ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.057.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 57

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
27 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 182/2014 на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 на Комисията от 20 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи изчисляването на корекциите за специфичен и общ кредитен риск ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел Европейско териториално сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел Европейско териториално сътрудничество

7

 

*

Регламент (ЕС) № 185/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за поправка на текста на български език на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕС) № 186/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 823/2012 по отношение на датите на изтичане на срока на одобрението на активните вещества етоксисулфурон, оксадиаржил и варфарин ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 187/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество метиокарб ( 1 )

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 188/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/106/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 декември 2013 година относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3 (ЕЦБ/2013/54)

29

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 182/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2013 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 978/2012 са определени условията, при които тарифните преференции в рамките на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление могат да бъдат предоставени на държавите заявители. За да се ползва от режима, държавата следва да бъде считана за уязвима. Тя следва да е ратифицирала всички конвенции, изброени в приложение VIII към посочения регламент, а в най-новите налични заключения на компетентните наблюдаващи органи не следва да е констатирано тежко нарушение във връзка с ефективното изпълнение на някоя от тези конвенции. По отношение на никоя от съответните конвенции държавата не следва да е формулирала резерва, която да е забранена от конвенцията или която, за целите на член 9 от Регламент (ЕС) № 978/2012, да се счита за несъвместима с предмета и целта на съответната конвенция. Държавата заявител следва да приеме без резерви изискванията за докладване, наложени с всяка от конвенциите, и да поеме обвързващите ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, точки г), д) и е) от Регламент (ЕС) № 978/2012.

(2)

Държава — бенефициер по ОСП, която желае да се ползва от ОСП+, следва да отправи искане за това, придружено от изчерпателна информация относно ратификацията на съответните конвенции, формулираните от държавата резерви и противопоставянето на тези резерви от другите страни по конвенцията, както и за поетите от държавата обвързващи ангажименти.

(3)

В съответствие с член 290 от ДФЕС на Комисията е предоставено правомощието да приема делегирани актове, за да въведе или измени приложение III с цел да предостави на държавата заявител специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, като я добави към списъка на държавите — бенефициери по ОСП+.

(4)

Комисията получи искане за ползване на специалния режим от Република Ел Салвадор, Република Гватемала и Република Панама.

(5)

След като разгледа исканията в съответствие с разпоредбите на член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 978/2012 Комисията установи, че тези държави отговарят на необходимите условия. Следователно режимът по ОСП+ следва да им бъде предоставен считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, а приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Комисията ще следи статуса на ратификациите на съответните конвенции и ще наблюдава тяхното ефективно изпълнение от държавите бенефициери, както и сътрудничеството с компетентните наблюдаващи органи, в съответствие с член 13,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Следните държави и съответните им азбучни кодове се добавят съответно в колони Б и А от приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012:

„Ел Салвадор

SV

Гватемала

GT

Панама

PA“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.


27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 183/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2013 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи изчисляването на корекциите за специфичен и общ кредитен риск

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 110, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 575/2013 определя корекциите за кредитен риск като сумата на общите и специфичните провизии срещу загуби по кредити, които са признати във финансовите отчети на институцията съгласно приложимата счетоводна рамка, но не установява конкретни правила за определяне на това кои корекции са за общ и кои за специфичен кредитен риск.

(2)

Необходимо е да бъдат предвидени правила във връзка с определянето на сумите, които трябва да бъдат включени при изчисляването на корекциите за кредитен риск, отразяващи загуби, свързани изключително с кредитния риск. Изчисляването на корекциите за кредитен риск при определяне на капиталовите изисквания се ограничава до сумите, с които е намален базовият собствен капитал от първи ред (БСК1) на институцията.

(3)

Свързаните изключително с кредитния риск загуби, които са признати съгласно приложимата счетоводна рамка през текущата финансова година, може да бъдат признати като корекции за кредитен риск, при условие че институцията отчита ефекта в БСК1. Това важи за случаите, при които такива загуби от обезценка, отчетени през финансовата година, не са одобрени в съответствие с член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 въпреки съвкупната междинна или годишна печалба и когато тяхното признаване като корекции за кредитен риск би повлияло върху стойността на експозицията или върху капитала от втори ред по-рано, отколкото върху БСК1. Такава корекция не е нужна за междинните загуби по член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, доколкото загубите за текущата финансова година по този член биват незабавно приспаднати от БСК1.

(4)

Някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно корекциите за кредитен риск се отнасят изрично за задбалансовите позиции. При липсата на подобно разграничение съответните разпоредби се прилагат както за балансовите, така и за задбалансовите позиции.

(5)

Следва да бъдат установени правила, обхващащи тези свързани изключително с кредитния риск загуби, които са признати съгласно приложимата счетоводна рамка и които се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред на институцията. Тези правила следва да обхващат обезценките и корекциите на стойността на финансовите активи или провизиите за задбалансови позиции, доколкото те отразяват загуби, свързани изключително с кредитния риск, и при условие че те са признати в отчета за приходите и разходите съгласно приложимата счетоводна рамка. Когато тези загуби са свързани с финансови инструменти, оценявани по справедлива стойност, тези правила следва да обхващат също сумите, признати като обезценка съгласно приложимата счетоводна рамка, или подобни корекции, при условие че те отразяват загуби, свързани с намаляване или влошаване на кредитното качество на актив или на портфейл от активи. На този етап не е целесъобразно да се регламентират други суми, които не представляват обезценка на финансов инструмент съгласно приложимата счетоводна рамка или не отразяват сходно понятие, дори ако тези промени биха могли да включват компонент за кредитен риск.

(6)

За да се подсигури всеобхватният характер на изчислението, е необходимо всяка сума, която е от значение за целите, изброени в член 110, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013, да бъде отнесена или към изчисляването на корекциите за общ кредитен риск, или към изчисляването на корекциите за специфичен кредитен риск.

(7)

По отношение на определянето на сумите, които могат да бъдат включени в изчисляването на корекциите за специфичен кредитен риск, единственият предвиден в Регламент (ЕС) № 575/2013 критерий е, че в съответствие с член 62, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 не се допуска корекциите за специфичен кредитен риск да бъдат включени в капитала от втори ред съгласно стандартизирания подход за кредитен риск. Следователно сумите, които се включват в изчисляването на корекциите за специфичен кредитен риск или на корекциите за общ кредитен риск, трябва да бъдат разграничавани в съответствие с критериите за определяне на елементите, които може да бъдат включени в капитала от втори ред.

(8)

Регламент (ЕС) № 575/2013 прилага международно признатите стандарти от третата Международна регулаторна рамка за банките на Базелския комитет за банков надзор (2) (познати като „Базел III“). Поради това съответните правила относно корекциите за кредитен риск би следвало да са също така съгласувани с рамката по Базел, според която един от критериите за разграничаване на корекциите за общ от тези за специфичен кредитен риск е, че общите резерви или общите провизии срещу загуби по кредити са „свободно достъпни за покриване на загубите, които ще бъдат реализирани впоследствие“. Съгласно Базел III резервите или провизиите срещу загуби по кредити, заделяни във връзка с бъдещи, понастоящем неидентифицирани загуби, са свободно достъпни за покриване на загубите от кредитен риск, които ще бъдат понесени впоследствие, и следователно отговарят на изискванията за включване в капитала от втори ред. В допълнение сумите, включени в изчисляването на корекциите за общ кредитен риск, следва да бъдат изцяло достъпни в съответния размер и времеви момент, за да бъдат покрити загубите при съблюдаване на принципа на действащото предприятие, като капиталът служи за покриване на загубите при неплатежоспособност, преди вложителите да понесат някакви загуби.

(9)

Правилата следва да могат да бъдат прилагани независимо от приложимата счетоводна рамка. Все пак за да могат институциите да следват общ подход при разграничаването на корекциите за специфичен от тези за общ кредитен риск, следва да бъдат установени критерии за третирането на загубите, свързани с кредитния риск, съгласно приложимата счетоводна рамка за всеки вид корекция за кредитен риск. Като се има предвид, че в съответствие с приложимата счетоводна рамка загубите, свързани изключително с кредитния риск, биват третирани в зависимост от покриването на тези критерии, би следвало по-голямата част от тези суми да бъдат отнасяни обикновено като корекции за специфичен кредитен риск с оглед на рестриктивния характер на критериите за корекции за общ кредитен риск.

(10)

Международните счетоводни стандарти подлежат на актуализиране, което би могло да наложи изменението на критериите за разграничаване между корекциите за специфичен от тези за общ кредитен риск. С оглед на продължаващите обсъждания, най-вече във връзка с вариантите на модел за обезценка, би било прибързано този модел да бъде предварително включен в критериите за корекции за кредитен риск.

(11)

Регламент (ЕС) № 575/2013 изисква определянето на корекции за специфичен кредитен риск за отделните експозиции. Ето защо е необходимо да се определи по какъв начин ще бъдат третирани корекциите за специфичен кредитен риск, които отразяват загубите, свързани с кредитния риск на цяла група от експозиции. Освен това е необходимо да се реши за кои експозиции от групата и в каква степен следва да бъдат признати корекциите за специфичен кредитен риск. Произтичащото от такива корекции за специфичен кредитен риск прехвърляне на част от сумата върху експозиции в групата трябва да става пропорционално на размера на рисково претеглените експозиции. За тази цел стойностите на експозициите следва да се определят, без да се вземат под внимание корекциите за специфичен кредитен риск.

(12)

За целите на определяне на неизпълнението по член 178, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 е необходимо да бъдат включени само корекциите за специфичен кредитен риск, които са извършени самостоятелно за отделна експозиция или отделен длъжник, като бъдат изключени корекциите за специфичен кредитен риск, извършени за цяла група от експозиции. При корекциите за специфичен кредитен риск, извършени за цяла група от експозиции, не се установяват длъжниците по експозициите, принадлежащи към такива групи, по отношение на които се счита, че е настъпило неизпълнение. В частност съществуването на корекции за специфичен кредитен риск за група от експозиции не е достатъчно основание да се направи заключение, че е налице неизпълнение за всеки от длъжниците или експозициите, принадлежащи към тази група.

(13)

Необходимо е институциите да могат да удостоверят по какъв начин критериите, по които те разграничават корекциите за специфичен от тези за общ кредитен риск, се прилагат в контекста на приложимата счетоводна рамка. Ето защо институциите следва да документират този процес.

(14)

Настоящият регламент се основава на проектите за регулаторни технически стандарти, предоставени на Комисията от Европейския банков орган.

(15)

Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) и поиска становище от създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определяне на корекциите за общ и за специфичен кредитен риск за целите на членове 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 и 266 от Регламент (ЕС) № 575/2013

1.   За целите на настоящия регламент сумите, които институциите трябва да включат в изчисляването на корекциите за общ и за специфичен кредитен риск, са равни на всички суми, с които е бил намален базовият собствен капитал от първи ред на институцията с оглед отразяване на загубите, свързани изключително с кредитния риск, в съответствие с приложимата счетоводна рамка, и признати като такива в отчета за приходите и разходите, независимо от това дали те са резултат от обезценки, корекции на стойността или провизии за задбалансови позиции.

Всички суми по първа алинея, които са били признати през финансовата година, могат да бъдат включени в изчисляването на корекциите за общ и за специфичен кредитен риск единствено ако са били приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред на институцията в съответствие с член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или, при наличието на междинна или годишна печалба, която не е одобрена в съответствие с член 26, параграф 2 от същия регламент – ако базовият собствен капитал от първи ред е бил съответно незабавно намален при определянето на собствените средства.

2.   Посочените в параграф 1 суми се включват в изчисляването на корекциите за общ кредитен риск от страна на институцията, когато отговарят на следните два критерия:

а)

те са свободно и изцяло достъпни в съответния размер и към съответния момент за покриване на бъдещите кредитни загуби;

б)

те отразяват потенциалните свързани с кредитния риск загуби при група експозиции.

