ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.328.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
7 декември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/720/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 ноември 2013 година относно подписването от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

1

 

 

Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1270/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година относно разпределянето на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета

42

 

*

Регламент (ЕС) № 1272/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на многопръстенните ароматни въглеводороди ( 1 )

69

 

*

Регламент (ЕС) № 1273/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата Телематични приложения за пътнически услуги на трансевропейската железопътна система ( 1 )

72

 

*

Регламент (ЕС) № 1274/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на някои хранителни добавки ( 1 )

79

 

*

Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси ( 1 )

86

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1276/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

93

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/721/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 9 октомври 2013 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

95

Резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2013 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

97

 

 

2013/722/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 ноември 2013 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми (нотифицирано под номер C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 декември 2013 година относно финансовото участие на Европейския съюз през 2013 г. в националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство на три държави членки (Хърватия, Испания и Обединеното кралство) (нотифицирано под номер C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 5 декември 2013 година относно финансово участие на Съюза с оглед на спешните мерки за борба с нюкасълската болест в Кипър през 2013 г. (нотифицирано под номер C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2013 година

относно подписването от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

(2013/720/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 май 2006 г. Съветът одобри Споразумението за партньорство в рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (1) (наричано по-нататък „Споразумението за партньорство“) с приемането на Регламент (ЕО) № 764/2006 (2).

(2)

Прилагането на последния протокол към това Споразумение за партньорство за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство (3), приключи на 20 декември 2011 г.

(3)

Съветът разреши на Комисията да договори нов протокол, с който на корабите на Съюза се предоставят възможности за риболов във водите, в които Кралство Мароко има суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството. След приключването на преговорите на 24 юли 2013 г. беше парафиран нов протокол.

(4)

Следва да се разреши подписването на този нов протокол при условие за сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (наричан по-долу „протоколът“), се одобрява при условие на сключването на посочения протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е упълномощен да посочи лицето/лицата, упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕО) № 764/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. относно сключване на Споразумението за партньорство между Европейската общност и Кралство Мароко (ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (ОВ L 202, 5.8.2011 г., стр. 3).


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/2


ПРОТОКОЛ

между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко


Член 1

Общи принципи

Настоящият протокол с приложението и допълненията към него е неразделна част от Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко от 28 февруари 2007 г., наричано по-долу „Споразумението за риболов“, което се вписва в рамките на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Кралство Мароко от 26 февруари 1996 г., наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“. Настоящият протокол допринася за осъществяването на общите цели на Споразумението за асоцииране и се стреми да осигури устойчивостта на рибните ресурси в екологичен, икономически и социален план.

Прилагането на настоящия протокол се извършва в съответствие с член 1 от Споразумението за асоцииране относно развитието на диалога и сътрудничеството и член 2 от същото споразумение относно зачитането на демократичните принципи и основните права на човека.

Член 2

Срок на прилагане, продължителност и възможности за риболов

От момента на прилагането му и за срок от четири години възможностите за риболов, предоставени по член 5 от Споразумението за риболов, са посочените в таблицата, приложена към настоящия протокол.

Първа алинея се прилага при спазване на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

Съгласно член 6 от Споразумението за риболов плаващи под флага на държава — членка на Европейския съюз (ЕС) кораби могат да осъществяват риболовни дейности в мароканската риболовна зона само ако притежават разрешително за риболов, издадено по силата на настоящия протокол и съгласно описаните в приложението към него условия.

Член 3

Финансово участие

1.   Общата прогнозна годишна стойност на настоящия протокол за периода, посочен в член 2, е 40 000 000 EUR. Тази сума се разпределя, както следва:

а)

30 000 000 EUR под формата на финансовото участие, посочено в член 7 от Споразумението за риболов, разпределено, както следва:

i)

16 000 000 EUR като финансова компенсация за достъпа до до рибните ресурси;

ii)

14 000 000 EUR като подкрепа за развитие на секторната политика на Кралство Мароко в областта на рибарството;

б)

10 000 000 EUR, съответстващи на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците за разрешителните за риболов, предоставени в изпълнение на член 6 от Споразумението за риболов и в съответствие с разпоредбите на глава I, раздели Г и Д от приложението към настоящия протокол.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 4, 5, 6 и 8 от настоящия протокол.

3.   При спазване на разпоредбите на член 6, параграф 9, заплащането от страна на ЕС на финансовото участие, посочено в параграф 1, буква а), се извършва най-късно до три месеца, считано от датата на прилагане на настоящия протокол, за първата година, и най-късно на годишнината от протокола, за следващите години.

4.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, буква а), се заплаща на главния ковчежник на Кралство Мароко по сметка, открита в Държавната хазна на Кралство Мароко, чиито банкови реквизити се предоставят от мароканските власти.

5.   При спазване на разпоредбите на член 6 от настоящия протокол, мароканските власти имат пълна свобода относно употребата, за която е отпуснато това финансово участие.

Член 4

Научно сътрудничество и експериментален риболов

1.   В съответствие с член 4, параграф 1 от Споразумението страните се ангажират да осигуряват, редовно и при нужда, провеждането на научни срещи за обсъждането на въпроси от научно естество, повдигнати от съвместния комитет за управление и техническо проследяване на настоящия протокол. Мандатът, съставът и организацията на научните срещи се определят от съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението за риболов.

2.   Двете страни се ангажират да поощряват отговорен риболов в мароканската риболовна зона въз основа на принципа на недискриминация между различните флотове, извършващи риболов в тези води.

3.   Въз основа на заключенията от срещите на научния комитет, в съответствие с член 4, параграф 2 от Споразумението за риболов, двете страни се консултират взаимно в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението, и вземат мерки, когато е необходимо и по взаимно съгласие, за да осигурят устойчивото управление на рибните ресурси.

4.   За целите на научното изследване и подобряването на научните познания, по искане на съвместния комитет в риболовната зона на Мароко може да бъде извършван експериментален риболов. Условията за осъществяването на експериментален риболов ще бъдат определени в съответствие с разпоредбите, предвидени в глава IV от приложението към настоящия протокол.

Член 5

Преразглеждане на възможностите за риболов

1.   Възможностите за риболов, посочени в член 2, могат да бъдат преразгледани от съвместния комитет по взаимно съгласие, доколкото преразглеждането цели устойчивостта на рибните ресурси на Мароко.

2.   В случай на увеличаване, посоченото в член 3, параграф 1, буква а), подточка i) финансово участие се увеличава пропорционално на възможностите за риболов, на принципа pro rata temporis. При все това увеличението се преизчислява по такъв начин, че общата сума на финансовото участие, заплащано от ЕС, да не надвишава удвоения размер на сумата, посочена в член 3, параграф 1, буква а), подточка i). Ако страните се договорят за намаляване на възможностите за риболов, посочени в член 2, финансовото участие се намалява пропорционално на възможностите за риболов и на принципа pro rata temporis.

3.   Разпределянето на възможностите за риболов между различните категории кораби също може да бъде преразгледано по взаимно съгласие между страните в рамките на условията за устойчивост на запасите, които биха могли да бъдат засегнати от това преразпределяне. Страните се договарят за съответното преизчисление на финансовото участие, ако преразпределянето на възможностите за риболов налага това.

Член 6

Подкрепа за развитие на секторната политика на Мароко в областта на рибарството

1.   Посоченото в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от настоящия протокол финансово участие спомага за развитието и прилагането на секторната политика на Кралство Мароко в областта на рибарството в рамките на стратегията „Halieutis“ за развитие на сектор „Рибарство“.

2.   Разпределянето и управлението от Мароко на въпросното финансово участие се извършва в съответствие с целите и годишните и многогодишните програми за постигането им, набелязани от двете страни по взаимно съгласие в рамките на съвместния комитет, и в съответствие със стратегията „Halieutis“ и оценка на очакваното въздействие на проектите за изпълнение.

3.   За първата година от прилагането на протокола, разпределеното от Мароко финансово участие, посочено в параграф 1, се съобщава на ЕС в момента, когато насоките, целите, критериите и индикаторите за оценка бъдат одобрени в рамките на съвместния комитет. За всяка от следващите години, Мароко уведомява ЕС за това разпределение не по-късно от 30 септември на предходната година.

4.   Всяко изменение в тези насоки, цели, критерии и индикатори за оценка се одобрява от двете страни в рамките на съвместния комитет.

5.   Мароко представя доклад за напредъка по проектите, изпълнени в рамките на предвидената в настоящия протокол секторна подкрепа, който ще бъде представен и разгледан от съвместния комитет.

6.   В зависимост от естеството на проектите и периода за изпълнението им, по време на заседание на съвместния комитет, Мароко ще представи доклад за изпълнението на проектите, осъществени в рамките на предвидената в настоящия протокол секторна подкрепа, в т.ч. очакваното икономическо и социално въздействие, и по-специално въздействието върху заетостта, инвестициите и всяко количествено измеримо отражение на осъществените дейности, както и географското им разпределение. Тези данни ще се изготвят въз основа на показатели, които ще бъдат дефинирани по-подробно в рамките на съвместния комитет.

7.   Освен това, преди изтичането на протокола Мароко ще представи окончателен доклад за използването на предвиденото в настоящия протокол финансово участие, в т.ч. елементите, посочени в предходните параграфи.

8.   Двете страни продължават да наблюдават прилагането на секторната подкрепа, ако е необходимо, след изтичането на срока на действие на настоящия протокол, както и в случай на евентуални периоди на временно прекратяване, в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

9.   Изплащането на посоченото в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от настоящия протокол финансово участие се извършва на траншове, като се базира на подход, основан на анализ на резултатите от прилагането на секторната подкрепа и на нуждите, установени при планирането.

10.   Съвместният комитет ще определи оперативната рамка на прилагането.

Член 7

Икономическа интеграция на оператори от ЕС в мароканския сектор „Рибарство“

В съответствие със съществуващото законодателство и административна уредба двете страни насърчават контактите и допринасят за съдействието между икономическите оператори в следните области:

развитието на свързаната с риболова странична промишленост, по-конкретно корабостроенето, ремонта на кораби, производството на материали и на риболовни съоръжения;

развитието на обмена на професионални познания и обучението на кадри в сектора на морския риболов;

пускането на рибни продукти на пазара;

маркетинга;

аквакултурите;

Член 8

Временно преустановяване на прилагането на протокола поради спорове в тълкуването или в прилагането му

1.   Всеки спор между страните по отношение на тълкуването на разпоредбите на настоящия протокол или на неговото прилагане е предмет на консултации между страните в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 на споразумението, на специално заседание, ако е необходимо.

2.   Прилагането на настоящия протокол може да се прекрати временно по инициатива на едната страна, ако спорът между двете страни се счита за сериозен и ако консултациите, проведени в рамките на съвместния комитет съгласно параграф 1 не са довели до разрешаване на спора по взаимно съгласие.

3.   Временно прекратяване на прилагането на протокола изисква от заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която прекратяването трябва да влезе в сила.

4.   В случай на временно прекратяване, страните продължават консултациите с оглед на разрешаване на техния спор по взаимно съгласие. Когато спорът бъде разрешен, прилагането на протокола се подновява. Сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и pro rata temporis за периода, през който действието на протокола е било прекратено.

Член 9

Неизпълнение на произтичащи от протокола технически задължения

Съгласно разпоредбите на настоящия протокол и действащото законодателство, в случай на неизпълнение на разпоредби и задължения, произтичащи от прилагането на настоящия протокол, Мароко си запазва правото да прилага санкциите, посочени в приложението.

Член 10

Електронен обмен на информация

Мароко и ЕС се задължават да въведат възможно най-бързо необходимите системи за електронен обмен на цялата информация и всички документи, свързани с техническото управление на протокола, като например данни за улова, местоположение на кораба по VMS и нотификации относно влизането и напускането на зоната.

Член 11

Приложими разпоредби от националното законодателство

Дейностите на кораби, осъществявани в рамките на прилагането на настоящия протокол и приложението към него, по-специално трансбордирането на улова, използването на пристанищни услуги, покупката на материали и т.н., се регулират от приложимото национално законодателство на Мароко.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за тази цел.

Възможности за риболов

Дребномащабен риболов

Дънен риболов

Промишлен пелагичен риболов

Промишлен пелагичен риболов, продукти без замразяване

Пелагичен риболов на север: грибове

Дребномащабен риболов на юг: въдици

Дребномащабен риболов на север: кораби с дънни парагади

Дребномащабен улов на риба тон: въдици

Дънни парагади и дънни трални мрежи

Пелагични и полупелагични тралове

Пелагични и полупелагични тралове

 

 

 

 

 

Запас В

Квота:

80 000 тона

20 кораба

10 кораба

35 кораба

27 кораба

16 кораба

18 кораба

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τо Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ НА КОРАБИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В МАРОКАНСКАТА РИБОЛОВНА ЗОНА

ГЛАВА I

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

А.   Подаване на заявления за лиценз

1.

Лиценз за риболов в риболовната зона на Мароко могат да получат само кораби, удовлетворяващи изискванията за това.

2.

При отсъствие на възбрана за риболов във водите на Мароко на името на корабособственика, капитана или на самия кораб и в случай че корабът не фигурира в официалния списък на съдове, извършващи незаконни, нерегламентирани и недекларирани риболовни дейности, се приема, че корабът отговаря на изискванията.

3.

Корабите трябва да са изрядни пред мароканските власти по отношение на изпълнението на всички предходни задължения, свързани с риболовните им дейности в Мароко в рамките на сключени с ЕС споразумения за рибарство.

4.

Компетентните органи на Европейския съюз (наричани по-долу „Комисията“) предоставят на Министерството на земеделието и морското рибарство — Дирекция „Морско рибарство“ (наричана по-долу „Дирекцията“) списъците на корабите, подали заявления за извършване на риболовни дейности в рамките на ограниченията, определени във формулярите с данни, приложени към протокола, най-малко 20 дни преди началната дата на срока на валидност на поискания лиценз. Тези списъци ще бъдат предоставени по електронен път, във формат, съвместим с използвания в Дирекцията софтуер.

В тези списъци се указва броят на корабите по риболовни категории и по зони; в тях се посочват също, за всеки кораб, основните характеристики, сумата на плащанията, разбити по глави, и риболовното съоръжение или уреди, които ще бъдат използвани за срока на лиценза.

За категорията „промишлен пелагичен риболов“ в списъка се указва също, за всеки кораб, исканата квота в тонове улов под формата на месечни прогнози. Ако уловът за даден месец достигне прогнозираната месечна квота на кораба преди края на въпросния месец, корабособственикът има възможността, посредством Комисията, да предостави на Дирекцията актуализирани месечни прогнози за улова си и да поиска увеличаване на месечната прогноза на квотата.

Ако уловът за даден месец остане под нивото на прогнозираната месечна квота на кораба, съответното количество от квотата или от съответната такса ще бъдат кредитирани за следващия месец.

5.

Индивидуалните заявления за лиценз, групирани по риболовни категории, се представят в Дирекцията едновременно с предаването на списъците, посочени в точки 4 и 5, в съответствие с образеца на формуляра от допълнение 1.

6.

Към заявлението за издаване на лиценз се прилагат следните документи:

копие от сертификата за тонаж, надлежно заверено от държавата членка на флага;

заверена цветна снимка на един от бордовете на плавателния съд в актуалното му състояние. Минималните размери на снимката са 15 cm × 10 cm;

документи, доказващи плащането на таксите за лиценза за риболов, другите такси и разноските на наблюдателите. За категорията „промишлен пелагичен риболов“ документите, доказващи плащането на таксите, трябва да бъдат предадени преди 1-во число на месеца, за който са предвидени дейности в разрешената риболовна зона, указана на съответния технически фиш;

всеки друг документ или сертификат, който се изисква по силата на конкретните разпоредби, приложими в зависимост от вида кораб в съответствие с настоящия протокол.

7.

При подновяването, в рамките на настоящия протокол, на лиценз за следващата година за кораб, в чиито технически характеристики няма промяна, към заявлението за лиценз се прилагат само документи, доказващи плащането на таксите за лиценза за риболов, другите такси и разноските на наблюдателите.

8.

Формулярите за заявленията за лиценз, както и всички посочени в точка 6 документи, съдържащи необходимата информация за издаването на риболовен лиценз, могат да бъдат изпратени по електронен път във формат, съвместим с използвания в Дирекцията софтуер.

Б.   Издаване на лицензи

1.

Дирекцията издава лицензите за риболов на Комисията посредством Делегацията на Европейския съюз в Мароко (наричана по-долу „Делегацията“) в срок от 15 дни от получаването на всички документи, посочени в точка 6 по-горе, за всички кораби. В случай на отказ Дирекцията съобщава на Комисията причините, поради които е отказан лиценз за риболов.

2.

Лицензите за риболов се изготвят съгласно данните, съдържащи се в техническите фишове, приложени към протокола, като се посочва по-специално риболовната зона, разстоянието от брега, данни относно системите за позициониране и локализация с непрекъснато действие и сателитна връзка за предаване на данни (сериен номер на VMS системата), разрешените риболовни уреди, основните видове, разрешените размери на окото на мрежата, допустимите прилови, както и — за категорията „промишлен пелагичен риболов“ — прогнозираната месечна квота на разрешения за кораба улов. Може да бъде разрешено увеличаване на прогнозираната месечна квота на кораба в рамките на количествените ограничения, определени в съответния технически фиш.

3.

Лицензи за риболов се издават само на кораби, спазили всички административни формалности, необходими за издаването на лиценз.

4.

Двете страни работят в посока насърчаване на въвеждането на система за електронни разрешителни.

В.   Валидност и използване на лицензите

1.

Срокът на валидност на лицензите съвпада с календарната година, с изключение на първия период, който започва от датата на прилагане на протокола и завършва на 31декември, и последния период, който започва на 1 януари и завършва на датата на изтичане на валидността на протокола.

2.

Лицензите за риболов са валидни само за срока, за който се отнасят платените такси, и за риболовната зона, видовете риболовни уреди и категорията риболов, посочени във въпросния лиценз.

3.

Всеки лиценз за риболов се издава за конкретен кораб и не може да бъде преотстъпван. Все пак, при доказани форсмажорни обстоятелства, например в случай на загуба или продължителен престой на кораб поради сериозна техническа повреда, надлежно констатирана от компетентните органи на държавата на флага и по искане на Европейския съюз, лицензът на кораба се заменя своевременно от нов лиценз, издаден за друг кораб от същата риболовна категория като първия и ненадвишаващ неговия тонаж.

4.

Собственикът на кораба, претърпял повредата, или негов представител, връща лиценза за риболов на Дирекцията.

5.

Лицензите за риболов се съхраняват на борда на кораба през цялото време и се представят на инспектиращите органи при всяка проверка.

6.

Лицензите за риболов са валидни за срок от една календарна година, шест месеца или три месеца. Срокът на валидност на шестмесечните лицензи започва на 1 януари или на 1 юли, с изключение на първия и последния период на протокола. Срокът на валидност на тримесечните лицензи започва на 1 януари, 1 април, 1 юли или 1 октомври, с изключение на първия и последния период на протокола.

Г.   Такси за лиценз за риболов и други такси

1.

Годишните такси за лицензи за риболов се определят от действащото мароканско законодателство.

2.

Таксите за разрешително покриват календарната година, в която е издадено разрешителното, и се заплащат при подаване на първото за текущата година заявление за лиценз. Сумите на таксите за лицензите включват всички други свързани с тях такси и данъци, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

3.

В допълнение към таксите за лиценз за риболов се изчисляват и други такси за всеки кораб въз основа на ставките, определени в техническите фишове, приложени към протокола.

4.

Таксите се изчисляват пропорционално на периода, за който лицензът за риболов е действително валиден, като се отчитат евентуалните периоди на естествено възстановяване.

5.

Всяко изменение в законодателството, регулиращо лицензите за риболов, се съобщава на Комисията не по-късно от два месеца преди влизането му в сила.

Д.   Условия за плащане

Таксите за лицензите за риболов, другите такси и разноските за наблюдателите се заплащат на името на главния министерски ковчежник към Министерството на земеделието и морското рибарство, по банкова сметка номер 0018100078000 20110750201 в Bank Al Maghrib (Мароко), преди издаването на лицензите за риболов.

Плащането на таксата за квотите, разпределени за траулери от категорията „промишлен пелагичен риболов“, се извършва по следния начин:

Таксата, съответстваща на прогнозираната месечна квота на кораба, поискана от корабособственика, се изплаща преди началото на риболовните дейности, т.е. на първо число от всеки месец.

В случай на увеличение на прогнозираната месечна квота, посочена в глава I, раздел А, точка 4, съответстващата на това увеличение такса трябва да бъде изплатена на мароканските власти преди продължаването на риболовните дейности.

В случай на надвишаване на прогнозираната месечна квота и на евентуалното ѝ увеличение сумата, съответстваща на това надвишаване, се умножава по коефициент 3. Месечният остатък, изчислен въз основа на действителния улов, се изплаща в рамките на два месеца след месеца, в който е осъществен улова.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛАГАНИ СПРЯМО КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН

1.

Таксата е 35 EUR за тон улов, добит в мароканската риболовна зона.

2.

Лицензите се издават за срок от една календарна година след авансово плащане на фиксирана сума в размер на 7 000 EUR за кораб.

3.

Авансовото плащане се изчислява пропорционално на периода на валидност на лиценза.

4.

Капитани на кораби, притежаващи лиценз за риболов на далекомигриращи видове, водят редовно риболовен дневник съгласно образеца в допълнение 6 към настоящото приложение.

5.

Те изпращат също копие от него до своите компетентни органи не по-късно от 15 дни след разтоварването на улова. Въпросните компетентни органи своевременно предоставят копие от този дневник на Комисията, която се ангажира да го предаде на Дирекцията.

6.

До 30 април Комисията изпраща на Дирекцията отчет за дължимите такси за предходната риболовна година на база декларациите за улов, направени от всеки корабособственик и проверени от компетентните научни институти на държавите членки и на Мароко, като например IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) и INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

За последната година на прилагане на протокола, уведомяването за отчета на дължимите такси за кампанията от предходната година се извършва в срок от четири месеца след изтичането на протокола.

8.

Окончателният отчет се изпраща на заинтересованите корабособственици, които, след уведомлението за одобрение на сумите от Дирекцията, разполагат с 30 дни да погасят своите финансови задължения. Документ, доказващ извършеното от корабособственика плащане, в евро и на името на Главния ковчежник на Мароко по сметката, посочена в глава I, раздел Д, се изпраща от Комисията до Дирекцията не по-късно от месец и половина след уведомлението.

9.

Същевременно, в случай че сумата по окончателния отчет е по-малка от аванса, разликата не подлежи на възстановяване.

10.

Корабособствениците предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че са изпратени копия от риболовния дневник и че всички допълнителни плащания са извършени в рамките на крайните срокове, посочени в точки 5 и 8.

11.

Ако корабособственик не изпълни задълженията си по точки 5 и 8, това автоматично води до прекратяване на действието на лиценза за риболов, докато тези задължения не бъдат изпълнени.

ГЛАВА III

РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Преди началната дата на прилагане на протокола Мароко предоставя на Европейския съюз географските координати на изходните си линии, на риболовната си зона и на всички забранени за риболов зони в нейните рамки, различни от средиземноморската зона на Мароко, разположена източно от 35°47′18″ N – 5°55′33″ W (нос Spartel), която не е включена в настоящия протокол.

Риболовните зони за всяка категория риболовна дейност в атлантическата зона на Мароко са определени в техническите фишове (допълнение 2).

ГЛАВА IV

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН РИБОЛОВ

Двете страни решават съвместно i) кои европейски оператори ще извършват експериментален риболов, ii) кой е най-благоприятният период за този риболов и iii) какви са приложимите условия. Дирекцията изпраща всички налични научни данни, както и други изходни данни с оглед улесняването на проучвателната работа на корабите. Двете страни се договарят относно научния протокол, който да бъде прилаган в подкрепа на експерименталния риболов и предаден на съответните оператори.

Мароканският риболовен сектор също участва активно (координиране и диалог по условията за осъществяване на проучвателен риболов).

Продължителността на експедициите е най-много шест месеца и най-малко три месеца, освен ако страните не се споразумеят за промяна.

Европейската комисия изпраща на мароканските власти заявленията за лицензи за експериментален риболов. Тя предоставя техническа документация, посочваща:

техническите характеристики на кораба,

професионалната квалификация на корабните офицери за такъв вид риболов,

предложението за техническите параметри на кампанията (продължителност, риболовни уреди, райони на изследване и др.),

начина на финансиране.

Дирекцията организира диалог относно техническите и финансовите аспекти с Комисията, от една страна, и заинтересованите корабособственици, от друга, ако смята това за необходимо.

Преди началото на експедицията за експериментален риболов корабите на Европейския съюз подлежат на предвидените в глава IX, точки 1.1 и 1.2 от настоящото приложение инспекции, които се извършват в пристанище на Мароко.

Преди отплаване корабособствениците предоставят на Дирекцията и на Комисията:

декларация за улова, който вече е на борда,

техническите характеристики на риболовните уреди, които ще се използват в експедицията,

уверение, че ще спазват мароканското законодателство в областта на рибарството.

По време на експедицията за експериментален риболов, заинтересованите корабособственици:

изпращат на Дирекцията и на Комисията седмичен доклад с подробни данни за дневните улови и техническите параметри на пътуването за всеки улов (местоположение, дълбочина, дата и време, улови и други наблюдения или коментари),

съобщават местоположението на кораба, скоростта и курса чрез VMS,

гарантират, че на борда присъства научен наблюдател, който има мароканско гражданство или е избран от мароканските власти. Ролята на наблюдателя е да събира научна информация въз основа на уловите, както и проби от тях. Отношението към наблюдателите е като към офицери на кораба, като корабособственикът поема техните дневни разноски за престоя им на борда. Решението за времето на наблюдателите на борда, продължителността на техния престой и пристанището на качване и слизане се определя по взаимно съгласие с мароканските власти. Ако страните не решат другояче, корабът не е длъжен да влиза в пристанище повече от един път на два месеца,

разрешават инспектирането на кораба преди напускане на риболовната зона на Мароко, ако мароканските власти поискат това,

спазват мароканското законодателство в областта на рибарството.

Уловът, включително приловът, от експедиция за експериментален риболов остава притежание на корабособственика, при условие че отговаря на съответните разпоредби, приети от съвместния комитет, и на разпоредбите от научния протокол.

Дирекцията посочва лице за контакт, отговорно за отстраняване на непредвидени препятствия пред развитието на експерименталния риболов.

ГЛАВА V

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПЪТНИКОВОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ЕС, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МАРОКАНСКАТА РИБОЛОВНА ЗОНА ВЪЗ ОСНОВА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Общи разпоредби

1.

За корабите на Европейския съюз, които осъществяват или имат намерение да осъществяват дейности в мароканската риболовна зона в рамките на настоящия протокол, е приложимо законодателството на Мароко, уреждащо функционирането на устройствата за спътниковото позициониране и локализация. Държавата на флага гарантира, че плаващите под неин флаг кораби спазват разпоредбите на въпросното законодателство.

