ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.315.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 315

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
26 ноември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на част IV, която се отнася до въпросите на търговията, от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (Гватемала)

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1195/2013 на Комисията от 22 ноември 2013 година за одобряване на активното вещество натриев сребърен тиосулфат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1196/2013 на Комисията от 22 ноември 2013 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Stakliškės (ЗГУ)]

32

 

*

Регламент (ЕС) № 1197/2013 на Комисията от 25 ноември 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

34

 

*

Регламент (ЕС) № 1198/2013 на Комисията от 25 ноември 2013 година за прекратяване на антисубсидийната процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 330/2013 за въвеждане на регистрационен режим за този внос

67

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1199/2013 на Комисията от 25 ноември 2013 година за одобряване на активното вещество хлорантранилипрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

69

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1200/2013 на Комисията от 25 ноември 2013 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Cozza di Scardovari (ЗНП)]

74

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1201/2013 на Комисията от 25 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

76

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/673/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 октомври 2013 година относно финансовото участие на Европейския съюз в програмата за контрол на рибарството в Хърватия за 2013 година (нотифицирано под номер C(2013) 6606)

78

 

 

2013/674/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 ноември 2013 година относно насоки за приложение I към Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти ( 1 )

82

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/675/ЕС

 

*

Решение № 2/2013 на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзит от 7 ноември 2013 година за изменение на Конвенцията за общ транзитен режим от 20 май 1987 година

106

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/1


Известие относно временното прилагане на част IV, която се отнася до въпросите на търговията, от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (Гватемала)

До приключване на процедурите за сключването на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, подписано в Тегусигалпа на 29 юни 2012 г., част IV от него, която се отнася до въпросите на търговията, се прилага, съгласно член 353, параграф 4 от него, временно между Европейския съюз и Гватемала, считано от 1 декември 2013 г. По силата на член 3, параграф 1 от Решение 2012/734/ЕС на Съвета (1) за подписване и временно прилагане на споразумението член 271 не се прилага временно.


(1)  Решение 2012/734/ЕС на Съвета от 25 юни 2012 г. за подписване от името на Съюза на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, и за временно прилагане на част IV от него, която се отнася до въпросите на търговията (OB L 346, 15.12.2012 г., стр. 1).


РЕГЛАМЕНТИ

26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1194/2013 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2013 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия, представено след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Временни мерки

(1)

На 27 май 2013 г. с Регламент (ЕС) № 490/2013 (2) („регламента за временните мерки“) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия („засегнатите държави“).

(2)

Процедурата започна на 29 август 2012 г. (3), след като бе подадена жалба от името на производители от Съюза („жалбоподателите“), които представляват над 60 % от общото производство на биодизел в Съюза.

(3)

Както е посочено в съображение 5 от регламента за временните мерки, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г. („разследвания период“ или РП). Оценката на обстоятелствата, които са от значение за установяването на вредата, обхвана периода от 1 януари 2009 г. до края на РП („разглеждания период“).

2.   Последваща процедура

(4)

След оповестяването на основните факти и съображения, въз основа на които бе взето решението за налагане на временно антидъмпингово мито („оповестяването на временните мерки“), редица заинтересовани страни представиха писмени изявления, изразяващи техните становища относно временните констатации. На страните, които пожелаха да бъдат изслушани, беше предоставена тази възможност.

(5)

Комисията продължи да търси и проверява цялата информация, която сметна за необходима за изготвянето на окончателните констатации. Устните и писмените коментари, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани, а в случаите, в които бе целесъобразно, временните констатации бяха съответно изменени.

(6)

Впоследствие всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението на Комисията да предложи налагането на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, както и окончателно събиране на сумите от временното мито („оповестяването на окончателните мерки“). На страните бе даден срок, в който да представят своите коментари относно оповестяването на окончателните мерки.

(7)

Представените от заинтересованите страни коментари бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе целесъобразно.

Б.   ИЗВАДКА

(8)

Тъй като не бяха представени коментари във връзка с извадката от производители износители от Аржентина и Индонезия, временните констатации, посочени в съображения 10 — 14 и 16 — 20 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

(9)

Една от заинтересованите страни поиска допълнителна информация във връзка с представителността на извадката от производители от Съюза, както на етапа на предварителния подбор, както е посочено в съображение 23 от регламента за временните мерки, така и при окончателния подбор, както е посочено в съображение 83 от регламента за временните мерки.

(10)

Временно подбраната извадка от производители от Съюза обхващаше 32,5 % от производството на биодизел в Съюза по време на РП. Вследствие на промените, посочени в съображение 24 от регламента за временните мерки, окончателната извадка включваше осем дружества, които обхващат 27 % от производството на Съюза. Поради това бе счетено, че извадката е представителна за промишлеността на Съюза.

(11)

Една от заинтересованите страни заяви, че двама от включените в извадката производители от Съюза следва да бъдат изключени от обхвата ѝ, тъй като са свързани с производители износители от Аржентина. Твърдението за това бе разгледано преди налагането на временните мерки и преди приемането на заключенията на Комисията, посочени в съображение 82 от регламента за временните мерки.

(12)

Всички връзки, които се твърди, че съществуват между аржентинските производители износители и двете посочени по-горе дружества от извадката, бяха разгледани отново, като бе установено, че липсва пряка връзка между тях, която да бъде основание за изключването им от извадката. Поради това извадката не бе променена.

(13)

Друга от заинтересованите страни заяви, че процедурата на Комисията за изготвянето на извадката от производители от Съюза е опорочена, тъй като Комисията е предложила извадката преди началото на разследването.

(14)

Това твърдение се отхвърля. До момента на започване на разследването Комисията не бе подбрала окончателната извадка, което бе извършено изцяло в съответствие с разпоредбите на основния регламент.

(15)

Поради липсата на други твърдения или коментари, изложеното в съображения 22 — 25 от регламента за временните мерки се потвърждава.

В.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Въведение

(16)

Както е посочено в съображение 29 от регламента за временните мерки, разглежданият продукт е временно определен като моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, в чист вид или включени в смес, с произход от Аржентина и Индонезия, понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 и ex 3826 00 90 („разглежданият продукт“, обикновено наричан „биодизел“).

2.   Твърдения

(17)

Един от индонезийските производители износители заяви, че противно на изложеното в съображение 34 от регламента за временните мерки, палмовият метилов естер (ПМЕ), произведен в Индонезия, не е сходен продукт по отношение на рапичния метилов естер (РМЕ) и другите биодизелови горива, произведени в Съюза, или на соевия метилов естер (СМЕ), произведен в Аржентина, поради много по-високата гранична температура на филтруемост през студен филтър на ПМЕ, което означава, че преди да се използва в Съюза, той трябва да бъде смесен с друг вид биодизел.

(18)

Това твърдение се отхвърля. Произведеният в Индонезия ПМЕ е конкурентен продукт по отношение на биодизела, който се произвежда в ЕС, който е не само РМЕ, но също и биодизел от палмово масло и други суровини. ПМЕ може да се използва в ЕС през цялата година, след като бъде смесен с други биодизелови горива преди употреба, по същия начин, както и РМЕ и СМЕ. Следователно ПМЕ е взаимозаменяем продукт по отношение на биодизела, произвеждан в Съюза, и поради това е сходен продукт.

(19)

В съображение 35 от регламента за временните мерки се посочва твърдението на един от индонезийските производители, според което фракциите на метилови естери следва да бъдат изключени от обхвата на продукта, предмет на настоящата процедура. Същият производител отправи това искане и в коментарите си относно оповестяването на временните мерки, като изрази повторно аргумента, изложен преди оповестяването на временните мерки.

(20)

Промишлеността на Съюза обаче оспори твърдението, като посочи, че фракциите на метилови естери по своята същност представляват биодизел и следва да останат в обхвата на продукта.

(21)

След коментарите, получени след етапа на временните мерки, решението на Комисията, посочено в съображение 36 от регламента за временните мерки, се потвърждава. Независимо от факта, че различните метилови естери на мастни киселини имат различни регистрационни номера на Службата за химични индекси (CAS), произвеждат се чрез различни процеси и могат да имат различна употреба, фракциите на метилови естери така или иначе представляват метилови естери на мастни киселини и могат да бъдат използвани за гориво. Поради трудното разграничаване на един метилов естер на мастна киселина от друг без извършването на химически анализ на мястото на вноса и поради възможността, която това дава за заобикаляне на митата, твърдението се отхвърля въз основа на факта, че биодизелът от ПМЕ е фракция на метилов естер, произведен от палмово масло.

(22)

В съображение 37 от регламента за временните мерки се посочва, че един от европейските вносители на метилов естер на мастни киселини на основата на масло от палмови ядки (ЕПЯ) е поискал вносът на този продукт да бъде предмет на митнически облекчения за краен потребител или в противен случай бъде изключен от обхвата на продукта, предмет на настоящата процедура.

(23)

След оповестяването на временните мерки представителите на промишлеността на Съюза представиха коментари относно прилагането на митнически облекчения за краен потребител по отношение на вноса на ЕПЯ и възможността за заобикаляне на митата. Те се противопоставиха на възможността Комисията да разреши прилагането на такава схема за освобождаване от антидъмпингови мита поради следните причини: заменяемия характер на биодизела; декларираният като непредназначен за употреба като гориво биодизел може да бъде използван за гориво и притежава същите физични свойства. ЕПЯ може да бъде използван като гориво; ненаситеният мастен алкохол, който се получава от ЕПЯ, също може допълнително да се преработи до превръщането му в биодизел; контролът, който митническите органи да могат да осъществяват върху вноса, предмет на митнически облекчения за краен потребител, е ограничен, а икономическата тежест, която може да възникне в резултат от тази схема, е значителна.

(24)

След като по този въпрос бяха проведени консултации и с оглед на факта, че декларираният като непредназначен за употреба като гориво биодизел има същите физични свойства като биодизела, предназначен за употреба като гориво, беше счетено, че в този случай не е целесъобразно да се разреши прилагането на схема за митнически облекчения за краен потребител по отношение на ЕПЯ.

(25)

Един немски вносител представи повторно искане за изключване и/или за прилагане на схема за митнически облекчения за краен потребител за конкретен метилов естер на мастни киселини, получен от масло от палмови ядки (ЕПЯ), който е предназначен за употреба, различна от употребата за гориво в ЕС. В своите коментари вносителят отново потвърди първоначалната си позиция, която вече бе отхвърлена на етапа на временните мерки, и не представи нови доказателства, които биха променили заключението, че не следва да се предоставя схема за митнически облекчения за краен потребител и че ЕПЯ следва да остане в обхвата на продукта.

(26)

Един от индонезийските производители износители също се позова на своето искане за прилагане на схема за митнически облекчения за краен потребител за фракциите на метилови естери и поиска тази схема да се приложи по отношение на техния внос, предназначен за производството на наситен мастен алкохол. Както бе посочено по-горе, всички искания за прилагане на схема за митнически облекчения за краен потребител бяха отхвърлени и аргументите, изложени от тази заинтересована страна, не промениха това заключение.

3.   Заключение

(27)

Поради липсата на други коментари относно разглеждания продукт и сходния продукт, изложеното в съображения 29 и 39 от регламента за временните мерки се потвърждава.

Г.   ДЪМПИНГ

1.   Встъпителни бележки

(28)

В съображения 44 и 64 от регламента за временните мерки се посочва, че пазарът на биодизел както в Аржентина, така и в Индонезия, е силно регулиран от държавата и затова продажбите на вътрешния пазар не бяха разглеждани като продажби, осъществени при обичайни търговски условия. В резултат на това нормалната стойност на сходния продукт трябваше да бъде конструирана в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент. Тази констатация не бе оспорена от нито една от заинтересованите страни и се потвърждава.

(29)

Както за Аржентина, така и за Индонезия конструираната нормална стойност на етапа на временните мерки беше изчислена въз основа на действителните (и записани в счетоводните отчети) производствени разходи на дружествата по време на РП, разходите за реализация, общите и административните разходи (РОА), както и приемлив марж на печалбата. В съображения 45 и 63 от регламента за временните мерки е посочено по-специално, че Комисията допълнително ще разгледа твърдението, че системите за диференцирани експортни такси (ДЕТ) в Аржентина и Индонезия изкривяват цените на суровините и следователно вписаните в отчетите производствени разходи не отразяват достоверно разходите, свързани с производството на разглеждания продукт.

(30)

По-нататъшното разследване показа, че системите за ДЕТ наистина са упражнили натиск върху цените на основните влагани в производството суровини на вътрешния пазар както в Аржентина, така и в Индонезия, като са предизвикали изкуственото им занижаване, както е посочено по-долу съответно от съображение 35 нататък по отношение на Аржентина и съображение 66 по отношение на Индонезия, което от своя страна се е отразило на разходите на производителите на биодизел и в двете засегнати държави. С оглед на тази констатация се счита за целесъобразно посоченото изкривяване на разходите за основните суровини да бъде взето предвид при определянето на нормалните стойности и в двете държави, като се има предвид особената пазарна ситуация, която е налице както в Аржентина, така и в Индонезия.

(31)

Общият съд потвърди (4), че когато цените на суровините са регулирани по начин, който изкуствено занижава равнището им на вътрешния пазар, може да се приеме, че разходите за производството на разглеждания продукт са засегнати от изкривяване. Според Общия съд при тези обстоятелства институциите на Съюза имат право да направят заключението, че част от вписванията в счетоводните отчети не могат да бъдат приети за достоверни и следователно следва да бъдат коригирани.

(32)

Общият съд също така стигна до заключението, че по силата на член 2, параграф 5, първа алинея от основния регламент отчетите на засегнатата страна не са основа за изчисляване на нормалната стойност, ако разходите, свързани с производството на разглеждания продукт, не са отразени достоверно в тези отчети. В такъв случай съгласно второто изречение от първа алинея разходите следва да бъдат коригирани или установени на базата на други източници, различни от счетоводните отчети. Основа за определянето им могат да бъдат разходите на други производители или износители или, ако такава информация не е на разположение или не може да бъде използвана, друг надежден източник на информация, включително други представителни пазари.

(33)

При предварителните изчисления на разходите за производството за производителите износители в Аржентина и Индонезия бяха използвани съответно действителната покупна цена на соевите зърна на вътрешния пазар и действителната цена, вписана в счетоводните отчети, на суровото палмово масло.

(34)

Тъй като бе установено, че е налице изкривяване на някои производствени разходи, а именно на цените на основната суровина (соевото масло и соевите зърна в Аржентина и суровото палмово масло в Индонезия), тези разходи бяха установени въз основа на референтни цени, публикувани от съответните органи на засегнатите държави. Тези цени отразяват равнището на цените на международния пазар.

2.   Аржентина

2.1.   Нормална стойност

(35)

Както е посочено по-горе, Комисията стигна до заключението, че системата на ДЕТ в Аржентина изкривява производствените разходи за биодизел за производителите в тази държава. При разследването беше установено, че през РП експортните такси върху суровината (35 % върху соевите зърна и 32 % върху соевото масло) са значително по-високи от експортните такси върху готовия продукт (номинална ставка от 20 % върху биодизела, с ефективна ставка в размер на 14,58 %, като се вземе предвид намалението на таксата). В действителност по време на РП разликата между експортната такса върху соевите зърна и върху биодизела е 20,42 процентни пункта, а между соевото масло и биодизела — 17,42 процентни пункта.

(36)

За да се определи равнището на експортната такса върху соевите зърна и соевото масло, аржентинското министерство на земеделието, животновъдството и рибарството публикува ежедневно цена FOB (франко борд) за соевите зърна и соевото масло („референтната цена“) (5). Тази референтна цена отразява равнището на цените на международния пазар (6) и се използва, за да се изчисли сумата на експортната такса, която следва да се плати на данъчните органи.

(37)

Цените на вътрешния пазар следват тенденциите в цените на международния пазар. При разследването се установи, че разликата между международните цени и цените на вътрешния пазар на соевите зърна и соевото масло е равна на експортната такса върху продукта плюс другите разходи във връзка с износа му. Референтните цени на соевите зърна и соевото масло на вътрешния пазар също така се публикуват от аржентинското Министерство на земеделието като „теоретична цена FAS (франко протежение на кораба)“ (7). Следователно нетната цена за производителите на соеви зърна и соево масло е същата, независимо дали изнасят продукта или го продават на вътрешния пазар.

(38)

В заключение — цената на основната суровина, използвана от производителите на биодизел в Аржентина, е изкуствено занижена на вътрешния пазар в сравнение с цената на международния пазар, поради изкривяването, причинено от действащата в Аржентина система за налагане на експортни такси, и следователно разходите за основната суровина не са отразени по приемлив начин в счетоводните отчети на аржентинските производители, включени в разследването, по смисъла на член 2, параграф 5 от основния регламент съгласно тълкуването на Общия съд, посочено по-горе.

(39)

Поради тази причина Комисията реши да преразгледа съображение 63 от регламента за временните мерки и да не вземе предвид действителните разходи за соеви зърна (основната суровина, закупувана и използвана за целите на производството на биодизел), вписани в счетоводните отчети на засегнатите дружества, като вместо тях използва цената, по която същите дружества биха закупили соевите зърна при липсата на посоченото ценово изкривяване.

(40)

За да се установи цената, по която засегнатите дружества биха закупили соевите зърна при липса на изкривяване на цените, Комисията използва осреднените референтни цени на соевите зърна, публикувани от аржентинското министерство на земеделието, за износ от Аржентина на база FOB (франко борд) през РП (8).

(41)

Асоциацията на аржентинските производители износители (CARBIO) и съответните аржентински органи изтъкнаха, че корекция съгласно член 2, параграф 5 от основния регламент на разходите на дружествата е възможна само ако отчетите, а не направените от предприятията разходи, не отразяват достоверно разходите, свързани с производството и продажбата на разглеждания продукт. Те заявиха, че на практика Комисията е добавила платената от дружествата експортна такса към цената, заплатена от тях при закупуването на соевите зърна, като по този начин е включила в производствените разходи компонент, който не е свързан с производството или продажбата на разглеждания продукт. Те добавиха, че решението на Общия съд по случая Acron, цитирано в документа за оповестяване (9), се основава на неправилно тълкуване на член 2.2.1.1 от Антидъмпинговото споразумение на СТО и понастоящем е предмет на обжалване пред Съда на Европейския съюз, като при всяко положение фактическите съображения са различни от тези в конкретния случай, тъй като цените на суровината в Аржентина не са „регулирани“, както е цената на газа в Русия, и не е налице ценово изкривяване, тъй като цените се определят свободно без никаква държавна намеса, следователно в Аржентина не е налице особена пазарна ситуация, заради която Комисията може да приложи член 2, параграф 5 от основния регламент. Те заявиха, че системата за ДЕТ в Аржентина не е в противоречие с правилата за търговия. CARBIO допълни още, че тъй като при определянето на експортната цена експортните такси не са взети под внимание, сравнението на Комисията между конструираната нормална стойност (при която са взети предвид експортните такси) и експортната цена (при която те не се отчитат) не е обективно.

