ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.039.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 39

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
8 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна

1

 

*

Регламент (ЕС) № 119/2014 на Комисията от 7 февруари 2014 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обогатени с хром дрожди, използвани за производството на хранителни добавки, и хромен(III) лактат трихидрат за влагане в храни ( 1 )

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 120/2014 на Комисията от 7 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1981/2006 относно подробни правила за прилагане на член 32 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Общността за генетично модифицирани организми ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 121/2014 на Комисията от 7 февруари 2014 година за разрешаване на L-селенометионин като фуражна добавка за всички животински видове ( 1 )

53

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 122/2014 на Комисията от 7 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

56

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 123/2014 на Комисията от 7 февруари 2014 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 3 до 4 февруари 2014 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец февруари 2014 г.

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/68/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Latvijas Banka

59

 

 

2014/69/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 февруари 2014 година за разрешаване на Швеция и Обединеното кралство да ползват дерогация от разпоредбите на някои общи правила за авиационна безопасност съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2014) 559)  ( 1 )

60

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/70/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 22 януари 2014 година относно минимално изискуеми принципи при проучването и добива на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества

72

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 118/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (1), и по-специално член 4, параграф 3, член 6, параграф 5, член 8, параграф 6, член 16, параграф 4, член 21, параграф 3, член 22, параграф 3, член 23, параграф 4, член 24, параграф 5, член 29, параграфи 1 и 4, член 31, параграф 4, член 32, параграфи 1 и 5 и член 35, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията (2) бяха приети някои конкретни договорености, необходими за прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета (3).

(2)

През юни 2013 г. беше приет Регламент (ЕС) № 604/2013, с който се преработва Регламент (ЕО) № 343/2003. За ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 следва да бъдат определени редица допълнителни конкретни договорености.

(3)

За да се повиши ефективността на системата и да се подобри сътрудничеството между националните органи, е необходимо да бъдат изменени правилата относно предаването и обработването на искания за поемане на отговорност и обратно приемане, исканията за информация, сътрудничеството за събиране на членовете на семейството и други роднини в случай на непридружени малолетни и непълнолетни лица и други зависими лица, както и извършването на прехвърляния.

(4)

В Регламент (ЕО) № 1560/2003 не е предвидена нито обща брошура на системата от Дъблин/Евродак, нито специална брошура за непридружените малолетни и непълнолетни лица, стандартен формуляр за обмен на съответната информация относно непридружени малолетни и непълнолетни лица, еднакви условия за извършване на справки и обмен на информация за малолетни и непълнолетни лица и зависими лица, стандартен формуляр за обмен на данни преди прехвърляне, общ здравен сертификат с еднакви условия и практически договорености за обмен на данни за здравното състояние на лицето преди прехвърлянето. Ето защо е необходимо да бъдат добавени нови разпоредби.

(5)

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) заменя Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета (5) и въвежда промени в системата Евродак. Ето защо Регламент (ЕО) № 1560/2003 следва да бъде адаптиран с цел да се отрази правилно взаимодействието между процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 604/2013, и прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013.

(6)

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) предвижда правила за улесняване на прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013. Ето защо единните условия за подготовка и подаване на искания за поемане на отговорност за кандидати следва да бъдат изменени, за да включат правила относно използването на данни от Визовата информационна система.

(7)

Необходими са технически адаптации в отговор на еволюцията на приложимите стандарти и практическите договорености за използване на мрежата за електронно предаване, създадена с Регламент (ЕО) № 1560/2003 за улесняване прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013.

(8)

По отношение на обработването на данни, осъществявано по силата на настоящия регламент, следва да се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7).

(9)

Регламент (ЕС) № 604/2013 се прилага по отношение на молбите за международна закрила, подадени след 1 януари 2014 г. Ето защо е необходимо настоящият регламент да влезе в сила възможно най-скоро, за да позволи пълното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден на основание член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 1560/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1560/2003

Регламент (ЕО) № 1560/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 1 се добавя следният параграф:

„2а.   Когато искането се основава на положителен резултат, предаден от Визовата информационна система (ВИС) в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета (8) след съпоставяне на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата за международна закрила с данните за дактилоскопичните отпечатъци, които са взети предварително и са изпратени във ВИС по силата на член 9 от посочения регламент, и са проверени в съответствие с член 21 от същия регламент, то включва също така данните, предоставени от ВИС.

(8)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).“"

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Подготовка на искане за обратно приемане

Искането за обратно приемане се представя във вид на стандартен формуляр, чийто образец се съдържа в приложение III, като в него се посочват същността и мотивите на искането и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9), на които се основава то.

Искането включва освен това:

а)

копие от всички преки и косвени доказателства, които показват, че замолената държава членка е компетентна за разглеждането на молбите за международна закрила, придружени, където е подходящо, от коментари относно обстоятелствата, при които са били получени, и доказателствената стойност, която им се придава от молещата държава членка, съгласно списъците с преките и косвените доказателства, предвидени в член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 604/2013, които се съдържат в приложение II към настоящия регламент;

б)

положителния резултат, предаден от централното звено на Евродак съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2725/2000, след съпоставяне на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с данните за дактилоскопичните отпечатъци, предварително взети и изпратени на централното звено по силата на член 4, параграфи 1 и 2 от посочения регламент и проверени в съответствие с член 4, параграф 6 от същия регламент.

(9)  Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стp. 31).“"

3.

В член 8 се добавя нов параграф:

„3.   Стандартният формуляр в приложение VI се използва за предаване на компетентната държава членка на данните от съществено значение за гарантиране на правата и непосредствените нужди на лицето, което трябва да бъде прехвърлено. Този стандартен формуляр се счита за предизвестие по смисъла на параграф 2.“

4.

В член 9 се вмъква нов параграф:

„1а.   Когато прехвърлянето е било забавено по искане на държавата членка, извършваща прехвърлянето, тази държава членка и компетентната държава членка трябва да подновят комуникацията, за да дадат възможност за организирането на ново прехвърляне в съответствие с член 8 възможно най-скоро и не по-късно от две седмици от момента, в който органите са научили за прекратяването на обстоятелствата, които са били причина за забавянето или отлагането. В такъв случай преди прехвърлянето се изпраща актуализиран стандартен формуляр за предаване на данни преди извършването на прехвърляне съгласно образеца в приложение VI.“

5.

В член 9 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държава членка, която поради една от причините, изложени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013, не може да извърши прехвърлянето в рамките на обичайния шестмесечен срок от приемането на искането за поемане на отговорност или за обратно приемане на въпросното лице или от постановяването на окончателно решение по жалба или преразглеждане, имащи суспензивно действие, информира компетентната държава членка преди края на този срок. В противен случай компетентността за обработката на молбата за международна закрила и другите задължения по смисъла на Регламент (ЕС) № 604/2013 се вменяват на молещата държава членка в съответствие с разпоредбите на член 29, параграф 2 от посочения регламент.“

6.

В член 11 се добавя нов параграф:

„6.   Когато кандидатът се намира на територията на държава членка, различна от тази, в която се намира детето, братът или сестрата или родителят по смисъла на член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013, двете държави членки се консултират помежду си и обменят информация с цел да се установят:

а)

доказаните семейни връзки между кандидата и детето, брата или сестрата или родителя;

б)

доказаната връзка на зависимост между кандидата и детето, брата или сестрата или родителя;

в)

способността на въпросното лице да поеме грижата за зависимото лице;

г)

когато е необходимо, елементите, които следва да се вземат предвид, за да се оцени невъзможността за пътуване за значителен период от време.

За осъществяването на обмена на информация, посочен в първата алинея, се използва стандартният формуляр, съдържащ се в приложение VII към настоящия регламент.

Замолената държава членка полага необходимите усилия, за да даде отговор в срок от четири седмици от получаване на искането. Когато съществуват убедителни доказателства, че извършването на допълнително разследване ще донесе повече уместна информация, замолената държава членка уведомява молещата държава членка, че са необходими допълнителни две седмици.

Искането за предоставяне на информация по настоящия член се извършва при гарантиране на абсолютното спазване на сроковете по член 21, параграф 1, член 22, параграф 1, член 23, параграф 2, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013. Това задължение не засяга член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 604/2013.“

7.

В член 12 се добавят следните параграфи:

„3.   За улесняване на подходящите действия за идентифициране на членове на семейството, братя или сестри или роднини на непридружено малолетно или непълнолетно лице, държавата членка, към която непридруженото малолетно или непълнолетно лице е отправило молба за международна закрила, след като проведе личното интервю с кандидата в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 604/2013 в присъствието на представителя, посочен в член 6, параграф 2 от същия регламент, търси информация или взема предвид всяко сведение, предоставено от малолетното или непълнолетното лице, или предоставено от друг надежден източник, който е запознат с личната ситуация или с маршрута, следван от малолетното или непълнолетното лице или член на неговото семейство, брат или сестра или роднина.

Органите, които извършват процеса за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата на дадено малолетно или непълнолетно лице, следва във възможно най-голяма степен да включат в този процес представителя, посочен в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

4.   Когато при прилагането на задълженията, произтичащи от член 8 от Регламент (ЕС) № 604/2013, държавата членка, която извършва процеса за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата на непридружено малолетно или непълнолетно лице, разполага с информация, която позволява да се започне установяването на самоличността или местоположението на член на семейството, брат или сестра или роднина, тази държава членка се консултира с другите държави членки, по целесъобразност, и обменя информация с цел:

а)

установяване на самоличността на членове на семейството, братя или сестри или роднини на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, намиращи се на територията на държавите членки;

б)

установяване наличието на доказани семейни връзки;

в)

оценяване на способността на роднина да се грижи за непридруженото малолетно или непълнолетно лице, включително в случаите, когато членовете на семейството, братята или сестрите или роднините на непридружаваното малолетно или непълнолетно лице пребивават в повече от една държава членка.

5.   Когато при обмена на информация, посочен в параграф 4, стане ясно, че няколко членове на семейството, братя или сестри или роднини се намират в друга държава членка или държави членки, държавата членка, където се намира непридружаваното малолетно или непълнолетно лице, си сътрудничи със съответната друга държава членка или държави членки, за да се определи най-подходящото лице, на което да бъде поверено малолетното или непълнолетното лице, и по-специално да се установи:

а)

здравината на семейните връзки между малолетното или непълнолетното лице и различните лица, открити на територията на държавите членки;

б)

способността и възможността на въпросното лице да поеме грижата за малолетното или непълнолетното лице;

в)

висшият интерес на малолетното или непълнолетното лице във всеки отделен случай.

6.   За осъществяването на обмена на информация, посочен в параграф 4, се използва стандартният формуляр, съдържащ се в приложение VIII към настоящия регламент.

Замолената държава членка полага необходимите усилия, за да даде отговор в срок от четири седмици от получаване на искането. Когато съществуват убедителни доказателства, че извършването на допълнително разследване ще донесе повече уместна информация, замолената държава членка ще уведоми молещата държава членка, че са необходими допълнителни две седмици.

Искането за предоставяне на информация по настоящия член се извършва при гарантиране на абсолютното спазване на сроковете по член 21, параграф 1, член 22, параграф 1, член 23, параграф 2, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013. Това задължение не засяга член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 604/2013.“

8.

В член 15, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Исканията, отговорите и цялата писмена кореспонденция между държавите членки, отнасяща се до прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013, се изпраща чрез електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена по силата на раздел II от настоящия регламент.“

9.

Вмъква се нов член 15а:

„Член 15а

Еднакви условия и практически договорености за обмен на данни за здравното състояние на лицето преди прехвърляне

Обменът на данни за здравното състояние преди прехвърлянето на дадено лице, и по-специално предаването на здравния сертификат, представен в приложение IX, се осъществява с помощта на „DubliNet“ само между органите, за които Комисията е уведомена в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

Държавата членка, която извършва прехвърлянето на кандидат, и компетентната държава членка се стремят да се договорят преди предаването на здравния сертификат относно езика, който да се използва за попълване на сертификата, като се вземат предвид обстоятелствата по случая, по-специално необходимостта от спешни действия при пристигане.“

10.

Вмъква се нов член 16а:

„Член 16а

Информационни брошури за кандидатите за международна закрила

1.   В приложение Х е представена обща брошура, която информира всички кандидати за международна закрила относно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 604/2013 и прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013.

2.   В приложение XI е представена специална брошура за непридружените деца, кандидатстващи за международна закрила.

3.   В приложение XII е представена информация за граждани на трети страни или лица без гражданство, задържани във връзка с незаконно преминаване на външната граница.

4.   В приложение XIII е представена информация за граждани на трети страни или лица без гражданство, открити да пребивават незаконно на територията на държава членка.“

11.

В член 18 параграф 2 се заличава.

12.

В член 19 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Формулярите, чиито образци се съдържат в приложения I и III, и формулярите за искане на информация, съдържащи се в приложения V, VI, VII, VIII и IX, се изпращат между националните пунктове за достъп във формата, предоставен от Комисията. Комисията информира държавите членки за изискуемите технически стандарти.“

13.

В член 20 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяка предадена информация има референтен номер, който дава възможност недвусмислено да се идентифицират случаят, с който е свързана, и държавата членка, отправила искането. Този номер трябва също така да позволи да се определи дали предаването е свързано с искане за поемане на отговорността (тип 1), искане за обратно приемане (тип 2), искане за предоставяне на информация (тип 3), обмен на информация за детето, брат или сестра или родител на кандидат в положение на зависимост (тип 4), обмен на информация за семейството, брат или сестра или роднина на непридружено малолетно или непълнолетно лице (тип 5), предаване на информация преди прехвърляне (тип 6) или предаване на общия здравен сертификат (тип 7).“

14.

Член 20, параграф 2, втора алинея се заменя със следното:

„Когато искането се основава на данни, предоставени от Евродак, се добавя референтният номер по Евродак на замолената държава членка.“

15.

В член 21 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако даден национален пункт за достъп е изпратил данни до друг национален пункт за достъп, чиято работа е била прекъсната, за доказателство за датата и часа на предаване служи записът на предаването на равнището на централната комуникационна инфраструктура. Сроковете, определени в Регламент (ЕС) № 604/2013 за изпращане на искане или отговор, не спират да текат по време на прекъсването на работата на въпросния национален пункт за достъп.“

16.

Приложенията се заменят с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31.

(2)  Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна (ОВ L 222, 5.9.2003 г., стp. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна (ОВ L 50, 25.2.2003 г., стp. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

(7)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ II

(Препратките са към членове от Регламент (ЕС) № 604/2013)

СПИСЪК А

ПРЕКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

I.   Процедура за определяне на държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата за международна закрила

1.   Присъствие на член на семейството, роднина или близък (баща, майка, дете, брат/сестра, леля, чичо, дядо/баба, пълнолетно лице, което отговаря за дете, настойник/попечител) на кандидат, който е непридружавано ненавършило пълнолетие лице (член 8)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено потвърждение на информацията от другата държава членка;

извлечения от регистри;

разрешения за пребиваване, издадени на името на члена на семейството;

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв;

ако няма такъв и ако е необходимо, ДНК или кръвен тест.

2.   Пребиваване по законоустановения ред в държава членка на член на семейството, на когото е предоставена международна закрила (член 9)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено потвърждение на информацията от другата държава членка;

извлечения от регистри;

разрешения за пребиваване, издадени на лицето със статут на бежанец или на което е предоставена субсидиарна закрила;

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв;

съгласие на заинтересованите лица.

3.   Присъствие на член на семейството, кандидатстващ за международна закрила, чиято молба все още не е била обект на първоначално решение по същество в държава членка (член 10)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено потвърждение на информацията от другата държава членка;

извлечения от регистри;

разрешения за временно пребиваване, издадени на лицето за периода, в който тече разглеждането на молбата;

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв;

ако няма такъв и ако е необходимо, ДНК или кръвен тест;

съгласие на заинтересованите лица.

4.   Валидни документи за пребиваване (член 12, параграфи 1 и 3) или документи за пребиваване, чиято валидност е изтекла по-малко от 2 години преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Елементи с пряка доказателствена сила:

документ за пребиваване;

извлечения от регистъра на чужденците или подобни регистри;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, издала документа за пребиваване.

5.   Валидни визи (член 12, параграфи 2 и 3) и визи, чиято валидност е изтекла по-малко от 6 месеца преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Елементи с пряка доказателствена сила:

издадена виза (валидна или с изтекъл срок на валидност, според случая);

извлечения от регистъра на чужденците или подобни регистри;

положителен резултат, предаден от ВИС в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 767/2008;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, издала визата.

6.   Законно влизане на територията през външна граница (член 14)

Елементи с пряка доказателствена сила:

входящ печат в паспорта;

изходящ печат на държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата;

билети, убедително доказващи влизането през външна граница;

входящ печат или съответна заверка в паспорта.

7.   Незаконно влизане през външна граница (член 13, параграф 1)

Елементи с пряка доказателствена сила:

положителен резултат от Евродак след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 14 от Регламента за Евродак;

входящ печат в подправен или фалшифициран паспорт;

изходящ печат на държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата;

билети, убедително доказващи влизането през външна граница;

входящ печат или съответна заверка в паспорта.

8.   Пребиваване в държава членка в течение на най-малко пет месеца (член 13, параграф 2)

Елементи с пряка доказателствена сила:

разрешения за пребиваване, издадени за периода, в който тече разглеждането на молбата;

искания за напускане на територията или заповед за експулсиране, издадени с интервал от поне пет месеца или които не са приведени в действие;

извлечения от архиви на болници, затвори, места за задържане.

9.   Напускане на територията на държавите членки (член 19, параграф 2)

Елементи с пряка доказателствена сила:

изходящ печат;

извлечения от регистри на трети държави (удостоверяващи пребиваване);

билети, убедително доказващи напускането или влизането през външна граница;

доклад/потвърждение от държавата членка, от която кандидатът е напуснал територията на държавите членки;

печат на трета държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата.

