ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
27 юни 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2013 на Комисията от 24 юни 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 616/2013 на Комисията от 24 юни 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 618/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 619/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година относно забрана за риболовна дейност за кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани във Франция, Гърция, Италия, Малта и Испания, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море

43

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 620/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/323/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/344/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

47

 

 

2013/324/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение 98/481/ЕО относно одобряването на външните одитори на Европейската централна банка

54

 

 

2013/325/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Suomen Pankki

55

 

 

2013/326/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Österreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юни 2013 година за разрешаване на пускането на пазара на храни, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, или храни и фуражи, произведени от тези генетично модифицирани организми съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 3873)  ( 1 )

57

 

 

2013/328/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юни 2013 година за създаване на специална програма за контрол и инспекции на риболовните дейности в Категат, Северно море, Скагерак, източната част на Ламанша, водите на запад от Шотландия и Ирландско море, насочени към треска, писия и морски език

61

 

 

2013/329/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 юни 2013 година за установяване на правила за създаването, управлението и прозрачното функциониране на мрежата от национални компетентни органи или институции, отговарящи за оценката на здравните технологии

71

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/330/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария от 6 юни 2013 година за изменение на приложения I и II към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност

73

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 131/13/COL от 18 март 2013 година за изменение на списъка, съдържащ се в глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който се изброяват граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, и за отмяна на Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 339/12/COL

76

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/1


ДИРЕКТИВА 2013/37/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 юни 2013 година

за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Документите, предоставени от органите от обществения сектор на държавите членки, представляват огромен, разнообразен и ценен фонд от ресурси, който може да бъде от полза за икономиката на знанието.

(2)

Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информация в обществения сектор (3) установява минимален набор от правила, уреждащи повторната употреба и практическите средства за улесняване на повторната употреба на съществуващи документи, притежавани от органите от обществения сектор в държавите членки.

(3)

Политиката за свободен достъп до данните, която насърчава широкото наличие и повторната употреба на информация от обществения сектор за частни или търговски цели с минимални или никакви правни, технически или финансови ограничения и която подпомага обмена на информация не само за икономическите оператори, но също така и за обществеността, може да играе важна роля за ускоряване на разработката на нови услуги, основани на новаторски начини за комбиниране и използване на такава информация, за стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на социалната ангажираност. Това обаче изисква равнопоставени условия на конкуренция на ниво Съюз по отношение на разрешаването на повторна употреба на документи, което не може да бъде постигнато, ако продължи прилагането на различните правила и практики на държавите членки или на съответните органи от обществения сектор.

(4)

Разрешаването на повторната употреба на документи, притежавани от орган от обществения сектор, създава добавена стойност за повторните ползватели, за крайните потребители и за обществото като цяло, а в много случаи и за самия орган от обществения сектор, като насърчава прозрачността и отчетността и осигурява обратна връзка с повторните ползватели и крайните потребители, която позволява на съответния орган от обществения сектор да подобри качеството на събираната информация.

(5)

Откакто през 2003 г. беше приет първият набор правила за повторна употреба на информация от обществения сектор, количеството данни в света, включително данните от обществения сектор, се увеличи експоненциално, като се генерират и събират нови видове данни. Същевременно сме свидетели на продължаващата еволюция в областта на технологиите за анализ, използване и обработка на данни. Тази динамична технологична еволюция прави възможно създаването на нови услуги и приложения, които са основават върху използването, събирането и комбинирането на данни. Правилата, приети през 2003 г., вече не съответстват на бързите промени, в резултат на което съществува риск да бъдат пропуснати икономическите и социални възможности, предлагани от повторната употреба на данни от обществения сектор.

(6)

Същевременно държавите членки вече са установили политики на повторна употреба съгласно Директива 2003/98/ЕО и някои от тях възприемат амбициозни подходи за свободен достъп до данни, за да направят повторната употреба на достъпни данни от обществения сектор по-лесна за гражданите и дружествата над минималното ниво, зададено със същата директива. С оглед да се предотврати прилагането на различни правила в различните държави членки, което представлява пречка за трансграничното предлагане на продукти и услуги, както и да се направят сходните публични масиви от данни повторно употребяеми за паневропейски приложения, основани на тях, необходима е поне минимална хармонизация, за да се определи кои публични масиви от данни могат да подлежат на повторна употреба на вътрешния информационен пазар, която да е в съответствие със съответния режим на достъп.

(7)

Директива 2003/98/ЕО не съдържа задължение относно достъпа до документи или задължение за разрешаване на повторна употреба на документите. Решението за предоставяне на разрешение за повторна употреба зависи от държавите членки или от съответния орган от обществения сектор. Същевременно Директива 2003/98/ЕО се опира на националните правила за достъп до документи и следователно съгласно същата директива не се изисква разрешение за повторна употреба на документите, когато достъпът е ограничен (например, националните правила ограничават достъпа до граждани или предприятия, които се докаже, че имат конкретен интерес от получаването на достъп до документите) или изключен (например, националните правила изключват достъпа поради чувствителния характер на документите, наред с другото, въз основа на съображения за националната сигурност, отбраната и обществената сигурност). Някои държави членки изрично са свързали правото на повторна употреба с това право на достъп така, че всички общодостъпни документи са и разрешени за повторна употреба. В други държави членки връзката между двата набора от правила е по-малко ясна и това е източник на правна несигурност.

(8)

Поради това Директива 2003/98/ЕО следва да бъде изменена, за да предвиди ясно задължение за държавите членки да позволят повторната употреба на всички общодостъпни документи, освен ако достъпът е ограничен или изключен съгласно националните правила за достъп до документи и при спазване на другите изключения, предвидени в настоящата директива. Измененията, предвидени с настоящата директива, не целят определяне или промяна на режимите за достъп в държавите членки, което остава тяхна отговорност.

(9)

Като се вземат предвид правото на Съюза и международните задължения на държавите членки и на Съюза, по-специално съгласно Бернската конвенция за защита на литературни и художествени произведения и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост, документи, за които правата върху интелектуалната собственост са притежание на трети страни, следва да се изключат от обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако трета страна е била първоначалният притежател на право на интелектуална собственост върху документ, който е съхраняван от библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви и срокът на закрила на тези права още не е изтекъл, за целите на настоящата директива същият документ следва да се разглежда като документ, за който правата върху интелектуалната собственост са притежание на трети страни.

(10)

Директива 2003/98/ЕО следва да се прилага за документи, чието предоставяне е включено в обществените задачи на съответните органи от обществения сектор съгласно определеното в закона или други задължителни правила на държавата членка. При липсата на такива правила обществените задачи следва да се определят в съответствие с общата административна практика на държавите членки, при условие че обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи на преразглеждане. Обществените задачи може да бъдат формулирани общо или според конкретния случай за отделни органи от обществения сектор.

(11)

Настоящата директива следва да се изпълнява и прилага в пълно съответствие с принципите, свързани със защитата на личните данни съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни (4). По-специално е добре да се отбележи, че съгласно тази директива държавите членки следва да определят условията, при които обработването на лични данни е законно. Освен това, един от принципите на посочената директива е, че личните данни не трябва да бъдат обработвани след събиране по начин, който е несъвместим с конкретните, ясно формулирани и законни цели, за които тези данни са били събрани.

(12)

Директива 2003/98/ЕО следва да не засяга правата, включително имуществените и неимуществените права, с които служителите на органи от обществения сектор се ползват съгласно националните правила.

(13)

Освен това, ако даден документ бъде предоставен за повторна употреба, съответният орган от обществения сектор следва да запази правото си да използва документа.

(14)

Обхватът на Директива 2003/98/ЕО следва да бъде разширен, за да обхване библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви.

(15)

Една от основните цели за изграждането на вътрешния пазар е създаването на благоприятни условия за развитието на услуги, които да се предлагат на територията на целия Съюз. Библиотеките, музеите и архивите притежават значително количество ценни информационни ресурси от обществения сектор, особено след като проектите за цифровизация доведоха до увеличаване на количеството на цифровите материали в обществената сфера. Тези сбирки на културното наследство и свързаните с тях метаданни представляват потенциална основа за продукти и услуги с цифрово съдържание и предлагат огромен потенциал за иновативна повторна употреба в някои сектори, като например образованието и туризма. По-широките възможности за повторната употреба на обществени материали от областта на културата следва, наред с другото, да допринасят за използването на потенциала на тези материали от дружествата в Съюза, като допринасят за икономическия растеж и създаването на нови работни места.

(16)

Налице са значителни разлики в правилата и практиките на държавите членки по отношение на използването на културните ресурси в обществения сектор, което представлява пречка пред разгръщането на икономическия потенциал на тези ресурси. Тъй като библиотеките, музеите и архивите продължават да инвестират в цифровизация, много от тях вече предоставиха достъп до тяхно съдържание от обществената сфера с цел повторна употреба, а много се търсят активно възможности за повторната употреба на това съдържание. Въпреки това, тъй като културните институции оперират в твърде различни регулаторни и културни среди, техните практики по отношение на оползотворяването на съдържание са се развили по различен начин.

(17)

Тъй като разликите между националните правни уредби и практики или липсата на яснота пречат на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и нормалното развитие на информационното общество в Съюза, следва да се извърши минимална хармонизация на националните правила и практики във връзка с повторната употреба на обществени материали от областта на културата в библиотеки, музеи и архиви.

(18)

Разширяването на обхвата на Директива 2003/98/ЕО следва да се ограничи до три вида културни институции – библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви, защото техните сбирки са и ще стават все по-ценни материали за повторна употреба при много продукти, като например мобилните приложения. Други видове културни институции (като например оркестри, опери, балети и театри), включително и архивите на тези институции, следва да останат извън обхвата поради тяхната специфика на „сценични изкуства“. Тъй като почти всички техни материали са обхванати от правата върху интелектуалната собственост на трети страни и следователно ще продължат да остават извън приложното поле на посочената директива, включването им в обхвата ще има малък ефект.

(19)

Цифровизацията е важно средство за осигуряване на по-голям достъп и повторното използване на материалите от областта на културата с цел образование, работа или развлечение. Тя също така предлага значителни икономически възможности, като позволява по-лесно интегриране на материалите от областта на културата в цифровите услуги и продукти, подпомагайки по този начин създаването на работни места и растежа. Тези аспекти бяха подчертани, наред с другото, в резолюцията на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно „Europeana – следващи стъпки“ (5), в препоръката 2011/711/ЕС на Комисията от 27 октомври 2011 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид (6), и в свързаните с това заключения на Съвета от 10 май 2012 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид (7). Тези документи определят перспективите за регламентиране на правните, финансовите и организационните аспекти на цифровизацията на европейското културно наследство и публикуването му в интернет.

(20)

За улесняване на повторната употреба органите от обществения сектор, когато е възможно и целесъобразно, следва да предоставят документите в отворени и машинночетими формати и заедно с метаданните им с възможно най-голяма точност и изчерпателност, във формат, който да гарантира оперативна съвместимост, т.е. чрез обработката им по начин, съответстващ на принципите, които уреждат изискванията за съвместимост и използваемост на пространствената информация съгласно Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (8).

(21)

Следва да се счита, че даден документ е в машинночетим формат, ако е под формата на файл, който е структуриран така, че да позволява лесното му идентифициране, разпознаване и извличане на специфични данни чрез програмни приложения. Данните, кодирани във файлове, които са структурирани в машинночетим формат, са машинночетими данни. Машинночетимите формати могат да бъдат отворени или да бъдат защитени от право на собственост; те могат да бъдат официални стандарти или не. Документи, кодирани във файлов формат, който ограничава автоматичната обработка поради факта, че данните не могат въобще или не могат лесно да бъдат извлечени от тези документи, не следва да се считат за такива в машинночетим формат. Държавите членки, по целесъобразност, следва да насърчават използването на отворени, машинночетими формати.

(22)

Ако органите от обществения сектор налагат такси за повторната употреба на документи, тези такси по принцип следва да бъдат ограничени до пределните разходи. Все пак, следва да се вземе предвид нуждата да не се пречи на нормалното функциониране на органите от обществения сектор, които трябва да генерират приходи за покриване на значителна част от своите разходи, свързани с изпълнението на обществените им задачи, или на разходите, свързани със събирането, изготвянето, възпроизводството и разпространението на определени документи, предоставяни на разположение за повторна употреба. В такива случаи органите от обществения сектор следва да могат да налагат такси над пределните разходи. Такива такси следва да се определят в съответствие с обективни, прозрачни и подлежащи на проверка критерии, а общите приходи от предоставянето и разрешаването на повторна употреба на документи не следва да надвишават разходите за събиране, изготвяне, възпроизводство и разпространение, наред с получаването на разумна възвръщаемост от инвестицията. Изискването за генериране на приходи с цел покриване на значителна част от разходите на органите от обществения сектор, свързани с изпълнението на обществените им задачи, или на разходите, свързани със събирането, изготвянето, възпроизводството и разпространението на определени документи, не е необходимо да бъде правно изискване, а може да произтича например от административни практики на държавите членки. Това изискване следва да се преглежда редовно от държавите членки.

(23)

Библиотеките, музеите и архивите следва също така да могат да налагат такси над пределните разходи, за да не се препятства нормалното им функциониране. В случая на тези органи от обществения сектор общите приходи от предоставянето и разрешаването на повторна употреба на документи през съответния отчетен период не следва да надвишават разходите за събиране, изготвяне, възпроизводство, разпространение, съхранение и уреждане на правата върху документите, наред с разумната възвръщаемост на инвестицията. За целите на библиотеките, музеите и архивите и при отчитане на техните особености, цените, определяни от частния сектор за повторната употреба на идентични или подобни документи, могат да се вземат предвид при изчисляване на разумната възвръщаемост на инвестицията.

(24)

Горните граници за таксите, определени в настоящата директива, не засягат правото на държавите членки да прилагат по-ниски такси или изобщо да не събират такси.

(25)

Държавите членки следва да определят критериите за налагането на такси над пределните разходи. В тази връзка държавите членки могат, например, да определят такива критерии в националните правила или могат да посочат съответен орган или органи, различни от органа от обществения сектор, които да отговарят за определянето на тези критерии. Този орган следва да бъде организиран в съответствие с конституционните и правните системи на държавите членки. Той може да бъде съществуващ орган с бюджетни изпълнителни правомощия и политическа отговорност.

(26)

Във връзка с всяка повторна употреба на даден документ, органите от обществения сектор могат да налагат условия, когато това е уместно, чрез лицензия, като например посочване на източника и потвърждение за това дали документът е променян по някакъв начин от повторния ползвател. Лицензиите за повторна употреба на информация от обществения сектор следва да поставят възможно най-малко ограничения за повторната употреба, като например ги ограничат до посочване на източника. Важна роля в това отношение имат отворените лицензии, предоставени онлайн, които гарантират по-широки права на повторна употреба без технически, финансови или географски ограничения и се основават на отворени формати за данни. Поради това държавите членки следва да насърчават използването на отворени лицензии, които в крайна сметка следва да се превърнат в обща практика в целия Съюз.

(27)

Комисията подкрепи разработването на онлайн индекс за информацията от обществения сектор със съответните показатели за изпълнение във връзка с повторната употреба на информация от обществения сектор във всички държави членки. Редовната актуализация на този индекс ще допринесе за обмена на информация между държавите членки и за предоставянето на информация относно политиките и практиките в целия Съюз.

(28)

Средствата за правна защита следва да включват възможността за преразглеждане от безпристрастен орган по преразглеждане. Този орган може да бъде вече съществуващ национален орган, като например националния орган по конкуренцията, националния орган по достъпа до документи или национален съдебен орган. Този орган следва да бъде организиран в съответствие с конституционните и правните системи на държавите членки и не следва да пречи на използването на средствата за правна защита, с които по правило разполагат заявителите за повторна употреба на документи. Все пак той следва да е различен от механизма на държавата членка, с който се определят критериите за налагане на такси над пределните разходи. Средствата за правна защита следва да включват възможността за преразглеждане на отрицателни решения, както и на решения, които позволяват повторната употреба, но все пак могат да засягат заявителите по друг начин, по-специално чрез прилагането на правила за налагане на такси. Процесът на преразглеждане следва да бъде бърз, в съответствие с потребностите на бързо променящия се пазар.

(29)

При установяването на принципите за повторна употреба на документи следва да се спазват правилата за конкуренцията и да се избягва, доколкото е възможно, сключването на споразумения за изключителни права между органите от обществения сектор и частни партньори. Все пак, с цел предоставяне на услуги от обществен интерес, понякога може да се окаже необходимо прилагането на изключително право за повторна употреба на конкретни документи от обществения сектор. Наред с другото, такъв може да бъде случаят, когато нито един търговски издател не е съгласен да публикува информацията без такова изключително право. За да се вземе предвид този въпрос, Директива 2003/98/ЕО разрешава при условията на редовен преглед сключването на споразумения за изключителни права, когато изключителното право е необходимо за предоставянето на услуга от обществен интерес.

(30)

След разширяването на обхвата на Директива 2003/98/ЕО, така че да включва библиотеките, включително университетските библиотеки, музеите и архивите, е целесъобразно да се вземат предвид съществуващите различия в държавите членки по отношение на цифровизацията на културните ресурси, която не могат да бъдат регламентирани ефективно от съществуващите правила на същата директива относно споразуменията за изключителни права. Съществуват множество споразумения за сътрудничество между библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи, архиви и частни партньори, които включват цифровизация на културните ресурси, като на частните партньори се предоставят изключителни права. Практиката показа, че тези публично-частни партньорства могат да улеснят пълноценното използване на културните сбирки и същевременно да ускоряват достъпа на гражданите до културното наследство.

(31)

Когато дадено изключително право е свързано с цифровизация на културни ресурси, може да е необходим определен период на изключителност, в който това право да предоставя на частния партньор възможност за възвръщане на инвестицията му. Този период обаче следва да бъде ограничен във времето и да е възможно най-кратък, за да се спази принципът, че представляващите обществено достояние материали следва да останат обществено достояние и след като бъдат цифровизирани. Периодът на изключителното право на цифровизиране на културните ресурси по принцип не следва да надвишава 10 години. Всеки период на изключителност, който надвишава 10 години, следва да подлежи на преразглеждане, като се вземат предвид технологичните, финансовите и административните промени в средата след постигането на договореността. Освен това всяко публично-частно партньорство за цифровизацията на културните ресурси следва да предоставя на партньорската културна институция пълните права по отношение на употребата на цифровизираните културни ресурси след прекратяване на договореността.

(32)

С цел да се отчетат надлежно договори и други договорености, които предоставят изключителни права и които са сключени преди влизането в сила на настоящата директива, следва да бъдат създадени подходящи преходни мерки за защита на интересите на заинтересованите страни, когато техните изключителни права не отговарят на изискванията за изключенията, разрешени съгласно настоящата директива. Тези преходни мерки следва да дават възможност за продължаване действието на изключителните права на страните си до края на договора или в случай на договори с неопределена продължителност или – при договори с много дълга продължителност – да продължат действието си за достатъчно дълъг период, който да позволи на страните да предприемат подходящи мерки. Тези преходни мерки не следва да се прилагат за договори и други договорености, сключени след влизането в сила на настоящата директива, но преди прилагането на националните мерки за транспониране на настоящата директива, за да се избегнат ситуации, в които се сключват договори или други дългосрочни договорености, които не са в съответствие с настоящата директива, с цел да се заобиколят бъдещите национални мерки за транспониране, които ще бъдат приети. Следователно договорите и другите договорености, сключени след влизане в сила на настоящата директива, но преди началната дата на прилагане на националните мерки по транспониране, следва да бъдат в съответствие с настоящата директива, считано от датата на прилагане на националните мерки за транспониране на настоящата директива.

(33)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно да улесни създаването на информационни продукти и услуги на цялата територия на Съюза, базирани на документи на органи от обществения сектор, да осигури ефективно трансгранично използване на документи на органи от обществения сектор, от една страна, от частни предприятия, и по-специално от малките и средните предприятия, за информационни продукти и услуги с добавена стойност, а от друга страна, от граждани, за да се улесни свободното разпространение на информацията и комуникацията, не могат да бъдат постигнати от държавите членки в достатъчна степен, вследствие на което поради присъщия паневропейски мащаб на горепосочените действия те могат да се постигнат по-успешно на ниво на Съюза, Съюзът може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(34)

Настоящата директива спазва основните права и се съобразява с принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително защитата на личните данни (член 8) и правото на собственост (член 17). Нищо в настоящата директива не следва да се тълкува или прилага по начин, който не е съобразен с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

(35)

Необходимо е да се гарантира, че държавите членки докладват на Комисията за степента на повторна употреба на информация от обществения сектор, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита.

