ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.065.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 65

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
5 март 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 204/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) № 206/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012, отнасящо се за потенциалите за глобално затопляне на парникови газове, различни от СО2  ( 1 )

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 207/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/117/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 3 март 2014 година относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

31

 

 

2014/118/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 3 март 2014 година относно мониторинга на следи от бромирани забавители на горенето в храните ( 1 )

39

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Правилник за дейността

41

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/1


ДИРЕКТИВА 2014/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 153 от Договора Европейският парламент и Съветът могат да приемат, посредством директиви, минимални изисквания за насърчаване на подобрения, по-конкретно в работната среда, за да се гарантира по-добро ниво на защита на здравето и безопасността на работниците. Тези директиви следва да избягват възпрепятстването на създаването и развитието на малки и средни предприятия и на техния потенциал за създаване на работни места. Добрите стандарти в областта на здравословните и безопасни условия не следва да се разглеждат като ограничения, тъй като те са основни права и следва да се прилагат без изключение във всички сектори на пазара на труда и във всички видове предприятия независимо от техния размер.

(2)

В член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда, че всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и безопасност и зачитат достойнството му.

(3)

С Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) беше установена нова система за класифициране и етикетиране на вещества и смеси в рамките на Съюза, основана на Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали (GHS) на международно равнище, в рамките на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации.

(4)

В директиви 92/58/ЕИО (4), 92/85/ЕИО (5), 94/33/ЕО (6) и 98/24/ЕО (7) на Съвета, както и в Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) се съдържат позовавания на предходната система за класифициране и етикетиране. Поради това тези директиви следва да бъдат изменени, за да бъдат приведени в съответствие с новата система, предвидена в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(5)

Измененията са необходими, за да се гарантира, че тези директиви продължават да бъдат ефективни. Целта на настоящата директива е да не се променя приложното поле на тези директиви. С настоящата директива се цели да се запази, а не да се понижи предвиденото равнище на защита на работниците, предвидено в тези директиви. С оглед на текущия технологичен напредък обаче тези директиви следва да бъдат подлагани на периодичен преглед в съответствие с член 17а от Директива 89/391/ЕИО на Съвета (9), за да се осигури съгласуваност на законодателството и подходящо равнище на защита на здравето и безопасността, когато в работната среда са налице опасни химически вещества и смеси. Следва да се отдели особено внимание на служителите, които упражняват професии, в рамките на които те имат често контакт с опасни вещества и смеси.

(6)

С измененията на Директива 92/85/ЕИО не се разглеждат въпроса за опасните вещества и смеси, които могат да навредят на репродуктивната способност на бременни работнички или работнички родилки или кърмачки, тъй като целта на настоящата директива е само да се осъвременят позоваванията и терминологията, установени в посочената директива. Въпреки това, като се вземат предвид развитието в научните данни по този въпрос и нарастващата сложност на класифицирането на тези въздействия, Комисията следва да разгледа най-подходящите средства за предприемане на мерки относно подобни въздействия.

(7)

С измененията в директиви 92/85/ЕИО и 94/33/ЕО следва да се приведе подходът, възприет в тези директиви, в съответствие с формулировките, които са приети съгласно Директива 98/24/ЕО, доколкото думите „вещества с означения“ в раздел A, точка 3, буква а) от приложение I към Директива 92/85/ЕИО и думите „вещества и препарати, които са класифицирани“ в раздел I, точка 3, буква а) от приложението към Директива 94/33/ЕО, се заменят с формулировката „вещества и смеси, които отговарят на критериите за класифициране“. Настоящата директива не налага задължения на работодателите по отношение на класифицирането, етикетирането и пакетирането на вещества и смеси, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1272/2008. Независимо дали веществата или смесите са пуснати на пазара или не, работодателят трябва да извърши оценка на риска на всички опасни химически агенти съгласно Директива 98/24/ЕО.

(8)

В раздел I, точка 2 и раздел II, точка 1 от приложението към Директива 94/33/ЕО се съдържат позовавания на отменените директиви 90/679/ЕИО (10) и 90/394/ЕИО (11) на Съвета. Следователно тези позовавания следва да бъдат заменени с позовавания на съответните разпоредби на Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12) и на Директива 2004/37/ЕО на Съвета.

(9)

В съответствие с член 154 от Договора Комисията се консултира със социалните партньори относно възможната насока на дадено действие на Съюза в тази област и социалните партньори посочиха, че е от полза да се предоставят обяснителни насоки, по-специално за малките и средните предприятия.

(10)

След тази консултация Комисията прецени, че е желателно да се предприемат действия на Съюза и се консултира със социалните партньори относно съдържанието на планираното предложение в съответствие с член 154 от Договора.

(11)

След тази втора фаза на консултация социалните партньори не пожелаха да започнат процедурата, която би могла да доведе до сключване на споразумение, както е посочено в член 155 от Договора,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 92/58/ЕИО

Директива 92/58/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящата директива не се прилага по отношение на знаци за пускане на пазара на опасни вещества и смеси, продукти и/или оборудване, освен ако в други разпоредби на Съюза не се съдържа изрично позоваване към нея.“

2)

В приложение I раздел 12 се заменя със следното:

12.   Пространства, стаи или затворени помещения, които се използват за складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, трябва да бъдат обозначени с подходящ предупредителен знак, взет от раздел 3.2 от приложение II, или да бъдат маркирани, както е предвидено в раздел 1 от приложение III, освен в случаите, когато етикетирането на индивидуалните пакети или контейнери отговаря на тази цел.

Ако няма равностоен предупредителен знак в раздел 3.2 от приложение II, който да предупреждава хората за опасни химически вещества или смеси, трябва да бъде използвана съответната пиктограма за опасност, посочена в приложение V към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (13).

3)

В приложение II раздел 3.2 се изменя, както следва:

а)

заличава се предупредителен знак „Вещество с вредно или дразнещо действие“;

б)

добавя се следната бележка под линия, свързана с предупредителния знак „Обща опасност“:

„***

Настоящият предупредителен знак не се използва за предупреждаване на хората за опасни химически вещества или смеси с изключение на случаите, когато предупредителният знак се използва в съответствие с втора алинея от раздел 5 към приложение III за означаване на складирането на опасни вещества или смеси.“

4)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

раздел 1 се заменя със следното:

„1.

Контейнерите, използвани по време на работа за съхранение на химически вещества или смеси, класифицирани като опасни според критериите за някой от класовете на физическа опасност или опасност за здравето в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, и контейнерите, използвани за съхраняване на такива опасни вещества или смеси, заедно с видимите тръби, съдържащи или транспортиращи такива опасни вещества и смеси, трябва да се обозначават със съответните пиктограми за опасност в съответствие с посочения регламент.

Първата алинея не се прилага за контейнери, използвани при работа за кратки периоди, или за контейнери, чието съдържание се сменя често, при условие че са взети подходящи алтернативни мерки, по-специално за информиране и/или обучение, които гарантират същото ниво на защита.

Етикетите, посочени в първа алинея, могат да бъдат:

заменени с предупредителни знаци, посочени в приложение II, като се използват същите пиктограми или символи. Ако няма равностоен предупредителен знак в раздел 3.2 от приложение II, трябва да бъде използвана съответната пиктограма за опасност, посочена в приложение V към Регламент (ЕО) № 1272/2008,

допълнени с още информация, като името и/или формулата на опасното вещество или смес и подробна информация за опасността,

за транспортирането на контейнерите на работното място, допълнени или заменени със знаци, приложими в целия Съюз за транспорт на опасни вещества или смеси.“;

б)

в раздел 5, първа и втора алинея думата „опасни“ („dangerous“) се заменя с „опасни“ („hazardous“), а думата „ препарати“ се заменя със „смеси“.

Член 2

Изменения на Директива 92/85/ЕИО

Приложение I към Директива 92/85/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Раздел A се изменя, както следва:

а)

точка 2 се заменя със следното:

„2.   Биологични агенти

Биологични агенти от рискови групи 2, 3 и 4 по смисъла на член 2, втора алинея, точки 2, 3 и 4 от Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14), доколкото е известно, че тези агенти или терапевтичните мерки, изисквани по отношение на такива агенти, застрашават здравето на бременните жени и на плода, и доколкото не са включени в приложение II.

б)

точка 3 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

вещества и смеси, които отговарят на критериите за класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (15) в един/една или няколко от следните класове и категории на опасност с едно или няколко от следните предупреждения за опасност, доколкото те не фигурират в приложение II:

мутагенност за зародишните клетки, категория 1А, 1В или 2 (H340, H341),

канцерогенност, категория 1А, 1В или 2 (H350, H350i, H351),

токсичност за репродукцията, категория 1А, 1В или 2, или допълнителната категория за въздействия върху или чрез лактацията (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция, категория 1 или 2 (H370, H371).

ii)

буква б) се заменя със следното:

„б)

химични агенти в приложение I към Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16);

2)

Раздел Б се заменя със следното:

„Б.   Процеси

Промишлени процеси, изброени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО.“

Член 3

Изменения на Директива 94/33/ЕО

Приложението към Директива 94/33/ЕО се изменя, както следва:

1)

Раздел I се изменя, както следва:

а)

в точка 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

биологични агенти от рискови групи 3 и 4 по смисъла на член 2, втора алинея, точки 3 и 4 от Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17).

б)

точка 3 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

веществата и смесите, които отговарят на критериите за класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (18) в един/една или няколко от следните класове и категории на опасност с едно или няколко от следните предупреждения за опасност:

остра токсичност, категория 1, 2 или 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

корозивни за кожата, категория 1A, 1B или 1C (H314),

запалим газ, категория 1 или 2 (H220, H221),

запалими аерозоли, категория 1 (H222),

запалима течност, категория 1 или 2 (H224, H225),

експлозиви, категории „нестабилен експлозив“, или експлозиви от подразделения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

самоактивиращи се вещества и смеси, тип A, B, C или D (H240, H241, H242),

органични пероксиди, тип А или В (H240, H241),

специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция, категория 1 или 2 (H370, H371),

специфична токсичност за определени органи след повтаряща се експозиция, категория 1 или 2 (H372, H373),

респираторна сенсибилизация, категория 1, подкатегория 1A или 1B (H334),

кожна сенсибилизация, категория 1, подкатегория 1A или 1B (H317),

канцерогенност, категория 1А, 1В или 2 (H350, H350i, H351),

мутагенност за зародишните клетки, категория 1А, 1В или 2 (H340, H341),

токсичност за репродукцията, категория 1A или 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

буква б) се заличава;

iii)

буква в) се заличава;

iv)

буква г) се заменя със следното:

„г)

веществата и смесите, посочени в член 2, буква а), подточка ii) от Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19);

2)

Раздел II, точка 1 се заменя със следното:

„1.

Процеси и дейности, посочени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО.“

Член 4

Изменения в Директива 98/24/ЕО

Директива 98/24/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2 буква б) се изменя, както следва:

а)

подточка i) се заменя със следното:

„i)

всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен в рамките на класове на физическа опасност и/или на опасност за здравето, предвидени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (20), дори химичен агент, който не е класифициран съгласно посочения регламент;

б)

подточка ii) се заличава;

в)

подточка iii) се заменя със следното:

„iii)

всеки химичен агент, който въпреки че не отговаря на критериите за класифициране като опасен в съответствие с буква б), подточка i) от настоящия член, може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или съществува на работното място, да представлява риск за безопасността и здравето на работниците, включително всеки химичен агент, за който е определена гранична стойност на професионална експозиция по силата на член 3.“

2)

Член 4, параграф 1, второ тире се заменя със следното:

„—

информация за безопасност и здраве, която се предоставя от доставчика (например съответният информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (21),

3)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 четвъртото тире се заменя със следното:

„—

достъп до всеки информационен лист за безопасност, предоставен от доставчика в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите-членки могат да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че работодателите могат да получат при поискване — за предпочитане от производителя или доставчика — цялата информация за опасни химични агенти, която е необходима за прилагането на член 4, параграф 1 от настоящата директива, доколкото нито Регламент (ЕО) № 1907/2006, нито Регламент (ЕО) № 1272/2008 не предвижда задължение за предоставяне на информация.“

Член 5

Изменения на Директива 2004/37/ЕО

Директива 2004/37/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на азбеста, който е предмет на Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (22), когато същите са по-благоприятни за здравето и безопасността на работното място.

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)   „канцероген“ означава:

i)

вещество или смес, които отговарят на посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (23) критерии за класифициране като канцерогенни в категория 1A или 1В;

ii)

вещество, смес или процес, посочени в приложение I към настоящата директива, както и вещество или смес, освободени от процес, посочен в същото приложение;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)   „мутаген“ означава: вещество или смес, които отговарят на посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 критерии за класифициране като мутагенни за зародишните клетки в категория 1A или 1В;“.

3)

В член 4, параграф 1 думата „препарат“ се заменя с думата „смес“.

4)

В член 5, параграф 2 думата „препарат“ се заменя с думата „смес“.

5)

В член 6, буква б) думата „препарати“ се заменя с думата „смеси“.

6)

В приложение I в заглавието думата „препарати“ се заменя с думата „смеси“.

Член 6

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 1 юни 2015 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните мерки на националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 26 февруари 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 204, 9.8.2008 г., стр. 47.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 февруари 2014 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 23).

(5)  Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1).

(6)  Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12).

(7)  Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (Четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

(8)  Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (Шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).

(9)  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

(10)  Директива 90/679/ЕИО на Съвета от 26 ноември 1990 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 374, 31.12.1990 г., стр. 1).

(11)  Директива 90/394/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени по време на работа (Шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 1).

(12)  Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО (ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21).

(13)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).“

(14)  Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21).“;

(15)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).“;

(16)  Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (Шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).“

(17)  Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21).“;

(18)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).“;

(19)  Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (Шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).“

(20)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).“;

(21)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).“

(22)  Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 28).“

(23)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).“;


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 204/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 2014 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) №1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Aceituna de Mallorca“ / „Aceituna Mallorquina“ / „Oliva de Mallorca“ / „Oliva Mallorquina“, подадено от Испания, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Aceituna de Mallorca“ / „Aceituna Mallorquina“ / „Oliva de Mallorca“ / „Oliva Mallorquina“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 276, 25.9.2013 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИСПАНИЯ

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ЗНП)


5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 205/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2014 година

за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно европейската демографска статистика (1), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1260/2013 се установява обща правна уредба за разработването, изготвянето и разпространението на европейски статистически данни за населението и основните демографски събития.

(2)

За да се гарантира, че представяните от държавите членки данни за населението и основните демографски събития по силата на Регламент (ЕС) № 1260/2013 са висококачествени, съпоставими и съгласувани, и за да се осигури възможност за изготвяне на надеждна обзорна информация за целия Съюз, данните следва да бъдат представяни в разпределения (дезагрегирани).

(3)

Ето защо данните следва да бъдат представяни на Комисията разпределени по териториални единици съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (2).

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват единни условия по отношение на разпределенията на данните, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 1260/2013, както и по отношение на сроковете за представяне на данните и ревизирането на тези данни.

Член 2

Определения

Прилагат се определенията, установени в Регламент (ЕС) № 1260/2013. За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

а)

„възраст“ към определена дата (или референтен момент, или дата на събитието) е периодът от време между датата на раждане и съответната дата, изразен в навършени години;

б)

„държава на раждане“ на дадено лице е държавата на обичайното местопребиваване (в сегашните ѝ граници, ако има такава информация) на майката на лицето към датата на раждането, или при липса на такова сведение — държавата (в сегашните ѝ граници, ако има такава информация), в която е настъпило раждането;

в)

„държава на раждане на майката“ е „държавата на раждане“ на майката;

г)

„гражданство“ означава специфичната правна връзка между дадено лице и неговата държава, придобита по рождение или чрез натурализация, независимо дали посредством декларация, избор, брак или по друг начин в съответствие с националното законодателство;

д)

„поредност на раждането на живо дете“ е числото, изразяващо поредността на настоящото раждане на живо дете спрямо всички предишни раждания на живи деца на майката;

е)

„месец на настъпване“ е календарният месец на настъпване на събитието;

ж)

„година на раждане“ е календарната година на настъпване на раждането;

з)

„държава членка“ е държава, която е членка на Европейския съюз към края на референтната година.

Член 3

Разпределения и статистически таблици

Разпределенията на данните, които трябва да бъдат представени на Комисията (Евростат) по силата на Регламент (ЕС) № 1260/2013, са изложени в приложение I.

Статистическите таблици, които трябва да бъдат представени на Комисията (Евростат), са изложени в приложение II.

Член 4

Срокове

1.   Всяка година държавите членки представят на Комисията (Евростат) предварителни данни за общия брой на населението, общия брой на ражданията на живи деца и общия брой на умиранията на национално ниво съгласно приложение II, точка 1 в срок от шест месеца от края на референтната година.

2.   Всяка година държавите членки представят на Комисията (Евростат) данни на национално и регионално ниво съгласно приложение II, точка 2 и съответните стандартни референтни метаданни (съгласно определението за структурата на метаданните, установено за структурата на метаданните Euro SDMX) за референтната година в срок от 12 месеца от края на референтната година.

