ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.008.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 8

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
11 януари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/7/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 5 декември 2013 година относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

1

 

 

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

3

 

*

Нотификация от Европейския съюз до Република Сан Марино относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, съответни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

7

 

*

Писмо за нотификация от Европейския съюз до Княжество Лихтенщайн относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването към ЕС на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

8

 

*

Писмо за нотификация от Европейския съюз до Княжество Монако относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

9

 

*

Нотификация от Европейския съюз до Княжество Андора относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването към Европейския съюз на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

10

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 16/2014 на Комисията от 9 януари 2014 година за изменение за 209-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 17/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за определяне на стандартен формуляр за уведомление за специална мярка в рамките на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 18/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Žemaitiškas kastinys (ХТСХ)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 19/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията хлороформ ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 20/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход по отношение на субстанцията бутафосфан ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за изменение за 210-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 22/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 23/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 6 до 7 януари 2014 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец януари 2014 г.

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/8/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 октомври 2013 година за изменение на Решение 2010/372/ЕС относно употребата като производствени агенти на контролирани вещества съгласно условията на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 6517)

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006 ( ОВ L 346, 20.12.2013 г. )

30

 

*

Поправка на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 ( ОВ L 346, 20.12.2013 г. )

31

 

*

Поправка на Решение 2013/114/ЕС на Комисията от 1 март 2013 година за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 62, 6.3.2013 г. )

32

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 декември 2013 година

относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

(2014/7/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юни 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да договори Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (1) относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза („протокола“).

(2)

Преговорите приключиха.

(3)

Целта на протокола е да се определят финансовите и техническите правила, които да дадат възможност на Грузия да участва в някои програми на Съюза. Хоризонталната рамка, създадена с протокола, представлява икономическа, финансова и техническа мярка за сътрудничество, която дава достъп до помощ, по-специално финансова помощ, която се предоставя от Съюза по линия на програмите на Съюза. Тази рамка се прилага само по отношение на тези програми на Съюза, за които в съответните правни актове за създаването им е предвидена възможност за участието на Грузия. Ето защо подписването и временното прилагане на протокола не предполагат упражняване на правомощия по различните секторни политики, провеждани с помощта на програмите, които се упражняват при установяването на програмите.

(4)

Протоколът следва да се подпише от името на Съюза и да се прилага на временна основа до приключване на процедурите по сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия относно общите принципи за участие на Грузия в програми на Съюза („протокола“), при условие на сключването на същия протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 3

Протоколът се прилага на временна основа от датата на неговото подписване (2) до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  ОВ L 205, 4.8.1999 г., стр. 3.

(2)  Генералният секретариат на Съвета ще публикува датата на влизане в сила на протокола в Официален вестник на Европейския съюз.


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/3


ПРОТОКОЛ

към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

от една страна,

и

ГРУЗИЯ, наричана по-нататък „Грузия“,

от друга страна,

по-нататък наричани заедно „страните“,

Като имат предвид, че:

(1)

Грузия е сключила Споразумение за партньорство и сътрудничество с Европейските общности и техните държави членки („споразумението“) (1), което влезе в сила на 1 юли 1999 г.

(2)

Европейският съвет, проведен на 17 и 18 юни 2004 г., приветства предложенията на Европейската комисия за европейска политика за съседство (ЕПС) и одобри заключенията на Съвета от 14 юни 2004 г.

(3)

Съветът многократно е приемал заключения в подкрепа на тази политика.

(4)

На 5 март 2007 г. Съветът изрази подкрепа за общия подход, посочен в съобщението на Комисията от 4 декември 2006 г., който да даде възможност на страните партньори по ЕПС да вземат участие в агенции на Общността и програми на Общността в зависимост от заслугите си и когато правните основания позволяват това.

(5)

Грузия изрази своето желание да участва в редица програми на Съюза.

(6)

Конкретните ред и условия, свързани с участието на Грузия във всяка отделна програма, по-специално финансовото участие на Грузия, както и процедурите за докладване и оценка, следва да се определят посредством споразумение между Европейската комисия и компетентните органи на Грузия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

На Грузия се разрешава да участва във всички текущи и бъдещи програми на Съюза, които са отворени за нейното участие съгласно съответните разпоредби за приемане на тези програми.

Член 2

Грузия предоставя финансово участие в общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с конкретните програми на Съюза, в които тя участва.

