ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.335.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
14 декември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1331/2013 на Съвета от 10 декември 2013 година за адаптиране от 1 юли 2012 г. на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1332/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1709/2003, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 972/2006, (ЕО) № 341/2007, (ЕО) № 1454/2007, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1296/2008, (ЕО) № 1130/2009, (ЕС) № 1272/2009 и (ЕС) № 479/2010 по отношение на задълженията за нотифициране в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 по отношение на името на притежателя на разрешителното и по отношение на препоръчителната доза за препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1335/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 относно стандартите за търговия с маслиново масло

14

 

*

Регламент (ЕС) № 1336/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1338/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за изменение за 208-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1339/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1340/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 декември 2013 година

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1341/2013 на Комисията от 13 декември 2013 година за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през ноември 2013 г. за някои млечни продукти в рамките на някои тарифни квоти, открити с Регламент (ЕО) № 2535/2001

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/756/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 2 декември 2013 година за установяване на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки по отношение на решенията за прилагане на някои разпоредби от Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки

32

 

 

2013/757/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 декември 2013 година за назначаване на член от Германия и заместник-член от Германия в Комитета на регионите

45

 

 

2013/758/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 декември 2013 година с което се констатира, че Полша не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г.

46

 

 

2013/759/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 декември 2013 година относно преходните мерки за управление на ЕФР за периода от 1 януари 2014 г. до влизането в сила на 11-ия Европейски фонд за развитие

48

 

*

Решение 2013/760/ОВППС на Съвета от 13 декември 2013 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

50

 

 

2013/761/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2013 година относно нотификацията от страна на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на преходния национален план, посочен в член 32 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2013) 8815)

52

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1331/2013 НА СЪВЕТА

от 10 декември 2013 година

за адаптиране от 1 юли 2012 г. на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности („Правилник за персонала“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 83а от него и приложение XII към него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13 от приложение ХII към Правилника за персонала Евростат представи доклад за актюерската оценка за 2012 г. на пенсионноосигурителната схема, актуализираща параметрите, посочени в това приложение. Съгласно тази оценка размерът на вноската, необходима за поддържането на актюерския баланс на пенсионноосигурителната схема, е 9,9 % от основната заплата.

(2)

Съгласно член 2, параграф 1 от приложение XII към Правилника за персонала адаптирането не може да доведе до увеличаване на размера на вноската с повече от един процентен пункт разлика над или под размера, валиден за предходната година (11,6 %).

(3)

В интерес на актюерския баланс на пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и другите служители на Съюза и предвид актюерските оценки за 2011 и 2012 г. Съветът смята, че размерът на вноската следва да се адаптира на 10,6 % от основната заплата.

(4)

Тази адаптация обаче може да бъде променена с оглед на скорошните и бъдещите решения по делата за адаптиране на възнагражденията и пенсиите за 2011 и 2012 г. и по делото във връзка с адаптирането на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема за 2011 г. Изпълнението на тези дела може да окаже въздействие върху изчисляването на размерите на вноските за 2012 и 2013 г., което от своя страна ще наложи Съветът да адаптира повторно посочените размери на вноските с обратно действие. Когато е приложимо, това може да доведе до възстановяване на надплатените суми от служителите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2012 г., размерът на вноската, посочена в член 83, параграф 2 от Правилника за персонала, е 10,6 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 от 29 февруари 1968 г. за установяване на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1332/2013 НА СЪВЕТА

от 13 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 13 декември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/760/ОВППС (2) за изменение на Решение 2013/255/ОВППС.

(2)

В съответствие с параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) се предвижда дерогация от забраната за финансиране и финансова помощ, свързани с някои стоки и технологии, по отношение на дейности, извършвани от Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО).

(3)

Необходимо е да се предвидят допълнителни ограничителни мерки с цел да се забрани вносът, износът или трансферът на предмети, представляващи сирийско културно наследство, които са били незаконно изнесени от Сирия, за да се улесни безпрепятственото връщане на такива предмети на законните им собственици.

(4)

Предвижда се дерогация от замразяването на финансови средства или икономически ресурси, необходими за хуманитарна помощ, единствено ако тези средства или ресурси се предоставят на ООН за целите на осигуряването на такава помощ в съответствие с Плана за реагиране за хуманитарна помощ на Сирия (SHARP). При разглеждането на искания за разрешение компетентните органи следва да вземат предвид хуманитарните принципи на хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост, посочени в Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

(5)

Необходимо е да се предвиди допълнителна дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, за да се даде възможност за осъществяване на трансфери от невписано лице или образувание до невписано лице или образувание посредством вписано образувание във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба.

(6)

Горепосочените мерки попадат в приложното поле на Договора и следователно, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки, за привеждането им в действие е необходимо действие на равнище на Съюза.

(7)

С оглед на това Регламент (ЕС) № 36/2012 (3) на Съвета следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както следва:

(1)

В член 2а се вмъква следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а) компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условията, които сметнат за необходими, продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, стоки или технологии, изброени в приложение IA, предприети съгласно параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), в съответствие с целта на Конвенцията за забраната на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенция относно химическото оръжие) и след консултация с ОЗХО.“;

(2)

В член 3 се вмъква следният параграф:

„5.   Чрез дерогация от параграф 1, букви а) и б) компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да дадат при условията, които сметнат за подходящи, разрешение за предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ във връзка с оборудване, стоки или технологии, изброени в приложение IA, когато въпросната техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ са предоставени за продажбата, доставката, трансфера или износа на такова оборудване, стоки или технологии, предприети в съответствие с параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет ОЗХО, в съответствие с целта Конвенцията относно химическото оръжие и след консултация с ОЗХО.“;

(3)

Вмъква се следният член:

„Член 3б

Член 3а не се прилага за предоставянето на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и на застрахователни и презастрахователни услуги и на брокерски услуги, свързани със застраховане и презастраховане, за какъвто и да било внос или транспорт на изброени в Общия списък на оръжията стоки и технологии, ако са с произход от Сирия или се изнасят от Сирия за друга държава, предприети съгласно параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на ОЗХО, в съответствие с целта на Конвенцията относно химическото оръжие.“;

(4)

Вмъква се следният член:

„Член 11в

1.   Забранява се вносът, износът, трансферът или предоставянето на брокерски услуги, свързани с вноса, износа или трансфера на стоки, които представляват сирийски културни ценности и други предмети с археологическа, историческа, културна, рядка научна или религиозна ценност, включително тези, които са посочени в приложение XI, ако съществуват разумни основания за съмнение, че предметите са изнесени от Сирия без съгласието на техния законен собственик или в нарушение на сирийското или международното право, по-конкретно ако предметите са неразделна част или от обществените колекции, изброени в инвентара на колекциите за консервация на сирийски музеи, архиви или библиотеки, или от инвентара на сирийски религиозни институции.

2.   Предвидената в параграф 1 забрана не се прилага, ако бъде доказано, че:

а)

предметите са изнесени от Сирия преди 9 май 2011 г.; или

б)

предметите са в процес на безпрепятствено връщане на законните им собственици.“;

(5)

В член 16, първа алинея, буква е) се заменя със следното:

„е)

необходими за хуманитарни цели като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки, храна, хуманитарни работници и свързаната с тях помощ, и при условие че в случай на освобождаване на замразени финансови средства или икономически ресурси, въпросните средства или ресурси са предадени на ООН с цел предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ в Сирия в съответствие с Плана за реагиране за хуманитарна помощ на Сирия (SHARP).“;

(6)

В член 16, първа алинея се добавя следната буква:

„з)

необходими за евакуации от Сирия.“;

(7)

Вмъква се следният член:

„Член 16а

1.   Разрешенията, предоставени по член 16, първа алинея, буква е) преди 15 декември 2013 година, не се засягат от измененията на член 16, първа алинея, буква е), предвидени в Регламент (ЕС) № 1332/2013 на Съвета (4).

2.   Исканията за разрешение по член 16, първа алинея, буква е), постъпили преди 15 декември 2013 година, се считат за оттеглени, освен ако лицето, образуванието или органът потвърди намерението си да поддържа искането си и след тази дата.

(8)

Добавя се следният член:

„Член 21в

1.   Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условия, които сметнат за необходими:

а)

трансфер от Сирийската търговска банка или чрез нея на финансови средства или икономически ресурси, получени извън територията на Съюза и замразени след датата на вписването от страна на банката, ако трансферът се отнася до плащане, изискуемо във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба; или

б)

трансфер на финансови средства или икономически ресурси с произход извън територията на Съюза до Сирийската търговска банка или чрез нея, ако трансферът се отнася до плащане, изискуемо във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба;

при условие че компетентният орган на съответната държава членка е установил, при разглеждане на всеки отделен случай, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образувание, включено в списъка в приложение II или IIa, и при условие че трансферът не е забранен по друга причина съгласно настоящия регламент.

2.   Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията в срок от четири седмици за всяко разрешение, издадено съгласно настоящия член.“;

(9)

Приложението към настоящия регламент се добавя като приложение ХI.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. MAZURONIS


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

(2)  Решение 2013/760/ОВППС на Съвета от 13 декември 2013 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (Виж страница 50 от настоящия брой на Официален вестник.).

(3)  Регламент (ЕС) № 36/2012 от 18 януари 2012 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.)

(4)  Регламент (ЕС) № 1332/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 3.).“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

Списък на категориите предмети, посочени в член 11в

С код по КН

Описание на продукта

9705 00 00

1.

Археологически предмети, по-стари от 100 години, които са продукт на, които са продукт на:

9706 00 00

разкопки и находки на сушата или под водата

археологически обекти

археологически колекции

9705 00 00

9706 00 00

2.

Елементи, формиращи неразделна част от художествени, исторически или религиозни монументи, които са разделени и са на възраст над 100 години

9701

3.

Картини и живопис, различни от тези, които са включени в категория 4 или 5, рисувани изцяло на ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал (1)

9701

4.

Картини и живопис с водни бои, гваши и пастели, рисувани изцяло на ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал (1)

6914

9701

5.

Мозайки с всякакъв материал, изпълнени изцяло на ръка, различни от тези, попадащи в категория 1 или 2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка върху всеки материал (1)

Глава 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии с техните плочи и оригинални постери (1)

9703 00 00

7.

Оригинални скулптури или статуи и копия, получени по същия начин както оригинала (1), с изключение на тези в категория 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Фотографии, филми и негативи от тях (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Старопечатни книги и ръкописи, включително карти и музикални партитури, самостоятелно или в колекции (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Книги, датиращи отпреди повече от 100 години, единично или в колекции

9706 00 00

11.

Печатни карти, датиращи отпреди повече от 200 години

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Архиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или средство, които са по-стари от 50 години

9705 00 00

13.

а)

Колекции (2) и образци от зоологически, ботанически, минералогични или анатомични колекции;

9705 00 00

б)

Колекции (2) от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес

9705 00 00

глави 86—89

14.

Транспортни средства, които са по-стари от 75 години

 

15.

Всякакви други антични предмети, които не са включени в категориите 1-14

 

а)

на възраст между 50 и 100 години:

Глава 95

играчки, игри

7013

стъкларски предмети

7114

предмети, изработени от злато или сребро

Глава 94

мебели

Глава 90

оптическа, фотографска или кинематографична апаратура

Глава 92

музикални инструменти

Глава 91

стенни и ръчни часовници и части към тях

Глава 44

предмети от дърво

Глава 69

грънчарски изделия

5805 00 00

гоблени

Глава 57

килими

4814

тапети

Глава 93

оръжия

9706 00 00

б)

по-стари от 100 години


(1)  Които са по-стари от 50 години и не принадлежат на създателите си.

(2)  Както са определени от Съда в решението му по делото Case 252/84: „Колекционерски предмети, по смисъла на позиция № 97.05 от Общата митническа тарифа, са предмети, които притежават необходимите характеристики за включване в колекция, с други думи, предмети, които са сравнително редки, обичайно не се използват за оригиналното си предназначение, както и са обект на специфични транзакции извън обичайната търговия с подобни вещи и са с висока цена.“.