Също така според тях фактът, че при конструирането на нормалната стойност Комисията взема предвид международните цени на соевите зърна на Chicago Board of Trade (CBOT), но при определянето на експортната цена тя не отчита печалбите или загубите, свързани с хеджирането на CBOT (вж. по-долу), прави нейното сравнение между нормалната стойност и експортната цена отново необективно. Освен това CARBIO заяви, че като просто е заменила разходите, записани в счетоводните отчети на дружествата, предмет на разследването, с цените на международния пазар, Комисията не е взела предвид естественото конкурентно предимство, с което аржентинските производители разполагат. И накрая, CARBIO изрази недоволство от обстоятелството, че Комисията не е взела под внимание факта, че ако в Аржентина не се прилага системата на ДЕТ, цените на соевите зърна на CBOT ще бъдат значително по-ниски.

(42)

Тези твърдения трябва да бъдат отхвърлени. Макар фактите по делото Acron да не са същите като фактите в дадения случай, Общият съд все пак е установил правен принцип, съгласно който ако свързаните с производството на разглеждания продукт разходи не са отразени достоверно в счетоводните отчети на дружествата, те не могат да послужат като основа за изчисляване на нормалната стойност. В делото Acron разходите не са отразени достоверно в отчетите на съответното дружество, защото цената на газа е регулирана. В настоящия случай бе установено, че разходите, свързани с производството на разглеждания продукт, не са отразени достоверно в документите на засегнатите дружества, тъй като тези разходи са изкуствено занижени, което от своя страна се дължи на натиска, оказван върху тях чрез системата за ДЕТ в Аржентина. Това е така независимо дали системите за ДЕТ по принцип противоречат или не на Споразумението за СТО. Освен това Комисията счита, че Общият съд е основал решението си на правилно тълкуване на Антидъмпинговото споразумение. По случая в Китай, свързан с бройлерите (10), експертната група констатира, че макар в член 2.2.1.1 от Антидъмпинговото споразумение да се създава презумпция, че информацията в счетоводните книги и отчети на ответника следва по принцип да се използва за изчисляване на производствените разходи, разследващият орган си запазва правото да откаже да ги използва, ако реши, че те или i) не са в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, или ii) не отразяват по приемлив начин разходите, свързани с производството и продажбата на разглеждания продукт. Когато обаче решава дали да приложи дерогация от разпоредбите, разследващият орган следва да посочи причините за това. В съответствие с това тълкуване и с оглед на изкривяването, дължащо се на системата за ДЕТ, която води до наличието на особена пазарна ситуация, Комисията замени разходите за закупуването на основната суровина в Аржентина, вписани в отчетите на засегнатите дружества, с цената, която те биха платили при липсата на установеното изкривяване. Фактът, че от чисто математическа гледна точка се получава същата разлика, не означава, че използваната от Комисията методология се състои единствено в прибавяне на експортните такси към разходите за суровината. Цените на международните пазари на стоки се определят от съответното търсене и предлагане и няма доказателства за това, че системата на ДЕТ в Аржентина оказва въздействие върху цените на CBOT. Поради това всички твърдения за това, че използвайки цените на международните пазари Комисията не е направила обективна съпоставка между нормалната стойност и експортната цена, са неоснователни. Същото се отнася и за твърдението, че Комисията не е взела предвид естественото конкурентно предимство на аржентинските производители, защото замяната на разходите, вписани в отчетите на дружествата, е направена в резултат на необичайно ниската цена на суровината на вътрешния пазар, а не в резултат на сравнителното предимство.

(43)

В съображение 45 от регламента за временните мерки е посочено, че тъй като продажбите на вътрешния пазар не се разглеждат като осъществени при обичайни търговски условия, нормалната стойност е трябвало да се конструира въз основа на приемлив марж на печалбата в размер на 15 % в съответствие с член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент. Някои производители износители изтъкнаха, че използваният от Комисията процент на приемлива печалба (15 %) при конструирането на нормалната стойност е нереалистично висок и представлява радикална промяна спрямо установената практика при редица други разследвания на подобни пазари на суровини (при които се използва марж на печалбата в размер на около 5 %).

(44)

Това твърдение следва да бъде отхвърлено. На първо място, не е вярно, че при конструирането на нормална стойност Комисията системно използва марж на печалбата в размер на 5 %. Всяка ситуация се оценява според конкретните обстоятелства. Например по делото от 2009 г. срещу Съединените щати във връзка с биодизела бяха използвани различни равнища на печалба, като среднопретегленият ѝ размер бе далеч над 15 %. Второ, Комисията взе предвид краткосрочния и средносрочния лихвен процент по кредитите в Аржентина, който по данни на Световната банка е около 14 %. Логично е да се очаква, че маржът на печалбата от стопанската дейност с биодизел, осъществявана на вътрешния пазар, ще бъде по-голям от цената на заемния капитал. Освен това тази печалба е дори по-ниска от печалбата, реализирана от производителите на разглеждания продукт по време на РП, макар тя да е получена в резултат от ценово изкривяване, породено от ДЕТ и регулираните от държавата цени на биодизела на вътрешния пазар. Следователно поради причините, посочени по-горе, се поддържа твърдението, че печалба в размер на 15 % е разумна сума, която може да бъде постигната в рамките на тази относително нова, капиталоемка промишленост в Аржентина.

(45)

След оповестяването на окончателните мерки CARBIO и съответните аржентински органи заявиха, че: i) позоваването на равнищата на печалба по делото със САЩ е неоснователно; ii) няма логика да се прави позоваване на средносрочната лихва по кредитите, такъв подход досега никога не е бил прилаган и ако такъв критерий ще се използва, то той не би трябвало да бъде лихвеният процент в Аржентина, защото инвестициите са направени в щатски долари съвместно с чуждестранни дружества; iii) печалбата, която аржентинските производители действително са получили, не е взета предвид поради особената пазарна ситуация; и iv) за сравнение, целевата печалба за промишлеността на Съюза бе определена на 11 %.

(46)

Тези твърдения следва да бъдат отхвърлени. Комисията счита, че 15 % марж на печалбата е разумен процент за промишлеността за производство на биодизел в Аржентина, тъй като по време на РП тя е все още нова и капиталоемка промишленост. Позоваването на маржа на печалбата по делото със САЩ бе с цел да се опровергае твърдението, че при конструирането на нормалната стойност Комисията системно използва марж на печалбата от 5 %. При позоваването на средносрочния лихвен процент по кредитите целта не беше той да се въведе като критерий, а да се провери доколко приемлив е използваният марж на печалбата. Същото се отнася за печалбата, която действително е получена от включените в извадката дружества. От друга страна, тъй като целта на конструирането на нормалната стойност е различна от тази на изчисляването на целевата печалба за промишлеността на Съюза при липса на дъмпингов внос, сравнението между двете е безпредметно. Ето защо съображение 46 от регламента за временните мерки се потвърждава.

(47)

Един от производителите износители произвежда биодизел отчасти в своите собствени заводи и отчасти чрез договор за ишлеме с независим производител. Този производител износител поиска производствените му разходи да бъдат преизчислени чрез използване на различна среднопретеглена стойност от тази, която Комисията използва в рамките на етапа на временните мерки и която да бъде формирана от собствените му производствени разходи и тези на независимия производител. Искането беше анализирано и бе сметнато за основателно, вследствие на което производствените разходи за засегнатото дружество бяха преизчислени.

(48)

Към Комисията бяха отправени и други искания от конкретни дружества, но след промяната в методологията на конструирането на нормалната стойност, както е посочено по-горе, те вече нямат отношение по въпроса. Поради това констатациите, изложени в съображения 40 — 46 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

2.2.   Експортна цена

(49)

В съображение 49 от регламента за временните мерки е посочено, че в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент експортните цени за експортните продажби, реализирани чрез свързани търговски дружества, установени в рамките на Съюза, бяха коригирани, включително по отношение на печалбата за съответния свързан търговец. За целите на това изчисление беше прието, че приемливото равнище на печалба за свързания търговец в рамките на Съюза е в размер на 5 %. Двама от производителите износители заявиха, че равнище от 5 % за свързан търговец в рамките на Съюза е твърде висок марж на печалбата за сектора на търговията със стоки и че следва или да се използва по-нисък процент (до 2 % в зависимост от дружеството), или изобщо да не се калкулира печалба.

(50)

В подкрепа на това твърдение обаче не бяха представени доказателства. При тези обстоятелства се потвърждава, че равнището на печалба за свързани търговци в рамките на ЕС е в размер на 5 %.

(51)

След оповестяването на окончателните мерки CARBIO отново изрази позицията, че използваният марж на печалбата в размер на 5 % е твърде висок за сектора на търговията със стоки, като се позова на проучване, изготвено от KPMG специално за тази цел и предоставено на Комисията на 1 юли 2013 г. след оповестяването на регламента за временните мерки. Комисията е на мнение, че заключенията от проучването не могат да се използват за основа поради ограниченията на анализа, посочени в самото проучване, в резултат на които са били подбрани ограничен брой търговски дружества, като половината от тях не са продавали селскостопански продукти. Поради това предоставените доказателства се считат за неубедителни. Ето защо се потвърждава, че използваният марж на печалбата за свързани търговци в ЕС е в размер на 5 %.

(52)

Един от производителите износители изрази недоволство във връзка с факта, че при определянето на експортната цена Комисията не е отчела т.нар. „ефект на хеджирането“, т.е. печалбите или загубите за производителя от продажбата и покупката на фючърсни договори за соево масло на Chicago Board of Trade (CBOT). Дружеството подчерта, че хеджирането е необходим елемент в сектора на стопанската дейност с биодизел поради нестабилността на цените на суровините; то посочи също, че нетните приходи за продаващите биодизел предприятия се формират не само от заплатената от купувача цена, но също и от печалбата (или загубата) от свързаните операции по хеджиране.

(53)

Това твърдение трябва да бъде отхвърлено, защото в член 2, параграф 8 от основния регламент е посочено ясно, че експортната цена е реално платената или подлежащата на плащане цена при продажбата на продукта за износ, независимо от отделните, макар и свързани с него, печалби или загуби от хеджиране.

(54)

Поради липсата на други коментари относно експортните цени, изложеното в съображения 47 — 49 от регламента за временните мерки се потвърждава с промените, посочени по-горе.

2.3.   Сравнение

(55)

В съображение 53 от регламента за временните мерки е посочено, че по отношение на експортните продажби, извършени чрез свързани търговски дружества извън ЕС, Комисията е проучила дали свързаният търговец следва да се третира като търговски агент, който работи срещу комисиона, и в случаите, в които това е било така, са били направени корекции в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент, за да се вземе предвид условната надценка, получена от търговеца.

(56)

Едно от дружествата заяви, че маржът на печалбата, използван от Комисията като условна надценка за свързани търговци извън ЕС, е твърде висок и че би било по-приемливо да се използва по-малък процент.

(57)

Комисията внимателно разгледа представените от производителя износител доводи, но стигна до извода, че с оглед на широкия диапазон от дейности, които свързаните търговци извършват, маржът на печалбата в размер на 5 % е приемлив. Следователно това твърдение следва да бъде отхвърлено.

(58)

Поради липсата на други коментари по отношение на сравнението, изложеното в съображения 50 — 55 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.4.   Дъмпингови маржове

(59)

Всички оказали съдействие аржентински производители износители поискаха, в случай че антидъмпингово мито бъде наложено върху вноса на биодизел с произход от Аржентина, то да бъде единно мито за всички съдействали износители производители въз основа на среднопретеглената стойност на антидъмпинговите мита за всички производители износители, включени в извадката. Те подкрепиха това искане с твърдението, че всички включени в извадката производители са свързани помежду си чрез търговия или по друг начин, тъй като те произвеждат, продават, заемат или разменят биодизел помежду си и често продуктите на различни дружества се натоварват заедно на един и същи кораб и се експедират за ЕС, като вече не е възможно митническите органи да идентифицират и разграничат продуктите на отделните производители. Според тях поради тези специфични обстоятелства налагането на индивидуални мита е практически неприложимо.

(60)

Независимо от факта, че искането е отправено от всички производители износители, включително тези, чийто индивидуален дъмпингов марж е по-нисък от среднопретегления марж, и въпреки потенциалното опростяване на процедурата за митническите органи, това искане трябва да бъде отхвърлено. Предполагаемите практически трудности не трябва да се използват като оправдание за дерогация от разпоредбите на основния регламент, освен ако това не може да бъде избегнато. В конкретния случай фактът, че дружествата имат практика да разменят, заемат или обменят по друг начин продукта помежду си сам по себе си не прави налагането на индивидуални мита практически неприложимо по смисъла на член 9, параграф 6 от основния регламент.

(61)

Три дружества поискаха имената им да бъдат включени в списъка на оказалите съдействие производители износители, за да може за тях да се приложи антидъмпинговата митническа ставка за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, а не остатъчното мито, приложимо за „всички останали дружества“.

(62)

През РП две от трите дружества са произвеждали биодизел за вътрешния пазар или чрез договори за ишлеме за други производители износители, но самите те не са изнасяли продукта за Съюза. Третото дружество все още не е произвеждало биодизел през РП, тъй като към този момент заводът му е бил в процес на строителство.

(63)

Комисията счита, че и в трите описани по-горе случая условията дадено дружество да бъде считано за производител износител, който е оказал съдействие, не са изпълнени. Това важи не само за дружеството, което изобщо не е произвеждало биодизел по време на РП, но също и за дружествата, които оказаха съдействие при разследването, като представиха попълнен формуляр за включване в извадката, тъй като от него стана ясно, че те произвеждат за вътрешния пазар или за трети страни, но не изнасят биодизел за Съюза от свое име.

(64)

Ето защо искането следва да бъде отхвърлено и за посочените три дружества следва да се прилага „остатъчното“ антидъмпингово мито.

(65)

Като се вземат предвид извършените корекции на нормалната стойност и на експортната цена, както е посочено по-горе, и поради липсата на допълнителни коментари, таблицата в съображение 59 от основния регламент се заменя с таблицата по-долу, а окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF (стойност, застраховка и навло) на границата на Съюза без платено мито, са, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж

Louis Dreyfus Commodities S.A.

46,7 %

Група „Renova“ (Molinos Río de la Plata S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. и Vicentin S.A.I.C.)

49,2 %

Група „T6“ (Aceitera General Deheza S.A., Bunge Argentina S.A.)

41,9 %

Други оказали съдействие дружества

46,8 %

Всички останали дружества

49,2 %

3.   Индонезия

3.1.   Нормална стойност

(66)

Както е посочено по-горе в съображения 28 — 34, Комисията стигна до заключението, че системата за ДЕТ в Индонезия изкривява производствените разходи на производителите на биодизел в тази държава и следователно разходите, свързани с производството и продажбата на разглеждания продукт, не са отразени достоверно в счетоводните отчети на индонезийските производители, предмет на разследването.

(67)

Затова Комисията реши да преразгледа съображение 63 от регламента за временните мерки и да не вземе предвид действителните разходи за сурово палмово масло (СПМ) — основната суровина, закупувана и използвана за целите на производството на биодизел — вписани в счетоводните отчети на засегнатите дружества, като вместо тях използва цената, по която същите дружества биха закупили СПМ при липсата на посоченото ценово изкривяване.

(68)

В рамките на разследването бе потвърдено, че равнището на цените на СПМ, което се търгува на вътрешния пазар, е значително занижено в сравнение с референтните цени на международния пазар, като разликата между двете равнища е много близка по стойност до размера на експортната такса, наложена върху износа на СПМ. Тъй като системата за ДЕТ ограничава възможностите за износ на СПМ, на вътрешния пазар са налични по-големи количества от продукта, като така се оказва натиск върху цената му на вътрешния пазар, която намалява. Това представлява особена пазарна ситуация.

(69)

През РП ставката на експортната такса върху износа на биодизел е между 2 и 5 %. През същия период ставката на експортната такса върху износа на СПМ варира между 15 и 20 %, при рафинираното, избелено, дезодорирано палмово масло (RBDPO) ставката е между 5 и 18,5 %. Различните мита се прилагат в зависимост от съответния диапазон на референтните цени (които следват тенденциите на международните пазари и нямат нищо общо с разликата в качеството). За палмовите плодове е установена единна ставка на експортната такса в размер на 40 %.

(70)

Поради посочените по-горе причини съображение 63 от регламента за временните мерки е преразгледано и цената на основната суровина (СПМ), вписана в отчетите на дружествата е заменена, в съответствие с член 2, параграф 5 от основния регламент, с референтната експортна цена (HPE) (11) за СПМ, публикувана от индонезийските органи, като тя от своя страна се основава на публикуваните цени на международните пазари (Ротердам, Малайзия и Индонезия). Тази корекция бе направена по отношение на СПМ, закупувано както от свързани, така и от несвързани дружества. Разходите за собственото производство на СПМ в рамките на един и същи правен субект се приемат, само ако не са установени доказателства, съгласно които е налице изкривяване на стойността на произведеното в рамките на същия правен субект СПМ.

(71)

Всички производители износители от Индонезия, както и индонезийското правителство твърдят, че замяната на разходите за СПМ, вписани в отчетите на дружествата, с индонезийските референтни експортни цени за СПМ не е допустима нито съгласно правилата на СТО, нито съгласно член 2, параграф 5 от основния регламент и поради това е неправомерна. В тази връзка правителството на Индонезия изрази твърдението, че третирането на Република Индонезия като държава с непазарна икономика е било неправилно от страна на Комисията. Аргументите на дружествата могат да бъдат обобщени по следния начин. Първо, Комисията не е изтъкнала никаква причина, поради която е необходимо отклонение от действителните фигуриращи в отчетите разходи, нито е посочила, че тези разходи не отразяват достоверно разходите, свързани с производството на разглеждания продукт, а просто е посочила, че разходите в отчетите са изкуствено занижени в сравнение с цените на международния пазар и поради това следва да бъдат заменени.

