ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.032.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 32

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
1 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/50/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 20 януари 2014 година относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 88/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за определяне на процедура за изменението на приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 89/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за одобряване на веществото бис(N-циклохексил-диазен-диокси)-мед (Cu-HDO) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8 ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 90/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за одобряване на декановата киселина като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 4, 18 и 19 ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за одобряване на веществото S-метопрен като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 92/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за одобряване на веществото цинеб като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 93/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за одобряване на октановата киселина като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 4 и 18 ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 94/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за одобряване на йода, включително на поливинилпиролидон-йода, като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 3, 4 и 22 ( 1 )

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 95/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 96/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 февруари 2014 година

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/51/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 189)

32

 

 

2014/52/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 170)

33

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/53/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 29 януари 2014 година за предприемане на действия за преодоляване на последиците от лишаването от избирателни права на граждани на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение

34

 

 

НАСОКИ

 

 

2014/54/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 18 декември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти (ЕЦБ/2013/49)

36

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА

37

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 януари 2014 година

относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

(2014/50/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2000/742/ЕО (2) Съветът одобри сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация („споразумението“).

(2)

Член 12, буква б) от Споразумението предвижда по-специално, че Споразумението може да се подновява по взаимно съгласие между страните за допълнителен период от пет години. С Решение 2009/313/ЕО (3) Съветът одобри последното подновяване на споразумението за допълнителен период от пет години.

(3)

След проведения съвместен преглед на споразумението двете страни взеха предвид препоръката на независими експерти, че споразумението следва да се поднови за още пет години в сегашния му вид.

(4)

Страните по споразумението считат, че подновяването на споразумението би било от техен взаимен интерес.

(5)

Съдържанието на подновеното споразумение ще бъде идентично със съдържанието на споразумението, чийто срок изтича на 20 февруари 2014 г.

(6)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник.

(7)

Подновяването на споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейския съюз подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация за допълнителен период от пет години.

Член 2

Председателят на Съвета, от името на Съюза, уведомява правителството на Руската федерация за това, че Съюзът е приключил вътрешните си процедури, необходими за подновяването на споразумението в съответствие с член 12, буква б) от него.

Член 3

Председателят на Съвета извършва следната нотификация от името на Съюза:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник, като от същата дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на споразумението, следва, където е уместно, да бъдат четени като позования на „Европейския съюз“.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Решение 2000/742/ЕО на Съвета от 16 ноември 2000 г. относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (ОВ L 299, 28.11.2000 г., стр. 14).

(3)  Решение 2009/313/ЕО на Съвета от 30 март 2009 г. за подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (ОВ L 92, 4.4.2009 г., стр. 3).


РЕГЛАМЕНТИ

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 88/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за определяне на процедура за изменението на приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 28, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Категории 1, 2, 3, 4 и 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 са ясно определени, за да се позволят определени допускания по отношение на свойствата на веществата, попадащи в тях. Включването на категория 6 в посоченото приложение изисква представянето на пакет от данни, които позволяват цялостна оценка на риска за предвидената употреба. Процедурата за изменение на една от тези категории при поискване с цел включването на активни вещества или промяна на предвидените в нея ограничения следва да бъде прозрачна и еднаква за всички заявители. Поради това е целесъобразно тя да бъде уточнена допълнително.

(2)

Данните, които се изискват за включване на активно вещество в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, следва да бъдат достатъчно доказателство за това, че веществото не поражда загриженост по смисъла на член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За да има съгласуваност, процедурата за подаване и валидиране на заявление за включване на активно вещество в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да бъде идентична с тази за подаване и валидиране на заявление за одобрение на дадено активно вещество. Въпреки това, в случай че първият вариант изисква предоставянето на по-малко данни, процедурата за оценка следва да бъде съответно приспособена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите, посочен в член 82, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват процедурите, които трябва да се спазват за целите на изменението по молба на заявител на приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, за да:

а)

се включат активни вещества в категории 1, 2, 3, 4, 5 или 6 в съответствие с член 28, параграф 1 от посочения регламент, или

б)

да се внесат изменения на съответните ограничения за тези категории.

Член 2

Изисквания за предоставяне на данни при подаване на заявление

Заявлението за включване или изменение, посочено в член 1, съдържа информацията, определена в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Подаване и валидиране на заявленията

1.   Процедурата, определена в член 7, параграфи 1 и 2, третата алинея от член 7, параграф 3 и член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 528/2012, се прилага за подаването на заявления за включване или изменения, посочени в член 1 от настоящия регламент.

2.   Когато заявлението се отнася до категория 6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, първата и втората алинеи от член 7, параграф 3, и член 7, параграфи 4 и 5 от посочения регламент се прилагат за валидиране на заявлението.

Член 4

Оценка на заявленията

1.   Оценяващият компетентен орган преценява дали има доказателство за това, че веществото не поражда безпокойство, в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и, когато е приложимо, на какви ограничения следва да бъде подложено неговото използване. Той изпраща доклад за оценка и заключенията от оценката си до Европейската агенция по химикали, създадена по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) („Агенцията“). Когато заявлението се отнася до включване в категории 1, 2, 3, 4 или 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, докладът от оценката и заключенията се представят в рамките на 180 дни след плащането на таксите, посочени в третата алинея на член 7, параграф 3 от посочения регламент. Когато заявлението се отнася за включване в категория 6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, докладът от оценката и заключенията се представят в рамките на 365 дни след валидиране на заявлението.

Преди да представи заключенията си на Агенцията, оценяващият компетентен орган предоставя на заявителя възможност да представи, в рамките на 30 дни, писмени бележки по доклада за оценката и по заключенията от нея. При изготвянето на окончателната оценка оценяващият компетентен орган надлежно взема предвид тези бележки.