(36)

Комисията следва да подпомага последователно държавите членки при прилагането на настоящата директива чрез издаването на насоки след консултации със заинтересованите страни, по-специално относно препоръчителни стандартни лицензии, бази данни и таксуване за повторната употреба на документите.

(37)

Поради това Директива 2003/98/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2003/98/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

документи, предоставянето на които е дейност, попадаща извън обхвата на обществената задача на съответните органи от обществения сектор съгласно определеното от закона и или от други задължителни правила в държавата членка, а при липса на такива правила – съгласно определението в съответствие с общата административна практика във въпросната държава членка, при условие че обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи на преглед;“;

ii)

буква в) се заменя със следното:

„в)

документи, които са изключени от достъп по силата на режимите за достъп в държавите членки, включително въз основа на:

защита на националната сигурност (например държавна сигурност), отбраната или обществената безопасност,

статистическа поверителност,

търговска поверителност (например, търговски, професионални или дружествени тайни);“;

iii)

вмъкват се следните точки:

„ва)

документи, достъпът до които е ограничен по силата на режимите за достъп в държавите членки, включително в случаи, при които гражданите или дружествата трябва да докажат конкретен интерес, за да получат достъп до документи;

вб)

части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;

вв)

документи, достъпът до които е изключен или ограничен по силата на режимите за достъп на основание защитата на личните данни, както и части от документи, достъпни по силата на тези режими, които съдържат лични данни, чиято повторна употреба е определена от закона като несъвместима със закона за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни;“;

iv)

буква д) се заменя със следното:

„д)

документи, притежание на учебни и изследователски заведения, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, училища и университети, освен университетски библиотеки и“;

v)

буква е) се заменя със следното:

„е)

документи, притежание на културни институции, различни от библиотеки, музеи и архиви.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Настоящата директива надгражда и не засяга режимите на достъп в държавите членки.“;

в)

в параграф 4 думата „Общността“ се заменя с думата „Съюза“.

2)

Към член 2 се добавят следните точки:

„6.

„машинночетим формат“ означава файлов формат, който е структуриран по начин, по който софтуерните приложения да могат лесно да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура;

7.

„отворен формат“ означава файлов формат, който не зависи от платформа и е предоставен на обществеността без никакви ограничения, които биха възпрепятствали повторната употреба на документите;

8.

„официален отворен стандарт“ означава стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост;

9.

„университет“ означава всеки орган от обществения сектор, който след завършване на средно образование предоставя образование, водещо до академични степени.“

3)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Общ принцип

1.   Ако са изпълнени условията на параграф 2, държавите членки гарантират, че документите, за които се прилага настоящата директива в съответствие с член 1, се предоставят за повторна употреба за търговски или нетърговски цели съгласно условията, посочени в глави III и IV.

2.   По отношение на документи, за които правата върху интелектуалната собственост са притежание на библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви, държавите членки гарантират, че когато повторната употреба на документите е разрешена, такива документи са на разположение за повторна употреба за търговски и нетърговски цели в съответствие с условията, посочени в глави III и IV.“

4)

В член 4 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   В случай на отрицателно решение, органите от обществения сектор представят на заявителя основанията за отказа, почиващи на съответните разпоредби от режима за достъп в тази държава членка или на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и по-специално на член 1, параграф 2, букви а)—вв) или на член 3. В случаите, в които отрицателното решение се основава на член 1, параграф 2, буква б), органите от обществения сектор включват препратка към физическо или юридическо лице, което притежава правата, в случай че това е известно, или, като алтернатива, към издалото разрешението лице, от което органът от обществения сектор е получил съответния материал. Библиотеките, включително университетските библиотеки, музеите и архивите обаче не са задължени да включват такава препратка.

4.   Всички решения относно повторна употреба съдържат позоваване на средствата за правна защита, в случай че заявителят желае да обжалва решението. Средствата за правна защита включват възможността за преразглеждане от безпристрастен орган по преразглеждане с подходящи експертни познания, като например националния орган по конкуренцията, националния орган по достъпа до документи или национален съдебен орган, чиито решения са задължителни за съответния орган от обществения сектор.“

5)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Налични формати

1.   Органите от обществения сектор предоставят своите документи в съществуващите формати или езици и по възможност и целесъобразност – в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Както форматът, така и метаданните следва, доколкото е възможно, да съответстват на официални отворени стандарти.

2.   Параграф 1 не включва задължение за органите от обществения сектор да създават или адаптират документи или да предоставят извадки, с цел да спазят този параграф, когато това би било свързано с непропорционално големи усилия, излизащи извън рамките на една проста операция.

3.   На основание на настоящата директива от органите от обществения сектор не може да се изисква да продължават производството и съхраняването на определен тип документи с оглед повторната употреба на такива документи от частна организация или организация от обществения сектор.“.

6)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Принципи на таксуването

1.   Ако за повторната употреба на документи се налагат такси, тези такси са ограничени до пределните разходи, извършени за тяхното възпроизвеждане, предоставяне и разпространение.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на:

а)

органи от обществения сектор, от които се изисква да генерират приходи за покриване на значителна част от разходите им, които са свързани с изпълнението на обществените им задачи;

б)

по изключение, документи, по отношение на които от съответния орган от обществения сектор се изисква да генерира достатъчно приходи с цел покриване на значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на документите. Тези изисквания се определят от закона или от други задължителни правила в държавата членка. При липса на такива правила изискванията се определят в съответствие с общата административна практика в държавата членка;

в)

библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви.

3.   В случаите, посочени в параграф 2, букви а) и б), съответните органи от обществения сектор изчисляват общите такси в съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, които се определят от държавите членки. Общият приход на тези органи от доставяне и разрешаване на повторна употреба на документи за съответния счетоводен период не надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията. Таксите се изчисляват в съответствие на приложимите счетоводни принципи по отношение на съответните органи от обществения сектор.

4.   В случаите, в които таксуването се извършва от органите от обществения сектор, посочени в параграф 2, буква в), общият приход от доставяне и разрешаване на повторна употреба на документи за съответния счетоводен период не надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението и уреждането на ползването на права заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията. Таксите се изчисляват в съответствие на приложимите счетоводни принципи по отношение на съответните органи от обществения сектор.“

7)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Прозрачност

1.   В случай на стандартни такси за повторна употреба на документи, притежание на органите от обществения сектор, всички приложими условия и действителният размер на тези такси, включително и базата за изчисляване на тези такси, се определят предварително и се публикуват, при възможност и по целесъобразност посредством електронни средства.

2.   В случай на такси за повторна употреба, различни от посочените в параграф 1, въпросният орган от обществения сектор посочва предварително кои фактори са взети предвид при изчисляването на тези такси. При поискване органът от обществения сектор посочва и начина, по който са изчислени тези такси във връзка с конкретното искане за повторна употреба.

3.   Изискванията, посочени в член 6, параграф 2, буква б), се определят предварително от държавите членки. Те се публикуват при възможност и по целесъобразност посредством електронни средства.

4.   Органите от обществения сектор гарантират, че заявителите за повторна употреба на документи са информирани относно наличните средства за правна защита, свързани с решенията или практиките, които се отнасят за тях.“

8)

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Органите от обществения сектор могат да разрешат повторната употреба безусловно или могат да поставят условия, когато това е целесъобразно, чрез лицензия. Тези условия не налагат ненужни ограничения върху възможностите за повторна употреба и не се използват с цел ограничаване на конкуренцията.“

9)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Практически механизми

Държавите членки създават практически механизми, които да улеснят търсенето на документи, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни при възможност и по целесъобразност онлайн и в машинночетим формат, както и портални уебсайтове, които съдържат връзки към списъците с материали. При възможност държавите членки улесняват многоезичното търсене на документи.“

10)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

към параграф 2 се добавя следната алинея:

„Настоящият параграф не се прилага за цифровизацията на културни ресурси.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Независимо от параграф 1, в случаите, в които дадено изключително право е свързано с цифровизация на културни ресурси, периодът на изключителност в общия случай не надвишава 10 години. В случаите, когато този период надвишава 10 години, продължителността му подлежи на преразглеждане през 11-та година и, ако е приложимо, на всеки седем години след това.

Договореностите, предоставящи изключителни права, посочени в първа алинея, са прозрачни и се оповестяват публично.

Когато съществува изключително право, посочено в първа алинея, съответният орган от обществения сектор получава безплатно копие от цифровизираните културни ресурси като част от тази договореност. Това копие се предоставя за повторна употреба в края на срока за ползване на изключителни права.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Изключителните договорености, съществуващи към 1 юли 2005 г., които не отговарят на изискванията за прилагане на изключенията по параграф 2, се прекратяват с изтичането на договора, но при всички случаи не по-късно от 31 декември 2008 г.“;

г)

добавя се следният параграф:

„4.   Без да засяга параграф 3, изключителните договорености, съществуващи към 17 юли 2013 г., които не отговарят на изискванията за прилагане на изключения, предвидени в параграфи 2 и 2а, се прекратяват с изтичането на договора, но при всички случаи не по-късно от 18 юли 2043 г.“.

11)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Преглед

1.   Комисията извършва преглед на прилагането на настоящата директива преди 18 юли 2018 г. и съобщава резултатите от този преглед, заедно с всички предложения за изменение на настоящата директива, на Европейския парламент и на Съвета.

2.   Държавите членки представят на всеки 3 години доклад на Комисията за наличието на информация от обществения сектор за повторна употреба, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита. Въз основа на този доклад, който се оповестява публично, държавите членки извършват преглед на прилагането на член 6, по-специално по отношение на таксуването над пределните разходи.

3.   Прегледът, посочен в параграф 1, има за предмет по-специално обхвата и въздействието от настоящата директива, включително степента на увеличение на повторната употреба на документи от обществения сектор, последствията от принципите, приложени при таксуването, и повторната употреба на официални текстове от законодателен и административен характер, взаимодействието между правилата за защита на данните и възможностите за повторна употреба, както и по-нататъшните възможности за усъвършенстване на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и развитието на европейска индустрия на съдържанието.“.

Член 2

1.   До 18 юли 2015 г. държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията за тях.

Държавите членки прилагат тези мерки считано от 18 юли 2015 г.

2.   Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. SHATTER


(1)  ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 129.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 юни 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 юни 2013 г.

(3)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ C 81 Е, 15.3.2011 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 283, 29.10.2011 г., стр. 39.

(7)  ОВ C 169, 15.6.2012 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 615/2013 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2013 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Изделие с цилиндрична форма, изработено от алуминиева сплав, с отвори и жлебове, с дължина приблизително 8 cm и диаметър приблизително 4 cm.

Изделието се използва като част от прибиращото устройство на предпазен колан, който се използва например в моторни превозни средства, моторни лодки и седалкови лифтове за стълби.

 (1) Виж изображението.

7616 99 90

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 7616, 7616 99 и 7616 99 90.

Класирането в позиция 8708 се изключва, тъй като тази позиция обхваща само предпазни колани за превозни средства от позиции 8701—8705, но не и части от тях.

Класирането в позиция 8302 като гарнитури, обкови и подобни артикули от неблагородни метали за каросерии се изключва, тъй като изделието не е част от каросерията на автомобила, а е част от прибиращото устройство на предпазен колан.

Следователно то трябва да бъде класирано според материала, от който е съставено, в код по КН 7616 99 90 като други изделия от алуминий.

Image


(1)  Изображението е само за информация.


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 616/2013 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2013 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Изделие, изработено от твърда лята пластмаса, което се състои от три или четири разклонения.

Изделието няма свободно движещи се части (например колела, сачми или ролки), меки издутини или гъвкави придатъци.

То е предназначено за употреба като ръчен уред за масажиране на тялото чрез втриване на едно или повече от разклоненията върху съответните части на тялото. Масажният ефект се създава от натиска, упражняван от лицето, извършващо масажа.

 (1) виж снимките

9019 10 90

Класирането се определя въз основа на Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и описанието на кодовете по КН 9019, 9019 10 и 9019 10 90.

Предвид специфичната си форма, изделието е предназначено за употреба като ръчен уред за масажиране на тялото.

Изделието функционира чрез втриване. Липсата на свободно движещи се части не изключва класиране като уред за масаж (вж. също Обяснителните бележки към ХС за позиция 9019, точка II, втора алинея, където са посочени прости гумени ролки и подобни устройства за масажиране).

Следователно изделието следва да бъде класирано в код по КН 9019 10 90 в други апарати за масаж.


Image

Image

Image


(1)  Снимките са само за информация.


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 617/2013 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2013 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултации с Консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията трябва да определя изисквания за екопроектиране за свързаните с енергопотребление продукти, които представляват значителен обем от продажбите и търговията, оказват значително екологично въздействие и имат голям потенциал за подобрение по отношение на своето екологично въздействие, без това да води до прекомерни разходи.

(2)

Член 16, параграф 2, буква а) от Директива 2009/125/ЕО предвижда, че Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и критериите, определени в член 15, и след консултации с Консултативния форум трябва да въведе, когато е целесъобразно, мерки по прилагането във връзка с офис техниката.

(3)

Комисията направи предварително проучване, в което бяха анализирани техническите, екологичните и икономическите аспекти на компютрите. Проучването обхвана заинтересовани страни от Съюза и трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние.

(4)

Предварителното проучване показа, че потенциалът за икономически ефективно подобряване на потреблението на електроенергия от компютри в периода между 2011 и 2020 г. се оценява на около 93 TWh, което съответства на 43 млн. тона емисии на CO2, а през 2020 г. — между 12,5 и 16,3 TWh, което съответства на 5,0 – 6,5 млн. тона емисии на CO2. Следователно компютрите представляват продуктова група, за която следва да бъдат установени изисквания за екопроектиране.

(5)

Понеже голяма част от потенциала за спестяване на енергия на опростените настолни терминали, работните станции, малките сървъри и компютърните сървъри е свързана с ефективността на техните вътрешни захранващи устройства и тъй като техническите спецификации на вътрешните захранващи устройства на тези продукти са сходни с онези на настолните компютри и интегрираните настолни компютри, разпоредбите на настоящия регламент относно ефективността на вътрешните захранващи устройства следва да се прилагат също и за тях. Други екологични аспекти от функционирането на опростените настолни терминали, работните станции, мобилните работни станции, малките сървъри и компютърните сървъри обаче могат да бъдат обхванати от по-конкретна мярка за прилагане на Директива 2009/125/ЕО.

(6)

Екраните имат различни характеристики, поради което следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Като се имат предвид обаче тяхното значително въздействие върху околната среда и големият им потенциал за подобрение, те биха могли да бъдат включени в друга мярка за прилагане на Директива 2009/125/ЕО и/или на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (2).

(7)

Изискванията за екопроектиране следва да не оказват значително отрицателно въздействие върху функционалните възможности на продукта или потребителите, и по-специално по отношение на достъпността на продукта, разходите в рамките на жизнения цикъл и конкурентоспособността на промишлеността. Освен това изискванията следва да не налагат на производителите патентована от дадено дружество технология или прекомерна административна тежест и следва да не влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда.

(8)

Подобренията по отношение на енергийната ефективност на компютрите следва да се постигнат чрез прилагане на съществуващи свободно достъпни и икономически ефективни технологии, чрез които могат да бъдат намалени общите разходи за закупуването и експлоатацията.

(9)

Изискванията за екопроектиране следва да бъдат въвеждани постепенно, за да се предостави достатъчно време на производителите да препроектират продуктите, предмет на настоящия регламент. Моментът за въвеждане би следвало да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателните въздействия върху доставките на компютри и да се вземат предвид разходите на производителите, и по-специално на малките и средните предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.

(10)

Прегледът на настоящия регламент се предвижда не по-късно от три и половина години след влизането му в сила.

(11)

Енергийната ефективност на компютрите следва да бъде определена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище, включително, ако съществуват, хармонизирани стандарти, установени в съответствие с приложимото европейско законодателство в областта на стандартизацията (3).

(12)

Тъй като изискванията за екопроектиране към консумацията на електроенергия в режим в готовност и режим изключен на електрическото и електронното битово и офис оборудване не са напълно подходящи за характеристиките на компютрите, изискванията на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим на готовност и режим изключен (4) не следва да се прилагат към компютрите. Следователно в настоящия регламент следва да се определят специфични изисквания за управлението на консумацията на електроенергия, както и за консумацията на електроенергия от компютрите в спящ режим, режим изключен и състояние на най-ниска консумация на енергия, и Регламент (ЕО) № 1275/2008 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Въпреки изключването на компютрите от приложното поле на Регламент (ЕО) № 1275/2008 разпоредбите на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим (5) се прилагат към външните електрозахранващи устройства, които са пуснати на пазара с компютри.

(14)

Съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО настоящият регламент следва да уточнява приложимите процедури за оценяване на съответствието.

(15)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, от производителите следва да се изисква да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2009/125/ЕО, доколкото посочената информация се отнася до изискванията, определени в настоящия регламент.

(16)

С цел да се гарантират лоялна конкуренция, постигане на потенциалните очаквани икономии на енергия и предоставяне на потребителите на точна информация за енергийните показатели на продуктите, в настоящия регламент следва ясно да се посочи, че допустимите отклонения, предписани за националните органи за надзор върху пазара, при провеждането на физически изпитвания, за да се установи дали конкретен модел на продукт, свързан с енергопотреблението, е в съответствие с настоящия регламент, не трябва да бъдат използвани от доставчиците като възможност за обявяване на по-благоприятни характеристики на модела от тези, които могат да бъдат обосновани с измервания и изчисления, обявени в техническата документация на продукта.

(17)

Следва да бъдат определени базови стойности за сравнение на наличните понастоящем продукти с висока енергийна ефективност. Това ще допринесе за осигуряването на широка разполагаемост и лесна достъпност на информацията, по-специално за нуждите на малките и средните предприятия, което допълнително ще улесни въвеждането на най-добри технологии за проектиране и разработването на по-ефективни изделия с цел намаляване на консумацията на енергия.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден с член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент определя изискванията за екопроектиране за пускането на пазара на компютри и компютърни сървъри.

2.   Настоящият регламент се прилага за следните продукти, които могат да се захранват пряко с променливо напрежение от електрическата мрежа, включително чрез външно или вътрешно захранващо устройство:

а)

настолни компютри;

б)

интегрирани настолни компютри;

в)

преносими компютри (включително таблетни компютри, електронни дъски и мобилни опростени терминали);

г)

опростени настолни терминали;

д)

работни станции;

е)

мобилни работни станции;

ж)

малки сървъри;

з)

компютърни сървъри.

3.   Настоящият регламент не се прилага за следните продуктови групи:

а)

блейд система и компоненти;

б)

сървърни устройства;

в)

многовъзлови сървъри;

г)

компютърни сървъри с повече от четири процесорни гнезда;

д)

конзоли за видеоигри;

е)

док-станции.

Член 2

Определения

Прилагат се следните определения:

1)

„Компютър“ означава устройство, което извършва логически операции и обработва данни, има възможност да използва входни устройства и да извежда информация на екран и по принцип съдържа централен процесор, за да извършва операции. Ако няма процесор, устройството трябва да функционира като клиентски терминал на компютърен сървър, който действа като изчислителна единица.

2)

„Компютърен сървър“ означава компютърен продукт, който предоставя услуги и управлява мрежовите ресурси на клиентски терминали, като настолни компютри, преносими компютри, опростени настолни терминали, телефони с интернет протокол (ИП) или други компютърни сървъри. Компютърният сървър обикновено се пуска на пазара за използване в центрове за данни и в офисна/корпоративна среда. Достъпът до компютърен сървър се осъществява преди всичко чрез мрежови връзки, а не чрез преки потребителски входни устройства, като клавиатура или мишка.

