ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.218.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 218

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
14 август 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол ( 1 )

1

 

*

Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

15

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 779/2013 на Комисията от 13 август 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/430/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 август 2013 година относно сумите, прехвърляни за финансовата 2014 година от националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (нотифицирано под номер C(2013) 5180)

26

 

 

2013/431/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 август 2013 година за даване право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за активните вещества беналаксил-М и валифеналат (нотифицирано под номер C(2013) 5184)  ( 1 )

28

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете(Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/1


ДИРЕКТИВА 2013/38/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 август 2013 година

за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 23 февруари 2006 г. Международната организация на труда (МОТ) прие Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК от 2006 г.), водена от желанието да създаде единен съгласуван инструмент, в който са събрани, доколкото е възможно, всички актуални стандарти, съдържащи се в съществуващите международни конвенции и препоръки относно морския труд, както и основните принципи, заложени в други международни трудови конвенции.

(2)

Решение 2007/431/ЕО на Съвета (3) упълномощава държавите членки, в интерес на Европейските общности, да ратифицират МТК от 2006 г. Държавите членки следва да я ратифицират възможно най-скоро.

(3)

При извършването на държавен пристанищен контрол в съответствие с Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (4) във връзка с въпроси, уредени от конвенции, които те все още не са ратифицирали и съгласно които всички кораби подлежат на контрол от надлежно оправомощени длъжностни лица, когато са в пристанище на друга договаряща държава или страна, държавите членки следва да полагат всички усилия за спазване на процедурите и практиките, предвидени в посочените конвенции, и да се въздържат от изготвянето на доклади, свързани с държавния пристанищен доклад, за Международната морска организация (ИМО) и/или МОТ. Държавите членки, които все още не са ратифицирали дадена международна конвенция, влизаща в обхвата на Директива 2009/16/ЕО към момента на нейното влизане в сила, следва да положат всички усилия за установяване на сходни условия на борда на своите кораби в съответствие с изискванията на въпросната конвенция.

(4)

За да се осигури хармонизиран подход към ефективното прилагане на международните стандарти от страна на държавите членки при извършването на проверки както от държавата на знамето, така и от държавата на пристанището и за да се избегне евентуален конфликт между международното право и правото на Съюза, държавите членки следва да се стремят да ратифицират конвенциите или поне онези части от тях, които са от компетентността на Съюза, до датата на влизането им в сила.

(5)

МТК от 2006 г. определя морски трудови стандарти за всички морски лица, независимо от тяхното гражданство и от знамето на кораба, на който служат.

(6)

За целите на Директива 2009/16/ЕО за предпочитане е вместо да се дават определения за понятията „морско лице“ и „член на екипажа“, тяхното значение да се разбира за всеки случай според начина, по който понятието се определя или разбира в съответните международни конвенции. По-специално по въпроси, които са свързани с прилагането на МТК от 2006 г., понятието „член на екипажа“ следва да се разбира като означаващо „морско лице“ съгласно определението в МТК от 2006 г.

(7)

За всички въпроси, уредени от настоящата директива, които са свързани с прилагането на МТК от 2006 г., включително относно кораби, за които не се прилага Международният кодекс за управление на безопасността, всички споменавания в Директива 2009/16/ЕО на понятието „дружество“ следва да се разбират като означаващи „корабособственик“ съгласно определението в съответната разпоредба на МТК от 2006 г., тъй като то отговаря по-добре на конкретните цели на МТК от 2006 г.

(8)

Значителна част от стандартите на МТК от 2006 г. се прилагат в правото на Съюза чрез Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. (5) и Директива 1999/63/ЕО на Съвета от 21 юни 1999 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) (6). Онези стандарти на МТК от 2006 г., които попадат в обхвата на Директива 2009/13/ЕО или Директива 1999/63/ЕО, следва да се прилагат от държавите членки в съответствие с посочените директиви.

(9)

По принцип мерките, приети за прилагане на настоящата директива, не следва в никакъв случай да служат като основание за държавите членки да понижат общото равнище на закрила на морските лица, които работят на кораби, плаващи под знамето на държава членка, съгласно приложимото социално право на Съюза.

(10)

МТК от 2006 г. съдържа разпоредби за правоприлагане, определящи отговорностите на държавите, които имат задължения да упражняват държавен пристанищен контрол. С оглед да се защити безопасността и да се избегне нарушаване на конкуренцията, държавите членки следва да имат право да проверяват спазването на разпоредбите на МТК от 2006 г. от всички кораби, които акостират в техните пристанища и места за заставане на котва, независимо от държавата, под чието знаме плават.

(11)

Държавният пристанищен контрол е уреден с Директива 2009/16/ЕО, която следва да включи МТК от 2006 г. сред конвенциите, чието прилагане се проверява от властите на държавите членки в техните пристанища.

(12)

При извършването на държавен пристанищен контрол в съответствие с Директива 2009/16/ЕО държавите членки следва да се съобразяват с разпоредбите на МТК от 2006 г., съгласно които морското трудово свидетелство и декларацията за спазване на морските трудови норми се признават като доказателство prima facie за спазването на изискванията на МТК от 2006 г.

(13)

Правото на Съюза следва също да отразява процедурите, определени в МТК от 2006 г., по отношение на разглеждането на подадени на сушата жалби във връзка с въпросите от обхвата на МТК от 2006 г.

(14)

С оглед осигуряване на еднакви условия за изпълнението на Директива 2009/16/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Комисията следва да има право да приема изпълнителни актове: за изпълнение на методиката за разглеждане на общите параметри на риска във връзка по-специално с критериите за държавата на знамето и критериите за показателите на дружеството; за осигуряване на еднакви условия за обхвата на разширената проверка, включително рисковите области, които подлежат на проверка; осигуряване на еднакви условия за прилагане на процедурите за контрол и на проверките за сигурност на корабите; за създаване на хармонизиран електронен формат за докладването на жалби, свързани с МТК от 2006 г.; за изпълнение на хармонизирани процедури за докладване на явни нередности от страна на пилотите и пристанищните власти или органи, както и на последващите действия, предприети от държавите членки; и за установяване на условията за публикуване на информацията за дружества с ниски или много ниски показатели, критериите за събиране на съответните данни и честотата на актуализациите. Това е подчертано техническа задача, която трябва да се изпълни в контекста на принципите и критериите, установени от посочената директива. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (7).

(15)

Комисията следва да не приема актове за изпълнение, свързани с методиката за разглеждане на общите параметри на риска във връзка по-специално с критериите за държавата на знамето и критериите за показателите на дружеството, с докладите на пилотите и пристанищните власти или органи, включително хармонизирани процедури за докладване на явни нередности от страна на пилотите и пристанищните власти или органи, както и на последващите действия, предприети от държавите членки, и с реда и условията на публикуване на информация за дружества с ниски или много ниски показатели, ако посоченият в настоящата директива комитет не даде становище по представения от Комисията проект за акт за изпълнение.

(16)

При определяне на правилата за изпълнение Комисията следва да взема предвид по-специално експертните знания и опита, придобити във връзка със системата за проверки в Съюза, и да използва експертните познания във връзка с Меморандума за разбирателство за държавния пристанищен контрол, подписан в Париж на 26 януари 1982 г., в неговата актуална версия („Парижкият МР“).

(17)

Правилата за изпълнение, в т.ч. позоваванията на инструкциите и насоките на Парижкия МР, следва да не възпрепятстват инспекторите и компетентния орган да упражняват професионална преценка и следва да не засягат гъвкавостта, предвидена в Директива 2009/16/ЕО.

(18)

Посочената в Директива 2009/16/ЕО база данни за проверките следва да се адаптира и развива в съответствие с измененията, въведени с настоящата директива, или с промените, приети в рамките на Парижкия МР.

(19)

Целта на Парижкия МР е да прекрати експлоатацията на кораби, които не отговарят на стандартите, чрез хармонизирана система на държавен пристанищен контрол, която включва координирана проверка на корабите, акостиращи в пристанищата и местата за заставане на котва, включително пристанищата на държавите членки, в региона на Парижкия МР. Тези проверки имат за цел да установят дали корабите спазват международните стандарти за безопасност, сигурност и опазване на околната среда и дали условията на живот и труд на морските лица са подходящи и отговарят на действащите международни конвенции. Когато се осъществяват проверки и се прави позоваване на инструкциите и насоките на Парижкия МР, следва да се отчита фактът, че тези инструкции и насоки са изготвени и приети, за да осигурят съгласуваност и да насочват проверките, така че да се осигури възможно най-голямо сближаване.

(20)

Проверката на условията на живот и труд на борда на морските лица и на тяхното обучение и квалификации, за да се провери дали отговарят на изискванията на МТК от 2006 г., налага инспекторите да притежават необходимото ниво на обучение. Европейската агенция по морска безопасност и държавите членки следва да поставят на преден план въпроса за обучение на инспектори с цел проверка на спазването на МТК от 2006 г.

(21)

С цел да се позволи на Комисията да актуализира бързо съответните процедури, като по този начин допринася за постигането на равностойни условия в корабоплаването в световен план, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на измененията на приложение VI към Директива 2009/16/ЕО, съдържащо списъка с инструкции, приети с Парижкия МР, така че процедурите да продължат да се прилагат и изпълняват на териториите на държавите членки в съответствие с процедурите, договорени на международно равнище, и при спазване на съответните конвенции. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(22)

Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат поради мащаба или последиците на предлаганото действие да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(23)

Следователно Директива 2009/16/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(24)

Съгласно член VIII МТК от 2006 г. влиза в сила 12 месеца след датата, на която са регистрирани ратификации от най-малко 30 членове на МОТ с общ дял 33 % от общия световен корабен тонаж. Това условие беше изпълнено на 20 август 2012 г. и МТК от 2006 г. влиза в сила на 20 август 2013 г.

(25)

Настоящата директива следва да влезе в сила в деня на влизане в сила на МТК от 2006 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2009/16/ЕО

Директива 2009/16/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се изменя, както следва:

i)

буква ж) се заличава;

ii)

добавят се следните букви:

„и)

Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК от 2006 г.);

й)

Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите от 2001 г. (AFS 2001);

к)

Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво от 2001 г. („Конвенцията за корабното гориво от 2001 г..)“;

б)

добавят се следните точки:

„23.

„Морско трудово свидетелство“ означава свидетелството, посочено в правило 5.1.3 от МТК от 2006 г.

24.