2.   Ако се окаже, че за извършването на оценката е необходима допълнителна информация, оценяващият компетентен орган приканва заявителя да предостави тази информация в определен срок и информира за това Агенцията. Посочените в параграф 1 от настоящия член срокове временно спират да текат от датата на издаване на искането до датата на получаване на информацията. Временното спиране не надхвърля общо 180 дни, освен ако е оправдано от естеството на изисканите данни или от изключителни обстоятелства.

3.   Заявление за включване на активно вещество в категория 1, 2, 3, 4 или 5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, което след изискване на допълнителни данни съгласно параграф 2 изцяло съответства на член 6 от Регламент (ЕС) № 528/2012, по искане на заявителя

а)

се разглежда като заявление за включване в категория 6 от приложение I към посочения регламент, и

б)

е предмет на валидиране съгласно член 3, параграф 2.

4.   Вземайки предвид заключенията от оценяващия компетентен орган, Агенцията изготвя и представя на Комисията становището, посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № 528/2012, в рамките на 270 дни от получаване на заключенията от оценката в случай на заявление за включване в категория 6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, и в рамките на 180 дни от получаването им в случай на заявление за включване в категории 1, 2, 3, 4 или 5 от приложение I към посочения регламент.

Член 5

Становища на Агенцията, допустими като основа за решение на Комисията

Ако има доказателства, че дадено активно вещество не поражда опасения по смисъла на член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, съгласно същия член Комисията може да приеме решение за изменение на приложение I към посочения регламент в смисъла, посочен в член 1 от настоящия регламент, когато Агенцията е представила становище в съответствие със

а)

член 4, параграф 4 от настоящия регламент,

б)

член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012, или

в)

един от актовете, предвидени в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изисквания за данни за включването на дадено активно вещество в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012

РАЗДЕЛ А

Данни за включване в категории 1, 2, 3, 4 и 5

1.

Заявлението за включване на активно вещество в категория 1, 2, 3, 4 или 5 на приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 определя съответната категория, идентичността на веществото и предвидената употреба на продуктите, за които се иска разрешение, и съдържа убедителни доказателства, доказващи следното:

а)

че веществото съответства на описанието на съответната категория, както и

б)

че е налице стабилен консенсус на експертните становища, че веществото не поражда безпокойство по смисъла на член 28, параграф 2 от посочения регламент.

Доказателствата, посочени в буква б), включват всички съответни публикувани данни от научната литература относно въпросното вещество и всички съответни данни за веществото, генерирани от заявителя. Те могат също така да включват релативна информация от химически аналози/хомолози, (Q)SAR прогнози, данни от съществуващи проучвания, изследвания in vitro, исторически данни за хората, или заключения от други регулаторни органи или рамки.

2.

Чрез дерогация от параграф 1, буква б), когато няма убедителни доказателства за стабилен консенсус на експертни становища относно една или повече характеристики, заявлението съдържа всички допълнителни данни, необходими като доказателство, че веществото не поражда опасения по смисъла на член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

РАЗДЕЛ Б

Данни за включване в категория 6

Заявлението за включване на активно вещество в категория 6 от приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012, съдържа данните, посочени в член 6 от същия регламент, за да се даде възможност за извършване на оценка на риска на съвременно техническо равнище.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 89/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за одобряване на веществото бис(N-циклохексил-диазен-диокси)-мед (Cu-HDO) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото бис(N-циклохексил-диазен-диокси)-мед (Cu-HDO).

(2)

На веществото Cu-HDO е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 8 — консерванти за дърво, дефиниран в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 8, както е дефиниран в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За докладваща държава членка бе определена Австрия и на 25 февруари 2008 г. тя представи на Комисията доклад на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган бе разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 13 декември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(5)

От доклада става ясно, че може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 8 и съдържащи Cu-HDO, отговарят на изискванията, формулирани в член 5 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Поради това е целесъобразно веществото Cu-HDO да бъде одобрено за използване в биоциди за продуктов тип 8.

(7)

Тъй като в обхвата на оценката не са включени наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали в съответствие с посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Следва да се осигури разумно продължителен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни и Комисията, когато е необходимо, да се подготвят за спазването на произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото бис(N-циклохексил-диазен-диокси)-мед (Cu-HDO) се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общо-прието наиме-нование

Наименование по IUPAC Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продук-тов тип

Специални условия (2)

Cu-HDO

Наименование по IUPAC:

бис(N-циклохексил-диазен-диокси)-мед

ЕО №: Не е приложим

CAS №: 312600-89-8

981 g/kg

1 септември 2015 г.

31 август 2025 г.

8

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на ЕС.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1.

За промишлени потребители се определят процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

2.

Необходимо е да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на земната част на околната среда. По-специално, необходимо е да бъде посочено върху етикети и, когато има такива, в информационните листове за безопасност на разрешените продукти, че промишлената употреба трябва да се извършва в затворено помещение или върху непропусклива твърда основа със защитен насип, както и че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката му на закрито или върху непропусклива твърда повърхност, или едновременно при спазване и на двете изисквания, за да се предотвратят преки изпускания в почвата или във водите, а също и че всички изпуснати количества при прилагането на продукта трябва да се събират за повторна употреба или обезвреждане.


(1)  Посочената в тази колона чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012, съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 90/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за одобряване на декановата киселина като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 4, 18 и 19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото деканова киселина.