Компютърният сървър има следните характеристики:

а)

проектиран е да поддържа операционни системи (ОС) за компютърни сървъри и/или хипервайзъри и е предназначен да изпълнява инсталирани от потребителя корпоративни приложения;

б)

поддържа код за коригиране на грешки (ECC) и/или буферирана памет (включително буферирани модули DIMM и конфигурации от вида „buffered on board“ (BOB);

в)

пуска се на пазара с едно или повече захранващи устройства от вида променливо напрежение/постоянно напрежение;

г)

всички процесори имат достъп до споделена системна памет и са независимо достъпни за отделна ОС или хипервайзър.

3)

„Външно захранващо устройство“ означава устройство със следните характеристики:

а)

предназначено е да преобразува променливото напрежение от електрическата мрежа в постоянно или променливо напрежение с по-ниска стойност;

б)

в даден момент може да преобразува само в едно изходно постоянно или променливо напрежение;

в)

предназначено е да бъде използвано съвместно с отделно устройство, което представлява основният товар;

г)

поместено е в корпус, физически отделен от устройството, което представлява основният товар;

д)

свързано е с устройството, което е основен товар, посредством отстранима или постоянна електрическа връзка, кабел или други проводници, съединители с щифтове или гнезда; както и

е)

има посочена на фирмената табелка обявена изходна мощност, която не надвишава 250 вата.

4)

„Вътрешно захранващо устройство“ означава компонент, който е проектиран да преобразува променливото напрежение от електрическата мрежа в постоянно(и) напрежение(я) за целите на захранването на компютъра или компютърните сървъри и има следните характеристики:

а)

поместено е в кутията на компютъра или компютърния сървър, но е отделено от дънната платка на компютъра или компютърния сървър;

б)

захранващото устройство се свързва към електрическата мрежа посредством един-единствен кабел без междинни вериги между захранващото устройство и електрическата мрежа; както и

в)

всички връзки за подаване на енергия от захранващото устройство към компонентите на компютъра или компютърния сървър, с изключение на постояннотоковата връзка към екрана на интегриран настолен компютър, са вътре в кутията на компютъра.

Вътрешните преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение, използвани за преобразуване на единично постоянно напрежение от външно захранващо устройство в множество напрежения за компютъра или компютърния сървър, не се считат за вътрешни захранващи устройства.

5)

„Настолен компютър“ означава компютър, чийто основен модул е предназначен да бъде с постоянно местоположение, а не е проектиран да бъде преносим и е предвиден за използване с външен екран и външни периферни устройства, като клавиатура и мишка.

Следните категории настолни компютри са определени за целите на настоящия регламент:

а)

настолен компютър „категория A“ означава настолен компютър, който не отговаря на определението за настолен компютър категория B, категория C или категория D;

б)

настолен компютър „категория B“ означава настолен компютър със:

(i)

централен процесор с две физически ядра; и

(ii)

системна памет от поне два гигабайта (GB);

в)

настолен компютър „категория C“ означава настолен компютър със:

(i)

централен процесор с три или повече физически ядра; и

(ii)

конфигурация с поне една от следните две характеристики:

системна памет от поне два гигабайта (GB), и/или

дискретна графична карта (dGfx);

г)

настолен компютър „категория D“ означава настолен компютър със:

(i)

централен процесор с поне четири физически ядра; и

(ii)

конфигурация с поне една от следните две характеристики:

системна памет от поне четири гигабайта (GB), и/или

дискретна графична карта (dGfx), отговаряща на класификация G3 (с големина на кадровия буфер > 128 бита), G4, G5, G6 или G7.

6)

„Интегриран настолен компютър“ означава компютър, в който компютърът и екранът работят като едно устройство, което се захранва с променлив ток по един-единствен кабел. Интегрираните настолни компютри се предлагат в една от следните две възможни форми: 1) продукт, при който екранът и компютърът са физически обединени в едно устройство; или 2) продукт, при който екранът е отделен от компютъра, но е свързан към основното шаси с електрически кабел, по който тече постоянен ток. Интегрираният настолен компютър е предназначен да бъде с постоянно местоположение, а не е проектиран да бъде преносим. Интегрираните настолни компютри не са проектирани така, че основната им функция да бъде извеждане на екран и приемане на сигнали за звук и изображение.

Следните категории интегрирани настолни компютри са определени за целите на настоящия регламент:

а)

интегриран настолен компютър „категория A“ означава интегриран настолен компютър, който не отговаря на определението за интегриран настолен компютър категория B, категория C или категория D;

б)

интегриран настолен компютър „категория B“ означава интегриран настолен компютър със:

(i)

централен процесор с две физически ядра; и

(ii)

системна памет от поне два гигабайта (GB);

в)

интегриран настолен компютър „категория C“ означава интегриран настолен компютър със:

(i)

централен процесор с три или повече физически ядра; и

(ii)

конфигурация с поне една от следните две характеристики:

системна памет от поне два гигабайта (GB), и/или

дискретна графична карта (dGfx);

г)

интегриран настолен компютър „категория D“ означава интегриран настолен компютър със:

(i)

централен процесор с поне четири физически ядра; и

(ii)

конфигурация с поне една от следните две характеристики:

системна памет от поне четири гигабайта (GB), и/или

дискретна графична карта (dGfx), отговаряща на класификация G3 (с големина на кадровия буфер > 128 бита), G4, G5, G6 или G7.

7)

„Преносим компютър“ означава компютър, проектиран специално за преносимост и за продължителна работа със или без директна връзка към захранващ източник с променливо напрежение. Преносимите компютри използват вграден екран с размер на диагонала на видимата област от най-малко 22,86 cm (9 инча) и могат да работят с вградена акумулаторна батерия или друг преносим захранващ източник.

Към преносимите компютри спадат и следните подтипове:

а)

„таблетен компютър“ означава продукт, който е вид преносим компютър, който включва прикрепен сензорен екран и прикрепена физическа клавиатура;

б)

„електронна дъска“ означава вид преносим компютър, който включва вграден сензорен екран, но няма постоянно прикрепена физическа клавиатура;

в)

„мобилен опростен терминал“ означава вид преносим компютър, който разчита на връзка с отдалечени изчислителни ресурси (напр. компютърен сървър, отдалечена работна станция), за да придобие основните си функционални възможности и при който дисковите запаметяващи устройства не са част от продукта.

Следните категории преносими компютри са определени за целите на настоящия регламент:

а)

преносим компютър „категория A“ означава преносим компютър, който не отговаря на определението за преносим компютър категория B или категория C;

б)

преносим компютър „категория B“ означава преносим компютър с поне една дискретна графична карта (dGfx);

в)

преносим компютър „категория C“ означава преносим компютър с поне следните характеристики:

а)

централен процесор с поне две физически ядра;

б)

системна памет от поне два гигабайта (GB); и

в)

дискретна графична карта (dGfx), отговаряща на класификация G3 (с големина на кадровия буфер > 128 бита), G4, G5, G6 или G7.

Продукти, които в противен случай биха отговаряли на определението за преносим компютър, но консумираната мощност в режим на готовност е по-малка от 6 W, не се считат за преносими компютри за целите на настоящия регламент.

8)

„Настолен опростен терминал“ означава компютър, който разчита на връзка с отдалечени изчислителни ресурси (напр. компютърен сървър, отдалечена работна станция), за да придобие основните си функционални възможности и при който дисковите запаметяващи устройства не са част от продукта. Основният модул на настолен опростен терминал трябва да бъде предназначен за използване на постоянно място (напр. на бюро), а не за преносимост. Настолните опростени терминали могат да извеждат информация на външен или, когато е включен в продукта, вътрешен екран.

9)

„Работна станция“ означава високопроизводителен компютър за един потребител, използван предимно за графични приложения, автоматизирано проектиране, разработване на програми, финансови и научни приложения, както и за други задачи, изискващи висока изчислителна мощност, със следните характеристики:

а)

има средно време между отказите (MTBF) най-малко 15 000 часа;

б)

поддържа код за коригиране на грешки (ECC) и/или буферирана памет;

в)

отговаря на три от следните пет характеристики:

1)

има допълнително захранване за високопроизводителни графични карти (т.е. допълнително захранване от 12 V чрез PCI-E с 6 извода);

2)

системата му е опроводена за слот, по-голям от x4 PCI-E, върху дънната платка в допълнение към графичния(те) слот(ове) и/или поддръжка на PCI-X;

3)

не поддържа многопроцесорни графични карти с обща памет (UMA);

4)

включва пет или повече слота PCI, PCI-E или PCI-X;

5)

осигурява мултипроцесорна поддръжка за два или повече централни процесора (трябва да поддържа физически отделни процесорни пакети/гнезда, тоест това изискване не е удовлетворено, ако се поддържа един многоядрен процесор).

10)

„Мобилна работна станция“ означава компютър с високи показатели за един потребител, използван предимно за графични приложения, автоматизирано проектиране, разработване на програми, финансови и научни приложения, както и за други задачи, изискващи висока изчислителна мощност, с изключение на игри, и който е проектиран специално за преносимост и за продължителна работа със или без директна връзка към захранващ източник с променливо напрежение. Мобилните работни станции използват вграден екран и могат да работят с вградена акумулаторна батерия или друг преносим захранващ източник. Повечето мобилни работни станции използват външно захранващо устройство и имат вградена клавиатура и показващо устройство.

Мобилната работна станция има следните характеристики:

а)

има средно време между отказите (MTBF) най-малко 13 000 часа;

б)

има поне една дискретна графична карта (dGfx), отговаряща на класификация G3 (с големина на кадровия буфер > 128 бита), G4, G5, G6 или G7;

в)

поддържа включването на три или повече вътрешни запаметяващи устройства;

г)

поддържа системна памет от поне 32 GB.

11)

„Малък сървър“ означава вид компютър, който обикновено използва компоненти на настолни компютри в конструкция на настолен компютър, но е предназначен да действа предимно като запаметяващо устройство за други компютри и да изпълнява функции, като осигуряване на услуги за мрежова инфраструктура и съхраняване на данни/медии, и който има следните характеристики:

а)

проектиран е като тип „поставка“, тип „кула“ или в друга форма, подобна на тези на настолните компютри, така че системите за обработка на данни, запаметяване и осъществяване на връзка с мрежата се намират в една кутия;

б)

проектиран е да работи 24 часа на ден и 7 дни в седмицата;

в)

проектиран е главно за работа в среда с множество едновременно действащи потребители, които обслужва посредством свързани в мрежа клиентски устройства;

г)

когато се пуска на пазара с операционна система, операционната система е проектирана за домашен сървър или за нископроизводителни сървърни приложения;

д)

не се предлага на пазара с дискретна графична карта (dGfx), отговаряща на класификация, различна от G1.

12)

„Блейд система и компоненти“ означава система, която се състои от корпус („блейд шаси“), в която се поставят различни видове блейд запаметяващи устройства и сървъри. Корпусът осигурява общи ресурси, от които зависят сървърите и запаметяващите устройства. Блейд системи са проектирани като модулно решение, чрез което се съчетават няколко компютърни сървъра или запаметяващи устройства в един корпус, и са предназначени за техници, които да могат лесно да добавят или заменят блейдовете (напр. блейд сървъри) на място („hot-swap“ – замяна без изключване).

13)

„Сървърно устройство“ означава компютърен сървър, доставен заедно с предварително инсталирани операционна система и приложен софтуер, който се използва за извършване на специализирана функция или набор от тясно свързани функции. Сървърното устройство предоставя услуги в една или повече мрежи и обикновено се управлява през интернет или чрез интерфейс за набиране на команди. Хардуерните и софтуерните конфигурации на сървърното устройство се индивидуализират от продавача, за да изпълняват специфична задача, включително мрежова или свързана със запаметяване, и не са предназначени да изпълняват предоставен от потребителите софтуер.

14)

„Многовъзлов сървър“ означава система, съставена от корпус, в който са поставени два или повече независими компютърни сървъра (или възли), като те споделят едно или повече захранващи устройства. Комбинираната мощност за всички възли се разпределя посредством споделеното(ите) захранващо(и) устройство(а). Многовъзловият сървър е проектиран и конструиран като един корпус и не е проектиран така, че да може да бъде модифициран, без да се изключва.

15)

„Двувъзлов сървър“ означава обикновена конфигурация на многовъзлов сървър, която се състои от два сървърни възела.

16)

„Компютърен сървър с повече от четири процесорни гнезда“ означава компютърен сървър, който съдържа повече от четири интерфейса, проектирани за монтирането на процесор.

17)

„Конзола за видеоигра“ означава захранвано от електрическата мрежа автономно устройство, което е проектирано да се използва за видеоигри като основна функция. Конзолата за видеоигри обикновено е проектирана да извежда на външен екран, използван като основен екран за видеоигри. Конзолите за видеоигри обикновено съдържат централен процесор, системна памет и графичен(и) процесор(и) и могат да включват твърди дискове или други възможности за вътрешно запаметяване, както и оптични устройства. Конзолите за видеоигри обикновено използват ръчни устройства за управление или други интерактивни устройства за управление като основно входно устройство, а не външна клавиатура или мишка. Конзолите за видеоигри обикновено не включват конвенционални персонални компютърни операционни системи, а вместо това се използват специално проектирани за конзолата операционни системи. Преносимите игрови устройства с вграден екран като основен екран за видеоигри и които предимно се захранват чрез вградена акумулаторна батерия или друг преносим захранващ източник, а не чрез директна връзка към захранващ източник с променливо напрежение, се смятат за вид конзоли за видеоигра.

18)

„Док-станция“ означава отделен продукт, проектиран да се свързва с компютър, за да изпълнява функции, като разширяване на свързаността или централизиране на връзките с периферните устройства. Док-станциите могат също така да улеснят зареждането на вътрешните акумулаторни батерии в свързания компютър.

19)

„Централен процесор“ означава компонент в компютър, който контролира интерпретацията и изпълнението на инструкциите. Централните процесори могат да съдържат един или повече физически процесора, известни като „изпълнителни ядра“. Изпълнително ядро означава процесор, който присъства физически. Допълнителни „виртуални“ или „логически“ процесори, получени от едно или повече изпълнителни ядра, не са физически ядра. Повече от едно изпълнително ядро може да се съдържа в процесорен пакет, който заема едно физическо процесорно гнездо. Общият брой изпълнителни ядра в процесора представлява сбора от изпълнителните ядра, предоставен от устройствата, свързани към всички физически процесорни гнезда.

20)

„Дискретна графична карта“ (dGfx) означава отделен вътрешен компонент, съдържащ един или повече графични процесори с контролерен интерфейс за локална памет и локална графична памет и който попада в една от следните категории:

а)

G1 (FB_BW ≤ 16);

б)

G2 (16< FB_BW ≤ 32);

в)

G3 (32 <FB_BW ≤ 64);

г)

G4 (64 <FB_BW ≤ 96);

д)

G5 (96 <FB_BW ≤ 128);

е)

G6 (FB_BW > 128 (с големина на кадровия буфер < 192 бита);

ж)

G7 (FB_BW > 128 (с големина на кадровия буфер ≥ 192 бита).

„Пропускателна способност на кадровия буфер“ (FB _BW) означава количеството данни, които се обработват в секунда от всички графични процесори върху dGfx, и се изчислява по следната формула:

Formula

където:

а)

пропускателната способност на кадровия буфер е изразена в гигабайтове/секунда (GB/s);

б)

скоростта на данните е ефективната честота на данните в паметта в MHz;

в)

ширината на данните е големината на кадровия буфер (FB), изразена в битове;

г)

„8“ превръща резултата в байтове;

д)

разделянето на 1 000 превръща мегабайтовете в гигабайтове.

21)

„Вътрешно запаметяващо устройство“ означава компонент вътре в компютъра, който осигурява запаметяването на данни.

22)

„Вид на продукта“ означава настолен компютър, интегриран настолен компютър, преносим компютър, опростен настолен терминал, работна станция, мобилна работна станция, малък сървър, компютърен сървър, блейд система и компоненти, многовъзлов сървър, сървърно устройство, конзола за видеоигра, док-станция, вътрешно захранващо устройство или външно захранващо устройство.

23)

„Спящ режим на екрана“ означава режим на консумация на мощност, в който екранът влиза след получаване на сигнал от свързано към него устройство или вътрешно въздействие (като таймер или датчик за присъствие). Продуктът може да влезе в този режим и по причина на сигнал, подаден от потребителя. При получаване на сигнал от свързано към него устройство, мрежа, дистанционно управление и/или вътрешно въздействие продуктът трябва да се активира. Докато продуктът е в този режим, той не извежда видима картина, с изключение евентуално на ориентирани към потребителя или защитни функции, като например информация за продукта или визуализиране на състоянието, или също така функции, зависими от датчици.

За целите на приложенията в приложение I са дадени допълнителни определения.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри са определени в приложение II.

Съответствието на компютрите и компютърните сървъри с приложимите изисквания за екопроектиране се определя съгласно методите, посочени в приложение III.

Член 4

Изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008

Точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1275/2008 се заменя със следното:

„2.

Оборудване за информационни технологии, предназначено най-вече за използване в жилищна среда, с изключение на настолни компютри, интегрирани настолни компютри и преносими компютри, определени в Регламент (ЕС) № 617/2013 (6).

Член 5

Прилагане на Регламент (ЕО) № 278/2009

Член 2, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 278/2009 се заменя със следното:

„ж)

предназначено е да бъде използвано с електрическо и електронно битово и офис оборудване, както е посочено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1275/2008, или с компютри, определени в Регламент (ЕС) № 617/2013 (7).

Член 6

Оценка на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, оценяваща съответствието, предвидена в приложение V към същата директива.

Член 7

Надзор на пазара и процедура за проверка

Надзорът на пазара се извършва в съответствие с правилата, посочени в Директива 2009/125/ЕО.

Проверката на компютрите и компютърните сървъри за спазване на приложимите изисквания за екопроектиране се извършва в съответствие с процедурата за проверка, определена в точка 2 от приложение III към настоящия регламент.

Член 8

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение с наличните на пазара продукти и технологии с най-добри показатели към момента на влизане в сила на настоящия регламент са определени в приложение IV.

Член 9

Преглед

С оглед на техническия напредък Комисията следва да преразгледа настоящия регламент и да представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране не по-късно от три години и половина след влизането му в сила.

С оглед на бързото технологично развитие това преразглеждане следва да отчита развитието на програмата „Energy Star“ и възможностите за укрепване на изискванията за екопроектиране, за да се намалят значително или да се премахнат енергийните допуски, в частност за отделните графични карти (dGfx), да се актуализират определенията/обхватът, както и потенциалът за решаване на проблема с консумацията на енергия от вградени екрани.

Освен това при преразглеждането трябва да се обърне специално внимание на различните фази на жизнения цикъл, възможността за установяване и прилагане на изисквания за екопроектиране по отношение на други значими екологични аспекти, като например шум, ефективност при използването на материали, включително изисквания за дълготрайност, разкомплектоване, рециклиране, стандартизирани интерфейси за устройствата за презареждане, както и изисквания за информация относно съдържанието на определени критични суровини и минималния брой цикли на зареждане и въпросите на подмяната на акумулаторните батерии.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 3 и 6.1 от приложение II се прилагат от датата на влизане в сила на регламента.

Точки 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2 и 7.3 от приложение II се прилагат от 1 юли 2014 г.

Точки 1.2 и 1.4 от приложение II се прилагат от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(3)  Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

(4)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45.

(5)  ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 13.“

(7)  ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 13.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, важащи за целите на приложенията

1.

„Обща годишна консумация на енергия (ETEC)“ означава консумацията на електроенергия от продукт през определени периоди от време в определени режими и състояния на консумация на енергия.

2.

„Режим изключен“ означава ниво на консумация на мощност в режима на ниска мощност, който не може да се изключи (повлияе) от потребителя, освен чрез движение на механичен ключ, и който може да се запази за неопределен период от време, когато уредът е свързан към основното електрозахранване и е използван в съответствие с инструкциите на производителя. Където са приложими стандартите ACPI („Advanced Configuration and Power Interface“ — съвременен интерфейс за конфигуриране и управление на мощността), режим изключен отговаря на системно ниво по ACPI G2/S5 („soft off“);

„Poff“ представлява мощността в режим изключен, измерена във ватове съгласно процедурите, посочени в приложение II.