Член 3

Представители на Грузия се допускат да участват, като наблюдатели и по въпросите, които засягат Грузия, в управителните комитети, отговарящи за мониторинг на програмите на Съюза, за които Грузия предоставя финансово участие.

Член 4

За проектите и инициативите, представени от участници от Грузия се прилагат, доколкото това е възможно, същите условия, правила и процедури по отношение на съответните програми на Съюза като тези, които се прилагат спрямо държавите членки.

Член 5

1.   Конкретните ред и условия, свързани с участието на Грузия във всяка отделна програма на Съюза, по-специално финансовата вноска, която следва да се изплаща от Грузия, както и процедурите за докладване и оценка, се определят посредством споразумение между Европейската комисия и компетентните органи на Грузия въз основа на критериите, установени в рамките на съответните програми на Съюза.

2.   В случай, че Грузия кандидатства за външна помощ от Съюза, за да участва в дадена програма на Съюза на основание на член 3 от Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) или съгласно друг подобен регламент, предвиждащ външна помощ за Грузия от Съюза, който може да бъде приет в бъдеще, условията, уреждащи ползването на външната помощ на Съюза от страна на Грузия, се определят чрез споразумение за финансиране, в съответствие, по-конкретно с член 20 от Регламент (ЕО) № 1638/2006.

Член 6

1.   В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) във всяко споразумение, сключено съгласно член 5, се посочва, че финансовият контрол или одитите или други проверки, включително административни разследвания, се извършват от или под ръководството на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата.

2.   Изготвят се подробни разпоредби за финансовия контрол и одита, административните мерки, санкциите и събирането на вземания, с които да се позволи предоставянето на правомощия на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, които съответстват на правомощията им по отношение на бенефициерите или изпълнителите, установени в Съюза.

Член 7

1.   Настоящият протокол се прилага за периода, през който споразумението е в сила.

2.   Настоящият протокол се подписва и одобрява от страните съгласно техните съответни процедури.

3.   Всяка от страните може да денонсира настоящия протокол с писмено уведомление до другата страна. Действието на настоящия протокол се прекратява шест месеца след датата на такова уведомление. Прекратяването на протокола вследствие на денонсиране от която и да било от страните не се отразява върху проверките и контрола, които следва да бъдат извършвани в съответствие с членове 5 и 6.

Член 8

Най-късно три години след влизане в сила на настоящия протокол и на всеки три години впоследствие двете страни могат да извършват преглед на прилагането на настоящия протокол в зависимост от реалното участие на Грузия в програми на Съюза.

Член 9

Настоящият протокол се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз, и при условията, определени в този Договор, и от друга страна, на територията на Грузия.

Член 10

1.   Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните се нотифицират взаимно по дипломатически път за приключванетонеобходимите процедури за влизането му в сила.

2.   До влизането в сила на настоящия протокол страните се договарят да го прилагат временно от датата на подписването му до сключването му на по-късна дата.

Член 11

Настоящият протокол е неразделна част от споразумението.

Член 12

Настоящият протокол се изготвя в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и грузински език, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em doze de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 205, 4.8.1999 г., стр.3).

(2)  Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/7


Нотификация от Европейския съюз до Република Сан Марино относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, съответни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, съответни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г. в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, съответни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, е необходимо да се направи техническо изменение във формата, предвиден в член 20, параграф 2, първа алинея от Споразумението.

В член 20, параграф 2, първа алинея от Споразумението се предвижда списъкът на компетентните органи в приложение I да може да се променя само чрез изпращане на нотификация до другата договаряща се страна: от Република Сан Марино — за органа, посочен в буква а) от него, и от Общността — за останалите органи.

С настоящото Ви уведомявам от името на Съюза, че компетентните органи за България, Румъния и Хърватия са:

в България: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или упълномощен представител,

в Румъния: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală или упълномощен представител,

в Хърватия: Ministar financija или упълномощен представител

и че тези компетентни органи следва да бъдат добавени в приложение I към Споразумението съответно като буква аа), аб) и ав) след компетентните органи, посочени в буква щ).

Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/8


Писмо за нотификация от Европейския съюз до Княжество Лихтенщайн относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването към ЕС на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г. в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, е необходимо да се направи техническо изменение във формата, предвиден в член 20, параграф 2, първа алинея от Споразумението.

