ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.038.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 38

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
7 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/60/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 111/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 112/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 113/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 114/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 115/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 116/2014 на Комисията от 6 февруари 2014 година относно неодобряване на активното вещество калиев йодид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 117/2014 на Комисията от 6 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2014/19/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за изменение на приложение I към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

30

 

*

Директива за изпълнение 2014/20/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за определяне на класове на Съюза за базов и сертифициран посадъчен материал от картофи и на приложимите за тях условия и обозначения ( 1 )

32

 

*

Директива за изпълнение 2014/21/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за определяне на минимални условия и класове на Съюза за предбазов посадъчен материал от картофи ( 1 )

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/61/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 5 февруари 2014 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2014) 493)  ( 1 )

43

 

 

2014/62/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 6 февруари 2014 година за отмяна на Решение 2003/766/ЕО относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte (нотифицирано под номер C(2014) 467)

45

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/63/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 6 февруари 2014 година относно мерките за контрол на вредителя Diabrotica virgifera virgifera Le Conte в областите от Съюза, в които неговото присъствие е потвърдено

46

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2014 година

за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна

(2014/60/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юли 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 893/2007 за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна (1) (наричано по-долу „Споразумението“). Действието на протокола, определящ възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в споразумението, изтече на 15 септември 2012 г.

(2)

Съюзът договори с Република Кирибати нов протокол, с който на корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов във водите, над които Република Кирибати упражнява суверенитет или юрисдикция (наричан по-долу „Протоколът“).

(3)

Протоколът бе подписан в съответствие с Решение 2012/669/ЕС на Съвета (2) и се прилага временно от 16 септември 2012 г.

(4)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна (наричан по-долу „Протоколът“), се одобрява от името на Съюза (3).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза предвидената в член 16 от протокола нотификация (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 1.

(2)  Решение 2012/669/EC на Съвета от 9 октомври 2012 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна (ОВ L 300, 30.10.2012 г., стр. 2).

(3)  Протоколът е публикуван в ОВ L 300, 30.10.2012 г., стр.3 заедно с решението за подписването му.

(4)  Дата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


РЕГЛАМЕНТИ

7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 110/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2013 година

относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1), и по-специално член 209 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Въз основа на опита от институционализирането на ПЧП като органи на Съюза съгласно член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 въведе допълнителни категории публично-частни партньорства с цел да се увеличи изборът на инструменти и да се включат органи, чиито правила са по-гъвкави и достъпни за частните партньори от правилата, приложими за институциите на Съюза. Сред тези допълнителни категории са органите, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство (наричани по-долу „органи за ПЧП“).

(2)

С цел да се гарантира доброто финансово управление на средствата на Съюза и да се позволи на органите за ПЧП да приемат свои собствени финансови правила, е необходимо да се приеме примерен финансов регламент за тези органи.

(3)

Органите за ПЧП следва да съставят и прилагат своя бюджет в съответствие с бюджетните принципи на единство, точност на бюджета, годишност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол и прозрачност.

(4)

С цел да се осигури цялостното изпълнение на задачите и дейностите на органа за ПЗП, той следва да може да вписва неизползваните бюджетни кредити за дадена година в прогнозата за приходите и разходите за следващите три финансови години.

(5)

Тъй като средствата на Съюза, предоставени на разположение на органа за ПЧП, следва да бъдат изпълнявани при непряко управление, предвидено в член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, разпоредбите относно финансовото планиране и докладване следва да бъдат съвместими с метода на непряко управление на изпълнението на бюджета. Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отношение на вноската на Съюза за органите за ПЧП следва да бъде част от освобождаването, предоставено от страна на Европейския парламент на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза. Следователно адекватното годишно докладване, включително подаването на декларация за управлението, следва да се предоставя в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, което ще позволи на Комисията по-добре да поеме своите отговорности във връзка с освобождаването от отговорност.

(6)

Необходимо е да се определят правомощията и отговорностите на счетоводителя и на разпоредителите с бюджетни кредити, като се отчита публично-частният характер на органите за ПЧП. Разпоредителите с бюджетни кредити носят цялата отговорност за всички приходни и разходни операции, които се извършват под тяхно ръководство, и следва да носят отговорност за своите действия, включително при необходимост чрез дисциплинарни мерки.

(7)

Необходимо е да се изяснят функциите за вътрешен одит и вътрешен контрол и да се рационализират изискванията за докладване. Функцията за вътрешен одит в рамките на органите за ПЧП следва да се изпълнява от вътрешния одитор на Комисията, който следва да извършва одит, когато това е оправдано поради съществуващите рискове. Следва да се въведат разпоредби за установяването и функционирането на капацитета за вътрешен одит.

(8)

За да се гарантира, че всеки орган е отговорен за изпълнението на своя бюджет и се придържа към възложените му цели при неговото създаване, на органите за ПЧП следва да бъде разрешено за изпълнението на възложените им задачи да наемат външни частноправни органи само когато е необходимо, а не за задачи, включващи задача за обществена услуга или всяко друго взимане на решение по собствено усмотрение.

(9)

Принципите, които трябва да се спазват по отношение на приходните и разходните операции на органа за ПЧП, следва да бъдат определени.

(10)

Предвид публично-частния характер на органите за ПЧП, и по-специално на вноските на частния сектор в бюджета на органа за ПЧП, следва да бъдат разрешени гъвкави процедури за възлагане на обществени поръчки. Съответните процедури следва да са съобразени с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недопускане на дискриминация и отчасти да се отклоняват от съответните разпоредби, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 (3). Необходимо е да се осигурят по-добри и по-евтини доставки на стоки и услуги, както и да се избягват прекомерните разходи в управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез засилено сътрудничество между членовете на органите за ПЧП. Затова органите за ПЧП също следва да имат възможност да сключват договори, без да прибягват до процедура за възлагане на обществена поръчка, със своите членове, които са различни от Съюза, за доставката на стоки, предоставянето на услуги или извършването на работа, които тези членове предоставят пряко, без да прибягват до трети страни.

(11)

С цел подобряване на икономическата ефективност следва да бъде предоставена възможността за споделяне на услуги или за прехвърлянето им на друг орган или на Комисията, по-специално като се позволи на счетоводителя на Комисията да отговаря за всички или за част от задачите на счетоводителя на органа за ПЧП.

(12)

За оценяване на заявленията за безвъзмездни средства, проектите и офертите и за предоставяне на становища и съвети в специфични случаи органите за ПЧП следва да бъдат в състояние да използват външни експерти. Тези експерти следва да бъдат избирани в съответствие с принципите на недопускане на дискриминация, равно третиране и отсъствие на конфликт на интереси.

(13)

При отпускането на безвъзмездни средства и награди следва да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 при спазване на специфичните разпоредби на учредителния акт на органа за ПЧП или на основния акт на програмата, чието изпълнение е поверено на органа за ПЧП, с цел да гарантира съгласувано прилагане на действията, които се управляват пряко от Комисията.

(14)

Когато сметките на органите за ПЧП трябва да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, счетоводните правила, прилагани от органите за ПЧП, следва да позволяват подобно консолидиране.

(15)

Настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, за да се даде възможност за своевременно приемане на преразгледаните финансови регламенти на органите за ПЧП от 1 януари 2014 г., с цел да се гарантират съгласувани правила за следващата многогодишна финансова рамка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБХВАТ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява основните принципи, въз основа на които органът, осъществяващ публично-частно партньорство (наричан по-долу „орган за ПЧП“), приема свои финансови правила. Финансовите правила на органа за ПЧП не се отклоняват от настоящия регламент, освен когато това се налага поради неговите специфични нужди и с предварителното съгласие на Комисията в съответствие с член 209, четвърта алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Всеки орган за ПЧП приема подробни разпоредби за прилагането на тези принципи в своите финансови правила.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

„управителен съвет“ означава главния вътрешен орган на органа за ПЧП, който отговаря за вземането на решения по финансови и бюджетни въпроси, независимо от наименованието, възприето в учредителния инструмент за органа за ПЧП,

„директор“ означава лицето, което отговаря за изпълнението на решенията на управителния съвет и бюджета на органа за ПЧП като разпоредител с бюджетни кредити, независимо от наименованието на неговата длъжност, възприето в учредителния инструмент за органа за ПЧП,

„член“ означава член на органа за ПЧП в съответствие с неговия учредителен акт,

„учредителен инструмент“ означава инструмент на законодателството на Съюза, уреждащ основните аспекти на създаването и функционирането на органа за ПЧП,

„бюджет на органа за ПЧП“ означава инструмент, чрез който за всяка финансова година се прогнозират и одобряват всички приходи и разходи, сметнати за необходими за органа на Съюза.

Член 3

Обхват на бюджета

Бюджетът на органа за ПЧП се състои от:

а)

приходите на органа за ПЧП, които включват:

i)

финансовите вноски на неговите членове за административните разходи;

ii)

финансовите вноски на неговите членове за оперативните разходи;

iii)

приходите, заделени за конкретни разходни позиции;

iv)

всякакви приходи, реализирани от органа за ПЧП;

б)

разходите на органа за ПЧП, включително административните разходи.

ГЛАВА 2

БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИ

Член 4

Зачитане на бюджетните принципи

Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол, и прозрачност, изложени в настоящия регламент.

Член 5

Принципи на единство и на точност на бюджета

1.   Приходи се събират и разходи се извършват само ако са вписани към определен ред в бюджета на органа за ПЧП.

2.   Не може да се поеме задължение или да се разреши разход, който надвишава бюджетните кредити, разрешени в бюджета на органа за ПЧП.

3.   В бюджета на органа за ПЧП могат да се записват бюджетни кредити само ако са по разходна позиция, считана за необходима.

4.   Лихви, натрупани по плащания по предварително финансиране, направени от бюджета на органа за ПЧП, не се дължат на органа за ПЧП.

Член 6

Принцип на ежегодност

1.   Бюджетните кредити, записани в бюджета на органа за ПЧП, се разрешават за срок от една финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

2.   Бюджетните кредити за поети задължения покриват пълната стойност на правните задължения, поети през финансовата година.

3.   Бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години.

4.   За административните бюджетни кредити разходите не надвишават приходите, очаквани за година, както е посочено в член 3, буква а), подточка i).

5.   Като се имат предвид нуждите на органа за ПЧП, неизползваните бюджетни кредити могат да бъдат вписани в прогнозата за приходите и разходите за следващите три финансови години. Тези бюджетни кредити трябва да се усвояват първи.

6.   Параграфи 1—5 не възпрепятстват бюджетните задължения за дейности, които надхвърлят една финансова година, да бъдат разделени за няколко години под формата на годишни вноски, когато това е предвидено в учредителния акт или когато се отнасят до административни разходи.

Член 7

Принцип на балансираност

1.   Бюджетните приходи и бюджетните кредити за плащания са балансирани.

2.   Бюджетни кредити за поети задължения не превишават съответната годишна вноска на Съюза, посочена в споразумението за годишния трансфер на средства, сключено с Комисията, плюс годишните вноски от членове, различни от Съюза, всички други приходи, посочени в член 3, и сумата на неизползваните бюджетни кредити, посочени в член 6, параграф 5.

3.   Органът за ПЧП не може да сключва заеми в рамките на бюджета на органа за ПЧП.

