ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.330.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 330

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
10 декември 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕС) № 1259/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

30

 

*

Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно европейската демографска статистика ( 1 )

39

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2013 година

относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Корабите, които представляват отпадъци и които са предмет на трансгранично движение за рециклиране, са регламентирани от Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане („Базелската конвенция“) и от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Регламент (ЕО) № 1013/2006 е за прилагане на Базелската конвенция, както и на изменение (4) на същата Конвенция, прието през 1995 г., което обаче още не е влязло в сила на международно равнище, и с което е въведена забрана за износ на опасни отпадъци за държави, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Корабите обикновено са класифицирани като опасни отпадъци и са забранени за износ с цел рециклиране в съоръжения, намиращи се в държави, които не са членки на ОИСР.

(2)

Механизмите за мониторинг на прилагането и за изпълнението на действащото право на Съюза и международно право не са адаптирани към особеностите на корабите и международното корабоплаване. Усилията, включващи сътрудничество между Международната организация на труда (МОТ), Международната морска организация (ИМО) и секретариата на Базелската конвенция, доведоха до успешно постигане на споразумение относно включването на задължителни изисквания на глобално равнище за обезпечаване на ефикасно и ефективно решаване на проблема с опасните и ненадеждни практики при рециклирането на кораби посредством Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби („Конвенцията от Хонконг“).

(3)

Настоящият капацитет за рециклиране на кораби в държави от ОИСР, който е законно достъпен за корабите, плаващи под знамето на държава-членка, е недостатъчен. Настоящият безопасен и надежден капацитет за рециклиране на кораби в държави, които не са членки на ОИСР, е достатъчен за обработване на всички кораби, плаващи под знамето на държава-членка, и се очаква да нараства до 2015 г. в резултат от предприетите действия за изпълнение на изискванията по Конвенцията от Хонконг от страна на държави, в които се извършва рециклиране.

(4)

Конвенцията от Хонконг е приета на 15 май 2009 г. под егидата на Международната морска организация. Конвенцията от Хонконг ще влезе в сила едва 24 месеца след датата на ратификация от не по-малко от 15 държави, чийто комбиниран търговски флот съставлява най-малко 40 % от брутния тонаж на корабите от световния търговски флот и чийто общ максимален годишен обем на рециклирани кораби през предходните 10 години представлява не по-малко от 3 % от брутния тонаж на корабите от комбинирания търговски флот на същите държави. Посочената конвенция обхваща проектирането, строежа, експлоатацията и подготовката на корабите с оглед улесняване на безопасното и екологосъобразното им рециклиране, без рискове за безопасността и експлоатационната ефективност на корабите. Тя обхваща и експлоатацията на съоръженията за рециклиране на кораби по безопасен и екологосъобразен начин, както и създаването на подходящ механизъм за правоприлагане при рециклирането на кораби.

(5)

Настоящият регламент има за цел да способства за своевременната ратификация на Конвенцията от Хонг Конг както в Съюза, така и в трети държави, чрез прилагане на пропорционални механизми за контрол по отношение на кораби и съоръжения за рециклиране на кораби въз основа на посочената Конвенция.

(6)

Конвенцията от Хонконг предвижда изрично страните по нея да предприемат по-строги мерки в съответствие с международното право по отношение на безопасното и екологосъобразно рециклиране на кораби, с цел предотвратяване, намаляване или свеждане до минимум на всякакви неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Като се има предвид това, настоящият регламент следва да осигури защита от евентуалното вредно въздействие на опасните материали на борда на всички кораби, които посещават пристанище или място за заставане на котва в държава-членка, като същевременно гарантира спазването на разпоредбите, приложими за тези материали по силата на международното право. За да се осигури контрол върху спазването на изискванията относно опасни материали съгласно настоящия регламент, държавите-членки следва да прилагат националните разпоредби за изпълнение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5). Понастоящем проверката на сертификатите и активното тестване за опасни материали, в т.ч. азбест, се извършва от инспекторите, осъществяващи държавен пристанищен контрол, съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море („SOLAS“). Меморандумът за разбирателство от Париж за контрола от държавата на пристанището осигурява хармонизиран подход към тези дейности.

(7)

Целта на настоящия регламент е също да намали съществуващите неравенства между операторите в Съюза, в държавите от ОИСР и в съответните трети държави по отношение на здравословните и безопасни условия на работното място и екологичните стандарти, както и да насочи корабите, плаващи под знамето на държава-членка, към съоръжения за рециклиране на кораби, които използват безопасни и екологосъобразни методи за разглобяване на кораби, вместо към места, които не отговарят на стандартите, каквато е практиката сега. Това следва също да допринесе за увеличаването на конкурентоспособността на екологосъобразното и безопасно рециклиране и третиране на кораби в съоръжения за рециклиране, разположени в държави-членки. Установяването на европейски списък на съоръжения за рециклиране на кораби („европейски списък“), които отговарят на изискванията по настоящия регламент, ще допринесе за постигането на тези цели, както и за по-доброто правоприлагане чрез улесняване на контрола върху корабите, предназначени за рециклиране от страна на държавите-членки на знамето. Тези изисквания към съоръженията за рециклиране на кораби следва да се основават на изискванията на Конвенцията от Хонконг. В тази връзка одобрените в съответствие с настоящия регламент съоръжения за рециклиране на кораби следва да отговарят на необходимите изисквания за опазване на околната среда, здравето на работниците и осигуряване на тяхната безопасност и на екологосъобразното управление на оползотворените от рециклирани кораби отпадъци. За съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в трета страна изискванията следва да са такива, че да се постигне висока степен на защита на здравето на човека и околната среда, която в общи линии е равностойна на защитата в Съюза. Поради това съоръженията за рециклиране на кораби, които не отговарят на тези минимални стандарти, следва да не бъдат включени в европейския списък.

(8)

Заложеният в правото на Съюза принцип на равенство следва да се прилага, а за прилагането му да се следи, по-конкретно при съставянето и актуализирането на европейския списък по отношение на съоръженията за рециклиране на кораби, разположени в държави-членки и на съоръженията за рециклиране на кораби, разположени в трети държави, които отговарят на изискванията, установени в настоящия регламент.

(9)

Държавите-членки се насърчават да приемат подходящи мерки, с които да гарантират, че корабите, изключени от обхвата на настоящия регламент, извършват дейност по съгласуван с него начин, доколкото е разумно и приложимо.

(10)

За да се избегне дублиране, е необходимо корабите, плаващи под знамето на държава-членка, попадащи в обхвата на настоящия регламент, да се изключат от обхвата и приложното поле съответно от Регламент (ЕО) № 1013/2006 и от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6). Регламент (ЕО) № 1013/2006 се прилага за превози на отпадъци от Съюза, подлежащи на изключване за определени категории отпадъци, когато се прилага алтернативен режим. Съгласно настоящия регламент корабите, които попадат в обхвата му, подлежат на контрол през целия им жизнен цикъл, като целта му е да осигури екологосъобразното рециклиране на тези кораби. Поради това е уместно да се уточни, че кораб, подлежащ на алтернативния режим на контрол през целия му жизнен цикъл съгласно настоящия регламент, не следва да бъде в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013/2006. Корабите, които не са обхванати нито от Конвенцията от Хонг Конг, нито от настоящия регламент, и всички отпадъци на борда на кораб, различни от отпадъците, генерирани по време на експлоатацията, следва да продължат да бъдат в обхвата съответно на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на Директива 2008/98/ЕО и Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7).

(11)

Наред с това се отчита фактът, че корабите продължават да бъдат в обхвата на други международни конвенции, за да се гарантира безопасното им функциониране в морето по време на периода на експлоатация от жизнения им цикъл и въпреки че могат да упражняват определени навигационни права и свободи, корабите са длъжни да отправят предварително уведомление, преди да влязат в пристанище. Държавите-членки следва да могат да изберат прилагане и на допълнителен контрол в съответствие с други международни договори. Следователно в настоящия регламент не е необходимо да се предвижда допълнителен контрол върху транзита.

(12)

При тълкуването на изискванията по настоящия регламент следва да се вземат предвид насоките, разработени от ИМО („насоки на ИМО“) в подкрепа на Конвенцията от Хонконг.

(13)

За целите на настоящия регламент терминът „рециклиране“ не следва да има същото значение, както определението в Директива 2008/98/ЕО. Поради това настоящият регламент следва да въведе специфично определение за термина „рециклиране на кораби“.

(14)

Чрез Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (8) на равнището на Съюза се прилага Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали. Посоченият регламент заедно с Директива 67/548/ЕИО на Съвета (9) и Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) осигуряват полезни насоки за определянето на характеристиките на понятието „опасен материал“.

(15)

Наличието на инвентарен списък на опасните материали на борда на кораб през целия му жизнен цикъл е основно изискване, установено в Конвенцията от Хонг Конг и в настоящия регламент. В съответствие с регламент 8, параграф 2 от Конвенцията от Хонг Конг кораб, който е предназначен за рециклиране, следва да намали до минимум количествата отпадъци, генерирани в резултат на експлоатацията през периода преди да влезе в съоръжение за рециклиране. Ако отпадъците, генерирани в резултат на експлоатацията, са предназначени за доставка заедно с кораба в съоръжение за рециклиране, приблизителните количества и разположението на тези отпадъци следва да бъдат включени в част II от инвентарния опис.

(16)

Държавите-членки следва да предприемат мерки за предотвратяване заобикалянето на разпоредбите за рециклирането на кораби и за увеличаване на прозрачността при рециклирането на кораби. Както е предвидено в Конвенцията от Хонконг, държавите-членки следва да предоставят информация относно корабите, за които е издадено свидетелство за инвентарния опис, относно кораби, за които е получена декларация за приключване, както и информация относно незаконно рециклиране на кораби и извършени от съответната държава последващи действия.

(17)

Държавите-членки следва да установят правила относно приложимите санкции при нарушения на настоящия регламент и да гарантират, че тези санкции се прилагат така, че да се предотврати заобикалянето на разпоредбите за рециклиране на кораби. Санкциите могат да имат гражданскоправен или административен характер и следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(18)

В съответствие с практиката на Съда на Европейския Съюз от съдилищата на държавите-членки се изисква да тълкуват в най-пълна възможна степен процедурните правила, свързани с условията, които трябва да бъдат спазени, за да се приведат административните и съдебни процедури в съответствие с целите на член 9, параграф 3 от Орхуската конвенция.

(19)

В интерес на защитата на здравето на човека и околната среда и с оглед на принципа „замърсителят плаща“, Комисията следва да прецени осъществимостта на финансов механизъм, приложим по отношение на всички кораби, които посещават пристанище или място за заставане на котва в държава-членка, независимо от това под чие знаме плават, чрез който да се набират средства за целите на улесняването на екологосъобразното рециклиране и третиране на кораби, без да се създава стимул за смяна на знамето.

(20)

С цел съгласуване с развитието във връзка с Конвенцията от Хонг Конг на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на актуализирането на приложения I и II към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(21)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(22)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно предотвратяване, намаляване или премахване на неблагоприятното въздействие върху здравето на човека и околната среда, причинено от рециклирането, експлоатацията и поддръжката на плаващи под знамето на държава-членка кораби, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки поради международния характер на корабоплаването и рециклирането на кораби, и следователно с оглед мащаба и въздействието си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и цел

Настоящия регламент има за цел да предотврати, намали, сведе до минимум и, доколкото е практически възможно, да премахне произшествията, нараняванията и други неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, причинени от рециклирането на кораби. Целта на настоящия регламент е да повиши безопасността и да осигури по-добра защита на човешкото здраве и на морската среда в Съюза по време на жизнения цикъл на корабите, по-специално като се гарантира, че опасните отпадъци от рециклирането на корабите подлежат на екологосъобразно управление.

Настоящият регламент също установява правила за осигуряване на надлежно управление на опасните материали на корабите.

Настоящият регламент има за цел и да способства за ратифицирането на Международната конвенция от Хонг Конг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби от 2009 г. („Конвенцията от Хонг Конг“).

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент с изключение на член 12 се прилага за кораби, плаващи под знамето на държава-членка.

Член 12 се прилага за кораби, плаващи под знамето на трета държава, които посещават пристанище или застават на котва в държава-членка.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)

военните кораби, военни спомагателни или други кораби, които са собственост на дадена държава или са експлоатирани от нея и които към момента се използват единствено за правителствени нетърговски цели;

б)

кораби с тонаж, по-малък от 500 бруто тонаж (БТ);

в)

кораби, експлоатирани през целия им жизнен цикъл само във води, намиращи се под суверенитета или юрисдикцията на държавата-членка, под чието знаме плава корабът.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„кораб“ означава плавателен съд от всякакъв тип, който се експлоатира или е бил експлоатиран в морска среда и включва подводни морски съдове, плаващи по повърхността кораби, плаващи платформи, самоподемни платформи, плаващи складови съоръжения (FSU) и плаващи съоръжения за производство, складиране и разтоварване на товари (FPSO), както и плавателен съд, който е с демонтирано оборудване или влачен;

2)

„нов кораб“ означава кораб:

а)

за който договорът за строеж е сключен на датата на прилагане на настоящия регламент или след това; или

б)

при липса на договор за строеж, килът е заложен или корабът се намира на подобен етап на построяване шест месеца след датата на прилагане на настоящия регламент или след това; или

в)

чиято доставка се извършва тридесет месеца след датата на прилагане на настоящия регламент или след това;

3)

„танкер“ означава петролен танкер съгласно определението в приложение I към Конвенцията за предотвратяване на замърсяването от кораби („Конвенцията MARPOL“) или танкер за вредни вещества под формата на течности съгласно определението в приложение II към същата конвенция;

4)

„опасен материал“ означава всеки материал или вещество, което може да създаде опасност за здравето на човека и/или за околната среда;

5)

„отпадъци, генерирани по време на експлоатацията“ означава отпадъчни води и остатъци, образували се вследствие на нормалното функциониране на кораби, за които важат изискванията по Конвенцията MARPOL;

6)

„рециклиране на кораби“ означава дейност по пълно или частично разглобяване на кораби за скрап в съоръжение за рециклиране на кораби с цел оползотворяване на елементи и материали за преработване, подготовка за повторна употреба и повторна употреба при едновременно осигуряване управлението на опасни и други материали, като тази дейност включва свързани с нея операции като складиране и третиране на компоненти и материали на място, но не включва тяхната допълнителна преработка или обезвреждане в отделни съоръжения;

7)

„съоръжение за рециклиране на кораби“ означава определена зона, представляваща режище или инсталация, намиращи се в държава-членка или в трета държава и използвани за рециклиране на кораби;

8)

„предприятие за рециклиране на кораби“ означава собственикът на съоръжение за рециклиране на кораби или друга организация или лице, които са поели от собственика на съоръжение за рециклиране на кораби отговорността за извършване на дейността по рециклирането на кораби;

9)

„администрация“ означава държавен орган, определен от държава-членка като натоварен с изпълнение на задължения, свързани с корабите, плаващи под нейното знаме или които се експлоатират под нейна юрисдикция;

10)

„призната организация“ означава организация, която е призната в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета (12);

11)

„компетентен орган“ означава правителствен орган или органи, определен(и) от държава-членка или от трета държава като компетентен за съоръженията за рециклиране на кораби в определен географски район или в определена област на професионална компетентност, по отношение на всички дейности в рамките на юрисдикцията на тази държава;

12)

