ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 28

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
31 януари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/48/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за сключване на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2014 на Съвета от 30 януари 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2014 на Комисията от 28 януари 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Montes de Granada (ЗНП)]

15

 

*

Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 година година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 84/2014 на Комисията от 30 януари 2014 година за разрешаване на употребата на препарати от Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 или Pediococcus pentosaceus DSM 23689 като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 85/2014 на Комисията от 30 януари 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока за одобряване на активното вещество медни съединения ( 1 )

34

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 86/2014 на Комисията от 30 януари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/49/ОВППС на Съвета от 30 януари 2014 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

38

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2014 година

за сключване на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

(2014/48/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 28 юни 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 753/2007 (1) относно сключването на спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (2) („спогодбата“). Протокол, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата (3) („настоящият протокол“), беше приложен към него. Настоящият протокол изтича на 31 декември 2012 г.

(2)

Съюзът договори с правителството на Дания и правителството на Гренландия нов протокол към спогодбата, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства („протоколът“).

(3)

Протоколът беше подписан в съответствие с Решение 2012/653/ЕС на Съвета (4), при условие че ще бъде сключен на по-късна дата, като се прилага временно от 1 януари 2013 г.

(4)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От името на Европейския съюз с настоящото се одобрява протоколът, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (5).

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 13 от протокола, от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 293, 23.10.2012 г., стр. 4.

(5)  Текстът на протокола е публикуван в ОВ L 293, 23.10.2012 г., стр. 5 заедно с решението за подписване.


РЕГЛАМЕНТИ

31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 81/2014 НА СЪВЕТА

от 30 януари 2014 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 4 февруари 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 101/2011.

(2)

Въз основа на преглед на списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011, вписванията за 45 лица в посоченото приложение следва да бъдат заменени и да се следва да се въведат нови основания за тяхното посочване.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ L 31, 5.2.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2, параграф 1

 

Име

Идентификационни данни

Основания

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Бивш президент на Тунис, роден в Hamman-Sousse на 3 септември 1936 г., син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI, лична карта (л.к.) № 00354671.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 24 октомври 1956 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI, л.к. № 00683530.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 4 март 1944 г., син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI, управител на дружество, живеещ на адрес: 11 rue de France - Radès Ben Arous, л.к. № 05000799.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в Sabha, Либия, на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управляващ директор, женен за Inès LEJRI, живеещ на адрес: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, л.к. № 04524472.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия главен изпълнителен директор на Société Tunisienne de Banque и бившия главен изпълнителен директор на Banque Nationale Agricole) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Тунизиец, роден в Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, л.к. № 04682068.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и съучастие в присвояване на тунизийски публични средства от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 16 януари 1987 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI, л.к. № 00299177.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 17 юли 1992 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, живее в Президентския дворец, л.к. № 09006300.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 5 ноември 1962 г., син на Saida DHERIF, управител на дружество, живеещ на адрес: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, л.к. № 00777029.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 24 юни 1948 г., син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI, и.д. управител на селскостопанско дружество, живеещ на адрес: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, л.к. № 00104253.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в Radès на 19 февруари 1953 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUB, управител на дружество, живееща на адрес: 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, л.к. № 00403106.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 август 1974 г., син на Najia JERIDI, бизнесмен, живеещ на адрес: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, л.к. № 05417770.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 април 1950 г., син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA, управител на дружество, живеещ на адрес: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, л.к. № 00178522.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 25 септември 1955 г., син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, л.к. № 05150331.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 27 декември 1958 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI, търговски директор, живееща на адрес: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, л.к. № 00166569.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Тунизиец, роден в Marsa на 5 май 1959 г., син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, л.к. № 00046988.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 1 февруари 1960 г., дъщеря на Saida DHERIF, женена за Habib ZAKIR, живееща на адрес: 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, л.к. № 00235016.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Тунизиец, роден 5 март 1957 г., син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI, строителен предприемач, живеещ на адрес: 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, л.к. № 00547946.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 юли 1973 г., син на Yamina SOUIEI, управител на дружество, строителен предприемач, живеещ на адрес: сграда „Amine El Bouhaira“-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, л.к. № 05411511.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 25 юни 1975 г., дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), управител на дружество, омъжена за Mourad MEHDOUI, живееща на адрес: 41 rue Garibaldi -Tunis, л.к. № 05417907.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 май 1962 г., син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 41 rue Garibaldi - Tunis, л.к. № 05189459.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 18 септември 1976 г., син на Najia JERIDI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Erriadh.2“-Gammarth - Tunis, л.к. № 05412560.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизийка, родена на 4 декември 1971 г., дъщеря на Yamina SOUIEI, управител на дружество, живееща на адрес: 2 rue El Farrouj - La Marsa, л.к. № 05418095.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 20 декември 1965 г., син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI, служител в бюро на Tunisair, живеещ на адрес: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, л.к. № 00300638.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Тунизиец, роден на 29 януари 1988 г., син на Kaouther Feriel HAMZA, генерален директор на дружеството Stafiem - Peugeot, живеещ на адрес: 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Тунизиец, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00400688.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице, както и съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 5 юли 1965 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB, живееща на адрес: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00589759.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 21 август 1971 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marouene MABROUK, съветник в Министерството на външните работи, л.к. № 05409131.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 11 март 1972 г., син на Jaouida El BEJI, женен за Sirine BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, л.к. № 04766495.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 8 март 1963 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK, лекарка, живееща на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00589758.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 13 август 1960 г., син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00642271.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 22 ноември 1949 г., син на Selma HASSEN, фотожурналист в Германия, живеещ на адрес: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, л.к. № 02951793.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 13 март 1947 г., женен за Zohra BEN AMMAR, управител на дружество, живеещ на адрес: rue El Moez - Hammam - Sousse, л.к. № 02800443.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Hammam-Sousse на 16 май 1952 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT, представител на Tunisair, живееща на адрес: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, л.к. № 02914657.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Sousse на 18 септември 1956 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI, ръководител на предприятие, живееща на адрес: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, л.к. № 02804872.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден на 28 октомври 1938 г., син на Selma HASSEN, пенсионер, вдовец на Selma MANSOUR, живеещ на адрес: 255 cité El Bassatine - Monastir, л.к. № 02810614.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 21 октомври 1969 г., син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI, управител на дружество, живеещ на адрес: avenue Hédi Nouira - Monastir, л.к. № 04180053.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 29 април 1974 г., син на Selma MANSOUR, неженен, ръководител на предприятие, живеещ на адрес: 83 Cap Marina - Monastir, л.к. № 04186963.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 12 октомври 1972 г., син на Selma MANSOUR, неженен, търговец внос—износ, живеещ на адрес: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, л.к. № 04192479.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Monastir на 8 март 1980 г., дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI, секретарка в дружество, живееща на адрес: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, л.к. № 06810509.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунициец, роден в Hammam - Sousse на 8 октомври 1978 г., син на Hayet BEN ALI, директор на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590835.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 9 август 1977 г., син на Hayet BEN ALI, управител на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590836.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизийка, родена в Monastir на 30 август 1982 г., дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR, живееща на адрес: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, л.к. № 08434380.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 13 януари 1970 г., син на Naïma BEN ALI, началник на служба в Tunisair, живеещ на адрес: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, л.к. № 05514395.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 22 октомври 1967 г., син на Naïma BEN ALI, съветник в Министерството на транспорта, живеещ на адрес: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, л.к. № 05504161.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 3 януари 1973 г., син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM, управител на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Ennakhil“ 13 - Kantaoui - Hammam - Sousse, л.к. № 05539378.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 27 октомври 1966 г., син на Paulette HAZAT, директор на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, л.к. № 05515496 (с двойно гражданство).

