ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.303.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 303

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
14 ноември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Уведомително писмо от Европейския съюз до Конфедерация Швейцария относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на Хърватия, на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1139/2013 на Комисията от 11 ноември 2013 година за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1140/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Riz de Camargue (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1141/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (ЗНП)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1142/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Chaource (ЗНП)]

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1143/2013 на Комисията от 13 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по-специално с цел вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде определена от Германия ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1144/2013 на Комисията от 13 ноември 2013 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Tepertős pogácsa (ХТСХ)]

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1145/2013 на Комисията от 13 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/652/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии (нотифицирано под номер C(2013) 7145)  ( 1 )

26

 

 

2013/653/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година относно финансова помощ на Съюза за координиран план за контрол на антимикробната резистентност на причинителите на зоонози през 2014 г. (нотифицирано под номер C(2013) 7289)

40

 

 

2013/654/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година за изменение на Решение 2008/294/ЕО за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (нотифицирано под номер C(2013) 7491)  ( 1 )

48

 

 

2013/655/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 ноември 2013 година за месечно адаптиране от 1 август 2012 г. до 1 юни 2013 г. на корекционните коефициенти, приложими спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави

52

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 311/13/COL от 17 юли 2013 година за изменение на списъка, посочен в точка 39 на част 1.2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който са изброени граничните инспекционни пунктове в Исландия и Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и животински продукти с произход от трети държави, и за отмяна на Решение № 131/13/COL на Надзорния орган на ЕАСТ

56

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/1


Уведомително писмо от Европейския съюз до Конфедерация Швейцария относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на Хърватия, на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Поради присъединяването на Хърватия приложение I към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, е необходимо да се направи техническо изменение във формулировката на член 21, параграф 2, първа алинея от Споразумението.

Член 21, параграф 2, първа алинея от Споразумението предвижда, че списъкът на компетентните органи в приложение I може да се променя само чрез изпращане на уведомление на другата договаряща страна от Швейцария — за органа, посочен в буква а) от него, и от Общността — за другите органи.

С настоящото писмо Ви уведомявам от името на Съюза, че компетентният орган за Хърватия е:

в Хърватия: Ministar financija или упълномощен представител,

и че тази формулировка следва да бъде добавена в приложение I към Споразумението като буква ав) след компетентните органи, упоменати в буква аб).

Прилагането на техническите изменения, предвидени в настоящата нотификация, поражда действие от 1 юли 2013 г.

Моля, приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


РЕГЛАМЕНТИ

14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1139/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2013 година

за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея отпуснатата за 2013 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2013 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

64/TQ40

Държава-членка

Швеция

Рибен Запас

POK/04-N.

Вид

Сайда (Pollachius virens)

Зона

Норвежки води южно от 62° с.ш.

Дата

28.10.2013 г.


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1140/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Riz de Camargue (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на промяна в спецификацията на защитеното географско указание „Riz de Camargue“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1187/2000 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявлението за изменение в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от посочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 133, 6.6.2000 г., стр. 19.

(3)  ОВ С 127, 4.5.2013 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ФРАНЦИЯ

Riz de Camargue (ЗГУ)


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1141/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на промяна в спецификацията на защитеното наименование за произход „Huile essentielle de lavande de Haute-Provence“ / „Essence de lavande de Haute-Provence“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 828/2003 (3).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (4) заявление за изменение в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от посочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 120, 15.5.2003 г., стр. 3.

(4)  ОВ С 140, 18.5.2013 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти и храни, посочени в приложение I, част I към Регламент (ЕС) № 1151/2012:

Клас 3.2.   Етерични масла

ФРАНЦИЯ

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (ЗНП)


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1142/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Chaource (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на промяна в спецификацията на защитеното наименование за произход „Chaource“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 1326/2008 (3).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (4) заявлението за изменение в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от посочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 20.

(4)  ОВ С 159, 5.6.2013 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ФРАНЦИЯ

Chaource (ЗНП)


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по-специално с цел вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде определена от Германия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 3г, параграф 3 и член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки, които не участват в съвместното действие, предвидено в член 26, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (2), могат да изберат свои собствени тръжни платформи за тръжната продажба на своя дял от количеството квоти по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО. Съгласно член 30, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1031/2010 условие за избора на тези тръжни платформи е те да бъдат вписани в приложение III към посочения регламент.

(2)

В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 г. Германия уведоми Комисията за решението си да не участва в съвместното действие, предвидено в член 26, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, а да определи своя собствена тръжна платформа.

(3)

На 15 март 2013 г. Германия уведоми Комисията за намерението си да определи European Energy Exchange AG („EEX“) като тръжна платформа съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.

(4)

На 20 март 2013 г. Германия изпрати уведомлението до Комитета по изменение на климата, създаден съгласно член 9 от Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото (3).

(5)

С цел да се гарантира, че предложеният избор на EEX като тръжна платформа по член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 е съвместим с изискванията на същия регламент и отговаря на целите, посочени в член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, е необходимо налагането на някои условия и задължения по отношение на EEX.

(6)

В съответствие с член 35, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1031/2010 от избраната тръжна платформа се изисква да предостави на малките и средни предприятия (МСП) цялостен, справедлив и равнопоставен достъп до офериране в търговете, както и достъп до офериране в търговете за малките емитери. За да се гарантира изпълнението на това изискване, EEX следва да предостави на МСП и малките емитери прозрачна, изчерпателна и актуална информация относно възможностите за достъп до търговете, провеждани от EEX за Германия, включително всички необходими практически насоки относно извличането на възможно най-голяма полза от тези възможности. Информацията следва да бъде публично достъпна на интернет страницата на EEX. Наред с това ЕЕХ следва да предоставя на назначения съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 тръжен инспектор информация относно постигнатия обхват, в това число степента на постигнатото географско покритие, и да отчита в максимална степен направените от тръжния инспектор препоръки в това отношение, така че да гарантира изпълнението на задълженията си съгласно член 35, параграф 3, букви а) и б) от посочения регламент.

(7)

В съответствие с член 35, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 1031/2010 при избора на тръжна платформа държавите членки вземат предвид степента, в която даден кандидат за такава платформа е в състояние да избегне нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар, включително на пазара на емисии. По-специално тръжната платформа не трябва да може да използва договора за своето избиране, за да повишава конкурентоспособността на другите си дейности, в частност организирания от нея вторичен пазар. Дадена тръжна платформа следва да предоставя възможност на участващите в оферирането кандидати да бъдат допускани до търговете, без да бъде налагано изискването да са борсови членове или участници в организирания от тази платформа вторичен пазар, или да са участници на друго място за търговия, управлявано от платформата или от трета страна.

(8)

В съответствие с член 35, параграф 3, буква з) от Регламент (ЕС) № 1031/2010 при избора на тръжна платформа държавите членки следва да вземат предвид степента, в която се предвиждат адекватни мерки, изискващи от тръжната платформа да предаде всички материални и нематериални активи, необходими за провеждането на търговете от евентуална следваща тръжна платформа. Такива мерки следва да бъдат ясно и навременно определени в стратегия за излизане, която следва да бъде прегледана от тръжния инспектор. Не само определената от Германия EEX, а всички тръжни платформи следва да разработят такава стратегия за излизане и да вземат предвид в най-голяма степен становището на тръжния инспектор по нея.

(9)

В светлината на придобития опит разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1031/2010 относно процедурите за възлагане на обществени поръчки за определяне на тръжни платформи и тръжен инспектор и за провеждане на търговете следва да бъдат изменени.

(10)

Тъй като квотите трябва да бъдат доставени в рамките на пет дни от търга, и тъй като самите квоти са търгуеми, не е необходимо тръжният продукт да е търгуем.

(11)

В някои случаи дадена тръжна платформа трябва да се консултира с тръжния инспектор. Давайки такива консултации тръжният инспектор поема отговорност. За намаляването на тази отговорност, особено в спешни случаи, на консултиращата се тръжна платформа следва да бъде разрешено да извърши предвидената мярка още преди да е получила становището на тръжния инспектор. Задължението на тръжната платформа да се съобразява в най-голяма степен със становището на тръжния инспектор, когато то е предоставено, следва да остане в сила.

(12)

Определянето на тръжните календари следва също така да бъде преразгледано. Първо, не е нито осъществимо, нито необходимо тръжните календари да бъдат определяни още през февруари и март на предходната година. Второ, количествата, подлежащи на тръжна продажба през август, следва да бъдат половината от количествата, продавани на търг в други месеци, което може да бъде постигнато, като се провеждат по-малко търгове и се предлагат по-малки количества на търг. Трето, в член 3г от Директива 2003/87/ЕО се определят количествата квоти за емисии от въздухоплаването, които подлежат на тръжна продажба, и съответните дялове на държавите членки, и разпоредбата в Регламент (ЕС) № 1031/2010 относно годишното количество квоти за емисии от въздухоплаването, които подлежат на тръжна продажба, следва да вземе предвид неизвестностите при някои от факторите, определящи тези количества и дялове. Освен това, предвид несигурността относно резултата от международните преговори е оправдано да се предвиди по-голяма гъвкавост при разпределянето на количеството квоти за емисии от въздухоплаването, които подлежат на тръжна продажба в рамките на дадена календарна година. Четвърто, в случай на няколко последователни отменени търга, квотите следва да бъдат разпределени в рамките на по-голям брой търгове, а не само на следващите четири насрочени търга. И накрая, следва да се добавят разпоредби относно тръжния календар за търгове, провеждани от общата тръжна платформа за държава членка, която е решила да не се присъедини към съвместното действие, но които трябва да използват общата тръжна платформа до определянето на собствена такава. Тези разпоредби следва да отразят разпоредбата, съгласно която тръжните календари се определят от тръжните платформи, определени от такива държави членки.

(13)

Допускането до търговете не трябва да зависи от членство или участие във вторичния пазар, организиран от такава тръжна платформа, или в друго място на търговия, управлявано от тръжната платформа или от трета страна. Това изискване следва да се прилага за всяка тръжна платформа, а не само за тръжните платформи, определени от държавите членки, които не участват в съвместното действие за избор на обща тръжна платформа.

(14)

Всяка тръжна платформа може да предлага един или повече алтернативни начини за достъп до своите търгове, когато по някаква причина основният начин за достъп не функционира, при условие че тези алтернативни начини за достъп са сигурни и надеждни и че тяхното ползване не води до каквато и да е дискриминация между оферентите. За да се избегнат съмнения, следва да бъде пояснено, че държавите членки могат да изискват от дадена тръжна платформа да предлага такива алтернативни начини.

(15)

Прилагането на забрана на държавите членки да разкриват вътрешна информация на лица, работещи за тръжен продавач, може да бъде неосъществимо на практика или да повлияе отрицателно на ефикасността на работата на избрания тръжен продавач или лицата, работещи за него. Тръжните продавачи играят само ограничена роля в провеждането на търгове и съществуват редица мерки за намаляване на рисковете от търгуване с използване на вътрешна информация, включително мерки за ситуации, в които тръжният продавач или лицата, работещи за него, имат достъп до вътрешна информация. В този контекст пълната забрана е несъразмерна. Независимо от това държавите членки следва да бъдат задължени да гарантират, че избраният тръжен продавач разполага с подходящи мерки за предотвратяване на търгуване с използване на вътрешна информация, преди да разкриват такава вътрешна информация.

(16)

Уведомлението от държава членка, която не участва в съвместното действие за избор на обща тръжна платформа, за тръжната платформа, която възнамерява да определи, не може да съдържа целия тръжен календар, но следва да съдържа съответната информация за координиране на тръжните календари на по-късен етап.

(17)

Преразглеждането на Регламент (ЕС) № 1031/2010 следва да се възползва от доклада на тръжния инспектор за търговете, проведени през 2014 г., който може да се очаква да бъде представен в началото на следващата година.

(18)

В Регламент (ЕС) № 1031/2010 се предвижда, че всяка тръжна платформа трябва да бъде регулиран пазар. С цел да се използват съответният опит и знания и да се смекчават рисковете при провеждането на търговете, е уместно да се поясни, че това следва да бъде регулиран пазар, чийто оператор организира пазар на квоти или деривативи на квотите.

(19)

Тъй като дейността на тръжния инспектор може да бъде заплатена от тръжните приходи, може да е желателно дадена тръжна платформа да действа като агент по плащанията за разходите на тръжния инспектор.

(20)

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на тръжния инспектор не е довела до договор, тъй като нямаше кандидати, които да са представили искане за участие в тази съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка. Нова процедура ще трябва да третира сложни въпроси, които например се отнасят до избора на тръжната процедура, формата на договора и точното описание на задачите, чието разрешаване ще иска време. Липсата на тръжен инспектор обаче не представлява толкова голям риск за провеждането на търговете, че те да бъдат спрени до избора на инспектор.

(21)

Тръжната платформа може да позволява подаването на електронна заявка за допускане до офериране, но тя следва също така да може да изисква такова подаване да се извърши на хартиен носител.

(22)

В случай че тръжната платформа, определена от дадена държава членка, която не участва в съвместното действие за възлагане на общи тръжни платформи, не е в състояние да провежда търговете, въпросната държава членка следва да прибегне до общата тръжна платформа, за да продаде на търг своя дял от количеството квоти, които се подлагат на тръжна продажба. Следва да се поясни, че договореностите между общата тръжна платформа и тръжните продавачи, определени от тези държави членки, трябва да бъдат сключени преди да се извърши тръжната продажба на обща тръжна платформа, но не и по-рано.

(23)

Всички тръжни платформи следва да определят стратегия за излизане и да се консултират с тръжния инспектор по нея. Това задължение не следва да се прилага само за тръжни платформи, определени от държави членки, които не участват в съвместното действие за избора на общи тръжни платформи.

(24)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата.

(25)

Договорът между Германия и EEX в качеството ѝ на преходна алтернативна тръжна платформа изтича през декември 2013 г. С цел да се осигурят предвидимост и продължаване на своевременното провеждане на търговете от ЕЕХ, настоящият регламент следва спешно да влезе в сила.

(26)

Поради това Регламент (ЕС) № 1031/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1031/2010 се изменя, както следва:

1)

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Квотите се предлагат за продажба на дадена тръжна платформа посредством стандартизирани електронни договори („тръжният продукт“).“.

2)

В член 7 параграфи 7 и 8 се заменят със следното:

„7.   Преди началото на даден търг тръжната платформа определя методиката за прилагане на параграф 6, след като се консултира с тръжния инспектор, ако такъв е избран, и след като уведоми компетентните национални органи, посочени в член 56.

Във времето между два периода за офериране на една и съща тръжна платформа съответната тръжна платформа може да изменя методиката. Тя уведомява незабавно тръжния инспектор, ако такъв е избран, и компетентните национални органи, посочени в член 56.

