ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.044.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 44

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
14 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 140/2014 на Комисията от 13 февруари 2014 година за одобряване на активното вещество спинеторам, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 141/2014 на Комисията от 13 февруари 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество растителни масла/карамфилово масло ( 1 )

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 142/2014 на Комисията от 13 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

43

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2014/22/ЕС на Комисията от 13 февруари 2014 година за изменение на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на инфекциозната анемия по сьомгата (ISA) ( 1 )

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/79/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година за назначаване на трима членове от Дания и петима заместник-членове от Дания в Комитета на регионите

48

 

 

2014/80/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година за назначаване на заместник-член от Испания в Комитета на регионите

49

 

 

2014/81/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година за назначаване на заместник-член от Германия в Комитета на регионите

50

 

 

2014/82/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година за назначаване на заместник-член от Литва в Комитета на регионите

51

 

 

2014/83/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година за изменение на Решение 2009/1014/ЕС относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

52

 

 

2014/84/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 февруари 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/426/ЕС относно мерки за предотвратяване на пренасянето в Съюза на вируса на африканската чума по свинете от някои трети държави или части от територията на трети държави, в които е потвърдено наличието на тази болест, и за отмяна на Решение 2011/78/ЕС (нотифицирано под номер C(2014) 715)  ( 1 )

53

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г.)

55

 

*

Поправка на Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2013 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие и за отмяна на Решение 2005/928/ЕО (ОВ L 334, 13.12.2013 г.)

56

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014 НА КОМИСИЯТА

от 12 февруари 2014 година

за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), изменена с Регламент (ЕО) № 1108/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 8а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 216/2008 се цели да се изгради и поддържа високо и уеднаквено ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа.

(2)

Прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 изисква определянето на подробни правила за прилагане, по-специално по отношение на безопасността на летищата, за да се поддържа високо и уеднаквено ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европейския съюз, като същевременно се преследва целта за цялостно подобряване на безопасността на летищата.

(3)

Това изисква Комисията да приеме преди 31 декември 2013 г. необходимите правила за прилагане, за да бъдат определени условията за проектиране и безопасна експлоатация на летищата, посочени в член 8а, параграф 5.

(4)

За да се гарантира плавен преход и високо ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европейския съюз, правилата за прилагане следва да отразяват съвременните технологии и най-добрите практики в областта на летищата; да са съобразени с приложимите стандарти и препоръчителни практики на Международната организация за гражданско въздухоплаване (наричана по-долу „ИКАО“), като по този начин цялата система от правила е съгласувана със съответната класификация на ИКАО; както и със световния опит, натрупан при експлоатацията на летищата, и с научния и техническия прогрес в областта на летищата; да са пропорционални на размера, обема на движението, категорията и сложността на летището и характера и мащаба на неговата експлоатация; да осигуряват гъвкавостта, необходима за съгласуване във всеки конкретен случай и да обхващат случаите, когато инфраструктурата на летищата е изградена преди влизането в сила на настоящия регламент в съответствие с различните изисквания, съдържащи се в националните законодателства на държавите членки.

(5)

Необходимо е да се осигури достатъчно време на летищния отрасъл и администрациите на държавите членки за приспособяване към новата регулаторна рамка и за да се установи дали сертификатите, издадени преди влизането в сила на настоящия регламент, продължават да са валидни.

(6)

С оглед да се гарантира еднакво прилагане на общите изисквания е крайно необходимо компетентните органи и, когато е необходимо, Агенцията да прилагат еднакви стандарти за оценка на съответствието с тези изисквания; Агенцията следва да разработи приемливи начини за съответствие и насоки, с цел да улесни необходимото уеднаквяване на регулаторната уредба. Чрез общите изисквания следва също да се осигури еднаквост на процесите в рамките на компетентните органи в различни области на въздухоплаването. Те обаче не следва да пречат на прилагането на незначително различаващи се процеси, ако и когато това е необходимо или полезно, например в случай че надзорът на летищата и този на въздушните операции се упражнява от различни организации за надзор. Целите на тези изисквания в областта на безопасността следва да останат незасегнати от разликите в начините за постигане на техническо съответствие.

(7)

По отношение на управлението на препятствията в зоната около летището, както и на други дейности извън границата на летището всяка държава членка може да има различни органи и други организации, които отговарят за наблюдението, оценката и намаляването на рисковете. Целта на настоящия регламент не е да промени сегашното разпределение на задачите в рамките на държавата членка. Във всяка държава членка обаче следва да се гарантира всеобхватна организация на компетенциите, свързани със защитата на зоната около летищата, както и с наблюдението и намаляването на рисковете, причинени от човешката дейност. Поради това следва да се гарантира, че органите, на които са възложени задължения по защита на зоната около летищата, имат подходящите компетенции за изпълнение на тези задължения.

(8)

Специфичните услуги, посочени в подчаст В на приложение IV (част ADR.OPS), следва да бъдат предоставяни на конкретното летище. В някои случаи тези услуги не се предоставят пряко от летищния оператор, а от друга организация, от държавно ведомство или от комбинация от двете. В такива случаи летищният оператор, в качеството си на отговарящ за експлоатацията на летището, трябва да има подходящи договорености и да е в контакт с тези организации или ведомства, за да гарантира предоставянето на услугите в съответствие с изискванията, изложени в приложението. Когато такива договорености и интерфейси са налице, следва да се счита, че летищният оператор е изпълнил своите задължения, и не следва да се приема за пряко задължен или отговорен за каквито и да било несъответствия, допуснати от друга организация, участваща в споразумението, при условие че той е изпълнил всички приложими изисквания и задължения, предвидени в настоящия регламент и отнасящи се до неговите отговорности в рамките на споразумението.

(9)

Регламент (ЕО) № 216/2008 се отнася до издаването на сертификати на летища от страна на компетентни органи само доколкото това засяга аспектите на безопасността. Поради това всички аспекти на съществуващите национални сертификати на летищата, които не засягат безопасността, остават непроменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становището, издадено от Европейската агенция за авиационна безопасност в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя подробни правила относно:

а)

условията за определяне и уведомяване на заявителя за приложимата към летището база за сертифициране, както е посочено в приложения II и III;

б)

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на сертификати за летища, сертификати за организации, отговарящи за експлоатацията на летища, включително експлоатационни ограничения, свързани със специфичните конструктивни особености на летището, както е посочено в приложения II и III;

в)

условията за експлоатация на летище в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение Vа, и, ако е приложимо, с тези, установени в приложение Vб към Регламент (ЕО) № 216/2008, както е посочено в приложение IV;

г)

задълженията на притежателите на сертификати, както е посочено в приложение III;

д)

условията за приемането и за преобразуването на издадените от държавите членки сертификати на летища;

е)

условията, при които се взема решение да не се допусне освобождаването, посочено в член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008, включително критериите за летища за превоз на товари, за нотифициране на летищата, получили освобождаване, и за преразглеждане на разрешени освобождавания;

ж)

условията, при които операциите се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността, както е посочено в приложение III;

з)

определени условия и процедури за деклариране от страна на доставчиците на обслужване по управление на перона, посочени в член 8а, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 216/2008, както е посочено в приложения II и III.

2.   Компетентните органи, които се занимават със сертифицирането и надзора на летищата, летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона отговарят на изискванията, посочени в приложение II.

3.   Летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона отговарят на изискванията, посочени в приложение III.

4.   Летищните оператори отговарят на изискванията, предвидени в приложение IV.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„летище“ означава определена зона (включително сгради, инсталации и оборудване) на суша или по вода или на неподвижно съоръжение, неподвижно съоръжение в открито море или плаващо съоръжение, чиято повърхност е предназначена изцяло или частично за кацане, излитане и движение на въздухоплавателни средства;

2)

„самолет“ означава задвижвано от силова установка, по-тежко от въздуха въздухоплавателно средство, получаващо подемната си сила в полет главно в резултат на аеродинамичните въздействия върху повърхности, оставащи неподвижни при определени условия на полета;

3)

„въздухоплавателно средство“ e всяка машина, която може да се задържи в атмосферата въз основа на противодействието на въздуха, различаващо се от въздействието на въздуха върху земната повърхност;

4)

„перон“ означава определена зона, в която се разполагат въздухоплавателни средства с цел качване или слизане на пътници, товарене или разтоварване на пощенски пратки или товари, зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване;

5)

„обслужване по управление на перона“ означава обслужване, предоставено за управление на дейностите и движението на въздухоплавателни средства и наземни превозни средства на перона;

6)

„одит“ означава систематичен, независим и документиран процес за установяване на факти и тяхното обективно оценяване с цел контролиране на правилното изпълнение на установените изисквания;

7)

„сертификационни спецификации“ означава технически стандарти, приети от Агенцията и посочващи мерки за доказване на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, които могат да се използват от дадена организация за целите на сертифицирането;

8)

„компетентен орган“ означава орган, определен във всяка държава членка, притежаващ правомощия и задължения относно сертифицирането и надзора на летища, както и на персонала и организациите, участващи в тези дейности;

9)

„продължаващ надзор“ означава задачи в рамките на програмата за надзор, които се изпълняват по всяко време от компетентния орган, с цел да се установи дали условията, при които е бил издаден определен сертификат, продължават да се изпълняват за срока на неговата валидност.

10)

„документ за приемане на отклоненията и за действия“ (DAAD) означава документ, изготвен от компетентния орган, в който са обобщени доказателствата, представени като обосновка за приемането на евентуални отклонения от сертификационни спецификации, издадени от Агенцията;

11)

„инспекция“ означава независимо оценяване посредством наблюдение и последващо решение, придружено, когато е уместно, от подходящи измервания, изпитвания или проверки, за установяване наличието на съответствие с допустимите изисквания;

12)

„движение“ означава излитане или кацане;

13)

„препятствие“ са всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които:

са разположени в зона, предназначена за движение на въздухоплавателни средства по повърхността; или

се възвишават над определена повърхност, предназначена да осигури безопасността на въздухоплавателни средства в полет; или

се намират извън определените по-горе повърхности, но са оценени като опасни за въздухоплаването;

14)

„ограничаваща повърхност на препятствие“ означава повърхност, определяща граничните размери на обекти, които не могат да бъдат надхвърляни във въздушното пространство;

15)

„защитна повърхност на препятствие“ означава повърхност, установена за целите на индикаторната система за визуален наклон, над която не се допуска наличието на обекти или удължения на съществуващи обекти, освен в случаите, когато според мнението на компетентния орган новият обект или новото удължение се намира в обхвата на ограничаващата повърхност на даден съществуващ недвижим обект.

Член 3

Надзор на летища

1.   Държавите членки определят една или повече административни единици като свой компетентен орган (или органи), притежаващ правомощията и задълженията за сертифициране и надзор на летищата, както и на персонала и организациите, участващи в тази дейности.

2.   Компетентният орган е независим от летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона. Тази независимост се постига чрез разделяне, най-малкото на функционално равнище, между компетентния орган и посочените летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона. Държавите членки гарантират безпристрастното и прозрачно упражняване на пълномощия от страна на компетентните органи.

3.   Когато държава членка определя повече от една административна единица за компетентен орган, следва да са изпълнени следните условия:

а)

всеки компетентен орган отговаря за конкретно определени задачи и определена географска област; и

б)

между тези органи се установява координация, за да се гарантира ефективен надзор на всички летища, летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона.

4.   Държавите членки осигуряват на компетентните органи необходимия капацитет и необходимите ресурси за изпълнение на изискванията на настоящия регламент.

5.   Държавите членки гарантират, че персоналът на компетентните органи не извършва контролни дейности, когато има доказателства, че това може пряко или косвено да доведе до конфликт на интереси, по-специално когато става въпрос за семейни или финансови интереси.

6.   Персоналът, упълномощен от компетентния орган да изпълнява задачи, свързани със сертифицирането и/или надзора, има право да изпълнява най-малко следните задачи:

а)

да проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;

б)

да изземва преписи или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в)

да изисква устни обяснения на място;

г)

да си осигурява достъп до летищата, съответните помещения, площадки или други съответни зони и средства за транспорт;

д)

да провежда проверки, разследвания, изпитвания, учения, оценки, инспекции;

е)

да предприема или предлага мерки за правоприлагане, ако това е необходимо.

7.   Задачите съгласно параграф 6 се изпълняват в съответствие с националното законодателство на държавите членки.

Член 4

Информиране на Европейската агенция за авиационна безопасност

В срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки информират Европейската агенция за авиационна безопасност (Агенцията) за наименованията, местоположенията, кодовете на летищата по ИКАО и наименованията на летищните оператори, както и за броя на пътническите и товарните движения на летищата, за които се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 и тези на настоящия регламент.

Член 5

Освобождавания

1.   Държавите членки информират Агенцията за всяко свое решение да предоставят освобождаване в съответствие с член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008 в срок от един месец след вземането на това решение. Информацията, предоставена на Агенцията включва списъка на засегнатите летища, наименованието на летищния оператор и броя на пътническите и товарните движения на летището за съответната година.

2.   Държавата членка извършва ежегоден преглед на движенията на освободеното летище. Ако броят на движенията на такова летище превишава предвиденото в член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008 за последните три последователни години, тя информира Агенцията и отменя освобождаването.

3.   Комисията може по всяко време да реши да откаже разрешение за освобождаване, ако са налице следните случаи:

а)

не са спазени общите цели на Регламент (ЕО) № 216/2008, свързани с безопасността;

б)

съответните стойности за движението на пътници и товари са надвишени през последните три последователни години;

в)

освобождаването не е съобразено с друг съответен акт от законодателството на ЕС.

4.   Когато Комисията реши, че дадено освобождаване не е допустимо, съответната държава членка отменя освобождаването.

Член 6

Преобразуване на сертификати

1.   Сертификатите, издадени от компетентния орган преди 31 декември 2014 г. въз основа на националните законодателства, остават валидни, докато не бъдат преиздадени в съответствие с настоящия член или, ако не бъдат преиздадени — до 31 декември 2017 г.

2.   Преди края на периода, посочен в параграф 1, компетентният орган издава сертификати за летища и летищни оператори, ако са изпълнени следните условия:

а)

основанието за сертифициране, посочено в приложение II, е установено, като са използвани сертификационните спецификации, издадени от Агенцията, включително всички случаи на еквивалентно равнище на безопасност и специални условия, които са установени и документирани;

б)

притежателят на сертификата доказва съответствие със сертификационните спецификации, които са различни от националните изисквания, съгласно които е издаден съществуващият сертификат;

в)

притежателят на сертификата доказва съответствие с онези изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и на правилата за неговото прилагане, които са приложими за неговата организация и неговата работа и са различни от националните изисквания, съгласно които е издаден съществуващият сертификат.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, буква б) компетентният орган може да реши да откаже установяване на съответствие, ако счете, че това установяване представлява неоправдано или непропорционално усилие.

