ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.024.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 24

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
28 януари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EC) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

28.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 24/1


РЕГЛАМЕНТ (EC) № 43/2014 НА СЪВЕТА

от 20 януари 2014 година

за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 43, параграф 3 от Договора предвижда, че Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1380/2013 (1) на Европейския парламент и на Съвета се изисква приемането на мерки за опазване, като се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, включително, когато е целесъобразно, докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

(3)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов, включително някои функционално свързани с това условия, когато това е целесъобразно. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите членки по такъв начин, че да осигуряват на всяка от тях относителна стабилност на риболовните дейности за всеки рибен запас или риболовна зона, като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството, формулирани в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(4)

Общият допустим улов (ОДУ) следва да се определи въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите фактори и се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, както и в контекста на становищата, изразени по време на консултацията на заинтересованите страни, и най-вече на заседанията на съответните регионални консултативни съвети.

(5)

По отношение на рибните запаси, за които се прилагат специални многогодишни планове, ОДУ следва да се определя в съответствие с правилата, предвидени в тези планове. Следователно ОДУ за запасите от южна мерлуза и норвежки омар, от морски език в западната част на Ламанша, от морска писия и морски език в Северно море, от херинга във водите на запад от Шотландия, от атлантическа треска в Категат до водите на запад от Шотландия, Ирландско море, Северно море, Скагерак и източната част на Ламанша и на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море следва да се определя в съответствие с правилата, съдържащи се в регламенти (ЕО) № 2166/2005 (2), (ЕО) № 509/2007 (3), (ЕО) № 676/2007 (4), (ЕО) № 1300/2008 (5), (ЕО) № 1342/2008 (6) („план за атлантическата треска“) и (ЕО) № 302/2009 (7).

По отношение на запасите от северна мерлуза (Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета (8)) и морски език в Бискайския залив (Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета (9)) обаче минималните цели на съответните планове за възстановяване и управление са постигнати, поради което е целесъобразно да се следват научните становища, така че — в зависимост от случая — ОДУ да бъде изравнен с равнищата на максималния устойчив улов или запазен на тези равнища.

(6)

За запасите, за които няма достатъчно или надеждни данни, позволяващи изготвянето на приблизителни оценки на размера, мерките за управление и равнищата на ОДУ следва да се придържат към подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като се вземат предвид специфичните за запасите фактори и по-специално наличната информация относно тенденциите в развитието на запасите и съображенията, свързани със смесения характер на риболова.

(7)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (10) следва да бъдат определени запасите, които са предмет на различните мерки, установени в посочения регламент.

(8)

Когато даден ОДУ, свързан с определен запас, е разпределен само на една държава членка, е целесъобразно тя да се оправомощи в съответствие с член 2, параграф 1 от Договора да определи равнището на този ОДУ. Следва да се предвидят разпоредби, гарантиращи, че при определяне на равнището на ОДУ въпросната държава членка действа по начин, който напълно съответства на принципите и правилата на общата политика в областта на рибарството.

(9)

Необходимо е да се определят тавани на риболовното усилие за 2014 г. в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 2166/2005, член 5 от Регламент (ЕО) № 509/2007, член 9 от Регламент (ЕО) № 676/2007, членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2008 и членове 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 302/2009, като се вземе предвид Регламент (ЕО) № 754/2009 на Съвета (11).

(10)

Предвид най-актуалните научни становища на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и в съответствие с международните ангажименти в рамките на Конвенцията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC) е необходимо да се ограничи риболовното усилие за някои дълбоководни видове.

(11)

При определени видове, като например някои видове акули, дори ограничените риболовни дейности могат да доведат до сериозен риск за тяхното опазване. Ето защо възможностите за риболов на такива видове следва да бъдат напълно ограничени чрез обща забрана за техния риболов.

(12)

Използването на възможностите за риболов на кораби на Съюза, определени в настоящия регламент, е предмет на Регламент (ЕО) № 1224/2009 (12), и по-специално на членове 33 и 34 от него, които се отнасят до записването на улова и риболовното усилие и съобщаването на данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Във връзка с това е необходимо да се определят кодовете, които държавите членки да използват при изпращане до Комисията на данни относно разтоварването на суша на запаси, за които се прилага настоящият регламент.

(13)

За определени равнища на ОДУ следва да се позволи на държавите членки да отпускат допълнително разпределение за кораби, участващи в опити за напълно документиран риболов. Целта на тези опити е да се изпита система за квоти за улов, тоест. система, при която целият улов се разтоварва на брега и се приспада от квотите с цел да се избегнат изхвърлянията и породеното от тях разхищение на иначе годни рибни ресурси. Неконтролираните изхвърляния на риба са заплаха за дългосрочната устойчивост на рибните ресурси като обществено благо, а оттам — и за целите на общата политика в областта на рибарството. От друга страна, по своята същност системите за квоти за улов представляват стимул за рибарите да оптимизират селективния характер на улова при извършваните от тях дейности. За да се постигне рационално управление на изхвърляния улов напълно документираният риболов следва да обхваща всяка операция в морето, а не само разтоварения в пристанището улов. Условията, при които държавите членки могат да предоставят такова допълнително разпределение, следва съответно да включват задължение за използване на камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици (наричани с общото наименование „CCTV система“). Това ще позволи подробното регистриране както на съхранената, така и на изхвърлената част на улова. Система, при която хора на борда извършват наблюдение в реално време, би била по-неефективна, по-скъпа и по-ненадеждна. Поради това използването на CCTV системи в момента е предпоставка за прилагането на схеми за намаляване на изхвърлянията, като например напълно документиран риболов. При използването на такива системи следва да се спазват изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13).

(14)

С цел да се гарантира, че опитите за напълно документиран риболов могат да доведат до реална оценка на потенциала на системите за квоти за улов да контролират абсолютната смъртност от риболов на засегнатите запаси, е необходимо всички риби, уловени при тези опити, включително тези с размер под минималния за разтоварване на брега, да се приспадат от общото разпределено количество, предназначено за участващия кораб, и риболовните операции да се прекратят, след като въпросният кораб изчерпи напълно това общо разпределено количество. Целесъобразно е също така да се разреши прехвърлянето на разпределени количества между кораби, участващи в опити за напълно документиран риболов, и неучастващи кораби, ако може да бъде доказано, че изхвърлянията от страна на неучастващите кораби няма да се увеличат.

(15)

През ноември 2013 г НТИКР даде положителна оценка на плана за управление и възстановяване, предложен от Пелагичния регионален консултативен съвет (PELRAC) за запасите от херинга в зони VIaS, VIIb and VIIc на ICES. Разпределението на тези запаси херинга съвпада с това на запасите в съседната зона на север в зона на смесване, разположена между 56° с.ш. и 57° 30′ с.ш. в зона VIa на ICES. С цел да се осигури точната оценка на тези два запаса във връзка с опазването им и с цел контрол върху причинената от риболовни дейности смъртност за всеки от тях е необходимо да се изключи всякакъв улов в зоната на смесване.

(16)

Съгласно становището на ICES е целесъобразно да се запази и преразгледа системата за управление на запасите от пясъчница във водите на Съюза от участъци IIa и IIIа на ICES и подзона IV на ICES. Имайки предвид, че научното становище на ICES се очаква едва през февруари 2014 г., е подходящо ОДУ и квотите временно да се определят на нулево равнище до обявяването на това становище.

(17)

Тъй като няма научни доказателства, че зоните на ОДУ за сребриста сайда съответстват на различни биологични запаси, и тъй като разпространението на този вид е непрекъснато от северно от Британските острови до южно от Иберийския полуостров, за да се гарантира пълноценно оползотворяване на възможностите за риболов, е уместно да се позволи прилагането на гъвкав режим между някои от тези зони на ОДУ. В същия дух е подходящо да се разреши прилагането на по-гъвкав режим между някои зони за управление по отношение на определени запаси, чието разпределение обхваща няколко зони за управление и когато става дума за едни и същи биологични запаси.

(18)

В съответствие с процедурата, предвидена в споразуменията или протоколите за отношенията с Норвегия (14), Фарьорските острови (15) и Исландия (16) в областта на рибарството, Съюзът проведе консултации с тези партньори във връзка с риболовните права. Консултациите с Норвегия и Фарьорските острови по договореностите за 2014 г. не са приключили. За да се избегне прекъсване на риболовните дейности на Съюза, като същевременно се прояви необходимата гъвкавост за сключването на тези договорености в началото на 2014 г., подходящо е да се установят на временна основа риболовните възможности по отношение на запасите, подлежащи на тези договорености. Приключването на консултациите с Исландия по договореностите за 2014 г., свързани с риболова, се оказа невъзможно. В съответствие с процедурата, предвидена в споразумението и протокола в областта на рибарството с Гренландия (17), Съвместният комитет определи конкретното равнище на риболовни възможности, налични за Съюза във водите на Гренландия за 2014 г.

(19)

На годишното си заседание през 2013 г. Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие удължаване с една година на съществуващите ОДУ и квоти за червен тон и потвърди ОДУ и квотите за северноатлантическа риба меч, южноатлантическа риба меч и северноатлантически бял тон на сегашните равнища за периода 2014—2016 г. В резултат на това квотата на Съюза за тези запаси остава непроменена в сравнение с 2013 г. ОДУ за южноатлантически бял тон също запази сегашното си равнище за периода 2014—2016 г., но индивидуалните квоти на договарящите се страни, в т.ч. Съюза, бяха леко намалени, за да се отпусне квота на друга договаряща се страна. Тези мерки следва да бъдат въведени в правото на Съюза.

(20)

Вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз през юли 2013 г. в настоящия регламент се включват разпоредби относно възможностите за риболов за Хърватия.

(21)

На своето годишно заседание през 2013 г. страните на Комисията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (CCAMLR) приеха ограничения на улова както за целевите видове, така и за прилова. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(22)

На своето годишно заседание през 2013 г. Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) прие резолюция, насочена към опазването на океанската дългокрила акула и приложима към риболовните кораби от списъка на IOTC на получилите разрешение кораби, с която, под формата на временна контролна мярка, се забранява задържането на борда, трансбордирането, разтоварването на суша или съхранението на части или цели трупове на океанска дългокрила акула. В резолюцията се предвижда изключение по отношение на непромишления риболов, и по-конкретно за риболовните кораби, извършващи риболовни дейности в изключителните икономически зони на държавите членки, под чието знаме плават.

(23)

Второто годишно заседание на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ще се проведе на 27—31 януари 2014 г. До провеждането на годишното заседание е подходящо да се продължи временно прилагането на действащите мерки и ОДУ за сафрид от вида Trachurus murphyi в зоната на Конвенцията SPRFMO да бъде временно установен на равнището от 2013 г.

(24)

На своето 84-то годишно заседание през 2013 г. Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) прие мерки за опазване на жълтоперия тунец, големоокия тон и ивичестия тон. Също така IATTC запази резолюцията си относно опазването на дългокрилата акула. Въвеждането на тези мерки в правото на Съюза следва да продължава.

(25)

На годишното си заседание през 2013 г. Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан (SEAFO) прие препоръка за нов двугодишен ОДУ за патагонски кликач и западноафрикански джерион за 2014 и 2015 г., като ОДУ за атлантически големоглав и берикс, определен за 2013 и 2014 г. на годишното заседание през 2012 г., остана в сила. Приложимите понастоящем мерки относно разпределянето на риболовни възможности, приети от SEAFO, следва да се въведат в правото на Съюза.