3.   Всяка година държавите членки представят на Комисията (Евростат) предварителни месечни данни за общия брой на ражданията на живи деца и общия брой на умиранията в съответствие с приложение II, точка 3, като всяка категория обхваща най-малко първите шест месеца от референтната година, в срок до 30 ноември на същата референтна година.

Член 5

Ревизиране на данните

1.   Държавите членки информират Комисията (Евростат) за всяко планирано ревизиране на представените по силата на член 4, параграф 2 данни най-късно една седмица преди публикуването на ревизираните данни в съответната държава членка.

2.   Държавите членки представят ревизираните данни на Комисията (Евростат) най-късно една седмица след публикуването им.

3.   Държавите членки гарантират, че представените на Комисията (Евростат) ревизирани данни са в съответствие с общия набор от данни, представен по силата на член 4, параграф 2.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ДАННИТЕ

За дезагрегирането на статистическите данни, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 1260/2013, се използват представените по-долу разпределения.

Категорията „неизвестен“ (съответно „неизвестна“ и „неизвестно“) трябва да съдържа под 5 % от случаите в категорията „общо“ за съответното разпределение.

1.   Възраст

Възраст

Разпределение с ниска степен на подробност

Разпределение с висока степен на подробност

Идентификация

AGE.L.

AGE.H.

(0)

Общо

Общо

(1)

Под 5 години

 

(1.1)

 

Под 1 година

(1.2)

 

1 година

(1.3)

 

2 години

(1.4)

 

3 години

(1.5)

 

4 години

(2)

От 5 до 9 години

 

(2.1)

 

5 години

(2.2)

 

6 години

(2.3)

 

7 години

(2.4)

 

8 години

(2.5)

 

9 години

(3)

От 10 до 14 години

 

(3.1)

 

10 години

(3.2)

 

11 години

(3.3)

 

12 години

(3.4)

 

13 години

(3.5)

 

14 години

(4)

От 15 до 19 години

 

(4.1)

 

15 години

(4.2)

 

16 години

(4.3)

 

17 години

(4.4)

 

18 години

(4.5)

 

19 години

(5)

От 20 до 24 години

 

(5.1)

 

20 години

(5.2)

 

21 години

(5.3)

 

22 години

(5.4)

 

23 години

(5.5)

 

24 години

(6)

От 25 до 29 години

 

(6.1)

 

25 години

(6.2)

 

26 години

(6.3)

 

27 години

(6.4)

 

28 години

(6.5)

 

29 години

(7)

От 30 до 34 години

 

(7.1)

 

30 години

(7.2)

 

31 години

(7.3)

 

32 години

(7.4)

 

33 години

(7.5)

 

34 години

(8)

От 35 до 39 години

 

(8.1)

 

35 години

(8.2)

 

36 години

(8.3)

 

37 години

(8.4)

 

38 години

(8.5)

 

39 години

(9)

От 40 до 44 години

 

(9.1)

 

40 години

(9.2)

 

41 години

(9.3)

 

42 години

(9.4)

 

43 години

(9.5)

 

44 години

(10)

От 45 до 49 години

 

(10.1)

 

45 години

(10.2)

 

46 години

(10.3)

 

47 години

(10.4)

 

48 години

(10.5)

 

49 години

(11)

От 50 до 54 години

 

(11.1)

 

50 години

(11.2)

 

51 години

(11.3)

 

52 години

(11.4)

 

53 години

(11.5)

 

54 години

(12)

От 55 до 59 години

 

(12.1)

 

55 години

(12.2)

 

56 години

(12.3)

 

57 години

(12.4)

 

58 години

(12.5)

 

59 години

(13)

От 60 до 64 години

 

(13.1)

 

60 години

(13.2)

 

61 години

(13.3)

 

62 години

(13.4)

 

63 години

(13.5)

 

64 години

(14)

От 65 до 69 години

 

(14.1)

 

65 години

(14.2)

 

66 години

(14.3)

 

67 години

(14.4)

 

68 години

(14.5)

 

69 години

(15)

От 70 до 74 години

 

(15.1)

 

70 години

(15.2)

 

71 години

(15.3)

 

72 години

(15.4)

 

73 години

(15.5)

 

74 години

(16)

От 75 до 79 години

 

(16.1)

 

75 години

(16.2)

 

76 години

(16.3)

 

77 години

(16.4)

 

78 години

(16.5)

 

79 години

(17)

От 80 до 84 години

 

(17.1)

 

80 години

(17.2)

 

81 години

(17.3)

 

82 години

(17.4)

 

83 години

(17.5)

 

84 години

(18)

От 85 до 89 години

 

(18.1)

 

85 години

(18.2)

 

86 години

(18.3)

 

87 години

(18.4)

 

88 години

(18.5)

 

89 години

(19)

От 90 до 94 години

 

(19.1)

 

90 години

(19.2)

 

91 години

(19.3)

 

92 години

(19.4)

 

93 години

(19.5)

 

94 години

(20)

От 95 до 99 години

 

(20.1)

 

95 години

(20.2)

 

96 години

(20.3)

 

97 години

(20.4)

 

98 години

(20.5)

 

99 години

(21)

100 и повече години (1)

 

(21.1)

 

100 години

(21.2)

 

101 години

(21.3)

 

102 години

(21.4)

 

103 години

(21.5)

 

104 години

(21.6)

 

105 години

(21.7)

 

106 години

(21.8)

 

107 години

(21.9)

 

108 години

(21.10)

 

109 години

(21.11)

 

110 и повече години (2)

Категорията „неизвестна“ не се използва. Случаите, в които възрастта не е известна, се преразпределят според най-достоверните приблизителни оценки на национално равнище.

2.   Възраст на майката

Възраст на майката

Разпределение с ниска степен на подробност

Разпределение с висока степен на подробност

Идентификация

AGM.L

AGM.H

(0)

Общо

Общо

(1)

14 или по-малко години

14 или по-малко години

(2)

От 15 до 19 години

 

(2.1)

 

15 години

(2.2)

 

16 години

(2.3)

 

17 години

(2.4)

 

18 години

(2.5)

 

19 години

(3)

От 20 до 24 години

 

(3.1)

 

20 години

(3.2)

 

21 години

(3.3)

 

22 години

(3.4)

 

23 години

(3.5)

 

24 години

(4)

От 25 до 29 години

 

(4.1)

 

25 години

(4.2)

 

26 години

(4.3)

 

27 години

(4.4)

 

28 години

(4.5)

 

29 години

(5)

От 30 до 34 години

 

(5.1)

 

30 години

(5.2)

 

31 години

(5.3)

 

32 години

(5.4)

 

33 години

(5.5)

 

34 години

(6)

От 35 до 39 години

 

(6.1)

 

35 години

(6.2)

 

36 години

(6.3)

 

37 години

(6.4)

 

38 години

(6.5)

 

39 години

(7)

От 40 до 44 години

 

(7.1)

 

40 години

(7.2)

 

41 години

(7.3)

 

42 години

(7.4)

 

43 години

(7.5)

 

44 години

(8)

От 45 до 49 години

 

(8.1)

 

45 години

(8.2)

 

46 години

(8.3)

 

47 години

(8.4)

 

48 години

(8.5)

 

49 години

(9)

50 и повече години

50 и повече години

(99)

Неизвестна

Неизвестна

3.   Държава на раждане

Държава на раждане

Единно разпределение

Идентификация

COB.M

(0)

Общо

(1)

Родени в държавата

(2)

Родени в друга държава

(2.1)

Родени в друга

държава членка

(2.2)

Родени извън ЕС

(9)

Неизвестна

4.   Държава на раждане на майката

Държава на раждане на майката

Единно разпределение

Идентификация

CBM

(0)

Общо

(1)

Родени в държавата

(2)

Родени в друга държава

(2.1)

Родени в друга

държава членка

(2.2)

Родени извън ЕС

(9)

Неизвестна

5.   Гражданство

Гражданство

Единно разпределение

Идентификация

COC.M.

(0)

Общо

(1)

Граждани на държавата

(2)

Граждани на друга държава

(2.1)

Граждани на друга държава членка

(2.2)

Граждани на държава, която не е членка на ЕС

(3)

Без гражданство

(9)

Неизвестно

Лице с две или повече гражданства се отнася само към една държава, която се определя по следния ред на приоритет:

представяща данните държава; или

ако лицето не е гражданин на представящата данните държава — друга държава членка; или

ако лицето не е гражданин на друга държава членка — друга държава, която не е членка на ЕС.

В случай на двойно гражданство, когато и двете държави са членки на ЕС, но нито една от тях не е представящата данните държава, държавите членки определят в коя група да бъде отнесено лицето.

6.   Гражданство на майката

Гражданство на майката

Единно разпределение

Идентификация

CCM

(0)

Общо

(1)

Гражданки на държавата

(2)

Гражданки на друга държава

(2.1)

Гражданки на друга държава членка

(2.2)

Гражданки на държава, която не е членка на ЕС

(3)

Без гражданство

(9)

Неизвестно

Технически спецификации както при признака „гражданство“.

7.   Географски район

Географски район:

Разпределение с ниска степен на подробност

Разпределение със средна степен на подробност

Разпределение с висока степен на подробност

Идентификация

GEO.L

GEO.M

GEO.H

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

Ниво 0 по NUTS (територията на държавата)

Всички географски названия от ниво 2 по NUTS

или регион за статистически цели

Всички географски названия от ниво 3 по NUTS

или регион за статистически цели

(99999)

 

Неизвестен

Неизвестен

Използва се версията на класификацията NUTS или класификацията на регионите за статистически цели, която е в сила към края на референтната година.

8.   Поредност на раждането на живо дете (биологическо)

Поредност на раждането на живо дете

Единно разпределение

Идентификация

LBO

(0)

Общо

(1)

Първо

(2)

Второ

(3)

Трето

(4)

Четвърто и следващо

(9)

Неизвестен

В случаите, когато при едно раждане се ражда повече от едно дете, всяко живородено дете се брои поотделно. При това преброяване не се включват мъртвородените деца и не се взема предвид дали всичките раждания на живи деца са били брачни или извънбрачни, дали са от настоящи или предишни признати от закона съжителства между две лица, нито дали живородените деца са живи или починали към референтната дата, нито дали живеят с майка си, или не.

9.   Месец на настъпване

Месец на настъпване

Единно разпределение

Идентификация

MOC

(0)

Общо

(1)

Януари

(2)

Февруари

(3)

Март

(4)

Април

(5)

Май

(6)

Юни

(7)

Юли

(8)

Август

(9)

Септември

(10)

Октомври

(11)

Ноември

(12)

Декември

(99)

Неизвестен

10.   Пол

Пол

Единно разпределение

Идентификация

SEX

(0)

Общо

(1)

Мъже

(2)

Жени

Категорията „неизвестен“ не се използва. Случаите, в които полът не е известен, се преразпределят според най-достоверните приблизителни оценки на национално равнище.

11.   Година на раждане

Година на раждане

Единно разпределение

Идентификация

YOB.H

(0)

Общо

(1)

Референтна година

(2)

Референтна година – 1

(3)

Референтна година – 2

(4)

Референтна година – 3

(5)

Референтна година – 4

(6)

Референтна година – 5

(7)

Референтна година – 6

(8)

Референтна година – 7

(9)

Референтна година – 8

(10)

Референтна година – 9

(11)

Референтна година – 10

(12)

Референтна година – 11

(13)

Референтна година – 12

(14)

Референтна година – 13

(15)

Референтна година – 14

(16)

Референтна година – 15

(17)

Референтна година – 16

(18)

Референтна година – 17

(19)

Референтна година – 18

(20)

Референтна година – 19

(21)

Референтна година – 20

(22)

Референтна година – 21

(23)

Референтна година – 22

(24)

Референтна година – 23

(25)

Референтна година – 24

(26)

Референтна година – 25

(27)

Референтна година – 26

(28)

Референтна година – 27

(29)

Референтна година – 28

(30)

Референтна година – 29

(31)

Референтна година – 30

(32)

Референтна година – 31

(33)

Референтна година – 32

(34)

Референтна година – 33

(35)

Референтна година – 34

(36)

Референтна година – 35

(37)

Референтна година – 36

(38)

Референтна година – 37

(39)

Референтна година – 38

(40)

Референтна година – 39

(41)

Референтна година – 40

(42)

Референтна година – 41

(43)

Референтна година – 42

(44)

Референтна година – 43

(45)

Референтна година – 44

(46)

Референтна година – 45

(47)

Референтна година – 46

(48)

Референтна година – 47

(49)

Референтна година – 48

(50)

Референтна година – 49

(51)

Референтна година – 50

(52)

Референтна година – 51

(53)

Референтна година – 52

(54)

Референтна година – 53

(55)

Референтна година – 54

(56)

Референтна година – 55

(57)

Референтна година – 56

(58)

Референтна година – 57

(59)

Референтна година – 58

(60)

Референтна година – 59

(61)

Референтна година – 60

(62)

Референтна година – 61

(63)

Референтна година – 62

(64)

Референтна година – 63

(65)

Референтна година – 64

(66)

Референтна година – 65

(67)

Референтна година – 66

(68)

Референтна година – 67

(69)

Референтна година – 68

(70)

Референтна година – 69

(71)

Референтна година – 70

(72)

Референтна година – 71

(73)

Референтна година – 72

(74)

Референтна година – 73

(75)

Референтна година – 74

(76)

Референтна година – 75

(77)

Референтна година – 76

(78)

Референтна година – 77

(79)

Референтна година – 78

(80)

Референтна година – 79

(81)

Референтна година – 80

(82)

Референтна година – 81

(83)

Референтна година – 82

(84)

Референтна година – 83

(85)

Референтна година – 84

(86)

Референтна година – 85

(87)

Референтна година – 86

(88)

Референтна година – 87

(89)

Референтна година – 88

(90)

Референтна година – 89

(91)

Референтна година – 90

(92)

Референтна година – 91

(93)

Референтна година – 92

(94)

Референтна година – 93

(95)

Референтна година – 94

(96)

Референтна година – 95

(97)

Референтна година – 96

(98)

Референтна година – 97

(99)

Референтна година – 98

(100)

Референтна година – 99

(101)

Референтна година – 100

(102)

Референтна година – 101

(103)

Референтна година – 102

(104)

Референтна година – 103

(105)

Референтна година – 104

(106)

Референтна година – 105

(107)

Референтна година – 106

(108)

Референтна година – 107

(109)

Референтна година – 108

(110)

Референтна година – 109

(111)

Референтна година – 110

или по-ранна година (3)

Категорията „неизвестна“ не се използва. Случаите, в които годината на раждане не е известна, се преразпределят според най-достоверните приблизителни оценки на национално равнище.

12.   Година на раждане на майката

Година на раждане на майката

Единно разпределение

Идентификация

YBM

(0)

Общо

(1)

Референтна година – 14

или по-късна година

(2)

Референтна година – 15

(3)

Референтна година – 16

(4)

Референтна година – 17

(5)

Референтна година – 18

(6)

Референтна година – 19

(7)

Референтна година – 20

(8)

Референтна година – 21

(9)

Референтна година – 22

(10)

Референтна година – 23

(11)

Референтна година – 24

(12)

Референтна година – 25

(13)

Референтна година – 26

(14)

Референтна година – 27

(15)

Референтна година – 28

(16)

Референтна година – 29

(17)

Референтна година – 30

(18)

Референтна година – 31

(19)

Референтна година – 32

(20)

Референтна година – 33

(21)

Референтна година – 34

(22)

Референтна година – 35

(23)

Референтна година – 36

(24)

Референтна година – 37

(25)

Референтна година – 38

(26)

Референтна година – 39

(27)

Референтна година – 40

(28)

Референтна година – 41

(29)

Референтна година – 42

(30)

Референтна година – 43

(31)

Референтна година – 44

(32)

Референтна година – 45

(33)

Референтна година – 46

(34)

Референтна година – 47

(35)

Референтна година – 48

(36)

Референтна година – 49

(37)

Референтна година – 50

или по-ранна година

(99)

Неизвестна


(1)  Данните, разпределени по петгодишни възрастови групи (AGE.L), се изискват до интервала „100 и повече години“; въпреки това Евростат ще разпространява данни по петгодишни възрастови групи само до интервала „90 и повече години“ (на ниво 3 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели — NUTS).

(2)  Данните, разпределени по възраст по отделни години (AGE.H), се изискват до групата „110 и повече години“; въпреки това Евростат ще разпространява данни по възраст по отделни години само до групата „100 и повече години“ (на национално ниво и ниво 2 по NUTS).