4.   Ако бюджетният резултат е положителен, той се вписва в бюджета за следващата финансова година като приход.

Ако бюджетният резултат е отрицателен, той се вписва в бюджета за следващата финансова година като бюджетни кредити за плащания.

Член 8

Принцип на разчетна единица

Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро. Въпреки това, за целите на паричните потоци, счетоводителят има право да извършва операции в други валути, както е установено във финансовите правила на органа за ПЧП.

Член 9

Принцип на универсалност

1.   Без да се засяга параграф 2, общият размер на приходите покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания. Всички приходи и разходи се записват в пълния им размер без насрещни корекции при спазване на специфичните разпоредби във финансовите правила на органа за ПЧП относно случаите, в които някои приспадания може да се направят от заявките за плащане, които след това се предават за плащане на нетната сума.

2.   Приходите, предназначени за конкретна цел, като например приходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, се използват за финансиране на конкретни разходни позиции.

3.   Директорът може да приема всяка безвъзмездна сделка в полза на органа за ПЧП, като например фондации, субсидии, дарения и завещания.

Приемането на дарения, при които може да има значителни финансови тежести, подлежи на предварително одобрение от управителния съвет, който взема решение в срок два месеца от датата на подаване на молбата до него. Ако управителният съвет не вземе решение в посочения срок, дарението се смята за прието.

Сумата, над която съответните финансови тежести се считат за значителни, се определя с решение на управителния съвет.

Член 10

Принцип на специфичност

1.   Бюджетните кредити се заделят за конкретни цели поне по дялове и глави.

2.   Директорът може да прехвърля бюджетни кредити от една глава в друга без ограничения и от един дял в друг до не повече от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът.

Над границата, посочена в първа алинея, директорът може да предложи на управителния съвет трансфери на бюджетни кредити от един дял в друг. Управителният съвет има три седмици, за да се противопостави на такива трансфери. След този срок те се считат за приети.

Директорът информира управителния съвет във възможно най-кратък срок за всички трансфери, извършени съгласно първа алинея.

Член 11

Принцип на добро финансово управление

1.   Бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление, и по-специално в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

2.   Принципът на икономичност изисква ресурсите, използвани от органа за ПЧП за осъществяване на неговите дейности, да се предоставят своевременно, в подходящо количество и качество и при най-добра цена.

Принципът на ефикасност се отнася до най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати.

Принципът на ефективност се отнася до осъществяването на набелязаните конкретни цели и постигането на планираните резултати.

3.   За всички сектори на дейност, обхванати от бюджета на органа за ПЧП, се набелязват цели, които са конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове. Постигането на тези цели се проследява чрез показатели за изпълнението по всяка от дейностите и информацията се предоставя на управителния съвет от директора ежегодно и най-късно в документите, придружаващи проектобюджета на органа за ПЧП.

4.   Освен ако учредителният не акт предвижда оценките да бъдат извършвани от Комисията, с цел подобряване на процеса на вземане на решения, органът за ПЧП извършва оценките, включително и последващите оценки, на своите програми и дейности, при които има значителни разходи, и резултатите от оценката се изпращат на управителния съвет.

Член 12

Вътрешен контрол на изпълнението на бюджета

1.   Бюджета на органа за ПЧП се изпълнява в съответствие с ефективен и ефикасен вътрешен контрол.

2.   За целите на изпълнението на бюджета на органа за ПЧП вътрешният контрол се определя като процес, приложим на всички равнища на управлението и предназначен да осигури достатъчна увереност в постигането на следните цели:

а)

ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б)

надеждност на отчетността;

в)

опазване на имуществото и информацията;

г)

предотвратяване, разкриване, коригиране и последващи действия във връзка с измами и нередности;

д)

подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, вземайки предвид многогодишния характер на програмите, както и естеството на съответните плащания.

3.   Ефективен и ефикасен вътрешен контрол се основава на най-добрите международни практики и включва по-специално елементите, посочени в член 32, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, като се вземат предвид структурата и размерът на органа за ПЧП, естеството на възложените му задачи, както и сумите и финансовите и оперативните рискове.

Член 13

Принцип на прозрачност

1.   Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.   Бюджетът на органа за ПЧП, включително щатното разписание и коригиращите бюджети, така както са приети, включително всякакви адаптации, както е предвидено в член 15, параграф 1, се публикуват на интернет сайта на органа за ПЧП в срок четири седмици от датата на тяхното приемане и се предават на Комисията и на Сметната палата.

3.   Органът за ПЧП предоставя на своя уебсайт не по-късно от 30 юни на следващата финансова година информация за получателите на средства, произлизащи от бюджета, в съответствие с член 21, параграфи 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, вследствие на стандартното представяне.

Публикуваната информация е леснодостъпна, прозрачна и изчерпателна. Информацията се предоставя при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4).

4.   Експертите, с които е сключен договор в съответствие с член 34 от настоящия регламент, се публикуват на интернет сайта на Съюза.

ГЛАВА 3

ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ

Член 14

Прогнози за приходите и разходите

1.   Органът за ПЧП изпраща на Комисията и на останалите членове не по-късно от 31 януари на годината, предхождаща тази, през която бюджетът на органа за ПЧП трябва да бъде изпълнен, прогноза за своите приходи и разходи, а също и общи насоки, които са в подкрепа на прогнозите, заедно с работната проектопрограма, посочена в член 31, параграф 4.

2.   Прогнозата за приходите и разходите на органа за ПЧП включва:

а)

прогноза за броя на постоянните и временните длъжности, по функционална група и по степени, както и на договорно наетите служители и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време, в границите на бюджетните кредити;

б)

при промяна на броя на лицата, заемащи дадена длъжност, обосновка на искането за нови щатни бройки;

в)

тримесечен разчет за касовите плащания и постъпления;

г)

информация за осъществяването на всички предварително набелязани цели за различните дейности;

д)

целите, поставени за финансовата година, с която е свързана прогнозата, като се посочват всички специфични бюджетни потребности във връзка с постигането на тези цели;

е)

административните разходи и изпълнения бюджет на органа за ПЧП през предходната финансова година;

ж)

размера на финансовите вноски, направени от членовете, и стойността на вноските в натура, направени от членовете, различни от Съюза;

з)

информация относно неусвоените бюджетни кредити, които се вписват в прогнозата за приходите и разходите за всяка година в съответствие с член 6, параграф 5.

Член 15

Съставяне на бюджета

1.   Бюджетът на органа за ПЧП и щатното разписание на служителите, включително броят на постоянните и временните длъжности по функционални групи и по степени, допълнени с броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време, се приемат от управителния съвет в съответствие с учредителния акт на органа за ПЧП. Подробни разпоредби могат да бъдат установени във финансовите правила на органа за ПЧП. Всяко изменение в бюджета на органа за ПЧП, включително на щатното разписание, е предмет на коригиращ бюджет на органа за ПЧП, приет съгласно същата процедура, както и първоначалния бюджет на органа за ПЧП. Бюджетът на органа за ПЧП и, когато е подходящо, коригиращите бюджети на органа за ПЧП се адаптират с цел да се вземе предвид размерът на финансовата вноска на Съюза, предвидена в бюджета на Съюза.

2.   Бюджетът на органа за ПЧП се състои от приходна и разходна част.

3.   Бюджетът на органа за ПЧП съдържа:

a)

в приходната част:

i)

прогнозните приходи на органа за ПЧП за съответната финансова година („година n“);

ii)

прогнозните приходи за предходната финансова година и приходите за година n-2;

iii)

съответни бележки към всеки ред приходи;

б)

в разходната част:

i)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за годината n;

ii)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за предходната финансова година и поетите задължения за разходи и платените разходи през година n-2, като последните са изразени и като процент от бюджета на органа за ПЧП за годината n;

iii)

обобщен разчет за плащанията, дължими през следващите финансови години, в изпълнение на поетите през предходни финансови години задължения;

iv)

съответни бележки към всеки подраздел.

4.   В щатното разписание до броя на разрешените длъжности за финансовата година се посочва разрешеният за предходната година брой и действително заетите длъжности. Същата информация се посочва за договорно наетия персонал и командированите национални експерти.

ГЛАВА 4

ФИНАНСОВИ УЧАСТНИЦИ

Член 16

Изпълнение на бюджета в съответствие с принципа на доброто финансово управление

1.   Директорът изпълнява задължения на разпоредител с бюджетни кредити. Директорът изпълнява приходите и разходите на бюджета на органа за ПЧП в съответствие с финансовите правила на органа за ПЧП и принципа на добро финансово управление на своя собствена отговорност и в рамките на разрешените бюджетни кредити. Директорът отговаря за гарантиране на спазването на изискванията за законосъобразност и редовност.

Без да се засягат отговорностите на разпоредителя с бюджетни кредити по отношение на предотвратяването и разкриването на измами и нередности, органът за ПЧП участва в дейностите на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) по предотвратяване на измамите.

2.   Директорът може да делегира правомощията по изпълнението на бюджета на служители на органа за ПЧП, подчинени на Правилника за длъжностните лица, когато той се прилага по отношение на персонала на органа за ПЧП, в съответствие с условията, посочени във финансовите правила на органа за ПЧП.

Член 17

Правомощия и функции на разпоредителя с бюджетни кредити

1.   Бюджетът на органа за ПЧП се изпълнява от директора в отделите под неговото ръководство.

2.   Задачите, свързани с експертни технически умения, както и административните, подготвителните или спомагателните задачи, които не включват упражняване на публична власт или на оперативна самостоятелност, могат да се поверяват чрез договор на външни лица или организации от частния сектор, когато това е необходимо.

3.   Директорът, в съответствие с минималните стандарти, приети от управителния съвет, и като взема надлежно предвид рисковете, свързани с управленската среда и естеството на финансираните действия, въвежда организационната структура и системите за вътрешен контрол, подходящи за изпълнението на задълженията на директора. Създаването на тази структура и на тези системи се основава на анализ на риска, в който се отчита тяхната разходоефективност.

Директорът може да създаде в своите отдели експертна и консултативна функция, чиято цел е да го подпомага при управлението на риска в неговата дейност.

4.   Разпоредителят с бюджетни кредити запазва оправдателните документи във връзка с извършените дейности в продължение на пет години от датата на решението за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза за съответната година. Личните данни, съдържащи се в оправдателните документи, по възможност се заличават, когато не са нужни за целите на контрола и одита. При всички случаи, що се отнася до запазването на данни за трафика, се прилага член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 18

Предварителни проверки

1.   Всяка операция се подлага поне на предварителен контрол, основан на документна проверка и на наличните резултати от вече извършения контрол, по отношение на оперативните и финансовите аспекти на операцията.

Предварителният контрол включва инициирането и проверката на дадена операция.

Инициирането и проверката на дадена операция са отделни функции.

2.   Иницииране на операция означава всички операции, които са подготвителни за приемането на актовете за изпълнение на бюджета на органа за ПЧП от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

3.   Предварителна проверка на операция означава всички предварителни проверки, организирани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити с оглед на проверката на нейните оперативни и финансови аспекти.

4.   Предварителните проверки проверяват съответствието на поисканите оправдателни документи с всяка друга налична информация.

Обхватът от гледна точка на честотата и интензивността на предварителните проверки се определя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на съображения, основани на риска и разходната ефективност. В случай на съмнение разпоредителят с бюджетни кредити, който отговаря за утвърждаването на съответното плащане, изисква допълнителна информация или извършва проверка на място, за да получи достатъчна увереност като част от предварителната проверка.