Това е в противоречие с правилата на СТО, според които за да се провери дали даден разход може да се използва за изчисляване на производствените разходи, следва да се установи дали той е свързан с производството и продажбата на продукта, а не дали отразява по приемлив начин пазарната стойност. Второ, макар че очевидно в член 2, параграф 5 от основния регламент е предвидена възможност за корекция, прилагането на този член следва да се ограничи до ситуациите, при които държавата пряко се намесва на пазара, като определя или регулира цените на изкуствено занижено равнище. В този конкретен случай обаче Комисията твърди, че цената на СПМ на вътрешния пазар не е регулирана от държавата, а е изкуствено занижена в резултат на експортната такса, наложена върху износа на СПМ. Дори това да е така, всяко въздействие върху цената на вътрешния пазар може да бъде само случайно или просто страничен ефект от системата на налагане на експортни такси. На трето място, Комисията неправилно се позовава на решението по делото Acron, за да обоснове правомерността на извършената по отношение на СПМ корекция. Това решение понастоящем е предмет на обжалване и следователно то не може да бъде използвано като прецедент. Във всеки случай фактите по делото Acron са различни, тъй като се отнасят до ситуация, в която, за разлика от положението в Индонезия, където цените се определят на свободния пазар, цените на газа се регулират от държавата. И накрая, индонезийското правителство заяви, че корекцията по член 2, параграф 5 е била извършена единствено с цел увеличаване на дъмпинговите маржове поради различията в данъчното облагане.

(72)

Твърдението, че извършването на корекцията по член 2, параграф 5 от основния регламент е неправомерно съгласно СТО и/или правилата на Съюза, трябва да бъде отхвърлено. Антидъмпинговото споразумение на СТО е транспонирано в основния регламент, следователно се приема, че всички разпоредби на посочения регламент, включително член 2, параграф 5, са в съответствие със задълженията на Съюза съгласно Антидъмпинговото споразумение. В тази връзка следва да се напомни, че член 2, параграф 5 от основния регламент се прилага както към държави с пазарна икономика, така и към държави с непазарна икономика. Както е посочено по-горе (съображение 42), по делото Acron Общият съд е установил правен принцип, според който ако разходите, свързани с производството на разглеждания продукт, не са отразени достоверно в отчетите на дружествата, те не могат да послужат като основа за изчисляване на нормалната стойност и биха могли да бъдат заменени, в съответствие с член 2, параграф 5 от основния регламент, с разходи, отразяващи пазарно определена цена. Фактът, че делото Acron засяга регулирани от държавата цени обаче не означава, че се изключва възможността Комисията да приложи член 2, параграф 5 по отношение на други форми на държавна намеса, които нарушават, пряко или непряко, функционирането на определен пазар, като оказват натиск към изкуствено занижаване на цените. По случая в Китай относно бройлерите експертната група наскоро стигна до подобно заключение при тълкуването на член 2.2.1.1 от Антидъмпинговото споразумение на СТО. В настоящия случай Комисията счита, че разходите, свързани с производството на разглеждания продукт, не са достоверно отразени в отчетите на засегнатите дружества, тъй като тези разходи са изкуствено занижени вследствие на действащата в Индонезия система за ДЕТ. Поради това корекцията на разходите за СПМ, която Комисията извърши съгласно член 2, параграф 5 от основния регламент, е напълно обоснована. Що се отнася до твърдението на индонезийското правителство, следва да се посочи, че корекцията по член 2, параграф 5 е извършена въз основа на съществуващата разлика в цените на СПМ на вътрешния пазар и на международните пазари, а не на различия в данъчното облагане.

(73)

Двама производители износители от Индонезия заявиха, че Комисията не е успяла да докаже наличието на ценово изкривяване на индонезийския вътрешен пазар на СПМ. Те твърдят, че основното работно допускане на Комисията, а именно — че ДЕТ ограничава възможностите за износ на СПМ, като по този начин по-големи количества от този продукт се насочват към вътрешния пазар и се упражнява натиск към занижаване на цените на СПМ на вътрешния пазар — не е вярно от гледна точка на фактите, тъй като СПМ се изнася в големи количества (70 % от общото производство). Във всеки случай, дори да се приеме, че е налице изкривяване на цените на вътрешния пазар на СПМ вследствие на ДЕТ, това се отнася в същата степен и за цената HPE, тъй като тя се основава на международните експортни цени, които от своя страна включват експортната такса. Следователно цената HPE за СПМ не може да се използва като подходяща референтна цена за целите на корекцията на разходите за СПМ.

(74)

Независимо от факта, че Индонезия изнася големи количества СПМ, в рамките на разследването бе установено, че цената на СПМ на вътрешния пазар е изкуствено занижена в сравнение с международните цени. Освен това констатираната разлика е близка до размера на наложената в рамките на ДЕТ експортна такса. Поради това е основателно да се направи изводът, че ниското равнище на цените на вътрешния пазар е резултат от изкривяване, дължащо се на ДЕТ. В допълнение, международните цени на стоките, включително на СПМ, се определят въз основа на търсенето и предлагането, което отразява динамиката на пазарните сили. Не бяха приведени доказателства в подкрепа на факта, че действието на тези пазарни сили е било нарушено вследствие на действащата в Индонезия система за ДЕТ. Следователно твърдението, че цената HPE не е подходяща референтна цена, се отхвърля.

(75)

Един от производителите износители, за който бе установено, че не притежава представителни продажби на вътрешния пазар (съображение 60 от регламента за временните мерки), заяви, че Комисията неправилно е провела проверката за представителност, като е използвала за основа продажбите, реализирани поотделно от свързаните дружества, вместо общите продажби на всички дружества от групата. Дружеството обаче признава, че тази предполагаема грешка не се е отразила на временните констатации, направени по отношение на него. По отношение на този производител износител следва да се припомни, че всички свързани дружества поотделно не издържаха проверката за представителност. Поради това, дори твърдението да е основателно, е ясно, че ако проверката за представителност бе извършена въз основа на общия обем на продажбите на вътрешния пазар на всички свързани компании, това не би могло, както самият производител износител признава, да окаже въздействие върху временните констатации. Поради липсата на други коментари, изложеното в съображения 60 — 62 от регламента за временните мерки се потвърждава.

(76)

Една от заинтересованите страни заяви, че — що се отнася до съображение 63 от регламента за временните мерки — за нея е използван твърде висок размер на РОА. След като твърдението бе разгледано, стана ясно, че при конструирането на нормалната стойност са включени както данни за продажбите на вътрешния пазар, така и за продажбите за износ. Съответно бяха направени необходимите корекции, така че да се използват само РОА за продажбите на вътрешния пазар.

(77)

Една от заинтересованите страни оспори конструирането на нормалната стойност и по-специално избора на методологията по член 2, параграф 6, както е посочено в съображение 65 от регламента за временните мерки. В член 2, параграф 6 се предвиждат три алтернативни методологии за определянето на РОА и на печалбата в случаите, в които действителните данни на дружеството не могат да бъдат използвани. Заинтересованата страна заяви, че тези три методологии трябва да бъдат разглеждани по реда на изброяването им, поради което следва първо да се разгледа прилагането на член 2, параграф 6, букви а) и б).

(78)

Доколкото в регламента за временните мерки е посочена само методологията по член 2, параграф 6, буква в), в съображенията по-долу е обяснено защо член 2, параграф 6, букви а) и б) не са приложими в този случай.

(79)

Член 2, параграф 6, буква а) не е приложим, тъй като не бяха установени действителни суми за нито едно от включените в извадката индонезийски (и аржентински) дружества, като се има предвид фактът, че те не са реализирали никакви продажби при обичайни търговски условия. Поради това няма данни за действителните суми по отношение на нито един от другите износители или производители (включени в извадката), въз основа на които да се приложи член 2, параграф 6, буква а).

(80)

Член 2, параграф 6, буква б) също не е приложим, тъй като всички включени в извадката индонезийски (и аржентински) дружества нямат продажби на продукти от същата обща категория, реализирани при обичайни търговски условия.

(81)

Що се отнася до член 2, параграф 6, буква б), заинтересованата страна също така изрази становището, че основният регламент е несъвместим със Споразумението за СТО, доколкото в него е включено изискването по член 2, параграф 6, буква б) продажбите да бъдат извършени при обичайни търговски условия. При все това, както е посочено в съображение 72 по-горе, Антидъмпинговото споразумение на СТО е транспонирано в основния регламент и следователно се счита, че всички разпоредби на посочения регламент, включително член 2, параграф 6, са съвместими със задълженията на Съюза съгласно Антидъмпинговото споразумение, като напълно съвместимо е и изискването за това продажбите да са извършени при обичайни търговски условия.

(82)

По тази причина изборът да се приложи член 2, параграф 6, буква в), като се използва всеки друг приемлив метод за определянето на маржа на печалбата, се потвърждава.

(83)

Освен това няколко заинтересовани страни изразиха позицията, че използваният при конструирането на нормалната стойност марж на печалбата в размер на 15 % е прекалено висок. Те твърдят, че в регламента за временните мерки не се обяснява как Комисията е изчислила маржа от 15 % и следователно те предполагат, че Комисията е използвала същото равнище на марж в размер на 15 %, въз основа на което е изчислена и вредата. Те заявиха, че в няколко други случая, също свързани със стоки, Комисията е използвала марж на печалбата в размер на около 5 %. Няколко заинтересовани страни предложиха да се приложи маржът на печалбата, използван по случая с биоетанола в Съединените щати. Една от страните предложи да се използва по-малкият марж на печалбата от продажбите ѝ на смес от биодизел и минерално дизелово гориво. Освен това според правителството на Индонезия фактът, че разходите за СПМ са били заменени съгласно член 2, параграф 5 от основния регламент, но същевременно по член 2, параграф 6, буква в) се използва 15-процентният марж на печалбата, който би следвало да отразява маржа на печалбата при липса на пазарно изкривяване, всъщност представлява дублиране.

(84)

На първо място, не е вярно, че при конструирането на нормалната стойност Комисията системно използва марж на печалбата в размер на 5 %. Всяка ситуация се оценява според конкретните обстоятелства в дадения случай. Например при делото от 2009 г. срещу Съединените щати относно биодизела бяха използвани различни равнища на печалба, като среднопретегленият ѝ размер бе далеч над 15 %. Второ, като се има предвид, че краткосрочният и средносрочният лихвен процент по кредитите в Индонезия е около 12 % според данни на Световната банка, логично е да се очаква, че маржът на печалбата от стопанската дейност на вътрешния пазар на биодизел ще бъде по-висок от цената на заемния капитал. Трето, независимо от това дали продажбите на смес от биодизел и минерално дизелово гориво спадат към същата обща категория продукти, в член 2, параграф 6, буква б) от основния регламент е посочено, както вече бе обяснено в съображение 80 по-горе, че тези продажби трябва да са осъществени при обичайни търговски условия. Като се има предвид, че продажбите на биодизел на вътрешния пазар не са реализирани при обичайни търговски условия, продажбите на смес от биодизел и минерално дизелово гориво не се считат, mutatis mutandis, за извършени при обичайни търговски условия. Следователно поради причините, посочени по-горе, се застъпва твърдението, че печалба в размер на 15 % е разумна сума, която може да бъде постигната в рамките на тази относително нова, капиталоемка промишленост в Индонезия. Аргументът на индонезийското правителство относно наличието на ефект на дублиране не може да бъде приет, тъй като корекцията на разходите по член 2, параграф 5 и приемливото равнище на печалбата по член 2, параграф 6, буква в) са две съвсем различни понятия. Поради това съображение 65 от регламента за временните мерки се потвърждава.

(85)

Една от заинтересованите страни заяви, че понеже цената HPE за СПМ включва разходи за международен транспорт и тъй като целта на корекцията на цената на СПМ на вътрешния пазар спрямо равнището на международните цени на СПМ е да се достигне до цена на вътрешния пазар на СПМ, която не е изкривена, цената HPE за СПМ също следва да се коригира и да бъде занижена, за да се изключат транспортните разходи.

(86)

Това твърдение следва да бъде отхвърлено. Комисията обмисли редица алтернативи при избора на най-подходящата цена, която да се използва като международна референтна цена. Следва да се припомни, че самите индонезийски органи използват цената HPE като основа за изчисляване на месечното равнище на износните мита. Поради това тази цена, определена от индонезийските органи, бе счетена за най-подходящата международна референтна цена, която да се използва като база за определяне на степента на изкривяване на производствените разходи за биодизел в Индонезия.

(87)

Две от заинтересованите страни заявиха, че Комисията е пропуснала да вземе предвид факта, че те произвеждат биодизел от суровина, която е различна от СПМ, т.е. от палмов мастно-кисел дестилат (ПМКД), рафинирано палмово масло (РПМ) или рафиниран палмов стеарин (РПС). Тъй като не е отчетен факта, че страните използват тези суровини в производството на биодизел, корекцията на цената на СПМ (както е описано в съображение 70) е приложена не към правилната суровина, което е довело до погрешно равнище на конструираната нормална стойност.

(88)

Тези твърдения трябва да бъдат отхвърлени. Следва да се подчертае, че Комисията просто е заменила цената на СПМ, закупено от свързани и несвързани доставчици за целите на производството на биодизел. По отношение на страничните продукти, като ПМКД, РПМ и РПС, които се получават след преработка на закупеното СПМ и от които след по-нататъшна обработка се произвежда биодизел, не са извършени никакви корекции.

(89)

Три от заинтересованите страни заявиха, че Комисията не е взела предвид факта, че закупуваното от свързани дружества СПМ следва да бъде третирано по същия начин, както собственото производство и следователно не следва да се прилага корекция съгласно член 2, параграф 5 (както е обяснено в съображение 70 по-горе). Страните твърдят, че сделките в рамките на групата са осъществени при справедливи пазарни условия и поради това не следва да се извършват корекции, нито цените да се заменят с международни цени. Освен това един производител износител заяви, че конструираната нормална стойност следва да бъде изчислена на месечна основа през РП.

(90)

Тъй като цената на вътрешния трансфер не може да се приеме за надеждна, стандартната практика на Комисията е да провери дали сделките между свързани лица наистина са извършени при справедливи пазарни условия. За тази цел Комисията сравнява цената по сделките между свързаните дружества със съответната базова пазарна цена. Тъй като базовата цена на вътрешния пазар е изкривена, Комисията не може да извърши тази проверка. Поради това тя следва да замени тази ненадеждна цена с приемлива цена, която би била приложима при справедливи пазарни условия в нормална пазарна ситуация. В този случай това е международната цена. По отношение на твърдението за изчисляването на конструираната нормална стойност на месечна база, предоставената и проверена информация не съдържаше достатъчно подробни данни, позволяващи изчисляването ѝ по този начин. Ето защо и двете твърдения бяха отхвърлени.

(91)

Представителите на промишлеността на Съюза заявиха, че стойността на СПМ, произведено в рамките на един и същи правен субект, следва да се коригира допълнително съгласно член 2, параграф 5 от основния регламент, тъй тя също е засегната от ценовото изкривяване, породено от ДЕТ.

(92)

Това твърдение следва да бъде отхвърлено. При производството на биодизел суровините преминават през различни етапи на рафиниране/преработка и разходите за тези производствени етапи могат да се смятат за надеждни, тъй като те протичат в рамките на един и същи правен субект и проблемът с ненадеждните трансферни цени отпада.

(93)

Един от производителите износители заяви, че Комисията е трябвало да приспадне т.нар. ценови отстъпки от конструираната нормална стойност. Това твърдение не може да бъде прието. Конструираната нормална стойност бе формирана въз основа на разходите. Затова би било неподходящо да се отчитат отстъпки въз основа на ценови съображения.

3.2.   Експортна цена

(94)

Една от заинтересованите страни постави под въпрос определената експортна цена, като заяви, че следва да се вземат предвид както печалбите, така и загубите от хеджирането и определи като непоследователно счетоводното третиране на печалбите и загубите от хеджиране, свързани с биодизела.

(95)

Твърдението, че както печалбите, така и загубите от хеджирането следва да бъдат взети предвид, трябва да се отхвърли. В член 2, параграф 8 от основния регламент ясно е посочено, че експортната цена е реално платената или подлежаща на плащане цена при продажбата на продукта за износ, независимо от отделните, макар и свързани с него, печалби или загуби от хеджиране. Поради това методологията, описана в съображения 66 и 67 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

(96)

Комисията признава, че в рамките на етапа на временните мерки по отношение на една от заинтересованите страни действително е било налице непоследователно счетоводно третиране на печалбите и загубите от хеджиране. Твърдението се приема, като бяха направени необходимите корекции.

(97)

Във връзка със съображение 68 от регламента за временните мерки една от заинтересованите страни заяви, че вследствие на прилагането на 5-процентния марж на печалбата, използван за свързаните търговски дружества, намиращи се в Съюза, се получава твърде голяма възвръщаемост на капитала и така се надценява печалбата от продажбите на биодизел от несвързани търговци. Посочената страна твърди, че обичайната възвръщаемост на капитала съответства на марж на печалбата в размер на 1,3 % — 1,8 %.

(98)

Като се има предвид липсата на съдействие от страна на несвързаните вносители и предвид факта, че търговските дружества са предприятия в сектора на услугите и нямат значителни капиталови инвестиции, поради което посоченото по-горе твърдение относно възвръщаемостта на капитала е необосновано, Комисията отхвърля горепосоченото искане и счита, че в този случай марж на печалбата от 5 % е разумно равнище. Ето защо съображение 68 от регламента за временните мерки се потвърждава.

(99)

По отношение на съображение 69 от регламента за временните мерки една от заинтересованите страни заяви, че допълнителните суми за двойното отчитане на биодизел следва да бъдат добавяни към експортната цена, като се има предвид, че става дума просто за прилагане на италианското право.

(100)

Дори Комисията да приеме това твърдение и да добави допълнителните суми към експортната цена, тези суми ще трябва отново да бъдат приспаднати съгласно член 2, параграф 10, буква к), за да може експортната цена да се сравни със същата нормална стойност при надлежно отчитане на разликите, които влияят върху сравнимостта на цените. Като се има предвид, че в Индонезия няма допълнителни суми за двойно отчитане на биодизел, по-високата експортна цена в Италия следователно не би била пряко сравнима. Ето защо твърденията се отхвърлят и изложеното в съображение 69 от регламента за временните мерки се потвърждава.

