ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.299.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 299

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
9 ноември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1116/2013 на Комисията от 6 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 по отношение на изясняване, хармонизиране и опростяване на някои специфични мерки, свързани със сигурността във въздухоплаването ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1117/2013 на Комисията от 6 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Arancia Rossa di Sicilia (ЗГУ)]

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1118/2013 на Комисията от 6 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Miel de Corse – Mele di Corsica (ЗНП)]

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2013 на Комисията от 6 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Melva de Andalucía (ЗГУ)]

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1120/2013 на Комисията от 6 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ЗНП)]

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1121/2013 на Комисията от 6 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ЗНП)]

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1122/2013 на Комисията от 6 ноември 2013 година за одобрение на несъществено изменение в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ЗНП)]

28

 

*

Регламент (ЕС) № 1123/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 година за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1124/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество бифенокс ( 1 )

34

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1125/2013 на Комисията от 8 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/641/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 7 ноември 2013 година за определяне на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на промивни тоалетни и писоари (нотифицирано под номер C(2013) 7317)  ( 1 )

38

 

 

2013/642/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 8 ноември 2013 година за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в девети, десети и единадесети регион

52

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1116/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 по отношение на изясняване, хармонизиране и опростяване на някои специфични мерки, свързани със сигурността във въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Опитът от прилагането на Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (2) сочи необходимостта от малки изменения на реда и условията за прилагане на някои общи основни стандарти.

(2)

Това предполага изясняването, хармонизирането или опростяването на някои специфични мерки, свързани със сигурността във въздухоплаването, с цел внасяне на по-голяма правна яснота, стандартизиране на общото тълкуване на законодателството и по-нататъшно гарантиране на прилагането по най-добрия начин на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

(3)

Измененията се отнасят до прилагането на ограничен брой мерки във връзка с контрола на достъпа, сигурността на въздухоплавателните средства, проверката на ръчния и регистрирания багаж, проверките за сигурност на товари, поща и стоки, предназначени за полетите и за летищата, обучението на лица и оборудването за сигурност.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 185/2010 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 се изменя, както следва:

1.

Глава 1 се изменя, както следва:

а)

добавя се следната точка 1.0.4.:

„1.0.4.

„Вещи, пренасяни от лица, които не са пътници“ са вещи, предназначени за лично ползване от лицето, което ги носи със себе си.“;

б)

в края на точка 1.2.1.1. се добавя следното изречение:

„Обиколките на летището, придружавани от оправомощени за тази цел лица, се считат за имащи основателна причина.“;

в)

в края на точка 1.2.2.1. се добавя следното изречение:

„Обиколките на летището, придружавани от оправомощени за тази цел лица, се считат за имащи основателна причина.“;

г)

в края на точка 1.2.7.2. се добавя следното изречение:

„Дадено лице може да бъде освободено от изискването да бъде придружавано, ако това лице представи разрешително и притежава валидна летищна карта за самоличност.“;

д)

добавя се следната точка 1.2.7.5.:

„1.2.7.5.

Когато даден пътник не пътува по силата на договор за въздушен превоз, водещ до издаването на бордна карта или равностоен документ, придружаващият пътника член на екипажа може да бъде освободен от изискванията по точка 1.2.7.3., буква а).“;

е)

точка 1.3.1.5 се заменя със следното:

„1.3.1.5.

Точки 4.1.2.4.—4.1.2.7. и 4.1.2.11. се прилагат по отношение на проверката на вещи, пренасяни от лица, които не са пътници.“

2.

Глава 3 се изменя, както следва:

а)

точка 3.1.1.3. се заменя със следното:

„3.1.1.3.

Когато въздухоплавателно средство навлиза в критична част след пристигане от трета държава, която не е посочена в притурка 3-Б, то се подлага на претърсване за сигурност по всяко време след излизането на пътниците от зоната за претърсване и/или разтоварването на товарния отсек.“;

б)

точка 3.1.3 се изменя, както следва:

i)

второто и четвъртото тире се заличават;

ii)

третото тире се заменя със следното:

„—

отправно летище на предишния полет.“;

в)

в точка 3.2.1.1. буква б) се заменя със следното:

„б)

затваряне на външните врати. Когато въздухоплавателното средство се намира в критична част, външните врати, които не са достъпни за лица, намиращи се на земята, се считат за затворени, при условие че помощните средства за осигуряване на достъп са отстранени и са поставени на достатъчно разстояние от въздухоплавателното средство, така че достъпът на лица да бъде възпрепятстван в достатъчна степен; или“;

г)

второто изречение в точка 3.2.2.1. се заменя със следното:

„Буква а) не се прилага за вратите, които са достъпни за лица, намиращи се на земята.“;

д)

точка 3.2.2.2. се заменя със следното:

„3.2.2.2.

Когато помощните средства за осигуряване на достъп са отстранени от вратите, които не са достъпни за лица, намиращи се на земята, те се поставят на такова разстояние от въздухоплавателното средство, че достъпът да бъде възпрепятстван в достатъчна степен.“

3.

Притурка 3-Б се заменя със следното:

ПРИТУРКА 3-Б

СИГУРНОСТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, КАКТО И ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ СПЕЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СПРЯМО КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА ПОСВЕТЕНИЯТ НА ТРАНСПОРТА ДЯЛ ОТ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР, В КОИТО ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ СА ПРИЗНАТИ ЗА РАВНОСТОЙНИ НА ОБЩИТЕ ОСНОВНИ СТАНДАРТИ

По отношение на сигурността на въздухоплавателните средства стандартите за сигурност, прилагани в следните трети държави, както и в отвъдморските страни и територии, които имат специални отношения с Европейския съюз в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и спрямо които не се прилага посветеният на транспорта дял от посочения договор, са признати за равностойни на общите основни стандарти:

Съединени американски щати

Комисията уведомява незабавно компетентните органи на държавите членки, ако разполага с информация, от която е видно, че стандартите за сигурност, прилагани от третата държава със значително отражение върху общото ниво на сигурност във въздухоплаването в Съюза, вече не са равностойни на общите основни стандарти на Съюза.

Компетентните органи на държавите членки биват уведомени незабавно, когато Комисията разполага с информация относно действия, включително компенсаторни мерки, която потвърждава, че равностойността на съответните стандарти за сигурност, прилагани от третата държава, е възстановена.“

4.

В глава 4 точка 4.1.2.11. се заменя със следното:

„4.1.2.11.

Лицата, извършващи проверка на ръчния багаж с рентгеново оборудване или със система за откриване на експлозиви, като правило извършват непрекъснат преглед на изображения в продължение на не повече от 20 минути. След изтичането на всеки от тези периоди служителят, извършващ проверката, преустановява прегледа на изображения за не по-малко от 10 минути. Това изискване се прилага само ако потокът от изображения за преглед е непрекъснат.

Задължително трябва да има служител с надзорни функции, който да отговаря за служителите, извършващи проверката на ръчния багаж, с цел да се осигури оптимален състав на екипа, качество на работата, обучение, подкрепа и оценка.“

5.

Притурка 4-Б се заменя със следното:

ПРИТУРКА 4-Б

ПЪТНИЦИ И РЪЧЕН БАГАЖ

ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, КАКТО И ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ СПЕЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СПРЯМО КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА ПОСВЕТЕНИЯТ НА ТРАНСПОРТА ДЯЛ ОТ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР, В КОИТО ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ СА ПРИЗНАТИ ЗА РАВНОСТОЙНИ НА ОБЩИТЕ ОСНОВНИ СТАНДАРТИ

По отношение на пътниците и ръчния багаж стандартите за сигурност, прилагани в следните трети държави, както и в отвъдморските страни и територии, които имат специални отношения с Европейския съюз в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и спрямо които не се прилага посветеният на транспорта дял от посочения договор, са признати за равностойни на общите основни стандарти:

Съединени американски щати

Комисията уведомява незабавно компетентните органи на държавите членки, ако разполага с информация, от която е видно, че стандартите за сигурност, прилагани от третата държава със значително отражение върху общото ниво на сигурност във въздухоплаването в Съюза, вече не са равностойни на общите основни стандарти на Съюза.

Компетентните органи на държавите членки биват уведомени незабавно, когато Комисията разполага с информация относно действия, включително компенсаторни мерки, която потвърждава, че равностойността на съответните стандарти за сигурност, прилагани от третата държава, е възстановена.“

6.

В глава 5 се добавя следната точка 5.1.7.:

„5.1.7.

Лицата, извършващи проверка на регистрирания багаж с рентгеново оборудване или със система за откриване на експлозиви, като правило извършват непрекъснат преглед на изображения в продължение на не повече от 20 минути. След изтичането на всеки от тези периоди служителят, извършващ проверката, преустановява прегледа на изображения за не по-малко от 10 минути. Това изискване се прилага само ако потокът от изображения за преглед е непрекъснат.

Задължително е присъствието на служител с надзорни функции, отговарящ за служителите, извършващи проверката на регистрирания багаж, с цел да се осигури оптимален състав на екипа, качество на работата, обучение, подкрепа и оценка.“

7.

Притурка 5-А се заменя със следното:

ПРИТУРКА 5-А

РЕГИСТРИРАН БАГАЖ

ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, КАКТО И ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ СПЕЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СПРЯМО КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА ПОСВЕТЕНИЯТ НА ТРАНСПОРТА ДЯЛ ОТ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР, В КОИТО ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ СА ПРИЗНАТИ ЗА РАВНОСТОЙНИ НА ОБЩИТЕ ОСНОВНИ СТАНДАРТИ

По отношение на регистрирания багаж, стандартите за сигурност, прилагани в следните трети държави, както и в отвъдморските страни и територии, които имат специални отношения с Европейския съюз в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и спрямо които не се прилага посветеният на транспорта дял от посочения договор, са признати за равностойни на общите основни стандарти:

Съединени американски щати

Комисията уведомява незабавно компетентните органи на държавите членки, ако разполага с информация, от която е видно, че стандартите за сигурност, прилагани от третата държава със значително отражение върху общото ниво на сигурност във въздухоплаването в Съюза, вече не са равностойни на общите основни стандарти на Съюза.

Компетентните органи на държавите членки биват уведомени незабавно, когато Комисията разполага с информация относно действия, включително компенсаторни мерки, която потвърждава, че равностойността на съответните стандарти за сигурност, прилагани от третата държава, е възстановена.“

8.

Глава 6 се изменя, както следва:

а)

в точка 6.3.1.2., букви в) и г), точка 6.3.1.5., точка 6.4.1.2., букви в) и д), точки 6.4.1.5., 6.8.1.4., 6.8.1.5., 6.8.4.1., 6.8.5.1.2., 6.8.5.1.3., 6.8.5.2., притурка 6-А, притурка 6-З1, точки 11.6.4.1. и 11.6.4.3. позоваването на „База от данни на ЕО относно пълноправните контрольори и познатите изпращачи“ или „базата данни на Съюза/Европейския съюз относно пълноправните контрольори и познатите изпращачи“ се заменя с позоваване на „базата данни на Съюза относно сигурността на веригата за доставки“;

б)

добавя се следната точка 6.2.1.4.:

„6.2.1.4.

Лицата, извършващи проверка на товарни пратки с рентгеново оборудване или със система за откриване на експлозиви, като правило извършват непрекъснат преглед на изображения в продължение на не повече от 20 минути. След изтичането на всеки от тези периоди служителят, извършващ проверката, преустановява прегледа на изображения за не по-малко от 10 минути. Това изискване се прилага само ако потокът от изображения за преглед е непрекъснат.“;

в)

точка 6.3.2.4. се заменя със следното:

„6.3.2.4.