Целта на предварителните проверки е да се установи, че:

а)

разходите са редовни и са в съответствие с приложимите разпоредби;

б)

е приложен принципът на добро финансово управление, посочен в член 11.

За целите на проверките отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да приеме за една операция серия от сходни индивидуални операции, отнасящи се до рутинни разходи за заплати, пенсии, командировъчни и болнични.

Член 19

Последващи проверки

1.   Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да въведе последващ контрол за проверяване на операциите, които вече са одобрени след извършване на предварителния контрол. Този контрол може да бъде организиран на извадков принцип съобразно риска.

Последващите проверки могат да бъдат извършвани на базата на документи и при необходимост, на място.

2.   Последващият контрол се извършва от служители, различни от тези, които отговарят за предварителния контрол. Служителите, които отговарят за последващия контрол, не са подчинени на служителите, отговарящи за предварителния контрол.

Служителите, отговорни за упражняване на контрол върху управлението на финансовите операции, притежават необходимите професионални умения.

Член 20

Годишно докладване

Разпоредителят с бюджетни кредити докладва ежегодно на управителния съвет за резултатите от изпълнението на своите задължения. За тази цел не по-късно от 15 февруари на следващата финансова година разпоредителят с бюджетни кредити представя на управителния съвет и до Комисията:

а)

отчет за изпълнението на годишната работна програма на органа за ПЧП, бюджета на органа за ПЧП и човешките ресурси;

б)

предварителните сметки на органа за ПЧП, включително доклада за бюджетното и финансово управление, посочен в член 39;

в)

декларация за управлението, в която се посочва, че освен ако не е посочено друго в резервите, разпоредителят с бюджетни кредити разполага с достатъчно ниво на увереност, че:

i)

информацията е подходящо представена, пълна и точна (вярна и точна представа);

ii)

разходите са били усвоени за планираната цел;

iii)

въведените системи за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции;

г)

обобщение на окончателните одиторски доклади и на осъществения контрол, включително анализ на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите, както и коригиращите действия, които са предприети или планирани.

Отчетът, който е пропорционален на естеството на възложените задачи и съответните суми, посочва резултатите от действията по отношение на определените цели, рисковете, свързани с тези действия, използването на предоставените ресурси и ефективността и ефикасността на системите за вътрешен контрол.

Всяка година най-късно до 1 юли документите, посочени в букви в) и г) от първата алинея, както и тяхната оценка от управителния съвет, одобреният годишен отчет за дейността и окончателните сметки заедно с тяхното одобрение от управителния съвет в съответствие с член 43, параграф 2 се изпращат от директора на Комисията. Комисията изпраща тези документи на Европейския парламент и на Съвета.

Член 21

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Ако служител, участващ във финансовото управление и контрола на операциите, счита, че решение, което неговият ръководител му налага да изпълни или да одобри, е неправомерно или противоречи на принципите на добро финансово управление или на професионалните правила, които същият служител е длъжен да съблюдава, той информира писмено директора, който също отговаря писмено. Ако директорът не предприеме действия или потвърди първоначалното решение или указание и служителят счита, че това потвърждение не представлява разумен отговор на неговата загриженост, служителят информира писмено релевантния орган, посочен в член 23, параграф 3. Комисията, посочена в член 23, параграф 3, незабавно информира управителния съвет.

2.   В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на органа за ПЧП и неговите членове, служителят информира властите и органите, определени от приложимото законодателство. Договорите с външни одитори, извършващи одит на финансовото управление на органа за ПЧП, предвиждат задължение на външния одитор да информира разпоредителя с бюджетни кредити относно всяко съмнение за незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на органа за ПЧП и неговите членове.

Член 22

Счетоводител

1.   Управителният съвет назначава счетоводител, попадащ в обхвата на Правилника за длъжностните лица, когато той се прилагат по отношение на персонала на органа за ПЧП, който е напълно независим при изпълнението на задълженията си. Счетоводителят отговаря в органа за ПЧП за:

а)

правилното извършване на плащанията, на събирането на приходите и на събирането на установените вземания;

б)

воденето, подготвянето и представянето на отчетите в съответствие с глава 8;

в)

прилагането в съответствие с глава 8 на счетоводните правила и сметкоплана;

г)

дефинирането и утвърждаването на системите за счетоводна отчетност и когато е необходимо — утвърждаването на системите, определени от разпоредителя с бюджетни кредити за осигуряване или обосновка на счетоводната информация; в тази връзка счетоводителят се упълномощава да проверява по всяко време спазването на критериите за утвърждаване;

д)

управлението на касата.

2.   Два или повече органа за ПЧП могат да назначат един и същ счетоводител.

Органите за ПЧП могат също да се уговорят с Комисията, така че счетоводителят на Комисията да действа и като счетоводител на органа за ПЧП.

Те могат също да възложат на счетоводителя на Комисията част от задачите на счетоводителя на органа за ПЧП, като отчитат съотношението между разходите и ползите.

В случаите, посочени в този параграф, трябва да се направят необходимите договорености с цел да се избегне всякакъв конфликт на интереси.

3.   За изготвянето на отчети, които дават вярна и точна представа за финансовото състояние на органа за ПЧП и за изпълнението на бюджета, счетоводителят получава цялата необходима информация от разпоредителя с бюджетни кредити. Разпоредителят с бюджетни кредити гарантира надеждността на тази информация.

4.   Преди приемането на отчетите от директора счетоводителят ги подписва, с което удостоверява, че е достатъчно уверен, че отчетите дават вярна и точна представа за финансовото състояние на органа за ПЧП.

За целите на първата алинея счетоводителят проверява дали отчетите са изготвени в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 38, и че всички приходи и разходи са вписани в сметките.

Счетоводителят има право да проверява получената информация, както и да извършва всякакви допълнителни проверки, които счита за необходими, за да подпише отчетите.

Счетоводителят въвежда резерви, ако е необходимо, обяснявайки точно характера и обхвата на тези резерви.

При условията на параграф 5 само счетоводителят е упълномощен да управлява парите в брой и техните еквиваленти. Счетоводителят отговаря за тяхното пазене.

5.   Счетоводителят може при изпълнение на своите задължения да делегира определени задачи на членовете на персонала, към които се прилага Правилникът за длъжностните лица, когато той се прилага по отношение на персонала на органа за ПЧП, когато това е необходимо за изпълнението на неговите задължения в съответствие с финансовите правила на органа за ПЧП.

6.   Без да се засяга правото да се предприемат дисциплинарни действия, управителният съвет може по всяко време да отстрани временно или окончателно счетоводителя от задълженията му. В такъв случай управителният съвет назначава временен счетоводител.

Член 23

Отговорност на финансовите участници

1.   Членове 16—25 не засягат възможността за търсене на наказателна отговорност от финансовите участници съгласно приложимото национално право и действащите разпоредби за защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с корупцията с участие на длъжностни лица на Съюза или длъжностни лица на държавите членки.

2.   Всеки разпоредител с бюджетни кредити и счетоводител носи дисциплинарна и имуществена отговорност, както е установено в Правилника за длъжностните лица. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на органа за ПЧП или неговите членове, случаят се предава на властите и органите, определени от приложимото законодателство, и по-специално на OLAF.

3.   Специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден от Комисията или в който Комисията участва в съответствие с член 73, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, упражнява същите правомощия по отношение на органа за ПЧП, каквито има по отношение на отделите на Комисията, освен ако управителният съвет не реши да създаде функционално независим орган за разглеждане на финансови нередности или да участва в съвместен орган, създаден от няколко органа за ПЧП. За случаите, подадени от органите за ПЧП, специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден от Комисията или в който Комисията участва, включва един служител на органа за ПЧП.

Въз основа на становището на органа, посочен в първа алинея, директорът решава дали да образува производство за подвеждане под дисциплинарна или имуществена отговорност. Ако открие системни проблеми, органът изпраща доклад с препоръки до разпоредителя с бюджетни кредити. Ако становището е насочено срещу директора, органът го изпраща на управителния съвет и на вътрешния одитор на Комисията. Директорът се позовава в анонимна форма на становищата на органа в своя отчет съгласно член 20 и посочва предприетите мерки.

4.   От служител може да се поиска да възстанови изцяло или частично претърпените от органа за ПЧП вреди в резултат на сериозно нарушение, извършено от него в хода или във връзка с изпълнението на служебните му задължения. Назначаващият орган взема мотивирано решение, след като изпълни формалностите, предвидени в приложимото законодателство по отношение на дисциплинарните мерки.

Член 24

Конфликт на интереси

1.   Финансовите участници по смисъла на членове 16—25 и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета, включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола, не предприемат каквито и да са дейности, които може да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на органа за ПЧП.

При наличие на такъв риск въпросното лице се въздържа от такива дейности и отнася въпроса до директора, който потвърждава в писмен вид дали съществува конфликт на интереси. Въпросното лице информира също така своя пряк ръководител. Ако участник е директорът, той трябва да отнесе въпроса до управителния съвет.

Ако бъде установен конфликт на интереси, въпросното лице спира всички свои дейности по случая. Директорът или управителният съвет, ако лицето е директорът, предприемат по-нататъшни подходящи действия.

2.   За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя.

Член 25

Разделяне на функциите

Функциите на разпоредител с бюджетни кредити и на счетоводител са разделени и са несъвместими.

ГЛАВА 5

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Член 26

Назначаване, правомощия и функции на вътрешния одитор

1.   Органът за ПЧП въвежда функция по вътрешен одит, която се изпълнява в съответствие с приложимите международни стандарти.

2.   Функцията по вътрешен одит се изпълнява от вътрешния одитор на Комисията. Вътрешният одитор не може да действа като разпоредител с бюджетни кредити, нито като счетоводител.

3.   Вътрешният одитор консултира органа за ПЧП по въпросите на управление на риска, като дава независими становища за качеството на системите за управление и контрол и препоръки за подобряване на условията за изпълнение на операциите и за насърчаване на доброто финансово управление.

По-специално вътрешният одитор отговаря за:

а)

оценката на пригодността и ефективността на системите за вътрешно управление и работата на службите във връзка с прилагане на програмите и действията в зависимост от свързаните с тях рискове;

б)

оценяване на ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол и одит, приложими за всяка операция по изпълнението на бюджета.

4.   Вътрешният одитор изпълнява своите функции по отношение на всички дейности и служби на органа за ПЧП. Вътрешният одитор се ползва от пълен и неограничен достъп до цялата информация, необходима за изпълнение на неговите задължения.

5.   Вътрешният одитор взема предвид отчета на разпоредителя с бюджетни кредити по член 20 и всяка друга налична информация.

6.   Вътрешният одитор докладва на управителния съвет и на директора за своите констатации и препоръки.

Вътрешният одитор докладва също така във всеки от следните случаи:

критичните рискове и препоръки не са били коригирани,

има значителни забавяния в изпълнението на препоръките, отправени в предходните години.

Управителният съвет и директорът осигуряват редовен мониторинг на изпълнението на препоръките от одита. Управителният съвет проучва информацията, посочена в член 20, и проверява дали препоръките са били изцяло и своевременно изпълнени.