3.

„Състояние на най-ниска (консумация на) мощност“ означава състоянието или режимът с най-ниска консумация на мощност, в който може да влезе компютърът. В това състояние или режим може да се влезе или от него може да се излезе чрез механично превключване (напр. като се изключи захранването на компютъра чрез придвижване на механичен ключ) или автоматично.

4.

„Спящ режим“ означава режим на ниска консумация на мощност, в който компютърът може да влезе автоматично след период на бездействие или чрез ръчен избор. В този режим компютърът ще отговори на събитие за активиране. Където са приложими стандартите ACPI („Advanced Configuration and Power Interface“ — съвременен интерфейс за конфигуриране и управление на мощността), спящият режим обикновено отговаря на системно ниво по ACPI G1/S3 („suspend to RAM“);

„Psleep“ представлява мощността в спящ режим, измерена във ватове съгласно процедурите, посочени в приложение II.

5.

„Режим на готовност“ означава състояние на компютъра, в което операционната система и друг софтуер са завършили зареждането, създаден е потребителски профил, компютърът не е в спящ режим, а активността е ограничена до тези основни приложения, които операционната система стартира по подразбиране;

„Pidle“ представлява мощността в режим на готовност, измерена във ватове съгласно процедурите, посочени в приложение II.

6.

„Допълнителен капацитет за вътрешно запаметяване“ означава всяко и всички устройства за вътрешно запаметяване, включително твърди дисковe (HDD), дискове с неподвижни части (SSD) или хибридни твърди дискове (HHD), включени в компютъра, освен първото.

7.

„Телевизионен тунер“ означава отделен вътрешен компонент, който позволява на компютъра да приема телевизионни сигнали.

8.

„Аудиокарта“ („звукова карта“) означава отделен вътрешен компонент, който обработва входните и изходните звукови сигнали към и от компютъра.

9.

„Събитие за активиране“ означава генерирано от потребителя, програмирано или външно събитие или стимул, което предизвиква преход на компютъра от спящ режим или режим „изключен“ към активен режим на работа. Събитие за активиране може да бъде, без да се ограничава до тях, едно от следните събития:

i)

движение на мишката;

ii)

действие с клавиатурата;

iii)

входящ сигнал от контролер;

iv)

събитие, задействано от часовника в реално време;

v)

натискане на бутон на шасито; както и

vi)

в случай на външни събития — стимул, предаван чрез дистанционно управление, мрежа или модем.

10.

„Режим активен“ означава състоянието, в което компютърът извършва полезна работа в отговор на а) предшестващо или текущо въвеждане на данни от потребителя; или б) предшестваща или текуща инструкция, получена по мрежата. Това състояние включва активна обработка, търсене на данни в запаметяващите устройства, паметта или свръхоперативната (кеш) памет, включително време в режим на готовност, докато се очакват следващи въвеждания на данни от потребителя и преди влизане в режимите с понижена консумация на мощност.

11.

„Събуждане по локалната мрежа (WOL)“ означава функционална възможност, която позволява на компютъра да премине от спящ режим или режим „изключен“ (или друг режим с понижена консумация на мощност), когато му бъде изпратена мрежова заявка по Ethernet.

12.

„UMA“ означава достъп до обща памет.

13.

„Визуализиране на информация или на състояние“ означава непрекъсната функция за предоставяне на информация или за указване на състоянието на компютъра върху дисплей, включително часовници.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за екопроектиране и график

1.   ETEC

Настолен компютър и интегриран настолен компютър

1.1.   От 1 юли 2014 г.

1.1.1.

Общата годишна консумация на енергия (ETEC в kWh/годишно) не трябва да надвишава:

а)

компютър „категория A“: 133,00;

б)

компютър „категория B“: 158,00;

в)

компютър „категория C“: 188,00;

г)

компютър „категория D“: 211,00.

ETEC се определя по следната формула:

Formula.

За компютри, които не разполагат с отделен спящ режим, но в режим на готовност имат консумирана мощност, по-малка или равна на 10,00 W, мощността в режим на готовност ((Pidle) може да бъде използвана вместо спящ режим (Psleep) в горното уравнение, така че формулата се заменя с

Formula

Всички Рх са стойности на мощността в указания режим/състояние, както е посочено в раздела с определенията, и са измерени във ватове (W) в съответствие с процедурите, посочени в приложение III.

1.1.2.

Прилагат се следните корекции в зависимост от капацитета:

а)

памет: 1 kWh/годишно на GB над базовия размер, като базовият размер на паметта е 2 GB (за компютри категория A, B и C) и 4 GB (за компютри категория D);

б)

допълнителен капацитет за вътрешно запаметяване: 25 kWh/годишно;

в)

отделен телевизионен тунер: 15 kWh/годишно;

г)

отделна аудиокарта: 15 kWh/годишно;

д)

дискретна графична карта (dGfx) за първата и всяка допълнителна дискретна графична карта (dGfx):

 

Категория dGfx

Допуск за обща годишна консумация на енергия

(kWh/годишно)

Първа дискретна графична карта (dGfx)

G1

34

G2

54

G3

69

G4

100

G5

133

G6

166

G7

225

Всяка допълнителна дискретна графична карта (dGfx)

G1

20

G2

32

G3

41

G4

59

G5

78

G6

98

G7

133

1.1.3.

Корекциите в зависимост от капацитета на дискретните графични карти (dGfx), отделния телевизионен тунер и отделната аудиокарта, посочени в точки 1.1.2 и 1.2.2, се прилагат само за карти и тунер, които са включени по време на изпитването на настолните компютри или интегрираните компютри.

1.1.4.

Настолните компютри и интегрираните настолни компютри „категория D“, които отговарят на всички посочени по-долу технически параметри, са изключени от разпоредбите на точки 1.1.1 и 1.1.2 и техните преразглеждания, определени в точка 1.2:

а)

централен процесор с поне шест физически ядра; както и

б)

дискретна(и) графична(и) карта(и) (dGfx), предоставяща(и) обща пропускателна способност на кадровия буфер над 320 GB/s; както и

в)

системна памет от поне 16 GB; както и

г)

захранващо устройство (PSU) с обявена изходна мощност от поне 1 000 W.

1.2.   От 1 януари 2016 г.

1.2.1.

Прилагат се следните преразглеждания на общата годишна консумация на енергия по точка 1.1.1:

Общата годишна консумация на енергия (ETEC в kWh/годишно) не трябва да надвишава:

а)

компютър „категория A“: 94,00;

б)

компютър „категория B“: 112,00;

в)

компютър „категория C“: 134,00;

г)

компютър „категория D“: 150,00.

1.2.2.

Прилагат се следните преразглеждания на корекциите в зависимост от капацитета на отделните графични карти (dGfx) по точка 1.1.2, буква д):

 

Категория dGfx

Допуск за обща годишна консумация на енергия

(kWh/годишно)

Първа дискретна графична карта (dGfx)

G1

18

G2

30

G3

38

G4

54

G5

72

G6

90

G7

122

Всяка допълнителна дискретна графична карта (dGfx)

G1

11

G2

17

G3

22

G4

32

G5

42

G6

53

G7

72

Преносим компютър

1.3.   От 1 юли 2014 г.

1.3.1.

Общата годишна консумация на енергия (ETEC в kWh/годишно) не трябва да надвишава:

а)

компютър „категория A“: 36,00;

б)

компютър „категория B“: 48,00;

в)

компютър „категория C“: 80,50;

ETEC се определя по следната формула:

Formula, като всички Рх са стойности на мощността в указания режим/състояние, както е посочено в раздела с определенията, и са измерени във ватове (W) в съответствие с процедурите, посочени в приложение III.

1.3.2.

Прилагат се следните корекции в зависимост от капацитета:

а)

памет: 0,4 kWh/годишно на GB над базовия размер, като базовият размер на паметта е 4 GB;

б)

допълнителен капацитет за вътрешно запаметяване: 3 kWh/годишно;

в)

отделен телевизионен тунер: 2,1 kWh/годишно;

г)

дискретна графична карта (dGfx) (за първата и всяка допълнителна дискретна графична карта (dGfx)

 

Категория dGfx

Допуск за обща годишна консумация на енергия

(kWh/годишно)

Първа дискретна графична карта (dGfx)

G1

12

G2

20

G3

26

G4

37

G5

49

G6

61

G7

113

Всяка допълнителна дискретна графична карта (dGfx)

G1

7

G2

12

G3

15

G4

22

G5

29

G6

36

G7

66

1.3.3.

Корекциите в зависимост от капацитета на отделните графични карти (dGfx) и отделния телевизионен тунер, посочени в точки 1.3.2 и 1.4.2, се прилагат само за карти и тунер, които са включени по време на изпитването на преносимите компютри.

1.3.4.

Преносимите компютри „категория C“, които отговарят на всички посочени по-долу технически параметри, са изключени от разпоредбите на точки 1.3.1 и 1.3.2 и техните преразглеждания, определени в точка 1.4:

а)

централен процесор с поне четири физически ядра; както и

б)

дискретна(и) графична(и) карта(и) (dGfx), предоставяща(и) обща пропускателна способност на кадровия буфер над 225 GB/s; както и

в)

системна памет от поне 16 GB.

1.4.   От 1 януари 2016 г.

1.4.1.

Прилагат се следните преразглеждания на общата годишна консумация на енергия по точка 1.3.1:

Общата годишна консумация на енергия (ETEC в kWh/годишно) не трябва да превишава:

а)

компютър „категория A“: 27,00;

б)

компютър „категория B“: 36,00;

в)

компютър „категория C“: 60,50;

1.4.2.

Прилагат се следните преразглеждания на корекциите в зависимост от капацитета на дискретните графични карти (dGfx) по точка 1.3.2, буква г):

 

Категория dGfx

Допуск за обща годишна консумация на енергия

(kWh/годишно)

Първа дискретна графична карта (dGfx)

G1

7

G2

11

G3

13

G4

20

G5

27

G6

33

G7

61

Всяка допълнителна дискретна графична карта (dGfx)

G1

4

G2

6

G3

8

G4

12

G5

16

G6

20

G7

36

2.   СПЯЩ РЕЖИМ

Настолен компютър, интегриран настолен компютър и преносим компютър

2.   От 1 юли 2014 г.

2.1.

Продуктът трябва да има спящ режим и/или друго състояние, което осигурява функциите на спящ режим и в което не се превишават приложимите изисквания за консумирана мощност в спящ режим.

2.2.

Консумираната мощност в спящ режим не трябва да превишава 5,00 W в настолните компютри и интегрираните настолни компютри и 3,00 W в преносимите компютри.

2.3.

За настолните компютри и интегрираните настолни компютри, чиято консумирана мощност в режим на готовност е по-малка или равна на 10,00 W, не се изисква да имат отделен спящ режим.

2.4.

Ако продуктът е пуснат на пазара с функция WOL, която е включена в спящ режим:

а)

може да се приложи допълнителен допуск от 0,70 W;

б)

трябва да бъде изпитан с включена и изключена функция WOL и трябва да изпълнява и двете изисквания.

2.5.

Ако продуктът е пуснат на пазара без възможност за връзка с мрежа Ethernet, той трябва да бъде изпитан с изключена функция WOL.

3.   СЪСТОЯНИЕ НА НАЙ-НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА МОЩНОСТ

Настолен компютър, интегриран настолен компютър и преносим компютър

3.   От влизането в сила на регламента

3.1.

Консумираната мощност в състоянието на най-ниска консумация на мощност не трябва да превишава 0,50 W.

3.2.

Продуктът трябва да има състояние или режим на консумация на мощност, в който не се превишават приложимите изисквания за консумацията на мощността в състоянието на най-ниска консумация на мощност, когато е свързан към електрическата мрежа.

3.3.

Ако продуктът е пуснат на пазара с функция „визуализиране на информация или на състояние“, може да бъде приложен допълнителен допуск от 0,50 W.

4.   РЕЖИМ ИЗКЛЮЧЕН

Настолен компютър, интегриран настолен компютър и преносим компютър

4.   От 1 юли 2014 г.

4.1.

Консумираната мощност в режим „изключен“ не трябва да превишава 1,00 W.

4.2.

Продуктът трябва да има режим „изключен“ и/или друго състояние, в което не се превишават приложимите изисквания за консумацията на мощността в режим „изключен“, когато е свързан към електрическата мрежа.

4.3.

Ако продуктът е пуснат на пазара с функция WOL, която е включена в режим „изключен“:

а)

може да се приложи допълнителен допуск от 0,70 W;

б)

трябва да бъде изпитан с включена и изключена функция WOL и трябва да изпълнява и двете изисквания.

4.4.

Ако продуктът е пуснат на пазара без възможност за връзка с мрежа Ethernet, той трябва да бъде изпитан с изключена функция WOL.

5.   ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЪТРЕШНОТО ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО

Настолен компютър, интегриран настолен компютър, опростен настолен терминал, работна станция и малък сървър

5.1.   От 1 юли 2014 г.

Всички компютърни вътрешни захранващи устройства трябва да имат поне следните показатели:

а)

85 % ефективност при 50 % от обявената изходна мощност;

б)

82 % ефективност при 20 % и 100 % от обявената изходна мощност;

в)

фактор на мощността = 0,9 при 100 % от обявената изходна мощност.

Вътрешните захранващи устройства с максимална обявена изходна мощност, по-малка от 75 W, са изключени от изискването за фактора на мощността.

Компютърни сървъри

5.2.   От 1 юли 2014 г.

5.2.1.

Всички захранващи устройства с повече от един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) трябва да имат поне следните показатели:

а)

85 % ефективност при 50 % от обявената изходна мощност;

б)

82 % ефективност при 20 % и 100 % от обявената изходна мощност.

5.2.2.

Всички захранващи устройства с повече от един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) трябва да имат поне следните показатели:

а)

фактор на мощността 0,8 при 20 % от обявената изходна мощност;

б)

фактор на мощността 0,9 при 50 % от обявената изходна мощност;

в)

фактор на мощността 0,95 при 100 % от обявената изходна мощност.

5.2.3.

Всички захранващи устройства с един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) с обявена изходна мощност, която не превишава 500 W, трябва да имат поне следните показатели:

а)

70 % ефективност при 10 % от обявената изходна мощност;

б)

82 % ефективност при 20 % от обявената изходна мощност;

в)

89 % ефективност при 50 % от обявената изходна мощност;

г)

85 % ефективност при 100 % от обявената изходна мощност.

5.2.4.

Всички захранващи устройства с един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) с обявена изходна мощност, която не превишава 500 W, трябва да имат поне следните показатели:

а)

фактор на мощността 0,8 при 20 % от обявената изходна мощност;

б)

фактор на мощността 0,9 при 50 % от обявената изходна мощност;

в)

фактор на мощността 0,95 при 100 % от обявената изходна мощност;

5.2.5.

Всички захранващи устройства с един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) с обявена изходна мощност над 500 W, но която не превишава 1 000 W, трябва да имат поне следните показатели:

а)

75 % ефективност при 10 % от обявената изходна мощност;

б)

85 % ефективност при 20 % и 100 % от обявената изходна мощност;

в)

89 % ефективност при 50 % от обявената изходна мощност.

5.2.6.

Всички захранващи устройства с един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) с обявена изходна мощност над 500 W, но която не превишава 1 000 W, трябва да имат поне следните показатели:

а)

фактор на мощността 0,65 при 10 % от обявената изходна мощност;

б)

фактор на мощността 0,8 при 20 % от обявената изходна мощност;

в)

фактор на мощността 0,9 при 50 % от обявената изходна мощност;

г)

фактор на мощността 0,95 при 100 % от обявената изходна мощност.

5.2.7.

Всички захранващи устройства с един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) с обявена изходна мощност над 1 000 W трябва да имат поне следните показатели:

а)

80 % ефективност при 10 % от обявената изходна мощност;

б)

88 % ефективност при 20 % и 100 % от обявената изходна мощност;

в)

92 % ефективност при 50 % от обявената изходна мощност.

5.2.8.

Всички захранващи устройства с един изход (променливо напрежение/постоянно напрежение) с обявена изходна мощност над 1 000 W трябва да имат поне следните показатели:

а)

фактор на мощността 0,8 при 10 % от обявената изходна мощност;

б)

фактор на мощността 0,9 при 20 % от обявената изходна мощност;

в)

фактор на мощността 0,9 при 50 % от обявената изходна мощност;

г)

фактор на мощността 0,95 при 100 % от обявената изходна мощност.

6.   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА МОЩНОСТ

Настолен компютър, интегриран настолен компютър и преносим компютър

6.1.   От влизането в сила на регламента

Компютърът трябва да предлага функция за управление на консумацията на мощност или подобна функция, която, когато компютърът не осигурява основната функция или когато други енергопотребяващи продукти не са зависими от неговите функции, автоматично превключва компютъра в режим на консумация на мощност, в който консумираната мощност е по-ниска от онази в спящ режим.

6.2.   От 1 юли 2014 г.

6.2.1.

Компютърът трябва да намали скоростта на всички активни Ethernet мрежови връзки със скорост 1 гигабит/сек (Gb/s) при преход към спящ режим или режим „изключен с WOL“.

6.2.2.

Когато е в спящ режим, отговорът на „събития за активиране“, като например тези по мрежови връзки или от устройства на потребителския интерфейс, следва да се осъществи със закъснение ≤ 5 секунди между началото на събитието на активиране и пълната работоспособност на системата, включително извеждането на екрана.

6.2.3.

Компютърът трябва да се пуска на пазара със спящ режим на екрана, настроен да се активира след 10 минути бездействие от страна на потребителя.

6.2.4.

Компютърът с възможност за връзка с мрежа Ethernet трябва да може да включва и изключва функцията WOL за спящ режим, ако такава съществува. Компютърът с възможност за връзка с мрежа Ethernet трябва да може да включва и изключва функция WOL за режим „изключен“, ако се поддържа WOL от режим „изключен“.

6.2.5.

Когато съществува отделен спящ режим или друго състояние, което предоставя функционалността на спящ режим, режимът трябва да бъде настроен да се активира след 30 минути бездействие от страна на потребителя. Тази функция за управление на мощността трябва да се активира преди пускането на продукта на пазара.

6.2.6.

Потребителите трябва да могат лесно да активират и дезактивират всяка безжична мрежова връзка, като на потребителите трябва да се указва ясно със символ, светлина или еквивалентен знак, когато безжична мрежова връзка е била активирана или дезактивирана.

7.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Настолен компютър, интегриран настолен компютър и преносим компютър

7.1.   От 1 юли 2014 г.

7.1.1.

Производителите трябва да включат в техническата документация и предоставят за обществено ползване чрез уебсайтове със свободен достъп следната информация:

а)

вид на продукта и категория, както са определени в член 2 (една-единствена категория);

б)

име на производителя, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за връзка;

в)

номер на модела на продукта;

г)

година на производство;

д)

стойност на ETEC (kWh) и корекции в зависимост от капацитета, приложими, когато всички дискретни графични карти (dGfx) са изключени и ако системата се изпитва в превключваем графичен модел с екран, управляван от UMA;

е)

стойност на ETEC (kWh) и корекции в зависимост от капацитета, приложими, когато всички дискретни графични карти (dGfx) са включени;

ж)

консумираната мощност в режим на готовност (ватове);

з)

консумираната мощност в спящ режим (ватове);

и)

консумираната мощност в спящ режим с включена WOL (ватове) (ако съществува);

й)

консумираната мощност в режим „изключен“ (ватове);

к)

консумираната мощност в режим „изключен“ с включена WOL (ватове) (ако съществува);

л)

ефективност на вътрешното захранващо устройство при 10 %, 20 %, 50 % и 100 % от обявената изходна мощност;

м)

ефективност на външното захранващо устройство;

н)

нива на шум (декларираната звукова мощност по крива А) на компютъра;

о)

минималния брой цикли на зареждане, който батериите могат да понесат (отнася се само за преносими компютри);

п)

измервателната методика, използвана за определяне на информацията, посочена в букви д) — о);

р)

последователността от стъпки за постигане на устойчиво състояние по отношение на консумираната мощност;

с)

описание на това, по какъв начин се избира или програмира спящ режим и/или режим „изключен“;

т)

последователност от събития, необходими за преминаване в режима, в който оборудването автоматично се превключва в спящ режим и/или в режим „изключен“;

у)

продължителността на режим на готовност, преди компютърът автоматично да се превключи в спящ режим или в друго състояние, при което не се превишават приложимите изисквания за консумираната мощност в спящ режим;

ф)

продължителността от време след период на бездействие от страна на потребителя, след което компютърът автоматично се превключва в режим, в който изискването за консумираната мощност е по-ниско от онова в спящ режим;

х)

продължителността от време след период на бездействие от страна на потребителя, след което екранът е настроен да се превключи в спящ режим;

ц)

информация за потребителя относно потенциала за енергоспестяване на функционалността за управление на мощност;

ч)

информация за потребителя как да включи функционалността за управление на мощността;

ш)

за продукти със съдържащ живак вграден екран, общото съдържание на живак в лампата, изразено в X,X mg;

щ)

изпитвателни параметри на измерване:

изпитвателно напрежение във V и честота в Hz,

общ коефициент на хармонични съставящи в захранващата електрическа мрежа,

информация и документация относно измервателната апаратура, постановката и схемите, използвани за електрическо изпитване.

