ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.078.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 78

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
17 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/143/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 март 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на Решение № 2/2003 на посочения Комитет

1

 

 

2014/144/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 март 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложението към Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

16

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

17.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 март 2014 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на Решение № 2/2003 на посочения Комитет

(2014/143/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (1) (наричано по-долу „споразумението“) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

С член 6 от споразумението се създава Смесен комитет по селското стопанство (наричан по-долу „Комитетът“), който отговаря за администрирането на споразумението и гарантира доброто му изпълнение.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 4 от споразумението, със свое Решение № 1/2003 Комитетът прие своя процедурен правилник (2)..

(4)

В съответствие с член 6, параграф 7 от споразумението бяха създадени няколко работни групи, необходими за администрирането на приложенията към споразумението, включително работна група относно закрилата на наименованията за произход (ЗНП) и закрилата на географските указания (ЗГУ) (работната група за ЗНП и ЗГУ), и бяха приети техните мандати с Решение 2/2003 на Комитета (3). В съответствие с приложението към посоченото решение основната задача на работната група за ЗНП и ЗГУ е предвиждането на взаимна закрила на ЗНП и ЗГУ.

(5)

През 2011 г. Съюзът и Швейцария сключиха Споразумение относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните (4) за изменение на споразумението посредством добавянето на приложение 12 относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните.

(6)

Работната група за ЗНП и ЗГУ се събра, за да разгледа по-специално изменениена Решение № 2/2003 по отношение на мандата на работната група група, за да се вземе предвид посоченото изменение на споразумението.

(7)

Целесъобразно е да се установи позицията, която да бъде заета от името на Съюза в Комитета, във връзка с изменението на Решение 2/2003.

(8)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Комитета следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Комитета.

Техническите изменения в проекта на решението, могат да бъдат договорени от представителите на Съюза в рамките на Комитета, без да е необходимо ново решение на Съвета.

Член 2

Решението на Комитета се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стp. 132.

(2)  Решение № 1/2003 на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 21 октомври 2003 г. относно приемането на процедурния му правилник (ОВ L 303, 21.11.2003 г., стр. 24).

(3)  Решение № 2/2003 на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 21 октомври 2003 г. относно създаването на работни групи и приемането на мандатите на тези групи ( ОВ L 303, 21.11.2003 г., стр. 27).

(4)  Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 3).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2014 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

от

относно изменението на Решение № 2/2003 на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 21 октомври 2003 г. относно създаването на работни групи и приемането на мандатите на тези групи

СМЕСЕНИЯТ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, и по-специално член 6, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (наричано по-долу „споразумението “) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

Приложение 12 към споразумението се отнася до закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните.

(3)

Съгласно член 15, параграф 6 от приложение 12 към споразумението, работната група за ЗНП и ЗГУ оказва съдействие на Смесения комитет по селското стопанство (наричан по-долу „ Комитетът “) по негова молба.

(4)

С Решение № 2/2003 на Комитета бяха създадени работните групи и бяха приети техните мандати.

(5)

Във връзка с приемането на Споразумението относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните от 1 декември 2011 г., с което към споразумението бе добавено приложение 12, Решение № 2/2003 на Комитета следва да бъде изменено, по-специално по отношение на основанието в споразумението и мандата на работната група за ЗНП и ЗГУ.

РЕШИ:

Член 1

Приложението към Решение № 2/2003 на Смесения комитет по селското стопанство от 21 октомври 2003 г. относно създаването на работни групи и приемането на мандатите на тези групи, по отношение на работната група за ЗНП и ЗГУ, се изменя, както следва:

1)

Частта „Работна група за ЗНП и ЗГУ “ се заменя с:

Работна група за ЗНП и ЗГУ“

Основание в споразумението (приложение 12)

Член 15, параграф 6 от приложение 12 относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните

Мандат на работната група по член 15

1.

Проучване на всички въпроси, свързани с приложение 12 и с неговото изпълнение.

