ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.189.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 189

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
10 юли 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 651/2013 на Комисията от 9 юли 2013 година за разрешаване на клиноптилолит с утаечен произход като фуражна добавка за всички животински видове и за изменение на Регламент (ЕО) № 1810/2005 ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 652/2013 на Комисията от 9 юли 2013 година за изменение за 195-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 653/2013 на Комисията от 9 юли 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/365/ОВППС на Съвета от 9 юли 2013 година за изменение на Решение 2012/329/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския рог

8

 

*

Решение 2013/366/ОВППС на Съвета от 9 юли 2013 година за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово

9

 

*

Решение 2013/367/ОВППС на Съвета от 9 юли 2013 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

12

 

*

Решение 2013/368/ОВППС на Съвета от 9 юли 2013 година за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

13

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 651/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2013 година

за разрешаване на клиноптилолит с утаечен произход като фуражна добавка за всички животински видове и за изменение на Регламент (ЕО) № 1810/2005

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване, и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, разрешени съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Клиноптилолитът с утаечен произход беше разрешен безсрочно в съответствие с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка за свине за угояване, пилета за угояване, пуйки за угояване, говеда и сьомга с Регламент (ЕО) № 1810/2005 на Комисията (3). Впоследствие посочената добавка беше вписана в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от него бе подадено заявление за повторна оценка на клиноптилолит с утаечен произход като фуражна добавка за свине за угояване, пилета за угояване, пуйки за угояване, говеда и сьомга, а в съответствие с член 7 от посочения регламент — и за нова употреба при всички животински видове, с искане добавката да се класифицира в категорията „технологични добавки“. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 12 декември 2012 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба клиноптилолитът с утаечен произход не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, околната среда или, при условие че се вземат необходимите мерки за защита на потребителите, върху човешкото здраве, и че той има потенциал да бъде ефикасен като свързващо вещество за пелети и противослепващо вещество при 10 000 mg/kg пълноценен фураж. Органът не счита за необходимо да бъдат предвидени специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на клиноптилолит с утаечен произход се установи, че са изпълнени условията за разрешителното, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това използването на посочената добавка следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 се издава ново разрешително, Регламент (ЕО) № 1810/2005 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за издаване на разрешителното, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото с оглед на новите изисквания, произтичащи от разрешителното.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Клиноптилолит с утаечен произход, посочен в приложението, който принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалните групи „свързващи вещества“ и „противослепващи вещества“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 1810/2005

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1810/2005 вписването Е 568 за клиноптилолит с утаечен произход се заличава.

Член 3

Преходни мерки

Посочената в приложението добавка и съдържащите я фуражи, които са произведени и етикетирани преди 30 януари 2014 г. съгласно правилата, приложими преди 30 юли 2013 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 291, 5.11.2005 г., стр. 5.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013 г.; 11(1):3039.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

мг/кг пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: технологични добавки. Функционална група: свързващи вещества

1g568

Клиноптилолит с утаечен произход

 

Състав на добавката

Клиноптилолит с утаечен произход ≥ 80 % (в прахообразна форма).

 

Характеристики на активното вещество

Клиноптилолит (хидриран натриев калциев алуминосиликат) с утаечен произход ≥ 80 % и глинени минерали ≤ 20 % (безвлакнести и без кварц).

CAS номер 12173-10-3

 

Метод за анализ  (1)

За определяне на клиноптилолит с утаечен произход във фуражната добавка: дифракция на рентгеново лъчение (XRD).

Всички животински видове

10 000

1.

Мерки за безопасност: препоръчително е по време на работа да се използват средства за защита на дихателните органи и на очите и ръкавици.

2.

Общото количество клиноптилолит с утаечен произход от всички източници следва да не надвишава максималното съдържание от 10 000 mg.

30 юли 2023 г.

Категория: технологични добавки. Функционална група: противослепващи вещества

1g568

Клиноптилолит с утаечен произход

 

Състав на добавката

Клиноптилолит с утаечен произход ≥ 80 % (в прахообразна форма).

 

Характеристики на активното вещество

Клиноптилолит (хидриран натриев калциев алуминосиликат) с утаечен произход ≥ 80 % и глинени минерали ≤ 20 % (безвлакнести и без кварц).

CAS номер 12173-10-3

 

Метод за анализ  (1)

За определяне на клиноптилолит с утаечен произход във фуражната добавка: дифракция на рентгеново лъчение (XRD).

Всички животински видове

10 000

1.

Мерки за безопасност: препоръчително е по време на работа да се използват средства за защита на дихателните органи и на очите и ръкавици.

2.

Общото количество клиноптилолит с утаечен произход от всички източници следва да не надвишава максималното съдържание от 10 000 mg.