3.   Всички други суми, посочени в параграф 1, се включват в изчисляването на корекциите за специфичен кредитен риск.

4.   В изчисляването на корекциите за общ кредитен риск институцията включва следните загуби, при условие че отговарят на критериите по параграф 2:

а)

загуби, признати за покриване на по-висока средна загуба по портфейла, понесена през последните години, въпреки че понастоящем не съществуват доказателства за загуби в подкрепа на това наблюдавано в миналото ниво на загуби;

б)

загуби, по отношение на които институцията не е информирана за влошаване на кредитното качество на група от експозиции, но въз основа на натрупания опит съществува известна статистическа вероятност за неплащане.

5.   Институцията включва винаги следните загуби в изчисляването на корекциите за специфичен кредитен риск, посочени в параграф 3:

а)

загуби, признати в отчета за приходите и разходите, по оценени по справедлива стойност инструменти, които представляват свързана с кредитния риск обезценка според приложимата счетоводна рамка;

б)

загуби в резултат на настоящи или минали събития, засягащи съществена отделна експозиция или отделни несъществени експозиции, които се оценяват поотделно или заедно;

в)

загуби, за чието настъпване свидетелства опитът, приведен към наличните текущи данни, но институцията все още не разполага с информация по коя индивидуална експозиция са понесени тези загуби.

Член 2

Отнасяне на корекциите за специфичен кредитен риск за група от експозиции към експозициите в групата

1.   Когато корекциите за специфичен кредитен риск отразяват загубите, свързани с кредитния риск на група от експозиции, институциите отнасят тези корекции за специфичен кредитен риск към всички отделни експозиции от тази група пропорционално на рисково претеглените размери на експозициите. За тази цел стойностите на експозициите се определят, без да се вземат под внимание корекциите за специфичен кредитен риск.

2.   При третирането на размера на очакваната загуба, посочено в член 159 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за група от редовни експозиции от институциите не се изисква да отнасят дадена корекция за специфичен кредитен риск към отделните експозиции от групата.

3.   Когато корекцията за специфичен кредитен риск се отнася за група от експозиции, чиито капиталови изисквания за кредитен риск са изчислени отчасти по стандартизирания подход и отчасти съгласно вътрешнорейтингов подход, институцията отнася тази корекция за специфичен кредитен риск към групата от експозиции, спрямо която се прилагат и двата подхода, пропорционално на размера на рисково претеглените експозиции на групата, преди да пристъпи към действията, посочени в параграфи 1 и 2. За тази цел стойностите на експозициите се определят, без да се вземат под внимание корекциите за специфичен кредитен риск.

4.   Когато отнасят корекциите за специфичен кредитен риск към експозициите, институциите гарантират, че една и съща част не е била два пъти отнесена към различни експозиции.

Член 3

Изчисляване на корекциите за кредитен риск с оглед определяне на стойността на експозициите в съответствие с членове 111, 166, 167, 168, 246 и 266 от Регламент (ЕС) № 575/2013

При определянето на стойността на експозициите в съответствие с членове 111, 166 — 168, 246 и 266 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите изчисляват корекциите за специфичен кредитен риск по отношение на дадена експозиция като сумата на корекциите за специфичен кредитен риск за нея или като сумата на корекциите за специфичен кредитен риск, които институцията е отнесла към тази експозиция в съответствие с член 2.

Член 4

Изчисляване на корекциите за общ и за специфичен кредитен риск с оглед третиране на размера на очакваните загуби в съответствие с член 159 от Регламент (ЕС) № 575/2013

1.   При третирането на размера на очакваните загуби съгласно член 159 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите изчисляват съвкупните корекции за общ кредитен риск във връзка с експозициите, участващи в третирането на размера на очакваните загуби, като бъдат събрани сумите, определени като корекции за общ кредитен риск в съответствие с член 1 от настоящия регламент, които институцията е отнесла в съответствие с член 110, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   При третирането на размера на очакваната загуба в съответствие с член 159 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изчисляването на корекциите за специфичен кредитен риск във връзка с експозициите, участващи в третирането на размера на очакваните загуби, се осъществява, като бъдат събрани сумите по букви а) и б), с изключение на експозициите в неизпълнение:

а)

определените като корекции за специфичен кредитен риск в съответствие с член 1 суми, които са свързани с кредитния риск на отделна експозиция;

б)

определените като корекции за специфичен кредитен риск в съответствие с член 1 суми, които са свързани с кредитния риск на група от експозиции и са били отнесени в съответствие с член 2.

3.   Съвкупните корекции за специфичен кредитен риск по дадена експозиция в неизпълнение се изчисляват като сбора от сумите на всички корекции за специфичен кредитен риск за тази отделна експозиция или като сумите на корекциите за специфичен кредитен риск, които институцията е отнесла към тази експозиция в съответствие с член 2.

Член 5

Изчисляване на корекциите за специфичен кредитен риск във връзка с капиталовите изисквания с оглед установяване на неизпълнението по член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013

При установяването на неизпълнение по член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 корекциите за специфичен кредитен риск се изчисляват като сумата на корекциите за специфичен кредитен риск, свързани с кредитния риск на отделна експозиция или отделен длъжник.

Член 6

Документиране

Институциите документират определянето и изчисляването на корекциите за общ кредитен риск и на корекциите за специфичен кредитен риск.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 184/2014 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2014 година

за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 74, параграф 4 от него,

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (2), и по-специално член 8, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като всички те засягат някои аспекти, необходими за подготовката на оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и цел „Европейско териториално сътрудничество“. С оглед съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях от страна на всички жители на Съюза, е желателно да се включат разпоредби относно категориите интервенции по цел „Европейско териториално сътрудничество“ в настоящия акт за изпълнение, тъй като процедурата по отношение на консултациите на Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден по силата на член 150, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е същата както за другите разпоредби, обхванати от настоящия акт за изпълнение, докато категориите интервенции по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ са обект на различна процедура.

(2)

Съгласно член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 всеки официален обмен на информация между държавите членки и Комисията се извършва посредством електронна система за обмен на данни. Ето защо е необходимо да се установят условията и редът, на които тази електронната система за обмен на данни трябва да отговаря.

(3)

Условията за обмен на информация между държавите членки и Комисията следва да се считат за различни от онези, които са установени във връзка с обмена на информация между бенефициерите и съответните власти в съответствие с член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и които се уреждат с друг акт за изпълнение. С цел да се гарантира подобряване на качеството на информацията относно изпълнението на оперативните програми, повишаване на ефективността на системата и опростяване е необходимо да се определят основните изисквания за формата и обхвата на информацията, която ще се обменя.

(4)

Необходимо е да се уточнят принципите, както и приложимите правила за функционирането на системата по отношение на идентифицирането на страната, която отговаря за качването на документите и извършването на актуализации в тях.

(5)

С цел да се гарантира намаляване на административната тежест за държавите членки и Комисията, като същевременно се гарантира ефективен и ефикасен електронен обмен на информация, е необходимо да се установят техническите характеристики на системата.

(6)

Държавите членки и Комисията следва също така да имат възможност да въвеждат и прехвърлят данни по два различни начина, които трябва да бъдат уточнени. Необходимо е да се предвидят и правила в случай на непреодолима сила, която затруднява използването на електронната система за обмен на данни, за да се гарантира, че както държавите членки, така и Комисията могат да продължат да обменят информация чрез алтернативни средства.

(7)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че прехвърлянето на данни чрез електронната система за обмен на данни се осъществява по сигурен начин, който позволява осигуряване на наличност, цялост, автентичност, поверителност и невъзможност за отричане на действията. Следователно трябва да бъдат определени правила за сигурността.

(8)

С настоящия регламент следва да се зачитат основните права и той да бъде съобразен с принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на защита на личните данни. Поради това настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи. По отношение на личните данни, обработвани от държавите членки, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). По отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Съюза и свободното движение на тези данни се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(9)

Съгласно член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. е необходимо да се определят общи категории интервенции за програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“, за да могат държавите членки да представят на Комисията последователна информация за планираното използване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), както и информация за кумулативното разпределение и изразходване на средствата от ЕФРР по категории и брой на операциите през целия период на прилагане на програмата. Целта е да се даде възможност на Комисията да информира другите институции и гражданите на Съюза по подходящ начин за използването на средствата от ЕФРР.

(10)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(11)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие с член 150, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като Комитетът за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден с член 150, параграф 1 от същия регламент, е представил становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ

(Оправомощаване съгласно член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 1

Създаване на електронната система за обмен на данни

Комисията създава електронна система за обмен на данни за целия официален обмен на информация между държавите членки и Комисията.

Член 2

Съдържание на електронната система за обмен на данни

1.   Електронната система за обмен на данни (наричана по-нататък „SFC2014“) трябва да съдържа най-малко информацията, посочена в моделите, форматите и образците, създадени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1299/2013, Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и бъдещия правен акт на Съюза за установяване на условията за финансова подкрепа за политиката в областта на морското дело и рибарството за програмния период 2014—2020 („Регламента за ЕФМДР“).

2.   Информацията, предоставена в електронните формуляри, вградени в SFC2014 (наричана по-нататък „структурирани данни“), не може да бъде заменена от неструктурирани данни, включително използване на електронни препратки или други видове неструктурирани данни, като например прилагане на документи или изображения. Когато дадена държава членка предаде една и съща информация под формата на структурирани данни и неструктурирани данни, в случай на несъответствия се използват структурираните данни.

Член 3

Функциониране на SFC2014

1.   Комисията, органите, определени от държавата членка в съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6), член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и организациите, на които са делегирани функции на тези органи, въвеждат в SFC2014 информацията, за чието предаване отговарят, и всички актуализации в нея.

2.   Всяка информация, предавана на Комисията, следва да се проверява и предоставя от лице, различно от лицето, което е въвело съответните данни за предаване. Това разделение на функциите се поддържа от SFC2014 или от информационните системи за управление и контрол на държавата членка, които са автоматично свързани със SFC2014.

3.   Държавите членки определят на национално или регионално ниво или и на двете нива лице или лица, които са отговорни за управлението на правата за достъп до SFC2014 и които имат следните задачи:

а)

да идентифицират потребителите, подали искане за достъп, като се уверяват, че те действително са служители на съответната организация;

б)

да информират потребителите за техните задължения да поддържат сигурността на системата;

в)

да проверяват дали потребителите имат право на привилегиите на изискваното ниво в зависимост от техните задачи и позицията им в йерархията;

г)

да отправят искане за прекратяване на правата на достъп, когато вече не са необходими или липсва основание за достъп;

д)

да докладват своевременно за всяко съмнително събитие, което би могло да накърни сигурността на системата;

е)

да гарантират постоянно точността на данните за идентификация на потребителите, като докладват за всяка промяна;

ж)

да вземат необходимите предпазни мерки за защита на данните и търговската тайна в съответствие с разпоредбите на Съюза и националните разпоредби;

з)

да информират Комисията за всички промени, които засягат способността на органите на държавите членки или потребителите на SFC2014 да изпълняват задълженията по параграф 1 или личната им способност да изпълняват задълженията по букви а)—ж).

4.   Обменът на данни и трансакциите се извършват задължително с електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7). Държавите членки и Комисията признават юридическата валидност и допустимостта на използвания в SFC2014 електронен подпис като доказателство в съдебни производства.

