ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.198.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 198

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
23 юли 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 695/2013 на Съвета от 15 юли 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република и за отмяна на антидъмпинговите мерки върху вноса на дъски за гладене с произход от Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

1

 

*

Регламент (ЕС) № 696/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

22

 

*

Регламент (ЕС) № 697/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 698/2013 на Комисията от 19 юли 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 699/2013 на Комисията от 19 юли 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 700/2013 на Комисията от 22 юли 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/391/ОВППС на Съвета от 22 юли 2013 година в подкрепа на практическото изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им

40

 

 

2013/392/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 юли 2013 година за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления

45

 

*

Решение 2013/393/ОВППС на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Решение 2013/382/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

47

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/394/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Статистическия комитет Европейски съюз—Швейцария от 12 юни 2013 година за замяна на приложение А към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката

48

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 695/2013 НА СЪВЕТА

от 15 юли 2013 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република и за отмяна на антидъмпинговите мерки върху вноса на дъски за гладене с произход от Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 2, 3 и 6 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 452/2007 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито, вариращо между 9,9 % и 38,1 %, върху вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република („КНР“ или „Китай“) и Украйна. С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2010 (3) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене от Since Hardware (Guangzhou) Co, китайски производител износител на дъски за гладене, след ново разследване съгласно член 5 от основния регламент („първоначалното разследване“).

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 270/2010 (4) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене от Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., китайски производител износител на дъски за гладене.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 580/2010 (5) Съветът измени окончателното антидъмпингово мито, което е в сила по отношение на вноса на дъски за гладене с произход от Украйна, на 7 % след частично междинно преразглеждане, ограничено по обхват до дъмпинга, съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 77/2010 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене от Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co, китайски производител износител на дъски за гладене, след преразглеждане във връзка с „нов износител“ съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 805/2010 (7) Съветът повторно наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене от Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, китайски производител износител на дъски за гладене, като мярка с цел съобразяване с решението на Съда на Европейския съюз по дело С-141/08 Р (8).

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 987/2012 (9) Съветът повторно наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република, произведени от Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., като мярка с цел съобразяване с решението на Съда на Европейския съюз по дело Т-274/07 (10).

(7)

Горепосочените разследвания са наричани по-долу също така и „предишните разследвания“.

2.   Искания за преразглеждане

2.1.   Преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на действащите антидъмпингови мерки по отношение на Украйна и КНР

(8)

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие на действащите антидъмпингови мерки (11), на 25 януари 2012 г. Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на посочените мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(9)

Искането бе подадено от трима производители от Съюза, които съставляват основен дял, в конкретния случай — повече от 40 %, от производството на дъски за гладене в Съюза („заявителите, поискали преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките“).

(10)

Искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките се отнася до всички държави, попадащи понастоящем в обхвата на действащите мерки, а именно КНР и Украйна, и се основава на становището, че изтичането на срока на действие на мерките би довело до продължаване на дъмпинга и на вредата върху промишлеността на Съюза.

(11)

Като установи след обсъждане с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията обяви на 25 април 2012 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (12), че започва преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент („известието за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките“).

2.2.   Частично междинно преразглеждане на действащите антидъмпингови мерки по отношение на Украйна, доколкото това засяга единствения производител износител от Украйна

(12)

На 17 март 2012 г. Комисията получи искане за започване на частично междинно преразглеждане, ограничено по обхват до дъмпинга, съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент. Искането беше подадено от Eurogold Industries Ltd., единственият производител износител на разглеждания продукт от Украйна („заявителят, поискал междинно преразглеждане“).

(13)

Според заявителя, поискал междинно преразглеждане, обстоятелствата, въз основата на които са били определени мерките, са се променили и тези промени са с траен характер. На основание на тези промени бе заявено, че съществуващите антидъмпингови мерки вече не са необходими, за да се компенсира дъмпингът.

(14)

Като установи, след консултации с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства, които обосновават започването на частично междинно преразглеждане, Комисията започна това преразглеждане на 12 юни 2012 г. (13) („известие за започване на междинно преразглеждане“).

3.   Разследване

3.1.   Преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките

а)   Разследван период и разглеждан период при разследването в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(15)

Разследването на дъмпинга и на вредата, проведено в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките, обхвана периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките“ или „РППИСДМ“). Проверката на тенденциите в контекста на анализа на вредата обхваща периода от януари 2008 г. до края на РППИСДМ („разглеждания период“).

б)   Страни, засегнати от разследването, и извадка

(16)

Комисията уведоми официално за започването на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките заявителите, другите известни производители от Съюза, производителите износители, вносителите, ползвателите от Съюза, за които се знаеше, че са засегнати, и техните сдружения, както и представителите на засегнатите държави износители. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на искането си, беше предоставена такава възможност.

(17)

В известието за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките бе предвидено изготвяне на извадка в съответствие с член 17 от основния регламент, предвид очевидно големия брой китайски производители износители и производители от Съюза.

(18)

За да може Комисията да реши дали е необходима извадка и ако тя е необходима — да направи подбор, от китайските производители износители бе поискано да заявят своя интерес пред Комисията и да предоставят информацията, посочена в известието за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Само двама производители износители от КНР заявиха своя интерес и предоставиха на Комисията информацията, искана в известието за започване на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Поради това изготвянето на извадка не бе счетено за необходимо.

(19)

Единственият украински производител износител оказа съдействие в успоредно проведеното частично междинно преразглеждане и поиска данните, проверени и събрани в рамките на междинното преразглеждане, да се използват за целите на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките (вж. съображение 31 по-долу).

(20)

Комисията обяви в известието за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, че е извършила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Тази извадка се състоеше от три дружества от предвидените 20—30 производители от Съюза, за които преди започването на разследването бе известно, че произвеждат сходния продукт. Трите включени в извадката дружества бяха подбрани въз основа на техните продажби и производствен обем на сходния продукт през 2011 г., както и с оглед на географското им положение в Съюза. Извадката представляваше над 40 % от общото производство и продажби на Съюза по време на РППИСДМ по разчетни данни и поради това бе приета за представителна. Заинтересованите страни бяха поканени да се запознаят с преписката и да изразят становището си относно целесъобразността на този подбор в срок от 15 дни от датата на публикуване на известието за започване на преразглеждане. Нито една от заинтересованите страни не изрази становище относно предложената извадка.

(21)

Не бе заявен интерес от несвързани вносители в Съюза, нито беше оказано съдействие от такива вносители при разследването в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

в)   Въпросници и проверка

(22)

Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и за определяне на интереса на Съюза.

(23)

Бяха изпратени въпросници на двамата китайски производители износители, които се отзоваха при изготвянето на извадката. Само единият от тези китайски производители износители оказа съдействие и предостави отговори на въпросника.

(24)

Отговори на въпросника бяха получени от всички три включени в извадката производители от Съюза. Освен това четирима оказали съдействие производители от Съюза предоставиха общи данни за целите на анализа на вредата.

(25)

Бяха извършени проверки на място в обектите на следните дружества:

КНР

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, КНР

Brabantia S&S, Хонконг

Производители от Съюза

Colombo New Scal SpA, Италия

Rörets Polska Spółka z.o.o., Полша

Vale Mill (Rochdale) Ltd, Обединено кралство

(26)

От гледна точка на необходимостта да се установи нормалната стойност за производителите износители в КНР, за които в първоначалното разследване не е било предоставено третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“), беше извършено посещение на място за определяне на нормалната стойност въз основа на данни от държава аналог на обектите на следното дружество:

Украйна

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Украйна

г)   Оповестяване

(27)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, въз основа на които бе предвидено да се препоръча налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР и за прекратяване на разследването относно антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на разглеждания продукт с произход от Украйна. На страните беше предоставен и срок, в който те имаха възможност да представят коментарите си след това оповестяване. Не бяха получени коментари.

3.2.   Частично междинно преразглеждане

а)   Разследван период в разследването в рамките на междинното преразглеждане

(28)

Разследваният период в рамките на частичното междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент по отношение на вноса с произход от Украйна обхвана периода от 1 април 2011 г. до 31 март 2012 г. („разследван период в рамките на междинното преразглеждане“). По-отдавна изтекъл разследван период, като използвания при преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките, не би бил в съответствие с изискванията на член 6, параграф 1 от основния регламент. Освен това подобен разследван период бе използван в успоредно проведената процедура за възстановяване.

б)   Страни, засегнати от разследването

(29)

Комисията официално уведоми заявителя, поискал междинното преразглеждане, и представителите на засегнатата държава износител за започването на частично междинно преразглеждане. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване на междинно преразглеждане. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на искането си, беше предоставена такава възможност.

в)   Въпросници и проверка

(30)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за установяването на дъмпинга на заявителя, поискал междинно преразглеждане, и необходимостта от запазването на мерките.

(31)

Заявителят, поискал междинно преразглеждане, е представлявал целия внос на разглеждания продукт от Украйна. Въпросник бе изпратен само на това дружество, което оказа съдействие и представи отговори на въпросника. Беше направена проверка на място в следния обект:

Украйна

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Украйна

г)   Оповестяване

(32)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, въз основа на които бе предвидено да се прекрати разследването относно антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Украйна. На страните беше предоставен и срок, в който те имаха възможност да представят коментарите си след това оповестяване. Не бяха получени коментари.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(33)

Продуктът, който е предмет едновременно на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките и на частичното междинно преразглеждане, е същият като този, обхванат от Регламент (ЕО) № 452/2007 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2010 на Съвета, а именно дъски за гладене, независимо дали са самостоятелно стоящи или не, със или без отвеждане на парата и/или загряваща горна част и/или издухваща горна част, включително дъски за ръкави, и основни части от тях, т.е. крака, горна част и поставка за ютия, с произход от Китайската народна република и Украйна („разглежданият продукт“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 и ex 8516 90 00.

(34)

Настоящите разследвания в рамките на преразглеждането потвърдиха, че както и в първоначалното разследване, разглежданият продукт и дъските за гладене, произвеждани и продавани на вътрешния пазар в засегнатите държави, дъските за гладене, произвеждани и продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, и тези, произвеждани и продавани на пазара на държавата аналог на Украйна, имат еднакви основни физически и технически характеристики, както и едни и същи основни приложения.

(35)

Следователно тези продукти се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ, ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ И/ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА И ДЪЛГОТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1.   Дъмпинг — преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки — КНР

1.1.   Общи бележки

(36)

Както бе посочено по-горе, съдействие при разследването е оказал само един китайски производител износител, който представлява само незначителна част от общия обем на китайския износ през РППИСДМ. Поради това констатациите по отношение на това дружество не бяха счетени за представителни за страната.

(37)

Ето защо китайските власти и неоказалите съдействие китайски производители износители бяха уведомени за прилагането на член 18, параграф 1 от основния регламент и получиха възможност да представят своите коментари в съответствие с член 18, параграф 4 от основния регламент. Не бяха представени коментари по този въпрос.

(38)

В съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент констатациите във връзка с дъмпинга и вероятността от продължаване на дъмпинга, изложени по-долу, трябваше да бъдат направени въз основа на наличните факти, по-специално информацията в искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки и статистическите данни, с които разполага Комисията и за които е установено, че са най-точни, т.е. месечните данни, предоставени от държавите членки съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент („базата данни по член 14, параграф 6“). Бе установено, че други статистически източници, като например базите данни за китайския износ и Евростат (8 цифри), са ненадеждни, тъй като съответните митнически кодове обхващат други продукти, различни от разглеждания продукт.

1.2.   Нормална стойност

а)   Държава аналог

(39)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“), се определя въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в държава аналог.

(40)

За тази цел в известието за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките Комисията предложи Украйна като държава аналог. Украйна е една от държавите, използвани при предишните разследвания като подходяща трета държава с пазарна икономика с цел определяне на нормалната стойност по отношение на КНР. Всички заинтересовани страни получиха възможност да коментират избора на предвижданата държава аналог. Не бяха представени коментари по този въпрос.

(41)

В допълнение Комисията се опита да получи съдействие от други потенциални държави аналог, а именно Малайзия, Босна и Херцеговина, Индия, Израел и Турция. Само турските власти оповестиха списък на известните производители, с които да бъде осъществена връзка, без да посочва дали някои от тях биха оказали съдействие при разследването. В същото време единственият украински производител износител се съгласи неговите данни, които бяха подадени и проверени в рамките на успоредно проведеното междинно преразглеждане, да се използват за целите на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките.Данните са представителни за цялата страна.

(42)

В светлината на горните факти и на изискванията на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент бе направено заключението, че Украйна е подходяща държава аналог.

б)   Определяне на нормалната стойност в държавата аналог

(43)

Единственият украински производител износител не оказа съдействие при преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките, но оказа съдействие в успоредно проведеното частично междинно преразглеждане и предостави своите данни, събрани и проверени в рамките на частичното междинно преразглеждане, на разположение за целите на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(44)

Като се отчита значителното припокриване между разследваните периоди при разследванията в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките и в рамките на междинното преразглеждане и като се има предвид, че въпросният украинския износител представлява 100 % от износа от Украйна към Съюза, нормалната стойност беше определена въз основа на данните, събрани и проверени в рамките на успоредно проведеното частично междинно преразглеждане (вж. съображения 77—83 по-долу).

1.3.   Експортна цена

(45)

Експортната цена по отношение на неоказалите съдействие китайски производители износители бе определена въз основа на наличните данни в съответствие с член 18 от основния регламент. По този начин експортната цена бе определена въз основа на статистическите данни за вноса, с които разполага Комисията (т.е. базата данни по член 14, параграф 6), като бе изчислена на базата на среднопретеглената стойност.

(46)

В случая на оказалия съдействие китайски производител износител експортните цени бяха определени въз основа на цената, на която внесените продукти са били препродадени за първи път на независим купувач, в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент.

1.4.   Сравнение

(47)

За неоказалите съдействие китайски производители износители сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост. По целесъобразност бяха направени корекции по отношение на транспортните разходи във всички случаи, в които въз основа на данните, събрани от оказалия съдействие китайски производител износител, бе доказано, че те се отразяват върху сравнимостта на цените.

(48)

В случая на оказалия съдействие китайски производител износител беше направено сравнение между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена, установена въз основа на предоставените и проверени данни, сравнени на базата на цена франко завода за всеки вид продукт и при същото равнище на търговия. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост. Корекции с не повече от 5,9 % бяха направени по целесъобразност по отношение на транспортните разходи във всички случаи, в които бе доказано, че те се отразяват върху сравнимостта на цените.

1.5.   Дъмпингов марж

(49)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент дъмпинговият марж за оказалия съдействие китайски производител износител беше определен въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност за всеки вид продукт и среднопретеглената експортна цена за съответния вид разглеждан продукт. При примерното сравнение не беше установено наличие на дъмпинг. Тъй като вносът на това дружество представлява само незначителна част от обема на общия внос от КНР, констатациите за това дружество не се считат за представителни за цялата КНР.

(50)

В случая на неоказалите съдействие китайски производители износители дъмпинговият марж беше установен въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена. Поради липсата на съдействие сравнението по видове продукти не беше възможно. Вместо това се наложи сравнението да се направи въз основа на статистическите данни, както бе обяснено в съображения 44 и 45 по-горе. Сравнението показа наличието на ориентировъчен дъмпингов марж от 11,5 %.

1.6.   Вероятност от продължаване на дъмпинга — КНР

(51)

С оглед на ниското ниво на съдействие по време на разследването не бе налична информация относно китайския вътрешен пазар. Оказалият съдействие китайски износител е бил създаден единствено за да произвежда за пазара на Съюза и не разполагаше с информация за положението на националния пазар.

(52)

Констатациите по отношение на вероятността от продължаване на дъмпинга трябваше да се основават главно на наличната информация в искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките и информацията, проверена и публикувана в рамките на петгодишния преглед от юни 2010 г., извършен от американската Комисия за международна търговия („петгодишен преглед на САЩ“) (14), за които Комисията смята, че са от значение за целите на нейното разследване.

а)   Обем и цени на дъмпинговия внос от КНР

(53)

Въпреки действащите мерки и въпреки намаляването на китайския внос през разглеждания период, както е установено по-долу (вж. съображение 106), този внос е продължил да има значителен пазарен дял на пазара на Съюза — от порядъка на 15—20 % през РППИСДМ, като е подбивал цените на Съюза с близо 20 % по време на същия период (вж. съображение 109 по-долу).

(54)

Като се има предвид значителният пазарен дял и продължаващото чувствително подбиване на цените през РППИСДМ, с основание може да се очаква, че вносът от Китай на значителни обеми ще продължи да упражнява значителен натиск върху цените на промишлеността на Съюза, ако мерките бъдат отменени.

б)   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(55)

Данните, публикувани в петгодишния преглед на САЩ, показват значителен капацитет в КНР, съответстващ на около 80 % от потреблението на Съюза (2009 г.). Комисията не намери по-актуална информация, която да противоречи на информацията, събрана от разследващия орган на САЩ. Поради липсата на съдействие не беше възможно да се установи точният размер на неизползвания капацитет.

(56)

Въз основа на информацията в искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките броят на съществуващите производители в КНР е останал голям. Следователно не бяха установени признаци за намаляването на производствения капацитет в КНР.

(57)

Освен това въз основа на информацията, събрана от Комисията от петгодишния преглед на САЩ и потвърдена от констатациите в настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките по отношение на оказалия съдействие китайски производител износител, става ясно, че лесно може да бъде създаден допълнителен капацитет, за да се отговори на увеличеното търсене, тъй като производството се основава главно на работната сила. Освен това разследването разкри, че производители, произвеждащи и други продукти, различни от разглеждания продукт, лесно могат да преминат от производство на други продукти към производство на разглеждания продукт или обратното в зависимост от търсенето. Следователно ако антидъмпинговото мито бъде отменено, китайските производители най-вероятно ще бъдат в състояние да увеличат производството си на дъски за гладене относително бързо без каквито и да било съществени инвестиции.

(58)

Поради това въз основа на наличната информация бе направено заключението, че е налице най-малкото потенциално висок наличен капацитет в КНР, който би могъл да бъде пренасочен към пазара на Съюза, ако бъде позволено антидъмпинговите мерки да отпаднат.

в)   Привлекателност на пазара на Съюза и на други трети пазари

(59)

Поради ниската степен на съдействие и липсата на надеждни данни не бе възможно да се направи сравнение на цените между вноса за Съюза и за други трети износни пазари, както и цените на китайския вътрешен пазар. С примерното сравнение, основано на наличните факти, бе установено значително подбиване на средните цени в Съюза от китайския внос (вж. съображение 109 по-долу). Поради това бе сметнато, че по отношение на цените пазарът на Съюза е привлекателен за китайските производители износители.

(60)

Освен това въз основа на констатациите в петгодишния преглед на САЩ, за които не бе получена противоречаща информация, може да се приеме, че Съюзът понастоящем е най-големият пазар за износ за китайските производители. Вторият най-голям пазар за износ — САЩ, остава затворен за китайските производители износители, тъй като антидъмпинговите мита са значителни и наскоро срокът на действието им бе удължен до 2015 г.

(61)

Относително стабилният и устойчив пазарен дял на китайския внос, въпреки действащите мерки, показва, че Съюзът продължава да бъде привлекателен пазар за износ за китайските производители износители. Затварянето на пазара на САЩ, втория по големина експортен пазар, показва, че капацитетът за усвояване на трети пазари е ограничен. Поради това има вероятност китайските производители износители да се насочат към пазара на Съюза, в случай че антидъмпинговите мерки по отношение на КНР бъдат отменени.