В член 20, параграф 2, първа алинея от Споразумението се предвижда списъкът на компетентните органи в приложение I да може да се променя само чрез изпращане на нотификация на другата договаряща се страна: от Княжество Лихтенщайн — за органа, посочен в буква а) от него, и от Общността — за останалите органи.

С настоящото писмо Ви уведомявам от името на Съюза, че компетентните органи в България, Румъния и Хърватия са:

в България: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или упълномощен представител,

в Румъния: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală или упълномощен представител,

в Хърватия: Ministar financija или упълномощен представител

и че тези компетентни органи следва да бъдат добавени в приложение I към Споразумението съответно като букви аа), аб) и ав) след компетентните органи, посочени в буква щ).

Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/9


Писмо за нотификация от Европейския съюз до Княжество Монако относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г. в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, е необходимо да се направи техническо изменение във формата, предвиден в член 20, параграф 2, първа алинея от Споразумението.

В член 20, параграф 2, първа алинея от Споразумението се предвижда списъкът на компетентните органи в приложение I да може да се променя чрез изпращане на обикновена нотификация до другата договаряща се страна: от Княжество Монако — за органа, посочен в буква а) от горепосоченото приложение, и от Общността — за останалите органи.

С настоящото писмо Ви уведомявам от името на Съюза, че компетентните органи в България, Румъния и Хърватия са:

в България: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или упълномощен представител,

в Румъния: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală или упълномощен представител,

в Хърватия: Ministar financija или упълномощен представител

и че тези компетентни органи трябва да бъдат добавени в приложение I към Споразумението съответно като букви аа), аб) и ав) след компетентните органи, упоменати в буква щ).

Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/10


Нотификация от Европейския съюз до Княжество Андора относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването към Европейския съюз на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г. в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, е необходимо да се направи техническо изменение във формата, предвиден в член 18, параграф 2, първа алинея от Споразумението.

В член 18, параграф 2, първа алинея от Споразумението се предвижда списъкът на компетентните органи в приложение I да може да се изменя чрез изпращане на обикновена нотификация до другата договаряща страна от Княжество Андора — за органа, посочен в буква а) от горепосоченото приложение, и от Европейската общност — по отношение на останалите органи.

С настоящото писмо Ви уведомявам от името на Съюза, че компетентните органи за България, Румъния и Хърватия са:

в България: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или упълномощен представител,

в Румъния: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală или упълномощен представител,

в Хърватия: Ministar financija или упълномощен представител

и че те следва да бъдат добавени в приложение I към Споразумението съответно като буква аа), аб) и ав) след компетентните органи, посочени в буква щ).

Моля, приемете, моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


РЕГЛАМЕНТИ

11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 16/2014 НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2014 година

за изменение за 209-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 19 декември 2013 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да извади едно физическо лице от списъка на физическите лица, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Abdelhadi Ben Debka (известен още като: a) L'Hadi Bendebka, б) El Hadj ben Debka, в) Abd Al Hadi, г) Hadi). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 17.11.1963 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Националност: алжирска. Друга информация: Депортиран от Италия в Алжир на 13.9.2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 17/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за определяне на стандартен формуляр за уведомление за специална мярка в рамките на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 199б, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/112/ЕО, изменена с Директива 2013/42/ЕС на Съвета (2), се въвежда механизъм за бързо реагиране за борба с измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС).

(2)

Механизмът за бързо реагиране позволява на държавите членки да подават уведомление за приемането на специална мярка за дерогация от общото правило, предвидено в Директива 2006/112/ЕО относно лицето — платец на ДДС. Тази мярка се изразява в прилагане на обратно начисляване на ДДС за целите на борбата с внезапни и мащабни данъчни измами, които биха могли да доведат до значителни и непоправими финансови загуби.

(3)

С цел да се улесни обработката на уведомлението за специалната мярка на механизма за бързо реагиране следва да се приеме стандартен формуляр за уведомление, в който се описва и структурира изискваната от уведомяващата държава членка информация.

(4)

С цел да се съкрати и рационализира процедурата по уведомяване тези формуляри следва да бъдат подавани до Комисията по електронен път.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по административно сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Държавите членки използват стандартния формуляр, изложен в приложението към настоящия регламент, за да уведомяват Комисията за приемането на специална мярка на механизма за бързо реагиране, предвидена в член 199б от Директива 2006/112/ЕО.