(26)

На десетото си годишно заседание през 2013 г. Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) измени своите мерки относно възможностите за риболов, като определи общ брой дни, в които може да се извършва риболов в открито море, и като адаптира затварянето на зони за риболов с устройства за събиране на риба (УСР). Преразглеждането на мярката за риболова с УСР налага Съюзът, като договаряща се страна по WCPFC, да вземе решение по един от наличните два варианта — да потвърди действащия срок на затваряне на зони за риболов с УСР или да избере намаляване на броя на УСР. До вземането на това решение приложимото понастоящем затваряне, прието от WCFPC, следва да продължи да се прилага в законодателството на Съюза.

(27)

На годишното си заседание през 2013 г. страните по Конвенцията за опазване и управление на запасите от сайда в централната част на Берингово море не промениха мерките си по отношение на възможностите за риболов. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(28)

На своето 35-о годишно заседание през 2013 г. Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) прие редица възможности за риболов за 2014 г. за някои запаси в подзони 1—4 от зоната на Конвенцията NAFO. В този контекст NAFO прие процедура за увеличаване през 2014 г. на ОДУ за бяла мерлуза в участък 3NO на NAFO, ако бъдат изпълнени определени условия, свързани със състоянието на запаса. Договаряща страна по NAFO може да уведоми изпълнителния секретар на NAFO, че в подучастък 3NO на NAFO е бил наблюдаван по-висок от нормалния улов на единица усилие от запаса от бяла мерлуза. Ако определеното за 2014 г. увеличение на ОДУ бъде потвърдено от положителен вот в рамките на NAFO, то следва да се въведе в правото на Съюза и да се увеличат квотите на съответните държави членки.

(29)

В края на годината съответните регионални организации за управление на рибарството (РОУР) приемат определени международни мерки, които създават или ограничават възможности за риболов за Съюза и които стават приложими преди влизането в сила на настоящия регламент. Поради това е необходимо разпоредбите за въвеждане на тези мерки в правото на Съюза да се прилагат с обратно действие. По-специално, тъй като риболовният сезон в зоната на Конвенцията CCAMLR продължава от 1 декември до 30 ноември — поради което някои възможности за риболов или забрани в зоната на Конвенцията CCAMLR са определени за период, започващ на 1 декември 2013 г. — е целесъобразно съответните разпоредби на настоящия регламент да се прилагат от тази дата. Това прилагане с обратно действие няма да засегне принципа на основателните очаквания, тъй като на членовете на CCAMLR е забранено да ловят риба в зоната на Конвенцията CCAMLR без разрешение.

(30)

В съответствие с декларацията на Съюза, чийто адресат е Боливарската република Венецуела относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венецуела в изключителната икономическа зона край брега на Френска Гвиана (18), е необходимо да се определят възможностите за улов на снапер във води на Съюза, които се предоставят на Венецуела.

(31)

За да се осигурят еднакви условия за разрешаването на отделна държава членка да се ползва от системата за управление на разпределението на риболовното си усилие в съответствие със схемата за киловатдни, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.

(32)

За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, свързани с предоставянето на допълнителни дни в морето за окончателно преустановяване на риболовните дейности или за засилено присъствие на научни наблюдатели, както и със създаване на таблични формати за събиране и предаване на информация, отнасяща се до прехвърляне на дни в морето между риболовни кораби под знамето на дадена държава членка. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 (19).

(33)

За да се избегне прекъсването в риболовните дейности и да се гарантира поминъкът на рибарите в ЕС, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2014 г. с изключение на разпоредбите относно ограниченията на риболовното усилие, които следва да се прилагат от 1 февруари 2014 г., и някои разпоредби в определени региони, за които следва да се предвиди конкретна дата на прилагане. Поради съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му.

(34)

Възможностите за риболов следва да се използват в пълно съответствие с приложимото право на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се определят наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси във водите на Съюза и за корабите на Съюза в определени води извън Съюза

2.   Възможностите за риболов, посочени в параграф 1, включват:

а)

ограниченията на улова за 2014 г. и — в случаите, когато това е предвидено в настоящия регламент — за 2015 г.;

б)

ограниченията на риболовното усилие за периода от 1 февруари 2014 г. до 31 януари 2015 г.;

в)

възможностите за риболов за периода от 1 декември 2013 г. до 30 ноември 2014 г. за някои запаси в зоната на Конвенцията CCAMLR;

г)

възможностите за риболов за периодите, посочени в член 32, за определени запаси в зоната на Конвенцията IATTC за 2014 г. и — в случаите, когато това е предвидено в настоящия регламент — за 2015 г.

3.   В настоящия регламент се определят също временните възможности за риболов по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, които са предмет на двустранните риболовни споразумения с Норвегия и Фарьорските острови, в очакване на консултациите по договореностите за 2014 г.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за следните плавателни съдове:

а)

кораби на Съюза;

б)

кораби на трети държави във водите на Съюза.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„кораб на Съюза“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка и регистриран в Съюза;

б)

„кораб на трета държава“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на трета държава и регистриран в нея;

в)

„води на Съюза“ означава водите под суверенитета или юрисдикцията на държавите членки с изключение на водите, граничещи с отвъдморските страни и територии, посочени в приложение II към Договора;

г)

„международни води“ означава водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава;

д)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството от всеки рибен запас, което може да се улови и разтовари на суша всяка година;

е)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза или на държава членка;

ж)

„аналитични оценки“ означава количествена оценка на тенденциите за даден запас въз основа на данни за биологията и експлоатацията на запаса, за които научен преглед е посочил, че са с достатъчно добро качество за осигуряване на научно становище относно вариантите за бъдещ улов;

з)

„размер на окото“ означава размерът на окото на риболовните мрежи, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2008 (20);

и)

„регистър на риболовния флот на Съюза“ означава регистърът, създаден от Комисията в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

й)

„риболовен дневник“ означава дневникът, посочен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 4

Риболовни зони

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения на зони:

а)

„зони на ICES (Международен съвет за изследване на морето)“ означава географските зони, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 218/2009 (21);

б)

„Скагерак (Skagerrak)“ означава географската зона, ограничена на запад от линия, прекарана от фара Hanstholm до фара Lindesnes, и на юг от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка — до най-близката точка на шведския бряг;

в)

„Категат (Kattegat)“ означава географската зона, ограничена на север от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка — до най-близката точка на шведския бряг, и на юг — от линия, прекарана от Hasenøre до Gnibens Spids, от Korshage до Spodsbjerg, и от Gilbjerg Hoved до Kullen;

г)

„функционална единица 16 на подзона VII на ICES“ означава географската зона, ограничена от локсодромите, последователно съединяващи следните точки:

53° 30′ с.ш. 15° 00′ з.д.,

53° 30′ с.ш. 11° 00′ з.д.,

51° 30′ с.ш. 11° 00′ з.д.,

51° 30′ с.ш. 13° 00′ з.д.,

51° 00′ с.ш. 13° 00′ з.д.,

51° 00′ с.ш. 15° 00′ з.д.,

53° 30′ с.ш. 15° 00′ з.д.,

д)

„залив на Кадис“ означава географският район на участък IXa на ICES, разположен на изток от 7° 23′ 48″ з.д.;

е)

„зони на CECAF (Комитет по риболова в централната източна част на Атлантическия океан)“ означава географските зони, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета (22);

ж)

„зони на NAFO (Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия океан)“ означава географските зони, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета (23);

з)

„зона на Конвенцията SEAFO (Организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан)“ означава географската зона, определена в Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан (24);

и)

„зона на Конвенцията ICCAT (Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан)“ означава географската зона, определена в Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (25);

й)

„зона на Конвенцията CCAMLR (Комисия за опазване на живите морски ресурси на Антарктика)“ означава географската зона, определена в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 601/2004 (26);

к)

„зона на Конвенцията IATTC (Междуамериканска комисия за тропическа риба тон)“ означава географската зона, определена в Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена от Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г. („Конвенцията от Антигуа“) (27);

л)

„зона на Конвенцията IOTC (Комисия по рибата тон в Индийския океан)“ означава географската зона, определена в Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан (28);

м)

„зона на Конвенцията SPRFMO (Регионална организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан)“ означава географската зона на откритото море на юг от 10° с.ш., на север от зоната на Конвенцията CCAMLR, на изток от зоната на Конвенцията SIOFA, определена в Споразумението за риболов в Южния Индийски океан (29) и на запад от зоните под юрисдикцията на южноамериканските държави по отношение на рибарството;

н)

„зона на Конвенцията WCPFC (Комисия за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан)“ означава географската зона, определена в Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (30);

о)

„открити води на Берингово море“ означава географската зона на откритите води на Берингово море на повече от 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалните води на крайбрежните държави около Берингово море;

п)

„зона на припокриване между IATTC и WCPFC“ означава географската зона, определена от следните граници:

150° з.д.,

130° з.д.,

4° ю.ш.,

50° ю.ш.

ДЯЛ II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА КОРАБИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 5

ОДУ и разпределяне

1.   ОДУ за корабите на Съюза във водите на Съюза или в определени води извън Съюза и разпределението на този ОДУ между държавите членки, както и условията, функционално свързани с него според случая, са определени в приложение I.

2.   На корабите на Съюза се разрешава улов в рамките на посочения в приложение I ОДУ във водите под юрисдикцията на Фарьорските острови, Гренландия, Исландия и Норвегия и в риболовната зона около Jan Mayen при условието, определено в член 14 от настоящия регламент и в приложение III към него, както и в Регламент (ЕО) № 1006/2008 (31) и разпоредбите по прилагането му.

3.   За целите на специалното условие, посочено в приложение IA за запасите от пясъчница във водите на Съюза от зони IIa, IIIa и IV, се прилагат зоните за управление, определени в приложение IIГ.

Член 6

ОДУ, който се определя от държавите членки

1.   ОДУ за някои рибни запаси се определя от съответната държава членка. Тези запаси са посочени в приложение I.

2.   За ОДУ, определян от дадена държава членка, се прилагат следните условия:

а)

отговаря на принципите и правилата на общата политика в областта на рибарството и по-специално на принципа на устойчива експлоатация на запасите; и

б)

води до:

i)

експлоатация на запаса, която съответства на максималния устойчив улов, считано от 2015 г. нататък, ако са налице аналитични оценки с възможно най-висока степен на вероятност;

ii)

експлоатация на запаса, която съответства на подхода на предпазливост при управлението на риболовните дейности, ако аналитичните оценки не са налице или са непълни.

3.   Не по-късно от 15 март 2014 г. всяка заинтересована държава членка предоставя на Комисията следната информация:

а)

приетия ОДУ;

б)

данните, събрани и оценени от съответната държава членка, на които се основава приетият ОДУ;

в)

подробности относно степента, в която приетият ОДУ е в съответствие с параграф 2.

Член 7

Условия за разтоварване на суша на улова и прилова

Риба от запасите, за които е определен ОДУ, се задържа на борда или се разтоварва на сушата единствено ако:

а)

уловът е извършен от кораби под знамето на държава членка, която има квота и тази квота не е изчерпана; или

б)

уловът представлява част от квота на Съюза, която не е била разпределена по квоти между държавите членки, и тази квота на Съюза не е изчерпана.

Член 8

Ограничения на риболовното усилие

От 1 февруари 2014 г. до 31 януари 2015 г. се прилагат следните мерки, свързани с риболовното усилие:

а)

приложение IIA по отношение на управлението на някои запаси от атлантическа треска, морски език и морска писия в Категат, Скагерак, частта от участък IIIа на ICES, която не попада в Скагерак и Категат, подзона IV на ICES, участъци VIa, VIIa и VIId на ICES и водите на Съюза от участъци IIa и Vb на ICES;

б)

приложение IIБ по отношение на възстановяването на запасите от мерлуза и норвежки омар в участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис;

в)

приложение IIВ по отношение на управлението на запасите от морски език в участък VIIe на ICES.