2.

За целите на спътниковото наблюдение, мароканските власти съобщават на ЕС координатите (географска дължина и ширина) на мароканската риболовна зона и на всички зони, забранени за риболов.

i)

Дирекцията предоставя тези данни на Комисията преди началната дата на прилагане на настоящия протокол.

ii)

Данните се предоставят в електронен вид, изразени в десетични градуси N/S ГГ.ггг (WGS84).

iii)

За всяка промяна в тези координати се съобщава незабавно.

3.

Държавата на флага и Мароко определят по един кореспондент VMS, който ще изпълнява ролята на лице за контакт.

i)

Преди началната дата на прилагане на протокола центровете за наблюдение и контрол на рибарството (ЦНКР) в държавата на флага и в Мароко се уведомяват взаимно за координатите (име, адрес, телефон, телекс, електронна поща) на съответните си кореспонденти VMS.

ii)

Всяка промяна в координатите на кореспондента VMS се съобщава незабавно.

Данни от VMS

4.

Допустимото отклонение при определяне на местоположението на корабите е под 100 m, с доверителен интервал от 99 %.

5.

Когато кораб, извършващ риболов в рамките на споразумението и който е обект на сателитно проследяване съгласно условията на настоящия протокол, навлезе в мароканската риболовна зона, последващите доклади за местоположението на кораба се предават незабавно от ЦНКР в държавата на флага към ЦНКР в Мароко. Съобщенията се предават, както следва:

i)

по електронен път чрез сигурен протокол;

ii)

с честота, по-малка или равна на 2 часа;

iii)

във формата, посочен в допълнение 3;

iv)

под формата на доклади за местоположението.

6.

Освен това местоположението по VMS се определя, както следва:

i)

Първото отчетено местоположение след навлизане в риболовната зона на Мароко се обозначава с код „ENT“.

ii)

Всяко следващо местоположение се обозначава с код „POS“.

iii)

Първото отчетено местоположение след излизане от риболовната зона на Мароко се обозначава с код „EXI“.

iv)

Местоположение, изпратено ръчно, в съответствие с точка 13, се обозначава с код „MAN“.

7.

Софтуерните и хардуерните компоненти на системата за спътниково наблюдение трябва да бъдат:

i)

надеждни и да не позволяват въвеждането или предаването на неверни данни за местоположението или да дават възможност за ръчно манипулиране на данните;

ii)

напълно автоматични и да могат да функционират по всяко време, независимо от климатичните и природните условия.

8.

Забранява се намиращата се на кораба система за позициониране и локализация с непрекъснато действие и сателитна връзка за предаване на данни да бъде премествана, изключвана, разрушавана, повреждана или работата ѝ да бъде възпрепятствана; забранява се предаваните или записвани чрез тази система данни да бъдат умишлено променяни, отклонявани или фалшифицирани.

9.

Капитаните на кораби гарантират, че:

i)

данните не се променят;

ii)

не се пречи на антената или антените, свързани към оборудването за спътниково проследяване;

iii)

електрозахранването на оборудването за спътниково проследяване не се прекъсва;

iv)

оборудването за спътниково проследяване не се демонтира.

10.

Страните се споразумяват при поискване да обменят информация във връзка с оборудването за сателитно наблюдение, с цел проверка на съответствието на всеки елемент от оборудването с изискванията на другата страна с оглед прилагането на настоящите разпоредби, както и за да се изготвят евентуални протоколи за обмен в случай на интеграция на функции, които позволяват предаване на данните за улова.

Техническа неизправност или повреда на инсталираното на борда на кораба устройство за наблюдение

11.

При техническа неизправност или повреда на инсталираното на борда на риболовния кораб устройство за постоянно сателитно наблюдение, държавата на флага своевременно уведомява за това Дирекцията и Комисията.

12.

Повреденото устройство се сменя в рамките на 10 работни дни от потвърждаването на повредата. След този срок въпросният кораб трябва да напусне мароканската риболовна зона или да се върне в мароканско пристанище с цел отстраняване на повредата.

13.

До момента на подмяната на повреденото устройство капитанът изпраща ръчно, на всеки четири часа, по електронен път, радиопредавател или факс, общ доклад за позицията, в т.ч. докладите за местоположението, записани от капитана на кораба съобразно предвидените в точка 5 условия.

14.

Тези ръчно изпратени съобщения се предават на ЦНКР в държавата на флага, която своевременно ги предава на ЦНКР в Мароко.

Неполучаване на данни VMS от страна на ЦНКР в Мароко

15.

Ако ЦНКР в Мароко установи, че държавата на флага не изпраща информацията по точка 5, незабавно се информират Комисията и съответната държава на флага.

16.

Повреденият ЦНКР в държавата на флага и/или в Мароко трябва незабавно да уведомят за всяка нередност във функционирането по отношение на предаването и приемането на доклади за местоположението между двата ЦНКР с оглед на намирането на техническо решение на проблема възможно най-бързо. Комисията трябва да бъде уведомена за решението, съгласувано от двата ЦНКР.

17.

Всички доклади, останали непредадени по време на повредата, се изпращат отново веднага щом бъде възстановена връзката между ЦНКР в държавата на флага и ЦНКР в Мароко.

18.

Преди влизането в сила на настоящия протокол ЦНКР на държавата на флага и ЦНКР в Мароко заедно определят алтернативни комуникационни средства, които да бъдат използвани за предаването на данните от VMS в случай на неизправност на ЦНКР, и взаимно се осведомяват за всяко свързано с тях изменение.

19.

Прекъсването на комуникацията между ЦНКР в Мароко и ЦНКР на членуващите в ЕС държави на флага не оказва влияние върху нормалното извършване на дейностите на риболовните кораби. При все това незабавно се пристъпва към предаването на данните по начина, определен в точка 18.

20.

Мароко информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение в случай на непредаването на данни от VMS поради повреда на ЦНКР и ги информира относно средството за предаване на данни, прието съгласно точка 18.

Защита на данните от VMS

21.

Всички данни от наблюдението, съобщавани от едната на другата страна в съответствие с настоящите разпоредби, са предназначени единствено за проследяването, контрола и наблюдението от страна на органите на Мароко на флота на Европейския съюз, упражняващ риболовна дейност в рамките на настоящото споразумение, както и за научни изследвания, провеждани от мароканска страна в рамките на управлението и развитието на сектор „Рибарство“.

22.

Тези данни не могат да се предават при никакви обстоятелства на трети страни.

23.

Всеки спор относно тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби е предмет на консултации между страните в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението, който ще вземе решение по въпроса.

24.

Ако е необходимо, страните се договарят да изменят тези разпоредби в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението.

ГЛАВА VI

ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

1)   Риболовен дневник

1.

Капитаните на кораби използват риболовен дневник, специално предназначен за риболов в мароканската риболовна зона и чийто образец е поместен в допълнение 7 към приложението, и водят този риболовен дневник съгласно разпоредбите на обяснителната забележка към него.

2.

Корабособствениците са длъжни да изпращат копие от риболовния дневник до своите компетентни органи не по-късно от 15 дни след разтоварването на улова. Въпросните компетентни органи своевременно предоставят копие от този дневник на Комисията, която се ангажира да го предаде на Дирекцията.

3.

В случай че корабособствениците не изпълнят задълженията по точки 1 и 2 по-горе, това води до автоматично спиране на действието на лиценза за риболов, докато задълженията не бъдат изпълнени. Комисията незабавно бива уведомена за подобно решение.

2)   Тримесечни декларации за улова

1.

До края на третия месец на всяко тримесечие Комисията уведомява Дирекцията за уловените количества от всички кораби на ЕС през предходното тримесечие, в съответствие с образците, показани в допълнения 8 и 9 към настоящото приложение.

2.

Тази информация се разбива по месеци и по категории, за всички кораби и всички видове, посочени в риболовния дневник.

3.

Тези данни се изпращат също и до Дирекцията в компютърен файл във формат, съвместим със софтуера, използван от министерството.

3)   Достоверност на данните

Информацията в документите по точки 1 и 2 по-горе трябва да отразява действителния риболов, за да послужи като един от елементите за проследяване на промените в запасите.

4)   Преминаване към електронна система

Двете страни съставиха протокол за електронен обмен на всички данни относно улова и декларациите (Система за електронно отчитане, „Electronic Reporting System“), наричани „данни ERS“; този протокол е посочен в допълнение 11. Двете страни предвиждат прилагането на този протокол и замяната на декларирането на улова на хартиен носител с декларацията на улова чрез данни ERS веднага щом Мароко въведе необходимото оборудване и софтуер.

5)   Разтоварване на улова извън Мароко

Корабособствениците са длъжни да изпращат на своите компетентни органи декларациите за разтоварване на улова, извършен в рамките на настоящия протокол, не по-късно от 15 дни след разтоварването. Въпросните компетентни органи своевременно предоставят копие от тях на Делегацията, която се ангажира да ги предаде по предназначение.

ГЛАВА VII

НАЕМАНЕ НА МАРОКАНСКИ МОРЯЦИ

1.

За целия период на своето присъствие в мароканската риболовна зона корабособствениците с лиценз за риболов по настоящото Споразумение вземат на борда марокански моряци в съответствие с разпоредбите в техническите фишове, поместени в допълнение 2.

2.

Съответните държави на флага получават от Комисията списък, предаден ѝ от Дирекцията, на лицата, успешно завършили училище за морска подготовка, от където корабособствениците подбират моряците, които да качат на корабите си. Списъкът се актуализира на 1 февруари всяка година. Корабособствениците избират свободно онези измежду кандидатите в списъка, които притежават най-подходящите умения и опит.

3.

Трудовите договори на мароканските моряци, копие от които се дава на подписалите ги страни, се съставят между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните профсъюзи или представители, консултирайки компетентните марокански власти. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

4.

Веднага след като компетентните органи на съответната държава членка заверят даден договор, корабособственикът или неговият представител изпраща копие от него на Дирекцията, чрез Делегацията.

5.

Корабособственикът или неговият представител информират Дирекцията, чрез Делегацията, за имената на мароканските моряци, взети на борда на кораба, като посочват и тяхната длъжност в екипажа.

6.

Два пъти годишно, на 1 февруари и на 1 август, Делегацията изпраща на Дирекцията списък на марокански моряци, взети на борда на всеки кораб на ЕС, като предоставя данни за тяхната регистрация като членове на екипажа на въпросните кораби.

7.

Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за моряците, наети на борда на риболовните кораби на ЕС. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

8.

Заплатите на мароканските моряци се плащат от корабособствениците. Тези заплати се определят преди издаването на разрешителните, по взаимно съгласие между корабособствениците или техните агенти и заинтересованите марокански моряци или техните представители. При все това условията на заплащане на мароканските моряци не могат да бъдат по-лоши от тези на мароканските екипажи и съответстват на стандартите на МОТ, като при никакви обстоятелства не спадат под тези стандарти.

9.

Ако един или повече наети моряци не се явят в определения час за отплаването, корабът може да започне планираното плаване, след като уведоми компетентните органи на пристанището на качване за липсата на необходимия брой моряци и след като актуализира списъка на екипажа. Пристанищните власти уведомяват за това Дирекцията.

10.

Корабособственикът трябва да вземе необходимите мерки, за да гарантира, че изискваният от настоящото споразумение брой моряци са налице на борда на кораба, най-късно за следващото плаване.

11.

Когато на борда не са взети марокански моряци по причини, различни от посочените в предходната точка, собствениците на кораби на Европейския съюз трябва да заплатят фиксирана сума от 20 EUR за всеки марокански моряк, който не е взет на борда, на риболовен ден в мароканската риболовна зона, в срок от 3 месеца.

12.

Тази сума ще бъде използвана за обучение на марокански моряци-рибари и ще бъде преведена по банкова сметка № 0018100078000 20110750201 в Bank Al Maghrib (Мароко).

13.

С изключение на обстоятелствата, описани в точка 9, многократното неспазване на задължението за наемане на изисквания брой марокански моряци от страна на корабособствениците води до автоматично спиране на действието на лиценза за риболов на кораба, докато не бъдат изпълнени тези задължения. Делегацията незабавно бива уведомена за подобно решение.

ГЛАВА VIII

МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВА

А.   Наблюдение на риболова

1.

Корабите, които имат разрешение за риболов в мароканската риболовна зона в рамките на настоящия протокол, вземат на борда наблюдатели, посочени от Мароко, при условията, посочени по-долу.

1.1.

До 25 % от корабите с разрешително с тонаж над 100 БТ вземат на борда наблюдатели всяко тримесечие.

1.2.

Съдовете за промишлен пелагичен риболов качват на борда си научен наблюдател за целия си период на дейност в мароканската риболовна зона.

1.3.

Другите риболовни кораби на Европейския съюз с тонаж под или равен на 100 БТ се наблюдават по време на максимум десет пътувания годишно и за категорията риболов.

1.4.

Дирекцията изготвя списък на кораби, определени да вземат наблюдател на борда, и списък на посочените наблюдатели. Тези списъци се изпращат до Делегацията веднага след изготвянето им.

1.5.

Дирекцията информира въпросните корабособственици, чрез Делегацията, за името на посочения наблюдател, който ще бъде качен на борда на техния съд, по времето, когато се издава лиценза, или не по-късно от 15 дни преди датата на планираното качване на наблюдателя.

2.

Наблюдателите присъстват на борда на пелагичните траулери през цялото време. При останалите категории риболов наблюдателите правят по един рейс с всеки кораб.

3.

Условията, при които се качват наблюдатели на борда, се договарят между корабособствениците или техните представители и мароканските власти.

4.

Наблюдателите се качват на борда в пристанище, избрано от корабособственика, в началото на първия рейс в мароканската риболовна зона, след изпращането на списъка с определените кораби.

5.

Съответните корабособственици съобщават датите и имената на пристанищата, от които ще се осъществи качването, най-късно две седмици преди датата, на която е предвидено то.

6.

Когато на борда се вземат наблюдатели в чуждестранно пристанище, транспортните им разходи се поемат от корабособственика. Ако кораб с марокански наблюдател на борда напусне мароканската риболовна зона, се вземат всички мерки за връщането на наблюдателя в Мароко възможно най-скоро, за сметка на корабособственика.

7.

В случай че наблюдателите пропуснат рейс поради това, че корабособствениците не изпълнят поетите от тях задължения, корабособствениците изплащат на наблюдателите пътни разноски и дневни, равни на тези, получавани от мароканските длъжностни лица с равностоен ранг, за пропуснатите работни дни на наблюдателите. Също така, в случай на закъснение при качване на борда по вина на корабособственика, последният изплаща на наблюдателя дневните разноски, описани по-горе.

Всяко изменение в правилата и разпоредбите относно дневните разноски се съобщава на Делегацията не по-късно от два месеца преди влизането му в сила.

8.

Ако наблюдателят не се яви на уговореното място и време, и в срок от 12 часа след уговореното време, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да качи този наблюдател на борда си.

9.

На борда наблюдателите се третират като офицери. Те извършват следните задачи:

9.1.

наблюдават риболовните дейности на корабите;

9.2.

проверяват местоположението на корабите, извършващи риболовни операции;

9.3.

извършват дейности по вземане на биологични проби в рамките на научни програми;

9.4.

отбелязват използваните риболовни уреди;

9.5.

проверяват данните за уловите в мароканската риболовна зона, вписани в риболовния дневник;

9.6.

проверяват процентите на приловите и изчисляват ориентировъчно изхвърлените количества от видовете риба, ракообразни и главоноги;

9.7.

докладват данните за риболова по факс или по радиостанция, включително количеството улов и прилов на борда.

10.

Капитаните правят всичко, което е по възможностите им, за да осигурят физическата безопасност и благоприятни условия за наблюдателите при изпълнение на техните задължения.

11.

На наблюдателя се предоставят всички условия, необходими за упражняване на функциите му. Капитаните улесняват достъпа на наблюдателите до средствата за комуникация, необходими за изпълнение на задълженията им, до документите, пряко свързани с риболовните дейности на кораба, и по-специално до риболовния дневник и навигационния дневник, и до онези части на кораба, необходими за лесното изпълнение на техните задачи на наблюдатели.

12.

По време на престоя си на борда наблюдателят:

1.

предприема всички необходими мерки, за да може условията на неговото качване и присъствие на борда да не прекъсват или пречат на риболовните дейности,

2.

се отнася с грижата на добър стопанин към имуществото и оборудването на борда на кораба и спазва поверителността на всички корабни документи.

13.

В края на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад за дейността си, който се изпраща до компетентните власти в Мароко, с копие до Делегацията. Той го подписва в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени всички наблюдения, които счита за полезни, и се подписва. При напускане на кораба наблюдателят предоставя на капитана копие от доклада.

14.

Разходите за настаняване и прехрана на наблюдателите се поемат от корабособственика при условията, предвидени за офицерите, в съответствие с практическите възможности на кораба.

15.

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от компетентните марокански органи.

16.

За да бъдат възстановени на Мароко разходите, свързани с присъствието на наблюдателите на борда на корабите, към таксата, която плащат корабособствениците, се прибавят и „разходи за наблюдатели“, изчислени в размер на 5,5 EUR на БТ, на тримесечие и на кораб, извършващ риболов в мароканската риболовна зона.

Изплащането на тези разходи се извършва според условията на плащане, определени в глава I, раздел Д от настоящото приложение.

17.

Ако корабособственикът не изпълни задълженията си по точка 4, това води до автоматично спиране на действието на лиценза за риболов, докато задълженията не бъдат изпълнени. Делегацията незабавно бива уведомена за подобно решение.

Б.   Съвместен мониторинг на риболова

1.

Договарящите се страни установяват система за съвместен мониторинг и наблюдение на проверката при разтоварване на уловите, с цел подобряване ефективността на контрола, за да се гарантира спазване на разпоредбите на настоящия протокол.

2.

Страните изготвят годишен план за съвместен мониторинг, включващ всички риболовни категории, предвидени в настоящия протокол.

3.

За тази цел компетентните органи на всяка договаряща се страна посочват представител, който да присъства на проверките при разтоварване на уловите и да наблюдава организацията за провеждане на тези проверки, като посочва неговото име на другата договаряща се страна.

4.

Представителят на компетентните органи на Мароко присъства като наблюдател на проверките при разтоварване на кораби, извършили дейност в мароканската риболовна зона, които се провеждат от националните инспектиращи органи на държавите членки.

5.

Представителят придружава националните инспектиращи длъжностни лица при техните посещения на пристанищата, на борда на корабите, на доковете, на борсите, на тържищата на едро, хладилните складове и другите помещения за разтоварване на риба преди пускането ѝ на пазара, и разполага с достъп до проверяваните документи.

6.

Представителят на компетентните органи на Мароко изготвя и представя доклад, в който описва подробно проверките, на които е присъствал. Копие от този доклад се представя на Делегацията.

7.

Дирекцията отправя покана с едномесечно предизвестие към Делегацията да присъства на посещения за инспекции, планирани в пристанищата на разтоварване.

8.

По молба на Комисията, европейски инспектори по риболова могат да присъстват като наблюдатели на проверките, извършвани от мароканските власти при операции по разтоварване на кораби на Европейския съюз в марокански пристанища.

9.

Практическите разпоредби за тези операции се определят по взаимно съгласие между компетентните органи на двете страни.

ГЛАВА IX

КОНТРОЛ

1.   Технически прегледи

1.1.

Веднъж годишно и след всяко изменение в техническите характеристики или заявление за промяна на категорията риболов, което налага използването на различен вид риболовни уреди, корабите на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, трябва да се явят в мароканско пристанище за извършване на необходимите проверки, предвидени в действащото законодателство. Тези проверки се извършват задължително в срок от 48 часа след пристигането на кораба в пристанището.

1.2.

След удовлетворителното завършване на прегледа, на капитана на кораба се издава удостоверение със същия срок на валидност, както лиценза, и което фактически се удължава за корабите, които подновяват лиценза си през същата година. Същевременно максималният срок на валидност не може да надвишава една година. Във всеки един момент това удостоверение трябва да се съхранява на борда на кораба.

1.3.

Техническият преглед има за цел да провери съответствието на техническите характеристики и на съоръженията на борда, както и функционирането на устройствата за спътниковото позициониране и локализация, инсталирани на кораба, и да провери дали разпоредбите относно мароканския екипаж са спазени.

1.4.

Разходите за инспекцията се поемат от корабособственика по тарифи, заложени в мароканското законодателство. Те не могат да надвишават сумите, които други кораби обичайно заплащат за същите услуги.

1.5.

Неспазването на предвидените в точки 1.1 и 1.2 по-горе разпоредби води до автоматично временно прекратяване на лиценза за риболов до момента, в който корабособственикът изпълни тези задължения. Делегацията незабавно бива уведомена за подобно решение.

2.   Влизане и напускане на зоната

2.1.

Корабите на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, известяват на Дирекцията най-малко 6 часа предварително намерението си да влязат в мароканската риболовна зона или да напуснат тази зона. Те също така предоставят и следната информация:

2.1.1.

Дата и час на предаване на съобщението;

2.1.2.

Местоположение на кораба в съответствие с точка 5 от глава V;

2.1.3.

Теглото в килограми на намиращия се на борда улов, разбит по видове, обозначени с трибуквения им код Alfa-3.

2.1.4.

Видът на съобщенията, например „улов при навлизане“ (COE) и „улов при напускане“ (COX).

2.2.

Тази информация се предава за предпочитане по факс, а за корабите, които не разполагат с такъв — по радиостанция (за подробности вж. указанията, поместени в допълнение 10).

2.3.

Корабите от категорията „промишлен пелагичен риболов“ се нуждаят от предварителното разрешение на Дирекцията за окончателното напускане на мароканската риболовна зона. Това разрешение се издава в срок от 24 часа след искането за напускане, подадено от капитана или от пълномощника на кораба, с изключение на случаите, когато искането бива подадено непосредствено преди уикенд, като в такъв случай разрешението се издава в понеделник. В случай на отказ на разрешение Дирекцията незабавно информира корабособственика и Европейската комисия за причините за този отказ.

2.4.

Кораб, за който се установи, че извършва риболов, без да е уведомил Дирекцията, се счита за кораб без лиценз.

2.5.

Корабособственикът посочва в заявлението за лиценз за риболов номерата на факса и телефона на кораба, както и електронния адрес на капитана.

3.   Процедури за контрол

3.1.

Капитаните на кораби на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов в рамките на настоящия протокол, осигуряват достъп и оказват съдействие при изпълнение на задълженията на всеки марокански служител, отговарящ за инспекцията и контрола на риболовните дейности.

3.2.

Присъствието на борда на тези длъжностни лица не надвишава необходимото време за изпълнението на задълженията им.

3.3.

След приключване на всяка инспекция и контрол се издава удостоверение на капитана на кораба.

4.   Задържане на кораб за проверка

4.1.

Дирекцията уведомява Делегацията в най-кратки срокове, и най-късно до 48 часа, за всяко задържане на кораб на Европейския съюз и всяка санкция срещу такъв кораб, намиращ се в мароканската риболовна зона.

4.2.

Комисията получава също така и кратък доклад относно обстоятелствата и причините, довели до задържането на кораба за проверка.

5.   Протокол от задържането на кораб за проверка

5.1.

След като мароканските органи, отговорни за проверката, изготвят акт, капитанът на кораба го подписва.

5.2.

Този подпис не накърнява правата и средствата, които капитанът може да използва в своя защита по отношение на нарушението, в което е обвинен.

5.3.

Капитанът закарва кораба на пристанище, посочено от мароканските органи, отговорни за инспекцията. Корабът, нарушил действащото мароканско законодателството за морски риболов, остава в пристанището до приключване на обичайните административни формалности, отнасящи се до задържането за проверка.

6.   Уреждане на нарушения

6.1.

Преди задействането на каквато и да е съдебна процедура се прави опит за уреждане на нарушението по взаимно съгласие. Тази процедура приключва най-късно до три работни дни след задържането.

6.2.

В случай на споразумение по взаимно съгласие, сумата на глобата се определя съгласно мароканското законодателство в областта на рибарството.

6.3.

Ако случаят не може да се реши по взаимно съгласие и трябва да се отнесе към компетентна съдебна инстанция, корабособственикът открива банкова гаранция, възлизаща на разходите по задържането за проверка, глобите и компенсацията, дължими от отговорните за нарушението страни, по банкова сметка, посочена от компетентните марокански власти.

6.4.

Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебната процедура. Тя се освобождава, ако съдебното производство завърши с оправдателна присъда. Аналогично, в случай на наказателна присъда и глоба, по-малка от откритата гаранция, разликата се освобождава от компетентните марокански власти.

6.5.

На кораба се разрешава да напусне пристанището:

след изпълнение на задълженията, произтичащи от споразумението по взаимно съгласие, или

когато банковата гаранция по точка 6.3 се открие и приеме от компетентния марокански орган, до приключване на съдопроизводството.

7.   Трансбордиране

7.1.

Забранява се всякакво трансбордиране в морето на улови в мароканската риболовна зона. Промишлени пелагични траулери на ЕС обаче, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, които желаят да извършат трансбордиране в мароканската риболовна зона, правят това в мароканско пристанище или на друго място, посочено от компетентните марокански власти, след разрешение от Дирекцията. Такова трансбордиране се извършва под надзора на наблюдателя или на представител на делегацията за морско рибарство и на контролните органи. Всеки нарушител на тази разпоредба подлежи на санкциите, предвидени в действащото мароканско законодателство.

7.2.

Преди всяко трансбордиране корабособствениците трябва да съобщят следната информация на Дирекцията най-малко 24 часа предварително:

имената на корабите, които ще извършват трансбордиране;

имената на товарните съдове, флага им, регистрационните номера и позивните им;

тонажа на улова за трансбордиране по видове;

местоназначението на уловите;

датата и деня на трансбордиране.

7.3.

Мароко си запазва правото да откаже трансбордирането, ако транспортиращият кораб е извършил незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов както във, така и извън мароканската риболовна зона.

7.4.

Трансбордирането се счита като излизане от мароканската риболовна зона. Следователно корабите трябва да предадат на Дирекцията техните декларации за улов и да уведомят дали възнамеряват да продължат риболова или да напуснат мароканската риболовна зона.

7.5.

Капитаните на промишлени пелагични траулери на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, които извършват разтоварване или трансбордиране в мароканско пристанище, разрешават и улесняват контрола над такива операции от страна на марокански инспектори. След всяка инспекция и проверка в пристанище на капитана на кораба се издава удостоверение.

ГЛАВА Х

РАЗТОВАРВАНЕ НА УЛОВА

Договарящите се страни, осъзнаващи преимуществата на едно по-добро интегриране в съвместното развитие на сектора за риболов, приемат следните разпоредби относно разтоварванията в мароканските пристанища на част от улова, осъществен в мароканската риболовна зона, от кораби на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол.