Съответната тръжна платформа взема предвид в най-голяма степен становището на тръжния инспектор, ако такова е предоставено.

8.   Ако един или няколко търга бъдат последователно отменени съгласно параграфи 5 или 6, комбинираното количество квоти от тези търгове се разпределя равномерно в рамките на следващите насрочени търгове на същата тръжна платформа.

В случай на квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО броят на търговете, в рамките на които трябва да бъде разпределено комбинираното количество квоти за тръжна продажба, се равнява на четири пъти броя на отменените търгове.

В случай на квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО броят на търговете, в рамките на които трябва да бъде разпределено комбинираното количество квоти за тръжна продажба, се равнява на два пъти броя на отменените търгове.“

3)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При изключителни обстоятелства всяка тръжна платформа може, след като се консултира с тръжния инспектор, ако такъв е избран, да промени времето на даден период за офериране, като изпрати съответно съобщение на всички лица, които могат да бъдат засегнати. Съответната тръжна платформа взема предвид в най-голяма степен становището на тръжния инспектор, ако такова е предоставено.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, продавани на тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, се разпределя равномерно между провежданите в дадена година търгове, с изключение на количествата, продавани на търг през месец август от всяка една година, които трябва да са равни на половината от количествата в търговете през останалите месеци от годината.

Количеството квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО, продавани на тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, се разпределя по принцип равномерно между провежданите в дадена година търгове, с изключение на количествата, продавани на търгове през месец август от всяка една година, които трябва да са равни на половината от количествата в търговете през останалите месеци от годината.“.

4)

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Обстоятелства, които препятстват провеждането на търгове

Без да се засяга прилагането на правилата, посочени в член 58, когато е целесъобразно, дадена тръжна платформа може да отмени търг в случай, че правилното провеждане на този търг бъде нарушено или има вероятност да бъде нарушено. Ако един или няколко търга бъдат последователно отменени, комбинираното количество квоти от тези търгове се разпределя равномерно в рамките на следващите насрочени търгове на същата тръжна платформа.

В случай на квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО броят на търговете, в рамките на които трябва да бъде разпределено комбинираното количество квоти за тръжна продажба, се равнява на четири пъти броя на последователно отменените търгове.

В случай на квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО броят на търговете, в рамките на които трябва да бъде разпределено комбинираното количество квоти за тръжна продажба, се равнява на два пъти броя на последователно отменените търгове.“.

5)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, определят и публикуват — до 30 септември от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата, след като предварително се консултират с Комисията и получат нейното становище — периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и тръжния продукт и датите на плащане и доставка на квотите по глава III от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка календарна година. Съответните тръжни платформи вземат в най-голяма степен предвид становището на Комисията.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Календарът за отделните търгове за квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, провеждани от тръжна платформа, различна от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, се определя и публикува съгласно член 32 от настоящия регламент.

Член 32 се прилага също така и по отношение на търговете, провеждани в съответствие с член 30, параграф 7, втора алинея от тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или 2.“.

6)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Годишни количества продавани на търг квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО

1.   Количеството квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО, което ще се продава на търг всяка година, е равно на 15 % от очакваното количество на тези квоти в обращение за тази година. Ако тръжното количество през дадена година е повече или по-малко от 15 % от количеството, действително пуснато в обращение за въпросната година, разликата се компенсира чрез количеството, което подлежи на тръжна продажба през следващата година. Ако след последната година от даден период на търгуване останат квоти, които трябва да бъдат продадени на търг, те се подлагат на тръжна продажба през първите четири месеца на следващата година.

Количеството квоти, което ще се продава в последната година от всеки период на търгуване, отчита квотите, останали в специалния резерв, посочен в член 3е от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Във всяка календарна година от даден период на търгуване делът на всяка държава членка на предназначените за тръжна продажба квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО се определя в съответствие с член 3г, параграф 3 от същата директива.“

7)

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 2, първа алинея се заменя със следното:

„2.   От 2013 г. нататък тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, по принцип определят и публикуват — до 30 септември от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата, като предварително се консултират с Комисията и получат нейното становище — периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и тръжния продукт, датите на плащане и доставка на квотите по глава II от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка календарна година. Съответните тръжни платформи вземат в най-голяма степен предвид становището на Комисията.“;

б)

в параграф 4 се добавя следната втора алинея:

„Член 32 се прилага също така и по отношение на търговете, провеждани в съответствие с член 30, параграф 7, втора алинея от тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или 2.“

8)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф 1a:

„1а.   Допускането до търговете не трябва да зависи от членство или участие във вторичния пазар, организиран от такава тръжна платформа, или от участие в друго място на търговия, управлявано от тръжната платформа или от трета страна.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Всяка тръжна платформа може да предлага — и държавите членки могат да го изискват от нея — един или повече алтернативни начини за достъп до своите търгове, в случай че по някаква причина основният начин за достъп не функционира, при условие че тези алтернативни начини за достъп са сигурни и надеждни и че тяхното ползване не води до каквато и да е дискриминация между оферентите.“.

9)

В член 18, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

оператор или оператор на въздухоплавателни средства, имащ операторска партида или партида на оператор на въздухоплавателни средства, който участва в търг за своя собствена сметка, предприятие майка, дъщерно предприятие или свързано предприятие, представляващо част от същата група от дружества, в която е и този оператор или оператор на въздухоплавателни средства;“.

10)

В член 20 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Заявката за допускане до офериране съгласно параграф 1 се подава, като на тръжната платформа се предава попълнен формуляр за заявка. Формулярът за заявка и достъпът до него следва да бъдат предоставени и поддържани от съответната тръжна платформа.“.

11)

Член 22 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случая с държавите членки, които не участват в съвместните действия по член 26, параграф 1 и параграф 2, тръжният продавач се определя от избиращата го държава членка достатъчно рано, за да могат да бъдат сключени и въведени в действие необходимите договорености с тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграфи 1 и 2, включително с всяка свързана с тях система за клиринг или сетълмент, които да дават възможност на тръжния продавач да продава квоти от името на определилата го държава членка на тези тръжни платформи въз основа на взаимно договорени условия, в съответствие с член 30, параграф 7, втора алинея и член 30, параграф 8, първа алинея.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите членки се въздържат от разкриването на вътрешна информация на лица, работещи за тръжния продавач, освен ако лицето, което работи или действа за държавата членка, разкрива такава информация на базата на принципа „необходимост да се знае“ в рамките на нормалното изпълнение на неговите трудови, професионални или служебни задължения и съответната държава членка се е уверила, че тръжният продавач — допълнително към предвидените в член 42, параграфи 1 и 2 мерки — е въвел подходящи мерки за предотвратяване на търгуване с използване на вътрешна информация по смисъла на член 3, параграф 28 или забранено с член 38, от всяко лице, работещо за тръжен продавач.“.

12)

В член 24, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„В случаите, в които по форсмажорни причини не е възможно тръжният инспектор да изпълни, изцяло или частично, задълженията си по конкретен търг, съответната тръжна платформа може да реши да проведе търга, при условие че вземе подходящи мерки сама да осигури адекватен мониторинг на търга. Горепосоченото се отнася и за момента, в който първият тръжен инспектор, избран в съответствие с параграф 2, започне да наблюдава съответните търгове, както е определено по-подробно в договора за неговия избор.“.

13)

В член 25 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Тръжният инспектор предоставя становищата, предвидени в приложение III, съгласно член 7, параграф 7, член 8, параграф 3, член 27, параграф 3 и член 31, параграф 1. Становищата се предоставят в разумен срок.“.

14)

В член 27 се добавя следният параграф 3:

„3.   В срок от три месеца след нейното определяне тръжната платформа представя на Комисията своята подробна стратегия за излизане, а Комисията се консултира с тръжния инспектор по нея. В срок от два месеца след получаване на становището на тръжния инспектор съгласно член 25, параграф 6 тръжната платформа преразглежда, и — когато е целесъобразно — изменя своята стратегия за излизане, като взема предвид в най-голяма степен това становище.“.

15)

В член 30, параграф 6 буква в) се заменя със следното:

„в)

тръжния продукт и всякаква друга информация, необходима на Комисията, за да може да оцени дали предлаганият тръжен календар е съвместим с тръжния календар на тръжните платформи по член 26, параграф 1 или параграф 2, както и с другите тръжни календари, предложени от други държави членки, които не участват в съвместната дейност по член 26, а предпочитат да изберат свои собствени тръжни платформи;“.

16)

В член 31 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяка тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1, изпълнява същите функции като тези на тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1, както те са предвидени в член 27.

Тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1 обаче се освобождава от разпоредбите на член 27, параграф 1, буква в) и представя стратегията за излизане, посочена в член 27, параграф 3, на избиращата я държава членка, която трябва да се консултира с тръжния инспектор по нея.“.

17)

В член 32, параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, следва да определят и публикуват данните за периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и продавания тръжен продукт, датите на плащане и доставка на квотите по глава II и глава III от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка година, до 31 октомври от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата. Съответните тръжни платформи следва да извършат своето определяне и публикуване на данни само след като вече е извършено определянето и публикуването на данните съгласно член 11, параграф 1 и член 13, параграф 1 от настоящия регламент от съответната тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, освен ако такава тръжна платформа още не е избрана. Съответните тръжни платформи следва да извършат своето определяне и публикуване на данни след като предварително проведат консултация с Комисията и получат нейното становище по въпроса. Съответните тръжни платформи вземат в най-голяма степен предвид становището на Комисията.“.

18)

В член 33 първа алинея се заменя със следното:

„След като тръжният инспектор предаде годишния консолидиран доклад относно търговете, провеждани през 2014 г., Комисията преразглежда разпоредбите в настоящия регламент, включително функционирането на всички тръжни процеси.“.

19)

В член 35 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Търговете могат да се провеждат само на такава тръжна платформа, която е упълномощена като регулиран пазар, чийто оператор организира пазар на квоти или деривативи на квотите.“.

20)

В член 44 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Тръжната платформа, включително свързаната с нея система(системи) за клиринг или система(системи) за сетълмент, прехвърлят плащанията, направени от оферентите или всички правоприемници във връзка с тръжната продажба на квоти по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО, на тръжните продавачи, продали въпросните квоти, с изключение на евентуални суми, за които от нея се иска да действа като агент по плащанията на тръжния инспектор.“.

21)

Приложение III се изменя в съответствие с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010 се изменя, както следва:

В част 1 след наименованието на тръжната платформа, определена от Германия, се добавя следният ред:

 

„Правно основание

Член 30, параграф 2“

В част 2 след наименованието на тръжната платформа, определена от Обединеното кралство, се добавя следният ред:

 

„Правно основание

Член 30, параграф 1“

Добавя се следната част 3:

Тръжни платформи, определени от Германия

3

Тръжна платформа

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Правно основание

Член 30, параграф 1

 

Срок на мандата

Най-рано от 15 ноември 2013 г. до не по-късно от 14 ноември 2018 г., без да се засяга член 30, параграф 5, втора алинея.

 

Условия

Допускането до търговете не зависи от членство или участие във вторичния пазар, организиран от EEX, или в друга платформа за търговия, управлявана от EEX или от която и да било трета страна.

 

Задължения

1.

В срок от два месеца от 15 ноември 2013 г. EEX представя на Германия своята стратегия за излизане с цел консултиране с тръжния инспектор. Стратегията за излизане не засяга задълженията на EEX съгласно договора с Комисията и държавите членки, сключен съгласно член 26, нито правата на Комисията и тези държави членки, които произтичат от този договор.

2.

EEX съставя и поддържа на интернет страницата си изчерпателен и актуален списък на борсовите членове, допуснати да оферират, които са оправомощени да оферират от името на МСП и малки емитери, наред с лесноразбираеми практически насоки, информиращи МСП и малките емитери за действията, които трябва да предприемат, за да бъдат допуснати до търгове чрез тези борсови членове.

3.

В срок от шест месеца от началото на търговете или два месеца от назначаването на тръжния инспектор — в зависимост от това коя от двете дати е по-късна — ЕЕХ представя доклад пред тръжния инспектор относно постигнатия обхват, в това число степента на постигнатото географско покритие, и отчита във възможно най-висока степен препоръките на тръжния инспектор в това отношение, за да гарантира изпълнение на задълженията си съгласно член 35, параграф 3, букви а) и б).

4.

Германия уведомява Комисията за всички съществени промени в съответните договорни отношения с EEX, за които Комисията е уведомена на 15 март 2013 г. и които са съобщени на Комитета по изменението на климата на 20 март 2013 г.“


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1144/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2013 година

за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Tepertős pogácsa (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 отмени и замени Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (2).

(2)

В съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 заявлението за регистрация на названието „Tepertős pogácsa“, подадено от Унгария, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Германия и Австрия изказаха възражения пред Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 509/2006. Съгласно параграф 3 от посочения член Комисията провери възраженията и ги счете за основателни.

(4)

Унгария посочи, че с Германия и Австрия е постигнато споразумение.

(5)

В случая с Германия споразумението доведе до промяна в заявлението за регистрация, състояща се в заличаване на необходимите параметри за качество на брашното (BL55 и BL80).

(6)

От своя страна Австрия прие потвърждението на Унгария, че заявлението за регистрация има за цел единствено защита на унгарското название „Tepertős pogácsa“ като храна с традиционно специфичен характер и че заявлението за регистрация на унгарското название „Tepertős pogácsa“ по никакъв начин не се отразява неблагоприятно върху продуктите, носещи наименованието „Grammelpogatsche“, и не би застрашило производството на продукта, пускан на пазара с наименованието „Grammelpogatsche“.

(7)

С оглед на изложеното по-горе названието „Tepertős pogácsa“ следва да бъде вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер, а спецификацията на продукта следва да бъде съответно актуализирана и публикувана,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Актуализираната спецификация на продукта фигурира в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 180, 21.6.2012 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Селскостопански продукти и храни, изброени в точка II от приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012:

Клас 2.3.   Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

УНГАРИЯ

Tepertős pogácsa (ХТСХ)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

1.   Спецификация на продукта

1.1.   Наименование(я) за регистрация

„Tepertős pogácsa“

Етикетът, с който продуктът се предлага на пазара, може да съдържа следната информация: „magyar hagyományok szerint előállított“ („произведено в съответствие с унгарските традиции“). Информацията ще бъде преведена на други официални езици.

1.2.   Наименованието е

специфично само по себе си

изразява специфичния характер на селскостопанския или хранителния продукт

Прилагателното „tepertős“ в наименованието описва „tepertő“ (свински пръжки) — продуктът, който остава след пърженето на сланина и който след накълцване, в кремообразно състояние, представлява характерната основна съставка в кръглите пикантни питки.

1.3.   Дали се иска запазване на наименованието съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006?