2.

Периодично преразглеждане на развитието на вътрешните законови и подзаконови нормативни разпоредби на страните по Споразумението в областите, попадащи в обхвата на приложение 12.

3.

Изготвяне, по-специално, на предложения за внасяне в Смесения комитет с цел адаптиране и актуализиране на допълненията към приложение 12.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на … 2014 година.

Съставено в …. на

За Смесения комитет по селското стопанство

Ръководител на делегацията на Европейския съюз

Ръководител на швейцарската делегация

Секретар на Комитета


17.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 март 2014 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложението към Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн

(2014/144/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (1) (наричано по-долу „споразумението“) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

С член 6 от споразумението се създава Смесен комитет по селското стопанство (наричан по-долу „Комитетът“), който отговаря за администрирането на споразумението и гарантира доброто му изпълнение.

(3)

Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (2) (наричано по-долу „допълнителното споразумение“), влезе в сила на 27 септември 2007 г.

(4)

Съгласно член 2, параграф 2 от допълнителното споразумение Комитетът може да изменя приложението към допълнителното споразумение в съответствие с членове 6 и 11 от споразумението.

(5)

Необходимо е да се измени приложението към допълнителното споразумение с оглед актуализиране на данните за връзка с компетентната агенция на правителството на Лихтенщайн, както и с цел отчитане на измененията в приложения 7 и 12 към споразумението.

(6)

Поради това позицията, която следва да бъде заета от името на Съюза в рамките на Комитета, следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Смесения комитет по селското стопанство се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Комитета.

Техническите изменения в проекта на решението могат да бъдат договорени от представителите на Съюза в рамките на Комитета, без да е необходимо ново решение на Съвета.

Член 2

Решението на Комитета се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.

(2)  ОВ L 270, 13.10.2007 г., стр. 6.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № …/2014 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

от …

относно изменението на Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

СМЕСЕНИЯТ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,

като взе предвид Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (наричано по-долу „споразумението“) влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (наричано по-долу „допълнителното споразумение“), влезе в сила на 27 септември 2007 г.

(3)

Приложението към допълнителното споразумение следва да бъде изменено с оглед актуализиране на адреса на правителствената агенция на Лихтенщайн, която е компетентна по въпроси, които са в компетентност на кантоналните селскостопански власти, за да се вземе предвид Решение № 1/2012 на Смесения комитет по селското стопанство относно изменението на приложение 7 (Търговия с лозаро-винарски продукти), което влезе в сила на 4 май 2012 г., както и за да се допълни списъкът с наименования за произход и географски указания на селскостопански продукти и храни с произход от Лихтенщайн.

РЕШИ:

Член 1

Приложението към допълнителното споразумение се изменя, както следва:

1)

Втора алинея под заглавието „Принцип“ се заменя със следното:

„В случаите, когато на швейцарските кантонални власти са възложени задължения, отговорности и правомощия, последните следва да бъдат съблюдавани от компетентните правителствени агенции на Лихтенщайн. За въпроси, които са в компетентност на селскостопанските власти на кантона, това е отдел „Земеделие“ на Службата за околната среда («Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft»), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, а за въпроси от компетенциите на ветеринарните власти и властите за контрол на безопасността на храните на кантона, това е Службата за инспекция на храните и ветеринарен контрол («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.“.

2)

Под вписването „Приложение 7, Търговия с лозаро-винарски продукти“, подзаглавието „Защитени наименования на лозаро-винарските продукти с произход от Лихтенщайн (по смисъла на член 6 от приложение 7)“ се заменя със следното подзаглавие:

„Защитени наименования на лозаро-винарските продукти с произход от Лихтенщайн (по смисъла на член 5 от приложение 7)“.

3)

Следното географско указание се добавя в списъка с швейцарски географски означения, защитени по силата на допълнение 1 от приложение 12 към споразумението, чийто географски район включва и територията на Лихтенщайн:

„Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (ЗНП)“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на … 2014 година.