г)   Поведение в миналото

(62)

Информацията, събрана в рамките на петгодишния преглед на САЩ, показва, че китайските производители са силно ориентирани към износ. Това изглежда е отчасти потвърдено от констатациите, направени по време на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, че единственият производител износител не е бил активен на вътрешния китайски пазар, а е бил изключително ориентиран към износ.

(63)

Удължаването на срока на действие на антидъмпинговите мерки от страна на САЩ след петгодишния преглед на САЩ показва, че дъмпинговите практики на китайските производители износители на други пазари може да се пренесат и върху пазара на Съюза, ако съществуващите мерки бъдат отменени.

(64)

Освен това поведението на китайския износител, който в миналото се е ползвал от нулево мито, Since Hardware (Guangzhou) Co, може да се счита за ясен показател за вероятното поведение на китайските износители, ако митата отпаднат. Since Hardware, един от най-големите китайски производители износители, е увеличил пазарния си дял на пазара на Съюза с около 64 % в обемно отношение, с установен дъмпинг от около 52 % и подбиване на цените на промишлеността на Съюза в размер на 16 % (15). Предвид привлекателността на пазара на Съюза и наличния капацитет в КНР, това поведение в миналото показва, че има вероятност дъмпинговият внос да се повтори, и то в значителни обеми, ако мерките бъдат отменени.

1.7.   Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга — КНР

(65)

С оглед на описаните по-горе констатации може да се направи заключението, че като се има предвид значителният наличен производствен капацитет в КНР, способността на китайските производители бързо да увеличават своите производствени обеми и да ги насочват за износ, значителното ниво на дъмпинг и подбиване на цените на този износ и привлекателността на пазара на Съюза за такъв износ, е разумно да се предположи, че отмяната на мерките би довела до увеличен износ на дъмпингови нива на дъски за гладене от КНР за Съюза.

2.   Дъмпинг — преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките — Украйна

2.1.   Общи бележки

(66)

В случая с Украйна, единственият известен украински производител износител не оказа съдействие при преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките и поради това трябваше да бъдат използвани наличните факти. Като се отчита припокриването между разследваните периоди при разследванията в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките и в рамките на междинното преразглеждане и като се има предвид, че украинският производител износител представлява 100 % от вноса от Украйна, данните, събрани и проверени в рамките на междинното преразглеждане, бяха използвани като налични факти в паралелното преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, със съгласието на този производител.

2.2.   Констатации

(67)

Констатациите от междинното преразглеждане, описани в раздел 6 по-долу, бяха използвани като налични факти за целите на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

2.3.   Дъмпингов марж

(68)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент дъмпинговият марж беше определен въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност за всеки вид продукт и среднопретеглената експортна цена за съответния вид разглеждан продукт. При сравнението не беше установено наличие на дъмпинг.

2.4.   Вероятност от повторение на дъмпинга

(69)

По отношение на вероятността от повторение на дъмпинга бяха анализирани следните елементи: обема и цените на дъмпинговия внос от Украйна, привлекателността на пазара на Съюза и на други трети пазари, наличния производствен капацитет и свръхкапацитет за износ на украинския производител.

а)   Обем и цени на дъмпинговия внос от Украйна

(70)

Вносът на дъски за гладене с произход от Украйна се е увеличил с 24 %. Съответният пазарен дял леко е нараснал от 8 % през 2008 г. на 10 % през разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(71)

През разглеждания период цените на вноса са следвали същите тенденции като продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. Като цяло цените на вноса са се увеличили от 2008 г. до разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките с 14 %.

б)   Привлекателност на пазара на Съюза и на други трети пазари

(72)

По време на разглеждания период украинските експортни цени за трети държави като цяло са били по-ниски в сравнение с тези на пазара на Съюза. Тази ценова разлика е достигнала повече от 10 % от равнището на експортните цени по време на разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(73)

Украинските експортни цени за трети държави като цяло са под ценовото равнище на украинския износ за Съюза, което е в подкрепа на заключението, че пазарът на Съюза е привлекателен, тъй като може да генерира по-високи приходи.

в)   Наличен производствен капацитет и свръхкапацитет за износ на украинския производител

(74)

По време на разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките Украйна е насочвала само малка част от производствения си капацитет за износ.

(75)

Съгласно информацията, събрана по време на разследването, не се предвижда украинският капацитет да се увеличи допълнително. Следователно няма вероятност износът за Съюза да нарасне, в случай че мерките бъдат отменени.

г)   Заключение относно вероятността от повторение на дъмпинга — Украйна

(76)

С оглед на гореизложеното, по-специално констатациите относно очакваното развитие на капацитета, беше счетено, че няма вероятност украинският производител износител да възобнови износа на вредоносни количества на дъмпингови цени към пазара на Съюза в краткосрочен до средносрочен план, ако мерките бъдат отменени.

3.   Дъмпинг — междинно преразглеждане — Украйна

3.1.   Нормална стойност

(77)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент беше проверено дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти е бил представителен по време на разследвания период в рамките на междинното преразглеждане, т.е. дали общият обем на тези продажби е представлявал 5 % или повече от експортните продажби на разглеждания продукт за Съюза. Въз основа на това продажбите на вътрешния пазар на оказалия съдействие украински производител бяха счетени като цяло за представителни.

(78)

След това Комисията идентифицира онези видове продукти, продавани на вътрешния пазар, които са били идентични или сравними с видовете, продавани за износ към Съюза.

(79)

За всеки вид на продукта, продаван от производителя износител на неговия вътрешен пазар и счетен за идентичен или сравним с вида на продукта, продаван за износ в Съюза, бе преценено дали продажбите на вътрешния пазар са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на определен вид на продукта на вътрешния пазар бяха приети за достатъчно представителни, ако общият обем на продажбите на този вид на продукта за независими клиенти на вътрешния пазар по време на разследвания период в рамките на междинното преразглеждане представлява най-малко 5 % от общия обем на продажбите на сравнимия вид на продукта, продаван за износ към Съюза.

(80)

След това се разгледа дали продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент, като се установи за всеки вид продукт делът на рентабилните продажби, извършени на независими клиенти на вътрешния пазар.

(81)

В случаите когато обемът на продажбите на даден вид продукт, продаван на нетни продажни цени, равни или по-високи от изчисления производствен разход, е съставлявал повече от 80 % от общия обем на продажбите за този вид и когато среднопретеглената продажна цена е била равна или по-висока от производствените разходи за единица продукция, нормалната стойност бе основана на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглената стойност на цените при всички продажби на вътрешния пазар на този вид, направени по време на разследвания период в рамките на междинното преразглеждане, независимо от това дали тези продажби са носели или не са носели печалба

(82)

Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид или когато среднопретеглената цена на съответния вид е била по-ниска от разходите за производство на единица продукция, нормалната стойност бе основана на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност само на рентабилните продажби на вътрешния пазар на този вид през разследвания период в рамките на междинното преразглеждане.

(83)

По отношение на видовете продукти, които не са били рентабилни, нормалната стойност беше конструирана в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент. Нормалната стойност беше конструирана чрез прибавяне към производствените разходи на украинския производител по време на разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките на среднопретеглените продажбени, общи и административни разходи (SG&А), осъществени при обичайни търговски условия и среднопретеглената печалба, реализирана за видовете продукт, които са рентабилни.

3.2.   Експортна цена

(84)

Тъй като украинският производител износител е реализирал експортни продажби към Съюза пряко на независими клиенти в Съюза, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент експортните цени се основават на действително платените или подлежащите на плащане цени за разглеждания продукт.

3.3.   Сравнение

(85)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на базата на цена франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост. Бяха направени корекции по отношение на разходите за транспорт, застраховка, обработка и допълнителните разходи, опаковане, кредити, банкови такси и комисиони във всички случаи, в които беше установено, че се отразяват върху сравнимостта на цените.

3.4.   Дъмпингов марж

(86)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент дъмпинговият марж беше определен въз основа на сравнение между среднопретеглената нормална стойност за всеки вид продукт и среднопретеглената експортна цена за съответния вид разглеждан продукт. При сравнението не беше установено наличие на дъмпинг.

4.   Траен характер на променените обстоятелства — Украйна

(87)

В съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент беше разгледано също така дали има основание да се счита, че променените обстоятелства са с траен характер.

4.1.   Траен характер на променените обстоятелства

(88)

Украинският производител е преструктурирал организацията на продажбите си, така че от декември 2010 г. всичките му експортни продажби на разглеждания продукт за Съюза са били извършвани пряко към независими клиенти, без участието на свързани търговски дружества. Поради това изчислението на експортните цени беше коригирано, така че да бъдат отчетени тези нови обстоятелства.

(89)

Тези промени се считат за промени с дълготраен характер, тъй като задачите, които преди това са били извършвани от свързаното дружество, са действително прехвърлени на украинския производител за период от около една година. Не бяха установени показатели, които да сочат възможни бъдещи промени в структурата на продажбите. На това основание е направен изводът, че променените обстоятелства имат траен характер.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА

(90)

Както бе изчислено, сходният продукт е бил произвеждан от около 20—30 производители в Съюза. Те представляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(91)

Годишното производство на промишлеността на Съюза бе оценено въз основа на констатациите, направени при разследването, посочено в съображение 1 по-горе, по отношение на вноса на дъски за гладене от Since Hardware (Guangzhou) Co, китайски производител износител на дъски за гладене и въз основа на данните, предоставени от оказалите съдействие производители от Съюза. Както е посочено в съображение 65 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2010 на Съвета за налагане на антидъмпингови мерки върху вноса на гореспоменатия производител износител, годишното производство на Съюза на дъски за гладене се изчислява на над 5 милиона бройки през 2009 г. Поради това и при липсата на друга информация, бе счетено за разумно да се приеме, че общото годишно производство на Съюза е било от порядъка на 5 милиона бройки в началото на разглеждания период на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките (2008 г.). Развитието на производствения обем през разглеждания период беше установено въз основа на тенденциите в обема на производството на оказалите съдействие производители от Съюза. Така определеният обем на производството на Съюза е възлизал на приблизително 5,2 милиона бройки през РППИСДМ.

(92)

Както бе посочено в съображение 20 по-горе, в извадката бяха включени трима производители от Съюза, които представляват повече от 40 % от общото производство на Съюза на сходния продукт. Тези производители, включени в извадката, представиха отговори на въпросника.

(93)

Освен това четирима други производители от Съюза предоставиха обща информация за техните данни за производство и продажби.

(94)

Бе установено, че горепосочените седем производители от Съюза представляват повече от 55 % от общото производство на сходния продукт в Съюза.

(95)

Пазарът на Съюза на дъски за гладене се характеризира предимно с малки и средни производители, разположени в няколко държави членки, включително Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания и Обединеното кралство.

Д.   СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

(96)

Тъй като има само един производител износител от Украйна, потреблението на Съюза и някои от макроикономическите показатели са представени под формата на индекси или диапазони, за да се запази поверителността съгласно член 19 от основния регламент

1.   Потребление на Съюза

(97)

Потреблението в Съюза бе установено на основата на обема на продажбите, реализирани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, както е описано в съображение 100 и обема на вноса, както е записано в базата данни по член 14, параграф 6.

(98)

Що се отнася до обема на вноса от КНР, не беше възможно да бъдат използвани данните от единствения оказал съдействие китайски износител, за да се определи чрез екстраполиране общият обем на вноса от КНР, тъй като той е представлявал само много малка част от общия внос от КНР. Поради това общият обем на вноса трябваше да бъде установен въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. Тъй като съответните кодове по КН в данните от Евростат обхващат повече продукти, различни от разглеждания продукт, данните от Евростат не бяха счетени за подходящи за установяване на обема на вноса от КНР. Следователно, предвид изключително ниската степен на съдействие от страна на китайските производители износители, както и липсата на съдействие от страна на несвързаните вносители, единственият надежден статистически източник за определяне на обемите на вноса беше информацията, съдържаща се в базата данни по член 14, параграф 6. Тъй като обемите на вноса в базата данни по член в 14, параграф 6 са описани само в kg, данните трябваше да бъдат превърнати в бройки (единици), като бе използван обменният курс, установен за вноса от Украйна в паралелно проведеното междинно преразглеждане. Това бе счетено за обосновано, тъй като вносът на китайското дружество, оказало съдействие, не бе приет за представителен и в допълнение, както е посочено в съображение 36 по-горе, Украйна също беше използвана като държава аналог с цел определяне на нормалната стойност за КНР и следователно данните бяха приети за представителни за определяне на равнището на вноса от КНР.

(99)

В случая на вноса от Украйна бяха използвани проверените данни, представени в отговора на въпросника в паралелно проведеното междинно преразглеждане. Въпреки че разследваният период в рамките на междинното преразглеждане бе определен от 1 април 2011 г. до 31 март 2012 г. и следователно не обхваща първото тримесечие на разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките, беше установено, че тази информация все пак е подходяща за определянето на обема на вноса. В действителност тази информация бе проверена и бе установено, че е точна и представителна за определяне на обемите на вноса от Украйна през разследвания период в рамките на преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(100)

Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза бе изчислен чрез екстраполиране на съотношението между общия обем на производството и общия обем на продажбите на седемте оказали съдействие производители от Съюза към общия изчислен обем на производството на промишлеността на Съюза за всяка година от разглеждания период.

(101)

На тази основа потреблението на Съюза е спаднало с 11 % между 2008 г. и РППИСДМ. По-конкретно, търсенето е спаднало със 7 процентни пункта между 2008 г. и 2009 г., след което се е увеличило с 9 процентни пункта между 2009 г. и 2010 г. По време на РППИСДМ потреблението в Съюза е възлизало на 9 до 10 милиона бройки, което представлява спад от 13 процентни пункта спрямо предходната година.

Таблица 1

Обем

(в хиляди бройки)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Потребление

10 000 - 11 000

9 000 – 10 000

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

Индекс

100

93

102

89

Източник: базата данни по член 14, параграф 6, отговори на въпросника

2.   Внос от засегнатите държави

(102)

В първоначалното разследване, приключило през 2007 г., вносът с произход от КНР и Украйна беше оценен кумулативно в съответствие с член 3, параграф 4 от основния регламент. Беше разгледано дали кумулативната оценка е подходяща и за настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(103)

В това отношение беше установено, че дъмпинговият марж, определен за вноса от КНР, е над нивото de minimis (11,5 %), посочено в член 9, параграф 3 от основния регламент. Що се отнася до вноса от Украйна, за РППИСДМ не беше установен дъмпинг, нито вероятност от повторение на дъмпинга. По тези причини вносът от Украйна не следва да бъдат кумулиран с този от КНР, тъй като не са спазени критериите, определени в член 3, параграф 4 от основния регламент.

3.   Внос от КНР

3.1.   Обем и пазарен дял

(104)

Както беше посочено по-горе в съображение 98, предвид изключително ниското равнище на съдействие на китайските производители износители, общият обем на вноса от КНР беше определен въз основа на наличната информация в базата данни по член 14, параграф 6 в съответствие с член 18 от основния регламент.

(105)

На тази основа вносът на разглеждания продукт от КНР е намалял в абсолютни стойности от 4 до 4,5 милиона бройки през 2008 г. на 1,5 до 2,0 милиона бройки през РППИСДМ, което представлява намаление с 59 % през разглеждания период. Този спад е бил особено ясно изразен между 2010 г. и РППИСДМ, когато вносът от КНР е намалял от 3 до 3,5 милиона през 2010 г. до 1,5 до 2,0 милиона бройки през РППИСДМ с 36 процентни пункта. Това намаление съвпада с повторното въвеждане на антидъмпинговото мито по отношение на Since Hardware през декември 2010 г. (вж. съображение 64 по-горе).

(106)

Макар пазарният дял на вноса от Китай да е намалял с 22 процентни пункта по време на разглеждания период, пазарният дял, притежаван по време на РППИСДМ, т.е. 15—20 %, е бил значителен.

Таблица 2

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Обеми на вноса от КНР, предмет на мерките (в хиляди бройки)

4 000 - 4 500

3 000 - 3 500

3 000 - 3 500

1 500 - 2 000

Индекс

100

73

76

40

Пазарен дял на вноса от КНР, предмет на мерките (в тонове)

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Източник: базата данни по член 14, параграф 6

3.2.   Цени и подбиване на цените

(107)

Поради изключително ниската степен на съдействие от страна на китайските производители износители среднопретеглената цена на вноса от КНР трябваше да бъде установена въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, т.е. на основата на информацията, съдържаща се в базата данни по член 14, параграф 6. Съдържащата се там информация бе обърната в цени/бройка в резултат на горепосочената методика (вж. съображение 104 по-горе). Цените на вноса, установени при тази методика, са се увеличили от 7,0 евро/бройка през 2008 г. на 8,2 евро/бройка през РППИСДМ, т.е. със 17 %.

Таблица 3

Цена на вноса, предмет на мерките, в евро/бройка

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

КНР

7,0

8,3

8,4

8,2

Индекс

100

119

121

117

Източник: базата данни по член 14, параграф 6

(108)

За да се определи подбиването на цената през РППИСДМ среднопретеглената продажна цена на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на равнище франко завода (т.е. без да включват транспортните разходи в Съюза и след приспадане на отстъпките и рабатите), бяха сравнени със съответната среднопретеглена цена на вноса, установена по-горе в съображение 107, на база CIF със съответните корекции за митата.

(109)

Сравнението показа, че когато е изразен като процент от оборота на включените в извадката производители от Съюза по време на РППИСДМ, вносът от КНР е подбивал цените на промишлеността на Съюза с почти 20 %.

4.   Внос от Украйна

(110)

Както беше споменато по-горе в съображение 99, обемите и цените на вноса от Украйна бяха установено въз основа на проверените отговори на въпросника, представени от украинския производител износител в паралелно проведеното продължаващо междинно преразглеждане.

(111)

Таблицата по-долу показва развитието на вноса от Украйна по време на разглеждания период по отношение на обема и пазарния дял.

Таблица 4

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Обеми на вноса от Украйна, предмет на мерките (в хиляди бройки)

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

Индекс

100

104

128

124

Пазарен дял на вноса от Украйна, предмет на мерките

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Източник: проверени отговори на въпросника

(112)

Вносът на дъски за гладене с произход от Украйна се е увеличил с 24 % между 2008 г. и 2011 г. Украйна е успяла да увеличи своя внос, главно поради по-високото антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход от КНР. Освен това изменението на антидъмпинговото мито за Украйна през юли 2010 г. от 9,9 % до 7,7 % е допринесло за това развитие, което е направило украинския внос по-конкурентоспособен на пазара на Съюза.

(113)

Таблицата по-долу показва развитието на средните CIF цени на границата на Съюза на вноса от Украйна, предмет на мерките.

Таблица 5

Цена на вноса, предмет на мерките, в евро/бройка

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Украйна

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 – 11

Индекс

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Източник: проверени отговори на въпросника

(114)

Както е посочено в таблица 5 по-горе, средната цена на вноса се е увеличила с 10—15 % по време на разглеждания период и почти е достигнала до ценовото равнище на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза по време на РППИСДМ.

5.   Внос от други трети държави, които не са обект на мерките

(115)

Обемът на вноса от други трети държави, които не са обект на мерките, бе установен въз основа на базата данни по член 14, параграф 6, преобразувани в бройки, като се използва същата методика както за определяне на обемите на вноса от КНР, съгласно описаното в съображение 98 по-горе. Това бе счетено за обосновано, тъй като съответните кодове по КН в данните от Евростат обхващат и други продукти, различни от разглеждания продукт, и поради това не бяха сметнати за подходящи, за да се определи обемът на вноса от други трети държави.

