношения, ако е приложимо. Копия от приложими съдебни постановления; молба за правна помощ; документ, удостоверяващ родство, ако е приложимо; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Шотландия

Документи относно финансовото състояние — доходи/разходи/активи; декларация за местонахождението на ответника; декларация за самоличността на ответника; снимка на ответника, ако има такава; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; молба за правна помощ; документ, удостоверяващ родство, ако е приложимо.

Северна Ирландия

Документи относно финансовото състояние — доходи/разходи/активи; декларация за местонахождението и местоработата на ответника; декларация за самоличността на ответника; снимка на ответника, ако има такава; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверено копие на Decree Nisi (временно удостоверение за развод), ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; молба за правна помощ; документ, удостоверяващ родство, ако е приложимо; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Молба по член 10, параграф 1, буква г)

Англия и Уелс

Заверен препис на решение във връзка с член 20 или член 22, буква б) или д) заедно с документите, на които се основава решението; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние — доходи/разходи/активи; декларация за местонахождението и местоработата на ответника; декларация за самоличността на ответника; снимка на ответника, ако има такава; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверен препис на решение или друг акт, свидетелстващ за прекратяването на брака или на друга форма на отношения, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; документ, удостоверяващ родство, ако е приложимо; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Шотландия

Като по член 10, параграф 1, буква в) по-горе.

Северна Ирландия

Заверен препис на решение във връзка с член 20 или член 22, буква б) или д) заедно с документите, на които се основава решението; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние — доходи/разходи/активи; декларация за местонахождението и местоработата на ответника; декларация за самоличността на ответника; снимка на ответника, ако има такава; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверено копие на Decree Nisi (временно удостоверение за развод), ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; документ, удостоверяващ родство, ако е приложимо; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Молба по член 10, параграф 1, буква д)

Англия и Уелс

Копие на решението, което подлежи на изменение; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; молба за правна помощ; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо. Писмена декларация, че двете страни са се явили по време на съдебното производство, а ако само молителят се е явил, оригинал или заверено копие на документ, удостоверяващ, че на другата страна е връчено съобщение за производството.

Шотландия

Копие на решението, което подлежи на изменение; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; молба за правна помощ; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата.

Северна Ирландия

Копие на решението, което подлежи на изменение; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; молба за правна помощ; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Молба по член 10, параграф 1, буква е)

Англия и Уелс

Оригинал и/или заверен препис на решението, което подлежи на изменение; документ, в който се посочва, че длъжникът се е явил на първоначалното съдебно заседание, а ако не се е явил, документ, удостоверяващ, че длъжникът е бил уведомен за това производство или че е бил уведомен за първоначалното решение и му е била дадена възможност да обжалва; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; удостоверение за изпълнителна сила; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверен препис от решение или друг акт, свидетелстващ за прекратяването на брака или на друга форма на отношения, ако е приложимо; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; декларация за местонахождението и местоработата на длъжника; декларация за самоличността на длъжника; снимка на длъжника, ако има такава; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо. Писмена декларация, че двете страни са се явили по време на съдебното производство, а ако само молителят се е явил, оригинал или заверено копие на документ, удостоверяващ, че на другата страна е връчено съобщение за производството.

Шотландия

Оригинал и/или заверен препис на решението, което подлежи на изменение; документ, удостоверяващ, че длъжникът е бил уведомен за производството или за първоначалното решение и му е била дадена възможност да обжалва; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; удостоверение за изпълнителна сила; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; декларация за местонахождението на длъжника; декларация за самоличността на длъжника; снимка на длъжника, ако има такава.

Северна Ирландия

Оригинал и/или заверен препис на решението, което подлежи на изменение; документ, в който се посочва, че длъжникът се е явил на първоначалното съдебно заседание, а ако не се е явил, документ, удостоверяващ, че длъжникът е бил уведомен за това производство или че е бил уведомен за първоначалното решение и му е била дадена възможност да обжалва; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; удостоверение за изпълнителна сила; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверено копие на Decree Nisi (временно удостоверение за развод), ако е приложимо; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; декларация за местонахождението и местоработата на длъжника; декларация за самоличността на длъжника; снимка на длъжника, ако има такава; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Молба по член 10, параграф 2, буква б)

Англия и Уелс

Копие на решението, което подлежи на изменение; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; молба за правна помощ; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Шотландия

Копие на решението, което подлежи на изменение; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; молба за правна помощ; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата.

