ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.213.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 213

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
8 август 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 759/2013 на Комисията от 30 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на изискванията за оповестяване за конвертируеми и заменяеми дългови ценни книжа ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 760/2013 на Комисията от 6 август 2013 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на плавателни съдове и капани под флага на или регистрирани в Португалия

10

 

*

Регламент (ЕС) № 761/2013 на Комисията от 6 август 2013 година за забрана на риболова на пясъчна змиорка и свързания с нея прилов във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV и във водите на ЕС от зоните за управление на запасите от пясъчна змиорка 1, 2, 3, 4 и 6, с изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula, от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 762/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкоцеб, манеб, MCPA, MCPB и метирам ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 637/2009 по отношение на класификацията на някои растителни видове за целите на оценяването на допустимостта на наименованията на сортовете ( 1 )

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 764/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по отношение на ботаническото наименование на домата ( 1 )

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/427/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 2 август 2013 година относно финансово участие на Съюза за плана за спешна ваксинация против класическата чума по свинете в Латвия и Беларус и за прилагането на мерки за надзор в Латвия, Литва и Беларус в контекста на спешните мерки, предприети за борба с тази болест (нотифицирано под номер C(2013) 4980)

22

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете(Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 759/2013 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на изискванията за оповестяване за конвертируеми и заменяеми дългови ценни книжа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 7, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формàта, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (2) е посочена подробната информация, която трябва да се съдържа в проспектите за различните видове ценни книжа в съответствие с член 7, параграф 1 от Директива 2003/71/ЕО.

(2)

Списъкът за документа за регистрация на акции следва да бъде приложим за акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, а също и за други ценни книжа, даващи достъп до капитала на емитента посредством конверсия или размяна, когато базисните акции все още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар.

(3)

Информацията за емитента не е лесно достъпна за инвеститорите, когато емитентът на базисните акции е част от групата, към която принадлежи и емитентът на конвертируемите или заменяемите дългови ценни книжа, но базисните акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар. Затова списъкът за документа за регистрация на акции следва да се прилага по отношение на тези базисни акции и следва да бъде добавен към комбинациите, използвани при изготвянето на проспекта.

(4)

Когато ценни книжа с варанти или дериватни ценни книжа дават право за придобиване на акции на емитента или на групата и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, съответната информация, определена в списъка с обявата за дериватни ценни книжа, следва да бъде предоставена на инвеститорите.

(5)

Когато дългови ценни книжа могат да бъдат обменени или конвертирани в акции, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, информацията за базисните акции е вече на разположение на акционерите и инвеститорите като цяло. Ето защо следва да се уточни, че е достатъчно към комбинациите, използвани за изготвянето на обявата за ценните книжа на проспекта, да се добави декларация, посочваща вида на базисния инструмент и подробности за източниците на информация относно базисния инструмент.

(6)

Когато дългови ценни книжа могат да бъдат конвертирани или обменени в акции, които са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, който е част от неговата група, и тези базисни акции още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, инвеститорите следва също така да получат отчет на оборотния капитал и отчет относно капитализацията и задлъжнялостта на емитента на базисните акции. Тези отчети ще предоставят на инвеститорите в обявата за ценните книжа същата информация относно способността на емитента да продължи да функционира като действащо предприятие и относно съотношението между неговата задлъжнялост и капитализация, каквато се предоставя на лицата, инвестиращи пряко в неговите акции.

(7)

Когато базисните акции са емитирани от трето лице и не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, инвеститорите по-трудно биха получили достъп до описанието на тези базисни акции. Поради това към комбинациите, използвани за изготвянето на обявата за ценните книжа на проспекта, следва да бъде добавен допълнителен градивен елемент, в който са описани базисните акции.

(8)

От съображения във връзка с правната сигурност е необходимо в таблицата, посочена в приложение XVIII към Регламент (ЕО) № 809/2004, да се поясни как да бъдат комбинирани списъците и градивните елементи при съставянето на проспекта, включително кога са необходими само определени единици информация от списъците и модулите, кога могат да не бъдат прилагани някои единици информация поради специфични комбинации от списъци и модули в конкретни случаи, както и кога емитентът, лицето, предлагащо ценните книжа, или лицето, кандидатстващо за допускане до търгуване на регулиран пазар, може да избира между различни списъци и модули според определени прагове, като например минималната деноминация на дълговите ценни книжа, или условията, посочени в Регламент (ЕО) № 809/2004.

(9)

Терминът „облигации“ следва да се замени с термина „дългови ценни книжа“, за да се осигури последователността на терминологията в Регламент (ЕО) № 809/2004.

