ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.289.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
31 октомври 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/628/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2013 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи

2

 

 

2013/629/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2013 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

12

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

13

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1059/2013 на Комисията от 29 октомври 2013 година за разрешаване на употреба на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна добавка при говеда за угояване и за изменение на Регламент (ЕО) № 492/2006 (притежател на разрешителното Prosol SpA) ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1060/2013 на Комисията от 29 октомври 2013 година за разрешаване на бентонит като фуражна добавка за всички животински видове ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1061/2013 на Комисията от 29 октомври 2013 година за разрешаване на употребата на препарат от Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за телета, ярета, котки и кучета и за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2004 (притежател на разрешението DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 )

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1062/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година относно формата на европейската техническа оценка на строителните продукти

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1063/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността по отношение на използването на системата за еквивалентност в сектора на захарта

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1064/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на шотландско уиски (Scotch whisky) в рамките на периода 2013/2014 година

46

 

*

Регламент (ЕС) № 1065/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

48

 

*

Регламент (ЕС) № 1066/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

49

 

*

Регламент (EC) № 1067/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на замърсители диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в черния дроб на сухоземни животни ( 1 )

56

 

*

Регламент (ЕС) № 1068/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на дифосфати (E 450), трифосфати (E 451) и полифосфати (E 452) в мокро осолени риби ( 1 )

58

 

*

Регламент (ЕС) № 1069/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на натриеви фосфати (E 339) в естествените обвивки за колбаси ( 1 )

61

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1070/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

63

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/630/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2013 година за одобряване на ограниченията на разрешенията за биоциди, съдържащи бромадиолон, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 7034)

65

 

 

2013/631/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2013 година относно съответствието на таксовите единици за зоните за събиране на такси съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 през 2014 г. (нотифицирано под номер C(2013) 7095)

68

 

 

2013/632/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2013 година за потвърждение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2012 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

71

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г.)

80

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 76/2009 на Комисията от 26 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 504/2007 относно определяне на подробни правила за прилагането на режима за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 23, 27.1.2009 г.)

80

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2013 година

за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи

(2013/628/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2013/2/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи (наричано по-долу „споразумението“) бе подписано на 17 декември 2012 г. при условие за сключването му на по-късна дата.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(3)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 14, параграф 1 от споразумението (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 22 октомври 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ L 3, 8.1.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(4)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/2


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, наричана по-нататък „Армения“,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ЖЕЛАЯТ да улеснят междуличностните контакти като важно условие за трайно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи на граждани на Армения,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Споразумението за партньорство и сътрудничество между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и Армения, от друга страна, както и намерението на страните да сключат Споразумение за асоцииране между ЕС и Армения,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство, проведени съответно на 7 май 2009 г. в Прага и на 30 септември 2011 г. във Варшава, в които е заявена политическата подкрепа за либерализиране на визовия режим при наличието на сигурна среда,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ намерението си да предприемат своевременно поетапни мерки за въвеждане на безвизов режим на пътуване за своите граждани, при условие че бъдат изпълнени условията за добре управлявана и сигурна мобилност,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че считано от 10 януари 2013 г. всички граждани на Съюза са освободени от изискването за притежаване на визи, когато пътуват до Армения за срок от не повече от 90 дни или преминават транзитно през територията на Армения,

КАТО ПРИЕМАТ, че ако Армения въведе отново визови изисквания за гражданите на Съюза или за някои категории от тях, същите улеснения като предоставените съгласно настоящото споразумение на арменски граждани ще се прилагат автоматично, на основата на реципрочност, по отношение на съответните граждани на Съюза,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че такива визови изисквания могат да бъдат въведени отново единствено за всички граждани на Съюза или за определени категории граждани на Съюза,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че визовите улеснения следва да не водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на обратното приемане,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Кралство Дания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и приложно поле

1.   Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на визи на гражданите на Армения за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2.   Ако Армения въведе отново визови изисквания за гражданите на Съюза или за някои категории от тях, същите улеснения като предоставените съгласно настоящото споразумение на арменски граждани ще се прилагат автоматично, на основата на реципрочност, по отношение на съответните граждани на Съюза.

Член 2

Обща разпоредба

1.   Визовите улеснения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат за граждани на Армения само дотолкова, доколкото те не са освободени от визовите изисквания съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Съюза или на държавите членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.   По отношение на въпроси, които не попадат в приложното поле на настоящото споразумение като отказ за издаване на виза, признаване на документи за пътуване, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане и мерки за експулсиране, се прилага националното право на Армения или на държавите членки или правото на Съюза.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава членка“ означава всяка държава — членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

б)

„гражданин на Съюза“ означава гражданин на държава членка по смисъла на буква а);

в)

„гражданин на Армения“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Армения съгласно законодателството на Република Армения;

г)

„виза“ означава разрешение, издадено от държава членка с цел транзитно преминаване или планиран престой на територията на държавите членки с продължителност от не повече от 90 дни в рамките на който и да бил период от 180 дни;

д)

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Армения, на когото е разрешено или който има право да остане за повече от 90 дни на територията на държава членка въз основа на законодателството на Съюза или на национално законодателство.

Член 4

Документи за доказване на целта на пътуването

1.   За следните категории граждани на Армения са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:

а)

за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци, — посещаващи граждани на Армения, които са законно пребиваващи на територията на държавите членки, или граждани на Съюза, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани:

писмено искане от лицето домакин;

б)

за членове на официални делегации, включително и постоянни членове на такива делегации, които въз основа на официална покана до Армения участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на някоя от държавите членки от междуправителствени организации:

писмо от компетентен орган на Армения, в което се потвърждава, че кандидатът е член на делегацията на Армения, съответно постоянен член на нейната делегация, която пътува до територията на другата страна, за да участва в посочените мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

в)

за ученици, студенти, както и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, както и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с учебна или образователна цел, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с обучение дейности:

писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, колеж или училище, или студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;

г)

за лица, които пътуват по медицински причини, и необходимите придружаващи лица:

официален документ от здравното заведение, потвърждаващ необходимостта от медицинско обслужване в това заведение и необходимостта от придружител, и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

д)

за журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно:

удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация или от работодателя на кандидата, с който се доказва, че съответното лице има квалификация на журналист, и в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност, или с който се доказва, че лицето е член на техническия екип, придружаващ журналиста служебно;

е)

за участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

писмено искане от приемащата организация, компетентните органи, националните спортни федерации или националните олимпийски комитети на държавата членка;

ж)

за бизнесмени и представители на стопански организации:

писмено искане от домакина — юридическо лице или дружество, организация или офис или клон на такова юридическо лице или дружество, държавни или местни органи на държавите членки или организационни комитети или търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на някоя от държавите членки, заверено от компетентните органи в съответствие с националното законодателство;

з)

за представители на свободни професии, участващи в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или други подобни мероприятия:

писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че съответното лице е участник в проявата;

и)

за представители на организации на гражданското общество и лица, поканени от регистрирани в държавите членки нестопански организации на арменската общност, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен или общоарменски програми и програми за подпомагане на общността:

писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество или участва в общоарменски дейности или дейности за подпомагане на общността, и удостоверение за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;

й)

за лица, участващи в научни, академични, културни или художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

к)

за шофьори, извършващи международен превоз на товари и на пътници до територията на държавите членки с превозни средства, регистрирани в Армения:

писмено искане от националното сдружение (съюз) на превозвачите в Армения, осъществяващи международен шосеен превоз, в което се посочват целта, маршрутът, продължителността и честотата на пътуванията;

л)

за участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове и други общински структури:

писмено искане от началника на администрацията/кмета на тези градове или от общинските органи;

м)

за посещение на военни и граждански гробища:

официален документ, потвърждаващ съществуването и запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника.

2.   За целите на настоящия член писменото искане съдържа следните данни:

а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на паспорта, време и цел на пътуването, брой на влизанията и — когато е приложимо, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б)

за лицето, което отправя поканата: име, фамилия и адрес;

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата: пълно наименование и адрес и:

ако искането е издадено от организация или институция — името и длъжността на лицето, което подписва искането,

ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или клон на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава членка — регистрационния номер съгласно националното законодателство на съответната държава членка.

3.   За категориите лица, посочени в параграф 1 от настоящия член, всички категории визи се издават по опростената процедура, без изискване на друга обосновка, покана или потвърждение във връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на страните.

Член 5

Издаване на многократни визи

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки издават многократни визи със срок на валидност пет години на следните категории лица:

а)

съпрузи, деца (включително осиновени), които са на възраст до 21 години или са на издръжка, и родители (включително настойници/попечители), посещаващи граждани на Армения, законно пребиваващи на територията на държавите членки, или граждани на Съюза, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани;

б)

членове на националното и регионалните правителства, конституционни и върховни съдилища, ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение, при изпълнение на служебните им задължения;

в)

постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до Армения трябва редовно да участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите членки от междуправителствени организации.

Чрез дерогация, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период, и по-специално когато:

за лицата, изброени в буква а), срокът на валидност на разрешението за законно пребиваване на гражданите на Армения, законно пребиваващи в Съюза,

за лицата, изброени в буква б), срокът на мандата,

за лицата, изброени в буква в), срокът на валидност на статуса им на постоянни членове на официална делегация

е по-кратък от пет години.

2.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки издават многократни визи със срок на валидност една година на следните категории лица, при условие че през предходната година те са получили най-малко една виза и са я използвали в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава:

а)

членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до Армения редовно участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите членки от междуправителствени организации;

б)

представители на организации на гражданското общество и лица, поканени от регистрирани в държавите членки нестопански организации на арменската общност, когато предприемат пътуване до държавите членки с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен или общоарменски програми и програми за подпомагане на общността;

в)

представители на свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които пътуват редовно до държавите членки;

г)

лица, участващи в научни, културни или художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до държавите членки;

д)

студенти, докторанти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, които редовно пътуват с учебна или образователна цел, включително в рамките на програми за обмен;

е)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове и други общински структури;

ж)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини, и необходимите придружаващи лица;

з)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно;

и)

бизнесмени и представители на стопански организации, които пътуват редовно до държавите членки;

й)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

к)

шофьори, извършващи международен превоз на товари и на пътници до територията на държавите членки с превозни средства, регистрирани в Армения.

Чрез дерогация от първото изречение, когато необходимостта или намерението да се пътува често или редовно са явно ограничени до по-кратък период, срокът на валидност на многократните визи е ограничен до този период.

3.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки издават многократни визи със срок на валидност най-малко две години и най-много пет години на категориите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законодателството за влизане и престой на посещаваната държава, освен ако необходимостта или намерението да се пътува често или редовно не са явно ограничени до по-кратък период, в който случай срокът на валидност на многократната виза е ограничен до този период.

4.   Общият период на престой на територията на държавите членки за лицата, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член, не надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 6

Такси за обработка на заявленията за визи

1.   Таксата за обработка на заявленията за визи е в размер на 35 EUR.

Посочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 3 от настоящия член, следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявления за визи:

а)

пенсионери;

б)

деца на възраст до 12 години;

в)

членове на националното и регионалните правителства, конституционни и върховни съдилища, в случай че не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение;

г)

лица с увреждания и придружаващи ги лица, ако е необходимо;

д)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници/попечители), баби и дядовци, внуци — на граждани на Армения, законно пребиваващи на територията на държавите членки, или на граждани на Съюза, пребиваващи на територията на държавата членка, на която са граждани;

е)

членове на официални делегации, включително и постоянни членове на официални делегации, които въз основа на официална покана до Армения участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на някоя от държавите членки от междуправителствени организации;

ж)

ученици, студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, както и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с учебна или образователна цел, включително в рамките на програми за обмен, както и други свързани с обучение дейности;

з)

журналисти и членове на технически екипи, които ги придружават служебно;

и)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

й)

представители на организации на гражданското общество и лица, поканени от регистрирани в държавите членки нестопански организации на арменската общност, когато предприемат пътуване с цел участие в образователни курсове, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен или общоарменски програми и програми за подпомагане на общността;

к)

лица, участващи в научни, академични, културни или художествени дейности, включително университетски и други програми за обмен;

л)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел спешно медицинско лечение, и лицето, придружаващо такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е тежко болен.

3.   Ако дадена държава членка си сътрудничи с външен доставчик на услуги с оглед издаването на виза, външният доставчик на услуги може да налага такса за услугата. Тази такса е пропорционална на разходите, направени от външния доставчик на услуги при изпълнение на неговите задачи, и не надхвърля 30 EUR. Държавите членки запазват възможността всички кандидати да подават заявленията си директно в техните консулства.

Що се отнася до Съюза, външният доставчик на услуги изпълнява дейностите си в съответствие с Визовия кодекс и при пълно зачитане на арменското законодателство.

Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на заявленията за визи

1.   Дипломатическите представителства и консулските служби на държавите членки вземат решение относно искането за издаване на виза в срок от 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2.   Срокът за вземане на решение по заявлението за виза може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално когато е необходимо допълнително проучване на заявлението.

3.   Срокът за вземане на решение по заявлението за виза може да бъде съкратен до 2 работни дни или по-малко в спешни случаи.

4.   Ако за кандидатите трябва да бъде насрочена среща за подаване на заявлението, тя по правило се провежда в срок от две седмици от датата, на която е поискана. В надлежно обосновани спешни случаи консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се организира незабавно.

Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати документи

Граждани на Съюза и на Армения, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Армения или на държавите членки, могат да напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да преминат границата, издадени от дипломатическите представителства или консулските служби на държавите членки или на Армения, без каквато и да е виза или друго разрешение.

Член 9

Удължаване на срока на валидност на визата при извънредни обстоятелства

За граждани на Армения, които не могат да напуснат територията на държавите членки преди посочената в техните визи дата поради непреодолима сила или хуманитарни причини, срокът на валидност на визите се удължава безплатно в съответствие със законодателството, прилагано от приемащата държава членка, за срока, необходим за връщането им в тяхната държава на пребиваване.

Член 10

Дипломатически паспорти

1.   Гражданите на Армения, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и преминават транзитно през територията на държавите членки без виза.

2.   Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да останат без виза на територията на държавите членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 11

Териториална валидност на визите

Съгласно националните правила и разпоредби относно националната сигурност на държавите членки и съгласно разпоредбите на Съюза за издаване на визи с ограничена териториална валидност, на гражданите на Армения е разрешено да пътуват в рамките на територията на държавите членки при равни условия с гражданите на Съюза.

Член 12

Съвместен ръководен комитет за споразумението

1.   Страните създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитетът“), съставен от представители на Съюза и Армения. Съюзът е представен от Комисията, подпомагана от експерти от държавите членки.

2.   Комитетът има по-специално следните задачи:

а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение;

в)

разрешаване на спорове, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.   Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо, по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

4.   Комитетът утвърждава своя процедурен правилник.

Член 13

Връзка на настоящото споразумение с двустранни споразумения между държавите членки и Армения

Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранни или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните държави членки и Армения, дотолкова, доколкото разпоредбите на тези споразумения или спогодби уреждат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

Член 14

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие с техните съответни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се уведомят взаимно относно приключването на посочените процедури.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Армения за обратно приемане, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 от настоящия член.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок, освен ако не бъде прекратено в съответствие с параграф 6 от настоящия член.

4.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила, след като страните са се уведомили взаимно за приключването на своите вътрешни процедури, необходими за тази цел.

5.   Всяка страна може да спре изцяло или отчасти прилагането на настоящото споразумение по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се уведомява за решението за спиране не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, спряла прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна след отпадането на причините за това спиране.

6.   Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено предизвестие до другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова предизвестие.

Съставено в Брюксел, 17 декември 2012 г. в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и арменски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Република Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


ПРОТОКОЛ

към споразумението относно държавите членки, които не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген

Държавите членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи до приемане на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до тяхната собствена територия.