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1333/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 1709/2003, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 972/2006, (ЕО) № 341/2007, (ЕО) № 1454/2007, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1296/2008, (ЕО) № 1130/2009, (ЕС) № 1272/2009 и (ЕС) № 479/2010 по отношение на задълженията за нотифициране в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 192, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (2) са установени общи правила за нотифицирането на информация и документи от страна на държавите членки до Комисията. Тези правила обхващат по-специално задължението на държавите членки да използват информационните системи, предоставени на тяхно разположение от Комисията, а също така и валидирането на правата на достъп на органите или отделните лица, оправомощени да изпращат нотификации. В Регламент (ЕО) № 792/2009 са определени също и общи принципи, приложими за информационните системи, така че те да гарантират автентичността, целостта и четливостта в течение на времето на документите и да осигуряват защита на личните данни. Задължението за използване на посочените информационни системи трябва да бъде предвидено във всеки регламент за установяване на специфично задължение за нотифициране.

(2)

Комисията разработи информационна система, която позволява управлението по електронен път на документи и процедури в рамките на нейните собствени вътрешни работни процедури, както и в отношенията ѝ с органите, участващи в общата селскостопанска политика.

(3)

Посредством тази система могат да бъдат изпълнени няколко задължения за съобщаване и нотифициране, и по-специално предвидените в регламенти (ЕО) № 1709/2003 (3), (ЕО) № 1345/2005 (4), (ЕО) № 972/2006 (5), (ЕО) № 341/2007 (6), (ЕО) № 1454/2007 (7), (ЕО) № 826/2008 (8), (ЕО) № 1296/2008 (9), (ЕО) № 1130/2009 (10), (ЕС) № 1272/2009 (11) и (ЕС) № 479/2010 (12) на Комисията.

(4)

В интерес на ефикасното администриране и предвид натрупания опит някои съобщения и нотификации следва да бъдат опростени или уточнени.

(5)

С цел да се подобри текущото наблюдение на състоянието на пазара в сектора на маслиновото масло и като се има предвид опитът, натрупан в тази област, е необходимо да бъдат пояснени някои задължения за нотифициране на държавите членки, посочени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 826/2008. За тази цел ще бъде увеличена честотата на предоставяне на прогноза за производството и потреблението на маслиново масло, както и за крайната наличност, а задължението за нотифициране ще се ограничи до държавите членки, произвеждащи маслиново масло. Изменението следва да започне да се прилага от 1 януари 2014 г., тъй като именно това е предвидената начална дата на прилагане на новата обща организация на пазарите.

(6)

Регламенти (ЕО) № 1709/2003, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 972/2006, (ЕО) № 341/2007, (ЕО) № 1454/2007, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1296/2008, (ЕО) № 1130/2009, (ЕС) № 1272/2009 и (ЕС) № 479/2010 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1709/2003 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Държавите членки с оризопроизводители или оризови мелници нотифицират Комисията:

а)

преди 15 ноември относно информацията, посочена в приложения I и II, произтичаща от обобщаване на данните, съдържащи се в декларациите по член 1, буква а) и член 2;

б)

преди 15 декември относно информацията, посочена в приложение III, произтичаща от обобщаване на данните, съдържащи се в декларациите за реколтата по член 1, буква б) и очакваната реколта ориз с цели зърна, която ще бъде събрана.

Подадените данни могат да бъдат променяни най-късно до 15 януари.

2.   Нотификациите, посочени в параграф 1 и в член 4, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (13).

2)

Във въвеждащото изречение в приложения I, II и III думите „на следния електронен адрес в съответствие с член 3, параграф 2: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT“ се заличават.

Член 2

В член 4 от Регламент (ЕО) № 1345/2005 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Нотификациите, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (14).

Член 3

Член 5 от Регламент (ЕО) № 972/2006 се заменя със следното:

„Член 5

Държавите членки нотифицират Комисията:

а)

не по-късно от два работни дни след получаването на отказ, относно количествата, за които заявленията за лицензии за внос на ориз басмати са били отхвърлени, с обозначение на датата на отказа и основанието за него, кода по КН, държавата на произход, издаващия орган и номера на сертификата за автентичност, както и името и адреса на притежателя на лицензията;

б)

не по-късно от два работни дни след издаването им, относно количествата, за които са били издадени лицензии за внос на ориз басмати, с обозначение на датата, кода по КН, държавата на произход, издаващия орган и номера на сертификата за автентичност, както и името и адреса на притежателя на лицензията;

в)

в случай на анулиране на лицензия, не по-късно от два работни дни след анулирането му, относно количествата, за които са били анулирани лицензиите, както и имената и адресите на притежателите на анулираните лицензии.

г)

в последния работен ден на всеки месец след месеца на пускане в свободно обращение, относно количествата, които действително са били пуснати в свободно обращение, с обозначение на кода по КН, държавата на произход, издаващия орган и номера на сертификата за автентичност.

Нотификациите се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (15).

Член 4

Член 12 от Регламент (ЕО) № 341/2007 се изменя, както следва:

1)

Заглавието се заменя със следното:

„Нотификации и съобщения до Комисията“.

2)

В параграф 2 последното изречение се заличава.

3)

Добавя се следният параграф 3:

„3.   Нотификациите и съобщенията се правят в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (16).

Член 5

В член 10 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 се добавя следният параграф 4:

„4.   Информацията, посочена в параграф 3, се нотифицира в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (17).

Член 6

Регламент (ЕО) № 826/2008 се изменя, както следва:

1)

В член 35 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Нотификациите, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.“

2)

В приложение III част А се изменя, както следва:

а)

в буква б) втората алинея се заличава;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

от месец октомври до месец май на всяка пазарна година, не по-късно от 15-о число на всеки месец, държавите членки производители нотифицират Комисията:

i)

относно ежемесечната оценка на количествата маслиново масло, произведени от началото на пазарната година до предходния месец, включително;

ii)

относно оценката за общото произведено количество и вътрешното потребление на маслиново масло за цялата пазарна година и оценката за стоковите запаси в края на пазарната година.“

Член 7

Регламент (ЕО) № 1296/2008 се изменя, както следва:

1)

В глава IV се създава следният член 21а:

„Член 21а

Уведомленията, посочени в членове 3, 14 и 16, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (18).

2)

В приложение I думите „(формулярът трябва да се изпрати на следния адрес: agri-cl@ec.europa.eu)“ се заличават.

Член 8

В член 25 от Регламент (ЕО) № 1130/2009 се добавя следният параграф 4:

„4.   Съобщенията и нотифицирането на информацията, посочена в членове 2 и 7 и в настоящия член, се правят в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (19).

Член 9

Член 58 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 се заменя със следното:

„Член 58

Метод, приложим към задълженията за нотифициране

1.   Нотификациите, посочени в настоящия регламент, с изключение на тези по член 16, параграф 7, членове 18 и 45 и член 56, параграфи 3 и 4, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (20).

2.   Нотификациите по член 16, параграф 7, членове 18 и 45 и член 56, параграфи 3 и 4 се извършват по електронен път, като се използва формулярът, предоставен на разположение на държавите членки от Комисията. Формулярът и съдържанието на нотификациите се определят въз основа на образци или методи, предоставени на компетентните органи от Комисията. Тези образци и методи се адаптират и актуализират, след информиране на Комитета по член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и на съответните компетентни органи, по целесъобразност. Нотификациите се извършват под отговорността на компетентните органи, посочени от държавите членки.

Член 10

Регламент (ЕС) № 479/2010 се изменя, както следва:

1)

В член 7 параграф 3 се заличава.

2)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Нотификациите по членове 1, 3, 5 и 7 се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (21).

2.   Нотификациите по членове 2, 4 и 6 се извършват от държавите членки по електронен път при използване на средствата, които Комисията им е предоставила. Формулярът и съдържанието на нотификациите се определят въз основа на образци или методи, предоставени на компетентните органи от Комисията. Тези образци и методи се адаптират и актуализират, след като бъдат уведомени, според случая, Комитетът, посочен в член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и съответните компетентни органи.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 април 2014 г.

Член 3 обаче се прилага от 1 септември 2014 г., член 6, параграф 2 се прилага от 1 януари 2014 г. и член 9 се прилага от 1 юли 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 г. относно декларациите за реколтите и запасите от ориз (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 92).

(4)  Регламент (ЕО) № 1345/2005 на Комисията от 16 август 2005 г. относно установяване на подробни правила за приложение на системата на лицензии за внос на маслиново масло (ОВ L 212, 17.8.2005 г., стр. 13).

(5)  Регламент (ЕО) № 972/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за определяне на специални правила за вноса на ориз басмати и транзитна контролна система за определяне на неговия произход (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 53):

(6)  Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12).

(7)  Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69).

(8)  Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3).

(9)  Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57).

(10)  Регламент (ЕО) № 1130/2009 на Комисията от 24 ноември 2009 г. относно определяне на общи подробни правила за проверка на употребата и/или местоназначението на продукти от интервенция (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 5).

(11)  Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията от 1 юни 2010 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 135, 2.6.2010 г., стр. 26).

(13)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(14)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(15)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(16)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(17)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(18)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(19)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(20)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

(21)  ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1334/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 по отношение на името на притежателя на разрешителното и по отношение на препоръчителната доза за препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него:

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 е подадено заявление от Danisco France SAS с предложение за промяна на името на притежателя на разрешителното, посочено в Регламент (ЕО) № 1290/2008 на Комисията (2).

(2)

Заявителят посочва, че е прехвърлил разрешението за търговия за препарата Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) на Danisco (UK) Ltd и че посоченото дружество понастоящем притежава правата за търговия с тази добавка.

(3)

Със заявлението се цели също така да се позволи предлагането на пазара на посочената фуражна добавка с концентрация, пет пъти по-висока от минималната концентрация. С цел да се гарантира спазването на минималното и максималното съдържание, посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 1290/2008, е необходимо препоръчителната доза за килограм пълноценен фураж да бъде променена.

(4)

Предложената промяна на притежателя на разрешителното има чисто административен характер и не налага извършването на нова оценка на посочената добавка. Добавката е разрешена въз основа на становище на Европейския орган за безопасност на храните (3). Допълнителното искане за промяна на препоръчителната доза също е в съответствие с това становище и не налага извършването на нова оценка. Европейският орган за безопасност на храните бе уведомен за подаденото заявление.

(5)

За да се осигури съответствие с наложилата се към момента практика, търговското наименование следва да бъде заличено от Регламент (ЕО) № 1290/2008.

(6)

За да може Danisco (UK) Ltd да упражнява правата си за търговия, е необходимо да бъдат променени условията на разрешителното.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 1290/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Тъй като не е наложително от съображения за сигурност въведеното с настоящия регламент изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 бъде приложено незабавно, е целесъобразно да се предвиди преходен период, през който да могат да бъдат изчерпани наличностите от продукта.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008

Регламент (ЕО) № 1290/2008 се изменя, както следва:

1.

В заглавието думата „(Sorbiflore)“ се заличава.

2.

Приложението се изменя, както следва:

а)

във втората графа думите „Danisco France SAS“ се заменят с „Danisco (UK) Ltd“;

б)

в третата графа думата „(Sorbiflore)“ се заличава;

в)

в третата графа точка 2 се заменя със следното:

„2.

Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: 5 × 108 FU“.

Член 2

Преходни мерки

Съществуващите наличности от продукта, произведени и етикетирани преди 3 януари 2014 г. в съответствие с разпоредбите, приложими преди 3 януари 2014 г., може да продължат да бъдат предлагани на пазара и използвани до 3 юли 2014 г.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 1290/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за разрешаване на препаратите от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) като фуражна добавка (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 20).

(3)  Научно становище на експертната група по добавките и продуктите или веществата, които се използват в животинските фуражи (FEEDAP), изготвено по молба на Европейската комисия относно безопасността и ефикасността на продукта Sorbiflore, препарат от Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus farciminis, като фуражна добавка за прасенца. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2008 г., 771, стр. 1—13.


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1335/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 относно стандартите за търговия с маслиново масло

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 113, параграф 1, буква а) и член 121, първа алинея, буква а) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията (2) се определят точни стандарти за търговията на дребно с маслиново масло и маслиново масло от остатъчен материал.

(2)

Целесъобразно е за производителите, търговците и потребителите да се осигурят стандарти за търговията с маслиново масло, с които да се гарантира качеството на продуктите и да се предлагат ефикасни средства за борба с измамите. За целта следва да се предвидят конкретни разпоредби с цел допълване на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3) и подобряване на ефективния контрол на спазването на стандартите за търговия.

(3)

Многобройни научни изследвания показаха, че светлината и топлината имат отрицателен ефект върху качеството на маслиновото масло. Следователно е необходимо специфичните изисквания по отношение на складирането да бъдат ясно посочени върху етикета, за да се осигури добра информираност на потребителя относно оптималните условия на съхранение.

(4)

За да се помогне на потребителя при избора на продукт, от особено значение е да се осигури добра четливост на задължителните данни върху етикета. Следователно е целесъобразно да се установят правила относно четливостта, както и относно съсредоточаването на задължителната информация в основното визуално поле.