Задължителното разтоварване се извършва в съответствие с разпоредбите, посочени в приложените към настоящия протокол технически фишове.

Финансови стимули:

1.

Разтоварвания

Кораби на Европейския съюз от типа на тези за улов на риба тон или снабдените с хладилни резервоари с морска вода (действащи върху запаси В от дребни пелагични видове), които притежават лиценз за риболов по силата на настоящия протокол и разтоварват в мароканско пристанище повече от 25 % от задължителното количество за разтоварване, определено в технически фишове № 5 и 6, се ползват с 5 % намаление върху таксата за всеки тон улов, разтоварен над този задължителен праг.

2.

Правила за прилагане

Рибните пазари издават разписка за теглото при операциите за разтоварване, която служи като основа за проследяване на продукта.

За продажбите на рибните пазари се изготвя отчет за продажбите и намаленията.

Копия от посочените по-горе разписки за тегло и от отчетите се изпращат на Делегацията за морско рибарство в пристанището на разтоварване. След като документите бъдат одобрени от Дирекцията, съответните корабособственици биват информирани за сумата, която ще им се възстанови. Тези суми се приспадат от дължимите такси за бъдещи заявления за лицензи.

3.

Оценка

Нивото на финансовите стимули се регулира в рамките на съвместния комитет, в съответствие със социално-икономическото отражение от разтоварванията.

4.

Санкции в случай на неизпълнение на задълженията за разтоварване

Корабите от подлежащите на задължително разтоварване категории, които не изпълнят това си задължение, посочено в съответните технически фишове, са длъжни да заплатят санкция в размер на 5 % при плащането на следващата си вноска. В случай на повторно неизпълнение на това задължение, съвместният комитет решава какви да бъдат санкциите.

Допълнения

1)

Формуляр за заявление за лиценз

2)

Технически фишове

3)

Изпращане на VMS съобщения до Мароко, доклад за местоположението

4)

Координати на риболовните зони

5)

Адрес на ЦНКР в Мароко

6)

Риболовен дневник на ICCAT за улов на риба тон

7)

Риболовен дневник (други видове)

8)

Формуляр за деклариране на улова (промишлен пелагичен риболов)

9)

Формуляр за деклариране на улова (с изключение на промишлен пелагичен риболов и улов на риба тон)

10)

Данни за радиостанцията на Дирекция „Морско рибарство“ на Мароко

11)

Протокол ERS

Допълнение 1

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ МАРОКО — ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА РИБОЛОВ

НОМЕР НА РИБОЛОВНАТА КАТЕГОРИЯ

Image

Допълнение 2

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.

Риболовен технически фиш № 1

Дребномащабен риболов на север: пелагични видове

Брой разрешени кораби

20

Разрешено съоръжение

Гриб

Максимални разрешени размери, съответстващи на условията в зоната: 500 m × 90 m.

Забрана за риболов с лампари.

Вид на кораба:

< 100 БТ

Такса

75 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Северно от 34°18′00″

Позволено е простиране до паралел 33 25′00″ за 5 кораба едновременно, които действат на ротационен принцип и са обект на научно наблюдение.

Повече от 2 морски мили

Целеви видове

Сардина, хамсия и други малки пелагични видове

Задължение за разтоварване в Мароко

30 % от декларирания улов

Период на естествено възстановяване

Два месеца: февруари и март

Задължение да се наемат

по трима марокански моряци на кораб

Забележки

Простирането на юг от паралел 34°18′00 N на дейността на петте сейнера ще подлежи на оценка след една година прилагане, за да се измери ефектът на евентуалните взаимодействия с националната флота и въздействието върху ресурсите.

Риболовен технически фиш № 2

Дребномащабен риболов на север

Брой разрешени кораби:

35

Разрешено съоръжение

Дънна парагада

Кат. a) < 40 БT – максимален разрешен брой куки на парагада: 10 000 поставени, монтирани и готови за употреба куки с максимум 5 дънни парагади.

Кат. б) ≥ 40 БT и < 150 БT – 15 000 поставени, монтирани и готови за употреба куки с максимум 8 дънни парагади.

Вид на кораба:

а)

< 40 БТ: 32 лиценза

б)

≥ 40 БТ и < 150 БТ: 3 лиценза

Такса

67 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Северно от 34°18′00″ N

Позволено е простиране до паралел 33 25′00″ за 4 кораба едновременно (1), които действат на ротационен принцип и са обект на научно наблюдение.

Повече от 6 морски мили.

Целеви видове

Черна риба сабя, спаридови и други дънни видове

Задължение за разтоварване в Мароко

Доброволно разтоварване

Период на естествено възстановяване

От 15 март до 15 май

Прилов

0 % риба-меч и плитководни акули

Задължение за наемане

< 100 БТ: доброволно

≥ 100 БT: 1 марокански моряк

Забележки

Простирането на юг от паралел 34°18′00 N на дейността на четирите кораба с парагади ще подлежи на оценка след една година прилагане, за да се измери ефектът на евентуалните взаимодействия с националната флота и въздействието върху ресурсите.

Риболовен технически фиш № 3

Дребномащабен риболов на юг

Брой разрешени кораби

10

Разрешени риболовни съоръжения

Въдици

Вид на кораба:

< 80 БТ

Такса

67 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Южно от 30°40′00″N

Повече от 3 морски мили

Целеви видове

Горбил, спаридови

Задължение за разтоварване в Мароко

Доброволно разтоварване

Период на естествено възстановяване

Гриб, разрешен за улов на жива стръв

Отвори на мрежата от 8 mm за улова на жива стръв

Гриб, използван отвъд 3 морски мили.

Прилов

0 % главоноги и ракообразни

5 % други дънни видове

Задължение да се наемат

по двама марокански моряци на кораб

Риболовен технически фиш № 4

Дънен риболов

Брой разрешени кораби

16 кораба: 5 траулера и 11 кораба с парагади

Разрешено съоръжение

За траулери:

дънен трал

Отвори на торбата от 70 mm

Забранено е дублирането на тралната торба.

Забранено е дублирането на влакната на тралната торба.

За кораби с парагади:

дънна парагада:

максимум 20 000 куки на кораб

Вид на кораба:

 

Траулери:

Максимален тонаж от 600 БТ на кораб;

 

Кораби с парагади:

Максимален тонаж от 150 БТ на кораб.

Такса

60 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Южно от 29°N

Отвъд 200-метровата изобата за траулерите;

Отвъд 12-те морски мили за корабите с парагади

Целеви видове

Черна мерлуза, риба сабя, лихия/паламуд

Задължение за разтоварване в Мароко

30 % от улова на рейс

Период на естествено възстановяване

Прилов

0 % главоноги, ракообразни и 5 % дънни акули.

Задължение да се наемат

по 4 марокански моряци за корабите с парагади

по 7 марокански моряци за траулерите

Риболовен технически фиш № 5

Улов на риба тон

Брой разрешени кораби

27

Разрешени риболовни съоръжения

Влачещи и други въдици

Географски граници на разрешената зона

Отвъд 3 мили

Цялата атлантическа зона на Мароко с изключение на защитената зона източно от линията, свързваща точките 33°30′ N/7°35′ W и 35°48′ N/6°20′ W

Целеви вид

Риба тон

Задължение за разтоварване в Мароко

25 % от декларирания улов, съставен от Katsuwonus pelamis, Sarda sarda и Auxis thazard, на рейс.

Период на естествено възстановяване

Сейнери, разрешени за улов на жива стръв

8 mm мрежа за улова на жива стръв, гриб за използване отвъд три морски мили

Такси

35 EUR/тон улов

Авансови плащания

За годишен лиценз се плаща фиксирана авансова сума от 7 000 EUR

Задължение да се наемат

по трима марокански моряци на кораб

Риболовен технически фиш № 6

Промишлен пелагичен риболов

Брой разрешени кораби

18

Разрешени риболовни съоръжения

Пелагичен или полупелагичен трал

Разпределена квота

80 000 тона годишно,

с максимум от 10 000 тона на месец общо за целия флот,

с изключение на месеците от август до октомври, когато таванът на месечния улов се повишава на 15 000 тона.

Вид на кораба

Промишлен пелагичен траулер

Брой разрешени кораби

Разпределяне на корабите с лиценз за риболов:

10 кораба с тонаж над 3 000 БТ

3 кораба с тонаж между 150 и 3 000 БТ

5 кораба с тонаж под 150 БТ

Максимален разрешен тонаж на кораб

7 765 БТ, като се вземе предвид структурата на риболовния флот на Европейския съюз.

Географски граници на разрешената зона

Южно от 29°N.

Отвъд 15-те морски мили за траулери с дълбоко замразяване

Отвъд 8-те морски мили за траулери с хладилни резервоари с морска вода

Целеви видове

Сардина, сардинела, скумрия, сафрид и хамсия.

Състав на улова (по групи видове)

сафрид/скумрия/хамсия: 65 %;

сардина/сардинела: 33 %;

прилов: 2 %

Възможно е този състав на улова да бъде преразгледан в рамките на съвместния комитет.

Задължение за разтоварване в Мароко

25 % от улова на рейс

Период на естествено възстановяване

Риболовните кораби с лиценз трябва да съблюдават всички периоди на естествено възстановяване, определени от Министерството в разрешената риболовна зона1 и да преустановяват всяка риболовна дейност в нея. (2)

Разрешена мрежа

Минималният размер на окото на разпънатия пелагичен или полупелагичен трал е 40 mm.

Джобът на пелагичния или полупелагичния трал може да бъде подсилен с мрежа с минимални размери на окото 400 mm в отворено положение и с ленти, разположени най-малко на метър и половина (1,5 m) една от друга с изключение на тази, намираща се в края на трала, която не може да се намира на по-малко от 2 m от прозореца на джоба.

Подсилването или дублирането на торбата по какъвто и да е друг начин е забранено и с трала не трябва да се извършва целеви риболов на каквито и да е други видове освен разрешените малки пелагични видове.

Прилов

Максимум 2 % от други видове.

Списъкът с разрешените видове за прилов е определен от мароканското законодателство относно „улова на дребни пелагични видове в южната част на Атлантическия океан“.

Промишлена преработка

Промишлената преработка на уловите в рибно брашно и/или масло от риба е строго забранена.

Същевременно, повредената риба и отпадъкът при манипулирането на улова могат да се преработват в рибно брашно или рибно олио, в рамките на максималната граница от 5 % от общия разрешен улов.

Такси

За промишлените пелагични траулери с дълбоко замразяване:

100 EUR/тон, които се заплащат предварително всеки месец.

За промишлените пелагични траулери с улов в прясно състояние:

35 EUR/тон, които се заплащат предварително всеки месец.

В случай на надвишаване на разрешения улов таксата се умножава по коефициент 3.

Задължение да се наемат

за кораби с тонаж < 150 БT:

по двама марокански моряци

за кораби с тонаж между 150 БТ и 1 500 БТ:

по четирима марокански моряци

за кораби с тонаж между 1 500 БТ и 5 000 БТ:

по осем марокански моряци

за кораби с тонаж между 5 000 БТ и 7 765 БТ:

по 16 марокански моряци.


(1)  Ако след изтичането на една година положението е благоприятно и съвместният комитет даде препоръка за това, броят на корабите, които имат право да действат в разширената зона, може да бъде преразгледан.

(2)  Дирекцията предварително уведомява Комисията за своето решение, като посочва периода или периодите, за които има забрана за риболов, както и съответните зони.

Допълнение 3

ИЗПРАЩАНЕ НА VMS СЪОБЩЕНИЯ ДО МАРОКО

ДОКЛАД ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Данни

Код

Задължително/незадължително

Съдържание

Начало на записа

SR

З

Елемент на системата, указващ началото на записа

Получател

AD

З

Елемент на съобщението – Получател Код 3-Alpha на държавата (ISO-3166)

Подател

FR

З

Елемент на съобщението – Подател Код 3-Alpha на държавата (ISO-3166)

Държава на флага

FS

З

Елемент на съобщението – Знаме на държавата код 3-Alpha (ISO-3166)

Вид на съобщението

TM

З

Елемент на съобщението – Вид на съобщението (ENT, POS, EXI)

Радиопозивна (IRCS)

RC

З

Елемент на кораба – Международна радиопозивна на кораба (IRCS)

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

Н

Елемент на кораба – Единен номер на договарящата страна код 3-Alpha (ISO-3166), следван от номера

Външен регистрационен номер

XR

З

Елемент на кораба – страничен номер на кораба (ISO 8859.1)

Географска ширина

LT

З

Елемент на местоположението на кораба – местоположение в градуси и десетични градуси С/Ю ГГ.ггг (WGS84)

Географска дължина

LG

З

Елемент на местоположението на кораба – местоположение в градуси и десетични градуси И/З ГГ.ггг (WGS84)

Курс

CO

З

Курс на кораба, скала 360 градуса

Скорост

SP

З

Скорост на кораба в десети от възела

Дата

DA

З

Елемент на местоположението на кораба – дата на регистриране на местоположението UTC (ГГГГММДД)

Час

TI

З

Елемент на местоположението на кораба – час на регистриране на местоположението UTC (ЧЧMM)

Край на записа

ER

З

Елемент на системата, указващ края на записа

По време на предаването са необходими следните данни, за да може ЦНКР в Мароко да идентифицира ЦНКР подател:

IP адрес на сървъра на ЦНКР и/или данни DNS

SSL-сертификат (пълен списък на сертифициращите органи)

Предаването на данни е структурирано по следния начин:

1.

Използваните знаци трябва да отговарят на стандарта ISO 8859.1

2.

Две наклонени черти (//) и буквите „SR“ отбелязват началото на съобщението.

3.

Отделните данни се обозначават със съответния им код и се разделят с две наклонени черти (//) от други данни.

4.

С една наклонена черта (/) се отделя кодът от данните.

5.

С код „ER“, последван от две наклонени черти (//), се обозначава краят на съобщението.

6.

Незадължителните данни трябва да бъдат вместени между началото и края на съобщението.

Допълнение 4

КООРДИНАТИ НА РИБОЛОВНИТЕ ЗОНИ

Технически фишове

Категория

Риболовна зона (географска ширина)

Разстояние от брега

1

Дребномащабен риболов на север: пелагични видове

34°18′00″ N— 35°48′00″ N (простиране до 33°25′00″ N, в съответствие с условията, предвидени в технически фиш № 1)

Отвъд 2 мили

2

Дребномащабен риболов на север: парагади

34°18′00″ N— 35°48′00″ N (простиране до 33°25′00″ N, в съответствие с условията, предвидени в технически фиш № 2)

Отвъд 6 мили

3

Дребномащабен риболов на юг

На юг от 30°40′00″

Отвъд 3 мили

4

Дънен риболов

На юг от 29°00′00″

Кораби с парагади: Отвъд 12 мили

Траулери: отвъд 200-метровата изобата

5

Улов на риба тон

Цялата атлантическа зона, освен пространството, определено от границите: 35°48′ N; 6°20′ W/33°30′ N; 7°35′ W

Отвъд 3 мили и 3 мили за стръв

6

Промишлен пелагичен риболов

На юг от 29°00′00″ N

Отвъд 15 мили (дълбоко замразяване

Отвъд 8 мили (кораби с хладилни резервоари с морска вода)

Преди влизането в сила на настоящия протокол Дирекцията съобщава на Комисията географските координати на мароканската изходна линия, на мароканската риболовна зона и на зоните, забранени за корабоплаване и риболов. Също така Дирекцията съобщава всяко изменение, свързано с тези координати, най-малко един месец предварително.

Допълнение 5

АДРЕС НА ЦНКР В МАРОКО

Наименование на ЦНКР в Мароко: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche — Национален център за наблюдение на риболовните кораби)

Телефон на CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Факс на CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

Електронен адрес на CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Координати на радиостанцията:

Радиопозивна: CNM

Ленти

Честота на предаване на кораба

Честота на приемане на кораба

8

8 285 kHz

8 809 kHz

12

12 245 kHz

13 092 kHz

16

16 393 kHz

17 275 kHz

Електронни адреси на лицата, отговорни за протокола на предаване на данните от VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Допълнение 6

БОРДОВИ ДНЕВНИК НА ICCAT ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН

Image

Допълнение 7

РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК (ЗА УЛОВ, РАЗЛИЧЕН ОТ РИБА ТОН)

Формата на риболовния дневник за улов, различен от риба тон, ще бъде уточнена по взаимно споразумение преди влизането в сила на настоящия протокол.

Image

Допълнение 8

Image

Допълнение 9

Image

Допълнение 10

ДАННИ ЗА РАДИОСТАНЦИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКО РИБАРСТВО“ НА МАРОКО

MMSI:

242 069 000

Радиопозивна:

CNM

Местоположение:

Рабат

Честотен обхват:

от 1,6 до 30 mHz

Клас на излъчване:

SSB-AIA-J2B

Предавателна мощност:

800 W


Работни честоти

Ленти

Канали

Предаване

Приемане

Обхват 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Обхват 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Обхват 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Работно време на станцията

Период

Разписания

Работни дни

от 8.30 часа до 16.30 часа

Събота, неделя и официални празнични дни

от 9.30 часа до 14.00 часа


УКВ:

Канал 16

Канал 70 ASN

Радио телекс:

 

 

 

Тип:

DP-5

 

Клас на излъчване:

ARQ-FEC

 

Номер:

31356

Телефакс:

 

 

 

Номера

212 5 37 68 8329

Допълнение 11

ПРОТОКОЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИ ОТНОСНО РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ (СИСТЕМА ERS)

Общи разпоредби

1.

Всеки риболовен кораб на ЕС трябва да бъде оборудван с функционираща система за електронно записване и отчитане, наричана по-долу „система ERS“, която е в състояние да записва и предава данни относно риболовните дейности на кораба, наричани по-долу „данни ERS“, докато корабът извършва риболов в мароканската риболовна зона.

2.

На кораб на ЕС, който не е оборудван със система ERS или чиято система ERS не работи, не се разрешава да навлиза в мароканската риболовна зона с цел извършването на риболовни дейности.

3.

В съответствие с процедурите на държавата на флага на кораба, данните ERS се предават в Центъра за наблюдение и контрол на рибарството (наричан по-долу ЦНКР) на държавата на флага.

4.

ЦНКР на държавата на флага предава автоматично и своевременно изпращаните от кораба съобщения в реално време (COE, COX, PNO) на ЦНКР в Мароко. Декларациите за дневния улов (FAR) се предоставят автоматично и своевременно на ЦНКР в Мароко.

5.

Държавата на флага и Мароко гарантират, че техните ЦНКР са оборудвани с хардуер и софтуер, необходими за автоматичното предаване на данни ERS във формат XML, достъпен на интернет страницата на ГД „Рибарство и морско дело“ на Европейската комисия, и разполагат с предпазна процедура, чрез която е възможно записването и съхраняването на данни ERS във вид, удобен за разчитане с компютър, за период от поне три години.

6.

Всяка промяна или актуализация на въпросния формат трябва да бъде посочена и датирана и да влезе в сила шест месеца след началото на прилагането ѝ.

7.

За предаването на данни ERS се използват средствата за електронна комуникация, управлявани от Европейската комисия от името на ЕС, обозначени като DEH (Data Exchange Highway).

8.

Държавата на флага и Мароко определят по един кореспондент ERS, който ще изпълнява ролята на контактно лице.

9.

Кореспондентите ERS се назначават за минимален период от 6 месеца.

10.

ЦНКР на държавата на флага и на Мароко се уведомяват взаимно за координатите (име, адрес, телефон, телекс, електронна поща) на съответните си кореспонденти ERS веднага щом системата ERS започне да функционира. За всяка промяна в координатите на кореспондента ERS се съобщава незабавно.

Изготвяне и съобщаване на данните ERS

11.

Всеки риболовен кораб от ЕС трябва:

а)

ежедневно да изготвя данните ERS за всеки ден, прекаран в мароканската риболовна зона;

б)

при всяко изтегляне на мрежата или трала или използване на парагадата да записва за всеки вид количеството улов, задържано на борда като целеви вид или като прилов или изхвърлено обратно в морето;

в)

да посочва също така и липсата на улов за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Мароко;

г)

да обозначава всеки вид с неговия код 3-Alpha по ФАО;

д)

да описва количествата в килограми живо тегло и ако е необходимо, в брой екземпляри;

е)

да записва за всеки вид в данните ERS количествата, които са трансбордирани и/или разтоварени;

ж)

да записва в данните ERS при всяко влизане (COE) и излизане (COX) от риболовната зона на Мароко специфично съобщение, съдържащо за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Мароко, количествата, задържани на борда, при всяко преминаване;

з)

да предава всекидневно данните ERS на ЦНКР на държавата на флага, по електронен път и в посочения в точка 5 формат XML, най-късно до 23,59 ч. UTC.

12.

Капитанът е отговорен за точността на записаните и предадените данни ERS.

13.

ЦНКР на държавата на флага предоставя на ЦНКР в Мароко данните ERS по автоматичен начин и възможно най-бързо, в посочения в точка 5 формат XML.

14.

ЦНКР в Мароко потвърждава получаването на всички съобщения ERS чрез изпращането на ответно съобщение (RET).

15.

ЦНКР в Мароко обработва всички данни ERS при спазване на поверителност.

Неизправност в системата ERS на борда на кораба и/или при предаването на данни ERS между кораба и ЦНКР на държавата на флага

16.

Държавата на флага незабавно информира капитана и/или собственика на кораб, плаващ под неин флаг, или неговия представител, за всяка техническа неизправност в системата ERS, монтирана на борда на кораба, или за прекратяването на предаването на данните ERS между кораба и ЦНКР на държавата на флага.

17.

Държавата на флага информира Мароко за всяка забелязана неизправност и за предприетите мерки за отстраняването ѝ.

18.

В случай на повреда на системата ERS на борда на кораба капитанът и/или корабособственикът осигуряват поправката или замяната на системата ERS в срок от 10 работни дни. Ако корабът осъществи междинно влизане в пристанище в рамките на тези 10 работни дни, той ще може да продължи риболовните си дейности в мароканската риболовна зона едва когато системата ERS на борда отново е в състояние да функционира безпроблемно, освен ако не получи разрешение от страна на Мароко да стори друго.

19.

Риболовен кораб не може да напуска дадено пристанище след техническа неизправност на неговата система ERS, преди:

а)

системата му ERS да е отново изправна по начин, който удовлетворява държавата му на флага, или

б)

преди това, ако получи разрешение за това от страна на държавата му на флага. В последния случай държавата на флага осведомява Мароко за решението си преди отплаването на кораба.

20.

Всеки кораб на ЕС, извършващ риболовни дейности в риболовната зона на Мароко с неизправна система ERS, всекидневно и най-късно до 23,59 ч. UTC предава данните ERS на ЦНКР на държавата на флага чрез всяко друго електронно средство за комуникация, намиращо се на негово разположение.

21.

Посочените в точка 11 данни ERS, чието предоставяне на Мароко не е било възможно поради техническа неизправност, биват предадени от ЦНКР на държавата на флага на ЦНКР в Мароко под съвместно договорена алтернативна електронна форма. Това алтернативно предаване ще се счита за приоритетно предвид на това, че е възможно нормално приложимият срок за предаване да не бъде спазен.

22.

Ако ЦНКР на Мароко не получи данните ERS на даден кораб в рамките на 3 последователни дни, Мароко може да разпореди на кораба да се яви незабавно в дадено пристанище за разследване.

Неизправност на ЦНКР — неполучаване на данните ERS от ЦНКР в Мароко

23.

В случай че даден ЦНКР не получава данни ERS, неговият кореспондент ERS незабавно уведомява за това кореспондента ERS на другия ЦНКР и ако трябва, съдейства за отстраняването на проблема, колкото е необходимо.

24.

Преди задействането на системата ERS ЦНКР на държавата на флага и ЦНКР в Мароко заедно определят алтернативни комуникационни средства, които да бъдат използвани за предаването на данните ERS в случай на неизправност на ЦНКР, и взаимно се осведомяват за всяко свързано с тях изменение.

25.

В случай че ЦНКР в Мароко сигнализира, че данните ERS не са получени, ЦНКР на държавата на флага намира причината за проблема и взема необходимите мерки за отстраняването му. ЦНКР на държавата на флага информира ЦНКР в Мароко и ЕС за резултатите от направения анализ и предприетите мерки в срок от 24 часа.

26.

Ако за отстраняването на проблема са нужни повече от 24 часа, ЦНКР на държавата на флага незабавно предава на ЦНКР в Мароко липсващите данни ERS, като използва алтернативните електронни средства, посочени в точка 24.

27.

Мароко информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS поради техническа неизправност на ЦНКР.

Поддръжка на ЦНКР

28.

Планираните операции по поддръжката на даден ЦНКР (програма за поддръжка), които биха могли да засегнат обмена на данни ERS, трябва да бъдат съобщени на другия ЦНКР най-малко 72 часа предварително, като при възможност се съобщи датата и времетраенето на поддръжката. Непланирани операции по поддръжка се съобщават на другия ЦНКР при първа възможност.

29.

По време на поддръжката предаването на данните ERS може да бъде забавено, докато системата започне да функционира отново. В такъв случай въпросните данни ERS биват предадени веднага след края на поддръжката.

30.

Ако операцията по поддръжката продължи повече от 24 часа, данните ERS се предават на другия ЦНКР, като се използват алтернативните електронни средства, посочени в точка 24.

31.

Мароко информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS в случай на операция по поддръжка на някой ЦНКР.


РЕГЛАМЕНТИ

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1270/2013 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2013 година

относно разпределянето на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 май 2006 г. Съветът одобри Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (1). (по-нататък наричано „Споразумението за партньорство“) с приемането на Регламент (ЕО) № 764/2006 (2).

(2)

Съюзът договори с Кралство Мароко нов протокол към Споразумението за партньорство, с който предоставя на корабите от Съюза възможности за риболов във водите, в които Кралство Мароко има суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството. Новият протокол беше парафиран на 24 юли 2013 г.

(3)

На 15 ноември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/1270/ЕС (3) относно подписването на новия протокол.

(4)

Следва да се определи методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки за срока на прилагане на новия протокол.

(5)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (4), ако се установи, че възможностите за риболов, предоставени на Съюза с новия протокол, не са използвани напълно, Комисията уведомява съответните държави членки. Липсата на отговор в рамките на срока, който ще определи Съветът, се счита за потвърждение, че корабите на съответната държава членка не използват напълно възможностите си за риболов в дадения период. Този краен срок следва да бъде определен от Съвета.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага от влизането в сила на новия протокол.

