ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.344.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 344

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
19 декември 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз (Решение за отвъдморско асоцииране)

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

19.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2013/755/ЕС

от 25 ноември 2013 година

за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз

(„Решение за отвъдморско асоцииране“)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 203 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Настоящото решение заменя Решение 2001/822/ЕО на Съвета (1), което се прилага до 31 декември 2013 г. Съгласно член 62 от Решение 2001/822/ЕО Съветът установява разпоредбите, които се постановяват за последващо прилагане на принципите, съдържащи се в членове 198—202 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)

В заключенията си от 22 декември 2009 г. относно отношенията на ЕС с отвъдморските страни и територии (OCT) Съветът прикани Комисията да внесе законодателно предложение за преразглеждане на Решението за отвъдморско асоцииране преди юли 2012 г. Съветът одобри предложението на Комисията бъдещото партньорство между Съюза и ОСТ да се основава на три основни стълба: 1) повишаване на конкурентоспособността, 2) укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта и 3) насърчаване на сътрудничеството и интеграцията между ОСТ и други партньори и съседни региони.

(3)

Между юни и октомври 2008 г. Комисията организира обществена консултация и предложи редица насоки за ново решение за асоцииране. Резултатите от тази обществена консултация бяха обобщени в съобщение от 6 ноември 2009 г., озаглавено „Съставни елементи на едно ново партньорство между ЕС и отвъдморските страни и територии (ОСТ)“

(4)

ДФЕС и следващото от него вторично законодателство не се прилагат автоматично по отношение на ОСТ, с изключение на някои разпоредби, които изрично предвиждат обратното. Въпреки че не са трети държави, ОСТ не съставляват част от единния пазар и трябва да спазват задълженията, наложени на третите държави по отношение на търговията, по-специално правилата за произход, здравните стандарти и стандартите за здраве на растенията, както и защитните мерки.

(5)

Специалните отношения между Съюза и ОСТ следва да се отдалечат от класическия подход на сътрудничество за развитие и да се ориентират към реципрочно партньорство, което ще подпомогне устойчивото развитие на ОСТ. Освен това солидарността между Съюза и ОСТ следва да се основава на уникалната връзка между тях и на факта, че принадлежат към едно и също „европейско семейство“.

(6)

Приносът на гражданското общество към развитието на ОСТ може да се увеличи чрез укрепване на организациите на гражданското общество във всички сфери на сътрудничество.

(7)

Предвид географското местонахождение на ОСТ, следва да се цели изграждане на сътрудничеството между тях и съседните им държави в интерес на всички — въпреки различния статут, от гледна точка на правото на Съюза, на всеки от участниците в дадена географска област — като се обърне по-специално внимание на областите от общ интерес и утвърждаването на ценностите и стандартите на Съюза. Освен това ОСТ могат да функционират като регионални средища и центрове на високи постижения.

(8)

Съюзът следва да подкрепя политиките и стратегиите на дадена ОСТ в област от общ интерес се извършва на основата на специфичните нужди, потенциал и избор на съответната ОСТ.

(9)

Асоциирането следва да има за цел да гарантира опазването, възстановяването и устойчивото използване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги като ключов елемент за постигането на устойчиво развитие.

(10)

ОСТ се отличават с огромно биологично разнообразие в моретата и на сушата. Изменението на климата би могло да окаже въздействие върху естествената среда в ОСТ и да представлява заплаха за тяхното устойчиво развитие. Действията в областта на опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, ограничаването на рисковете от бедствия, устойчивото управление на природните ресурси и насърчаването на устойчивата енергия биха допринесли за адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него в ОСТ.

(11)

Значителният принос, който ОСТ биха могли да имат по отношение на ангажиментите на Съюза по многостранните споразумения за опазване на околната среда, следва да бъде признат в отношенията между Съюза и ОСТ.

(12)

Важно е да се подкрепят усилията на OCT за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, така че да се ограничи тяхната уязвимост по отношение на достъпа до горива и нестабилността на цените, като по този начин икономиката им става по-устойчива и не толкова уязвима за външни сътресения.

(13)

Съюзът може да подпомогне ОСТ да намалят своята уязвимост по отношение на бедствия и да подкрепи действията и мерките, които те предприемат за тази цел.

(14)

Ефектите от отдалечеността на ОСТ представляват пречка за тяхната конкурентоспособност и поради това е необходимо да се подобри достъпността на ОСТ.

(15)

Съюзът и ОСТ признават важното значение на образованието и на професионалното обучение като лост за устойчивото развитие на ОСТ.

(16)

В бъдеще икономическото развитие и социалното развитие на ОСТ следва да се допълват взаимно и да са насочени към повишаване на конкурентоспособността на икономиката на ОСТ, както и към постигане на социално благоденствие и приобщаване, особено за уязвими групи и хора с увреждания. За тази цел сътрудничеството между Съюза и ОСТ следва да включва обмен на информация и най-добри практики в съответните области, включително развитие на умения и социална закрила, както и утвърждаване на правата на хората с увреждания, като се отчитат принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Освен това асоциирането между Съюза и ОСТ следва да допринесе за насърчаване на достойни условия на труд, включително най-добри практики в областта на социалния диалог, както и зачитане на основните трудови стандарти, равните възможности, недискриминацията и достъпността в ОСТ и регионите, в които те са разположени.

(17)

Туризмът може да бъде област на сътрудничество между Съюза и ОСТ. Целта на сътрудничеството следва да бъде подкрепа за усилията на властите на ОСТ да извлекат максимална полза от местния, регионалния и международния туризъм и стимулиране на частните финансови потоци от Съюза и други източници за развитието на туризма в ОСТ. Следва да се отдели особено внимание на необходимостта туризмът да се интегрира в обществения, културен и икономически живот на хората, както и да се опазва околната среда.

(18)

Разпространението на заразни болести в ОСТ, например треската „Денга“ в района на Карибите и Тихоокеанския регион и вируса „Чикунгуня“ в региона на Индийския океан, може да окаже значително отрицателно въздействие върху здравето и икономиката. Освен че намаляват производителността на засегнатото население, епидемиите в ОСТ могат да засегнат сериозно туризма, който е основно перо в много от икономиките на ОСТ. Предвид големия брой туристи и работници мигранти, които пътуват до ОСТ, тези страни са изложени на риск от внасяне на инфекциозни заболявания. И обратното — големият поток от хора, които се връщат от ОСТ, може да е канал за проникване на заразни болести в Европа. Поради това гарантирането на „безопасен туризъм“ е критичен фактор за устойчивостта на онези икономики на ОСТ, които зависят в голяма степен от туризма.

(19)

В асоциирането между Съюза и ОСТ следва да се взема под внимание и да се допринася за опазването на културното разнообразие и културната идентичност на ОСТ.

(20)

Съюзът признава, че е важно да се развие по-активно партньорство с ОСТ по отношение на доброто управление и борбата с организираната престъпност, трафика на хора, тероризма и корупцията.

(21)

Търговията и свързаното с търговията сътрудничество между Съюза и ОСТ следва да допринесат за постигането на целта за устойчиво икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда.

(22)

Глобалните промени, които се отразяват в непрекъснатия процес на либерализиране на търговията, обхващат широко Съюза, основният търговски партньор на ОСТ, съседните им държави от АКТБ и други икономически партньори.

(23)

ОСТ са уязвими островни среди, които изискват подходяща защита, включително по отношение на управлението на отпадъците. Управлението на радиоактивните отпадъци е регламентирано в член 198 от Договора за Евратом и свързаното с него вторично законодателство, с изключение на Гренландия, по отношение на която Договорът за Евратом не се прилага. Що се отнася до останалите отпадъци, следва да се уточни кои разпоредби от правото на Съюза следва да се прилагат по отношение на ОСТ.

(24)

Настоящото решение следва да осигури по-гъвкави правила за произход, включително нови възможности за кумулация на произхода. Кумулацията следва да бъде възможна не само с ОСТ и държави, сключили споразумение за икономическо партньорство (СИП), но при определени условия и за продукти с произход от държави, с които Съюзът прилага споразумение за свободна търговия, както и за продукти, които подлежат на безмитен и освободен от квоти внос в Съюза съгласно „общата система за преференции“ (2) на Съюза, отново при определени условия. Тези условия са необходими, за да се предотврати заобикаляне на въведените мерки в областта на търговията и да се гарантира правилното функциониране на договореностите за кумулация.

(25)

Процедурите по удостоверяване на произход от ОСТ следва да бъдат актуализирани в интерес на засегнатите оператори и администрации в ОСТ. Разпоредбите, посветени на административното сътрудничество между Съюза и ОСТ също следва да бъдат актуализирани съответно.

(26)

Следва да се въведат методи за административно сътрудничество и възможността за временно преустановяване на преференциалното третиране по отношение на всички или определени продукти с произход от ОСТ в случай на измами, нередности или системно неспазване на правилата за произход на продуктите или отказ да бъде оказано административно сътрудничество. В допълнение следва да се въведат достатъчно подробни предпазни разпоредби и разпоредби за надзор. Това ще позволи на компетентните органи в ОСТ и Съюза, както и на икономическите оператори, да разчитат на ясни и прозрачни правила и процедури. На последно място, в общ интерес е да се гарантира правилно прилагане на процедурите и договореностите, които позволяват безмитен и освободен от квоти износ на стоки от ОСТ за Съюза.

(27)

Като се отчитат целите за интегриране и развитието на световната търговия в областта на услугите и установяването, е необходимо да се подкрепи развитието на пазарите на услуги и възможностите за инвестиции чрез подобряване на достъпа на услуги и инвестиции от ОСТ до пазара на Съюза. В това отношение Съюзът следва да предостави на ОСТ най-доброто възможно третиране, предоставено на друг търговски партньор, чрез изчерпателни клаузи за най-облагодетелствана нация, като същевременно се гарантират по-гъвкави възможности за търговски отношения за ОСТ чрез ограничаване на третирането, предоставяно от ОСТ на Съюза, до това, което се предлага на други големи търговски икономики.

(28)

Правата на интелектуална собственост са съществен компонент за стимулиране на иновациите и са инструмент за насърчаване на икономическото и социалното развитие. Те носят ползи за държавите, като им позволяват да защитят интелектуалните творения и активи. Защитата и упражняването на тези права спомагат за улесняване на търговията, растежа и чуждестранните инвестиции, както и в борбата с рисковете за здравето и безопасността, които се пораждат от фалшифицираните стоки. ОСТ биха имали полза от политика за правата върху интелектуалната собственост, по-специално в контекста на опазването на биологичното разнообразие и развитието на технологиите.

(29)

Санитарните и фитосанитарните мерки и техническите пречки за търговията може да окажат въздействие върху търговията и изискват изграждане на сътрудничество. Търговското и свързаното с търговията сътрудничество следва също така да обхване политиките в областта на конкуренцията и правата на интелектуална собственост, които засягат справедливото разпределение на печалбите от търговията.

(30)

За да се гарантира, че ОСТ могат да участват при най-добрите условия както на вътрешния пазар на Съюза, така и на регионалните, подрегионалните и международните пазари, е необходимо да се развие капацитетът на ОСТ в съответните области. Сред тях са развитието на човешките ресурси и уменията, развитието на малките и средните предприятия, диверсификацията на икономическите сектори и въвеждането на подходяща правна уредба с цел да се създаде бизнес климат, който благоприятства инвестициите.

(31)

Сътрудничеството в областта на финансовите услуги между Съюза и ОСТ следва да допринесе за изграждането на по-сигурна, по-стабилна, по-прозрачна финансова система, която е от съществено значение за подобряването на световната финансова стабилност и подкрепянето на устойчивия растеж. Усилията в тази област следва да бъдат насочени към съгласуване с международно приетите стандарти и сближаване на законодателството на ОСТ с достиженията на правото на Съюза в областта на финансовите услуги. Следва да се отдели достатъчно внимание на укрепването на административния капацитет на органите на ОСТ, включително в областта на надзора.

(32)

Финансовата помощ за ОСТ следва да се разпределя въз основа на единни, прозрачни и ефективни критерии, като се отчитат нуждите и напредъка на ОСТ. Тези критерии следва да отчитат броя на населението, размера на брутния вътрешен продукт (БВП), размера на предишни разпределени суми от Европейския фонд за развитие (ЕФР), както и ограниченията, дължащи се на географската изолация на ОСТ.

(33)

В интерес на ефикасността, опростяването и признаването на ръководния капацитет на органите на ОСТ, безвъзмездните финансови ресурси, предоставени на ОСТ, следва да се управляват на основата на реципрочно партньорство. Освен това органите на ОСТ следва да поемат отговорността за изготвяне и изпълнение на политиките, които са били одобрени от страните като стратегии за сътрудничество.

(34)

Съгласно процедурите във връзка с финансовото подпомагане, основната отговорност за програмиране и изпълнение на сътрудничеството по отношение на 11-ия ЕФР следва да се делегира по-специално на ОСТ. Сътрудничеството следва да се осъществява най-вече в съответствие с териториалната нормативна уредба на ОСТ и следва да спомага за мониторинга, оценяването и одита на програмираните дейности. В процеса на програмиране и изпълнение следва да се отчита, че административните и човешките ресурси на ОСТ са ограничени. В допълнение към това е необходимо да се поясни, че ОСТ имат право да кандидатстват за различни източници на финансиране.

(35)

ОСТ могат да участват в европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Следователно регионалното сътрудничество за ОСТ може да се изразява в тяхното участие в дадена ЕГТС, в съответствие с договореностите, приложими към държавата членка, с която е свързана ОСТ. ОСТ, членуващи в ЕГТС, могат да имат право на регионално финансиране.

(36)

За да се отчетат технологичните развития и промените в митническото законодателство, правомощието да приема актове с които се изменят допълненията към приложение VI следва да се делегира на Комисията в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Съвета.

(37)

С настоящото решение Съветът би трябвало да успее да даде новаторски отговор по всички изброени по-горе фактори, който е едновременно последователен и адаптиран към разнообразието от ситуации,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АСОЦИИРАНЕТО НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ СЪС СЪЮЗА

Глава 1

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

1.   С настоящото решение се установява асоциирането на отвъдморските страни и територии (ОСТ) към Съюза („асоциирането“), което представлява партньорство на основание на член 198 от ДФЕС, чиято цел е да насърчава устойчивото развитие на ОСТ и да популяризира стойностите и стандартите на Съюза по света.

2.   Партньори по асоциирането са Съюзът, OCT и държавите членки, с които последните са свързани.

Член 2

Териториално приложение

Асоциирането се прилага по отношение на OCT, изброени в приложение II към ДФЕС.

Член 3

Цели, принципи и ценности

1.   Асоциирането между Съюза и OCT се основава на цели, принципи и ценности, споделяни от OCT, държавите членки, с които те са свързани, и Съюза.

2.   Асоциирането е насочено към постигането на общите цели, определени в член 199 от ДФЕС, чрез подобряване на конкурентоспособността на OCT, укрепване на устойчивостта на OCT, намаляване на тяхната уязвимост по отношение на икономиката и околната среда и насърчаване на сътрудничество между тях и други партньори.

3.   При преследването на тези цели в рамките на асоциирането се зачитат основните принципи на свобода, демокрация, правата на човека и основните свободи, принципите на правовата държава, добро управление и устойчиво развитие, като всички те са общи за OCT и държавите членки, с които те са свързани.

4.   Не се допуска дискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в областите на сътрудничество, посочени в настоящото решение.

5.   Партньорите признават правото на другите страни по асоциирането да определят своите политики и приоритети за устойчиво развитие, да установяват своите национални равнища на опазване на околната среда и защита на труда, както и да приемат или изменят по подходящ начин съответните закони и политики в съответствие с ангажиментите, свързани с международно признатите стандарти и споразумения. По този начин те се стремят да гарантират високи равнища на опазване на околната среда и защита на труда.

6.   При прилагане на настоящото решение партньорите се водят от принципите на прозрачност, субсидиарност и необходимост от ефикасност и отдават едно и също значение и на трите стълба на устойчивото развитие на OCT: икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда.

Член 4

Управление на асоциирането

Управлението на асоциирането се ръководи от Комисията и органите на OCT и при необходимост от държавите членки, с които са свързани OCT, при зачитане на съответната институционална, правна и финансова компетентност.

Член 5

Взаимни интереси, допълване и приоритети

1.   Асоциирането представлява рамката за политически диалог и сътрудничество по въпроси от взаимен интерес.

2.   Отдава се приоритет на сътрудничеството в области от взаимен интерес като:

а)

икономическата диверсификация на икономиките на OCT, включително задълбочаване на тяхното интегриране в световната и регионалните икономики;

б)

насърчаването на екологосъобразен растеж;

в)

устойчивото управление на природните ресурси, включително опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги;

г)

адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него;

д)

насърчаване на ограничаването на рисковете от бедствия;

е)

насърчаването на дейности, свързани с научните изследвания, иновациите и научното сътрудничество;

ж)

насърчаването на социален, културен и икономически обмен между OCT, съседните им държави и други партньори.

3.   Сътрудничеството в областите от взаимен интерес цели насърчаване на независимостта на OCT и на развитието на капацитета на OCT да изготвят, прилагат и осъществяват мониторинг на стратегии и политики съгласно посоченото в параграф 2.

Член 6

Популяризиране на асоциирането

1.   С цел да укрепят отношенията помежду си, Съюзът и OCT се стремят да информират своите граждани за асоциирането, по-специално като насърчават развиването на връзките и сътрудничеството между органите, академичната общност, гражданското общество и предприятията на OCT от една страна и техните партньори в рамките на Съюза от друга страна.

2.   OCT полагат усилия за укрепване и популяризиране на своите отношения със Съюза като цяло. Държавите членки подкрепят тези усилия.

Член 7

Регионално сътрудничество, регионална интеграция и сътрудничество с други партньори

1.   При спазване на член 3 от настоящото решение, асоциирането цели да подпомогне OCT в техните усилия да участват в подходящи инициативи за международно, регионално и/или подрегионално сътрудничество, както и в процеси на регионална или подрегионална интеграция в съответствие с техните стремежи и с целите и приоритетите, определени от компетентните органи на OCT.

2.   За тази цел Съюзът и OCT могат да обменят информация и най-добри практики или да установяват други форми на тясно сътрудничество и координация с други партньори в контекста на участието на OCT в регионални и международни организации, като това става чрез международни споразумения, доколкото е целесъобразно.

3.   Асоциирането цели да подпомогне сътрудничеството между OCT и други партньори в областите на сътрудничество, посочени в част втора и част трета от настоящото решение. В това отношение целта на асоциирането е да се насърчи сътрудничеството между OCT и най-отдалечените райони, посочени в член 349 от ДФЕС, съседните им страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и трети държави, които не са сред страните от АКТБ. За постигане на тази цел Съюзът подобрява координацията и полезните взаимодействия между програмите за сътрудничество, подпомагани чрез различни финансови инструменти на ЕС. Съюзът също се стреми да асоциира ОСТ към формите на диалог, които провежда със съседните им държави, независимо дали са страни от АКТБ или не, и с най-отдалечените региони, ако е приложимо.

4.   Подпомагането на участието на OCT в съответните организации за регионална интеграция се съсредоточава по-специално върху:

а)

изграждане на капацитета на съответните регионални организации и институции, в които членуват OCT;

б)

регионални или подрегионални инициативи, например прилагане на политики за секторни реформи, свързани с областите на сътрудничество, посочени в част втора и част трета от настоящото решение;

в)

осведомеността и знанията на OCT относно въздействието на процесите за регионална интеграция в различни области;

г)

участие на OCT в развитието на регионалните пазари в контекста на организациите за регионална интеграция;

д)

трансгранични инвестиции между OCT и съседните им държави.

Член 8

Участие в европейските групи за териториално сътрудничество

При прилагането на член 7, параграфи 1—3 от настоящото решение, инициативите за сътрудничество или другите форми на сътрудничество също означават, че държавните органи, регионалните и подрегионалните организации, местните органи и — по целесъобразност — други публични и частни органи и институции (включително доставчици на обществени услуги) от ОСТ могат да участват в европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС), при условие че се спазват правилата и целите на дейностите за сътрудничество съгласно настоящото решение и съгласно Регламент (ЕО) № 1082/2006 и в съответствие с договореностите, приложими към държавата членка, с която е свързана ОСТ.

Член 9

Специално третиране

1.   При асоциирането се взема под внимание фактът, че OCT се различават помежду си от гледна точка на икономическото развитие и способността напълно да се възползват от регионалното сътрудничество и регионалната интеграция, посочени в член 7.

2.   По отношение на изолираните OCT се въвежда режим на специално третиране.

3.   С оглед да се помогне на изолираните OCT да преодолеят структурни и други пречки за своето развитие, при това специално третиране се обръща внимание на техните конкретни затруднения, като между другото това се извършва и при определяне на размера на финансовата помощ и условията, с които същата е обвързана.

4.   Считаните за изолирани OCT са изброени в приложение I.

Глава 2

Участници в сътрудничеството

Член 10

Общ подход

1.   Асоциирането се основава на широк диалог и консултации по въпроси от взаимен интерес между OCT, държавите членки, с които те са свързани, и Комисията, както и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), ако е целесъобразно.

2.   По целесъобразност OCT организират диалог и консултации с органи и образувания като:

а)

компетентните местни и други публични органи;

б)

икономически и социални партньори;

в)

други подходящи органи, представляващи гражданското общество, партньори в областта на околната среда, неправителствени организации и образувания, отговарящи за утвърждаване на равенството между половете.

Член 11

Участници в сътрудничеството

1.   Сред участниците в сътрудничеството в OCT се включват:

а)

държавните органи на OCT;

б)

местните органи в рамките на OCT;

в)

доставчици на обществени услуги и организации на гражданското общество, например граждански, стопански и синдикални сдружения и сдружения на работодатели, както и местни, национални или международни неправителствени организации;

г)

регионални и подрегионални организации.

2.   Държавите членки, с които са свързани ОСТ, уведомяват Комисията до три месеца от влизането в сила на настоящото решение за държавните и местните органи, посочени в параграф 1, букви а) и б).

Член 12

Отговорности на неправителствените участници

1.   Неправителствените участници могат да имат роля в обмена на информация и в консултациите относно сътрудничеството, и по-специално в подготовката и изпълнението на помощи, проекти или програми за сътрудничество. Възможно е да им се делегират известни правомощия за финансово управление с цел изпълнение на такива проекти или програми, така че да се подкрепят местни инициативи за развитие.

2.   Неправителствените участници, които отговарят на критериите за децентрализирано управление на проекти или програми, се определят със споразумение между органите на ОСТ, Комисията и държавата членка, с която е свързана съответната ОСТ, като се вземат предвид съответният предмет, техният експертен опит и полето на дейност. Процесът на определяне се извършва във всяка ОСТ като част от широкия диалог и консултациите, посочени в член 10.

3.   Асоциирането цели да допринесе към усилията на OCT за укрепване на организациите на гражданското общество, по-специално във връзка с тяхното създаване и развитие, както и изработването на необходимите разпоредби, с които се създават условия за увеличаване на тяхното участие в изготвянето, прилагането и оценката на стратегии и програми за развитие.

Глава 3

Институционална рамка на асоциирането

Член 13

Ръководни принципи за диалог

1.   Съюзът, OCT и държавите членки, с които последните са свързани, редовно участват във всеобхватен и политически диалог.

2.   Диалогът се провежда при пълно зачитане на съответните институционални, юридически и финансови правомощия на Съюза, OCT и държавите членки, с които последните са свързани. Осъществяваният диалог се характеризира с гъвкавост: той може да бъде официален или неофициален, на подходящото равнище или в подходящия формат и се провежда в рамките, определени в член 14.

3.   Диалогът позволява на OCT да участват изцяло в осъществяването на асоциирането.

4.   Диалогът се съсредоточава наред с другото върху конкретни политически въпроси от взаимен интерес или от общо значение за постигането на целите на асоциирането.

Член 14

Органи на асоциирането

1.   За асоциирането се установяват следните форми на диалог:

а)

форумът за диалог ОСТ—ЕС („форум ОСТ—ЕС“) заседава веднъж годишно, като събира органи на ОСТ, представители на държавите членки и Комисията. По целесъобразност към форума ОСТ—ЕС се асоциират членове на Европейския парламент, представители на ЕИБ и представители на най-отдалечените райони;

б)

Комисията, OCT и държавите членки, с които последните са свързани, провеждат редовни тристранни консултации. Тези консултации се организират най-малко четири пъти годишно по инициатива на Комисията или по искане на OCT и държавите членки, с които те са свързани;

в)

със съгласието на OCT, държавите членки, с които те са свързани, и Комисията се създават работни групи с консултативни функции в подходяща за разглежданите въпроси форма, чиято цел е да следят осъществяването на асоциирането. Тези работни групи могат да бъдат свиквани по искане на Комисията, на държава членка или на ОСТ. Те провеждат технически дискусии по въпроси от специфичен интерес за OCT и държавите членки, с които те са свързани, и така допълват работата на форума OCT—ЕС и/или на тристранните консултации.

2.   Комисията председателства форума OCT—ЕС, тристранните консултации и работните групи и изпълнява функциите на секретариат.

ЧАСТ ВТОРА

ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В РАМКИТЕ НА АСОЦИИРАНЕТО

Глава 1

Въпроси, свързани с околната среда, изменение на климата и ограничаване на рисковете от бедствия

Член 15

Общи цели и принципи

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на околната среда, изменението на климата и ограничаването на рисковете от бедствия може да е свързано със следното:

а)

подпомагане на усилията на OCT за определяне и осъществяване на политики, стратегии, планове за действие и мерки;

б)

подпомагане на усилията на OCT да се интегрират в регионални мрежи и инициативи;

в)

насърчаване на устойчивото използване и ефективността на ресурсите, както и на отделянето на икономическия растеж от влошаването на околната среда; и

г)

подпомагане на усилията на ОСТ да функционират като регионални средища и центрове на високи постижения.

Член 16

Устойчиво управление и опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на устойчивото управление и опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги може да е свързано със следното:

а)

насърчаване на създаването и ефективното управление на морски и сухоземни защитени зони и подобрено управление на съществуващите защитени зони;

б)

насърчаване на устойчивото управление на морските и сухоземните ресурси, което допринася за опазването на видовете, местообитанията и екосистемните функции извън защитените зони, особено на застрашени, уязвими и редки видове;

в)

подсилване на опазването и устойчивото използване на морското и сухоземното биологично разнообразие и екосистеми чрез:

i)

предприемане на мерки в отговор на предизвикателствата от изменението на климата за по-широкообхватната екосистема чрез поддържане на здрави и устойчиви екосистеми и насърчаване на екологосъобразна инфраструктура и основани на екосистемите подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, които често водят до множество ползи;

ii)

укрепване на капацитета на местно, регионално и/или международно равнище чрез насърчаване на обмена на информация, знания и най-добри практики сред всички заинтересовани страни, включително публични органи, собственици на земя, частния сектор, изследователи и гражданското общество;

iii)

укрепване на съществуващите програми за опазване на природата и свързаните с това усилия в рамките на и извън защитените зони;

iv)

увеличаване на знанията и запълване на пропуските в знанията, включително определяне на стойността на екосистемните функции и услуги;

г)

насърчаване и улесняване на регионалното сътрудничество с оглед да се предприемат мерки по някои проблеми като инвазивните чужди видове или последиците от изменението на климата;

д)

разработване на механизми за мобилизиране на ресурси, включително плащания за екосистемни услуги.

Член 17

Устойчиво управление на горите

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на устойчивото управление на горите може да е свързано с насърчаване на опазването и устойчивото управление на горите, включително тяхната роля за опазване на околната среда от ерозия и контрол на опустиняването, залесяване и управление на износа на дървен материал.

Член 18

Интегрирано управление на крайбрежните зони

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на интегрираното управление на крайбрежните зони може да е свързано със следното:

а)

подпомагане на усилията на OCT за ефективно и устойчиво управление на морските и крайбрежните зони при определянето на стратегически и интегрирани подходи за планиране и управление на морските и крайбрежните зони;

б)

съгласуване на икономическите и социалните дейности, например рибарство и аквакултури, туризъм, морски транспорт и селско стопанство, с потенциала на морските и крайбрежните зони от гледна точка на енергия от възобновяеми източници и суровини, като същевременно се отчитат последиците от изменението на климата и човешките дейности.

Член 19

Морско дело

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на морското дело може да е свързано със следното:

а)

укрепване на диалога по въпроси от общ интерес в тази област;

б)

насърчаване на познанията в областта на морското дело и биотехнологиите, океанската енергия, морския надзор, управлението на крайбрежните зони и управлението, съобразено с екосистемите;

в)

насърчаване на интегрирани подходи на международно равнище.