(116)

Таблицата по-долу показва развитието на вноса от други трети държави по време на разглеждания период по отношение на обема и пазарния дял, както и средната цена на този внос.

Таблица 6

Обем на вноса от други трети държави в хиляди бройки

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Турция

300-500

500-700

700-900

800-1,000

Индекс

100

160-170

215-225

225-235

други трети държави

400-600

600-800

900-1 100

700-900

Индекс

100

130-140

190-200

150-160

Общо за всички други държави

700-1,100

1,100-1,500

1,600-2,000

1,500-1,900

Индекс

100

140-150

200-210

180-190

Пазарен дял на вноса с произход от всички други трети държави

5 % - 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

15 % - 20 %

Цени на вноса от всички други държави (евро/бройка)

7,7

8,1

8,2

9,0

Източник: базата данни по член 14, параграф 6

(117)

Обемът на вноса от други трети държави като цяло се е увеличил през разглеждания период. Въпреки че той като цяло се е увеличил дори повече от два пъти, между 2008 г. и 2010 г., между 2010 г. и РППИСДМ отново е настъпил спад. На тази основа обемът на вноса от други трети държави се е увеличил значително през разглеждания период и е достигнал 1,5—1,9 милиона бройки през РППИСДМ, което съответства на пазарен дял от порядъка на 15—20 % през РППИСДМ. По-голямата част от този внос е от Турция, където вносът е нараснал от 0,3—0,5 милиона бройки през 2008 г. на 0,8—1,0 милиона бройки през РППИСДМ.

(118)

Средната цена на вноса от други трети държави, които не са обект на мерки, се е увеличил от 7,7 евро/бройка през 2008 г. на 9,0 евро/бройка през РППИСДМ, т.е. увеличение от 17 %.

6.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(119)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза включи оценка на всички икономически фактори и показатели, влияещи върху състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(120)

Както е посочено в съображение 20 по-горе, за проверката на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, бе използвана извадка.

(121)

За целите на анализа на вредата показателите за вреда бяха установени на две равнища:

макроикономическите показатели (производство, производствен капацитет, степен на използване на производствения капацитет, производителност, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост и размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на равнището на цялото производство на Съюза, изчислено на базата на информацията, събрана от производителите, които се отзоваха;

анализът на микроикономическите показатели (средни единични цени, разходи за единица продукция, складови наличности, възнаграждения, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток, способност за привличане на капитали и инвестиции) бе направен въз основа на информацията, предоставена от тримата включени в извадката производители от Съюза..

6.1.   Макроикономически показатели

а)   Производство

(122)

Общото производство на Съюза бе оценено, както е описано по-горе в съображение 91. На тази основа производството на Съюза се е увеличило с 4 % между 2008 г. и РППИСДМ. По-конкретно то е намаляло с 2 % между 2008 г. и 2009 г., но се е увеличило с 6 процентни пункта между 2009 г. и РППИСДМ до около 5,2 милиона бройки.

Таблица 7

в хиляди бройки

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Производство

5,000

4,887

5,072

5,194

Индекс

100

98

101

104

Източник: отговори на въпросника

б)   Производствен капацитет и оползотворяване на капацитета

(123)

Производственият капацитет бе оценен чрез прилагане на съотношението между общия производствен обем и общия капацитет на седемте оказали съдействие производители от Съюза за всяка година от разглеждания период към общото производство на промишлеността на Съюза, както е установено в съображение 122 по-горе.

(124)

Производственият капацитет на промишлеността на Съюза е нараснал със 17 % по време на разглеждания период. Това увеличение обаче се отнася само до един от производителите от Съюза, докато другите оказали съдействие производители от Съюза са имали устойчиви производствени капацитети през разглеждания период. Констатациите от разследването сочат, че някои от неоказалите съдействие производители от Съюза може да са закрили своите производствени съоръжения, като по този начин са намалили общия производствен капацитет на Съюза по време на разглеждания период, което не е отразено в таблица 8 по-долу. При разследването се установи също така, че промишлеността на Съюза произвежда и други продукти освен разглеждания продукт (като сушилни) частично на едни и същи производствени линии. Освен това разследването показа, че производителите от Съюза също могат да преминават лесно от производството на разглеждания продукт към производството на други продукти и обратното. Поради това не беше възможно да се определи ясно производственият капацитет за разглеждания продукт.

(125)

През 2008 г. използването на капацитета е било 66 %, като по време на РППИСДМ е спаднало леко до 58 %. Както е посочено в предходното съображение, общият производствен капацитет на Съюза не би могъл да бъде надеждно определен. Тъй като използването на капацитета е установено на базата на общия капацитет, то също така не може непременно да се счита за значим показател за вредата в този случай.

Таблица 8

в хиляди бройки

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Производствен капацитет

7,592

7,962

8,375

8,906

Индекс

100

105

110

117

Използване на капацитета

66 %

61 %

61 %

58 %

Индекс

100

93

92

89

Източник: отговори на въпросника

в)   Обем на продажбите

(126)

Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза беше установен, както е описано в съображение 100 по-горе. Така между 2008 г. и РППИСДМ обемът на продажбите на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза се е увеличил с 10 %. Това увеличение е било особено изразено между 2010 г. и РППИСДМ, когато обемите на продажбите са се увеличили със 7 процентни пункта. Това съвпада с намаляването на вноса от КНР поради налагането на антидъмпингово мито на Since Hardware (Guangzhou) Co.

Таблица 9

в хиляди бройки

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Продажби на несвързани клиенти в Съюза

4,300 - 4,500

4,300 - 4,500

4,500 - 4,700

4,800 - 5,000

Индекс

100

99

103

110

Източник: отговори на въпросника

г)   Пазарен дял

(127)

По време на разглеждания период промишлеността на Съюза е възвърнала пазарния си дял, който се е увеличил от 40—45 % през 2008 г. на 50—55 % през РППИСДМ, т.е. с 24 %. Това увеличение се дължи най-вече на спада в потреблението, както и на обема на вноса от Китай и едновременното увеличение на обема на продажбите на промишлеността на Съюза.

Таблица 10

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Пазарен дял на производителите от Съюза

40 % - 45 %

45 % - 50 %

40 % - 45 %

50 % - 55 %

Индекс

100

107

101

124

Източник: отговори на въпросника, базата данни по член 14, параграф 6

д)   Растеж

(128)

Потреблението на Съюза е намаляло между 2008 г. и РППИСДМ. Успоредно с това обемът на продажбите от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза се е увеличил с 10 %, а пазарният дял на промишлеността на Съюза се е увеличил с 24 %. Аналогично, производството на промишлеността на Съюза се е увеличило с 4 %, инвестициите са се увеличили повече от два пъти (съображение 141 по-долу), а заетостта се е увеличила с 10 % (съображение 129 по-долу) през същия период. Поради това може да се направи заключението, че промишлеността на Съюза е регистрирала известен растеж през разглеждания период.

е)   Заетост

(129)

Заетостта и тенденциите на заетостта за цялата промишленост на Съюза бяха оценени чрез екстраполиране на наличните данни по отношение на оказалите съдействие производители от Съюза. В съответствие с увеличението на продажбите, равнището на заетостта на промишлеността на Съюза се е повишило с 10 % между 2008 г. и РППИСДМ.

Таблица 11

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Заетост при производството на сходния продукт

655

672

736

722

Индекс

100

102

112

110

Източник: отговори на въпросника

ж)   Производителност

(130)

През разглеждания период производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, измерена като продукция (в бройки) на заето лице за една година, е намаляла с 6 %. Това е свързано с факта, че производството се е увеличило в по-малка степен от заетостта.

Таблица 12

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Производителност (в хиляди бройки на заето лице)

7,6

7,3

6,9

7,2

Индекс

100

95

90

94

Източник: отговори на въпросника

з)   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(131)

Дъмпинговият марж е бил значително над нивото de minimis. Във връзка с въздействието на размера на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза, предвид по-специално обема и цените на вноса от КНР, това въздействие не може да се счита за незначително.

(132)

По отношение на въздействието на предишния дъмпинг, въпреки че разгледаните по-горе показатели показват известно подобрение, те също така свидетелстват, че промишлеността на Съюза продължава да е нестабилна и уязвима.

6.2.   Микроикономически показатели

а)   Цени и други фактори, които оказват влияние върху цените

(133)

Средните продажни цени на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се развивали, както е показано в таблицата по-долу. Средните цени са се запазили относително стабилни през разглеждания период, макар и с леко нарастване през РППИСДМ. Както е посочено по-горе, това увеличение е съвпаднало с налагането на антидъмпингови мерки по отношение на Since Hardware (Guangzhou) Co.

Таблица 13

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Единична цена на пазара на Съюза (евро/бройка)

10,9

10,7

10,9

11,2

Индекс

100

98

100

103

Разходи за производството на единица продукция (евро/бройка)

10,9

10,5

11,0

11,4

Индекс

100

96

101

105

Източник: отговори на въпросника

(134)

Продажните цени следват тенденциите в цените на основните суровини (т.е. стомана). Продажните цени и разходи са останали относително стабилни през разглеждания период, макар че разходите са се увеличили малко повече от продажните цени, което се е отразило негативно върху рентабилността на промишлеността на Съюза между 2008 г. и РППИСДМ. Промишлеността на Съюза обаче не е била в състояние да повиши цените си до устойчиви нива, а е била принудена да се съобразява с ниските цени на китайския внос, за да си възвърне пазарния дял в период на спад в потреблението.

б)   Разходи за труд

(135)

Средните заплати са били стабилни през разглеждания период, докато себестойността на единица продукция се е увеличила с 3 % (таблица 13 по-горе).

Таблица 14

евро/работник

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Средна заплата

20,669

19,377

19,885

20,523

Индекс

100

94

96

99

Източник: отговори на въпросника

в)   Складови наличности

(136)

Обемът на складовите наличности се е увеличил през разглеждания период. Нивото на складовите наличности е било с 56 % по-високо през РППИСДМ в сравнение с равнищата от 2008 г.

Таблица 15

в хиляди бройки

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Складови наличности в края на периода

94

137

184

146

Индекс

100

147

197

156

Източник: отговори на въпросника

г)   Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите

(137)

Промишлеността на Съюза е била в състояние леко да увеличи своята рентабилност между 2008 г., когато е достигнала точката на рентабилност, и 2009 г., когато тя е достигнала до 2 %. Независимо от това, рентабилността е спаднала отново през 2010 г. и е продължила да спада през РППИСДМ, когато е достигнала до равнище от – 1,7 %. Като цяло рентабилността е намаляла с почти 2 % по време на разглеждания период. Както е посочено в съображение 134 по-горе, това се е дължало предимно на факта, че промишлеността на Съюза не е била в състояние да увеличава продажните си цени успоредно с нарастването на разходите, тъй като е била принудена да се съобразява с ниските цени на китайския внос, за да си възвърне пазарния дял.

(138)

Възвръщаемостта на инвестициите, изразена като печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите, в общи линии e следвала тенденциите по отношение на рентабилността. Тя се е повишила между 2008 г. и 2009 г., а се е понижила между 2009 г. и РППИСДМ. Понижаването на възвръщаемостта на инвестициите е по-ярко изразено в сравнение с намалението в нивата на рентабилност в резултат на увеличените инвестиции, както е показано в съображение 141 по-долу.

Таблица 16

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Рентабилност

(% от нетните продажби)

0,0 %

2,0 %

–0,8 %

–1,7 %

Индекс

100

102

99

98

Възвръщаемост на инвестициите (печалба в процент от нетната балансова стойност на инвестициите)

–4 %

96 %

–20 %

–82 %

Индекс

100

200

84

22

Източник: отговори на въпросника

д)   Паричен поток и способност за привличане на капитал

(139)

Нетният паричен поток от оперативни дейности, който е израз на способността на промишлеността да финансира самостоятелно дейностите си, изразен като процент от оборота от сходния продукт, се е подобрил успоредно с рентабилността от 2008 г., от точката на рентабилност до 5 % през 2009 г. Той е спаднал до 3 % през 2010 г. и е бил отрицателен през РППИСДМ.

Таблица 17

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Паричен поток

(% от оборота)

0 %

5 %

3 %

–1 %

Източник: отговори на въпросника

(140)

Няма особени признаци, че промишлеността на Съюза е изпитвала затруднения при привличането на капитал.

е)   Инвестиции

(141)

Годишните инвестиции на включените в извадката производители в производството на сходния продукт са се увеличили повече от два пъти между 2008 г. и РППИСДМ. Те са се увеличили рязко между 2008 г. и 2009 г. Увеличението на инвестициите може да се обясни с усилията за преструктуриране, осъществени от промишлеността на Съюза чрез инвестиране в производствения процес, за да бъде той по-конкурентоспособен. Между 2010 г. и РППИСДМ се е наблюдавал спад, докато нивото на инвестициите е останало значително по-високо в сравнение с 2008 г.

Таблица 18

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РППИСДМ (2011 г.)

Нетни инвестиции (в хиляди евро)

239

504

1 046

569

Индекс

100

211

438

239

Източник: отговори на въпросника

7.   Заключение относно вредата

(142)

Анализът на макроикономическите показатели показва признаци на подобряване, в частност по отношение на обема на производството и на продажбите, както и на пазарния дял на промишлеността на Съюза през разглеждания период. В същото време някои от съответните микроикономически показатели са се понижили, като например рентабилността и възвръщаемостта на инвестициите. Въпреки че продажните цени леко са се увеличили, те не са могли да достигнат устойчиво равнище и да бъдат съобразени с увеличението на производствените разходи. Това се обяснява главно с факта, че пазарният дял на вноса от КНР е останал на високи нива през целия разглеждан период, като цените на китайският внос са били ниски, а промишлеността на Съюза е трябвало да се съобразява с тях, за да си възвърне пазарния дял.

(143)

Поради това мерките, наложени по отношение на КНР, само отчасти са помогнали на промишлеността на Съюза да се възстанови от понесената вреда.

(144)

С оглед на горепосочения анализ състоянието на промишлеността на Съюза се е подобрило и не е установена съществена вреда. Независимо от това и въпреки явните положителни тенденции и значителни усилия за преструктуриране, промишлеността на Съюза продължава да е нестабилна и уязвима.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДАТА

1.   Предварителни бележки

(145)

Както беше посочено по-горе в съображения 51—52, с оглед на ниското ниво на съдействие от страна на китайските производители износители, в анализа на вътрешния китайски пазар и на износа от КНР за други трети държави трябваше да бъде използвана наличната информация, т.е. информацията, публикувана в рамките на петгодишния преглед от юни 2010 г., извършен от американската Комисия за международна търговия („петгодишен преглед на САЩ“).

(146)

През разглеждания период промишлеността на Съюза се е оказала в уязвимо положение, като все още е била изложена на причиняващия вреда дъмпингов внос от КНР.

(147)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент вносът от засегнатата държава беше разгледан, за да се установи дали съществува вероятност от повторение на вредата, ако бъде позволено отпадането на мерките.

2.   Въздействие на прогнозния обем на вноса и на ценовия ефект, в случай че мерките бъдат отменени

(148)

Както бе посочено по-горе, по отношение на вноса от КНР съществува вероятност за продължаване на дъмпинга, ако се допусне отпадане на мерките. При евентуално отпадане на мерките обемът на вноса на разглеждания продукт от КНР най-вероятно би се увеличил, при цени, подбиващи в значителна степен продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. Разследването показа, че основните клиенти на промишлеността на Съюза са търговци на дребно, а именно големи супермаркети, които са в силна позиция за договаряне и които ще набавят все по-голяма част от дъските за гладене от КНР, като тези дъски за гладене най-вероятно ще навлязат на пазара на много ниски дъмпингови цени. Поради това ценовият натиск върху промишлеността на Съюза вероятно ще се увеличи и тя ще бъде принудена да намали цените си, което ще окаже пагубно влияние върху рентабилността ѝ, която вече е била отрицателна през РППИСДМ.

(149)

По този начин на фона на нестабилното и уязвимо състояние на промишлеността на Съюза, увеличеният обем и цените на дъмпинговия внос от КНР биха довели до тежки финансови загуби и намаление на пазарния дял.

(150)

Поведението на китайския износител, който в миналото се е ползвал от нулево мито, Since Hardware (Guangzhou) Co, може да се счита за ясен показател за вероятното поведение на китайските износители, ако митата отпаднат. Припомня се, че Since Hardware (Guangzhou) Co, което се е ползвало от нулево мито в миналото (от април 2007 г. до декември 2010 г.), е увеличило значително износа си за Съюза на дъмпингови цени, които са подбивали цените на промишлеността на Съюза по време на посочения период. Както бе посочено по-горе провеждането на антидъмпингово разследване относно това дружество доведе до налагането на окончателно антидъмпингово мито в размер на 35,8 %. Настоящото разследване също така стигна до заключението, че обемът на вноса от дружеството по време на разследвания период в рамките на това разследване (2009 г.) се е удвоил в сравнение с вноса на същото дружество по време на разследвания период в рамките на първоначалното разследване, приключило през 2007 г. (2005 г.). В разследването по отношение на Since Hardware (Guangzhou) Co се стигна до заключението, че вследствие на това промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда.

(151)

Освен това разследването показа, че преди започването на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките китайските производители износители вече са предлагали на потенциални клиенти в Съюза цени, значително подбиващи продажните цени на промишлеността на Съюза. Това показва, че има голяма вероятност китайските производители износители да се опитат да навлязат на пазара на Съюза с по-големи количества като понижат цените си под сегашните равнища, ако се позволи мерките да отпаднат.

3.   Привлекателност на пазара на Съюза, съществуващи мерки в други трети държави и свободен капацитет

(152)

Както е посочено по-горе в съображения 55—57, китайското производство на дъски за гладене е силно ориентирано към износа и, дори след налагането на мерките, Съюзът остава неговият най-голям и привлекателен пазар.

(153)

За китайските производители износители САЩ е вторият по големина пазар за износ. Достъпът до пазара на САЩ обаче продължава да бъде ограничен поради наличието на строги антидъмпингови мерки, които бяха продължени до 2015 г. Това прави още по-голяма вероятността вносът от КНР да бъде насочен към пазара на Съюза в още по-големи количества, ако мерките не бъдат запазени.

(154)

Съгласно информацията, събрана от Комисията от „петгодишния преглед на САЩ“, е налице потенциално висок свободен производствен капацитет в КНР, който лесно може да бъде допълнително увеличен, ако антидъмпинговите мерки отпаднат, тъй като производството на дъски за гладене от КНР се основава на работната сила и евентуалното увеличение на производството не изисква значителни инвестиции или специфични умения. Поради това, въз основа на наличната информация бе направено заключението, че е налице най-малкото потенциално висок свободен капацитет в КНР, който би могъл да бъде пренасочен към пазара на Съюза, ако бъде позволено антидъмпинговите мерки да отпаднат.

4.   Други фактори

4.1.   Недъмпингов внос от КНР

(155)

Както беше посочено по-горе по време на РППИСДМ не беше установен дъмпинг за единствения оказал съдействие китайски износител, на който е наложено индивидуално мито от 22,7 %. Въпреки това, тъй като вносът на това дружество представлява само малък дял от общия обем на китайския внос, той не би могъл да се счита за значим, и не може да се смята, че този внос е допринесъл за нестабилното положение на промишлеността на Съюза по време на РППИСДМ.

(156)

Също така бе установено, че вносът от това дружество не е подбивал цените на промишлеността на Съюза по време на РППИСДМ.

4.2.   Внос от Украйна

(157)

Както бе посочено по-горе вносът на дъски за гладене с произход от Украйна се е увеличил с 24 %. Това е довело до леко увеличение на съответния пазар през разглеждания период.