След извършването на контрола за сигурност, посочен в точки 6.3.2.1.—6.3.2.3. от настоящия регламент и точка 6.3. от Решение 2010/774/ЕС на Комисията, пълноправният контрольор гарантира, че:

а)

достъпът без придружител до тези пратки е ограничен само до оправомощените лица; както и че

б)

тези пратки са защитени от неправомерни действия до момента на предаването им на друг пълноправен контрольор или въздушен превозвач. Товари и пощенски пратки, намиращи се в критична част на зона с ограничен достъп, се считат за защитени от неправомерни действия. Товари и пощенски пратки, намиращи се в част, която не е критична част на зона с ограничен достъп, се помещават в частите с контролиран достъп на обектите на пълноправния контрольор или всеки път когато се помещават извън такива части,

са физически защитени, така че да не бъде възможно поставянето в тях на забранен предмет; или

не се оставят без наблюдение и достъпът до тях е ограничен до лицата, участващи в защитата и обработването на товарите.“;

г)

в края на точка 6.3.2.6. се добавя следното изречение:

„Пълноправен контрольор, предлагащ пратки на друг пълноправен контрольор или въздушен превозвач, може също така да реши да предаде единствено информацията, която се изисква по букви а)—д) и ж), и да запази изискуемата информация по буква е) за времетраенето на полета(ите) или за 24 часа, според това кой от двата периода е по-дълъг.“;

д)

добавя се следната точка 6.3.2.9.:

„6.3.2.9.

Пълноправният контрольор гарантира, че целият персонал, извършващ контрол за сигурност, е нает и обучен в съответствие с изискванията на глава 11 и че целият персонал, който има достъп до въздушен товар или въздушна поща, разпознаваеми като такива, спрямо които е извършен необходимият контрол за сигурност, е бил нает и е преминал курс на обучение по въпросите на сигурността в съответствие с изискванията на глава 11.“;

е)

в точка 6.4.2.1. буква б) се заменя със следното:

„б)

целият персонал, извършващ контрол за сигурност, е нает и обучен в съответствие с изискванията на глава 11 и че целият персонал, който има достъп до въздушен товар или въздушна поща, разпознаваеми като такива, спрямо които е извършен необходимият контрол за сигурност, е бил нает и е преминал курс на обучение по въпросите на сигурността в съответствие с изискванията на глава 11; както и че“;

ж)

заглавието на точка 6.6.2. се заменя със следното:

„6.6.2.   Защита на товари и поща на летищата при натоварване на борда на въздухоплавателно средство“;

з)

точка 6.6.2.2 се заменя със следното:

„6.6.2.2.

Товари и пощенски пратки, намиращи се в част, която не е критична част на зона с ограничен достъп, се помещават в частите с контролиран достъп на обектите на пълноправния контрольор или всеки път когато се помещават извън такива части, се считат за защитени от неправомерни действия, при условие че:

а)

са физически защитени, така че да не бъде възможно поставянето в тях на забранен предмет; или че

б)

не се оставят без наблюдение и достъпът до тях е ограничен до лицата, участващи в защитата и натоварването на товарите и пощата на борда на въздухоплавателно средство.“;

и)

в края на точка 6.8.2.2. се добавя следното изречение:

„Компетентният орган може да приеме доклада за валидиране на сигурността във въздухоплаването в ЕС на субект от трета държава във връзка с определянето му като ACC3 в случаите, когато този субект осъществява всички товарни операции, включително товаренето в багажното помещение на въздухоплавателното средство, от името на ACC3, като докладът за валидиране на сигурността във въздухоплаването в ЕС обхваща всички тези дейности.“;

й)

точка 6.8.3.2 се заменя със следното:

„6.8.3.2.

До 30 юни 2014 г. изискванията за проверка като минимум отговарят на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). След тази дата товарите и пощата, превозвани към Съюза, се проверяват посредством някое от средствата или методите, изброени в точка 6.2.1. от Решение 2010/774/ЕС, по стандарт, който е достатъчно висок, за да се гарантира в приемлива степен, че товарите и пощата не съдържат забранени предмети.“

9.

Притурка 6-Б се заменя със следното:

ПРИТУРКА 6-Б

НАСОКИ ЗА ПОЗНАТИТЕ ИЗПРАЩАЧИ

Настоящите насоки ще Ви помогнат да направите оценка на прилаганите от Вас мерки за сигурност спрямо критериите за изисквания към познатите изпращачи, описани в Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и актовете за неговото прилагане. Това следва да Ви даде възможност да гарантирате, че отговаряте на изискванията преди организиране на официално посещение за валидиране на място.

От важно значение е валидаторът да има възможност да говори с подходящите хора по време на посещението за валидиране (например лицето, отговарящо за сигурността, и лицето, отговарящо за набиране на персонал). Оценките на валидатора се записват в контролен списък на ЕС. След попълването на контролния списък за валидиране съдържащата се в него информация се третира като класифицирана.

Моля, отбележете, че въпросите в контролния списък на ЕС са от два вида: 1) такива, отрицателният отговор на които автоматично ще означава, че не може да бъдете приет за познат изпращач; и 2) такива, които ще бъдат използвани за получаване на обща представа за Вашите мерки за сигурност, за да може валидаторът да направи общо заключение. Изискванията, чието неизпълнение води до автоматично регистриране на отрицателен резултат от проверката („fail“), са указани по-долу с получер шрифт. Ако има отрицателен резултат за изискванията, указани с получер шрифт, ще Ви бъдат съобщени причините, както и препоръки за необходимите изменения за успешно преминаване на валидирането.

Въведение

Товарът трябва да произхожда от Вашето дружество на подлежащия на инспекция обект. Това обхваща производството на място, както и операциите по комплектуване и опаковане, когато отделните артикули не са разпознаваеми като въздушен товар, докато не бъдат подбрани за изпълнение на конкретна поръчка. (Вж. също така забележката.)

Ще трябва да определите къде една пратка товари/поща става разпознаваема като въздушен товар или въздушна поща и да докажете, че прилагате подходящи мерки за нейната защита от неправомерни действия или нарушаване на целостта. Това включва подробности относно производството, опаковането, съхранението и/или изпращането.

Организация и отговорности

От Вас ще се изисква да предоставите подробности относно Вашата организация (наименование, данъчен номер по ДДС или регистрационен номер в търговска палата, или идентификационен номер, получен при регистрацията на дружеството, ако е приложимо), адрес на подлежащия на валидиране обект и основен адрес на организацията (ако се различава от този на подлежащия на валидиране обект). Трябва да се посочат датата на предишното посещение за валидиране и последният уникален буквено-цифров идентификатор (ако е приложимо), както и характерът на стопанската дейност, приблизителният брой на служителите на обекта, името и длъжността на лицето, отговарящо за сигурността на въздушните товари и на въздушната поща, както и данни за установяване на контакт.

Процедура за набиране на персонал

Ще трябва да предоставите данни за прилаганата от Вас процедура за набиране на целия персонал (постоянен, временен или нает чрез агенции, както и водачи на превозни средства) с достъп до разпознаваеми въздушни товари или въздушна поща. Процедурата за набиране включва проверка преди назначаване на работа или цялостна проверка в съответствие с точка 11.1 от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010. Посещението за валидиране на място включва събеседване с лицето, отговарящо за набирането на персонала. Той/тя трябва да представи доказателства (например празни формуляри) в потвърждение на процедурите на дружеството. Тази процедура за набиране се прилага за персонала, назначен след 29 април 2010 г.

Процедура за обучение на персонала по въпросите на сигурността

Ще трябва да докажете, че целият персонал (постоянен, временен или нает чрез агенции, както и водачи на превозни средства) с достъп до въздушни товари или въздушна поща е преминал подходящо обучение за осведоменост по въпросите на сигурността. Това обучение се провежда в съответствие с точка 11.2.7. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010. Следва да се съхраняват индивидуални записи за обучението. Освен това от Вас ще се изисква да покажете, че целият съответен персонал, извършващ контрол за сигурност, е преминал първоначално или периодично обучение в съответствие с глава 11 от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010.

Физическа сигурност

Ще трябва да покажете как е защитен Вашият обект (например с физическа ограда или бариера) и че се прилагат съответни процедури за контрол на достъпа. Където е приложимо, ще трябва да предоставите подробности за евентуална алармена система и/или вътрешна система за видеонаблюдение (CCTV). От съществено значение е да се контролира достъпът до зоната, в която се обработват или съхраняват въздушни товари или въздушна поща. Всички врати, прозорци и други точки за достъп до въздушните товари или въздушната поща трябва да бъдат подсигурени или да се контролира достъпът до тях.

Производство (когато е приложимо)

Ще трябва да докажете, че достъпът до производствената зона се контролира, а производственият процес е под надзор. Ако продуктът може да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща в хода на производството, ще трябва да покажете, че са взети мерки за защита на въздушния товар или въздушната поща от неправомерни действия или нарушаване на целостта им на този етап.

Опаковане (когато е приложимо)

Ще трябва да докажете, че достъпът до зоната за опаковане се контролира, а процесът на опаковане е под надзор. Ако продуктът може да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща в хода на опаковането, тогава ще трябва да покажете, че са взети мерки за защита на въздушния товар или въздушната поща от неправомерни действия или нарушаване на целостта им на този етап.

Ще трябва да предоставите подробности за използвания от Вас процес на опаковане и да покажете, че всички завършени продукти се проверяват преди опаковане.

Ще трябва да опишете завършената външна опаковка и да докажете, че тя е здрава. Ще трябва да докажете също, че завършената външна опаковка е направена така, че ясно да се установява нарушаване на целостта — например чрез използването на номерирани пломби, осигурителна лента, специални печати или картонени кутии, облепени с лента. Ще трябва да покажете също така, че съхранявате тези средства при спазване на изискванията за сигурност, когато те не се използват, и контролирате издаването им.

Съхранение (където е приложимо)

Ще трябва да докажете, че достъпът до зоната за съхранение се контролира. Ако продуктът може да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща, докато е на съхранение, тогава ще трябва да покажете, че са взети мерки за защита на въздушния товар или въздушната поща от неправомерни действия или нарушаване на целостта им на този етап.

Накрая ще трябва да докажете, че завършеният и опакован въздушен товар или въздушна поща се проверява преди изпращане.

Изпращане (където е приложимо)

Ще трябва да докажете, че достъпът до зоната за изпращане се контролира. Ако продуктът може да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща в хода на изпращането, тогава ще трябва да покажете, че са взети мерки за защита на въздушния товар или въздушната поща от неправомерни действия или нарушаване на целостта им на този етап.

Превоз

Ще трябва да предоставите подробности относно метода за превоз на товара/пощата до пълноправния контрольор.

Ако използвате Ваш собствен транспорт, ще трябва да докажете, че Вашите водачи на превозни средства са обучени на изискваното ниво. Ако Вашето дружество използва подизпълнител, ще трябва да гарантирате, че: а) въздушният товар или въздушната поща е запечатан/а или опакован/а от Вас, така че да се гарантира, че всяко нарушаване на целостта би оставило видима следа; и че б) декларацията на превозвача, съдържаща се в притурка 6-Д към приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010, е подписана от превозвача.

Ако Вие отговаряте за превоза на въздушния товар или въздушната поща, ще трябва да покажете, че транспортните средства могат да бъдат подсигурени или чрез използването на пломби, ако е практически приложимо, или по друг начин. Когато се използват номерирани пломби, ще трябва да докажете, че достъпът до пломбите се контролира и номерата се записват; ако се използват други методи, ще трябва да покажете как се гарантира, че нарушаването на целостта на товара/пощата е ясно установимо, и/или как се постига неговото/нейното сигурно съхранение. Освен това ще трябва да покажете, че се прилагат мерки за проверка на самоличността на водачите на превозните средства, вземащи Вашите въздушни товари или въздушна поща. Ще трябва да покажете също така, че гарантирате сигурността на товара/пощата, когато той/тя напуска помещенията. Ще трябва да докажете, че въздушният товар/въздушната поща е защитен/а срещу неправомерни действия по време на превоз.

Не трябва да представяте доказателства относно обучението на водачите на превозните средства или копие от декларацията на превозвача, когато пълноправен контрольор е организирал вземането на въздушния товар или въздушната поща от Вашите помещения.

Отговорности на изпращача

Ще трябва да декларирате, че ще приемате внезапни инспекции от инспектори на компетентния орган с цел следене за спазването на стандартите за сигурност.

