ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.286.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 286

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
29 октомври 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/531/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2013 година за предоставяне на превантивна средносрочна финансова помощ от Съюза на Румъния

1

 

 

2013/532/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2013 година за предоставяне на взаимна помощ на Румъния

4

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

29.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2013 година

за предоставяне на превантивна средносрочна финансова помощ от Съюза на Румъния

(2013/531/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета (1) от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки, и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия, отправено след консултация с Икономическия и финансов комитет,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2013/532/ЕС (2) Съветът реши да предостави взаимна помощ на Румъния.

(2)

Превантивната средносрочна финансова помощ за Румъния в рамките на механизма за финансова подкрепа на платежния баланс на държавите членки е целесъобразна предвид текущите обстоятелства, характеризиращи се с нестабилни капиталови потоци, които засягат по-специално нововъзникващите пазари, предвид рисковете за макроикономическия сценарий и оставащите слабости в банковия сектор. Въпреки че при сегашните пазарни условия Румъния не възнамерява да иска изплащането на транш от превантивната помощ, от последната може да се очаква да допринесе за укрепването на макроикономическата, бюджетната и финансовата стабилност и чрез реализиране на структурните реформи да увеличи устойчивостта и потенциала за растеж на румънската икономика.

(3)

Ако неблагоприятните рискове се реализират, може да се окаже, че Румъния е неспособна да покрива в пълна степен нуждите си от външно финансиране с наличните финансови ресурси. Тези рискове са свързани, наред с другото, със значително предоговаряне на външния дълг и на падежиращите задължения във финансовия сектор, силно отрицателната нетна инвестиционна позиция, както и с разпространението на ефектите от неблагоприятните промени в еврозоната. При такъв стресов сценарий може да се наложи остатъчните нужди от финансиране да бъдат покрити чрез задействането на превантивната средносрочна финансова помощ.

(4)

Целесъобразно е на Румъния да бъде предоставена превантивна подкрепа от Съюза в размер до 2 млрд. евро в рамките на механизма за осигуряване на средносрочна финансова помощ за платежния баланс на държавите-членки, установен с Регламент (ЕО) № 332/2002. Тази помощ следва да бъде предоставена наред с подкрепа от Международния валутен фонд (МВФ) под формата на стендбай споразумение в размер на 1 751,34 млн. специални права на тираж (около 2 милрд. евро, 170 % от квотата на Румъния в МВФ), одобрена на 27 септември 2013 г., която също ще се разглежда от властите като превантивна средносрочна финансова помощ. Световната банка отпусна 1 млрд. евро в рамките на заем за развитие с вариант за отсрочено усвояване, на разположение до юни 2015 г. Освен това Световната банка ще продължи да отпуска по-рано договореното финансиране в размер на 891 млн. евро, от които 514 млн. евро все още предстои да бъдат изплатени.

(5)

Превантивната средносрочна финансова помощ следва да бъде управлявана от Комисията, която след консултация с Икономическия и финансов комитет (ИФК) ще съгласува с румънските власти конкретните изисквания по отношение на икономическа политика, с които е обвързано предоставянето на тази помощ. Тези условия следва да се формулират в меморандум за разбирателство.

(6)

Предвид превантивния характер на средносрочната финансова помощ, Румъния няма да иска изплащането на транш от заема от Съюза, освен в случай че възникнат затруднения във връзка с нейния текущ платежен баланс или капиталови потоци. Ако Румъния поиска финансиране от Комисията, последната взема решение, след допитване до ИФК, дали да задейства програмата, както и периодите и размера на плащанията. Подробните финансови условия във връзка с евентуални плащания ще бъдат изложени в превантивно споразумение за заем.

(7)

Предоставянето на превантивната средносрочна финансова помощ следва да бъде в подкрепа на успешното изпълнение на правителствената икономическа програма и следва да подкрепи устойчивостта на платежния баланс на Румъния,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съюзът отпуска на Румъния превантивна средносрочна финансова помощ на стойност до 2 млрд. евро. Ако механизмът бъде задействан и средствата — предоставени, тази помощ ще бъде отпусната под формата на заем с максимален среден матуритет от осем години.