(3)  Данните, разпределени по отделни години на раждане (YOB.H), се изискват до групата „Референтна година – 110 или по-ранна година“; въпреки това Евростат ще разпространява данни по отделни години на раждане само до групата „Референтна година – 100 или по-ранна година“ (на национално ниво и ниво 2 по NUTS).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ

1.   Данни по член 4, параграф 1

Таблица

Заглавие

Разпределения, които трябва да бъдат използвани за комбиниране

POPDB

Население

GEO.L

LVBDB

Раждания на живи деца

GEO.L

DTHDB

Умирания

GEO.L

2.   Данни по член 4, параграф 2

Таблица

Заглавие

Разпределения, които трябва да бъдат използвани за комбиниране

POP01

Брой на населението по възраст, пол и регион (ниво 2) на местопребиваване

GEO.M, AGE.H, SEX

POP02

Брой на населението по възраст, пол и регион (ниво 3) на местопребиваване

GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01

Раждания на живи деца по месец на настъпване

GEO.L, MOC

LVB02

Раждания на живи деца по възраст на майката, година на раждане на майката и регион (ниво 2) на местопребиваване на майката

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03

Раждания на живи деца по възраст на майката и регион (ниво 3) на местопребиваване на майката

GEO.H, AGM.L

LVB04

Раждания на живи деца по възраст на майката, година на раждане на майката и държава на раждане на майката

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05

Раждания на живи деца по възраст на майката, година на раждане на майката и гражданство на майката

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06

Раждания на живи деца по възраст на майката, година на раждане на майката и пореден номер на раждането на живо дете

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07

Раждания на живи деца по възраст на майката, година на раждане на майката и пол на новороденото

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01

Умирания по месеци на настъпване

GEO.L, MOC

DTH02

Умирания по пол, възраст, година на раждане и регион (ниво 2) на местопребиваване

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03

Умирания по пол, възраст и регион (ниво 3) на местопребиваване

GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04

Умирания по пол, възраст, година на раждане и държава на раждане

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M

DTH05

Умирания по пол, възраст, година на раждане и гражданство

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3.   Данни по член 4, параграф 3

Таблица

Заглавие

Разпределения, които трябва да бъдат използвани за комбиниране

LVBNC

Раждания на живи деца по месец на настъпване

GEO.L, MOC

DTHNC

Умирания по месец на настъпване

GEO.L, MOC


5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 206/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012, отнасящо се за потенциалите за глобално затопляне на парникови газове, различни от СО2

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално като взе предвид член 14, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

в приложение VI към Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията (2) са определени потенциалите за глобално затопляне на парникови газове, различни от СО2.

(2)

В Решение 15/CP.17 (3) на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата (РКОНИК), във връзка с прилагането на Указанията от 2006 г. на Междуправителствения комитет по изменението на климата относно националните инвентаризации на парниковите газове (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) е посочено, че от 2015 г. до следващо решение на Конференцията на страните по РКОНИК, стойностите на потенциалите за глобално затопляне, които страните използват за изчисляване на СО2 еквивалента на антропогенните емисии от източници и съответно на поглъщанията от поглътители на парникови газове, следва да бъдат посочените в приложение III към Решение 15/CP.17.

(3)

За да се осигури съгласуваност на съответната нормативна уредба на ЕС с методиките, използвани в контекста на РКОНИК, Регламент (ЕС) № 601/2012 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Съгласно член 13, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, квотите, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са валидни за емисии през осемгодишния период на търгуване, започващ на тази дата. Съгласно член 9а, параграф 1 от същата директива, корекцията на количеството квоти, които се издават в периода, започващ от 1 януари 2013 г., се определя като се вземат под внимание потенциалите за глобално затопляне, посочени в приложение III към Решение 15/CP.17 на Конференцията на страните по РКОНИК. Тъй като Регламент (ЕС) № 601/2012 започва да се прилага от 1 януари 2013 г., настоящият регламент следва също да се прилага от тази дата, за да се осигури съответствие на всички данни за емисиите на парникови газове, докладвани през целия осемгодишен период на търгуване.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент (ЕС) № 601/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 181, 12.7.2012 г., стр. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 6 от Приложение VI към Регламент (ЕО) № 601/2012 се заменя със следното:

„Таблица 6:   Стойности на потенциала за глобално затопляне

Газове

Потенциал за глобално затопляне

N2O

298 t CO2 екв./t N2O

CF4

7 390 t CO2 екв./t CF4

C2F6

12 200 t CO2екв./t C2F6


5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 207/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

64,0

TN

96,6

TR

87,8

ZZ

82,8

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

159,4

ZZ

175,1

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,6

TR

89,7

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

48,3

IL

66,7

MA

47,5

TN

45,8

TR

72,1

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

69,0

ZZ

69,0

0808 10 80

CN

115,7

MK

25,2

US

150,2

ZZ

97,0

0808 30 90

AR

99,8

CL

200,9

CN

73,6

TR

156,2

US

120,7

ZA

100,0

ZZ

125,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ПРЕПОРЪКИ

5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/31


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2014 година

относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

(2014/117/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) („Регламентът за ООП“) организациите на производители представят на своите компетентни национални органи планове за производство и предлагане на пазара, които да допринесат за изпълнението на целите на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

(2)

Плановете за производство и предлагане на пазара представляват задължителен инструмент за организациите на производители.

(3)

За да се стимулира уеднаквеното прилагане на плановете за производство и предлагане на пазара, е необходимо Комисията да предостави по-подробни препоръки относно структурата, формата и крайните срокове, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията (2), като представи ясни и подробни насоки на държавите членки и организациите на производители.

(4)

За да подпомогне организациите на производители в приноса им за постигането на целите на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, Комисията следва да предостави препоръки на организациите на производители относно начините за представяне на тяхната планирана стратегия, така че тя да отговаря на изискванията във връзка с производството и пазара, по-специално по отношение на изготвянето на програмата за производство и стратегията за предлагане на пазара, които трябва да се разработят.

(5)

Комисията следва да представи и примери за различните мерки, които организациите на производители могат да приложат, за да онагледи как могат конкретно да допринесат за различните цели на организациите на производители, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, към които ще бъдат насочени плановете за производство и предлагане на пазара.

(6)

За да се улесни мониторингът на плановете за производство и предлагане на пазара от страна на организациите на производители и за да се позволи на компетентните национални органи да оценяват приноса на различните мерки от плановете за производство и предлагане на пазара за постигането на целите на общата организация на пазарите и да им се осигури възможност да извършват проверка на спазването от страна на организациите на производители на задълженията, свързани с изпълнението на плановете, следва да се препоръча използването на подходящи показатели.

(7)

За да се улесни оценката от страна на организациите на производители и компетентните национални органи на финансовите нужди, произтичащи от изпълнението на мерките, включени в плановете за производство и предлагане на пазара, следва да се препоръча включване на финансов график в плана за производство и предлагане на пазара.

(8)

За да се позволи на компетентните национални органи да оценяват изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара от страна на организациите на производители, Комисията следва да препоръча годишният доклад, представян от организациите на производители, да включва съответни показатели, чрез които да се оценява изпълнението на планираните мерки и да се измерва техният принос за постигането на целите на организациите на производители.

(9)

Настоящата препоръка ще бъде изменена и преразгледана според необходимостта и по-специално след приемането на бъдещ правен акт на Съюза за определяне на условията за финансовото подпомагане за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 — 2020 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

организациите на производители и асоциациите на организации на производители да спазват:

а)

формата и структурата, представени в част А от настоящата препоръка, по отношение на плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 („плановете“);

б)

елементите, установени в част Б от настоящата препоръка, по отношение на сроковете и процедурата за годишния доклад, посочен в член 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 („годишния доклад“).

В случаите когато настоящата препоръка се отнася до организации на производители, е предвидено тя да се прилага и по отношение на асоциации на организации на производители.

ЧАСТ А

ФОРМАТ И СТРУКТУРА НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА

Плановете, представяни на националните органи от страна на организациите на производители на продукти от риболов и аквакултури, следва да включват посочената по-долу информация:

1.   Обща информация за организацията на производители

Име

Пълно име на организацията на производители.

Тип

Организация на производители на продукти от аквакултури или организация на производители на продукти от риболов.

Идентификационен код

Националният идентификационен код.

Местоположение

Мястото на официалната регистрация на организацията на производители (например град или пристанище), както и нейният район на компетентност, като се използва съответната териториална единица по NUTS (Обща класификация на териториалните единици за статистически цели).

Брой членове

Броят на производителите, които са регистрирани официално в организацията на производители.

Оборот (в разбивка по видове)

Таблица, в която се посочва общият оборот на организацията на производители за последните три години, и допълнителна справка, показваща оборота от отделните видове.

Оборотът следва да се изчислява или като средна годишна стойност на предлаганата на пазара продукция при първа продажба през последните три години, или като сума от стойността на предлаганата на пазара продукция на всички членове на организацията на производители при първа продажба през същия период за новопризнати организации на производители.

Обем на улова и реколтата (в разбивка по видове)

Таблица с данни за обема и стойността на улова или на реколтата за всеки вид през последните три години, изразени в тонове и евро на година.

Определяне на основните предлагани на пазара видове от организацията на производители [2.1]

За определянето на основните предлагани на пазара видове се препоръчва използване на описаната в предходния подраздел таблица. Основните видове за търговски цели следва да представляват основната част от продукцията на всяка организация на производители, изразена чрез оборота и обема на улова, и отглежданите в стопанства видове. За основа следва да се използват правилата, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2508/2000 (3) на Комисията.

2.   Програма за производство и стратегия за предлагане на пазара

2.1.   Въведение

Организацията на производители следва да обясни цялостната съгласуваност между мерките, които възнамерява да приложи, и целите на плана.

Като се основават на оценка на силните страни, възможностите, заплахите и слабите страни на организацията на производители, плановете следва да се въвеждат чрез представяне на планираната стратегия на организацията на производители за развитие и за съгласуване на нейното производство с пазарните изисквания, в съответствие с целите, определени за организациите на производители в членове 3 и 7 от Регламента за ООП.

В това представяне следва ясно да се установи връзката между програмата за производство и стратегията за предлагане на пазара, които ще се прилагат от организацията на производители.

2.2.   Програма за производство

Програмата за производство следва да включва примерен график за предлагането за цялата година, който да е съставен според сезонните тенденции (по отношение на цените, производството и търсенето) на пазара. По-специално в нея следва да бъдат взети под внимание следните елементи:

2.2.1.   За всички организации на производители

планиране на производствените дейности;

координиране на дейностите с други производители;

За организациите на производители на продукти от риболов:

управление на риболовните права и на достъпа за членовете на организацията на производители в зависимост от планирането на производството;

изпълнение и управление на задължението за разтоварване на сушата на целия улов;

2.2.2.   За организациите на производители на продукти от аквакултури

разработване на устойчиви практики във връзка с аквакултурите.

2.3.   Стратегия за предлагане на пазара

В стратегията за предлагане на пазара следва да бъде описано как организацията на производители възнамерява да гарантира адекватността на предлагането спрямо пазарните изисквания по отношение на качеството, количеството и представянето. По-специално в нея следва да бъдат взети под внимание следните елементи:

определяне на пазарните изисквания (количество, качество, представяне),

определяне на нови търговски обекти и други търговски възможности,

диалог и координация с други оператори във веригата на доставка.

3.   Мерки за постигане на целите, предвидени в член 7 от регламента за ООП

3.1.   За организациите на производители на продукти от риболов

3.1.1.   Насърчаване на устойчиви риболовни дейности  (4)

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

колективно управление на риболовните права и на достъпа за членовете на организацията на производители въз основа на действащите правила за управление по отношение на различните видове запаси, риболовни стопанства и риболовни зони,

координиране на диалога и сътрудничеството със съответни научни организации в областта на риболова и сътрудничество при разработването на научни съвети в подкрепа на управленските решения по отношение на рибните ресурси,

подготовка и управление на научни и технически кампании, целящи подобряване на познанията за ресурсите, въздействието върху екосистемите и разработването на устойчиви техники за риболов,

извършване на проучвания на въздействието с цел изпълнение на нови мерки за управление,

установяване и колективно предотвратяване на рисковете, свързани с безопасността на работното място и безопасността по море,

предоставяне на подкрепа и обучение на членове на организации на производители във връзка с разпоредбите в областта на риболова, с насърчаването на устойчивите риболовни практики или със сигурността на борда на плавателните съдове,

ефективно участие в различните съответни органи за управление на рибарството на национално, регионално, европейско и международно равнище,

координиране на диалога между организациите на производители, включително с такива от различни държави членки.

3.1.2.   Избягване и намаляване на нежелания улов  (5)

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

определяне и стимулиране на риболовни практики, които спомагат за избягването и намаляването на нежелания улов,

изготвяне и изпълнение на планове и колективни действия за избягване и намаляване на нежелания улов,

определяне на най-добрите начини за използване на такъв улов (6).

3.1.3.   Принос за проследяването на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

подобряване на техниките за проследяване,

оценка на нуждите от осведоменост и действията за предоставяне на информация на потребителите,

подобряване на етикетирането на продукцията, включително при осъществяване на процеси за сертифициране в подкрепа на задължителната и допълнителната информация на доброволна основа съгласно членове 38 и 39 от Регламента за ООП,

подготовка и изпълнение на действия за осведоменост и за предоставяне на информация на потребителите.

3.1.4.   Принос за премахването на незаконните, недекларирани и нерегулирани (ННН) риболовни практики

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

обучение на производителите и образователни дейности,

програми за наблюдение и контрол над дейността на членовете на организации на производители.

3.1.5.   Подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов на техните членове

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

определяне на търговски обекти за предлагане на пазара на продукцията и насочване на доставките на техните членове,

разработване на стратегии за по-добро предлагане на пазара на продукцията, включително за сертифициране на продуктите,

разработване на процеси за сертифициране, наред с другото, по отношение на хранителното съдържание и качеството,

подкрепа за допълнителна информация на доброволна основа съгласно член 39 от регламента за ООП,

създаване и разработване на нови методи и нови инструменти за предлагане на пазара,

предоставяне на подкрепа и обучение на членовете на организации на производители във връзка с техниките за предлагане на пазара,

участие в изложения на национално, европейско и международно равнище с цел популяризиране на продукцията на членовете на организации на производители.

3.1.6.   Подобряване на икономическата възвръщаемост

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

подготовка и мониторинг на научни и технически кампании, целящи намаляване на оперативните разходи,

предоставяне на подкрепа и обучение на членовете на организации на производители във връзка с управлението в областта на рибарството,

разработване на услуги за членовете на организации на производители във връзка със счетоводното отчитане на разходите.

3.1.7.   Стабилизиране на пазарите

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

оказване на принос за по-доброто проучване на пазара,

подобряване на знанията на членовете на организации на производители за основните икономически движещи сили по веригата на доставка,

предоставяне на практическа подкрепа за производителите с цел по-добро координиране на обмена на информация с потребители и други участници (по-специално преработватели, търговци на дребно и търгове).

3.1.8.   Допринасяне към хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

подготовка и провеждане на кампании за насърчаване на инициативи във връзка със стандартите за предлагане на пазара (качество, размер или тегло, пакетиране, представяне и етикетиране),

подготовка и провеждане на кампании за популяризиране на нови видове, които могат да бъдат експлоатирани по устойчив начин,

подготовка и провеждане на кампании за разработване на нови процеси и продукти,

подготовка и провеждане на кампании за популяризиране на продукти от риболов,

подготовка и провеждане на кампании за стимулиране на заетостта в областта на рибарството.

3.1.9.   Намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

подготовка и предприемане на научни изследвания и експериментални програми за оценка и ограничаване на въздействието на риболовните практики върху околната среда,

подготовка и провеждане на експериментални програми за разработване на риболовни уреди, намаляващи въздействието върху околната среда,

предоставяне на обучение и подкрепа на производителите с цел улесняване на използването на риболовни практики и риболовни уреди, ограничаващи въздействието върху околната среда.

3.2.   За организациите на производители на продукти от аквакултури

3.2.1.   Насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите  (7)

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

подготовка и управление на научни и технически кампании за подобряване на познанията за видовете, на въздействията върху околната среда на дейностите, свързани с аквакултурите, и за стимулиране на разработването на устойчиви техники във връзка с аквакултурите,

координиране на диалога и сътрудничеството със съответни научни организации в областта на аквакултурите и сътрудничество при разработването на научни съвети в подкрепа на управленските решения по отношение на аквакултурите,

предоставяне на подкрепа и обучение на членовете на организации на производители във връзка с насърчаването на устойчиви практики, свързани с аквакултурите,

установяване и колективно предотвратяване на рисковете, свързани с безопасността на работното място,

ефективно участие в различните съответни органи в областта на аквакултурите на национално, регионално, европейско и международно равнище,

координиране на диалога между организациите на производители, включително с такива от различни държави членки.

3.2.2.   Гарантиране, че дейностите на техните членове съответстват на националните стратегически планове  (8)

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

участие в разработването на националните стратегически планове,

разработване на схеми за сертифициране във връзка с устойчивото използване на фуражите.

3.2.3.   Стремеж към гарантиране, че фуражите с риболовен произход в аквакултурите произхождат от рибни стопанства, които се управляват устойчиво

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

участие в разработването на процедури за проследяване,

разработване на схеми за сертифициране във връзка с устойчивото използване на фуражите.

3.2.4.   Подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от аквакултури на техните членове

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

определяне на търговски обекти за пускане на пазара и/или насочване на продукцията на техните членове,

разработване на стратегии за по-добро предлагане на пазара на продукцията, включително за сертифициране на продукти,

подкрепа за допълнителна информация на доброволна основа съгласно член 39 от Регламента за ООП,

разработване на процеси за сертифициране, включително по отношение на хранителното съдържание и качеството,

създаване и разработване на нови методи и нови инструменти за предлагане на пазара,

предоставяне на подкрепа и обучение на членове на организации на производители във връзка с техниките за предлагане на пазара,

участие в изложения на национално, европейско и международно равнище с цел популяризиране на продукцията на членовете на организации на производители.