7.1.2.

Ако един модел на продукт се предлага на пазара в няколко конфигурации, информацията за продукта, изисквана по точка 7.1.1, може да бъде съобщена еднократно за продуктовата категория (както е определено в член 2) на нивото на модела, представляващ най-енергоемката конфигурация в рамките на всяка продуктова категория. В предоставената информация трябва да се включи списъкът на всички конфигурации на представения модел.

Преносим компютър

7.2.   От 1 юли 2014 г.

Ако преносим компютър използва акумулаторна(и) батерия(и), която не може да бъде достигната и заменена от непрофесионален потребител, в допълнение към информацията по точка 7.1 производителите трябва да включат в техническата документация и предоставят за обществено ползване чрез уебсайтове със свободен достъп и на външната опаковка на преносимия компютър следната информация „Акумулаторната[ите] батерия[и] в този продукт не може да се замени[ят] лесно от самите потребители“.

Предоставената информация на външната опаковка на преносимия компютър трябва да бъде ясна и четлива и се предоставя на всички официални езици на държавата, в която продуктът е пуснат на пазара.

Работна станция, мобилна работна станция, опростен настолен терминал, малък сървър и компютърен сървър

7.3.   От 1 юли 2014 г.

7.3.1.

Производителите трябва да включат в техническата документация и да предоставят за обществено ползване чрез уебсайтове със свободен достъп следната информация:

а)

вид на продукта, както e определен в член 2 (една-единствена категория);

б)

име на производителя, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за връзка;

в)

номер на модела на продукта;

г)

година на производство;

д)

ефективност на вътрешното/външното захранващо устройство;

е)

изпитвателни параметри на измерване:

изпитвателно напрежение във V и честота в Hz,

общ коефициент на хармоничните съставящи в захранващата електрическа мрежа,

информация и документация относно измервателната апаратура, постановката и схемите, използвани за електрическо изпитване;

ж)

максимална мощност (ватове);

з)

мощността в режим на готовност (ватове);

и)

мощността в спящ режим (ватове);

й)

мощността в режим „изключен“ (ватове);

к)

нива на шум (декларираната звукова мощност по крива А) на компютъра;

л)

измервателната методика, използвана за определяне на информацията, посочена в букви д) — к).

7.3.2.

Ако един модел на продукт се предлага на пазара в няколко конфигурации, информацията за продукта, изисквана по точка 7.3.1, може да бъде съобщена еднократно за категорията на продукта (както е определено в член 2) на нивото на модела, представляващ най-енергоемката конфигурация в рамките на всяка категория на продукта. В предоставената информация трябва да се включи списъкът на всички конфигурации на представения модел.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедура за измервания и проверка с цел надзор на пазара

1.   ИЗМЕРВАНИЯ

За целите на съответствието и проверката на съответствието с приложимите изисквания на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, използвайки хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се взема предвид общопризнатото съвременно техническо равнище и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност.

Компютри, пускани на пазара без операционна система, която да поддържа ACPI („Advanced Configuration and Power Interface“ — съвременен интерфейс за конфигуриране и управление на мощността) или подобен, се изпитват с операционна система, която поддържа ACPI (или подобен).

2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

Когато извършват проверките с цел надзор на пазара по член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, органите на държавите членки прилагат следната процедура за проверка на изискванията за екопроектиране, определени в приложение II към настоящия регламент:

ETEC, спящ режим, режим „изключен“ и състояние на най-ниска консумация на мощност:

2.1.

За изисквания за консумация на мощност над 1,00 W или когато изискванията за консумация на енергия, формулирани в ТЕС, водят до изискване за консумирана мощност над 1,00 W в поне един режим на консумация на мощност, органите на държавите членки изпитват една-единствена бройка, както следва:

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 2.3 от приложение II, ако резултатите от изпитването за приложимите гранични стойности не ги превишават с повече от 7 %.

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 2.2 от приложение II, ако резултатите от изпитването за приложимите гранични стойности не ги превишават с повече от 7 %. Към резултатите от изпитването може да се добави допълнителен допуск, както е определено в точка 2.4 от приложение II, ако конфигурацията на модела е пусната на пазара с функция WOL, включена в спящ режим. Конфигурацията на модела следва да се изпитва с включена и изключена функция WOL и следва да отговаря на двете изисквания. Конфигурацията на модела, пускана на пазара без възможност за връзка с мрежа Ethernet, се изпитва с изключена функция WOL.

Ако резултатите от изпитването, посочени по-горе, не са постигнати, се изпитват три допълнителни бройки от същата конфигурация на модела.

След като трите допълнителни бройки от същия модел и със същата конфигурация бъдат изпитани, се счита, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 и 2.3 от приложение II, ако средните резултати от изпитването на последните три бройки за приложимите гранични стойности не ги превишават с повече от 7 %.

Ако резултатите от изпитването, посочени по-горе, не са постигнати, се счита, че конфигурацията на модела и всички модели, обхванати от същата информация за продукта (спомената в приложение II, точки 7.1.2 и 7.3.2), не съответстват на приложимите изисквания, определени в точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 2.2 и 2.3 от приложение II.

2.2.

За изисквания за консумирана мощност, по-малка от или равна на 1,00 W, органите на държавите членки изпитват една-единствена бройка, както следва:

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 3.1 от приложение II, ако резултатите от изпитването за приложимите гранични стойности не ги превишават с повече от 0,10 W. Към резултатите от изпитването може да се добави допълнителен допуск, както е определено в точка 3.3 от приложение II, ако конфигурацията на модела е пусната на пазара с „визуализиране на информация или състояние“.

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 4.1 от приложение II, ако резултатите от изпитването за приложимите гранични стойности не ги превишават с повече от 0,10 W. Към резултатите от изпитването може да се добави допълнителен допуск, както е определено в точка 4.3 от приложение II, ако конфигурацията на модела е пусната на пазара с функция WOL, включена в режим „изключен“. Конфигурацията на модела следва да се изпитва с включена и изключена функция WOL и следва да отговаря на двете изисквания. Конфигурацията на модела, пускана на пазара без възможност за връзка с мрежа Ethernet, се изпитва с изключена функция WOL.

Ако резултатите от изпитването, посочени по-горе, не са постигнати, се изпитват три допълнителни бройки от същата конфигурация на модела.

След като трите допълнителни бройки от същия модел и със същата конфигурация бъдат изпитани, се счита, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точки 3.1 и 4.1 от приложение II, ако средните резултати от последните три изпитвания за приложимите гранични стойности не ги превишават с повече от 0,10 W.

Ако резултатите от изпитването, посочени по-горе, не са постигнати, се счита, че конфигурацията на модела и всички модели, обхванати от същата информация за продукта (спомената в приложение II, точки 7.1.2 и 7.3.2), не съответстват на приложимите изисквания, определени в точки 3.1 и 4.1 от приложение II.

Ефективност на вътрешното захранващо устройство

2.3.

Органите на държавите членки трябва да изпитват една-единствена бройка.

Счита се, че моделът съответства на разпоредбите, определени в точка 5 от приложение II, ако:

а)

средноаритметичната стойност на ефективността при състояния на натоварване, определени в приложение II, не е по-малка от приложимата гранична стойност за ефективност в работен режим с повече от 2 %; както и

б)

средноаритметичната стойност на фактора на мощността, определен в приложение II, не е по-малка от приложимата гранична стойност за фактора на мощността с повече от 10 %.

Ако резултатите, посочени по-горе, не са постигнати, трябва да се изпитват три допълнителни бройки от същия модел.

След като трите допълнителни бройки от същия модел бъдат изпитани, се счита, че моделът съответства на разпоредбите, определени в точка 5 от приложение II, ако:

а)

осреднената стойност на средноаритметичните стойности на ефективност при състояния на натоварване, определени в приложение II, не е по-малка от приложимата гранична стойност за ефективност в работен режим с повече от 2 %; както и

б)

средноаритметичната стойност на фактора на мощността, определен в приложение II, не е по-малка от приложимата гранична стойност за фактора на мощността с повече от 10 %.

Ако посочените по-горе резултати не са постигнати, се счита, че конфигурацията на модела и всички модели, обхванати от същата информация за продукта (спомената в приложение II, точки 7.1.2 и 7.3.2), не съответстват на приложимите изисквания, определени в точка 5 от приложение II.

Възможност за управление на консумацията на мощност

2.4.

За изискванията, определени в точка 6.1 от приложение II, органите на държавите членки използват приложимата процедура за измерване на консумираната мощност, след като функцията за управление на консумацията на мощност или подобна функция е превключила оборудването в приложимия режим на консумация на мощност.

2.5.

За изискванията, определени в точки 6.2.1 — 6.2.6 от приложение II, органите на държавите членки изпитват една-единствена бройка, както следва:

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 6.2.1, ако скоростта на всички активни Ethernet мрежови връзки със скорост 1 гигабит/сек (Gb/s) се намалява, когато един настолен компютър, интегриран настолен компютър или преносим компютър премине в спящ режим или режим „изключен с WOL“.

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 6.2.2, ако един настолен компютър, интегриран настолен компютър или преносим компютър постигне пълна работоспособност, включително извеждането на екрана, в рамките на 5 секунди след събитие за активиране, докато е в спящ режим.

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 6.2.3, ако екранът, свързан към настолен компютър, интегриран настолен компютър или преносим компютър, се превключва в спящ режим след 10 минути бездействие от страна на потребителя.

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 6.2.4, ако функция WOL за спящ режим и режим „изключен“ може да бъде включвана и изключвана.

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 6.2.5, ако настолният компютър, интегрираният настолен компютър или преносимият компютър се превключва в спящ режим след 30 минути бездействие от страна на потребителя.

Счита се, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точка 6.2.6, ако потребителите могат лесно да активират и дезактивират всяка безжична мрежова връзка и им се указва ясно със символ, светлина или еквивалентен знак, когато безжична мрежова връзка е била активирана или дезактивирана.

Ако резултатите от изпитването, посочени по-горе, не са постигнати, трябва да се изпитат три допълнителни бройки от същата конфигурация на модела.

След като трите допълнителни бройки от същия модел и със същата конфигурация бъдат изпитани, се счита, че конфигурацията на модела съответства на приложимите изисквания, определени в точки 6.2.1 — 6.2.6 от приложение II, ако всичките три допълнителни бройки отговарят на изискванията.

Ако посочените по-горе резултати не са постигнати, се счита, че конфигурацията на модела и всички модели, обхванати от същата информация за продукта (спомената в приложение II, точки 7.1.2 и 7.3.2), не съответстват на приложимите изисквания, определени в точки 6.2.1 — 6.2.6 от приложение II.

Отклоненията при проверка, определени в настоящото приложение, се отнасят само до проверката на параметрите, измерени от органите на държавата членка, и не трябва да се използват от производителя като разрешено отклонение на стойностите в техническата документация за постигане на съответствие с изискванията. Декларираните стойности не трябва да бъдат по-изгодни за производителя от стойностите в техническата документация.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Базови стойности за сравнение

Следните базови стойности за сравнение бяха установени за целите на част 3, точка 2 от приложение I към Директива 2009/125/ЕО.

Те се позовават на най-добрата налична технология към момента на изготвяне на настоящия регламент.

Най-добрите текущи показатели за компютрите на пазара са:

ETEC е различна за различните категории — вж. таблица по-долу,

спящ режим 0,4 W,

режим „изключен“ 0,0 W.

Таблица

Най-добри текущи показатели за ETEC

 

ETEC (kWh/годишно) (1)

Настолен компютър и интегриран настолен компютър

Категория A

33,4

Категория B

28,7

Категория C

75,8

Категория D

63,5

Преносим компютър

Категория A

10,9

Категория B

18,1

Категория C

26,3


(1)  Последни данни към 20 март 2012 г.


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 618/2013 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2013 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се провежда върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, включени в списъка в приложение I към него („списъка“), на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно — поне веднъж на три месеца, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, упоменати в посочения член.

(3)

Наличието и значимостта на инцидентите с храни, за които са постъпили уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от мисиите в трети държави, провеждани от Хранителната и ветеринарна служба, както и докладите относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, които държавите членки представят на Комисията на всеки три месеца в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-конкретно по отношение на пратките от сушен боб от Нигерия според съответните източници на информация възникването на нови рискове е достатъчно основание за въвеждането на засилен официален контрол. Поради това в списъка следва да бъде вмъкнато вписване относно посочените пратки.

(5)

Посоченият списък следва също така да бъде изменен, като се засили честотата на официалния контрол за стоките, относно които същите източници на информация показват, че се среща по-високо ниво на несъответствие с приложимото законодателство на Съюза, като това представлява достатъчно основание за засилено провеждане на официален контрол. Поради това вписването относно Brassica oleracea от Китай следва да бъде съответно изменено.

(6)

В тази връзка списъкът следва да бъде изменен, като бъде намалена честотата на официалния контрол на стоките, за които наличните източници на информация сочат общо подобряване на нивото на съответствие с приложимото законодателство на Съюза и за които запазването на съществуващата степен на официален контрол вече не е обосновано. Поради това вписването относно Brassica vegetables от Тайланд следва да бъде съответно изменено.

(7)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които наличните източници на информация сочат като цяло удовлетворителна степен на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това провеждането на засилен официален контрол вече не е оправдано. Поради това вписванията относно фъстъци от Южна Африка и нар от Египет следва да бъдат съответно изменени.

(8)

С цел по-голяма яснота е необходимо да се измени списъкът с остатъчни вещества от пестициди в бележките под линия, който се намира в приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009, за да се гарантира, че е в съответствие с определенията, предвидени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(9)

С цел да се осигури съгласуваност и яснота е целесъобразно приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 да бъде заменено с текста в приложението към настоящия регламент.

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност

(%)

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

 

Афганистан (AF)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

 

 

 

 

Лешници

(с черупки или без черупки)

0802 21 00;

0802 22 00

 

Азербайджан (AZ)

Афлатоксини

10

(Фуражи и храни)

 

 

 

 

 

Диня

0807 11 00

 

Бразилия (BR)

Salmonella

10

(Храни)

 

 

 

 

 

Фъстъци,

необелени

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

Афлатоксини

10

Фъстъци,

обелени

1202 42 00

 

 

 

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

 

 

 

Фъстъци,

приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

 

 

 

(Фуражи и храни)

 

 

 

 

 

Ягоди (замразени)

0811 10

 

Китай (CN)

Норовирус и хепатит А

5

(Храни)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea

други ядливи видове от семейство Brassica, „китайско броколи“) (2)

ex 0704 90 90

40

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (3)

20

(Храни — пресни или охладени)

 

 

 

 

 

Суха юфка

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Китай (CN)

Алуминий

10

(Храни)

 

 

 

 

 

Помело

ex 0805 40 00

31; 39

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (4)

20

(Храни — пресни)

 

 

 

 

 

Чай, дори ароматизиран

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (5)

10

(Храни)

 

 

 

 

 

Патладжани

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (6)

10

Горчив пъпеш

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

 

 

 

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

 

 

 

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (6)

20

Пиперки (сладки и различни от сладки)

(Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Портокали (пресни или сушени)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (7)

10

Ягоди

0810 10 00

 

 

 

 

(Храни — пресни плодове)

 

 

 

 

 

Пиперки (сладки и различни от сладки)

(Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (8)

10

(Храни — пресни, охладени или замразени)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

Афлатоксини

10

Capsicum annuum,

стрити или смлени

ex 0904 22 00

10

 

 

 

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки

(Capsicum annuum)

0904 21 90

 

 

 

 

Къри (продукти от лют червен пипер)

0910 91 05

 

 

 

 

Индийско орехче

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

 

 

 

Обвивки на индийски орехчета

(Myristica fragrans)

0908 21 00;

0908 22 00

 

 

 

 

Джинджифил

(Zingiber officinale)

0910 11 00;

0910 12 00

 

 

 

 

Curcuma longa

(куркума)

0910 30 00

 

 

 

 

(Храни — сушени подправки)

 

 

 

 

 

Индийско орехче

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Индонезия (ID)

Афлатоксини

20

Обвивки на индийски орехчета

(Myristica fragrans)

0908 21 00;

0908 22 00

 

 

 

 

(Храни — сушени подправки)

 

 

 

 

 

Грах необелен

(с шушулки)

ex 0708 10 00

40

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (9)

10

Боб необелен

(с шушулки)

ex 0708 20 00

40

 

 

 

(Храни — пресни и охладени)

 

 

 

 

 

Мента

ex 1211 90 86

30

Мароко (МА)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (10)

10

(Храни — пресни подправки)

 

 

 

 

 

Сушен боб

0713 39 00

 

Нигерия (NG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (11)

50

(Храни)

 

 

 

 

 

Семена от пъпеш (Egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

(Храни)

 

 

 

 

 

Пиперки (различни от сладки)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (12)

10

(Храни — пресни)

 

 

 

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Салмонела (13)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Мента

ex 1211 90 86

30

 

 

 

(Храни — пресни билки)

 

 

 

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (14)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

(Храни — пресни билки)

 

 

 

 

 

Зеленчуци от рода на зелето

0704;

 

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (14)

10

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

ex 0710 80 95

76

 

 

 

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи еднокомпонентен анализ (14)

20

Патладжани

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

 

 

 

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

 

 

 

ладки пиперки

(Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (15)

10

Домати

0702 00 00;

0710 80 70

 

 

 

 

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

 

 

 

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

 

Узбекистан (UZ)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

 

 

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (16)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Мента

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Магданоз

ex 0709 99 90

40

 

 

 

(Храни — пресни билки)

 

 

 

 

 

Бамя

ex 0709 99 90

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS или посредством методи за еднокомпонентен анализ (16)

20

Пиперки (различни от сладки)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(Храни — пресни)

 

 

 

 

 


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и не съществува специално подразделение в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът по КН се отбелязва с „ex“.

(2)  Видовете Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, сорт alboglabra, познати още като „кай лан“, „гай лан“, „гайлан“, „кайлан“, „китайски обикновен джей лан“.

(3)  По-специално остатъчни вещества от: Хлорфенапир, фипронил (сума на фипронил + сулфонов метаболит (MB46136), изразена като фипронил), карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), ацетамиприд, диметоморф и пропиконазол.

(4)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), паратион-метил (сума на паратион-метил и параоксон-метил, изразена като паратион-метил), фентоат, метидатион.

(5)  По-специално остатъчни вещества от: бупрофезин; имидаклоприд; фенвалерат и есфенвалерат (сума на RS и SR изомери); профенофос; трифлуралин, триазофос; триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери (сума на изомери).

(6)  По-специално остатъчни вещества от: амитраз (амитраз, включително метаболити, съдържащи 2,4–диметиланилин, изразени като амитраз), ацефат, алдикарб (сума на алдикарб, неговите сулфоксид и сулфон, изразени като алдикарб), карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразени като карбендазим), хлорфенапир, хлорпирифос, дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол (сума на изомерите p, p' и o,p'), диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразени като диметоат), ендосулфан (сума на алфа- и бета-изомери и ендосулфан-сулфат, изразена като ендосулфан), фенамидон, имидаклоприд, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), метамидофос, метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), монокротофос, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(7)  По-специално остатъчни вещества от: карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), цифлутрин (цифлутрин, включително други смеси от съставни изомери (сума на изомери) ципродинил, диазинон, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), етион, фенитротион, фенпропатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(8)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразен като карбофуран), хлорпирифос, циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери (сума на изомери), ципроконазол, дикофол (сума на изомерите p, p' и o,p'), дифеноконазол, динотефуран, етион, флусилазол, фолпет, прохлораз (сума на прохлораз и метаболитите му, съдържащи 2,4,6-трихлорофенол, изразени като прохлораз), профенофос, пропиконазол, тиофанат-метил и трифорин.