2.   Уведомлението, посочено в параграф 1, се подава по електронен път до определен за целта адрес на електронна поща, съобщен от Комисията на Постоянния комитет по административно сътрудничество.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Директива 2013/42/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 18/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Žemaitiškas kastinys (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) №o1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по- специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) №o1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Žemaitiškas kastinys“, подадено от Литва, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Žemaitiškas kastinys“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 237, 15.8.2013 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.4.   Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти, с изключение на масло, и др.)

ЛИТВА

Žemaitiškas kastinys (ХТСХ)


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 19/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията хлороформ

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоциди, използвани в животновъдството, са установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храни от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията (2).

(3)

Хлороформът е понастоящем включен в таблица 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като забранена субстанция.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за установяване на максимално допустимите стойности на остатъчните количества от хлороформ за всички видове преживни животни и свине.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) установи, че не е налице необходимост от установяване на МДСОК за хлороформ за всички видове преживни животни и свине.

(6)

С цел опазване на здравето на човека трябва да се гарантира, че излагането на потребителите на въздействието на остатъци ще остане по-ниско от допустимата дневна доза, както е определено в член 6 от Регламент № 470/2009. Поради това е необходимо да се ограничи използването на хлороформ до помощните вещества във ваксините и да се намали количеството на субстанцията, което може да бъде прилагано.

(7)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 470/2009 Европейската агенция по лекарствата взема предвид МДСОК от фармакологичноактивни субстанции, установени в определен хранителен продукт по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животно, или МДСОК от фармакологичноактивни субстанции, установени в един или повече видове спрямо други видове животни. CVMP препоръча липсата на необходимост от установяване на МДСОК за хлороформ за всички преживни животни и свине да се екстраполира по отношение на всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни.

(8)

Таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменена, за да се включи субстанцията хлороформ за всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни, като същевременно се установи липсата на необходимост от установяване на МДСОК, и вписването за хлороформ в таблица 2 от посоченото приложение следва да бъде заличено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както следва:

1)

В таблица 1 субстанцията хлороформ се добавя, както следва:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Хлороформ

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да се използва само като помощно вещество във ваксини и само в концентрации, които не надвишават 1 % w/v, и в общи дози, които не надвишават 20 mg на животно

НЯМА ВПИСВАНЕ“

2)

В таблица 2 субстанцията хлороформ се заличава.


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 20/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход по отношение на субстанцията бутафосфан

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества („МДСОК“) за фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоциди, използвани в животновъдството, са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храни от животински произход са посочени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията (2).

(3)

Понастоящем субстанцията бутафосфан е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за говеда, като е посочено, че не е необходимо определяне на МДСОК.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за разширяване на обхвата на съществуващото вписване за бутафосфан, така че да включва и свинете.

(5)

По препоръка на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба не е необходимо определяне на МДСОК за бутафосфан за свине.

(6)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 470/2009 Европейската агенция по лекарствата взема предвид МДСОК от фармакологичноактивни субстанции, установени в определен хранителен продукт по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животно, или МДСОК от фармакологичноактивни субстанции, установени в един или повече видове спрямо други видове животни.

(7)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча резултатите от оценката на бутафосфан за говедата и свинете да се екстраполират за всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни.

(8)

Поради това вписването за бутафосфан в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменено, за да се включи субстанцията бутафосфан за всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни, като същевременно се посочи, че не е необходимо определяне на МДСОК.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 вписването за субстанцията бутафосфан се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Бутафосфан

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Храносмилателен тракт и метаболизъм/минерални добавки“


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 21/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за изменение за 210-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 2 януари 2014 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да извади две физически лица от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Освен това на 6 януари 2014 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да извади две вписвания от списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заличават следните вписвания:

a)

„Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Филипини, б) Zamboanga City, Филипини, в) Tawi Tawi, Филипини, г) Marawi City, Филипини, д) Basilan, Филипини, е) Cotabato City, Филипини. Допълнителна информация: a) свързана с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; б) всички офиси са затворени през 2006 г., но от началото на 2009 г. отново бе отворен офисът на IIRO в Манила, Филипини. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.8.2006 г.“

б)

„Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Индонезия, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta, 13410, Индонезия; б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Индонезия; в) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Индонезия. Допълнителна информация: Свързана с Jemaah Islamiyah и с Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини, клонове; Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2006 г.“

(2)

В категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:

a)

„Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (известен още като Abu Salim). Адрес: Via Val Bavona 1, Милано, Италия. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис Националност: тунизийска. Паспорт №: L289032 (тунизийски паспорт, издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“