2.   До 30 септември 2015 г. може да се поиска задействане на превантивната средносрочна финансова помощ и на плащанията.

Член 2

1.   Превантивната средносрочна финансова помощ се управлява от Комисията по начин, съобразен със задълженията на Румъния и препоръките на Съвета, по-специално във връзка с изпълнението на националната програма за реформи на Румъния, както и с годишната актуализация на нейната конвергентна програма.

2.   След консултация с ИФК Комисията съгласува с румънските власти конкретните изисквания по отношение на икономическата политика, с които е обвързана превантивната средносрочна финансова помощ, както е предвидено в член 3, параграф 3 от настоящото решение. Тези изисквания следва да се формулират в меморандум за разбирателство, който да е съобразен със задълженията и препоръките, посочени в параграф 1 от настоящия член. Подробните финансови условия се излагат от Комисията в превантивно споразумение за заем.

3.   Комисията проверява на редовни интервали, в сътрудничество с ИФК, изпълнението на обвързаните с превантивната средносрочна финансова помощ изисквания по отношение икономическата политика.

Член 3

1.   Задействането на превантивната средносрочна финансова помощ се разглежда от Комисията след отправяне на писмено искане от страна на Румъния. Комисията взема решение, след консултация с ИФК, дали задействането на помощта и искането за изплащането на средствата по нея е обосновано и определя също така размера и периодите на изплащане на средствата. Ако тази помощ се задейства, средства се изплащат в рамките на не повече от два транша. Всеки транш може да бъде изплатен наведнъж или на няколко пъти.

2.   При задействане на превантивната средносрочна финансова помощ Комисията взема решение за пълното или частично изплащане на заема от Съюза след получаването на становище от ИФК.

3.   Всяко плащане се извършва въз основа на задоволително изпълнение на мерките от икономическата програма на правителството, включени както в конвергентната програма, така и в националната програма за реформи.

Освен това конкретните изисквания по отношение на икономическата политика, формулирани в меморандум за разбирателство, включват inter alia:

а)

приемането на бюджети и провеждането на политика съобразно фискалната консолидация, произтичаща от задълженията на Румъния съгласно Пакта за стабилност и растеж, с цел Румъния да достигне средносрочната си бюджетна цел до 2015 г. и да задържи постигнатото равнище след това;

б)

запазването на всички мерки, приети в рамките на предходните две програми, и изпълняване на оставащите части от още неизпълнените условия;

в)

по-нататъшното укрепване на рамката на фискалното управление, включително чрез прилагането на член 3 от Договора за стабилност, координация и управление, за да се гарантира, че устоите на фискалната консолидация са добри. Следва да се обърне специално внимание на подобряването на многогодишното бюджетно планиране, на въвеждането на ефективна система за контрол на поетите задължения, на повишаването на събираемостта на данъците, както и на подобряването на процеса на капиталово бюджетиране;

г)

своевременното изпълнение на плановете за действие, приети в отговор на констатациите от функционалните прегледи, извършени от Световната банка през 2010—2011 г., и създаването на централно звено за привеждане в действие, за да се подобри приоритизирането на политиките в цялото правителство;

д)

изчистването на просрочените задължения и засилване на механизмите за контрол на бюджета в сектора на здравеопазването чрез подобрени рамки на докладване и мониторинг;

е)

прилагането на стратегическия план за действие в здравеопазването за рационализиране на структурата на болниците и увеличаване на обхвата на дейностите по оказване на първична медицинска помощ с цел подобряване на здравния статус на населението;

ж)

подобряването на управлението на държавния дълг с оглед намаляване на рисковете и консолидиране и разширяване на кривата на доходността за държавни дългови инструменти;

з)

по-нататъшното засилване на рамката за оздравяване на банките, плана за действие в извънредни ситуации на централната банка на Румъния и корпоративното управление на фонда за гарантиране на депозитите, както и въвеждането на мерки за ускоряване на процеса по изчистване на баланса на банките и запазването на кредитната дисциплина в банковия сектор;

и)

привеждането на законодателството относно органа за финансов надзор в съответствие с добрите международни практики, за да се засили надзорът върху небанковия финансов пазар;

й)

преструктурирането на държавните предприятия, включително чрез продажби на дялове в техния капитал, както и укрепване на корпоративното управление на държавните предприятия;

к)

продължаването на изпълнението на мерките за подобряване на бизнес средата, включително чрез намаляване на административната тежест за малките и средните предприятия и на мерките за улесняване на достъпа до финансиране а малките и средните предприятия.