(5)

За да е сигурен потребителят, че продуктът е пресен, следва да се предвиди възможност, според която незадължителното добавяне върху етикетите на селскостопанската година да се прилага единствено в случаите, когато 100 % от съдържанието на опаковката произлиза от посочената реколта.

(6)

С оглед на опростяването е целесъобразно да се предвиди върху етикета на хранителните продукти, съхранявани изключително в маслиново масло, в бъдеще да не се посочва процентното съдържание на добавено масло спрямо общото нетно тегло на хранителния продукт.

(7)

За да се осигури съответствие между Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012, по-специално що се отнася до толеранса по отношение на резултатите от проверките, е необходимо съответната разпоредба от посочения регламент за изпълнение да бъде изменена.

(8)

Държавите членки следва да извършват проверки, за да се уверят в истинността на съответните означения върху етикета и да гарантират спазването на разпоредбите на настоящия регламент. За тази цел е необходимо да се засилят и хармонизират допълнително основаващите се на анализ на риска мерки за контрол на съответствието на търговското наименование на продукта със съдържанието на съда, както и съответните санкции. Този подход следва да позволи също така да се предотвратят възможните измами, като се установят минимални изисквания за контрол за всички държави членки, както и стандартни изисквания по отношение на докладите, които се представят на Комисията.

(9)

Държавите членки следва да определят санкциите на национално равнище. Предвидените санкции следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(10)

За продуктите, произведени и етикетирани в Съюза или внесени в Съюза преди началото на прилагането на настоящия регламент, но в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012, следва да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на операторите да употребят наличните запаси от опаковки и да изчерпят запасите от вече опаковани продукти.

(11)

Комисията разработи информационна система, която позволява управлението по електронен път на документи и процедури в рамките на собствените ѝ вътрешни работни процедури, както и в нейните отношения с органите, участващи в общата селскостопанска политика. Счита се, че тази система позволява да се изпълнят задълженията за нотифициране по Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (5).

(12)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 се изменя, както следва:

1)

Вмъкват се следните членове 4а и 4б:

„Член 4а

По отношение на маслата, посочени в член 1, параграф 1, на опаковката или на етикета, прикрепен към опаковката, се посочва информация относно специфичните условия за съхранение на маслата на тъмно и прохладно място.

Член 4б

Задължителните данни, посочени в член 3, първа алинея и когато е приложимо, означението, посочено в член 4, параграф 1, първа алинея, се групират в основното визуално поле, определено в член 2, параграф 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6), върху един и същ етикет или върху няколко етикета, поставени върху същия съд, или направо върху същия съд. Всички тези задължителни данни трябва да са представени изцяло и в един хомогенен текст.

2)

В член 5, първа алинея се добавя следната буква д):

„д)

по отношение на маслата, посочени в приложение XVI, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, селскостопанската година може да бъде вписана единствено в случаите, когато 100 % от съдържанието на опаковката произлиза от посочената реколта.“

3)

В член 6, параграф 2 първата алинея се заменя със следния текст:

„2.   С изключение на твърдите хранителни продукти, съхранявани изключително в маслиново масло, и по-специално продуктите, посочени в регламенти (ЕИО) № 1536/92 (7) и (ЕИО) № 2136/89 (8) на Съвета, ако наличието в хранителни продукти на маслата, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, различни от тези, посочени в параграф 1 от настоящия член, е изразено, освен в списъка на съставките, и на етикета посредством текст, изображения или графично, търговското описание на хранителните продукти е последвано пряко от процентното съдържание на добавеното маслиново масло, посочено в член 1, параграф 1, по отношение на общото нето тегло на хранителните продукти.

4)

Заличава се втората алинея от член 7.

5)

Вмъква се следният член 8а:

„Член 8а

Всяка държава членка проверява истинността на съответните означения върху етикета, по-специално съответствието на търговското наименование на продукта със съдържанието на съда, въз основа на анализа на риска, предвиден в член 2а от Регламент (ЕИО) № 2568/91. Когато производителят, опаковчикът или продавачът, обозначен върху етикета, се намира в друга държава членка, контролният орган на засегнатата държава членка иска проверка в съответствие с член 8, параграф 2 за всяка констатирана нередност.“

6)

В член 9, параграф 1 първата алинея се заменя със следния текст:

„1.   Без да се засягат санкциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в член 3 от Регламент (ЕИО) № 2568/91, при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент държавите членки предвиждат прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на национално равнище.“

7)

Член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

Не по-късно от 31 май всяка година засегнатите държави членки изпращат до Комисията доклад със следната информация за предходната година:

а)

исканията за проверки, получени в съответствие с член 8, параграф 2;

б)

предприетите проверки и онези, които са започнали през предходни селскостопански години и все още продължават;

в)

проверките, предприети в съответствие с член 8а и представени в съответствие с образеца, посочен в приложение XXI към Регламент (ЕИО) № 2568/91;

г)

мерките, предприети в резултат на извършените проверки, и наложените санкции.

Докладът представя тази информация по календарни години на извършени проверки и по категории нарушение. При необходимост в него се посочват срещнатите конкретни трудности и предложените подобрения на мерките за контрол.“

8)

Вмъква се следният член 10а:

„Член 10а

Уведомленията, посочени в настоящия регламент, се извършват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (9).

Член 2

Продуктите, които отговарят на изискванията, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012, и са произведени и етикетирани в Съюза или са внесени в Съюза и са допуснати за свободно обращение преди 13 декември 2014 г., могат да бъдат търгувани до изчерпване на наличностите.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 13 декември 2014 г. При все това член 1, точка 7 от настоящия регламент се прилага по отношение на член 10, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 считано от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 г. относно стандартите за търговия с маслиново масло (ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).“

(7)  Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета от 9 юни 1992 г. относно определяне на общите стандарти за търговия с консервирана риба тон и паламуд (ОВ L 163, 17.6.1992 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета от 21 юни 1989 г. относно установяване на общи пазарни стандарти за търговия с консервирани сардини и търговските описания за консервирана сардина и продукти тип сардина (ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 79).“

(9)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).“


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1336/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 69 от нея,

като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (2), и по-специално член 78 от нея,

като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (3), и по-специално член 68 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 94/800/ЕО (4) Съветът сключи Споразумението относно обществените поръчки (наричано по-долу „Споразумението“). Споразумението следва да се прилага за всички договори за възлагане на обществени поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите (наричани по-долу „прагове“), определени в Споразумението и изразени в специални права на тираж.

(2)

Една от целите на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО е да се даде възможност на прилагащите ги възложители и възлагащи органи да изпълняват същевременно и установените в споразумението задължения. За целта определените с тези директиви прагове за обществените поръчки, които са обхванати и от споразумението, следва да бъдат съгласувани, за да се гарантира, че равностойността им в евро, закръглена надолу до най-близките хиляда евро, отговаря на установените в Споразумението прагове.

(3)

С оглед постигането на последователност е целесъобразно праговете от директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, които не са обхванати от споразумението, също да бъдат съгласувани. Същевременно праговете, определени с Директива 2009/81/ЕО, следва да бъдат съгласувани с преразгледаните прагове, предвидени в член 16 от Директива 2004/17/ЕО.

(4)

Директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Консултативния комитет по обществени поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „400 000 EUR“ се заменя с „414 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „5 000 000 EUR“ се заменя с „5 186 000 EUR“.

2)

Член 61 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 стойността „400 000 EUR“ се заменя с „414 000 EUR“;

б)

в параграф 2 стойността „400 000 EUR“ се заменя с „414 000 EUR“.

Член 2

Директива 2004/18/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „130 000 EUR“ се заменя със „134 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „200 000 EUR“ се заменя с „207 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „5 000 000 EUR“ се заменя с „5 186 000 EUR“.

2)

Член 8, първа алинея се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „5 000 000 EUR“ се заменя с „5 186 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „200 000 EUR“ се заменя с „207 000 EUR“.

3)

В член 56 стойността „5 000 000 EUR“ се заменя с „5 186 000 EUR“.

4)

В член 63, параграф 1, първа алинея стойността „5 000 000 EUR“ се заменя с 5 186 000 EUR.

5)

Член 67, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „130 000 EUR“ се заменя със „134 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „200 000 EUR“ се заменя с „207 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „200 000 EUR“ се заменя с „207 000 EUR“.

Член 3

Член 8 от Директива 2009/81/ЕО се изменя, както следва:

1)

в буква а) стойността „400 000 EUR“ се заменя с „414 000 EUR“,

2)

в буква б) стойността „5 000 000 EUR“ се заменя с „5 186 000 EUR“.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2014 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(3)  ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.

(4)  Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1337/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (1), и по-специално член 26, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 е задължително посочването на страната на произход или мястото на произход върху етикета за месо, което попада в обхвата на кодовете от Комбинираната номенклатура, изброени в приложение XI към посочения регламент, т.е. прясно, охладено и замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици.

(2)

Нужно е да се постигне баланс между необходимостта потребителите да бъдат информирани и допълнителните разходи за стопанските субекти и националните органи, които в крайна сметка оказват влияние върху крайната цена на продукта. В оценката на въздействието и в поръчаното от Комисията проучване бяха разгледани няколко възможности за посочването на страната на произход или мястото на произход по отношение на основните етапи от живота на животните. Резултатите показват, че потребителите изискват преди всичко информация за мястото, където е отгледано животното. В същото време предоставянето на задължителна информация относно мястото на раждане на животното ще изисква установяването на нови системи за проследяване на равнището на стопанствата с произтичащите от това разходи, докато посочването върху етикетите на мястото на клане може да бъде направено на приемлива цена и осигурява ценна информация за потребителя. По отношение на географското равнище резултатите показват, че името на държавата членка или на третата държава ще бъде най-подходящата информация за потребителите.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1169/2011 понятието „страна на произход“ на дадена храна е определено в съответствие с членове 23—26 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). За животинските продукти това понятие се отнася до страната, в която продуктът е получен изцяло, което за месото означава страната, в която животното е родено, отгледано и заклано. Когато производството на дадена храна включва участието на няколко страни, понятието се отнася до страната, в която продуктите са претърпели последната си съществена, икономически обоснована обработка или преработка. Прилагането му по отношение на ситуации, в които месото произхожда от животни, родени, отгледани и заклани в различни страни, обаче няма да донесе достатъчно информация на потребителите за произхода на месото. Следователно във всички такива ситуации е необходимо да се предвиди посочване върху етикета на държавата членка или третата страна, в която животното е отглеждано за период, представляващ значителна част от нормалния цикъл на отглеждане за всеки вид, както и на държавата членка или на третата страна, в която то е било заклано. Терминът „произход“ следва да се използва за месо, получено от животни, родени, отгледани и заклани, и следователно изцяло получени в една-единствена държава членка или трета страна.

(4)

За случаите, в които животното е отглеждано в няколко държави членки или трети страни, а минималният период на отглеждане не може да бъде достигнат, следва да се предвиди подходящ начин за посочване на мястото на отглеждане, за да се отговори по-добре на нуждите на потребителите и да се избегне ненужно усложняване на етикета.

(5)

Освен това следва да бъдат определени правила за пакети, съдържащи разфасовки месо от един и същ или от различни видове, добити от животни, отглеждани и заклани в различни държави членки или трети страни.

(6)

Тази система за етикетиране изисква правила за проследяване на всички етапи на производството и разпространението на месото, от клането до опаковането, за да се гарантира връзката между месото, обозначено с етикета, и животното или групата животни, от които е добито месото.

(7)

Следва да бъдат предвидени специфични правила за месото, внесено от трети страни, когато липсва информацията, изисквана за етикетиране.

(8)

По отношение на мляното месо и обрезките, като се имат предвид характеристиките на техните производствени процеси, на стопанските субекти следва да се разреши да се възползват от опростена система на обозначения.

(9)

С оглед на търговския характер на информацията, която трябва да се предостави съгласно настоящия регламент, на стопанските субекти в хранителната промишленост следва да бъде предоставена възможност да добавят към задължителните обозначения върху етикета други елементи, информиращи за произхода на месото.