(7)

Предвид неотложния характер на въпроса е необходимо да се допусне изключение от осемседмичния срок, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Възможностите за риболов, определени с протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (наричан по-долу „протоколът“), се разпределят между държавите членки, както следва:

Риболовна категория

Вид на кораба

Държава членка

Лицензи или квоти

Дребномащабен риболов на север, пелагични видове

Сейнери < 100 БТ

Испания

20

Дребномащабен риболов на север

Кораби с дънни парагади < 40 БТ

Испания

25

Португалия

7

Кораби с дънни парагади ≥ 40 БТ < 150 БТ

Португалия

3

Дребномащабен риболов на юг

Кораби с въдици < 80 БT

Испания

10

Дънен риболов

Кораби с дънни парагади

Испания

7

Португалия

4

Траулери

Испания

5

Италия

0

Улов на риба тон

Кораби за риболов с въдици

Испания

23

Франция

4

Пелагичен риболов

80 000 тона годишно

с максимум от 10 000 тона на месец общо за целия флот,

с изключение на месеците от август до октомври, когато таванът на месечния улов се повишава на 15 000 тона

Разпределяне на корабите с разрешение за риболов:

 

10 кораба с тонаж над 3 000 БТ

 

3 кораба с тонаж между 150 и 3 000 БТ

 

5 кораба с тонаж под 150 БТ

Германия

6 467 t

Литва

20 693 t

Латвия

11 640 t

Нидерландия

24 567 t

Ирландия

2 917 t

Полша

4 525 t

Обединено кралство

4 525 t

Испания

467 t

Португалия

1 555 t

Франция

2 644 t

2.   Регламент (ЕО) № 1006/2008 се прилага, без да се засяга Споразумението за партньорство.

3.   Ако заявленията за лицензи за риболов от посочените в параграф 1 на настоящия член държави членки не използват всички възможности за риболов, определени в протокола, Комисията разглежда заявления за лицензи за риболов от всяка друга държава членка съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

4.   Посоченият в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 срок, в който държавите членки трябва да потвърдят, че не изчерпват всички възможности за риболов, се определя на десет работни дни, считано от датата, на която Комисията ги информира, че възможностите за риболов не са напълно изчерпани.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила на протокола.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕО) № 764/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. относно сключване на Споразумението за партньорство между Европейската общност и Кралство Мароко (ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Вж стр 40 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешенията за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/42


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1271/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2013 година

относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1), и по-специално член 208 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 (2) на Комисията относно рамковия Финансов регламент за органите, създадени от Общностите, се основаваше на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (3) на Съвета. Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета бе заменен от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Следователно е необходимо да се преразгледа Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002. С цел постигане на яснота е необходимо Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 да бъде заменен.

(2)

Необходимо е да се вземе под внимание съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите на децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

(3)

Някои разпоредби на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 следва да бъдат преразгледани, за да се вземе предвид опитът, натрупан при тяхното прилагане.

(4)

С настоящия регламент следва да се установят общите принципи и основните правила, приложими за органите, създадени съгласно ДФЕС и Договора за Евратом (по-нататък наричани „органи на Съюза“), които получават средства от бюджета, и без да се засягат разпоредбите на учредителния акт. Въз основа на този регламент органите на Съюза следва да приемат свои собствени финансови правила, които не могат да се отклоняват от регламента, освен когато това се налага поради техните специфични нужди и с предварителното съгласие на Комисията.

(5)

Въпреки това органите на Съюза, които са изцяло самофинансиращите се, спрямо които не се прилага настоящият регламент, следва да установят сходни правила, за да се осигури последователност, когато това е уместно. Във връзка със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 юли 2012 г. тези органи следва да представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията годишен доклад за изпълнението на своя бюджет и да вземат надлежно предвид техните искания и препоръки.

(6)

Органите на Съюза следва да определят и приложат своя бюджет в съответствие с петте основни принципа на бюджетното право (единство, точност, универсалност, специфичност и ежегодност), както и принципите на балансираност, разчетна единица, добро финансово управление и прозрачност.

(7)

Следва да се подчертае балансираният характер на финансовата вноска на Съюза. Частта от положителния бюджетен резултат на органите на Съюза, надвишаваща размера на вноската на Съюза, платена през годината, следва да бъде върната в бюджета на Съюза.

(8)

Когато учредителния акт предвижда, че приходите се състоят от такси и вноски в допълнение към вноската от Съюза и че приходите от такси са предназначени за финансиране на конкретни разходни позиции, органите на Съюза следва да разполагат с възможност за пренасяне на остатъка под формата на целеви приходи.

(9)

Необходимо е да се гарантира, че таксите се определят на подходящо ниво за покриване на разходите за предоставяне на услуги и за избягване на значителни излишъци.

(10)

Делегирането на задачи по изпълнението на бюджета на органите на Съюза трябва да бъде надлежно обосновано от характеристиките на задачите и специфичните познания на органа на Съюза, като същевременно се гарантира добро финансово управление и ефективност на разходите. Делегираните задачи следва да бъдат съвместими с учредителния акт.

(11)

Органите на Съюза следва да могат да получават ad hoc безвъзмездни средства само ако това е изрично предвидено в съответните основни актове, както и в учредителния акт.

(12)

Съгласно член 50 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 органът на Съюз орган трябва да участва в съпоставителна оценка с други институции и органи на Съюза.

(13)

Необходимо е да се установят правила за плана за действие за последващи действия във връзка със заключенията от цялостните периодични оценки, с цел да се осигури ефективното им прилагане.

(14)

С цел да се осигури съгласувано програмиране, органът на Съюз следва да изготви документ, съдържащ годишно и многогодишно програмиране, в което се вземат под внимание насоките на Комисията.

(15)

Органът на Съюза следва да адаптира графика за годишното и многогодишното програмиране с бюджетната процедура, за да се гарантира неговата ефективност и съгласуваността на всички програмни документи.

(16)

Необходимо е да се изясни сегашната архитектура на вътрешния одит и функциите за вътрешен контрол и да се рационализират изискванията за докладване. Функцията за вътрешен одит в рамките на органа на Съюза следва да се изпълнява от вътрешния одитор на Комисията, който следва да извършва одити, когато това е оправдано поради съществуващите рискове. Необходимо е да се предвидят правила за създаването и функционирането на капацитета за вътрешен одит.

(17)

Задълженията за докладване следва да бъдат опростени. Органите на Съюза следва да представят консолидиран годишен отчет за дейността, който включва подробни данни за прилагането на тяхната работна програма, бюджет, план за политиката относно персонала, тяхното управление и системи за вътрешен контрол.

(18)

С цел да се подобри ефективността от гледна точка на разходите на органите на Съюза, е необходимо да се предвиди възможност за споделяне на услуги или тяхното прехвърляне към друг орган на Съюза или към Комисията. По-специално ефективността на разходите може да се подобри, като се позволи на счетоводителя на Комисията да отговаря за всички или част от задачите на счетоводителя на органа на Съюза.

(19)

Съгласно предвиденото в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 възможността да разделят многогодишни задължения под формата на годишни вноски следва да бъде разрешена само ако това е предвидено в учредителния акт или в основния акт или когато се отнасят до административни разходи.

(20)

С цел хармонизиране на разпоредбите относно целевите приходи с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 е необходимо да се предвидят правила за диференциране на целевите приходи (вътрешни и външни) и за тяхното пренасяне.

(21)

С цел хармонизиране на правилата за третиране на лихвите, получени от вноската на Съюза в орган на Съюза, с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 е необходимо да се предвиди, че не се дължи лихвата на бюджета.

(22)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 предвижда възможност в специфични случаи за вписване на правно задължение преди бюджетно задължение. Органите на Съюза следва да имат тази възможност.

(23)

С цел да се гарантира съгласуваност между Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 и Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, някои разпоредби за обществените поръчки и за безвъзмездните средства не трябва да бъдат разрешени. Прилагането на единен набор от норми гарантира опростяване на дейността на органа на Съюза и позволява използването на насоките и моделите, изготвени от Комисията.

(24)

Следва да се въведе възможността за присъждане на награди от орган на Съюза, за да се приведат в съответствие разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(25)

Да се идентифицира и да се управляват правилно рискът от фактически или предполагаеми конфликти на интереси, органите на Съюза следва да приемат правила за предотвратяване и управление на конфликта на интереси. Такива правила следва да вземат предвид разработените от Комисията насоки след съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 юли 2012 г.

(26)

Разпоредбите относно политиката за сградния фонд, включително въвеждането на възможността и условията, позволяващи на органите на Съюза да сключват заеми, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, за да се гарантира съгласувано прилагане на нововъведените правила от всички органи и институции на Съюза.

(27)

Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби за програмирането и докладването, като се има предвид, че Комисията се нуждае от време за разработването на подходящи насоки в сътрудничество с органите на Съюза.

(28)

Настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, за да се даде възможност за своевременно приемане на преразгледаните финансови регламенти на органите на Съюза до 1 януари 2014 г., с цел да се гарантират съгласувани правила за следващата многогодишна финансова рамка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява основните финансови правила, въз основа на които органите на Съюза трябва да приемат собствени финансови правила. Финансовите правила на органите на Съюза не се отклоняват от настоящия регламент, освен когато това се налага поради техните специфични нужди и с предварителното съгласие на Комисията.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

„учредителен акт“ означава инструмент на законодателството на Съюза, уреждащ основните аспекти на създаването и функционирането на органа на Съюза,

„бюджет на органа на Съюза“ означава инструмент, чрез който за всяка финансова година се прогнозират и одобряват всички приходи и разходи, сметнати за необходими за органа на Съюза,

„орган на Съюза“ означава всеки орган, посочен в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012,

„управителен съвет“ означава главният вътрешен орган на органа на Съюза, който отговаря за вземането на решения по финансови и бюджетни въпроси, независимо от наименованието, възприето в учредителния акт,

„директор“ означава лицето, което отговаря за изпълнението на решенията на управителния съвет и бюджета на органа на Съюза като разпоредител с бюджетни кредити, независимо от наименованието на неговата длъжност, възприето в учредителния акт,

„изпълнителния съвет“ означава вътрешният орган на органа на Съюза, който подпомага управителния съвет и чиито отговорности и процедурен правилник са посочени в учредителния акт.

Член 3

Срокове, дати и крайни срокове

Освен ако не е предвидено друго, Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (4) се прилага за крайните срокове, определени с настоящия регламент.

Член 4

Защита на личните данни

Настоящият регламент не засяга изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 5

Зачитане на бюджетните принципи

Бюджетът на органа на Съюза се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол, и прозрачност, изложени в настоящия регламент.

ДЯЛ II

БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА 1

Принципи на единство и на точност на бюджета

Член 6

Обхват на бюджета на органа на Съюза

1.   Бюджетът на органа на Съюза се състои от:

а)

собствени приходи, които представляват всички такси, които органът на Съюза има право да събира по силата на възложените му задачи, както и всички останали приходи;

б)

приходи от евентуални финансови вноски на държавите членки, които са домакини на съответните органи;

в)

вноска, предоставена от Съюза;

г)

целеви приходи за финансиране на определени разходи в съответствие с член 23, параграф 1;

д)

разходите на органа на Съюза, включително административните разходи.

2.   Приходите, състоящи се от такси и вноски, се заделят само в изключителни и надлежно обосновани случаи, предвидени в учредителния акт.

3.   Когато един или няколко учредителни актове предвиждат, че ясно определени задачи се финансират отделно, или когато органът на Съюза изпълнява задачи, възложени му по силата на споразумение за възлагане, той води отделно счетоводство за приходните и за разходните операции. Органът на Съюз ясно посочва всяка група задачи в своето планиране на човешките ресурси, включено в документа за годишно и многогодишно програмиране, посочен в член 32.

Член 7

Ad hoc безвъзмездни средства

1.   Органите на Съюза не могат да получават ad hoc безвъзмездни средства от бюджета, освен ако не е разрешено в учредителния акт и изрично предвидено в основния акт.

2.   Когато органът на Съюза е бил упълномощен да получава ad hoc безвъзмездни средства, задачите, финансирани от тези безвъзмездни средства, са включени в годишната работна програма, посочена в член 32, параграф 3.

Член 8

Споразумения за възлагане

1.   Комисията не възлага задачи по изпълнението на бюджета на органа на Съюза с изключение на случаите, когато това е надлежно обосновано от специфичния характер на дейността и специфичния опит на органа на Съюза.

2.   При избора на орган на Съюза се отчетат надлежно:

а)

разходната ефективност при възлагането на задачи;

б)

въздействието върху структурата на управление на органа и върху неговите финансови и човешки ресурси.

3.   Когато по изключение Комисията възлага задачи на органа на Съюза:

а)

член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 се прилага за органа на Съюза по отношение на средства, отпуснати за тези задачи, а членове 108 и 109 от настоящия регламент не се прилагат;

б)

възложените задачи се посочват в годишната работна програма на органа на Съюза, посочена в член 32, параграф 3, само за информационни цели.

4.   Без да се засяга параграф 2, разпоредителят с бюджетни кредити се консултира с управителния съвет преди подписването на споразумението за възлагане.

Член 9

Специални правила относно принципите на единство и на точност на бюджета

1.   Приходи се събират и разходи се извършват, само ако са вписани към определен ред в бюджета на органа на Съюза.

2.   Не може да се поеме задължение или да се разреши разход, който надвишава бюджетните кредити, разрешени в бюджета на органа на Съюза.

3.   В бюджета на органа на Съюза могат да се записват бюджетни кредити, само ако са по разходна позиция, считана за необходима.

4.   Лихви, натрупани по плащания по предварително финансиране, направени от бюджета на органа на Съюза, не се дължат на органа на Съюза.

ГЛАВА 2

Принцип на ежегодност

Член 10

Определение

Бюджетните кредити, записани в бюджета на органа на Съюза, се разрешават за срок от една финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Член 11

Вид бюджетни кредити

1.   Бюджетът на органа на Съюза съдържа едногодишни бюджетни кредити и когато това е оправдано от оперативните нужди, многогодишни бюджетни кредити. Многогодишни бюджетни кредити се състоят от бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

2.   Бюджетните кредити за поети задължения покриват пълната стойност на правните задължения, поети през финансовата година.

3.   Бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години.

Член 12

Счетоводни правила за приходите и бюджетните кредити

1.   Приходите на органа на Съюза, посочени в член 6, се вписват в счетоводните сметки за финансовата година на основата на сумите, събрани през тази финансова година.

2.   Приходите на органа на Съюза водят до възникване на равностойни по размер бюджетни кредити за плащания.

3.   Разрешените за дадена финансова година бюджетни кредити се използват единствено за покриване на разходи, поети като задължение и платени през тази финансова година, както и за покриване на дължими суми по поети през предходни финансови години задължения.

4.   Бюджетните задължения се записват в сметките въз основа на поетите до 31 декември правни задължения.

5.   Плащанията се записват в сметките за определена финансова година въз основа на плащанията, извършени от счетоводителя до 31 декември същата година.

Член 13

Поемане на задължение за бюджетни кредити

Бюджетните кредити, записани в бюджета на органа на Съюза, могат да бъдат поети като задължение, считано от 1 януари, след като бюджетът на органа на Съюза бъде окончателно приет.

Член 14

Анулиране и пренос на бюджетни кредити

1.   Бюджетните кредити, които са останали неизползвани в края на финансовата година, за която са били записани, се анулират. Въпреки това те могат да бъдат пренесени, но само за следващата финансова година, с решение, взето до 15 февруари от управителния съвет или, ако учредителният акт го позволява, от изпълнителния съвет, в съответствие с параграфи 3 и 4, или могат да бъдат пренесени по право в съответствие с параграф 5.

2.   Бюджетните кредити, свързани с разходи за персонала, не могат да се пренасят.

3.   Многогодишни бюджетни кредити за поети задължения, както и едногодишни бюджетни кредити, за които все още не е поето задължение в края на финансовата година, могат да се пренасят, когато се отнасят до:

а)

суми, съответстващи на бюджетни кредити за поети задължения;

б)

суми, съответстващи на едногодишни бюджетни кредити, свързани с проекти за недвижими имоти, за които повечето от подготвителните етапи на процедурата по поемането на задължения са завършени към 31 декември. Подготвителният етап на процедурата по поемането на задължения се определя в Правилата за прилагане на Финансовия регламент на всеки орган на Съюза.

Задължения за тези суми могат да бъдат поети до 31 март следващата година или до 31 декември следващата година за суми, свързани с проекти за недвижими имоти.

4.   Бюджетни кредити за плащания могат да се пренасят по отношение на суми, необходими за покриване на съществуващи задължения или на задължения, свързани с пренесени бюджетни кредити за поети задължения, когато предвидените по съответните бюджетни редове за следващата финансова година бюджетни кредити за плащания са недостатъчни за покриване на нуждите.

Органът на Съюза усвоява първо бюджетните кредити, разрешени за текущата финансова година, и не може да усвоява пренесени бюджетни кредити, докато първите не бъдат изчерпани.

5.   Едногодишни бюджетни кредити, които отговарят на надлежно договорени задължения в края на финансовата година, се пренасят по право само за следващата финансова година.

6.   Пренесените бюджетни кредити, за които не са поети задължения до 31 март на година N + 1, автоматично се анулират и се посочват в счетоводните отчети.

Член 15

Правила за пренос на целеви приходи

Преносът на целевите приходи, посочени в член 23, и на неизползваните и налични към 31 декември бюджетни кредити, които произтичат от такива приходи, се извършва в съответствие със следните правила:

а)

външните целеви приходи се пренасят по право и се усвояват изцяло, докато бъдат извършени всички операции във връзка с програмата или действието, за които са предназначени; външни целеви приходи, получени през последната година от програмата или дейността, могат да се използват през първата година от следващата програма или дейност;

б)

вътрешните целеви приходи се пренасят само за една година, с изключение на вътрешните целеви приходи, определени в член 23, параграф 3, буква е), които се пренасят по право.

Най-късно до 1 юни на година N + 1 органът на Съюза информира Комисията за изпълнението на пренесените целеви приходи.

Член 16

Отмяна на бюджетни кредити

Когато се отменят бюджетни кредити през финансова година след тази, за която тези кредити са били записани в бюджета на органа на Съюза, в резултат на цялостно или частично неизпълнение на дейностите, за които са били заделени, съответните бюджетни кредити се анулират.

Член 17

Поети задължения

1.   От 15 октомври на всяка година задължения за обичайните административни разходи може да се поемат авансово по бюджетните кредити, предвидени за следващата финансова година. Тези задължения обаче не надхвърлят една четвърт от бюджетните кредити, определени с решение на управителния съвет, по съответния бюджетен ред за текущата финансова година. Те не може да се прилагат за нови разходи от естество, което все още не е принципно одобрено с последния надлежно приет бюджет на органа на Съюза.

2.   Разходите, които се плащат авансово, например наемите, могат да породят плащания от 1 декември нататък, които са за сметка на бюджетните кредити за следващата финансова година. В такъв случай ограничението, посочено в параграф 1, не се прилага.

Член 18

Приложими правила в случай на късно приемане на бюджета на органа на Съюза

1.   Ако бюджетът на органа на Съюза не е окончателно приет в началото на финансовата година, се прилагат правилата, установени в параграфи 2—6.

2.   Задълженията може да се поемат и плащанията може да се извършват в границите, посочени в параграф 3.

3.   Задълженията може да се поемат по глави до максимален размер от една четвърт от общия размер на разрешените бюджетни кредити в съответната глава за предходната финансова година плюс една дванадесета за всеки изтекъл месец.

Ограничението за бюджетните кредити, предвидено в предварителния разчет за приходите и разходите, не може да бъде надхвърляно.

Плащанията може да се извършват по глави с месечна периодичност до максимален размер от една дванадесета от разрешените по съответната глава бюджетни кредити за предходната финансова година. Тази сума обаче не надвишава една дванадесета от бюджетните кредити, предвидени в същата глава в предварителния разчет за приходите и разходите.

4.   Разрешените бюджетни кредити по съответната глава от предходната финансова година, посочени в параграфи 2 и 3, представляват бюджетните кредити, приети чрез гласуване по бюджета на органа на Съюза, включително чрез коригиращи бюджети, и след коригиране с оглед на направените през въпросната финансова година трансфери.

5.   По искане на директора, в случай че съображения за непрекъснатост на дейностите на органа на Съюза и нуждите на управлението го налагат, управителния съвет може да разреши да бъдат извършени разходи, които надвишават една временна сума от една дванадесета, но не надхвърлят общия размер на четири временни суми от една дванадесета, освен в надлежно обосновани случаи, както за поемане на задължения, така и за плащания в допълнение на автоматично предоставените суми от една дванадесета в съответствие с параграфи 2 и 3.

Допълнителните суми от една дванадесета се разрешават в цялост и са неделими.

6.   В случай че за дадена глава разрешаването на четири временни суми от една дванадесета, предоставени съгласно параграф 5, е недостатъчно за покриване на разходите, необходими, за да се избегне прекъсване на дейността на органа на Съюза в област, уредена от въпросната глава, по изключение може да се даде разрешение за надвишаване на размера на бюджетните кредити, записани в съответната глава от бюджета на органа на Съюза за предходната финансова година. Управителният съвет действа в съответствие с процедурите, предвидени в параграф 5. Въпреки това общият размер на наличните бюджетни кредити в бюджета на органа на Съюза за предходната финансова година или в предложения проектобюджет на органа на Съюза не може при никакви обстоятелства да бъде надвишен.

ГЛАВА 3

Принцип на балансираност

Член 19

Определение и обхват

1.   Бюджетните приходи и бюджетните кредити за плащания са балансирани.

2.   Бюджетните кредити за поети задължения не могат да надхвърлят размера на вноската от Съюза, увеличена със собствените приходи и останалите приходи, посочени в член 6.

3.   За органи, за които приходите се състоят от такси и вноски в допълнение към вноската от Съюза, таксите следва да се определят на такова равнище, че да се избегне значително натрупване на излишък. Когато значителен положителен или отрицателен бюджетен резултат по смисъла на член 97 стане постоянен, размерът на таксите и вноските трябва да бъде преразгледан.

4.   Органът на Съюза не може да сключва заеми в рамките на бюджета на органа на Съюза.

5.   Вноската на Съюза за органа на Съюза представлява за бюджета на органа на Съюза изравнителна вноска и може да се раздели на няколко плащания.

6.   Органът на Съюза извършва строго управление на паричните средства, като отчита надлежно целевите приходи, за да гарантира, че наличните средства са ограничени до надлежно обоснованите нужди. Със своите заявки за плащания органът предоставя подробни и актуализирани прогнози за реалните си нужди от парични средства през цялата година, включително информация за целевите приходи.

Член 20

Бюджетен резултат от финансовата година

1.   Ако бюджетният резултат по смисъла на член 97 е положителен, той се възстановява на Комисията до размера на вноската, платена през годината. Частта от бюджетния резултат, надвишаваща размера на финансовата вноска на Съюза, изплатена през годината, се записва в бюджета на органа на Съюза за следващата финансова година като приход.

Първа алинея се прилага също и когато приходите на органа на Съюза се състоят от такси и вноски в допълнение към вноската на Съюза.

Разликата между вноската, вписана в бюджета, и действително изплатената вноска за органа на Съюза, се анулира.

Органът на Съюза представя, не по-късно от 31 януари на съответната година N, разчет на бюджетния резултат от година N – 1, който трябва да се върне в бюджета по-късно през година N, за да се допълни вече наличната информация за бюджетния резултат за година N – 2. Тази информация се взима надлежно под внимание от Комисията при оценяването на финансовите нужди на органа на Съюза за година N + 1.

2.   В изключителни случаи, когато учредителният акт предвижда, че приходите от такси и вноски са предназначени за финансиране на конкретни разходни позиции, органът на Съюз може да пренесе остатъка от таксите и вноските като целеви приходи за дейностите, свързани с предоставянето на услугите, за които са дължат тези такси.

3.   Ако бюджетният резултат по смисъла на член 97 е отрицателен, той се вписва в бюджета на органа на Съюза за следващата финансова година като бюджетни кредити за плащания или, когато това е подходящо, се прихваща от положителния бюджетен резултат на органа на Съюза през следващите финансови години.

4.   Приходите или бюджетните кредити за плащания се записват в бюджета на органа на Съюза по време на бюджетната процедура чрез писмо за внасяне на корекции, посочено в член 39 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, или, когато изпълнението на бюджета на орган на Съюза е започнало, чрез коригиращ бюджет.

ГЛАВА 4

Принцип на разчетна единица

Член 21

Използване на еврото

Бюджетът на органа на Съюза се съставя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро. Въпреки това, за целите на касата, счетоводителят и, в случай на сметки за авансови средства, и администраторите на авансови средства имат право да извършват операции в други валути, както е установено във финансовите правила на всеки орган на Съюза.

ГЛАВА 5

Принцип на универсалност

Член 22

Определение и обхват

Без да се засяга член 23, общият размер на приходите покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания. Без да се засяга член 25, всички приходи и разходи се записват в пълния им размер без насрещни корекции.

Член 23

Целеви приходи

1.   Външните целеви приходи и вътрешните целеви приходи се използват за финансиране на конкретни разходни позиции.

2.   Външните целеви приходи представляват:

а)

финансовите вноски за органите на Съюза от държавите членки и трети държави, включително и в двата случая техните държавни агенции, субекти или физически лица, за определени дейности, доколкото това е предвидено в споразумението, сключено между органа на Съюза и държавите членки, съответните трети държави или държавни агенции, субекти или физически лица;

б)

приходите, предназначени за конкретна цел, като например приходи от фондации, субсидии, дарения и завещания;

в)

финансовите участия, които не са обхванати в буква а), за дейностите на органите на Съюза, идващи от трети държави или от различни организации извън Съюза;

приходи от ad hoc безвъзмездни средства, посочени в член 7,

приходи от споразуменията за възлагане, посочена в член 8;

г)

вътрешните целеви приходи, посочени в параграф 3, доколкото са с допълнителен характер спрямо другите приходи, посочени в букви а)—в) от настоящия параграф;

д)

приходите от такси и вноски, посочени в член 6, параграф 2.

3.   Вътрешни целеви приходи представляват:

а)

приходи от трети страни във връзка със стоки, услуги или работа, извършена по тяхно искане, с изключение на таксите, посочени в член 6, параграф 1, буква а);

б)

постъпленията от продажба на моторни превозни средства, оборудване, съоръжения, материали и научна и техническа апаратура, които се подменят или бракуват, когато балансовата стойност е напълно амортизирана;

в)

приходите, които възникват от възстановяване, в съответствие с член 62, на недължимо платени суми;

г)

постъпленията от доставки на стоки, услуги и строителни работи за институциите на Съюза или други органи на Съюза;

д)

получените застрахователни обезщетения;

е)

приходите от наеми;

ж)

приходите от продажба на публикации и филми, включително такива на електронен носител;

з)

приходите, които възникват от последващото възстановяване на данъци съгласно член 25, параграф 3, буква б).

4.   Без да се засяга член 23, параграф 2, буква д), съответният учредителен акт може също да предвижда разпределяне на приходите за специфични разходи. Освен когато е посочено друго в съответния учредителен акт, тези приходи представляват вътрешни целеви приходи.

5.   Всички приходни позиции по смисъла на параграф 2, букви а), б) и в) и параграф 3, букви а) и г) трябва да покриват всички преки и косвени разходи, направени за въпросната дейност или цел.