(10)

Прилагането на градивен елемент, обхващащ проформа финансова информация съгласно посоченото в приложение II към Регламент (ЕО) № 809/2004, е свързано с настъпването на значителна брутна промяна в размера на емитента и следователно към заглавието на колона „ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ“ в документа за регистрация по приложение ХVIII към въпросния регламент следва да бъде добавен изразът „(ако е приложимо)“, за да бъде отразена условната приложимост на приложение II към посочения регламент.

(11)

Конвертируемите или обменяемите дългови ценни книжа могат да предоставят достъп до новите акции на емитента, когато правото на записване бъде упражнено от притежателя му. Следователно емисиите на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в нови акции на емитента, следва също да се ползват от пропорционалния режим на оповестяване, посочен в член 26а от Регламент (ЕО) № 809/2004, при условие че базисните акции са нови акции, емитирани от лицето, което е емитирало дълговите ценни книжа. Проспектът за предлагането или допускането до търгуване на регулиран пазар на дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, емитирани от малки и средни предприятия и дружества с ограничена пазарна капитализация, следва също да се ползва от пропорционалния режим на оповестяване, посочен в член 26б от Регламент (ЕО) № 809/2004. Следователно комбинацията от списъци и градивни елементи, приложима по отношение на емисиите на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, или по отношение на конвертируемите или обменяемите дългови ценни книжа, емитирани от малки и средни предприятия и дружества с ограничена пазарна капитализация, следва да бъде включена в приложение XVIII.

(12)

С оглед необходимостта от предоставяне на емитентите на преходен период за приспособяване към новите изисквания, въведени от настоящия регламент, той следва да се прилага само за проспектите и основните проспекти, одобрени от компетентните органи на датата на влизането му в сила или след това.

(13)

Поради това Регламент (ЕС) № 809/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 809/2004

Регламент (ЕО) № 809/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 6 се добавя следният параграф 3:

„3.   Когато акции с варанти дават право за придобиване на акции на емитента и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията в съответствие със списъка, предвиден в приложение XII, с изключение на точка 4.2.2.“

2)

В член 8 се добавят следните параграфи 3, 4, и 5:

„3.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията по точка 4.2.2 от списъка, предвиден в приложение XII.

4.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, който е част от неговата група, и тези базисни акции още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията относно емитента в съответствие с точки 3.1 и 3.2 от списъка, предвиден в приложение III, или, в зависимост от случая, на приложимия списък, посочен в приложение XXIV.

5.   Когато дългови ценни книжа с варанти дават право за придобиване на акции на емитента и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията в съответствие със списъка, предвиден в приложение XII, с изключение на точка 4.2.2.“

3)

В член 15 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Списъкът се прилага за ценни книжа, които не попадат в обхвата на прилагането на списъка за обявата за други ценни книжа, посочени в членове 6, 8 и 16, с изключение на случаите, посочени в член 6, параграф 3, член 8, параграфи 3 и 5 и член 16, параграфи 3 и 5. Списъкът се прилага за определени ценни книжа, когато задълженията за плащането и/или доставката са свързани с базисния инструмент.“

4)

В член 16 се добавят следните параграфи 3, 4 и 5:

„3.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията по точка 4.2.2 от списъка, предвиден в приложение XII.

4.   Когато дълговите ценни книжа са обменяеми или конвертируеми в акции, които са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, който е част от неговата група, и тези базисни акции още не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията относно емитента в съответствие с точки 3.1 и 3.2 от списъка, предвиден в приложение III, или, в зависимост от случая, на приложимия списък, посочен в приложение XXIV.

5.   Когато дългови ценни книжа с варанти дават право за придобиване на акции на емитента и тези акции не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, се дава и информацията в съответствие със списъка, предвиден в приложение XII, с изключение на точка 4.2.2.“

5)

В член 17, параграф 2 точка 2 се заменя със следното:

„2.

при условие че тези акции или други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, са или ще бъдат емитирани от емитента на ценната книга или от субект, принадлежащ към групата на този емитент, или от трето лице и все още не се търгуват на регулиран пазар или на еквивалентен пазар извън Съюза по времето на одобряването на проспекта, обхващащ ценните книжа, и при условие че базисните ценни книжа или други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции, могат да бъдат доставени чрез физически сетълмент.“

6)

Заглавието на приложение XIV са заменя със следното:

Допълнителен информационен градивен елемент относно базисната акция“.

7)

Приложение XVIII се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходна разпоредба

1.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на одобрението на притурка към проспект или основен проспект, в случаите при които проспектът или основният проспект е одобрен преди датата, посочена в член 3.