(10)

Доколкото съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1169/2011 се прилагат от 13 декември 2014 г., а член 47 от него предвижда прилагането на правилата за прилагане съгласно посочения регламент считано от 1 април на всяка календарна година, настоящият регламент следва да започне да се прилага от 1 април 2015 г.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се определят правилата относно посочването на страната на произход или мястото на произход върху етикета на прясно, охладено или замразено свинско месо, месо от овце или кози и месо от домашни птици, попадащи в съответните кодове по Комбинираната номенклатура, посочени в приложение XI към Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилага определението за „стопански субект в хранителната промишленост“, посочено в член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3), определението за „предприятие“, посочено в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4), както и определенията за „мляно месо“, „кланица“ и „предприятие за разфасовка на месо“ съгласно точка 1, съответно подточки 1.13, 1.16 и 1.17 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5).

2.   Прилагат се също следните определения:

а)

„обрезки“ означава малки парчета месо, попадащи в кодовете от Комбинираната номенклатура, изброени в приложение XI към Регламент (ЕС) № 1169/2011, признати за годни за консумация от човека, произведени изключително по време на транжиране, на обезкостяване на кланични трупове или при разфасоване на месо;

б)

„партида“ означава месо, попадащо в кодовете от Комбинираната номенклатура, изброени в приложение XI към Регламент (ЕС) № 1169/2011, получено от един вид, със или без кост, дори нарязано или мляно, което е нарязано, смляно или опаковано при практически идентични условия.

Член 3

Проследимост

1.   Стопанските субекти в хранителната промишленост на всеки етап от производството и разпространението на месото, посочени в член 1, имат на разположение и използват система за идентификация и регистрация.

2.   Тази система се прилага по начин, който гарантира:

а)

връзката между месото и животното или групата животни, от които то е получено, като на етапа на клането отговорност за гарантиране на тази връзка носи кланицата; и

б)

предаването на информацията, свързана с обозначенията, посочени в член 5, 6 или 7, в зависимост от случая, заедно с месото, на стопанските субекти на последващите етапи на производството и разпространението.

Всеки стопански субект в хранителната промишленост е отговорен за прилагането на системата за идентификация и регистрация, както е посочено в първа алинея, на етапа на производство и разпространение, в който участва.

Стопанският субект в хранителната промишленост, който опакова или етикетира месото в съответствие с член 5, 6 или 7, гарантира връзката между кода на партидата за идентификация на месото, доставена на потребителя или на заведението за обществено хранене, и съответната партида или партиди месо, от която/които е съставена опаковката или етикетираната партида. За всички опаковки с един и същ код на партидата се отнасят едни и същи обозначения в съответствие с член 5, 6 или 7.

3.   В системата, посочена в параграф 1, се отбелязва по-специално пристигането и заминаването от предприятието на стопанския субект в хранителната промишленост на животни, кланични трупове или разфасовки, в зависимост от случая, и се осигурява връзката между пристиганията и заминаванията.

Член 4

Група животни

1.   Големината на групата животни, посочена в член 3, се определя от:

а)

броя на кланичните трупове, нарязани заедно и представляващи една партида за съответното предприятие за разфасовка на месо, в случаите, когато се разфасоват кланични трупове;

б)

броя на кланичните трупове, месото от които представлява една партида за съответното предприятие за разфасовка или смилане на месо, в случаите, когато е необходимо допълнително разфасоване или смилане.

2.   Размерът на партидата не превишава производството за един ден на едно предприятие.

3.   С изключение на случая, когато се прилага член 7, при сформирането на партидите предприятията, в които месото се разфасова или смила, гарантират, че всички кланични трупове в дадена партида съответстват на животни, за чието месо се прилагат идентични обозначения при етикетиране в съответствие с член 5, параграф 1 или параграф 2.

Член 5

Етикетиране на месо

1.   Посоченият в член 1 етикет на месо, предназначено за доставяне на крайния потребител или на заведения за обществено хранене, включва следните обозначения:

а)

държавата членка или третата страна, в която са отгледани животните, обозначена с „Отгледано в (държава членка или трета страна)“, в съответствие със следните критерии:

i)

за свине:

в случай че животното е заклано на възраст над 6 месеца, държавата членка или третата страна, в която е протекъл последният период на отглеждане от поне четири месеца,

в случай че животното е заклано на възраст под 6 месеца и с живо тегло не по-малко от 80 килограма, държавата членка или третата страна, в която е протекъл периодът на отглеждане, след като животното е достигнало тегло от 30 килограма,

в случай че животното е заклано на възраст под 6 месеца и с живо тегло по-малко от 80 килограма, държавата членка или третата страна, в която е протекъл целият период на отглеждане;

ii)

за овце и кози: държавата членка или третата страна, в която е протекъл последният период на отглеждане от поне шест месеца, или, в случай че животното е заклано на възраст под шест месеца, държавата членка или третата страна, в която е протекъл целият период на отглеждане;

iii)

за домашни птици: държавата членка или третата страна, в която е протекъл последният период на отглеждане от поне един месец, или, в случай че птицата е заклана на възраст под един месец, държавата членка или третата страна, в която е протекъл целият период на отглеждане, след като птицата е била дадена за угояване;

б)

държавата членка или третата страна, в която е извършено клането, обозначена със „Заклано в (държава членка или трета страна)“; и

в)

кода на партидата за идентификация на месото, доставяно на потребителя или на заведението за обществено хранене.

Когато периодът на отглеждане, посочен в буква а), не е достигнат в нито една от държавите членки или третите страни, в които е отглеждано животното, обозначението, посочено в буква а), се заменя с „Отгледано в няколко държави членки на ЕС“ или, когато месото или животните са внесени в Съюза — с „Отгледано в няколко страни извън ЕС“ или „Отгледано в няколко страни във и извън ЕС“.

Когато обаче периодът на отглеждане, посочен в буква а), не е достигнат в нито една от държавите членки или третите страни, в които е отглеждано дадено животно, обозначението, посочено в буква а), може да се замени с „Отгледано в (списък на държавите членки или третите страни, където е отглеждано животното)“, ако стопанският субект в хранителната промишленост докаже по задоволителен за компетентния орган начин, че животното е отглеждано в посочените държави членки или трети страни.

2.   Обозначенията, посочени в параграф 1, букви а) и б), могат да бъдат заменени с обозначението „Произход: (държава членка или трета страна)“, ако стопанският субект в хранителната промишленост докаже по задоволителен за компетентния орган начин, че месото, посочено в член 1, е от животни, родени, отгледани и заклани в една и съща държава членка или трета страна.

3.   Когато няколко разфасовки месо от един и същ или от различни видове отговарят на различни обозначения за етикетиране в съответствие с параграфи 1 и 2 и са представени в една и съща опаковка на потребителя или заведението за обществено хранене, върху етикета се посочва:

а)

списъкът на съответните държави членки или трети страни в съответствие с параграф 1 или 2 за всеки вид;

б)

кодът на партидата за идентификация на месото, доставяно на потребителя или на заведението за обществено хранене.

Член 6

Дерогация за месо от трети страни

Чрез дерогация от член 5, параграф 1, буква а) върху посочения в член 1 етикет на месо, внесено за пускане на пазара на Съюза и за което липсва информацията, предвидена в член 5, параграф 1, буква а), се съдържа обозначението „Отгледано извън ЕС“ и „Заклано в (трета страна, в която е заклано животното)“.

Член 7

Дерогации за мляно месо и обрезки

Чрез дерогация от член 5, параграф 1, букви а) и б) и параграф 2 и от член 6 по отношение на мляното месо и обрезките могат да се прилагат следните обозначения:

а)

„Произход: ЕС“, когато мляното месо или обрезките са получени изключително от месо от животни, родени, отгледани и заклани в различни държави членки;

б)

„Отгледано и заклано в ЕС“, когато мляното месо или обрезките са получени изключително от месо от животни, отгледани и заклани в различни държави членки;

в)

„Отгледано и заклано извън ЕС“, когато мляното месо или обрезките са получени изключително от месо, внесено в Съюза;

г)

„Отгледано извън ЕС“ и „Заклано в ЕС“, когато мляното месо или обрезките са получени изключително от месо от животни, внесени в Съюза като животни за клане и заклани в една или в различни държави членки;

д)

„Отгледано и заклано в ЕС и извън ЕС“, когато мляното месо или обрезките са произведени от:

i)

месо, получено от животни, отгледани и заклани в една и съща или в различни държави членки, и от месо, внесено в Съюза; или

ii)

месо, получено от животни, внесени в Съюза и заклани в една и съща или в различни държави членки.

Член 8

Допълнителна доброволна информация върху етикета

Стопанските субекти в хранителната промишленост могат да добавят към обозначенията, посочени в членове 5, 6 и 7, допълнителна информация относно произхода на месото.

Допълнителната информация, посочена в първа алинея, не може да бъде в противоречие с обозначенията, посочени в членове 5, 6 и 7, и съответства на правилата, предвидени в глава V от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2015 г. Той не се прилага за месо, което законно е пуснато на пазара на Съюза преди 1 април 2015 г., до изчерпване на наличностите.

Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1338/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за изменение за 208-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, (1) и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 4 декември 2013 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да извади едно физическо лице от списъка на физическите лица, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите в бластта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Youcef Abbes (известен още като Giuseppe). Дата на раждане: 5.1.1965 г. Място на раждане: Bab el Oued, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) име на бащата: Mokhtar, б) име на майката: Abbou Aicha. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1339/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

200,7

MA

80,3

TN

120,9

TR

88,6

ZZ

122,6

0707 00 05

AL

41,5

MA

141,7

TR

139,6

ZZ

107,6

0709 93 10

MA

147,0

TR

150,4

ZZ

148,7

0805 10 20

AR

27,1

TR

58,5

UY

27,9

ZA

59,2

ZW

19,7

ZZ

38,5

0805 20 10

MA

61,5

ZZ

61,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

108,1

JM

139,0

TR

70,0

ZZ

105,7

0805 50 10

TR

60,1

ZZ

60,1

0808 10 80

BA

78,8

CN

82,7

MK

28,7

NZ

153,0

US

122,6

ZZ

93,2

0808 30 90

TR

121,5

US

237,6

ZZ

179,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1340/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 декември 2013 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 декември 2013 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 декември 2013 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 декември 2013 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

29.11.2013-12.12.2013

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

198,29

124,87

Цена CAF САЩ

217,73

207,73

187,73

Премия за Залива

24,29

Премия за Големите езера

48,84

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

18,08 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

52,28 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1341/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2013 година

за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през ноември 2013 г. за някои млечни продукти в рамките на някои тарифни квоти, открити с Регламент (ЕО) № 2535/2001

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

Заявленията за лицензии за внос, подадени от 20 до 30 ноември 2013 г. за някои тарифни квоти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (3), са за количества, по-големи от наличните. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определят коефициентите на разпределение, които ще се прилагат към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос на продукти, отнасящи се до тарифните квоти, посочени в части I.A, I.Е, I.З, I.И, I.Й и I.К от приложение I към Регламент (ЕО) № 2535/2001, подадени в периода от 20 до 30 ноември 2013 г., са основание за издаването на лицензии за внос за заявените количества, към които се прилагат коефициентите на разпределение, определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 декември 2013 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29)


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.A

Номер на тарифната квота

Коефициент на разпределение

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,495052 %

09.4596

100 %

„—“: Комисията не е получила заявления за лицензии.

I.Е

Продукти с произход от Швейцария

Номер на тарифната квота

Коефициент на разпределение

09.4155

100 %

I.З

Продукти с произход от Норвегия

Номер на тарифната квота

Коефициент на разпределение

09.4179

100 %

I.И

Продукти с произход от Исландия

Номер на тарифната квота

Коефициент на разпределение

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.Й

Продукти с произход от Република Молдова

Номер на тарифната квота

Коефициент на разпределение

09.4210

„—“: Комисията не е получила заявления за лицензии.

I.К

Продукти с произход от Нова Зеландия

Номер на тарифната квота

Коефициент на разпределение

09.4514

100 %

09.4515

100 %


РЕШЕНИЯ

14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 2 декември 2013 година

за установяване на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки по отношение на решенията за прилагане на някои разпоредби от Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки

(2013/756/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член XXIV, параграф 7, букви б) и в) от Споразумението за държавните поръчки на СТО (СДП от 1994 г.), през януари 1999 г. беше дадено началото на преговорите по преразглеждането на СДП от 1994 г.

(2)

Преговорите бяха водени от Комисията след консултация с комитета, създаден по силата на член 207, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(3)

В рамките на тези преговори преговарящите страни постигнаха на 30 март 2012 г. съгласие относно Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки (наричан по-долу „протоколът“), както и по отношение на седем решения, които трябва да се приемат от Комитета по държавните поръчки, с които ще започне прилагането на някои разпоредби от протокола веднага след влизането му в сила. Това са следните решения: i) Решение на Комитета по държавните поръчки относно изискванията за уведомяване съгласно членове XIX и XXII от споразумението; ii) Решение на Комитета по държавните поръчки относно приемането на работни програми; iii) Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма, свързана с МСП; iv) Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за събирането и докладването на статистически данни; v) Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за устойчиви поръчки; vi) Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за ограничения и изключения в приложенията на страните; vii) Решение относно работна програма за стандарти за безопасност при международни поръчки (наричани общо по-долу „решенията“).

