ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.346.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 346

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
20 декември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010

1

 

*

Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006

7

 

*

Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 година за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1371/2013 на Съвета от 16 декември 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия, независимо дали са декларирани с произход от Индия и Индонезия

20

 

*

Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1373/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на свинското месо

29

 

*

Регламент (ЕС) № 1374/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 36 ( 2 )

38

 

*

Регламент (ЕС) № 1375/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 ( 2 )

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1376/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1377/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2013 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1378/2013 на Комисията от 19 декември 2013 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2013 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/777/ОВППС

 

*

Решение EUTM Сомалия/1/2013 на Комитета по политика и сигурност от 17 декември 2013 година за назначаване на командващ мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия)

53

 

 

2013/778/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за научни изследвания и за отмяна на Решение 2008/46/ЕО

54

 

 

2013/779/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и за отмяна на Решение 2008/37/ЕО

58

 

 

2013/780/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета за обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за предоставяне на дерогацията, поискана от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на Англия, Шотландия и Уелс по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за изменение на Решение 2002/757/ЕО във връзка с изискването за фитосанитарен сертификат по отношение на вредния организъм Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. за обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, установено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Перу за 2013 година

73

 

 

2013/784/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за изменение на образците на ветеринарни здравни сертификати I, II и III за търговия в рамките на Съюза с овце и кози за клане, угояване и разплод, посочени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1363/2013 на Комисията от 12 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите във връзка с определението за специално създадени наноматериали( ОВ L 343, 19.12.2013 г. )

89

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП и за Швейцария

 

(2)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 1368/2013 НА СЪВЕТА

от 13 декември 2013 година

за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 203 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз (2) България се задължи да затвори блокове 1 и 2 и блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“, съответно до 31 декември 2002 г. и 31 декември 2006 г., и впоследствие да изведе от експлоатация на тези блокове. В съответствие със своите задължения България спря всички посочени блокове в рамките на съответните срокове.

(2)

Съгласно Протокол № 9 относно блок 1 и блок 2 на атомната електроцентрала „Бохунице V1“ в Словакия (3), приложен към Акта за присъединяване от 2003 г., Словакия се задължи да затвори блок 1 и блок 2 на АЕЦ „Бохунице V1“, съответно до 31 декември 2006 г. и 31 декември 2008 г., и впоследствие да изведе от експлоатация на тези блокове. В съответствие със своите задължения Словакия спря всички посочени блокове в рамките на съответните срокове.

(3)

В съответствие със задълженията си по съответния договор за присъединяване и с помощ от Съюза България и Словакия затвориха атомните електроцентрали „Козлодуй“ и „Бохунице V1“ и постигнаха значителен напредък към тяхното извеждане от експлоатация. Необходима е допълнителна работа, за да продължи напредъкът по настоящото обеззаразяване, демонтиране и управление на операциите, свързани с отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, и за да се проведе устойчивият процес към достигане на крайната фаза на извеждането от експлоатация съгласно съответните планове за извеждане от експлоатация, като същевременно се гарантира прилагането на най-високите стандарти на безопасност. Въз основа на наличните оценки завършването на работата по извеждане от експлоатация ще изисква значителни допълнителни финансови ресурси.

(4)

Преждевременното затваряне и последващото извеждане от експлоатация на АЕЦ „Бохунице V1“ с два реактора тип WWER 440 V 230 с общ капацитет 880 MW доведе, наред със социалните и енергийните последици, до значителна финансова тежест, свързана с преки и непреки разходи за Словакия.

(5)

Преждевременното затваряне и последващото извеждане от експлоатация на четири реактора тип WWER 440 V 230 на АЕЦ „Козлодуй“ с общ капацитет 1 760 MW създаде за българските граждани сериозна дългосрочна тежест, изразяваща се в последици за енергетиката, икономически и социални последици, както и последици, свързани с околната среда.

(6)

Съюзът се е ангажирал да подпомага България и Словакия в справянето с изключителната финансова тежест, породена от процеса на извеждане от експлоатация. От предприсъединителния период досега България и Словакия са получили значителна финансова подкрепа от Съюза, по-специално чрез програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, създадени за периода 2007—2013 г. Финансовата подкрепа от Съюза по тези програми ще приключи през 2013 г.

(7)

След искането за допълнително финансиране от България, Литва и Словакия в предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.: „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ е предвидена сумата от 700 милиона евро от общия бюджет на Съюза за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация. От тази сума 500 милиона евро по цени за 2011 г., което е приблизително 553 милиона евро по текущи цени, са предвидени за нова програма за допълнителна подкрепа за извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“, блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“, както и блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през периода 2014—2020 г.

(8)

Размерът на бюджетните задължения, определени за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както и програмния период и разпределението на финансовите средства за програмите „Козлодуй“, „Бохунице“ и „Игналина“могат да бъдат преразгледани въз основа на резултатите от междинния и окончателния доклад за оценка.

(9)

Подкрепата по настоящия регламент следва да гарантира безпроблемното продължаване на извеждането от експлоатация и да бъде насочена към мерки за провеждане на устойчив процес към крайната фаза на извеждането от експлоатация, като същевременно се гарантира прилагането на най-високите стандарти за безопасност, тъй като тези мерки донасят най-голямата добавена стойност на Съюза, като крайната отговорност за ядрената безопасност остава за съответните държави членки. Настоящият регламент не засяга резултатите от каквито е да било бъдещи процедури, свързани с държавни помощи, които може да бъдат предприети в съответствие с членове 107 и 108 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(10)

Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на съответните държави членки по договорите за присъединяване, и по-специално по протоколите, посочени в съображения 1 и 2.

(11)

За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали по настоящия регламент следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на блоковете, които предстои да бъдат затворени, като по този начин се отчитат най-добрите международни практики.

(12)

Дейностите, обхванати от настоящия регламент, и операциите, които те подкрепят, следва да са съобразени с приложимото право на Съюза и националното право. Извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали по настоящия регламент следва да бъде извършено в съответствие със законодателството в областта на ядрената безопасност, по-специално Директива 2009/71/Евратом на Съвета (4), управлението на отпадъците, по-специално Директива 2011/70/Евратом на Съвета (5), както и околната среда, а именно Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7).

(13)

Дейностите, обхванати от настоящия регламент, и операциите, които те подкрепят, следва да бъдат основани на актуализиран план за извеждане от експлоатация, който обхваща дейностите по извеждане от експлоатация, свързаните с тях график, разходи и необходими човешки ресурси. Разходите следва да бъдат установени съгласно международно признатите стандарти за оценка на разходите по извеждане от експлоатация, като например международната структура за оценяване на извеждане от експлоатация, публикувана съвместно от Агенцията за ядрена енергетика, Международната агенция за атомна енергия и Европейската комисия.

(14)

Комисията следва да гарантира ефективен контрол върху развитието на процеса на извеждане от експлоатация с цел гарантиране на най-високата добавена стойност на Съюза за финансовите средства, разпределени съгласно настоящия регламент, въпреки че крайната отговорност по извеждането от експлоатация остава за съответните държави членки. Това включва измерването на ефективността на изпълнението и оценката на коригиращите мерки по време на съответната програма.

(15)

Финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходи, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на загубени, погрешно платени или неправилно използвани средства и, когато е приложимо, налагане на санкции.

(16)

Тъй като целите на настоящия регламент, по-специално във връзка с осигуряването на достатъчни финансови ресурси за продължаването на безопасното извеждане от експлоатация, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат, поради обхвата и последиците на действието, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(17)

В рамките на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ за някои мерки може да е необходимо високо равнище на финансиране от Съюза, което при добре обосновани изключителни случаи може да възлезе на пълния размер на финансиране. При все това следва да се положат всички усилия за продължаване на практиката на съвместно финансиране, установена с предприсъединителната помощ и помощта, предоставена през периода 2007—2013 г. за дейностите по извеждане от експлоатация в България и Словакия, както и за привличане на съфинансиране и от други източници, когато е целесъобразно.

(18)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането на годишните работни програми и подробните процедури за изпълнение. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(19)

Регламент (Евратом) № 549/2007 на Съвета (9) и Регламент (Евратом) № 647/2010 на Съвета (10) следва да бъдат отменени.

(20)

Надлежно бе отчетен Специален доклад №16/2011 на Сметната палата относно финансовата помощ на ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени реактори в България, Литва и Словакия, съдържащите се в него препоръки и отговора на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава програма за предоставянето на финансова подкрепа от Съюза за мерки, свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България (наричана по-долу „програмата „Козлодуй“) и блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ в Словакия (наричана по-долу „програмата „Бохунице“) (двете заедно наричани по-долу „програмите „Козлодуй“ и„Бохунице“).

Член 2

Цели

1.   Общата цел на програмите „Козлодуй“ и„Бохунице“ е заинтересованите държави членки да бъдат подпомогнати при провеждането на устойчив процес към достигането на крайната фаза на извеждането от експлоатация на блокове 1—4 на „Козлодуй“ и блокове 1 и 2 на „Бохунице V1“ съгласно съответните им планове за извеждане от експлоатация, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност.

2.   В рамките на периодите на финансиране основните специфични цели на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ са:

а)

по отношение на програма „Козлодуй“:

i)

извършване на демонтиране в турбинните отделения на блокове 1—4 и в прилежащите сгради, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи;

ii)

демонтиране на големи компоненти и оборудване в реакторните помещения на блокове 1—4, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи и оборудване;

iii)

безопасно управление на отпадъците в резултат на извеждането от експлоатация в съответствие с подробен план за управление на отпадъците, което следва да се измери въз основа на количеството и вида на безопасно обработените отпадъци;

б)

по отношение на програма „Бохунице“:

i)

извършване на демонтиране в турбинното отделение и прилежащите сгради на реактор V1, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи;

ii)

демонтиране на големи компоненти и оборудване в помещенията на реактор V1, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи и оборудване;

iii)

безопасно управление на отпадъците в резултат на извеждането от експлоатация в съответствие с подробен план за управление на отпадъците, което следва да се измери въз основа на количеството и вида на безопасно обработените отпадъци;

3.   Програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ може да включват също така мерки за поддържане на високо равнище на безопасност на блоковете в процес на извеждане от експлоатация, включително подкрепа във връзка с персонала на атомните електроцентрали.

Член 3

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ за периода 2014–2020 г. възлиза на 323 318 000 EUR по текущи цени. Тази сума се разпределя между програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както следва:

a)

208 503 000 EUR за програмата „Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;

б)

114 815 000 EUR за програмата „Бохунице“ за периода 2014—2020 г.

С настоящия регламент не се поемат никакви ангажименти за финансовите задължения по бъдещите многогодишни финансови рамки.

2.   Комисията извършва преглед на изпълнението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ и оценява напредъка по тях спрямо ключовите етапи и целевите дати, посочени в член 7, до края на 2017 г. в рамките на междинната оценка, предвидена в член 9. Въз основа на резултатите от тази оценка размерът на разпределените задължения, заделени за програмите „Козлодуй“ и„Бохунице“, както и програмният период и разпределението на средства между програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ и програмата „Игналина“, създадена с Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета (11), могат да бъдат преразгледани с цел отчитане на напредъка по изпълнението на програмите и гарантиране, че програмирането и разпределението на ресурсите се основават на реалните финансови потребности и капацитета за усвояване.

3.   Разпределените финансови средства за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ може да покриват и разходи, свързани с дейности по подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценка, необходими за управлението на съответната програма и за постигането на нейните цели. По-специално могат да бъдат покрити разходите, свързани с проучвания, експертни срещи, информационни и комуникационни дейности, включително институционална комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, и разходите, свързани с мрежи на информационните технологии, насочени към обработка и обмен на информация, заедно с всички други разходи за техническа и административна помощ, понесени от Комисията при управлението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“.

Възможно е с разпределените финансови средства за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ да бъдат покрити и разходите за техническа и административна помощ, необходима за осигуряване на прехода между програмите и мерките, приети съгласно регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010.

Член 4

Предварителни условия

1.   До 1 януари 2014 г. България и Словакия вземат необходимите мерки за изпълнение на следните предварителни условия:

a)

спазване на достиженията на Договора за Евратом в областта на ядрената безопасност, по-специално по отношение на транспонирането в националното право на директиви 2009/71/Евратом и 2011/70/Евратом;

б)

установяване в национална рамка на план за финансиране, който набелязва общите разходи и предвижданите източници на финансиране, необходими за безопасното приключване на извеждането от експлоатация на реакторите, включително управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, в съответствие с настоящия регламент;

в)

представяне на Комисията на преработен подробен план за извеждане от експлоатация с разбивка с подробно описание на равнището на дейностите по извеждане от експлоатация, включително график и съответна структура на разходите въз основа на международно признат стандарт за оценка на разходите по извеждане от експлоатация.

2.   България и Словакия предоставят на Комисията необходимата информация за изпълнението на предварителните условия по параграф 1 най-късно до момента на поемане на бюджетно задължение през 2014 г.

3.   Комисията оценява информацията по параграф 2 при изготвянето на посочената в член 6, параграф 1 годишна работна програма за 2014 г. Ако има мотивирано становище на Комисията за наличие на нарушение съгласно член 258 ДФЕС поради неспазване на предварителното условие по параграф 1, буква а) или поради незадоволително изпълнение на предварителните условия по параграф 1, буква б) или в), решението за спиране на цялата финансова помощ от Съюза или на част от нея се взема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. Това решение се отчита при приемането на годишната работна програма за 2014 г. Размерът на спряната помощ се определя според критериите, изложени в актовете за изпълнение, посочени в член 7.

Член 5

Форми на изпълнение

1.   Програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ се изпълнява чрез една или няколко от формите, предвидени в Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (12), по-специално чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки.

2.   Комисията може да възложи предоставянето на финансовата помощ от Съюза по програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ на органите, предвидени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом ) № 966/2012.

Член 6

Годишни работни програми

1.   В началото на всяка година Комисията чрез актове за изпълнение приема, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2, годишна работна програма за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, в която за всяка програма се посочват целите, очакваните резултати, свързаните с изпълнението показатели и графика за усвояването на средствата в рамките на всяко годишно финансово задължение.

2.   В края на всяка година Комисията изготвя доклад за напредъка по изпълнението на свършената през предходната година работа. Този доклад за напредъка се изпраща на Европейския парламент и на Съвета и служи за основа на приемането на следващата съвместна годишна работна програма.

Член 7

Подробни процедури за изпълнение

До 31 декември 2014 г. Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни процедури за изпълнение за цялата продължителност на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. В тези актове за изпълнение по отношение на програмите се определят също така по-подробно целите, очакваните резултати, ключовите етапи, целевите дати, както и съответните показатели на изпълнението. В тях се съдържат и преработените подробни планове за извеждане от експлоатация, посочени в член 4, параграф 1, буква в), които служат като основа за наблюдението на напредъка и навременното постигане на очакваните резултати.

Член 8

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията взема подходящи мерки, за да гарантира, че когато се изпълняват дейности, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни дейности посредством ефективни проверки и, в случай че бъдат констатирани нередности, чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми и, когато е целесъобразно, посредством ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери, изпълнители и подизпълнители, които са получили финансови средства от Съюза.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има право да извършва контрол и проверки на място на икономическите оператори, заинтересовани пряко или косвено от финансиране от Съюза, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (14) с оглед да се установи евентуалното извършване на измама, корупция или всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение или решение за предоставяне на безвъзмездни средства или договор за финансиране от Съюза.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, както и споразуменията и решенията за предоставяне на безвъзмездни средства и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, изрично оправомощаващи Комисията, Сметната палата и OLAF в рамките на тяхната съответна компетентност да извършват одитите, контрола и проверките на място, посочени в същите параграфи.

Член 9

Междинна оценка

1.   До 31 декември 2017 г. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, изготвя междинен доклад за оценка относно постигането на целите за всички мерки, свързани с програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, на равнище резултати и въздействия, ефективността на използването на средствата и тяхната добавена стойност за Съюза с оглед приемането на решение за изменение или спиране на прилагането на мерките. При оценяването се разглеждат също така възможностите за изменение на специфичните цели и подробните процедури за изпълнение, описани съответно в член 2, параграф 2 и член 7.

2.   В междинната оценка се взема предвид напредъкът спрямо показателите за изпълнение, както е посочено в член 2, параграф 2.

3.   Комисията съобщава заключенията от оценката по параграф 1 на Европейския парламент и на Съвета.

Член 10

Окончателна оценка

1.   В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията изготвя последваща оценка на ефективността и ефикасността на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както и ефективността на финансираните мерки от гледна точка на въздействието, използването на ресурсите и добавената стойност за Съюза.

2.   В окончателната оценка се взема предвид напредъкът спрямо показателите за изпълнение, както е посочено в член 2, параграф 2.

3.   Комисията съобщава заключенията от оценката по параграф 1 на Европейския парламент и на Съвета.

Член 11

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище, председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

Член 12

Преходни разпоредби

Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението, включително пълната или частичната отмяна, на съответните проекти, до тяхното приключване, или на финансовата помощ, отпусната от Комисията въз основа на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 или въз основа на всякакво друго законодателство, приложимо за тази помощ към 31 декември 2013 г., като те продължават да се прилагат за съответните действия до приключването им.

Член 13

Отмяна

Регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. MAZURONIS


(1)  Становище от 19 ноември 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 954.

(4)  Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).

(5)  Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).

(6)  Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).

(7)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Регламент (Евратом) № 549/2007 на Съвета от 14 май 2007 г. за изпълнението на Протокол № 9 относно блок 1 и блок 2 на атомната електроцентрала Бохунице V1 в Словакия, приложен към Акта относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (ОВ L 131, 23.5.2007 г., стр. 1).

(10)  Регламент (Евратом) № 647/2010 на Съвета от 13 юли 2010 г. относно финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България ( „Програма Козлодуй“ ) (ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 9).

(11)  Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006 (Виж страница 7 от настоящия брой на Официален вестник.).

(12)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(14)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 1369/2013 НА СЪВЕТА

от 13 декември 2013 година

за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2003 г., и по- специално член 56 и Протокол № 4 към него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Протокол № 4 относно атомната електроцентрала „Игналина“ в Литва (1), приложен към Акта за присъединяване от 2003 г. (наричан по-долу„Протокол № 4“), в който през 2004 г. се признава готовността на Съюза да предостави адекватна допълнителна помощ от Съюза за усилията на Литва да изведе от експлоатация АЕЦ “Игналина” и се подчертава този израз на солидарност, Литва пое задължение за спиране на блок 1 на АЕЦ „Игналина“ преди 2005 г. и блок 2 на същата електроцентрала до 31 декември 2009 г. най-късно, и за последващо извеждане от експлоатация на тези блокове. В съответствие със своите задължения Литва спря двата посочени блока в рамките на съответните срокове.

(2)

В съответствие със задълженията по Договора за присъединяване и с помощта на Съюза, Литва затвори АЕЦ “Игналина” и осъществи значителен напредък към нейното извеждане от експлоатация. Необходима е още работа, за да продължи напредъкът по действителното обеззаразяване, демонтирането и управлението на операциите, свързани с отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, и за да се проведе устойчив процес към достигане на крайната фаза на извеждането от експлоатация съгласно плана за извеждане от експлоатация, като същевременно се гарантира прилагането на най-високите стандарти на безопасност. Въз основа на наличните оценки завършването на работата по извеждане от експлоатация ще изисква значителни допълнителни финансови ресурси.