6.   В бюджета на органа на Съюза се включват редове за отразяване на външните целеви приходи и на вътрешните целеви приходи, а когато е възможно, се посочва и размерът.

Целевите приходи могат да се включват в разчета за приходите и разходите само за сумите, които са сигурни към датата на съставяне на разчета.

Член 24

Безвъзмездни сделки

1.   Директорът може да приема всяка безвъзмездна сделка в полза на органа на Съюза, като например фондации, субсидии, дарения и завещания.

2.   Приемането на дарения, при които може да има финансови тежести, подлежи на предварително одобрение от управителния съвет или, ако учредителният акт го позволява, от изпълнителния съвет, който взема решение в срок от два месеца от датата на подаване на молбата до него. Ако управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет не вземат решение в този срок, безвъзмездната сделка се счита за приета.

Член 25

Правила относно приспаданията и корекциите на обменните курсове

1.   Следните приспадания може да се направят от заявки за плащане, които впоследствие се предават за плащане на нетната сума:

а)

санкции, наложени върху страни по договори за възлагане на обществена поръчка или бенефициери;

б)

отбиви, възстановени суми и рабати по отделни фактури и отчети за разходи;

в)

корекции за недължимо платени суми.

Корекциите, посочени в първа алинея, буква в), може да се извършват чрез пряко приспадане срещу ново междинно плащане или плащане на остатъка на същия получател по главата, статията и финансовата година, за които е извършено плащане, надвишаващо дължимото.

Счетоводните правила на Съюза се прилагат по отношение на приспаданията, посочени в първа алинея, буква в).

2.   Стойността на продуктите или услугите, доставени на органа на Съюза, която включва данъци, подлежащи на възстановяване от държавите членки по силата на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, е за сметка на бюджета на органа на Съюза, след като от нея бъде приспаднат данъкът, при условие че той се прилага за органа на Съюза.

3.   Стойността на продуктите или услугите, доставени на органа на Съюза, която включва данъци, подлежащи на възстановяване от трети държави въз основа на съответните спогодби, може да бъде за сметка на бюджета на органа на Съюза, за всяко от следните:

а)

след като от нея бъде приспаднат данъкът;

б)

за стойността с включен данък. В този случай впоследствие възстановените данъци се третират като вътрешен целеви приход.

4.   Всички национални данъци, които временно се поемат от органа на Съюза по силата на параграфи 2 и 3, се записват във временна сметка до възстановяването им от съответната държава.

5.   Всички отрицателни бюджетни резултати се записват в бюджета на органа на Съюза като разход.

6.   За курсови разлики, възникнали при изпълнение на бюджета на органа на Съюза, може да се внасят корекции. Окончателната печалба или загуба се включва в бюджетния резултат за финансовата година.

ГЛАВА 6

Принцип на специфичност

Член 26

Общи разпоредби

Бюджетните кредити се заделят за конкретни цели по дялове и глави. Главите допълнително се подразделят на статии и позиции.

Член 27

Трансфери

1.   Директорът може да прехвърля бюджетни кредити:

а)

от един дял в друг до не повече от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът;

б)

от една глава в друга и от една статия в друга — без ограничение.

2.   Над границата, посочена в параграф 1, директорът може да предложи на управителния съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителния съвет прехвърля бюджетни кредити от един дял към друг. Управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет разполагат с три седмици, за да се противопоставят на такива трансфери. След този срок те се считат за приети.

3.   Предложенията за трансфери и трансферите, извършени в съответствие с параграфи 1 и 2, се придружават от подходящи и подробни оправдателни документи, посочващи изпълнението на бюджетните кредити и прогнозите за нуждите до края на финансовата година както за бюджетните редове, които ще бъдат кредитирани, така и за тези, от които бюджетните кредити се теглят.

4.   Директорът информира управителния съвет във възможно най-кратък срок за всички извършени трансфери. Директорът информира Европейския парламент и Съвета за всички трансфери, извършени съгласно параграф 2.

Член 28

Специфични правила за трансферите

1.   Трансфери на бюджетни кредити може да се извършват само към редове на бюджета на органа на Съюза, за които в бюджета са разрешени бюджетни кредити или има символично записване „pro memoria“.

2.   Трансфери на бюджетни кредити, които съответстват на целеви приходи, може да се извършват само ако тези приходи се използват за целите, за които са предназначени.

ГЛАВА 7

Принцип на добро финансово управление

Член 29

Принципи на икономичност, ефикасност и ефективност/принцип на добро финансово управление

1.   Бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление, и по-специално в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

2.   Принципът на икономичност изисква ресурсите, използвани от органа на Съюза за осъществяване на нейните дейности, да се предоставят своевременно, в подходящо количество и качество и при най-добра цена.

Принципът на ефикасност се отнася до най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати.

Принципът на ефективност се отнася до осъществяването на набелязаните конкретни цели и постигането на планираните резултати.

3.   Органът на Съюз трябва да направи сравнителен анализ, посочен в член 50 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Сравнителният анализ следва да включва:

преглед на ефективността на хоризонталните служби на органа на Съюза,

анализ на ползите и разходите от споделянето на службите или прехвърлянето им изцяло на друг орган на Съюза или на Комисията.

При извършване на сравнителния анализ, посочен в първа и втора алинея, органът на Съюза взема необходимите мерки, за да се избегне всякакъв конфликт на интереси.

4.   За всички сектори на дейност, обхванати от бюджета на органа на Съюза, се набелязват цели, които са конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове. Постигането на тези цели се проследява чрез показатели за изпълнението за всяка дейност и директорът предоставя информацията на управителния съвет. Тази информация се предоставя ежегодно и най-късно в документите, приложени към проектобюджета на органа на Съюза.

5.   С цел да се усъвършенства механизмът на вземане на решения, органите на Съюза провеждат както предварителни, така и последващи оценки съобразно насоките, предоставени от Комисията. Тези оценки се прилагат за всички програми и дейности, при които има значителни разходи, като резултатите от оценките се представят на управителния съвет.

6.   Директорът подготвя план за действие за последващи действия по отношение на заключенията от оценките, посочени в параграф 5, и докладва за постигнатия напредък два пъти годишно на Комисията и редовно пред управителния съвет.

7.   Управителният съвет упражнява контрол над прилагането на плана за действие, посочен в параграф 6.

Член 30

Вътрешен контрол на изпълнението на бюджета

1.   Бюджета на органа на Съюза се изпълнява в съответствие с ефективен и ефикасен вътрешен контрол.

2.   За целите на изпълнението на бюджета на органа на Съюза вътрешният контрол се определя като процес, приложим на всички равнища на управлението и предназначен да осигури достатъчна увереност в постигането на следните цели:

а)

ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б)

надеждност на отчетността;

в)

спазване на имуществото и информацията;

г)

предотвратяване, разкриване, коригиране и последващи действия във връзка с измами и нередности;

д)

подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, като се взема предвид многогодишният характер на програмите, както и естеството на съответните плащания.

3.   Ефективният вътрешен контрол се основава на най-добрите международни практики и включва по-специално следното:

а)

разделение на задачите;

б)

подходяща стратегия за контрол и управление на риска, включваща контрол на ниво получател;

в)

предотвратяване на конфликти на интереси;

г)

адекватни одитни следи и пълнота на данните в системите за данни;

д)

процедури за наблюдение на работата и проследяване на установените слабости и изключения във вътрешния контрол;

е)

периодична оценка на доброто функциониране на системата за вътрешен контрол.

4.   Ефикасният вътрешен контрол се основава на следните елементи:

а)

прилагане на подходяща стратегия за контрол и управление на риска, съгласувана между съответните участници във веригата за контрол;

б)

достъпност на резултатите от извършения контрол за всички съответни участници във веригата за контрол;

в)

опиране, когато това е целесъобразно, на независимите одиторски становища, при условие че качеството на свързаните дейности е съответстващо и приемливо и че те са извършени в съответствие с договорените стандарти;

г)

навременно прилагане на корективни мерки, включително, при необходимост, санкции с възпиращ ефект;

д)

елиминиране на многократния контрол;

е)

подобряване на съотношението между разходите и ползите от контрола.

ГЛАВА 8

Принцип на прозрачност

Член 31

Публикуване на отчетите, бюджетите и докладите

1.   Бюджетът на органа на Съюза се съставя и изпълнява и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.   Обобщение на бюджета на органа на Съюза и всеки коригиращ бюджет на органа на Съюза, както са окончателно приети, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз в рамките на три месеца от тяхното приемане.

Обобщението показва петте основни приходни бюджетни реда, петте основни разходни бюджетни реда за административния и оперативния бюджет на органа на Съюза, щатното разписание и прогноза за броя на договорно наетите лица, изразен в еквиваленти на пълно работно време, за които са включени бюджетни кредити в бюджета, и за броя на командированите национални експерти. То показва и цифрите за предходната година.

3.   Бюджетът на органа на Съюза, включващ щатното разписание и коригиращите бюджети на органа на Съюза, съгласно окончателното им приемане, както и приблизителна оценка за броя на договорно наетите лица, изразен в еквиваленти на пълно работно време, за които са включени бюджетни кредити в бюджета, и за броя на командированите национални експерти, се предава за информация на Европейския парламент и Съвета, на Сметната палата и Комисията и се публикува на интернет сайта на съответния орган на Съюза в срок от четири седмици след тяхното приемане.

4.   Органът на Съюза предоставя на своя уебсайт не по-късно от 30 юни на следващата финансова година информация за бенефициерите на средства, получени от бюджета на органа на Съюза, включително експертите, с които е сключен договор в съответствие с член 89, в съответствие с член 21, параграфи 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (7) вследствие на стандартното представяне. Публикуваната информация е лесно достъпна, прозрачна и изчерпателна. Информацията се предоставя при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.

ДЯЛ III

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТА

ГЛАВА 1

Съставяне на бюджета на органа на Съюза

Член 32

Годишно и многогодишно програмиране

1.   Органът на Съюза изготвя програмен документ, съдържащ многогодишно и годишно планиране, като взема под внимание насоките, определени от Комисията.

2.   Многогодишната програма определя:

цялостното стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за постигнатите резултати,

ресурсно програмиране, включващо многогодишен бюджет и персонал.

Ресурсното програмиране включва количествена и качествена информация за човешките ресурси и бюджетните въпроси за целите на докладването, по-специално:

за години N – 1 и n информация за броя на длъжностните лица, срочно наетия и договорно наетия персонал, както са определени в Правилника за длъжностните лица, както и на командированите национални експерти,

за година N – 1 оценка за бюджетните операции по смисъла на член 97 и информация за вноската в натура, предоставена от държавата членка, домакин на органа на Съюза,

за година N + 1 прогноза за броя на длъжностните лица, срочно наетия и договорно наетия персонал, както са определени в Правилника за длъжностните лица,

за следващите години индикативно ресурсно програмиране на бюджета и персонала.

Комисията изпраща до органа на Съюза становището на съответните си служби по проекта на програмиране на човешките ресурси.

Ако органът на Съюза не вземе изцяло предвид становището на службите на Комисията, той представя на Комисията необходимите обяснения.

Планирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и по-специално за приемане на мерки във връзка с резултатите от цялостните оценки, посочени в учредителния акт.

3.   Годишната работна програма на органа на Съюза съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за постигнатите резултати. Тя съдържа също така описание на дейностите, които ще се финансират, и размера на финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяка дейност. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 1.

В нея ясно се посочва кои задачи на органа на Съюза са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

4.   Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура както първоначалната работна програма в съответствие с разпоредбите на учредителния акт и член 33 от настоящия регламент.

Управителният съвет може да делегира правото за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма на разпоредителя с бюджетни кредити на органа на Съюза.

Член 33

Съставяне на бюджета

1.   Бюджетът се съставя в съответствие с разпоредбите на учредителния акт.

2.   Органът на Съюза изпраща на Комисията предварителна прогноза за своите приходи и разходи, а също и общи насоки, които са в подкрепа на тези прогнози, не по-късно от 31 януари всяка година.

3.   В съответствие с член 37 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 всяка година органът на Съюза изпраща на Комисията, Европейския парламент и на Съвета прогноза за своите приходи и разходи, както е определено в учредителния акт.

4.   Прогнозата за приходите и разходите на органа на Съюза включва:

а)

щатното разписание с броя на постоянните и срочните длъжности, одобрено в рамките на бюджетните кредити, по степени и по категории;

б)

при промяна на броя на лицата, заемащи дадена длъжност, обосновка на искането за нови щатни бройки;

в)

тримесечен разчет за касовите плащания и постъпления;

г)

информация за осъществяването на всички предварително набелязани цели за различните дейности. Резултатите от оценката се разглеждат и използват като доказателство за вероятните предимства на увеличение или намаление на предложения бюджет на органа на Съюза в сравнение с бюджета му за година N.

5.   Органът на Съюза изпраща на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета проекта на програмен документ, посочен в член 32, не по-късно от 31 януари всяка година, както и всякакви по-нови актуализирани версии на този документ.

6.   Като част от процедурата по приемане на бюджета, Комисията изпраща прогнозния разчет на органа на Съюза на Европейския парламент и на Съвета и предлага размера на вноската за органа на Съюза и щатните бройки, които смята, че отговарят на потребностите на органа. Комисията предоставя проекта за щатно разписание на органите на Съюза и прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време, за които се предлагат бюджетни кредити, веднага след като Комисията определи проектобюджета.

7.   Европейският парламент и Съветът приемат щатното разписание на органа на Съюза и всички последващи изменения по него в съответствие с член 38, параграф 1. Щатното разписание се публикува в приложение към раздел III — „Комисия“ — на бюджета.

8.   Бюджетът на орган на Съюза и щатното разписание, заедно с програмния документ, посочен в член 32, се приема от управителния съвет. Те стават окончателни след окончателното приемане на бюджета, в който се определя размерът на вноската и щатното разписание, като при необходимост бюджетът на органа на Съюза и щатното разписание съответно се коригират.

9.   Когато Комисията възлага нови задачи на органа на Съюза, без да се засягат законодателните процедури за изменение на учредителния акт, тя представя на Европейския парламент и Съвета необходимите сведения, за да се оцени въздействието на новите задачи върху ресурсите на органа на Съюза, с цел да се преразгледа, при необходимост, неговото финансиране.

Член 34

Коригиращи бюджети

Всяко изменение в бюджета на органа на Съюза, включително на щатното разписание, е предмет на коригиращ бюджет, приет съгласно същата процедурата както и първоначалния бюджет на органа на Съюза, в съответствие с разпоредбите на учредителния акт и член 33 от настоящия регламент.

ГЛАВА 2

Устройство и представяне на бюджета на органа на Съюза

Член 35

Устройство на бюджета на органа на Съюза

Бюджетът на органа на Съюза се състои от приходна и разходна част.

Член 36

Бюджетна номенклатура

Доколкото се налага с оглед на характера на дейността на органа на Съюза, разходната част трябва да се представи на основата на номенклатура с класификация по предназначение. Номенклатурата се определя от съответния орган на Съюза и прави ясно разграничение между бюджетните кредити за административни разходи и бюджетните кредити за оперативни разходи.

Член 37

Представяне на бюджета на органа на Съюза

Бюджетът на органа на Съюза съдържа:

1.

В приходната част:

а)

прогнозните приходи на органа на Съюза за съответната финансова година („година N“);

б)

прогнозните приходи за предходната финансова година и приходите за година N – 2;

в)

съответни бележки към всеки ред приходи.

2.

В разходната част:

а)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за годината N;

б)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за предходната финансова година и поетите задължения за разходи и платените разходи през година N – 2, като последните са изразени и като процент от бюджета на органа на Съюза за годината N;

в)

обобщен разчет за плащанията, дължими през следващите финансови години, в изпълнение на поетите през предходни финансови години задължения;

г)

съответни бележки към всеки подраздел.

Член 38

Правила за щатното разписание на персонала

1.   В посоченото в член 33 щатно разписание до броя на разрешените длъжности за финансовата година се посочва разрешеният за предходната година брой и действително заетите длъжности. Това представлява абсолютно ограничение за съответния орган на Съюза. Не може да се извършват назначения, с които се надхвърля установеното ограничение.

Въпреки това, с изключение на степени AD 16, AD 15, AD 14 и AD 13, управителният съвет може да изменя щатното разписание в рамките до 10 % от разрешените длъжности при следните условия:

а)

да не се отразява на размера на бюджетните кредити за персонала, които съответстват на пълната финансова година;

б)

да не се надхвърля ограничението за общия брой на длъжностите, разрешени в щатното разписание;

в)

органът на Съюза да е участвал в съпоставителна оценка с други органи на Съюза, инициирана в рамките на процедурата по аналитичен преглед на персонала на Комисията.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея работата на непълно работно време, разрешена от органа по назначаването в съответствие с Правилника за длъжностните лица, може да се компенсира с други назначения. Когато член на персонала поиска оттегляне на разрешението преди изтичане на дадения срок, органът на Съюза взема във възможно най-кратък срок подходящи мерки за спазване на ограничението по параграф 1, втора алинея, буква б).

ДЯЛ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОРГАНА НА СЪЮЗА

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 39

Изпълнение на бюджета в съответствие с принципа на доброто финансово управление

1.   Директорът изпълнява задължения на разпоредител с бюджетни кредити. Той изпълнява приходите и разходите на бюджета в съответствие с финансовите правила на органа на Съюза и принципа на добро финансово управление на своя собствена отговорност и в рамките на разрешените бюджетни кредити.

2.   Без да се засягат отговорностите на разпоредителя с бюджетни кредити по отношение на предотвратяването и разкриването на измами и нередности, органът на Съюза участва в дейностите на Европейската служба за борба с измамите по предотвратяване на измамите.

Член 40

Делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета

1.   Директорът може да делегира правомощията по изпълнението на бюджета на служители на органа на Съюза, подчинени на Правилника за длъжностните лица, в съответствие с условията, посочени във финансовите правила на органа на Съюза, приети от управителния съвет. Така оправомощените лица могат да действат единствено в границите на изрично предоставените им правомощия.

2.   Оправомощените лица могат на свой ред вторично да делегират предоставените им правомощия съгласно правилата за прилагането на настоящия регламент съгласно член 114. Всеки акт на вторично оправомощаване подлежи на изрично одобрение от директора.

Член 41

Конфликт на интереси

1.   Финансовите участници по смисъла на глава 2 от настоящия дял и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета, включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола, не предприемат каквито и да са дейности, които може да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на органа на Съюза.

При наличие на такъв риск въпросното лице се въздържа от такива дейности и отнася въпроса до компетентния орган, който потвърждава в писмен вид дали съществува конфликт на интереси. Ако бъде установен конфликт на интереси, въпросното лице спира всички свои дейности по случая. Компетентният орган предприема по-нататъшни подходящи действия.

2.   За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя.

3.   Посочения в параграф 1 компетентен орган е прекият ръководител на съответния служител. Ако този служител е директорът, компетентният орган е управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет.

4.   Органът на Съюза приеме правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

Член 42

Метод на изпълнение на бюджета на органа на Съюза

1.   Бюджетът на органа на Съюза се изпълнява от директора в отделите под неговото ръководство.

2.   Задачите, свързани с експертни технически умения, както и административните, подготвителните или спомагателните задачи, които не включват упражняване на публична власт или на оперативна самостоятелност, могат да се поверяват чрез договор на външни лица или организации от частния сектор, когато това е необходимо.

ГЛАВА 2

Финансови участници

Раздел 1

Принцип на разделяне на функциите

Член 43

Разделяне на функциите

Функциите на разпоредител с бюджетни кредити и на счетоводител са разделени и са несъвместими.

Раздел 2

Разпоредител с бюджетни кредити

Член 44

Правомощия и функции на разпоредителя с бюджетни кредити

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изпълнението на приходите и разходите в съответствие с принципа на добро финансово управление и следи за спазването на изискванията за законосъобразност и редовност.

2.   За целите на параграф 1 разпоредителят с бюджетни кредити, в съответствие с минималните стандарти, които са приети от управителния съвет или, ако учредителният акт го позволява, от изпълнителния съвет, въз основа на еквивалентни стандарти, определени от Комисията за нейните собствени служби, и като отчита надлежно рисковете, свързани с управленската среда и естеството на финансираните действия, въвежда организационната структура и системите за вътрешен контрол, подходящи за изпълнението на функциите на разпоредител с бюджетни кредити.

Създаването на тази структура и на тези системи се основава на пълен анализ на риска, в който се отчита тяхната разходоефективност.

Разпоредителят с бюджетни кредити може да създаде в своите отдели експертна и консултативна функция, чиято цел е да го подпомага при управлението на риска в неговата дейност.

3.   За изпълнение на разходите разпоредителят с бюджетни кредити поемат бюджетни и правни задължения, утвърждават разходите и разрешават плащанията, както и извършват подготовката за изпълнението на бюджетните кредити.

4.   Изпълнението на приходите се състои в изготвяне на прогнозите за вземанията, установяване на подлежащите на събиране вземания и издаване на нарежданията за събиране. Това включва отказ от установени вземания по целесъобразност.

5.   Разпоредителят с бюджетни кредити запазва оправдателните документи във връзка с извършената дейност в продължение на пет години от датата на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на органа на Съюза. Личните данни, съдържащи се в оправдателните документи, по възможност се заличават, когато не са нужни за целите на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, контрола и одита. При всички случаи, що се отнася до запазването на данни за трафика, се прилага член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 45

Предварителни проверки

1.   Всяка операция, посочена в член 44, се подлага поне на предварителен контрол, основан на документна проверка и на наличните резултати от вече извършения контрол, по отношение на оперативните и финансовите аспекти на операцията.

Предварителният контрол включва инициирането и проверката на дадена операция.

2.   Иницииране на операция означава всички операции, които са подготвителни за приемането на актовете за изпълнение на бюджета на органа на Съюза от разпоредителите с бюджетни кредити, посочени в членове 33 и 34.

3.   Предварителна проверка на операция означава всички предварителни проверки, организирани от разпоредителя с бюджетни кредити с оглед на проверката на нейните оперативни и финансови аспекти.

4.   Предварителните проверки проверяват съответствието на поисканите оправдателни документи с всяка друга налична информация. Обхватът от гледна точка на честотата и интензивността на предварителните проверки се определя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на съображения, основани на риска и разходната ефективност. В случай на съмнение разпоредителят с бюджетни кредити, който отговаря за утвърждаването на съответното плащане, изисква допълнителна информация или извършва проверка на място, за да получи достатъчна увереност като част от предварителната проверка.

Целта на предварителните проверки е да се установи, че:

а)

разходите са редовни и са в съответствие с приложимите разпоредби;

б)

е приложен принципът на добро финансово управление, посочен в член 29.

За целта на проверките група от подобни отделни операции, свързани с обичайните разходи за заплати, пенсии, възстановяване на направени по време на мисии разходи и на медицински разходи, могат да се разглеждат от разпоредителя с бюджетни кредити като една операция.

5.   Проверката за дадена операция се извършва от служители, различни от тези, които са инициирали операцията. Служителите, извършващи проверката, не може да са подчинени на служителите, инициирали операцията.

Член 46

Последващи проверки

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити може да въведе последващ контрол за проверяване на операциите, които вече са одобрени след извършване на предварителния контрол. Този контрол може да бъде организиран на извадков принцип съобразно риска.

2.   Последващите проверки могат да бъдат извършвани на базата на документи и при необходимост, на място.

Последващите проверки проверяват дали операциите, финансирани от бюджета на органа на Съюза, са правилно изпълнени, и по-специално дали са спазени критериите, посочени в член 45, параграф 4.

Резултатите от последващите проверки се преглеждат от разпоредителя с бюджетни кредити поне веднъж годишно, за да бъдат открити всички потенциални системни проблеми. Разпоредителят с бюджетни кредити предприема мерки за справяне с тези проблеми.

Анализът на риска, посочен в параграф 1, се преразглежда в светлината на резултатите от проверките, както и друга подходяща информация.

В случай на многогодишни програми разпоредителят с бюджетни кредити съставя многогодишна стратегия за контрол, посочвайки естеството и обхвата на проверките през периода и начина на измерване на резултатите всяка отделна година за ежегодния процес на получаване на увереност.

3.   Предварителният контрол се извършва от служители, различни от тези, които отговарят за последващия контрол. Служителите, които отговарят за последващия контрол, не са подчинени на служителите, отговарящи за предварителния контрол.

Когато разпоредителят с бюджетни кредити извършва финансови одити на бенефициери под формата на последващ контрол, съответните правила за извършване на одит са ясни, последователни и прозрачни и зачитат както правата на органа на Съюза, така и тези на одитираните лица.

4.   Служителите, отговорни за упражняване на контрол върху управлението на финансовите операции, посочени в параграф 3, притежават необходимите професионални умения. Те спазват специфичен кодекс на професионални стандарти, приет от съответния орган на Съюза, на основата на определените от Комисията стандарти за собствените ѝ отдели.

Член 47

Консолидиран годишен отчет за дейността

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити докладва на управителния съвет за изпълнението на своите задължения под формата на консолидиран годишен отчет за дейността, които съдържа:

а)

информация за:

изпълнението на годишната работна програма, използването на бюджета и човешките ресурси на органа на Съюза, посочени в член 38,

системите за управление и вътрешен контрол, включително обобщение на броя и вида на одитите, проведени от вътрешния одитор, структурите за вътрешен одит, отправените препоръки и действията, предприети по тези препоръки и по препоръките от предходни години, както е посочено в членове 82 и 83,

всички забележки на Сметната палата и н действията, предприети във връзка с тези забележки,

отчетите и доклада за бюджетното и финансовото управление, без да се засягат членове 92, 96 и 97;

б)

декларация на разпоредителя с бюджетни кредити, в която се посочва дали той има достатъчна увереност (освен ако не е указано друго в някоя от резервите, свързани с определени части за приходите и разходите), че:

информацията в отчета дава вярна и точна представа,

ресурсите, предназначени за описаните в отчета дейности, са използвани по предназначение и в съответствие с принципа на добро финансово управление,

въведените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции.

В консолидирания годишен отчет за дейността се посочват резултатите от действията по отношение на определените цели, рисковете, свързани с тези действия, използването на предоставените ресурси и ефективността и ефикасността на системите за вътрешен контрол, в това число цялостна оценка на разходите, свързани с контрола, и ползите от него.

Консолидираният годишен отчет се представя на управителния съвет за оценка.

2.   Не по-късно от 1 юли всяка година консолидираният годишен отчет за дейността заедно с неговата оценка се изпраща от управителния съвет на Сметната палата, на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета.

3.   Допълнителни изисквания за докладване могат да бъдат посочени в учредителния акт в надлежно обосновани случаи, по-специално когато това се налага от естеството на съответната област, в която органът работи.