В съответствие с Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Кипър и Румъния на определени документи като равностойни на националните им визи за целите на транзитно преминаване през техните територии (1) се предприемат хармонизирани мерки за улесняването на транзитното преминаване през територията на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, на титуляри на шенгенска виза и шенгенски разрешения за пребиваване.


(1)  ОВ L 161, 20.6.2008 г., стр. 30.


Съвместна декларация относно член 10 от споразумението относно дипломатическите паспорти

Съюзът или Армения могат да поискат частично спиране на прилагането на споразумението, и по-специално на член 10, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 5, ако прилагането на член 10 е свързано със злоупотреба от другата страна или води до заплаха за обществената сигурност.

В случай на спиране на прилагането на член 10 двете страни започват консултации в рамките на Съвместния комитет, създаден със споразумението, с цел да намерят разрешение на проблемите, довели до спирането.

Двете страни заявяват като приоритетен своя ангажимент за гарантиране на високо ниво на сигурност на документите по отношение на дипломатическите паспорти, по-специално чрез включване на биометрични данни. За Съюза това ще бъде осигурено в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (1).


(1)  ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1.


Декларация на Европейския съюз относно документите, които се подават при кандидатстване за виза за краткосрочен престой

Европейският съюз ще засили усилията си и ще се стреми, преди влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи, да изготви списък с минималните изисквания, за да гарантира, че на арменските кандидати за виза се предоставя съгласувана и еднаква основна информация, в съответствие с член 47, параграф 1, буква а) от Визовия кодекс, и че от тях се изисква да представят по принцип едни и същи подкрепящи документи.

Посочената информация трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла на консулствата, във вид на брошури, чрез електронни страници и др.).


Съвместна декларация относно Дания

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатическите представителства и консулските служби на Кралство Дания.

При тези обстоятелства е целесъобразно органите на Дания и Армения да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочен престой, съдържащо договорености, сходни с тези на споразумението между Съюза и Армения.


Съвместна декларация относно Обединеното кралство и Ирландия

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Обединеното кралство и Ирландия.

При тези обстоятелства е целесъобразно органите на Обединеното кралство, Ирландия и Армения да сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.


Съвместна декларация относно Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн

Страните отбелязват съществуващите тесни връзки между Съюза и Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по-конкретно въз основа на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е уместно органите на Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Армения да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочен престой, съдържащи договорености, сходни с тези на споразумението между Съюза и Армения.


Съвместна декларация относно сътрудничеството по отношение на документите за пътуване

Страните се договарят, че при наблюдението на прилагането на споразумението Съвместният комитет, създаден съгласно член 12 от споразумението, следва да оценява въздействието на нивото на сигурност на съответните документи за пътуване върху действието на споразумението. За тази цел страните се договарят редовно да се информират взаимно относно мерките, предприети с цел да се избегне умножаването на документите за пътуване, развитието на техническите аспекти на сигурността на документите за пътуване, както и във връзка с процеса на лично издаване на документите за пътуване.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2013 година

за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

(2013/629/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2013/156/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (наричано по-долу „споразумението“) бе подписано на 19 април 2013 г. при условие за сключването му на по-късна дата.

(2)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(3)

Със споразумението се създава Съвместен комитет по обратно приемане, който може да приема своя процедурен правилник. В този случай е целесъобразно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Съюза.

(4)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, тези държави членки не участват в приемането на настоящото решение и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза предвидената в член 23, параграф 2 от споразумението нотификация (2).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите членки, представлява Съюза в Съвместния комитет по обратно приемане, създаден с член 19 от споразумението.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 22 октомври 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ L 87, 27.3.2013 г., стр. 1.

(2)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/13


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

и

РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, наричана по-нататък „Армения“,

РЕШЕНИ да укрепят сътрудничеството помежду си с цел да водят по-ефективна борба с незаконната имиграция,

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО да въведат, чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа, бързи и ефективни процедури за установяване на самоличността и за безопасно и подчинено на определен ред връщане на лицата, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на Армения или на дадена държава — членка на Европейския съюз, както и с цел да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Съюза, на неговите държави членки и на Армения, произтичащи от международното право и по-специално от Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., изменена с Протокола от 31 януари 1967 г., както и от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в съответствие с Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Ирландия няма да участват в настоящото споразумение, освен ако не нотифицират желанието си за това в съответствие с посочения протокол,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, не се прилагат по отношение на Кралство Дания в съответствие с Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„договарящи се страни“ означава Армения и Съюзът;

б)

„гражданин на Армения“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Армения съгласно законодателството на Република Армения;

в)

„гражданин на държава членка“ означава всяко лице, което притежава гражданство на държава членка съгласно определението за целите на Съюза;

г)

„държава членка“ означава всяка държава — членка на Европейския съюз, която е обвързана с настоящото споразумение;

д)

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Армения или на някоя от държавите членки;

е)

„лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство на дадена държава;

ж)

„разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешение, издадено от Армения или от една от държавите членки, даващо право на лицето да пребивава на територията на тази държава. Това не включва временните разрешения за престой, издадени във връзка с разглеждането на молба за убежище или за получаване на разрешение за пребиваване;

з)

„виза“ означава издадено разрешение или решение от Армения или от една от държавите членки, необходимо с оглед влизането на нейна територия или транзитното преминаване през нея. Това не включва визите за летищен транзит;

и)

„молеща държава“ означава държавата (Армения или една от държавите членки), която подава молба за обратно приемане в съответствие с член 8 или молба за транзитно преминаване в съответствие с член 15 от настоящото споразумение;

й)

„замолена държава“ означава държавата (Армения или една от държавите членки), към която е отправена молба за обратно приемане в съответствие с член 8 или молба за транзитно преминаване в съответствие с член 15 от настоящото споразумение;

к)

„компетентен орган“ означава всеки национален орган на Армения или на една от държавите членки, който е оправомощен да прилага настоящото споразумение в съответствие с член 20, параграф 1, буква а) от него;

л)

„транзитно преминаване“ означава преминаване на гражданин на трета държава или лице без гражданство през територията на замолената държава на път от молещата държава към държавата — крайна цел на пътуването;

м)

„гранична зона“ означава зоната, простираща се до 15 километра от територията на морските пристанища, включително митническите зони, и от международните летища на държавите членки и Армения.

Член 2

Основни принципи

Като укрепват сътрудничеството в предотвратяването на незаконната миграция и борбата с нея, когато прилагат настоящото споразумение по отношение на лицата, попадащи в приложното му поле, замолената и молещата държава гарантират зачитането на правата на човека и спазването на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните приложими към тях международни актове, и по-конкретно:

Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г.,

Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 10 декември 1984 г.,

Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г.

Замолената държава по-специално гарантира, в съответствие със своите задължения, произтичащи от гореизброените международни актове, защитата на правата на лицата, приети обратно на нейна територия.

Молещата държава следва да избира доброволното връщане пред принудителното връщане, когато няма основания да се смята, че това ще попречи на връщането на лицето в замолената държава.

РАЗДЕЛ I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРМЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 3

Обратно приемане на собствени граждани

1.   Армения приема обратно по молба на дадена държава членка и без други формалности, освен предвидените в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на молещата държава членка, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че лицето е гражданин на Армения.

2.   Освен това Армения приема обратно:

непълнолетните неженени (неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в молещата държава членка или валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава членка,

съпруга(та), притежаващ(а) гражданство, различно от това на лицата, посочени в параграф 1, или без гражданство, при условие че има или получи право на влизане и престой на територията на Армения, освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в молещата държава членка или валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава членка.

3.   Освен това Армения приема обратно лица, които са се отказали от арменско гражданство след влизането си на територията на дадена държава членка, освен ако на тези лица най-малкото е била обещана натурализация от страна на тази държава членка.

4.   След като Армения е отговорила положително на молбата за обратно приемане, компетентното арменско дипломатическо представителство или консулска служба, независимо от желанието на лицето, което подлежи на обратно приемане, издава незабавно, безплатно и не по-късно от три работни дни документ за пътуване, необходим за връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, със срок на валидност 120 дни. Ако в рамките на три работни дни Армения не е издала документа за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ на ЕС за пътуване за целите на експулсирането (1).

5.   Ако по юридически или по практически причини съответното лице не може да бъде прехвърлено в рамките на срока на валидност на първоначално издадения му документ за пътуване, в срок от три работни дни и безплатно компетентното арменско дипломатическо представителство или консулска служба издава нов документ за пътуване със същия срок на валидност. Ако в рамките на три работни дни Армения не е издала новия документ за пътуване, се счита, че приема използването на стандартния документ на ЕС за пътуване за целите на експулсирането (2).

Член 4

Обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство

1.   Армения приема обратно по молба на дадена държава членка и без други формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всички гражданини на трета държава или лица без гражданство, които не отговарят или вече не отговарят на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на молещата държава членка, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че тези лица:

а)

към момента на подаване на молбата за обратно приемане притежават валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадена(о) от Армения; или

б)

са влезли незаконно и директно на територията на държавите членки след престой на територията на Армения или транзитно преминаване през нея.

2.   Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е намирал(о) единствено в транзитна зона на международно летище в Армения.

3.   Без да се засяга член 7, параграф 2, след като Армения е отговорила положително на молбата за обратно приемане, молещата държава членка издава на лицето, чието обратно приемане е прието, стандартния документ на ЕС за пътуване за целите на експулсирането (3).

РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪЮЗА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 5

Обратно приемане на собствени граждани

1.   Всяка държава членка приема обратно по молба на Армения и без други формалности, освен предвидените в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на Армения, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че лицето е гражданин на тази държава членка.

2.   Освен това държавата членка приема обратно:

непълнолетните неженени (неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в Армения,

съпруга(та), притежаващ(а) гражданство, различно от това на лицата, посочени в параграф 1, или без гражданство, при условие че има или получи право на влизане и престой на територията на замолената държава членка, освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в Армения.

3.   Освен това всяка държава членка приема обратно лица, които са се отказали от гражданството на държавата членка след влизането си на територията на Армения, освен ако на тези лица най-малкото е била обещана натурализация от страна на Армения.

4.   След като замолената държава членка е отговорила положително на молбата за обратно приемане, компетентното дипломатическо представителство или консулска служба на тази държава членка, независимо от желанието на лицето, което подлежи на обратно приемане, издава незабавно, безплатно и не по-късно от три работни дни документ за пътуване, необходим за връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, със срок на валидност 120 дни.

5.   Ако по юридически или по практически причини съответното лице не може да бъде прехвърлено в рамките на срока на валидност на първоначално издадения му документ за пътуване, в срок от три работни дни и безплатно компетентното дипломатическо представителство или консулска служба на тази държава членка издава нов документ за пътуване със същия срок на валидност.

Член 6

Обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство

1.   Всяка държава членка приема обратно по молба на Армения и без други формалности, освен предвидените в настоящото споразумение, всички гражданини на трета държава или лица без гражданство, които не отговарят или вече не отговарят на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване на територията на Армения, при условие че е доказано или че може с основание да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че тези лица:

а)

към момента на подаване на молбата за обратно приемане притежават валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадена(о) от замолената държава членка; или

б)

са влезли незаконно и директно на територията на Армения, след престой на територията на замолената държава членка или транзитно преминаване през нея.

2.   Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако гражданинът на трета държава или лицето без гражданство се е намирал(о) единствено в транзитна зона на международно летище в замолената държава членка.

3.   Задължението за обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави членки са издали виза или разрешение за пребиваване, задължението за обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата членка, която е издала документа с по-дълъг срок на валидност или, ако валидността на един или няколко от тях вече е изтекла, документа, който все още е валиден. Ако всички документи са с изтекъл срок на валидност, задължението за обратно приемане по параграф 1 се поема от държавата членка, издала документа, чийто срок е изтекъл най-скоро. Ако подобен документ не може да бъде представен, задължението за обратно приемане по параграф 1 се поема от държавата членка, чиято територия лицето е напуснало последно.

4.   Без да се засяга член 7, параграф 2, след като държавата членка е отговорила положително на молбата за обратно приемане, Армения издава на лицето, чието обратно приемане е прието, документа за пътуване, който се изисква за връщането на лицето.

РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 7

Принципи

1.   При спазване на параграф 2 всяко прехвърляне на лице, подлежащо на обратно приемане, въз основа на едно от задълженията, посочени в членове 3—6, изисква подаване на молба за обратно приемане до компетентния орган на замолената държава.

2.   Ако лицето, което подлежи на обратно приемане, притежава валиден документ за пътуване или карта за самоличност, а в случай че е гражданин на трета държава или лице без гражданство — валидна виза или валидно разрешение за пребиваване от замолената държава, прехвърлянето на такова лице може да се извърши, без да е необходимо молещата държава да подава до компетентния орган на замолената държава молба за обратно приемане или писмено уведомление по член 12, параграф 1.

3.   Без да се засяга параграф 2, ако лицето е било задържано в граничната зона (включително на летище) на молещата държава след незаконно преминаване на границата директно от територията на замолената държава, молещата държава може да подаде молба за обратно приемане в срок от два работни дни след задържането на лицето (ускорена процедура).

Член 8

Молба за обратно приемане

1.   Доколкото е възможно, молбата за обратно приемане трябва да съдържа следната информация:

а)

данните на лицето, което подлежи на обратно приемане (например име, фамилия, дата на раждане и, ако е възможно, място на раждане и последен адрес на пребиваване) и, ако това е уместно, личните данни на непълнолетните неженени (неомъжени) деца и/или съпруга(та);

б)

в случай на собствени граждани — посочване на средствата, с които ще бъдат представени доказателства или prima facie доказателства за гражданството, както е посочено съответно в приложения 1 и 2;

в)

в случай на граждани на трети държави и лица без гражданство — посочване на средствата, с които ще бъдат представени доказателства или prima facie във връзка с условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, както е предвидено съответно в приложения 3 и 4;

г)

снимка на лицето, което подлежи на обратно приемане.

2.   Молбата за обратно приемане също така съдържа, доколкото е възможно, следната информация:

а)

заявление, че лицето, което подлежи на прехвърляне, може да се нуждае от помощ или грижи, при положение че съответното лице изрично е дало съгласие за такова заявление;

б)

всякакви други предпазни мерки и мерки за сигурност или информация за здравословното състояние на лицето, които могат да са необходими в конкретния случай на прехвърляне.

3.   Единният формуляр, който трябва да се използва за молби за обратно приемане, е приложен в приложение 5 към настоящото споразумение.

4.   Молбата за обратно приемане може де бъде подадена с всякакви средства за връзка, включително и по електронен път.

Член 9

Средства за доказване на гражданството

1.   Доказателство за гражданство в съответствие с член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1 може по-специално да бъде представено посредством документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение, включително и документи, чийто срок на валидност е изтекъл преди по-малко от шест месеца. Ако бъдат представени такива документи, държавите членки и Армения признават взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшна проверка. Доказателство за гражданство не може да бъде представено чрез фалшиви документи.

2.   Prima facie доказателства за гражданство в съответствие с член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1 могат по-специално да бъдат представени посредством документите, изброени в приложение 2 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите членки и Армения приемат гражданството за установено, освен ако могат да докажат противното. Prima facie доказателства за гражданство не могат да бъдат представени чрез фалшиви документи.

3.   Ако не може да бъде представен нито един от документите, изброени в приложение 1 или приложение 2, компетентните дипломатически представителства или консулски служби на съответната замолена държава, по искане на молещата държава, отразено в молбата за обратно приемане, провеждат интервю с лицето, което подлежи на обратно приемане без неоправдано забавяне, най-късно в срок от пет работни дни от датата на получаване на молбата за обратно приемане, в съответствие с член 11, параграф 2, с цел да установят гражданството на лицето. Процедурите за подобни интервюта могат да бъдат установени в протоколите за изпълнение, предвидени в член 20 от настоящото споразумение.

