ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.079.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
18 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

1

 

*

Информация относно влизането в сила на подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

1

 

 

2014/146/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

2

 

*

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

3

 

 

Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

9

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 270/2014 на Съвета от 17 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

34

 

*

Регламент (ЕС) № 271/2014 на Съвета от 17 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

35

 

*

Регламент (ЕС) № 272/2014 на Комисията от 17 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация ( 1 )

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 273/2014 на Комисията от 17 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/147/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

42

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/1


Информация относно влизането в сила на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

Република Мавриций и Европейският съюз уведомиха, съответно на 17 януари и 28 януари 2014 г., че са приключили вътрешните си процедури за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството, подписано на 21 декември 2013 г.

Споразумението влезе в сила съответно на 28 януари 2014 г., съгласно член 17 от него.


18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/1


Информация относно влизането в сила на подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

Подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация, подписано на 16 ноември 2000 г. (1) и подновено през 2003 г. (2), 2009 г. (3) и 2014 г. (4), влезе в сила на 14 февруари 2014 г. в съответствие с член 12, буква а) от споразумението. Подновяването на споразумението за допълнителен период от пет години в съответствие с член 12, буква б) от него поражда действие от 20 февруари 2014 г.


(1)  ОВ L 299, 28.11.2000 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 92, 4.4.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 32, 1.2.2014 г., стр. 1.


18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2014 година

за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

(2014/146/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът договори с Република Мавриций Споразумение за партньорство в областта на рибарството, с което на корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, върху които Република Мавриций упражнява суверенитет или юрисдикция.

(2)

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (наричано по-долу „Споразумението за партньорство в областта на рибарството“) бе подписано в съответствие с Решение 2012/670/ЕС на Съвета от 9 октомври 2012 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (1).

(3)

Споразумението за партньорство в областта на рибарството следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций се одобрява от името на Съюза.

Текстът на Споразумението за партньорство в областта на рибарството е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза уведомленията, предвидени в член 17 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството (2).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  ОВ L 300, 30.10.2012 г., стр. 34.

(2)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/3


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА МАВРИЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

РЕПУБЛИКА МАВРИЦИЙ, наричана по-нататък „Мавриций“,

заедно наричани по-нататък „страните“,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД тесните работни отношения между Съюза и Мавриций, по-специално в рамките на Споразумението от Котону, както и общото си желание да засилят тези отношения;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД желанието си да насърчават устойчивото стопанисване на рибните ресурси чрез сътрудничество;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Мавриций упражнява своите суверенни права или юрисдикция върху зона, простираща се до 200 морски мили от базовите линии в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

РЕШЕНИ да прилагат решенията и препоръките, приети от съответните регионални организации, в които членуват страните;

КАТО СЪЗНАВАТ значението на принципите, установени от Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет на Конференцията на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) през 1995 г.;

РЕШЕНИ да развиват взаимноизгодно сътрудничество с цел насърчаване на въвеждането на отговорно рибарство, за да се осигури дългосрочното опазване и устойчивото стопанисване на морските биологични ресурси;

УВЕРЕНИ, че това сътрудничество трябва да е под формата на взаимно допълващи се инициативи и действия, предприети съвместно или поотделно, чрез които се осигуряват последователност на политиките и единство на усилията;

РЕШЕНИ, че за целите на това сътрудничество страните трябва да установят диалога, необходим за прилагането на политиката на Мавриций в областта на риболова, като осигурят участието на субектите на гражданското общество;

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят условията, уреждащи риболовните дейности на корабите на Съюза във водите на Мавриций, и подкрепата от страна на Съюза за отговорен риболов в тези води;

ТВЪРДО РЕШЕНИ да развиват по-тясно икономическо сътрудничество в риболовната промишленост и свързаните с нея дейности чрез насърчаване на сътрудничеството между дружества от двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„компетентните органи на Мавриций“ означава Министерството на рибарството на Република Мавриций;

б)

„компетентните органи на Съюза“ означава Европейската комисия;

в)

„риболовен кораб“ означава всеки кораб, който се използва за риболов в съответствие с правото на Мавриций;

г)

„кораб на Съюза“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка и регистриран в Съюза;

д)

„съвместен комитет“ означава комитетът, съставен от представители на Съюза и Мавриций съгласно член 9 от настоящото споразумение;

е)

„трансбордиране“ означава прехвърлянето на целия улов или на част от него от един риболовен кораб на друг в пристанищната зона;

ж)

„корабособственик“ означава лицето, което носи юридическата отговорност за риболовен кораб и комуто е поверено управлението и контрола над него;

з)

„моряци от АКТБ“ означава моряци — граждани на държава, която не е европейска и е подписала Споразумението от Котону;

и)

„ФАО“ означава Организацията за прехрана и земеделие.

Член 2

Приложно поле

Целта на настоящото споразумение е да се установят условията, при които кораби, регистрирани в ЕС и плаващи под негово знаме (наричани по-нататък „кораби на ЕС“), могат да извършват улов на риба тон във водите, върху които Мавриций упражнява суверенитет или юрисдикция (наричани по-нататък „води на Мавриций“), в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право и други разпоредби на международното право и практики.

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите, уреждащи:

икономическото, финансовото, техническото и научното сътрудничество в сектора на рибарството с оглед насърчаване на отговорния риболов във водите на Мавриций за осигуряване на опазването и устойчивото стопанисване на рибните ресурси и на развитието на сектора на рибарството на Мавриций;

сътрудничество относно правилата за контрол на рибарството във водите на Мавриций с цел да се гарантира, че посочените правила и условия се спазват, че мерките за опазване и управление на рибните запаси са ефективни и че е предотвратен незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов;

партньорството между операторите, което има за цел да развива икономически дейности в сектора на рибарството и свързаните дейности от взаимен интерес.

Член 3

Принципи и цели, залегнали в основата на прилагане на настоящото споразумение

1.   Страните се ангажират да насърчават отговорния риболов във водите на Мавриций въз основа на принципите, заложени в Кодекса за поведение на ФАО за отговорно рибарство, и принципа на недискриминация между различните флотове, извършващи риболов в тези води.

2.   Страните си сътрудничат с цел наблюдение на резултатите от изпълнението на приетата от правителството на Мавриций политика в областта на риболова и оценка на мерките, програмите и действията, осъществявани въз основа на настоящото споразумение, като за целта установяват политически диалог в сектора на рибарството. Резултатите от оценките се анализират от съвместния комитет по член 9 от настоящото споразумение.

3.   Страните се ангажират да осигурят прилагането на настоящото споразумение в съответствие с принципите за добро стопанско и социално управление, като се отчита състоянието на рибните запаси.

4.   Наемането на моряци от Мавриций на борда на кораби на Съюза се урежда от Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда, която се прилага по право към съответните договори и общи условия на наемане на работа. Това се отнася по-специално до свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне, както и до премахването на дискриминацията в областта на заетостта и професиите. Наетите на борда на кораби на Съюза моряци от АКТБ, които не са от Мавриций, се ползват от същите условия.

5.   Страните се консултират преди приемането на всяко решение, което може да засегне дейностите на корабите на Съюза по настоящото споразумение.

Член 4

Сътрудничество в научната сфера

1.   По време на периода, обхванат от настоящото споразумение, компетентните органи на Съюза и на Мавриций се стремят да наблюдават развитието на ресурсите във водите на Мавриций.

2.   Страните се ангажират да се консултират в рамките на съвместна научна работна група или на съответните международни организации, да осигуряват управлението и опазването на биологичните ресурси в Индийския океан, и да си сътрудничат в научните изследвания в съответната област.

3.   Въз основа на посочените в параграф 2 консултации страните се консултират в рамките на предвидения в член 9 съвместен комитет и заедно приемат мерки за опазване с оглед на устойчивото управление на рибните запаси, свързани с дейността на корабите на Съюза.

Член 5

Достъп на риболовните кораби на Съюза до водите на Мавриций

1.   В съответствие с настоящото споразумение, включително на протокола и приложението към него, Мавриций се ангажира да разреши на корабите на Съюза да извършват риболовни дейности в неговите води.

2.   За уредените с настоящото споразумение риболовни дейности се прилагат действащите законови и подзаконови нормативни актове на Мавриций. Компетентните органи на Мавриций уведомяват органите на Съюза за всяко изменение в тази уредба.

3.   Мавриций се ангажира да предприеме всички подходящи мерки, необходими за ефективното прилагане на разпоредбите от протокола във връзка с наблюдението на рибарството. Корабите на Съюза си сътрудничат с компетентните органи на Мавриций, отговорни за извършването на това наблюдение.

4.   Съюзът се ангажира да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира спазването от страна на своите кораби на настоящото споразумение и на законодателството, уреждащо риболова във водите на Мавриций.

Член 6

Разрешения за риболов

1.   Корабите на Съюза могат да извършват риболовни дейности във водите на Мавриций само ако имат на борда си разрешение за риболов или копие на такова разрешение, издадено съгласно настоящото споразумение и протокола към него.

2.   Приложимата за корабособствениците процедура за получаване на разрешение за риболов за даден кораб, приложимите такси и начинът на плащане са определени в приложението към протокола.

Член 7

Финансово участие

1.   Съгласно определените в протокола условия и приложенията към настоящото споразумение Съюзът осигурява финансово участие в полза на Мавриций. Това финансово участие се основава на следните два елемента, а именно:

а)

достъпа на корабите на Съюза до водите и рибните ресурси на Мавриций; и

б)

финансовата подкрепа на Съюза за насърчаване на отговорния риболов и устойчивото стопанисване на рибните ресурси във водите на Мавриций.

2.   Елементът на финансовото участие, посочен в параграф 1, буква б), се определя съгласно целите, набелязани по общо съгласие на страните в съответствие с протокола, които да бъдат постигнати в контекста на разработената от правителството на Мавриций секторна политика в областта на рибарството заедно с годишната и многогодишната програма за нейното изпълнение.