3.2.5.   Подобряване на икономическата възвръщаемост

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

подготовка и мониторинг на научни и технически кампании, целящи намаляване на оперативните разходи,

предоставяне на подкрепа и обучение на членове на организации на производители във връзка с управлението в областта на аквакултурите,

разработване на услуги за членовете на организации на производители във връзка със счетоводното отчитане на разходите.

3.2.6.   Стабилизиране на пазарите

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

координиране между различните организации на производители за събиране, обработване, обмен и използване на икономическа информация, свързана с производството на членовете на организации на производители, включително данни за формиране на запаси и цени при първа продажба,

оказване на принос за по-доброто проучване на пазара,

подобряване на знанията на членовете на организации на производители за основните икономически движещи сили по веригата на доставка,

предоставяне на практическа подкрепа за производителите с цел по-добро координиране на обмена на информация с преработвателите.

3.2.7.   Допринасяне към хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася към заетостта в крайбрежните и селските райони

Под това заглавие плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

подготовка и провеждане на кампании за създаване на инициативи във връзка със стандартите за предлагане на пазара (качество, размер или тегло, пакетиране, представяне и етикетиране),

подготовка и провеждане на кампании за стимулиране на заетостта в областта на аквакултурите,

подготовка и провеждане на кампании за популяризиране на продукти от аквакултури.

4.   Мерки за регулиране на доставките на някои видове  (9)

В настоящия раздел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

установяване на продуктите от риболов, във връзка с които през някои периоди от годината възникват затруднения при предлагането на пазара,

разработване на специални стратегии и инструменти за производство и предлагане на пазара.

5.   Санкции и мерки за контрол

В съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 1, буква г) от Регламента за ООП в настоящия раздел следва да се опишат санкциите, приложими за членове, които нарушават приетите решения за изпълнението на съответните планове (10), както и мерките, които организациите на производители ще изпълняват, за да контролират съответствието на дейностите на техните членове с правилата, които са установили (11). В настоящия раздел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:

разработване на система от санкции, пропорционални на нарушенията, извършени от членовете на организации на производители,

разработване на стратегии и програми за привеждане в изпълнение на правилата, приети от организацията на производители,

извършване на оценки на риска във връзка с изпълнението на правилата, приети от организацията на производители,

подготовка и извършване на контролни дейности във връзка със привеждането в изпълнение на правилата, приети от организацията на производители,

обучение на наблюдатели и контрольори,

създаване и разпространение на насоки за изпълнението на:

а)

разпоредбите, произтичащи от общата политика в областта на рибарството;

б)

правилата и мерките за управление, приети от организацията на производители.

6.   Разходи, които следва да се предвидят

6.1.   Финансов план

Препоръчва се организациите на производители да включват в плановете си финансов план, в който да се описват различните разходи, разноските и очакваните финансови ресурси за всяка мярка, която възнамеряват да приложат.

Във финансовия план следва да бъдат разграничени следните два вида дейности:

а)

подготовка, мониторинг и насочване на дейностите, свързани с планираните мерки („дейности по подготовка на проекта“) и

б)

дейности, свързани с практическото изпълнение на всяка конкретна планирана мярка („дейности по управление на проекта“).

6.2.   Дейности на организатора на проекта

Разходите за дейности на организатора на проекта следва да включват по-специално разходи за проучвания на пазара, проучвания за извършване на оценки, разработване на проект, анализ на риска и всички проучвания за осъществимост, извършвани преди изпълнението на мярка, свързана с постигането на някоя от целите на плана. Необходимо е да се включат и разходи, свързани с дейностите за мониторинг и контрол, извършвани от организацията на производители в хода на изпълнението на конкретна мярка.

Предвидените разходи може да обхващат различни категории като труд, предоставяне на услуги или доставки.

6.3.   Дейности по управление на проекта

Разходите за дейности по управление на проекта следва да включват по-специално разходи за елементи от приложените мерки, които не са пряко свързани с дейностите по подготовка на проекта, като например научни или технически експерименти, рекламни кампании, закупуване и внедряване на нови технически уреди за увеличаване на селективността, развитие на проследяемостта или насърчаване на устойчиви практики в областта на аквакултурите.

7.   График за изпълнение

Плановете следва да съдържат график със срокове за планираните мерки и съответните разходи, с разбивки по годишни вноски за многогодишните планове.

В графика следва да се посочват подходящи показатели за изпълнение и за резултат за всяка мярка съгласно препоръката от раздел 8.

8.   Показатели

Както се препоръчва в раздел 7, за всички планирани мерки следва да се предвиди показател за изпълнение и за резултат, чрез които организациите на производители и компетентните органи да контролират тяхното изпълнение. Тези показатели следва да се използват в годишния доклад, предвиден в член 28, параграф 5 от Регламента за ООП. Показателите следва да позволяват оценяване на постигането на стратегическите цели на плана спрямо първоначалното състояние, описано във въведението на плана.

Според връзката им с различните планирани мерки следва да се използват следните показатели:

8.1.   Показатели за изпълнение на планираните мерки

8.1.1.   За организациите на производители на продукти от риболов

Под това заглавие плановете следва да включват показатели за изпълнение, чрез които се оценява спазването на:

график за дейност на плавателните съдове, изразен, inter alia, чрез брой дни в открито море, обеми на улова на целеви видове,

предварителен график за предлагане на пазара на продукти по видове и представяне,

план с график на действията за установяване на възможностите на пазара,

план с график на действията за сертифициране/етикетиране на продуктите,

предварителен график за управлението на риболовното усилие и/или капацитета по риболовни зони,

план с график за мерки за намаляване на прилова,

график за обучение за спазване на изискванията и правилата, осведоменост и контрол на процедурите.

Тези показатели за изпълнение следва да отчитат и:

прогнозно определяне на циклите на продажби на продуктите,

съобразяване на средния месечен приход с очаквано равнище на приходите.

8.1.2.   За организациите на производители на продукти от аквакултури

Под това заглавие плановете следва да включват показатели за изпълнение, чрез които се оценява спазването на:

график за формиране на запаси и събиране на реколта по график за отглежданите в стопанства видове,

предварителен график за предлагане на пазара на продукти по видове и представяне,

план с график на действията за установяване на възможностите на пазара,

план с график на действията за сертифициране/етикетиране на продуктите,

план за намаляване на замърсяването на екосистемите, свързано с дейности в областта на аквакултурите,

план за прилагане на устойчиво хранене на отглежданите в стопанства видове,

график за обучение за спазване на изискванията и правилата, осведоменост и контрол на процедурите.

Тези показатели за изпълнение следва да отчитат и:

прогнозно определяне на циклите на продажби на продуктите,

съобразяване на средния месечен приход с очаквано равнище на приходите.

8.2.   Показатели за резултат за оценка на приноса на въведените мерки за постигането на целите на плановете за производство и предлагане на пазара

8.2.1.   За организациите на производители на продукти от риболов

Под това заглавие плановете следва да включват показатели за резултат за оценка на:

обем и/или стойност на видовете, които са уловени или предлагани на пазара,

среден размер на видовете, които са уловени или предлагани на пазара,

ръст на продажбите по видове и/или продукти в сравнение с предходното състояние,

брой и/или обем на продаваните нови продукти в сравнение с предходната година,

развитие на риболовното усилие и/или капацитет,

промени в съдържанието при разтоварване на суша и/или обема на нежелания улов,

развитие на оценката „на глава от населението“ на разтоварената на суша или събраната продукция,

тенденции по отношение на производствените разходи за единица продукция,

тенденции по отношение на разходите за продажби за единица продукция,

тенденции по отношение на средния месечен доход на производителите,

промени в количествата непродадени продукти спрямо предходното състояние,

промени в стойността на чувствителните продукти спрямо предходното състояние,

брой на произшествията (с наранявания и/или смъртни случаи),

промени в броя на регистрираните нарушения на правилата на организацията на производители.

8.2.2.   За организации на производители на продукти от аквакултури

Под това заглавие плановете следва да включват показатели за резултат за оценка на:

обем и/или стойност на видовете, които се уловени или предлагани на пазара,

ръст на продажбите по видове и/или продукти в сравнение с предходното състояние,

брой и/или обем на продаваните нови продукти в сравнение с предходната година,

развитие на оценката „на глава от населението“ на събраната продукция,

тенденции по отношение на дела на фуражите, използвани за отглежданите в стопанства видове, които се получават от устойчиви или възобновяеми източници,

тенденции по отношение на количествата на замърсената продукция,

тенденции по отношение на производствените разходи за единица продукция,

тенденции по отношение на разходите за продажби за единица продукция,

тенденции по отношение на средния месечен доход на производителите,

промени в количествата непродадени продукти спрямо предходното състояние,

промени в стойността на чувствителните продукти спрямо предходното състояние,

брой на произшествията (с наранявания и/или смъртни случаи),

промени в броя на регистрираните нарушения на правилата на организацията на производители.

ЧАСТ Б

ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Организациите на производители следва да представят годишния доклад след изпълнението на плановете. В случай на многогодишен план доклад следва да се представя ежегодно.

Годишният доклад следва да включва показатели за изпълнение и за резултат, както се предвижда в графика за изпълнение на плановете, представени за одобрение на компетентните националните органи.

Съставено в Брюксел на 3 март 2014 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 40).

(3)  Регламент (ЕО) № 2508/2000 на Комисията от 15 ноември 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на оперативните програми в сектор рибарство (ОВ L 289, 16.11.2000 г., стр. 8).

(4)  Насърчаване на свързани с риболова устойчиви дейности на техните членове, като им осигуряват възможности за развитие, при пълно спазване на политиката на опазване, определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22) („Регламент относно общата политика в областта на рибарството“) и в законодателството за околната среда, при същевременно съблюдаване на социалната политика.

(5)  Избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов от запаси за търговски цели, а когато е необходимо, пълноценно използване на този улов, без да се създава пазар за улов на екземпляри, чийто размер е под минималния референтен размер за целите на опазването съгласно член 15 от Регламента относно общата политика в областта на рибарството.

(6)  Без да се създава пазар за улов на екземпляри, чийто размер е под минималния размер за целите на опазването.

(7)  Насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите, на техните членове, като им осигуряват възможности за развитие, при пълно спазване на политиката на опазване, определена в Регламента относно общата политика в областта на рибарството и в законодателството за околната среда, при съблюдаване на социалната политика.

(8)  Посочени в член 34 от Регламента за общата политика в областта на рибарството.

(9)  „Видове, с които обичайно са свързани затруднения при предлагането на пазара през годината“ съгласно член 28, параграф 2, буква г) от Регламента за ООП.

(10)  Наказания, предвидени в член 28, параграф 2, буква д) от Регламента за ООП.

(11)  Мерки, предвидени в член 8, параграф 1, буква г) от Регламента за ООП.


5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/39


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2014 година

относно мониторинга на следи от бромирани забавители на горенето в храните

(текст от значение за ЕИП)

(2014/118/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Бромираните забавители на горенето са органобромни съединения, които се прилагат по отношение на продуктите с цел предотвратяване или забавяне на запалването на горими материали в случай на пожар. Те се използват обичайно в широка гама от потребителски стоки, например електроника, автомобили, мебели и строителни материали, за да се намали запалимостта на продукта. Бромираните забавители на горенето могат да се отделят от продуктите, в които са били използвани, чрез просмукване или изпаряване. Тъй като в края на цикъла им на използване потребителските стоки се изхвърлят, с течение на времето тези вещества са замърсили околната среда и хранителната верига.

(2)

Множество бромирани забавители на горенето обаче са устойчиви, биоакумулиращи и токсични както за хората, така и за околната среда. За тях се предполага, че причиняват невроповеденчески ефекти и нарушаване на функциите на ендокринната система и са били открити в живите организми в околната среда.

(3)

Ето защо Комисията поиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да изготви научно становище относно рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на бромирани забавители на горенето в храните.

(4)

В периода между септември 2010 г. и септември 2012 г. експертната научна група на ЕОБХ по замърсителите в храните прие шест научни становища (1) относно различни класове бромирани забавители на горенето.

(5)

За голям брой от тези класове ЕОБХ препоръча да бъдат събрани допълнителни данни за равнищата им в храните и в човека.

(6)

Равнищата на бромирани забавители на горенето в храните от животински произход могат да бъдат свързани с присъствието на тези вещества във фуражите и следователно, въз основа на първите резултати от мониторинга на храните през 2014 г., през 2015 г. може да последва препоръка по отношение на мониторинга на фуражи,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

През 2014 и 2015 г. държавите членки следва да извършват мониторинг на наличието на бромирани забавители на горенето в храните. Мониторингът следва да включва голямо разнообразие от отделни хранителни продукти, чиято употреба отразява потребителските навици, за да се даде точна оценка на експозицията, като за различните класове бромирани забавители на горенето следва да бъдат включени различни хранителни стоки.

2.

Държавите членки следва да спазват процедурите за вземане на проби, определени в приложение II към Регламент (ЕС) № 252/2012 на Комисията (2), за да се гарантира, че пробите са представителни за партидата, от която е взета пробата.

3.

Държавите членки следва да извършат анализ на различните класове бромирани забавители на горенето, с цел да се открие наличието на следните вещества в съответните хранителни стоки:

а)

за класа на полибромираните дифенилови етери (PBDE): 2,2′,4-трибромодифенилов етер (BDE-28, CAS № 41318-75-6); 2,2′,4,4′-тетрабромодифенилов етер (BDE-47, CAS № 5436-43-1); 2,2′,4,5′-тетрабромодифенилов етер (BDE-49, CAS № 243982-82-3); 2,2′,4,4′,5-пентабромодифенилов етер (BDE-99, CAS № 60348-60-9); 2,2′,4,4′,6-пентабромодифенилов етер (BDE-100, CAS № 189084-64-8); 2,2′,3,4,4′,5′-хексабромодифенилов етер (BDE-138, CAS № 67888-98-6); 2,2′,4,4′,5,5′-хексабромодифенилов етер (BDE-153, CAS № 68631-49-2); 2,2′,4,4′,5,6′-хексабромодифенилов етер (BDE-154, CAS № 207122-15-4); 2,2′,3,4,4′,5′,6-хептабромодифенилов етер (BDE-183, CAS № 207122-16-5) и 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-декабромодифенилов етер (BDE-209, CAS № 1163-19-5), в яйцата и яйчените продукти, млякото и млечните продукти, мазнините и маслата от животински и растителен произход, рибата и други морски хранителни продукти, диетичните продукти, храните за кърмачета и за малки деца, с използване на методи за анализ с граница за количествено определяне, равна на 0,01 ng/g мокро тегло или по-ниска;

б)

за класа на хексабромоциклододеканите (HBCDD): (+/–)-α-HBCDD (1,2,5,6,9,10-хексабромо-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-отн-циклододекан, CAS № 134237-50-6); (+/–)-β-HBCDD (1,2,5,6,9,10-хексабромо-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-отн-циклододекан, CAS № 134237-51-7) и (+/–)-γ-HBCDD (1,2,5,6,9,10-хексабромо-(1R,2R,5R,6S,9S,10R)-отн-циклододекан, CAS № 134237-52-8) в рибата и други морски хранителни продукти, месото и месните продукти, млякото и млечните продукти, яйцата и яйчените продукти, както и храните за кърмачета и храните за малки деца Методите за анализ, използвани за определяне на HBCDD, включват определянето на стереоизомери и следва да имат граница за количествено определяне от 0,01 ng/g мокро тегло или по-ниска;

в)

за класа на тетрабромобисфенол A (TBBPA) и неговите производни: тетрабромобисфенол A (TBBPA, CAS № 79-94-7) и вероятно бис(метилов) етер на TBBPA (TBBPA-bME, CAS № 70156-79-5); бис(2-хидроксиетилов) етер на TBBPA (TBBPA-bOHEE, CAS № 4162-45-2); бис(алилов) етер на TBBPA (TBBPA-bAE, CAS № 25327-89-3); бис(глицидилов) етер на TBBPA (TBBPA-bGE, CAS № 3072-84-2) и бис(2,3-дибромопропилов) етер на TBBPA (TBBPA-bDiBPrE, CAS № 21850-44-2) в рибата и други морски хранителни продукти, месото и месните продукти, млякото и млечните продукти, и яйцата и яйчените продукти. Методите за анализ, използвани за определяне на тетрабромобисфенол A и неговите производни, следва да имат граница за количествено определяне от 0,1 ng/g мокро тегло или по-ниска;

г)

за класа на бромираните феноли и техните производни: 2,4,6-трибромофенол (2,4,6-TBP, CAS № 118-79-6); 2,4-дибромофенол (2,4-DBP, CAS № 615-58-7); 4-бромофенол (4-BP, CAS № 106-41-2); 2,6-дибромофенол (2,6-DBP, CAS № 608-33-3); тетрабромиран бисфенол S (TBBPS, CAS № 39635-79-5); бис(метилов) етер на тетрабромобисфенол S (TBBPS-BME, CAS № 70156-79-5) в рибата и други морски хранителни продукти. Методите за анализ, използвани за определяне на бромирани феноли и техните производни, следва да имат граница за количествено определяне от 0,1 ng/g мокро тегло или по-ниска;

д)

за новопоявяващите се и новите бромирани забавители на горенето: трис(2,3-дибромопропил)фосфат (TDBPP, CAS № 126-72-7); N,N′-етиленбис(тетрабромофталимид) (EBTEBPI, CAS № 32588-76-4); хексабромоциклодекан (HBCYD, CAS № 25495-98-1); бис(2-етилхексил)тетрабромофталат (BEH-TEBP, CAS № 26040-51-7); 2-етилхексил-2,3,4,5-тетрабромобензоат (EH-TBB, CAS № 183658-27-7) и дибромонеопентилгликол (DBNPG, CAS № 3296-90-0) в рибата и други морски хранителни продукти, месото и месните продукти (включително карантия, годна за консумация), мазнините и маслата от животински и растителен произход, млякото и млечните продукти, яйцата и яйчените продукти и храните за кърмачета и за малки деца. Методите за анализ, използвани за определяне на новопоявяващи се и нови бромирани забавители на горенето, следва да имат граница за количествено определяне от 1 ng/g мокро тегло или по-ниска.