(101)

След оповестяването на окончателните мерки същата заинтересована страна отново изказа това твърдение. Не бяха изтъкнати обаче съществени допълнителни аргументи, които да променят позицията на Комисията. Поради това съображение 69 от регламента за временните мерки се потвърждава.

(102)

След оповестяването на окончателните мерки няколко производители износители насочиха вниманието на Комисията към някои технически грешки в изчисленията на дъмпинга. Тези твърдения бяха разгледани и, в случаите, в които това бе обосновано, изчисленията бяха коригирани.

3.3.   Сравнение

(103)

Поради липсата на други коментари относно сравнението, изложеното в съображения 70 — 75 от регламента за временните мерки се потвърждава.

3.4.   Дъмпингови маржове

(104)

Като се вземат предвид направените корекции на нормалната стойност и на експортната цена, както е посочено в съображенията по-горе, и при липсата на допълнителни коментари, окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF (стойност, застраховка и навло) на границата на Съюза без платено мито, са, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж

PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta

8,8 %

PT. Musim Mas, Medan

18,3 %

PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan

16,8 %

PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan and PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan

23,3 %

Други оказали съдействие дружества

20,1 %

Всички останали дружества

23,3 %

Д.   ВРЕДА

1.   Производство на Съюза и промишленост на Съюза

(105)

В съображения 80 — 82 от регламента за временните мерки се дава определение на промишлеността на Съюза и се потвърждава, че три дружества са изключени от това определение поради зависимостта им от вноса с произход от засегнатите държави, тоест те внасят повече биодизел от засегнатите държави, отколкото сами произвеждат този продукт.

(106)

Други две дружества бяха изключени от определението за промишленост на Съюза, тъй като не са произвеждали биодизел по време на разследвания период.

(107)

След публикуването на регламента за временните мерки бяха получени коментари, според които и други дружества следва да бъдат изключени от определението за промишленост на Съюза поради факта, че внасят биодизел от засегнатите държави, а също така и поради връзката им с производителите износители от Аржентина и Индонезия, вследствие на която те се оказват защитени от отрицателните последици от дъмпинга.

(108)

Тези коментари се отхвърлят. След като твърдението относно връзката между производителите износители и промишлеността на Съюза бе анализирано, бе установено, че има холдингово дружество, което притежава акции както в дружество — производител износител от Аржентина, така и в дружество — производител от Съюза.

(109)

На първо място беше установено, че тези дружества открито се конкурират за едни и същи клиенти на пазара на Съюза, което показва, че връзката между тях не е оказала въздействие върху стопанските практики нито на аржентинския производител износител, нито на производителя от Съюза.

(110)

След оповестяването на окончателните мерки една от заинтересованите страни поиска информация относно заключението на Комисията, според което аржентинските износители и промишлеността на Съюза се конкурират за едни и същи клиенти на европейския пазар. Този факт стана ясен при разследването на производителите от Съюза и на аржентинските износители, като не бяха представени никакви доказателства в подкрепа на това, че аржентинските износители и производителите от Съюза са се договорили да не се конкурират по отношение на продажбите на биодизел на крайните потребители. Броят на крайните потребители е относително малък и се състои главно от големи рафинерии, които купуват биодизел и от производителите от Съюза, и от вносителите.

(111)

На второ място бе установено, че центърът на икономическия интерес за производителя от Съюза, посочен в съображение 108 по-горе, по-специално производството на продукта и свързаните с него продажбени и изследователски дейности, се намира в рамките на Съюза. В резултат на това се стигна до заключението, че съществуващата връзка не е причина посоченото дружество да бъде изключено от определението за промишленост на Съюза съгласно член 4, параграф 1, буква а) от основния регламент.

(112)

Фактът, че някои представители на промишлеността на Съюза са внасяли биодизел от засегнатите държави, сам по себе си не е достатъчен, за да промени определението за промишлеността на Съюза. Както е обяснено в регламента за временните мерки, вносът от страна на промишлеността на Съюза на биодизел от засегнатите държави е извършен с цел защита. Освен това бе установено, че центърът на икономическия интерес за някои производители от Съюза, осъществявали внос от засегнатите държави, се е запазил в рамките на Съюза — тези дружества са произвеждали повече, отколкото са внасяли, и техните изследователски дейности са извършени в Съюза.

(113)

Една от заинтересованите страни заяви, че промишлеността на Съюза следва да включва и дружествата, които купуват биодизел и го смесват с минерално дизелово гориво, тъй като тези смеси също попадат в обхвата на разглеждания продукт. Това твърдение се отхвърля. В обхвата на разглеждания продукт се включва биодизелът в чист вид или като част от смес. Поради това производители на разглеждания продукт са производителите на биодизел, а не дружествата, които смесват биодизела с минерално дизелово гориво.

(114)

Определението за промишлеността на Съюза, посочено в съображения 80 — 82 от регламента за временните мерки, следователно се потвърждава, както и обемът на производството за РП, както е посочено в съображение 83 от регламента за временните мерки.

2.   Потребление на Съюза

(115)

След оповестяването на временните мерки промишлеността на Съюза направи малка корекция на продажбите си за 2009 г., като по този бяха коригирани данните за потреблението на Съюза през посочената година. Тази корекция не променя изведените тенденции, нито изводите, направени въз основа на данните в регламента за временните мерки. Таблица 1 по-долу е коригирана. Поради липсата на други коментари изложеното в съображения 84 — 86 от регламента за временните мерки се потвърждава.

Потребление на Съюза

2009 г.

2010 г.

2011 г.

РП

Тонове

11 151 172

11 538 511

11 159 706

11 728 400

Индекс 2009 г. = 100

100

103

100

105

Източник: Евростат, данни от промишлеността на Съюза

3.   Кумулативна оценка на въздействието на вноса от засегнатите държави

(116)

В съображения 88 — 90 от регламента за временните мерки Комисията определи, че условията за кумулативна оценка на ефекта от вноса от Аржентина и Индонезия са спазени. Това бе оспорено от една от заинтересованите страни, която изрази мнението, че ПМЕ от Индонезия не конкурира произведения в Съюза биодизел по същия начин, както СМЕ от Аржентина, както и че СМЕ е по-евтин от произведения в Съюза биодизел, тъй като суровината е по-евтина от суровината, предлагана в Съюза.

(117)

Тези аргументи се отхвърлят. Както СМЕ, така и ПМЕ се внасят в Съюза и също се произвеждат в Съюза, и се смесват с РМЕ и други биодизелови горива, произведени в Съюза, преди да бъдат продадени или смесени с минерално дизелово гориво. За производството на готовия продукт предприятията, извършващи смесването, имат избор да закупят биодизел, получен от различни суровини и с различен произход в зависимост от пазара и климатичните условия през съответната година. ПМЕ се продава в по-големи количества през летните месеци и в по-малки количества през зимата, но все пак той е конкурентен продукт на РМЕ и на произведения в Съюза биодизел, както и на СМЕ от Аржентина.

(118)

Поради това съображение 90 от регламента за временните мерки се потвърждава.

4.   Обем, цена и пазарен дял на дъмпинговия внос от засегнатите държави

(119)

Една от заинтересованите страни оспори данните за вноса в таблица 2 от регламента за временните мерки, като заяви, че равнището на вноса от Индонезия е много по-ниско, отколкото е представено в таблицата. Данните за вноса в таблица 2 се основават на данни от Евростат, които бяха проверени внимателно и счетени за верни, като са в съответствие с данните, събрани от индонезийските износители. Биодизелът е относително нов продукт и митническите кодове, приложими за вноса на биодизел са се променили през последните години. Следователно за да се гарантира точност на данните, при извличането им от Евростат следва се използват приложимите към дадения момент кодове. Това обяснява защо извлечените от заинтересованата страна данни са непълни и показват по-малко равнище на вноса, отколкото показва пълният набор от данни, представени в таблица 2.

(120)

Като се има предвид малката промяна в потреблението на Съюза в таблица 1, пазарният дял на Аржентина за 2009 г. в таблица 2 е също леко променен, докато за Индонезия няма промяна. Това не променя тенденциите, изведени въз основа на данните, нито заключенията от тях. Пазарният дял е коригиран по-долу.

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

РП

Внос от Аржентина

 

 

 

 

Пазарен дял

7,7 %

10,2 %

12,7 %

10,8 %

Индекс 2009 г. = 100

100

135

167

141

Източник: Евростат

5.   Подбиване на цените

(121)

Както е посочено в съображения 94 — 96 от регламента за временните мерки, за да се определи подбиването на цените, цените на вноса от Аржентина и Индонезия бяха сравнени с продажните цени на промишлеността на Съюза въз основа на данните от включените в извадката дружества. При сравнението биодизелът, внесен от промишлеността на Съюза с цел препродажба, бе изключен от изчисленията на подбиването на цените.

(122)

Заинтересованите страни отбелязаха, че използваната методология, а именно сравняване на граничната температура на филтруемост през студен филтър (CFPP), не е същата като използваната при предишно антидъмпингово разследване във връзка с биодизел от САЩ, при което сравнението е направено въз основа на изходната суровина.

(123)

За разлика от производителите износители от Аржентина и Индонезия, промишлеността на Съюза не продава биодизел, получен от една изходна суровина, а смесва няколко изходни суровини, за да произведе готовия продукт, предлаган на пазара. Крайните потребители не са наясно, нито пък за тях е от значение какъв е съставът на продукта, който купуват, след като той отговаря на необходимата CFPP. Важното за потребителя е именно CFPP, независимо от това каква изходна суровина е използвана. При тези обстоятелства беше счетено, че е удачно в настоящата процедура сравнението на цените да се направи въз основа на CFPP.

(124)

За вноса с произход от Индонезия, чиято CFPP е 13 или повече, бе направена корекция, изразяваща се в разликата между цената на продажбите на промишлеността на Съюза на продукт с CFPP 13 и на продажбите на промишлеността на Съюза на продукт с CFPP0, за да се сравни продукта със CFPP13 и повече от Индонезия с продукта с CFPP0, произведен и смесен в Съюза. Един от индонезийските производители износители отбеляза, че тъй като продажбите на CFPP13 от промишлеността на Съюза са в малки количества за една сделка, тези цени следва да бъдат сравнени с цените на сделки със CFPP0 със сходен мащаб. При разглеждането на сделки с CFPP0 със сходно количество продукт за една сделка бе установено, че разликата в цените е в съответствие с получената разлика при използването на всички сделки с CFPP0, като разликите в цените са както над, така и под средната разлика в цената. В резултат на това нямаше промяна на нивото на подбиване на цената, установено в съображение 97 от регламента за временните мерки.

(125)

Един от индонезийските производители износители поиска Комисията да разкрие пълните контролни номера на продукта (КНП) за смесите, предлагани от промишлеността на Съюза — процентът на всяка от суровините от продажбите на произведения от промишлеността на Съюза продукт. Като се има предвид, че сравнението за целите на установяването на вредата е направено единствено въз основа на CFPP, това искане бе отхвърлено.

(126)

Една от заинтересованите страни заяви, че е налице разлика между цената на биодизела, който отговаря на критериите, определени в директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (RED) („сертифициран съгласно RED“), и биодизела, който не отговаря на тези спецификации. Тя заяви, че тъй като вносът от Индонезия не е сертифициран съгласно RED, а цената на сертифицирания по RED биодизел е по-висока, следва да се направи корекция.

(127)

Твърдението беше отхвърлено. Почти целият внос от Индонезия през РП е сертифициран по RED. Така или иначе определените в RED критерии за устойчивост са били включени от държавите членки в националното им законодателство в течение на 2012 г., т.е. през по-голямата част от РП е било без значение дали биодизелът е бил сертифициран по RED или не.

(128)

След оповестяването на окончателните мерки един от индонезийските производители износители представи коментар относно изчисляването на подбиването на цената и заяви, че вносът на ПМЕ от Индонезия следва да бъде сравнен с общите продажби на промишлеността на Съюза. Всъщност за да се изчисли подбиването на цените, беше направено сравнение между продажбите на ПМЕ от Индонезия с всички продажби на промишлеността на Съюза на продукт с CFPP0, като цената на вноса на ПМЕ от Индонезия бе увеличена с коефициент, изчислен въз основа на сравнение на продажбите на промишлеността на Съюза на продукт с CFPP0 и продажбите ѝ на продукт с CFPP13. Поради това твърдението се отхвърля. Твърдението на същата заинтересована страна, че изчислението за установяване на вредата включва внесения продукт, е невярно от гледна точка на фактите и следователно се отхвърля. Във всеки случай внесеният биодизел и произведеният в Съюза биодизел са били смесени и са се продавали на същата цена като смесите, които не са включвали внесен биодизел.

(129)

Един от индонезийските производители износители оспори изчислението на разходите след вноса. Въпреки това, тези разходи бяха проверени като от действителните разходи за вноса на биодизел бяха извадени разходите за доставка до крайното местоназначение и не бе установена необходимост от промяна.

6.   Макроикономически показатели

(130)

Както е посочено в съображение 101 от регламента за временните мерки, следните макроикономически показатели бяха анализирани въз основа на получените данни, обхващащи цялата промишленост на Съюза: производство, производствен капацитет, натоварване на мощностите, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг.

(131)

След оповестяването на временните мерки представителите на промишлеността на Съюза отбелязаха, че данните за производствения капацитет в таблица 4 от регламента за временните мерки включват данни за капацитет, който, макар да е бил налице, е бил в състояние, което не е позволявало производство на биодизел както по време на РП, така и през предходни години. Те определят този капацитет като „неизползван“, т.е. той не би следвало да се включва в капацитета, който реално може да се използва за производство. Следователно данните за натоварването на мощностите в таблица 4 са били занижени. След като повторно подадените данни бяха прегледани подробно, те бяха приети и таблица 4 е представена отново по-долу. Промяната в натоварването на мощностите, която в регламента за временните мерки беше от 43 % на 41 %, сега е от 46 % на 55 %. Промишлеността на Съюза също коригира данните за производството през 2009 г., които са представени в таблицата по-долу:

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

РП

Производствен капацитет (в тонове)

18 856 000

18 583 000

16 017 000

16 329 500

Индекс 2009 г. = 100

100

99

85

87

Производствен обем (в тонове)

8 729 493

9 367 183

8 536 884

9 052 871

Индекс 2009 г. = 100

100

107

98

104

Натоварване на мощностите

46 %

50 %

53 %

55 %

Индекс 2009 г. = 100

100

109

115

120

(132)

В съображение 103 от регламента за временните мерки се анализират данните за натоварването на мощностите в предходни периоди, като се отбелязва факта, че производството е нараснало, докато равнището на капацитета се е запазило стабилно. Според преразгледаните данни производството отново нараства, но наличният капацитет намалява през същия период. Това показва, че промишлеността на Съюза е намалила свободния си капацитет си поради нарастването на вноса от Аржентина и Индонезия като реакция на пазарните сигнали. Коригираните данни сега съответстват в по-голяма степен на публичните твърдения на промишлеността на Съюза и производителите от Съюза, тъй като в тях те изтъкват, че през разглеждания период производството е прекратено в няколко завода и изградените производствени мощности не са били готови за непосредствена употреба, или са могли да бъдат използвани единствено след като бъдат направени значителни реинвестиции.

(133)

Няколко заинтересовани страни поставиха под въпрос преразгледаните данни за производствения капацитет и натоварването на производствените мощности. Нито една от тях обаче не предостави алтернативна информация. Корекцията бе направена въз основа на преразгледаните данни за капацитета, предоставени от жалбоподателя, които обхващат цялата промишленост на Съюза. Преразгледаните данни препращат към публично достъпна информация, по-специално по отношение на неизползвания производствен капацитет, както и капацитета на производителите, които са преустановили производството поради финансови затруднения. Както беше обяснено по-горе в раздел 6 „Макроикономически показатели“, преразгледаните данни съдържат по-точна информация относно наличния капацитет за производство на биодизел по време на разглеждания период, отколкото първоначално предоставените и публикувани в регламента за временните мерки данни.

(134)

Една от заинтересованите страни заяви, че на промишлеността на Съюза не е била нанесена вреда, тъй като обемът на производството е нараснал успоредно с потреблението. Този аргумент се отхвърля, тъй като има други важни показатели, които свидетелстват за наличието на вреда, по-специално загубата на пазарен дял спрямо дела на вноса от засегнатите държави, както и тенденцията за намаляване на рентабилността, водеща до загуби.

(135)

Друга заинтересована страна заяви, че ако се сравняват тенденциите само между 2011 г. и РП, а не между периода от 1 януари 2009 г. до края на РП („разглеждания период“), полученият резултат ще сочи, че на промишлеността на Съюза не е нанесена вреда. Като се има предвид, че РП обхваща половината от 2011 г., сравнението между 2011 г. и РП не би било точно. Освен това за да бъде сравнението съдържателно, е необходимо да се разгледат тенденциите, влияещи на оценката на вредата по време на период, който е с достатъчна продължителност, както това бе направено в дадения случай. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(136)

Същата заинтересована страна отбеляза, че в регламента за временните мерки Комисията не е публикувала общата стойност на продажбите на промишлеността на Съюза и поиска тези данните да бъдат публикувани. Всички главни фактори, посочени в член 3, параграф 5 от основния регламент, бяха разгледани, което даде възможност за цялостна оценка на вредата. Информацията за стойността на продажбите бе събрана, и бе проверена, въз основа на данни от включените в извадката дружества, които са представителни за промишлеността на Съюза като цяло.

(137)

Същата заинтересована страна също така отбеляза, че промишлеността на Съюза е била в състояние да увеличи заетостта и следователно по време на разследвания период не е имало отрицателно въздействие върху промишлеността на Съюза.

(138)

Както е посочено в съображение 106 от регламента за временните мерки обаче, равнището на заетост в тази капиталоемка промишленост е относително ниско. Следователно незначителни промени в стойностите могат да доведат до голямо изменение на индексираните данни. Нарастването на общата заетост не обезсилва вредата, понесена от промишлеността на Съюза, за което свидетелстват други показатели.