II.   Задължение за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата, за реадмисия или обратно приемане на кандидата

1.   В държавата членка, в която е подадена молбата, е в ход процедура за определяне на компетентната държава членка (член 20, параграф 5)

Елементи с пряка доказателствена сила:

положителен резултат от Евродак след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 9 от Регламента за Евродак;

формуляр, подаден от кандидата;

официален доклад, съставен от органите;

дактилоскопични отпечатъци, снети във връзка с молбата;

извлечения от съответните регистри и картотеки;

писмен доклад от органите, удостоверяващ наличието на подадена молба.

2.   Молба, която е в процес на разглеждане или е била подадена по-рано (член 18, параграф 1, букви б), в) и г)

Елементи с пряка доказателствена сила:

положителен резултат от Евродак след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 9 от Регламента за Евродак;

формуляр, подаден от кандидата;

официален доклад, съставен от органите;

дактилоскопични отпечатъци, снети във връзка с молбата;

извлечения от съответните регистри и картотеки;

писмен доклад от органите, удостоверяващ наличието на подадена молба.

3.   Напускане на територията на държавите членки (член 20, параграф 5; член 19, параграф 2)

Елементи с пряка доказателствена сила:

изходящ печат;

извлечения от регистри на трети държави (удостоверяващи пребиваване);

изходящ печат на трета държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата;

писмено доказателство от органите, удостоверяващо, че чужденецът е бил експулсиран.

4.   Експулсиране от територията на държавите членки (член 19, параграф 3)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено доказателство от органите, удостоверяващо, че чужденецът е бил експулсиран;

изходящ печат;

потвърждение на информацията за експулсирането от третата държава.

СПИСЪК Б

КОСВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

I.   Процедура за определяне на държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата за международна закрила

1.   Присъствие на член на семейството (баща, майка, настойник/попечител) на кандидат, който е непридружено ненавършило пълнолетие лице (член 8)

Индикативни елементи  (1)

информация, предоставена от кандидата, която може да се провери;

декларации на заинтересованите членове на семейството;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН.

2.   Пребиваване по законоустановения ред в държава членка на член от семейството с признат статут на бежанец или на когото е предоставена международна закрила (член 9)

Индикативни елементи

информация, предоставена от кандидата, която може да се провери;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН.

3.   Присъствие на член от семейството, кандидатстващ за международна закрила, чиято молба все още не е била обект на първоначално решение по същество в държава членка (член 10)

Индикативни елементи

информация, предоставена от кандидата, която може да се провери;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН.

4.   Валидни документи за пребиваване (член 12, параграфи 1 и 3) или документи за пребиваване, чиято валидност е изтекла по-малко от 2 години преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, която не е издала разрешението за пребиваване;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.

5.   Валидни визи (член 12, параграфи 2 и 3) и визи, чиято валидност е изтекла по-малко от 6 месеца преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, която не е издала разрешението за пребиваване;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.

6.   Законно влизане на територията през външна граница (член 14)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка или трета държава;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

7.   Незаконно влизане на територията през външна граница (член 13, параграф 1)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка или трета държава;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

8.   Пребиваване в държава членка в течение на най-малко пет месеца (член 13, параграф 2)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от неправителствена организация, като например организация, предоставяща подслон за хора в нужда;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци;

билети;

хотелски квитанции;

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

9.   Напускане на територията на държавите членки (член 19, параграф 2)

Индикативни елементи:

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка;

във връзка с член 19, параграф 2: изходящ печат, когато въпросният кандидат е напуснал територията на държавите членки за период от поне 3 месеца;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др. в трета държава;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

II.   Задължение за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата за международна закрила, за реадмисия или обратно приемане на кандидата

1.   В държавата членка, в която е подадена молбата, е в ход процедура за определяне на компетентната държава членка (член 20, параграф 5)

Индикативни елементи

декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка.

2.   Молба за международна закрила, която е в процес на разглеждане или е била подадена по-рано (член 18, параграф 1, букви б), в) и г)

Индикативни елементи

декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка.

3.   Напускане на територията на държавите членки (член 20, параграф 5; член 19, параграф 2)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка;

изходящ печат, когато въпросният кандидат е напуснал територията на държавите членки за период от поне 3 месеца;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др. в трета държава;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

4.   Експулсиране от територията на държавите членки (член 19, параграф 3)

Индикативни елементи

декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

изходящ печат, когато въпросният кандидат е напуснал територията на държавите членки за период от поне 3 месеца;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ X

ЧАСТ A

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТА ОТ ДЪБЛИН ЗА КАНДИДАТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013 (2)

Вие сте отправили към нас молба за закрила, тъй като смятате, че сте бил принуден да напуснете собствената си държава поради преследване, война или опасност от тежки посегателства. Според закона това е „молба/искане за международна закрила“, а Вие сте „кандидат“. Хората, които търсят закрила, често се наричат „кандидати за убежище“.

Фактът, че сте поискали убежище тук не гарантира, че Вашето искане ще бъде разгледано тук. Държавата, която ще разгледа искането, се определя посредством процес, създаден със законодателен акт на Европейския съюз, известен като „Регламента от Дъблин“. Съгласно този законодателен акт само една държава носи отговорност за разглеждане на Вашето искане.

Този закон се прилага в географски район, който обхваща 32 държави (3). За целите на настоящата брошура ще наричаме тези 32 държави „държави, участващи в системата от Дъблин“.

Ако не Ви е ясно нещо в тази брошура, моля, обърнете се към нашите органи.

Преди да сме в състояние да разгледаме Вашата молба, трябва да установим дали ние сме компетентни за това, или тя следва да бъде разгледана от друга държава – това се нарича „дъблинска процедура“. Дъблинската процедура не се отнася до Вашите основания да кандидатствате за убежище. Тя се занимава единствено с въпроса коя държава е компетентна да вземе решение по Вашата молба за убежище.

Колко време ще отнеме, за да се определи държавата, която да разгледа моята молба?

След колко време ще бъде разгледана моята молба?

Ако нашите органи решат, че ние сме компетентни да вземем решение по Вашата молба за убежище, това означава, че имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, и молбата Ви да бъде разгледана тук. В такъв случай процедурата по разглеждане на Вашата молба ще започне незабавно.

Ако решим, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба, ще се стремим да Ви изпратим в тази друга държава възможно най-скоро, така че Вашата молба да бъде разгледана там. Продължителността на цялата дъблинска процедура до прехвърлянето Ви в тази друга държава може при нормални обстоятелства да отнеме до 11 месеца. След това Вашето искане за предоставяне на убежище ще бъде разгледано от компетентната държава. Този график може да е различен, ако Вие се укривате от органите, лишен сте от свобода или сте задържан, или ако обжалвате решението за прехвърляне към друга държава. Ако се намирате в една от посочените ситуации, ще Ви бъде предоставена конкретна информация, която Ви информира за приложимия график. Ако сте задържан, ще бъдете информиран за причините за задържането и за правните средства за защита, с които разполагате.

Как се определя държавата, която е компетентна да разгледа моята молба?

Законът излага причините, поради които дадена държава може да е компетентна да разгледа Вашето искане. Тези причини се отчитат по реда на важност съгласно закона, като се започне от това дали член на Вашето семейство се намира в държава, участваща в системата от Дъблин, дали Вие понастоящем или в миналото сте притежавали виза или разрешение за пребиваване, издадено от държава, участваща в системата от Дъблин, или дали сте пътували до или през територията на друга държава, участваща в системата от Дъблин, било то законно, или незаконно.

Важно е да ни информирате възможно най-скоро, ако членове на Вашето семейство пребивават в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Ако Вашият съпруг, съпруга или дете е кандидат за убежище или е получил/а/о международна закрила в друга държава, участваща в системата от Дъблин, тази друга държава би могла да бъде компетентна да разгледа Вашата молба за убежище.

Ние може да решим да разгледаме Вашата молба в държавата, в която се намирате понастоящем, дори ако не сме компетентни да извършим това разглеждане съгласно критериите, определени в Регламента от Дъблин. Ние няма да Ви изпратим в държава, където е установено, че Вашите човешки права могат да бъдат нарушени.

Какво следва, ако не искам да отида в друга държава?

Имате възможност да изразите несъгласие с решението да бъдете изпратен в друга държава, участваща в системата от Дъблин, както и да оспорвате това решение пред съд или друг правораздавателен орган. Можете също така да поискате да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, докато бъде взето решение по Вашата жалба или преразглеждане.

Ако се откажете от своята молба за убежище и се преместите в друга държава, участваща в системата от Дъблин, вероятно ще бъдете прехвърлен обратно в държавата, в която се намирате понастоящем, или в компетентната държава.

Ето защо е важно щом веднъж сте подали молба за убежище, да останете тук, докато ние вземем решение 1) относно кой е компетентен да разгледа Вашата молба за убежище и/или 2) да разгледаме Вашата молба за убежище в държавата, в която се намирате понастоящем.

Моля, имайте предвид, че ако сметнем, че има вероятност да избягате или да се укриете, тъй като не желаете да бъдете изпратен в друга държава, Вие може да бъдете задържан (в затворен център). Ако това е така, Вие ще имате право на законен представител и ще бъдете информиран от нашите органи относно другите Ваши права, включително правото да обжалвате задържането си.

Защо от мен се иска да ми бъдат снети дактилоскопичните отпечатъци?

Ако сте на възраст 14 или повече години, при подаването на молба за убежище Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат снети и предадени в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Вие трябва да съдействате за осъществяването на тази процедура – задължен сте по закон да позволите снемането на Вашите дактилоскопични отпечатъци.

Ако Вашите дактилоскопични отпечатъци не са с добро качество, включително ако Вие умишлено сте увредили своите пръсти, дактилоскопичните отпечатъци ще бъдат снети отново в бъдеще.

Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат сверени с данните в Евродак, за да се провери дали някога сте подавали молба за убежище или дали дактилоскопичните Ви отпечатъци са били снемани в миналото на границата. Това помага да се определи държавата, компетентна да разгледа Вашето искане за убежище.

Вашите дактилоскопични отпечатъци могат също така да бъдат сравнени с данните във Визовата информационна система (ВИС), която представлява база данни с информация във връзка с визите, издадени в рамките на Шенгенското пространство. Ако имате сегашна или предишна виза от държава, участваща в системата от Дъблин, може да бъдете изпратен там, за да се разгледа Вашето искане за международна закрила.

Тъй като сте подали молба за убежище, данните за Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват за период от 10 години – след 10 години те ще бъдат автоматично заличени от Евродак. Ако Вашето искане за убежище бъде удовлетворено, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват в базата данни, докато бъдат автоматично заличени. Ако придобиете гражданство на държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат заличени в този момент. В Евродак се съхраняват Вашите дактилоскопични отпечатъци и пол – Вашето име, снимка, дата на раждане и гражданство не се изпращат в базата данни Евродак, но могат да бъдат съхранени в национална база данни.

По всяко време в бъдеще можете да поискате от нас информация за данните, отнасящи се до Вас, които сме записали в Евродак. Ако смятате, че данните са неточни или не трябва да се съхраняват, можете да поискате те да бъдат поправени или заличени. Информация за органите, които отговарят за обработката (или контрола) на Вашите данни в държавата, в която се намирате понастоящем, и съответните органи, отговарящи за надзора върху защитата на данните, може да намерите по-долу.

Евродак се управлява от агенция на Европейския съюз, наречена eu-LISA. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона. Вашите данни ще бъдат получени само от централната система на Евродак. Ако в бъдеще поискате убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат изпратени на тази друга държава за сверяване. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън държавите, участващи в системата от Дъблин.

Считано от 20 юли 2015 г. справка с Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да извършват такива органи, като например полицията или Европейската полицейска служба (Европол), които могат да поискат достъп до базата данни Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления и тероризъм.

Какви са моите права през периода, през който се решава коя държава е компетентна да разгледа искането за убежище?

Вие имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, ако ние сме компетентни да разгледаме Вашето искане за убежище, или в случай че е компетентна друга държава — докато бъдете прехвърлен там. Ако държавата, в която се намирате понастоящем, е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище, имате право да останете в нея поне докато бъде взето първоначално решение по Вашата молба за убежище. Освен това имате право да се ползвате от материални условия на приемане, например настаняване, храна и др., както и от основни медицински грижи и спешна медицинска помощ. Вие ще имате възможност да ни предоставите устно и/или писмено информация относно Вашето положение и присъствието на членове на Вашето семейство на територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, като използвате за това своя матерен език или друг език, който владеете добре (или да ползвате услугите на устен преводач, ако е необходимо). Освен това ще получите писмено копие от решението за прехвърлянето Ви към друга държава. Имате също така право да се свържете с нас за повече информация и/или да се обърнете към Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в държавата, в която се намирате понастоящем.

Ако сметнем, че друга държава може да е компетентна да разгледа Вашата молба, ще получите по-подробна информация за процедурата, която ще последва, и за това как тя засяга Вас и Вашите права. (4)

Информация за връзка, по-конкретно: (да се попълни с конкретна информация според държавата членка)

адрес и данни за връзка на органа за предоставяне на убежище;

данни за националния надзорен орган;

самоличност на лицето, което отговаря за обработката на данни в Евродак, и на негов представител;

данни за връзка на службата на лицето, което отговаря за обработката;

данни за връзка на местното бюро на ВКБООН (ако има такова);

данни за връзка на организации, които предоставят правна помощ или подкрепа за кандидатите за убежище;

данни за връзка с Международната организация за миграция (МОМ).

ЧАСТ Б

ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА — ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013 (5)

Тази брошура Ви е била предоставена, тъй като сте поискали международна закрила (убежище) в държавата, в която се намирате понастоящем, или в друга държава, участваща в системата от Дъблин, и властите тук имат основания да смятат, че друга държава може да е компетентна да разгледа Вашето искане.

Ние ще определим компетентната държава посредством процес, създаден със законодателен акт на Европейския съюз, известен като „Регламента от Дъблин“. Този процес се нарича „Дъблинска процедура“. Настоящата брошура се стреми да даде отговор на най-често задаваните въпроси, свързани с тази процедура.

Ако не Ви е ясно нещо в тази брошура, моля, обърнете се към съответните органи.

Защо за мен се прилага Дъблинската процедура?

Регламентът от Дъблин се прилага в географски район, който обхваща 32 държави. Държавите, които участват в системата от Дъблин, са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

Дъблинската процедура определя коя държава е компетентна да разгледа Вашата молба за убежище. Това означава, че Вие можете да бъдете прехвърлен от държавата, в която се намирате понастоящем, към друга държава, която е компетентна да разгледа Вашата молба.

Дъблинската процедура има две цели:

да гарантира, че Вашата молба за убежище ще достигне до съответния орган в държавата, компетентна за нейното разглеждане;

да гарантира, че Вие не подавате многобройни молби за убежище в различни държави с цел да продължите своя престой в държавите, участващи в системата от Дъблин.

Докато не бъде взето решение коя държава е компетентна да разгледа Вашата молба, органите тук няма да разгледат тази молба в подробности.

ПОМНЕТЕ: Вие не трябва да се местите в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Ако се преместите в друга държава, участваща в системата от Дъблин, ще бъдете върнат тук или в държавата, в която преди това сте поискали убежище. Дори ако се откажете от молбата тук, това няма да промени компетентната държава. Ако се укривате или избягате, Вие рискувате да бъдете задържан.

Ако в миналото сте били в една от държавите, участващи в системата от Дъблин, но след това сте напуснали територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, преди да дойдете в държавата, в която се намирате понастоящем, трябва да ни уведомите за това. Това е важно, тъй като може да окаже влияние върху това коя държава е компетентна да разгледа Вашата молба. От Вас може да бъде поискано да предоставите доказателство за времето, което сте прекарали извън територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, например печат в паспорт, решение за връщане или извеждане от страната или официални документи, които доказват, че сте пребивавали или работили извън държавите, участващи в системата от Дъблин.

Кои сведения следва непременно да предам на органите? Как мога да обясня тази информация на органите?

Вероятно с Вас ще бъде проведено интервю, за да се даде възможност да се определи държавата, която е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище. По време на това интервю ще обясним какво представлява Дъблинската процедура. Вие трябва да ни предоставите цялата информация, с която разполагате относно присъствието на членове на Вашето семейство или роднини в която и да било държава, участваща в системата от Дъблин, както и всяко друго сведение, което сметнете за полезно за определяне на компетентната държава (вж. по-долу подробна информация за сведенията, които са полезни за това). Вие следва също така да предоставите всички документи, с които разполагате и които съдържат полезна информация.

Моля, предайте ни цялата полезна информация, която да помогне за определяне на държавата, компетентна да разгледа Вашата молба.

Интервюто ще се проведе на език, който разбирате или се предполага, че разбирате достатъчно и сте в състояние да общувате на този език.

Можете да поискате услугите на устен преводач, за да Ви помогне в общуването, ако не разбирате използвания език. Устният преводач трябва да превежда единствено казаното от Вас и от интервюиращото лице. Устният преводач не трябва да добавя своите лични виждания. Ако се затруднявате да разберете устния преводач, трябва да ни кажете или да кажете на своя адвокат.

Интервюто е поверително. Това означава, че сведенията, които предоставяте, включително фактът, че сте подали молба за убежище, няма да бъдат изпратени на лица или органи във Вашата държава по произход, които могат да Ви навредят по някакъв начин, нито пък на членове на Вашето семейство, които все още се намират във Вашата държава по произход.

Правото на интервю може да Ви бъде отказано единствено ако вече сте предоставили тази информация с други средства, след като сте били информиран за Дъблинската процедура и за последиците от нея за Вашия случай. Ако с Вас не се проведе интервю, можете да поискате да предоставите допълнителна информация в писмен вид, която е от полза за определянето на компетентната държава.

Как органите ще определят коя държава е компетентна да разгледа моята молба?

Съществуват различни причини, поради които дадена държава може да е компетентна да разгледа Вашето искане. Тези причини се прилагат по реда на важност, предписан от закона. Ако дадена причина не е приложима, се разглежда следващата причина и така нататък.

Причините са свързани със следните фактори по ред на важност:

Член на Вашето семейство (съпруг или съпруга, деца на възраст под 18 години) е получил международна закрила или е кандидат за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Ето защо е важно да ни информирате, ако членове на Вашето семейство пребивават в друга държава, участваща в системата от Дъблин, преди да бъде взето първоначално решение по Вашето искане за убежище. Ако желаете да бъдете събрани в една и съща държава, Вие и членът на Вашето семейство трябва да изразите това желание в писмен вид.