2.   Когато в съответствие с член 18 от Директива 2003/71/ЕО компетентният орган на държавата членка по произход предоставя на компетентния орган на приемащата държава членка сертификат за одобрение на одобрен преди датата, посочена в член 3, проспект или основен проспект, той ясно и изрично посочва в сертификата, че проспектът или основният проспект е бил одобрен преди датата, посочена в член 3.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(2)  ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

ЧАСТ I

Таблица с комбинации

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част I

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

СПИСЪЦИ

ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ

СПИСЪЦИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дългови и деривати

(< 100 000 EUR)

Дългови и деривати

(≥ 100 000 EUR)

Ценни книжа, обезпечени с активи

Банкови дългови и деривати

Проформа информация

(ако е приложимо)

Колективни инвестиционни фондове от затворен тип

Държави и техните регионални и местни органи

Публични международни структури/дългови ценни книжа, гарантирани от държава —членка на ОИСР

1

Акции (преференциални акции, обратно откупваеми акции, акции с преференциални права на записване и т.н.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал по-малък от 100 000 EUR

 

или

 

 

или

 

 

 

 

3

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал не по-малък от 100 000 EUR

 

 

или

 

или

 

 

 

 

4

Дългови ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

или

или

 

или

 

 

 

 

5

Дериватни ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

или

или

 

или

 

 

 

 

6

Ценни книжа, обезпечени с активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

 

или

 

 

 

 

8

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Емитент на обменяемите или конвертируемите дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

Емитент на (базисните) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Емитент на обменяемите или конвертируемите дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

Емитент на (базисните) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Дългови ценни книжа с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Акции с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Дериватни ценни книжа, даващи право за придобиване на акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

 

или

 

 

 

 

15

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента или на групата, които са допуснати до регулиран пазар, и дериватни ценни книжа, свързани с базисен актив, различен от акции на емитента или на групата, които не са допуснати до регулиран пазар (включително дериватни ценни книжа, даващи право на касов сетълмент)

 

или

или

 

или

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част I

ОБЯВА ЗА ЦЕННИ КНИЖА

СПИСЪЦИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дълг

(< 100 000 EUR)

Дълг

(≥ 100 000 EUR)

Дериватни ценни книжа

Гаранции

Ценни книжа, обезпечени с активи

Базисни акции

1

Акции (преференциални акции, обратно откупваеми акции, акции с преференциални права на записване и т.н.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал по-малък от 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Дългови ценни книжа (обикновени дългови ценни книжа, спестовни дългови ценни книжа, структурирани дългови ценни книжа и т.н.) с номинал не по-малък от 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Дългови ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

или

или

 

 

 

 

5

Дериватни ценни книжа, гарантирани от трето лице

 

 

 

 

 

 

 

6

Ценни книжа, обезпечени с активи

 

или

или

 

 

 

 

7

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

и само точка 4.2.2

 

 

 

8

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

 

 

 

 

 

 

и с изключение на точка 2

9

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

и само точки 3.1 и 3.2

или

или

 

 

 

 

10

Дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

и само точки 3.1 и 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Дългови ценни книжа с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

или

или

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

12

Акции с варанти за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до търгуване на регулиран пазар

 

 

 

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

13

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

14

Дериватни ценни книжа, даващи право за придобиване на акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

и с изключение на точка 4.2.2

 

 

 

15

Дериватни ценни книжа, даващи право за записване или за придобиване на акции на емитента или на групата, които са допуснати до регулиран пазар, и дериватни ценни книжа, свързани с базисен актив, различен от акции на емитента или на групата, които не са допуснати до регулиран пазар (включително дериватни ценни книжа, даващи право на касов сетълмент)

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ II

Таблица с комбинации по отношение на емисиите на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, и върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, когато тези емисии на права и дългови ценни книжа са емитирани от малки и средни предприятия („МСП“) и дружества с ограничена пазарна капитализация („Small Caps“) (пропорционален режим на оповестяване)

Емитентите могат все пак да изберат да изготвят проспекта в съответствие с пълния режим за оповестяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част II: ПРО

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

СПИСЪЦИ

ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ

СПИСЪЦИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дългови и деривати

(< 100 000 EUR)

Дългови и деривати

(≥ 100 000 EUR)

Ценни книжа, обезпечени с активи

Банкови дългови и деривати

Проформа информация

(ако е приложимо)

Колективни инвестиционни фондове от затворен тип

Държави и техните регионални и местни органи

Публични международни структури/дългови ценни книжа, гарантирани от държава —членка на ОИСР

1

Емисии на права върху дългови ценни книжа, конвертируеми или обменяеми в акции на емитента, когато емитентът има акции от същия клас, които вече са допуснати до регулиран пазар или МСТ, ако са изпълнени условията по член 26а, параграф 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