„бруто тонаж“ означава брутният тонаж (БТ), изчислен в съответствие с разпоредбите за измерване на тонажа, които се съдържат в приложение I към Международната конвенция за измерване на тонажа на корабите от 1969 г., или в съответствие с всяка последваща конвенция;

13)

„компетентно лице“ означава лице с подходяща квалификация, обучение и достатъчно знания, опит и умения за изпълнение на конкретната работа;

14)

„корабособственик“ означава физическо или юридическо лице, регистрирано като собственик на кораба, включително физическо или юридическо лице, което е собственик на кораба за ограничен период от време в очакване на продажбата или предаването му в съоръжение за рециклиране на кораби или — при липса на регистрация — физическо или юридическо лице, което е собственик на кораб, или друга организация или лице, например управителя или беърбоут чартьора, които са поели от собственика на кораба отговорността за експлоатация на кораба, както и всяко юридическо лице, експлоатиращо кораб, който е собственост на държавата;

15)

„нова инсталация“ означава инсталиране на системи, оборудване, изолация или други материали на кораб след датата на прилагане на настоящия регламент;

16)

„план за рециклиране на кораб“ означава план, разработен от оператора на съоръжението(ята) за рециклиране на кораби за всеки отделен кораб, като са взети предвид приложимите насоки и резолюции на ИМО;

17)

„план на съоръжението за рециклиране на кораби“ означава план, разработен от оператора на съоръжението за рециклиране на кораби и приет от управителния съвет или от съответния управителен орган на дружеството за рециклиране на кораби, в който се описват оперативните процеси и процедури по рециклирането на даден кораб в съоръжението за рециклиране на кораби и който по-конкретно включва въпросите по безопасността и обучението на работниците, опазването на здравето на човека и околната среда, функциите и отговорностите на персонала, готовността и реагирането в аварийни ситуации и системите за наблюдение, докладване и отчетност, като се вземат предвид приложимите насоки и резолюции на ИМО;

18)

„безопасно за влизане“ означава пространство, което отговаря на всичките следни критерии:

а)

съдържанието на кислород в атмосферата и концентрацията на запалими пари са в безопасни граници;

б)

всички евентуални токсични материали в атмосферата са в рамките на допустимите концентрации;

в)

остатъчните вещества или материали, свързани с разрешената от компетентното лице работа, не водят до неконтролируемо изпускане на токсични материали или до опасна концентрация на запалими пари в рамките на съществуващите атмосферни условия, при поддържането им съгласно разпорежданията;

19)

„безопасно за високотемпературни работи“ означава пространство, което отговаря на всички следни критерии:

а)

намира се в състояние, което е безопасно и не създава опасност от взрив, включително състояние след обезгазяване, и при което може да бъде използвано оборудване за електродъгово или газово заваряване, за рязане или изгаряне, или други форми на открит пламък, както и състояние, при което могат да бъдат извършвани дейности, свързани с отопление, шлайфане или образуване на искри;

б)

спазени са критериите по точка 18 за „безопасно за влизане“;

в)

съществуващите атмосферни условия няма да се променят в резултат от високотемпературните работи;

г)

всички прилежащи пространства са били почистени или обезвредени или третирани в достатъчна степен с оглед предотвратяване на започване или разпространение на огън;

20)

„декларация за приключване“ означава направено от оператора на съоръжението за рециклиране на кораби изявление, с което се потвърждава, че рециклирането на даден кораб е приключило в съответствие с настоящия регламент;

21)

„свидетелство за инвентарен опис“ означава индивидуално за кораба свидетелство, което се издава на кораби, плаващи под знамето на държава-членка, в съответствие с член 9 и е придружено от инвентарен опис на опасните материали в съответствие с член 5;

22)

„свидетелство за годност за рециклиране“ означава индивидуално за кораба свидетелство, което се издава на кораби, плаващи под знамето на държава-членка, в съответствие с член 9, параграф 9 и е придружено от инвентарен опис на опасните материали в съответствие с член 5, параграф 7 и от одобрения план за рециклиране на кораба в съответствие с член 7;

23)

„свидетелство за съответствие“ означава индивидуално за кораба свидетелство, което се издава на кораби, плаващи под знамето на държава-членка, е придружено от инвентарен опис на опасните материали и е в съответствие с член 12;

24)

„тонове водоизместимост при празен кораб (LDT)“ означава теглото на кораб, изразено в тонове, без товар, гориво, смазочно масло в резервоарите за съхранение, баластна вода, прясна и питателна вода, припаси за консумация, и пътници и екипаж и техните вещи и същото представлява съвкупност от теглото на корпуса, констукцията, машините, оборудването и арматурата на кораба.

2.   За целите на член 7, параграф 2, буква г) и членове 13, 15 и 16 се прилагат следните определения:

а)

„отпадъци“, „опасни отпадъци“, „третиране“ и „управление на отпадъци“ имат същия смисъл, както по член 3 от Директива 2008/98/ЕО;

б)

„проверка на място“ означава проверка на съоръжение за рециклиране на кораби с цел установяване дали състоянието му отговаря на описаното в представен относим документ;

в)

„работник“ означава всяко лице, което извършва някаква работа, редовно или временно, в рамките на трудово правоотношение, включително персоналът, работещ за изпълнители и подизпълнители;

г)

„екологосъобразно управление“ означава предприемане на всякакви практически стъпки за гарантиране, че отпадъците и опасните материали се управляват по начин, който опазва здравето на човека и околната среда срещу нежелателни въздействия, които биха могли да се появят в резултат на тези отпадъци и материали;

3.   За целите на параграф 1, точка 13 компетентно лице може да бъде обучен работник или ръководен служител, който може да разпознае и оцени професионални и други рискове и излагане на работниците и служителите на въздействието на потенциално опасни материали или небезопасни условия в дадено съоръжение за рециклиране на кораби, и който е в състояние да посочи необходимите защитни средства и предпазните мерки, които трябва да се вземат, за да се премахнат или намалят тези рискове и излагания на въздействия.

Без да се засягат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), компетентният орган може да дефинира подходящи критерии за назначаване на такива лица и може да определи задълженията, които да им бъдат възложени.

ДЯЛ II

КОРАБИ

Член 4

Контрол на опасни материали

Инсталацията или употребата на опасните материали, посочени в приложение I, на корабите се забранява или ограничава съгласно определеното в приложение I, без да се засягат други изисквания на приложимо право на Съюза, което може да изисква допълнителни мерки.

Член 5

Инвентарен опис на опасните материали

1.   На борда на всеки нов кораб се държи инвентарен опис на опасните материали, който съдържа най-малко тези опасни материали, които са посочени в приложение II, и се съдържат в конструкцията или оборудването на кораба, и в който се посочват местоположението и приблизителните им количества.

2.   При спазване на член 32, параграф 2, буква б) съществуващите кораби са в съответствие доколкото е практически възможно с параграф 1.

Корабите, които отиват за рециклиране, са в съответствие, доколкото е практически възможно, с параграф 1 от настоящия член, считано от датата на публикуване на европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби („европейски списък“) съобразно установеното в член 16, параграф 2.

При спазване на член 32, параграф 2, буква б) при съставянето на списъка на опасните материали в него се посочват най-малко изброените в приложение I опасни материали.

3.   Инвентарният опис на опасните материали:

а)

е специфичен за всеки кораб;

б)

предоставя доказателство, че корабът отговаря на изискването за забрана или на ограниченията за инсталиране или използване на опасни материали в съответствие с член 4;

в)

се съставя, като се отчитат приложимите насоки на ИМО;

г)

е проверен от администрацията или от овластена от нея призната организация.

4.   Освен предвиденото по параграф 3 за съществуващите кораби се изготвя план, описващ огледа или проверката с вземане на проба, чрез които е изготвен инвентарният опис на опасните материали, като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО.

5.   Инвентарният опис на опасните материали се състои от три части:

а)

списък на опасните материали, посочени в приложения I и II, в съответствие с разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, и съдържащи се в конструкцията или оборудването на кораба, с посочване на тяхното разположение и приблизителните количества (част I);

б)

списък на генерираните в резултат на експлоатацията отпадъци, намиращи се на борда на кораба (част II);

в)

списък на складовете, намиращи се на борда на кораба (част III).

6.   Част I от инвентарния опис на опасните материали се води и актуализира по надлежен начин през целия експлоатационен срок на кораба, като отразява нови инсталации, съдържащи някой от опасните материали по приложение II, както и съответните промени в структурата и оборудването на кораба.

7.   Преди рециклирането и като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО, в допълнение към водената и актуализирана по надлежен начин част I, в инвентарния опис на опасните материали се включват част II за отпадъците, генерирани по време на експлоатацията, и част III за складовете, и описът се проверява от администрацията или от овластена от нея призната организация.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 във връзка с актуализирането на списъка с позиции за инвентарния опис на опасните материали в приложения I и II, за да се гарантира, че в списъка са включени най-малко веществата, изброени в Допълнения I и II към Конвенцията от Хонг Конг.

Комисията приема отделен делегиран акт за всяко вещество, което се включва или заличава от приложения I или II.

Член 6

Общи изисквания за корабособствениците

1.   При подготовката за изпращане на кораб за рециклиране корабособствениците:

а)

предоставят на оператора на съоръжението за рециклиране на кораби цялата свързана с кораба информация, необходима за разработването на плана за рециклиране на кораб, установен в член 7;

б)

уведомяват писмено съответната администрация в указания от нея срок за намерението си да рециклират кораба в конкретно(и) съоръжение(я) за рециклиране на кораби. Уведомлението включва най-малкото:

i)

описа на опасните материали; и

ii)

цялата свързана с кораба информация, предоставена съгласно буква а).

2.   Корабособствениците следят предназначените за рециклиране кораби да:

а)

се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, които са включени в европейския списък;

б)

изпълняват работи в периода преди влизане в съоръжението за рециклиране на кораби по такъв начин, че да сведат до минимум количеството на остатъците от товари, останалия мазут и генерираните от самия кораб отпадъци, оставащи на борда;

в)

притежават сертификат за годност за рециклиране, издаден от администрацията или от овластена от нея призната организация преди всяко рециклиране на кораб след получаването на одобрения план за рециклиране на кораб в съответствие с член 7, параграф 3.

3.   Корабособствениците гарантират, че танкерите пристигат на съоръжението за рециклиране на кораби с товарни резервоари и помпени отделения в състояние, годно за сертифициране като „безопасно за високотемпературни работи“.

4.   Корабособствениците предоставят на оператора на съоръжението за рециклиране на кораби екземпляр от свидетелството за годност за рециклиране, издадено в съответствие с член 9.

5.   Корабособствениците носят отговорност за кораба и вземат мерки, за да го поддържат в съответствие с изискванията на администрацията на държавата, под чието знаме корабът плава до момента, в който отговорността за него бъде поета от оператора на съоръжението за рециклиране на кораби. Операторът на съоръжението за рециклиране на кораби може да откаже да приеме кораба за рециклиране, ако състоянието на кораба до голяма степен не отговаря на данните от свидетелството за инвентарния опис, включително когато част I от описа на опасните материали не е надлежно водена и актуализирана, отразявайки промените в конструкцията и оборудването на кораба. При тези обстоятелства корабособственикът продължава да носи отговорността за кораба, като той незабавно уведомява администрацията за това.

Член 7

План за рециклиране на кораб

1.   Преди всякакво рециклиране на кораби се разработва специфичен за кораба план за рециклиране на кораб. Планът за рециклиране на кораб включва всички специфични за кораба аспекти, които не са визирани в плана на съоръжението за рециклиране на кораби или за които се изискват специални процедури.

2.   Планът за рециклиране на кораб:

а)

се разработва от оператора на съоръжението за рециклиране на кораби в съответствие със съответните разпоредби на Конвенцията и като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО и релевантната за кораба информация, предоставена от корабособственика в съответствие с член 6, параграф 1, буква а), така че съдържанието му надлежно да отразява информацията, съдържаща се в описа на опасните материали;

б)

изяснява дали и в каква степен подготвителна работа, като предварително третиране, идентифициране на потенциалните опасности и премахване на складовете предстои да се проведе на място, различно от съоръжението за рециклиране на кораби, посочено в плана за рециклиране на кораба. Планът за рециклиране на кораба включва мястото, където корабът ще бъде поставен по време на дейностите по рециклиране, и кратък план за пристигането и безопасно поставяне на конкретния кораб за рециклирането му;

в)

включва информация относно създаването, поддържането и наблюдението на условията за „безопасност за влизане“ и „безопасност за високотемпературни работи“ за конкретния кораб, като се отчитат характеристики като конструкция, конфигурация и предходен товар на кораба, както и друга необходима информация относно начина за изпълнение на плана за рециклиране на кораба;

г)

включва информация за вида и количеството на опасните материали и на отпадъците, получени от рециклирането на конкретния кораб, включително материалите и отпадъците, посочени в описа на опасните материали, както и за това как ще бъдат управлявани и съхранявани в съоръжението за рециклиране на кораби и в последващите съоръжения; и

д)

когато се използва повече от едно съоръжение за рециклиране на кораби, по принцип се изготвя отделно за всяко от участващите съоръжения и се посочват редът на използване на съоръженията и разрешените дейности, които ще се извършат в тези съоръжения.

3.   Планът за рециклиране на кораб се одобрява мълчаливо или изрично от компетентния орган в съответствие с изискванията на държавата, където е разположено съоръжението за рециклиране на кораби, когато е приложимо.

Изрично одобрение е дадено, ако компетентният орган изпрати писмено уведомление за решението си относно плана за рециклиране на кораба на оператора на съоръжението за рециклиране на кораби, на корабособственика и на администрацията.

Счита се, че е дадено мълчаливо съгласие, ако компетентният орган не е изпратил писмено възражение срещу плана за рециклиране на кораба на оператора на съоръжението за рециклиране на кораби, на корабособственика и на администрацията в рамките на срок за разглеждане, определен в съответствие с изискванията на държавата, където е разположено съоръжението за рециклиране на кораби, когато е приложимо, и не е направил уведомление в съответствие с член 15, параграф 2, буква б).

4.   Държавите-членки могат да изискат от своята администрация да изпрати на компетентния орган на държавата, в която се намира съоръжението за рециклиране на кораби, информацията, предоставена от корабособственика съгласно член 6, параграф 1, буква б), както и следните данни:

i)

датата, на която корабът е регистриран в държавата, под чието знаме плава;

ii)

идентификационния номер на кораба (номер по ИМО);

iii)

заводския номер на корпуса при доставка за ново строителство;

iv)

името и типа на кораба;

v)

пристанището, на което корабът е регистриран;

vi)

името и адреса на корабособственика, а също и идентификационния номер на собственика, както е регистриран по ИМО;

vii)

името и адреса на дружеството;

viii)

наименованията на всички класификационни организации, които са присъждали клас на кораба;

ix)

основни данни за кораба (обща дължина (LOA), теоретична ширина, теоретична височина, LDT, бруто и нето тонаж и тип и мощност на двигателя).

Член 8

Прегледи

1.   Прегледите на корабите се извършват от служители на администрацията или на овластена от нея призната организация, като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО.

2.   Когато администрацията, използва признати организации за извършването на прегледи съгласно параграф 1, тя упълномощава такива признати организации най-малко да:

изискат от кораб, на който извършват преглед, да се съобрази с настоящия регламент; и

извършват прегледи, поискани от надлежните органи на държава-членка.

3.   Корабите подлежат на следните прегледи:

а)

първоначален преглед;

б)

преглед при подновяване;

в)

допълнителен преглед;

г)

окончателен преглед.