(158)

Въпреки това средната цена на вноса е нараснала между 2008 г. и РППИСДМ с 14 % и е достигнала същото ценово ниво като промишлеността на Съюза на пазара на Съюза по време на РППИСДМ.

(159)

Поради това нестабилното положение на промишлеността на Съюза не може да се обясни с вноса на дъски за гладене от Украйна. По подобен начин не е вероятно вносът от Украйна да допринесе за повтаряне на вредата, ако се допусне отпадане на мерките.

4.3.   Внос от други трети държави, които не са обект на мерките

(160)

Обемът на вноса от други трети държави, които не са обект на мерките, се е увеличил през разглеждания период, въпреки че е отбелязал лек спад между 2010 г. и РППИСДМ. Това увеличение на обема на вноса също така е довело до увеличаване на пазарния дял през същия период, от около 5—10 % до 15—20 %.

(161)

Въпреки че равнищата на цените на вноса от други трети държави са били по-ниски от средните цени на промишлеността на Съюза, те са били по-високи от средните цени на вноса от КНР, както бе установено в хода на настоящото разследване.

(162)

Независимо от горепосоченото, китайският внос вероятно ще се увеличи значително при дъмпингови цени, които подбиват цените на промишлеността на Съюза. В действителност разследването показа, че средните цени на вноса от КНР без антидъмпингово мито са подбивали продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза с около 20 %. Следователно се очаква вносът от КНР да влиза на пазара на Съюза на цени, по-ниски от средната цена на вноса от други трети държави, ако бъде позволено мерките да отпаднат, както вече се е случило през РППИСДМ. Поради това беше заключено, че вносът от пазарите на трети държави, въпреки че е оказал известно влияние върху състоянието на промишлеността на Съюза, не може да обезсили заключението за вероятността от повторение на вредоносния дъмпинг от вноса от Китай, ако се допусне отпадане на мерките.

4.4.   Намаляване на потреблението

(163)

Следва да се отбележи, че очевидното намаление на потреблението между 2010 г. и РППИСДМ е основно статистически резултат от намаляването на вноса, породено от налагането на антидъмпингови мерки по отношение на Since Hardware (Guangzhou) Co. През същия период промишлеността на Съюза е успяла да увеличи обема на продажбите си и пазарния си дял. Поради това намаленото потребление не би могло да е оказало въздействие върху положението на промишлеността на Съюза.

5.   Заключение относно вероятността от повторение на вредата

(164)

Разследването установи наличието на вероятност от повторение на вредата, ако се допусне отпадане на мерките.

(165)

Като се вземе предвид нивото на дъмпинга, все още извършван от китайските производители износители, привлекателността на пазара на Съюза и поведението в миналото на китайския производител износител Since Hardware (Guangzhou) Co, доказано в разследването, приключило през декември 2010 г., възможността за китайските производители лесно да увеличат капацитета си в случай на повишено търсене, силната експортна ориентация на китайските производители и техните ценови стратегии, ако се допусне отпадането на мерките е много вероятно промишлеността на Съюза да се сблъска с увеличение на дъмпинговия внос от КНР, който значително ще подбие цените на промишлеността на Съюза. В такъв случай не само се очаква влошаване на вече затрудненото положение на промишлеността на Съюза по отношение на рентабилността, но също така е налице и вероятност да отпаднат някои от неотдавнашните подобрения в цялостното функциониране на промишлеността на Съюза.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Въведение

(166)

В съответствие с член 21 от основния регламент беше проучено дали налагането на антидъмпингови мерки върху вноса на дъски за гладене с произход от КНР вследствие на констатациите, направени по време на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, не би било в интерес на Съюза като цяло. Определянето на интереса на Съюза бе основано на оценка на всички различни засегнати интереси. На всички заинтересовани страни беше предоставена възможност да изразят становищата си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент.

(167)

Настоящото разследване представлява преразглеждане, анализиращо положение, при което вече са били наложени антидъмпингови мерки. Следователно то позволява да се оцени всяко неоправдано негативно въздействие върху страните, засегнати от настоящите антидъмпингови мерки.

(168)

Следва да се отбележи също, че се предлага да се прекрати антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на дъски за гладене с произход от Украйна, което води до увеличен достъп на вноса от трети държави без ограничения за пазара на Съюза.

(169)

На тази основа бе проучено дали, въпреки заключенията за вероятността от повторение на вредоносния дъмпинг, съществуват убедителни доводи, които биха довели до заключението, че запазването на мерките по отношение на вноса с произход от КНР противоречи на интереса на Съюза.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(170)

Промишлеността на Съюза е доказала своята жизнеспособност. Това се потвърждава и от положителното развитие на икономическото ѝ състояние, наблюдавано по време на разглеждания период, дължащо се отчасти на усилията ѝ за подобряване на конкурентоспособността и на действащите мерки. Логично е да се очаква, че запазването на мерките ще продължи да оказва благоприятно въздействие върху промишлеността на Съюза. Ако мерките по отношение на вноса с произход от КНР бъдат отменени, вероятно е промишлеността на Съюза отново да понесе съществена вреда от значителния по обем дъмпингов внос от КНР, което ще доведе до сериозно влошаване на финансовото ѝ състояние, предвид маржовете на подбиване на цените, установени през РППИСДМ. Понастоящем вече отрицателните нива на рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и складови наличности ще продължат да намаляват и в крайна сметка ще доведат до вероятното изчезване на промишлеността на Съюза.

(171)

Съответно се прави заключението, че запазването на антидъмпинговите мерки по отношение на КНР несъмнено е в интерес на промишлеността на Съюза.

3.   Интерес на други страни

(172)

Нито един от 15-те вносители/търговци, с които бе осъществена връзка, не оказаха съдействие. Никоя от другите потенциално заинтересовани страни не заяви интерес по време на разследването. Няма доказателства, че действащите мерки биха засегнали значително вносителите или потребителите на разглеждания продукт. В този контекст може да се приеме, че основните клиенти, а именно големите магазини за търговия на дребно, ще могат да прехвърлят увеличението на цената, резултат от антидъмпинговите мита, върху крайния потребител без това да се отрази съществено върху възприятието на потребителя.

4.   Заключение относно интереса на Съюза

(173)

Въз основа на гореизложеното се стига до заключението, че няма убедителни доводи, които ясно да посочват, че запазването на мерките по отношение на КНР ще е в противоречие с интереса на Съюза като цяло.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(174)

Всички страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазването на съществуващите мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР и отпадането им по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от Украйна. Беше им определен също така срок, в който да имат възможност да направят своите коментари по предоставената информация.

(175)

От гореизложеното следва, че съгласно предвиденото в член 11, параграфи 2 и 3 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република, следва да бъдат запазени, а антидъмпинговото мито в сила по отношение на вноса на дъски за гладене с произход от Украйна следва да отпадне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене, независимо дали са самостоятелно стоящи или не, със или без отвеждане на парата и/или загряваща горна част и/или издухваща горна част, включително дъски за ръкави, и основни части от тях, т.е. крака, горна част и поставка за ютия, понастоящем класирани в кодове по КН ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 и ex 8516 90 00 (кодове по ТАРИК 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 и 8516900051) и с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от дружествата, изброени по-долу, е следната:

Държава

Производител

Митническа ставка (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Китайска народна република

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

Всички други дружества

42,3

A999

3.   Прилагат се действащите разпоредби относно митата, освен ако не е предвидено друго.

Член 2

Прекратява се антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на дъски за гладене с произход от Украйна и се отменят антидъмпинговите мерки, наложени върху Украйна с Регламент (ЕО) № 452/2007.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

V. JUKNA


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 168, 2.7.2010 г., стр. 12.

(6)  ОВ L 24, 28.1.2010 г., стр. 24.

(7)  ОВ L 242, 15.9.2010 г., стр. 1.

(8)  ОВ 2009/C 282/16

(9)  ОВ L 297, 26.10.2012 г., стр. 5.

(10)  ОВ С 223, 22.9.2007 г.

(11)  ОВ С 187, 28.6.2011 г., стр. 21.

(12)  ОВ С 120, 25.4.2012 г., стр. 9.

(13)  ОВ C 166, 12.6.2012 г., стр.3.

(14)  № 731-TA-1047 (Преглед)

(15)  Вж. съображения 57 и 67 от Регламент (ЕО) № 1243/2010


23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 696/2013 НА СЪВЕТА

от 22 юли 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид съвместните предложения на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея (1) се привеждат в действие мерките, предвидени в Обща позиция 2006/795/ОВППС на Съвета от 20 ноември 2006 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (2), която по-късно беше отменена и заменена с Решение 2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (3).

(2)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/183/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2010/800/ОВППС (4), с което се подновяват съществуващите мерки и се прилага Резолюция 2094 (2013) на Съвета за сигурност на ООН (ССООН).

(3)

Ограничителните мерки включват забрана на предоставянето на техническо обучение, консултации, услуги или техническа помощ във връзка със забранени изделия и е необходимо да се разшири обхватът на тази забрана, за да се включат и други посреднически услуги.

(4)

Забранено е също предоставянето на финансови услуги на допълнителни лица и образувания, а именно на тези, действащи от името на или под ръководството на посочени лица и образувания или на образувания, притежавани или контролирани от тях, и за тази цел е необходимо в Регламент (ЕС) № 329/2007 да се добави допълнителен критерий за включване в списъка.

(5)

Необходимо е да се забранят установяването на нови кореспондентски отношения с банки в Корейската народнодемократична република („Северна Корея“) и поддържането на кореспондентски отношения с банки в Северна Корея, когато има разумни основания да се смята, че това би могло да допринесе за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети, или за други забранени дейности. Освен това се забранява на финансовите институции на държавите членки да откриват банкови сметки в Северна Корея.

(6)

Необходимо е да се проверяват товарите с произход от Северна Корея, предназначени за Северна Корея или договорени с посредничеството или съдействието на Северна Корея или на нейни граждани, или на лица или образувания, които действат от тяхно име, когато има разумни основания да се смята, че товарът съдържа забранени изделия. Съответно следва да има изискване за предоставяне на информация преди пристигане и преди заминаване. Отказва се достъп на плавателен съд, ако той не се съгласи да бъде проверен.

(7)

Необходимо е да се забрани на всяко въздухоплавателно средство да излита от територията на Съюза, да каца на нея или да прелита над нея, ако има разумни основания да се смята, че въздухоплавателното средство превозва забранени изделия.

(8)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 329/2007 са изброени всички изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, които имат двойна употреба съгласно определението в Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (5) и които са забранени за продажба, доставка, трансфер или износ за лица, образувания или органи в Северна Корея или за ползване в нея в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 329/2007.

(9)

Приложение Iа съдържа други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети, и които също са забранени за продажба, доставка, трансфер или износ. Отговорност на Съюза е да предприеме необходимите мерки, за да определи кои изделия да бъдат включени в посоченото приложение.

(10)

Списъкът на изделията в приложение Ia към Регламент (ЕО) № 329/2007 следва да бъде изменен, за да се включи в него списъкът на изделията в приложение I към настоящия регламент.

(11)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки, за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза.

(12)

Поради това Регламент (ЕО) № 329/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 329/2007 се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавя следната точка:

„9.   „брокерски услуги“ означава:

i)

договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава; или

ii)

продаването или купуването на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави с цел прехвърлянето им в друга трета държава;“.

2)

Член 3, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ и брокерски услуги, свързани със стоки и технологии, посочени в Общия списък на оръжията на ЕС или в приложения I, Iа и Iб, и предоставянето, производството, поддръжката или ползването на стоките, посочени в Общия списък на оръжията на ЕС или в приложения I, Iа и Iб, на физически или юридически лица, образувания или органи в Северна Корея или за ползване в Северна Корея;“.

3)

Член 3а се заменя със следното:

„Член 3а

1.   С оглед да се предотврати трансферът на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на ЕС, или на такива, чиято доставка, продажба, прехвърляне, износ или внос са забранени от настоящия регламент, и в допълнение към задължението за предоставяне на компетентните митнически органи на информация преди пристигането или заминаването, както е предвидено в съответните разпоредби относно входните и изходните митнически манифести и митнически декларации в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (6) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (7), лицето, което предоставя информацията по параграф 2 от настоящия член, декларира дали стоките са обхванати от Общия списък на оръжията на ЕС или от настоящия регламент и в случай че износът им подлежи на разрешителен режим, посочва данните от предоставения лиценз за износ.

2.   Посочените в настоящия член изисквани допълнителни елементи се представят или в писмена форма, или чрез използване на митническа декларация, в зависимост от случая.

3.   Когато са налице основателни причини да се смята, че кораб може да превозва забранени съгласно настоящия регламент изделия, се забранява приемането или осигуряването на достъп до пристанищата на територията на Съюза на:

а)

всеки кораб, който отказва да бъде проверен, след като подобна проверка е била разрешена от държавата, под чийто флаг плава корабът; или

б)

всеки плаващ под флага на Северна Корея кораб, който отказва да бъде проверен.

4.   Забраните по параграф 3 не ограничават достъпа до пристанищата в спешни случаи.

5.   Забраните по параграф 3 не ограничават достъпа до пристанищата, където такъв достъп се изисква за целите на проверките.

6.   Забраните по параграф 3 не ограничават достъпа на всеки кораб, плаващ под флага на държава членка, до пристанищата на неговата държава на флага.

7.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на параграф 3.

4)

Вмъкват се следните членове:

„Член 3б

Предоставянето на услуги, свързани с товарене, със снабдяване на корабите или друг вид обслужване на кораби, се забранява за кораби на Северна Корея, ако доставчиците на услуги имат информация — включително от компетентните митнически органи въз основа на посочената в член 3а, параграф 1 информация преди пристигане или преди заминаване — която дава достатъчно основания да се смята, че товарът на тези кораби съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящия регламент, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел.

Член 3в

1.   Освен когато е забранено с параграф 8 от Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, параграфи 9, 10 и 23 от Резолюция 1874 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, параграф 9 от Резолюция 2087 (2013) на Съвета за сигурност на ООН, параграфи 7 и 20 от Резолюция 2094 (2013) на Съвета за сигурност на ООН или релевантни мерки по последващи резолюции на Съвета за сигурност на ООН, компетентните органи могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за трансакции във връзка със стоките и технологиите, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, или помощта или брокерските услуги, посочени в член 3, параграф 1, при условие че тези стоки, технологии, помощ или брокерски услуги са за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели.

2.   Засегнатите държави членки информират другите държави членки и Комисията в рамките на четири седмици от предоставянето на разрешенията по настоящия член.“

5)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Ако в даден случай се счете, че е необходимо да се допусне дерогация от член 2, параграф 1, буква а) или член 3, параграф 1, буква а) или б), съответният продавач, доставчик, трансферираща страна, износител или доставчик на услуги може да представи надлежно мотивирано искане пред компетентните власти на държавата членка, както е посочено в приложение II. Ако държавата членка, получила искането, прецени, че такова изключение е оправдано, тя представя искане за специално одобрение от Съвета за сигурност на ООН.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Компетентните власти на държавите членки при условия, които считат за подходящи, могат да разрешат трансакция във връзка със стоките, посочени в точка 17 от приложение III, при условие че стоките са предназначени за хуманитарни цели или за официални нужди на дипломатически и консулски представителства или на международни организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право.“

6)

В член 5а параграф 1 се изменя, както следва:

а)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

откриването на нова банкова сметка в кредитна или финансова институция, установена в Северна Корея, или в която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 11а, параграф 2;

б)

установяването на нови кореспондентски банкови отношения с кредитна или финансова институция, установена в Северна Корея, или с която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 11а, параграф 2;“

б)

добавят се следните букви:

„в)

откриването на нови представителства в Северна Корея или установяването на нови клонове или дъщерни дружества в Северна Корея;

г)

създаването на съвместно предприятие с кредитна или финансова институция, установена в Северна Корея, или с кредитна или финансова институция, посочена в член 11а, параграф 2;

д)

поддържането на кореспондентски банкови отношения с кредитна или финансова институция, установена в Северна Корея, и с която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 11а, параграф 2, ако съществува информация, която дава разумни основания да се смята, че те биха могли да допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети, или за други дейности, забранени с настоящия регламент или с Решение 2013/183/ОВППС.“

7)

В член 6 параграфи от 1 до 4 се заменят със следното:

„1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат на лицата, образуванията или органите, включени в списъка в приложение IV, или са притежавани, държани или контролирани от тях. Приложение IV включва лицата, образуванията и органите, посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на ООН в съответствие с параграф 8, буква г) от Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН и параграф 8 от Резолюция 2094 (2013) на Съвета за сигурност на ООН.

2.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат на лицата, образуванията или органите, включени в списъка в приложение V, или са притежавани, държани или контролирани от тях. Приложение V включва лица, образувания и органи, които не са изброени в приложение IV и които, в съответствие с член 15, параграф 1, буква б) от Решение 2013/183/ОВППС, са определени от Съвета:

а)

като отговорни — включително поради оказване на подкрепа или насърчаване — за програми на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети, или лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или лица, образувания или органи, притежавани или контролирани от тях, включително чрез незаконни средства;

б)

като предоставящи финансови услуги или прехвърлянето към, през и от територията на Съюза, или със съдействието на граждани на държавите членки или образувания, учредени в съответствие с техните закони, или лица или финансови институции на територията на Съюза, на всякакви финансови или други активи или ресурси, които биха могли да допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети, или лица, образувания или органи, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или лица, образувания или органи, притежавани или контролирани от тях; или

в)

като участващи, включително чрез предоставяне на финансови услуги, в доставянето за или от Северна Корея на оръжие и свързани с него материали от всякакъв вид или в доставянето за Северна Корея на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети.

Приложение V се преразглежда редовно, поне веднъж на 12 месеца.

2а.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат на лицата, образуванията или органите, включени в списъка в приложение Vа, или са притежавани, държани или контролирани от тях. Приложение Vа включва лица, образувания или органи, които не са включени в приложение IV или V и които работят от името или под ръководството на лице, образувание или орган, включен в списъка в приложение IV или V, или лица, които помагат за избягване на санкциите или за нарушение на разпоредбите на настоящия регламент или на Решение 2013/183/ОВППС.

Приложение Vа се преразглежда редовно, поне веднъж на 12 месеца.

3.   Приложения IV, V и Vа включват информация, когато е налична, относно изброените в списъка физически лица, с цел да се идентифицират достатъчно точно въпросните лица.

Тази информация може да включва:

а)

фамилно име и собствени имена, включително псевдоними и титли, ако има такива;

б)

дата и място на раждане;

в)

националност;

г)

номер на паспорт и лична карта;

д)

данъчен номер и номер на социална осигуровка;

е)

пол;

ж)

адрес или друга информация за местонахождението на лицата;

з)

длъжност или професия;

и)

дата на посочване.

Приложения IV, V и Vа включват и основанията за включване в списъка, например професията.

Приложения IV, V и Vа могат също така да включват посочените в настоящия параграф идентификационни данни относно членове на семействата на включените в списъка лица, при условие че тези данни са необходими в конкретния случай единствено с цел да се провери самоличността на съответното включено в списъка физическо лице.

4.   Финансови средства или икономически ресурси не се предоставят нито пряко, нито непряко на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или структурите, изброени в приложения IV, V и Vа.“

8)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на разположение на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които считат за подходящи, след като са установили, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

а)

необходими за удовлетворяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение IV, V или Vа, и на членовете на семейството на физическите лица, които са на тяхна издръжка, включително за плащане на разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и разходи за комунални услуги;

б)

предназначени изцяло за плащане на разумни по размера си професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

в)

предназначени изцяло за плащане на такси или разходи за услуги за обичайно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; и

г)

когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброени в приложение IV, съответната държава членка е нотифицирала Комитета по санкциите за тази преценка и за намерението си да издаде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това действие в срок от пет работни дни от нотификацията.