Ще трябва да декларирате също така, че ще предоставите на [наименование на компетентния орган] съответните подробности своевременно, но в рамките на не повече от 10 работни дни, ако:

а)

общата отговорност за сигурността е възложена на друго лице, а не на назованото;

б)

има други промени в помещенията или в процедурите, които вероятно ще окажат значително влияние върху сигурността;

в)

Вашето дружество преустановява дейността си, няма да се занимава повече с въздушни товари или въздушна поща или не може повече да изпълнява изискванията на съответното законодателство на ЕС.

Накрая ще трябва да декларирате, че ще спазвате стандартите за сигурност до следващото посещение за валидиране на място и/или инспекция.

След това от Вас ще се изиска да поемете пълна отговорност за декларацията и да подпишете документа за валидирането.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Взривни и запалителни устройства

В товарните пратки може да се пренасят сглобени взривни и запалителни устройства, ако са спазени изцяло изискванията на всички правила за безопасност.

Пратки от други източници

Познат изпращач може да предава пратки, които не произхождат от него, на пълноправен контрольор, при условие че:

а)

те са отделени от пратките, произхождащи от него; и

б)

произходът е указан ясно върху пратката или в съпровождащата документация.

Всички подобни пратки трябва да бъдат проверени, преди да бъдат натоварени на борда на въздухоплавателното средство.“

10.

Притурка 6-В се заменя със следното:

ПРИТУРКА 6-В

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ВАЛИДИРАНЕ ЗА ПОЗНАТИ ИЗПРАЩАЧИ

Забележки относно попълването

При попълването на настоящия формуляр, моля, имайте предвид, че:

Позициите, отбелязани със*, са за изисквани данни и ТРЯБВА да бъдат попълнени.

Ако отговорът на въпрос с получер шрифт е „НЕ“, резултатът от валидирането ТРЯБВА да се оцени като „НЕУСПЕШЕН“ („FAIL“). Това не се прилага за въпроси, които са неуместни в конкретния случай.

Валидирането може да бъде оценено като УСПЕШНО ПРЕМИНАТО („PASS“) само след подписване от изпращача на декларацията за поемане на ангажименти на последната страница.

Оригиналната декларация за поемане на ангажименти трябва да бъде съхранявана от компетентния орган или да му се предостави, докато изтече срокът на валидирането. Копие от декларацията следва да бъде дадено и на изпращача.

ЧАСТ 1

Организация и отговорности

1.1.   

Дата на валидиране*

Моля, използвайте точния формат за дата — например 01.10.2010

дд/мм/гггг

 

1.2.   

Дата на предишното валидиране и уникален буквено-цифров идентификатор (UNI), където е приложимо.

дд/мм/гггг

 

UNI

 

1.3.   

Наименование на организацията, подлежаща на валидиране*

Наименование

Данъчен номер по ДДС/регистрационен номер в търговска палата/идентификационен номер, получен при регистрацията на дружеството (където е приложимо)

1.4.   

Адрес на подлежащия на валидиране обект*

Номер/блок/сграда

 

Улица

 

Град

 

Пощенски код

 

Държава

 

1.5.   

Основен адрес на организацията (ако се различава от този на подлежащия на валидиране обект, при условие че е в същата държава)

Номер/блок/сграда

 

Улица

 

Град

 

Пощенски код

 

Държава

 

1.6.

Характер на стопанската дейност — видове обработвани товари

1.7.   

Отговаря ли заявителят за…?

а)

производството

б)

опаковането

в)

съхранението

г)

изпращането

д)

друго — моля, уточнете

 

1.8.

Приблизителен брой на служителите на обекта

1.9.   

Име и длъжност на лицето, отговарящо за сигурността на въздушните товари и на въздушната поща

Име

 

Длъжност

 

1.10.   

Телефонен номер за контакт

Тел. номер

 

1.11.   

Адрес за електронна поща*

Електронна поща

 

ЧАСТ 2

Разпознаваем въздушен товар или въздушна поща („установимост“)

Цел: да се установи точката (или мястото), където товарът/пощата става разпознаваем/а като въздушен товар/въздушна поща. Установимостта се определя като способност за оценка кога/къде товарът/пощата е разпознаваем/а като въздушен товар/въздушна поща.

2.1.

Чрез инспекция на производството, опаковането, съхранението, подбора и изпращането и на други уместни зони да се установи къде и как пратка от въздушен товар/въздушна поща става разпознаваема като такава.

Описва се:

Забележка: Обърнете внимание, че в части 5 – 8 следва да се даде подробна информация относно защитата на разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта.

ЧАСТ 3

Набиране и обучение на персонала

Цел: да се гарантира, че целият персонал (постоянен, временен или нает чрез агенции, както и водачи на превозни средства) с достъп до разпознаваем въздушен товар или въздушна поща е бил подложен на съответна проверка преди назначаване на работа и/или цялостна проверка, а също така е преминал обучение в съответствие с точка 11.2.7. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010. Освен това да се гарантира, че целият персонал, извършващ контрол за сигурност на стоките, е преминал обучение в съответствие с глава 11 от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010.

Дали 3.1. и 3.2. са въпроси с получер шрифт (при което отговор НЕ трябва да се оцени като неуспешен резултат от валидирането) зависи от приложимите национални правила за държавата, където се намира обектът. Поне един от тези два въпроса обаче е с получер шрифт, при което следва да е позволено също така да не се изисква проверка преди назначаване на работа, ако вече е била извършена цялостна проверка. Лицето, отговарящо за прилагане на проверките за сигурност, винаги трябва да се подлага на цялостна проверка.

3.1.   

Съществува ли процедура за набиране на целия персонал с достъп до разпознаваем въздушен товар или въздушна поща, която да включва проверка преди назначаване на работа в съответствие с точка 11.1.4. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010? Това се прилага за персонала, назначен след [началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 300/2008].

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“, от какъв вид?

 

3.2.   Включва ли тази процедура за набиране на персонал също и цялостна проверка, включително проверка на регистрите на наказателни присъди, в съответствие с точка 11.1.3. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“, от какъв вид?

 

3.3.   Включва ли процесът за назначаване на лицето, посочено като отговорно за прилагането на проверките за сигурност на обекта и за надзора върху тяхното осъществяване, изискване за цялостна проверка, включително проверка на регистрите на наказателни присъди в съответствие с точка 11.1.3. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“, да се опише.

 

3.4.   Преминава ли персоналът с достъп до разпознаваем въздушен товар или въздушна поща обучение за осведоменост по въпросите на сигурността в съответствие с точка 11.2.7. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010, преди да му бъде предоставен достъп до разпознаваем въздушен товар или въздушна поща? Преминава ли персоналът, извършващ контрол за сигурност по отношение на стоките, обучение в съответствие с глава 11 от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“, да се опише.

 

3.5.   Преминава ли персоналът (посочен по-горе) опреснително обучение в съответствие с честотата, определена за това обучение?

„ДА“ или „НЕ“?

 

3.6.   Оценка: достатъчни ли са мерките, за да се гарантира, че целият персонал с достъп до разпознаваем въздушен товар или въздушна поща и персоналът, извършващ контрол за сигурност, е набран и обучен при спазване на приложимите правила в съответствие с глава 11 от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „НЕ“, посочете причините.

 

ЧАСТ 4

Физическа сигурност

Цел: да се установи дали на обекта или в помещенията съществува равнище на (физическа) сигурност, което е достатъчно за защитата на разпознаваем въздушен товар или въздушна поща от неправомерни действия.

4.1.   

Защитен ли е обектът с физическа ограда или бариера?

„ДА“ или „НЕ“?

 

4.2.   

Контролират ли се точките на достъп до обекта?

„ДА“ или „НЕ“?

 

4.3.   

Ако „ДА“, дали точките на достъп са…?

комплектовани с персонал

 

с ръчен контрол

 

с автоматичен контрол

 

с електронен контрол

Други — да се уточни

4.4.   

Сградата със солидна конструкция ли е?

„ДА“ или „НЕ“?

 

4.5.   

Разполага ли сградата с ефективна алармена система?

„ДА“ или „НЕ“?

 

4.6.   

Разполага ли сградата с ефективна вътрешна система за видеонаблюдение (CCTV)?

„ДА“ или „НЕ“?

 

4.7.   

Ако „да“, записват ли се изображенията, получени от CCTV?

„ДА“ или „НЕ“?

 

4.8.   

Подсигурени ли са всички врати, прозорци и други точки за достъп до разпознаваем въздушен товар или въздушна поща/контролира ли се достъпът до тях?

„ДА“ или „НЕ“?

 

4.9.

Ако „НЕ“, посочете причините.

4.10.   Оценка: достатъчни ли са взетите от организацията мерки за предотвратяване на неразрешен достъп до тези части от обекта и помещенията, където се обработва или съхранява разпознаваем въздушен товар или въздушна поща?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „НЕ“, посочете причините.

 

ЧАСТ 5

Производство

Цел: да се защити разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта.

Отговорете на тези въпроси, ако продуктът би могъл да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща в хода на производствения процес.

5.1.   

Контролира ли се достъпът до производствената зона?

„ДА“ или „НЕ“?

 

5.2.

Ако „ДА“, по какъв начин?

5.3.   

Осъществява ли се надзор върху производствения процес?

„ДА“ или „НЕ“?

 

5.4.

Ако „ДА“, по какъв начин?

5.5.   

Осъществява ли се контрол, за да се предотврати нарушаване на целостта на етапа на производство?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“, да се опише.

5.6.   Оценка: достатъчни ли са взетите от организацията мерки за защита на разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „НЕ“, посочете причините.

 

ЧАСТ 6

Опаковане

Цел: да се защити разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта.

Отговорете на тези въпроси, ако продуктът би могъл да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща в хода на процеса на опаковане.

6.1.   

Осъществява ли се надзор върху процеса на опаковане?

„ДА“ или „НЕ“?

 

6.2.

Ако „ДА“, по какъв начин?

6.3.   

Моля, опишете завършената външна опаковка:

а)   

здрава ли е завършената външна опаковка?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Описва се:

 

б)   

завършената външна опаковка позволява ли ясно да се установи нарушаване на нейната цялост?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Описва се:

 

6.4. а)   

Използват ли се номерирани пломби, осигурителна лента, специални печати или картонени кутии, облепени с лента, така че да може ясно да се установи нарушаване на целостта на въздушен товар или въздушна поща?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“:

 

6.4. б)   

Съхраняват ли се номерираните пломби, осигурителната лента или специалните печати при спазване на изискванията за сигурност, когато не се използват?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Описва се:

 

6.4. в)   

Контролира ли се издаването на номерирани пломби, осигурителна лента и/или печати?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Описва се:

 

6.5.

Ако отговорът на 6.4. а) е „ДА“, как се контролира това?

6.6.   Оценка: достатъчни ли са процедурите на опаковане за защита на разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия и/или нарушаване на целостта?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „НЕ“, посочете причините

 

ЧАСТ 7

Съхранение

Цел: да се защити разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта.

Отговорете на тези въпроси, ако продуктът би могъл да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща в хода на процеса на съхранение.

7.1.   

Завършеният и опакован въздушен товар или въздушна поща съхраняват ли се надеждно и проверени ли са за нарушаване на целостта?

„ДА“ или „НЕ“?

 

7.2.   Оценка: достатъчни ли са процедурите за съхранение за защита на разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия и/или нарушаване на целостта?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „НЕ“, посочете причините.

ЧАСТ 8

Изпращане

Цел: да се защити разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта.

Отговорете на тези въпроси, ако продуктът би могъл да бъде разпознат като въздушен товар или въздушна поща в хода на процеса на изпращане.

8.1.   

Контролира ли се достъпът до зоната за изпращане?

„ДА“ или „НЕ“?

 

8.2.

Ако „ДА“, по какъв начин?

8.3.   

Кой има достъп до зоната за изпращане?

Служители?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Водачи на превозни средства?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Посетители?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Подизпълнители?