7.   Координатите за връзка с вътрешния одитор се предоставят от органа за ПЧП на разположение на всяко физическо или юридическо лице, което участва в разходни операции, с цел поверително свързване с вътрешния одитор.

8.   Докладите и констатациите на вътрешния одитор са достъпни за обществеността едва след като вътрешният одитор удостовери действията, предприети за тяхното изпълнение.

Член 27

Независимост на вътрешния одитор

Независимостта на вътрешния одитор, отговорността на вътрешния одитор за действията, предприети в изпълнение на неговите задължения, както и правото на вътрешния одитор да сезира Съда на Европейския съюз се определят в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 28

Създаване на структура за вътрешен одит

1.   Управителният съвет може да създаде, като вземе предвид икономическата ефективност и добавената стойност, капацитет за вътрешен одит, който изпълнява задълженията си в съответствие с приложимите международни стандарти.

Целта, правомощията и отговорността на капациета за вътрешен одит са предвидени в Хартата за вътрешен одит и подлежат на одобрение от управителния съвет.

Годишният одитен план на капацитета за вътрешен одит се изготвя от ръководителя на капацитета за вътрешен одит, като се взема предвид inter alia оценка на риска на директора в органа за ПЧП.

Той се преглежда и одобрява от управителния съвет.

Капацитетът за вътрешен одит докладва на управителния съвет и директора за своите констатации и препоръки.

Ако капацитетът за вътрешен одит на един орган за ПЧП не е икономически изгоден или не е в състояние да постигне международните стандарти, органът за ПЧП може да реши да използва общ капацитет за вътрешен одит с други органи за ПЧП, които функционират в същата област на политиката.

В такива случаи управителните съвети на съответните органи за ПЧП се договарят относно практическите условия на общия капацитет за вътрешен одит.

Участниците във вътрешния одит си сътрудничат ефективно чрез обмен на информация и доклади от одитите и, когато е уместно, изготвяне на съвместни оценки на риска и провеждане на съвместни одити.

2.   Управителният съвет и директорът осигуряват редовен мониторинг на изпълнението на препоръките на капацитета за вътрешен одит.

ГЛАВА 6

ПРИХОДНИ И РАЗХОДНИ ОПЕРАЦИИ

Член 29

Изпълнение на приходите

1.   Изпълнението на приходите се състои в изготвяне на прогнозите за вземанията, установяване на подлежащите на събиране вземания и събиране на недължимите суми. То включва също възможността за отказ от установени вземания, ако е целесъобразно.

2.   Недължимо платените суми се събират.

Ако реалното събиране не е станало на датата, посочена в дебитното известие, счетоводителят информира отговорния разпоредител с бюджетни кредити и незабавно започва процедура за осъществяване на събирането посредством наличните законови средства, включително, когато това е подходящо, чрез прихващане, а ако това е невъзможно, чрез принудително изпълнение.

Когато отговорният разпоредител с бюджетни кредити възнамерява да се откаже изцяло или частично от събирането на установено вземане, той гарантира, че отказът е правомерен и съответства на принципите на добро финансово управление и на пропорционалност. Решението за отказ се мотивира. В решението за отказ се посочва, че са били предприети действия, за да се осигури събирането, както и правните и фактически основания, на които то се основава.

Счетоводителят съхранява списък от дължими суми за събиране. Вземанията на органа за ПЧП се групират в списъка по датата на издаване на нареждането за събиране. Счетоводителят посочва и решенията за цялостна или частична отмяна на събирането на установените суми. Списъкът се добавя към доклада на органа за ПЧП за бюджетното и финансовото управление.

3.   За всяко задължение, което не е изплатено на падежа, посочен в дебитното известие, се начислява лихва в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

4.   Вземанията на органа за ПЧП по отношение на трети страни и вземанията на трети страни по отношение на органа за ПЧП подлежат на давностен срок от пет години.

Член 30

Вноски на членовете

1.   Органът за ПЧП представя на членовете си искания за плащане на целите или част от техните вноски при условия и на интервали, посочени в учредителния акт или съгласувани с тях.

2.   Средствата, изплатени на органа за ПЧП от неговите членове чрез вноска, носят лихва в полза на бюджета на органа за ПЧП.

Член 31

Изпълнение на разходите

1.   За изпълнение на разходите разпоредителят с бюджетни кредити поема бюджетни задължения и правни задължения, утвърждава разходите и разрешава плащанията, както и извършва подготовката за изпълнението на бюджетните кредити.

2.   Всеки разход се поема като задължение, утвърждава се, разрешава се и се изплаща.

Утвърждаване на разходи представлява действието, чрез което отговорният разпоредител с бюджетни кредити потвърждава дадена финансова операция.

Разрешаване на разход представлява действието, чрез което отговорният разпоредител с бюджетни кредити, след като провери наличността на бюджетните кредити, дава указание на счетоводителя да плати утвърдените разходи.

3.   По отношение на всяка мярка, която може да породи разход за сметка на бюджета на органа за ПЧП, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва първо да поеме бюджетно задължение, преди да поеме правно задължение спрямо трети страни.

4.   В годишната работна програма на органа за ПЧП се предвижда разрешение от управителния съвет за оперативните разходи на органа за ПЧП относно обхванатите от нея дейности, при условие че елементите, установени в настоящия параграф, са ясно идентифицирани.

Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението. Тя съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, и размера на сумата, разпределена за всяка дейност.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура както първоначалната работна програма в съответствие с разпоредбите на учредителния инструмент.

Управителният съвет може да делегира правото за внасяне на несъществени изменения в работната програма на разпоредителя с бюджетни кредити на органа за ПЧП.

Член 32

Срокове

Плащането на разходите трябва да се извършва в рамките на срока, определен в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

ГЛАВА 7

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ ОРГАНА ЗА ПЧП

Член 33

Възлагане на обществени поръчки

1.   По отношение на обществените поръчки дял V от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилагат при спазване на разпоредбите на параграфи 3—6 от настоящия член.

2.   Органът за ПЧП взема участие в централната база данни за отстраняванията, създадена и управлявана от Комисията съгласно член 108 от общия Финансов регламент.

3.   За поръчки на стойност от 60 000 EUR до праговете, предвидени в член 118 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, може да се използва процедурата, определена в Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 за поръчки с ниска стойност, които не надвишават 60 000 EUR.

4.   Органът за ПЧП може по свое искане да бъде включен като възложител при възлагането на договори от Комисията или междуинституционални договори и при възлагането на договори от други органи за ПЧП.

5.   Органът за ПЧП може, без да използва процедура за възлагане на обществени поръчки, да сключи договор с Комисията, с междуинституционалните служби, с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета (5) и с други органи за ПЧП за доставка на стоки, предоставяне на услуги или извършване на дейности, каквито те предлагат.

Органите за ПЧП могат да сключват договори, без да прибягват до процедура за възлагане на обществена поръчка, със своите членове, които са различни от Съюза, за доставката на стоки, предоставянето на услуги или извършването на работа, които тези членове предоставят пряко, без да прибягват до трети страни.

Стоките, услугите или работите, предвидени в първа и втора алинея, не се считат като част от вноската на членовете към бюджета на органа за ПЧП.

6.   Органът за ПЧП може да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с възлагащите органи на приемащата държава членка за покриване на административните си нужди или с възлагащите органи на държавите членки, на държавите от Европейската асоциация за свободна търговия или страните кандидатки за членство в Съюза, които участват в органа като членове. В такива случаи член 133 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилага mutatis mutandis.

Органът за ПЧП може да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с частните членове или с възлагащите органи на страни, участващи в програми на Съюза, които участват в органа като членове. В такива случаи член 133, първа алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилага mutatis mutandis.

Член 34

Експерти

Член 287 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилага mutatis mutandis за подбора на експерти чрез всяка процедура, предвидена в основния акт на програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП. Такива експерти получават възнаграждение въз основа на предварително обявена фиксирана сума и се избират въз основа на професионалните си качества.

Органът за ПЧП може да използва списъците, съставени от Комисията или от други органи на Съюза или органи за ПЧП.

Органът за ПЧП може, ако това се счита за уместно в надлежно обосновани случаи, да избере всяко лице с подходящи умения, извън лицата от списъците.

Външните експерти се избират въз основа на уменията, опита и знанията, необходими за изпълнението на възложените им задачи и в съответствие с принципите на недопускане на дискриминация, равно третиране и отсъствие на конфликт на интереси.

Член 35

Безвъзмездни средства

Що се отнася до безвъзмездните средства, дял VI от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилагат при спазване на специфичните разпоредби на учредителния акт.

Член 36

Награди

1.   По отношение на наградите дял VII от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилагат при спазване на разпоредбите на параграф 2 от настоящия член.

2.   Конкурсите за награди с единична стойност 1 000 000 EUR или повече може да се публикуват само ако са предвидени в проекта на работна програма, посочен в член 14, параграф 1.

Член 37

Посочване на средствата за обжалване

1.   Когато процедурен акт на разпоредител с бюджетни кредити засяга неблагоприятно правата на заявител или оферент, бенефициер или изпълнител, в него се посочват наличните средства за административно и/или съдебно обжалване на този акт.

2.   По-конкретно се посочват естеството на средството за обжалване, органът или органите, пред които то може да бъде извършено, както и сроковете за упражняване на това право.

3.   Параграфи 1 и 2 са обект на всяка специфична процедура, заложена в основните актове на програмата, чието изпълнение е възложено на органа за ПЧП.

ГЛАВА 8

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Член 38

Правила относно отчетите

Органът за ПЧП въвежда счетоводна система, предоставяща своевременно точна, пълна и надеждна информация.

Счетоводството на органа за ПЧП съответства на счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 39

Устройство на отчетите

Отчетите на органа за ПЧП се състоят от:

а)

финансовите отчети на органа за ПЧП;

б)

отчетите за изпълнение на бюджета на органа за ПЧП (отчет относно бюджетното и финансово управление).

Всеки орган за ПЧП изготвя доклад за бюджетното и финансовото управление за финансовата година. Този доклад отчита както в абсолютно, така и в процентно изражение най-малко степента на изпълнение на бюджетните кредити и дава обобщена информация относно трансфера на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции.

Ако отчетите на органа за ПЧП се изисква да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, органът за ПЧП изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

Член 40

Счетоводни принципи

Финансовите отчети представят информацията, включително информацията относно счетоводните политики, по начин, който гарантира, че тя е релевантна, надеждна, сравнима и разбираема. Финансовите отчети се съставят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, изложени в счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, или с международните счетоводни стандарти за публичния сектор на базата на текущо начисляване (наричани по-долу „IPSAS“).

Член 41

Финансови отчети

1.   Финансовите отчети се представят в милиони евро и се състоят от:

а)

счетоводния баланс и отчета за финансовия резултат, които представят всички активи и пасиви, финансовото състояние и финансовия резултат към 31 декември на предходната година; те се представят в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, или с IPSAS на базата на текущо начисляване;

б)

отчета за паричните потоци, в който се посочват събраните и отпуснатите суми през годината и крайното салдо на касата;

в)

отчета за промените в нетните активи, в който се представя общ преглед на движенията през годината в резервите и натрупаните резултати.

2.   Чрез бележките към финансовите отчети се допълва и пояснява информацията, представена в посочените в параграф 1 отчети, и се предоставя цялата допълнителна информация, утвърдена от международно възприетата счетоводна практика, когато тази информация има отношение към дейностите на органа за ПЧП.