 

или

 

 

 

 

3

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

Част II: ПРО

ОБЯВА ЗА ЦЕННИ КНИЖА

СПИСЪЦИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ВИДОВЕ ЦЕННИ КНИЖА

Акции

Дълг

(< 100 000 EUR)

Дълг

(≥ 100 000 EUR)

Дериватни ценни книжа

Гаранции

Ценни книжа, обезпечени с активи

Базисни акции

1

Емисии на права върху дългови ценни книжа, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, когато емитентът има акции от същия клас, които вече са допуснати до регулиран пазар или МСТ, ако са изпълнени условията по член 26а, параграф 2

и само точки 3.1 и 3.2

или

или

 

 

 

и с изключение на точка 2

2

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице или в акции на емитента, или в групови акции, които са допуснати до регулиран пазар

 

или

или

и само точка 4.2.2

 

 

 

3

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на трето лице, които не са допуснати до регулиран пазар

Обменяеми или конвертируеми дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

Базисни акции

 

 

 

 

 

 

и с изключение на точка 2

4

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на емитента, които не са допуснати до регулиран пазар

и само точки 3.1 и 3.2

или

или

 

 

 

 

5

Дългови ценни книжа на МСП и Small Caps, обменяеми или конвертируеми в акции на групата, които не са допуснати до регулиран пазар

Дългови ценни книжа

 

или

или

 

 

 

 

(Базисни) акции

и само точки 3.1 и 3.2“

 

 

 

 

 

 


8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 760/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2013 година

за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на плавателни съдове и капани под флага на или регистрирани в Португалия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2013 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2013 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 август 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

16/TQ40

Държава-членка

Португалия

Рибен запас

BFT/AE45WM

Вид

Червен тон (Thunnus thynnus)

Зона

Атлантически океан на изток от 45° з.д. и Средиземно море

Дата

4.7.2013 г.


8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 761/2013 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2013 година

за забрана на риболова на пясъчна змиорка и свързания с нея прилов във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV и във водите на ЕС от зоните за управление на запасите от пясъчна змиорка 1, 2, 3, 4 и 6, с изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula, от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2013 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2013 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 август 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

17/TQ40

Държава-членка

Обединено кралство

Рибен запас

SAN/2A3A4. и зони за управление на рибни запаси SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Вид

Пясъчна змиорка (Ammodytes spp.) и свързан с нея прилов

Зона

Води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV и води на ЕС от зоните за управление на запаси от пясъчна змиорка 1, 2, 3, 4 и 6 (с изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula)

Дата

4.7.2013 г.


8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 762/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2013 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкоцеб, манеб, MCPA, MCPB и метирам

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Активните вещества, считани за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (2).

(2)

Срокът на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкоцеб, манеб, MCPA, MCPB и метирам изтича между 30 април 2016 г. и 30 юни 2016 г. Подадени са заявления за подновяване на одобренията на тези активни вещества. Тъй като по отношение на посочените активни вещества се прилагат изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на продукти за растителна защита (3), е необходимо на заявителите да се предостави достатъчно време да извършат процедурата по подновяване в съответствие с посочения регламент. Поради това е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване. Затова е необходимо срокът на техните одобрения да бъде удължен.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които в срок не по-късно от 30 месеца преди датата на изтичане на срока, определен в приложението към настоящия регламент, не е подадена допълнителна документация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, Комисията ще посочи като дата на изтичане на срока същата дата като определената преди влизането в сила на настоящия регламент или най-ранната възможна дата след това.

(5)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението за дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията посочва като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизането в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за ред № 107, MCPA, датата „30 април 2016 г.“ се заменя с датата „31 октомври 2017 г.“

2)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за ред № 108, MCPB, датата „30 април 2016 г.“ се заменя с датата „31 октомври 2017 г.“

3)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за ред № 111, хлорпирифос, датата „30 юни 2016 г.“ се заменя с датата „31 януари 2018 г.“

4)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за ред № 112, хлорпирифос-метил, датата „30 юни 2016 г.“ се заменя с датата „31 януари 2018 г.“

5)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за ред № 113, манеб, датата „30 юни 2016 г.“ се заменя с датата „31 януари 2018 г.“

6)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за ред № 114, манкоцеб, датата „30 юни 2016 г.“ се заменя с датата „31 януари 2018 г.“

7)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за ред № 115, метирам, датата „30 юни 2016 г.“ се заменя с датата „31 януари 2018 г.“


8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 763/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 637/2009 по отношение на класификацията на някои растителни видове за целите на оценяването на допустимостта на наименованията на сортовете

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1), и по-специално член 9, параграф 6 от нея,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (2), и по-специално член 9, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