Член 9

Ограничения на улова и усилието за дълбоководния риболов

1.   По отношение на гренландската камбала се прилага член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2347/2002 (32), с който се установява изискване за притежаване на разрешение за дълбоководен риболов. По отношение на улова, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на гренландска камбала се прилагат условията по посочения член.

2   Държавите членки гарантират, че за 2014 г. равнищата на риболовно усилие, измерени в киловатдни отсъствие от пристанището на кораби с разрешение за дълбоководен риболов по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2347/2002, не надвишават 65 % от средногодишното риболовно усилие на корабите на съответната държава членка през 2003 г. при рейсове, за които корабите са имали разрешения за дълбоководен риболов или са били улавяни дълбоководните видове, посочени в приложения I и II към същия регламент. Настоящият параграф се прилага само за риболовни рейсове, при които са били уловени повече от 100 kg дълбоководни видове, различни от атлантическа аргентина.

Член 10

Специални разпоредби относно разпределенията на възможностите за риболов

1.   Определеното в настоящия регламент разпределение на възможностите за риболов между държавите членки се извършва, без да се засягат:

a)

размените, извършени съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършени съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

преразпределенията, извършени съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1006/2008;

г)

разтоварването на брега на допълнителни количества, разрешено съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д)

количествата, удържани съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

е)

приспаданията, извършени съгласно членове 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

ж)

прехвърлянето и размяната на квоти съгласно член 20 от настоящия регламент.

2.   Освен в случаите, когато в приложение I към настоящия регламент е посочено друго, член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага за запасите, по отношение на които се прилага предпазен ОДУ, а член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент — за запасите, по отношение на които се прилага аналитичен ОДУ.

Член 11

Закрит риболовен сезон

1.   В периода от 1 май до 31 май 2014 г. се забранява риболовът или задържането на борда на всеки от следните видове в Porcupine Bank: атлантическа треска, мегрим, морски дявол, пикша, меджид, мерлуза, норвежки омар, морска писия, сребриста сайда, сайда, морски лисици, обикновен морски език, менек, синя молва, молва и черноморска бодлива акула.

За целите на настоящия параграф Porcupine Bank обхваща географската зона, ограничена от лаксодромите, последователно съединяващи следните точки:

Точка

Географска ширина

Географска дължина

1

52° 27′ с.ш.

12° 19′ з.д.

2

52° 40′ с.ш.

12° 30′ з.д.

3

52° 47′ с.ш.

12° 39 600′ з.д.

4

52° 47′ с.ш.

12° 56′ з.д.

5

52° 13,5′ с.ш.

13° 53 830′ з.д.

6

51° 22′ с.ш.

14° 24′ з.д.

7

51° 22′ с.ш.

14° 03′ з.д.

8

52° 10′ с.ш.

13° 25′ з.д.

9

52° 32′ с.ш.

13° 07 500′ з.д.

10

52° 43′ с.ш.

12° 55′ з.д.

11

52° 43′ с.ш.

12° 43′ з.д.

12

52° 38 800′ с.ш.

12° 37′ з.д.

13

52° 27′ с.ш.

12° 23′ з.д.

14

52° 27′ с.ш.

12° 19′ з.д.

Чрез дерогация от първа алинея се разрешава транзитното преминаване през Porcupine Bank с посочените в този параграф видове на борда в съответствие с член 50, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   В периодите от 1 януари до 31 март 2014 г. и от 1 август до 31 декември 2014 г. се забранява стопанският риболов на пясъчница с дънен трал, гриб или сходни теглени уреди с размер на окото, по-малък от 16 mm, в участъци IIa и IIIa на ICES и подзона IV на ICES.

Забраната, посочена в първата алинея, се прилага и за кораби на трети държави, притежаващи разрешение за риболов на пясъчница във водите на Съюза от подзона IV на ICES, освен ако е посочено друго.

Член 12

Забрани

1.   На корабите на Съюза се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват на суша следните видове:

a)

гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във всички води;

б)

селдова акула (Lamna nasus) във всички води, освен когато в приложение IА е предвидено друго;

в)

морски ангел (Squatina squatina) във водите на Съюза;

г)

обикновен скат (Dipturus batis), съчетание от видове скат (Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia) във водите на Съюза от участък IIa на ICES и подзони III, IV, VI, VII, VIII, IX и X на ICES;

д)

вълнист скат (Raja undulata) във водите на Съюза от подзони VI, IX и X на ICES и бял скат (Raja alba) във водите на Съюза от подзони VI, VII, VIII, IX и X на ICES;

е)

риба китара (Rhinobatidae) във водите на Съюза от подзони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IХ, Х и ХII на ICES;

ж)

манта от вида (Мanta birostris) във всички води.

2.   Когато са уловени случайно, видовете по параграф 1 не се нараняват. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

Член 13

Предаване на данни

Когато държавите членки изпращат на Комисията данни относно разтоварванията на уловените запаси съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА II

Допълнително разпределение за кораби, участващи в опити за напълно документиран риболов

Член 14

Допълнително разпределение

1.   Дадена държава членка може да предостави допълнително разпределение на определени запаси на плаващите под нейно знаме кораби, които участват в опити за напълно документиран риболов. Тези запаси са посочени в приложение I.

2.   Допълнителното разпределение, посочено в параграф 1, не надвишава общото ограничение, определено в приложение I като процент от квотата, предоставена на тази държава членка.

Член 15

Условия за допълнително разпределение

1.   По отношение на допълнителното разпределение, посочено в член 14, се прилагат следните условия:

a)

корабът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици (наричани с общото наименование „CCTV система“), за да записва всички дейности по риболова и преработката на борда;

б)

допълнителното разпределение, предоставено на отделен кораб, участващ в опити за напълно документиран риболов, не може да превишава никое от следните ограничения:

i)

75 % от оценените от съответната държава членка изхвърляния от запаса, извършвани от вида кораби, към който принадлежи отделният кораб, на който е предоставено допълнителното разпределение;

ii)

30 % от индивидуалното разпределение на кораба преди неговото участие в опитите;

в)

целият улов на кораба от запаса, за който е предоставено допълнителното разпределение, включително рибата, която е под минималния размер за разтоварване на сушата, както е определено в приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98 (33) се приспада от индивидуалното разпределение на кораба, получено от всяко допълнително разпределение, отпуснато съгласно член 14.

г)

щом индивидуалното разпределение за всеки запас, за който са предоставени допълнително разпределени квоти, бъде напълно изчерпано от кораба, той е длъжен да прекрати всяка риболовна дейност в зоната на съответния ОДУ;

д)

за запасите, за които може да бъде използван настоящият член, държавите членки могат да позволяват прехвърляния на индивидуално разпределение или на част от него от кораби, неучастващи в опити за напълно документиран риболов, към кораби, които участват в такива опити, ако може да бъде доказано, че изхвърлянията от неучастващи кораби не се увеличават.

2.   Независимо от параграф 1, буква б), подточка i) дадена държава членка може по изключение да предостави на кораб под свое знаме допълнително разпределение, превишаващо 75 % от очакваните изхвърляния от запаса, извършвани от вида кораб, към който спада отделният кораб, получил допълнителното разпределение, при условие че:

a)

степента на очакваните изхвърляния за съответния вид кораб е по-малка от 10 %;

б)

включването на този вид кораб е от значение за оценяване на потенциала на CCTV системата за целите на контрола;

в)

не е надвишено общото ограничение от 75 % от очакваните изхвърляния от запаса, осъществени от всички кораби, участващи в опитите.

3.   Преди да предостави допълнителното разпределение, посочено в член 14, съответната държава членка изпраща на Комисията следната информация:

a)

списъка на корабите под нейно знаме, които участват в опити за напълно документиран риболов;

б)

спецификациите на инсталираното на борда на тези кораби електронно оборудване за наблюдение от разстояние;

в)

капацитета, вида и спецификацията на съоръженията, използвани от тези кораби;

г)

приблизително оценените количества на изхвърлянията за всеки вид кораб, участващ в опитите;

д)

количеството на улова от запаса, за който се прилага съответният ОДУ, извършен през 2013 г. от корабите, участващи в опитите.

Член 16

Обработване на лични данни

Доколкото записите, получени в съответствие с член 15, параграф 1, буква а) включват обработването на лични данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО, при обработването на тези данни се прилага посочената директива.

Член 17

Оттегляне на допълнително разпределение

Когато държава членка установи, че кораб, участващ в опити за напълно документиран риболов, не спазва определените в член 15 условия, тя незабавно отнема допълнителното разпределение, предоставено на този кораб, и го изключва от участие в тези опити за останалата част на 2014 г.

Член 18

Научен преглед на оценките относно изхвърлянията

Комисията може да поиска от всяка държава членка, която се възползва от настоящата глава, да представи за преглед на научен консултативен орган своята оценка относно изхвърлянията по видове кораби, за да се наблюдава прилагането на изискването, определено в член 15, параграф 1, буква б), подточка i). При липса на оценка, потвърждаваща наличието на такива изхвърляния, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки, за да осигури спазването на посоченото изискване, и уведомява Комисията за това.

ГЛАВА III

Разрешения за риболов във води на трети държави

Член 19

Разрешения за риболов

1.   Максималният брой на разрешенията за риболов за кораби на Съюза, извършващи риболов във води на трета държава, е определен в приложение III.

2.   Когато въз основа на член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 една държава членка прехвърли квота на друга държава членка („замяна на квоти“) за риболовните зони, определени в приложение III, прехвърлянето включва съответно прехвърляне на разрешенията за риболов и Комисията се уведомява за това. Независимо от това общият брой разрешения за риболов за всяка риболовна зона, посочен в приложение III, не се надвишава.

ГЛАВА IV

Възможности за риболов във води на регионални организации за управление на рибарството

Член 20

Прехвърляне и размяна на квоти

1.   Когато, съгласно правилата на дадена регионална организация за управление на рибарството (РОУР), се разрешава прехвърляне или размяна на квоти между договарящите страни по РОУР, дадена държава членка („съответната държава членка“) може да обсъди с договаряща страна по РОУР и по целесъобразност да определи евентуалните рамки на предвиденото прехвърляне или размяна на квоти.

2.   След получаване на уведомление от съответната държава членка Комисията може да одобри рамките на предвиденото прехвърляне или размяна на квоти, които държавата членка е обсъдила със съответната договаряща страна по РОУР. След това Комисията незабавно обменя информацията за съгласието да бъде обвързана с такова прехвърляне или размяна на квоти със съответната договаряща страна по РОУР. Впоследствие Комисията уведомява секретариата на РОУР за договореното прехвърляне или размяна на квоти в съответствие с правилата на тази организация.

3.   Комисията информира държавите членки за договореното прехвърляне или размяна на квоти.

4.   Получените или прехвърлените на съответната договаряща страна по РОУР възможности за риболов по силата на това прехвърляне или размяна на квоти се считат за квоти, разпределени за съответната държава членка или приспаднати от отнасящото се за нея разпределение, считано от момента, в който прехвърлянето или размяната на квоти влиза в действие съгласно условията на споразумението, постигнато със съответната договаряща страна по РОУР, или съгласно правилата на съответната РОУР, в зависимост от случая. Това разпределение не променя съществуващия начин на разпределяне за целите на разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки в съответствие с принципа на относителната стабилност на риболовните дейности.

Раздел 1

Зона на конвенцията ICCAT

Член 21

Ограничения на капацитета за улов, отглеждане и угояване на червен тон

1.   Броят на корабите с подхранка и корабите за тралене на Съюза с разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в източната част на Атлантическия океан се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 1.

2.   Броят на корабите на Съюза за крайбрежен непромишлен риболов с разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Средиземно море се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 2.