(3)

Като се признава, че преждевременното затваряне и извеждане от експлоатация на АЕЦ “Игналина” с два 1 500 MW реактора тип RBMK, наследени от бившия Съветски съюз, е безпрецедентно по характер и представлява изключителна финансова тежест за Литва, несъизмерима с размера и икономическата мощ на страната, в Протокол № 4 се посочва, че помощта от Съюза в рамките на програмата „Игналина“ ще продължи без прекъсване и след 2006 г., за периода на следващите финансови перспективи.

(4)

Съюзът се е ангажирал да подпомага Литва в справянето с изключителната финансова тежест, породена от процеса на извеждане от експлоатация. От предприсъединителния период досега Литва е получила значителна финансова подкрепа от Съюза, по-специално чрез програмата „Игналина“, създадена за периода 2007—2013 г. Финансовата подкрепа от Съюза по тази програма ще приключи през 2013 г.

(5)

Като се признава поетия от Съюза ангажимент съгласно Протокол № 4 и след искането за допълнително финансиране от България, Литва и Словакия, в предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.: „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ е предвидена сумата от 700 милиона евро от общия бюджет на Съюза за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация. От тази сума 500 милиона евро по цени за 2011 г., което е около 553 милиона евро по текущи цени, са предвидени за нова програма за допълнително подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“, блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през периода 2014—2020 г.

(6)

Размерът на бюджетните задължения, определени за програмите за „Козлодуй“, „Бохунице“ и „Игналина“, както и програмния период и разпределението на финансовите средства между тези програми могат да бъдат преразгледани въз основа на резултатите от междинния и окончателния доклад за оценка.

(7)

Подкрепата по настоящия регламент следва да гарантира безпроблемното продължаване на извеждането от експлоатация и да бъде насочена към мерки за провеждане на устойчив процес към крайната фаза на извеждането от експлоатация, като същевременно се гарантира прилагането на най-високите стандарти за безопасност, тъй като тези мерки донасят най-голямата добавена стойност на Съюза, като крайната отговорност за ядрената безопасност остава за съответните държави членки. Настоящият регламент не засяга резултатите от каквито е да било бъдещи процедури, свързани с държавни помощи, които може да бъдат предприети в съответствие с членове 107 и 108 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(8)

Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на съответната държава членка по Договора за присъединяване, и по-специално по Протокол № 4.

(9)

За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала по настоящия регламент следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на блоковете, които предстои да бъдат затворени, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики.

(10)

Дейностите, обхванати от настоящия регламент, и операциите, които те подкрепят, следва да са съобразени с приложимото право на Съюза и националното право. Извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала по настоящия регламент следва да бъде извършено в съответствие със законодателството в областта на ядрената безопасност, по-специално Директива 2009/71/Евратом на Съвета (2), управлението на отпадъците, по-специално Директива 2011/70/Евратом на Съвета (3), както и околната среда, а именно Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5).

(11)

Дейностите, обхванати от настоящия регламент, и операциите, които те подкрепят, следва да бъдат основани на актуализиран план за извеждане от експлоатация, който обхваща дейностите по извеждане от експлоатация, свързаните с тях график, разходи и необходими човешки ресурси. Разходите следва да бъдат установени съгласно международно признатите стандарти за оценка на разходите по извеждане от експлоатация, като например международната структура за оценяване на извеждане от експлоатация, публикувана съвместно от Агенцията за ядрена енергетика, Международната агенция за атомна енергия и Европейската комисия.

(12)

Комисията следва да гарантира ефективен контрол върху развитието на процеса на извеждане от експлоатация с цел гарантиране на най-високата добавена стойност на Съюза за финансовите средства, разпределени съгласно настоящия регламент, въпреки че крайната отговорност по извеждането от експлоатация се носи от съответната държава членка. Това включва измерването на ефективността на изпълнението и оценката на коригиращите мерки по време на програмата „Игналина“.

(13)

Финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходи, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на загубени, погрешно платени или неправилно използвани средства и, когато е приложимо, налагане на санкции.

(14)

Тъй като целите на настоящия регламент, по-специално във връзка с осигуряването на достатъчни финансови ресурси за продължаването на безопасното извеждане от експлоатация, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат, поради обхвата и последиците на действието, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(15)

В рамките на програмата „Игналина“ за някои мерки може да е необходимо високо равнище на финансиране от Съюза, което при добре обосновани изключителни случаи може да възлезе на пълния размер на финансиране. При все това следва да се положат всички усилия за продължаване на практиката на съвместно финансиране, установена с предприсъединителната помощ и помощта, предоставена през периода 2007—2013 г. за дейностите по извеждане от експлоатация в Литва, както и за привличане на съфинансиране и от други източници, ако е целесъобразно.

(16)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането на годишните работни програми и подробните процедури за изпълнение. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(17)

Регламент (ЕО) № 1990/2006 на Съвета (7) следва да бъде отменен.

(18)

Надлежно бе отчетен Специален доклад №16/2011 на Сметната палата относно финансовата помощ на ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени реактори в България, Литва и Словакия, съдържащите се в него препоръки и отговора на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава програма за предоставянето на финансова подкрепа от Съюза за мерки, свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ в Литва (наричана по-долу „програмата “Игналина“).

Член 2

Цели

1.   Общата цел на програмата „Игналина“ е заинтересованата държава членка да бъде подпомогната при провеждането на устойчив процес към достигането на крайната фаза на извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ съгласно плана за тяхното извеждане от експлоатация, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност.

2.   В рамките на периода на финансиране основните специфични цели на програмата „Игналина“ са:

а)

изваждане на горивото от активната зона на реактора на блок 2 и от басейните за гориво на реакторите на блокове 1 и 2 към сухото хранилище за отработено гориво, което следва да се измери въз основа на броя на разтоварените горивни касети;

б)

безопасно поддържане на реакторните блокове, което следва да се измери въз основа на броя на регистрираните аварии;

в)

извършване на демонтиране в турбинното отделение и други прилежащи сгради и безопасно управление на отпадъците в резултат на извеждането от експлоатация в съответствие с подробен план за управление на отпадъците, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните прилежащи системи и количеството и вида на безопасно обработените отпадъци.

3.   Програма „Игналина“ може да включва също така мерки за поддържане на високо равнище на безопасност на блоковете в процес на извеждане от експлоатация, включително подкрепа във връзка с персонала на атомната електроцентрала.

Член 3

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмата „Игналина“ за периода 2014–2020 г. възлиза на 229 629 000 EUR по текущи цени. С настоящия регламент не се поемат никакви ангажименти за финансовите задължения по бъдещите многогодишни финансови рамки.

2.   Комисията извършва преглед на изпълнението на програмата „Игналина“ и оценява напредъка по нея спрямо ключовите етапи и целевите дати, посочени в член 7, до края на 2017 г. в рамките на междинната оценка, предвидена в член 9. Въз основа на резултатите от тази оценка размерът на разпределените задължения, заделени за програмата „Игналина“, както и програмният период и разпределението на средства между програмата „Игналина“ и програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, създадени с Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета (8), могат да бъдат преразгледани с цел отчитане на напредъка по изпълнението на програмите и за да се гарантира, че програмирането и разпределението на ресурсите се основават на реалните финансови потребности и капацитета за усвояване.

3.   Разпределените финансови средства за програмата „Игналина“ може да покриват и разходи, свързани с дейности по подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценка, необходими за управлението на програмата и постигането на нейните цели. По-специално могат да бъдат покрити разходите, свързани с проучвания, експертни срещи, информационни и комуникационни дейности, включително институционална комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, и разходи, свързани с мрежи на информационни технологии, насочени към обработка и обмен на информация, заедно с всички други разходи за техническа и административна помощ, понесени от Комисията при управлението на програмата „Игналина“.

Възможно е с разпределените финансови средства за програмата „Игналина“ да бъдат покрити и разходите за техническата и административната помощ, необходими за осигуряване на прехода между програмата и мерките, приети съгласно Регламент (ЕО) № 1990/2006.

Член 4

Предварителни условия

1.   До 1 януари 2014 г. Литва взема необходимите мерки за изпълнение на следните предварителни условия:

a)

спазване на достиженията на Договора за Евратом в областта на ядрената безопасност, по-специално по отношение на транспонирането в националното право на Директива 2009/71/Евратом и Директива 2011/70/Евратом;

б)

установяване в национална рамка на план за финансиране, който набелязва общите разходи и предвижданите източници на финансиране, необходими за безопасното приключване на извеждането от експлоатация на реакторите, включително управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, в съответствие с настоящия регламент;

в)

представяне на Комисията на преработен подробен план за извеждане от експлоатация с разбивка с подробно описание на равнището на дейностите по извеждане от експлоатация, включително график и съответна структура на разходите въз основа на международно признат стандарт за оценка на разходите по извеждане от експлоатация.

2.   Литва предоставя на Комисията необходимата информация за изпълнението на предварителните условия по параграф 1 най-късно до момента на поемане на бюджетно задължение през 2014 г.

3.   Комисията оценява информацията по параграф 2 при изготвянето на посочената в член 6, параграф 1 годишна работна програма за 2014 г. Ако има мотивирано становище от Комисията за наличие на нарушение по член 258 ДФЕС поради неспазване на предварителното условие по параграф 1, буква а) или поради незадоволително изпълнение на предварителните условия по параграф 1, буква б) или в), решението за спиране на цялата финансова помощ от Съюза или на част от нея се взема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. Това решение се отчита при приемането на годишната работна програма за 2014 г. Размерът на спряната помощ се определя според критериите, изложени в актовете за изпълнение, посочени в член 7.

Член 5

Форми на изпълнение

1.   Програмата „Игналина“ се изпълнява чрез една или няколко от формите, предвидени в Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (9), по-специално чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки.

2.   Комисията може да възложи предоставянето на финансовата помощ от Съюза по програмата „Игналина“ на органите, предвидени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 6

Годишни работни програми

1.   В началото на всяка година Комисията чрез актове за изпълнение приема, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2, годишна работна програма за програмата „Игналина“, в която се посочват целите, очакваните резултати, свързаните с изпълнението показатели и графика за усвояването на средствата в рамките на всяко годишно финансово задължение.

2.   В края на всяка година Комисията изготвя доклад за напредъка по изпълнението на свършената през предходните години работа. Този доклад за напредъка се изпраща на Европейския парламент и на Съвета и служи за основа на приемането на следващата годишна работна програма.

Член 7

Подробни процедури за изпълнение

До 31 декември 2014 г. Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни процедури за изпълнение за цялата продължителност на програмата „Игналина“, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. В тези актове за изпълнение по отношение на програмата „Игналина“ се определят също така по-подробно целите, очакваните резултати, ключовите етапи, целевите дати, както и съответните показатели на изпълнението. В тях се съдържа и преработеният подробен план за извеждане от експлоатация, предвиден в член 4, параграф 1, буква в), който служи като основа за наблюдението на напредъка и навременното постигане на очакваните резултати.

Член 8

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията взема подходящи мерки, за да гарантира, че когато се изпълняват дейности, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия посредством ефективни проверки и, в случай че бъдат констатирани нередности, чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми и, когато е целесъобразно, посредством ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери, изпълнители и подизпълнители, които са получили финансови средства от Съюза.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има право да извършва контрол и проверки на място на икономическите оператори, заинтересовани пряко или косвено от финансиране от Съюза, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10) и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (11) с оглед да се установи евентуалното извършване на измама, корупция или всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение или решение за предоставяне на безвъзмездни средства или договор за финансиране от Съюза.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, както и споразуменията и решенията за предоставяне на безвъзмездни средства и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, изрично оправомощаващи Комисията, Сметната палата и OLAF в рамките на тяхната съответна компетентност да извършват одитите, контрола и проверките на място, посочени в същите параграфи.

Член 9

Междинна оценка

1.   До 31 декември 2017 г. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, изготвя междинен доклад за оценка относно постигането на целите за всички мерки, свързани с програмата „Игналина“, на равнище резултати и въздействия, ефективността на използването на средствата и тяхната добавена стойност за Съюза с оглед приемането на решение за изменение или прекратяване на мерките. При оценяването се разглеждат също така възможностите за изменение на специфичните цели и подробните процедури за изпълнение, описани съответно в член 2, параграф 2 и член 7.

2.   В междинната оценка се взема предвид напредъкът спрямо показателите за изпълнение, както е посочено в член 2, параграф 2.

3.   Комисията предоставя заключенията от оценката по параграф 1 на Европейския парламент и на Съвета.

Член 10

Окончателна оценка

1.   В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията изготвя последваща оценка относно ефективността и ефикасността на програмата „Игналина“, както и ефективността на финансираните мерки от гледна точка на въздействието, използването на ресурсите и добавената стойност за Съюза.

2.   В окончателната оценка се взема предвид напредъкът спрямо показателите за изпълнение, както е посочено в член 2, параграф 2.

3.   Комисията представя заключенията от оценката по параграф 1 на Европейския парламент и на Съвета.

Член 11

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище, председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

Член 12

Преходни разпоредби

Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението, включително пълната или частичната отмяна, на съответните проекти, до тяхното приключване, или на финансовата помощ, отпусната от Комисията въз основа на Регламент (ЕО) № 1990/2006 или въз основа на всякакво друго законодателство, приложимо за тази помощ към 31 декември 2013 г., като те продължават да се прилагат за съответните действия до приключването им.

Член 13

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1990/2006 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. MAZURONIS


(1)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 944.

(2)  Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).

(3)  Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).

(4)  Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).

(5)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕО) № 1990/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за прилагане на протокол № 4 относно атомната електроцентрала „Игналина“ в Литва към Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словашката република, „Програма Игналина“ (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 10).

(8)  Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета от 13 декември 2013 r. за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 (Виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(11)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1370/2013 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2013 година

за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ са очертани потенциални предизвикателства, цели и насоки за общата селскостопанска политика („ОСП“) след 2013 г. С оглед на обсъжданията на посоченото съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Тази реформа следва да обхване всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1). Във връзка с реформираната регулаторна рамка следва да бъдат приети мерки за определяне на цените, налозите, помощите и количествените ограничения.

(2)

За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите за публичната интервенция следва да бъдат подчинени на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се направи разграничение между референтните прагове, определени в Регламент (ЕС) №o 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), от една страна, и интервенционните цени, от друга страна, като се даде определение за последните. Само интервенционните цени за публична интервенция отговарят на прилаганите администрирани цени, посочени в първото изречение на точка 8 от приложение 3 към Споразумението на СТО за селското стопанство (т.е. подкрепа за пазарните цени). В това отношение следва да се разбира, че интервенцията на пазара може да бъде под формата на публична интервенция, както и на други видове интервенция, при които не се използват предварително установени ценови показатели.

(3)

Равнището на публичната интервенционна цена, на което се извършва изкупуването на фиксирана цена или по тръжна процедура, следва да бъде предвидено, включително в случаите, когато може да се наложи коригиране на публичните интервенционни цени. Освен това трябва да бъдат взети мерки за количествени ограничения за извършване на изкупуването на фиксирана цена. И в двата случая цените и количествените ограничения следва да отразяват практиката и натрупания опит в рамките на предишните общи организации на пазара.

(4)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 предвижда предоставянето на помощ за частно складиране като мярка за пазарна интервенция. Необходимо е да бъдат предвидени мерките за определяне на размерите на помощта. Предвид практиката и натрупания опит в рамките на предишните общи организации на пазара е уместно да се предвиди определянето на размерите на помощта — както предварително, така и чрез тръжна процедура, и отчитането на някои елементи, когато размерът на помощта се определя предварително.

(5)

С цел да се осигури стабилно бюджетно управление на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, следва да се предвиди фиксирана горна граница на помощта от Съюза и максимални размери на съфинансиране. За да се даде възможност на всички държави членки да прилагат икономически ефективна схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, следва да се определи точно установен минимален размер на помощта от Съюза.

(6)

За да се осигури правилното функциониране на помощта за доставката на мляко и млечни продукти на децата в учебните заведения и за да се осигури гъвкавост при управлението на тази схема, следва да се определи максимално количество мляко, допустимо по помощта, както и размерът на помощта от Съюза.

(7)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 срокът на няколко мерки в сектора на захарта ще изтече в края на пазарната 2016/2017 г. за захар, когато се премахва системата на квоти.

(8)

Мерките за определяне на производствена такса, която да се събира върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, предвидени в сектора на захарта, следва да бъдат установени в настоящия регламент в съответствие с удължаването на квотната система до 30 септември 2017 г.

(9)

С цел да се осигури ефикасна система на възстановявания при производство за определени продукти в сектора на захарта, следва да бъдат установени подходящи условия за определяне на размера на възстановяването при производство.

(10)

Следва да се определи минимална цена за цвекло в рамките на квотата, отговарящо на стандартно качество, за което следва да се даде определение, за да бъде осигурен добър стандарт на живот за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика в Съюза.

(11)

За да се избегне опасност за положението на пазара на захар поради натрупването на количества захар, изоглюкоза и инулинов сироп, които не отговарят на приложимите условия, следва да се предвиди такса за свръхпроизводство.

(12)

В Регламент (ЕС) № 1308/2013 е установен механизъм за осигуряване на достатъчни и балансирани доставки на захар за пазарите в Съюза, с който се позволява не Комисията да вземе подходящи мерки за постигането на тази цел. Тъй като инструментите за управление на пазара за практическото прилагане на този механизъм са временните корекции на размера на платимото мито върху вносната сурова захар, както и временното прилагане на такса върху извънквотното производство, пуснато на вътрешния пазар с цел коригиране на предлагането спрямо търсенето, в настоящия регламент следва да бъде включена специална разпоредба, с която се дава възможност на Комисията да прилага такава такса и да определя нейния размер.

(13)

С цел да се гарантира правилното функциониране на системата за възстановявания при износ, следва да се предвидят подходящи мерки за определяне на размера на възстановяванията. Освен това в секторите на зърнените култури и ориза следва да бъдат установени подходящи мерки за определяне на корективни суми и за осигуряване на коригирането на размера на възстановяването в съответствие с промените в равнището на интервенционната цена.