(2)

На декановата киселина е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, за използване в продуктов тип 4 — дезинфектанти в областта на храните и фуражите, продуктов тип 18 — инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други членестоноги, и в продуктов тип 19 — атрактанти и репеленти, дефинирани в приложение V към същата директива, които съответстват на продуктовите типове 4, 18 и 19, както са дефинирани в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За докладваща държава членка бе определена Австрия, която на 7 декември 2010 г. представи на Комисията доклади на компетентния орган, придружени от препоръки, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладваните документи на компетентния орган бяха прегледани от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, на 13 декември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в два доклада за оценка.

(5)

От докладите става ясно също така, че може да се очаква съдържащите деканова киселина биоциди, използвани за продуктови типове 4, 18 и 19, да отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Поради това е целесъобразно декановата киселина да бъде одобрена за използване в биоциди за продуктови типове 4, 18 и 19.

(7)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериали, одобренията не следва да обхващат такива материали, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

За използване за продуктов тип 4 при оценката не е разгледано включването на съдържащи деканова киселина биоциди в материали и предмети, предназначени да влизат в пряк или непряк контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4). За такива материали може да е необходимо да бъдат определени конкретни допустими граници за миграция в храни, както е посочено в член 5, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Поради това одобрението не следва да обхваща такава употреба, освен ако Комисията е определила такива допустими граници, или ако е установено в съответствие с посочения регламент, че такива допустими граници не са необходими.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигурява разумно продължителен период от време, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни и когато е необходимо — и Комисията, да се подготвят за спазването на съответните нови изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Декановата киселина се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 4, 18 и 19, при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Деканова киселина

Наименование по IUPAC:

n-деканова киселина

ЕО №: 206-376-4

CAS №: 334-48-5

985 g/kg

1 септември 2015 г.

31 Август 2025 г.

4

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

 

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

 

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуража, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

 

Биоциди, съдържащи деканова киселина, не се включват в състава на материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, освен ако Комисията е определила конкретни допустими граници за миграция на декановата киселина в храна или е било установено в съответствие с посочения регламент, че такива допустими граници не са необходими.

18

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

 

За разрешенията за продукти за непрофесионална употреба се прилага изискването за опаковка, проектирана така, че да свежда до минимум експозицията на ползвателя, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за продукт може да се демонстрира, че рисковете за човешкото здраве могат да се ограничат до приемливи нива по друг начин.

 

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуража, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО) № 396/2005, като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

19

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.


(1)  Посочената в тази колона чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с изпълнението на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 91/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за одобряване на веществото S-метопрен като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото S-метопрен.

(2)

На веществото S-метопрен е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 18 (инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други членестоноги), както е определен в приложение V към посочената директива, който съответства на продуктов тип 18, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За докладваща държава членка бе определена Ирландия, която на 29 октомври 2010 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 13 декември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(5)

От посочения доклад става ясно, че може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 18 и съдържащи S-метопрен, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Поради това е целесъобразно S-метопрен да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18.

(7)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигурява разумно продължителен период от време, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни, а когато е необходимо — и на Комисията, да се подготвят за спазването на произтичащите от това нови изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото S-метопрен се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

S-метопрен

Наименование по IUPAC:

Изопропил-(2E,4E,7S)-3,7,11-триметил-11-метокси- 2,4-додекадиеноат

ЕО №: Не е приложимо

CAS №: 65733-16-6

950 g/kg

1 септември 2015 г.

31 август 2025 г.

18

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от конкретно заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на Съюза на риска, който представлява активното вещество.

Разрешенията зависят от изпълнението на следното условие:

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуража, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 92/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за одобряване на веществото цинеб като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото цинеб.

(2)

На цинеб е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 21, продукти против замърсяване, както е определен в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 21, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Ирландия бе определена за докладваща държава членка и на 29 март 2011 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 13 декември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(5)

От посочения доклад става ясно, че може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 21 и съдържащи цинеб, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, при положение че са изпълнени условията, посочени в приложението към настоящия регламент. Поради това е целесъобразно цинеб да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 21.

(6)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(7)

Следва да се позволи изтичането на разумен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни, а също и на Комисията, когато е целесъобразно, да се подготвят за спазването на произтичащите от това нови изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото цинеб се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Цинеб

Наименование по IUPAC:

Цинков етиленбис(дитиокарбамат) (полимерен)

ЕО №: 235-180-1

CAS №: 12122-67-7

940 g/kg

1 януари 2016 г.

31 декември 2025 г.

21

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в извършената на равнището на ЕС оценка на риска, който представлява активното вещество.

Лицата, предлагащи на пазара продукти, съдържащи цинеб, предназначени за непрофесионални ползватели, следят за това продуктите да бъдат доставяни с подходящи ръкавици.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства.

2)

Етикетите, а при наличие на такива, и указанията за употреба, трябва да указват, че децата трябва да се държат настрана до пълното изсъхване на обработените повърхности.

3)

Етикетите, а при наличие на такива, и информационните листовки за безопасност на разрешените продукти, трябва да указват, че дейностите по полагане, поддръжка и ремонт трябва да се извършват в затворено пространство, върху непропусклива твърда основа с изграждане на защитни насипи или върху почва, покрита с непропусклив материал, за да се предотвратят възможните отлагания и да се намалят до минимум емисиите в околната среда, и че всички отлагания или отпадъци, съдържащи цинеб, трябва да бъдат събирани за повторна употреба или обезвреждане.

4)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

В случаите, в които третиран артикул е третиран с цинеб или преднамерено съдържа цинеб и ако това е необходимо поради възможен контакт с кожата, както и поради освобождаването на цинеб при нормални работни условия, лицето, отговарящо за пускането на съответния третиран артикул на пазара, трябва да осигури присъствието в етикета на информация относно риска от сенсибилизация на кожата, а също и на информацията по член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 93/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за одобряване на октановата киселина като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 4 и 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото октанова киселина.

