ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.095.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 95

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
29 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа Фукушима ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 323/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 324/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на свинско месо в Полша

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/173/ОВППС

 

*

Решение BiH/21/2014 на Комитета по политика и сигурност от 18 март 2014 година за назначаване на командващия операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и отмяна на Решение BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/ОВППС

 

*

Решение EUTM Mali/1/2014 на Комитета по политика и сигурност от 18 март 2014 година за назначаване на командващия мисията на ЕС на военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение EUTM Mali/1/2013

30

 

 

2014/175/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вноса на месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва, приготвени от домашни птици, включително месо от пернат дивеч, отглеждан или не в стопанства (нотифицирано под номер C(2014) 1904)  ( 1 )

31

 

 

2014/176/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година относно финансовото участие на Съюза в координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни (нотифицирано под номер C(2014) 1912)

39

 

 

2014/177/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на приложение II към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Литва за официално свободна от бруцелоза (нотифицирано под номер C(2014) 1940)  ( 1 )

45

 

 

2014/178/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2014) 1979)  ( 1 )

47

 

 

2014/179/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 22 януари 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/1)

56

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/180/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 27 март 2014 година относно втория координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни ( 1 )

64

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2014/148/ЕС на Комисията от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар ( ОВ L 80, 19.3.2014 г. )

69

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 322/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2014 година

за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността от страна на Съюза да бъдат приети подходящи спешни мерки по отношение на храни и фуражи, внесени от трета държава, за защита на общественото здраве, здравето на животните или за защита на околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез мерките, предприети поотделно от държавите членки.

(2)

След аварията в ядрената централа „Фукушима“ на 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония са надвишили приложимите в Япония нива, при които се предприемат действия по отношение на храните. Тъй като това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и за здравето на животните в Съюза, бе приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията (2). Посоченият регламент бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията (3), който впоследствие бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията (4). Посоченият на последно място регламент бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 (5) на Комисията.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 бе неколкократно изменен, за да се вземе предвид развитието на обстановката. Тъй като Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 се прилага само до 31 март 2014 г. и с цел да се вземе предвид по-нататъшното развитие на обстановката, е целесъобразно да се приеме нов регламент.

(4)

При преразглеждането на действащите мерки бяха взети предвид предоставените от компетентните органи в Япония данни за повече от 85 000 случая на наличие на радиоактивност във фуражи и храни, различни от говеждо месо, и повече от 232 000 случая на наличие на радиоактивност в говеждо месо, през третия вегетационен период след аварията.

(5)

Тъй като в храните и фуражите с произход от префектура Фукушима продължават да се установяват нива на радиоактивност, които не отговарят на изискванията или показват значителни стойности, целесъобразно е да се запази съществуващото изискване за вземане на проби и анализ преди износ за Съюза за всички храни и фуражи с произход от посочената префектура. По отношение на такива фуражи и храни обаче следва да продължи да се прилага общото освобождаване от това изискване, например за алкохолни напитки и пратки за лична консумация.

(6)

Данните, представени от японските компетентни органи, съдържат доказателства, че вече не е необходимо преди износ за Съюза да се изисква вземане на проби и анализ на фуражи и храни с произход от префектурите Токио и Канагава за наличие на радиоактивност. От друга страна, след като при някои годни за консумация диворастящи растения с произход от префектури Акита, Ямагата и Нагано бяха установени стойности, които не отговарят на изискванията, е целесъобразно да се въведе изискване за вземане на проби и анализ на тези годни за консумация диворастящи растения с произход от посочените префектури.

(7)

По отношение на префектурите Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Ивате и Чиба понастоящем се изисква преди износ за Съюза да се вземат проби и да се правят анализи на гъби, чай, рибни продукти, някои годни за консумация диворастящи растения, някои зеленчуци, някои плодове, ориз и соя, както и на получените от тях преработени и производни продукти. Същите изисквания важат и за съставните храни, при които съдържанието на тези продукти е над 50 %. Данните за установените нива през третия вегетационен период съдържат доказателства, че за голям брой такива фуражи и храни вече е целесъобразно да не се изисква вземане на проби и анализ преди износа им за Съюза.

(8)

Данните за установените нива през третия вегетационен период съдържат доказателства, че е целесъобразно да се запази изискването за вземане на проби и анализ преди износ за Съюза за гъби с произход от префектурите Шизуока, Яманаши, Нагано, Ниигата и Аомори.

(9)

С оглед да се улесни прилагането на настоящия регламент е целесъобразно в разпоредбите му префектурите, от които преди износ за Съюза трябва да се вземат и анализират проби от едни и същи фуражи и храни, да се включат в една и съща група.

(10)

При чай от третия вегетационен период не е установено радиоактивно замърсяване. Поради това е целесъобразно преди износ за Съюза вече да не се изискват вземането на проби и анализът на чай с произход от други префектури, с изключение на Фукушима. В префектура Фукушима чай се произвежда само в малки количества, предназначени за местна консумация, а не за износ. Въпреки че вероятността за това е незначителна, в случай на износ на чай от Фукушима за Съюза компетентните органи в Япония предоставиха гаранции, че от пратките ще бъдат взети и анализирани проби, а пратките ще бъдат придружени от декларация, удостоверяваща, че от пратката е била взета и анализирана проба, при която е установено съответствие с приложимите максимално допустими нива. Пратки чай с произход от други префектури обикновено следва да бъдат придружени от декларация, в която се посочва, че чаят е с произход от префектура, различна от Фукушима. Като се има предвид, че чай от тези префектури редовно се изнася за Съюза, това представлява значителна административна тежест. С оглед на това, че през третия вегетационен период след аварията не е установено замърсяване на чай, и като се вземат предвид незначителната вероятност за износ на чай от Фукушима и гаранциите, предоставени от компетентните органи в Япония, с цел да се намали административната тежест вече е целесъобразно да не се изисква представянето на декларация за произход на чай от префектури, различни от Фукушима.

(11)

Проверките при вноса сочат, че компетентните органи в Япония правилно изпълняват специалните условия, предвидени в законодателството на Съюза, и няма установени случаи на несъответствие в продължение на повече от две години. Поради това е целесъобразно допълнително да се намали честотата на проверките при вноса.

(12)

Целесъобразно е да се предвиди следващо преразглеждане на разпоредбите в момента, когато ще бъдат известни резултатите от пробите и анализа за наличие на радиоактивност във фуражи и храни от четвъртия вегетационен период след аварията, т.е. до 31 март 2015 г.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за фуражи и храни по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета (6) (наричани по-долу „продуктите“) с произход или изпратени от Япония, с изключение на:

а)

продукти, напуснали Япония преди 28 март 2011 г.;

б)

продукти, събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

в)

алкохолни напитки, класирани в кодове по КН 2203 — 2208;

г)

пратки с фуражи и храни от животински произход за лична консумация, които попадат в обхвата на член 2 от Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията (7);

д)

пратки за лична консумация с фуражи и храни, които не са от животински произход, не са с търговска цел и са предназначени за физически лица само за лична консумация и употреба. При наличие на съмнение тежестта на доказване пада върху получателя на пратката.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„преходни мерки, предвидени в японското законодателство“ означава преходните мерки, приети от компетентните органи в Япония на 24 февруари 2012 г. относно максимално допустимите нива за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение III;

б)

„пратка“ означава дадено количество фуражи или храни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, от една и съща категория или с едно и също описание, обхванати от същия документ или документи, транспортирани с едни и същи транспортни средства и с произход от една и съща префектура или префектури в Япония в съответствие с ограниченията в декларацията, посочена в член 5.

Член 3

Внос в Съюза

Продукти могат да се внасят в Съюза само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 4

Максимално допустими нива на цезий-134 и цезий-137

1.   Продуктите, с изключение на продуктите, посочени в приложение III, отговарят на изискванията за максимално допустимо ниво за общото количество цезий-134 и цезий-137, посочени в приложение II.

2.   Продуктите, посочени в приложение III, отговарят на изискванията за максимално допустимо количество радиоактивен цезий, установени в същото приложение.

Член 5

Декларация

1.   Всяка пратка с продукти, с изключение на чай, класирани в кодове по КН 09022101 20 и 2202 90 10, с произход от префектури, различни от Фукушима, се придружава от валидна декларация, съставена и подписана в съответствие с член 6.

2.   Декларацията, посочена в параграф 1:

а)

удостоверява, че продуктите отговарят на изискванията на действащото законодателство в Япония и

б)

посочва дали продуктите попадат, или не попадат в обхвата на преходните мерки, предвидени в японското законодателство.

3.   Декларацията, посочена в параграф 1, също така удостоверява, че:

а)

продуктът е събран и/или преработен преди 11 март 2011 г.; или

б)

продуктът, различен от гъби, елеутерокок, бамбукови издънки, кълнове от аралия и орлова папрат с произход от префектурите Акита, Ямагата и Нагано и различен от гъби с произход от префектурите Яманаши, Шизуока, Ниигата или Аомори, е с произход и е изпратен от префектура, различна от Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Чиба и Ивате; или

в)

продуктът е с произход и е изпратен от префектурите Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Чиба и Ивате, но не е включен в списъка в приложение IV към настоящия регламент; или

г)

продуктът е изпратен от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Чиба, Ивате, Акита, Ямагата, Нагано, Яманаши, Шизуока, Ниигата и Аомори, но не е с произход от някоя от тези префектури и не е бил изложен на радиоактивност по време на транзита; или

д)

когато продуктът е гъби, елеутерокок, бамбукови издънки, кълнове от аралия и орлова папрат с произход от префектурите Акита, Ямагата и Нагано или гъби с произход от префектурите Яманаши, Шизуока, Ниигата или Аомори, когато е производен продукт от тях или представлява комбиниран фураж или съставна храна, в които съдържанието на тези продукти е над 50 %, продуктът се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа; или

е)

когато продуктът, включен в списъка в приложение IV към настоящия регламент, е с произход от префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Чиба и Ивате, когато е производен продукт от тях или представлява комбиниран фураж или съставна храна, в които съдържанието на тези продукти е над 50 %, продуктът се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа. Списъкът на продуктите в приложение IV не засяга изискванията на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (8); или

ж)

когато произходът на продукта или на негови съставки, чието съдържание в продукта е над 50 %, е неизвестен, продуктът се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа.

4.   Продуктите, уловени или събрани в крайбрежните води на префектурите, посочени в параграф 3, буква е), влизат в обхвата на посочената в същия параграф декларация независимо от това къде са разтоварени на брега.

Член 6

Съставяне и подписване на декларацията

1.   Декларацията, посочена в параграф 5, се съставя в съответствие с образеца в приложение I.

2.   За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви а) — г), декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния орган в Япония или от упълномощен представител на инстанция, упълномощена от компетентния орган в Япония и работеща под неговото ръководство и надзор.

3.   За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви д) — ж), декларацията се подписва от упълномощен представител на компетентния орган в Япония и се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа.

Член 7

Идентификация

Всяка пратка с продуктите се идентифицира с код, който се вписва в декларацията, посочена в член 5, параграф 1, в доклада за анализ, посочен в член 6, параграф 3, във ветеринарно-санитарния сертификат и във всички придружаващи пратката търговски документи.

Член 8

Гранични инспекционни пунктове и определени гранични пунктове

Пратки с продуктите, с изключение на попадащите в обхвата на Директива 97/78/ЕО на Съвета (9), които трябва да се въведат в Съюза през граничен инспекционен пункт, се въвеждат през определен граничен пункт по смисъла на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (10) (наричан по-нататък „определеният граничен пункт“).

Член 9

Предварително уведомление

1.   Стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители предварително уведомяват компетентните органи на граничния инспекционен пункт или на определения граничен пункт за пристигането на всяка пратка с продуктите, с изключение на чай с произход от префектури, различни от Фукушима, най-малко два работни дни преди действителното ѝ пристигане.

2.   За целите на предварително уведомление те попълват част I на общия документ за влизане (ОДВ), посочен в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 669/2009, и го предават на компетентния орган на определения граничен пункт или на граничния инспекционен пункт най-малко два работни дни преди действителното пристигане на пратката.

За целите на прилагането на настоящия регламент при попълването на ОДВ стопанските субекти в областта на храните вземат предвид указанията за попълване на ОДВ, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 669/2009.

Член 10

Официален контрол

1.   Компетентните органи на граничния инспекционен пункт или на определения граничен пункт извършват:

а)

проверки по документи на всички пратки с продукти, за които се изисква да бъдат придружени от декларацията, посочена в член 5;

б)

проверки за идентичност на случаен принцип и физически проверки на случаен принцип, в това число лабораторен анализ за наличието на цезий-134 и цезий-137. Резултатът от анализа трябва да бъде на разположение най-късно до пет работни дни.

2.   Ако резултатът от лабораторния анализ докаже, че гаранциите, представени в декларацията, са неверни, декларацията се счита за невалидна и се приема, че пратката с фуражи и храни не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Член 11

Разходи

Всички разходи, произтичащи от предвидения в член 10 официален контрол и от други мерки, предприети вследствие на установено несъответствие, са за сметка на стопанските субекти в областта на фуражите и храните.

Член 12

Допускане за свободно обращение

Митническите органи допускат пратките за свободно обращение, след като стопанският субект в областта на фуражите или храните или негов представител им представи (физически или по електронен път) ОДВ, надлежно попълнен от компетентния орган след извършването на всички мероприятия по официален контрол. Митническите органи допускат пратката за свободно обращение само ако има благоприятно решение от компетентния орган, посочено в клетка II.14 и удостоверено със съответния подпис в клетка II.21 от ОДВ.

Член 13

Продукти, които не отговарят на изискванията

Продуктите, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, не се пускат на пазара. Тези продукти се унищожават по безопасен начин или се връщат в Япония.

Член 14

Доклади

Държавите членки уведомяват Комисията на всяко тримесечие за всички получени резултати от анализи чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). Посоченият доклад се представя през месеца, следващ всяко тримесечие.

Член 15

Преразглеждане

Настоящият регламент се преразглежда преди 31 март 2015 г.

Член 16

Преходна разпоредба

Чрез дерогация от разпоредбите на член 3 продукти могат да бъдат внесени в Съюза при следните условия:

а)

ако отговарят на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 и

б)

са напуснали Япония преди влизането в сила на настоящия регламент или след влизането му в сила, но преди 1 май 2014 г. и са придружени от декларация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012, издадена преди 1 април 2014 г.

Член 17

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 април 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията от 25 март 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 297/2011 (ОВ L 252, 28.9.2011 г., стр. 10).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията от 29 март 2012 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 16).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 31).

(6)  Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11).

(7)  Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 (ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(9)  Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

(10)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Декларация за вноса в Съюза на

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимално допустими нива за храни  (1) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Храни за кърмачета и малки деца

Мляко и напитки на млечна основа

Други храни, с изключение на - минерална вода и подобни напитки - чаена отвара от неферментирали листа

Минерална вода, подобни напитки и чаена отвара от неферментирали листа

Общо количество цезий-134 и цезий-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Максимално допустими нива за фуражи  (3) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

 

Фураж, предназначен за едър рогат добитък и коне

Фураж, предназначен за свине

Фураж, предназначен за домашни птици

Храни за риба (4)

Общо количество цезий-134 и цезий-137

100 (5)

80 (5)

160 (5)

40 (5)


(1)  За сушени продукти, предназначени за консумация след възстановяване на първоначалното им състояние, максимално допустимото ниво се прилага за възстановения и готов за консумация продукт.