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебно разследване във връзка със съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Zine El Abidine Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

С тунизийско и френско гражданство, роден в Le Petit Quevilly (76) на 6 април 1971 г. (или на 16 април според тунизийската му лична карта), син на Tijani BEN ALI, роден на 9 февруари 1932 г., и Paulette HAZET (или HAZAT), родена на 23 февруари 1936 г., женен за Amel SAIED (или SAID), управител на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse според тунизийската му лична карта № 00297112; живеещ на адрес: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) според френската му лична карта № 111277501841.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 28 август 1974 г., син на Leila DEROUICHE, търговски директор, живеещ на адрес: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, л.к. № 04622472.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.“


31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 82/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 2014 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Montes de Granada (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Montes de Granada“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 417/2006 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързано с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 72, 11.3.2006 г., стр. 8.

(3)  ОВ C 177, 22.6.2013 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.5.   Масла и мазнини (масло, маргарин, олио и др.)

ИСПАНИЯ

Montes de Granada (ЗНП)


31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 83/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2014 година

година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (2) се определят технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции, които замениха приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (3), с изключение на подчаст Р относно ограниченията на полетното време и времето за дежурства и изискванията за почивка.

(2)

В съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008, правилата за изпълнение по отношение на полетното време и времето за дежурства и изискванията за почивка следва първоначално да включват всички основни разпоредби на подчаст Р от приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91, като се вземат предвид последните научно-технически постижения.

(3)

Настоящият регламент представлява мярка за изпълнение, посочена в член 8, параграф 5 и член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008, следователно подчаст Р от приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 следва да се заличи съгласно член 69, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008. Подчаст Р от приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 обаче следва да продължи да се прилага до изтичането на преходните периоди, предвидени в настоящия регламент, и за видовете операции, за които не са определени мерки за изпълнение.

(4)

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат ограниченията и минималните стандарти, които са вече установени с Директива 2000/79/ЕО на Съвета (4), по-специално разпоредбите за работното време и свободните дни, които следва винаги да бъдат спазвани за мобилния персонал в гражданската авиация. Разпоредбите на настоящия регламент и други разпоредби, одобрени в съответствие с настоящия регламент, нямат за цел да се обоснове намаляване на съществуващите равнища на защита за този мобилен персонал. Разпоредбите на настоящия регламент не изключват и следва да не засягат съществуваща по-висока степен на защита в националното социално законодателство и колективните трудови договори по отношение на условията на труд и здравословните и безопасни условия на труд.

(5)

Държавите членки могат да се приемат дерогации или да се отклонят от настоящия регламент или съответно от свързаните с него сертификационни спецификации, като прилагат разпоредби с равнище на безопасност, което е поне еквивалентно на разпоредбите на настоящия регламент, с цел по-добре да се вземат предвид специфичните съображения или оперативни практики на национално равнище. Всяка дерогация или отклонение от настоящия регламент следва да бъдат нотифицирани и третирани в съответствие с членове 14 и 22 от Регламент (ЕО) № 216/2008, които гарантират прозрачни и недискриминационни решения въз основа на обективни критерии.

(6)

Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) подготви проект на правила за изпълнение и го представи под формата на становище (5) до Комисията съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(7)

Следователно Регламент (ЕС) № 965/2012 следва да бъде изменен, за да включва ограничения на полетното време и времето за дежурства, както и изисквания за почивка.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменя, както следва:

1.

В член 2 се добавя следната точка 6:

„6)

„въздушни таксиметрови услуги“ означава, за целите на ограниченията на полетното време и времето за дежурства, предоставяне на търговски услуги за чартърни въздушни превози при поискване със самолет с максимална оперативна конфигурация от 19 пътнически места или по-малко.“.

2.

Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

Ограничения на полетното време

1.   Операциите на търговския въздушен транспорт (ТВТ) със самолети са предмет на разпоредбите на подчаст FTL от приложение III.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, въздухоплавателни таксиметрови услуги, спешна медицинска помощ и еднопилотни операции на ТВТ със самолети са предмет на разпоредбите на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 3922/91 и подчаст Р от приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 и на съответните национални освобождавания въз основа на оценките на риска, извършени от компетентните органи.

3.   При операциите на ТВT с вертолети трябва да се спазват националните изисквания.“

3.

Добавя се следният член 9а:

„Член 9а

Агенцията извършва непрекъснат преглед на ефективността на разпоредбите относно ограниченията на полетното време и времето за дежурства и изискванията за почивка, които се съдържат в приложения II и III. Не по-късно от 18 февруари 2019 г. Агенцията представя първи доклад за резултатите от този преглед.

Прегледът включва експертни познания и се основава на оперативните данни, събрани с помощта на държавите членки за продължителен период период след датата на прилагане на настоящия регламент.

При прегледа, посочен в параграф 1, се извършва оценка на въздействието върху бдителността на екипажите на най-малко следното:

дежурства от повече от 13 часа през най-благоприятното време на деня;

дежурства от повече от 10 часа през по-малко благоприятно време на деня;

дежурства от повече от 11 часа за членовете на екипажи в неизвестно състояние на аклиматизация;

дежурства, включващи голям брой сектори (повече от 6);

дежурства „на повикване“, като например състояние на готовност или резерв, последвани от полетни дежурства; както и

дестабилизиращи графици.“.

4.

Приложение II се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

5.

Приложение III се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 18 февруари 2016 г.

Чрез дерогация от втора алинея държавите членки могат да решат да не прилагат разпоредбите на точка ORO.FTL.205, буква д) от приложение III към Регламент (ЕС) № 965/2012 и да продължават да прилагат съществуващите национални разпоредби относно времето за почивка по време на полет до 17 февруари 2017 г.

Когато държава членка прилага разпоредбите на третата алинея, тя уведомява Комисията и Агенцията и описва причините за тази дерогация и нейната продължителност, както и програмата за изпълнение, която съдържа предвидените действия и техните срокове.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 302, 1.12.2000 г., стр. 57.

(5)  Становище № 04/2012 на Европейската агенция за авиационна безопасност от 28 септември 2012 г. за Регламент за създаване на правила за прилагане относно ограниченията на полетното време и времето за дежурства и изискванията за почивка (FTL) за търговския въздушен транспорт (ТВТ) със самолети (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012 се добавят следните точки ARO.OPS.230 и ARO.OPS.235:

ARO.OPS.230 Определяне на дестабилизиращи графици

За целите на ограниченията на полетното време, компетентният орган определя, в съответствие с определенията за „ранен тип“ и „късен тип“ дестабилизиращи графици в точка ORO.FTL.105 от приложение III, кой от тези два вида дестабилизиращи графици се прилага за всички оператори на ТВТ под негов надзор.