(2)

На октановата киселина е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, за използване в продуктов тип 4 — дезинфектанти в областта на храните и фуражите, и в продуктов тип 18 — инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други членестоноги, дефинирани в приложение V към същата директива, които съответстват на продуктовите типове 4 и 18, както са дефинирани в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За докладваща държава членка бе определена Австрия, която на 7 декември 2010 г. представи на Комисията доклади на компетентния орган, придружени от препоръки, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладваните документи на компетентния орган бяха прегледани от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, на 13 декември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в два доклада за оценка.

(5)

От докладите става ясно също така, че може да се очаква съдържащите октанова киселина биоциди, използвани за продуктови типове 4 и 18, да отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

Поради това е целесъобразно октановата киселина да бъде одобрена за използване в биоциди за продуктови типове 4 и 18.

(7)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериали, одобренията не следва да обхващат такива материали, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

За използване за продуктов тип 4 при оценката не е разгледано включването на съдържащи октанова киселина биоциди в материали и предмети, предназначени да влизат в пряк или непряк контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4). За такива материали може да е необходимо да бъдат определени конкретни допустими граници за миграция в храни, както е посочено в член 5, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Поради това одобрението не следва да обхваща такава употреба, освен ако Комисията е определила такива допустими граници, или ако е установено в съответствие с посочения регламент, че такива допустими граници не са необходими.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигурява разумно продължителен период от време, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни и когато е необходимо — и Комисията, да се подготвят за спазването на съответните нови изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Октановата киселина се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 4 и 18, при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13 11 2004 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Октанова киселина

Наименование по IUPAC:

n-октанова киселина

ЕО №: 204-677-5

CAS №: 124-07-2

993 g/kg

1 септември 2015 г.

31 август 2025 г.

4

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

2)

За продукти, което могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуража, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

3)

Биоциди, съдържащи октанова киселина, не се включват в състава на материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, освен ако Комисията е определила конкретни допустими граници за миграция на октановата киселина в храните или е било установено в съответствие с посочения регламент, че такива допустими граници не са необходими.

 

 

 

 

 

18

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За разрешенията за продукти за непрофесионална употреба се прилага изискването за опаковка, която да е проектирана така, че да свежда до минимум експозицията на ползвателя, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за продукт може да се демонстрира, че рисковете за човешкото здраве могат да се ограничат до приемливи нива по друг начин.

2)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуража, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО) № 396/2005, като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.


(1)  Посочената в тази колона чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с изпълнението на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 94/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за одобряване на йода, включително на поливинилпиролидон-йода, като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 3, 4 и 22

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото йод.

(2)

На йода е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, за използване в продуктов тип 1 — биоциди за човешка хигиена, продуктов тип 3 — ветеринарнохигиенни биоциди, продуктов тип 4 — дезинфектанти в областта на храните и фуражите, и в продуктов тип 22 — течности за балсамиране и препариране, дефинирани в приложение V към същата директива, които съответстват на продуктовите типове 1, 3, 4 и 22, както са дефинирани в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Представените при оценката данни дадоха възможност да бъдат направени изводи и по отношение на поливинилпиролидон-йода.

(4)

За докладваща държава членка бе определена Швеция, която на 20 април 2011 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Докладът на компетентния орган бе прегледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, на 13 декември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(6)

От доклада става ясно също така, че може да се очаква съдържащите йод биоциди, използвани за продуктови типове 1, 3, 4 и 22, да отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, ако са изпълнени условията, посочени в приложението към настоящия регламент.

(7)

Поради това е целесъобразно йодът, включително поливинилпиролидон-йодът, да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктови типове 1, 3, 4 и 22.

(8)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериали, одобренията не следва да обхващат такива материали, съгласно посоченото в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(9)

При оценката не е разгледано включването на съдържащи йод биоциди в материали и предмети, предназначени да влизат в пряк или непряк контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4). За такива материали може да е необходимо да бъдат определени конкретни допустими граници за миграция в храни, както е посочено в член 5, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Поради това одобрението не следва да обхваща такава употреба, освен ако Комисията е определила такива допустими граници, или ако е установено в съответствие с посочения регламент, че такива допустими граници не са необходими.

(10)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигурява разумно продължителен период от време, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни и когато е необходимо — и Комисията, да се подготвят за спазването на съответните нови изисквания.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Йодът, включително поливинилпиролидон-йодът, се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 3, 4 и 22, при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13 11 2004 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Йод (включително поливинилпиролидон-йод

Наименование по IUPAC

Йод

ЕО № 231-442-4

CAS № 7553-56-2

Наименование по IUPAC

Поливинилпиролидон-йод

ЕО № н.п.

CAS № 25655-41-8

995 g/kg за йода

За поливинилпиролидон-йода: йодното съдържание трябва да е с чистота 995 g/kg

1 септември 2015 г.

31 август 2025 г.

1

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, попадащи в обхвата на заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на ЕС на риска от активното вещество.

3

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, попадащи в обхвата на заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на ЕС на риска от активното вещество.

Разрешенията са свързани с изпълнението на следните условия:

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

4

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, попадащи в обхвата на заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на ЕС на риска от активното вещество.

Разрешенията са свързани с изпълнението на следните условия:

1)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуража, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменение на съществуващи максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 или Регламент (ЕО) № 396/2005, като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

3)

Съдържащите йод продукти не трябва да се включват в състава на материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, освен ако Комисията е определила конкретни допустими граници за миграция на йод в храните или е било установено в съответствие с посочения регламент, че такива допустими граници не са необходими.