(139)

Поради липсата на други коментари, изложеното в съображения 103 — 110 от регламента за временните мерки се потвърждава.

7.   Микроикономически показатели

(140)

Както е посочено в съображение 102 от регламента за временните мерки, въз основа на проверените данни за включените в извадката производители от Съюза бяха анализирани следните макроикономически показатели: средни цени за единица продукция, разходи за единица продукция, разходи за труд, стокови запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали.

(141)

Поради липсата на коментари в това отношение, съображения 111 — 117 от регламента за временните мерки се потвърждават.

8.   Заключение за вредата

(142)

Няколко заинтересовани страни оспориха заключението относно вредата, изложено в регламента за временните мерки, въз основа на това, че изглежда е налице подобрение по няколко показателя в периода между 2011 г. и РП. Макар да е вярно, че някои показатели показват възходяща тенденция между 2011 г. и РП (например производството и продажбите), промишлеността не е била в състояние да покрие увеличението на разходите през този период, както е отбелязано в съображение 111 от регламента за временните мерки. В резултат на това положението на промишлеността допълнително е било утежнено, като претърпените загуби са нараснали от 0,2 % през 2011 г. до 2,5 % през РП. Следователно бе счетено, че дори ако анализът на вредата обхващаше само периода 2011 г. — РП, отново щеше да бъде констатирана значителна вреда за промишлеността.

(143)

Поради липсата на други коментари изложеното в съображения 118 — 120 от регламента за временните мерки се потвърждава.

Е.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(144)

Една от заинтересованите страни заяви, че вносът с произход от Аржентина не би могъл да е причина за вредата, тъй като обемът на вноса се е запазил стабилен в периода от 2010 г. до края на РП, като от 2011 г. до края на разследвания период равнището му е отбелязало лек спад.

(145)

Източник на тези данни е таблица 2 от регламента за временните мерки и те са точни. Анализът на Комисията обаче обхваща периода от началото на разглеждания период до края на РП и на тази основа се отчита повишение на вноса в размер на 48 %, съпроводено с увеличение на пазарния дял от 41 %. В допълнение, както е обяснено в съображение 90 от регламента за временните мерки, под внимание е взет не само вносът от Аржентина, но и вносът от Индонезия.

(146)

Същата заинтересована страна отбеляза, че ако се направи сравнение на цените на годишна база, се оказва, че вносът от Аржентина е нараствал с по-бързи темпове, отколкото продажните цени на промишлеността на Съюза. Независимо от това вносът от Аржентина е подбивал цените на промишлеността на Съюза, което обяснява защо цените на Съюза не са могли да се повишат със същите темпове.

(147)

Поради липсата на други коментари във връзка с въздействието на дъмпинговия внос, изложеното в съображения 123 — 128 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.   Въздействие на други фактори

2.1.   Внос от трети държави, различни от засегнатите държави

(148)

Поради липсата на коментари по този въпрос, заключението, че вносът от други държави не е причина за вредата, както е посочено в съображение 129 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

2.2.   Недъмпингов внос от засегнатите държави

(149)

След прилагането на член 2, параграф 5, както е посочено в съображения 38 и 70 по-горе, не бе установено наличие на недъмпингов внос от засегнатите държави. Поради това съображение 130 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.3.   Други производители от Съюза

(150)

Поради липсата на коментари по този въпрос съображение 131 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.4.   Внос, осъществен от промишлеността на Съюза

(151)

Както е посочено в съображения 132 — 136 от регламента за временните мерки, промишлеността на Съюза е внасяла значителни количества биодизел от засегнатите държави по време на разглеждания период, като размерът им е достигнал до 60 % от целия внос от тези държави по време на РП.

(152)

Една от заинтересованите страни заяви, че този внос, който далеч не е бил с цел защита, е бил част от една „внимателно подготвена дългосрочна стратегия“ от страна на промишлеността на Съюза да инвестира и да се снабдява с биодизел от Аржентина.

(153)

Тя твърди още, че никога досега не е било икономически оправдано да се внася соево масло в Съюза и да се преработва за получаването на биодизел в Съюза и че от икономическа гледна точка преработването на соево масло е възможно единствено в Аржентина с цел износ на получения в резултат биодизел.

(154)

Тези твърдения трябва да бъдат отхвърлени. Не бяха представени доказателства за наличието на „дългосрочна стратегия“, а промишлеността на Съюза отрече твърдението за такава стратегия. Очевидно ако стратегията на промишлеността на Съюза беше да допълни производството си на биодизел, като произвежда в Аржентина и внася готовия продукт, би било безсмислено и нелогично след това да подаде жалба срещу този внос.

(155)

Една от заинтересованите страни отново изказа твърдението, че вносът на биодизел от промишлеността на Съюза, който е бил с цел защита, всъщност е бил част от дългосрочна търговска стратегия. Това твърдение, което не бе обосновано, се отхвърля. Не бяха представени доказателства, освен изказаните вече твърдения, за съществуването на такава стратегия. Освен това би било нелогично засегнатите производители от Съюза да подкрепят жалбата, а в някои случаи — дори да увеличават капацитета си в Съюза, а в същото време да следват стратегия за запълване на производствените си нужди чрез внос.

(156)

Същата заинтересована страна също така заяви, че пазарният дял на промишлеността на Съюза следва да бъде изчислен, като в него се включи извършеният с цел защита внос. Това твърдение бе отхвърлено, тъй като изчисленията на пазарния дял следва да отразяват реализираните от промишлеността на Съюза продажби на стоки, които са нейно собствено производство, а не търговските ѝ дейности с готовия продукт в условията на нарастващи обеми на дъмпингов внос.

(157)

Промишлеността на Съюза също така показа, че през предходните години вносът на соево масло — и палмово масло — с цел преработка за получаване на биодизел е било икономически оправдано. Заинтересованата страна не представи доказателства в полза на обратното. Само поради ефекта на изкривяването, породено от диференцираната експортна такса, с която износът на биодизел става по-евтин от суровините, вносът на готовия продукт е икономически оправдан.

(158)

Една от заинтересованите страни заяви, че този внос е причина за вредата, тъй като само промишлеността на Съюза разполага с капацитет за смесването на СМЕ от Аржентина със ПМЕ от Индонезия с произведен в Съюза биодизел с цел препродажба на рафинериите за дизелово гориво. Това твърдение е неправилно. Смесването е елементарна операция, която много търговски дружества са в състояние да извършат в своите резервоари за съхраняване на гориво. Не бяха представени доказателства, че само производителите от Съюза могат да извършват смесването и поради това твърдението бе отхвърлено.

(159)

Един от индонезийските производители износители изказа твърдението, че вносът от промишлеността на Съюза не е извършен с цел защита, като направи сравнение между данни, отнасящи се за календарната 2011 г., и данни от РП, който обхваща шест месеца от същата година. Следователно сравнението между двата периода не е точно, след като РП не може да бъде разделен на два равни периода. Затова този аргумент се отхвърля.

(160)

Поради липсата на други коментари по отношение на износа, осъществяван от промишлеността на Съюза, изложеното в съображения 132 — 136 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.5.   Капацитет на промишлеността на Съюза

(161)

В съображения 137 — 140 от регламента за временните мерки се посочва, че през разглеждания период натоварването на мощностите на промишлеността на Съюза се е запазило ниско, но като цяло е имало влошаване на състоянието на включените в извадката дружества, а същевременно натоварването на мощностите не е намаляло в същата степен.

(162)

Бе направено временно заключение, според което ниското натоварване на производствените мощности, тъй като е постоянна характеристика, не е причина за вредата, нанесена на промишлеността на Съюза.

(163)

Една от заинтересованите страни представи коментари във връзка с данните в регламента за временните мерки, като отбеляза, че дори при липсата на какъвто и да било внос, натоварването на мощностите на промишлеността на Съюза през РП би било едва в размер на 53 %. Тя изтъкна също нарастването на производствения капацитет от 2009 г. до края на РП, което е довело до по-ниско натоварване на мощностите през разглеждания период.

(164)

Заинтересованата страна обаче не предостави никакви доказателства, които да сочат, че ниското натоварване на мощностите е нанесло вреда в такава степен, че да премахне причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и влошаването на състоянието на промишлеността на Съюза. Постоянните разходи представляват малка част (приблизително 5 %) от общите производствени разходи, което означава, че слабото натоварване на мощностите е само един от факторите за вредата, но не е решаващият фактор за нея. Също така една от причините за това ниско равнище на натоварване на мощностите е фактът, че промишлеността на Съюза, поради особената пазарна ситуация, е внасяла самия готов продукт.

(165)

Освен това след представянето на преразгледаните данни за производствения капацитет и натоварването на мощностите, капацитетът на промишлеността на Съюза намаля през разглеждания период, а натоварването на мощностите нарасна — от 46 % до 55 %. Това показва, че натоварването на мощностите на промишлеността на Съюза щеше да бъде значително по-високо при отсъствието на дъмпингов внос в сравнение с посоченото по-горе равнище от 53 %.

(166)

След оповестяването на окончателните мерки няколко заинтересовани страни изразиха съмнение относно заключението, че слабото натоварване на производствените мощности не е решаващият фактор за причинената вреда. Бе изтъкнато, че постоянните разходи в сектора на производство на биодизел са много по-високи от незначителния дял, посочен по-горе. Те обаче не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение и затова то се отхвърля. Във всички случаи постоянните разходи не са свързани с коефициента на натоварване на производствените мощности. При проверката, извършена по отношение на включените в извадката дружествата, стана ясно, че по време на РП съотношението на постоянните разходи към общите производствени разходи е между 3 % и 10 %.

(167)

Във връзка с това бе изказано твърдението, че този свръхкапацитет на промишлеността на Съюза е бил толкова висок, че дори при отсъствието на внос, тя не би могла да бъде рентабилна. В подкрепа на това твърдение обаче не бяха представени доказателства, а фактът, че през 2009 г. промишлеността на Съюза е била рентабилна и е имала слабо натоварени производствени мощности предполага, че при отсъствието на дъмпингов внос рентабилността ѝ щеше да бъде още по-висока.

(168)

Освен това бе изказано твърдението, че намаляването на капацитета на промишлеността на Съюза само по себе си е причина за вреда, дължаща се на разходите по затварянето на заводите и на факта, че заводите са продължили да работят при намален капацитет. Това твърдение не бе подкрепено с аргументи и не бяха предоставени доказателства, които да показват, че разходите за намаляване на капацитета или за закриване на цели заводи или дружества, са били значителни.

(169)

Накрая, що се отнася до производствения капацитет бе изразено мнението, че решението на някои дружества да увеличат капацитета за производство на биодизел по време на разглеждания период е икономически безотговорно. Не бяха представени доказателства в подкрепа на това твърдение. В допълнение, фактът, че някои дружества са били в състояние да увеличат своя капацитет в условията на нарастващ дъмпингов внос на биодизел от Аржентина и Индонезия, показва, че на пазара има търсене конкретно на техните продукти.

(170)

Преразгледаните макроикономически показатели също показват, че през този период дружествата за извеждали капацитета от производството, а към края на РП са започнали процес на закриване на нерентабилните производствени мощности. Освен това увеличеният капацитет на равнището на конкретните дружества се дължи главно на разширяването на така наречените „второ поколение“ обекти за производство на биодизел, които използват отпадъчни масла или хидрирани растителни масла (HVO). Следователно промишлеността на Съюза се е намирала и се намира в процес на рационализация на своя капацитет, за да отговори на изискванията на Съюза.

(171)

Поради липсата на други коментари по отношение на производствения капацитет на промишлеността на Съюза, изложеното в съображения 137 — 140 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.6.   Липса на достъп до суровини и на вертикална интеграция

(172)

Поради липсата на други коментари относно достъпа до суровини, съображения 141 — 142 от регламента за временните мерки се потвърждават.

2.7.   Двойно отчитане

(173)

В съображения 143 — 146 от регламента за временните мерки е разгледано твърдението, че системата на „двойно отчитане“, при която биодизелът, получен от отпадъчни масла, се отчита в двоен размер съгласно изискванията за смесване в някои държави членки, е причинил вреда на промишлеността на Съюза, или поне на онези производители от Съюза, които произвеждат биодизел от необработени масла.

(174)

Една от заинтересованите страни посочи твърдението, изказано от един от производителите от Съюза, че през 2011 г. те са загубили продажби в полза на други производители, които произвеждат биодизел, за който се допуска двойно отчитане.

(175)

Отрицателните последствия за този единствен производител обаче бяха ограничени, временни и се отнасяха само за част от разследвания период, тъй като схемата на двойното отчитане бе приета в държавата членка, в която се намира дружеството, едва през септември 2011 г. Като се има предвид, че финансовите резултати на включените в извадката дружества намаляха след септември 2011 г., а въпросното дружество бе включено в извадката, двойното отчитане не може да се разглежда като източник на вреда.

(176)

Тъй като промишлеността на Съюза се състои от както от дружества, които произвеждат биодизел от отпадъчни масла и се ползват от системата на двойно отчитане в някои държави членки, така и от предприятия, които произвеждат биодизел от необработени масла, колебанията в търсенето остават в рамките на промишлеността на Съюза. Поради ограниченото предлагане на използвани масла, които са необходим ресурс за производството на двойно отчитания биодизел, е трудно да се постигне голямо увеличение на производството този вид биодизел. Ето защо все още има голямо търсене на биодизел от първо поколение. По време на разследвания период не бе констатиран значителен внос на биодизел, който отговаря на условията за двойно отчитане, което потвърждава, че двойното отчитане измества търсенето в рамките на промишлеността на Съюза, а не генерира търсене на внос. Комисията не получи данни от заинтересованата страна, които да доказват, че двойно отчитаният биодизел е причинил спада на цената на произведения от необработени масла биодизел през разглеждания период. Всъщност данните сочат, че при двойно отчитания биодизел се фактурира малка по размер допълнителна сума в сравнение с произведения от необработени масла биодизел, чиято цена е свързана с минералното дизелово гориво.

(177)

Влошените резултати на промишлеността на Съюза, която е съставена и от двата вида производители, не се свързва с режима на двойното отчитане, прилаган в някои държави членки. По-специално фактът, че резултатите на дружествата от извадката, произвеждащи двойно отчитан биодизел, също са слаби, както е посочено в съображение 145 от регламента за временните мерки, показва, че причинената от дъмпинговия внос вреда е понесена в целия отрасъл.

(178)

След оповестяването на окончателните мерки няколко заинтересовани страни изразиха мнението, че количествата на двойно отчитания биодизел са подценени. Количествата на двойно отчитания биодизел обаче, които се предлагат на пазара на Съюза, са били ограничени в сравнение с общия обем на продажбите на биодизел по време на разследвания период. Също така, ако дадена държава членка прилага двойно отчитане, отговарящият на условията за това биодизел се произвежда в Съюза и затова търсенето остава в рамките на промишлеността на Съюза. Не бяха представени нови доказателства, които биха променили това заключение.

(179)

Поради липсата на нови коментари относно регулаторните фактори, изложеното в съображения 143 —146 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.8.   Други регулаторни фактори

(180)

В съображения 147 — 153 от регламента за временните мерки са разгледани твърденията на заинтересованите страни, че в държавите членки са налице ограничения, като например системите за квоти и режимите за данъчно облагане, чиято цел е да се ограничи вносът от засегнатите държави, което означава, че причинената на промишлеността на Съюза вреда, по-специално в някои държави членки, не може да се дължи на вноса.

(181)

Тези аргументи, наред с други съображения, бяха временно отхвърлени също и поради факта, че в повечето държави членки е налице дъмпингов внос от засегнатите държави. Освен това, след като е внесен в дадена държава членка, продуктът може да се доставя и продава и в други държави членки.

(182)

Една от заинтересованите страни отбеляза, че през 2011 г. през френски митнически контрол са преминали малки количества внесен от Аржентина биодизел, а декларираният внос в Германия през същия период също е малък по обем.

(183)

На първо място, както бе обяснено по-горе, щом премине митническите формалности в дадена държава членка, внесеният биодизел може безпрепятствено да бъде продаван в други държави, което прави цитираните от заинтересованата страна данни ненадеждни. Второ, включените в извадката дружества както във Франция, така и в Германия, са били в състояние да покажат наличието на ценова конкуренция между тяхното производство и вноса от засегнатите държави, а оттук и на вредата, която са понесли в резултат на това.

(184)

Друга заинтересована страна заяви, че отпадането на схемите за насърчаване на производството на биодизел в много от държавите членки е предизвикало спад в приходите на дружествата производители през разглеждания период, което от своя страна е довело до вреда. Същата страна посочи по-специално постепенното отпадане на данъчните стимули във Франция и данъчното облагане на екологичните горива в Германия.

(185)

Не е налице обаче явно съвпадение във времето между описаните промени и влошаването на финансовото състояние на промишлеността на Съюза. Много от посочените стимули са насочени към ползвателите на биодизела, а не към производителите, като по време на разследвания период повечето от тези насърчителни мерки все още са били в сила. Не бяха предоставени доказателства за това, че промените в политиката на държавите членки, настъпили вследствие на задължителното въвеждане на изискванията за смесване, са причинили вреда на промишлеността на Съюза.

(186)

Един от индонезийските производители износители отбеляза, че в момента Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия провежда разследване във връзка със съмнения за това, че дружества са подали на агенция Platts манипулирани цени на нефтените продукти и биогоривата, и поиска разследваните обстоятелства да бъдат счетени за възможен източник на вредата. Това твърдение бе отхвърлено, тъй като разследването все още е в ход и не са публикувани констатации от него.

(187)

Поради липсата на допълнителни нови коментари по отношение на политиките на държавите членки, изложеното в съображения 147 — 153 от регламента за временните мерки се потвърждава.

3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(188)

По време на РП е осъществяван дъмпингов внос на разглеждания продукт от засегнатите държави, който е подбивал продажбите на промишлеността на Съюза. Налице е явно съвпадение във времето между нарастването на обема на дъмпинговия внос и влошаването на състоянието на промишлеността на Съюза. Дъмпинговият внос пряко е конкурирал производството на промишлеността на Съюза и в резултат на това през разглеждания период тя е загубила рентабилност и пазарен дял. Както е посочено по-горе, възможно е и други фактори до известна степен да са оказали въздействие върху резултатите на промишлеността на Съюза, но е факт, че дъмпинговият внос от засегнатите държави нанася вреда на промишлеността на Съюза.