„Декларация за спазване на морските трудови норми“ означава декларацията, посочена в правило 5.1.3 от МТК от 2006 г.“;

в)

добавя се следният параграф:

„Всички позовавания в настоящата директива на конвенции, международни кодекси и резолюции, включително и по отношение на свидетелства и други документи, се смятат за позовавания на тези конвенции, международни кодекси и резолюции в актуалните им версии.“

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При извършване на проверка на кораб, плаващ под знамето на държава, която не е страна по дадена конвенция, държавите членки гарантират, че този кораб и неговият екипаж не са третирани по по-благоприятен начин в сравнение с кораб, плаващ под знамето на държава — страна по въпросната конвенция. Такъв кораб се подлага на по-задълбочена проверка съгласно процедурите, установени с Парижкия МР.“;

б)

добавя се следният параграф:

„5.   Мерките, приети за прилагане на настоящата директива, не водят до понижаване на общото равнище на закрила на морските лица, произтичащо от социалното право на Съюза в областите, към които се прилага директивата, в сравнение с положението, което вече е установено във всяка държава членка. Ако при изпълнението на тези мерки компетентният орган на държавата на пристанището установи явно нарушение на правото на Съюза на борда на кораби, плаващи под знамето на държава членка, в съответствие с националното законодателство и практика той незабавно уведомява всякакви други имащи отношение компетентни органи с оглед предприемането на подходящи последващи действия.“

3)

В член 8 параграф 4 се заличава.

4)

В член 10 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия за прилагане на методика за разглеждане на общи параметри на риска във връзка по-специално с критериите за държавата на знамето и критериите за показателите на дружеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3“.

5)

В член 14 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Обхватът на разширената проверка, включително рисковите области, които подлежат на проверка, е установен в приложение VII. Комисията може да приема подробни мерки с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на приложение VII. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“

6)

В член 15 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Комисията може да приема подробни мерки с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на процедурите, посочени в параграф 1, и на проверките за сигурност, посочени в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“

7)

В член 17 се добавят следните алинеи:

„Когато след по-задълбочена проверка се установи, че условията на живот и труд на кораба не съответстват на изискванията на МТК от 2006 г., инспекторът незабавно уведомява капитана на кораба за нередностите, както и за сроковете, в които те трябва да бъдат коригирани.

В случай че инспекторът сметне нередностите за значими или в случай че те се отнасят до евентуална жалба съгласно приложение V, част А, точка 19, инспекторът уведомява за нередностите и съответните организации на морски лица и корабособственици в държавата членка, в която е проведена инспекцията, и може:

а)

да уведоми представител на държавата на знамето;

б)

да предостави съответната информация на компетентните органи в следващото пристанище на акостиране.

Относно въпроси, свързани с МТК от 2006 г., държавата членка, в която се извършва проверката, има право да изпрати копие от доклада на инспектора, придружено от всички отговори на компетентните органи на държавата на знамето, получени в определения срок, на генералния директор на Международното бюро на труда с оглед на действия, които могат да бъдат сметнати за подходящи и целесъобразни, за да бъде гарантирано, че подобна информация се съхранява и че за нея са уведомени съответните страни, които могат да имат интерес да използват съответните процедури по обжалване.“

8)

В член 18 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Самоличността на жалбоподателя не се разкрива пред капитана или собственика на съответния кораб. Инспекторът взема подходящите мерки, за да запази поверителността на жалби, подадени от морски лица, включително като гарантира поверителността при разпитването на морските лица.“

9)

Вмъква се следният член:

„Член 18а

Процедури за разглеждане на подадени на сушата жалби във връзка с МТК от 2006 г.

1.   Жалба от морско лице, в която се твърди, че има нарушение на изискванията на МТК от 2006 г., включително на правата на морските лица, може да се подаде до инспектор в пристанището, в което е акостирал корабът на морското лице. В такива случаи инспекторът започва първоначално разследване.

2.   Когато е уместно предвид естеството на жалбата, при първоначалното разследване се разглежда дали са следвани бордовите процедури за подаване на жалби, предвидени в правило 5.1.5 от МТК от 2006 г. Инспекторът може да проведе и задълбочена проверка в съответствие с член 13 от настоящата директива.

3.   Инспекторът се стреми, според случая, да търси решение на жалбата в рамките на кораба.

4.   Ако при разследването или проверката се установи неизправност, която попада в обхвата на член 19, се прилага същия член.

5.   Когато не се прилага параграф 4 и на жалба от морско лице във връзка с въпроси, уредени от МТК от 2006 г. не е намерено решение на борда на кораба, инспекторът незабавно информира държавата на знамето и изисква от нея да представи в определен срок насоки и план за корективни действия. Докладът от всяка извършена проверка се вкарва по електронен път в базата данни за проверките, посочена в член 24.

6.   Когато на жалба не е намерено решение в съответствие с параграф 5, държавата на пристанището представя копие от доклада на инспектора на генералния директор на Международното бюро по труда, заедно с всички отговори на компетентния орган на държавата на знамето, получени в определения срок. Съответните организации на морските лица и на корабособствениците в държавата на пристанището също биват информирани. Освен това на генералния директор на Международното бюро по труда редовно се представят статистически данни и информация относно жалбите, на които е намерено решение.

Тези статистически данни и информация се предоставят, за да може, въз основа на подходящи и целесъобразни мерки, тази информация да се съхрани и доведе до знанието на съответните страни, включително организациите на морските лица и на корабособствениците, които могат да имат интерес да използват съответните процедури по обжалване.

7.   За да се осигурят еднакви условия на прилагане на настоящия член, на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на установяването на хармонизиран електронен формат и процедура за докладване на последващите действия от страна на държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.

8.   Настоящият член не засяга разпоредбите на член 18. Четвърта алинея от член 18 се прилага и за жалби, свързани с въпроси, уредени от МТК от 2006 г.“

10)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2a.   Когато условията на живот и труд на борда представляват явна заплаха за безопасността, здравето или сигурността на морските лица или неизправностите представляват тежко или многократно нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. (включително на правата на морските лица), компетентният орган на държавата на пристанището, в което се проверява корабът, прави необходимото корабът да бъде задържан или да бъде спряна операцията, по време на която са били открити неизправностите.

Заповедта за задържане или спиране на операцията се отменя само след отстраняване на тези неизправности или ако компетентният орган е одобрил план за действие за отстраняване на неизправностите и са му представени доказателства, че планът ще бъде приложен в кратък срок. Преди да одобри план за действие, инспекторът може да се консултира с държавата на знамето.“;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   В случай на задържане компетентният орган незабавно уведомява, в писмена форма и с приложен доклад от извършената проверка, администрацията на държавата на знамето или — когато това е невъзможно — консула, или в негово отсъствие — най-близкия дипломатически представител на тази държава, за всички обстоятелства, при които дадена намеса е била счетена за необходима. Освен това според случая се уведомяват и определените контрольори или признати организации, на които е възложено издаването на свидетелства за клас или задължителни свидетелства съгласно конвенциите. Освен това, ако корабът не може да напусне пристанището поради тежко или многократно нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. (включително на правата на морските лица) или тъй като условията на живот и труд на борда представляват явна заплаха за безопасността, здравето или сигурността на морските лица, компетентният орган незабавно уведомява за това държавата на знамето и поканва представител на държавата на знамето да присъства, ако това е възможно, като изисква от държавата на знамето да действа в определен срок. Компетентният орган незабавно информира за това съответните организации на морските лица и на корабособствениците в държавата на пристанището, в която е извършена проверката.“

11)

В член 23 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия да приема мерки за прилагане на настоящия член, в т.ч. хармонизирани процедури за докладване на явни нередности от страна на пилотите и пристанищните власти или органи, както и на последващите действия, предприети от държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“

12)

В член 27 втората алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия за установяване на условията за публикуване на информацията, посочена в първата алинея, критериите за събиране на съответните данни и честотата на актуализациите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“

13)

Вмъкват се следните членове:

„Член 30а

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30б във връзка с изменения на приложение VI, за да добавя към списъка, съдържащ се в посоченото приложение, нови инструкции, свързани с държавния пристанищен контрол, приети от организацията на Парижкия МР.

Член 30б

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 30а, за срок от пет години, считано от 20 август 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 30а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 30а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

14)

Член 31 се заменя със следното:

„Член 31

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (8). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Ако комитетът не даде становище по даден проект на акт за изпълнение, който се приема съответно по член 10, параграф 3, член 23, параграф 5 и член 27, втора алинея, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

15)

Член 32 се заличава.

16)

Член 33 се заменя със следното:

„Член 33

Правила за изпълнение

При определяне на правилата за изпълнение, посочени в член 10, параграф 3, член 14, параграф 4, член 15, параграф 4, член 18а, параграф 7, член 23, параграф 5 и член 27, в съответствие с процедурите, посочени в член 31, параграф 3, Комисията следи специално тези правила да отчитат експертните познания и опит, придобити във връзка със системата за проверки в Съюза и използващи експертния опит на Парижкия МР.“

17)

Приложение I, част II, точка 2Б се изменя, както следва:

а)

петото тире се заменя със следното:

„—

Корабите, които са били предмет на доклад или жалба, включително подадена на сушата жалба, от капитана, член на екипажа или друго лице или организация, имащи законен интерес от безопасната експлоатация на кораба, условията на живот и работа на борда или предпазването от замърсяване, освен ако засегнатата държава членка не смята доклада или жалбата като явно неоснователни.“;

б)

добавя се следното тире:

„—

Корабите, за които е одобрен план за действие за отстраняване на нередностите, както е посочено в член 19, параграф 2а, но чието изпълнение не е проверено от инспектор.“

18)

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

точки 14, 15 и 16 се заменят със следното:

„14.

Медицински свидетелства (вж. МТК от 2006 г.).

15.

Таблица с условията за работа на борда на кораба (вж. МТК от 2006 г. и STCW 78/95).

16.

Записи с работното време и времето за почивка на моряците (вж. МТК от 2006 г.).“;

б)

добавят се следните точки:

„45.

Морско трудово свидетелство.

46.

Декларация за спазване на морските трудови норми, части I и II.

47.

Международен сертификат за противообрастващи системи.

48.

Свидетелство за наличието на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданската отговорност за щети от замърсяване с корабно гориво.“

19)

В приложение V, част А се добавят следните точки:

„16.

Документите, изисквани съгласно МТК от 2006 г., не се представят или поддържат, или се поддържат неправилно, или представените документи не съдържат информацията, изисквана от МТК от 2006 г., или са невалидни по други причини.

17.

Условията на живот и труд на кораба не съответстват на изискванията на МТК от 2006 г.

18.

Има разумни основания да се смята, че корабът е сменил знамето си с цел избягване на спазването на МТК от 2006 г.

19.

Подадена е жалба, че конкретни условия на живот и труд на кораба не съответстват на изискванията на МТК от 2006 г.“

20)

Приложение Х, точка 3.10 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Области, попадащи в обхвата на МТК от 2006 г.“;

б)

добавят се следните точки:

„8.

Условията на борда представляват явна заплаха за безопасността, здравето или сигурността на морските лица.