б)

„Atilla Selek (известен още като Muaz). Дата на раждане: 28.2.1985 г. Място на раждане: Ulm, Германия. Национален идентификационен номер: L1562682 (документ за самоличност, издаден от службата за чужденците във Фрайбург, Германия). Адрес: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Германия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 18.6.2009 г.“


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 22/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

67,1

MA

76,4

TN

88,3

TR

114,1

ZZ

86,5

0707 00 05

MA

158,2

TR

131,4

ZZ

144,8

0709 93 10

MA

61,8

TR

124,6

ZZ

93,2

0805 10 20

EG

41,4

MA

84,0

TR

83,5

ZA

59,6

ZZ

67,1

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,6

ZZ

126,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,4

ZZ

93,3

0805 50 10

EG

66,2

TR

72,7

ZZ

69,5

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

28,7

US

158,4

ZZ

111,3

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

189,3

ZZ

136,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 23/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 6 до 7 януари 2014 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец януари 2014 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 188 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграфи 1 и 2 от Протокол № 1 (3) към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (4) беше открита тарифна квота с нулево мито за внос на необработено маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, изцяло получено в Тунис и транспортирано директно от тази държава в Европейския съюз, в рамките на ограничение, предвидено за всяка година.

(2)

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис (5) предвижда месечни количествени ограничения за издаването на лицензии за внос.

(3)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 пред компетентните органи бяха подадени заявления за издаване на лицензии за внос за общо количество, което надвишава ограничението за месец януари, предвидено в член 2, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

При тези обстоятелства Комисията следва да определи коефициент на разпределение, който да позволява издаването на лицензии за внос пропорционално на наличните количества.

(5)

Тъй като ограничението за месец януари бе достигнато, за посочения месец вече не могат да бъдат издавани никакви лицензии за внос,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията, подадени от 6 до 7 януари 2014 г. по силата на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1918/2006, се прилага коефициент на разпределение от 25,008646 %.

Прекратява се издаването на лицензии за внос за месец януари 2014 г. за количествата, заявени след 8 януари 2014 година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 януари 2014 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.


РЕШЕНИЯ

11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2013 година

за изменение на Решение 2010/372/ЕС относно употребата като производствени агенти на контролирани вещества съгласно условията на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2013) 6517)

(само текстовете на италиански, немски, нидерландски, полски, португалски и френски език са автентични)

(2014/8/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 8, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на отговорностите на Европейския съюз съгласно Решение Х/14 и последващите решения на страните по Монреалския протокол относно вещества, които нарушават озоновия слой, член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 ограничава употребата в качеството им на производствени агенти на контролирани вещества до 1 083 метрични тона годишно и ограничава емисиите от употреба на производствени агенти до 17 тона годишно.

(2)

С Решение 2010/372/ЕС на Комисията (2) се създава списък на предприятията, в които се разрешава употребата като производствени агенти на контролирани вещества, като за всяко предприятие се определят максималните количества, които могат да бъдат използвани като технологични добавки и отделяни във вид на емисии.

(3)

От 2010 г. насам две предприятия (Anwil SA и CUF Químicos Industriais SA) са прекратили използването на контролирани вещества като производствени агенти. Друго предприятие (Arkema France SA) информира френските компетентни органи, че са налице значителни и явни грешки в данните за емисиите, които е докладвало на Комисията за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., като в резултат неговите годишни емисии са били значително подценени. Тези данни бяха използвани от Комисията като основа за изчисляване на пределно допустимите стойности, определени в приложението към Решение 2010/372/ЕС, в което се изброяват предприятията и максималните разрешени годишни количества на емисиите от всяко от тях. Френските компетентни органи провериха това твърдение и установиха, че в докладваните данни действително съществуват такива явни грешки. Тези грешки в докладваните данни изглежда са непреднамерени и са довели до определянето на пределно допустима стойност за предприятието, която е значително по-ниска от стойността, която щеше да бъде определена, ако годишните емисии бяха докладвани правилно. Пределно допустимата стойност за предприятието, определена в приложението към Решение 2010/372/ЕС, следователно не отразява правилно неговите годишни емисии и следва да бъде коригирана.

(4)

Поради това приложението към Решение 2010/372/ЕС следва да бъде изменено.

(5)

Следва също да се поясни, че прехвърлянията на квоти за технологични добавки между различните вещества и употреби също са възможни в рамките на едно и също предприятие.