ARO.OPS.235 Одобряване на индивидуални схеми за определяне на полетното време

а)

Компетентният орган одобрява схемите за специфициране на полетното време, предложени от операторите на ТВТ, ако операторът докаже съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и подчаст FTL от приложение III към настоящия регламент.

б)

Когато дадена схема за специфициране на полетното време, предложена от оператор, се отклонява от приложимите сертификационни спецификации, издадени от Агенцията, компетентният орган прилага процедурата, описана в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

в)

Когато дадена схема за специфициране на полетното време, предложена от оператор, се отклонява от приложимите правила за изпълнение, компетентният орган прилага процедурата, описана в член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

г)

Одобрените отклонения или дерогации са обект, след прилагането им, на оценка, която има за цел да определи дали тези отклонения или дерогации следва да бъдат потвърдени или изменени. Компетентният орган и Агенцията провеждат независима оценка въз основа на информацията, предоставена от оператора. Оценката е пропорционална, прозрачна и основана на научни принципи и познания.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение III към Регламент (ЕС) № 965/2012 се добавя следната подчаст FTL:

„ПОДЧАСТ FTL

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЕТНОТО ВРЕМЕ И ВРЕМЕТО ЗА ДЕЖУРСТВА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЧИВКА

РАЗДЕЛ 1

Общи положения

ORO.FTL.100 Обхват

В настоящата подчаст се установяват изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от оператора и членовете на екипажа по отношение на ограниченията на полетното време и времето за дежурства и изискванията за почивка на членовете на екипажа.

ORO.FTL.105 Определения

За целите на настоящата подчаст се прилагат следните определения:

1)

„аклиматизиран“ означава състояние, в което циркадийният биологичен ритъм на даден член от екипажа е синхронизиран с часовата зона, в която се намира този член на екипажа. Счита се, че даден член на екипажа е аклиматизиран към времева зона в радиус от два часа спрямо местното време в точката на излитане. Когато местното време на мястото, където започва дежурството, се различава с повече от 2 часа от местното време на мястото, където започва следващото дежурство, членът на екипажа, за целите на изчисляване на максималния дневен период на полетно дежурство, се счита за аклиматизиран в съответствие със стойностите в таблица 1.

Таблица 1

Часова разлика (h) между базовото време и часа по местно време, в който членът на екипажа започва следващото дежурство

Време, изминало от докладването по базовото време

 

< 48

48—71: 59

72—95:59

96—119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

„B“

означава аклиматизиран към местното време на часовата зона на излитане,

„D“

означава аклиматизиран към местното време на мястото, където членът на екипажа започва следващото си дежурство, а

„Х“

означава, че не е известно състоянието на аклиматизация на даден член на екипажа.

2)

„базово време“ означава местното време в контролния пункт, разположен в часова зона в радиус от два часа около спрямо местното време, в която даден член на екипажа е аклиматизиран;

3)

„настаняване“ означава, за целите на състоянието на готовност и разделеното дежурство, спокойно и удобно място, недостъпно за външни лица, с възможност за регулиране на светлината и температурата, оборудвано с подходящи мебели, което осигурява на члена на екипажа възможност да спи, с достатъчно капацитет за настаняване на всички членове на екипажа, които са на това място по едно и също време, и с достъп до храна и напитки;

4)

„подходящо настаняване“ означава, за целите на състояние на готовност, разделено дежурство и почивка, отделно помещение за всеки член на екипажа, разположено на тихо място и оборудвано с легло, с достатъчно добра вентилация, разполагащо с устройство за регулиране на температурата и интензитета на светлината, и достъп до храна и напитки;

5)

„увеличен полетен екипаж“ означава полетен екипаж, който се състои от по-голям от минималния брой членове, необходими за експлоатацията на въздухоплавателното средство, което позволява на всеки член на екипажа да напусне поста си за целите на почивката по време на полет, и да бъде заместен от друг член на полетния екипаж с подходяща квалификация;

6)

„пауза“ означава период от време, в рамките на полетно дежурство, по-кратко от времето за почивка, което се счита за част от дежурството и през което даден член на екипажа е освободен от всички задачи;

7)

„забавено докладване“ означава отлагане на редовно полетно дежурство от оператора преди член на екипажа да е напуснал мястото за почивка;

8)

„дестабилизиращ график“ означава график на член на екипажа, който нарушава възможността за сън по време на оптималното време за сън, като включва полетно дежурство или комбинация от полетни дежурства, които нарушават която и да било част на деня или нощта, през която членът на екипажа е аклиматизиран, или започват или приключват в такава част на деня или нощта; Графикът може да бъде дистабилизиращ поради ранно начало, късно приключване или нощни дежурства.

а)

„ранен тип“ дестабилизиращ график означава:

i)

за „ранно начало“ — дежурство, което започва в периода между 05:00 и 05:59 ч. в часовата зона, за която членът на екипажа е аклиматизиран; и

ii)

за „късно приключване“ — дежурство, което приключва в периода между 23:00 и 01:59 ч. в часовата зона, за която членът на екипажа е аклиматизиран;

б)

„късен тип“ дестабилизиращ график означава:

i)

за „ранно начало“ — дежурство, което започва в периода между 05:00 и 06:59 ч. в часовата зона, за която членът на екипажа е аклиматизиран; и

ii)

за „късно приключване“ — дежурство, което приключва в периода между 00:00 и 01:59 ч. в часовата зона, за която членът на екипажа е аклиматизиран;

9)

за „нощно дежурство“ — дежурство, което нарушава която и да било част от периода между 02:00 и 04:59 ч. в часовата зона, за която екипажът е аклиматизиран;

10)

„дежурство“ означава всяка задача, която член на екипажа извършва за оператора, включително полетно дежурство, административна дейност, провеждане или получаване на обучение и проверка, позициониране и някои елементи от състоянието на готовност;

11)

„период на дежурство“ означава времето, което започва, когато член на екипажа е задължен от оператора да докладва за или да започне дежурство и приключва, когато това лице е освободено от всякакви задължения, включително следполетно дежурство;

12)

„полетно дежурство (ПД)“ означава периодът, който започва, когато член на екипажа е задължен да докладва за дежурство, което включва сектор или поредица от сектори, и завършва когато въздухоплавателното средство спре окончателно и двигателите са изключени, в края на последния сектор, в който членът на екипажа действа като действащ член на екипажа;

13)

„полетно време“ означава, за самолети и туристически мотопланери, времето от първото придвижване на въздухоплавателното средство от мястото му на паркиране с цел излитане до окончателното му спиране на определеното за паркиране място и изключване на всички двигатели или витла.