3.   Предоставеното от Съюза финансово участие се изплаща всяка година съгласно протокола и при спазване на настоящото споразумение и протокола в случай на евентуалната промяна на неговия размер поради:

а)

сериозни обстоятелства, различни от природни явления, които възпрепятстват риболовните дейности във водите на Мавриций;

б)

определено по взаимно съгласие намаляване на възможностите за риболов за кораби на Съюза с цел управление на съответните запаси, когато, въз основа на най-добрите съществуващи научни становища, това е счетено за необходимо за опазването и устойчивото стопанисване на ресурсите;

в)

определено по взаимно съгласие между страните увеличаване на възможностите за риболов за корабите на Съюза, когато от най-добрите научни становища следва еднозначният извод, че състоянието на ресурсите го позволява;

г)

преразглеждане на условията за финансова подкрепа за провеждането на секторната политика на Мавриций в областта на рибарството, ако и двете страни считат, че резултатите от прилагането на годишната и многогодишната програма го оправдават;

д)

прекратяване на настоящото споразумение съгласно член 12;

е)

спиране на прилагането на настоящото споразумение съгласно член 13.

Член 8

Насърчаване на сътрудничеството на равнище икономически оператори и гражданско общество

1.   Страните насърчават икономическото, научното и техническо сътрудничество в областта на рибарството и свързаните с него сектори. Те провеждат консултации за координиране на различните мерки, които могат да бъдат предприети за целта.

2.   Страните се ангажират да насърчават обмена на информация за риболовната техника и уреди, методите за съхранение и промишлена преработка на продуктите на рибарството.

3.   Когато е целесъобразно, страните се стремят да създават благоприятни условия за укрепване на взаимоотношенията между своите предприятия в техническата, икономическата и търговската сфера, като насърчават създаването на подходяща среда за развитието на стопанската дейност и инвестициите.

4.   Страните се ангажират да прилагат план и действия между операторите от Съюза и Мавриций с цел насърчаване на разтоварването на риба от кораби на Съюза в Мавриций.

5.   Когато е целесъобразно, страните насърчават учредяването на смесени предприятия въз основа на взаимния интерес и при неизменно спазване на законодателството на Съюза и Мавриций.

Член 9

Съвместен комитет

1.   Създава се съвместен комитет, отговарящ за наблюдението на прилагането на настоящото споразумение. Съвместният комитет изпълнява следните функции:

а)

наблюдава изпълнението, тълкуването и прилагането на настоящото споразумение, и по-специално определянето на посочената в член 7, параграф 2 годишна и многогодишна програма и оценката на нейното изпълнение;

б)

служи като свързващо звено при обсъждане на въпросите от взаимен интерес в областта на риболова;

в)

служи като средище за уреждане по взаимно съгласие на спорове, свързани с тълкуването или прилагането на споразумението;

г)

при необходимост прави преоценка на равнището на възможностите за риболов, а впоследствие — на финансовото участие;

д)

всяка друга функция, определена от страните по взаимно съгласие.

2.   Съвместният комитет изпълнява функциите си с оглед ан резултатите от консултациите на научно равнище съгласно член 4 от споразумението.

3.   Заседанията на съвместния комитет се провеждат поне веднъж годишно и тяхното домакинство се поема от Мавриций и от Съюза на ротационен принцип, като страната домакин председателства съответното заседание. Комитетът се събира на извънредно заседание по искане на една от страните.

Член 10

Географска зона на прилагане на споразумението

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейския съюз съгласно условията, установени в посочения договор, а от друга страна — на територията на Мавриций.

Член 11

Срок

Настоящото споразумение се сключва за срок от шест (6) години, считано от датата на неговото влизане в сила; то се подновява мълчаливо за допълнителни периоди от по три (3) години, освен ако бъде дадено предизвестие за неговото прекратяване в съответствие с член 12.

Член 12

Прекратяване

1.   Прилагането на настоящото споразумение може да се прекрати от една от страните при сериозни обстоятелства, различни от природни явления, за които не може разумно да се очкава да бъдат контролирани от една от страните и възпрепятстват риболовните дейности във водите на Мавриций. Настоящото споразумение може да бъде също прекратено от всяка една от страните при влошаване на съответните запаси, констатиране на понижено използване на предоставените на корабите на Съюза възможности за риболов или неспазване на ангажиментите, поети от страните по отношение на борбата с нелегалния, недекларирания и нерегулирания риболов.

2.   Заинтересованата страна уведомява писмено другата страна за своето намерение да се оттегли от споразумението най-малко шест месеца преди датата на изтичане на първоначалния срок на действие или на всеки допълнителен срок.

3.   Изпращането на уведомлението, посочено в предходния параграф, води до започване на консултации между страните.

4.   За годината, през която поражда действие прекратяването, посоченото в член 7 финансово участие се намалява пропорционално и pro rata temporis.

Член 13

Спиране

1.   Прилагането на настоящото споразумение може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако възникне сериозно разногласие относно прилагането на предвидените в него разпоредби. Спирането на прилагането на споразумението изисква заинтересованата страна да съобщи за своето намерение в писмена форма най-малко три месеца преди планираната начална дата на спирането. След получаване на това уведомление страните пристъпват към консултации с цел уреждане на разногласието по взаимно съгласие.

2.   Плащането на финансовото участие, посочено в член 7, се намалява пропорционално и pro rata temporis в зависимост от срока на спирането.

Член 14

Протокол и приложение

Протоколът, приложението и допълненията към него представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 15

Национално право

Дейностите на корабите на Съюза, извършващи дейност във водите на Мавриций, се уреждат от приложимото право на Мавриций, освен ако не е предвидено друго в споразумението или в протокола, приложението и допълненията към него.

Член 16

Отмяна

На датата на влизането в сила на настоящото споразумение то отменя и заменя Споразумението между Европейския съюз и правителството на Република Мавриций за риболова в крайбрежните води на Мавриций, което влезе в сила на 1.12.1990 г.

Член 17

Влизане в сила

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са автентични.

Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Salu Republikas vārdā –

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Namens de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskoú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/9


ПРОТОКОЛ

за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   За срок от три (3) години възможностите за риболов, предоставени съгласно член 5 от споразумението за партньорство в областта на рибарството, се определят, както следва:

далекомигриращи видове (видовете, изброени в приложение 1 към Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г.):

а)

41 океански кораба с мрежа за улов на риба тон; и

б)

45 корабa с парагади за улов на повърхността.

2.   Член 1, параграф 1 се прилага при спазване на членове 5 и 6 от настоящия протокол.

3.   Съгласно член 6 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството и член 7 от настоящия протокол корабите, плаващи под знамето на държава членка на Европейския съюз, могат да извършват риболовни дейности във водите на Мавриций само ако притежават разрешение за риболов, издадено съгласно настоящия протокол в съответствие с приложението към него.

Член 2

Финансово участие — Начини на плащане

1.   За срока, посочен в член 1, общото финансово участие по член 7 от споразумението за партньорство в областта на рибарството е 1 980 000 EUR за целия срок на настоящия протокол.

2.   Това общо финансово участие включва:

а)

годишна сума за достъп до водите на Мавриций в размер на 357 500 EUR, която съответства на референтен тонаж от 5 500 тона годишно; и

б)

специална сума от 302 500 EUR годишно, предназначена за подкрепа и изпълнение на секторната политика на Мавриций в областта на рибарството и морското дело.

3.   Член 2, параграф 1 се прилага при спазване на членове 3, 4, 5 и 6 от настоящия протокол.

4.   Европейският съюз ежегодно изплаща цялата сума, посочена в член 2, параграф 2, букви а) и б) (т.е. 660 000 EUR годишно) в рамките на срока на прилагане на настоящия протокол. Плащането за първата година се извършва не по-късно от шестдесет (60) дни след влизането в сила на настоящия протокол, а за следващите години — не по-късно от датата на годишнината на влизането в сила на настоящия протокол.

5.   Ако общият размер на улова на риба тон, извършен от кораби на Европейския съюз във водите на Мавриций, надвиши 5 500 тона на година, размерът на годишното финансово участие за право на достъп се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов. Въпреки това общата годишна сума, плащана от Европейския съюз, не може да надхвърля удвоения размер на сумата, посочена в член 2, параграф 2, буква а) (715 000 EUR). Когато уловът от кораби на Европейския съюз във водите на Мавриций надхвърли количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото този праг количество се плаща през следващата година в съответствие с разпоредбите на приложението.

6.   Мавриций разполага с пълна свобода при изразходването на финансовите средства по член 2, параграф 2, буква а).

7.   Финансовото участие се превежда по единна сметка на държавната хазна на Мавриций, открита в Централната банка на Мавриций. Номерът на сметката се предоставя от органите на Мавриций.

Член 3

Насърчаване на отговорен риболов и устойчиво рибарство във водите на Мавриций

1.   Веднага след влизането в сила на настоящия протокол и не по-късно от три месеца след тази дата Европейският съюз и Мавриций се договарят в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, относно многогодишна секторна програма и подробни правила за нейното прилагане, обхващащи по-специално:

а)

годишните и многогодишните насоки за оползотворяване на специалната част от финансовото участие по член 2, параграф 2, буква б);

б)

годишните и многогодишните цели, които да се постигнат с оглед на постепенното въвеждане на отговорен риболов и устойчиво рибарство, като се вземат предвид приоритетите, формулирани от Мавриций в националната политика в областта на рибарството и морското дело и другите политики, отнасящи се до въвеждането на отговорен риболов и устойчиво рибарство или имащи влияние върху това, включително защитените морски зони;

в)

критериите и процедурите за оценка на резултатите, постигнати всяка година.

2.   Всички предложени изменения в многогодишната секторна програма се одобряват от двете страни в рамките на съвместния комитет.