(14)

С цел да се гарантира ефикасното ежедневно управление на ОСП, мерките относно определянето на помощта, възстановяванията и цените, предвидени в настоящия регламент, следва да засягат само общите условия, което да позволи определянето на конкретните размери според специфичните обстоятелства във всеки един случай. С оглед гарантирането на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат дадени изпълнителни правомощия да определя въпросните размери. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват със съдействието на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари и в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3). Освен това, за да се гарантира незабавен отговор на бързо променящите се пазарни условия, на Комисията следва да да се предоставят правомощия да определя нови равнища на възстановяванията и — в секторите на зърнените култури и ориза — да адаптира корективната сума, без да се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент предвижда мерки относно определянето на цени, такси, помощи и количествени ограничения, свързани с единната обща организация на селскостопанските пазари, установена с Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 2

Публични интервенционни цени

1.   Равнището на публичната интервенционна цена:

а)

за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и обезмаслено мляко на прах е равно на съответния референтен праг, определен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в случай на изкупуване на фиксирана цена и не надвишава съответния референтен праг в случай на изкупуване чрез тръжна процедура;

б)

за масло е равно на 90 % от референтния праг, определен в член 7 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в случай на изкупуване на фиксирана цена и не надвишава 90 % от този референтен праг в случай на изкупуване чрез тръжна процедура;

в)

за говеждо и телешко месо не надвишава равнището, посочено в член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Публичните интервенционни цени за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз, посочени в параграф 1, се коригират чрез увеличаване или намаляване на тези цени на базата на основните критерии за качество на продуктите.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размера на увеличението или намалението на публичните интервенционни цени на продуктите, посочени в параграф 2 от настоящия член, съгласно установените в него условия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Член 3

Изкупни цени и приложими количествени ограничения

1.   Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, изкупуването се извършва на фиксираната цена, посочена в член 2 от настоящия регламент, и то не трябва да надхвърля следните количествени ограничения съответно за всеки период, посочен в член 12 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

за обикновена пшеница — 3 млн. тона;

б)

за масло — 50 000 тона;

в)

за обезмаслено мляко на прах: — 109 000 тона.

2.   Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, надхвърлящи количествените ограничения, посочени в параграф 1 от настоящия член; и

б)

за твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и говеждо и телешко месо

изкупуването се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена.

Максималната изкупна цена не надхвърля съответното равнище, посочено в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, и се определя посредством актове за изпълнение.

3.   В специални и надлежно обосновани случаи Комисията може да приема актове за изпълнение:

а)

за ограничаване на тръжните процедури до дадена държава членка или регион от държава членка или

б)

за определяне съгласно условията на член 2, параграф 1 на изкупните цени за публична интервенция по държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени.

4.   Изкупните цени за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз, посочени в параграфи 2 и 3, се коригират чрез увеличаване или намаляване на тези цени на базата на основните критерии за качество на тези продукти.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размера на увеличението или намалението.

5.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

6.   Без да прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2, Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за:

а)

спазване на интервенционните ограничения, определени в параграф 1 от настоящия член; и

б)

прилагане на тръжната процедура, посочена в параграф 2 от настоящия член, за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах над количествените ограничения, определени в параграф 1 от настоящия член.

Член 4

Помощ за частно складиране

1.   С цел определяне на размера на помощта за частно складиране за продуктите, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато се предоставя помощ съгласно член 18, параграф 2 от същия регламент, или се открива тръжна процедура за ограничен период от време, или размерът на помощта се определя предварително. Размерът на помощта може да бъде определен за държава членка или регион на държава членка.

2.   Комисията приема актове за изпълнение:

а)

при използването на тръжна процедура за определяне на максималния размер на помощта за частно складиране;

б)

при прилагане на предварително определена помощ, за определяне размера на помощта въз основа на разходите за складиране и/или други пазарни елементи от значение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Член 5

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци на децата

1.   Помощта от Съюза за доставката на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

не превишава нито едно от следните ограничения:

i)

150 млн. евро за една учебна година;

ii)

75 % от разходите за доставка и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или 90 % от тези разходи в по-слабо развитите региони и в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора; нито

б)

покрива разходи, различни от разходите за доставка и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

За целите на първа алинея, буква a), подточка ii) „ по-слабо развитите региони“ означава регионите, определени като такива в член 90, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4)

2.   Всяка от участващите в схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата държави членки получава най-малко 290 000 EUR помощ от Съюза.

Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на индикативното разпределение на помощта, посочена в параграф 1 от настоящия член, за всяка държава членка въз основа на критериите, посочени в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Комисията извършва оценка най-малко на всеки три години дали индикативното разпределение все още отговаря на критериите, посочени в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Ако е необходимо, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на ново индикативно разпределение.

В отговор на отправени искания от държавите членки в съответствие с член 23, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията всяка година приема актове за изпълнение за определяне на окончателното разпределение на помощта, посочена в параграф 1 от настоящия член, между участващите държави членки съгласно условията, установени в същия параграф.

Посочените в настоящия параграф актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 6

Помощ за доставка на мляко и млечни продукти на децата

1.   Помощта от Съюза за доставка на мляко и млечни продукти на децата, предвидена в член 26 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се отпуска за максимално количество от 0,25 литра млечен еквивалент на дете на учебен ден.

2.   Помощта от Съюза се равнява на 18,15 EUR/100 kg за всички категории мляко.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размерите на помощта за допустимите за подпомагане млечни продукти, различни от мляко, по-специално въз основа на млечните съставки на съответния продукт. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Член 7

Производствена такса в сектора на захарта

1.   Производствената такса върху квотите за захар, изоглюкоза и инулинов сироп, предвидена в член 128 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя на 12,00 EUR на тон за квотата захар и квотата инулинов сироп. За изоглюкозата производствената такса се определя в размер на 50 % от таксата, приложима за захарта.

2.   Държавата членка начислява пълния размер на производствената такса, която се плаща съгласно параграф 1, на предприятията на нейна територия въз основа на отпусната им квота през съответната пазарна година.

Предприятията извършват плащанията на тези такси най-късно до края на месец февруари през съответната пазарна година.

3.   Предприятията за захар и инулинов сироп в Съюза могат да изискват от производителите на захарно цвекло или захарна тръстика или от доставчиците на цикория да поемат до 50 % от съответната производствена такса.

Член 8

Възстановяване при производство в сектора на захарта

Размерът на възстановяването при производство за продуктите от сектора на захарта, предвидено в член 129 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя от Комисията чрез актове за изпълнение въз основа на:

а)

разходите, произтичащи от употребата на вносна захар, които захарната промишленост би следвало да понесе, ако се снабдява от световния пазар; и

б)

цената на наличния излишък от захар на пазара на Съюза или — ако няма излишък от захар на въпросния пазар — референтния праг за захар, определен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 9

Минимална цена на захарното цвекло

1.   Минималната цена за цвекло в рамките на квотата, предвидена в член 135 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя на 26,29 EUR за тон до края на 2016/2017 пазарна година за захарта на 30 септември 2017 г.

2.   Минималната цена, посочена в параграф 1, се прилага за захарно цвекло със стандартно качество, определено в приложение III, част Б от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   От предприятията за производство на захар, които изкупуват цвекло в рамките на квотата, подходящо за преработка в захар и предназначено за преработка в захар в рамките на квотата, се изисква да заплащат най-малко минималната цена, коригирана с ценови повишения или намаления, съответстващи на отклонението от стандартното качество. Тези повишения или намаления се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

4.   За количествата захарно цвекло, съответстващи на количествата индустриална захар или излишък от захар, които се облагат с предвидената в член 11 такса за свръхпроизводство, заинтересованите предприятия за захар коригират изкупната цена така, че да бъде най-малко равна на минималната цена за цвекло в рамките на квотата.

Член 10

Коригиране на националната квота за захар

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора по предложение на Комисията Съветът може да измени квотите, определени в приложение XII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 в резултат на евентуални решения на държавите членки, приети в съответствие с член 138 от посочения регламент.

Член 11

Такса за свръхпроизводство в сектора на захарта

1.   Определя се такса за свръхпроизводство, включително както е предвидено в член 142 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 , на равнище, което е достатъчно високо, така че да се избегне натрупването на количествата, посочени в същия член. Тази такса за свръхпроизводство се определя от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   Посочената в параграф 1 такса за свръхпроизводство се начислява от държавата членка на предприятията на нейна територия на базата на произведените количества, посочени в същия параграф, които са били установени за тези предприятия за съответната пазарна година.

Член 12

Временен механизъм за управление на пазара в сектора на захарта

С оглед на осигуряването на достатъчни и балансирани доставки на захар за пазарите в Съюза, до края на 2016/2017 пазарна година за захарта на 30 септември 2017 г. и независимо от член 142 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията може чрез актове за изпълнение да прилага временно, за необходимите количества и време, такса за свръхпроизводство върху продукцията извън квотите, посочени в член 139, параграф 1, буква д) от същия регламент.

Комисията определя размера на тази такса чрез актове за изпълнение.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 13

Определяне на размера на възстановяванията при износ

1.   При условията, определени в член 196 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и съгласно предвиденото в член 198 от същия регламент Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на размера на възстановяванията при износ:

а)

на равни интервали — за продуктите от списъка в член 196, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

чрез тръжни процедури за зърнени култури, ориз, захар и мляко и млечни продукти.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   При определяне на размера на възстановяванията при износ на определен продукт се вземат предвид един или повече от следните аспекти:

а)

съществуващото положение и бъдещата тенденция по отношение на:

i)

цените и наличностите от въпросния продукт на пазара на Съюза,

ii)

цените на въпросния продукт на световния пазар;

б)

целите на общата организация на пазара, които са насочени към гарантиране на равновесие и естествено развитие на цените и търговията на този пазар;

в)

необходимостта да бъдат избегнати смущения, които биха могли да предизвикат продължителен дисбаланс между предлагането и търсенето на пазара на Съюза;

г)

икономическият аспект на предвиждания износ;

д)

ограниченията, произтичащи от международни споразумения, сключени в съответствие с Договора;

е)

необходимостта да се установи равновесие между използването на основни продукти на Съюза при производството на преработени стоки за износ в трети държави и използването на продукти с произход от трети държави, поставени под режим усъвършенстване;

ж)

най-благоприятните разходи за пазарна реализация и транспортни разходи от пазари на Съюза до пристанища на Съюза или други места за износ, заедно с разходите за експедиране до държавите по местоназначение;

з)

търсенето на пазара на Съюза;

и)

по отношение на секторите на свинското месо, яйцата и птичето месо, разликата между цените в Съюза и цените на световния пазар за количеството фуражно зърно, което е необходимо за производството в Съюза на продуктите от тези сектори.

3.   Когато е необходимо за осигуряването на своевременна реакция на бързо променящите се пазарни условия, размерът на възстановяването може да бъде коригиран от Комисията посредством актове за изпълнение по искане на държава членка или по нейна собствена инициатива. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

Член 14

Специфични мерки за възстановявания при износ за зърнени култури и ориз

1.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на корективни суми, приложими за възстановяванията при износ, които са определени по отношение на секторите на зърнените култури и ориза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Когато е необходимо за осигуряването на своевременна реакция на бързо променящите се пазарни условия, Комисията може да приема актове за изпълнение за изменение на тези корективни суми, без да прилага процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

Комисията може да прилага настоящия параграф по отношение на продуктите от секторите на зърнените култури и ориза, изнасяни под формата на преработени продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета (5).

2.   За първите три месеца на пазарната година възстановяването, приложимо за износ на малц, който е бил на склад в края на предходната пазарна година или е произведен от ечемик, който е бил на склад към този момент, е в размера, който би бил приложим по отношение на въпросната лицензия за износ за осъществения износ през последния месец на предходната пазарна година.

3.   Възстановяването за продукти, изброени в приложение I, част I, букви а) и б) към Регламент (ЕС) № 1308/2013, установено съгласно член 199, параграф 2 от същия регламент, може да бъде коригирано от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с промените в равнището на интервенционната цена.

Първата алинея може да се прилага изцяло или частично за продуктите, изброени в приложение I, част I, букви в) и г) към Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и за продуктите, посочени в част I от това приложение и изнасяни под формата на преработени стоки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1216/2009. В този случай Комисията посредством актове за изпълнение прави корекцията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, чрез прилагане на коефициент, изразяващ съотношението между количеството на основния продукт и количеството от него, съдържащо се в преработения продукт, изнесен или използван в изнесените стоки.

Актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член 229 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Този Комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 16

Таблица на съответствието

Позоваванията на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 1234/2007 след отмяната му с Регламент (ЕС) № 1308/2013 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието, поместена в приложението към настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Членове 7—12 се прилагат до края на 2016/2017 пазарна година за захар на 30 септември 2017 г..

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. JUKNA


(1)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/01 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671)

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.).

(4)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320)

(5)  Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

посочена в член 16

Регламент (ЕО) № 1234/2007

Настоящият регламент

Член 18, параграфи 1 и 3

Член 2

Член 18, параграф 2, буква а)

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 13, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1, буква г)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 18, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2

Член 18, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 3

Член 18, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 43, буква аа)

Член 3, параграф 5

Член 31, параграф 2

Член 4

Член 103жа, параграф 4

Член 5, параграф 1

Член 103жа, параграф 5

Член 5, параграф 2

Член 102, параграф 4

Член 6, параграф 1

Член 102, параграф 3

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 51, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 51, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 51, параграф 4

Член 7, параграф 3

Член 97

Член 8

Член 49

Член 9

Член 64, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 64, параграф 3

Член 11, параграф 2

Член 164, параграф 2

Член 13, параграфи 1 и 3

Член 164, параграф 3

Член 13, параграф 2

Член 164, параграф 4

Член 14, параграф 1

Член 165

Член 14, параграф 2

Член 166

Член 14, параграф 3


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1371/2013 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2013 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия, независимо дали са декларирани с произход от Индия и Индонезия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1   Съществуващи мерки

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 (2) (наричан по-долу „първоначалният регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер на 62,9 % върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република („КНР“) за всички други дружества без посочените в член 1, параграф 2 и в приложение 1 към същия регламент. Тези мерки са действащите мерки, а разследването, довело до мерките, е първоначалното разследване.

(2)

Обхватът на действащите мерки бе преди това разширен, така че да включва и Малайзия — с Регламент за изпълнение (ЕС) № 672/2012 на Съвета (3), и Тайван и Тайланд — с Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2013 на Съвета (4).

1.2   Искане

(3)

На 25 февруари 2013 г. Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) получи искане по член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от КНР, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия, независимо дали са декларирани с произход от Индия и Индонезия.

(4)

Искането бе подадено от четирима производители на определени мрежести тъкани от стъклени влакна в Съюза — Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras "Stikla Skiedra" AS и Vitrulan Technical Textiles GmbH.

(5)

Искането съдържаше достатъчно prima facie доказателства, че след налагането на действащите мерки е настъпила значителна промяна в схемите на търговия, що се отнася до износа от КНР, Индия и Индонезия за Съюза, за която няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на действащите мерки. Твърдеше се, че тази промяна в схемите на търговия произтича от изпращането на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от КНР през Индия и Индонезия и/или от невярно деклариране на произхода на китайските продукти.

(6)

Освен това от доказателствата е видно, че постигането на коригиращия ефект на действащите мерки е възпрепятствано както по отношение на количеството, така и по отношение на цената. Доказателствата сочат, че повишеният внос от Индия и Индонезия се е осъществявал на цени под цената, при която не настъпва вреда, установена при първоначалното разследване.

(7)

На последно място, бяха налице доказателства, че цените на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия, са дъмпингови спрямо нормалната стойност, установена за сходния продукт по време на първоначалното разследване.

1.3   Започване на разследване

(8)

След като установи, след консултация с Консултативния комитет, че са налице достатъчно prima facie доказателства за започването на разследване съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, Комисията започна разследване с Регламент (ЕС) № 322/2013 на Комисията (5) (нарчина по-долу „регламентът за започване на разследване“). В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, с регламента за започване на разследване Комисията също така указа на митническите органи да въведат регистрационен режим за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия.

1.4   Разследване

(9)

Комисията уведоми официално органите в КНР, Индия и Индонезия, производителите/износителите в тези държави, засегнатите вносители в Съюза и промишлеността на Съюза за започването на разследването. Изпратени бяха въпросници на производителите/износителите в КНР, Индия и Индонезия, които бяха известни на Комисията или бяха заявили своя интерес в сроковете, посочени в съображение 15 от регламента за започване на разследване. Изпратени бяха въпросници и на вносителите в Съюза. На заинтересованите страни бе дадена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в регламента за започване на разследване. Всички тези страни бяха информирани, че неоказването на съдействие би могло да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и констатациите да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(10)

Двама производители износители в Индия и един несвързан вносител в Съюза заявиха своя интерес и представиха отговори на въпросниците. По-късно вносителят в Съюза информира Комисията, че е внасял други продукти и че в миналото не е внасял продукт, предмет на разследване. Нито един производител износител в Индонезия не представи отговор на въпросника. Следните производители износители в Индия представиха в отговор формуляр с искане за освобождаване:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. („Montex“), и

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Впоследствие Urja Products Pvt.Ltd. уведоми Комисията, че не произвежда продукта, предмет на разследването, и че неговите продукти имат различни технически характеристики и различно приложение (попадат в други кодове по КН). Следователно проверка на място бе извършена само в помещенията на Montex.

1.5   Разследван период

(12)

Разследваният период обхвана времето от 1 април 2009 г. до 31 март 2013 г. („РП“). Бяха събрани данни за РП с цел да се разследва, inter alia, твърдението за промяна в схемите на търговия. По отношение на отчетния период, а именно 1 април 2012 г. — 31 март 2013 г. („ОП“), бяха събрани по-подробни данни, за да се разгледа възможното възпрепятстване на настъпването на коригиращия ефект на действащите мерки и наличието на дъмпинг.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1   Общи съображения

(13)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент преценката за наличие на заобикаляне на мерките бе направена чрез последователен анализ на това дали има промяна в схемите на търговия между КНР, Индия, Индонезия и Съюза, дали тази промяна е произтичала от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото, дали има доказателства за нанесена вреда или за това, че постигането на коригиращия ефект на митото е бил възпрепятствано по отношение на цените и/или количествата на продукта, предмет на разследването, както и дали има доказателства за дъмпинг във връзка с нормалните стойности, определени преди това за разглеждания продукт, ако това е необходимо — в съответствие с разпоредбите на член 2 от основния регламент.

2.2   Разглеждан продукт и продукт, предмет на разследването

(14)

Разглежданият продукт е определеният при първоначалното разследване, а именно: мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите от повече от 1,8 mm, както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, с произход от КНР и класирани понастоящем в кодове по КН ex 7019 51 00 и ex 7019 59 00.

(15)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в предходното съображение, но изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия.

(16)

При разследването бе установено, че мрежестите тъкани от стъклени влакна съгласно определението по-горе, изнасяни от КНР за Съюза, и тези, които се изпращат от Индия и Индонезия за Съюза, имат еднакви основни физически и технически характеристики и еднакви приложения, поради което следва да се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3   Ниво на съдействие

2.3.1   Индия

(17)

Както бе посочено в съображение 10 по-горе, само две индийски дружества представиха в своите отговори попълнен формуляр с искане за освобождаване. Тъй като за едно от тях, Urja Products Pvt.Ltd., бе установено, че не е производител на продукта, предмет на разследването, съдействие оказа само едно дружество, Мontex. Дружеството е представлявало едва 1 % от износа от Индия за Съюза през ОП, в сравнение с общия обем на износа от Индия. Това доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и констатациите по отношение на Индия бяха направени въз основа на наличните факти.

2.3.2   Индонезия

(18)

Както бе посочено в съображение 10, нито едно индонезийско дружество не предостави отговор на въпросника. Индонезийските дружества не оказаха съдействие. Това доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и констатациите по отношение на Индонезия бяха направени въз основа на наличните факти.

2.3.3   КНР

(19)

Китайските производители износители не оказаха съдействие. Това доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и констатациите по отношение на КНР бяха направени въз основа на наличните факти.