Регистрация със запазване на наименованието

Регистрация без запазване на наименованието

1.4.   Тип на продукта

Клас 2.3.

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

1.5.   Описание на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1

„Tepertős pogácsa“ представлява кръгла пикантна питка с цилиндрична форма, овкусена със сол и черен пипер, с диаметър 3—5 cm и тегло 25—50 g. Питките съдържат накълцани свински пръжки и свинска мас, замесват се с мая, а консистенцията им може да е ронлива или слоеста (структура на „многолистно тесто“). Повърхността е червеникавокафява и има резки, образуващи квадратчета. Долната страна е плоска и червеникавокафява. Питките съдържат равномерно разпределени парченца свински пръжки. Ронливият вид може да се чупи на парчета, а слоестият вид има лека, многолистна структура. Питките имат вкус на свински пръжки, приятно солени, с лек привкус на черен пипер. Тегловното съдържание на мазнини в сухото вещество е 20—30 %, като продуктът съдържа тегловно 25—40 % свински пръжки, добавени към брашното. Най-малко 60 % от съдържанието на мазнини се дължи на свинските пръжки.

Органолептични характеристики:

 

Ронливи „tepertős pogácsa“

Слоести „tepertős pogácsa“

Форма

Кръгли, равномерно цилиндрични

Кръгли, цилиндрични, може да са леко „наклонени“

Коричка

Горната коричка е лъскава, червеникавокафява и с дълбоки резки, образуващи квадратчета. Страните са матови, с цвят на пясък, а долната коричка е червеникавокафява и матова.

Вътрешна структура

Ронлива консистенция, но не трошлива. Парчетата пръжки са равномерно разпределени и са леко кафеникави на цвят.

Структура на многолистно тесто — слоевете могат да бъдат разделени и леко кафеникавите парчета пръжки се виждат между слоевете.

Вкус

Характерен вкус на пръжки, но също така приятно солен с лек привкус на черен пипер.

Аромат

Характерен аромат на пръжки, свинска мас и черен пипер.

Физични и химични характеристики

Съдържание на мазнини: тегловното съдържание на мазнини в сухото вещество на готовия продукт е 20—30 % (m/m).

Съдържание на сол: тегловното съдържание на сол в сухото вещество на продукта е най-много 4,0 % (m/m).

1.6.   Описание на производствения метод на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1

Съставки:

за крема с пръжки:

свински пръжки без кожа: 70—75 % от крема с пръжки, пържената част на свинската мас, която се получава след пърженето на сланина с малко месо или без никакво месо;

свинска мас: 25—30 % от крема с пръжки, маста, която се получава след пърженето на сланина с малко месо или без никакво месо;

приготвяне на тестото: пшенично брашно или брашно от шпелта, яйце, жълтък, мляко, мая, бяло вино или оцет, заквасена сметана, сол и черен пипер.

При приготвянето на „Tepertős pogácsa“ е забранено да се използват каквито и да било хранителни добавки (например набухватели или консерванти).

Начин на приготвяне:

В зависимост от начина на приготвяне „Tepertős pogácsa“ може да са слоести или ронливи.

Приготвяне на ронливи „TEPERTŐS POGÁCSA“

Етап I: приготвяне на крема с пръжки

Пресните пръжки без кожа се сплескват с точилка, докато не останат никакви по-едри парчета, и пържените парчета се разпределят равномерно в крема. Пръжките могат да бъдат смлени с мелничка за месо, като в такъв случай трябва да се използва най-фината част.

Кремът и свинската мас се смесват с дървена лъжица или миксер. Важно условие е, че при приготвянето на крема с пръжки не могат да се използват никакви добавки, консерванти, гъши пръжки, зеленчукова мазнина или маргарин, а само пресни пръжки без кожа.

Произвежданият в промишлени условия крем с пръжки също трябва да отговаря на изискванията за крема с пръжки.

Етап II: приготвяне на тестото

250—400 g крем с пръжки се смесват с килограм пшенично брашно до образуване на еднородна смес. Кремът с пръжки трябва да покрива брашнените частици, което е особено важно условие за ронливата консистенция. Замесва се тесто от всички съставки — т.е. брашното, смесено с крема с пръжки, като на всеки килограм брашно се добавя 5 % мая, активирана в мляко, едно яйце, един жълтък, 0,02 % бяло вино или оцет, 2,5 % сол, 0,001 % смлян черен пипер и достатъчно количество заквасена сметана, за да се получи относително твърдо тесто. Меси се, докато се образува тесто. Търсената ронлива консистенция няма да се получи, ако тестото е месено прекалено дълго.

Поради високото съдържание на мазнини в продукта тестото се приготвя със студени съставки и трябва да втасва на хладно, докато вътрешната температура в тестото достигне 26 °C. Естеството на продукта позволява също така тестото да бъде поставено в хладилник при температура + 5 — + 8 °C и да втасва най-малко три часа.

Втасалото и охладено тесто се разточва на кора с дебелина един пръст и отгоре се набраздява с дълбоки перпендикулярни линии. Това може да се направи с ножове, събрани един до друг на разстояние 3 mm. Питките се изрязват с помощта на формичка с диаметър 3—6 cm. Формата на питките трябва да е гладка и, доколкото е възможно, цилиндрична. Окончателната форма се постига чрез оформяне на тестото с възглавничките на дланта. Питките, необходими за запълване на тавата, се поставят близо една до друга на плота и с четка се намазват с разбито яйце, което не трябва да се стича по страните. Когато яйцето изсъхне на повърхността, питките се поставят в тавата, като между тях се оставя равно разстояние. Безформените парчета могат да се премесват заедно най-много два пъти с възможно най-слаб контакт и, след като тестото втаса, те могат да се използват по-късно.

След като се наредят в тавата, питките се оставят да втасат за 50—55 минути, а след това се пекат в силно загрята фурна при 220—240 °C за 12—15 минути, след което са готови за консумация.

Питките се продават без опаковка (на бройка) или предварително опаковани.

Приготвяне на слоести „TEPERTŐS POGÁCSA“

Етап I: приготвяне на крема с пръжки

Кремът с пръжки се приготвя по сходен начин с използвания за ронливия вариант, като единствената разлика е, че освен мас и свински пръжки без кожа, се добавя 1,5 % сол (от теглото на брашното) и фино смлян черен пипер (0,001 % от теглото на брашното). Солта се добавя на този етап, тъй като, ако цялото количество сол, което е необходимо за характерния солен вкус на питките, се добави само при приготвянето на тестото, тестото ще се разпадне и няма да се получи многолистната структура.

В този случай 50 % от общото количество мас, указано за приготвянето на крема с пръжки, т.е. половината, се добавят към крема с пръжки, а другата половина — към тестото.

Етап II: приготвяне на тестото

Така нареченото основно тесто се приготвя от брашното, маста, която се отделя при приготвянето на крема с пръжки, сол (приблизително 1 % от теглото на брашното), като на всеки килограм брашно се добавя 5 % мая, активирана в мляко, 0,02 % бяло вино или оцет, евентуално едно яйце, един жълтък и достатъчно количество заквасена сметана за получаване на твърдо тесто със средна еластичност, което лесно се разточва.

За този вид е важно съставките и кремът с пръжки да се държат на ниска температура, за да може кремът с пръжки да отделя слоевете тесто при сгъването. Маста между тънко разточените слоеве студено тесто се разтопява по време на печенето и не им позволява да се слепят. В същото време съдържащата се вода в тестото и маста се изпаряват и разделят слоевете, така че след изпичане продуктът може да бъде разделян на слоеве (листа).

„Многолистната“ структура може да се постигне по два начина:

а)

Кремът с пръжки се разстила равномерно върху тънко разточеното тесто, после тестото се навива, като се започне от единия край. Полученото руло се оставя да престои 15—30 минути, след което се разточва отново и се навива на 90 градуса спрямо предишното навиване. Ако тази ротация не бъде спазена, при печене питките ще се наклонят настрани.

б)

Втасалото основно тесто се разточва на тънко и сместа с пръжките се намазва по повърхността толкова пъти, на колкото се сгъва тестото. В този случай то не се навива, а се сгъва (най-малко три пъти).

Преди последното разточване тестото се оставя да втасва най-малко 15 минути, след това се разточва на слой с дебелина един пръст (1—2 cm), горната страна се набраздява с дълбоки перпендикулярни линии, а питките се изрязват с формичка с диаметър 3—6 cm. Питките, необходими за запълване на тавата, се поставят близо една до друга на плота и с четка се намазват с разбито яйце, което не трябва да се стича по страните.

След като яйцето изсъхне на повърхността, питките се поставят в тава за печене, като се оставя равномерно разстояние между тях. После се оставят да втасат за 40—45 минути и се пекат в силно загрята фурна при 220—240 °C за 8—10 минути, след което са готови за консумация

Питките се продават без опаковка (на бройка) или предварително опаковани.

1.7.   Специфичен характер на селскостопанския или хранителния продукт

Уникалните характеристики на „Tepertős pogácsa“ се дължат на следното:

основните съставки: свински пръжки и свинска мас,

специалната техника за приготвяне на тестото,

физичните, химичните и органолептичните характеристики.

Основната съставка — свински пръжки — осигуряваща характерните качества

Типичните характеристики на „Tepertős pogácsa“ се дължат на пръжките, които се получават от пърженето на сланина, съдържаща малко или никакво месо. Пръжките съдържат 12—13 % протеини и 82—84 % мазнини; 60 % от съдържащите се мазнини в продукта са от пръжките.

Специалната техника за приготвяне на тестото

Освен ронливото тесто, използването на пръжки дава възможност така също за приготвянето на специално тесто с „многолистна“ структура, а високото съдържание на мазнини налага специално приготвяне на студено тесто с температура 24—26 °C.

Физични, химични и органолептични характеристики

Поради съдържанието на мазнини от 20—30 %, което се дължи на използването на свински пръжки и мас, хранителната стойност на „Tepertős pogácsa“ е по-висока, те изсъхват по-бавно и имат по-дълъг срок на годност, отколкото останалите продукти от същата категория.

1.8.   Традиционен характер на селскостопанския или хранителния продукт

Думата „pogácsa“ (питка) е използвана за пръв път около 1395 г. и първоначално означава кръгла питка, изпечена в пепелта и жаравата. В унгарските народни приказки те стават популярни като „hamuban sült pogácsa“ (питки, печени в пепелта). До XVIII век думата, използвана за кръглите питки, консумирани като хляб, е питка. Настоящите по-малки цилиндрични питки, с резки, образуващи квадратчета, добиват популярност в Унгария през късното Средновековие. Това е най-популярното печиво в унгарската селска кухня, което се приготвя в няколко варианта, а популярността му не намалява оттогава.

Производството на „Tepertős pogácsa“ се обуславя от две условия: топенето на мас от сланина става популярна дейност, а пръжките се превръщат в ежедневна храна. Според описанието на благородно семейство от средната класа от 70-те години на XVIII век, пърженето на сланина и приготвянето на пръжки се превръща в част от домашния бит на благородниците от XVIII век. В подкрепа на това се явява и фактът, че според инвентарните описи на имуществото на благородниците във Великата равнина от XVIII век започват да се появяват качета с мас/сланина. (Cegléd 1850—1900 г. Ceglédi Kossuth Múzeum kiadása (Публикация на музея Cegléd Kossuth Museum) Cegléd, 1988 г., стр. 28, 30 Szűcs.) На база на факта, че качетата с мас/сланина през 50-те години на XIX век вече са включени в регистрите на селяните от района между река Дунав и река Тиса, можем да допуснем, че традицията да се топи мас и да се използва свинска мас в ежедневното хранене на селяните и в обичайната преработка на свинско месо започва да се разпространява от средата на XIX век.

Според устните етнографски сведения от края на XIX и началото на XX век пръжките се използват за направата на сапун в селските домакинства в района на Централна Тиса, а консумацията им се развива постепенно. След клането на прасето питките обикновено се правят с пресни дребни пръжки без кожа. В етнографско резюме от 30-те години на XX век се споменава, че питките се правят от тесто без и с мая, от пшенично брашно, овкусено — наред с другите неща — с пръжки (Bátky Zs.: Táplálkozás. (Хранене) в A magyarság néprajza. (Етнография на унгарците), Будапеща, 1933 г., стр. 100). По тази причина можем да кажем, че добавянето на пръжки към тестото с мая добива популярност в началото на XX век.

В наши дни „Tepertős pogácsa“ изпълняват важна роля в ежедневното приготвяне на храна. Сервират се като второ ястие, когато основното ястие е супа (гулаш, бобена чорба), и се предлагат на гостите на срещи и конференции. Често се предпочитат и от домакините, особено за отбелязване на семейни тържества (сватби, кръщенета) или празници като Коледа и Великден, а също така нерядко се сервират като мезе за вино в селския туризъм. (Hagyományok Ízek Régiók (Традиционни вкусове от регионите), том I, стр. 145—147).

Репутацията на питките е видна и от включването им в няколко рецептурника от 80-те години на XIX век до наши дни. Dobos C. József: Magyar-Franczia szakácskönyv (Унгарско-френска готварска книга) стр. 784—785, 1881 г.; Rozsnyai Károly: Legújabb nagy házi cukrászat (Последните домашни печива) стр. 350, 1905 г.; Kincses Váncza receptkönyv (Рецептурник на Kincses Váncza) стр. 21, 1920 г.; Az Új idők második receptkönyve (Вторият рецептурник на нашето време) стр. 182, 1934 г.; Hajdú Ernőné: Jaj, mit főzzek (Какво да сготвя?) стр. 73, 1941 г.; Rudnay János: A magyar cukrászat remekei (Шедьоврите на унгарското кулинарно изкуство) стр. 89, 1973 г.

1.9.   Минимални изисквания и процедури за проверка на специфичния характер

Специални характеристики

Минимални изисквания

Метод за проверка и честота

Съдържание на мазнини

20—30 % тегловно от сухото вещество

може да се използва само свинска мас

В съответствие с описанието на продукта в точка 3.5 — в лаборатория веднъж на всеки шест месеца

Пръжки (крем)

използване на свински пръжки

използване на пръжки без кожа

Въз основа на документацията на продукта или информационния лист на продукта — документират се на партиди

Съставки

в съответствие с описанието на продукта в точка 3.6 (свински пръжки, свинска мас, пшенично брашно, яйце, жълтък, мляко, мая, бяло вино или оцет, заквасена сметана, сол и черен пипер)

Въз основа на документацията на продукта или информационния лист на продукта — документират се на партиди

Органолептични характеристики на продукта (съдържание, вкус и аромат)

ронлива или слоеста „многолистна“ консистенция

характерен вкус и аромат на пръжки и лек привкус на черен пипер

Органолептичен тест се прави през всяка смяна.