9.

Нередността представлява тежко или многократно нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. (включително на правата на морските лица) по отношение на условията на живот и труд на морските лица на кораба, предвидени в морското трудово свидетелство и декларацията за спазване на морските трудови норми на кораба.“

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива до 21 ноември 2014 г. Те незабавно информират Комисията за текста на тези разпоредби. Когато държавите членки приемат тези мерки, те съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки на националното право, които приемат в приложното поле на настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на 20 август 2013 г. — датата на влизане в сила на МТК от 2006 г.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 август 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 153.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 2 юли 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 юли 2013 г.

(3)  ОВ L 161, 22.6.2007 г., стр. 63.

(4)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.

(5)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“


14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/8


ДИРЕКТИВА 2013/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 август 2013 година

относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Целите на настоящата директива са да се сближи наказателното право на държавите членки в сферата на атаките срещу информационните системи посредством установяването на минимални правила относно определението на престъпленията и определянето на съответните наказания и да подобри сътрудничеството между компетентните органи, включително полицията и други специализирани правоприлагащи органи на държавите членки, както и компетентните специализирани агенции и органи на Съюза, като Евроюст, Европол и Европейския център по киберпрестъпност към него, както и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

(2)

Информационните системи представляват ключов елемент от политическото, социалното и икономическото взаимодействие в Съюза. Все по-често и в по-голяма степен обществото зависи от тези системи. Безпроблемното функциониране и сигурността на тези системи в Съюза са от жизненоважно значение за развитието на вътрешния пазар и на конкурентоспособна и иновационна икономика. Осигуряването на подходящи равнища на защита на информационните системи следва да бъде част от цялостна ефективна рамка за превантивни мерки, съпътстваща реакцията на наказателното право спрямо киберпрестъпността.

(3)

Атаките срещу информационните системи, и по-специално атаките, свързани с организираната престъпност, представляват засилваща се опасност както в Съюза, така и в световен мащаб, а съществува и растяща загриженост от вероятни атаки по терористични или политически подбуди срещу информационните системи, които са част от критичната инфраструктура на държавите членки и на Съюза. Това представлява заплаха за постигането на едно по-безопасно информационно общество и за изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, и следователно налага ответна реакция на равнището на Съюза, а също така и по-добра координация и сътрудничество на международно равнище.

(4)

В Съюза съществува определен брой критични инфраструктури, чието нарушаване или унищожаване би имало значителни трансгранични последици. От необходимостта да се подобрят способностите за защита на критичните инфраструктури в Съюза става ясно, че мерките срещу кибератаките следва да бъдат допълнени от строги наказателни санкции, отразяващи тежестта на подобни атаки. Като критична инфраструктура могат да се разглеждат разположени в държавите членки елемент, система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението. като електроцентрали, транспортни мрежи или правителствени мрежи, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава членка в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.

(5)

Има доказателства за наличието на тенденция към все по-опасни и повтарящи се широкомащабни атаки срещу информационните системи, които често могат да бъдат от решаващо значение за държавите членки или за определени функции в публичния или частния сектор. Тази тенденция е придружена от разработката на все по-усъвършенствани методи, като например създаването и използването на така наречените „ботнети“, които се състоят от няколко етапа на престъпното деяние, при които всеки етап поотделно би могъл да създаде сериозен риск за обществения интерес. Настоящата директива има за цел, inter alia, да въведе наказания за създаването на ботнет, по-конкретно за акта на установяване на контрол от разстояние върху значителен брой компютри посредством заразяването им със зловреден софтуер чрез целенасочени кибератаки. Веднъж създадена, заразената мрежа от компютри, която представлява ботнетът, може да бъде активирана без знанието на потребителите на компютрите, за да извърши широкомащабна кибератака, която обикновено е в състояние да причини сериозни вреди, както е посочено в настоящата директива. Държавите членки следва да могат да определят кое представлява сериозна вреда съгласно националното право и практика, като например нарушаване на системни услуги от важно обществено значение или причиняване на сериозни финансови разходи или загуба на лични данни или чувствителна информация.

(6)

Широкомащабните кибератаки могат да предизвикат съществени икономически вреди както поради прекъсването на информационните системи и комуникации, така и поради загуба или промяна на важна от търговска гледна точка поверителна информация или други данни. Особено внимание следва да се обърне на повишаването на осведомеността на иновативните малки и средни предприятия за заплахи, свързани с подобни атаки, и тяхната уязвимост на такива атаки, тъй като тези предприятия зависят във все по-голяма степен от правилното функциониране и наличност на информационните системи и често разполагат с ограничени ресурси за информационна сигурност.

(7)

Приемането на общи определения в тази област е важно, за да се осигури последователен подход в държавите членки при прилагането на настоящата директива.

(8)

Необходимо е да бъде постигнат общ подход към елементите, съставляващи престъпления, чрез въвеждането на общи престъпления, като незаконния достъп до информационни системи, незаконната намеса в такива системи, незаконната намеса в данни и незаконното прихващане.

(9)

Прихващането включва, но не се ограничава непременно до подслушването, проследяването или наблюдението на съдържанието на съобщения и достигането до съдържанието на данни с технически средства пряко, чрез достъп до информационни системи и тяхното използване, или непряко, чрез използване на електронно подслушване или подслушвателни устройства.

(10)

Държавите членки следва да предвидят наказания за атаките срещу информационните системи. Предвидените наказания следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и следва да включват лишаване от свобода и/или глоби.

(11)

Настоящата директива предвижда наказания най-малкото за случаите, които не се считат за маловажни. Държавите членки следва да могат да решат какво представлява маловажен случай в зависимост от своето национално право и практика. Даден случай може да се счете за маловажен например ако причинените от престъплението вреди и/или рискът, който то поражда за публичните или частните интереси, като например по отношение на целостта на компютърната система или компютърните данни или по отношение на неприкосновеността, правата или други интереси на дадено лице, са незначителни или от такова естество, че не е необходимо да се налага наказание в съответните предвидени в правните разпоредби предели или да се налага наказателна отговорност.

(12)

Установяването и докладването на заплахи, произтичащи от кибератаки, както и на свързаната с тях уязвимост на информационните системи са важни елементи, които имат отношение към ефективната превенция и реакция на кибератаките и към повишаването на сигурността на информационните системи. Осигуряването на стимули за докладване на пропуски по отношение на сигурността би могло да допринесе допълнително за постигането на тези цели. Държавите членки следва да полагат усилия за предоставянето на възможности за откриването в правен аспект и докладването на пропуски по отношение на сигурността.

(13)

Целесъобразно е да се предвидят по-строги наказания, когато атаката срещу дадена информационна система е извършена от престъпна организация съгласно определението в Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (3), когато атаката е широкомащабна и е засегнала значителен брой информационни системи или е причинила сериозни щети, включително когато целта на атаката е създаването на ботнет или когато кибератаката е причинила сериозни вреди, включително когато е извършена посредством ботнет. Също така е целесъобразно да се предвидят по-строги наказания, когато атаката е извършена срещу критична инфраструктура на държавите членки или на Съюза.

(14)

Друг съществен елемент от интегрирания подход срещу киберпрестъпността представлява установяването на ефективни мерки срещу кражбата на самоличност и други престъпления, засягащи самоличността. Евентуалната нужда от действия на Съюза във връзка с този вид престъпно поведение може да се разглежда и в контекста на оценката доколко е необходим цялостен хоризонтален инструмент на Съюза.

(15)

В заключенията на Съвета от 27—28 ноември 2008 г. се посочва, че следва да се разработи нова стратегия с участието на държавите членки и Комисията, като се вземе предвид съдържанието на Конвенцията на Съвета на Европа от 2001 г. за престъпления в кибернетичното пространство. Тази конвенция е референтната правна рамка за борба с престъпленията в кибернетичното пространство, включително и с атаките срещу информационните системи. Настоящата директива се основава на споменатата конвенция. Като приоритет следва да се разглежда приключването на процеса на ратификация на тази конвенция от всички държави членки във възможно най-кратък срок.

(16)

Като се имат предвид различните начини, по които могат да бъдат извършени атаките, и с оглед на бързите промени в хардуера и софтуера, в настоящата директива се съдържа позоваване на „инструментите“, които могат да бъдат използвани за извършване на престъпленията, изброени в нея. Тези инструменти включват зловредния софтуер, включително този, с който могат да се създават ботнети, използвани за извършване на кибератаки. Макар и даден инструмент да бъде подходящ или дори да бъде особено подходящ за извършването на някое от престъпленията, предвидени в настоящата директива, възможно е той да е бил произведен със законна цел, като например за изпитване на надеждността на продукти на информационните технологии или на сигурността на информационни системи. В подобен случай не е достатъчно дадено лице да има общ умисъл за осъществяване на обективните критерии на някое от престъпленията, предвидени в настоящата директива, а то трябва да има пряк умисъл да използва инструментите за извършването на едно или повече от престъпленията, предвидени в настоящата директива.

(17)

Настоящата директива не налага наказателна отговорност в случаите, когато са изпълнени обективните критерии за престъпленията, изброени в настоящата директива, но деянията са извършени без престъпно намерение, като например при незнание, че достъпът не е разрешен, или при възложено изпитване или защита на информационните системи, например когато дружество или продавач възложи на дадено лице изпитването на устойчивостта на системата му за сигурност. В контекста на настоящата директива договорните задължения или споразуменията за ограничаване на достъпа до информационни системи посредством правила за потребителите или условия за използване на услугата, както и трудовите спорове във връзка с достъпа до информационни системи на работодателя и използването им за лични цели не следва да водят до наказателна отговорност, когато достъпът при такива обстоятелства се счита за неразрешен и това представлява единственото основание за наказателно производство. Настоящата директива не засяга правото на достъп до информация, установено в националното законодателство и законодателството на Съюза, като същевременно тя не може да се използва като оправдание за незаконен или произволен достъп до информация.

(18)

Редица обстоятелства могат да улеснят извършването на кибератаки, като например случаите, когато извършителят, в рамките на своята трудова заетост, има достъп до системите за сигурност, които са част от засегнатите информационни системи. В контекста на националното право такива обстоятелства следва да бъдат отчетени в подходяща степен в хода на наказателното производство.

(19)

Държавите членки следва да предвидят в националното си право квалифициращи обстоятелства в съответствие с приложимите правила, предвидени в техните правни системи относно квалифициращите обстоятелства. Те следва да гарантират, че съдиите разполагат с възможност да разглеждат тези квалифициращи обстоятелства при осъждането на извършителите. Съдията по своя преценка оценява тези обстоятелства заедно с останалите факти по конкретния случай.