14)

„основна база“ означава местоположението, определено за член на екипажа от оператора, където членът на екипажа обикновено започва и приключва периода на дежурство или поредица от периоди на дежурства и където, при обичайни условия, операторът не носи отговорност за настаняването на съответния член на екипажа;

15)

„местен ден“ означава период от 24 часа, който започва в 00:00 ч. местно време;

16)

„местна нощ“ означава период от осем часа, който попада в периода между 22:00 и 08:00 ч. местно време;

17)

„действащ член на екипажа“ означава всеки член на екипажа, изпълняващ задължения на въздухоплавателно средство в рамките на сектор;

18)

„позициониране“ означава преместване на недействащ член на екипаж от едно място на друго, по желание на оператора, с изключение на:

времето на пътуване от частен адрес за почивка до определеното място за докладване в основната база и по обратния път, и

времето за преместване от мястото за почивка до мястото, където започва дежурството, и по обратния път;

19)

„съоръжение за почивка“ означава легло или седалка с опора за краката и стъпалата, на което членовете на екипажа могат да спят на борда на въздухоплавателното средство.

20)

„резерв“ означава период от време, през който член на екипажа е задължен от оператора да бъде на разположение, за да му бъде възложено изпълнение на полет, позициониране или друго дежурство, за което е известен поне 10 часа по-рано.

21)

„период на почивка“ означава последователен, непрекъснат и определен период от време, след или преди дежурство, през който член на екипажа е освободен от всички задължения, резерв и състояние на готовност.

22)

„ротация“ е дежурство или поредица от дежурства, включително най-малко едно полетно дежурство, и периодите на почивка извън основната база, което започва от основната база и завършва при завръщането в основната база за период на почивка, когато операторът вече не е отговорен за настаняването на съответния член на екипажа.

23)

„един свободен ден“ означава, за целите на съблюдаването на разпоредбите на Директива 2000/79/ЕО на Съвета (1), време без дежурства и състояние на готовност, състоящо се от един ден и две местни нощи, който се обявява предварително. Време за почивка може да се включи като част от свободния ден.

24)

„сектор“ означава сегментът от полетното дежурство от първото придвижване на въздухоплавателното средство с цел излитане до окончателното му спиране след кацане на определеното за паркиране място.

25)

„готовност“ означава предварително обявен и определен период от време, през който член на екипажа е задължен от оператора да бъде на разположение, за да му бъде възложено изпълнение на полет, позициониране или друго дежурство, без прекъсване от време за почивка.

26)

„готовност на летище“ означава състояние на готовност, свързано с присъствие на летище;

27)

„друго състояние на готовност“ означава режим на готовност в дома или на подходящо място за настаняване;

28)

„период от циркадния ритъм с най-слаба активност (WOCL)“ означава периодът между 02:00 и 05:59 ч. в часовата зона, за която членът на екипажа е аклиматизиран;

ORO.FTL.110 Отговорности на оператора

Операторът:

а)

публикува нарядите достатъчно дълго време преди полета, за да се осигури възможност на членовете на екипажа да планират необходимата почивка;

б)

гарантира, че планирането на времето за полетно дежурство дава възможност на членовете на екипажа да са освободени от натоварване достатъчно дълго време, така че да са в състояние да изпълняват задълженията си със задоволително ниво на безопасност при всякакви условия;

в)

посочва времето за докладване, с което се осигурява достатъчно време за наземните задължения;

г)

отчита връзката между честотата и модела на полетните дежурства и времето за почивка и взема под внимание цялостното въздействие от дълги дежурства, съчетани с минимално време за почивка;

д)

определя модели за дежурства, при които се избягват практики, причиняващи сериозни смущения на установения модел сън/работа, като редуване на дневни/нощни дежурства;

е)

спазва разпоредбите относно дестабилизиращите графици в съответствие с ARO.OPS.230;

ж)

осигурява достатъчно дълго време за почивка, за да се даде възможност на членовете на екипажа да преодолеят въздействието на предишни дежурства и да са добре отпочинали до започването на следващия период на дежурство;

з)

планира периодични удължени периоди на почивка за възстановяване и уведомява членовете на екипажа достатъчно рано за това;

и)

планира полетните дежурства така, че да бъдат изпълнени в рамките на позволеното време за полетни дежурства, като се взема под внимание необходимото време за изпълнение на предполетните задължения, сектора и времето за междуполетно обслужване;

й)

променя графика и/или разпределението на екипажа, ако фактическата експлоатация превишава максималното полетно дежурство при повече от 33 % от полетните дежурства в този график по време на планиран сезон.

ORO.FTL.115 Отговорности на членовете на екипажа

Членове на екипажа:

а)

са в съответствие с изискванията на точка CAT.GEN.MPA.100, буква б) от приложение IV (част CAT); и

б)

използват оптимално предоставените възможности и съоръженията за почивка и планират и използват времето за почивка по подходящ начин.

ORO.FTL.120 Управление на риска от преумора

а)

Когато управлението на риска от преумора се изисква в настоящата подчаст или приложима сертификационна спецификация, операторът установява, прилага и поддържа управлението на риска от преумора като неразделна част от своята система за управление. Управлението на риска от преумора гарантира спазването на основните изисквания в точки 7.е, 7.ж и 8.е от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008. Управлението на риска от преумора се описва в ръководството за провеждане на полети.

б)

Установената, внедрена и поддържана система за управление на риска от преумора гарантира постоянното подобряване на цялостните резултати от това управление и включва:

1)

описание на концепцията и принципите на оператора по отношение на управлението на риска от преумора, наричани общо „политика за управление на риска от преумора“;

2)

документиране на процесите на управление на риска от преумора, включително процес за уведомяване на персонала за неговите отговорности и процедурата за изменение на тази документация;

3)

научни принципи и знания;

4)

процес на разпознаване на опасностите и оценка на риска, който позволява непрекъснатото управление на оперативните рискове за оператора, произтичащи от преумората на членове на екипажа;

5)

процес на ограничаване на риска, който предвижда незабавно да се приложат коригиращи мерки, които са необходими за ефективното смекчаване на рисковете за оператора, произтичащи от преумора на членове на екипажа, и за постоянен мониторинг и редовна оценка на смекчаването на риска от преумора, постигнато с такива действия;

6)

процеси на гарантиране на безопасност при управлението на риска от преумора;

7)

процеси на насърчаване на управлението на риска от преумора;

в)

Управлението на риска от преумора съответства на схемата за специфициране на полетното време, размера на оператора и естеството и сложността на неговата дейност, като се вземат предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи за тази дейност, и приложимата схема за специфициране на полетното време.

г)

Операторът предприема ограничаващи мерки, когато процесът на гарантиране на безопасност при управлението на риска от преумора показва, че изискваното ниво на безопасност не се запазва.

ORO.FTL.125 Схеми за специфициране на полетното време

а)

Операторите установяват, прилагат и поддържат схеми за специфициране на полетното време, които са подходящи за типовете извършвани операции и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008, настоящата подчаст и друго приложимо законодателство, включително Директива 2000/79/ЕО.

б)

Преди да започне прилагането им, схемите за специфициране на полетното време, включително всяка друга съответна система за управление на риска от преумора, когато се изисква такава, се одобряват от компетентния орган.

в)

За да докаже съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и с настоящата подчаст, операторът прилага приложимите сертификационни спецификации, приети от Агенцията. Като алтернативен вариант, ако операторът иска да се отклони от тези сертификационни спецификации в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008, той предоставя на компетентния орган пълно описание на предвиденото отклонение, преди да го приложи. Описанието включва всички преработки на наръчници или процедури, които могат да бъдат от значение, както и оценка, доказваща спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008 и настоящата подчаст.