2.4   Промяна в схемите на търговия

(20)

За да се определи дали е налице промяна в схемите на търговия, бяха подложени на оценка вносът на продукта, предмет на разследването, от Индия и Индонезия в Съюза и износът на продукта, предмет на разследването, от КНР за Индия и Индонезия. Този внос бе установен въз основа на наличните факти съгласно член 18, параграф 1 от основния регламент поради относително ниската степен на съдействие или липсата на съдействие от страна на индийските, индонезийските и китайските дружества (вж. раздел 2.3 по-горе).

(21)

За провеждането на анализа бяха използвани статистическите данни от COMEXT (6), статистическите данни за търговията от Индия и от Индонезия, получени от съответните национални органи и от базата данни Global Trade Information Services (7). Използвани бяха счетоводни години, започващи на 1 април и завършващи на 31 март, за да се използват дванадесетмесечни периоди.

(22)

Обемът на вноса, регистриран в статистическите данни от COMEXT, обхваща продуктова група, която е по-широка от разглеждания продукт и продукта, предмет на разследването. Въпреки това, въз основа на предоставените от промишлеността на Съюза приблизителни данни може да се установи, че значителна част от обема на вноса обхваща разглеждания продукт и продукта, предмет на разследването. Поради това тези данни можеха да се използват за установяване на промяна в схемите на търговия.

2.4.1   Внос в Съюза

(23)

Статистическите данни от COMEXT показват значителна промяна в схемите на търговия през РП (вж. таблица 1 по-долу).

Таблица 1

Обем на вноса (милиона m2) (8)

април 2009 г. —март 2010 г.

април 2010 г. —март 2011 г.

април 2011 г. —март 2012 г.

април 2012 г. —март 2013 г.

КНР

288,40

385,85

110,30

85,93

Индия

0,35

0,28

0,89

13,13

Индонезия

0,004

0,16

3,22

33,31

Източник: статистически данни от COMEXT.

Внос от КНР

(24)

Според статистическите данни от COMEXT вносът на разглеждания продукт от КНР в Съюза е спаднал драстично след налагането на временните мерки през февруари 2011 г. (9) и на окончателните мерки през август 2011 г. (10) Таблица 1 по-горе показва, че между 2010—2011 г. и 2011—2012 г. вносът в Съюза от КНР е спаднал от 385,85 милиона m2 на 110,30 милиона m2 (приблизително със 70 %) и между 2010—2011 г. и 2012—2013 г. (приблизително с около 80 %) до 85,9 милиона m2.

Внос от Индия

(25)

Според статистическите данни от COMEXT, през финансовата 2009—2010 г. количествата, внесени от Индия в Съюза, са представлявали 0,35 милиона m2, през финансовата 2010—2011 г. са били 0,28 милиона m2 и рязко са се повишили между 2011—2012 г. и 2012—2013 г., като са достигнали 13,13 милиона m2 през финансовата 2012—2013 г.

(26)

Както бе посочено в съображение 17 по-горе, през РП дружеството Montex е изнасяло за Съюза много малко количество от продукта, предмет на разследването; в сравнение с общия обем на износа от Индия това количество представлява 1 % от износа от Индия за Съюза в периода 2012—2013 г. Освен това бе установено, че Montex изнася продукта, предмет на разследването, по неправилен код по КН — 7019 52. Следователно неговият износ е трябвало да бъде добавен към статистическите данни от COMEXT, както е показано в таблица 1 по-горе.

Внос от Индонезия

(27)

Според статистическите данни от COMEXT през финансовата 2009—2010 г. количествата, внесени от Индонезия на пазара на Съюза, са представлявали 0,004 милиона m2, през 2010—2011 г. са възлизали на 0,16 милиона m2 и рязко са се повишили между 2011—2012 г. и 2012—2013 г. от 3,22 милиона m2 на 33,31 милиона m2 съответно.

2.4.2   Износ от КНР за Индия и Индонезия

(28)

През същия период се наблюдава и драстично увеличение на износа от КНР за Индия и Индонезия.

Таблица 2

Обем на вноса (милиона m2)

април 2009 г. —март 2010 г.

април 2010 г. —март 2011 г.

април 2011 г. —март 2012 г.

април 2012 г. —март 2013 г.

Индия

4,80

16,35

18,38

29,28

Индонезия

5,78

4,01

8,94

11,54

Източник: статистическите данни на митническите органи на Китай.

Износ от КНР за Индия

(29)

Според статистическите данни на митническите органи на Китай вносът от КНР за Индия на продукта, предмет на разследването, се е увеличил от 4,8 милиона m2 през финансовата 2009—2010 г. на 29,3 милиона m2 през финансовата 2012—2013 г.

Износ от КНР за Индонезия

(30)

Според статистическите данни на митническите служби на Китай вносът от КНР за Индонезия на продукта, предмет на разследването, се е увеличил от 5,78 милиона m2 през финансовата 2009—2010 г. на 11,54 милиона m2 през финансовата 2012—2013 г.

2.4.3   Заключение относно промяната в схемите на търговия

(31)

Общото намаление на износа от КНР за Съюза и паралелното увеличение както на износа от Индия и Индонезия за Съюза, така и на износа от КНР за Индия и Индонезия след налагането на временните мерки през февруари 2011 г. и на окончателните мерки през август 2011 г. представляват промяна в схемите на търговия между посочените по-горе държави, от една страна, и на износа от тези държави за Съюза, от друга.

2.5   Естество на практиката на заобикаляне на наложените мерки

(32)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент промяната в схемите на търговия трябва да произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото. Практиката, процесът или дейността включват, inter alia, изпращането на продукта, предмет на действащите мерки, през трети държави в съответствие с член 13, параграф 2 от основния регламент.

(33)

По време на разследването бяха намерени доказателства за претоварване през Индонезия и Индия и/или за неверни сертификати за произход. Така например част от вноса на разглеждания продукт в Съюза е бил претоварван през Дубай или Сингапур със сертификати за произход от Индонезия/Индия и част от вноса за Съюза е бил претоварван през индийско дружество, което не е оказало съдействие при разследването. Липсата на съдействие от страна на всички производители на продукта, предмет на разследването, с изключение на Montex, също е показател за това, че в Индонезия и Индия няма действително производство, което би могло да обоснове равнищата на износа от Индонезия и Индия за Съюза. Основателно е да се очаква, че ако има реални производители, те най-малкото биха се опитали да се разграничат от практиките на заобикаляне, като вземат участие в настоящото разследване. Освен това разследването не разкри доказателства за реално производство в двете засегнати държави, освен това на Montex. Също така рязкото нарастване на вноса от тези две държави показва, че китайските продукти са претоварени за Съюза през Индия и Индонезия и/или с помощта на неверни сертификати за произход.

(34)

Следователно бе потвърдено, че се практикува претоварване на продукти с китайски произход през Индия и Индонезия.

2.6   Липса на достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на антидъмпинговото мито

(35)

При разследването не бе установено друго достатъчно основание или икономическа обосновка за претоварването, освен избягването на действащите мерки, наложени върху разглеждания продукт. Не бяха установени други елементи освен митото, които да могат да се разглеждат като компенсиращи разходите за претоварване от КНР през Индия и Индонезия, по-специално за разходите за транспортиране и повторно натоварване на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от КНР.

2.7   Възпрепятстване на постигането на коригиращия ефект на антидъмпинговото мито

(36)

След това бе направена оценка на това дали вносът на продукта, предмет на разследването, в Съюза е възпрепятствал постигането на коригиращия ефект на действащите мерки по отношение на количествата и цените. Бяха използвани данните от COMEXT като най-надеждни налични данни във връзка с количествата и цените на износа, осъществяван от неоказалите съдействие дружества от Индия и Индонезия. Така определените цени бяха сравнени с нивото, при което се наблюдава поправяне на вредата, установено за промишлеността на Съюза в съображение 74 от първоначалния регламент.

(37)

Повишаването на вноса от Индия за Съюза от 0,35 милиона m2 през периода 2009—2010 г. на 13,10 милиона m2 през ОП е било значително в количествено изражение, в сравнение с (много ниския) обем на вноса от Индия преди налагането на временните мерки през 2009—2010 г. Също така повишаването на вноса от Индонезия за Съюза от 0,04 милиона m2 през периода 2009—2010 г. на 33,31 милиона m2 през ОП се счита за значително в количествено изражение, в сравнение с (много ниския) обем на вноса от Индонезия преди налагането на временните мерки през 2009—2010 г.

(38)

За да се прецени дали постигането на коригиращия ефект на действащите мерки е възпрепятствано по отношение на цените, цените на вноса от Индонезия и Индия бяха сравнени с нивото на отстраняване на вредата, установено в първоначалния регламент. Нивото, при което се наблюдава поправяне на вредата, установено в първоначалния регламент, бе коригирано, за да се вземе предвид инфлацията. Среднопретеглената експортна цена на износа от Индия и Индонезия бе коригирана, за да се вземат предвид разходите след внос и корекциите във връзка с качеството, установени при първоначалното разследване за вноса от КНР. Сравнението показа значително по-ниски експортни цени за износа от засегнатите държави за Съюза. Поради това бе направено заключението, че постигането на коригиращ ефект от действащите мерки също е било възпрепятствано по отношение на количествата и цените.

2.8   Доказателства за наличието на дъмпинг

(39)

На последно място в съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент бе разгледан въпросът дали са налице доказателства за наличието на дъмпинг.

(40)

В първоначалния регламент нормалната стойност бе определена въз основа на цените в Канада, която при първоначалното разследване бе счетена за подходяща държава аналог с пазарна икономика по отношение на КНР. В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент бе използвана нормалната стойност, определена при първоначалното разследване.

(41)

Експортните цени от Индия и Индонезия се основаха на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент. Експортната цена бе средната експортна цена на определени мрежести тъкани от стъклени влакна от всяка от двете засегнати държави по време на ОП съгласно данните от COMEXT. Износът на индийското дружество Montex не е бил отразен в статистическите данни, поради неправилното класифициране на неговите продукти (вж. съображение 25 по-горе), и не е използван при изчислението на дъмпинговия марж.

(42)

За да може да се извърши обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции бяха надлежно отчетени разликите, които влияят на цените и на тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Съответно бяха направени корекции за разликите по отношение на разходите за транспорт, застраховка и опаковане. Като се има предвид, че наличните данни не позволиха да се установи степента на корекциите, които трябва да бъдат направени, корекциите трябваше да бъдат установени на базата на най-добрите налични факти. Ето защо корекцията за тези аспекти се основаваше на процент, изчислен като дела на общите разходи за транспорт, застраховка и опаковане спрямо стойността на продажбите на Съюза с условия на доставка CIF, която стойност бе съобщена от оказалите съдействие китайски производители износители при първоначалното разследване.

(43)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпингът бе изчислен чрез сравнение на среднопретеглената нормална стойност, определена в първоначалния регламент, и съответните среднопретеглени експортни цени, прилагани от двете засегнати държави през РП по настоящото разследване, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди обмитяване.

(44)

Така извършеното сравнение на среднопретеглената нормална стойност и на среднопретеглената експортна цена показа наличие на дъмпинг.

3.   МЕРКИ

(45)

Предвид гореизложеното се стигна до заключението, че окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от КНР, е било заобикаляно по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент чрез претоварване през Индия и Индонезия.

(46)

В съответствие с член 13, параграф 1, първо изречение от основния регламент обхватът на действащите мерки, наложени върху вноса на разглеждания продукт, следва да бъде разширен, така че да включи вноса на същия продукт, изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия.

(47)

Мерките, чийто обхват трябва да бъде разширен, са мерките, установени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 791/2011 за „всички други дружества“, а именно окончателно антидъмпингово мито в размер на 62,9 %, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване.

(48)

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, в които се предвижда мерките с разширен обхват да се прилагат към внос, който при влизане в Съюза е подлежал на регистрационен режим съгласно регламента за започване на разследване, митата следва да се събират върху регистрирания внос на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия.

4.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

4.1   Индия

(49)

Както бе посочено в съображение 10, двама производители износители — Montex и Urja Products, заявиха своя интерес след започването на процедурата, представиха отговори на въпросника и поискаха освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент.

(50)

Както бе посочено в съображение 11, бе установено, че едно от двете дружества, Urja Products, не произвежда продукта, предмет на разследването. Следователно освобождаването съгласно член 13, параграф 4 от основния регламент е неприложимо към това дружество.

(51)

За дружеството Montex бе установено, че не е участвало в практиките на заобикаляне, които са предмет на настоящото разследване. Дружеството доказа, че действително е производител на продукта и неговият производствен капацитет надвишава обема на износа за Съюза на продукта, предмет на разследването. Дружеството представи пълен набор от данни и в помещенията му бе извършена проверка на място. Проверените данни, свързани със започването на дейността на дружеството, закупуването на машини, производствения процес, капацитета, складовите наличности, закупуването на суровини, производствените разходи, подкрепят заключението. Освен това този производител успя да докаже, че не е свързан с никой от китайските производители/износители, предмет на съществуващите мерки, или с дружества, участвали в практиките на заобикаляне. Поради това на дружеството можа да бъде предоставено освобождаване от митата, чийто обхват се разширява.

4.2   Индонезия

(52)

Както е посочено в съображение 10, нито един производител износител в Индонезия не подаде искане за освобождаване съгласно член 13, параграф 4 от основния регламент. Разследването не разкри в Индонезия нито един действителен производител на продукта, предмет на разследването.

4.3   Нови производители/износители

(53)

Производителите от Индия и Индонезия, които не са участвали в настоящото разследване и/или не са изнасяли продукта, предмет на разследването, на пазара на Съюза през ОП, могат да поискат освобождаване от антидъмпинговото мито, чийто обхват се разрширява, съгласно член 11, параграфи 3 и 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент. От тях ще бъде поискано да попълнят въпросник, за да се даде възможност на Комисията да прецени дали има основание за освобождаване. Такова освобождаване може да се предостави след оценка на положението на пазара на разглеждания продукт, производствения капацитет и степента на използване на капацитета, снабдяването и продажбите, а също и вероятността от продължаване на практиките, за които не съществува достатъчно основание или икономическа обосновка, както и доказателства за дъмпинг. Също така Комисията обикновено извършва проверка на място. Искането следва да бъде отправено до Комисията с цялата необходима информация, по-специално всяка промяна в дейностите на дружеството, свързани с производството и продажбите.

(54)

Когато има основания за освобождаване, след консултация с Консултативния комитет Комисията ще предложи съответно изменение на действащите мерки с разширен обхват. След това всяко предоставено освобождаване ще бъде обект на наблюдение с цел да се следи за спазването на условията.

5.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(55)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, довели до изложените по-горе заключения, и бяха поканени да представят коментари. Представените от страните устни и писмени коментари бяха разгледани. Никой от представените аргументи не даде основание за изменение на окончателните констатации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за „всички други дружества“, което бе наложено с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 791/2011 върху вноса на мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите от повече от 1,8 mm, както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, с произход от Китайската народна република, се разширява, така че да обхване вноса на мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите от повече от 1,8 mm, както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия, независимо дали са декларирани с произход от Индия и Индонезия, класирани понастоящем в кодове по КН ex 7019 51 00 и ex 7019 59 00 (кодове по ТАРИК 7019510014, 7019510015, 7019590014 и 7019590015), с изключение на тези, произведени от Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (допълнителен код по ТАРИК B942).

2.   Освобождаването, предоставено на Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd., се прилага при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, определени в приложението към настоящия регламент. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага антидъмпинговото мито, наложено с параграф 1 от настоящия член.

3.   Митото, чийто обхват се разширява с параграф 1 от настоящия член, се събира върху регистрирания съгласно член 2 от Регламент (ЕС) № 322/2013 и член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 внос, изпращан от Индия и Индонезия, независимо дали е деклариран с произход от Индия и Индонезия.

4.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява с член 1, се подават в писмен вид на един от официалните езици на Европейския съюз, като трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, който подава искането за освобождаване. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Brussels

Belgium

Факс: (32 2) 295 65 05

2.   Вносът, осъществен от дружества, които не заобикалят антидъмпиговите мерки, наложени с Регламент (ЕС) № 791/2011, могат да бъдат осовободени от митото, чийто обхват е разширен с член 1, при спазване на приложимите разпоредби на основния регламент.

Член 3

На митническите органи се указва да прекратят прилагането на въведения в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 322/2013 регистрационен режим за вноса.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. JUKNA


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 204, 9.8.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 196, 24.7.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 11, 16.1.2013 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 101, 10.4.2013 г., стр. 1.

(6)  COMEXT е база данни за статистиката на външната търговия, управлявана от Евростат.

(7)  Global Trade Information Services представлява статистически данни за търговията от доставчик на бази данни в областта на търговията.

(8)  В базата данни Comext обемът се въвежда в метрични тонове и се преобразува в квадратни метри с помощта на обменните курсове, прилагани от промишлеността на Съюза; така например за КН 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg, за КН 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  ОВ L 43, 17.2.2011 г., стр. 9.

(10)  ОВ L 204, 9.8.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура по член 1, параграф 2 трябва да съдържа декларация, подписана от служител на субекта, издал търговската фактура, изготвена по следния образец:

1.

Име и длъжност на служителя на субекта, издал търговската фактура.

2.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният/ата, удостоверявам, че (обемът) от (разглеждания продукт), продаван за износ за Европейския съюз, включен в настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегнатата държава). Декларирам, че представената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“

3.

Дата и подпис.


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1372/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2), и по-специално член 92 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Административната комисия за координация на системите за социална сигурност бяха получени искания от държави членки за изменение на приложения VIII и XI към Регламент (ЕО) № 883/2004 и на приложения 1 и 5 към Регламент (ЕО) № 987/2009 с цел привеждането им в съответствие с промените в националното законодателство или опростяване прилагането на посочените регламенти.

(2)

Приложенията към Регламент (ЕО) № 883/2004 имат за цел да предоставят в обобщен вид информация за държавите членки, които не прилагат пропорционалното изчисляване към пенсиите за старост и пенсиите на преживели лица, и за специалните разпоредби относно прилагането на законодателството в държавите членки.

(3)

Приложенията към Регламент (ЕО) № 987/2009 имат за цел да предоставят в обобщен вид информация за разпоредбите за прилагане на двустранните споразумения, които остават или ще влязат в сила, и за държавите членки, които определят максималната сума за възстановяване на обезщетения за безработица на база средната сума на обезщетенията за безработица, предвидени в тяхното законодателство, за предходната календарна година.

(4)

Административната комисия за координация на системите за социална сигурност прие поисканите изменения и направи съответни предложения до Комисията за техническа адаптация на приложенията към Регламент (ЕО) 987/2009 и Регламент (ЕО) № 883/2004.