3.   Броят на корабите на Съюза, които извършват риболов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане и които имат разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 3.

4.   Броят и общият капацитет в брутен тонаж на риболовните кораби с разрешение за извършване на риболов, задържане на борда, трансбордиране, транспортиране или разтоварване на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 4.

5.   Броят на капаните, използвани при риболова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се ограничава, както е посочено в приложение IV, точка 5.

6.   Капацитетът за отглеждане и за угояване на червен тон и максималното количество уловен див червен тон, разпределено за рибните стопанства в източната част на Атлантическия океан и Средиземно море, се ограничават, както е посочено в приложение IV, точка 6.

Член 22

Любителски и спортен риболов

Държавите членки разпределят от своите квоти, определени в приложение IГ, специална квота за любителски и спортен риболов на червен тон.

Член 23

Акули

1.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове на големоока акула скитница (Alopias superciliosus) във всяка риболовна зона.

2.   Забранява се предприемането на целеви риболов на видове акули скитници от род Alopias.

3.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове на акула чук от сем. Sphyrnidae (с изключение на Sphyrna tiburo) във връзка с риболова в зоната на Конвенцията ICCAT.

4.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове на дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) във всяка риболовна зона.

5.   Забранява се задържането на борда на копринена акула (Carcharhinus falciformis) във всяка риболовна зона.

Раздел 2

Зона на конвенцията CCAMLR

Член 24

Забрани и ограничения на улова

1.   Забранява се целевият риболов на видовете, посочени в приложение V, част А, в зоните и през периодите, определени пак там.

2.   ОДУ и ограниченията на прилова, посочени в приложение V, част Б, се прилагат за целите на проучвателния риболов в подзоните, определени пак там.

Член 25

Проучвателен риболов

1.   През 2014 г. единствено държавите членки, които са членове на Комисията на CCAMLR, могат да участват в проучвателен риболов с парагади на Dissostichus spp. в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1, 58.4.2 и 58.4.3a извън зоните под национална юрисдикция. Ако такава държава членка възнамерява да извършва такъв риболов, тя уведомява секретариата на CCAMLR в съответствие с членове 7 и 7а от Регламент (ЕО) № 601/2004 и във всеки случай не по-късно от 1 юни 2014 г.

2.   По отношение на подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и участъци 58.4.1, 58.4.2 и 58.4.3а, ОДУ и ограниченията на прилова за подзона и участък, и тяхното разпределение между малките изследователски единици (SSRU) в рамките на тези подзони и участъци, са определени в приложение V, част Б. Риболовът във всяка SSRU се прекратява, когато отчетеният улов достигне посочения ОДУ, като тази SSRU се затваря за риболов за останалата част от риболовния сезон.

3.   Риболовът се извършва във възможно най-голям географски и батиметричен обхват, за да се получи информацията, необходима за определяне на риболовния потенциал, и за да се избегне твърде голямата концентрация на улов и риболовно усилие. Независимо от това риболовът в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1, 58.4.2 и 58.4.3a, се забранява на дълбочини, по-малки от 550 m.

Член 26

Улов на крил през риболовния сезон 2014—2015 г.

1.   Единствено държавите членки, които участват в Комисията на CCAMLR, могат да извършват улов на крил (Euphausia superba) в зоната на Конвенцията CCAMLR през риболовния сезон 2014—2015 г. Ако някоя от тези държави членки възнамерява да извършва улов на крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, тя уведомява за намерението си, не по-късно от 1 юни 2014 г. секретариата на CCAMLR в съответствие с член 5а от Регламент (ЕО) № 601/2004, както и Комисията, като използва формата, предвиден в приложение V, част В.

2.   Уведомлението, посочено в параграф 1 от настоящия член, включва предвидената в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004 информация за всеки кораб, за който ще бъде издадено разрешение от държавата членка да участва в улова на крил.

3.   Държава членка, възнамеряваща да извършва риболов на крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, уведомява единствено относно намерението си по отношение на получилите разрешение кораби, плаващи под нейно знаме към момента на уведомяването или плаващи под знамето на друг член на CCAMLR, за които се очаква в момента на осъществяването на риболовната дейност да плават под знамето на съответната държава членка.

4.   Държавите членки имат право да разрешат участие в улов на крил на кораб, различен от тези, за които секретариатът на CCAMLR е уведомен в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, ако кораб, който има издадено разрешение, не може да участва поради основателни причини, свързани с експлоатацията му, или поради непреодолима сила. При такива обстоятелства съответните държави членки незабавно информират секретариата на CCAMLR и Комисията, като предоставят:

a)

всички данни на предвидения за заместване кораб (или кораби), в това число информацията, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004;

б)

изчерпателно описание на причините, обосноваващи заместването, както и всякакви съответни доказателства или препратки в подкрепа на това действие.

5.   Държавите членки не разрешават на кораб, включен в някой от списъците на кораби на CCAMLR, извършвали незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, да участва в улова на крил.

Раздел 3

Зона на конвенцията IOTC

Член 27

Ограничения на риболовния капацитет на корабите, осъществяващи риболов в зоната на Конвенцията IOTC

1.   Максималният брой кораби на Съюза, извършващи улов на тропически видове риба тон в зоната на Конвенцията IOTC, и съответният капацитет в брутен тонаж са равни на определените в приложение VI, точка 1.

2.   Максималният брой кораби на Съюза, извършващи улов на риба меч (Xiphias gladius) и бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на Конвенцията IOTC, и съответният капацитет в брутен тонаж са равни на определените в приложение VI, точка 2.

3.   Държавите членки могат да преразпределят корабите, определени да извършват един от двата вида риболов по параграфи 1 и 2, към другия вид риболов, при условие че могат да докажат на Комисията, че тази промяна не води до увеличаване на риболовното усилие по отношение на съответните рибни запаси.

4.   При предложения за прехвърляне на капацитет към техния флот държавите членки гарантират, че корабите, които ще се прехвърлят, са записани в регистъра на кораби на IOTC или в регистъра на корабите на други регионални организации за улов на риба тон. Освен това не могат да бъдат прехвърлени кораби, включени в списъка на корабите, извършващи ННН риболов, на която и да е РОУР.

5.   С цел да се вземе предвид изпълнението на плановете за развитие, представени на IOTC, държавите членки могат да увеличават риболовния си капацитет над ограниченията по параграфи 1 и 2 единствено в границите, определени в тези планове.

Член 28

Акули

1.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове на акули скитници от всички видове от сем. Alopiidae във всяка риболовна зона.

2.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове на океанска дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) във всяка риболовна зона с изключение на кораби с обща дължина под 24 m, които участват единствено в риболовни дейности в изключителни икономически зони (ИИЗ) на държавата членка, под чието знаме плават, и при условие че техният улов е предназначен само за местно потребление.

3.   Когато са уловени случайно, видовете по параграфи 1 и 2 не се нараняват. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

Раздел 4

Зона на конвенцията SPRFMO

Член 29

Пелагични риболовни дейности — ограничения на капацитета

Държавите членки, които са извършвали активно пелагични риболовни дейности в зоната на Конвенцията SPRFMO през 2007 г., 2008 г. или 2009 г., ограничават общото равнище на брутен тонаж на корабите, плаващи под тяхно знаме и извършващи риболов на пелагични запаси през 2014 г., до общото за Съюза равнище от 78 600 брутен тонаж в посочената зона.

Член 30

Пелагични риболовни дейности — ОДУ

1.   Само държавите членки, които са извършвали активно пелагични риболовни дейности в зоната на Конвенцията SPRFMO през 2007 г., 2008 г. или 2009 г. съгласно посоченото в член 29, могат да извършват риболов на пелагични запаси в тази зона в съответствие с определения в приложение IЙ ОДУ.

2.   Възможностите за риболов, определени в приложение IЙ, може да се използват само при условие че най-късно до петия ден на следващия месец държавите членки изпращат на Комисията, с цел препращане до секретариата на SPRFMO, списък на корабите, които активно участват в риболов или трансбордиране в района на действие на Конвенцията SPRFMO, записи от системите за наблюдение на корабите (VMS), ежемесечни доклади за улова и данни за престой в пристанища (когато такива данни са налични).

Член 31

Дънни риболовни дейности

Държавите членки, които имат записи на дънно риболовно усилие или улов в зоната на Конвенцията SPRFMO през периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2006 г., ограничават своето усилие или улов:

a)

до средното равнище на улова или усилието през този период; и

б)

само до онези части от зоната на Конвенцията SPRFMO, в които е бил извършван дънен риболов през който и да е предходен риболовен сезон.

Раздел 5

Зона на конвенцията IATTC

Член 32

Риболовна дейност с мрежа гъргър

1.   Риболовът на жълтопер тунец (Thunnus albacares), големоок тон (Thunnus obesus) и ивичест тон (Katsuwonus pelamis) с кораби, оборудвани с мрежа гъргър, се забранява:

a)

от 29 юли до 28 септември 2014 г. или от 18 ноември 2014 г. до 18 януари 2015 г. в зоната, определена от следните граници:

тихоокеанските крайбрежни линии на Северна и Южна Америка,

150° з.д.,

40° с.ш.,

40° ю.ш.;

б)

от 29 септември до 29 октомври 2014 г. в зоната, определена от следните граници:

96° з.д.,

110° з.д.,

4° с.ш.,

3° ю. ш.

2.   Преди 1 април 2014 г. заинтересованите държави членки уведомяват Комисията относно избрания период за забрана на риболова, посочен в параграф 1. През избрания период всички кораби с мрежа гъргър на заинтересованите държави членки преустановяват риболова с мрежа гъргър в зоните по параграф 1.

3.   Корабите с мрежа гъргър, извършващи улов на риба тон в зоната на Конвенцията IATTC, задържат на борда и след това разтоварват на сушата или трансбордират цялото количество уловен жълтопер тунец, големоок тон и ивичест тон.

4.   Параграф 3 не се прилага в следните случаи:

a)

когато рибата се счита за негодна за консумация от човека по причини, които не са свързани с нейния размер; или

б)

през последната част на рейс, когато може да няма достатъчно място, за да се побере цялото количество риба тон, уловено по време на тази част от рейса.

5.   Забраняват се риболовът на дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) в зоната на Конвенцията IATTC, както и задържането на борда, трансбордирането, складирането, предлагането за продажба, продажбата или разтоварването на части или цели трупове на дългокрила акула в тази зона.

6.   Когато са уловени случайно, видовете по параграф 5 не се нараняват. Екземплярите се пускат незабавно в морето от операторите на кораба, които освен това:

a)

записват броя на пуснатите риби, като отбелязват тяхното състояние (мъртви или живи);

б)

докладват информацията по буква а) на държавата членка, на която са граждани. Най-късно до 31 януари 2014 г. държавите членки предават тази информация на Комисията.

Раздел 6

Зона на конвенцията SEAFO

Член 33

Забрана за риболов на дълбоководни акули

Забранява се целевият риболов в зоната на Конвенцията SEAFO на следните дълбоководни акули:

морски лисици (Rajidae),

черноморска бодлива акула (Squalus acanthias),

акула от вида Etmopterus bigelowi,

късоопашата светеща акула (Etmopterus brachyurus),

голяма светеща акула (Etmopterus princeps),

гладка светеща акула (Etmopterus pusillus),

акула от вида Apristurus manis,

кадифена котешка акула (Scymnodon squamulosus),

дълбоководни акули от разред Selachimorpha.