Северна Ирландия

Копие на решението, което подлежи на изменение; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; молба за правна помощ; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Молба по член 10, параграф 2, буква в)

Англия и Уелс

Оригинал и/или заверен препис на решението, което подлежи на изменение; удостоверение за изпълнителна сила; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверен препис от решение или друг акт, свидетелстващ за прекратяването на брака или на друга форма на отношения, ако е приложимо; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; декларация за местонахождението и местоработата на кредитора; декларация за самоличността на кредитора; снимка на кредитора, ако има такава; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Шотландия

Оригинал и/или заверен препис на решението, което подлежи на изменение; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи относно промяната във финансовото състояние на молителя; декларация за местонахождението и местоработата на кредитора; декларация за самоличността на кредитора; снимка на кредитора, ако има такава.

Северна Ирландия

Оригинал и/или заверен препис на решението, което подлежи на изменение; удостоверение за изпълнителна сила; документ, удостоверяващ в каква степен молителят се е възползвал от безплатна правна помощ; документи относно финансовото състояние на молителя/ответника — доходи/разходи/активи; заверено копие на акта за раждане или за осиновяване на детето/децата, ако е приложимо; удостоверение от училище/университет, ако е приложимо; документи, свързани с промяната на положението на детето/децата; заверено копие на удостоверението за брак, ако е приложимо; заверено копие на Decree Nisi (временно удостоверение за развод), ако е приложимо; документи относно семейното положение на молителя/ответника, ако е приложимо; копия от приложими съдебни постановления; декларация за местонахождението и местоработата на кредитора; декларация за самоличността на кредитора; снимка на кредитора, ако има такава; други документи, посочени в член 16, параграф 3, член 25, параграф 1, букви а), б) и г) и параграф 3, буква б) и член 30, параграф 3, ако е приложимо.

Общи положения

За молби по член 10, включително член 10, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а), централният орган на Англия и Уелс би искал да получава по три копия от всеки документ, придружени от превод на английски език (ако е необходимо).

За молби по член 10, включително член 10, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а), централният орган на Северна Ирландия би искал да получава по три копия от всеки документ, придружени от превод на английски език.

2.   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛЕН 44, ПАРАГРАФ 1 ОТ КОНВЕНЦИЯТА

Европейският съюз декларира, че изброените по-долу държави членки приемат молби и свързани с тях документи, които освен на официалния език на тези държави членки са преведени и на езиците, посочени за всяка от изброените държави членки:

 

Чешката република: словашки

 

Република Естония: английски

 

Република Кипър: английски

 

Република Литва: английски

 

Република Малта: английски

 

Словашка република: чешки

 

Република Финландия: английски

3.   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛЕН 44, ПАРАГРАФ 2 ОТ КОНВЕНЦИЯТА

Европейският съюз декларира, че в Кралство Белгия документите се съставят или превеждат на френски, нидерландски или немски език в зависимост от частта от територията на Белгия, в която ще бъдат представени.

Информация за езика, който трябва да бъде използван във всяка една част от територията на Белгия, може да бъде открита в наръчника на получаващите органи по Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (1). Наръчникът е достъпен на електронната страница http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm,

след като се избере:

„Връчване на документи (Регламент 1393/2007)“/„Документи“/„Упътване“/„Белгия“/„Geographical areas of competence“ (стр. 13 и сл.),

или като се използва направо адрес:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

и се избере „Geographical areas of competence“ (стр. 13 и сл.).“


(1)  ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79.


РЕГЛАМЕНТИ

16.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 388/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 април 2014 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 е установена номенклатура от стоки, наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура“, която се съдържа в приложение I към посочения регламент.

(2)

Класирането на замразени и осолени филета от треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) в подпозиции 0304 71 10 и 0304 71 90 (замразени филета) или в подпозиции 0305 32 11 и 0305 32 19 (осолени филета) зависи до голяма степен от съдържанието на сол в продукта.

(3)

Осолената треска, известна като „солена треска“ или „сушена осолена треска“, е традиционен продукт с общо тегловно съдържание на сол, по-голямо или равно на 12 %, който е годен за консумация от човека без допълнителна промишлена обработка. В този случай солта е предназначена да прониква в месото на рибата, за да се осигури дълъг срок на годност.