Съставено в … на

За Смесения комитет по селското стопанство

Ръководител на делегацията на Европейския съюз

Ръководител на швейцарската делегация

Секретар на Комитета


РЕГЛАМЕНТИ

17.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 269/2014 НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 6 март 2014 г. държавните и правителствените ръководители на държавите —членки на ЕС, решително осъдиха непровокираното нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от страна на Руската федерация и я призоваха да изтегли незабавно въоръжените си сили към зоните на постоянното им разполагане съгласно свързаните с това споразумения. Те призоваха Руската федерация да осигури незабавен достъп за международни наблюдатели. Държавните и правителствените ръководители счетоха, че решението на Върховния съвет на Автономната република Крим да проведе референдум относно бъдещия статут на територията противоречи на конституцията на Украйна и следователно е незаконно.

(2)

Държавните и правителствените ръководители решиха да предприемат действия, включително предвидените от Съвета на 3 март 2014 г., а именно временно преустановяване на двустранните преговори с Руската федерация във връзка с визовия режим, както и преговорите с Руската федерация за всеобхватно ново споразумение, което да замени действащото Споразумение за партньорство и сътрудничество.

(3)

Държавните и правителствените ръководители подчертаха, че решение на кризата следва да се намери посредством преговори между правителствата на Украйна и на Руската федерация, включително посредством възможни многостранни механизми, и че при липсата на резултати в много кратък срок Съюзът ще вземе решение за допълнителни мерки, като забрани за пътуване, замразяване на активи и отмяна на срещата на високо равнище ЕС—Русия.

(4)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС, в което се предвиждат ограничения за пътуване и замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на определени лица, отговорни за действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, включително действия относно бъдещия статут на която и да е част от територията на страната, които противоречат на украинската конституция, както и на свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи. Тези физически или юридически лица, образувания и органи са изброени в приложението към посоченото решение.

(5)

Някои от посочените мерки попадат в приложното поле на Договора и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(6)

В настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага съгласно тези права и принципи.

(7)

Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета предвид сериозното политическо положение в Украйна и с цел да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преглед на приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

(8)

Процедурата за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да включва предоставянето на посочените физически или юридически лица, образувания или органи на основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да представят възражения. Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът следва да направи преглед на решението си предвид тези възражения и да информира съответно засегнатото лице, образувание или орган

(9)

За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други съответни данни относно физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да се публикуват. Всяка обработка на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2) и Директива 95/46/ЕО (3) на Европейския парламент и на Съвета.

(10)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)

„иск“ означава всеки иск, независимо дали неговото удовлетворяване е потърсено по съдебен ред, предявен преди или след 17 март 2014 г. и свързан с изпълнението на договор или на трансакция, по-специално:

i)

иск за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с даден договор или дадена трансакция;

ii)

иск за удължаване на сроковете или плащане на обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii)

иск за компенсация, който се отнася до договор или трансакция;

iv)

насрещен иск;

v)

иск за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на еквивалентно решение, независимо от мястото, където са били произнесени;

б)

„договор или трансакция“ означава всяка трансакция, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова гаранция или финансова обратна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна трансакция или свързана с нея;

в)

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, както са посочени в уебсайтовете, изброени в приложение II;

г)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

д)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

е)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

ж)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични искове, менителници, парични записи и други разплащателни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, товарителници, документи за продажба; и

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

з)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост или се владеят, държат или контролират от някое от физическите лица или от свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи, както са изброени в приложение I.

2.   Не се предоставят, пряко или косвено, никакви финансови средства или икономически ресурси на физическите лица или на свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, или в тяхна полза.

Член 3

1.   В приложение I са включени физическите лица, за които Съветът е установил в съответствие с член 2 от Решение 2014/145/ОВППС, че са отговорни за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и на свързаните с тях физически или юридически лица, образувания или органи.

2.   Приложение I включва основанията за вписване в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи.