Раздел 7

Зона на конвенцията WCPFC

Член 34

Изисквания относно риболовните дейности, насочени към големоокия тон, жълтоперия тунец, ивичестия тон и южнотихоокеанския бял тон

1.   Държавите членки гарантират, че броят риболовни дни, отпуснати на кораби, оборудвани с мрежа гъргър и извършващи риболов на големоок тон (Thunnus obesus), жълтопер тунец (Thunnus albacares) и ивичест тон (Katsuwonus pelamis) в частта от зоната на Конвенцията WCPFC в открито море, разположена между 20° с.ш. и 20° ю.ш., не надвишава 403 дни.

2.   Корабите на Съюза не извършват целеви риболов на южнотихоокеански бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на Конвенцията WCPFC на юг от 20° ю.ш.

Член 35

Затворена зона за риболов с устройства за събиране на риба

1.   В частта от зоната на Конвенцията WCPFC, разположена между 20° с.ш. и 20° ю.ш., риболовните дейности на използващи устройства за събиране на риба (УСР) кораби, оборудвани с мрежа гъргър, се забраняват между 00:00 ч. на 1 юли 2014 г. и 24:00 ч. на 31 октомври 2014 г. През посочения период кораб, оборудван с мрежа гъргър, може да извършва риболовни дейности в тази част от зоната на Конвенцията WCPFC само ако на борда му има наблюдател, който да следи, че в нито един момент корабът:

a)

не използва или обслужва УСР или свързан с него електронен уред;

б)

не извършва риболов на пасажи, към които се прилагат УСР.

2.   Всички оборудвани с мрежа гъргър кораби, които извършват риболов в зоната на Конвенцията WCPFC, посочена в параграф 1, задържат на борда, разтоварват на суша или трансбордират цялото уловено количество големоок тон, жълтопер тунец и ивичест тон.

3.   Параграф 2 не се прилага в следните случаи:

a)

в последната част на рейс, ако корабът не разполага с достатъчно място, за да побере цялото количество риба;

б)

когато рибата не е годна за консумация от човека по причини, които не са свързани с нейния размер; или

в)

при възникване на сериозна повреда на оборудването за замразяване.

Член 36

Зона на припокриване между IATTC и WCPFC

1.   Корабите, включени само в регистъра на WCPFC, прилагат мерките, определени в членове 34—37, когато извършват риболов в зоната на припокриване между IATTC и WCPFC, определена в член 4, буква п).

2.   Корабите, включени едновременно в регистъра на WCPFC и на IATTC, както и корабите, включени само в регистъра на IATTC, прилагат мерките, предвидени в член 32, параграф 1, буква а) и параграфи 2—6, когато извършват риболов в зоната на припокриване между IATTC и WCPFC, определена в член 4, буква п).

Член 37

Ограничения за броя на корабите на Съюза с разрешения за улов на риба меч

Максималният брой кораби на Съюза с разрешения за улов на риба меч (Xiphias gladius) в зоните на юг от 20° ю.ш. от зоната на Конвенцията WCPFC е посоченият в приложение VII.

Раздел 8

Берингово море

Член 38

Забрана за риболов в откритите води на Берингово море

Забранява се риболовът на минтай (Theragra chalcogramma) в откритите води на Берингово море.

ДЯЛ III

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВОДИ НА СЪЮЗА

Член 39

ОДУ

На риболовните кораби под знамето на Норвегия и на риболовните кораби, регистрирани на Фарьорските острови, се разрешава да извършват риболов във водите на Съюза в рамките на ОДУ, определен в приложение I към настоящия регламент, и при спазване на условията, предвидени в настоящия регламент и в глава III от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

Член 40

Разрешения за риболов

1.   Максималният брой на разрешенията за риболов за кораби на трети държави, извършващи риболов във водите на Съюза, е определен в приложение VIII.

2.   Екземпляри от рибни запаси, за които има установен ОДУ, не се задържат на борда, нито се разтоварват на суша, освен ако уловът е извършен от кораби на трета държава, които имат квота и тази квота не е изчерпана.

Член 41

Забрани

1.   На корабите на трети държави се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват на сушата следните видове:

a)

гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във водите на Съюза;

б)

морски ангел (Squatina squatina) във водите на Съюза;

в)

обикновен скат (Dipturus batis), съчетание от видове скат (Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia) във водите на Съюза от участък IIa на ICES и подзони III, IV, VI, VII, VIII, IX и X на ICES;

г)

вълнист скат (Raja undulata) във водите на Съюза от подзони VI, IX и X на ICES и бял скат (Raja alba) във водите на Съюза от подзони VI, VII, VIII, IX и X на ICES;

д)

селдова акула (Lamna nasus) във водите на Съюза;

е)

риба китара (Rhinobatidae) във водите на Съюза от подзони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IХ, Х и ХII на ICES;

ж)

манта от вида Мanta birostris във водите на Съюза.

2.   Когато са уловени случайно, видовете по параграф 1 не се нараняват. Екземплярите незабавно се пускат обратно в морето.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден съгласно член 30 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 43

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Независимо от това това член 8 се прилага от 1 февруари 2014 г.

Разпоредбите по отношение на възможностите за риболов, посочени в членове 24, 25 и 26 и приложения IД и V, за зоната на Конвенцията CCAMLR се прилагат, считано от определените в тях дати.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на егламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и Западния иберийски полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5).

(3)  Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).

(4)  Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море (ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).

(6)  Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20)

(7)  Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕО) № 43/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1559/2007 (ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1)

(8)  Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 338/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(11)  Регламент (ЕО) № 754/2009 на Съвета от 27 юли 2009 г. за изключване на определени групи кораби от режима на риболовното усилие, предвиден в глава III от Регламент (ЕО) № 1342/2008 (ОВ L 214, 19.8.2009 г., стр. 16).

(12)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1)

(13)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(14)  Споразумение относно риболова между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48).

(15)  Споразумение относно риболова между Европейската икономическа общност, от една страна, правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 12).

(16)  Споразумение за риболова и морската среда между Европейската икономическа общност и Република Исландия (ОВ L 161, 2.7.1993 г., стр. 2).

(17)  Спогодба за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 4) и Протокол, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата (ОВ L 293, 23.10.2012 г., стр. 5).

(18)  ОВ L 6, 10.1.2012 г., стр. 9.

(19)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(20)  Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи (ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5).

(21)  Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

(22)  Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 1).

(23)  Регламент (ЕО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 42).

(24)  Сключена с Решение на Съвета 2002/738/ЕО (ОВ L 234, 31.8.2002 г., стр. 39).

(25)  Съюзът се присъедини с Решение 86/238/ЕИО на Съвета (ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33).

(26)  Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 3943/90, (ЕО) № 66/98 и (ЕО) № 1721/1999 (ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 16).

(27)  Сключена с Решение 2006/539/ЕО на Съвета (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22).

(28)  Съюзът се присъедини с Решение 95/399/ЕО на Съвета (ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24).

(29)  Сключена с Решение на Съвета 2008/780/ЕО (ОВ L 268, 9.10.2008 г., стр. 27).

(30)  Съюзът се присъедини с Решение 2005/75/ЕО на Съвета (ОВ L 32, 4.2.2005 г., стр. 1).

(31)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2009 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).

(32)  Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6).

(33)  Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I

:

Общ допустим улов, приложим за кораби на ЕС в зоните, за които е установен различен ОДУ по вид и по зона

ПРИЛОЖЕНИЕ IA

:

Скагерак, Категат, подзони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IХ, Х, ХII и XIV на ICES, води на Съюза по CECAF, води на Френска Гвиана

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

:

Североизточна част на Атлантическия океан и Гренландия, подзони I, II, V, XII и XIV на ICES и гренландски води от NAFO 1

ПРИЛОЖЕНИЕ IВ

:

Северозападна част на Атлантическия океан — зона на Конвенцията NAFO

ПРИЛОЖЕНИЕ IГ

:

Далекомигриращи риби — всички зони

ПРИЛОЖЕНИЕ IД

:

Антарктика — зона на Конвенцията CCAMLR

ПРИЛОЖЕНИЕ IЕ

:

Югоизточна част на Атлантическия океан — зона на Конвенцията SEAFO

ПРИЛОЖЕНИЕ IЖ

:

Южен червен тон — всички зони

ПРИЛОЖЕНИЕ IЗ

:

Зона на Конвенцията WCPFC

ПРИЛОЖЕНИЕ IЙ

:

Зона на Конвенцията SPRFMO

ПРИЛОЖЕНИЕ IIA

:

Риболовно усилие за кораби в контекста на управлението на някои запаси от атлантическа треска, писия и морски език в участъци IIIa, VIa, VIIa, VIId на ICES, подзона IV на ICES и във водите на Съюза от участъци IIa и Vb на ICES

ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ

:

Риболовно усилие за кораби в контекста на възстановяването на някои запаси от южна мерлуза и норвежки омар в участъци VIIIс и IХа на ICES с изключение на залива на Кадис

ПРИЛОЖЕНИЕ IIВ

:

Риболовно усилие за кораби в контекста на управлението на запасите от морски език в западната част на Ламанша в участък VIIe на ICES

ПРИЛОЖЕНИЕ IIГ

:

Зони за управление на пясъчница в участъци IIa и IIIa на ICES и подзона IV на ICES

ПРИЛОЖЕНИЕ III

:

Максимален брой разрешения за риболов за корабите на Съюза, извършващи риболов във води на трети държави

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

:

Зона на Конвенцията ICCAT

ПРИЛОЖЕНИЕ V

:

Зона на Конвенцията CCAMLR

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

:

Зона на Конвенцията IOTC

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

:

Зона на Конвенцията WCPFC

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

:

Количествени ограничения на разрешенията за риболов за кораби на трети държави, извършващи риболов във водите на Съюза


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОДУ, ПРИЛОЖИМ ЗА КОРАБИТЕ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО Е ОПРЕДЕЛЕН ОДУ ПО ВИДОВЕ И ЗОНИ

В таблиците в приложения IА, IБ, IВ, IГ, IД, IЕ, IЖ и IЙ са определени ОДУ и квотите (в тонове живо тегло с изключение на случаите, когато е посочено друго) по запаси и условията, функционално свързани с тях, където е целесъобразно.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, важат правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, и по-специално в членове 33 и 34 от посочения регламент.

Ако не е посочено друго, под риболовни зони се разбират зоните на ICES. Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език. От значение за регулаторните цели са само латинските наименования на видовете; общоприетите наименования са предоставени само за пояснение.

За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Amblyraja radiata

RJR

Бодлив скат

Ammodytes spp.

SAN

Пясъчна змиорка

Argentina silus

ARU

Атлантическа аргентина

Beryx spp.

ALF

Берикс

Brosme brosme

USK

Менек

Caproidae

BOR

Капрови риби

Centrophorus squamosus

GUQ

Сива късошипа акула

Centroscymnus coelolepis

CYO

Португалска котешка акула

Chaceon spp.

GER

Западноафрикански джерион

Chaenocephalus aceratus

SSI

Чернопера ледена риба

Champsocephalus gunnari

ANI

Антарктическа ледена риба

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ледена риба-еднорог

Chionoecetes spp.

PCR

Снежен краб

Clupea harengus

HER

Херинга

Coryphaenoides rupestris

RNG

Гренадир

Dalatias licha

SCK

Черна акула

Deania calcea

DCA

Клюнеста акула

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada / Dipturus cf. intermedia)

RJB

Съчетание от видове скат

Dissostichus eleginoides

TOP

Патагонски кликач

Dissostichus mawsoni

TOA

Антарктически кликач

Dissostichus spp.

TOP

Кликач

Engraulis encrasicolus

ANE

Хамсия

Etmopterus princeps

ETR

Голяма светеща акула

Etmopterus pusillus

ETP

Гладка светеща акула

Euphausia superba

KRI

Крил

Gadus morhua

COD

Атлантическа треска

Galeorhinus galeus

GAG

Австралийска акула

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Червена писия

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Гърбата скална треска

Hippoglossoides platessoides

PLA

Американска писия

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Атлантическа писия

Hoplostethus atlanticus

ORY

Атлантически големоглав

Illex illecebrosus

SQI

Късоопашат калмар

Lamna nasus

POR

Селдова акула

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Сива скална треска

Lepidorhombus spp.