Член 20

Устойчиво управление на рибни запаси

1.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на устойчивото управление на рибните запаси се основава на следните принципи:

а)

поемане на ангажимент за отговорно управление на рибарството и риболовните практики;

б)

избягване на мерки или дейности, които не съответстват на принципите за устойчиво използване на рибните ресурси;

в)

без да се засягат съществуващите или бъдещи двустранни споразумения за партньорство в областта на рибарството между Съюза и OCT, Съюзът и OCT се стремят редовно да се консултират относно опазването и управлението на живите морски ресурси и да обменят информация за текущото състояние на ресурсите в контекста на съответните органи на асоциирането, предвидени в член 14.

2.   Сътрудничеството в областта, посочена в параграф 1, може да е свързано със следното:

а)

активно насърчаване на добро управление, най-добри практики и отговорно управление на рибарството по отношение на опазването и устойчивото управление на рибните запаси, включително рибните запаси от общ интерес и рибните запаси, управлявани от регионални организации за управление на рибарството;

б)

диалог и сътрудничество по отношение на опазването на рибните запаси, включително мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов, и ефективно сътрудничество със и в рамките на регионални организации за управление на рибарството. Диалогът и сътрудничеството включват схеми за контрол и инспекции, стимули и задължения за по-ефективно управление на рибарството и крайбрежната околна среда в дългосрочен план.

Член 21

Устойчиво управление на водите

1.   В контекста на асоциирането Съюзът и OCT могат да си сътрудничат в областта на устойчивото управление на водите чрез приемане на политика в областта на водите и изграждане на институционален капацитет, опазване на водните ресурси, водоснабдяване в селските и градските райони за битови, промишлени или земеделски цели, съхранение, разпределение и управление на водните ресурси и управление на отпадните води.

2.   В областта на водоснабдяването и канализацията се отделя специално внимание на достъпа до услуги за питейна вода и канализация в области, изостанали в тази сфера, и особено на онези, които са изложени на природни бедствия, което допринася пряко за развитието на човешките ресурси чрез подобряване на здравословното състояние и повишаване на производителността.

3.   Сътрудничеството в тези области се ръководи от принципа, че трайната необходимост от разширяване на предоставянето на основни услуги за водоснабдяване и канализация на градското и селското население трябва да се извършва по екологично устойчив начин.

Член 22

Управление на отпадъците

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на управлението на отпадъците може да е свързано с насърчаване на използването на най-добрите екологични практики във всички операции, свързани с управление на отпадъците, включително намаляване на количеството отпадъци, рециклиране или други процеси на оползотворяване, например оползотворяване на енергия, и обезвреждане на отпадъци.

Член 23

Енергетика

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на устойчивата енергетика може да е свързано със следното:

а)

производство и дистрибуция на енергия, достъп до енергия, и по-специално разработване, популяризиране, използване и съхранение на устойчива енергия от възобновяеми енергийни източници;

б)

политики и правна уредба в областта на енергетиката, по-специално изготвяне на политики и приемане на правна уредба, с които се гарантират достъпни и устойчиви енергийни тарифи;

в)

енергийна ефективност, и по-специално разработване и въвеждане на стандарти за енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност в различни сектори (промишлен, търговски, публичен и битов), както и придружаващи образователни дейности и дейности за повишаване на осведомеността;

г)

транспорт, и по-специално развитие, популяризиране и използване на по-екологични средства за публичен и частен транспорт, например хибридни, електрически или задвижвани с водород превозни средства, схеми за общо ползване на автомобили и велосипеди;

д)

градоустройство и строителство, и по-специално популяризиране и въвеждане на високи стандарти за екологично качество и добри енергийни характеристики по отношение на градоустройството и строителството; и

е)

туризъм, и по-специално популяризиране на самозадоволяващи своите енергийни потребности (базирани на енергия от възобновяеми източници) и/или екологосъобразни туристически инфраструктури.

Член 24

Изменение на климата

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на изменението на климата цели подпомагане на инициативите на OCT във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към неблагоприятните последици от него и може да обхване следното:

а)

развиване на доказателствената база, определяне на основни рискове и териториални, регионални и/или международни действия, планове или мерки с оглед адаптиране към изменението на климата или смекчаване на неблагоприятните последици от него;

б)

включване на адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него в публични политики и стратегии;

в)

разработване и определяне на статистически данни и показатели, основни инструменти за създаване и прилагане на политики; както и

г)

насърчаване на участието на OCT в регионалния и международния диалог с оглед да се стимулира сътрудничеството, включително обменът на знания и опит.

Член 25

Ограничаване на рисковете от бедствия

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на ограничаването на рисковете от бедствия може да е свързано със следното:

а)

разработване или усъвършенстване на системи, в т.ч. инфраструктури, за превенция и готовност при бедствия, включително системи за предвиждане и ранно предупреждение, с оглед да се ограничат последствията от бедствията;

б)

събиране на подробна информация за опасността от бедствия и за сегашния капацитет за реагиране в OCT, както и в регионите, в които те са разположени;

в)

укрепване на съществуващите мерки за предотвратяване на и готовност за бедствия на местно, национално и регионално равнище;

г)

подобряване на капацитета за реагиране на съответните участници с цел повишаване на тяхната координация, ефективност и ефикасност;

д)

подобряване на мерките за повишаване на осведомеността и разпространение на информация до населението по отношение на излагането на рискове, предотвратяването на, готовността за и реакцията при бедствие, като се отдава необходимото внимание на специфичните нужди на хората с увреждания;

е)

укрепване на сътрудничеството между ключовите участници в гражданската защита; както и

ж)

насърчаване на участието на OCT в регионални, европейски и/или международни форми на диалог с оглед да се създадат условия за по-редовен обмен на информация и по-тясно сътрудничество между отделните партньори в случай на бедствие.

Глава 2

Достъпност

Член 26

Общи цели

1.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на достъпността цели следното:

а)

да се гарантира подобрен достъп на OCT до глобалните транспортни мрежи; и

б)

да се гарантира подобрен достъп на OCT до информационни и комуникационни технологии и услуги.

2.   Сътрудничеството в контекста, посочен в параграф 1, може да обхваща следното:

а)

изготвяне на политики и изграждане на институционален капацитет;

б)

автомобилен и железопътен транспорт, транспорт по въздух, море или вътрешен воден път; и

в)

складови съоръжения на пристанища и летища.

Член 27

Морски транспорт

1.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на морския транспорт цели разработване и насърчаване на рентабилни и ефикасни услуги за морски транспорт в OCT и може да е свързано със следното:

а)

насърчаване на ефикасната експедиция на стоки на цени, които позволяват реализация от икономическа и търговска гледна точка;

б)

улесняване по-голямото участие на ОСТ в международните експедиционни услуги;

в)

насърчаване на регионални програми;

г)

подпомагане на участието на местния частен сектор в експедиционните услуги; както и

д)

развитие на инфракструктурата.

2.   Съюзът и ОСТ насърчават безопасността на морския превоз, сигурността на екипажите и предотвратяването на замърсяване.

Член 28

Въздушен транспорт

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на въздушния транспорт може да е свързано със следното:

а)

реформа и модернизация на промишлеността в областта на въздушния транспорт в OCT;

б)

насърчаване на търговската устойчивост и конкурентоспособност на въздушния транспорт на ОСТ;

в)

улесняване на инвестициите и участието на частния сектор; както и

г)

насърчаване на обмена на знания и добри бизнес практики.

Член 29

Безопасност на въздушния транспорт

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на безопасността на въздушния транспорт цели да подпомогне усилията на OCT да спазват съответните международни стандарти и може да обхване наред с другото:

а)

прилагане на системи за безопасност на въздушната навигация;

б)

осигуряване на безопасност на летищата и укрепване на капацитета на органите на гражданската авиация да управляват всички аспекти на оперативната сигурност под техен контрол; както и

в)

развитие на инфраструктури и човешки ресурси.

Член 30

Услуги за информационни и комуникационни технологии

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на услугите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) цели да стимулира иновациите, икономическия растеж и подобренията в живота на гражданите и предприятията в OCT, включително насърчаване на достъпността за хората с увреждания. Сътрудничеството е насочено по-специално към подобряване на регулаторния капацитет на OCT и може да подпомогне разширяването на мрежите и услугите за ИКТ чрез следните мерки:

а)

създаване на предвидима регулаторна среда, която не изостава от технологичните новости, стимулира растежа и иновациите и насърчава конкуренцията и защитата на потребителите;

б)

диалог относно разнообразните политически аспекти по отношение на насърчаването и мониторинга на информационното общество;

в)

обмен на информация относно стандарти и въпроси, свързани с оперативната съвместимост;

г)

насърчаване на сътрудничество в областта на научните изследвания на ИКТ и в областта на научноизследователските инфраструктури, основани на ИКТ;

д)

разработване на услуги и приложения в области със съществено въздействие върху обществеността.

Глава 3

Научни изследвания и иновации

Член 31

Сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите може да обхваща науката и технологиите, включително информационните и комуникационните технологии, с цел да допринесе за устойчивото развитие на OCT и да утвърди ролята на ОСТ като регионални средища и центрове на високи постижения, както и да насърчи тяхната промишлена конкурентоспособност. По-специално сътрудничеството може да е свързано със следното:

а)

диалог, координация и създаване на полезни взаимодействия между политиките и инициативите на OCT и Съюза по отношение на науката, технологиите и иновациите;

б)

изготвяне на политики и изграждане на институционален капацитет в рамките на OCT, както и съгласувани действия на местно, национално или регионално равнище с оглед развитие на дейностите в областта на науката, технологиите и иновациите и тяхното прилагане;

в)

сътрудничество между юридически лица от OCT, Съюза, държавите членки и трети държави;

г)

участие на отделни изследователи, изследователски организации и юридически лица от OCT в рамката за сътрудничество по програми за научни изследвания и иновации в рамките на Съюза и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME); както и

д)

обучение и международна мобилност на изследователи от OCT и обмен.

Глава 4

Младеж, образование, обучение, здравеопазване, заетост и социална политика

Член 32

Младеж

1.   Съюзът гарантира, че физически лица от OCT, съгласно определението в член 50, могат да участват в инициативи на Съюза относно младежта при същите условия като гражданите на държавите членки.

2.   Асоциирането цели укрепване на връзките между младите хора, които живеят в OCT и Съюза, наред с други неща и чрез насърчаване на мобилността на младите хора от OCT през периода на обучението им и чрез окуражаване на взаимното разбирателство между младите хора.

Член 33

Образование и обучение

1.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на образованието и обучението може да обхваща следното:

а)

осигуряване на качествено и приобщаващо начално, средно и висше образование, както и в сферата на професионалното образование и обучение; и

б)

подпомагане на OCT при определяне и прилагане на политики в сферата на образованието и професионалното обучение.

2.   Съюзът гарантира, че физически лица от OCT, съгласно определението в член 50, могат да участват в инициативи на Съюза в сферата на образованието и професионалното обучение при същите условия като гражданите на държавите членки.

3.   Съюзът гарантира, че образователни органи и институции от OCT могат да участват в инициативи на Съюза за сътрудничество в сферата на образованието при същите условия като органите и институциите за образование и професионално обучение на държавите членки.

Член 34

Заетост и социална политика

1.   Съюзът и OCT поддържат диалог в областта на заетостта и социалната политика с цел осъществяване на принос към икономическото и социалното развитие на OCT и насърчаването на достойни условия на труд в OCT и регионите, в които са разположени. Друга цел на този диалог е да се подпомогнат усилията на органите на OCT да разработят политики и законодателни актове в тази област.

2.   Диалогът представлява предимно обмен на информация и най-добри практики във връзка с политики и законодателни актове в областта на заетостта и социалната политика, които са от взаимен интерес за Съюза и OCT. В тази връзка се вземат под внимание области като развитие на умения, социална закрила, социален диалог, равни възможности, недискриминация и достъпност за хора с увреждания, здравословни и безопасни условия на труд и други трудови стандарти.

Член 35

Обществено здравеопазване

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на общественото здравеопазване цели укрепване на капацитета на OCT за надзор, ранно откриване и реакция при епидемии от заразни болести чрез мерки, които включват:

а)

действия за укрепване на готовността и капацитета за реакция при трансгранични заплахи за здравето, например заразни болести, които следва да доразвият съществуващите структури и да са насочени към необичайни събития;

б)

изграждане на капацитет чрез укрепване на мрежите за обществено здравеопазване на регионално равнище, улесняване на обмена на информация между експертите и насърчаване на подходящо обучение;

в)

разработване на инструменти и платформи за комуникация, както и програми за електронно обучение, адаптирани към конкретните нужди на OCT.

Глава 5

Култура

Член 36

Културен обмен и диалог

1.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на културния обмен и диалог може да е свързано със следното:

а)

самостоятелното развитие на ОСТ, като този процес е насочен към самите хора и се корени в културата на всеки народ;

б)

подкрепа на политики и мерки, приети от компетентните органи на ОСТ за засилване на техните човешки ресурси, увеличаване на техния собствен творчески капацитет и насърчаване на тяхната културна идентичност;

в)

участие от страна на населението в процеса на развитие.

г)

допълнително развитие на общо разбиране и по-активен обмен на информация по въпроси от аудиовизуалната и културната област чрез диалог.

2.   Чрез своето сътрудничество Съюзът и OCT се стремят да стимулират културния обмен помежду си посредством:

а)

сътрудничество между културните и творческите сектори на всички партньори;

б)

насърчаване на разпространението на културните и творческите произведения и обмен на операторите между тях;

в)

сътрудничество в областта на политиката с цел да се насърчи разработването на политики, иновациите, трайното привличане на публика, както и създаването на нови стопански модели.

Член 37

Сътрудничество в областта на аудиовизията

1.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на аудиовизията цели взаимно насърчаване на аудиовизуалните продукции и може да обхване следните действия:

а)

сътрудничество и обмен между съответните субекти в областта на радиото и телевизията, свързани с излъчването;

б)

насърчаване на обмена на аудиовизуални произведения;

в)

обмен на информация и мнения между компетентните органи относно политиката и регулаторната рамка в областта на аудиовизията и излъчването;

г)

насърчаване на посещения и участие в международни мероприятия, провеждани на територията на страните по асоциирането, както и в трети държави.

2.   Съвместно продуцираните аудиовизуални творби имат право да се ползват от всички схеми за насърчаване на културното съдържание от местен или регионален характер, създадени в Съюза, OCT и държавите членки, с които са свързани.

Член 38

Сценични изкуства

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на сценичните изкуства може да е свързано със следното:

а)

улесняване на повече контакти между изпълнителите на сценични изкуства в области като професионален обмен и обучение, включително участие в прослушвания, развитие на мрежи и насърчаване на работата в мрежа;

б)

насърчаване на съвместните продукции между продуценти от една или няколко държави — членки на Европейския съюз, и една или няколко OCT; както и

в)

насърчаване на разработването на международни стандарти в областта на технологиите на театралното изкуство и използването на пана за театрални сцени, включително посредством съответните органи по стандартизация.

Член 39

Опазване на културното наследство и историческите паметници

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на материалното и нематериалното културно наследство и историческите паметници цели да създаде условия за насърчаване на обмена на експертен опит и най-добри практики чрез:

а)

улесняване на обмена на експерти;

б)

сътрудничество в сферата на професионалното обучение;

в)

повишаване на осведомеността на обществеността по места; както и

г)

консултации по отношение на опазването на исторически паметници и защитени територии и по отношение на законодателството и прилагането на мерки, свързани с наследството, и по-специално неговото интегриране в живота на местните жители.

Глава 6

Борба с организираната престъпност

Член 40

Борба с организираната престъпност, трафика на хора, сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца, тероризма и корупцията

1.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на борбата с организираната престъпност може да включва:

а)

разработване на иновативни и ефективни средства за полицейско и съдебно сътрудничество, включително сътрудничество с други заинтересовани страни, например гражданското общество, за предотвратяване и борба с организираната престъпност, трафика на хора, сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца, тероризма и корупцията; и

б)

помощ с цел увеличаване на ефективността на политиките на OCT за предотвратяване и борба с организираната престъпност, трафика на хора, сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца, тероризма и корупцията, както и производството, разпространението и трафика на всички видове наркотици и психотропни вещества, предотвратяване и намаляване на употребата на наркотици и свързаните с тях вредни последствия, като се взема под внимание работата, която международните органи извършват в тези области, inter alia чрез:

i)

обучение и изграждане на капацитет за предотвратяване и борба с организираната престъпност, включително трафик на хора, сексуално малтретиране и сексуална експлоатация на деца, тероризъм и корупция;

ii)

превенция, включително обучение, образование и насърчаване на здравословен начин на живот, лечение и рехабилитация на зависими лица, включително проекти за реинтеграция на зависимите лица в работна и социална среда;

iii)

разработване на ефективни мерки за правоприлагане;

iv)

техническа, финансова и административна помощ за разработване на ефективни политики и законодателни актове за борба с трафика на хора, и по-специално кампании за повишаване на осведомеността, механизми за насочване и системи за защита на жертвите, в които участват всички значими заинтересовани страни и гражданското общество;

v)

техническа, финансова и административна помощ във връзка с превенция, лечение и намаляване на вредните последствия от употребата на наркотици;

vi)

техническа помощ за подпомагане на разработването на законодателни актове и политики за борба със сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца; както и

vii)

техническа помощ и обучение за подпомагане на изграждането на капацитет и насърчаване на спазването на международните стандарти за борба с корупцията, по-специално стандартите, определени в Конвенцията на ООН срещу корупцията.

2.   В контекста на асоциирането OCT си сътрудничат със Съюза в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с членове 70 и 71.

Глава 7

Туризъм

Член 41

Туризъм

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на туризма може да включва:

а)

мерки за определяне, адаптиране и развиване на политики за устойчив туризъм;

б)

мерки и действия за развиване и подкрепа на устойчивия туризъм;

в)

мерки за интегриране на устойчивия туризъм в социалния, културния и икономическия живот на гражданите на ОСТ.

ЧАСТ ТРЕТА

ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Общи цели

Общите цели на търговията и сътрудничеството в областта на търговията между Съюза и OCT са както следва:

а)

насърчаване на икономическото и социалното развитие на OCT чрез установяване на тесни икономически връзки между тях и Съюза като цяло;

б)

стимулиране на ефективната интеграция на ОСТ в регионалната и световната икономика и развитието на търговията със стоки и услуги;

в)

подпомагане на OCT за създаване на благоприятен инвестиционен климат в помощ на социалното и икономическото развитие на OCT;

г)

насърчаване на стабилност, интегритет и прозрачност на световната финансова система и добро управление в областта на данъчното облагане;

д)

подкрепа на процеса на диверсификация на икономиките на ОСТ;

е)

подпомогане на капацитета на ОСТ да формулират и изпълняват политиките, необходими за развиването на тяхната търговия със стоки и услуги;

ж)

подпомогане капацитетът на ОСТ за износ и търговия;

з)

подпомагане на усилията на OCT да приведат в съответствие или да сближат своето местно законодателство със законодателството на Съюза, където е уместно;

и)

осигуряване на възможности за целенасочено сътрудничество и диалог със Съюза относно търговията и сътрудничеството в областта на търговията.

ДЯЛ II

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ

Глава 1

Договорености за търговия със стоки

Член 43

Свободен достъп за стоки с произход

1.   Продукти с произход от OCT се внасят в Съюза, без да се начисляват вносни мита.

2.   Определението за продукти с произход и методите за административно сътрудничество, свързани с него, се съдържат в приложение VI.

Член 44

Количествени ограничения и мерки с равностоен ефект

1.   Съюзът няма да прилага никакви количествени ограничения или мерки с равностоен ефект по отношение на вноса на продукти с произход от ОСТ.

2.   Параграф 1 не изключва забрани или ограничения на вноса, износа или стоки в транзит, предприети на основата на обществения морал или обществената политика, защитата на здравето и живота на хора, животни и растения, защитата на национални богатства с художествена, историческа или археологическа стойност, опазването на изчерпаеми природни ресурси или защитата на индустриална и търговска собственост.

Забраните или ограниченията, посочени в първа алинея, по никакъв начин не представляват средство за произволна или неоправдана дискриминация или прикрито ограничаване на търговията като цяло.

Член 45

Мерки, приети от ОСТ

1.   С оглед на съответните нужди за развитие на ОСТ, органите на ОСТ могат да запазят или да въведат мита или количествени ограничения по отношение на вноса на продукти с произход от Съюза, каквито преценят за необходими.

2.   Що се отнася до областите, обхванати в настоящата глава, OCT предоставят на Съюза третиране, не по-малко благоприятно от най-благоприятното третиране, предоставено на която и да е значителна търговска и икономическа сила съгласно определението в параграф 4.

3.   Параграф 2 не изключва възможността отвъдморска страна или територия да предостави на определени други ОСТ или други развиващи се страни по-благоприятно третиране от това, предоставено на Съюза.

4.   За целите на настоящия дял „значителна търговска и икономическа сила“ означава всяка развита държава, всяка държава с дял в световния износ на стоки над един процент или, без да се засяга параграф 3, всяка група държави, действащи самостоятелно, колективно или посредством споразумение за икономическа интеграция, с общ дял в световния износ на стоки над 1,5 процента. За това изчисление се използват най-новите достъпни официални данни, предоставени от Световната търговска организация (СТО), за водещите износители в световната търговия със стоки (без търговията в рамките на Съюза).

5.   До 2 април 2014 г. органите на ОСТ уведомяват Комисията за митническите тарифи и списъци с количествени ограничения, които прилагат в съответствие с настоящото решение.

Органите на ОСТ също така уведомяват Комисията за съществени изменения на тези мерки, ако и когато бъдат приети такива изменения.

Член 46

Недискриминация

1.   Съюзът няма да прилага дискриминация между различните ОСТ и OCT няма да прилагат дискриминация между различните държави — членки.

2.   В съответствие с член 65 прилагането на конкретните разпоредби на настоящото решение, и по-специално член 44, параграф 2, членове 45, 48, 49 и 51 и член 59, параграф 3, няма да се счита за дискриминация.

Член 47

Условия за движение на отпадъците

1.   Движението на отпадъци между държавите членки и ОСТ се контролира в съответствие с международното право и правото на Съюза. Съюзът подпомага създаването и развитието на ефективно международно сътрудничество в тази сфера с оглед опазване на околната среда и общественото здраве.

2.   Съюзът забранява всякакъв пряк или непряк износ на отпадъци в ОСТ, с изключение на износ на неопасни отпадъци, предназначен за възстановителни дейности, като същевременно органите на ОСТ забраняват пряк или непряк внос на такива отпадъци от Съюза или която и да е друга страна на своята територия, без да се засягат специфични международни инициативи в тези области, които са предприети или могат да се предприемат в бъдеще в рамките на компетентните международните форуми.

3.   По отношение на тези ОСТ, които поради конституционния си статут не са страна по Базелската конвенция, техните съответни органи ускоряват приемането на необходимото вътрешно законодателство и административни наредби за прилагане разпоредбите на Базелската конвенция в тези OCT.

4.   В допълнение държавите членки, с които са свързани OCT, насърчават приемането от ОСТ на необходимото вътрешно законодателство и административните наредби за прилагане на следните актове:

а)

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4), както следва:

член 40 относно износ на отпадъци към отвъдморски страни или територии,

член 46 относно внос на отпадъци от отвъдморски страни или територии;

б)

Регламент (ЕО) № 1418/2007 (5) на Комисията; както и

в)

Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) при спазване на сроковете за транспониране, определени в член 16 от нея.

5.   Една или повече ОСТ и държавите членки, с които са свързани, могат да прилагат своите национални процедури за износ на отпадъци от ОСТ в съответната държава членка.

6.   В този случай съответната държава членка, с която е свързана OCT, уведомява Комисията за приложимото законодателство до 2 юли 2014 г., както и за бъдещо релевантно национално законодателство, включително съществени изменения към него.

Член 48

Временно оттегляне на преференции

Когато Комисията счита, че има достатъчно основания да се усъмни дали настоящото решение се прилага правилно, тя започва консултации с ОСТ и държавата членка, с която въпросната ОСТ има специални отношения, за да гарантира правилното прилагане на решението. В случай че консултациите не доведат до взаимно приемлив начин на прилагане на настоящото решение, Съюзът може временно да оттегли преференции на въпросната OCT в съответствие с приложение VII.

Член 49

Предпазни мерки и мерки за надзор

С оглед да гарантира правилното прилагане на настоящото решение Съюзът може да предприема предпазни мерки и мерки за надзор, определени в приложение VIII.

Глава 2

Договорености за търговия с услуги и за установяване

Член 50

Определения

За целите на настоящата глава:

а)

„физическо лице от OCT“ означава лице, обичайно пребиваващо в ОСТ, което е гражданин на държава членка или е с правен статут, специфичен за ОСТ. Това определение не засяга правата, предоставени от гражданство на Съюза по смисъла на ДФЕС;

б)

„юридическо лице от OCT“ означава юридическо лице от OCT, учредено в съответствие с приложимите закони в дадена ОСТ и чието седалище, централна администрация или основно място на дейност е в тази ОСТ; ако в OCT е разположено единствено седалището или централната администрация на юридическото лице, то не се счита за юридическо лице от OCT, освен ако извършва дейност, която има действителна и продължителна връзка с икономиката на тази страна или територия;

в)

съответните определения в споразуменията за икономическа интеграция, посочени в член 51, параграф 1, се прилагат по отношение на третирането, договорено между Съюза и OCT.

Член 51

Най-благоприятно третиране

1.   По отношение на всички мерки, които засягат търговията с услуги и установяването за извършване на икономически дейности:

а)

Съюзът предоставя на физическите и юридическите лица от OCT третиране, не по-малко благоприятно от най-благоприятното третиране, предоставено на подобни физически и юридически лица от която и да е трета държава, с която Съюзът сключи или е сключил споразумение за икономическа интеграция;

б)

OCT предоставят на физическите и юридическите лица от Съюза третиране, не по-малко благоприятно от най-благоприятното третиране, предоставено на подобни физически и юридически лица от която и да е значителна търговска и икономическа сила, с която OCT е сключила споразумение за икономическа интеграция след 1 януари 2014 г.

2.   Задълженията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, не се прилагат по отношение на третиране, което е предоставено:

а)

в рамките на вътрешен пазар, при което от страните се изисква значително сближаване на техните законодателства с оглед на премахването на недискриминационните пречки пред установяването и търговията с услуги;

б)

съгласно мерки, предвиждащи признаване на квалификации, лицензи или пруденциални мерки в съответствие с член VII от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) или приложението към ГАТС относно финансовите услуги. Това не засяга специфични мерки на OCT съгласно настоящия член;

в)

съгласно международно споразумение или договорености, свързани изцяло или предимно с данъчното облагане;

г)

съгласно мерки, за които се прилага изключение от третиране „най-облагодетелствана нация“, изброени в списъците в съответствие с член II, алинея 2 от ГАТС.

3.   Органите на ОСТ могат с оглед насърчаването или подпомагането на местната заетост да приемат нормативни актове за подпомагане на жителите си и местните дейности. В този случай органите на ОСТ уведомяват Комисията за приетите нормативни актове, така че тя да информира за тях държавите членки.

Член 52

Професионални квалификации

По отношение на професиите лекар, зъболекар, акушер, обща медицинска сестра, фармацевт и ветеринарен хирург Съветът приема в съответствие с член 203 от ДФЕС списъка с професионални квалификации, специфични за жителите на ОСТ, които следва да се признаят в държавите членки.

ДЯЛ III

СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА ОБЛАСТИ

Глава 1

Търговия и устойчиво развитие

Член 53

Общ подход

Търговията и свързаното с търговията сътрудничество съгласно асоциирането целят да допринесат за устойчивото развитие в икономическо, социално и екологично отношение. В този контекст няма да се смекчават изискванията на националните законови и подзаконови актове на OCT в областта на околната среда или труда с цел да се насърчат търговията или инвестициите.

Член 54

Стандарти в търговията, свързани с околната среда и изменението на климата

1.   Търговията и свързаното с търговията сътрудничество съгласно асоциирането целят да подобрят взаимното допълване между политиките и задълженията в областта на търговията и околната среда. При търговията и свързаното с търговията сътрудничество съгласно асоциирането се вземат под внимание принципите на международното управление на околната среда и многостранните споразумения в областта на околната среда.

2.   Трябва да се постигне основната цел на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към нея. Сътрудничеството се основава на разработването на бъдещото правно обвързващо международно споразумение в областта на изменението на климата, включващо поемането на ангажименти от всички страни за смекчаване на изменението на климата в съответствие с изпълнението на решенията, договорени на конференциите на страните по РКООНИК.

3.   Мерките за изпълнение на многостранните споразумения в областта на околната среда се изпълняват по начин, който не представлява средство за произволна или неоправдана дискриминация между партньорите или прикрито ограничаване на търговията.