2.   Служби или органи, удостоверяващи съответствие със спецификацията на продукта

2.1.   Наименование и адрес

Наименование: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság (Централна административна служба по земеделие, Дирекция „Безопасност на храните и фуражите“)

Адрес:

Тел.: 456-30-10

Факс: —

Електронна поща: oevi@oai.hu

☒ Държавен

 Частен

2.2.   Специфични задачи на службите или органите

Органите, отговорни за удостоверяването на съответствието, проверяват дали продуктът отговаря на изискванията, посочени в спецификацията на продукта.


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1145/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

44,1

MA

42,2

MK

28,7

ZZ

38,3

0707 00 05

AL

40,0

MK

56,9

TR

132,8

ZZ

76,6

0709 93 10

MA

85,3

TR

166,5

ZZ

125,9

0805 20 10

MA

66,6

ZA

148,2

ZZ

107,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

78,8

ZA

157,1

ZZ

104,3

0805 50 10

TR

68,6

ZA

74,0

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

251,7

LB

239,8

PE

322,3

TR

167,2

US

340,0

ZZ

264,2

0808 10 80

BA

64,2

NZ

131,4

US

142,2

ZA

178,9

ZZ

129,2

0808 30 90

CN

65,8

TR

114,2

ZZ

90,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2013 година

относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии

(нотифицирано под номер C(2013) 7145)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/652/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 9, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2003/99/ЕО се предвижда, че държавите членки трябва да гарантират, че мониторингът предоставя сравними данни за наличието на антимикробна резистентност (АМР) при заразни агенти, причиняващи зоонози и при други агенти, доколкото те представляват заплаха за общественото здраве.

(2)

В Директива 2003/99/ЕО също така се предвижда, че държавите членки трябва да оценяват тенденциите и източниците на АМР на своята територия и да предават всяка година на Комисията доклад, обхващащ събраните в съответствие с посочената директива данни.

(3)

В своето съобщение от 15 ноември 2011 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност“ (2), Комисията предлага да се въведе петгодишен план за действие за борба срещу АМР, основаващ се на 12 ключови действия, сред които е укрепването на системите за надзор на АМР.

(4)

В заключенията си от 22 юни 2012 г. относно влиянието на антимикробната резистентност в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор – аспект „Едно здраве“ (3), Съветът призова Комисията да предприеме последващи действия по своето съобщение от 15 ноември 2011 г. чрез конкретни инициативи за изпълнение на набелязаните в него 12 действия и да си сътрудничи тясно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) в по-добрата оценка на разпространението на АМР при хората, животните и храните в ЕС.

(5)

По време на заседанието си, проведено на 11 декември 2012 г., Парламентът прие Доклад относно микробното предизвикателство – нарастващата опасност от антимикробна резистентност (4). В този доклад Парламентът приветства петгодишния план на Комисията за борба с АМР и отбелязва, че е необходимо да бъдат приложени възможно най-бързо препоръчаните в него мерки. По-специално Парламентът призовава Комисията и държавите членки да потърсят по-голямо сътрудничество и координация за ранно откриване, предупреждение и процедури за координирано реагиране по отношение на патогенни бактерии с антимикробна резистентност при хората, животните, рибата и храните, за да се наблюдава постоянно размерът и нарастването на АМР.

(6)

В рамките на своята съвместна програма на ФАО и СЗО относно стандартите за храните и по време на 34-та си сесия в Женева Комисията за Кодекс алиментариус прие насоките за анализ на риска по отношение на предаваната чрез храната антимикробна резистентност (5), в които АМР е посочена като основен източник на опасения за общественото здравеопазване като цяло и като въпрос от значение за безопасността на храните. Използването на антимикробни агенти при животни, отглеждани за производство на храни, и при такива култури представлява потенциален важен рисков фактор за селекцията и за разпространението на микроорганизми с АМР и детерминанти на АМР от животните и предназначените за храни култури към хората чрез храненето.

(7)

В посочените насоки на Кодекс алиментариус се достига inter alia до заключението, че чрез програмите за надзор на разпространението на предаваната чрез храната антимикробна резистентност се осигурява информация, която е от полза за всички звена в процеса на анализ на риска от АМР. Методологията, използвана в програмите за надзор, следва да се хармонизира на международно равнище в рамките на възможното. За да се гарантира сравнимост на данните, от определящо значение е да се използват стандартизирани и валидирани методи за определяне на антимикробна чувствителност и хармонизирани критерии за интерпретиране.

(8)

В Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (6), глава 6.7, посветена на „Хармонизиране на националните програми за надзор и мониторинг на АМР“, се подчертава необходимостта от упражняване на надзор и мониторинг на АМР с цел да се оценяват и определят тенденциите и източниците на АМР в бактериите, да се отчита появата на нови механизми на АМР, да се осигуряват данните, необходими за изготвяне на анализи на риска, които са от значение за здравето на животните и човека, да се изгражда основа за формулиране на стратегически препоръки по отношение на здравеопазването на животните и човека, както и да се набавя информация за оценяване на практиките по предписване на антимикробни препарати и за изготвяне на препоръки за тяхното предпазливо използване

(9)

На 9 юли 2008 г. ЕОБХ прие научно становище относно предаваната чрез храната антимикробна резистентност, разглеждана като биологична опасност (7). На 28 октомври 2009 г. ECDC, ЕОБХ, EMA и Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) на Комисията публикуваха съвместно научно становище относно антимикробната резистентност с акцент върху инфекциите, предавани на човека чрез животните и храните (зоонозите) (8). На 5 март 2009 г. ЕОБХ прие научно становище относно оценката на значимостта, от гледна точка на общественото здравеопазване, на резистентните към метицилин бактерии Staphylococcus aureus (MRSA) (9). На 7 юли 2011 г. ЕОБХ прие научно становище относно рисковете за общественото здравеопазване от бактериални щамове, произвеждащи β-лактамази с разширен спектър (ESBL) и/или AmpC β-лактамази (AmpC) в храни и животни, отглеждани за производство на храни (10). На 3 октомври 2011 г. ЕОБХ прие технически доклад относно възприетите от ЕОБХ подходи при оценка на риска в областта на антимикробната резистентност, с акцент върху коменсалните микроорганизми (11). Основното заключение във всички тези становища и доклади е, че с оглед на нарастващите опасения за общественото здравеопазване, свързани с АМР, е необходимо да се използват хармонизирани методи и епидемиологични гранични стойности, за да се гарантира съпоставимостта във времето на данните на равнището на отделните държави членки, както и да се сравняват по-лесно данните за възникване на АМР между държавите членки.

(10)

На 14 юни 2012 г. ЕОБХ публикува научен доклад относно техническите спецификации за хармонизиран мониторинг и докладване на антимикробната резистентност на Salmonella, Campylobacter и индикаторните коменсални бактерии Escherichia coli и Enterococcus spp., които се пренасят чрез храна (12). На 5 октомври 2012 г. ЕОБХ публикува научен доклад относно техническите спецификации за хармонизиран мониторинг и докладване на антимикробната резистентност на резистентните към метицилин бактерии Staphylococcus aureus (MRSA) в животни, отглеждани за производство на храни, и в храни (13). В тези научни доклади бяха отправени препоръки за изготвяне на подробни правила за хармонизиран мониторинг и докладване на разпространението на резистентни микроорганизми в животни, отглеждани за производство на храни, и в храни, по-специално що се отнася до микроорганизмите, които да бъдат обхванати, произхода на изолатите на микроорганизмите, броя на изолатите, които да бъдат изследвани, тестовете за определяне на антимикробна чувствителност, които да бъдат използвани, специфичния мониторинг на MRSA и на бактерии, произвеждащи β-лактамаза с разширен спектър (ESBL) или AmpC, както и до събирането и докладването на данните. С участието на ECDC в тази дейност ще се осигури сравнимостта на данните, получавани от животни, отглеждани за производство на храни, и от хранителната промишленост, с данните, получавани от сектора на хуманната медицина.

(11)

В съответствие с констатациите в посочените доклади и становища е важно, при определянето на комбинациите от видове бактерии, видове животни, отглеждани за производство на храни, и хранителни продукти, които да бъдат включени в хармонизирания мониторинг и докладването на АМР, да се даде приоритет на тези, които са от най-голямо значение с оглед на общественото здравеопазване. За да се намали административната тежест, следва при мониторинга да се използват във възможно най-голяма степен биологичните проби или изолати, събирани в рамките на вече създадените национални програми за контрол.

(12)

В Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета (14) се предвижда, че държавите членки изготвят национални програми за контрол, в които трябва да се включи вземането на проби за изследване за Salmonella spp. на различни етапи от хранителната верига. С Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (15) се определят микробиологичните критерии, приложими за определени микроорганизми, и условията за прилагане, с които трябва да се съобразяват операторите на предприятията за храни. По-специално компетентният орган трябва да осигури спазването от страна на операторите в хранителния сектор на правилата и критериите, определени в посочения регламент, в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (16). При мониторинга на АМР на Salmonella spp. вниманието следва да се насочи основно върху изолатите, получени в рамките на националните програми за контрол и при изследванията и проверката на съответствието с оглед на правилата и критериите, извършвана от компетентния орган съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 2073/2005.

(13)

С Решение 2007/407/ЕО на Комисията (17) се определят подробните правила за мониторинг на АМР, който да се провежда от държавите членки и да обхваща Salmonella spp. при кокошки, пуйки и прасета за клане, за периода от 2007 до 2012 г. Този хармонизиран мониторинг следва да продължи, за да се проследяват тенденциите, и обхватът му да се разшири, така че в него да се включи АМР на други патогени и коменсали с оглед на нарастващите опасения за общественото здравеопазване във връзка с мястото, което заемат тези микроорганизми в посочения в научните становища цялостен риск от АМР. Поради това мониторингът и докладването съгласно членове 7 и 9 от Директива 2003/99/ЕО следва да са в съответствие с разпоредбите и техническите изисквания относно хармонизирания мониторинг и докладването на АМР, при което се вземат предвид препоръките, отправени в докладите на ЕОБХ.

(14)

С оглед на яснотата на законодателството на Съюза Решение 2007/407/ЕО следва да бъде отменено.

(15)

За да се даде възможност на държавите членки да създадат необходимата организация и за да се улесни планирането на мониторинга и докладването, предвидени в настоящото решение, то следва да се прилага от 1 януари 2014 г.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящото решение се определят подробни правила относно хармонизирания мониторинг и докладването на антимикробната резистентност (АМР), които да се извършват от държавите членки в съответствие с член 7, параграф 3 и член 9, параграф 1 от Директива 2003/99/ЕО и приложение II, раздел Б и приложение IV към нея.

В обхвата на мониторинга и докладването попадат изброените по-долу бактерии, получени от проби от популации на определени животни, отглеждани за производство на храни, и от определени храни:

а)

Salmonella spp.;

б)

Campylobacter jejuni и Campylobacter coli (C. jejuni и C. coli);

в)

индикаторни коменсални Escherichia coli (E. coli);

г)

индикаторни коменсални Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium (E. faecalis и E. faecium).

2.   В настоящото решение се определят специфичните изисквания за хармонизирания мониторинг и докладването на Salmonella spp. и E. coli, произвеждащи изброените по-долу ензими, в популации на определени животни, отглеждани за производство на храни, и в определени храни:

а)

β-лактамази с разширен спектър (ESBL);

б)

AmpC β-лактамази (AmpC);

в)

карбапенемази.

Член 2

Рамка за дейностите на държавите членки по вземане на проби и събиране на изолати

1.   Държавите членки осигуряват вземането на проби за целите на мониторинга на АМР при спазване на техническите изисквания, установени в приложението, част А.

2.   Държавите членки събират представителни изолати от изброените по-долу бактерии при спазване на техническите изисквания, установени в приложението, част А:

а)

Salmonella spp.;

б)

C. jejuni;

в)

индикаторни коменсални E. coli; и

г)

Salmonella spp. и E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази.

3.   Държавите членки може да събират представителни изолати от изброените по-долу бактерии, при условие че извършват това при спазване на техническите изисквания, установени в приложението, част А:

а)

C. coli;

б)

индикаторни коменсални E. faecalis и E. faecium.

Член 3

Изолати на Salmonella spp., получени от операторите на предприятия за храни

Когато, поради слабо разпространение на бактерии или малък брой на епидемиологичните единици в дадена държава членка, минималният брой изолати на Salmonella spp., събрани от компетентния орган при провеждането на официален контрол в съответствие с приложението, част А, точка 1, буква а), е недостатъчен, за да се достигне минималният изискван брой изолати, които да бъдат подложени на определяне на антимикробна чувствителност, компетентният орган може да използва изолати, получени от операторите на предприятия за храни, при условие че тези изолати са били получени от въпросните оператори в съответствие със следните разпоредби:

а)

националната програма за контрол, предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 2160/2003;

б)

критериите за технологична хигиена, посочени в глава 2, точки 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005.

Член 4

Анализ от националните референтни лаборатории

1.   Националните референтни лаборатории за АМР извършват следните анализи:

а)

определянето на антимикробна чувствителност на изолатите, посочени в приложението, част А, точки 2 и 3;

б)

специфичния мониторинг на Salmonella spp. и E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, посочени в приложението, част А, точка 4.

2.   Компетентният орган може, в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 882/2004, да определи други лаборатории, различни от националната референтна лаборатория за АМР, които да извършват анализите, предвидени в параграф 1.

Член 5

Оценка и докладване

Държавите членки подлагат на оценка резултатите от мониторинга на АМР, предвиден в членове 2 и 3, и включват тази оценка в доклада за тенденциите и източниците на зоонози, заразни агенти, причиняващи зоонози, и антимикробната резистентност, предвиден в член 9, параграф 1 от Директива 2003/99/ЕО.

Член 6

Публикуване и поверителност на данните

Европейския орган за безопасност на храните публикува, в съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 2003/99/ЕО, националните изготвени въз основа на изолатите данни за антимикробната резистентност в количествено изражение, както и докладваните резултати от анализите по член 4.

Член 7

Отмяна

Решение 2007/407/ЕО се отменя.

Член 8

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2014 г.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31.

(2)  COM(2011) 748 окончателен.

(3)  ОВ C 211, 18.7.2012 г., стр. 2.

(4)  ОВ C 77 Е, 15.3.2013 г., стр. 20.

(5)  CAC/GL 77-2011

(6)  http://www.oie.int

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2008 г.) 765, стр. 1-87.

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.); 7(11):1372.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2009 г.) 993, стр. 1-73.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), (2011 г.); 9(8):2322.

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), (2011 г.); 9(10):196.

(12)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), (2012 г.); 10(6):2742.

(13)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), (2012 г.); 10(10):2897.