г)

За целите на точка ARO.OPS.235, буква г), в рамките на 2 години от прилагането на отклонение или дерогация, операторът събира данни относно позволеното отклонение или дерогация и анализ на тази информация, като използва научни принципи с оглед оценяване на въздействието на отклонението или дерогацията върху преумората на екипажите. Такъв анализ се представя във формата на доклад до компетентния орган.

РАЗДЕЛ 2

Оператори на въздушни превози с търговска цел

ORO.FTL.200 Основна база

Операторът определя основна база за всеки член на екипажа.

ORO.FTL.205 Полетно дежурство

а)

Операторът:

1)

определя времената за докладване, подходящи за всяка отделна операция, като се отчита ORO.FTL.110, буква в);

2)

установява процедури, в които се посочва как командирът, в случай на специални обстоятелства, които могат да доведат до тежка преумора, и след консултация със засегнатите членове на екипажа, намалява фактическото полетно дежурство и/или увеличава времето за почивка, за да изключи неблагоприятно въздействие върху безопасността на полета;

б)

Основно максимално дневно полетно дежурство.

1)

Максималното дневно полетно дежурство без използването на удължаване за аклиматизирани членове на екипажа е в съответствие със следната таблица:

Таблица 2

Максимално дневно полетно дежурство — аклиматизирани членове на екипажа

Започване на полетно дежурство по базовото време

1—2 сектора

3 сектора

4 сектора

5 сектора

6 сектора

7 сектора

8 сектора

9 сектора

10 сектора

0600—1329

13:00 ч.

12:30 ч.

12:00 ч.

11:30 ч.

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

1330—1359

12:45 ч.

12:15 ч.

11:45 ч.

11:15 ч.

10:45 ч.

10:15 ч.

09:45 ч.

09:15 ч.

09:00 ч.

1400—1429

12:30 ч.

12:00 ч.

11:30 ч.

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

1430—1459

12:15 ч.

11:45 ч.

11:15 ч.

10:45 ч.

10:15 ч.

09:45 ч.

09:15 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

1500—1529

12:00 ч.

11:30 ч.

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

1530—1559

11:45 ч.

11:15 ч.

10:45 ч.

10:15 ч.

09:45 ч.

09:15 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

1600—1629

11:30 ч.

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

1630—1659

11:15 ч.

10:45 ч.

10:15 ч.

09:45 ч.

09:15 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

1700—0459

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

0500—0514

12:00 ч.

11:30 ч.

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

0515—0529

12:15 ч.

11:45 ч.

11:15 ч.

10:45 ч.

10:15 ч.

09:45 ч.

09:15 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

0530—0544

12:30 ч.

12:00 ч.

11:30 ч.

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

0545—0559

12:45 ч.

12:15 ч.

11:45 ч.

11:15 ч.

10:45 ч.

10:15 ч.

09:45 ч.

09:15 ч.

09:00 ч.

2)

Максималното дневно полетно дежурство, когато не е известно състоянието на аклиматизация на членовете на екипажа, трябва да бъде в съответствие със следната таблица:

Таблица 3

Членове на екипажа в неизвестно състояние на аклиматизация

Максимално дневно полетно дежурство според секторите

1—2

3

4

5

6

7

8

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

09:00 ч.

3)

Максималното дневно полетно дежурство, когато не е известно състоянието на аклиматизация на членовете на екипажа, а операторът е въвел система за управление на риска от преумора, е в съответствие със следната таблица:

Таблица 4

Членове на екипажа в неизвестно състояние на аклиматизация при система за управление на риска от преумора

Стойностите в таблицата по-долу могат да се прилагат, при условие че системата на оператора за управление на риска от преумора постоянно следи за запазването на необходимото ниво на безопасност.


Максимално дневно полетно дежурство според секторите

1—2

3

4

5

6

7

8

12:00 ч.

11:30 ч.

11:00 ч.

10:30 ч.

10:00 ч.

09:30 ч.

09:00 ч.

в)

Полетно дежурство с различно време за докладване на полетния и кабинния екипаж.

Когато кабинният екипаж се нуждае от повече време в сравнение с полетния екипаж за своя предполетен брифинг за същия сектор или серия от сектори, полетното дежурство на кабинния екипаж може да бъде удължено с разликата между времената за докладване на кабинния екипаж и на полетния екипаж. Разликата не надвишава 1 час. Максималното дневно полетно дежурство на кабинния екипаж се основава на момента, в който полетният екипаж се явява за своето дежурство, но полетното дежурство започва от момента на докладване на кабинния екипаж.

г)

Максимално дневно полетно дежурство за аклиматизирани членовете на екипажа с използването на удължаване без време за почивка по време на полет.

1)

Максималното дневно полетно дежурство може да бъде увеличено с максимум един час не повече от два пъти за всеки с 7 последователни дни. В този случай:

i)

минималното време за почивка преди и след полет се удължава с 2 часа; или

ii)

минималното време за почивка след полет се удължава с 4 часа;

2)

Когато удължаването се използва за последователни полетни дежурства, допълнителната почивка преди и след полета между двете удължени полетни дежурства, която се изисква съгласно алинея 1, се предоставя последователно.

3)

Използването на удължаването се планира предварително и следва да бъде ограничено до максимум:

i)

5 сектора, когато не е нарушен WOCL; или

ii)

4 сектора, когато WOCL е нарушен с 2 часа или по-малко; или

iii)

2 сектора, когато WOCL е нарушен с повече от 2 часа.

4)

Удължаване на максималното основно дневно полетно дежурство без време за почивка по време на полет не се комбинира с удължаване поради почивка по време на полет или разделено дежурство в същия период на дежурство.

5)

Посредством схемите за специфициране на полетното време се определят границите за удължаване на максималното основно дневно полетно дежурство в съответствие със сертификационните спецификации, приложими към типа на операцията, като се взема под внимание:

i)

броят на прелетените сектори; и

ii)

нарушаването на WOCL.

д)

Максимално дневно полетно дежурство с използването на удължаване поради почивка по време на полет

Посредством схемите за специфициране на полетното време се определят условията за удължаване на максималното основно дневно полетно дежурство с почивка по време на полет в съответствие със сертификационните спецификации, приложими към типа на операцията, като се взема под внимание:

i)

броят на прелетените сектори;

ii)

минималното време за почивка по време на полет, предоставено на всеки член на екипажа;

iii)

видът на съоръженията за почивка по време на полет; и

iv)

увеличаването на основния полетен екипаж.

е)

Непредвидени обстоятелства по време на летателна експлоатация — преценка на командира

1)

Условията за промяна на границите на полетното дежурство и на времето за дежурства и за почивка от командира в случай на непредвидени обстоятелства в летателна експлоатация, която започва във или след момента на докладване, отговарят на следните условия:

i)

максималното дневно полетно дежурство, което се получава след прилагането на букви б) и д) от точка ORO.FTL.205 или точка ORO.FTL.220, не може да бъде увеличено с повече от два часа, освен ако екипажът не е увеличен, като в този случай максималното полетно дежурство може да бъде увеличено с не повече от 3 часа;

ii)

ако в рамките на последния сектор на полетното дежурство разрешеното увеличение е надвишено поради непредвидени обстоятелства след излитане, полетът може да бъде продължен до планираното местоназначение или резервно летище; и

iii)

времето за почивка след полетното дежурство може да бъде намалено, но в никакъв случай не може да бъде по-малко от 10 часа.