(4)

Филета от треска, които са били само леко осолени (обикновено с общо тегловно съдържание на сол около 2 %, но при всички случаи по-малко от 12 %), притежават различни обективни характеристики, доколкото действителното и дълготрайно съхранение зависи основно от наличието на допълнителен външен процес, като например замразяване.

(5)

За да се гарантира последователност на прилагането на Комбинираната номенклатура, класирането на замразените и осолените филета от треска в подпозиции 0304 71 10 и 0304 71 90 или подпозиции 0305 32 11 и 0305 32 19 следва да зависи от процеса, чрез който се осигурява действителното съхранение на продукта. Това е в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз, в която е използван същият критерий за класирането на леко изсушено и леко пушено месо (2).

(6)

Поради това треска, която е само леко осолена, следва да бъде класирана в подпозиции 0304 71 10 и 0304 71 90, доколкото е необходимо замразяване, за да се избегне развалянето на продукта. Обратно, ако съхранението на продукта се осигурява чрез използване на сол, филетата от треска следва да бъдат класирани в подпозиции 0305 32 11 и 0305 32 19.

(7)

Следва да бъде вмъкната нова допълнителна забележка в част втора, глава 3 от Комбинираната номенклатура, за да се осигури еднаквото ѝ тълкуване в целия Съюз.

(8)

Поради това приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част втора, глава 3 от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се вмъква следната допълнителна забележка 1:

„1.

За целите на подпозиции 0305 32 11 и 0305 32 19 филета от треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) с общо тегловно съдържание на сол, по-голямо или равно на 12 %, които са годни за консумация от човека без допълнителна промишлена обработка, се считат за осолена риба.

Замразени филета от треска обаче, които са с общо тегловно съдържание на сол под 12 %, следва да се класират в подпозиции 0304 71 10 и 0304 71 90, доколкото действителното и дълготрайно съхранение зависи основно от замразяването.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 април 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Решение от 31 май 1979 г. по дело Galster/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 183/78 (Recueil 1979 г., стр. 2003).


16.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 389/2014 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

63,5

TN

117,5

TR

106,5

ZZ

95,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

58,5

TR

126,5

ZZ

83,3

0709 93 10

MA

44,0

TR

96,5

ZZ

70,3

0805 10 20

EG

43,7

IL

67,7

MA

56,0

TN

49,2

TR

72,7

ZZ

57,9

0805 50 10

MA

35,6

TR

92,7

ZZ

64,2

0808 10 80

AR

94,1

BR

85,7

CL

100,4

CN

98,4

MK

23,1

NZ

138,2

US

176,9

ZA

122,3

ZZ

104,9

0808 30 90

AR

98,3

CL

169,1

CN

82,0

ZA

93,7

ZZ

110,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

16.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/21


РЕШЕНИЕ 2014/219/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 април 2014 година

относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 21 март 2012 г. Съветът приветства стратегията на Европейския съюз за сигурност и развитие за Сахел („стратегия на ЕС за Сахел“), като подчерта, че Съюзът има дългосрочен интерес от намаляване на несигурността и подобряване на развитието в региона на Сахел.

(2)

На 16 юли 2012 г. с Решение 2012/392/ОВППС (1) Съветът стартира мисията по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) EUCAP Sahel Niger, която ще допринесе за предоставяне на обучение и напътствия на силите за вътрешна сигурност в Нигер, както и за засилването на регионалното сътрудничество с Мали и Мавритания в областта на сигурността.

(3)

На 23 юли 2012 г. Съветът изрази загрижеността си от влошаването на положението в Мали и отрицателното му въздействие върху мира и стабилността в региона и в международен план. За продължаване на изпълнението на стратегията на ЕС за Сахел Съветът прикани върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) и Комисията да представят конкретни предложения с цел бързото изпълнение на съвкупността от мерки в областта на управлението, сигурността, развитието и разрешаването на конфликти, предвидени в стратегията на ЕС за Сахел за северната част на Мали.

(4)

На 18 февруари 2013 г. с Решение 2013/87/ОВППС (2) Съветът стартира военна мисия за обучение на въоръжените сили на Мали (EUTM Mali) за предоставяне на обучение и напътствия на въоръжените сили на Мали, под контрола на легитимните граждански власти на Мали.