По отношение на някои видове класовете, установени в приложение I от Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове (3), следва да бъдат адаптирани с оглед измененията в международната ботаническа класификация. През ноември 2012 г. Службата на Общността за сортовете растения вече включи тези изменения в „Указания с обяснителни бележки във връзка с член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения“.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 637/2009 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 637/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 637/2009 се изменя, както следва:

1)

В таблица 1, Класове в рамките на един род, редовете, отнасящи се до класове 4.1 и 4.2, се заменят със следното:

Класове

Научни наименования

„Клас 4.1

Solanum tuberosum

Клас 4.2

Solanum lycopersicum, подложки за домати и междувидови хибриди

Клас 4.3

Solanum melongena

Клас 4.4

Solanum, различно от класове 4.1, 4.2, 4.3“

2)

В таблица 2, Класове, обхващащи повече от един род, редовете, отнасящи се до класове 201 и 203, се заменят със следното:

Класове

Научни наименования

„Клас 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Клас 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum и Poa


8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 764/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 50 10

AR

87,9

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

86,0

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

EG

190,1

MA

180,7

TR

160,6

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,9

CL

126,0

CN

88,2

NZ

127,7

US

144,3

ZA

104,6

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

134,7

CL

161,4

NZ

194,4

TR

153,4

ZA

108,5

ZZ

150,5

0809 29 00

TR

369,1

ZZ

369,1

0809 30

TR

146,0

ZZ

146,0

0809 40 05

BA

44,4

MK

61,9

TR

92,3

XS

57,7

ZZ

64,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/20


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/45/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2013 година

за изменение на директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по отношение на ботаническото наименование на домата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1), и по-специално член 2, параграф 2, член 44, параграф 2, член 45 и член 48, параграф 1, буква б) от нея,

като взе предвид Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (2), и по-специално член 1, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Предвид развитието на научното познание Международният кодекс на ботаническата номенклатура (МКБН) беше преразгледан, по-специално по отношение на ботаническото наименование на вида домат.

(2)

Поради това, за да бъде отразено горепосоченото развитие, директиви 2002/55/ЕО, 2008/72/ЕО и Директива 2009/145/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 г. за предоставяне на някои дерогации относно признаването на зеленчукови местни видове и сортове, които са традиционно отглеждани в определени местности и райони и са застрашени от генетична ерозия, и на зеленчукови сортове без истинска стойност за производството на търговски култури, но развивани с цел отглеждане при специални условия, както и относно търговията със семена от посочените местни видове и сортове (3), следва съответно да бъдат изменени.

(3)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2002/55/ЕО

Директива 2002/55/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1, буква б) текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

2)

В таблицата в точка 3, буква а) от приложение II текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

3)

В таблицата в точка 2 от приложение III текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

Член 2

Изменения на Директива 2008/72/ЕО

В таблицата в приложение II към Директива 2008/72/ЕО текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

Член 3

Изменения на Директива 2009/145/ЕО

Директива 2009/145/ЕО се изменя, както следва:

1)

В таблицата в приложение I текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

2)

В таблицата в приложение II текстът „Lycopersicon esculentum Mill.“ се заменя с текста „Solanum lycopersicum L.“

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 март 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 44.


РЕШЕНИЯ

8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 август 2013 година

относно финансово участие на Съюза за плана за спешна ваксинация против класическата чума по свинете в Латвия и Беларус и за прилагането на мерки за надзор в Латвия, Литва и Беларус в контекста на спешните мерки, предприети за борба с тази болест

(нотифицирано под номер C(2013) 4980)

(само текстовете на латвийски и литовски език са автентични)

(2013/427/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 6 и член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2), и по-специално член 84 от него,

като има предвид, че:

(1)

Тъй като планът, одобрен с Решение за изпълнение 2013/90/ЕС на Комисията (3), представлява достатъчно подробна рамка по смисъла на член 94 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правилата, приложими за общия бюджет на Съюза (4), настоящото решение представлява решение за финансиране на разходите, предвидени в работната програма за безвъзмездни средства.

(2)

Класическата чума по свинете е инфекциозно вирусно заболяване по домашните и дивите свине, което причинява смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави.

(3)

При възникване на огнище на класическа чума по свинете съществува опасност болестотворният агент да се разпространи в други свиневъдни стопанства в същата държава членка, в други държави членки и в трети държави посредством търговията с живи свине, с продукти, сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, а също и чрез дивите свине.

(4)

В Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (5) се определят мерките, които трябва да се предприемат незабавно при възникване на огнище, за да се предотврати разпространението на вируса.