3.   Приложение I включва необходимата информация, когато е налична, за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите членки могат, ако счетат за нужно, да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или достъпа до определени замразени средства или икономически ресурси, след като преценят, че въпросните средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, и на членове на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изцяло за плащане на разумни по размер професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение.

2.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 5

1.   Чрез дерогация от параграф 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са включени в списъка от приложение I, или въпросните финансови средства или икономически ресурси са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на принудително изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на искове, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или орган са били включени в приложение I, компетентните органи на държавите членки, могат да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е определил, че:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложение I и

б)

плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.

2.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 7

1.   Член 2, параграф 2 не възпрепятства превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети страни, по сметката на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложение I, при условие че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна трансакция.

2.   Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други доходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в приложение I; или

в)

плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че тези лихви, други доходи и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

Член 8

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на разпоредбите на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и

б)

сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази информация.

2.   Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 9

Забранява се съзнателното или преднамереното участие в дейности, чийто предмет или ефект се състои в заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

Член 10

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприето добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 11

1.   Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с договори или трансакции, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително искове за обезщетение или други искове от този вид, като искове за компенсация или искове във връзка с гаранция, по-специално искове за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а)

посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I;

б)

всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.   Във всяко производство за изпълнение по подаден иск тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение по съответния иск.

3.   Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 12

1.   Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят всяка друга необходима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация:

а)

относно замразени финансови средства по член 2 и разрешения, дадени по членове 4, 5 и 6;

б)

относно нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.   Държавите членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга подходяща информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 13

Комисията се упълномощава да изменя приложение II въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

Член 14

1.   Когато Съветът реши да подложи физическо или юридическо лице, образувание или орган на мерките, посочени в член 2, той изменя съответно приложение I.

2.   Съветът съобщава решението си на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1, заедно с основанията за включването в списъка, като това се прави пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическото или юридическото лице, образуванието или органа да представи възражения.

3.   Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира съответно физическо или юридическо лице, образувание или орган.

4.   Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и най-малко на всеки 12 месеца.

Член 15

1.   Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 16

1.   Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете си, посочени в приложение II.

2.   Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.   Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 17

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство или всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001, стр. 1).

(3)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov (Сергей Валериевич Аксьонов)

Дата на раждане: 26.11.1972 г.

Аксьонов беше избран за „министър-председател на Крим“ в кримската Върховна рада на 27 февруари 2014 г. в присъствието на проруски въоръжени лица. Неговото „избиране“ беше обявено за противоконституционно от Александър Турчинов на 1 март. Той активно работи за „референдума“ от 16 март 2014 г.

17.3.2014 г.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov (Владимир Андреевич Константинов)

Дата на раждане: 19.3.1967 г.

Като председател на Върховния съвет на Автономната кримска република Константинов изигра значима роля за решенията, взети от Върховната рада относно референдума срещу териториалната цялост на Украйна и призова избирателите да гласуват в полза на независимостта на Крим.

17.3.2014 г.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev (Рустам Илмирович Темиргалиев)

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Като заместник-председател на Министерския съвет на Крим Темиргалиев изигра значима роля за решенията, взети от Върховната рада относно референдума срещу териториалната цялост на Украйна. Той работи активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

17.3.2014 г.

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy (Денис Валентинович Березовски)

Дата на раждане: 15.7.1974 г.

Березовски беше назначен за командващ Военноморския флот на Украйна на 1 март 2014 г., но положи клетва пред въоръжените сили на Крим, като по този начин наруши положената от него клетва. Главната прокуратура на Украйна започна разследване срещу него за държавна измяна.

17.3.2014 г.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy (Алексей Михайлович Чалий)

Дата на раждане: 13.6.1961 г.

Чалий стана „кмет на Севастопол“ с публични овации на 23 февруари 2014 г. и прие този „избор“. Той води активна кампания за превръщането на Севастопол в отделна единица на Руската федерация след референдума от 16 март 2014 г.