(5)

На 27 май 2013 г. Съветът отново потвърди готовността си да разгледа възможностите по линия на ОПСО за спешно предоставяне на подкрепа на властите на Мали в областта на вътрешната сигурност и правосъдието, включително по отношение на борбата с тероризма и организираната престъпност.

(6)

На 20 февруари 2014 г. Република Мали изпрати на Съюза писмо с покана за разполагане на гражданска мисия на Съюза в подкрепа на силите за сигурност на Мали.

(7)

На 17 март 2014 г. Съветът одобри концепцията за управление на кризи за евентуални действия по линия на ОПСО в подкрепа на силите за вътрешна сигурност на Мали.

(8)

EUCAP Sahel Mali ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, залегнали в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мисия

Съюзът установява гражданска мисия в Мали (EUCAP Sahel Mali), в подкрепа на силите за вътрешна сигурност (полиция, жандармерия и национална гвардия) на Мали.

Член 2

Цел и задачи

1.   EUCAP Sahel Mali има за цел да даде възможност на властите на Мали да възстановят и поддържат конституционния и демократичен ред и да създадат условия за траен мир в Мали, както и да възстановят и поддържат държавността и легитимността на държавната власт на цялата територия на страната чрез ефикасното преструктуриране на нейната администрация.

2.   В подкрепа на динамиката на Мали при възстановяването на държавността и в тясна координация с другите международни актьори, а именно MINUSMA, EUCAP Sahel Mali подпомага и предоставя съвети на силите за вътрешна сигурност при осъществяването на реформата в сектора на сигурността от новото правителство, с цел да:

подобри тяхната оперативна ефикасност,

да установи техните съответни йерархични вериги,

да засили ролята на административните и съдебните власти в областта на управлението и контрола на техните мисии, и

да улесни тяхното предислоциране в северната част на страната.

3.   С оглед постигането на своята цел EUCAP Sahel Mali действа съгласно стратегическите оперативни насоки, определени в концепцията за управление на кризи, одобрена от Съвета на 17 март 2014 г., които се съдържат в одобрените от Съвета документи за оперативно планиране.

Член 3

Командна верига и структура

1.   EUCAP Sahel Mali разполага с единна командна верига като операция за управление на кризи.

2.   EUCAP Sahel Mali има главен щаб в Бамако.

Член 4

Планиране и започване на EUCAP Sahel Mali

1.   Мисията е стартирана с решение на Съвета на препоръчания от командващия гражданските операции EUCAP Sahel Mali срок, считано от момента на постигането на начална оперативна готовност.

2.   Предварителният екип на EUCAP Sahel Mali има за задача да подготви разполагането на EUCAP Sahel Mali по отношение на логистичната подкрепа и инфраструктурата, да установи контакти с малийските партньори, по-специално с правителството и с централните власти, за да осъществи заедно с тях предварителни оценки за постигането на целите на EUCAP Sahel Mali, да набележи рамките за сътрудничество и координация с международните партньори, по-специално с Мисията на ООН за стабилизиране на Мали (MINUSMA), както и да предостави елементите, необходими за изготвяне на оперативната концепция (CONOPS), оперативния план (OPLAN) и втория финансов разчет.

Член 5

Командващ гражданските операции

1.   Ръководителят на способностите за планиране и провеждане на граждански операции (CППГО) на EUCAP Sahel Mali е командващ гражданските операции EUCAP Sahel Mali. Способностите за планиране и провеждане са предоставени на разположение на командващия гражданските операции с оглед планирането и провеждането на EUCAP Sahel Mali.

2.   Командващият гражданските операции осъществява командването и контрола на EUCAP Sahel Mali под политическия контрол и стратегическото ръководство на Комитета по политика и сигурност (КПС) и под общото ръководство на ВП.

3.   Командващият гражданските операции се стреми да осигурява подходящо и ефективно изпълнение на решенията на Съвета, както и на решенията на КПС, по отношение на провеждането на операциите, включително като дава необходимите указания на ръководителя на мисията и като му предоставя напътствия и техническа помощ.

4.   Командващият гражданските операции докладва на Съвета чрез ВП.

5.   Целият командирован персонал остава под пълното командване на националните органи на командироващата държава в съответствие с националните правила, или на съответната институция на Съюза или на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Тези органи прехвърлят оперативния контрол на своя персонал на командващия гражданските операции.