3.   При необходимост Мавриций може всяка година да определи допълнителна сума към финансовото участие по член 2, параграф 2, буква б), предназначена за прилагане на многогодишната програма. Европейският съюз се уведомява относно определянето на такава сума.

Член 4

Научно сътрудничество в областта на отговорния риболов

1.   Двете страни се ангажират да поощряват отговорния риболов във водите на Мавриций, основан на принципа на недискриминация между различните флотове, извършващи риболов в тези води.

2.   През срока, обхванат от настоящия протокол, Европейският съюз и Мавриций се стремят да наблюдават състоянието на риболовните ресурси във водите на Мавриций.

3.   Двете страни се стремят да спазват резолюциите, препоръките и, когато е целесъобразно, съответните планове за управление, приети от Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) относно опазването и отговорното управление на риболова.

4.   Въз основа на препоръките и резолюциите, приети в рамките на IOTC, най-добрите налични научни становища и, когато е уместно, резултатите от съвместната научна среща, предвидена в член 4 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, двете страни могат да се консултират помежду си в рамките на предвидения в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството съвместен комитет, като при необходимост могат да договарят мерки за осигуряване на устойчиво управление на риболовните ресурси на Мавриций.

Член 5

Коригиране на възможностите за риболов по взаимно съгласие

1.   Възможностите за риболов по член 1 могат да бъдат коригирани по взаимно съгласие, доколкото съгласно препоръките и резолюциите на IOTC такава корекция би осигурила устойчиво управление на рибата тон и тоноподобните видове в Индийския океан.

2.   В такъв случай финансовото участие по член 2, параграф 2, буква а) се коригира пропорционално и pro rata temporis. Въпреки това общата годишна сума, която плаща Европейският съюз, не надвишава удвоения размер на сумата по член 2, параграф 2, буква а).

3.   Двете страни се уведомяват взаимно в писмена форма за всяка промяна в своята съответна политика и законодателство в областта на рибарството.

Член 6

Нови възможности за риболов

1.   Ако риболовни кораби на Европейския съюз имат интерес от риболовни дейности, които не са посочени в член 1 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, страните се консултират, преди да се даде разрешение за такива дейности, и, ако е целесъобразно, се споразумяват за условията за такъв риболов, включително като внасят съответните изменения в настоящия протокол и приложението към него.

2.   Страните насърчават експерименталния риболов, по-специално по отношение на недостатъчно използвани дълбоководни видове във водите на Мавриций. За тази цел и по искане на една от страните те се консултират във всеки отделен случай, за да определят видовете, условията и други важни параметри.

3.   Страните извършват експериментален риболов в съответствие с параметрите, които ще бъдат договорени от двете страни в административно споразумение, когато това е целесъобразно. Разрешенията за експериментален риболов следва да се договарят за максимален срок от 6 месеца.

4.   Ако страните смятат, че експерименталните риболовни кампании са завършили с положителни резултати, правителството на Мавриций може да определи възможности за риболов на новите видове за флота на Европейския съюз до изтичането на срока на действие на настоящия протокол. Финансовата компенсация, посочена в член 2, параграф 2, буква а) от настоящия протокол, се увеличава съответно. Таксите и условията за корабособствениците, предвидени в приложението, се изменят съответно.

Член 7

Условия, уреждащи риболовните дейности — клауза за изключителни права

Без да се засягат разпоредбите на член 6 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, корабите на Европейския съюз могат да извършват риболов във водите на Мавриций единствено ако притежават валидно разрешение за риболов, издадено от Мавриций съгласно настоящия протокол и приложението към него.

Член 8

Спиране и преразглеждане на плащането на финансовото участие

1.   Независимо от разпоредбите на член 9 от настоящия протокол финансовото участие по член 2, параграф 2, букви а) и б) се преразглежда или спира да се изплаща след консултация между двете страни, при условие че Европейският съюз е платил изцяло всички суми, дължими към момента на спирането:

а)

ако изключителни обстоятелства, различни от природни явления, възпрепятстват риболовните дейности във водите на Мавриций;

б)

след сериозни промени в насоките на политиката на една от двете страни, които засягат съответните разпоредби на настоящия протокол;

в)

ако Европейският съюз установи нарушаване на съществени и основни елементи, свързани с човешките права, предвидени с член 9 от Споразумението от Котону, и след процедурата по членове 8 и 96 от него. В този случай всички риболовни дейности на корабите на ЕС се спират.

2.   Европейският съюз си запазва правото да спре, изцяло или частично, плащането на специалното участие по член 2, параграф 2, буква б), ако след проведена оценка и консултации в рамките на съвместния комитет съгласно член 3 от настоящия протокол се установи, че постигнатите резултати от подкрепата на секторната политика съществено противоречат на бюджетното планиране.

3.   Плащането на финансовото участие и риболовните дейности могат да бъдат възобновени, след като ситуацията се възстанови до положението преди настъпването на горните обстоятелства и ако двете страни се съгласят с това след консултации.

Член 9

Спиране на прилагането на протокола

1.   Прилагането на настоящия протокол се спира по инициатива на някоя от страните след консултации и постигане на съгласие между тях в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението:

а)

ако изключителни обстоятелства, различни от природни явления, възпрепятстват риболовните дейности във водите на Мавриций;

б)

ако Европейският съюз не извърши плащанията по член 2, параграф 2, буква а) по причини, които не са включени в член 8 от настоящия протокол;

в)

ако между страните възникне спор относно тълкуването и прилагането на настоящия протокол и приложението към него, който не може да бъде разрешен;

г)

ако някоя от страните не спази разпоредбите, предвидени в настоящия протокол и приложението към него;

д)

след сериозни промени в насоките на политиката на една от двете страни, които засягат съответните разпоредби на настоящия протокол;

е)

ако една от страните установи нарушаване на съществени и основни елементи, свързани с човешките права, предвидени в член 9 от Споразумението от Котону, и след процедурата по членове 8 и 96 от него.

ж)

при неспазване на Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в областта на труда, посочена в член 3, параграф 5 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

2.   За спирането на прилагането на настоящия протокол се изисква съответната страна да изпрати писмено уведомление за своето намерение най-малко три месеца преди планираната начална дата на спирането.

3.   В случай на спиране страните продължават да провеждат консултации, за да намерят решение по взаимно съгласие на спора между тях. Когато се постигне такова решение, прилагането на настоящия протокол се възобновява и размерът на финансовото участие се намалява пропорционално и pro rata temporis с оглед на срока, през който действието на протокола е било спряно.

Член 10

Национално право

1.   За дейностите на риболовните кораби на Европейския съюз във водите на Мавриций се прилагат законовите и подзаконовите нормативни актове на Мавриций, освен когато в настоящия протокол и приложението към него е предвидено друго.

2.   Органите на Мавриций уведомяват Европейската комисия за всяко изменение или ново законодателство относно политиката в областта на рибарството.

Член 11

Поверителност

Страните гарантират, че всички данни, свързани с корабите на ЕС и с риболовната им дейност във водите на Мавриций, винаги ще се третират като поверителни. Тези данни се използват единствено за прилагането на споразумението и за целите на управлението, наблюдението, контрола и надзора на риболова от съответните компетентни органи.

Член 12

Електронен обмен на данни

Мавриций и Европейският съюз се ангажират да въведат необходимите системи за електронен обмен на цялата информация и всички документи, свързани с прилагането на споразумението. Във всеки един случай документът в електронен формат ще се смята за равностоен на същия документ на хартиен носител.

Двете страни ще съобщават незабавно за всяко смущение на компютърна система, което възпрепятства този обмен. При такива обстоятелства информацията и документите, свързани с прилагането на споразумението, автоматично се заменят със същите на хартиен носител по начина, определен в приложението.

Член 13

Срок на действие

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат за срок от три (3) години от тяхното влизане в сила, освен когато бъде изпратено известие за прекратяване в съответствие с член 14.

Член 14

Прекратяване

1.   В случай на прекратяване на настоящия протокол заинтересованата страна уведомява писмено другата страна за намерението си да прекрати действието на протокола най-малко шест месеца преди датата, на която прекратяването следва да породи действие.

2.   Изпращането на уведомлението, посочено в предходния параграф, води до започване на консултации между страните.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят за приключването на необходимите за целта процедури.


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ КОРАБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВОДИТЕ НА МАВРИЦИЙ

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Определяне на компетентен орган

За целите на настоящото приложение и независимо от каквито и да било указания за обратното, всяко позоваване на Европейския съюз (ЕС) и на Мавриций в смисъл на „компетентен орган“ се отнася до:

за ЕС: Европейската комисия, когато е приложимо чрез делегацията на ЕС в Мавриций;

за Мавриций: Министерството на рибарството.

2.   Води на Мавриций

Всички разпоредби на протокола и приложенията към него се отнасят само за водите на Мавриций, както е посочено в допълнение 2.

3.   Банкова сметка

Преди влизането в сила на протокола Мавриций съобщава на ЕС данните на банковата сметка (или сметки), по която да се превеждат сумите, платими от корабите на ЕС съгласно споразумението. Присъщите разходи, свързани с банковите преводи, се поемат от корабособствениците.

ГЛАВА II

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОН

1.   Предварително условие за получаване на разрешение за риболов на риба тон — отговарящи на условията кораби

Разрешенията за риболов на риба тон по член 6 от споразумението се издават, при условие че корабът е включен в регистъра на ЕС на риболовни кораби и в списъка на IOTC на получилите разрешение риболовни кораби, както и при условие че са били изпълнени всички предишни задължения на корабособственика, капитана или самия кораб, произтичащи от риболовните дейности в Мавриций съгласно споразумението и законодателството на Мавриций в областта на рибарството.