4.   Първоначалният преглед на нов кораб се извършва преди корабът да бъде пуснат в експлоатация или преди да бъде издадено свидетелството за инвентарния опис. За съществуващите кораби се извършва първоначален преглед до 31 декември 2020 г. С прегледа се проверява дали част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

5.   Прегледът при подновяване се извършва през интервали, посочени от администрацията, които не може да надхвърлят пет години. С прегледа при подновяване се удостоверява че част I от описа на опасните материали е в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

6.   Допълнителният преглед, общ или частичен, в зависимост от обстоятелствата, се извършва по искане на корабособственика след промяна, замяна или значителен ремонт на конструкцията, оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите, който е оказал въздействие върху списъка на опасните материали. Прегледът се провежда така, щото да се гарантира, че всяка промяна, замяна или значителен ремонт са били направена по начин, който гарантира корабът да продължи да бъде в съответствие с изискванията на настоящия регламент, а част I от описа на опасните материали при необходимост да бъде съответно изменена.

7.   Окончателният преглед се извършва преди корабът да бъде изведен от експлоатация и преди рециклирането на кораба да е започнало.

Прегледът удостоверява, че:

а)

описът на опасните материали е в съответствие с изискванията на член 5;

б)

планът за рециклиране на кораб отразява надлежно информацията, съдържаща се в инвентарния опис на опасните материали и изпълнява изискванията по член 7;

в)

съоръжението за рециклиране на кораби, в което корабът предстои да бъде рециклиран, е включено в европейския списък.

8.   За съществуващите кораби, предназначени за рециклиране, първоначалният и окончателният преглед могат да се извършват по едно и също време.

Член 9

Издаване и одобрение на свидетелства

1.   След успешно приключване на първоначален преглед или на преглед при подновяване администрацията или овластена от нея призната организация издава свидетелство за инвентарния опис. Това свидетелство се допълва с част I от инвентарния опис на опасните материали, посочени в член 5, параграф 5, буква а).

Когато, съгласно предвиденото в член 8, параграф 8, първоначалният преглед и окончателният преглед се извършват по едно и също време, се издава само свидетелството за годност за рециклиране, посочено в параграф 9 от настоящия член.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на формата на свидетелството за инвентарния опис, за да се гарантира, че е в съответствие с допълнение 3 към Конвенцията от Хонг Конг. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25 от настоящия регламент.

2.   Свидетелство за инвентарен опис се одобрява по молба на корабособственика от администрацията или от овластена от нея призната организация след успешното приключване на допълнителен преглед, проведен в съответствие с член 8, параграф 6.

3.   При условията на параграф 4 администрацията или овластена от нея призната организация издава или одобрява свидетелство за инвентарен опис, според случая, ако прегледът при подновяване е приключил успешно:

а)

в срок от три месеца преди изтичането на срока на наличното свидетелство за инвентарен опис, и новото свидетелство за инвентарен опис е валидно от датата на приключване на прегледа при подновяване до дата, не по-късна от пет години след датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство;

б)

след изтичането на срока на наличното свидетелство за инвентарен опис, и новото свидетелство за инвентарен опис е валидно от датата на приключване на прегледа при подновяване до дата, не по-късна от пет години след датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство;

в)

повече от три месеца преди изтичането на срока на наличното свидетелство за инвентарен опис, и новото свидетелство за инвентарен опис е валидно от датата на приключване на прегледа при подновяване до дата, не по-късна от пет години след датата на приключване на прегледа при подновяване.

4.   Ако прегледът при подновяване е приключил успешно и ново свидетелство за инвентарен опис не може да се издава, нито да се използва на борда преди изтичането на срока на наличното свидетелство за инвентарен опис, администрацията или овластена от нея призната организация одобрява наличното свидетелство и то се приема за валидно за срок, не по-дълъг от пет месеца след датата на изтичане на валидността.

5.   В случай на свидетелство за инвентарен опис, издадено за срок, по-кратък от пет години, администрацията или овластена от нея призната организация може да продължи срока на валидност на наличното свидетелство за срок, който не надхвърля пет години.

6.   При специфични обстоятелства, определени от администрацията, новото свидетелство за инвентарен опис не е необходимо да има дата от датата на изтичане на валидността на наличното, съгласно изискванията по параграф 3, букви а) и б) и параграфи 7 и 8. При такива обстоятелства новото свидетелство е валидно до дата, не по-късна от пет години след датата на приключване на прегледа при подновяване.

7.   Когато даден кораб не се намира на пристанището или мястото за заставане на котва, където ще бъде подложен на преглед при изтичане на валидността на свидетелството за инвентарния опис, администрацията може, ако е уместно, да продължи валидността на свидетелството за срок, не по-дълъг от три месеца, за да даде възможност на кораба да завърши пътуването си до пристанището, на което ще му бъде извършен преглед. Всяко продължаване на срока е при условие че прегледът ще бъде извършен преди корабът да напусне въпросното пристанище. Кораб, на който е продължен срокът, няма право по силата на това продължаване да напусне пристанището, на което ще му бъде извършен преглед, без да е получил ново свидетелство. Когато приключи проверката на обновяването, новото свидетелство за инвентарен опис е валидно до дата, не по-късна от пет години от датата на наличното свидетелство, преди да е било разрешено продължаването му.

8.   Свидетелство за инвентарен опис на кораб, извършващ кратки пътувания, и чийто срок не е бил продължен при условията, посочени в параграф 7, може да бъде продължен от администрацията за гратисен срок до един месец след изтичането на валидността на свидетелството. Когато приключи прегледът при подновяване, новото свидетелство за инвентарен опис е валидно за срок не повече от пет години след датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство, преди да е било разрешено продължаването.

9.   След успешното приключване на окончателен преглед в съответствие с член 8, параграф 7, администрацията или овластена от нея призната организация издава свидетелство за годност за рециклиране. Това свидетелство се допълва с инвентарния опис на опасните материали и плана за рециклиране на кораб.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на формата на свидетелството за годност за рециклиране, за да се гарантира, че е в съответствие с допълнение 4 към Конвенцията от Хонг Конг. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25 от настоящия регламент. Свидетелство за годност за рециклиране, издадено след окончателен преглед в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, се приема от другите държави-членки и се счита за целите на настоящия регламент, че има същата сила, каквато има свидетелство за годност за рециклиране, издадено от тях.

Член 10

Продължителност и валидност на свидетелствата

1.   При условията на член 9 свидетелство за инвентарния опис се издава за период, чиято продължителност се установява от администрацията и не надвишава пет години.

2.   Свидетелството за инвентарния опис, издадено или одобрено съгласно член 9, престава да бъде валидно във всеки от следните случаи:

а)

ако състоянието на кораба съществено се различава от данните в свидетелството за инвентарния опис, включително когато част I от описа на опасните материали не се води и актуализира надлежно, отразявайки промените в конструкцията и оборудването на кораба, като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО;

б)

когато прегледът при подновяване не е извършен в интервалите, посочени в член 8, параграф 5.

3.   Свидетелство за годност за рециклиране се издава от администрацията или от овластена от нея призната организация за период, не по-дълъг от три месеца.

4.   Свидетелство за годност за рециклиране, издадено съгласно член 9, параграф 9, престава да бъде валидно, когато състоянието на кораба съществено се различава от данните в свидетелството за инвентарния опис.

5.   Чрез дерогация от параграф 3 свидетелството за годност за рециклиране може да бъде продължено от администрацията или от овластена от нея призната организация за единично пътуване от точка до точка до съоръжението за рециклиране на кораби.

Член 11

Контрол на държавата на пристанището

1.   Държавите-членки прилагат разпоредби за контрол за корабите в съответствие с националното си законодателство, като вземат предвид Директива 2009/16/ЕО. При условията на параграф 2 всяка такава инспекция се ограничава до проверка дали на борда се държи свидетелство за инвентарен опис или свидетелство за годност за рециклиране, които, ако са валидни, се считат достатъчни за одобрението на инспекцията.

2.   Може да се извърши подробна инспекция от компетентния орган, извършващ дейности по контрол на държавата на пристанището, като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО, когато кораб не носи валидно свидетелство или има ясни основания да се счита, че:

а)

състоянието на кораба или на неговото оборудване в значителна степен не съответства на данните, посочени в това свидетелство, в част I на инвентарния опис на опасните материали или и в двете; или

б)

на борда на кораба не се прилага процедура за водене на част I от инвентарния опис на опасните материали.

3.   Всеки кораб може да бъде предупреден, задържан, отпратен или изключен от достъп до пристанищата или морските терминали под юрисдикцията на държава-членка, в случай че не изпрати на компетентните органи на тази държава-членка копие от свидетелството за инвентарен опис или, по искане на тези органи и според случая, от свидетелството за годност за рециклиране, без да се засяга член 9. Държавата-членка, която предприема такива действия, уведомява незабавно съответната администрация. Неактуализиране на инвентарния опис на опасните материали не е нарушение, което е основание за задържането на кораб, но несъответствия в инвентарния опис на опасните материали се докладват на съответната администрация и се коригират при извършването на следващ преглед.

4.   Достъпът до определено пристанище или място за заставане на котва може да бъде разрешен от компетентния орган на държава-членка в случай на форсмажорни обстоятелства или поради първостепенни съображения за безопасност или за да се намали или сведе до минимум рискът от замърсяване, или за да се отстранят неизправностите, при условие собственикът, операторът или капитанът на кораба вземе подходящи мерки в изпълнение на предписанията на компетентния орган на същата държава-членка, за да се гарантира влизането на кораба при пълна безопасност.

Член 12

Изисквания за кораби, плаващи под знамето на трета държава

1.   При спазване на член 32, параграф 2, буква б), когато посещава пристанище или застава на котва в държава-членка, кораб, плаващ под знамето на трета държава, разполага на борда си със списък на опасните материали, който е в съответствие с член 5, параграф 2.

Независимо от първа алинея достъпът до определено пристанище или място за заставане на котва може да бъде разрешен от компетентния орган на държава-членка в случай на форсмажорни обстоятелства или поради първостепенни съображения за безопасност, или за да се намали или сведе до минимум рискът от замърсяване, или за да се отстранят неизправностите, при условие че собственикът, операторът или капитанът на кораба вземе подходящи мерки в изпълнение на предписанията на компетентния орган на същата държава-членка, за да се гарантира влизането на кораба при пълна безопасност.

2.   Инсталирането на опасни материали, посочени в приложение I, на кораби, плаващи под знамето на трета държава, докато са в пристанище или на място за заставане на котва в държава-членка, се забранява или ограничава съгласно приложение I.

Използването на опасни материали, посочени в приложение I, на кораби, плаващи под знамето на трета държава, докато са в пристанище или на място за заставане на котва в държава-членка, се забранява или ограничава съгласно приложение I, без да се засягат освобождаванията и преходните разпоредби, приложими за тези материали по силата на международното право.

3.   Инвентарният опис на опасните материали е специфичен за всеки кораб, съставя се, като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО и служи за изясняване на това, че корабът е в съответствие с параграф 2 от настоящия член. При съставянето на инвентарния опис на опасните материали в него се посочват най-малко изброените в приложение I опасни материали. Корабът, плаващ под знамето на трета държава, изготвя план, описващ огледа или проверката с вземане на проба, чрез които е съставен инвентарният опис на опасните материали, като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО.

4.   Инвентарният опис на опасните материали се води и актуализира по надлежен начин през целия експлоатационен срок на кораба, като отразява нови инсталации, съдържащи някой от опасните материали по приложение II, както и съответните промени в конструкцията и оборудването на кораба, като се отчитат освобождаванията и преходните разпоредби, приложими за тези материали по силата на международното право.

5.   Всеки кораб, плаващ под знамето на трета държава, може да бъде предупреден, задържан, отпратен или изключен от достъп до пристанищата или морските терминали под юрисдикцията на държава-членка, в случай че не изпрати на компетентните органи на тази държава-членка копие от свидетелството за съответствие съгласно параграфи 6 и 7, придружено, когато е необходимо и по искане на тези органи, от инвентарния опис на опасните материали. Държавата-членка, която предприема такива действия, уведомява незабавно компетентните органи на третата държава, под чието знаме плава въпросният кораб. Неактуализиране на инвентарния опис на опасните материали не е нарушение, което е основание за задържането на кораб, но несъответствия в инвентарния опис на опасните материали се докладват на компетентните органи на третата държава, под чието знаме корабът плава.

6.   Свидетелството за съответствие се издава след проверка на инвентарния опис на опасните материали от компетентните органи на третата държава, под чието знаме плава корабът, или от организация, овластена от тях съгласно националните изисквания. За образец на свидетелството за съответствие може да се използва допълнение 3 към Конвенцията от Хонг Конг.

7.   Свидетелството за съответствие и инвентарният опис на опасните материали се изготвят на един от официалните езици на издаващите компетентни органи на третата държава, под чието знаме плава корабът, а когато използваният език не е английски, френски или испански, те се превеждат на един от тези езици.

8.   При спазване на член 32, параграф 2, буква б) корабите, плаващи под знамето на трета държава, за които е подадено заявление за регистрация под знамето на държава-членка, гарантират, че в съответствие с член 5, параграф 2 държат на борда инвентарен опис на опасните материали или че той се съставя в рамките на шест месеца от регистрацията под знамето на съответната държава-членка или по време на следващия периодичен преглед по член 8, параграф 3, в зависимост от това коя дата настъпи първа.

ДЯЛ III

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА КОРАБИ

Член 13

Изисквания, необходими за включването на съоръженията за рециклиране на кораби в европейския списък

1.   За да бъде включено в европейския списък, съоръжение за рециклиране на кораби трябва да отговаря на следните изисквания в съответствие с приложимите разпоредби на Конвенцията от Хонг Конг и като се вземат предвид приложимите насоки на ИМО, МОТ, Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители и на други международни насоки:

а)

да има разрешение от своите компетентни органи да извэршва дейност по рециклиране на кораби;

б)

да бъде проектирано, конструирано и експлоатирано по безопасен и екологосъобразен начин;

в)

да функционира от изградени структури;

г)

да създаде системи за управление и наблюдение, процедури и техники, които имат за цел предотвратяване, намаляване, свеждане до минимум и, доколкото е практически възможно, премахване на:

i)

рисковете за здравето на работниците и на населението в близост до съоръжението за рециклиране на кораби и

ii)

неблагоприятното въздействие върху околната среда, причинено от рециклирането кораби;

д)

да изготви план на съоръжението за рециклиране на кораби;

е)

да предотвратява вредните въздействия върху здравето на човека и околната среда, включително да демонстрира контрол върху всякакви изтичания, по-специално в приливни зони;

ж)

да гарантира безопасно и екологосъобразно управление и съхранение на опасните материали и отпадъците, включително:

i)

затваряне на всички опасни материали, които се намират на борда по време на процеса на рециклиране на кораба, за да се предотврати всякакво изпускане на тези материали в околната среда; както и извършване на манипулации с опасни материали и отпадъци, получени в процеса на рециклиране на кораба, само върху непромокаеми подове с ефективни системи за оттичане;

ii)

че всички отпадъци, получени от дейността по рециклиране на кораба, и техните количества се документират и се прехвърлят само към съоръжения за управление на отпадъци, в т.ч. съоръжения за рециклиране на отпадъци, на които е разрешено да процедират с тяхното третиране, без да застрашават човешкото здраве и по екологосъобразен начин;

з)

да създаде и поддържа план за готовност и реагиране в аварийни ситуации; да осигури бърз достъп за оборудване за реагиране в извънредни ситуации, като например противопожарно оборудване и превозни средства, линейки и кранове, до кораба и до всички места на съоръжението за рециклиране на кораби;

и)

да осигури безопасност и обучение на работниците, включително да гарантира ползването на лични предпазни средства за операции, изискващи такова ползване;

й)

да създаде архиви за произшествия, злополуки, професионални заболявания и хронични въздействия и, ако това се изисква от компетентните органи, да докладва всички произшествия, злополуки, професионални заболявания и хронични въздействия, които причиняват или имат способността да причиняват рискове за безопасността на работниците, здравето на човека и околната среда;

к)

да се съгласи да спазва изискванията по параграф 2.