4.   Компетентният орган съхранява най-малко пет години архивни копия на документите, свързани с процедурата за преобразуване на сертификати.

Член 7

Отклонения от сертификационните спецификации

1.   Компетентният орган може да приема до 31 декември 2024 г. заявления за сертификат, съдържащи отклонения от сертификационните спецификации, издадени от Агенцията, ако са изпълнени следните условия:

а)

отклоненията не се квалифицират като случай на еквивалентно равнище на безопасност съгласно ADR.AR.C.020, нито като случай на специални условия съгласно ADR.AR.C.025 от приложение II към настоящия регламент;

б)

отклоненията са съществували преди влизане в сила на настоящия регламент;

в)

при тези отклонения са спазени основните изисквания, установени в приложение Vа към Регламент (ЕО) № 216/2008, допълнени с мерки за намаляване на риска и коригиращи действия, според случая;

г)

извършена е съответната оценка на безопасността за всяко подобно отклонение.

2.   Компетентният орган съставя от доказателствата за изпълнение на условията, посочени в параграф 1, документ за предприемане на действия и приемане на отклонения (DAAD). Този документ се прилага към сертификата. Компетентният орган определя периода на валидност на този документ.

3.   Летищният оператор и компетентният орган проверяват дали условията, посочени в параграф 1, продължават да се спазват. Ако случаят не е такъв, документът DAAD се изменя, прекратява временно или оттегля.

Член 8

Защита на зоните в непосредствена близост до летища

1.   Държавите членки гарантират провеждането на консултации по отношение въздействието върху безопасността на съоръженията, които се предлага да бъдат построени в рамките ограничаващата и защитната повърхности на препятствията, както и на други повърхности, свързани с летището.

2.   Държавите членки гарантират провеждането на консултации по отношение въздействието върху безопасността на съоръженията, които се предлага да бъдат построени извън ограничаващата и защитната повърхности на препятствията, както и на други повърхности, свързани с летището, които надвишават установената от държавите членки височина.

3.   Държавите членки осигуряват координацията на защитата на летища, намиращи се в близост до национални граници с други държави членки.

Член 9

Наблюдение на зоните в непосредствена близост до летища

Държавите членки гарантират, че се провеждат консултации с оглед на човешките дейности и използването на земята, като например:

а)

всяко развитие или промяна в използването на земята в района около летището;

б)

всяко развитие, което може да доведе до турбуленции, предизвикани от препятствията, които могат да се окажат опасни за експлоатацията на въздухоплавателните средства;

в)

използването на опасни, объркващи или подвеждащи светлини;

г)

използването на силно отразяващи повърхности, които могат да причинят заслепяване;

д)

създаването на райони, които могат да насърчат поведение на дивите животни, застрашаващо експлоатацията на въздухоплавателните средства;

е)

източници на невидимо излъчване или наличие на движещи се или неподвижни обекти, които могат да смутят или да засегнат неблагоприятно функционирането на системите за аеронавигационни комуникации, навигация и надзор.

Член 10

Управление на опасностите, произтичащи от диви животни

1.   Държавите членки гарантират, че рисковете от сблъсък с диви животни се оценяват чрез:

а)

създаването на национална процедура за записване и докладване на сблъсъци на въздухоплавателни средства с диви животни;

б)

събиране на информация от операторите на въздухоплавателни средства, персонала на летището и други източници относно наличието на диви животни, представляващо потенциална опасност при експлоатацията на въздухоплавателни средства; и

в)

текущо оценяване от компетентен персонал на опасностите, произтичащи от диви животни.

2.   Държавите членки гарантират, че докладите за сблъсъци с диви животни се събират и предават на ИКАО, за да бъдат включени в базата данни IBIS (Информационна система на ИКАО за събиране на данни за сблъсъци с птици).

Член 11

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Компетентните органи, които се занимават със сертифицирането и надзора на летищата, летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона постигат съвместимост с изискванията, посочени в приложение II към настоящия регламент, до 31 декември 2017 г.

3.   Приложения III и IV се прилагат по отношение на летища, одобрени в съответствие с член 6, от датата на издаване на сертификата.

4.   Летища, за които процедурата по сертифициране е започнала преди 31 декември 2014 г., но които не са получили сертификат към тази дата, получават сертификат само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

5.   Точка ADR.AR.C.050 и точка ADR.OR.B.060 от приложения II и III към настоящия регламент, се прилагат от датата, на която правилата за прилагане по отношение на предоставянето на обслужване по управление на перона влизат в сила. Точка ADR.AR.A.015 от приложение II и точка ADR.OR.A.015 от приложение III се прилагат за доставчиците на обслужване по управление на перона от датата, на която правилата за прилагане по отношение на предоставянето на обслужване по управление на перона влизат в сила.

6. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 13.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения на термините, използвани в приложения II — IV

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„приемливи начини за съответствие (AMC)“ означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията като примерни начини за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

2)

„разполагаема дистанция за прекратено излитане (ASDA)“ означава дължината на разполагаемата дистанция за разбег при излитане плюс дължината на крайния участък за спиране в края на пистата, ако има такъв;

3)

„контрол на летищното движение“ означава обслужване по контрол на въздушното движение (КВД) по отношение на летищното движение;

4)

„летищно оборудване“ означава оборудване, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, които се използват или които се предвижда да се използват, с цел да се подпомогне експлоатацията на въздухоплавателни средства на летището;

5)

„аеронавигационни данни“ означава сбор от аеронавигационни факти, понятия или инструкции във формализиран вид, подходящ за съобщаване, интерпретиране или обработка;

6)

„аеронавигационно информационно обслужване“ означава обслужване, установено в определена зона на покритие с цел предоставяне на аеронавигационна информация и данни, необходими за безопасността, редовността и ефикасността на въздухоплаването;

7)

„аеронавигационно обслужване“ означава различни видове обслужване на въздушното движение; комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обзор; метеорологично обслужване за въздухоплаването; аеронавигационно информационно обслужване;

8)

„обслужване на въздушното движение“ означава различни видове полетно-информационно обслужване, аварийно-оповестително обслужване, консултантски услуги в областта на въздушното движение и КВД (обслужване за контрол на района и подхода, както и летищен контрол);

9)

„контрол на въздушното движение (КВД)“ означава обслужване, осъществявано с цел:

1.

предотвратяване на сблъскване:

между въздухоплавателни средства, както и

в рамките на маневрената площ на летището — между въздухоплавателни средства и препятствия; и

2.

създаване и поддържане на един подреден поток на въздушното движение;

10)

„стоянка на въздухоплавателно средство“ означава определена зона от перона, предназначена за паркиране на въздухоплавателни средства;

11)

„пътека за рулиране на въздухоплавателното средство към стоянката“ означава част от перона, която е обозначена като път за рулиране и е предназначена единствено за осигуряване на достъпа на въздухоплавателни средства до стоянките;

12)

„алтернативни начини за съответствие“ са тези, които представляват алтернатива на приемливите начини за постигане на съответствие, или тези, които предлагат нови възможности за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, за които липсват съответни приемливи начини за съответствие, приети от Агенцията;

13)

„аварийно-оповестително обслужване“ означава обслужване, предоставяно с цел уведомяване и оказване на необходимото съдействие на съответните организации, за въздухоплавателни средства, нуждаещи се от помощта на службите за търсене и спасяване;

14)

„перонен път за рулиране“ означава част от системата от пътеки за рулиране, разположена на перона и предназначена да осигури маршрута на рулиране през перона;

15)

„участък, свободен от препятствия“ означава определен правоъгълен участък на земната или водната повърхност, намиращ се под контрола на съответната администрация, избран или подготвен като подходящ участък, над който самолет може да изпълни част от първоначалния набор на височина до установена височина;

16)

„опасни товари“ означава предмети или вещества, които могат да представляват риск за здравето, безопасността, имуществото или околната среда и които присъстват в списъка на опасните товари в техническите инструкции или които са класифицирани като такива съгласно тези технически инструкции;

17)

„качество на данните“ означава степента или нивото на увереност, че предоставените данни отговарят на изискванията на потребителите на данните по отношение на точност, разрешаваща способност и интегритет;

18)

„заявени разстояния“ означава:

„разполагаема дистанция за разбег при излитане (TORA)“,

„разполагаема дистанция за излитане (ТОDA)“,

„разполагаема дистанция за прекратено излитане (ASDA)“,

„разполагаема дистанция за кацане (LDA)“;

19)

„полетно-информационно обслужване“ означава обслужване, предоставяно с цел подпомагане и даване на полезна информация за безопасно и ефикасно изпълнение на полетите;

20)

„принципи на човешкия фактор“ означава принципите, които се прилагат към авиационното проектиране, сертифициране, обучение, експлоатация и техническо обслужване и чрез които се цели постигането на безопасна връзка между човека и другите компоненти на системата посредством подходящо отчитане на човешките възможности;

21)

„човешки възможности“ означава възможностите и ограниченията на човека, които влияят на безопасността и ефикасността на изпълнение на авиационните дейности;

22)

„писта за излитане и кацане по прибори“ означава един от следните видове писти, предназначени за въздухоплавателни средства, изпълняващи подход за кацане по прибори:

1.   „писта, оборудвана за неточен подход за кацане“: писта за кацане по прибори, оборудвана с визуални помощни средства и с невизуално помощно средство, осигуряващо най-малкото подходящо насочване на въздухоплавателните средства за изпълнение на подход за кацане по права;

2.   „писта, оборудвана за точен подход за кацане, категория I“: писта, оборудвана с невизуални и визуални помощни средства, предназначена за операции на кацане с височина на вземане на решение (DH) не по-ниска от 60 m (200 ft) и хоризонтална видимост не по-малка от 800 m или хоризонтална видимост на пистата (RVR) не по-малка от 550 m.

3.   „писта, оборудвана за точен подход за кацане по категория II“: писта, оборудвана с невизуални и визуални помощни средства, предназначена за операции на кацане с височина на вземане на решение (DH) по-ниска от 60 m (200 ft), но не по-ниска от 30 m (100 ft), и хоризонтална видимост на пистата (RVR) не по-малка от 300 m.

4.   „писта, оборудвана за точен подход за кацане, категория III“: писта, оборудвана с невизуални и визуални средства, подпомагащи подхода към и движението по протежение на повърхността на пистата, и:

A.предназначена за извършване на операции за подход за кацане с височина за вземане на решение по-ниска от 30 m (100 ft) или без ограничения на височината на вземане на решение и при хоризонтална видимост на пистата (RVR), не по-малко от 175 m; илиБ.предназначена за извършване на операции за подход за кацане с височина за вземане на решение по-малка от 15 m (50 ft), или без ограничения на височината на вземане на решение и при хоризонтална видимост на пистата (RVR) по-малка от 175 m, но не по-малка от 50 m; илиВ.предназначена за извършване на операции за подход за кацане без ограничение на височината за вземане на решение и хоризонтална видимост на пистата (RVR);

23)

„интегритет“ означава степента на увереност, че даден елемент от данни и неговата стойност не са били изгубени или изменени от момента на възникването на данните или от момента на тяхната последна разрешена промяна;

24)

„разполагаема дистанция за кацане (LDA)“ означава дължината на пистата за излитане и кацане, декларирана като използваема и подходяща за пробег на самолета при кацане;

25)

„процедури при намалена видимост (LVP)“ означава процедури, прилагани на дадено летище за гарантирането на безопасна експлоатация при подходи под стандарта за категория I и подходи, различни от стандартните за категория II, както и за подходи от категории II и III, а също и при излитане в условия на намалена видимост;

26)

„излитане при намалена видимост (LVTO)“ означава излитане при хоризонтална видимост на пистата (RVR) под 400 m, но не по-малко от 75 m;

27)

„експлоатация под стандарта за категория I“ означава подход и кацане по прибори по категория I с височина на вземане на решение, приложима за категория I, и с хоризонтална видимост по пистата (RVR) по-малка от нормално свързваната с приложимата височина на вземане на решение, но не по-малка от 400 m;

28)

„маневрена площ“ означава частта от летището, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни средства, като тя не включва пероните;

29)

„метеорологично обслужване“ означава онези съоръжения и услуги, които предоставят на въздухоплавателните средства метеорологични прогнози, кратки сведения и наблюдения, както и друга метеорологична информация и данни, предоставени от държавите за аеронавигационно използване;

30)

„маркер“ означава обект, издигащ се над равнището на земната повърхност с цел обозначаване на препятствие или очертаване на граница;

31)

„маркировъчен знак (маркировка)“ означава символ или група от символи, разположени на повърхността на работната площ с цел предоставяне на аеронавигационна информация;

32)

„работна площ“ означава частта от летището, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни средства, състояща се от маневрената площ и пероните;

33)

„навигационно обслужване“ означава онези съоръжения и услуги, които предоставят на въздухоплавателното средство информация за местоположението и времето;

34)

„необорудвана писта за излитане и кацане“ означава писта за излитане и кацане, предназначена за въздухоплавателни средства, изпълняващи процедури за визуален подход;

35)

„операция, различна от стандартните за категория II (OTS CAT II)“ означава точен подход и кацане по прибори с използване на ILS или MLS, при която не функционират някои или всички елементи на светлинната система за точен подход от категория II, и при:

височина на вземане на решение под 200 ft, но не по-ниска от 100 ft; и

хоризонтална видимост на пистата (RVR), не по-малко от 350 m;

36)

„цикъл на планиране на надзора“ означава период от време, през който всички приложими изисквания се проверяват;

37)

„път за рулиране за бързо излизане“ означава път за рулиране, свързан под остър ъгъл с писта за излитане и кацане и позволяващ на кацащите самолети излизане от пистата с по-голяма скорост, отколкото по други извеждащи пътеки за рулиране, като по този начин се свежда до минимум времето на заемане на пистата;

38)

„писта за излитане и кацане (ПИК)“ е определен правоъгълен участък от наземно летище, подготвен за излитане и кацане на въздухоплавателни средства;

39)

„тип на пистата за излитане и кацане“ означава или писта за излитане и кацане по прибори или необорудвана писта за излитане и кацане;

40)

„хоризонтална видимост на пистата за излитане и кацане (RVR)“ означава разстоянието, до което пилотът на въздухоплавателно средство, намиращо се на осовата линия на пистата за излитане и кацане, може да види маркировъчните знаци на повърхността на пистата или светлините, които я ограничават или маркират осовата ѝ линия;

41)

„система за управление на безопасността“ означава систематичен подход към управлението на безопасността, включващ необходимата организационна структура, отговорности, политики и процедури.;

42)

„краен участък за спиране“ означава определена правоъгълна зона върху земната повърхност в края на разполагаемата дължина на разбега, подготвена като подходяща зона, в която въздухоплавателното средство може да спре в случай на прекратено излитане;

43)

„разполагаема дистанция за излитане (ТОDA)“ означава дължината на разполагаемата дистанция за разбег при излитане плюс дължината на зоната, свободна от препятствия, ако е налична;

44)

„разполагаема дистанция за разбег при излитане (TORA)“ означава дължината на пистата за излитане и кацане, обявена като разполагаема и подходяща за разбег на самолета при излитане;

45)

„път за рулиране“ означава определен път на наземно летище, предназначен за рулиране на въздухоплавателни средства и служещ за връзка между отделните части на летището, включващ:

пътя до стоянката на въздухоплавателното средство,

пътя за рулиране до перона,

пътя за рулиране за бързо излизане;

46)

„технически инструкции“ означава последното действащо издание на Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздух (Doc 9284-AN/905), включително приложенията и допълненията, одобрени и публикувани от Международната организация за гражданско въздухоплаване.