2.   Заявление за получаване на разрешение за риболов

ЕС представя на Мавриций заявление за издаване на разрешение за риболов за всеки кораб, който желае да извършва риболов съгласно споразумението, най-малко двадесет и пет (25) работни дни преди исканата начална дата на валидност, като за целта се използва формулярът от допълнение 1 към настоящото приложение. Заявлението трябва да е напечатано или попълнено четливо с главни печатни букви.

При всяко първоначално заявление за разрешение за риболов въз основа на действащия протокол или вследствие на внесено техническо изменение на въпросния кораб към заявлението се прилага:

i)

доказателство за извършено авансово плащане на таксата за срока на валидност на исканото разрешение за риболов;

ii)

име, адрес и данни за контакт на:

собственика на риболовния кораб,

оператора на риболовния кораб;

iii)

скорошна цветна снимка на кораба, сниман странично, чиито минимални размери са 15 cm x 10 cm;

iv)

свидетелството за мореходност на кораба;

v)

удостоверението за регистрация на кораба;

vi)

данните за контакт на риболовния кораб (факс, електронна поща и т.н.).

За подновяване на разрешение за риболов съгласно действащия протокол за кораб, чиито технически спецификации не са променени, към заявлението за подновяване се прилага единствено доказателство за платена такса.

3.   Авансово плащане на таксата

Размерът на авансово плащаната такса се определя въз основа на годишната ставка, посочена в техническите формуляри в допълнение 2 към настоящото приложение. Тя включва всички местни и национални такси с изключение на пристанищните такси и таксите за разтоварване, трансбордиране и предоставяне на услуги.

4.   Временен списък на корабите с разрешение за риболов

След получаване на заявленията за разрешение за риболов отговорният за надзора на риболовните дейности национален орган незабавно изготвя временния списък на корабите заявители за всяка категория кораби. Компетентният орган на Мавриций изпраща незабавно този списък до ЕС.

ЕС препраща временния списък на съответния корабособственик или агент. Ако съответните служби на ЕС са затворени, Мавриций може да изпрати временния списък директно на корабособственика или на неговия агент, като предостави копие на делегацията на ЕС в Мавриций.

5.   Издаване на разрешение за риболов

Разрешенията за риболов се издават за всички кораби на корабособствениците или на техния агент в рамките на двадесет (20) работни дни след получаване на пълното заявление от компетентния орган. Копие от това разрешение за риболов се изпраща незабавно до делегацията на ЕС в Мавриций.

6.   Списък на корабите с разрешение за риболов

След издаване на разрешението за риболов отговорният за надзора на риболовните дейности национален орган незабавно изготвя за всяка категория кораби окончателния списък на корабите, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Мавриций. Този списък се изпраща незабавно до ЕС и замества посочения по-горе временен списък.

7.   Срок на валидност на разрешението за риболов

Разрешенията за риболов са валидни за срок от една година и могат да бъдат подновявани.

За определяне на началото на срока на валидност под „едногодишен срок“ се разбира:

i)

през първата година от прилагането на протокола — периодът между датата на неговото влизане в сила и 31 декември на същата година;

ii)

след това — всяка пълна календарна година;

iii)

през последната година от прилагането на протокола — периодът между 1 януари и датата на изтичане на действието на протокола.

За първата и последната година от прилагането на протокола авансово плащаната такса следва да се изчислява според принципа pro rata temporis.

8.   Документи, които трябва да се съхраняват на борда

Докато риболовният кораб е във водите на Мавриций или в пристанище на Мавриций, на борда му по всяко време трябва да се съхраняват следните документи:

а)

разрешението за риболов;

б)

документи, издадени от компетентния орган на държавата на знамето на риболовния кораб, които показват:

номера, под който е регистриран риболовният кораб,

удостоверението за регистрация на кораба;

в)

заверени актуални чертежи или описания на структурата на риболовния кораб, и по-специално брой трюмове за риба на риболовните кораби, с капацитет за съхранение, изразен в кубични метри;

г)

ако е извършена промяна в характеристиките на риболовния кораб по отношение на неговата обща дължина, брутен регистриран тонаж, мощността на главния му двигател (или двигатели) или по отношение на вместимостта на трюма му — удостоверение, заверен от компетентен орган на държавата на знамето на риболовния кораб, в което се описва естеството на тази промяна;

д)

ако риболовният кораб е оборудван с резервоари за охладена или замразена морска вода — документ, заверен от компетентен орган на държавата на знамето на кораба, относно калибрирането на резервоарите в кубични метри;

е)

копие от Закона за рибарството и морските ресурси на Мавриций (Fisheries and Marine Ressources Act) от 2007 г.

9.   Прехвърляне на разрешение за риболов

Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно.

Независимо от това, при доказан случай на непреодолима сила и по искане на ЕС, разрешението за риболов на даден кораб може да бъде заменено с ново разрешение, издадено за друг подобен кораб или за заменящ кораб, без да бъде извършвано ново авансово плащане. В такъв случай в декларацията за таксите за кораби за улов на риба тон с мрежа и с оборудване за дълбоко замразяване и за кораби с парагади за улов на повърхността, посочена в глава IV, се взема предвид общият улов на двата кораба във водите на Мавриций.

Прехвърлянето означава разрешението за риболов, което подлежи на замяна, да бъде върнато от корабособственика или неговия агент в Мавриций, а Мавриций да изготви незабавно заменящо разрешение във възможно най-кратък срок. Заменящото разрешение се издава своевременно на корабособственика или на неговия агент веднага щом бъде върнато разрешението, което подлежи на замяна. Заменящото разрешение е валидно от деня на връщане на разрешението, което се заменя.

Мавриций актуализира в най-кратки срокове списъка на корабите с разрешение за риболов. Новият списък се изпраща своевременно на националния орган, отговарящ за надзора на рибарството, и на ЕС.

ГЛАВА III

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Техническите мерки, приложими към корабите с разрешение за риболов във връзка с водите на Мавриций, риболовните уреди и допълнителния улов, се определят за всяка риболовна категория в техническите формуляри от допълнение 2 към настоящото приложение.

Корабите спазват законодателството на Мавриций в областта на рибарството и всички резолюции, приети от IOTC (Комисия по рибата тон в Индийския океан).

ГЛАВА IV

ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

1.   Определяне на риболовния рейс

За целите на настоящото приложение времетраенето на един риболовен рейс на кораб на ЕС се определя, както следва:

периодът между влизането във водите на Мавриций и тяхното напускане, или

периодът между влизането във водите на Мавриций и трансбордирането в пристанище и/или разтоварване на суша в Мавриций.

2.   Риболовен дневник

Капитанът на риболовен кораб на ЕС, който извършва риболов в рамките на споразумението, води риболовен дневник на IOTC, за който в допълнение 3 към настоящото приложение е включен образец за всяка категория риболов.

Риболовният дневник трябва да отговаря на изискванията на Резолюция 08/04 на IOTC за кораби с парагади и на Резолюция 10/03 за кораби с мрежа гъргър.

Риболовният дневник се попълва от капитана на кораба за всеки ден, в който корабът се намира във водите на Мавриций.

Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник уловеното и съхранявано на борда количество от всеки вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри. За всеки основен вид капитанът посочва и прилова.

Риболовният дневник се попълва четливо с главни печатни букви и се подписва от капитана.

Капитанът отговаря за точността на вписаните в риболовния дневник данни.

3.   Деклариране на улова

Капитанът изпраща на Мавриций риболовните дневници за периода на присъствие на кораба във водите на Мавриций, с което уведомява за извършения от кораба улов.

Риболовните дневници се предават по един от следните начини:

i)

при преминаване през пристанище на Мавриций оригиналът на всеки риболовен дневник се предава на местния представител на Мавриций, който писмено потвърждава получаването му; копие от дневника се предоставя на екипа за инспекции на Мавриций;

ii)

при напускане на водите на Мавриций, без първо да се извърши преминаване през пристанище на Мавриций, оригиналът на всеки риболовен дневник се изпраща в срок от седем (7) работни дни след пристигането в което и да е друго пристанище, и във всеки случай в срок от петнадесет (15) работни дни след напускане на водите на Мавриций:

а)

по електронна поща на електронния адрес, посочен от националния орган, който отговаря за надзора на риболовните дейности; или

б)

по факс на номера, посочен от националния орган, който отговаря за надзора на риболовните дейности; или

в)

чрез писмо до националния орган, който отговаря за надзора на риболовните дейности.

Капитанът изпраща копие от всички риболовни дневници до ЕС и до компетентния орган на държавата на знамето. За корабите за улов на риба тон и корабите с парагади за улов на повърхността капитанът изпраща също копие от всички риболовни дневници до един от следните научни институти:

i)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)

Instituto Español de Oceanografía (IEO);

iii)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

При връщане на кораба във водите на Мавриций в рамките на срока на валидност на разрешението му за риболов възниква задължение за ново деклариране на улова.

В случай на нарушение на разпоредбите относно декларирането на улова Мавриций може временно да спре действието на разрешението за риболов на въпросния кораб до получаване на липсващата декларация за улов и да санкционира корабособственика съгласно съответните разпоредби от действащото национално законодателство. При повторно нарушение Мавриций може да откаже да поднови разрешението за риболов. Мавриций уведомява незабавно ЕС за налагането на всяка подобна санкция.

4.   Окончателна декларация за таксите за корабите за улов на риба тон и за корабите с парагади за улов на повърхността

Въз основа на декларирания улов, потвърден от посочените по-горе научни институти, ЕС изготвя за всеки океански кораб с мрежа за улов на риба тон и за всеки кораб с парагади за улов на повърхността окончателна декларация за таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година.

ЕС изпраща тази окончателна декларация на Мавриций и на корабособственика преди 31 юли на текущата година. В рамките на тридесет (30) работни дни след датата на изпращане Мавриций може да оспори окончателната декларация въз основа на представени като доказателство документи. В случай на несъгласие страните провеждат консултация в рамките на съвместния комитет. Ако Мавриций не направи възражение в срок от тридесет (30) работни дни, окончателната декларация се смята за приета.