4.

Държавите членки следва да извършват анализа на бромирани забавители на горенето в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), с използване на метод за анализ, при който е доказано, че се получават надеждни резултати.

5.

Държавите членки следва редовно да предоставят на ЕОБХ данните от мониторинга, изразени на база общо тегло или на база мазнини, с информацията и в електронния формат за докладване, определени от ЕОБХ, с оглед обединяване в една база данни. Те следва да включват наличните данни, получени през предходни години с използване на метод за анализ, при който е доказано, че се получават надеждни резултати, за да се наблюдават тенденциите при експозицията.

Съставено в Брюксел на 3 март 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM); Научно становище относно полибромирани бифенили (PBBs) в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(10):1789. [151 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1789.

Научно становище относно полибромирани дифенилови етери (PBDE) в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(5):2156. [274 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2156.

Научно становище относно хексабромоциклододекани (HBCDD) в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(7):2296. [118 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2296.

Научно становище относно тетрабромобисфенол A (TBBPA) и неговите производни в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(12):2477. [61 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.

Научно становище относно бромирани забавители на горенето (BFR) в храните: Бромирани феноли и техните производни. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(4):2634. [42 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.

Научно становище относно новопоявяващи се и нови бромирани забавители на горенето (BFR) в храните: EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(10):2908. [125 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

(2)  Регламент (ЕС) № 252/2012 на Комисията от 21 март 2012 г. за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1883/2006 (ОВ L 84, 23.3.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).


ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

5.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/41


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

ВЪВЕДЕНИЕ

На 31 януари 2014 г. Комитетът на регионите прие настоящия Правилник за дейността съгласно член 306, алинея втора от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Термините, използвани в настоящия Правилник, означаващи длъжности и дейности, се отнасят за лица и от мъжки и от женски пол.

ДЯЛ I

ЧЛЕНОВЕ И ОРГАНИ НА КОМИТЕТА

ГЛАВА 1

Органи на Комитета

Член 1

Органи на Комитета

Органите на Комитета са Пленарната асамблея, председателят, Бюрото, Председателският съвет и комисиите.

ГЛАВА 2

Членове на Комитета

Член 2

Статут на членовете и заместниците

Съгласно член 300 от Договора за функционирането на Европейския съюз членовете на Комитета, както и техните заместници представляват регионалните и местните власти. Те заемат изборна длъжност в дадена местна или регионална власт или носят политическа отговорност пред изборен орган. При изпълнението на своите отговорности те не са обвързани с каквито и да е задължителни указания. Те изпълняват своите задължения при пълна независимост в общ интерес на Съюза.

Член 3

Срок на мандата

1.

Мандатът на член или на заместник започва да тече от датата, на която влиза в сила назначаването му от Съвета.

2.

Мандатът на член или на заместник се прекратява при подаване на оставка, при изтичане на мандата, по силата на който е бил назначен, или в случай на смърт.

3.

Член или заместник, който подава оставка, уведомява писмено председателя на Комитета за намерението си, като посочва датата, от която оставката влиза в сила. Председателят информира за това Съвета, който потвърждава свободното място и прилага процедурата за избор на заместник.

4.

Членът или заместникът, чийто мандат е приключил поради изтичане на срока на мандата, по силата на който е бил назначен, незабавно и в писмена форма информира за това председателя на Комитета.

5.

В случаите, предвидени в параграф 2 от настоящия член, Съветът назначава заместник за оставащия срок на мандата.

Член 4

Привилегии и имунитети

Членовете и техните надлежно упълномощени заместници се ползват от привилегиите и имунитетите на Европейския съюз в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 5

Участие на членовете и заместниците

1.

Всеки член, възпрепятстван да вземе участие в пленарна сесия, може да бъде представляван от заместник от своята национална делегация дори за ограничен период, включващ определени дни от пленарната сесия. Всички надлежно упълномощени членове или заместници се записват в присъствен списък.

2.

Всеки член, възпрепятстван да вземе участие в заседание на комисия или в друго заседание, одобрено от Бюрото, може да бъде представляван от друг член или заместник от своята национална делегация, политическа група или междурегионална група. Всички надлежно упълномощени членове или заместници се записват в присъствен списък.

3.

Член или заместник, определен за такъв в списъка на заместниците на членовете на работна група, създадена в съответствие с членове 37 или 62, може да замести всеки член от политическата си група.

4.

Заместник или член, заместващ друг член, може да представлява само един член. Той разполага с всички правомощия на член по време на съответното заседание. Генералният секретар се уведомява в съответствие с изискванията за уведомяване за делегирането на правото на глас, което трябва да бъде получено най-късно в деня преди заседанието.

5.

Всяка пленарна сесия дава право само на еднократно възстановяване на разноските на члена или на неговия заместник. Бюрото изготвя подробни разпоредби по този въпрос в указанията си, свързани с транспортните разноски и дневните надбавки.

6.

Заместник, който е назначен за докладчик, може да присъства на заседание на пленарна сесия, в чийто дневен ред е включено проектостановище, за което отговаря, и може да го представи, дори ако членът, чийто заместник се явява, също присъства на това заседание. Членът може да делегира правото си на глас на заместника си за срока на разглеждането на това проектостановище. Генералният секретар се уведомява писмено за делегирането на правото на глас преди съответната сесия.

7.

Без да се накърняват разпоредбите на член 23, параграф 1, делегирането се счита за нищожно от момента, в който възпрепятстваният член губи качеството си на член на Комитета.

Член 6

Делегиране на правото на глас

С изключение на предвиденото в членове 5 и 31, правото на глас не може да се делегира.

Член 7

Национални делегации и политически групи

Националните делегации и политическите групи допринасят по балансиран начин за организацията на работата на Комитета.

Член 8

Национални делегации

1.

Членовете и заместниците от една държава членка съставляват национална делегация. Всяка национална делегация приема свои вътрешни правила и избира председател, чието име се съобщава официално на председателя на Комитета.

2.

Генералният секретар създава в администрацията на Комитета механизъм за оказване на съдействие на националните делегации, който също така позволява всеки член да получава индивидуално информация и съдействие на официалния му език. Механизмът е част от специализирана служба, съставена от длъжностни лица и други служители на Комитета на регионите, и осигурява възможност за целесъобразно използване на инфраструктурата на Комитета от националните делегации. По-специално, генералният секретар осигурява на националните делегации подходящи условия за провеждането на заседания непосредствено преди или по време на пленарната сесия.

3.

Националните делегации получават съдействие и от националните координатори, които не са част от персонала на генералния секретариат. Те подпомагат членовете в изпълнението на задълженията им като членове на Комитета.

4.

Генералният секретар предоставя необходимото съдействие на националните координатори, по-специално като им се дава възможност да използват по целесъобразност инфраструктурата на Комитета.

Член 9

Политически групи и необвързани членове

1.

Членовете и заместниците могат да образуват групи, които отразяват политическите им предпочитания. Критериите за членство са определени във вътрешния правилник на всяка политическа група.

2.

За образуването на политическа група са необходими най-малко осемнадесет членове или заместници, от които най-малко половината трябва да бъдат членове, представляващи общо поне една пета от държавите членки. Член или заместник може да членува само в една политическа група. Политическа група се разпуска, когато броят на членовете ѝ не достига необходимия такъв за образуването ѝ.

3.

Председателят на Комитета се уведомява с декларация за образуването на политическа група, за разпускането ѝ или за всяка промяна, настъпила в нея. В декларацията за образуване на политическа група се посочват нейното наименование, членовете и бюрото ѝ.

4.

Всяка политическа група разполага със секретариат, чиито служители са част от персонала на генералния секретариат. Политическите групи могат да правят предложения пред органа по назначаването, свързани с подбора, назначаването и повишението или с удължаването на срока на договора на служителите в тези секретариати. Органът по назначаването взема решение, след като е изслушал председателя на съответната политическа група.

5.

Генералният секретар предоставя на политическите групи и на техните органи средствата, необходими за техните заседания, дейност, публикации и за работата на техния секретариат. В бюджета се посочват предоставените на всяка политическа група средства. Политическите групи и техните секретариати могат да използват по целесъобразност инфраструктурата на Комитета.

6.

Политическите групи и техните бюра могат да заседават непосредствено преди или по време на пленарните сесии. Те могат да провеждат извънредни заседания два пъти в годината. Транспортните разноски и дневните надбавки на заместник, участващ в тези заседания, се възстановяват, само ако представлява член от своята политическа група.

7.

На необвързаните членове се оказва административно съдействие. Редът и условията за предоставянето му се определят от Бюрото по предложение на генералния секретар.

Член 10

Междурегионални групи

Членовете и заместниците могат да образуват междурегионални групи. Те информират за това председателя на Комитета. Междурегионална група се счита за създадена по установения ред след решение на Бюрото.

ДЯЛ II

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА КОМИТЕТА

ГЛАВА 1

Свикване и конституиране на Комитета

Член 11

Свикване на първото заседание

Комитетът се свиква след всяко петгодишно обновяване на състава от досегашния председател или в негово отсъствие – от досегашния първи заместник-председател, или в негово отсъствие – от най-възрастния досегашен заместник-председател, или в негово отсъствие – от най-възрастния член, и заседава не по-късно от един месец след назначаването на членовете от Съвета.

Членът, който временно изпълнява дейностите на председател в съответствие с предходната алинея 1, представлява в този период Комитета, продължава изпълнението на текущата работа и председателства първото заседание в качеството на временен председател.

Заедно с четиримата най-млади присъстващи членове и генералния секретар на Комитета той сформира временното Бюро.

Член 12

Конституиране на Комитета и проверка на пълномощията

1.

По време на първото заседание временният председател запознава Комитета със съобщението на Съвета относно назначаването на членовете и предоставя отчет във връзка с извършената от него представителна дейност и текуща работа. Ако към него се отправи искане, той може да реши да се проверят назначаването и пълномощията на членовете, преди да обяви конституирането на Комитета за новия мандат.

2.

Временното бюро продължава да изпълнява дейността си до обявяването на резултата от избора на членовете на Бюрото.

ГЛАВА 2

Пленарна асамблея

Член 13

Дейности на Пленарната асамблея

Комитетът заседава в Пленарна асамблея. Основните дейности на Пленарната асамблея са да:

a)

приема становища, доклади и резолюции;

б)

приема проекта на бюджетната прогноза за приходите и разходите на Комитета;

в)

приема политическата програма на Комитета в началото на всеки мандат;

г)

избира председателя, първия заместник-председател и останалите членове на Бюрото;

д)

образува комисии;

е)

приема и преразглежда Правилника за дейността на Комитета;

ж)

след проверка на кворума съгласно член 21, параграф 1, първо изречение, с мнозинство от подадените гласове взема решение за завеждане на иск или за внасяне на искане за встъпване в дело пред Съда на Европейския съюз, по предложение на председателя на Комитета или на компетентната комисия, и в съответствие с членове 58 и 59. При приемането на такова решение, председателят завежда иск от името на Комитета.

Член 14

Свикване на Пленарната асамблея

1.

Председателят на Комитета свиква Пленарната асамблея най-малко веднъж на всеки три месеца. Графикът на пленарните сесии следва да се определи от Бюрото през третото тримесечие на предходната година. Пленарна сесия може да се проведе в рамките на един или повече заседателни дни.

2.

При писмено искане, подадено от най-малко една четвърт от членовете, председателят е длъжен да свика извънредна пленарна сесия, която трябва да се проведе не по-рано от една седмица и не по-късно от един месец, считано от датата на внасяне на искането. В писменото искане се посочва въпросът, който следва да се разгледа на извънредната пленарна сесия. В дневния ред не може да бъде включен никакъв друг въпрос.

Член 15

Дневен ред на пленарната сесия

1.

Бюрото подготвя предварителен проект за дневен ред, съдържащ временен списък на проектостановищата, проектодокладите или проекторезолюциите, които ще бъдат разглеждани на пленарната сесия, която непосредствено следва предстоящата, както и всички останали документи за решение.

2.

Най-малко двадесет и един работни дни преди откриването на пленарната сесия проектът за дневен ред, заедно с упоменатите в него документи за решение, се предоставя по електронен път на членовете и на техните заместници на всеки един от официалните им езици; документите за заседанията се изпращат по електронна поща на членовете и на техните заместници на всеки един от официалните им езици.

3.

По принцип проектостановищата, проектодокладите и проекторезолюциите се включват в дневния ред по реда, по който са приети от комисиите или са представени съгласно Правилника за дейността. Взема се под внимание, че в някои точки от дневния ред се разглеждат теми, които имат връзка помежду си.

4.

В изключителни надлежно обосновани случаи, когато е невъзможно да се спази посоченият в параграф 2 срок, председателят може да включи в проекта за дневен ред документ за решение, при условие че съответният текст е бил изпратен на членовете и на заместниците на техните официални езици най-малко една седмица преди откриването на пленарната сесия. Той посочва върху заглавната страница на документа за решение основанието за прилагането на тази процедура.

5.

Писмените изменения на проекта за дневен ред се представят на генералния секретар най-късно до три работни дни преди откриването на пленарната сесия.

6.

По време на заседанието, непосредствено предхождащо откриването на пленарната сесия, Бюрото приема окончателен проект за дневен ред. По време на това заседание Бюрото може, с мнозинство от две трети от подадените гласове, да включи в дневния ред неотложни или актуални въпроси, чието разглеждане не може да бъде отложено за следващата пленарна сесия.

7.

По предложение на председателя, на политическа група или на 32 членове, преди да пристъпи към гласуването на измененията, Бюрото или Пленарната асамблея може да реши:

да отложи разглеждането на документ за решение за следващо заседание

или

да върне документа за решение в съответната комисия за ново разглеждане.

Тази разпоредба не се прилага в случаите, когато определен от Съвета, Комисията или Европейския парламент срок не позволява да се отложи приемането на документ за решение.

Към документа за решение, отложен за следващо заседание на Пленарната асамблея, се прилагат всички действително внесени изменения, които се отнасят до него. Без да се накърняват разпоредбите на член 24, параграф 2, буква а), отлагането на гласуване не дава основание за определяне на нов краен срок за внасяне на изменения.

Когато документът е върнат в съответната комисия, свързаните с него изменения отпадат и докладчикът преценява в каква степен тяхното съдържание:

изисква предварително преразглеждане от негова страна на текста, предвид определените срокове,

и/или

може да доведе до внасянето на изменения от докладчика съгласно процедурата за внасяне на измененията на комисия.

Документът се включва за решение в дневния ред на комисията.

Член 16

Откриване на пленарната сесия

Председателят открива пленарната сесия и предлага за приемане окончателния проект за дневен ред.

Член 17

Публичност на сесиите, поканени външни лица и оратори, време за актуални въпроси

1.

Сесиите на Пленарната асамблея са открити за обществеността, освен ако Пленарната асамблея не реши друго по отношение на сесията като цяло или за конкретна точка от дневния ред.

2.

В пленарните сесии могат да участват представители на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Те могат да бъдат поканени да вземат думата.

3.

По собствена инициатива или по искане на Бюрото председателят може също да покани външни лица да присъстват на пленарните сесии и да вземат думата. Тези изказвания могат да бъдат последвани от обща дискусия, за която се прилагат общите разпоредби за времето за изказване.

4.

Съгласно член 15, параграфи 1 и 6, Бюрото може да предложи на Пленарната асамблея да се проведе обща дискусия по актуални политически въпроси от регионално и местно значение („време за актуални въпроси“). По отношение на провеждането ѝ се прилагат общите разпоредби за времето за изказване.

Член 18

Норми на поведение и време за изказване

1.

Без да се накърнява свободата на словото, поведението на членовете се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в учредителните текстове на Европейския съюз, зачита достойнството на Комитета и не нарушава нормалното протичане на работата на органите на Комитета или реда и спокойствието в помещенията на Комитета.

2.

В началото на пленарната сесия по предложение на Бюрото Пленарната асамблея определя времето за изказване по всяка точка от дневния ред. По време на пленарната сесия председателят взема решение по собствена инициатива или по искане на даден член да ограничи времето за изказване.