47)

„условия на сертификата“ означава следното:

индикатор на ИКАО за местоположение,

условия за експлоатация (VRF/ IFR, ден/ нощ),

писта за излитане и кацане — заявени разстояния,

тип на пистите и осигурени подходи,

референтен код на летището,

обхват на операциите с въздухоплавателни средства с по-висок референтен код на летището,

предоставяне на обслужване по управление на перона (да/не),

равнище на защита, осигурявана чрез спасителни операции и мерки за борба с пожари;

48)

„визуални помощни средства“ означава индикатори и устройства за сигнализиране, маркировки, светлини, знаци и маркери или комбинация от тях.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част „Изисквания към органите — летища“ (част ADR.AR)

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Обхват

Настоящото приложение установява изискванията към компетентните органи, които се занимават със сертифицирането и надзора на летищата, летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона.

ADR.AR.A.005 Компетентен орган

Компетентният орган, определен от държавата членка, на чиято територия е разположено дадено летище, отговаря за:

а)

сертифицирането и упражняването на надзор над летището и неговите летищни оператори;

б)

надзора над доставчиците на обслужване по управление на перона.

ADR.AR.A.010 Документи, свързани с надзора

а)

Компетентният орган предоставя на своите съответни служители необходимите законодателни актове, стандарти, правила, технически публикации и свързани документи, за да могат те да изпълняват своите задачи и задължения.

б)

Компетентният орган предоставя достъп до законодателни актове, стандарти, правила, технически публикации и свързани документи на летищните оператори и други заинтересовани страни, за да ги улесни при изпълнението на приложимите изисквания.

ADR.AR.A.015 Начини за съответствие

а)

Агенцията разработва приемливи начини за съответствие (AMC), които могат да бъдат използвани за установяване на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Когато е постигнато съответствие с AMC, съответните изисквания на правилата за прилагане се приемат за изпълнени.

б)

За установяване на съответствие с правилата за прилагане могат да се използват алтернативни начини за съответствие.

в)

Компетентният орган установява система, чрез която оценява непрекъснато дали алтернативните начини за съответствие, използвани от него или от летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, намиращи се под негов надзор, гарантират съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

г)

Компетентният орган прави оценка на всички алтернативни начини за съответствие, предложени от даден летищен оператор или доставчик на обслужване по управление на перона в съответствие с ADR.OR.A.015, като анализира представената документация и, ако счете за необходимо, извършва проверка на летищния оператор, летището или доставчика на обслужване по управление на перона.

Когато компетентният орган констатира, че алтернативните начини за съответствие, предложени от летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона, са в съответствие с правилата за прилагане, той незабавно:

1)

уведомява заявителя, че алтернативните начини за съответствие могат да бъдат прилагани и, ако е уместно, изменя съответно сертификата или одобрението на заявителя;

2)

информира Агенцията за тяхното съдържание, като включва копия от всички съответни документи;

3)

информира други държави членки за алтернативните начини за съответствие, които са били приети; и

4)

информира останалите сертифицирани летища, разположени на територията на държавата членка на компетентния орган, според случая.

д)

Когато самият компетентен орган използва алтернативни начини за съответствие за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, той:

1)

ги предоставя на летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, намиращи се под негов надзор; и

2)

незабавно уведомява Агенцията.

Компетентният орган предоставя на Агенцията пълно описание на алтернативните начини за съответствие, включително всякакви редакции на процедурите, които могат да са от значение, както и оценка, която показва, че са спазени правилата за прилагане.

ADR.AR.A.025 Информиране на Агенцията

а)

Компетентният орган незабавно уведомява Агенцията, ако са налице сериозни проблеми с изпълнението на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б)

Компетентният орган предоставя на Агенцията информация от значение за безопасността, съдържаща се в докладите за събитията, които е получил.

ADR.AR.A.030 Незабавна реакция по проблем на безопасността

а)

Без да се накърняват разпоредбите на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), компетентният орган въвежда система за подходящо събиране, анализиране и разпространение на информация, свързана с безопасността.

б)

Агенцията въвежда система за подходящо анализиране на всяка получена информация, засягаща безопасността, и незабавно предоставя на държавите членки и на Комисията всяка информация, включително препоръки или предложения за коригиращи действия, която им е необходима, за да реагират своевременно по проблем на безопасността, който включва летища, летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

в)

След получаване на информацията, посочена в букви а) и б), компетентният орган предприема подходящи мерки за решаване на проблема по безопасността, включително издава указания за безопасност съгласно ADR.AR.A.040.

г)

За мерките, предприети по буква в), се съобщава незабавно на летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, които трябва да ги изпълнят съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Компетентният орган съобщава тези мерки и на Агенцията, а когато са необходими съвместни действия — и на останалите засегнати държави членки.

ADR.AR.A.040 Указания за безопасност

а)

Компетентният орган издава указание за безопасност, когато е установил, че е налице състояние, застрашаващо безопасността, което налага незабавни действия, включително доказване на съответствие с всяка изменена или допълнителна сертификационна спецификация, установена от Агенцията, която компетентният орган счете за необходима.

б)

Указанието за безопасност се изпраща на засегнатите летищни оператори или доставчици на обслужване по управление на перона, според случая, и съдържа най-малко следната информация:

1)

състоянието, което застрашава безопасността;

2)

конструкцията, оборудването или операцията, засегнати от състоянието;

3)

необходимите действия и тяхната обосновка, включително изменените или допълнителни сертификационни спецификации, които трябва да спазят;

4)

срока за изпълнение на необходимите действия; и

5)

датата на влизането му в сила.

в)

Компетентният орган изпраща копие от указанието за безопасност на Агенцията.

г)

Компетентният орган проверява съответствието на летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона с приложимите указания за безопасност.

ПОДЧАСТ В — УПРАВЛЕНИЕ (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Система за управление

а)

Компетентният орган установява и поддържа система за управление, включваща най-малко следното:

1)

документирани правила и процедури, които описват неговата организация, начини и методи за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Процедурите се поддържат актуални и служат като основни работни документи в рамките на компетентния орган за всички свързани задачи;

2)

достатъчно персонал, включително летищни инспектори, за да може да изпълнява своите задачи и задължения. Този персонал е квалифициран за изпълнението на възложените му задачи, притежава необходимите знания и опит и получава първоначално обучение, обучение в процеса на работа и периодично обучение, гарантиращо поддържането на неговата компетентност. Съществува система за планиране на наличието на персонал, за да се гарантира правилното изпълнение на всички свързани задачи;

3)

подходящи съоръжения и помещения за служебно ползване за изпълнение на възложените задачи;

4)

формален процес за наблюдение на съответствието на системата за управление на съответните изисквания и подходящи процедури, включително създаването на процес на вътрешен одит и процес на управление на риска в областта на безопасността.

б)

За всяка област на дейност, включена в системата за управление, компетентният орган определя едно или повече лица, които носят цялата отговорност за управлението на съответните задачи.

в)

Компетентният орган установява процедури за участие във взаимен обмен на цялата необходима информация и за подпомагане на други засегнати компетентни органи.

ADR.AR.B.010 Възлагане на задачи на квалифицирани органи

а)

Задачи, свързани с първоначалното сертифициране или продължаващия надзор на лицата или организациите, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, се възлагат от държавите членки само на квалифицирани органи. При разпределението на задачите компетентният орган гарантира, че:

1)

разполага с функционираща система за първоначално и периодично оценяване на съответствието на квалифицирания орган с приложение V към Регламент (ЕО) № 216/2008;

тази система и резултатите от оценките се документират;

2)

е сключил документирано споразумение с квалифицирания орган, одобрено и от двете страни на подходящо управленско равнище, което ясно определя:

i)

задачите, които трябва да се изпълняват;

ii)

декларациите, докладите и отчетите, които трябва да се представят;

iii)

техническите условия, които трябва да се спазват при изпълнението на тези задачи;

iv)

съответната застраховка за отговорност, и

v)

защитата на информацията, събирана при изпълнението на тези задачи.

б)

Компетентният орган гарантира, че процесът на вътрешен одит и процесът за управление на риска за безопасността, изисквани съгласно ADR.AR.B.005, буква а), точка 4, обхващат всички задачи относно сертифицирането и продължаващия надзор, осъществявани от негово име.

ADR.AR.B.015 Промени в системата за управление

а)

Компетентният орган разполага със система за установяване на промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и задължения, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази система му позволява да предприема действия според случая, за да гарантира, че системата му за управление продължава да бъде подходяща и ефективна.

б)

Компетентният орган актуализира своята система за управление, за да отрази своевременно всяка промяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане с оглед да се гарантира ефективно изпълнение.

в)

Компетентният орган уведомява Агенцията за промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и задължения, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

ADR.AR.B.020 Водене на отчетност

а)

Компетентният орган създава система за водене на отчетност, която осигурява подходящо съхранение, достъп и възможност за надеждно проследяване на:

1)

документираните правила и процедури на системата за управление;

2)

обучението, квалификацията и правомощията на неговия персонал;

3)

разпределението на задачите на квалифицирани органи, обхващащо елементите, изисквани съгласно ADR.AR.B.010, както и подробна информация за възложените задачи;

4)

процеса на сертифициране и продължаващия надзор на летищата и летищните оператори;

5)

процеса на деклариране и продължаващия надзор на доставчиците на обслужване по управление на перона;

6)

документите за случаи на еквивалентно равнище на безопасност и специални условия, както и всички документи за приемане на отклонения и предприемане на действия (DAAD);

7)

оценката и уведомяването на Агенцията относно алтернативните начини за съответствие, предложени от летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, и оценката на алтернативни начини за съответствие, използвани от самия компетентен орган;

8)

констатациите, коригиращите действия и датата на приключване на действията, както и направените наблюдения;

9)

предприетите мерки за изпълнение;

10)

информацията за безопасността и последващи мерки;

11)

използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б)

Компетентният орган поддържа списък на всички издадени от него сертификати и получени от него декларации.

в)

Архивите, свързани със сертифицирането на летища и летищни оператори, или декларациите на доставчици на обслужване по управление на перона се съхраняват за срока на валидност на сертификатите или декларациите, според случая.

г)

Архивите, свързани с буква а), точки 1 — 3 и буква а), точки 7 — 11, се съхраняват за срок от най-малко пет години в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

ПОДЧАСТ С — НАДЗОР, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Надзор

а)

Компетентният орган проверява:

1)

съответствието със сертификационното основание и всички изисквания, приложими за летищата и летищните оператори преди издаване на одобрение или сертификат;

2)

поддържането на съответствието със сертификационното основание и приложимите изисквания за летищата и летищните оператори или доставчиците на обслужване по управление на перона, които подлежат на задължението за деклариране; както и

3)

прилагането на подходящи мерки за безопасност, както е определено в ADR.AR.A.030,букви в) и г).

б)

Тази проверка:

1)

се подкрепя от документация, специално предназначена да осигури на персонала, който отговаря за контрола на безопасността, насоки за изпълнение на неговите функции;

2)

предоставя на засегнатите летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона резултатите от дейността по контрол на безопасността;

3)

се основава на проверки и инспекции, включително внезапни инспекции, когато е приложимо; както и

4)

осигурява на компетентния орган необходимите доказателства, в случай че се налагат допълнителни действия, включително мерките, предвидени в ADR.AR.C.055.

в)

Обхватът на надзора е съобразен с резултатите от предишни надзорни дейности и с установените приоритети по отношение на безопасността.

г)

Компетентният орган събира и обработва всяка информация, която се счита за полезна от гледна точка на надзора, включително за внезапни инспекции, когато е приложимо.

д)

В рамките на своите правомощия за извършване на надзор компетентният орган може да реши в съответствие с ADR.OPS.B.075 да изиска предварително одобрение за всякакви препятствия, строителство и други дейности в границите на зоната, наблюдавана от летищния оператор, които биха могли да застрашат безопасността и да засегнат неблагоприятно експлоатацията на дадено летище.

ADR.AR.C.010 Програма за надзор

а)

За всеки летищен оператор и доставчик на обслужване по управление на перона, деклариращ дейността си пред компетентния орган, компетентният орган:

1)

изготвя и поддържа програма за надзор, която обхваща дейностите по надзора, изисквани съгласно ADR.AR.C.005;

2)

прилага подходящ цикъл на планиране на надзора, който не надвишава 48 месеца.

б)

В рамките на всеки цикъл на планиране на надзора програмата за надзор включва проверки и инспекции, включително внезапни инспекции, когато е уместно.

в)

Програмата за надзор и цикълът на планиране на надзора отразяват показателите за безопасност на летищния оператор и експозицията на риск на летището.

г)

Програмата за надзор включва записи на датите, на които следва да се проведат проверки и инспекции, и датите, на които проверките и инспекциите се проведени.

ADR.AR.C.015 Започване на сертификационния процес

а)

След като получи заявление за първоначално издаване на сертификат, компетентният орган прави оценка на заявлението и проверява съответствието с приложимите изисквания.

б)

В случай на съществуващо летище компетентният орган предписва условията, при които летищният оператор ще функционира по време на периода на сертифициране, освен ако компетентният орган не реши, че експлоатацията на летището трябва временно да бъде прекратена. Компетентният орган информира летищния оператор за очаквания график на сертификационния процес и приключва сертифицирането във възможно най-кратък срок.