2)

В случай на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до тежка преумора, командирът намалява фактическото полетно дежурство и/или увеличава времето за почивка, за да изключи неблагоприятно въздействие върху безопасността на полета.

3)

Командирът се консултира с всички членове на екипажа за нивото им на бдителност преди да реши да приложи измененията, посочени в алинеи 1 и 2.

4)

Командирът предава доклад на оператора, когато полетното дежурство е удължено или времето за почивка е намалено по негово/нейно усмотрение.

5)

Когато удължаването на полетното дежурство или намаляването на времето за почивка надвишава един час, копие от доклада, към който операторът трябва да добави своите коментари, се изпраща на компетентния орган от оператора не по-късно от 28 дни след събитието.

6)

Операторът прилага ненаказателна процедура за използването на преценката, описана в настоящата разпоредба, и я описва в ръководството за експлоатация.

ж)

Непредвидени обстоятелства по време на летателна експлоатация — забавено докладване

Операторът установява процедури, в ръководството за провеждане на полети, във връзка със забавено докладване в случай на непредвидени обстоятелства, в съответствие със сертификационните спецификации, приложими за вида операция.

ORO.FTL.210 Полетно време и време за дежурства

а)

Общото време за дежурства, което може да бъде определено за член на екипажа, не трябва да надвишава:

1)

60 работни часа за всеки 7 последователни дни;

2)

110 работни часа за всеки 14 последователни дни; и

3)

190 работни часа за 28 последователни дни, разпределени поравно за целия период, доколкото това е практично;

б)

Общото полетно време за секторите, за които даден член на екипажа е определен за действащ член на екипажа, не надвишава:

1)

100 часа полетно време за всеки 28 последователни дни;

2)

900 часа полетно време за всяка календарна година; и

3)

1 000 часа полетно време за всеки 12 последователни месеца;

в)

Дежурството след полет се счита за време за дежурство. Операторът посочва в ръководството за провеждане на полети минималния срок за дежурства след полет.

ORO.FTL.215 Позициониране

Ако операторът позиционира член на екипажа, се прилага следното:

а)

Позициониране след докладване, но преди провеждане на полет, се счита за време за дежурство, но не се счита за сектор;

б)

Цялото време, необходимо за позициониране, се счита за време за дежурство.

ORO.FTL.220 Разделено дежурство

Условията за удължаване на основното максимално дневно полетно дежурство поради пауза на земята е в съответствие със следното:

а)

В схемите за специфициране на полетното време се посочват следните елементи за разделено дежурство в съответствие със сертификационните спецификации, приложими за съответния вид операция:

1)

минималната продължителност на паузата на земята; и

2)

възможността за удължаване на дежурството, предписана в точка ORO.FTL.205, буква б), като се взема предвид продължителността на почивката на земята, осигурените съоръжения за почивка на члена на екипажа и други значими фактори.

б)

Паузата на земята се счита изцяло за дежурство.

в)

Разделено дежурство не може да следва намалено време за почивка.

ORO.FTL.225 Готовност и дежурства на летището

Ако операторът определи за членове на екипажа състояние на готовност или дежурство на летището, се прилага следното в съответствие със сертификационните спецификации, приложими за съответния вид операция:

а)

Готовност и дежурство на летището се включват в наряда, а началото и краят на състояние на готовност се определят и обявяват предварително на съответните членове на екипажа, за да им се даде възможност да планират подходяща почивка.

б)

За член на кабинния екипаж се счита, че е в състояние на готовност на летището от докладването в контролния пункт до края на обявения период в състояние на готовност на летището.

в)

Състоянието на готовност на летището се счита изцяло за работно време за целите на точки ORO.FTL.210 и ORO.FTL.235.

г)

Всяко дежурство на летището се счита изцяло за работно време и полетното дежурство се отчита изцяло от момента на докладване на летището за дежурство.

д)

Операторът осигурява настаняване на члена на екипажа в състояние на готовност на летището.

е)

В схемите за специфициране на полетното време се посочват следните елементи:

1)

максималната продължителност на всеки период в състояние на готовност“;

2)

въздействието на времето, прекарано в състояние на готовност, върху максималното полетно дежурство, което може да бъде възложено, като се вземат предвид осигурените съоръжения за почивка за члена на екипажа и други значими фактори, като например:

необходимостта от незабавна готовност на члена на екипажа,

припокриването на състоянието на готовност и времето за сън, и

подходящото информиране с цел запазване на възможност за сън между повикването за дежурство и възложеното полетно дежурство;

3)

минималният период на почивка след състояние на готовност, който не води до възлагане на полетно дежурство;

4)

начинът, по който времето, прекарано в състояние на готовност, различно от състояние на готовност на летището, се взема предвид за целите на изчисляването на общата продължителност на дежурствата.

ORO.FTL.230 Резерв

Ако оператор разпредели членове на екипажа в резерв, се прилага следното в съответствие със сертификационните спецификации, приложими за съответния вид операция:

а)

Резервът се включва в наряда;

б)

В схемите за специфициране на полетното време се посочват следните елементи:

1)

максималната продължителност на всеки отделен период в резерв;

2)

броят на последователните дни в резерв, които могат да бъдат разпределени на член на екипажа.

ORO.FTL.235 Периоди на почивка

а)

Минимален период на почивка в основната база.

1)

Минималният период на почивка, осигурен преди началото на полетно дежурство, което започва от основната база, е поне толкова дълъг, колкото предходното работно време, или 12 часа, в зависимост от това коя от двете стойности е по-голяма.

2)

Чрез дерогация от точка 1), минималното време за почивка, предвидено в буква б), се прилага, ако операторът осигурява подходящо място за настаняване на члена на екипажа в основната база.

б)

Минимален период на почивка извън основната база.

Минималният период на почивка, осигурен преди началото на полетно дежурство, което започва извън основната база, е поне толкова дълъг, колкото предходното работно време, или 10 часа, която от двете стойности е по-голяма. Този срок включва възможност за 8-часов сън освен времето за пътуване и физиологични нужди.

в)

Намалено време за почивка

Чрез дерогация от букви а) и б), чрез схеми за специфициране на полетното време може да се намали минималната почивка в съответствие със сертификационните спецификации, приложими за съответния вид операция, и като се вземат под внимание следните елементи:

1)

минималният намален период на почивка;

2)

удължаването на следващият период на почивка; и

3)

намаляването на полетното дежурство след намаленото време за почивка.