3.

По предложение на Бюрото председателят може да предложи на Пленарната асамблея по време на разисквания по общи или специфични въпроси предвиденото време за изказване да се разпредели между политическите групи и националните делегации.

4.

По правило времето за изказване не може да надвишава една минута за изказвания, свързани с протокола от заседанията, с процедурни въпроси и изменения на окончателния проект за дневен ред или на самия дневен ред.

5.

Ако изказващ се превиши полагащото му се време, председателят може, след като отправи предупреждение, да му отнеме думата.

6.

Член може да внесе искане за закриване на разискванията, което председателят поставя на гласуване.

Член 19

Списък на изказванията

1.

Членовете, които искат думата, се вписват в списък по реда на получаване на исканията им. Председателят дава думата въз основа на този списък. Той следи, доколкото е възможно, да бъдат изслушвани последователно изказващи се с различни политически възгледи и от различни национални делегации.

2.

Въпреки това думата може да се даде с предимство на докладчика на компетентната комисия, на представителите на политическите групи и националните делегации, които желаят да се изкажат от името на тяхната група или делегация.

3.

Никой не може да взема думата повече от два пъти по един и същи въпрос, освен с разрешение на председателя. Въпреки това се разрешава на председателите и на докладчиците на съответните комисии да се изказват по тяхно искане и за определено от председателя време.

Член 20

Процедурни въпроси

1.

Член, който желае да постави процедурен въпрос или да обърне вниманието на председателя върху неспазването на Правилника за дейността, получава думата. Процедурният въпрос трябва да се отнася до дневния ред или до въпрос, който се обсъжда.

2.

Исканията за изказване по процедурен въпрос имат предимство пред всички останали искания за изказване.

3.

Председателят незабавно взема решение по процедурните въпроси при спазване на разпоредбите на Правилника за дейността. След поставяне на процедурния въпрос той съобщава решението си, което не се гласува.

Член 21

Кворум

1.

Кворумът на Пленарната асамблея се счита за постигнат, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ. Кворумът се проверява по искане на член и при условие че най-малко петнадесет членове гласуват в подкрепа на искането за проверка на кворума. Ако не е поискана проверка на кворума, всяко гласуване се приема за действително, независимо от броя на присъстващите членове. Председателят може да реши да прекъсне заседанието най-много за десет минути преди да се пристъпи към проверка на кворума. Членовете, които са поискали проверката, се включват при преброяването на присъстващите, дори и да не са вече в залата. Ако броят на присъстващите членове е по-малък от петнадесет, председателят може да констатира, че няма кворум.

2.

Ако се установи, че няма кворум, всички точки от дневния ред, по които се изисква гласуване, се отлагат за деня на следващото заседание, по време на което Пленарната асамблея независимо от броя на присъстващите членове може да проведе действително гласуване по отложените точки. Всички решения или гласувания, осъществени по време на заседанието преди проверката на кворума, остават валидни.

Член 22

Гласуване

1.

Пленарната асамблея взема решение с мнозинство от подадените гласове, освен ако не е предвидено друго в Правилника за дейността.

2.

Установените форми на гласуване са „за“, „против“ или „въздържал се“. При изчисляване на мнозинството се броят само гласовете „за“ и „против“. При равен брой гласове текстът или предложението се считат за отхвърлени.

3.

Правото на глас е лично право. Членовете гласуват индивидуално и лично.

4.

Ако се оспорва резултатът от преброяването, повторно гласуване може да се нареди от председателя или да се проведе по искане на член, при условие че най-малко петнадесет членове гласуват в подкрепа на искането за повторно гласуване.

5.

По предложение на председателя на политическа група или на 32 членове, внесено преди приемането на окончателния дневен ред, Пленарната асамблея може да реши да се проведе поименно гласуване по една или по повече точки от дневния ред, което се отразява в протокола от пленарната сесия. Освен ако Пленарната асамблея не реши друго, поименното гласуване не се прилага при гласуване на изменения.

6.

По предложение на председателя, на политическа група или на 32 членове може да бъде взето решение да се проведе тайно гласуване в случай на решения, отнасящи се до лица.

7.

Председателят може да реши по всяко време гласуването да се извърши по електронен път.

Записът на цифровия резултат от електронното гласуване е достъпен за обществеността след пленарната сесия.

Член 23

Внасяне на изменения

1.

Съгласно правилата за внасяне на изменения, изменения на документите за решение могат да се внасят само от членовете и надлежно упълномощени заместници, както и от неупълномощен заместник, определен за докладчик, внасящ изменения по свое собствено становище.

Правото на внасяне на измененията в пленарна сесия може да се упражнява от члена или от неговия надлежно упълномощен заместник. Измененията, внесени надлежно от член на Комитета или заместник преди той да изгуби това си качество или преди предоставяне или оттегляне на делегиране, остават действително внесени.

2.

Без да се накърняват разпоредбите на член 27, параграф 1, измененията на документите за решение трябва да бъдат внесени от политическа група или най-малко от шестима членове или надлежно упълномощени заместници, като се посочват имената им. Националните делегации с по-малко от шестима членове могат да внасят изменения, при условие че измененията се внасят от толкова на брой членове или надлежно упълномощени заместници, колкото наброява делегацията, и че те посочат имената си.

3.

Измененията трябва да бъдат внесени преди 15,00 ч. на единадесетия работен ден преди деня на откриването на пленарната сесия. Измененията трябва да бъдат налични във формат, позволяващ електронен достъп, незабавно след като бъдат преведени, но във всеки случай най-малко четири работни дни преди откриването на пленарната сесия.

Измененията се превеждат и предават на докладчика с предимство, за да може той да изпрати измененията на докладчика на генералния секретариат най-малко три работни дни преди откриването на пленарната сесия. Измененията на докладчика трябва ясно да се отнасят до едно или повече изменения, предвидени в параграф 1, които докладчикът посочва. Електронен достъп до измененията на докладчика се предоставя в деня преди деня на откриването на пленарната сесия.

В приложение на член 15, параграф 4, председателят може да реши да съкрати крайния срок за внасяне на изменения до минимум три работни дни преди откриването на пленарната сесия. Този срок не се отнася за изменения, свързани с неотложни въпроси по смисъла на член 15, параграф 6.

4.

Всички изменения се раздават на членовете преди началото на пленарната сесия.

Член 24

Процедура за разглеждане на изменения

1.

Прилага се следната процедура за гласуване:

а)

Първо, поставяне на гласуване на евентуалните изменения на проектодокумента. Измененията имат предимство пред текста, за който се отнасят.

б)

Второ, поставяне на гласуване на текста в неговата цялост, независимо дали е изменен или не.

2.

Принципи, с които е съобразено гласуването:

а)

Компромисни изменения

Ако са внесени едно или повече изменения на част от текст на документ за решение, председателят, докладчикът или авторите на измененията могат по изключение да предложат компромисни изменения. Тези компромисни изменения се ползват с предимство при гласуването.

Ако докладчикът или някой от авторите на първоначалните изменения се противопостави на предложено компромисно изменение, то не се поставя на гласуване.

б)

Съвкупно гласуване

Преди приемането или отхвърлянето на конкретно изменение председателят може да реши, че няколко други изменения, които имат сходно съдържание или сходни цели, ще бъдат поставени на гласуване колективно („съвкупно гласуване“). Тези изменения могат да се отнасят до различни части на оригиналния текст.

в)

Гласуване „ан блок“

По отношение на измененията, внесени по изготвено от него проектостановище, докладчикът може да състави списък на измененията, чието приемане препоръчва. Ако има препоръка за гласуване, председателят може да реши определени обхванати от препоръката изменения да се гласуват заедно (гласуване „ан блок“). Всеки член може да оспори препоръката за гласуване, като посочи кои изменения следва да се гласуват поотделно.

г)

Разделно гласуване

Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби, отнася се до два или повече параграфа или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или нормативна стойност, може да бъде поискано разделно гласуване от докладчика, от политическа група, от национална делегация или от който и да е от членовете, внесли изменението.

Искането следва да се подаде поне един час преди началото на пленарната сесия, освен ако председателят не определи друг срок. Председателят се произнася по искането.

Не се допуска разделно гласуване в случай на компромисно изменение или изменение на докладчика.

3.

Поставяне на изменения на гласуване:

Измененията се поставят на гласуване по реда на параграфите в текста и според следния приоритетен ред:

компромисните изменения, ако нито един от авторите на първоначалните изменения не се противопостави;

измененията на докладчика;

другите изменения.

Ако бъдат приети, компромисните изменения и измененията на докладчика заменят измененията, от които произтичат.

Когато две или повече идентични изменения се внесат от различни автори, те се поставят на гласуване като едно изменение.

4.

Когато две или повече взаимоизключващи се изменения се отнасят до една и съща част от текста, първо се гласува изменението, което се отдалечава най-много от оригиналния текст.

5.

Преди поставянето на гласуване председателят обявява дали приемането на изменение води до нищожност на едно или повече от другите изменения, било защото измененията са взаимоизключващи се, тъй като се отнасят до една и съща част от текста, било защото си противоречат. Изменение се счита за отпаднало, ако е несъвместимо с предходно гласуване по същото становище. Ако авторите на изменение оспорят решението на председателя в това отношение, Пленарната асамблея решава дали да постави оспореното изменение на гласуване.

6.

Ако текстът в неговата цялост не бъде подкрепен с мнозинство от подадените гласове при окончателното гласуване, Пленарната асамблея взема решение дали проектостановището да се изпрати обратно на компетентната комисия или изготвянето му да бъде преустановено. Становището се счита за отпаднало, ако междуинституционалният график не позволява по-нататъшно разглеждане. Председателят на Комитета информира за това институцията, която е поискала становището.

Ако проектостановището се върне в компетентната комисия, тя трябва да реши дали:

да внесе повторно проектостановището за разискване и приемане с приетите от пленарната сесия изменения;

да определи нов докладчик и по този начин да започне отначало процеса на изготвяне на становището;

или да се откаже от становището.

Член 25

Съгласуваност на окончателния текст

Ако съгласуваността на окончателния текст е нарушена в резултат на приемането на изменения, които не са били обявени за отпаднали в съответствие с член 24, параграф 5, или в резултат на прието изменение, което изисква други релевантни части на текста да бъдат съответно изменени, администрацията, след консултация с политическите групи, докладчика и автора на съответните изменения, въвежда промени, за да възстанови съгласуваността на окончателния текст. Всякакви промени на текста трябва да бъдат сведени до строгия минимум, необходим за възстановяване на съгласуваността. Членовете ще бъдат информирани за всички въведени промени.

Член 26

Спешни становища

При спешни случаи, когато обикновената процедура не позволява да се спази определения от Съвета, Комисията или Европейския парламент срок и компетентната комисия е приела с единодушие проектостановището си, председателят изпраща проектостановището за сведение на Съвета, на Комисията или на Европейския парламент. Проектостановището се внася за одобрение без изменения на следващата сесия на Пленарната асамблея. Във всички документи, които се отнасят до този текст, се отбелязва, че становището е обект на неотложна процедура.

Член 27

Опростени процедури

1.

Проектостановищата или проектодокладите, които сезираната комисия е приела с единодушие, се внасят за приемане без изменение в Пленарната асамблея, освен ако най малко 32 членове или надлежно упълномощени заместници или политическа група не внесат предложение за изменение на този документ в съответствие с разпоредбите на член 23, параграф 3, първо изречение. В този случай Пленарната асамблея разглежда изменението. Проектостановището или проектодокладът се представя от докладчика на пленарно заседание и може да бъде предмет на разискване. Проектостановището или проектодокладът се изпраща на членовете едновременно с проекта за дневен ред.

2.

Ако комисията счита, че не се налага Комитетът да разгледа или да предложи промени в документ, по който е сезирана от Бюрото, тя може да предложи да не се повдигат никакви възражения по отношение на този документ. Предложението се внася в Пленарната асамблея, за да бъде прието без разискване.

Член 28

Закриване на пленарна сесия

Преди закриване на пленарната сесия председателят съобщава мястото и датата на следващата сесия, както и въпросите, вече включени в дневния ред.

Член 29

Символи

1.

Комитетът признава и приема следните символи на Съюза:

а)

знамето, на което е изобразен кръг, съставен от дванадесет златни звезди върху син фон;

б)

химна, основан на „Одата на радостта“ от Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен;

в)

девиза „Единство в многообразието“.

2.

Комитетът чества Деня на Европа на 9 май.

3.

Знамето се издига във всички сгради на Комитета и по повод на официални събития.

4.

Химнът се изпълнява при откриването на всяко учредително заседание и на други тържествени заседания, по-специално за приветстване на държавни или правителствени ръководители или за посрещане на нови членове след разширяване.

ГЛАВА 3

Бюро и председател

Член 30

Състав на Бюрото

Бюрото се състои от:

a)

председателя;

б)

първия заместник-председател;

в)

по един заместник-председател от държава членка;

г)

двадесет и осем други членове;

д)

председателите на политическите групи.

С изключение на длъжностите на председателя, на първия заместник-председател и на председателите на политически групи, местата в Бюрото се разпределят между националните делегации, както следва:

по три места: Германия, Испания, Франция, Италия, Полша, Обединеното кралство;

по две места: Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Дания, Гърция, Ирландия, Литва, Унгария, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия, Швеция;

по едно място: Естония, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Словения.

Член 31

Представители на членовете на Бюрото

1.

Всяка национална делегация избира от своя състав член или заместник за представител ad personam на всеки член на Бюрото, с изключение на председателя и на първия заместник-председател.

2.

Всяка политическа група избира от своя състав член или заместник за представител ad personam на своя председател.

3.

Представителят ad personam има право да присъства на заседания, да се изказва и да гласува, само когато представлява въпросния член на Бюрото. Преди съответното заседание генералният секретар се уведомява за делегирането на правото на глас в съответствие с установената процедура за уведомяване.

Член 32

Ред и условия за провеждане на избор

1.

Бюрото се избира от Пленарната асамблея за срок от две години и половина.

2.

Изборът се провежда под председателството на временния председател по същия начин, като предвидения в членове 11 и 12. Кандидатурите се внасят писмено при генералния секретар най-късно един час преди започването на пленарната сесия. Изборът може да се проведе само след проверка на кворума за присъствие, упоменат в член 21, параграф 1, първо изречение.

Член 33

Избор на председател и на първи заместник-председател

1.

Преди провеждането на избора на председател и първи заместник-председател, кандидатите могат да направят кратко изявление пред Пленарната асамблея. За тази цел те разполагат с едно и също време за изказване, определено от временния председател.

2.

Изборът на председател и на първи заместник-председател се извършва поотделно. Те се избират с мнозинство от подадените гласове.

3.

Установените форми на гласуване са „за“ и „въздържал се“. При изчисляването на мнозинството се броят само гласовете „за“.

4.

Ако на първия тур от гласуването нито един кандидат не получи мнозинство, се провежда второ гласуване, по време на което се избира кандидатът, получил най-много гласове. При равен брой гласове, решението се взема чрез жребий.

Член 34

Избор на членовете на Бюрото

1.

Възможно е да се състави обща листа на кандидатите от националните делегации, които излъчват само по един кандидат за всяко от полагащите им се в Бюрото места. Листата може да бъде приета с едно гласуване, с мнозинство от подадените гласове.

В случай, че не се приеме обща листа или ако броят на кандидатите, предложени за заемане на местата, определени за национална делегация в Бюрото, превишава броя на тези места, за всяко място се провежда отделно гласуване. В този случай се прилагат разпоредбите за избор на председател и на първи заместник-председател, предвидени в членове 32 и 33, параграфи от 2 до 4.

2.

Председателите на политическите групи, които се избират във всяка група, са членове на Бюрото.

Член 35

Избор на представители

Изборът на кандидат за член на Бюрото води и до избор на негов ad personam представител.

Член 36

Частичен избор за свободни места в Бюрото

При прекратяване на членството в Комитета или оставка от Бюрото, членът на Бюрото или неговият представител ad personam се замества за останалия срок от мандата съгласно членове от 30 до 35. Частичният избор за заемане на освободеното място се провежда по време на Пленарна асамблея под председателството на председателя или на някой от представителите му съгласно член 39, параграф 3.

Член 37

Дейности на Бюрото

Бюрото осъществява следните дейности:

а)

изготвя и представя на Пленарната асамблея в началото на своя мандат политическата си програма и контролира нейното изпълнение. В края на мандата си Бюрото представя на Пленарната асамблея доклад за изпълнението на политическата си програма;

б)

организира и координира работата на Пленарната асамблея и на комисиите;

в)

приема годишната работна програма на комисиите по тяхно предложение;

г)

разполага с общи правомощия по финансови, организационни и административни въпроси, отнасящи се до членовете и заместниците, вътрешната организация на Комитета и неговия Генерален секретариат, включително плана на организация и органите на Комитета;

д)

както и правото да:

образува работни групи, съставени от членове на Бюрото или от други членове на Комитета, с цел да го съветват по специфични въпроси. Работните групи могат да имат до дванадесет членове;

кани други членове на Комитета в зависимост от тяхната компетентност или функция, както и външни лица да присъстват на неговите заседания;

е)

назначава генералния секретар, длъжностните лица и другите служители, упоменати в член 73;

ж)

внася в Пленарната асамблея проект на бюджетната прогноза за приходите и разходите на Комитета в съответствие с член 75;

з)

разрешава провеждането на заседания извън обичайните места на работа;

и)

изготвя разпоредби относно състава и методите на работа на работните групи, на смесените комитети, създадени със страните кандидатки за присъединяване или на други политически организации, в които участват членовете на Комитета.