Ако таксите, посочени в окончателната декларация, надвишават предварително платената фиксирана такса за получаване на разрешение за риболов, посочена по-горе (глава II, точка 3), корабособственикът изплаща остатъка на Мавриций не по-късно от 30 септември на текущата година. Ако резултатът по окончателната декларация е по-нисък от предварително платената фиксирана такса, корабособственикът не може да изиска възстановяване на разликата в сумата.

ГЛАВА V

РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСБОРДИРАНЕ

Забранява се трансбордирането в открито море. Всички операции по трансбордиране в пристанището се наблюдават в присъствието на риболовни инспектори на Мавриций.

Най-късно 72 часа преди операцията по разтоварване или трансбордиране капитанът на кораб на ЕС, който желае да разтоварва или да трансбордира, трябва да изпрати до Мавриций следните данни:

а)

името на риболовния кораб, който трябва да извърши разтоварване или трансбордиране на улов, и неговия номер в списъка на IOTC на риболовните кораби;

б)

пристанището, в което ще се разтоварва или трансбордира;

в)

датата и часа, определени за разтоварването или трансбордирането;

г)

количеството (в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри) от всеки вид, който ще се разтоварва или трансбордира (обозначен със съответния трибуквен код по ФАО);

д)

при трансбордиране — името на приемащия кораб.

Не по-късно от 24 часа преди началото на трансбордирането, както и в неговия край, капитанът на приемащия кораб за превоз уведомява компетентните органи на Мавриций за количествата риба тон и тоноподобните видове, трансбордирани на неговия кораб, и попълва и предава декларацията за трансбордиране на органите на Мавриций в рамките на 24 часа.

За операцията по трансбордиране се изисква предварително разрешение, издадено от Мавриций на капитана или на неговия агент в рамките на 24 часа след посоченото по-горе уведомление. Трансбордирането трябва да се извърши в пристанище на Мавриций, в което са разрешени такива операции.

Определеното риболовното пристанище, в което са разрешени операции по трансбордиране в Мавриций, е Louis (пристанище, декларирано пред IOTC съгласно Резолюция 10/11 и в съответствие с изискванията за мерките на пристанищната държава).

Неспазването на тези разпоредби води до прилагането на съответните санкции, предвидени в законодателството на Мавриций.

ГЛАВА VI

КОНТРОЛ

1.   Влизане във водите на Мавриций и напускане на тези води

Всяко влизане във водите на Мавриций и отплаване от тях, извършено от кораб на ЕС с разрешение за риболов, трябва да бъде съобщено на Мавриций в срок от 24 часа преди влизането или напускането.

Когато корабът уведомява за влизането или напускането си, той посочва по-специално:

i)

предвидените дата, час и място на преминаване;

ii)

съхраняваното на борда количество от всеки целеви вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри;

iii)

количеството прилов от всеки вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри.

За предпочитане е уведомлението да се изпраща по електронна поща, а ако това не е възможно — по факс, като се използват електронният адрес или телефонният номер или факс, предоставен от Мавриций, и формулярът в допълнение 4 към приложението. Мавриций потвърждава незабавно получаването на уведомлението с отговор по електронна поща или по факс.

Мавриций уведомява незабавно съответните кораби и ЕС за всяка промяна в електронния адрес, телефонния номер или честотата на излъчване.

Всеки кораб, забелязан да извършва риболов във водите на Мавриций, без да е уведомил предварително за присъствието си, се смята за риболов кораб без разрешение.

Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на наказанията и санкциите, предвидени в Закона за рибарството и морските ресурси на Мавриций от 2007 г.

Докладите за улова при влизане и напускане трябва да се съхраняват на борда най-малко една година от тяхното изпращане.

2.   Периодичен доклад за улова

Когато кораб на ЕС извършва дейност във водите на Мавриций, капитанът на кораба на ЕС, който има разрешение за риболов, трябва на всеки три (3) дни да уведомява компетентния орган на Мавриций за улова, извършен във водите на Мавриций. Първият доклад за улова се изпраща три (3) дни след датата на влизане във водите на Мавриций.

При изпращане на периодичния си доклад за улова на всеки три (3) дни корабът предоставя данни за:

i)

датата, часа и местоположението при докладването;

ii)

уловеното през 3-дневния период и съхранявано на борда количество от всеки целеви вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри;

iii)

количеството на прилова за 3-дневния период от всеки вид, обозначен със съответния трибуквен код по ФАО, изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри;

iv)

представяне на продуктите;

v)

за риболовните кораби с мрежа гъргър за улов на риба тон:

брой успешни хвърляния при наличие на устройства за привличане на риба (FAD) от последния доклад,

брой успешни хвърляния при плаващ пасаж риба от последния доклад,

брой неуспешни хвърляния;

vi)

за риболовни кораби с парагади за улов на риба тон:

брой хвърляния от последния доклад,

брой използвани куки от последния доклад.

За предпочитане е уведомлението да се изпраща по електронна поща или по факс, като се използва електронният адрес или телефонният номер, предоставен от Мавриций, и формулярът в допълнение 5 към приложението. Мавриций уведомява незабавно съответните кораби и ЕС за всяка промяна в електронния адрес, телефонния номер или честотата на излъчване.

Всеки кораб, забелязан да извършва риболов във водите на Мавриций, без да е подал своя 3-дневен периодичен доклад за улова, се смята за кораб, извършващ риболов без разрешение. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на наказанията и санкциите, предвидени в Закона за рибарството и морските ресурси на Мавриций от 2007 г.

Периодичните доклади за улова трябва да се съхраняват на борда най-малко една (1) година от датата на тяхното изпращане.

3.   Инспекция в открито море

Инспекциите в открито море във водите на Мавриций на кораби от ЕС с разрешение за риболов се извършват от кораби и инспектори на Мавриций, които са ясно обозначени като извършващи проверки на риболова.

Преди качването си на борда оправомощените инспектори уведомяват кораба на ЕС за решението си да извършат инспекция. Тя се провежда от инспектори по рибарството, които трябва да представят доказателство за своята самоличност и официална длъжност като инспектори преди самата инспекция.

Оправомощените инспектори остават на борда на кораба на ЕС само за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията. Те провеждат инспекцията така, че тя да окаже минимално отражение върху кораба, неговите риболовни дейности и товара.

В края на всяка инспекция оправомощените инспектори изготвят доклад за инспекцията. Капитанът на кораба на ЕС има право да внесе бележки в този доклад. Докладът за инспекцията се подписва от инспектора, който го е изготвил, и от капитана на кораба на ЕС.

Преди да напуснат кораба на ЕС, оправомощените инспектори предоставят копие от доклада за инспекцията на капитана. В случай на нарушение копие от уведомлението за нарушение се изпраща и до ЕС съгласно предвиденото в глава VIII.

4.   Инспекции в пристанище при разтоварване на сушата и трансбордиране

Инспекциите в пристанище на Мавриций на кораби на ЕС, които разтоварват или трансбордират своя улов от водите на Мавриций, се извършват от инспектори на Мавриций, които са ясно обозначени като извършващи проверки на риболова.

Преди извършването на инспекцията те трябва да представят доказателство за своята самоличност и официална длъжност като инспектори. Инспекторите от Мавриций остават на борда на кораба на ЕС само за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията, като тя се провежда така, че да окаже минимално отражение върху кораба, дейностите по разтоварване или трансбордиране и товара.

В края на всяка инспекция инспекторите изготвят доклад за инспекцията. Капитанът на кораба на ЕС има право да внесе бележки в този доклад. Докладът за инспекцията се подписва от инспектора, който го е изготвил, и от капитана на кораба на ЕС.

След приключване на инспекцията инспекторите от Мавриций предоставят копие от доклада за инспекцията на капитана на кораба на ЕС.

ГЛАВА VII

СИСТЕМА ЗА СПЪТНИКОВО НАБЛЮДЕНИЕ (VMS)

1.   Съобщения за местоположението на корабите — система VMS

Корабите на ЕС, притежаващи разрешение за риболов, трябва да бъдат снабдени със система за спътниково наблюдение (система за наблюдение на корабите — VMS), която позволява автоматизирано и непрекъснато съобщаване на всеки час на тяхното местоположение до центъра за контрол на риболова (Център за наблюдение на риболова — ЦНР) на държавата, под чието знаме плават.

Всяко съобщение за местоположение трябва да съдържа:

а)

идентификацията на кораба;

б)

последното географско местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустимо отклонение не повече от 500 метра и доверителен интервал от 99 %;

в)

датата и часа на отчитане на местоположението;

г)

скоростта и курса на кораба.

Всяко съобщение за местоположение трябва да бъде конфигурирано в съответствие с формата, включен в допълнение 4 към настоящото приложение.

Първото регистрирано местоположение след навлизане във водите на Мавриций се обозначава с код „ENT“. Всички последващи местоположения се обозначават с код „POS“ с изключение на първото местоположение, регистрирано след напускане на водите на Мавриций, което се обозначава с код „EXI“. ЦНР на държавата на знамето осигурява автоматичната обработка и, при необходимост, електронното предаване на съобщенията за местоположение. Тези съобщения се регистрират по сигурен начин и се съхраняват в продължение на три години.

2.   Предаване от кораба в случай на повреда в системата VMS

Капитанът гарантира, че във всеки един момент системата VMS на неговия кораб функционира изправно и че съобщенията за местоположение се предават точно на ЦНР на държавата на знамето.

На кораби на ЕС с неизправни системи VMS не се разрешава да навлизат във водите на Мавриций. Ако корабът вече извършва дейности във водите на Мавриций, в случай на повреда системата VMS на кораба се ремонтира в края на рейса или се заменя в срок от петнадесет (15) работни дни. След изтичане на този срок на кораба вече не е разрешено да извършва риболов във водите на Мавриций.