(14)  Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(17)  Решение 2007/407/ЕО на Комисията от 12 юни 2007 г. за хармонизиране на мониторинга по отношение на антимикробната устойчивост на Salmonella при домашни птици и прасета (ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЧАСТ А

РАМКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗ

1.   Произход на изолатите

За целите на мониторинга на АМР държавите членки събират представителни изолати най-малко от всяка от изброените по-долу популации животни и категории храни:

а)

изолати на Salmonella spp. от:

i)

всяка популация на кокошки носачки, бройлери и пуйки за угояване, от която са взети проби в рамките на националните програми за контрол, изготвени в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003;

ii)

кланични трупове на бройлери и на пуйки за угояване, от които са взети проби за изследване и проверка на съответствието съгласно глава 2, точка 2.1.5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005;

iii)

кланични трупове на прасета за угояване, от които са взети проби за изследване и проверка на съответствието съгласно глава 2, точка 2.1.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005;

iv)

кланични трупове на едър рогат добитък на възраст под една година, когато производството на месо от този едър рогат добитък в държавата членка е над 10 000 тона от закланите животни годишно, като от кланичните трупове са взети проби за изследване и проверка на съответствието съгласно глава 2, точка 2.1.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005;

б)

изолати на C. jejuni от цекумни проби, събрани при клане на бройлери и на пуйки за угояване, когато производството на пуешко месо в държавата членка е над 10 000 тона от закланите птици годишно;

в)

изолати на индикаторни коменсални E. coli от:

i)

цекумни проби, събрани при клане на бройлери и на пуйки за угояване, когато производството на пуешко месо в държавата членка е над 10 000 тона от закланите птици годишно;

ii)

цекумни проби, събрани при клане на прасета за угояване и на едър рогат добитък на възраст под една година, когато производството на месо от този едър рогат добитък в държавата членка е над 10 000 тона от закланите животни годишно;

г)

E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, от:

i)

цекумни проби, събрани при клане на бройлери и на пуйки за угояване, когато производството на пуешко месо в държавата членка е над 10 000 тона от закланите птици годишно;

ii)

цекумни проби, събрани при клане на прасета за угояване и на едър рогат добитък на възраст под една година, когато производството на месо от този едър рогат добитък в държавата членка е над 10 000 тона от закланите животни годишно;

iii)

проби от прясно месо от бройлери, от свинско месо и от говеждо месо, събрани на етапа на търговия на дребно;

д)

когато държава членка реши да направи тестове за C. coli в съответствие с член 2, параграф 3, буква а), изолати от:

i)

цекумни проби, събрани при клане на бройлери;

ii)

цекумни проби, събрани при клане на прасета за угояване;

е)

когато държава членка реши да направи тестове за E. faecalis и E. faecium в съответствие с член 2, параграф 3, буква б), изолати от:

i)

цекумни проби, събрани при клане на бройлери и на пуйки за угояване, когато производството на пуешко месо в държавата членка е над 10 000 тона от закланите птици годишно;

ii)

цекумни проби, събрани при клане на прасета за угояване и на едър рогат добитък на възраст под една година, когато производството на месо от този едър рогат добитък в държавата членка е над 10 000 тона от закланите животни годишно.

Изолати, които са получени от държавата членка, но са с произход, различен от посочения в букви от а) до е), може да се изследват за АМР от компетентния орган на доброволни начала и се посочват отделно при докладването в съответствие с приложението, част Б, точка 2. Независимо от това, при провеждането на такова изследване за АМР се прилагат специфичните технически изисквания по точки 3, 4 и 5.

2.   Честота, количество и организация на вземането на проби

2.1.   Честота на вземането на проби

На всеки две години държавите членки провеждат вземането на проби, събирането на изолати и определянето на антимикробна чувствителност, предвидени в членове от 2 до 4, за всяка от комбинациите от видове бактерии и вид на пробата от животинските популации или категориите храни, изброени в точка 1 от настоящата част, и специфичния мониторинг на Salmonella spp. и E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, в съответствие с точка 4 от настоящата част, като прилагат следната ротационна система:

а)

през 2014, 2016, 2018 и 2020 година за кокошки носачки, бройлери и прясно месо от тях, и за пуйки за угояване. Провеждането обаче на специфичния мониторинг на индикаторни коменсални E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, в съответствие с точка 4.1 не е задължително през 2014 г.;

б)

през 2015, 2017 и 2019 година за прасета, едър рогат добитък на възраст под една година, свинско месо и говеждо месо.

2.2.   Количество на пробите

Държавите членки изследват 170 изолата за определяне на антимикробна чувствителност за всяка от комбинациите от видове бактерии и вид на пробата от животинските популации или категориите храни, изброени в точка 1, букви а), б), в), д) и е). В държави членки обаче, в които производството на птиче месо е под 100 000 тона от закланите птици годишно и производството на свинско месо е под 100 000 тона от закланите животни годишно (1), вместо 170 изолата се изследват 85 изолата за всяка съответна конкретна комбинация.

Държавите членки, в които през дадена година има по-голям брой изолати за някои от комбинациите от видове бактерии и вид на пробата от животинските популации или категориите храни, изброени в точка 1, букви а), б), в), д) и е), включват в изследването за определяне на антимикробна чувствителност всички изолати или представителна извадка, изготвена на случаен принцип, броят на изолатите в която е равен или по-голям от броя изолати, изискван в съответствие с първа алинея.

Държавите членки, в които поради слабо бактериално разпространение или малък брой на епидемиологичните единици през дадена година не може да се достигне броят изолати, изискван в съответствие с първа алинея, за някои от комбинациите от видове бактерии и вид на пробата от животинските популации или категориите храни, изброени в точка 1, букви а), б), в), д) и е), включват в изследването за определяне на антимикробна чувствителност всички налични изолати в края на периода на мониторинг.

За целите на специфичния мониторинг на индикаторни коменсални E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, посочен в точка 4.1, държавите членки подлагат на анализ 300 проби от всяка от животинските популации и категориите храни, изброени в точка 1, буква г). В държави членки обаче, в които производството на птиче месо е под 100 000 тона от закланите птици годишно, производството на свинско месо е под 100 000 тона от закланите животни годишно и производството на говеждо месо е под 50 000 тона от закланите животни годишно (2), вместо 300 изолата се изследват 150 изолата за всяка съответна конкретна комбинация.

2.3.   Организация на вземането на проби

Изолатите, които се изследват за определяне на антимикробна чувствителност в съответствие с предвиденото в член 2, се получават от програмите за мониторинг, като вземането на проби се организира на случаен принцип. Посочените в член 2 изолати от бактерии трябва са с произход от подбрани на случаен принцип епидемиологични единици или да са подбрани на случаен принцип в кланиците. Ако са взети проби от болни животни, резултатите от определянето на антимикробна чувствителност се посочват отделно при докладването в съответствие с част Б, точка 2.

Компетентният орган осигурява спазването на принципа за случен подбор в схемата за вземане на проби и правилното ѝ прилагане.

В случай на вземане на проби в кланици, съгласно предвиденото в част А, точка 1, вземането на проби се извършва в кланици, обработващи най-малко 60 % от конкретната местна животинска популация в държавата членка, като се започва от кланиците с най-голям капацитет.

В предвидения в настоящото решение мониторинг се включва не повече от един изолат от определен вид бактерия от една и съща епидемиологична единица годишно. Епидемиологичната единица за кокошки носачки, бройлери и пуйки за угояване е стадото. За прасета за угояване и едър рогат добитък на възраст под една година епидемиологичната единица е стопанството.

2.3.1.   Представителност на извадката при вземането на проби при клане

В плана за вземане на проби на случаен принцип се прилага стратификация по отделни кланици, като броят на пробите от местно отгледани животни, които да се съберат от всяка кланица, се определя пропорционално на нейния годишен капацитет.

Събраните проби при клане се разпределят равномерно през всички месеци на годината, за да се обхванат различните сезони.

За целите на групирането се взема предвид само по една представителна проба от цекумно съдържимо от епидемиологична единица, взето от един-единствен кланичен труп или от няколко кланични трупа. Иначе вземането на проби се основава на подбор на случаен принцип, що се отнася до дните за вземане на проби за отделните месеци и до партидите, от които да бъдат взети пробите в избрания за целта ден.

Броят на биологичните проби, които да бъдат събрани в съответствие с част А, точка 1, букви а), б), в), д) и е), се определя така, че да се достигне изискваният брой изолати, като се взима пред вид разпространението на подложените на мониторинг видове бактерии.

2.3.2.   Събиране на представителни изолати на Salmonella spp., събрани в рамките на националните програми за контрол на Salmonella spp. в съответните животински популации и в рамките на Регламент (ЕО) № 2073/2005

Определяне на антимикробна чувствителност се извършва на не повече от един изолат на отделен серотип на Salmonella от една и съща епидемиологична единица на година.

Ако броят на изолатите на Salmonella, които са налични целогодишно за отделните животински популации в държавата членка, е по-голям от изисквания съгласно точка 2.2 брой изолати, се прибягва до подбор на случаен принцип на най-малко 170 или 85 изолата от събраните целогодишно налични изолати в държавата членка по начин, чрез който се осигурява географска представителност и равномерно разпределение през годината на данните за вземане на проби. Обратно, в случай на слабо разпространение всички налични изолати на Salmonella се изследват за определяне на чувствителност.

2.3.3.   Събиране на проби на етапа на търговия на дребно

Държавите членки събират проби на случаен принцип от прясно месо от бройлери, от свинско месо и от говеждо месо на етапа на търговия на дребно, без да се прибягва до предварителен подбор на пробите въз основа на мястото на произход на храните.

3.   Антимикробни препарати за определяне на чувствителност, епидемиологични гранични стойности и диапазони на концентрация, които да се използват при определяне на антимикробна чувствителност на изолатите

Държавите членки изследват антимикробните препарати и интерпретират резултатите, като използват епидемиологичните гранични стойности и диапазоните на концентрация, посочени в таблици 1, 2 и 3, с цел определяне на чувствителността на Salmonella spp., C. coli, C. jejuni, индикаторните коменсални E. coli, E. faecalis и E. faecium.

Методите за разреждане се прилагат в съответствие с методите, описани от Европейския комитет за изпитване на антимикробната чувствителност (EUCAST) и Института за клинични и лабораторни стандарти (Clinical and Laboratory Standards Institute — CLSI), които са възприети като международен референтен метод (стандарт ISO 20776-1:2006).

Таблица 1

Набор от антимикробни вещества, които да се включат в мониторинга на АМР, прагове на резистентност на EUCAST и диапазони на концентрация за изследване на Salmonella spp. и индикаторни коменсални E. coli (първи набор)

Антимикробен препарат

Видове

Прагове за интерпретиране на АМР

(mg/L)

Диапазон на концентрациите (mg/L)

(броят на ямките е посочен в скоби)

ECOFF (3)

Клинична критична граница (4)

Ампицилин

Salmonella

> 8

> 8

1-64 (7)

E. coli

> 8

> 8

Цефотаксим

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-4 (5)

E. coli

> 0,25

> 2

Цефтазидим

Salmonella

> 2

> 4

0,5-8 (5)

E. coli

> 0,5

> 4

Меропенем

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Налидиксова киселина

Salmonella

> 16

НД

4-128 (6)

E. coli

> 16

НД

Ципрофлоксацин

Salmonella

> 0,064

> 1

0,015-8 (10)

E. coli

> 0,064

> 1

Тетрациклин

Salmonella

> 8

НД

2-64 (6)

E. coli

> 8

НД

Колистин

Salmonella

> 2

> 2

1-16 (5)

E. coli

> 2

> 2

Гентамицин

Salmonella

> 2

> 4

0,5-32 (7)

E. coli

> 2

> 4

Триметоприм

Salmonella

> 2

> 4

0,25-32 (8)

E. coli

> 2

> 4

Сулфаметоксазол

Salmonella

НД

НД

8-1 024 (8)

E. coli

> 64

НД

Хлорамфеникол

Salmonella

> 16

> 8

8-128 (5)

E. coli

> 16

> 8

Азитромицин

Salmonella

НД

НД

2-64 (6)

E. coli

НД

НД

Тигециклин

Salmonella

> 1 (5)

> 2 (5)

0,25-8 (6)

E. coli

> 1

> 2

НД: няма данни


Таблица 2

Набор от антимикробни вещества, които да се включат в мониторинга на АМР, прагове за интерпретиране на резистентност на EUCAST и диапазони на концентрация за изследване на C. jejuni и C. coli

Антимикробен препарат

Видове

Прагове за интерпретиране на АМР

(mg/L)

Диапазон на концентрациите (mg/L)

(броят на ямките е посочен в скоби)

ECOFF (6)

Клинична критична граница (7)

Еритромицин

C. jejuni

> 4

> 4

1-128 (8)

C. coli

> 8

> 8

Ципрофлоксацин

C. jejuni

> 0,5

> 0,5

0,12-16 (8)

C. coli

> 0,5

> 0,5

Тетрациклин

C. jejuni

> 1

> 2

0,5-64 (8)

C. coli

> 2

> 2

Гентамицин

C. jejuni

> 2

НД

0,12-16 (8)

C. coli

> 2

НД

Налидиксова киселина

C. jejuni

> 16

НД

1-64 (7)

C. coli

> 16

НД

Стрептомицин (8)

C. jejuni

> 4

НД

0,25-16 (7)

C. coli

> 4

НД

НД: няма данни


Таблица 3

Набор от антимикробни вещества, които да се включат в мониторинга на АМР, прагове на резистентност на EUCAST и диапазони на концентрация за изследване на E. faecalis и E. faecium

Антимикробен препарат

Видове

Прагове за интерпретиране на АМР

(mg/L)

Диапазон на концентрациите (mg/L)

(броят на ямките е посочен в скоби)

ECOFF (9)

Клинична критична граница (10)

Гентамицин

E. faecalis

> 32

НД

8-1 024 (8)

E. faecium

> 32

НД

Хлорамфеникол

E. faecalis

> 32

НД

4-128 (6)

E. faecium

> 32

НД

Ампицилин

E. faecalis

> 4

> 8

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 8

Ванкомицин

E. faecalis

> 4

> 4

1-128 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Теикопланин

E. faecalis

> 2

> 2

0,5-64 (8)

E. faecium

> 2

> 2

Еритромицин

E. faecalis

> 4

НД

1-128 (8)

E. faecium

> 4

НД

Хинупристин/ далфопристин

E. faecalis

НД

НД

0,5-64 (8)

E. faecium

> 1

> 4

Тетрациклин

E. faecalis

> 4

НД

1-128 (8)

E. faecium

> 4

НД

Тигециклин

E. faecalis

> 0,25

> 0,5

0,03-4 (8)

E. faecium

> 0,25

> 0,5

Линезолид

E. faecalis

> 4

> 4

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Даптомицин

E. faecalis

> 4

НД

0,25-32 (8)

E. faecium

> 4

НД

Ципрофлоксацин

E. faecalis

> 4

НД

0,12-16 (8)

E. faecium

> 4

НД

НД: няма данни

4.   Специфичен мониторинг на Salmonella spp. и E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази

4.1.   Метод на откриване на E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, при бройлери, пуйки за угояване, прасета за угояване, едър рогат добитък на възраст под една година и в прясно месо от бройлери, свинско месо и говеждо месо

За целите на оценяването на дела на пробите, съдържащи E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, от цекумните проби, взети от бройлери, пуйки за угояване, прасета за угояване, едър рогат добитък на възраст под една година и от прясно месо от бройлери, свинско месо и говеждо месо в съответствие с точка 1, буква г) от настоящата част, се прилага описаният по-долу метод.