22

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, попадащи в обхвата на заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на равнището на ЕС на риска от активното вещество.

Разрешенията са свързани с изпълнението на следното условие:

За промишлени потребители трябва да бъдат въведени процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.


(1)  Посочената в тази колона чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 95/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

62,3

MA

49,8

SN

151,7

TN

92,7

TR

91,9

ZZ

89,7

0707 00 05

MA

158,2

TR

126,8

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,8

TR

134,3

ZZ

94,6

0805 10 20

EG

48,5

IL

67,0

MA

57,2

TN

53,8

TR

75,7

ZZ

60,4

0805 20 10

CN

72,7

IL

140,3

MA

76,8

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

21,7

IL

101,4

JM

118,0

KR

142,8

MA

118,8

PK

34,5

TR

80,1

ZZ

84,6

0805 50 10

TR

75,9

ZZ

75,9

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

202,8

ZZ

98,7

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

118,8

ZZ

99,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 96/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 февруари 2014 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 февруари 2014 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 февруари 2014 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 февруари 2014 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

17.1.2014-30.1.2014

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

178,81

123,92

Цена CAF САЩ

269,30

259,30

239,30

Премия за Залива

132,96

25,42

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

18,21 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

— EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2014 година

за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 189)

(2014/51/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Европейският парламент, Съветът и Комисията насърчават ратифицирането на международните конвенции в областта на труда, определени от Международната организация на труда като актуални, в рамките на усилията, полагани от Европейския съюз за създаване на достойни условия на труд за всички както в Съюза, така и извън него; закрилата и подобряването на условията на труд за работниците са важна част от тези условия.

(2)

Повечето разпоредби в Конвенция № 189 относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (МОТ), наричана по-нататък „конвенцията“, до голяма степен са обхванати от достиженията на правото на Съюза в областта на социалната политика, борбата срещу дискриминацията, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и убежището и имиграцията.

(3)

Разпоредбите на конвенцията по отношение на закрилата на домашните работници мигранти могат евентуално да засегнат действието на разпоредбите за свободно движение на работници — област, която попада в обхвата на изключителната компетентност на Съюза.

(4)

Поради това определени части от конвенцията са в обхвата на компетентността на Съюза и по отношение на тях държавите-членки не могат да поемат задължения извън рамките на институциите на Съюза.

(5)

Европейският съюз не може да ратифицира конвенцията, тъй като страни по нея могат да бъдат само държави.

(6)

Затова е необходимо държавите-членки и институциите на Съюза да си сътрудничат по отношение на ратифицирането на конвенцията.

(7)

Следователно Съветът следва да упълномощи държавите-членки, които са обвързани от законодателството на Съюза по отношение на минималните изисквания в областта на условията на труд, да ратифицират конвенцията в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки се упълномощават да ратифицират частите, попадащи в областите на компетентност на Съюза, предоставени с Договорите, от Конвенцията относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 189).

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2014 година

за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 170)

(2014/52/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Европейският парламент, Съветът и Комисията насърчават ратифицирането на международните конвенции в областта на труда, определени от Международната организация на труда като актуални, като част от усилията, полагани от Европейския съюз за създаване на достойни условия на труд за всички както в рамките на Съюза, така и извън него; защитата и подобряването на здравето и безопасността на работниците са важни аспекти на тези условия.

(2)

Правилата по част III от Конвенция № 170 относно безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда (МОТ), наричана по-долу „Конвенцията“, до голяма степен са залегнали в достиженията на правото на Съюза относно сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби и административните практики в областта на класифицирането, опаковането и етикетирането, разработвани от 1967 г. насам и допълнително консолидирани.

(3)

Поради това определени части от Конвенцията попадат в областите, които са от компетентността на Съюза, и държавите-членки не могат да поемат задължения извън рамките на институциите на Съюза по отношение на тези части.

(4)

Европейският съюз не може да ратифицира Конвенцията, тъй като страни по нея могат да бъдат само държави.

(5)

Затова е необходимо държавите-членки и институциите на Съюза да си сътрудничат по отношение на ратифицирането на Конвенцията.

(6)

Следователно Съветът следва да упълномощи държавите-членки, които са обвързани от правото на Съюза относно сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби и административните практики в областта на класифицирането, опаковането и етикетирането, да ратифицират Конвенцията в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки се упълномощават да ратифицират онези части от Конвенцията относно безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 170), които попадат в областите на компетентност, предоставени на Съюза с Договорите.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


ПРЕПОРЪКИ

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/34


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2014 година

за предприемане на действия за преодоляване на последиците от лишаването от избирателни права на граждани на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение

(2014/53/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Договорът от Лисабон укрепва ролята на гражданите на Европейския съюз като участници в политическия живот, като създава тясна връзка между гражданите, упражняването на политическите им права и демократичния живот на Съюза. В член 10, параграфи 1 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се предвижда, че функционирането на Съюза се основава на представителната демокрация и че всеки гражданин на Съюза има право да участва в неговия демократичен живот. Член 10, параграф 2 от ДЕС, който представлява израз на тези принципи, предвижда, че в рамките на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския парламент и че държавните или правителствени ръководители и правителствата, които представляват държавите членки в Европейския съвет и Съвета, са от своя страна демократично отговорни пред националните си парламенти или пред гражданите си.

(2)

Съгласно член 20 от ДФЕС гражданството на Съюза се добавя към националното гражданство.

(3)

Член 21 от ДФЕС и член 45 от Хартата на основните права на ЕС предоставят на гражданите на ЕС основното право на свободно движение и пребиваване в рамките на Европейския съюз.