в)

Компетентният орган установява основанието за сертифициране и уведомява заявителя за него съгласно ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Основание за сертифициране

Основанието за сертифициране се установява и съобщава на заявителя от компетентния орган и се състои от:

а)

издадените от Агенцията сертификационни спецификации, считани от компетентния орган за приложими към проекта и вида на експлоатацията на летището, които са в сила към датата на подаване на заявлението за този сертификат, освен ако:

1)

заявителят не избере съответствие със сертификационни спецификации на по-късно влизащи в сила изменения; или

2)

компетентният орган не констатира, че е необходимо съответствие с такива по-късно влизащи в сила изменения;

б)

всички разпоредби, за които е прието еквивалентно ниво на безопасност от компетентния орган, което трябва да се докаже от заявителя; както и

в)

всички специални условия, предписани в съответствие с ADR.AR.C.025., които компетентният орган счита за необходимо да бъдат включени в основанието за сертифициране.

ADR.AR.C.025 Специални условия

а)

Компетентният орган предписва специални подробни технически спецификации, наречени специални условия, за дадено летище, ако свързаните сертификационни спецификации, издадени от Агенцията и посочени в точка ADR.AR.C.020, буква а), са незадоволителни или неподходящи за осигуряване на съответствие с основните изисквания, предвидени в приложение Vа към Регламент (ЕО) № 216/2008, тъй като:

1)

сертификационните спецификации не могат да бъдат изпълнени поради физически, топографски или други ограничения, свързани с местоположението на летището;

2)

летището притежава нови или необичайни конструктивни характеристики; или

3)

опитът от експлоатацията на това летище или други летища със сходни конструктивни характеристики показва, че безопасността може да бъде застрашена.

б)

Специалните условия съдържат такива технически спецификации, включително ограничения и процедури, които трябва да се спазват, каквито компетентният орган счита за необходими за гарантиране на съответствие с основните изисквания, предвидени в приложение Vа към Регламент (ЕО) № 216/2008.

ADR.AR.C.035 Издаване на сертификати

а)

Компетентният орган може да изиска всякакви инспекции, изпитвания, оценки на безопасността или дейности, които счита за необходими, преди да издаде сертификата.

б)

Компетентният орган издава:

1)

единен сертификат на летище; или

2)

два отделни сертификата — един за летището и един за летищния оператор.

в)

Компетентният орган издава сертификатите, предвидени в буква б), когато летищният оператор докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин съответствие с ADR.OR.B.025 и ADR.OR.E.005.

г)

Сертификатът включва основанието за сертифициране на летището, ръководството за експлоатация на летището и, ако е приложимо, всички други експлоатационни условия или ограничения, предписани от компетентния орган, и всички документи за приемане на отклонения и предприемане на действия (DAAD).

д)

Сертификатът се издава за неопределен срок. Правата на дейностите, които летищният оператор е одобрен да извършва, се уточняват в условията на сертификата, приложени към него.

е)

Когато задължения се възлагат на други подходящи организации, те следва да бъдат ясно описани и изброени.

ж)

Констатации, различни от тези на ниво 1, които не са приключени преди датата на сертифициране, се оценяват по отношение на безопасността и коригират, както е необходимо, като компетентният орган одобрява план с коригиращи действия за приключване на констатацията.

з)

За да се даде възможност на летищните оператори да въвеждат промени без предварително одобрение на компетентния орган съгласно ADR.OR.B.040, буква г), компетентният орган одобрява процедура, която определя обхвата на такива промени и описва как те ще се управляват и съобщават.

ADR.АR.С.040 Промени

а)

Когато получи заявление за промяна в съответствие с ADR.OR.B.40, за която е необходимо предварително одобрение, компетентният орган извършва оценка на заявлението преди да издаде одобрението и, ако е приложимо, уведомява летищния оператор за:

1)

приложимите сертификационни спецификации, издадени от Агенцията, които са приложими за предлаганата промяна и са в сила към датата на подаване на заявлението, освен ако:

а)

заявителят не избере съответствие със сертификационни спецификации на по-късно влизащи в сила изменения; или

б)

компетентният орган не констатира, че е необходимо съответствие с такива по-късно влизащи в сила изменения;

2)

всяка друга сертификационна спецификация, издадена от Агенцията, която компетентният орган счита за пряко свързана с предлаганата промяна;

3)

всяко специално условие и изменение на специални условия, предписани от компетентния орган съгласно точка ADR.AR.C.025, които компетентният орган счете за необходими; както и

4)

измененото основание за сертифициране, ако е засегнато от предлаганата промяна.

б)

Компетентният орган одобрява промяната, когато летищният оператор е доказал по удовлетворителен за компетентния орган начин съответствие с изискванията, посочени в ADR.OR.B.040 и, ако е приложимо, с ADR.OR.E.005.

в)

Ако одобрената промяна засяга условията на сертификата, компетентният орган ги изменя.

г)

Компетентният орган одобрява условията, при които летищният оператор функционира по време на промяната.

д)

Без да се засягат допълнителните мерки за изпълнение, когато летищният оператор въведе промени, които изискват предварително одобрение, без да е получил такова от компетентния орган, както е посочено в буква а), компетентният орган разглежда необходимостта от временно прекратяване на действието на сертификата, неговото ограничаване или отнемане.

е)

За промени, които не изискват предварително одобрение, компетентният орган извършва оценка на информацията, представена в уведомлението, изпратено от летищния оператор в съответствие с ADR.OR.B.040, буква г), за да провери тяхното подходящо управление и спазването на сертификационните спецификации и други съответни приложими изисквания. В случай на несъответствие компетентният орган:

1)

уведомява летищния оператор за несъответствието и изисква допълнителни промени; и

2)

в случай на констатации от ниво 1 или ниво 2, действа съгласно точка ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Декларации от доставчиците на обслужване по управление на перона

а)

След получаване на декларация от доставчик на обслужване по управление на перона, който има намерение да предоставя такова обслужване на летище, компетентният орган проверява дали декларацията съдържа цялата необходима информация съгласно част-ADR.OR и потвърждава получаването на декларацията пред тази организация.

б)

Ако декларацията не съдържа необходимата информация или съдържа информация, която сочи несъответствие с приложимите изисквания, компетентният орган уведомява доставчика на обслужване по управление на перона и летищния оператор за несъответствието и изисква допълнителна информация. Ако е необходимо, компетентният орган извършва инспекция на доставчика на обслужване по управление на перона и летищния оператор. Ако бъде потвърдено несъответствието, компетентният орган предприема действия, както е предвидено в ADR.AR.C.055.

в)

Компетентният орган води регистър на декларациите на доставчиците на обслужване по управление на перона под негов надзор.

ADR.AR.C.055 Констатации, резултати от наблюдение, коригиращи действия и мерки за изпълнение

а)

Компетентният орган за надзор съгласно ADR.AR.C.005 буква а) разполага със система за анализ на значението на констатациите по отношение на безопасността.

б)

Констатации от ниво 1 се издават от компетентния орган, когато се установи значително несъответствие, засягащо основанието за сертифициране на летището, приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона или по отношение на условията на сертификата или самия сертификат или на съдържанието на декларацията, което води до намаляване на безопасността или сериозно застрашава безопасността.

Констатациите от ниво 1 включват:

1)

непредоставяне на достъп на компетентния орган до летището и помещенията на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона, както е посочено в ADR.OR.C.015, по време на нормалното работно време, след като компетентният орган е направил две писмени заявки за достъп;

2)

придобиване на сертификата или поддържане на неговата валидност чрез фалшифициране на представените писмени доказателства;

3)

доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на сертификата; и,

4)

липса на отговорен ръководител.

в)

Констатации от ниво 2 се издават от компетентния орган, когато се установи несъответствие, засягащо основанието за сертифициране на летището, приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона или по отношение на условията на сертификата или самия сертификат или на съдържанието на декларацията, което би могло да доведе до намаляване на безопасността или евентуално да застраши безопасността.

г)

Когато в рамките на надзора или чрез други средства се констатира несъответствие, компетентният орган, без да се засягат допълнителните действия, изисквани от Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, съобщава в писмена форма констатираното несъответствие на летищния оператор или на доставчика на обслужване по управление на перона и изисква коригиращи действия за справяне с установеното несъответствие.

1)

В случай на констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни и подходящи действия да забрани или ограничи дейността и, ако е необходимо, предприема действия за отнемане на сертификата или заличаване на декларацията от регистъра, или за ограничаване или временно преустановяване на сертификата или декларацията, изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатираното несъответствие, до предприемането на коригиращи действия от страна на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона.

2)

В случай на констатации от ниво 2 компетентният орган:

а)

предоставя на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона период за извършване на коригиращи действия в рамките на подходящ план за действия в зависимост от същността на констатацията; и,

б)

оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предложен от летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона, и приема тези действия, ако оценката стигне до заключение, че те са достатъчни за коригиране на несъответствията.

3)

Когато летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона не представи приемлив план за коригиращи действия или не предприеме коригиращи действия в срока, одобрен или удължен от компетентния орган, нивото на констатацията се повишава до ниво 1 и се предприемат действия съгласно буква г), точка 1).

4)

Компетентният орган записва констатациите, които е направил, и, когато е приложимо, мерките за изпълнение, които е приложил, както и всички коригиращи действия и датата на приключване на констатациите.

д)

За случаите, които не изискват констатации от ниво 1 или ниво 2, компетентният орган може да издава забележки.


(1)  ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част „Изисквания към организациите — летищни оператори“ (част ADR.OR)

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ADR.ОR.A)

ADR.OR.A.005 Обхват

В настоящото приложение се установяват изискванията, които трябва да се изпълняват от:

а)

летищен оператор, попадащ в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008, по отношение на неговото сертифициране, управление, ръководства за действие и задължения; и,

б)

доставчик на обслужване по управление на перона.

ADR.OR.A.010 Компетентен орган

За целите на настоящата част компетентен орган е органът, определен от държавата членка, на чиято територия е разположено летището.

ADR.ОR.A.015 Начини за съответствие

а)

За спазване на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане летищните оператори или доставчиците на обслужване по управление на перона могат да използват алтернативни на приетите от Агенцията начини за съответствие.

б)

Когато летищен оператор или доставчик на обслужване по управление на перона желае да използва алтернативен начин за съответствие на приетите от Агенцията Приемливи начини за съответствие (AMC), за да спази Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, преди да го въведе той трябва да представи на компетентния орган пълно описание на алтернативния начин за съответствие. Описанието включва всички промени в ръководствата или процедурите, които могат да бъдат от значение, както и оценка, доказваща спазването на правилата за прилагане.

Летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона може да въведе тези алтернативни начини за съответствие, при условие че е налице предварително одобрение от компетентния орган и след получаване на уведомлението, предвидено в ADR.AR.A.015, буква г).

в)

Когато обслужването по управление на перона не се предоставя от самия летищен оператор, използването на алтернативни начини за съответствие от доставчиците на такова обслужване в съответствие с букви а) и б) изисква и предварителното съгласие на оператора на летището, където се предоставя това обслужване.

ПОДЧАСТ В — СЕРТИФИЦИРАНЕ (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Задължения за сертифициране на летища и летищни оператори

Преди да започне експлоатацията на дадено летище или когато е отказано изключение съгласно член 5 от настоящия регламент, летищният оператор получава приложимите сертификати, издадени от компетентния орган.

ADR.OR.B.015 Заявление за сертификат

а)

Подаването на заявление за сертификат се извършва във форма и по начин, определени от компетентния орган.

б)

Заявителят представя на компетентния орган следното:

1)

своето официално наименование и търговско наименование, адрес и адрес за кореспонденция;

2)

информация и данни относно:

i)

местонахождението на летището;

ii)

вида експлоатация на летището; и,

iii)

конструкцията и съоръженията на летището в съответствие с приложимите сертификационни спецификации, установени от Агенцията;

3)

всички предлагани отклонения от установените приложими сертификационни спецификации, установени от Агенцията;

4)

документация, която показва как ще се спазват приложимите изисквания, установени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази документация включва процедура, съдържаща се в ръководството за експлоатация на летището, която описва как промените, които не изискват предварително одобрение, ще се управляват и съобщават на компетентния орган; последващите промени на тази процедура изискват предварително одобрение от компетентния орган;

5)

доказателство за наличието на подходящи ресурси за експлоатация на летището в съответствие с приложимите изисквания;

6)

писмени доказателства, които показват отношенията на заявителя със собственика на летището и/или земята;

7)

името и съответните данни за отговорния ръководител и другите определени лица съгласно изискванията на ADR.OR.D.015; и

8)

копие от ръководството за експлоатация на летището съгласно изискванията на ADR.OR.E.005.

в)

Ако е приемливо за компетентния орган, информацията по точки 7 и 8 може да се представи на по-късен етап, определен от компетентния орган, но преди издаването на сертификата.

ADR.OR.B.025 Доказване на съответствие

а)

Летищният оператор:

1)

изпълнява и документира всички необходими действия, инспекции, изпитвания, оценки на безопасността или дейности и доказва на компетентния орган:

i)

че спазва нотифицираното основание за сертифициране, приложимите за промяната сертификационни спецификации, всички указания за безопасност, според случая, и приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

ii)

че летището, както и неговите повърхности за ограничаване на препятствията и защита и други зони, свързани с летището, не притежават свойства или характеристики, който правят летището опасно за експлоатация; и

iii)

че полетните процедури на летището са одобрени.

2)

представя на компетентния орган начините, чрез които се доказва съответствието; и

3)

декларира на компетентния орган, че отговаря на изискванията от буква а), точка 1.

б)

Съответната информация за проекта, включително чертежи, доклади за инспекции, изпитвания и други съответни доклади, се държат на разположение на компетентния орган и се съхраняват от летищния оператор в съответствие с разпоредбите на ADR.OR.D.035 и при поискване се предоставят на компетентния орган.

ADR.OR.B.030 Условия на сертификата и права на притежателя на сертификата

Летищният оператор спазва обхвата и правата, определени в условията на сертификата и приложени към него.

ADR.OR.B.035 Продължаване на валидността на сертификат

а)

Сертификатът остава валиден, при условие че:

1)

операторът продължава да спазва съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и летището продължава да спазва основанието за сертифициране, отчитайки разпоредбите, свързани с третирането на констатирани несъответствия, както е посочено в ADR.OR.C.020;

2)

на компетентния орган е предоставен достъп до организацията на летищния оператор, както е посочено в ADR.OR.C.015, за да установи дали съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане продължават да се спазват; и

3)

сертификатът не е върнат или отнет.

б)

След отнемане или връщане сертификатът незабавно се предава на компетентния орган.

ADR.OR.B.037 Продължаване на валидността на декларация на доставчик на обслужване по управление на перона

Декларация, направена от доставчик на обслужване по управление на перона съгласно ADR.OR.B.060, остава валидна, при условие че:

а)

доставчикът на обслужване по управление на перона и съответните съоръжения продължават да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, свързани с третирането на констатираните несъответствия, както е посочено в ADR.OR.C.020;

б)

на компетентния орган е предоставен достъп до организацията на доставчика на обслужване по управление на перона, както е посочено в ADR.OR.C.015, за да установи дали съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане продължават да се спазват; и

в)

декларацията не е била оттеглена от доставчика на това обслужване, нито е била заличена от регистъра от компетентния орган.