(20)

Настоящата директива не урежда условията за упражняване на компетентност над което и да било от посочените в нея престъпления, например съобщаване от страна на жертвата на мястото, където е извършено престъплението, съобщаване от страна на държавата на мястото, където е извършено престъплението, или факта, че извършителят не е наказателно преследван на мястото, където е извършено престъплението.

(21)

В контекста на настоящата директива държавите членки и третите държави, както и техните публичните органи продължават в пълна степен да бъдат задължени да гарантират зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие със съществуващите задължения в Съюза и международни задължения.

(22)

С настоящата директива се засилва значението на мрежите, като мрежите на Г-8 или Съвета на Европа, съставени от звена за контакт, които са на разположение 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Тези звена за контакт следва да бъдат в състояние да осигуряват ефективна помощ и по този начин да улесняват например обмена на подходяща налична информация и предоставянето на технически съвети или правна информация за целите на разследванията или производствата по престъпления, отнасящи се до информационните системи, и свързаните данни, с участието на молещата държава членка. За да се осигури гладкото функциониране на мрежите, всяко звено за контакт следва да разполага с капацитет за бързо свързване със звено за контакт на друга държава членка с помощта на, inter alia, обучен и оборудван персонал. Като се има предвид бързината, с която могат да бъдат извършени широкомащабни кибератаки, държавите членки следва да са в състояние да реагират незабавно на спешни искания, отправени по тази мрежа от звена за контакт. В подобни случаи може да бъде наложително искането за информация да се придружава от телефон за връзка, за да се гарантира, че замолената държава членка ще обработи своевременно искането и обратната информация ще бъде предоставена в рамките на осем часа.

(23)

Сътрудничеството между публичните органи, от една страна, и частния сектор и гражданското общество, от друга, е от голямо значение за превенцията и борбата с атаките срещу информационните системи. Необходимо е да се насърчава и подобрява сътрудничеството между доставчиците на услуги, производителите, правоприлагащите и съдебните органи при пълно зачитане на принципите на правовата държава. Сътрудничеството би могло да включва съдействие от доставчиците на услуги за оказване на помощ за съхраняване на евентуални доказателства, за предоставяне на елементи, които да спомогнат за идентифицирането на извършителите, и като крайна мярка, частичното или пълното спиране в съответствие с националното право и практика на информационните системи или функции, които са били засегнати или използвани за незаконни цели. Държавите членки следва да обмислят също създаването на мрежи за сътрудничество и партньорство с доставчиците на услуги и производителите за обмен на информация във връзка с престъпленията, които попадат в обхвата на настоящата директива.

(24)

Необходимо е да се събират съпоставими данни за престъпленията, посочени в настоящата директива. Съответните данни следва да се предоставят на компетентните специализирани агенции и органи на Съюза, като Европол и ЕNISA, в съответствие със задачите и информационните им потребности, за да се добие по-цялостна представа за проблема с киберпрестъпността и мрежовата и информационна сигурност на равнището на Съюза и по този начин се допринесе за изготвянето на по-ефективна реакция. Държавите членки следва да предоставят на Европол и Европейския център по киберпрестъпност към него информация за начина на действие на извършителите, за да се извършат оценка на заплахите и стратегически анализи на киберпрестъпността в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (4). Предоставянето на информация може да улесни по-доброто разбиране на настоящите и бъдещите заплахи, като допринесе за по-подходящо и целенасочено вземане на решения относно борбата с атаките срещу информационните системи и тяхното предотвратяване.

(25)

Комисията следва да представи доклад за прилагането на настоящата директива и ако е необходимо, да направи законодателни предложения, които може да доведат до разширяване на нейния обхват, отчитайки промените в областта на киберпрестъпността. Тези промени могат да включват технологично развитие, като например такова, което позволява по-ефективно правоприлагане в областта на атаките срещу информационните системи или улеснява предотвратяването на подобни атаки или смекчаването на последиците от тях. За тази цел Комисията следва да вземе под внимание наличните анализи и доклади, изготвени от съответните заинтересовани страни, и по-специално от Европол и ENISA.

(26)

С цел ефективна борба с престъпленията в кибернетичното пространство е необходимо също така да се повиши устойчивостта на информационните системи с предприемането на подходящи мерки за по-ефективната им защита от кибератаки. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за защита от кибератаки на информационните системи, които представляват част от тяхната критична инфраструктура, и следва да обмислят защитата на информационните системи и свързаните данни като част от тази защита. Осигуряването на подходящо равнище на защита и сигурност на информационните системи от юридически лица, например във връзка с предоставянето на общественодостъпни електронни съобщителни услуги в съответствие с действащото законодателство на Съюза относно неприкосновеността на личния живот, електронните съобщения и защитата на данните, представлява съществена част от цялостния подход за ефективна борба срещу киберпрестъпността. Следва да се осигуряват подходящи равнища на защита срещу заплахи и уязвимости, които могат да бъдат разумно идентифицирани, в съответствие със съвременните постижения в конкретните сектори и предвид конкретните ситуации, свързани с обработването на данни. Разходите и тежестта по осигуряване на такава защита следва да бъдат пропорционални на вероятните вреди, които евентуална кибератака може да причини на засегнатите лица. Държавите членки се насърчават да предвидят в националното си право подходящи мерки, водещи до отговорност, за случаите, когато юридическо лице явно не е осигурило подходящо равнище на защита срещу кибератаки.

(27)

Значителните пропуски и различия в законите и наказателните производства на държавите членки в областта на атаките срещу информационните системи могат да възпрепятстват борбата срещу организираната престъпност и тероризма, а също така да усложнят ефективното полицейско и съдебно сътрудничество в тази област. Транснационалният характер на съвременните информационни системи, които функционират отвъд националните граници, предполага, че атаките срещу тези системи имат трансгранично измерение, което показва още веднъж спешната необходимост от осъществяване на допълнителни действия за сближаване на наказателното право в тази област. Освен това координирането на наказателното преследване по дела за атаки срещу информационни системи следва да бъде улеснено с подходящото изпълнение и прилагане на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства (5). В сътрудничество със Съюза държавите членки следва също да се стремят към подобряване на международното сътрудничество, свързано със сигурността на информационните системи, компютърните мрежи и данни. При всяко международно споразумение, включващо обмен на данни, следва надлежно да се разгледа сигурността на прехвърлянето и съхраняването на данните.

(28)

По-доброто сътрудничество между компетентните правоприлагащи и съдебни органи в Съюза е изключително важно за ефективната борба срещу престъпленията в кибернетичното пространство. Във връзка с това следва да се насърчава активизирането на усилията за осигуряване на подходящо обучение за съответните органи, за да се подобри разбирането за киберпрестъпността и нейните последици, и за стимулиране на сътрудничеството и обмена на най-добри практики, например чрез компетентните специализирани агенции и органи на Съюза. Целта на подобно обучение, inter alia, следва да бъде повишаването на осведомеността за различните национални правни системи, евентуалните правни и технически предизвикателства при наказателни разследвания и разпределението на области на компетентност между съответните национални органи.

(29)

В настоящата директива следва да се зачитат правата на човека и основните свободи и да се съблюдават принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, включително защитата на личните данни, правото на личен живот, свободата на изразяване и на информация, правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита, както и принципите на законност и пропорционалност между престъплението и наказанието. По-специално настоящата директива има за цел да осигури пълното спазване на тези права и принципи и трябва да бъде прилагана в съответствие с това.

(30)

Защитата на личните данни е основно право в съответствие с член 16, параграф 1 от ДФЕС и член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Ето защо всяко обработване на лични данни при изпълнението на настоящата директива следва изцяло да зачита съответното законодателство на Съюза относно защитата на данните, прието въз основа на Договорите.

(31)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, посочените държави членки са уведомили за желанието си да вземат участие в приемането и прилагането на настоящата директива.

(32)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящата директива и следователно не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(33)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да обвърже атаките срещу информационните системи във всички държави членки с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания, както и да подобри и насърчи сътрудничеството между съдебните и други компетентни органи, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и затова поради техния обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(34)

Настоящата директива има за цел да измени и разшири обхвата на разпоредбите на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно атаките срещу информационните системи (6). Тъй като измененията, които трябва да се направят, са значителни по брой и естество, за по-голяма яснота Рамково решение 2005/222/ПВР следва да бъде изцяло заменено по отношение на държавите членки, участващи в приемането на настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява минимални правила за определянето на престъпленията и наказанията в областта на атаките срещу информационните системи. Тя има за цел също да способства за предотвратяването на тези престъпления и да подобри сътрудничеството между съдебните и други компетентни органи.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„информационна система“ означава устройство или група от взаимосвързани или сходни устройства, едно или повече от които, съобразно дадена програма, извършват автоматизирана обработка на компютърни данни, както и компютърните данни, съхранявани, обработвани, извличани или предавани от такова устройство или група от устройства с цел оперирането с тези данни и използването, защитата и поддръжката им;

б)

„компютърни данни“ означава представяне на факти, информация или понятия във форма, поддаваща се на обработка в информационни системи, включително и програма, която е в състояние да направи така, че дадена информационна система да изпълни определена функция;

в)

„юридическо лице“ означава всяко образувание, притежаващо статут на юридическо лице съгласно приложимото право, с изключение на държави членки, трети държави или други публични органи при упражняване на държавна власт, както и на публични международни организации;

г)

„неправомерно“ означава поведение, което не е разрешено от собственика или от друг притежатели на права върху системата или част от нея, или не е позволено по силата на националното право.

Член 3

Незаконен достъп до информационни системи

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато е извършен умишлено, неправомерният достъп до цялата информационна система или до части от нея е наказуем като престъпление, когато е извършен чрез нарушаване на мярка за сигурност, поне в случаите, които не се считат за маловажни.

Член 4

Незаконна намеса в система

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сериозното възпрепятстване или спиране на функционирането на информационна система чрез въвеждане на компютърни данни, пренасяне, увреждане, изтриване, влошаване, променяне или скриване на такива данни или спиране на достъпа до компютърни данни, когато е извършено умишлено и неправомерно, е наказуемо като престъпление, поне в случаите, които не се считат за маловажни.

Член 5

Незаконна намеса в данни

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че изтриването, увреждането, влошаването, променянето, скриването на компютърни данни в дадена информационна система или спирането на достъпа до такива данни, когато е извършено умишлено и неправомерно, е наказуемо като престъпление, поне в случаите, които не се считат за маловажни.

Член 6

Незаконно прихващане

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че извършеното с технически средства прихващане на непублични компютърни данни, изпращани до дадена информационна система, от нея или в нейните рамки, включително електромагнитните емисии от информационна система, пренасящи такива компютърни данни, когато е извършено умишлено и неправомерно, е наказуемо като престъпление, поне в случаите, които не се считат за маловажни.