(5)

Комисията може да се съгласи да бъдат включени предложенията за техническа адаптация на приложенията, упоменати в съображение 4.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1)

В приложение VIII част 2 се изменя, както следва:

а)

в раздела „АВСТРИЯ“ буква а) се заменя със следното:

„а)

Пенсии за старост и пенсии на преживели лица, получени от тях на база пенсионна сметка съгласно Общия закон за пенсиите (APG) от 18 ноември 2004 г.“;

б)

след раздела „БЪЛГАРИЯ“ се добавя следният нов раздел:

„ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Пенсии, изплатени от схемата по втория стълб, създадена със Закон № 426/2011 Coll. за пенсионните спестявания.“

2)

В приложение ХI, в раздела „НИДЕРЛАНДИЯ“ след буква е) се вмъква следната буква еа):

„еа)

Всяко лице, посочено в член 69, параграф 1 от Zorgverzekeringswet (Закон за здравното осигуряване), което в последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който лицето навършва 65-годишна възраст, получава пенсия или обезщетение, което въз основа на точка 1, буква е) от настоящия раздел се разглежда като пенсия, платима съгласно нидерландското законодателство, се счита за лице, подало искане за пенсия, по смисъла на член 22 от настоящия регламент до навършването на пенсионна възраст по смисъла на член 7а от Algemene Ouderdomswet (Общ закон за пенсиите за старост).“

Член 2

Регламент (ЕО) № 987/2009 се изменя, както следва:

1)

Приложение 1 се изменя, както следва:

а)

раздел „ДАНИЯ — ФРАНЦИЯ“ се заличава;

б)

раздел „ДАНИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

в)

раздел „ГЪРЦИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

г)

раздел „ИСПАНИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

д)

в раздел „ФРАНЦИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ“:

i)

букви а) и б) се заличават;

ii)

букви в) и г) се заменят със следното:

„а)

Споразумението от 2 юли 1976 г. за отказ от възстановяване на разходите за административни проверки и медицински прегледи, предвидени в член 105, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г.

б)

Размяната на писма от 17 юли и 20 септември 1995 г. относно условията за уреждане на взаимни искания в съответствие с членове 93, 95 и 96 от Регламент (ЕИО) № 574/72“;

е)

в раздел „ФРАНЦИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“:

i)

букви б) и в) се заличават;

ii)

буква а) се заменя със следното:

„Споразумението от 28 април 1997 г. за отказ от възстановяване на разходите за административни проверки и медицински прегледи съгласно член 105 от Регламент (ЕИО) № 574/72“;

ж)

раздел „ИТАЛИЯ— НИДЕРЛАНДИЯ“ се заличава;

з)

в раздел „НИДЕРЛАНДИЯ — ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО“:

i)

буква б) се заличава;

ii)

буква а) се заменя със следното:

„Второто изречение от член 3 от Административната договореност от 12 юни 1956 г. за прилагане на Конвенцията от 11 август 1954 г.“

2)

В приложение 5 след раздела „НИДЕРЛАНДИЯ“ се добавя нов раздел „ГЕРМАНИЯ“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1373/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на свинското месо

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 161, параграф 3, член 170, първа алинея и член 192, параграф 2, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1518/2003 на Комисията от 28 август 2003 г. за определяне на подробни правила за прилагане на режима на износни лицензии в сектора на свинското месо (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Необходимо е да се установят специфични правила за приложение на този режим на лицензии за износ в сектора на свинското месо и да се предвидят преди всичко разпоредби за представяне на заявленията, както и за данните, които трябва да бъдат вписани в заявленията и лицензиите, като едновременно с това се допълни Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (4).

(3)

За да се осигури ефикасно управление на режима на лицензии за износ, е необходимо да се определи стойността на гаранцията, свързана с лицензиите за износ в рамките на този режим. Предвид риска от спекулации, присъщ на този режим в сектора на свинското месо, лицензиите за износ не трябва да са прехвърлими и следва да бъдат установени точни условия относно достъпа на операторите до въпросния режим.

(4)

В съответствие с член 169 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следва да бъде осигурено спазването на задълженията, произтичащи от споразуменията, сключени по силата на член 218 от Договора относно обема на износа, посредством лицензии за износ. Необходимо е при това положение да се изготви подробна рамка на подаването на заявленията и издаването на лицензиите.

(5)

Освен това е целесъобразно уведомяването за решенията, свързани със заявленията за издаване на лицензии за износ, да се извършва след определен срок за размисъл. Този срок следва да позволи на Комисията да прецени заявените количества, както и свързаните с тях разходи, и да предвиди при необходимост специфични мерки, приложими преди всичко спрямо висящите заявления. В интерес на операторите е необходимо да се предвиди заявленията за издаване на лицензии да могат да бъдат оттегляни след определянето на коефициента на приемане.

(6)

За да може да управлява тази система, Комисията трябва да има съвсем точна информация относно подадените заявления за издаване на лицензии и използването на издадените лицензии. С цел по-добра административна ефикасност, държавите-членки трябва да използват информационните системи в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите-членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (5).

(7)

Удачно е да се позволи, по искане на оператора, незабавното издаване на лицензии за заявленията, отнасящи се до количества, равни или по-малки от 25 тона. В този случай лицензиите не трябва да бъдат подчинени на специфичните мерки, взети от Комисията.

(8)

За да се осигури много точно управление на количествата, предвидени за износ, е целесъобразно да се направи изключение от правилата за толеранса, предвидени в Регламент (ЕО) № 376/2008.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Всеки износ на продукти от сектора на свинското месо, за който е поискано възстановяване при износ, е подчинен на представянето на лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването.

Член 2

1.   Лицензиите за износ са валидни деветдесет дни, считано от датата на тяхното действително издаване по смисъла на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008.

2.   Заявленията за издаване на лицензии и лицензиите съдържат в раздел 15 описанието на продукта и в раздел 16 – дванадесетцифровия код на продукта от номенклатурата на селскостопанските продукти, приложима за възстановяване при износ.

3.   Категориите продукти, посочени в член 13, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 376/2008, както и сумата на гаранцията за лицензиите за износ са посочени в приложение I.

4.   Заявленията за издаване на лицензии и лицензиите за износ съдържат, в раздел 20, поне вписванията, изброени в приложение II.

Член 3

1.   Заявленията за издаване на лицензии за износ се подават пред компетентните органи от понеделник до петък всяка седмица.

2.   Заявителят за издаване на лицензия за износ e физическо или юридическо лице, което в момента на подаване на заявлението е в състояние да представи доказателство, удовлетворяващо компетентните органи на държавите-членки, че извършва търговска дейност в сектора на свинското месо от поне дванадесет месеца. Независимо от това търговеците на дребно или ресторантите, които продават продуктите си на крайния потребител, не могат да подават такива заявления.

3.   Лицензиите за износ се издават в срядата, която следва периода, посочен в параграф 1, при условие че междувременно Комисията не е взела специфичните мерки, посочени в параграф 4.

4.   Когато издаването на лицензии за износ биха могли да причинят превишаване на наличните бюджетни суми или съществува опасност да бъдат изчерпани максималните количества, които могат да бъдат изнесени с възстановяване при износа по време на въпросния период, предвид ограниченията упоменати в член 169 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, или когато издаването на лицензии за износ не би позволило износа да продължи през остатъка от периода, Комисията може:

а)

да определи единен процент за приемане на исканите количества;

б)

да отхвърли заявленията, за които все още не са издадени лицензии за износ;

в)

да прекрати временно приемането на заявления за издаване на лицензии за износ за период от не повече от пет работни дни, при условие за предвиждане на възможност за временно прекратяване за по-дълъг период, решението, за което се взема съобразно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

При обстоятелствата, предвидени в буква в) от първа алинея, заявленията за издаване на лицензии за износ, подадени по време на периода на временно прекратяване, се считат за невалидни.

Мерките, предвидени в първа алинея, могат да бъдат прилагани или приспособявани съобразно категорията продукти и местоназначението им.

5.   Мерките, предвидени в параграф 4, могат да се предприемат и когато заявленията за лицензии за износ се отнасят до количества, които превишават или могат да превишат нормалните налични количества за едно местоназначение, и когато издаването на заявените лицензии за износ биха породили риск от спекулации, изкривявания на конкуренцията между икономическите субекти или нарушаване на търговията, за която става въпрос или на вътрешния пазар.

6.   В случая когато заявените количества са отхвърлени или намалени, гаранцията се освобождава незабавно за цялото количество, за което не е одобрено заявление.

7.   Чрез дерогация от параграф 3, в случай че бъде определен единен процент за приемане, по-нисък от 80 %, лицензията за износ се издава най-късно единадесет работни дни след публикуването на въпросния процент в Официален вестник на Европейския съюз. В рамките на десет работни дни след това публикуване операторът може:

а)

или да оттегли заявлението си, като в този случай гаранцията се освобождава незабавно;

б)

или да поиска незабавното издаване на лицензията за износ, като в този случай компетентният орган я издава незабавно, но не по-рано от деня за издаване на лицензии през въпросната седмица.

8.   Чрез дерогация от параграф 3 Комисията може да определи друг ден освен срядата за издаване на лицензиите за износ, когато не е възможно да се спази този ден.

Член 4

1.   По искане от страна на оператора заявленията за издаване на лицензии за износ, отнасящи се до количество по-малко или равно на 25 тона продукти, не са подчинени на специфичните мерки, посочени в член 3, параграф 4, и лицензиите за износ, за които са подадени заявления, се издават незабавно.

В тези случаи, въпреки член 2, параграф 1, срокът на валидност на лицензиите се ограничава до пет работни дни от техния действителен ден на издаване по смисъла на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008 и раздел 20 на заявленията за лицензии и на лицензиите показва едно от вписванията изброени в приложение III.

2.   Комисията може, при необходимост, да преустанови приложението на настоящия член.

Член 5

Лицензиите за износ са непрехвърлими.

Член 6

1.   Изнесеното количество, в рамките на толеранса, посочен в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 376/2008, не дава правото на изплащане на възстановяване при износ.

2.   Раздел 22 на лицензията съдържа поне едно от вписванията изброени в приложение IV.

Член 7

1.   До петък всяка седмица държавите-членки уведомяват Комисията за следното:

а)

заявленията за издаване на лицензии за износ, посочени в член 1, подадени от понеделник до петък на текущата седмица, като посочват дали те попадат в рамките на член 4, или не;

б)

количествата, за които предната сряда са издадени лицензии за износ, с изключение на лицензиите, издадени незабавно в рамките на член 4;

в)

количествата, за които са оттеглени заявленията за издаване на лицензии за износ, в случая, посочен в член 3, параграф 7, през предишната седмица.

2.   Уведомяването за заявленията, посочени в параграф 1, буква а), трябва да съдържа:

а)

количеството, в тегло на продукта, за всяка категория, посочена в член 2, параграф 3;

б)

разбивката по местоназначение на количеството за всяка категория в случая, когато размерът на възстановяването при износ е диференциран съобразно местоназначението;

в)

приложимия размер на възстановяването при износ;

г)

общата сума на възстановяването при износ в евро, предварително определена по категория.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията всеки месец, след изтичане срока на валидност на лицензията за износ, за броя неизползвани лицензии за износ.

4.   Уведомленията, посочени в настоящия регламент, включително уведомленията „няма“, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.

Член 8

Регламент (ЕО) № 1518/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 217, 29.8.2003 г., стр. 35.

(3)  Вж. приложение V.

(4)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код на продукта от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания за износ (1)

Категория

Съотношение на гаранцията (EUR/100 kg) Нетно тегло

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията Сектор 6 (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 2, параграф 4

:

На български език

:

Регламент за изпълнение (ЕС) № […]

:

На испански език

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

На чешки език

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

:

На датски език

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

:

На немски език

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

:

На естонски език

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

:

На гръцки език

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

На английски език

:

Implementing Regulation (EU) No […]

:

На френски език

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

На хърватски език

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

:

На италиански език

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

На латвийски език

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

На литовски език

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

На унгарски език

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

:

На малтийски език

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

На нидерландски език

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

:

На полски език

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

:

На португалски език

:

Regulamento de Execução (UE) n.o […]

:

На румънски език

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

На словашки език

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

На словенски език

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

:

На финландски език

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

:

На шведски език

:

Genomförandeförordning (EU) nr […]


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Вписвания, посочени в член 4, параграф 1, втора алинея

:

На български език

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

На испански език

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

На чешки език

:

Licence platná pět pracovních dní

:

На датски език

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

На немски език

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

На естонски език

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

На гръцки език

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

На английски език

:

Licence valid for five working days

:

На френски език

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

На хърватски език

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

На италиански език

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

На латвийски език

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

На литовски език

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

На унгарски език

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

На малтийски език

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

На нидерландски език

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

На полски език

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

На португалски език

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

На румънски език

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

На словашки език

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

На словенски език

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

На финландски езиk

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

На шведски език

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Вписвания, посочени в член 6, параграф 2

:

На български език

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

На испански език

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

На чешки език

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

На датски език

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

На немски език

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

На естонски език

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

На гръцки език

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

На английски език

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

На френски език

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

На хърватски език

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

На италиански език

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

На латвийски език

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

На литовски език

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

На унгарски език

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

На малтийски език

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

На нидерландски език

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

На полски език

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

На португалски език

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

На румънски език

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

На словашки език

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).

:

На словенски език

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

На финландски език

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

На шведски език

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1518/2003 на Комисията

(ОВ L 217, 29.8.2003 г., стр. 35).

 

Регламент (ЕО) № 130/2004 на Комисията

(ОВ L 19, 27.1.2004 г., стр. 14).

 

Регламент (ЕО) № 1361/2004 на Комисията

(ОВ L 253, 29.7.2004 г., стр. 9).

 

Регламент (ЕО) № 1713/2006 на Комисията

(ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).

Единствено член 12

Регламент (ЕС) № 557/2010 на Комисията

(ОВ L 159, 25.6.2010 г., стр. 13).

Единствено член 1

Регламент (ЕС) № 519/2013 на Комисията

(ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 74).

Единствено точка 6.Ж.2 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1518/2003

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, първа алинея

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграфи 2 и 3

Член 2, параграфи 2 и 3

Член 2, параграф 4, встъпителни думи

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 4, първо до единадесето тире

Приложение II

Член 3, параграфи 1 до 4

Член 3, параграфи 1 до 4

Член 3, параграф 4a

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 7

Член 3, параграф 7

Член 3, параграф 8

Членове 4 and 5

Членове 4 и 5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2, встъпителни думи

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 2, първо до единадесето тире

Приложение IV

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Приложение I

Приложение I

Приложение Ia

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1374/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 36

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 29 май 2013 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува изменения на Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи. Целта на измененията е да се поясни, че обхватът на оповестяванията на информация относно възстановимата сума на активите, когато тази сума е определена въз основа на справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба, се ограничава до обезценените активи.

(3)

Допитването до Техническата експертна група на Европейската консултативна група по финансово отчитане потвърди, че измененията на МСС 36 удовлетворяват техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 Международният счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всички предприятия прилагат посочените в член 1 изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСС 36

МСС 36

Обезценка на активи

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на адрес: www.iasb.org

Изменение на МСС 36 Обезценка на активи

Оповестявания на възстановимата сума за нефинасови активи

Изменят се параграфи 130 и 134, както и заглавието над параграф 138. Добавя се параграф 140Й.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

130.

Предприятието оповестява следната информация за отделен актив (включително репутация) или за единица, генерираща парични потоци, за които е била призната загуба от обезценка или обратно възстановена загуба през периода:

а)

...

д)

възстановимата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) и дали възстановимата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) е равна на справедливата му стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба, или на стойността му в употреба.

е)

ако възстановимата стойност е равна на справедливата стойност, намалена с разходите за изваждане от употреба, предприятието оповестява следната информация:

i)

нивото от йерархията на справедливите стойности (вж. МСФО 13), в рамките на което е категоризирана оценката на справедливата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) в цялостния ѝ обхват (като не се взема предвид фактът, дали „разходите по изваждане от употреба“ са наблюдаеми);

ii)

за оценките на справедливата стойност, категоризирани в ниво 2 и ниво 3 от йерархията на справедливите стойности — описание на техниката(ите) за оценяване, използвани за оценяване на справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба. Ако е имало промяна в техниката за оценяване, предприятието оповестява тази промяна и причината(ите) за нея; и

iii)

за оценките на справедливата стойност, категоризирани в ниво 2 и ниво 3 от йерархията на справедливите стойности — всяко ключово предположение, на което ръководството е основало своите изчисления на справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба. Ключови предположения са тези, към които възстановимата стойност на актива (единицата, генерираща парични потоци) е най-чувствителна. Предприятието оповестява също дисконтовия(ите) процент(и), използван(и) при изготвяне на настоящата и предходната оценка, ако справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба, се оценява по техниката на настоящата стойност.

ж)

Приблизителни оценки, използвани за определяне на възстановимите стойности на единици, генериращи парични потоци, съдържащи репутация или нематериални активи с неопределен полезен живот

134.

Предприятието оповестява информацията, изисквана по букви а) — е), за всяка единица (или група единици), генерираща парични потоци, за която балансовата стойност на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот, разпределени към тази единица (или група единици), е значителна в сравнение с общата балансова стойност на репутацията или нематериалните активи с неопределен полезен живот на предприятието:

а)

...

в)

базата, на която е определена възстановимата стойност на единицата (групата единици) (т.е. стойност в употреба или справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане от употреба).

г)

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

138.

140Й

През май 2013 г. бяха изменени параграфи 130 и 134, както и заглавието над параграф 138. Предприятието прилага тези изменения със задна дата за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Предприятието не може да прилага тези изменения за периоди (включително сравнителни периоди), в които не прилага същевременно и МСФО 13.


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1375/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 27 юни 2013 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува изменения на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване, озаглавени Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджирането. Целта на измененията е да се облекчи отчитането в ситуации, при които дериват, който е определен като хеджиращ инструмент, се подновява от един контрагент към централен контрагент в резултат от законови или подзаконови разпоредби. Подобно облекчаване на отчитането означава, че счетоводното отчитане на хеджирането може да продължи независимо от новацията, което не би било разрешено, ако изменението не беше прието.

(3)

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) изисква извършването на централен клиринг за някои класове извънборсови деривати. Вследствие на това контрагентите по определени хеджиращи инструменти следва да се споразумеят да заменят своя първоначален контрагент по хеджиращата трансакция с централен контрагент, който отговаря на изискванията, предвидени в същия регламент.

(4)

За да се избегне усложняване на финансовото отчитане в резултат от новацията на извънборсови деривати към централен контрагент по силата на съществуващи или нови законови или подзаконови актове, е необходимо да се предвиди изключение от съществуващите изисквания за прекратяване на счетоводното отчитане на хеждирането съгласно МСС 39.

(5)

Допитването до Техническата експертна група на Европейската консултативна група по финансово отчитане потвърди, че измененията на МСС 39 удовлетворяват техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията следва да бъде съответно изменен.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всички предприятия прилагат посочените в член 1 изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

МСС 39

МСС 39

Финансови инструменти: признаване и оценяване

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП, с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на адрес: www.iasb.org

Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджирането

Изменят се параграфи 91 и 101.