(4)

Целта на настоящата препоръка е да укрепи правото на участие в демократичния живот на Съюза и държавите членки на гражданите на ЕС, които се възползват от правото си на свободно движение в Съюза.

(5)

Както се подчертава в Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. (1), един от проблемите, с които се сблъскват гражданите на Съюза от някои държави членки в качеството си на участници в политическия живот в рамките на Съюза, е, че те губят правото си да гласуват (те са „лишени от избирателно право“) в национални избори в своята държава членка на произход, след като са пребивавали в друга държава членка за определен период.

(6)

Понастоящем нито една държава членка не е възприела обща политика на предоставяне на гражданите на Съюза от други държави членки, пребиваващи на нейна територия, на правото да гласуват на националните ѝ избори. Следователно лишените от избирателни права граждани на Съюза обикновено остават без право да гласуват на национални избори в която и да било от държавите членки.

(7)

Настоящата ситуация може да се разглежда като несъвместима с основополагащия принцип на гражданството на Съюза, според който то се добавя към националното гражданство и с него се цели да се предоставят допълнителни права на гражданите на Съюза, докато в разглеждания случай упражняването на правото на свободно движение може да доведе до изгубване на право на участие в политическия живот.

(8)

Наред с това, макар така лишените от избирателни права граждани на Съюза да запазват правото да избират членове на Европейския парламент, те нямат право да участват в националните процеси, водещи до съставянето на национални правителства, чиито членове участват в състава на Съвета, който е другият съзаконодател на Съюза.

(9)

Тази загуба на правото да се гласува на националните избори в държавата, чийто гражданин е лицето, вследствие на упражняване на правото му да отиде в друга държава от ЕС се възприема от гражданите на Съюза като празнота в политическите им права.

(10)

В Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. „Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще“ (2) Комисията подчерта, че пълноценното участие на гражданите на ЕС в демократичния живот на Съюза на всички равнища е самата същност на гражданството на ЕС. Комисията обяви, че ще предложи конструктивни начини да се даде възможност на гражданите на Съюза, живеещи в друга държава членка, да участват пълноценно в демократичния живот на ЕС чрез запазване на правото им да гласуват на националните избори в държавата им по произход.

(11)

Избирателното право на гражданите е основно гражданско право. Както е признато от Европейския съд по правата на човека, това право не представлява привилегия. Всяко общо, автоматично и безразборно отклонение от принципа на всеобщото избирателно право представлява риск за демократичната законност на така избрания законодателен орган и на приеманите от него закони (3). Следователно в една демократична държава презумпцията би следвало да бъде в полза на предоставянето на правото да се избира. Европейският съд по правата на човека е установил освен това, че се наблюдава ясна тенденция на гражданите, които не пребивават постоянно, да се разрешава да гласуват, макар все още да не съществува общоевропейски подход.

(12)

Разпоредбите, които се прилагат понастоящем в някои държави членки, могат да доведат до ситуация, при която граждани на Съюза, пребиваващи в друга държава членка, може да загубят правото си да гласуват единствено на основанието, че са пребивавали в чужбина определен период от време. Това почива на презумпцията, че пребиваване в чужбина, което е с определена продължителност, означава, че връзката с политическия процес в страната на произход се е изгубила. Тази презумпция обаче не е вярна във всеки отделен случай. Поради това може да е уместно на гражданите, за които има опасност да бъдат лишени от избирателни права, да се даде възможност да докажат продължаващия си интерес към политическия живот в държавата членка, на която са граждани.

(13)

Гражданите на Съюза, пребиваващи в друга държава членка, могат да запазят през целия си живот тесни връзки с държавата си на произход и може да продължават да бъдат пряко засегнати от актовете, приемани от избрания в тази държава законодателен орган. Широко разпространеният трансграничен достъп до телевизионни предавания и наличието на интернет и на други мрежови технологии и на технологии за мобилни комуникации правят по-лесно от всякога следенето отблизо и участието в социалните и политическите промени в държавата членка на произход.

(14)

Логиката на политиките за лишаване на гражданите от избирателни права трябва да бъде преразгледана, като се вземат под внимание съвременната социално-икономическа и технологична действителност, съвременната тенденция към приобщаване към участие в политическия живот и настоящото състояние на европейската интеграция, наред с първостепенното значение на правото на участие в демократичния живот на Съюза и правото на свободно движение.

(15)

Един по-приобщаващ и пропорционален подход би се изразявал в осигуряване на гаранции, че гражданите, които се ползват от правото си на свободно движение и пребиваване в Съюза, могат да запазят правото си да гласуват на национални избори, когато докажат, че продължават да проявяват интерес към политическия живот в държавата членка, чиито граждани са те.

(16)

Извършването на положително действие от страна на лицата, като например подаване на молба да останат вписани в избирателните списъци на държавата членка по произход, следва да се счита за подходящ критерий — и е най-лесното средство — за целите на доказване на продължаващ интерес към политическия живот в страната, без да накърнява възможността държавите членки да изискват от гражданите си да подават отново такива молби през подходящи интервали от време, чрез което да потвърждават, че продължават да проявяват подобен интерес.

(17)

За да може тежестта за живеещите в чужбина граждани да бъде сведена до минимум, подаването на молбите им за вписване или за това да останат вписани в избирателните списъци следва да може да се извършва с електронни средства.

(18)

Важно ще бъде на гражданите, които се движат или пребивават в друга държава членка, да се гарантира своевременно предоставяне на подходяща информация относно условията, при които те могат да запазят избирателните си права, и съответните практични стъпки, които следва да се предприемат,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Когато политиката на държавите членки ограничава правата на техните граждани да гласуват на национални избори единствено на основание, свързано с условие за пребиваване, държавите членки следва да предоставят възможност на гражданите си, които се възползват от правото си на свободно движение и пребиваване в Съюза, да докажат наличието на продължаващ интерес към политическия живот в държавата членка, на която са граждани, включително чрез подаване на молба да останат вписани в избирателните списъци, и чрез това да запазят избирателното си право.