г)

Периодични удължени периоди за почивка за възстановяване

В схемите за специфициране на полетното време се посочват периодични удължени периоди на почивка за възстановяване с цел компенсиране на натрупаната умора. Минималният периодичен удължен период на почивка за възстановяване е 36 часа, включително две местни нощи, и във всеки случай времето между края на един периодичен удължен период на почивка за възстановяване и началото на следващия удължен период на почивка за възстановяване не е повече от 168 часа. Периодичните удължени периоди на почивка за възстановяване се увеличават до 2 местни дни два пъти за всеки месец.

д)

В схемите за специфициране на полетното време се определят допълнителни периоди на почивка в съответствие с приложимите сертификационни спецификации с цел да се компенсират:

1)

влиянието на разликите в часовите зони и удължаването на полетното дежурство;

2)

допълнителна натрупана умора вследствие на дестабилизиращи графици; и

3)

смяна на основната база.

ORO.FTL.240 Хранене

а)

По време на полетно дежурство се предоставя възможност за консумиране на храна и напитки, за да се избегне неблагоприятно въздействие върху работата на член на екипажа, особено когато полетното дежурство надвишава 6 часа.

б)

Операторът посочва в ръководството за провеждане на полети начина, по който се гарантира храненето на членовете на екипажа по време на полетно дежурство.

ORO.FTL.245 Досиета за основната база, полетно време, периоди на дежурства и почивка

а)

Операторът съхранява за срок от 24 месеца:

1)

Индивидуални досиета за всеки член на екипажа, включително:

i)

полетното време;

ii)

начало, продължителност и край на всеки период на дежурство и полетно дежурство;

iii)

периоди на почивка и свободни дни; и

iv)

определена основна база.

2)

Доклади за удължени периоди на полетно дежурство и намалени периоди на почивка.

б)

При поискване операторът предоставя копия на личните досиета относно полетното време и периодите за дежурства и почивка на:

1)

съответния член на екипажа; и

2)

на друг оператор, по отношение на даден член на екипажа, който е или става член на екипаж на съответния оператор.

в)

Досиетата, посочени в точка CAT.GEN.MPA.100, буква б), параграф 5 във връзка с членове на екипажа, които поемат дежурства за повече от един оператор, се пазят за срок от 24 месеца.

ORO.FTL.250 Обучение за справяне с преумората

а)

Операторът представя първоначално и периодично обучение за справяне с преумората за членовете на екипажа, персонала, отговарящ за подготовката и поддръжката на нарядите на екипажите и съответния управленски персонал.

б)

Това обучение следва програма за обучение, установена от оператора и описана в ръководството за провеждане на полети. Учебната програма обхваща възможните причини за преумора и последствията от нея, както и мерки за противодействие.“


(1)  ОВ L 302, 1.12.2000 г., стр. 57.


31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 84/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2014 година

за разрешаване на употребата на препарати от Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 или Pediococcus pentosaceus DSM 23689 като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките за използване при храненето на животните и се уреждат основанията и процедурите за издаване на такова разрешение. В член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 10, параграфи 1 — 4 от същия регламент са установени специални разпоредби за оценка на продуктите, използвани в Съюза като добавки за силаж към датата, на която посоченият регламент е станал приложим.

(2)

В съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003 препаратите от Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 и Pediococcus pentosaceus DSM 23689 бяха вписани в регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти, които принадлежат към функционалната група на добавките за силаж, за всички животински видове.

(3)

Съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от него бяха подадени заявления за разрешаване на тези препарати като фуражни добавки за всички животински видове с искане тези добавки да се включат в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „добавки за силаж“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 18 юни 2013 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба се може да се предпостави, че употребата на щамове в производството на силаж е безопасна за видовете добитък, за потребителите на продукти от животни, хранени с третирания силаж, и за околната среда. Органът също така заключи, че и трите препарата имат потенциал да подобрят производството на силаж чрез понижаване на pH и повишаване на концентрацията на млечна киселина, резултатът от което е повишено запазване на сухото вещество в лесен и средно труден за силажиране фураж. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на посочените препарати се установи, че са изпълнени определените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение. Поради това употребата на посочените препарати следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като не съществуват съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението препарати, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавки при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

Посочените в приложението препарати и съдържащите ги фуражи, които са произведени и етикетирани преди 20 август 2014 г. съгласно правилата, приложими преди 20 февруари 2014 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(7):3284.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пресен материал

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Състав на добавката

Препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 14021 с минимално съдържание на добавката 1 × 1011 CFU/g.

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15786)

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).

Всички видове животни

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение.

2.

Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1 × 108 CFU/kg пресен материал в лесен и умерено труден за силажиране материал (2).

3.

Мерки за безопасност: препоръчително е по време на работа да се използват средства за защита на дихателните органи и на очите и ръкавици.

20 февруари 2024 г.

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Състав на добавката

Препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 23688 с минимално съдържание на добавката 1 × 1011 CFU/g.

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15786)

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).

Всички видове животни

 

 

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение.

2.

Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1 × 108 CFU/kg пресен материал в лесен и умерено труден за силажиране материал (2).

3.

Мерки за безопасност: препоръчително е по време на работа да се използват средства за защита на дихателните органи и на очите и ръкавици.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Състав на добавката

Препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 23689 с минимално съдържание на добавката 1 × 1011 CFU/g.

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15786)

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).

Всички видове животни

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение.

2.

Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1 × 108 CFU/kg пресен материал в лесен и умерено труден за силажиране материал (2).

3.

Мерки за безопасност: препоръчително е по време на работа да се използват средства за защита на дихателните органи и на очите и ръкавици.

20 февруари 2024 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Фуражи, които се силажират лесно: > 3 % разтворими въглехидрати в пресния материал. Фуражи, които се силажират умерено трудно: 1,5 — 3,0 % разтворими въглехидрати в пресния материал. Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 85/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2014 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока за одобряване на активното вещество медни съединения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Одобрението на активното вещество медни съединения ще изтече на 30 ноември 2016 г. Подадено е заявление за подновяване на одобрението на това активно вещество. Тъй като за това активно вещество се прилагат изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (3), е необходимо заявителите да разполагат с достатъчно време да приключат процедурата по подновяване в съответствие със същия регламент. Поради това е възможно срокът на одобрението на посоченото активно вещество да изтече, преди да е взето решение относно подновяването. Затова е необходимо срокът на неговото одобрение да бъде удължен.

(3)

Следователно Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато в срок не по-късно от 30 месеца преди датата на изтичане на срока, определена в приложението към настоящия регламент, не е подадена допълнителна документация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, Комисията ще определи като дата на изтичане на срока същата дата като определената преди влизането в сила на настоящия регламент или най-ранната възможна дата след това.

(5)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението за дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията ще определи като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизането в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част A от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, в шестата колона „Изтичане срока на одобрението“, на ред 277 „Медни съединения“, датата 30 ноември 2016 г. се заменя с 31 януари 2018 г.


31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 86/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

31.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/38


РЕШЕНИЕ 2014/49/ОВППС НА СЪВЕТА

от 30 януари 2014 година

за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 31 януари 2011 г. Съветът прие Решение 2011/72/ОВППС (1).

(2)

Ограничителните мерки, определени в Решение 2011/72/ОВППС, се прилагат до 31 януари 2014 г. Въз основа на преглед на посоченото решение срокът на прилагане на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 31 януари 2015 г.