Съвместните консултативни комитети се създават с местни и регионални представители от страните кандидатки въз основа на разпоредбите, съдържащи се в Споразумението за стабилизиране и асоцииране.

Членовете на съвместните консултативни комитети от страните кандидатки се назначават официално от техните правителства да представляват местните и регионалните власти в дадената страна. Решенията в рамките на съвместните консултативни комитети се вземат съвместно с представителите на страната партньор, под съпредседателството на Комитета на регионите и страната кандидатка.

Съвместните консултативни комитети следва да приемат доклад и препоръки, насочени към области, свързани с местните власти в контекста на процеса на разширяване. Докладите могат да бъдат адресирани и до Съвета за асоцииране.

й)

Когато Пленарната асамблея няма възможност да се произнесе в посочения срок и след проверка на кворума съгласно член 38, параграф 2, първо изречение, взема решение за завеждане на иск или подаване на искане за встъпване в дело пред Съда на Европейския съюз с мнозинство от подадените гласове, по предложение на председателя или на компетентната комисия съгласно членове 58 и 59. Когато бъде взето такова решение, председателят подава иска от името на Комитета и на следващата сесия сезира Пленарната асамблея по решението за поддържане на иска. Ако, след проверка на кворума, съгласно член 21, параграф 1, първо изречение, Пленарната асамблея вземе решение с мнозинство съгласно член 13, буква ж) да не бъде подаван иск, председателят го оттегля.

Член 38

Свикване на Бюрото, кворум и вземане на решения

1.

Бюрото се свиква от председателя, който определя датата на заседанието и дневния ред след съгласуване с първия заместник-председател. Бюрото заседава най-малко веднъж на три месеца или в срок от 14 дни след получаване на писмено искане от най-малко една четвърт от членовете му.

2.

Кворум на заседанието на Бюрото е постигнат, когато присъстват най-малко половината от членовете му. Кворумът се проверява по искане на член и при условие че най-малко шест членове гласуват в подкрепа на това искане. Ако не е поискана проверка на кворума, всяко гласуване се приема за действително, независимо от броя на присъстващите членове. Ако се установи, че липсва кворум, Бюрото може да продължи разискванията, но гласуването се отлага за следващото заседание.

3.

Решенията се вземат с мнозинство от подадените гласове, освен ако не е предвидено друго в настоящия Правилник за дейността. Прилагат се разпоредбите на член 22, параграф 2 и параграф 6.

4.

Без да се накърняват разпоредбите на член 40, параграф 4, буква б), за да подготви решенията на Бюрото, председателят може да възложи на генералния секретар да изготви документите за обсъждане и препоръките за решения, които се отнасят до всеки от въпросите за обсъждане и се прилагат към проекта за дневен ред.

5.

На членовете следва да бъде предоставен достъп до тези документи по електронен път най-малко десет дни преди заседанието. Измененията на документите на Бюрото трябва да се внесат при генералния секретар най-малко два работни дни преди началото на заседанието на Бюрото, при спазване на условията за внасяне на изменения, и следва да бъдат достъпни в електронен формат, веднага след като бъдат преведени.

6.

При изключителни обстоятелства председателят може да приложи писмена процедура за приемане на решение, освен в случаите, когато то е свързано с лица. Председателят изпраща на членовете предложението за решение и ги приканва да му съобщят евентуалните си възражения писмено в срок от 5 работни дни. Решението се счита за прието, освен ако не постъпят възражения от най-малко шестима членове.

Член 39

Председател

1.

Председателят ръководи работата на Комитета.

2.

Председателят представлява Комитета. Той може да делегира това правомощие.

3.

Ако председателят отсъства или е възпрепятстван да присъства, той се представлява от първия заместник-председател. Ако първият заместник-председател също отсъства или е възпрепятстван да присъства, председателят се представлява от един от другите заместник-председатели.

Член 40

Комисия по финансови и административни въпроси

1.

В съответствие с член 37 Бюрото образува консултативна Комисия по финансови и административни въпроси под председателството на един от членовете на Бюрото.

2.

Датите и дневният ред на заседанията се определят от председателя след съгласуване с първия заместник-председател.

3.

Комисията по финансови и административни въпроси може да назначава измежду членовете си свой представител, който да подпомага председателя при докладването на Бюрото относно възложените му задължения.

4.

Комисията по финансови и административни въпроси има следните задачи:

а)

да обсъжда и приема, в съответствие с член 75, предварителния проект на бюджетна прогноза за приходите и разходите на Комитета, представен от генералния секретар;

б)

да изготвя проектоуказания и проекторешения на Бюрото по финансови, организационни и административни въпроси, включително такива, отнасящи се до членовете и заместниците.

Тези документи, заедно с обобщение на решенията на CAFA се изпращат до членовете на Бюрото в съответствие с член 38, параграфи 4 и 5;

в)

да предоставя консултации относно всеки важен факт, който може да застраши доброто управление на бюджетните кредити или да попречи за постигането на поставените цели, по-специално по отношение на предвижданията за усвояване на бюджетните кредити;

г)

да предоставя консултации и да дава оценка на изпълнението на текущия бюджет, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни разходи и операциите по проекти за недвижими имоти.

5.

Председателят на Комисията по финансови и административни въпроси представлява Комитета пред бюджетните органи на Съюза.

Становища, доклади и резолюции – Процедура в Бюрото

Член 41

Становища – Правни основания

Съгласно член 307 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комитетът приема становищата си:

a)

когато от него е поискана консултация от Европейския парламент, Съвета или Комисията в случаите, предвидени от Договорите, и във всички останали случаи, по-специално онези, които се отнасят до трансграничното сътрудничество, по преценка на някоя от тези институции;

б)

по собствена инициатива, когато счита това за подходящо,

i)

въз основа на съобщение, доклад или законодателно предложение от друга институция на Европейския съюз, изпратени до Комитета за сведение, или въз основа на искане от държавата членка, която председателства понастоящем Съвета или предстои да председателства Съвета;

или

ii)

изцяло по своя собствена инициатива във всички останали случаи;

в)

когато, при провеждане на консултации с Европейския икономически и социален комитет, съгласно член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Комитетът счита, че са засегнати специфични регионални интереси.

Член 42

Становища – Определяне на комисия

1.

Когато председателят получава документи от Съвета, Комисията или Европейския парламент, той ги възлага на компетентните комисии; Бюрото се информира за това на следващото заседание.

2.

Ако предметът на становище попада в сферата на компетентност на повече от една комисия, председателят определя компетентна комисия и, ако е необходимо, може да предложи на Бюрото да се създаде работна група, съставена от представители на съответните комисии.

3.

Ако дадена комисия не е съгласна с решение на председателя, взето съгласно член 42, параграфи 1 и 2, тя може чрез своя председател да поиска Бюрото да вземе окончателно решение.

Член 43

Определяне на главен докладчик

1.

В случай че съответната комисия не е в състояние да изготви проектостановище във фиксирания срок, Бюрото може да предложи Пленарната асамблея да определи главен докладчик, който да представи проектостановище директно на Пленарната асамблея.

2.

В случай че фиксираният срок не е достатъчен, за да бъде определен главен докладчик от Пленарната асамблея на Комитета, председателят може да го определи, като Пленарната асамблея бъде уведомена за това на следващото ѝ заседание.

3.

Главният докладчик трябва да бъде член на съответната комисия.

4.

В двата случая съответната комисия заседава, когато е възможно, с оглед провеждане на общо обсъждане с разяснителна цел по предмета на становището или доклада.

Член 44

Становища по собствена инициатива

1.

Исканията за изготвяне на становища по собствена инициатива по член 41, буква б), подточка ii) могат да се внасят в Бюрото от трима от неговите членове, от комисия чрез нейния председател или от тридесет и двама членове на Комитета. Исканията се внасят в Бюрото с изложение на мотивите, както и с всички други документи за обсъждане, посочени в член 38, параграф 4, и, доколкото е възможно, преди приемането на годишната работна програма.

2.

Бюрото взема решение с мнозинство от три четвърти от подадените гласове относно исканията за изготвяне на становища по собствена инициатива по член 41, буква б), подточка ii). Становищата се възлагат на компетентната в съответната област комисия в съответствие с член 42. Председателят информира Пленарната асамблея относно всички решения на Бюрото, свързани с одобрението и разпределянето на становищата по собствена инициатива.

Член 45

Внасяне на резолюции

1.

Резолюции в дневния ред следва да се включват, само ако се отнасят до въпроси, свързани с дейностите на Европейския съюз, разглеждат важни проблеми на местните и регионалните власти и са от актуално значение.

2.

Предложенията за резолюция или исканията за изготвяне на резолюция могат да се внасят в Комитета от най-малко 32 членове или от политическа група. Всички предложения или искания се внасят в Бюрото в писмен вид и в тях се посочват имената на членовете или на политическата група, които ги подкрепят. Те трябва да бъдат получени от генералния секретар най-късно до пет работни дни преди откриването на заседанието на Бюрото.

3.

Ако Бюрото реши, че Комитетът трябва да изготви проект за резолюция или да даде ход на искане за изготвяне на резолюция, то може:

a)

да включи проекторезолюцията в предварителния проект за дневен ред на пленарната сесия съгласно член 15, параграф 1;

б)

съгласно член 15, параграф 6, второ изречение, да включи проекторезолюция в дневния ред на следващата пленарна сесия. Текстът се разглежда на втория ден от сесията.

4.

Проекторезолюции, които се отнасят до непредвидимо събитие, настъпило след изтичането на срока, посочен в член 45, параграф 2 (резолюции при спешни ситуации), и които отговарят на разпоредбите на член 45, параграф 1, могат да бъдат внесени в началото на заседанието на Бюрото. Ако то установи, че предложението се отнася до ключовите задачи на Комитета, го разглежда в съответствие с член 45, параграф 3, буква б). Всеки член може да внесе на Пленарна асамблея изменения на спешни проекторезолюции.

Член 46

Популяризиране на становищата, докладите и резолюциите

Бюрото отговаря за популяризирането на становищата, докладите и резолюциите, приети от Комитета. То ще приеме и насоки за процедурата за последващите действия по становищата в съответствие с член 56.

ГЛАВА 4

Председателски съвет

Член 47

Състав

Председателският съвет се състои от председателя, първия заместник-председател и председателите на политическите групи. Председателите на политическите групи могат да бъдат представлявани от други членове на техните групи.

Член 48

Правомощия

Председателският съвет обсъжда всеки въпрос, поставен пред него за разглеждане от председателя, с цел да подготви и улесни постигането на политически консенсус относно решенията, които следва да бъдат взети от другите органи на Комитета.

В изявленията си пред Бюрото председателят би следвало да докладва за обсъжданията, проведени на заседанието на Председателския съвет.

ГЛАВА 5

Комисии

Член 49

Състав и правомощия

1.

В началото на всеки петгодишен мандат, Пленарната асамблея образува комисии, които имат за задача да подготвят работата ѝ. Тя взема решение относно състава и правомощията им по предложение на Бюрото.

2.

Съставът на комисиите трябва да отразява националното представителство на държавите членки в Комитета.

3.

Членовете на Комитета трябва да членуват най-малко в една и най-много в две комисии. Изключения могат да бъдат предвидени от Бюрото по отношение на членовете на национални делегации, в които броят на членовете е по-малък от броя на комисиите.

Член 50

Председател и заместник-председатели

1.

Всяка комисия избира измежду членовете си председател, първи заместник-председател и не повече от двама други заместник-председатели. Те се избират за срок от две години и половина.

2.

Ако броят на кандидатите съответства на броя на местата, които следва да се заемат, кандидатът или кандидатите могат да бъдат избрани чрез акламация. В противен случай или по искане на една шеста от членовете на комисията, изборът се извършва в съответствие с разпоредбите на член 33, параграфи от 2 до 4, уреждащи правилата за избор на председателя и първия заместник-председател на Комитета.

3.

Когато председател или заместник-председател на комисия прекрати членството си в Комитета или подаде оставката си като председател или заместник-председател на комисия, освободеното място се заема съгласно предвидената в настоящия член процедура.

Член 51

Дейности на комисиите

1.

В съответствие с предоставените им от Пленарната асамблея правомощия въз основа на член 49, комисиите разискват политиките на Съюза. Те имат за задача по-специално да изготвят проектостановища, проектодоклади и проекторезолюции, които след това се внасят за приемане от Пленарната асамблея.

2.

Комисиите вземат решение за изготвяне на становища по:

член 41, буква а);

член 41, буква б), подточка i);

член 41, буква в).

3.

Те изготвят проект за годишна работна програма в съответствие с политическите приоритети на Комитета и го внасят в Бюрото за приемане.

Член 52

Свикване на комисиите и дневен ред

1.

Датата и дневният ред на заседанието на комисия се определят от нейния председател, след съгласуване с първия заместник-председател.

2.

Комисия се свиква от председателя си. Членовете трябва да получат известието за свикване на редовно заседание заедно с дневния ред най-късно до четири седмици преди определената за провеждането му дата.

3.

При писмено искане от най-малко една четвърт от членовете, председателят е длъжен да свика извънредно заседание на комисията, което трябва да се проведе не по-късно от четири седмици след внасяне на искането. Дневният ред на извънредно заседание се определя от членовете, които са внесли искането. Той се изпраща на членовете едновременно с известието за свикване.

4.

Всички проектостановища и други документи за обсъждане, за които е необходим писмен превод, трябва да постъпят в секретариата на комисията не по-късно от пет седмици преди определената за провеждането му дата. Те се предоставят електронно на членовете най-малко дванадесет работни дни преди тази дата. В изключителни случаи председателят може да промени споменатите по-горе срокове.

5.

Документите се изпращат до секретариата по електронна поща в съответствие с приетия от Бюрото стандартен формат. Съдържащите се в документа политически препоръки следва да не превишават общо 10 страници (15 000 знака) с корекция от не повече от 10 % по езикови причини. Председателят на комисията може да предостави дерогации при изключителни случаи, когато въпросът изисква по-подробно разглеждане.

Член 53

Присъствие и публичност на заседанията

1.

Всички членове и заместници, участващи в заседанието, се подписват в присъствен списък за всеки ден от заседанието.

2.

Заседанията на комисиите са отворени за обществеността, освен ако дадена комисия не реши друго, за цялото времетраене на определено заседание или за определена точка от дневния ред.

3.

Представители на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, както и други лица, могат да бъдат поканени да участват в заседанията на комисиите и да отговарят на въпроси на членовете.

Член 54

Срокове за изготвяне на становищата

1.

Комисиите представят своите проектостановища в предвидените в междуинституционалния график срокове. Заседанията за разглеждане на проектостановище са най-много две, без да се брои първото заседание, посветено на организационни въпроси.

2.

В изключителни случаи Бюрото може да разреши допълнителни заседания за разглеждането на проектостановище или да удължи определения за представянето на проекта срок.

Член 55

Съдържание на становищата

1.

В становище на Комитета се излагат позициите и препоръките на Комитета относно разглеждания въпрос, както и, при необходимост, конкретни предложения за изменения на обсъждания документ.

2.

В становищата на Комитета относно предложения за законодателни актове в области, които не попадат в сферата на изключителната компетентност на Съюза, се изразява мнение относно съответствието на предложението с принципите на субсидиарност и пропорционалност.

В други становища на Комитета може да се посочва, ако е необходимо, как се прилагат принципите на субсидиарност и пропорционалност, когато това е уместно.

3.

В становищата винаги, когато е възможно, се посочват и очакваните последствия от гледна точка на административното изпълнение и регионалните и местните финансови средства.

4.

В становищата на Комитета по законодателни актове следва да се включват препоръки за изменения на текста, предложен от Европейската комисия.

5.

Ако е необходимо, под ръководството на докладчика се изготвя изложение на мотивите. Изложението на мотивите не се поставя на гласуване. Все пак то трябва да бъде в съответствие с текста на становището, което се гласува.

6.

Проектостановище, което предлага нова дейност на Комитета с финансово отражение, трябва да бъде придружено от приложение с оценка на разходите за тази дейност. Бюрото приема разпоредби за изпълнение на този член.

Член 56

Последващи дейности по становищата на Комитета

В периода след приемането на становище докладчикът и председателят на комисията, определена да изготви проектостановището, проследяват с помощта на генералния секретариат развитието на процедурата в основата на консултацията с Комитета и предприемат всички подходящи дейности за популяризиране на позициите на Комитета, изразени в приетото становище, като отчитат надлежно институционалния график.

Член 57

Преразгледани становища

1.

Ако комисията прецени за необходимо, тя може да поиска от Бюрото да ѝ възложи да премине към изготвянето на преразгледано проектостановище по същата тема и, доколкото е възможно, от същия докладчик, за да се отрази и да се реагира на междуинституционалното развитие в съответната законодателната процедура. В случай че процедурата е толкова напреднала, че няма достатъчно време Бюрото да вземе решение, председателят може да разреши подготовката на преразгледан вариант на становището и да уведоми за това Бюрото на следващото му заседание.