17.3.2014 г.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пьотр Анатолиевич Зима)

 

На 3 март 2014 г. Зима беше назначен за новия ръководител на кримската служба за сигурност (SBU) от „министър-председателя“ Аксьонов и прие назначението си. Той е предоставял значима информация, в т.ч. база данни, на руските разузнавателни служби. Тази информация включва данни за активисти на „Евро-Майдан“ и защитници на правата на човека в Крим. Той изигра значима роля за да се попречи на украинските власти да упражняват контрол върху територията на Крим.

На 11 март 2014 г. бивши офицери на SBU на Крим обявиха създаването на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

7.

Yuriy Zherebtsov (Юрий Жеребцов)

 

Съветник на председателя на Върховната рада на Крим, един от основните организатори на „референдума“ на 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна.

17.3.2014 г.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov (Сергей Павлович Цеков)

Дата на раждане: 28.3.1953 г.

Заместник-председател на Върховната рада; Цеков инициира заедно със Сергей Аксьонов незаконното сваляне на правителството на Автономната кримска република. Той привлече към това действие Владимир Константинов, заплашвайки го с уволнение. Той публично призна, че инициативата да се поканят руски военни да окупират Върховната рада на Крим е дошла от депутати в Парламента на Крим. Той беше един от първите кримски лидери, които публично поискаха присъединяването на Крим към Русия.

17.3.2014 г.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Озеров, Виктор Алексеевич)

Дата на раждане: 5.1.1958 г. в Абакан, Хакасия

Председател на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich (Джабаров, Владимир Михайлович)

Дата на раждане: 29.9.1952 г.

Първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Джабаров, от името на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Клишас, Андрей Александрович)

Дата на раждане: 9.11.1972 г. в Свердловск

Председател на Комисията по конституционно право към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Клишас публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна. В публични изказвания Клишас се опитва да обоснове руска военна намеса в Украйна с твърдението, че „украинският президент подкрепя молбата на кримските власти към президента на Руската федерация да предостави всеобхватна помощ в защита на гражданите на Крим“.

17.3.2014 г.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich (Рижков, Николай Иванович)

Дата на раждане: 28.9.1929 г. в Дулеевка, Донецка област, Украинска ССР

Член на Комисията по федерални въпроси, регионална политика и въпросите на Севера към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Рижков, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich (Бушмин, Евгений Викторович)

Дата на раждане: 4.10.1958 г. в Лопатино, Сергашийска област, РСФСР

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Бушмин публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich (Тотоонов, Александър Борисович)

Дата на раждане: 3.3.1957 г. в Орджоникидзе, Северна Осетия

Член на Комисията по култура, наука и информация към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich (Пантелеев, Олег Евгеневич)

Дата на раждане: 21.7.1952 г. в Житниковское, Курганска област

Първи заместник-председател на Комисията по парламентарни въпроси.

На 1 март 2014 г. Пантелеев публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich (Миронов, Сергей Михайлович)

Дата на раждане: 14.2.1953 г. в Пушкин, Ленинградска област

Член на Съвета на Държавната Дума; водач на групата „Справедлива Русия“ в Думата на Руската федерация.

Вносител на законопроекта, даващ право на Руската федерация да приеме в състава си, под претекст за защита на руски граждани, територии на друга държава без съгласието на тази държава или без международен договор.

17.3.2014 г.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich (Железняк, Сергей Владимирович)

Дата на раждане: 30.7.1970 г. в Санкт Петербург (предишен Ленинград)

Заместник-председател на Държавната Дума на Руската федерация.

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Лично оглави демонстрацията в подкрепа на използването на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich (Слуцки, Леонид Едуардович)

Дата на раждане: 4.1.1968 г. в Москва

Председател на Комисията по въпросите на Общността на независимите държави (ОНД) към Държавната Дума на Руската федерация (член на политическа партия ЛДПР).

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим.