В миналото Ви е била издадена виза или разрешение за пребиваване от друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Вашите дактилоскопични отпечатъци са били снети в друга държава, участваща в системата от Дъблин (и се съхраняват в европейска база данни, наречена „Евродак“ (6)).

Има доказателства, че сте пътували до или през друга държава, участваща в системата от Дъблин, дори ако Вашите дактилоскопични отпечатъци не са били снети там.

Какво се случва, ако аз съм зависим от грижите на друго лице или някой друг е зависим от мен?

Можете да бъдете събран в една и съща държава с Вашата майка, баща, дете, брат или сестра, ако е изпълнено всяко от следните условия:

те са законно пребиваващи в една от държавите, участващи в системата от Дъблин;

един от вас очаква дете (за бременна жена), има новородено дете, тежко заболяване, сериозно увреждане или е стар;

един от вас зависи от помощта на другото лице, което е в състояние да поеме грижата за него или нея.

По правило държавата, където пребивава Вашето дете, брат или сестра или родител, следва да приеме отговорността за разглеждане на Вашата молба, при условие че Вашите семейни връзки са съществували във Вашата държава по произход. Освен това Вие и другото лице трябва да заявите в писмен вид, че желаете да бъдете събрани заедно.

Можете да поискате тази възможност, ако вече сте в държавата по пребиваване на Вашето дете, брат или сестра или родител, а в случай че се намирате в друга държава — можете да се обърнете с такова искане към държавата, в която пребивават Вашите роднини. В този случай това означава, че трябва да пътувате до тази друга държава, освен ако здравословното Ви състояние не Ви позволява да пътувате за дълъг период от време.

В допълнение към тази възможност, по време на процедурата за предоставяне на убежище винаги може да поискате да се присъедините към роднина поради хуманитарни, семейни или културни причини. Ако това искане бъде прието, може да Ви се наложи да се преместите в държавата, където пребивава Вашият роднина. В този случай от Вас ще бъде поискано също да дадете своето съгласие в писмен вид. Важно е да ни информирате, ако съществуват хуманитарни причини за това Вашето искане да бъде разгледано тук или в различна държава.

Когато се прави позоваване на семейни връзки, връзки на зависимост или хуманитарни въпроси, от Вас може да се изиска да представите обяснения или доказателства в подкрепа на Вашите твърдения.

Какво се случва, ако съм болен или имам специални нужди?

За да Ви осигурят подходящи медицински грижи или лечение, органите тук следва да са информирани за евентуалните Ваши специални нужди, в това число относно Вашето здраве, и по-специално ако Вие:

сте лице с увреждания,

сте бременна жена,

страдате от тежко заболяване,

сте били жертва на мъчения, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие.

Ако споделите с нас подробности относно Вашето здравословно състояние и ако е взето решение да бъдете изпратен в различна държава, ние ще поискаме Вашето разрешение да споделим медицинските сведения с държавата, към която сте прехвърлен. Ако не сте съгласен, медицинските сведения няма да бъдат изпратени, но това няма да попречи на Вашето прехвърляне към компетентната държава. Моля, имайте предвид, че ако не се съгласите с изпращането на медицинските сведения на другата държава, нейните органи няма да бъдат в състояние да удовлетворят Вашите специални нужди.

Обърнете внимание, че медицинските сведения, отнасящи се до Вас, ще бъдат обработвани при стриктно спазване на поверителността от специалисти, които са обвързани от задължението да пазят професионална тайна.

Колко дълго ще отнеме, за да се определи държавата, която ще обработи моята молба? След колко време ще бъде разгледана моята молба?

Ако органите на държавата, в която се намирате понастоящем, решат, че ние сме компетентни да разгледаме Вашата молба за убежище, това означава, че имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, и молбата Ви да бъде разгледана тук.

Какво следва, ако се установи, че друга държава, различна от държавата, в която се намирам, е компетентна да разгледа моята молба?

Ако сметнем, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба, ще поискаме от тази друга държава да поеме отговорността за това в рамките на 3 месеца от датата, на която сте подали Вашата молба в държавата, в която се намирате понастоящем.

Ако обаче компетентността на другата държава е установена въз основа на Вашите дактилоскопични отпечатъци, искането към другата държава ще бъде изпратено в рамките на 2 месеца от момента, в който е получен резултатът от Евродак.

Ако за първи път подавате молба за убежище в държава, участваща в системата от Дъблин, но има основания да се счита, че друга държава, участваща в системата от Дъблин, е компетентна да разгледа Вашата молба, ние ще поискаме от другата държава да „поеме отговорност“ за Вашия случай.

Държавата, на която изпращаме искането, трябва да отговори в рамките на 2 месеца от получаване на това искане. Ако другата държава не отговори в този срок, това означава, че тя е приела отговорността да разгледа Вашата молба.

Ако вече сте подали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, различна от държавата, в която се намирате понастоящем, ние ще поискаме от другата държава „да Ви приеме обратно“.

Държавата, на която изпращаме искането, трябва да отговори в рамките на 1 месец от получаване на това искане или в рамките на 2 седмици, ако искането е било основано на данни от Евродак. Ако другата държава не отговори в този срок, това означава, че тя е приела отговорността да разгледа Вашата молба и е съгласна да Ви приеме обратно.

Ако обаче не сте подали молба за убежище в държавата, в която се намирате понастоящем, а предишна Ваша молба за убежище в друга държава е била отхвърлена с окончателно решение, ние може да вземем решение да изпратим искане до компетентната държава да Ви приеме обратно или да пристъпим към връщането Ви във Вашата държава по произход или постоянно пребиваване или в трета сигурна държава. (7)

Ако друга държава приеме, че е компетентна да разгледа Вашата молба, ще бъдете информиран за нашето решение:

да не разглеждаме Вашата молба за убежище тук в държавата, в която се намирате понастоящем, и

да Ви прехвърлим в компетентната държава.

Вашето прехвърляне ще се осъществи в рамките на 6 месеца от датата, на която другата държава е приела, че е компетентна, или в случай че оспорвате решението — в рамките на 6 месеца от момента, в който съдът или друг правораздавателен орган реши, че може да бъдете изпратен в другата държава. Този срок може да бъде удължен, ако Вие сте избягали от органите тук или ако сте задържан в затвор.

Ако сте задържан/намирате се в затворен център в държавата, в която се намирате понастоящем, като част от действие по Дъблинската процедура, ще се прилагат по-къси срокове (за повече информация вж. специалния раздел, посветен на задържането).

Компетентната държава ще Ви счита за кандидат за убежище и Вие ще се ползвате от всички права, свързани с това. Ако в миналото никога не сте подавали молба за убежище в тази друга държава, след пристигането си ще имате възможност да направите това.

Какво следва, ако не съм съгласен с решението да бъда изпратен в друга държава?

Имате възможност да изразите несъгласие с решението да бъдете изпратен в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Това се нарича „обжалване“ или „преразглеждане“.

Освен това можете да поискате временно прекратяване на прехвърлянето за периода, през който протича обжалването или преразглеждането.

В края на настоящата брошура ще намерите информация относно органите, към които да се обърнете, за да оспорвате решение в държавата, в която се намирате понастоящем.

Когато получите от органите официалното решение за прехвърляне, Вие разполагате с [x дни  (8)], за да обжалвате пред [име на апелативния орган  (9)]. Много е важно да оспорвате (като обжалвате или поискате преразглеждане) в рамките на посочения срок.

Докато се разглежда Вашата жалба или тече преразглеждане, Вие можете да останете в държавата, в която се намирате понастоящем. Или  (10)

Вашето прехвърляне ще бъде спряно за [y дни  (11)], преди съдът или друг правораздавателен орган да реши дали за Вас е безопасно да се намирате в компетентната държава, докато се разглежда Вашата жалба. Или

Разполагате с [y дни  (12)], за да поискате прехвърлянето да бъде спряно, докато се разглежда Вашата жалба. Съдът или друг правораздавателен орган скоро ще вземе решение по това искане. Ако съдът или правораздавателният орган откаже искането за временно прекратяване, ще Ви бъдат предоставени мотиви за това.

По време на тази процедура имате право на правна помощ и при необходимост — на езикова помощ. Правна помощ означава, че имате право на адвокат, който да подготви документацията и да Ви представлява пред съда.

Ако не сте в състояние да поемете разходите, можете да поискате тази помощ да бъде оказана безплатно. В края на настоящата брошура е поместена информация за организациите, които предоставят правна помощ.

Мога ли да бъда задържан?

Възможно е да съществуват и други причини, поради които можете да бъдете задържан, но за целите на Дъблинската процедура можете да бъдете задържан само ако нашите органи смятат, че има значителна опасност да избягате, тъй като не желаете да бъдете изпратен в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Какво означава това?

Ако нашите органи смятат, че съществува значителна опасност да избягате от нас (например защото това се е случвало вече в миналото или защото не се съобразявате с изискванията за явяване и т.н.), те могат да Ви задържат във всеки един момент на Дъблинската процедура. Причините, поради които можете да бъдете задържан, са записани в закона. За задържането Ви не могат да се използват други причини освен тези в закона.

Имате право да бъдете информиран в писмен вид за причините за задържане, както и да оспорвате заповедта за задържане. Също така имате право на правна помощ, ако желаете да оспорите заповедта за задържане.

Ако сте задържан по време на Дъблинската процедура, графикът на процедурата за Вас ще бъде следният:

Ние ще отправим искане към другата държава да поеме отговорността в рамките на 1 месец от подаването на Вашата молба за убежище.

Държавата, на която изпращаме искането, трябва да отговори в рамките на 2 седмици от получаване на това искане.

Прехвърлянето следва да се осъществи в рамките на 6 седмици от датата на приемане на искането от компетентната държава. Ако оспорите решението за прехвърляне, срокът от 6 седмици започва да тече от момента, в който органите, съдът или друг правораздавателен орган реши, че за Вас е безопасно да бъдете изпратен в компетентната държава, докато се разглежда Вашата жалба.

Ако нашите органи не успеят да спазят сроковете за изпращане на искането или за извършване на Вашето прехвърляне, задържането Ви за целите на прехвърляне съгласно Регламента от Дъблин се прекратява. В този случай се прилагат нормалните срокове, представени по-горе.

Какво се случва с личната информация, която предоставям? Как бих могъл да съм сигурен, че с нея няма да се злоупотреби?

Органите на държавите, участващи в системата от Дъблин, могат да обменят данни, които Вие сте им предоставили по време на Дъблинската процедура, единствено с цел да изпълнят своите задължения по силата на регламентите от Дъблин и за Евродак. По време на цялата Дъблинска процедура имате право на защита на Вашите лични данни и на информацията, която предоставяте за себе си, своето семейно положение и т.н. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона.

Ще имате право на достъп:

до данните, които се отнасят до Вас. Вие имате право да поискате тези данни, в това число данните в Евродак, да бъдат поправени, ако те са неточни, или да бъдат заличени, в случай че са били обработени незаконосъобразно;

до информация за това как да поискате поправяне или заличаване на Вашите данни, включително тези в Евродак. Това включва данни за връзка с компетентните органи, които отговарят за Вашата Дъблинска процедура, и на националните органи по защита на данните, които се занимават с искания във връзка със защитата на личните данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА, КОИТО СА ПОДАЛИ МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013  (13)

Тази брошура Ви е била предоставена, тъй като сте споделили, че имате нужда от закрила и сте на възраст под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, смята се, че сте дете. Също така органите могат да ви наричат „ненавършило пълнолетие лице“, което означава същото като дете. „Органите“ са хората, които отговарят за вземането на решение по Вашето искане за закрила.

Ако търсите закрила тук, защото сте се страхували във Вашата страна на произход, ние наричаме това „търсене на убежище“. Убежището е място, което предлага закрила и безопасност.

Когато отправите към органите официално искане за убежище, законът нарича това „молба или искане за международна закрила“. Лицето, което иска закрила, е „кандидат“. Понякога ще чуете също така хората да Ви наричат „лице, търсещо убежище“.

Вашите родители би трябвало да бъдат с Вас, но ако не са или ако сте били разделени от тях по пътя, Вие сте „непридружено ненавършило пълнолетие лице“.

В този случай ЩЕ ВИ ОСИГУРИМ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОЙТО Е ВЪЗРАСТЕН И КОЙТО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ В ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА. ТОЗИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЩЕ ВИ ОКАЖЕ ПОМОЩ ЗА ВАШАТА МОЛБА И МОЖЕ ДА ВИ ПРИДРУЖАВА, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ДА ГОВОРИТЕ С ОРГАНИТЕ. МОЖЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ ЗА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ И СТРАХОВЕ С ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. РОЛЯТА НА ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ Е ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ СЕ ОТДАВА ПЪРВОСТЕПЕНЕН ПРИОРИТЕТ НА ВАШИТЕ ВИСШИ ИНТЕРЕСИ, Т.Е. ЧЕ СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ВАШИТЕ НУЖДИ, БЕЗОПАСНОСТ, ДОБРУВАНЕ, СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ВИЖДАНИЯ. ВАШИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЪЩО ТАКА ЩЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО.

АКО ИМА НЕЩО, КОЕТО НЕ РАЗБИРАТЕ, ПОИСКАЙТЕ ОТ ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ НАШИТЕ ОРГАНИ ДА ВИ ПОМОГНАТ!

ВЪПРЕКИ ЧЕ СТЕ ПОДАЛИ МОЛБА ЗА УБЕЖИЩЕ В ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРАТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ, ВЪЗМОЖНО Е ВАШЕТО ИСКАНЕ ЗА ЗАКРИЛА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА.

Само една държава може да бъде компетентна да разгледа Вашето искане за закрила. Това е установено в законодателен акт, наречен „Регламент от Дъблин“. Този закон изисква от нас да проверим дали сме компетентни да разгледаме Вашата молба или тя следва да бъде разгледана от друга държава – това се нарича „Дъблинска процедура“.

Този закон се прилага в географски район, който обхваща 32 държави (14). За целите на настоящата брошура ще наричаме тези 32 държави „държави, участващи в системата от Дъблин“.

НЕ БЯГАЙТЕ ОТ ОРГАНИТЕ ИЛИ В ДРУГА ДЪРЖАВА, УЧАСТВАЩА В СИСТЕМАТА ОТ ДЪБЛИН. НЯКОИ ХОРА МОГАТ ДА ВИ УБЕЖДАВАТ, ЧЕ ТОВА Е НАЙ-ДОБРОТО НЕЩО, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ. АКО НЯКОЙ ВИ КАЖЕ ДА БЯГАТЕ ИЛИ ЧЕ ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕТЕ С НЕГО, КАЖЕТЕ НЕЗАБАВНО ЗА ТОВА НА ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ.

МОЛЯ, КАЖЕТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО, АКО:

Вие сте сам и смятате, че Вашата майка, баща, брат или сестра, леля  (15), чичо  (16), баба или дядо могат да се намират в една от другите 32 държави, участващи в системата от Дъблин.

Ако това е така, дали искате да живеете с тях.

Вие сте пътували до държавата, в която се намирате понастоящем, с някой друг и ако е така — с кого.

Вече сте били в някоя друга от изброените 32 държави, участващи в системата от Дъблин.

Вашите дактилоскопични отпечатъци са били снети в друга държава, участваща в системата от Дъблин — дактилоскопичните отпечатъци са изображения, взети от Вашите пръсти, които помагат да се установи Вашата самоличност.

Вече сте подавали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

МНОГО Е ВАЖНО ДА ОКАЗВАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ВИНАГИ ДА ИМ КАЗВАТЕ ИСТИНАТА.

Системата от Дъблин може да ви помогне при кандидатстването за закрила, ако сте непридружен от родител.

Ако разполагаме с достатъчно информация за тях, ще потърсим Вашите родители или роднини в държавите, участващи в системата от Дъблин. Ако успеем да ги намерим, ще се постараем да Ви съберем с тях в държавата, в която се намират Вашите родители или роднини. В този случай това ще бъде държавата, която е компетентна да разгледа Вашето искане за закрила.

Ако сте сам и нямате членове на семейството или роднини в друга държава, участваща в системата от Дъблин, вероятно Вашата молба ще бъде разгледана в държавата, в която се намирате понастоящем.

Ние можем да решим да разгледаме Вашата молба в държавата, в която се намирате понастоящем, дори ако по закон е възможно друга държава да е компетентна. Можем да направим това по хуманитарни, семейни или културни причини.

По време на тази процедура винаги ще действаме във Вашия най-добър интерес и няма да Ви изпратим в държава, където е установено, че Вашите човешки права могат да бъдат нарушени.

Какво означава, че винаги трябва да действаме във Вашия най-добър интерес? Това означава, че ние трябва:

да проверим дали е възможно да Ви съберем заедно с Вашето семейство в една и съща държава;

да гарантираме, че сте в безопасност, особено от хора, които може да искат да се отнесат зле с Вас/да Ви навредят;

да гарантираме, че Вие имате възможност да растете в безопасна и здравословна среда, че имате храна и подслон и че Вашите потребности за социално развитие са удовлетворени;

да вземем под внимание Вашите възгледи – например дали желаете или не да останете с роднина.

ВАШАТА ВЪЗРАСТ

Лицата на възраст над 18 години са „възрастни“. Те са третирани по различен начин в сравнение с децата и подрастващите („ненавършили пълнолетие лица“).

Моля, кажете истината за възрастта си.

Ако разполагате с какъвто и да било документ, в който се посочва Вашата възраст, моля, представете го на органите. Ако органите оспорят Вашата възраст, възможно е да Ви прегледа лекар, за да установи дали сте на възраст под или над 18 години. Преди да е възможен какъвто и да било медицински преглед, трябва Вие и/или Вашият представител да изразите съгласие за това.

В СЛЕДВАЩИТЕ РЕДОВЕ ЩЕ СЕ ПОСТАРАЕМ ДА ОТГОВОРИМ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА, КАК ТЯ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ И КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ДА СЕ СЛУЧИ:

ДАКТИЛОСКОПИЧНИ ОТПЕЧАТЪЦИ – Какво представляват те? Защо се снемат?