Информацията, обработена чрез SFC2014, трябва да бъде в съответствие с разпоредбите за защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни за физически лица и търговската тайна за юридически лица в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), Директива 1995/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 4

Характеристики на SFC2014

С цел да се гарантира ефикасен и ефективен електронен обмен на информация SFC2014 трябва да има следните характеристики:

а)

интерактивни формуляри или предварително попълнени от системата формуляри въз основа на данни, които предварително са записани в системата;

б)

автоматични изчисления, когато те намаляват усилията за въвеждане на данни от страна на потребителите;

в)

вградени автоматични средства за контрол, които проверяват вътрешната съгласуваност на предаваните данни и съгласуваността им с приложимите правила;

г)

генерирани от системата сигнали, които предупреждават потребителите на SFC2014, че определени действия могат или не могат да бъдат извършени;

д)

онлайн проследяване на състоянието на обработката на информацията, въведена в системата;

е)

наличност на данни за минали периоди по отношение на цялата информация, въведена за дадена оперативна програма.

Член 5

Предаване на данни чрез SFC2014

1.   SFC2014 е достъпна за всички държави членки и Комисията или пряко чрез интерактивен потребителски интерфейс (т.е. уеб приложение), или чрез технически интерфейс, използващ предварително зададени протоколи (т.е. уеб услуги), който позволява автоматично синхронизиране и предаване на данни между информационните системи на държавите членки и SFC2014.

2.   Датата на електронното предаване на информацията от държавата членка до Комисията, както и обратното, се счита за датата на подаване на съответния документ.

3.   При непреодолима сила, неизправност на SFC2014 или липса на връзка със SFC2014 за период, по-дълъг от един работен ден през последната седмица преди изтичане на нормативно определен срок за подаване на информация, или в периода 23—31 декември, или по-дълъг от пет работни дни в останалите случаи, обменът на информация между държавите членки и Комисията може да се извършва на хартиен носител, като се използват моделите, форматите и образците, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато неизправността на електронната система за обмен на данни или причината за непреодолимата сила бъде отстранена или връзката с тази система бъде възстановена, съответната страна незабавно въвежда в SFC2014 информацията, която вече е изпратена на хартиен носител.

4.   В случаите по параграф 3 датата на пощенското клеймо се счита за датата на подаване на съответния документ.

Член 6

Сигурност на данните, предавани чрез SFC2014

1.   Комисията установява политика за сигурността на информационните технологии за SFC2014 (наричана по-нататък „политика за сигурността на ИТ за SFC2014“), приложима към персонала, използващ SFC2014 по силата на съответните разпоредби на Съюза, по-конкретно Решение C(2006) 3602 на Комисията (11) и разпоредбите за изпълнението му. Комисията определя лице или лица, отговорни за определяне, поддържане и осигуряване на правилното прилагане на политиката за сигурността по отношение на SFC2014.

2.   Държавите членки и европейските институции, различни от Комисията, които са получили право на достъп до SFC2014, спазват условията за сигурността на ИТ, които са публикувани в портала на SFC2014, и мерките, които се прилагат в рамките на SFC2014 от Комисията, за да се гарантира сигурността на предаването на данни, по-специално във връзка с използването на техническия интерфейс, посочен в член 5, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Държавите членки и Комисията изпълняват и осигуряват ефективността на мерките за сигурност, приети за защита на данните, които са съхранили и предали чрез SFC2014.

4.   Държавите членки установяват политики за информационната сигурност на национално, регионално или местно равнище, които обхващат достъпа до SFC2014 и автоматичното въвеждане на данни в нея, като гарантират наличие на минимален набор от изисквания за сигурност. Тези политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище може да препращат към други документи по сигурността. Всяка държава членка трябва да гарантира, че тези политики за сигурността на ИТ се прилагат за всички органи, използващи SFC2014.

5.   Посочените политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище включват:

а)

аспектите, свързани със сигурността на ИТ в работата, извършвана от лицето или лицата, отговорни за управлението на правата на достъп по член 3, параграф 3 от настоящия регламент, в случай на пряко използване;

б)

в случай на национални, регионални или местни компютърни системи, свързани към SFC2014 чрез техническия интерфейс по член 5, параграф 1 от настоящия регламент — мерките за сигурност за тези системи, които позволяват да бъдат приведени в съответствие с изискванията за сигурност на SFC2014.

За целите на буква б) от първа алинея според случая трябва да бъдат обхванати следните аспекти на политиката за сигурността на ИТ:

а)

физическата сигурност;

б)

контрол на носителите на данни и на достъпа;

в)

контрол на съхранението;

г)

контрол на достъпа и паролите;

д)

мониторинг;

е)

взаимосвързаност с SFC2014;

ж)

съобщителна инфраструктура;

з)

управление на човешките ресурси преди наемане на работа, по време на работа и след напускането на работата;

и)

управление на извънредни ситуации.

6.   Посочените политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище се изготвят въз основа на оценка на риска, а мерките, описани в рамките на тези политики, трябва да бъдат пропорционални на установените рискове.

7.   Документите, в които се определят политиките за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище, се предоставят на разположение на Комисията при поискване.

8.   Държавите членки определят на национално или регионално ниво лице или лица, отговорни за поддържане и осигуряване на прилагането на политиките за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище. Това лице или тези лица изпълняват задачите на лице/лица за контакт с определеното от Комисията лице или лица по член 6, параграф 1 от настоящия регламент.

9.   Както политиката за сигурността на ИТ за SFC2014, така и съответните политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище се актуализират при промени в технологиите, при установяване на нови заплахи или при други значими промени. При всички положения те трябва да бъдат преглеждани веднъж годишно, за да се гарантира, че продължават да бъдат адекватни.

ГЛАВА II

Разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013

НОМЕНКЛАТУРА НА КАТЕГОРИИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

(Оправомощаване съгласно член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Член 7

Категории интервенции по цел „Европейско териториално сътрудничество“

Номенклатурата на категориите интервенции по член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1299/2013 се съдържа в приложението към настоящия регламент.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 8

Настоящият Регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(3)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(7)  Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).

(8)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(9)  Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (OJ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11)

(10)  Директива 1995/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995, стр. 31).

(11)  Решение на Комисията C(2006) 3602 от 16 август 2006 г. относно сигурността на информационните системи, използвани от Европейската комисия.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Номенклатура за категориите интервенции на Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

ТАБЛИЦА 1:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

1.   ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

I.   Производствени инвестиции:

001

Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия (МСП)

002

Научноизследователски и иновационни процеси в големи предприятия

003

Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика

004

Производствени инвестиции, свързани със сътрудничеството между големи предприятия и МСП за разработване на продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), електронната търговия и повишаването на търсенето на ИКТ.

II.   Инфраструктура, осигуряваща основни услуги, и свързани с нея инвестиции:

 

Енергийна инфраструктура

005

Електроенергия (съхранение и пренос)

006

Електроенергия (съхранение и пренос чрез TEN-E — трансевропейската енергийна мрежа)

007

Природен газ

008

Природен газ (TEN-E)

009

Енергия от възобновяеми източници: вятър

010

Енергия от възобновяеми източници: слънце

011

Енергия от възобновяеми източници: биомаса

012

Други видове енергия от възобновяеми източници (включително водноелектрическа, геотермална и морска енергия) и интегриране на енергията от възобновяеми източници (включително съхранение, инфраструктура за технологията „електроенергия в газ“ и за водород от възобновяеми източници)

013

Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки

014

Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки

015

Интелигентни системи за разпределение на електроенергия със средно и ниско напрежение (включително интелигентни мрежи и ИКТ системи)

016

Високоефективно комбинирано производство на енергия и централно отопление

 

Инфраструктура, свързана с опазването на околната среда

017

Управление на битови отпадъци (включващо мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците)

018

Управление на битови отпадъци (включващо мерки за механично-биологична обработка, термична обработка, изгаряне и депониране на отпадъците)

019

Управление на търговски, промишлени и опасни отпадъци

020

Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, обработване, съхранение и разпределение)

021

Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)

022

Обработка на отпадъчни води

023

Мерки,свързани с опазването на околната среда, които са насочени към намаляване и/или предотвратяване на емисиите на парникови газове (включващи обработване и съхранение на метан и компостиране)

 

Транспортна инфраструктура

024

Железопътен транспорт (основна мрежа на TEN-T — трансевропейската транспортна мрежа)

025

Железопътен транспорт (цялостна мрежа на TEN-T)

026

Друг железопътен транспорт

027

Подвижен железопътен състав

028

Магистрали и пътища на TEN-T — основна мрежа (ново строителство)

029

Магистрали и пътища на TEN-T — цялостна мрежа (ново строителство)

030

Второстепенни пътни връзки към пътната мрежа и възли на TEN-T (ново строителство)

031

Други национални и регионални пътища (ново строителство)

032

Местни пътища за достъп (ново строителство)

033

Реконструиран или подобрен път на TEN-T

034

Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)

035

Мултимодален транспорт (TEN-T)

036

Мултимодален транспорт

037

Летища (TEN-T) (1)

038

Други летища (1)

039

Морски пристанища (TEN-T)

040

Други морски пристанища

041

Вътрешни водни пътища и пристанища (TEN-T)

042

Вътрешни водни пътища и пристанища (регионални и местни)

 

Устойчив транспорт

043

Инфраструктура за екологосъобразен градски транспорт и насърчаване (включително оборудване и подвижен състав)

044

Интелигентни транспортни системи (включително въвеждане на управление на търсенето, системи за събиране на такси, ИТ системи за наблюдение, контрол и информиране)

 

Инфраструктура на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

045

ИКТ: Основна/преносна мрежа

046

ИКТ: Високоскоростна широколентова мрежа (абонатен достъп/абонатна линия; >/= 30 Mbps)

047

ИКТ: Свръхвисокоскоростна широколентова мрежа (абонатен достъп/абонатна линия; >/= 100 Mbps)

048

ИКТ: Други видове ИКТ инфраструктура/широкомащабни компютърни ресурси/оборудване (включително електронна инфраструктура, центрове и сензори за данни; също така, когато са вградени в друга инфраструктура, като например научноизследователски съоръжения, инфраструктура, свързана с опазването на околната среда, и социална инфраструктура)

III.   Социална, здравна и образователна инфраструктура и свързаните с нея инвестиции:

049

Образователна инфраструктура в областта на висшето образование

050

Образователна инфраструктура в областта на професионалното образование и обучение и ученето за възрастни

051

Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)

052

Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст

053

Здравна инфраструктура

054

Жилищна инфраструктура

055

Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие

IV.   Развитие на вътрешния потенциал:

 

Научноизследователска и развойна дейност и иновации

056

Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в МСП, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

057

Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в големи дружества, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

058

Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)

059

Инфраструктура за научни изследвания и иновации (частна, включително научни паркове)

060

Научноизследователски и иновационни дейности в публични научноизследователски центрове и центрове на компетентност, включително изграждане на мрежи

061

Научноизследователски и иновационни дейности в частни научноизследователски центрове, включително изграждане на мрежи

062

Трансфер на технологии и сътрудничество между университети и предприятия, основно в полза на МСП

063

Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП

064

Научноизследователски и иновационни процеси в МСП (включително схеми за ваучери, както и иновации в процесите, проектирането и сектора на услугите и социални иновации)

065

Инфраструктура и процеси за научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и сътрудничество в предприятия с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта към изменението на климата

 

Развитие на стопанската дейност

066

Специализирани услуги на МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)

067

Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на предприятия (включително подкрепа за отделяне и разделяне на предприятия)

068

Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки

069

Подкрепа за благоприятни за околната среда производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП

070

Развитие и насърчаване на предприятия, специализирани в предоставянето на услуги, които допринасят за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата (включително подкрепа за такива услуги)

071

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия

072

Стопанска инфраструктура за МСП (включително промишлени паркове и обекти)

073

Подкрепа за социални предприятия (МСП)

074

Развитие и популяризиране на туристически активи в МСП

075

Развитие и популяризиране на туристически услуги във или за МСП

076

Развитие и популяризиране на културни и творчески активи в МСП

077

Развитие и популяризиране на културни и творчески услуги във или за МСП

 