(5)

Когато се потвърждава наличието на вируса на класическата чума по свинете при дивите свине и когато наличните епидемиологични данни сочат, че има заплаха от разпространението му, пероралната ваксинация на дивите свине в рисковата зона е най-ефективната и ефикасна ветеринарна мярка за ограничаване на разпространението на болестта.

(6)

На 20 ноември 2012 г. Латвия уведоми за два първични случая на класическа чума по свинете при диви свине в областите Dagda и Zilupe, много близо до границата с Беларус и Русия.

(7)

След възникването на тези огнища Латвия приложи мерки за надзор върху класическата чума по свинете при диви свине и после и при домашните свине в дворните стопанства в районите около първичните случаи, за да определи заразената зона.

(8)

В съответствие с член 16, параграф 1 и член 20, параграф 2, четвърта алинея от Директива 2001/89/ЕО с Решение за изпълнение 2013/90/ЕС бе одобрен представеният от Латвия план за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине и за спешно ваксиниране на тези свине, веднага след като условията на околната среда в определените райони го позволят.

(9)

В съответствие с латвийското законодателство огнището на класическата чума по свинете се счита за спешен случай и със съгласието на министерския кабинет бе разрешена спешната процедура за закупуване на ваксината без открит публичен търг, за да се осигури наличието на ваксината за пролетната кампания през 2013 г.

(10)

Поради близостта на заразената зона до Беларус не може да се изключи, че заразени диви свине прекосяват границата между Латвия и Беларус, а и ветеринарният екип за спешни случаи на Общността след посещението на място през февруари 2013 г. препоръча районът на ваксинирането да бъде разширен с 50-километрова буферна зона на територията на Беларус по границата с Латвия.

(11)

За да се оцени епидемиологичното развитие на болестта при дивите свине и свинете в дворните стопанства, изложени на риск, беше необходимо спешно да се установят хармонизирани надзорни дейности и епидемиологични проучвания, основани на серологични и вирусологични лабораторни изследвания за вируса на класическата чума по свинете при домашните и дивите свине в определени високорискови зони в близост до заразената зона в Латвия, Беларус и Литва.

(12)

Латвия представи очакваните разходи за плана за спешното ваксиниране на диви свине против класическата чума по свинете, в които се посочва приблизителният брой на дозите ваксини, необходими за територията на Латвия и на буферната зона на ваксинация в Беларус, както и очакваните разходи за самото ваксиниране. Очакваните разходи за спешното ваксиниране възлизат на 221 800 EUR.

(13)

През първата седмица на април 2013 г. Латвия и Литва подадоха първоначална оценка на разходите, необходими за провеждането на епидемиологично проучване и мерки за надзор на класическата чума по свинете в контекста на другите спешни мерки за борба с тази болест на територията на Латвия, Литва и Беларус. Очакваните разходи за надзорните мерки възлизат на 227 000 EUR в Латвия и Беларус и 17 000 EUR в Литва.

(14)

Допустимостта със задна дата на разходите, направени от Латвия след датата на уведомлението за огнищата, и от Литва и Беларус след началната дата на надзорните дейности, е обоснована, тъй като тези мерки са от съществено значение за определяне на района за ваксинация, а поради това — и за успешното ликвидиране на болестта.

(15)

Съгласно член 3, параграф 6 от Решение 2009/470/ЕО финансовото участие на Съюза трябва да бъде 100 % от разходите за доставка на ваксината и 50 % от разходите по ваксинирането. Предвид необходимостта да се избегнат прекомерни разходи за бюджета на Съюза трябва обаче да бъдат определени максимални суми, представляващи разумно плащане на разходите за доставка на ваксината и на разходите по ваксинирането. Разумно плащане е плащането на материал или услуга на цена, пропорционална на пазарната. До извършването на проверките на място от Комисията към момента е необходимо да се одобри специалното финансово участие на Съюза за Латвия и да се определи размерът на плащането на първия транш от финансовото участие на Съюза.

(16)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (6) ветеринарните мерки се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9, 36 и 37 от посочения регламент.

(17)

Изплащането на финансовото участие се извършва, при условие че планираните мерки действително са били извършени и органите предоставят на Комисията цялата необходима информация.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   В контекста на спешните мерки, предприети за борба с класическата чума по свинете през 2013 г., Латвия има право на специално финансово участие от страна на Съюза за плана за спешно ваксиниране на дивите свине против класическата чума по свинете, който трябва да се изпълни в Латвия и Беларус, в размер на:

а)

100 % от разходите (без ДДС) за доставка на дозите ваксини;

б)

50 % от разходите за заплати и хонорари, изплатени на персонала, извършващ ваксинирането в Латвия, и 50 % от разходите (без ДДС), свързани пряко с ваксинирането в Латвия.