2.   Чрез дерогация от член 6 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на разположение на някои финансови средства или икономически ресурси, когато преценят, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че:

а)

когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброени в приложение IV, съответната държава членка е нотифицирала Комитета по санкциите за това решение и решението е било одобрено от него; и

б)

когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброени в приложение V или Vа, съответната държава членка е уведомила останалите държави членки и Комисията за своите мотиви за издаване на специално разрешение най-малко две седмици преди издаване на разрешението.

3.   Съответните държави членки информират останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 1 и 2.“

9)

В член 8 буква в) се заменя със следното:

„в)

обезпечението или решението не е в полза на посочено в приложение IV, V или Vа лице, образувание или орган.“

10)

В член 11а параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В рамките на дейностите си с кредитните и финансовите институции, посочени в параграф 2, и с цел да се предотврати такива дейности да допринасят за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети или да се възпрепятстват други дейности, забранени с настоящия регламент или с Решение 2013/183/ОВППС, кредитните и финансовите институции, които попадат в приложното поле на член 16:

а)

проявяват постоянна бдителност по отношение на движението по сметките, по-специално посредством програмите си за комплексна проверка на клиентите и задълженията във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б)

изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до наредителя или до бенефициера на операцията и ако тази информация не е предоставена, отказват операцията;

в)

поддържат всички регистри на трансакции за срок от пет години и ги предоставят на компетентните национални органи при поискване;

г)

ако подозират или имат основателни причини да подозират, че финансовите средства са свързани с финансиране на разпространението на ядрени оръжия, уведомяват своевременно за своите подозрения звеното за финансово разузнаване (ЗФР) или друг компетентен орган, определен от съответната държава членка, както е посочено на уебсайтовете, изброени в приложение II, без да се засягат член 3, параграф 1 или член 6. ЗФР или друг компетентен орган изпълнява ролята на национален център за получаване и анализ на сведенията за съмнителни трансакции, свързани с възможно финансиране на разпространението на ядрени оръжия. На ЗФР или на другия компетентен орган се осигурява своевременно пряк или непряк достъп до финансовата, административната и свързаната с правоприлагането информация, която му е необходима за правилното изпълнение на тези функции, които включват по-специално анализ на сведенията за съмнителни трансакции.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 11б

1.   Когато са налице основателни причини да се смята, че въздухоплавателно средство може да превозва изделия, чиято доставка, продажба, прехвърляне или износ са забранени съгласно членове 2, 4 и 4а, се забранява на въпросното въздухоплавателно средство:

а)

да прелита над територията на Съюза; или

б)

да излита от територията на Съюза или да се приземява на нея.

2.   С параграф 1 не се ограничава правото на въздухоплавателното средство на аварийно кацане.

3.   С параграф 1 не се ограничава правото на въздухоплавателното средство, регистрирано в държава членка, на кацане за проверка за забранени изделия.

4.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на параграф 1.“

12)

Вмъква се следният член:

„Член 11в

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, което(който) ги извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Мерките, посочени в настоящия регламент, не пораждат каквато и да било отговорност за съответните физически или юридически лица, образувания или органи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на тези забрани.“

13)

Приложение Iа към Регалмент (ЕО) № 329/2007 се изменя в съответствие с текста, изложен в приложение I към настоящия регламент.

Приложение II към настоящия регламент се вмъква като приложение Vа към Регламент (ЕО) № 329/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 322, 22.11.2006 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 341, 23.12.2010 г., стр. 32.

(4)  ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 52.

(5)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение Iа към Регламент (ЕС) № 329/2007 се изменя, както следва:

След вписване I.A1.024 се добавят следните вписвания:

„I.A1.025

Танталови сплави, различни от посочените в 1C002 и 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Цирконий и циркониеви сплави, различни от посочените в 1C011, 1C111 и 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Взривни вещества, различни от посочените в 1C239 в списъка на военно оборудване, или материали или смеси с тегловно съдържание на взривни вещества над 2 %, с плътност на кристалната структура над 1,5 g/cm3 и със скорост на детониране над 5 000 m/s.

1C239“

Вписване I.A2.002 се заменя със следното вписване:

„I.A2.002

Машинни инструменти, различни от посочените в 2B001 или 2B201, и комбинации от тях за отстраняване (или рязане) на метали, керамика или композити, които според техническите характеристики, дадени от производителя, могат да бъдат снабдени с електронни устройства за „цифров контрол“, имащи точности на позициониране по която и да е линейна ос, равни на или по-малки (по-добри) от 30 μm съобразно стандарт ISO 230/2 (1988) (1) или равнозначни национални стандарти.

2B001

 

 

2B201“

След вписване I.A6.012 се добавя следното вписване:

„I.A6.013

Лазери, различни от посочените в 6A005 или 6A205.

6A005

 

 

6A205“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Vа

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2а


23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 697/2013 НА СЪВЕТА

от 22 юли 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителните мерки срещу Сирия (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012 (2) за да приведе в действие Решение 2011/782/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 г. относно ограничителните мерки спрямо Сирия (3).

(2)

На 29 ноември 2012 г. Съветът прие Решение 2012/739/ОВППС (4), което отмени и замени Решение 2011/782/ОВППС.

(3)

Срокът на действие на Решение 2012/739/ОВППС изтече на 1 юни 2013 г.

(4)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС.

(5)

Приложение IX към Регламент (ЕС) № 36/2012 съдържа изделията, които подлежат на предварително разрешение за продажба, доставка, трансфер или експорт в съответствие с член 2б от Регламент (ЕС) № 36/2012. Посоченият списък следва да включва допълнителни изделия. Следва да се предвиди изключение за продукти, определени като потребителски стоки.

(6)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз и е необходимо да се приеме регулаторно действие на равнището на Съюз, за да се осигури еднаквото прилагане на тези мерки от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както следва:

(1)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.   Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрешение на износа, продажбата, доставката или трансфера на оборудване, извън посоченото в приложение IА или приложение IX, което може да се използва за вътрешни репресии, независимо дали то е с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2.   Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрашение на предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързани с оборудването, посочено в параграф 1, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.“

(2)

Член 2а се заменя със следното:

„Член 2a

1.   Забранява се:

а)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на изброените в приложение IА оборудване, стоки или технологии, които могат да се използват за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, независимо дали те са с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраната, посочена в буква а).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за трансакции във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IА, при условие че оборудването, стоките или технологиите са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели или за персонала на Организацията на обединените нации или за персонала на Съюза или на неговите държави-членки.“;

(3)

Член 2в, параграф 2 се заменят със следното:

„2.   Изземването и обезвреждането на оборудване, стоки или технологии, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с член 2a от настоящия регламент, може в съответствие с националното законодателство или с решение на компетентния орган да бъдат извършени за сметка на лицето или образуванието по параграф 1 или, когато не е възможно съответните разноски да бъдат събрани от това лице или образувание, разноските могат в съответствие с националното законодателство да бъдат събрани от всяко друго лице или образувание, което е поело отговорността за превоза на стоките или оборудването при опита за незаконна доставка, продажба, трансфер или износ.“;

(4)

Вмъква се следният член:

„Член 2г

Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрешение на износа за Сирия на изделия с двойна употреба, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009.“;

(5)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забранява се:

а)

прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на изброените в приложение IA оборудване, стоки или технологии, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ по отношение на изброените в приложение IA стоки и технологии, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, както и застраховане и презастраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки и технологии или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) и б).“;

б)

параграф 2 се заличава;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за техническа помощ или брокерски услуги във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IА, при условие че въпросното оборудване, стоки или технологии са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели и за персонала на Организацията на обединените нации или за персонала на Съюза или на неговите държави-членки.

Съответната държава-членка информира в срок от четири седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно първа алинея.“;

(6)

Вмъква се следният член:

„Член 6a

1.   Чрез дерогация от член 6 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за внос, закупуване или превоз на суров нефт или нефтопродукти или за предоставяне на свързано с тях финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, като се спазват следните условия:

а)

въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i)

съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii)

съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 14;

iii)

съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б)

съответната държава-членка предварително се е консултирал с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, inter alia:

i)

определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii)

наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (5) или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002 от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (6);

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в)

При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2.   При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за страните по трансакцията.

3.   Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.;

(7)

Вмъква се следният член:

„Член 9a

1.   Чрез дерогация от членове 8 и 9 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване или технологии, изброени в приложение VI, или за предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, на финансиране или финансова помощ, като се спазват следните условия:

а)

въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i)

съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii)

съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 14;

iii)

съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б)

съответната държава-членка предварително се е консултирал с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, inter alia:

i)

определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii)

наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в)

При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2.   При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за крайния потребител и за мястото на доставката.

3.   Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.“;

(8)

Вмъква се следният член:

„Член 13a

1.   Чрез дерогация от член 13, параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за предоставяне на финансови заеми или кредити, придобиване или увеличаване на участие или създаване на съвместни предприятия със сирийски лица, образувания или органи, посочени в член 13, параграф 2, буква а), като се спазват следните условия:

а)

въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i)

съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii)

съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза налице, образувание или орган от посочените в член 14;

iii)

съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б)

съответната държава-членка предварително се е консултирал с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, inter alia:

i)

определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii)

наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в)

При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2.   При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за целта на трансакцията и страните по нея.

3.   Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.“;

(9)

Вмъква се следният член:

„Член 25a

1.   Чрез дерогация от член 25, параграф 1, букви а) и в) компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за откриване на нова банкова сметка или ново представителство или за установяване на нови клонове и дъщерни дружества, като се спазват следните условия:

а)

въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i)

съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii)

съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза налице, образувание или орган от посочените в член 14;

iii)

съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б)

съответната държава-членка предварително се е консултирал с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, inter alia:

i)

определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii)

наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в)

При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2.   При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за целта на дейностите и участниците в тях.

3.   Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.“;

(10)

Приложение I се заличава.

(11)

Приложение IX се изменя, както следва:

а)

вмъква се следната алинея след заглавието „Списък на оборудването, стоките и технологиите, посочени в член 2б“:

„Списъкът, изложен в настоящото приложение не включва продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба, с изключение на изопропанол.“;

б)

в раздел IX.A1. Материали, химикали, „микроорганизми“ и „токсини“, вписванията, изложени в приложение I към настоящия регламент се добавят като точка IX.A1.004;

в)

в раздел IX.A2. Обработка на материали, вписванията, изложени в приложение II към настоящия регламент се добавят като точка IX.A2.010.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 330, 30.11.2012 г., стр. 21.

(5)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(6)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в точка 11, буква б)

Съединения с определен химичен състав, представени самостоятелно по смисъла на бележка 1 към глави 28 и 29 от Комбинираната номенклатура (1) с концентрация от 90 % и повече, освен ако не е указано друго, както следва:

ацетон

(CAS RN 67-64-1)

(CN code 2914 11 00)

ацетилен

(CAS RN 74-86-2)

(CN code 2901 29 00)

амоняк

(CAS RN 7664-41-7)

(CN code 2814 10 00)

антимон

(CAS RN 7440-36-0)

(heading 8110)

бензалдехид

(CAS RN 100-52-7)

(CN code 2912 21 00)

бензоин

(CAS RN 119-53-9)

(CN code 2914 40 90)

1-бутанол

(CAS RN 71-36-3)

(CN code 2905 13 00)

2-бутанол

(CAS RN 78-92-2)

(CN code 2905 14 90)

изобутанол

(CAS RN 78-83-1)

(CN code 2905 14 90)

трет-бутанол

(CAS RN 75-65-0)

(CN code 2905 14 10)

калциев карбид

(CAS RN 75-20-7)

(CN code 2849 10 00)

въглероден монооксид

(CAS RN 630-08-0)

(CN code 2811 29 90)

хлор

(CAS RN 7782-50-5)

(CN code 2801 10 00)

циклохексанол

(CAS RN 108-93-0)

(CN code 2906 12 00)

дициклохексиламин

(CAS RN 101-83-7)

(CN code 2921 30 99)

етанол

(CAS RN 64-17-5)

(CN code 2207 10 00)

етилен

(CAS RN 74-85-1)

(CN code 2901 21 00)

етилен оксид

(CAS RN 75-21-8)

(CN code 2910 10 00)

флуорапатит

(CAS RN 1306-05-4)

(CN code 2835 39 00)

хлороводород

(CAS RN 7647-01-0)

(CN code 2806 10 00)

хидрогенсулфид

(CAS RN 7783-06-4)

(CN code 2811 19 80)

изопропанол, в концентрация от 95 % и повече

(CAS RN 67-63-0)

(CN code 2905 12 00)

бадемена киселина

(CAS RN 90-64-2)

(CN code 2918 19 98)

метанол

(CAS RN 67-56-1)

(CN code 2905 11 00)

метилхлорид

(CAS RN 74-87-3)

(CN code 2903 11 00)

метилйодид

(CAS RN 74-88-4)

(CN code 2903 39 90)

метил меркаптан

(CAS RN 74-93-1)

(CN code 2930 90 99)

моноетиленгликол

(CAS RN 107-21-1)

(CN code 2905 31 00)

оксалил хлорид

(CAS RN 79-37-8)

(CN code 2917 19 90)

калиев сулфид

(CAS RN 1312-73-8)

(CN code 2830 90 85)

калиев тиоцианат

(CAS RN 333-20-0)

(CN code 2842 90 80)

натриев хипохлорит

(CAS RN 7681-52-9)

(CN code 2828 90 00)

сяра

(CAS RN 7704-34-9)

(CN code 2802 00 00)

серен диоксид

(CAS RN 7446-09-5)

(CN code 2811 29 05)

серен триоксид

(CAS RN 7446-11-9)

(CN code 2811 29 10)

тиофосфорил хлорид

(CAS RN 3982-91-0)

(CN code 2853 00 90)

три-изобутил фосфат

(CAS RN 1606-96-8)

(CN code 2920 90 85)

бял/жълт фосфор

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(CN code 2804 70 00)


(1)  Както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията от 9 октомври 2012 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 304, 31.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписване, посочено в точка 11, буква в)

IX.A2.010

Оборудване

Лабораторно оборудване, включително части и принадлежности за такова оборудване, за (деструктивен или недеструктивен) анализ или откриване на химични вещества, с изключение на оборудване, включително части или аксесоари, специално проектирани за медицинска употреба.


23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 698/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 юли 2013 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 е установена номенклатура на стоки, наричана по-нататък Комбинирана номенклатура, която се съдържа в приложение I към посочения регламент.

(2)

Решение на Съда на Европейския съюз от 17 декември 2009 г. по съединени дела С-410/08 до С-412/08 („Swiss Caps“) представи нова парадигма за класирането на „хранителни добавки“.

(3)

От една страна, съгласно точка 29 от посоченото решение „предназначението на продукта може да бъде обективен критерий за класиране, доколкото това предназначение е вътрешноприсъщо на този продукт“. От друга страна, съгласно точка 32 начинът на представяне в капсули „е определящ и разкрива използването им като хранителна добавка, тъй като определя дозирането на хранителните продукти, начина на приемането им и мястото, където се предполага, че влизат в действие“.

(4)

Следователно съгласно решението на Съда продукти, използвани като хранителни добавки, предназначени за поддържане на организма в добро здраве и които са представени в капсули, се класират в позиция 2106 от КН като „хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде“.

(5)

Проблеми с тарифното класиране обаче биха могли да възникнат при класирането на продукти със същия състав, същата цел, съдържащи предварително измерена доза, но представени под формата на таблетки, пастили или хапчета.

(6)

Поради това, с цел да се гарантира последователно тълкуване на Комбинираната номенклатура, при класирането на хранителни продукти, представени под формата на дози, като например капсули, таблетки, пастили и хапчета, и които са предназначени за използване като хранителни добавки, следва да се отчитат критериите, разработени в съединени дела С-410/08 до С-412/08 („Swiss Caps“).

(7)

Следователно в глава 21 от Комбинираната номенклатура следва да се вмъкне нова допълнителна забележка, така че да се гарантира еднакво тълкуване на цялата територия на Съюза.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В глава 21 от Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се вмъква следната допълнителна забележка 5:

„5.

„Други хранителни продукти, представени под формата на дози, като капсули, таблетки, пастили и хапчета, и които са предназначени за използване като хранителни добавки, трябва да бъдат класирани в позиция 2106, освен ако са посочени или включени другаде.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.


23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 699/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 юли 2013 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

1.

Котешка тоалетна, съставена от естествена бентонитова глина, изсушена и обработена с антибактериално средство и смесена с активен въглен, за да се предотврати появата на бактерии и миризма. Бентонитовата глина съставлява повече от 94 % от теглото на продукта.

Продуктът се продава на потребителите в опаковки с различен размер.

3824 90 97

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 3824, 3824 90 и 3824 90 97.

Продуктът е получен чрез смесване на бентонитова глина с антибактериално средство и активен въглен. Следователно се изключва класирането като други глини в позиция 2508 (бележка 1 към глава 25).

Добавянето на антибактериално средство и активен въглен не променя формата, нито естеството на основната съставка. Следователно се изключва също така класирането на продукта в позиция 6815 като артикул от камък или минерални вещества, неупоменат другаде (вж. също обяснителните бележки към Хармонизираната система, глава 68, Общи, трета алинея).

Следователно продуктът трябва да бъде класиран в код по КН 3824 90 97 като други химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде.

2.

Котешка тоалетна, съставена от кръгли и овални прозрачни гранули от силициев диоксид (силикагел). Продуктът включва ясно забележимо количество оцветени гранули.

Оцветените гранули са добити чрез добавяне на синя боя.

Продуктът се продава на потребителите в опаковки с различен размер.

3824 90 97

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 3824, 3824 90 и 3824 90 97.

Синият цвят се добавя само по търговски или рекламни съображения, но не и за идентифициране на силициевия диоксид. Освен това силициевият диоксид под формата на гранули не представлява заплаха за безопасността. Следователно класирането в позиция 2811 се изключва (забележка 1, буква д) към глава 28).

Следователно продуктът трябва да бъде класиран в код по КН 3824 90 97 като други химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде.


23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 700/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

83,3

TR

70,0

UY

77,5

ZA

98,9

ZZ

82,4

0808 10 80

AR

151,6

BR

110,5

CL

134,3

CN

96,1

NZ

138,0

US

140,3

ZA

117,0

ZZ

126,8

0808 30 90

AR

97,7

CL

142,8

CN

77,3

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

94,7

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

337,1

ZZ

337,1

0809 30

TR

181,6

ZZ

181,6

0809 40 05

BA

86,7

MK

99,6

TR

118,8

XS

103,8

ZZ

102,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/40


РЕШЕНИЕ 2013/391/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 юли 2013 година

в подкрепа на практическото изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, глава III от която съдържа списък с мерките за борба с разпространението на такива оръжия, които трябва да бъдат предприети както в Съюза, така и в трети държави.