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) — насърчаване на търсенето, приложения и услуги

078

Услуги и приложения за електронно управление (включително електронни обществени поръчки, ИКТ мерки за подкрепа за реформата на публичната администрация, сигурност в кибернетичното пространство, мерки за неприкосновеност на личния живот и доверие, електронно правосъдие и електронна демокрация)

079

Достъп до информация в обществения сектор (включително открити данни в областта на електронната култура, цифровите библиотеки, електронното съдържание и електронния туризъм)

080

Електронно приобщаване, електронна достъпност, услуги и приложения в областта на електронното учене и електронното образование, грамотност в областта на цифровите технологии

081

ИКТ решения, насочени към активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, и услуги и приложения в областта на електронното здравеопазване (включително електронни здравни грижи и интелигентна заобикаляща среда)

082

ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия

 

Околна среда

083

Мерки, свързани с качеството на въздуха

084

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

085

Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура

086

Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“

087

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата, например ерозия, пожари, наводнения, бури и суша, включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия

088

Превенция и управление на природни рискове, които не са свързани с климата (т.е. земетресения), и рискове, свързани с човешки дейности (например технологични аварии), включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия

089

Рехабилитация на индустриални площи и замърсени земи

090

Велосипедни и пешеходни алеи

091

Развитие и насърчаване на туристическия потенциал на природни територии

092

Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи

093

Развитие и популяризиране на публични туристически услуги

094

Опазване, развитие и популяризиране на публични активи в областта на културата и културното наследство

095

Развитие и популяризиране на публични услуги в областта на културата и културното наследство

 

Друго

096

Институционален капацитет на публичните администрации и публичните служби, свързани с изпълнението на дейността на ЕФРР, или действия в подкрепа на инициативи на ЕСФ за институционален капацитет

097

Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони

098

Най-отдалечени региони: компенсиране на допълнителните разходи вследствие на ограничения достъп и териториалната разпокъсаност

099

Най-отдалечени региони: специфични действия за компенсиране на допълнителните разходи вследствие на фактори, свързани с размера на пазара

100

Най-отдалечени региони: подкрепа за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с климатичните условия, и затруднения вследствие на релефа

101

Кръстосано финансиране по ЕФРР (подкрепа за свързани с ЕСФ действия, необходими за задоволителното изпълнение на частта на ЕФРР от операцията и пряко свързани с нея)

V.   Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила:

102

Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

103

Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта

104

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

105

Равенство между мъжете и жените във всички области, включително в достъпа до заетост, напредъка в кариерата, съчетаване на професионалния и личния живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд

106

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

107

Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве

108

Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни

VI.   Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дисриминация:

109

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа

110

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите

111

Борба срещу всички форми на дискриминация и насърчаване на равенството на възможностите

112

Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

113

Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост

114

Стратегии за водено от общностите местно развитие

VII.   Инвестиции в образование, обучение и професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот:

115

Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо формални, неформални и неофициални процеси на учене за повторно включване в образователната и обучителната система

116

Подобряване на качеството и ефективността на и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, по-специално за групите в неравностойно положение

117

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции

118

Подобряване на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за чиракуване

VIII.   Засилване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересовани страни и ефективна публична администрация:

119

Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

120

Изграждане на капацитет по отношение на всички заинтересовани страни, които изпълняват политики в областта на образованието, ученето през целия живот, обучението и политиките в областта на заетостта или социалната сфера, включително чрез секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяването на реформи на национално, регионално и местно равнище

IХ.   Техническа помощ:

121

Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол

122

Оценка и проучвания

123

Информиране и комуникация


ТАБЛИЦА 2:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ“

2.   ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ

01

Безвъзмездни средства

02

Средства, подлежащи на възстановяване

03

Подкрепа чрез финансови инструменти: рисково инвестиране и дялов капитал или еквивалентен инструмент

04

Подкрепа чрез финансови инструменти: заем или еквивалентен инструмент

05

Подкрепа чрез финансови инструменти: гаранция или еквивалентен инструмент

06

Подкрепа чрез финансови инструменти: лихвена субсидия, субсидия за гаранционна такса, техническа помощ или еквивалентен инструмент

07

Награда


ТАБЛИЦА 3:   КОДОВЕ ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО ИЗМЕРЕНИЕ

3.   ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА

01

Големи градски райони (гъстонаселени, с население > 50 000 души)

02

Малки градски райони (среднонаселени, с население > 5 000 души)

03

Селски райони (слабонаселени)

04

Макрорегионален район за сътрудничество

05

Сътрудничество в райони по национални или регионални програми в национален контекст

06

Транснационално сътрудничество по ЕСФ

07

Не се прилага


ТАБЛИЦА 4:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „МЕХАНИЗМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“

4.   МЕХАНИЗМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

01

Интегрирани териториални инвестиции — градски райони

02

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони

03

Интегрирани териториални инвестиции — други

04

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на селските райони

05

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските/ селските райони

06

Инициативи за водено от общностите местно развитие

07

Не се прилага


ТАБЛИЦА 5:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ТЕМАТИЧНА ЦЕЛ“

5.   ТЕМАТИЧНА ЦЕЛ (ЕФРР и Кохезионен фонд)

01

Засилване на научноизследователската дейност, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите

02

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество

03

Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия

04

Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори

05

Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска

06

Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

07

Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури

08

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

09

Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация

10

Инвестиране в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот

11

Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефикасността на публичната администрация

12

Не се прилага (само техническа помощ)


ТАБЛИЦА 6:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

6.   СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

01

Селско и горско стопанство

02

Рибарство и аквакултури

03

Производство на хранителни продукти и напитки

04

Производство на текстил и текстилни изделия

05

Производство на транспортно оборудване

06

Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти

07

Други некласифицирани производствени отрасли

08

Строителство

09

Минно дело и добивна промишленост (включително добив на суровини за производство на енергия)

10

Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

11

Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

12

Транспорт и складиране

13

Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации, информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с тях дейности

14

Търговия на едро и дребно

15

Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

16

Финансови и застрахователни дейности

17

Недвижими имоти, отдаване под наем и услуги за предприятията

18

Публична администрация

19

Образование

20

Хуманно здравеопазване

21

Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

22

Дейности, свързани с околната среда и изменението на климата

23

Изкуство, развлечения, творчески индустрии и отдих

24

Други услуги, некласифицирани другаде


ТАБЛИЦА 7:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ“

7.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (2)

Код

Местоположение

 

Код на региона или района, в който e установена/протича операцията, както е определено в класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS) в приложението към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2)


(1)  Ограничение до инвестиции, свързани с опазването на околната среда, или придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

(2)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).


27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 185/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2014 година

за поправка на текста на български език на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (1), и по-специално член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква б), подточка ii). параграф 1, втора алинея и параграф 2, втора алинея, член 11, параграф 2, букви б) и в) и параграф 2, втора алинея, член 15, параграф 1, букви б), г), д), з) и и) и параграф 1, втора алинея, член 17, параграф 2, член 18, параграф 3, член 19, параграф 4, букви а), б) и в) и параграф 4, втора алинея, член 20, параграфи 10 и 11, член 21, параграфи 5 и 6, член 22, параграф 3, член 23, параграф 3, член 27, букви а), б), в) и д) — з) и втора алинея от същия член, член 31, параграф 2, член 32, параграф 3, член 40, член 41, параграф 3, първа и трета алинея, член 42, член 43, параграф 3, член 45, параграф 4, член 47, параграф 2, член 48, параграф 2, параграф 7, буква а), параграф 8, буква а) и параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В текста на български език на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (3) е допусната грешка, която следва да бъде поправена. Текстовете на останалите езици не са засегнати.

(2)

Поради това Регламент (ЕС) № 142/2011 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение V, глава I, раздел 2 точка 1 се заменя със следното:

„1.

Предприятието за производство на компост трябва да бъде оборудвано със затворен компостиращ реактор или затворено пространство, които не може да бъдат технологично елиминирани, за странични животински продукти или производни продукти, въведени в предприятието, и е оборудвано със следното:

а)

инсталация за мониторинг на съотношението температура/време;

б)

записващи средства за записване, при необходимост непрекъснато, на резултатите от измерванията, посочени в буква а);

в)

подходяща система за безопасност за недопускане на недостатъчно нагряване.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1.


27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 186/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 823/2012 по отношение на датите на изтичане на срока на одобрението на активните вещества етоксисулфурон, оксадиаржил и варфарин

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 823/2012 на Комисията (2) срокът на одобрението на активните вещества етоксисулфурон, оксадиаржил и варфарин, определен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3), бе удължен до 31 юли 2016 г., с цел заявителите да могат да спазят изискването за тригодишно предизвестие, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Не бяха подадени заявления за подновяване на одобренията на активните вещества етоксисулфурон, оксадиаржил и варфарин, които да са в съответствие с изискването за тригодишно предизвестие.

(3)

Тъй като не бяха подадени такива заявления, е целесъобразно за дата на изтичане на срока на одобрението да бъде определена възможно най-ранната дата след първоначалната дата на изтичане на срока, определена преди приемането на Регламент (ЕС) № 823/2012.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 823/2012 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 823/2012

Член 1 от Регламент (ЕС) № 823/2012 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„(1)

31 юли 2016 г. по отношение на следните активни вещества: етофумезат (вписване 29), имазамокс (вписване 41), оксасулфурон (вписване 42), форамсулфурон (вписване 44), циазофамид (вписване 46), линурон (вписване 51), пендиметалин (вписване 53), трифлоксистробин (вписване 59), карфентразон етил (вписване 60), мезотрион (вписване 61), фенамидон (вписване 62) и изоксафлутол (вписване 63);“

б)

добавя се следната точка 4:

„(4)

31 март 2014 г. по отношение на следните активни вещества: етоксисулфурон (вписване 43), оксадиаржил (вписване 45) и варфарин (вписване 120).“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 823/2012 на Комисията от 14 септември 2012 г. за предоставяне на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на датите на изтичане на срока на одобрението на активните вещества 2,4-ДБ, бензоена киселина, бета-цифлутрин, карфентразон етил, Coniothyrium minitans щам CON/M/91-08 (DSM 9660), циазофамид, цифлутрин, делтаметрин, диметенамид-Р, етофумезат, етоксисулфурон, фенамидон, флазасулфурон, флуфенацет, флуртамон, форамсулфурон, фостиазат, имазамокс, йодосулфурон, ипродион, изоксафлутол, линурон, малеинов хидразид, мекопроп, мекопроп-P, мезосулфурон, мезотрион, оксадиаржил, оксасулфурон, пендиметалин, пикоксистробин, пропиконазол, пропинеб, пропоксикарбазон, пропизамид, пираклостробин, силтиофам, трифлоксистробин, варфарин и зоксамид (ОВ L 250, 15.9.2012 г., стр. 13).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 187/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2014 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество метиокарб

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, втората хипотеза и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2007/5/ЕО на Комисията (2) метиокарб бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3), при условие че съответните държави членки гарантират предоставянето от страна на нотификатора, по чието искане метиокарб е включен в посоченото приложение, на допълнителна потвърждаваща информация относно риска за птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги.

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

В рамките на предвидения срок нотификаторът предостави на докладващата държава членка, Обединеното кралство, допълнителна информация под формата на изследвания с цел потвърждаване на оценката на риска за птици, бозайници и неприцелни членестоноги.

(4)

Обединеното кралство направи оценка на допълнителната информация, предоставена от нотификатора. На 5 април 2011 г. то представи своята оценка, под формата на допълнение към проектодоклада за оценка, на останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“).