Член 42

Отчети за изпълнението на бюджета

Отчетите за изпълнението на бюджета се представят в евро. Те се състоят от:

а)

отчетите, в които се агрегират всички бюджетни операции за годината като приходи и разходи;

б)

бележките, с които се допълва и пояснява информацията, представена в отчетите.

Отчетите за изпълнението на бюджета имат същото устройство като това на самия бюджет.

Член 43

Междинни отчети и одобрение на окончателните отчети

1.   Ако отчетите на органа за ПЧП се изисква да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, счетоводителят на органа за ПЧП изпраща междинните отчети на Сметната палата до 15 февруари на следващата година.

В случая, посочен в първа алинея, счетоводителят на органа за ПЧП изпраща също така до 15 февруари на следващата година пакет от отчети в стандартен формат на счетоводителя на Комисията, определен от счетоводителя на Комисията за целите на консолидирането.

2.   Счетоводителят съставя окончателните отчети на органа за ПЧП. Директорът ги изпраща до 15 март, заедно със становището на външния одитор, посочено в член 46, на управителния съвет за одобрение.

Ако отчетите на органа за ПЧП се изисква да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, счетоводителят изпраща окончателните отчети, заедно със становището на външния одитор, посочено в член 46, и одобрението на управителния съвет, на Сметната палата, на Европейския парламент и на Съвета до 1 юли на следващата финансова година. В този случай счетоводителят на органа за ПЧП изпраща на счетоводителя на Комисията също така пакет от отчети в стандартен формат, определен от счетоводителя на Комисията за целите на консолидирането, до 1 юли.

Ако отчетите на органа за ПЧП се изисква да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, счетоводителят на органа за ПЧП също така изпраща на Сметната палата с копие до счетоводителя на Комисията на същата дата, на която предава окончателните отчети, представително писмо относно тези окончателни отчети.

Окончателните отчети се придружават от бележка, съставена от счетоводителя, в която той декларира, че окончателните отчети са изготвени в съответствие с настоящата глава и приложимите счетоводни принципи, правила и методи.

Окончателните одобрени отчети на органа за ПЧП се публикуват на неговия интернет сайт в срок от един месец след одобрението им.

Член 44

Счетоводна система

1.   Ако отчетите на органа за ПЧП се изисква да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, хармонизираният сметкоплан, който ще се прилага от органа за ПЧП, се приема от счетоводителя на Комисията в съответствие с член 152 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   Счетоводната система включва общи сметки и бюджетни сметки. Сметките се водят в евро на база календарна година.

3.   В общите сметки се записват в хронологичен ред чрез прилагане на метода на двустранно записване всички събития и операции, които влияят на икономическото и финансовото състояние, както и на активите и пасивите на органа за ПЧП.

4.   В бюджетните сметки се отразява подробно изпълнението на бюджета на органа за ПЧП. В тях се отчитат всички бюджетни приходни и разходни операции.

Член 45

Инвентарен опис

Органът за ПЧП съхранява инвентарен опис, съдържащ количеството и стойността на всички материални, нематериални и финансови активи, които представляват негова собственост или собственост на Съюза. Ако отчетите на органа за ПЧП се изисква да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, органът за ПЧП съхранява този инвентарен опис в съответствие с образец, изготвен от счетоводителя на Комисията. Органът за ПЧП проверява дали заведеното в инвентарния опис съответства на фактическото положение.

ГЛАВА 9

ВЪНШЕН ОДИТ И БОРБА С ИЗМАМИТЕ

Член 46

Външен одит

Органът за ПЧП подлежи на независим външен одит, извършван в съответствие с международно приетите одитни стандарти от независим одиторски орган. Становището на независимият одитор определя дали отчетите дават вярна и точна представа, дали въведените системи за контрол функционират правилно и дали свързаните с отчетите операции са законосъобразни и редовни. В становището се заявява също така дали опитната дейност поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението, посочена в член 20. Становището се представя на управителния съвет. То се предава на Комисията заедно с окончателните финансови отчети на органа за ПЧП най-късно до 15 март.

Член 47

Проверка на отчетите от Сметната палата

1.   Освен ако не е предвидено друго в учредителния акт на органа за ПЧП, Сметната палата проверява отчетите на органа за ПЧП в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз. При проверката Сметната палата може да вземе предвид одита на независимия външен одитор, посочен в член 46 от настоящия регламент, и мерките, които са предприети в отговор на неговите констатации.

2.   Сметната палата извършва проверки, съблюдавайки разпоредбите на членове 158—163 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 48

Проверки на място от Комисията, Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 47, параграф 1, органът за ПЧП предоставя на служителите на Комисията и други лица, упълномощени от нея, както и на Сметната палата достъп до обектите и помещенията, както и до цялата информация, включително информация в електронен формат, необходима за извършването на техните одити.

2.   OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (7), с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от органа за ПЧП.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, договорите, споразуменията и решенията на органа за ПЧП съдържат разпоредби, изрично упълномощаващи Европейската сметна палата и OLAF да извършват такива одити и разследвания съгласно съответните им компетенции.

ГЛАВА 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 49

Искания за информация

Комисията и членовете на органа за ПЧП, различни от Съюза, могат да изискват всякаква необходима информация или пояснения от органа за ПЧП по въпросите на бюджета в рамките на своите области на компетентност.

Член 50

Приемане на финансовите правила на органа за ПЧП

Всеки орган, посочен в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, приема нови финансови правила с оглед на тяхното влизане в сила на 1 януари 2014 г., или във всички случаи в рамките на девет месеца от датата, на която органът за ПЧП попада в обхвата на член 209 от този регламент.

Член 51

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стp. 1).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 111/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с настоящия регламент, да можe да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Апарат, представляващ комбинация от цветен монитор от течнокристален тип и чувствителна на допир повърхност (т.нар. „монитор със сензорен екран“) с диагонал на екрана приблизително 38 cm (15“) със:

собствена разделителна способност 1 024 × 768 пиксела,

технически възможни разделителни способности 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 и 1 024 × 768 пиксела,

формат на изображението 4:3,

стъпка на пикселите 0,297 mm,

яркост 250 cd/m2,

хоризонтален ъгъл на видимост 120° и вертикален ъгъл на видимост 100°,

времева инертност 17 ms,

контраст 400:1,

бутони за включване и управление,

Апаратът е оборудван със следните интерфейси:

D-Sub,

USB и RS-232 за свързване на чувствителната на допир повърхност към автоматична машина за обработка на информация (АМОИ).

Има стойка с механизъм за накланяне и въртене и повърхност против отблясъци.

Мониторът е предназначен за употреба например в пунктове за продажба/терминали за информация за клиенти. Чувствителната на допир повърхност позволява в тези терминали да бъдат въвеждани данни от потребителите. Мониторът може да изобразява сигнали от АМОИ.

8528 51 00

Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 3 към раздел XVI, както и от описанието на кодове по КН 8528 и 8528 51 00.

Апаратът е съставно устройство, изпълняващо функцията на входно устройство за въвеждане чрез координатна система X-Y от позиция 8471 и на монитор от позиция 8528. Освен за изобразяване на информация, апаратът позволява потребителите да въвеждат данни. Като се имат предвид конструкцията, замисълът и обективните характеристики на апарата, а именно способността на монитора да изпълнява своята функция независимо от входното устройство, функцията за изобразяване представлява основна функция на апарата по смисъла на забележка 3 към раздел XVI. Предвид обективните си характеристики, като например формата на изображението, стъпката на пикселите, подходяща за продължително наблюдение отблизо, яркостта, интерфейсите, които обикновено се използват в АМОИ, механизмите за накланяне и въртене и повърхността против отблясъци, счита се, че мониторът е от вида, използван изключително или главно за автоматични машини за обработка на информация от позиция 8471.

Следователно апаратът трябва да бъде класиран в код по КН 8528 51 00 като други монитори от вида, използван изключително или главно за автоматични машини за обработка на информация от позиция 8471.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 112/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди, обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с настоящия регламент, да можe да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Цветен монитор от течнокристален тип (LCD) с диагонал на екрана приблизително 75 cm (30“) с размери приблизително 71 × 45 × 11 cm със:

собствена разделителна способност 1 280 × 768 пиксела,

технически възможни разделителни способности 640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 и 1 280 × 768 пиксела,

възможност за работа по телевизионни стандарти: NTSC, PAL и SECAM,

възможни режими на извеждане на изображение: 480 реда при презредова развивка, 480 реда при поредова развивка, 576 реда при презредова развивка, 576 реда при поредова развивка, 720 реда при поредова развивка и 1 080 реда при презредова развивка,

формат на изображението 15:9,

стъпка на пикселите 0,5025 mm,

времева инертност 25 ms,

яркост 450 cd/m2,

контраст 350:1,

хоризонтален и вертикален ъгъл на видимост 170°,

възможност за картина в картината (PIP),

вграден нискочестотен усилвател,

бутони за включване и управление.

Уредът е оборудван със следните интерфейси:

DVI-D,

мини D-Sub,

BNC (аналогови сигнали R, G и B),

RCA (съединител от вида „cinch“) за комплектен видеосигнал или S-Video,

BNC за компонентен видеосигнал,

2 набора RCA за стереосигнал и 1 вход за стереожак,

женски съединители за външни високоговорители,

вход RS-232 за контролен сигнал.

Уредът има неподвижна стойка без механизъм за накланяне и въртене и се предлага с дистанционно управление.

В монитора няма вграден избирач на каналите (тунер) или друга електроника за обработване на телевизионни сигнали.

Мониторът е предназначен за целите на изобразяването на информация, например за обществени пунктове за информация, надписи в търговията на дребно, финансови борси, летища и търговски изложения. За изпълнението на тази функция мониторът може да изобразява сигнали както от автоматични машини за обработка на информация (АМОИ), така и от други източници на видеосигнал.

8528 59 31

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 8528, 8528 59 и 8528 59 31.

Предвид обективните му характеристики, като размера на екрана, възможните телевизионни стандарти и режими на извеждане на изображение, стъпката на пикселите, която не е подходяща за продължително наблюдение отблизо, високата яркост, наличието на дистанционно управление, нискочестотните вериги с усилване, функцията за картина в картината и неподвижната стойка без механизми за накланяне и завъртане, счита се, че мониторът не е от вида, използван изключително или главно в автоматичните машини за обработка на информация от позиция 8471. Следователно се изключва класиране в подпозиция 8528 51 00.

Тъй като мониторът може да изобразява сигнали от АМОИ в степен, достатъчна за практическо използване с АМОИ, счита се, че той е с приемливи функционални възможности за изобразяване на сигнали от автоматични машини за обработка на информация.

Следователно мониторът трябва да бъде класиран в код по КН 8528 59 31 като плосък екран, който може да извежда изображение от сигнали от автоматични машини за обработка на информация с приемливо ниво на функционалност.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 113/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с настоящия регламент, да можe да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2) Продължителността на този период следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата, поместена в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кодa по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за период от три месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Устройство с правоъгълна форма (т.нар. „високоскоростна камера“), което се състои от обектив и електронна схема, с размер приблизително 12 × 12 × 11 cm.