2.   Операторът на съоръжение за рециклиране на кораби:

а)

изпраща плана за рециклиране на кораб, след като бъде одобрен в съответствие с член 7, параграф 3, на корабособственика и на администрацията или на овластена от нея призната организация;

б)

докладва на администрацията, че съоръжението за рециклиране на кораби е готово във всяко отношение за започване на рециклиране на кораба;

в)

когато пълното или частичното рециклиране на кораба приключи в съответствие с настоящия регламент, изпраща декларация за приключване на администрацията, издала свидетелството за годност за рециклиране за кораба, в срок от 14 дни от датата на пълното или частичното рециклиране в съответствие с плана за рециклиране на кораб. Декларацията за приключване включва доклад относно евентуални инциденти и произшествия, нанесли щети на човешкото здраве и/или на околната среда.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формата на:

а)

доклада, изискван съгласно параграф 2, буква б) от настоящия член, за да се гарантира, че той е в съответствие с допълнение 6 към Конвенцията от Хонг Конг; и

б)

декларацията, изисквана съгласно параграф 2, буква в) от настоящия член, за да се гарантира, че тя е в съответствие с допълнение 7 към Конвенцията от Хонг Конг.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25 от настоящия регламент.

Член 14

Разрешение за съоръжения за рециклиране на кораби, намиращи се в държава-членка

1.   Без да се засягат други приложими разпоредби на правото на Съюза, компетентните органи разрешават на съоръженията за рециклиране на кораби, намиращи се на тяхната територия и отговарящи на изискванията, формулирани в член 13, да извършват рециклиране на кораби. Това разрешение може да бъде предоставено на съответните съоръжения за рециклиране на кораби за срок от максимум пет години и да бъде съответно подновявано.

При условие че са спазени изискванията по настоящия регламент, всяко разрешение, издадено съгласно съответните разпоредби на друго национално право или на правото на Съюза, може да бъде комбинирано с разрешението по настоящия член в единно разрешение, когато по този начин се избягва ненужното дублиране на информация и на работата на оператора на съоръжението за рециклиране на кораби или на дружеството за рециклиране на кораби или на компетентния орган. В такива случаи разрешението може да бъде продължено в съответствие с посочения в първа алинея разрешителен режим, но без да надхвърля максимален срок от пет години.

2.   Държавите-членки създават и актуализират списък на съоръженията за рециклиране на кораби, на които са издали разрешение в съответствие с параграф 1.

3.   Списъкът, посочен в параграф 2, се съобщава на Комисията без забавяне и не по-късно от 31 март 2015 г.

4.   Когато съоръжение за рециклиране на кораби престане да отговаря на изискванията, формулирани в член 13, държавата-членка, в която е разположено съоръжението за рециклиране на кораби, спира или отнема разрешението, издадено на въпросното съоръжение за рециклиране на кораби, или предписва коригиращи действия от дружеството за рециклиране на кораби и уведомява незабавно Комисията за това.

5.   Когато съоръжение за рециклиране на кораби е получило разрешение в съответствие с параграф 1, съответната държава-членка уведомява незабавно Комисията за това.

Член 15

Съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в трета държава

1.   Дружество за рециклиране на кораби, което притежава съоръжение за рециклиране на кораби, разположено в трета държава и което възнамерява да рециклира кораби, плаващи под знамето на държава-членка, подава заявление до Комисията за включване на посоченото съоръжение за рециклиране в европейския списък.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, се придружава от доказателства, че въпросното съоръжение за рециклиране на кораби отговаря на изискванията, формулирани в член 13, за да извършва рециклиране на кораби и да бъде включено в европейския списък в съответствие с член 16.

По-специално, дружеството за рециклиране на кораби:

а)

посочва разрешителното, лиценза или разрешението, издадено от съответните компетентни органи за извършване на рециклиране на кораби и, когато е целесъобразно, разрешителното, лицензията или разрешението, издавано от компетентните органи на всички негови изпълнители и подизпълнители, пряко участващи в процеса на рециклиране на кораби, и да предостави цялата информация, посочена в член 16, параграф 2;

б)

уточнява дали планът за рециклиране на кораб ще бъде мълчаливо или изрично одобрен от компетентния орган, като посочи срока за разглеждане в случай на мълчаливо съгласие, в съответствие с националните изисквания, когато е приложимо;

в)

потвърждава, че ще приеме за рециклиране в съответствие с настоящия регламент само кораб, плаващ под знамето на държава-членка;

г)

представя доказателства, че съоръжението за рециклиране на кораби е в състояние да създаде, поддържа и наблюдава критериите за „безопасност за влизане“ и „безопасност за високотемпературни работи“ през целия процес на рециклиране на кораба;

д)

прикачва карта за границите на съоръжението за рециклиране на кораби и за местоположението на операциите по рециклиране на кораби в неговите рамки;

е)

за всеки опасен материал, посочен в приложение I и допълнителен опасен материал, който би могъл да бъде част от конструкцията на кораб, указва:

i)

дали съоръжението за рециклиране на кораби е оправомощено да извършва отстраняването на опасния материал. В този случай трябва да бъде определен отговорният персонал, упълномощен да извършва отстраняването, и да бъдат представени доказателства за компетентността му;

ii)

кой процес за управление на отпадъците ще се прилага в съоръжението за рециклиране на кораби или извън него — например изгаряне, депониране или друг метод за третиране на отпадъци, името и адреса на съоръжението за третиране на отпадъци, ако е различно от съоръжението за рециклиране на кораби, и представя доказателства, че прилаганият процес ще се извършва, без да се застрашава човешкото здраве и по екологосъобразен начин;

ж)

потвърждава, че дружеството е приело план за рециклиране на кораб, като е взело предвид приложимите насоки на ИМО;

з)

предоставя информацията, необходима за идентифицирането на съоръжението за рециклиране на кораби.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение, за да определи формата на информацията, необходима за идентифицирането на съоръжението за рециклиране на кораби. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25 от настоящия регламент.

4.   За да бъдат включени в европейския списък, съответствието на съоръженията за рециклиране на кораби, разположени в трети държави, с изискванията, установени в член 13 се удостоверява чрез проверка на място от независим експерт с необходимите квалификации. Дружеството за рециклиране на кораби представя удостоверението на Комисията, когато подава заявление за включване в европейския списък и на всеки пет години след това при подновяване на включването му в този списък. Първоначалното включване в списъка и последващото подновяване се допълват от средносрочен преглед за потвърждаване на съответствието с изискванията, установени в член 13.

Като подават заявления за включване в европейския списък, дружествата за рециклиране на кораби приемат възможността съоръжението за рециклиране на кораби да бъде обект на проверка на място от Комисията или от представители, действащи от нейно име, преди или след включването им в европейския списък, с цел проверка на съответствието с изискванията, установени в член 13. Независимият експерт, Комисията или представителите, действащи от нейно име, си сътрудничат с компетентните органи на третата държава, в която е разположено съоръжението за рециклиране на кораби, за извършването на тези проверки на място.

Комисията може да издава бележки с технически напътствия с цел улесняване на въпросното удостоверяване.

5.   За целите на член 13, що се отнася до съответната операция по оползотворяване или обезвреждане на отпадъци може се допусне, че е налице екологосъобразно управление, единствено когато съоръжението за рециклиране на кораби може да докаже, че съоръжението за управление на отпадъците, което приема отпадъците, ще бъде експлоатирано в съответствие с такива стандарти за опазване на здравето на човека и околната среда, които в общи линии са еквивалентни на приложимите международни стандарти и стандарти на Съюза.

6.   В случай на промени в информацията, предоставена на Комисията, дружеството за рециклиране на кораби незабавно представя актуализирани доказателства и във всеки случай три месеца преди изтичането на всеки петгодишен период на включване в европейския списък дружеството декларира, че:

а)

доказателството, което е представило, е пълно и актуализирано;

б)

съоръжението за рециклиране на кораби продължава и ще продължи да съответства на изискванията на член 13.

Член 16

Съставяне и актуализиране на европейския списък

1.   Комисията приема актове за изпълнение с цел съставяне на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби, които:

а)

са разположени в Съюза и са били нотифицирани от държавите-членки в съответствие с член 14, параграф 3;

б)

са разположени извън Съюза и чието включване е въз основа на преценка на информацията и подкрепящите доказателствата, представени или събрани в съответствие с член 15.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25 от настоящия регламент.

2.   Европейският списък се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на Комисията не по-късно от 31 декември 2016 г. Той се разделя на два подсписъка, включващи съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в държава-членка и съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в трета държава.

Европейският списък включва цялата следна информация относно съоръжението за рециклиране на кораби:

а)

метода на рециклиране;

б)

вида и размера на корабите, които могат да се рециклират;

в)

всякакви ограничения и условия, съгласно които съоръжението за рециклиране на кораби извършва дейност, включително по отношение на управлението на опасни отпадъци;

г)

информация за процедурата по изрично или мълчаливо одобрение от компетентния орган на плана за рециклиране на кораби, както е посочено в член 7, параграф 3;

д)

максималния годишен обем на рециклиране на кораби.

3.   В европейския списък се посочва датата на изтичането на срока на включване на съоръжението за рециклиране на кораби. Включването е валидно за максимален период от пет години и подлежи на подновяване.

4.   Комисията приема актове за изпълнение с цел редовно актуализиране на европейски списък:

а)

за включване на съоръжение за рециклиране на кораби в европейския списък когато:

i)

му е дадено разрешение съгласно член 14; или

ii)

включването му в Европейския списък е решено в съответствие с параграф 1, буква б) от настоящия член;

б)

за изключване на съоръжение за рециклиране на кораби от европейския списък когато:

i)

съоръжението за рециклиране на кораби престане да отговаря на изискванията, установени в член 13; или

ii)

актуализираното доказателство не е представено най-късно до три месеца преди изтичането на петгодишния период, установен в параграф 3 от настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25 от настоящия регламент

5.   При съставянето и актуализирането на европейския списък Комисията действа в съответствие със залегналите в Договорите принципи и с международните задължения на Съюза.

6.   Държавите-членки съобщават на Комисията цялата информация, която може да е необходима в контекста на актуализирането на европейския списък. Комисията изпраща необходимата информация на останалите държави-членки.

ДЯЛ IV

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Език

1.   Планът за корабното рециклиране, посочен в член 7, се съставя на език, приемлив за държавата, която издава разрешение на съоръжението за рециклиране на кораби. Когато използваният език не е английски, френски или испански, планът за корабното рециклиране се превежда на един от тези езици, освен ако администрацията счита, че това не е необходимо.

2.   Свидетелството за инвентарния опис и свидетелството за годност за рециклиране, издадени съгласно член 9, се изготвят на един от официалните езици на издаващата администрация. Когато използваният език не е английски, френски или испански, текстът включва и превод на един от тези езици.

Член 18

Определяне на компетентни органи и администрации

1.   Държавите-членки определят компетентните органи и администрации, отговорни за прилагането на настоящия регламент, и уведомяват Комисията за тези определяния. Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за всички промени в тази информация.

2.   Комисията публикува на своя уебсайт списъците с определените компетентни органи и администрации, и актуализира тези списъци, когато е уместно.

Член 19

Определяне на лица за връзка

1.   Държавите-членки и Комисията определят поотделно едно или повече лица за връзка, отговорни за информиране или съветване на физически или юридически лица, отправили запитвания. Лицето за връзка на Комисията препраща на лицата за връзка на държавите-членки всички получени въпроси, които ги касаят, и обратно.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за определянето на лица за връзка. Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за всички промени в тази информация.

3.   Комисията публикува на своя уебсайт списъците с определените лица за връзка и актуализира тези списъци, когато е уместно.

Член 20

Определяне на лица за връзка

По искане на държавите-членки или ако е уместно, Комисията периодично организира срещи на лицата за връзка с цел обсъждане на въпросите, възникнали при прилагането на настоящия регламент. На тези срещи или на части от тях се канят и съответните заинтересовани страни, когато всички държави-членки и Комисията са в съгласие, че това е целесъобразно.

ДЯЛ V

ДОКЛАДВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 21

Доклади от държавите-членки

1.   Всяка държава-членка изпраща на Комисията доклад, съдържащ следното:

а)

списък на корабите, плаващи под нейно знаме, за които е издадено свидетелство за годност за рециклиране, наименованието на дружеството за рециклиране на кораби и местоположението на съоръжението за рециклиране на кораби, както е показано в свидетелството за годност за рециклиране;

б)

списък на корабите, плаващи под нейно знаме, за които е получена декларация за приключване;

в)

информация относно незаконно рециклиране на кораби, наказания и последващи действия, предприети от държавата-членка.

2.   Всяка държава-членка предава на всеки три години в електронен вид доклада на Комисията не по-късно от девет месеца след края на тригодишния период, за който се отнася.

Първият електронен доклад обхваща периода от датата на прилагане на настоящия регламент до края на първия редовен тригодишен отчетен период, определен в член 5 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета (14), след началната дата на първия отчетен период.

Комисията публикува доклад относно изпълнението на настоящия регламент не по-късно от девет месеца след получаване на докладите от държавите-членки.

3.   Комисията въвежда тази информация в електронна база данни, която е постоянно достъпна за обществеността.

Член 22

Изпълнение в държавите-членки

1.   Държавите-членки приемат разпоредби за санкции, прилагани при нарушаване на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите-членки си сътрудничат, двустранно или многостранно една с друга, така че да улеснят предотвратяването и откриването на потенциалното заобикаляне и нарушаване на настоящия регламент.

3.   Държавите-членки определят членовете от своя постоянен персонал, които са отговорни за сътрудничеството, посочено в параграф 2. Тази информация се изпраща до Комисията, която разпространява обобщен списък до тези членове.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията разпоредбите от своето национално право, отнасящо се до правоприлагането на настоящия регламент, и за приложимите санкции.

Член 23

Молба за действие

1.   Физически или юридически лица, които са засегнати или е вероятно да бъдат засегнати от нарушение на член 13 във връзка с член 15 и член 16, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, или които имат достатъчен интерес от вземането на решения в областта на околната среда, свързани с нарушение на член 13 във връзка с член 15 и член 16, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, имат право да отправят молба до Комисията за предприемане на действия съгласно настоящия регламент във връзка с такова нарушение или с непосредствена опасност от такова нарушение.

За тази цел за всяка неправителствена организация, насърчаваща опазването на околната среда и отговаряща на изискванията, установени в член 11 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета (15), се счита, че има достатъчен интерес за целите на първа алинея.

2.   Молбата за действие се придружава от съответната информация и данни, подкрепящи тази молба.

3.   Когато молбата за действие и придружаващите я информация и данни показват убедително, че е налице нарушение на член 13 във връзка с член 15 и член 16, параграф 1, буква б) или непосредствена опасност от такова нарушение, Комисията разглежда всички молби за действие с информацията и данните. При такива обстоятелства Комисията дава на съответното дружество за рециклиране на кораби възможност да изложи своите виждания по отношение на молбата за действие и придружаващите я информация и данни.