2.   Максималният размер, който се възстановява на Латвия за разходите, посочени в параграф 1, не надвишава:

а)

за закупуване на ваксини — средно 0,91 EUR на доза;

б)

за ваксиниране — средно 0,18 EUR на доза ваксина, разпределена в Латвия;

в)

130 800 EUR за разходите по ваксинирането в Латвия;

г)

91 000 EUR за разходите по ваксинирането в Беларус.

Член 2

1.   В контекста на спешните мерки, предприети за борба с класическата чума по свинете, Латвия и Литва имат право на финансово участие от страна на Съюза за разходите, направени за лабораторните изследвания във връзка със серологичните и вирусологичните мерки за надзор на домашни и диви свине, извършени в Литва и Беларус от 1 април 2013 г. и в Латвия от 20 ноември 2012 г.

2.   Финансовото участие на Съюза е в размер на 50 % от разходите на Латвия и Литва за дейностите, посочени в параграф 1, и не надвишава:

i)

227 000 EUR за Латвия;

ii)

17 000 ЕUR за Литва.

3.   Максималният размер на разходите, които се възстановяват на Латвия и Литва за посочените в параграф 1 дейности, не надвишава като средна стойност:

i)

0,5 EUR на домашно прасе, включено във вземането на проби;

ii)

5 EUR на диво прасе, включено във вземането на проби;

iii)

2 EUR на тест ELISA;

iv)

10 EUR на изследване чрез полимеразна верижна реакция;

v)

10 EUR на вирусологичен тест.

Член 3

В зависимост от резултатите от проверките на място, проведени в съответствие с член 11, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО, първият транш се изплаща на Латвия, както следва:

а)

до 224 300 EUR;

б)

като част от финансовото участие на Съюза, предвидено в членове 1 и 2.

Плащането се извършва въз основа на официално искане за възстановяване, подадено от Латвия.

Член 4

Допустимите разходи за финансово участие на Съюза за мерките, посочени в членове 1 и 2, се ограничават до разходите на държавите членки, които са направени за мерките по точки 1—4.

1.

Вземане на проби:

а)

персонал (независимо от статута на служителите), специално предназначен, изцяло или частично, за вземането на проби; разходите се ограничават до действителните трудови възнаграждения, осигурителните вноски и другите задължителни разходи, които са включени в трудовите възнаграждения; и

б)

административни разходи в размер на 7 % от сбора на разходите по буква а).

2.

Лабораторно изследване:

а)

закупуване на комплекти за изследвания, реагенти и всякакви консумативи, които са специално предназначени и използвани за извършване на лабораторните изследвания;

б)

персонал — независимо от статута на служителите — специално определен, изцяло или частично, за извършване на изследванията в лабораторията; разходите се ограничават до действителните трудови възнаграждения, осигурителните вноски и другите задължителни разходи, които са включени в трудовите възнаграждения; и

в)

допълнителни разходи в размер на 7 % от сбора на разходите по букви а) и б).

3.

Закупуване и съхранение на дозите ваксини и/или ваксини и примамки за диви животни.

4.

Разпределение на ваксини и примамки за диви животни:

а)

персонал (независимо от статута на служителите), специално предназначен, изцяло или частично, за разпределение на ваксиналните примамки; разходите се ограничават до действителните трудови възнаграждения, осигурителните вноски и другите задължителни разходи, които са включени в трудовите възнаграждения;

б)

административни разходи в размер на 7 % от сбора на разходите по буква а).

Член 5

1.   Финансовото участие на Съюза, посочено в членове 1 и 2, се изплаща въз основа на:

а)

окончателен технически доклад в съответствие с приложение I във връзка с техническото изпълнение на спешното ваксиниране, включващ резултатите, постигнати през периода от 1 април 2013 г. до 31 декември 2013 г.;

б)

окончателен технически доклад в съответствие с приложение II във връзка с техническото изпълнение на надзорните мерки, включващ резултатите, постигнати през периода от 20 ноември 2012 г. в Латвия и от 1 април 2013 г. в Литва до 31 декември 2013 г.;

в)

окончателен финансов доклад в електронен вид в съответствие с приложение III за разходите, направени от Латвия през периода от 20 ноември 2012 г. до 31 декември 2013 г. и от Литва — за периода от 1 април 2013 г. до 31 декември 2013 г.;

г)

резултатите от всички проверки на място, проведени в съответствие с член 11, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО.

Документите, съпътстващи докладите, посочени в букви а)—в), се предоставят на разположение за посочените в буква г) проверки на място, които осъществява Комисията.