30 юли 2023 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 652/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2013 година

за изменение за 195-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, (1) и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 1 юли 2013 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, след като разгледа искане за отписване, внесено от това лице, и подробния доклад на омбудсмана, изготвен съгласно Резолюция 1904(2009) на СС на ООН. Освен това на 25 юни 2013 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да измени едно вписване в списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (известен още като a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, б) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, в) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, г) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, д) Abd al-Hamid Mu’jil, е) A.S. Mujel, ж) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, з) Abu Abdallah). Дата на раждане: а) 28.4.1949 г., б) 29.4.1949 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско: Паспорт №: F 137998 (саудитски, издаден на 18.4.2004 г., изтекъл на 24.2.2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 4.8.2006 г.“

(2)

Вписването „Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; Abd Al-Manam), Пакистан.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Abdul Manan Agha (известен също като a) Abdul Manan, б) Abdul Man’am Saiyid, в) Saiyid Abd al-Man (посочен преди като)). Титла: хаджи. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“


10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 653/2013 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

127,3

ZZ

127,3

0805 50 10

AR

86,5

UY

89,3

ZA

98,0

ZZ

91,3

0808 10 80

AR

176,6

BR

118,6

CL

150,1

CN

96,0

NZ

160,1

US

144,0

ZA

133,2

ZZ

139,8

0808 30 90

AR

110,2

CL

124,3

CN

72,5

ZA

127,4

ZZ

108,6

0809 10 00

IL

275,4

TR

204,6

ZZ

240,0

0809 29 00

TR

317,1

ZZ

317,1

0809 30

TR

209,3

ZZ

209,3

0809 40 05

IL

99,1

MA

99,1

ZA

125,3

ZZ

107,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/8


РЕШЕНИЕ 2013/365/ОВППС НА СЪВЕТА

от 9 юли 2013 година

за изменение на Решение 2012/329/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския рог

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 8 декември 2011 г. Съветът прие Решение 2011/819/ОВППС (1) за назначаване на г-н Alexander RONDOS за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Африканския рог.

(2)

На 25 юни 2012 г. Съветът прие Решение 2012/329/ОВППС (2) за удължаване на мандата на СПЕС за Африканския рог до 30 юни 2013 г.

(3)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още четири месеца.

(4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/329/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Alexander RONDOS като СПЕС за Африканския рог се удължава до 31 октомври 2013 г. Мандатът на СПЕС може да бъде прекратен предсрочно, ако Съветът вземе решение за това по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

За целите на мандата на СПЕС се приема, че Африканският рог включва Република Джибути, Държавата Еритрея, Федерална демократична република Етиопия, Република Кения, Федерална република Сомалия, Република Судан, Република Южен Судан и Република Уганда. По въпроси с по-широко регионално отражение, включително пиратството, СПЕС установява диалог с държави и регионални образувания извън Африканския рог, когато това е целесъобразно.

Предвид необходимостта от регионален подход към взаимосвързаните предизвикателства, пред които е изправен регионът, СПЕС за Африканския рог работи в тясно сътрудничество със СПЕС за Судан и Южен Судан, който запазва основната отговорност по отношение на тези две държави.“

2)

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 юли 2012 г. до 31 октомври 2013 г., е в размер на 4 900 000 EUR.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 юли 2013 г.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ L 327, 9.12.2011 г., стр. 62.

(2)  ОВ L 165, 26.6.2012 г., стр. 62.


10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/9


РЕШЕНИЕ 2013/366/ОВППС НА СЪВЕТА

от 9 юли 2013 година

за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (1)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 25 януари 2012 г. Съветът прие Решение 2012/39/ОВППС (2) за назначаване на г-н Samuel ŽBOGAR за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово. Мандатът на СПЕС изтича на 30 юни 2013 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде изменен и удължен с още 12 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Samuel ŽBOGAR като СПЕС в Косово се изменя и удължава до 30 юни 2014 г. Мандатът на СПЕС може да бъде прекратен предсрочно, ако Съветът вземе решение за това по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Косово. Тези цели включват заемането на водеща роля в утвърждаването на стабилно, жизнеспособно, демократично и многоетническо Косово; укрепването на стабилността в региона и допринасянето за регионалното сътрудничество и добросъседските отношения на Западните Балкани; утвърждаването на Косово, ангажирано със спазването на принципите на върховенството на закона и закрилата на малцинствата, както и на културното и религиозното наследство; подкрепата за напредъка на Косово по пътя към Съюза в съответствие с европейската перспектива на региона и съгласно съответните заключения на Съвета.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предоставя съвети и подкрепа от страна на Съюза в политическия процес;

б)

да съдейства за цялостната политическа координация на действията на Съюза в Косово;

в)

да укрепва присъствието на Съюза в Косово и да осигурява неговата съгласуваност и ефективност;

г)

да предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO), включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер;

д)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза в Косово;

е)

да оказва подкрепа за напредъка на Косово по пътя към Съюза в съответствие с европейската перспектива на региона чрез целенасочена обществена комуникация и дейности на Съюза за осведомяване, целящи осигуряването на по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Косово по въпроси, свързани със Съюза;

ж)

да наблюдава, подпомага и улеснява напредъка по политически, икономически и европейски приоритети съгласно съответните институционални правомощия и отговорности;

з)