4.   Комисията информира незабавно и в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза лицата, отправили молба съгласно параграф 1, за решението си да уважи или отхвърли молбата за действие, като посочва мотивите за това.

ДЯЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 8 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 30 декември 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейският парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът направят възражение в срок от два месеца след нотификацията на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да правят възражения. Този срок се продължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 26

Преходна разпоредба

От датата на публикуване на европейския списък, до датата на прилагане настоящия регламент, държавите-членки могат да разрешават рециклирането на кораби в съоръжения за рециклиране на кораби, включени в европейския списък. При тези обстоятелства не се прилага Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Член 27

Изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006

В член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 се добавя следната подточка:

„i)

кораби, плаващи под знамето на държава-членка, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

Член 28

Изменение на Директива 2009/16/ЕО

В приложение IV към Директива 2009/16/ЕО се добавя следната точка:

„49.

Свидетелство за инвентарния опис на опасни материали или свидетелство за съответствие съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*2).

Член 29

Финансов стимул

До 31 декември 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за осъществимостта на финансов инструмент, който би улеснил безопасното и правилно рециклиране на кораби, и при целесъобразност той се придружава от законодателно предложение.

Член 30

Преглед

1.   Комисията преценява дали нарушенията на настоящия регламент следва да бъдат отнесени към обхвата на Директива 2008/99/ЕО, за да се постигне еквивалентност на свързаните с нарушения разпоредби на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 1013/2006. Комисията докладва относно констатациите си до 31 декември 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета и при целесъобразност докладът се придружава от законодателно предложение.

2.   Комисията следва да преразгледа настоящия регламент не по-късно от 18 месеца преди датата на влизане в сила на Конвенцията от Хонг Конг и при целесъобразност същевременно да представи евентуални подходящи законодателни предложения във връзка с това. Това преразглеждане следва да отчита включването на съоръжения за рециклиране на кораби, разрешени съгласно Конвенцията от Хонг Конг в европейския списък с цел да се избегне дублирането на работа и административната тежест.

3.   Комисията извършва редовни прегледи на настоящия регламент и при целесъобразност прави своевременни предложения, за да бъдат взети предвид новостите във връзка с международните конвенции, включително Базелската конвенция, в случай че се окаже необходимо.

4.   Независимо от параграф 2, до пет години след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент, придружен при целесъобразност от законодателни предложения, за да се гарантира, че целите му са били осъществени и въздействието му е постигнато и обосновано.

Член 31

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 32

Прилагане

1.   Настоящият регламент се прилага от по-ранната от следните две дати, но не по-рано от 31 декември 2015 г.:

а)

6 месеца след датата, на която общият максимален годишен обем рециклирани кораби на съоръженията за рециклиране на кораби, включени в европейския списък, представлява не по-малко от 2,5 милиона тона водоизместимост при празен кораб (LDT). Годишният обем рециклирани кораби на съоръжение за рециклиране на кораби представлява сумарното тегло, изчислено в LDT, на корабите, рециклирани през дадена година в това съоръжение. Максималният годишен обем на рециклиране на кораби се определя, като се избере най-високата стойност от предходния 10-годишен период за всяко съоръжение за рециклиране на кораби, или, в случай на новолицензирано съоръжение за рециклиране на кораби — най-високата годишна стойност, постигната в това съоръжение; или

б)

на 31 декември 2018 г.

2.   При все това по отношение на следните разпоредби се прилагат следните дати:

а)

член 2, член 5, параграф 2, втора алинея, членове 13, 14, 15, 16, 25 и 26 от 31 декември 2014 г.;

б)

член 5, параграф 2, първа и трета алинея, и член 12, параграфи 1 и 8 от 31 декември 2020 г.

3.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз съобщение относно датата на прилагане на настоящия регламент, когато условията, посочени в параграф 1, буква а) са изпълнени.

4.   Ако държава-членка е закрила своя национален регистър на корабите или в продължение на три години не е имала кораби, регистрирани под нейно знаме, и, доколкото никой кораб не е регистриран под нейно знаме, тази държава-членка може да ползва дерогация от разпоредбите на настоящия регламент с изключение на членове 4, 5, 11, 12, 13, 14, член 16, параграф 6, членове 18, 19, 20, 21 и 22. Когато държава-членка реши да се възползва от тази дерогация, тя уведомява Комисията най-късно на датата на прилагане на настоящия регламент. Всички последващи промени също се съобщават на Комисията.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 20 ноември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 158.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2013 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(4)  Изменение на Базелската конвенция („Изменение за забрана“), прието с Решение III/1 на страните по Базелската конвенция.

(5)  Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57).

(6)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(7)  Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28).

(8)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г.).

(9)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (OB 196, 16.8.1967 г., стр. 1).

(10)  Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(12)  Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на корабите (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 11).

(13)  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

(14)  Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(15)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КОНТРОЛ НА ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

Опасни материали

Определения

Мерки за контрол

Азбест

Материали, съдържащи азбест

Новата инсталация на материали, които съдържат азбест, се забранява за всички кораби.

Вещества, които нарушават озоновия слой

Вещества, обект на контрол, определени в член 1, параграф 4 от Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които разрушават озоновия слой, и изброени в приложения А, Б, В и Д към същия протокол, в сила към момента на прилагане или тълкуване на настоящото приложение.

Вещества, разрушаващи озоновия слой, които могат да бъдат открити на борда на кораби, включват, но не се ограничават до:

 

халон 1211 бромодифлуорохлорометан

 

халон 1301 бромотрифлуорометан

 

халон 2402 1,2-дибромо-1,1,2,2-тетрафлуороетан (известен също като халон 114B2)

 

CFC-11 трихлорфлуорметан

 

CFC-12 дихлородифлуорометан

 

FC-113 1,1,2-трихлоро-1,2,2-трифлуороетан

 

CFC-114 1,2-дихлоро-1,1,2,2-тетрафлуороетан

 

CFC-115 хлоропентафлуороетан

 

HCFC-22

 

хлородифлуорометан

Новите инсталации, които съдържат разрушаващи озоновия слой вещества, се забраняват за всички кораби.

Полихлорирани бифенили (PCB)

„полихлорирани бифенили“ означава ароматни съединения, получени по такъв начин, че водородните атоми на бифенилната молекула (два бензенови пръстена, свързани с проста въглерод — въглерод връзка) могат да бъдат заменени с до десет хлорни атома

Новата инсталация на материали, които съдържат полихлорирани бифенили, се забранява за всички кораби.

Перфлуорооктан сулфонова киселина (ПФСК) (1)

„перфлуорооктансулфонова киселина“ (ПФСК) означава перфлуорооктансулфонова киселинаи нейните производни

Новата инсталация на материали, които съдържат перфлуорооктансулфонова киселина (ПФСК) и нейните производни, се забранява в съответствие с Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Противообрастващи съединения и системи

Противообрастващи съединения и системи, регулирани съгласно приложение I към Международната конвенция от 2001 г. за контрол по използването на противообрастващи покрития на корабите (Конвенцията AFS), в сила към момента на прилагане или тълкуване на настоящото приложение.

1.

Никой кораб не може да прилага противообрастващи системи, съдържащи органокалаени съединения в качеството на биоцид, или други противообрастващи системи, чието приложение или използване е забранено от Конвенцията AFS.

2.

Никой нов кораб, нито нова инсталаця на кораб, не прилага или използва противообрастващи съединения или системи по несъвместим с Конвенцията AFS начин.


(1)  Не е приложимо за кораби, плаващи под знамето на трета държава.

(2)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ИНВЕНТАРНИЯ ОПИС НА ОПАСНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1.

Всички опасни материали, изброени в приложение I

2.

Кадмий и съединения на кадмия

3.

Шествалентен хром и съединения на шествалентния хром

4.

Олово и съединения на оловото

5.

Живак и съединения на живака

6.

Полибромирани бифенили (РВВ)

7.

Полибромирани дифенилови етери (PBDE)

8.

Полихлорирани нафталени (с повече от 3 хлорни атома)

9.

Радиоактивни вещества

10.

Определени късоверижни хлорирани парафини (Алкани, C10-C13, с хлорни атоми)

11.

Бромирани забавители на горенето (HBCDD)


10.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1258/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 7 януари 2010 г. Комисията прие доклад съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) относно изпълнението и функционирането на законодателството на Общността за мониторинг и контрол на търговията с прекурсори на наркотични вещества.

(2)

В посочения доклад Комисията препоръчва да се анализират допълнително начините за засилване на контрола върху търговията с оцетен анхидрид — включено в списък вещество от категория 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004, съгласно член 2, буква а) от същия регламент, с цел по-успешно предотвратяване на отклоняването на оцетен анхидрид за незаконното производство на хероин.

(3)

В своите заключения от 25 май 2010 г. относно функционирането и изпълнението на законодателството на ЕС по отношение на прекурсори на наркотични вещества Съветът прикани Комисията да предложи законодателни изменения, след извършване на внимателна оценка на потенциалното им въздействие върху компетентните органи на държавите членки и икономическите оператори.

(4)

С настоящия регламент се уточнява определението за включените в списък вещества: в това отношение терминът „фармацевтичен препарат“, който произхожда от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, приета във Виена на 19 декември 1988 г., е заличен, тъй като вече е обхванат от съответната терминология на правните актове на Съюза, а именно — „лекарствени продукти“. От своя страна терминът „други препарати“ е заличен, тъй като с него се дублира терминът „смеси“, който вече е използван в посоченото определение.

(5)

Следва да бъде въведено определение на термина „потребител“ за лица, които държат вещества за цели, различни от пускането им на пазара, и следва да бъде уточнено, че лицата, които използват включени в списък вещества от категория 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 за цели, различни от пускането им на пазара, са длъжни да получат лицензия.

(6)

Следва да бъдат въведени по-подробни разпоредби относно регистрацията с цел да се гарантират еднакви условия за регистрация във всички държави членки за включените в списък вещества от категория 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004. За включените в списък вещества от новата подкатегория 2А от приложение I към посочения регламент изискването за регистрация следва да се отнася не само за операторите, но и за потребителите.

(7)

Когато налагат такси за получаване на лицензия или за регистрация, държавите членки следва да разгледат възможността за адаптиране на тези такси с оглед запазване на конкурентоспособността на микропредприятията.

(8)

Следва да се поясни, че държавите членки разполагат с възможност за предприемане на действия в случай на съмнителни сделки с вещества, които не са включени в списък, за да могат да реагират по-бързо по отношение на новите тенденции в незаконното производство на наркотични вещества.

(9)

Следва да бъде създадена европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества („европейската база данни“) с цел опростяване на процедурата по докладване от страна на държавите членки във връзка с конфискациите и задържаните пратки, при възможност по обобщен и анонимен начин и по най-малко инвазивен по отношение на обработката на лични данни начин, и при отчитане на последните технологични достижения за защита на неприкосновеността на личния живот и принципа на ограничаване на данните. Европейската база данни следва също да изпълнява функцията на европейски регистър на операторите и потребителите, притежатели на лицензия или регистрация, което ще улесни проверката на законността на търговските сделки с включени в списък вещества, и следва да даде възможност за операторите да предоставят на компетентните органи информация относно своите сделки с включени в списък вещества.

(10)

В Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с настоящия регламент, се предвижда обработка на информация, включително обработка на лични данни, за целите на наблюдението от страна на компетентните органи на пускането на пазара на прекурсори на наркотични вещества и предотвратяването на отклоняването на включените в списък вещества. Обработката на лични данни следва да се извършва по начин, съвместим с целите на посочения регламент, и в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5), и по-специално в съответствие с изискванията на Съюза, свързани с качество на данните, пропорционалност, ограничаване на целите и с правата на информация, достъп, коригиране на данните, заличаване и блокиране, организационни и технически мерки и международни трансфери на лични данни.

(11)

Обработката на лични данни за целите на Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с настоящия регламент, и на делегиран акт или акт за изпълнение, приет съгласно настоящия регламент, следва да се извършва при зачитане на основното право на личен и семеен живот, признато в член 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и на правото на зачитане на личния и семеен живот и правото на защита на личните данни, признато съответно в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Делегираните актове и актовете за изпълнение следва също да гарантират, че всяка обработка на лични данни се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.

(12)

Оцетният анхидрид, който понастоящем е включен в категория 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004, следва да бъде включен в нова подкатегория 2А от приложение I към същия регламент с цел да се позволи упражняването на по-голям контрол върху търговията с него. Останалите вещества от категория 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 следва да бъдат включени в подкатегория 2Б от приложение I към същия регламент.

(13)

С Регламент (ЕО) № 273/2004 на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на някои от неговите разпоредби, които следва да бъдат упражнявани по реда, установен в Решение 1999/468/ЕО на Съвета (6).

(14)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон тези правомощия следва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(15)

За да бъдат постигнати целите на Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, за конкретизиране на изискванията и условията за предоставяне на лицензии и регистрация, за включване на операторите и потребителите, получили лиценз или регистрация, в европейската база данни, за получаване и използване на декларациите на клиентите, за документацията и етикетирането на смесите, съдържащи включени в списък вещества за предоставянето на информация от страна на операторите за сделките с включени в списък вещества и за информация, предоставяна от държавите членки относно изпълнението на мерките за наблюдение, установени в Регламент (ЕО) № 273/2004, и за изменение на приложенията към него. Тези делегирани актове следва също така да определят категориите лични данни, които могат да бъдат обработвани от държавите членки и операторите по силата на Регламент (ЕО) № 273/2004, категориите лични данни, които могат да бъдат съхранявани в европейската база данни, и гаранциите за обработката на тези лични данни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(16)

Важно е също така Комисията да иска становище от Европейския надзорен орган по защита на данните, когато подготвя делегирани актове във връзка с обработката на лични данни.

(17)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7). Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на актове за изпълнение с цел подробно определяне на начините за предоставяне на декларациите на клиентите в електронен формат, както и подробно определяне на начините за предоставяне на европейската база данни на информацията относно сделките на операторите с включени в списък вещества на европейската база данни.

(18)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно – въвеждане на по-строги разпоредби относно регистрацията на операторите, които пускат на пазара или държат включени в списък вещества от категория 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004, и по-специално оцетен анхидрид, с цел предотвратяване на неговото отклоняване към незаконното производство на наркотични вещества, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, тъй като трафикантите се възползват от националните различия по отношение на регистрацията и преместват своята незаконна дейност там, където е най-лесно прекурсори на наркотични вещества да бъдат отклонени, а поради мащаба или въздействието на предложеното действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(19)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 18 януари 2013 г. (8)

(20)

Поради това Регламент (ЕО) № 273/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 273/2004 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Обхват и цели

С настоящия регламент се установяват хармонизирани мерки за вътрешен контрол и мониторинг в Съюза на определени вещества, използвани често за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества с цел предотвратяване на отклоняването на такива вещества.“

2)

В член 2:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

„включено в списък вещество“ означава всяко вещество, включено в списъка в приложение I, което може да се използва за незаконното производство на упойващи или психотропни вещества, включително смеси и природни продукти, съдържащи такива вещества, но като се изключат смесите и природните продукти, съдържащи включени в списък вещества, които са съставени по такъв начин, че включените в списък вещества не могат да се използват или извличат лесно чрез готови за употреба или икономически рентабилни средства, лекарствените продукти съгласно определението в член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1) и ветеринарни лекарствени продукти съгласно определението в член 1, точка 2 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*2);

(*1)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67)."