(4)

Процедурата по прилагане на споразумението, постигнато на 30 март 2012 г., изисква на първото заседание след влизането в сила на протокола Комитетът по държавните поръчки да вземе решение, потвърждаващо приемането на решенията и влизането им в сила, считано от датата на влизане в сила на протокола.

(5)

Приемането на решенията ще способства за допълнителното либерализиране на държавните поръчки, тъй като решенията ще улеснят прилагането на принципите на преразгледаното СДП от 1994 г. и ще допринесат за премахването на дискриминационните практики.

(6)

Целесъобразно е да се определи позицията, която да бъде взета от името на Съюза в рамките на Комитета по държавните поръчки по отношение на решенията за прилагане на някои разпоредби от протокола,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки е да бъде потвърдено приемането на следните решения:

i)

Решение на Комитета по държавните поръчки относно изискванията за уведомяване съгласно членове XIX и XXII от споразумението;

ii)

Решение на Комитета по държавните поръчки относно приемането на работни програми;

iii)

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма, свързана с МСП;

iv)

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за събирането и докладването на статистически данни;

v)

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за устойчиви поръчки;

vi)

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за ограничения и изключения в приложенията на страните;

vii)

Решение относно работна програма за стандарти за безопасност при международни поръчки;

както и да бъде потвърдено влизането в сила на посочените решения, считано от датата на влизане в сила на Протокола за изменение на СДП от 1994 г.

Настоящата позиция се представя от Комисията.

Текстът на решенията е приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

E. GUSTAS


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение A

Решение на Комитета по държавните поръчки относно изискванията за уведомяване съгласно членове XIX и XXII от споразумението …

Приложение Б

Решение на Комитета по държавните поръчки относно приемане на работни програми …

Приложение В

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма, свързана с МСП …

Приложение Г

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма по събиране и докладване на статистически данни …

Приложение Д

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за устойчиви поръчки …

Приложение Е

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма по изключения и ограничения в приложенията на страните …

Приложение Ж

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за стандарти за безопасност при международни поръчки …

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Решение на Комитета по държавните поръчки относно изискванията за уведомяване съгласно членове XIX и XXII от споразумението

Решение от 30 март 2012 г.

КОМИТЕТЪТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ,

КАТО ОТЧИТА важността на прозрачността на законите и нормативните актове, свързани с настоящото споразумение, включително техните изменения, както се изисква съгласно член XXII, параграф 5 от споразумението;

КАТО ОТЧИТА и важността на поддържането на прецизни списъци на субектите, попадащи в обхвата на приложенията на страните към допълнение I към споразумението, в съответствие с член XIX от споразумението;

КАТО ПРИЗНАВА предизвикателствата пред страните при представяне пред комитета на своевременни уведомления относно измененията на техните закони и нормативни актове, свързани със споразумението, както се изисква съгласно член XXII, параграф 5 от споразумението, и на предложените поправки на приложенията им към допълнение I, както се изисква от член XIX, параграф 1 от споразумението;

КАТО ОТЧИТА, че разпоредбите на член XIX от споразумението правят разграничение между уведомления на предложените поправки, които не изменят взаимно договорения обхват, предвиден в споразумението, и други видове предложени изменения на приложенията към допълнение I;

КАТО ПРИЗНАВА, че технологичните промени са позволили на много страни да използват електронни средства за предоставяне на информация относно режимите на държавни поръчки и да уведомяват страните за промените на тези режими;

С НАСТОЯЩОТО РЕШАВА СЛЕДНОТО:

Годишни уведомления за изменения на закони и нормативни актове

1.

Когато дадена страна поддържа официално специално предназначена медия, която осигурява връзка с действащите закони и нормативни актове, свързани с настоящото споразумение, и законите и нормативните актове са публикувани на един от официалните езици на СТО, а тази медия е посочена в допълнение II, страните могат да изпълнят изискването, заложено в член XXII, параграф 5, като уведомяват комитета ежегодно в края на годината за всякакви промени, освен ако тези промени не са съществени, т.е. могат да засегнат задълженията на страната съгласно споразумението; в такива случаи уведомлението следва да бъде направено незабавно.

2.

Страните имат възможност да обсъждат годишното уведомление на дадена страна по време на първото неформално заседание на комитета през следващата година.

Предложени поправки на приложенията на дадена страна към допълнение I

3.

Следните промени на приложенията на страната към допълнение I се приемат за поправки съгласно член XIX от споразумението:

a)

смяна на наименованието на субекта;

б)

сливане на два или повече субекти, изброени в приложение; и

в)

разделяне на субект, изброен в приложение, на два или повече субекти, които се добавят към субектите, изброени в същото приложение.

4.

При предложени поправки на приложенията на дадена страна към допълнение I, попадащи в обхвата на параграф 3, страната следва да уведомява комитета на всеки две години, считано от влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.).

5.

Дадена страна може да уведоми Комитета за възражение относно предложена поправка в рамките на 45 дни от датата на разпространяване на уведомлението сред страните. В съответствие с член XIX, параграф 2, когато дадена страна представи възражение, излага аргументите си за възражението, включително и аргументите защо смята, че предложената поправка би повлияла върху взаимно договорения обхват на споразумението и следователно не се регулира от параграф 3. При липса на възражение в писмена форма предложените поправки влизат в сила 45 дни след разпространението на уведомлението, съгласно предвиденото в член XIX, параграф 5, буква a).

6.

В рамките на четири години от приемането на настоящото решение страните правят преглед на неговото прилагане и ефективност, като въвеждат необходимите корекции.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Решение на Комитета по държавните поръчки относно приемане на работни програми

Решение от 30 март 2012 г.

КОМИТЕТЪТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че съгласно член XXII, параграф 8, буква б) може да приеме решение, в което се изброяват допълнителните работни програми, които предприема с оглед улесняване прилагането на споразумението и преговорите, предвидени в член XXII, параграф 7 от споразумението;

РЕШАВА СЛЕДНОТО:

1.

Следните работни програми се добавят към списъка с работни програми, по които комитетът провежда бъдещата си работа:

a)

преглед на употребата, прозрачността и правните уредби на публично-частните партньорства и тяхната връзка с попадащите в обхвата поръчки;

б)

предимствата и недостатъците на разработването на обща номенклатура на стоките и услугите; и

в)

предимствата и недостатъците от разработването на стандартизирани обявления.

2.

Комитетът подготвя обхвата и графика на всяка такава работна програма на по-късен етап.

3.

Комитетът периодично прави преглед на този списък от програми и въвежда целесъобразни промени.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма, свързана с МСП

Решение от 30 март 2012 г.

КОМИТЕТЪТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че в член XXII, параграф 8, буква а) от Споразумението за държавните поръчки (споразумението) се предвижда страните да приемат работна програма и периодично да я преразглеждат, включително такава, свързана с малките и средните предприятия (МСП);

КАТО ПРИЗНАВА важността на улесняването на участието на МСП в държавните поръчки; и

КАТО ПРИЗНАВА, че страните са се договорили в член XXII, параграф 6 да целят да избегнат въвеждането или продължаването на дискриминационни мерки, които нарушават откритите процедури за възлагане на поръчки;

С НАСТОЯЩОТО ПРИЕМА СЛЕДНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСП:

1.   Иницииране на работна програма, свързана с МСП

На първото си заседание след влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.), комитетът инициира работа програма, свързана с МСП. Комитетът прави преглед на мерките и политиките, свързани с МПС, които страните използват за подпомагане, насърчаване и стимулиране или улесняване на участието на МСП в процедурите за държавни поръчки, и изготвя доклад за резултата от прегледа.

2.   Избягване на дискриминационни мерки по отношение на МСП

Страните избягват въвеждането на дискриминационни мерки, които привилегироват единствено местни МСП, и се противопоставят на въвеждането на такива мерки и политики от страна на присъединяващите се страни.

3.   Програма за прозрачност и допитване относно МСП

3.1   Програма за прозрачност

При влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.) страните, които разполагат със свои специфични разпоредби за МСП съгласно допълнение I, включително запазени поръчки, уведомяват комитета за тези мерки и политики. Уведомлението включва пълно описание на мерките и политиките, свързаната с тях правна уредба заедно с тяхното действие и стойността на поръчката, която се регулира от тези мерки. Освен това тези страни уведомяват комитета за всяка съществена промяна в мерките и политиките в съответствие с член XXII, параграф 5 от споразумението.

3.2   Допитване относно МСП

a)

Комитетът прави допитване сред страните чрез използването на въпросник, като търси информация относно мерките и политиките, използвани за подпомагане, насърчаване, стимулиране или улесняване на участието на МСП във възлагането на държавни поръчки. Въпросникът има за цел да се получи информация от всяка страна относно:

i)

мерките и политиките, използвани от страните, включително икономически, социални и други цели на мерките и политиките и тяхното управление;

ii)

как страните определят МСП;

iii)

степента, до която страната разполага със специализирани ведомства или институции, които подпомагат МСП във връзка с държавните поръчки;

iv)

степента на участие в държавните поръчки, изразена в стойност и брой поръчки, възложени на МСП;

v)

мерките и политиките за възлагане на дейности на МСП като подизпълнители, включително целите, гаранциите и стимулите за възлагането на такива дейности;

vi)

улесняването на участието на МСП в съвместни оферти (с други големи или малки доставчици);

vii)

мерките и политиките, насочени към предоставянето на възможности за МСП за участие в държавни поръчки (като увеличена прозрачност и достъп на МСП до информация за държавни поръчки; опростяване на изискванията за участие в търгове; намаляване на размерите на поръчките; и осигуряване на своевременно плащане на доставките на стоки и услуги); и

viii)

използването на мерки и политики за държавни поръчки за стимулиране на иновациите сред МСП.

б)

Компилиране на въпросника относно МСП от секретариата на СТО

Секретариатът на СТО определя краен срок за предаване на отговорите на въпросника от всички страни. При получаване на отговорите секретариатът подготвя компилирането им и разпространява отговорите и компилацията сред страните. Секретариатът включва списък на страните с неизпратени отговори.

в)

Обмен сред страните на отговорите на въпросниците относно МСП

Въз основа на документа, изготвен от секретариата на СТО, комитетът определя срок за обмен на въпроси, искания за допълнителна информация и коментари относно отговорите на други страни.

4.   Оценка на резултатите от допитването относно МСП и тяхното прилагане

4.1   Оценка на резултатите от допитването относно МСП

Комитетът набелязва мерките и политиките, които счита за най-добри практики за насърчаване и улесняване на участието на МСП във възлагането на държавни поръчки от страните и изготвя доклад, който включва най-добрите практики на мерките и политиките, както и списък с други мерки.

4.2   Прилагане на резултатите от допитването относно МСП

a)

Страните насърчават приемането на най-добрите практики, идентифицирани в оценката на допитването за насърчаване и улесняване на участието на МСП на страните във възлагането на държавни поръчки.

б)

По отношение на другите мерки комитетът насърчава страните, които поддържат такива мерки, да правят преглед с оглед премахването им или прилагането им по отношение на МСП на други страни. Тези страни уведомяват комитета за резултата от прегледа.

в)

Страните, които поддържат други мерки, включват стойността на поръчката, която подлежи на тези мерки, в статистическите данни, които представят пред комитета съгласно член XVI, параграф 4 от споразумението.

г)

Страните могат да поискат включването на други такива мерки в бъдещи преговори съгласно член XXII, параграф 7 от споразумението и тези искания ще бъдат благоприятно разгледани от страните, които поддържат мерките.

5.   Преглед

Две години след влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.) комитетът прави преглед на действието на най-добрите практики върху увеличаването на участието на МСП в държавните поръчки и разглежда дали други практики биха увеличили допълнително участието на МСП. Той може да разгледа и действието на други мерки върху участието на МСП от другите страни в държавни поръчки на страните, които поддържат такива мерки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма по събиране и докладване на статистически данни

Решение от 30 март 2012 г.

КОМИТЕТЪТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че в член XXII, параграф 8, буква а) от Споразумението за държавните поръчки (споразумението) се предвижда страните да приемат и периодично да правят преглед на работна програма, включително работна програма за събиране и докладване на статистически данни;

КАТО ОТЧИТА важността на събирането и докладването на статистически данни съгласно изискването на член XVI, параграф 4 от Споразумението за държавните поръчки (споразумението) при осигуряването на прозрачност в държавните поръчки, попадащи в обхвата на споразумението;

КАТО ОТЧИТА, че статистическите данни, които илюстрират степента, до която страните възлагат поръчки за стоки и услуги, попадащи в обхвата на споразумението, от други страни по споразумението, може да е важен инструмент при насърчаването на други членове на СТО да се присъединят към споразумението;

КАТО ПРИЗНАВА цялостните предизвикателства пред страните по споразумението при събиране на данни в областта на държавните поръчки и по-специално при определяне на държавата по произход на стоките и услугите, които са предмет на поръчки съгласно споразумението; и

КАТО ПРИЗНАВА, че страните използват различни методологии при събиране на статистически данни в изпълнение на изискванията за докладване по член XVI, параграф 4 от споразумението и могат да използват различни методологии при събиране на данни за субектите на централното държавно управление и субектите на регионалното и местното управление;

С НАСТОЯЩОТО ПРИЕМА СЛЕДНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО И ДОКЛАДВАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ:

1.   Иницииране на работна програма за събиране и докладване на статистически данни

На първото заседание на комитета след влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.) комитетът инициира работа програма в областта на събирането и докладването на статистически данни. Комитетът прави преглед на събирането и докладването на статистически данни от страните, разглежда потенциала за хармонизирането им и изготвя доклад с резултатите.

2.   Предоставяне на данни от страните

Комитетът постига съгласие за дата, до която всяка страна представя пред Комитета следната информация по отношение на статистическите данни относно поръчки, попадащи в обхвата на споразумението:

a)

описание на методологията, използвана за събиране, оценка и докладване на статистически данни, под и над праговете, заложени в споразумението, и за поръчки, описани в параграф 4.2, буква в) от работната програма, свързана с МПС, включително дали данните се основават на поръчки, попадащи в обхвата на споразумението, с пълната стойност на възложените договори или общите разходи за поръчки за дадения период от време;

б)

дали статистическите данни, които събира, включват държавата по произход на стоките или услугите, които са обект на поръчка, и ако е така, как определя или оценява държавата по произход и техническите пречки при събирането на данни за държавата по произход;

в)

обяснение на класификациите, използвани в статистическите доклади; и

г)

описание на източниците на данни.

3.   Компилиране на изложенията

Секретариатът подготвя компилирането на изложенията и разпространява изложенията и компилацията сред страните. Секретариатът включва списък на страните с неизпратени изложения.

4.   Препоръки

Комитетът прави преглед на изложенията на страните и отправя препоръки относно:

a)

дали страните следва да приемат общ метод за събиране на статистически данни;

б)

дали страните имат възможност да стандартизират класификациите на статистическите данни, докладвани пред комитета;

в)

средства за улесняване на събирането на данни за държавата по произход на стоки и услуги, попадащи в обхвата на споразумението; и

г)

други технически въпроси в докладването на данните за държавни поръчки, повдигнати от дадена страна.

5.   Комитетът разработва, когато е уместно, препоръки, свързани с:

a)

потенциална хармонизация на докладването на статистически данни с цел включване на статистика за държавните поръчки в годишното докладване на СТО;

б)

предоставяне на техническа помощ от страна на секретариата във връзка с докладването на статистически данни на членовете на СТО, които са в процес на присъединяване към споразумението; и

в)

средства за гарантиране, че членовете на СТО, които се присъединяват към споразумението, разполагат с целесъобразни средства, за да изпълнят изискванията за събиране и докладване на статистически данни.

6.   Анализ на данни

Комитетът разглежда как статистическите данни, предоставени на секретариата ежегодно от страните, могат да бъдат използвани за допълнителни анализи за улесняване на по-доброто разбиране на икономическата значимост на споразумението, включително въздействието на праговете върху изпълнението на споразумението.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за устойчиви поръчки

Решение от 30 март 2012 г.

КОМИТЕТЪТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че в член XXII, параграф 8, буква а) от Споразумението за държавните поръчки (споразумението) се предвижда страните да приемат и периодично да преразглеждат работна програма, включително работна програма за устойчиви поръчки;

КАТО ПРИЗНАВА, че няколко страни са разработили политики за устойчиви поръчки на национално и поднационално равнище;

КАТО ПОТВЪРЖДАВА важността на гарантирането, че всички процедури за възлагане на поръчки се организират в съответствие с принципите на недискриминация и прозрачност съгласно посоченото в споразумението;

С НАСТОЯЩОТО ПРИЕМА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ ПОРЪЧКИ:

1.   Иницииране на работна програма в сферата на устойчивите поръчки

На първото заседание на комитета след влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.) комитетът инициира работа програма в областта на устойчивите поръчки.

2.   Работната програма разглежда теми, които включват:

a)

целите на устойчивите поръчки;

б)

начините, по които концепцията за устойчиви поръчки е интегрирана в политиките за поръчки на национално и поднационално равнище;

в)

начините, по които устойчивите поръчки могат да се прилагат съобразно принципа на „икономически най-изгодната оферта“; и

г)

начините, по които устойчивите поръчки могат да се прилагат съобразно международните търговски задължения на страните.

3.   Комитетът идентифицира мерки и политики, които счита за устойчиви поръчки съобразно принципа за „икономически най-изгодната оферта“ и международните търговски задължения на страните, и изготвя доклад, в който изброява най-добрите практики с мерки и политики.

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма по изключения и ограничения в приложенията на страните

Решение от 30 март 2012 г.

КОМИТЕТЪТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че в член XXII, параграф 8, буква а) от Споразумението за държавните поръчки (споразумението) се предвижда страните да приемат и периодично да правят преглед на работна програма, включително работна програма за изключенията и ограниченията в приложенията на страните;

КАТО ПРИЗНАВА, че страните са включили изключения и ограничения в съответните приложения към допълнение I от споразумението (изключения и ограничения);

КАТО ПРИЗНАВА важността на прозрачните мерки относно държавните поръчки; и

КАТО ОТЧИТА важността на прогресивното намаляване или премахване на изключенията и ограниченията в бъдещи преговори, предвидени в член XXII, параграф 7 от споразумението;

С НАСТОЯЩОТО ПРИЕМА СЛЕДНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА В ПРИЛОЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ:

1.   Иницииране на работна програма по изключения и ограничения

На първото заседание на комитета след влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.) комитетът инициира работа програма в областта на изключенията и ограниченията в приложенията на страните с цел:

a)

увеличаване на прозрачността по отношение на обхвата и въздействието на изключенията и ограниченията, посочени в приложенията на страните към допълнение I към споразумението; и

б)

предоставяне на информация, свързана с изключенията и ограниченията за улесняване на преговорите, предвидени в член XXII, параграф 7 от споразумението.

2.   Програма за прозрачност

Всяка страна представя пред комитета не по-късно от шест месеца след иницииране на работната програма списък със:

a)

специфични за държавата изключения, които поддържа в приложенията към допълнение I към споразумението; и

б)

всякакви други изключения и ограничения, посочени в приложенията към допълнение I към споразумението, които попадат в обхвата на член II, параграф 2, буква д), с изключение на изключенията или ограниченията по прегледа на работната програма, свързана с МСП, или когато дадена страна е поела ангажимент за премахване на изключение или ограничение в приложение към допълнение I към споразумението.

3.   Компилиране на изложенията

Секретариатът подготвя компилация на изложенията и разпространява изложенията и компилацията сред страните. Секретариатът включва списък на страните с неизпратени изложения.

4.   Искания за допълнителна информация

Дадена страна може периодично да иска допълнителна информация относно изключение или ограничение по смисъла на параграф 2, букви а) и б), включително и мерки, които попадат в обхвата на дадено изключение или ограничение, тяхната правна уредба, политики и практики по прилагане и стойност на поръчката, която се регулира от тези мерки. Дадена страна, която получава такова искане, своевременно предоставя исканата информация.

5.   Компилиране на допълнителна информация

Секретариатът изготвя компилация с допълнителна информация по отношение на всяка страна и я разпространява сред страните.

6.   Преглед от страна на комитета

На годишното заседание, предвидено в член XXI, параграф 3, буква а) от споразумението, комитетът прави преглед на информацията, предоставена от страните, с оглед на определяне дали тя осигурява:

a)

прозрачност във възможно най-голяма степен по отношение на изключенията и ограниченията, посочени в приложенията на страните към допълнение I към споразумението; и

б)

задоволителна информация за улесняване на преговорите, предвидени в член XXII, параграф 7 от споразумението.

7.   Нова страна, присъединяваща се към споразумението

Нова страна, която се присъединява към споразумението, представя пред комитета списъка, посочен в параграф 2, в рамките на шест месеца от приемането ѝ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Решение на Комитета по държавните поръчки относно работна програма за стандарти за безопасност при международни поръчки

Решение от 30 март 2012 г.

КОМИТЕТЪТ ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че в член XXII, параграф 8, буква а) от Споразумението за държавните поръчки (споразумението) се предвижда страните да приемат и периодично да правят преглед на работна програма, включително работна програма за стандарти за безопасност при международни поръчки;

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че член X, параграф 1 от споразумението предвижда възложителите „да не изготвят, приемат или прилагат техническа спецификация, която има за цел или води до създаване на ненужни пречки пред международната търговия“;

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че член III, параграф 2, буква а) от споразумението не забранява на страните да налагат или прилагат мерки, необходими за опазване на обществената безопасност, при условие че тези мерки не се прилагат по начин, който представлява средство за произволна и необоснована дискриминация или скрито ограничение на международната търговия;

КАТО ПРИЗНАВА нуждата от балансиран подход между обществената безопасност и ненужните пречки пред международната търговия;

КАТО ПРИЗНАВА, че разнородните практики сред страните по отношение на обществената безопасност могат да окажат неблагоприятно въздействие върху изпълнението на споразумението;

С НАСТОЯЩОТО ПРИЕМА СЛЕДНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1.

Иницииране на работна програма за стандарти за безопасност при международни поръчки: на първото заседание на комитета след влизането в сила на протокола за изменение на действащото споразумение (1994 г.) комитетът инициира работа програма в областта на стандартите за безопасност при международни поръчки.

2.

Работната програма разглежда въпроси с оглед на обмена на най-добри практики по теми, които включват:

a)

начина, по който съображенията за обществена безопасност са решени в законодателството, подзаконовите актове и практиките на страните и насоките, свързани с прилагането на споразумението от възложителите;

б)

взаимоотношенията между разпоредбите за техническите спецификации в член Х и опазването на обществената безопасност в член III от споразумението в приложенията на страните към допълнение I;

в)

най-добрите практики, които могат да се приемат за опазване на обществената безопасност с оглед на разпоредбите за техническите спецификации и тръжната документация в член Х.

3.

Комитетът развива обхвата и графика за разглеждане на всяка тема, идентифицирана в параграф 2. Комитетът изготвя доклад, в който обобщава резултатите от проучването на тези въпроси и изброява най-добрите практики, идентифицирани в параграф 2, буква в).


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 декември 2013 година

за назначаване на член от Германия и заместник-член от Германия в Комитета на регионите

(2013/757/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове в Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Martina MICHELS се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

(3)

След назначаването на г-н Frank ZIMMERMANN за член на Комитета на регионите ще се освободи едно място за заместник-член,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за член:

г-н Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin;

и

б)

за заместник-член:

г-н Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 декември 2013 година

с което се констатира, че Полша не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г.

(2013/758/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 8 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавите членки трябва да избягват прекомерен бюджетен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

В съответствие с член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО), на 7 юли 2009 г. Съветът констатира, че в Полша е налице прекомерен бюджетен дефицит и отправи препоръка за коригирането му най-късно до 2012 г. в съответствие с член 104, параграф 7 от ДЕО и член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета (1). С цел дефицитът по консолидирания държавен бюджет да се сведе надеждно и трайно под 3 % от БВП, на полските власти бе препоръчано през 2009 г. да изпълнят заплануваните мерки за фискално стимулиране, от 2010 г. да осигурят средногодишна структурна бюджетна корекция от най-малко 1,25 процентни пункта от БВП, да предвидят конкретни мерки, които са необходими, за да може до 2012 г. дефицитът да се сведе под референтната стойност, както и да проведат реформи за ограничаване на текущите първични разходи през следващите години. Съветът определи като краен срок за предприемането на ефективни действия 7 януари 2010 г.