„ДА“ или „НЕ“?

 

8.4.   Оценка: защитени ли са в достатъчна степен въздушният товар или въздушната поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта в зоната за изпращане?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „НЕ“, посочете причините

ЧАСТ 8А

Пратки от други източници

Цел: да се установят процедури за обработване на незащитени пратки.

Отговорете на тези въпроси само ако се приемат от други дружества пратки за въздушен превоз.

8А.1.   Приема ли дружеството от други дружества пратки товари, предназначени за въздушен превоз?

„ДА“ или „НЕ“?

 

8А.2.

Ако „ДА“, как те се държат разделени от собствените товари на дружеството и как те се разпознават от пълноправния контрольор или превозвача?

ЧАСТ 9

Превоз

Цел: да се защити разпознаваем въздушен товар или въздушна поща срещу неправомерни действия или нарушаване на целостта.

9.1.   

Как въздушният товар или въздушната поща се предават на пълноправния контрольор?

а)   

от самия пълноправен контрольор или от негово име?

„ДА“ или „НЕ“?

 

б)   

собствен транспорт на изпращача?

„ДА“ или „НЕ“?

 

в)   

подизпълнител, нает от изпращача?

„ДА“ или „НЕ“?

 

9.2.   Ако изпращачът е наел подизпълнител:

„ДА“ или „НЕ“?

 

Отговорете на следните въпроси само при отговор с „ДА“ на 9.1 б) или 9.1 в)

9.3.   

Може ли да бъде подсигурено товарното отделение на превозното средство?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“, уточнете как…

9.4. а)   

Когато товарното отделение на превозното средство може да бъде подсигурено, използват ли се номерирани пломби?

„ДА“ или „НЕ“?

 

9.4. б)   

Когато се използват номерирани пломби, контролира ли се достъпът до пломбите и записват ли се номерата при издаване?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „ДА“, уточнете как…

 

9.5.   

Когато товарното отделение на превозното средство не може да бъде подсигурено, може ли ясно да се установи нарушаване на целостта на въздушния товар или въздушната поща?

„ДА“ или „НЕ“?

9.6.

Ако „ДА“, опишете използвания начин за ясно установяване на нарушена цялост.

9.7.

Ако „НЕ“, как се осигурява защитата му?

9.8.   Оценка: достатъчни ли са мерките за защита на въздушния товар или въздушната поща срещу неправомерни действия по време на превоз?

„ДА“ или „НЕ“?

 

Ако „НЕ“, посочете причините

 

Декларация за поемане на ангажименти

Декларирам, че:

Ще приемам внезапни инспекции от инспектори на компетентния орган с цел следене за спазването на стандартите за сигурност. Ако инспекторът открие сериозни пропуски в сигурността, това може да доведе до отнемането на статута ми на познат изпращач.

Ще предоставя на [наименование на компетентния орган] съответните подробности своевременно, но в рамките на не повече от 10 работни дни, ако:

общата отговорност за сигурността е възложена на лице, различно от лицето, назовано съгласно точка 1.9.,

има други промени в помещенията или в процедурите, които вероятно ще окажат значително влияние върху сигурността, и

дружеството преустанови дейността си, няма да се занимава повече с въздушни товари или въздушна поща или не може повече да изпълнява изискванията на съответното законодателство на ЕС.

Ще спазвам стандартите за сигурност до следващото посещение за валидиране на място и/или инспекция.

Поемам пълна отговорност по отношение на декларацията.

Подпис

Длъжност в дружеството

 

Оценка (и уведомление)

Успешно/неуспешно

 

Когато общата оценка е отрицателна, избройте по-долу зоните, в които изпращачът не отговаря на изисквания стандарт за сигурност или проявява конкретна уязвимост. Направете и препоръки за необходимите изменения за постигане на изисквания стандарт и по такъв начин за успешно преминаване.

Подпис

(Име на валидатора)

11.

Притурка 6-В3 се изменя, както следва:

а)

изразът „Позоваване: точка 6.8.3.1.“ в петия абзац от част 4 се заличава;

б)

в част 5 седмият абзац се заменя със следното:

„Позоваване: точка 6.8.3.“;

в)

в част 7 петият абзац се заменя със следното:

„Позоваване: точки 6.8.3.1., 6.8.3.2., 6.8.3.3., както и 6.2.1. и 6.7.“;

г)

в част 11 първият абзац се заменя със следното:

„Цел: предходните десет части в този контролен списък ще позволят на валидатора на сигурността във въздухоплаването в ЕС да оцени дали неговите проверки на място съответстват на съдържанието на частта от програмата за сигурност на въздушния превозвач, в която се описват мерките за отправени към ЕС/ЕИП въздушни товари или въздушна поща и дали проверките за сигурност изпълняват в достатъчна степен изброените в настоящия контролен списък цели.“

12.

В притурка 6-Е подточка 6-Еiii се заменя със следното:

„6-Eiii

ДЕЙНОСТИ ПО ВАЛИДИРАНЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, КАКТО И ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ СПЕЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СПРЯМО КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА ПОСВЕТЕНИЯТ НА ТРАНСПОРТА ДЯЛ ОТ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР, КОИТО СА ПРИЗНАТИ КАТО РАВНОСТОЙНИ НА ВАЛИДИРАНЕТО НА СИГУРНОСТТА ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО В ЕС

13.

В първото тире от притурка 8-Б буква б) се заменя със следното:

„б)

гарантира, че лицата, които имат достъп до стоките, предназначени за полета, преминават общ курс на обучение по въпросите на сигурността в съответствие с точка 11.2.7. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010, преди да получат достъп до тези стоки. Освен това гарантира, че лицата, извършващи проверка на стоките, предназначени за полета, преминават обучение в съответствие с точка 11.2.3.3. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 и че лицата, осъществяващи други дейности по контрол за сигурност по отношение на стоките, предназначени за полета, преминават обучение в съответствие с точка 11.2.3.10. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010; и“.

14.

Глава 9 се изменя, както следва:

а)

в точка 9.0.2. буква а) се заменя със следното:

„а)

под „стоки, предназначени за летището“ се разбират всички предмети, предвидени за продажба, употреба или поддържане в наличност за всякакви цели или дейности в зоната с ограничен достъп на летищата, с изключение на „вещите, пренасяни от лица, които не са пътници“;“

б)

в точка 9.1.1.1 буква б) се заменя със следното:

„б)

необходимият контрол за сигурност на доставката е извършен от познат или пълноправен доставчик и доставката е била защитена от неправомерни действия в периода между извършването на контрола и доставянето ѝ в зоната с ограничен достъп.“

15.

В първото тире от притурка 9-А буква б) се заменя със следното:

„б)

гарантира, че лицата, които имат достъп до стоките, предназначени за летището, преминават общ курс на обучение по въпросите на сигурността в съответствие с точка 11.2.7. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010, преди да получат достъп до тези стоки. Освен това гарантира, че лицата, извършващи проверка на стоките, предназначени за летището, преминават обучение в съответствие с точка 11.2.3.3. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 и че лицата, осъществяващи други дейности по контрол за сигурност по отношение на стоките, предназначени за летището, преминават обучение в съответствие с точка 11.2.3.10. от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010; и“.

16.

Глава 11 се изменя, както следва:

а)

точка 11.1.5. се заменя със следното:

„11.1.5.

Цялостните проверки или проверките преди назначаване на работа трябва да са приключили, преди лицето да премине каквото и да е обучение по сигурността, свързано с достъп до информация, която е недостъпна за широката общественост. Цялостните проверки се повтарят на редовни интервали, ненадвишаващи пет години.“

б)

в точка 11.2.3.7. буква б) се заменя със следното:

„б)

познаване на процедурите за запечатване на въздухоплавателните средства, ако това е приложимо по отношение на обучаваното лице;“

в)

в точка 11.2.3.9 първото изречение се заменя със следното:

„Обучението на лицата, осъществяващи контрол за сигурност, различен от проверка, по отношение на товари и поща, дава следните познания:“;

г)

в края на точка 11.2.6.1. се добавя следното изречение:

„По обективни причини компетентният орган може да освободи лица от изискваното обучение, ако достъпът им е ограничен до зони в терминала, които са достъпни за пътниците.“;

д)

в края на точка 11.3.1. се добавя следното изречение:

„Лицата, изпълняващи задачите, изброени в точка 11.2.3.3., могат да бъдат освободени от задължението за спазване на тези изисквания, ако имат разрешение да извършват само визуални проверки и/или ръчно претърсване.“;

е)

в точка 11.5.3. буква а) се заменя със следното:

„а)

че притежават посочените в точка 11.5.4. знания и умения, както и“;

ж)

в точка 11.5.4. първото изречение се заменя със следното:

„За да бъде сертифицирано едно лице като инструктор, който има квалификация да провежда обучение съгласно посоченото в точки 11.2.3.1. — 11.2.3.5., а също и в точки 11.2.4. (без това на служителите с надзорни функции, осъществяващи изключително надзор над лицата по точки 11.2.3.6. — 11.2.3.10.) и 11.2.5., то трябва да познава работната среда в съответната област на сигурност на въздухоплаването, както и да притежава квалификация и умения в следните области:“.

17.

Глава 12 се изменя, както следва:

а)

точка 12.1.2.2. се заменя със следното:

„12.1.2.2.

Всички рамкови метал-детектори, използвани изключително за проверка на лица, които не са пътници, трябва да отговарят като минимум на стандарт 1.“;

б)

добавят се следните точки 12.5.1.4. и 12.5.1.5.:

„12.5.1.4.

Трябва да има администратор на системата ТIР, който да отговаря за управлението на конфигурацията на тази система.

12.5.1.5.

Компетентният орган редовно следи за правилното прилагане на системите TIP и гарантира, че системите са конфигурирани правилно, включително реалистична и подходяща проекция на предметите, отговарят на изискванията и разполагат с актуализирани набори от изображения.“;

в)

точка 12.8.2. се заменя със следното:

„12.8.2.

Преди планираното му въвеждане съответната държава членка уведомява писмено Комисията и останалите държави членки за предложения нов метод за проверка, който тя възнамерява да разреши, като включва и становището си за начина, по който ще гарантира, че прилагането на новия метод ще изпълни изискванията на точка 12.8.1., буква б). Уведомлението съдържа също така подробна информация за обекта/обектите, в който/които ще бъде използван методът за проверка, както и планираната продължителност на периода за оценка.“;

г)

добавя се следната точка 12.10.:

„12.10.   ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЕТАЛ (MDE)

Подробни разпоредби относно употребата на MDE се съдържат в отделно решение на Комисията.“


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1117/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Arancia Rossa di Sicilia (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по- специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Arancia Rossa di Sicilia“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (3).

(3)

Предвид това, че въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (4) заявлението за изменение в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006. Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от горепосочения регламент, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързано с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ С 369, 29.11.2012 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Arancia Rossa di Sicilia (ЗГУ)


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1118/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Miel de Corse – Mele di Corsica (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Miel de Corse – Mele di Corsica“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1187/2000 на Комисията (2).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (3) заявлението за изменение в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от горепосочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, отнасяща се до посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 133, 6.6.2000 г., стр. 19.

(3)  ОВ С 134, 14.5.2013 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.4 —   Други продукти от животински произход (яйца, мед, млечни продукти с изключение на масло, и др.)

ФРАНЦИЯ

Miel de Corse - Mele di Corsica (ЗНП)


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1119/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Melva de Andalucía (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по- специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Melva de Andalucía“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) №o289/2009 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързано с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 15.

(3)  ОВ C 60, 1.3.2013 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.7.   Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях

ИСПАНИЯ

Melva de Andalucía (ЗГУ)


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1120/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по- специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Piment d’Espelette“/„Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) №o1495/2002 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързано с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 225, 22.8.2002 г., стр. 11.

(3)  ОВ C 57, 27.2.2013 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.8.   Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ФРАНЦИЯ

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ЗНП)


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1121/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по- специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Volaille de Bresse“/„Poulet de Bresse“/„Poularde de Bresse“/„Chapon de Bresse“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) №o1107/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) №o1509/2000 (3).