(9)  По-специално остатъчни вещества от: диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразени като диметоат), хлорпирифос, ацефат, метамидофос, метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), диафентиурон, индоксакарб като сума на изомерите S и R.

(10)  По-специално остатъчни вещества от: хлорпирифос, циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери (сума на изомери), диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), ендосулфан (сума на алфа- и бета-изомери и ендосулфан-сулфат, изразена като ендосулфан), хексаконазол, паратион-метил (сума на паратион-метил и параоксон-метил, изразена като паратион-метил), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), флутриафол, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), флубендиамид, миклобутанил, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион).

(11)  По-специално остатъчни вещества от дихлорвос.

(12)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразена като карбофуран), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), триазофос, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), профенофос, протиофос, етион, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), трифорин, процимидон, форметанат: сума на форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид).

(13)  Референтен метод EN/ISO 6579 или валидиран спрямо него метод, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(14)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, карбарил, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразена като карбофуран), хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), етион, малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), метаксил и метаксил-M (метаксил, включително смесите им от съставни изомери, включително метаксил-M (сума на изомери), метамидофос, метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), монокротофос, профенофос, протиофос, хиналфос, триадимефон и триадименол (сума на триадимефон и триадименол), триазофос, диктофос, EPN, трифорин.

(15)  По-специално остатъчни вещества от: метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), оксамил, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), клофентезин, диафентиурон, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), форметанат: сума на форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид), малатион (сума на малатион и малаоксон, изразена като малатион), процимидон, тетрадифон, тиофанат-метил.

(16)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран, изразена като карбофуран), карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим, изразена като карбендазим), хлорпирифос, профенофос, перметрин (сума на изомери), хексаконазол, дифеноконазол, пропиконазол, фипронил (сума на фипронил + сулфонов метаболит (MB46136), изразена като фипронил), пропаргит, флусилазол, фентоат, циперметрин (циперметрин, включително други смеси от съставни изомери (сума на изомери), метомил и тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб, изразена като метомил), хиналфос, пенцикурон, метидатион, диметоат (сума на диметоат и ометоат, изразена като диметоат), фенбуконазол.“


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/43


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 619/2013 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2013 година

относно забрана за риболовна дейност за кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани във Франция, Гърция, Италия, Малта и Испания, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне на наличните възможности за 2013 г. за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (2) се определя количеството червен тон, което може да бъде уловено от кораби и капани на Европейския съюз през 2013 г. в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море.

(2)

В Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕО) № 43/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1559/2007 (3) се изисква държавите членки да уведомяват Комисията за индивидуалните квоти, разпределени на техните кораби с дължина над 24 метра. По отношение на корабите за улов с дължина под 24 метра и капаните, държавите членки трябва да уведомят Комисията поне за квотата, разпределена на организации на производителите или на групи кораби, извършващи риболов с подобно съоръжение.

(3)

Общата политика в областта на рибарството цели осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на сектор „Рибарство“ чрез устойчива експлоатация на живите водни ресурси, основана на подхода на предпазливост.

(4)

В съответствие с член 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, когато Комисията установи въз основа на информацията, предоставяна от държавите членки, или друга информация на нейно разположение, че възможностите за риболов за Европейския съюз, държава членка или група от държави членки се смятат за изчерпани за едно или повече съоръжения или риболовни флоти, тя информира съответните държави членки за това и забранява риболовните дейности в съответната зона, със съответното съоръжение, спрямо съответния запас, група от запаси или от страна на флота, участващ в тези специфични риболовни дейности.

(5)

Информацията, с която Комисията разполага, показва, че възможностите за риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, отпуснати на кораби с мрежи гъргър, плаващи под флага на или регистрирани във Франция, Гърция, Италия, Малта и Испания, са изчерпани.

(6)

На 3, 5, 8 и 17 юни Франция е уведомила Комисията за това, че е наредила спиране на риболовните дейности на своите 17 кораба с мрежи гъргър, извършващи риболов на червен тон през 2013 г., считано от 3 юни за 10 от посочените кораби, считано от 5 юни за четири кораба, считано от 8 юни за два кораба и считано от 17 юни за останалия кораб, като с това е наложила забрана за всички тези дейности, считано от 17 юни 2013 г., 17:22 часа.

(7)

На 3 юни Гърция е уведомила Комисията за това, че е наредила спиране на риболовната дейност на своя кораб с мрежи гъргър, извършващ риболов на червен тон през 2013 г., считано от 3 юни 2013 г., 08:00 часа.

(8)

На 13 юни Италия е уведомила Комисията за това, че е наредила спиране на риболовните дейности на своите 12 кораба с мрежи гъргър, извършващи риболов на червен тон през 2013 г., считано от 5 юни за четири от посочените кораби, считано от 6 юни за четири кораба, считано от 9 юни за три кораба и считано от 13 юни за останалия кораб, като с това е наложила забрана за всички тези дейности, считано от 13 юни 2013 г., 15:27 часа.

(9)

На 8 юни Малта е уведомила Комисията за това, че е наредила спиране на риболовната дейност на своя кораб с мрежи гъргър, извършващ риболов на червен тон през 2013 г., считано от 8 юни 2013 г., 21:56 часа.

(10)

На 3 и 17 юни Испания е уведомила Комисията за това, че е наредила спиране на риболовните дейности на своите шест кораба с мрежи гъргър, извършващи риболов на червен тон през 2013 г., считано от 3 юни за пет от посочените кораби и считано от 17 юни за останалия кораб, като с това е наложила забрана за всички тези дейности, считано от 17 юни 2013 г., 00:00 часа.

(11)

Необходимо е, без да се засягат гореспоменатите дейности на Франция, Гърция, Италия, Малта и Испания, Комисията да потвърди забраната за риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в съответните държави — членки на ЕС, считано най-късно от 17 юни 2013 г., 17:22 часа за Франция, от 3 юни 2013 г., 8:00 часа — за Гърция, най-късно от 13 юни 2013 г., 15:27 часа — за Италия, от 8 юни 2013 г., 21:56 часа — за Малта и най-късно от 17 юни 2013 г., 00:00 часа — за Испания.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано най-късно от 17 юни 2013 г., 17:22 часа се забранява риболовът на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани във Франция.

Червен тон, уловен от тази дата нататък от горепосочените кораби, не се задържа на борда, не се поставя в садки за угояване или отглеждане, не се трансбордира, прехвърля или разтоварва на суша.

Член 2

Считано от 3 юни 2013 г., 08:00 часа се забранява риболовът на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в Гърция.

Червен тон, уловен от тази дата нататък от горепосочените кораби, не се задържа на борда, не се поставя в садки за угояване или отглеждане, не се трансбордира, прехвърля или разтоварва на суша.

Член 3

Считано най-късно от 13 юни 2013 г., 15:27 часа се забранява риболовът на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в Италия.

Червен тон, уловен от тази дата нататък от горепосочените кораби, не се задържа на борда, не се поставя в садки за угояване или отглеждане, не се трансбордира, прехвърля или разтоварва на суша.

Член 4

Считано от 8 юни 2013 г., 21:56 часа се забранява риболовът на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в Малта.

Червен тон, уловен от тази дата нататък от горепосочените кораби, не се задържа на борда, не се поставя в садки за угояване или отглеждане, не се трансбордира, прехвърля или разтоварва на суша.

Член 5

Считано най-късно от 17 юни 2013 г., 00:00 часа се забранява риболовът на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в Испания.

Червен тон, уловен от тази дата нататък от горепосочените кораби, не се задържа на борда, не се поставя в садки за угояване или отглеждане, не се трансбордира, прехвърля или разтоварва на суша.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1.


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 620/2013 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

49,2

TR

98,7

ZZ

74,0

0707 00 05

MK

29,3

TR

116,3

ZZ

72,8

0709 93 10

MA

102,6

TR

127,4

ZZ

115,0

0805 50 10

AR

86,5

BR

96,4

TR

78,7

ZA

99,9

ZZ

90,4

0808 10 80

AR

167,5

BR

116,6

CL

130,8

CN

105,7

NZ

144,4

US

156,1

ZA

128,3

ZZ

135,6

0809 10 00

IL

342,4

TR

218,5

ZZ

280,5

0809 29 00

TR

335,5

ZZ

335,5

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за изменение на Решение за изпълнение 2011/344/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

(2013/323/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

По искане на Португалия на 17 май 2011 г. Съветът й предостави финансова помощ (Решение за изпълнение 2011/344/ЕС на Съвета (2)) в подкрепа на една амбициозна програма за икономически и финансови реформи ("програмата"), чиято цел е възстановяване на доверието, връщане на устойчивия икономически растеж и осигуряване на финансова стабилност в Португалия, еврозоната и Съюза.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 10 от Решение за изпълнение 2011/344/ЕС на Съвета Комисията, заедно с Международния валутен фонд (МВФ) и в сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ), извърши между 25 февруари и 14 март седмия преглед на напредъка на португалските власти по изпълнението на договорените по програмата мерки. Впоследствие от 14 до 17 април 2013 г. и от 8 до 11 май 2013 г. беше извършена допълнителна оценка на някои фискални мерки.

(3)

Удължаването на максималния среден срок до падежа на заемите от Съюза би оказало благотворно влияние, тъй като ще подпомогне усилията на Португалия да възстанови пълния си пазарен достъп и да приключи успешно своята програма. С цел извличане на възможно най-голяма полза от удължаването на максималния среден срок до падежа на предоставения от Съюза заем, Комисията следва да бъде оправомощена да удължи срока до падежа на частите и траншовете по заема.

(4)

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) спадна с 3,2 % през 2012 г. след неочаквано големия спад на икономическата активност и на заетостта през последното тримесечие на годината. Това развитие изисква преразглеждане на икономическите перспективи в низходяща посока: очаква се реалният БВП да се свие с 2,3 % през 2013 г. поради завишеното отрицателно пренасяне от 2012 г., по-силното свиване на вътрешното потребление при по-висока от първоначално прогнозираната безработица и по-слаби перспективи за външното търсене. Възстановяването на икономиката също се очаква да бъде по-бавно от очакваното, като реалният БВП се очаква да достигне най-ниската си стойност през втората половина на годината и през 2014 г. да нарасне със средногодишен темп от 0,6 %. Растежът на реалния БВП през 2015 г. се очаква да достигне 1,5 %. Равнището на безработицата се очаква да достигне своя връх от 18½ % от работната сила през 2014 г.

(5)

Дефицитът по консолидирания държавен бюджет достигна 6,4 % от БВП през 2012 г., което надхвърля целта в програмата от 5 % от БВП. Номиналният дефицит е бил повлиян от редица големи еднократни операции, чието въздействие върху бюджета не е било известно към предишното преразглеждане. Операциите включват капиталова инжекция в държавната банка CGD (0,5 % от БВП), извършеното от правителството преобразуване в капитал на заемите от акционерите на Parpública към SAGESTAMO — две дружества извън публичната сфера (0,5 % от БВП), и обезценяване, което се асоциира с прехвърлянето на активи от BPN (0,1 % от БВП). В допълнение, след изразеното от Евростат становище, приходите от продажбата на концесията за експлоатация на основните летища в Португалия бяха третирани като намаление на собствения капитал и поради това не са оказали въздействие върху салдото по консолидирания държавен бюджет, за разлика от предвиденото от правителството в бюджета (0,7 % от БВП). Ако изключим въздействието на тези еднократни фактори върху номиналното салдо, дефицитът по консолидирания държавен бюджет би възлязъл на 4,7 % от БВП, т.е. той е под целта. Ограничаването на дефицита до това ниво беше предизвикателство, тъй като по-ниските приходи на макроикономическо ниво е трябвало да се компенсират от по-големи от прогнозираните икономии, по-специално на заплатите в публичния сектор, междинното потребление и бюджетните кредити за нови инвестиционни проекти.

(6)

Като цяло бюджетните мерки през 2012 г., измерени чрез подобряването на структурното салдо, възлязоха на 2,4 % от БВП и са в съответствие с препоръката на Съвета от 9 октомври 2012 г. за преодоляване на съществуващия прекомерен бюджетен дефицит в Португалия. Подобрението в структурното първично салдо беше още по-високо — в размер на 2,7 % от БВП.

(7)

След развитието през 2012 г., новият основен бюджетен сценарий за 2013 г. приема, че намалението на приходите и по-високите нефинансови социални трансфери се пренасят като се има предвид, че голяма част от намаляването на разходите през последното тримесечие на 2012 г. се счита за временно, което води до отрицателно пренасяне на около 0,4 % от БВП през 2013 г. Освен това значителното влошаване на макроикономическите перспективи през 2013 г. е намалило основния бюджетен сценарий с още 0,5 % от БВП. С оглед на това развитие вече не са приложими бюджетните цели, посочени в петия преглед на програмата (4,5 % от БВП през 2013 г. и 2,5 % от БВП през 2014 г.). Отклонението се оценява като цяло извън контрола на правителството и преразглеждането на бюджетната корекция изглежда подходяща мярка.

(8)

Целите за дефицита бяха съответно коригирани на 5,5 % от БВП през 2013 г., 4,0 % от БВП през 2014 г. и 2,5 % от БВП през 2015 г. Този фискален план бе калибриран отново, така че да се поддържа първична структурна корекция от почти 9 % за периода 2011—2015 г., като в същото време се позволява действието на автоматичните стабилизатори и се вземат под внимание финансирането и ограниченията за заемния капитал, както и социалната цена на корекцията. Дори и след преразглеждане на целите ще са необходими значителни мерки за консолидация в размер на 3,5 % от БВП през 2013 г. и 2 % от БВП през 2014 г. Процесът на бюджетна корекция е подкрепен от набор от структурни мерки за засилване на контрола над разходите и подобряване на събираемостта на приходите за периода на програмата. Планът за консолидация се очаква да продължи и след периода на програмата, така че дефицитът да бъде сведен значително под прага от 3 % до 2015 г.

(9)

Законът за бюджета за 2013 г. включва дискреционни мерки от структурен характер на стойност малко над 3 % от БВП, като се отчита възстановяването на едно от двете изплащания на премии за държавни служители и 1,1 пъти от двете изплащания на премии за пенсионери, които са били съкратени през 2012 г. На 5 април 2013 г. обаче Конституционният съд се произнесе срещу някои разпоредби на бюджета за 2013 г., включително оставащото съкращаване на едно изплащане на премии за държавни служители, 0,9 пъти изплащане на премии за пенсионерите и ново допълнително увеличение на обезщетенията за безработни и за отпуск по болест, като по този начин се създаде бюджетен дефицит от 0,8 % от БВП. За да се преодолее този дефицит и да се подпомогнат необходимите фискални корекции през 2014 г. и 2015 г., през април и май правителството прие пакет от постоянни мерки за намаляване на разходите с общо 4,7 млрд. EUR или 2,8 % от БВП през 2013—2014 г., от които 0,8 % от БВП ще бъдат реализирани през 2013 г. През 2014 г. ще се възстанови съотношението между приходно и разходно ориентираната консолидация.

(10)

Също така в резултат на пълното възстановяване на двете изплащания на премии за държавни служители и за пенсионери, нарастването на приходите представлява повече от две трети от общата фискална консолидация през 2013 г., докато съкращенията на разходите представляват по-малко от една трета, което е в разрез с първоначалното намерение за съсредоточаване на консолидацията върху разходите.

(11)

През 2013 г. мерките по отношение на приходите включват преструктуриране на данъка върху доходите на физическите лица; допълнителен данък в размер на 3,5 % върху частта на облагаемия доход над минималната заплата; както и данък „солидарност“ върху доходите от най-горния интервал на данъчната скала; разширяването на данъчната основа и други промени за увеличаване на приходите при корпоративното облагане; по-високи акцизи върху тютюневите изделия, алкохола и природния газ; разширяване на данъчната основа на имуществения данък след преоценка на имотите, както и въвеждане на извънредна солидарна вноска върху пенсиите, за да се посрещнат предизвикателствата относно устойчивостта на пенсионната система, свързани със застаряването на населението. По отношение на разходите мерките предвиждат значително намаление на разходите за заплати в публичния сектор чрез оптимизиране на разпределението на ресурсите и намаляване на работната сила от публичния сектор, намаляване на плащанията за извънреден труд, намаляване на допълнителните придобивки и компенсациите по време на извънреден отпуск. Други мерки за съкращаване на разходите включват продължаване на усилията за рационализация в сектора на здравеопазването; рационализиране на системата за социалните помощи и по-добро насочване на социалната подкрепа; намаляване на междинното потребление в отрасловите министерства; и икономии от предоговарянето на договорите на публично-частно партньорство и от допълнителните усилия за преструктуриране на държавните предприятия. Някои от предвидените икономии на разходи ще възникнат вследствие на предварителното влизане в сила на мерки, които са били разработени в рамките на прегледа на публичните разходи.

(12)

Докато посочените по-горе мерки имат постоянен характер, правителството също така ще приеме временни мерки, включително наред с другото чрез трансфер на средствата от Кохезионния фонд от по-малко утвърдени проекти за други, по-напреднали, и последващо намаление на капиталовите разходи (Polis програма).

(13)

В допълнение към мерките за консолидация, включени в допълнителния бюджет, всички други законодателни промени и законодателните предложения, необходими за изпълнението на реформите, свързани с прегледа на публичните разходи се приемат от правителството или се внасят в Парламента, в зависимост от случая, до края на законодателната сесия в средата на юли 2013 г.;

(14)

За 2014 г. фискалната корекция ще се извърши въз основа на прегледа на публичните разходи, които правителството предприе през последните няколко месеца, и включва постоянни мерки за намаляване на разходите в размер на 2 % от БВП през 2014 г. Основното въздействие на мерките по прегледа на публичните разходи ще се концентрира в три основни области: 1) намаляване на разходите за заплати в публичния сектор; 2) намаляване на пенсиите и 3) секторни съкращения на разходите в различните отраслови министерства и програми. Мерките по прегледа на публичните разходи са част от по-широките усилия за реформа на държавата с цел повишаване на справедливостта и ефикасността при предоставянето на социални трансфери и обществени услуги. Намаляването на разходите за заплати през 2014 г. има за цел да се намали размерът на работната сила от обществения сектор, като в същото време се промени нейният състав в полза на висококвалифицираните работници и служители, сближаване на правилата за работа в публичния и частния сектор, внасяне на по-голяма прозрачност в политиката за трудовите възнаграждения и определяне на последните въз основа на постиженията. Специфични реформи включват трансформирането на специалната схема за мобилност в програма за преквалифициране, изравняването на работните часове в публичния и частния сектор, по-специално чрез увеличаване на работната седмица в публичния сектор от 35 на 40 часа, въвеждане на система за акумулиране на часове, намаляване на платения годишен отпуск, прилагане на схема на доброволно напускане (което се очаква да доведе до еднократни преки разходи от около 0,3 % от БВП) и въвеждането на единна скала на заплатите и добавките. Всеобхватна пенсионна реформа ще генерира друга важна част от спестяванията и ще се основава на принципите на справедливостта и прогресивността на доходите, като по този начин защитава най-ниските пенсии. По-специално, реформите ще имат за цел намаляването на съществуващите различия между системата на държавните служители (CGA) и общата система, увеличаването на законоустановената възраст за пенсиониране с промени в демографския коефициент за устойчивост и — ако това е изключително необходимо — постепенно въвеждане на вноска за устойчивост на пенсиите. Освен това се увеличават икономиите в междинното потребление и програмите за разходите в отрасловите министерства.

(15)

С оглед на политическите и правните рискове в процеса на прилагане, някои от мерките по прегледа на публичните разходи могат да бъдат заменени с други със същия обхват и качество по време на текущия процес на консултации със социални и политически партньори.