Член 55

Трудови стандарти в търговията

1.   Асоциирането цели насърчаване на търговията по такъв начин, че тя да спомага за пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

2.   Международно признатите основни трудови стандарти, определени в съответните конвенции на Международната организация на труда, се зачитат и прилагат по закон и на практика. Тези трудови стандарти включват по-специално зачитане на свободата на сдружаване, правото на колективно договаряне, премахване на всички форми на принудителен или задължителен труд, премахване на най-лошите форми на детски труд, зачитане на минималната възраст за приемане на работа и недискриминация по отношение на наемането на работа.

3.   Нарушаването на основните трудови стандарти не може да се използва като основание или по друг начин като законно сравнително предимство. Тези стандарти не се използват за протекционистки цели.

Член 56

Устойчива търговия с рибни продукти

С оглед насърчаване на устойчивото управление на рибните запаси асоциирането може да включва сътрудничество, насочено към борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и свързаната с него търговия. Сътрудничеството в тази област цели следното:

а)

насърчаване на прилагането на мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и свързаната с него търговия в OCT;

б)

улесняване на сътрудничеството между OCT и регионалните организации за управление на рибарството, по-специално във връзка с разработването и ефективното прилагане на схеми за контрол и инспекции, стимули и мерки за ефективно управление на рибарството и морските екосистеми в дългосрочен план.

Член 57

Устойчива търговия с дървен материал

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на търговията с дървен материал цели насърчаване на търговията на законно добит дървен материал. Това сътрудничество може да включва диалог относно регулаторните мерки, както и обмен на информация относно пазарни или доброволни мерки, например сертифициране на горите или политики за екологосъобразни обществени поръчки.

Член 58

Устойчиво развитие на търговията

1.   В контекста на асоциирането сътрудничество в областта на устойчивото развитие може да бъде постигнато чрез:

а)

улесняване и насърчаване на търговията с екологосъобразни стоки и услуги и инвестициите в тях, включително чрез разработването и прилагането на местно законодателство, както и по отношение на стоки, които допринасят за подобряване на социалните условия в OCT;

б)

улесняване на премахването на пречки за търговията със или инвестициите в стоки и услуги от особено значение за смекчаването на последиците от изменението на климата, например устойчива енергия от възобновяеми източници и енергийно-ефективни продукти и услуги, включително чрез приемане на политически рамки, които спомагат за внедряване на най-добрите достъпни технологии, и чрез популяризиране на стандарти, които отговарят на екологичните и икономическите нужди и свеждат до минимум техническите пречки за търговията;

в)

насърчаване на търговията със стоки, които допринасят за социалните условия и екологосъобразните практики, включително стоки, които са предмет на доброволни схеми за гарантиране на устойчивост, например схеми за справедлива и етична търговия, екомаркировки и схеми за сертифициране на продукти, произведени от природни ресурси;

г)

утвърждаване на международно признати принципи и насоки в областта на корпоративната социална отговорност и насърчаване на компаниите, които извършват дейност на територията на OCT, да ги прилагат;

д)

обмен на информация и най-добри практики в областта на корпоративната социална отговорност.

2.   При изготвянето и прилагането на мерките, насочени към опазване на околната среда или условията на труд, които могат да засегнат търговията и инвестициите, Съюзът и OCT вземат под внимание достъпната научна и техническа информация и съответните международни стандарти, насоки или препоръки, включително принципа на предпазните мерки.

3.   Съюзът и OCT се стремят към пълна прозрачност при разработването, въвеждането и прилагането на всички мерки, насочени към опазване на околната среда или условията на труд, които могат да засегнат търговията или инвестициите.

Глава 2

Други свързани с търговията области

Член 59

Текущи плащания и движение на капитали

1.   Не се налагат ограничения върху плащания в свободно конвертируема валута по текущата сметка на платежния баланс между жители на Съюза и ОСТ.

2.   По отношение на сделки по капиталовата сметка на платежния баланс, държавите членки и органите на ОСТ не налагат ограничения върху свободното движение на капитали за преки инвестиции в дружества, образувани в съответствие със законите на приемащата държава членка, страна или територия, и гарантират, че активите, придобити от такива инвестиции, и други печалби, произтичащи от тях, могат да се реализират и репатрират.

3.   Съюзът и ОСТ имат право да предприемат мерките, посочени в членове 64, 65, 66, 75 и 215 от ДФЕС в съответствие с постановени в тях условията mutatis mutandis.

4.   При приемането на такива мерки органите на ОСТ, съответната държава членка или Съюзът незабавно се уведомяват взаимно и представят едни на други възможно най-скоро график за премахването на съответните мерки.

Член 60

Политики в областта на конкуренцията

Отстраняването на нарушения на конкуренцията, като надлежно се отчитат различните нива на развитие и икономически нужди на всяка ОСТ, включва прилагане на местни, национални или регионални правила и политики, включително контрол, и при определени условия — забрана на споразумения между предприятия, на решения на сдружения на предприятия и на съгласувани практики между предприятия, които имат като предмет или действие предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. Тази забрана е свързана и със злоупотреба от страна на едно или няколко предприятия с господстващо положение на територията на Съюза или ОСТ.

Член 61

Защита на правата върху интелектуалната собственост

1.   Осигурява се адекватно и ефективно ниво на защита на правата върху интелектуална собственост, включително средства за упражняване на тези права, в съответствие с най-високите международни стандарти с оглед намаляването на нарушенията и пречките за двустранната търговия, където е подходящо.

2.   В контекста на асоциирането сътрудничеството в тази област може да обхваща изготвяне на законови и подзаконови актове за защита и упражняване на правата върху интелектуална собственост, предотвратяване на злоупотребата с тези права от притежателите на права и на нарушаването на тези права от конкурентите, както и подпомагане на регионалните организации за интелектуална собственост, участващи в правоприлагането и защитата на тези права, включително обучение на персонал.

Член 62

Технически пречки за търговията

Асоциирането може да включва сътрудничество в областта на техническите разпоредби за стоки, стандартизация, оценка на съответствието, акредитация, проучване на пазара и гарантиране на качеството с цел отстраняване на ненужни технически пречки, така че да се улесни търговията между Съюза и OCT и да се намалят разликите в тези области.

Член 63

Политика за защита на потребителите, защита на здравето на потребителите и търговия

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на политиката за защита на потребителите, защитата на здравето на потребителите и търговията може да включва изготвяне на законови и подзаконови актове в областта на политиката за защита на потребителите и защитата на здравето на потребителите с цел избягване на ненужни пречки за търговията.

Член 64

Санитарни и фитосанитарни мерки

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на санитарните и фитосанитарните мерки цели следното:

а)

улесняване на търговията между Съюза и OCT като цяло и между OCT и трети държави, като същевременно се опазва здравето и живота на хора, животни и растения в съответствие със Споразумението за санитарните и фитосанитарните мерки на СТО;

б)

отстраняване на проблеми, произтичащи от санитарните и фитосанитарните мерки;

в)

гарантиране на прозрачност при санитарните и фитосанитарните мерки, приложими по отношение на търговията между Съюза и OCT;

г)

насърчаване на хармонизирането на мерките с международните стандарти в съответствие със Споразумението за санитарните и фитосанитарните мерки на СТО;

д)

подпомагане на ефективното участие на OCT в организации, които определят международните санитарни и фитосанитарни стандарти;

е)

насърчаване на консултациите и обмена на информация между разположени в OCT и европейски институти и лаборатории;

ж)

установяване и подобряване на техническия капацитет на OCT да прилага и осъществява мониторинг на санитарни и фитосанитарни мерки;

з)

насърчаване на трансфера на технологии в областта на санитарните и фитосанитарните мерки.

Член 65

Забрана за протекционистки мерки

Разпоредбите на глави 1 и 2 не се използват като средство за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията.

Глава 3

Валутни и данъчни въпроси

Член 66

Данъчно освобождаване

1.   Без да се накърняват разпоредбите на член 67, статутът на най-облагодетелствана нация, предоставян в съответствие с настоящото решение, не се прилага по отношение на данъчни облекчения, които държавите членки и органите на ОСТ предоставят или могат да предоставят в бъдеще въз основа на споразумения за избягване на двойно данъчно облагане или друг данъчен режим или местното действащо данъчно законодателство.

2.   Нищо в настоящото решение не може да се тълкува по начин, който възпрепятства приемането или изпълнението на мерки, целящи предотвратяване на избягването, укриването или измамата с данъци съгласно данъчните разпоредби на споразумения за избягване на двойно данъчно облагане или друг данъчен режим или местното действащо данъчно законодателство.

3.   Нищо в настоящото решение не може да се тълкува по начин, който възпрепятства съответните компетентни органи при изпълнение на съответните разпоредби на данъчното си законодателство да разграничават между данъкоплатци, които не са в идентична ситуация, по-специално по отношение на местожителството си или по отношение на мястото, където е инвестиран капиталът им.

Член 67

Данъчни и митнически условия за договори, финансирани от Съюза

1.   По отношение на договори, финансирани от Съюза, ОСТ прилагат данъчни и митнически условия, не по-малко благоприятни от тези, прилагани от тях спрямо държавите членки, с които са свързани тези OCT, спрямо държавите с третиране „най-облагодетелствана нация“ или организации за международно развитие, с които поддържат отношения, в зависимост кое третиране е най-благоприятно.

2.   Без да се засяга параграф 1, следните разпоредби се прилагат по отношение на договори, финансирани от Съюза:

а)

в получаващата финансови средства ОСТ договорът не подлежи на облагане с налози, такси за регистрация или фискални налози с равностоен ефект, независимо дали тези налози вече съществуват или ще бъдат въведени в бъдеще; при все това тези договори се регистрират в съответствие с действащите закони в ОСТ и могат да бъдат обложени с такса, съответстваща на стойността на предоставената услуга;

б)

печалби и/или приходи, произтичащи от изпълнението на договори, се облагат съгласно вътрешните фискални разпоредби на съответната ОСТ, при условие че физически или юридически лица, които реализират такава печалба и/или приход, имат постоянно място на дейност в тази ОСТ или изпълнението на договора отнема повече от шест месеца;

в)

предприятия, които трябва да внасят оборудване, за да изпълнят договори за строителство, се ползват по тяхно желание от системата за временно допускане, както е постановено в законодателството на получаващата финансови средства ОСТ по отношение на това оборудване;

г)

професионално оборудване, необходимо за извършване на задачи, определени в договор за услуги, временно се допуска в получаващата финансови средства ОСТ, без да се налагат фискални, вносни и митнически налози и други такси с равностоен ефект, когато тези налози и такси не съставляват възнаграждение за предоставените услуги;

д)

внос по договори за доставка се допуска в получаващата финансови средства ОСТ, без да се налагат фискални, вносни и митнически налози и други такси с равностоен ефект. Договорът за доставка на стоки с произход от съответната OCT се сключва въз основа на цена на доставките франко завода, към която могат да се добавят вътрешни фискални такси, приложими спрямо тези доставки в съответната OCT;

е)

горива, смазочни материали, въглеводородни спойки и всички материали, използвани при изпълнението на договори за строителство, се приемат за закупени на местния пазар и подлежат на данъчните правила, приложими съгласно действащото законодателство в получаващата финансови средства ОСТ;

ж)

лични вещи и домакинско имущество, внесени за употреба от физически лица, които не са наети на място и които са ангажирани с изпълнението на задачи, определени в договор за услуга, и от членовете на техните семейства, се освобождават от мита и вносни налози, данъци и други такси с равностоен ефект в рамките на допустимото от действащото законодателство в получаващата финансови средства ОСТ.

3.   Въпросите, които не са обхванати в параграфи 1 и 2, остават предмет на законодателството в съответната ОСТ.

Глава 4

Развитие на капацитета за търговия

Член 68

Общ подход

С оглед да се гарантира, че ОСТ извличат максимална полза от разпоредбите на настоящото решение и могат да участват при най-благоприятни условия на вътрешния пазар на Съюза, както и на регионалните, подрегионалните и международните пазари, целта на асоциирането е да се допринесе за развитието на търговския капацитет на OCT чрез:

а)

повишаване на конкурентоспособността, независимостта и икономическата устойчивост на OCT чрез диверсификация на обхвата и повишаване на стойността и обема на търговията на OCT със стоки и услуги, както и чрез укрепване на способността на OCT да привлича частни инвестиции в отделните сектори на икономическа дейност;

б)

подобряване на сътрудничеството между OCT и съседните държави в областта на търговията със стоки и услуги и установяването.

Член 69

Търговски диалог, сътрудничество и развитие на капацитета

В контекста на асоциирането инициативите за търговски диалог, сътрудничество и развитие на капацитета могат да включват следното:

а)

укрепване на капацитета на OCT за определяне и прилагане на необходимите политики за развитието на търговията със стоки и услуги;

б)

насърчаване на усилията на OCT да въведат подходящи правни, регулаторни и институционални рамки, както и необходимите административни процедури;

в)

насърчаване на развитието на частния сектор, и по-специално малките и средните предприятия (МСП);

г)

улесняване на развитието на пазара и разработването на продукти, включително подобряване на качеството на продуктите;

д)

принос към развитието на човешките ресурси и професионалните умения, необходими в търговията със стоки и услуги;

е)

укрепване на капацитета на стопанските посредници да предоставят подходящи услуги на предприятията от OCT за техните дейности по износ, например във връзка с проучване на пазара;

ж)

принос за създаването на бизнес климат, който благоприятства инвестициите.

Глава 5

Сътрудничество в областта на финансовите услуги и данъчното облагане

Член 70

Сътрудничество в областта на международните финансови услуги

С оглед да се насърчи стабилността, интегритета и прозрачността на световната финансова система асоциирането може да включва сътрудничество в областта на международните финансови услуги. Това сътрудничество може да е свързано със следното:

а)

осигуряване на ефективна и адекватна защита на инвеститорите и други ползватели на финансови услуги;

б)

предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма;

в)

насърчаване на сътрудничество между различните участници във финансовата система, включително регулаторни и надзорни органи;

г)

създаване на независими и ефективни механизми за надзор на финансовите услуги.

Член 71

Привеждане в съответствие на нормативната уредба в областта на финансовите услуги

Съюзът и OCT насърчават сближаване на нормативната уредба с признатите международни стандарти за регулиране и надзор в областта на финансовите услуги, включително: „Основни принципи на ефективния банков надзор“ на Базелския комитет, „Основни принципи на застраховането“ на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи, „Цели и принципи на правната уредба на ценните книжа“ на Международната организация на комисиите за ценни книжа, „Споразумение за обмен на информация по данъчни въпроси“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, „Декларация относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели“ на Г-20, „Основни показатели за ефективни оздравителни режими за финансовите институции“ на Съвета за финансова стабилност и „Международни стандарти за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и разпространението — препоръки на FATF“ на Специалната група за финансови действия.

Когато е целесъобразно или по искане на съответната ОСТ, Съветът и ОСТ могат да вземат мерки за насърчаване на по-точно привеждане в съответствие на законодателството на ОСТ със законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги.

Член 72

Сътрудничество между регулаторни и надзорни органи

Съюзът и OCT насърчават сътрудничеството между съответните регулаторни и надзорни органи, включително обмен на информация, споделяне на експертен опит относно финансовите пазари и други подобни мерки. Отделя се специално внимание на развитието на административния капацитет на тези органи, inter alia чрез обмен на персонал и съвместно обучение.

Член 73

Сътрудничество в областта на данъчното облагане

Съюзът и OCT насърчават сътрудничеството в областта на данъчното облагане с оглед да се улесни събирането на законните данъчни постъпления и да се разработят мерки за ефективно прилагане на принципите на добро управление в областта на данъчното облагане, включително прозрачност, обмен на информация и лоялна данъчна конкуренция.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Глава 1

Общи разпоредби

Член 74

Общи цели

Съюзът допринася за постигането на общите цели на асоциирането чрез осигуряване на:

а)

адекватни финансови ресурси и подходяща техническа помощ, насочена към укрепване на капацитета на OCT да формулират и прилагат стратегически и регулаторни рамки;

б)

дългосрочно финансиране за насърчаване на растежа на частния сектор.

Член 75

Определения

За целите на настоящата част се прилагат следните определения:

а)

„програмирана помощ“ означава безвъзмездна помощ от Европейския фонд за развитие, предоставена на OCT за финансиране на териториални или регионални стратегии и приоритети, определени в програмните документи;

б)

„програмиране“ означава процесът на организиране, вземане на решения и разпределяне на индикативни финансови ресурси, предназначени за изпълнение на действия в многогодишен план за постигане на целите на асоциирането за устойчиво развитие на OCT в конкретна област, определена в част втора от настоящото решение;

в)

„програмен документ“ означава документът, в който се излага стратегията, приоритетите и договореностите на OCT, а целите и задачите на OCT за устойчиво развитие се преобразуват в ефективно и ефикасно средство за постигане на целите на асоциирането;

г)

„планове за развитие“, посочени в член 83, означава съгласуван набор от операции, определени и финансирани изключително от OCT в рамките на техните собствени политики и стратегии за развитие, и операциите, договорени между OCT и държавата членка, с която е свързана;

д)

„териториално разпределение“ означава размерът на програмираната помощ от Европейския фонд за развитие, разпределена за отделните OCT, така че да се финансират териториалните стратегии и приоритети, определени в програмните документи;

е)

„регионално разпределение“ еозначава размерът на програмираната помощ от Европейския фонд за развитие, предназначен за финансиране на регионални стратегии за сътрудничество или тематични приоритети, които са общи за няколко OCT и са заложени в програмните документи;

ж)

„решение за финансиране“ означава актът, приет от Комисията, в който се определят подробностите за финансовото участие на Съюза и се разрешава предоставянето на финансова помощ от Европейския фонд за развитие.

Член 76

Принципи на финансово сътрудничество

1.   Финансовата помощ от Съюза се основава на принципите на партньорство, отговорност, съгласуване на териториалните системи, допълване и субсидиарност.

2.   Операциите, които се финансират в рамките на настоящото решение, могат да бъдат под формата на програмирана или непрограмирана помощ.

3.   Финансовата помощ от Съюза:

а)

се предоставя при надлежно отчитане на съответните географски, социални и културни характеристики на OCT, както и техния специфичен потенциал;

б)

е проектирана така, че да се гарантира, че потоците от ресурси се предоставят редовно и по предвидим начин;

в)

е гъвкава и пригодена към ситуацията във всяка OCT; както и

г)

се предоставя при пълно спазване на съответните институционални, правни и финансови правомощия на всеки от партньорите.

4.   Органите на съответните OCT носят отговорност за изпълнението на операциите, без да се засягат правомощията на Комисията да гарантира добро финансово управление при използването на финансовите средства на Съюза.

Глава 2

Финансови ресурси

Член 77

Източници на финансиране

OCT отговарят на изискванията за финансиране от следните източници:

а)

средства, отпуснати за OCT по вътрешното споразумение между държавите — членки на Европейския съюз, за създаване на 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР);

б)

програми и инструменти на Съюза, включени в общия бюджет на Съюза; както и

в)

средства, управлявани от ЕИБ, от собствените ѝ ресурси, и ресурси, разпределени към Инвестиционния инструмент на ЕФР, в съответствие с условията на вътрешното споразумение между държавите — членки на Съюза, за създаване на 11-ия ЕФР (7) („вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР“).

Глава 3

Специални разпоредби за финансова помощ от 11-ия ЕФР

Член 78

Предмет и обхват

В рамките на стратегията и приоритетите, установени от съответните OCT на местно или регионално равнище, и без да се засяга хуманитарната и спешната помощ, може да се предоставя финансова помощ за следните дейности с оглед постигане на целите, определени в настоящото решение:

а)

секторни политики и реформи, както и проекти в съответствие с тях;

б)

институционално развитие, изграждане на капацитет и включване на аспектите, свързани с околната среда;

в)

техническо сътрудничество; както и

г)

допълнителна помощ в случай на нестабилност на приходите от износ на стоки и услуги, посочена в член 82.

Член 79

Хуманитарна и спешна помощ

1.   Хуманитарна и спешна помощ се предоставя на ОСТ, изправени пред изключителни, сериозни икономически и социални трудности в резултат на природни или предизвикани от човека бедствия или извънредни обстоятелства със сравним ефект. Хуманитарната и спешната помощ се предоставя дотогава, докато е необходимо за справяне със спешните проблеми, възникнали в такива ситуации.

Хуманитарна и спешна помощ се предоставя единствено въз основа на нуждите и интересите на жертвите на бедствието.

2.   Целта на хуманитарната и спешната помощ е:

а)

да спаси човешки животи, да предотврати или облекчи страданието и да запази човешкото достойнство в кризисни и следкризисни ситуации;

б)

да допринесе за финансирането и осигуряването на хуманитарна помощ пряко на лицата, за които е предназначена, посредством всички налични логистични средства;

в)

да се прилагат краткосрочни мерки за рехабилитация и възстановяване, за да могат жертвите да се възползват от минимална социално-икономическа интеграция и възможно най-бързо да се създадат условия за подновяване на развитието въз основа на дългосрочни цели;

г)

да се отговори на нуждите, възникващи от напускането на домовете от хора като бежанци, разселени и завръщащи се лица след природни или причинени от човека бедствия, докато е необходимо, така че да се задоволят всички нужди на бежанците и на разселените лица, без значениекъде се намират, и да се улеснят действията за тяхното доброволно репатриране и реинтегриране в тяхната държава по произход; както и

д)

да се помогне на ОСТ да въведат механизми за предотвратяване на и готовност за бедствия с краткосрочен план, включително системи за предвиждане и ранно предупреждение, с оглед да се намалят последиците от бедствията.

3.   Предвидената в настоящия член помощ може да бъде предоставяна и на ОСТ, които приемат бежанци или завръщащи се по домовете си лица, за покриване на неотложни нужди, които не са обхванати от спешна помощ.

4.   Помощ, предоставена съгласно настоящия член, се финансира от общия бюджет на Съюза. При все това по изключение тя може да се финансира от вноските, определени в приложение II, в допълнение към финансирането от съответния бюджетен ред.

5.   Действията за предоставяне на хуманитарна и спешна помощ се предприемат по молба на засегнатата ОСТ, Комисията, държавата членка, с която е свързана ОСТ, международни организации или местни или международни неправителствени организации. Тази помощ се администрира и предоставя съгласно процедури, които улесняват бързи, гъвкави и ефективни действия.

Член 80

Изграждане на капацитет

1.   Финансовата помощ може да допринесе, наред с другото, за подпомагане на OCT да изградят необходимия капацитет за изготвяне, прилагане и мониторинг на териториални и/или регионални стратегии и действия с оглед постигане на общите цели за областите на сътрудничество, посочени в част втора и част трета.

2.   Съюзът подпомага усилията на OCT да съберат надеждни статистически данни в тези области.

3.   Съюзът може да подпомага усилията на ОСТ за подобряване на съпоставимостта на техните макроикономически показатели.

Член 81

Техническа помощ

1.   По инициатива на Комисията могат да се финансират изследвания или мерки за техническа помощ с цел да се осигури подготовката, мониторинга, оценката и контрола, необходими за изпълнение на настоящото решение и цялостната му оценка. Техническата помощ, предоставена на местно равнище, във всички случаи се предоставя в съответствие с приложимите правила за децентрализирано финансово управление.

2.   По инициатива на ОСТ могат да се финансират изследвания или мерки за техническа помощ във връзка с изпълнението на дейностите, определени в програмните документи. Комисията може да вземе решение да финансира такова действие или с програмна помощ, или от пакета, определен за мерки за техническо сътрудничество.

Член 82

Допълнителна подкрепа в случай на колебания в постъпленията от износ

1.   С цел да смекчи неблагоприятното въздействие на краткосрочни колебания в постъпленията от износ, по-специално в областта на селското стопанство, рибарството и минното дело, които могат да застрашат постигането на целите за развитие на съответната ОСТ, се създава система за допълнителна подкрепа в рамките на финансовото разпределение, посочено в приложение II.

2.   Целта на подкрепата в случай на краткосрочно колебание в постъпленията от износ е да предпази макроикономическите и секторни реформи и политики, които са изложени на риск в резултат на спадане на приходите, и да неутрализира неблагоприятното въздействие на нестабилността в постъпленията от износ, по-специално на продукти от областта на селското стопанство и минното дело.

Зависимостта на икономиките на ОСТ от износа, по-специално на продукти от областта на селското стопанство и минното дело, се отчита при разпределението на ресурсите, посочени в приложение V. В този контекст изолираните ОСТ, посочени в приложение I, се третират по-благоприятно в съответствие с критериите, описани в приложение V.

3.   Допълнителните ресурси се осигуряват в съответствие със специфичните условия на механизма за подкрепа, предвиден в приложение V.

4.   Освен това Съюзът осигурява подкрепа за осигурителни схеми, основани на пазарен принцип и предназначени за ОСТ, които търсят начини да се защитят от риска от колебания в постъпленията от износ.

Член 83

Програмиране

1.   За целите на настоящото решение програмираната помощ се основава на програмен документ.

2.   В програмния документ може да се вземат под внимание плановете за териториално развитие или други планове, договорени между OCT и държавите членки, с които са свързани.

3.   В съответствие с член 10 органите на OCT поемат основната отговорност за разработването на стратегии, приоритети и договорености чрез изготвяне на програмни документи заедно с Комисията и държавата членка, с която е свързана съответната OCT.

4.   Органите на ОСТ отговарят за:

а)

определяне на своите приоритети, на които ще се базира стратегията; и

б)

изготвяне на предложения за проекти и програми, които да бъдат представени на и проучени заедно с Комисията.

Член 84

Подготвяне, оценяване и одобряване на програмния документ

1.   Териториалният, или в случай на регионални програми, регионалният разпоредител на средства подготвя предложение за програмен документ, след като се консултира с възможно най-широк кръг участници и изхожда от извлечени поуки и най-добри практики.

2.   Всяко предложение за програмен документ се адаптира според нуждите и конкретните обстоятелства в съответната ОСТ. В него се посочва(т) най-важният(те) сектор(и), подбрани за финансиране от Съюза, конкретните цели, очакваните резултати, показателите за постигнатото, според които ще се оценява, и примерното разпределение на финансовите средства. Програмните документи насърчават ангажираността на местно равнище с програмите за сътрудничество.

3.   По предложението за програмния документ се обменят мнения между ОСТ и съответната държава членка и Комисията още от началните етапи на процеса на програмиране с цел да се спомогне за допълването и съгласуваността между съответните им дейности за сътрудничество.

4.   Комисията оценява предложението за програмния документ, за да установи дали съдържа всички необходими елементи и дали отговаря на целите на настоящото решение и съответните политики на Съюза. Комисията провежда консултация по проекта за програмен документ с Европейската инвестиционна банка.

5.   ОСТ предоставя цялата необходима информация, включително резултатите от евентуални проучвания на осъществимостта, за да направи максимално ефективно оценяването на проекта за програмен документ от страна на Комисията.

6.   Органите на OCT и Комисията носят съвместна отговорност за одобряването на програмния документ. Комисията одобрява програмния документ съгласно процедурата, предвидена в член 86.

Член 85

Прилагане

1.   Комисията приема решението относно финансирането, съответстващо на даден програмен документ, в съответствие със стандартите, определени във Финансовия регламент, приложим към 11-ия ЕФР, и съгласно процедурата, предвидена в член 87.

2.   Комисията предоставя на OCT средства от 11-ия ЕФР по който и да е от начините, определени във Финансовия регламент, приложим към 11-ия ЕФР, и в съответствие с условията, описани в настоящото решение и в мерките за прилагане на решението. За тази цел тя сключва споразумения за финансиране със съответните органи на OCT.

3.   Органите на ОСТ отговарят за:

а)

изготвяне, провеждане на преговори и сключване на договори;

б)

изпълнение и управление на проекти и програми; както и

в)

поддържане на проекти и програми и гарантиране на тяхната устойчивост.

4.   Съответните органи на ОСТ и Комисията съвместно отговарят за:

а)

осигуряване на равни условия за участие в поканите за представяне на предложения и поръчките;

б)

мониторинг и оценка на ефектите и резултатите от проекти и програми; както и

в)

осигуряване на своевременно, точно и ефикасно изпълнение на проекти и програми.

5.   За да се улесни обменът на мнения, поне веднъж годишно се провеждат технически заседания между териториалните разпоредители на средства, съответните държави членки и представителите на Комисията, участващи в програмирането, по-специално чрез използване на съвременните технологии или ако е възможно — като продължение на диалога в рамките на форума OCT—ЕС.

6.   Действия, финансирани по линия на 11-ия ЕФР, могат да се изпълняват с паралелно или съвместно съфинансиране при спазване на разпоредбите на Финансовия регламент, приложим към 11-ия ЕФР.