ADR.OR.B.040 Промени

а)

Всяка промяна:

1)

която засяга условията на сертификата, основанието за сертифициране и летищното оборудване с определящо значение за безопасността; или

2)

която засяга значително елементи от системата за управление на летищния оператор съгласно изискванията на ADR.OR.D.005, буква б);

се нуждае от предварително одобрение от компетентния орган.

б)

За други промени, които изискват предварително одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, летищният оператор подава заявление и получава одобрение от компетентния орган.

в)

Заявлението за промяна съгласно буква а) или б) се подава преди осъществяването на такава промяна, за да се даде възможност на компетентния орган да установи дали продължава съответствието с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и да се измени, ако е необходимо, сертификатът и съответните свързани с него условия.

Промяната се въвежда единствено след получаване на официално одобрение от компетентния орган съгласно ADR.AR.C.040.

По време на промените летищният оператор работи съгласно условията, одобрени от компетентния орган.

г)

Промените, които не изискват предварително одобрение, се управляват и съобщават на компетентния орган съгласно процедурата, одобрена от компетентния орган съгласно ADR.AR.C.035, буква з).

д)

Летищният оператор представя на компетентния орган документацията, която е от значение, съгласно буква е) и ADR.OR.E.005.

е)

В рамките на своята система за управление, определена в ADR.OR.D.005, летищният оператор, предлагащ промяна на летището, неговата експлоатация, организация или система за управление:

1)

определя взаимозависимостта на всички засегнати страни, планира и извършва оценка на безопасността в сътрудничество с тези организации;

2)

съгласува предположенията и смекчаващите мерки по систематичен начин с всички засегнати страни;

3)

осигурява задълбочена оценка на промяната, включително всички необходими взаимодействия; и

4)

осигурява установяването и документирането на пълни и убедителни аргументи, доказателства и критерии за безопасност в подкрепа на оценката за безопасност и гарантира, че промяната подпомага, когато е възможно, подобряването на безопасността.

ADR.OR.B.050 Продължаващо съответствие със сертификационните спецификации на Агенцията

След изменение на сертификационните спецификации, установени от Агенцията, летищният оператор:

а)

прави преглед, за да установи сертификационните спецификации, които са приложими за летището; и

б)

ако е необходимо, стартира процедурата за промени съгласно ADR.OR.B.040 и въвежда на летището необходимите промени.

ADR.OR.B.060 Декларации от доставчиците на обслужване по управление на перона

а)

Доставчиците на обслужване по управление на перона, които са получили право да декларират своята способност и начини за изпълнение на задълженията, свързани с предоставянето на такова обслужване, и след споразумение с летищния оператор за предоставяне на такова обслужване на летището:

1)

предоставя на компетентния орган цялата съответна информация и декларира съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, като използва формуляр, установен от компетентния орган;

2)

предоставя на компетентния орган списък на използваните алтернативни начини за съответствие съгласно ADR.OR.A.015, буква б);

3)

поддържа съответствие с приложимите изисквания и с информацията, представена в декларацията;

4)

уведомява компетентния орган за всички промени в своята декларация или в използваните начини за съответствие чрез подаване на изменена декларация; и

5)

предоставя обслужването съгласно ръководството за експлоатация на летището и спазва всички приложими разпоредби, съдържащи се в него.

б)

Преди да прекрати предоставянето на услугите, доставчикът на обслужване по управление на перона уведомява компетентния орган и летищния оператор.

ADR.OR.B.065 Прекратяване на експлоатацията

Оператор, който има намерение да прекрати експлоатацията на летище:

а)

уведомява възможно най-бързо компетентния орган;

б)

информира съответния доставчик на аеронавигационно информационно обслужване;

в)

предава сертификата на компетентния орган на датата на прекратяване на експлоатацията; и

г)

осигурява предприемането на подходящи мерки, за да се избегне използването на летището не по предназначение от въздухоплавателни средства, освен ако компетентният орган не е одобрил използването на летището за други цели.

ПОДЧАСТ C — ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛЕТИЩНИЯ ОПЕРАТОР (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Задължения на летищния оператор

а)

Летищният оператор отговаря за безопасната експлоатация и техническо обслужване на летището в съответствие със:

1)

Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

2)

условията на сертификата;

3)

съдържанието на ръководството за експлоатация на летището; и

4)

всички останали ръководства за летищното оборудване, налични на летището, ако е приложимо.

б)

Летищният оператор осигурява пряко или координира, когато е необходимо, посредством договорености с отговорните субекти, следните услуги:

1)

предоставянето на аеронавигационно обслужване, подходящо за обема на движението и експлоатационните условия на летището; и

2)

изготвянето и поддържането на полетните процедури в съответствие с приложимите изисквания.

в)

Съгласувано с компетентния орган, летищният оператор осигурява включването на съответната информация за безопасността на въздухоплавателните средства в ръководството за експлоатация на летището и оповестяването ѝ, както е уместно. Това включва:

1)

предоставени изключения и дерогации от приложимите изисквания;

2)

разпоредби, за които е прието еквивалентно ниво на безопасност от компетентния орган като част от основанието за сертифициране; и

3)

специални условия и ограничения по отношение използването на летището.

г)

Ако на летището възникне условие, застрашаващо безопасността, летищният оператор незабавно предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че частите от летището, за които е установено, че застрашават безопасността, няма да се използват от въздухоплавателни средства.

ADR.OR.C.015 Достъп

С цел определяне на съответствието със съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона предоставя на всяко лице, упълномощено от компетентния орган, достъп до:

а)

всички съоръжения, документи, записи, данни, процедури или всички други материали, отнасящи се до дейността му, предмет на сертифицирането или декларирането, независимо дали това е договорено; и

б)

изпълнява или присъства на всички действия, инспекции, изпитвания, оценки или дейности, които компетентният орган счита за необходими.

ADR.OR.C.020 Констатирани несъответствия и коригиращи действия

След като получи уведомлението за констатациите, летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона:

а)

определя основната причина за несъответствието;

б)

съставя план с коригиращи действия; и

в)

доказва изпълнението на плана с коригиращи действия по удовлетворителен за компетентния орган начин в рамките на срока, договорен с този орган, както е посочено в ADR.AR.C.055, буква г).

ADR.OR.C.025 Незабавна реакция по проблем на безопасността — изпълнение на указания за безопасност

Летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона изпълнява всички мерки за безопасност, включително указания за безопасност, предписани от компетентния орган в съответствие с ADR.AR.A.030, буква в) и ADR.AR.A.040.

ADR.OR.C.030 Докладване на събития

а)

Летищният оператор и доставчикът на обслужване по управление на перона докладват на компетентния орган и на всяка друга организация, определена от държавата, в която е разположено летището, всяко произшествие, сериозен инцидент и събитие, както е посочено в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1) и Директива 2003/42/ЕО.

б)

Без да се засяга предвиденото в буква а), операторът докладва на компетентния орган и на организацията, отговорна за проектирането на летищното оборудване, всяка неизправност, технически дефект, нарушаване на техническите ограничения, събитие или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или може да е застрашило безопасността и не е довело до произшествие или сериозен инцидент.

в)

Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 996/2010 и Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията (2) и Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (3), посочените в букви а) и б) доклади се изготвят във форма и по начин, определени от компетентния орган, и съдържат цялата необходима информация относно състоянието, известно на летищния оператор или на доставчика на обслужване по управление на перона.

г)

Докладите се изготвят възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на 72 часа, след като летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона определи състоянието, за което се отнася докладът, освен ако извънредни обстоятелства не попречат на това.

д)

Когато е уместно, летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона представя последващ доклад за действията, които възнамерява да предприеме, за да предотврати подобни събития в бъдеще, веднага след като определи тези действия. Този доклад се изготвя във форма и по начин, определени от компетентния орган.

ADR.OR.C.040 Предотвратяване на пожари

Летищният оператор установява процедури, с които се забранява:

а)

пушенето в границите на работната площ, други експлоатационни площи на летището или в зони на летището, където се съхранява гориво или други запалими материали;

б)

ползването на открит огън или предприемането на действия, които биха създали опасност от пожар в рамките на:

1)

зони на летището, където се съхранява гориво или други запалими материали;

2)

работната площ или други експлоатационни площи на летището, освен ако няма разрешение от летищния оператор.

ADR.OR.C.045 Употреба на алкохол, психоактивни вещества и лекарства

а)

Летищният оператор установява политика, посочваща изискванията относно употребата на алкохол, психоактивни вещества и лекарства от:

1)

персонала, участващ в експлоатацията, аварийно-спасителното и противопожарно обслужване и техническото обслужване на летището;

2)

лица без придружител, работещи на работната площ или на други експлоатационни площи на летището.

б)

Тези процедури включват изисквания, посочените лица да:

1)

не консумират алкохол по време на дежурство;

2)

не изпълняват служебни задължения, когато се намират под въздействие на:

i)

алкохол или психоактивни вещества; или

ii)

лекарства, които могат да повлияят на способностите им по начин, накърняващ безопасността.

ПОДЧАСТ D — УПРАВЛЕНИЕ (ADR.OR.D)

ADR.ОR.D.005 Система за управление

а)

Летищният оператор установява и поддържа система за управление, която включва система за управление на безопасността.

б)

Системата за управление включва:

1)

ясно определени области на отговорност и отчетност в цялата организация на летищния оператор, включително пряка отговорност за безопасността от страна на висшето ръководство;

2)

описание на цялостното виждане и принципите на летищния оператор по отношение на безопасността, наречено политика на безопасност и подписано от отговорния ръководител;

3)

формален процес, който гарантира установяването на опасности, свързани с операциите;

4)

формален процес, който гарантира анализ, оценка и намаляване на рисковете в областта на безопасността при експлоатацията на летището;

5)

начините за проверка на осигуряването на безопасност от страна на организацията на летищния оператор спрямо показателите и целите за безопасност на системата за управление на безопасността, както и за потвърждаване ефективността на контрола на рисковете в областта на безопасността;

6)

формален процес за:

i)

установяване на промените в организацията на летищния оператор, системата за управление, летището или неговата експлоатация, които могат да повлияят върху установени процеси, процедури и услуги;

ii)

описание на мерките за гарантиране на безопасността преди въвеждането на промени; и

iii)

премахване или изменение на мерките за контрол на рисковете в областта на безопасността, които вече не са необходими или ефективни поради промени в експлоатационната среда;

7)

формални процеси за преглед на системата за управление, посочена в буква а), за установяване на причините, поради които системата за управление на безопасността функционира под нивото на установените стандарти, за определяне на последиците от това функциониране под нивото на установените стандарти за експлоатацията и за отстраняване или смекчаване на тези причини;

8)

програма за обучение в областта на безопасността, гарантираща, че персоналът, участващ в експлоатацията, аварийно-спасителното и противопожарно обслужване, техническото обслужване и управлението на летището, е обучен и компетентен да изпълнява задълженията, свързани със системата за управление на безопасността;

9)

формални начини за комуникация във връзка с безопасността, с които се гарантира, че персоналът познава напълно системата за управление на безопасността, съобщава особено важна за безопасността информация и обяснява защо са предприети конкретни действия, свързани с безопасността, и защо се въвеждат или променят процедури, свързани с безопасността;

10)

съгласуване на системата за управление на безопасността с плана на летището за реагиране в аварийни ситуации; и съгласуване на този план с плановете за реагиране в аварийни ситуации на организациите, с които трябва да се осъществи взаимодействие по време на предоставянето на летищни услуги; и

11)

официален процес за наблюдение на съответствието на организацията със съответните изисквания.

в)

Летищният оператор документира всички основни процеси на системата за управление.

г)

Системата за управление трябва да е пропорционална на размера на организацията и на нейната дейност, като се вземат предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи за тази дейност.

д)

В случай че летищният оператор притежава и сертификат за предоставяне на аеронавигационно обслужване, той гарантира, че системата за управление обхваща всички дейности в обхвата на неговите сертификати.

ADR.OR.D.007 Управление на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация

а)

Като част от своята система за управление летищният оператор въвежда и поддържа система за управление на качеството, която обхваща:

1)

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационни данни; както и

2)

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационна информация.

б)

Летищният оператор определя процедури за постигане на целите в областта на управлението на безопасността и сигурността по отношение на:

1)

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационни данни; както и

2)

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационна информация.

ADR.OR.D.010 Договорени дейности

а)

Договорените дейности включват всички дейности в обхвата на летищния оператор съгласно условията на сертификата, които се изпълняват от други организации, които са сертифицирани да изпълняват такива дейности или, ако не са сертифицирани, работят съгласно одобрението на летищния оператор. Летищният оператор гарантира, че когато договаря или купува каквато и да било част от своята дейност, договорената или купената услуга, оборудване или система съответстват на приложимите изисквания.

б)

Когато летищният оператор възложи с договор част от своята дейност на организация, която не е сертифицирана съгласно настоящата част да извършва такава дейност, организацията изпълнител работи съгласно одобрението и под надзора на летищния оператор. Летищният оператор осигурява достъп на компетентния орган до организацията изпълнител с цел установяване на продължаващото съответствие с приложимите изисквания.

ADR.OR.D.015 Изисквания към персонала

а)

Летищният оператор определя отговорен ръководител, който има пълномощия да гарантира, че всички дейности могат да бъдат финансирани и извършвани в съответствие с приложимите изисквания. Отговорният ръководител отговаря за установяване и поддържане на ефективна система за управление.

б)

Летищният оператор определя лица, които да отговарят за управлението и надзора в следните области:

1)

експлоатационно обслужване на летището; и

2)

техническо обслужване на летището.

в)

Летищният оператор определя лице или група лица, които да отговарят за разработването, поддържането и всекидневното управление на системата за управление на безопасността.

Тези лица действат независимо от другите ръководители в организацията, имат пряк достъп до отговорния ръководител и до съответните ръководители по въпросите на безопасността и са подчинени на отговорния ръководител.

г)

Летищният оператор разполага с достатъчно квалифициран персонал за изпълнение на планираните задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания.

д)

Летищният оператор назначава достатъчно служители, осъществяващи надзор над персонала във връзка с определените задължения и отговорности, като тяхната численост е съобразена със структурата на организацията и броя на наетия персонал.

е)

Летищният оператор гарантира, че персоналът, участващ в експлоатацията, техническата поддръжка и управлението на летището, е подходящо обучен в съответствие с програмата за обучение.