Кораби, които извършват риболов във водите на Мавриций с неизправна система VMS, трябва да съобщават местоположението си по електронна поща или по факс на ЦНР на държавата на знамето и на Мавриций най-малко на всеки два часа, като предават всички задължителни данни.

3.   Сигурно предаване на съобщенията за местоположение до Мавриций

ЦНР на държавата на знамето предава автоматично съобщенията за местоположение на съответните кораби до ЦНР на Мавриций. ЦНР на държавата на знамето и ЦНР на Мавриций си разменят електронни адреси за контакт и се уведомяват незабавно за всяка промяна в тези адреси.

Предаването на съобщения за местоположение между ЦНР на държавата на знамето и ЦНР на Мавриций става по електронен път чрез сигурна комуникационна система.

ЦНР на Мавриций уведомява ЦНР на държавата на знамето и ЕС за всяко прекъсване в получаваните последователни съобщения за местоположението на кораб, притежаващ разрешение за риболов, когато съответният кораб не е уведомил за напускането на водите на Мавриций.

4.   Неизправност в комуникационната система

Мавриций осигурява съвместимост на своето електронно оборудване с това на ЦНР на държавата на знамето и незабавно уведомява ЕС за всяка неизправност при изпращането и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове. Съвместният комитет разглежда евентуално възникналите спорове.

Капитанът се смята за отговорен за всяко доказано манипулиране на системата VMS на кораба, целящо нарушаване на функционирането ѝ или подправяне на съобщенията за местоположение. Всяко нарушение подлежи на санкциите, предвидени в действащото законодателство на Мавриций.

5.   Преразглеждане на интервала между съобщенията за местоположение

Въз основа на документи, доказващи наличието на нарушение, Мавриций може да изпрати искане до ЦНР на държавата на знамето, с копие до ЕС, за намаляване на интервала между съобщенията за местоположението на даден кораб до всеки тридесет минути за определен период на разследване. Тези документи трябва да бъдат изпратени от Мавриций до ЦНР на държавата на знамето и до ЕС. ЦНР на държавата на знамето изпраща незабавно до Мавриций съобщенията за местоположение според новия интервал.

След това ЦНР на Мавриций незабавно уведомява контролния център на държавата на знамето и Европейската комисия за края на процедурата за инспекция.

В края на определения период на разследване Мавриций информира ЦНР на държавата на знамето и ЕС за евентуалната необходимост от наблюдение.

ГЛАВА VIII

НАРУШЕНИЯ

Неспазването на някое от предвидените правила и разпоредби на протокола, на мерките за управление и опазване на живите ресурси или на законодателството на Мавриций в областта на рибарството може да бъде санкционирано с глоби, спиране на действието, отнемане или отказ за подновяване на разрешението за риболов на съответния кораб.

1.   Процедура при нарушения

Всяко нарушение, извършено във водите на Мавриций от кораб на ЕС, притежаващ разрешение за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, трябва да бъде посочено в доклад (за инспекция).

В случай на инспекция на борда фактът, че капитанът е подписал доклада за инспекция, не засяга правото на защита на корабособственика във връзка с нарушението. Когато капитанът откаже да подпише доклада за инспекция, той вписва в него основанията си за отказ заедно с израза „отказ да подпише“.

За всяко нарушение, извършено във водите на Мавриций от кораб на ЕС, притежаващ разрешение за риболов, се изпраща уведомление за констатираното нарушение и съответните санкции, наложени на капитана или на риболовното дружество, директно на корабособствениците съгласно определените процедури в Закона за рибарството на Мавриций. Копие от уведомлението се изпраща до държавата на знамето на кораба и до ЕС в рамките на 72 часа.

2.   Задържане на кораб

Ако предвид нарушението действащото законодателство на Мавриций го позволява, всеки кораб на ЕС, извършил нарушение, може да бъде принуден да преустанови своята риболовна дейност и, ако е в открито море, да се върне в пристанище на Мавриций.

Мавриций уведомява ЕС в рамките на 24 часа за всяко задържане на кораб на ЕС, притежаващ разрешение за риболов. В уведомлението се представят мотивите за ареста и/или задържането.

Преди да се предприемат каквито и да е мерки спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за запазване на доказателствата, Мавриций назначава разследващ служител и организира по искане на ЕС, в рамките на един работен ден след уведомлението за задържане на кораба, информационна среща за изясняване на фактите, довели до задържането на кораба, и за разясняване на евентуалните бъдещи действия, които могат да бъдат предприети. В тази информационна среща могат да участват представител на държавата на знамето и представител на корабособственика.

3.   Санкции при нарушения — помирителна процедура

Санкцията при нарушение съответства на предвиденото в действащото законодателство на Мавриций.

В случай че корабособственикът не приема глобите и преди да се образува съответното съдебно производство, между компетентните органи на Мавриций и кораба на ЕС започва помирителна процедура за разрешаване на въпроса по взаимно съгласие. В нея може да участва и представител на държавата на знамето на кораба. Помирителната процедура завършва най-късно 72 часа след уведомлението за задържане на кораба.

4.   Съдебно производство — банкова гаранция

Ако въпросът не бъде разрешен в рамките на посочената по-горе помирителна процедура и нарушението бъде отнесено до компетентния съдебен орган, собственикът на кораба, извършил нарушение, внася банкова гаранция в банка, определена от Мавриций, чийто размер, определен от Мавриций, покрива свързаните със задържането на кораба разходи, глобата по предварителни оценки и евентуалните обезщетения Банковата гаранция не може да бъде възстановена, преди да приключи съдебното производство.

Банковата гаранция се освобождава и се връща на корабособственика незабавно след постановяване на решението:

а)

в пълен размер, ако не е наложена санкция;

б)

в частичен размер, ако наложената по санкцията глоба е по-малка от банковата гаранция.

Мавриций уведомява ЕС за резултатите от съдебното производство в срок от 8 дни след постановяване на решението.

5.   Освобождаване на кораба и екипажа

На кораба и неговия екипаж се разрешава да напуснат пристанището веднага след заплащането на санкцията в рамките на помирителната процедура или след внасянето на банковата гаранция.

ГЛАВА IX

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.   Брой на моряците на борда

По време на дейностите на корабите от флотата на ЕС във водите на Мавриций на борда им се наемат за работа десет (10) квалифицирани моряци от Мавриций. Собствениците на кораби на ЕС се стремят да наемат допълнителни моряци от Мавриций.

В случай на недопускане на местен моряк на работа на борда на кораб, корабособственикът изплаща еднократна сума, равняваща се на заплатата на недопуснатия на работа моряк за периода на риболовната кампания във водите на Мавриций. В случай че риболовната кампания продължи по-малко от месец, корабособствениците са длъжни да платят сума, съответстваща на едномесечната заплата на моряка.

2.   Договори на моряците

Трудовият договор се изготвя от корабособственика или неговия агент и моряка, който при необходимост е представляван от съответния професионален съюз, като се поддържа връзка с Мавриций. В него се посочват по-специално датата и пристанището на качване на борда.

Тези договори гарантират на моряците приложимия за тях социалноосигурителен режим в Мавриций, включително застраховка живот и застраховка в случай на болест и злополука.

Копие от договора се предоставя на подписалите го страни.

На моряците от Мавриций се признават основните права в областта на труда, установени с декларацията на Международната организация на труда (МОТ). Това се отнася по-специално до свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне, както и до премахването на дискриминацията в областта на заетостта и професиите.

3.   Заплащане на моряците

Заплатите на моряците от Мавриций се изплащат от корабособственика. Те се определят преди издаването на разрешението за риболов и по взаимно съгласие между корабособственика и неговия агент в Мавриций.

Заплатите не са по-ниски от тези на екипажите на национални кораби, нито от равнищата, определени от МОТ.

4.   Задължения на моряците

Моряците се явяват пред капитана на кораба, на който са назначени, в деня преди посочената в договора им дата на качване на борда. Капитанът информира моряка за датата и часа на качване на борда. Ако моряк напусне или не се яви на датата и в часа, определени за качването му на борда, договорът му се счита за нищожен и корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да го наеме на борда. В такъв случай на корабособственика не се налага задължение за плащане на никаква финансова санкция или обезщетение.

ГЛАВА X

1.   Наблюдение на риболовните дейности

Тази програма за наблюдение съответства на разпоредбите, предвидени в приетите резолюции от IOTC (Комисията по рибата тон в Индийския океан).

2.   Определени кораби и наблюдатели

Компетентните органи на Мавриций изготвят списък с корабите, определени да вземат наблюдател на борда. Този списък подлежи на редовно актуализиране. Той се изпраща на Европейската комисия веднага след като бъде съставен.

Компетентните органи на Мавриций информират съответните корабособственици за имената на наблюдателите, определени да бъдат взети на борда на техния кораб, не по-късно от петнадесет (15) дни преди предвидената дата за качване на наблюдателя на борда.

Наблюдателите остават на борда на кораба само за времето, необходимо за изпълнение на задълженията им.

3.   Заплащане на наблюдателите

Заплатата и социалноосигурителните вноски на наблюдателите се поемат от компетентните органи на Мавриций.

4.   Условия за качване на борда

Условията за качване на борда на наблюдател, по-специално продължителността на присъствието му на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия агент и Мавриций.

На борда наблюдателят се третира като офицер. Настаняването на наблюдателя на борда обаче е съобразено с техническата структура на кораба.

Разходите за настаняване на борда и храна за наблюдателя се поемат от корабособственика.

Капитанът взема всички мерки в рамките на своята отговорност, за да осигури физическата безопасност и общото добро отношение към наблюдателя.

На наблюдателя се предоставя достъп до всяко съоръжение, което е необходимо за изпълнение на задълженията му. Той получава достъп до средствата за комуникация, до документите на борда и до документите, свързани с риболовните дейности на кораба, по-специално до риболовния дневник, дневника с данни за съхраняваната замразена риба и навигационния дневник, както и до частите на кораба, пряко свързани с неговите задължения.