Член 48

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Ако служител, участващ във финансовото управление и контрола на операциите, счита, че решение, което неговият ръководител му налага да изпълни или да одобри, е неправомерно или противоречи на принципите на добро финансово управление или на професионалните правила, които същият служител е длъжен да съблюдава, той информира писмено директора, който също отговаря писмено. Ако директорът не предприеме действия или потвърди първоначалното решение или указание и служителят счита, че това потвърждение не представлява разумен отговор на неговата загриженост, служителят информира писмено релевантния орган, посочен в член 54, параграф 5, както и управителния съвет.

2.   В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на Съюза, служителят информира властите и органите, определени от приложимото законодателство. Договорите с външни одитори, извършващи одит на финансовото управление на органа на Съюза, предвиждат задължение на външния одитор да информира разпоредителя с бюджетни кредити относно всяко съмнение за незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на Съюза.

Член 49

Делегиране на изпълнението на бюджета

При делегиране или вторично делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета в съответствие с член 40 към оправомощените или вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на член 44, параграфи 1, 2 и 3.

Раздел 3

Счетоводител

Член 50

Правомощия и функции на счетоводителя

1.   Управителният съвет назначава счетоводител, попадащ в обхвата на Правилника за длъжностните лица, който е напълно независим при изпълнение на задълженията си. Счетоводителят отговаря в органа на Съюза за:

а)

правилното извършване на плащанията, на събирането на приходите и на събирането на установените вземания;

б)

подготвянето и представянето на отчетите в съответствие с дял IХ;

в)

воденето на счетоводството в съответствие с дял IХ;

г)

изпълнението в съответствие с дял IХ на счетоводните правила и на сметкоплана в съответствие с разпоредбите, приети от счетоводителя на Комисията;

д)

дефинирането и утвърждаването на системите за счетоводна отчетност и когато е необходимо — утвърждаването на системите, определени от разпоредителя с бюджетни кредити за осигуряване или обосновка на счетоводната информация; в тази връзка счетоводителят се упълномощава да проверява по всяко време спазването на критериите за утвърждаване;

е)

управлението на касата.

2.   Два или повече органа на Съюза могат да назначат един и същ счетоводител.

Органът на Съюза може също да се уговори с Комисията, така че счетоводителят на Комисията да действа и като счетоводител на органа на Съюза.

Органът на Съюза може също да възложи на счетоводителя на Комисията част от задачите на счетоводителя на органа на Съюза, като вземе под внимание анализа на разходите и ползите по член 29.

В случаите, посочени в тази алинея, трябва да се направят необходимите договорености, с цел да се избегне всякакъв конфликт на интереси.

3.   За изготвянето на отчети, които дават вярна и точна представа за финансовото състояние на органа на Съюза и за изпълнението на бюджета, счетоводителят получава цялата необходима информация от разпоредителя с бюджетни кредити. Разпоредителят с бюджетни кредити гарантира надеждността на тази информация.

4.   Преди приемането на отчетите от директора счетоводителят ги подписва, с което удостоверява, че счетоводителят е достатъчно уверен, че отчетите дават вярна и точна картина на финансовото състояние на органа на Съюза.

За целите на първата алинея счетоводителят проверява дали отчетите са изготвени в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и че всички приходи и разходи са вписани в сметките.

Разпоредителят с бюджетни кредити изпраща цялата информация, необходима на счетоводителя за изпълнение на неговите задължения.

Разпоредителите с бюджетни кредити остават изцяло отговорни за правилното използване на средствата, които управляват, за законосъобразността и редовността на разходите под техен контрол и за изчерпателността и точността на изпратената на счетоводителя информация.

5.   Счетоводителят има право да проверява получената информация, както и да извършва всякакви допълнителни проверки, които счита за необходими, за да подпише отчетите.

Счетоводителят въвежда резерви, ако е необходимо, обяснявайки точно характера и обхвата на тези резерви.

6.   При условията на параграф 7 на настоящия член и на член 51 само счетоводителят е упълномощен да управлява парите в брой и техните еквиваленти. Счетоводителят отговаря за тяхното пазене.

7.   При изпълнението на своите задължения счетоводителят може да делегира определени задачи на своите подчинени, обхванати от Правилника за длъжностните лица, когато това е наложително за изпълнението на неговите задължения.

8.   Актът за делегиране установява възложените на оправомощените служители задачи, както и техните права и задължения.

Раздел 4

Администратор на авансови средства

Член 51

Сметки за авансови средства

Когато е необходимо за плащането на дребни суми и за събирането на други приходи, посочени в член 6, могат да се открият сметки за авансови средства. Сметките за авансови средства се захранват от счетоводителя и се поставят под отговорността на администраторите на авансови средства, назначени от него.

Максималният размер на всеки разход или приход, който може да бъде изплатен от администратора на авансови средства на трети страни, не надхвърля 60 000 EUR и се определя от съответния орган на Съюза за всеки разход или приход. Плащанията от сметки за авансови средства могат да се извършват чрез банков превод, включително чрез системата за плащания незабавно инкасо, посочена в член 74, параграф 1, чекове или други платежни средства, в съответствие с указанията, определени от счетоводителя.

ГЛАВА 3

Отговорност на финансовите участници

Раздел 1

Общи правила

Член 52

Оттегляне на делегиране и временно прекратяване на правомощия, делегирани на финансовите участници

1.   Оправомощаването и вторичното оправомощаване на разпоредителите с бюджетни кредити могат по всяко време да бъдат оттегляни временно или окончателно от органа, който ги е назначил. Разпоредителят с бюджетни кредити може по всяко време да оттегли съгласието си за конкретно вторично оправомощаване.

2.   Счетоводителят или администраторът на авансови средства може по всяко време да бъде отстранен временно или окончателно от длъжност от управителния съвет. В такъв случай управителният съвет назначава временен счетоводител.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат дисциплинарните мерки, взети по отношение на финансовите участници, посочени в тези параграфи.

Член 53

Отговорност на финансовите участници за незаконна дейност, измама или корупция

1.   Членове 52—56 не засягат възможността за търсене на наказателна отговорност от финансовите участници, посочени в член 52, съгласно приложимото национално право и действащите разпоредби за защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с корупцията с участие на длъжностни лица на Съюза или длъжностни лица на държавите членки.

2.   Всеки разпоредител с бюджетни кредити, счетоводител или администратор на авансови средства носи дисциплинарна отговорност и дължи обезщетение, както е указано в Правилника за длъжностните лица, без да се засягат членове 54, 55 и 56. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на Съюза, случаят се предава на властите и органите, определени от приложимото законодателство, и по-специално на Европейската служба за борба с измамите.

Раздел 2

Правила, приложими за разпоредителите с бюджетни кредити

Член 54

Правила, приложими за разпоредителите с бюджетни кредити

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити носи имуществена отговорност съгласно предвиденото в Правилника за длъжностните лица.

2.   Имуществената отговорност възниква по-специално, ако разпоредителят с бюджетни кредити, умишлено или поради груба небрежност от негова страна:

а)

установи подлежащи на събиране вземания или издаде нареждания за събиране, поеме задължение за разходи или подпише платежно нареждане, без да съблюдава настоящия регламент и, когато е подходящо, правилата за прилагане на Финансовия регламент на органа на Съюза;

б)

пропусне да изготви документ, с който се установява вземане, пропусне или забави издаването на нареждане за събиране или забави издаването на платежно нареждане, което води до възникването на гражданска отговорност на органа на Съюза спрямо трети лица.

3.   Оправомощен или вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, който прецени, че определено решение, за чието вземане отговаря, е неправомерно или противоречи на принципите на добро финансово управление, информира писмено делегиращия орган. В случай че след това делегиращият орган даде на оправомощения или вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити мотивирано указание в писмен вид за вземане на това решение, този разпоредител с бюджетни кредити бива освободен от отговорност.

4.   При оправомощаване разпоредителят с бюджетни кредити продължава да отговаря за ефикасността и ефективността на създадените вътрешни системи за управление и контрол и за избора на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

5.   Специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден от Комисията или в който Комисията участва в съответствие с член 73, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, упражнява същите правомощия по отношение на органа на Съюза, каквито има по отношение на отделите на Комисията, освен ако управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет не реши да създаде функционално независим орган за разглеждане на финансови нередности или да участва в съвместен орган, създаден от няколко органа на Съюза. За случаите, подадени от органите на Съюза, специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден от Комисията или в който Комисията участва, включва един служител на органа на Съюза.

Въз основа на становището на органа, посочен в първа алинея, директорът решава дали да образува производство за подвеждане под дисциплинарна или имуществена отговорност. Ако открие системни проблеми, органът изпраща доклад с препоръки до разпоредителя с бюджетни кредити и до вътрешния одитор на Комисията. Ако становището е насочено срещу директора, органът го изпраща на управителния съвет и на вътрешния одитор на Комисията. Директорът се позовава в анонимна форма на становищата на органа в своя годишен отчет за дейността и посочва предприетите мерки.

6.   От служител може да се поиска да възстанови изцяло или частично претърпените от органа на Съюза вреди в резултат на сериозно нарушение, извършено от него в хода или във връзка с изпълнението на служебните му задължения. Назначаващият орган взема мотивирано решение, след като изпълни формалностите, предвидени в Правилника за длъжностните лица по отношение на дисциплинарните мерки.

Раздел 3

Правила, приложими за счетоводителите и администраторите на авансови средства

Член 55

Правила, приложими за счетоводителите

Счетоводителят носи дисциплинарна и имуществена отговорност по реда и при условията на Правилника за длъжностните лица. По-специално счетоводителят може да бъде подведен под отговорност в резултат на всяко едно от следните неправомерни деяния:

а)

изгубване или повреждане на средства, активи или документи, поверени му за съхранение, или тяхното изгубване или повреждане поради небрежност;

б)

неправомерна промяна на банкови сметки или сметки, открити в пощенските служби;

в)

събиране или изплащане на суми, които не отговарят на съответните нареждания за събиране или платежни нареждания;

г)

несъбиране на дължими приходи.

Член 56

Правила, приложими за администраторите на авансови средства

Администраторът на авансови средства носи дисциплинарна и имуществена отговорност, както е указано в Правилника за длъжностните лица. По-специално администраторът на авансови средства може да бъде подведен под отговорност в резултат на всяко едно от следните неправомерни деяния:

а)

изгубване или повреждане на средства, активи и документи, поверени му за съхранение, или тяхното изгубване или повреждане поради небрежност;

б)

непредставяне на необходимите оправдателни документи за плащанията, които е извършил;

в)

извършване на плащания в полза на лица, различни от лицата, които имат право на тях;

г)

несъбиране на дължими приходи.

ГЛАВА 4

Приходни операции

Член 57

Заявка за плащане

Органът на Съюза представя на Комисията заявки за цялостно или частично плащане на вноската на Съюза съгласно член 19, параграф 6 при условия и интервали, договорени с Комисията.

Член 58

Третиране на лихвите

Лихвата, начислена по суми, платени на органа на Съюза от Комисията под формата на вноска, не се дължи на бюджета.

Член 59

Прогноза за вземанията

1.   Когато разпоредителят с бюджетни кредити разполага с достатъчна и надеждна информация относно каквато и да е мярка или ситуация, която може да е основание за възникване на вземане на органа на Съюза, разпоредителят с бюджетни кредити прави прогноза за вземането.

2.   Прогнозата за вземането се коригира от разпоредителя с бюджетни кредити веднага след като той узнае за събитие, което променя мярката или ситуацията, довела до изготвянето на прогнозата.

При изготвяне на нареждането за събиране относно мярка или ситуация, която е била основание да бъде направена по-рано прогноза за вземане, разпоредителят с бюджетни кредити коригира съответно прогнозата.

Ако нареждането за събиране е съставено за сума, която е равна на първоначалната прогноза за вземането, тази прогноза се намалява до нула.

Член 60

Установяване на вземания

1.   Установяването на вземане представлява действие, чрез което разпоредителят с бюджетни кредити:

а)

проверява наличието на задължението;

б)

определя или проверява действителността и размера на задължението;

в)

проверява условията, съгласно които задължението е изискуемо.

2.   Всички вземания, които са определени като безспорни, ликвидни и изискуеми, се установяват чрез нареждане за събиране до счетоводителя, последвано от дебитно известие, изпратено на длъжника, като и двете се съставят от разпоредителя с бюджетни кредити.

3.   Недължимо платените суми се събират.

4.   За всяко задължение, което не е изплатено на падежа, посочен в дебитното известие, се начислява лихва в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

5.   В надлежно обосновани случаи някои обичайни приходи могат да се установят временно. Временното установяване обхваща събирането на няколко отделни вземания, които следователно не се налага да бъдат установявани поотделно. Преди края на финансовата година разпоредителят с бюджетни кредити коригира временно установените суми, за да гарантира, че те съответстват на действително установените вземания.

Член 61

Разпореждане за събиране

Разпореждането за събиране представлява действие, с което разпоредителят с бюджетни кредити дава указание на счетоводителя чрез издаване на нареждане за събиране да събере вземане, което е установено от разпоредителя с бюджетни кредити.

Член 62

Правила относно събирането

1.   Счетоводителят предприема действия по нарежданията за събиране на вземания, надлежно съставени от разпоредителя с бюджетни кредити. Счетоводителят полага необходимата грижа, за да гарантира, че органът на Съюза получава своите приходи, и следи за гарантиране на неговите права.

2.   Ако реалното събиране не е станало на датата, посочена в дебитното съобщение, счетоводителят информира разпоредителя с бюджетни кредити и незабавно започва процедура за осъществяване на събирането посредством наличните законови средства, включително, когато това е подходящо, чрез прихващане, а ако това е невъзможно, чрез принудително изпълнение.

3.   Счетоводителят пристъпва към събиране на вземанията на органа на Съюза чрез прихващане с насрещно вземане на всеки длъжник, който от своя страна има вземане към органа на Съюза. Тези вземания трябва да бъдат безспорни, ликвидни и изискуеми.

4.   Когато разпоредителят с бюджетни кредити възнамерява да се откаже изцяло или частично от събирането на установено вземане, той гарантира, че отказът е правомерен и съответства на принципите на добро финансово управление и на пропорционалност. Решението за отказ се мотивира. Разпоредителят с бюджетни кредити може да делегира решението за отказ само за вземания за суми, по-малки от 5 000 EUR.

В решението за отказ се посочва какви действия са били предприети, за да се осигури събирането, както и правните и фактически основания, на които то се основава.

5.   Разпоредителят с бюджетни кредити отменя установено вземане изцяло или частично, когато при откриване на грешка стане ясно, че сумата не е била правилно установена. Отмяната се извършва с решение на разпоредителя с бюджетни кредити и трябва да бъде подходящо обоснована.

Член 63

Формалности по събирането

1.   При действителното събиране на дължимата сума счетоводителят го осчетоводява и информира разпоредителя с бюджетни кредити.

2.   Издава се и разписка за всички парични плащания, получени от счетоводителя.

3.   Частичното възстановяване на дължимата сума от длъжник, за който са издадени няколко нареждания за събиране, се отнася най-напред към най-старото вземане, освен ако длъжникът е посочил друго.

Всички частични плащания покриват първо лихвите.

Член 64

Допълнителен срок за плащане

1.   В сътрудничество с разпоредителя с бюджетни кредити счетоводителят може да удължи срока за плащане само по писмено искане на длъжника, в което надлежно са посочени причините за такова искане, и ако са изпълнени следните две условия:

а)

длъжникът се задължава да заплати лихва в размер, определен в член 83 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, за целия допълнителен период, започващ от крайния срок, посочена в член 80, параграф 3, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012;

б)

за да се защитят правата на органа на Съюза, длъжникът предоставя финансова гаранция, която покрива неизплатеното задължение както от гледна точка на главницата, така и от гледна точка на лихвите и която се приема от счетоводителя на органа на Съюза.

Гаранцията по буква б) от първа алинея може да бъде заменена със солидарна гаранция от трета страна, одобрена от счетоводителя на органа на Съюза.

2.   При извънредни обстоятелства вследствие на искане на длъжника счетоводителят може да отмени изискването за гаранция по параграф 1, първа алинея, буква б), когато по негова преценка длъжникът иска и може да плати през допълнителния срок, но не е в състояние да предостави такава гаранция и е в затруднено положение.

Член 65

Списък на вземанията

1.   Счетоводителят съхранява списък от дължими суми за събиране. Вземанията на органа на Съюза се групират в списъка по датата на издаване на нареждането за събиране. Счетоводителят посочва и решенията за цялостна или частична отмяна на събирането на установените суми. Списъкът се добавя към доклада на органа на Съюза за бюджетното и финансовото управление.

2.   Органът на Съюза съставя списък на своите вземания, като посочва имената на длъжниците и размера на дълга, когато на длъжника е било наредено да плати чрез влязло в сила съдебно решение и когато една година след неговото произнасяне не е било направено никакво или съществено плащане. Списъкът се публикува при надлежно съблюдаване на правото на защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Що се отнася до личните данни на физическите лица, публикуваната информация се заличава, когато дългът бъде погасен в пълен размер. Същото се отнася и за личните данни на юридическите лица, за които официалното наименование посочва самоличността на едно или повече физически лица.

Решението за включване на длъжника в списъка на вземанията на органа на Съюза се взема при спазване на принципа на пропорционалност и взема под внимание по-конкретно значимостта на сумата.

Член 66

Давностен срок

Вземанията на органа на Съюза по отношение на трети страни и вземанията на трети страни по отношение на органа на Съюза подлежат на давностен срок от пет години.

Член 67

Специални разпоредби, приложими по отношение на таксите

Когато органът на Съюза събира таксите, посочени в член 6, параграф 1, буква а), в началото на всяка финансова година се прави обща предварителна прогноза за постъпленията от такива такси.

Когато таксите са изцяло определени със законов акт или решения на управителния съвет, разпоредителят с бюджетни кредити може да не издава нареждания за събиране на вземания, а направо да състави дебитни известия след установяване на размера на вземането. В този случай се регистрират всички подробности за вземането на органа на Съюза. Счетоводителят води списък на всички дебитни известия и посочва броя на дебитните известия и общата сума в доклада на органа на Съюза за бюджетното и финансовото управление.

Когато органът на Съюза използва отделна система за фактуриране, счетоводителят редовно и поне веднъж в месеца вписва в счетоводните сметки натрупаната сума от получени такси.

Органът на Съюза предоставя услуги по силата на възложените му задачи само след като съответната такса бъде изцяло платена. При изключителни обстоятелства обаче дадена услуга може да бъде предоставена без предварително заплащане на дължимата такса. В случаите когато е предоставена услуга без предварително заплащане на дължимата такса, се прилагат членове 60—66.

ГЛАВА 5

Разходни операции

Член 68

Решение за финансиране

1.   Всеки разход се поема като задължение, утвърждава се, разрешава се и се изплаща.

2.   Всяко поемане на задължение за плащане се предшества от решение за финансиране.

3.   Годишната работна програма на органа на Съюза е равностойна на решение за финансиране за обхванатите от нея дейности, при условие че елементите, посочени в член 32, параграф 3, са ясно идентифицирани.

4.   Административните кредити могат да бъдат изпълнени без предварително решение за финансиране.

Член 69

Видове поети задължения

1.   Поемането на бюджетно задължение представлява операцията по заделяне на бюджетните кредити, необходими за покриване на последващи плащания в изпълнение на правни задължения.

2.   Правното задължение представлява действие, чрез което разпоредителят с бюджетни кредити поема или установява задължение за извършване на разход.

3.   Бюджетните задължения попадат в една от следните три категории:

а)

индивидуални: бюджетното задължение е индивидуално, когато получателят и размерът на разхода са известни;

б)

глобални: бюджетното задължение е глобално, когато най-малко един от елементите, необходими за установяване на индивидуалното задължение, е все още неизвестен;

в)

временни: бюджетното задължение е временно, когато е предназначено за покриване на обичайни административни разходи, при които размерът или крайните получатели на сумите не са окончателно известни.

Временното бюджетно задължение се изпълнява или чрез сключване на едно или повече правни индивидуални задължения, които пораждат право на последващи плащания, или, при изключителни случаи във връзка с разходите за управление на персонала, пряко чрез плащания.

4.   Бюджетните задължения за дейности, които надхвърлят една финансова година, може да се разпределят за няколко години под формата на годишни вноски единствено когато това е предвидено в учредителния акт или в основния акт или когато се отнасят до административни разходи.

Член 70

Правила, приложими за поемането на задължения

1.   По отношение на всяка мярка, която може да породи разход за сметка на бюджета на органа на Съюза, разпоредителят с бюджетни кредити следва първо да поеме бюджетно задължение, преди да поеме правно задължение спрямо трети страни.

2.   Предвиденото в параграф 1 задължение за поемане на бюджетно задължение, преди да се поеме правно задължение, не се прилага по отношение на правните задължения, сключени вследствие на обявяване на кризисно положение в рамките на плана за непрекъснатост на дейността, в съответствие с процедурите, приети от органа на Съюза.

3.   Глобалните бюджетни задължения покриват всички разходи по съответните индивидуални правни задължения, поети до 31 декември на година N + 1.

При спазване на член 69, параграф 4 и член 87, параграф 2, индивидуалните правни задължения, свързани с индивидуални или временни бюджетни задължения, се сключват до 31 декември на година N.

В края на периодите, посочени в първа и втора алинея, неусвоеният остатък по такива бюджетни задължения се отменя от разпоредителя с бюджетни кредити.

Преди подписването му размерът на всяко индивидуално правно задължение, прието вследствие на глобално бюджетно задължение, се записва от разпоредителя с бюджетни кредити в бюджетните сметки и се осчетоводява към глобалното бюджетно задължение.

4.   С изключение на случаите на разходи за персонала бюджетните и правните задължения, поети за дейности, които надхвърлят една финансова година, имат крайна дата на изпълнение, определена в съответствие с принципа на добро финансово управление.

Всички части от такива задължения, които не са били изпълнени шест месеца след датата, посочена в първа алинея от настоящия параграф, се отменят в съответствие с член 16.

Размерът на бюджетно задължение, отговарящо на правно задължение, за което не е извършено плащане по смисъла на член 75 в срок от две години след датата на подписването на правното задължение, се отменя освен когато сумата е свързана със случай, който е предмет на спор пред съд или арбитражен орган, или когато съществуват специални разпоредби, определени в основните актове.

Член 71

Проверки, приложими за поемането на задължения

1.   Когато приема бюджетно задължение, разпоредителят с бюджетни кредити гарантира, че:

а)

разходът е начислен в правилната бюджетна позиция на органа на Съюза;

б)

бюджетните кредити са налични;

в)

разходът съответства на приложимите разпоредби, и по-специално на учредителния акт, на финансовите правила на всеки орган на Съюза и всички приети на тяхната основа актове;

г)

е спазен принципът на добро финансово управление.

2.   Когато регистрира правно задължение посредством физически или електронен подпис, разпоредителят с бюджетни кредити гарантира, че:

а)

задължението е обезпечено със съответно поето бюджетно задължение;

б)

разходът е законосъобразен и редовен и съответства на приложимите разпоредби, и по-специално на учредителния акт, на финансовите правила на всеки орган на Съюза и всички приети на тяхната основа актове;

в)

е спазен принципът на добро финансово управление.

Член 72

Утвърждаване на разход

Утвърждаване на разходи представлява действието, чрез което разпоредителят с бюджетни кредити:

а)

потвърждава наличието на право на кредитора;

б)

определя или проверява действителността и размера на вземането;

в)

проверява условията, съгласно които плащането е дължимо.

Член 73

Утвърждаване и материална форма на „предаването за плащане“

1.   Утвърждаването на всеки разход се основава на оправдателните документи, които удостоверяват правото на кредитора въз основа на протокол за фактически извършени услуги, доставки или строителни работи или въз основа на други документи, обосноваващи плащането, включително периодичните плащания на абонаменти или курсове за обучение.

2.   Разпоредителят с бюджетни кредити лично проверява оправдателните документи или на своя отговорност се уверява, че проверката е направена, преди да вземе решение за утвърждаване на разхода.

3.   Решението за утвърждаване на разхода се изразява в подпис с резолюция „прието за плащане“ от разпоредителя с бюджетни кредити.

4.   При некомпютризирана система „прието за плащане“ има формата на печат, включващ подписа на разпоредителя с бюджетни кредити.

При компютризирана система „прието за плащане“ има формата на валидиране чрез използване на персонална парола на разпоредителя с бюджетни кредити.

Член 74

Разрешаване на разход

1.   Разрешаването на разход представлява действието, с което разпоредителят с бюджетни кредити, след като провери наличността на бюджетните кредити, дава указание на счетоводителя, посредством издаване на платежно нареждане, да плати утвърдения от разпоредителя с бюджетни кредити разход.

Когато се извършват периодични плащания във връзка с извършени услуги, включително наем, или доставка на стоки, и в зависимост от извършената от разпоредителя с бюджетни кредити оценка на риска, разпоредителят с бюджетни кредити може да нареди използването на системата за плащания незабавно инкасо.

2.   Разпоредителят с бюджетни кредити поставя дата и подпис на платежното нареждане и го изпраща на счетоводителя. Оправдателните документи се съхраняват от разпоредителя с бюджетни кредити в съответствие с член 44, параграф 5.

3.   Когато е уместно, изпратеното на счетоводителя платежно нареждане се придружава от документ, които сертифицира, че стоките са заведени в инвентарния опис съгласно член 106, параграф 1.

Член 75

Видове плащания

1.   Плащането се извършва при представяне на доказателство, че съответната дейност е извършена в съответствие с разпоредбите на основния акт, договора или споразумението за безвъзмездни средства, и обхваща една от следните операции:

а)

плащане на цялата дължима сума;

б)

плащане на дължимата сума по един от следните начини:

1)

предварително финансиране, което може да се раздели на няколко плащания след подписване на договора или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или след съобщаване на решението за отпускане на безвъзмездни средства;

2)

едно или повече междинни плащания в замяна на частично изпълнение на дейността;

3)

плащане на остатъка по дължимите суми, когато дейността е изпълнена изцяло.

Предварителното финансиране осигурява налични средства. То може да бъде разделено на няколко плащания съгласно доброто финансово управление.

Междинно плащане, което може да се извършва няколкократно, може да покрива разходите, извършени за изпълнение на решението или споразумението или за плащане на услуги, доставки или строителни работи, предоставени и/или извършени на междинни етапи от договора. То може изцяло или частично да изчисти предварителното финансиране, без да се засягат разпоредбите на основния акт.

Приключването на разхода се извършва под формата на плащане на остатъка, което е еднократно и изчиства всички предходни разходи, или нареждане за събиране.

2.   В бюджетното счетоводство се прави разграничение между различните видове плащания, посочени в параграф 1, към момента на извършване на всяко плащане.

Член 76

Плащане, ограничено до наличните средства

Плащането на разхода се извършва от счетоводителя в рамките на наличните средства.

Член 77

Срокове

Плащането на разходите се извършва в рамките на срока, определен в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

ГЛАВА 6

Информационни системи

Член 78

Електронно управление на операциите

Когато приходните и разходните операции се управляват чрез компютърни системи, документите може да се подписват посредством компютъризирана или електронна процедура.