(2)

Съюзът активно изпълнява тази стратегия и въвежда в действие мерките, изброени в глава III от нея, по-специално чрез отпускане на финансови средства за подкрепа на конкретни проекти, осъществявани от многостранни институции, чрез предоставяне на държави, които се нуждаят от това, на техническа помощ и експертен опит по отношение на широк набор от мерки за неразпространение и чрез поощряване на ролята на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

(3)

На 28 април 2004 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1540 (2004) („Резолюция 1540 (2004) на ССООН“) — първия международен инструмент, който по цялостен и всеобхватен начин разглежда въпроса за оръжията за масово унищожение, средствата за доставянето им и свързаните с тях материали. С Резолюция 1540 (2004) на ССООН се установиха обвързващи за всички държави задължения, които целят предотвратяване и възпиране на достъпа на недържавни структури до такива оръжия и свързаните с тях материали. С нея също така се призовават държавите да представят на Комитета на Съвета за сигурност, създаден с Резолюция 1540 (2004) на ССООН („Комитет 1540“), доклад за стъпките, които са предприели или възнамеряват да предприемат за изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН.

(4)

На 27 април 2006 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1673 (2006) и взе решение, че Комитет 1540 следва да увеличи усилията си за насърчаване на пълното изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН чрез работни програми, информационни дейности, помощ, диалог и сътрудничество. Комитет 1540 беше също така приканен да проучи заедно с държавите и международните, регионалните и подрегионалните организации както възможността за обмяна на опит и изводи, така и наличието на програми, които биха улеснили изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН.

(5)

На 20 април 2011 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1977 (2011) и взе решение да удължи мандата на Комитет 1540 за период от 10 години до 25 април 2021 г. Той взе решение също така, че Комитет 1540 ще продължи да увеличава усилията си за насърчаване на пълното изпълнение на Резолюция 1540 на ССООН от всички държави, по-специално в области като: а) отчетност, б) физическа защита, в) гранични проверки и действия на правоприлагащите органи и г) национални проверки на износа и трансбордирането, включително проверките на предоставяните средства и услуги, като например финансирането на този износ и трансбордиране.

(6)

Изпълнението на Съвместно действие 2006/419/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 г. за подкрепа на изпълнението на Резолюция № 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване (1) и Съвместно действие 2008/368/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 г. в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (2) допринесе за значително намаляване на броя на държавите, които не са представили доклади, както и на броя на държавите, които не са предоставили допълнителна информация, изискана от Комитет 1540 след представянето от тяхна страна на непълни доклади.

(7)

Техническото изпълнение на проектите, които ще бъдат осъществени съгласно настоящото решение, следва да бъде възложено на Службата по въпросите на разоръжаването при Секретариата на Организацията на обединените нации, която носи отговорността за предоставяне на материална и логистична подкрепа на Комитет 1540 и на неговите експерти.

(8)

Настоящото решение следва да бъде изпълнено в съответствие с финансовото и административното рамково споразумение, сключено от Европейската комисия с Организацията на обединените нации относно управлението на финансовите вноски на Съюза в програми и проекти, управлявани от Организацията на обединените нации,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   В съответствие със Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, която поставя за цел засилване на ролята на Съвета за сигурност на ООН и повишаването на неговия експертен опит при посрещане на предизвикателствата, свързани с разпространението на такива оръжия, Съюзът продължава да подкрепя изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН („Резолюция 1540 (2004) на ССООН“) и Резолюция 1977 (2011) на Съвета за сигурност на ООН.

2.   Проектите в подкрепа на Резолюция 1540 (2004) на ССООН, отговарящи на мерките от Стратегията на ЕС, се състоят от подрегионални семинари, посещения в държави, срещи, мероприятия, обучения и ПР дейности.

3.   Целите на проектите се състоят във:

укрепване на съответните национални и регионални действия и способности главно чрез изграждане на капацитет и улесняване на предоставянето на помощ,

принос за практическото изпълнение на специфичните препоръки, съдържащи се в Цялостния преглед от 2009 г. на степента на изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН, по-специално в сферата на техническата помощ, международното сътрудничество и повишаването на обществената осведоменост,

иницииране, разработване и изпълнение на национални планове за действие по искане на държави.

4.   Подробно описание на проектите се съдържа в приложението.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (по-нататък „върховният представител“) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проектите, посочени в член 1, параграф 2, се поверява на Секретариата на ООН (Служба по въпросите на разоръжаването) („Секретариат на ООН (СВР)“). Той изпълнява тази задача под ръководството и контрола на върховния представител.

3.   За тази цел върховният представител сключва необходимите договорености със Секретариата на ООН (СВР).

Член 3

1.   Референтната финансова сума за изпълнението на проектите, посочени в член 1, параграф 2, възлиза на 750 000 EUR, които се отпускат от общия бюджет на Европейския съюз.

2.   Разходите, финансирани чрез сумата, посочена в параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Комисията упражнява надзор върху правилното управление на разходите, посочени в параграф 2. За тази цел тя сключва със Секретариата на ООН (СВР) споразумение за финансиране. Споразумението за финансиране предвижда Секретариатът на ООН (СВР) да осигурява публичност на приноса на Съюза, съответстваща на неговия размер.

4.   Комисията полага усилия да сключи посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за всякакви трудности в хода на този процес, както и за датата на сключване на споразумението за финансиране.

Член 4

Върховният представител представя на Съвета доклад за изпълнението на настоящото решение на базата на редовните доклади, изготвяни от Секретариата на ООН (СВР). Тези доклади представляват основа за оценката, извършвана от Съвета. Комисията предоставя информация относно финансовите аспекти на проектите, посочени в член 1, параграф 2.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 24 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3, или три месеца след датата на неговото приемане, ако през този период не е сключено споразумение за финансиране.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 165, 17.6.2006 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 127, 15.5.2008 г., стр. 78.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ЦЕЛИ

Общите цели на настоящото решение са да се насърчи изпълнението на резолюции 1540 (2004) и 1977 (2011) на ССООН в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение чрез специфични мерки със следните конкретни цели: укрепване на съответните национални и регионални действия и способности главно чрез изграждане на капацитет и улесняване на предоставянето на помощ; принос за практическото изпълнение на специфичните препоръки, съдържащи се в Цялостния преглед от 2009 г. на степента на изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН, по-специално в сферата на техническата помощ, международното сътрудничество и повишаването на обществената осведоменост.

2.   ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

2.1.   Укрепване на капацитета за изпълнение на национално равнище и подрегионална координация

2.1.1.   Цел на мярката

Подкрепа за специфични за отделните държави дейности по изпълнението, включително разработването на национални планове за действие и на устойчив процес на изпълнение на национално и подрегионално равнище.

Укрепване на международното сътрудничество, включително на ролята на Комитет 1540 в изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН.

2.1.2.   Описание на мярката

Осигуряване на подкрепа от СВР на ООН, по целесъобразност в сътрудничество с други международни, регионални и подрегионални организации и образувания, за осъществяването на практически стъпки за изпълнение на национално равнище на основните изисквания на Резолюция 1540 (2004) на ССООН, по-специално чрез подкрепа за посещения в държави или специфични за отделните държави дейности, които да бъдат провеждани от Комитет 1540 със съгласието на засегнатите държави. Предвижда се подкрепа за пет посещения в държави (всяко с продължителност от 4 дни). В зависимост от съответната държава и решенията на Комитет 1540 посещенията или специфичните дейностите в дадена държава ще допринесат за националния процес на изпълнение чрез: а) принос за повишаване на осведомеността посредством специални разговори с различни участници в националния процес на изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН; б) преглед на националните мерки и механизми, използвани за изпълнение на резолюцията, и набелязване на конкретните предизвикателства пред националните органи, както и на възможните начини за тяхното преодоляване; и в) подпомагане на изготвянето на доброволни национални планове за действие и други мерки, за които посещаваната държава вземе решение.

Организиране от СВР на ООН, по целесъобразност в сътрудничество с други международни, регионални и подрегионални организации и образувания, на срещи в конкретни подрегиони на базата на резултатите от предходни семинари за изграждане на капацитет в съответните подрегиони. Предвижда се провеждането на три последващи срещи в избрани подрегиони (Африка, района на Персийския залив и Близкия изток, Югоизточна Европа и Латинска Америка). Всяка среща ще бъде специално ориентирана към действителните нужди на съответния подрегион с акцент върху областите, в които е възможно да се постигнат практически резултати. Срещите ще се провеждат заедно с технически дискусии в самите държави за проучване на конкретни мерки за подкрепа на напредъка в изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН. Тези дискусии ще се организират въз основа на покани от заинтересовани държави членки.

СВР на ООН ще разработва дейностите по Резолюция 1540 (2004) на ССООН в сътрудничество с други международни организации и агенции, включително ОССЕ, МААЕ, ОЗХО, СЗО, ФАО и OIE, за да осигури ефективно единодействие и да избегне дублиране.

По целесъобразност ще се търси единодействие с работата на регионалните центрове за високи постижения по въпросите на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените рискове (ХБРЯ), които са в процес на създаване съгласно Инструмента за стабилност, както и с други финансирани от ЕС програми в тази област.

2.1.3.   Резултати от мярката

Подобряване на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН чрез предприемане от държавите на допълнителни стъпки с оглед на пълното ѝ изпълнение; разработване на ефективни и реалистични национални планове за действие или пътни карти за изпълнение на основните изисквания на посочената резолюция; подобряване на регионалните координирани подходи към изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН; и създаване на ефективни партньорства между участващите държави и осигуряващите помощ субекти.

2.2.   Подобряване на изграждането на капацитет за установяване и поддържане на физическа защита и проследяване на чувствителни материали с двойна употреба

2.2.1.   Цел на мярката

Насърчаване на изграждането на капацитет на национално и регионално равнище с цел постигане на напредък с оглед на пълното изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН чрез поставяне на акцент върху една от основните области на резолюцията, а именно физическата защита и проследяването на свързаните с ОМУ материали. Резолюция 1540 (2004) на ССООН съдържа конкретни разпоредби (параграф 3, букви а) и б) от оперативната част), задължаващи всички държави да установят подходящ контрол върху материалите, оборудването и технологиите, които биха могли да се използват за проектирането, разработването, производството или използването на ядрени, химични и биологични оръжия и средствата за доставянето им. За тази цел от държавите се изисква а) да разработят и поддържат подходящи ефективни мерки за проследяване и гарантиране на сигурността на тези изделия при тяхното производство, използване, съхранение или транспортиране; и б) да разработят и поддържат подходящи ефективни мерки за физическата им защита.

2.2.2.   Описание на мярката

Организиране от СВР на ООН на два подрегионални семинара (Централна Америка, Югоизточна Азия и Латинска Америка), посветени на физическата защита и проследяването на свързаните с ОМУ материали. Чрез споделяне на опит по отношение на националните политики и практики, свързани с проследяването, сигурността и защитата на свързаните с ОМУ биологични, химични и ядрени материали, с тази мярка ще се насърчи използването на интегриран национален подход, основан на добри практики и извлечени поуки.

По целесъобразност ще бъде подчертано също така значението на сътрудничеството и взаимодействието с международни организации като МААЕ, ОЗХО, СЗО, ФАО, OIE и ОССЕ. Всеки семинар ще бъде организиран във връзка с кръгове от свързани с темата технически дискусии с участващите държави, като се отчитат в пълна степен националните особености. Дискусиите в самите държави ще се организират в отговор на покани от заинтересовани държави членки в съответните подрегиони.

По целесъобразност ще се търси единодействие с работата на регионалните центрове за високи постижения по въпросите на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените рискове, които са в процес на създаване съгласно Инструмента за стабилност, както и с други финансирани от ЕС програми в тази област.

2.2.3.   Резултати от мярката

Подобряване на националните усилия и на капацитета за осъществяване на подходящ контрол върху материалите, оборудването и технологиите, които биха могли да се използват за проектирането, разработването, производството или използването на ядрени, химични и биологични оръжия, и средствата за доставянето им; набелязване на ефективни и ефикасни практики за проследяване, гарантиране на сигурността и защитата на свързани с ОМУ материали; подобряване на сигурността на тези материали на национално и регионално равнище; увеличаване на броя на регионалните и международните партньорства в съответните области; и оказване на принос към усилията за подобряване в световен мащаб на химичната, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност.

2.3.   Подкрепа за практическото изпълнение на препоръките, съдържащи се в Цялостния преглед от 2009 г. на степента на изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН

2.3.1.   Цел на мярката

Подкрепа за практическото изпълнение на препоръките, съдържащи се в Цялостния преглед от 2009 г.

Укрепване на международното сътрудничество и повишаване на обществената осведоменост за това колко е важно изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН.

2.3.2.   Описание на мярката

Резолюция 1977 (2011) на ССООН и Окончателният документ от Цялостния преглед от 2009 г. предвиждат конкретни дейности в изпълнение на основни изисквания от Резолюция 1540 (2004) на ССООН. Мярката включва специфични проекти в подкрепа на подобни дейности, в т.ч. чрез спонсориране на срещи/мероприятия, обучения и ПР дейности. Като се съобразяват по целесъобразност с решенията и препоръките на Комитет 1540, проектите ще включват:

организиране от СВР на ООН на мероприятия за обединяване на предлагащите и търсещите помощ и на срещи на настоящи и бъдещи партньори (държави, международни и регионални организации),

организиране от СВР на ООН на срещи в подкрепа на усилията за подобряване на сътрудничеството на Комитет 1540 с международните механизми за неразпространение и с други международни и регионални организации,

организиране или спонсориране от СВР на ООН на семинар на представители на гражданското общество, научните среди и промишлеността,

спонсориране от СВР на ООН на участието на национални служители в обучения и други дейности за изграждане на капацитет,

спонсориране на електронен вестник по въпроси, свързани с изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН.

По целесъобразност ще се търси единодействие с работата на регионалните центрове за високи постижения по въпросите на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените рискове, които са в процес на създаване съгласно Инструмента за стабилност, както и с други финансирани от ЕС програми в тази област.

2.3.3.   Резултати от мярката

Изпълнение на конкретните мерки, договорени в Цялостния преглед от 2009 г.; по-разнообразни средства, улесняващи предоставянето на техническата помощ; осигуряване на обучение за национални служители с акцент върху изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН; по-голямо участие на представители на гражданското общество, научните среди и промишлеността в международните, регионалните и националните усилия за изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на ССООН; повишаване на обществената осведоменост за това колко е важно изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на ССООН.

3.   ПАРТНЬОРИ ПО МЕРКИТЕ

Съветът за сигурност на ООН и неговият Комитет 1540,

участващите правителства от съответните подрегиони,

правителствата и организациите, предлагащи помощ,

ООН, съответните международни, регионални и подрегионални организации,

неправителствени организации и структури на гражданското общество.

4.   БЕНЕФИЦИЕРИ НА МЕРКИТЕ

Държави членки, правителствени служители,

Комитет 1540 и други структури на ООН,

международни, регионални и подрегионални организации,

правителствата и организациите, осигуряващи и получаващи техническа помощ по силата на Резолюция 1540 (2004) на ССООН,

гражданското общество, научните среди и съответните индустрии.

5.   МЯСТО

СВР на ООН ще избере местата, където биха могли да се проведат срещите, семинарите и другите мероприятия. Сред критериите за избор на място ще бъдат желанието и ангажираността на съответната държава в даден регион да бъде домакин на мероприятието. Конкретните места на посещения в държави или конкретните за дадена държава дейности ще зависят от поканите от заинтересованите държави членки и, по целесъобразност, от решенията на Комитет 1540.

6.   СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Общата планирана продължителност на проекта е 24 месеца.


23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 юли 2013 година

за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления

(2013/392/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите-членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (1), и по-специално член 18, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2008/633/ПВР се предвижда, че решението започва да се прилага от определена от Съвета дата, след като Комисията уведоми Съвета, че Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (2) е влязъл в сила и е напълно приложим.

(2)

С писмо от 2 юли 2013 г. Комисията уведоми Съвета, че Регламент (ЕО) № 767/2008 е влязъл в сила и е напълно приложим, считано от 27 септември 2011 г.

(3)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоцииране на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (3), които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение (4).

(4)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (6).

(5)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (8).

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящото решение представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящото решение Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(7)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (9). Следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (10). Следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(9)

Настоящото решение не следва да засяга позицията на държавите членки, по отношение на които Регламент (ЕО) № 767/2008 все още не е влязъл в действие. По-специално то не следва да засяга прилагането на член 6 от Решение 2008/633/ПВР по отношение на тези държави членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/633/ПВР поражда действие от 1 септември 2013 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129.

(2)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(6)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(8)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19.

(9)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(10)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/47


РЕШЕНИЕ 2013/393/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 юли 2013 година

за изменение на Решение 2013/382/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 март 2010 г. Съветът прие Решение 2010/168/ОВППС (1) за назначаване на г-н Vygaudas UŠACKAS за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Афганистан.

(2)

На 15 юли 2013 г. Съветът прие Решение 2013/382/ОВППС (2) за удължаване на мандата на СПЕС до 30 юни 2014 г.

(3)

Следва да се назначи нов СПЕС в Афганистан за периода от 1 септември 2013 г. до 30 юни 2014 г.

(4)

Поради това Решение 2013/382/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(5)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от Решение 2013/382/ОВППС се заменя със следното:

„Член 1

Специален представител на Европейския съюз

1.   Мандатът на г-н Vygaudas UŠACKAS като СПЕС в Афганистан се удължава до 31 август 2013 г.

2.   Г-н Franz-Michael SKJOLD MELLBIN се назначава като СПЕС в Афганистан за периода от 1 септември 2013 г. до 30 юни 2014 г.

3.   Мандатът на СПЕС може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 75, 23.3.2010 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 193, 16.7.2013 г., стр. 22.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

23.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/48


РЕШЕНИЕ № 1/2013 НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ КОМИТЕТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ—ШВЕЙЦАРИЯ

от 12 юни 2013 година

за замяна на приложение А към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката

(2013/394/ЕС)

СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОМИТЕТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ—ШВЕЙЦАРИЯ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката (1) (наричано по-нататък „Споразумението“), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 януари 2007 г. и съдържа приложение А за правните актове в областта на статистиката.

(2)

В областта на статистиката бяха приети нови правни актове, които следва да се посочат в приложение А. Поради това следва да се измени споменатото приложение,

РЕШИ:

Член 1

Приложение А към Споразумението се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Женева на 12 юни 2013 година.

За Съвместния комитет

Ръководител на делегацията на ЕС

W. RADERMACHER

Ръководител на делегацията на Швейцария

F. BAUMGARTNER


(1)  ОВ L 90, 28.3.2006 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ A

ПРАВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

СЕКТОРНА АДАПТАЦИЯ

1.

По силата на Договора от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г., Европейският съюз замества Европейската общност и е неин правоприемник.

2.

Понятието „държава(и) членка(и)“, което се съдържа в актовете, посочени в настоящото приложение, включва и Швейцария в допълнение към значението си в съответните актове на Европейския съюз.

3.

Статистическият програмен комитет (СПК), посочен в член 3, параграф 2 от настоящото споразумение, беше заменен от Комитета на Европейската статистическа система („Комитетът на ЕСС“), създаден с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (1).

4.

Статистическата програма на Общността, посочена в член 5, параграфи 1 и 2 и в член 8, параграф 1 от настоящото споразумение, беше заменена с Европейската статистическа програма, предвидена в член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

5.

Съвместният комитет отбелязва, че понастоящем правилата, уреждащи обработката на статистическата информация от Швейцария по член 5, параграф 3 от настоящото споразумение, са предвидени в Регламент (ЕО) № 223/2009, без да се засягат по-специфичните правила по настоящото приложение.

6.

Освен ако е предвидено друго, позоваването на „Номенклатурата на икономическите дейности в Европейските общности (NACE Rev. 1)“ се счита за позоваване на „Номенклатура на икономическите дейности в Европейските общности (NACE Rev. 2)“, определена в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (2). Посочените номера на кодове се считат за съответните номера на кодове в NACE Rev. 2.

7.