Член 86

Териториални и регионални разпоредители на средства

1.   Правителството на всяка ОСТ назначава териториален разпоредител на средства, който да я представлява във всички дейности, финансирани със средствата на 11-ия ЕФР, който се управлява от Комисията и Европейската инвестиционна банка. Териториалният разпоредител на средства назначава един или повече заместник териториални разпоредители на средства, които го заместват, когато не е в състояние да изпълнява задълженията си, и информира Комисията за това назначение. Когато условията във връзка с институционалния капацитет и доброто финансово управление са изпълнени, териториалният разпоредител на средства може да делегира функциите си по изпълнението на съответните програми и проекти на структурата, която отговаря за това в рамките на компетентния орган на ОСТ. Териториалният разпоредител на средства предварително уведомява Комисията за това делегиране.

Когато Комисията установи проблеми при изпълнение на процедурите за управление на средствата от 11-ия ЕФР, съвместно с териториалния разпоредител на средства тя осъществява необходимите контакти за преодоляване на това положение и взема подходящи мерки.Териториалният разпоредител на средства поема финансова отговорност само за възложените му изпълнителни функции.

Когато средствата от 11-ия ЕФР се управляват непряко и при зачитане на евентуални допълнителни правомощия, предоставени от Комисията, териториалният разпоредител на средства:

а)

отговаря за координацията, програмирането, редовното проследяване и прегледа на осъществяването на сътрудничеството, както и за координацията с донорите;

б)

в тясно сътрудничество с Комисията отговаря за подготовката, внасянето и оценката на програмите и проектите.

2.   Когато средствата от 11-ия ЕФР се управляват непряко и при зачитане на евентуални допълнителни правомощия, предоставени от Комисията, съответният териториален разпоредител на средства действа като възлагащ орган за програмите, изпълнявани посредством тръжна процедура или покана за представяне на предложения, с предварителен контрол от страна на Комисията.

3.   По време на изпълнение на действията и при спазване на изискването за уведомяване на Комисията териториалният разпоредител на средства взема решения за:

а)

технически корекции и поправки на програмите и проектите във връзка с детайли, доколкото това не засяга възприетото техническо решение и остава в границите на резерва за корекции, предвиден в споразумението за финансиране;

б)

промени на мястото на програми или проекти с няколко части, ако такива промени са оправдани от техническа, икономическа или социална гледна точка;

в)

налагане и освобождаване от плащане на глоби за закъснение;

г)

действия, които водят до освобождаване на гаранти;

д)

възлагане на подизпълнители;

е)

окончателно приемане, при условие че Комисията е одобрила условното приемане, съответния протокол и — ако е уместно — присъства на окончателното приемане, по-специално когато степента на резерви, записани при условното приемане, налага съществена допълнителна работа; както и наемане на консултанти и други експерти за техническо подпомагане.

4.   За регионални програми органите на участващата ОСТ определят регионален разпоредител на средства измежду участниците в сътрудничеството, посочени в член 11. Задълженията на регионалния разпоредител на средства съответстват mutatis mutandis на задълженията на териториалния разпоредител на средства.

Член 87

Комитет ЕФР—ОСТ

1.   По целесъобразност Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР.

2.   При упражняване на правомощията, предоставени му от настоящото решение, комитетът се нарича „комитет ЕФР—ОСТ“. Процедурите на комитета, описани във вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР и в регламента за изпълнението, приложим към 11-ия ЕФР, се прилагат и за комитета ЕФР—ОСТ. До влизането в сила на последния регламент се прилагат процедурите, описани в Регламент (ЕО) № 617/2007 (8) на Съвета.

3.   Комитетът съсредоточава работата си върху съществени въпроси за сътрудничеството на ниво ОСТ и на регионално ниво. Той упражнява мониторинг върху изпълнението на програмните документи с цел осигуряване на последователност, координация и допълване.

4.   Комитетът дава становището си по следните въпроси:

а)

проекти на програмни документи и всички изменения към тях; и

б)

решенията за финансиране, с които се изпълнява настоящата част от решението.

Член 88

Роля на делегациите на Съюза

1.   Когато Съюзът е представен от делегация, оглавявана от ръководител на делегацията, се прилагат разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за 11-ия ЕФР, относно разпоредителите на средства и счетоводителите по делегиране.

2.   Териториалният и/или регионалният разпоредител на средства работи в тясно сътрудничество с ръководителя на делегацията, който е основното лице за контакт за различните участници в сътрудничеството със съответните ОСТ.

Член 89

Правила относно националността и произхода, приложими за процедурите за обществени поръчки, за отпускането на безвъзмездни средства и за други процедури по възлагане за ОСТ

1.   Общи правила за допустимост:

а)

Участието в договори за възлагане на обществени поръчки, процедури за отпускане на безвъзмездни средства и в други процедури по възлагане за действия, финансирани по настоящото решение, в полза на трети страни, е отворено за всички физически лица, които са граждани на страна или територия, отговарящи на условията за допустимост съгласно определението в параграф 2, както и за юридически лица, действително установени в такава страна или територия, а също и за международни организации.

б)

В случай на действия, съвместно съфинансирани с партньор или с друг донор или изпълнявани чрез държава членка при споделено управление или чрез фонд със специално предназначение, създаден от Комисията, страните, които отговарят на условията за допустимост съгласно правилата на този партньор, друг донор или държава членка или които са определени в учредителния акт на фонда със специално предназначение, също отговарят на условията за допустимост.

В случай на действия, изпълнявани чрез оправомощени субекти, които са държави членки или техни агенции, Европейската инвестиционна банка или чрез международни организации или техни агенции, физическите и юридическите лица, които отговарят на условията за допустимост съгласно правилата на съответния оправомощен субект, определени в споразуменията, сключени със съфинансиращия или изпълнителния субект, също отговарят на условията за допустимост.

в)

В случай на действия, финансирани по настоящото решение и в допълнение — по друг инструмент за външно действие, в т.ч. Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (9), последно изменено в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (10), посочените в който и да е от тези инструменти страни се считат за отговарящи на условията за допустимост за целите на въпросните действия.

В случай на действия от глобален, регионален или трансграничен характер, финансирани по настоящоторешение, физическите и юридическите лица от страните, териториите и регионите, попадащи в обхвата на действието, може да участват в процедурите за изпълнение на такива действия.

г)

Всички доставки, закупени по силата на договор за възлагане на обществени поръчки или в съответствие със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, финансирани по настоящото решение, трябва да произхождат от страна или територия, които отговарят на условията за допустимост. Въпреки това, те могат да произхождат от която и да е страна или територия, в случаите когато количеството на доставките, които трябва да бъдат закупени, е под прага за използване на състезателна процедура на договаряне. За целите на настоящия член понятието „произход“ е определено в член 23 и член 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (11) или в други законодателни актове на Общността, уреждащи непреференциалния произход.

д)

Правилата по настоящия член не се прилагат и не създават национални ограничения за физически лица, наети от изпълнител или, когато това е приложимо, от подизпълнител, който отговаря на условията за допустимост, или сключили договор по друг законен начин с него.

е)

Допустимостта, както е определена в настоящия член, може да бъде ограничена по отношение на националността, местоположението или характеристиките на кандидатите, когато това се изисква от специфичното естество и целите на действието и когато това е необходимо за неговото ефективно изпълнение.

ж)

Физическите и юридическите лица, на които са възложени договори, спазват приложимото законодателство в областта на околната среда, включително многостранните споразумения в областта на околната среда, както и международно съгласувани основни трудови стандарти.

2.   Оферентите и кандидатите от следните страни и територии отговарят на условията за допустимост за финансиране по настоящото решение:

а)

държавите членки, страните кандидатки и потенциални кандидатки, признати от Съюза, както и членове на Европейското икономическо пространство;

б)

ОСТ;

в)

развиващите се страни и територии, включени в списъка на ОИСР—КПР на получателите на Официална помощ за развитие (ОDA), които не са членки на групата Г-20;

г)

държави, за които Комисията е установила взаимен достъп до външна помощ. Взаимен достъп за ограничен период от поне една година може да бъде разрешен, когато дадена страна разреши допустимост при равни условия за субекти от Съюза и от ОСТ;

д)

държавите — членки на ОИСР, в случай на договори, изпълнени в „най-слабо развита страна“;

е)

в случай на предварителното им обявяване в процедурните документи:

i)

страни, които имат традиционни икономически, търговски или географски връзки със съседните страни бенефициери;

ii)

всички страни, в случай на неотложна необходимост или на липса на продукти и услуги на пазарите на страните, отговарящи на условията за допустимост.

3.   Оферентите и кандидатите от страни, които не отговарят на условията за допустимост, или стоки с такъв произход, могат да бъдат приети за допустими от Комисията при надлежно обосновани случаи, когато правилата за допустимост биха възпрепятствали или крайно затруднили осъществяването на проект, програма или действие.

4.   По отношение на действия, изпълнявани при споделено управление, съответната държава членка, на която Комисията е делегирала задачи по изпълнението, има право от името на Комисията да разреши участието на оференти и кандидати от други страни и да разреши стоки от други страни по смисъла на параграф 2, буква е), и да приеме за допустими оференти и кандидати от страни, които не отговарят на условията за допустимост по смисъла на параграф 3, или на стоки с подобен произход по смисъла на параграф 1, буква г).

Член 90

Защита на финансовите интереси на Съюза и финансови проверки

1.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящото решение, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.   Комисията и Европейската сметна палата имат правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и инспекции на място по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (12), с оглед установяване дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност във връзка със споразумение или решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране от страна на Съюза.

Без да се засягат първа и втора алинея, в споразумения с трети държави и международни организации, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, решения за отпускане на безвъзмездни средства и договори, произтичащи от прилагането на настоящото решение, се предвижда изрично упълномощаване на Комисията, Европейската сметна палата и OLAF за провеждане на такива одити, проверки и инспекции на място съгласно съответния финансов регламент за ЕФР.

3.   Съответната ОСТ носи основна отговорност за финансовия надзор на средствата, предоставени от Съюза. Той се извършва, когато е уместно, в координация с държавата членка, с която е свързана ОСТ, в съответствие с приложимото национално законодателство.

4.   Комисията е отговорна:

а)

да обезпечи съществуването и правилното функциониране на системи за управление и контрол в съответната ОСТ, така че да гарантира, че средствата на Съюза се използват правилно и ефективно; и

б)

да изпрати препоръки или искания за корективни мерки в случай на нередности с цел отстраняване на тези нередности и поправяне на установени пропуски в управлението.

5.   Комисията, ОСТ и, където е уместно — държавата членка, с която е свързана ОСТ, си сътрудничат на основата на административни разпоредби на годишни или шестмесечни заседания за координиране на програми, методологии и извършване на проверки.

6.   По отношение на финансови корекции:

а)

съответната ОСТ е отговорна на първо място за установяване и отстраняване на финансови нередности;

б)

въпреки това в случай на слабости от страна на съответната ОСТ Комисията предприема действия, ако ОСТ не успее да отстрани проблема и опитите за помирение са неуспешни, с цел да намали или изтегли остатъка от общия размер на сумата, съответстваща на решението за финансиране съгласно програмния документ.

Член 91

Мониторинг, оценка, процес на преглед и докладване

1.   Финансовото сътрудничество е достатъчно гъвкаво, за да гарантира, че дейностите непрекъснато са в съответствие с целите на настоящото решение, и отчита всички промени, възникващи в икономическата ситуация, приоритети и цели на съответната ОСТ, по-специално чрез преглед ad hoc на програмния документ.

2.   Прегледът може да бъде извършен по инициатива на Комисията или по искане на съответната OCT и след съгласието на Комисията.

3.   Комисията разглежда постигнатия напредък в изпълнението на мерките за финансова помощ, предоставена на OCT по 11-ия ЕФР, и всяка година, считано от 2015 г., представя на Съвета доклад за изпълнението и резултатите, и доколкото е възможно, за основните последствия и въздействия на финансовата помощ на Съюза. Докладът се изпраща също на Европейския парламент, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

4.   Докладът, посочен в параграф 3, съдържа информация за предходната година относно финансираните мерки, резултатите от упражнения мониторинг и оценката, участието на съответните партньори, както и за изразходването на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по 11-ия ЕФР. В доклада се оценяват резултатите от помощта, като във възможно най-голяма степен се използват конкретни и измерими показатели. В него са отразени основните извлечени поуки и последващите действия по препоръките, съдържащи се в оценките от предходните години.

Глава 4

Принципи за допустимост

Член 92

Допустимост за териториално финансиране

1.   Публичните органи на OCT имат право да получават финансовата помощ, предвидена в настоящото решение.

2.   Предмет на споразумението с органите на съответните OCT, следните субекти или органи също имат право да получават финансовата помощ, предвидена в настоящото решение:

а)

местни, национални и/или регионални публични или частично публични агенции, департаменти или местни органи на OCT, и по-специално техните финансови институции и банки за развитие;

б)

компании и дружества от OCT и регионални групи;

в)

компании и дружества от държава членка с цел да се създадат условия за предприемане на ползотворни проекти на територията на OCT в допълнение към тяхното собствено участие;

г)

финансови посредници от OCT или Съюза, които насърчават и финансират частни инвестиции в OCT; и

д)

участници в децентрализирано сътрудничество и други неправителствени организации от OCT и Съюза с цел да се създадат условия за предприемане на икономически, културни, социални и образователни проекти и програми в OCT в рамките на децентрализирано сътрудничество, както е описано в член 12.

Член 93

Допустимост за регионално финансиране

1.   Разпределените на регионално равнище средства се използват за операции, в които участват и от които имат полза:

а)

две или повече OCT, независимо от тяхното местоположение;

б)

една или повече OCT и един или повече от най-отдалечените райони, посочени в член 349 от ДФЕС;

в)

една или повече OCT и една или повече съседни държави от АКТБ и/или други трети държави;

г)

една или повече OCT, един или повече от най-отдалечените райони, една или повече съседни държави от АКТБ и/или други трети държави;

д)

две или повече регионални организации, в които членуват OCT;

е)

една или повече OCT и регионални организации, в които членуват OCT, държави от АКТБ или един или повече от най-отдалечените райони;

ж)

OCT и Съюза като цяло; или

з)

един или повече субекти, органи или други образувания от поне една ОСТ, в качеството им на членове на ЕГТС в съответствие с член 8, един или повече от най-отдалечените райони и една или повече съседни държави от АКТБ и/или други трети държави.

2.   Финансовите средства, с които се създават условия за участие на държавите от АКТБ, най-отдалечените райони и други държави, са в допълнение към средствата, разпределени за OCT съгласно настоящото решение.

3.   Участието на държавите от АКТБ, най-отдалечените райони и други държави в програми, създадени съгласно настоящото решение, се предвижда само при условие че:

а)

центърът на тежест на проектите и програмите, финансирани по многогодишната финансова рамка на сътрудничество, остава в OCT;

б)

съществуват еквивалентни разпоредби в рамките на финансовите инструменти на ЕС; и

в)

принципът на пропорционалност е зачетен.

4.   Предвиждат се подходящи мерки за съгласуване на финансирането на кредити от ЕФР и общия бюджет на Съюза, с които да се финансират проекти за сътрудничество между OCT, държавите от АКТБ, най-отдалечените райони и други държави, по-специално опростени механизми за съвместно управление на такива проекти.

Член 94

Допустимост за програми на Съюза

1.   Физически лица от OCT съгласно определението в член 50 и, където е приложимо, съответните публични и/или частни организации и институции в OCT, имат право да участват във и да получават финансиране от програми на Съюза, предмет на правилата и целите на програмите и евентуални договорености, приложими по отношение на държавите членки, с които са свързани тези OCT.

2.   Освен това OCT имат право да получават помощ по програми на Съюза за сътрудничество с други държави, по-специално развиващи се държави, предмет на правилата, целите и разпоредбите на тези програми.

3.   Комисията докладва на Комитета ЕФР—ОСТ относно участието на ОСТ в програми на Съюза, въз основа на информацията, съдържаща се в годишния доклад по изпълнението, представен от ОСТ, както и на друга налична информация.

ЧАСТ ПЕТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 95

Делегиране на правомощия на Комисията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, които изменят допълненията към приложение VI, така че да се отчетат технологичното развитие и промените в митническото законодателство в съответствие с процедурата, определена в член 96.

Член 96

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да прима делегирани актове, посочено в член 95, се предоставя на Комисията за срок от 5 години, считано от 1 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 95, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 95, влиза в сила единствено ако Съветът не представи възражения в срок от 2 месеца след нотифицирането на акта на Съвета или ако преди изтичането на този срок Съветът уведоми Комисията, че няма да представя възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по инициатива на Съвета.

Член 97

Промяна на статут

Съветът, действащ в съответствие с член 203 от ДФЕС, взема решение по необходимото адаптиране на настоящото решение, когато:

а)

дадена OCT обяви независимост;

б)

дадена OCT се оттегли от асоциирането;

в)

дадена OCT стане най-отдалечен район;

г)

един от най-отдалечените райони бъде обявен за OCT.

Член 98

Отмяна

Решение 2001/822/ЕО на Съвета се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 99

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2014 г.

Приложение VI се прилага така, както е предвидено в член 65 от това приложение.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2013 година.

За Съвета

Председател

D. PAVALKIS


(1)  Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност (ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

(4)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6).

(6)  Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81).

(7)  Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 617/2007 на Съвета от 14 май 2007 година относно изпълнението на 10-ия Европейски фонд за развитие съгласно Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО (ОВ L 152, 13.6.2007 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(11)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(12)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ИЗОЛИРАНИТЕ ОСТ

Фолкландски острови

Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня

Сен Пиер и Микелон


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА: 11-и ЕФР

Член 1

Разпределение между различните инструменти

1.   За целите на настоящото решение за седемгодишния период от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. общият размер на финансовата помощ от Съюза от 364,5 милиона евро по 11-ия ЕФР, определен с Вътрешното споразумение за създаване на 11-ия ЕФР, се разпределя, както следва:

а)

351 милиона евро под формата на безвъзмездни средства за подпомагане, което може да бъде разпределено за отделни програми, за дългосрочно развитие, хуманитарна помощ, спешна помощ, помощ за бежанци и допълнителна подкрепа в случай на колебания в приходите от износ, както и за подкрепа за регионално сътрудничество и интеграция;

б)

5 милиона евро за финансирането на лихвени субсидии и техническа помощ в контекста на Инвестиционния механизъм за ОСТ, посочен в приложение IV;

в)

8,5 милиона евро за проучвания или мерки за техническа помощ в съответствие с член 80 от настоящото решение и за цялостна оценка на решението, която следва да се извърши най-късно четири години преди изтичане на срока му на действие.

2.   За средствата от 11-ия ЕФР не се поеман задължения след 31 декември 2020 г., освен ако Съветът с единодушие не реши друго въз основа на предложение на Комисията.

3.   В случай че предвидените в параграф 1 средства бъдат изчерпани преди изтичане на срока на действие на настоящото решение, Съветът предприема подходящите мерки.

Член 2

Управление на средствата

ЕИБ управлява заемите, отпуснати от собствените ѝ ресурси, посочени в приложение III, както и операциите, финансирани в рамките на Инвестиционния механизъм за ОСТ, посочен в приложение IV. Всички други финансови средства съгласно настоящото решение се управляват от Комисията.

Член 3

Разпределяне между ОСТ

Средствата в размер на 351 милиона евро, посочени в член 1, параграф 1, буква а) от настоящото приложение, се разпределят въз основа на нуждите и резултатите на ОСТ в съответствие със следните критерии:

1.

Сума А в размер на 229,5 милиона евро се отпуска на ОСТ с изключение на Гренландия за финансиране, по-конкретно, на инициативите, посочени в документа за програмиране. Когато това е уместно, в документа за програмиране се обръща особено внимание на действията, целящи засилване на управлението и институционалния капацитет на отвъдморските страни и територии бенефициери, и когато е подходящо, на вероятния график за предвидените действия.

При разпределянето на сумата А се вземат предвид числеността на населението, размерът на брутния вътрешен продукт (БВП), размерът на средствата, отпуснати по линия на ЕФР в предходни периоди, и ограниченията, произтичащи от географската изолираност на ОСТ, съгласно посоченото в член 9 от настоящото решение. Всяка отпусната сума е такава, че да позволява ефективното си използване. Тя се определя в съответствие с принципа на субсидиарност.

2.

Сума в размер на 100 милиона евро се отпуска за подпомагане на регионалното сътрудничество и интеграция в съответствие с член 7 от настоящото решение, по-специално във връзка с приоритетите и областите от взаимен интерес, посочени в член 5 от настоящото решение, и чрез консултация посредством посочените в член 14 от настоящото решение форми на партньорството ЕС—ОСТ. Стремежът е тези средства да се координират с други финансови инструменти на Съюза и се цели сътрудничество между ОСТ и най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС.

3.

Заделя се неразпределен резерв Б в размер на 21,5 милиона евро с цел:

а)

да се финансират хуманитарна и спешна помощ за ОСТ и, при необходимост, допълнителното подпомагане в случай на колебания в приходите от износ в съответствие с приложение IV;

б)

да се отпуснат нови средства в съответствие с развитието на нуждите и резултатите на ОСТ, посочени в параграф 1.

Резултатите се оценяват обективно и прозрачно, като се вземат предвид, inter alia, използването на отпуснатите средства, ефективното изпълнение на текущите операции и приетите мерки за устойчиво развитие.

4.

Комисията, след средносрочен преглед, може да реши да разпредели неразпределените средства, посочени в настоящия член. Процедурите за този преглед и решението за ново разпределяне се приемат в съответствие с член 87 от настоящото решение.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА: ЗАЕМИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ЕИБ

Член 1

Размер

ЕИБ предоставя сума в размер до 100 милиона евро за финансиране от собствените си ресурси в съответствие със собствените си правила и процедури и условията, предвидени в устава ѝ и в настоящото приложение.

Член 2

ЕИБ

1.   ЕИБ:

а)

допринася, чрез ресурсите, които управлява, за икономическото и промишленото развитие на ОСТ на териториална и регионална основа; и за тази цел тя финансира приоритетно производствени проекти или други инвестиции, насочени към насърчаване на частния сектор във всички икономически сектори;

б)

установява връзки на тясно сътрудничество с национални и регионални банки за развитие и с банкови и финансови институции от ОСТ и от Съюза;

в)

в консултация със съответната ОСТ, ако е необходимо, приспособява условията и процедурите за прилагане на сътрудничеството за финансиране на развитие, предвидени в настоящото решение, за да се вземе предвид естеството на проектите и да се действа в съответствие с целите на настоящото решение в рамките на процедурите, постановени в устава.

2.   Финансиране от собствените ресурси на ЕИБ се предоставя съгласно следните условия:

а)

референтният лихвен процент е процентът, прилаган от ЕИБ за заем със същите условия по отношение на валута, срок на погасяване и ценни книжа в деня на подписване на договора или в деня на изплащане;

б)

при все това:

i)

по принцип проекти в публичния сектор могат да кандидатстват за лихвена субсидия в размер на 3 %;

ii)

за проекти в частния сектор, свързани с дейности по преструктуриране в рамките на приватизация, или проекти със значителни и ясно изразени социални ползи или ползи за околната среда могат да се отпускат заеми с лихвена субсидия, размерът и видът на която ще се определят във връзка с конкретните характеристики на проекта. Лихвената субсидия обаче не надвишава 3 %.

iii)

При всички случаи, окончателният лихвен процент никога не е по-нисък от 50 % от референтния лихвен процент.

в)

размерът на лихвената субсидия, изчислен по отношение на стойността по време на изплащане на заема, се осигурява от перото за лихвена субсидия, определено в член 2, параграф 11 от приложение IV, и се изплаща директно на ЕИБ. Лихвените субсидии могат да се капитализират или да се използват във вид на безвъзмездни средства за подпомагане на техническа помощ, свързана с проекти, особено за финансови институции в ОСТ.

г)

срокът за погасяване на заеми, отпуснати от ЕИБ от собствените ресурси, се определя въз основа на икономическите и финансовите характеристики на проекта, но не може да надвишава 25 години. Тези заеми обикновено включват гратисен период, определен спрямо срока за изграждане на проекта.

3.   За инвестиции в дружества от публичния сектор, финансирани от ЕИБ от собствените ресурси, от съответната ОСТ могат да се изискат специални гаранции, свързани с проекта, или задължения.

Член 3

Условия за валутен превод

1.   По отношение на операциите съгласно настоящото решение, във връзка с които са дали своето писмено съгласие, съответните ОСТ:

а)

предоставят освобождаване от всички национални или местни мита, фискални такси върху лихви, комисионни или погасяване на заеми, дължими в съответствие със закона или законите на съответните ОСТ;

б)

предоставят на разположение на бенефициерите валутата, необходима за изплащането на лихви, комисионни и за погасяването на заеми, дължими във връзка с договори за финансиране, сключени за изпълнение на проекти на тяхна територия;

в)

предоставят на разположение на ЕИБ чуждестранната валута, необходима за превода на всички суми, получени от нея в национална валута, при обменния курс, приложим между еврото или други валути на превод и националната валута в деня на превода. Те включват всички видове възнаграждения като, inter alia, лихви, дивиденти, комисионни и такси, както и погасяването на заеми и постъпленията от продажбата на дялове, дължими във връзка с договори за финансиране, сключени за изпълнението на проекти на тяхна територия.

2.   За целите на настоящия член „съответните ОСТ“ означава ОСТ, които се ползват от операцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА: ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ НА ЕИБ

Член 1

Цел

Инвестиционният механизъм за ОСТ („Механизмът“), създаден с Решение 2001/822/ЕО със средства от ЕФР с цел насърчаване на търговски жизнеспособни предприятия, се запазва.

Условията на финансиране във връзка с операциите на Механизма и заемите от собствените ресурси на ЕИБ се определят във Вътрешното споразумение за създаване на 11-ия ЕФР, както и в приложение III и в настоящото приложение.

Тези средства могат да се отпускат на отговарящи на изискванията предприятия, пряко или непряко, посредством отговарящи на изискванията инвестиционни фондове и/или финансови посредници.

Член 2

Ресурси на Механизма

1.   Ресурсите на механизма могат да се използват, inter alia, за:

а)

предоставяне на рисков капитал във вид на:

i)

капиталово участие в предприятия от ОСТ, независимо дали са със седалище в ОСТ или не, включително финансови институции;

ii)

квазикапиталова помощ за предприятия от ОСТ, включително финансови институции;

iii)

гаранции и други кредитни подобрения, които могат да се използват за покриването на политически и други инвестиционни рискове, както за чуждестранни, така и за местни инвеститори или кредитори;

б)

осигуряване на обикновени заеми.

2.   Капиталовото участие по принцип е за миноритарни участия и се заплаща въз основа на резултатите от съответния проект.

3.   Квазикапиталовата помощ може да се състои от авансови плащания на акционери, конвертируеми облигации, подчинени заеми, заеми, обвързани с условия, и заеми с участие в печалбата или друга подобна форма на помощ. Тази помощ може да се състои по-специално от:

а)

обвързани с условия заеми, обслужването и/или срокът на които са свързани с изпълнението на определени условия по отношение на резултатите от проекта; в конкретния случай на обвързаните с условия заеми за прединвестиционни проучвания или друг вид техническа помощ, свързана с проект, обслужването може да се отмени, ако инвестицията не се осъществи;

б)

заеми с участие в печалбата, обслужването и/или срокът на които са свързани с финансовата възвръщаемост на проекта;

в)

подчинени заеми, които се изплащат едва след уреждането на други претенции.

4.   Заплащането за всяка операция се определя при отпускането на заема.

5.   Независимо от параграф 4:

а)

при заемите, обвързани с условия или с участие в печалбата, заплащането обикновено се състои от фиксиран лихвен процент, ненадвишаващ 3 %, и вариращ компонент, свързан с изпълнението на проекта;

б)

при подчинените заеми лихвеният процент е обвързан с пазара.

6.   Размерът на гаранциите се определя така, че да отразява обезпечените рискове и конкретните характеристики на дейността.

7.   Лихвеният процент върху обикновени заеми се състои от референтна лихва, прилагана от ЕИБ за сравними заеми при същите условия по отношение на гратисния период и срока на погасяване, и надценка, определена от ЕИБ.

8.   Обикновени заеми могат да се отпуснат с отстъпка в следните случаи:

а)

за инфраструктурни проекти в най-слабо развитите ОСТ и ОСТ, претърпели конфликти или природни бедствия, които са необходими условия за развитие на частния сектор. В тези случаи лихвеният процент по заема се намалява с 3 %;

б)

за проекти, свързани с дейности по преструктуриране в рамките на приватизация, или за проекти със значителни и ясно изразени социални ползи и ползи за околната среда. В тези случаи могат да се отпускат заеми с лихвена субсидия, размерът и видът на която ще се определят във връзка с конкретните характеристики на проекта. Лихвената субсидия обаче не надвишава 3 %.

9.   Окончателният лихвен процент за заемите, обхванати от параграф 8, точка а) или точка б), при всички случаи е не по-малко от 50 % от референтния лихвен процент.