(5)

Комисията се консултира с органа, който представи своето становище относно оценката на риска от метиокарб на 1 юни 2012 г. (5). Проектодокладът за оценка, допълнението и становището на органа бяха разгледани от държавите членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха финализирани на 13 декември 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преглед относно метиокарб.

(6)

С оглед на допълнителната информация, предоставена от нотификатора, Комисията счете, че изискваната допълнителна потвърждаваща информация не е била предоставена.

(7)

Комисията прикани нотификатора да представи своите коментари по доклада за преглед относно метиокарб.

(8)

Комисията стигна до заключението, че висок риск за птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги не може да бъде изключен, дори ако бъдат наложени допълнителни мерки за ограничаване на риска.

(9)

Потвърждава се, че активното вещество метиокарб следва да се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009. За да се предотврати експозицията на птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги, е целесъобразно видовете употреба на активното вещество да се ограничат допълнително и да се отмени употребата му като молюскоцид.

(10)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(11)

На държавите членки следва да се предостави време да изменят или отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи метиокарб.

(12)

За продуктите за растителна защита, съдържащи метиокарб, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период следва да изтече най-късно 18 месеца след влизането в сила на регламента.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни мерки

При необходимост, до 19 септември 2014 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество метиокарб.

Член 3

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 19 септември 2015 г.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2007/5/ЕО на Комисията от 7 февруари 2007 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на каптан, фолпет, форметанат и метиокарб като активни вещества (ОВ L 35, 8.2.2007 г., стр. 11).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance methiocarb (Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество метиокарб въз основа на предоставените потвърждаващи данни). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.;10(6):2758. [стр. 14] doi:10.2903/j.efsa.2012.2758. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ

Графата „Специфични разпоредби“ от ред 148 — метиокарб — в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употреба като репелент за третиране на семена и като инсектицид.

ЧАСТ Б

При оценката на заявленията за разрешаване за продукти за растителна защита, съдържащи метиокарб, за друго приложение освен за третиране на семена от царевица, държавите членки отделят особено внимание на критериите в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и гарантират, че всички необходими данни и информация се представят преди да бъде издадено това разрешение.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно метиокарб, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 29 септември 2006 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

опазването на птиците, бозайниците и неприцелните членестоноги, като гарантират, че условията за разрешаване включват, когато е целесъобразно, мерки за ограничаване на риска,

безопасността на операторите и страничните лица, като гарантират, че условията на употреба налагат използването на подходящи средства за лична защита,

експозицията на потребителите чрез храната.“


27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 188/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

54,9

TN

71,0

TR

99,2

ZZ

75,0

0707 00 05

EG

182,1

JO

188,1

MA

114,7

TR

155,9

ZZ

160,2

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

29,5

TR

103,8

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

53,5

IL

67,5

MA

48,5

TN

52,2

TR

69,8

ZA

63,5

ZZ

59,2

0805 20 10

IL

133,5

MA

91,9

TR

110,6

ZZ

112,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

140,9

MA

107,5

PK

46,0

TR

72,8

US

122,9

ZZ

98,0

0805 50 10

EG

57,3

TR

60,0

ZZ

58,7

0808 10 80

CN

115,6

MK

30,8

US

157,0

ZZ

101,1

0808 30 90

AR

132,9

CL

195,7

CN

53,3

TR

146,4

US

197,4

ZA

99,1

ZZ

137,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/29


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 декември 2013 година

относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3

(ЕЦБ/2013/54)

(2014/106/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, по-специално членове 12.1, 16 и 34.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (1), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 128, параграф 1 от Договора и в член 16 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) се посочва, че Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да разрешава емитирането на евробанкноти в рамките на Съюза. Това право включва правомощието да предприема мерки за защита на интегритета на евробанкнотите като платежно средство.

(2)

ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2008/3 от 15 май 2008 г. относно процедурите по акредитация за сигурност на производителите на евроматериали за сигурност за евробанкноти (2), с което се установява процедура по акредитация за сигурност, която потвърждава дали производителите отговарят на минималните изисквания за сигурност на ЕЦБ за производството, обработката, съхранението и транспорта на евробанкноти и техни компоненти, други свързани материали и информация, които се нуждаят от защита, чиято загуба, кражба или публикуване биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите и/или да съдействат за производството на фалшиви евробанкноти или техни компоненти. Освен това Решение ЕЦБ/2008/3 установява процедури за осигуряване на текущо спазване на горепосочените изисквания за сигурност.

(3)

ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2010/22 от 25 ноември 2010 г. относно процедурата по акредитация за качество на производителите на евробанкноти (3), за да се гарантира, че само производителите, които отговарят на минималните изисквания за качество на ЕЦБ за производството на евробанкноти и на суровини за евробанкноти, са акредитирани да произвеждат такива банкноти и суровини.

(4)

В съответствие с членове 9 и 11 от Договора ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2011/8 от 21 юни 2011 г. относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производството на евробанкноти (4), за да се гарантира, че само производители, които отговарят на минималните изисквания на ЕЦБ за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия, са акредитирани да извършват дейност по производство на евробанкноти.

(5)

Във връзка с опита, натрупан от ЕЦБ при прилагането на решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8, е необходимо да се въведе ефективна единна система за акредитация за предотвратяване на материални и процесуални несъответствия, породени от прилагането на горепосочените решения, като например прекомерни различия във валидността на акредитациите, техните процедури и терминология.

(6)

За разрешаване на горепосочените въпроси и за облекчаване на административната тежест върху производителите е необходимо да се въведе единна система за акредитация, която: а) ще позволи оценка на съответствието на производителите със съответните установени от ЕЦБ изисквания за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия; б) ще оцени спазването на тези изисквания въз основа на хармонизирана процедура по проверка; в) ще предвиди подходящи и съразмерни санкции, включително финансови санкции, в случай на неспазване на горепосочените изисквания; и г) ще гарантира, че защитените евроматериали могат да бъдат доставяни само на НЦБ и бъдещи НЦБ на Евросистемата, при спазване на решение на Управителния съвет, на други акредитирани производители и/или на ЕЦБ.

(7)

Тази нова единна система за акредитация се свежда до многоетапна процедура по оценка, при която заявилият акредитация производител се оценява според това дали изцяло отговаря на всички аспекти на съответните изисквания за акредитация, установени в настоящото решение.

(8)

За улесняване на тази оценка, както и на последващите оценки на текущото съответствие на акредитирания производител, е необходимо да бъде установен добре организиран режим на проверки, който позволява на ЕЦБ да извършва проверки на място и проверки извън обекта.

(9)

За избягване на съществуващото многообразие от отделни акредитации следва да се предвиди предоставянето на единна временна акредитация с възможност за трансформиране в единна акредитация, когато съответният производител е доказал, че е изпълнил всички изисквания за акредитация, а също така и по време на производството, след официална поръчка от акредитиран производител, ЕЦБ или НЦБ в съответствие с неговата временна акредитация.

(10)

За поддържане на гъвкавостта на процедурата по акредитация ЕЦБ следва да има право на преценка относно това как да организира етапите на оценка по отношение на заявлението за откриване на процедура по временна акредитация.

(11)

За да се осигури по-добро администриране в контекста на процедурата по акредитация, временната акредитация и акредитацията следва да имат постоянна валидност, освен ако се установи, че производителят не отговаря на съответните изисквания за акредитация. За същата цел ЕЦБ е компетентна да трансформира временна акредитация в акредитация, когато съответният производител е произвеждал защитени евроматериали и/или евроматериали след официална поръчка от ЕЦБ или НЦБ в продължение на непрекъснат период от 36 месеца. ЕЦБ също така има компетентността да понижава акредитацията на временна акредитация по своя инициатива, когато производителят не е произвеждал защитени евроматериали и/или евроматериали в продължение на непрекъснат период от 36 месеца.

(12)

Поради това е необходимо решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8 да бъдат отменени и заменени с настоящото решение. За осигуряване на плавен преход от настоящите режими на акредитация към единна система за акредитация съгласно настоящото решение се установява преходен период от една година от приемането на настоящото решение. Това ще позволи на производителите с отделни акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия да предприемат всички мерки за спазване на съответните изисквания за акредитация съгласно настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

1.

„евроматериали“ са евробанкнотите, частично отпечатаните евробанкноти и хартията, мастилото, фолиото и нишката, използвани за производството на евробанкноти или на частично отпечатани евробанкноти;

2.

„свързана с евроматериали дейност“ е производството на евроматериали;

3.

„защитени евроматериали“ са изброените в съществените изисквания за сигурност материали, включително евробанкноти, които са: а) в обращение, б) разработени за замяна на евробанкноти в обращение, или в) изтеглени от обращение, заедно с техните компоненти и свързаната с тях информация, които се нуждаят от защита, тъй като тяхната загуба, кражба или неразрешено публикуване биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите като платежно средство;

4.

„свързана с еврото защитена дейност“ е всяко от следните: подготовка на печатния оригинал, производство, обработка, унищожаване, съхранение, вътрешно преместване в рамките на мястото на производство или транспорта на защитени евроматериали;

5.

„подготовка на печатния оригинал“ е превръщането на основния дизайн на разработваните евробанкноти във форми, цветоотделяне, линейна техника и печатни плаки и изготвянето на форми и прототипи за компонентите, предложени в тези основни дизайни;

6.

„производител“ е всяко лице, което извършва или желае да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, с изключение на лицата, които извършват или желаят да извършват само транспортирането на защитени евроматериали или предоставянето на специални съоръжения за унищожаване;

7.

„място на производство“ е всяко помещение, което производителят използва или желае да използва за изготвянето на печатен оригинал, производството, обработката, унищожаването и съхраняването на защитени евроматериали и/или на евроматериали;

8.

„изисквания за акредитация“ са съществените изисквания на ЕЦБ, процедурата по акредитация и изискванията за разположение, както и установените в настоящото решение продължаващи задължения, които производителят трябва да спазва, за да получи или запази своята временна акредитация или акредитация;

9.

„акредитиран производител“ е производител с временна акредитация или акредитация;

10.

„съществени изисквания“ са съответните отделно установени от ЕЦБ изисквания за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия, които производителят трябва да спазва, за да има възможност да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност;

11.

„мерки“ са мерките за сигурност, качество, екологосъобразност или за здравословни и безопасни условия, предприети от производителя за спазване на съответните съществени изисквания;

12.

„акредитации по стария режим“ са валидни временни или пълни акредитации, по-специално акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност или за здравословни и безопасни условия, предоставени от ЕЦБ на производител за извършване на свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност в съответствие с решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8;

13.

„отменени решения на ЕЦБ относно акредитациите“ са заедно решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8;

14.

„НЦБ“ е националната централна банка на държава членка, чиято парична единица е еврото;

15.

„бъдеща НЦБ на Евросистемата“ е националната централна банка на държава членка с дерогация, която е изпълнила поставените условия за приемане на еврото и по отношение на която е взето решение за отмяна на дерогацията съгласно член 140, параграф 2 от Договора;

16.

„сертифициращ орган“ е независим сертифициращ орган, който оценява системите на производителя за управление на качеството, околната среда или за управление на здравословните и безопасни условия и който е оправомощен да удостовери, че производителят изпълнява изискванията на серията стандарти ISO 9001 или ISO 14000, или OHSAS 18000;

17.

„работен ден“ е работен ден за ЕЦБ от понеделник до петък, без официалните празници за ЕЦБ, публикувани на уебсайта на ЕЦБ;

18.

„проверка“ е процедура по акредитация, която цели оценка на съответствието на производител с изискванията за акредитация, извършва се под формата на проверка на място или проверка извън обекта и завършва с финализиране на съответен доклад от проверката относно резултата от тази оценка;

19.

„проверка на място“ е посещение от екип за проверка на ЕЦБ на мястото на производство, за да оцени дали въведените на мястото на производство мерки отговарят на изискванията за акредитация;

20.