ADR.OR.D.017 Програми за обучение и проверки на професионалната подготовка

а)

Летищният оператор определя и изпълнява програма за обучение на персонала, участващ в експлоатацията, техническата поддръжка и управлението на летището.

б)

Летищният оператор гарантира, че лица без придружител, работещи на работната площ или на други експлоатационни площи на летището, са подходящо обучени.

в)

Летищният оператор гарантира, че лицата, посочени по-горе в букви а) и б), имат доказани в достатъчна степен способности да изпълняват определените им задължения, като извършва проверки на професионалната подготовка през подходящо определени интервали от време, имащи за цел да гарантират поддържането на равнището на компетентност.

г)

Летищният оператор гарантира, че:

1)

за изпълнение на програмата за обучение се използват подходящо квалифицирани и опитни инструктори и оценители; и

2)

за провеждане на обучението се използват подходящи помещения и средства.

д)

Летищният оператор:

1)

води подходяща отчетност за квалификациите, обучението и проверките на професионалната подготовка, за да докаже съответствие с настоящото изискване;

2)

при поискване предоставя тези записи на засегнатите служители; и

3)

когато дадено лице бъде наето от друг работодател, при поискване предоставя записите за това лице на новия работодател.

ADR.OR.D.020 Изисквания към съоръженията

а)

Летищният оператор осигурява подходящи съоръжения на своя персонал и на персонала страните, предоставящи по договор с него експлоатационно и техническо обслужване на летището.

б)

Летищният оператор определя подходящи площи на летището, които да бъдат използвани за съхранение на опасни товари, транспортирани през летището, в съответствие с техническите инструкции.

ADR.OR.D.025 Координация с други организации

Летищният оператор:

а)

гарантира, че системата за управление на летището обхваща и координацията и взаимодействието с процедурите за безопасност на други организации, които работят или предоставят обслужване на летището; и

б)

гарантира, че тези организации имат установени процедури за безопасност с цел спазване на приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и изискванията, установени в ръководството за експлоатация на летището.

ADR.OR.D.027 Програми за безопасност

Летищният оператор:

а)

създава, ръководи и изпълнява програми за повишаване на безопасността и обмена на информация, свързана с безопасността; и

б)

насърчава организациите, които работят или предоставят обслужване на летището, да участват в такива програми.

ADR.OR.D.030 Система за докладване по отношение на безопасността

а)

Летищният оператор установява и въвежда система за докладване по отношение на безопасността за целия персонал и организациите, които работят или предоставят обслужване на летището, с цел повишаване на безопасността и безопасното използване на летището.

б)

В съответствие с ADR.OR.D.005, буква б), точка 3 летищният оператор:

1)

изисква от персонала и организациите, посочени в буква а), да използват системата за докладване по отношение на безопасността за задължително докладване на всички произшествия, сериозни инциденти и събития; и

2)

осигурява възможност системата за докладване по отношение на безопасността да се използва за доброволно докладване на всички дефекти, грешки и опасности, които биха могли да повлияят на безопасността.

в)

Системата за докладване по отношение на безопасността защитава самоличността на докладващото лице, насърчава доброволното докладване и включва възможността докладите да бъдат подавани анонимно.

г)

Летищният оператор:

1)

записва всички подадени доклади;

2)

анализира и оценява докладите, когато е уместно, с цел реагиране на недостатъци, свързани с безопасността, и определяне на тенденциите;

3)

осигурява участието на всички организации, които работят или предоставят обслужване на летището и имат отношение към конкретния проблем на безопасността, в анализа на такива доклади, както и изпълнението на всички установени коригиращи и/или превантивни мерки;

4)

провежда разследвания на докладите, ако е необходимо; и

5)

се въздържа от отправяне на обвинения, както се изисква от принципите на „културата на справедливост“.

ADR.OR.D.035 Водене на отчетност

а)

Летищният оператор създава система за водене на отчетност, която обхваща всички негови дейности, извършвани съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б)

Форматът на отчетите се уточнява в ръководството за експлоатация на летището.

в)

Отчетите се съхраняват по начин, който гарантира защита от повреда, промяна или кражба.

г)

Отчетите се съхраняват за период от най-малко пет години, с изключение на отчетите, изброени по-долу, които се съхраняват, както следва:

1)

основанието за сертифициране на летището, алтернативните начини за съответствие, които се използват, и настоящите сертификати на летището или летищния оператор — за срока на валидност на сертификата;

2)

споразумения с други организации — за срока на валидност на тези споразумения;

3)

наръчници за летищното оборудване или системите, използвани на летището — докато същите се използват на летището;

4)

доклади от оценка на безопасността — за времетраенето на жизнения цикъл на системата/процедурата/дейността;

5)

данни за обучението, квалификацията и медицински данни за персонала, както и за проверките на професионалната им подготовка, според случая — най-малко четири години след напускането или докато компетентният орган не извърши одит на сферата на тяхната работа; и

6)

текущата версия на регистъра на опасностите.

д)

Данните се съхраняват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

ПОДЧАСТ E — РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛЕТИЩЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Ръководство за експлоатация на летището

а)

Летищният оператор изготвя и поддържа ръководство за експлоатация на летището.

б)

Съдържанието на ръководството за експлоатация на летището отразява основанието за сертифициране и изискванията, установени в настоящата подчаст и част-ADR.OPS, когато е приложимо, и не е в разрез с условията на сертификата. Ръководството за експлоатация на летището съдържа или се позовава на цялата необходима информация за безопасното използване, експлоатация и техническо обслужване на летището, неговото оборудване, както и неговите повърхности за ограничаване на препятствията и защита и други зони, свързани с летището.

в)

Ръководството за експлоатация на летището може да бъде издадено в отделни части.

г)

Летищният оператор осигурява лесен достъп за целия персонал на летището и персонала на всички други съответни организации до частите от ръководството за експлоатация на летището, които се отнасят до изпълнението на неговите задължения и отговорности.

д)

Летищният оператор:

1)

що се отнася до елементи, за които се изисква предварително одобрение съгласно ADR.OR.B.040, предоставя на компетентния орган планираните изменения и поправки на ръководството за експлоатация на летището преди датата на влизането им в сила и гарантира, че те няма да влязат в сила преди получаване на одобрението на компетентния орган; или

2)

ако предлаганото изменение или поправка изисква само уведомяването на компетентния орган съгласно ADR.OR.B.040, буква г) и ADR.OR.B.015, буква б), предоставя на компетентния орган планираните изменения и поправки на ръководството за експлоатация на летището преди датата на влизането им в сила.

е)

Независимо от буква д), когато в интерес на безопасността се изискват незабавни поправки или изменения, те могат да бъдат публикувани и приложени веднага, при условие че е подадено заявление за всяко изисквано одобрение.

ж)

Летищният оператор:

1)

прави преглед на съдържанието на ръководството за експлоатация на летището и гарантира, че то се поддържа актуално и се изменя, когато е необходимо;

2)

включва всички изменения и поправки, изисквани от компетентния орган; и

3)

запознава целия персонал на летището и другите съответни организации с промените, които се отнасят до неговите задължения и отговорности.

з)

Летищният оператор гарантира, че информацията, извлечена от други одобрени документи и от техни изменения, е правилно отразена в ръководството за експлоатация на летището. Това не възпрепятства летищния оператор да публикува по-ограничаващи данни и процедури в ръководството за експлоатация на летището.

и)

Летищният оператор гарантира, че:

1)

ръководството за експлоатация на летището е написано на език, приемлив за компетентния орган; и

2)

всички членове на персонала могат да четат и разбират езика, на който са написани частите от ръководството и другите документи за експлоатация, отнасящи се до изпълнението на техните задължения и отговорности.

й)

Летищният оператор гарантира, че ръководството за експлоатация на летището:

1)

е подписано от отговорния ръководител на летището;

2)

е отпечатано или е в електронен формат и е лесно за преработка;

3)

има система за контрол и управление на версиите, която се прилага, и съответната информация е ясно посочена в ръководството за експлоатация на летището; и

4)

е съобразено с принципите, свързани с човешкия фактор, и е организирано по начин, който улеснява неговото изготвяне, използване и преразглеждане.

к)

Летищният оператор съхранява на летището поне едно пълно и актуално копие от ръководството за експлоатация на летището и го предоставя на разположение за инспектиране от компетентния орган.

л)

Съдържанието на ръководството за експлоатация на летището е следното:

1)

Общи положения;

2)

Система за управление на летището, изисквания за квалификация и обучение;

3)

Особености на площадката на летището;

4)

Особености на летището, които трябва да се докладват на аеронавигационното информационно обслужване; и

5)

Подробности за експлоатационните процедури на летището, неговото оборудване и мерки за безопасност.

ADR.OR.E.010 Изисквания към документацията

а)

Летищният оператор осигурява наличието на всяка друга необходима документация и нейните съответни изменения.

б)

Летищният оператор разполага с възможности за незабавно разпространяване на оперативни инструкции и друга информация.


(1)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Част „Изисквания за експлоатация — летища“ (част ADR.OPS)

ПОДЧАСТ A — ДАННИ ЗА ЛЕТИЩАТА (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Данни за летищата

Когато е уместно, летищният оператор:

а)

определя, документира и съхранява данни за летището и предоставяното обслужване;

б)

предоставя данни за летището и предоставяното обслужване на ползвателите и съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване.

ADR.OPS.A.010 Изисквания за качество на данните

Летищният оператор трябва да има формални споразумения с организации, с които обменя аеронавигационни данни и/или аеронавигационна информация.

а)

Всички данни за летището и предоставяното обслужване се предоставят от летищния оператор с необходимото качество и интегритет.

б)

Когато данните за летището и предоставяното обслужване се оповестяват, летищният оператор:

1)

наблюдава данните за летището и предоставяното обслужване, подадени от летищния оператор и оповестени от съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване;

2)

уведомява съответните доставчици на аеронавигационно информационно обслужване за всички необходими промени с цел осигуряване на точност и пълнота на данните за летището и предоставяното обслужване, подавани от летищния оператор;

3)

уведомява съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване, когато оповестените данни, подавани от летищния оператор, не са верни или правилни.

ADR.OPS.A.015 Координация между летищните оператори и доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване

а)

С цел да се гарантира, че доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване получават необходимата информация, за да предоставят актуална предполетна информация и да удовлетворяват потребностите от информация по време на полет, летищният оператор предприема мерки да докладва с възможно най-малко забавяне на съответните доставчици на аеронавигационно информационно обслужване следното:

1)

информация за условията на летището, за евентуални действия по преместване на въздухоплавателно средство, загубило способност да се придвижва самостоятелно, за аварийно-спасителни и противопожарни действия, и за индикаторните системи за визуален наклон;

2)

експлоатационното състояние на свързаните съоръжения, обслужване и навигационни средства на летището;

3)

всякаква друга информация, за която се счита, че е от значение за експлоатацията.

б)

Преди въвеждане на промени в аеронавигационната система летищният оператор надлежно отчита времето, необходимо на съответните доставчици на аеронавигационно информационно обслужване за подготовката, изготвянето и издаването на съответните материали, подлежащи на разпространение.

ПОДЧАСТ B — ЕКСПЛОАТАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЛЕТИЩАТА (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Предоставяне на експлоатационно обслужване

Експлоатационното обслужване съгласно подчаст В от настоящото приложение се предоставя на летището пряко или непряко от летищния оператор.

ADR.OPS.B.005 Авариен план на летището

Летищният оператор разработва и въвежда авариен план за летището, който:

а)

е съобразен с експлоатацията на въздухоплавателните средства и другите дейности, извършвани на летището;

б)

предвижда координация на съответните организации за реакция в аварийни ситуации, които могат да настъпят на територията на летището или в зоната около него; и

в)

съдържа процедури за периодична проверка на адекватността на плана, както и за преглед на резултатите с цел подобряване на неговата ефективност.

ADR.OPS.B.010 Аварийно-спасително и противопожарно обслужване

а)

Летищният оператор гарантира, че:

1)

са осигурени аварийно-спасително и противопожарно оборудване, съоръжения и обслужване на летището;

2)

подходящо оборудване и пожарогасителни препарати са лесно достъпни и достатъчно персонал може да бъде мобилизиран своевременно;

3)

аварийно-спасителният и противопожарният персонал е съответно обучен и квалифициран да действа в летищна среда; и

4)

аварийно-спасителният и противопожарният персонал, предвиден да действа в авиационни аварийни ситуации, периодично се подлага на проверки на медицинската годност, необходима за задоволителното изпълнение на неговите функции, като се отчита видът на дейността.

б)

Летищният оператор определя и изпълнява програма за обучение на лицата, участващи в аварийно-спасителното и противопожарното обслужване на летището;

в)

Летищният оператор въвежда проверки на професионалната подготовка през подходящи интервали с цел поддържане на равнището на компетентност;

г)

Летищният оператор гарантира, че:

1)

за изпълнение на програмата за обучение се използват подходящо квалифицирани и опитни инструктори и оценители; и

2)

за провеждане на обучението се използват подходящи помещения и средства.

д)

Летищният оператор:

1)

води подходящи записи относно квалификациите, обучението и проверките на професионалната подготовка, чрез които се доказва съответствието с настоящото изискване;

2)

при поискване предоставя тези записи на засегнатите служители; и

3)

когато дадено лице бъде наето от друг работодател, при поискване предоставя записите за това лице на новия работодател.

е)

При временно намаляване на равнището на защита на аварийно-спасителното и противопожарното обслужване на летището в резултат на непредвидени обстоятелства не се изисква предварително одобрение на компетентния орган.

ADR.OPS.B.015 Наблюдение и инспекция на работната площ и свързаните с нея съоръжения

а)

Летищният оператор наблюдава състоянието на работната площ и експлоатационното състояние на свързаните с нея съоръжения и докладва по въпроси от значение за експлоатацията, независимо дали с временен или постоянен характер, на съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване;

б)

Летищният оператор извършва редовни инспекции на работната площ и свързаните с нея съоръжения.

ADR.OPS.B.020 Намаляване на опасността от сблъсък с диви животни

Летищният оператор:

а)

оценява опасността от сблъсък с диви животни на територията на летището и в зоната около него;

б)

установява средства и процедури за свеждане до минимум на риска от сблъсък между диви животни и въздухоплавателни средства на летището; и

в)

уведомява съответния орган, когато оценката на опасността от сблъсък с диви животни сочи, че в зоната около летището са налице условия, водещи до възникване на потенциални проблеми с дивите животни.

ADR.OPS.B.025 Експлоатация на превозни средства

Летищният оператор установява и изпълнява процедури за обучение, оценка и издаване на разрешителни на всички водачи на превозни средства, работещи на работната площ.