10.   Средствата, които ще бъдат осигурени с такава цел отстъпка, ще се предоставят от Механизма и няма да надхвърлят обшия размер на средства, предназначени за финансиране на инвестиции от Механизма и от собствените ресурси на ЕИБ.

11.   Лихвените субсидии могат да се капитализират или да се използват във вид на безвъзмездни средства за подпомагане на техническа помощ, свързана с проекти, особено за финансови институции в ОСТ.

Член 3

Операции на Механизма

1.   Механизмът работи във всички икономически сектори и подпомага инвестиции на частни предприятия и организации от публичния сектор със стопанска цел, включително генерираща приходи икономическа и технологична инфраструктура от съществено значение за частния сектор. Механизмът:

а)

се управлява като револвиращ фонд и има за цел да е финансово устойчив. Операциите му се основават на пазарни условия и избягват да създават смущения на местните пазари и да изместват частните източници на финансиране;

б)

подкрепя финансовия сектор в ОСТ и има катализиращ ефект, като насърчава мобилизирането на дългосрочни местни ресурси и привлича чужди частни инвеститори и кредитори за проекти в ОСТ;

в)

поема част от риска, свързан с проектите, които финансира, като финансовата му устойчивост се гарантира чрез цялостния портфейл, а не от отделни операции;

г)

се стреми да насочва средства чрез институции и програми на ОСТ, които насърчават развитието на малките и средните предприятия (МСП).

2.   ЕИБ получава възнаграждение за разходите, направени при управлението на Механизма. Възнаграждението за ЕИБ включва фиксиран компонент от 0,5 % на година от първоначално отпуснатата сума и променящ се компонент от 1,5 % на година от портфейла на Механизма, инвестиран в проекти в ОСТ. Възнаграждението се финансира от Механизма.

3.   При изтичане на срока на действие на настоящото решение и при отсъствието на специално решение на Съвета кумулативните нетни обратни потоци към Механизма се прехвърлят към следващия финансов инструмент за ОСТ.

Член 4

Условия относно валутния риск

За да се сведат до минимум ефектите от колебанията в обменните курсове, проблемите, свързани с валутния риск, се решават по следния начин:

а)

в случай на капиталово участие, целящо да заздрави собствените средства на дадено предприятие, валутният риск по принцип се поема от Механизма;

б)

в случай на финансиране с рисков капитал за МСП валутният риск по принцип се споделя от Съюза, от една страна, и другите участващи страни, от друга страна. По принцип валутният риск се поделя по равно;

в)

където е възможно и уместно, по-специално в страните, характеризиращи се с макроикономическа и финансова стабилност, Механизмът ще се стреми да отпуска заеми в местни валути на ОСТ, като по този начин поема валутния риск.

Член 5

Финансов контрол

1.   Операциите на инвестиционния механизъм подлежат на процедурата за контрол и освобождаване от отговорност, определена в устава на ЕИБ за всички нейни операции.

2.   Надзорът от страна на Европейската сметна палата върху операциите на инвестиционния механизъм се осъществява в съответствие с процедурите, договорени между Комисията, ЕИБ и Европейската сметна палата, и по-специално Тристранното споразумение между Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна палата, на 27 октомври 2003 г., съгласно периодичните му изменения, допълнения или промени.

Член 6

Привилегии и имунитети

1.   Представителите на ЕИБ, докато извършват дейности, свързани с настоящото решение или с негово изпълнение, се ползват в ОСТ при изпълнението на задълженията си, както и при пътуването си до или от мястото, където от тях се изисква да изпълнят такива задължения, с обичайните привилегии, имунитети и улеснения.

2.   За официалните си комуникации и предаването на всички свои документи ЕИБ се ползва на територията на ОСТ от третирането, което се предоставя на международни организации.

3.   Официалната кореспонденция и другите официални комуникации на ЕИБ не могат да бъдат подлагани на цензура.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА КРАТКОСРОЧНИ КОЛЕБАНИЯ В ПРИХОДИТЕ ОТ ИЗНОС

Член 1

Принципи

1.   Степента на зависимост на икономиката на дадена ОСТ от износа на стоки, по-специално от селскостопански и рибни продукти и продукти от минно дело, са критерий за определяне на средствата, които ще се отпуснат за дългосрочно развитие.

2.   За да се смекчат неблагоприятните последици от нестабилността на приходите от износ и да се предпази програмата за развитие, изложена на риск поради спада в приходите, може да се мобилизира допълнителна финансова помощ от средствата, които могат да бъдат програмирани, предназначени за дългосрочното развитие на страната въз основа на членове 2 и 3 от настоящото приложение.

Член 2

Критерии за допустимост

1.   Условия за предоставянето на допълнителни средства са:

а)

загуба от 10 %, или 2 % в случая на посочените в приложение I изолирани ОСТ, на приходи от износ на стоки в сравнение със средноаритметичната стойност на приходите през първите три години на първите четири години, предшестващи годината на прилагане; или

б)

загуба от 10 %, или 2 % в случая на посочените в приложение I изолирани ОСТ, на приходи от общия износ на селскостопански и рибни продукти или продукти от минното дело в сравнение със средноаритметичната стойност на приходите през първите три години на първите четири години, предшестващи годината на прилагане, за страните, в които приходите от износ на селскостопански, рибни продукти или продукти от минното дело представляват над 40 % от общите приходи от износ на стоки.

2.   Правото на допълнителна помощ е ограничено до четири последователни години.

3.   Допълнителните средства се отразяват в публичните сметки на съответната страна. Те се използват в съответствие с разпоредбите за прилагане, които се определят съгласно член 85 от настоящото решение. Със съгласието и на двете страни средствата могат да се използват за финансирането на програми, включени в националния бюджет. При все това, част от допълнителните средства могат също така да се заделят за конкретни сектори.

Член 3

Авансови плащания

Системата за разпределяне на допълнителни средства предвижда авансови плащания, предназначени да намалят затрудненията, възникнали при закъснение в получаването на консолидирана търговска статистика, както и да гарантират, че въпросните средства могат да бъдат включени в бюджета за годината след годината на прилагане. Авансови плащания се мобилизират въз основа на предварителни статистически данни за износа, изготвени от органите на ОСТ и представени на Комисията преди официалните окончателни консолидирани статистически данни. Максималният размер на авансовото плащане е 80 % от прогнозния размер на допълнителни средства за годината на прилагане. Така мобилизираните средства се адаптират по общо съгласие на Комисията и органите на ОСТ с оглед на окончателните консолидирани статистически данни за износа и окончателния размер на бюджетния дефицит.

Член 4

Преразглеждане

Разпоредбите на настоящото приложение подлежат на преразглеждане най-късно две години след влизането в сила на разпоредбите за прилагане, посочени в член 85 от настоящото решение, а впоследствие — по искане на Комисията, държава членка или ОСТ.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“ И МЕТОДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 37

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“ 38

ДЯЛ III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 44

ДЯЛ IV

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРОИЗХОД 45

ДЯЛ V

РАЗПОРЕДБИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 53

ДЯЛ VI

СЕУТА И МЕЛИЛЯ 57

ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 57
Допълнения I до XIII 59

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„държави със СИП“ означава региони или държави, които са част от групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и са сключили споразумения, установяващи или водещи до установяването на споразумения за икономическо партньорство (СИП), когато такова споразумение за икономическо партньорство (СИП) се прилага временно или е влязло в сила, в зависимост от това кое е настъпило по-рано;

б)

„производство“ означава всеки вид обработка или преработка, включително сглобяване;

в)

„материал“ означава всяка съставка, суровина, компонент или част и т.н., използван/а при производството на продукта;

г)

„продукт“ означава продуктът, който се произвежда, дори когато той е предназначен за последващо използване в друга производствена операция;

д)

„стоки“ означава както материали, така и продукти;

е)

„взаимозаменяеми материали“ означава материали, които са от един и същи вид и с едно и също търговско качество, с еднакви технически и физически характеристики и които не могат да бъдат разграничени един от друг след влагането им в крайния продукт;

ж)

„митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението от 1994 г. за прилагане на член VII от Общото споразумение за митата и търговията (Споразумение на СТО за определяне на митническата стойност);

з)

„стойност на материалите“ в списъка от допълнение II означава митническата стойност на използваните материали без произход в момента на вноса или, ако тя не е известна и не може да бъде установена, първата установима цена, заплатена за материалите в отвъдморската страна или територия. Когато трябва да бъде установена стойността на използваните материали с произход, настоящата буква се прилага mutatis mutandis;

и)

„цена франко завода“ означава цената франко завода, платена за продукта на производителя, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали и всички други разходи, свързани с производството му, от която са изключени всички вътрешни данъци, които са възстановени или могат да бъдат възстановени след износа на получения продукт.

Когато действително платената цена не отразява всички разходи, свързани с производството на продукта, които действително са възникнали в отвъдморската страна или територия, цената франко завода означава сборът от всички тези разходи, от който са изключени всички вътрешни данъци, които са възстановени или могат да бъдат възстановени след износа на получения продукт.

За целите на настоящото определение когато последната обработка или преработка е била възложена за подизпълнение на производител, терминът „производител“, посочен в първата алинея на настоящия параграф, може да се отнася за предприятието, което е наело подизпълнителя.

й)

„максимално съдържание на материали без произход“ означава максималното съдържание на материали без произход, което е допустимо, за да може дадено производство да бъде считано за достатъчна обработка или преработка за придаване на статут на продукти с произход. То може да бъде изразено като процент от цената франко завода на продукта или като процент от нетното тегло на посочените използвани материали, включени в определена група глави, глава, позиция или подпозиция;

к)

„нетно тегло“ означава собственото тегло на стоките без каквито и да било опаковки или контейнери;

л)

„глави“, „позиции“ и „подпозиции“ означава главите, позициите и подпозициите (четири или шестцифрени кодове), използвани в номенклатурата, съставляваща Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (Хармонизираната система), с промените съгласно препоръката от 26 юни 2004 г. на Съвета за митническо сътрудничество;

м)

„класиран“ се отнася за класирането на продукт или материал в дадена позиция или подпозиция по Хармонизираната система;

н)

„пратка“ означава продукти, които или:

i)

са изпратени едновременно от един износител до един получател; или

ii)

са обхванати от един единствен транспортен документ, който обхваща техния превоз от износителя до получателя, или, в отсъствието на такъв документ, от само една фактура.

о)

„износител“ означава лице, което изнася стоките за Съюза или за дадена ОСТ и което е в състояние да докаже произхода на стоките, независимо от това дали лицето е производителят и дали лично осъществява формалностите по износа;

п)

„регистриран износител“ означава износител, който е регистриран пред компетентните органи на съответната ОСТ или на Съюза, за да изготвя изявления за произход за целите на осъществяване на износ съгласно настоящото решение;

р)

„изявление за произход“ означава изявление, изготвено от износителя, в което се посочва, че обхванатите от него продукти отговарят на правилата за произход в настоящото приложение с цел или лицето, деклариращо стоките за допускане за свободно обращение в Съюза, да поиска да ползва преференциално тарифно третиране, или икономическият оператор в ОСТ, който внася материалите за допълнителна преработка в контекста на правилата за кумулация, да може да докаже статута на стоки с произход на такива стоки;

с)

„държава — бенефициер по ОСП“ означава държава или територия съгласно определението в член 2, буква г от Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

1.   Следните продукти се считат за продукти с произход от дадена ОСТ:

а)

продукти, изцяло получени в дадена ОСТ по смисъла на член 3 от настоящото приложение;

б)

продукти, получени в дадена ОСТ, с вложени материали, които не са изцяло получени там, при условие че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 4 от настоящото приложение.

2.   Продукти с произход, съставени от материали, изцяло получени или преминали достатъчна обработка или преработка в две или повече ОСТ, се считат за продукти с произход от ОСТ, в която е извършена последната обработка или преработка.

3.   За целите на прилагане на параграф 1, териториите на ОСТ се приемат за една територия.

Член 3

Изцяло получени продукти

1.   За изцяло получени в дадена ОСТ се считат:

а)

минералните продукти, извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б)

растенията и растителните продукти, отгледани или прибрани там;

в)

живите животни, родени и отгледани там;

г)

продуктите, получени от живи животни, отгледани там;

д)

продуктите от заклани животни, родени и отгледани там;

е)

продуктите, получени чрез лов и риболов, извършен там;

ж)

продуктите от аквакултури, когато рибите, ракообразните и мекотелите са родени или отгледани там от яйца, ларви или дребна риба;

з)

продуктите от морския риболов и другите продукти, добити в морето извън което и да било териториално море от нейните плавателни съдове;

и)

продуктите, произведени на борда на нейните кораби заводи изключително от продуктите, посочени в буква з);

й)

употребяваните артикули, събрани там, годни единствено за извличане на суровините;

к)

отпадъците и скрапът, които са получени в резултат от производствени операции, извършвани там;

л)

продуктите, извлечени от морското дъно или под морското дъно, намиращо се извън което и да било териториално море, но върху което тя разполага с изключителни права за експлоатация;

м)

стоките, произведени там изключително от продуктите, описани в букви а)—л).

2.   Термините „нейните плавателни съдове“ и „нейните кораби заводи“ в параграф 1, букви з) и и) се прилагат само за плавателните съдове и корабите заводи, които отговарят на всяко от следните изисквания:

а)

регистрирани са в дадена ОСТ или в държава членка;

б)

плават под флага на ОСТ или на държава членка;

в)

отговарят на едно от следните условия:

i)

дял от най-малко 50 % от тях е собственост на граждани на ОСТ или на държави членки; или

ii)

те са собственост на дружества,чието седалище и основно място на стопанска дейност се намира в ОСТ или в държава членка идял от най-малко 50 % от които е собственост на ОСТ, на публични субекти от тази страна, граждани на тази страна или на държавите членки.

3.   Всяко от условията по параграф 2 може да бъде изпълнено в държавите членки или в различните ОСТ. В такъв случай се смята, че продуктите са с произход от ОСТ, където плавателният съд или корабът завод са регистрирани в съответствие с параграф 2, буква а).

Член 4

Достатъчно обработени или преработени продукти

1.   Без да се засягат разпоредбите на членове 5 и 6 от настоящото приложение, продуктите, които не са изцяло получени в дадена ОСТ по смисъла на член 3 от настоящото приложение, се считат за продукти с произход от нея, при условие че са изпълнени условията, определени в списъка в допълнение II за съответните стоки.

2.   Ако даден продукт, който е придобил статут на продукт с произход в дадена ОСТ в съответствие с параграф 1, претърпи допълнителна преработка в тази ОСТ и бъде използван като материал в производството на друг продукт, материалите без произход, които евентуално са били използвани в неговото производство, не се вземат предвид.

3.   Оценка на това дали са спазени изискванията на параграф 1 се извършва за всеки отделен продукт.

Когато обаче съответното правило се основава на спазване на максимално съдържание на материали без произход, за да се отчетат колебанията в разходите и валутните курсове, стойността на материалите без произход може да бъде изчислена въз основа на средна стойност, както е посочено в параграф 4.

4.   В случая, посочен в параграф 3, втора алинея, средната цена франко завода на продукта и средната стойност на използваните материали без произход се изчисляват съответно въз основа на сбора от начислените цени франко завода за всички продажби на продуктите, осъществени през предходната фискална година, и сбора от стойността на всички материали без произход, използвани в производството на продуктите през предходната фискална година, така, както е определена в страната на износ, или, когато липсват данните за цялата фискална година, за по-кратък период, но не по-кратък от три месеца.

5.   Износителите, които са избрали да направят изчисленията си въз основа на средната стойност, трябва последователно да прилагат този метод през годината, следваща отправната фискална година, или, когато е целесъобразно, през годината, следваща по-краткия отправен период. Те могат да преустановят прилагането на този метод, когато през дадена фискална година или по-кратък период, но не по-кратък от три месеца, установят, че колебанията в разходите и валутните курсове, които са оправдавали използването на такъв метод, са престанали да съществуват.

6.   Средните стойности, посочени в параграф 4, се използват съответно като цената франко завода и стойността на материалите без произход с цел да се установи дали е налице спазване на максималното съдържание на материали без произход.

Член 5

Операции, представляващи недостатъчна обработка или преработка

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, следните операции се считат за недостатъчна обработка или преработка за придобиване на статут на продукт с произход, независимо дали са изпълнени изискванията на член 4 от настоящото приложение:

а)

операциите, имащи за цел да гарантират запазването на продуктите в добро състояние при превоз и съхранение;

б)

разделянето и събирането в опаковки;

в)

измиването, почистването, отстраняване на прах, окисни и маслени покрития, покрития от бои и други покрития;

г)

гладенето с ютии или гладачни преси на текстил и текстилни артикули;

д)

простите операции по боядисване и полиране;

е)

лющенето и частичното или цялостното бланширане (избелване) на ориз; полирането и гланцирането на зърнени култури и ориз;

ж)

операциите по оцветяване или ароматизиране на захар или оформянето на бучки; частичното или цялостното смилане на кристална захар;

з)

беленето, изваждането на костилки и чистенето на черупки на плодове, ядки и зеленчуци;

и)

подострянето, простото смилане или простото рязане;

й)

пресяването, отделянето, сортирането, класифицирането, категоризирането, съчетаването (включително окомплектоването на артикулите);

к)

простото поставяне в бутилки, консервени кутии, флакони, торби, каси, кутии, прикрепването за подложки или плочи и всякакви други прости операции по опаковане;

л)

поставянето или отпечатването на маркировки, етикети, емблеми и други подобни отличителни знаци върху продуктите или техните опаковки;

м)

простото смесване на продукти, независимо от това дали са от различни видове; смесването на захар с какъвто и да било материал;

н)

простото добавяне на вода или разреждане или дехидратиране или денатуриране на продукти;

о)

простото сглобяване на части от изделия за получаване на завършено изделие или разглобяването на продукти на части;

п)

комбинацията от две или повече от операциите, посочени в букви а)—о);

р)

клането на животни.

2.   За целите на параграф 1 операциите се считат за прости, когато за тяхното извършване не са необходими нито специални умения, нито машини, апаратура или инструменти, специално произведени или монтирани за посочените операции.

3.   Всички операции, извършени в дадена ОСТ върху даден продукт, се вземат предвид, когато се определя дали претърпяната от този продукт обработка или преработка следва да се счита за недостатъчна по смисъла на параграф 1.

Член 6

Допустими отклонения

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 4 от настоящото приложение и съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член материалите без произход, които съгласно условията, посочени в списъка в допълнение II, не трябва да се използват в производството на даден продукт, могат въпреки това да се използват, при условие че тяхната обща стойност или нетно тегло, установени за продукта, не надвишават:

а)

15 % от теглото на продукта за продуктите, включени в глава 2 и глави 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработените продукти от риболов в глава 16;

б)

15 % от цената франко завода на продукта за други продукти, с изключение на продуктите, включени в глави 50—63, за които се прилагат допустимите отклонения, посочени в допълнение I, бележки 6 и 7.

2.   Параграф 1 не допуска да се надвишават процентите за максимално съдържание на материали без произход, посочени в правилата, определени в списъка в допълнение II.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за продукти, които са изцяло получени в дадена ОСТ по смисъла на член 3 от настоящото приложение. Без да се засягат разпоредбите на член 5 и член 11, параграф 2 от настоящото приложение обаче, допустимото отклонение, предвидено в посочените параграфи, се прилага за сбора от всички материали, които са използвани в производството на даден продукт и за които съгласно определеното в списъка в допълнение I правило за този продукт се изисква да са изцяло получени.

Член 7

Кумулация със Съюза

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 2 от настоящото приложение, материалите с произход от Съюза се считат за материали с произход от дадена ОСТ, когато са вложени в продукт, получен там, при условие че са преминали обработка или преработка, надхвърляща обхвата на операциите, посочени в член 5, параграф 1.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 2 от настоящото приложение, обработката или преработката, извършени в Съюза, се считат за извършени в дадена ОСТ, когато материалите преминават последваща обработка или преработка там, надхвърляща обхвата на операциите, посочени в член 5, параграф 1 от настоящото приложение.

3.   За целите на предвидената в настоящия член кумулация произходът на материалите се установява в съответствие с настоящото приложение.

Член 8

Кумулация с държави със СИП

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 2 от настоящото приложение, материалите с произход от държавите със СИП се считат за материали с произход от дадена ОСТ, когато са вложени в продукт, получен там, при условие че са преминали обработка или преработка, надхвърляща обхвата на операциите, посочени в член 5, параграф 1 от настоящото приложение.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 2 от настоящото приложение, обработката или преработката, извършени в Съюза, се считат за извършени в дадена ОСТ, когато материалите преминават последваща обработка или преработка там, надхвърляща обхвата на операциите, посочени в член 5, параграф 1 от настоящото приложение.

3.   За целите на параграф 1 от настоящия член произходът на материалите с произход от държава със СИП се определя в съответствие с правилата за произход, приложими към съответното СИП, и съответните разпоредби относно доказателствата за произход и административното сътрудничество.

Кумулацията, предвидена в настоящия член, не се прилага за:

а)

материали с произход от Република Южна Африка, които не могат да се внасят директно в Съюза безмитно и без квоти в рамката на Споразумението за икономическо партньорство между Съюза и Южноафриканската общност за развитие (SADC);

б)

материалите, посочени в допълнение XIII.

4.   Кумулацията, предвидена в настоящия член, може да се прилага единствено при условие че:

а)

държавата със СИП, която доставя материалите, и ОСТ, която произвежда крайния продукт, са поели задължение:

i)

да спазват или да гарантират спазването на разпоредбите на настоящото приложение; както и

ii)

да осигурят административното сътрудничество, необходимо за гарантирането на правилното прилагане на настоящото приложение, както по отношение на Съюза, така и помежду си;

б)

Комисията е била уведомена от съответната ОСТ за задълженията, посочени в буква а).

5.   В случаите, в които страните със СИП вече са спазили изискванията на параграф 4 преди влизането в сила на настоящото решение, не е необходимо поемане на ново задължение.

Член 9

Кумулация с други страни, които се ползват от безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на Съюза съгласно Общата система за преференции (ОСП)

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 2 от настоящото приложение, материалите с произход от страните и териториите, посочени в параграф 2 от настоящия член, се считат за материали с произход от дадена ОСТ, когато са вложени в продукт, получен там, при условие че са преминали обработка или преработка, надхвърляща обхвата на операциите, посочени в член 5, параграф 1 от настоящото приложение.

2.   За целите на параграф 1 материалите са с произход от страна или територия:

а)

която се ползва от „специалния режим за най-слабо развитите държави“, определен в Общата система за преференции (ОСП) (2);

б)

която се ползва от безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на Съюза на ниво 6–цифрен код по Хармонизираната система (ХС) съгласно общия режим на ОСП (3).

3.   Произходът на материалите от съответните страни или територии се определя в съответствие с правилата за произход, определени съгласно член 33 от Регламент (ЕС) № 978/2012 и в съответствие с членове 32 или 41 от настоящото приложение.

4.   Кумулацията, предвидена в настоящия параграф, не се прилага за:

а)

материали, към които при внасянето им в Съюза се прилагат антидъмпингови или изравнителни мита, когато те са с произход от страната, към която се прилагат тези антидъмпингови или изравнителни мита;

б)

продукти от риба тон, класирани в глави 3 и 16 от Хармонизираната система, които попадат в обхвата на член 7 и член 12 от Регламент (ЕС) № 978/2012 и последващите изменящи го и свързани с него правни актове;

в)

материали, които попадат в обхвата на член 22 и член 30 от Регламент (ЕС) № 978/2012 и последващите изменящи го и свързани с него правни актове.

5.   Кумулацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, може да се прилага единствено при условие че:

а)

страните или териториите, участващи в кумулацията, са поели задължение да спазват или да гарантират спазването на разпоредбите на настоящото приложение и да осигуряват административното сътрудничество, необходимо за гарантирането на правилното прилагане на настоящото приложение, както по отношение на Съюза, така и помежду си;

б)

Комисията е била уведомена от съответната ОСТ за задължението, посочено в буква а).

6.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз (Серия С) датата, на която кумулацията, предвидена в настоящия член, може да се прилага с онези страни или територии, посочени в настоящия член, които са изпълнили необходимите изисквания.

Член 10

Разширена кумулация

1.   По искане на дадена ОСТ Комисията може да разреши кумулация на произхода между дадена ОСТ и страна, с която Съюзът има споразумение за свободна търговия в съответствие с член XXIV от действащото Общо споразумение за митата и търговията, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

страните или териториите, участващи в кумулацията, са поели задължение да спазват или да гарантират спазването на разпоредбите на настоящото приложение и да осигуряват административното сътрудничество, необходимо за гарантирането на правилното прилагане на настоящото приложение, както по отношение на Съюза, така и помежду си;

б)

Комисията е била уведомена от съответната ОСТ за задължението, посочено в буква а).

Като отчита риска от заобикаляне на въведените мерки в областта на търговията, както и специфичната чувствителност на материалите, които ще бъдат използвани в контекста на кумулацията, Комисията може да въведе допълнителни условия за разрешаването на поисканата кумулация.

2.   Искането, посочено в параграф 1, първа алинея от настоящия член, се отправя до Комисията в писмена форма. В него се посочват съответната трета страна или страни и се съдържа списък на материалите, за които се прилага кумулация. Искането също така се подкрепя с доказателства, че условията, определени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, са спазени.

3.   Произходът на използваните материали и документното доказателство за произход се определят в съответствие с правилата, установени в съответното споразумение за свободна търговия. Произходът на продуктите за износ в Съюза се определя в съответствие с правилата за произход, определени в настоящото приложение.

4.   За да придобие полученият продукт статут на продукт с произход, не е необходимо материалите с произход от третата страна, използвани в отвъдморската страна или територия при производството на продукта за износ в Съюза, да са преминали достатъчна обработка или преработка, при условие че обработката или преработката, извършени във въпросната ОСТ, надхвърлят обхвата на операциите, описани в член 5, параграф 1 от настоящото приложение.

5.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз (Серия С) датата, на която разширената кумулация поражда действие, посочвайки партньора на Съюза по споразумение за свободна търговия, участващ в тази кумулация, приложимите условия и списъка на материалите, за които се прилага кумулацията.

6.   Комисията приема мярка, с която се разрешава кумулацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2 от настоящото приложение.

Член 11

Единица за оценка

1.   Единицата за оценка на прилагането на разпоредбите на настоящото приложение е конкретният продукт, който се счита за основната единица при определяне на класирането по Хармонизираната система.

2.   Когато една пратка се състои от определен брой идентични продукти, класирани в една и съща позиция по Хармонизираната система, при прилагането на разпоредбите на настоящото приложение се взема предвид всеки отделен продукт.

3.   Когато съгласно общо правило 5 от Хармонизираната система опаковката е включена с продукта за целите на класирането, тя се включва за целите на определяне на произхода.

Член 12

Принадлежности, резервни части и инструменти

Принадлежностите, резервните части и инструментите, изпращани с оборудване, машина, апаратура или превозна средство, които са част от нормалното оборудване и са включени в цената му франко завода, се считат за едно цяло със съответното оборудване, машина, апаратура или превозно средство.

Член 13

Комплекти

Комплектите съгласно определението в общо правило за тълкуване 3 от Хармонизираната система се разглеждат като комплекти с произход, когато всички съставящи ги продукти са с продукти с произход.

Когато обаче даден комплект е съставен от продукти с произход и продукти без произход, се счита, че комплектът в неговата цялост е с произход, при условие че стойността на продуктите без произход не надвишава 15 % от цената на комплекта франко завода.

Член 14

Неутрални елементи

За да се определи дали даден продукт е продукт с произход, не се взема предвид произходът на следните елементи, които може да се използват в неговото производство:

а)

енергия и гориво;

б)

инсталации и оборудване;

в)

машини и инструменти;

г)

всякакви други стоки, които не влизат и не са предназначени да влязат в крайния състав на продукта.

Член 15

Счетоводно разделяне

1.   Ако при обработката или преработката на даден продукт се използват взаимозаменяеми материали с произход и без произход, митническите органи на държавата членка могат, при писмено искане от страна на икономическите оператори, да разрешат материалите да бъдат управлявани в Съюза чрез метода на „счетоводното разделяне“ за целите на последващ износ за дадена ОСТ в рамките на двустранната кумулация, без материалите да бъдат съхранявани отделно.

2.   Митническите органи на държавите членки могат да обвържат посоченото в параграф 1 даване на разрешение с изпълнението на всички условия, които те считат за уместни.

Разрешението се дава само ако с използването на посочения в параграф 3 метод може да се гарантира, че във всеки един момент броят на получените продукти, за които може да се счита, че са „с произход от Съюза“, е равен на броя на продуктите, които биха били получени чрез използване на метод на физическо разделяне на наличностите.

Ако се даде разрешение за неговото използване, методът се прилага и прилагането му се отразява съгласно общите счетоводни принципи, приложими в Съюза.