6.   Командващият гражданските операции носи общата отговорност за обезпечаване на доброто изпълнение на задължението на Съюза за полагане на дължима грижа.

Член 6

Ръководител на мисията

1.   Ръководителят на мисията отговаря за EUCAP Sahel Mali и осъществява командването и контрола на място. Ръководителят на мисията е пряко подчинен на командващия гражданските операции и следва неговите инструкции.

2.   Ръководителят на мисията представлява EUCAP Sahel Mali в района на провеждане на операциите. Ръководителят на мисията може да делегира на членовете на личния състав на EUCAP Sahel Mali задачи, свързани с управлението на персонала и с финансови въпроси, които да се осъществяват под негова отговорност.

3.   Ръководителят на мисията носи административна и логистична отговорност за EUCAP Sahel Mali, включително по отношение на предоставените на разположение на EUCAP Sahel Mali, активи, ресурси и информация.

4.   Ръководителят на мисията отговаря за упражняването на дисциплинарен контрол над персонала. Дисциплинарните мерки по отношение на командирования персонал се вземат от съответния национален орган в съответствие с националните правила, от съответната институция на Съюза или от ЕСВД.

5.   Ръководителят на мисията осигурява необходимата видимост на EUCAP Sahel Mali.

Член 7

Политически контрол и стратегическо ръководство

1.   КПС, под отговорността на Съвета и на ВП, осъществява политическия контрол и стратегическото ръководство на EUCAP Sahel Mali. Съветът оправомощава КПС да взема необходимите за тази цел решения съгласно член 38, трета алинея от ДЕС. Това включва правомощия да назначава ръководител на мисията по предложение на ВП и да преразглежда CONOPS и OPLAN. Съветът запазва правомощията си във връзка с вземането на решения относно целите и прекратяването на EUCAP Sahel Mali.

2.   КПС докладва редовно на Съвета.

3.   В зависимост от необходимостта КПС получава редовно доклади от командващия гражданските операции и от ръководителя на мисията по въпроси от техните сфери на отговорност.

Член 8

Персонал

1.   Персоналът на EUCAP Sahel Mali се състои предимно от служители, командировани от държавите-членки, институциите на Съюза или от ЕСВД. Всяка държава-членка, институция на Съюза и ЕСВД поема разходите, свързани с командирования от нея персонал, включително пътните разноски до и от мястото на разполагане на персонала, възнагражденията, медицинските осигуровки и надбавки, различни от приложимите дневни надбавки.

2.   Държавата-членка, институцията на Съюза или ЕСВД съответно носят отговорност за всякакви искове, свързани с командироването, които са предявени от командирования член на персонала или се отнасят до него, както и отговорност за предприемането на действия срещу същия служител.

3.   EUCAP Sahel Mali може също така да наема международен и местен персонал на договорна основа, ако необходимите функции не могат да бъдат осигурени от персонала, командирован от държавите-членки. По изключение, в надлежно обосновани случаи, когато не са налице квалифицирани кандидати от държавите-членки, граждани на участващите трети държави могат да бъдат наемани на работа на договорна основа, доколкото е необходимо.

4.   Условията на работа, както и правата и задълженията на международния и местния личен състав се определят в договорите, сключени между EUCAP Sahel Mali и съответните служители.

Член 9

Статут на EUCAP Sahel Mali и нейния персонал

Статутът на EUCAP Sahel Mali и нейния персонал, включително, когато е приложимо, привилегиите, имунитетите и другите гаранции, необходими за изпълнението и гладкото провеждане на EUCAP Sahel Mali, се уреждат със споразумение, сключено съгласно член 37 от ДЕС и в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 10

Участие на трети държави

1.   Без да се засяга независимостта на Европейския съюз при вземането на решения и неговата единна институционална рамка, трети държави могат да бъдат поканени да участват в EUCAP Sahel Mali, при условие че поемат разходите за командирования от тях персонал, включително възнагражденията, застраховките срещу всякакъв вид риск, дневните надбавки и пътните разноски до и от Мали, както и при условие че участват по подходящ начин в покриването на текущите разходи на EUCAP Sahel Mali.

2.   Третите държави, които участват в EUCAP Sahel Mali, имат същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на EUCAP Sahel Mali като държавите-членки.