Член 79

Електронно управление

Органът на Съюза установява и прилага единни стандарти за обмен на информация по електронен път с трети лица, участващи в процедури за обществени поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства. В частност те изготвят и изпълняват във възможно най-голяма степен решения за предаване, съхранение и обработка на данни, предавани при процедури за отпускане на безвъзмездни средства и възлагане на обществени поръчки, като за тази цел въвеждат единна зона за електронен обмен на данни за заявители, кандидати и оференти.

Член 80

Добра администрация

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити обявява без забавяне необходимостта да се представят доказателства и/или документация, тяхната форма и предварително определеното съдържание, както и, по целесъобразност, примерният график за приключване на процедурите за възлагане.

2.   Когато поради явна техническа грешка от страна на заявителя или оферента или когато заявителят или оферентът не предаде доказателство или не даде декларация, комисията за оценка или, по целесъобразност, разпоредителят с бюджетни кредити приканва, освен в надлежно обосновани случаи, заявителя или оферента да предостави липсващата информация или да изясни оправдателните документи. Информация или разяснения от този тип не може да изменят в значителна степен предложението или условията на офертата.

Член 81

Посочване на средствата за обжалване

Когато процедурен акт на разпоредител с бюджетни кредити засяга неблагоприятно правата на заявител или оферент, бенефициер или изпълнител, в него се посочват наличните средства за административно и/или съдебно обжалване на този акт.

По-конкретно се посочват естеството на средството за обжалване, органът или органите, пред които то може да бъде извършено, както и сроковете за упражняване на това право.

ГЛАВА 7

Вътрешен одитор

Член 82

Назначаване, правомощия и функции на вътрешния одитор

1.   Органът на Съюза въвежда функция по вътрешен одит, която се изпълнява в съответствие с приложимите международни стандарти.

2.   Функцията по вътрешен одит се изпълнява от вътрешния одитор на Комисията. Вътрешният одитор не може да действа като разпоредител с бюджетни кредити или като счетоводител нито на органа на Съюза, нито на Комисията.

3.   Вътрешният одитор консултира органа на Съюза по въпросите на управление на риска, като дава независими становища за качеството на системите за управление и контрол и препоръки за подобряване на условията за изпълнение на операциите и за насърчаване на доброто финансово управление.

По-специално вътрешният одитор отговаря за:

а)

оценката на пригодността и ефективността на системите за вътрешно управление и работата на службите във връзка с прилагане на програмите и действията в зависимост от свързаните с тях рискове;

б)

оценката на ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол и одит, приложими за всяка операция по изпълнението на бюджета на органа на Съюза.

4.   Вътрешният одитор изпълнява своите функции по отношение на всички дейности и служби на органа на Съюза. Вътрешният одитор се ползва от пълен и неограничен достъп до цялата информация, необходима за изпълнение на неговите задължения.

5.   Вътрешният одитор взема предвид консолидирания годишен отчет за дейността на разпоредителя с бюджетни кредити и всяка друга налична информация.

6.   Капацитетът за вътрешен одит докладва на управителния съвет и директора за своите констатации и препоръки.

Вътрешният одитор докладва също така във всеки от следните случаи:

критичните рискове препоръки не са били коригирани,

има значителни забавяния в изпълнението на препоръките, отправени в предходните години.

Управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет и директорът осигуряват редовен мониторинг на изпълнението на препоръките от одита. Управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет проучват информацията, посочена в член 47, параграф 1, буква а), както и дали препоръките са напълно и своевременно изпълнени.

7.   Координатите за връзка с вътрешния одитор се предоставят от органа на Съюза на разположение на всяко физическо или юридическо лице, което участва в разходни операции, с цел поверително свързване с вътрешния одитор.

8.   Докладите и констатациите на вътрешния одитор са достъпни за обществеността едва след като вътрешният одитор удостовери действията, предприети за тяхното изпълнение.

Член 83

Независимост на вътрешния одитор

Независимостта на вътрешния одитор, неговата отговорност за действията, предприети в изпълнение на неговите задължения, както и правото на вътрешния одитор да завежда дела пред Съда на Европейския съюз, се определят в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 84

Създаване на структура за вътрешен одит

1.   Управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет могат да създадат, като вземат предвид икономическата ефективност и добавената стойност, структура за вътрешен одит, която изпълнява задълженията си в съответствие с приложимите международни стандарти.

Целта, правомощията и отговорността на структурата за вътрешен одит са предвидени в Хартата за вътрешен одит и подлежат на одобрение от управителния съвет или, ако учредителният акт го позволява, от изпълнителния съвет.

Годишният одитен план на структурата за вътрешен одит се изготвя от ръководителя на структурата за вътрешен одит, като се взема предвид inter alia оценка на риска на директора на органа на Съюза.

Той се разглежда и одобрява от управителния съвет или, ако учредителният акт го позволява, от изпълнителния съвет.

Структурата за вътрешен одит докладва на управителния съвет и директора за своите констатации и препоръки.

2.   Ако структурата за вътрешен одит на даден орган на Съюза не е икономически изгодна или не е в състояние да постигне международните стандарти, органът на Съюза може да реши да използва обща структура за вътрешен одит с други органи на Съюза, които функционират в същата област на политиката.

В такива случаи управителните съвети или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителните съвети на съответните органи на Съюза се договарят относно практическите условия на общата структура за вътрешен одит.

3.   Участниците във вътрешния одит си сътрудничат ефективно чрез обмен на информация и доклади от одитите и, когато е уместно, изготвяне на съвместни оценки на риска и провеждане на съвместни одити.

Управителният съвет или, ако учредителният акт го позволява, изпълнителният съвет и директорът осигуряват редовен мониторинг на изпълнението на препоръките на структурата за вътрешен одит.

ДЯЛ V

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Член 85

Общи разпоредби

1.   По отношение на обществените поръчки дял V от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилагат при спазване на разпоредбите на член 86.

2.   Органът на Съюза може по свое искане да бъде включен като възложител при възлагането на договори от Комисията или междуинституционални договори и при възлагането на договори от други органи на Съюза.

3.   Органът на Съюза взема участие в централната база данни за отстраняванията, създадена и управлявана от Комисията съгласно член 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 86

Процедури за възлагане

1.   Органът на Съюза може, без да използва процедура за възлагане на обществени поръчки, да сключи договор с Комисията, с междуинституционалните служби и с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета (8), за доставка на стоки, предоставяне на услуги или извършване на дейности, каквито те предлагат.

2.   Органът на Съюза може да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с възложители на държавата-членка домакин за удовлетворяване на административните си нужди. В такъв случай член 133 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилага mutatis mutandis.

ДЯЛ VI

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Член 87

Бюджетни кредити за административни разходи

1.   Бюджетните кредити за административни разходи са едногодишни бюджетни кредити.

2.   Административните разходи, произтичащи от договори за периоди, които надхвърлят финансовата година или в съответствие с местната практика, или поради това, че са свързани с доставката на оборудване, са за сметка на бюджета на органа на Съюза за финансовата година, в която се извършват.

3.   Органът на Съюза предоставя на Европейския парламент и на Съвета до 1 юли всяка година работен документ относно своята политика по сградния фонд, в който се включва следната информация:

а)

за всеки недвижим имот — разходи и площ, които се покриват от бюджетните кредити от съответните бюджетни редове от бюджета на органа на Съюза;

б)

очаквана промяна в глобалното планиране на площите и местоположенията през идните години с описание на вече идентифицираните проекти за недвижими имоти, които са на етап планиране;

в)

окончателни условия и разходи, както и съответната информация относно изпълнението на новите проекти за недвижими имоти, които преди това са били представени на Европейския парламент и на Съвета в рамките на процедурата, установена в член 88, но не са били включени в работните документи за предходната година.

Член 88

Проекти за недвижими имоти

1.   За всички проекти за недвижими имоти, които биха могли да имат значително финансово отражение върху бюджета на органа на Съюза, органът на Съюза информира Европейския парламент и Съвета във възможно най-кратки срокове относно необходимата строителна площ и предварителното планиране, преди да започне проучването на местните пазари, в случай на договори за недвижими имоти, или преди публикуването на поканите за участие в процедура за възлагане на поръчка или нейното провеждане, в случай на строителни работи.

2.   За всички проекти за недвижими имоти, които биха могли да имат значително финансово отражение върху бюджета на органа на Съюза, органът на Съюза представя проекта за недвижим имот, включително подробна прогноза за разходите по него и финансирането му, както и списък на проектодоговорите, които се планира да бъдат използвани, и изисква одобрението на Европейския парламент и на Съвета преди сключването на договорите. По искане на органа на Съюза документите, представени във връзка с проекти за недвижими имоти, се третират като поверителни.

Освен в случаи на непреодолима сила Европейският парламент и Съветът обсъждат проекта за недвижим имот в срок от четири седмици от получаването му от двете институции.

Проектът за недвижим имот се счита за одобрен при изтичане на четириседмичния срок, освен ако в рамките на този срок Европейският парламент или Съветът вземат решение, с което се противопоставят на предложението.

Ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент и/или Съветът изразят надлежно обоснована загриженост, срокът се удължава еднократно с две седмици.

Ако Европейският парламент или Съветът вземат решение, с което се противопоставят на проекта за недвижим имот, органът на Съюза оттегля предложението си и може да представи ново предложение.

3.   При случаи на непреодолима сила предвидената в параграф 4 информация може да се предаде заедно с проекта за недвижим имот. Европейският парламент и Съветът обсъждат проекта за недвижим имот в срок от две седмици от получаването му от двете институции. Проектът за недвижим имот се счита за одобрен при изтичане на двуседмичния срок, освен ако в рамките на този срок Европейският парламент и/или Съветът вземат решение, с което се противопоставят на предложението.

4.   Следното се счита за проекти за недвижими имоти, които биха могли да имат съществени финансови последици за бюджета на органа на Съюза:

а)

придобиването на земя;

б)

придобиването, продажбата, структурния ремонт, изграждането на сгради или проекти, които съчетават тези елементи и трябва да бъдат изпълнени в рамките на същия срок, за сума над 3 000 000 EUR;

в)

новите договори за недвижими имоти (включително плодоползване, дългосрочно наемане и подновяването на действащи договори за недвижими имоти при по-неблагоприятни условия), които не попадат в обхвата на буква б), с годишни разходи в размер на най-малко 750 000 EUR;

г)

удължаването или подновяването на действащи договори за недвижими имоти (включително правоползване и дългосрочно наемане) при същите или по-благоприятни условия, с годишни разходи в размер на най-малко 3 000 000 EUR.

5.   Без да се засяга член 19, параграф 4, проект за придобиването на недвижим имот може да се финансира чрез заем само след като бъде предварително одобрен от Европейския парламент и Съвета.

Заемите се сключват и изплащат в съответствие с принципа на добро финансово управление и при надлежно спазване на финансовите интереси на Съюза.

Когато органът на Съюза предложи да финансира придобиването със заем, в плана за финансиране, който трябва да се представи, заедно с искането за предварително одобрение от органа на Съюза, се посочват по-конкретно максималният размер на финансиране, срокът на финансиране, видът финансиране, условията на финансиране и икономиите в сравнение с други видове договорни условия.

Европейският парламент и Съветът обсъждат искането за предварително одобрение в срок от четири седмици, който може да бъде удължен еднократно с две седмици, от получаването му от двете институции. Придобиването чрез заем се счита за отхвърлено, ако Европейският парламент и Съветът не са го одобрили изрично в рамките на крайния срок.

ДЯЛ VII

ЕКСПЕРТИ

Член 89

Външни експерти, получаващи възнаграждение

Член 287 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 се прилагат mutatis mutandis за подбора на експерти. Такива експерти получават възнаграждение въз основа на предварително обявена фиксирана сума и се избират въз основа на професионалните си качества. Подборът се извършва въз основа на критерии за подбор, които са в съответствие с принципите на недискриминация, равно третиране и отсъствие на конфликт на интереси.

ДЯЛ VIII

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА И НАГРАДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОРГАНА НА СЪЮЗА

Член 90

Безвъзмездни средства

Когато органът на Съюза може да отпуска безвъзмездни средства в съответствие с учредителния акт или чрез делегиране от Комисията съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, се прилагат съответните разпоредби от посочения регламент и от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

Член 91

Награди

Когато органът на Съюза може да присъжда награди в съответствие с учредителния акт или чрез делегиране от Комисията съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, се прилагат съответните разпоредби от посочения регламент и от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

ДЯЛ IX

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

ГЛАВА 1

Представяне на отчетите

Член 92

Устройство на отчетите

Отчетите на органа на Съюза се състоят от:

а)

финансовите отчети на органа на Съюза;

б)

отчетите за изпълнение на бюджета на органа на Съюза.

Член 93

Доклад за бюджетното и финансовото управление

1.   Всеки орган на Съюза изготвя доклад за бюджетното и финансовото управление за финансовата година.

2.   Директорът изпраща доклада на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата до 31 март, следващ финансовата година.

3.   Докладът, посочен в параграф 2, отчита както в абсолютно, така и в процентно изражение най-малко степента на изпълнение на бюджетните кредити и дава обобщена информация относно трансфера на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции.

Член 94

Правила относно отчетите

1.   Счетоводителят на органа на Съюза прилага правилата, приети от счетоводителя на Комисията, въз основа на международно възприетите счетоводни стандарти в публичния сектор.

2.   Отчетите на органа на Съюза, посочени в член 92, са съобразени с бюджетните принципи, определени в членове от 5—31. Те дават вярна и точна представа за бюджетните приходни и разходни операции.

Член 95

Счетоводни принципи

Финансовите отчети, посочени в член 92, представят информацията, включително информацията относно счетоводните политики, по начин, който гарантира, че тя е релевантна, надеждна, сравнима и разбираема. Финансовите отчети се съставят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, изложени в счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 96

Финансови отчети

1.   Финансовите отчети се представят в милиони евро и се състоят от:

а)

счетоводния баланс и отчета за финансовия резултат, които представят всички активи и пасиви, финансовото състояние и финансовия резултат към 31 декември на предходната година; те се представят в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

б)

отчета за паричните потоци, в който се посочват събраните и отпуснатите суми през годината и крайното салдо на касата;

в)

отчета за промените в нетните активи, в който се представя общ преглед на движенията през годината в резервите и натрупаните резултати.

2.   Чрез бележките към финансовите отчети се допълва и пояснява информацията, представена в посочените в параграф 1 отчети, и се предоставя цялата допълнителна информация, утвърдена от международно възприетата счетоводна практика, когато тази информация има отношение към дейностите на органа на Съюза.

Член 97

Отчети за изпълнението на бюджета

1.   Отчетите за изпълнението на бюджета се представят в евро. Те се състоят от:

а)

отчетите, в които се агрегират всички бюджетни операции за годината като приходи и разходи;

б)

бележките, с които се допълва и пояснява информацията, представена в отчетите.

2.   Бюджетният резултат се състои от разликата между:

всички събрани приходи за съответната финансова година, и

размера на плащанията, направени за бюджетните кредити за финансовата година, увеличен с размера на пренесените бюджетни кредити за същата финансова година.

Разликата, посочена в първа алинея, се увеличава или намалява, от една страна, с нетния размер на бюджетните кредити, пренесени от предходни финансови години, които са отменени и, от друга страна, със:

извършените в повече плащания спрямо едногодишните бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година, в резултат на промяна в курса на еврото,

салдото в резултат на положителни или отрицателни курсови разлики през финансовата година, както реализирани, така и нереализирани.

3.   Структурата на отчетите за изпълнението на бюджета е същата като тази на бюджета на органа на Съюза.

Член 98

Междинни отчети

1.   Счетоводителят на органа на Съюза изпраща междинните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата година.

2.   Счетоводителят на органа на Съюза изпраща на счетоводителя на Комисията също така пакет от отчети в стандартен формат, определен от счетоводителя на Комисията за целите на консолидирането, до 1 март на следващата година.

Член 99

Одобряване на окончателните отчети

1.   В съответствие с член 148, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 най-късно до 1 юни следващата година Сметната палата представя своите забележки по междинните отчети на органа на Съюза.

2.   След като получи забележките на Сметната палата по междинните отчети на органа на Съюза, счетоводителят съставя окончателните финансови отчети на органа на Съюза в съответствие с разпоредбите на член 50. Директорът ги изпраща на управителния съвет, който дава становище по тях.

3.   Счетоводителят изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на счетоводителя на Комисията, на Сметната палата, на Европейския парламент и на Съвета до 1 юли на следващата финансова година.

Счетоводителят на органа на Съюза изпраща на счетоводителя на Комисията също така пакет от отчети в стандартен формат, определен от счетоводителя на Комисията за целите на консолидирането, до 1 юли.

4.   На същата дата, на която предава своите окончателни отчети, счетоводителят на органа на Съюза изпраща на Сметната палата с копие до счетоводителя на Комисията също така представително писмо относно тези окончателни отчети.

Окончателните отчети се придружават от бележка, съставена от счетоводителя, в която той декларира, че окончателните отчети са изготвени в съответствие с настоящия дял и приложимите счетоводни принципи, правила и методи.

Окончателните отчети на органа на Съюза се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от 15 ноември на следващата година.

5.   Директорът изпраща на Сметната палата отговор на съображенията, включени в годишния ѝ доклад, най-късно до 30 септември на следващата година. Отговорите на органа на Съюза се изпращат същевременно и на Комисията.

ГЛАВА 2

Счетоводно отчитане и инвентарни описи

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 100

Счетоводна система

1.   Счетоводната система на органа на Съюза служи за организиране на бюджетната и финансовата информация така, че цифрите да могат да се записват, архивират и регистрират.

2.   Счетоводната система включва общи сметки и бюджетни сметки. Сметките се водят в евро на база календарна година.

3.   Разпоредителят с бюджетни кредити може да води и аналитични сметки.

Член 101

Обща разпоредба за счетоводната система на институциите

Правилата за счетоводна отчетност и хармонизираният сметкоплан, които ще се прилагат от органа на Съюза, се приемат от счетоводителя на Комисията в съответствие с член 152 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Раздел 2

Общи и бюджетни сметки

Член 102

Общи сметки

В общите сметки се записват в хронологичен ред чрез прилагане на метода на двустранно записване всички събития и операции, които влияят на икономическото и финансовото състояние, както и на активите и пасивите на органа на Съюза.

Член 103

Записвания в общите сметки

1.   Салдата и движенията по общите сметки се записват в счетоводните книги.

2.   Всички счетоводни записвания, включително корекциите по сметките, се основават на оправдателни документи, на които записванията се позовават.

3.   Счетоводната система е такава, че оставя ясна одитна следа за всички счетоводни записвания.

Член 104

Счетоводни корекции

След приключване на финансовата година и до датата на представяне на окончателните отчети счетоводителят на органа на Съюза извършва корекции, които, без да водят до отпускане или събиране на суми за тази година, са необходими за вярното и точно представяне на отчетите. Корекциите спазват правилата за счетоводна отчетност, посочени в член 101.

Член 105

Бюджетно счетоводство

1.   В бюджетните сметки се отразява подробно изпълнението на бюджета на органа на Съюза.

2.   За целите на параграф 1 в бюджетните сметки се записват всички бюджетни приходни и разходни операции, предвидени в дял IV.

Член 106

Инвентарен опис

1.   Органът на Съюза води инвентарен опис, в който се отразяват количеството и стойността на всички материални, нематериални и финансови активи на Съюза в съответствие с образец, изготвен от счетоводителя на Комисията.

Органът на Съюза проверява дали заведеното в инвентарния опис съответства на фактическото положение.

2.   Продажбата на материални активи на органа на Съюза се обявява по подходящ начин.

ДЯЛ X

ВЪНШЕН ОДИТ, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И БОРБА С ИЗМАМИТЕ

Член 107

Външен одит

1.   Независим външен одитор проверява дали годишните отчети на органа на Съюза отразяват правилно приходите, разходите и финансовото състояние на органа на Съюза преди консолидацията в окончателните отчети на органа на Съюза.

Освен ако не е предвидено друго в учредителния акт, Сметната палата изготвя специфичен годишен доклад за органа на Съюза в съответствие с изискванията на член 287, параграф 1 от ДФЕС.

При изготвянето на доклада, посочен във втора алинея, Палатата взема предвид одита на независимия външен одитор, посочен в първа алинея, и действията, предприети в отговор на неговите констатации.

2.   Органът на Съюз изпраща на Сметната палата бюджета на органа на Съюза, както е окончателно приет. Той информира във възможно най-кратки срокове Сметната палата за всички решения и актове, приети съгласно членове 10, 14, 19 и 23.

3.   Сметната палата извършва проверки, съблюдавайки разпоредбите на членове 158—163 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 108

График на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, преди 15 май на годината N + 2, освен ако не е предвидено друго в учредителния акт, освобождава от отговорност директора по отношение на изпълнението на бюджета за година N. Директорът информира управителния съвет за забележките на Европейския парламент, съдържащи се в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност.

2.   Ако датата, предвидена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информира директора за причините за отлагането.

3.   В случай че Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, директорът в сътрудничество с управителния съвет полага всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на препятствията пред това решение.

Член 109

Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета обхваща отчетите за всички приходи и разходи на органа на Съюза, бюджетния резултат, както и активите и пасивите на органа на Съюза според финансовия отчет.

2.   С оглед на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Европейският парламент, след като Съветът е извършил същото, проверява сметките и финансовите отчети на органа на Съюза. Той проверява и изготвения от Сметната палата годишен доклад заедно с отговорите на директора на органа на Съюза, всички съществени специални доклади на Сметната палата във връзка със съответната финансова година, както и декларацията за достоверност на Сметната палата относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

3.   Директорът предоставя на Европейския парламент, по негово искане, по същия начин както е предвидено в член 165, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, всяка информация, необходима за безпрепятственото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година.

Член 110

Последващи мерки

1.   Директорът предприема всички необходими стъпки за действие по съображенията, приложени към решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и по съображенията, приложени към препоръката на Съвета за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

2.   По искане на Европейския парламент или на Съвета директорът докладва за мерките, предприети в светлината на тези наблюдения и коментари. Директорът изпраща копие от доклада на Комисията и на Сметната палата.

Член 111

Проверки на място от Комисията, Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите

1.   Органът на Съюза предоставя на службите на Комисията и на други упълномощени от нея лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, включително информацията в електронен формат, необходима за извършването на одити от тях.

2.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (10), с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, предоставени съгласно настоящия регламент.

3.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, споразуменията с трети страни и международни организации, договорите, безвъзмездните средства и поръчките от страна на органа на Съюза, съдържат разпоредби, изрично упълномощаващи Европейската сметна палата и OLAF да извършват такива одити и разследвания съгласно съответните им компетенции.

ДЯЛ XI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 112

Искания за информация, отправени от Европейския парламент и Съвета

Европейският парламент, Съветът и Комисията имат право да получават всякаква информация или пояснения от органа на Съюза по въпроси на бюджета в рамките на своите области на компетентност.

Член 113

Приемане на новия финансов регламент на органа на Съюза

Всеки орган, посочен в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, приема нов финансов регламент с оглед на неговото влизане в сила на 1 януари 2014 г. и, във всеки случай, в рамките на шест месеца от датата, на която органът попада в обхвата на член 208 от този регламент, след предоставяне на вноска за сметка на бюджета.

Член 114

Правила за прилагане на финансовия регламент на органа на Съюза

Управителният съвет, доколкото е необходимо и с предварителното съгласие на Комисията, приема подробни правила за прилагането на финансовия регламент на органа на Съюза по предложение на неговия директор.

Член 115

Отменяне

Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 се отменя, считано от 1 януари 2014 г. Въпреки това член 40 продължава да се прилага до 31 декември 2014 г., а параграфи 4 и 7 от член 27 продължават да се прилагат до 31 декември 2015 г.

Член 116

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2014 г. Въпреки това член 47 и член 82, параграф 5 се прилагат от 1 януари 2015 г., а член 32 и параграфи 5 и 8 от член 33 се прилагат от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията 19 ноември 2002 г. за рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета за финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

(5)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.)

(10)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.)


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/69


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2013 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на многопръстенните ароматни въглеводороди

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Бензо[a]пиренът, бензо[е]пиренът, бенз[a]антраценът, хризенът, бензо[b]флуорантенът, бензо[j]флуорантенът, бензо[k]флуорантенът и дибенз[a,h]антраценът, наричани по-долу „многопръстенни ароматни въглеводороди“ (PAH), са класифицирани като канцерогенни от категория 1B в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (2).

(2)

Посочените PAH се срещат в пластмасовите и гумените части на широк кръг потребителски изделия. Те са налични като онечиствания в някои от суровините, използвани в производството на такива изделия, по-специално в маслата, прибавяни като пълнител, и в индустриалните сажди. Те не се добавят целенасочено към изделията и не изпълняват каквато и да е конкретна функция като съставки на пластмасовите или гумените части.

(3)

Посочените PAH са забранени за свободна продажба като вещества или в смеси с вписване 28 от приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Освен това, с вписване 50 от приложение XVII към посочения регламент се ограничава наличието на PAH в маслата, прибавяни като пълнител, използвани в производството на гуми за превозни средства.

(4)

Информацията, предоставена от Германия на Комисията показва, че изделия, съдържащи PAH, могат да изложат на риск здравето на потребителите при поглъщане, кожна абсорбция и в някои случаи — при вдишване.

(5)

Заключенията по отношение на риска за потребителите се основаваха на очакваната експозиция на PAH през кожата, дължаща се на употребата на някои потребителски изделия при реално възможни най-неблагоприятни условия на употреба. Бе констатирано, че експозицията надвишава определеното минимално ниво на въздействие (DMEL) (3) за бензо[a]пирен, който беше използван като заместител за токсичността на останалите PAH.

(6)

Комисията подложи на оценка предоставената от Германия информация и стигна до заключението за наличието на риск за потребителите, породен от изделия, които съдържат PAH, и посочи, че рискът би могъл да бъде намален с помощта на ограничение. Комисията се допита и до промишлеността и други заинтересовани страни по отношение на въздействието на ограничаването на съдържанието на PAH в изделия, които могат да бъдат използвани от потребителите.

(7)

За да се предпази здравето на потребителите от рисковете, породени от експозицията на PAH при изделията, следва да се определят гранични стойности за съдържанието на РАН в достъпните пластмасови или гумени части на изделията, а пускането на пазара на изделия, които съдържат който и да е РАН в концентрация по-висока от 1 mg/kg в посочените части, следва да се забрани.

(8)

Като се има предвид уязвимостта на децата, следва да се установи по-ниска гранична стойност. Следователно пускането на пазара на играчки и продукти за грижа за детето, съдържащи който и да е РАН в концентрации, по-високи от 0,5 mg/kg в техните достъпни пластмасови или гумени части, следва да се забрани.