2.

Когато държавите членки позволяват на гражданите си, пребиваващи в друга държава членка, да запазят правото си да гласуват на национални избори посредством подаване на молба да останат вписани в избирателните списъци, това следва да не бъде в ущърб на възможността тези държави членки да въведат съразмерни допълнителни разпоредби, предвиждащи например подновяване на молбата през подходящи интервали от време.

3.

Държавите членки, които позволяват на гражданите си, пребиваващи в друга държава членка, да запазят правото си да гласуват на национални избори посредством подаване или подновяване на молба да останат вписани в избирателните списъци следва да гарантират, че всички съответни молби могат да бъдат подадени по електронен път.

4.

Държавите членки, които предвиждат, че гражданите им, пребиваващи в друга държава членка, губят правото да гласуват на национални избори, следва да уведомят въпросните граждани по подходящ начин и своевременно за условията и практичните стъпки, които те трябва да предприемат, за да запазят правото си да гласуват на национални избори.

Настоящата препоръка е адресирана до държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2014 година.

За Комисията

Viviane REDING

Заместник-председател


(1)  COM(2010) 603.

(2)  COM(2013)269.

(3)  Решение на Европейския съд по правата на човека от 7 май 2013 г. по дело Shindler.


НАСОКИ

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/36


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 декември 2013 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти

(ЕЦБ/2013/49)

(2014/54/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 2, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2004/18 от 16 септември 2004 г. за възлагане на поръчка за евробанкноти (1) се посочва, че единната тръжна процедура на Евросистемата (ЕТПЕ) започва най-късно на 1 януари 2012 г.

(2)

Член 2, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2004/18 беше изменен с Насоки ЕЦБ/2011/3 от 18 март 2011 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти (2), в смисъл, че ЕТПЕ започва най-късно на 1 януари 2014 г., освен ако Управителният съвет вземе решение за друга дата.

(3)

Съгласно член 21 от Насоки ЕЦБ/2004/18 Управителният съвет преразглежда Насоки ЕЦБ/2004/18 в началото на 2008 г. и на всеки две години след това.

(4)

В рамките на последното преразглеждане на Насоки ЕЦБ/2004/18 Управителният съвет взе решение да предвиди по-късна начална дата на ЕТПЕ поради изменение на предпоставките, на които се базираше очакваната начална дата на ЕТПЕ.

(5)

Поради това Насоки ЕЦБ/2004/18 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменение

Член 2, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2004/18 се заменя със следното:

„1.   Единната тръжна процедура на Евросистемата започва на дата, определена от Управителния съвет.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, са били уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 декември 2013 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 320, 21.10.2004 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 77.


ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/37


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА

Съдържание

Глава I — Съдебни поръчки (членове 1—3)

Глава II — Правна помощ (членове 4 и 5)

Глава III — Уведомяване за нарушения на клетвата на свидетел или експерт (членове 6 и 7)

— Заключителни разпоредби (членове 8 и 9)

Приложение I — Списък по член 2, параграф 1

Приложение II — Списък по член 4, параграф 2

Приложение III — Списък по член 6

СЪДЪТ,

като взе предвид член 207 от Процедурния правилник (1),

като взе предвид член 46, параграф 3 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз (2),

като взе предвид член 45 от Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (3),

като има предвид, че:

(1)

На 25 септември 2012 г. Съдът прие нов процедурен правилник, който както в съдържателно, така и във формално отношение включва множество изменения спрямо предишния правилник, който отменя. Тези изменения се отнасят в частност до терминологията, използвана в новия процедурен правилник, и до реда за отпускане на правна помощ. Ето защо тези изменения следва да бъдат отразени в текста на Допълнителния правилник.

(2)

Освен това, след като редица държави членки определиха нови органи, отговарящи по въпросите, уредени в членове 2, 4 и 6 от Допълнителния правилник, и след като към Европейския съюз се присъединиха Република България и Румъния на 1 януари 2007 г. и Хърватия на 1 юли 2013 г., възниква необходимост да се осъвременят списъците в трите приложения към този правилник,

с одобрението на Съвета от 17 декември 2013 г.,

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК:

ГЛАВА I

Съдебни поръчки

Член 1

1.   Съдебната поръчка се възлага с определение, което съдържа фамилията, името и презимето, качеството и адреса на свидетелите или експертите, указва фактите, по които свидетелите или експертите ще бъдат изслушвани, посочва страните, техните представители, адвокати или юридически съветници, както и техния съдебен адрес, и излага накратко предмета на спора.

2.   Секретарят връчва определението на страните.

Член 2

1.   Секретарят изпраща определението на посочения в приложение I компетентен орган на държавата членка, на чиято територия трябва да се извърши разпитът на свидетеля или експерта. При необходимост секретарят прилага към определението превод на официалния език или езици на държавата членка, до която е адресирано определението.

2.   Определеният съгласно параграф 1 орган предава определението на компетентния съдебен орган съгласно своето национално право.

3.   Компетентният съдебен орган изпълнява съдебната поръчка съгласно разпоредбите на своето национално право. След изпълнението компетентният съдебен орган предава на определения съгласно параграф 1 орган определението, съдържащо съдебната поръчка, доказателствата по изпълнението и документ за разноските. Тези документи се изпращат на секретаря на Съда.

4.   Секретарят организира превода на доказателствата на езика на производството.