(6)

Поради това Решение 2010/372/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Действието на Решение 2010/372/ЕС не е ограничено във времето и може да бъде целесъобразно то да се преразгледа, и по-специално приложението му, в светлината на техническия напредък.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/372/ЕС се изменя, както следва:

1.

В член 3 първото изречение се заменя със следния текст:

„Дадено предприятие може да прехвърли напълно или частично своята квота, разпределена за съществуваща инсталация, която фигурира в приложението, независимо от веществото или употребата, за която е било разпределено количеството, на друго посочено в приложението предприятие или в рамките на същото предприятие за друго вещество или употреба, изброени в приложението за посоченото предприятие.“

2.

Приложението към Решение 2010/372/ЕС се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

Anwil SA

Ul. Torunska 222

87-805 Wloclawek

POLAND

Arkema France SA

420 rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCE

Bayer Material Science AG

CAS-PR-CKD, Gebäude B669

41538 Dormhagen

GERMANY

CUF Químicos Industriais SA

Quinta da Indústria Beduído

3860-680 Estarreja

PORTUGAL

Potasse et Produits Chimiques SA

95 rue du General de Gaulle

68802 Thann Cedex

FRANCE

Vencorex France

Etablissement du Pont-de-Claix

Plate-forme chimique

Rue Lavoisier

BP16

38801 Le Pont-de-Claix Cedex

FRANCE

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALY

Teijin Aramid BV

Oosterhorn 6

9930 AD Delfzijl

NETHERLANDS

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2013 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 169, 3.7.2010 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

(Това приложение не е публикувано, тъй като съдържа поверителна търговска информация.)


Поправки

11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/30


Поправка на Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006

( Официален вестник на Европейския съюз L 346 от 20 декември 2013 г. )

1.

На страница 7, съображение 5, второ изречение:

вместо:

„От тази сума 500 милиона евро по цени за 2011 г., което е около 553 милиона евро по текущи цени, …“

да се чете:

„От тази сума 860 милиона евро по цени за 2011 г., което е приблизително 969 милиона евро по текущи цени, …“.

2.

На страница 9, член 3, параграф 1, първо изречение:

вместо:

„1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмата „Игналина“ за периода 2014–2020 г. възлиза на 229 629 000 EUR по текущи цени.“

да се чете:

„1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмата „Игналина“ за периода 2014–2020 г. възлиза на 450 818 000 EUR по текущи цени.“


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/31


Поправка на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010

( Официален вестник на Европейския съюз L 346 от 20 декември 2013 г. )

1.

На страница 2, съображение 7, второ изречение:

вместо:

„От тази сума 500 милиона евро по цени за 2011 г., което е приблизително 553 милиона евро по текущи цени, …“

да се чете:

„От тази сума 860 милиона евро по цени за 2011 г., което е приблизително 969 милиона евро по текущи цени, …“.

2.

На страница 3, член 3, параграф 1, първа алинея:

вместо:

„1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ за периода 2014–2020 г. възлиза на 323 318 000 EUR по текущи цени. Тази сума се разпределя между програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както следва:

a)

208 503 000 EUR за програмата „Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;

б)

114 815 000 EUR за програмата „Бохунице“ за периода 2014—2020 г.“

да се чете:

„1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ за периода 2014–2020 г. възлиза на 518 442 000 EUR по текущи цени. Тази сума се разпределя между програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както следва:

a)

293 032 000 EUR за програмата „Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;

б)

225 410 000 EUR за програмата „Бохунице“ за периода 2014—2020 г.“.


11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/32


Поправка на Решение 2013/114/ЕС на Комисията от 1 март 2013 година за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 62 от 6 март 2013 г. )

На страници 32 и 33 в точка 3.6, озаглавена „Стойности по подразбиране за SPF и Qusable при термопомпи“, в таблици 1 и 2, графа 3, редове 3 и 4, където се посочват стойности за HHP (годишни еквивалентни часове на термопомпата) за (използващи аеротермална енергия) термопомпи за обратима среда въздух — въздух и въздух — вода, работещи в „по-топъл“ климат:

вместо:

„480“ и „470“

да се чете:

„120“ и „120“.

На страница 35 в точка 4, озаглавена „Примерно изчисление“, в предпоследната графа, ред 3 в примера за „Еквивалентни часове на работа при пълно натоварване“ (HHP) за термопомпа вода — вода:

вместо:

„2 010“

да се чете:

„2 070“.