За сушени гъби се прилага коефициент на възстановяване 5.

За чай максимално допустимото ниво се прилага за отварата от чаени листа. Коефициентът на преработка за сушен чай е 50 — следователно с максимално допустимо ниво от 500 Bq/kg за сушените чаени листа се гарантира, че нивото в чаената отвара не надвишава максимално допустимото ниво от 10 Bq/kg.

(2)  С цел да се осигури съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива тези стойности временно заменят стойностите, установени в Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета.

(3)  Максимално допустимото ниво се отнася за фураж със съдържание на влага 12 %.

(4)  С изключение на храни за декоративни риби.

(5)  С цел да се осигури съгласуваност с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива, тази стойност временно заменя стойността, установена в Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията от 29 март 1990 г. за определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите вследствие на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария (ОВ L 83, 30.3.1990 г., стр. 78).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Преходни мерки, предвидени в японското законодателство и приложими за настоящия регламент

а)

Млякото и млечните продукти, минералната вода и подобните напитки, произведени и/или преработени преди 31 март 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 200 Bq/kg.

Други храни, произведени и/или преработени преди 31 март 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg, с изключение на:

продукти, произведени от ориз;

соя и продукти, произведени от соя.

б)

Оризови продукти, произведени и/или преработени преди 30 септември 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

в)

Соя, събрана и пусната на пазара преди 31 декември 2012 г., не трябва да съдържа радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.

г)

Соеви продукти, произведени и/или преработени преди 31 декември 2012 г., не трябва да съдържат радиоактивен цезий над 500 Bq/kg.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Фуражи и храни, за които преди износ за Съюза се изисква вземане на проби и анализ за наличие на цезий-134 и цезий-137

а)

продукти с произход от префектура Фукушима:

всички продукти, като се вземат предвид изключенията, предвидени в член 1 от настоящия регламент;

б)

продукти с произход от префектури Акита, Ямагата и Нагано:

гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80;

кълнове от Aralia sp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91;

орлова папрат (Pteridium aquilinum) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

елеутерокок (издънки на Eleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

в)

продукти с произход от префектури Яманаши, Шизуока, Ниигата или Аомори:

гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80;

г)

продукти с произход от префектури Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Сайтама, Чиба или Ивате:

гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80;

риба и рибни продукти, класирани в кодове по КН 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 и 1605, с изключение на миди Сен Жак (морски гребени), класирани в кодове по КН 0307 21, 0307 29 и 1605 52 00;

ориз и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 и 1905 90;

соя и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 1201 90, 1208 10, 1507;

кълнове от Aralia sp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91;

орлова папрат (Pteridium aquilinum) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

японска осмунда (Osmunda japonica) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

елеутерокок (издънки на Eleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

щраусова папрат (Matteuccia struthioptheris) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

Elatostoma umbellatum var. majus и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;

елда и преработени продукти от нея, класирани в кодове по КН 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 и 1905 90;

д)

съставни продукти, в които съдържанието на продуктите, посочени в букви а) — г) от настоящото приложение, е над 50 %.


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 323/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2014 година

за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се провежда върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, включени в списъка в приложение I към посочения регламент („списъка“), на граничните пунктове, през които стоките се въвеждат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно — поне веднъж на три месеца, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, посочени в същия член.

(3)

Наличието и значимостта на инцидентите с храни, за които са постъпили уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от мисиите в трети държави, провеждани от Хранителната и ветеринарна служба, както и докладите относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, които държавите членки представят на Комисията на всеки три месеца в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-конкретно по отношение на пратките с листа от бетел с произход от Индия и Тайланд, с ензими с произход от Индия, с фъстъци и производни продукти от тях с произход от Судан и с лозови листа с произход от Турция според съответните източници на информация възникването на нови рискове е достатъчно основание за въвеждането на засилен официален контрол. Поради това в списъка следва да бъдат добавени вписвания за тези пратки.

(5)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които наличните източници на информация сочат като цяло удовлетворителна степен на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това провеждането на засилен официален контрол вече не е оправдано. Поради това вписването относно суха юфка от Китай следва да бъде заличено.

(6)

Държавите членки уведомиха Комисията и за необходимостта да се уточни, че вписванията относно вноса на билки от Мароко, Тайланд и Виетнам, бамя от Виетнам и пиперки от Тайланд и Виетнам включват също така охладени стоки. С оглед на яснотата на законодателството на ЕС е необходимо също така да се направи уточнение в списъка по отношение на вписванията за вноса на портокали и ягоди от Египет и на грах и боб от Кения.

(7)

Необходимо е също така да се внесат изменения в приложение II към Регламент (ЕО) № 669/2009, по-конкретно с цел в общия документ за влизане да се отразят разпоредбите относно по-нататъшното транспортиране, предвидени в член 8 от същия регламент. Необходимо е да се внесат и допълнителни изменения от технически характер в указанията за попълване на общия документ за влизане.

(8)

С цел да се гарантират яснота и последователност е целесъобразно приложения I и II към Регламент (ЕО) № 669/2009 да бъдат заменени.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 669/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 април 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2014 година

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%)

Сушено грозде (стафиди)

(Храни)

0806 20

 

Афганистан (AF)

Охратоксин А

50

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

(Фуражи и храни)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Ягоди (замразени)

(Храни)

0811 10

 

Китай (CN)

Норовирус и хепатит А

5

Brassica oleracea

(други ядливи видове от семейство Brassica, „китайско броколи“) (2)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0704 90 90

40

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (3)

20

Помело

(Храни — пресни)

ex 0805 40 00

31; 39

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (4)

20

Чай, дори ароматизиран

(Храни)

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (5)

10

Патладжани

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (6)

10

Горчив пъпеш (Momordica charantia)

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (6)

20

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Портокали (пресни или сушени)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (7)

10

Ягоди (пресни)

(Храни)

0810 10 00

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (8)

10

(Храни — пресни, охладени или замразени)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Листа от бетел (Piper betle L.)

(Храни)

ex 1404 90 00

10

Индия (IN)

Салмонела (9)

10

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

Афлатоксини

10

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

10

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum)

0904 21 90

Къри (продукти от лют червен пипер)

0910 91 05

Индийско орехче

(Myristica fragrans)

(Храни — сушени подправки)

0908 11 00;

0908 12 00

Ензими; ензимни препарати

(Фуражи и храни)

3507

 

Индия (IN)

Хлорамфеникол

50

Индийско орехче

(Myristica fragrans)

(Храни — сушени подправки)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Индонезия (ID)

Афлатоксини

20

Грах необелен (с шушулки)

ex 0708 10 00

40

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (10)

10

Боб необелен (с шушулки)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0708 20 00

40

Мента

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 1211 90 86

30

Мароко (МА)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (11)

10

Сушен боб

(Храни)

0713 39 00

 

Нигерия (NG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (12)

50

Семки от диня (Egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

(Храни)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Судан (SD)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

(Фуражи и храни)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

(Храни – пресни или охладени)

ex 0709 60 99

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (13)

10

Листа от бетел (Piper betle L.)

(Храни)

ex 1404 90 00

10

Тайланд (TH)

Салмонела (9)

10

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Салмонела (9)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 1211 90 86

30

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (14)

10

Босилек (индийски, обикновен)

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 1211 90 86

20

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (14)

20

Патладжани

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (15)

10

Лозови листа

(Храни)

ex 2008 99 99

11; 19

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (16)

10

Сушено грозде (стафиди)

(Храни)

0806 20

 

Узбекистан (UZ)

Охратоксин А

50

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (17)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

ex 1211 90 86

30

Магданоз

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 0709 99 90

40

Бамя

ex 0709 99 90

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (17)

20

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0709 60 99

20

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩ ДОКУМЕНТ ЗА ВЛИЗАНЕ (CED)

Image

Image

Image

Указания за попълване на ОДВ

Общи указания:

Попълнете общия документ за влизане с главни букви. Указанията са посочени срещу номера на съответната клетка.

Част I   Тази част се попълва от стопанския субект в областта на фуражите и храните или от негов представител, освен ако не е посочено друго.

Клетка I.1.

Изпращач: име и пълен адрес на физическото или юридическото лице (стопанския субект в областта на фуражите и храните), експедирало пратката. Препоръчва се да се посочат номер на телефон и факс или електронна поща.

Клетка I.2.

Информацията относно референтния номер на ОДВ се предоставя от компетентния орган на определения граничен пункт (ОГП). Стопанският субект в областта на фуражите и храните посочва определения граничен пункт, на който пристига пратката.

Клетка I.3.

Получател: име и пълен адрес на физическото или юридическото лице (стопанския субект в областта на фуражите и храните), за когото е предназначена пратката. Препоръчва се да се посочат номер на телефон и факс или електронна поща.

Клетка I.4.

Лице, отговорно за пратката: лицето (стопанският субект в областта на фуражите и храните, неговият представител или лицето, подаващо декларацията от негово име), което е отговорно за пратката при представянето ѝ на ОГП и което подава необходимите декларации пред компетентния орган на ОГП от името на вносителя. Посочете името и пълен адрес. Препоръчва се да се посочат номер на телефон и факс или електронна поща.

Клетка I.5.

Страна на произход: отнася се за третата държава, от която произхожда стоката, в която тя е отгледана, добита или произведена.

Клетка I.6.

Страна, от която е изпратена пратката: отнася се до третата държава, в която пратката е натоварена на превозното средство с крайна цел транспортиране до Съюза.

Клетка I.7.

Вносител: посочете име и пълен адрес. Препоръчва се да се посочат номер на телефон и факс или електронна поща.

Клетка I.8.

Местоназначение: адрес за доставка в Съюза. Препоръчва се да се посочат номер на телефон и факс или електронна поща.

Клетка I.9.

Пристигане на ОГП: посочете приблизителната дата, на която се очаква пратката да пристигне на ОГП.

Клетка I.10.

Документи: посочете датата на издаване и броя на официалните документи, придружаващи пратката, според случая.

Клетка I.11.

Посочете подробна информация за превозните средства, с които пристига пратката: за самолет — номер на полета, за плавателен съд — име на кораба, за пътно превозно средство — регистрационен номер и номер на ремаркето, ако има такова, за железопътен транспорт — номер на влака и на вагона.

Документи за справка: номер на въздушна товарителница, коносамент или търговски номер за железопътен транспорт или за пътно превозно средство.

Клетка I.12.

Описание на стоката: опишете подробно стоката (включително вида фураж, ако се отнася за фураж).

Клетка I.13.

Код на стоката: използвайте кода за идентификация на стоката, посочен в приложение I (включително подразделение по ТАРИК, ако е целесъобразно).

Клетка I.14.

Брутно тегло: общо тегло в килограми. Определя се като съвкупната маса на продуктите и на контейнерите, в които непосредствено се намират продуктите, както и на всички техни опаковки, но без транспортните контейнери и друго транспортно оборудване.

Нетно тегло: теглото на самия продукт в килограми без опаковката. Определя се като масата на самите продукти без контейнерите, в които непосредствено се намират продуктите, или други опаковки.

Клетка I.15.

Брой опаковки.

Клетка I.16.

Температура: отбележете подходящата температура за транспортиране/складиране.

Клетка I.17.

Вид опаковка: посочете вида опаковка на продуктите.

Клетка I.18.

Стока, предназначена за: отбележете съответната клетка в зависимост от това дали стоката е предназначена за консумация от човека без предварително сортиране или друга физическа обработка (в такъв случай отбележете „консумация от човека“), за консумация от човека след такава обработка (в такъв случай отбележете „последваща обработка“) или за употреба като фураж (в такъв случай отбележете „фураж“).

Клетка I.19.

Посочете всички идентификационни номера на пломбите и контейнерите според случая.

Клетка I.20.

Трансфер до контролен пункт: по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1, служителите на ОГП отбелязват тази клетка, за да се позволи трансфер до друг контролен пункт.

Клетка I.21.

Не се прилага.

Клетка I.22.

За внос: тази клетка се отбелязва, ако пратката е предназначена за внос в Съюза (член 8).

Клетка I.23.

Не се прилага.

Клетка I.24.

Отбележете съответното транспортно средство.

Част II   Тази част се попълва от компетентния орган.

Клетка II.1.

Използвайте същия референтен номер като в клетка I.2.

Клетка II.2.

За използване от митническите служби, ако е необходимо.

Клетка II.3.

Проверка на документи: попълва се за всички пратки.

Клетка II.4.

Компетентният орган на ОГП посочва дали пратката е избрана за извършване на физически проверки, които по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1, може да бъдат проведени на друг контролен пункт.

Клетка II.5.

По време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1, след задоволителен резултат от проверката на документите компетентният орган на ОГП посочва към кой контролен пункт може да бъде транспортирана пратката за извършване на проверки за идентичност и физически проверки.

Компетентният орган на ОГП посочва също така дали се разрешава по-нататъшно транспортиране на пратката съгласно предвиденото в член 8. По-нататъшно транспортиране се разрешава само ако проверките за идентичност са били извършени на ОГП и резултатът от тях е задоволителен. Съответно клетка II.11 се попълва в момента, в който се разрешава по-нататъшно транспортиране, а клетка II.12 се попълва, след като бъдат получени резултатите от проведените лабораторни изследвания.

Клетка II.6.

Посочете ясно действието, което трябва да бъде предприето при отказ на пратката поради незадоволителен резултат от проверките на документите. В случай на реекспедиция, унищожаване, трансформация и употреба за друга цел в клетка II.7 трябва да се посочи адресът на предприятието по местоназначение.

Клетка II.7.

Посочете съответния номер на одобрение и адрес (или име на кораб и на пристанище) за всички дестинации, при които се изисква последващ контрол на пратката, например когато в клетка II.6 е отбелязано „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.

Клетка II.8.

Поставете официалния печат на компетентния орган на ОГП.

Клетка II.9.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП.

Клетка II.10.

Не се прилага.

Клетка II.11.

Компетентният орган на ОГП или по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от извършените проверки за идентичност.

Клетка II.12.

Компетентният орган на ОГП или по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от извършените физически проверки.

Клетка II.13.

Компетентният орган на ОГП или по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от извършените лабораторни изследвания. В тази клетка посочете категорията вещество или патоген, за които е проведено лабораторно изследване.

Клетка II.14.

Тази клетка се използва за всички пратки, които ще бъдат допуснати за свободно обращение в Съюза.

Клетка II.15.

Не се прилага.

Клетка II.16.

Посочете ясно действието, което трябва да бъде предприето при отказ на пратката поради незадоволителен резултат от проверките за идентичност или физическите проверки. В случай на реекспедиция, унищожаване, трансформация и употреба за друга цел в клетка II.18 трябва да се посочи адресът на предприятието по местоназначение.

Клетка II.17.

Причина за отказа: използвайте според случая, за да добавите съответната информация. Отбележете съответната клетка.

Клетка II.18.

Посочете номера на одобрение и адреса (или име на кораб и на пристанище) за всички дестинации, където се изисква последващ контрол на пратката, например когато в клетка II.16 е отбелязано „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.

Клетка II.19.

Използвайте тази клетка, ако при отварянето на контейнера оригиналната пломба, поставена върху пратката, бъде унищожена. Задължително се води общ списък с номерата на всички пломби, използвани за тази цел.

Клетка II.20.