LEZ

Мегрим (видове)

Leucoraja naevus

RJN

Кукувичев скат

Limanda ferruginea

YEL

Жълтоопашата лиманда

Limanda limanda

DAB

Лиманда

Lophiidae

ANF

Морски дявол

Macrourus spp.

GRV

Макрурус (видове)

Makaira nigricans

BUM

Син марлин

Mallotus villosus

CAP

Мойва

Manta birostris

RMB

Манта

Martialia hyadesi

SQS

Калмар

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Пикша

Merlangius merlangus

WHG

Меджид

Merluccius merluccius

HKE

Мерлуза

Micromesistius poutassou

WHB

Син меджид

Microstomus kitt

LEM

Малоуста писия

Molva dypterygia

BLI

Синя молва

Molva molva

LIN

Молва

Nephrops norvegicus

NEP

Норвежки омар

Notothenia rossii

NOR

Мраморна скална треска

Pandalus borealis

PRA

Северна скарида

Paralomis spp.

PAI

Крабове

Penaeus spp.

PEN

Скариди от рода Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Писия

Pleuronectes platessa

PLE

Морска писия

Pleuronectiformes

FLX

Калканоподобни

Pollachius pollachius

POL

Сребриста сайда

Pollachius virens

POK

Сайда

Psetta maxima

TUR

Калкан

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Южноджорджийска ледена риба

Raja alba

RJA

Бял скат

Raja brachyura

RJH

Късоопашат скат

Raja circularis

RJI

Пясъчен скат

Raja clavata

RJC

Морска лисица

Raja fullonica

RJF

Скат от вида Leucoraja fullonica

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Норвежки скат

Raja microocellata

RJE

Дребноок скат

Raja montagui

RJM

Петнист скат

Raja undulata

RJU

Вълнист скат

Rajiformes

SRX

Морски лисици

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Черна писия

Scomber scombrus

MAC

Скумрия

Scophthalmus rhombus

BLL

Средиземноморски калкан

Sebastes spp.

RED

Морски костур (видове)

Solea solea

SOL

Обикновен морски език

Solea spp.

SOO

Морски език (видове)

Sprattus sprattus

SPR

Цаца

Squalus acanthias

DGS

Бодлива черноморска акула

Tetrapturus albidus

WHM

Бял марлин

Thunnus maccoyii

SBF

Южен червен тон

Thunnus obesus

BET

Големоок тон

Thunnus thynnus

BFT

Червен тон

Trachurus murphyi

CJM

Сафрид от вида Trachurus murphyi

Trachurus spp.

JAX

Сафрид

Trisopterus esmarkii

NOP

Норвежки паут

Urophycis tenuis

HKW

Бяла мерлуза

Xiphias gladius

SWO

Риба меч

Следната сравнителна таблица на общоприетите и латинските наименования е дадена само за пояснение:

Берикс

ALF

Beryx spp.

Американска писия

PLA

Hippoglossoides platessoides

Хамсия

ANE

Engraulis encrasicolus

Морски дявол

ANF

Lophiidae

Антарктически кликач

TOA

Dissostichus mawsoni

Атлантическа писия

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Големоок тон

BET

Thunnus obesus

Клюнеста акула

DCA

Deania calcea

Чернопера ледена риба

SSI

Chaenocephalus aceratus

Късоопашат скат

RJH

Raja brachyura

Синя молва

BLI

Molva dypterygia

Син марлин

BUM

Makaira nigricans

Син меджид

WHB

Micromesistius poutassou

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Капрова риба

BOR

Caproidae

Средиземноморски калкан

BLL

Scophthalmus rhombus

Мойва

CAP

Mallotus villosus

Атлантическа треска

COD

Gadus morhua

Лиманда

DAB

Limanda limanda

Съчетание от видове скат

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada / Dipturus cf. intermedia)

Обикновен морски език

SOL

Solea solea

Крабове

PAI

Paralomis spp.

Кукувичев скат

RJN

Leucoraja naevus

Западноафрикански джерион

GER

Chaceon spp.

Писия

FLE

Platichthys flesus

Калканоподобни

FLX

Pleuronectiformes

Манта

RMB

Manta birostris

Голяма светеща акула

ETR

Etmopterus princeps

Атлантическа аргентина

ARU

Argentina silus

Черна писия

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Макрурус (видове)

GRV

Macrourus spp.

Сива скална треска

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Пикша

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Мерлуза

HKE

Merluccius merluccius

Херинга

HER

Clupea harengus

Сафрид

JAX

Trachurus spp.

Гърбата скална треска

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Сафрид от вида Trachurus murphyi

CJM

Trachurus murphyi

Черна акула

SCK

Dalatias licha

Крил

KRI

Euphausia superba

Сива късошипа акула

GUQ

Centrophorus squamosus

Малоуста писия

LEM

Microstomus kitt

Молва

LIN

Molva molva

Скумрия

MAC

Scomber scombrus

Антарктическа ледена риба

ANI

Champsocephalus gunnari

Мраморна скална треска

NOR

Notothenia rossii

Мегрим (видове)

LEZ

Lepidorhombus spp.

Северна скарида

PRA

Pandalus borealis

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Норвежки паут

NOP

Trisopterus esmarkii

Норвежки скат

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Атлантически големоглав

ORY

Hoplostethus atlanticus

Патагонски кликач

TOP

Dissostichus eleginoides

Скариди от рода Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Морска писия

PLE

Pleuronectes platessa

Сребриста сайда

POL

Pollachius pollachius

Селдова акула

POR

Lamna nasus

Португалска котешка акула

CYO

Centroscymnus coelolepis

Морски костур

RED

Sebastes spp.

Гренадир

RNG

Coryphaenoides rupestris

Сайда

POK

Pollachius virens

Пясъчна змиорка

SAN

Ammodytes spp.

Пясъчен скат

RJI

Raja circularis

Скат от вида Leucoraja fullonica

RJF

Raja fullonica

Късоопашат калмар

SQI

Illex illecebrosus

Морски лисици

SRX

Rajiformes

Дребноок скат

RJE

Raja microocellata

Гладка светеща акула

ETP

Etmopterus pusillus

Снежен краб

PCR

Chionoecetes spp.

Морски език (видове)

SOO

Solea spp.

Южноджорджийска ледена риба

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Южен червен тон

SBF

Thunnus maccoyii

Петнист скат

RJM

Raja montagui

Цаца

SPR

Sprattus sprattus

Бодлива черноморска акула

DGS

Squalus acanthias

Калмар

SQS

Martialia hyadesi

Бодлив скат

RJR

Amblyraja radiata

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Морска лисица

RJC

Raja clavata

Кликач

TOP

Dissostichus spp.

Австралийска акула

GAG

Galeorhinus galeus

Калкан

TUR

Psetta maxima

Менек

USK

Brosme brosme

Вълнист скат

RJU

Raja undulata

Ледена риба-еднорог

LIC

Channichthys rhinoceratus

Бяла мерлуза

HKW

Urophycis tenuis

Бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Бял скат

RJA

Raja alba

Меджид

WHG

Merlangius merlangus

Червена писия

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Жълтоопашата лиманда

YEL

Limanda ferruginea


ПРИЛОЖЕНИЕ IА

СКАГЕРАК, КАТЕГАТ, ПОДЗОНИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII И XIV НА ICES, ВОДИ НА СЪЮЗА ПО CECAF, ВОДИ НА ФРЕНСКА ГВИАНА

Вид

:

Пясъчница

Ammodytes spp.

Зона

:

Норвежки води от IV

(SAN/04-N.)

Дания

0

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Обединено кралство

0

Съюз

0

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Пясъчница

Ammodytes spp.

Зона

:

Води на Съюза от IIа, IIIa и IV (1)

Дания

0 (2)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Обединено кралство

0 (2)

Германия

0 (2)

Швеция

0 (2)

Съюз

0

ОДУ

0


Вид

:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона

:

Води на Съюза и международни води от I и II

(ARU/1/2.)

Германия

24

Аналитичен ОДУ

Франция

8

Нидерландия

19

Обединено кралство

39

Съюз

90

ОДУ

90


Вид

:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона

:

Води на Съюза от III и IV

(ARU/34-C)

Дания

911

Аналитичен ОДУ

Германия

9

Франция

7

Ирландия

7

Нидерландия

43

Швеция

35

Обединено кралство

16

Съюз

1 028

ОДУ

1 028


Вид

:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона

:

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

(ARU/567.)

Германия

329

Аналитичен ОДУ

Франция

7

Ирландия

305

Нидерландия

3 434

Обединено кралство

241

Съюз

4 316

ОДУ

4 316


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Води на Съюза и международни води от I, II и ХIV

(USK/1214EI.)

Германия

6 (3)

Аналитичен ОДУ

Франция

6 (3)

Обединено кралство

6 (3)

Други

3 (3)

Съюз

21 (3)

ОДУ

21


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

(USK/3A/BCD)

Дания

15

Аналитичен ОДУ

Швеция

7

Германия

7

Съюз

29

ОДУ

29


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Води на Съюза от IV

(USK/04-C.)

Дания

64

Аналитичен ОДУ

Германия

19

Франция

44

Швеция

6

Обединено кралство

96

Други

6 (4)

Съюз

235

ОДУ

235


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Води на Съюза и международни води от V, VI и VII

(USK/567EI)

Германия

8 (6)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Испания

26 (6)

Франция

312 (6)

Ирландия

30 (6)

Обединено кралство

151 (6)

Други

8 (5)  (6)

Съюз

535 (6)

ОДУ

3 860


Вид

:

Менек

Brosme brosme

Зона

:

Норвежки води от IV

(USK/04-N.)

Белгия

0 (7)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

0 (7)

Германия

0 (7)

Франция

0 (7)

Нидерландия

0 (7)

Обединено кралство

0 (7)

Съюз

0 (7)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Капрова риба

Caproidae

Зона

:

Води на Съюза и международни води от VI, VII и VIII

(BOR/678-)

Дания

31 291

Предпазен ОДУ

Ирландия

88 115

Обединено кралство

8 103

Съюз

127 509

ОДУ

127 509


Вид

:

Херинга (8)

Clupea harengus

Зона

:

IIIа

(HER/03A.)

Дания

9 986 (9)  (10)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

160 (9)  (10)

Швеция

10 446 (9)  (10)

Съюз

20 592 (9)  (10)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Херинга (11)

Clupea harengus

Зона

:

Води на Съюза и норвежки води от IV на север от 53° 30′ с. ш.

(HER/4АB.)

Дания

48 390 (12)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

32 639 (12)

Франция

18 768 (12)

Нидерландия

45 647 (12)

Швеция

3 347 (12)

Обединено кралство

48 609 (12)

Съюз

197 400 (12)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Херинга (14)

Clupea harengus

Зона

:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(HER/04-N.)