(3)

Вписванията за 45 лица в приложението към Решение 2011/72/ОВППС следва да бъдат заменени и следва да се въведат нови основания за тяхното посочване.

(4)

Поради това Решение 2011/72/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/72/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Настоящото решение се прилага до 31 януари 2015 г. То подлежи на постоянен преглед. Решението може да бъде подновено или изменено при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са били постигнати.“;

2)

Приложението се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис (ОВ L 28, 2.2.2011 г., стр. 62).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1

 

Име

Идентификационни данни

Основания

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Бивш президент на Тунис, роден в Hamman-Sousse на 3 септември 1936 г., син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI, лична карта (л.к.) № 00354671.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 24 октомври 1956 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI, л.к. № 00683530.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 4 март 1944 г., син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI, управител на дружество, живеещ на адрес: 11 rue de France - Radès Ben Arous, л.к. № 05000799.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в Sabha, Либия, на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управляващ директор, женен за Inès LEJRI, живеещ на адрес: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, л.к. № 04524472.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия главен изпълнителен директор на Société Tunisienne de Banque и бившия главен изпълнителен директор на Banque Nationale Agricole) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Тунизиец, роден в Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, л.к. № 04682068.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и съучастие в присвояване на тунизийски публични средства от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 16 януари 1987 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI, л.к. № 00299177.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 17 юли 1992 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, живее в Президентския дворец, л.к. № 09006300.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 5 ноември 1962 г., син на Saida DHERIF, управител на дружество, живеещ на адрес: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, л.к. № 00777029.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 24 юни 1948 г., син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI, и.д. управител на селскостопанско дружество, живеещ на адрес: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, л.к. № 00104253.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в Radès на 19 февруари 1953 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUB, управител на дружество, живееща на адрес: 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, л.к. № 00403106.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 август 1974 г., син на Najia JERIDI, бизнесмен, живеещ на адрес: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, л.к. № 05417770.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 април 1950 г., син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA, управител на дружество, живеещ на адрес: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, л.к. № 00178522.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 25 септември 1955 г., син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, л.к. № 05150331.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 27 декември 1958 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI, търговски директор, живееща на адрес: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, л.к. № 00166569.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Тунизиец, роден в Marsa на 5 май 1959 г., син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, л.к. № 00046988.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 1 февруари 1960 г., дъщеря на Saida DHERIF, женена за Habib ZAKIR, живееща на адрес: 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, л.к. № 00235016.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Тунизиец, роден 5 март 1957 г., син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI, строителен предприемач, живеещ на адрес: 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, л.к. № 00547946.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 юли 1973 г., син на Yamina SOUIEI, управител на дружество, строителен предприемач, живеещ на адрес: сграда „Amine El Bouhaira“-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, л.к. № 05411511.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 25 юни 1975 г., дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), управител на дружество, омъжена за Mourad MEHDOUI, живееща на адрес: 41 rue Garibaldi -Tunis, л.к. № 05417907.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 май 1962 г., син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 41 rue Garibaldi - Tunis, л.к. № 05189459.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 18 септември 1976 г., син на Najia JERIDI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Erriadh.2“-Gammarth - Tunis, л.к. № 05412560.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизийка, родена на 4 декември 1971 г., дъщеря на Yamina SOUIEI, управител на дружество, живееща на адрес: 2 rue El Farrouj - La Marsa, л.к. № 05418095.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 20 декември 1965 г., син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI, служител в бюро на Tunisair, живеещ на адрес: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, л.к. № 00300638.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Тунизиец, роден на 29 януари 1988 г., син на Kaouther Feriel HAMZA, генерален директор на дружеството Stafiem - Peugeot, живеещ на адрес: 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Тунизиец, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00400688.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице, както и съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 5 юли 1965 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB, живееща на адрес: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, л.к. № 00589759.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 21 август 1971 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marouene MABROUK, съветник в Министерството на външните работи, л.к. № 05409131.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 11 март 1972 г., син на Jaouida El BEJI, женен за Sirine BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, л.к. № 04766495.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 8 март 1963 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK, лекарка, живееща на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00589758.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 13 август 1960 г., син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI, генерален директор на дружество, живеещ на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, л.к. № 00642271.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 22 ноември 1949 г., син на Selma HASSEN, фотожурналист в Германия, живеещ на адрес: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, л.к. № 02951793.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 13 март 1947 г., женен за Zohra BEN AMMAR, управител на дружество, живеещ на адрес: rue El Moez - Hammam - Sousse, л.к. № 02800443.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Hammam-Sousse на 16 май 1952 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT, представител на Tunisair, живееща на адрес: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, л.к. № 02914657.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Sousse на 18 септември 1956 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI, ръководител на предприятие, живееща на адрес: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, л.к. № 02804872.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден на 28 октомври 1938 г., син на Selma HASSEN, пенсионер, вдовец на Selma MANSOUR, живеещ на адрес: 255 cité El Bassatine - Monastir, л.к. № 02810614.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 21 октомври 1969 г., син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI, управител на дружество, живеещ на адрес: avenue Hédi Nouira - Monastir, л.к. № 04180053.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 29 април 1974 г., син на Selma MANSOUR, неженен, ръководител на предприятие, живеещ на адрес: 83 Cap Marina - Monastir, л.к. № 04186963.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 12 октомври 1972 г., син на Selma MANSOUR, неженен, търговец внос—износ, живеещ на адрес: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, л.к. № 04192479.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Monastir на 8 март 1980 г., дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI, секретарка в дружество, живееща на адрес: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, л.к. № 06810509.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунициец, роден в Hammam - Sousse на 8 октомври 1978 г., син на Hayet BEN ALI, директор на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590835.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 9 август 1977 г., син на Hayet BEN ALI, управител на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, л.к. № 05590836.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизийка, родена в Monastir на 30 август 1982 г., дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR, живееща на адрес: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, л.к. № 08434380.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 13 януари 1970 г., син на Naïma BEN ALI, началник на служба в Tunisair, живеещ на адрес: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, л.к. № 05514395.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Hammam - Sousse на 22 октомври 1967 г., син на Naïma BEN ALI, съветник в Министерството на транспорта, живеещ на адрес: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, л.к. № 05504161.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 3 януари 1973 г., син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM, управител на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Ennakhil“ 13 - Kantaoui - Hammam - Sousse, л.к. № 05539378.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 27 октомври 1966 г., син на Paulette HAZAT, директор на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, л.к. № 05515496 (с двойно гражданство).

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебно разследване във връзка със съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Zine El Abidine Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

С тунизийско и френско гражданство, роден в Le Petit Quevilly (76) на 6 април 1971 г. (или на 16 април според тунизийската му лична карта), син на Tijani BEN ALI, роден на 9 февруари 1932 г., и Paulette HAZET (или HAZAT), родена на 23 февруари 1936 г., женен за Amel SAIED (или SAID), управител на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse според тунизийската му лична карта № 00297112; живеещ на адрес: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) според френската му лична карта № 111277501841.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 28 август 1974 г., син на Leila DEROUICHE, търговски директор, живеещ на адрес: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, л.к. № 04622472.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и съучастие в оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.“