Поставете официалния печат на компетентния орган на ОГП или по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1 — на компетентния орган на контролния пункт.

Клетка II.21.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП или по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1 — на компетентния орган на контролния пункт.

Част III   Тази част се попълва от компетентния орган.

Клетка III.1.

Подробности за реекспедицията: компетентният орган на ОГП или по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1 — компетентният орган на контролния пункт, посочва използваните превозни средства, идентификационните им номера, страната на местоназначение и датата на реекспедицията, веднага щом станат известни.

Клетка III.2.

Последващо наблюдение: посочете службата на местния компетентен орган, отговорна за надзора в случай на унищожаване, трансформация или употреба на пратката за друга цел. В тази клетка компетентният орган дава сведения за резултата от пристигането на пратката и за преписката по нея.

Клетка III.3.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП или по време на преходния период, предвиден в член 19, параграф 1 — на компетентния орган на контролния пункт, в случай на реекспедиция. Подпис на отговорния служител на местния компетентен орган в случай на унищожаване, трансформация или употреба за друга цел.


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и в номенклатурата на стоките не съществува специално подразделение в рамките на този код, кодът по КН се отбелязва с „ex“.

(2)  Видове, принадлежащи към Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, сорт alboglabra, познати още като „кай лан“, „гай лан“, „гайлан“, „кайлан“, „китайски обикновен джей лан“.

(3)  По-специално остатъчни вещества от: хлорфенапир, фипронил (сума на фипронил + сулфонов метаболит (MB46136), изразена като фипронил), карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), ацетамиприд, диметоморф и пропиконазол.

(4)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), паратион-метил (сума на паратион-метил и параоксон-метил, изразена като паратион-метил), фентоат, метидатион.

(5)  По-специално остатъчни вещества от: бупрофезин, имидаклоприд, фенвалерат и есфенвалерат (сума на изомерите RS и SR), профенофос, трифлуралин, триазофос, триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери — сума на изомерите).

(6)  По-специално остатъчни вещества от: амитраз (амитраз, включително метаболити, съдържащи частта 2,4–диметиланилин, изразени като амитраз), ацефат, алдикарб (сума на алдикарб, неговите сулфоксид и сулфон, изразена като алдикарб), карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), хлорфенапир, хлорпирифос, дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол (сума на изомерите p, p' и o,p'), диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), ендосулфан (сума на алфа- и бета-изомери и ендосулфан-сулфат, изразена като ендосулфан), фенамидон, имидаклоприд, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), метамидофос, метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), монокротофос, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(7)  По-специално остатъчни вещества от: карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), цифлутрин (цифлутрин, включително други смеси от съставни изомери — сума на изомерите), ципродинил, диазинон, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), етион, фенитротион, фенпропатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(8)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразена като карбофуран), хлорпирифос, циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери — сума на изомерите), ципроконазол, дикофол (сума на изомерите p, p' и o,p'), дифеноконазол, динотефуран, етион, флусилазол, фолпет, прохлораз (сума на прохлораз и метаболитите му, съдържащи частта 2,4,6-трихлорофенол, изразена като прохлораз), профенофос, пропиконазол, тиофанат-метил и трифорин.

(9)  Референтен метод EN/ISO 6579 или валидиран спрямо него метод съгласно посоченото в член 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(10)  По-специално остатъчни вещества от: диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), хлорпирифос, ацефат, метамидофос, метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), диафентиурон, индоксакарб като сума на изомерите S и R.

(11)  По-специално остатъчни вещества от: хлорпирифос, циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери — сума на изомерите), диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), ендосулфан (сума на алфа- и бета-изомери и ендосулфан-сулфат, изразена като ендосулфан), хексаконазол, паратион-метил (сума на паратион-метил и параоксон-метил, изразена като паратион-метил), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), флутриафол, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), флубендиамид, миклобутанил, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион).

(12)  По-специално остатъчни вещества от дихлорвос.

(13)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразена като карбофуран), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), триазофос, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), профенофос, протиофос, етион, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), трифорин, процимидон, форметанат: сума на форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид).

(14)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, карбарил, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразена като карбофуран), хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), етион, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), метаксил и метаксил-M (метаксил, включително други смеси от съставни изомери, включително метаксил-M — сума на изомерите), метамидофос, метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), монокротофос, профенофос, протиофос, хиналфос, триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), триазофос, дикротофос, EPN, трифорин.

(15)  По-специално остатъчни вещества от: метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), оксамил, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), клофентезин, диафентиурон, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), форметанат: сума на форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид), малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), процимидон, тетрадифон, тиофанат-метил.

(16)  По-специално остатъчни вещества от: азоксистробин, боскалид, хлорпирифос, дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам), ендосулфан (сума на алфа- и бета-изомери и ендосулфан-сулфат, изразена като ендосулфан), крезоксим-метил, ламбда-цихалотрин, металаксил и металаксил-М (металаксил, включително други смеси на съставни изомери, включително металаксил-М — сума на изомерите), метоксифенозид, метрафенон, миклобутанил, пенконазол, пираклостробин, пириметанил, триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), трифлоксистробин.

(17)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразена като карбофуран), карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), хлорпирифос, профенофос, перметрин (сума на изомерите), хексаконазол, дифеноконазол, пропиконазол, фипронил (сума на фипронил + сулфонов метаболит (MB46136), изразена като фипронил), пропаргит, флусилазол, фентоат, циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери — сума на изомерите), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), хиналфос, пенцикурон, метидатион, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), фенбуконазол.


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 324/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2014 година

за приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на свинско месо в Полша

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 220, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2002/60/ЕО на Съвета (2) се определят минималните мерки, които да се прилагат на равнището на Съюза за борба с африканската чума по свинете. С оглед на това, в съответствие с Решение за изпълнение 2014/100/ЕС на Комисията (3), потвърдено с Решение за изпълнение 2014/134/ЕС на Комисията (4), и Решение за изпълнение 2014/178/ЕС на Комисията (5), Полша следва да гарантира, че областта от нейната територия, в която е установено наличие на посочената болест, включва поне заразената област, фигурираща в приложенията към посочените решения. С цел да се предотврати разпространението на африканска чума по свинете и създаването на смущения в търговията на територията на Полша и извън нея, на 26 февруари 2014 г. (6) Полша прие допълнителни превантивни мерки в заразената област. В резултат на това пускането на пазара на прясно свинско месо и продукти от свинско месо от заразената област е предмет на специални мерки за надзор, на задължително етикетиране със специална здравна маркировка и на прилагането на някои ограничения за търговия в рамките на единния пазар.

(2)

Ограниченията за пускането на пазара на прясно свинско месо и продукти от свинско месо, резултат от прилагането на посочените ветеринарни мерки, предполагат съществено намаляване на цените в засегнатите области и причиняват смущения на пазара на свинско месо в посочените области. Поради това на 5 март 2014 г. Полша поиска от Комисията да въведе извънредни мерки за подпомагане на пазара съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 1308/2013. Тези мерки, приложими единствено по отношение на прясно свинско месо и продукти от свинско месо, получено от свине, отглеждани в областите, пряко засегнати от ограниченията, следва да се приемат за времето, което е строго необходимо.

(3)

Размерът на помощите следва да бъде изразен като сума за 100 килограма кланично тегло на животните, които отговарят на съответните условия, при ограничено количество и с максимално компенсируемо кланично тегло на животно. Размерът на помощите следва да бъде определен въз основа на последната пазарна информация.

(4)

За свинете, отглеждани в съответните области, подпомагането следва да бъде обвързано с доставянето на животните в кланиците, тяхното клане и маркиране и пускането на пазара на полученото месо или месни продукти в съответствие с по-строгите ветеринарни правила, приложими по отношение на съответните области в деня на доставянето им.

(5)

Следва да се предвиди разпоредба компетентните органи в Полша да прилагат всички необходими мерки за контрол и надзор и да информират съответно Комисията за това. Транспортирането и клането на животните, които отговарят на условията, евентуалната обработка, когато това е необходимо, и пускането на пазара на прясното свинско месо и продуктите от свинско месо, получени от тези животни, следва да се извършват под контрола на компетентните органи.

(6)

Ограниченията за пускането на пазара на прясно свинско месо и продукти от свинско месо се прилагаха в продължение на няколко седмици в съответните територии и тази ситуация доведе до смущения на пазара и загуба на приходи за производителите, както и до значително увеличение на теглото на животните, което е недопустимо от гледна точка на хуманното отношение към тях. Поради това мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат по отношение на животните, които са доставени считано от 26 февруари 2014 г. — датата на приемане на превантивните мерки от страна на Полша. Положението на пазара и въздействието на тази мярка трябва да бъдат преразгледани в светлината на бъдещо развитие, поради което мярката следва да се прилага само за срок от три месеца.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   На Полша се разрешава да отпуска помощи във връзка с клането на посочените по-долу животни и пускането на пазара на прясно свинско месо и продукти от свинско месо, получени от тях, в съответствие със съответното ветеринарно законодателство:

а)

свине, които попадат в обхвата на код по КН 0103 92 19;

б)

женски свине, които попадат в обхвата на код по КН 0103 92 11.

2.   Помощите, предвидени в параграф 1, се предоставят само ако са изпълнени следните условия:

а)

животните са отглеждани в областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/100/ЕС или Решение за изпълнение 2014/134/ЕС или в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/178/ЕС за съответните периоди от време, или в друго решение за изпълнение на Комисията, прието в тази връзка, и свинското месо, получено от животни, отглеждани в тези области, е предмет на някои ограничения за пускане на пазара поради африканска чума по свинете;

б)

на 26 февруари 2014 г. животните са се намирали в областите, посочени в буква а), или са били родени и отглеждани след същата дата в посочените области;

в)

допълнителните превантивни мерки, установени с наредбата на министъра на земеделието и развитието на селските райони на Полша от 26 февруари 2014 г. относно мерките, които да се предприемат във връзка с появата на африканска чума по свинете при дивите свине, или други национални правила, които са приети в тази връзка и с които свинското месо се подлага на ограничения за пускане на пазара поради африканска чума по свинете, се прилагат в областта, в която посочените животни са отглеждани към датата, на която те са доставени в кланица.

Член 2

Помощите, предвидени в член 1, се считат за извънредни мерки за подпомагане на пазара съгласно предвиденото в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7).

Член 3

1.   Производителите на свинско месо могат да кандидатстват за помощите, предвидени в член 1 („помощите“), за животните, заклани в периода между 26 февруари 2014 г. и 25 май 2014 г.

2.   Помощите се изразяват като сума в размер на 35,7 EUR за 100 килограма кланично тегло, регистрирано за доставените животни. Комисията може да променя тази сума с оглед развитието на пазара.

3.   Помощите за животни с кланично тегло над 100 килограма не надвишават размера на помощите, определен в параграф 2 за свине с кланично тегло 100 килограма.

4.   Петдесет процента от разходите за помощите, покриващи общо максимум 20 000 тона кланични трупове на свине, се финансират от бюджета на Съюза.

5.   Разходите са допустими за финансиране от Съюза, ако са били изплатени от Полша на бенефициера до 31 август 2014 г.

6.   Помощите се изплащат от Полша след клането на свинете и пускането на пазара на прясното свинско месо и продуктите от свинско месо, получени от тях, в съответствие с действащите ветеринарни правила и след извършването на проверките в съответствие с член 4.

Член 4

1.   Полша взема всички необходими мерки, включително извършването на изчерпателни административни и физически проверки, за да гарантира спазването на условията, предвидени в настоящия регламент. Освен това органите на Полша:

а)

извършват надзор върху транспортирането на животните от стопанството до кланицата, като използват стандартизирани списъци за проверка, включващи графи за тегло и брой, включително произход и местоназначение на животните;

б)

предприемат необходимите мерки за това всички продукти, за които са отпуснати помощи, да са съобразени с ограниченията, приложими към териториите, посочени в член 1, параграф 2, буква а);

в)

поне веднъж в календарния месец извършват административни и счетоводни проверки във всяка участваща кланица, за да се гарантира, че всички доставени животни и полученото от тях месо, за които може да бъде подадено заявление за отпускане на помощи, от 26 февруари 2014 г. или от последната подобна проверка насам са били обработени в съответствие с изискванията на настоящия регламент;

г)

предвиждат извършването на проверки на място и изготвянето на подробни отчети за посочените проверки, съдържащи по-конкретно:

i)

теглото и общия брой на отговарящите на условията животни в партида, транспортирани от стопанството, датата и часа на тяхното транспортиране и пристигане в кланица;

ii)

броя мъжки и женски свине, заклани в кланицата, теглото на всеки кланичен труп, разрешението за придвижване на животните, както и, за животните, заклани от влизането в сила на настоящия регламент, номерата на пломбите на транспортните средства, използвани за превоз на посочените животни.

2.   Проверките, посочени в параграф 1, се извършват преди изплащането на помощите. Полша уведомява Комисията за мерките и проверките, въведени в съответствие с настоящия член, не по-късно от 10 дни след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 5

1.   Всяка сряда Полша предоставя на Комисията следната информация по отношение на предходната седмица:

а)

броя на женските свине и броя на другите свине, доставени за клане в съответствие с настоящия регламент, както и тяхното общо кланично тегло;

б)

очакваните финансови разходи за всяка категория животни, посочени в член 1, параграф 1.

Първата информация обхваща животните, доставени за клане след 26 февруари 2014 г. в съответствие с настоящия регламент. Предвиденото в първата алинея задължение се прилага до 4 юни 2014 г.

2.   Не по-късно от 30 юни 2014 г. Полша изпраща на Комисията подробен доклад за прилагането на настоящия регламент, включително подробна информация по отношение на изпълнението на контрола, проверките и надзора, извършени в съответствие с член 4.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете (ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27).

(3)  Решение за изпълнение 2014/100/ЕС на Комисията от 18 февруари 2014 г. относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша (ОВ L 50, 20.2.2014 г., стр. 35).

(4)  Решение за изпълнение 2014/134/ЕС на Комисията от 12 март 2014 г. относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение 2014/178/ЕС на Комисията от 27 март 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (вж. стр. 47 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Наредба на министъра на земеделието и развитието на селските райони от 26 февруари 2014 г. относно мерките, които трябва да се предприемат във връзка с появата на африканска чума по свинете при дивите свине (Dz.U. poz. 247).

(7)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 549).


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 325/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

219,4

MA

57,0

TN

82,0

TR

86,4

ZZ

111,2

0707 00 05

MA

39,8

TR

139,3

ZZ

89,6

0709 93 10

MA

31,1

TR

74,3

ZZ

52,7

0805 10 20

EG

48,9

IL

62,6

MA

58,1

TN

47,6

TR

50,7

ZA

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

MA

35,6

TR

76,2

ZZ

55,9

0808 10 80

AR

89,5

BR

91,6

CL

83,7

CN

113,3

MK

23,6

US

181,8

ZZ

97,3

0808 30 90

AR

91,6

CL

131,1

CN

52,7

TR

127,0

ZA

83,8

ZZ

97,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/29


РЕШЕНИЕ BiH/21/2014 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 18 март 2014 година

за назначаване на командващия операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и отмяна на Решение BiH/17/2011

(2014/173/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2004/570/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 г. относно военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Съвместно действие 2004/570/ОВППС Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема съответните решения за назначаването на командващ операцията на ЕС.