3.   Съветът оправомощава КПС да взема съответните решения за приемане на предложените вноски и за създаване на Комитет на участващите държави.

4.   Подробните договорености за участието на трети държави се установяват в споразумения, сключени в съответствие с член 37 от ДЕС. Когато Съюзът и трета държава сключат споразумение, установяващо рамка за участието на тази трета държава в операции на Съюза за управление на кризи, разпоредбите на това споразумение се прилагат в контекста на EUCAP Sahel Mali.

Член 11

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи планирането на мерките за сигурност от страна на ръководителя на мисията и осигурява тяхното добро и ефективно изпълнение от EUCAP Sahel Mali съгласно член 5.

2.   Ръководителят на мисията отговаря за сигурността на EUCAP Sahel Mali и осигурява спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към EUCAP Sahel Mali, в съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от ДЕС.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от служител по сигурността на мисията, който му докладва за действията си и поддържа тесни служебни отношения с ЕСВД.

4.   В областта на сигурността, персоналът на EUCAP Sahel Mali преминава задължително обучение, адаптирано към оцененото ниво на риск в зоната на дислоциране. Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от служителя по сигурността на мисията.

5.   Ръководителят на мисията осигурява защитата на класифицираната информация на Европейския съюз в съответствие с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (3).

Член 12

Капацитет за оперативно дежурство

Капацитетът за оперативно дежурство се активира за EUCAP Sahel Mali.

Член 13

Правни разпоредби

EUCAP Sahel Mali има правомощия да закупува услуги и оборудване, да сключва договори и административни договорености, да наема персонал, да разполага с банкови сметки, да придобива активи, да се разпорежда с тях и да бъде освобождавана от отговорност, както и да бъде страна в съдебно производство, в зависимост от необходимото за изпълнението на настоящото решение.

Член 14

Финансови разпоредби

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP Sahel Mali разходи за първите 9 месеца от влизането в сила на настоящото решение, е в размер на 5 500 000 EUR. Решението за размера на референтната финансова сума за следващите периоди се взема от Съвета.

2.   Управлението на всички разходи се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Съюза. Граждани на трети държави и граждани на приемащата държава имат право да участват в търгове за възлагане на договори. При условие че получи одобрението на Комисията, мисията може да сключва технически договорености с държавите-членки, с приемащата държава, с участващите трети държави и с други международни участници за предоставяне на оборудване, услуги и помещения на EUCAP Sahel Mali.

3.   EUCAP Sahel Mali отговаря за изпълнението на бюджета си. За тази цел EUCAP Sahel Mali подписва споразумение с Комисията.

4.   Финансовите договорености са съобразени с командната верига, предвидена в членове 3, 5 и 6, както и с оперативните нужди на EUCAP Sahel Mali, включително съвместимостта на оборудването и оперативната съвместимост на екипите ѝ.

5.   Разходите са допустими считано от датата на подписването на договора, посочен в параграф 3.

Член 15

Проектна група

1.   EUCAP Sahel Mali разполага с проектна група за набелязване и изпълнение на проекти. При необходимост EUCAP Sahel Mali координира проектите, осъществявани от държави-членки и трети държави на тяхна отговорност в области, свързани с мандата на EUCAP Sahel Mali, и в подкрепа на нейните цели, подпомага тези проекти и предоставя съвети по тях.

2.   Без да се засяга параграф 3, EUCAP Sahel Mali има право да използва финансовите вноски на държавите-членки или на трети държави за осъществяване на набелязани проекти, които допълват по последователен начин останалите действия на EUCAP Sahel Mali, в следните два случая:

проектът е предвиден във финансовия разчет на настоящото решение; или

проектът е интегриран в хода на мандата посредством изменение на финансовия разчет по искане на ръководителя на мисията.

EUCAP Sahel Mali сключва договореност с тези държави, с която се уреждат по-специално специфичните процедури за третиране на евентуални жалби от трети страни относно щети, нанесени в резултат на действие или бездействие от страна на ръководителя на мисията при използване на средствата, предоставени от тези държави.

В никакъв случай участващите държави-членки не могат да търсят отговорност от Съюза или от ВП за действие или бездействие от страна на ръководителя на мисията при използването на средствата на тези държави.