ADR.OPS.B.030 Система за ръководство и управление на наземното движение

Летищният оператор осигурява на летището наличието на система за ръководство и управление на наземното движение.

ADR.OPS.B.035 Експлоатация при зимни условия

Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасни условия на експлоатация на летището при зимни условия.

ADR.OPS.B.040 Експлоатация през нощта

Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасни условия за нощна експлоатация на летището.

ADR.OPS.B.045 Експлоатация при намалена видимост

а)

Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасни условия на експлоатация на летището в условия на намалена видимост.

б)

Процедурите при намалена видимост изискват предварително одобрение на компетентния орган.

ADR.OPS.B.050 Експлоатация при неблагоприятни метеорологични условия

Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасността на експлоатация на летището при неблагоприятни метеорологични условия.

ADR.OPS.B.055 Качество на горивото

Летищният оператор проверява дали организациите, участващи в съхраняването и подвеждането на гориво към въздухоплавателните средства, имат процедури, които гарантират снабдяване на въздухоплавателните средства с гориво, което не е замърсено и е с правилната спецификация.

ADR.OPS.B.065 Визуални помощни средства и електрически системи на летището

Летищният оператор разполага с процедури, които гарантират, че визуалните помощни средства и електрическите системи на летището функционират, както е планирано.

ADR.OPS.B.070 Безопасност на строителните работи на летището

а)

Летищният оператор установява и въвежда процедури, които гарантират, че:

1)

безопасността на въздухоплавателните средства не е застрашена от строителните работи на летището; и

2)

безопасността на строителните работи на летището не е застрашена от дейностите по експлоатацията на летището.

ADR.OPS.B.075 Защита на летищата

а)

Летищният оператор наблюдава на летището и в зоната около него:

1)

установените съгласно основанието за сертифициране повърхности за ограничаване на препятствията и защита, както и други повърхности и зони на летището, с цел да предприеме подходящи действия в рамките на своите правомощия за намаляване на рисковете, свързани с проникването на обекти през тези повърхности и в тези зони;

2)

маркировката и осветлението на препятствията, за да може да предприеме действия в рамките на своите правомощия при необходимост; и

3)

опасностите, свързани с човешки дейности и ползване на земята, с цел да предприеме действия в рамките на своите правомощия при необходимост.

б)

Летищният оператор разполага с процедури за свеждане до минимум на рисковете, свързани с препятствия, строителство и други дейности в границите на наблюдаваните зони, които биха могли да имат въздействие върху безопасността на експлоатацията на въздухоплавателните средства, намиращи се на, подхождащи към или напускащи летището.

ADR.OPS.B.080 Маркировка и осветление на превозни средства и други подвижни обекти

Летищният оператор гарантира, че превозните средства и други подвижни обекти, с изключение на въздухоплавателни средства, намиращи се на работната площ на летището, са маркирани и, ако превозните средства се използват през нощта или в условия на намалена видимост, са осветени. От това изискване могат да бъдат освободени съоръженията, обслужващи въздухоплавателните средства, и превозните средства, използвани единствено на перона.

ADR.OPS.B.090 Използване на летището от въздухоплавателни средства с по-голяма разпереност на крилото

а)

С изключение на аварийни ситуации с въздухоплавателни средства, летищният оператор, ако има предварително одобрение от компетентния орган, може да разреши използването на летището или части от него от въздухоплавателни средства с по-голяма разпереност на крилото от конструктивните характеристики на летището, посочени в условията на сертификата.

б)

При доказването на съответствие с буква а) се прилагат разпоредбите на ADR.OR.B.040.

ПОДЧАСТ C — ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Общи положения

Летищният оператор разработва и въвежда програма за техническо обслужване, включително превантивно техническо обслужване, когато е уместно, за поддържане на съоръженията на летището по такъв начин, че да отговарят на основните изисквания, установени в приложение Va към Регламент (ЕО) № 216/2008.

ADR.OPS.C.010 Настилки, други наземни повърхности и дренаж

а)

Летищният оператор инспектира редовно повърхностите на всички работни площи, включително настилките (писти за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перони), прилежащите зони и дренажа с цел оценка на тяхното състояние като част от програмата за превантивно и корективно техническо обслужване.

б)

Летищният оператор:

1)

поддържа повърхностите на всички работни площи с цел избягване и отстраняване на неукрепени предмети/остатъци, които биха могли да причинят повреди на въздухоплавателните средства или да нарушат функционирането на системите на въздухоплавателните средства;

2)

поддържа повърхността на пистите за излитане и кацане, пътеките за рулиране и пероните с цел предотвратяване образуването на вредни неравности;

3)

предприема коригиращи действия за поддръжка, когато характеристиките на триене за цялата писта или част от нея, в случай че не е замърсена, са под минималното ниво на триене. Честотата на провеждане на тези измервания трябва да е достатъчна за определяне на тенденцията при характеристиките на триене на повърхността на пистата за излитане и кацане.

ADR.OPS.С.015 Визуални помощни средства и електрически системи

Летищният оператор установява и осигурява въвеждането на система за превантивно и корективно техническо обслужване на визуалните помощни средства и електрическите системи, за да гарантира наличието на система за осветление и маркировка, както и нейната надеждност и съответствие.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 140/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за одобряване на активното вещество спинеторам, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. По отношение на спинеторам условията, предвидени в член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени с Решение 2008/740/ЕО на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 17 октомври 2007 г. Обединеното кралство получи заявление от Dow AgroSciences Ltd. за включване на активното вещество спинеторам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2008/740/ЕО бе потвърдено, че документацията е пълна, т.е. може да се приеме, че принципно отговаря на изискванията за данни и информация от приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше направена оценка на въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 23 февруари 2012 г. определената за докладчик държава членка представи проект на доклад за оценка.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше разгледан от държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните (по-нататък „Органа“). На 6 май 2013 г. Органът представи на Комисията заключението си във връзка с оценката на риска от употребата на активното вещество спинеторам като пестицид (4). Проектът на доклада за оценка и заключението на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха финализирани на 13 декември 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преразглеждане на спинеторам.

(5)

Проведените различни анализи показаха, че може да се очаква, че съдържащите спинеторам продукти за растителна защита принципно отговарят на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и в член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, които бяха проучени и са подробно описани в изготвения от Комисията доклад за преразглеждане. Поради това е целесъобразно веществото спинеторам да бъде одобрено.

(6)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от същия регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения. Целесъобразно е по-конкретно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(7)

На държавите членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(8)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) № 1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението, предвид създалото се специфично положение във връзка с прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На държавите членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи спинеторам. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да изменят, заменят или отнемат разрешенията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива 91/414/ЕИО процедури за подаване и оценка на пълната документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба съгласно единните принципи.

(9)

Натрупаният опит от включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка съгласно Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (5), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешение може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. С това уточнение обаче не се налагат нови задължения на държавите членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(10)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (6) следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество спинеторам, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   При необходимост до 31 декември 2014 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество спинеторам.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в графата със специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или достъп до документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, съгласно условията на член 13, параграфи 1—4 от посочената директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ спинеторам като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, при положение че всички те са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 най-късно до 30 юни 2014 г., държавите членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като отчитат предвиденото в графата със специфичните разпоредби в приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

След като определят това, държавите членки:

а)

в случай на продукт, съдържащ спинеторам като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 декември 2015 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ спинеторам като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението до 31 декември 2015 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответния акт (или актове), с който съответното вещество е било включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО или е било одобрено, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(3)  Решение 2008/740/ЕО на Комисията от 12 септември 2008 г. за признаване по принцип на пълнотата на досието, представено за подробна проверка с оглед на възможното включване на спинеторам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 249, 18.9.2008 г., стр. 21).

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2013; 11(5):3220. Достъпно онлайн на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu

(5)  Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Спинеторам

CAS № 935545-74-7

CIPAC № 802

 

XDE-175-J (основен фактор)

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-дезокси-3-O-етил-2,4-ди-O-метил-α-L-манопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрахидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-етил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-хексадекахидро-14-метил-1H-асиметр.-индацено[3,2-д]оксациклододецин-7,15-дион

 

XDE_175-L (второстепенен фактор)

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-дезокси-3-O-етил-2,4-ди-O-метил-α-L-манопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрахидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-тетрадекахидро-4,14-диметил-1H-асиметр.-индацено[3,2-д]оксациклододецин-7,15-дион

≥ 830 g/kg

50-90 % XDE-175-J; и

50-10 % XDE-175-L

Допустими граници (g/kg):

XDE-175-J = 581-810

XDE-175-L = 83-270

1 юли 2014 г.

30 юни 2024 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на спинеторам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 декември 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

рисковете за водните и почвените организми;

б)

риска за нецеливите артроподи на място;

в)

риска за пчелите по време на прилагането (свръхразпръскване) и след това.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Заявителят подава потвърждаваща информация по отношение на равностойността на стереохимичните показатели на метаболитите, открити при изследванията на метаболизма/разпадането, и на тези, открити при тестовия материал, използван за изследване на токсичността и екотоксичността.

Заявителят представя на Комисията, на държавите членки и на Органа съответната информация в срок от 6 месеца след приемане на съответните насоки за извършване на оценка на изомерите.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„67

Спинеторам

CAS № 935545-74-7

CIPAC № 802

 

XDE-175-J (основен фактор)

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-дезокси-3-O-етил-2,4-ди-O-метил-α-L-манопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрахидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-етил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-хексадекахидро-14-метил-1H-асиметр.-индацено[3,2-d]оксациклододецин-7,15-дион

 

XDE_175-L (второстепенен фактор)

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-дезокси-3-O-етил-2,4-ди-O-метил-α-L-манопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрахидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-тетрадекахидро-4,14-диметил-1H-асиметр.-индацено[3,2-д]оксациклододецин-7,15-дион

≥ 830 g/kg

50-90 % XDE-175-J;

и

50-10 % XDE-175-L

Допустими граници (g/kg):

XDE-175-J = 581-810

XDE-175-L = 83-270

1 юли 2014 г.

30 юни 2024 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на спинеторам, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 13 декември 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

рисковете за водните и почвените организми;

б)

риска за нецеливите артроподи на място;

в)

риска за пчелите по време на прилагането (свръхразпръскване) и след това.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Заявителят подава потвърждаваща информация по отношение на равностойността на стереохимичните показатели на метаболитите, открити при изследванията на метаболизма/разпадането, и на тези, открити при тестовия материал, използван за изследване на токсичността и екотоксичността.

Заявителят предоставя тази информация на Комисията, държавите членки и органа не по-късно от 31 декември 2014 г.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 141/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество растителни масла/карамфилово масло

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2, буква в) и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2008/127/ЕО на Комисията (2) активното вещество растителни масла/карамфилово масло беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) в съответствие с процедурата, предвидена в член 24б от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията (4). След замяната на Директива 91/414/ЕИО с Регламент (ЕО) № 1107/2009 посоченото вещество се счита за одобрено съгласно посочения регламент и е включено в списъка в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (5).

(2)

В съответствие с член 25а от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на 16 декември 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, представи на Комисията становището си по проекта на доклада за преглед по отношение на веществото растителни масла/карамфилово масло (6). Органът уведоми нотификатора за становището си относно веществото растителни масла/карамфилово масло. Комисията го прикани да представи коментарите си по проекта на доклада за преглед на веществото растителни масла/карамфилово масло. Проектът на доклада и становището на Органа бяха разгледани от държавите членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, а проектът на доклада за преглед бе завършен на 13 декември 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на растителни масла/карамфилово масло.

(3)

Потвърждава се, че активното вещество растителни масла/карамфилово масло следва да се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от същия регламент и в контекста на съвременните научно-технически познания е необходимо да се изменят условията за одобрение. Целесъобразно е по-конкретно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(5)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(6)

На държавите членки следва да се предостави време за изменение или отнемане на разрешенията за продуктите за растителна защита, съдържащи растителни масла/карамфилово масло.

(7)

По отношение на продуктите за растителна защита, които съдържат растителни масла/карамфилово масло, когато държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период следва да изтича най-късно осемнадесет месеца след датата на влизане в сила на регламента.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни мерки

При необходимост до 6 септември 2014 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи растителни масла/карамфилово масло.

Член 3

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 6 септември 2015 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2008/127/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на няколко активни вещества (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 89).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията от 3 декември 2004 г. относно определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(6)  Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество растителни масла/карамфилово масло. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012; 10(1):2506. [стр. 43] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Достъпен онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред 241 относно активното вещество растителни масла/карамфилово масло се заменя със следното:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специални разпоредби

„241

Растителни масла/карамфилово масло

CAS № 84961-50-2 (карамфилово масло)

97-53-0 (основна съставка — евгенол)

CIPAC № 906

Карамфиловото масло е сложна смес от химични вещества.

Основната съставка е евгенол.

≥ 800 g/kg

Съответен примес: метил евгенол максимум 0,1 % от техническия материал

1 септември 2009 г.

31 август 2019 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употреба като фунгицид и бактерицид на закрито и след прибиране на реколтата.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно карамфилово масло (SANCO/2622/2008), и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на защитата на операторите и работниците, като гарантират, че в условията на употреба се включва използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно.

Нотификаторът предоставя потвърждаваща информация за:

а)

техническата спецификация;

б)

данни за сравнение между ситуации, в които има естествена експозиция на растителни масла/карамфилово масло, евгенол и метил евгенол, и експозиция при използването на растителни масла/карамфилово масло като продукт за растителна защита. Тези данни обхващат експозицията на човека.

Нотификаторът предоставя тази информация на Комисията, държавите членки и Органа не по-късно от 30 април 2016 г.“


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/43


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 142/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

107,2

MA

55,7

TN

69,3

TR

112,0

ZZ

86,1

0707 00 05

EG

182,1

MA

168,6

TR

151,4

ZZ

167,4

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

36,9

TR

142,0

ZZ

89,5

0805 10 20

EG

47,2

IL

68,2

MA

52,1

TN

50,0

TR

73,3

ZZ

58,2

0805 20 10

IL

121,9

MA

84,7

ZZ

103,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

125,5

JM

112,4

KR

142,4

MA

126,3

TR

72,1

ZZ

115,7

0805 50 10

AL

43,6

MA

71,7

TR

59,8

ZZ

58,4

0808 10 80

CN

95,7

MK

30,8

US

150,3

ZZ

92,3

0808 30 90

CL

195,9

CN

70,9

TR

122,2

US

130,7

ZA

97,0

ZZ

123,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/45


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/22/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2014 година

за изменение на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на инфекциозната анемия по сьомгата (ISA)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 61, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/88/ЕО се определят, inter alia, някои правила, свързани със здравето на животните, приложими спрямо аквакултурите и продукти от тях, включително специфични разпоредби относно екзотичните и неекзотичните болести и видовете, възприемчиви към тях, включени в списъка в част II на приложение IV към посочената директива.