Ако сте на възраст 14 или повече години, при подаването на молба за убежище ще бъдат направени снимки или изображения на Вашите пръсти (наречени „дактилоскопични отпечатъци“) и ще бъдат предадени в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Вие трябва да съдействате за осъществяването на тази процедура – всички хора, които подават молба за убежище, са задължени по закон да позволят снемането на техните дактилоскопични отпечатъци.

Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да бъдат сверени в даден момент, за да се провери дали някога сте подавали молба за убежище или дали дактилоскопичните Ви отпечатъци са били снемани в миналото на границата. Ако бъде установено, че вече сте подавали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, възможно е да бъдете изпратен в тази държава, ако това е във Ваш най-добър интерес. В този случай това ще бъде държавата, която е компетентна да разгледа Вашата молба за международна закрила.

Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват за период от 10 години. След 10 години те ще бъдат автоматично заличени от базата данни. Ако Вашето искане за закрила бъде удовлетворено, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват в базата данни, докато бъдат автоматично заличени. Ако по-късно придобиете гражданство на държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат заличени. В Евродак се съхраняват само Вашите дактилоскопични отпечатъци и пол – Вашето име, снимка, дата на раждане и гражданство не се изпращат, нито съхраняват в базата данни. Независимо от това, обаче тези данни могат да се съхраняват в нашата национална база данни. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън държавите, участващи в системата от Дъблин.

Считано от 20 юли 2015 г. справка с Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да извършват такива органи, като например полицията или Европейската полицейска служба (Европол), които могат да поискат достъп до базата данни Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления и тероризъм.

Кои сведения следва непременно да предадете на държавните органи във връзка с Вашата ситуация?

Вероятно с Вас ще бъде проведено интервю, за да се даде възможност да се определи държавата, която е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище. По време на това интервю нашите държавни органи ще Ви обяснят Дъблинската процедура и ще се опитат да разберат дали е възможно да бъдете събран заедно с Вашето семейство в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Ако Ви е известно, че Вашите родители, брат или сестра или друг роднина се намират в друга държава, участваща в системата от Дъблин, моля, не забравяйте да споменете този факт на лицето, което провежда интервюто. Моля да ни предоставите възможно най-пълна информация, която да ни помогне да открием Вашето семейство — имена, адреси, телефонни номера и т.н.

По време на интервюто може да Ви попитат дали вече сте били в други държави, участващи в системата от Дъблин. Моля, кажете истината.

Вашият представител може да Ви придружи на интервюто, за да Ви окаже помощ и подкрепа и да следи за Вашия най-добър интерес. Ако има причина, поради която не желаете Вашият представител да бъде с вас, трябва да кажете на държавните органи.

В НАЧАЛОТО НА ИНТЕРВЮТО ЛИЦЕТО, КОЕТО ЩЕ ГО ПРОВЕДЕ, И ВАШИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЩЕ ВИ ОБЯСНЯТ ПРОЦЕДУРИТЕ И ВАШИТЕ ПРАВА. АКО ИМА НЕЩО, КОЕТО НЕ РАЗБИРАТЕ, ИЛИ АКО ИМАТЕ ДРУГИ ВЪПРОСИ, МОЛЯ, ПИТАЙТЕ ГИ!

Провеждането на интервю е Ваше право и важна част от Вашата молба.

Интервюто ще се проведе на език, който разбирате. Ако не разбирате използвания език, можете да поискате услугите на устен преводач, който да Ви помогне в общуването. Устният преводач трябва да превежда единствено казаното от Вас и от интервюиращото лице. Устният преводач не трябва да добавя своите лични виждания. Ако се затруднявате да разберете устния преводач, трябва да ни кажете или да кажете на своя представител.

Интервюто е поверително. Това означава, че сведенията, които предоставяте, включително фактът, че сте подали молба за убежище, няма да бъдат изпратени на лица или органи, които могат да навредят по някакъв начин на Вас или членове на Вашето семейство, които все още се намират във Вашата държава по произход.

ВАЖНО Е ВИЕ И ВАШИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ДА БЪДЕТЕ НАЯСНО СЪС СРОКОВЕТЕ В РАМКИТЕ НА ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА!

Прочетете отговорите по-долу.

Колко време ще отнеме, докато узнаете дали трябва да отидете в друга държава или можете да останете в държавата, в която се намирате понастоящем?

Какво следва, ако се установи, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба?

Ако това е Вашата първа молба за убежище в държава, участваща в системата от Дъблин, ще бъдете изпратен в друга държава, тъй като Вашата майка, баща, брат, сестра, леля, чичо, дядо или баба се намира в тази държава и Вие ще се присъедините към това лице или лица и ще останете заедно, докато се разглежда Вашата молба за убежище.  (17)

Ако не сте подали молба за убежище тук, но в миналото сте подали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, може да бъдете върнат в тази държава, така че органите там да разгледат Вашата молба за убежище.  (18)
И в двата случая решението да бъдете прехвърлен в друга държава може да отнеме до пет месеца от момента, в който сте поискали убежище или от момента, в който сме разбрали, че сте подали молба за международна закрила в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Органите ще Ви информират за това решение, колкото е възможно по-скоро след като то е взето.

Ако не сте подали молба за убежище в държавата, в която се намирате понастоящем, а предишна Ваша молба за убежище в друга държава е била отхвърлена, след като е била разгледана изцяло, ние трябва да изпратим искане до другата държава да Ви приеме обратно или да пристъпим към връщането Ви във Вашата държава по произход или постоянно пребиваване или в трета сигурна държава.

Ако решим, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба за убежище и когато тази държава приеме, че е компетентна, ние ще ви уведомим официално, че няма да разгледаме Вашето искане за международна закрила, а вместо това ще бъдете прехвърлен в компетентната държава.

Прехвърлянето ще се осъществи в рамките на шест месеца от момента, в който другата държава поеме отговорността за Вас, или от датата на постановяване на окончателно решение по обжалване или преразглеждане, ако Вие не сте съгласен и сте решили да оспорвате това решение (вж. раздела по-долу, в който се обяснява какво означава това). Този график може да бъде удължен до една година, ако сте задържан в затвор, или до 18 месеца, ако сте избягал.

Какво следва, ако не искате да отидете в друга държава?

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ТОВА!

Ако ние решим, че трябва да отидете в друга държава, където да се разгледа Вашата молба, а Вие не сте съгласен с това, имате възможност да оспорите решението за прехвърляне. Това се нарича „обжалване“ или „преразглеждане“.

Когато получите решението от органите, Вие разполагате с [x дни  (19)], за да обжалвате пред [апелативния орган  (20)]. Много е важно да подадете своята жалба в рамките на посочения срок. Вашият представител следва да ви помогне за това.

Докато се разглежда Вашата жалба или тече преразглеждане, Вие можете да останете в държавата, в която се намирате понастоящем. Или  (21)

Вашето прехвърляне ще бъде спряно за [y дни  (22)], докато съдът или друг правораздавателен орган реши дали за Вас е безопасно да се намирате в компетентната държава, докато се разглежда Вашата жалба. Или

Разполагате с [y дни  (23)], за да поискате прехвърлянето да бъде спряно, докато се разглежда Вашата жалба. Съдът или друг правораздавателен орган скоро ще вземе решение по това искане. Ако съдът или правораздавателният орган откаже искането за временно прекратяване, ще Ви бъдат предоставени мотиви за това.

На гърба на настоящата брошура ще намерите информация относно органите, към които да се обърнете, за да оспорите решение в държавата, в която се намирате понастоящем.

По време на процедурата за обжалване ще имате достъп до правна помощ и ако е необходимо, езикова помощ от устен или писмен преводач. Ако не сте в състояние да поемете разходите, можете да поискате тази помощ да бъде оказана безплатно. На гърба на настоящата брошура е поместена информация за организациите, които предоставят правна помощ и които могат да Ви окажат помощ за Вашата жалба.

ЗАДЪРЖАНЕ

Хората, които не разполагат със свобода да пътуват, където пожелаят, и които са настанени в затворени сгради, от които не могат да излизат, са „задържани“.

Ако сте непридружено ненавършило пълнолетие лице, може да живеете в сграда, където се прилагат някои правила, като например правилото да оставате в сградата през нощта или когато навън е тъмно, или правила, съгласно които трябва да информирате хората, които се грижат за Вас, когато излизате навън и кога ще се върнете. Тези правила целят да защитят Вашата сигурност. Това не означава, че се намирате в място за задържане.

ДЕЦАТА ПОЧТИ НИКОГА НЕ СА ЗАДЪРЖАНИ!

Задържан ли сте? Ако не сте сигурен дали сте задържан, попитайте органите, Вашия представител или юридически съветник (24) възможно най-скоро. Може да говорите с тях за своята ситуация и в случай че сте задържан — за възможностите за оспорване на решението за задържане.

Съществува риск да бъдете задържан по време на Дъблинската процедура. Най-често това става, когато държавните органи не вярват, че сте на възраст под 18 години и се опасяват, че може да избягате или да се укриете от тях, тъй като се страхувате да не бъдете изпратен в друга държава.

Имате право да бъдете информиран в писмен вид за причините за задържане, както и за начините да оспорвате заповедта за задържане. Също така имате право на правна помощ, ако желаете да оспорите заповедта за задържане, така че говорете с Вашия представител или юридически съветник, ако не сте доволен.

Ако по време на Дъблинската процедура сте задържан, за Вас ще се прилага следният график: ние трябва да поискаме от друга държава да поеме отговорност за Вас в рамките на един месец от подаването на Вашата молба за убежище. Замолената държава следва да даде отговор в срок от две седмици от това искане. Накрая, ако все още сте задържан, прехвърлянето следва да се осъществи в рамките на шест седмици от датата на приемане на искането от компетентната държава.

Ако решите да оспорите решението за прехвърляне, докато сте задържан, държавните органи не са задължени да Ви прехвърлят в рамките на шест седмици. В такъв случай държавните органи ще Ви информират за възможностите, с които разполагате.

Ако държавните органи не успеят да спазят срока за изпращане на искането до другата държава да поеме отговорност за Вас или срока за извършване на Вашето прехвърляне, задържането Ви за целите на прехвърляне съгласно Регламента от Дъблин се прекратява. В този случай се прилагат нормалните срокове, представени в раздела „Какво следва, ако се установи, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба?“.

Какви са Вашите права през периода, в който ние решаваме кой е отговорен за Вас?

Вие имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, ако ние сме компетентни да разгледаме Вашето искане за убежище или, в случай че е компетентна друга държава — докато бъдете прехвърлен там. Ако държавата, в която се намирате понастоящем, е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище, имате право да останете тук поне докато бъде взето първоначално решение по Вашата молба за убежище. Освен това имате право да се ползвате от материални условия на приемане, например настаняване, храна и др., както и основни медицински грижи и спешна медицинска помощ. Имате също така право да ходите на училище.

Вие ще имате възможност да ни предоставите устно и/или писмено информация относно Вашето положение и присъствието на членове на Вашето семейство на територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, като използвате за това своя матерен език или друг език, който владеете добре (или да ползвате услугите на устен преводач, ако е необходимо). Освен това ще получите писмено копие от решението за прехвърлянето Ви към друга държава. Също така имате право да се свържете с нас за повече информация и/или да се обърнете към Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в държавата, в която се намирате понастоящем.

Вашият представител и държавните органи ще Ви предоставят допълнителни обяснения за Вашите права!

Какво се случва с личната информация, която предоставяте? Как бихте могли да сте сигурен, че с нея няма да се злоупотреби?

Органите на държавите, участващи в системата от Дъблин, могат да обменят информацията, която сте им предоставили по време на Дъблинската процедура, единствено с цел да изпълнят своите задължения по силата на регламента от Дъблин.

Ще имате право на достъп:

до информацията, която се отнася до Вас. Вие имате право да поискате тези данни да бъдат поправени, ако те са неточни или неверни, или да бъдат заличени, в случай че са били обработени незаконосъобразно;

до информация, която обяснява как да поискате данните да бъдат поправени или заличени, в това число данни за връзка с компетентните органи, които отговарят за Вашата Дъблинска процедура, и на националните органи по защита на данните, които разглеждат искания във връзка със защитата на личните данни.

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ПОМОЩ? (да се попълни с конкретна за всяка държава информация, по-специално:)

адрес и данни за връзка на органа за предоставяне на убежище;

име, адрес и данни за връзка на организации, които представляват непридружени, ненавършили пълнолетие лица;

адрес и данни за връзка на националния орган, който отговаря за закрила на детето;

адрес и данни за връзка на органа, който е компетентен да провежда Дъблинската процедура;

данни за националния надзорен орган;

самоличност на лицето, което отговаря за обработката на данни в Евродак, и на негов представител;

данни за връзка на службата на лицето, което отговаря за обработката;

Червения кръст и ролята му;

данни за връзка на местното бюро на ВКБООН (ако има такова) и ролята му;

данни за връзка на организации, които предоставят правна помощ, подкрепа за кандидатите за убежище или подкрепа за децата;

данни за връзка на МОМ и нейната роля.

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ЗАЛОВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЗАКОННО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪНШНА ГРАНИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 29, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013

Ако сте на възраст 14 или повече години и сте задържан да преминавате незаконно границата, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат снети и предадени в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Вие трябва да съдействате за осъществяването на тази процедура – задължен сте по закон да позволите снемането на Вашите дактилоскопични отпечатъци.

Ако вашите дактилоскопични отпечатъци не са с добро качество, включително ако Вие умишлено сте увредили своите пръсти, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат снети отново в бъдеще.

Ако в даден бъдещ момент отново кандидатствате за убежище, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат снети отново. Ако кандидатствате за убежище в държава, различна от тази, в която първоначално са били снети Вашите дактилоскопични отпечатъци, може да бъдете върнат обратно в първата държава, където са били снети отпечатъците.

Данните за Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат съхранени за 18 месеца – след 18 месеца те се заличават автоматично от базата данни. В Евродак се съхраняват само Вашите дактилоскопични отпечатъци и пол – Вашето име, снимка, дата на раждане и гражданство не се изпращат, нито съхраняват в базата данни.

Във всеки един момент в бъдеще можете да поискате от държавата, която снема Вашите отпечатъци, да ви бъдат съобщени данните, свързани с Вас, които се съхраняват в Евродак. Можете да поискате данните да бъдат коригирани или заличени – данните трябва да бъдат заличени например ако сте станал гражданин на държава от ЕС или на асоциирана държава или ако сте получил разрешение за пребиваване в една от тези държави и не сте кандидатствал за убежище.

Евродак се управлява от агенция на Европейския съюз, наречена eu-LISA. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона. Вашите данни ще бъдат получени само от централната система на Евродак. Ако в бъдеще поискате убежище в друга държава от ЕС или асоциирана държава (25), Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат изпратени на тази държава за сверяване. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън ЕС и асоциираните държави.

Считано от 20 юли 2015 г. справка с Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да извършват такива органи, като например полицията или Европейската полицейска служба (Европол), които могат да поискат достъп до базата данни Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления и тероризъм.

Информация за връзка (да се попълни с конкретна информация според държавата членка)

самоличност на обработващия данни в Евродак и на негов представител;

данни за връзка на службата на обработващия данни

данни за националния надзорен орган (за защита на данни).

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ОТКРИТИ ДА ПРЕБИВАВАТ НЕЗАКОННО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 29, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013

Ако сте открит да пребивавате незаконно в държава, участваща в системата от Дъблин (26), органите могат да снемат Вашите дактилоскопични отпечатъци и да ги предадат в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Това е единствено с цел да се установи дали вече сте подавали молба за убежище. Вашите дактилоскопични отпечатъци няма да бъдат съхранени в базата данни „Евродак“, но ако в миналото сте подали молба за убежище в друга държава, Вие може да бъдете върнат в тази друга държава.

Ако Вашите дактилоскопични отпечатъци не са с добро качество, включително ако Вие умишлено сте увредили своите пръсти, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат снети отново в бъдеще.

Евродак се управлява от агенция на Европейския съюз, наречена eu-LISA. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона. Вашите данни ще бъдат получени само от централната система на Евродак. Ако в бъдеще поискате убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци също ще бъдат снети, за да бъдат предадени на Евродак. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън ЕС или асоциираните държави.

Информация за връзка (да се попълни с конкретна информация според държавата членка)

самоличност на обработващия данни в Евродак и на негов представител;

данни за връзка на службата на обработващия данни;

данни за националния надзорен орган (за защита на данни).

Ако нашите органи считат, че е възможно да сте подали молба за международна закрила в друга държава, която може да е отговорна за разглеждане на тази молба, ще получите по-подробна информация за процедурата, която ще последва, и за това как тя засяга Вас и Вашите права. (27)

(1)  Тези индикативни елементи трябва винаги да бъдат следвани от елементи, имащи пряка доказателствена сила съгласно списък А.

(2)  Настоящата брошура е само за информация. Нейната цел е да предостави на кандидатите за международна закрила съответната информация във връзка с Дъблинската процедура. Брошурата сама по себе си не създава/води до права или правни задължения. Приложимите в рамките на Дъблинската процедура права и задължения на държавите и на лицата са определените в Регламент (ЕС) № 604/2013.

(3)  В системата от Дъблин участват всички държави от Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

(4)  Предоставената информация е предвидената в част Б от настоящото приложение.

(5)  Настоящата брошура е само за информация. Нейната цел е да предостави на кандидатите за международна закрила съответната информация във връзка с Дъблинската процедура. Тя сама по себе си не създава/води до права или правни задължения. Приложимите в рамките на Дъблинската процедура права и задължения на държавите и на лицата са определените в Регламент (ЕС) № 604/2013.

(6)  Повече информация за Евродак можете да намерите в част А, в точка „Защо от мен се иска да ми бъдат снети дактилоскопичните отпечатъци?“).

(7)  Този абзац не се съдържа в брошурата за държавите членки, които не участват в Директивата за връщането.

(8)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(9)  Попълва се от всяка държава членка.

(10)  Един от три варианта, който се избира от всяка държава членка в зависимост от нейния избор за система за ефективна защита.