5.   Качване и слизане на наблюдатели

Наблюдателят се качва в пристанище, избрано от корабособственика.

Десет (10) дни преди качването на борда на наблюдателя корабособственикът или неговият представител уведомяват Мавриций за датата, часа и пристанището, предвидени за качването. Когато наблюдателят се качва на борда в чуждестранно пристанище, неговите пътни разходи до пристанището за качване се поемат от корабособственика.

Ако наблюдателят не се яви за качване на борда в рамките на 12 часа след определената дата и час, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да допусне наблюдателя на борда.

Корабът е свободен да напусне пристанището и да започне риболовни дейности.

Когато наблюдателят слиза в пристанище извън Мавриций, корабособственикът поема разходите за настаняване и храна за времето, през което наблюдателят изчаква обратен полет.

6.   Задължения на наблюдателите

През целия си престой на борда наблюдателите:

а)

вземат всички необходими мерки да не нарушават или смущават риболовните дейности;

б)

пазят имуществото и оборудването на борда;

в)

спазват поверителния характер на всички документи, принадлежащи на кораба.

Наблюдателите изпращат наблюденията си по радио, факс или електронна поща поне веднъж седмично, докато корабът извършва риболов във водите на Мавриций, включително количеството на улова и прилова на борда, и изпълняват всякакви други задължения, изисквани от компетентния орган.

7.   Доклад на наблюдателя

Преди да напусне кораба, наблюдателят представя на капитана доклад със своите наблюдения. Капитанът има право да включи коментари в доклада на наблюдателя. Докладът се подписва от наблюдателя и от капитана. Капитанът получава копие от доклада на наблюдателя.

Наблюдателят изпраща доклада си на компетентните органи на Мавриций, които препращат копие от него на ЕС в рамките на петнадесет (15) работни дни след слизането от борда на наблюдателя.

Допълнения към настоящото приложение

1.

Допълнение 1 — Формуляр за заявление за разрешение за риболов

2.

Допълнение 2 — Технически формуляри

3.

Допълнение 3 — Риболовен дневник

4.

Допълнение 4 — Формат на съобщението за местоположение по VMS

5.

Допълнение 5 — Формуляри за докладване на улова

Допълнение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН РИБОЛОВЕН КОРАБ

Име на заявителя: …

Адрес на заявителя: …

Име и адрес на наемателите на кораба, ако са различни от горното лице: …

Име и адрес на агента в Мавриций: …

Име на кораба: …

Вид на кораба: …

Държава на регистрация: …

Пристанище и регистрационен номер: …

Външна идентификация на риболовния кораб: …

Радиопозивна и честота: …

Номер на факса на кораба: …

Дължина на кораба: …

Ширина на кораба: …

Тип и мощност на двигателя: …

Бруто регистриран тонаж на кораба: …

Нето регистриран тонаж на кораба: …

Минимален брой на пълния състав на екипажа …

Извършван вид риболов: …

Видове риба за улов:

Заявен срок на валидност: …

Декларирам, че горните данни са верни.

Дата: … Подпис:

Допълнение 2

ТЕХНИЧЕСКИ ФОРМУЛЯР: КОРАБИ С МРЕЖА ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН И КОРАБИ С ПАРАГАДИ ЗА УЛОВ НА ПОВЪРХНОСТТА

(1)

Води на Мавриций:

Над петнадесет (15) морски мили от базовите линии, за да се избегнат неблагоприятните въздействия върху дребния непромишлен риболов в Мавриций.

(2)

Разрешени уреди:

Мрежа

Парагада за улов на повърхността

(3)

Прилов:

Спазване на резолюциите на IOTC

(4)

Разрешен тонаж/Такси:

Брой на корабите с разрешение за риболов

—   Океански кораби с мрежа за улов на риба тон: 41

—   Кораби с парагади за улов на повърхността: 45

Авансово платена годишна такса:

3 710 EUR за океански кораб с мрежа за улов на риба тон, за 106 тона улов на далекомигриращи и свързани с тях видове

3 150 EUR за кораб с парагади за улов на повърхността > 100 брутен тонаж, за 90 тона улов на далекомигриращи и свързани с тях видове

1 750 EUR за кораб с парагади за улов на повърхността < 100 брутен тонаж, за 50 тона улов на далекомигриращи и свързани с тях видове

Допълнителна такса:

35 EUR на тон улов

(5)

Моряци от Мавриций

10 моряци или изплащане на обезщетение (вж. глава IX на приложението)

Допълнение 3

ФОРМУЛЯРИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА УЛОВА

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИС ДАТА

РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК (ФОРМУЛЯРИ НА IOTC)

Image

Допълнение 4

ФОРМАТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПО VMS

Предаване на съобщения по vms доклад за местоположение

Данни

Код

Задължително (З)/Незадължително (Н)

Съдържание

Начало на записа

SR

З

Данни за системата — указва началото на запис

Получател

AD

З

Данни за съобщението — получател. Трибуквен код ISO на държавата

Подател

FR

З

Данни за съобщението — подател. Трибуквен код ISO на държавата

Държава на знамето

FS

Н

Данни за съобщението — държава на знамето

Вид на съобщението

TM

З

Данни за съобщението — вид на съобщението [ENT, POS, EXI]

Радиопозивна

RC

З

Данни за кораба — международна радиопозивна на кораба

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

Н

Данни за кораба — уникален номер на договарящата страна (трибуквен код ISO на държавата на знамето, последван от номер)

Външен регистрационен номер

XR

З

Данни за кораба — номер, отбелязан отстрани на кораба

Географска ширина

LA

З

Данни за местоположението на кораба — изразено в градуси и минути N/S ДДММ (WGS-84)

Географска дължина

LO

З

Данни за местоположението на кораба — изразено в градуси и минути E/W ДДММ (WGS-84)

Курс

CO

З

Курс на кораба по 360° скала

Скорост

SP

З

Скорост на кораба в десетки възела

Дата

DA

З

Данни за местоположението на кораба — дата на регистриране на местоположението по UTC (ГГГГММДД)

Час

TI

З

Данни за местоположението на кораба — час на регистриране на местоположението по UTC (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Данни за системата — указва края на записа

З

=

задължителни данни

Н

=

незадължителни данни

Всяко предаване на данни е структурирано по следния начин:

1.

символите съответстват на стандарт ISO 8859,1

2.

с две наклонени черти (//) и код SR се обозначава началото на съобщението

3.

отделните данни се обозначават със съответния им код и се разделят с две наклонени черти (//) от други данни

4.

с една наклонена черта (/) се отделя кодът на полето от данните

5.

с код ER, последван от две наклонени черти (//), се обозначава краят на съобщението

6.

незадължителните данни трябва да бъдат поместени между началото и края на съобщението.

Допълнение 5

ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА УЛОВА

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИС ДАТА

Image


РЕГЛАМЕНТИ

18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 270/2014 НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета (2) бяха наложени някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (ДРК), в съответствие с Обща позиция 2005/440/ОВППС на Съвета (3) и с Резолюция 1596 (2005) на Съвета за сигурност на ООН от 18 април 2005 г. и последващите свързани с това резолюции на Съвета за сигурност на ООН. С Обща позиция 2008/369/ОВППС на Съвета (4) беше отменена Обща позиция 2005/440/ОВППС. С Обща позиция 2010/788/ОВППС беше отменена Обща позиция 2008/369/ОВППС.

(2)

С Резолюция 2136 (2014) от 30 януари 2014 г. Съветът за сигурност на ООН реши да предвиди допълнителна дерогация от ембаргото върху търговията с оръжие.

(3)

Посочената мярка попада в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 889/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2005 се добавя следната буква:

„в)

техническа помощ, финансиране и финансова помощ по отношение на оръжия и свързани с тях материали, предназначени единствено за подпомагане и използване от регионалните специални сили на Африканския съюз.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 30.

(2)  Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1727/2003 (ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 1).

(3)  Обща Позиция 2005/440/ОВППС на Съвета от 13 юни 2005 г. относно ограничителните мерки срещу Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2002/829/ОВППС (ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 22).

(4)  Обща позиция 2008/369/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2005/440/ОВППС (ОВ L 127, 15.5.2008 г., стр. 84).


18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 271/2014 НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС. В приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2005 се изброяват физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси по посочения регламент.

(2)

С Резолюция 2136 (2014) от 30 януари 2014 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) се изменят критериите за посочване на лица и образувания, за които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в параграфи 9 и 11 от Резолюция 1807 (2008) на ССООН от 31 март 2008 г.

(3)

Посочената мярка попада в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1183/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 2a от Регламент (ЕС) № 1183/2005 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Приложение I съдържа списък на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като:

a)

лица или образувания, които действат в нарушение на оръжейното ембарго и свързаните с него мерки, посочени в член 1 от Решение 2010/788/ОВППС на Съвета (3) и в член 2 от Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета (4);

б)

политически и военни лидери на чужди въоръжени групировки, действащи в Демократична република Конго (ДРК), които възпрепятстват разоръжаването и доброволното връщане или презаселване на бойците, участващи в тези групи;

в)

политически и военни лидери на конгоанските милиции, включително тези, получаващи подкрепа извън ДРК, които възпрепятстват участието на техните бойци в процесите на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция;

г)

лица или образувания, действащи в ДРК, които набират или използват деца във въоръжените конфликти в нарушение на приложимото международно право;

д)

лица или образувания, действащи в ДРК и замесени в планирането, управлението или участващи във въвличането на деца или жени в ситуации на въоръжен конфликт, включително убиване и осакатяване, изнасилване и други форми на сексуално насилие, отвличане, насилствено разселване, нападения на училища и болници;

е)

лица или образувания, които възпрепятстват достъпа до хуманитарна помощ или нейното предоставяне в ДРК;

ж)

лица или образувания, оказващи подкрепа на въоръжени групировки в ДРК чрез незаконна търговия с природни ресурси, включително със злато или екземпляри от дивата флора и фауна, както и с нейни продукти;

з)

лица или образувания, действащи от името на или под ръководството на включено в списъка лице или образувание, или действащи от името на или под ръководството на образувание, притежавано или контролирано от включено в списъка лице или образувание;

и)

лица или образувания, които планират, ръководят, спонсорират или участват в нападения срещу мироопазващите сили на Мисията на Организацията на обединените нации за стабилизиране в ДРК (MONUSCO);

й)

лица или образувания, предоставящи финансова, материална или технологична подкрепа или стоки или услуги за или в подкрепа на включено в списъка лице или образувание.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 30.