Член 10

Средства за доказване по отношение на граждани на трети държави и лица без гражданство

1.   Доказателства във връзка с условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, определени в член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, се представят по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 3 към настоящото споразумение; те не могат да бъдат представяни посредством фалшиви документи. Всички такива доказателства се признават взаимно от държавите членки и от Армения, без да е необходимо по-нататъшна проверка.

2.   Prima facie доказателства във връзка с условията за обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство, определени в член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, се представят по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 4 към настоящото споразумение; те не могат да бъдат представяни посредством фалшиви документи. Когато са представени такива prima facie доказателства, държавите членки и Армения считат, че изпълнението на условията е установено, освен ако могат да докажат противното.

3.   Незаконният характер на влизането, престоя или пребиваването се установява посредством документите за пътуване на съответното лице, в които липсва необходимата виза или друго разрешение за пребиваване на територията на молещата държава. Декларация от страна на молещата държава, че съответното лице е без необходимите документи за пътуване, виза или разрешение за пребиваване, също представлява prima facie доказателство за незаконно влизане, престой или пребиваване.

Член 11

Срокове

1.   Молбата за обратно приемане трябва да се подаде до компетентния орган на замолената държава в срок от най-много девет месеца след датата, на която компетентният орган на молещата държава е научил, че гражданин на трета държава или лице без гражданство не отговаря или вече не отговаря на действащите изисквания за влизане, престой или пребиваване. При наличието на юридически или практически пречки за своевременно подаване на молбата, по искане на молещата държава срокът се удължава, но само до отпадането на тези пречки.

2.   На молбата за обратно приемане се дава писмен отговор:

в рамките на два работни дни, ако молбата е била подадена по ускорената процедура (член 7, параграф 3);

в рамките на дванадесет календарни дни във всички останали случаи.

Срокът започва да тече от датата на получаване на молбата за обратно приемане. При липса на отговор в определения срок се счита, че прехвърлянето е одобрено.

Отговорът на молбата за обратно приемане може де бъде подаден с всякакви средства за връзка, включително и по електронен път.

3.   Мотивите за отказ за обратно приемане се посочват в писмена форма.

4.   След получаване на съгласието или, в зависимост от случая, след изтичане на срока, посочен в параграф 2, прехвърлянето на съответното лице се извършва в рамките на три месеца. По искане на молещата държава този срок може да бъде удължен с времето, използвано за преодоляването на юридически или практически пречки.

Член 12

Ред и условия за прехвърляне и видове транспорт

1.   Без да се засяга член 7, параграф 2, компетентните органи на молещата държава уведомяват в писмена форма компетентните органи на замолената държава поне два работни дни, преди да върнат лицето, относно датата на прехвърляне, граничния пункт на влизане, евентуални придружаващи лица и друга информация, свързана с прехвърлянето.

2.   Може да се използва всякакъв вид транспорт, включително и по въздух. Връщането по въздух не се ограничава само до използване на националните превозвачи на Армения или на държавите членки и може да се извършва с редовни или с чартърни полети. В случай на връщане с придружаващи лица придружаващите служители могат да не бъдат само оправомощени служители на молещата държава, при условие че са оправомощени лица от Армения или от която и да е държава членка.

3.   Ако прехвърлянето се осъществява по въздух, евентуалните придружаващи лица са освободени от изискването за получаване на необходимите визи.

Член 13

Обратно приемане при грешка

Молещата държава приема обратно всяко лице, което е прието обратно от замолената държава, ако в рамките на шест месеца след прехвърлянето на съответното лице бъде установено, че не са спазени изискванията, установени в членове 3—6 от настоящото споразумение.

В такъв случай процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis и се предоставя цялата налична информация, която се отнася до действителната самоличност и гражданство на лицето, което се приема обратно.

РАЗДЕЛ IV

ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ

Член 14

Принципи

1.   Държавите членки и Армения следва да ограничават транзитното преминаване на граждани на трети държави или на лица без гражданство до случаите, когато тези лица не могат да бъдат върнати директно в държавата - крайна цел на пътуването.

2.   Армения разрешава транзитното преминаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако дадена държава членка поиска това, и всяка държава членка разрешава транзитното преминаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство, ако Армения поиска това, при условие че е осигурено по-нататъшното пътуване през други възможни държави на транзитно преминаване и обратното приемане от страна на държавата - крайна цел на пътуването.

3.   Армения или дадена държава членка могат да откажат транзитно преминаване:

а)

ако за гражданина на трета държава или за лицето без гражданство съществува действителен риск да бъде подложен на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или наказание, смъртна присъда или преследване поради неговата раса, религия, гражданство, принадлежност към определена социална група или политически убеждения в държавата - крайна цел на пътуването, или в друга държава на транзитно преминаване; или

б)

ако на гражданина на трета държава или лицето без гражданство ще бъдат наложени наказателноправни санкции в замолената държава или в друга държава на транзитно преминаване; или

в)

по съображения, свързани с общественото здраве, вътрешната сигурност, обществения ред или други национални интереси на замолената държава.

4.   Армения или дадена държава членка могат да отменят издаденото разрешение, ако обстоятелствата, посочени в параграф 3, възникнат или станат известни впоследствие, като по този начин препятстват операцията по транзитното преминаване, или ако по-нататъшното пътуване през възможни държави на транзитно преминаване или обратното приемане от страна на държавата - крайна цел на пътуването, повече не са гарантирани. В такъв случай молещата държава приема обратно гражданина на трета държава или лицето без гражданство, съобразно нуждите и без забавяне.

Член 15

Процедура по транзитно преминаване

1.   Молбите за операции по транзитно преминаване трябва да бъдат представени в писмена форма на компетентния орган на замолената държава и да съдържат следната информация:

а)

вид на транзитното преминаване (по въздух, море или суша), други възможни държави на транзитно преминаване и държавата, която е крайна цел на пътуването;

б)

лични данни на съответното лице (например име, фамилия, фамилно име преди брака, други имена, използвани от лицето/имена, под които лицето е известно или псевдоними, дата на раждане, пол и при възможност — място на раждане, гражданство, език, вид и номер на документа за пътуване);

в)

планиран граничен пункт за влизане, дата на прехвърлянето и евентуално придружаване;

г)

декларация, че от гледна точка на молещата държава условията, посочени в член 14, параграф 2, са изпълнени и че не са известни причини за отказ съгласно член 14, параграф 3.

Единният формуляр за използване при молбите за транзитно преминаване е приложен в приложение 6 към настоящото споразумение.

Молбата за транзитно преминаване може де бъде подадена с всякакви средства за комуникация, включително и по електронен път.

2.   В рамките на три работни дни след получаването на молбата и в писмена форма замолената държава уведомява молещата държава за приемането, като потвърждава входния граничен пункт и предполагаемия час на приемането, или я уведомява за отказа за приемане и за причините за този отказ. При липса на отговор в срок от три работни дни се счита, че транзитното преминаване е одобрено.

Отговорът на молбата за транзитно преминаване може де бъде подаден с всякакви средства за комуникация, включително и по електронен път.

3.   Ако транзитното преминаване се осъществява по въздух, лицето, което подлежи на обратно приемане, и евентуалните придружители са освободени от изискването за притежаване на виза за летищен транзит.

4.   Компетентните органи на замолената държава, след взаимни консултации, съдействат за осъществяване на операциите по транзитно преминаване, и по-специално чрез наблюдение на въпросните лица и осигуряване на подходящи условия за целта.

5.   Транзитното преминаване на лицата се извършва в рамките на 30 дни от получаването на положителен отговор по искането.

РАЗДЕЛ V

РАЗХОДИ

Член 16

Разходи за транспорт и транзитно преминаване

Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят разходите по обратното приемане от лицето, което подлежи на обратно приемане, или от трети лица, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратното приемане, както и разходите за транзитното преминаване по настоящото споразумение до границата на държавата - крайна цел на пътуването, се поемат от молещата държава.

РАЗДЕЛ VI

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ВРЪЗКА С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 17

Защита на данните

Личните данни могат да се съобщават само ако това е необходимо за прилагането на настоящото споразумение от компетентните органи на Армения или на дадена държава членка, в зависимост от случая. Обработването и третирането на лични данни във всеки конкретен случай се урежда от вътрешното законодателство на Армения, а в случаите, когато контрольорът е компетентен орган на държава членка — на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и на националното законодателство на тази държава членка, прието в съответствие с тази директива. В допълнение се прилагат следните принципи:

а)

обработването на личните данни трябва да е безпристрастно и правомерно;

б)

личните данни трябва да бъдат събирани за конкретната, ясно формулирана и законна цел по прилагане на настоящото споразумение и да не бъдат допълнително обработвани от органа, който ги съобщава, или от този, който ги получава, по начин, който е несъвместим с тази цел;

в)

личните данни трябва да бъдат подходящи, относими да не бъдат прекомерни по отношение на целта, с която се събират и/или се обработват допълнително; по-специално, съобщените лични данни могат да се отнасят само до следното:

личните данни на лицето, което подлежи на прехвърляне (например име, фамилия, предишни имена, други имена, използвани от лицето/имена, под които лицето е известно или псевдоними, пол, семейно състояние, дата и място на раждане, сегашно и евентуално предишно гражданство),

паспорт, карта за самоличност или свидетелство за управление на моторно превозно средство (номер, срок на валидност, дата на издаване, издаващ орган и място на издаване),

места на междинно спиране и маршрут,

друга необходима информация за установяване самоличността на лицето, което подлежи на прехвърляне, или за проверка на условията за обратно приемане по настоящото споразумение;

г)

личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;

д)

личните данни трябва да се съхраняват под форма, която позволява установяване на самоличността на съответните лица, за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, с които данните са събрани или с които са допълнително обработени;

е)

както органът, който съобщава данните, така и органът, който ги получава, предприемат всички разумни мерки, за да гарантират при необходимост поправката, заличаването или блокирането на лични данни в случаите, когато обработването им не съответства на разпоредбите на настоящия член, и по-специално поради това, че данните не са подходящи, относими и точни или че са прекомерни по отношение на целта на обработването. Това включва уведомяването на другата страна за всяка поправка, заличаване или блокиране;

ж)

при поискване органът, който получава данните, информира органа, който ги съобщава, относно използването на съобщените данни и постигнатите с това резултати;

з)

лични данни могат да бъдат предавани само на компетентните органи. По-нататъшното предаване на други органи изисква предварителното съгласие на органа, който съобщава данните;

и)

органът, който съобщава данните, и органът, който ги получава, са задължени да регистрират писмено предаването и приемането на лични данни.

Член 18

Връзка с други международни задължения

1.   Настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Съюза, на неговите държави членки и на Армения, произтичащи от международното право, включително от международните конвенции, по които те са страни, и по-специално от изброените в член 2 международни актове, както и:

международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на подадени молби за убежище,

международните конвенции за екстрадиция и транзитно преминаване,

многостранните международни конвенции и споразумения за обратно приемане на чужди граждани.

2.   Нищо в настоящото споразумение не възпрепятства връщането на дадено лице по силата на други официални или неофициални договорености

РАЗДЕЛ VII

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

Член 19

Съвместен комитет по обратно приемане

1.   Договарящите се страни си оказват взаимопомощ при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За тази цел те създават съвместен комитет по обратно приемане (наричан по-нататък „комитетът“), който по-специално е натоварен със следните задачи:

а)

да наблюдава прилагането на настоящото споразумение и да обменя информация за това, като се изключат личните данни;

б)

да разглежда проблеми, свързани с тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение;

в)

да взема решение за правилата за прилагане, необходими за еднаквото прилагане на настоящото споразумение;

г)

да обменя редовно информация относно протоколите за изпълнение, съставени от отделните държави членки и Армения в съответствие с член 20;

д)

да препоръчва изменения на настоящото споразумение и на приложенията към него.

2.   Решенията на комитета са задължителни за договарящите страни.

3.   Комитетът се състои от представители на Съюза и на Армения.

4.   Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите страни.

5.   Комитетът утвърждава своя процедурен правилник.

Член 20

Протоколи за изпълнение

1.   Без да се засяга пряката приложимост на настоящото споразумение, по искане на дадена държава членка или на Армения, Армения и държавата членка съставят протокол за изпълнение, който включва, inter alia:

а)

определяне на компетентните органи, на граничните контролно-пропускателни пунктове и обмен на звена за връзка;

б)

условия за връщане с придружаващи лица, включително при транзитното преминаване с придружаващи лица на граждани на трети държави и на лица без гражданство;

в)

средства и документи в допълнение към тези, изброени в приложения 1—4 към настоящото споразумение;

г)

реда и условията за обратно приемане на лица по ускорената процедура;

д)

процедурата за провеждане на интервюта.

2.   Протоколите за изпълнение по параграф 1 влизат в сила едва след уведомяването на съвместния комитет по обратно приемане, посочен в член 19.

3.   Армения приема да прилага всички разпоредби на протокола за изпълнение, съставен с дадена държава членка, също и в отношенията си с която и да е друга държава членка, ако последната поиска това. Държавите членки приемат да прилагат всички разпоредби на протокола за изпълнение, сключен от някоя от тях, също и в отношенията си с Армения, по искане на последната и при условие че прилагането му спрямо другите държави членки е практически осъществимо.

Член 21

Връзка с двустранни споразумения или договорености за обратно приемане на държавите членки

Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред разпоредбите на което и да е двустранно споразумение или договореност за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, които са или биха могли да бъдат сключени съгласно член 20 между отделни държави членки и Армения, доколкото разпоредбите на тези споразумения или договорености са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Териториално приложение

1.   При спазване на параграф 2 настоящото споразумение се прилага на територията, на която се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, както и на територията на Армения.

2.   Настоящото споразумение се прилага на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на Ирландия единствено след като Европейският съюз уведоми Армения за това. Настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания.

Член 23

Влизане в сила, срок на действие и прекратяване на действието

1.   Настоящото споразумение подлежи на ратифициране или одобрение от договарящите страни съгласно съответните им процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която последната договаряща страна уведоми другата относно приключването на процедурите, посочени в параграф 1.

3.   Настоящото споразумение се прилага по отношение на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и по отношение на Ирландия на първия ден от втория месец след датата на уведомлението, посочено в член 22, параграф 2.

4.   Споразумението се сключва за неопределен срок.

5.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие на договарящите страни. Измененията се изготвят във формата на отделни протоколи, които представляват неразделна част от настоящото споразумение, и влизат в сила в съответствие с процедурата, предвидена в настоящия член.

6.   Всяка договаряща страна може, чрез официално уведомяване на другата договаряща страна и след предварителни консултации с комитета, посочен в член 19, да спре, изцяло или отчасти, прилагането на настоящото споразумение. Това спиране поражда действие на втория ден след деня на такова уведомление.

7.   Всяка от договарящите страни може да прекрати действието на настоящото споразумение, като уведоми официално другата договаряща се страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест месеца след датата на такова уведомление.

Член 24

Приложения

Приложения 1—6 са неразделна част от настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на деветнадесети април две хиляди и тринадесета година в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и арменски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Република Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għall-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


(1)  В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.

(2)  Пак там.

(3)  Пак там.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИТЕ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО

(член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 9, параграф 1)

Паспорти от всякакъв вид (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти и заместители на паспорти, включително детски паспорти);

карти за самоличност от всякакъв вид (включително срочни карти и временни карти);

удостоверение за гражданство и други официални документи, в които гражданството е указано или ясно посочено.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИТЕ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО

(член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 9, параграф 2)

Документите, изброени в приложение 1, чийто срок на валидност е изтекъл преди повече от шест месеца;

фотокопия на който и да е документ от изброените в приложение 1 към настоящото споразумение;

свидетелства за управление на моторно превозно средство или фотокопия от тях;

актове за раждане или фотокопия от тях;

служебни карти от предприятия или фотокопия от тях;

декларации на свидетели;

декларация на съответното лице и езикът, на който това лице говори, включително удостоверен с резултат от официален тест;

всеки друг документ, позволяващ да се установи гражданството на съответното лице;

дактилоскопични отпечатъци;

пропуски (laissez-passer), издадени от замолената държава;

военни книжки и военни карти за самоличност;

моряшки регистрационни книжки и служебни капитански карти;

потвърждение на самоличността в резултат на извършено търсене във Визовата информационна система (1);

в случай на държави членки, които не използват Визовата информационна система - установяване на самоличността със сигурност посредством проверка на даните за молби за получаване на виза във въпросните държави членки.