(189)

Не бяха представени нови доказателства, които да променят заключението, че въздействието на останалите фактори, разгледани поотделно или заедно, не е достатъчно, за да прекъсне причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Поради липсата на други коментари по отношение на заключението за причинно-следствената връзка, съображения 154 — 157 от регламента за временните мерки се потвърждават.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(190)

Поради липсата на коментари във връзка с интереса на промишлеността на Съюза, съображения 159 — 161 от регламента за временните мерки се потвърждават.

2.   Интерес на несвързаните вносители и търговци

(191)

Един от индонезийските производители износители заяви, че предлаганите мита ще окажат отрицателно въздействие върху вносителите и търговците, но не представи доказателства в подкрепа на своето твърдение. В действителност в неговото изявление се съдържаше обратното твърдение — че митото може да бъде прехвърлено на ползвателите и потребителите под формата на по-високи цени, което от своя страна се предполага, че реално няма да окаже никакво въздействие върху вносителите и търговците.

(192)

След публикуването на временните мерки не бяха получени коментари от страна на вносителите и търговците на биодизел.

(193)

Поради липсата на допълнителни нови коментари по отношение на интереса на несвързаните вносители/търговци, изложеното в съображения 162 — 163 от регламента за временните мерки се потвърждава.

3.   Интерес на ползвателите и потребителите

(194)

Един от индонезийските производители износители заяви, че предлаганите мита ще доведат до по-висока цена на биодизела, като така потребителите няма да имат интерес да закупуват превозни средства, които се движат с биогорива.

(195)

Това твърдение се отхвърля. Основното приложение на биодизела е той да бъде смесван с минерално дизелово гориво с цел продажбата му на потребителите, така че за тях да не възникне необходимост от закупуване на специални превозни средства, които се движат само с чисти биогорива.

(196)

Въпреки че цената на биодизеловия компонент в сместа ще нарасне, ако биодизелът е внесен от Аржентина или Индонезия, както се твърди в регламента за временните мерки, и като се има предвид, че делът на биодизела в дизеловото гориво, продавано на потребителите, е малък, това повишение на цената също ще бъде слабо и няма да бъде усетено от потребителя.

(197)

Ефектът, който е възможно мерките да окажат върху крайната цена на дизеловото гориво от гледна точка на потребителите и който, както бе пояснено по-горе, се очаква да бъде слаб, не би бил в противоречие с целите на директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (RED).

(198)

От страна на ползвателите или потребителите или на представляващите ги групи или сдружения не бяха получени коментари относно регламента за временните мерки.

(199)

Поради липсата на допълнителни коментари по отношение на интереса на потребителите, изложеното в съображения 164 — 166 от регламента за временните мерки се потвърждава.

4.   Интерес на доставчиците на суровини

(200)

Поради липсата на коментари във връзка с интереса на доставчиците на суровини, съображения 167 — 169 от регламента за временните мерки се потвърждават.

5.   Заключение относно интереса на Съюза

(201)

Не бяха получени коментари, които променят извършения по отношение на интереса на Съюза анализ, както е посочено в регламента за временните мерки, и поради това е в интерес на Съюза мерките да бъдат наложени. Затова съображения 170 — 171 от регламента за временните мерки се потвърждават.

З.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Степен на отстраняване на вредата

(202)

Няколко заинтересовани страни оспориха равнището от 15 %, използвано като целева печалба за промишлеността на Съюза, както е посочено в съображение 175 от регламента за временните мерки, и заявиха, че то е нереалистично високо за отрасъла за производство на биодизел в Съюза.

(203)

Повечето от тези заинтересовани страни обаче впоследствие предложиха целевата печалба от 15 % да бъде заменена с други данни от други периоди или от други разследвания, без да пояснят защо даден период от време или дадено разследване биха били по-подходящи от останалите.

(204)

Както е обяснено в регламента за временните мерки, маржът на печалбата в размер на 15 % представлява равнището на печалбата, изразена като процент от оборота, която е реализирана от промишлеността на Съюза при отсъствието на дъмпингов внос в периода между 2004 г. и 2006 г. Това е последният период, в който е реализирана печалба, без да има дъмпингов внос, като той е налице на пазара на Съюза от 2006 г. насам — първо от САЩ, а впоследствие от Аржентина и Индонезия.

(205)

От 2004—2006 г. насам обаче пазарът на биодизел на Съюза претърпя съществено развитие в много отношения. Между 2004 г. и 2006 г. пазарният дял на дъмпинговия внос бе незначителен, като обемът на останалия внос също бе малък. През РП пазарният дял на дъмпинговия внос бе в размер на 19 %. През периода 2004—2006 г. промишлеността на Съюза се е състояла от 40 дружества, а днес те са над 200, което води до високо равнище на конкуренция.

(206)

Между 2004 г. и 2006 г. потреблението е нараснало чувствително от 2 милиона МТ (метрични тона) до 5 милиона МТ, докато през разглеждания период потреблението се е увеличило съвсем слабо, а натоварването на мощностите, чието равнище е било 90 % между 2004 г. — 2006 г., през РП е в размер на 55 %.

(207)

Вследствие на това се счита за целесъобразно да се вземе под внимание описаното по-горе пазарно развитие и целевата печалба да се коригира съответно, така че да отразява печалбата, която промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира при настоящите пазарни условия.

(208)

Затова вместо да се използва печалбата в процентно изражение, бе изчислена действителната печалба, реализирана през посочените три години, изразена в евро за един метричен тон. В изчисленията за всяка от годините бяха отразени цените от 2011 г., като след това стойността бе осреднена. Изразена като процент от оборота, целевата печалба за промишлеността на Съюза през РП е в размер на 11,0 %.

(209)

Въз основа на тази база бе преизчислен и маржът на отстраняване на вредата.

(210)

След оповестяването на окончателните мерки, по отношение на изчисляването на маржа на вредата една от заинтересованите страни изтъкна, че вносното мито в размер на 5,1 %, с което се облага вносът в ЕС на рафинираното, избелено и дезодорирано палмово масло, следва да се изключи от обхвата на производствените разходи на производителите от Съюза. Този аргумент се отхвърля, тъй като посоченото мито представлява разход за внасящите палмово масло производители от Съюза и затова трябва да бъде взето предвид.

(211)

Един от индонезийските производители износители оспори изчисляването на целевата печалба на промишлеността на Съюза и използването на данни от 2004 до 2006 г., като предложи целевата печалба да бъде изчислена въз основа на данните само от 2004 г. В рамките на предишното разследване на вноса от Съединените щати обаче бе установено, че осреднените данни за трите години представляват по-точна база, отколкото информацията само за 2004 г. Не бяха изтъкнати доводи, въз основа на които да се стигне до различно заключение.

(212)

След оповестяването на окончателните мерки жалбоподателите изразиха мнението, че целевата печалба в размер на 15 %, която бе предложена на етапа на временните мерки, следва да се запази. Приведените от жалбоподателите аргументи обаче нямат връзка с целта на определянето на целевата печалба, а именно да се установи печалбата, реализирана от промишлеността на Съюза при отсъствието на дъмпингов внос. Поради това този аргумент се отхвърля.

(213)

Поради липсата на други коментари относно степента на отстраняване на вредата, методологията, изложена в съображения 176 — 177 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

2.   Окончателни мерки

(214)

Въз основа на заключенията относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент, следва да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мита върху вноса на разглеждания продукт, като равнището на митото следва да бъде по-ниският от двата маржа — дъмпинговия или маржа на вредата, в съответствие с правилото за по-ниското мито.

(215)

Ставките на антидъмпинговото мито са установени чрез съпоставяне на маржовете на отстраняване на вредата с дъмпинговите маржове. Съответно ставките на окончателното антидъмпингово мито, изразени като цена CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:

Държава

Дружество

Дъмпингов марж

Марж на вредата

Ставка на антидъмпинговото мито

Аржентина

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

41,9 %

22,0 %

22,0 %

(216,64 EUR)

 

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

46,7 %

24,9 %

24,9 %

(239,35 EUR)

 

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

49,2 %

25,7 %

25,7 %

(245,67 EUR)

 

Други оказали съдействие дружества

46,8 %

24,6 %

24,6 %

(237,05 EUR)

 

Всички останали дружества

49,2 %

25,7 %

25,7 %

(245,67 EUR)

Индонезия

PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta

8,8 %

19,7 %

8,8 %

(76,94 EUR)

 

PT. Musim Mas, Medan

18,3 %

16,9 %

16,9 %

(151,32 EUR)

 

PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan

16,8 %

20,5 %

16,8 %

(145,14 EUR)

 

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

23,3 %

20,0 %

20,0 %

(174,91 EUR)

 

Други оказали съдействие дружества

20,1 %

18,9 %

18,9 %

(166,95 EUR)

 

Всички останали дружества

23,3 %

20,5 %

20,5 %

(178,85 EUR)

(216)

Предвид факта обаче, че антидъмпинговото мито ще се прилага и за смеси, които включват биодизел (пропорционално на тяхното тегловно съдържание на биодизел), както и за чистия биодизел, е препоръчително, с оглед на по-голямата прецизност и правилното прилагане на митото от страна на митническите органи на държавите членки, митото да бъде определено като сума с фиксиран размер, изразена в евро на тон нетно тегло, и да се прилага за чистия биодизел от внос или за количеството биодизел в продукта, получен при смесването.

(217)

В съображение 183 от регламента за временните мерки е посочено, че вносът на биодизел от засегнатите държави подлежи на регистрация, за да може при необходимост митата да бъдат събрани до 90 дни преди налагането на временните мерки.

(218)

Събирането на митата на подлежащите на регистрация продукти е възможно само ако са спазени условията в член 10, параграф 4 от основния регламент. Въз основа на статистиката за осъществения след регистрацията внос бе установено, че вместо съществено да нарасне преди налагането на временните мерки, вносът значително е намалял. Поради това условията не са изпълнени и следователно няма да бъдат събирани мита за регистрирания внос.

(219)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват състоянието, констатирано по време на разследването по отношение на тези дружества. Така тези ставки на митото (за разлика от митото, приложимо в национален мащаб за „всички останали дружества“) се прилагат изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатите държави и произведен от тези дружества, и следователно от посочените по-горе конкретни правни субекти. Внесеният разглеждан продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително субекти, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митото, приложимо по отношение на „всички останали дружества“.

(220)

Всички заявления за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (например след промяна на наименованието на правния субект или след създаването на нови субекти за производство или за продажба) следва да се изпращат до Комисията (12) заедно с цялата информация, която е от значение, по-специално относно всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите на местния пазар и за износ, която произтича например от посочената промяна на наименованието или на субектите за производство и продажба. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като бъде актуализиран списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

(221)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението да се препоръча налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, както и окончателно събиране на сумите от временното мито („оповестяването на окончателните мерки“). На страните бе даден срок, в който да представят своите коментари относно оповестяването на окончателните мерки.

(222)

Представените от заинтересованите страни устни и писмени коментари бяха разгледани и взети под внимание в случаите, в които това бе целесъобразно.

3.   Поемане на ангажимент за спазване на минимален ценови праг

(223)

Двама индонезийски производители износители предложиха да поемат ангажимент за спазване на минимален ценови праг в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Следва да се отбележи, че поради съществените колебания в цените на суровините, продуктът не е подходящ за прилагането на ангажименти за спазване на минимален ценови праг. В този контекст дружествата предложиха минималните вносни цени (МВЦ) да бъдат индексирани редовно в съответствие с ценовите колебания на суровото палмово масло (СПМ) чрез прилагането на коефициент върху разходите за суровината.

(224)

Що се отнася до предложението от страна на двамата производители износители, следва да се посочи, че за да може индексирането на МВЦ да изпълни целта си, следва да бъдат взети предвид множество допълнителни параметри, които оказват съществено въздействие и са свързани с нестабилността на пазара на биодизел. Той се характеризира със силни колебания, а стопанската дейност в този отрасъл е повлияна от различни допълнителни фактори, като сложната търговска система с биодизел, ценовата разлика между газьола и биодизела, нестабилността и развитието на пазарите на растителни масла, както и взаимозависимостта между тях, а също и развитието на обменния курс USD/EUR. Поради наличието на всички тези фактори, за да бъде пълноценна, индексацията би била много сложна, състояща се от множество компоненти и би следвало да се извършва ежедневно. Следователно индексирането само на цените на СМП на месечна основа, както се предлага, не би било целесъобразно и не би довело до желаните резултати.

(225)

Освен това бяха установени и други „кръстосани“ рискове по отношение на тези индонезийски износители и техните клиенти, тъй като освен биодизела, за Съюза се изнасят и други продукти в резултат на обичайната за този сектор практика дружествата да заемат и разменят помежду си биодизел, СПМ и други продукти.

(226)

Ето защо в резултат на горепосочените фактори ефективното прилагане и наблюдение на ангажиментите за спазване на минимален ценови праг би било изключително трудно, дори практически неприложимо. Следователно поради посочените по-горе причини тези ангажименти за минимални ценови прагове не могат да бъдат приети.

4.   Окончателно събиране на временните антидъмпингови мита

(227)

След оповестяването на окончателните мерки една от заинтересованите страни заяви, че на етапа на временните мерки при изчисляването на дъмпинговите маржове са били допуснати някои технически грешки, при липсата на които дъмпинговите маржове биха били de minimis. Вследствие на това заинтересованата страна поиска временните антидъмпингови мита да не се събират. Това твърдение трябва да бъде отхвърлено, тъй като окончателното антидъмпингово мито е по-високо от временното мито.

(228)

С оглед на установените дъмпингови маржове и вредата, причинена на промишлеността на Съюза, сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки, следва да бъдат окончателно събрани.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, в чист вид или включени в смес, понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98 (кодове по ТАРИК 1516209821, 1516209829 и 1516209830), ex 1518 00 91 (кодове по ТАРИК 1518009121, 1518009129 и 1518009130), ex 1518 00 95 (код по ТАРИК 1518009510), ex 1518 00 99 (кодове по ТАРИК 1518009921, 1518009929 и 1518009930), ex 2710 19 43 (кодове по ТАРИК 2710194321, 2710194329 и 2710194330), ex 2710 19 46 (кодове по ТАРИК 2710194621, 2710194629 и 2710194630), ex 2710 19 47 (кодове по ТАРИК 2710194721, 2710194729 и 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (кодове по ТАРИК 3824909701, 3824909703 и 3824909704), 3826 00 10 и ex 3826 00 90 (кодове по ТАРИК 3826009011, 3826009019 и 3826009030) и с произход от Аржентина и Индонезия.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Държава

Дружество

Ставка на антидъмпинговото мито (евро за тон нетно тегло)

Допълнителен код по ТАРИК

Аржентина

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

216,64

B782

 

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

239,35

B783

 

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

245,67

B784

 

Други оказали съдействие дружества:

Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman

237,05

B785

 

Всички останали дружества

245,67

B999

Индонезия

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

76,94

B786

 

PT Musim Mas, Medan

151,32

B787

 

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

145,14

B788

 

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

174,91

B789

 

Други оказали съдействие дружества:

PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta

166,95

B790

 

Всички останали дружества

178,85

B999

3.   Антидъмпинговото мито върху смесите се прилага пропорционално на общото тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник (биодизеловото съдържание) в сместа.

4.   В случаите, в които стоките са били повредени преди допускането им за реално обращение и поради това действително платената или подлежащата на плащане цена е изчислена пропорционално за определяне на митническата стойност в съответствие с член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 (13), размерът на антидъмпинговото мито, изчислен върху сумите, определени по-горе, се намалява с процент пропорционално на действително платената или подлежащата на плащане цена.

5.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита, наложени с Регламент (ЕС) № 490/2013 на Комисията за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, се събират окончателно.

Член 3

Когато нов производител износител от Аржентина или Индонезия представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:

не е изнасял за Съюза описания в член 1, параграф 1 продукт през разследвания период (1 юли 2011 г. — 30 юни 2012 г.),

не е свързан с нито един от износителите или производителите от Аржентина или Индонезия, спрямо които са наложени мерките, предвидени в настоящия регламент; както и

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след разследвания период, на който се основават мерките, или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза,

Член 1, параграф 2 може да бъде изменен, като новият производител износител бъде добавен към оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и към които поради това се прилага среднопретеглената митническа ставка за съответната засегната държава.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 141, 28.5.2013 г., стр. 6.

(3)  ОВ C 260, 29.8.2012 г., стр. 8.

(4)  Вж. например Решение на Съда от 7 февруари 2013 г. по дело Т–235/08, Acron OAO и Dorogobuzh OAO/Съвет).

(5)  Резолюция 331/2001 на Министерството на земеделието, животновъдството и рибарството.

(6)  Основният пазар, на който се счита, че се формира равнището на международната цена на соевите зърна и соевото масло, е Chicago Board of Trade.

(7)  Теоретичната цена FAS се изчислява, като от официалната цена FOB се приспаднат всички разходи, свързани с износа.

(8)  http://64.76.123.202/site/agricultura/precios_fob_-_exportaciones/index.php

(9)  Решение на Съда от 7 февруари 2013 г. по дело Т–235/08, Acron OAO и Dorogobuzh OAO/Съвет.

(10)  Доклад на експертната група, КитайАнтидъмпингови и изравнителни мита за бройлери от Съединените американски щати (WT/DS427/R, приет на 25 септември 2013 г.), параграф 7.164.

(11)  Цената HPE се определя ежемесечно от индонезийските органи от септември 2011 г. насам и представлява осреднена стойност на информацията за цените за предходния месец от три различни източника: i) CIF Ротердам, ii) CIF Малайзия, и iii) индонезийската стокова борса. HPE се определя въз основа на същите източници, но по цени FOB (франко борд). За частта от РП, която обхваща периода преди септември 2011 г. (юли — август 2011 г.) само цената от Ротердам беше използвана като база за определянето на HPE за СПМ.

(12)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.