Член 3

Съдът покрива разходите по съдебната поръчка, като си запазва възможността според случая да ги възложи в тежест на страните.

ГЛАВА II

Правна помощ

Член 4

1.   В определението, с което решава да се предостави правна помощ, Съдът разпорежда да се определи адвокат, който да подпомага заинтересованото лице.

2.   Ако лицето не предлага адвокат или ако Съдът счита, че не е възможно да се утвърди неговият избор, секретарят изпраща определението и препис от молбата за правна помощ на компетентния орган на заинтересованата държава, посочен в приложение II.

3.   С оглед изпратените от този орган предложения Съдът служебно определя адвоката, който следва да подпомага заинтересованото лице.

Член 5

Съдът се произнася по разноските и хонорарите на адвоката; при поискване може да се отпусне аванс за покриването на тези разноски и хонорари.

ГЛАВА III

Уведомяване за нарушения на клетвата на свидетел или експерт

Член 6

Съдът може, след изслушване на генералния адвокат, да реши да уведоми за всяко лъжесвидетелстване и за всяко невярно експертно заключение, извършено или дадено пред него под клетва, посочения в приложение III компетентен орган на държавата членка, чиито съдилища имат компетентност във връзка с наказателното преследване.

Член 7

Секретарят отговаря за предаване на решението на Съда. Решението излага фактите и обстоятелствата, на които се основава уведомлението.

Заключителни разпоредби

Член 8

Настоящият допълнителен правилник заменя допълнителния правилник от 4 декември 1974 г. (ОВ L 350, 28.12.1974 г., стр. 29), последно изменен на 21 февруари 2006 г. (ОВ L 72, 11.3.2006 г., стр. 1).

Член 9

1.   Настоящият правилник, чийто текст е официален на езиците, посочени в член 36 от Процедурния правилник, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той влиза в сила от датата на неговото публикуване.

Съставено в Люксембург на 14 януари 2014 година.

 


(1)  ОВ L 265, 29.9.2012 г., стр. 1, изменен на 18 юни 2013 г. (ОВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 65).

(2)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203.

(3)  ОВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък по член 2, параграф 1

Белгия

Service public fédéral Justice — Federale Overheidsdienst Justitie

България

Министър на правосъдието

Чешка република

Ministr spravedlnosti

Дания

Justitsministeriet

Германия

Bundesministerium der Justiz

Естония

Justiitsministeerium

Ирландия

Minister for Justice and Equality

Гърция

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Испания

Ministerio de Justicia

Франция

Ministère de la justice

Хърватия

Ministarstvo pravosuđa

Италия

Ministero della Giustizia

Кипър

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Латвия

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Литва

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Люксембург

Parquet général

Унгария

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Малта

Avukat Ġenerali

Нидерландия

Minister van Veiligheid en Justitie

Австрия

Bundesministerium für Justiz

Полша

Ministerstwo Sprawiedliwości

Португалия

O Ministro da Justiça

Румъния

Ministerul Justiției

Словения

Ministrstvo za pravosodje

Словакия

Minister spravodlivosti

Финландия

Oikeusministeriö

Швеция

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Обединено кралство

Secretary of State for the Home Department


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък по член 4, параграф 2

Белгия

Service public fédéral Justice — Federale Overheidsdienst Justitie

България

Министър на правосъдието

Чешка република

Česká advokátní komora

Дания

Justitsministeriet

Германия

Bundesrechtsanwaltskammer

Естония

Justiitsministeerium

Ирландия

Minister for Justice and Equality

Гърция

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Испания

Consejo General de la Abogacía Española

Франция

Ministère de la justice

Хърватия

Ministarstvo pravosuđa

Италия

Ministero della Giustizia

Кипър

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Латвия

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Литва

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Люксембург

Ministère de la justice

Унгария

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Малта

Segretarju Parlamentari għall-Gustizzja

Нидерландия

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Австрия

Bundesministerium für Justiz

Полша

Ministerstwo Sprawiedliwości

Португалия

O Ministro da Justiça

Румъния

Uniunea Națională a Barourilor din România

Словения

Ministrstvo za pravosodje

Словакия

Slovenská advokátska komora

Финландия

Oikeusministeriö

Швеция

Sveriges advokatsamfund

Обединено кралство

The Law Society, London (for applicants residing in England or Wales)

The Law Society of Scotland, Edinburgh (for applicants residing in Scotland)

The Law Society of Northern Ireland, Belfast (for applicants residing in Northern Ireland)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък по член 6

Белгия

Service public fédéral Justice — Federale Overheidsdienst Justitie

България

Върховна касационна прокуратура на Република България

Чешка република

Nejvyšší státní zastupitelství

Дания

Justitsministeriet

Германия

Bundesministerium der Justiz

Естония

Riigiprokuratuur

Ирландия

The Office of the Attorney General

Гърция

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Испания

Consejo General del Poder Judicial

Франция

Ministère de la justice

Хърватия

Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika

Италия

Ministero della Giustizia

Кипър

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Латвия

Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Литва

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Люксембург

Parquet général

Унгария

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Малта

Avukat Ġenerali

Нидерландия

Minister van Veiligheid en Justitie

Австрия

Bundesministerium für Justiz

Полша

Ministerstwo Sprawiedliwości

Португалия

O Ministro da Justiça

Румъния

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Словения

Ministrstvo za pravosodje

Словакия

Minister spravodlivosti

Финландия

Keskusrikospoliisi

Швеция

Åklagarmyndigheten

Обединено кралство

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in England or Wales)

Her Majesty’s Advocate General (for witnesses or experts residing in Scotland)

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in Northern Ireland)