„проверка извън обекта“ е оценка от ЕЦБ на документацията, предоставена от производител при проверка, извършвана извън неговото място на производство, за да се установи дали производителят отговаря на съответните изисквания за акредитация;

21.

„специфични проверки за сигурност на НЦБ“ са проверки на наличности, проверки на унищожаване или проверки на транспортиране, извършвани от поръчваща НЦБ в акредитирано място на производство във връзка с официална поръчка за производство, дадена на акредитиран производител в съответствие с член 11;

22.

„проверка на наличност“ е посещение от поръчваща НЦБ на акредитирано място на производство за оценка на точността на описите на наличности на защитени евроматериали, държани от съответния производител;

23.

„проверка на унищожаване“ е посещение от поръчваща НЦБ на акредитирано място на производство за наблюдение на унищожаването на защитени евроматериали и за извършване на проверки на наличности по време на унищожаването на защитени евроматериали в съответствие с член 11;

24.

„проверка на транспортиране“ е оценка на съответствието на предприетите от акредитирания производител мерки за транспортиране на евробанкноти и/или хартия за евробанкноти със съответните изисквания за сигурност на транспортиране;

25.

„производство“ е производство на защитени евроматериали или евроматериали в съответствие с официална поръчка от друг акредитиран производител, НЦБ или ЕЦБ, с изключение на производството за целите на научноизследователска и развойна дейност и тестове, при които продукцията не е предназначена за емитиране, и с изключение на производството за вътрешни наличности.

Член 2

Общи принципи на акредитация

1.   Производителят може да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност по отношение на защитен евроматериал и/или евроматериал само на мястото на производство, за което ЕЦБ му е предоставила акредитация или временна акредитация.

2.   Когато производителят не е извършвал производство, ЕЦБ може да му предостави временна акредитация за съответната свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност съгласно процедурата, установена в членове 4, 5 и 6.

3.   Временната акредитация може да бъде трансформирана в акредитация, когато производителят е преминал съответните проверки по време на производството в съответствие с процедурите, установени в член 7.

4.   Когато акредитиран производител не е извършвал производство в продължение на непрекъснат период от 36 месеца, ЕЦБ може да трансформира неговата акредитация във временна акредитация съгласно установеното в член 8.

5.   За да получи и поддържа временна акредитация или акредитация от ЕЦБ, в допълнение към установените в настоящото решение изисквания производителят спазва:

а)

съответните съществени изисквания, които са минимални изисквания. Производителите могат да приемат и прилагат по-строги мерки за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия;

б)

следните изисквания за разположение:

i)

мястото му на производство е разположено в държава членка на Европейския съюз или в държава членка на Европейската асоциация за свободна търговия, когато не се касае за печатница; или

ii)

мястото му на производство е разположено в държава членка на Европейския съюз, когато се касае за печатница.

6.   Когато това е обосновано от обстоятелствата, Изпълнителният съвет може да предостави изключение от изискването за разположение, посочено в параграф 5, буква б) по-горе. Когато предоставя такова изключение, Изпълнителният съвет посочва съответните мотиви за това.

7.   Производители с временна акредитация или акредитация имат еднакво право да участват в търгове.

8.   Акредитиран производител може да произвежда и/или доставя защитени евроматериали само за изпълнение на официална поръчка, направена от един от следните:

а)

друг акредитиран производител, който се нуждае от защитени евроматериали за неговата свързана с еврото защитена дейност;

б)

НЦБ;

в)

бъдеща НЦБ на Евросистемата при решение на Управителния съвет; и

г)

ЕЦБ.

9.   Производителят поема разходите и загубите, понесени във връзка с прилагането на настоящото решение.

Член 3

Решения, взети от Изпълнителния съвет

1.   Изпълнителният съвет е компетентен да взема всички решения, отнасящи се до акредитация на производител съгласно членове 6, 16—18 и 20.

2.   Изпълнителният съвет може да реши да пределегира правомощията да предоставя временна акредитация съгласно член 6 на един или повече от членовете си.

РАЗДЕЛ II

ПРОЦЕДУРА ПО АКРЕДИТАЦИЯ

Член 4

Заявление за откриване на процедура по временна акредитация

1.   Производител без какъвто и да е вид акредитация, който желае да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, подава писмено заявление до ЕЦБ за откриване на процедура по временна акредитация.

2.   Заявлението за откриване на процедура:

а)

посочва свързаната с еврото защитена дейност и защитените евроматериали, и/или свързаната с евроматериали дейност и евроматериалите, както и точния адрес на мястото на производство, за което се иска временна акредитация;

б)

включва декларация от подалия заявлението производител, че ще пази поверителността на съдържанието на съществените изисквания;

в)

включва писмена декларация, че ще спазва всички приложими разпоредби от настоящото решение.

3.   Когато заявява извършване на свързана с евроматериали дейност, производителят предоставя на ЕЦБ копия на сертификатите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени от компетентни сертифициращи органи и удостоверяващи, че същият отговаря на съответните стандарти на съответното място на производство за планираната свързана с евроматериали дейност.

4.   ЕЦБ оценява информацията и документацията, предоставена от производителя със заявлението му за откриване на процедура, като при необходимост може да поиска допълнителна информация или пояснения.

5.   ЕЦБ може да отхвърли заявлението за откриване на процедура, когато то остава непълно след искане от ЕЦБ за допълнителна информация или пояснения съгласно параграф 4 или когато производителят не отговаря на член 2, параграф 5, буква б).

Член 5

Предварителна оценка на съществените изисквания

1.   При приемане на заявлението за откриване на процедура ЕЦБ предоставя на производителя копие на съответните съществени изисквания. ЕЦБ предоставя допълнително документация, в която производителят посочва как биха отговаряли неговите мерки на съответните съществени изисквания. Производителят попълва и връща тази документация, за да даде възможност на ЕЦБ да извърши предварителна оценка по отношение на това дали производителят може да отговори на съответните съществени изисквания.

2.   Когато производител, който заявява временна акредитация за свързана с еврото защитена дейност, е задължен съгласно националното си право да използва специални съоръжения за унищожаване и когато не е възможно да осигури тези съоръжения на мястото на производство, той също така предоставя информация относно специалното съоръжение за унищожаване, което планира да използва, включително всички подробности относно:

а)

съответните разпоредби от националното право и обяснение за това защо не е възможно да разположи съоръжения за унищожаване на мястото на производство;

б)

специалното съоръжение за унищожаване, което производителят планира да използва;

в)

защитените евроматериали, които производителят планира да унищожава в съответното специално съоръжение за унищожаване;

г)

мерките за сигурност, предложени за опазване на защитените евроматериали през целия процес на транспортиране до и от съоръжението и унищожаване в съоръжението.

3.   ЕЦБ оценява информацията и документацията, предоставена от производителя съгласно посоченото в параграфи 1 и 2, като при необходимост може да поиска допълнителна информация или пояснения. ЕЦБ може да отхвърли заявление за временна акредитация, което остава непълно след искане от ЕЦБ за допълнителна информация или пояснения или което не отговаря на настоящия член.

Член 6

Предоставяне на временна акредитация

1.   ЕЦБ може да предостави на производител временна акредитация, при условие че производителят е доказал успешно преди започването на свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, че е установил на мястото на производство процедурите и инфраструктурата, които са необходими за изпълнение на съответните изисквания за акредитация.

2.   В съответствие с член 9 ЕЦБ извършва проверки за оценка на изпълнението от производителя на всички изисквания за акредитация.

3.   Производител, който заявява временна акредитация за планирана свързана с еврото защитена дейност, се проверява първо за изпълнение на изискванията за сигурност. Докато производителят не премине успешно проверката за сигурност, не се започват други проверки.

Член 7

Трансформиране на временна акредитация в акредитация

ЕЦБ може да трансформира временна акредитация на производител в акредитация, при условие че производителят е преминал успешно съответните проверки по време на производството и чрез това е доказал, че по време на действителното извършване на съответната свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност е установил на мястото на производство изискуемите процедури и инфраструктура и изпълнява ефективно съответните изисквания за акредитация.

Член 8

Трансформиране на акредитация във временна акредитация

ЕЦБ може да трансформира акредитация на производител във временна акредитация, в случай че производителят не е извършвал производство съгласно официална поръчка от ЕЦБ или НЦБ в продължение на непрекъснат период от 36 месеца.

РАЗДЕЛ III

ПРОВЕРКИ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОВЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА НЦБ

Член 9

Проверки

1.   ЕЦБ оценява дали производителят отговаря на съответните изисквания за акредитация чрез проверки. Те могат да бъдат под формата на проверки на място и/или проверки извън обекта.

2.   Проверките извън обекта се извършват по отношение на документацията, която е предоставена от производителя и която е относима към оценката на неговото съответствие с изискванията за акредитация.

3.   Проверките на място оценяват изпълнението от производителя на съответните съществени изисквания на мястото на производство, по-специално по отношение на изискванията за сигурност и качество. ЕЦБ може да реши да извършва проверки на място винаги, когато счете това за необходимо, но най-малко веднъж на всеки 36 месеца по отношение на съществените изисквания за сигурност и качество за свързана с евроматериали дейност и/или свързана с еврото защитена дейност.

4.   Проверките на място по отношение на съществените изисквания за сигурност и качество могат да бъдат обявявани предварително. Проверките на място за сигурност и качество, които са обявени, започват на датата, която е взаимно договорена между производителя и ЕЦБ. След като производителят е започнал да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, проверките на място за сигурност и качество може и да не бъдат обявявани.

5.   Не по-късно от 10 работни дни преди датата, на която трябва да започне обявената проверка на място, ЕЦБ може да предостави на производителя предшестваща проверката на място документация за попълване от производителя. Производителят връща тази документация на ЕЦБ най-малко пет работни дни преди датата, на която трябва да започне проверката на място.

6.   Ако производителят е задължен да използва специално съоръжение за унищожаване съгласно националното си право, екипът за проверка на място може също така да посети това съоръжение, за да оцени дали предложените от производителя мерки са достатъчни за защита на интегритета на съответните защитени евроматериали.

Член 10

Писмо с констатации и доклад от проверката

1.   Ако по време на проверка се установи случай на неизпълнение на съответните изисквания за акредитация, ЕЦБ изпраща писмо с констатации до производителя, в което се посочват въпросните случаи на неизпълнение в следните срокове:

а)

15 работни дни от датата, на която е завършена съответната проверка на място;

б)

40 работни дни след получаване от ЕЦБ на съответната документация при проверка извън обекта, по-специално по отношение на продължаващите задължения, установени в член 12;

в)

15 работни дни след получаване на доклада на НЦБ до ЕЦБ, когато са извършени специфични проверки за сигурност на НЦБ съгласно член 11.

2.   Производителят разполага с 15 работни дни от получаването на писмото с констатации, в които да изпрати на ЕЦБ писменото си становище и подробности относно планираните от него мерки или подобрения във връзка със съдържанието на писмото с констатации.

3.   ЕЦБ изготвя проект на доклад от проверката в срок до 25 работни дни след: а) приключванетото на проверката, когато не е установен нито един случай на неизпълнение; б) получаването от ЕЦБ на писменото становище на производителя относно писмото с констатации; или в) изтичането на крайния срок за представяне на такова становище, когато не е получено становище. Този проект на доклад от проверката включва констатациите от проверката и съответното становище, получено от производителя. Проектът на доклад от проверката освен това включва заключенията относно изпълнението на изискванията за акредитация от производителя.

4.   Производителят разполага с 15 работни дни от получаването на проекта на доклад от проверката, в които да изпрати на ЕЦБ писменото си становище и подробности относно планираните от него мерки или подобрения във връзка със съдържанието на проекта на доклад от проверката. След получаването на становището на производителя или при изтичане на крайния срок за представяне на такова становище ЕЦБ финализира в срок от 30 работни дни проекта на доклад от проверката и го представя на съответния производител.