Разпоредбите за поемането на разходите за провеждане на проучвания и за поемането на други подобни разходи не се прилагат за целите на настоящото споразумение.

ПОСОЧЕНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА:

БИЗНЕС СТАТИСТИКАТА

32008 R 0295: Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен) (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13), изменен със:

32009 R 0251: Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 170).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария не е длъжна да извършва регионалната разбивка на данните, която се изисква с този регламент;

б)

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни за нивото от 4 знака на NACE Rev. 2;

в)

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни, изисквани с този регламент за единиците по видове дейност;

г)

по отношение на променливите 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 и 16931 от приложение IХ Швейцария предоставя данни, за които референтната година е 2011 г.;

д)

по приложение VII Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни „Географска разбивка“ за серия 7Е.

32009 R 0250: Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и за дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 1).

32009 R 0251: Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на сериите от данни за съставяне във връзка със структурната бизнес статистика и адаптациите, необходими след прегледа на статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 170).

32010 R 0275: Регламент (ЕС) № 275/2010 на Комисията от 30 март 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика (ОВ L 86, 1.4.2010 г., стр. 1).

31998 R 1165: Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика (ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1), изменен със:

32005 R 1158: Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. (ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 1);

32006 R 1503: Регламент (ЕО) № 1503/2006 на Комисията от 28 септември 2006 г. (ОВ L 281, 12.10.2006 г., стр. 15), изменен със:

32008 R 1178: Регламент (ЕО) № 1178/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 г. (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 16);

32009 R 0329: Регламент (ЕО) № 329/2009 на Комисията от 22 април 2009 г. (ОВ L 103, 23.4.2009 г., стр. 3);

32012 R 0461: Регламент (ЕС) № 461/2012 на Комисията от 31 май 2012 г. (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 26).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни за нивото от 4 знака на NACE Rev. 2;

б)

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни за променливи 220 и 230 до 2015 г.

32001 R 0586: Регламент (ЕО) № 586/2001 на Комисията от 26 март 2001 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика по отношение на дефинирането на Основните промишлени групировки (MIGS) (ОВ L 86, 27.3.2001 г., стр. 11), изменен със:

32007 R 0656: Регламент (ЕО) № 656/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. (ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 3).

32006 R 1503: Регламент (ЕО) № 1503/2006 на Комисията от 28 септември 2006 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочна статистика по отношение на дефинициите на показателите, списъка с показатели и честотата на събиране на данни (ОВ L 281, 12.10.2006 г., стр. 15), изменен със:

32008 R 1178: Регламент (ЕО) № 1178/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 г. (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 16);

32012 R 0461: Регламент (ЕС) № 461/2012 на Комисията от 31 май 2012 г. (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 26).

32008 R 0472: Регламент (ЕО) № 472/2008 на Комисията от 29 май 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 относно краткосрочната статистика по отношение на първата базова година, приложима към временните редове в съответствие с NACE Rev. 2, и за временните редове отпреди 2009 г., които следва да се предават в съответствие с NACE Rev. 2, по отношение на нивото на детайлност, на формата, на първия референтен период и на референтния период (ОВ L 140, 30.5.2008 г., стр. 5).

32009 R 0596: Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част четвърта (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни за променливи 220 и 230 до 2015 г.

32008 R 0177: Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 6).

32009 R 0192: Регламент (ЕО) № 192/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. за прилагане, по отношение на обмена на поверителни данни между Комисията (Евростат) и държавите членки, на Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели (ОВ L 67, 12.3.2009 г., стр. 14).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

До края на 2013 г. Швейцария е освободена от задължението да предава индивидуални данни за оборота на предприятията, описани в раздела с данни за оборота от приложение А.

32010 R 1097: Регламент (ЕС) № 1097/2010 на Комисията от 26 ноември 2010 г. за прилагане, по отношение на обмена на поверителни данни между Комисията (Евростат) и централните банки, на Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели (ОВ L 312, 27.11.2010 г., стр. 1).

32009 D 0252: Решение 2009/252/ЕО на Комисията от 11 март 2009 г. относно дерогации от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели (ОВ L 75, 21.3.2009 г., стр. 11).

СТАТИСТИКАТА ЗА ТРАНСПОРТА И ТУРИЗМА

32012 R 0070: Регламент (ЕС) № 70/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2012 г. относно статистическите отчети във връзка с автомобилен превоз на товари (ОВ L 32, 3.2.2012 г., стр. 1).

32001 R 2163: Регламент (ЕО) № 2163/2001 на Комисията от 7 ноември 2001 г. относно техническите условия за предаването на статистически данни за автомобилни превози на товари (ОВ L 291, 8.11.2001 г., стр. 13), изменен със:

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32003 R 0006: Регламент (ЕО) № 6/2003 на Комисията от 30 декември 2002 г. относно разпространението на статистика за автомобилен превоз на товари (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 45), изменен със:

32010 R 0202: Регламент (ЕС) № 202/2010 на Комисията от 10 март 2010 г. (ОВ L 61, 11.3.2010 г., стр. 24).

32004 R 0642: Регламент (ЕО) 642/2004 на Комисията от 6 април 2004 г. относно изискванията за точност, приложими за статистическите справки по силата на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно регистрирането за целите на статистиката при автомобилен превоз на товари (ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 26).

32007 R 0833: Регламент (ЕО) № 833/2007 на Комисията от 16 юли 2007 г. за приключване на преходния период, предвиден в Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари (ОВ L 185, 17.7.2007 г., стр. 9).

31993 D 0704: Решение 93/704/ЕО на Съвета от 30 ноември 1993 г. създаването на база данни на Общността за пътнотранспортните произшествия (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 63).

32003 R 0091: Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за железопътния транспорт (ОВ L 14, 21.1.2003 г., стр. 1), изменен със:

32003 R 1192: Регламент (ЕО) № 1192/2003 на Комисията от 3 юли 2003 г. (ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 13);

32007 R 1304: Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 г. (ОВ L 290, 8.11.2007 г., стр. 14).

32007 R 0332: Регламент (ЕО) № 332/2007 на Комисията от 27 март 2007 г. относно техническите предписания за предоставяне на статистически данни за железопътния транспорт (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 16).

32003 R 0437: Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха (ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 1), изменен със:

32003 R 1358: Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 г. (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 9);

32005 R 0546: Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 г. (ОВ L 91, 9.4.2005 г., стр. 5).

32003 R 1358: Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 9), изменен със:

32005 R 0546: Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 г. (ОВ L 91, 9.4.2005 г., стр. 5);

32006 R 1792: Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. (ОВ L 362, 20.12.2006 г., стр. 1);

32007 R 0158: Регламент (ЕО) № 158/2007 на Комисията от 16 февруари 2007 г. (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 9).

32011 R 0692: Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на Директива 95/57/ЕО на Съвета (ОВ L 192, 22.7.2011 г., стр. 17).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария предава данните по приложение I, раздели 1 и 2, рубрика А относно вида на обекта за настаняване NACE 55.2 от 2016 г. (референтна година) нататък;

б)

Швейцария предава данните по приложение I, раздел 2, рубрика Б относно вида на обекта за настаняване NACE 55.2 за всички референтни периоди в срок до 4 месеца след края на референтната година, считано от 2016 г. (референтна година) нататък;

в)

Швейцария предава данните по приложение I, раздел 2, рубрика Б относно вида на обекта за настаняване NACE 55.3 за всички референтни периоди в срок до 4 месеца след края на референтната година;

г)

Швейцария предава данните по приложение II в срок до 12 месеца след края на референтния период заедно с отчет относно качеството на данните.

32011 R 1051: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 на Комисията от 20 октомври 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните (ОВ L 276, 21.10.2011 г., стр. 13).

СТАТИСТИКАТА ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

32006 R 1833: Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите членки (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

32009 R 0471: Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

всички разпоредби, свързани с митническия режим за централизирано оформяне, не са релевантни;

б)

член 2 „Определения“: статистическата територия обхваща митническата територия без митническите складове и безмитните складове;

Швейцария не е задължена да изготвя статистика за търговията си с Лихтенщайн;

в)

член 5, параграф 1 „Статистически данни“: статистическите данни по член 5, параграф 1, буква д) се събират за първи път не по-късно от 1 януари 2016 г.;

разпоредбите на член 5, параграф 1, букви е) и к) не се прилагат;

класификацията, посочена в член 5, параграф 1, буква з), се прилага най-малко до ниво от първите шест цифри;

по отношение на Швейцария не се прилагат разпоредбите на член 5, параграф 1, буква м), подточки ii) и iii);

г)

член 6 „Съставяне на статистика за външната търговия“: разпоредбите на член 6 не се прилагат за статистическите данни, по отношение на които Швейцария е освободена от задължението за събирането съгласно член 5 от същия регламент;

д)

член 7 „Обмен на данни“: разпоредбите на член 7, параграф 2 не се прилагат.

32010 R 0092: Регламент (ЕС) № 92/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обмена на данни между митническите органи и националните статистически органи, съставянето на статистиката и оценката на качеството (ОВ L 31, 3.2.2010 г., стр. 4).

32010 R 0113: Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения (ОВ L 37, 10.2.2010 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

в член 4, параграф 2 се добавя следната алинея:

„По отношение на Швейцария „митническата стойност“ се определя съгласно съответните национални правила.“;

б)

в член 7, параграф 2 се добавя следната алинея:

„По отношение на Швейцария „държава на произход“ е държавата, от която стоките произхождат по смисъла на съответните национални правила за произход.“;

в)

позоваването на Регламент (ЕИО) № 2454/93 в член 15, параграф 4 не се прилага.

СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

32008 D 0234: Решение 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 13).

32008 D 0235: Решение 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 17).

32009 R 0223: Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

32002 R 0831: Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7), изменен със:

32006 R 1104: Регламент (ЕО) № 1104/2006 на Комисията от 18 юли 2006 г. (ОВ L 197, 19.7.2006 г., стр. 3);

32007 R 1000: Регламент (ЕО) № 1000/2007 на Комисията от 29 август 2007 г. (ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 7);

32008 R 0606: Регламент (ЕО) № 606/2008 на Комисията от 26 юни 2008 г. (ОВ L 166, 27.6.2008 г., стр. 16);

32010 R 0520: Регламент (ЕС) № 520/2010 на Комисията от 16 юни 2010 г. (ОВ L 151, 17.6.2010 г., стр. 14).

32004 D 0452: Решение 2004/452/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 1), изменено със:

32005 D 0412: Решение 2005/412/ЕО на Комисията от 25 май 2005 г. (ОВ L 140, 3.6.2005 г., стр. 11);

32005 D 0746: Решение 2005/746/ЕО на Комисията от 20 октомври 2005 г. (ОВ L 280, 25.10.2005 г., стр. 16);

32006 D 0429: Решение 2006/429/ЕО на Комисията от 22 юни 2006 г. (ОВ L 172, 24.6.2006 г., стр. 17);

32006 D 0699: Решение 2006/699/ЕО на Комисията от 17 октомври 2006 г. (ОВ L 287, 18.10.2006 г., стр. 36);

32007 D 0081: Решение 2007/81/ЕО на Комисията от 2 февруари 2007 г. (ОВ L 28, 3.2.2007 г., стр. 23);

32007 D 0229: Решение 2007/229/ЕО на Комисията от 11 април 2007 г. (ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 11);

32007 D 0439: Решение 2007/439/ЕО на Комисията от 25 юни 2007 г. (ОВ L 164, 26.6.2007 г., стр. 30);

32007 D 0678: Решение 2007/678/ЕО на Комисията от 16 октомври 2007 г. (ОВ L 280, 24.10.2007 г., стр. 22);

32008 D 0052: Решение 2008/52/ЕО на Комисията от 20 декември 2007 г. (ОВ L 13, 16.1.2008 г., стр. 29);

32008 D 0291: Решение 2008/291/ЕО на Комисията от 18 март 2008 г. (ОВ L 98, 10.4.2008 г., стр. 11);

32008 D 0595: Решение 2008/595/ЕО на Комисията от 25 юни 2008 г. (ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 60);

32008 D 0876: Решение 2008/876/ЕО на Комисията от 6 ноември 2008 г. (ОВ L 310, 21.11.2008 г., стр. 28);

32009 D 0411: Решение 2009/411/ЕО на Комисията от 25 май 2009 г. (ОВ L 132, 29.5.2009 г., стр. 16);

32010 D 0373: Решение 2010/373/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 г. (ОВ L 169, 3.7.2010 г., стр. 19);

32011 D 0511: Решение 2011/511/ЕС на Комисията от 17 август 2011 г. (ОВ L 214, 19.8.2011 г., стр. 19);

32012 D 0200: Решение 2012/200/ЕС на Комисията от 18 април 2012 г. (ОВ L 108, 20.4.2012 г., стр. 37.).

Актове, които договарящите се страни вземат предвид

Договарящите се страни вземат предвид следните препоръки, които не са със задължителен характер:

52005 PC 0217: Препоръка на Комисията (COM(2005) 217 от 25 май 2005 г.) относно независимостта, почтеността и отчетността на националните и общностните статистически органи (ОВ C 172, 12.7.2005 г., стр. 22).

32009 H 0498: Препоръка 2009/498/ЕО на Комисията от 23 юни 2009 г. относно референтните метаданни за Европейската статистическа система (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 50).

ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА

31998 R 0577: Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3), изменен със:

32002 R 1991: Регламент (ЕО) № 1991/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 8 октомври 2002 г. (ОВ L 308, 9.11.2002 г., стр. 1);

32002 R 2104: Регламент (ЕО) № 2104/2002 на Комисията от 28 ноември 2002 г. (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 14);

32003 R 2257: Регламент (ЕО) № 2257/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2003 г. (ОВ L 336, 23.12.2003 г., стр. 6);

32007 R 1372: Регламент (ЕО) № 1372/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 42).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Независимо от разпоредбите на член 2, параграф 4, за Швейцария единицата на наблюдение е лице и информацията относно останалите членове на домакинството може да включва най-малко характеристиките по член 4, параграф 1.

32000 R 1575: Регламент (ЕО) № 1575/2000 на Комисията от 19 юли 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността във връзка с кодификацията, която се използва за предаването на данни от 2001 г. и следващите години (ОВ L 181, 20.7.2000 г., стр. 16).

32000 R 1897: Регламент (ЕО) № 1897/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността във връзка с оперативната дефиниция за безработица (ОВ L 228, 8.9.2000 г., стр. 18).

32002 R 2104: Регламент (ЕО) № 2104/2002 на Комисията от 28 ноември 2002 г. за адаптиране на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността и Регламент (ЕО) № 1575/2000 на Комисията за приложението на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета във връзка с използването на списъка на променливите за образованието и обучението и тяхното кодиране за предаване на данни от 2003 г. нататък (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 14).

32003 R 0246: Регламент (ЕО) № 246/2003 на Комисията от 10 февруари 2003 г. за приемане на програмата от ad hoc модули за периода 2004—2006 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 34, 11.2.2003 г., стр. 3).

32005 R 0384: Регламент (ЕО) № 384/2005 на Комисията от 7 март 2005 г. за приемане на програма от ad hoc модули за 2007—2009 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 23).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Независимо от разпоредбите на член 1 Швейцария е освободена от задължението за изпълнение на ad hoc модула за 2007 г.

32007 R 0102: Регламент (ЕО) № 102/2007 на Комисията от 2 февруари 2007 г. за приемане на спецификацията на ad hoc модула от 2008 г. относно положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 430/2005 (ОВ L 28, 3.2.2007 г., стр. 3), изменен със:

32008 R 0391: Регламент (ЕО) № 391/2008 на Комисията от 30 април 2008 г. (ОВ L 117, 1.5.2008 г., стр. 15).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Независимо от разпоредбите на член 2 Швейцария е освободена от задължението за предоставяне на данните за променливите, посочени в колони 211/212 и колона 215 от приложението.

32008 R 0207: Регламент (ЕО) № 207/2008 на Комисията от 5 март 2008 г. за приемане на спецификациите на ad hoc модула от 2009 г. относно навлизането на младите хора на пазара на труда, предвиден в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 62, 6.3.2008 г., стр. 4).

32008 R 0365: Регламент (ЕО) № 365/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за приемане на програма от ad hoc модули за 2010, 2011 и 2012 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 112, 24.4.2008 г., стр. 22).

32008 R 0377: Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък, и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57), изменен със:

32009 R 1022: Регламент (ЕО) № 1022/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. (ОВ L 283, 30.10.2009 г., стр. 3).

32009 R 0020: Регламент (ЕО) № 20/2009 на Комисията от 13 януари 2009 г. за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2010 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот, предвиден с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 7).

32010 R 0220: Регламент (ЕС) № 220/2010 на Комисията от 16 март 2010 г. за приемане на програмата от ad hoc модули за 2013 г.—2015 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 67, 17.3.2010 г., стр. 1).

32010 R 0317: Регламент (ЕС) № 317/2010 на Комисията от 16 април 2010 г. за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 97, 17.4.2010 г., стр. 3).

32011 R 0249: Регламент (ЕС) № 249/2011 на Комисията от 14 март 2011 г. за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2012 г. относно прехода от професионален живот към пенсиониране, предвиден с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 67, 15.3.2011 г., стр. 18).

31999 R 0530: Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета от 9 март 1999 г. относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд (ОВ L 63, 12.3.1999 г., стр. 6), изменен със:

31999 R 1726: Регламент (ЕО) № 1726/1999 на Комисията от 27 юли 1999 г. (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 28), изменен със:

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10);

32005 R 1737: Регламент (ЕО) № 1737/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 г. (ОВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 11);

32006 R 1893: Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

за статистиката на структурата и разпределението на заплатите Швейцария събира изискваните данни съгласно член 6, параграф 2 от този регламент за първи път през 2010 г.;

б)

за статистиката на размера и състава на разходите за труд Швейцария събира изискваните данни съгласно член 6, параграф 1 от този регламент през 2008 г. само за определени променливи, а за първи път през 2012 г. — за всички променливи;

в)

за 2008 г. Швейцария има право:

да предостави изискваната информация съгласно член 6, параграф 1, буква а), като се основава на предприятията (вместо на местни единици) на национално равнище в съответствие с NACE Rev. 1.1 на ниво раздели и агрегирани раздели и без разбивка по големина на предприятията,

да предаде резултатите в 24-месечен срок след края на референтната година (вместо в срок до 18 месеца, както е посочено в член 9).

32000 R 1916: Регламент (ЕО) № 1916/2000 на Комисията от 8 септември 2000 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд по отношение на определението и предаването на информация за структурата на заплатите (ОВ L 229, 9.9.2000 г., стр. 3), изменен със:

32005 R 1738: Регламент (ЕО) № 1738/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 г. (ОВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 32), изменен със:

32009 R 1022: Регламент (ЕО) № 1022/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. (ОВ L 283, 30.10.2009 г., стр. 3);

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32006 R 0698: Регламент (ЕО) № 698/2006 на Комисията от 5 май 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета по отношение на качествената оценка на структурната статистика за разходите за труд и за заплати (ОВ L 121, 6.5.2006 г., стр. 30), изменен със:

32009 R 1022: Регламент (ЕО) № 1022/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 г. (ОВ L 283, 30.10.2009 г., стр. 3).

32003 R 0450: Регламент (ЕО) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно индекса на разходите за труд (ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 1), изменен със:

32006 R 1893: Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Швейцария съставя и съобщава тримесечния индекс на разходите за труд от първото тримесечие на 2015 г. (референтен период) нататък.