(2)

В раздел Б от част I на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО се определят критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да може дадена болест да бъде включена в списъка на неекзотичните болести в част II от посоченото приложение. Инфекциозната анемия по сьомгата (ISA) е понастоящем включена в този списък.

(3)

През май 2013 г. Световната организация за здравето на животните (OIE) измени глава 10.5 от Здравния кодекс за водните животни (Кодекса на OIE за водните животни) по отношение на ISA. Според преработения Кодекс на OIE за водните животни (16-то издание, 2013 г.) ISA е определена като инфекция с генотип HPR-с делеции или генотип HPR0 (високополиморфен регион без делеции) на рода Isavirus (ISAV) от семейство Orthomyxoviridae. Освен това и двата генотипа понастоящем се нотифицират в съответствие с членове 1.3.1 и 10.5.1 от Кодекса на OIE за водните животни. Преди това преразглеждане не се правеше разлика между двата генотипа на ISAV.

(4)

Само инфекции с генотип HPR-с делеции на рода ISAV отговарят на критериите, определени в раздел Б от част I на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО. Следователно само инфекции с генотип HPR-с делеции на рода ISAV следва да бъдат изброени в част II на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО. Поради това за целите на Директива 2006/88/ЕО инфекциозната анемия по сьомгата (ISA) следва да се определи като инфекция с генотип HPR-с делеции на рода ISAV.

(5)

Поради това част II на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2006/88/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 15 ноември 2014 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано най-късно от 16 ноември 2014 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IV към Директива 2006/88/ЕО част II се заменя със следното:

ЧАСТ II

Болести, изброени в списък

Екзотични болести

 

Болест

Възприемчив вид

При риба

Епизоотична хематопоетична некроза

Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykis) и костур (Perca fluviatilis)

Мекотели

Инфекция с Bonamia exitiosa

Австралийска кална стрида (Ostrea angasi) и чилийска плоска стрида (O. chilensis)

Инфекция с Perkinsus marinus

Тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas) и източна стрида (C. virginica)

Инфекция с Microcytos mackini

Тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas), източна стрида (C. virginica), Olympia плоска стрида (Ostrea conchaphila) и европейска плоска стрида (O. edulis)

Ракообразни

Синдром Taura

Бяла заливна скарида (Penaeus setiferus), тихоокеанска синя скарида (P. stylirostris) и тихоокеанска бяла скарида (P. vannamei)

Болестта Yellowhead

Кафява заливна скарида (Penaeus aztecus), розова заливна скарида (P. duorarum), голяма скарида Kuruma (P. japonicus), черна тигрова скарида (P. monodon), бяла заливна скарида (P. setiferus), тихоокеанска синя скарида (P. stylirostris) и тихоокеанска бяла скарида (P. vannamei)


Неекзотични болести

При риба

Вирусна хеморагична септицемия (VHS)

Херинга (Clupea spp.), бяла риба (Coregonus sp.), щука (Esox lucius), моруна (Gadus aeglefinus), тихоокеанска моруна (G. macrocephalus), атлантическа моруна (G. morhua), тихоокеанска сьомга (Oncorhynchus spp.) дъгова пъстърва (O. mykiss), галя (Onos mustelus), кафява пъстърва (Salmo trutta), калкан (Scophthalmus maximus), хамсия (Sprattus sprattus), липан (Thymallus thymallus) и японска писия (Paralichthys olivaceus)

Инфекциозна хематопоетична некроза (IHN)

„Куча“ сьомга (Oncorhynchus keta), сьомга Coho (O. kisutch), сьомга Masou (O. masou), дъгова пъстърва (O. mykiss), сьомга Sockeye (O. nerka), розова сьомга (O. rhodurus), сьомга chinook (O. tshawytscha) и атлантическа сьомга (Salmo salar)

Болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV)

Шаран (Cyprinus carpio)

Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA): инфекция с генотип HPR-с делеции от рода Isavirus (ISAV)

Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss), атлантическа сьомга (Salmo salar) и кафява и морска пъстърва (S. trutta)

Мекотели

Инфекция с Marteilia refringen

Австралийска кална стрида (Ostrea angasi), чилийска плоска стрида (O. chilensis), европейска плоска стрида (O. edulis), аржентинска стрида (O. puelchana), синя мида (Mytilus edulis) и средиземноморска мида (M. galloprovincialis)

Инфекция с Bonamia ostreae

Австралийска кална стрида (Ostrea angasi), чилийска плоска стрида (O. chilensis), плоска стрида Olympia (O. conchaphila), азиатска стрида (O. denselammellosa), европейска плоска стрида (O. edulis) и аржентинска стрида (O. puelchana)

Ракообразни

Охтиофтириус

Всички ракообразни с десет крака (разред Decapoda)“


РЕШЕНИЯ

14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/48


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2014 година

за назначаване на трима членове от Дания и петима заместник-членове от Дания в Комитета на регионите

(2014/79/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Дания,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Knud ANDERSEN, г-н Jens Arne HEDEGAARD JENSEN и г-н Henning JENSEN се освободиха три места за членове на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандата на г-н Hans Freddie Holmgaard MADSEN, г-жа Tatiana SORENSEN и г-н Ole B. SORENSEN се освободиха три места за заместник-членове.

(4)

С назначаването на г-н Simon Mønsted STRANGE и г-н Erik FLYVHOLM за членове на Комитета на регионите се освобождават две места за заместник-членове,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за членове:

г-н Erik FLYVHOLM, Mayor of Lemvig Municipality

г-н Bent HANSEN, Chairman of the Regional Council, Region Central Denmark

г-н Simon Mønsted STRANGE, Member of the City Council of Copenhagen

и

б)

за заместник-членове:

г-н Anker BOYE, Mayor of Odense Municipality

г-жа Jane FINDAHL, Councillor, Fredericia Municipality

г-н Carl HOLST, President of the Regional Council of the Region of Southern Denmark

г-н Lars KRARUP, Mayor of Herning

г-н Michael ZIEGLER, Mayor of Høje-Taastrup Kommune.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2014 година

за назначаване на заместник-член от Испания в Комитета на регионите

(2014/80/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Испания,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа María del Mar ESPAÑA MARTÍ се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-жа María Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES, Directora General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/50


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2014

година за назначаване на заместник-член от Германия в Комитета на регионите

(2014/81/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Ursula MÄNNLE се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

д-р Franz RIEGER, Mitglied des Landtags.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2014 година

за назначаване на заместник-член от Литва в Комитета на регионите

(2014/82/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Литва,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Donatas KAUBRYS се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-н Vytautas JONUTIS, Member of Plungė District Municipal Council.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/52


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 февруари 2014 година

за изменение на Решение 2009/1014/ЕС относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2014/83/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид искането на испанското правителство,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. Съветът прие Решение 2009/1014/ЕС (1) относно назначаването, по-конкретно, на членовете от Испания в Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

Г-н Ramón Luis VALCÁRCEL SISO е член на Комитета на регионите от 26 януари 2010 г. и беше назначен в качеството си на председател на автономната област Мурсия в съответствие с предложението на Кралство Испания (2).

(3)

С писмо от 8 януари 2014 г. испанското постоянно представителство уведоми Съвета, че г-н Ramón Luis VALCÁRCEL SISO е избран член на регионалната асамблея на област Мурсия, в допълнение на функциите му на председател на автономната област Мурсия, и че испанските власти отправят искане Решение 2009/1014/ЕС да бъде съответно изменено.

(4)

Г-н Ramón Luis VALCÁRCEL SISO изпълняваше и двата мандата при приемането на Решение 2009/1014/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I към Решение 2009/1014/ЕС вписването относно г-н Ramón Luis VALCÁRCEL SISO се заменя със следното:

„D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Diputado de la Asamblea Regional de Murcia“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  Писмо от 3 декември 2009 г.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 февруари 2014 година

за изменение на Решение за изпълнение 2013/426/ЕС относно мерки за предотвратяване на пренасянето в Съюза на вируса на африканската чума по свинете от някои трети държави или части от територията на трети държави, в които е потвърдено наличието на тази болест, и за отмяна на Решение 2011/78/ЕС

(нотифицирано под номер C(2014) 715)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/84/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 22, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е силно заразна и смъртоносна инфекция при домашните свине и глиганите, с потенциал за бързо разпространение, по-специално чрез продукти, получени от заразени животни и замърсени предмети.

(2)

Поради положението с африканската чума по свинете в Русия Комисията прие Решение 2011/78/ЕС (2) за предприемане на мерки за предотвратяване на въвеждането на тази болест в Съюза. След като през юни 2013 г. беше потвърдено наличието на огнища на африканска чума по свинете в Беларус близо до границата с Литва и Полша, Комисията прие Решение за изпълнение 2013/426/ЕС (3), което отмени и замени Решение 2011/78/ЕС.

(3)

С Решение за изпълнение 2013/426/ЕС се определят мерки, които предвиждат подходящо почистване и дезинфекция на всички „превозни средства за добитък“, които са използвани за превоз на живи животни и фуражи и които влизат в Съюза от Русия и Беларус, и в него се предвижда, че почистването и дезинфекцията следва да се документират по подходящ начин.

(4)

Прилагането на мерките, предвидени в Решение за изпълнение 2013/426/ЕС, бе проверено от Хранителната и ветеринарна служба (FVO) на Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ на Комисията в четири държави членки, граничещи с Русия и Беларус.

(5)

Проверките показаха, че почистването и дезинфекцията на камионите, с които се транспортира фураж, не могат да бъдат извършени в пълна степен поради трудностите при откриването на тези камиони. В допълнение към това не е възможно да се знае дали тези камиони са били на места, където има риск от въвеждане на африканска чума по свинете.

(6)

Проверките също така разкриха, че компетентните органи на държавите членки, граничещи с Русия и Беларус, вече са въвели допълнителни мерки за биосигурност, които повишават равнището на превенция срещу въвеждането на африканска чума по свинете, като например дезинфекция на превозни средства, различни от превозните средства за добитък, но за които съществува подозрение, че могат да представляват риск за въвеждането на тази болест.

(7)

Резултатите от проверките на FVO следва да се вземат предвид, за да се засилят мерките, предвидени в Решение за изпълнение 2013/426/ЕС.

(8)

Уместно е да се ограничи задължението за почистване и дезинфекция само до тези камиони, с които се транспортират живи животни. За сметка на това следва да се въведат нови мерки за биосигурност за дезинфекция на превозни средства, които биха могли да представляват риск.

(9)

Положението по отношение на африканската чума по свинете във въпросния регион се очаква да се промени през идните месеци и поради това прилагането на Решение за изпълнение 2013/426/ЕС следва да бъде ограничено във времето.

(10)

Поради това Решение за изпълнение 2013/426/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2013/426/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

За целите на настоящото решение „превозно средство за добитък“ означава всяко превозно средство, което е било използвано за превоз на живи животни.“

2)

Член 2, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки гарантират, че при пристигане от третите държави или от части от територията на третите държави, включени в списъка от приложение I, на пункта на влизане в Съюза операторът или водачът на превозното средство за добитък предоставя на компетентния орган на държавата членка информация, която показва, че отделението за животни или товарното отделение, където е приложимо — каросерията на камиона, товарната рампа, оборудването, което е било в контакт с животни, колелата и кабината на водача, както и предпазното облекло или предпазните ботуши, използвани по време на разтоварването, са били почистени и дезинфекцирани след последното разтоварване на животни.“

3)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато проверките, посочени в параграф 1, покажат, че почистването и дезинфекцията на превозното средство за добитък не са извършени по удовлетворителен начин, компетентният орган взема една от следните мерки:

а)

подлага превозното средство за добитък на подходящо почистване и дезинфекция на място, указано от компетентния орган, което се намира възможно най-близо до пункта на влизане в съответната държава членка, и издава сертификата, посочен в параграф 2;

б)

когато няма подходящи съоръжения за почистване и дезинфекция в близост до пункта на влизане или съществува риск, че остатъчни животински продукти могат да изтекат от непочистеното превозно средство за добитък:

i)

отказва влизането на територията на Съюза на превозното средство за добитък; или

ii)

извършва предварителна дезинфекция на място на превозното средство за добитък, което не е почистено и дезинфекцирано по удовлетворителен начин, до прилагането на мерките, предвидени в буква а), в срок до 48 часа от пристигането на границата на ЕС.“;

б)

добавя се следният параграф 5:

„5.   Компетентният орган на държавата членка, в която се намира пунктът на влизане в Съюза, може да подложи всяко превозно средство, включително такова, с което се транспортират фуражи, за което не може да бъде изключен значителен риск от въвеждане на африканска чума по свинете на територията на Съюза, на дезинфекция на място на колелата или други части от превозното средство, за които се счита, че е необходима дезинфекция, за да се намали този риск.“

4)

След член 4 се добавя следният член 4а:

„Член 4а

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2015 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  Решение 2011/78/ЕС на Комисията от 3 февруари 2011 г. относно някои мерки за предотвратяване на пренасянето на вируса на африканската чума по свинете от Русия в Съюза (ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 40).

(3)  Решение за изпълнение 2013/426/ЕС на Комисията от 5 август 2013 г. относно мерки за предотвратяване на пренасянето в Съюза на вируса на африканската чума по свинете от някои трети държави или части от територията на трети държави, в които е потвърдено наличието на тази болест, и за отмяна на Решение 2011/78/ЕС (ОВ L 211, 7.8.2013 г., стр. 5).


Поправки

14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/55


Поправка на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

( Официален вестник на Европейския съюз L 174 от 1 юли 2011 г. )

На страница 95, член 9, в края на буква б)

вместо:

„… и че производителят е спазил изискванията по член 7, букви е) и ж);“

да се чете:

„… и че производителят е спазил изискванията по член 7, букви ж) и з);“.


14.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/56


Поправка на Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2013 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие и за отмяна на Решение 2005/928/ЕО

( Официален вестник на Европейския съюз L 334 от 13 декември 2013 г. )

На страница 24 в приложението

вместо:

„36

87,5—108 MHz

Устройства с висок коефициент на запълване/за непрекъснато предаване (8)

50 mW e.r.p.

Канално отстояние до 200 kHz

Този набор от условия за използване важи само за предаватели с аналогова честотна модулация (FM).

1 юли 2014 г.“

да се чете:

„36

87,5—108 MHz

Устройства с висок коефициент на запълване/за непрекъснато предаване (8)

50 nW e.r.p.

Канално отстояние до 200 kHz

Този набор от условия за използване важи само за предаватели с аналогова честотна модулация (FM).

1 юли 2014 г.“