5.   Могат да се извършват допълнителни проверки на място, за да се удостовери дали след прилагането на такива мерки или подобрения производителят отговаря на съответните изисквания за акредитация. Допълнителните проверки на място могат да забавят финализирането на проекта на доклад от проверката.

6.   В случай на значителни неизпълнения на изискванията за акредитация, които налагат неотложно решение на ЕЦБ и които биха могли с основание да се считат за оправдаващи решение за спиране по член 17 или решение за отнемане по член 18, ЕЦБ може да реши да съкрати процеса, описан в параграфи 1, 2 и 3, при което производителят разполага с най-много пет работни дни, за да представи становище относно съответното неизпълнение. ЕЦБ представя мотивите за тази неотложност.

7.   ЕЦБ може да реши да удължи сроковете, посочени в настоящия член.

Член 11

Специфични проверки за сигурност на НЦБ

1.   НЦБ, която е направила официална поръчка за производство на евробанкноти, може по отношение на такива поръчки да извършва проверки на наличностите и проверки на унищожаването на защитени евроматериали на мястото на производство, където се произвеждат евробанкнотите или на друго място на производство, където се произвеждат, обработват, съхраняват или унищожават компоненти за тези евробанкноти.

2.   Посочената в параграф 1 НЦБ може също така да извършва проверки на транспортирането на евробанкноти и хартия за евробанкноти.

3.   НЦБ изпраща писмен доклад до ЕЦБ в срок до три работни дни от завършването на проверките, ако е установено, че производителят нарушава правилата за транспортиране на ЕЦБ съгласно съществените изисквания или ако е открито несъответствие по време на проверките на наличностите или проверките на унищожаването.

4.   ЕЦБ може да назначи екип за специфични проверки на място за сигурност, който да извършва проверки на мястото на производство за удостоверяване на нарушенията или несъответствията, установени от НЦБ. Констатациите на ЕЦБ, основани на резултатите от проверката на екипа за специфични проверки на място за сигурност, се докладват съгласно член 10.

РАЗДЕЛ IV

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 12

Продължаващи задължения на акредитирани производители

1.   Акредитираният производител предоставя на ЕЦБ за съответното място на производство копие на съответния сертификат, посочен в член 4, параграф 3, всеки път когато този сертификат е подновен или променен, в тримесечен срок от съответната дата на подновяване или промяна.

2.   Акредитираният производител уведомява незабавно ЕЦБ, ако някои от изискуемите сертификати са отменени.

3.   Акредитираният производител уведомява незабавно ЕЦБ писмено относно следното:

а)

започване на производство по ликвидация или преобразуване на производителя или на друго подобно производство;

б)

назначаване на ликвидатор, синдик, администратор или друго подобно длъжностно лице по отношение на производителя;

в)

намерението си да възложи на подизпълнител или да включи трети лица в свързана с евроматериали дейност или свързана с еврото защитена дейност, за която производителят има акредитация;

г)

промяна в мерките на мястото на производство, която настъпва след предоставянето на акредитацията и която засяга или може да засегне изпълнението на съответните изисквания за акредитация, включително промени на подробностите съгласно член 5, параграф 2, букви а)—г);

д)

намерение за промяна в контрола на акредитирания производител или промяна в неговата структура на собственост;

е)

изтичане на непрекъснат период от 34 месеца от последното му производство.

4.   Акредитираният производител няма право да прехвърля или преотстъпва своите акредитации на трето лице, включително на своите дъщерни и свързани дружества.

5.   Акредитираният производител няма право да прехвърля част от свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност, или защитени евроматериали или евроматериали на друго място, което е притежавано, наето или контролирано по друг начин от производителя, освен ако за това място е предоставена подходяща акредитация в съответствие с член 2 и ЕЦБ е дала предварително писмено съгласие за прехвърлянето.

6.   Акредитираният производител няма право да възлага на външен изпълнител или да прехвърля част от свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност, или защитени евроматериали или евроматериали на трето лице, включително дъщерни и свързани дружества на производителя, освен ако на това трето лице е предоставена подходяща акредитация в съответствие с член 2 и ЕЦБ е дала предварително писмено съгласие за възлагането на външен изпълнител или за прехвърлянето.

7.   Предварителното писмено съгласие на ЕЦБ се изисква за акредитиран производител за възлагане на външен изпълнител на част от свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност на друго място на производство.

8.   Производител с временна акредитация уведомява незабавно ЕЦБ, когато получи официална поръчка за производство от друг акредитиран производител, НЦБ или ЕЦБ, така че съответните проверки да бъдат извършени колкото е възможно по-скоро. Уведомлението включва информация относно официалната поръчка за производство и планираната начална и крайна дата на производство.

9.   Производител с временна акредитация предоставя на ЕЦБ информация относно аспектите на екологосъобразност и на здравословни и безопасни условия, изискуеми в съответните изисквания за акредитация.

10.   Ако акредитираният производител е печатница, той предприема мерки за извършване на анализ на химичните вещества на готовите евробанкноти и докладва на ЕЦБ съгласно съответните изисквания за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия.

11.   Акредитираният производител е задължен да пази поверителността на съществените изисквания.

Член 13

Продължаващи задължения на ЕЦБ

ЕЦБ информира акредитираните производители за всяко актуализиране на съществените изисквания, които засягат свързаната с еврото защитена дейност и/или свързаната с евроматериали дейност, за която са получили акредитация или временна акредитация.

РАЗДЕЛ V

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 14

Случаи на неизпълнение

1.   Всяко от следните деяния на производителя съставлява случай на неизпълнение:

а)

неизпълнение на съответните изисквания за акредитация;

б)

неизвършване на подобрения, договорени с ЕЦБ;

в)

отказ да предостави незабавен достъп до мястото на производство на екип за проверка на място или на персонал, назначен от НЦБ за извършване на проверки на наличностите, проверки на унищожаването или проверки на транспортирането;

г)

подаване на невярна или подвеждаща декларация или фалшифициран документ пред ЕЦБ и когато е приложимо — пред НЦБ, съгласно процедурите по настоящото решение;

д)

нарушение на задължението му да пази поверителността на съдържанието на съществените изисквания.

2.   Производителят в неизпълнение се уведомява в съответствие с член 10, параграф 4 или по друг начин за всеки случай на неизпълнение на съответните изисквания за акредитация. Всеки случай на неизпълнение трябва да бъде поправен в договорен срок. Този срок е съразмерен с тежестта на неизпълнението.

3.   Значимо неизпълнение е случай, който има или е имал непосредствено и сериозно неблагоприятно въздействие върху сигурността на свързана с еврото защитена дейност и/или непосредствено и сериозно неблагоприятно въздействие върху аспектите на качество, екологосъобразност или на здравословни и безопасни условия на свързана с евроматериали дейност.

4.   ЕЦБ може да издаде препоръка към производител, съставляваща предложение за подобряване на мярка, която въпреки това отговаря на изискванията за акредитация.

Член 15

Решения на ЕЦБ при неизпълнение

1.   ЕЦБ взема решенията по членове 16–18 и 20 в писмена форма. Тези решения включват:

а)

случая на неизпълнение и становището, представено от производителя, когато е приложимо;

б)

мястото на производство, защитения евроматериал и/или евроматериала и свързаната с еврото защитена дейност и/или свързаната с евроматериали дейност, за които се отнася решението;

в)

датата, на която решението влиза в сила;

г)

срока за поправяне на неизпълнението, когато е приложимо;

д)

мотивите за решението.

2.   Във всички случаи, когато ЕЦБ взема решение по членове 16–18 и 20, то е съразмерно с тежестта на неизпълнението и капацитета на производителя по отношение на настъпването и поправянето на други случаи на неизпълнение.

3.   ЕЦБ може да уведоми НЦБ и всички акредитирани производители относно взетото съгласно настоящия член решение, неговия обхват и продължителност, като в такъв случай посочва, че те ще бъдат уведомени, ако настъпят последващи промени в статута на производителя.

Член 16

Решение за предупреждение

1.   ЕЦБ може да вземе решение за предупреждение по отношение на акредитиран производител в случай на:

а)

значимо неизпълнение по отношение на аспектите на сигурността на свързана с еврото защитена дейност или на аспектите на качество, екологосъобразност или на здравословни и безопасни условия на свързана с евроматериали дейност;

б)

повтарящи се случаи на неизпълнение;

в)

ненавременно и неефективно поправяне на случаи на неизпълнение.

2.   ЕЦБ взема предвид всички относими обяснения, представени от производителя.

3.   Решението за предупреждение може също така да постановява, че ако неизпълнението не бъде поправено в определения срок, ще се приложат членове 17 и 18.

4.   Ако прецени, че с оглед на тежестта на установения случай на неизпълнение вземането само на решение за предупреждение не би било оправдано, ЕЦБ може да вземе решение по член 17 или 18.

Член 17

Спиране по отношение на нови поръчки

1.   ЕЦБ може да вземе решение за спиране по отношение на акредитиран производител, по силата на което производителят може да завърши текуща поръчка за производство, но не може да приема нови поръчки до отмяната на решението за спиране. Решение за спиране може да бъде взето:

а)

в случай на значимо неизпълнение с непосредствено и сериозно неблагоприятно въздействие върху сигурността на свързана с еврото защитена дейност, при което обаче производителят е могъл да докаже, че не е настъпила загуба или кражба на защитени евроматериали или неразрешено публикуване на информация, които биха могли да навредят на интегритета на защитените евроматериали;

б)

когато производителят не е поправил неизпълнението, посочено в решението за предупреждение.

2.   ЕЦБ взема предвид всички относими обяснения, представени от производителя.

3.   Решението за спиране може също така да постановява, че ако неизпълнението не бъде поправено в определения срок, ще се приложи член 18.

4.   Ако прецени, че с оглед на тежестта на установения случай на неизпълнение вземането само на решение за спиране не би било оправдано, ЕЦБ може да вземе решение за отнемане по член 18.

5.   Решението за спиране може да бъде отменено само ако всички съответни случаи на неизпълнение са поправени и оценени като поправени чрез проверка.

Член 18

Отнемане на акредитация

1.   ЕЦБ може да вземе решение за отнемане в случай на:

а)

непредприемане от производителя на действия съгласно решение за спиране;

б)

неизпълнение от производителя на член 19;

в)

неизпълнение на изискването за незабавно уведомяване на ЕЦБ относно обстоятелствата, посочени в член 12, параграф 3, букви в)—е);

г)

искане от акредитиран производител за прехвърляне на цялата или на част от неговата свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност на ново място на производство; обхватът на такова отнемане включва старото място на производство, от което се прехвърля съответната дейност;

д)

искане от акредитиран производител за оттегляне на неговата временна акредитация или акредитация.

2.   ЕЦБ може да вземе решение за отнемане, когато преценява, че това отнемане е съразмерно със:

а)

тежестта на случаите на неизпълнение;

б)

степента на действителната или потенциална загуба, кражба или на косвени финансови вреди и вреди за репутацията от неразрешено публикуване на информация, свързана със защитени евроматериали;

в)

адекватността на отговора, капацитета и способността за смекчаване на неизпълнението от страна на производителя.

3.   ЕЦБ взема предвид всички относими обяснения, представени от съответния производител.

4.   Ако притежаването от производителя на защитени евроматериали след отнемането на акредитацията би могло да изложи на риск интегритета на евробанкнотите като платежно средство, ЕЦБ може да изиска от производителя да вземе мерки, като например да предаде на ЕЦБ или на НЦБ определени защитени евроматериали или да ги унищожи, за да се осигури, че производителят не притежава такива защитени евроматериали, след като отнемането на акредитацията влезе в сила.