3.   Ползвателят на метода, посочен в параграф 2, изготвя доказателства за произход за количеството продукти, които могат да бъдат считани за продукти с произход от Съюза, или, до прилагането на системата за регистрирани износители, подава заявление за издаване на тези доказателства за произход. По искане на митническите органи на държавите членки ползвателят представя отчет за управлението на количествата.

4.   Митническите органи на държавите членки следят за това как се използва разрешението, посочено в параграф 1.

Те могат да оттеглят разрешението в следните случаи:

а)

ползвателят използва разрешението по какъвто и да е неправилен начин, или

б)

ползвателят не изпълнява някое от другите условия, определени в настоящото приложение.

Член 16

Дерогации

1.   По инициатива на Комисията или в отговор на искане от държава членка или дадена ОСТ, на дадена ОСТ може да бъде предоставена временна дерогация от разпоредбите на настоящото приложение във всеки един от следните случаи:

а)

вътрешни или външни фактори временно ѝ отнемат възможността да спазва правилата за придобиване на произход, предвидени в член 2 от настоящото приложение, когато преди е била в състояние да го прави;

б)

необходимо ѝ е време, за да се подготви за спазването на правилата за придобиване на произход, предвидени в член 2;

в)

развитието на съществуващи стопански отрасли или създаването на нови стопански отрасли оправдават такава мярка.

2.   Посоченото в параграф 1 искане се отправя до Комисията в писмена форма, като се използва формулярът, представен в допълнение X. В него се посочват причините за искането и се съдържат подходящите подкрепящи документи.

3.   При разглеждането на исканията се вземат предвид по-специално:

а)

равнището на развитие или географското разположение на съответната ОСТ, като се обръща специално внимание на икономическото и социалното въздействие от решението, което следва да бъде взето, особено по отношение на заетостта;

б)

случаите, в които прилагането на съществуващите правила за произход чувствително би засегнало способността на даден съществуващ стопански отрасъл в съответната ОСТ да продължи износа за Съюза, и особено случаите, в които това би могло да доведе до прекратяване на неговата дейност;

в)

конкретни случаи, в които може ясно да бъде показано, че правилата за произход биха могли да попречат на значителни инвестиции в даден стопански отрасъл, и в които дерогация, благоприятстваща изпълнението на инвестиционната програма, би позволила поетапното удовлетворяване на изискванията на тези правила.

4.   Комисията отговаря положително на всички искания, които са надлежно обосновани в съответствие с настоящия член и които не могат сериозно да навредят на утвърден стопански отрасъл в Съюза.

5.   Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира вземането на решение възможно най-бързо, и се стреми да приеме становището си в срок от 95 работни дни от датата на получаване на пълно заявление.

6.   Временната дерогация се ограничава до периода от време, през който действат вътрешните или външните фактори, които са причина за нея, или до периода от време, необходим на ОСТ да постигне съответствие с правилата или да постигне целите, определени чрез дерогацията, като се взема предвид конкретната ситуация на съответната ОСТ и нейните трудности.

7.   Когато се предостави дерогация, трябва да се спазват всички изисквания, определени по отношение на информацията, която следва да бъде предоставена на Комисията относно използването на дерогацията и управлението на количествата, за които е предоставена дерогацията.

8.   Комисията приема мярка, с която се разрешава временната дерогация, посочена в параграф 1 от настоящия член, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2 от настоящото приложение.

ДЯЛ III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 17

Принцип на териториалност

1.   С изключение на предвиденото в членове 7—10 от настоящото приложение, условията за придобиването на статут на продукт с произход, изложени в настоящото приложение, се изпълняват без прекъсване в ОСТ.

2.   Ако продукти с произход, изнесени от ОСТ за друга страна, бъдат върнати, те се считат за продукти без произход, освен ако по задоволителен за компетентните органи начин може да бъде доказано, че:

а)

върнатите продукти са същите като изнесените; и

б)

те не са преминали през каквито и да било операции извън необходимите, за да се съхранят в добро състояние, докато са били в тази страна или по време на износа.

Член 18

Клауза за липса на манипулация

1.   Продуктите, декларирани за допускане за свободно обращение Съюза, са същите продукти като изнесените от отвъдморската страна или територия, с произход от която се счита, че са. Те не трябва да са били променяни, трансформирани по какъвто и да било начин или подложени на операции, различни от операциите, предназначени да ги съхранят в добро състояние, преди да бъдат декларирани за допускане за свободно обращение. Съхранение на продукти или пратки и разделяне на пратки се допускат, когато се извършват под отговорността на износителя или на последващ държател на стоките и продуктите останат под митнически надзор в страната или страните на транзит.

2.   Счита се, че изискванията на параграф 1 са изпълнени, освен ако митническите органи имат основание да смятат противното; в такива случаи митническите органи могат да поискат от декларатора да представи доказателство за изпълнение на изискванията, което може да бъде дадено под всякаква форма, включително чрез транспортни документи, издадени въз основа на сключен договор, като например товарителници, или фактическо или конкретно доказателство, основаващо се на маркировката или номерирането на опаковките, или всяко доказателство, свързано със самите стоки.

3.   Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат mutatis mutandis, когато се прилага кумулация съгласно членове 7—10 от настоящото приложение.

Член 19

Изложения

1.   Продукти с произход, изпратени от дадена ОСТ за изложение в страна, която не е ОСТ, държава със СИП или държава членка, и продадени след изложението за внос в Съюза, се ползват при вноса от разпоредбите на Решението, при условие че по задоволителен за митническите органи начин е доказано, че:

а)

износител е изпратил тези продукти от дадена ОСТ в страната, в която се провежда изложението, и ги е изложил там;

б)

износителят е продал или по друг начин е прехвърлил продуктите на лице в Съюза;

в)

продуктите са били изпратени по време на изложението или непосредствено след него в състоянието, в което са били изпратени за участие в изложението;

г)

от изпращането им за участие в изложението продуктите не са били използвани за друга цел, освен за представяне на изложението.

2.   Трябва да се издаде или изготви доказателство за произход в съответствие с дял IV от настоящото приложение, което да се предостави на митническите органи на страната вносител в съответствие с приложимите в тази страна процедури. В него трябва да са посочени наименованието и адресът на изложението. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни документни доказателства за условията, при които продуктите са били изложени.

3.   Параграф 1 се прилага за всяко търговско, промишлено, селскостопанско или занаятчийско изложение, панаир или подобна публична демонстрация или изложение, които не са организирани за частни цели в магазини или търговски помещения с оглед на продажбата на чуждестранни продукти и по време на които продуктите остават под митнически контрол.

ДЯЛ IV

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРОИЗХОД

Раздел 1

Общи изисквания

Член 20

Суми, изразени в евро

1.   За прилагането на членове 26, 31, 43 и 44 от настоящото приложение в случаите, когато продуктите са фактурирани във валута, различна от еврото, всяка от съответните страни всяка година определя сумите в националните валути на държавите членки, равностойни на сумите, изразени в евро.

2.   Дадена пратка се ползва от членове 26, 31, 43 и 44 въз основа на валутата, в която е съставена фактурата.

3.   Сумите, които следва да се използват в която и да е национална валута, представляват равностойността в тази валута на сумите, изразени в евро, към първия работен ден на месец октомври всяка година. Сумите се съобщават на Комисията до 15 октомври и се прилагат от 1 януари следващата година. Комисията уведомява всички съответни страни за съответните суми.

4.   Държава членка, може да закръгля нагоре или надолу сумата, получена от конвертирането в националната валута на сума, изразена в евро. Закръглената сума не може да се различава с повече от 5 % от сумата, получена в резултат на конвертирането. Държава членка, може да запази непроменена равностойността в своята национална валута на сума, изразена в евро, ако по време на годишното адаптиране, предвидено в параграф 3, конвертирането на тази сума, преди всякакво закръгляне, води до увеличение от по-малко от 15 % на равностойността в националната валута. Равностойността в национална валута може да се запази непроменена, ако конвертирането би довело до намаляване на размера на тази равностойност.

5.   Сумите, изразени в евро, и техните равностойности в националните валути на някои държави членки се разглеждат от Комисията по нейна собствена инициатива или по искане на държава членка или на дадена ОСТ. При този преглед Комисията преценява дали е желателно да се запази ефектът от съответните граници в реално изражение. За тази цел тя може да реши да промени сумите, изразени в евро.

Раздел 2

Процедури преди прилагането на системата за регистрирани износители

Член 21

Доказателство за произход

Продуктите с произход от ОСТ при внос в Съюза се ползват от разпоредбите на настоящото решение при представяне на един от следните документи:

а)

сертификат за движение EUR.1, образец на който е даден в допълнение III; или

б)

в случаите, посочени в член 26, декларация, текстът на която е даден в допълнение VI, предоставена от износителя върху фактура, документ за доставка или всякакъв друг търговски документ, който описва съответните продукти достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани („декларация за произход“).

Член 22

Процедура за издаване на сертификат за движение EUR.1

1.   Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на отвъдморската страна или територия износител въз основа на писмено заявление от износителя или под негова отговорност от упълномощен негов представител.

2.   За тази цел износителят или неговият упълномощен представител попълват сертификата за движение EUR.1 и заявлението, образци на които са дадени в допълнения III и IV. Тези формуляри се попълват в съответствие с настоящото приложение. Ако те са попълват на ръка, това се прави с мастило и с печатни букви. Описанието на продуктите трябва да е направено в полето, предназначено за тази цел, без да се оставят празни редове. Когато полето не е изцяло запълнено, под последния ред на описанието трябва да се постави хоризонтална линия, като празното пространство се зачертава.

3.   Износителят, подаващ молба за издаване на сертификат за движение EUR.1, има готовност да представи по всяко време по искане на митническите органи на отвъдморската страна или територия износител, където се издава сертификата за движение EUR.1, всички подходящи документи, доказващи, че съответните продукти притежават статут на продукти с произход и че другите изисквания на настоящото приложение са изпълнени.

4.   Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на отвъдморската страна или територия износител, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от дадена ОСТ, от Съюза или от държава със СИП и отговарят на другите изисквания на настоящото приложение.

5.   Митническите органи, издаващи сертификата за движение EUR.1, предприемат всички необходими стъпки, за да проверят статута на продукти с произход на продуктите и изпълнението на другите изисквания на настоящото приложение. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводната документация на износителя или всякакви други проверки, които счетат за уместни. Митническите органи, издаващи сертификата за движение EUR.1, също така се уверяват, че формулярите, посочени в параграф 2, са надлежно попълнени. По-специално, те проверяват дали полето, предвидено за описанието на продуктите, е попълнено по начин, изключващ всяка възможност за свързани с измама добавки.

6.   Датата на издаване на сертификата за движение EUR.1 се посочва в поле 11 на сертификата.

7.   Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи и се предоставя на износителя веднага след като действителният износ е осъществен или обезпечен.

Член 23

Сертификат за движение EUR.1, издаден впоследствие

1.   Независимо от разпоредбите на член 22 сертификат за движение EUR.1 може да бъде издаден след износа на продуктите, за които се отнася, ако:

а)

не е бил издаден към момента на износа поради грешки или неволни пропуски или поради особени обстоятелства;

б)

пред митническите органи е доказано по задоволителен начин, че сертификат за движение EUR.1 е бил издаден, но не е бил приет при вноса по технически причини; или

в)

сертификат за движение EUR.1 е бил издаден към момента на износа на пратка, която впоследствие е била разделена в трета страна по съхранение, в съответствие с член 18 от настоящото приложение, при условие че първоначалният сертификат EUR.1 е върнат на митническите органи, които са го издали; или

г)

той не е бил издаден към момента на износа, тъй като крайното местоназначение на пратката не е било известно в този момент и местоназначението е било определено в хода на съхранението ѝ, както и след евентуално разделяне на пратката в трета страна в съответствие член 18 от настоящото приложение.

2.   За прилагането на параграф 1 износителят трябва да посочи в своето заявление мястото и датата на износа на продуктите, за които се отнася сертификатът за движение EUR.1, и да изложи причините за своето искане.

3.   Митническите органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 впоследствие, едва след като проверят, че информацията, представена в заявлението на износителя, отговаря на тази в съответните документи.

4.   Сертификатите за движение EUR.1, издадени впоследствие, трябва да бъдат потвърдени със следния израз в поле „Забележки“ (поле 7) на сертификата за движение EUR.1:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.   Изразът, посочен в параграф 4, се нанася в поле „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.

Член 24

Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

1.   В случай че сертификат за движение EUR.1 бъде откраднат, изгубен или унищожен, износителят може да подаде заявление до издалите го митнически органи за издаването на дубликат, изготвен въз основа на документите за износ, с които те разполагат.

2.   Дубликатът на сертификат за движение EUR.1 се потвърждава в поле „Забележки“ (поле 7) със следната дума:

„DUPLICATE“.

3.   Думата, посочена в параграф 2, се нанася в поле „Забележки“ на дубликата на сертификат за движение EUR.1.

4.   Дубликатът, на който трябва да се постави датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1, поражда действие, считано от тази дата.

Член 25

Издаване на сертификати за движение EUR.1 въз основа на доказателство за произход, издадено или изготвено по-рано

Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническо учреждение в Съюза или в дадена ОСТ, е възможно оригиналното доказателство за произход да се замести с един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или на някои от тези продукти на друго място в рамките на Съюза или в дадена ОСТ. Заместващият(те) сертификат(и) за движение EUR.1 се издават от митническото учреждение, под чийто контрол са поставени продуктите.

Член 26

Условия за изготвяне на декларация за произход

1.   Декларацията за произход, посочена в член 21, буква б) от настоящото приложение, може да бъде изготвена:

а)

от одобрен износител, както е посочено в член 27 от настоящото приложение; или

б)

от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 10 000 EUR.

2.   Декларация за произход може да бъде изготвена, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от дадена ОСТ, от държава със СИП или от Съюза и отговарят на другите изисквания на настоящото приложение.

3.   Износителят, изготвящ декларация за произход, има готовност да представи по всяко време, по искане на митническите органи на страната или територията износител, всички подходящи документи, които доказват, че съответните продукти притежават статут на продукти с произход и че са изпълнени другите изисквания на настоящото приложение.

4.   Декларацията за произход се изготвя от износителя посредством написване на пишеща машина, полагане на печат или отпечатване върху фактурата, документа за доставка или друг търговски документ, на текста на декларацията, поместен в допълнение VI, чрез използване на една от езиковите версии, посочени в това приложение, и в съответствие с разпоредбите на вътрешното законодателство на страната или територията износител. Ако декларацията се изготвя на ръка, тя трябва да е написана с мастило и с печатни букви.

5.   На декларациите за произход се поставя собственоръчно оригиналният подпис на износителя. От одобрен по смисъла на член 27 от настоящото приложение износител обаче не се изисква да подписва тези декларации, при условие че той се задължи писмено пред митническите органи на страната износител да поеме пълната отговорност за всяка декларация за произход, която го идентифицира, все едно че е подписана собственоръчно от него.

6.   Декларация за произход може да бъде изготвена от износителя, когато продуктите, за които се отнася, се изнасят, или след износа, при условие че е представена в страната вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.

Член 27

Одобрен износител

1.   Митническите органи на страната износител могат да дадат разрешение на всеки износител да изготвя декларации за произход независимо от стойността на съответните продукти. Износител, който иска да получи такова разрешение, представя по задоволителен за митническите органи начин всички гаранции, необходими за да се удостовери, че продуктите притежават статут на продукти с произход, както и че са изпълнени другите изисквания на настоящото приложение.

2.   Митническите органи могат да обвържат предоставянето на статута на одобрен износител с изпълнението всички условия, които счетат за уместни.

3.   Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническото разрешение, който трябва да фигурира върху декларацията за произход.

4.   Митническите органи упражняват надзор върху използването на разрешението от одобрения износител.

5.   Митническите органи могат да оттеглят разрешението по всяко време. Те го оттеглят, когато одобреният износител вече не предоставя гаранциите, посочени в параграф 1, не изпълнява условията, посочени в параграф 2, или по друг начин използва неправилно разрешението.

Член 28

Валидност на доказателството за произход

1.   Доказателството за произход е със срок на валидност десет месеца от датата на издаване в страната износител и трябва да се предостави в рамките на посочения срок на митническите органи на страната вносител.

2.   Доказателства за произход, които са представени на митническите органи на страната вносител след крайната дата за представяне, посочена в параграф 1, могат да бъдат приети с цел прилагане на преференциалното третиране, когато непредставянето на тези документи преди определената крайна дата се дължи на изключителни обстоятелства.

3.   В други случаи на закъсняло представяне митническите органи на страната вносител могат да приемат доказателствата за произход, когато продуктите са им били представени преди посочената крайна дата.

Член 29

Представяне на доказателство за произход

Доказателства за произход се представят на митническите органи в страната вносител в съответствие с приложимите в нея процедури. Посочените органи могат да изискват превод на доказателство за произход и могат също така да изискват декларацията за внос да бъде придружена от писмено изявление на вносителя, че продуктите отговарят на условията, които се изискват за прилагане на решението.

Член 30

Внос чрез поредица от доставки

Когато по искане на вносителя и при условията, определени от митническите органи на страната вносител, продукти в демонтирано или немонтирано състояние по смисъла на общо правило 2, буква а) от Хармонизираната система, попадащи в раздели XVI и XVII или в позиции № 7308 и 9406 от Хармонизираната система, се внасят чрез поредица от доставки, на митническите органи се представя само едно доказателство за произход за тези продукти при вноса на първата доставка.

Член 31

Освобождаване от изискването за доказателство за произход

1.   Продукти, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица или представляващи част от личния багаж на пътници, се приемат като продукти с произход, без да се изисква представяне на доказателство за произход, при условие че тези продукти не са внесени с търговска цел и са декларирани като отговарящи на изискванията на настоящото приложение, и когато няма съмнение относно истинността на такава декларация. Когато продуктите са изпратени по пощата, тази декларация може да бъде направена върху митническата декларация СN22/СN23 или върху лист хартия, приложен към посочения документ.

2.   Внос, който е инцидентен и се състои единствено от продукти за лична употреба на получателите или на пътниците или техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако от естеството и количеството на продуктите е видно, че те нямат търговско предназначение.

3.   Освен това общата стойност на тези продукти не трябва да надвишава 500 EUR за малки пакети или 1 200 EUR за продукти, които са част от личния багаж на пътниците.

Член 32

Информационна процедура за целите на кумулацията

1.   За целите на член 2, параграф 2 и член 7, параграф 1 от настоящото приложение доказателството за притежаване на произход по смисъла на настоящото приложение за материалите, идващи от друга ОСТ или от Съюза, се представя чрез сертификат за движение EUR.1 или декларация за произход, или чрез декларация на доставчика, представена от износителя в страната, от която са дошли материалите. Образец на декларация на доставчика се съдържа в допълнение VII. В случаите когато доставящата ОСТ е приложила системата за регистрирани износители, но не и ОСТ, извършваща допълнителната преработка, доказателството за притежаване на произход може да бъде представено и чрез изявление за произход.

2.   За целите на член 2, параграф 2 и член 7, параграф 2 от настоящото приложение доказателството за обработка или преработка, извършени в друга ОСТ или в Съюза, се представя чрез декларация на доставчика, представена от износителя в страната, от която са дошли материалите. Образец на декларацията на доставчика се съдържа в допълнение VIII.

3.   За целите на параграфи 1 и 2 доставчикът представя отделна декларация на доставчика за всяка пратка от материали върху търговската фактура, отнасяща се до тази пратка, или като приложение към тази фактура, или върху документ за доставка или друг търговски документ, отнасящ се до тази пратка, в който въпросните материали се описват достатъчно подробно, така че да е възможно тяхното идентифициране.

Декларацията на доставчика може да бъде изготвена върху предварително отпечатан формуляр.

Декларациите на доставчика се подписват собственоръчно. Когато фактурата и декларацията на доставчика обаче са изготвени посредством електронни методи за обработка на данни, не е необходимо декларацията на доставчика да е подписана собственоръчно, при условие че отговорният служител в предприятието доставчик е идентифициран по начин, който е задоволителен за митническите органи в страната или територията, в която са изготвени декларациите на доставчиците. Посочените митнически органи могат да определят условия за прилагането на настоящия параграф.

Декларациите на доставчика се представят на компетентното митническо учреждение в отвъдморската страна или територия износител, към която е отправено искане за издаване на сертификата за движение EUR.1.

4.   При прилагане на членове 8 и 10 доказателството за притежаване на произход в съответствие с разпоредбите на съответното споразумение за свободна търговия между Съюза и съответната страна се представя чрез доказателствата за произход, определени със съответното споразумение за свободна търговия.

5.   При прилагане на член 9 доказателството за притежаване на произход в съответствие с разпоредбите, установени в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (4), се представя чрез доказателствата за произход, определени със същия регламент.

6.   В случаите, посочени в параграфи 1, 2, 4 и 5, в поле 7 от сертификата за движение EUR.1 или в декларацията или изявлението за произход се съдържа, в зависимост от случая, обозначението „OCT cumulation“, „EU cumulation“, „EPA cumulation“, „cumulation with GSP country“ или „extended cumulation with country x“, или „Cumul PTOM“, „Cumul UE“, „cumul avec pays APE“, „cumul avec pays SPG“ или „cumul étendu avec le pays x“.

Член 33

Удостоверителни документи

Документите, посочени в член 22, параграф 3 и член 26, параграф 3, които се използват с цел да се докаже, че продуктите, обхванати от сертификат за движение EUR.1 или от декларация за произход, могат да бъдат считани за продукти с произход от дадена ОСТ или от Съюза или от държава със СИП и че изпълняват другите изисквания на настоящото приложение, могат да се състоят, inter alia, от следното:

а)

пряко доказателство за операциите, извършени от износителя или доставчика с цел получаване на съответните стоки, съдържащо се например в неговите счетоводни документи или във вътрешното му счетоводство;

б)

документи, доказващи, че използваните материали притежават статут на материали с произход, издадени или изготвени в дадена ОСТ или в Съюза или в държава със СИП, когато тези документи се използват в съответствие с вътрешното законодателство;

в)

документи, доказващи обработката или преработката на материали в ОСТ, в Съюза или в държава със СИП, издадени или изготвени в дадена ОСТ, в Съюза или в държава със СИП, когато тези документи се използват в съответствие с вътрешното законодателство;

г)

сертификати за движение EUR.1 или декларации за произход, доказващи, че използваните материали притежават статут на материали с произход, издадени или изготвени в ОСТ, в Съюза или в държава със СИП в съответствие с настоящото приложение.

Член 34

Съхранение на доказателството за произход и на удостоверителните документи

1.   Износителят, който подава заявление за издаването на сертификат за движение EUR.1, съхранява най-малко три години документите, посочени в член 22, параграф 3.

2.   Износителят, който изготвя декларация за произход, съхранява най-малко три години копие от тази декларация за произход, както и документите, посочени в член 26, параграф 3.

3.   Митническите органи на отвъдморската страна или територия износител, които издават сертификат за движение EUR.1, съхраняват най-малко три години заявлението, посочено в член 22, параграф 2.

4.   Митническите органи на страната вносител съхраняват най-малко три години сертификатите за движение EUR.1 и декларациите за произход, които са им представени.

Член 35

Несъответствия и технически грешки

1.   Откриването на незначителни несъответствия между данните, посочени в доказателството за произход, и тези, посочени в документите, предоставени на митническото учреждение с цел осъществяване на формалностите по вноса на продуктите, не прави ipso facto доказателството за произход недействително, ако надлежно бъде установено, че този документ съответства на представените продукти.

2.   Очевидните технически грешки, като например печатни грешки върху доказателство за произход, не следва да бъдат причина този документ да бъде отхвърлен, ако тези грешки не са такива, че да пораждат съмнения относно точността на данните, представени в този документ.

Раздел 3

Процедури за системата за регистрирани износители

Подраздел 1

Процедури в ОСТ при износ

Член 36

Общи изисквания

Ползите, предоставяни с настоящото решение, са приложими в следните случаи:

а)

за стоки, отговарящи на изискванията на настоящото приложение, които се изнасят от регистриран износител, както е посочено в член 38;

б)

за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, които се изнасят от какъвто и да било износител, когато общата стойност на продуктите с произход в пратката не надвишава 10 000 EUR.

Член 37

Архив на регистрираните износители

1.   Компетентните органи на ОСТ изготвят и редовно актуализират електронен архив на регистрираните износители, установени в тази страна. Архивът се актуализира незабавно, когато вписването на даден износител бъде оттеглено от регистъра в съответствие с член 41, параграф 2 от настоящото приложение.

2.   В архива се съдържа следната информация:

а)

име и пълен адрес на мястото, където регистрираният износител е установен/живее, включително идентификатор на страната или територията (двубуквен код на страната по ISO);

б)

номер на регистрирания износител;

в)

продукти, предназначени за износ съгласно настоящото решение (примерен списък с главите или позициите по Хармонизираната система, както се сметне за целесъобразно от заявителя);

г)

дата на регистрация на износителя и дата, на която регистрацията му изтича;

д)

причина за оттегляне на регистрацията (по искане на регистрирания износител/оттегляне от страна на компетентните органи). С тези данни разполагат единствено компетентните органи.

3.   Компетентните органи на ОСТ уведомяват Комисията за националните системи за номериране, които се използват за обозначаване на регистрираните износители. Номерът започва с двубуквения код на страната по ISO.

Член 38

Искане за регистрация

За да се регистрират, износителите подават заявление пред компетентните органи на ОСТ, посочени в член 57, параграф 1 от настоящото приложение, като използват формуляра, чийто образец се съдържа в допълнение XI. Чрез попълването на формуляра износителите дават съгласието си за съхраняване на предоставената от тях информация в базата данни на Комисията и за публикуването на неповерителните данни в интернет.

Заявлението се приема от компетентните органи само ако е пълно.

Член 39

Оттегляне на регистрацията

1.   Регистрираните износители, които вече не отговарят на условията за износ на стоки, ползващи се от настоящото решение, или които не възнамеряват повече да изнасят такива стоки, уведомяват компетентните органи в ОСТ, които незабавно ги заличават от архива на регистрираните износители, който се води в тази ОСТ.

2.   Без да се засяга системата за наказания и санкции, приложима в ОСТ, когато регистрирани износители умишлено или поради небрежност изготвят или станат причина за изготвянето на изявление за произход или друг удостоверителен документ, съдържащ невярна информация, която води до придобиването по неправомерен начин или чрез измама на правото на ползване на преференциално тарифно третиране, компетентните органи на ОСТ оттеглят вписването на износителя от архива на регистрираните износители, който се води от съответната ОСТ.

3.   Без да се засяга възможното отражение на откритите нередности върху текущите проверки, оттеглянето на вписването от архива на регистрираните износители поражда действие занапред, а именно. по отношение на изявления, изготвени след датата на заличаването.

4.   Износителите, които са били заличени от архива на регистрираните износители от компетентните органи в съответствие с параграф 2, могат да бъдат отново вписани в архива на регистрираните износители, след като докажат пред компетентните органи в съответната ОСТ, че са отстранили причините, довели до оттеглянето на тяхното вписване.

Член 40

Удостоверителни документи

1.   Износителите, независимо дали са регистрирани или не, изпълняват следните задължения:

а)

те водят подходяща търговска счетоводна документация за производството и доставките на стоки, които отговарят на изискванията за преференциално третиране;

б)

те пазят на разположение всички доказателства, свързани с използваните в производството материали;

в)

те съхраняват цялата митническа документация, свързана с използваните в производството материали;

г)

те съхраняват за период от най-малко три години от края на годината, в която е било изготвено изявлението за произход, или по-дълго, ако това се изисква от националното законодателство, данни за:

i)

изявленията за произход, които са изготвили; и

ii)

своите материали с произход и без произход, своето производство и складови наличности.

2.   Данните, посочени в параграф 1, буква г), могат да бъдат електронни, но трябва да позволяват проследяването на материалите, използвани в производството на изнасяните продукти, и потвърждаването на техния статут на материали с произход.

3.   Задълженията, предвидени в параграфи 1 и 2, се прилагат и към доставчиците, които предоставят на износителите декларации на доставчиците, с които се удостоверява статутът на стоки с произход на стоките, които те доставят.

Член 41

Доказателство за произход

1.   Износителят изготвя изявление за произход при износ на продуктите, за които то се отнася, ако съответните стоки могат да бъдат считани за стоки с произход от съответната ОСТ.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 по изключение изявление за произход може да бъде изготвено след износа („изявление, изготвено впоследствие“), при условие че то бъде представено в държавата членка, където е декларирано допускането за свободно обращение, не по-късно от две години след износа. В случаите когато разделянето на пратка се извършва в съответствие с член 18 от настоящото приложение, изявлението за произход също може да бъде изготвено впоследствие.

3.   Изявлението за произход се предоставя от износителя на неговия клиент в Съюза и съдържа данните, посочени в допълнение XII. Изявлението за произход се изготвя на английски или френски език.