То включва оперативна вътрешна памет от 2 GB, която временно съхранява последователни изображения с максимална продължителност 1,54 секунди при 1 000 кадъра в секунда с пълна резолюция. Изображенията се изтриват при изключване на камерата.

За използването на камерата и записването на изображенията в устройство за автоматична обработка на данни е необходимо свързването ѝ към устройството с кабел.

Камерата е оборудвана със сензор за CMOS с електронна бленда за моментни снимки, известна също (с характеристики като) „кратка светкавица“ или „стробоскопично изобразяване“.

Камерата е проектирана, за да записва последователност от изображения със скорост на затваряне на блендата от 60 до 1 000 кадъра в секунда при пълна резолюция от 1 024 × 1 024 пиксела или 109 500 кадъра в секунда при по-ниска резолюция от 128 × 16 пиксела. Записаните изображения могат да бъдат преглеждани поотделно или на видео, например със забавен кадър.

Изображенията могат да се анализират в лаборатория или в подобни условия за изучаването, например, на явленията, свързани със свръхвисоката скорост, като изпитванията на удар при сблъсък на превозни средства.

8525 80 19

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 8525, 8525 80 и 8525 80 19.

Временното съхранение в оперативната памет не се счита за записване в камерата, защото изображенията се изтриват при изключването на камерата. Следователно класирането на камерата като цифров фотоапарат в подпозиция 8525 80 30 или като записваща видеокамера, позволяваща единствено записването на звук и на образ, заснети от самата камера, в подпозиция 8525 80 91, се изключва (вж. също Обяснителни бележки към Хармонизираната система (ОБХС) за позиция 8525, първи и пети параграф от група Б).

Затова устройството следва да се класира в код по КН 8525 80 19 като други телевизионни камери (вж. също ОБХС за позиция 8525, четвърти параграф от група Б.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 114/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с настоящия регламент, да можe да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Цветен монитор от течнокристален тип с диагонал на екрана приблизително 54 cm (21'') с размери (без стойка) приблизително 37 × 47 × 7 cm със:

разделителна способност 1 200 × 1 600 пиксела,

формат на изображението 3:4,

стъпка на пикселите 0,270 mm,

редова честота от 31 до 76 kHz,

кадрова честота от 49 до 61 Hz,

максимална яркост 250 cd/m2, която може да бъде калибрирана,

пълен ъгъл на видимост, хоризонтален и вертикален, 170°,

контраст 550:1,

времева инертност 30 ms,

бутони за включване и управление, включително възможност за избор на режим за калибриране.

Уредът е оборудван със следните интерфейси:

DVI-I,

мини D-Sub,

1 интерфейс USB за връзка с персонален компютър и 2 интерфейса USB за връзка с други устройства.

Притежава възможност за завъртане до 90°.

Има стойка с механизъм за накланяне и въртене, както и повърхност против отблясъци. Може да се монтира и на стена.

Продуктът е в съответствие със стандартите за „Цифрово формиране на изображение и комуникации в медицината“ (DICOM), включително част 14, което дава възможност потребителят да задава изключително точни стойности за показателя гама, яркостта и цветната температура и позволява в изображенията мониторът да извежда цветови нюанси и нюанси на сивото с точността, изисквана за медицинска диагностика.

Мониторът е предназначен за употреба в медицински системи за рентгенографски изображения с цел клинична диагностика.

8528 59 31

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 8528, 8528 59 и 8528 59 31.

Предвид обективните му характеристики, като например съответствието със стандартите DICOM, което дава възможност потребителят да задава изключително точни стойности за показателя гама, яркостта и цветната температура и позволява в изображенията мониторът да извежда цветови нюанси и нюанси на сивото с точността, изисквана за медицинска диагностика, предназначението на монитора е медицински екран, използван в медицински системи за визуализиране на рентгенографски изображения с цел клинична диагностика. Счита се, че мониторът не е от вида, използван изключително или главно за автоматични машини за обработка на информация (АМОИ) от позиция 8471. Следователно се изключва класиране в подпозиция 8528 51 00.

Тъй като мониторът може да изобразява сигнали от АМОИ в степен, достатъчна за практическо използване с АМОИ, счита се, че той е с приемливи функционални възможности за изобразяване на сигнали от автоматични машини за обработка на информация.

Следователно мониторът трябва да бъде класиран в код по КН 8528 59 31 като плосък екран, който може да извежда изображение от сигнали от автоматични машини за обработка на информация с приемливо ниво на функционалност.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 115/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2014 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди, обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на стоките, обхванати от настоящия регламент, която не е в съответствие с настоящия регламент, да можe да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Електрически регулиращ апарат за напрежение до 1 000 V със сензорен течнокристален екран. Екранът е с диагонал 30,5 cm (12 инча) и разделителна способност 800 × 600 пиксела, в кутия с размери приблизително 30 × 23 × 6 cm.

Апаратът съдържа в себе си автоматична машина за обработка на информация (АМОИ), окомплектована с операционна система.

Също така, апаратът е оборудван със следните интерфейси:

гнездов съединител за модули памет от вида „compact flash“,

два съединителя USB,

два съединителя RJ45,

съединител RS232,

съединител RS485,

разширителен гнездов съединител за памет,

разширителна шина за разширителни карти за управление, например входно-изходни устройства с права на индустриална собственост върху тях.

Освен това, апаратът е оборудван и с редица вградени драйвери за свързване с различни видове автоматизационни устройства и може да изпълнява и показва резултатите от някои популярни софтуерни програми, като например програми за текстообработка и за изчисления.

Обявеното предназначение на апарата е да се използва за електрическо управление на машини в промишлени процеси, при приложения с използване на програмируеми автоматизационни контролери или програмируеми цифрови контролери.

8537 10 10

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 8537, 8537 10 и 8537 10 10.

Като се имат предвид неговите обективни характеристики, а именно наличието на вградени драйвери за различни видове автоматизационни устройства и на разширителна шина за управление на входно-изходни устройства, апаратът е предназначен да се използва за електрическо управление на машини в промишлени процеси. Това изключва евентуално класиране по код 8471 като автоматична машина за обработка на информация.

Тъй като апаратът съдържа в себе си автоматична машина за обработка на информация (АМОИ), той следва да се класира по код по КН 8537 10 10, в качеството на табло за цифрово управление, в което е вградена автоматична машина за обработка на информация, предназначено за напрежение до 1 000 V.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 116/2014 НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

относно неодобряване на активното вещество калиев йодид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. По отношение на калиевия йодид условията, предвидени в член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени с Решение 2005/751/ЕО на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 6 септември 2004 г. Нидерландия получи заявление от Koppert Beheer B.V. за включване на активното вещество калиев йодид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2005/751/ЕО беше потвърдено, че документацията е пълна, т. е. може да се приеме, че тя принципно отговаря на изискванията за данни и информация от приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше направена оценка на въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 27 юли 2007 г. определената за докладчик държава членка представи на Комисията проектодоклад за оценка. В съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията (4) от заявителя беше поискана допълнителна информация. На 30 май 2011 г. заявителят информира, че не разполага с допълнителна информация.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше разгледан от държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 22 октомври 2012 г. Органът представи на Комисията заключението си във връзка с оценката на риска от употребата на активното вещество калиев йодид като пестицид (5). Органът установи няколко аспекта, по отношение на които информацията е непълна и които изискват допълнителен принос от заявителя. С писмо от 27 септември 2013 г. Koppert B.V. оттегли заявлението си за одобрение на калиев йодид.

(5)

В съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Директива 91/414/ЕИО държавите членки имат възможността да издават временни разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи калиев йодид, за първоначален срок от три години. Решение 2010/457/ЕС на Комисията (6) даде възможност на държавите членки да удължават срока на временните разрешения за калиев йодид за срок, който изтича най-късно на 31 август 2012 г. Решение за изпълнение 2012/363/ЕС на Комисията (7) даде възможност на държавите членки да удължават срока на временните разрешения за калиев йодид за срок, който изтича най-късно на 31 юли 2014 г.

(6)

Поради оттеглянето на заявлението калиевият йодид следва да не бъде одобряван в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(7)

Съществуващите временни разрешения следва да бъдат оттеглени и други да не се издават.

(8)

На държавите членки следва да се предостави време да оттеглят разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи калиев йодид.

(9)

За продуктите за растителна защита, съдържащи калиев йодид, за които държавите членки предоставят евентуален гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период следва да изтече най-късно осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(10)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за калиев йодид по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неодобряване на активно вещество

Активното вещество калиев йодид не се одобрява.

Член 2

Преходни мерки

Държавите членки оттеглят съществуващите разрешения за продуктите за растителна защита, съдържащи калиев йодид като активно вещество, не по-късно от 27 август 2014 г.

Член 3

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 27 август 2015 г.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(3)  Решение 2005/751/ЕО на Комисията от 21 октомври 2005 г. за признаване по принцип пълнотата на документите, предадени за подробен преглед, с цел евентуално включване на аскорбинова киселина, калиев йодид и калиев тиоцианат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 282, 26.10.2005 г., стр. 18).

(4)  Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на процедурите за оценка на активните вещества, които не са били предлагани на пазара две години след датата на нотифициране на посочената директива (ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 51).

(5)  EFSA Journal 2013 г.; 11(6):2923. Достъпен онлайн на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu

(6)  Решение 2010/457/ЕС на Комисията от 17 август 2010 г. за даване право на държавите членки да удължат временните разрешения, издадени за новите активни вещества Candida oleophila щам O, калиев йодид и калиев тиоцианат (ОВ L 218, 19.8.2010 г., стр. 24).

(7)  Решение за изпълнение 2012/363/ЕС на Комисията от 4 юли 2012 г. за даване право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за новите активни вещества биксафен, Candida oleophila щам O, флуопирам, халосулфурон, калиев йодид, калиев тиоцианат и спиротетрамат (ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 70).


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 117/2014 НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

85,7

MA

48,7

TN

89,6

TR

85,7

ZZ

77,4

0707 00 05

TR

151,0

ZZ

151,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

48,3

TR

101,7

ZZ

75,0

0805 10 20

EG

47,6

MA

54,9

TN

65,7

TR

71,6

ZZ

60,0

0805 20 10

IL

123,4

MA

73,9

ZZ

98,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

EG

21,7

IL

134,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

146,4

PK

55,3

TR

98,6

ZZ

96,8

0805 50 10

TR

66,6

ZZ

66,6

0808 10 80

CN

127,8

MK

35,4

US

161,6

ZZ

108,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

131,9

US

135,9

ZA

93,1

ZZ

106,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/30


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/19/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за изменение на приложение I към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 14, втора алинея, буква г) от нея,

като има предвид, че:

(1)

От подадената от държавите членки информация стана ясно, че Diabrotica virgifera virgifera Le Conte вече се е разпространил и установил на голяма част от територията на ЕС. Вследствие на проведената от Европейската комисия оценка на въздействието беше направено заключението, че не е възможно да бъдат приложени мерки за ликвидирането му или за ефективно предотвратяване на по-нататъшното му разпространение.

(2)

Освен това съществуват ефикасни и устойчиви средства за контрол, минимизиращи въздействието на този организъм върху добива на царевица, и по-специално прилагането на схемата на редуване на културите.

(3)

Следователно по отношение на Diabrotica virgifera virgifera Le Conte не следва да бъдат определяни допълнителни защитни мерки съгласно Директива 2000/29/ЕО. Поради това този организъм следва да бъде премахнат от списъка на вредните организми съгласно посочената директива.