2.   Окончателният технически доклад и окончателният финансов доклад, посочени в параграф 1, букви а)—в), се предават най-късно до 1 април 2014 г. Ако не се спази посоченият срок, освен ако има надлежно обосновани обстоятелства за това закъснение, специалното финансово участие на Съюза се намалява с 25 % за всеки календарен месец закъснение.

Член 6

Адресати на настоящото решение са Република Латвия и Република Литва.

Съставено в Брюксел на 2 август 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 47, 20.2.2013 г., стр. 70.

(4)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Окончателен технически доклад за спешното ваксиниране на дивите свине против класическата чума по свинете

Държава-членка: …

Дата: …

1.

Техническа оценка на ситуацията:

1.1.

Епидемиологични карти:

2.

Информация за ваксинацията:

2.1.

Описание на използваната ваксина:

2.2.

Брой на разпределените дози ваксини:

Държава членка или трета държава, регион/област

Брой на дозите ваксини, пролет 2013 г.

Брой на дозите ваксини, лято 2013 г.

Брой на дозите ваксини, есен 2013 г.

Брой на дозите ваксини, ОБЩО за 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

3.

Постигане на целите и технически затруднения:


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Окончателен технически доклад за надзорните мерки във връзка с класическата чума по свинете сред дивите и домашните свине

Държава членка: …

Дата: …

1.

Техническа оценка на ситуацията:

1.1.

Епидемиологични карти:

1.2.

Информация за надзора:

Държава членка или трета държава, регион/област

Брой домашни свине, от които се вземат проби

Брой диви свине, от които се вземат проби

Вид изпитване (1)

Брой тестове

Брой домашни свине с положителна проба

Брой диви свине с положителна проба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за 2013 г.

 

 

 

 

 

 

2.

Постигане на целите и технически затруднения:

3.

Допълнителна епидемиологична информация: епидемиологични проучвания, намерени мъртви животни, възрастовото разпределение на животните с положителна реакция, установени лезии и др.:


(1)  Посочете: ELISA, полимеразна верижна реакция (PCR), ELISA — антиген, изолиране, други (да се уточни).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Окончателен финансов доклад

Държава членка: …

Дата: …

1.

Спешна ваксинация против класическата чума по свинете при дивите свине:

 

Брой на разпределените дози ваксини

(1)

Разходи за закупуване на разпределените дози ваксини (1)

(2)

Разходи за заплати и хонорари (специално нает персонал) за разпределение на ваксините (1)

(3)

Административни разходи (7 %) (1)

Formula

Общо разходи (1)

Formula

Пролет (двойно: 2 кампании за разпределение)

 

 

 

 

 

Лято (двойна: 2 кампании за разпределение)

 

 

 

 

 

Есен (двойно: 2 кампании за разпределение)

 

 

 

 

 

Общо за 2013 г.

 

 

 

 

 

2.

Надзорни мерки във връзка с класическата чума по свинете сред дивите и домашните свине:

Лабораторни тестове

 

Брой на извършените тестове

Разходи на тестовете (2)

Лабораторно изследване

(1)

Персонал

(2)

Административни разходи

Formula

Общо разходи

Formula

Серологични изследвания

(ELISA)

 

 

 

 

 

Изследвания чрез полимеразна верижна реакция

 

 

 

 

 

Вирусологични изследвания

 

 

 

 

 

Вземане на проби

 

 

Разходи за вземане на проби (2)

Персонал

(1)

Административни разходи

Formula

Общо разходи

Formula

Брой домашни свине, от които са взети проби

 

 

 

 

Брой диви свине, от които са взети проби

 

 

 

 

Удостоверявам, че:

тези разходи са действително направени и точно отчетени и отговарят на условията за допустимост съгласно настоящото решение,

всички съпътстващи документи, свързани с разходите, са на разположение за проверка,

не е поискано друго участие на Съюза за тези мерки и всички приходи от операциите по тях се декларират на Комисията,

програмата бе изпълнена съгласно съответното законодателство на Съюза,

прилагат се процедури за контрол, по-специално за проверка на точността на декларираните суми, с цел предотвратяване, откриване и отстраняване на нередности.

Дата:

Име и подпис на директора:


(1)  Всички разходи са без ДДС

(2)  Всички разходи са без ДДС.


8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/s3


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ

Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

В съответствие с Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 1) от 1 юли 2013 г. само електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правно действие.

Когато поради непредвидени обстоятелства публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, печатното издание ще бъде автентично и ще има правно действие в съответствие с реда и условията, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 216/2013.


8.8.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/s3


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ — НАЧИН ЗА ЦИТИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ

От 1 юли 2013 г. се промени начинът, по който се цитират актовете.

По време на преходния период актовете ще се цитират и по двата начина.