(2)

Целта на заявлението е да бъде изменена спецификацията, като се уточнят наименованието на продукта, неговото описание, доказателството за произход, методът на производство, етикетирането, националните изисквания и координатите на групата производители и на официалните органи, отговарящи за контрола на наименованието за произход.

(3)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(4)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързано с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 174, 13.7.2000 г., стр. 7.

(4)  ОВ C 102, 9.4.2013 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.1.   Прясно месо (и карантия)

ФРАНЦИЯ

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ЗНП)


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1122/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2013 година

за одобрение на несъществено изменение в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 53, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявката на Гърция за одобрение на изменение на елементите в спецификацията на защитеното наименование за произход „Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas), регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията (2).

(2)

Заявлението се отнася до изменение на спецификацията в рубриките описание и метод на производство, и по-конкретно да бъде добавена нова разновидност на продукта с цел търговия — маслината без костилка.

(3)

Комисията разгледа съответното изменение и стигна до заключението, че то е обосновано. Тъй като в съответствие с член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 става дума за несъществено изменение, Комисията може да го одобри, без да прилага процедурата, определена в членове 50—52 от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на защитеното наименование за произход „Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas) се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Консолидираният единен документ, съдържащ основните елементи на спецификацията, е включен в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В спецификацията на защитеното наименование за произход „Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas) се одобрява следното изменение:

1.

Описание на продукта:

Описанието е изменено така, че да включва цели маслини без костилките в продуктовата гама „Konservolia stylidas“. Изискванията на пазара и променящите се потребителски навици са довели до необходимостта от разнообразяване на разновидностите на продукта, предназначени за търговия и предлагани на пазара.

Характеристиките на маслините без костилки (вкус, цвят, миризма) не се различават по какъвто и да е начин от тези на целите маслини „Konservolia stylidas“, тъй като изваждането на костилката се извършва след като маслините са придобили окончателните си органолептични характеристики, и следователно връзката с географския район на производство не се променя. Освен това, съставът на саламурата, който може като цяло да промени вкуса на продукта, също е абсолютно еднакъв за целите маслини и за тези без костилки.

2.

Метод на производство:

Този раздел е изменен така, че да включва изваждането на костилките на маслините. Целите маслини без костилки са „Konservolia stylidas“, главно зелени маслини, които са ферментирали, така че продуктът вече притежава окончателните си физични, химични и органолептични характеристики. Костилката се отстранява с помощта на специални машини, винаги по линията на голямата ос на плода (не е възможно костилката да се извади по линията на малката ос). След това маслините се слагат в саламура със 7—9 % съдържание на сол точно като целите маслини „Konservolia stylidas“. Тази процедура не променя физичните, химичните и органолептичните характеристики на „Konservolia stylidas“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Консолидиран единен документ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ“ (KONSERVOLIA STYLIDAS)

ЕО №: EL-PDO-0117-0345-1.1.2012

ЗГУ ( ) ЗНП (X)

1.   Наименование

„Κονσερβολια Στυλιδασ“ (Konservolia Stylidas)

2.   Държава членка или трета държава

Гърция

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6.

Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Това са трапезни маслини, получени от сорта Konservolia, цели или цели без костилка. Продуктът има плодов вкус и твърда месеста част, която лесно се отделя от костилката, а съща така има добра трайност. Черните маслини са черни до мастиленочерни на цвят, докато зелените маслини са зелени до сламеножълти. Средното тегло на плода е 7 g. Съотношението на плода към костилката е 6 към 1. Маслините не трябва да са повредени от маслиновата мушица, да изглеждат набити или да са замърсени. Размерът на маслините е определен както следва, в съответствие с международния стандарт:

Търговско наименование

Брой маслини за килограм

„Супер супер Мамут“

70—90

„Супер Мамут“

91—100

„Мамут“

101—110

„Супер Колосал“

111—120

„Колосал“

121—140

„Гигант“

141—160

„Екстра Джъмбо“

161—180

„Джъмбо“

181—200

„Екстра големи“

201—230

„Големи“

231—260

„Превъзходни“

261—290

„Брилянт“

291—320

„Фини“

321—350

„Куршум“

351—380

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

„Konservolia stylidas“ се отглежда и преработва в рамките на определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

4.   Кратко определение на географския район

Районът на производство е зоната в рамките на административните граници на общините на Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi и Longitsi в провинция Фтиотида в префектура Фтиотида.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Провинция Фтиотида се характеризира с мек средиземноморски климат. Метеорологичните данни за последните пет години са, както следва:

 

Средна температура: 16,5 °C

 

Относителна влажност: 65-70 %

 

Валежи от дъжд: 589 милиметра/година

 

Слънцегреене: 210 часа/месец

Почвата е предимно песъчлива глина, в равнинни или хълмисти участъци.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Продуктът има плодов вкус и твърда месеста част, която лесно се отделя от костилката, а съща така има добра трайност. Черните маслини са черни до мастиленочерни на цвят, докато зелените маслини са зелени до сламеножълти. Отличните им физични, химични и органолептични характеристики са направили трапезните маслини Stylida добре известни на гръцкия и международния пазар. Те са спечелили редица награди на гръцки и международни изложения.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Сортът маслини, произвеждани в този географски район, е „Konservolia“, който традиционно се отглежда в района от древни времена и притежава отличителните характеристики на трапезните маслини, известни с отличните си физически, химически и органолептични качества. Маслините „Konservolia stylidas“ се отглеждат в райони на префектура Фтиотида, които имат меки зими и прохладни лета. Този специфичен сорт маслини се е адаптирал идеално към почвите и климата, който, в съчетание с традиционното отглеждане, беритбата и методите на преработка, създава отличителните характеристики на крайния продукт.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1123/2013 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2013 година

за определяне на права за международни кредити съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 11а, параграф 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Протоколът към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата (Протоколът от Киото) установява два механизма за създаване на международни кредити, които страните могат да използват за компенсиране на емисиите. При съвместното изпълнение (СИ) се създават единици редуцирани емисии (ЕРЕ), а при механизма за чисто развитие (МЧР) — съответно сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ).

(2)

Националните разпределителни планове на държавите членки, приети съгласно член 9 от Директива 2003/87/ЕО, предвиждат операторите да използват определени количества СЕРЕ и ЕРЕ, за да изпълнят задълженията си за връщане на квоти по член 12 от Директива 2003/87/ЕО по отношение на периода 2008—2012 г.

(3)

В член 11а от Директива 2003/87/ЕО се предвижда възможността за продължаване на използването на СЕРЕ и ЕРЕ, издадени съгласно Протокола от Киото, в схемата за търговия с емисии, установена с Директива 2003/87/ЕО, през периода 2013—2020 г. и се включват разпоредби, свързани с допустимите нива за категория оператор и оператор на въздухоплавателни средства, за да изпълнят задълженията си за връщане на квоти съгласно член 12 от Директива 2003/87/ЕО. В член 11а, параграф 8 са определени някои минимални права, изразени в процентни нива, за използването на международни кредити от операторите и операторите на въздухоплавателни средства през периода 2008—2020 г. и се предвиждат мерки за определяне на точните процентни граници.

(4)

В Директива 2003/87/ЕО се предвижда обвързване на основаните на проекти механизми в Протокола от Киото със схемата за търговия с емисии, за да се увеличи рентабилността при намаляването на емисиите на парникови газове в световен мащаб. С оглед броя на квотите, валидни през периода 2013—2020 г. и издадени съгласно член 13, параграф 2, втора алинея от Директива 2003/87/ЕО, правата за използване на международни кредити следва да се определят на минималните нива, посочени член 11а, параграф 8, първа и трета алинея. Вследствие на това общата граница за използването на международни кредити, предвидена в член 11а, параграф 8, пета алинея от Директива 2003/87/ЕО, ще бъде спазена, а втората алинея и второто изречение от член 11а, параграф 8, четвърта алинея от Директива 2003/87/ЕО няма да се приложат в този случай. Всяко остатъчно право за 2012 г. на операторите на въздухоплавателни средства се запазва в съответствие с член 11а, параграфи 2, 3 и 4 от Директива 2003/87/ЕО.

(5)

Операторите на стационарни инсталации със значително увеличение на капацитета съгласно член 20 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да имат правото да бъдат третирани като съществуващи оператори или като нови участници.

(6)

В членове 58—61 от Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (3) са предвидени подробностите за практическото прилагане на границите на правата, определени там.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Всеки оператор на стационарна инсталация, който е получил безплатно разпределени квоти или право за използване на международни кредити през периода 2008—2012 г., има правото в периода 2008—2020 г. да използва международни кредити до разрешеното му количество за периода 2008—2012 г., или до количеството, съответстващо на най-много 11 % от разпределените му квоти за периода 2008—2012 г., като се взема по-високата от двете стойности.

2.   Всеки оператор на стационарна инсталация, който не е получил безплатно разпределени квоти или право за използване на международни кредити през периода 2008—2012 г., и чрез дерогация от параграф 1 всеки оператор на стационарна инсталация по смисъла на първите две тирета от член 3, буква з) от Директива 2003/87/ЕО има правото в периода 2008—2020 г. да използва международни кредити до най-много 4,5 % от неговите проверени емисии за периода 2013—2020 г.

3.   Всеки оператор на стационарна инсталация със значително увеличение на капацитета съгласно член 20 от Решение 2011/278/ЕС има правото в периода 2008—2020 г. да използва международни кредити до разрешеното му количество за периода 2008—2012 г. или до количеството, съответстващо на най-много 11 % от разпределените му квоти за периода 2008—2012 г., или до количеството, съответстващо на най-много 4,5 % от неговите проверени емисии за периода 2013—2020 г., като се взема най-високата стойност.

4.   Всеки оператор на стационарна инсталация, който е получил безплатно разпределени квоти за периода 2008—2012 г. и извършва дейности, които не са изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, изменена с Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4), но са изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), има правото в периода 2008—2020 г. да използва международни кредити до разрешеното му количество за периода 2008—2012 г. или до количеството, съответстващо на най-много 11 % от разпределените му квоти за периода 2008—2012 г., или до количеството, съответстващо на най-много 4,5 % от неговите проверени емисии за периода 2013—2020 г., като се взема най-високата стойност.

5.   Всеки оператор на въздухоплавателни средства има правото да използва международни кредити до количеството, съответстващо на най-много 1,5 % от неговите проверени емисии за периода 2013—2020 г., без да се засяга каквото и да е остатъчно право от 2012 г.

Член 2

1.   Държавите членки изчисляват и публикуват правата за международни кредити за всеки от своите оператори в съответствие с член 1, параграф 1 и уведомяват Комисията в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) № 389/2013 един месец след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   За всеки от операторите по член 1, параграф 2 и операторите на въздухоплавателни средства по член 1, параграф 5 правата за международни кредити се изчисляват въз основа на проверените емисии и се актуализират ежегодно. За операторите по член 1, параграфи 3 и 4 ще се изчисляват актуализирани права за международни кредити в съответствие с по-високата стойност от правата, изчислени в член 1, параграф 1, или 4,5 % от проверените емисии за периода 2013—2020 г. След като проверените емисии бъдат одобрени, държавите членки уведомяват Комисията за промените в правата за международни кредити в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) № 389/2013.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109.

(5)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1124/2013 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2013 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество бифенокс

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, първата хипотеза и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2008/66/ЕО на Комисията (2) бифенокс бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

В съответствие с член 21, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Белгия подаде заявление до Комисията за преразглеждане на одобрението на бифенокс в светлината на новите научни и технически познания в резултат на информация, предоставена на тази държава членка от нотификатора съгласно член 56, параграф 1 от посочения регламент. Въпросната информация касае образуването на нитрофен, дължащо се на употребата на бифенокс.

(4)

Белгия направи оценка на информацията, предоставена от нотификатора. На 21 март 2013 г. тя предаде своята оценка — под формата на притурка към проектодоклада за оценка — на останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „органът“).