(*2)  Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).“;"

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

„пускане на пазара“ означава всяка доставка в Съюза, срещу заплащане или безплатно, на включени в списъка съставки; или съхранението, изготвянето, производството, преработката, търговията, разпространението на тези съставки или посредничеството във връзка с тях, с цел доставката им в Съюза;“

в)

добавят се следните букви:

„з)

„потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оператор, което държи включено в списък вещество и участва в преработката, формулацията, потреблението, съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери, прехвърлянето от един съд в друг, смесването, трансформирането или всяко друго използване на включени в списък вещества;

и)

„природни продукти“ означава организъм или част от него под каквато и да била форма или всякакви вещества, които се срещат в природата, съгласно определението по член 3, точка 39 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*3).

(*3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).“"

3)

В член 3:

а)

параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Операторите и потребителите трябва да получат лицензия от компетентните органи на държавата членка, в която са установени, преди да могат да държат или да пускат на пазара включени в списъка съставки от категория 1 от приложение I. Компетентните органи могат да издават специални лицензии на аптеки, на аптечни пунктове за ветеринарни лекарства, на някои обществени органи или на въоръжените сили. Такива специални лицензии са валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 1 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори.

3.   Всеки оператор, притежаващ лицензията, доставя включени в списък вещества от категория 1 от приложение I само на оператори или потребители, които също притежават лицензия и са подписали декларация на клиента съгласно предвиденото в член 4, параграф 1.“;

б)

параграфи 5, 6 и 7 се заменят със следното:

„5.   Без да се засяга параграф 8, компетентните органи могат да ограничат валидността на лицензията до срок, не по-дълъг от три години, или да задължат операторите и потребителите да доказват през определени периоди, не по-дълги от три години, че условията, при които е издадена лицензията, все още са изпълнени. В лицензията се посочват операцията или операциите, за които е валидна, както и съответните включени в списък вещества. Компетентните органи издават по принцип специалните лицензии за неограничен срок, но могат да бъдат временно отнети или отменени от тях, когато има разумни основания да се приеме, че притежателят вече не отговаря на изискванията и не е подходящ, за да притежава лицензия, или когато условията, при които е издадена лицензията, вече не се изпълнени.

6.   Операторите трябва да получат регистрация от компетентните органи на държавата членка, в която са установени, преди да пуснат на пазара включени в списък вещества от категория 2 от приложение I. Считано от 1 юли 2015 г. потребителите трябва да получат регистрация от компетентните органи на държавата членка, в която са установени, преди да държат включени в списък вещества от подкатегория 2А от приложение I. Компетентните органи могат да издават специални регистрации на аптеки, на аптечни пунктове за ветеринарни лекарства, на някои обществени органи или на въоръжените сили. Такива специални регистрации се приемат за валидни само за използване на включени в списък вещества от категория 2 от приложение I в рамките на официалните задължения на съответните оператори или потребители.

6а.   Всеки оператор, притежаващ регистрация, доставя включени в списък вещества от подкатегория 2А от приложение I само на други оператори или на потребители, които също притежават регистрация и са подписали декларация на клиента съгласно предвиденото в член 4, параграф 1.

6б.   Когато преценяват дали да издадат регистрация, компетентните органи вземат предвид по-специално компетентността и почтеността на кандидата. Те отказват регистрация, ако има разумни основания за съмнение в пригодността и надеждността на кандидата или на служителя, отговорен за търговията с включените в списък вещества. Компетентните органи могат да спрат или отменят регистрацията, когато има сериозни основания да се смята, че притежателят вече не отговаря на изискванията и не е пригоден, за да притежава регистрация, или когато условията, при които е издадена регистрацията, вече не са изпълнени.

6в.   Компетентните органи могат да изискват от операторите и потребителите да плащат такса при подаване на заявление за лицензия или регистрация.

Когато се събира такса, компетентните органи разглеждат възможността за адаптиране на размера на таксата в зависимост от големината на предприятието. Тази такса се събира по недискриминационен начин и не надвишава разходите за обработване на заявлението.

7.   Компетентните органи вписват операторите и потребителите, които са получили лицензия или регистрация, в европейската база данни, посочена в член 13а.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за:

а)

издаване на лицензия, включително категориите лични данни, които трябва да бъдат предоставени, когато е приложимо;

б)

издаване на регистрацията, включително категориите лични данни, които трябва да бъдат предоставени, когато е приложимо;

в)

вписване на операторите и потребителите в европейската база данни, посочена в член 13а, в съответствие с параграф 7 от настоящия член.

Категориите лични данни, посочени в настоящия параграф, първа алинея, букви а) и б), не включват специални категории данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*4).

(*4)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).“"

4)

В член 4:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засягат параграф 4 от настоящия член и членове 6 и 14, всеки оператор, установен в Съюза, който снабдява клиент с включено в списък вещество от категория 1 или 2 от приложение I, получава декларация от клиента, в която се посочват конкретният вид или видове употреба на включените в списък вещества. Операторът получава отделна декларация за всяко включено в списък вещество. Посочената декларация се изготвя по образец съгласно точка 1 от приложение III. За юридическите лица декларацията се изготвя на фирмена бланка.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Операторът, доставящ включени в списъка вещества от категория 1 от приложение I, поставя печат и дата на копие от декларацията, удостоверявайки, че копието е вярно с оригинала. Такова копие трябва винаги да придружава веществата от категория 1, които се продават в границите на Съюза, и при поискване трябва да се представя на органите, отговорни за проверката на транспортните средства по време на транспортни операции.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за получаване и използване на декларациите на клиентите.“

5)

В член 5 се добавя следният параграф:

„7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за документацията на смеси, които съдържат включени в списък вещества.“

6)

В член 7 се добавя следната алинея:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията за етикетиране на смеси, които съдържат включени в списък вещества.“

7)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Нотифициране на компетентните органи

1.   Операторите уведомяват незабавно компетентните органи за всякакви обстоятелства, като необичайни поръчки или сделки с включени в списък вещества, предназначени за пускане на пазара, за които има съмнение, че такива вещества могат да бъдат отклонени за незаконно производство на упойващи или психотропни вещества. За тази цел операторите предоставят цялата налична информация, която би позволила на компетентните органи да проверят законността на съответната поръчка или сделка.

2.   Операторите предоставят на компетентните органи в обобщена форма информация за техни сделки с включени в списък вещества.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а във връзка с изискванията и условията, при които операторите предоставят информацията по параграф 2 от настоящия член, включително и когато е приложимо — категориите лични данни, които се обработват за тази цел, както и гаранциите за обработката на такива лични данни.

4.   Операторите не разкриват каквито и да е лични данни, събирани в съответствие с настоящия регламент, на никого освен на компетентните органи.“

8)

В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията изготвя и актуализира насоки за улесняване сътрудничеството между компетентните органи, операторите и химическата промишленост, и по-специално по отношение на веществата, които не са включени в списък.“

9)

В член 10:

а)

параграф 1, букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

да влизат в търговските помещения на операторите и потребителите, за да получат доказателства за нередностите;

в)

когато е необходимо, да задържат и конфискуват пратки, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всяка държава членка може да приеме необходимите мерки, за да могат нейните компетентни органи да извършват контрол и наблюдение на съмнителни сделки, свързани с вещества, които не са включени в списък, и по-специално:

а)

да получават информация относно поръчки на вещества, които не са включени в списък, или операции с вещества, които не са включени в списък;

б)

да влизат в търговските помещения с цел събирането на доказателства за съмнителни сделки, свързани с вещества, които не са включени в списък;

в)

когато е необходимо да задържат и конфискуват пратки, за да се предотврати използването на определени невключени в списък вещества за незаконно производство на упойващи или психотропни вещества.

3.   Компетентните органи не разгласяват поверителна търговска информация.“

10)

Членове 13 — 16 се заменят със следното:

„Член 13

Съобщаване от страна на държавите членки

1.   За да позволят необходими корекции на разпоредбите за наблюдение на търговията с включени в списък вещества и с вещества, които не са включени в списък, компетентните органи във всяка държава членка своевременно предоставят на Комисията в електронна форма посредством европейската база данни, посочена в член 13а, цялата значима информация по изпълнение на мерките за наблюдение, установени в настоящия регламент, по-специално по отношение на веществата, използвани за незаконно производство на упойващи или психотропни вещества, методите на отклоняване и незаконното производство, и незаконната търговия с такива вещества.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за определяне на условията и изискванията във връзка с информацията, която трябва да се предостави съгласно параграф 1 от настоящия член.

3.   Резюме от съобщенията, направени съгласно параграф 1 от настоящия член, се предоставя в съответствие с член 12, параграф 12 от Конвенцията на ООН от Комисията на Международния съвет за контрол на наркотиците и при консултация с държавите членки.

Член 13а

Европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества

1.   Комисията създава европейска база данни за прекурсорите на наркотични вещества със следните функции:

а)

улесняване на изпращането на информация, при възможност по обобщен и анонимен начин, съгласно член 13, параграф 1, обобщаване и анализ на равнището на Съюза на тази информация, както и представянето на доклад на Международния съвет за контрол на наркотиците съгласно член 13, параграф 3;

б)

създаване на европейски регистър на операторите и потребителите, на които е издадена лицензия или регистрация;

в)

създаване на възможност за операторите да предоставят на компетентните органи информация за своите сделки в съответствие с член 8, параграф 2, в електронна форма, както е посочено в мерките за изпълнение, приети съгласно член 14.

Лични данни се въвеждат в европейската база данни само след като бъдат приети делегираните актове, посочени в член 3, параграф 8 и член 8, параграф 3.

2.   Комисията и компетентните органи вземат всички необходими мерки, за да се обезпечат сигурността, поверителността и точността на личните данни, съдържащи се в европейската база данни, и да се гарантира, че правата на субектите на данните са защитени в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (*5).

3.   Информацията, получена в съответствие с настоящия регламент, включително личните данни, се използва в съответствие с приложимото право за защита на личните данни и не се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за целите на настоящия регламент. Обработката на специални категории данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО и в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се забранява.

4.   Комисията прави обществено достояние по ясен, изчерпателен и разбираем начин информацията относно европейската база данни, в съответствие с членове 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 13б

Защита на данните

1.   Обработката на лични данни от компетентните органи в държавите членки се извършва в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби за транспониране на Директива 95/46/ЕО и под надзора на надзорния орган на държавата членка, посочен в член 28 от същата директива.

2.   Без да се засяга член 13 от Директива 95/46/ЕО, личните данни, получени или обработени в съответствие с настоящия регламент, се използват единствено за целите на предотвратяване на отклоняването на включени в списък вещества.

3.   Обработката на лични данни от Комисията, включително за целите на европейската база данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

4.   Държавите членки и Комисията не обработват лични данни по начин, който е несъвместим с целите, изложени в член 13а.

Член 14

Актове за изпълнение

1.   Комисията може да приема следните актове за изпълнение:

а)

правила относно реда за предоставяне на декларациите на клиента по член 4 в електронна форма, ако е целесъобразно;

б)

правила относно реда за предоставяне на европейска база данни на информацията по член 8, параграф 2, включително в електронна форма, ако е целесъобразно;

в)

процедурни правила за издаване на лицензии и регистрации и за включването на оператори и потребители в европейската база данни съгласно посоченото в член 3, параграфи 2, 6 и 7.

2.   Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата на разглеждане, посочена в член 14а, параграф 2.

Член 14а

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по прекурсорите на наркотични вещества, създаден с член 30 от Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета (*6). Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*7).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 15

Адаптиране на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а, за да се приведат в съответствие приложения I, II и III към новите тенденции в отклоняването на прекурсори на наркотични вещества и да се следват измененията на таблиците в приложението към Конвенцията на ООН.

Член 15а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 8, член 4, параграф 4, член 5, параграф 7, член 7, втора алинея, член 8, параграф 3, член 13, параграф 2 и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 30 декември 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 8, член 4, параграф 4, член 5, параграф 7, член 7, втора алинея, член 8, параграф 3, член 13, параграф 2 и член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 8, член 4, параграф 4, член 5, параграф 7, член 7, втора алинея, член 8, параграф 3, член 13, параграф 2 или член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 16

Информация за мерките, приети от държавите членки

1.   Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които са приели съгласно настоящия регламент, и по-специално за мерките, приети съгласно членове 10 и 12. Те нотифицират и всяко тяхно последващо изменение.

2.   Комисията съобщава тази информация на останалите държави членки.

3.   До 31 декември 2019 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и функционирането на настоящия регламент, и по-специално относно евентуалната необходимост от допълнителни действия за наблюдение и контрол на подозрителни сделки с вещества, които не са включени в списък.

(*5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1)."

(*6)  Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите (ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1)."

(*7)  Регламент (ЕО) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

11)

В приложение I:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Опис на включените в списък вещества“;

б)

в категория 1 кодът по КН за норефедрин се заменя със следното:

„2939 44 00“;

в)

в категория 1 следното вещество се добавя към списъка от вещества:

„алфа-фенилацетоацетонитрил, код по КН 2926 90 95, CAS № 4468-48-8“;

г)

текстът в категория 2 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

12)

В приложение III текстът „разрешително/“ се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 20 ноември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ОВ C 76, 14.3.2013 г., стр. 54.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2013 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотични вещества (ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1).

(4)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(6)  Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(8)  Все още непубликувано в Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТЕГОРИЯ 2

ПОДКАТЕГОРИЯ 2А

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (1)

CAS № (2)

Оцетен анхидрид

 

2915 24 00

108-24-7

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно.


ПОДКАТЕГОРИЯ 2Б

Вещество

Код по КН

(ако е различен)

Код по КН (1)

CAS № (2)

Фенилоцетна киселина

 

2916 34 00

103-82-2

Антранилова киселина

 

2922 43 00

118-92-3

Пиперидин

 

2933 32 00

110-89-4

Калиев перманганат

 

2841 61 00

7722-64-7

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно.


(1)  ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1.

(2)  CAS № е „chemical abstracts service registry number“, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер и за всяка сол на всеки изомер. Поради това CAS номерата за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от посочените.


10.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1259/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

На 7 януари 2010 г. Комисията прие доклад съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета (2) относно изпълнението и функционирането на законодателството на Общността за мониторинг и контрол на търговията с прекурсори.

(2)

Търговията с лекарствени продукти не се контролира в рамките на съществуващата система за контрол на прекурсорите в Съюза, тъй като те понастоящем са изключени от определението за описани субстанции.

(3)

В доклада на Комисията се изтъква, че съдържащите ефедрин и псевдоефедрин лекарствени продукти се отклоняват за незаконно производство на наркотици извън Съюза, като заместител на международно контролираните ефедрин и псевдоефедрин. Поради това Комисията препоръча засилване на контрола на международната търговия със съдържащи ефедрин или псевдоефедрин лекарствени продукти, изнасяни от митническата територия на Съюза или преминаващи транзитно през нея, за да се предотврати тяхното отклоняване за незаконно производство на наркотици или упойващи вещества.

(4)

В своите заключения от 25 май 2010 г. относно функционирането и изпълнението на законодателството на ЕС по отношение на прекурсори на наркотични вещества Съветът прикани Комисията да предложи законодателни изменения, след извършване на внимателна оценка на потенциалното им въздействие върху компетентните органи на държавите членки и икономическите оператори.