Хеджиране на справедлива стойност

91

В бъдеще предприятието прекратява отчитането на хеджирането, описано в параграф 89, ако:

а)

хеджиращият инструмент стига до крайна дата на валидност или е продаден, прекратен или упражнен. За тази цел замяната или удължаването на хеджиращия инструмент с друг хеджиращ инструмент не представлява достигане до крайна дата на валидност или прекратяване, ако тази замяна или удължаване е част от документираната стратегия на предприятието за хеджиране. В допълнение, поради тази причина няма достигане до крайна дата на валидност или прекратяване на хеджиращия инструмент, ако:

i)

в резултат на законови или подзаконови разпоредби или в резултат от въвеждането на законови или подзаконови разпоредби страните по хеджиращия инструмент се споразумеят, че един или повече контрагенти за клиринг заменят първоначалния им контрагент и се превръщат в нов контрагент за всяка една от страните. За тази цел контрагент за клиринг означава централен контрагент (наричан понякога „организация за клиринг“ или „агенция за клиринг“) или предприятие или предприятия, например клирингов член на организация за клиринг или клиент на клирингов член на организация за клиринг, които действат като контрагент, за да извършат клиринг от централен контрагент. Ако обаче страните по хеджиращия инструмент заменят първоначалните си контрагенти с различни контрагенти, настоящият параграф се прилага само ако всяка от страните извършва клиринг със същия централен контрагент;

ii)

другите промени, ако такива се налагат, на хеджиращия инструмент се ограничават до промени, необходими за осъществяване на замяната на контрагента. Такива промени се ограничават до промените, които са в съответствие с условията, които биха били очаквани, ако клирингът на хеджиращия инструмент е бил първоначално извършен от контрагента за клиринг. Тези промени включват промени в изискванията за обезпечение, в правата за компенсиране на баланси между вземания и задължения и в налаганите такси;

б)

Хеджиране на парични потоци

101

При всеки един от следните случаи предприятието прекратява бъдещото отчитане на хеджирането, посочено в параграфи 95–100:

а)

Хеджиращият инструмент стига до крайна дата на валидност или е продаден, прекратен или упражнен. В този случай кумулативната печалба или загуба от хеджиращия инструмент, която е била призната в друг всеобхватен доход от периода, когато хеджирането е било ефективно (вж. параграф 95, буква a), остава отделно в капитала до осъществяване на прогнозната сделка. Когато сделката се осъществи, се прилагат параграфи 97, 98 и 100. За целите на настоящата алинея замяната или удължаването на хеджиращия инструмент с друг хеджиращ инструмент не представлява достигане до крайна дата на валидност или прекратяване, ако тази замяна или удължаване е част от документираната стратегия на предприятието за хеджиране. В допълнение, за целите на настоящата алинея няма достигане до крайна дата на валидност или прекратяване на хеджиращия инструмент, ако:

i)

в резултат на законови или подзаконови разпоредби или в резултат от въвеждането на законови или подзаконови разпоредби страните по хеджиращия инструмент се споразумеят, че един или повече контрагенти за клиринг заменят първоначалния им контрагент и се превръщат в нов контрагент за всяка една от страните. За тази цел контрагент за клиринг означава централен контрагент (наричан понякога „организация за клиринг“ или „агенция за клиринг“) или предприятие или предприятия, например клирингов член на организация за клиринг или клиент на клирингов член на организация за клиринг, които действат като контрагент, за да извършат клиринг от централен контрагент. Ако обаче страните по хеджиращия инструмент заменят първоначалните си контрагенти с различни контрагенти, настоящият параграф се прилага само ако всяка от страните извършва клиринг със същия централен контрагент;

ii)

другите промени, ако такива се налагат, на хеджиращия инструмент се ограничават до промени, необходими за осъществяване на замяната на контрагента. Такива промени се ограничават до промените, които са в съответствие с условията, които биха били очаквани, ако клирингът на хеджиращия инструмент е бил първоначално извършен от контрагента за клиринг. Тези промени включват промени в изискванията за обезпечение, в правата за компенсиране на баланси между вземания и задължения и в налаганите такси;

б)

Добавя се параграф 108Г и в допълнение А се добавя параграф НП113А.

Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

108Г

С Новация на деривати и продължение на отчитане на хеджирането (изменения на МСС 39), издадени през юни 2013 г., бяха изменени параграфи 91 и 101 и бе добавен параграф НП113А. Предприятието прилага тези параграфи за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г. Предприятието прилага настоящите изменения със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Оценяване на ефективността на хеджирането

НП113А

За да не бъдат допуснати никакви съмнения, въздействието от замяната на първоначалния контрагент с контрагент за клиринг и извършването на свързаните с това промени, описани в параграф 91, буква а), подточка ii) и параграф 101, буква а, подточка ii), се отразява в измерването на хеджиращия инструмент и съответно в оценяването на ефективността на хеджирането и измерването на ефективността на хеджирането.


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1376/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

72,6

TN

99,8

TR

107,5

ZZ

110,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

139,1

ZZ

134,6

0709 93 10

MA

98,4

TR

171,8

ZZ

135,1

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

57,5

ZA

44,9

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

96,3

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,1

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

102,8

TR

70,7

ZZ

86,8

0808 10 80

CN

77,6

MK

34,4

NZ

153,0

US

124,5

ZZ

97,4

0808 30 90

TR

120,5

US

155,6

ZZ

138,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1377/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2013 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на декември 2013 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2014 г. са за количества, по-големи от наличните за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 1385/2007 за подпериода от 1 януари до 31 март 2014 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2013 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.1.2014—31.3.2014 г.

(%)

1

09.4410

0,250375

2

09.4411

0,253228

3

09.4412

0,267952

4

09.4420

0,26178

6

09.4422

0,262743


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/51


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1378/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2013 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2013 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 г. относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 533/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни от месец декември 2013 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2014 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени по силата на Регламент (ЕО) № 533/2007 за подпериода от 1 януари до 31 март 2014 г., се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 декември 2013 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.1.2014—31.3.2014 г.

(%)

P1

09.4067

1,302094

P3

09.4069

0,270933


РЕШЕНИЯ

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/53


РЕШЕНИЕ EUTM СОМАЛИЯ/1/2013 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 17 декември 2013 година

за назначаване на командващ мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия)

(2013/777/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Решение 2010/96/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2010 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 5, параграф 1 от Решение 2010/96/ ОВППС Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения относно назначаването на командващ мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия).

(2)

На 22 януари 2013 г. Съветът прие Решение 2013/44/ОВППС (2), с което се изменя и удължава действието на Решение 2010/96/ОВППС и се назначава бригаден генерал Gerald AHERNE за командващ мисията на ЕС.

(3)

Италианската република предложи бригаден генерал Massimo MINGIARDI да бъде назначен за нов командващ мисията на ЕС, който да замени бригаден генерал Gerald AHERNE.

(4)

Военният комитет на ЕС подкрепя това предложение.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокол №22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Следователно Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бригаден генерал Massimo MINGIARDI се назначава за командващ мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия), считано от 15 февруари 2014 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 15 февруари 2014 г.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 44, 19.2.2010 г., стр. 16

(2)  Решение 2013/44/ОВППС на Съвета от 22 януари 2013 г. за изменение и удължаване на действието на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (ОВ L 20, 23.1.2013 г., стр. 57).


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/54


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за създаване на Изпълнителна агенция за научни изследвания и за отмяна на Решение 2008/46/ЕО

(2013/778/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 58/2003 оправомощава Комисията да делегира правомощия на изпълнителните агенции за цялостно или частично изпълнение на програма или проект на Съюза, от негово име и на негова отговорност.

(2)

Целта на възлагането на изпълнителните агенции на задачи по управлението на програми е да се даде възможност на Комисията да се съсредоточи върху основните си дейности и функции, които не могат да бъдат извършвани от външен изпълнител, без при това да губи контрола над и крайната отговорност за дейностите, управлявани от тези изпълнителни агенции.

(3)

Делегирането на изпълнителна агенция на задачи, свързани с изпълнението на дадена програма, налага ясно разделение между етапите на планиране на програмата, които включват висока степен на преценка при вземането на решения главно по политически съображения, като това се извършва от Комисията, и изпълнението на програмата, което следва да бъде възложено на изпълнителната агенция.

(4)

С Решение 2008/46/ЕО (2) Комисията създаде Изпълнителната агенция за научни изследвания (наричана по-долу „Агенцията“) и ѝ възложи управлението на действията на Общността в областта на научните изследвания с оглед на извършването на задачи, свързани с изпълнението на специалната програма „Хора“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (3), специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (4) и специалната програма „Сътрудничество“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (5) от Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (6) (наричана по-долу „Седмата рамкова програма“).

(5)

Агенцията доказа, че делегирането на задачи на изпълнителна агенция е напълно подходящо решение за подобряване на ефективността на разходите, като по този начин Комисията е в състояние да управлява все по-голям бюджет с по-малко увеличение на общата численост на персонала от пропорционалното. Разделянето на задачите на Комисията по разработването на политики от задачите на Агенцията по изпълнението на програми даде възможност на двете страни да се справят по-добре с основните си задължения. Външната оценка на Агенцията, извършена в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 58/2003, показа нейната ефикасност и ефективност в управлението на свързани с МСП действия по специалната програма „Капацитети“, програмата „Мария Кюри“ в рамките на специалната програма „Хора“ и научноизследователските дейности по темите „Космос“ и „Сигурност“ от специалната програма „Сътрудничество“, както и в предоставянето на административни и логистични спомагателни услуги за всички области по специалните програми „Хора“, „Капацитети“ и „Сътрудничество“. Постигнатите икономии в резултат от делегирането на задачи на Агенцията бяха оценени на около 106 млн. евро за периода 2009—2013 г.

(6)

В своето съобщение от 29 юни 2011 г.„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ (7) Комисията предложи да се използва възможността за по-широко прибягване към съществуващите изпълнителни агенции за изпълнението на програми на Съюза в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (наричана по-долу „МФР“).

(7)

Анализът на разходите и ползите, извършен в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 58/2003, показа, че ефективността на дейността на Агенцията е по-висока в сравнение с тази на Комисията. Новите делегирани програми са в тематично съответствие със сегашния мандат и мисията на Агенцията и представляват продължение на досегашните дейности на Агенцията. Агенцията вече придоби компетентност, умения и възможности, които са от пряко значение за тези програми. Агенцията е в подходяща позиция да продължи да управлява научноизследователски програми по МФР за 2014—2020 г. Делегираното на Агенцията управление на програми би гарантирало непрекъснатостта на дейностите на бенефициерите по програмите, като се има предвид, че Агенцията вече придоби съответната компетентност и капацитет, насочени към научноизследователската общност. От делегираното на Агенцията управление на програми се очаква повишаване на ефективността, вследствие на което да се спестят 158 млн. евро през периода 2014—2024 г. в сравнение с управлението от службите на Комисията.

(8)

С цел да придаде ясен облик на изпълнителните агенции, Комисията групира, доколкото беше възможно, работата по тематични области на политиката при установяването на новите им мандати.

(9)

На Агенцията следва да се възложи управлението на следните части на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (8):

част I „Високи постижения в научната област“ като продължение на сходни дейности, които по МФР за периода 2007—2013 г. са управлявани от Комисията и се характеризират с проекти, пораждащи голям брой еднородни и стандартни операции;

част II „Водещи позиции в промишлеността“ като продължение на сходни дейности, които по МФР за периода 2007—2013 г. вече отчасти са управлявани от Агенцията и включват изпълнението на технически проекти, за които не се изисква взимането на политически решения, а високо равнище на технически и финансови познания през целия цикъл на проектите;

част III „Обществени предизвикателства“ като продължение на сходни дейности, които по МФР за периода 2007—2013 г. са управлявани от Агенцията и включват изпълнението на технически проекти, за които не се изисква взимането на политически решения, а високо равнище на технически и финансови познания през целия цикъл на проектите;

част IIIа „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“ като продължение на сходни дейности, които по МФР за периода 2007—2013 г. са управлявани от Агенцията и включват изпълнението на технически проекти, за които не се изисква взимането на политически решения, а високо равнище на технически и финансови познания през целия цикъл на проектите;

част IIIб „Наука със и за обществото“ като продължение на сходни дейности, които по МФР за периода 2007—2013 г. са управлявани от Агенцията и включват изпълнението на технически проекти, за които не се изисква взимането на политически решения, а високо равнище на технически и финансови познания през целия цикъл на проектите.

(10)

Агенцията следва да продължи изпълнението на частите от Седмата рамкова програма, които вече са ѝ възложени по МФР за периода 2007—2013 г.

(11)

Агенцията следва да отговаря за предоставянето на административни и логистични спомагателни услуги, по-специално когато централизирането на тези спомагателни услуги би довело до допълнително повишаване на ефективността на разходите и икономии от мащаба.

(12)

С цел да се осигури съгласувано своевременно изпълнение на настоящото решение и на съответните програми, е необходимо да се гарантира, че Агенцията ще извършва своите задачи, свързани с изпълнението на тези програми, при условие че тези програми влязат в сила, от датата на тяхното влизане в сила.

(13)

Следва да бъде създадена Изпълнителна агенция за научни изследвания. Тя следва да замени и наследи изпълнителната агенция, създадена с Решение 2008/46/ЕО. Тя следва да работи в съответствие с общия статут, установен с Регламент (ЕО) № 58/2003.

(14)

Поради това следва да бъде отменено Решение 2008/46/ЕО и да се предвидят преходни разпоредби.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за изпълнителните агенции,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване

Създава се Изпълнителна агенция за научни изследвания (наричана по-долу „Агенцията“), която заменя и наследява изпълнителната агенция, създадена с Решение 2008/46/ЕО, за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2024 г., чийто статут се урежда от Регламент (ЕО) № 58/2003.

Член 2

Седалище

Седалището на агенцията е в Брюксел.

Член 3

Цели и задачи

1.   На Агенцията се възлага, в рамките на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), изпълнението на части от:

а)

част I „Високи постижения в научната област“;

б)

част II „Водещи позиции в промишлеността“;

в)

част III „Обществени предизвикателства“;

г)

част IIIа „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“;

д)

част IIIб „Наука със и за обществото“.

Настоящият параграф се прилага, при условие че влезе в сила специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), от датата на нейното влизане в сила.

2.   На Агенцията се възлага, по линия на Седмата рамкова програма, довършването на части от следните програми:

а)

дейностите „Изследвания за малките и средните предприятия“ и „Изследвания за сдруженията на малките и средните предприятия“ от специалната програма „Капацитети“;

б)

темите „Космос“ и „Сигурност“ от специалната програма „Сътрудничество“;

в)

специалната програма „Хора“.

3.   Агенцията отговаря за следните задачи във връзка с изпълнението на частите от програмите на Съюза, посочени в параграфи 1 и 2:

а)

управлението на някои етапи от изпълнението на програмите и някои фази от работата по специфични проекти въз основа на съответните работни програми, приети от Комисията, когато Комисията я е оправомощила за това в акта за делегиране;

б)

приемането на инструментите за изпълнение на бюджета за приходите и разходите и осъществяването на всички операции, необходими за управлението на програмата, когато Комисията я е оправомощила за това в акта за делегиране;

в)

оказването на помощ за изпълнението на програмите, когато Комисията я е оправомощила за това в акта за делегиране.

4.   Агенцията отговаря за предоставянето на административни и логистични спомагателни услуги, както са определени в акта за делегиране. Тези услуги се предоставят в полза на органите, изпълняващи програмите, и в рамките на програмите, посочени в в акта за делегиране.

Член 4

Срок на назначенията

1.   Членовете на управителния комитет се назначават за срок от две години.

2.   Директорът се назначава за срок от четири години.

Член 5

Надзор и отчетност

Агенцията подлежи на надзор от страна на Комисията и редовно се отчита за напредъка в изпълнението на програмите на Съюза или на части от тях, както и за административните и логистичните спомагателни услуги, за които отговаря, в съответствие с условията, посочени в акта за делегиране.

Член 6

Изпълнение на оперативния бюджет

Агенцията изпълнява оперативния си бюджет в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията (9).

Член 7

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Решение 2008/46/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2014 г. Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

2.   Агенцията се счита за законен правоприемник на изпълнителната агенция, създадена с Решение 2008/46/ЕО.

3.   Без да се засяга преразглеждането на категоризацията на командированите служители, предвидено с акта за делегиране, настоящото решение не засяга правата и задълженията на персонала, нает от Агенцията, включително нейния директор.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 11, 15.1.2008 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 54, 22.2.2007 г., стр. 91.

(4)  ОВ L 54, 22.2.2007 г., стр. 101.

(5)  ОВ L 54, 22.2.2007 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(7)  COM(2011) 500 окончателен.

(8)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965.

(9)  ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/58


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2013 година

за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и за отмяна на Решение 2008/37/ЕО

(2013/779/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 58/2003 оправомощава Комисията да делегира правомощия на изпълнителните агенции за цялостно или частично изпълнение на програма или проект на Съюза, от нейно име и на нейна отговорност.

(2)

Целта на възлагането на задачи по изпълнението на програми на изпълнителните агенции е да се даде възможност на Комисията да се съсредоточи върху основните си дейности и функции, които не може да възложи външно, без при това да изгуби контрола върху или крайната отговорност за дейностите, управлявани от тези изпълнителни агенции.

(3)

В съответствие с член 6 от Специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (2) (наричана по-долу „Специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“) Комисията трябва да създаде Европейски научноизследователски съвет (наричан по-долу ЕНС). ЕНС е правоприемник на Европейския научноизследователски съвет, създаден с Решение 2007/134/ЕО на Комисията (3) в изпълнение на Решение 2006/972/ЕО на Съвета (4) (наричана по-долу „специфичната програма „Идеи“). ЕНС трябва да е съставен от независим научен съвет (наричан по-долу „научен съвет на ЕНС“) и специална изпълнителна структура под формата на изпълнителна агенция.

(4)

Делегирането на задачи, свързани с изпълнението на конкретна програма, на дадена изпълнителна агенция изисква ясно разграничаване между етапа на програмиране, който се осъществява от научния съвет на ЕНС и се приема от Комисията, и етапа на изпълнение на програмата в съответствие с принципите и методиката, установени от научния съвет на ЕНС, което следва да бъде поверено на изпълнителната агенция.

(5)

С Решение 2008/37/ЕО (5) Комисията създаде Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет (наричана по-долу „Агенцията“) и я натовари с управлението на дейностите на Общността в областта на граничните изследвания, за да изпълни своята задача за осъществяване на специфичната програма „Идеи“.

(6)

Агенцията, създадена с Решение 2008/37/ЕО, е постигнала доказано добра репутация в рамките на научната общност в Европа и по света. Тя се е утвърдила като основен елемент сред инструментите на Съюза за финансиране на научните изследвания, добре позната е и се приема добре от външни заинтересовани страни. Външната оценка на Агенцията, извършена в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 58/2003, показа, че създаването на Агенцията има благоприятен ефект в резултат на нейната научна специализация и способност да предоставя по-добро обслужване, дължащо се на по-голямата ѝ близост до бенефициентите, подобряването на комуникацията и популярността на програмите и осигуряването на по-бързи плащания към бенефициентите. Икономиите в резултат на делегирането на функции на Агенцията се оценяват на около 45 млн. евро за периода 2009—2012 г.

(7)

В съобщението си от 29 юни 2011 г.„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ (6) Комисията предложи да се използва по-широко възможността за възлагане на изпълнението на програми на Съюза по многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. на съществуващите изпълнителни агенции.