(2)

На 14 януари 2011 г. Комитетът по политика и сигурност прие Решение BiH/17/2011 (2) за назначаване на заместник върховен командващ обединените сили в Европа генерал сър Richard SHIRREFF като командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина,

(3)

НАТО реши да назначи генерал сър Adrian BRADSHAW за заместник върховен командващ обединените сили в Европа на мястото на генерал сър Richard SHIRREFF. Назначението на генерал сър Adrian BRADSHAW започва от 28 март 2014 г. Генерал сър Adrian BRADSHAW също така следва да замени, считано от същата дата, генерал сър Richard SHIRREFF в качеството му на командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина.

(4)

Поради това Решение BiH/17/2011 следва да бъде отменено.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната.

(6)

На 12 и 13 декември 2002 г. Европейският съвет от Копенхаген прие декларация, в която се казва, че договореностите „Берлин плюс“ и тяхното изпълнение ще се прилагат само за онези държави членки на Съюза, които са също или членки на НАТО, или страни по инициативата „Партньорство за мир“ и които впоследствие са сключили двустранни споразумения за сигурност с НАТО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генерал сър Adrian BRADSHAW се назначава за командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина, считано от 28 март 2014 г.

Член 2

Решение BiH/17/2011 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 28 март 2014 г.

Съставено в Брюксел на 18 март 2014 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 252, 28.7.2004 г., стр. 10.

(2)  Решение BiH/17/2011 на Комитета по политика и сигурност от 14 януари 2011 г. за назначаване на командир на операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ОВ L 18, 21.1.2011 г., стр. 41).


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/30


РЕШЕНИЕ EUTM MALI/1/2014 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 18 март 2014 година

за назначаване на командващия мисията на ЕС на военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение EUTM Mali/1/2013

(2014/174/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2013/34/ОВППС на Съвета от 17 януари 2013 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 1 от Решение 2013/34/ОВППС Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност (КПС) в съответствие с член 38 от Договора за Европейския съюз да взема необходимите решения във връзка с упражняването на политически контрол и стратегическо ръководство на EUTM Мали, включително решенията за назначаване на следващите командващи мисията на ЕС.

(2)

На 19 юли 2013 г. КПС прие Решение EUTM Mali/1/2013 (2) за назначаване на бригаден генерал Bruno GUIBERT за командващ мисията на ЕС за EUTM Мали.

(3)

На 15 февруари 2014 г. Франция предложи бригаден генерал Marc RUDKIEWICZ да бъде назначен за нов командващ мисията на ЕС за EUTM Мали на мястото на бригаден генерал Bruno GUIBERT.

(4)

На 21 февруари 2014 г. Военният комитет на ЕС препоръча на КПС да назначи бригаден генерал Marc RUDKIEWICZ за командващ мисията на ЕС за EUTM Мали на мястото на бригаден генерал Bruno GUIBERT.

(5)

Решение EUTM Mali/1/2013 следва да бъде отменено.

(6)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бригаден генерал Marc RUDKIEWICZ се назначава за командващ мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали), считано от 1 април 2014 г.

Член 2

Решение EUTM Mali/1/2013 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 април 2014 г.

Съставено в Брюксел на 18 март 2014 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 19.

(2)  Решение EUTM Mali/1/2013 на Комитета по политика и сигурност от 19 юли 2013 г. за назначаване на командващ мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (ОВ L 202, 27.7.2013 г., стр. 22).


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2014 година

за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вноса на месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва, приготвени от домашни птици, включително месо от пернат дивеч, отглеждан или не в стопанства

(нотифицирано под номер C(2014) 1904)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/175/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени по отношение на посочените изисквания на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и по отношение на патогените на Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално член 10, параграф 2, буква в) от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (2), и по-специално член 8, уводното изречение, член 8, точка 1, първа алинея, член 8, точка 4, член 9, параграф 2, буква б) и член 9, параграф 4, букви б) и в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията (3) се установяват правила за вноса в Съюза на пратки от определени месни продукти за консумация от човека и на обработени стомаси, пикочни мехури и черва. В посоченото решение са включени списъци на трети държави и части от тях, от които е разрешен този вид внос, а в приложение III към него е изложен образец на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат за посочените стоки, предназначени за изпращане в Съюза от трети държави.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (4) се установяват изискванията за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през Съюза на домашни птици и някои продукти от домашни птици. В него се предвижда обхванатите от него стоки от домашни птици да бъдат внасяни в Съюза и да преминават транзитно през него само от трети държави, територии, зони или компартменти, изброени в таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент. В него също така се предвижда, че при вноса тези стоки следва да бъдат придружени от ветеринарен сертификат съгласно посоченото в същата таблица за съответния вид стока от домашни птици, който се попълва съгласно бележките и образците на ветеринарни сертификати, включени в част 2 от същото приложение.

(3)

Освен това в образците на ветеринарни сертификати за месо от домашни птици (POU), за месо от щраусови птици, отглеждани в стопанства, за консумация от човека (RAT) и за месо от пернат дивеч (WGM) в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се посочва, че прясното месо трябва да е получено от домашни или щраусови птици с произход от предприятия, за които не са наложени ограничения във връзка със здравето на животните поради болест, към която домашните или щраусовите птици са възприемчиви, или от месо от пернат дивеч, отстрелян на територия, в радиус от 10 km от която, в т.ч., ако е целесъобразно, на територията на съседна държава, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест най-малко през последните 30 дни.

(4)

Ветеринарно-санитарните условия за приготвянето на месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва от прясно месо от домашни птици, включително пернат дивеч, отглеждан или не в стопанства, които са установени в част II.1.3 от образеца на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат от приложение III към Решение 2007/777/ЕО, се отнасят за високопатогенната инфлуенца по птиците или на нюкасълската болест. Включените в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 образци на ветеринарни сертификати (POU), (RAT) и (WGM) се отнасят само за високопатогенната инфлуенца по птиците. Поради това е необходимо да се измени образецът на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат от приложение III към Решение 2007/777/ЕО, за да бъде приведен в съответствие с изискванията за прясното месо, установени в образците на ветеринарни сертификати (POU), (RAT) и (WGM) в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(5)

Освен това образецът на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат от приложение III към Решение 2007/777/ЕО включва препратка към Директива 90/539/ЕИО на Съвета (5), която е заменена с Директива 2009/158/ЕО на Съвета (6), и към Решение 2006/696/ЕО на Комисията (7), което е заменено с Регламент (ЕО) № 798/2008. Съответно е необходимо посочените препратки да бъдат актуализирани.

(6)

Поради това приложение III към Решение 2007/777/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

С цел да се избегнат всякакви смущения в търговията, следва за преходен период да бъде разрешено използването на ветеринарно-санитарни и здравни сертификати за някои месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, предназначени за изпращане в Съюза от трети държави, които са попълнени в съответствие с образците на ветеринарно-санитарни и здравни сертификати от приложение III към Решение 2007/777/ЕО преди въведеното с настоящото решение изменение.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение на Решение 2007/777/ЕО

Приложение III към Решение 2007/777/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Преходни разпоредби

За преходен период до 30 септември 2014 г. се разрешава въвеждането в Съюза на пратки от месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, придружени от ветеринарно-санитарен и здравен сертификат, попълнен в съответствие с образеца от приложение III към Решение 2007/777/ЕО в неговата редакция преди въведеното с член 1 от настоящото решение изменение, при условие че ветеринарно-санитарният и здравен сертификат е подписан преди 30 юли 2014 г..

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49.

(2)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(3)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(4)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(5)  Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6).

(6)  Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74).

(7)  Решение 2006/696/ЕО на Комисията от 28 август 2006 г. за определяне на списъци на трети страни, от които е разрешен вносът и транзитът през Общността на домашни птици, яйца за люпене, еднодневни пилета, месо от домашни птици, щраусови и дивечови птици, яйца и яйчни продукти и яйца, свободни от определени патогени и приложимите условия за ветеринарно сертифициране (ОВ L 295, 25.10.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат за някои месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, предназначени за изпращане в Европейския съюз от трети държави

Image

Image

Image

Image

Image

Image


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/39


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2014 година

относно финансовото участие на Съюза в координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни

(нотифицирано под номер C(2014) 1912)

(2014/176/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 66 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Препоръка 2014/180/ЕС на Комисията (2) се предвижда втори кръг координирани проверки, които да бъдат извършени от държавите членки с цел да се установят продължаващи измамни практики при търговията с някои храни.

(2)

С цел да се улесни гладкото и експедитивно изпълнение на плана, Съюзът следва да подпомогне с финансови средства държавите членки, които извършват официалните проверки, предвидени в препоръката на Комисията.

(3)

Въз основа на изчисления, направени след приключването на първия кръг изпитвания, разходите за провеждането на ДНК тестовете за определяне на наличието на конско месо в храни, пускани на пазара и/или етикетирани като съдържащи говеждо, възлизат на 120 EUR за един тест. Стандартната ставка на съфинансиране от Съюза за координирани планове за контрол е 50 %.

(4)

Към момента Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), намиращ се в Gembloux (Белгия), има статут на РЛЕС за изследванията, които са приложими в най-голяма степен за настоящия координиран план за контрол. Комисията потърси съдействието на този център за целите на хармонизирането на методите на изследване по време на настоящия координиран план за контрол. Задачата не е включена в съществуващата работна програма, изпълнявана от центъра в качеството му на РЛЕС. Разходите по тази допълнителна задача се оценяват на не повече от 20 000 EUR, като тази сума следва да бъде възстановена от Комисията при ставка от 100 %.

(5)

В съответствие с член 84 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) (Финансовия регламент) и член 94 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (4) поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия, в което се предвиждат съществените елементи на предполагащото разход от бюджета действие. Следва да бъдат определени критериите за допустимост.

(6)

Финансовото участие на Съюза следва да се предостави, при условие че са извършени изискваните изследвания и анализи и че компетентните органи представят цялата необходима информация в сроковете, определени в настоящото решение. С оглед на административната ефективност всички разходи, представени за получаване на финансово участие на Съюза, следва да бъдат посочени в евро. Следва да се определи обменният курс за разходите, направени във валута, различна от евро,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

1.   Съюзът участва в покриването на разходите, направени от държавите членки при изпълнението на координирания план за контрол, посочен в Препоръка 2014/180/ЕС (наричана по-долу „препоръката на Комисията“), като предоставя средства на обща стойност не повече от 145 440 EUR.

2.   Съюзът участва в покриването на разходите, направени от Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), намиращ се в Gembloux (Белгия), за калибрирането и координирането на методите на изследване за недекларирани животински видове в месо и месни продукти, като посоченото участие не надхвърля сумата от 20 000 EUR.

3.   Разходите, посочени в параграфи 1 и 2, се финансират от бюджетен ред 17 04 03.

Член 2

Допустими разходи за държавите членки

1.   Финансовото участие на Съюза, посочено в член 1, параграф 1, е под формата на възстановяване на 50 % от разходите за изследванията, направени от компетентните органи за изпълнение на плана за контрол, посочен в точка 1 от препоръката на Комисията.

2.   Финансовото участие на Съюза не може да надхвърля:

а)

средно 60 EUR за тест;

б)

сумите, посочени в приложение I.

3.   Допустимо е участие единствено в разходите, посочени в приложение II.

Член 3

Допустими разходи за Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), намиращ се в Gembloux (Белгия)

1.   Финансовото участие на Съюза, посочено в член 1, параграф 2, е под формата на възстановяване на 100 % от разходите за задачите, свързани с калибриране и координиране на методите за изследване, които са използвани в плана за контрол, посочен в препоръката на Комисията.

2.   Допустими са следните разходи:

а)

персонал, специално заделен, изцяло или отчасти, за извършване на задачите на територията на лабораторията; разходите се ограничават до действителните трудови възнаграждения, социалноосигурителните вноски и другите задължителни разходи, които са включени в трудовите възнаграждения;

б)

консумативи, свързани с изготвянето на стандартните проби;

в)

разходи за експедиране;

г)

административни разходи в размер на 7 % от сбора на разходите по букви а), б) и в).

3.   Разходите се отчитат до 31 август 2014 г. в съответствие с формата в приложение IV към настоящото решение.

Член 4

Правила за допустимост

1.   Финансовото участие на Съюза по член 1, параграф 1 се предоставя, ако са изпълнени следните условия:

а)

изследванията са извършени в съответствие с условията от препоръката на Комисията;

б)

държавите членки са представили на Комисията отчетите, посочени в препоръката на Комисията, в срока, определен в нея;

в)

до 31 август 2014 г. държавите членки са представили на Комисията финансов отчет в електронна форма, изготвен в съответствие с посочения в приложение III към настоящото решение формат.

2.   В случай че условията по параграф 1 не бъдат изпълнени, Комисията може да намали размера на посоченото в член 1 финансово участие на Съюза, като вземе предвид естеството и сериозността на неизпълнението, както и евентуалните финансови загуби за Съюза.

3.   По искане на Комисията държавите членки предоставят документите, доказващи направените разходи, за които се иска възстановяване в съответствие с член 2.

Член 5

Валута и обменен курс

1.   Разходите, представени от държавите членки за получаване на финансово участие на Съюза, се посочват в евро и не включват данък добавена стойност и други данъци.

2.   Когато разходите на дадена държава членка са във валута, различна от евро, съответната държава членка конвертира разходите в евро, като използва последния обменен курс, определен от Европейската централна банка преди първия ден на месеца, в който е подадено заявлението от държавата членка.

Член 6

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 84 от Финансовия регламент.

Член 7

Настоящото решение се прилага от датата на публикуване на препоръката на Комисията.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Препоръка 2014/180/ЕС на Комисията от 27 март 2014 г. относно втори координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни (вж. страница 64 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВОТО УЧАСТИЕ НА ЕС СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б)

Държава членка

Препоръчан брой проби

Екстраполиран брой на пробите във 2-ри кръг (5 %)

Максимално финансово участие на ЕС за един тест

Максимално финансово участие на ЕС за една държава членка

ОБЩО финансово участие на ЕС

Франция, Германия, Италия, Обединено кралство, Испания, Полша

150

8

60

9 480

56 880

Румъния, Нидерландия, Белгия, Гърция, Португалия, Чешка република, Унгария, Швеция, Австрия, България

100

5

60

6 300

63 000

Литва, Словакия, Дания, Ирландия, Финландия, Латвия, Хърватия

50

3

60

3 180

22 260

Словения, Естония, Кипър, Люксембург, Малта

10

1

60

660

3 300

ОБЩО

 

 

 

 

145 440


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3

Допустимите разходи за получаване на финансово участие на Съюза за извършване на тестовете, посочени в настоящото решение, се ограничават до разходите, направени от държавите членки за:

а)

закупуване на комплекти за изследвания, реагенти и всякакви консумативи, които са специално предназначени и използвани за извършване на тестовете;

б)

персонал — независимо от статута на служителите — специално заделен, изцяло или отчасти, за извършване на изследванията на територията на лабораторията; разходите се ограничават до действителните трудови възнаграждения, социалноосигурителните вноски и другите задължителни разходи, които са включени в трудовите възнаграждения; както и

в)

административни разходи в размер на 7 % от сбора на разходите по букви а) и б), освен в случаите, когато държавата членка използва частна лаборатория.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Финансов отчет съгласно член 4, параграф 1, буква в)

ДНК

Персонал

Часове

Разходи/час

Разходи за персонал

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинна сума за персонал

(5)

Междинна сума за комплекти/реагенти/консумативи

Количество

Единична цена

Общо разходи

(6)

(7)

(8)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинна сума за консумативи

(10)

ОБЩО

Formula

Общо, вкл. административни разходи

(11) × (1,07)


Алтернатива на финансовия отчет съгласно член 4, параграф 1, буква в) в случаите, когато се използва частна лаборатория

Наименование на частната лаборатория

 

Брой проби, изпратени на лабораторията

 

Обща сума по фактури от частната лаборатория

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

ПЕРСОНАЛ

Категория

Часове

Разходи/час

Разходи за персонал

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумативи

Категория

Количество

Разходи/единица

Разходи за консумативи

(5)

(6)

(7)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за експедиране

Уточнете

Количество

Разходи/единица

Разходи за експедиране

(9)

(10)

(11)

Formula

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

Formula

 

 

ОБЩО + административни разходи

Formula


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2014 година

за изменение на приложение II към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Литва за официално свободна от бруцелоза

(нотифицирано под номер C(2014) 1940)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/177/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално точка II.7 от приложение А към нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 64/432/ЕИО се прилага по отношение на търговията в рамките на Съюза с говеда и свине. В нея се определят условията, при които дадена държава членка или регион на държава членка могат да бъдат обявени за официално свободни от бруцелоза по отношение на стадата говеда.