Методът, прилаган за откриване на E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, започва с етап на предварително обогатяване, последван от инокулация на агар на МакКонки, съдържащ цефалоспорин от трето поколение в специално избрана концентрация при съобразяване с най-новата редакция на подробния протокол за стандартизация на Референтната лаборатория на Европейския съюз за антимикробна резистентност (11). Микробните видове E. coli се идентифицират чрез използване на подходящ метод.

С оглед на епидемиологичните обстоятелства дадена държава членка може да реши успоредно да изследва допълнителна селективна плака, при която растежът на E. coli, произвеждащи AmpC, се инхибира с цел да се улесни откриването на E. coli, произвеждащи ESBL. Когато се използва тази възможност, резултатите от допълнителната селективна плака, при която се инхибира растежът на E. coli, произвеждащи AmpC, се посочват отделно при докладването в съответствие с част Б, точка 2.

Държавите членки могат да решат за откриването на микроорганизми, произвеждащи карбапенемази, да се използва селективно предварително обогатяване и последващо селективно посяване върху плака с хранителна среда, съдържаща карбапенем, при съобразяване с най-новата редакция на подробния протокол за стандартизация на Референтната лаборатория на Европейския съюз за антимикробна резистентност (12).

Един предполагаем изолат на E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, получен от всяка положителна цекумна проба и проба от месо, се изследва с първия набор от антимикробни препарати в съответствие с таблица 1 и се подлага на последващо разширено изследване за определяне на чувствителност в съответствие с посоченото в точка 4.2, ако се окаже резистентен към цефотаксим, цефтазидим или меропенем въз основа на критериите за интерпретиране (епидемиологичните гранични стойности), посочени в таблица 1.

4.2.   Метод за последващо характеризиране и класифициране на изолати на Salmonella spp. и E. coli, проявяващи резистентност към цефалоспорини от трето поколение и към меропенем

Всички предполагаеми изолати на E. coli, произвеждащи ESBL, AmpC или карбапенемази, идентифицирани чрез селективното посяване върху плака, описано в точка 4.1, както и всички избрани на случаен принцип изолати на Salmonella spp. и E. coli, които след изследване с първия набор от антимикробни препарати в съответствие с таблица 1 се окажат резистентни към цефотаксим, цефтазидим или меропенем, се подлагат на последващо изследване с втори набор от антимикробни вещества в съответствие с таблица 4. В този набор са включени цефокситин, цефепим и изследване за синергичен ефект при комбинация на клавуналат с цефотаксим и с цефтазидим, с което се цели откриване на производство на ESBL и AmpC. Освен това вторият набор съдържа и имипенем, меропенем и ертапенем с цел да се направи фенотипна проверка на предполагаемите бактерии, произвеждащи карбапенемази.

Таблица 4

Набор от антимикробни вещества, епидемиологични гранични стойности на EUCAST (ECOFF) и клинични критични граници на резистентност, както и диапазони на концентрация, които да се използват за изследване само на изолати на Salmonella spp. и на индикаторни коменсални E. coli, които са резистентни към цефотаксим, цефтазидим или меропенем (втори набор)

Антимикробен препарат

Видове

Прагове за интерпретиране на АМР

(mg/L)

Диапазон на концентрациите (mg/L)

(броят на ямките е посочен в скоби)

ECOFF (13)

Клинична критична граница (14)

Цефокситин

Salmonella

> 8

НД

0,5-64 (8)

E. coli

> 8

НД

Цефепим

Salmonella

НД

НД

0,06-32 (10)

E. coli

> 0,125

> 4

Цефотаксим + клавуланова киселина (15)

Salmonella

НД (16)

НД (16)

0,06-64 (11)

E. coli

НД (16)

НД (16)

Цефтазидим + клавуланова киселина (15)

Salmonella

НД (16)

НД (16)

0,125-128 (11)

E. coli

НД (16)

НД (16)

Меропенем

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Темоцилин

Salmonella

НД

НД

0,5-64 (8)

E. coli

НД

НД

Имипенем

Salmonella

> 1

> 8

0,12-16 (8)

E. coli

> 0,5

> 8

Ертапенем

Salmonella

> 0,06

> 1

0,015-2 (8)

E. coli

> 0,06

> 1

Цефотаксим

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-64 (9)

E. coli

> 0,25

> 2

Цефтазидим

Salmonella

> 2

> 4

0,25-128 (10)

E. coli

> 0,5

> 4

НД: няма данни

4.3.   Количествен метод за оценяване на дела на E. coli, произвеждащи ESBL или AmpC

Държавите членки, особено тези, които са установили силно разпространение на E. coli, произвеждащи ESBL или AmpC, чрез описания в точка 4.1 метод за откриване, може да характеризират дела на E. coli, произвеждащи ESBL или AmpC, в рамките на цялата популация E. coli.

Това се прави чрез преброяване на произвеждащите ESBL или AmpC E. coli и на всички E. coli в дадена проба чрез използване на методи за разреждане и последващо посяване върху плака със селективна и с неселективна хранителна среда, при съобразяване с най-новата редакция на подробния протокол за стандартизация на Референтната лаборатория на Европейския съюз за антимикробна резистентност (17).

5.   Качествен контрол и съхранение на изолатите

Лабораториите, на които компетентният орган е възложил определянето на антимикробната чувствителност на изолатите, попадащи в програмата за хармонизиран мониторинг, участват в система за осигуряване на качеството, която включва изпитване за пригодност, определено на национално равнище или на равнището на Съюза, за целите на изследванията за идентифициране, определяне на типа и на чувствителността на прицелните бактерии в рамките на хармонизирания мониторинг на АМР.

Изолатите се съхраняват от националните референтни лаборатории за АМР при температура – 80 °C за срок от минимум пет години. Може да се използват алтернативни методи на съхранение, при условие че при тях се гарантира жизнеспособността и липсата на промени в свойствата на щамовете.

ЧАСТ Б

ДОКЛАДВАНЕ

1.   Общи разпоредби за докладване на данните

Когато мониторингът на АМР се осъществява от компетентния орган въз основа на изолати, получени от компетентен орган на други етапи на хранителната верига, различни от посочените в част А, точка 1, но в съответствие с техническите спецификации, посочени в част А, точки 3, 4 и 5, резултатите от този мониторинг на АМР се докладват съгласно точка 2 от настоящата част, но се посочват отделно при това докладване и по този начин броят на изолатите, които да бъдат изследвани съгласно точка 2 от част А, не се променя.

2.   Информация, която да се посочи за всяка отделна проба

Докладите се изготвят, като в тях се включва посочената в точки от 2.1 до 2.6 информация за всеки отделен изолат, като поотделно се разглежда всяка комбинация от видове бактерии и животински популации, и от видове бактерии и храни, посочена в част А, точка 1.

Държавите членки представят резултатите от хармонизирания мониторинг на АМР, предвиден в настоящото решение, под формата на необработени данни, изготвени въз основа на изолатите, като използват речника на данните и колекцията от електронни формуляри, предоставени от ЕОБХ (18).

2.1.   Общо описание на изпълнението на мониторинга на АМР

Описание на организацията на вземането на проби, на процедурите по стратификация и подбор на случаен принцип по животински популации и категории храни.

2.2.   Обща информация

Идентификатор или код на изолата

Видове бактерии

Серотип (за Salmonella spp.)

Фаготип на Salmonella enteriditis и Salmonella typhimurium (незадължително)

2.3.   Специфична информация по отношение на вземането на проби

Популация на животни, отглеждани за производство на храни, или категория храна

Етап от производството, на който е взета пробата

Вид на пробата

Пробовземател

Стратегия за вземане на пробата

Дата на вземане на пробата

Дата на изолирането

2.4.   Специфична информация по отношение на изследването за антимикробна резистентност

Идентификатор или код на изолата, определен от лабораторията, извършваща изследването за определяне на антимикробна чувствителност на изолата

Дата на изследването за чувствителност

Антимикробно вещество

2.5.   Специфична информация по отношение на резултатите от прилагането на метода за разреждане

Стойност на минималната инхибираща концентрация (MIC) (в mg/L)

2.6.   Резултати от изследването за синергичен ефект

Изследване за синергичен ефект на цефтазидим с клавуланова киселина

Изследване за синергичен ефект на цефотаксим с клавуланова киселина


(1)  Съгласно най-новите налични данни от Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  епидемиологични гранични стойности на EUCAST

(4)  клинични критични граници на резистентност на EUCAST

(5)  данни от EUCAST са налични за Salmonella enteriditis, typhimurium, typhi и paratyphi

НД: няма данни

(6)  епидемиологични гранични стойности на EUCAST

(7)  клинични критични граници на резистентност на EUCAST

(8)  на доброволни начала

НД: няма данни

(9)  епидемиологични гранични стойности на EUCAST

(10)  клинични критични граници на резистентност на EUCAST

НД: няма данни

(11)  www.crl-ar.eu

(12)  Вж. бележка под линия 3.

(13)  епидемиологични гранични стойности на EUCAST

(14)  клинични критични граници на резистентност на EUCAST

НД: няма данни

(15)  4 mg/L клавуланова киселина

(16)  Стойностите да се сравнят със стойностите за цефотаксим и цефтазидим и да се интерпретират съгласно насоките на CLSI или EUCAST във връзка с изследването за наличие на синергичен ефект.

(17)  Вж. бележка под линия 3.

(18)  www.efsa.europa.eu


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/40


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2013 година

относно финансова помощ на Съюза за координиран план за контрол на антимикробната резистентност на причинителите на зоонози през 2014 г.

(нотифицирано под номер C(2013) 7289)

(2013/653/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 66 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2) (Финансовия регламент), и по-специално член 84, параграф 2 от него;

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвиждат, наред с останалите разпоредби, процедури относно финансовата подкрепа на Съюза за провеждането на мерки, необходими за осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) се предвижда, че държавите членки гарантират, че мониторингът предоставя сравними данни за наличието на антимикробна резистентност (АМР) при заразни агенти, причиняващи зоонози, и при други агенти, доколкото те представляват заплаха за общественото здраве.

(3)

В член 7, параграф 3 от посочената директива се предвижда, че Комисията определя подробни правила за прилагането на разпоредбите относно мониторинга на антимикробната резистентност.

(4)

В редица научни становища, публикувани от Европейския орган за безопасност на храните, и доклади, публикувани от Световната здравна организация (СЗО), Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), се призовава за хармонизиран мониторинг на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии в животните или храните. Поради това в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2003/99/ЕО в своето Решение за изпълнение 2013/652/ЕС (4) Комисията установи подробни правила за хармонизирания мониторинг и докладването на АМР, които да се извършват от държавите членки.

(5)

Този хармонизиран мониторинг трябва да се извършва в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004, като се гарантира, че официалният контрол се извършва редовно, въз основа на риска и с необходимата честота, за да се постигнат целите на посочения регламент, като се вземат под внимание идентифицираните рискове, свързани с животните, фуражите или храните, предприятията за фуражи или храни, използването на фуражи или храни или който и да било процес, материал, вещество, дейност или операция, които могат да окажат въздействие върху безопасността на фуражите или храните, опазването на здравето на животните или хуманното отношение към тях.

(6)

С цел да се улесни безпрепятственото и експедитивно изпълнение на този мониторинг Съюзът следва да подпомогне с финансови средства държавите членки, които го извършват, в най-целесъобразната за това степен съгласно предвиденото в член 66, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 882/2004.

(7)

В съответствие с член 84 от Финансовия регламент и член 94 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (5) поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, което съдържа съществените елементи на свързаното с разход от бюджета действие и е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(8)

Мерките, за които може да бъде отпусната финансова подкрепа от Съюза, се определят съгласно настоящото решение за изпълнение.

(9)

Финансовото участие на Съюза следва да се предоставя, при условие че тестовете и анализите са извършени в съответствие с настоящото решение за изпълнение и с Решение за изпълнение 2013/652/ЕС и компетентните органи представят цялата необходима информация в сроковете, определени в настоящото решение за изпълнение.

(10)

С оглед на административната ефективност всички разходи, представени за получаване на финансово участие на Съюза, следва да бъдат посочени в евро и следва да бъде определен обменният курс за разходите във валута, различна от евро,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Съюзът предоставя финансови средства за разходите на държавите членки, свързани с извършването на хармонизирания мониторинг на антимикробната резистентност в съответствие с Решение за изпълнение 2013/652/ЕС в проби, събрани от домашни птици в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г., на обща стойност не повече от 1 407 585 EUR, които да се осигурят от бюджетна линия 17 04 07 01.

Член 2

Допустими разходи

Финансовото участие на Съюза:

а)

е в размер на 50 % от разходите, направени от всяка държава членка за извършване на мониторинга, посочен в член 1 от Решение за изпълнение 2013/652/ЕС и извършен от компетентния орган;

б)

не надхвърля, както следва:

i)

8 EUR за разходи за персонал на вземане на цекумни проби;

ii)

11 EUR на изолиране и идентифициране на E. coli;

iii)

21,5 EUR на изолиране и идентифициране на Campylobacter;

iv)

15 EUR на определяне на антимикробна чувствителност (AST) за всеки изолат на Salmonella или E. coli;

v)

15 EUR на определяне на антимикробна чувствителност (AST) за всеки изолат на Campylobacter;

vi)

17,5 EUR на характеризиране и класифициране на изолати на Salmonella или E. coli, проявяващи резистентност към цефалоспорини от трето поколение и на меропенем;

vii)

22 EUR на определяне на серотипа на Salmonella;

viii)

максималните суми, посочени в приложение I;

в)

e допустимо само във връзка с разходите, посочени в приложение II.

Член 3

Правила за допустимост

1.   Участието от страна на Съюза се предоставя при следните условия:

а)

до 31 май 2015 г. държавите членки представят на Европейския орган за безопасност на храните, на който Европейската комисия е възложила тази задача, технически доклад, в който се съдържа най-малко информацията, изисквана в част Б от приложението към Решение за изпълнение 2013/652/ЕС;

б)

до 31 май 2015 г. държавите членки представят на Комисията финансов отчет в електронна форма, изготвен в съответствие с посочения в приложение III към настоящото решение образец. За да бъде даден разход, допустим за финансиране, сумата по него трябва да е изплатена преди подаването на заявлението за възстановяване. Съпътстващите документи, които служат за доказване на всички разходи, посочени във финансовия отчет, се изпращат на Комисията само при поискване.