(4)

Поради това приложение I към Директива 2000/29/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2000/29/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 31 май 2014 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 юни 2014 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Директива 2000/29/ЕО се изменя, както следва:

В част А, раздел II, буква а) точка 0.1 се заличава.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/32


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/20/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за определяне на класове на Съюза за базов и сертифициран посадъчен материал от картофи и на приложимите за тях условия и обозначения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (1), и по-специално член 3, параграф 3, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 93/17/ЕИО на Комисията (2) се въвеждат разпоредби относно класове на Съюза за базов посадъчен материал от картофи.

(2)

Бързият научно-технически напредък в начините за производство на посадъчен материал от картофи и разрасналата се търговия с такъв посадъчен материал в рамките на вътрешния пазар налагат посочените разпоредби да се актуализират. Предвид развитието на сектора тези разпоредби следва да се прилагат също и за сертифициран посадъчен материал от картофи.

(3)

Разпоредбите следва да се отнасят за обозначаването на единни наименования на класовете на Съюза. В тях следва също така да се включват условия за пускане на пазара на посадъчен материал от картофи и на партиди посадъчен материал от картофи като съответен клас на Съюза. Тези условия следва да се отнасят, когато е целесъобразно, до наличието на вредители, картофи от други сортове и картофи с петна, спаружване, земен примес или чужди тела.

(4)

Изискването отглежданото растение да расте на производствена площ, където в продължение на три години не са отглеждани картофи и това е било предмет на поне две официални проверки, вече не е необходимо предвид по-строгите изисквания за класове на Съюза, определени в настоящата директива.

(5)

В периода след приемането на Директива 2002/56/ЕО се задълбочиха и научните познания относно връзката между броя поколения и наличието на вредители в посадъчния материал от картофи. Ограничаването на броя на поколенията е необходим начин за намаляване на фитосанитарния риск от вредители в латентна форма. Това ограничение е необходимо за намаляване на посочения риск и не може да бъде заменено с други, не толкова строги мерки. Опитът показва, че за класовете S, SE и E на Съюза е необходимо да се предвиди максимален брой поколения. За да се гарантира съответствие със съществените изисквания, посочените изисквания следва да се смятат за изпълнени само след извършена официална проверка.

(6)

Поради това Директива 93/17/ЕИО следва да бъде отменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Класове на Съюза за базов посадъчен материал от картофи

1.   Държавите членки гарантират, че базов посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас S на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение I, точка 1, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 1, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

2.   Държавите членки гарантират, че базов посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас SE на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение I, точка 2, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 2, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

3.   Държавите членки гарантират, че базов посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас E на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение I, точка 3, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 3, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

Член 2

Класове на Съюза за сертифициран посадъчен материал от картофи

1.   Държавите членки гарантират, че сертифициран посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас A на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение II, точка 1, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 1, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

2.   Държавите членки гарантират, че сертифициран посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас B на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение II, точка 2, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 2, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

Член 3

Информация до Комисията

Държавите членки информират Комисията до каква степен прилагат съответните класове на Съюза при сертифицирането на своята продукция.

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки прилагат тези разпоредби от 1 януари 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Отмяна

Директива 93/17/ЕИО се отменя, считано от 1 януари 2016 г.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60.

(2)  Директива 93/17/ЕИО на Комисията от 30 март 1993 г. относно определяне на класове на базови семена от картофи в Общността, заедно с условията и обозначенията, които да се прилагат за тези класове (ОВ L 106, 30.4.1993 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия за базов посадъчен материал от картофи

1.

Определят се следните условия за базов посадъчен материал от картофи „клас S на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,1 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 1,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна и броят на растенията с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,2 %;

v)

броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до пет;

vi)

ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от пето поколение;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 6,0 % от масата.

2.

Определят се следните условия за базов посадъчен материал от картофи „клас SE на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,5 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 2,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,5 %;

v)

броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до шест;

vi)

ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от шесто поколение;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 6,0 % от масата.

3.

Определят се следните условия за базов посадъчен материал от картофи „клас E на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на подрастващите растения с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 1,0 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 4,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,8 %;

v)

броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до седем;

vi)

ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от седмо поколение;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 6,0 % от масата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Минимални условия за сертифициран посадъчен материал от картофи

1.

Определят се следните условия за сертифициран посадъчен материал от картофи „клас A на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,2 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 2,0 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 8,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 2,0 %;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 2,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 8,0 % от масата.

2.

Определят се следните условия за сертифициран посадъчен материал от картофи „клас B на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,5 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,4 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 10,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 6,0 %;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 2,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 8,0 % от масата.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/39


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/21/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за определяне на минимални условия и класове на Съюза за предбазов посадъчен материал от картофи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (1), и по-специално член 18, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В посадъчния материал от картофи се натрупват болести с всеки изминал цикъл на възпроизводство. Поради това за добрата работа на системите за производство на посадъчен материал от картофи е необходимо наличието на здрав изходен материал, който се възпроизвежда с минимална степен на влошаване.

(2)

Наличието на различни национални стандарти за производството на предбазов посадъчен материал от картофи затруднява търговията с този вид картофи в Съюза и възпрепятства функционирането на вътрешния пазар. Поради това е целесъобразно да се установят минимални условия, при които предбазовият посадъчен материал от картофи може да се търгува на цялата територия на Съюза. Тези условия следва да обхващат изисквания за болести, симптоми и дефекти, както и изисквания за производството за предбазов посадъчен материал от картофи и за партидите с такива картофи, за да се гарантира производството и търговията със здрав и качествен предбазов посадъчен материал от картофи.

(3)

При определянето на тези условия следва да се вземат под внимание стандартът, разработен от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), относно търговията и търговския качествен контрол на посадъчен материал от картофи, както и съответните стандарти по Международната конвенция по растителна защита и Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) предвид научно-техническия напредък. Целта на тези стандарти е да се улесни международната търговия, като се насърчи висококачественото производство, повиши се рентабилността и се защитят интересите на потребителите.

(4)

С оглед на производствените практики на производителите и търсенето на потребителите на предбазов посадъчен материал от картофи е целесъобразно минималните условия за предбазовия посадъчен материал от картофи да включват също така възможността за търговията им с класове на Съюза. За предбазовия посадъчен материал от картофи следва да се прилагат два от класовете на Съюза („клас PBTC на Съюза“ и „клас PB на Съюза“) в съответствие със съществуващите производствени практики относно предбазовия посадъчен материал от картофи „клас PBTC“ и предбазовия посадъчен материал от картофи „клас PB“. За тези класове следва да се приемат отделни условия за клас относно болестите, симптомите, дефектите, изискванията за производство и поколенията.

(5)

За ефективното им прилагане в правилата следва също така да се предвидят разпоредби относно официалното изпитване и официалните полеви инспекции.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„растение майка“ означава определено растение, от което е взет материал за размножаване;

2.

„микроразмножаване“ означава практиката за бързо възпроизводство на растителен материал, за да се получат голям брой растения, като се използва in vitro култура от диференцирани вегетативни пъпки или меристеми, взети от дадено растение.

Член 2

Минимални условия за предбазовия посадъчен материал от картофи

1.   Държавите членки гарантират, че предбазовият посадъчен материал отговаря на следните минимални условия:

а)

произлиза от растения майки, свободни от следните вредители: Pectobacterium spp., Dickeya spp., вирус на листното завиване при картофите, вирус по картофа A, вирус по картофа M, вирус по картофа S, вирус по картофа X и вирус по картофа Y;

б)

свободни са от симптоми на болестта черно краче;

в)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,01 %;

г)

в прякото поколение броят на растенията, показващи симптоми на вироза, не надвишава 0,5 %;

д)

броят на подрастващите растения с образуване на мозаични петна и броят на растенията с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,1 %;

е)

максималният брой на полевите поколения е четири.

2.   Държавите членки предвиждат, че предбазовият посадъчен материал от картофи може да се търгува като клас PBTC на Съюза и клас PB на Съюза в съответствие с условията, определени в приложението.

3.   Съответствието с изискванията по параграф 1, букви б), в) и д) се установява с провеждането на официални полеви инспекции. При наличие на съмнение инспекциите се допълват с официални изпитвания на листата.

Когато се използват методите на микроразмножаването, съответствието с условието по параграф 1, буква а) се установява чрез официално изпитване на растението майка или чрез изпитването му под официален надзор.

Когато се използват методи на селекция чрез клониране, съответствието с условието по параграф 1, буква а) се установява чрез официално изпитване на материала за размножаване от клонираното растение или чрез изпитването му под официален надзор.

Член 3

Минимални условия за партиди с предбазов посадъчен материал от картофи

Държавите членки гарантират, че партидите с предбазов посадъчен материал от картофи отговарят на следните минимални условия:

а)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

б)

броят на картофите, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не е в количество, надвишаващо 0,2 % от масата;

в)

броят на картофите с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

г)

броят на картофите, засегнати от корковидна краста, при които поразената площ на повърхността е над една трета, не надвишава 5,0 % от масата;

д)

броят на картофите, засегнати от черна шарка, при които поразената площ на повърхността е над 10,0 %, не надвишава 1,0 % от масата;

е)

броят на картофите, засегнати от прашеста краста, при които поразената площ на повърхността е над 10,0 %, не надвишава 1,0 % от масата;

ж)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 0,5 % от масата;

з)

общият брой на картофите, посочени в букви б) — ж), не надвишава 6,0 % от масата.

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 януари 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за търговия с предбазов посадъчен материал от картофи клас PBTC и клас PB на Съюза

1.

Определят се следните условия за предбазов посадъчен материал от картофи клас PBTC на Съюза:

а)

условия относно посадъчния материал от картофи:

i)

в културата няма растения с отклонения от нормите за растеж на сорта или растения от други сортове;

ii)

в културата няма растения, засегнати от болестта черно краче;

iii)

в прякото поколение на културата няма растения със симптоми на вироза;

iv)

в културата няма растения с образуване на мозаични петна и растения с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите;

v)

растенията, включително клубените, се произвеждат чрез микроразмножаване;

vi)

растенията, включително клубените, се произвеждат в защитени помещения и в растежна среда без присъствие на вредители;

vii)

клубените не се размножават след първото поколение;

б)

партидите са свободни от посадъчен материал от картофи, попадащи в някоя от следните точки:

i)

засегнати са от гниене;

ii)

засегнати са от черна шарка;

iii)

засегнати са от корковидна краста;

iv)

засегнати са от прашеста краста;

v)

станали са прекомерно спаружени поради дехидратация;

vi)

имат външни дефекти, включително деформация или наранени клубени.

2.

Определят се следните условия за предбазов посадъчен материал от картофи клас PB на Съюза:

а)

условия относно посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,01 %;

ii)

растенията са свободни от симптоми на болестта черно краче;

iii)

броят на подрастващите растения с образуване на мозаични петна и броят на растенията с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,1 %;

iv)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 0,5 %;

б)

допустими стойности за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка, при които поразената площ на повърхността им е над 10,0 %, не надвишава 1,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста, при които поразената площ на повърхността им е над една трета, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста, при които поразената площ на повърхността им е над 10,0 %, не надвишава 1,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 0,5 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 6,0 % от масата.