(2)

В приложение II към Решение 2003/467/ЕО на Комисията (2) се изброяват държавите членки и техните региони, които са обявени за официално свободни от бруцелоза.

(3)

Литва представи на Комисията документация, доказваща, че съответните изисквания за установяване на статут на официално свободна от бруцелоза държава членка, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, са спазени по отношение на цялата ѝ територия.

(4)

Вследствие на оценката на документацията, представена от Литва, тази държава членка следва да бъде обявена за официално свободна от бруцелоза.

(5)

Поради това приложение II към Решение 2003/467/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2003/467/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави членки и региони на държави членки по отношение на стадата говеда (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Решение 2003/467/ЕО глава 1 се заменя със следното:

ГЛАВА 1

Официално свободни от бруцелоза държави членки

Код по ISO

Държава членка

BE

Белгия

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

EE

Естония

IE

Ирландия

FR

Франция

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

RO

Румъния

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция“


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2014 година

относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер C(2014) 1979)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/178/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2002/60/ЕО на Съвета (4) се определят минималните мерки, които следва да се прилагат в рамките на Съюза с цел борба с африканската чума по свинете, включително мерките, които следва да се предприемат в случай на поява на огнище на африканска чума по свинете и в случаите, в които се предполага или е потвърдена африканска чума по свинете при диви свине. Посочените мерки включват планове за ликвидиране на африканската чума по свинете сред популации от диви свине. Плановете следва да бъдат разработени и изпълнени от държавите членки и одобрени от Комисията.

(2)

Решение 2005/363/ЕО на Комисията (5) бе прието в отговор на наличието на африканска чума по свинете в Сардиния, Италия. С посоченото решение се определят правила за опазване на здравето на животните, свързани с движението, изпращането и маркирането на свине и на някои продукти от свине от Сардиния, с цел да се предотврати разпространението на болестта към други области на Съюза.

(3)

В допълнение с Решение 2005/362/ЕО на Комисията (6) беше одобрен план, който Италия представи на Комисията, за ликвидиране на африканската чума по свинете при диви свине в Сардиния.

(4)

През 2014 г. в Литва и Полша бяха установени случаи на африканска чума по свинете при диви свине, по-специално при глигани, в резултат на въвеждането на вируса на африканската чума по свинете от съседни трети държави, в които тази болест се среща. С цел съсредоточаване на мерките за борба и за да се предотврати разпространението на болестта, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави, в сътрудничество със засегнатите държави членки спешно бе съставен списък на Съюза със заразените области в посочените държави членки посредством решения за изпълнение 2014/93/ЕС (7) и 2014/134/ЕС (8) на Комисията. И двете решения се прилагат до 30 април 2014 г.

(5)

Може да се приеме, че африканската чума по свинете е ендемична болест, която засяга популациите от домашни и диви свине в определени трети граничещи със Съюза държави и представлява постоянна заплаха за Съюза.

(6)

Болестта е съсредоточена в съответните области по начин, който създава заплаха за стадата от свине в други райони на Литва, Италия и Полша, както и в други държави членки, по-специално от гледна точка на търговията със стоки от животни от рода на свинете.

(7)

Литва и Полша предприеха мерки за борба с африканската чума по свинете съгласно разпоредбите на Директива 2002/60/ЕО. В съответствие с член 16 от посочената директива тези държави следва да представят за одобрение от Комисията планове за ликвидиране на африканската чума по свинете при дивите свине.

(8)

Целесъобразно е държавите членки, както и засегнатите области да бъдат изброени в приложение, в което да бъде разграничена степента на риск в зависимост от епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете и дали този риск засяга както свиневъдните стопанства, така и популацията от диви свине (част III), само популацията от диви свине (част II), или рискът се дължи на наличието на известна близост до източника на заразата, засегнала популацията от диви свине (част I).

(9)

По отношение на риска от разпространение на африканската чума по свинете движението на различните стоки от свине крие различни равнища на риск. Както е посочено в научното становище на Европейския орган за безопасност на храните от 2010 г. (9), като общо правило движението на живи свине, сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, както и на странични животински продукти от свине от заразени области, е източник на по-голям риск по отношение на излагането на риск и на последствията, отколкото движението на месо, месни заготовки и месни продукти. Следователно изпращането на живи свине и на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, на странични животински продукти от свине, както и изпращането на някои видове месо, месни заготовки и месни продукти от определени зони в държавите членки, изброени в приложението към настоящото решение, следва да бъде забранено. Тази забрана включва всички свине, посочени в Директива 92/65/ЕИО на Съвета (10).

(10)

С цел да се вземат предвид различните равнища на риск в зависимост от вида на стоките от свине, както и епидемиологичната обстановка в засегнатите държави членки, е целесъобразно да се предвидят някои дерогации за всеки вид стока от свине от териториите, изброени в различните части на приложението към настоящото решение. Тези дерогации са в съответствие и с мерките за намаляване на риска при осъществяването на внос по отношение на африканската чума по свинете, посочени в Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните. В настоящото решение следва да бъдат предвидени и допълнителни защитни мерки и здравни изисквания или видове обработка, приложими към посочените дерогации.

(11)

В Директива 64/432/ЕИО на Съвета (11) и Решение 93/444/ЕИО на Комисията (12) е предвидено, че пратките от животни следва да бъдат придружени от ветеринарни сертификати. В случаите, в които се прилагат дерогации от забраната за изпращане на живи свине от областите, изброени в приложението към настоящото решение, по отношение на живите свине, предназначени за вътресъюзна търговия или за износ за трета държава, посочените ветеринарни сертификати следва да съдържат позоваване на настоящото решение, за да се гарантира, че предоставената в тях здравна информация е адекватна и точна.

(12)

В Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията (13) се предвижда, че пратките от определени продукти от животински произход следва да бъдат придружавани от здравни сертификати. С цел да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете към други области на Съюза, следва да бъдат установени определени изисквания, и по-специално относно сертифицирането, за случаите, в които държава членка е обект на забрана за изпращане на прясно свинско месо, месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо от определени области от нейната територия. Тези изисквания, по-специално що се отнася до сертифицирането, следва да се прилагат при изпращането на посочените видове месо, месни заготовки и месни продукти от други области на територията на съответната държава членка, които не са обект на съответната забрана, а здравните сертификати следва да съдържат позоваване на настоящото решение.

(13)

В допълнение, с цел да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете към други области на Съюза и към трети държави е целесъобразно да се предвидят по-строги условия за изпращането на прясно свинско месо, месни заготовки и месни продукти, състоящи се или съдържащи свинско месо от свине от държави членки, на чиято територия се намират области, изброени в приложението към настоящото решение. По-специално, посоченото прясно свинско месо, месните заготовки и продуктите от свинско месо следва да бъдат маркирани със специален знак, който да се различава от идентификационната маркировка, предвидена в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (14), и от здравните маркировки за свинско месо, предвидени в Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15).

(14)

Периодът на прилагане на мерките, предвидени в настоящото решение, следва да бъде съобразен с епидемиологията на африканската чума по свинете и с условията, необходими за да се възстанови статусът на засегнатите области като територии, свободни от болестта африканска чума по свинете, в съответствие със Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните. Поради това посоченият период следва да продължи поне до 31 декември 2017 г.

(15)

Решения за изпълнение 2014/93/ЕС и 2014/134/ЕС следва да бъдат отменени и заменени с настоящото решение. Решение 2005/363/ЕО е изменяно неколкократно. Следователно е целесъобразно посоченото решение да бъде отменено и да се замени с настоящото решение.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящото решение се определят мерки за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в държавите членки или в области на държавите членки съгласно посоченото в приложението (наричани по-долу „засегнатите държави членки“).

То се прилага, без да се засягат плановете за ликвидиране на африканската чума по свинете сред популациите от диви свине в засегнатите държави членки, одобрени от Комисията в съответствие с член 16 от Директива 2002/60/ЕО.

Член 2

Забрана за изпращане на живи свине, сперма, яйцеклетки и ембриони от свине, свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и всякакви други продукти, съдържащи свинско месо, както и пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от някои области, изброени в приложението

Засегнатите държави членки налагат забрана на:

а)

изпращането на живи свине от областите, изброени в част II или част III от приложението;

б)

изпращането на пратки от сперма, яйцеклетки и ембриони от свине от областите, изброени в част III от приложението;

в)

изпращането на пратки от свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и всякакви други продукти, съдържащи свинско месо от областите, изброени в част III от приложението;

г)

изпращането на пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в част III от приложението.

Член 3

Дерогация от забраната за изпращане на живи свине от областите, изброени в част II от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква а), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине от стопанство, разположено в областите, изброени в част II от приложението, за други области на територията на същата държава членка, при условие че свинете са пребивавали в продължение на най-малко 30 дни или от раждането си в стопанството и най-малко 30 дни преди датата на движението в него не са били въвеждани живи свине и:

1.

в срок от 15 дни преди датата на движението свинете са били подложени на лабораторни изследвания за африканска чума по свинете, които са показали отрицателни резултати и са били извършени върху проби, взети в съответствие с процедурите за вземане на проби, предвидени в плана за ликвидиране на африканската чума по свинете, посочен в член 1, втора алинея от настоящото решение, а на датата на изпращане е бил извършен клиничен преглед за африканска чума по свинете от официален ветеринарен лекар в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, определени в глава IV, част A от приложението към Решение 2003/422/ЕО на Комисията (16), или

2.

свинете идват от стопанство:

а)

което поне два пъти годишно, с интервал от най-малко 4 месеца, е било обект на проверки от компетентния ветеринарен орган, който:

i)

е следвал насоките и процедурите, определени в глава IV от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

ii)

е включил клиничен преглед и вземане на проби в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, определени в глава IV, част А от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

iii)

е проверил ефективното прилагане на мерките, предвидени в член 15, параграф 2, буква б), второ тире и от четвърто до седмо тире от Директива 2002/60/ЕО;

б)

в което по отношение на африканската чума по свинете се прилагат изисквания за биологична сигурност, определени от компетентния орган;

в)

в което свинете на възраст над 60 дни са били подложени на лабораторните изследвания за африканска чума по свинете, посочени в параграф 1.

Член 4

Дерогация от забраната за изпращане на пратки от свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и каквито и да било други продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо от областите, изброени в част III от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква в), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на свинско месо, заготовки от свинско месо, продукти от свинско месо и каквито и да било други продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо от областите, изброени в част III от приложението, при условие че те са:

а)

получени от свине, които са държани от раждането си в стопанства, разположени извън областите, изброени в приложението, и свинското месо, заготовките и продуктите, състоящи се от или съдържащи такова месо, са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 10; или

б)

са били произведени и преработени в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2002/99/ЕО.

Член 5

Дерогация от забраната за изпращане на пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в част III от приложението

Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква г), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на производни продукти съгласно посоченото в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (17), получени от странични животински продукти от животни от рода на свинете, от областите, изброени в част III от приложението, при условие че тези продукти са били подложени на обработка, която гарантира, че производният продукт не представлява риск по отношение на африканска чума по свинете.

Член 6

Забрана за изпращане за други държави членки и трети държави на живи свине от областите, изброени в приложението

1.   Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, за да не се изпращат живи свине от тяхната територия за други държави членки и трети държави, освен ако свинете идват от:

а)

области извън изброените в приложението;

б)

стопанство, в което за период от най-малко 30 дни непосредствено преди датата на изпращане не са били въвеждани живи свине с произход от областите, изброени в приложението.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на живи свине от стопанство, разположено в областите, изброени в част I от приложението, в случай че тези живи свине отговарят на следните условия:

а)

пребивавали са в продължение на най-малко 40 дни или от раждането си в стопанството и за период от най-малко 30 дни преди датата на изпращане в него не са били въвеждани живи свине;

б)

идват от стопанство, в което по отношение на африканската чума по свинете се прилагат изисквания за биологична сигурност, определени от компетентния орган;

в)

в срок от 15 дни преди датата на движението са били подложени на лабораторни изследвания за африканска чума по свинете, които са показали отрицателни резултати и са били извършени върху проби, взети в съответствие с процедурите за вземане на проби, посочени в плана за ликвидиране на африканската чума по свинете, посочен в член 1, втора алинея от настоящото решение, а на датата на изпращане е бил извършен клиничен преглед за африканска чума по свинете от официален ветеринарен лекар в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, определени в глава IV, част A от приложението към Решение 2003/422/ЕО; или

г)

идват от стопанство, което поне два пъти годишно в интервал от най-малко 4 месеца е било обект на проверки от компетентния ветеринарен орган, който:

i)

е следвал насоките и процедурите, определени в глава IV от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

ii)

е включил клиничен преглед и вземане на проби в съответствие с процедурите за проверки и вземане на проби, определени в глава IV, част А от приложението към Решение 2003/422/ЕО;

iii)

е проверил ефективното прилагане на разпоредбите, предвидени в член 15, параграф 2, буква б), второ тире и от четвърто до седмо тире от Директива 2002/60/ЕО.

3.   За пратките от живи свине, посочени в настоящия член, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, посочени във:

а)

член 5, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО; или

б)

член 3, параграф 1 от Решение 93/444/ЕИО:

„Свине, които отговарят на условията на член 6, параграф 2 от Решение за изпълнение 2014/178/ЕС на Комисията (18).

Член 7

Забрана за изпращане за други държави членки и трети държави на пратки от сперма, яйцеклетки и ембриони от свине от областите, изброени в приложението

Съответната държава членка предприема необходимите мерки, така че от нейната територия да не се изпращат за други държави членки и трети държави пратки от следните стоки:

а)

сперма от свине, освен ако тя произхожда от нерези, отглеждани в одобрен събирателен център съгласно посоченото в член 3, буква а) от Директива 90/429/ЕИО на Съвета (19), разположен извън областите, изброени в части II и III от приложението към настоящото решение;

б)

яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете, освен ако яйцеклетките и ембрионите не произхождат от женски свине донори, държани в стопанства, които отговарят на изискванията на член 6, параграф 2 и са разположени извън областите, изброени в части II и III от приложението, и ембрионите са заченати със сперма, която отговаря на условията на буква а).