2.   В случай че условията по параграф 1 от настоящия член не са спазени, Комисията може да намали размера на посочените в приложение I суми на финансово участие на Съюза, като вземе предвид естеството и сериозността на неизпълнението, както и евентуалните финансови загуби за Съюза.

Член 4

Обменен курс за разходите

С оглед на административната ефективност всички разходи, представени за получаване на финансово участие на Съюза, следва да бъдат посочени в евро. Когато разходите на една държава членка са във валута, различна от евро, съответната държава членка ги преобразува в евро чрез прилагане на последния обменен курс, определен от Европейската централна банка преди първия ден на месеца, в който е подадено заявлението от съответната държава членка.

Член 5

Настоящото решение представлява финансово решение по смисъла на член 84 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)  Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31).

(4)  Решение за изпълнение 2013/652/ЕС на Комисията от 12 ноември 2013 г. относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии (вж. стр. 26 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1

Държави членки

Брой на

цекумни проби

изолиране/идентифициране и AST

AST Salmonella

определяне на серотипа на Salmonella

характеризиране и класифициране на резистентните изолати

Campylobacter

E. coli

BE

850

170

170

550

550

150

BG

425

85

85

200

200

50

CZ

850

170

170

550

550

150

DK

850

170

170

250

250

100

DE

1 700

340

340

700

700

200

EE

425

85

85

100

100

50

IE

850

170

170

300

300

100

EL

850

170

170

450

450

100

ES

1 700

340

340

1 000

1 000

250

FR

1 700

340

340

800

800

250

HR

425

85

85

250

250

100

IT

1 700

340

340

800

800

250

CY

425

85

85

200

200

100

LV

425

85

85

100

100

50

LT

425

85

85

200

200

50

LU

425

85

85

100

100

50

HU

1 700

340

340

900

900

250

MT

425

85

85

100

100

50

NL

850

170

170

450

450

150

AT

1 700

340

340

550

550

200

PL

1 700

340

340

800

800

250

PT

1 700

340

340

500

500

200

RO

850

170

170

600

600

150

SI

425

85

85

200

200

50

SK

425

85

85

100

100

50

FI

850

170

170

50

50

50

SE

850

170

170

50

50

50

UK

1 700

340

340

800

800

250

Общо

27 200

5 440

5 440

11 650

11 650

3 700


Таблица 2

Държави членки

Максимален размер на възстановяване (EUR)

вземане на цекумни проби

изолиране и идентифициране на E. coli

изолиране и идентифициране на Campylobacter

Salmonella – определяне на серотипа

AST

характеризиране и класифициране на резистентните изолати

общо

включително режийните разходи (7 %)

Salmonella + E. coli

Campylobacter

BE

6 800

2 200

14 800

14 700

10 800

2 600

2 700

54 600

58 422

BG

500

2 200

8 600

5 700

4 000

1 300

900

23 200

24 824

CZ

1 600

1 300

9 100

7 200

8 800

1 200

1 900

31 100

33 277

DK

6 800

2 200

18 300

9 300

6 300

2 600

1 800

47 300

50 611

DE

13 600

4 400

36 600

22 900

14 100

4 400

3 500

99 500

106 465

EE

400

1 000

3 300

4 100

2 200

1 100

200

12 300

13 161

IE

5 900

1 200

11 400

8 700

5 000

1 400

1 200

34 800

37 236

EL

2 000

2 200

14 900

7 700

8 500

2 600

1 300

39 200

41 944

ES

5 200

1 800

14 600

29 500

20 100

5 100

4 400

80 700

86 349

FR

13 600

4 400

36 600

25 100

17 100

4 100

4 400

105 300

112 671

HR

2 000

2 200

500

6 500

5 100

1 300

1 200

18 800

20 116

IT

13 600

4 400

25 000

16 500

12 200

3 700

2 700

78 100

83 567

CY

1 400

2 200

9 200

6 300

3 800

1 000

1 300

25 200

26 964

LV

700

900

3 400

3 900

1 600

800

500

11 800

12 626

LT

400

2 000

4 900

2 900

3 200

600

600

14 600

15 622

LU

3 400

2 200

9 200

4 100

2 800

1 300

900

23 900

25 573

HU

3 600

2 500

29 600

25 000

13 100

4 000

2 900

80 700

86 349

MT

1 300

500

5 500

3 500

2 000

700

900

14 400

15 408

NL

6 800

1 300

12 500

7 100

7 900

2 600

2 700

40 900

43 763

AT

13 600

4 400

36 600

17 000

13 400

5 100

3 500

93 600

100 152

PL

6 200

2 200

17 800

17 700

7 700

3 600

1 900

57 100

61 097

PT

4 400

3 900

36 600

18 500

5 600

2 100

1 700

72 800

77 896

RO

6 800

1 500

9 000

17 000

11 600

2 600

2 700

51 200

54 784

SI

3 400

1 900

9 200

5 200

2 700

1 300

900

24 600

26 322

SK

1 600

2 000

9 200

3 300

2 800

1 300

900

21 100

22 577

FI

6 800

1 900

8 300

0

3 300

2 300

900

23 500

25 145

SE

6 800

1 300

10 700

4 900

3 000

2 400

600

29 700

31 779

UK

13 600

3 600

36 600

25 100

17 100

5 100

4 400

105 500

112 885

Общо

152 800

63 800

442 000

319 400

215 800

68 200

53 500

1 315 500

1 407 585


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ

1.   Лабораторни разходи

Разходите за персонал се ограничават до действително разпределимите разходи за положен труд (възнаграждения, разходи за социално и пенсионно осигуряване), начислени в изпълнение на Решение за изпълнение 2013/652/ЕС. За целта трябва да се водят регистри за отработеното време.

Възстановяването на разходите за консумативи се основава на действителните разходи, направени от държавите членки за извършването на тестовете в определената от компетентния орган лаборатория.

Възстановяват се разходите за комплекти за тестове, реагенти и всякакви други консумативи само ако те са били използвани конкретно при извършването на следните тестове:

i)

изолиране и идентифициране на E. coli;

ii)

изолиране и идентифициране на Campylobacter;

iii)

определяне на антимикробна чувствителност на изолати на Salmonella и E. coli;

iv)

определяне на антимикробна чувствителност на изолати на Campylobacter;

v)

характеризиране и класифициране на изолати на Salmonella и E. coli, проявяващи резистентност към цефалоспорини от трето поколение и на меропенем;

vi)

определяне на серотипа на Salmonella.

2.   Разходи за вземане на проби

Разходите за вземане на проби се ограничават до действително разпределимите разходи за положен труд от персонал при работа в кланицата (възнаграждения, разходи за социално и пенсионно осигуряване), начислени в изпълнение на Решение за изпълнение 2013/652/ЕС. За целта трябва да се водят регистри за отработеното време.

3.   Режийни разходи

Може да се иска възстановяване при прилагане на единна ставка от 7 %, изчислена на базата на всички преки допустими разходи.

4.   Разходите, представени от държавите членки за получаване на финансово участие на Съюза, се посочват в евро и не включват данък добавена стойност (ДДС) и други данъци.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

Отчетен период: 2014 г.

Държава членка: …

Номер на решението за изпълнение на Комисията, с което се предвижда финансово участие на Съюза: 2013/653/ЕС

Лабораторни разходи (общо действително направени допустими разходи)

Изолиране и идентифициране на E. coli

Категория персонал

Брой работни часове

Ставка (EUR на час)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумативи (описание)

Количество

Единични разходи (EUR)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (EUR)

 

Общ брой на тестовете:

 

Единични разходи за отделен анализ (EUR)

 

Изолиране и идентифициране на Campylobacter

Категория персонал

Брой работни часове

Ставка (EUR на час)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумативи (описание)

Количество

Единични разходи (EUR)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (EUR)

 

Общ брой на тестовете:

 

Единични разходи за отделен анализ (EUR)

 

Определяне на антимикробна чувствителност на изолати на Salmonella и E. coli

Категория персонал

Брой работни часове

Ставка (EUR на час)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумативи (описание)

Количество

Единични разходи (EUR)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (EUR)

 

Общ брой на тестовете:

 

Единични разходи за отделен анализ (EUR)

 

Определяне на антимикробна чувствителност на изолати на Campylobacter

Категория персонал

Брой работни часове

Ставка (EUR на час)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумативи (описание)

Количество

Единични разходи (EUR)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (EUR)

 

Общ брой на тестовете:

 

Единични разходи за отделен анализ (EUR)

 

Характеризиране и класифициране на резистентните изолати

Категория персонал

Брой работни часове

Ставка (EUR на час)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумативи (описание)

Количество

Единични разходи (EUR)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (EUR)

 

Общ брой на тестовете:

 

Единични разходи за отделен анализ (EUR)

 

Определяне на серотипа на Salmonella

Категория персонал

Брой работни часове

Ставка (EUR на час)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консумативи (описание)

Количество

Единични разходи (EUR)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (EUR)

 

Общ брой на тестовете:

 

Единични разходи за отделен анализ (EUR)

 


Разходи за вземане на проби (общо действително направени допустими разходи)

Категория персонал

Брой работни часове

Ставка (EUR на час)

Общо (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо (EUR)

 

Общ брой на пробите:

 

Единични разходи за отделна проба (EUR)

 


Общо разходи за координираната програма за контрол (действителни разходи, без ДДС) (EUR):

Декларация от бенефициента

С настоящото удостоверяваме, че:

горепосочените разходи са направени при изпълнение на задачите, описани в Решение за изпълнение 2013/652/ЕС, и са пряко свързани с изпълнението на координирания план за контрол, за който е предоставена финансова подкрепа в съответствие с Решение за изпълнение 2013/653/ЕС,

разходите са действително направени, като сумите по тях са изплатени към датата на подаване на настоящото заявление за възстановяване, надлежно са осчетоводени и са допустими съгласно разпоредбите на Решение за изпълнение 2013/653/ЕС,

всички подкрепящи документи за разходите са налице за целите на одита,

за изпълнението на този координиран план за контрол не е поискано друго участие на Съюза.

Дата: …

Отговорно лице: …

Подпис: …


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/48


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2013 година

за изменение на Решение 2008/294/ЕО за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги)

(нотифицирано под номер C(2013) 7491)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/654/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложението към Решение 2008/294/ЕО на Комисията (2) се определят необходимите технически и оперативни условия за използване на GSM на борда на въздухоплавателното средство.

(2)

Разработването на подобрени средства за комуникация, подпомагано от техническия напредък, би подобрило възможността всички граждани да бъдат свързани навсякъде и по всяко време. То ще допринесе също така за постигането на целите на програмата в областта на цифровите технологии за Европа (3) и на стратегията „Европа 2020“.

(3)

С оглед на подготовката за използването на най-новите налични технологии и радиочестоти за предоставяне на MCA услуги, на 5 октомври 2011 г. Комисията даде мандат на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), съгласно член 4, параграф 2 от Решение № 676/2002/ЕО за оценяване на техническата съвместимост между експлоатацията на бордови UMTS системи и други осъществими бордови технологии, като например LTE и WiMAX в радиочестотни ленти, като например 2 GHz и 2,6 GHz, и потенциално засегнатите радиоуслуги.

(4)

Съгласно този мандат CEPT представи доклада си на 8 март 2013 г. Доклад 48 на СЕРТ достигна до заключението, че при спазване на съответните технически условия би било възможно да се въведат UMTS и LTE технологиите, съответно в радиочестотните ленти от 2 100 MHz и 1 800 MHz. Поради това приложението към Решение 2008/294/ЕО на Комисията следва да бъде изменено въз основа на резултатите от доклад 48 на CEPT, за да включва тези технологии и да позволява употребата им на борда на въздухоплавателни средства.

(5)

Настоящото решение следва да започне да се прилага възможно най-скоро, като се има предвид растящото използване на LTE и UMTS технологии в Съюза.

(6)

Следва да се осигури подходяща защита на съществуващите радиоуслуги, които потенциално могат да бъдат засегнати, чрез ограничаване на предавателната мощност на MCA услугите. Въпреки това, предвид факта, че употребата на модернизиран модул за управление на мрежата (NCU) за радиочестотната лента от 2,6 GHz би се забавила, докато компетентните органи за сертифициране на въздухоплаването договорят помежду си техническите ограничения, за да се позволи започването на производството на такива модули, и докато процесът на сертифициране на летателната годност за всеки тип въздухоплавателно средство приключи, прилагането на параметрите за NCU за радиочестотната лента от 2,6 GHz би могло да се отложи до 1 януари 2017 г.

(7)

Техническите спецификации за MCA следва да продължават да съответстват на технологичния напредък.

(8)

Поради това Решение 2008/294/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2008/294/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Стойностите за радиочестотната лента 2 570 — 2 690 MHz, посочени в таблица 3 от приложението към настоящото решение, се прилагат от 1 януари 2017 г.

Член 3

Възможно най-скоро и не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящото решение държавите членки предоставят радиочестотните ленти, изброени в таблица 1 от приложението, за ползване от MCA услугите без внасяне на радиосмущения и без защита, при условие че тези услуги отговарят на условията, посочени в приложението.

Член 4

Държавите членки определят минималната височина над земната повърхност за всяко предаване от MCA система в експлоатация в съответствие с раздел 3 от приложението.

Държавите членки могат да налагат по-големи минимално допустими височини за функционирането на MCA, когато това е оправдано поради национални топографски условия и условия, свързани с разположението на наземните мрежи. Тази информация, подкрепена от съответна обосновка, се съобщава на Комисията в рамките на четири месеца от приемането на настоящото решение и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2013 година.

За Комисията

Neelie KROES

Заместник-председател


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/294/ЕО на Комисията от 7 април 2008 г. относно хармонизираните условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността (ОВ L 98, 10.4.2008 г., стр. 19).