2.

Комисията заседава, когато е възможно, за да проведе обсъждане и приеме преразгледаното проектостановище, което се представя на следващата пленарна сесия.

3.

В случаите, когато етапът, на който се намира процедурата в основата на консултацията с Комитета, не позволява на комисията да приеме преразгледаното проектостановище поради липсата на достатъчно време, председателят на тази комисия информира директно председателя на Комитета, за да се пристъпи към прилагането на процедурата за определяне на главен докладчик, посочена в член 43.

Член 58

Иск при нарушаване на принципа на субсидиарност

1.

Председателят на Комитета или на комисията, на която е възложено изготвянето на проектостановището, може да направи предложение за завеждането на иск или за внасянето на искане за встъпване в дело пред Съда на Европейския съюз за нарушаване на принципа на субсидиарност срещу законодателен акт, за чието приемане в Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда консултиране с Комитета.

2.

Комисията взема решението си с мнозинство от подадените гласове, след като предварително е направена проверка за наличие на кворума, упоменат в член 64, параграф 1. Предложението на Комисията се внася за решение от Пленарната асамблея съгласно член 13, буква ж) или от Бюрото в посочените в член 37, буква й) случаи. Комисията обосновава своето предложение в подробен доклад, в който обяснява, ако е уместно, спешността за вземане на решение въз основа на член 37, буква й).

Член 59

Неспазване на задължителното консултиране с Комитета

1.

Когато не е извършено консултиране с Комитета в случаите, предвидени от Договора за функционирането на Европейския съюз, председателят на Комитета или на дадена комисия може да предложи на Пленарната асамблея съгласно член 13, буква ж) или на Бюрото в посочените в член 37, буква й) случаи завеждане на иск или внасяне на искане за встъпване в дело пред Съда на Европейския съюз.

2.

Комисията взема решението си с мнозинство от подадените гласове, след като предварително е направена проверка за наличие на кворума, упоменат в член 64, параграф 1. Комисията обосновава своето предложение в подробен доклад, в който обяснява, ако е уместно, спешността за вземане на решение въз основа на член 37, буква й).

Член 60

Доклад за въздействието на становищата

Генералният секретариат представя на Пленарната асамблея поне веднъж годишно доклад за въздействието на становищата на Комитета въз основа на данните, които е получил от всяка компетентна комисия, и събраната информация от съответните институции.

Член 61

Докладчици

1.

С оглед изготвяне на проектостановище, всяка комисия, по предложение на своя председател, определя докладчик или, в надлежно обосновани случаи, двама докладчици измежду своите членове или надлежно упълномощени заместници.

2.

При определяне на докладчиците всяка комисия осигурява справедливо и балансирано разпределение на становищата.

3.

При спешни случаи председателят на комисията може да приложи писмена процедура за определяне на докладчик. Председателят приканва членовете на комисията да му съобщят писмено и в срок от три работни дни евентуалните си възражения срещу предложения докладчик. Ако има възражения, председателят и първият заместник-председател вземат съвместно решение.

4.

По време на разглеждането на тяхно проектостановище, председателят или заместник-председателят, които са определени за докладчици, поверяват председателството на заседанието на друг заместник-председател или, при липса на такъв, на най-възрастния присъстващ член.

5.

Когато докладчик престане да бъде член на Комитета или заместник, се пристъпва към определянето на нов докладчик от същата политическа група в рамките на комисията, като се прилага предвидената в параграф 3 процедура.

Член 62

Работни групи на комисии

1.

При надлежно обосновани случаи комисиите могат да образуват работни групи с одобрението на Бюрото. Те могат да включват членове на друга комисия.

2.

Член на работна група, който не може да участва в заседание, може да бъде заместен от член или заместник от неговата политическа група от списъка на заместниците на тази работна група. Когато няма възможност за заместване от заместник от този списък, заместник може да бъде всеки друг член или заместник от същата политическа група.

3.

Всяка работна група може да избере председател и заместник-председател измежду членовете си.

4.

Работните групи могат да приемат заключения, които да докладват на своите комисии.

Член 63

Експерти на докладчиците

1.

Всеки докладчик може да бъде подпомаган от експерт.

2.

Експертите на докладчиците и експертите, поканени от комисията, имат право на възстановяване на транспортните разноски и на дневни надбавки.

3.

Експертите не представляват Комитета и не говорят от негово име.

Член 64

Кворум

1.

Кворумът на комисия се счита за постигнат, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.

2.

Кворумът се проверява по искане на член и при условие че най-малко десет членове гласуват в подкрепа на това искане. Ако не е поискана проверка на кворума, всяко гласуване се приема за действително, независимо от броя на присъстващите членове. Председателят може да реши да прекъсне заседание на комисия най-много за десет минути, преди да се пристъпи към проверка на кворума. Членовете, които са поискали проверката, се включват при преброяването на присъстващите, дори и да не са вече в залата, в която заседава комисията. Ако броят на присъстващите членове е по-малък от десет, председателят може да констатира, че няма кворум.

3.

Ако се установи, че няма кворум, комисията може да разгледа оставащите от дневния ред точки, за които не се изисква гласуване, като отложи разискванията и гласуването по неразгледаните точки за следващото заседание. Всички решения или гласувания, осъществени по време на заседанието преди проверката на кворума, остават валидни.

Член 65

Гласуване

Решенията се вземат с мнозинство от подадените гласове. Прилагат се разпоредбите на член 22, параграф 2.

Член 66

Изменения

1.

Измененията се подават до 15,00 ч. на деветия работен ден преди датата на заседанието. В изключителни случаи този срок може да бъде променен от председателя.

Измененията, които се разглеждат в комисия, могат да се внасят само от членовете на тази комисия или от членовете или заместниците, надлежно упълномощени при условията, посочени в член 5, параграф 2, както и от всеки неупълномощен заместник, определен за докладчик по отношение на собственото му становище.

Правото на внасяне на измененията за разглеждане в комисия може да се упражнява само от член на тази комисия или от друг член или надлежно упълномощен заместник. Измененията, внесени надлежно от член на Комитета или заместник преди той да изгуби това си качество или преди предоставяне или оттегляне на делегиране, остават действително внесени.

Измененията се превеждат и предават приоритетно на докладчика, за да може той да изпрати своите изменения на докладчик на генералния секретариат поне три работни дни преди откриването на заседанието. Измененията на докладчика трябва да се свързват експлицитно с едно или повече изменения по алинея първа. Измененията на докладчика следва да бъдат на разположение в електронен вид, веднага след като бъдат преведени и да бъдат предоставени в писмен вид най-късно в началото на заседанието.

Разпоредбите на член 24, от параграф 1 до параграф 6 се прилагат mutatis mutandis.

2.

Гласуването на измененията следва реда на параграфите на разглежданото проектостановище.

3.

Окончателното гласуване се отнася до текста като цяло, независимо дали е изменен или не. Ако едно становище не получи мнозинство от подадените гласове, комисията решава дали:

да внесе повторно проектостановището за обсъждане и приемане с приетите от комисията изменения, при спазване на разпоредбите на член 54;

да определи нов докладчик и по този начин да започне отначало процеса на изготвяне на становището или

да се откаже от становището.

4.

След като се приеме от комисия, проектостановището се предава на председателя на комисията и на председателя на Комитета на регионите.

Член 67

Решение за неизготвяне на становище

1.

Ако сезираната по член 41, буква a) компетентна комисия смята, че поисканата от нея консултация не засяга регионални или местни интереси или няма политическо значение, тя може да вземе решение да не се изготвя становище по този въпрос. Генералният секретар информира съответните европейски институции за това решение.

2.

В случаите когато компетентната комисия счита, че искане за консултация, отправено до нея по реда на член 41, буква а) е важно, но от съображения за приоритет и/или тъй като през последните години вече са приети становища по темата, прецени, че ново становище не е необходимо, компетентната комисия може да реши да не изготвя становище. В този случай Комитетът може да реши да отговори на институциите на Европейския съюз чрез мотивиран отказ под формата на писмо, подписано от председателя на Комитета. Писмото се изготвя от председателя на компетентната комисия след консултации с докладчиците на предходните становища по същата тема.

Член 68

Писмена процедура

1.

При изключителни обстоятелства председателят на комисия може да приложи писмена процедура за приемане на решение относно работата на неговата комисия.

2.

Председателят изпраща на членовете предложението за решение и ги приканва да му съобщят евентуалните си възражения писмено в срок от три работни дни.

3.

Решението се счита за прието, освен ако не постъпят възражения от най-малко шестима членове.

Член 69

Разпоредби, приложими за комисиите

Член 11, член 12, параграф 2, член 17, от параграф 1 до параграф 3 и член 20 са приложими mutatis mutandis.

ГЛАВА 6

Администрация на Комитета

Член 70

Генерален секретариат

1.

Комитетът се подпомага от генерален секретариат.

2.

Генералният секретариат се ръководи от генерален секретар.

3.

По предложение на генералния секретар, Бюрото определя организацията на генералния секретариат така, че да може да осигурява дейността на Комитета и на неговите органи и да подпомага членовете на Комитета при изпълнението на техните задължения. При това той определя услугите, които генералният секретариат трябва да предоставя на членовете, на националните делегации, на политическите групи и на необвързаните членове.

4.

Генералният секретариат изготвя протоколите от заседанията на органите на Комитета.

Член 71

Генерален секретар

1.

Генералният секретар има за задача да осигурява изпълнението на решенията, взети от Бюрото или от председателя в съответствие с настоящия Правилник за дейността и приложимите правни разпоредби. Той участва със съвещателен глас в заседанията на Бюрото и води протокол по време на тези заседания.

2.

Генералният секретар изпълнява дейността си под ръководството на председателя, който представлява Бюрото. Всяка година генералният секретар предоставя на Бюрото годишния отчет за дейността, в който се отчита за изпълнението на своите задължения като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити и представя обобщение на този доклад за евентуално обсъждане.

Член 72

Назначаване на генералния секретар

1.

Бюрото назначава генералния секретар с решение, прието с мнозинство от две трети от подадените гласове и след проверка за наличие на кворума, упоменат в член 38, параграф 2, първо изречение.

2.

Генералният секретар се назначава за срок от пет години. Специалните условия на договора му за назначаване се определят от Бюрото съгласно разпоредбите на член 2 и съответните разпоредби на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Мандатът на генералния секретар може да бъде подновен еднократно за максимален срок от пет години.

В случай на отсъствие или невъзможност на генералния секретар да изпълнява задълженията си, функциите му се упражняват от директор, определен от Бюрото.

3.

Правомощията, предоставени по силата на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз на органа, упълномощен да сключва договори по отношение на генералния секретар, се упражняват от Бюрото.

Член 73

Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейския съюз

1.

Правомощията, предоставени по силата на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз на органа по назначаването, се упражняват:

за длъжностни лица от степени 5 до 12 от функционална група AD и длъжностни лица от функционална група AST – от генералния секретар;

за другите длъжностни лица – от Бюрото по предложение на генералния секретар.

2.

Правомощията, предоставени по силата на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз на органа, упълномощен за сключване на договори за наемане на служба, се упражняват:

за временно наети служители от степени 5 до 12 от функционална група AD и временно наети служители от функционална група AST – от генералния секретар;

за другите временно наети служители – от Бюрото по предложение на генералния секретар;

за временно наетите служители в кабинета на председателя или на първия заместник-председател:

за степени 5 до 12 от функционална група AD и степени от функционална група AST – от генералния секретар по предложение на председателя;

за другите степени от функционална група AD – от Бюрото по предложение на председателя.

Временно наетите служители в кабинета на председателя или на заместник-председателя се назначават до края на мандата на председателя или на заместник-председателя:

за договорно наетите служители, специалните съветници и местните служители – от генералния секретар при условията, определени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

3.

Бюрото и генералният секретар могат да делегират предоставените им от настоящия член правомощия.

Решенията за делегиране на правомощия определят обхвата на прехвърлените правомощия, в техните рамки и срок, както и възможността упълномощените на свой ред да делегират своите правомощия.

Член 74

Заседание при закрити врата

Бюрото заседава при закрити врата, когато взема решения по членове 72 и 73.

Член 75

Бюджет

1.

Комисията по финансови и административни въпроси внася в Бюрото предварителния проект на бюджетната прогноза за приходите и разходите на Комитета за следващата бюджетна година. Бюрото внася в Пленарната асамблея проекта на бюджетната прогноза за приходите и разходите за приемане.

Председателят, след допитване до Председателския съвет, представя на Бюрото общи стратегически насоки, които да бъдат представени пред Комисията по финансови и административни въпроси за изготвянето на бюджета за годината n+2.

2.

Пленарната асамблея приема бюджетната прогноза за приходите и разходите и я предава своевременно на Комисията, Съвета и Европейския парламент, за да се спазят определените в бюджетните разпоредби срокове.

3.

След консултации с Комисията по финансови и административни въпроси председателят на Комитета изпълнява или възлага изпълнението на бюджета в съответствие с вътрешните финансови правила, приети от Бюрото. Той изпълнява тези дейности съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз.

ДЯЛ III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Сътрудничество, изпращане и публикуване

Член 76

Споразумения за сътрудничество

Бюрото може да сключва, по предложение на генералния секретар, споразумения за сътрудничество, имащи за цел да се улесни упражняването на правомощията на Комитета във връзка с прилагането на Договорите или да се подобри политическото сътрудничество.

Член 77

Изпращане и публикуване на становища и резолюции

1.

Становищата на Комитета, както и съобщенията, свързани с прилагането на опростена процедура по член 27 или с решение за неизготвяне на становище по член 67, се изпращат на Съвета, Комисията или Европейския парламент. Те, както и резолюциите, се изпращат от председателя.

2.

Становищата и резолюциите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

ГЛАВА 2

Публичност, прозрачност и декларация за финансовите интереси на членовете

Член 78

Обществен достъп до документи

1.

Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или е с установено седалище в държава членка, има право на достъп до документите на Комитета в съответствие с разпоредбите на Договора за функциониране на Европейския съюз при спазване на принципите, условията и ограниченията, определени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета, и съгласно реда и условията, определени от Бюрото на Комитета. Достъп до документите на Комитета се предоставя, доколкото е възможно, по същия начин и на други физически или юридически лица.

2.

Комитетът създава регистър на документите си. За тази цел Бюрото приема вътрешни правила, уреждащи реда и условията на достъп, и изготвя списък на документите с пряк достъп.

Член 79

Декларация за финансовите интереси на членовете

При встъпване в длъжност в Комитета членовете попълват декларация за финансовите си интереси в съответствие с образеца, приет от Бюрото, която те актуализират и която е достъпна за обществеността.

ГЛАВА 3

Използване на езиците

Член 80

Езиков режим за устен превод

В рамките на възможното се осигуряват средства за улесняване прилагането на следните принципи, свързани с езиковия режим за устен превод:

a)

До разискванията на Комитета се осигурява достъп на всички официални езици, освен ако Бюрото не реши друго.

б)

Всеки член има право по време на пленарната сесия да се изказва на избрания от него официален език. Всяко изказване, направено на един от официалните езици, се превежда синхронно на останалите официални езици, както и на всеки език, който Бюрото счете за необходим. Това се отнася и за езиците, за които такава възможност е предвидена в административни споразумения между Комитета и различни държави членки.

в)

По време на заседанията на Бюрото, на комисиите и на работните групи се осигурява устен превод от и на езиците, използвани от членовете, потвърдили участието си на съответното заседание.

ГЛАВА 4

Наблюдатели

Член 81

Наблюдатели

1.

След подписване на договор за присъединяване на дадена държава към Европейския съюз, председателят със съгласието на Бюрото може да покани правителството на присъединяващата се държава да избере наблюдатели, чийто брой е равен на броя на определените за тази държава бъдещи места в Комитета.

2.

До влизането в сила на договора за присъединяване тези наблюдатели вземат участие изцяло или частично в работата на Комитета и имат право да се изказват в рамките на органите.

Те нямат право да гласуват, нито да се кандидатират за изборни длъжности в Комитета. Тяхното участие няма никакви правни последици за дейността на Комитета.

3.

Положението им е приравнено на това на член на Комитета, що се отнася до ползването на услуги в Комитета и възстановяването на разходите, свързани с дейността им като наблюдатели, в рамките на финансовите ресурси, определени за съответния бюджетен ред за тази цел.

ГЛАВА 5

Правилник за дейността

Член 82

Преразглеждане на Правилника за дейността

1.

Пленарната асамблея решава с мнозинство от членовете си дали е необходимо да се преразгледа настоящият Правилник за дейността частично или в неговата цялост.

2.

Тя възлага на ad hoc комисия да изготви доклад или проектотекст, въз основа на който приема новите разпоредби с мнозинство от гласовете на членовете ѝ. Новите разпоредби влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 83

Указания на Бюрото

Бюрото може да издаде указания за определяне на реда и условията за прилагането на настоящия Правилник за дейността, при спазване на неговите разпоредби.

Член 84

Влизане в сила на Правилника за дейността

Настоящият Правилник за дейността влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.