(2)  Регламент № 1183/2005 на Съвета от 18 юли 2005 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго (ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 1)

(3)  Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (OB L 336, 21.12.2010 г., стр. 30).

(4)  Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1727/2003 (ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 1).“.


18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 272/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти (1), и по-специално член 12, пета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) приходите на Европейската агенция по лекарствата (наричана по-долу „Агенцията“) се състоят от вноска от Съюза и такси, заплащани от предприятията на Агенцията. С Регламент (ЕО) № 297/95 се определят категориите и размерът на тези такси.

(2)

Посочените такси следва да бъдат актуализирани, като се вземе предвид процентът на инфлация за 2013 г. Съгласно публикуваното от Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат) процентът на инфлация в Съюза през 2013 г. е бил 1,5 %.

(3)

С цел опростяване коригираният размер на таксите следва да се закръглява до най-близката стотица евро.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 297/95 следва да бъде съответно изменен.

(5)

От съображения за правна сигурност настоящият регламент следва да не се прилага за валидни заявления, по отношение на които към 1 април 2014 г. все още няма решение.

(6)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 297/95 актуализацията поражда действие, считано от 1 април 2014 г. С оглед на гореизложеното е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила спешно и да започне да се прилага от посочената по-горе дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 297/95 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква а) се изменя, както следва:

в първа алинея „274 400 EUR“ се заменя с „278 500 EUR“,

във втора алинея „27 500 EUR“ се заменя с „27 900 EUR“,

в трета алинея „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „106 500 EUR“ се заменя със „108 100 EUR“,

във втора алинея „177 300 EUR“ се заменя със „180 000 EUR“,

в трета алинея „10 600 EUR“ се заменя с „10 800 EUR“,

в четвърта алинея „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

iii)

буква в) се изменя, както следва:

в първа алинея „82 400 EUR“ се заменя с „83 600 EUR“,

във втора алинея „от 20 600 EUR до 61 800 EUR“ се заменя с „от 20 900 EUR до 62 700 EUR“,

в трета алинея „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в буква а) първа алинея се изменя, както следва:

„6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „82 400 EUR“ се заменя с „83 600 EUR“,

във втора алинея „от 20 600 EUR до 61 800 EUR“ се заменя с „от 20 900 EUR до 62 700 EUR“;

в)

в параграф 3 „13 600 EUR“ се заменя с „13 800 EUR“;

г)

в параграф 4 „20 600 EUR“ се заменя с „20 900 EUR“;

д)

в параграф 5 „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

е)

параграф 6 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея „98 400 EUR“ се заменя с „99 900 EUR“;

ii)

във втора алинея „от 24 500 EUR до 73 800 EUR“ се заменя с „от 24 900 EUR до 74 900 EUR“.

2)

В член 4 „68 400 EUR“ се заменя с „69 400 EUR“.

3)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква а) се изменя, както следва:

в първа алинея „137 300 EUR“ се заменя със „139 400 EUR“,

във втора алинея „13 600 EUR“ се заменя с „13 800 EUR“,

в трета алинея „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“,

четвърта алинея се изменя, както следва:

„68 400 EUR“ се заменя с „69 400 EUR“,

„6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „68 400 EUR“ се заменя с „69 400 EUR“,

във втора алинея „116 000 EUR“ се заменя със „117 700 EUR“,

в трета алинея „13 600 EUR“ се заменя с „13 800 EUR“,

в четвърта алинея „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“,

пета алинея се изменя, както следва:

„34 300 EUR“ се заменя с „34 800 EUR“,

„6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

iii)

буква в) се изменя, както следва:

в първа алинея „34 300 EUR“ се заменя с „34 800 EUR“,

във втора алинея „от 8 600 EUR до 25 700 EUR“ се заменя с „от 8 700 EUR до 26 100 EUR“,

в трета алинея „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

буква а) се изменя, както следва:

„6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „41 100 EUR“ се заменя с „41 700 EUR“,

във втора алинея „от 10 300 EUR до 30 900 EUR“ се заменя с „от 10 500 EUR до 31 400 EUR“,

в трета алинея „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

в)

в параграф 3 „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

г)

в параграф 4 „20 600 EUR“ се заменя с „20 900 EUR“.

д)

в параграф 5 „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“;

е)

параграф 6 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея „32 800 EUR“ се заменя с „33 300 EUR“;

ii)

във втора алинея „от 8 200 EUR до 24 500 EUR“ се заменя с „от 8 300 EUR до 24 900 EUR“.

4)

В член 6 „41 100 EUR“ се заменя с „41 700 EUR“.

5)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея „68 400 EUR“ се заменя с „69 400 EUR“;

б)

във втора алинея „20 600 EUR“ се заменя с „20 900 EUR“.

6)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея „82 400 EUR“ се заменя с „83 600 EUR“;

ii)

в трета алинея „41 100 EUR“ се заменя с „41 700 EUR“;

iii)

в четвърта алинея „от 20 600 EUR до 61 800 EUR“ се заменя с „от 20 900 EUR до 62 700 EUR“;

iv)

в пета алинея „от 10 300 EUR до 30 900 EUR“ се заменя с „от 10 500 EUR до 31 400 EUR“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея „274 400 EUR“ се заменя с „278 500 EUR“;

ii)

в трета алинея „137 300 EUR“ се заменя със „139 400 EUR“;

iii)

в пета алинея „от 3 000 EUR до 236 500 EUR“ се заменя с „от 3 000 EUR до 240 000 EUR“;

iv)

в шеста алинея „от 3 000 EUR до 118 400 EUR“ се заменя с „от 3 000 EUR до 120 200 EUR“;

в)

в параграф 3 „6 900 EUR“ се заменя със „7 000 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент не се прилага за валидни заявления, по отношение на които към 1 април 2014 г. все още няма решение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 април 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).


18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 273/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

145,0

MA

71,0

TN

89,5

TR

104,1

ZZ

102,4

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

142,4

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

40,0

TR

93,4

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

51,1

IL

67,9

MA

53,9

TN

51,4

TR

59,6

ZA

62,5

ZZ

57,7

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

AR

94,0

CL

132,6

CN

94,7

MK

30,8

US

175,3

ZZ

105,5

0808 30 90

AR

102,1

CL

169,7

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

93,0

ZZ

134,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/42


РЕШЕНИЕ 2014/147/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 декември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/788/ОВППС. (1)

(2)

На 30 януари 2014 г. Съветът за сигурност на ООН (ССООН) прие Резолюция 2136 (2014) относно Демократична република Конго (ДРК). Тази резолюция предвижда допълнителна дерогация към мярката за оръжията и свързаните с тях компоненти и изменя критериите за посочване в списъка във връзка с ограничителните мерки върху пътуванията и замразяването на средства, наложени съгласно Резолюция 1807 (2008) на ССООН от 31 март 2008 г..

(3)

Необходими са допълнителни действия на Съюза за изпълнението на някои мерки.

(4)

Следователно Решение 2010/788/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/788/ОВППС се изменя, както следва:

(1)

В член 2, параграф 1 се вмъква следната буква:

„г)

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързаните с тях компоненти, или предоставянето на съответна финансова или техническа помощ или обучение, предназначени единствено за подпомагане на Регионалната работна група към Африканския съюз или за нейно ползване.“.

(2)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Ограничителните мерки, предвидени в член 4, параграф 1 и член 5, параграфи 1 и 2, се налагат по отношение на следните лица и, според случая, образувания, посочени от Комитета по санкциите:

физически лица или образувания, които действат в нарушение на оръжейното ембарго и свързаните с него мерки, посочени в член 1;

политически и военни лидери на чужди въоръжени групировки, действащи в ДРК, които възпрепятстват разоръжаването и доброволното репатриране или презаселване на бойците, принадлежащи към тези групировки;

политически и военни лидери на конгоанските милиции, включително получаващите подкрепа извън ДРК, които възпрепятстват участието на своите бойци в процесите на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция;

физически лица или образувания, действащи в ДРК, които набират или използват деца във въоръжените конфликти в нарушение на приложимото международно право;

физически лица или образувания, действащи в ДРК, свързани с планиране, ръководене или участие в насочване на действия срещу деца или жени в ситуации на въоръжен конфликт, включително убиване и осакатяване, изнасилване и други видове сексуално насилие, отвличане, насилствено разселване и нападения над училища и болници;

физически лица или образувания, които възпрепятстват достъпа до хуманитарна помощ или нейното разпределяне в ДРК;

физически лица или образувания, които оказват подкрепа на въоръжени групировки в ДРК чрез незаконна търговия с природни ресурси, включително злато, диви животни или растения и продукти от тях;

физически лица или образувания, действащи от името или по указания на включено в списъка физическо лице или образувание, или от името или по указания на образувание, притежавано или контролирано от включено в списъка лице или образувание;

физически лица или образувания, които планират, ръководят или спонсорират нападения срещу мироопазващите сили на Мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO), или участват в тях;

физически лица или образувания, предоставящи финансово, материално или технологично подпомагане или стоки и услуги на включено в списъка физическо лице или образувание, или в негова подкрепа.

Съответните лица и образувания са изброени в приложението.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 30).