(8)

Анализът на разходите и ползите, извършен в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 58/2003, показва, че Комисията следва да възложи на Агенцията изпълнението на конкретната цел „Подобряване на изследванията в гранични области на науката чрез дейностите на Европейския научноизследователски съвет“ от част I „Високи постижения в научната област“ на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“. Агенцията разполага с висококачествено управление на програмите и предоставяните услуги, с широка известност и изградени комуникационни канали с голям обсег, които са доказали своята ефективност. Конкретната цел „Подобряване на изследванията в гранични области на науката чрез дейностите на Европейския научноизследователски съвет“ е в съответствие с настоящите цели и задачи на Агенцията. Използването на натрупания опит и експертни познания на Агенцията ще доведе до повишаване на ефикасността. Освен това Комисията никога не е управлявала вътрешно тази програма и подобен сценарий би довел до нарушаване на приемствеността и недостиг на умения. В допълнение, ако бъде създадена агенция, се очакват печалби в размер на 79 млн. евро за периода 2014—2024 г. от подобренията в ефикасността в сравнение със сценария за вътрешно управление от Комисията.

(9)

На Агенцията следва да се повери управлението на конкретната цел „Подобряване на изследванията в гранични области на науката чрез дейностите на Европейския научноизследователски съвет“ от част I „Високи постижения в научната област“ на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, при което ще се осъществяват дейности, подобни на тези, които съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г. вече се управляват от Агенцията и се характеризират с проекти, които не предполагат вземането на политически решения и изискват високо ниво на техническа и финансова компетентност по време на целия проектен цикъл.

(10)

Агенцията следва да продължи изпълнението на специфичната програма „Идеи“, делегирано ѝ по многогодишната финансова рамка за 2007—2013 г.

(11)

С цел да се гарантира последователното прилагане във времето на настоящото решение и на съответните програми е необходимо да се гарантира, че Агенцията изпълнява своите задачи, свързани с изпълнението на тези програми, от датата, на която тези програми влизат в сила.

(12)

Агенцията следва да бъде създадена. Тя следва да замени и наследи изпълнителната агенция, създадена с Решение 2008/37/ЕО. Тя следва да работи в съответствие с общия статут, установен с Регламент (ЕО) № 58/2003.

(13)

Решение 2008/37/ЕО следва да бъде отменено и следва да се предвидят преходни разпоредби.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за изпълнителните агенции,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване

С настоящото се създава Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (наричана по-долу „Агенцията“), която заменя изпълнителната агенция, създадена с Решение 2008/37/ЕО, за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2024 г., и е неин правоприемник, като нейният устав се урежда от Регламент (ЕО) № 58/2003.

Член 2

Седалище

Седалището на агенцията е в Брюксел.

Член 3

Цели и задачи

1.   Агенцията е специалната изпълнителна структура на Европейския научноизследователски съвет, която отговаря за административното прилагане и изпълнение на програмата.

2.   С настоящото на Агенцията се поверява, в рамките на Специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), изпълнението на конкретната цел „Подобряване на изследванията в гранични области на науката чрез дейностите на Европейския научноизследователски съвет“ от част I „Високи постижения в научната област“. Настоящият параграф се прилага от датата на влизане в сила на Специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), при условие че последната влезе в сила.

3.   В рамките на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (7) на агенцията се поверява изпълнението на задачите, наследени по линия на специфичната програма „Идеи“.

4.   Агенцията отговаря за следните задачи по изпълнението на частите от програмите на Съюза, посочени в параграфи 2 и 3:

а)

управление на изпълнението на програмата и това на специфични проекти въз основа на съответните работни програми, установени от научния съвет на Европейския научноизследователски съвет (наричан по-долу „Научният съвет на ЕНС“) и приети от Комисията, когато е оправомощена за това от Комисията чрез акта за делегиране;

б)

приемане на инструментите за изпълнение на бюджета за приходите и разходите и осъществяването на всички операции, необходими за управлението на програмата, когато е оправомощена за това от Комисията чрез акта за делегиране;

в)

предоставяне на подкрепа при изпълнението на програмите, когато е оправомощена за това от Комисията чрез акта за делегиране;

г)

предоставяне на подкрепа на Научния съвет на ЕНС при изпълнението на всички негови задачи.

Член 4

Срок на назначенията

1.   Членовете на управителния комитет се назначават за срок от две години.

2.   Директорът се назначава за срок от четири години, като се взема предвид становището на Научния съвет на ЕНС.

3.   При назначаването на висши служители на Агенцията се вземат предвид становищата на Научния съвет на ЕНС.

Член 5

Контрол и отчет на изпълнението

Агенцията подлежи на контрол от Комисията и редовно докладва за напредъка по изпълнението на програмите или частите от програми, за които отговаря в съответствие с условията и периодичността, уточнени в акта за делегиране.

Член 6

Изпълнение на оперативния бюджет

Агенцията изпълнява оперативния си бюджет в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1653/2004 (8).

Член 7

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Решение 2008/37/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2014 г. Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

2.   Агенцията се счита за правоприемник на изпълнителната агенция, създадена с Решение 2008/37/ЕО.

3.   Без да се вземат предвид резултатите от преразглеждането на категоризацията на командированите служители, настоящото решение не засяга правата и задълженията на персонала, нает от Агенцията, включително нейния директор.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2014 г.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965.

(3)  Решение 2007/134/ЕО на Комисията от 2 февруари 2007 г. за създаване на Европейски научноизследователски съвет (ОВ L 57, 24.2.2007 г., стр. 14).

(4)  Решение 2006/972/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Идеи“ от Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 243).

(5)  Решение 2008/37/ЕО на Комисията от 14 декември 2007 г. за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет за управление на специфичната общностна програма „Идеи“ в областта на граничните изследвания в изпълнение на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 9, 12.1.2008 г., стр. 15).

(6)  COM(2011) 500 окончателен.

(7)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6).


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/61


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2013 година

за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета за обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати

(нотифицирано под номер C(2013) 9166)

(2013/780/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1, второто тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2000/29/ЕО се предвиждат защитни мерки срещу въвеждането на вредители по растенията или растителните продукти в Съюза от трети държави.

(2)

Обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати, който попада в обхвата на някой от кодовете по КН и отговаря на някое от описанията, посочени в част Б, раздел I, точка 6 от приложение V към Директива 2000/29/ЕО, не може да се въвежда в Съюза, освен ако не е придружен от фитосанитарен сертификат съгласно предвиденото в член 13, параграф 1, подточка ii) от същата директива.

(3)

В Директива 2000/29/ЕО се предвижда възможност за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) за дървен материал, ако други документи или маркировки дават еквивалентни гаранции.

(4)

Въз основа на информацията, предоставена от Съединените американски щати, Комисията отбеляза, че инспекторатът по здравеопазване на животните и здравето на растенията към Министерството на земеделието на САЩ е одобрил официална програма за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал (the Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program), която ще бъде прилагана от националната асоциация на САЩ за дървен материал от широколистни видове (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(5)

С програмата за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал се гарантира, че одобрените съоръжения за дървен материал в САЩ работят по съответния стандарт за изсушен в сушилня нарязан дървен материал. С този стандарт се гарантира, че всички части на нарязания дървен материал, изнасян по посочената програма, са изсушени в сушилня до достигане на по-малко от 20 % тегловно съдържание на влага съгласно предписанията за сушене в сушилня и са обелени.

(6)

С този стандарт също така се гарантира, че към всички пакети изсушен в сушилни дървен материал е прикрепена стоманена лента за идентификация на асоциацията NHLA, на която има щампа „NHLA–KD“ (изсушен в сушилня) с уникален номер за всеки пакет. Всеки номер се отбелязва в съответния сертификат за изсушен в сушилня дървен материал („Сертификат за сушене в сушилня“).

(7)

Поради гореизложеното следва да се предостави възможност на държавите членки да разрешат въвеждането на своя територия на обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати, когато е придружен от сертификат за сушене в сушилня като алтернатива на фитосанитарния сертификат, при условие че са изпълнени определени условия.

(8)

Комисията следва да гарантира, че Съединените американски щати предоставят цялата техническа информация, необходима за извършване на оценка на работата на програмата. Освен това държавите членки следва да извършват текуща оценка на използването на металните ленти за идентификация на асоциацията NHLA и на съответния сертификат за сушене в сушилня.

(9)

Дерогацията, предвидена с настоящото решение, следва да се прекрати, ако се установи, че посочените в настоящото решение специални условия не са достатъчни, за да се предотврати въвеждането на вредители в Съюза, ако условията не се спазват или ако има доказателства, които биха могли да означават, че програмата не работи ефикасно.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на държавите членки се предоставя възможност да разрешат въвеждането на своя територия на нарязан обелен дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати, който попада в обхвата на някой от кодовете по КН и отговаря на някое от описанията, посочени в част Б, раздел I, точка 6 от приложение V към посочената директива, без да е придружен от фитосанитарен сертификат, при положение че дървеният материал отговаря на условията, посочени в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Държавите членки информират Комисията и другите държави членки в писмен вид, когато са използвали дерогацията, предвидена в член 1.

В срок до 15 юли всяка година държавите членки, които са използвали дерогацията, предоставят на Комисията и на другите държави членки информация за броя на пратките, внесени през предходната година в съответствие с член 1 от настоящото решение, и подробен доклад за всички задържани пратки, както е посочено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки в срок до два работни дни от датата на задържане на пратка, въведена на тяхна територия в съответствие с член 1, която не отговаря на условията, посочени в приложението.

3.   Комисията отправя искане до Съединените американски щати да ѝ предоставят техническата информация, която ѝ е необходима, за да извърши оценка на работата на програмата за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал.

Член 3

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 30 ноември 2016 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

Условия, посочени в член 1

Посочените в член 1 условия, при които на държавите членки се предоставя възможност да разрешат въвеждането на своя територия на нарязан обелен дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати, който попада в обхвата на някой от кодовете по КН и отговаря на някое от описанията, посочени в част Б, раздел I, точка 6 от приложение V към Директива 2000/29/ЕО, без да е придружен от фитосанитарен сертификат, са, както следва:

1)

дървеният материал се произвежда в дъскорезници или се обработва в подходящи помещения, одобрени и проверени от националната асоциация на САЩ за дървен материал от широколистни видове (US National Hardwood Lumber Association, NHLA), за да бъде включен в програма за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал (the Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) („програмата“);

2)

дървеният материал се подлага на сушене в сушилня до достигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество, получено чрез подходящ режим време/температура;

3)

след като условието, посочено в точка 2, е изпълнено, към всеки пакет се прикрепва стандартна стоманена лента за идентификация от съответното длъжностно лице от дъскорезницата, посочена в точка 1, или под негов надзор. Всяка лента за идентификация се щампова с „NHLA–KD“ (изсушен в сушилня) с уникален номер за всеки пакет;

4)

за да се гарантира, че условията, посочени в точки 2 и 3, са изпълнени, дървеният материал преминава система за проверка, създадена по програмата, която включва проверка преди спедиция и мониторинг в одобрените дъскорезници, извършвани от независими трети страни — одитори, които са квалифицирани и оправомощени за тази цел. Инспекторатът по здравеопазване на животните и здравето на растенията към министерството на земеделието на САЩ извършва случайни проверки преди спедиция и одит на всеки шест месеца на документацията и процедурите на NHLA, свързани с програмата, на независимите одитори — третите страни, и на дъскорезниците и на другите съответни помещения, включени в програмата;

5)

дървеният материал се съпровожда от стандартен „Сертификат за сушене в сушилня“ (Certificate of Kiln Drying), който е в съответствие с образеца, посочен в част II от настоящото приложение, издаден е от лице или лица, оправомощени да участват в програмата, и е заверен от инспектор към NHLA. Сертификатът за сушене в сушилня се попълва и включва информация за количеството на обеления нарязан дървен материал в дъскови футове и кубични метри. В сертификата също така се посочва общият брой на пакетите и номерата на идентификационните ленти на тези пакети.

ЧАСТ II

Образец на сертификат за сушене в сушилня

Agreement № 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/65


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2013 година

за предоставяне на дерогацията, поискана от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на Англия, Шотландия и Уелс по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

(нотифицирано под номер C(2013) 9167)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2013/781/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (1), и по-специално точка 2, трета алинея от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

Ако количеството оборски тор, което дадена държава членка възнамерява да използва годишно на хектар, е различно от определеното в точка 2, втора алинея, първо изречение от приложение III към Директива 91/676/ЕИО и в буква а) от същата алинея, това количество следва да бъде определено така, че да не нарушава постигането на целите, определени в член 1 от тази директива, и следва да бъде обосновано с обективни критерии, като дълги периоди на развитие и култури с високо поглъщане на азот.

(2)

На 29 май 2009 г. Комисията прие Решение 2009/431/ЕО за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия дерогация по отношение на Англия, Шотландия и Уелс по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (2), която позволява прилагането на оборски тор до максимална стойност от 250 kg азот на хектар на година при определени условия в рамките на програмите за действие в Англия (Регламент 2008 г. № 2349), Шотландия (Регламент 2008 г. № 298, както е изменен) и Уелс (Регламент 2008 г. № 3143) и която изтича на 31 декември 2012 г.

(3)

Дерогацията, предоставена с Решение 2009/431/ЕО, засягаше 433 стопанства през 2010 г. (425 в Англия, 6 в Шотландия и 2 в Уелс), 404 стопанства през 2011 г. (396 в Англия, 7 в Шотландия и 1 в Уелс) и 390 стопанства през 2012 г. (385 в Англия, 4 в Шотландия и 1 в Уелс). Дерогацията, предоставена с Решение 2009/431/ЕО, в периода 2009—2012 г. засягаше около 110 000 животински единици (съответстващи на 0,9 % от общия брой), 45 000 хектара пасища (съответстващи на 0,4 % от общата площ на пасищата) и 5 000 хектара обработваема земя (съответстващи на 0,1 % от общата площ на обработваемата земя) във Великобритания.

(4)

На 20 декември 2012 г. Обединеното кралство внесе в Комисията искане за подновяване на дерогацията по точка 2, трета алинея от приложение III към Директива 91/676/ЕИО, при същите условия като тези, определени в Решение 2009/431/ЕО.

(5)

Обединеното кралство създаде програми за действие за периода 2013—2016 г. в съответствие с член 5 от Директива 91/676/ЕИО, посредством следните регламенти: Nitrate Pollution Prevention Regulations 2008 (SI 2008/2349) и регламенти за изменение SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 и SI 2013/2619 в Англия; Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones Regulations 2008 (Scottish SI 2008/298) и регламент за изменение Scottish SI 2013/123 в Шотландия и Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013 (SI 2013/2506 (W. 245) в Уелс.

(6)

Определените уязвими зони, за които се прилагат програмите за действие в съответствие с Регламент SI 2013/2619 за Англия, Scottish SI 2002 № 276 и Scottish SI 2002 № 546 за Шотландия и Регламент SI 2013/2506 (W. 245) за Уелс, обхващат 58 % от общата площ на Англия, 14 % от общата площ на Шотландия и 2,3 % от общата площ на Уелс.

(7)

Подадените данни относно качеството на водите показват, че за подземните води в Англия 85 % от подземните водни обекти са със средна концентрация на нитрати под 50 mg/l, а 60 % са с концентрация на нитрати под 25 mg/l. За Уелс 95 % от подземните водни обекти са със средна концентрация на нитратите по-ниска от 50 mg/l, а 87 % са с концентрация под 25 mg/l. За Шотландия 87 % от подземните водни обекти са със средна концентрация на нитратите по-ниска от 50 mg/l, а 62 % са с концентрация под 25 mg/l. За повърхностните води в Англия в 59 % от мониторинговите пунктове е отчетена средна концентрация на нитратите под 25 mg/l, а 8 % са с концентрация на нитратите над 50 mg/l. За Шотландия и Уелс в над 95 % от мониторинговите пунктове са със средна концентрация на нитратите под 25 mg/l. В Шотландия няма мониторингови пунктове със средна концентрация на нитратите над 50 mg/l, а в Уелс 1 % от мониторинговите пунктове са с концентрация на нитратите над 50 mg/l.

(8)

След като разгледа искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и в светлината на опита, придобит от дерогацията, предвидена в Решение 2009/431/ЕО, Комисията счита, че количеството оборски тор, предложено от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия — 250 kg азот на хектар на година, няма да попречи на осъществяването на целите на Директива 91/676/ЕИО, при условие че са изпълнени определени строги условия.

(9)

Подкрепящите документи, представени от Обединеното кралство, показват, че предложеното количество от 250 kg азот на хектар на година оборски тор от пасящ добитък в пасищните стопанства е оправдано въз основа на обективни критерии като високо нетно количество на валежите, дълги периоди на развитие и високи добиви на трева със високо поглъщане на азот.

(10)

Срокът на действие на Решение 2009/431/ЕО изтича на 31 декември 2012 г. За да се осигури възможност засегнатите фермери да продължат да се ползват от дерогацията, е целесъобразно срокът на действие на Решение 2009/431/ЕО да се удължи.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по нитратите, създаден по силата на член 9 от Директива 91/676/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогацията, поискана от Обединеното кралство по отношение на Англия, Шотландия и Уелс с писмо от 20 декември 2012 г. с цел да се разреши прилагането на по-високо количество оборски тор от предвиденото в точка 2, втора алинея, първо изречение от приложение III към Директива 91/676/ЕИО и в буква а) от същата алинея, се предоставя при спазване на условията, определени в настоящото решение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„пасищни стопанства“ означава стопанства, в които 80 % или повече от земеделската земя, налична за прилагането на оборски тор, е заета с трева;

б)

„пасящ добитък“ означава едър рогат добитък (с изключение на малки телета), овце, сърни, кози и коне;

в)

„трева“ означава постоянно или временно пасище (под временно се разбира по-малко от четири години);

г)

„парцел“ означава отделен участък или група участъци, хомогенни по отношение на отглежданите селскостопански култури, вида на почвата и практиките за торене.

Член 3

Обхват

Настоящото решение се прилага на индивидуална основа към пасищните стопанства и подлежи на условията, определени в членове 4, 5 и 6.

Член 4

Ежегодно кандидатстване и поемане на ангажимент

1.   Всяка година фермерите, които искат да се ползват от дерогация по силата на настоящото решение, подават заявление до компетентните органи.

2.   Заедно с годишното заявление, посочено в параграф 1, те писмено се ангажират да спазват условията по членове 5 и 6.

Член 5

Прилагане на оборски тор и други торове

1.   Количеството оборски тор от пасящ добитък, което се прилага всяка година в пасищните стопанства, включително и от самите животни, не трябва да надхвърля количеството оборски тор, съдържащо 250 kg азот на хектар, при условията, определени в параграфи 2—7.

2.   Общото влагане на азот не трябва да надвишава предвидимата потребност от хранителни вещества на разглежданата култура, трябва да отчита постъплението от почвата и не трябва да надхвърля максималната норма за прилагане, приложима за стопанството, която е установена в програмата за действие за нитратите.

3.   За всяко стопанство трябва да се води план за наторяването, в който се описва редуването на културите на земеделската земя и планираното прилагане на оборски тор и други торове. Той трябва да бъде на разположение в стопанството всяка календарна година преди 1 март. Планът за наторяването съдържа най-малко следното:

а)

планът за редуването на културите, който трябва да посочва площта на парцелите с трева и на парцелите с други култури, включително скица, показваща местоположението на отделните парцели;

б)

броят на животните, описание на системата за подслон на животните и системата за съхранение, включително обема на наличните съоръжения за съхранение на оборски тор;

в)

изчисление на произведените в стопанството азот и фосфор от оборски тор;

г)

количеството, видът и характеристиките на оборския тор, доставен извън стопанството или на стопанството;

д)

предвидимите потребности от азот и фосфор на културите във всеки парцел;

е)

резултати от анализа на почвата за състоянието ѝ по отношение на азот и фосфор;

ж)

видът на тора, които ще се използва;

з)

изчисление на приложеното количество азот и фосфор от оборски тор за всеки парцел;

и)

изчисление на приложеното количество азот и фосфор от изкуствени и други торове за всеки парцел.