То може да бъде изготвено върху всеки търговски документ, който позволява съответният износител и стоки да бъдат идентифицирани.

4.   Когато се прилага кумулацията съгласно членове 2 и 7 от настоящото приложение, износителят на продукт, в производството на който са използвани материали с произход от дадена ОСТ или от Съюза, разчита на изявлението за произход, предоставено от неговия доставчик. В случаите когато доставчикът е установен в ОСТ, която все още не е приложила системата за регистрирани износители, износителят в ОСТ на допълнителната преработка също може да разчита на сертификат за движение EUR.1, на декларация за произход или на декларация на доставчика.

5.   В тези случаи изявлението за произход, изготвено от износителя, съдържа, в зависимост от случая, обозначението „EU cumulation“, „OCT cumulation“ или „Cumul UE“, „cumul PTOM“.

6.   При прилагане на членове 8 и 10 от настоящото приложение доказателството за притежаване на произход, в съответствие с разпоредбите на съответното споразумение за свободна търговия между Съюза и съответната страна, се представя на базата на доказателствата за произход, определени със съответното споразумение за свободна търговия.

В този случай изявлението за произход, изготвено от износителя, съдържа обозначението „cumulation with EPA country“ или „extended cumulation with country x“, или „cumul avec pays APE“ или „cumul étendu avec le pays x“.

7.   При прилагане на кумулация съгласно член 9 от настоящото приложение доказателството за притежаване на произход, определено в съответствие с разпоредбите, установени в Регламент (ЕИО) № 2454/93, се представя чрез доказателствата за произход, определени със същия регламент.

В този случай изявлението за произход, изготвено от износителя, съдържа обозначението „cumulation with GSP country“ или „cumul avec pays SPG“.

Член 42

Представяне на доказателство за произход

1.   Изявление за произход се изготвя за всяка пратка.

2.   Изявлението за произход е валидно за срок от дванадесет месеца от датата на изготвянето му от износителя.

3.   Едно единствено изявление за произход може да обхване няколко пратки, ако стоките отговарят на следните условия:

а)

те са продукти в демонтирано или немонтирано състояние по смисъла на общо правило 2, буква а) от Хармонизираната система;

б)

те са включени в раздел XVI или XVII или в позиция № 7308 или 9406 от Хармонизираната система; и

в)

те са предназначени за внос чрез поредица от доставки.

Подраздел 2

Процедури при допускане за свободно обращение в съюза

Член 43

Представяне на доказателство за произход

1.   В митническата декларация за допускане за свободно обращение се включва позоваване на изявлението за произход. Изявлението за произход се държи на разположение на митническите органи, които могат да поискат то да им бъде представено за проверката на декларацията. Тези органи могат също така да изискат превод на изявлението на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава членка.

2.   Когато деклараторът поиска прилагането ползите от настоящото решение, без да притежава изявление за произход в момента на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение, тази декларация се счита за непълна по смисъла на член 253, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 и се третира като такава.

3.   Преди да декларира стоките за допускане за свободно обращение, деклараторът взема необходимите мерки, за да се увери, че стоките изпълняват изискванията на правилата от настоящото приложение, по-специално като провери:

а)

в базата данни, посочена в член 58 от настоящото приложение, дали износителят е регистриран за целите на изготвянето на изявления за произход, освен когато общата стойност на продуктите с произход в пратката не надвишава 10 000 EUR; и

б)

дали изявлението за произход е изготвено в съответствие с допълнение XII.

Член 44

Освобождаване от изискването за доказателство за произход

1.   Задължението за изготвяне и представяне на изявление за произход не се отнася за следните продукти:

а)

продукти, изпращани като малки пратки от частни лица до частни лица, чиято обща стойност не надвишава 500 EUR;

б)

продукти, явяващи се част от личния багаж на пътници, чиято обща стойност не надвишава 1 200 EUR.

2.   Продуктите, посочени в параграф 1, отговарят на следните условия:

а)

те не се внасят с цел търговия;

б)

те са били декларирани като отговарящи на условията за възползване от настоящото решение;

в)

не е налице съмнение относно истинността на декларацията, посочена в буква б).

3.   За целите на параграф 2, буква а) вносът не се счита за внос с цел търговия, ако са изпълнени следните условия:

а)

вносът е инцидентен;

б)

вносът се състои изцяло от продукти за лично ползване на получателите или пътниците или техните семейства;

в)

от естеството и количеството на продуктите е видно, че те не се внасят с търговска цел.

Член 45

Несъответствия и технически грешки

1.   Установяването на дребни несъответствия между данните в изявлението за произход и тези, посочени в документите, представени пред митническите органи с цел извършване на формалностите по вноса на продуктите, не прави ipso facto изявлението за произход недействително, ако бъде надлежно установено, че този документ съответства на въпросните продукти.

2.   Очевидните технически грешки, като например печатни грешки в изявлението за произход, не водят до отхвърляне на този документ, ако тези грешки не са от такова естество, че да пораждат съмнения относно верността на данните, представени в този документ.

Член 46

Валидност на доказателството за произход

Изявленията за произход, представени на митническите органи на страната вносител след изтичане на срока на валидност, посочен в член 41, параграф 2 от настоящото приложение, могат да бъдат приети с цел прилагане на тарифните преференции, когато непредставянето на тези документи преди определения краен срок се дължи на изключителни обстоятелства. В други случаи на закъсняло представяне митническите органи на страната вносител могат да приемат изявленията за произход, ако продуктите са им били представени преди посочения краен срок.

Член 47

Процедура за внос, осъществяван чрез поредица от доставки

1.   Процедурата, посочена в член 42, параграф 3 от настоящото приложение, се прилага за период, определен от митническите органи на държавите членки.

2.   Митническите органи на държавите членки на внос, които извършват надзор върху последователни допускания за свободно обращение, проверяват дали последователните пратки принадлежат към продуктите в демонтирано или немонтирано състояние, за които е било изготвено изявлението за произход.

Член 48

Заместване на изявление за произход

1.   Ако продуктите все още не са били допуснати за свободно обращение, изявлението за произход може да бъде заместено с едно или повече заместващи изявления за произход, изготвени от държателя на стоките, за да могат всички или някои от продуктите да бъдат изпратени на друго място в рамките на митническата територия на Съюза. Не е необходимо самите държатели на стоките да са регистрирани износители, за да имат право да изготвят заместващи изявления за произход.

2.   При заместване на дадено изявление за произход, в оригиналното изявление за произход се посочва следното:

а)

данните от заместващото(ите) изявление(я) за произход;

б)

имената и адресите на изпращача;

в)

получателят(ите) в Съюза.

Върху оригиналното изявление за произход се обозначава „Replaced“ или „Remplacée“, в зависимост от случая.

3.   В заместващото изявление за произход се посочва следното:

а)

всички данни за продуктите с променено местоназначение;

б)

датата, на която е изготвено оригиналното изявление за произход;

в)

всички необходими данни, посочени в допълнение XII;

г)

името и адресът на изпращача на продуктите в Съюза;

д)

името и адресът на получателя в Съюза;

е)

датата и мястото на извършване на заместването;

Лицето, изготвящо заместващото изявление за произход, може да приложи към него копие на първоначалното изявление за произход.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към изявленията, заместващи изявления за произход, които сами по себе си са заместващи изявления за произход.

5.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към изявленията, заместващи изявления за произход при разделянето на пратка, извършено в съответствие с член 18 от настоящото приложение.

Член 49

Проверка на изявленията за произход

1.   При наличие на съмнения относно статута на продукти с произход на продуктите митническите органи могат да поискат от декларатора да представи в разумен срок, определен от тях, всяко налично доказателство, позволяващо да се провери точността на означението за произход в декларацията или спазването на условията, предвидени в член 18 от настоящото приложение.

2.   Митническите органи могат да суспендират прилагането на преференциалната тарифна мярка, докато трае процедурата по проверка, определена в член 64 от настоящото приложение, когато:

а)

предоставената от декларатора информация е недостатъчна за потвърждаване на статута на продукти с произход на продуктите или на спазването на условията, определени в член 17, параграф 2 или член 18 от настоящото приложение;

б)

деклараторът не отговори в срока, предвиден за представяне на посочената в параграф 1 информация.

3.   До получаването на информацията по параграф 1, поискана от декларатора, или на резултатите от процедурата за проверка, посочена в параграф 2, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите при спазване на всички предпазни мерки, счетени за необходими.

Член 50

Отказ на преференции

1.   Митническите органи на държавата членка на внос отказват правото на възползване от настоящото решение, без да са длъжни да искат допълнителни доказателства или да изпращат искане за проверка до ОСТ, когато:

а)

стоките не са същите като посочените в изявлението за произход;

б)

деклараторът не представи изявление за произход за съответните продукти, когато такова се изисква;

в)

без да се засягат разпоредбите на член 36, буква б) и член 44, параграф 1 от настоящото приложение, притежаваното от декларатора изявление за произход не е било изготвено от износител, регистриран в отвъдморската страна или територия;

г)

изявлението за произход не е изготвено в съответствие с допълнение XII;

д)

не са спазени условията на член 18 от настоящото приложение.

2.   Митническите органи на държавата членка на внос отказват правото на възползване от настоящото решение след изпращане на искане за проверка по смисъла на член 60 от настоящото приложение до компетентните органи на ОСТ, когато митническите органи на държавата членка на внос:

а)

са получили отговор, според който износителят не е имал право да изготвя изявление за произход;

б)

са получили отговор, според който съответните продукти не са с произход от въпросната ОСТ или не са спазени условията по член 17, параграф 2 от настоящото приложение;

в)

са имали основателни съмнения относно валидността на изявлението за произход или точността на информацията, представена от декларатора по отношение на действителния произход на въпросните продукти, когато са отправили искането за проверка; и

i)

не са получили отговор в срока, позволен съгласно член 60 от настоящото приложение; или

ii)

са получили отговор, който не съответства в достатъчна степен на въпросите, повдигнати в искането.

ДЯЛ V

РАЗПОРЕДБИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 51

Общи принципи

1.   За да гарантират правилното прилагане на преференциите, ОСТ:

а)

създават и поддържат административните структури и системи, необходими за прилагането и управлението в съответната страна на правилата и процедурите, определени в настоящото приложение, включително, когато е подходящо, необходимите мерки за прилагане на кумулацията;

б)

посредством своите компетентни органи сътрудничат на Комисията и на митническите органи на държавите членки.

2.   Сътрудничеството, посочено в параграф 1, буква б), се състои от следното:

а)

оказване на необходимата подкрепа при искане от страна на Комисията за осъществявания от нея мониторинг на правилното прилагане на настоящото приложение в съответната страна, включително посещения за проверки на място от страна на Комисията или на митническите органи на държавите членки;

б)

без да се засягат разпоредбите на членове 49, 50, 55 и 56 от настоящото приложение, извършване на проверка на статута на продукти с произход на продуктите и на спазването на другите условия, определени в настоящото приложение, включително посещения за проверки на място при искане от страна на Комисията или на митническите органи на държавите членки в контекста на разследвания относно произхода;

в)

когато процедурата за проверка или друга налична информация сочи, че разпоредбите на настоящото приложение са били нарушени, отвъдморската страна или територия по своя инициатива или по искане на митническите органи на държавите членки провежда необходимото разследване или урежда провеждането на такова разследване с необходимата бързина с цел установяването и предотвратяването на такива нарушения. Комисията и митническите органи на държавите членки могат да участват в разследването.

3.   ОСТ поемат, преди 1 януари 2015 г., официален ангажимент пред Комисията да спазват изискванията на параграф 1.

Член 52

Изисквания за публикуване и съответствие

1.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз (серия C) списъка на ОСТ и датата, на която се счита, че те са изпълнили условията, посочени в членове 51 и 54 или в член 57 от настоящото приложение. Комисията актуализира този списък, когато нова ОСТ изпълни същите условия.

2.   Продуктите с произход от дадена ОСТ по смисъла на настоящото приложение при допускане за свободно обращение в Съюза се ползват от тарифните преференции само при условие че са били изнесени на или след датата, определена в списъка, посочен в параграф 1.

3.   За дадена ОСТ се счита, че изпълнява условията, определени в членове 51 и 54 или член 57 от настоящото приложение, на датата, на която:

а)

е предоставила информацията, посочена в член 54, параграф 1 или член 57, параграф 1 от настоящото приложение, и, когато е уместно, в член 54, параграф 2 от настоящото приложение, и

б)

е поела ангажимента, посочен в член 51, параграф 3 от настоящото приложение.

4.   За целите на прилагането на дял IV, раздел 3 и на дял V, раздел 3 от настоящото приложение ОСТ предоставят на Комисията информацията, посочена в член 57, параграф 1, буква б) от настоящото приложение, най-малко три месеца преди действителното прилагане на тяхна територия на системата за регистрирани износители.

Член 53

Санкции

Санкции се прилагат спрямо всяко лице, което съставя или става причина да бъде съставен документ, съдържащ невярна информация, с цел получаването на преференциално третиране по отношение на дадени продукти.

Раздел 2

Методи на административно сътрудничество преди прилагането на системата за регистрирани износители

Член 54

Изпращане на спесимени на печатите и съобщаване на адресите

1.   ОСТ съобщават на Комисията имената и адресите на органите, разположени на тяхна територия, които:

а)

принадлежат към държавните органи на съответната страна и имат правомощия да подпомагат Комисията и митническите органи на държавите членки посредством административното сътрудничество, предвидено в настоящия дял;

б)

митнически органи, компетентни да издават сертификати за движение EUR.1 и да извършват последващата проверка на сертификатите за движение EUR.1 и декларациите за произход;

2.   ОСТ изпращат на Комисията спесимени на използваните печати.

3.   ОСТ незабавно уведомяват Комисията за всяка промяна в съобщената съгласно параграфи 1 и 2 информация.

4.   Комисията изпраща тази информация на митническите органи на държавите членки.

Член 55

Проверка на доказателствата за произход

1.   Последващи проверки на доказателствата за произход се извършват на принципа на случайния подбор или когато митническите органи на страната вносител имат основателни съмнения относно истинността на тези документи, статута на продукти с произход на съответните продукти или изпълнението на другите изисквания на настоящото приложение.

2.   За целите на прилагането на параграф 1 митническите органи на страната вносител връщат сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако същата е била представена, декларацията за произход, или копия от тези документи на митническите органи на страната или територията износител, като посочват, когато е уместно, причините за проверката. Всички получени документи и информация, въз основа на които може да се предположи, че информацията, предоставена в доказателството за произход, е невярна, се изпращат в подкрепа на искането за проверка.

3.   Проверката се извършва от митническите органи на страната или територията износител. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводната документация на износителя или всякакви други проверки, които счетат за уместни.

4.   Ако митническите органи на страната вносител решат да спрат предоставянето на преференциално третиране на съответните продукти до излизане на резултатите от проверката, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите при спазване на всички предпазни мерки, счетени за необходими.

5.   Митническите органи, поискали проверката, се информират във възможно най-кратък срок за резултатите от нея. Тези резултати трябва ясно да сочат дали документите са истинни, както и дали въпросните продукти могат да се считат за продукти с произход от дадена ОСТ, от Съюза или от държава със СИП и дали изпълняват другите изисквания на настоящото приложение.

6.   Ако в случаите на основателно съмнение не бъде получен отговор в срок от десет месеца от датата на искането за проверка или ако отговорът не съдържа достатъчно информация, за да се установи истинността на съответния документ или действителния произход на продуктите, митническите органи, поискали проверката, отказват правото на преференции, освен при изключителни обстоятелства.

Член 56

Проверка на декларациите на доставчиците

1.   Проверки на декларации на доставчиците се извършват на принципа на случайния подбор или когато митническите органи на страната или територията вносител имат основателни съмнения относно истинността на документа или точността или пълнотата на данните относно действителния произход на въпросните материали.

2.   Митническите органи, пред които е представена декларация на доставчик, могат да поискат от митническите органи на страната или територията, в която е направена декларацията, да издадат информационен сертификат, образец на който се съдържа в допълнение IX. Като алтернатива митническите органи, пред които е представена декларация на доставчик, могат да поискат от износителя да представи информационен сертификат, издаден от митническите органи на страната или територията, в която е направена декларацията.

Копие на информационния сертификат се съхранява от учреждението, което го е издало, за срок от най-малко три години.

3.   Поискалите проверката митнически органи се информират за резултатите от нея веднага щом бъде възможно. От резултатите трябва ясно да личи дали декларацията, отнасяща се до статута на материалите, е вярна.

4.   За целите на проверката доставчиците съхраняват за срок, не по-къс от три години, копие от документа, съдържащ декларацията, заедно с всички необходими доказателства, показващи действителния статут на материалите.

5.   Митническите органи в страната или територията, в която е изготвена декларацията на доставчика, имат правото да изискат всяко доказателство или да извършат всяка проверка, които считат за необходими, за да проверят верността на декларацията на доставчика.

6.   Всеки сертификат за движение EUR.1, издаден или изготвен въз основа на невярна декларация на доставчик, се счита за недействителен.

Раздел 3

Методи на административно сътрудничество, приложими за системата за регистрирани износители

Член 57

Изпращане на спесимени на печатите и съобщаване на адресите

1.   ОСТ съобщават на Комисията имената и адресите на органите, разположени на тяхна територия, които:

а)

принадлежат към държавните органи на съответната страна и имат правомощия да подпомагат Комисията и митническите органи на държавите членки посредством административното сътрудничество, предвидено в настоящия дял;

б)

принадлежат към държавните органи на съответната страна или действат под ръководството на правителството и притежават правомощия да вписват износители и да заличават вписването им от архива на регистрираните износители.

2.   ОСТ незабавно уведомяват Комисията за всяка промяна в съобщената съгласно параграфи 1 и 2 информация.

3.   Комисията изпраща тази информация на митническите органи на държавите членки.

Член 58

Създаване на база данни на регистрираните износители

1.   Комисията създава електронна база данни на регистрираните износители въз основа на информацията, предоставена от държавните органи на ОСТ и митническите органи на държавите членки.

2.   Достъп до базата данни и съдържащата се в нея информация притежава единствено Комисията. Органите, посочени в параграф 1, гарантират, че данните, които се съобщават на Комисията, се актуализират и са пълни и точни.

3.   До данните, обработвани посочената в параграф 1 от настоящото приложение база данни, се предоставя публичен достъп чрез интернет, с изключение на поверителната информация, съдържаща се в полета 2 и 3 на заявлението за получаване на статут на регистриран износител, посочено в член 28 от настоящото приложение.

4.   Личните данни, обработвани в посочената в параграф 1 база данни, се изпращат или предоставят на трети държави или на международни организации единствено в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5).

5.   Настоящото решение по никакъв начин не засяга степента на защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни съгласно разпоредбите на правото на Съюза и националното законодателство, и по-специално не променя нито задълженията на държавите членки, свързани с обработването от тях на лични данни съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), нито задълженията на институциите и органите на Съюза, свързани с обработката от тях на лични данни съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 при изпълнение на задълженията им.

6.   Идентификационните и регистрационните данни на износителите, съставени от набора данни, съдържащи се в допълнение XI, точки 1, 3 (свързани с описанието на дейностите), 4 и 5, се публикуват от Комисията в интернет само ако съответните износители предварително са дали свободно своето изрично и информирано писмено съгласие.

7.   На износителите се предоставя информацията, определена в член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

8.   Правата на лицата по отношение на регистрационните им данни, посочени в допълнение XI и обработвани в националните системи, се упражняват в съответствие със законодателството на държавата членка, съхранила личните им данни при прилагане на Директива 95/46/ЕО.

9.   Правата на лицата по отношение на обработката на лични данни в централната база данни, посочена в параграфи 1—4, се упражняват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

10.   Националните надзорни органи за защита на данните и Европейският надзорен орган по защита на данните, като действат в обхвата на съответните си правомощия, си сътрудничат активно и осигуряват координиран надзор върху базата данни, посочена в параграфи 1—4.

Член 59

Контрол на произхода

1.   С цел да гарантират спазване на правилата относно статута на продукти с произход на продуктите компетентните органи на ОСТ извършват:

а)

проверки на статута на продукти с произход на продуктите по искане на митническите органи на държавите членки;

б)

редовни проверки на износителите по своя собствена инициатива.

Разширена кумулация съгласно член 10 от настоящото приложение се допуска единствено, ако страна, с която Съюзът има действащо споразумение за свободна търговия, се е съгласила да предоставя подкрепа на ОСТ по въпроси, свързани с административното сътрудничество, така, както би предоставяла такава подкрепа на митническите органи на държавите членки съгласно съответните разпоредби на въпросното споразумение за свободна търговия.

2.   Проверките, посочени в параграф 1, буква б), гарантират непрекъснатото спазване от страна на износителите на техните задължения. Те се извършват през интервали от време, определени въз основа на подходящи критерии за анализ на риска. За тази цел компетентните органи на ОСТ изискват от износителите да представят копия или списък на изявленията за произход, които са изготвили.

3.   Компетентните органи на ОСТ имат право да изискват всички доказателства и да извършват всички проверки на счетоводната документация на износителя и, когато е необходимо, на счетоводната документация на производителите — доставчици на износителя, включително в служебните помещения, или всякакви други проверки, които счетат за уместни.

Член 60

Проверки на доказателството за произход

1.   Последващи проверки на изявленията за произход се извършват на принципа на случайния подбор или когато митническите органи на държавите членки имат основателни съмнения относно тяхната истинност, статута на продукти с произход на съответните продукти или изпълнението на другите изисквания на настоящото приложение.

Когато митническите органи на държава членка поискат сътрудничеството на компетентните органи на дадена ОСТ за извършване на проверка на валидността на изявления за произход, на статута на продукти с произход на определени продукти, или и на двете, те посочват в своето искане, когато е уместно, причините, поради които имат основателни съмнения относно валидността на изявлението за произход или относно статута на продукти с произход на продуктите.

В подкрепа на искането за проверка могат да бъдат изпратени копие на изявлението за произход и всякаква допълнителна информация или документи, от които може да се направи заключение, че представената в изявлението информация е невярна.

Държавата членка, поискала проверката, определя шестмесечен първоначален срок за съобщаване на резултатите от проверката с начало от датата на искането за проверка.

2.   Ако в случаи на основателно съмнение не се получи отговор в рамките на предвидения в параграф 1 срок или ако отговорът не съдържа достатъчно информация за определяне на действителния произход на продуктите, до компетентните органи се изпраща второ съобщение. В това съобщение се определя нов срок, не по-дълъг отшест месеца.

Член 61

Други разпоредби

1.   Раздел III от настоящия дял и дял VI, раздел III се прилагат mutatis mutandis към:

а)

износа от Съюза за дадена ОСТ за целите на двустранната кумулация;

б)

износа от една ОСТ за друга за целите на кумулацията между ОСТ, предвидена в член 2, параграф 2 от настоящото приложение.

2.   Износителите от Съюза, при отправено от тях искане, се считат от митническите органи на дадена държава членка за регистрирани износители за целите на възползването от настоящото решение, когато отговарят на следните условия:

а)

имат EORI номер в съответствие с членове 4к—4у от Регламент (ЕИО) № 2454/93;

б)

притежават статут на „одобрен износител“ по преференциален режим;

в)

в своето искане, отправено до митническите органи на държавата членка, предоставят следните данни, посочени във формуляра, образец на който се съдържа в допълнение XI:

i)

данните, посочени в полета 1 и 4;

ii)

задължението, посочено в поле 5.

ДЯЛ VI

СЕУТА И МЕЛИЛЯ

Член 62

1.   Разпоредбите на настоящото приложение относно издаването, използването и последващата проверка на доказателствата за произход се прилагат mutatis mutandis спрямо продуктите, изнесени от дадена ОСТ за Сеута и Мелиля, и продуктите, изнесени от Сеута и Мелиля за дадена ОСТ, за целите на двустранната кумулация.

2.   Сеута и Мелиля се считат за една територия.

3.   Испанските митнически органи отговарят за прилагането на настоящото приложение в Сеута и Мелиля.

ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 63

Дерогация от системата за регистрирани износители

1.   Чрез дерогация от системата на регистрирани износители Комисията може да приеме решения, с които се разрешава прилагането на членове 21—35 и членове 54, 55 и 56 от настоящото приложение относно износа от една или няколко ОСТ след 1 януари 2017 г.

Дерогацията е ограничена до периода, необходим на съответната ОСТ, за да бъде в състояние да прилага членове 38—50 и членове 57—61.

2.   ОСТ, които желаят да се възползват от предвидената в параграф 1 дерогация, отправят искане до Комисията. В искането се посочва срокът, който е необходим, за да се счита, че съответната ОСТ е в състояние да прилага членове 38—50 и членове 57—61 от настоящото приложение.

3.   Комисията приема мярка, с която се разрешава временната дерогация, посочена в параграф 1, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.

Член 64

Процедури на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 247а, от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

Член 65

Прилагане

1.   Настоящото приложение се прилага от 1 януари 2014 г.

2.   Член 52, параграф 3, буква б) от настоящото приложение се прилага от 1 януари 2015 г.

3.   Член 8, параграф 3, буква б) от настоящото приложение се прилага до 30 септември 2015 г.

4.   Членове 21—35 и членове 54, 55 и56 от настоящото приложение се прилагат до 31 декември 2016 г.

5.   Членове 38—50 и членове 57—61 от настоящото приложение се прилагат от 1 януари 2017 г.


(1)  Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

(2)  Членове 17 и 18 от Регламент (ЕС) № 978/2012.

(3)  Член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 978/2012. Материалите, които не се облагат с мито по силата на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, посочен в член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 978/2012, но не по силата на общия режим, предвиден в член 1, параграф 2,буква а) от този регламент, не попадат в обхвата на тази разпоредба.

(4)  Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(6)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Допълнение I

Уводни бележки

Бележка 1 —   Общо въведение

В настоящото приложение са изложени условията съгласно член 4 от настоящото приложение, по които продуктите се считат за продукти с произход от съответната ОСТ. Има четири различни вида правила в зависимост от продукта:

а)

чрез обработката или преработката не се надвишава определено максимално съдържание на материали без произход;

б)

чрез обработката или преработката 4-цифрената позиция по Хармонизираната система или 6-цифрената подпозиция по Хармонизираната система на произведените продукти се променя спрямо 4-цифрената позиция по Хармонизираната система или съответно 6-цифрената подпозиция по Хармонизираната система на използваните материали;

в)

извършва се специфична операция по обработка или преработка;

г)

извършва се обработка или преработка върху някои изцяло получени материали.

Бележка 2 —   

Структура на списъка

2.1.

Колони 1 и 2 описват получения продукт. В колона 1 е даден номерът на главата, номерът на 4-цифрената позиция или 6-цифрената подпозиция, използван в Хармонизираната система, както е целесъобразно. В колона 2 е дадено описанието на стоките, използвано в посочената система за дадената позиция или глава. За всеки текст в колони 1 и 2, като се има предвид бележка 2.4, в колона 3 са определени едно или повече правила („операции, отговарящи на изискванията“). Тези операции, отговарящи на изискванията, се отнасят единствено до материалите без произход. Когато в някои случаи текстът в колона 1 се предхожда от „ех“, това означава, че правилото в колона 3 се прилага само и единствено за тази част от позицията, която е описана в колона 2.

2.2.

Когато в колона 1 са групирани няколко позиции или подпозиции по Хармонизираната система или е даден номер на глава и следователно е дадено общо описание на продукта в колона 2, съответстващото правило в колона 3 се отнася за всички продукти, които съгласно Хармонизираната система са класирани в позициите от главата или в някоя от позициите или подпозициите, групирани в колона 1.

2.3.

Когато в списъка има различни правила, отнасящи се до различни продукти в една позиция, всяко тире съдържа описанието на тази част от позицията, обхваната от съответстващото правило в колона 3.

2.4.

Когато в колона 3 са определени две алтернативни правила, разделени с „или“, износителят може да избере кое от двете да използва.

Бележка 3 —   

Примери за прилагане на правилата

3.1.

Член 4, параграф 2 от настоящото приложение относно продуктите, придобили статут на продукти с произход, които се използват при производството на други продукти, се прилага независимо от това дали този статут е бил придобит в завода, където тези продукти са използвани, или в друг завод в ОСТ или в Съюза.

3.2.

Съгласно член 5 от настоящото приложение извършената обработка или преработка трябва да надхвърля операциите от списъка, посочен в този член. Ако случаят не е такъв, на стоките не може да бъде предоставено преференциално тарифно третиране, дори ако са спазени условията, определени в списъка по-долу.

При спазване на разпоредбата, посочена в първата алинея, правилата в списъка определят минималната изискуема степен на обработка или преработка, като извършването на обработка или преработка в по-голяма степен от изискуемата също води до придобиването на произход; и обратно — извършването на обработка или преработка в по-малка степен не може да доведе до придобиване на произход. Следователно, ако дадено правило предвижда възможността за използване на материал без произход на определен етап от производството, използването на този материал на по-ранен етап от производството е позволено, а използването на този материал на по-късен етап от производството не е позволено.