(9)

Това ограничение следва да се прилага само за онези части от изделията, които влизат в пряк, както и продължителен или повтарящ се краткотраен контакт с човешката кожа или с устната кухина при нормални или разумно предвидими условия на употреба. Изделия или части от тях, които само кратко и рядко влизат в контакт с кожата или устната кухина, следва да не се включват в обхвата на ограничението, тъй като експозицията на РАН при такива контакти би била незначителна. В това отношение следва да се разработят по-нататъшни указания.

(10)

На пазара на Съюза бяха открити алтернативни суровини с ниско съдържание на РАН. Сред тях има индустриални сажди и масла, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (4).

(11)

Комисията следва да преразгледа настоящите гранични стойности, приети в рамките на посоченото ограничение, по-специално с оглед на новата научна информация, в това число информацията за миграцията на РАН от пластмасовите и гумените материали на обхванатите изделия, както и за наличието на алтернативни суровини. При това преразглеждане с оглед на новата научна информация следва също така да бъдат взети предвид наличието на методи за изпитване и тяхната надеждност.

(12)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва съответно да бъде изменен.

(13)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с мерките, установени в настоящия регламент.

(14)

Евентуално ограничаване на пускането на пазара на изделия втора употреба или на изделия, които са във веригата на доставки към датата, от която се прилага настоящият регламент, би затруднило правоприлагането. Следователно ограничението не следва да се прилага за изделия, пуснати на пазара за пръв път преди посочената дата.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 27 декември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_bg.pdf

(4)  ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 в колона 2 на вписване 50 се добавят следните параграфи 5, 6, 7 и 8:

 

„5.

Забранява се пускането на пазара за масовия потребител на изделия, ако която и да е от техните части, която влиза в пряк, както и продължителен или повтарящ се краткотраен контакт с човешката кожа или устната кухина при нормални или разумно предвидими условия на употреба, съдържа повече от 1 mg/kg (0,0001 тегловни % от съответната част) от един или повече от изброените РАН.

Такива изделия могат да включват, наред с другото:

спортни артикули, напр. велосипеди, стикове за голф, ракети,

домакински прибори, колички, проходилки,

инструменти за употреба в домашни условия,

облекло, обувки, ръкавици и спортно облекло,

каишки за часовници, маншети, маски, ленти за глава.

6.

Забранява се пускането на пазара на играчки, в това число играчки за стимулиране на определена активност, и продукти за грижа за детето, ако която и да е от техните части, която влиза в пряк, както и продължителен или повтарящ се краткотраен контакт с човешката кожа или устната кухина при нормални или разумно предвидими условия на употреба, съдържа повече от 0,5 mg/kg (0,00005 тегловни % от съответната част) от един или повече от изброените РАН.

7.

Чрез дерогация от параграфи 5 и 6, посочените параграфи не се прилагат по отношение на изделия, пуснати на пазара за пръв път преди 27 декември 2015 г.

8.

До 27 декември 2017 г. Комисията преразглежда граничните стойности, посочени в параграфи 5 и 6, с оглед на новата научна информация, включително тази по отношение на миграцията на РАН от посочените в него изделия, както и информация относно алтернативни суровини и, ако е подходящо, съответно изменя посочените параграфи.“


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/72


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1273/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 7 от Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (2) (наричана по-долу ТСОС за ТППУ) има изискване, че регламентът следва да бъде изменен, като се вземат предвид резултатите от първия етап съгласно точка 7.2 от приложение I към ТСОС за ТППУ.

(2)

В точка 7.2.2.2 от приложение I към ТСОС за ТППУ е посочено, че е необходимо Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „ЕЖА“) да направи оценка на изготвените от заинтересованите страни материали — по-специално спецификации в областта на информационните технологии и описание на управлението и генерален план, с оглед да се определи дали са постигнати целите, преследвани в етап 1.

(3)

Комисията е получила от Европейската железопътна агенция препоръката ERA/REC/09-2012/INT от 31 октомври 2012 г., в която са включени няколко предложения за изменения в ТСОС за ТППУ.

(4)

Управителният комитет, създаден съгласно точка 7.2.1 от ТСОС за ТППУ, обсъди препоръката на Европейската железопътна агенция, и по-специално правния статут на материалите от етап 1. Той реши да промени статута на някои спецификации в областта на информационните технологии, така че те да станат ръководства за прилагане.

(5)

Регламент (ЕС) № 454/2011 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 454/2011 се изменя, както следва:

а)

Текстът в член 4 се заменя със следната разпоредба:

„Член 4

Железопътните предприятия, управителите на инфраструктури, управителите на гари, продавачите на билети и Агенцията подпомагат работата по втория етап, определена в точка 7.3 от приложение I, като предоставят оперативна и техническа информация и експертни познания.“

б)

Текстът в член 5 се заменя със следната разпоредба:

„Член 5

Представителните органи от железопътния сектор на европейско ниво по член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) разработват допълнително, заедно с представител на продавачите на билети и представител на европейските пътници, телематичните приложения за пътнически услуги съгласно точка 7.3 от приложение I. За материалите от първия етап (ръководства за прилагането, архитектура, описание на управлението и генерален план) Европейската железопътна агенция трябва да осигури публичен достъп на своята интернет страница.

(3)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.“"

в)

Текстът в член 6 се заменя със следната разпоредба:

„Член 6

Държавите членки осигуряват информирането на всички железопътни предприятия, управители на инфраструктури, управители на гари и продавачи на билети за настоящия регламент и определят национален център за контакти (NCP) във връзка с последващите дейности по неговото прилагане. Ролята на националните центрове за контакти е описана в приложение VI.“

г)

Текстът в член 7 се заменя със следната разпоредба:

„Член 7

1.   Настоящият регламент трябва да бъде изменен, като се вземат предвид резултатите от втория етап съгласно описаното в точка 7.3 от приложение I.

2.   Европейската железопътна агенция трябва да измени техническия документ B.60 (архитектура), като вземе предвид резултатите от първия етап и приложи процедурата по член 3.“

Член 2

Приложенията към Регламент (ЕС) № 454/2011 се изменят съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 123, 12.5.2011 г., стp. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕС) № 454/2011 се изменят, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

Текстът в точка 4.2.1 се заменя със следния текст:

„4.2.1.   Обмен на данни за разписанието

Този основен параметър определя как железопътните предприятия трябва да осъществяват обмена на данни за разписанието.

Този основен параметър осигурява предоставянето на достъп до разписанията, съдържащи данни по определените по-долу елементи.

Също така този основен параметър осигурява предоставянето от всяко железопътно предприятие на точни и актуални данни за разписанието.

Разпоредбите във връзка с този основен параметър се прилагат по отношение на пътническите услуги на железопътните предприятия.

Този основен параметър подлежи на следния процес:“.

б)

Текстът в точка 4.2.2 се заменя със следния текст:

„4.2.2.   Обмен на данни за тарифите

Този основен параметър определя как железопътните предприятия трябва да осъществяват обмена на тарифни данни.

Този основен параметър осигурява предоставянето на достъп до тарифните данни в определения по-долу формат.

Разпоредбите във връзка с този основен параметър се отнасят за всички тарифи за пътнически превози на железопътното предприятие за вътрешни и международни пътувания, както и за продажби в чужбина.

Този основен параметър подлежи на следния процес:“.

в)

Текстът в точка 4.2.2.1 се заменя със следния текст:

„4.2.2.1.   Железопътното предприятие предоставя своите собствени тарифи на други железопътни предприятия, оторизирани публични органи и трети страни, упълномощени да продават

Без това да засяга правата на пътниците и в съответствие със споразуменията за дистрибуция, всяко железопътно предприятие предоставя на разположение своите тарифи (включително таблиците с цените на билетите), като осигурява достъп до тях на железопътните предприятия, упълномощени от него да извършват продажби, и на трети страни, упълномощени от него да извършват продажби, както и на упълномощени публични органи. Железопътното предприятие осигурява точност и актуалност на тарифните данни. Когато дадено железопътно предприятие осъществява транспортна услуга съвместно с други превозвачи, железопътното предприятие осигурява заедно с всички други съвместни превозвачи точност и актуалност на тарифните данни.

Основното съдържание на тарифните данни, отнасящи се за международни пътувания или за продажби в чужбина, трябва да бъде съгласно посоченото в приложение IV.

Тарифните данни, отнасящи се за международни пътувания или продажби в чужбина, трябва да се предоставят на разположение поне толкова време предварително, колкото е предвидено в приложение IV.

Горепосоченият процес и използваната за него информация трябва да са в съответствие по отношение на данните за тарифи, предназначени за международни или чуждестранни продажби, с техническия документ (техническите документи), както следва:

Б.1 (вж. приложение III),

Б.2 (вж. приложение III),

Б.3 (вж. приложение III).

Горепосоченият процес и използваната за него информация по отношение на тарифните данни, отнасящи се за вътрешни продажби, трябва да са в съответствие с техническите документи, подлежащи на разработване от Агенцията (вж. приложение II).“

г)

В точка 4.2.6 се заличава следното изречение:

„Разпоредбите на този основен параметър относно заявката/потвърждението в електронна форма се прилагат, ако съществува споразумение между заявяващата страна и страната адресат.“

д)

В точка 4.2.6.1 изречението:

„Този уебсайт трябва да е в съответствие с насоките за достъпност на уеб съдържанието, които отчитат нуждите на лица със слухови и/или зрителни увреждания.“

се заменя със следния текст:

„Този уебсайт трябва да бъде достъпен за лица с увреждания.“

е)

Текстът в точка 4.2.6.2 се заменя със следния текст:

„4.2.6.2.   Ако железопътното предприятие или продавачът на билети използва ИКТ за изпращане на заявка за помощ за ЛНП, тази заявка трябва да отговаря на съответните разпоредби

Заявяващата система за дистрибуция трябва да изпрати на другата система заявки за разполагаемост/резервация на съответния вид влак във връзка с посочения вид помощ.

Основните видове заявки са:

Заявка за разполагаемост,

Заявка за резервация,

Заявка за частична отмяна,

Заявка за пълна отмяна.

Този процес се извършва по искане на клиент, предадено на системата на железопътното предприятие или на продавача на билети.

Елементите на данните и информационното съдържание на съобщението, използвано за изпълнение на задълженията, трябва да са в съответствие:

или с елементите, определени в технически документ Б.10 (вж. приложение III), в който случай всички системи, до които е адресирана заявката, трябва да са в състояние да я разберат и да отговорят,

или с другояче определени стандарти, в който случай системата адресат трябва да е в състояние да разбере заявката и да отговори.“

ж)

Точка 7.2.3 от приложение I се заменя със следния текст:

„7.2.3.   Резултати

Материалите, изготвени при първия етап, включват, както следва:

1.

Ръководства за прилагане, включващи функционални, технически и експлоатационни спецификации, съответните данни, изискванията за интерфейса, сигурността и качеството.

2.

Схематично представяне на цялостната архитектура на системата.

3.

Генералният план включва:

Установяване на необходимите дейности за успешното внедряване на системата

План за миграция, включващ последователност от етапи, водещи до междинни и проверими реални резултати — от сегашната рамка от информационни и комуникационни системи на различните заинтересовани страни до крайната система

Подробен план с междинни ключови моменти

Оценка на рисковете за решаващите етапи на изпълнение на генералния план

Оценка на общите разходи по време на жизнения цикъл, свързани с внедряването и експлоатацията на системата, заедно с план за последващи инвестиции и съответен анализ на разходите и ползите.

4.

Материалът, описващ управлението, трябва да включва идентификация на подходящите структури, методи и процедури за управление, която да послужи при разработването и валидирането на системата, а впоследствие и за нейното внедряване, експлоатация и ръководство на място през целия ѝ експлоатационен срок (включително при уреждането на спорове между участващите страни съгласно разпоредбите на настоящата ТСОС).“

з)

Точка 7.3 от приложение I се заменя със следния текст:

„7.3.   Втори етап — разработване

Всички съответни действащи лица трябва да разработят разглежданата система в съответствие с разпоредбите в материалите от първия етап, както следва:

а)

Управление на проекта

За да може да се гарантира подходящо разработване на системата, е необходимо съответните действащи лица постепенно да изградят управляващата структура, описана в техническия документ Б.61 (виж приложение V).

С въвеждането на новата управляваща структура се изменят ролите и отговорностите на всички действащи лица, както е описано в техническия документ Б.61.

Създаденият в първия етап управителен комитет ще бъде запазен и при втория етап, докато управляващата структура, описана в документ Б.61, бъде изцяло готова за действие. Неговите процедурни правила трябва да се актуализират също и с оглед на новата му роля да наблюдава напредъка при изграждането на новата управляваща структура, на прилагането на разработената на първия етап архитектура, както и на разработването на системата от страна на отделните дружества, като обръща особено внимание на спазването на ръководствата за прилагане, публикувани и поддържани от Европейската железопътна агенция. Преди обявяването на края на втория етап управителният комитет ще даде становище относно правния статут и собствеността на ръководствата за прилагане.

Наличието на пълно съответствие с техническия документ B.61 ще се счита за презумпция за това, че новата управляваща структура отговаря на изискванията на настоящия регламент. От друга страна, поради характера на документа и непрекъснатата необходимост от съгласуване на управляващата структура с реалните пазарни потребности, всяко отклонение от разпоредбите на документа следва незабавно да бъде докладвано на управителния комитет, който да направи оценка на отклонението и да реши дали е необходимо техническият документ и неговият правен статут да бъдат изменени в края на втория етап.

б)

Генерален план

За да се гарантира правилно разработване на системата, трябва всички съответни действащи лица да сътрудничат помежду си и да въведат системата при пълно спазване на генералния план, както той е определен в техническия документ Б.62 на Европейската железопътна агенция (виж приложение V).

в)

Разработване на системата

Всички съответни действащи лица трябва да сътрудничат помежду си и да разработят архитектурата за дистрибуцията на дребно на системата в съответствие с разпоредбите за архитектурата, описани в техническия документ Б.60 на Европейската железопътна агенция (виж приложение V).

Също така всички съответни действащи лица трябва да сътрудничат помежду си и да разработят системата по такъв начин, че тя да съответства във възможно най-голяма степен на ръководствата за прилагане, описани в следните технически документи:

 

Б.50 (вж. приложение III)

 

Б.51 (вж. приложение III)

 

Б.52 (вж. приложение III)

 

Б.53 (вж. приложение III)

 

Б.54 (вж. приложение III)

 

Б.55 (вж. приложение III)

 

Б.56 (вж. приложение III).

Наличието на пълно съответствие с тези технически документи ще се счита за презумпция за това, че новата управляваща структура отговаря на изискванията на настоящия регламент. Всяко отклонение от ръководствата за прилагане трябва да бъде докладвано на управителния комитет, който да го оцени в контекста на своята роля, описана в буква а). Тъй като ръководствата за прилагане с номера от Б.50 до Б.56 съгласно приложение III не са задължителни спецификации, те не са предмет на Ръководството за контрол на промените (Change Control Management).“

2.

Приложение III се заменя със следното приложение III:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на техническите документи

Означение

Заглавие

Б.1. (V1.1.1)

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — билети без включена резервация (NRT)

Б.2. (V1.1)

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — билети с включена резервация (IRT)

Б.3. (V1.1)

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — специални оферти

Б.4. (V1.1.1)

Ръководство за прилагане на съобщения EDIFACT относно обмена на данни за разписанията

Б.5. (V1.1)

Електронна резервация на места/купета и електронно изготвяне на документи за пътуване — обмен на съобщения

Б.6. (V1.1)

Електронна резервация на места/купета и електронно изготвяне на документи за пътуване (стандарти RCT2)

Б.7. (V1.1.1)

Международен железопътен билет за отпечатване у дома

Б.8. (V1.1)

Стандартно цифрово кодиране за железопътни предприятия, управители на инфраструктура и други дружества, участващи във вериги за железопътен транспорт

Б.9. (V1.1)

Стандартно цифрово кодиране за местонахождения

Б.10 (V1.1)

Електронна резервация на помощ за лица с намалена подвижност — обмен на съобщения

Б.30. (V1.1)

Схема — каталог на съобщения/набори от данни, необходими за комуникацията железопътно предприятие/управител на инфраструктура съгласно ТСОС за ТППУ

Б.50. (V1.0)

Ръководство за прилагане на разписанията

Б.51. (V1.0)

Ръководство за прилагане на тарифите

Б.52. (V1.0)

Ръководство за прилагане на резервациите

Б.53. (V1.0)

Ръководство за прилагане на прякото изпълнение

Б.54. (V1.0)

Ръководство за прилагане на непрякото изпълнение

Б.55. (V1.0)

Ръководство за прилагане на помощ за лицата с намалена подвижност

Б.56. (V1.0)

Ръководство за прилагане на комуникация железопътно предприятие/управител на инфраструктура“

3.

Текстът на раздел В.1 от приложение IV се заменя със следния текст:

„В.1.   Тарифи за билети без включена резервация (NRT)

Тарифните данни за билети без включена резервация трябва да бъдат със следното основно съдържание:

Серии,

Продукти,

Услуги,

Кодове на превозвачите,

Таблици с цени,

Списък на гарите.

Тарифите за билети без включена резервация трябва да бъдат предварително предоставени на разположение съгласно условията за тяхната продажба.“

4.

Добавя се следното приложение V:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на технически документи за архитектурата за дистрибуцията на дребно, управлението и генералния план

Означение

Заглавие

Б.60 (V1.0)

Архитектура на телематичната система за пътнически услуги (ТППУ) при дистрибуцията на дребно

Б.61 (V1.0)

Управление на ТППУ

Б.62 (V1.0)

Генерален план за ТППУ“

5.

Добавя се следното приложение VI:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Задачи на Националния център за контакти (НЦК) по телематичните приложения за пътнически услуги и за товарни услуги (ТППУ/ТПТУ)

1.

Да изпълнява ролята на център за контакти между Европейската железопътна агенция, Управителния комитет за ТППУ/ТПТУ (TAF/TAP Steering Committee) и действащите лица в областта на железопътния транспорт (управители на инфраструктура, железопътни предприятия, стопани на возила, началници на гари, продавачи на билети и съответни асоциации) в държавата членка, за да осигурява активно прилагане от действащите лица в областта на железопътния транспорт на ТППУ и ТПТУ, както и осведоменост за развитията в тази област и решенията на управителния комитет.

2.

Да съобщава на Управителния комитет за ТППУ/ТПТУ поводите за опасенията и въпросите на действащите лица в областта на железопътния транспорт в държавата членка посредством съпредседателите, доколкото тези поводи за опасения са им известни и съществува желание те да бъдат повдигнати.

3.

Да поддържа контакт с представителя в комитета за безопасност и оперативна съвместимост на железопътния транспорт (RISC) в съответната държава членка, като по този начин осигурява осведомяване на членовете на RISC по националните въпроси във връзка с ТППУ/ТПТУ преди всяко заседание на RISC, както и съответно осведомяване на съответните действащи лица в областта на железопътния транспорт за решенията на RISC, свързани с ТППУ/ТПТУ.

4.

Държавата членка осигурява влизане в контакт с всички лицензирани железопътни предприятия и други действащи лица в областта на железопътния транспорт (управители на инфраструктура, железопътни предприятия, стопани на возила, началници на гари, продавачи на билети), като съответно им бъдат предоставяни подробни данни от НЦК, както и препоръки да влязат в контакт с НЦК, ако такъв контакт все още не е установен.

5.

Доколкото действащите лица в областта на железопътния транспорт в държавата членка са известни, да ги осведоми за техните задължения по регламентите относно ТППУ и ТПТУ, както и че те трябва да спазват тези изисквания.

6.

Да работи с държавата членка по определянето на организация, която да отговаря за въвеждане в централния домейн (Central Reference Domain) на първични кодове за местоположение (primary location codes). Идентификационните данни за съответната организация трябва да се докладват на ГД „Мобилност и транспорт“ за осигуряване на разпространение на съответната информация.

7.

Да улеснява обмена на информация между действащите лица в областта на железопътния транспорт в съответната държава членка (управители на инфраструктура, железопътни предприятия, стопани на возила, началници на гари, продавачи на билети и съответни асоциации) в рамките на държавата членка.“


7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/79


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1274/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2013 година

за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на някои хранителни добавки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3, член 14 и член 30, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, и условията за тяхната употреба.

(3)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(4)

Тези списъци могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(5)

При актуализирането на спецификациите е необходимо да се вземат под внимание спецификациите и техниките за анализ на добавки в храните, както е посочено в спецификациите на Съвместния ФАО/СЗО експертен комитет по хранителни добавки (СЕКХД), приети от Комисията за Кодекс алиментариус, а също и Международната система за номериране за добавките в храните, т.е. INS наименование (4).

(6)

Разрешеният понастоящем оцветител „Брилянтно черно BN, черно PN“ (Е 151) следва да се преименува на „Брилянтно черно PN“ в списъка на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба и в спецификациите за тази добавка с цел яснота и за да се приведе в съответствие с неговото регистрирано наименование в INS.

(7)

Понастоящем определението на добавката в храните каротини от водорасли (E 160 a iv) в спецификациите гласи „Смесени каротини могат да бъдат получени и от видове на водораслото Dunaliella salina, отглеждано в големите солени езера в Whyalla, Южна Австралия. (…)“, което се отнася до определено място, където се отглеждат водораслите, а именно Whyalla. В последните години обаче световното търсене на каротини от водорасли се е увеличило и са установени други солени езера в Австралия и в други страни. В настоящите спецификации за каротините от водорасли (5), както и в становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) във връзка с повторната оценка на смесените каротини (E 160a i) и на бета-каротин (E 160a ii) като добавка в храните (6) не се споменава и няма ограничение за мястото (местата), където се отглежда Dunaliella salina. Поради това с цел да се избегнат пазарните сътресения описанието на каротини от водорасли (E 160 a iv) в спецификациите следва да бъде изменено.

(8)

Регламент (ЕС) № 231/2012 съдържа грешки в спецификациите за калциев бисулфит (E 227) и калиев бисулфит (E 228). Тези грешки следва да бъдат поправени.

(9)

Регламент (ЕС) № 231/2012 установява също така спецификации за микрокристалната целулоза (Е 460 i), според които синонимът на тази хранителна добавка е целулозен гел. Предвид факта, че Кодекс Алиментариус са приели двойно име за микрокристалната целузоза (Е 460 i), нейното определено име по INS е „Микрокристална целулоза (целулозен гел)“. Като се вземе предвид досегашната практика (7), с цел съгласуваност и да се избегне евентуално смущение в търговията, двойното наименование на микрокристална целулоза, целулозен гел, следва да бъде прието за хранителната добавка (E 460 i). Съответно названието „целулозен гел“ следва да бъде премахнато от вписването „Синоними“ в спецификациите на посочената добавка в храните и неговото наименование следва да бъде съответно изменено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(10)

Хранителната добавка „карбоксиметилцелулоза, натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума“ (E 466) следва да се преименува на „натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума“ в списъка на Съюза на добавките в храните, посочени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 и в спецификациите за тази добавка с цел яснота и за да се приведе в съответствие с неговото регистрирано наименование в INS/ИНС.

(11)

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията изисква становището на Европейския орган за безопасност на храните („Органът“), за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не е възможно въпросната актуализация да въздейства върху човешкото здраве. Тъй като актуализациите в списъка на Съюза, посочени по-горе, нямат потенциално въздействие върху човешкото здраве, то не е необходимо да се изисква становището на Органа.

(12)

Поради това Регламент (ЕО) № 1333/2008 и Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени и поправени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Хранителните добавки „брилянтно черно BN, черно PN“ (Е 151) или „карбоксиметилцелулоза, натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума“ (E 466) и храни, съдържащи посочените хранителни добавки, етикетирани или пуснати на пазара до двадесет и четири месеца след влизането в сила на настоящия регламент и които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, могат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.

(4)  Международна система за номериране за добавките в храните (INS).

(5)  Монография 4 (2007 г.) относно КАРОТИНИ (от водорасли), която е на разположение на уебстраницата http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS); Научно становище относно повторната оценка на смесените каротини (E 160a (I)) и на бета-каротин (E 160a (ii)) като добавка в храните. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2012 г.; 10(3):2593.

(7)  Предложеното изменение е в съответствие с други подобни случаи, като например натриева карбокси метил целулоза (E 466), напречно свързана натриева карбокси метил целулоза (E 468) и ензимно хидролизирана карбокси метил целулоза (E 469), на които са дадени двойни наименования.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част А, таблица 3, вписването за добавка Е 151 се заменя със следното:

„E 151

Брилянтно черно PN“

2)

В част Б:

а)

в точка 1 „Оцветители“ вписването за добавката Е 151 се заменя със следното:

„E 151

Брилянтно черно PN“

б)

в точка 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ вписването за добавката Е 466 се заменя със следното:

„E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума“

3)

В част В:

а)

в група III: Оцветители в храни с комбинирани максимални количества, вписването за добавката Е 151 се заменя със следното:

„E 151

Брилянтно черно PN“

б)

в група I вписването за добавката в храните Е 466 се заменя със следното:

„E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

4)

В част Д:

а)

в категория храни 09.2 „Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни“ вписването, отнасящо се за добавката в храните E 151, се заменя със следното:

„E 151

Брилянтно черно PN

100

35)

само рибна паста и паста от ракообразни“

б)

в категория храни 09.2 „Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни“ вписването, отнасящо се за добавката в храните E 151, се заменя със следното:

„E 151

Брилянтно черно PN

250

36)

само предварително сварени ракообразни“

в)

в категория храни 09.2 „Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни“ вписването, отнасящо се за добавката в храните E 151, се заменя със следното:

„E 151

Брилянтно черно PN

100

37)

само пушена риба“

г)

в категория храни 11.4.1 „Трапезни подсладители в течна форма“ вписването за добавката в храните E 460 i) се заменя със следното:

„E 460 i)

Микрокристална целулоза, целулозен гел

quantum satis

 

 

д)

в категория храни 11.4.3 „Трапезни подсладители на таблетки“ вписването за добавката в храните E 460 i) се заменя със следното:

„E 460 i)

Микрокристална целулоза, целулозен гел

quantum satis

 

 

е)

в категория храни 01.6.1 „Неароматизирана пастьоризирана сметана (с изключение на сметани с намалено съдържание на мазнини)“ вписването за добавката в храните E 466 се заменя със следното:

„E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

 

 

ж)

в категория храни 01.6.2 „Неароматизирани сметанови продукти, ферментирали с използване на жива закваска, и продукти заместители със съдържание на мазнини под 20 %“ вписването за добавката в храните Е 466 се заменя със следното:

„E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

 

 

з)

в категория храни 11.4.1 „Трапезни подсладители в течна форма“ вписването за добавката в храните E 466 се заменя със следното:

„E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

 

 

и)

в категория храни 11.4.2 „Трапезни подсладители под формата на прах“ вписването за добавката в храните E 466 се заменя със следното:

„E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis

 

 

й)

в категория храни 11.4.3 „Трапезни подсладители на таблетки“ вписването за добавката в храните E 466 се заменя със следното:

„E 466

Натриева карбоксиметилцелулоза, целулозна гума

quantum satis