(4)

На 3 февруари 2010 г. Комисията излезе със заключение, че според нейната прогноза от есента на 2009 г. Полша е предприела необходимите действия в съответствие с препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г. да сведе своя бюджетен дефицит под референтната стойност съгласно Договора, и изрази мнение, че в рамките на процедурата при прекомерен дефицит следователно не са необходими допълнителни действия. Въз основа на своята прогноза от есента на 2011 г. обаче Комисията прецени, че Полша не успява да постигне набелязаното и поиска допълнителни мерки, които Полша прие и оповести преди 10 януари 2012 г. На 11 януари 2012 г. Комисията потвърди, че полските власти са предприели ефективни действия за навременна и устойчива корекция на прекомерния дефицит и към момента не са необходими по-нататъшни мерки в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

(5)

На 21 юни 2013 г. Съветът излезе със заключение, че въпреки предприетите от Полша ефективни действия са настъпили неблагоприятни икономически събития със значими последици за публичните финанси, и отправи актуализирани препоръки (2). По този начин Полша изпълни условията за удължаване на крайния срок за коригиране на прекомерния дефицит по консолидирания държавен бюджет, посочени в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1467/97. Съветът препоръча на Полша да преодолее съществуващия прекомерен дефицит до 2014 г. Беше също така препоръчано Полша да постигне следните цели по отношение на номиналния дефицит по консолидирания държавен бюджет: през 2013 г. — 3,6 % от БВП, а през 2014 г. — 3,0 % от БВП, което съгласно актуализираната прогноза на Комисията от пролетта на 2013 г. съответства на годишно подобрение на структурното бюджетно салдо през 2013 г. и 2014 г. съответно с най-малко 0,8 % и 1,3 % от БВП. Съветът препоръча Полша да прилага стриктно вече приетите мерки, като ги съчетава с допълнителни мерки, чрез които прекомерният дефицит да бъде преодолян до 2014 г. Беше препоръчано освен това Полша да използва всички извънредни приходи за намаляване на дефицита. Като краен срок, в който Полша да предприеме ефективни действия и в съответствие с член 3, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1467/97 да докладва подробно за консолидационната стратегия, предвидена за постигане на поставените цели, Съветът определи 1 октомври 2013 г.

(6)

На 2 октомври 2013 г. Полша представи доклад относно предприетите ефективни действия. Макроикономическият сценарий, залегнал в основата на доклада, е подобен на използвания в Конвергентната програма от 2013 г. След като през периода 2001—2011 г. реалният БВП отбеляза среден годишен растеж от 4 %, през 2012 г. темпът на икономическата активност намаля на 1,9 %. В макроикономическия сценарий, от който изхожда докладът относно ефективните действия, се предвижда през 2013 г. растежът на реалния БВП да продължи да се забавя до 1,5 %, а през 2014 г. и 2015 г. отново да набере скорост и да достигне съответно 2,5 % и 3,8 %. Съгласно прогнозата на Комисията от есента на 2013 г., през 2013 г. се очаква реалният БВП да се увеличи с 1,3 %, а през 2014 г. и 2015 г. — съответно с 2,5 % и 2,9 %. За разлика от предвижданията на полските власти, предвижданията на Комисията относно растежа на вътрешното търсене през прогнозния период са по-малко оптимистични, особено що се отнася до частното търсене и частните инвестиции.

(7)

Полските власти предвиждат през 2013 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет да бъде в размер на 4,8 % от БВП, което е увеличение спрямо отбелязаните през 2012 г. 3,9 % от БВП. Тази стойност представлява влошаване спрямо предвидените в актуализираната през 2013 г. Конвергентна програма 3,5 % от БВП и се дължи на значително намаляване на приходите с 1,2 % от БВП и превишаване на планираните разходи с 0,1 % от БВП. За 2014г. Министерството на финансите на Полша прогнозира планираната пенсионна реформа, която представлява еднократно прехвърляне на активи в размер на 8,5 % от БВП. да доведе до бюджетен излишък в размер на 4,5 % от БВП. Очаква се през 2015 г. бюджетът да отбележи дефицит в размер на 3 % от БВП.

(8)

Прогнозата на Комисията за 2013 г. и 2014 г. е подобна на тази на полските власти. За 2013 г. Комисията също прогнозира дефицит в размер на 4,8 % от БВП. Влошаването в сравнение с предвидените в базовия сценарий за процедурата при прекомерен дефицит 3,9 % от БВП се дължи предимно на намаляването на приходите. Като следствие от планираната пенсионна реформа се очаква през 2014 г. салдото по консолидирания държавен бюджет да отбележи излишък (+ 4,6 % от БВП). За 2015 г. Комисията изразява по-слаб оптимизъм в сравнение с полските власти и очаква дефицитът по консолидирания държавен бюджет да достигне 3,3 % от БВП. Разликата от 0,3 процентни пункта се дължи главно на по-ниските текущи приходи, основаващи се на прогноза за по-нисък растеж на номиналния БВП, както и на по-високите бюджетни разходи за междинно потребление. Възможно е изпълнението на целите по отношение на дефицита да бъде застрашено.

(9)

Както полските власти, така и Комисията, предвиждат през целия разглеждан период брутният консолидиран държавен дълг да остане под прага от 60 %. В прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. се предвижда през 2014 г. съотношението на дълга към БВП да намалее от отчетените през 2012 г. 55,6 % на 51 %, в което ще се отрази най-вече оповестеното прехвърляне на активите на пенсионните фондове, възлизащо на 8,5 % от БВП, а за 2015 г. се очаква това съотношение да се повиши на 52,5 %.

(10)

В прогнозата на Комисията от есента на 2013 г. се предвижда през 2013 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет да достигне 4,8 % от БВП, което означава, че по отношение на номиналния дефицит Полша няма да успее да изпълни препоръчаната от Съвета цел от 3,6 % от БВП. За 2013 г. годишната структурна консолидация (0,3 % от БВП) също е значително по-ниска от препоръчаната годишна фискална консолидация (0,8 % от БВП). Анализът по възходящ подход на новите дискреционни мерки, както и оценката на динамиката на разходите, коригирани с размера на намиращите се извън контрола на правителството разходи, които са по-високи или по-ниски от планираните показват, че общата фискална консолидация възлиза на 0,2 % от БВП. Тази стойност е по-ниска от необходимите допълнителни мерки от 0,4 % от БВП, върху които се основава посочената в препоръката на Съвета фискална консолидация, и потвърждава факта, че през 2013 г. Полша не е постигнала препоръчаната от Съвета фискална консолидация.

(11)

През 2014 г. Комисията очаква бюджетен излишък в размер на 4,6 % от БВП. Предвид това се очаква целта по отношение на номиналния дефицит да бъде постигната единствено благодарение на еднократното прехвърляне на активи от пенсионните фондове. За 2014 г. очакваната годишна структурна консолидация в размер на 1,4 % от БВП надвишава препоръчаната годишна фискална консолидация в размер на 1,3 % от БВП.

(12)

Като цяло може да се обобщи, че Полша не е спазила препоръчаните за 2013 г. бюджетни цели, но според прогнозите посочените в препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. цели за 2014 г. ще бъдат изпълнени. Според предвижданията на Комисията за 2015 г. обаче не може да се очаква корекцията на прекомерния дефицит през 2014 г. да има траен характер, тъй като се прогнозира дефицитът да достигне 3,3 % от БВП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

През 2013 г. Полша не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).

(2)  Препоръка на Съвета за преодоляване на съществуващия прекомерен бюджетен дефицит в Полша, 21 юни 2013 г.


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/48


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 декември 2013 година

относно преходните мерки за управление на ЕФР за периода от 1 януари 2014 г. до влизането в сила на 11-ия Европейски фонд за развитие

(2013/759/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.,

като взе предвид Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии (ОСТ) към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“) (1),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Общността по многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага четвърта част от Договора за ЕО (2) („Вътрешното споразумение за 10-ия ЕФР“), и по-специално член 1, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 1, параграф 5 от Вътрешното споразумение за 10-ия ЕФР за средствата от 10-ия ЕФР не се поемат задължения след 31 декември 2013 г., освен ако Съветът не реши друго с единодушие въз основа на предложение на Комисията.

(2)

Съгласно параграф 5 от приложение Iб (Многогодишна финансова рамка за периода 2008—2013 г.) към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС за средствата от 10-ия ЕФР, с изключение на сумите, отпуснати за Инвестиционния инструмент, без свързаните лихвени субсидии, няма да бъдат поемани задължения след 31 декември 2013 г., освен ако Съветът не реши друго с единодушие въз основа на предложение на Комисията.

(3)

Член 1, параграф 2 от приложение IIАа от Решението за отвъдморско асоцииране предвижда, че за средствата от 10-ия ЕФР не могат да бъдат поемани задължения след 31 декември 2013 г., освен ако Съветът не реши друго с единодушие въз основа на предложение на Комисията.

(4)

Съгласно член 13, параграф 3 от Вътрешното споразумение за 10-ия ЕФР то е сключено за същия срок като многогодишната финансова рамка на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и остава в сила, докато е необходимо, за да бъдат осъществени изцяло всички операции, финансирани по Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и Решението за отвъдморско асоцииране, и посочената многогодишна финансова рамка.

(5)

Организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност са описани в Решение 2010/427/ЕС на Съвета (3).

(6)

Влизането в сила на 11-ия ЕФР може да се забави след 1 януари 2014 г. Следователно е целесъобразно да се предвидят преходни мерки („преходен инструмент“), за да се осигури наличността на средства за сътрудничеството с държавите от АКТБ и с отвъдморските страни и територии (ОСТ), както и за разходи за подкрепа в периода между януари 2014 г. и влизането в сила на Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР, които мерки да бъдат финансирани от салдата и освободените средства от 10-ия и предходни ЕФР,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

До влизането в сила на Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР преходните мерки под формата на програми за действие, индивидуални и специални мерки за партньорите от АКТБ, решения за финансиране в подкрепа на ОСТ и специални програми за действие за разходи за подкрепа се финансират от преходен инструмент за 11-ия ЕФР, състоящ се от салда, за които на са поети задължения от предишните ЕФР и от освободени средства по проекти или програми по линия на тези ЕФР. Този преходен инструмент може също така да обхваща безвъзмездните средства за финансиране на лихвените субсидии и свързаната с проекти техническа помощ, отпуснати на Европейската инвестиционна банка, както е предвидено в членове 1, 2 и 4 от приложение II към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и в новото Решение за отвъдморско асоцииране. Тези преходни мерки за финансиране целят да се улесни изпълнението на документите за програмиране и да се отговори на изискванията на спешната помощ.

Средствата, за които са поети задължения по линия на този преходен инструмент, се отчитат в рамките на 11-ия ЕФР. Вноските на държавите-членки, посочени в член 1, параграф 2, буква а) от вътрешните споразумения за 8-ия, 9-ия и 10-ия ЕФР, съответно се намаляват след влизането в сила на Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР.

Член 2

За прилагането на преходния инструмент продължават да се прилагат Регламент (ЕО) № 617/2007 на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета (5).

Член 3

Настоящото решение се прилага в съответствие с Решение 2010/427/ЕС.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2014 г. до влизането в сила на Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(3)  Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).

(4)  Регламент (ЕО) № 617/2007 на Съвета от 14 май 2007 г. относно изпълнението на 10-ия Европейски фонд за развитие съгласно Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО (ОВ L 152, 13.6.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие (ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1).


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/50


РЕШЕНИЕ 2013/760/ОВППС НА СЪВЕТА

от 13 декември 2013 година

за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС.

(2)

Необходимо е в Решение 2013/255/ОВППС да се предвиди изключение, даващо възможност на държавите членки да осигуряват подкрепа за дейността, предприета от Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) за премахване на химическото оръжие в Сирия съгласно параграф 10 от Резолюция 2118 (2013) на Съвета за сигурност на ООН.

(3)

Необходимо е също да се приложат ограничения във връзка с търговията с предмети, принадлежащи сирийското културно наследство, които са били незаконно изнесени от Сирия с цел подпомагане на безпрепятственото връщане на такива предмети.

(4)

Изключението, по Решение 2013/255/ОВППС, от замразяването на активи за хуманитарни цели, следва да бъде изменено, за да се подпомогне предоставянето на хуманитарна помощ на Сирия, като същевременно се избегне рискът от злоупотреба с отпуснатите средства или икономически ресурси. Във връзка с това средствата следва да се отпускат на ООН с цел доставяне на помощта в Сирия в съответствие с Плана за реагиране на ООН за хуманитарна помощ на Сирия (SHARP).