(13)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1195/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2013 година

за одобряване на активното вещество натриев сребърен тиосулфат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. За натриев сребърен тиосулфат, посочен в Решение 2003/850/ЕО на Комисията (3) като сребърен тиосулфат, условията на член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 са изпълнени с посоченото решение.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 27 януари 2003 г. Нидерландия получи заявление от Enhold B.V за включването на активното вещество натриев сребърен тиосулфат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2003/850/ЕО бе потвърдено, че документацията е пълна, т. е. може да се приеме, че принципно отговаря на изискванията за данни и информация от приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше направена оценка на въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 4 юли 2005 г. определената за докладчик държава членка представи проект на доклад за оценка. В съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията (4) на 1 февруари 2012 г. беше поискана допълнителна информация от заявителя. Оценката на допълнителните данни от Нидерландия бе предадена под формата на актуализиран проект на доклад за оценка през ноември 2012 г.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше разгледан от държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 1 март 2013 г. Органът представи на Комисията заключението си във връзка с оценката на риска от употребата на активното вещество натриев сребърен тиосулфат (5) като пестицид. Проектът на доклада за оценка и заключението на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха изготвени в окончателен вид на 3 октомври 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преразглеждане на натриев сребърен тиосулфат.

(5)

Проведените различни анализи показаха, че може да се очаква, че съдържащите натриев сребърен тиосулфат продукти за растителна защита принципно отговарят на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, които бяха проучени и са подробно описани в изготвения от Комисията доклад за преразглеждане. Поради това е целесъобразно веществото натриев сребърен тиосулфат да бъде одобрено.

(6)

На държавите членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(7)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) № 1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението, предвид създалото се специфично положение във връзка с прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На държавите членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат натриев сребърен тиосулфат. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да изменят, заменят или отнемат разрешенията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива 91/414/ЕИО подаване и оценка на пълната документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба съгласно единните принципи.

(8)

Натрупаният опит от включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка съгласно Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (6), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешение може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(9)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (7) следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество натриев сребърен тиосулфат, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   При необходимост до 31 октомври 2014 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество натриев сребърен тиосулфат.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в част Б от графата със специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или достъп до документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, съгласно условията на член 13, параграфи 1—4 от посочената директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ натриев сребърен тиосулфат като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, при положение че всички те са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 най-късно до 30 април 2014 г., държавите членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като отчитат предвиденото в част Б от графата със специфичните разпоредби в приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

След като определят това, държавите членки:

а)

при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 октомври 2015 г. — за продукт, съдържащ натриев сребърен тиосулфат като единствено активно вещество; или

б)

при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 октомври 2015 г. или до датата, определена за изменяне или отнемане в съответния акт или актове, с който/които веществото(ата) е/са включено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО или е/са одобрено(и), в зависимост от това коя от двете дати е по-късна — за продукт, съдържащ натриев сребърен тиосулфат като едно от няколко активни вещества.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 май 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(3)  Решение 2003/850/ЕО на Комисията от 4 декември 2003 г. относно признаване по принцип на пълнотата на досиетата, представени за подробно проучване, с оглед на възможното включване на BAS 670H и сребърен тиосулфат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 322, 9.12.2003 г., стр. 28).

(4)  Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на процедурите за оценка на активните вещества, които не са били предлагани на пазара две години след датата на нотифициране на посочената директива (ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 51).

(5)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2013 г., 11(3):3136. Достъпен онлайн на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.

(6)  Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. за определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Натриев сребърен тиосулфат

CAS № Не е определен

CIPAC № 762

Не се прилага

≥ 10,0 g Ag/kg

Изразено като сребро (Ag)

1 май 2014 г.

30 април 2024 г.

ЧАСТ A

Разрешава се единствено за употреба на закрито, в неядливи култури.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на натриев сребърен тиосулфат, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

защитата на операторите и работниците;

б)

ограничаването на евентуалното освобождаване на сребърни йони при обезвреждането на използвани разтвори;

в)

риска за сухоземните гръбначни животни и почвените безгръбначни животни от използването на утайки от пречистване на отпадъчни води в селското стопанство.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„63

Натриев сребърен тиосулфат

CAS № Не е определен

CIPAC № 762

Не се прилага

≥ 10,0 g Ag/kg

Изразено като сребро (Ag)

1 май 2014 г.

30 април 2024 г.

ЧАСТ A

Разрешава се единствено за употреба на закрито, в неядливи култури.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на натриев сребърен тиосулфат, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

защитата на операторите и работниците;

б)

ограничаването на евентуалното освобождаване на сребърни йони при обезвреждането на използвани разтвори;

в)

риска за сухоземните гръбначни животни и почвените безгръбначни животни от използването на утайки от пречистване на отпадъчни води в селското стопанство.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1196/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2013 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Stakliškės (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) №o1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Stakliškės“, подадено от Литва, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като в Комисията не са постъпили никакви уведомления за възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Stakliškės“ съответно следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 166, 12.6.2013 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.8.   Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ЛИТВА

Stakliškės (ЗГУ)


26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1197/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2013 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 1 от него,

след консултация с Научния комитет по безопасност на потребителите,

като има предвид, че:

(1)

В резултат на публикуването през 2001 г. на научно изследване, озаглавено „Употреба на трайни бои за коса и риск от рак на пикочния мехур“, Научният комитет по козметични продукти и нехранителни продукти, предназначени за потребители, впоследствие заменен по силата на Решение 2004/210/ЕО от 3 март 2004 г. относно създаване на научни комитети в областта на потребителската безопасност, общественото здраве и околната среда (2) от Научния комитет по потребителските продукти („НКПП“), стигна до заключението, че потенциалните рискове са повод за безпокойство. В своето становище НКПП препоръча Комисията да предприеме по-нататъшни стъпки за контрол на употребата на веществата в боите за коса.

(2)

НКПП препоръча още обща стратегия за оценка на безопасността на веществата в боите за коса, включваща изисквания за изпитване на веществата, използвани в продуктите за боядисване на коса, по отношение на евентуалната им генотоксичност или мутагенност.

(3)

В съответствие със становищата на НКПП Комисията се споразумя с държавите членки и заинтересованите страни за създаване на обща стратегия за регулиране на веществата в продуктите за боядисване на коса, според която от промишлеността се изисква да предостави документация с актуализирани научни данни относно безопасността на веществата за боядисване на коса, която НКПП да подложа на оценка на риска.

(4)

НКПП, впоследствие заменен по силата на Решение 2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 2008 г. за създаване на съвещателна структура от научни комитети и експерти в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО (3) от Научния комитет по безопасност на потребителите („НКБП“), оцени безопасността на отделните вещества, за които бяха получени актуализирани данни от промишлеността.

(5)

Що се отнася до оценката на възможните рискове за здравето на потребителите, които причиняват реакционните продукти, образувани от окисляващите вещества за боядисване на коса в процеса на боядисване на косата, въз основа на наличните към момента данни НКБП в становището си от 21 септември 2010 г. не изрази безпокойство по отношение на генотоксичността и канцерогенността на веществата за боядисване на коса, използвани понастоящем в Съюза, и на техните реакционни продукти.

(6)

С цел гарантиране на безопасността на продуктите за боядисване на коса за човешкото здраве е целесъобразно употребата на 21 подложени на оценка вещества за боядисване на коса да се ограничи и те да бъдат включени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009, като се вземат предвид окончателните становища на НКБП относно безопасността им.

(7)

След проведената от НКБП оценка на веществото толуен-2,5-диамин, включено във вписване 9а от приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009, е целесъобразно да се променят максимално разрешените му концентрации в готовия козметичен продукт.

(8)

Определението на продукт за коса в Регламент (ЕО) № 1223/2009 изключва неговото прилагане за мигли. Това изключение е обосновано от факта, че степента на риск е различна, когато козметичните продукти се прилагат върху косата на главата и съответно за мигли. Поради това бе необходима специална оценка по отношение на безопасността при прилагане на веществата в боите за коса за мигли.

(9)

В своето становище от 12 октомври 2012 г. относно окисляващите вещества за боядисване на коса и водородния пероксид, използвани в продукти за боядисване на мигли, НКБП достигна до заключението, че окисляващите вещества за боядисване на коса p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole и 2,6-Diaminopyridine, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 и установени като безопасни за професионална употреба в продукти за боядисване на коса, могат да се използват безопасно в продукти, предназначени за боядисване на мигли. Освен това НКБП заключи, че водороден пероксид в концентрация до 2 %, както е посочено във вписване 12 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009, може да се счита за безопасен за потребителите, когато се прилага за мигли.

(10)

Въз основа на научната оценка на тези вещества следва да бъде разрешено използването им в продукти, предназначени за боядисване на мигли, в същите концентрации, както в продуктите за боядисване на коса. С цел избягване на всякакви рискове, свързани със самостоятелното прилагане на продукти, предназначени за боядисване на мигли, от страна на потребителите, те обаче следва да бъдат разрешени само за професионална употреба. С цел при професионалната употреба потребителите да могат да бъдат информирани за възможните нежелани ефекти при боядисване на миглите и да се намали рискът от кожна сенсибилизация спрямо тези продукти на етикетите следва да се отпечатат подходящи предупреждения.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменен.

(12)

С цел да се избегнат сътресения на пазара поради прехода от Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно козметичните продукти (4) към Регламент (ЕО) № 1223/2009 настоящият регламент следва да се прилага от същата дата като Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(13)

На икономическите оператори следва да се предостави достатъчно дълъг преходен период, за да спазят изискването за новите предупреждения за продукти, предназначени за боядисване на мигли.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага се от 11 юли 2013 г.

Следните разпоредби в приложението обаче се прилагат от 1 юли 2014 г.:

а)

разпоредбите в колона „и“ от точка 1 и точки 3 — 9, отнасящи се до употребата на веществата в продуктите, предназначени за боядисване на мигли;

б)

точки 2 и 10.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 66, 4.3.2004 г., стр. 45.

(3)  ОВ L 241, 10.9.2008 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя, както следва:

(1)

добавя се следното вписване 8б:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„8б

р-фенилендиамин и неговите соли

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към миглите, не трябва да превишава 2 %, изчислено като свободна основа.

Само за професионална употреба.

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.

Съдържа фенилендиамини.

Използвайте подходящи ръкавици“.“

(2)

вписване 9а се заменя със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„9а)

1,4-бензендиамин, 2-метил

2,5-диаминотолуен сулфат

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

a)

Обща употреба

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди.“

б)

Професионална употреба

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2%, изчислено като свободна основа или 3,6% (изчислено като като сулфатна сол)

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Използвайте подходящи ръкавици“.“

(3)

вписване 12 се заменя със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„12

Водороден пероксид и други съединения или смеси, които отделят водороден пероксид, включително карбамиден пероксид и цинков пероксид

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

а)

Продукти за коса

а)

12 % H2O2 (40 обема), нормално наличен или отделен

 

За а) и б): Използвайте подходящи ръкавици

За а), б), в) и д):

Съдържа водороден пероксид.

Избягвйте контакт с очите.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.

б)

Продукти за кожата

б)

4 % H2O2, нормално наличен или отделен

в)

Продукти за втвърдяване на ноктите

в)

2% H2O2, нормално наличен или отделен

г)

Продукти за устната кухина, включително за изплакване на устата, паста за зъби и продукти за избелване на зъбите

г)

≤ 0,1 % H2O2, нормално наличен или отделен

д)

Продукти за избелване на зъбите

д)

>0,1% ≤ 6 % H2O2, нормално наличен или отделен

д)

Да бъде продавано единствено на лекари по дентална медицина.

За всеки цикъл на употреба първата употреба трябва да е от лекари по дентална медицина според определението в Директива 2005/36/ЕО (1) или под техния пряк надзор, ако се осигурява равностойно ниво на безопасност. След това да се предостави на потребителите, за да се завърши цикълът на употреба.

Да не се употребява при лица под 18-годишна възраст.

д)

Концентрация на H2O2, нормално наличен или отделен, означена в проценти.

Да не се употребява при лица под 18-годишна възраст.

Да бъде продавано единствено на лекари по дентална медицина. За всеки цикъл на употреба първата употреба трябва да е от лекари по дентална медицинаи или под техния пряк надзор, ако се осигурява равностойно ниво на безопасност. След това да се предостави на потребителите, за да се завърши цикълът на употреба.“

е)

Продукти, предназначени за мигли

е)

2% H2O2, нормално наличен или отделен

е)

„Само за професионална употреба.

е)

На етикета трябва да се отпечата: Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

Избягвайте контакт с очите.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.

Съдържа водороден пероксид“.

(4)

вписване 22 се заменя със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„22

1,3-бензендиол

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б):

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да превишава 1,25 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа резорцинол.

Изплакнете добре косата след приложение.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди. “

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

Съдържа резорцинол.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.“

в)

Лосиони и шампоани за коса

в)

0,5 %

 

в)

Съдържа резорцинол“

(5)

вписване 203 се заменя със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„203

6-метокси-N2-метил-2,3-пиридиндиамин хидрохлорид и дихидрохлоридна сол (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и в): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да надвишава 0,68 %, изчисленo като свободна основа (1,0 % като дихидрохлорид)

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,68 % като свободна основа (1,0 % като дихидрохлорид)

За а), б) и в):

Да не се използва с нитрозиращи агенти

Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

б)

Може да предизвика алергична реакция

в)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

 

в)

Само за професионална употреба.

в)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях“.“

(6)

вписване 217 се заменя със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„217

m-аминофенол и неговите соли

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да превишава 1,2 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях“.“

(7)

вписване 229 се заменя със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„229

5-[(2-хидроксиетил)амино]-o-крезол

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да превишава 1,5 %

Да не се използва с нитрозиращи агенти

Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях“.“

8)

вписвания 241 и 242 се заменят със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„241

5-амино-o-крезол

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да превишава 1,5 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Очите да се изплакнат незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.“

242

2,4-диаминофеноксиетанол, неговият хидрохлорид неговият сулфат

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да надвишава 2,0 % (като хидрохлорид)

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Очите да се изплакнат незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях“.“

9)

вписвания 244 и 245 се заменят със следното:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„244

4-амино-m-крезол

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да превишава 1,5 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Очите да се изплакнат незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.“

245

2- [(3амино-4-метотексифенил) амино] етанол и неговият сулфат

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата или миглите, не трябва да надвишава 1,5% (като сулфат)

Да не се използва с нитрозиращи агенти

Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Очите да се изплакнат незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях“.“

10)

добавят се следните вписвания 265—285:

a

б

в

г

д

е

ж

з

и

„265

1,4-диаминоантрахинон

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

Примесът на дисперсно червено 15 в дисперсно виолетово 1 за препарати за боядисване на коса следва да бъде <1 % (w/w)

 

266

Етанол, 2-[(4- метокси-2- нитрофенил)амино]-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,45 %

За буква а): На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

3,0 %

За а) и б):

Да не се използва с нитрозиращи агенти

Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

За а) и б):

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

267

[7-хидрокси-8-[(2-метоксифенил)азо]-2-нафтил]триметиламониев хлорид

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

 

 

268

2- [[4- (диметиламино) фенил]азо] -1,3-dimethyl-1H-имидазолов хлорид

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,5 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

 

 

269

Фенол, 2-амино-5-етил-, хидрохлорид

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

270

Флуоресцейн, 2 ′, 4 ′, 5 ′, 7“ -тетрабромо-4,5,6,7-тетрахлоро-, динатриева сол (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,0 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,4 %

 

 

271

Смес от 1), 2) и 3) в диспергиращ агент (лигносулфат):

Disperse Blue 377 е смес от три багрила:

 

 

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

 

 

1)

9,10-антрацендион-,1,4-бис[(2-хидроксиетил)амино]

1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

(1)

4471-41-4

(1)

224-743-7

2)

9,10-антрацендион-,1-[(2-хидроксиетил)амино]-4-[(3-хидроксипропил)амино]

2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(2)

67674-26-4

(2)

266-865-3

3)

9,10-антрацендион-,1,4-бис[(3-хидроксипропил)амино]

3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(3)

67701-36-4

(3)

266-954-7

272

4-аминофенол

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,9 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

273

4,5-диамино-l-(2-хидроксиетил)-1H-пиразол сулфат (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 3,0 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

274

Хинолин, 4-формил-1-метил-, сол с 4-метилбензенсулфонова киселина (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 2,5 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

275

Пиридиниум, 1- метил-4-[( метилфенилхидразоно)метил]-, метил сулфат

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

 

 

276

2-[(4-аминофенил)азо]-1,3-диметил-1H-имидазолов хлорид

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,5 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

 

 

277

2,6-пиридиндиамин, 3-(3-пиридинилазо)

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,25 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,25 %

 

 

278

4-((4-амино-3-метилфенил)(4-имино-3-метил-2,5-циклохексадиен-1-илиден)метил)-2-метилфениламин монохидрохлорид (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,5 %

 

 

279

2,3-диамино-6,7-дихидро-1H,5H-пуразоло[1,2-a] пиразол-1-он диметансулфонат

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 2,0 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

280

2-амино-4,6-динитрофенол и 2-амино-4,6-динитрофенол, натриева сол

Picramic Acid и Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,6 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,6 %

 

 

281

1-метиламино-2-нитро-5-(2,3-дихидрокси-пропилокси)-бензен

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,8%

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

За а) и б):

Да не се използва с нитрозиращи агенти

Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

 

282

1-пропанамин, 3-[[9,10-дихидро-4-(метиламино)-9,10-диоксо-1-антраценил] амино]-N,N-диметил-N-пропил-, бромид

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

3,0 %

Да не се използва с нитрозиращи агенти

Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити“

 

283

3-амино-2-хлор-6-метилфенол

3-амино-4-хлоро-6-метилфенол

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0%

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,5 %

 

 

284

Фенол, 2,2'-метиленбис [4-амино-], дихидрохлорид

 

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0%

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

 

 

285

Пиридин-2,6-диилдиамин

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,15 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Продукти, предназначени за боядисване на мигли

б)

Само за професионална употреба.

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

ImageТози продукт може да предизвика тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Миглите не трябва да се боядисват, ако потребителят:

има обрив по лицето или скалпът е чувствителен, възпален или наранен,

е получавал някаква реакция след боядисване на косата или миглите,

в миналото вече е получавал реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Очите да се изплакнат незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях“.“


(1)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.“


26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/67


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1198/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2013 година

за прекратяване на антисубсидийната процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 330/2013 за въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално членове 14 и 24 от него,

след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 27 септември 2012 г. Европейската комисия („Комисията“) получи жалба във връзка с твърдения за причиняващо вреда субсидиране на производството на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия. Жалбата бе подадена съгласно член 10 от основния регламент от страна на European Biodiesel Board („жалбоподателя“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на биодизел в Съюза.