Член 7

Инструменти, използвани за извършване на престъпления

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че умишленото производство, продажба, набавяне за употреба, внос, разпространяване или друга форма на предоставяне на някой от следните инструменти, когато е извършено неправомерно и с намерение да се използва за извършването на което и да било от престъпленията, посочени в членове 3—6, е наказуемо като престъпление, поне в случаите, които не се считат за маловажни:

а)

компютърна програма, проектирана или адаптирана главно с цел извършване на което и да било от престъпленията, посочени в членове 3—6;

б)

компютърна парола, код за достъп или други подобни данни, с чиято помощ може да се получи достъп до цялата информационна система или до част от нея.

Член 8

Подбудителство, помагачество и опит за извършване на престъпление

1.   Държавите членки гарантират, че подбудителството или помагачеството за извършване на някое от престъпленията, посочени в членове 3—7, е наказуемо като престъпление.

2.   Държавите членки гарантират, че опитът за извършване на престъпление, посочено в членове 4 и 5, е наказуем като престъпление.

Член 9

Наказания

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в членове 3—8, са наказуеми с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в членове 3—7, се наказват с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от две години, поне в случаите, които не се считат за маловажни.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато са извършени умишлено и когато значителен брой информационни системи са били засегнати посредством използването на инструмент, посочен в член 7, проектиран или адаптиран главно за тази цел, посочените в членове 4 и 5 престъпления се наказват с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от три години.

4.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в членове 4 и 5, се наказват с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от пет години, когато:

а)

те са извършени в рамките на престъпна организация съгласно определението в Рамково решение 2008/841/ПВР, независимо от размера на наказанието, предвидено в него; или

б)

те са причинили сериозни вреди; или

в)

те са извършени срещу информационна система, която е част от критична инфраструктура.

5.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато престъпленията, посочени в членове 4 и 5, са извършени чрез злоупотреба с лични данни на друго лице, за да се спечели доверието на трето лице, и по този начин са нанесени вреди на законния собственик на самоличността, това може да се разглежда съгласно националното право като квалифициращо обстоятелство, освен ако тези обстоятелства не са вече част от друго престъпление, което е наказуемо съгласно националното право.

Член 10

Отговорност на юридическите лица

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност за престъпленията, посочени в членове 3—8, извършени в тяхна полза от лице, което действа самостоятелно или като част от орган на юридическото лице и което заема ръководна длъжност в това юридическо лице, въз основа на едно от следните:

а)

пълномощие да представлява юридическото лице;

б)

правомощие да взема решения от името на юридическото лице;

в)

правомощие да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 1, е направила възможно извършването от негово подчинено лице на някое от престъпленията, посочени в членове 3—8, в полза на това юридическо лице.

3.   Отговорността на юридическите лица съгласно параграфи 1 и 2 не изключва образуването на наказателни производства срещу физически лица, които са извършители, подбудители или съучастници в престъпленията, посочени в членове 3—8.

Член 11

Санкции спрямо юридически лица

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 10, параграф 1, подлежи на санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи, включват глоби по наказателното право или друг вид глоби и може да включват други санкции, като например:

а)

лишаване от правото да се ползва от публични облаги или помощи;

б)

временно или постоянно лишаване от правото да упражнява търговска дейност;

в)

поставяне под съдебен надзор;

г)

съдебна ликвидация;

д)

временно или постоянно затваряне на структури, използвани за извършване на престъплението.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 10, параграф 2, подлежи на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции или други мерки.

Член 12

Компетентност

1.   Държавите членки установяват компетентността си по отношение на престъпленията, посочени в членове 3—8, когато престъплението е извършено:

а)

изцяло или отчасти на тяхната територия; или

б)

от един от техните граждани, поне в случаите, когато деянието се явява престъпление на мястото, където е извършено.

2.   При установяването на компетентност в съответствие с параграф 1, буква а) дадената държава членка гарантира, че тя има компетентност, когато:

а)

извършителят извършва престъплението, когато се намира физически на нейната територия, независимо дали престъплението е насочено срещу информационна система, намираща се на нейна територия; или

б)

престъплението е насочено срещу информационна система, намираща се на нейната територия, независимо дали извършителят се намира физически на нейна територия, когато го извършва.

3.   Дадена държава членка уведомява Комисията, когато реши да установи компетентност по отношение на престъпления, посочени в членове 3—8, извършени извън нейната територия, включително когато:

а)

извършителят има обичайно местопребиваване на нейната територия; или

б)

престъплението е извършено в полза на юридическо лице, установено на нейната територия.

Член 13

Обмен на информация

1.   За целите на обмена на информация, свързана с престъпленията, посочени в членове 3—8, държавите членки осигуряват наличието на оперативно национално звено за контакт и използват съществуващата мрежа от оперативни звена за контакт, които са на разположение 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Държавите членки гарантират също, че разполагат с процедури, чрез които в случай на спешно искане за съдействие компетентният орган в рамките най-много на 8 часа от получаването посочва поне дали на искането за помощ ще бъде отговорено, както и формата и приблизителното време за отговор.

2.   Държавите членки информират Комисията за определеното от тях звено за контакт, посочено в параграф 1. Комисията съобщава тази информация на останалите държави членки и на компетентните специализирани агенции и органи на Съюза.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират наличието на подходящи канали за докладване с цел да се улесни докладването без необосновано забавяне на компетентните национални органи за престъпления, посочени в членове 3—6.

Член 14

Контрол и статистика

1.   Държавите членки гарантират наличието на система за записване, производство и предоставяне на статистически данни за престъпленията, посочени в членове 3—7.

2.   Статистическите данни, посочени в параграф 1, като минимум включват съществуващите данни относно броя на посочените в членове 3—7 престъпления, които са регистрирани от държавите членки, както и броя на лицата, срещу които е възбудено наказателно преследване и които са осъдени за престъпления, посочени в членове 3—7.

3.   Държавите членки предават на Комисията събраните по настоящия член данни. Комисията прави необходимото консолидираният преглед на тези статистически отчети да бъде публикуван и представен на компетентните специализирани агенции и органи на Съюза.

Член 15

Замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР

Рамково решение 2005/222/ПВР се заменя по отношение на държавите членки, които участват в приемането на настоящата директива, без да се засягат задълженията на тези държави членки във връзка със сроковете за транспониране на Рамковото решение в националното право.

По отношение на държавите членки, които участват в приемането на настоящата директива, позоваванията на Рамково решение 2005/222/ПВР се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 16

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 4 септември 2015 г.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на мерките, с които се транспонират в националното им право задълженията, наложени им с настоящата директива.

3.   Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се придружава от подобно позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 17

Докладване

До 4 септември 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на степента, в която държавите членки са предприели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива, придружен при необходимост от законодателни предложения. Комисията отчита също техническото и правното развитие в областта на киберпрестъпността, по-специално по отношение на обхвата на настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 12 август 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 130.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 4 юли 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 юли 2013 г.

(3)  ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42.

(4)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 42.

(6)  ОВ L 69, 16.3.2005 г., стр. 67.


РЕШЕНИЯ

14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/15


РЕШЕНИЕ № 778/2013/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 август 2013 година

за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 26 юни 2013 г. (1),

като имат предвид, че:

(1)

Отношенията между Грузия и Европейския съюз се развиват в рамката на Европейската политика за съседство. През 2006 г. Общността и Грузия се споразумяха относно план за действие в рамките на Европейската политика за съседство, определящ средносрочните приоритети в отношенията между Съюза и Грузия. През 2010 г. Съюзът и Грузия започнаха преговори по споразумение за асоцииране, което се очаква да замени съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Грузия (2). Рамката на отношенията между ЕС и Грузия бе разширена допълнително чрез Източното партньорство, чието начало бе поставено неотдавна.

(2)

На извънредното заседание на Европейския съвет, проведено на 1 септември 2008 г., бе потвърдено желанието на Съюза да укрепи отношенията между ЕС и Грузия след въоръжения конфликт между Грузия и Руската федерация от август 2008 г.

(3)

От третото тримесечие на 2008 г. грузинската икономика се бори с последствията от международната финансова криза, включително намаляване на обема на производството, спад на фискалните приходи и нарастване на нуждите от външно финансиране.

(4)

На международната донорска конференция, проведена на 22 октомври 2008 г., международната общност се ангажира да подкрепи икономическото възстановяване на Грузия в съответствие със съвместната оценка на нуждите, извършена от ООН и Световната банка.

(5)

Съюзът обяви, че ще предостави финансова помощ на Грузия с максимален размер до 500 милиона евро.

(6)

Икономическото приспособяване и възстановяване на Грузия се подкрепя чрез предоставянето на финансова помощ от Международния валутен фонд (МВФ). През септември 2008 г. грузинските власти сключиха с МВФ стендбай споразумение за 750 милиона щатски долара, което да подпомогне икономиката на Грузия в необходимото приспособяване в контекста на финансовата криза.

(7)

След допълнителното влошаване на икономическото състояние на Грузия и необходимото преразглеждане на основните икономически допускания в програмата на МВФ, както и вследствие на по-големите нужди от външно финансиране на Грузия, между Грузия и МВФ беше постигнато споразумение за увеличение на заема по стендбай споразумението с 424 милиона щатски долара, което беше одобрено от управителния съвет на МВФ през август 2009 г.

(8)

В рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) за 2010—2012 г. Съюзът предостави на Грузия безвъзмездни средства за бюджетна подкрепа в размер средно на 24 милиона евро на година.

(9)

С оглед влошаването на икономическото положение и перспективите на Грузия тя поиска макрофинансова помощ от Съюза.

(10)

Като се има предвид, че все още е налице остатъчен недостиг на финансиране в платежния баланс на Грузия, при настоящите извънредни обстоятелства макрофинансовата помощ се счита за подходящ отговор на искането на Грузия за подпомагане на икономическото стабилизиране в съответствие с настоящата програма на МВФ.

(11)

Макрофинансовата помощ, която Съюзът ще предостави на Грузия („макрофинансовата помощ от страна на Съюза“), следва не само да допълва програмите и средствата, предоставяни от МВФ и Световната банка, но и да осигурява добавена стойност от участието на Съюза.

(12)

Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от страна на Съюза съответства в правен аспект и по същество на мерките, предприети в различните области на външната дейност и в рамките на други свързани с тези въпроси политики на Съюза.

(13)

Конкретните цели на макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността. Комисията следва редовно да наблюдава изпълнението на тези цели.

(14)

Условията, от които зависи предоставянето на макрофинансова помощ от страна на Съюза, следва да отразяват ключовите принципи и цели на политиката на Съюза по отношение на Грузия.