(11)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(12)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(13)  Настоящата брошура е само за информация. Нейната цел е да предостави на кандидатите за международна закрила съответната информация във връзка с Дъблинската процедура. Брошурата сама по себе си не създава/води до права или правни задължения. Приложимите в рамките на Дъблинската процедура права и задължения на държавите и на лицата са определените в Регламент (ЕС) № 604/2013.

(14)  В системата от Дъблин участват всички държави от Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

(15)  Сестрата на Вашата майка или на Вашия баща.

(16)  Братът на Вашата майка или на Вашия баща.

(17)  Може да чуете хората да наричат тази процедура „поемане на отговорността“.

(18)  Може да чуете хората да наричат тази процедура „обратно приемане“.

(19)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(20)  Попълва се от всяка държава членка.

(21)  Един от три варианта, който се избира от всяка държава членка в зависимост от нейния избор за система за ефективна защита.

(22)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(23)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(24)  Лице, което е признато от органите да представлява Вашите интереси пред закона. Вашият представител и/или органите следва да Ви посъветват дали се нуждаете от юридически съветник, но Вие самият също може да поискате от тях да възложат от Ваше име случая на юридически съветник. Вж. гърба на настоящата брошура за организации, които могат да Ви предоставят юридическо представителство.

(25)  Данните за Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да бъдат споделяни, когато това е позволено от закона, между 28-те държави — членки на ЕС, и четирите асоциирани държави – Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн.

(26)  В нея участват всички държави от Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

(27)  Предоставената информация е предвидената в част Б от приложение X.


8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/44


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 119/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2014 година

за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обогатени с хром дрожди, използвани за производството на хранителни добавки, и хромен(III) лактат трихидрат за влагане в храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (2), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

след консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ),

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Директива 2002/46/ЕО е определен списъкът с витамини и минерални вещества, които могат да се използват при производството на хранителни добавки. Приложения I и II към Директива 2002/46/ЕО са заменени с Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията (3). Приложение II към Директива 2002/46/ЕО е изменено с Регламент (ЕС) № 1161/2011 на Комисията (4).

(2)

Съгласно член 14 от Директива 2002/46/ЕО разпоредби относно витамини и минерални вещества в хранителни добавки, които могат да имат отражение върху общественото здраве, се приемат след консултация с Европейския орган за безопасност на храните.

(3)

На 31 октомври 2012 г. ЕОБХ прие научно становище относно дрожди с органично свързан хром ChromoPrecise®, добавяни за хранителни цели като източник на хром в хранителни добавки, и относно бионаличността на хром от този източник (5).

(4)

ЕОБХ подчерта, че изложените в неговото становище заключения се отнасят само за обогатените с хром дрожди ChromoPrecise®, а не и за други обогатени с хром дрожди. Освен това той счита, че спецификациите за обогатени с хром дрожди ChromoPrecise® следва да включват спецификации за загуба на маса при сушене и за максимално съдържание на хром(VI).

(5)

От приетото на 31 октомври 2012 г. от ЕОБХ становище следва, че използването на обогатени с хром дрожди ChromoPrecise® в хранителни добавки не поражда опасения във връзка с безопасността, при условие че са спазени определени условия, описани подробно в становището.

(6)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 е определен списъкът с витамини и минерални вещества, които могат да бъдат влагани в храни.

(7)

В съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 следва да бъдат приети изменения в списъка, изложен в приложение II към същия регламент, като се вземе под внимание становището на ЕОБХ.

(8)

На 13 септември 2012 г. ЕОБХ прие научно становище относно хромен(III) лактат трихидрат като източник на хром(III), добавян към хранителните продукти за хранителни цели (6).

(9)

От приетото на 13 септември 2012 г. от ЕОБХ становище следва, че добавянето на хромен(III) лактат трихидрат в храните не поражда опасения във връзка с безопасността, при условие че са спазени определени условия, описани подробно в становището.

(10)

Веществата, за които ЕОБХ е изразил положително становище, се добавят в списъците, изложени в приложение II към Директива 2002/46/ЕО и приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(11)

Чрез Консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията бяха проведени консултации със заинтересованите страни и предоставените становища бяха взети предвид.

(12)

Поради това Директива 2002/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 1925/2006 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В точка Б от приложение II към Директива 2002/46/ЕО след вписването „хромен(III) хлорид“ се вмъква следното вписване:

„обогатени с хром дрожди (7)

Член 2

В точка 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 след вписването „хромен пиколинат“ се вмъква следното вписване:

„хромен(III) лактат трихидрат“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 29.

(5)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени в храните (ANS); Научно становище относно дрожди с органично свързан хром Chromoprecise®, добавяни за хранителни цели в хранителни добавки като източник на хром, и относно бионаличността на хром от този източник. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(11):2951.

(6)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени в храните (ANS); Научно становище относно хромен(III) лактат трихидрат като източник на хром, добавян към хранителните продукти за хранителни цели EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(10):2881.


8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/46


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 120/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1981/2006 относно подробни правила за прилагане на член 32 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Общността за генетично модифицирани организми

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 32, втора и пета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (2), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 (3), се установяват подробни правила за прилагането на член 32 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Необходимо е тези правила да се актуализират — по-специално по отношение на финансовите вноски на заявителите — с цел да се отчетат промените в разходите, извършени при изпитването и валидирането на методите за откриване, както и промените в разпределянето на задачите в държавите членки.

(2)

В регламента следва да се отчете и увеличаващият се брой генетично модифицирани организми (ГМО), съдържащи множествени трансформационни събития с нарастваща комбинация от единични трансформационни събития.

(3)

Необходимо е да се актуализира списъкът на определените национални референтни лаборатории, които подпомагат референтната лаборатория на Общността (РЛО), посочена в член 32, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1829/2003, в изпитването и валидирането на методите за откриване, така че да се отчетат промените в определянето на националните референтни лаборатории от държавите членки и да се включат лабораториите в новоприсъединените държави — членки на ЕС.

(4)

Следва да се определят преходни мерки, за да се даде възможност на заявителите, които са получили потвърждение на заявлението за разрешение от националния компетентен орган в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 преди влизането в сила на настоящия регламент, да заплатят финансовите вноски в съответствие с Регламент (ЕО) № 1981/2006.

(5)

Следва да се обърне необходимото внимание на публичните научноизследователски институции, установени в ЕС, които подават заявления за разрешения за ГМО във връзка с проекти, финансирани предимно чрез публичния сектор, като в такива случаи следва да се предвиди намаляване на размера на финансовата вноска.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1981/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1981/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 2 буква а) се заменя със следното:

„a)

„пълна процедура на валидиране“ означава:

i)

оценката на критериите за ефикасност на методa чрез съобразени с международните стандарти колаборативни изпитвания с участието на национални референтни лаборатории, като критериите са предложени от заявителя и са в съответствие с документа, озаглавен „Определяне на минимални изисквания към ефикасността на аналитичните методи за изследване на ГМО“ (4), на който се прави позоваване:

в случай на генетично модифицирани растения за употреба като храна или фураж, храни или фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани растения, и храни, произведени от генетично модифицирани растения или съдържащи съставки, произведени от генетично модифицирани растения, или фуражи, произведени от такива растения — в точка 3.1.В.4 от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията (5),

във всички други случаи — в точка 1, буква Б) от приложение I към Регламент (ЕО) № 641/2004;

и

ii)

оценката на прецизността и достоверността на метода, предложен от заявителя.

(4)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf, РЛО и Европейска мрежа от лаборатории за ГМО, 13 октомври 2008 г."

(5)  ОВ L 157, 8.6.2013 г., стp. 1.“"

2)

В член 2 се добавят следните определения:

„д)

„ГМО, съдържащ единично трансформационно събитие“ означава ГМО, който е бил получен чрез единичен процес на трансформация;

е)

„ГМО, съдържащ множествени трансформационни събития“ означава ГМО, съдържащ повече от едно единично трансформационно събитие и получен чрез конвенционално кръстосване, котрансформация или вторична трансформация.“

3)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Вноски

1.   За всяко заявление за ГМО, съдържащ единично трансформационно събитие, заявителят заплаща на РЛО фиксирана вноска от 40 000 EUR.

2.   РЛО изисква от заявителя да заплати допълнителна вноска от 65 000 EUR, когато е необходимо да бъде извършена пълна процедура на валидиране на метод за откриване и идентифициране на ГМО, съдържащ единично трансформационно събитие, съгласно изискванията в следните разпоредби:

а)

приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013, ако заявлението е свързано със:

i)

генетично модифицирани растения за употреба като храна или фураж;

ii)

храни или фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани растения;

iii)

храни, произведени от генетично модифицирани растения или съдържащи съставки, които са произведени от генетично модифицирани растения, или фуражи, които са произведени от такива растения; или

б)

приложение I към Регламент (ЕО) № 641/2004 — във всички останали случаи.

3.   За всяко заявление за ГМО, съдържащ множествени трансформационни събития, когато методът за откриване и идентифициране на всяко единично трансформационно събитие, съставящо ГМО, е валидиран от РЛО или когато валидирането още не е приключило, фиксираната вноска зависи от броя (N) на единичните трансформационни събития, съставящи ГМО, и се изчислява по следната формула: 20 000 EUR + (N × 5 000 EUR). При изчислението се взема предвид само ГМО, съдържащ множествени трансформационни събития с най-голям брой единични трансформационни събития.

4.   За всяко заявление за ГМО, съдържащ множествени трансформационни събития и съставен от едно или повече единични трансформационни събития, по отношение на които методът за откриване и идентифициране не е валидиран от РЛО или няма валидиране, което да е в ход за този метод, вноската се изчислява по следния начин: член 3, параграфи 1 2 се прилагат за единичните трансформационни събития, за които не съществува валидиран метод, а член 3, параграф 3 — за ГМО, съдържащ множествени трансформационни събития, като N отговаря на броя единични трансформационни събития, съставящи ГМО, за които съществува валидиран метод.

5.   РЛО намалява размера на допълнителната вноска, посочена в параграф 2, пропорционално на спестените разходи:

а)

когато материалът, необходим за осъществяването на пълната процедура на валидиране, е предоставен от заявителя; и/или

б)

когато заявителят предостави данни, които се отнасят до модули — например протоколи за извличане на ДНК и специфични системи за описване на видове, които вече са валидирани и публикувани от РЛО.

6.   Когато разходите за валидиране на метода за откриване и идентифициране, предложен от заявителя, надхвърлят с най-малко 50 % размера на финансовите вноски, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се изисква допълнителна вноска. Допълнителната вноска покрива 50 % от частта от разходите, надвишаваща размера на вноските, посочени в параграфи 1, 2 и 3.

7.   Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 3, вноските, предвидени в параграфи 1—6, остават дължими в случай на оттегляне на заявлението.“

4)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато заявителят е МСП със седалище в развиваща се държава или е установена в ЕС публична научноизследователска институция, чието заявление се отнася до проект, финансиран основно от публичния сектор, финансовите вноски, посочени в член 3, параграфи 1—4, се намаляват с 50 %.“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Член 3, параграф 6 не се прилага по отношение на заявителите, посочени в член 4, параграф 1.“

5)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   Когато заявителят предава пробите от храни и фуражи и техните контролни проби на РЛО в съответствие с член 5, параграф 3, буква й) или член 17, параграф 3, буква й) от Регламент (ЕО) № 1829/2003, той представя доказателство, че вноската, посочена в член 3, параграфи 1, 3 и/или 4, е била заплатена на РЛО.

2.   Когато в съответствие с член 3, параграф 2 се изисква извършването на пълна процедура на валидиране, РЛО изпраща съответното официално писмено уведомление до заявителя, като изисква дължимата съгласно посочената разпоредба сума да бъде заплатена преди започването на стъпка 4 (съвместно изпитване) от процедурата на валидиране.

3.   Когато в съответствие с член 3, параграф 6 РЛО очаква разходите по валидирането на предложения от заявителя метод за откриване да надхвърлят с най-малко 50 % размера на финансовите вноски, посочени в член 3, параграфи 1—4, тя изпраща до заявителя писмено уведомление за очаквания размер на допълнителните разходи.

Ако в рамките на един месец след датата на получаване на уведомлението заявителят оттегли своето заявление, допълнителната вноска, посочена в член 3, параграф 6, не е дължима.

След като валидирането на метода за откриване приключи, РЛО уведомява писмено заявителя за действителните и надлежно обосновани разходи, извършени при валидирането на метода за откриване, и изисква заплащане на вноската, дължима в съответствие с член 3, параграф 6.“;

б)

параграф 5 се заличава;

в)

параграф 7, първа алинея се заменя със следното:

„Вноските, посочени в параграфи 2 и 3, се заплащат от заявителя в рамките на 45 дни от датата на получаване на уведомлението. Стъпка 4 (съвместно изпитване) от процедурата на валидиране не може да започне преди получаването на посочените вноски.“

6)

В член 6 параграф 2 се заменя със следните параграфи 2 и 3:

„2.   Изброените в приложение II национални референтни лаборатории се избират на случаен принцип за участие в международно съвместно изпитване за валидиране и получават от РЛО вноска в размер на 2 400 EUR за разходите, свързани с тяхното участие. В случая, посочен в член 4, параграф 1, тази сума се намалява пропорционално.

3.   РЛО и изброените в приложение II национални референтни лаборатории, които участват в изпитването за валидиране, сключват писмено споразумение за определяне на взаимоотношенията помежду си, и по-специално на финансовите въпроси.“

7)

В приложение I буква а) се заменя със следното:

„а)

да бъдат акредитирани в съответствие с ЕN ISO/IEC 17025 относно „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“ или в съответствие с еквивалентен международен стандарт, който гарантира, че лабораториите:

разполагат с подходящо квалифициран персонал, който е преминал необходимото обучение относно аналитичните методи, използвани за откриването и идентифицирането на ГМО и ГМ в храните и фуражите,

разполагат с необходимото оборудване за провеждане на изискваните анализи,

имат подходяща административна инфраструктура,

имат достатъчен капацитет за обработка на данните за изготвяне на технически доклади и за бърза комуникация с другите лаборатории, участващи в изпитването и валидирането на методи за откриване.

До 31 декември 2014 г. се разрешава участието на лаборатории, изброени в приложение II към настоящия регламент, които все още не са акредитирани, при условие че декларират, че са в процес на акредитиране и представят на РЛО доказателство за техническа компетентност.“

8)

Приложение II се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни мерки

Членове 3—5 от Регламент (ЕО) № 1981/2006, съдържащи разпоредби относно финансовите вноски, продължават да се прилагат по отношение на кандидатите, които са получили потвърждение на заявлението за разрешение от националния компетентен орган в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 г. преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 99.

(3)  ОВ L 157, 8.6.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Национални референтни лаборатории, подпомагащи референтната лаборатория на Общността при изпитването и валидирането на методи за откриване, както е посочено в член 6, параграф 1

Belgique/België

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W),

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

България

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), София, Сектор ГМО;

Česká republika

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), Praha;

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering (1),

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, Sektion for Plantediagnostik, Ringsted;

Deutschland

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg,

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ),

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin,

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Oder,

Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg,

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor — Standort Kassel,

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) — Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover,

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz — Institut für Lebensmittelchemie Trier,

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer,

Landesamt für Verbraucherschutz — Abteilung D Veterinärmedizinische, mikro- und molekularbiologische Untersuchungen, Saarland,

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Geschäftsbereich Labore Landwirtschaft, Sachsen,

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA),

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt — Fachbereich Lebensmittelsicherheit,

Landeslabor Schleswig-Holstein,

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV),

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR),

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL);

Eesti

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) geenitehnoloogia instituut, DNA analüüsi labor;

Éire

Food and Environment Research Agency (FERA) Sand Hutton, York;

Elláda

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός „ΔΗΜΗΤΡΑ“, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης, Αθήνα,

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων; Αθήνα;

España

Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (CNA-AESAN),

Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (LAA-MAGRAMA);

France

Groupement d’Intérêt Public — Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES),

Laboratoire du Service Commun des Laboratoires (SCL) d’Illkirch-Graffenstaden,

Laboratoire de la Santé des Végétaux (ANSES), Angers;

Hrvatska

Odsjek za kvantifikaciju GMO i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Italia

Centro di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (CRA-SCS), Sede di Tavazzano — Laboratorio,

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare — Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina (ISS-DSPVSA),

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM);

Kypros

Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ);

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR“;

Lietuva

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir Genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyrius;

Luxembourg

Laboratoire National de Santé (LNS), Division du contrôle des denrées alimentaires;

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH);

Malta

LGC Limited UK;

Nederland

RIKILT — Wageningen UR,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA);

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für Lebensmittelsicherheit Wien, Abteilung für Molekular- und Mikrobiologie (AGES — MOMI),

Umweltbundesamt GmbH;

Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie,

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy, Puławy,

Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

Portugal

Laboratório de OGM, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal (UEIS-SAFSV);

România

Laboratorul Național de Referință pentru OMG din alimente și furaje, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București;

Slovenija

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana,

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana;

Slovensko

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie NRL Bratislava,

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (State Veterinary and Food Institute Dolný Kubín);

Suomi/Finland

Tullilaboratorio,

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira;

Sverige

Livsmedelsverket (SLV);

United Kingdom

Food and Environment Research Agency (FERA),

LGC Limited (LGC),

Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA).“


(1)  До 1 януари 2014 г.


8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/53


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 121/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2014 година

за разрешаване на L-селенометионин като фуражна добавка за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на това разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешително за L-селенометионин. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Посоченото заявление се отнася до разрешаването на L-селенометионин, органично съединение на селена, като фуражна добавка при всички животински видове, който следва да бъде класифициран в категорията „Хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 2 май 2013 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните (Органът) заключи, че при предложените условия на използване L-селенометионин не се отразява неблагоприятно върху здравето на човека, здравето на животните или околната среда и че използването му може да се счита за ефикасен източник на селен за всички животински видове. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на L-селенометионин показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

(6)

Органът стигна до заключението, че ограничението по отношение на добавянето на органичен селен, установено за други органични съединения на селена, следва да се прилага и за L-селенометионин. Освен това, ако към фуража се добавят и други съединения на селена, добавянето на органичен селен не следва да надвишава 0,2 mg/kg пълноценен фураж.