(5)

В светлината на тази информация Комисията сметна, че са налице данни, че бифенокс вече не удовлетворява критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(6)

Комисията прикани нотификатора да представи коментарите си.

(7)

Комисията стигна до заключението, че предвид обстоятелството, че при определени условия на околната среда употребата на бифенокс може да доведе до образуването на нитрофен, евентуалният риск за околната среда не може да бъде изключен, освен ако не бъдат наложени допълнителни ограничения.

(8)

Потвърждава се, че активното вещество бифенокс трябва да се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009. При оценката на заявленията за разрешаване на продукти за растителна защита държавите членки следва да отделят особено внимание на способността на бифенокс да доведе до образуването на нитрофен и да налагат ограничения по отношение на условията за употреба, когато е целесъобразно.

(9)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2008/66/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на бифенокс, дифлуфеникан, феноксапроп-Р, фенпропидин и хинокламин като активни вещества (ОВ L 171, 1.7.2008 г., стр. 9).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстът в графа „Специфични разпоредби“ на ред 180, бифенокс, в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преглед относно бифенокс, и по-специално допълнения I и II към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 14 март 2008 г.

При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат специално внимание на:

а)

безопасността на операторите, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

б)

експозицията на потребителите чрез храната на остатъчни вещества от бифенокс в продукти от животински произход и в редуващи се ротационни култури;

в)

условията на околната среда, водещи до евентуалното образуване на нитрофен.

Държавите членки налагат ограничения по отношение на условията на употреба, когато това е необходимо с оглед на буква в).“


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1125/2013 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2013 година

за определяне на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на промивни тоалетни и писоари

(нотифицирано под номер C(2013) 7317)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/641/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 знакът за екомаркировка на ЕС може да бъде присъждан на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

(2)

Регламент (ЕО) № 66/2010 предвижда установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по групи продукти.

(3)

Предвид факта, че потреблението на вода значително допринася към цялостното въздействие върху околната среда на жилищните и нежилищните сгради, е целесъобразно да бъдат формулирани критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на групата продукти „промивни тоалетни и писоари“. По-специално критериите следва да насърчават продукти, които ефективно използват водата и допринасят за намаляване на нейното потребление и за свързаните с това други ползи, като например намаляване на потреблението на енергия.

(4)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Групата продукти „промивни тоалетни и писоари“ включва: оборудване за промиване на тоалетни и оборудване за писоари според определението в член 2. Групата продукти обхваща продукти за битова и небитова употреба.

2.   Следните продукти са изключени от групата продукти „промивни тоалетни и писоари“:

а)

седалки и капаци за тоалетни чинии само когато се пускат на пазара или се продават отделно от оборудването за промиване на тоалетни или за писоари;

б)

оборудване за тоалетни, при което за промиване не се използва вода или се използват химикали и вода, както и тоалетни, чиято система за струйно промиване изисква енергия.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„оборудване за промиване на тоалетни“ означава или комплект за тоалетни, приемен съд за тоалетни или система за струйно промиване на тоалетни;

2)

„комплект за тоалетни“ представлява санитарните принадлежности, които обединяват в една функционална единица системата за струйно промиване и приемния съд за тоалетни, в който попадат човешките урина и фекалии и се отмиват, като се отвеждат в отходната система;

3)

„приемен съд за тоалетни“ представлява санитарните принадлежности, в които попадат човешките урина и фекалии и се отмиват, като се отвеждат в отходната система;

4)

„оборудване за писоари“ представлява или комплект за писоари, писоар, писоар без промиване или система за струйно промиване на писоари;

5)

„оборудване за промиване на писоари“ представлява или комплект за писоари, писоар или система за струйно промиване на писоари;

6)

„комплект за писоари“ представлява санитарните принадлежности, които обединяват в една функционална единица системата за струйно промиване и писоара, в който попада урината и се отмива, като се отвежда в отходната система;

7)

„писоар“ представлява санитарна принадлежност, в която попадат урината и водата, която се използва за промиване, като и двете се отвеждат в отходната система;

8)

„панелен писоар“ представлява санитарна принадлежност със или без система за струйно промиване, състояща се от канал в пода и панел или плоскост, закрепен(а) към стената, където попадат урината и водата, която се използва за промиване, като и двете се отвеждат в отходната система;

9)

„писоар без промиване“ представлява санитарна принадлежност, в която попада урината и се отвежда в отходната система и която функционира без вода;

10)

„система за струйно промиване“ както за оборудване за промиване на тоалетни, така и за писоари с промиване, представлява или казанче за струйно промиване с вграден преливник — или механизъм, считан за не по-малко ефективен — и устройства за пълнене и пускане или напорен промивен кран;

11)

„устройство за икономия на вода“ представлява устройство за промиване със струя, което позволява пускането на част от целия обем за промиване, като това се извършва или чрез механизми с двойно действие (допускащи прекъсване) или механизми за двоен контрол (с две струи);

12)

„пълен обем на струята“ означава общият обем на изпуснатата вода от системата за струйно промиване при един цикъл на промиване;

13)

„намален обем на струята“ означава частта от пълния обем на струята вода за промиване, изпусната от устройство за икономия на вода при един цикъл на промиване, която не е по-голяма от две трети от пълния обем на струята за промиване;

14)

„среден обем на струята“ представлява средноаритметичната стойност от един пълен обем на струята и три намалени обема на струята, изчислени по изложената в допълнение 1 към приложението методика;

15)

„контрол на струята по преценка“ представлява устройство за промиване със струя на санитарна принадлежност, което може да се задейства или ръчно от ползвателя посредством дръжка, ръчка, бутон, крачен педал или някакво еквивалентно средство за пускане на струята, или чрез сензор за разпознаване кога санитарната принадлежност се използва;

16)

„устройство за регулиране“ представлява устройство, позволяващо регулиране на пълния обем на струята и, по целесъобразност, на намаления обем на струята на система за струйно промиване.

Член 3

Критериите за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на продукт, който попада в групата продукти „промивни тоалетни и писоари“, определена в член 1 от настоящото решение, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са изложени в приложението.

Член 4

Критериите и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, изложени в приложението, са валидни за период от четири години, считано от 7 ноември 2013 г.

Член 5

Кодовият номер, определен за групата продукти „промивни тоалетни и писоари“ за административни цели, е 41.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на оборудване за промиване на тоалетни и писоари:

1.

ефективност на използване на водата;

2.

характеристики на продукта;

3.

вещества и смеси със забранена или ограничена употреба;

4.

устойчиво управление на дървесината като суровина;

5.

дълготрайност на продукта;

6.

намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти;

7.

инструкции за монтаж и информация за потребителите;

8.

информация в знака за екомаркировка на ЕС.

В таблица 1 е посочено приложението на различните критерии за всяка категория на оборудването за промиване на тоалетни и писоари.

По всеки критерий са посочени конкретни изисквания за оценяване и удостоверяване.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документи, анализи, доклади за изпитвания или други доказателства за удостоверяване на съответствието с критериите, същите могат да бъдат представени от заявителя, неговите доставчици или от двамата.

Когато това е възможно, изпитването се провежда от лаборатории, които отговарят на общите изисквания по европейския стандарт EN ISO 17025 или на еквивалентни на тях изисквания.

Когато е подходящо, могат да бъдат използвани изпитателни методи, които са различни от тези, посочени за всеки критерий, ако компетентният орган, оценяващ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

В случаите когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и да извършват независими проверки.

Заявителят декларира съответствието на продукта с правните изисквания на държавата (държавите), където е предвидено да бъде пуснат на пазара.

Комплектите за тоалетни, приемните съдове за тоалетни, писоарите и системите за струйно промиване се разграничават в стандартите за изпитвания по клас, тип или и по двете категории. Пред компетентния орган, който извършва оценяването на заявлението, се обявяват съответния(те) клас(ове) или тип(ове) на продукта, като за всеки обявен от заявителя клас и/или тип се извършват всички задължителни изпитвания според съответния стандарт.

Таблица 1

Приложение на различните критерии към всяка категория оборудване за промиване на тоалетни и писоари

Оборудване за промиване на тоалетни и писоари

Критерии

Комплект за тоалетни

Приемен съд за тоалетни

Системи за струйно промиване на тоалетни

Комплект за писоари

Писоари

Писоари без промиване

Системи за струйно промиване на писоари

1 а)

— Пълен обем на струята

x

x

x

x

x

 

x

1 б)

— Икономия на вода

x

x

x

x

x

 

x

1 в)

— Среден обем на струята

x

x

x

 

 

 

 

1 г)

— Регулиране на обема на струята

x

 

x

x

 

 

x

2 а)

— Изисквания към системите за струйно промиване

x

 

x

x

 

 

x

2 б)

— Ефективност на струята

x

x

 

x

x

 

 

2 в)

— Изисквания към писоари без промиване

 

 

 

 

 

x

 

3 а)

— Опасни вещества и смеси

x

x

x

x

x

x

x

3 б)

— Вещества, изброени в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

— Устойчиво управление на дървесината като суровина

x

x

x

x

x

x

x

5 а)

— Възможност за ремонт и достъпност на резервни части

x

x

x

x

x

x

x

5 б)

— Гаранция

x

x

x

x

x

x

x

6

— Намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти

x

x

x

x

x

x

x

7

— Инструкции за монтаж и информация за потребителите

x

x

x

x

x

x

x

8

— Информация в знака за екомаркировка на ЕС

x

x

x

x

x

x

x

Критерий 1.   Ефективност на използване на водата

а)   Пълен обем на струята

Когато се пуска на пазара оборудване за промиване на тоалетни и писоари, пълният обем на струята, независимо от налягането на водата, не следва да надвишава стойността, представена в таблица 2.

Таблица 2

Пределна граница на пълния обем на струята на оборудването за промиване на тоалетни и писоари

Продукт

Пълен обем на струята [l/пускане]

Оборудване за промиване на тоалетни

6,0

Оборудване за промиване на писоари

1,0

Оценяване и удостоверяване: заявителят декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, като посочи номиналния пълен обем на струята (в l/пускане) за продукта, наред с резултатите от изпитванията, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 3). Пълният обем на струята за панелни писоари се отнася до водата, която се пуска за участък с ширина 60 cm от непрекъснатия панел.

Таблица 3

Европейски стандарти за измерване на пълния обем на струята на оборудване за промиване на тоалетни и писоари

Продукт

Стандарт

Заглавие на стандарта

Комплекти за тоалетни и приемни съдове за тоалетни

EN 997

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

Комплекти за писоари и писоари

EN 13407

Писоари за монтаж на стена. Функционални изисквания и методи за изпитване

Системи за струйно промиване с казанче

EN 14055

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

Системи за струйно промиване с напорен промивен кран с ръчно задействане

EN 12541

Санитарна арматура. Кранове промивни напорни за WC и писоари с автоматично затваряне PN 10

Системи за струйно промиване с напорен промивен кран с безконтактно задействане

EN 15091

Санитарна арматура. Електронно отваряща се и затваряща се санитарна арматура

б)   Икономия на вода

Комплектите за тоалетни, които пускат струя с пълен обем над 4,0 литра, и системите за струйно промиване на тоалетни следва да бъдат оборудвани с устройство за икономия на вода. При пускане на пазара, когато устройството за икономия на вода бъде задействано, намаленият обем на струята при пускане, независимо от налягането на водата, не следва да превишава 3,0 l/пускане.

Приемните съдове за тоалетни следва да позволяват използването устройство за икономия на вода, с което намаленият обем на струята при пускане, независимо от налягането на водата, не следва да превишава 3,0 l/пускане.

Комплектите за писоари и системите за струйно промиване на писоари следва да бъдат оборудвани с отделно устройство за контрол на струята по преценка. За панелните писоари със система за струйно промиване следва да има отделно устройство за контрол на струята по преценка най-малко на всеки участък с ширина 60 cm от непрекъснатия панел.

Писоарите следва да дават възможност за използване на отделен контрол на струята по преценка. Панелните писоари без система за струйно промиване следва да позволяват монтирането на отделен контрол на струята по преценка най-малко на всеки участък с ширина 60 cm от непрекъснатия панел.