Швеция

0 (14)  (15)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Съюз

0 (15)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Херинга (16)

Clupea harengus

Зона

:

IIIа

(HER/03A-BC)

Дания

4 009 (17)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

36 (17)

Швеция

645 (17)

Съюз

4 690 (17)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Херинга (18)

Clupea harengus

Зона

:

IV, VIId и води на Съюза от IIa

(HER/2A47DX)

Белгия

43 (19)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

8 309 (19)

Германия

43 (19)

Франция

43 (19)

Нидерландия

43 (19)

Швеция

41 (19)

Обединено кралство

158 (19)

Съюз

8 680 (19)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Херинга (20)

Clupea harengus

Зона

:

IVc, VIId (21)

(HER/4CXB7D)

Белгия

8 158 (22)  (23)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

620 (22)  (23)

Германия

418 (22)  (23)

Франция

8 687 (22)  (23)

Нидерландия

15 026 (22)  (23)

Обединено кралство

3 281 (22)  (23)

Съюз

36 190 (23)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN (24)

(HER/5B6ANB)

Германия

3 137 (25)

Аналитичен ОДУ

Франция

594 (25)

Ирландия

4 240 (25)

Нидерландия

3 137 (25)

Обединено кралство

16 959 (25)

Съюз

28 067 (25)

ОДУ

28 067


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIaS (26), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Ирландия

3 342

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Нидерландия

334

Съюз

3 676

ОДУ

3 676


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VI Clyde (27)

(HER/06ACL.)

Обединено кралство

Подлежи на определяне (28)

Предпазен ОДУ

Съюз

Подлежи на определяне (29)

ОДУ

Подлежи на определяне (29)


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIa (30)

(HER/07/MM)

Ирландия

1 367

Аналитичен ОДУ

Обединено кралство

3 884

Съюз

5 251

ОДУ

5 251


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIe и VIIf

(HER/7EF.)

Франция

465

Предпазен ОДУ

Обединено кралство

465

Съюз

930

ОДУ

930


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIg (31), VIIh (31), VIIj (31) и VIIk (31)

(HER/7G-K.)

Германия

248

Аналитичен ОДУ

Франция

1 380

Ирландия

19 324

Нидерландия

1 380

Обединено кралство

28

Съюз

22 360

ОДУ

22 360


Вид

:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона

:

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Испания

4 198

Предпазен ОДУ

Португалия

4 580

Съюз

8 778

ОДУ

8 778


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

Скагерак

(COD/03AN.)

Белгия

7 (32)  (33)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

2 118 (32)  (33)

Германия

53 (32)  (33)

Нидерландия

13 (32)  (33)

Швеция

371 (32)  (33)

Съюз

2 562 (33)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

Категат

(COD/03AS.)

Дания

62 (34)

Аналитичен ОДУ

Германия

1 (34)

Швеция

37 (34)

Съюз

100 (34)

ОДУ

100 (34)


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

IV; води на Съюза от IIa; частта от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат

(COD/2A3AX4)

Белгия

548 (35)  (36)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

3 146 (35)  (36)

Германия

1 995 (35)  (36)

Франция

676 (35)  (36)

Нидерландия

1 778 (35)  (36)

Швеция

21 (35)  (36)

Обединено кралство

7 218 (35)  (36)

Съюз

15 382 (36)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(COD/04-N.)

Швеция

0 (37)  (38)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Съюз

0 (38)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIb; води на Съюза и международни води от Vb на запад от 12° 00′ з.д. и от XII и XIV

(COD/5W6-14)

Белгия

0

Предпазен ОДУ

Германия

1

Франция

12

Ирландия

16

Обединено кралство

45

ЕС

74

ОДУ

74


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIa; води на Съюза и международни води от Vb на изток от 12° 00′ з.д.

(COD/5BE6A)

Белгия

0

Аналитичен ОДУ

Германия

0

Франция

0

Ирландия

0

Обединено кралство

0

Съюз

0

ОДУ

0 (39)


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIIa

(COD/07A.)

Белгия

3

Аналитичен ОДУ

Франция

8

Ирландия

150

Нидерландия

1

Обединено кралство

66

Съюз

228

ОДУ

228


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIIb, VIIc, VIIe—k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Белгия

304

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Франция

4 977

Ирландия

1 030

Нидерландия

1

Обединено кралство

536

Съюз

6 848

ОДУ

6 848


Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIId

(COD/07D.)

Белгия

46 (40)  (41)

Аналитичен ОДУ

Франция

907 (40)  (41)

Нидерландия

27 (40)  (41)

Обединено кралство

100 (40)  (41)

Съюз

1 080 (41)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Селдова акула

Lamna nasus

Зона

:

Води на Френска Гвиана, Категат; води на Съюза от Скагерак; I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV; води на Съюза от СЕCAF 34.1.1, 34.1.2 и 34.2

(POR/3-1234)

Дания

0 (42)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Франция

0 (42)

Германия

0 (42)

Ирландия

0 (42)

Испания

0 (42)

Обединено кралство

0 (42)

Съюз

0 (42)

ОДУ

0 (42)


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp

Зона

:

Води на Съюза от IIa и IV

(LEZ/2AC4-C)

Белгия

6

Аналитичен ОДУ

Дания

5

Германия

5

Франция

34

Нидерландия

27

Обединено кралство

2 006

Съюз

2 083

ОДУ

2 083


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp

Зона

:

Води на Съюза и международни води от Vb; VI; международни води от XII и XIV

(LEZ/56-14)

Испания

463

Аналитичен ОДУ

Франция

1 805

Ирландия

528

Обединено кралство

1 278

Съюз

4 074

ОДУ

4 074


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp

Зона

:

VII

(LEZ/07.)

Белгия

470 (43)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Испания

5 216 (43)

Франция

6 329 (43)

Ирландия

2 878 (43)

Обединено кралство

2 492 (43)

Съюз

17 385

ОДУ

17 385


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Испания

950

Аналитичен ОДУ

Франция

766

ЕС

1 716

ОДУ

1 716


Вид

:

Мегрим

Lepidorhombus spp

Зона

:

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Испания

2 084

Аналитичен ОДУ

Франция

104

Португалия

69

Съюз

2 257

ОДУ

2 257


Вид

:

Лиманда и писия

Limanda limanda и Platichthys flesus

Зона

:

Води на Съюза от IIa и IV

(DAB/2AC4-C) за лиманда;

(FLE/2AC4-C) за писия

Белгия

503

Предпазен ОДУ

Дания

1 888

Германия

2 832

Франция

196

Нидерландия

11 421

Швеция

6

Обединено кралство

1 588

Съюз

18 434

ОДУ

18 434


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

Води на Съюза от IIa и IV

(ANF/2AC4-C)

Белгия

277 (44)

Аналитичен ОДУ

Дания

610 (44)

Германия

298 (44)

Франция

57 (44)

Нидерландия

209 (44)

Швеция

7 (44)

Обединено кралство

6 375 (44)

Съюз

7 833 (44)

ОДУ

7 833


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

Норвежки води от IV

(ANF/04-N.)

Белгия

0 (45)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

0 (45)

Германия

0 (45)

Нидерландия

0 (45)

Обединено кралство

0 (45)

Съюз

0 (45)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VI; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

(ANF/56-14)

Белгия

159

Предпазен ОДУ

Германия

182

Испания

170

Франция

1 961

Ирландия

443

Нидерландия

153

Обединено кралство

1 364

Съюз

4 432

ОДУ

4 432


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VII

(ANF/07.)

Белгия

3 097 (46)  (47)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Германия

345 (46)  (47)

Испания

1 231 (46)  (47)

Франция

19 875 (46)  (47)

Ирландия

2 540 (46)  (47)

Нидерландия

401 (46)  (47)

Обединено кралство

6 027 (46)  (47)

Съюз

33 516 (46)

ОДУ

33 516 (46)


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Испания

1 368

Аналитичен ОДУ

Франция

7 612

Съюз

8 980

ОДУ

8 980


Вид

:

Морски дявол

Lophiidae

Зона

:

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Испания

2 191

Аналитичен ОДУ

Франция

2

Португалия

436

Съюз

2 629

 

0

ОДУ

2 629


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

IIIa, води на Съюза от подучастъци 22—32

(HAD/3A/BCD)

Белгия

8 (48)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

1 328 (48)

Германия

84 (48)

Нидерландия

2 (48)

Швеция

157 (48)

Съюз

1 579 (48)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

IV; води на Съюза от IIa

(HAD/2AC4.)

Белгия

153 (49)

Аналитичен ОДУ

Дания

1 053 (49)

Германия

670 (49)

Франция

1 168 (49)

Нидерландия

115 (49)

Швеция

106 (49)

Обединено кралство

17 370 (49)

Съюз

20 635 (49)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(HAD/04-N.)

Швеция

0 (50)  (51)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Съюз

0 (51)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

Води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

(HAD/6B1214)

Белгия

3

Аналитичен ОДУ

Германия

3

Франция

133

Ирландия

95

Обединено кралство

976

Съюз

1 210

ОДУ

1 210


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

Води на Съюза и международни води от Vb и VIа

(HAD/5BC6A.)

Белгия

4

Аналитичен ОДУ

Германия

5

Франция

220

Ирландия

653

Обединено кралство

3 106

Съюз

3 988

ОДУ

3 988


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

VIIb-k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Белгия

105 (52)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Франция

6 320 (52)

Ирландия

2 106 (52)

Обединено кралство

948 (52)

Съюз

9 479 (52)

ОДУ

9 479


Вид

:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона

:

VIIa

(HAD/07A.)

Белгия

19

Аналитичен ОДУ

Франция

85

Ирландия

511

Обединено кралство

566

Съюз

1 181

ОДУ

1 181


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

IIIа

(WHG/03 A.)

Дания

650 (53)

Предпазен ОДУ

Нидерландия

2 (53)

Швеция

70 (53)

Съюз

722 (53)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

IV; води на Съюза от IIa

(WHG/2AC4.)

Белгия

220 (54)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

950 (54)

Германия

247 (54)

Франция

1 427 (54)

Нидерландия

549 (54)

Швеция

2 (54)

Обединено кралство

6 866 (54)

Съюз

10 261 (54)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VI; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

(WHG/56-14)

Германия

2

Аналитичен ОДУ

Франция

36

Ирландия

87

Обединено кралство

167

Съюз

292

ОДУ

292


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VIIa

(WHG/07A.)

Белгия

0

Аналитичен ОДУ

Франция

3

Ирландия

46

Нидерландия

0

Обединено кралство

31

Съюз

80

ОДУ

80


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

(WHG/7X7A-C)

Белгия

187 (55)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Франция

11 498 (55)

Ирландия

5 328 (55)

Нидерландия

93 (55)

Обединено кралство

2 056 (55)

Съюз

19 162 (55)

ОДУ

19 162


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

VIII

(WHG/08.)

Испания

1 270

Предпазен ОДУ

Франция

1 905

Съюз

3 175

ОДУ

3 175


Вид

:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона

:

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Португалия

Подлежи на определяне (56)

Предпазен ОДУ

Съюз

Подлежи на определяне (57)

ОДУ

Подлежи на определяне (57)


Вид

:

Меджид и сребриста сайда

Merlangius merlangus и Pollachius pollachius

Зона

:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(WHG/04-N.) за меджид;

(POL/04-N.) за сребриста сайда

Швеция

0 (58)  (59)

Предпазен ОДУ

Съюз

0 (59)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

(HKE/3A/BCD)

Дания

2 273 (61)

Аналитичен ОДУ

Швеция

193 (61)

Съюз

2 466

ОДУ

2 466 (60)


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

Води на Съюза от IIa и IV

(HKE/2AC4-C)

Белгия

41

Аналитичен ОДУ

Дания

1 661

Германия

191

Франция

368

Нидерландия

95

Обединено кралство

518

Съюз

2 874

ОДУ

2 874 (62)


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

VI и VII; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

(HKE/571214)

Белгия

422 (63)  (65)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Испания

13 529 (65)

Франция

20 893 (63)  (65)

Ирландия

2 532 (65)

Нидерландия

272 (63)  (65)

Обединено кралство

8 248 (63)  (65)

Съюз

45 896

ОДУ

45 896 (64)


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Белгия

14 (66)

Аналитичен ОДУ

Испания

9 418

Франция

21 151

Нидерландия

27 (66)

Съюз

30 610

ОДУ

30 610 (67)


Вид

:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона

:

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Испания

10 409

Аналитичен ОДУ

Франция

999

Португалия

4 858

Съюз

16 266

ОДУ

16 266


Вид

:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона

:

Норвежки води от II и IV

(HER/24-N.)