(7)

Заявителят предостави допълнителна информация в резултат на горепосоченото становище на Органа, за да докаже стабилността на добавката, след като тя бъде включена в премикси, съдържащи съединения на микроелементи.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, който принадлежи към категорията „Хранителни добавки“ и към функционалната група „Съединения на микроелементи“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г.; 11(5):3219.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Селен в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „Хранителни добавки“. Функционална група: съединения на микроелементи

3b815

L-селенометионин

 

Характеристика на добавката

Твърд препарат от L-селенометионин със съдържание на селен < 40 g/kg

 

Характеристика на активното вещество

Органичен селен под формата на L-селенометионин (2-амино-4-метилселанил-бутанова киселина), получен чрез химичен синтез

Химична формула: C5H11NO2Se

CAS номер: 3211-76-5

Кристален прах с L-селенометионин > 97 % и

селен > 39 %

 

Метод за анализ  (1)

За определяне на L-селенометионин във фуражната добавка: високоефективна течна хроматография и масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (HPLC-ICPMS) след тройно протеолитично разграждане.

За определяне на общия селен във фуражната добавка: масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICPMS) или атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES).

За определяне на общия селен в премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини: атомноабсорбционна спектрометрия с генериране на хидриди (HGAAS) след микровълново разграждане (EN 16159:2012).

Всички видове

 

0,50 (общо)

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

За безопасността на потребителите: носене на предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

3.

Технологичните добавки или фуражните суровини, включени при приготвянето на добавката, осигуряват наличието на потенциал за запрашаване < 0,2 mg селен/m3 въздух.

4.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат условията за съхранение и устойчивост.

5.

Максимално добавяне на органичен селен:

0,20 mg Se/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %.

6.

Ако препаратът съдържа технологична добавка или фуражни суровини, за които има определено максимално допустимо съдържание или за които се прилагат други ограничения, тази информация се предоставя на потребителите от производителя на фуражната добавка.

28 февруари 2024 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/56


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 122/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

85,7

MA

52,0

TN

74,1

TR

93,5

ZZ

76,3

0707 00 05

TR

123,0

ZZ

123,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

39,1

TR

120,6

ZZ

79,9

0805 10 20

EG

50,1

MA

53,1

TN

54,3

TR

73,6

ZZ

57,8

0805 20 10

IL

121,4

MA

74,6

ZZ

98,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

128,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

142,6

PK

55,3

TR

98,5

ZZ

106,1

0805 50 10

TR

78,1

ZZ

78,1

0808 10 80

CN

95,7

MK

35,4

US

163,7

ZZ

98,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

122,0

US

134,7

ZA

119,7

ZZ

109,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/58


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 123/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2014 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 3 до 4 февруари 2014 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец февруари 2014 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 188 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграфи 1 и 2 от Протокол № 1 (3) към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (4) беше открита тарифна квота с нулево мито за внос на необработено маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, изцяло получено в Тунис и транспортирано директно от тази държава в Европейския съюз, в рамките на ограничение, предвидено за всяка година.

(2)

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис (5) предвижда месечни количествени ограничения за издаването на лицензии за внос.

(3)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 пред компетентните органи бяха подадени заявления за издаване на лицензии за внос за общо количество, което надвишава ограничението за месец февруари, предвидено в член 2, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

При тези обстоятелства Комисията следва да определи коефициент на разпределение, който да позволява издаването на лицензии за внос пропорционално на наличните количества.

(5)

Тъй като ограничението за месец февруари бе достигнато, за посочения месец вече не могат да бъдат издавани никакви лицензии за внос,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията, подадени от 3 до 4 февруари 2014 г. по силата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006, се прилага коефициент на разпределение от 20,275606 %.

Прекратява се издаването на лицензии за внос за месец февруари 2014 г. за количествата, заявени след 5 февруари 2014 година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 8 февруари 2014 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.


РЕШЕНИЯ

8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/59


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2014 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Latvijas Banka

(2014/68/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2013/42 на Европейската централна банка от 15 ноември 2013 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки от Евросистемата се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Съгласно член 1 от Решение 2013/387/ЕС на Съвета (2) Латвия изпълнява необходимите условия за приемане на еврото и дерогацията за Латвия по член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. (3) се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

(3)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча SIA Ernst & Young Baltic да бъдат назначени за външни одитори на Latvijas Banka за финансовата 2014 година.

(4)

Целесъобразно е препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ да бъде спазена и Решение 1999/70/ЕО на Съвета (4) да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1 от Решение 1999/70/ЕО се добавя следният параграф:

„18.   SIA Ernst & Young Baltic се одобряват за външни одитори на Latvijas Banka за финансовата 2014 година.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Европейската централна банка.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  ОВ C 342, 22.11.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение 2013/387/ЕС на Съвета от 9 юли 2013 г. относно приемането на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (ОВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 24).

(3)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33.

(4)  Решение 1999/70/ЕО на Съвета от 25 януари 1999 г. относно външните одитори на националните централни банки (ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69).


8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/60


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за разрешаване на Швеция и Обединеното кралство да ползват дерогация от разпоредбите на някои общи правила за авиационна безопасност съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2014) 559)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/69/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 14, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Редица държави членки поискаха да ползват дерогации по отношение на общите правила за авиационна безопасност, съдържащи се в правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 216/2008. В съответствие с член 14, параграф 6 от посочения регламент, службите на Комисията направиха оценка на необходимостта от и степента на защита, която произтича от дерогациите, поискани въз основа на препоръки от ЕААБ. Комисията заключи, че промяната ще доведе до ниво на защита, равностойно на постиганото при прилагането на общите правила за авиационна безопасност, при условие че се спазват определени условия. Оценката на всяка дерогация и на условията за нейното прилагане са описани в отделни приложения към настоящото решение, с което тези дерогации се разрешават.

(2)

В съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 216/2008, дерогация, предоставена на една държава членка, се нотифицира на всички държави членки, които също имат право да прилагат тази дерогация. Затова адресати на настоящото решение следва да са всички държави членки. Описанието на всяка дерогация, както и на условията към нея, трябва да бъдат такива, че да се предостави възможност на останалите държави членки да прилагат тази мярка, когато се намират в същото положение, без необходимост от допълнително одобрение от Комисията. Независимо от това държавите членки следва да нотифицират относно прилагането на дерогации, тъй като те може да имат отражение извън съответната държава членка.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската агенция за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Правителствата на Обединеното кралство и Швеция могат да издават одобрения, които представляват дерогация от някои правила за прилагане съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008, както е определено в приложенията към настоящото решение.

Член 2

Всички държави членки имат право да прилагат мерките, посочени в член 1, както е определено в приложенията към настоящото решение. Държавите членки нотифицират за това Комисията, Агенцията и националните органи в областта на въздухоплаването.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията  (1) по отношение на правата на инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В част-FCL, FCL.905.SFI, буква а), се предвижда, че SFI има право да провежда летателно обучение в симулатор в рамките на съответната категория въздухоплавателни средства с цел: „а) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на IR, при условие че той/тя притежава или е притежавал IR за съответната категория въздухоплавателно средство и е завършил курс на обучение за IRI“.

С писмо, получено от Комисията на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от FCL.905.SFI, буква а) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 (наричан по-долу „основен регламент“).

Обединеното кралство предложи да се разделят изискването за курс на обучение за IRI и правото да се обучава за първоначална квалификация за IR от другите изисквания за SFI и да се разреши на SFI, които не са завършили обучение за IRI, да предлагат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Понастоящем е налице недостиг на полетни инструктори с квалификация за провеждане на курсове за обучение и не са одобрени достатъчно курсове за IRI, което да осигури възможност на потенциалните SFI да се квалифицират. Компетентният орган на Обединеното кралство подчерта, че изискването за посещаване на курс за IRI създава непредвидени усложнения поради недостатъчния брой полетни инструктори. Този проблем може да бъде разрешен, като се позволи на SFI, които не са завършили курс на обучение за IRI, да обучават за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR. Според становището на Агенцията, Обединеното кралство е обосновало в достатъчна степен необходимостта от дерогация от изискванията по FCL.905.SFI.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Както се посочва в част-FCL, завършването на курс на обучение за IRI е общо изискване, което се прилага към всички права на SFI за обучение във връзка с IR. Следователно изискването се прилага и към правата за обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR, както и към допълнителните права да се предлага обучение за първоначално придобиване на IR.

Обединеното кралство подчерта, че с предложената дерогация се запазва еквивалентно ниво на защита, тъй като с нея се възстановява стандартът JAR-FCL.

Освен това Обединеното кралство предложи курсът на обучение за IRI да се изисква само за правото да се провежда обучение за първоначален IR и да се ограничат правата на SFI, които не са преминали този курс до правото да провеждат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR. Според предложението на Обединеното кралство, за да получи разрешение да провежда това обучение без да е преминал пълния курс на обучение за IRI, SFI трябва да е преминал проверка на професионалната подготовка за типа въздухоплавателно средство, включително за полет по прибори в рамките на последните 12 месеца. SFI с тази професионална квалификация, който не е преминал пълния курс на обучение за IRI, няма право да обучава за първоначално издаване на квалификация за полет по прибори или за потвърждаване на валидността, или подновяване на квалификацията за полет по прибори, която не е свързана с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификацията за тип.

Агенцията, след анализ на измененото искане за дерогация, заключи, че становището на Обединеното кралство е вярно по отношение на твърдението, че правата на SFI са променени в част-FCL в сравнение с JAR-FCL. Новото изискване, според което SFI трябва да посети курс за IRI, ако ще провежда летателно обучение за IR, е било добавено като допълнително условие, защото е било сметнато за необходимо за разширяване на правата.

Агенцията изрази съгласие с оценката на Обединеното кралство, че предложената дерогация предвижда ниво на защита, еквивалентно на нивото при прилагането на част-FCL, тъй като тя няма да позволи на тази конкретна група SFI да провеждат обучение за подновяване и продължаване на валидността на общ IR без да са преминали курс за IRI, а само ще им позволи да провеждат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от разпоредба FCL.905.SFI, буква а) от Регламент (ЕС) № 1178/2011, да разреши на SFI да провеждат обучение за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR без да са преминали обучение за IRI.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

SFI с тази квалификация нямат право да провеждат обучение за подновяване и продължаване на валидността на обща IR без да са преминали курс на обучение за IRI.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


(1)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на правата на проверяващите на полетен симулатор (SFE)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В разпоредба FCL.1005.SFE, буква а), точка 2 се посочва, че правата на проверяващия на полетен симулатор за самолети или въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, включват провеждането на следното в рамките на FFS: „(…) проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за полет по прибори, при условие че SFE отговаря на изискванията на FCL.1010.IRE за съответната категория въздухоплавателно средство“.

С писмо, получено от Комисията на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от FCL.1005.SFE, буква а), точка 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 (наричан по-долу „основен регламент“).

Обединеното кралство предложи да се създаде нова категория SFE с права за извършване на проверка за потвърждаване на валидността и подновяване на IR, когато това е свързано с квалификация за тип, като се разделя изискването за IRI/IRE от другите изисквания за SFE и се ограничават правата за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, включително за специфични типове IR.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Понастоящем няма достатъчно одобрени курсове, които да позволят на потенциалните SFE да се квалифицират. Обединеното кралство подчерта, че това изискване ще създаде нежелана тежест, като заяви, че към настоящия момент няма подходящо обучен персонал. Този проблем може да бъде разрешен, като се позволи на SFE, които не отговарят на изискванията за IRE, да извършват проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR. Според Агенцията, Обединеното кралство е обосновало в достатъчна степен необходимостта от дерогация от изискванията съгласно FCL.1005.SFE.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Обединеното кралство обоснова предвидената дерогация, като се позова на еквивалентното изискване за JAR-FCL и установи промяна, свързана с правата по тази категория проверяващи, както и в условията, които трябва да изпълни кандидатът. Обединеното кралство подчерта, че в рамките на системата JAR много национални органи са предоставяли право на проверяващия на полетен симулатор (SFE) да извършва проверка за потвърждаване на валидността или за подновяване на правото за полет по прибори, което е свързано с придобиване на квалификация за тип, т.е. потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип, съчетана с проверка на специфични типове квалификация за полети по прибори (IR). На SFE не се позволяваше да извършват проверки за общи неспецифични типове IR или за първоначалното предоставяне на специфични права за полет по прибори (IR).

Обединеното кралство посочи също така, че въз основа на разширените права на SFE, съгласно част-FCL SFE трябва да отговарят на изискванията, приложими за проверяващ за квалификация за полети по прибори (IRE), които включват изискването за притежаване на сертификат за инструктор за полети по прибори (IRI). Както се посочва в част-FCL това изискване е обща предпоставка и се прилага за всички права на SFE за извършване на проверки на IR. То се прилага по отношение на правата за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове квалификация за полет по прибори, както и на нови права за извършване на проверка за първоначалното предоставяне на всички IR.

Обединеното кралство подчерта, че с предложената дерогация се запазва еквивалентно ниво на защита, тъй като с нея се възстановява стандартът JAR-FCL.

Агенцията, след анализ на искането за дерогация, заключи, че Обединеното кралство с право посочва, че изискването FCL.1005.SFE в действителност не съдържа никакви права за SFE за извършването на проверка на уменията за първоначално издаване на IR в рамките на FFS, но се ограничава до потвърждаване на валидността и подновяване на IR (вж. буква а), точка 2). Освен това Обединеното кралство с право посочва, че съгласно стандарта JAR-FCL правата на SFE позволяват извършването на проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за полети по прибори. Обединеното кралство правилно посочва също че съгласно JAR-FCL от SFE не се изисква да отговаря и на изискванията за IRE/IRI. Вярно е също, че правата на SFE са изменени спрямо JAR-FCL.

С цел да се включи правото да се извършва проверка за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип и IR без да са спазили изискванията за IRE, Обединеното кралство предложи да се приеме, че SFE е преминал проверка на професионалната подготовка за квалификация за тип за въздухоплавателни средства, включително за полети по прибори, в рамките на последните 12 месеца. SFE с тази квалификация няма право да извършва проверка за първоначално издаване на квалификация за полети по прибори или за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за полет по прибори, която не е свързана с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип.

Въз основа на проведения анализ Агенцията изразява съгласие с оценката на Обединеното кралство, че предложената дерогация предвижда ниво на защита, еквивалентно на нивото, постигнато при прилагането на част-FCL, тъй като тя няма да позволи тази специфична група SFE да извършват проверка за подновяване и продължаване на валидността на IR без да са участвали в курс за IRI, а само ще им предостави право да извършват проверка за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от FCL.1005.SFE, буква а), точка 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, да позволи SFE да извършват проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността и подновяване на специфични типове IR без да са спазили изискванията, приложими за проверяващ за квалификация за полети по прибори (IRE), както и изискването за притежание на сертификат за инструктор за полети по прибори (IRI).

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

SFE с тази квалификация няма право да извършва проверка за първоначално издаване на квалификация за полети по прибори или за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за полет по прибори, който не е свързан с потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на ограничените права на инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI) и начините, по които тези ограничения могат да бъдат премахнати

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В разпоредба FCL.910.SFI, буква б) се предвижда, че за разширяване на правата на SFI, така че да включват симулатори, които представляват допълнителни типове въздухоплавателни средства, SFI трябва да бъдат проверени от проверяващ за квалификация за тип (TRE). Част-FCL не позволява на SFE с квалификация за дадения тип да провежда теста за добавяне на допълнителен тип към правата на SFI.

С писмо, получено на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от FCL.910.SFI, буква б) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 (наричан по-долу „основен регламент“).

Обединеното кралство поиска тази дерогация с цел да се позволи на SFE не само да провеждат тестове в случай на първоначално издаване на сертификата за SFI, но и за да се разширят правата им, така че SFE да могат да изпитват SFI за всеки допълнителен тип.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Необходимо е да се позволи на SFE не само да провеждат тестове в случай на първоначално издаване на сертификата за SFI, но и да се разширят правата на SFE за изпитване на SFI за всеки допълнителен тип, защото в противен случай това ще доведе до излишна тежест за отрасъла поради липса на квалифициран персонал. Агенцията приема обосновката, представена от Обединеното кралство относно необходимостта от предоставянето на тази дерогация.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Обединеното кралство обоснова предвидената дерогация, като заяви, че тя няма да има вредно въздействие върху нивото на защита вследствие това разширяване на правата.

Въз основа на проведения анализ Агенцията изрази съгласие с оценката на Обединеното кралство, че с предложената дерогация се запазва нивото на защита, тъй като част-FCL вече дава на SFE право за изпитване на SFI за типа въздухоплавателно средство, включен в първоначално издадения сертификат за SFI.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може да ползва дерогация от FCL.910.SFI, буква б) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и да позволи на SFE не само да провежда тестове в случая на първоначално издаване на сертификат за SFI, но и да разшири правата на SFE за изпитване на SFI за допълнителни типове.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Правата на SFI могат да бъдат разширени за други симулирани полети по прибори на тренировъчни средства за полетна симулация (FSTD), представляващи допълнителни типове от същата категория въздухоплавателни средства, когато притежателят:

е завършил успешно частта за симулатор от съответния курс за квалификация за тип; както и

е провел като част от пълен курс за квалификация за тип най-малко 3 часа летателно обучение за функциите на SFI на съответния тип въздухоплавателно средство под наблюдението и одобрението на TRE или SFE, квалифициран за тази цел.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на правата и изискванията, предвидени за инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В разпоредба FCL.905.SFI от приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се установяват правата на инструкторите за летателно обучение в симулатор (SFI) и се забранява на SFI да обучават кандидатите за сертификат за SFI. В част-FCL се предвижда правото това обучение да се предлага само на притежателите на сертификати за инструктори за квалификация за тип (TRI), при условие че притежават поне 3 години опит като TRI (FCL905.TRI, буква б).