17.3.2014 г.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich (Витко, Александър Викторович)

Дата на раждане: 13.9.1961 г. във Витебск (Белоруска ССР)

Командващ Черноморския флот, вицеадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

17.3.2014 г.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich (Сидоров, Анатолий Алексеевич)

 

Командващ руския Западен военен окръг, части от който са разположени в Крим.

Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия.

17.3.2014 г.

21.

Galkin, Aleksandr (Галкин, Александър)

 

Командващ руския Южен военен окръг, части от който са разположени в Крим; Черноморският флот е под командването на Галкин; голяма част от придвижването на въоръжени сили в Крим се осъществява от Южния военен окръг.

Командващ руския Южен военен окръг. Части от него са разположени в Крим. Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия. Освен това Черноморският флот е под контрола на този военен окръг.

17.3.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уебсайтове за информация относно компетентните органи в държавите членки и адрес за изпращане на уведомления до Европейската Комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

Еuropean Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu


РЕШЕНИЯ

17.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/16


РЕШЕНИЕ 2014/145/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 6 март 2014 г. държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на Съюза, решително осъдиха непровокираното нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от Руската федерация и я призоваха да изтегли незабавно въоръжените си сили към зоните на постоянното им разполагане съгласно свързаните с това споразумения. Те призоваха Руската федерация да осигури незабавен достъп за международни наблюдатели. Държавните и правителствените ръководители счетоха, че решението на Върховния съвет на Автономната република Крим да проведе референдум относно бъдещия статут на територията противоречи на конституцията на Украйна и следователно е незаконно.

(2)

Държавните и правителствените ръководители решиха да предприемат действия, включително предвидените от Съвета на 3 март 2014 г., а именно временно преустановяване на двустранните преговори с Руската федерация във връзка с визовия режим, както и преговорите по ново всеобхватно споразумение, което да замени съществуващото споразумение за партньорство и сътрудничество.

(3)

Държавните и правителствените ръководители подчертаха, че решение на кризата следва да се намери посредством преговори между правителствата на Украйна и на Руската федерация, включително посредством възможни многостранни механизми, и че при липсата на резултати в много кратък срок Съюзът ще вземе решение за допълнителни мерки, като забрани за пътуване, замразяване на активи и отмяна на срещата на високо равнище ЕС—Русия.

(4)

При сегашните обстоятелства следва да бъдат наложени ограничения за пътуване и замразяване на активи спрямо лица, които носят отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, включително действия относно бъдещия статут на която и да е част от територията, които са в разрез с конституцията на Украйна, както и спрямо свързани с тях лица образувания или органи.

(5)

Необходимо е Съюзът да предприеме допълнителни действия за изпълнението на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да предотвратят влизането на тяхна територия или транзитното преминаване през нея на физическите лица, които носят отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и на свързани с тях физически лица, както са посочени в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава членка да отказва на своите граждани влизане на територията си.

3.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат случаите, когато дадена държава членка е обвързана със задължение по международното право, а именно:

а)

в качеството на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейната егида;

в)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (град-държава Ватикан) и Италия.

4.   Параграф 3 се приема за приложим и в случаите, когато дадена държава членка е държава — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава членка предоставя освобождаване в съответствие с параграфи 3 или 4.

6.   Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи и в срещи, които се провеждат с подкрепата на Съюза или чиито домакин е Съюзът или държава членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, пряко насърчаващ политическите цели на ограничителните мерки, включително подкрепа за териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

7.   Държава членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6, уведомява писмено Съвета за това. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко от членовете на Съвета не направят възражение в писмена форма в срок от два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното освобождаване. В случай че един или няколко от членовете на Съвета направят възражение, Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да предостави предложеното освобождаване.

8.   Когато в съответствие с параграфи 3, 4, 6 и 7 държава членка разреши на посочени в приложението лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение важи само за целта, за която е дадено, и за лицето, за които се отнася.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от физически лица, които носят отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и от свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи, както са посочени в приложението.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в приложението.