Дания

0 (68)

Аналитичен ОДУ

Обединено кралство

0 (68)

Съюз

0 (68)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона

:

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

(WHB/1X14)

Дания

24 069 (69)

Аналитичен ОДУ

Германия

9 358 (69)

Испания

20 405 (69)  (70)

Франция

16 750 (69)

Ирландия

18 639 (69)

Нидерландия

29 350 (69)

Португалия

1 896 (69)  (70)

Швеция

5 954 (69)

Обединено кралство

31 232 (69)

Съюз

157 653 (69)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона

:

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Испания

19 500 (71)

Аналитичен ОДУ

Португалия

4 875 (71)

Съюз

24 375 (71)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона

:

Води на Съюза от II, IVa, V и VI на севр от 56° 30′ с.ш. и VII на запад от 12° з. д.

(WHB/24A567)

Норвегия

0

Аналитичен ОДУ

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Малоуста писия и червена писия

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Зона

:

Води на Съюза от IIa и IV

(LEM/2AC4-C) за малоуста писия;

(WIT/2AC4-C) за червена писия

Белгия

346

Предпазен ОДУ

Дания

953

Германия

122

Франция

261

Нидерландия

794

Швеция

11

Обединено кралство

3 904

Съюз

6 391

ОДУ

6 391


Вид

:

Синя молва

Molva dypterygia

Зона

:

Води на Съюза и международни води от Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Германия

23 (73)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Естония

4 (73)

Испания

73 (73)

Франция

1 671 (73)

Ирландия

6 (73)

Литва

1 (73)

Полша

1 (73)

Обединено кралство

425 (73)

Други

6 (72)  (73)

Съюз

2 210 (73)

ОДУ

2 540


Вид

:

Синя молва

Molva dypterygia

Зона

:

Международни води от XII

(BLI/12INT-)

Естония

2 (74)

Предпазен ОДУ

Испания

665 (74)

Франция

16 (74)

Литва

6 (74)

Обединено кралство

6 (74)

Други

2 (74)

Съюз

697 (74)

ОДУ

697 (74)


Вид

:

Синя молва

Molva dypterygia

Зона

:

Води на Съюза и международни води от II и IV

(BLI/24-)

Дания

4

Предпазен ОДУ

Германия

4

Ирландия

4

Франция

23

Обединено кралство

14

Други

4 (75)

Съюз

53

ОДУ

53


Вид

:

Синя молва

Molva dypterygia

Зона

:

Води на Съюза и международни води от III

(BLI/03-)

Дания

3

Предпазен ОДУ

Германия

2

Швеция

3

Съюз

8

ОДУ

8


Вид

:

Молва

Molva molva

Зона

:

Води на Съюза и международни води от I и II

(LIN/1/2.)

Дания

8

Аналитичен ОДУ

Германия

8

Франция

8

Обединено кралство

8

Други

4 (76)

Съюз

36

ОДУ

36


Вид

:

Молва

Molva molva

Зона

:

IIIa; води на Съюза от IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Белгия

6 (77)

Аналитичен ОДУ

Дания

50

Германия

6 (77)

Швеция

19

Обединено кралство

6 (77)

Съюз

87

ОДУ

87


Вид

:

Молва

Molva molva

Зона

:

Води на Съюза от IV

(LIN/04-C.)

Белгия

12

Аналитичен ОДУ

Дания

194

Германия

120

Франция

108

Нидерландия

4

Швеция

8

Обединено кралство

1 496

Съюз

1 942

ОДУ

1 942


Вид

:

Молва

Molva molva

Зона

:

Води на Съюза и международни води от V

(LIN/05EI.)

Белгия

9

Предпазен ОДУ

Дания

6

Германия

6

Франция

6

Обединено кралство

6

Съюз

33

ОДУ

33


Вид

:

Молва

Molva molva

Зона

:

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

(LIN/6X14.)

Белгия

27 (78)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Дания

5 (78)

Германия

100 (78)

Испания

2 012 (78)

Франция

2 145 (78)

Ирландия

538 (78)

Португалия

5 (78)

Обединено кралство

2 468 (78)

Съюз

7 300 (78)

ОДУ

14 164


Вид

:

Молва

Molva molva

Зона

:

Норвежки води от IV

(LIN/04-N.)

Белгия

0 (79)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

0 (79)

Германия

0 (79)

Франция

0 (79)

Нидерландия

0 (79)

Обединено кралство

0 (79)

Съюз

0 (79)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

(NEP/3A/BCD)

Дания

3 688

Аналитичен ОДУ

Германия

11

Швеция

1 320

ЕС

5 019

ОДУ

5 019


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

Води на Съюзаот IIa и IV

(NEP/2AC4-C)

Белгия

811

Аналитичен ОДУ

Дания

811

Германия

12

Франция

24

Нидерландия

417

Обединено кралство

13 424

Съюз

15 499

ОДУ

15 499


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

Норвежки води от IV

(NEP/04-N.)

Дания

0 (80)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

0 (80)

Обединено кралство

0 (80)

Съюз

0 (80)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

VI; води на Съюза и международни води от Vb

(NEP/5BC6.)

Испания

31

Аналитичен ОДУ

Франция

124

Ирландия

207

Обединено кралство

14 925

Съюз

15 287

ОДУ

15 287


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

VII

(NEP/07.)

Испания

1 259

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Франция

5 104

Ирландия

7 741

Обединено кралство

6 885

Съюз

20 989

ОДУ

20 989

Специално условие:

в рамките на посочените по-горе квоти не могат да се ловят повече от указаните по-долу количества в следната зона:

 

Функционална единица 16 от подзона VII на ICES

((NEP/*07U16):

Испания

557

Франция

349

Ирландия

671

Обединено кралство

271

Съюз

1 848


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Испания

234

Аналитичен ОДУ

Франция

3 665

Съюз

3 899

ОДУ

3 899


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Испания

64

Аналитичен ОДУ

Франция

3

Съюз

67

ОДУ

67


Вид

:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона

:

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Испания

55

Аналитичен ОДУ

Португалия

166

Съюз

221

ОДУ

221


Вид

:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона

:

IIIа

(PRA/03A.)

Дания

1 318 (81)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Швеция

710 (81)

Съюз

2 028 (81)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона

:

Води на Съюза от IIa и IV

(PRA/2AC4-C)

Дания

1 818

Аналитичен ОДУ

Нидерландия

17

Швеция

73

Обединено кралство

538

Съюз

2 446

ОДУ

2 446


Вид

:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона

:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(PRA/04-N.)

Дания

0 (83)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Швеция

0 (82)  (83)

Съюз

0 (83)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Скариди от рода Penaeus

Penaeus spp.

Зона

:

Води на Френска Гвиана

(PEN/FGU.)

Франция

Подлежи на определяне (84)  (85)

Предпазен ОДУ

Съюз

Подлежи на определяне (85)  (86)

ОДУ

Подлежи на определяне (85)  (86)


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

Скагерак

(PLE/03AN.)

Белгия

43 (87)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

5 555 (87)

Германия

29 (87)

Нидерландия

1 069 (87)

Швеция

298 (87)

Съюз

6 994 (87)

ОДУ

Не е определен


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

Категат

(PLE/03AS.)

Дания

1 922

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

22

Швеция

216

Съюз

2 160

ОДУ

2 160


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

IV; води на Съюза от IIa; частта от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат

(PLE/2A3AX4)

Белгия

4 472 (88)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

14 534 (88)

Германия

4 193 (88)

Франция

839 (88)

Нидерландия

27 950 (88)

Обединено кралство

20 683 (88)

Съюз

72 671 (88)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

VI; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

(PLE/56-14)

Франция

9

Предпазен ОДУ

Ирландия

261

Обединено кралство

388

Съюз

658

ОДУ

658


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

VIIa

(PLE/07A.)

Белгия

31

Аналитичен ОДУ

Франция

14

Ирландия

854

Нидерландия

9

Обединено кралство

312

Съюз

1 220

ОДУ

1 220


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

VIIb и VIIc

(PLE/7BC.)

Франция

11

Предпазен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Ирландия

63

Съюз

74

ОДУ

74


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

VIId и VIIe

(PLE/7DE.)

Белгия

871 (89)

Аналитичен ОДУ

Франция

2 903 (89)

Обединено кралство

1 548

Съюз

5 322

ОДУ

5 322


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

VIIf и VIIg

(PLE/7FG.)

Белгия

69

Аналитичен ОДУ

Франция

125

Ирландия

202

Обединено кралство

65

Съюз

461

ОДУ

461


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

VIIh, VIIj и VIIk

(PLE/7HJK.)

Белгия

8

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Франция

17

Ирландия

59

Нидерландия

34

Обединено кралство

17

Съюз

135

ОДУ

135


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Испания

66

Предпазен ОДУ

Франция

263

Португалия

66

Съюз

395

ОДУ

395


Вид

:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Зона

:

VI; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

(POL/56-14)

Испания

6

Предпазен ОДУ

Франция

190

Ирландия

56

Обединено кралство

145

Съюз

397

ОДУ

397


Вид

:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Зона

:

VII

(POL/07.)

Белгия

420 (90)

Предпазен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Испания

25 (90)

Франция

9 667 (90)

Ирландия

1 030 (90)

Обединено кралство

2 353 (90)

Съюз

13 495 (90)

ОДУ

13 495


Вид

:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Зона

:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(POL/8ABDE.)

Испания

252

Предпазен ОДУ

Франция

1 230

Съюз

1 482

ОДУ

1 482


Вид

:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Зона

:

VIIIc

(POL/08C.)

Испания

208

Предпазен ОДУ

Франция

23

Съюз

231

ОДУ

231


Вид

:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Зона

:

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Испания

273 (91)

Предпазен ОДУ

Португалия

9 (91)

Съюз

282 (91)

ОДУ

282


Вид

:

Сайда

Pollachius virens

Зона

:

IIIa и IV; води на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32

(POK/2A34.)

Белгия

19 (92)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Дания

2 251 (92)

Германия

5 684 (92)

Франция

13 375 (92)

Нидерландия

57 (92)

Швеция

309 (92)

Обединено кралство

4 358 (92)

Съюз

26 053 (92)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Сайда

Pollachius virens

Зона

:

VI; води на Съюза и международни води от Vb, ХII и ХIV

(POK/56 -14)

Германия

210 (93)

Аналитичен ОДУ

Франция

2 082 (93)

Ирландия

380 (93)

Обединено кралство

2 959 (93)

Съюз

5 631 (93)

ОДУ

Не е установен


Вид

:

Сайда

Pollachius virens

Зона

:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(POK/04-N.)

Швеция

0 (94)  (95)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Съюз

0 (95)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Сайда

Pollachius virens

Зона

:

VII, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Белгия

6

Предпазен ОДУ

Прилага се член 11 от настоящия регламент.

Франция

1 245

Ирландия

1 491

Обединено кралство

434

Съюз

3 176

ОДУ

3 176


Вид

:

Калкан и средиземноморски калкан

Psetta maxima и Scopthalmus rhombus

Зона

:

Води на Съюза от IIa и IV

(TUR/2AC4-C) за калкан;

(BLL/2AC4-C) за средиземноморски калкан

Белгия

340

Предпазен ОДУ

Дания

727

Германия

186

Франция

88

Нидерландия

2 579