(5)

Освен това е необходимо да се добави изключение от замразяването на активи, за да се даде възможност за осъществяване на трансфери от невписано лице или образувание до невписано лице или образувание във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба.

(6)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнението на определени мерки.

(7)

Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 1, параграф 3, се заменя със следното:

„3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за продажбата, доставката, транспортирането или износа на оборудване, стоки и технологии, което може да бъде използвано за вътрешни репресии или за производството и поддръжката на стоки, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии или за предоставянето на свързано техническо или финансово подпомагане, когато държава членка определи за всеки отделен случай, че те са предназначени за:

а)

хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели или за персонала на ООН, или персонала на Съюза или неговите държави членки или

б)

дейности, предприети съгласно параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет на ОЗХО, в съответствие с целта на Конвенцията за забраната на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенция относно химическото оръжие) и след консултация с ОЗХО.“

2.

В член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за вноса или транспортирането на химически оръжия или свързан материал от Сирия или с произход от Сирия, осъществени в съответствие с параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет на ОЗХО, в съответствие с целта на Конвенцията относно химическото оръжие).“;

3.

Вмъква се следният член:

„Член 13а

Забраняват се вносът, износът, прехвърлянето или предоставянето на брокерски услуги за културна собственост и други предмети с археологическо, историческо, културно, рядко научно и религиозно значение, незаконно изнесени от Сирия, или за които има основателни подозрения, че са били незаконно изнесени от Сирия, след 9 май 2011 г. Забраната не се прилага, ако бъде демонстрирано, че предметите на културата се връщат безпрепятствено на законните си собственици.

Съюзът предприема необходимите мерки с цел да се определят предметите, които да бъдат обхванати от настоящия член.“;

4.

Член 28, параграф 3, буква д) се заменя със следното:

„д)

необходими за хуманитарни цели като оказването или подпомагане оказването на помощ, включително медицински доставки, храна, хуманитарни работници и свързаната с тях помощ, и при условие че, в случай на замразени средства или икономически ресурси, замразените средства или икономически ресурси са отпуснати на ООН с цел доставяне или улесняване на доставянето на помощ в Сирия, в съответствие с Плана за реагиране на ООН за хуманитарна помощ на Сирия (SHARP).“;

5.

В член 28, параграф 3 се добавя следната буква:

„ж)

необходими за евакуиране от Сирия.“;

6.

В член 28 се добавя следният параграф:

„12.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за трансфер от Сирийската търговска банка или чрез нея на финансови средства или икономически ресурси, получени извън територията на Съюза и замразени след датата на вписването от страна на банката, ако трансферът се отнася до плащане от невписана финансова институция, изискуемо във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба, при условие, че държавата членка е установила за всеки отделен случай, че плащането няма да бъде получено пряко или получено от лице или образувание, посочено в параграф 1.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

V. MAZURONIS


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.


14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2013 година

относно нотификацията от страна на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на преходния национален план, посочен в член 32 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

(нотифицирано под номер C(2013) 8815)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2013/761/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 32, параграф 5, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 32, параграф 5, първа алинея от Директива 2010/75/ЕС Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) представи на Комисията преходния национален план (наричан по-долу „ПНП“) на 14 декември 2012 г. (2).

(2)

На ПНП беше извършена оценка в съответствие с член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и с Решение за изпълнение 2012/115/ЕС на Комисията (3).

(3)

По време на своята оценка на пълнотата на ПНП, представен от Обединеното кралство, Комисията установи, че много данни, които са от съществено значение за оценката, липсват в ПНП и образецът за данни по таблица А.1 в допълнение А към приложението към Решение за изпълнение 2012/115/ЕС не е изцяло попълнен. Комисията също така отбеляза, че за много инсталации данните, включени в ПНП, не съответстват на данните от отчета за емисиите за 2009 г., представен от Обединеното кралство в съответствие с Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(4)

Тъй като липсващите данни и несъответствията между ПНП и отчета за емисиите по Директива 2001/80/ЕО попречиха на оценката на ПНП, Комисията, в своето писмо от 3 юни 2013 г. (5), изиска от Обединеното кралство да представи отново ПНП с използване на правилните образци за данни и с добавяне на липсващите данни, да разясни установените различия между ПНП и отчета за емисиите по Директива 2001/80/ЕО за 2009 г., както и да потвърди изрично, че правилата за обединяване, предвидени в член 29 от Директива 2010/75/ЕС, са били приложени при съставянето на ПНП.

(5)

Обединеното кралство предостави допълнителна информация на Комисията на 18 юни 2013 г. (6), 19 юни 2013 г. (7), 20 юни 2013 г. (8) и 1 юли 2013 г. (9). В тези предоставяния Обединеното кралство представи повечето от липсващите данни при използване на необходимите образци, както и частично разяснение на различията между информацията в ПНП и отчета за емисиите за 2009 г. съгласно Директива 2001/80/ЕО.

(6)

След допълнителна оценка на ПНП и допълнителната информация, предоставена от Обединеното кралство, Комисията изпрати второ писмо на 10 септември 2013 г. (10). В това писмо Комисията повтори искането си към Обединеното кралство да потвърди изрично, че за всички инсталации, включени в ПНП, правилата за обединяване, предвидени в член 29 от Директива 2010/75/ЕС, са приложени правилно и поиска от Обединеното кралство да потвърди, че никоя от горивните инсталации, които са се възползвали от освобождаването по член 4, параграф 4 от Директива 2001/80/ЕО, не е била част от ПНП. Освен това Комисията постави под въпрос основателността за включване в ПНП на редица инсталации и поиска допълнителни данни и/или разяснения относно средните дебити на отпадните газове, коефициентите на преобразуване, общата номинална входяща топлинна мощност и нормите за допустими емисии, прилагани за някои инсталации, по-специално инсталации, в които се изгарят няколко вида горива, и газови турбини. Също така Комисията поиска от Обединеното кралство да предостави информация относно мерките, предвидени за 120 инсталации, включени в ПНП, с цел да се гарантира своевременното спазване на нормите за допустими емисии, които ще се прилагат от 1 юли 2020 г.

(7)

В своето писмо от 10 септември 2013 г. Комисията също така уведоми Обединеното кралство, че нормата за допустими емисии за NOx от 1 200 mg/Nm3 за твърдо гориво за инсталацията „Aberthaw Power Station“, която допринася значително за общия таван по ПНП за NOx, трябва да бъде коригирана, тъй като условията за използването на тази норма за допустими емисии, изложени в забележка 2 към таблица В.1 в допълнение В към приложението към Решение за изпълнение 2012/115/ЕС, не са били изпълнени по отношение на тази инсталация по време на референтния период 2001—2010 г. Според информацията, с която разполага Комисията, Обединеното кралство не е успяло да докаже, че средногодишното съдържание на летливи вещества в използваното в инсталациите твърдо гориво е било под 10 % през която и да е от годините между 2001 г. и 2010 г.

(8)

В отговорите си от 26 и 27 септември 2013 г. (11), Обединеното кралство предостави допълнителни данни и информира Комисията за отпадането на 11 инсталации от ПНП. За инсталацията „Aberthaw Power Station“ Обединеното кралство продължи да твърди, че условията, изложени в забележка 2 към таблица В.1 в допълнение В към приложението към Решение за изпълнение 2012/115/ЕС, са били изпълнени и че следователно нормата за допустими емисии за NOx от 1 200 mg/Nm3 за твърди горива, използвана за изчисляване на приноса за постигане на тавана на емисиите за 2016 г., е била правилно използвана.

(9)

Въз основа на предоставената допълнителна информация Комисията установи, че в ПНП все още липсват съществени данни, отнасящи се за няколко инсталации, и че вследствие на това пълната оценка на ПНП не е възможна, по-специално по отношение на последователността и точността на данните и на предположенията и изчисленията, използвани за определяне на приноса на всяка горивна инсталация към таваните на емисиите.

(10)

След окончателната оценка на ПНП, нотифициран от Обединеното кралство, изменен в съответствие с допълнителната информация, Комисията определи един основен елемент, който не е в съответствие с приложимите разпоредби, както следва:

за инсталацията „Aberthaw Power Station“, тъй като условията за прилагане на нормата за допустими емисии за NOx от 1 200 mg/Nm3 за твърди горива, използвана за изчисляване на приноса на инсталацията за постигане на тавана по ПНП на емисиите за 2016 г., изложени в забележка 2 към таблица В.1 в допълнение В към приложението към Решение за изпълнение 2012/115/ЕС, не са изпълнени, Комисията счита, че прилагането на тази норма за допустими емисии не е уместно.

(11)

В допълнение Комисията установи 34 инсталации в ПНП, за които докладваната информация все още е непоследователна и/или има нужда да бъде допълнена с липсващи данни, по-специално по отношение на използваните норми за допустими емисии и изчислените и отчетени приноси към таваните. Списъкът с инсталации, за които данните са непоследователни или липсващи, е включен в приложението към настоящото решение.

(12)

Следователно Комисията стигна до заключението, че ПНП, нотифициран от Обединеното кралство, изменен в съответствие с допълнителната информация, не е в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и в Решение за изпълнение 2012/115/ЕС.

(13)

Следователно ПНП, нотифициран от Обединеното кралство, не следва да бъде приет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Преходният национален план, нотифициран на Комисията от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия съгласно член 32, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС на 14 декември 2012 г., не е в съответствие с изискванията, установени в член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и с Решение за изпълнение 2012/115/ЕС, и следователно не се приема.

2.   Ако Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия възнамерява да прилага преходния национален план, то трябва, в преразгледана версия на плана, да вземе всички необходими мерки за коригиране на следните елементи:

а)

за инсталацията „Aberthaw Power Station“, която допринася значително за общия таван по ПНП за NOx — корекция на нормата за допустими емисии, прилагана за изчисляване на нейния принос към тавана за NOx за 2016 г.; за да отговаря инсталацията на условията за прилагане на норма за допустими емисии от 1 200 mg/Nm3, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия следва да докаже, че средногодишното съдържание на летливи вещества в използваното в инсталацията твърдо гориво е било под 10 % през референтните години, разглеждани за ПНП, както е определено в забележка 2 към таблица В.1 в допълнение В към приложението към Решение за изпълнение 2012/115/ЕС;

б)

за инсталациите, изброени в приложението към настоящото решение — представяне на липсващите данни и коригиране или разясняване на всички неясноти с оглед постигане на пълна съгласуваност на информацията, съдържаща се в преходния национален план и използвана за съставянето му; за целите по настоящата буква се вземат предвид исканията за подробно разяснение, изложени в писмата на Комисията, изпратени до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на 3 юни 2013 г. и на 10 септември 2013 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(2)  Ares(2012)1500959

(3)  Решение за изпълнение 2012/115/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 г. за определяне на правила относно преходните национални планове, посочени в Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (ОВ L 52, 24.2.2012 г., стр. 12).

(4)  Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1).

(5)  Ares(2013)1635147

(6)  Ares(2013)2381277

(7)  Ares(2013)2381361

(8)  Ares(2013)2381402

(9)  Ares(2013)2972980

(10)  Ares(2013)3015778

(11)  Ares(2013)3155496


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б)

Номер на инсталацията, използван в ПНП

Наименование на инсталацията

9

Great Coates Works LCP 62

10

Great Coates Works LCP 63

11

Great Coates Works LCP 96

12

Grangemouth Polimeri Europa UK

13

Port of Liverpool CHP - GT

16

Aylesford CHP1

17

Aylesford CHP2

18

Kinneil Stack A1 (B-101)

28

Burghfield Generation Site

37

Cheshire CHP

38

Chickerall Generation Site

44

Wansborough Mill

46

Didcot B Module 6

47

Dow CHP

49

Dalry DSM CHP

58

Ratcliffe on Soar Power Station

68

Grimsby CHP1

71

Hythe CHP1

72

Hythe Package Boilers

73

Indian Queens

81

Keadby Power Station GT3

84

Little Barford Power Station Module 1A

85

Little Barford Power Station Module 1B

99

Sellafield Site Gas Turbine 1

100

Sellafield Site Gas Turbine 2

101

Sellafield Site Gas Turbine 3

102

Sellafield Site Auxiliary Boiler

103

Wilton Power Station

107

Solvay Interox Ltd

120

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 9 & 10

121

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 11, 12 & 13

124

Redcar Power Station Boiler

128

Wilton Olefin Boiler

129

North Tees № 1 Aromatics Plant