3.   Компетентният орган на дадена държава членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, посочени в приложението, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, включително разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни по размер професионални възнаграждения и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане или управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди даването на разрешение компетентният орган е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено по настоящия параграф.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която лицето образуванието или органът, посочени в параграф 1, са включени в списъка в приложението, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на правни претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива правни претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложението; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всички разрешения, дадени по настоящия параграф.

5.   Параграф 1 не възпрепятства посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата на включване на това физическо или юридическо лице, образувание или орган в списъка в приложението, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграф 1.

6.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в)

плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че всички тези лихви, други приходи и плащания продължават да са предмет на мерките, предвидени в параграф 1.

Член 3

1.   Съветът, по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, взема решение за съставянето и изменението на списъка в приложението.

2.   Съветът съобщава решението, посочено в параграф 1, включително основанията за включването в списъка, на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице образувание или орган да представи възражения.

3.   Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението по параграф 1 и уведомява съответното лице образувание или орган за това.

Член 4

1.   В приложението се съдържат основанията за включването в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1.

2.   В приложението се съдържа и необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, когато тази информация е налична. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 5

За да се постигне максимален ефект от мерките, посочени в член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага до 17 септември 2014 г.

Настоящото решение подлежи на постоянен преглед. Действието му се удължава или самото решение се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov (Сергей Валериевич Аксьонов)

Дата на раждане: 26.11.1972 г.

Аксьонов беше избран за „министър-председател на Крим“ в кримската Върховна рада на 27 февруари 2014 г. в присъствието на проруски въоръжени лица. Неговото „избиране“ беше обявено за противоконституционно от Александър Турчинов на 1 март. Той активно работи за „референдума“ от 16 март 2014 г.

17.3.2014 г.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov (Владимир Андреевич Константинов)

Дата на раждане: 19.3.1967 г.

Като председател на Върховния съвет на Автономната кримска република Константинов изигра значима роля за решенията, взети от Върховната рада относно референдума срещу териториалната цялост на Украйна и призова избирателите да гласуват в полза на независимостта на Крим.

17.3.2014 г.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev (Рустам Илмирович Темиргалиев)

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Като заместник-председател на Министерския съвет на Крим Темиргалиев изигра значима роля за решенията, взети от Върховната рада относно референдума срещу териториалната цялост на Украйна. Той работи активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

17.3.2014 г.

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy (Денис Валентинович Березовски)

Дата на раждане: 15.7.1974 г.

Березовски беше назначен за командващ Военноморския флот на Украйна на 1 март 2014 г., но положи клетва пред въоръжените сили на Крим, като по този начин наруши положената от него клетва. Главната прокуратура на Украйна започна разследване срещу него за държавна измяна.

17.3.2014 г.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy (Алексей Михайлович Чалий)

Дата на раждане: 13.6.1961 г.

Чалий стана „кмет на Севастопол“ с публични овации на 23 февруари 2014 г. и прие този „избор“. Той води активна кампания за превръщането на Севастопол в отделна единица на Руската федерация след референдума от 16 март 2014 г.

17.3.2014 г.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пьотр Анатолиевич Зима)

 

На 3 март 2014 г. Зима беше назначен за новия ръководител на кримската служба за сигурност (SBU) от „министър-председателя“ Аксьонов и прие назначението си. Той е предоставял значима информация, в т.ч. база данни, на руските разузнавателни служби. Тази информация включва данни за активисти на „Евро-Майдан“ и защитници на правата на човека в Крим. Той изигра значима роля за да се попречи на украинските власти да упражняват контрол върху територията на Крим.

На 11 март 2014 г. бивши офицери на SBU на Крим обявиха създаването на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

7.

Yuriy Zherebtsov (Юрий Жеребцов)

 

Съветник на председателя на Върховната рада на Крим, един от основните организатори на „референдума“ на 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна.