Плановете се преработват най-късно до седем дни след настъпването на каквито и да било промени в селскостопанските практики, за да се осигури съответствие между тях и действителните селскостопански практики.

4.   Всеки фермер води отчет за наторяването, включително информация, свързана с управлението на вложените количества азот и фосфор. Отчетите се предават на компетентните органи за всяка календарна година.

5.   За всяко пасищно стопанство, ползващо се от дерогация, фермерът приема, че заявлението, посочено в член 4, параграф 1, планът за наторяването и отчетите за наторяването могат да бъдат обект на проверка.

6.   Всеки фермер, на който е предоставена дерогация, периодично извършва анализ на азота и фосфора в почвата за правилно наторяване.

Вземането на проби и анализът трябва да се извършват най-малко веднъж на всеки четири години за всяка хомогенна площ от стопанството, като се отчитат редуването на културите и почвените характеристики.

Изисква се минимум по един анализ на всеки пет хектара земеделска земя.

Резултатите от анализа на азота и фосфора в почвата са на разположение в стопанството, ползващо се от дерогация.

7.   Оборски тор не се разпръсква през есента преди култивирането на трева.

Член 6

Управление на земята

1.   80 % или повече от площта на стопанствата, налична за прилагането на оборски тор, се култивират с трева.

2.   Фермерите, ползващи се от индивидуална дерогация, изпълняват следните мерки:

а)

временните тревни пасища върху песъчливи почви се орат напролет;

б)

на разораните тревни площи, независимо от вида на почвата, веднага следва култура с висока потребност от азот;

в)

редуването на култури не включва зеленчукови и други растения, които фиксират атмосферния азот.

3.   Параграф 2, буква в) обаче не се отнася за детелината в тревни площи, в които тя заема под 50 %, нито за други зеленчукови растения, засети заедно с тревата.

Член 7

Мониторинг

1.   Компетентният орган гарантира, че за всяка област се изготвят и актуализират ежегодно карти с процента на пасищните стопанства, процента на животните и процента на земеделската земя, обхванати от индивидуална дерогация, както и карти на местното земеползване.

2.   На почвата, повърхностните води и подземните води се извършва мониторинг, за да се осигурят данни за концентрацията на азот и фосфор във водата в почвата, за минералния азот в почвения профил и концентрацията на нитрати в подземните и повърхностните води, както с дерогация, така и без дерогация. Мониторингът се извършва на ниво земеделски участък и в селскостопанските водосбори, обект на мониторинг. Мониторинговите пунктове обхващат главните видове почви, практики за наторяване и култури.

3.   Засилен мониторинг на водите се извършва в селскостопанските водосбори, разположени в близост до най-уязвимите водни обекти.

4.   В стопанствата, ползващи се от индивидуални дерогации, се извършват проучвания за местното земеползване, редуването на културите и селскостопанските практики. Събраната информация и данните от анализа на хранителните вещества, посочени в член 5, параграф 6, и от мониторинга, посочен в параграф 2 от настоящия член, се използват за изчисляване по съответния модел на количеството на изпуснатите нитрати и фосфор от стопанствата, ползващи се от дерогация.

Член 8

Проверки

1.   Компетентните органи гарантират, че всички заявления за дерогация преминават през административна проверка. Когато от проверката стане ясно, че условията по членове 5 и 6 не са изпълнени, заявителят се уведомява за това. В такъв случай заявлението се счита за отхвърлено.

2.   Въвежда се програма за инспекции на място, които се основават на анализ на риска, на резултатите от контрола от предходните години и резултатите от общи проверки на случаен принцип на прилагането на законодателството, което изпълнява Директива 91/676/ЕИО. Инспекциите на място обхващат най-малко 5 % от стопанствата, ползващи се от индивидуална дерогация, по отношение на условията, посочени в членове 5 и 6 от настоящото решение. Когато проверката покаже несъответствие, фермерът се уведомява за това. В такъв случай искането за дерогация за следващата година се счита за отхвърлено.

3.   На компетентните органи се предоставят необходимите правомощия и средства за проверка на спазването на дерогацията, предоставена съгласно настоящото решение.

Член 9

Докладване

Компетентните органи представят всяка година най-късно до месец юни доклад, съдържащ следната информация:

а)

карти с процента на стопанствата, процента на добитъка и процента на земеделската земя, обхванати от индивидуални дерогации за всяка област, както и картите на местното земеползване, посочени в член 7, параграф 1;

б)

резултатите от мониторинга на подземните и повърхностните води по отношение на концентрацията на нитрати, включително информация за тенденциите в качеството на водите както с дерогация, така и без дерогация, както и въздействието на дерогацията върху качеството на водите съгласно член 7, параграф 2 от настоящото решение;

в)

резултатите от мониторинга на почвите по отношение на концентрацията на азот и фосфор във водата в почвата и минералния азот в почвения профил, както с дерогация, така и без дерогация, както е посочено в член 7, параграф 2;

г)

резюме и оценка на данните, получени от засиления мониторинг на водите, посочен в член 7, параграф 3;

д)

резултатите от проучванията на местното земеползване, редуването на културите и на селскостопанските практики съгласно член 7, параграф 4;

е)

резултатите от изчисленията по съответен модел на количеството изпуснат азот и фосфор в стопанствата, ползващи се от индивидуална дерогация, съгласно член 7, параграф 4;

ж)

оценка на изпълнението на условията на дерогацията въз основа на проверките, извършени на равнище стопанство, както и информация относно неизрядните стопанства въз основа на резултатите от административните проверки и инспекциите на място съгласно член 8, параграфи 1 и 2.

Член 10

Прилагане

Настоящото решение се прилага в контекста на регламентите за определяне на уязвимите зони в Англия (SI 2013/2619), Шотландия (Scottish SI 2002 № 276 и Scottish SI 2002 № 546) и Уелс (SI 2013/2506 (W. 245) и в контекста на регламентите за изпълнение на програмата за действие в Англия (SI 2008/2349 и регламенти за изменение SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 и SI 2013/2619), Шотландия (Scottish SI 2008/298 и регламент за изменение Scottish SI 2013/123) и Уелс (SI 2013/2506 (W. 245).

Настоящото решение изтича на 31 декември 2016 г.

Член 11

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 48.


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/69


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2013 година

за изменение на Решение 2002/757/ЕО във връзка с изискването за фитосанитарен сертификат по отношение на вредния организъм Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. за обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати

(нотифицирано под номер C(2013) 9181)

(2013/782/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвъртото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/757/ЕО на Комисията (2) от държавите членки се изисква да приемат мерки за защита срещу въвеждането в Съюза и разпространението там на Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., вреден организъм, който не е включен в списъка от приложение I или приложение II към Директива 2000/29/ЕО.

(2)

Обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати не може да бъде внасян в Съюза, освен ако не е придружен от фитосанитарен сертификат, както е посочено в член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО и точка 2 от приложението към Решение 2002/757/ЕО.

(3)

Въз основа на информацията, предоставена от Съединените американски щати, Комисията отбеляза, че инспекторатът по здравеопазване на животните и здравето на растенията към министерството на земеделието на САЩ е одобрил официална програма за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал (the Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program), която ще бъде прилагана от националната асоциация на САЩ за дървен материал от широколистни видове (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(4)

С програмата за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал се гарантира, че одобрените съоръжения за дървен материал в САЩ работят по съответния стандарт за изсушен в сушилня нарязан дървен материал. С този стандарт се гарантира, че всички части на нарязания дървен материал, изнасян по посочената програма, са изсушени в сушилня до достигане на по-малко от 20 % тегловно съдържание на влага съгласно предписанията за сушене в сушилня и са обелени.

(5)

С този стандарт също така се гарантира, че към всички пакети изсушен в сушилни камери дървен материал е прикрепена стоманена лента за идентификация на асоциацията NHLA, на която има щампа „NHLA – KD“ (изсушен в сушилня) с уникален номер, зададен на всеки пакет. Всеки номер се отбелязва в съответния сертификат за изсушен в сушилня дървен материал („Сертификат за сушене в сушилня“).

(6)

Поради гореизложеното следва да се предостави дерогация за разрешаване на въвеждането в Съюза на нарязан обелен дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати, когато е придружен от сертификат за сушене в сушилня като алтернатива на фитосанитарния сертификат, при условие че са изпълнени определени условия.

(7)

Комисията следва да осигури предоставянето от страна на Съединените американски щати на цялата техническа информация, необходима за извършване на оценка на функционирането на програмата. Освен това държавите членки следва да извършват текуща оценка на използването на металните ленти за идентификация на асоциацията NHLA и на съответния сертификат за сушене в сушилня.

(8)

Дерогацията, предвидена в член 3, параграф 1, втора алинея от Решение 2002/757/ЕО, изменено с настоящото решение, следва да се прилага до 30 ноември 2016 г., за да се хармонизира тя с изискванията на Решение за изпълнение 2013/780/ЕС на Комисията (3).

Поради това Решение 2002/757/ЕО следва да бъде съответно изменено.

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2002/757/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Чувствителните растения и чувствителният дървен материал може да се въвеждат на територията на Съюза само ако за тях са спазени извънредните фитосанитарни мерки, посочени в точки 1а и 2 от приложение I към настоящото решение; ако условията, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2000/29/ЕО, са изпълнени и ако в резултат от спазването на посочените условия по отношение на наличието на неевропейски изолати на вредния организъм е установено, че чувствителните растения и чувствителният дървен материал са свободни от вредния организъм.

Чрез дерогация от първата алинея до 30 ноември 2016 г. обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати може да се въвежда в Съюза, без да е съобразен с точка 2 от приложение I към настоящото решение, при условие че за него са спазени условията, посочени в приложение II към настоящото решение.“

2.

В член 3, параграфи 2 и 3 и в член 5, параграф 1 думите „от приложението към настоящото решение“ се заменят с „от приложение I към настоящото решение“, като се въвеждат всички необходими граматически корекции, които се налагат поради тази замяна.

3.

Вмъква се следният член 6а:

„Член 6а

1.   Държавите членки информират Комисията и другите държави членки в писмен вид, когато са използвали дерогацията, предвидена в член 3, параграф 1, втора алинея.

В срок до 15 юли всяка година държавите членки, които са използвали дерогацията, предоставят на Комисията и на другите държави членки информация за броя на пратките, внесени през предходната година в съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея от настоящото решение, както и подробен доклад за всички задържани пратки, както е посочено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки в срок до два работни дни от датата на задържане на всяка пратка, въведена на тяхна територия в съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея, която не отговаря на условията, посочени в приложение II.

3.   Комисията отправя искане до Съединените американски щати да ѝ предостави техническата информация, която ѝ е необходима, за да извърши оценка на функционирането на програмата за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал.“

4.

Приложението се преименува на приложение I.

5.

Добавя се приложение II, чийто текст се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение 2002/757/ЕО на Комисията от 19 септември 2002 г. относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (ОВ L 252, 20.9.2002 г., стр. 37).

(3)  Решение за изпълнение 2013/780/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на обелен нарязан дървен материал Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати (Вж. страница 61 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ I

Условия, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея

Условията, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея, при които в Съюза може да се въвежда обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати, без да се спазват разпоредбите по приложение I, точка 2, са следните:

1)

дървеният материал се произвежда в дъскорезници или се обработва в подходящи помещения, одобрени и проверени от националната асоциация на САЩ за дървен материал от широколистни видове (US National Hardwood Lumber Association, NHLA), за да бъде включен в програма за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал (the Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) („програмата“);

2)

дървеният материал се подлага на сушене в сушилня до достигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество, получено чрез подходящ режим време/температура;

3)

след като условието, посочено в точка 2, е изпълнено, към всеки пакет се прикрепва стандартна стоманена лента за идентификация от съответното длъжностно лице от дъскорезницата, посочена в точка 1, или под негов надзор. Всяка лента за идентификация се щампова с „NHLA – KD“ (изсушен в сушилня) с уникален номер за всеки пакет;

4)

за да се гарантира, че условията, посочени в точки 2 и 3, са изпълнени, дървеният материал преминава система за проверка, създадена по програмата, която включва проверка преди спедиция и мониторинг в одобрените дъскорезници, извършвани от независими трети страни — одитори, които са квалифицирани и оправомощени за тази цел. Инспекторатът по здравеопазване на животните и здравето на растенията към Министерството на земеделието на САЩ извършва случайни проверки преди спедиция и одит на всеки шест месеца на документацията и процедурите на NHLA, свързани с програмата, на независимите одитори — третите страни, и на дъскорезниците и другите съответни помещения, включени в програмата;

5)

дървеният материал се съпровожда от стандартен „Сертификат за сушене в сушилня“ (Certificate of Kiln Drying), който е в съответствие с образеца, посочен в част II от настоящото приложение, издаден е от лице или лица, оправомощени да участват в програмата, и е заверен от инспектор към NHLA. Сертификатът за сушене в сушилня се попълва и включва информация за количеството на обеления нарязан дървен материал в дъскови футове и кубични метри. В сертификата също така се посочват общият брой на пакетите и номерата на идентификационните ленти на тези пакети.

ЧАСТ II

Образец на сертификата за сушене в сушилня

Agreement № 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/73


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2013 година

за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, установено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Перу за 2013 година

(2013/783/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Със Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, което временно влезе в сила по отношение на Колумбия и Перу съответно на 1 август 2013 г. и на 1 март 2013 г., бе въведен механизъм за стабилизиране по отношение на бананите.

(2)

Съгласно този механизъм и в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 19/2013 след надхвърляне на критичен обем на вноса на пресни банани (позиция 0803 90 10 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз) от Колумбия или Перу Комисията приема акт за изпълнение, с който може или временно да спре да прилага преференциалното мито по отношение на вноса на банани от Колумбия или Перу, или да прецени, че подобно спиране не е целесъобразно.

(3)

Решението на Комисията се взима в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2), във връзка с член 4 от него.

(4)

През ноември 2013 г. стана ясно, че вносът в Европейския съюз на пресни банани с произход от Перу е надхвърлил прага, определен с горепосоченото споразумение за търговия.

(5)

С оглед на това, по силата на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 19/2013 Комисията проучи въздействието на съответния внос върху състоянието на пазара на банани в Европейския съюз, като взе предвид, inter alia, въздействието на съответния внос върху равнището на цените в Съюза, развитието на вноса от други източници, както и общата стабилност на пазара на Съюза.

(6)

Вносът на пресни банани от Перу е съставлявал едва 1,8 % от общия внос на пресни банани в Европейския съюз в периода октомври 2012 г. – септември 2013 г. (по данни на Евростат).

(7)

Вносът на пресни банани от други традиционни държави вносителки, а именно Колумбия, Коста Рика и Панама, е останал до голяма степен под праговете, определени за тези държави в сравними механизми за стабилизиране, като през последните три години е следвал една и съща тенденция и едни и същи единични стойности.

(8)

Средната цена на едро на бананите на пазара на Съюза през ноември 2013 г. (0,99 EUR/kg) не показва значителни промени в сравнение със средните цени на бананите през предходните месеци.

(9)

Освен това няма данни за смущения в стабилността на пазара на Съюза, предизвикани от вноса на пресни банани от Перу, надвишаващ определения годишен критичен обем на вноса, нито за оказано съществено въздействие върху състоянието на производителите от ЕС.

(10)

Въз основа на горепосоченото проучване Комисията стигна до заключението, че спирането на прилагането на преференциалното мито по отношение на вноса на банани с произход от Перу е нецелесъобразно. Комисията ще продължи внимателно да наблюдава вноса на банани от Перу,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Временното спиране на прилагането на преференциалното мито по отношение на вноса на пресни банани от позиция 0803 90 10 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз с произход от Перу е нецелесъобразно в рамките на 2013 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13).


20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/75


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2013 година

за изменение на образците на ветеринарни здравни сертификати I, II и III за търговия в рамките на Съюза с овце и кози за клане, угояване и разплод, посочени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2013) 9208)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/784/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (1), и по-специално член 14, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 91/68/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Съюза. В нея се предвижда, inter alia, че по време на транспортирането до местоназначението овцете и козите се придружават от ветеринарен здравен сертификат по образец I, II или III, предвиден в приложение Д към посочената директива.

(2)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии („ТСЕ“) при говеда, овце и кози. В приложение VII към посочения регламент са определени мерките за контрол и ликвидиране на ТСЕ. Освен това в глава А от приложение VIII към същия регламент се определят условията за търговия в рамките на Съюза с живи животни, семенна течност и ембриони. С Регламент (ЕС) № 630/2013 на Комисията (3) неотдавна беше изменена глава А от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(3)

С цел да се отразят изискванията, свързани с търговията в рамките на Съюза с овце и кози за угояване и разплод, определени в Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) № 630/2013, образците на ветеринарни здравни сертификати II и III, определени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, неотдавна бяха изменени с Решение за изпълнение 2013/445/ЕС на Комисията (4).

(4)

В хода на това изменение по погрешка беше пропусната възможността за движение при определени условия на овце и кози за разплод към държави членки с одобрена програма за контрол на болестта класическа скрейпи. Поради това точка II.9 от част II от образеца на ветеринарен здравен сертификат III за търговия в рамките на Съюза с овце и кози за разплод, посочен в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, следва да бъде изменена.

(5)

Освен това в образеца на ветеринарен здравен сертификат II за търговия в рамките на Съюза с овце и кози за угояване и в образеца на ветеринарен здравен сертификат III за търговия в рамките на Съюза с овце и кози за разплод, посочени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, някои позовавания на Регламент (ЕО) № 999/2001 трябва да бъдат преразгледани, за да се отстранят двусмислията.

(6)

Образците на ветеринарни здравни сертификати II и III, посочени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, следва да бъдат съответно изменени с цел да се отразят вярно изискванията относно търговията в рамките на Съюза с овце и кози за угояване и за разплод, предвидени в Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) № 630/2013.

(7)

Освен това, за да се осигури последователност на терминологията във всички образци на ветеринарни здравни сертификати за търговия в рамките на Съюза с овце и кози, посочени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, тези образци следва да бъдат изменени и заменени с образците на ветеринарните здравни сертификати I, II и III, определени в приложението към настоящото решение.

(8)

Поради това Директива 91/68/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение Д към Директива 91/68/ЕИО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(2)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 630/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 60).

(4)  Решение за изпълнение 2013/445/ЕС на Комисията от 29 август 2013 г. за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати за търговия в Съюза с животни от рода на овцете и козите, както и ветеринарно-санитарните изисквания, свързани с болестта скрейпи (ОВ L 233, 31.8.2013 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ОБРАЗЕЦ I

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ II

Image

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ III

Image

Image

Image

Image

Image


Поправки

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/89


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1363/2013 на Комисията от 12 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“

( Официален вестник на Европейския съюз L 343 от 19 декември 2013 г. )

Публикацията на Делегиран регламент (ЕС) № 1363/2013 на Комисията се анулира.