в сътрудничество със СПЕС за правата на човека да допринася за развитието и укрепването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Косово, включително по отношение на жените и децата, в съответствие с политиката на Съюза в областта на правата на човека и насоките на Съюза по въпросите на правата на човека;

и)

да подпомага водения със съдействието на Съюза диалог между Белград и Прищина.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС, за периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. възлиза на 1 870 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Граждани на държавите от Западните Балкани имат право да участват в търгове за възлагане на поръчки.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.   Назначава се специализиран персонал, който да подпомага СПЕС при изпълнението на мандата му и да допринася за съгласуваността, осигуряването на информация за дейността на Съюза в Косово като цяло и нейната ефективност. В рамките на мандата си и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на своя екип. Екипът включва експерти по конкретни въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на своя екип.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от държавата членка, съответната институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитет на СПЕС и неговия персонал

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на неговия персонал, се договарят съответно с приемащата страна или страни. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (3).

2.   ВП е оправомощен да предоставя на НАТО/КФОР класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, изготвени за целите на действията, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС.

3.   В съответствие с оперативните нужди на СПЕС ВП е оправомощен да предоставя на Организацията на обединените нации (ООН) и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, изготвени за целите на действията на Съюза в Косово, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС. За тази цел се изготвят споразумения на местно равнище.

4.   ВП е оправомощен да предоставя на трети страни, свързани с настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, отнасящи се до обсъжданията в Съвета във връзка с действията, за които се прилага задължението за опазване на служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (4).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или държавите членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза за сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки съобразно мандата си и обстановката от гледна точка на сигурността в географския регион, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално като:

а)

разработва, въз основа на насоки от страна на ЕСВД, съобразен със спецификата на мисията план за сигурност, който включва специфични за мисията физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащ управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района на мисията, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и който включва план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск в съответствие с условията в района на мисията;

в)

гарантира, че всички членове на неговия екип, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района на мисията, съобразено със степента на риск, определена за района на мисията от ЕВСД;

г)

гарантира изпълнението на всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя пред Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на междинния доклад и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ВП или КПС СПЕС представя доклади пред Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация в рамките на Съюза. Той допринася за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза на мястото на мисията с оглед постигане на целите на политиката на Съюза. Дейността на СПЕС е съгласувана с тази на Комисията, както и с дейността на други СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза в региона и с ръководителите на мисии на държавите членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на EULEX KOSOVO, включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер. СПЕС и командващият цивилните операции се консултират помежду си при необходимост.

3.   СПЕС поддържа също така връзка със съответните местни органи и с други участници на международно и регионално равнище, представени на място.

4.   СПЕС заедно с други участници от страна на Съюза в района гарантира разпространението и обмена на информация между представените на място участници от страна на Съюза с цел постигане на висока степен на познаване и оценка на ситуацията сред всички тях.

Член 13

Помощ във връзка с претенции

СПЕС и членовете на неговия персонал съдействат за осигуряването на материали за посрещане на претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предходните СПЕС в Косово, като за тази цел оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните преписки.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в този регион подлежат на редовен преглед. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за напредъка до края на декември 2013 г. и подробен доклад за изпълнението на мандата — в края на своя мандат.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 юли 2013 г.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(2)  ОВ L 23, 26.1.2012 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.

(4)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/12


РЕШЕНИЕ 2013/367/ОВППС НА СЪВЕТА

от 9 юли 2013 година

за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/389/ОВППС (1). Срокът на действие на това решение изтича на 15 юли 2014 г.

(2)

Настоящата финансова референтна сума обхваща периода от 16 юли 2012 г. до 15 юли 2013 г.

(3)

Решение 2012/389/ОВППС следва да бъде изменено, за да се удължи периодът, обхванат от настоящата финансовата референтна сума до 15 ноември 2013 г.

(4)

Мисията ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 13, параграф 1 от Решение 2012/389/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Финансовата референтна сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUCAP NESTOR, за първите 16 месеца от влизането в сила на настоящото решение, е в размер на 22 880 000 EUR. Съветът взема решение за финансовата референтна сума за следващия период.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 40.


10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/13


РЕШЕНИЕ 2013/368/ОВППС НА СЪВЕТА

от 9 юли 2013 година

за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/392/ОВППС (1), чийто срок на действие изтича на 15 юли 2014 г.

(2)

Референтната финансова сума в действащото в момента решение обхваща периода до 15 юли 2013 г.

(3)

Поради това Решение 2012/392/ОВППС следва да бъде изменено, за да включи референтна сума, предназначена да покрие периода до 31 октомври 2013 г.

(4)

Мисията ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 13, параграф 1 от Решение 2012/392/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUCAP Sahel Niger, до 31 октомври 2013 г., е в размер на 8 700 000 EUR. Референтната финансова сума за следващия период се определя с решение на Съвета.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 48.


10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/s3


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ

Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

В съответствие с Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 1) от 1 юли 2013 г. само електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правно действие.

Когато поради непредвидени обстоятелства публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, печатното издание ще бъде автентично и ще има правно действие в съответствие с реда и условията, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 216/2013.