4.   Ако финансирането на заема го изисква, се позволява разумното използване на лихвени суапове с контрагенти с възможно най-високо кредитно качество. Комисията уведомява Икономическия и финансов комитет за евентуално рефинансиране на заетите средства или предоговаряне на финансовите условия.

Член 4

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Съставено в Люксембург на 22 октомври 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Вж. стр. 4 от настоящия Официален вестник.


29.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2013 година

за предоставяне на взаимна помощ на Румъния

(2013/532/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 143 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия, представена след консултация с Икономическия и финансов комитет,

като има предвид, че:

(1)

От 2009 г. насам Румъния прилага широкомащабна програма за реформи. В хода на две програми, насочени към платежния баланс, Румъния до голяма степен коригира своите външни макроикономически дисбаланси. Освен това на 21 юни 2013 г. с Решение 2013/318/ЕС (1) Съветът отмени Решение 2009/590/ЕО (2) относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния. Фискалната консолидация следва да бъде продължена в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж с цел постигане на средносрочната цел през 2015 г. Правителството възстанови пълния си достъп до финансиране от капиталовите пазари, а обменният курс от средата на 2009 г. насам е като цяло стабилен.

(2)

Макроикономическата и финансовата стабилност следва да бъде консолидирана чрез водене на предпазлива политика. Структурните реформи, които бяха предприети в рамките на предишните програми, следва да продължат да се прилагат и, при необходимост, да бъдат разширени с цел преодоляване на слабостите и укрепване на основата за бъдещия растеж и преодоляване на изоставането на икономиката.

(3)

Съветът трябва да извършва периодичен преглед на икономическата политика на Румъния, по-специално в контекста на ежегодния преглед на актуализираната конвергентна програма на страната и на изпълнението на националната програма за реформи, както и на периодичния преглед на постигнатия напредък в контекста на конвергентния доклад.

(4)

Въпреки че според основния макроикономически сценарий на икономическата програма общите брутни финансови нужди до края на 2015 г. са напълно покрити, а правителството продължава да има достъп до финансиране от капиталовите пазари, рисковете около основния сценарий са фактори, които обосновават искането на Румъния за финансова помощ с превантивен характер в качеството на последваща помощ на предоставената по силата на решения 2009/458/ЕО (3) и 2011/289/ЕС (4) на Съвета.

(5)

Румънските власти поискаха финансова помощ от Съюза и от други международни финансови институции в подкрепа на устойчивостта на платежния баланс и с оглед запазването на разумно равнище на валутните резерви дори в случай на неблагоприятни икономически събития.

(6)

Въпреки подобренията в текущата ѝ сметка, Румъния продължава да бъде уязвима по отношение на колебанията на обменните курсове и нестабилността на международните движения на капитали. Съгласно неблагоприятния сценарий, характеризиращ се с намаляване на текущата висока ликвидност, е възможно да възникнат ситуации, при които разходите за финансиране за Румъния да се увеличат и при това съвсем внезапно. Освен това неблагоприятни събития в еврозоната биха могли да предизвикат нов натиск върху банковия сектор. Оставащите слабости оправдават предоставянето на взаимна помощ от Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съюзът предоставя взаимна помощ на Румъния.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 22 октомври 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  Решение 2013/318/ЕС на Съвета от 21 юни 2013 г. за отмяна на Решение 2009/590/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния (OB L 173, 26.6.2013 г., стр. 50).

(2)  Решение 2009/590/ЕО на Съвета от 7 юли 2009 г. относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния (OB L 202, 4.8.2009 г., стр. 48).

(3)  Решение 2009/458/ЕО на Съвета от 6 май 2009 г. за предоставяне на взаимна помощ на Румъния (ОВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 6).

(4)  Решение 2011/289/ЕС на Съвета от 12 май 2011 г. за предоставяне на взаимна помощ на Румъния (ОВ L 132, 19.5.2011 г., стр. 18).