РЕШЕНИЯ

7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2014 година

за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн

(нотифицирано под номер C(2014) 493)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/61/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/502/ЕО на Комисията (2) от държавите членки се изисква да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

(2)

Решение 2006/502/ЕО е прието в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, която ограничава валидността на решението за период, не по-дълъг от една година, но допуска тя да бъде продължавана за допълнителни периоди, никой от които не може да надвишава една година.

(3)

Валидността на Решение 2006/502/ЕО беше продължавана за едногодишни периоди — за първи път с Решение 2007/231/ЕО на Комисията (3), до 11 май 2008 г., за втори път — с Решение 2008/322/ЕО на Комисията (4), до 11 май 2009 г., за трети път — с Решение 2009/298/ЕО на Комисията (5), до 11 май 2010 г., за четвърти път — с Решение 2010/157/ЕС на Комисията (6), до 11 май 2011 г., за пети път — с Решение 2011/176/ЕС на Комисията (7), до 11 май 2012 г., за шести път — с Решение за изпълнение 2012/53/ЕС на Комисията (8), до 11 май 2013 г. и за седми път — с Решение за изпълнение 2013/113/ЕС на Комисията (9), до 11 май 2014 г.

(4)

Все още на пазара се пускат запалки, които не са обезопасени спрямо деца. Укрепването на дейностите по надзор на пазара — от изготвяне на целеви извадки до предприемане на ефективни ограничителни мерки — следва допълнително да намали присъствието на тези запалки на пазара.

(5)

При липсата на други задоволителни мерки по отношение на безопасността на запалките спрямо деца е необходимо да се продължи валидността на Решение 2006/502/ЕО за още 12 месеца.

(6)

Поради това Решение 2006/502/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 6 от Решение 2006/502/ЕО параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 11 май 2015 г.“

Член 2

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, най-късно до 11 май 2014 г. и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2014 година.

За Комисията

Neven MIMICA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 40.

(5)  ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 67, 17.3.2010 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 99.

(8)  ОВ L 27, 31.1.2012 г., стр. 24.

(9)  ОВ L 61, 5.3.2013 г., стр. 11.


7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за отмяна на Решение 2003/766/ЕО относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte

(нотифицирано под номер C(2014) 467)

(2014/62/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвъртото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

Разпространението на Diabrotica virgifera virgifera Le Conte не бе предотвратено в резултат от прилагането на Решение 2003/766/ЕО на Комисията (2), както е видно от годишните проучвания, извършени от държавите членки съгласно посоченото решение. Тези проучвания показват, че в голяма част от територията на Съюза понастоящем е установено наличие на Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. В допълнение към това, не е възможно да бъде възпрепятствано неговото по-нататъшно разпространение, като същевременно съществуват ефективни и устойчиви средства за контрол, минимизиращи въздействието на този организъм върху добива на царевица, по-специално прилагането на схемата на редуване на културите.

(2)

Поради това Решение 2003/766/ЕО следва да бъде отменено.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2003/766/ЕО се отменя.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение 2003/766/ЕО на Комисията от 24 октомври 2003 г. относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 49).


ПРЕПОРЪКИ

7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/46


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

относно мерките за контрол на вредителя Diabrotica virgifera virgifera Le Conte в областите от Съюза, в които неговото присъствие е потвърдено

(2014/63/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (наричан по-нататък „Diabrotica“) е чуждоземен насекомен вредител по царевицата. Той се е разпространил и установил на повече от половината от площите в Съюза, на които се отглежда царевица.

(2)

Мерките за предотвратяване на разпространението на Diabrotica в рамките на Съюза, изпълнени съгласно Решение 2003/766/ЕО на Комисията (1), не бяха успешни. Освен това, според оценка на въздействието, извършена от Комисията, не е възможно нито ликвидирането на този вредител на територията на Съюза, нито предотвратяването на разпространението му в областите, които понастоящем са свободни от него. По тази причина с Директива за изпълнение 2014/19/ЕС (2) и Решение за изпълнение 2014/62/ЕС (3) Комисията реши да оттегли признаването на Diabrotica като контролиран карантинен вредител, като съответно го заличи от приложение I към Директива 2000/29/ЕО на Съвета (4) и отмени Решение 2003/766/ЕО.

(3)

Съгласно Решение 2003/766/ЕО редуването на културите е задължително само за ликвидирането на изолирани огнища на Diabrotica. Независимо от това научните изследвания показаха, че редуването на културите е най-ефективният способ и за забавяне на разпространението на Diabrotica, както и за отслабване на въздействието на вредителя. Освен че е ефективен метод за борба с Diabrotica, редуването на културите има няколко други предимства от гледна точка на опазването на околната среда. Те включват подобряване или поддържане на плодородието и структурата на почвата и прекъсване на цикъла на разпространение на вредителите и плевелите с потенциал за намаляване на зависимостта на земеделските производители от използването на химически торове и продукти за растителна защита. Следователно редуването на културите има положително въздействие също върху качеството на водата и въздуха, както и върху биологичното разнообразие. Въпреки това, от други изследвания, проведени върху този вредител, стана ясно, че с неговото по-нататъшно разпространение нараства опасността от повишена зависимост от инсектициди, тъй като в някои случаи може да се окаже трудно да се намери икономически привлекателна алтернатива на царевицата при редуването на културите.

(4)

Следователно държавите членки следва да предвидят средства за ефективен и устойчив контрол на Diabrotica, включително и след оттеглянето на признаването на Diabrotica като контролиран карантинен вредител. В член 14 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се предвижда държавите членки да създадат подходящи стимули, чрез които да насърчат професионалните потребители да прилагат на доброволна основа специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите, които следва да бъдат изготвени от публичните органи или организациите, представляващи определени професионални потребители. В съответствие с общите принципи на интегрираното управление на вредителите предотвратяването на появата на вредители има ключова роля за намаляването на необходимостта от прибягване до продукти за растителна защита. Освен това устойчивите биологични, физични и други нехимични методи трябва да се предпочитат пред химичните методи, ако осигуряват подходящо равнище на контрол върху вредителите.

(5)

В съответствие с тези общи принципи на интегрираното управление на вредителите в специфичните за определени култури или сектори насоки следва да бъде включено прилагането на редуване на културите, на съответен мониторинг на популацията на Diabrotica и други целесъобразни мерки за предотвратяване разпространението на вредни организми, например хигиенни мерки, като почистване на селскостопанските машини.

(6)

Освен това, с цел да се подпомогне спазването от страна на потребителите на член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6), когато при контрола на Diabrotica се използват инсектициди, специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите по отношение на този вредител трябва да бъдат в съответствие с правилата за правилната употреба на продукти за растителна защита, както е посочено в същата разпоредба.

(7)

Професионалните потребители на продукти за растителна защита следва да разполагат с информация, с инструменти за наблюдение на Diabrotica, както и с консултантски услуги по въпросите на интегрираното управление на вредителите, включително специфични методи за предотвратяване и контрол за Diabrotica. Резултатите от мониторинга следва да помогнат на селскостопанските производители да решат дали и кога е необходимо да бъдат приложени мерки за растителна защита. От значение е да бъдат определени строги и научно обосновани прагови стойности за популацията на Diabrotica на регионално равнище, тъй като те са ключов фактор при вземането на решения.

(8)

Държавите членки, които в съответствие с член 5 от Директива 2009/128/ЕО осигуряват достъп до обучение по конкретни теми за всички професионални потребители, следва също така да включат разпоредбите на настоящата препоръка в съответната програма за обучение.

(9)

Следва да бъдат насърчавани научните изследвания и технологичното развитие на инструменти за устойчиво управление на Diabrotica, с цел да се осигурят по-ефективни от гледна точка на разходите и екологично устойчиви мерки срещу този вредител,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

За контрола на Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (наричан по-нататък „Diabrotica“) в областите на Съюза, в които присъствието на този вредител е потвърдено, държавите членки следва да вземат предвид установените в приложение III към Директива 2009/128/ЕО общи принципи на интегрираното управление на вредителите. За целите на настоящата препоръка „контрол“ означава намаляване на гъстотата на популацията на вредителя до ниво, което не причинява сериозни икономически загуби, с оглед да се гарантира икономически устойчивото производство на царевица.

2.

Държавите членки следва да гарантират, че отнасящите се до Diabrotica специфични за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите, изготвени от публичните органи или организациите, които представляват определени професионални потребители, и насочени към земеделските производители на царевица и професионалните потребители на продукти за растителна защита, са в съответствие с правилата за правилна употреба на продукти за растителна защита, както е посочено в член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

3.

Устойчивите биологични, физични и други нехимични методи следва да се предпочитат пред химичните методи, ако осигуряват задоволително равнище на контрол върху вредителите. Поради това контролът на Diabrotica от професионалните потребители следва да се осъществява чрез следните дейности или да се съпътства от тях:

а)

редуване на културите;

б)

използване на агенти за биологичен контрол;

в)

приспособяване на датата на засяване на царевицата, така че да се избегне съвпадение между периодите на покълване и на люпене на ларвите;

г)

почистване на селскостопанските машини, отстраняване на самораслите царевични растения и други хигиенни мерки.

Редуването на културите следва да се предпочита с оглед на неговата висока ефективност за контрола на Diabrotica и неговите екологични и агрономически ползи в дългосрочен план.

4.

Всички мерки, изложени в точка 3, следва да се придружават от мониторинг на присъствието на Diabrotica с цел определяне на необходимостта и подходящия график за въвеждане на защитни мерки. Държавите членки следва да гарантират извършването на ефективно наблюдение на популацията на Diabrotica при използване на съответните методи и инструменти. Следва да бъдат установени научно обосновани прагови стойности за популацията на Diabrotica на регионално равнище, тъй като те са ключов фактор при вземането на решения за прилагането на каквито и да било мерки за контрол.

5.

Държавите членки следва да гарантират, че в съответствие с член 14, параграф 2 от Директива 2009/128/ЕО професионалните потребители на продукти за растителна защита разполагат с информация и инструменти за наблюдение на Diabrotica.

6.

Държавите членки следва да гарантират, че чрез консултантските услуги по въпросите на интегрираното управление на вредителите, предвидени в член 14, параграф 2 от Директива 2009/128/ЕО, на всички професионални потребители на продукти за растителна защита се предоставят също така специфични съвети за контрола на Diabrotica. Държавите членки следва също така да създадат подходящи стимули, за да насърчат професионалните потребители да прилагат специфичните за определени култури или сектори насоки, посочени в точка 2.

7.

Държавите членки следва да гарантират, че всички професионални потребители на продукти за растителна защита имат достъп до обучение, отнасящо се до устойчивия контрол върху Diabrotica. Разпоредбите на настоящата препоръка следва да станат част от обучението, осигурявано от държавите членки в съответствие с член 5 от Директива 2009/128/ЕО.

8.

Държавите членки следва да насърчават научните изследвания и технологичното развитие на инструменти за устойчиво управление на Diabrotica.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  Решение 2003/766/ЕО на Комисията от 24 октомври 2003 г. относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 49).

(2)  Директива за изпълнение 2014/19/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 г. за изменение на приложение I към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността. Вж. страница 30 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Решение за изпълнение 2014/62/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 г. за отмяна на Решение 2003/766/ЕО относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte. Вж. страница 45 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

(5)  Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).

(6)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).