(15)

С оглед осигуряването на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с тази макрофинансова помощ на Съюза, е необходимо Грузия да приеме подходящи мерки за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и други нередности във връзка с тази помощ. Необходимо е също така Комисията да предвиди подходящи проверки, а Сметната палата — подходящи одити.

(16)

Отпускането на макрофинансовата помощ от страна на Съюза не засяга правомощията на бюджетния орган.

(17)

Макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският парламент и Икономическият и финансов комитет могат да следят изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги информира за развитието по отношение на макрофинансовата помощ от страна на Съюза и да им предоставя необходимите документи.

(18)

С цел гарантиране на еднакви условия за прилагането на настоящото решение, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Те следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (3).

(19)

В този контекст се подчертава, че по смисъла на посочения регламент процедурата по консултиране следва да се прилага като общо правило за всички случаи извън предвидените в същия регламент. Като се отчита потенциално важният ефект на операциите, които надхвърлят прага от 90 милиона евро, е целесъобразно за тези операции да се прилага процедурата по разглеждане. С оглед размера на макрофинансовата помощ от страна на Съюза за Грузия процедурата по консултиране следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство, за намаляване, спиране или за отмяна по помощта,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съюзът предоставя на Грузия макрофинансова помощ с максимален размер от 46 милиона евро за подпомагане на икономическото стабилизиране на Грузия и покриване на нуждите на платежния ѝ баланс, посочени в настоящата програма на МВФ. От тази максимална сума до 23 милиона евро се предоставят под формата на безвъзмездни средства, а до 23 милиона евро — под формата на заеми. Отпускането на макрофинансовата помощ от страна на Съюза зависи от одобрението на бюджета на Съюза за 2013 г. от бюджетния орган.

2.   За финансирането на частта от макрофинансовата помощ от страна на Съюза, която е под формата на заем, Комисията се упълномощава да вземе заем за необходимите средства от името на Съюза. Максималният срок до падежа на заема е 15 години.

3.   Отпускането на макрофинансовата помощ от страна на Съюза се управлява от Комисията по начин, който е в съответствие със споразуменията или договореностите между МВФ и Грузия и с ключовите принципи и цели на икономическата реформа, заложени в Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Грузия. Комисията осведомява редовно Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет за постигнатите резултати при управлението на макрофинансовата помощ от страна на Съюза и им предоставя необходимите документи.

4.   Макрофинансовата помощ от страна на Съюза се предоставя за срок от две години и шест месеца, считано от първия ден след влизането в сила на Меморандума за разбирателство, посочен в член 2, параграф 1.

Член 2

1.   Комисията приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 6, параграф 2, Меморандум за разбирателство, съдържащ условията за икономическата политика и финансовите условия, при които се предоставя макрофинансовата помощ от страна на Съюза, включително и график за изпълнението на тези условия. Условията за икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3. Тези условия имат за цел подобряване на ефикасността, прозрачността и отчетността при използването на макрофинансовата помощ от страна на Съюза, включително на системите за управление на публичните финанси в Грузия. Комисията редовно следи постигнатия при осъществяването на тези цели напредък. Подробните финансови параметри на макрофинасовата помощ от страна на Съюза се определят в споразумението за безвъзмездна помощ и в споразумението за заем, които предстои да бъдат договорени между Комисията и грузинските власти.

2.   По време на усвояването на макрофинансовата помощ от страна на Съюза Комисията следи за надеждността на финансовите правила, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол в Грузия, които са от значение за подобна помощ, както и за спазването от страна на Грузия на договорения график.

3.   Комисията редовно проверява дали икономическите политики на Грузия са в съответствие с целите на макрофинансовата помощ от страна на Съюза и дали съгласуваните условия за икономическата политика се изпълняват в задоволителна степен. За тази цел Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, а при необходимост — и с Икономическия и финансов комитет.

Член 3

1.   При спазване на условията, предвидени в параграф 2, Комисията предоставя на Грузия макрофинансовата помощ от страна на Съюза на два транша, всеки от които се състои от безвъзмездни средства и заеми. Размерът на всеки транш се определя в Меморандума за разбирателство.

2.   Комисията взема решение за отпускането на траншовете, ако е налице задоволително изпълнение на условията за икономическата политика и финансовите условия в Меморандума за разбирателство. Изплащането на втория транш се извършва не по-рано от три месеца след отпускането на първия транш.

3.   Предоставените от Съюза средства се изплащат на Националната банка на Грузия. При спазване на условията на разпоредбите, които предстои да бъдат договорени в Меморандума за разбирателство, включително потвърждение на остатъчните нужди от бюджетно финансиране, средствата от Съюза могат да бъдат преведени на Министерството на финансите на Грузия като краен бенефициент.

Член 4

1.   Операциите по получаване и отпускане на заем, свързани с частта от макрофинасовата помощ от страна на Съюза, която е под формата на заем, се извършват в евро, с един и същ вальор и не обвързват Съюза със задължение за преобразуването на падежи, нито водят до излагането му на валутни или лихвени рискове, нито на други търговски рискове.

2.   Ако Грузия поиска това, Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в условията на заема е включена клауза за предсрочното му погасяване, съпътствана от съответна клауза в условията, касаещи операциите по получаване на заем от страна на Комисията.

3.   Ако обстоятелствата позволяват подобряване на лихвената ставка по заема и Грузия поиска това, Комисията може да рефинансира изцяло или отчасти първоначалния заем или може да преструктурира съответните финансови условия. Операциите по рефинансиране или преструктуриране се извършват в съответствие с условията, посочени в параграф 1, и не водят до удължаване на средния срок до падежа на съответния заем или увеличаване на неизплатената главница към датата на рефинансиране или преструктуриране.

4.   Всички разходи на Съюза, свързани с операциите по получаване и предоставяне на заем съгласно настоящото решение, са за сметка на Грузия.

5.   Комисията информира Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет за осъществяването на операциите, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 5

Макрофинансовата помощ от страна на Съюза се усвоява в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (4), и правилата за прилагането му (5). По-специално в меморандума за разбирателство, споразумението за заем и споразумението за безвъзмездна помощ, които ще бъдат договорени с грузинските власти, се предвиждат специфични мерки, свързани с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности, засягащи макрофинансовата помощ от страна на Съюза. За да се гарантира по-голяма прозрачност при управлението и изплащането на финансовите средства, в меморандума за разбирателство, споразумението за заем и споразумението за безвъзмездна помощ се предвиждат също проверки, включително проверки на място и инспекции от страна на Комисията, включително чрез Европейската служба за борба с измамите. Освен това в тези документи се предвиждат също одити от страна на Сметната палата, включително, когато е целесъобразно, одити на място.

Член 6

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 7

1.   До 30 юни всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на настоящото решение през предходната година, съдържащ оценка на изпълнението. В доклада се посочва връзката между условията за икономическата политика и финансовите условия, определени в меморандума за разбирателство, текущите икономически и бюджетни показатели на Грузия и решенията на Комисията за отпускане на траншовете по макрофинансовата помощ от страна на Съюза.

2.   Не по-късно от две години след изтичане на срока за предоставяне на помощта, посочен в член 1, параграф 4, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за последваща оценка.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 август 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 10 май 2011 г. (ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 211) и позиция на Съвета на първо четене от 10 май 2012 г. (ОВ C 291 E, 27.9.2012 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 юли 2013 г.

(2)  Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 205, 4.8.1999 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).


Съвместна декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с решението за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

Европейският парламент и Съветът:

се съгласяват, че приемането на решението относно предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия следва да се разглежда в по-широкия контекст на нуждата от рамка, която да осигури правилни и ефективни решения във връзка с предоставянето на макрофинансова помощ на трети държави,

се съгласяват, че приемането на решения относно бъдещата макрофинансова помощ следва да се основава на посочените по-долу съображения и принципи за предоставянето на макрофинансова помощ от Съюза на отговарящите на критериите трети държави и територии, без да се нарушават правото на законодателна инициатива и правната форма, която може да приеме бъдещ инструмент за официализирането на тези съображения и принципи,

се ангажират в цялост да отразят тези съображения и принципи в бъдещите индивидуални решения за предоставяне на макрофинансова помощ от Съюза.

ЧАСТ А –   СЪОБРАЖЕНИЯ

(1)

Съюзът е един от основните донори на икономическа, финансова и техническа помощ за трети държави. Макрофинансовата помощ от страна на Съюза („макрофинансова помощ“) е доказано ефикасен инструмент за икономическа стабилизация и двигател за структурни реформи в държавите и териториите, които се ползват от такава помощ („бенефициенти“). В съответствие с общата си политика към страните кандидатки, потенциални кандидатки за членство и намиращите се в съседство със Съюза държави, той следва да бъде в позиция да предоставя макрофинансова помощ на тези държави с цел развитието на зона на споделена стабилност, сигурност и благоденствие.

(2)

Макрофинансовата помощ следва да се основава на специални решения на Европейския парламент и на Съвета за всяка конкретна държава. Тези принципи имат за цел да увеличат ефикасността и ефективността на процеса на вземане на решения, водещ до такива решения и тяхното прилагане, да укрепят прилагането от бенефициента на политическите предварителни условия за предоставяне на макрофинансова помощ, както и да засилят прозрачността и демократичния контрол върху тази помощ.

(3)

В своята Резолюция относно прилагането на макрофинансова помощ за трети държави от 3 юни 2003 г. Европейският парламент призова за рамков регламент за макрофинансовата помощ, за да се ускори процесът на вземане на решения и да се установи официално и прозрачно основание за този финансов инструмент.

(4)

В заключенията си от 8 октомври 2002 г. Съветът установи критерии (т. нар. критерии от Женвал) за насоки по операциите за макрофинансова помощ. Целесъобразно би било тези критерии да бъдат осъвременени и разяснени, наред с другото, критерият за определяне на подходящата форма за помощта (заем, безвъзмездни средства или комбинация от двете).

(5)

Тези принципи следва да позволят на Съюза да предлага по бърз начин макрофинансова помощ, по-специално когато обстоятелствата изискват незабавни действия, както и да увеличи яснотата и прозрачността на критериите, приложими към прилагането на макрофинансовата помощ.

(6)

Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ съответства на основните принципи, цели и мерки, предприети в различните области на външни дейности и други политики на Съюза, свързани с тях.

(7)

Макрофинансовата помощ следва да подпомага външната политика на Съюза. Службите на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) следва да работят в тясно сътрудничество през цялото времетраене на операцията за макрофинансова помощ, за да се координира и да гарантира последователността на външната политика на Съюза.

(8)

Макрофинансовата помощ следва да помага за изпълнението на ангажимента на бенефициентите за общи ценности, споделени със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

(9)

Предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ следва да е отговарящата на критериите държава да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, правова държава и зачитане на правата на човека. Комисията следва редовно да наблюдава тези предварителни условия.