Член 8

Забрана за изпращане за други държави членки и трети държави на пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в приложението

1.   Засегнатата държава членка предприема необходимите мерки, така че от нейната територия да не се изпращат пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете за други държави членки и трети държави, освен ако тези странични животински продукти произхождат от свине, които произхождат или идват от стопанства, разположени в области извън изброените в части II и III от приложението.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на производни продукти, получени от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в части II и III от приложението, за други държави членки или трети държави, при условие че:

а)

посочените странични животински продукти са били подложени на обработка, която гарантира, че производният продукт, получен от животни от рода на свинете, не представлява риск по отношение на африканска чума по свинете;

б)

пратките се придружават от търговски документ, издаден в съответствие с приложение VIII, глава III от Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (20).

Член 9

Забрана за изпращане на прясно свинско месо и на някои заготовки и продукти от свинско месо от областите, изброени в приложението, за други държави членки и трети държави

1.   Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, така че пратките от прясно свинско месо от свине с произход от стопанства, намиращи се в областите, изброени в приложението, и от заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи месо от такива свине, да не се изпращат за други държави членки и трети държави, освен в случаите, когато посоченото свинско месо е произведено от свине, които произхождат и идват от стопанства, разположени извън областите изброени в част II или част III от приложението.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в част III от приложението, може да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които от раждането си са държани в стопанства, разположени извън областите, изброени в част III от приложението, и при условие че прясното месо, заготовките и продуктите от свинско месо са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 10.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в част II от приложението, може да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които отговарят на изискванията по член 3, параграф 1 или 2.

Член 10

Одобряване на кланици, транжорни и месопреработвателни предприятия за целите на член 4 и член 9, параграф 2

Компетентният орган на засегнатите държави членки одобрява само кланици, транжорни и месопреработвателни предприятия за целите на член 4 и член 9, параграф 2, в които производството, съхранението и преработката на прясно свинско месо и заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи свинско месо, което отговаря на изискванията за изпращане за други държави членки и трети държави в съответствие с дерогациите, предвидени в член 4 и член 9, параграф 2, се извършват отделно от производството, съхранението и преработката на други продукти, състоящи се от или съдържащи прясно свинско месо, и заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи месо, получено от свине, които произхождат или идват от стопанства, намиращи се в областите, изброени в приложението, различни от одобрените в съответствие с настоящия член стопанства.

Член 11

Дерогация от забраната за изпращане на прясно свинско месо и на някои заготовки и продукти от свинско месо от областите, изброени в приложението

Чрез дерогация от член 9 засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи месо от областите, изброени в част II или част III от приложението, за други държави членки и трети държави, при условие че съответните продукти:

а)

са били произведени и преработени в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2002/99/ЕО;

б)

са преминали ветеринарно сертифициране в съответствие с член 5 от Директива 2002/99/ЕО;

в)

са придружени от съответния здравен сертификат за вътресъюзна търговия съгласно установеното в Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията, част II от който се допълва със следното:

„Продукти, които отговарят на условията в Решение за изпълнение 2014/178/ЕС на Комисията от 27 март 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (21).

Член 12

Информация във връзка с членове 9 — 11

На всеки 6 месеца, считано от датата на настоящото решение, държавите членки изпращат на Комисията и на останалите държави членки актуализиран списък на одобрените предприятия, посочени в член 10, и всякаква друга информация от значение за прилагането на членове 9, 10 и 11.

Член 13

Мерки, свързани с живи диви свине, прясно месо, месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи месо от диви свине

1.   Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, така че:

а)

да не се изпращат живи диви свине от областите, изброени в приложението, за други държави членки или за други области на територията на същата държава членка;

б)

да не се изпращат пратки от прясно месо от диви свине, месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи такова месо от областите, изброени в приложението, за други държави членки или за други области на територията на същата държава членка.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на пратки от прясно месо от диви свине, месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи такова месо от областите, изброени в част I от приложението, за други области на територията на същата държава членка, които не са изброени в приложението, при условие че дивите свине са изследвани за африканска чума по свинете в съответствие с диагностичните процедури, посочени в глава VI, части В и Г от приложението към Решение 2003/422/ЕО, и са показали отрицателни резултати.

Член 14

Специални здравни маркировки и изисквания за сертифициране за прясно месо, месни заготовки и месни продукти, по отношение на които действа забрана, посочена в членове 2, 9 и 13

Засегнатите държави членки предприемат необходимите мерки, така че прясното месо, месните заготовки и месните продукти, по отношение на които действат забраните, предвидени в членове 2, 9 и 13, да бъдат маркирани със специална здравна маркировка, която не е овална и която не може да бъде сбъркана със:

а)

идентификационната маркировка за месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи свинско месо, предвидена в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004;

б)

здравната маркировка за прясно свинско месо, предвидена в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004;

Член 15

Изисквания относно стопанствата и транспортните средства в областите, изброени в приложението

Засегнатите държави членки предприемат необходимото, така че:

а)

условията, определени в член 15, параграф 2, буква б), второ тире и от четвърто до седмо тире от Директива 2002/60/ЕО, да се прилагат в свиневъдните стопанства, намиращи се в областите, изброени в приложението към настоящото решение;

б)

превозните средства, използвани за транспортирането на свине или на странични животински продукти от свине, които произхождат от стопанства, намиращи се в областите, изброени в приложението към настоящото решение, да се почистват и дезинфекцират незабавно след всяка операция, а превозвачът да представя доказателство за това почистване и дезинфекция.

Член 16

Изисквания към засегнатите държави членки по отношение на предоставянето на информация

В рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните засегнатите държави членки информират Комисията и останалите държави членки за резултатите от наблюдението за африканска чума по свинете, извършвано в областите, изброени в приложението, съгласно предвиденото в плановете за ликвидиране на африканска чума по свинете сред популациите от диви свине, одобрени от Комисията по реда на член 16 от Директива 2002/60/ЕО и посочени в член 1, втора алинея от настоящото решение.

Член 17

Съответствие

Държавите членки изменят мерките, които прилагат към търговията, така че да ги приведат в съответствие с настоящото решение, и пристъпват към незабавно подходящо разгласяване на приетите мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 18

Отмяна

Решение 2005/363/ЕО и решения за изпълнение 2014/93/ЕС и 2014/134/ЕС се отменят.

Член 19

Приложимост

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2017 г.

Член 20

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за отмяна на Директива 92/119/ЕИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете (ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27).

(5)  Решение 2005/363/ЕО на Комисията от 2 май 2005 г. относно мерки за опазване на здравето на животните по отношение на африканската чума по свинете в Сардиния, Италия (ОВ L 118, 5.5.2005 г., стр. 39).

(6)  Решение 2005/362/ЕО на Комисията от 2 май 2005 г. за одобряване на плана за ликвидиране на африканската чума по свинете при диви свине в Сардиния, Италия (ОВ L 118, 5.5.2005 г., стр. 37).

(7)  Решение за изпълнение 2014/93/ЕС на Комисията от 14 февруари 2014 г. относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Литва (ОВ L 46, 18.2.2014 г., стр. 20).

(8)  Решение за изпълнение 2014/134/ЕС на Комисията от 12 март 2014 г. относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 63).

(9)  The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010 г.; 8(3):1556.

(10)  Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).

(11)  Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64).

(12)  Решение 93/444/ЕИО на Комисията от 2 юли 1993 г. относно подробни правила, регулиращи търговията в рамките на Общността с някои живи животни и продукти, предназначени за износ за трети страни (ОВ L 208, 19.8.1993 г., стр. 34).

(13)  Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. относно приемане на хармонизиран образец на сертификат и инспекционен доклад, свързан с търговията в рамките на Общността с животни и продукти от животински произход (ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 44).

(14)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(15)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).

(16)  Решение 2003/422/ЕО на Комисията от 26 май 2003 г. за одобрение на Наръчника за диагностика на африканската чума по свинете (ОВ L 143, 11.6.2003 г., стр. 35).

(17)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(18)  ОВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 48.“

(19)  Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62).

(20)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(21)  ОВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 48.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Литва

Следните области в Литва:

а)

в област (apskritis) Vilnius:

част от окръг Vilnius (на юг от пътища № A2 (E272) и № 103),

 

окръг Trakai и община Elektrėnai;

б)

в област (apskritis) Marijampolė:

общините Marijampolė, Kalvarija и Kazlų Rūda

в)

в област (apskritis) Kaunas:

окръг Prienai и община Birštonas.

2.   Полша

Следните области в Полша:

в Подляско воеводство:

град Suwałki;

град Białystok;

в окръг Suwalski, общините Suwałki, Szypliszki и Raczki;

в окръг Augustowski, общините Augustów заедно с град Augustów, Nowinka, Sztabin и Bargłów Kościelny;

в окръг Sejneński, общините Krasnopol и Puńsk;

в окръг Moniecki, общините Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno и Mońki;

в окръг Sokólski, общините Suchowola и Korycin;

в окръг Białostocki, общините Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów и Dobrzyniewo Duże;

в окръг Bielski, общините Bielsk Podlaski заедно с град Bielsk Podlaski, Orla и Wyszki;

в окръг Hajnowski, общините Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne и Hajnówka заедно с град Hajnówka.

ЧАСТ II

1.   Литва

Следните области в Литва:

а)

в област (apskritis) Vilnius:

окръг Šalčininkai;

б)

в област (apskritis) Alytus:

окръг Lazdijai, окръг Varėna, окръг Alytus, общината на град Alytus и община Druskininkai.

2.   Полша

Следните области в Полша:

в Подляско воеводство:

в окръг Sejneński, общините Giby и Sejny заедно с град Sejny;

в окръг Augustowski, общините Lipsk и Płaska;

в окръг Białostocki, общините Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków и Michałowo;

в окръг Sokólski, общините Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka и Szudziałowo.

ЧАСТ III

Италия

Следните области в Италия:

Всички области на Сардиния.


29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/56


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 22 януари 2014 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2014/1)

(2014/179/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 25, параграф 2 и член 26, параграф 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед поясняване на взаимодействието между органите, участващи в процеса на подготовка и приемане на надзорни решения, е необходимо вътрешната организация на ЕЦБ и органите ѝ за вземане на решения да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(2)

Необходимо е да бъде установен Кодекс за поведение, определящ етичните норми, от които членовете на Управителния съвет и назначените им заместници да се ръководят при изпълнение на функциите си.

(3)

Необходимо е да бъде създаден комитет за одит на високо равнище за укрепване на нивата на външен и вътрешен контрол, който да допринася за по-доброто корпоративно управление на ЕЦБ и на Евросистемата.

(4)

В член 21 от Процедурния правилник е посочено, че Условията за работа и Правилата за персонала уреждат трудовоправните отношения между ЕЦБ и нейния персонал. Условията за работа и Правилата за персонала са изменени, за да включат правилата, уреждащи подбора и назначаването на кандидати. Член 20 от Процедурния правилник относно подбора, назначаването и повишението на персонала вече е излишен и поради това следва да бъде отменен.

(5)

Необходимо е да бъдат отразени и някои малки технически и редакционни промени, като новата номерация на членовете на Договора и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

(6)

Процедурата при липса на възражения съгласно член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 не следва да се прилага за решения, отнасящи се до общата рамка, съгласно която ще бъдат приемани надзорни решения, като организационната рамка, посочена в член 6, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(7)

Решение ЕЦБ/2004/2 (2) следва да бъде изменено, за да бъдат взети предвид тези тенденции,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Процедурния правилник на Европейската централна банка

Решение ЕЦБ/2004/2 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

Член 1

Определения

1.1.

Настоящият процедурен правилник допълва Договора за функционирането на Европейския съюз и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Без да се засягат разпоредбите на член 1.2, използваните в настоящия процедурен правилник понятия имат същото значение като в Договора и Устава.

1.2.

Понятията „участваща държава членка“, „национален компетентен орган“ и „определен на национално равнище орган“ имат същото значение, както са определени в Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (3).

2.

Вмъква се следният нов член 5а:

Член 5а

Кодекс за поведение за членовете на Управителния съвет

5а.1.

Управителният съвет приема и актуализира Кодекс за поведение, от който да се ръководят членовете му, който се публикува на уебсайта на ЕЦБ.

5а.2.

Всеки управител гарантира, че придружителите му по смисъла на член 3.2 и заместниците му по смисъла на член 3.3 са подписали декларация за спазване на Кодекса за поведение преди всяко участие в заседанията на Управителния съвет.“

3.

Член 9 се заменя със следното:

Член 9

Комитети на Евросистемата/ЕСЦБ

9.1.

Управителният съвет създава и закрива комитети. Комитетите подпомагат дейността на органите за вземане на решения на ЕЦБ и се отчитат пред Управителния съвет чрез Изпълнителния съвет.

9.2.

По отношение на въпросите на политиката, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, комитетите, които подпомагат работата на ЕЦБ във връзка със задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013, се отчитат пред Надзорния съвет и ако е необходимо — пред Управителния съвет. В съответствие със собствените си процедури Надзорният съвет упълномощава заместник-председателя да се отчита пред Управителния съвет чрез Изпълнителния съвет относно всички тези дейности.

9.3.

Комитетите се състоят от до двама членове от всяка НЦБ от Евросистемата и от ЕЦБ, определени от всеки от управителите или съответно от Изпълнителния съвет.

9.4.

При подпомагане на работата на органите за вземане на решения на ЕЦБ във връзка със задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013, комитетите включват по един член от централната банка и по един член от националния компетентен орган във всяка участваща държава членка, назначени от всеки от управителите след консултация със съответния национален компетентен орган, в случай че националният компетентен орган не е централна банка.

9.5.

Управителният съвет определя задачите на комитетите и назначава председателите им. По правило председателят е член на персонала на ЕЦБ. Както Управителният съвет, така и Изпълнителният съвет могат да поискат от комитетите да направят проучвания по определени теми. ЕЦБ осигурява административното подпомагане на комитетите.

9.6.

Всяка национална централна банка извън Евросистемата може също да определи до двама членове на персонала, които да участват в заседанията на даден комитет, когато той разглежда въпроси, попадащи в областта на компетентност на Генералния съвет, и когато председателят на комитета и Изпълнителният съвет преценят, че това участие е необходимо.

9.7.

За участие в заседания на комитет могат да бъдат поканени и представители на други институции и органи на Съюза, както и други трети страни, когато председателят на комитета и Изпълнителният съвет преценят, че това е необходимо.“

4.

Вмъква се следният нов член 9б:

Член 9б

Комитет за одит

С оглед укрепването на вече установените нива на външен и вътрешен контрол и за подобряване на корпоративното управление на ЕЦБ и на Евросистемата Управителният съвет създава Комитет за одит и определя неговите задачи и състав.“

5.

Член 11.3 се заменя със следния текст:

„11.3.

Изпълнителният съвет приема и актуализира Кодекс за поведение, от който да се ръководят членовете му и членовете на персонала на ЕЦБ, който се публикува на уебсайта на ЕЦБ.“

6.

Вмъкват се следните членове:

„ГЛАВА IVа

НАДЗОРНИ ЗАДАЧИ

Член 13а

Надзорен съвет

Съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 Надзорният съвет, създаден като вътрешен орган на ЕЦБ, отговаря изцяло за планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ надзорни задачи, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (наричани по-долу „надзорни задачи“). Задачите на Надзорния съвет не засягат компетенциите на органите за вземане на решения на ЕЦБ.