5.   В решението за отнемане се посочва датата, след която производителят може да подаде ново заявление за временна акредитация. Тази дата се определя въз основа на обстоятелствата, водещи до отнемането, и е най-малко една година след датата на решението за отнемане.

Член 19

Незабавно спиране на свързана с еврото защитена дейност

1.   При изключителни обстоятелства, когато е установено значимо неизпълнение, което би могло да доведе до загуба или кражба на защитени евроматериали или неразрешено публикуване на информация, които биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите като платежно средство, освен ако не бъде предприето незабавно действие за поправяне, екипът за проверка на място може да изиска от производителя в неизпълнение да спре съответната свързана с еврото защитена дейност с незабавно действие до поправяне на неизпълнението. В такъв случай производителят не може да поднови тази дейност без предварителното писмено одобрение на ЕЦБ.

2.   Този производител предоставя на ЕЦБ информация относно други производители, които биха могли, като клиенти или доставчици, да бъдат косвено засегнати от спирането на свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност. Екипът за проверка на място може също да поиска акредитираният производител да предприеме мерките по член 18, параграф 4, за да се осигури, че производителят не притежава определени защитени евроматериали през периода, за който е спряна свързаната с еврото защитена дейност.

3.   Ако свързана с еврото защитена дейност на акредитиран производител е спряна съгласно параграф 1, ЕЦБ уведомява всички потенциално засегнати трети лица производители, посочени в параграф 2, като в такъв случай посочва, че потенциално засегнатите трети лица производители ще бъдат уведомени, ако настъпи промяна в статута на производителя.

4.   Възможно най-бързо след като екипът за проверка на място на ЕЦБ е поискал спиране на свързана с еврото защитена дейност и без да се засягат другите решения, приети съгласно членове 16—18, ЕЦБ незабавно отменя това спиране, ако последваща проверка установи, че съответното неизпълнение е поправено.

Член 20

Финансови санкции в случай на несъответствия в количествата евробанкноти или хартия за банкноти

1.   Производител, извършващ производство на хартия за евробанкноти или на евробанкноти, докладва на ЕЦБ в съответствие със съществените изисквания за сигурност за всяко несъответствие в количествата хартия за евробанкноти или в количествата частично или напълно отпечатани евробанкноти, установени в процеса на свързаната с еврото защитена дейност на неговото акредитирано място на производство.

2.   Ако такъв производител установи несъответствие в количеството хартия за евробанкноти или в количествата частично или напълно отпечатани евробанкноти по време на свързана с еврото защитена дейност на акредитираното място на производство и не докладва за това в съответствие със съществените изисквания за сигурност, а несъответствието е доведено до знанието на ЕЦБ по друг начин, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на не по-малко от 50 000 евро. Ако еквивалентната номинална стойност на несъответствието надхвърля 50 000 евро, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на тази еквивалентна номинална стойност, но не повече от 500 000 евро.

3.   Ако производител докладва на ЕЦБ несъответствие в количеството хартия за евробанкноти или в количествата частично или напълно отпечатани евробанкноти по време на свързана с еврото защитена дейност на акредитираното място на производство, но след това не установи и не докладва на ЕЦБ причината за несъответствието в рамките на сроковете, установени от съществените изисквания за сигурност, ЕЦБ разглежда възможността за налагане на минимална финансова санкция в размер на 50 000 евро. Ако еквивалентната номинална стойност на несъответствието надхвърля 50 000 евро, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на тази еквивалентна номинална стойност, но не повече от 500 000 евро.

4.   Ако производител не уведоми относно несъответствие в количеството хартия за евробанкноти или частично или напълно отпечатани евробанкноти по време на свързана с еврото защитена дейност на акредитираното място на производство, а несъответствието е установено и доведено до знанието на ЕЦБ по друг начин, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на не по-малко от 50 000 евро. Ако еквивалентната номинална стойност на несъответствието надхвърля 50 000 евро, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на тази еквивалентна номинална стойност, но не повече от 500 000 евро.

5.   Тежестта на несъответствието се взема предвид във всеки отделен случай, когато се приема решение относно финансовата санкция, и обосновава финансова санкция над или под сумата от 50 000 евро. Тежестта на несъответствието се доказва чрез еквивалентната номинална стойност на съответното несъответствие. Финансовите санкции при никакви обстоятелства не могат да надхвърлят 500 000 евро.

6.   Решенията за финансови санкции следват процедурите, установени в Регламент (ЕО) № 2532/98 и Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка от 23 септември 1999 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ЕЦБ/1999/4) (5). В допълнение към финансовите санкции ЕЦБ може да реши да издаде решение за предупреждение или да отнеме или спре временна акредитация или акредитация.

Член 21

Процедура по преразглеждане

1.   ЕЦБ оценява всяко заявление и информация, представени от производителя, свързани с настоящото решение, и уведомява писмено производителя за решението си да приеме или да отхвърли заявлението или валидността на получената информация в срок до 50 работни дни от получаването на:

а)

заявлението за откриване на процедура; или

б)

допълнителната информация или пояснения, поискани от ЕЦБ.

2.   Ако ЕЦБ е взела решение:

а)

да отхвърли заявление за откриване на процедура по акредитация;

б)

да откаже: i) да предостави временна акредитация; ii) да трансформира временна акредитация в акредитация; или iii) да трансформира акредитация във временна акредитация;

в)

да трансформира акредитация по стария режим във временна акредитация или акредитация;

г)

по членове 16—19,

производителят може в срок до 30 работни дни от уведомлението за това решение да направи писмено заявление до Управителния съвет за преразглеждане на решението. Производителят посочва мотивите си за заявлението и подкрепящата го информация.

3.   Преразглеждането няма суспензивно действие. Управителният съвет може да спре действието на решението, което е предмет на преразглеждане, ако производителят изрично е поискал това в заявлението си за преразглеждане, посочвайки основанията за това.

4.   Управителният съвет преразглежда решението в съответствие със заявлението за преразглеждане на производителя. Ако приеме, че решението нарушава настоящото решение, Управителният съвет постановява повторно провеждане на въпросната процедура или приема окончателно решение. В противен случай заявлението за преразглеждане на производителя се отхвърля. Производителят се уведомява писмено за резултата от преразглеждането в срок до 60 работни дни от получаването на заявлението за преразглеждане. Решението на Управителния съвет съдържа мотивите, на които се основава.

5.   Съдът на Европейския съюз има изключителна компетентност по отношение на всички спорове между ЕЦБ и производител, свързани с настоящото решение. Ако е налице процедура по преразглеждане по параграф 2, производителят следва да изчака решението на ЕЦБ по преразглеждането, преди да отнесе спора пред Съда. Сроковете, определени в Договора, започват да текат от получаването на решението по преразглеждането.

6.   Чрез дерогация от параграфи 1—4 процедурата по преразглеждане на решения за финансови санкции по член 20 се провежда съобразно процедурата, установена в Регламент (ЕО) № 2532/98 и Регламент (ЕО) № 2157/1999 (ЕЦБ/1999/4).

Член 22

Регистър на ЕЦБ на акредитациите

1.   ЕЦБ води регистър за акредитациите, в който:

а)

се изброяват всички производители, на които е предоставена временна акредитация или акредитация;

б)

са посочени по отношение на всяко място на производство свързаната с еврото защитена дейност и/или свързаната с евроматериали дейност, защитените евроматериали и евроматериалите, за които е предоставена временна акредитация или акредитация.

2.   ЕЦБ предоставя информацията от регистъра на акредитациите на всички НЦБ, бъдещи НЦБ на Евросистемата и акредитирани производители. ЕЦБ редовно актуализира регистъра на акредитациите в съответствие с информацията, предоставена от акредитираните производители и НЦБ съгласно настоящото решение. За целите на извършване на редовни актуализации на регистъра на акредитациите ЕЦБ може да събира от акредитираните производители, НЦБ и бъдещите НЦБ на Евросистемата допълнителна относима информация, която ЕЦБ счита за необходима за поддържане на точността и правилността на информацията в регистъра на акредитациите.

3.   Ако вземе решение за спиране по член 17, ЕЦБ вписва обхвата и продължителността на мярката и всички промени в статута на производителя, свързани с неговото име, засегнатото място на производство и съответните защитени евроматериали, евроматериали, свързана с еврото защитена дейност и свързана с евроматериали дейност при спазване на условията на това решение за спиране.

4.   Ако вземе решение за отнемане по член 18, ЕЦБ заличава от регистъра на акредитациите името на производителя, мястото на производство, защитения евроматериал и свързаната с еврото защитена дейност и/или евроматериала и свързаната с евроматериали дейност при спазване на условията на това решение за отнемане.

РАЗДЕЛ VI

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Изменение

Член 1, буква в) от Решение ЕЦБ/2008/3 се заменя със следното:

„в)

„евроматериали за сигурност“ са изброените в правилата за сигурност материали, включително евробанкноти, които са: а) в обращение, б) разработени за замяна на евробанкноти в обращение, или в) изтеглени от обращение, заедно с техните компоненти и свързаната с тях информация, които се нуждаят от защита, тъй като тяхната загуба, кражба или неразрешено публикуване биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите като платежно средство;“.

Член 24

Отмяна

Решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8 се отменят на датата, посочена в член 26, параграф 3. Позоваванията на решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8 се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 25

Преходни разпоредби

1.   Производителите с акредитации по стария режим имат право да извършват свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност до датата, посочена в член 26, параграф 3.

2.   Два месеца преди посочената в член 26, параграф 3 дата производителите с акредитации по стария режим уведомяват ЕЦБ дали са извършвали свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност през последните 36 месеца.

3.   Акредитациите по стария режим, предоставени съгласно отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите, се трансформират в съответствие с параграфи 4 и 5 или изтичат след посочената в член 26, параграф 3 дата, независимо от оставащия им срок на валидност или техния постоянен статут.

4.   Валидните акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия на производител, който е произвеждал защитени евроматериали и/или суровини за евробанкноти в съответствие с отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите в продължение на 36 месеца преди посочената в член 26, параграф 3 дата, се трансформират в акредитация в съответствие с член 7 от настоящото решение и неговите съответни изисквания за акредитация.

5.   Валидните акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия на производител, който не е произвеждал защитени евроматериали и/или суровини за евробанкноти в съответствие с отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите в продължение на 36 месеца преди посочената в член 26, параграф 3 дата, се трансформират във временна акредитация в съответствие с член 8 от настоящото решение и неговите съответни изисквания за акредитация.

6.   Всички инициирани или текущи процедури съгласно отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите по отношение на акредитации по стария режим, по-специално:

а)

първоначални или последващи проверки за сигурност, включително одит на качеството или предварителен одит на качеството;

б)

предоставяне на акредитации;

в)

издаване на решения за предупреждение, спиране или отнемане на акредитации; или

г)

преразглеждане на действия или решения съгласно букви а)—в),

се финализират в съответствие с разпоредбите на отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите за периода до посочената в член 26, параграф 3 дата.

7.   Считано от производството на евробанкноти през 2016 г., НЦБ не утвърждават отпечатаните евробанкноти, при които химичните вещества надвишават допустимите нива, посочени в изискванията за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия.

Член 26

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Членове 23 и 25 се прилагат от деня след публикуването на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Останалите разпоредби на настоящото решение се прилагат след изтичане на 12 месеца от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 27

Адресати

Адресати на настоящото решение са производителите на защитени евроматериали и евроматериали, както и НЦБ, когато последните извършват проверки на наличностите, проверки на унищожаването или проверки на транспортирането.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 декември 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 140, 30.5.2008 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 330, 15.12.2010 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 52.

(5)  ОВ L 264, 12.10.1999 г., стр. 21.