ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.052.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 52

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
21 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 157/2014 на Комисията от 30 октомври 2013 година относно условията за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 158/2014 на Комисията от 13 февруари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Daujėnų naminė duona (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 159/2014 на Комисията от 13 февруари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Patata dell’Alto Viterbese (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 160/2014 на Комисията от 13 февруари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Szentesi paprika (ЗГУ)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 161/2014 на Комисията от 18 февруари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ЗГУ)]

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 162/2014 на Комисията от 19 февруари 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Carota dell’Altopiano del Fucino (ЗГУ)]

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 163/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 164/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/101/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 февруари 2014 година за назначаване на член от Чешката република в Комитета на регионите

17

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия (ОВ L 292, 21.10.2006 г.) (Специално издание 2007 г., глава 19, том 8, стр. 74)

18

 

*

Поправка на Решение 2006/697/ЕО на Съвета от 27 юни 2006 г. относно подписването на Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия (ОВ L 292, 21.10.2006 г.) (Специално издание 2007 г., глава 19, том 08)

20

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 157/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

относно условията за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7, параграф 3 във връзка с член 60, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължава производителите на строителни продукти да изготвят декларация за експлоатационни показатели, когато даден строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт или отговаря на издадена за него европейска техническа оценка, се пуска на пазара. Копие от тази декларация следва да се представи на хартиен носител или по електронен път.

(2)

В съответствие с член 7, параграф 3 и член 60, буква б) от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Комисията се делегира задачата да определи условията, регулиращи електронната обработка на декларациите за експлоатационни показатели, с цел те да могат да бъдат предоставени на разположение на уебсайт. Тези условия за предоставяне на достъп до декларациите за експлоатационни показатели онлайн позволяват използването на нови информационни технологии и намаляват разходите на производителите на строителни продукти и на строителния сектор като цяло.

(3)

Като се вземат предвид евентуалните конкретни нужди на получателите на строителни продукти, и особено на микропредприятията, и по-специално на осъществяващите дейност на строителни обекти без достъп до интернет, настоящият делегиран акт не следва да бъде разширен, за да обхваща дерогации от член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

(4)

За да гарантират, че електронната форма на декларацията за експлоатационни показатели, съответстваща на даден продукт, е лесно разпознаваема, производителите следва да свържат всеки отделен продукт или партида от същия продукт, които пускат на пазара, със съответна декларация за експлоатационни показатели посредством уникален идентификационен код на типа продукт, който следва да се посочи в декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011.

(5)

С оглед намаляване на административната тежест във връзка с предоставяне на декларации за експлоатационни показатели, като същевременно се гарантира дългосрочно надеждността на предоставената в тези декларации информация, електронната форма на декларацията за експлоатационни показатели не следва да се променя след предоставянето ѝ на разположение онлайн и следва да бъде достъпна за период от най-малко десет години, след като строителният продукт е бил пуснат на пазара, или за друг такъв период, който може да се приложи по силата на член 11, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 305/2011.

(6)

Уебсайтът, на който е предоставена на разположение декларацията за експлоатационни показатели, следва да бъде обект на наблюдение и поддръжка, за да се гарантира, доколкото е възможно, че до него има непрекъснат достъп, който не се нарушава в резултат на технически неизправности.

(7)

Достъпът до уебсайта, на който е предоставена на разположение декларацията за експлоатационни показатели, следва да е безплатен за получателите на строителни продукти. Тези получатели следва да получат инструкции относно достъпа до уебсайта и до електронната форма на декларацията за експлоатационни показатели.

(8)

С цел подобряване на ефикасността и конкурентоспособността на европейския сектор на строителството като цяло, следва да се даде възможност на икономическите оператори, предоставящи декларации за експлоатационни показатели, които желаят, да се възползват от новите информационни технологии във възможно най-кратки срокове, за са се улесни предоставянето на такива декларации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Икономическите оператори могат да предоставят на разположение декларация за експлоатационни показатели, посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011, на уебсайт по силата на дерогация от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011, при условие че отговарят едновременно на следните условия:

а)

те гарантират, че съдържанието на декларацията за експлоатационни показатели не се променя след предоставянето ѝ на разположение на уебсайта;

б)

те гарантират, че уебсайтът, на който се предоставят на разположение декларациите за експлоатационни показатели, съставени за строителни продукти, се наблюдава и поддържа, така че уебсайтът и декларациите за експлоатационни показатели са постоянно на разположение на получателите на строителните продукти;

в)

те гарантират, че получателите на строителни продукти имат безплатен достъп до декларацията за експлоатационни показатели за период от десет години след пускането на строителния продукт на пазара или за друг такъв период, който може да бъде приложим в съответствие с член 11, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 305/2011;

г)

те предоставят инструкции на получателите на строителните продукти относно достъпа до уебсайта и до декларациите за експлоатационни показатели, съставени за такива продукти, които са на разположение на този уебсайт.