(10)

Конкретните цели на отделните решения за макрофинансова помощ следва да включват повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността на управлението на публичните финанси при бенефициентите. Комисията следва да извършва редовно наблюдение за изпълнението на тези цели.

(11)

Макрофинансовата помощ следва да има за цел да се подпомогне възстановяването на устойчиво външно финансиране за трети държави и територии, които изпитват недостиг от чужда валута, и свързаните с това затруднения с външното финансиране. Макрофинансовата помощ не следва нито да предоставя редовна финансова помощ, нито да има за основна цел подпомагането на икономическото и социалното развитие на бенефициентите.

(12)

Макрофинансовата помощ следва да има допълваща роля спрямо средствата, предоставени от Международния валутен фонд (МВФ) и други многостранни финансови институции, като тежестта следва да се поделя справедливо между Съюза и другите донори. Макрофинансовата помощ следва да гарантира добавената стойност на участието на Съюза.

(13)

С оглед гарантирането на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза във връзка с макрофинансовата помощ, бенефициентите следва да вземат подходящи мерки, свързани с предотвратяването на и борбата срещу измамите, корупцията и други нередности във връзка с тази помощ, и да предвидят разпоредби за проверки от страна на Комисията и за одити от страна на Сметната палата.

(14)

Изборът на процедура за приемането на меморандума за разбирателство следва да бъде направен в съответствие с критериите, посочени в Регламент (ЕС) № 182/2011. В този контекст следва принципно да се прилага процедурата по консултиране, но като се има предвид потенциално силното въздействие на операциите, които превишават прага, определен в част Б, е целесъобразно за такива операции да се използва процедурата по разглеждане.

ЧАСТ Б –   ПРИНЦИПИ

1.   Цел на помощта

а)

Макрофинансовата помощ следва да бъде извънреден финансов инструмент на необвързана и непосочена подкрепа за платежния баланс на отговарящи на критериите трети държави и територии. Тя следва да има за цел възстановяването на устойчиво външно финансиране за отговарящите на критериите държави, които изпитват затруднения с външното финансиране. Тя следва да бъде в основата на прилагането на политическа програма, съдържаща строги мерки за коригиране и структурни реформи, проектирани да подобрят положението на платежния баланс, в частност през програмния период, както и да засили прилагането на съответните споразумения и програми със Съюза.

б)

Макрофинансовата помощ следва да се предоставя, при условие че е налице значителен и остатъчен недостиг на външно финансиране, установен от Комисията в сътрудничество с многостранните финансови институции, над средствата, предоставени от МВФ и други многостранни институции, въпреки изпълнението от съответната държава или територия на строги програми за икономическа стабилизация и реформи.

в)

Макрофинансовата помощ следва да бъде краткосрочна и следва да се прекрати, когато ситуацията с външното финансиране отново стане устойчива.

2.   Държави и територии, имащи право на помощ

Третите държави и териториите, отговарящи на критериите да бъдат бенефициенти на макрофинансова помощ, следва да са:

страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство,

държави и територии, обхванати от европейската политика за съседство,

в изключителни и надлежно обосновани обстоятелства — други трети държави, които играят определяща роля за регионалната стабилност, са от стратегическо значение за Съюза и са политически, икономически и географски близки до Съюза.

3.   Форма на помощта

а)

Макрофинансовата помощ следва по принцип да бъде под формата на заем. В изключителни случаи обаче помощта може да бъде предоставена под формата на безвъзмездни средства или като комбинация от заем и безвъзмездни средства. При определянето на подходящия дял на елемент от евентуален заем Комисията, когато подготвя своето предложение, следва да вземе предвид степента на икономическо развитие на бенефициента, измерено от съотношенията „доход на глава от населението“ и „процент на бедност“, както и капацитета на държавата да изплати дълга, въз основа на анализ на устойчивостта на дълга, като се гарантира спазването на принципа на справедливо споделяне на тежестта между Съюза и другите донори. За тази цел Комисията следва също така да вземе предвид това до каква степен международните финансови институции и другите донори прилагат преференциални условия за съответната държава.

б)

Когато макрофинансовата помощ е под формата на заем, Комисията следва да бъде оправомощена от името на Съюза да взема заем за необходимите средства от капиталовите пазари или от финансовите институции и да го предостави на бенефициента при същите условия.

в)

Операциите по вземане и предоставяне на заеми следва да се извършват в евро, с един и същ вальор и не следва да ангажират Съюза в преобразуване на падежите или във валутни или лихвени рискове.

г)

Всички разходи, направени от Съюза и свързани с операциите по вземане и предоставяне на заеми, следва да се поемат от бенефициента.

д)

По искане на бенефициента и ако обстоятелствата позволяват подобряване на лихвената ставка по заема, Комисията може да реши да рефинансира изцяло или отчасти първоначалния заем или да преструктурира съответните финансови условия. Операциите по рефинансиране и преструктуриране следва да се извършват в съответствие с условията, посочени в точка 3, буква г), и не следва да водят до удължаване на средния срок на падежа на съответния заем или до увеличаване на неизплатената главница към датата на рефинансиране или преструктуриране.

4.   Финансови разпоредби

а)

Размерът на макрофинансовата помощ, предоставена под формата на безвъзмездни средства, следва да съответства на бюджетните кредити, предвидени в многогодишната финансова рамка.

б)

Размерът на макрофинансовата помощ, предоставена под формата на заеми, следва да бъде обезпечен в съответствие с регламента за създаване на Гаранционен фонд за външни дейности. Размерът на провизиите следва да бъде в съответствие с бюджетните кредити, предвидени в многогодишната финансова рамка.

в)

Годишните кредити следва да се разрешават от бюджетния орган в рамките на многогодишната финансова рамка.

5.   Размер на помощта

а)

Определянето на размера на помощта следва да се основава на остатъчните нужди за външно финансиране на отговарящата на критериите държава или територия и следва да взема предвид нейния капацитет да се финансира със собствени средства, и по-специално с международните резерви на нейно разположение. Тези нужди от финансиране следва да се определят от Комисията в сътрудничество с международните финансови институции, въз основа на пълна количествена оценка и прозрачна поддържаща документация. В частност Комисията следва да използва последните прогнози за платежния баланс на съответната държава или територия, изготвени от МВФ, и да отчита очакваните финансови вноски от многостранни донори, както и вече съществуващото прилагане на други инструменти на Съюза за външно финансиране в държавата или територията, имаща право на помощ.

б)

Документите на Комисията следва да съдържат информация относно прогнозираните валутни резерви в отсъствието на макрофинансова помощ, в сравнение със считаните за подходящи равнища, измерени чрез релевантни показатели, като например съотношението между резервите и краткосрочния външен дълг и съотношението между резервите и вноса на държавата бенефициент.

в)

Определянето на размера на предоставяната макрофинансова помощ следва да отчита и необходимостта от гарантиране на справедливо споделяне на тежестта между Съюза и другите донори и добавената стойност на цялостното участие на Съюза.

г)

В случаите, в които нуждата от финансиране на бенефициента намалее съществено през периода на изплащане на макрофинансова помощ в сравнение с първоначалните прогнози, Комисията, като действа в съответствие с процедурата по консултиране в случаите, когато помощта се равнява на или е по-малка от 90 милиона евро, и в съответствие с процедурата по разглеждане в случаите, когато помощта надвишава 90 милиона евро, следва да намали размера на предоставяната помощ, да я спре или отмени.

6.   Условност

а)

Предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ следва да е това, държавата или територията бенефициент да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принцип на правова държава, като гарантира зачитането на правата на човека. Комисията следва да предостави достъпна за обществеността оценка (1) на изпълнението на това предварително условие и да осъществява мониторинг по време на целия жизнен цикъл на макрофинансовата помощ. Прилагането на настоящата точка следва да бъде в съответствие с Решението за определяне на организацията и функционирането на ЕСВД.

б)

Условие за макрофинансовата помощ следва да бъде съществуването на споразумение за кредит като непредпазна мярка между държавата или територията, която има право на помощ, и МВФ, което изпълнява следните условия:

целта на споразумението съответства на целта на макрофинансовата помощ, а именно облекчаване на краткосрочни затруднения на платежния баланс,

прилагането на строги коригиращи мерки, които са в съответствие с целта на макрофинансовата помощ, дефинирана в точка 1, буква а).

в)

Изплащането на помощта следва да зависи от трайни задоволителни резултати от подкрепената от МВФ програма за политиките и от изпълнението на предварителното условие, посочено в буква а) от настоящата точка. То следва да се обуславя и от предприемането в рамките на конкретен период от време на поредица от ясно определени мерки за икономическа политика, насочени към структурни реформи и стабилни публични финанси, по които Комисията и бенефициентът ще се договорят и които ще бъдат установени в Меморандум за разбирателство.

г)

С оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза и засилването на управлението в държавите бенефициенти Меморандумът за разбирателство следва да включва мерки, целящи подобряването на ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публични финанси.

д)

Напредъкът по взаимното отваряне на пазара, развиването на справедлива търговия, ръководена от правила, и други приоритети в рамките на външната политика на Съюза също следва да се вземат надлежно предвид при определянето на мерки за политика.

е)

Мерките за политики следва да бъдат в съответствие със съществуващите споразумения за партньорство, сътрудничество или асоцииране, сключени между Съюза и бенефициента, както и с програмите за макроикономическо приспособяване и структурни реформи, изпълнявани от бенефициента с подкрепата на МВФ.

7.   Процедура

а)

Държава или територия, желаеща отпускане на макрофинансова помощ от Съюза, следва да изпрати писмено искане до Комисията. Комисията следва да провери дали посочените в точки 1, 2, 4 и 6 условия са изпълнени и, по целесъобразност, може да направи предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета.

б)

В решението за предоставяне на заем следва да се посочват размерът, максималният среден падеж и максималният брой траншове от макрофинансовата помощ. Ако решението включва елемент на безвъзмездна помощ, то също така следва да уточнява размера и максималния брой траншове. Решението за предоставяне на безвъзмездна помощ следва да се придружава от обосновка за отпускането на помощта (или на елемента на безвъзмездна помощ). И в двата случая следва да се определи периодът за предоставяне на макрофинансовата помощ. По правило същият период не бива да надвишава три години. При представяне на предложение за ново решение за отпускане на макрофинансова помощ Комисията следва да предостави посочената в точка 12, буква в) информация.

в)

След приемането на решението за отпускане на макрофинансова помощ Комисията, като действа в съответствие с процедурата по консултиране в случаите, когато помощта се равнява на или е по-малка от 90 милиона евро, и в съответствие с процедурата по разглеждане, когато помощта надвишава 90 милиона евро, следва да се договори с бенефициента в Меморандума за разбирателство относно мерките на политика, посочени в точка 6, букви в), г), д) и е).