17.3.2014 г.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov (Сергей Павлович Цеков)

Дата на раждане: 28.3.1953 г.

Заместник-председател на Върховната рада; Цеков инициира заедно със Сергей Аксьонов незаконното сваляне на правителството на Автономната кримска република. Той привлече към това действие Владимир Константинов, заплашвайки го с уволнение. Той публично призна, че инициативата да се поканят руски военни да окупират Върховната рада на Крим е дошла от депутати в Парламента на Крим. Той беше един от първите кримски лидери, които публично поискаха присъединяването на Крим към Русия.

17.3.2014 г.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Озеров, Виктор Алексеевич)

Дата на раждане: 5.1.1958 г. в Абакан, Хакасия

Председател на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich (Джабаров, Владимир Михайлович)

Дата на раждане: 29.9.1952 г.

Първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Джабаров, от името на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Клишас, Андрей Александрович)

Дата на раждане: 9.11.1972 г. в Свердловск

Председател на Комисията по конституционно право към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Клишас публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна. В публични изказвания Клишас се опитва да обоснове руска военна намеса в Украйна с твърдението, че „украинският президент подкрепя молбата на кримските власти към президента на Руската федерация да предостави всеобхватна помощ в защита на гражданите на Крим“.

17.3.2014 г.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich (Рижков, Николай Иванович)

Дата на раждане: 28.9.1929 г. в Дулеевка, Донецка област, Украинска ССР

Член на Комисията по федерални въпроси, регионална политика и въпросите на Севера към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Рижков, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich (Бушмин, Евгений Викторович)

Дата на раждане: 4.10.1958 г. в Лопатино, Сергашийска област, РСФСР

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Бушмин публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich (Тотоонов, Александър Борисович)

Дата на раждане: 3.3.1957 г. в Орджоникидзе, Северна Осетия

Член на Комисията по култура, наука и информация към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich (Пантелеев, Олег Евгеневич)

Дата на раждане: 21.7.1952 г. в Житниковское, Курганска област

Първи заместник-председател на Комисията по парламентарни въпроси.

На 1 март 2014 г. Пантелеев публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich (Миронов, Сергей Михайлович)

Дата на раждане: 14.2.1953 г. в Пушкин, Ленинградска област

Член на Съвета на Държавната Дума; водач на групата „Справедлива Русия“ в Думата на Руската федерация.

Вносител на законопроекта, даващ право на Руската федерация да приеме в състава си, под претекст за защита на руски граждани, територии на друга държава без съгласието на тази държава или без международен договор.

17.3.2014 г.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich (Железняк, Сергей Владимирович)

Дата на раждане: 30.7.1970 г. в Санкт Петербург (предишен Ленинград)

Заместник-председател на Държавната Дума на Руската федерация.

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Лично оглави демонстрацията в подкрепа на използването на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich (Слуцки, Леонид Едуардович)

Дата на раждане: 4.1.1968 г. в Москва

Председател на Комисията по въпросите на Общността на независимите държави (ОНД) към Държавната Дума на Руската федерация (член на политическа партия ЛДПР).

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим.

17.3.2014 г.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich (Витко, Александър Викторович)

Дата на раждане: 13.9.1961 г. във Витебск (Белоруска ССР)

Командващ Черноморския флот, вицеадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

17.3.2014 г.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich (Сидоров, Анатолий Алексеевич)

 

Командващ руския Западен военен окръг, части от който са разположени в Крим.

Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия.

17.3.2014 г.

21.

Galkin, Aleksandr (Галкин, Александър)

 

Командващ руския Южен военен окръг, части от който са разположени в Крим; Черноморският флот е под командването на Галкин; голяма част от придвижването на въоръжени сили в Крим се осъществява от Южния военен окръг.

Командващ руския Южен военен окръг. Части от него са разположени в Крим. Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия. Освен това Черноморският флот е под контрола на този военен окръг.

17.3.2014 г.