(1)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИТЕ, СЧИТАНИ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И НА ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

(Член 4, параграф 1, член 6, параграф 1 и член 10, параграф 1)

Виза и/или разрешение за пребиваване, издадено от замолената държава;

печати за влизане/напускане или подобно отбелязване в документа за пътуване на съответното лице или друго доказателство за влизане/напускане (например фотография).


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИТЕ, СЧИТАНИ ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И НА ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

(член 4, параграф 1, член 6, параграф 1 и член 10, параграф 2)

Описание, изготвено от съответните органи на молещата държава, на мястото и обстоятелствата, при които съответното лице е задържано, след като е влязло на територията на тази държава;

информация във връзка със самоличността и/или престоя на лицето, която е била предоставена от международна организация (например ВКБООН);

съобщаване/потвърждаване на информация от членове на семейството, лица, пътували заедно с него и т.н.;

декларация на засегнатото лице;

дактилоскопични отпечатъци;

всякакъв вид документи, удостоверения и сметки (напр. сметка от хотел, талони за посещение при лекари/зъболекари, пропуски за обществени/частни институции, договори за наем на кола, квитанции за плащане с кредитни карти и др.), които ясно показват престой на съответното лице на територията на замолената държава;

поименни билети и/или списъци на пътниците, пътуващи със самолет, влак, автобус или кораб, които доказват присъствието и маршрута на съответното лице на територията на замолената държава;

информация, която показва, че съответното лице е ползвало куриерски услуги или пътническа агенция;

официални декларации, по-специално на служители от гранични контролно-пропускателните пунктове и други свидетели, които са в състояние да удостоверят, че съответното лице е преминало границата;

официални показания на съответното лице, направени в съдебно или административно производство.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Image

Image


Съвместна декларация във връзка с член 3, параграф 3 и член 5, параграф 3

Договарящите страни отбелязват, че съгласно законодателството на Република Армения и на държавите членки относно гражданството гражданин на Република Армения или на Европейския съюз не може да бъде лишен от гражданството си.

Страните се споразумяват да се консултират своевременно в случай на промяна на правната уредба.


Съвместна декларация относно Република Исландия

Договарящите страни вземат предвид тесните връзки между Европейския съюз и Република Исландия, и по-специално съгласно Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тази държава в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно Армения да сключи споразумение за обратно приемане с Република Исландия при същите условия като тези на настоящото споразумение.


РЕГЛАМЕНТИ

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1059/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2013 година

за разрешаване на употреба на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна добавка при говеда за угояване и за изменение на Регламент (ЕО) № 492/2006 (притежател на разрешителното Prosol SpA)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителният режим за добавките за използване при храненето на животните и се уреждат основанията и процедурите за предоставяне на разрешително. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 492/2006 на Комисията (3) препаратът от Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 беше разрешен безсрочно в съответствие с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка за използване при говеда за угояване. Впоследствие посоченият препарат беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Препаратът от Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 беше разрешен освен това за десет години за свине майки с Регламент (ЕО) № 896/2009 на Комисията (4), за млечни крави и коне с Регламент (ЕС) № 1119/2010 на Комисията (5) и за отбити прасенца с Регламент (ЕС) № 170/2011 на Комисията (6).

(4)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от посочения регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на препарата като фуражна добавка за говеда за угояване с искане добавката да бъде класифицирана в категорията добавки „зоотехнически добавки“. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) заключи в становището си от 13 март 2013 г. (7), че при предложените условия на употреба препаратът от Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве или върху околната среда, както и че има потенциал да подобри крайното живо тегло, съотношението фураж/наддаване и средното дневно наддаване. Органът не смята, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на препарата от Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 се установи, че са изпълнени условията за разрешаване, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(7)

Вследствие на предоставянето на ново разрешително по силата на Регламент (ЕО) № 1831/2003 разпоредбите относно Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 492/2006, следва да бъдат заличени. Поради това Регламент (ЕО) № 492/2006 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешителното, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на новите изисквания, произтичащи от разрешителното.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

В приложение II към Регламент (ЕО) № 492/2006 се заличава вписването E 1710, добавка: Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.

Член 3

Посоченият в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 19 май 2014 г. съгласно правилата, приложими преди 19 ноември 2013 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 492/2006 на Комисията от 27 март 2006 г. относно временното и постоянното разрешение за някои добавки в храните за животни (ОВ L 89, 28.3.2006 г., стр. 6).

(4)  Регламент (ЕО) № 896/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна добавка за свине майки (титуляр на разрешителното Prosol SpA) (ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 6).

(5)  Регламент (ЕС) № 1119/2010 на Комисията от 2 декември 2010 г. относно разрешително за употреба на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна добавка при млечни крави и при коне и за изменение на Регламент (ЕО) № 1520/2007 (притежател на разрешителното Prosol SpA) (ОВ L 317, 3.12.2010 г., стр. 9).

(6)  Регламент (ЕС) № 170/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 г. относно разрешително за използване на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна добавка при прасенца (отбити) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2005 (притежател на разрешителното: Prosol SpA) (ОВ L 49, 24.2.2011 г., стр. 8).

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г.; 11(4):3174.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1710

Prosol S.p.A

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Състав на добавката

Препарат от Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

с минимално съдържание:

Прах: 1 × 109 CFU/g добавка

в твърдо състояние

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки от Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Метод за анализ  (1)

Преброяване: метод на разлятата среда чрез използване на агар с хлорамфеникол, глюкоза и екстракт от дрожди (EN15789:2009)

Идентификация: метод на полимеразна верижна реакция (PCR)

Говеда за угояване

4 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

2.

Минимално препоръчано съдържание на добавката на глава на ден: 3,6 × 1010 CFU.

3.

Мерки за безопасност: носене на предпазни очила и ръкавици по време на работа.

19 ноември 2023 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1060/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2013 година

за разрешаване на бентонит като фуражна добавка за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките за използване при храненето на животните и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

С Директива 82/822/ЕИО на Комисията (3) бе разрешено използването на бентонит в съответствие с Директива 70/524/ЕИО безсрочно като фуражна добавка, принадлежаща към групата на свързващите вещества, противослепващите вещества и коагулантите, при всички животински видове. Впоследствие посочената добавка беше вписана в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на бентонит като фуражна добавка за всички животински видове като свързващо и противослепващо вещество и, в съответствие с член 7 от посочения регламент, за ново разрешение за използването на бентонит като вещество за контрол на радиоизотопното замърсяване за всички животински видове. Освен това в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за ново разрешение за използването на бентонит като вещество за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини за всички животински видове. В тези заявления бе поискано добавката да се класифицира в категорията „технологични добавки“ и те бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становищата си от 2 февруари 2011 г. (4), 14 юни 2011 г. (5) и 14 юни 2012 г. (6) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба бентонит не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и че той има потенциал да бъде ефикасен като свързващо и противослепващо вещество, както и като вещество за контрол на радиоизотопното замърсяване за всички животински видове. Също така беше признато, че бентонит има потенциал да бъде ефикасен като свързващо афлатоксини вещество при млечните крави и че това заключение може да се отнесе за всички преживни животни. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Представените изследвания in vitro отговарят на изискванията за доказване на ефикасността на технологичните добавки, определени с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (7), по-специално точка 4 от приложение II и точка 1.4 от приложение III към него, и е признато, че са в състояние ясно да докажат свързването на афлатоксин В1 (AfB); освен това способността за свързване, ограничена до афлатоксин В1, е била определена като характеристика на бентонита, поради което заключението относно ефикасността като вещество за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини може да бъде счетено за достатъчно, за да бъде отнесено до използването му за домашни птици и свине.

(6)

При оценката на бентонит се установи, че са изпълнени условията за издаване на разрешение, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това използването на посочената добавка следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложенията към настоящия регламент.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за бентонит като свързващо и противослепващо вещество, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на спазването на новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложенията бентонит, който принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалните групи „вещества за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини“, „свързващи вещества“, „противослепващи вещества“ и „вещества за контрол на радиоизотопното замърсяване“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същите приложения.

Член 2

Посочената в приложение II добавка, която спада към функционалните групи „свързващи вещества“ и „противослепващи вещества“, и съдържащите тази добавка фуражи, които са произведени и етикетирани преди 19 ноември 2015 г. съгласно правилата, приложими преди 19 ноември 2013 г., може да продължи да се пуска на пазара и да се използва до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 година относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Четиридесет и първа директива 82/822/ЕИО на Комисията от 19 ноември 1982 г. за изменение на приложенията към Директива 70/524/ЕИО на Съвета относно добавките при храненето на животни (ОВ L 347, 7.12.1982 г., стр. 16).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011; 9(2):2007.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011.; 9(6):2276.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(7):2787.

(7)  Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Химична формула, описание, методи за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „вещества за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини“: афлатоксин В1

1m558

Бентонит

 

Състав на добавката

бентонит: ≥ 70 % смектит (диоктаедричен монтморилонит)

 

Характеристика на активното вещество

бентонит: ≥ 70 % смектит (диоктаедричен монтморилонит)

< 10 % опал и фелдшпат

< 4 % кварц и калцит

способност за свързване на афлатоксин В1 (BC AfB1 ) над 90 %

 

Метод за анализ  (1)

За определянето на бентонит във фуражни добавки: дифракция на рентгеново лъчение (XRD)

За определянето на BC AfB1 на добавката: адсорбционен тест, проведен в буферен разтвор при pH 5,0 с концентрация от 4 mg/l за AfB1 и 0,02 % (тегло за обем) за фуражната добавка.

преживни животни

домашни птици

свине

 

20 000

1.

В указанията за употреба да се посочи:

„Да се избягва едновременното перорално приложение с макролиди“,

при домашни птици: „Да се избягва едновременното приложение с робенидин“.

2.

При домашни птици: едновременното приложение с коксидиостатици, различни от робенидин, е противопоказно при количество бентонит над 5 000 mg/kg пълноценен фураж.

3.

Общото количество бентонит не трябва да превишава разрешеното максимално равнище в пълноценния фураж от 20 000 mg/kg.

4.

Употребата на добавката е разрешена във фуражи, които отговарят на законодателството на Европейския съюз относно нежеланите вещества във фуражите.

5.

Мерки за безопасност: по време на работа да се използват средства за дихателна защита, очила и ръкавици.

19 ноември 2023 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Химична формула, описание, методи за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „свързващи вещества“

1m558i

Бентонит

 

Състав на добавката

бентонит: ≥ 50 % смектит

 

Характеристика на активното вещество

бентонит: ≥ 50 % смектит

 

Метод за анализ  (1)

За определянето във фуражни добавки: дифракция на рентгеново лъчение (XRD)

всички животински видове

 

20 000

1.

В указанията за употреба да се посочи:

„Да се избягва едновременното перорално приложение с макролиди“,

при домашни птици: „Да се избягва едновременното приложение с робенидин“.

2.

При домашни птици: едновременното приложение с коксидиостатици, различни от робенидин, е противопоказно при количество бентонит над 5 000 mg/kg пълноценен фураж.

3.

Общото количество бентонит не трябва да превишава разрешеното максимално равнище в пълноценния фураж от 20 000 mg/kg.

4.

Мерки за безопасност: по време на работа да се използват средства за дихателна защита, очила и ръкавици.

19 ноември 2023 г.

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „противослепващи вещества“

1m558i

Бентонит

 

Състав на добавката

бентонит: ≥ 50 % смектит

 

Характеристика на активното вещество

бентонит: ≥ 50 % смектит

 

Метод за анализ  (1)

За определянето във фуражни добавки: дифракция на рентгеново лъчение (XRD)

всички животински видове

 

20 000

1.

В указанията за употреба да се посочи:

„Да се избягва едновременното перорално приложение с макролиди“,

при домашни птици: „Да се избягва едновременното приложение с робенидин“.

2.

За домашни птици: едновременното приложение с коксидиостатици, различни от робенидин, е противопоказно при количество бентонит над 5 000 mg/kg пълноценен фураж.

3.

Общото количество бентонит не трябва да превишава разрешеното максимално равнище в пълноценния фураж от 20 000 mg/kg.

4.

Мерки за безопасност: по време на работа да се използват средства за дихателна защита, очила и ръкавици.

19 ноември 2023 г.

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „вещества за контрол на радиоизотопното замърсяване“ (134/137Cs)

1m558i

Бентонит

 

Състав на добавката

бентонит: ≥ 50 % смектит

 

Характеристика на активното вещество

бентонит: ≥ 50 % смектит

 

Метод за анализ  (1)

За определянето във фуражни добавки: дифракция на рентгеново лъчение (XRD)

всички животински видове

 

1.

В указанията за употреба да се посочи:

„Да се избягва едновременното перорално приложение с макролиди“,

при домашни птици: „Да се избягва едновременното приложение с робениди“.

2.

При домашни птици: едновременното приложение с коксидиостатици, различни от робенидин, е противопоказно при количество бентонит над 5 000 mg/kg пълноценен фураж.

3.

Сместа от различни източници на бентонит не трябва да превишава разрешеното максимално равнище в пълноценния фураж от 20 000 mg/kg.

4.

Добавката може да се използва, когато фуражите са замърсени от радиоактивен цезий, с цел той да бъде контролиран в животни и продукти от тях.

5.

Мерки за безопасност: по време на работа да се използват средства за дихателна защита, очила и ръкавици.

19 ноември 2023 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1061/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2013 година

за разрешаване на употребата на препарат от Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за телета, ярета, котки и кучета и за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2004 (притежател на разрешението DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките за използване при храненето на животните и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Употребата на препарата от Enterococcus faecium NCIMB 10415 бе разрешена безсрочно в съответствие с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка за телета — с Регламент (ЕО) № 1288/2004 на Комисията (3), за свине — с Регламент (ЕО) № 1200/2005 на Комисията (4), за малки прасенца — с Регламент (ЕО) № 252/2006 на Комисията (5), за прасета за угояване — с Регламент (ЕО) № 943/2005 на Комисията (6) и за котки и кучета — с Регламент (ЕО) № 102/2009 на Комисията (7). Впоследствие посоченият препарат беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Също така с Регламент за изпълнение (ЕС) № 361/2011 на Комисията (8) бе разрешена употребата на препарата при пилета за угояване за срок от десет години.

(4)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бе подадено заявление за извършване на повторна оценка на препарат от Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за телета, кучета и котки, а в съответствие с член 7 от посочения регламент — и за нова употреба при ярета, с искане добавката да се класифицира в категорията „зоотехнически добавки“. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

В становището си от 29 януари 2013 г. (9) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Enterococcus faecium NCIMB 10415 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, здравето на човека и околната среда, че при употребата му се постига увеличаване на крайното телесно тегло и/или на средното дневно наддаване при телета за отглеждане и угояване, както и че тези заключения могат да бъдат отнесени и за ярета за отглеждане и угояване. Също така Органът прие, че препаратът има благотворен ефект при кучетата, като повишава концентрацията на IgA в стомашно-чревния тракт или в кръвния серум. Органът не счита за необходимо да бъдат предвидени специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Тъй като бяха наблюдавани малки, но значителни ефекти върху качеството на фекалиите при котките, това бе преценено за достатъчно, за да се потвърди ефикасността на препарата при този вид.