(3)  COM(2010) 245 окончателен.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   РАДИОЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ И СИСТЕМИ, КОИТО СА ПОЗВОЛЕНИ ЗА MCA УСЛУГИТЕ

Таблица 1

Тип

Честота

Система

GSM 1 800

1 710 — 1 785 MHz (обратна посока на предаване) 1 805 — 1 880 MHz (права посока на предаване)

GSM в съответствие с GSM стандартите, както са публикувани от ETSI, и по-конкретно EN 301 502, EN 301 511 и EN 302 480 или еквивалентни спецификации

UMTS 2 100

Честотно разделяне на каналите (FDD)

1 920 — 1 980 MHz (обратна посока на предаване) 2 110 — 2 170 MHz (права посока на предаване)

UMTS в съответствие с UMTS стандартите, публикувани от ETSI, и по-конкретно EN301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 и EN 301 908-11 или еквивалентни спецификации

LTE 1 800

Честотно разделяне на каналите (FDD)

1 710 — 1 785 MHz (обратна посока на предаване) 1 805 — 1 880 MHz (права посока на предаване)

LTE в съответствие с LTE стандартите, публикувани от ETSI, и по-конкретно EN301 908-1, EN301 908-13, EN301 908-14 и EN301 908-15 или еквивалентни спецификации

2.   ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МОБИЛНИТЕ ТЕРМИНАЛИ И НАЗЕМНИТЕ МРЕЖИ

По времето, когато е разрешена употребата на MCA услуги на борда на въздухоплавателното средство, трябва да бъдат предотвратени опитите на мобилните терминали, приемащи в радиочестотните ленти, изброени в таблица 2, да се свържат с наземните мобилни мрежи.

Таблица 2

Радиочестотна лента (МHz)

Наземни системи

460 — 470

CDMA2000, FLASH OFDM

791 — 821

LTE

921 — 960

GSM, UMTS, LTE и WiMAX

1 805 — 1 880

GSM, UMTS, LTE и WiMAX

2 110 — 2 170

UMTS, LTE

2 570 — 2 620

UMTS, LTE и WiMAX

2 620 — 2 690

UMTS, LTE

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

а)   Еквивалентна изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) извън въздухоплавателното средство от NCU/бордовата BTS

Таблица 3

Сумарната стойност на e.i.r.p. извън въздухоплавателното средство от NCU/бордовата BTS/бордовия В-възел не трябва да превишава следните стойности:

Височина над земята

(m)

Максимална стойност на плътност на еквивалентната изотропно излъчвана мощност, генерирана от NCU/бордовата BTS/бордовия В-възел извън въздухоплавателното средство

460 — 470 MHz

791 — 821 MHz

921 — 960 MHz

1 805 — 1 880 MHz

2 110 — 2 170 MHz

2 570 — 2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

б)   Еквивалентна изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) извън въздухоплавателното средство от терминала, намиращ се на борда на въздухоплавателното средство

Таблица 4

Еквивалентната изотропно излъчвана мощност извън въздухоплавателното средство от мобилния терминал не трябва да надвишава следните стойности:

Височина над земята

(m)

Максимална еквивалентна изотропно излъчвана мощност извън въздухоплавателното средство от мобилния GSM терминал в dBm/200 kHz канал

Максимална еквивалентна изотропно излъчвана мощност извън въздухоплавателното средство от мобилния LTE терминал в dBm/5 MHz канал

Максимална еквивалентна изотропно излъчвана мощност извън въздухоплавателното средство от мобилния UMTS терминал в dBm/3,84 MHz канал

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

в)   Експлоатационни изисквания

I.

Минималната височина над земята за всяко предаване от функционираща MCA система трябва да бъде 3 000 метра.

II.

При експлоатация бордовата BTS трябва да ограничи предавателната мощност на всички мобилни GSM терминали, предаващи в радиочестотната лента от 1 800 MHz, до номинална стойност от 0 dBm/200 kHz при всички етапи на комуникация, включително при първоначалния достъп.

III.

При експлоатация бордовият В-възел трябва да ограничи мощността на всички мобилни LTE терминали, предаващи в радиочестотната лента от 1 800 MHz, до номинална стойност от 5 dBm/5 MHz при всички етапи на комуникация.

IV.

При експлоатация бордовият В-възел трябва да ограничи мощността на всички мобилни UMTS терминали, предаващи в радиочестотната лента от 2 100 MHz, до номинална стойност от – 6 dBm/3,84 MHz при всички етапи на комуникация, а максималният брой потребители следва да не надвишава 20.


14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2013 година

за месечно адаптиране от 1 август 2012 г. до 1 юни 2013 г. на корекционните коефициенти, приложими спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави

(2013/655/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 13, втора алинея от приложение Х към него,

като има предвид, че:

(1)

Статистическите данни, с които разполага Комисията, показват, че за някои трети държави промяната в издръжката на живота, измервана според корекционния коефициент и съответния валутен курс, възлиза на над 5 % от последното определяне на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави, които се изплащат във валутата на държавата по месторабота.

(2)

В този случай в съответствие с член 13, втора алинея от приложение X към Правилника за длъжностните лица тези корекционни коефициенти трябва да бъдат адаптирани месечно, считано съответно от 1 август, 1 октомври, 1 ноември, 1 декември 2012 г. и 1 януари, 1 февруари, 1 март, 1 април, 1 май и 1 юни 2013 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Корекционните коефициенти, приложими спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави, които се изплащат във валутата на държавата по месторабота, се адаптират за държавите, посочени в приложението. В приложението се съдържат 10 месечни таблици, в които са посочени съответните държави и датите на прилагане за всяка от тях.

Валутните курсове, използвани за изчисляването на тези възнаграждения, се определят в съответствие с подробните правила за прилагане на Финансовия регламент (2) и съответстват на различните дати, посочени в таблиците от приложението.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Август 2012 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети август 2012 г.

Валутен курс август 2012 г. (1)

Корекционен коефициент август 2012 г. (2)

Судан (Хартум)

4,584

6,20915

73,8


Октомври 2012 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети октомври 2012 г.

Валутен курс октомври 2012 г. (3)

Корекционен коефициент октомври 2012 г. (4)

Непал

84,89

110,170

77,1


Ноември 2012 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети ноември 2012 г.

Валутен курс ноември 2012 г. (5)

Корекционен коефициент ноември 2012 г. (6)

Демократична република Конго (Киншаса)

USD 2,057

USD 1,29620

158,7

Либерия

USD 1,528

USD 1,29620

117,9

Малави

216,6

404,926

53,5


Декември 2012 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети декември 2012 г.

Валутен курс декември 2012 г. (7)

Корекционен коефициент декември 2012 г. (8)

Венецуела

6,090

5,58047

109,1


Януари 2013 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети януари 2013 г.

Валутен курс януари 2013 г. (9)

Корекционен коефициент януари 2013 г. (10)

Беларус

6 723

11 320,0

59,4

Гвинея (Конакри)

6 716

9 250,40

72,6

Судан (Хартум)

4,916

7,56599

65,0


Февруари 2013 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети февруари 2013 г.

Валутен курс февруари 2013 г. (11)

Корекционен коефициент февруари 2013 г. (12)

Конго (Бразавил)

792,1

655,957

120,8

Куба

0,9438

1,35410

69,7

Йордания

0,9175

0,960057

95,6

Сърбия (Белград)

82,53

111,934

73,7

Източен Тимор

1,583

1,35410

116,9

Узбекистан

1 396

2 706,60

51,6

Венецуела

6,429

5,81539

110,6

Замбия

6,630

7,18680

92,3


Март 2013 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети март 2013 г.

Валутен курс март 2013 г. (13)

Корекционен коефициент март 2013 г. (14)

Ангола

168,2

126,516

132,9

Косово (Прищина)

0,7227

1,00000

72,3

Киргизстан

48,69

62,3897

78,0

Малави

238,5

479,834

49,7

Русия

46,33

40,0240

115,8

Сиера Леоне

6 785

5 663,73

119,8

Южна Африка

6,746

11,6220

58,0

Судан (Хартум)

5,331

7,43654

71,7


Април 2013 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети април 2013 г.

Валутен курс април 2013 г. (15)

Корекционен коефициент април 2013 г. (16)

Китай

7,903

7,96000

99,3

Джибути

222,3

227,572

97,7

Гана

2,025

2,48950

81,3

Япония

149,8

120,870

123,9

Южна Корея

1 534

1 425,03

107,6

Узбекистан

1 467

2 611,71

56,2


Май 2013 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети май 2013 г.

Валутен курс май 2013 г. (17)

Корекционен коефициент май 2013 г. (18)

Беларус

7 086

11 230,0

63,1

Централноафриканска република

671,7

655,957

102,4

Индия

49,37

71,0370

69,5

Тунис

1,381

2,09250

66,0

Венецуела

6,839

8,25083

82,9


Юни 2013 г.

МЯСТО НА РАБОТА

Икономически паритети юни 2013 г.

Валутен курс юни 2013 г. (19)

Корекционен коефициент юни 2013 г. (20)

Австралия

1,439

1,34930

106,6

Белиз

1,859

2,61469

71,1

Гамбия

31,18

47,5800

65,5

Никарагуа

18,39

31,8519

57,7

Турция

2,242

2,42740

92,4

Узбекистан

1 545

2 694,41

57,3

Вануату

145,8

122,435

119,1

Венецуела

7,195

8,14449

88,3


(1)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(2)  Брюксел = 100.

(3)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(4)  Брюксел = 100.

(5)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(6)  Брюксел = 100.

(7)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(8)  Брюксел = 100.

(9)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(10)  Брюксел = 100.

(11)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(12)  Брюксел = 100.

(13)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(14)  Брюксел = 100.

(15)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(16)  Брюксел = 100.

(17)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(18)  Брюксел = 100.

(19)  1 евро = x единици национална валута с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, Д.Р. Конго, Източен Тимор.

(20)  Брюксел = 100.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

14.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/56


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 311/13/COL

от 17 юли 2013 година

за изменение на списъка, посочен в точка 39 на част 1.2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който са изброени граничните инспекционни пунктове в Исландия и Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и животински продукти с произход от трети държави, и за отмяна на Решение № 131/13/COL на Надзорния орган на ЕАСТ (1)

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

като взе предвид точка 4, буква Б, параграфи 1 и 3 и точка 5, буква б) от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП,

като взе предвид акта, посочен в глава I, част 1.1, точка 4 от приложение I към Споразумението за ЕИП (Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни) (2), съответно изменен и адаптиран към Споразумението за ЕИП чрез секторните адаптации, посочени в приложение I към Споразумението, и по-конкретно член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение № 295/13/COL на Колегията, с което компетентният член на Колегията се оправомощава да приеме настоящото решение,

като има предвид, че:

С писмо от 6 юни 2013 г. норвежкият орган за безопасност на храните (наричан по-долу „НОБХ“) уведоми Органа, че е предприел промени в норвежкия списък с одобрени гранични инспекционни пунктове (ГИП). Тези промени следват някои препоръки, направени от Органа по време на инспекция на контрола върху вноса, осъществена от Органа в Норвегия от 21 до 30 януари 2013 г., и, по-специално, необходимостта от подходящо оборудване и съоръжения за обработката на продукти, за които са одобрени ГИП (3).

В отговор на тази препоръка и за да приведе своята система за контрол на вноса в съответствие с изискванията на ЕИП, НОБХ реши да измени списъка на категориите, за които са получили одобрение следните ГИП:

Летище Осло (код по TRACES NO OSL4)

Пристанище Осло (код по TRACES NO OSL 1)

Пристанище Борг (код по TRACES NO BRG1)

НОБХ поиска от Органа да промени списъка на одобрените гранични инспекционни пунктове, както следва.

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

А

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Следователно Органът има задължение да измени списъка на граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия и да публикува нов списък, за да бъдат отразени промените в националните списъци.

Със своето Решение № 295/13/COL от 10 юли 2013 г. Органът отнесе въпроса към Ветеринарния комитет на ЕАСТ, подпомагащ Надзорния орган на ЕАСТ. Комитетът единодушно одобри предложеното изменение на списъка. В резултат, предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие с единодушното становище на Ветеринарния комитет на ЕАСТ, подпомагащ Надзорния орган на ЕАСТ, и окончателният текст на мерките остава непроменен.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Категориите продукти, за които са одобрени граничните инспекционни пунктове летище от Осло, пристанище Осло и пристанище Борг, са изменени в списъка, посочен в точка 39 на част 1.2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство. Граничните инспекционни пунктове вече са одобрени само за опаковани продукти.

Член 2

Ветеринарните проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени в Исландия и в Норвегия от трети държави, се извършват от компетентните национални органи в одобрените гранични инспекционни пунктове, посочени в приложението към настоящото решение.

Член 3

С настоящото Решение № 131/13/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 18 март 2013 г. се отменя.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на подписването му.

Член 5

Адресати на настоящото решение са Исландия и Норвегия.

Член 6

За автентичен се счита текстът на настоящото решение на английски език.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2013 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Член на колегията

Xavier LEWIS

Директор


(1)  ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 76 и притурка за ЕИП № 36, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  Вж. окончателния доклад на Органа от 3 май 2013 г. относно мисията до Норвегия от 21 до 30 януари 2013 г. във връзка с прилагането на законодателството на ЕИП, свързано със системите за контрол на вноса/транзита и граничните инспекционни пунктове.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ

1

=

Наименование

2

=

Код по TRACES

3

=

Вид

А

=

Летище

F

=

Железопътна линия

P

=

Пристанище

R

=

Автомобилен път

4

=

Инспекционен център

5

=

Продукти

HC

=

Всички продукти за консумация от човека

NHC

=

Други продукти

NT

=

Няма изисквания за температурата

T

=

Замразени/охладени продукти

З(З)

=

Замразени продукти

З(О)

=

Охладени продукти

6

=

Живи животни

U

=

Копитни (Ungulates): едър рогат добитък, свине, овце, кози, диви и домашни нечифтокопитни

E

=

Регистрирани еднокопитни според определението в Директива 90/426/ЕИО на Съвета

O

=

Други животни

5-6

=

Специални забележки

(1)

=

Проверка в съответствие с изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, прието в изпълнение на член 19, параграф 3 Директива 97/78/ЕО

(2)

=

Само пакетирани продукти

(3)

=

Само рибни продукти

(4)

=

Само животински протеини

(5)

=

Само вълнена козина и кожа

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибни масла

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври)

(8)

=

Само еднокопитни

(9)

=

Само тропически риби

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцевидни, жива риба, влечуги и птици, с изключение на щраусови птици

(11)

=

Само насипна храна за животни

(12)

=

За (U) в случай на нечифтокопитни само такива, предназначени за зоологическа градина; както и за (О) само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологическа градина

(13)

=

Nagylak, Унгария: Граничен инспекционен пункт (за продукти) и контролно-пропускателен пункт (за живи животни) на унгарско-румънската граница, за който се прилагат преходни мерки, както е договорено и установено в Договора за присъединяване, както за продукти, така и за живи животни. Вж. за справка: Решение на Комисията 2003/630/ЕО

(14)

=

Предназначени за транзит в Европейската общност за пратки за определени продукти от животински произход за консумация от човека, в посока към или от Русия според специалните процедури, предвидени в съответното общностно законодателство

(15)

=

Само животни от аквакултура

(16)

=

Само рибни храни

Държава: Исландия

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Летище Keflavík

IS KEF 4

А

 

HC(2), NHC(2)

O (15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Държава: Норвегия

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC (2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

А

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)