С писмо, получено на 27 ноември 2012 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от тази разпоредба от Регламент (ЕС) № 1178/2011 (Регламент за екипажите на въздухоплавателните средства) въз основа на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

Обединеното кралство предложи да предостави на притежателите на сертификат за SFI правото да обучават кандидатите за сертификат за SFI без да отговарят на изискването за опит от най-малко 3 години като TRI.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Обединеното кралство заяви, че в миналото органите му са тълкували JAR-FCL в смисъл, че позволява на SFI да бъдат инструктори в курсове за SFI след като преминат специален курс за инструктори, последван от оценяване на компетентността. Обединеното кралство допълни, че с прилагането на част-FCL и въвеждането на по-точно определение, правото за обучаване на кандидатите за сертификат за SFI се предоставя само на инструктори за квалификация за тип (TRI) с 3 години опит. В Обединеното кралство много SFI, които са държавно сертифицирани и работят като обучители на кандидатите за сертификат за SFI, не могат да спазят изискването да станат TRI с 3 години опит. Следователно те няма да могат да продължат да бъдат инструктори в курсове за SFI. Обединеното кралство посочи също, че много от настоящите SFI няма да бъдат в състояние да спазят изискванията за TRI по медицински причини.

Обединеното кралство заключи, въз основа на оценка на действителното положение, че е налице недостиг на TRI, за да бъдат обучени достатъчно кандидати за сертификат за SFI и да се посрещнат нуждите на отрасъла от обучение. Съответно ще има недостиг на квалифицирани инструктори, за да се осигури това обучение, което сериозно би объркало обучението на пилоти, по-специално в сектора на търговските въздухоплавателни средства. Следователно е необходимо да се позволи на SFI, които не отговарят на изискването за най-малко 3 години опит като TRI, да обучават кандидатите за SFI. Агенцията приема обосновката, представена от Обединеното кралство относно необходимостта от тази дерогация.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Освен това Обединеното кралство установи непоследователност в част-FCL, тъй като проверяващият на полетен симулатор (SFE), който трябва да притежава сертификат за SFI, има правото да извършва оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или за подновяване на сертификат за SFI, но в същото време не му се позволява да обучава тези SFI. Фактът, че SFE, които са също и SFI, не могат да обучават пилот за SFI, но могат да извършват проверка на SFI, се определя като непоследователност в част-FCL, тъй като всички проверяващи в системата на част-FCL имат правото да обучават за сертификати, квалификации и лицензи, за които те имат разрешение да провеждат изпити.

Част-FCL съответства на системата JAR-FCL, съгласно която обучението на кандидати за сертификати за SFI се предполага да се предоставя от TRI. След като анализира предложенията за допълнително квалифициране на SFI на Обединеното кралство, Агенцията изрази съгласие с оценката на Обединеното кралство, че нивото на защита, еквивалетно на това, постигнато при прилагането на част-FCL, се постига при предложената дерогация, конкретно с допълнителните изисквания за обучение и проверка, предложени от Обединеното кралство.

Следва да се подчертае обаче, че Обединеното кралство предвижда този специален курс за инструктори също за TRI, които желаят да организират такова обучение. Тъй като част-FCL вече предоставя това право на TRI, които желаят да провеждат обучение за сертификат за SFI, ако те отговарят на изискването за 3-годишен опит, подобен специален курс за инструктори, предназначен за TRI, не се изисква. Следователно тези курсове следва да бъдат предоставяни само на SFI.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от FCL.905.SFI, да предостави право на SFI, които не отговарят на изискването за най-малко 3 години опит като TRI, да обучават кандидатите за SFI.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Тези SFI трябва да имат не по-малко от 3 години опит като SFI, да преминат специален двудневен курс за инструктори за SFI, организиран от инструктор за SFI, както и да получат положителна оценка на компетентността.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се изпълняват свързаните с нея условия.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Дерогация в полза на Обединеното кралство от Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за полети по прибори (IR)

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

Разпоредба FCL.625, букви в) и г) от приложение I (част-FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 гласи:

в)   Подновяване. Ако срокът на валидност на IR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите:

(1)

преминават опреснително (refresher) обучение в ATO, за да достигнат ниво на професионална подготовка, необходимо за успешното преминаване на частта с прибори от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част; и

(2)

преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част за съответната категория ВС.

г)   Ако валидността на IR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, притежателят трябва отново да премине успешно теоретичен изпит и проверка на уменията за IR.“

С писмо, получено на 18 март 2013 г., правителството на Обединеното кралство уведоми Комисията и ЕААБ относно намерението си да ползва дерогация от тази разпоредба от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на основание член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Необходимо е да се предостави възможност на притежателите на лицензи, издадени в съответствие с част-FCL, които разполагат с IR, отговарящa на изискванията на ИКАО, с лиценз от трета страна, да запазят правата си, без да е необходимо да се явяват отново на изпитите по теория. В Регламента за екипажите на въздухоплавателните средства този въпрос не се разглежда, което създава излишна тежест за притежателите на лицензи.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Според Обединеното кралство изискванията на разпоредба FCL.625, буква г) са създадени за случаите, когато даден притежател на лиценз не е регистрирал полетно време по правилата за полети по прибори (IFR) в продължение на 7 години. Правилото не предвижда възможността притежателят на лиценз да е извършвал полети по правилата за полети по прибори, ползвайки IR в рамките на лиценз от трета страна за целия седемгодишен период, който е бил подновен през този период и следователно е валиден.

Агенцията, след като анализира искането за дерогация, изрази съгласие с Обединеното кралство, че е неуместно да се изисква от пилот, който разполага с валидна или наскоро изтекла квалификация за полет по прибори, отговаряща на изискванията от приложение 1 на ИКАО, в рамките на лиценз, издаден от трета страна, да се явява отново на изпитите по теория, необходими за подновяване на европейска IR, която е изтекла от повече от седем години; т.е. не е уместно да се прилагат същите изисквания за пилот с неотдавнашни полети по правилата за полети по прибори по същия начин, както за пилот, който не е изпълнявал такива полети от повече от 7 години.

Агенцията е съгласна с обосновката, предоставена от Обединеното кралство. Правилото не предвижда възможността притежателят на лиценз да е извършвал полети по правилата за полети по прибори, използвайки IR с лиценз от трета страна за целия седемгодишен период, който е бил подновен през този период и следователно е валиден. Предвидената дерогация би засегнала притежателите на лицензи в съответствие с част-FCL, които включват IR, отговарящa на изискванията на ИКАО. Ако след време тези пилоти прекратят полетите си с този лиценз, но продължат да летят с лиценз, издаден от трета държава съгласно ИКАО, който включва IR, и поискат подновяване на своята IR към европейския си лиценз, те ще трябва единствено да отговарят на изискванията за потвърждаване на валидността, съдържащи се в FCL.625, буква б) въз основа на настоящата им валидна IR, издадена от трета държава. Това означава, че притежателят на квалификацията трябва да премине проверка на уменията, но от него няма да се изисква да премине обучение или да се явява отново на изпитите по теория. В случая на пилот, който е разполагал с IR, която не е вече валидна, но е била потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, притежателят на квалификация трябва да се съобрази с изискванията на разпоредба FCL.625, буква в), но също така няма да бъде задължен да се яви повторно на изпитите по теория. Агенцията счита, че това осигурява равнище на безопасност, еквивалентно на това, което се осигурява от част-FCL.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Обединеното кралство може, чрез дерогация от FCL.625, букви в) и г) от приложение I (част-FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, да разреши на притежателите на лицензи, издадени в съответствие с част-FCL, да запазят правата си по отношение на IR в рамките на лиценз, издаден от трета страна, без необходимостта да се явяват отново на изпитите по теория.

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Тази дерогация се прилага за притежателите на лицензи, издадени в съответствие с част-FCL, при условие че IR в рамките на издадения от трета страна лиценз отговаря на ИКАО.

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Дерогация в полза на Швеция от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията  (1) по отношение на съществуващите разпоредби за издаване на сертификати за летателна годност за внесени въздухоплавателни средства

1.   ОПИСАНИЕ НА ИСКАНЕТО

В съответствие с разпоредба 21.A.174, буква б), точка 3, подточка ii) от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, всяко заявление за сертификат за летателна годност на въздухоплавателно средство, внесено от трета страна, трябва да включва декларация от компетентен орган на държавата по настояща или предишна регистрация на въздухоплавателното средство, в която е указан статусът на летателна годност на въздухоплавателното средство в нейния регистър към момента на прехвърлянето.

С писмо от 24 януари 2011 г. шведската Агенция по транспорта уведоми Комисията и ЕААБ за намерението си чрез дерогация от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията (2) (отменен с Регламент (ЕС) № 748/2012) да отмени изискването за включването на такава декларация.

2.   ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО

2.1.   Необходимост

Шведските власти са установили необходимостта от дерогация от това правило, тъй като в някои случаи такава декларация не е налице и не може да бъде получена.

2.2.   Еквивалентност на нивото на защита

Целта на изискването за декларация от компетентен орган на държавата по настояща или предишна регистрация на въздухоплавателното средство, в която е посочен статусът на летателна годност на въздухоплавателното средство в регистъра към момента на прехвърляне, когато въздухоплавателното средство се внася в държава — членка на ЕААБ, е да позволи на държавата вносител да провери дали въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат на ЕААБ, както и че всеки допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, са били одобрени в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 и че приложимите насоки за летателна годност са били следвани.

Мярката, предложена от шведското правителство — да отмени изискването за включване на такава декларация, може да осигури ниво на защита, еквивалентно на това, предвидено от приложимите правила за прилагане в приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, свързани с необходимите документи за издаване на сертификат за летателна годност за употребявани въздухоплавателни средства, внесени от държава извън ЕС, при условие че се използват и други средства за постигане на изискваното ниво на сигурност. Тези средства са описани в точка 4.

3.   ОПИСАНИЕ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Швеция може да приема заявления за сертификат за летателна годност на въздухоплавателно средство, внесено от трета страна, без декларация от компетентен орган на държавата по настояща или предишна регистрация на въздухоплавателното средство, в която се указва статусът на летателна годност на въздухоплавателното средство в регистъра към момента на прехвърляне.

Настоящата дерогация се прилага до приемането и влизането в сила на изменение на подчаст З (сертификат за летателна годност и ограничени сертификати за летателна годност) от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, с което се решава проблемът, свързан със задачата за изготвянето на правила (RMT.0020).

4.   УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕРОГАЦИЯТА

Компетентният орган проверява самолетната документация на въздухоплавателното средство, за да се увери, че:

архивите на въздухоплавателното средство са пълни и достатъчни, за да се установи стандартът на производството и модификацията,

въздухоплавателното средство е било произведено в съответствие с типовия проект, който е в основата на типовия сертификат на ЕААБ. За тази цел архивите включват копие от първия сертификат за летателна годност или от експортен сертификат, издаван за новите въздухоплавателни средства. Друга възможност е заявителят за сертификат за летателна годност да получи декларация относно производствения статус от притежателя на типов сертификат, заверена от държавата на проектиране,

въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат,

всеки допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, са одобрени в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012,

приложимите насоки за летателна годност са били следвани.

Накрая компетентният орган се уверява, че резултатите от разследването са в съответствие с резултатите от разследването, проведено от организацията, извършваща прегледа на летателната годност в съответствие с приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията (3).

5.   ОБЩА ПРИЛОЖИМОСТ НА ДЕРОГАЦИЯТА

Всички държави членки могат да прилагат тази дерогация, при условие че се спазват изискванията, описани в точка 4.


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6).

(3)  Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1).


ПРЕПОРЪКИ

8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/72


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2014 година

относно минимално изискуеми принципи при проучването и добива на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества

(2014/70/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки имат правото да определят условията за експлоатация на своите енергийни ресурси, доколкото тези условия съответстват на необходимостта да бъде опазвано, защитавано и подобрявано качеството на околната среда.

(2)

При сегашния етап на техническо развитие за проучването и добива на въглеводороди, като например шистов газ, е необходимо комбинирано използване на хидравлично разбиване с големи водни количества и насочено (по-специално хоризонтално) сондиране, с такива мащаби и интензивност, за каквито в ЕС има твърде ограничен опит. Техниката на хидравличното разбиване е свързана със специфични предизвикателства, по-специално в областта на здравето и околната среда.

(3)

В своите резолюции от 21 ноември 2012 г. Европейският парламент отбеляза значителните потенциални ползи от добива на шистов газ и шистов нефт, и призова Европейската комисия да въведе общоевропейска рамка за управление на риска при проучването и добива на неконвенционални изкопаеми горива, с оглед осигуряване на прилагането във всички държави членки на хармонизирани разпоредби за защита на човешкото здраве и околната среда.

(4)

В заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г. е изтъкната необходимостта да се диверсифицират енергийните доставки в Европа и да се разработват местни енергийни източници, за да се обезпечи сигурност на доставките, да се намали енергийната зависимост на ЕС от външни източници и да се стимулира стопанският растеж. Съветът отбеляза намерението на Европейската комисия да оцени възможностите за по-системно прибягване до използването на местни енергийни източници, с оглед на тяхната безопасна, устойчиво развита и икономически ефективна експлоатация, като в същото време бъдат уважени предпочетените от съответните държави членки решения във връзка с техния енергиен микс.

(5)

В своето Съобщение до Съвета и Европейския парламент относно проучването и добива в ЕС на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества (1) Европейската комисия изтъкна потенциалните нови възможности и предизвикателства във връзка с неконвенционалния добив на въглеводороди в ЕС, както и основните елементи, за които се счита че са необходими за осигуряване на безопасността на този метод. Изводът в Съобщението е, че е необходима препоръка, в която да бъдат формулирани минимално изискуеми принципи при проучването и добива на газ от шистови образувания и която да осигури опазване на климата и на околната среда, ефективно използване на ресурсите и информираност на обществеността.

(6)

На международно равнище, Международната агенция по енергетика разработи препоръки за безопасното разработване на неконвенционални газови находища. Тези „Златни правила“ съдържат призив за въвеждането на солидни и адекватни регулаторни режими, внимателен подбор на обектите, адекватно проектно планиране, характеризиране на подземните рискове, строги правила за проектирането на сондажите, прозрачност на провежданите дейности и мониторинг на съответните въздействия, правилно управление на водите и отпадъците и намаляване на емисиите във въздуха на замърсители и парникови газове.

(7)

По отношение на дейностите за проучване и добив на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества са приложими както общото законодателство на ЕС, така и неговото специално законодателство в областта на околната среда. По-специално, с Директива 89/391/ЕИО на Съвета (2), съдържаща разпоредби относно здравето и безопасността на работниците, са въведени мерки за насърчаване на подобренията в безопасността и опазването на здравето на работниците на работното място; в Директива 92/91/ЕИО на Съвета (3), съдържаща разпоредби относно добива на минерални суровини чрез сондиране, са формулирани минимално необходимите изисквания за безопасност и опазване на здравето на работниците в отраслите за добив на минерални суровини чрез сондиране; в Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), отнасяща се за условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди, се изисква съответните разрешения да се предоставят по недискриминационен начин; в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), с която е въведена рамкова нормативна уредба по отношение на водите, се изисква съответният оператор да има разрешение за водочерпене и се забранява директното изхвърляне на замърсители в подземните води; в Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), в която са формулирани разпоредби относно стратегическите екологични оценки, се изисква да се провеждат оценки на плановете и програмите в областта на енергетиката, промишлеността, управлението на отпадъците, управлението на водите, транспорта и земеползването; Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), съдържаща разпоредби относно екологичната отговорност, се отнася и за професионални дейности, свързани с управлението на отпадъци и водочерпенето; с Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), съдържаща разпоредби относно миннодобивните отпадъци, се регулира и управлението на надземните и подземните отпадъци, дължащи се на проучването и добива на въглеводороди с използването на хидравлично разбиване с големи водни количества; в Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), съдържаща разпоредби за подземните води, е включено задължение на държавите членки да въведат мерки за предотвратяване или ограничаване на изпускането на замърсители в подземните води; Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (10) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), както и Регламент (ЕО) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (11) относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, се отнасят и за употребата на химикали и биоцидни продукти, които е възможно да се използват при хидравличното разбиване; в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12), с която са въведени рамкови изисквания по отношение на отпадъците, са определени условия, приложими по отношение на повторната употреба на флуиди, излизащи на повърхността след хидравлично разбиване с големи водни количества, както и при добива на газ; Регламент (ЕО) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, както и Решение 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14) относно усилията на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове в периода до 2020 г., се отнасят и за дифузните емисии на метан; Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (15), съдържаща разпоредби относно промишлените емисии, е приложима по отношение на дейностите, изброени в приложение I към тази директива, както и по отношение на дейности, които са технически свързани с тях; в Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (16), отнасяща се за оценките на въздействието върху околната среда (ОВОС), се изисква да се провеждат такива оценки по отношение на проектите, включващи добив на нефт и природен газ за промишлени цели, ако добитото количество надхвърля 500 тона/ден нефт или съответно 500 000 m3/ден природен газ, както и скрининг на проектите за дълбоки сондажи и на надземните инсталации за добив на нефт и газ; с Директива 96/82/ЕО на Съвета (17) относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, а за периода след 1 юни 2015 г., съответно с Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18), се задължават операторите на обекти, в които присъстват опасни вещества с количества над определени прагови стойности, посочени в приложение I към тези директиви, да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на техните последици за човешкото здраве и околната среда. Това се отнася също и за дейностите, включващи химична и топлинна обработка и за съответното съхранение на материали в рамките на експлоатацията на минерални ресурси от мини и кариери, както и при съхранението на газ в разположени на сушата подземни хранилища.

(8)

От друга страна, обаче, законодателството на ЕС в областта на околната среда бе разработено по време, когато в Европа не се използваше хидравлично разбиване с големи водни количества. По тази причина някои екологични аспекти, свързани с проучването и добива на въглеводороди с използването на този метод не са разгледани цялостно в съществуващото законодателство на ЕС, по-специално в областта на стратегическото планиране, оценяването на подземните рискове, конструктивната цялост на сондажите, базовата линия и мониторинга на дейностите, улавянето на емисиите на метан и разкриването на информация относно химикалите, използвани във всеки един сондаж.