(7)

При оценката на препарата от Enterococcus faecium NCIMB 10415 се установи, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочената добавка следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(8)

С оглед на предоставянето на ново разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 Регламент (ЕО) № 102/2009 следва да бъде отменен, а Регламент (ЕО) № 1288/2004 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалните групи „стабилизатори на чревната флора“ и „други зоотехнически добавки“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Отмяна на Регламент (ЕО) № 102/2009

Регламент (ЕО) № 102/2009 се отменя.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2004

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1288/2004 вписването за Е 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 се заличава.

Член 4

Преходни мерки

Доколкото това се отнася за употреба при телета, пускането на пазара и употребата на посочения в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 19 май 2014 г. съгласно правилата, приложими преди 19 ноември 2013 г., могат да продължат до изчерпване на складовите наличности.

Доколкото това се отнася за употреба при котки и кучета, пускането на пазара и употребата на посочения в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 19 ноември 2015 г. съгласно правилата, приложими преди 19 ноември 2013 г., могат да продължат до изчерпване на складовите наличности.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1288/2004 на Комисията от 14 юли 2004 г. относно постоянното разрешение на определени добавки и временното разрешение за нова употреба на добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (ОВ L 243, 15.7.2004 г., стр. 10).

(4)  Регламент (ЕО) № 1200/2005 на Комисията от 26 юли 2005 г. относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животни и временни разрешения за ново използване на добавки, които вече са разрешени в хранителните продукти (ОВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 6).

(5)  Регламент (ЕО) № 252/2006 на Комисията от 14 февруари 2006 г. относно безсрочното разрешаване употребата на някои добавки в храните за животни и временното разрешаване на нов вид употреба на добавки, чиято употреба в храните за животни вече е разрешена (ОВ L 44, 15.2.2006 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕО) № 943/2005 на Комисията от 21 юни 2005 г. относно безсрочното разрешаване на употреба на добавки в храните за животни (ОВ L 159, 22.6.2005 г., стр. 6).

(7)  Регламент (ЕО) № 102/2009 на Комисията от 3 февруари 2009 г. относно постоянно разрешение на добавка към храните за животни (ОВ L 34, 4.2.2009 г., стр. 8).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 361/2011 на Комисията от 13 април 2011 г. относно разрешителното за Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното DSM Nutritional products Ltd, представляван от DSM Nutritional Products Sp. z o.o) и за изменение на Регламент (ЕО) № 943/2005 (ОВ L 100, 14.4.2011 г., стр. 22).

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013; 11(2):3097 и 3098.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „Зоотехнически добавки“. Функционална група: „Стабилизатори на чревната флора“

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Състав на добавката

Препарат от Enterococcus faecium

NCIMB 10415 с минимално съдържание на: под формата на микрокапсули с шеллак и други форми на микрокапсули:

1 × 1010 CFU/g добавка;

под формата на гранули без покритие:

3,5 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Метод за анализ  (1)

Преброяване: чрез разстилане върху пластина с помощта на жлъчен ескулин азиден агар (EN 15788)

Идентифициране: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Телета

Ярета

1 × 109

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

19 ноември 2023 г.

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Състав на добавката

Препарат от Enterococcus faecium

NCIMB 10415 с минимално съдържание на: 5 × 109 CFU/g добавка;

под формата на микрокапсули (шеллак)

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Метод за анализ  (1)

Преброяване: чрез разстилане върху пластина с помощта на жлъчен ескулин азиден агар (EN 15788)

Идентифициране: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Котки

7 × 109

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

19 ноември 2023 г.

Категория: „Зоотехнически добавки“. Функционална група: „Други зоотехнически добавки“ (подобряване на състоянието на стомашно-чревния тракт)

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Състав на добавката

Препарат от Enterococcus faecium

NCIMB 10415 с минимално съдържание 5 × 109 CFU/g добавка.

Под формата на микрокапсули (шеллак)

 

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Метод за анализ  (1)

Преброяване: чрез разстилане върху пластина с помощта на жлъчен ескулин азиден агар (EN 15788)

Идентифициране: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Кучета

2,5 × 109

 

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение и устойчивостта на гранулиране.

19 ноември 2023 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1062/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

относно формата на европейската техническа оценка на строителните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 26, параграф 3 от него,

след консултация с Постоянния комитет по строителството,

като има предвид, че:

(1)

Европейската техническа оценка е необходима, за да се позволи на производител на строителен продукт да състави декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт, който не е обхванат или не е обхванат напълно от хармонизиран стандарт.

(2)

В член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011 се установяват изискванията за съдържанието на Европейската техническа оценка. Тъй като принципите на приложимия фабричен производствен контрол са установени в съответния европейски документ за оценка (ЕДО), европейската техническа оценка следва да съдържа само техническите подробности, за които в съответствие с принципите в ЕДО се смята, че е необходимо да се определят на това ниво за изпълнение на системата за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели.

(3)

С оглед на голямото разнообразие на засегнатите строителни продукти представянето на техническото описание на съответния продукт следва да се определя достатъчно гъвкаво във формата на европейската техническа оценка.

(4)

Следва също да се позволи достатъчно гъвкавост по отношение на представянето на експлоатационните показатели на продукта в европейската техническа оценка, за да се позволи на производителите да декларират свободно и точно тези характеристики в декларациите си за експлоатационните показатели, съставени въз основа на оценката.

(5)

За да се защити поверителната техническа информация за продукта, производителят следва да има възможност да посочи на отговорния орган за техническа оценка кои части от описанието на продукта са поверителни и не могат да бъдат оповестявани заедно с европейската техническа оценка. Поверителната информация следва да се включва в отделни приложения към европейските технически оценки.

(6)

За да се повишат ефикасността на вътрешния пазар и конкурентоспособността на строителния сектор в Европа като цяло, европейските технически оценки следва да може да бъдат издавани възможно най-бързо на производителите, които подадат искане за това,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Форматът на европейската техническа оценка се установява в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

№ … от … [дата]

Обща част

1.

Орган за техническа оценка, издаващ европейската техническа оценка:

2.

Търговско наименование на строителния продукт

3.

Семейство продукти, към което спада строителният продукт:

4.

Производител:

5.

Производствено(и) предприятие(я):

6.

Настоящата европейска техническа оценка съдържа … страници, в това число … приложение(я), което(ито) е(са) неразделна част от настоящата оценка.

Приложението(ята) съдържа(т) поверителна информация и не се включва(т) в европейската техническа оценка при нейното публикуване.

7.

Настоящата европейска техническа оценка се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на основание …

Специални части

8.

Техническо описание на продукта:

9.

Посочват се предвидените видове употреба в съответствие с приложимия европейски документ за оценка (наричан по-долу „ЕДО“):

10.

Експлоатационни показатели на продукта и препратки към методите, използвани за оценяването му:

11.

Приложена система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (наричана по-долу „ОППЕП“) и препратка към правното ѝ основание:

12.

Технически подробности, необходими за изпълнение на системата за ОППЕП, както е предвидено в приложимия ЕДО:

Издадена в … на …/… 20... година

от…

Приложение(я)


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1063/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността по отношение на използването на системата за еквивалентност в сектора на захарта

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1)

Точка 3 от приложение 74 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2) допуска използването на системата за еквивалентност между сурова захар от захарна тръстика (код по КН 1701 11 90) и сурова захар от захарно цвекло (код по КН 1701 12 90), при условие че се получават компенсаторни продукти, които се класират в код 1701 99 10 (бяла захар).

(2)

Точка 3 от приложение 74 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 обаче не може да бъде приложена правилно, тъй като в Съюза не съществува пазар за сурова захар от захарно цвекло.

(3)

Следва да се намери решение, което да осигури правна сигурност в сектора на захарта във връзка с използването на еквивалентни стоки.

(4)

Бялата захар се получава обикновено от захарно цвекло в непрекъснат процес. Суровата захар от захарно цвекло не се получава като отделен продукт по време на този процес и поради това не може да бъде пусната на пазара. Поради това е желателно да се допусне използването на захарно цвекло вместо сурова захар от захарно цвекло като еквивалентни стоки.

(5)

Рандеманът на сурова захар от захарна тръстика следва да се изчислява в съответствие с част Б, точка III, параграф 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3), тъй като това е специфичен метод на изчисление в сектора на захарта.

(6)

Позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура (КН) в точка 3 от приложение 74 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъдат актуализирани поради промените в КН.

(7)

Точка 3 от приложение 74 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъде съответно коригирана.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 3 от приложение 74 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 се заменя със следното:

„3.   Захар

Използване на еквивалентни стоки се разрешава между сурова захар от захарна тръстика (код по КН 1701 13 90 и/или 1701 14 90) с произход от държавa извън ЕС и захарно цвекло (код по КН 1212 91 80), при условие че се получават компенсаторни продукти, които попадат в код по КН 1701 99 10 (бяла захар).

Еквивалентното количество сурова захар от захарна тръстика със стандартно качество, както е определено в част Б, точка III от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007 (4), се изчислява чрез умножаване на количеството бяла захар с коефициент 1.0869565.

Еквивалентното количество сурова захар от захарна тръстика, която не е със стандартно качество, се изчислява чрез умножаване на количеството бяла захар с коефициент, който се получава, като се раздели 100 на рандемана на сурова захар от захарна тръстика. Рандеманът на сурова захар от захарна тръстика се изчислява в съответствие с посоченото в част Б, точка III, параграф 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).“


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/46


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1064/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на шотландско уиски (Scotch whisky) в рамките на периода 2013/2014 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1670/2006 на Комисията от 10 ноември 2006 г. за определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета във връзка с определянето и предоставянето на коригирани възстановявания по отношение на зърнени култури, изнасяни под формата на някои спиртни напитки (2), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1670/2006 количествата зърнени култури, отговарящи на изискванията за възстановяване, са количествата, които са поставени под контрол и дестилирани, претеглени с определян ежегодно за всяка съответна държава членка коефициент. Този коефициент изразява средното съотношение между общо изнесените количества и общо търгуваните количества на съответната спиртна напитка въз основа на тенденцията, наблюдавана в измененията на тези количества по време на броя години, отговарящ на средния период на отлежаване на съответната спиртна напитка.

(2)

Въз основа на предоставените от Обединеното кралство данни за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. този среден период на отлежаване през 2012 г. е бил седем години за шотландското уиски (Scotch whisky).

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 745/2012 на Комисията (3) не е актуален, тъй като се отнася за коефициентите, приложими за 2012/2013 г. Следователно е целесъобразно да се определят коефициентите за периода от 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 г.

(4)

Член 10 от протокол 3 към Споразумението за Европейското икономическо пространство изключва предоставянето на възстановявания при износ за Лихтенщайн, Исландия и Норвегия. Освен това Съюзът сключи споразумения с някои трети държави, които съдържат клаузи за премахване на възстановяванията при износ. Поради това и на основание член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1670/2006 е целесъобразно да се вземат под внимание тези съображения при изчисляване на коефициента за периода 2013/2014 година,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За периода от 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 г. коефициентите, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1670/2006, които са приложими за използваните в Обединеното кралство зърнени култури за производство на шотландско уиски (Scotch whisky), са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 33.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 745/2012 на Комисията от 16 август 2012 г. за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на шотландско уиски (Scotch whisky) в рамките на периода 2012/2013 година (ОВ L 219, 17.8.2012 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Коефициенти, приложими в Обединеното кралство

Период на прилагане

Приложим коефициент

за преработения в малц ечемик, използван за производство на малцово уиски

за зърнените култури, използвани за производство на уиски от зърно

От 1 октомври 2013 г. до 30 септември 2014 г.

0,667

0,515


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1065/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Република Перу подаде заявление за регистрация на „Pisco“ като географско указание в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 1 от посочения регламент. „Pisco“ представлява традиционна плодова спиртна напитка, произвеждана в Перу чрез ферментация и дестилация на грозде.

(2)

Основните спецификации на техническото досие на „Pisco“ бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (2) за целите на процедурата по възражение съгласно член 17, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 110/2008. Тъй като Комисията не получи възражение в съответствие с член 17, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 110/2008, наименованието следва да бъде включено в приложение III към посочения регламент.

(3)

Съгласно Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга, одобрено с Решение 2002/979/ЕО на Съвета (3), „Pisco“ е защитено наименование за произход за спиртни напитки с произход от Чили. Следователно е необходимо да се уточни, че защитеното географско указание „Pisco“ за продукти с произход от Перу не затруднява употребата на това наименование за продукти с произход от Чили.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 110/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 в категория на продукта „9. Плодова дестилатна спиртна напитка“ се добавя следният текст:

 

Pisco  (4)

Перу

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ C 141, 12.5.2011 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 1.

(4)  Съгласно посочения регламент защитеното географско указание „Pisco“ не засяга използването на наименованието „Pisco“ за продукти с произход от Чили, защитени съгласно Споразумението за асоцииране между Съюза и Чили от 2002 г.“


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/49


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1066/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-нататък „Органът“, за научна оценка, както и на Комисията и на държавите членки за информация.

(3)

Органът се произнася със становище по съответната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешението на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

Във връзка с подадено от Béres Pharmaceuticals Ltd. заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на глюкозамин и предпазване на ставите (въпрос № EFSA-Q-2011-00907) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Глюкозаминът допринася за предпазването на ставния хрущял, когато той е подложен на активно движение или прекомерно натоварване, и подпомага увеличаването на диапазона на подвижност на ставите“.

(6)

На 5 декември 2011 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на глюкозамин и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(7)

Във връзка с подадено от Merck Consumer Healthcare заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на глюкозамин и поддържането на нормалното състояние на ставния хрущял (въпрос № EFSA-Q-2011-01113) (3). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Глюкозаминът допринася за поддържането на нормалното състояние на ставния хрущял“.

(8)

На 16 май 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на глюкозамин и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(9)

Във връзка с подадено от Extraction Purification Innovation France заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно приемането на екстракт на полярни липиди от пшеница и предпазването на кожата от дехидратация (въпрос № EFSA-Q-2011-01122) (4). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Подпомага хидратацията на кожата“.

(10)

На 5 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на екстракт на полярни липиди от пшеница и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(11)

Във връзка с подадено от Lesaffre International/Lesaffre Human Care заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 и намаляването на стомашно-чревните неразположения (въпрос № EFSA-Q-2012-00271) (5). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 запазва доброто състояние на чревния тракт“.

(12)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не може да бъде установена причинно-следствена връзка между приемането на Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(13)

Във връзка с две подадени от Nutrilinks Sarl заявления съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотенова киселина, пиридоксин, D-биотин и масло от тиквени семки (Cucurbita pepo L.) и запазването на косата в нормално състояние (въпроси № EFSA-Q-2012-00334 и № EFSA-Q-2012-00335) (6). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Подпомага поникването на нови косми.“

(14)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стигна до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотенова киселина, пиридоксин, D-биотин и масло от тиквени семки (Cucurbita pepo L.) и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(15)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на екстракт от Rhodiola rosea L. и намаляването на умствената умора (въпрос № EFSA-Q-2012-00336) (7). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Допринася за намаляването на умората при стрес.“

(16)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на екстракт от Rhodiola rosea L. и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(17)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от ленено масло и витамин Е и поддържането на бариерната функция на пропускливостта на кожата (въпрос № EFSA-Q-2012-00337) (8). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Допринася за поддържането на бариерната функция на пропускливостта на кожата“.

(18)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от масло от ленено семе и витамин Е и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(19)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Opti EFAX™ и поддържането на нормални стойности на LDL-холестерол в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2012-00339) (9). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Opti EFAX™ подпомага поддържането на нормални стойности на LDL-холестерол в кръвта“.

(20)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на Opti EFAX™ и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(21)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Opti EFAX™ и поддържането на нормални стойности на HDL-холестерол в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2012-00340) (10). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Opti EFAX™ подпомага поддържането на нормални стойности на HDL-холестерол в кръвта“.