3.3.

Без да се засяга предвиденото в бележка 3.2, когато в дадено правило се използва изразът „производство от материали от всяка позиция“, тогава могат да се използват материалите от всяка(всички) позиция(и) (дори материалите със същото описание и от същата позиция като продукта), но при условие че се спазват всички специфични ограничения, които също могат да се съдържат в правилото.

Въпреки това изразът „производство от материали от всяка позиция, включително от другите материали от позиция № …“ или „производство от материали от всяка позиция, включително от другите материали от същата позиция като продукта“ означава, че могат да се използват материали от всяка(всички) позиция(и), с изключение на тези със същото описание като това на продукта, дадено в колона 2 от списъка.

3.4.

Когато в правило в списъка се посочва, че определен продукт може да бъде произведен от повече от един материал, това означава, че може да се използват един или повече материали. То не изисква да бъдат използвани всички материали.

3.5.

Когато в правило в списъка се посочва, че даден продукт трябва да бъде произведен от определен материал, правилото не изключва използването и на други материали, които поради естеството си не отговарят на това условие.

Бележка 4 —   

Общи разпоредби относно някои селскостопански стоки

4.1.

Селскостопанските стоки, попадащи в глави 6, 7, 8, 9, 10, 12 и позиция № 2401, които са отгледани или прибрани на територията на дадена ОСТ, се третират като стоки с произход от територията на тази страна, дори ако са отгледани от семена, луковици, вкоренени подложки, изрезки, присадки, филизи, пъпки или други живи части от растения, внесени от друга страна.

4.2.

В случаи, при които съдържанието на захар без произход в даден продукт подлежи на ограничения, при изчислението на тези ограничения се взема предвид теглото на видовете захар от позиции № 1701 (захароза) и 1702 (напр. фруктоза, глюкоза, лактоза, малтоза, изоглюкоза или инвертна захар), използвани в производството на крайния продукт и използвани в производството на вложените в крайния продукт продукти без произход.

Бележка 5 —   

Терминология, използвана по отношение на някои текстилни продукти

5.1.

Изразът „естествени влакна“, използван в списъка, се отнася за влакна, които не са изкуствени или синтетични. Той се отнася единствено до етапите преди преденето, като включва и отпадъците, и, освен ако не е предвидено друго, включва влакна, които са кардирани, пенирани или обработени по друг начин, но не изпредени.

5.2.

Изразът „естествени влакна“ включва конските косми от позиция № 0503, коприната от позиции № 5002 и 5003, както и влакната от вълна и фините или грубите животински косми от позиции № 5101—5105, памучните влакна от позиции № 5201—5203 и другите растителни влакна от позиции № 5301—5305.

5.3.

Изразите „предилна маса“, „химически материали“ и „материали за производство на хартия“ се използват в списъка, за да се опишат материалите, които не са класирани в глави 50—63 и които могат да се използват за производството на изкуствени, синтетични или хартиени влакна или прежди.

5.4.

Изразът „синтетични или изкуствени щапелни влакна“ се използва в списъка за обозначаване на кабели от синтетични или изкуствени нишки, щапелни влакна или отпадъци от позиции № 5501—5507.

Бележка 6 —   

Допустими отклонения, приложими към продуктите от смесени текстилни материали

6.1.

Когато за даден продукт в списъка има препратка към настоящата бележка, условията, посочени в колона 3, не се прилагат за основните текстилни материали, използвани при производството на този продукт, които, взети заедно, представляват 10 % или по-малко от общото тегло на всички използвани основни текстилни материали (вж. също бележки 6.3 и 6.4).

6.2.

Допустимото отклонение, посочено в бележка 6.1, обаче може да се прилага само при смесени продукти, които са били изработени от два или повече основни текстилни материала.

Основните текстилни материали са, както следва:

коприна;

вълна;

груби животински косми;

фини животински косми;

конски косми;

памук;

материали за производство на хартия и хартия;

лен;

коноп;

юта и други текстилни ликови влакна;

сизал и други текстилни влакна от рода Аgavе,

кокосово влакно, абака, рами и други растителни текстилни влакна;

синтетични нишки;

изкуствени нишки;

електропроводими нишки;

синтетични щапелни влакна от полипропилен;

синтетични щапелни влакна от полиестер;

синтетични щапелни влакна от полиамид;

синтетични щапелни влакна от полиакрилонитрил;

синтетични щапелни влакна от полиимид;

синтетични щапелни влакна от политетрафлуороетилен;

синтетични щапелни влакна от поли(фенилен сулфид);

синтетични щапелни влакна от поли(винил хлорид);

други синтетични щапелни влакна;

изкуствени щапелни влакна от вискоза;

други изкуствени щапелни влакна;

прежда от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвита;

прежда от полиуретан, с полиестерни гъвкави сегменти, дори обвита;

продукти от позиция № 5605 (метални и метализирани прежди), съдържащи лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасов филм, дори покрита с алуминиев прах, с ширина, непревишаваща 5 mm, слепена чрез прозрачно или цветно лепило между два слоя пластмасов филм;

други продукти от позиция № 5605;

стъклени влакна;

метални влакна.

Пример:

Прежда от позиция № 5205, изработена от памучни влакна от позиция № 5203 и синтетични щапелни влакна от позиция № 5506, е смесена прежда. Следователно могат да бъдат използвани синтетични щапелни влакна без произход, които не отговарят на правилата за произход, при условие че общото им тегло не надвишава 10 % от теглото на преждата.

Пример:

Вълнена тъкан от позиция № 5112, изработена от вълнена прежда от позиция № 5107 и синтетична прежда от щапелни влакна от позиция № 5509, е смесена тъкан. Следователно синтетичната прежда, която не отговаря на правилата за произход, или вълнената прежда, която не отговаря на правилата за произход, или съчетание от двете може да се използва, при условие че тяхното общо тегло не надвишава 10 % от теглото на тъканта.

Пример:

Тъфтинг изделие от позиция № 5802, изработено от памучна прежда от позиция № 5205 и памучна тъкан от позиция № 5210, е смесен продукт само ако самата памучна тъкан е смесена тъкан, изработена от прежди, класирани в две отделни позиции, или ако самите използвани памучни прежди са смеси.

Пример:

Ако съответното тъфтинг изделие е било произведено от памучна прежда от позиция № 5205 и синтетична тъкан от позиция № 5407, тогава очевидно използваните прежди са два отделни основни текстилни материала и тъфтинг изделието съответно е смесен продукт.

6.3.

В случай на продукти, включващи „прежда от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвита“, допустимото отклонение е 20 % по отношение на тази прежда.

6.4.

В случай на продукти, включващи „лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или сърцевина от пластмасов филм, дори покрита с алуминиев прах, с ширина, ненадвишаваща 5 mm, слепена чрез прозрачно или цветно лепило между два слоя пластмасов филм“, допустимото отклонение е 30 % по отношение на тази лента.

Бележка 7 —   

Други допустими отклонения, приложими към някои текстилни продукти

7.1.

Когато в списъка е направена препратка към настоящата бележка, текстилните материали, които не отговарят на правилото, определено в колона 3 от списъка за съответния готов продукт, могат да се използват, при условие че са класирани в позиция, различна от тази на продукта, и че тяхната стойност не надхвърля 8 % от цената на продукта франко завода.

7.2.

Без да се засяга предвиденото в бележка 7.3, материалите, които не са класирани в глави 50—63, могат да се използват свободно за производството на текстилни продукти, независимо дали съдържат текстилни материали.

Пример:

Ако правило в списъка предвижда, че за определено текстилно изделие (като например панталон) трябва да се използва прежда, това не означава, че не могат да се използват метални изделия като копчета поради факта, че копчетата не са класирани в глави 50—63. По същата причина това не означава, че не трябва да се използват ципове, макар че обикновено циповете съдържат текстилни материали.

7.3.

Когато се прилага процентно правило, стойността на материалите, които не са класирани в глави 50—63, трябва да бъде взета предвид при изчисляването на стойността на вложените в продукта материали без произход.

Бележка 8 —   

Определение на специфичните преработки и простите операции, извършвани по отношение на някои продукти от глава 27

8.1.

За целите на позиции № ex 2707 и 2713„специфичните преработки“ са следните:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране (1);

в)

крекинг;

г)

риформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

преработка, включваща съвкупността от следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина, с олеум, или със серен триоксид; неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване с помощта на активна (естествена) глина, с активирана глина, с активен въглен или с боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

и)

изомеризация.

8.2.

За целите на позиции № 2710, 2711 и 2712„специфични преработки“ са следните:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране (1);

в)

крекинг;

г)

риформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

преработка, включваща съвкупността от следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина, с олеум, или със серен триоксид; неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване с помощта на активна (естествена) глина, с активирана глина, с активен въглен или с боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

и)

изомеризация;

й)

само по отношение на тежките масла от позиция № ex 2710 десулфуризация с помощта на водород, водеща до намаляване най-малко с 85 % на съдържанието на сяра в обработваните продукти (метод ASTM D 1266-59 Т);

к)

само по отношение на продуктите от позиция № 2710 депарафинизация по начин, различен от обикновеното филтруване;

л)

само по отношение на тежките масла от позиция № ex 2710 обработка с водород, различна от десулфуризацията, при която водородът участва активно в химическа реакция, осъществена при налягане, по-високо от 20 bar и при температура, по-висока от 250 °C, с помощта на катализатор. Довършителната обработка с водород на смазочните масла от позиция № ex 2710, целяща подобряване на цвета или на стабилността (например хидродоочистка или обезцветяване), обаче не се счита за специфична преработка;

м)

само по отношение на тежките горива (fuel oils) от позиция № ex 2710 атмосферна дестилация, при условие че тези продукти при дестилация по метода ASTM D 86 при 300 °C дестилират по-малко от 30 обемни % (включително загубите);

н)

само по отношение на тежките масла, различни от газьолите и тежките горива (fuel oils) от позиция № ex 2710, обработка чрез електрически ток с висока честота;

о)

само по отношение на суровите продукти (различни от вазелин, озокерит, лигнитен или торфен восък и парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло) от позиция № ex 2712 обезмасляване чрез фракционна кристализация.

8.3.

За целите на позиции № ex 2707 и 2713 прости операции като почистване, декантиране, обезсоляване, отделяне на водата, филтриране, оцветяване, обозначаване, получаване на сярно съдържание в резултат на смесване на продукти с различно сярно съдържание или всяка комбинация от тези или подобни операции не придават произход.


(1)  Вж. допълнителна обяснителна бележка 4, буква б) към глава 27 от Комбинираната номенклатура.

Допълнение II

Списък на продуктите и на операциите по обработка или преработка, които придават статут на продукт с произход

Позиция от Хармонизираната система

Описание на продукта

Операция, отговаряща на изискванията (обработка или преработка, извършена върху материали без произход, която придава статут на продукт с произход)

(1)

(2)

(3)

Глава 1

Живи животни

Всички животни от глава 1 са изцяло получени

Глава 2

Меса и карантии, годни за консумация

Производство, при което всички меса и карантии, годни за консумация, в продуктите от тази глава са изцяло получени

ex Глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, с изключение на:

Всички риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни са изцяло получени

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

ex ex0306

Ракообразни, дори без черупки, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

ex ex0307

Мекотели, дори без черупки, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

Глава 4

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде;

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени; и

теглото на използваната захар (1) не надвишава 40 % от теглото на крайния продукт

ex Глава 5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция

ex ex051191

Негодни за консумация яйца от риби и хайвер

Всички яйца и хайвер са изцяло получени

Глава 6

Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; отрязани цветя и декоративна зеленина

Производство, при което всички използвани материали от глава 6 са изцяло получени

Глава 7

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация

Производство, при което всички използвани материали от глава 7 са изцяло получени

Глава 8

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

Производство, при което:

всички използвани плодове и цитрусови или пъпешови кори от глава 8 са изцяло получени и

теглото на използваната захар (1) не надвишава 40 % от теглото на крайния продукт

Глава 9

Кафе, чай, мате и подправки;

Производство от материали от всяка позиция

Глава 10

Житни растения

Производство, при което всички използвани материали от глава 10 са изцяло получени

ex Глава 11

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глави 10 и 11, позиции № 0701 и 2303 и подпозиция 071010 са изцяло получени

ex ex1106

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци, без шушулките, от позиция 0713

Сушене и смилане на бобови зеленчуци от позиция № 0708

Глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

Глава 13

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти

Производство от материали от всяка позиция, при което теглото на използваната захар (1) не надвишава 40 % от теглото на крайния продукт

Глава 14

Материали за сплитане и други продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

Производство от материали от всяка позиция

ex Глава 15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход; с изключение на

Производство от материали от всяка подпозиция, с изключение на тази на продукта

От 1501 до 1504

Мазнини от свине, домашни птици, животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, риби и т.н.

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

1505, 1506 и 1520

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолин). Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени. Суров глицерол, глицеролови води и луги.

Производство от материали от всяка позиция

1509 и 1510

Маслиново масло и неговите фракции

Производство, при което всички използвани растителни материали са изцяло получени

1516 и 1517

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

Глава 16

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Производство:

от материали от всяка позиция, с изключение на меса и карантии, годни за консумация, от глава 2 и материали от глава 16, получени от меса и карантии, годни за консумация, от глава 2,

при което всички използвани материали от глава 3 и използваните материали от глава 16, получени от риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни от глава 3, са изцяло получени

ex Глава 17

Захар и захарни изделия; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

1702

Други видове захар, включително лактоза и глюкоза, химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което теглото на използваните материали от позиции № 1101—1108, 1701 и 1703 не надвишава 30 % от теглото на крайния продукт

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което:

отделните тегла на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишават 40 % от теглото на крайния продукт и

общото тегло на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишава 60 % от теглото на крайния продукт

Глава 18

Какао и продукти от какао

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което:

отделните тегла на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишават 40 % от теглото на крайния продукт и

общото тегло на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишава 60 % от теглото на крайния продукт

Глава 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което:

теглото на използваните материали от глави 2, 3 и 16 не надвишава 20 % от теглото на крайния продукт и

теглото на използваните материали от позиции № 1006 и 1101—1108 не надвишава 20 % от теглото на крайния продукт и

отделните тегла на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишават 40 % от теглото на крайния продукт и

общото тегло на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишава 60 % от теглото на крайния продукт

ex Глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което теглото на използваната захар (1) не надвишава 40 % от теглото на крайния продукт

2002 и 2003

Домати, гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

Производство, при което всички използвани материали от глава 7 са изцяло получени

Глава 21

Разни видове хранителни продукти; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което:

отделните тегла на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишават 40 % от теглото на крайния продукт и

общото тегло на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишава 60 % от теглото на крайния продукт

Глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта и позиции № 2207 и № 2208, при което:

всички използвани материали от подпозиции № 080610, 200961, 200969 са изцяло получени и

отделните тегла на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишават 40 % от теглото на крайния продукт и

общото тегло на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишава 60 % от теглото на крайния продукт

ex Глава 23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

ex ex2303

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което теглото на използваните материали от глава 10 не надвишава 20 % от теглото на крайния продукт

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което:

всички използвани материали от глави 2 и 3 са изцяло получени и

теглото на използваните материали от глави 10 и 11 и позиции № 2302 и 2303 не надвишава 20 % от теглото на крайния продукт и

отделните тегла на използваната захар (1) и на използваните материали от глава 4 не надвишават 40 % от теглото на крайния продукт и

общото тегло на използваната захар и на използваните материали от глава 4 не надвишава 60 % от теглото на крайния продукт

ex Глава 24

Тютюн и обработени заместители на тютюна; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, при което теглото на използваните материали от глава 24 не надвишава 30 % от общото тегло на използваните материали от глава 24

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

Всички използвани сурови или необработени тютюни или отпадъци от тютюн от глава 24 са изцяло получени

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта и позиция № 2403, при което теглото на използваните материали от позиция № 2401 не надвишава 50 % от общото тегло на използваните материали от позиция № 2401

ex Глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

ex ex2519

Натрошен естествен магнезиев карбонат (магнезит), в херметически запечатани контейнери, и магнезиев оксид, дори чист, различен от електростопен магнезиев оксид или калциниран до пълно обезводняване (фритован) магнезиев оксид

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това може да бъде използван естественият магнезиев карбонат (магнезит)

Глава 26

Руди, шлаки и пепели

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

ex Глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци, с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

ex ex2707

Масла, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните, представляващи масла, близки до минералните масла, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, дестилиращи повече от 65 % от своя обем при температура до 250 °С (включително смесите от петролен спирт и бензол), предназначени да бъдат използвани като моторно гориво или като гориво за отопление

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (2)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (3)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (3)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (3)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (2)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 29

Органични химични продукти; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex ex2905

Метални алкохолати на алкохоли от настоящата позиция и на етанол; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, включително от другите материали от позиция № 2905. Въпреки това металните алкохолати от настоящата позиция могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

290543; 290544; 290545

Манитол; D-Глюцитол (сорбитол); Глицерол

Производство от материали от всяка подпозиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата подпозиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

Глава 30

Фармацевтични продукти

Производство от материали от всяка позиция

Глава 31

Торове

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

Глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

Глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 34

Сапуни, повърхностно активни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

ex ex3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

На базата на парафин, нефтени восъци, восъци, получени от битуминозни минерали, суров парафин (slack wax) или парафинови отпадъци

Производство от материали от всяка позиция

Глава 35

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

Глава 36

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

382460

Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 290544

Производство от материали от всяка подпозиция, с изключение на тази на продукта и на материали от подпозиция 290544. Въпреки това материалите от същата подпозиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта.

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex ex3907

– Съполимер на поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стиренов съполимер (ABS)

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материалите от същата позиция като продукта могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода (4)

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

– Полиестер

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство от поликарбонат от тетрабромо-(бисфенол А)

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 40

Каучук и каучукови изделия; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

4012

Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук:

 

– Регенерирани пневматични гуми и бандажи, плътни или кухи (полуплътни), от каучук

Регенериране на употребявани гуми

– Други

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тези от позиции № 4011 и 4012

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 41

Кожи (различни от кожухарските); с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

От 4101 до 4103

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени; Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква в) към глава 41; Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква б) или в) към глава 41

Производство от материали от всяка позиция

От 4104 до 4106

Дъбени или „crust“ кожи, обезкосмени или без вълна, дори цепени, но необработени по друг начин

Повторно дъбене на дъбени или предварително дъбени кожи от подпозиции 410411, 410419, 410510, 410621, 410631 или 410691

или

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

4107, 4112, 4113

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това материали от подпозиции 410441, 410449, 410530, 410622, 410632 и 410692 могат да бъдат използвани единствено ако се извършват операции по повторно дъбене на дъбени или „crust“ кожи в сухо състояние

Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

4301

Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите кожи от позиции № 4101, 4102 или 4103

Производство от материали от всяка позиция

ex ex4302

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, съединени:

 

– Плочи, кръстове и други подобни форми

Избелване или боядисване, в допълнение към рязането и съединяването на несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

– Други

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

4303

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи от позиция № 4302

ex Глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

ex ex4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина над 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

ex ex4408

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал) и развиван фурнир за шперплат, с дебелина, непревишаваща 6 mm, челно съединен, и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, с дебелина, непревишаваща 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Челно съединяване, рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

От ex ex4410 до ex ex4413

Летви и дървени профили, включително формовани первази и други формовани елементи

Преработка във форма на летви или дървени профили

ex ex4415

Каси, касетки, щайги, барабани и други подобни амбалажи от дървен материал

Производство от дъски, неизрязани по размер

ex ex4418

– Дърводелски изделия и части за строителството от дървен материал

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани порести дървесни плочи и покривни шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал

– Летви и дървени профили

Преработка във форма на летви или дървени профили

ex ex4421

Дървен материал, приготвен за кибритени клечки; дървени клечки или щифтове за обувки

Производство от дървен материал от всяка позиция, с изключение на профилирания дървен материал от позиция № 4409

Глава 45

Корк и коркови изделия

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 46

Тръстикови или кошничарски изделия

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 47

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 48

Хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия или от картон

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 49

Печатни книги, вестници, картини и други печатни произведения на издателства, на пресата или на останалата графическа промишленост; ръкописни или машинописни текстове и чертежи

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 70 % от цената на продукта франко завода

ex Глава 50

Естествена коприна; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

ex ex5003

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали), кардирани или пенирани

Кардиране или пениране на отпадъци от естествена коприна

От 5004 до ex ex5006

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане или пресукване (5)

5007

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки или пресукване, придружено във всеки от случаите от тъкане

или

Тъкане, придружено от боядисване

или

Боядисване на преждата, придружено от тъкане

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)

ex Глава 51

Вълна, фини и груби косми; прежди и тъкани от конски косми; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

От 5106 до 5110

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косми

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (5)

От 5111 до 5113

Тъкани от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косми:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Тъкане, придружено от боядисване

или

Боядисване на преждата, придружено от тъкане

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)

ex Глава 52

Памук; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

От 5204 до 5207

Прежди и конци от памук

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (5)

От 5208 до 5212

Памучни тъкани:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване,

или

Боядисване на преждата, придружено от тъкане

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)

ex Глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда; с изключение на:

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

От 5306 до 5308

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (5)

От 5309 до 5311

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване,

или

Боядисване на преждата, придружено от тъкане

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)

От 5401 до 5406

Прежди, монофиламенти и конци от синтетични или изкуствени нишки

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане ИЛИ изпридане на естествени влакна (5)

5407 и 5408

Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване,

или

Пресукване или текстуриране, придружено от тъкане, при условие че стойността на използваните непресукани и нетекстурирани прежди не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)

От 5501 до 5507

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна

От 5508 до 5511

Прежди и шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (5)

От 5512 до 5516

Тъкани от щапелни синтетични или изкуствени влакна:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване,

или

Боядисване на преждата, придружено от тъкане

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)

ex Глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета, артикули на въжарството; с изключение на:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени влакна

или

Флокиране, придружено от боядисване или печатане (5)

5602

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

 

– Иглонабити филцове

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от образуване на тъкани,

Въпреки това:

 

полипропиленови нишки от позиция № 5402,

 

полипропиленови влакна от позиция № 5503 или № 5506, или

 

полипропиленови кабели от нишки от позиция № 5501,

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка или влакно е по-малка от 9 dtex,

могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

или

Единствено образуване на тъкани в случая на филц, изработен от естествени влакна (5)

– Други:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от образуване на тъкани,

или

Единствено образуване на тъкани за друг филц, изработен от естествени влакна (5)

5603

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна или използване на естествени влакна, придружено от техники за обработка без тъкане, включително пробиване с игли

5604

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси:

 

– Нишки и въжета от каучук с текстилно покритие

Производство от нишки или въжета от каучук, непокрити с текстил

– Други

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени влакна (5)

5605

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени и/или щапелни синтетични и изкуствени влакна (5)

5606

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкустени влакна

или

Изпридане, придружено от флокиране,

или

Флокиране, придружено от боядисване (5)

Глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Производство от прежди от кокосови влакна или сизал или юта

или

Флокиране, придружено от боядисване или печатане

или

Тъфтинг, придружен от боядисване или печатане

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от техники за обработка без тъкане, включително пробиване с игли (5)

Въпреки това:

полипропиленови нишки от позиция № 5402,

полипропиленови влакна от позиция № 5503 или № 5506, или

полипропиленови кабели от нишки от позиция № 5501,

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка или влакно е по-малка от 9 dtex, могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 40 % от цената на продукта франко завода

Тъканите от юта могат да бъдат използвани като основа

ex Глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии; с изключение на:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Тъкане, придружено от боядисване или флокиране или промазване,

или

Флокиране, придружено от боядисване или печатане,

или

Боядисване на преждата, придружено от тъкане,

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)

5805

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandеrs“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

5810

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надхвърля 50 % от цената на продукта франко завода

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

Тъкане, придружено от боядисване или флокиране или промазване

или

Флокиране, придружено от боядисване или печатане

5902

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна:

 

– Съдържащи тегловно не повече от 90 % текстилни материали

Тъкане

– Други

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от № 5902

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване,

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване (5)

5905

Стенни облицовки от текстилни материали:

 

– Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук, пластмаси или други материали

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване,

– Други

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане,

или

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5):

5906

Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902:

 

– Трикотажни платове

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от плетене

или

Плетене, придружено от боядисване или от промазване

или

Боядисване на прежда от естествени влакна, придружено от плетене (5)

– Други тъкани от прежди от синтетични нишки, съдържащи тегловно повече от 90 % текстилни материали

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане

– Други

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

или

Боядисване на прежда от естествени влакна, придружено от тъкане

5907

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

Тъкане, придружено от боядисване или флокиране или промазване

или

Флокиране, придружено от боядисване или печатане

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода

5908

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани:

 

– Нажежаващи се чорапчета, импрегнирани

Производство от тръбовидни плетени платове

– Други

Производство от материали от всяка позиция, с изключение на тази на продукта

От 5909 до 5911

Технически артикули от вид, подходящ за промишлено приложение:

 

– Полиращи дискове или пръстени, различни от тези от филц от № 5911

Тъкане

– Тъкани от видовете, обикновено използвани за производство на хартия или за други технически цели, филцови или нефилцови, дори импрегнирани или промазани, тръбовидни или безконечни, с една или с няколко основи и/или вътъци, или плоскотъкани с няколко основи и/или вътъци от № 5911

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна или изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна, придружено във всеки от случаите от тъкане

или

Тъкане, придружено от боядисване или промазване

Могат да се използват само следните влакна:

 

– – прежди от кокосови влакна,

 

– – прежди от политетрафлуороетилен (6),

 

– – прежди, усукани, от полиамид, промазани, импрегнирани или покрити с фенолна смола,

 

– – прежди от синтетични текстилни влакна от ароматни полиамиди, получени чрез поликондензация на m-фениленедиамин и изофталова киселина,

 

– – единична нишка от политетрафлуороетилен (6),

 

– – прежди от синтетични текстилни влакна на поли(р-фенилен терефталамид),

 

– – прежди от стъклени влакна, промазани с фенолна смола и обвити с акрилна

прежда (6),

 

– – съполиестерни монофиламенти на полиестер и смола от терефталова киселина, 1,4-циклохександиетанол и изофталова киселина

– Други

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки ИЛИ изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане (5)

или

Тъкане, придружено от боядисване или промазване

Глава 60

Трикотажни платове

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от плетене

или

Плетене, придружено от боядисване или флокиране или промазване

или

Флокиране, придружено от боядисване или печатане

или

Боядисване на прежда от естествени влакна, придружено от плетене

или

Пресукване или текстуриране, придружено от плетене, при условие че стойността на използваните непресукани/нетекстурирани прежди не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени:

 

– Получени чрез съшиване или съединяване по друг начин на две или повече парчета от трикотажна или плетена тъкан, които са били изрязани във форма или получени направо във форма

Плетене и конфекциониране (включително рязане) (5)  (7)

– Други

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от плетене (плетени продукти, получени във форма)

или

Боядисване на прежда от естествени влакна, придружено от плетене (плетени продукти, получени във форма) (5)

ex Глава 62

Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените; с изключение на:

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Конфекциониране, предшествано от печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)  (7)

ex ex6202, ex ex6204, ex ex6206, ex ex6209 и ex ex6211

Облекла за жени, момичета и бебета и допълнения за облеклата за бебета, бродирани

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан не надхвърля 40 % от цената на продукта франко завода (7)

ex ex6210 и ex ex6216

Огнеустойчива екипировка от тъкан, покрита с фолио от алуминизиран полиестер

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Промазване, при условие че стойността на използваната непромазана тъкан не надхвърля 40 % от цената на продукта франко завода, придружено от конфекциониране (включително рязане) (7)

ex ex6212

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени

 

– Получени чрез съшиване или съединяване по друг начин на две или повече парчета от трикотажна или плетена тъкан, които са били изрязани във форма или получени направо във форма

Плетене и конфекциониране (включително рязане) (5)  (7)

– Други

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от плетене (плетени продукти, получени във форма)

или

Боядисване на прежда от естествени влакна, придружено от плетене (плетени продукти, получени във форма) (5)

6213 и 6214

Носни кърпи и джобни кърпички, шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули:

 

– Бродирани

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на използваната небродирана тъкан не надхвърля 40 % от цената на продукта франко завода (7)

или

Конфекциониране, предшествано от печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)  (7)

– Други

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Конфекциониране, последвано от печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като измиване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надхвърля 47,5 % от цената на продукта франко завода (5)  (7)

6217

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези от № 6212:

 

– Бродирани

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на използва