Всички сензорни устройства за контрол на пускането трябва да са с такива параметри, че да се избягва погрешно пускане, като се гарантира пускането на струята единствено след реално използване на продукта.

Оценяване и удостоверяване: заявителят декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи документация с описанието на използваната технология или устройство в продукта. По отношение на оборудването за промиване на тоалетни заявителят следва да уточни намаления обем на струята (в l/пускане) на продукта, наред с резултатите от изпитванията, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 4). По отношение на продуктите, оборудвани със сензорни устройства за контрол на пускането, заявителят следва да представи кратко описание на предприетите мерки в процеса на създаването на продукта, с които се цели предотвратяване на погрешно пускане, като се гарантира задействане на пускането само след реално използване на продукта.

Таблица 4

Европейски стандарти за измерване на намаления обем на струята на оборудването за промиване на тоалетни

Продукт

Стандарт

Заглавие на стандарта

Комплекти за тоалетни и приемни съдове за тоалетни

EN 997

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

Система за струйно промиване с казанче

EN 14055

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

в)   Среден обем на струята

При пускането на пазара на оборудване за промиване на тоалетни средният обем на струята не следва да превишава 3,5 l/пускане, изчислен по представената в допълнение 1 методика. От това изискване са освободени комплектите за тоалетни, които пускат пълен обем на струята от 4,0 литра или по-малко.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да уточни изчисления среден обем на струята (в l/пускане) на продукта, наред с резултатите от изпитванията, извършени в съответствие с посочената в допълнение 1 методика.

г)   Регулиране на обема на струята

Системите за струйно промиване следва да бъдат оборудвани с устройство за регулиране, така че монтажистите да имат възможност да регулират обема на струята според местните условия на отходната система. Според инструкциите за монтаж пълният обем на струята след регулирането не бива да надвишава 6 l/пускане за оборудването за промиване на тоалетни или 4 l/пускане, ако комплектът за тоалетни не е оборудван с устройство за икономия на вода, и 1 l/пускане за оборудването за промиване на писоари. Според инструкциите за монтаж намаленият обем на струята след регулирането не следва да надвишава 3 l/пускане за оборудването за промиване на тоалетни.

В случай на системи за струйно промиване на тоалетни с казанче максималният пълен обем на струята след регулиране трябва да бъде указан върху казанчето с линия или знак за нивото на водата.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи документация с описанието на използваната технология или устройство в продукта.

Критерий 2.   Характеристики на продукта

а)   Изисквания към системите за струйно промиване

Системите за струйно промиване следва да отговарят на изискванията на съответните европейски стандарти, посочени в таблица 5. Разделите на съответните европейски стандарти от таблица 5 по-долу, касаещи пълните и намалените обеми на струите, не са включени в този критерий.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 5).

Таблица 5

Съответствие на система за струйно промиване с европейските стандарти

Система за струйно промиване

Стандарт

Заглавие на стандарта

Казанчета за струйно промиване на тоалетни и писоари

EN 14055

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

Напорни промивни кранове за тоалетни и писоари с ръчно задействане

EN 12541

Санитарна арматура. Кранове промивни напорни за WC и писоари с автоматично затваряне PN 10

Напорни промивни кранове за тоалетни и писоари с безконтактно задействане

EN 15091

Санитарна арматура. Електронно отваряща се и затваряща се санитарна арматура

б)   Ефективност на струята

Ефективността на струята на комплектите за тоалетни и писоари, приемните съдове за тоалетни и писоарите трябва да отговаря на изискванията на съответните европейски стандарти, посочени в таблица 6.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, указана в съответните европейски стандарти за дадения вид продукт (вж. таблица 6). Комплектите за тоалетни и приемните съдове за тоалетни, които не са обхванати по никой европейски стандарт, трябва да покажат нива на ефективност на струята, аналогични на нивата на продукт от еквивалентен клас и тип, който попада в обхвата на стандарт EN 997. В такъв случай заявителят следва да представи резултати от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е посочена в стандарт EN 997 за продукти от еквивалентен клас и тип. Комплектите за писоари и писоарите, които не са обхванати по никой европейски стандарт, трябва да покажат нива на ефективност на струята, аналогични на нивата на продукт от еквивалентен клас и тип, който попада в обхвата на стандарт EN 13407. В този случай заявителят следва да предостави резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е указана в стандарт EN 13407 за продукти от еквивалентен клас и тип.

Таблица 6

Съответствие на ефективността на промиващата струя на продукта с европейските стандарти

Продукт

Стандарт

Заглавие на стандарта

Комплекти за тоалетни и приемни съдове за тоалетни

EN 997

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

Комплекти за писоари и писоари

EN 13407

Писоари за монтаж на стена. Функционални изисквания и методи за изпитване

в)   Изисквания към писоари без промиване

Писоарите без промиване следва да отговарят на изискванията, определени в допълнение 2.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави резултатите от изпитвания, извършени в съответствие с процедурата за изпитване, която е изложена в допълнение 2. Следва да се приема също така всяка еквивалентна методика, която показва, че посочените в допълнение 2 изисквания са изпълнени.

Критерий 3.   Вещества и смеси със забранена или ограничена употреба

а)   Опасни вещества и смеси

В съответствие с член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС не може да се присъжда на никой продукт или на което и да било изделие от него, определени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, или на хомогенна част от него, ако съдържа вещества, които отговарят на критериите за класифициране към предупрежденията за опасност или рискови фрази (R-фрази), посочени в таблица 7, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) или Директива 67/548/ЕИО на Съвета (3), или вещества, посочени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Ако прагът за класифициране на вещества или смеси в клас на опасност се различава от прага по рискова фраза, тогава първият е меродавен. Рисковите фрази в таблица 7 се отнасят основно до вещества. Ако обаче не може да се получи информация за вещества, се прилагат правилата за класифициране на смеси. Веществата или смесите, които променят свойствата си при обработка и следователно престават да бъдат бионалични или претърпяват химична промяна по такъв начин, че установената преди това опасност престава да съществува, са изключени от изискванията по критерий 3, а).

Таблица 7

Предупреждения за опасност и рискови фрази

Предупреждение за опасност

Рискова фраза (R-фраза)

H300 Смъртоносен при поглъщане

R28

H301 Токсичен при поглъщане

R25

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

R65

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

R27

H311 Токсичен при контакт с кожата

R24

H330 Смъртоносен при вдишване

R23/26

H331 Токсичен при вдишване

R23

H340 Може да причини генетични дефекти

R46

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

R68

H350 Може да причини рак

R45

H350i Може да причини рак при вдишване

R49

H351 Предполага се, че причинява рак

R40

H360F Може да увреди оплодителната способност

R60

H360D Може да увреди плода

R61

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

R60/61/60-61

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

R60/63

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност

R61/62

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

R62

H361d Предполага се, че уврежда плода

R63

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

R62—63

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

R64

H370 Причинява увреждане на органите

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да причини увреждане на органите

R68/20/21/22

H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

R48/25/24/23

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

R48/20/21/22

H400 Силно токсичен за водните организми

R50

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

R50—53

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

R51—53

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

R52—53

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми

R53

EUH059 Опасно за озоновия слой

R59

EUH029 При контакт с вода се отделя токсичен газ

R29

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ

R31

EUH032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ

R32

EUH070 Токсично при контакт с очите

R39—41

Пределните концентрации за вещества или смеси, на които могат да бъдат или са били определени предупреждения за опасност или рискови фрази, посочени в таблица 7, и които отговарят на критериите за класифициране в класове или категории на опасност, както и за вещества, отговарящи на критериите по член 57, буква а), б) или в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не бива да надвишават общата или специфичната пределна концентрация, определена в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Когато има определена специфична пределна концентрация, тя има предимство пред общата такава.

Пределните концентрации за вещества, отговарящи на критериите по член 57, буква г), д) или е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не бива да надхвърлят 0,1 тегловни процента.

Крайният продукт не следва да бъде обозначен с предупреждение за опасност.

За оборудването за промиване на тоалетни и оборудването за писоари веществата/съставките, посочени в таблица 8, са освободени от задължението по член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 вследствие на прилагане на член 6, параграф 7 от същия регламент:

Таблица 8

Вещества/съставки, подлежащи на дерогация

Вещество/съставка

Предупреждения за опасност и рискови фрази

Изделия с тегло под 25 g

Всички предупреждения за опасност и рискови фрази

Хомогенни части на сложни изделия с тегло под 25 g

Всички предупреждения за опасност и рискови фрази

Никел в неръждаема стомана от всички видове

H351, H372 и R40/48/23

Електронни компоненти на оборудването за промиване на тоалетни и писоари, които изпълняват изискванията по член 4 от Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4)

Всички предупреждения за опасност и рискови фрази

Оценяване и удостоверяване: за продукта, за всяко изделие или еднородна част от него заявителят следва да представи декларация за съответствие с критерий 3, а), заедно със съответната документация, като декларации за съответствие, подписани от доставчиците на изделията, декларации, че веществата или материалите не са класифицирани в никой от класовете на опасност, свързани с предупрежденията за опасност, посочени в таблица 7, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, доколкото това може да се определи най-малко от информацията, която отговаря на изискванията, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Тази декларация трябва да бъде придружена от обобщена информация относно съответните характеристики, свързани с предупрежденията за опасност, посочени в таблица 7, с нивото на подробност, определено в раздели 10, 11 и 12 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Информация за характерните свойства на веществата може да бъде събирана и по начини, различни от изпитвания, например чрез използването на алтернативни методи, като методите „in vitro“, от количествени модели за взаимовръзка между структура и активност или от използването на групиране или асоцииране в съответствие с приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Енергично се насърчава споделянето на съответни данни по веригата на снабдяването.

Предоставената информация следва да се отнася до формите или физичните състояния на веществото или смесите, така както се използват в крайния продукт.

За съответствието на веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, с критерий 3, а) е достатъчна декларация от страна на заявителя.

б)   Вещества, вписани съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Не се предоставя дерогация от изключението по член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 по отношение на вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство и включени в списъка, предвиден в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (5), които присъстват в смеси, в изделие или в хомогенна част от съставно изделие в концентрации над 0,1 %. При концентрации под 0,1 % следва да се прилагат стойностите на специфичните пределни концентрации, определени съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Оценяване и удостоверяване: при подаване на заявлението се прави позоваване на списъка с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство. Заявителят следва да представи декларация за съответствие с критерий 3, б), заедно със съответната документация, включително декларации за съответствие, подписани от доставчиците на материалите, и копия на съответните информационни листове за безопасност за вещества или смеси в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата или смесите. Пределните концентрации се посочват в информационните листове за безопасност в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата и смесите.

Критерий 4.   Устойчиво управление на дървесината

Частите от дървесина или от материали на базата на дървесина, използвани в промивни тоалетни и писоари, може да бъдат от рециклиран или първичен материал.

За първичната дървесина трябва да има валидни сертификати за устойчиво управление на горите и за обратно проследяване на произхода, издадени от независима схема за сертифициране, явяваща се трета страна, като например FSC или PEFC, или еквивалентна на тях схема.

Когато обаче дадена схема за сертифициране позволява смесването на сертифициран и несертифициран материал в даден продукт или продуктова линия, делът на несертифициран материал не трябва да надвишава 50 %. Такъв несертифициран материал трябва да е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Сертифициращите органи, издаващи горски сертификати и сертификати по система за надзор, се акредитират/признават от посочената схема за сертифициране.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да предостави съответната документация, указваща видовете, количествата и произхода на частите от дървесина или от материали на базата на дървесина, използвани в промивните тоалетни и писоари.