32003 R 1216: Регламент (ЕО) № 1216/2003 на Комисията от 7 юли 2003 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно индекса на разходите за труд (ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 37), изменен със:

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32003 R 1177: Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1), изменен със:

32005 R 1553: Регламент (ЕО) № 1553/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 6).

32003 R 1980: Регламент (ЕО) № 1980/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с дефинициите и актуализираните дефиниции (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 1), изменен със:

32006 R 0676: Регламент (ЕО) № 676/2006 на Комисията от 2 май 2006 г. (ОВ L 118, 3.5.2006 г., стр. 3).

32003 R 1981: Регламент (ЕО) № 1981/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на аспектите на полевото проучване и процедурите за приспадане (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 23).

32003 R 1982: Регламент (ЕО) № 1982/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с изготвянето на извадките и правилата за проследяването (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 29).

32003 R 1983: Регламент (ЕО) № 1983/2003 на Комисията от 7 ноември 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите главни променливи (ОВ L 298, 17.11.2003 г., стр. 34), изменен със:

32007 R 0973: Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

32004 R 0028: Регламент (ЕО) № 28/2004 на Комисията от 5 януари 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на подробното съдържание на междинните и окончателните отчети за качеството (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 42).

32006 R 0315: Регламент (ЕО) № 315/2006 на Комисията от 22 февруари 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка с целеви вторични променливи, свързани с условията за домакинствата (ОВ L 52, 23.2.2006 г., стр. 16).

32007 R 0215: Регламент (ЕО) № 215/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка с целеви второстепенни променливи, свързани със свръхзадлъжнялостта и финансовото изключване (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 8).

32008 R 0362: Регламент (ЕО) № 362/2008 на Съвета от 14 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2009 г. на целеви второстепенни променливи за материални лишения (ОВ L 112, 24.4.2008 г., стр. 1).

32009 R 0646: Регламент (ЕО) № 646/2009 на Комисията от 23 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2010 г. с целеви второстепенни променливи за съвместното използване на ресурси в домакинствата (ОВ L 192, 24.7.2009 г., стр. 3).

32010 R 0481: Регламент (ЕС) № 481/2010 на Комисията 1 юни 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2011 г. с целеви второстепенни променливи за наследяване между поколенията на неравностойно положение (ОВ L 135, 2.6.2010 г., стр. 38).

32010 R 1157: Регламент (ЕС) № 1157/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2012 г. на целевите второстепенни променливи за жилищните условия (ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 3).

32012 R 0062: Регламент (ЕС) № 62/2012 на Комисията от 24 януари 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на списъка за 2013 г. на целевите второстепенни променливи за благополучието (ОВ L 22, 25.1.2012 г., стр. 9).

32007 R 0862: Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).

32010 R 0216: Регламент (ЕС) № 216/2010 на Комисията от 15 март 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията на категориите основания за издаване на разрешения за постоянно пребиваване (ОВ L 66, 16.3.2010 г., стр. 1).

32010 R 0351: Регламент (ЕС) № 351/2010 на Комисията от 23 април 2010 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията за категориите групи според държавата по рождение, групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване, групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване и групите според гражданството (ОВ L 104, 24.4.2010 г., стр. 37).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

за данните по т. 1.2 (Групи според държавата по рождение), т. 1.3 (Групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване) и т. 1.4 (Групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване) от приложението първата референтна година за Швейцария е 2011 г.

32008 R 0453: Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 234).

32008 R 1062: Регламент (ЕО) № 1062/2008 на Комисията от 28 октомври 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността по отношение на процедурите за сезонна корекция и докладите за качество (ОВ L 285, 29.10.2008 г., стр. 3).

32009 R 0019: Регламент (ЕО) № 19/2009 на Комисията от 13 януари 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността по отношение на определението на свободно работно място, референтните дати за събиране на данни, спецификации за предаването на данни и проучвания за осъществимост (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 3).

Актове, които договарящите се страни вземат предвид

Договарящите се страни вземат предвид следната препоръка, която не е със задължителен характер:

32009 H 0824: Препоръка 2009/824/ЕО на Комисията от 29 октомври 2009 г. относно използването на Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08) (ОВ L 292, 10.11.2009 г., стр. 31).

СТАТИСТИКАТА ЗА ИКОНОМИКАТА

31995 R 2494: Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1).

За Швейцария регламентът се прилага към хармонизирането на индексите на потребителските цени за международните сравнения.

Той не е релевантен за изчисляване на хармонизираните индекси на потребителските цени в контекста на Икономическия и паричен съюз.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

член 2, буква в), както и позоваванията на ИПЦПС в член 8, параграф 1 и член 11 не се прилагат;

б)

член 5, параграф 1, буква а) не се прилага;

в)

член 5, параграф 2 не се прилага;

г)

консултацията с ЕПИ, предвидена в член 5, параграф 3, не се прилага.

31996 R 1749: Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията от 9 септември 1996 г. относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 229, 10.9.1996 г., стр. 3), изменен със:

31998 R 1687: Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 12);

31998 R 1688: Регламент (ЕО) № 1688/98 на Съвета от 20 юли 1998 г. (ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 23);

32007 R 1334: Регламент (ЕО) № 1334/2007 на Комисията от 14 ноември 2007 г. (ОВ L 296, 15.11.2007 г., стр. 22).

31996 R 2214: Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията от 20 ноември 1996 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ (ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 8), изменен със:

31999 R 1617: Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. (ОВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 9);

31999 R 1749: Регламент (ЕО) № 1749/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. (ОВ L 214, 13.8.1999 г., стр. 1);

32001 R 1920: Регламент (ЕО) № 1920/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 46);

32005 R 1708: Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 г. (ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 9).

31998 R 2646: Регламент (ЕО) № 2646/98 на Комисията от 9 декември 1998 г. за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 335, 10.12.1998 г., стр. 30).

31999 R 1617: Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при третирането на застраховането в хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията (ОВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 9).

31999 R 2166: Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета от 8 октомври 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 относно минималните стандарти при третирането на продукти в секторите на здравеопазването, образованието и социалната закрила в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 266, 14.10.1999 г., стр. 1).

32000 R 2601: Регламент (ЕО) № 2601/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно момента на въвеждане на покупните цени в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 14).

32000 R 2602: Регламент (ЕО) № 2602/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за отчитане на намаленията на цените в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 16), изменен със:

32001 R 1921: Регламент (ЕО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 49).

32001 R 1920: Регламент (ЕО) № 1920/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за разглеждане на цени на услуги, пропорционални на стойността на сделките, в хармонизирания индекс на потребителските цени, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 46).

32001 R 1921: Регламент (ЕО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2602/2000 (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 49).

32005 R 1708: Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 9).

32006 R 0701: Регламент (ЕО) № 701/2006 на Съвета от 25 април 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 по отношение на времевия обхват на събиране на ценови данни в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 3).

32009 R 0330: Регламент (ЕО) № 330/2009 на Комисията от 22 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти за отчитане на сезонните продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (ОВ L 103, 23.4.2009 г., стр. 6).

32010 R 1114: Регламент (ЕС) № 1114/2010 на Комисията от 1 декември 2010 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията (ОВ L 316, 2.12.2010 г., стр. 4).

32007 R 1445: Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение (ОВ L 336, 20.12.2007 г., стр. 1).

32011 R 0193: Регламент (ЕС) № 193/2011 на Комисията от 28 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за контрол на качеството, използвана за паритетите на покупателна способност (ОВ L 56, 1.3.2011 г., стр. 1).

31996 R 2223: Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1), изменен със:

31998 R 0448: Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета от 16 февруари 1998 г. (ОВ L 58, 27.2.1998 г., стр. 1);

32000 R 1500: Регламент (ЕО) № 1500/2000 на Комисията от 10 юли 2000 г. (ОВ L 172, 12.7.2000 г., стр. 3);

32000 R 2516: Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 г. (ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 1);

32001 R 0995: Регламент (ЕО) № 995/2001 на Комисията от 22 май 2001 г. (ОВ L 139, 23.5.2001 г., стр. 3);

32001 R 2558: Регламент (ЕО) № 2558/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 1);

32002 R 0113: Регламент (ЕО) № 113/2002 на Комисията от 23 януари 2002 г. (ОВ L 21, 24.1.2002 г., стр. 3);

32002 R 1889: Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 г. (ОВ L 286, 24.10.2002 г., стр. 1);

32003 R 1267: Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1);

32007 R 1392: Регламент (ЕО) № 1392/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. (ОВ L 324, 10.12.2007, стр. 1);

32009 R 0400: Регламент (ЕО) № 400/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. (ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 11);

32010 R 0715: Регламент (ЕС) № 715/2010 на Комисията от 10 август 2010 г. (ОВ L 210, 11.8.2010 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария има право да събира данни по институционални единици, когато разпоредбите на регламента се отнасят за отрасли;

б)

Швейцария не е длъжна да извършва регионалната разбивка на данните, която се изисква с регламента;

в)

Швейцария не е длъжна да извършва разбивката на износа и вноса на услуги за ЕС/трети държави, която се изисква с регламента;

г)

в приложение Б в рубриката „Дерогации по държави членки“ се добавя следният текст след точка 27. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО:

„28.   ШВЕЙЦАРИЯ

28.1.   Дерогации за таблици

Таблица №

Променлива/позиция

Дерогация

Референтен период на дерогацията

Първо изпращане

1

Всички

Освободена

1980—1989 г.

1998 г.

Заетост

Без да се разграничават наети и самостоятелно заети лица

Всички

 

Компенсации на наетите лица

Разбивка на D.1 само за годишните данни на T + 9

Всички

 

3

Всички

Освободена

1980—1989 г.

1998 г.

Разбивка А21

1990—1997 г.

 

Разбивка А64 с агрегиране

От 1998 г. нататък

 

Заетост

Без да се разграничават наети и самостоятелно заети лица

Всички

 

5

КОИКОП

Освободена

1980—1989 г.

1998 г.

6—7

Всички

Освободена

1995—1999 г.

2005 г.

Предаване на Т + 11 (сектор „Домакинства“) и на Т + 21 (останалите сектори)

2000—2014 г.

 

Предаване на Т + 9 (сектор „Домакинства“) и на Т + 11 (останалите сектори)

От 2015 г. нататък

2016 г.

F.51, F.7

Без разбивка

Всички

 

8

Всички

Изпращане на T + 18

1990—2014 г.

 

Изпращане на T + 9

От 2015 г. нататък

2016 г.

10

Всички

Освободена

Всички

 

11

КОФОГ

Освободена

1995—2004 г.

2008 г.

12—13, 15—26

Всички

Освободена

Всички“

 

31997 D 0178: Решение 97/178/ЕО, Евратом на Комисията от 10 февруари 1997 г. за определяне на методологията за прехода между Европейската система на национални и регионални сметки на Общността (ESA 95) и Европейската система на общи икономически сметки (ESA второ издание) (ОВ L 75, 15.3.1997 г., стр. 44).

31998 D 0715: Решение 98/715/ЕО на Комисията от 30 ноември 1998 г. като пояснение на приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността по въпроса за принципите за измерване на цените и обемите (ОВ L 340, 16.12.1998 г., стр. 33).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

Член 3 („Класификация на методите по продукти“) не се прилага за Швейцария.

32002 D 0990: Решение 2002/990/ЕО на Комисията от 17 декември 2002 г. за допълнително уточняване на приложение A към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно принципите за измерване на цените и обемите в националните сметки (ОВ L 347, 20.12.2002 г., стр. 42).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

Член 2 („Класификация на методите“) не се прилага за Швейцария.

32002 R 1889: Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 по отношение на разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничество (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) (ОВ L 286, 24.10.2002 г., стр. 11).

32003 R 1287: Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

32005 R 0116: Регламент (ЕО, Евратом) № 116/2005 на Комисията от 26 януари 2005 г. относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета, относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 6).

32005 R 1722: Регламент (ЕО) № 1722/2005 на Комисията от 20 октомври 2005 г. относно принципите на оценяване на услуги за отдаване под наем на жилища за целта на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 276, 21.10.2005 г., стр. 5).

32000 R 0264: Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочната статистика на публичните финанси (ОВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 4).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите в таблици 25.1 и 25.2 от регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария е освободена от задължението да извършва разбивката на социалните помощи (D.60) в рамките на D.62 и D.631M;

б)

Швейцария е освободена от задължението да извършва разбивката на социалноосигурителните вноски (D.61) в рамките на D.611 и D.612;

в)

Швейцария е освободена от задължението да извършва разбивката на капиталовите трансфери (D.9) в рамките на D.91 и D.9N;

г)

първите данни се предават в годината 2012 + t12 (края на декември) за третото тримесечие на 2012 г. и със задна дата от първото тримесечие на 1999 г.

32002 R 1221: Регламент (ЕО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация (ОВ L 179, 9.7.2002 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите в таблици 25.1 и 25.2 от регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария е освободена от задължението да извършва разбивката на социалните помощи (D.60) в рамките на D.62 и D.631M;

б)

Швейцария е освободена от задължението да извършва разбивката на социалноосигурителните вноски (D.61) в рамките на D.611 и D.612;

в)

Швейцария е освободена от задължението да извършва разбивката на капиталовите трансфери (D.9) в рамките на D.91 и D.9N;

г)

първите данни се предават в годината 2012 + t12 (края на декември) за третото тримесечие на 2012 г. и със задна дата от първото тримесечие на 1999 г.

32005 R 0184: Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23), изменен със:

32006 R 0602: Регламент (ЕО) № 602/2006 на Комисията от 18 април 2006 г. (ОВ L 106, 19.4.2006 г., стр. 10);

32009 R 0707: Регламент (ЕО) № 707/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. (ОВ L 204, 6.8.2009 г., стр. 3).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария е освободена от задължението да предоставя данни за:

таблица 1 (Евроиндикатори): цялата таблица,

таблица 2 (Тримесечна статистика на платежния баланс): разбивка на портфейлните инвестиции по държави,

таблица 3 (Международна търговия с услуги): общо услуги с географска разбивка на ниво 3 и подраздели на правителствените услуги,

таблица 4 (Потоци на преки чуждестранни инвестиции T + 21) и таблица 5 (Позиции на преките чуждестранни инвестиции T + 21): отрасъл на икономическа дейност по NOGA на 3-цифрено ниво;

б)

Швейцария е освободена от задължението да предава данни до края на 2014 г. за:

таблица 2 (Тримесечна статистика на платежния баланс): платежен баланс без портфейлните инвестиции,

таблица 3 (Международна търговия с услуги): общо услуги с географска разбивка на ниво 2,

таблица 4 (Потоци на преки чуждестранни инвестиции Т + 9): общо преки инвестиции в чужбина: географска разбивка на ниво 3 и общо преки инвестиции в отчитащата икономика: географска разбивка на ниво 3,

таблица 4 (Потоци на преки чуждестранни инвестиции Т + 21): общо преки инвестиции в чужбина: географска разбивка на ниво 3 и общо преки инвестиции в отчитащата икономика: географска разбивка на ниво 3 и отрасъл на икономическа дейност по NOGA на 2-цифрено ниво,

таблица 5 (Позиции на преките чуждестранни инвестиции Т + 21): общо активи по преките инвестиции в чужбина: географска разбивка на ниво 3 и преки инвестиции в отчитащата икономика, общо пасиви, географска разбивка на ниво 3 и отрасъл на икономическа дейност по NOGA на 2-цифрено ниво.

32006 R 0601: Регламент (ЕО) № 601/2006 на Комисията от 18 април 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата и процедурата за предаване на данни (ОВ L 106, 19.4.2006 г., стр. 7).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Швейцария е освободена от задължението да прилага процедурите относно формàта и процедурите за предаване на данни до края на 2014 г.

32008 R 1055: Регламент (ЕО) № 1055/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за качеството и отчетите за качеството на статистиката на платежния баланс (ОВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 3), изменен със:

32010 R 1227: Регламент (ЕС) № 1227/2010 на Комисията от 20 декември 2010 г. (ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 15).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

до края на 2014 г. Швейцария е освободена от задължението да представя отчет за качеството.

НОМЕНКЛАТУРИТЕ

31990 R 3037: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1), изменен със:

31993 R 0761: Регламент (ЕИО) № 761/93 на Комисията от 24 март 1993 г. (ОВ L 83, 3.4.1993 г., стр. 1);

32002 R 0029: Регламент (ЕО) № 29/2002 на Комисията от 19 декември 2001 г. (ОВ L 6, 10.1.2002 г., стр. 3);

32006 R 1893: Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

31993 R 0696: Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1), изменен със:

1 94 N: Акт относно условията на присъединяване на Кралство Норвегия, Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21, изменен с ОВ L 1, 1.1.1995 г., стр. 1).

32003 R 1059: Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1), изменен със:

32008 R 0011: Регламент (ЕО) № 11/2008 на Комисията от 8 януари 2008 г. (ОВ L 5, 9.1.2008 г., стр. 13);

32008 R 0176: Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 1);

32011 R 0031: Регламент (ЕС) № 31/2011 на Комисията от 17 януари 2011 г. (ОВ L 13, 18.1.2011 г., стр. 3).

32008 R 0451: Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 65).

СТАТИСТИКАТА ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

31996 L 0016: Директива 96/16/ЕО на Съвета от 19 март 1996 г. относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (ОВ L 78, 28.3.1996 г., стр. 27), изменена със:

32003 L 0107: Директива 2003/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. (ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 40).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

Швейцария не е длъжна да извършва регионалната разбивка на данните, изисквана с директивата.

31997 D 0080: Решение 97/80/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно въвеждане на разпоредби за прилагането на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (ОВ L 24, 25.1.1997 г., стр. 26), изменено със:

31998 D 0582: Решение 98/582/ЕО на Съвета от 6 октомври 1998 г. (ОВ L 281, 17.10.1998 г., стр. 36);

32005 D 0288: Решение 2005/288/ЕО на Комисията от 18 март 2005 г. (ОВ L 88, 7.4.2005 г., стр. 10);

32011 D 0142: Решение 2011/142/ЕС на Комисията от 3 март 2011 г. (ОВ L 59, 4.3.2011 г., стр. 66.).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

Швейцария не е длъжна да извършва регионалната разбивка, изисквана в приложение I, таблица 1: годишно производство на краве мляко.

32004 R 0138: Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността (ОВ L 33, 5.2.2004 г., стр. 1), изменен със:

32005 R 0306: Регламент (ЕО) № 306/2005 на Комисията от 24 февруари 2005 г. (ОВ L 52, 25.2.2005 г., стр. 9);

32006 R 0909: Регламент (ЕО) № 909/2006 на Комисията от 20 юни 2006 г. (ОВ L 168, 21.6.2006 г., стр. 14);

32008 R 0212: Регламент (ЕО) № 212/2008 на Комисията от 7 март 2008 г. (ОВ L 65, 8.3.2008 г., стр. 5).

32008 R 1166: Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

точка VII от приложение III към регламента не се прилага за Швейцария.

32008 R 1242: Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 3), изменен със:

32009 R 0867: Регламент (ЕО) № 867/2009 на Комисията от 21 септември 2009 г. (ОВ L 248, 22.9.2009 г., стр. 17).

32009 R 1200: Регламент (ЕО) № 1200/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките (ОВ L 329, 15.12.2009 г., стр. 1).

32008 R 1165: Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

Швейцария не е длъжна да представя следните подробни категории статистически данни за селскостопанските животни, изисквани съгласно приложение II към регламента:

Швейцария е освободена от задължението да предоставя статистически данни за животните за клане, изисквани съгласно приложение II, категориите статистически данни за селскостопанските животни, животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 1 година, но под 2 години, женски (юници; животни, които все още не са се отелили),

Швейцария е освободена от задължението да предоставя статистически данни за „Други“, изисквани съгласно приложение II, категориите статистически данни за селскостопанските животни, животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 1 година, но под 2 години, женски (юници; животни, които все още не са се отелили),