(16)

Процесът на бюджетна корекция е подкрепен от набор от фискални структурни мерки за засилване на контрола над бюджетните разходи и подобряване на събираемостта на приходите. По-специално, всеобхватна реформа на бюджетната рамка, включително на централните, регионалните и местните органи на управление, която я привежда в съответствие с най-добрите практики в бюджетните процедури и управление. Нормативната уредба на бюджетната рамка беше изменена с цел да включи засилената рамка на Съюза за фискално управление, чрез транспониране на изискванията, предвидени в Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз и в пакета за икономическо управление, известен като "six-Pack". Новата система за контрол на поетите задължения започва да показва резултати, но прилагането ѝ трябва да бъде наблюдавано отблизо, за да се гарантира, че задълженията са съобразени с финансирането. Реформите в публичната администрация ще продължат със значително намаляване на заетостта в публичния сектор и държавните предприятия. Напредъкът в програмата за реформи на приходната администрация продължава, а властите подобряват мониторинга и оптимизират събирането на данъците. Започнало е предоговарянето на публично-частните партньорства с предвидени значителни икономии за 2013 г. и по-нататък. Държавните предприятия постигнаха баланс между оперативните приходи и разходи средно до края на 2012 г. и се предвиждат допълнителни реформи за повишаване на ефективността за ново подобряване на резултатите. В сектора на здравеопазването се извършват реформи, които дават значителни икономии, и изпълнението им продължава до голяма степен в съответствие с поставените цели.

(17)

Според настоящите предвиждания на Комисията за растежа на номиналния БВП (– 1,0 % през 2013 г., 1,6 % през 2014 г. и 3,3 % през 2015 г.) и за дефицита по консолидирания държавен бюджет от 5,5 % от БВП през 2013 г., 4,0 % от БВП през 2014 г. и 2,5 % от БВП през 2015 г., съотношението на дълга към БВП се очаква да се развива, както следва: 122,9 % от БВП през 2013 г., 124,2 % от БВП през 2014 г. и 123,1 % от БВП през 2015 г. Следователно съотношението на дълга към БВП ще започне да намалява след 2014 г., което предполага, че ще продължи и намалението на бюджетния дефицит. Динамиката на дълга е повлияна от редица извънбюджетни операции, включително значителното увеличение на придобитите финансови активи, по-специално във връзка с евентуалната банкова рекапитализация и финансиране на държавните предприятия, както и от разликите между отчитането на лихвените плащания на начислена и на касова основа.

(18)

През 2012 г. процесът на увеличаване на капитала на банките приключи и позволи на участващите банки да постигнат изискваните от Европейския банков орган регулаторни капиталови буфери, както и предвижданата за в края на 2012 г. цел за съотношение на базовия капитал от първи ред в размер на 10 %, която беше изпълнена в средата на 2012 г. в. Индикативната цел за постигане на съотношение на кредитите към депозитите от 120 % до 2014 г. вероятно ще бъде изпълнена, като някои банки са вече под този праг в края на 2012 г. Усилията за разнообразяване на източниците на финансиране на корпоративния сектор се засилват. Оценяват се възможностите за подобряване на функционирането и управлението на съществуващите държавно финансирани кредитни линии. Анализират се плановете за възстановяване на банките и се подготвят планове за тяхното преструктуриране.

(19)

По-нататъшен напредък е постигнат при изпълнението на структурните реформи, насърчаващи растежа и конкурентоспособността. В допълнение към укрепването на активните политики по заетостта, властите приеха цялостна реформа на пазара на труда. С оглед насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда и създаването на работни места, новата правна рамка намалява обезщетенията при прекратяване на трудовите договори, облекчава условията за справедливи уволнения, увеличава гъвкавостта на работното време, увеличава възможностите за договаряне на равнището на предприятие и преразглежда системата за изплащане на помощи при безработица с цел увеличаване на стимулите за бързо възстановяване на работа, като се гарантира съответстваща степен на защита. Изпълнението на плановете за действие по отношение на средното образувание и професионалното образование напредва като цяло по график.

(20)

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (3), насочена към намаляването на пречките пред навлизането на пазара и засилване на конкуренцията и икономическата дейност, като улеснява достъпа на нови участници на пазара в различни икономически режими, напредва с добри темпове. Подготвя се нормативна уредба на основните принципи на функционирането на повечето важни национални регулаторни органи, като на Парламента ще се предложи предоставянето им на висока степен на независимост и автономност. Постигнат е значителен напредък при транспониране на третия енергиен пакет и са в ход мерките за намаляване на задълженията в енергийния сектор, за да се гарантира устойчивостта на системата. Лицензионните процедури и други административни тежести се опростяват в различни икономически сектори като околната среда и териториалното планиране, селското стопанство и развитието на селските райони, промишлеността, туризма и геологията.

(21)

През ноември 2012 г.бе въведена цялостна реформа в областта на отдаването на жилища под наем, която следва да направи жилищния пазар по-динамичен. Реформите на съдебната система напредват съгласно договорения график. Постигнат е допълнителен напредък по отношение на намаляването на неприключените дела и на по-широки реформи като географската реорганизация на съдебните райони и реформата на Гражданския процесуален кодекс.

(22)

С оглед на посоченото развитие Решение за изпълнение 2011/344/ЕС следва да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/344.ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съюзът предоставя на Португалия заем, възлизащ на не повече от 26 млрд. EUR, с максимален среден срок до падежа от 19,5 години. Срокът до падежа на отделните траншове по заема може да бъде до 30 години.“;

б)

Добавя се следният параграф:

„9.   По искане на Португалия Комисията може да удължи срока до падежа на дадена част или даден транш, при условие че се спазва максималният среден срок до падежа, посочен в параграф 1. За тази цел Комисията може да рефинансира изцяло или част от заемите си. Сумите, получени в заем предварително, се държат по сметка при ЕЦБ, която Комисията е открила с оглед управлението на финансовата помощ.“

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Дефицитът по консолидирания държавен бюджет не трябва да надхвърля 5,9 % от БВП през 2011 г., 5,0 % от БВП през 2012 г., 5,5 % от БВП през 2013 г. и 4 % от БВП през 2014 г. При изчисляването на този дефицит не се вземат предвид евентуалните бюджетни разходи, свързани с мерки в подкрепа на банковия сектор в контекста на правителствената стратегия за финансовия сектор. Бюджетната консолидацията трябва да бъде постигната посредством висококачествени постоянни мерки и минимизиране на последствията от консолидацията за най-уязвимите групи от населението.

4.   Португалия приема мерките, определени в параграфи 5—8, преди края на посочената година, като точните срокове за периода 2011—2014 г. са посочени в меморандума за разбирателство. Португалия има готовност да предприеме допълнителни мерки за консолидация за постигането на целевите равнища на дефицита през целия програмен период.“;

б)

Параграфи 7—9 се заменят със следното:

„7.   В съответствие с посоченото в меморандума за разбирателство Португалия приема следните мерки през 2013 г.:

а)

дефицитът по консолидирания държавен бюджет не надвишава 5,5 % от БВП през 2013 г. Консолидационните мерки, включени в бюджета за 2013 г., включително в допълнителния бюджет, внесен в парламента в края на май, се изпълняват през цялата година. Мерките за повишаване на приходите включват реформа на данъка върху доходите на физическите лица, която води до опростяване на данъчната структура, разширяване на данъчната основа чрез премахване на някои данъчни предимства и повишаване на средната данъчна ставка при запазването на прогресивността; разширяване на основата на корпоративния данък; увеличение на акцизите и постоянното имуществено данъчно облагане, както и извънредна солидарна вноска върху пенсиите. Мерките за съкращаване на разходите включват намаляването на разходите в публичната администрация, образованието, здравеопазването и социалните плащания; съкращаване на разходите за заплати чрез намаляване на постоянния и временно наетия персонал и понижаване на компенсациите за извънреден труд; понижаване на оперативните и капиталовите разходи на държавните предприятия; предоговарянето на договорите за публично-частни партньорства; и съкращения на междинното потребление в отрасловите министерства;

б)

някои от мерките, произтичащи от прегледа на публичните разходи, се прилагат предварително за 2013 г. Те се състоят главно в допълнително намаляване на заетостта в публичния сектор чрез трансформирането на специалната схема за мобилност в програма за преквалифициране, уеднаквяването на условията за работа в публичния и частния сектор, по-специално чрез увеличаване на работната седмица в публичния сектор от 35 на 40 часа; увеличението на вноските на работещите в публичния сектор към специалните схеми за здравно осигуряване и намаляването на допълнителните придобивки. Усилията за рационализация в отрасловите министерства се увеличават, като надхвърлят първоначалните бюджетни планове и социалните разходи допълнително се рационализират. Освен това горепосочените постоянни мерки се допълват от временни мерки, които се заменят от постоянни през 2014 г., които се състоят по-специално прехвърляне от Кохезионния фонд на средства от по-малко утвърдени проекти към по-напреднали такива и допълнително намаляване на капиталовите разходи (Polis програма);

в)

в допълнение към мерките за консолидация, включени в допълнителния бюджет, всички други законодателни промени и законодателните предложения, необходими за изпълнението на реформите, свързани с прегледа на публичните разходи, се приемат от правителството или се внасят в Парламента, в зависимост от случая, до края на законодателната сесия в средата на юли 2013 г.;

г)

Португалия продължава да изпълнява приватизационната си програма;

д)

Португалия координира обмена на информация между различните нива на управление, за да се улесни прогнозирането на приходите за бюджетите на автономните области и местните власти за 2014 г.;

е)

Португалия разширява използването на общи услуги в публичната администрация;

ж)

Португалия намалява броя на местните клонове на отрасловите министерства (напр. данъчни служби, социална сигурност, правосъдие) чрез сливането им в ‧Lojas do Cidadão‧ (единни звена за контакт за административни и обществени услуги) и по-нататъшното развитие на електронната администрация през периода на програмата;

з)

Португалия продължава реорганизацията и рационализацията на болничната мрежа чрез специализация, концентрация и намаляване на болничните услуги, съвместно управление и съвместна дейност на болниците и финализира изпълнението на плана за действие до края на 2013 г.;

и)

с подкрепата на международно признати експерти и след приемането на измененията към Закон 6/2006 за нов режим на наемането на градски имоти и постановлението, което опростява административните процедури при ремонт, Португалия предприема цялостен преглед на функционирането на пазара на недвижими имоти;

й)

Португалия разработва система на национален имотен регистър, за да се осигури по-справедливо разпределение на ползите и разходите при изпълнението на градоустройствените планове;

к)

Португалия изпълнява мерките, заложени в нейните планове за действие, за подобряване на качеството на средното и професионалното образование и обучение, по-специално управленския инструмент за анализ, наблюдение и оценка на резултатите и въздействието на политиките за образование и обучение става напълно оперативен и се създават образцови професионални училища;

л)

Португалия завършва приемането на оставащите отраслови изменения, необходими за цялостното изпълнение на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (4);

м)

Португалия прилага целенасочени мерки за постигане на устойчиво намаление на неприключените дела с оглед изчистването на натрупаните висящи съдебни производства;

н)

Правителството внася в Парламента нормативната уредба за главните национални регулаторни органи, за да се гарантира тяхната пълна независимост и финансова, административна и управленска автономност;

о)

Португалия подобрява стопанската среда чрез провеждане на необходими реформи за намаляване на административната тежест (напълно оперативни единични звена за контакт, предвидени в Директива 2006/123/ЕО и неизискващи разрешение проекти) и чрез допълнително опростяване на съществуващи процедури за лицензиране, регулаторни режими и други административни тежести в икономиката, които са основна пречка за развитието на икономическите дейности;

п)

Португалия завършва реформата на системата за управление на пристанищата, включително преразглеждане на концесиите за експлоатация на пристанища;

р)

Португалия прилага мерките за подобряване на функционирането на транспортната система;

с)

Португалия прилага мерките за елиминиране на задълженията в енергийния сектор и напълно транспонира третия енергиен пакет на ЕС.

т)

Португалия гарантира, че новата правна и институционална рамка за публично-частните партньорства се прилага и че договорите за публично-частните партньорства в областта на пътната инфраструктура продължават да бъдат предоговаряни в съответствие със стратегическия план, представен от правителството и с преразгледаната регулаторна рамка, с цел да се получат значителни бюджетни приходи, по-специално през 2013 г.;

у)

Португалия продължава да поставя в центъра на вниманието мерките за борба с данъчните измами и с отклонението от данъчно облагане и за спазване на данъчното законодателство от страна на данъкоплатците;

ф)

Португалия въвежда корекции в системата за обезщетения при прекратяване на трудов договор в съответствие с условията на меморандума за разбирателство;

х)

Португалия насърчава тенденциите в развитието на трудовите възнаграждения, които допринасят за създаването на работни места и повишават конкурентоспособността на дружествата с оглед отстраняване на макроикономическите дисбаланси. През периода на програмата равнището на минималните работни заплати се повишава единствено когато икономическото развитие и ситуацията на пазара на труда позволяват това.

ц)

Португалия продължава да подобрява ефективността на активните си политики по заетостта в съответствие с резултатите от доклада за оценка и плана за действие за подобряване функционирането на обществените служби по заетостта;

8.   Дефицитът по консолидирания държавен бюджет не надвишава 4,0 % от БВП през 2014 г. За да постигне тази цел, Португалия прилага мерките за ограничаване на разходите, които бяха изготвени в рамките на прегледа на публичните разходи. Като цяло, размерът на тези мерки достига до 2 % от БВП през 2014 г. и включва намаляване на разходите за заплати, насочени към намаляване на размера на работната сила в публичния сектор, като същевременно се увеличава делът на висококвалифицираните работници и служители; допълнително уеднаквяване на правилата за работа в публичния и частния сектор, т.е. удължаване на работното време, въвеждане на система за акумулиране на часове, намаляване на платения годишен отпуск; прилагането на схема за доброволно напускане въвеждане на единна скала за възнагражденията и надбавките; намаляване на съществуващите различия между режима за пенсии на държавните служители и общата пенсионна система; повишаване на законоустановената пенсионна възраст; и — ако това е изключително необходимо — постепенно въвеждане на вноска за устойчивост на пенсиите. Освен това се увеличават икономиите в междинното потребление и разходните програми на отрасловите министерства. Някои от мерките могат да бъдат частично или напълно заменени от други със същия размер и качество.

9.   С цел възстановяване на доверието във финансовия сектор Португалия се стреми да поддържа адекватно ниво на капитала в банковия си сектор и осигурява намаляване на използването на ливъридж в съответствие с крайните срокове, определени в меморандума за разбирателство. В тази връзка Португалия изпълнява стратегията за португалския банков сектор, договорена с Комисията, ЕЦБ и МВФ, с оглед запазване на финансовата стабилност. По-специално Португалия:

а)

препоръчва на банките да увеличат по устойчив начин своите буфери на обезпечаване;

б)

се ангажира с балансираното и системно намаляване на използването на ливъридж в банковия сектор, което остава от изключително значение за трайното премахване на неравновесията във връзка с финансирането и намаляване на зависимостта от финансиране от Евросистемата в средносрочна перспектива. Плановете на банките за финансиране и плановете за осигуряването на необходимия капитал се преразглеждат на всеки три месеца;

в)

насърчава диверсификацията на алтернативите на финансиране в корпоративния сектор, и по-специално на малките и средните предприятия чрез поредица от мерки, насочени към подобряване на техния достъп до капиталовите пазари и експортно кредитно застраховане;

г)

продължава да реформира групата държавни предприятия „CGD“;

д)

оптимизира процеса на събиране на активите, прехвърлени от „BPN“ на трите държавни дружества със специално предназначение чрез възлагане на управлението на активите на високопрофесионална трета страна с мандат постепенно да събере активите; определя страната, управляваща кредитите, чрез конкурентна тръжна процедура и включва в мандата ѝ подходящи стимули за оптимизиране на възстановяването на активите и минимизиране на оперативните разходи; и осигурява своевременна продажба на дъщерните предприятия и на активите в другите две държавни дружества със специално предназначение;

е)

въз основа на представените предварителни предложения за насърчаване на диверсификацията на финансирането в корпоративния сектор разработва и изпълнява решения, които осигуряват алтернативни начини на финансиране, различни от традиционните банкови кредити за корпоративния сектор; оценява ефективността на съвместимите правото на Съюза финансирани от правителството схеми за застраховане на експортни кредити с цел предприемане на подходящи мерки за насърчаване на износа;

ж)

анализира плановете за възстановяване на банките и издава насоки към сектора по отношение на плановете за преструктуриране и подготвя планове за оздравяване въз основа на докладите, представени от банките; гарантира осигуряването на първоначалното и годишно финансиране на фонда за преструктуриране на проблемните банки; и при изпълнението на плановете за възстановяване и преструктуриране на банките дава приоритет на банките, които са от системно значение;

з)

прилага нормативната уредба, която ангажира финансовите институции да извършват извънсъдебни преструктурирания на задълженията на домакинствата, прави по-гладко преструктурирането на корпоративните дългове и прилага план за действие, повишаващ обществената осведоменост относно инструментите за преструктуриране;

и)

подготвя тримесечни доклади за прилагането на новите инструменти за преструктуриране и провежда проучване на участващите в процедури по несъстоятелност заинтересовани страни, с цел да се проучи целесъобразността на съществуващите инструменти за преструктуриране на дълга и евентуалните пропуски или проблеми, проучва алтернативите за увеличаване на успешното възстановяване на дружества, участващи в PER (специалната процедура по съживяване на дружества, изпитващи сериозни финансови затруднения) и в SIREVE (система за възстановяване на дружества чрез извънсъдебни споразумения за дружества в затруднено икономическо положение или предстояща или действителна несъстоятелност);

й)

оценява обхвата за подобряване на функционирането и управлението на съществуващите финансирани от правителството кредитни линии, установява тримесечен механизъм за мониторинг и докладване относно разпределянето на субсидирани от правителството кредитни линии, насочени към улесняване на достъпа до финансиране за МСП; прави външен одит на националната гаранционна система.“

Член 2

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 159, 17.5.2011 г., стр. 88.

(3)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36"


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/54


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за изменение на Решение 98/481/ЕО относно одобряването на външните одитори на Европейската централна банка

(2013/324/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2013/9 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. към Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централна банка (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на външните одитори на ЕЦБ изтече след одита за финансовата 2012 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2013 година.

(3)

ЕЦБ избра Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft за свой външен одитор за финансовите години 2013—2017.

(4)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft за външен одитор на ЕЦБ за финансовите години 2013—2017.

(5)

Целесъобразно е да се приеме препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 98/481/ЕО на Съвета (2) да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от Решение 98/481/ЕО се заменя със следното:

„Член 1

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft се одобрява за външен одитор на ЕЦБ за финансовите години 2013—2017.“.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на съобщаването му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е ЕЦБ.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ C 122, 27.4.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 216, 4.8.1998 г., стр. 7.


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/55


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Suomen Pankki

(2013/325/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2013/12 на Европейската централна банка от 26 април 2013 г. към Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на външните одитори на Suomen Pankki изтече след одита за финансовата 2012 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2013 година.

(3)

Suomen Pankki избра PricewaterhouseCoopers Oy за свой външен одитор за финансовите години 2013—2019.

(4)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на PricewaterhouseCoopers Oy за външен одитор на Suomen Pankki за финансовите години 2013—2019.

(5)

Целесъобразно е да се приеме препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 1999/70/ЕО на Съвета (2) да бъде съответно изменено.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1, параграф 11 от Решение 1999/70/ЕО се заменя със следното:

„11.   PricewaterhouseCoopers Oy се одобрява за външен одитор на Suomen Pankki за финансовите години 2013—2019.“.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на съобщаването му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е ЕЦБ.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ C 126, 3.5.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69.


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/56


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Österreichische Nationalbank

(2013/326/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2013/8 на Европейската централна банка от 17 април 2013 г. към Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Österreichische Nationalbank (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

След изменението на Закона за Österreichische Nationalbank в него понастоящем се предвижда, че всяка година Österreichische Nationalbank избира един външен одитор и един заместник външен одитор, вместо двама външни одитори и двама заместник външни одитори. Заместник външният одитор бива упълномощен само в случай, че външният одитор е възпрепятстван да извърши одита.