(5)

С настоящия регламент се уточнява определението за описана субстанция: в тази връзка терминът „фармацевтичен препарат“, който произхожда от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, приета във Виена на 19 декември 1988 г. („Конвенцията на ООН“), е заличен, тъй като вече е обхванат от съответната терминология на правните актове на Съюза, а именно — „лекарствени продукти“. Освен това терминът „други препарати“ е заличен, тъй като с него се дублира терминът „смеси“, който вече е използван в посоченото определение.

(6)

Следва да се въведат правила относно суспендиране или отмяната на регистрация на оператор, за да има съответствие със съществуващите правила за суспендиране или отмяна на лиценз.

(7)

Лекарствените продукти и ветеринарните лекарствени продукти („лекарствените продукти“), съдържащи ефедрин или псевдоефедрин, следва да бъдат контролирани, без да се затруднява законната търговия с тях. За тази цел следва да се добави нова категория (категория 4) в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, в която са изброени лекарствените продукти, съдържащи дадени описани субстанции.

(8)

Износът на лекарствени продукти, изброени в категория 4 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с настоящия регламент, следва да бъде предшестван от разрешение за износ и от нотификация преди износ, изпратена от компетентните органи на Съюза до компетентните органи на държавата по местоназначение.

(9)

На компетентните органи на държавите членки следва да бъдат предоставени правомощия да спират или конфискуват посочените лекарствени продукти, когато съществуват основателни причини за съмнение, че те са предназначени за незаконно производство на наркотици или психотропни вещества, когато се изнасят, внасят или преминават транзитно.

(10)

С оглед да се даде възможност на държавите членки да реагират по-бързо по отношение на тенденциите в отклоняването на прекурсори, следва да бъдат уточнени техните възможности за действие в случай на съмнителни сделки, включващи неописани субстанции. За тази цел държавите членки следва да могат да оправомощават компетентните си органи да получават информация за всякакви поръчки или операции, включващи неописани субстанции — или да влизат в служебни помещения, за да получат доказателства за съмнителни сделки, включващи такива субстанции. Освен това компетентните органи следва да предотвратяват въвеждането или напускането на митническата територия на Съюза на неописани субстанции, в случаите в които може да се докаже, че тези субстанции ще бъдат използвани за незаконното производство на наркотични или психотропни вещества. Тези неописани субстанции следва да се считат като предложени за включване в списъка за доброволен мониторинг на неописани субстанции.

(11)

Компетентните органи на държавите членки следва да обменят помежду си и с Комисията, посредством Европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества („Европейската база данни“), създадена съгласно Регламент (ЕС) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), информация за конфискациите и спрените пратки, за да се подобри цялостното равнище на информация за търговията с прекурсори, включително и лекарствени продукти. Европейската база данни следва да се използва, за да се опрости докладването от държавите членки по отношение на конфискациите и спрените пратки. Тя следва също да изпълнява функцията на европейски регистър на операторите, притежаващи лиценз или регистрация, което ще улесни проверката на законността на техните сделки, включващи описани субстанции, и следва да даде възможност на операторите да предоставят на компетентните органи информация за своя износ, внос или посреднически дейности, включващи описани субстанции. Този европейски регистър следва да се актуализира редовно, като информацията, съдържаща се в него, следва да се използва от Комисията и от компетентните органи на държавите членки единствено с цел предотвратяване на отклоняването на прекурсори на наркотични вещества към незаконния пазар.

(12)

В Регламент (ЕО) № 111/2005 се предвижда обработка на данни.Тази обработка може да обхваща и лични данни и следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза.

(13)

При обработката на лични данни за целите на Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с настоящия регламент, и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно същия регламент, следва да се спазва основното право на зачитане на личния и семеен живот, признато в член 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, като и на правото на зачитане на личния и семеен живот и правото на защита на личните данни, признати съответно в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(14)

Държавите членки и Комисията следва да обработват лични данни единствено по начин, съвместим с целите на Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с настоящия регламент, както и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно него. Тези данни следва да бъдат обработвани в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на лицата при обработката на лични данни, и по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(15)

С Регламент (ЕО) № 111/2005 на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на някои от неговите разпоредби, които следва да бъдат упражнявани по реда, установен в Решение 1999/468/ЕО на Съвета (6).

(16)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон посочените правомощия следва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(17)

За да се постигнат целите на Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за определяне на условията за издаване на лицензи и регистрация, както и за определяне на случаите, в които не се изисква лиценз или регистрация, за установяване на критерии за доказване на законните цели на сделката,за определяне на информацията, която да се изисква от компетентните органи и от Комисията за провеждания от тях мониторинг на износа, вноса или посредническите дейности на операторите, за определяне на списъците с държавите по местоназначение, за които износът на описани субстанции от категории 2 и 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 трябва да се предшества от нотификация преди износ, за определяне на опростени процедури за нотификация преди износ и за установяване на общи критерии, които да се прилагат от компетентните органи, за определяне на опростени процедури за издаване на разрешение за износ и за установяване на общи критерии, които да се прилагат от компетентните органи, както и за адаптиране на приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, за да се отговори на новите тенденции в отклоняването на прекурсори на наркотични вещества и да се следват измененията на таблиците от приложението към Конвенцията на ООН. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(18)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, а именно за установяване на образец на лицензите, процедурните правила за предоставяне на информация, изисквана от компетентните органи за мониторинг на износа, вноса или посредническите дейности на операторите, както и мерките за гарантиране на ефективния мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети държави, по-специално по отношение на съставянето и използването на формуляри на разрешения за внос и износ, с цел предотвратяване на отклоняването на прекурсори на наркотични вещества. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(19)

Делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с настоящия регламент, следва да гарантират систематичен и последователен контрол и мониторинг на операторите.

(20)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи своето становище на 18 януари 2013 г. (8).

(21)

Поради това Регламент (ЕО) № 111/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 111/2005 се изменя, както следва:

1)

В заглавието на регламента и в член1, в член 2, букви г) и д), в член 10, параграф 1, в член 17, първа алинея, в член 20, първа алинея и в член 25, съществителното „Общност“ се заменя със съществителното „Съюз“. В член 2, буква д), в член 13, параграф 1, буква г), в член 14, параграф 1, първа алинея, в член 14, параграф 2, в член 18 и в член 22, първа алинея, терминът „митническа територия на Общността“ се заменя с термина „митническа територия на Съюза“. В член 12, параграф 1 терминът „митническата територия от Общността“ се заменя с термина „митническата територия на Съюза“.

2)

В член 2:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

„описана субстанция“ означава всяко вещество, включено в списъка в приложението, което може да се използва за незаконното производство на наркотични или психотропни вещества, включително смеси и естествени продукти, съдържащи такива вещества, но като се изключват смесите и естествените продукти, съдържащи описани субстанции, които са съставени по такъв начин, че описаните субстанции не могат да се използват или извличат лесно чрез готови за употреба или икономически рентабилни средства, лекарствените продукти, съгласно определението в член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1), и ветеринарни лекарствени продукти, съгласно определението в член 1, точка 2 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*2), с изключение на лекарствени продукти и ветеринарни лекарствени продукти, включени в списъка в приложението;

(*1)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67)."

(*2)  Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).“;"

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

„внос“ означава въвеждане на описани субстанции със статут на несъюзни стоки на митническата територия на Съюза, включително временно складиране, складиране в свободна зона или склад, складиране под режим с отложено плащане и допускане за свободно обращение по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (*3);

(*3)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).“;"

в)

буква й) се заменя със следното:

„й)

„естествени продукти“ означава организъм или части от него под каквато и да била форма или всякакви вещества, които се срещат в природата, съгласно определението по член 3, точка 39 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*4);

(*4)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).“"

3)

Член 3, първи параграф се заменя със следното:

„Всички дейности по внос, износ или посреднически дейности, включващи описани субстанции с изключение на субстанции, включени в категория 4 от приложението, се документират от оператора чрез митнически и търговски документи, като обобщени декларации, митнически декларации, фактури, карго манифести, транспортни и други документи за превозване.“

4)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Операторите гарантират, че етикетите са закрепени на всеки пакет, съдържащ описани субстанции с изключение на субстанции, включени в категория 4 от приложението, като се посочва тяхното наименование съгласно приложението, или в случай на смес или естествен продукт, наименованието му и наименованието на всяка описана субстанция с изключение на субстанции, включени в категория 4 от приложението, съгласно приложението, съдържаща се в сместа или в естествения продукт. Операторите могат освен това да прикрепят свои обичайни етикети.“

5)

В член 6:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Освен ако не е предвидено друго, оператори, установени в Съюза, различни от митническите агенти и превозвачите, когато действат единствено в качеството си на такива, ангажирани с внос, износ или посреднически дейности, включващи описани субстанции, включени в категория 1 от приложението, трябва да притежават лиценз. Лицензът се издава от компетентния орган на държавата членка, в която е установен операторът.

При преценката дали да се предостави лиценз, компетентният орган отчита компетентността и почтеността на кандидата, по-специално липсата на сериозно нарушение или многократни нарушения на законодателството в областта на прекурсорите на наркотични вещества и липсата на данни за тежко престъпление.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с определяне на условията за предоставяне на лицензи и определяне на случаите, при които не се изисква лиценз.“;

б)

добавя се следният параграф:

„3.   Комисията установява образец на лицензи посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 2.“

6)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Освен ако не е предвидено друго, оператори, установени в Съюза, различни от митническите агенти и превозвачите, когато действат единствено в качеството си на такива, ангажирани с внос, износ или посреднически дейности с описани субстанции, включени в категория 2 от приложението, или ангажирани в износ на описани субстанции, включени в категория 3 от приложението, трябва да са регистрирани. Регистрацията се извършва от компетентния орган на държавата членка, в която е установен операторът.

При преценката дали да се направи регистрация, компетентният орган отчита компетентността и почтеността на кандидата, по-специално липсата на сериозно нарушение или многократни нарушения в областта на законодателството относно прекурсорите на наркотични вещества и липсата на данни за тежко престъпление.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с определяне на условията за извършване на регистрации и определяне на случаите, при които не се изисква регистрация.

2.   Компетентният орган може да суспендира или отмени регистрацията, когато условията, съгласно които е издадена регистрацията, не са вече изпълнени или когато съществуват основателни причини за съмнение, че съществува риск от отклоняване на описани субстанции.“

7)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Когато описаните субстанции са въведени на митническата територия на Съюза за разтоварване или претоварване, за временно складиране, за складиране в свободна зона от контрол, тип 1, или свободен склад, или за поставянето им под режим на външен съюзен транзит, законните цели следва да се докажат от оператора при поискване от страна на компетентните органи.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с установяване на критериите за определяне как могат да се докажат законните цели на сделката, за да се гарантира, че всички движения на описани субстанции в рамките на митническата територия на Съюза могат да бъдат обхванати от извършвания от компетентните органи мониторинг и рискът от отклоняване на описани субстанции да бъде минимален.“

8)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Оператори, установени в Съюза, уведомяват незабавно компетентните органи относно всички обстоятелства, такива като необичайни поръчки и сделки, включващи описани субстанции, които предполагат, че такива субстанции предназначени за внос, износ или посреднически дейности, биха могли да бъдат преобразувани за незаконно производство на наркотични вещества или психотропни вещества.

За тази цел операторите предоставят цялата налична информация, като например:

а)

наименование на описаната субстанция;

б)

количество и тегло на описаната субстанция;

в)

имена и адреси на износителя, вносителя, крайния получател и, където е приложимо, лицето, участващо в посредническите дейности.

Тази информация се събира единствено за целите на предотвратяване на отклоняването на описани субстанции.

2.   Операторите предоставят на компетентните органи информация в обобщен вид относно своя износ, внос и посреднически дейности.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с определяне на информацията, изисквана от компетентните органи, за да могат последните да извършват мониторинг на тези дейности.

Комисията определя посредством актове за изпълнение процедурните правила за предоставянето на такава информация, включително, където е уместно, в електронен формат за Европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета (*5) („Европейската база данни“).Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 2.

(*5)  Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества (ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1).“"

9)

В член 10 се добавят следните параграфи:

„4.   За да се отговори бързо на новите тенденции в отклоняването на прекурсори на наркотични вещества, компетентните органи на държавите членки и Комисията могат да предложат дадена неописана субстанция да бъде включена в списъка, посочен в параграф 2, буква б), с цел временен мониторинг на търговията с нея. Подробните условия и критериите за включване или заличаване от списъка се уточняват в указанията, посочени в параграф 1.

5.   Ако се счете, че доброволният мониторинг от производителите е недостатъчен, за да се предотврати употребата на неописана субстанция за незаконното производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията може да включи неописаната субстанция в приложението посредством делегирани актове в съответствие с член 30б.“

10)

В член 11:

а)

в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Целият износ на описани субстанции, включени в категории 1 и 4 от приложението, и износът на описани субстанции, включени в категории 2 и 3 от приложението, към някои държави по местоназначение се предхожда от нотификация преди износ, изпратена от компетентните органи в Съюза до компетентните органи на държавата по местоназначение, в съответствие с член 12, параграф 10 от Конвенцията на ООН. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б от настоящия регламент, за определяне на списъци на държавите по местоназначение за износа на описани субстанции, включени в категории 2 и 3 от приложението, за да е минимален рискът от отклоняване на описани субстанции.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Опростени процедури за нотификация преди износ може да се прилагат от компетентните органи, когато последните са убедени, че това няма да доведе до никакъв риск от отклоняване на описани субстанции. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с определяне на такива процедури и установяване на общи критерии, които да се прилагат от компетентните органи.“

11)

В член 12, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Въпреки това обаче, износът на описани субстанции, включени в категория 3 от приложението, е обект на разрешение за износ само когато се изискват нотификации преди износ.“

12)

В член 13, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Заявлението за издаване на разрешение за износ на описани субстанции, включени в категория 4 от приложението, съдържа информацията, изложена в първа алинея, букви а)—д).“

13)

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Опростени процедури за предоставяне на разрешение за износ може да се прилагат от компетентните органи, когато последните са убедени, че това няма да доведе до никакъв риск от отклоняване на описани субстанции. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с определяне на такива процедури и установяване на общи критерии, които да се прилагат от компетентните органи.“

14)

Член 20, втори параграф се заменя със следното:

„Въпреки това, когато субстанциите, посочени в първа алинея, са разтоварени или претоварени и са временно складирани, са складирани в свободна зона с контрол тип I, или са в свободен склад, или са поставени под режим външен съюзен транзит, такова разрешение за внос не се изисква.“

15)

В член 26:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засягат членове 11—25 и параграфи 2 и 3 от настоящия член, компетентните органи на всяка държава членка забраняват въвеждането на описани субстанции в митническата територия на Съюза или тяхното изнасяне от нея, ако съществуват основателни причини за съмнение, че субстанциите са предназначени за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества.“;

б)

вмъкват се следните параграфи:

„3а.   Компетентните органи на всяка държава членка забраняват въвеждането на пратки с неописани субстанции на митническата територия на Съюза или тяхното изнасяне от нея, ако съществуват достатъчни доказателства, че тези субстанции са предназначени за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества.

Компетентният орган незабавно информира компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за това, като използва процедурата, посочена в член 27.

Тези субстанции се считат като предложени за включване в списъка на неописани субстанции, посочен в член 10, параграф 2, буква б).