(22)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на Opti EFAX™ и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(23)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на KF2BL20, който представлява комбинация от кератин, мед, цинк, ниацин, пантотенова киселина, пиридоксин и D-биотин, и запазването на косата в нормално състояние (въпрос № EFSA-Q-2012-00381) (11). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Подпомага поддържането на здравината на косъма“.

(24)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на KF2BL20 и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(25)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на хиалуронова киселина и предпазването на кожата от дехидратация (въпрос № EFSA-Q-2012-00382) (12). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Подпомага поддържането на добра хидратация на кожата“.

(26)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на хиалуронова киселина и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(27)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Opti EFAX™ и поддържането на нормални стойности на триглицериди в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2012-00383) (13). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Opti EFAX™ подпомага поддържането на нормални стойности на триглицериди в кръвта“.

(28)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на Opti EFAX™ и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(29)

Във връзка с подадено от Vivatech заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Transitech® и „подобрява перисталтиката и трайно я регулира“ (въпрос № EFSA-Q-2012-00296) (14). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Подобрява перисталтиката и трайно я регулира“.

(30)

На 26 септември 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не може да бъде установена причинно-следствена връзка между приемането на Transitech® и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(31)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Femilub® и поддържането на вагинално овлажняване (въпрос № EFSA-Q-2012-00571) (15). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Подпомага намаляването на вагиналната сухота“.

(32)

На 26 септември 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на Femilub® и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(33)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от ликопен, витамин Е, лутеин и селен и опазване на кожата от увреждане от ултравиолетови лъчи (въпрос № EFSA-Q-2012-00592) (16). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Подпомага отвътре подготовката на чувствителната кожа за увеличаване на поносимостта към слънцето.“

(34)

На 27 септември 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от ликопен, витамин Е, лутеин и селен и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(35)

Във връзка с подадено от Glanbia Nutritionals plc заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Prolibra® и „подпомага намаляването на телесните мазнини и запазването на мускули без тлъстина“ (въпрос № EFSA-Q-2012-00001) (17). Изявената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Подпомага намаляването на телесните мазнини и запазването на мускули без тлъстина“.

(36)

На 8 ноември 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не може да бъде установена причинно-следствена връзка между приемането на Prolibra® и претендирания ефект. Тъй като претенцията не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(37)

Във връзка с подадено от Nutrilinks Sarl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Eff EXT™ и „подпомага функцията на ставите, като поддържа ниски нива на С-реактивен протеин в кръвната плазма“ (въпрос № EFSA-Q-2012-00386) (18). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Подпомага функцията на ставите, като поддържа ниски нива на С-реактивен протеин в кръвната плазма“.

(38)

На 27 септември 2012 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който отбелязва, че претенцията се отнася до намаляване на възпалението, чийто симптом е намалената концентрация на С-реактивен протеин в кръвната плазма и въз основа на предоставените данни стига до заключението, че намаляването на възпалението при болести като остеоартроза или ревматоиден артрит е терапевтична цел при лечението на болестта.

(39)

С Регламент (ЕО) № 1924/2006 се допълват общите принципи на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (19). В член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2000/13/ЕО се предвижда при етикетирането да не се приписва на дадена храна свойството да предотвратява, лекува или излекува болест при хората, нито да се позовава на такива свойства. Тъй като приписването на лечебни свойства на храни е забранено, съответно претенцията относно въздействието на Eff EXT™ следва да не бъде разрешена.

(40)

Здравната претенция относно въздействието на Eff EXT™ и „подпомага функцията на ставите, като поддържа ниски нива на С-реактивен протеин в кръвната плазма“ е здравна претенция, която приписва лечебни свойства на храната, предмет на претенцията, и поради това е забранена относно храни.

(41)

Здравната претенция относно Prolibra® и „подпомага намаляването на телесните мазнини и запазването на мускули без тлъстина“ е здравна претенция по смисъла на член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, за която се прилага преходният период, установен в член 28, параграф 6 от посочения регламент. Тъй като обаче заявлението не е подадено преди 19 януари 2008 г., не е изпълнено изискването по член 28, параграф 6, буква б) от посочения регламент и следователно към тази претенция не може да се приложи преходният период, предвиден в посочения член.

(42)

Другите здравни претенции, предмет на настоящия регламент, са здравни претенции по смисъла на член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, за които се прилага преходният период, установен в член 28, параграф 5 от посочения регламент, до приемането на списъка на разрешените здравни претенции, при условие че те отговарят на разпоредбите на посочения регламент.

(43)

Списъкът на разрешените здравни претенции е установен с Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията (20) и се прилага от 14 декември 2012 г. По отношение на претенциите по смисъла на член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, за които до 14 декември 2012 г. не е приключила оценката от Органа или разглеждането от Комисията и които съгласно настоящия регламент не са включени в списъка на разрешените здравни претенции, е целесъобразно да се предвиди преходен период, през който те могат да продължат да се използват, за да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост и на компетентните национали органи да се съобразят със забраната на тези претенции.

(44)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията съобразно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(45)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Изброените в приложението към настоящия регламент здравни претенции не се включват в списъка на Съюза на разрешените претенции, посочен в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

2.   Посочените в параграф 1 здравни претенции, използвани преди влизането в сила на настоящия регламент, могат обаче да продължат да се използват за максимален срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2011 г.; 9(12):2476.

(3)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(5):2691.

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2773.

(5)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2801.

(6)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2807.

(7)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2805.

(8)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2819.

(9)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2802.

(10)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2803.

(11)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2808.

(12)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2806.

(13)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(7):2804.

(14)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2887.

(15)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2888.

(16)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2890.

(17)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(11):2949.

(18)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2889.

(19)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(20)  ОВ L 136, 25.5.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлени здравни претенции

Заявление — съответни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храни

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Глюкозамин

Глюкозаминът допринася за предпазването на ставния хрущял, когато той е подложен на активно движение или прекомерно натоварване, и подпомага увеличаването на диапазона на подвижност на ставите.

Q-2011-00907

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Глюкозамин

Глюкозаминът допринася за поддържането на нормалното състояние на ставния хрущял.

Q-2011-01113

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Екстракт на полярни липиди от пшеница

Подпомага хидратацията на кожата.

Q-2011-01122

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 запазва доброто състояние на чревния тракт.

Q-2012-00271

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотенова киселина, пиридоксин, D-биотин и масло от тиквени семки (Cucurbita pepo L.)

Подпомага поникването на нови косми.

Q-2012-00334 & Q-2012-00335

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Екстракт от Rhodiola rosea L.

Допринася за намаляването на умората при стрес.

Q-2012-00336

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от масло от ленено семе и витамин Е

Допринася за поддържането на бариерната функция на пропускливостта на кожата.

Q-2012-00337

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Opti EFAX

Opti EFAX™ подпомага поддържането на нормални стойности на LDL-холестерол в кръвта.

Q-2012-00339

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Opti EFAX

Opti EFAX™ подпомага поддържането на нормални стойности на HDL-холестерол в кръвта.

Q-2012-00340

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

KF2BL20

„Подпомага поддържането на здравината на косъма.

Q-2012-00381

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Хиалуронова киселина

Подпомага поддържането на добра хидратация на кожата.

Q-2012-00382

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Opti EFAX

Opti EFAX™ подпомага поддържането на нормални стойности на триглицериди в кръвта.

Q-2012-00383

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Transitech®

Подобрява перисталтиката и трайно я регулира.

Q-2012-00296

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Femilub®

Подпомага намаляването на вагиналната сухота.

Q-2012-00571

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от ликопен, витамин Е, лутеин и селен

Подпомага отвътре подготовката на чувствителната кожа за увеличаване на поносимостта към слънцето.

Q-2012-00592

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Prolibra®

Подпомага намаляването на телесните мазнини, като същевременно запазва мускули без тлъстина.

Q-2012-00001

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Eff EXT

Подпомага функцията на ставите, като поддържа ниски нива на С-реактивен протеин в кръвната плазма.

Q-2012-00386


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/56


РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1067/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на замърсители диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в черния дроб на сухоземни животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (2) са установени максимално допустимите количества на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) в редица храни, в т.ч. в черния дроб на сухоземни животни.

(2)

На 5 юли 2011 г., по искане на Комисията, Научната група за замърсителите в хранителната верига (наричана по-долу „експертната група“) на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие становище по отношение на рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на високи нива на диоксини и диоксиноподобни PCB в черния дроб от овце и елени (3).

(3)

По искане на Комисията в становището следва да се посочи дали има потенциално увеличаване на риска за здравето на потребителите в подгрупи от населението, употребяващи такива продукти (напр. лица, ползващи продукта често и/или в големи количества, лица със специфични начини на хранене и т.н.). В становището следва също така да се проучат възможните причини за констатираните високи нива на диоксини и PCB в черния дроб от овце и елени и да се предоставят научни елементи относно целесъобразността от установяване в бъдеще на регулаторни нива в черния дроб по отношение на продукта, а не по отношение на мазнините.

(4)

Експертната група достигна до заключението, че редовната консумация на черен дроб от овце би довела до увеличение от около 20 % на фоновата експозиция на диоксини и диоксиноподобни РСВ. В индивидуални случаи, консумацията на черен дроб от овце може да доведе до високи дози на тези замърсители, надвишаващи допустимия седмичен прием (ДСП). Експертната група достигна до заключението, че честата консумация на черен дроб от овце може да доведе до потенциален здравен проблем, особено при жени в детеродна възраст и деца.

(5)

Също така експертната група заключи, че почвата и седиментите са естествени резервоари на диоксини и PCB. Преминаването на диоксини и РСВ от почвата в растенията посредством корените обикновено е от второстепенно значение. През последните няколко години беше установено, че редица проби от черен дроб от овце от различни европейски държави съдържат висока концентрация на диоксини и РСВ, въпреки че не са свързани с конкретни източници на замърсяване. Главният фактор за експозицията при овцете е пашата. По време на паша почва може да бъде погълната посредством части от нея, полепнали върху зеленчуците, или пък директно при поглъщане на трева в близост до земната повърхност. Поглъщането на почва е особено променливо явление, силно повлияно от сезоните: според докладите, средната стойност на погълната почва е от порядъка на 8 % от погълнатото сухо вещество. Като цяло поглъщането на почва може значително да допринесе за експозицията на овцете на диоксини и PCB. Достъпни са само ограничени данни относно преминаването на диоксини и/или на PCB в черния дроб на овцете посредством храната. В зависимост от това дали става въпрос за полихлориран дибензо-р-диоксин (PCDD), полихлориран дибензофуран (PCDF) или сродните на PCB химични съединения, съобщената степен на преминаване варира от 5 до 175 и е около 4 пъти по-висока за черния дроб, отколкото за месото или бъбреците.

(6)

ЕОБХ заключи също така, че черният дроб на овцете е орган, в който се задържат в значителна степен диоксини и PCB. Разликите в метаболизма може отчасти да обяснят относително високото задържане на диоксини и диоксиноподобни съединения в черния дроб на овцете в сравнение с говедата.

(7)

ЕОБХ заключи, че дори и при наличие на евентуално чернодробно задържане и в случай, че диоксините и PCB не са изцяло свързани с мастната фракция на черния дроб, това не би оказало влияние на резултата, независимо дали е изразен в липиди или в живо тегло, тъй като всички диоксини и РСВ са извлечени при аналитична процедура, независимо в кои чернодробни клетки са се намирали.

(8)

Комисията поиска от референтната лаборатория на Европейския съюз (РЛЕС) за диоксини и РСВ във фуражите и храните да проучи как влияят различните методи за извличане върху съдържанието на диоксини и PCB в черния дроб от овце по отношение на представянето на аналитичните резултати въз основа на мазнини или на мокро тегло. РЛЕС заключи, че промените в концентрацията на диоксини и РСВ е значително по-висока въз основа на мазнини, отколкото въз основа на мокро тегло. Концентрацията на диоксини и РСВ въз основа на мазнини при черен дроб от овце зависи от прилагания метод за екстракция или разтворителите и следователно върху полученото съдържание на мазнини. При сравнение на резултатите при мокро тегло, съдържанието на диоксини и РСВ е доста сходно.

(9)

Поради това, за да се гарантира постигането на сравними резултати и единен подход по отношение на диоксините и РСВ в целия Съюз, е целесъобразно да се установят максимални нива въз основа на мокрото тегло, както такива вече са установени по отношение на черен дроб от риба и производните му продукти.

(10)

Целесъобразно е да се предвиди, че максимално допустимите количества не се прилагат за храни, които са били законно пуснати на пазара преди датата на прилагане.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разпоредби за изменение

В приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 точка 5.2 се заменя със следното:

„5.2

Черен дроб от сухоземни животни, посочени в точка 5.1, и негови производни продукти, с изключение на черен дроб от овце;

0,30 pg/g мокро тегло

0,50 pg/g мокро тегло

3,0 ng/g мокро тегло

 

Черен дроб от овце и негови производни продукти;

1,25 pg/g мокро тегло

2,00 pg/g мокро тегло

3,0 ng/g мокро тегло“

Член 2

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не се прилага за продукти, които са били пуснати на пазара преди 1 януари 2014 г. в съответствие с приложимите към посочената дата разпоредби.

2.   Тежестта, свързана с доказване кога продуктите са били пуснати на пазара, се поема от съответното предприятие от хранително-вкусовата промишленост.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(3)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM); Научно становище относно рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на високи нива на диоксини и диоксиноподобни PCB в черния дроб от овце и елени. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9 (7): 2297. [71 стр..] doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Достъпен онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/58


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1068/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на дифосфати (E 450), трифосфати (E 451) и полифосфати (E 452) в мокро осолени риби

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 30, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Списъкът може да бъде изменен в съответствие с процедурата по Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2).

(3)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 списъкът на Съюза на добавките в храните може да бъде актуализиран по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(4)

На 19 юни 2009 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на дифосфати (E 450), трифосфати (E 451) и полифосфати (E 452) в мокро осолени риби, което бе предоставено на държавите членки.

(5)

Рибата може да бъде изсушена и консервирана чрез добавяне на големи количества сол към суровината. Първоначално в един етап, процесът на осоляване е доразработен в няколко етапа, от които етапът на предварително осоляване позволява по-кратък период на осоляване и относително хомогенна концентрация на сол в мускулната тъкан на рибата. Поради тази причина рибата първо се осолява предварително чрез инжектиране и/или осоляване в саламура на смес с контролирана концентрация на сол. След това рибата се подлага на сухо осоляване (т.е. сушене), за да се постигне точната концентрация на сол в крайния продукт.

(6)

През този дълъг период на консервиране все още е възможно да възникне оксидиране, особено ако в мускулната тъкан на рибата има липиди. Това ще доведе до промяна на цвета и аромата. Окисляването се ускорява от металните йони в мускулната тъкан на рибата и използваната сол. Поради факта, че образуват химически комплекси с метални йони, за дифосфатите (E 450), трифосфатите (E 451) и полифосфатите (E 452) е доказано, че дават най-добри резултати в предпазването на рибата от окисляване. Повечето от добавените фосфати и солта се отстраняват чрез съответното накисване във вода преди употреба. Съдържанието на вода в окончателния мокро осолен продукт не се увеличава от тази употреба на фосфати. Осолената риба, чийто първоначален цвят и вкус са се запазили, е особено търсена на пазара в Испания, Италия и Гърция.

(7)

Съгласно член 3 във връзка с член 6, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (3) употребата на фосфати при мокро осолени риби трябва да е обозначена в списъка на съставките. Стопанските субекти в хранителната промишленост могат също да обозначат на своите продукти, че не са били използвани полифосфати.

(8)

Тъй като по-голямата част от добавените фосфати са отстранени по време на накисването във вода, излагането на потребителя на въздействието на фосфатите ще бъде минимално и поради тази причина не е възможно да има въздействие върху човешкото здраве. Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на дифосфати (E 450), трифосфати (E 451) и полифосфати (E 452) в мокро осолени риби за консервиране/съхраняване на мокро осолени риби.