Когато се използва първична дървесина, за продукта трябва да има валидни сертификати за устойчиво управление на горите и за обратно проследяване на произхода, издадени от независима схема за сертифициране, явяваща се трета страна, като например FSC или PEFC, или еквивалентна на тях схема. Ако продуктът или продуктовата линия включва несертифициран материал, следва да се предостави доказателство, че делът на несертифицирания материал е под 50 % и че този несертифициран материал е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Критерий 5.   Дълготрайност на продукта

а)   Възможност за ремонт и достъпност на резервни части

Продуктът трябва да е проектиран така, че сменяемите му компоненти могат да бъдат лесно заменяни съответно от крайния потребител или професионален сервизен инженер. Информацията относно това кои елементи могат да бъдат заменяни следва да бъде ясно указана в информационния лист, който се предоставя на хартиен носител, в електронен вид или и в двата варианта. Освен това заявителят трябва да предоставя ясни инструкции, които да дадат възможност съответно на крайния потребител или обучени експерти да извършват основни ремонти.

Наред с това заявителят следва да гарантира наличието на оригинални резервни части или еквивалентни на тях в продължение на най-малко десет години от датата на покупката.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави образец или образци на информационния лист на продукта на хартиен носител, в електронен вид или и в двата варианта.

б)   Гаранция

За продукта следва да се предостави гаранция за ремонт или замяна за срок от най-малко пет години.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави образец на условията на гаранцията.

Критерий 6.   Намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти

Пластмасовите части с тегло, равно на или над 25 g, следва да бъдат обозначени в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 11469, за да могат материалите да бъдат определени за рециклиране, възстановяване или ликвидиране след излизането от употреба на продуктите.

Писоарите без промиване следва да използват или течност с пряка биологична разградимост, или да функционират изцяло без течност.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания. Освен това — за писоари без промиване — заявителят следва да предостави документацията с описание на използваната технология и, ако се използва течност, доклад за изпитването, показващ пряката биологична разградимост на течността в съответствие с определението и методите за изпитване, посочени в „Насоките за прилагане на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP)“ (6) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Критерий 7.   Инструкции за монтаж и информация за потребителите

Продуктът следва да бъде придружен от съответната информация за монтаж и за потребителите, предоставяща всички необходими технически подробности за правилния монтаж и съвети относно правилната и екологосъобразна употреба на продукта, както и за неговата поддръжка. Като минимум инструкциите за монтаж и информацията за потребителите следва да включват инструкции и информация по следните точки, било то на опаковката или в документацията, която придружава продукта на хартиен носител или в електронен вид:

а)

инструкции за правилен монтаж, включително:

в случай на приемни съдове за тоалетни, писоари и системи за струйно промиване, които се пускат на пазара отделно, информация относно това с кои продукти следва да се комбинират за получаването на напълно функционална единица с ефективно използване на водата,

информация относно това за кой(кои) клас(ове), тип(ове) или и двете е изпитан продукта,

информация относно конкретните работни налягания, за които е подходящ продуктът,

информация относно типовете отходни системи в съответствие със стандарт EN 12056, с които може да работи продуктът,

информация с описание на методите за регулиране на обемите на струята, както и последиците от гледна точка на ниво на остатъчната вода и ниво на напълване,

бележка, указваща необходимостта да се направи справка в съответните национални и местни разпоредби преди продуктите да бъдат монтирани;

б)

информация, че основното въздействие върху околната среда е свързано с потреблението на вода, както и съвет относно начините, по които рационалната употреба може да сведе до минимум въздействието върху околната среда, по-специално информация относно правилната употреба на продукта за намаляване до минимум на потреблението на вода;

в)

информация, че на продукта е присъден знакът за екомаркировка на ЕС, както и — заедно с общите сведения, дадени отстрани на екомаркировката на ЕС — кратко конкретно обяснение какво означава това присъждане;

г)

пълния обем на струята в l/пускане (изпитан според указаното в критерий 1, а);

д)

в случай на оборудване за промиване на тоалетни, оборудвано с устройство за икономия на вода или даващо възможност за използването на такова, намаления и средния обем на струята в l/пускане (изпитано според указаното съответно в критерии 1, б) и 1, в);

е)

в случай на приемни съдове за тоалетни и писоари, които се пускат на пазара отделно, информация, че продуктът трябва да бъде комбиниран с подходяща система за струйно промиване, на която е присъдена екомаркировка, за да бъде образувана напълно функционална единица с ефективно използване на водата, по-специално следва да бъдат указани пълният обем на струята и, ако е целесъобразно, намаленият и средният обеми на струята на системата за струйно промиване, с която ще се комбинира;

ж)

в случай на системи за струйно промиване, които се пускат на пазара отделно, информация, че продуктът трябва да бъде комбиниран с подходящ приемен съд за тоалетни и/или писоар, на който е присъдена екомаркировка, за да бъде образувана напълно функционална единица с ефективно използване на водата, по-специално следва да бъдат указани също така пълният обем на струята и, ако е целесъобразно, намаленият и средният обеми на струята на приемния съд за тоалетни и/или писоара, с който ще се комбинира;

з)

препоръки относно правилната употреба и поддръжка на продукта, с посочване на всички съответни инструкции, по-специално:

съвети за поддръжката и употребата на продуктите,

информация кои резервни части могат да бъдат заменяни,

инструкции за заменянето на шайби и други фитинги, ако продуктът пропуска вода,

съвети относно почистването на продукта с подходящи инструменти и почистващи средства с оглед избягване на щети по повърхността на продукта;

и)

за писоари без промиване, инструкции за режима на поддръжка, включително, ако е целесъобразно, информация относно начините за съхранение и поддръжка на касетите, които могат да се заменят, как и кога да се сменят, както и списък с доставчиците на услуги за редовна поддръжка;

й)

за писоари без промиване, следва да бъдат предоставени подходящи препоръки за ликвидиране на касетите, които могат да се заменят, по-специално подробности относно всяка(всички) съществуваща(и) схема(и) за връщане;

к)

препоръки за подходящото ликвидиране на продукта след излизането му от употреба.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да предостави образец или образци на информацията за потребители или връзка към уебсайта на производителя, съдържащ тази информация, или и двете.

Критерий 8.   Информация, изписвана върху екомаркировката на ЕС

Незадължителният етикет с каре за текст трябва да съдържа следния текст:

голяма ефективност на използване на водата и намаляване на отпадната вода,

с този продукт с екомаркировка икономисвате вода и пари,

намалени въздействия от страна на излезлите от употреба продукти.

Указанията за използване на незадължителния етикет с каре за текст са публикувани в „Указания за използването на логото за екомаркировка на ЕС“ на интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да декларира, че продуктът отговаря на тези изисквания, и да представи образец на етикета.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf.

Допълнение 1

Методика за измерване и изчисляване на средния обем на струята

1.   Методи за изпитване

Промивната тоалетна или оборудване се сглобява според предоставените от производителя инструкции за сглобяване. В случай на приемни съдове за тоалетни оборудването следва да бъде монтирано с тестова система за струйно промиване според указаното в съответните европейски стандарти.

Сглобеното оборудване се монтира на стабилна, плоска, съответно хоризонтална или вертикална повърхност.

Клапанът за регулиране на притока се свързва към водоснабдителна система със статично водно налягане (0,2 ± 0,01) MPa (2 ± 0,1 bar) и клапанът на водоснабдителната система се отваря. По време на всички изпитвания клапанът на водоснабдителната система се оставя отворен.

Контролът на механизма за пълен обем на струята се включва, пуснатата вода се събира и изхвърля.

1.1   Оценяване на пълния обем на струята

Контролът на механизма за пълен обем на струята се включва и пуснатата вода се събира.

Обемът се измерва с помощта на калибриран контейнер.

Измереният обем се записва.

Изпитването се извършва три пъти.

Ако има разлика в пуснатите обеми, пълният обем на струята (Vf) се изчислява като средноаритметичната стойност от трите записани обема.

1.2   Оценяване на намаления обем на струята

Контролът на механизма за намален обем на струята се включва и пуснатата вода се събира.

Обемът се измерва с помощта на калибриран контейнер.

Измереният обем се записва.

Изпитването се извършва три пъти.

Ако има разлика в пуснатите обеми, намаленият обем на струята (Vr) се изчислява като средноаритметичната стойност от трите записани обема.

2.   Изчисляване на средния обем на струята

Средният обем на струята (Va) се изчислява, както следва:

Formula

Допълнение 2

Изисквания, на които следва да отговарят писоарите без промиване, и методи за изпитване

1.   Изисквания за писоари без промиване

Писоарите без промиване следва да преминат всички долупосочени изпитвания:

изпитване за товарно съпротивление,

изпитване за оттичане,

изпитване за уплътненост, както и

изпитване за предотвратяване на обратния поток на мръсен въздух и вода.

2.   Методи за изпитване на писоари без промиване

2.1   Изпитване за товарно съпротивление

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за товарно съпротивление, ако отговорят на изискванията за товарно съпротивление, като преминат изпитване за статично натоварване, аналогично на определените в стандарт EN 13407. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

2.2   Изпитване за оттичане

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за оттичане, ако отговорят на изискванията за оттичане на вода, като преминат изпитване за оттичане на вода, аналогично на определените в стандарт EN 14688. Тъй като изпитването в стандарт EN 14688 е предвидено за умивалници, следва да се приемат всякакви адаптации на изпитването за целите на изпитването на писоари без промиване. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

2.3   Изпитване за уплътненост

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за уплътненост, ако гарантират отвеждането на всички излети в тях течности единствено през изходящата връзка. За това изпитване следва да се използва оцветена вода, за да могат по-лесно да бъдат открити потенциални течове. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

В противен случай следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за уплътненост, ако отговорят на изискванията за поглъщане на вода, като преминат изпитване за определяне на поглъщането на вода, аналогично на определените в стандарт EN 13407. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.

2.4   Изпитване за предотвратяване на обратния поток на мръсен въздух и вода

Следва да се счита, че писоарите без промиване съответстват на изпитването за предотвратяване на обратния поток на мръсен въздух и вода, ако отговорят на изискванията за непропускливост на миризми и устойчивост на налягане на водното уплътнение, аналогични на определените в стандарт EN 1253-1, като преминат съответно изпитване за непропускливост на миризми и изпитване за устойчивост на налягане на водното уплътнение, аналогични на определените в стандарт EN 1253-2. Следва да се приемат всякакви алтернативни методи.


9.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/52


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2013 година

за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в девети, десети и единадесети регион

(2013/642/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (1), и по-специално член 48, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение за изпълнение 2012/274/ЕС от 24 април 2012 г. за определяне на втората група от региони за започване на дейностите на Визовата информационна система (ВИС) (2) деветият регион, в който следва да започне събирането и предаването на информация на ВИС за всички заявления за виза, обхваща Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан; десетият регион обхваща Бруней, Бирма/Мианмар, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам; и единадесетият регион обхваща окупираните палестински територии.

(2)

Държавите членки са уведомили Комисията, че са предприели необходимите технически и правни мерки за събирането на информацията по член 5, параграф 1 от Регламента за ВИС относно всички заявления в тези региони и за предаването ѝ на ВИС, включително мерки за събирането и/или предаването на информация от името на друга държава членка.

(3)

Тъй като условието по член 48, параграф 3, първо изречение от Регламента за ВИС е изпълнено, е необходимо да се определи датата, от която ВИС започва своята дейност в девети, десети и единадесети регион.

(4)

С оглед на необходимостта да се определи дата за започване на дейността на ВИС в най-близко бъдеще, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Тъй като Регламентът за ВИС представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, Дания уведоми за прилагането на Регламента за ВИС в своето национално право в съответствие с член 5 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност. Следователно по силата на международното право Дания е длъжна да прилага настоящото решение.

(6)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3). Следователно Обединеното кралство не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4). Следователно Ирландия не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(8)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (6) относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение.

(9)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (8).

(10)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (9), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (10).

(11)

По отношение на Кипър настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(12)

По отношение на България и Румъния настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(13)

По отношение на Хърватия настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Визовата информационна система започва своята дейност в деветия, десетия и единадесетия регион, определени в Решение за изпълнение 2012/274/ЕС, на 14 ноември 2013 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение се прилага в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 134, 24.5.2012 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(10)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19.