3б.   Всяка държава членка може да приеме необходимите мерки, за да могат нейните компетентни органи да извършват контрол и мониторинг на съмнителни сделки, свързани с неописани субстанции, и по-специално:

а)

да получават информация относно поръчки за неописани субстанции или операции, включващи неописани субстанции;

б)

да влизат в служебни помещения с цел събирането на доказателства за съмнителни сделки, свързани с неописани субстанции.“

16)

Заглавието на глава V се заменя със следното:

„ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“

17)

Член 28 се заменя със следното:

„Член 28

В допълнение към мерките, посочени в член 26, на Комисията се предоставя правомощието да определя, когато е необходимо, посредством актове за изпълнение, мерки за гарантиране на ефективен мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети държави, по-специално по отношение на съставянето и използването на формуляри на разрешения за внос и износ, с цел предотвратяване на отклоняването на прекурсори на наркотични вещества. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 2.“

18)

Член 29 се заличава.

19)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

1.   Комисията се подпомага от Комитета по прекурсорите на наркотични вещества. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*6).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

20)

Вмъкват се следните членове:

„Член 30а

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б от настоящия регламент с цел да се адаптира приложението към новите тенденции в отклоняването на прекурсори на наркотични вещества, по-специално веществата, които лесно могат да бъдат превърнати в описани субстанции, и с цел да се следва изменението на таблиците от приложението към Конвенцията на ООН.

Член 30б

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 1, трета алинея, член 7, параграф 1, трета алинея, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, втора алинея, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 1 и 3, членове 19 и 30а, и член 32, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 30 декември 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 1, трета алинея, член 7, параграф 1, трета алинея, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, втора алинея, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 1 и 3, членове 19 и 30а, и член 32, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 1, трета алинея, член 7, параграф 1, трета алинея, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, втора алинея, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 1 и 3, членове 19 и 30а, и член 32, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

21)

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

1.   Компетентните органи във всяка държава членка своевременно съобщават на Комисията в електронен формат посредством Европейската база данни цялата значима информация по изпълнение на мерките за мониторинг, установени в настоящия регламент, по специално отнасящата се до субстанциите, използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, методите на отклоняване и незаконно производство, и законната търговия с тях.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с определяне на условията и изискванията относно с информацията, която трябва да се предостави съгласно параграф 1 от настоящия член.

3.   Въз основа на информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, Комисията, след консултации с държавите членки, оценява ефективността на настоящия регламент и в съответствие с член 12, параграф 12 от Конвенцията на ООН изготвя годишен доклад, който се изпраща на Международния съвет за контрол на наркотиците.

4.   До 31 декември 2019 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и функционирането на настоящия регламент, и по-специално относно евентуалната необходимост от допълнителни действия за мониторинг и контрол на подозрителни сделки с неописани субстанции.“

22)

Вмъква се следният член:

„Член 32а

Компетентните органи на държавите членки и Комисията използват Европейската база данни съгласно условията за нейното използване за следните функции:

а)

улесняване на съобщаването на информация съгласно член 32, параграф 1, както и представянето на доклад на Международния съвет за контрол на наркотиците съгласно член 32, параграф 3;

б)

управление на европейски регистър на операторите, които са получили лиценз или регистрация;

в)

даване възможност на операторите да предоставят на компетентните органи в електронен формат информация за своя износ, внос или посреднически дейности съгласно член 9, параграф 2.“

23)

Член 33 се заменя със следното:

„Член 33

1.   Обработката на лични данни от компетентните органи в държавите членки се извършва в съответствие с националните законови и подзаконови актове, и административни разпоредби, с които се транспонира Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*7), и под надзора на надзорния орган на държавата членка, посочен в член 28 от същата директива.

2.   Обработката на лични данни от Комисията, включително за целите на Европейската база данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (*8) и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

3.   За целите на настоящия регламент не се обработват никакви специални категории от данни по смисъла на член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО.

4.   Личните данни, събрани за целите на настоящия регламент, не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с Директива 95/46/ЕО или Регламент (ЕО) № 45/2001, и не се съхраняват по-дълго отколкото е необходимо за целите, за които са били събрани.

5.   Държавите членки и Комисията не обработват лични данни по начин, който е несъвместим с целите, предвидени в член 32а.

Без да се засяга член 13 от Директива 95/46/ЕО, личните данни, получени или обработени в съответствие с настоящия регламент, се използват само за целите на предотвратяването на отклоняването на описани субстанции.

(*7)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31)."

(*8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).“"

24)

В приложението:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Списък на описани субстанции“;

б)

преди първата таблица се вмъква следното подзаглавие:

„Категория 1“;

в)

в категория 1 кодът по КН за норефедрин се заменя със следното:

„2939 44 00“;

г)

в категория 1 се добавя следното вещество към списъка от субстанци:

„алфа-фенилацетоацетонитрил, код по КН 2926 90 95, CAS № 4468-48-8“;

д)

добавя се следната категория:

„Категория 4

Субстанция

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН

Лекарствени продукти и ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи ефедрин или неговите соли

Съдържащи ефедрин или неговите соли

3003 40 20

3004 40 20

Лекарствени продукти и ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи псевдоефедрин или неговите соли

Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите соли

3003 40 30

3004 40 30 “

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 20 ноември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2013 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите (ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества (ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1).

(4)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(6)  Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(8)  Все още непубликувано в Официален вестник.


10.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2013 година

относно европейската демографска статистика

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), от 1 ноември 2014 г. квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета трябва да се определя, наред с другото, въз основа на населението на държавите членки.

(2)

Съветът по икономически и финансови въпроси редовно предоставя мандат на Комитета за икономическа политика за оценка на дългосрочната устойчивост и качеството на публичните финанси въз основа на изготвяните от Евростат прогнози за населението.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2) в цялата статистика на държавите членки, която те предават на Комисията и която е представена на ниво териториални единици, трябва да се използва класификацията NUTS. По тази причина, за да се осигури съпоставима регионална статистика, териториалните единици следва да бъдат определени в съответствие с класификацията NUTS.

(4)

В съответствие с член 175, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на всеки три години Комисията внася доклад в Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно осъществения напредък в реализирането на икономическото, социалното и териториалното сближаване. За подготовката на тези доклади и за редовното наблюдение на демографските промени и на евентуалните бъдещи демографски предизвикателства пред регионите в Съюза, включително различните видове региони, като например граничните, метрополните, селските региони и планинските и островните региони, са необходими годишни регионални данни на регионално ниво 3 по NUTS. Тъй като при застаряването на населението се наблюдават силно подчертани регионални различия, от Евростат се изисква да подготвя редовно регионални прогнози, за да се създаде по-пълна представа за демографското състояние на регионите на ниво 2 по NUTS в Съюза.

(5)

Съгласно член 159 от ДФЕС Комисията изготвя ежегодно доклад за напредъка в изпълнението на целите, посочени в член 151, включително относно демографското състояние в Съюза.

(6)

В своето съобщение от 20 октомври 2009 г., озаглавено „Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС“ Комисията подкрепи по-нататъшно развитие във връзка със събирането на данни и показатели за здравеопазването по възраст, пол, социално-икономически статус и географско разположение.

(7)

Целта на Стратегията на Съюза за устойчиво развитие, инициирана от Европейския съвет в Гьотеборг през 2001 г. и обновена през юни 2006 г., е постигането на непрекъснато подобряване на качеството на живот на сегашното и бъдещите поколения. В мониторинговия доклад на Комисията (Евростат), който се публикува на всеки две години, се дава обективна статистическа представа за напредъка въз основа на набор от показатели на Съюза за устойчивото развитие.

(8)

Годишната демографска статистика има основно значение за изучаването и определянето на широк набор от политики на национално и регионално равнище, особено по социални и икономически въпроси. Статистиката за населението представлява важен свързващ елемент за широк набор от показатели на политиката.

(9)

Стратегическата цел H.3. от глава IV на Пекинската платформа за действие (1995 г.) дава референтна рамка за събирането и разпространението на дезагрегирани по пол данни и информация за целите на планирането и оценката на политиката.

(10)

Демографската статистика изпълнява основна функция при оценката на общото население в рамките на Европейската система от сметки. Важно е данните да се актуализират и ревизират при създаването на статистики на европейско равнище.

(11)

С цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и изготвяне на надеждни обобщени данни на равнището на Съюза, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди.

(12)

С Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) се предоставя референтна рамка за европейската демографска статистика. По-специално, той съдържа изисквания за спазване на принципите на професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и ефективност на разходите.

(13)

Демографската информация следва да бъде съгласувана със съответната информация, събирана съгласно Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5). За тази цел следва да се направи оценка на научно обосновани и добре документирани методи на статистическо оценяване и да се насърчава тяхното използване.

(14)

При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи и където е приложимо, другите компетентни национални и регионални органи следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който беше преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(15)

С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(16)

В контекста на настоящия регламент при обработването на лични данни се прилагат Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(17)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща правна рамка за систематичното изготвяне на европейска демографска статистика в държавите членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на действието може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(18)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява обща правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика за населението и основните демографски събития.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„национален“ се отнася за територията на държава членка по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003, приложим към референтния момент или период;

б)

„регионален“ означава на ниво 1, ниво 2 или ниво 3 по NUTS по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003, приложим към референтния момент или период; когато терминът се използва във връзка с държави, които не са членки на Съюза, „регионален“ означава статистическите региони на ниво 1, 2 или 3, договорени между тези държави и Комисията (Евростат) към референтния момент или период;

в)

„население с обичайно местопребиваване“ означава всички лица, чието обичайно местопребиваване към референтния момент или период е в държава членка;

г)

„обичайно местопребиваване“ означава мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временно отсъствие поради почивка, ваканция, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. Само следните лица се считат за обичайно пребиваващи в съответния географски район:

i)

тези, които са живели в своето обичайно местопребиваване в продължение най-малко на дванадесет месеца преди референтния момент или период; или

ii)

тези, които са пристигнали в своето обичайно местопребиваване през последните дванадесет месеца преди референтния момент или период с намерението да пребивават там най-малко една година.

Когато обстоятелствата по точка i) или ii) не могат да бъдат установени, за „обичайно местопребиваване“ може да се приеме мястото на законно или регистрирано местопребиваване, освен за целите на член 4.

При прилагането на определението за „обичайно местопребиваване“ държавите членки третират специалните случаи, както е определено в приложението към Регламент (ЕО) № 1201/2009 на Комисията (9);

д)

„раждане на живо дете“ означава раждането на дете, което диша или показва каквито и да е други признаци на живот, като например сърдечна дейност, пулсация на пъпната връв или определено движение на волеви мускули, независимо от гестационната възраст;

е)

„смърт“ означава трайната и необратима липса на всички признаци на живот, настъпила по всяко време след раждането на живо дете (спиране на жизнените функции след раждане без възможност за ресусцитация);

ж)

„основни демографски събития“ означава раждания на живо дете и настъпване на смърт, както са определени в букви д) и е).

Член 3

Данни за населението и основните демографски събития

1.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за тяхното население с обичайно местопребиваване към референтния момент или период. Предоставяните данни обхващат населението по възраст, пол и регион на местопребиваване.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за техните основни демографски събития, които са настъпили през референтния период. Държавите членки използват същото определение за населението, което използват за данните, посочени в параграф 1. Предоставяните данни обхващат следните променливи:

а)

живородени по пол, месец на събитието, ред на раждане на живо дете, възраст на майката, година на раждане на майката, страна на раждане на майката, гражданство на майката и регион на местопребиваване на майката;

б)

умрели по възраст, пол, година на раждане, регион на местопребиваване, страна на раждане, гражданство и месец на събитието.

3.   Държавите членки използват едно и също определение за население за всички национални и регионални нива, така както е посочено в настоящия регламент.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя единни условия за разбивките на данните, посочени в параграфи 1 и 2, за сроковете и за ревизиране на данните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

Член 4

Общо население за конкретни цели на Съюза

1.   За целите на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище към референтния момент или период, съгласно член 2, буква в), в срок от осем месеца след края на референтната година.

2.   Държавите членки могат да изчислят приблизително общото население, посочено в параграф 1, въз основа на законно пребиваващото или регистрираното население, като използват научно обосновани, добре документирани и публично достъпни методи за изготвяне на статистическа оценка.

Член 5

Честота и референтен момент или период

1.   Всяка година държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данните за тяхното население и за техните основни демографски събития за предходната година, посочени в член 3, параграф 1 и в член 3, параграф 2, букви а) и б).

2.   Всяка година държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище, посочени в член 4.

3.   За целите на настоящия регламент референтен момент или период означава или референтната дата, посочена в параграф 4, или референтния период, посочен в параграф 5, в зависимост от случая.

4.   Референтната дата за данните за населението е краят на референтния период (полунощ на 31 декември). Първата референтна дата е през 2013 г., а последната референтна дата е през 2027 г.

5.   Референтният период за основните демографски събития е календарната година, през която са настъпили събитията. Първият референтен период е през 2013 г., а последният референтен период е през 2027 г.

Член 6

Предоставяне на данни и метаданни

Държавите членки предоставят на разположение на Комисията (Евростат) данните и метаданните, изисквани с настоящия регламент, в съответствие със стандартите за обмен на данни и метаданни, определени от Комисията (Евростат). Държавите членки предоставят данните и метаданните или чрез услугите на единната входна точка по такъв начин, че Комисията (Евростат) да може да ги изтегли по електронен път, или ги предават посредством услугите на единната входна точка.

Член 7

Източници на данни

Данните се основават на източници на данни, избрани от държавите членки в съответствие с националните закони и практики. Когато е подходящо, се използват научно обосновани и добре документирани статистически методи за оценка.

Член 8

Проучвания за приложимост

1.   Държавите членки извършват проучвания за приложимост относно използването на определенията „обичайно местопребиваване“ за населението и „основни демографски събития“, съгласно посоченото в член 3, параграфи 1 и 2.

2.   Резултатите от проучванията за приложимост, посочени в параграф 1, се предават на Комисията до 31 декември 2016 г.

3.   С цел да се улесни извършването на проучванията за приложимост, посочени в параграф 1 от настоящия член, Съюзът може да предостави финансова подкрепа на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 9

Изисквания по отношение на качеството

1.   Държавите членки гарантират качеството на предаваните данни.

2.   За целите на настоящия регламент по отношение на предаваните данни се прилагат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.   Държавите членки докладват на Комисията (Евростат) за референтните метаданни, като използват стандартите на Европейската статистическа система, по-специално за използваните през първата референтна година източници на данни, определения и методи за оценка, и информират Комисията (Евростат) за всякакви промени по тях.

4.   По искане на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят цялата информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

5.   Държавите членки гарантират, че данните за населението, изискани по член 3 от настоящия регламент, съответстват на изискваните данни по член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 862/2007.

Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 11

Клауза за преразглеждане

1.   Комисията представя първи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент до 31 декември 2018 г. и втори доклад до 31 декември 2023 г. В тези доклади Комисията отчита съответната информация, предоставена от държавите членки и извършва оценка на качеството на предоставените данни, използваните методи за събиране на данните, допълнителната тежест, наложена на държавите членки и респондентите и съпоставимостта на тази статистика. В тези доклади се извършва оценка на използването на научно обоснованите, добре документирани методи за статистическа оценка за приблизително изчисляване на „населението с обичайно местопребиваване“ на база на законно пребиваващото или регистрираното население. Първият доклад обхваща и резултатите от проучванията за приложимост, посочени в член 8.

2.   По целесъобразност докладите се придружават от предложения, имащи за цел допълнително да подобрят общата правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика за населението и основните демографски събития, уредена с настоящия регламент.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът на действието му изтича на 31 август 2028 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е пряко приложим във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 20 ноември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2013 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(4)  Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).

(5)  Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14).

(6)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(7)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Регламент (ЕО) № 1201/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разбивки (ОВ L 329, 15.12.2009 г., стр. 29).