(9)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не е възможно въпросната актуализация да въздейства върху човешкото здраве. Тъй като разрешаването на употребата на дифосфати (E 450), трифосфати (E 451) и полифосфати (E 452) за консервирането на мокро осолени риби представлява актуализация на списъка, която не е възможно да въздейства върху човешкото здраве, то не е необходимо да се изисква становището на Европейския орган за безопасност на храните.

(10)

Bacalhau или португалска треска се произвежда чрез допълнително сушене на мокро осолена риба. Използването на полифосфати може да повлияе на този процес на сушене. Освен това тази употреба би могла да възпрепятства постигането на типичния цвят и вкус на bacalhau. Поради тази причина няма да има търсене на осолена риба, обработена с фосфати, от страна на производителите на традиционната bacalhau. С цел да се даде възможност на производителите на традиционната bacalhau да се приспособят за пускането на пазара на риба, третирана с фосфати, следва да се предложи преходен период. По време на този период, производителите на традиционната bacalhau могат да сключат споразумения с доставчици и да се запознаят с аналитични методи, които могат да бъдат използвани с цел контрол на съдържанието на добавените фосфати в рибата.

(11)

С цел по-нататъшна оценка на въздействието върху наличността на мокро осолени риби за производството на bacalhau в рамките на три години Комисията ще наблюдава употребата на полифосфати в основните страни — производителки на осолена треска.

(12)

В резултат на това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се вмъква следното вписване в хранителна категория 09.2 „Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни“ след вписването за E 392:

 

„Е 450

Дифосфати

5 000

(4), (79)

само осолена риба от семейство Gadidae, която е предварително осолена чрез инжектиране и/или осоляване в саламура на разтвор от концентрирана морска сол с най-малко 18 % съдържание на сол, след което често е подложена на сухо осоляване.

Период на прилагане:

от 31 декември 2013 година

 

Е 451

Трифосфати

5 000

(4), (79)

само осолена риба от семейство Gadidae, която е предварително осолена чрез инжектиране и/или осоляване в саламура на разтвор от концентрирана морска сол с най-малко 18 % съдържание на сол, след което често е подложена на сухо осоляване.

Период на прилагане:

от 31 декември 2013 година

 

Е 452

Полифосфати

5 000

(4), (79)

само осолена риба от семейство Gadidae, която е предварително осолена чрез инжектиране и/или осоляване в саламура на разтвор от концентрирана морска сол с най-малко 18 % съдържание на сол, след което често е подложена на сухо осоляване.

Период на прилагане:

от 31 декември 2013 година

 

(4):

Максималното равнище се изразява в P2O5.

(79):

Максимално допустимото количество се прилага за общото количество на E450, E451 и E452, използвани поотделно или заедно.“


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/61


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1069/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на натриеви фосфати (E 339) в естествените обвивки за колбаси

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 30, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Списъкът може да бъде изменен в съответствие с процедурата, установена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), която може да бъде започната по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 26 август 2010 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на натриеви фосфати (E 339) като регулатор на киселинността в естествените обвивки за колбаси, което бе предоставено на държавите членки.

(4)

Натриевите фосфати (E 339) са включени в списъка на Съюза на добавките в храните и са разрешени за употреба в някои храни, които не включват естествените обвивки за колбаси.

(5)

Сред съществените механични характеристики на естествените обвивки с отражение върху ефективността, които причиняват проблеми в колбасарската промишленост, са спукването по време на пълнене и намалената плъзгаща способност (повишена лепкавост) при гърловината за пълнене на колбасите.

(6)

Доказано е, че използването на натриеви фосфати (E 339) като регулатор на киселинността подобрява плъзгането на естествените обвивки, което улеснява процеса на пълнене на колбасите и намалява натиска върху естествените обвивки и съответно риска от спукването им.

(7)

Установената от Научния комитет по храните (3) максимално допустима дневна доза (MTDI) на фосфатите е 70 mg/kg телесно тегло. Предложеното от заявителя максимално ниво е 12 600 mg/kg обвивки, което води до максимално пренасяне на фосфатите — от обвивките в окончателния колбас, от 250 mg/kg. Най-високото ниво на фосфати чрез обработените естествени обвивки ще бъде 2,1 % от MTDI. Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на натриеви фосфати като регулатор на киселинността с цел подобряване на механичните свойства на обвивките за колбаси.

(8)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не е възможно въпросната актуализация да въздейства върху човешкото здраве. Тъй като разрешаването на употребата на натриеви фосфати (E 339) за подобряване на механичните свойства на естествените обвивки за колбаси представлява актуализация на списъка, която не е възможно да въздейства върху човешкото здраве поради гореизложените причини, не е необходимо да се изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните.

(9)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Доклади на Научния комитет по храните, 25-а серия (стр. 13), 1991 г., са на разположение на уебстраницата: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се вмъква следното вписване в хранителна категория 08.2.3 „Обвивки, покрития и декорации за меса“ след вписването за E 338-452:

 

„Е 339

Натриеви фосфати

12 600

(4) (80)

само в естествени обвивки за колбаси

 

 

(4):

Максималното равнище се изразява в P2O5.

 

 

(80):

Пренасянето в крайния продукт не трябва да превишава 250 mg/kg.“


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/63


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1070/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

41,5

MA

43,1

MK

43,1

TR

75,3

ZZ

50,8

0707 00 05

EG

207,6

MK

69,6

TR

139,0

ZZ

138,7

0709 93 10

TR

112,3

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

12,9

CL

81,7

TR

76,3

ZA

55,9

ZZ

56,7

0806 10 10

BR

220,8

TR

170,3

ZZ

195,6

0808 10 80

CL

216,7

NZ

142,8

US

154,3

ZA

141,7

ZZ

163,9

0808 30 90

CN

76,9

TR

120,5

ZZ

98,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/65


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2013 година

за одобряване на ограниченията на разрешенията за биоциди, съдържащи бромадиолон, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2013) 7034)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2013/630/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 4, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се съдържа списък на активните вещества, които са одобрени на равнището на Съюза за включване в състава на биоциди. С Директива 2009/92/ЕО на Комисията (2) активното вещество бромадиолон беше включено за употреба в продуктите от продуктов тип 14, родентициди, както са определени в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(2)

Веществото бромадиолон е антикоагулантен родентицид, за който се знае, че поражда рискове от случайни произшествия с деца, както и рискове за неприцелните животни и за околната среда. То е определено като потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично („PBT“), или като много устойчиво и много биоакумулиращо („vPvB“).

(3)

Въпреки това от съображения за обществено здраве и хигиена бе преценено за оправдано бромадиолонът и други родентициди с антикоагулантно действие да бъдат включени в списъка в приложение I към Директива 98/8/ЕО, като по този начин на държавите членки бе дадена възможност да разрешават използването на продукти, съдържащи бромадиолон. От друга страна, съгласно Директива 2009/92/ЕО държавите членки са длъжни при разрешаването на съдържащи бромадиолон продукти да осигуряват свеждане до минимум на излагането на въздействието на такива продукти както на хората, така и на неприцелните животни и околната среда, посредством разглеждане и прилагане на всички подходящи и възможни мерки за намаляване на риска. Поради това споменатите в Директива 2009/92/ЕО мерки за намаляване на риска включват, наред с други мерки, и ограничение само за професионална употреба.

(4)

Дружеството LiphaTech S.A.S. (наричано по-нататък „заявителят“) е подало до Нидерландия заявление по член 8 от Директива 98/8/ЕО за разрешение на един родентициден продукт, съдържащ бромадиолон (наричан по-нататък „продуктът“). Наименованието на продукта и референтният номер в Регистъра на биоцидите („R4BP“) са посочени в приложението към настоящото решение.

(5)

Нидерландия е издала разрешението на 2 ноември 2012 г. Продуктът е разрешен с ограничения, които имат за цел да осигурят спазването в Нидерландия на условията по член 5 от Директива 98/8/ЕО. Ограниченията не са включвали изискване с препарата да боравят само обучени или лицензирани професионални потребители.

(6)

На 20 декември 2012 г. заявителят е подал до Германия пълно заявление за взаимно признаване на първоначалните разрешения за продукта.

(7)

На 10 април 2013 г. Германия уведоми Комисията, другите държави членки и заявителя за своето предложение да ограничи първоначалните разрешения в съответствие с член 4, параграф 4 от Директива 98/8/ЕО. Германия предложи да наложи ограничение продуктът да се използва само от обучени или лицензирани професионалисти.

(8)

Комисията покани другите държави членки и заявителя да представят писмени коментари във връзка с уведомлението в срок от 90 дни в съответствие с член 27, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО. В посочения срок не бяха представени коментари. Уведомлението също така бе обсъдено между Комисията и компетентните органи на държавите членки в областта на биоцидите на заседанието на Групата по въпросите за разрешаване на продукти и улесняване на взаимното признаване, състояло се на 14 май 2013 г.

(9)

Съгласно Директива 2009/92/ЕО разрешенията за биоциди, съдържащи бромадиолон, трябва да са обект на всички подходящи и възможни мерки за намаляване на риска, включително ограничаване на употребата му само за професионални цели. В научната оценка, довела до приемането на Директива 2009/92/ЕО, се прави изводът, че единствено от професионални ползватели може да се очаква да следват инструкциите, свеждащи до минимум риска от вторично отравяне на неприцелни животни, и да използват продуктите по начин, който предотвратява селекционирането и разпространението на резистентност. Поради това ограничението за прилагане само от професионални ползватели следва да се счита по принцип за подходяща мярка за намаляване на риска, по-специално в държавите членки, където има случаи на резистентност срещу бромадиолон.

(10)

Тъй като липсват доводи за противното, ограничението за прилагане само от професионални ползватели следователно е подходяща и възможна мярка за намаляване на риска, която да се изисква за разрешаването на съдържащи бромадиолон продукти в Германия. Това заключение се подкрепя и от доводите, изтъкнати от Германия, че в страната е регистрирана резистентност към бромадиолон при плъхове, за която се смята, че се разпространява. Освен това Германия разполага с добре функционираща инфраструктура от обучени оператори в областта на борбата с вредителите и лицензирани професионалисти, например земеделски производители, градинари и горски работници, получили професионално обучение, което означава, че предложеното ограничение не възпрепятства предотвратяването на инфекции.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Германия може да ограничи разрешението, предоставено по член 4 от Директива 98/8/ЕО, за продукта, посочен в приложението към настоящото решение, така че той да се използва само от обучени или лицензирани професионалисти.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2013 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  Директива 2009/92/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и Съвета за включване в приложение I към нея на бромадиолон (bromadiolone) като активно вещество (ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 43).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукт, за който Германия може да ограничи разрешението, предоставено по член 4 от Директива 98/8/ЕО, така че той да се използва само от обучени или лицензирани професионалисти:

Наименование на продукта в Нидерландия

Референтен номер на заявлението в Регистъра на биоцидите в Нидерландия

Наименование на продукта в Германия

Референтен номер на заявлението в Регистъра на биоцидите в Германия

Maki Pat’

2011/4329/10506/NL/AA/20379

Maki Pat’

2011/4329/10506/DE/MA/20799


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/68


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2013 година

относно съответствието на таксовите единици за зоните за събиране на такси съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 през 2014 г.

(нотифицирано под номер C(2013) 7095)

(2013/631/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията (2) установява обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. Общата схема за събиране на такси е съществен елемент за постигането на целите на схемата за ефективност, създадена съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (4).

(2)

Решение 2011/121/ЕС на Комисията (5) определя валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност и прагове за предупреждение при доставянето на аеронавигационно обслужване през периода 2012—2014 г. С писма от 19 юли 2012 г. и 17 декември 2012 г. Комисията уведоми държавите членки, че преработените им планове и цели за ефективност са в съответствие с приетите за целия Европейски съюз цели за ефективност и допринасят адекватно за тяхното постигане. Целите по отношение на разходната ефективност се изразяват в установени таксови единици.

(3)

В член 17, параграф 1, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 се предвижда Комисията да направи оценка за 2014 г. на таксовите единици за зони за събиране на такси, представени от държавите членки на Комисията до 1 юни 2013 г., съгласно изискванията на член 9, параграфи 1 и 2 от посочения регламент. При тази оценка се проверява съответствието на таксовите единици за 2014 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013.

(4)

Комисията направи своята оценка на таксовите единици за зони за събиране на такси за 2014 г. със съдействието на органа за преглед на ефективността (ОПЕ) и централния офис на Евроконтрол за пътните такси, като използва данните и допълнителната информация, предоставени от държавите членки до юни 2013 г. При оценката също така бяха взети предвид разясненията и корекциите, направени преди консултативната среща, състояла се на 26 юни 2013 г. в изпълнение на член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, както и последващата кореспонденция между Комисията и Дания, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Унгария, Малта, Нидерландия, Румъния, Швеция и Обединеното кралство.

(5)

Дания, Франция, Италия, Нидерландия и Румъния предложиха частично или пълно компенсиране на корекциите, предвидени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, което води до занижаването или поддържането на определено ниво на таксовата единица, а това е в интерес на ползвателите на въздушното пространство. Ето защо тези суми не следва да бъдат възстановявани през следващите години.

(6)

Комисията отбелязва, че Испания има намерение да приложи преходна разпоредба в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 1191/2010 на Комисията (6). Комисията е проверила информацията, предоставена от Испания във връзка с това, и е съгласна, че Испания отговаря на условията на член 2 от Регламент (ЕС) № 1191/2010 и може да реши член 11а, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията (7) да не се прилага за установените разходи на доставчици на аеронавигационно обслужване. Така механизмът за поделяне на риска, свързан с въздушното движение, с неговото съотношение на поделяне 30/70 между доставчиците на аеронавигационно обслужване и ползвателите на въздушното пространство по отношение на печалбата или загубата, получена от разликата между действителните единици обслужване и прогнозираните единици обслужване, следва да се прилага още от 0 % разлика вместо 2 % разлика. В съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 1191/2010, както и с решението на Испания да намали таксовата единица за 2012 г., това освобождаване е ограничено до поделяне на риска по отношение на приходите от посочената година. Испания възнамерява да разпредели така полученото пренасяне върху следващите години, считано от 2015 г.

(7)

Съгласно член 17, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 Комисията информира държавите членки, когато таксовите единици са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(8)

Уведомлението, че таксовите единици за зони за събиране на такси са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013, следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на член 16 от Регламент (ЕО) № 550/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Таксовите единици за зони за събиране на такси за 2014 г. в приложението към настоящото решение са в съответствие с изискванията на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

Член 2

Уведомлението, че таксовите единици за зоните за събиране на такси са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013, не засяга разпоредбите на член 16 от Регламент (ЕО) № 550/2004.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2013 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 31).

(3)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение 2011/121/ЕС на Комисията от 21 февруари 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност и прагове за предупреждение при доставянето на аеронавигационно обслужване през периода 2012—2014 година (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 16).

(6)  Регламент (ЕС) № 1191/2010 на Комисията от 16 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1794/2006 за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ L 333, 17.12.2010 г., стp. 6).

(7)  Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ L 341, 7.12.2006 г., стp. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Зона за събиране на такси

Таксова единица при прелитане за 2014 г.