3.   КПС дава съгласието си за приемане на финансовото участие на трети държави в проектната група.

Член 16

Съгласуваност на действията на Съюза и координация

1.   ВП гарантира, че изпълнението на настоящото решение е съгласувано с цялостната външна дейност на Съюза, включително с програмите на Съюза за развитие.

2.   Без да се засяга командната верига, ръководителят на мисията действа в тясна координация с делегацията на Съюза в Мали, за да гарантира съгласуваност на действията на Съюза в Мали. Без да се намесва в командната верига, ръководителят на делегацията в Бамако, в тясна координация със специалния представител на Европейския съюз в Сахел (СПЕС Сахел), дава политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията EUCAP Sahel Mali. Ръководителят на мисията EUCAP Sahel Mali, ръководителят на делегацията в Бамако и СПЕС Сахел предприемат консултации в зависимост от нуждите.

3.   Установява се сътрудничество между ръководителя на мисията EUCAP Sahel Mali, командващия мисията EUTM Mali, ръководителя на мисията EUCAP Sahel Niger и ръководителя на мисията EUBAM Libya.

4.   Освен това EUCAP Sahel Mali координира и хармонизира действията си в областта на реформата на сектора на сигурността с MINUSMA и другите международни партньори.

Член 17

Предоставяне на информация

1.   ВП се оправомощава — ако е необходимо и в съответствие с нуждите на EUCAP Sahel Mali — да предоставя на трети държави, свързани с изпълнението на настоящото решение, класифицирана информация на Европейския съюз до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, създадена за целите на EUCAP Sahel Mali, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС.

2.   В случай на конкретна и неотложна оперативна нужда ВП се оправомощава също така да предоставя на приемащата държава класифицирана информация на Европейския съюз до ниво „RESTREINT UE /EU RESTRICTED“, създадена за целите на EUCAP Sahel Mali, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и компетентните органи на приемащата държава.

3.   ВП се оправомощава да предоставя на трети държави, свързани с изпълнението на настоящото решение, некласифицирани документи на Съюза, свързани с разискванията на Съвета относно EUCAP Sahel Mali, към които се прилага задължението за служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (4).

4.   ВП може да делегира тези правомощия, както и правомощието за сключване на посочените в параграф 2 договорености, на служители на ЕСВД, на командващия гражданските операции и/или на ръководителя на мисията в съответствие с приложение VI, раздел VII към Решение 2013/488/ЕС.

Член 18

Влизане в сила и срок

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага до изтичането на период от 24 месеца, считано от датата, на която е поставено началото на EUCAP Sahel Mali.

Съставено в Люксембург на 15 април 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Решение 2012/392/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 48).

(2)  Решение 2013/87/ОВППС на Съвета от 18 февруари 2013 г. за стартиране на военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (ОВ L 46, 19.2.2013 г., стр. 27).

(3)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).

(4)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


16.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/27


РЕШЕНИЕ 2014/220/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 април 2014 година

за изменение на Решение 2013/34/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 януари 2013 г. Съветът прие Решение 2013/34/ОВППС (1) за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали).

(2)

На 18 февруари 2013 г. Съветът прие Решение 2013/87/ОВППС (2) за стартиране на EUTM Мали.

(3)

На 17 декември 2013 г. Комитетът по политика и сигурност препоръча продължителността на мандата на EUTM Мали да бъде удължена със срок от две години до 18 май 2016 г.

(4)

Освен това е необходимо да се определи референтната финансова сума, предвидена за покриване на разходите, свързани с EUTM Мали, за периода от 19 май 2014 г. до 18 май 2016 г.

(5)

Решение 2013/34/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/34/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 10, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Референтната финансова сума за общите разходи на EUTM Мали за периода от 19 май 2014 г. до 18 май 2016 г. възлиза на 27 700 000 EUR. Процентът от референтната сума, посочен в член 25, параграф 1 от Решение 2011/871/ОВППС се определя на 0 %.“.

2)

Член 12, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мандатът на EUTM Мали приключва на 18 май 2016 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 15 април 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Решение 2013/34/ОВППС на Съвета от 17 януари 2013 година за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 19).

(2)  Решение 2013/87/ОВППС на Съвета от 18 февруари 2013 година за стартиране на военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (ОВ L 46, 19.2.2013 г., стр. 27).