Член 13б

Състав на Надзорния съвет

13б.1.

Надзорният съвет се състои от председател, заместник-председател, четирима представители на ЕЦБ и по един представител на националния компетентен орган във всяка участваща държава членка. Всички членове на Надзорния съвет действат в интерес на Съюза като цяло.

13б.2.

В случай че националният компетентен орган на участваща държава членка не е централна банка, съответният член на Надзорния съвет може да бъде придружаван от представител на централната банка на неговата държава членка. За целите на гласуването представителите на една държава членка се считат за един член.

13б.3.

След изслушване на Надзорния съвет Управителният съвет приема предложението за назначаването на председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет, което се представя за одобрение на Европейския парламент.

13б.4.

Условията на трудовите правоотношения на председателя на Надзорния съвет, и в частност неговата заплата, пенсия и други социалноосигурителни плащания, се уреждат въз основа на договор с ЕЦБ и се определят от Управителния съвет.

13б.5.

Мандатът на заместник-председателя на Надзорния съвет е пет години и не подлежи на подновяване. Той не може да продължи след края на мандата му като член на Изпълнителния съвет.

13б.6.

По предложение на Изпълнителния съвет Управителният съвет назначава четиримата представители на ЕЦБ в Надзорния съвет, които не изпълняват задължения, пряко свързани с функцията по паричната политика.

Член 13в

Гласуване съгласно член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

За целите на приемане на проекти на решения съгласно член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и на основание член 16 от Договора за Европейския съюз, член 238, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби се прилагат следните правила:

i)

До 31 октомври 2014 г. решенията се считат за приети, ако най-малко 50 % от членовете на Надзорния съвет, представляващи най-малко 74 % от общия брой на претеглените гласове и 62 % от общия брой на населението, гласуват „за“.

ii)

От 1 ноември 2014 г. решенията се считат за приети, ако най-малко 55 % от членовете на Надзорния съвет, представляващи най-малко 65 % от общия брой на населението, гласуват „за“. Блокиращото малцинство трябва да включва поне минималния брой членове на Надзорния съвет, представляващи 35 % от общия брой на населението, плюс един член, като в противен случай се приема, че е налице квалифицирано мнозинство.

iii)

Между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., по искане на представител на национален компетентен орган или по искане на представител на ЕЦБ в Надзорния съвет, решенията се считат за приети, ако най-малко 50 % от членовете на Надзорния съвет, представляващи най-малко 74 % от общия брой на претеглените гласове и 62 % от общия брой на населението, гласуват „за“.

iv)

Всеки от четиримата представители на ЕЦБ, назначени от Управителния съвет, има тежест, която е равна на медианната тежест на тези на представителите на националните компетентни органи на участващите държави членки, изчислена въз основа на метода, установен в приложението.

v)

Гласовете на председателя и заместник-председателя имат тежест, равна на нула, и се броят само при определяне на мнозинството, доколкото това се отнася до броя на членовете на Надзорния съвет.

Член 13г

Процедурен правилник на Надзорния съвет

Надзорният съвет приема своя Процедурен правилник след консултация с Управителния съвет. Процедурният правилник гарантира равно третиране на всички участващи държави членки.

Член 13д

Кодекс за поведение за членовете на Надзорния съвет

13д.1.

Надзорният съвет приема и актуализира Кодекс за поведение, от който да се ръководят членовете му, който се публикува на уебсайта на ЕЦБ.

13д.2.

Всеки член гарантира, че придружителите му, заместниците му и представителите на неговата национална централна банка, ако националният компетентен орган не е централната банка, са подписали декларация за спазване на Кодекса за поведение преди всяко участие в заседанията на Надзорния съвет.

Член 13е

Заседания на Надзорния съвет

Надзорният съвет провежда заседанията си по правило в помещенията на ЕЦБ. Протоколите от заседанията на Надзорния съвет се предоставят на Управителния съвет за информация веднага след като бъдат приети.

Член 13ж

Приемане на решения за целите на изпълнение на задачите, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

13ж.1.

Надзорният съвет предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения за целите на изпълнение на задачите, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, заедно с обяснителни бележки, представящи фактическата обстановка и основните мотиви, на които се основава проектът на решението. Едновременно с това тези проекти на решения се предоставят на националните компетентни органи на съответните участващи държави членки заедно с информация относно дадения на Управителния съвет срок в съответствие с член 13ж.2.

13ж.2.

Проект на решение по смисъла на член 13ж.1 се счита за приет, освен ако Управителният съвет възрази срещу него в срок до десет работни дни. В извънредни ситуации Надзорният съвет определя разумен срок, който е не по-дълъг от 48 часа. Управителният съвет представя писмено мотивите за възраженията. Решението се предоставя на Надзорния съвет и на националните компетентни органи на съответните държави членки.

13ж.3.

Участваща държава членка извън еврозоната уведомява ЕЦБ за мотивираното си несъгласие с проект на решение на Надзорния съвет в срок до пет работни дни след получаването на проекта на решение съгласно член 13ж.1. Председателят на ЕЦБ предоставя своевременно мотивираното несъгласие на Управителния съвет и на Надзорния съвет. Управителният съвет отчита изцяло мотивите, съдържащи се в оценката, изготвена от Надзорния съвет, като взема решение по въпроса в срок до пет работни дни от получаване на информацията за мотивираното несъгласие. Това решение, заедно с писмено обяснение, се предоставя на Надзорния съвет и на националния компетентен орган на съответната държава членка.

13ж.4.

Участваща държава членка извън еврозоната уведомява ЕЦБ за мотивираното си несъгласие с възражение на Управителния съвет срещу проект на решение на Надзорния съвет в срок до пет работни дни след получаването на това възражение съгласно член 13ж.2. Председателят на ЕЦБ предоставя своевременно мотивираното несъгласие на Управителния съвет и на Надзорния съвет. Управителният съвет дава становището си относно мотивираното несъгласие, изразено от държавата членка, в срок до 30 дни и потвърждава или оттегля възражението си, като посочва мотивите си за това. Решението за потвърждаване или оттегляне на възражението му се предоставя на националния компетентен орган на съответната държава членка. В случай че Управителният съвет оттегли възражението, проектът на решение на Надзорния съвет се счита за приет на датата на оттегляне на възражението.

Член 13з

Приемане на решения за целите на изпълнение на задачите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

13з.1.

В случай че национален компетентен орган или определен на национално равнище орган уведоми ЕЦБ за намерението си да приложи изисквания за капиталови буфери или други мерки, целящи справяне със системни или макропруденциални рискове, съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, уведомлението, след получаването му от секретаря на Надзорния съвет, се предоставя своевременно на Управителния съвет и на Надзорния съвет. При предложение, изготвено от Надзорния съвет въз основа на инициативата и като се взема предвид приносът на съответния комитет или на съответното вътрешно звено, Управителният съвет взема решение по въпроса в срок до три работни дни. Когато възрази срещу мярката, за която е получено уведомление, Управителният съвет обяснява писмено мотивите си на съответния национален компетентен орган или определен на национално равнище орган в срок до пет работни дни от уведомяването на ЕЦБ.

13з.2.

В случай че при предложение, изготвено от Надзорния съвет въз основа на инициативата и като се взема предвид приносът на съответния комитет или на съответното вътрешно звено, Управителният съвет възнамерява да приложи по-високи изисквания за капиталови буфери или по-строги мерки, целящи справяне със системни или макропруденциални рискове, съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, съответният национален компетентен орган или определен на национално равнище орган се уведомява за намерението най-малко десет работни дни преди да бъде взето подобно решение. В случай че съответният национален компетентен орган или определен на национално равнище орган уведоми писмено ЕЦБ за мотивираното си възражение в срок до пет работни дни от получаването на уведомлението, това възражение — след получаването му от секретаря на Надзорния съвет — се предоставя своевременно на Управителния съвет и на Надзорния съвет. Управителният съвет взема решение по въпроса на базата на предложение, изготвено от Надзорния съвет въз основа на инициативата и като се взема предвид приносът на съответния комитет или на съответното вътрешно звено. Това възражение се предоставя на съответния национален компетентен орган или определен на национално равнище орган.

13з.3.

Управителният съвет има правото да одобрява, да възразява на или да изменя предложения на Надзорния съвет по смисъла на членове 13з.1 и 13з.2. Управителният съвет има и правото да поиска от Надзорния съвет да представи предложение по смисъла на членове 13з. 1 и 13з.2 или да направи конкретен анализ. В случай че Надзорният съвет не представи предложения въз основа на тези искания, Управителният съвет, като взема предвид приноса на съответния комитет или на съответното вътрешно звено, може да вземе решение при липса на предложение от Надзорния съвет.

Член 13и

Приемане на решения съгласно член 14, параграфи 2—4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

В случай че национален компетентен орган уведоми ЕЦБ за свой проект на решение съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, Надзорният съвет предоставя на Управителния съвет проекта на решение, заедно с оценката си, в рамките на пет работни дни. Проектът на решение се счита за приет, освен ако Управителният съвет направи възражение в срок до 10 работни дни от уведомяването на ЕЦБ, който може да бъде удължен веднъж за същия период в надлежно обосновани случаи.

Член 13й

Обща рамка, посочена в член 6, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

Управителният съвет приема решения за установяването на общата рамка за организиране на практическите ред и условия за изпълнението на член 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 след консултация с националните компетентни органи и въз основа на предложение от Надзорния съвет, извън обхвата на процедурата при липса на възражения.

Член 13к

Отделяне на задачите, свързани с паричната политика, от надзорните задачи

13к.1.

ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи отделно и без да се засягат задачите, свързани с паричната политика, и другите задачи.

13к.2.

ЕЦБ предприема всички необходими мерки, за да гарантира отделянето на функциите, свързани с паричната политика, от надзорните функции.

13к.3.

Отделянето на функцията, свързана с паричната политика, от надзорната функция не изключва обмена между тези две функционални области на информацията, необходима за постигането на задачите на ЕЦБ и ЕСЦБ.

Член 13л

Организация на заседанията на Управителния съвет, отнасящи се до надзорните задачи

13л.1.

Заседанията на Управителния съвет, отнасящи се до надзорните задачи, се провеждат отделно от редовните заседания на Управителния съвет и имат отделен дневен ред.

13л.2.

По предложение на Надзорния съвет Изпълнителният съвет изготвя предварителен дневен ред и го изпраща, заедно със съответните документи, изготвени от Надзорния съвет, на членовете на Управителния съвет и на другите упълномощени участници най-късно осем дни преди съответното заседание. Това не се прилага за извънредните случаи, при които Изпълнителният съвет действа по подходящ с оглед на обстоятелствата начин.

13л.3.

Управителният съвет на ЕЦБ се консултира с управителите на НЦБ извън Евросистемата на участващите държави членки, преди да направи възражение срещу проект на решение, изготвен от Надзорния съвет, чиито адресати са националните компетентни органи, по отношение на кредитни институции, установени в участващи държави членки извън еврозоната. Същото се прилага и в случай че съответните национални компетентни органи уведомят Управителния съвет за мотивираното си несъгласие с такъв проект на решение на Надзорния съвет.

13л.4.

Освен ако в настоящата глава е предвидено друго, общите разпоредби относно заседанията на Управителния съвет, установени в глава I, се прилагат и спрямо заседанията на Управителния съвет, отнасящи се до надзорните задачи.

Член 13м

Вътрешна структура във връзка с надзорните задачи

13м.1.

Компетенциите на Изпълнителния съвет по отношение на вътрешната структура на ЕЦБ и персонала на ЕЦБ включват надзорните задачи. Изпълнителният съвет се консултира с председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет относно тази вътрешна структура. Членове 10 и 11 се прилагат съответно.

13м.2.

След съгласуване с Изпълнителния съвет Надзорният съвет може да създава и закрива подструктури с временен характер, като работни или оперативни групи. Те подпомагат работата, свързана с надзорните задачи, и се отчитат пред Надзорния съвет.

13м.3.

След като се консултира с председателя на Надзорния съвет, председателят на ЕЦБ назначава член на персонала на ЕЦБ за секретар на Надзорния съвет и на Ръководния комитет. Секретарят подпомага председателя или в негово отсъствие — заместник-председателя, при подготовката на заседанията на Надзорния съвет и отговаря за воденето на протоколите от тези заседания.

13м.4.

Секретарят си сътрудничи със секретаря на Управителния съвет при подготовката на заседанията на Управителния съвет, отнасящи се за надзорните задачи, и отговаря за воденето на протоколите от тези заседания.

Член 13н

Доклад по член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

По предложение на Надзорния съвет, представено от Изпълнителния съвет, Управителният съвет приема годишните доклади, адресирани до Европейския парламент, Съвета, Комисията и Еврогрупата, съгласно изискванията на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Член 13о

Представители на ЕЦБ в Европейския банков орган

13о.1.

По предложение на Надзорния съвет председателят на ЕЦБ назначава или освобождава представителя на ЕЦБ в Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, както е предвидено в член 40, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (4).

13о.2.

Председателят номинира придружаващия втори представител с експертни познания относно задачите на централната банка в Съвета на надзорниците на Европейския банков орган.

7.

Член 15.1 се заменя със следния текст:

„15.1.

Преди края на всяка финансова година Управителният съвет, действащ по предложение на Изпълнителния съвет в съответствие с принципите, определени от Управителния съвет, приема бюджета на ЕЦБ за следващата финансова година. Разходите за надзорните задачи се представят отделно в бюджета и се съгласуват с председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет.“

8.

Член 17.5 се заменя със следния текст:

„17.5.

Без да се засягат разпоредбите на член 43, втори параграф и на член 46.1, първо тире от Устава, становищата на ЕЦБ се приемат от Управителния съвет. При изключителни обстоятелства обаче и освен ако поне трима управители изразят желание Управителния съвет да запази компетенциите си по приемане на определени становища, становищата на ЕЦБ могат да се приемат от Изпълнителния съвет в съответствие с бележките, предоставени от Управителния съвет и като се вземе предвид мнението на Генералния съвет. Изпълнителният съвет е компетентен да финализира становищата на ЕЦБ относно много технически въпроси и да инкорпорира фактически промени или корекции. Становищата на ЕЦБ се подписват от председателя. По отношение на становищата на ЕЦБ, приемани във връзка с пруденциалния надзор над кредитните институции, Управителният съвет може да се консултира с Надзорния съвет.“

9.

Член 17.8 се заменя със следния текст:

„17.8.

По отношение на правните актове, посочени в член 34 от Устава, се прилага Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (5).

10.

Вмъква се следният член:

Член 17а

Правни инструменти на ЕЦБ, свързани с надзорни задачи

17а.1.

Освен ако е предвидено друго в настоящия член или в регламенти, приети от ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, член 17 се прилага за правните инструменти на ЕЦБ, свързани с надзорни задачи.

17а.2.

Насоките на ЕЦБ, свързани с надзорни задачи съгласно член 4, параграф 3 и член 6, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, се приемат от Управителния съвет и след това се оповестяват и се подписват от председателя от името на Управителния съвет. Уведомяването на националните компетентни органи може да се извършва по телефакс, електронна поща, телекс или на хартиен носител.

17а.3.