г)

След одобряване на решението за предоставяне на макрофинансова помощ Комисията следва да се договори с бенефициента относно подробните финансови условия на помощта. Тези подробни финансови условия следва да бъдат определени в споразумение за безвъзмездна помощ или заем.

д)

Комисията следва да уведомява Европейския парламент и Съвета за развитието във връзка с помощта за всяка отделна държава, включително за изплащането на помощта, и предоставя на посочените институции съответните документи в разумен срок.

8.   Изпълнение и финансово управление

а)

Комисията следва да осъществява макрофинансовото подпомагане в съответствие с финансовите правила на Съюза.

б)

Изпълнението на макрофинансовата помощ следва да се осъществява чрез пряко централизирано управление.

в)

Бюджетните ангажименти следва да се поемат въз основа на решенията, приети от Комисията в съответствие с настоящата точка. В случаите, когато макрофинансовата помощ се предоставя през няколко финансови години, бюджетните ангажименти за тази помощ могат да се разделят на годишни траншове.

9.   Изплащане на помощта

а)

Изплащането на макрофинансовата помощ следва да се осъществява до централната банка на бенефициента.

б)

Макрофинансовата помощ следва да се изплаща в последователни траншове, като изплащането зависи от изпълнението на предварителното условие, посочено в точка 6, буква а), и условията, посочени в точка 6, букви б) и в).

в)

Комисията следва да прави редовни проверки за спазването на условията, посочени в точка 6, букви б) и в).

г)

В случай че предварителното условие, посочено в точка 6, буква а), и условията, посочени в точка 6, букви б) и в), не са изпълнени, Комисията следва временно да спре или отмени изплащането на макрофинансовата помощ. В тези случаи тя следва да уведоми Европейския парламент и Съвета за причините за спирането или отмяната.

10.   Мерки за подкрепа

Бюджетните средства на Съюза могат да се използват за покриването на разходите, необходими за изпълнението на макрофинансовата помощ.

11.   Защита на финансовите интереси на Съюза

а)

Споразуменията, произтичащи от решенията за конкретните държави, следва също да съдържат разпоредби, които гарантират, че бенефициентите извършват редовни проверки за правилното използване на финансирането от бюджета на Съюза, предприемат съответните мерки за предотвратяване на нередности и измами и, ако е необходимо, предприемат правни действия за възстановяването на средствата, предоставени съгласно решенията за конкретните държави, които са били незаконно присвоени.

б)

Споразумение, произтичащо от решение относно конкретна държава, следва да съдържа разпоредби, които гарантират защитата на финансовите интереси на Съюза, в частност по отношение на измами, корупция и всякакви други нередности, в съответствие с релевантното право на Съюза.

в)

Меморандумът за разбирателство, посочен в точка 6, буква в), следва да дава изрично право на Комисията и на Сметната палата да извършват одити по време на и след периода на получаване на макрофинансова помощ, включително одит на документите и одити на място, като например оперативни оценки. Меморандумът следва също така изрично да дава право на Комисията или на нейните представители да осъществяват проверки и контрол на място.

г)

По време на изпълнението на макрофинансовата помощ Комисията следва да наблюдава посредством оперативни оценки стабилността на финансовите споразумения на бенефициента, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол, които са от значение за тази финансова помощ.

д)

Споразумение, произтичащо от решение относно конкретна държава, следва да съдържа разпоредби, които гарантират, че Съюзът има право на пълно възстановяване на безвъзмездната помощ и/или преждевременно погасяване на заема, когато е установено, че във връзка с управлението на макрофинансовата помощ бенефициент участва в измама или корупция, или всеки друг вид незаконна дейност, която е в ущърб на финансовите интереси на Съюза.

12.   Годишен доклад

а)

Комисията следва да направи преглед на напредъка при изпълнението на макрофинансовата помощ и да представя годишен доклад на Европейския парламент и Съвета в срок до 30 юни всяка година.

б)

В годишния доклад следва да се оценяват икономическата ситуация и перспективите за бенефициентите, както и напредъкът, постигнат при изпълнението на мерките за политика, както е посочено в точка 6, буква в).

в)

В него следва също така да се предостави актуализирана информация относно наличните бюджетни ресурси под формата на заеми и безвъзмездни помощи, като се отчитат предвижданите операции.

13.   Оценяване

а)

Комисията следва да изпрати докладите с последващата оценка на Европейския парламент и на Съвета, като оценява резултатите и ефикасността на неотдавна приключените дейности на макрофинансово подпомагане, както и степента, до която те са допринесли за целите на помощта.

б)

Комисията следва редовно, но най-малко веднъж на всеки четири години да оценява предоставянето на макрофинансова помощ, като представя на Европейския парламент и на Съвета подробен преглед на макрофинансовото подпомагане. Целта на тази оценка следва да бъде установяване на това, дали целите на макрофинансова помощ са изпълнени, дали условията на макрофинансова помощ от Съюза, включително горната граница, установена в точка 7, буква в), продължават да бъдат изпълнявани, както и да даде възможност на Комисията да направи препоръки за подобряване на бъдещите операции. В оценката си Комисията следва да направи оценка и на сътрудничеството с европейските или многостранни финансови институции при предоставянето на макрофинансова помощ.


(1)  Оценката ще се основава на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света, предвиден в Стратегическата рамка на ЕС и Плана за действие в областта на правата на човека и демокрацията (Заключения на Съвета относно правата на човека и демокрацията от 25 юни 2012 г.).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 779/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 август 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

89,8

CL

100,4

TR

70,0

UY

107,6

ZA

102,4

ZZ

94,0

0806 10 10

EG

185,9

MA

161,8

MX

263,5

TR

156,3

ZZ

191,9

0808 10 80

AR

188,5

BR

106,6

CL

134,6

CN

74,0

NZ

136,5

US

164,7

ZA

110,9

ZZ

130,8

0808 30 90

AR

177,3

CL

146,4

NZ

194,4

TR

153,8

ZA

110,4

ZZ

156,5

0809 30

TR

146,5

ZZ

146,5

0809 40 05

BA

47,7

MK

61,9

TR

83,7

ZZ

64,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 август 2013 година

относно сумите, прехвърляни за финансовата 2014 година от националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007

(нотифицирано под номер C(2013) 5180)

(само текстовете на английски, гръцки, испански, малтийски и френски език са автентични)

(2013/430/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 103ща във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 103н от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че разпределението на наличните финансови средства на Съюза, както и бюджетните ограничения за националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор са посочени в приложение Хб към същия регламент.

(2)

В съответствие с член 103о от Регламент (ЕО) № 1234/2007 държавите членки имаха възможността да решат до 1 декември 2012 г. да предоставят подпомагане на лозарите за финансовата 2014 г. чрез предоставяне на права за плащане по смисъла на дял III, глава 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (2).

(3)

Държавите членки, които възнамеряват да предоставят подпомагане в съответствие с член 103о от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са съобщили съответните суми. От съображения за яснота Комисията следва да публикува тези суми.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сумите за финансовата 2014 година, прехвърляни от националните програми за подпомагане, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007, към схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009, са посочени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република Гърция, Кралство Испания, Великото херцогство Люксембург, Република Малта и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 12 август 2013 година.

За Комисията

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Суми, прехвърляни от националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане (финансова 2014 г.)

(В хиляди евро)

Финансова година

2014

Гърция

16 000

Испания

142 749

Люксембург

588

Малта

402

Обединено кралство

120


14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 август 2013 година

за даване право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за активните вещества беналаксил-М и валифеналат

(нотифицирано под номер C(2013) 5184)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/431/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (2), и по-специално член 80, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО продължава да се прилага по отношение на активните вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО преди 14 юни 2011 г.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО през февруари 2002 г. Португалия получи заявление от ISAGRO IT за включването на активното вещество беналаксил-M в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В Решение 2003/35/ЕО на Комисията (3) се потвърждава, че документацията е пълна и може да се приеме, че принципно удовлетворява изискванията за данни и информация от приложения II и III към посочената директива.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО през септември 2005 г. Унгария получи заявление от ISAGRO SpA за включване на активното вещество валифеналат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В Решение 2006/586/ЕО на Комисията (4) се потвърждава, че документацията е пълна и може да се приеме, че принципно удовлетворява изискванията за данни и информация от приложения II и III към посочената директива.

(4)

Потвърждението за пълнотата на документацията беше необходимо, за да се пристъпи към подробното ѝ проучване и да се даде възможност на държавите членки да предоставят временни разрешения за период до три години за продуктите за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества, като същевременно се спазят условията, определени в член 8, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО, и по-специално условията, свързани с подробната оценка на активните вещества и на продуктите за растителна защита с оглед на изискванията, определени в същата директива.

(5)

Въздействието на тези активни вещества върху здравето на човека и върху околната среда бе оценено в съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО по отношение на предложените от заявителите видове употреба. Докладващите държави членки представиха на Комисията проектите на докладите за оценка съответно на 21 ноември 2003 г. (беналаксил-M) и на 19 февруари 2008 г. (валифеналат).

(6)

След представянето на проектите на докладите за оценка от докладващите държави членки бе сметнато за необходимо да се изиска допълнителна информация от заявителите, а докладващите държави членки да проучат тази информация и да предоставят своята оценка. Поради това проучването на документацията все още продължава и оценката няма да може да бъде завършена в срока, предвиден в Директива 91/414/ЕИО, разглеждана във връзка с Решение за изпълнение 2011/671/ЕС на Комисията (5).

(7)

Тъй като до този момент в хода на оценката не са установени непосредствени причини за безпокойство, на държавите членки следва да се даде възможност да удължат срока на временните разрешения, издадени за продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества, с 24 месеца в съответствие с разпоредбите на член 8 от Директива 91/414/ЕИО, за да може да продължи проучването на документацията. Очаква се оценката и процесът на вземане на решение относно евентуалното одобрение на беналаксил-М и валифеналат в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 да бъдат завършени в срок до 24 месеца.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки могат да удължат временните разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи беналаксил-М или валифеналат, за период, изтичащ най-късно на 31 август 2015 г.

Член 2

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 31 август 2015 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 август 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 52.

(4)  ОВ L 236, 31.8.2006 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 267, 12.10.2011 г., стр. 19.


14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/s3


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ

Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

В съответствие с Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 1) от 1 юли 2013 г. само електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правно действие.

Когато поради непредвидени обстоятелства публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, печатното издание ще бъде автентично и ще има правно действие в съответствие с реда и условията, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 216/2013.


14.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/s3


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ — НАЧИН ЗА ЦИТИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ

От 1 юли 2013 г. се промени начинът, по който се цитират актовете.

По време на преходния период актовете ще се цитират и по двата начина.