(2)

В жалбата се съдържаха prima facie доказателства за наличието на субсидиране на посочения продукт и за нанесена в резултат на него съществена вреда, които бяха счетени за достатъчно основание за започването на разследване.

(3)

На 10 ноември 2012 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз („Известие за започване на антисубсидийна процедура“), Комисията обяви започването на антисубсидийна процедура във връзка с вноса в Съюза на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия (2).

(4)

Комисията официално уведоми жалбоподателя, другите известни производители от Съюза, известните производители износители в Аржентина и Индонезия, известните вносители, доставчиците, дистрибуторите, ползвателите и асоциациите, за които е известно, че са засегнати, и компетентните органи на Аржентина и Индонезия за започването на процедурата. Заинтересованите страни бяха приканени да изложат писмените си становища и да поискат изслушване в срока, указан в известието за започване на процедурата.

(5)

На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на искането си, беше предоставена такава възможност.

(6)

С Регламент (ЕС) № 330/2013 от 10 април 2013 г. (3) Комисията въведе регистрационен режим за вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия.

2.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(7)

С писмо до Комисията от 7 октомври 2013 г. жалбоподателят официално оттегли жалбата си.

(8)

В съответствие с член 14, параграф 1 от основния регламент при оттегляне на жалба процедурата може да бъде прекратена, освен когато прекратяването не е в интерес на Съюза.

(9)

При разследването не бяха установени съображения, които да сочат, че прекратяването би противоречало на интереса на Съюза. Поради това Комисията счете, че настоящата процедура следва да бъде прекратена. Заинтересованите страни бяха информирани за това и им бе предоставена възможност да изразят мнението си. Комисията обаче не получи коментари, от които може да се направи изводът, че прекратяването на процедурата не е в интерес на Съюза.

(10)

Поради това Комисията стигна до заключението, че антисубсидийната процедура във връзка с вноса в Съюза на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия следва да бъде прекратена.

(11)

Следователно регистрационният режим, въведен в съответствие с член 1 от Регламент (ЕС) № 330/2013 по отношение на вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия, следва да бъде преустановен, а посоченият регламент следва да бъде отменен.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Прекратява се антисубсидийната процедура във връзка с вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, в чист вид или включени в смес, с произход от Аржентина и Индонезия, понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 и ex 3826 00 90 с произход от Аржентина и Индонезия.

Член 2

На митническите органи се възлага да преустановят регистрационния режим, въведен по отношение на вноса в съответствие с член 1 от Регламент (ЕС) № 330/2013.

Член 3

Регламент (ЕС) № 330/2013 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  ОВ C 342, 10.11.2012 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 102, 11.4.2013 г., стр. 13.


26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/69


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1199/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2013 година

за одобряване на активното вещество хлорантранилипрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и условията за одобрение за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от същата директива преди 14 юни 2011 г. По отношение на хлорантранилипрол условията, предвидени в член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени с Решение 2007/560/ЕО на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 2 февруари 2007 г. Ирландия получи заявление от DuPont de Nemours за включването на активното вещество хлорантранилипрол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2007/560/ЕО бе потвърдено, че документацията е пълна, т.е. може да се приеме, че принципно отговаря на изискванията за данни и информация от приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО беше направена оценка на въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за видовете употреба, предложени от заявителя. На 17 февруари 2010 г. определената за докладчик държава членка представи проект на доклад за оценка. В съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията (4) на 11 юли 2011 г. беше поискана допълнителна информация от заявителя. Оценката на допълнителните данни от Ирландия бе предадена под формата на актуализиран проект на доклад за оценка през декември 2011 г.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше разгледан от държавите членки и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу„Органът“). На 14 март 2013 г. Органът представи на Комисията заключението си във връзка с оценката на риска от употребата на активното вещество хлорантранилипрол (5) като пестицид. Проектът на доклада за оценка и заключението на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха изготвени в окончателен вид на 3 октомври 2013 г. под формата на доклад на Комисията за преразглеждане на хлорантранилипрол.

(5)

Проведените различни анализи показаха, че може да се очаква, че съдържащите хлорантранилипрол продукти за растителна защита принципно отговарят на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и в член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, които бяха проучени и са подробно описани в изготвения от Комисията доклад за преразглеждане. Поради това е целесъобразно веществото хлорантранилипрол да бъде одобрено.

(6)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от същия регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения. Целесъобразно е по-конкретно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(7)

На държавите членки и на заинтересованите страни следва да бъде предоставен разумен срок преди одобрението, за да могат да се подготвят за спазването на новите изисквания, произтичащи от одобрението.

(8)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) № 1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението, предвид създалото се специфично положение във връзка с прехода от Директива 91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На държавите членки следва да се предостави период от шест месеца след одобрението, за да преразгледат разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат хлорантранилипрол. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да изменят, заменят или отнемат разрешенията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива 91/414/ЕИО подаване и оценка на пълната документация по приложение III за всеки продукт за растителна защита и за всеки отделен вид употреба съгласно единните принципи.

(9)

Натрупаният опит от включването в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са били обект на оценка съгласно Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията (6), показа, че е възможно да възникнат трудности при тълкуването на задълженията на притежателите на съществуващи разрешения във връзка с достъпа до данни. Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруднения, е необходимо да се уточнят задълженията на държавите членки, особено задължението да се провери дали притежателят на разрешение може да докаже, че има достъп до документация, която отговаря на изискванията на приложение II към посочената директива. Това уточнение обаче не налага нови задължения на държавите членки или на притежателите на разрешения в сравнение с приетите досега директиви за изменение на приложение I към посочената директива или с регламентите за одобряване на активни вещества.

(10)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (7) следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество хлорантранилипрол, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Повторна оценка на продуктите за растителна защита

1.   При необходимост до 31 октомври 2014 г. държавите членки изменят или отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество хлорантранилипрол.

До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент, с изключение на условията, определени в графата със специфичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали притежателят на разрешението разполага с документация или достъп до документация, отговаряща на изискванията, предвидени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО, съгласно условията на член 13, параграфи 1—4 от посочената директива и член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ хлорантранилипрол като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, при положение че всички те са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 най-късно до 30 април 2014 г., държавите членки извършват повторна оценка на продукта съгласно единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изискванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като отчитат предвиденото в графата със специфичните разпоредби в приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

След като определят това, държавите членки:

а)

при необходимост изменят или отнемат разрешението не по-късно от 31 октомври 2015 г. — за продукт, съдържащ хлорантранилипрол като единствено активно вещество; или

б)

при необходимост изменят или отнемат разрешението до 31 октомври 2015 г. или до датата, определена за изменяне или отнемане в съответния акт или актове, с който/които съответното(ите) вещество(а) е било/са били включено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО или е било/са били одобрено(и), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната — за продукт, съдържащ хлорантранилипрол като едно от няколко активни вещества.

Член 3

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 май 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(3)  Решение 2007/560/ЕО на Комисията от 2 август 2007 г. за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед, с оглед на възможното включване на хлорантранилипрол, хептамалоксилоглукан, спиротетрамат и ядрено-полиедрения вирус Helicoverpa armigera в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 213, 15.8.2007 г., стр. 29).

(4)  Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на процедурите за оценка на активните вещества, които не са били предлагани на пазара две години след датата на нотифициране на посочената директива (ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 51).

(5)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2013 г., 11(4):3143. Достъпен онлайн на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu

(6)  Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. за определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Хлорантранилипрол

CAS № 500008-45-7

CIPAC № 794

3-бромо-4’-хлоро-1-(3-хлоро-2-пиридил)-2’-метил-6’-(метилкарбамоил) пиразол-5-карбоксанилид

≥ 950 g/kg

Следните онечиствания от значение не трябва да надвишават определен праг в техническия материал:

 

Ацетонитрил: ≤ 3 g/kg

 

3-пиколин: ≤ 3 g/kg

 

Метаносулфонова киселина: ≤ 2 g/kg

1 май 2014 г.

30 април 2024 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на хлорантранилипрол, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки отделят особено внимание на риска за водните организми и почвените макроорганизми.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Заявителят предоставя потвърждаваща информация относно:

1)

риска за подпочвените води от активното вещество и неговите метаболити IN-EQW78 (2-[3-бромо-1-(3-хлоропиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил]-6-хлоро-3,8-диметилхиназолин-4(3H)-он), IN-ECD73 (2,6-дихлоро-4-метил-11H-пиридо[2,1-b]хиназолин-11-он), IN-F6L99 (3-бромо-N-метил-1H-пиразол-5-карбоксамид), IN-GAZ70 (2-[3-бромо-1-(3-хлоропиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил]-6-хлоро-8-метилхиназолин-4(1H)-он) и IN-F9N04 (3-бромо-N-(2-карбамоил-4-хлоро-6-метилфенил)-1-(3-хлоропиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-карбоксамид);

2)

риска за водните организми от метаболитите, продукт на фотолиза: IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-бромо-4H-пиразоло[1,5-d]пиридо[3,2-b][1,4]оксацин-4-илиден] амино}-5-хлоро-N,3-диметилбензамид), IN-LBA23 (2-[3-бромо-1-(3-хидроксипиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил]-6-хлоро-3,8-диметилхиназолин-4(3H)-он) и IN-LBA24 (2-(3-бромо-1H-пиразол-5-ил)-6-хлоро-3,8-диметилхиназолин-4(3H)-он).

Заявителят предоставя тази информация на Комисията, държавите членки и Органа не по-късно от 30 април 2016 г.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„62

Хлорантранилипрол

CAS № 500008-45-7

CIPAC № 794

3-бромо-4’-хлоро-1-(3-хлоро-2-пиридил)-2’-метил-6’-(метилкарбамоил) пиразол-5-карбоксанилид

≥ 950 g/kg

Следните онечиствания от значение не трябва да надвишават определен праг в техническия материал:

 

Ацетонитрил: ≤ 3 g/kg

 

3-пиколин: ≤ 3 g/kg

 

Метаносулфонова киселина: ≤ 2 g/kg

1 май 2014 г.

30 април 2024 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на хлорантранилипрол, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 3 октомври 2013 г.

При тази цялостна оценка държавите членки отделят особено внимание на риска за водните организми и почвените микроорганизми.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Заявителят предоставя потвърждаваща информация относно:

1)

риска за подпочвените води от активното вещество и неговите метаболити IN-EQW78 (2-[3-бромо-1-(3-хлоропиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил]-6-хлоро-3,8-диметилхиназолин-4(3H)-он), IN-ECD73 (2,6-дихлоро-4-метил-11H-пиридо[2,1-b]хиназолин-11-он), IN-F6L99 (3-бромо-N-метил-1H-пиразол-5-карбоксамид), IN-GAZ70 (2-[3-бромо-1-(3-хлоропиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил]-6-хлоро-8-метилхиназолин-4(1H)-он) и IN-F9N04 (3-бромо-N-(2-карбамоил-4-хлоро-6-метилфенил)-1-(3-хлоропиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-карбоксамид);

2)

риска за водните организми от метаболитите, продукт на фотолиза: IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-бромо-4H-пиразоло[1,5-d]пиридо[3,2-b][1,4]оксацин-4-илиден] амино}-5-хлоро-N,3-диметилбензамид), IN-LBA23 (2-[3-бромо-1-(3-хидроксипиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-ил]-6-хлоро-3,8-диметилхиназолин-4(3H)-он) и IN-LBA24 (2-(3-бромо-1H-пиразол-5-ил)-6-хлоро-3,8-диметилхиназолин-4(3H)-он).

Заявителят предоставя тази информация на Комисията, държавите членки и Органа не по-късно от 30 април 2016 г.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/74


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1200/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2013 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Cozza di Scardovari (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Cozza di Scardovari“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като в Комисията не са постъпили възражения в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Cozza di Scardovari“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 170, 15.6.2013 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.7.   Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях

ИТАЛИЯ

Cozza di Scardovari (ЗНП)


26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/76


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1201/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

50,7

MA

43,6

MK

36,9

TR

65,0

ZZ

49,1

0707 00 05

AL

41,5

TR

87,8

ZZ

64,7

0709 93 10

MA

139,9

TR

106,8

ZZ

123,4

0805 20 10

MA

80,5

TR

76,1

ZA

87,1

ZZ

81,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PK

59,4

SZ

56,2

TR

75,4

UY

56,2

ZA

192,9

ZZ

88,0

0805 50 10

TR

71,6

ZZ

71,6

0808 10 80

BA

54,0

MK

41,5

US

130,4

ZA

162,0

ZZ

97,0

0808 30 90

TR

123,6

ZZ

123,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/78


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2013 година

относно финансовото участие на Европейския съюз в програмата за контрол на рибарството в Хърватия за 2013 година

(нотифицирано под номер C(2013) 6606)

(само текстът на хърватски език е автентичен)

(2013/673/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 юли 2013 г. Хърватия стана член на Европейския съюз.

(2)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 861/2006 Хърватия представи на Комисията програма за контрол на рибарството за 2013 г. заедно със своето заявление за финансово участие на Европейския съюз в разходите, които ще бъдат направени по изпълнението на проектите, включени в тази програма.

(3)

Заявленията, отнасящи се до действията, посочени в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006, могат да се ползват от финансиране от страна на Съюза.

(4)

Целесъобразно е да се определят максималните размери и процентът на финансовото участие на Съюза в рамките на пределните стойности, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006, както и да се определят условията, при които може да се предостави такова финансово участие.

(5)

В съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 861/2006 Хърватия бе приканена да представи програма за финансиране на проекти в приоритетните области, определени от Комисията в писмото ѝ от 25 януари 2013 г., т.е. проекти, целящи изпълнението на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (2) по отношение на контрола, измерването на мощността на двигателя и проследяемостта на рибните продукти. Изискванията, на които трябва да отговарят стопанските субекти и/или държавите членки, когато инвестират в проекти във връзка с проследяемостта, са определени от Комисията в писмото ѝ от 14 май 2012 г.

(6)

Въз основа на това и предвид бюджетните ограничения съдържащите се в програмите за финансиране от Съюза искания, свързани с неприоритетни действия, като например инсталиране на системи за автоматична идентификация (AIS) на борда на риболовните кораби, както и такива проекти за обучение, които не са свързани с подобрения в системите за контрол на държавите членки, бяха отхвърлени, защото не са включени в горепосочените приоритетни области.

(7)

Що се отнася до проектите за проследяване, важно е да се гарантира, че те са разработени въз основа на международно признати стандарти, в съответствие с изискванията по член 67, параграф 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (3).

(8)

Заявлението на Хърватия за финансиране от страна на Съюза беше оценено според съответствието му с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 391/2007 на Комисията от 11 април 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство (4).

(9)

С цел да се насърчат инвестициите в определените от Комисията приоритетни действия и предвид отрицателното въздействие на финансовата криза върху бюджета на държавите членки разходите, свързани с тези приоритетни области и предвидени съгласно настоящото решение за финансиране, следва да се ползват от висок процент на съфинансиране в рамките на пределните стойности по член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

(10)

С цел да изпълнят условията за съфинансиране устройствата за автоматично определяне на местоположението следва да отговарят на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

(11)

С цел да изпълнят условията за съфинансиране електронните устройства за записване и отчитане на борда на риболовните кораби следва да отговарят на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

В настоящото решение е предвидено финансово участие на Европейския съюз за 2013 г. в разходите, извършени от Хърватия през 2012 г. при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към общата политика в областта на рибарството (ОПОР), съгласно член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006.

Член 2

Приключване на неизплатени задължения

Всички плащания, за които е поискано възстановяване, трябва да са извършени от Хърватия до 30 юни 2017 г. Плащанията, извършени от Хърватия след този срок, не отговарят на условията за възстановяване. Бюджетните кредити, свързани с настоящото решение, се отменят най-късно до 31 декември 2018 г.

Член 3

Нови технологии и информационни мрежи

1.   Разходите, извършени по посочените в приложение I проекти за въвеждане на нови технологии и информационни мрежи с цел ефикасно и сигурно събиране и управление на данни във връзка с мониторинга, контрола и надзора на дейностите в областта на рибарството, както и за проверка на мощността на двигателите, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от допустимите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Посоченият в приложение I проект HR/13/05 за закупуване на измервателни уреди и везни отговаря на изискванията за финансово участие в размер на 50 % от допустимите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

Член 4

Устройства за автоматично определяне на местоположението

1.   Разходите, извършени по посочените в приложение II проекти за покупка и монтаж на борда на риболовните кораби на устройства за автоматично определяне на местоположението, позволяващи дистанционното наблюдение на риболовните кораби от център за наблюдение на риболова чрез система за наблюдение на кораби (VMS), отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, се изчислява въз основа на пределна цена от 2 500 EUR на кораб.

3.   Приемливи за съфинансиране по параграф 1 са устройствата за автоматично определяне на местоположението, които отговарят на изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията (5).

Член 5

Електронни системи за записване и отчитане

Разходите, извършени по посочените в приложение III проекти за разработване, покупка, монтаж и техническа помощ за компонентите, необходими за изграждане на електронните системи за записване и отчитане (ERS) с оглед на ефикасния и сигурен обмен на данни във връзка с мониторинга, контрола и надзора на дейностите в областта на рибарството, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от допустимите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

Член 6

Електронни устройства за записване и отчитане

1.   Разходите, извършени по посочени в приложение IV проекти за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за ERS, позволяващи на корабите електронно записване и отчитане на данни за риболовната дейност в център за наблюдение на риболова, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, се изчислява въз основа на пределна цена от 3 000 EUR на кораб.

3.   Приемливи за съфинансиране са ERS устройства, които отговарят на изискванията, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

Член 7

Общо максимално финансово участие на Европейския съюз за Хърватия

Планираните разходи, приемливата за съфинансиране част от тях и максималното участие на Европейския съюз за Хърватия са, както следва:

(В евро)

Държава членка

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

Хърватия

817 000

618 000

522 600

Общо

817 000

618 000

522 600

Член 8

Адресат

Адресат на настоящото решение е Република Хърватия.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2013 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 343, 20.12.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 30.

(5)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/05

84 000

84 000

42 000

HR/13/07

100 000

100 000

90 000

Общо

184 000

184 000

132 000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСТРОЙСТВА ЗА АВТОМАТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/01

192 000

192 000

172 800

HR/13/02

192 000

0

0

Общо

384 000

192 000

172 800


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/04

50 000