Указанията на ЕЦБ, свързани с надзорни задачи съгласно член 6, параграф 3 и параграф 5, буква а), член 7, параграфи 1 и 4, член 9, параграф 1 и член 30, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, се приемат от Управителния съвет и след това се оповестяват и се подписват от председателя от името на Управителния съвет. В тях се посочват мотивите за приемането им. Уведомяването на националните органи, компетентни за надзора над кредитните институции, може да се извършва по телефакс, електронна поща, телекс или на хартиен носител.

17а.4.

Решенията на ЕЦБ по отношение на поднадзорни лица и лица, които са подали заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност на кредитна институция, се приемат от Управителния съвет и се подписват от председателя от името на Управителния съвет. След това за тях се уведомяват лицата, до които са адресирани.“

11.

Член 18 се заменя със следното:

Член 18

Процедура по член 128, параграф 2 от Договора

Предвиденото в член 128, параграф 2 от Договора одобрение се приема от Управителния съвет през последното тримесечие на всяка година за следващата година в едно решение за всички държави членки, чиято парична единица е еврото.“

12.

Член 20 се заличава.

13.

Член 23.1 се заменя със следния текст:

„23.1.

Протоколите от заседанията на органите за вземане на решения на ЕЦБ, както и на всеки комитет или група, създадени от тях, на Надзорния съвет, на Ръководния му комитет и на подструктурите му с временен характер са поверителни, освен ако Управителният съвет упълномощи председателя да оповести резултатите от разискванията им. Председателят се консултира с председателя на Надзорния съвет, преди да вземе такова решение по отношение на протоколите от заседанията на Надзорния съвет, на Ръководния му комитет и на някоя от подструктурите му с временен характер.“

14.

В член 23.3 първото изречение се заменя със следното:

„Документите, изготвяни или съхранявани от ЕЦБ, се класифицират и третират в съответствие с организационните правила относно пазене на професионална тайна и управление и поверителност на информацията.“

15.

Добавя се следният член:

Член 23а

Поверителност и професионална тайна по отношение на надзорните задачи

23а.1.

Спрямо членовете на Надзорния съвет, на Ръководния комитет и на подструктурите, създадени от Надзорния съвет, се прилагат изискванията за пазене на професионална тайна, посочени в член 37 от Устава, дори след като са престанали да изпълняват задълженията си.

23а.2.

Наблюдателите нямат достъп до поверителна информация, свързана с отделните институции.

23а.3.

Документите, изготвяни от Надзорния съвет, Ръководния комитет и от подструктурите с временен характер, създадени от Надзорния съвет, са документи на ЕЦБ и поради това се класифицират и третират в съответствие с член 23.3.“

16.

Текстът, изложен в приложението, е добавен като приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 24 януари 2014 година.

Съставено във Франкфурт на Майн на 22 януари 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.)

(3)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.“

(4)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.“

(5)  OB 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

посочено в член 13в, подточка iv)

1.

За целите на гласуването съгласно член 13в четиримата представители на ЕЦБ трябва да разполагат, както е определено в следващите параграфи, с медианните претеглени гласове на участващите държави членки според критерия за претеглени гласове, с медианното население на участващите държави членки според критерия за население и по силата на тяхното членство в Надзорния съвет — с глас според критерия за броя на членовете.

2.

След подреждане във възходящ ред на претеглените гласове, определени за участващите държави членки по член 3 от Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, за членовете, представляващи участващите държави членки, медианният претеглен глас се определя като средния претеглен глас, в случай че има нечетен брой участващи държави членки, и като средната стойност от двете средни числа, закръглена до най-близкото цяло число, в случай че техният брой е четен. Към пълния брой на претеглените гласове на участващите държави членки трябва да се прибави медианният претеглен глас, умножен по четири. Полученият брой на претеглени гласове представлява „общият брой на претеглените гласове“.

3.

Медианното население се определя в съответствие със същия принцип. За целта се използват цифрите, публикувани от Съвета на Европейския съюз съгласно приложение III, членове 1 и 2 от Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (1). Към сбора от населението във всички участващи държави членки трябва да се прибави медианното население на участващите държави членки, умножено по четири. Полученият брой на населението представлява „общият брой на населението“.


(1)  ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35.“


ПРЕПОРЪКИ

29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/64


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2014 година

относно втория координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни

(текст от значение за ЕИП)

(2014/180/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 53 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 53 от Регламент (ЕО) № 882/2004 Комисията се упълномощава при необходимост да препоръча изпълнението на координирани планове за контрол, организирани ad hoc, по-специално с цел да се установи разпространението на рискове във връзка с фуражите, храните и животните.

(2)

В Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) са определени приложимите за всички храни правила на Съюза относно етикетирането.

(3)

Съгласно Директива 2000/13/ЕО етикетирането и използваните методи не следва да въвеждат в заблуда потребителите, по-специално по отношение на характеристиките на храната, и в частност нейното естество и идентичност. Освен това, при липса на конкретни разпоредби на Съюза или национални разпоредби, търговското наименование следва да бъде обичайното наименование в държавата членка, в която се продава храната, или описание на храната, което е достатъчно ясно, за да позволи на купувачите да определят истинското ѝ естество.

(4)

Върху етикета на предварително опакованите храни, предназначени за крайните потребители или за заведенията за обществено хранене, трябва да бъдат посочени всички съставки. По-специално при храните, съдържащи месо и предназначени за крайните потребители или за заведенията за обществено хранене, директно върху опаковките или върху прикрепени към тях етикети трябва също така да са посочени животинските видове, от които е получено месото. В случай че дадена съставка се съдържа в наименованието на храната, нейното количество, изразено в проценти, трябва също да бъде посочено в списъка на съставките, за да не се допусне въвеждане в заблуждение на потребителите по отношение на идентичността и състава на храната.

(5)

В Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) са предвидени допълнителни изисквания за етикетиране, приложими за конкретни храни от животински произход. По-конкретно в него се предвижда, че върху опаковките на стоки, предназначени за доставка на крайни потребители и съдържащи, наред с други съставки, мляно месо от еднокопитни животни, трябва да има текст, посочващ, че продуктът трябва да премине термична обработка преди консумация, ако и доколкото това се изисква от националните разпоредби на държавата членка, на чиято територия продуктът се пуска на пазара.

(6)

След официалните проверки, проведени от декември 2012 г. насам в редица държави членки, Комисията бе уведомена, че някои предварително опаковани продукти съдържат конско месо, което не е обозначено в списъка на съставките, поставен директно върху опаковката или върху етикет, прикачен към нея. Вместо това в наименованията на някои такива храни и/или в придружаващия ги списък на съставките подвеждащо се упоменава единствено наличието на говеждо месо.

(7)

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4) стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от производството, преработката и разпространението в рамките на контролираните от тях предприятия гарантират, че съответните храни отговарят на изискванията на законодателството в областта на храните, приложими за тяхната дейност, и проверяват дали тези изисквания са спазени.

(8)

В Препоръка 2013/99/ЕС на Комисията (5) беше препоръчано в продължение на един месец държавите членки да изпълняват координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои продукти. Препоръчаният план за контрол се състоеше от две действия. Първото действие включваше подходящи проверки в търговската мрежа на дребно и в други обекти с цел да се установи дали предварително опакованите храни и храните, които не са предварително опаковани, съдържат конско месо, което не е правилно обозначено върху етикета, или — при храните, които не са предварително опаковани — дали информацията за наличие на конско месо е на разположение на потребителите или на заведенията за обществено хранене. Второто действие включваше извършването на подходящи проверки в предприятията, обработващи конско месо, предназначено за консумация от човека, включително храни с произход от трети държави, с цел откриване на остатъци от фенилбутазон.

(9)

Резултатите от координирания план за контрол потвърдиха, че продължава да съществува несъответствие със законодателството, приложимо към етикетирането на месните продукти в повечето държави членки. Поради това е необходимо координираният план за контрол да бъде продължен с втори кръг от проверки в търговската мрежа на дребно и други обекти, за да се установи дали практиките, констатирани по време на първия координиран план за контрол, продължават да съществуват.

(10)

От друга страна, официалните проверки, извършени с цел откриване на остатъци от фенилбутазон, не показаха наличие на мащабно продължаващо несъответствие; поради това на сегашния етап няма основания да се препоръчва втори кръг от координирани проверки по този въпрос.

(11)

По време на първия координиран план за контрол референтната лаборатория на Европейския съюз за животински протеини във фуражите предостави консултации относно използването на методи за откриване на наличието на протеини от недекларирани видове в пробите. За техния анализ все още няма валидиран метод, но след консултации с експерти препоръката за използване на хармонизиран протокол беше актуализирана от гореспоменатата лаборатория и е на разположение на нейния уебсайт.

(12)

Държавите членки следва да уведомят Комисията за използваните методи, резултатите от проверките и мерките, предприети в случай на положителни констатации, в рамките на определен срок и в хармонизиран формат.

(13)

След като се консултира с Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите членки следва да изпълняват координиран план за контрол в продължение на четири последователни седмици в периода от 21 април до 16 юни 2014 г. в съответствие с приложение I към настоящата препоръка.

2.

Най-късно до 22 юли 2014 г. държавите членки следва да докладват резултатите от официалните проверки, проведени в съответствие с точка 1, и всички предприети мерки за прилагане във формата, посочен в приложение II към настоящата препоръка.

Съставено в Брюксел на 27 март 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29).

(3)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(4)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(5)  Препоръка 2013/99/ЕС на Комисията от 19 февруари 2013 г. относно координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои продукти (ОВ L 48, 21.2.2013 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Втори координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни

ДЕЙСТВИЯ И ОБХВАТ НА КООРДИНИРАНИЯ ПЛАН ЗА КОНТРОЛ

A.   Продуктов обхват

1.

Храни, предлагани на пазара и/или етикетирани като съдържащи говеждо месо (напр. мляно месо, предварително обработено месо и месни продукти) като преобладаваща месна съставка и попадащи в следните категории:

а)

предварително опаковани храни, предназначени за крайните потребители или за заведенията за обществено хранене, които са етикетирани като съдържащи говеждо месо като преобладаваща съставка;

б)

храни, които не са предварително опаковани и се предлагат за продажба на крайните потребители или на заведенията за обществено хранене, и храни, опаковани на мястото на продажба по искане на потребителя или предварително опаковани за пряка продажба, които се предлагат на пазара и/или са обозначени по друг начин като съдържащи говеждо месо като преобладаваща съставка в месната част на продукта.

2.

За целите на координирания план за контрол се прилага определението за „предварително опакована храна“, посочено в член 1, параграф 3, буква б) от Директива 2000/13/ЕО.

3.

За целите на координирания план за контрол се прилагат определенията за „мляно месо“, „предварително обработено месо“ и „месни продукти“, съдържащи се в точки 1.13, 1.15 и 7.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Б.   Цел

Компетентните органи следва да извършват официални проверки, за да установят дали продуктите, посочени в точка А, съдържат конско месо, което не е правилно обозначено върху етикета, или — при храни, които не са предварително опаковани — дали информацията за наличие на конско месо е на разположение на потребителите или на заведенията за обществено хранене в съответствие с разпоредбите на Съюза и, когато това е целесъобразно, с националните разпоредби.

В.   Пунктове за вземане на проби и процедура

1.

Пробата следва да бъде представителна за съответните продукти в държавата членка и да обхваща различни видове продукти.

2.

Вземането на проби от продуктите следва да се извършва в търговските обекти за продажба на дребно (напр. супермаркети, по-малки магазини, месарници), като може да включва и други обекти (напр. хладилни складове).

Г.   Брой на пробите и ред за тяхното вземане

В таблицата по-долу е посочен ориентировъчният препоръчан брой проби, които да бъдат взети в посочения в точка 1 от препоръката срок. Разпределението на пробите по държави членки е направено въз основа на данните за броя на населението, като минималният брой е 10 проби от съответните продукти за държава членка за срок от 30 дни.

Храни, предлагани на пазара като съдържащи говеждо месо

Държава на продажба

Препоръчан брой проби

Франция, Германия, Италия, Обединено кралство, Испания, Полша

150

Румъния, Нидерландия, Белгия, Гърция, Португалия, Чешка република, Унгария, Швеция, Австрия, България

100

Литва, Словакия, Дания, Ирландия, Финландия, Латвия, Хърватия

50

Словения, Естония, Кипър, Люксембург, Малта

10

Д.   Метод

Следва да се използва следният протокол:

1.

Всички проби следва да бъдат подложени на първоначален скрининг с цел да се открие наличието на конско месо в месото (като съотношение спрямо теглото на месната част, тегловни проценти) при равнище от 0,5 % или повече. Изборът на метод за скрининг е по желание на държавите членки.

2.

Само пробите, определени като положителни след провеждането на скрининга по параграф 1, следва да се подлагат на потвърдителен тест с използване на RT-PCR, който е насочен към митохондриалната ДНК с цел да се установи наличието на конско месо в месото (като съотношение в тегловната част, тегловни проценти) при равнище от 1 % или повече. Методът, използван за потвърждение, трябва да бъде калибриран към стандартизирана контролна проба от прясно месо, получена от референтната лаборатория на Европейския съюз за животински протеини във фуражите.

3.

Всички потвърдителни тестове по параграф 2 в дадена държава членка следва да се извършват в лаборатория, определена за целта от компетентния орган. Определената лаборатория може да се намира в друга държава членка след постигане на споразумение с компетентния орган на тази държава членка. Задължително условие за определената лаборатория е тя да бъде сертифицирана по ISO 17025 за съпоставими изследвания. Определената лаборатория може да е участвала и в първоначалния етап на скрининга.

Имената и адресите на определените лаборатории, участващи в потвърдителните тестове, следва да бъдат предадени на референтната лаборатория на Европейския съюз за животински протеини във фуражите, която ще публикува тази информация на своя уебсайт.

По-подробни насоки относно потвърдителния метод са на разположение на уебсайта на референтната лаборатория на Европейския съюз за животински протеини във фуражите на адрес http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формат за докладване на резултатите съгласно член 2

Категория продукт

Брой проби

Използван метод на изследване (вид и марка на теста) в 1-вия кръг на скрининга

Брой положителни резултати след 1-вия кръг на скрининга (=/> 0,5 %)

Метод на изследване, използван в кръга за потвърждение

Брой положителни резултати след 2-рия кръг в определената лаборатория (=/> 1 %)

Коментари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Общ брой проби

 

Общ брой положителни проби след 1-вия кръг на скрининга

 

Общ брой положителни проби след 2-рия кръг за потвърждение в определената лаборатория

 


Формат за докладване на мерките за прилагане съгласно член 2

Брой положителни констатации в случаите на въведените до момента мерки за прилагане

 

Ако е възможно, представете най-често използваните мерки за прилагане (не повече от три точки)

 

Брой положителни констатации в случаите, в които до момента не са въвеждани мерки за прилагане

 

Ако е възможно, представете най-честите причини за неизползване на мерки за прилагане (не повече от три точки)

 


Поправки

29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/69


Поправка на Решение за изпълнение 2014/148/ЕС на Комисията от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар

( Официален вестник на Европейския съюз L 80 от 19 март 2014 г. )

В съдържанието на корицата и на страница 7 Решение за изпълнение 2014/148/ЕС на Комисията от 17 март 2014 г. за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар е публикувано в погрешна рубрика:

вместо:

„Актове, приети от органите, създадени с международни споразумения“

да се чете:

„Решения“.