(9)

Следователно, необходимо е да се формулират минимално изискуеми принципи, които да се вземат предвид от държавите членки при прилагането или адаптирането на тяхната регулаторна уредба за дейностите, включващи хидравлично разбиване с големи водни количества. Наличието на набор от правила би създало равноправни условия за операторите и би подобрило инвеститорското доверие и функционирането на единния енергиен пазар. Ясните и прозрачни правила биха спомогнали за намаляване на обществените безпокойства и може би и на противопоставянето срещу разработките за шистов газ. Този набор от правила не означава нито че държавите членки имат каквото и да е задължение да предприемат дейности за проучване или добив чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, ако техният избор е да не предприемат такива дейности, нито че държавите членки не биха могли да поддържат и въвеждат по-подробни мерки, съответстващи на техните специфични национални, областни или местни условия.

(10)

Засега в ЕС не съществува опит в областта на разрешаването на добива на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, а опитът относно разрешаването на съответни проучвания е ограничен. По тази причина е необходимо да се провежда мониторинг на прилагането на законодателството на ЕС и на настоящата препоръка в държавите членки. Възможно е да се яви необходимост от актуализация на настоящата препоръка, или необходимост от разработване на правно обвързващи разпоредби, която да е породена от техническия прогрес, от необходимостта да се вземат мерки по отношение на рисковете и въздействията на проучването и добива на въглеводороди с използването на други методи, различни от хидравличното разбиване с големи водни количества, да се дължи на неочаквани предизвикателства при прилагането на законодателството на ЕС, или да е във връзка с операции в отвъдморски страни за проучване и добив на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества.

(11)

Следователно, настоящата препоръка за минимално изискуеми принципи, които да се прилагат като обща основа при проучването и добива на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества представлява необходимост за сегашния момент. Тя допълва съществуващото законодателство на ЕС, приложимо при проектите, включващи хидравлично разбиване с големи водни количества, и следва да бъде приложена от държавите членки в рамките на 6 месеца.

(12)

В настоящата препоръка са уважени правата и са спазени принципите, посочени в Хартата на основните права в Европейския съюз, по-специално правото на живот и правото на неприкосновеност на личността, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, правото на собственост и високата степен на закрила на човешкото здраве и на защита на околната среда. Настоящата препоръка е необходимо да се прилага в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.   ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ

1.1.

В настоящата препоръка са формулирани минимално изискуемите принципи, които да послужат на държавите членки, желаещи да провеждат проучване и добив на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества при осигуряване на опазване на общественото здраве, климата и околната среда, за постигане на ефективно използване на ресурсите и информираност на обществеността.

1.2.

На държавите членки се препоръчва при прилагането на своите съществуващи разпоредби за транспониране на законодателството на ЕС или при тяхното адаптиране към нуждите и специфичните особености на проучването и добива на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, да прилагат настоящите принципи, отнасящи се за планирането, оценяването на инсталациите, разрешенията, работните и екологичните показатели и закриването на сондажи, както и участието на обществеността и разпространяването на информация.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите по настоящата препоръка:

а)

„хидравлично разбиване с големи водни количества“ („high volume hydrualic fracturing“) означава нагнетяването на 1 000 m3 или по-голямо количество вода за едно хидравлично разбиване или на 10 000 m3 или по-голямо количество вода в един сондаж;

б)

„инсталация“ включва всички съответни подземни конструкции, предназначени за проучване и добив на въглеводороди с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества.

3.   СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

3.1.

Преди предоставянето на лицензи за проучване и/или добив на въглеводороди, които могат да доведат до използването на хидравлично разбиване с големи водни количества, държавите членки следва да подготвят стратегическа екологична оценка с цел предотвратяване, управление и намаляване на въздействията върху и рисковете за човешкото здраве и околната среда. Оценката следва да бъде проведена въз основа на изискванията в Директива 2001/42/ЕО.

3.2.

Държавите членки следва да определят ясни правила относно възможните ограничения на дейностите, например в защитени зони, райони с опасност от наводнения или сеизмично опасни зони, както и относно минимално допустимите отстояния между разрешените обекти и жилищни или водозащитни райони. Също така, те следва да определят минимално допустими разлики между дълбочината на хидравлично разпукваната зона и на водоносния пласт.

3.3.

Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за осигуряване на провеждането на оценки на въздействието върху околната среда въз основа на изискванията от Директива 2011/92/ЕС.

3.4.

Държавите членки следва да предоставят на заинтересованата общественост ранни и реални възможности за участие в разработването на стратегиите по точка 3.1 и на оценките на въздействието върху околната среда по точка 3.3.

4.   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ

Държавите членки трябва да осигуряват пълна съгласуваност на условията и процедурите за получаване на разрешения в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, включително ако:

а)

за издаването на необходимото разрешение (необходимите разрешения) отговарят повече от един компетентни органи;

б)

участва повече от един оператор;

в)

необходими са повече от едно разрешения за дадена фаза от проекта;

г)

необходими са повече от едно разрешения съгласно националното законодателство или законодателството на ЕС.

5.   ИЗБОР НА ОБЕКТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ

5.1.

Държавите членки следва да вземат необходимите мерки за осигуряване, че геоложката формация на даден обект е подходяща за проучване или добив на въглеводороди с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества. Те следва да осигуряват от страна на операторите да извършат характеризиране и оценка на риска при потенциалния обект и в околния надземен и подземен район.

5.2.

Оценката на риска следва да се основава на достатъчно данни, които да дават възможност за характеризиране на района на потенциалното проучване и добив и за идентифициране на потенциалните възможности за вредни въздействия. Това следва да даде възможност за оценка на риска от изтичане или просмукване на сондажни разтвори, разтвори за хидравлично разбиване, естествени материали, въглеводороди и газове от сондажа или от целевото геоложко образувание, както и риска от предизвикване на сеизмичност.

5.3.

Оценката на риска трябва:

а)

да се основава на най-добрите налични техники и да е съобразена със съответните резултати от организирания от Европейската комисия информационния обмен между държавите членки, съответните стопански отрасли и неправителствените организации за защита на околната среда;

б)

да прогнозира променящото се поведение на целевото геоложко образувание, на геоложките пластове, отделящи находището от подземните води и на съществуващите сондажи или други изкуствени конструкции, изложени на въздействието на високо налягане при нагнетяването, прилагано при хидравличното разбиване с големи водни количества, както и поведението на нагнетяваните флуиди;

в)

да предвижда спазване на минимално допустимо вертикално отстояние между подложената на разпукване зона и водоносния пласт;

г)

да се актуализира по време на съответните дейности, в случай че се появят нови данни.

5.4.

Даден обект следва да бъде избран само ако оценката на риска, проведена съгласно точки 5.1, 5.2 и 5.3, покаже че хидравличното разбиване няма да доведе до пряко проникване на замърсители в подземните води и няма да причини щети на други дейности в околностите на инсталацията.

6.   ПРОУЧВАНЕ НА БАЗОВАТА ЛИНИЯ

6.1.

Преди началото на операциите по хидравлично разбиване с големи водни количества, държавите членки следва да осигуряват следното:

а)

операторът да определи състоянието на околната среда (базовата линия) при обекта на инсталацията и в околния надземен и подземен район, който потенциално може да бъде засегнат от неговите дейности;

б)

базовата линия да бъде надлежно описана и докладвана на компетентния орган преди началото на съответните дейности.

6.2.

Необходимо е да бъде определена базова линия по отношение на:

а)

качествените характеристики и оттока на повърхностните и подземните води;

б)

качествените характеристики на питейната вода в местата на водочерпене;

в)

качеството на атмосферния въздух;

г)

почвените условия;

д)

наличието на метан и на други летливи органични съединения във водите;

е)

сеизмичността;

ж)

земеползването;

з)

биологичното разнообразие;

и)

състоянието на инфраструктурата и сградите;

й)

съществуващите сондажи и изоставените конструкции.

7.   ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ

Държавите членки следва да осигуряват задължение инсталацията да е изградена по такъв начин, че да се предотвратяват възможни изтичания на повърхността или разливи в почвата, водите и въздуха.

8.   ИНФРАСТРУКТУРА НА ДОБИВНИЯ РАЙОН

Държавите членки следва да осигуряват:

а)

операторите или групите от оператори да прилагат цялостен подход за разработването на даден добивен район с цел предотвратяване и намаляване на вредните въздействия и рисковете за околната среда и здравето както на работниците, така и на населението.

б)

да бъдат определяни адекватни изисквания за обслужващата инсталацията инфраструктура преди началото на добива. Ако основното предназначение на дадена инсталация е да добива нефт чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, следва да бъде инсталирана специална инфраструктура за добив на съпътстващия природен газ.

9.   РАБОТНИ ИЗИСКВАНИЯ

9.1.

Държавите членки следва да осигуряват от страна на операторите използване на най-добрите налични техники, с отчитане на организирания от Европейската комисия информационен обмен между държавите членки, заинтересованите стопански отрасли и неправителствените организации за защита на околната среда, както и на добрата промишлена практика за предотвратяване, управление и намаляване на рисковете, свързани с проектите за проучване и добив на въглеводороди.

9.2.

Държавите членки следва да осигуряват от страна на операторите:

а)

разработване на специфичен за всеки проект план за управление, за да се осигурява ефективно използване на водата по време на целия проект. Операторите следва да осигуряват проследимост на количествата вода. В плана за управление на водите следва да се отчитат сезонните изменения в разполагаемите количества вода и да се избягва използването на водоизточници, намиращи се в състояние под натиск;

б)

разработване на планове за управление на транспортните дейности, с оглед свеждане до минимум както изобщо на емисиите в атмосферата, така и по-специално на вредните въздействия върху местните общности и върху биоразнообразието;

в)

улавяне на газове за последваща употреба, свеждане до минимум на изгарянето във факел и избягване на отделянето на газове в атмосферата. По-специално, операторите следва да прилагат мерки, с които да осигуряват намаляване на емисиите в атмосферата при проучването и добива чрез улавяне и последваща употреба на газа. Отделянето на метан и други замърсители на въздуха следва да бъде ограничено, така че да се провежда само при най-изключителни работни условия по съображения за безопасност;

г)

процесът на хидравлично разбиване с големи водни количества да се провежда по управляем начин и с подходящо регулиране на налягането, така че да се образуват пукнатини само в рамките на газовото находище и да се избягва предизвикването на сеизмичност;

д)

да се осигурява конструктивна цялост на сондажите чрез подходящо проектиране, изграждане и изпитване. Резултатите от изпитванията за цялост и здравина следва да бъдат преглеждани от независима и квалифицирана трета страна, с цел да се осигурят необходимите работни показатели на сондажа, както и неговата безопасност по отношение на околната среда и здравето, по време на всички стадии на разработването на проекта, както и след закриването на сондажа;

е)

разработване на планове за управление на риска и предприемане на необходимите мерки за предотвратяване и/или смекчаване на въздействията, както и мерките необходими за реагиране;

ж)

да се спират дейностите и спешно да се предприемат коригиращи/ремонтни действия при нарушение на конструктивната цялост на сондажа или при аварийно попадане на замърсители в подземните води;

з)

да се докладва веднага на компетентния орган в случай на произшествие или авария, засягащи общественото здраве или околната среда. Докладът следва да включва описание на причините за аварията или произшествието, на неговите последици и на предприетите коригиращи/ремонтни действия. Като основен документ за позовавания следва да се използва проучването на базовата линия по точки 6.1 и 6.2.

9.3.

Държавите членки следва да насърчават отговорното ползване на водните ресурси при хидравлично разбиване с големи водни количества.

10.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИМИКАЛИ И ВОДА ПРИ ХИДРАВЛИЧНО РАЗБИВАНЕ С ГОЛЕМИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

10.1.

Държавите членки следва да осигуряват:

а)

регистриращото съответните химикали дружество да посочва „хидравлично разбиване“ („hydraulic fracturing“) като наименование на употребата на химикалите, които е необходимо да бъдат регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б)

свеждане до минимум на използването на химикали при хидравличното разбиване с големи водни количества;

в)

при избора на използваните химикали да се разглежда въпросът доколко е възможно да се третират флуидите, излизащи на повърхността след хидравлично разбиване с големи водни количества

10.2.

Държавите членки следва да насърчават операторите да използват такива техники за хидравлично разбиване, които свеждат до минимум потреблението на вода и количеството на отпадъците, а също и при които не се използват опасни химикали, винаги когато съществуват такива технологии, които да са технически осъществими и разумни по отношение на човешкото здраве, околната среда и климата.

11.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

11.1.

Държавите членки следва да осигуряват провеждане от страна на оператора на редовен мониторинг на инсталацията и околния надземен и подземен район, който потенциално може да бъде засегнат от дейностите във фазите на проучване и добив, по-специално преди, по време и след извършването на хидравлично разбиване с големи водни количества.

11.2.

Като основен документ за позоваване при организирането на последващ мониторинг следва да се използва проучването на базовата линия по точки 6.1 и 6.2.

11.3.

В допълнение към параметрите на околната среда, определени при проучването на базовата линия, държавите членки следва да осигуряват от страна на оператора провеждане на мониторинг на следните работни параметри:

а)

точния състав на разтвора за хидравлично разбиване, използван във всеки сондаж;

б)

количеството вода, използвано за хидравличното разбиване във всеки сондаж;

в)

налягането, прилагано по време на хидравличното разбиване с големи водни количества;

г)

по отношение на флуидите, които излизат на повърхността след хидравличното разбиване с големи водни количества: дела на връщащите се спрямо нагнетените флуиди, количествата, характеристиките, повторно използваните и/или третирани количества за всеки сондаж;

д)

емисиите във въздуха на метан, други летливи органични съединения и други газове, които биха могли да имат вредни въздействия върху човешкото здраве и/или околната среда.

11.4.

Държавите членки следва да осигуряват от страна на операторите провеждане на мониторинг на въздействията на хидравличното разбиване с големи водни количество върху конструктивната цялост на сондажите и другите изкуствени конструкции, намиращи се в околния надземен и подземен район, които потенциално е възможно да бъдат засегнати от дейностите.

11.5.

Държавите членки следва да осигуряват изискване резултатите от мониторинга да се докладват на компетентните органи.

12.   ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ И ФИНАНСОВА ГАРАНЦИЯ

12.1.

Държавите членки следва да прилагат разпоредбите за екологична отговорност по отношение на всички дейности, провеждани в даден обект с инсталация за хидравлично разбиване с големи водни количества, включително и за дейностите, които не попадат в обхвата на Директива 2004/35/ЕО.

12.2.

Държавите членки следва да осигуряват от страна на оператора да предостави преди началото на дейностите, включващи хидравлично разбиване с големи водни количества, финансова гаранция или неин еквивалент, покриваща условията в разрешението и потенциалните отговорности за екологични щети.

13.   АДМИНИСТРАТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

13.1.

Държавите членки следва да осигуряват наличие в компетентните органи на адекватни човешки, технически и финансови ресурси за изпълнение на техните задължения.

13.2.

Държавите членки следва да предотвратяват възникването на конфликти на интерес между регулаторната функция на компетентните органи и тяхната функция във връзка със стопанското разработване на ресурсите.

14.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ

Държавите членки следва да осигуряват провеждането на надзор след закриването на всяка инсталация, с цел да се сравни състоянието на околната среда при обекта на инсталацията и в околния надземен и подземен район, което потенциално може да бъде засегнато от дейностите, със състоянието преди началото на дейностите, както е определено в проучването на базовата линия.

15.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Държавите членки следва да осигуряват

а)

от страна на оператора публично разпространение на информация относно химикалите и водните количества, които той предвижда да използва и действително използва при хидравличното разбиване с големи водни количества във всеки един сондаж. В тази информация трябва да бъдат посочени наименованията и номерата в регистъра на Chemical Abstracts Service (CAS) на всички използвани вещества и да бъде включен информационен лист за безопасност (ако има такъв), както и да бъде посочена максималната концентрация на съответните химикали в разтвора за хидравлично разбиване;

б)

компетентните органи следва да публикуват на публично достъпна страница в интернет, в рамките на 6 месеца от публикуването на настоящата препоръка, и през периоди не по-дълги от 12 месеца, следните видове информация:

i)

броя на изпълнените сондажи и планираните проекти, включващи хидравлично разбиване с големи водни количества;

ii)

броя на издадените разрешения, наименованията на съответните оператори и условията по разрешенията;

iii)

проучването на базовата линия, подготвено съгласно точки 6.1 и 6.2 и резултатите от мониторинга, провеждан съгласно точки 11.1, 11.2, както и точка 11.3, букви б) до д);

в)

също така, компетентните органи следва незабавно да информират обществеността за:

i)

произшествия и аварии съгласно точка 9.2, буква е);

ii)

резултатите от инспекции, информация за неспазване на изискванията и санкции.

16.   ПРЕГЛЕД

16.1.

Държавите членки, които са избрали да провеждат проучване или добив на въглеводороди чрез хидравлично разбиване с големи водни количества, следва да въведат в сила минимално изискуемите принципи, формулирани в настоящата препоръка до 28 юли 2014 г. и ежегодно да информират Европейската комисия за въведените от тях мерки в отговор на настоящата препоръка, като първото такова информиране следва да бъде извършено до декември 2014 г.

16.2.

Европейската комисия ще проследява внимателно прилагането на настоящата препоръка чрез сравняване на ситуацията в държавите членки в публично достъпна таблица с резултати.

16.3.

Европейската комисия ще извърши преглед на ефективността на действието на препоръката 18 месеца след нейното публикуване.

16.4.

Прегледът ще включи оценка на прилагането на препоръката, ще бъде разгледан напредъкът при обмена на информация за най-добрите налични техники и при прилагането на съответните справочни документи за най-добрите налични техники, както и въпросът за евентуална необходимост от актуализация на разпоредбите на препоръката. Европейската комисия ще вземе решение дали е необходимо да направи законодателни предложения с правно обвързващи разпоредби относно добива на въглеводороди с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  COM(2014) 23

(2)  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

(3)  Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване на безопасността и опазване здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 9).

(4)  Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди (ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3).

(5)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(6)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

(7)  Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56).

(8)  Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15).

(9)  Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).

(10)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(12)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(13)  Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

(14)  Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

(15)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(16)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(17)  Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13).

(18)  Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).