2.   Производителите гарантират, че всеки отделен продукт или партида от същия продукт, които пускат на пазара, е свързан(а) с дадена декларация за експлоатационни показатели чрез уникалния идентификационен код на типа продукт.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 158/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Daujėnų naminė duona (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Daujėnų naminė duona“, подадена от Литва, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Daujėnų naminė duona“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Janusz LEWANDOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 251, 31.8.2013 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти и храни, посочени в точка I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012:

Клас 2.4.   Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

ЛИТВА

Daujėnų naminė duona (ЗГУ)


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 159/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Patata dell’Alto Viterbese (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Patata dell’Alto Viterbese“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Patata dell’Alto Viterbese“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Janusz LEWANDOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 239, 20.8.2013 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Patata dell’Alto Viterbese (ЗГУ)


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 160/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Szentesi paprika (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по- специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Szentesi paprika“, подадено от Унгария, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Szentesi paprika“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Janusz LEWANDOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 237, 15.8.2013 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

УНГАРИЯ

Szentesi paprika (ЗГУ)


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 161/2014 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2014 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) №o1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) №o1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Bayerische Breze“/„Bayerische Brezn“/„Bayerische Brez’n“/„Bayerische Brezel“, подадено от Германия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Bayerische Breze“/„Bayerische Brezn“/„Bayerische Brez’n“/„Bayerische Brezel“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 262, 11.9.2013 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти и храни, посочени в точка I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012:

Клас 2.4.   Хляб, сладкиши, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други тестени изделия

ГЕРМАНИЯ

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ЗГУ)


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 162/2014 НА КОМИСИЯТА

от 19 февруари 2014 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Carota dell’Altopiano del Fucino (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Carota dell’Altopiano del Fucino“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 148/2007 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявлението за изменение в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от посочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ С 272, 20.9.2013 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека и изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Carota dell’Altopiano del Fucino (ЗГУ)


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 163/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 164/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (2) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода.

(3)

Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За да се гарантира, че тази мярка се прилага възможно най-скоро след представянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

120

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Обезкостени замразени разфасовки от пуйки

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Яйчни жълтъци

458,0

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


РЕШЕНИЯ

21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 февруари 2014 година

за назначаване на член от Чешката република в Комитета на регионите

(2014/101/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Чешката република,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Bohuslav SVOBODA ще се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-н Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


Поправки

21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/18


Поправка на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия

( Официален вестник на Европейския съюз L 292 от 21 октомври 2006 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 19, том 8, стр. 74)

1.

В заглавието на споразумението

вместо:

„процедурата по екстрадиране“

да се чете:

„процедурата по предаване“.

2.

На страница 74, в четвърто, шесто и девето съображение съответно

вместо:

„процедурата за екстрадиране“, „процедура по екстрадиране“ и „екстрадиране“

да се чете:

„процедурата по предаване“, „процедура по предаване“ и „предаване“.

3.

На страница 75, в дванадесето съображение

вместо:

„екстрадирано“

да се чете:

„предадено“.

4.

На страница 75, в член 1, параграфи 1, 2 и 4 съответно

вместо:

„процедурата по екстрадирането“, „механизъм за екстрадиране“ и „екстрадиране“

да се чете:

„процедурата по предаване“, „механизъм за предаване“ и „предаване“.

5.

На страница 75, в член 2, точка 5

вместо:

„екстрадирано“

да се чете:

„предадено“.

6.

На страница 75, в член 3, параграфи 2 и 4 съответно

вместо:

„екстрадирането“ и „екстрадиране“

да се чете:

„предаването“ и „предаване“.

7.

На страница 77, в член 7, параграф 2

вместо:

„… няма да бъдат екстрадирани или че екстрадирането ще бъде разрешено при изрично определени условия.“

да се чете:

„… няма да бъдат предадени или че предаването ще бъде разрешено само при изрично определени условия.“

8.