в национална валута (1)

Кодове по ISO

Белгия и Люксембург

72,04 EUR

България

73,50 BGN

Чешка република

1 198,16 CZK

Дания

537,56 DKK

Германия

77,32 EUR

Естония

23,97 EUR

Ирландия

30,62 EUR

Гърция

34,53 EUR

Испания — континентална част

71,69 EUR

Испания — Канарски острови

58,36 EUR

Франция

65,77 EUR

Италия

78,83 EUR

Кипър

38,41 EUR

Латвия

19,99 LVL

Литва

162,08 LTL

Унгария

13 190,76 HUF

Малта

27,61 EUR

Нидерландия

66,47 EUR

Австрия

73,39 EUR

Полша

148,89 PLN

Португалия — Лисабон

38,74 EUR

Румъния

168,83 RON

Словения

67,46 EUR

Словакия

60,04 EUR

Финландия

52,06 EUR

Швеция

638,85 SEK

Обединено кралство

70,46 GBP


(1)  Тези таксови единици не включват административната таксова единица, посочена в член 18 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, която се отнася към онези държави, които са страни по Многостранното споразумение на Евроконтрол за пътните такси.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/71


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2013 година

за потвърждение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2012 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(2013/632/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 5, втора алинея и член 10, параграф 1от него,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква, съгласно член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, ежегодно да утвърждава средните специфични емисии на CO2 и целта за специфичните емисии, поставена на всеки производител на леки автомобили в ЕС, както и за всяка група от производители, образувана съгласно член 7, параграф 1 от цитирания регламент. Въз основа на това утвърждаване Комисията следва да определя дали производителите и групите от производители са спазили изискванията на член 4 от цитирания регламент.

(2)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009 целите стават задължителни за съответните производители и групи от производители от 2012 г. Средните специфични емисии за производителите за 2012 г. се изчисляват в съответствие с втора алинея от посочения член, като при това се вземат предвид 65 % от новите леки автомобили, които са произведени и регистрирани през съответната година.

(3)

Подробните данни, които следва да се използват при изчисляването на средните специфични емисии и на целите за специфичните емисии, са дефинирани в част А, точка 1 и в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 443/2009 и се основават на регистрациите на нови леки автомобили в държавите членки през предходната календарна година. Данните са взети от сертификати за съответствие, издадени от производителите, или от документи, предоставящи равностойна информация в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (2).

(4)

Всички държави членки предадоха на Комисията данните за 2012 г. преди крайния срок 28 февруари 2013 г. в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009. В случите, в които проверката на данните от страна на Комисията показа, че някои данни липсват или са очевидно неточни, Комисията се свърза със съответните държави членки и с тяхно одобрение коригира или допълни въпросните данни. В някои случаи не бе постигнато съгласие със съответната държава членка и съответните предварителни данни не бяха уточнени.

(5)

На 30 април 2013 г. Комисията публикува предварителните данни и съобщи на 85 производители изчислените предварителни стойности за техните средни специфични емисии на CO2 през 2012 г. и техните цели за специфични емисии в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009. От производителите бе поискано да проверят тези данни и да съобщят на Комисията евентуални грешки до три месеца след получаването на уведомлението от Комисията, в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от цитирания регламент и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010. Осем производители приеха предварителните данни без корекции, а 40 производители подадоха уведомления за грешки в определения срок.

(6)

За останалите 37 производители, от които не бяха получени уведомления за грешки в наборите от данни или отговор под друга форма, предварителните данни и предварителните изчисления на средните специфични емисии и на целите за специфични емисии следва да бъдат утвърдени без промени.

(7)

Комисията провери корекциите, изпратени от производителите, и съответните обосновки, изразени посредством кодовете за грешка, посочени в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010, и наборът от данни бе коригиран съответно.

(8)

В случая на записи, обозначени от производителите с код за грешка „В“, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010, е необходимо да се отчете фактът, че производителите не могат да проверяват или коригират тези записи по подходящ начин поради липсващи или неправилни параметри за идентификация. Поради това следва да се приложи интервал на възможна грешка за емисиите на CO2 и стойностите за маса в тези записи.

(9)

Интервалът на възможната грешка следва да се изчислява като разликата между двете отстояния до целта за специфични емисии, получени при изваждане на средните емисии от целите за специфични емисии, изчислени съответно с отчитане и без отчитане на тези регистрации, които не могат да бъдат проверени от производителите. Независимо дали тази разлика е положителна или отрицателна, интервалът на възможната грешка следва винаги да намалява отстоянието до целта за съответния производител.

(10)

Съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009 следва да се счита, че даден производител изпълнява поставената му цел за специфичните емисии, посочени в член 4 от същия регламент, ако средните емисии, посочени в настоящото решение, са по-ниски от целта за специфични емисии, което се изразява като отрицателно отстояние от целта. Когато средните емисии надвишават целта за специфичните емисии, следва да бъде начислена такса за наднормените емисии в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 443/2009, освен ако съответният производител е освободен от задължението за постигане на тази цел или е член на група съгласно член 7 от същия регламент, която изпълнява поставената ѝ цел за специфичните емисии.

(11)

Средните специфични емисии на CO2 от новите леки автомобили, регистрирани през 2012 г., целите за специфични емисии и разликите между тези две стойности следва да бъдат съответно утвърдени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За всеки производител на леки автомобили и за всяка група производители се утвърждават посочените в приложението стойности за календарната 2012 година на следните параметри:

а)

целта за специфични емисии;

б)

средните специфични емисии на CO2, които в случаите, при които това е уместно, са коригирани със съответен интервал на възможна грешка;

в)

разликата между стойностите, посочени в буква а) и буква б);

г)

средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки пътнически автомобили в ЕС;

д)

средната маса на всички нови леки пътнически автомобили в ЕС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Стойности за характеристиките на отделните производители, утвърдени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на производителя

Групи и дерогации

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (65 % от автомобилите), коригирани

Цел за специфични емисии

Отстояние до целта

Отстояние до целта, коригирано

Средна маса

Средни емисии на CO2 (100 % от автомобилите)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO., KG

 

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

ARTEGA AUTOMOBIL GMBH E CO., KG

 

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 549

296,355

320,000

–23,645

–23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

P12

657 068

122,411

139,473

–17,062

–17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

 

654 993

108,718

129,703

–20,985

–20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

773 864

107,648

130,413

–22,765

–22,765

1 381,03

121,489

AVTOVAZ JSC

P8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

762 027

123,643

138,696

–15,053

–15,111

1 562,28

137,515

BMW M GMBH

P1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

CATERHAM CARS LIMITED

D

139

174,178

210,000

–35,822

–35,822

704,32

188,921

CECOMP S.P.A.

 

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

4 948

110,000

114,681

–4,681

–4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GMBH

P4

75

113,938

118,091

–4,153

–4,153

1 111,40

113,960

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

232 256

125,132

126,664

–1,532

–1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

P2

631 475

123,873

139,576

–15,703

–15,716

1 581,53

142,842

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

DR MOTOR COMPANY SRL

 

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

FERRARI S.P.A

D

2 330

298,539

303,000

–4,461

–4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A

P3

686 449

109,841

118,886

–9,045

–9,171

1 128,80

117,233

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD-WERKE GMBH

P4

917 725

116,480

127,832

–11,352

–11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

29 381

150,266

164,616

–14,350

–14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 673

130,061

154,444

–24,383

–24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

P5

2

119,000

123,968

–4,968

–4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

P5

161 153

124,248

131,444

–7,196

–7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

309

168,000

195,000

–27,000

–27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO., LTD

P6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO., LTD

P6

71 717

121,571

130,995

–9,424

–9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

P6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

416 987

118,808

128,266

–9,458

–9,458

1 334,05

132,203

IVECO S.P.A

P3

6

143,333

224,310

–80,977

–80,977

3 435,67

146,667

JAGUAR

ND; P10

22 621

150,844

178,025

–27,181

–27,409

1 910,74

168,970

JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD

 

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

 

329 474

114,489

127,175

–12,686

–12,686

1 310,18

129,464

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

D

18

180,000

200,000

–20,000

–20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

P12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

LAND ROVER

ND; P10

98 731

167,445

178,025

–10,580

–10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

D

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

84 045

118,669

120,317

–1,648

–1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

64

179,000

205,000

–26,000

–26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

21 574

101,217

109,891

–8,674

–8,674

931,97

102,884

MASERATI S.P.A

P3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

113 565

128,793

129,494

–0,701

–0,701

1 360,93

141,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

335

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES-AMG GMBH

P2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

D

755

176,147

184,000

–7,853

–7,853

1 585,69

178,914

MIA ELECTRIC S.A.S

 

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

MICRO-VETT S.P.A

 

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

48 688

126,281

140,924

–14,643

–15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

18 604

117,601

118,511

–0,910

–0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

15

97,778

123,575

–25,797

–26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

D

398

156,050

180,000

–23,950

–23,950

1 120,11

184,078

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

423 818

122,253

131,177

–8,924

–8,924

1 397,75

137,341

OMCI SRL

 

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

ADAM OPEL AG

P5

814 229

119,708

133,821

–14,113

–14,114

1 455,62

133,002

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

 

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

206

146,511

185,000

–38,489

–38,489

1 311,58

154,942

QUATTRO GMBH

P12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

RADICAL MOTORSPORT LTD

 

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

RENAULT S.A.S

P8

800 674

105,396

126,744

–21,348

–21,353

1 300,76

120,796

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

SAAB AUTOMOBILE AB

 

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

SEAT SA

P12

252 173

114,757

127,124

–12,367

–12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

 

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN AUTOMOBILE COMPANY

 

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

SKODA AUTO AS

P12

460 603

120,028

126,655

–6,627

–7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

D

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 967

167,641

180,000

–12,359

–12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

TATA MOTORS LIMITED

ND; P10

592

134,367

178,025

–43,658

–43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

 

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

 

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

515 028

103,613

127,912

–24,299

–24,371

1 326,30

121,862

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE S.A.S.

 

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 535 755

119,343

131,203

–11,860

–11,952

1 398,32

132,965

VOLVO CAR CORPORATION

 

204 539

121,944

144,736

–22,792

–22,792

1 694,44

142,116

WIESMANN GMBH

D

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD

 

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000


Таблица 2

Стойности за характеристиките на групите от производители, утвърдени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на групата

Група

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (65 % от автомобилите), коригирани

Цел за специфични емисии

Отстояние до целта

Отстояние до целта, коригирано

Средна маса

Средни емисии на CO2 (100 % от автомобилите)

BMW GROUP

P1

768 819

123,824

138,822

–14,998

–15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

P2

634 414

123,949

139,630

–15,681

–15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

744 372

110,597

122,056

–11,459

–11,468

1 198,18

123,307

FORD-WERKE GMBH

P4

917 800

116,479

127,832

–11,353

–11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

P5

983 005

119,853

133,391

–13,538

–13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

132 371

125,014

131,120

–6,106

–6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

P7

67 307

122,126

134,725

–12,599

–13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

P8

1 035 228

109,427

126,724

–17,297

–17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

P9

151 874

115,511

119,993

–4,482

–4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10

121 944

162,825

178,025

–15,200

–15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

518 425

103,694

127,865

–24,171

–24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

P12

2 965 450

120,108

132,353

–12,245

–12,508

1 423,48

134,841

Обяснителни бележки към таблици 1 и 2

Колона A:

Таблица 1: „Наименование на производителя“ означава наименованието на производителя, съобщено на Комисията от съответния производител, или, когато то не е съобщено, наименованието, регистрирано от регистрационния орган на държавата членка.

Таблица 2: „Наименование на групата“ означава наименованието на групата от производители, обявено от ръководителя на групата.

Колона B:

„D“ означава дерогация, предоставена на малък производител съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 443/2009, считано от 2012 г.;

„ND“ означава дерогация, предоставена на производител в определена продуктова ниша съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009, считано от 2012 г.;

„Р“ означава, че производителят е член на група (посочена в таблица 2), образувана в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 443/2009, и споразумението за групиране е валидно през календарната 2012 г.

Колона C:

„Брой регистрации“ означава общия брой на новите леки автомобили, регистрирани от държавите членки в рамките на една календарна година, с изключение на регистрациите, които се отнасят до записи, в които липсват стойностите за маса и/или CO2, и на записите, които производителят не признава (посочени в уведомлението за грешки с код „C“, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010). Броят на регистрациите, докладвани от държавите членки, не може да се променя по никой друг начин.

Колона D:

„Средни емисии на CO2 (65 % от автомобилите), коригирани“ означава средните специфични емисии на CO2, изчислени въз основа на 65 % от автомобилите в автомобилния парк на производителя, които имат най-ниски емисии, в съответствие с член 4, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 443/2009 и точка 4 от Съобщение на Комисията COM(2010) 657 окончателен. Когато е уместно, средните специфични емисии са коригирани, така че да бъдат взети предвид корекциите, съобщени на Комисията от съответния производител. Използваните при изчислението записи включват тези, които съдържат валидни стойности за масата и емисиите на CO2.

Колона E:

„Цел за специфични емисии“ означава целта за емисиите на база средната маса на всички превозни средства, свързани с даден производител, след прилагане на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009.

Колона F:

„Отстояние до целта“ означава разликата между средната стойност за специфични емисии в колона D и стойността на целта за специфични емисии в колона E. Когато стойността в колона F е положителна, средната стойност на емисиите надвишава специфичната цел за емисиите.

Колона G:

„Отстояние до целта, коригирано“ означава, че когато стойностите в тази колона са различни от тези в колона F, стойностите в колоната са коригирани, така че да бъде взет предвид интервалът на възможна грешка. Интервал на възможна грешка се прилага само ако производителят е съобщил на Комисията записите с код за грешка „B“, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010. Интервалът на възможна грешка се изчислява по следната формула:

Formula

AC1= средните специфични емисии на CO2, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона D);

TG1= целта за специфичните емисии, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона Е);

AC2= средните специфични емисии на CO2, без да са включени неидентифицируемите автомобили;

TG2= целта за специфичните емисии, без да са включени неидентифицируемите автомобили.

Колона I:

„Средни емисии на CO2 (100 % от автомобилите)“ означава средната стойност на специфичните емисии на CO2, изчислени въз основа на 100 % от превозните средства на даден производител. Когато е уместно, средните специфични емисии са коригирани, така че да бъдат взети предвид корекциите, съобщени на Комисията от съответния производител. Записите, използвани за изчислението, включват тези, които съдържат валидни стойности за масата и емисиите на CO2, но не отчитат облекченията, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009.


Поправки

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/80


Поправка на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

( Официален вестник на Европейския съюз L 54 от 26 февруари 2011 г. )

На страница 82, в приложение XIII, глава II, в точка 1 „Сурови храни за домашни любимци“

вместо:

„Operators may only manufacture raw petfood from Category 3 material referred to in Article 10(a) and Article 10(b)(i) and (ii) of Regulation (ЕС) № 1069/2009.“

да се чете:

„Операторите могат да произвеждат сурови храни за домашни любимци само от материал от категория 3, посочен в член 10, буква а) и член 10, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/80


Поправка на Регламент (ЕО) № 76/2009 на Комисията от 26 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 504/2007 относно определяне на подробни правила за прилагането на режима за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти

( Официален вестник на Европейския съюз L 23 от 27 януари 2009 г. )

На страница 4 в член 1, параграф 3, в изменения член 4 от Регламент (ЕО) № 504/2007, в параграф 2 буква e)

вместо:

„е)

и в случай на превоз по море, товарителницата.“

да се чете:

„е)

и в случай на превоз по море, коносамента.“

На страница 4 в член 1, параграф 3, в изменения член 4 от Регламент (ЕО) № 504/2007 параграф 5:

вместо:

„5.   Ако при проверка компетентните органи установят, че изискванията на настоящия член не са спазени, те възстановяват дължимото мито по член 220 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Размерът на подлежащото на възстановяване мито или частта от него, която следва да се възстанови, включва лихва от датата, на която стоката е била допусната за свободно обращение до датата на възстановяване. Размерът на лихвата е равен на размера на лихвата, който е в сила за операциите по възстановяване съгласно националното законодателство.“

да се чете:

„5.   Ако при проверка компетентните органи установят, че изискванията на настоящия член не са били спазени, те осигуряват вземането под отчет на митата в дължимия им размер в съответствие с член 220 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Пълният размер на митата или остатъкът до пълния им размер включва лихва от датата, на която стоките са били допуснати за свободно обращение, до датата на вземането под отчет на така определения размер на дължимите мита. Прилаганият размер на лихвата е този, който е в сила за действия по събиране на дължими плащания съгласно националното законодателство.“