На страница 78, в член 8, точки 1 и 3 съответно

вместо:

„екстрадирането“ и „екстрадиране“

да се чете:

„предаването“ и „предаване“.

9.

На страница 79 заглавието на глава 2

вместо:

„ПРОЦЕДУРА ПО ЕКСТРАДИРАНЕ“

да се чете:

„ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДАВАНЕ“.

10.

На страница 79, в член 12, параграф 2, втора алинея и член 14, параграф 1

вместо:

„екстрадиране“

да се чете:

„предаване“.

11.

На страница 79, в член 16, в заглавието и в параграф 1 съответно

вместо:

„екстрадиране“ и „екстрадирано“

да се чете:

„предаване“ и „предадено“.

12.

На страница 80, в текста на член 17

вместо:

„екстрадирано“

да се чете:

„предадено“.

13.

На страница 80, в член 18, в заглавието и в параграфи 1 и 2 съответно

вместо:

„екстрадиране“, „екстрадирано“ и „решение в полза на екстрадиране“

да се чете:

„предаване“, „предадено“ и „решение за предаване“.

14.

На страница 80, член 20, в параграфи 2 и 6 съответно

вместо:

„екстрадирано“ и „екстрадиране“

да се чете:

„предадено“ и „предаване“.

15.

На страница 81, в член 21, параграф 3 и член 23, параграф 2

вместо:

„екстрадиране“

да се чете:

„предаване“.

16.

На страница 81, в член 24, втората алинея

вместо:

„ефективното екстрадиране“

да се чете:

„ефективното предаване“.

17.

На страница 81, в член 26, в заглавието и в параграфи 1, 2, 3 и 4 съответно

вместо:

„екстрадиране“, „екстрадира“, „екстрадирано“ и „екстрадиране(то)“

да се чете:

„предаване“, „предава“, „предадено“ и „предаване(то)“.

18.

На страница 82, в член 27, в заглавието и в параграфи 1 и 2 съответно

вместо:

„екстрадиране“, „екстрадирането“ и „екстрадира“

да се чете:

„предаване“, „предаването“ и „предава“.

19.

На страница 82, в член 28, параграф 1, първа алинея

вместо:

„екстрадира“

да се чете:

„предава“.

20.

На страница 82, в член 28, параграф 1, втора алинея

вместо:

„… не могат да бъдат екстрадирани или че екстрадирането ще бъде разрешено само при някои изрично определени условия,“

да се чете:

„… няма да бъдат предадени или че предаването ще бъде разрешено само при изрично определени условия,“.

21.

На страница 82 заглавието на глава 3

вместо:

„ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЕКСТРАДИРАНЕТО“

да се чете:

„ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРЕДАВАНЕТО“.

22.

На страница 82, в член 29, параграф 2

вместо:

„екстрадирането“

да се чете:

„предаването“.

23.

На страница 82, в член 30, параграфи 1 и 2, параграф 3, букви а), д), е) и ж) и параграф 4 съответно

вместо:

„екстрадиране“, „екстрадирани“, „екстрадиране(то)“, „екстрадирано“ и „екстрадирал“

да се чете:

„предаване“, „предадени“, „предаване(то)“, „предадено“ и „предал“.

24.

На страница 83, в член 31, параграф 1, параграф 2, уводното изречение и букви а) и б) и параграф 3, уводното изречение и буква б) съответно

вместо:

„екстрадиране“ и „екстрадирано“

да се чете:

„предаване“ и „предадено“.

25.

На страница 84, в член 34, параграфи 2 и 3 съответно

вместо:

„процедурите за екстрадиране“

да се чете:

„процедурите по предаване“.

26.

На страница 85, в текста на член 37

вместо:

„инструменти по екстрадирането“

да се чете:

„правни инструменти по предаването“.

27.

На страница 85, в член 41, параграф 2

вместо:

„екстрадиране“

да се чете:

„предаване“.


21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 52/20


Поправка на Решение 2006/697/ЕО на Съвета от 27 юни 2006 г. относно подписването на Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия

( Официален вестник на Европейския съюз L 292 от 21 октомври 2006 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 19, том 08)

В заглавието на решението в съдържанието и на страница 73, както и на страница 73 в съображение 2 и в член 1, втора алинея

вместо:

„процедурата по екстрадиране“

да се чете:

„процедурата по предаване“.