(3)

Мандатите както на външните одитори, така и на заместник външните одитори на Österreichische Nationalbank изтекоха след края на одита за финансовата 2012 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2013 година.

(4)

Österreichische Nationalbank избра KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG за свой външен одитор и PwC Wirtschaftsprüfung GmbH за свой заместник външен одитор за финансовата 2013 година.

(5)

Мандатите на външните одитори и на заместник външните одитори се подновяват всяка година, като за нито един от мандатите срокът не надхвърля общо пет години.

(6)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG за външен одитор и на PwC Wirtschaftsprüfung GmbH за заместник външен одитор на Österreichische Nationalbank за финансовите години 2013—2017.

(7)

Целесъобразно е да се приеме препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 1999/70/ЕО на Съвета (2) да бъде съответно изменено.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1, параграф 9 от Решение 1999/70/ЕО се заменя със следното:

„9.   KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG се одобрява за външен одитор, a PwC Wirtschaftsprüfung GmbH за заместник външен одитор на Österreichische Nationalbank за финансовите години 2013—2017.“.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на съобщаването му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е ЕЦБ.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ С 115, 23.4.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69.


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/57


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

за разрешаване на пускането на пазара на храни, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, или храни и фуражи, произведени от тези генетично модифицирани организми съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2013) 3873)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/327/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3, член 11, параграф 3, член 19, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 април 2007 г. в съответствие с член 8, параграф 4 и член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Bayer CropScience AG подаде до Комисията заявление за подновяване на разрешението за съществуващите храни (преработено масло) и фуражи, произведени от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3.

(2)

На 22 септември 2009 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Той достигна до заключението, че е малко вероятно продължаването на търговията с храни и фуражи, произведени от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно описанието в заявлението, да окаже отрицателно въздействие върху здравето на човека или на животните или върху околната среда в рамките на предвидените видове употреба (2).

(3)

На 4 юни 2010 г. в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Bayer CropScience AG подаде заявление до компетентния орган на Белгия за пускане на пазара на храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, с изключение на преработено масло.

(4)

В съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 посоченото заявление съдържа данните и информацията, изисквани съгласно приложения III и IV към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (3), както и информация и заключения относно оценката на риска, извършена в съответствие с принципите, посочени в приложение II към Директива 2001/18/ЕО. То сдържа и план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

(5)

На 26 септември 2012 г. Европейският орган за безопасност на храните даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Той стигна до заключението, че маслодайната рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно описанието в заявлението е толкова безопасна, колкото и съответстващият ѝ генетично немодифициран вид по отношение на евентуалното въздействие върху здравето на човека и на животните или върху околната среда. Поради това той достигна до заключението, че е малко вероятно пускането на пазара на храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно описанието в заявлението, да окаже отрицателно въздействие върху здравето на човека или на животните или върху околната среда в рамките на предвидените видове употреба (4).

(6)

В становището си ЕОБХ също така стигна до заключението, че планът за наблюдение на въздействието върху околната среда, представляващ план за общ надзор, представен от заявителя, е в съответствие с предвидените видове употреба на продуктите.

(7)

В своите две становища ЕОБХ взе предвид всички конкретни въпроси и опасения, изразени от държавите членки при консултациите с националните компетентни органи, както е предвидено в член 6, параграф 4 и член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(8)

С Решение 2007/232/ЕО на Комисията (5) вече е дадено разрешение за употребата на фуражи, съдържащи или състоящи се от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, и на продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от такава рапица, с изключение на отглеждане.

(9)

Предвид посочените съображения следва да се предостави разрешение за храни и хранителни съставки, съдържащи и състоящи се от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, и за храни и фуражи, произведени от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3.

(10)

За всеки генетично модифициран организъм (наричан по-нататък „ГМО“) следва да се посочи единен идентификатор, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (6).

(11)

Съгласно двете становища на ЕОБХ за храните и хранителните съставки, съдържащи и състоящи се от маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, и за храните и фуражите, произведени от такава рапица, не са необходими специални изисквания за етикетиране, различни от предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(12)

В член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетиране на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (7) се определят изисквания за етикетиране за продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО. Изискванията по отношение на проследяването на продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО, са определени в член 4, параграфи 1 — 5 от посочения регламент, а съответните изисквания за храните и фуражите, произведени от ГМО, са определени в член 5 от същия регламент.

(13)

Титулярят на разрешението следва да представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението на дейностите, посочени в плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, и резултатите от тях. Тези резултати следва да бъдат представени в съответствие с Решение 2009/770/ЕО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8). Становищата на ЕОБХ не обосновават налагането на специални условия или ограничения за пускането на пазара и/или специални условия или ограничения за употребата и боравенето, включително изисквания за наблюдение след пускане на пазара за употребата на храни и фуражи, или специални условия за защита на определени екосистеми/околна среда и/или географски зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д) и член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(14)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(15)

Настоящото решение следва да бъде нотифицирано чрез информационната система „Клирингова къща по биобезопасност“ на страните по Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие съгласно член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (9).

(16)

Със заявителя бе проведена консултация относно предвидените в настоящото решение мерки.

(17)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не изготви становище в срока, определен от председателя му. Беше счетено за необходимо изготвянето на акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единни идентификатори

За генетично модифицирана маслодайна рапица (Brassica napus L.) Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, както е описана в буква б) от приложението към настоящото решение, се определят единни идентификатори, съответно ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 65/2004.

Член 2

Разрешение

Следните продукти са разрешени за целите на член 4, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в съответствие с условията, определени в настоящото решение:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;

б)

фуражи, произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Член 3

Етикетиране

За целите на изискванията за етикетиране, определени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „име на организма“ е „маслодайна рапица“.

Член 4

Наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, както е определен в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението на дейностите, посочени в плана за наблюдение, и резултатите от тях в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 5

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 6

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Bayer CropScience AG.

Член 7

Валидност

Настоящото решение се прилага за период от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 8

Адресат

Адресат на настоящото решение е Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D - 40789 Monheim am Rhein, Германия.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00748

(3)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(4)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00794

(5)  ОВ L 100, 17.4.2007 г., стр. 20.

(6)  ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5.

(7)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

(8)  ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9.

(9)  ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)   Заявител и титуляр на разрешението

Наименование

:

Bayer CropScience AG

Адрес

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D - 40789 Monheim am Rhein – Германия

б)   Обозначение и спецификация на продуктите

1)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;

2)

фуражи, произведени от маслодайна рапица ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Генетично модифицираната маслодайна рапица ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, както е описана в заявлението, експресира протеина фосфинотрицин ацетилтрансфераза (PAT), който придава толерантност към хербицидната активна съставка амониев глюфозинат и протеините барназа (ACS-BNØØ5-8) и барстар (ACS-BNØØ3-6), отговарящи за мъжкия стерилитет и възстановяването на плодовитостта.

в)   Етикетиране

За целите на специалните изисквания за етикетиране, определени в член 13, параграф 1, член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „име на организма“ е „маслодайна рапица“.

г)   Метод на откриване

Присъщ на явлението метод в реално време, основаващ се на полимеразно-верижна реакция (PCR) за количественото определяне на маслодайна рапица ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6

Утвърден върху семена от референтната лаборатория на ЕС, създадена по силата на Регламент (ЕО) № 1829/2003, публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Референтен материал: AOCS 0306-B, AOCS 0306-F и AOCS 0306-G, на разположение чрез контакт с Американското дружество на химиците в областта на маслата и мазнините (American Oil Chemists Society) на адрес http://www.aocs.org/tech/crm

д)   Единни идентификатори

ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 и ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6

е)   Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие

Информационна система „Клирингова къща по биобезопасност“ [да се впише в регистърът на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи след нотифицирането]

ж)   Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или боравенето с продуктите

Не се изискват

з)   План за наблюдение

План за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО [да се впише в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи след нотифицирането]

и)   Изисквания за наблюдение след пускане на пазара за употребата на храните за консумация от човека

Не се изискват


27.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/61


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

за създаване на специална програма за контрол и инспекции на риболовните дейности в Категат, Северно море, Скагерак, източната част на Ламанша, водите на запад от Шотландия и Ирландско море, насочени към треска, писия и морски език

(2013/328/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 95 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1224/2009 се прилага за всички дейности, обхванати от общата политика в областта на рибарството, които се осъществяват на територията на държавите членки или във водите на Съюза или от негови риболовни кораби или, без да се засяга основната отговорност на държавата членка на знамето, от граждани на държавите членки, и установява по-специално, че държавите членки гарантират, че контролът, инспекциите и правоприлагането се извършват на недискриминационна основа по отношение на секторите, корабите или лицата и въз основа на управлението на риска.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (2) се определят условията за устойчива експлоатация на треска в Категат, Северно море, Скагерак, източната част на Ламанша, водите на запад от Шотландия и Ирландско море. В Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море (3), се определят условията за устойчива експлоатация на писията и морския език.

(3)

В член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се предвижда възможността Комисията да определи, съгласувано със съответните държави членки, областите на рибарството, които да са обхванати от специална програма за контрол и инспекции. Тази специална програма за контрол и инспекции трябва да определи целите, приоритетите и процедурите, както и показателите за инспекционните дейности, които се установяват въз основа на управлението на риска и се преразглеждат периодично след извършване на анализ на постигнатите резултати. Съответните държави членки са длъжни да предприемат необходимите мерки, за да осигурят изпълнението на специалната програма за контрол и инспекции, по-специално по отношение на необходимите човешки и материални ресурси и периодите и зоните, в които те се осъществяват.

(4)

В член 95, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се предвижда специалната програма за контрол и инспекции да определя референтните показатели за инспекционните дейности, които трябва да се основават на управление на риска. Затова е целесъобразно да се определят общи критерии за оценка и управление на риска за дейностите по разглеждане, инспекция и проверка, за да могат да се направят навременни анализи на риска и глобални оценки на необходимата информация за контрол и инспекции. Целта на общите критерии е гарантирането на хармонизиран подход при инспекциите и проверките във всички държави членки и установяването на равностойни условия за всички оператори.

(5)

Специалната програма за контрол и инспекции следва да бъде разработена за периода до 31 декември 2018 г. и да се изпълнява от Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Швеция.

(6)

В член 98, параграфи 1 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (4) се предвижда компетентните органи на държавите членки да приемат отчитащ риска подход за избор на цели за инспектиране, без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове, като използват цялата налична информация, и в рамките на отчитаща риска стратегия за контрол и правоприлагане всяка държава членка да извършва необходимите инспекционни дейности по обективен начин, за да се избегне задържане на борда, трансбордиране, разтоварване, преработка, транспортиране, съхранение, предлагане за продажба и складиране на продукти от риболов, произхождащи от дейности, които не съответстват на правилата на общата политика в областта на рибарството.

(7)

Европейската агенция за контрол на рибарството, създадена с Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета (5), (наричана по-долу „EFCA“) трябва да координира изпълнението на специалната програма за контрол и инспекции чрез съвместен план за разполагане, който отчита целите, приоритетите, процедурите и референтните показатели за инспекционните дейности, определени в специалната програма за контрол и инспекции, и посочва средствата за контрол и инспекции, които могат да бъдат обединени от съответната държава членка. Затова следва да бъдат изяснени отношенията между процедурите, определени от специалната програма за контрол и инспекции, и тези, определени от съвместния план за разполагане.

(8)

За да се хармонизират процедурите за контрол и инспекции на риболовните дейности, насочени към треска, писия и морски език, и за да се гарантира успехът на многогодишните планове за тези запаси и видове риболов, е целесъобразно да се изготвят общи правила относно контролните и инспекционни дейности, провеждани от компетентните органи на съответните държави членки, включително взаимния достъп до съответните данни За тази цел интензитетът на контролните и инспекционни дейности следва да се определи чрез целеви показатели.

(9)

Съвместни контролни и надзорни дейности на съответните държави членки следва да се провеждат, когато е приложимо, в съответствие със съвместните планове за разполагане, установени от EFCA, за да се постигне по-голямо уеднаквяване на практиките за контрол, инспекции и надзор и да се допринесе за развитието на координация на дейностите за контрол, инспекции и надзор между компетентните органи на тези държави членки.

(10)

Получените от прилагането на специалната програма за контрол и инспекции резултати следва да се оценяват посредством годишни доклади за оценка, които се предават от всяка (засегната) държава членка до Комисията и до EFCA.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са съгласувани със съответните държави членки.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящото решение се създава специална програма за контрол и инспекции на риболовните дейности в географските зони на Категат, Северно море, Скагерак, източната част на Ламанша, водите на запад от Шотландия и Ирландско море, насочени към треска, както и към писия и морски език в географската зона на Северно море. По-долу географските зони се наричат „съответните зони“.

Член 2

Обхват

1.   Специалната програма за контрол и инспекции обхваща по-специално следните дейности:

а)

риболовните дейности по смисъла на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 в съответните зони; и

б)

свързаните с риболов дейности, включително претегляне, преработка, пускане на пазара, транспортиране и съхранение на продукти от риболов.

2.   Специалната програма за контрол и инспекция се прилага до 31 декември 2018 г.

3.   Специалната програма за контрол и инспекции се изпълнява от Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Швеция (наричани по-долу „съответните държави членки“).

ГЛАВА II

ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, ПРОЦЕДУРИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Член 3

Цели

1.   Специалната програма за контрол и инспекции следва да осигури еднакво и ефективно прилагане на мерките за опазване и контрол, приложими към запасите, посочени в член 1.

2.   Контролните и инспекционни дейности, които се осъществяват по специалната програма за контрол и инспекции, имат за цел по-специално да гарантират спазването на следните разпоредби:

а)

управление на възможностите за риболов и всички свързани с тях конкретни условия, включително наблюдение на усвояването на квотите и режима на риболовното усилие в съответните зони;

б)

задължения за докладване, приложими към риболовните дейности, по-специално относно надеждността на записаните и докладваните данни;

в)

разпоредби относно забраната за изхвърляне на риба с цел да бъде заменена с по-ценна такава и задължение да се разтоварват на суша всички видове, за които има квота.

Член 4

Приоритети

1.   Съответните държави членки провеждат контролни и инспекционни дейности по отношение на риболовните дейности от страна на риболовните кораби и свързаните с риболов дейности на други оператори въз основа на стратегия за управление на риска, в съответствие с член 4, параграф 18 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 98 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

2.   Всеки риболовен кораб, група риболовни кораби, категория риболовен уред, оператор и/или свързана с риболов дейност за всеки запас, посочен в член 1, подлежи на контрол и инспекции в зависимост от степента на приоритет, определена по силата на параграф 3.

3.   Всяка съответна държава членка определя приоритета въз основа на резултатите от оценката на риска, извършена в съответствие с процедурите, предвидени в член 5.

Член 5

Процедури за оценка на риска

1.   Настоящият член се прилага за съответните държави членки и единствено за целите на прилагането на параграф 4, за всички останали държави членки.

2.   Държавите членки оценяват рисковете по отношение на запасите и обхванатата(ите) зона(и) въз основа на таблицата, съдържаща се в приложение I.

3.   Оценката на риска на всяка държава членка отчита въз основа на досегашния опит и като използва цялата налична и подходяща информация доколко е вероятно неспазване и при наличието на такова, какви са потенциалните последици. Чрез съчетаването на тези елементи всяка държава членка определя нивото на риск („много ниско“, „ниско“, „средно“, „високо“ и „много високо“) за всяка категория инспекции, посочена в член 4, параграф 2.

4.   В случай когато риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка, която не е съответна държава членка, или риболовен кораб на трета държава извършва дейност в зоната(ите), посочена(и) в член 1, му се определя ниво на риск в съответствие с параграф 3. При липса на информация и освен ако органите на държавата, под чието знаме плава риболовният кораб, не предоставят в рамките на член 9 резултатите от собствената си оценка на риска, извършена в съответствие с член 4, параграф 2 и с параграф 3, които водят до различно ниво на риск, той се разглежда като риболовен кораб с „много високо“ ниво на риск.

Член 6

Стратегия за управление на риска

1.   Въз основа на своята оценка на риска всяка засегната държава членка определя стратегия за управление на риска, насочена към гарантиране на спазването на разпоредбите. Тази стратегия включва определяне, описване и разпределяне на подходящи икономически ефективни инструменти за контрол и инспекционни средства в зависимост от същността и очакваното ниво на всеки риск, както и постигането на целевите показатели.

2.   Стратегията за управление на риска, посочена в параграф 1, се съгласува на регионално равнище чрез съвместен план за разполагане, определен в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 768/2005.

Член 7

Връзка със процедури на съвместни планове за разполагане

1.   В рамките на съвместен план за разполагане, когато е приложимо, всяка съответна държава членка съобщава на EFCA резултатите от своята оценка на риска, извършена в съответствие с член 5, параграф 3, и по-специално списък на очакваните нива на риск със съответните цели за инспектиране.

2.   Когато е целесъобразно, списъците с нивата на риск и целите, посочени в параграф 1, се актуализират, като се използва информацията, събрана по време на съвместни инспекционни и надзорни дейности. EFCA се уведомява незабавно след приключването на всяка актуализация.

3.   EFCA използва информацията, получена от съответните държави членки, за да координира стратегията за управление на риска на регионално равнище в съответствие с член 6, параграф 2.

Член 8

Целеви показатели

1.   Без да се засягат референтните показатели, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1224/2009 и в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (6), целевите показатели на равнището на Съюза за „високо“ и „много високо“ ниво на риска на риболовните кораби и/или на другите оператори са изложени в приложение II.

2.   Целевите показатели за „много ниско“, „ниско“ и „средно“ ниво на риска на риболовните кораби и/или на другите оператори се определят от съответните държави членки с националните програми за контролна дейност, посочени в член 46 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, и националните мерки, посочени в член 95, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 държавите членки могат да прилагат алтернативно други целеви показатели, изразени под формата на подобряване на степента на спазване, при условие че:

а)

подробен анализ на риболовните дейности или свързаните с риболов дейности и въпроси във връзка с правоприлагането оправдава необходимостта от установяване на целеви показатели под формата на подобряване на степента на спазване;

б)

референтните показатели, изразени под формата на подобряване на степента на спазване, се съобщават на Комисията и последната не изпрати възражение срещу тях в срок от 90 дни, те не са дискриминационни и не засягат целите, приоритетите и процедури, базирани на анализ на риска, определени от специалната програма за контрол и инспекции.

4.   Всички целеви показатели се оценяват ежегодно въз основа на докладите за оценка, посочени в член 13, параграф 1, и при необходимост се изменят съответно в рамките на оценката, посочена в член 13, параграф 4.

5.   Когато е приложимо, целевите показатели, посочени в настоящия член, влизат в сила чрез съвместен план за разполагане.

ГЛАВА III

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 9

Сътрудничество между държавите членки и с трети държави

1.   Съответните държави членки си сътрудничат при изпълнението на специалната програма за контрол и инспекции.

2.   Където е необходимо, всички други държави членки си сътрудничат със съответните държави членки.

3.   Държавите членки могат да си сътрудничат с компетентните органи на трети държави при изпълнението на специалната програма за контрол и инспекции.

Член 10

Съвместни инспекционни и надзорни дейности

1.   За целите на повишаването на ефикасността и ефективността на своите национални системи за контрол на рибарството съответните държави членки предприемат съвместни инспекционни и надзорни дейности във водите под своя юрисдикция и, когато е уместно, на своя територия. Когато е приложимо, тези дейности се извършват в рамките на съвместните планове за разполагане, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 768/2005.

2.   За целите на съвместните инспекционни и надзорни дейности всяка съответна държава членка:

а)

предприема необходимото длъжностни лица от другите съответни държави членки да бъдат поканени да участват в съвместните инспекционни и надзорни дейности;

б)

разработва съвместни оперативни процедури, приложими за своите плавателни съдове, които осъществяват надзора;

в)

определя контактни точки, посочени в член 80, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, когато е уместно.

3.   Длъжностни лица и инспектори на Съюза могат да участват в съвместните инспекционни и надзорни дейности.

Член 11

Обмен на данни

1.   За целите на изпълнението на специалната програма за контрол и инспекции всяка съответна държава членка осигурява пряк електронен обмен на данните, посочени в член 111 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и приложение XII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011, с другите съответни държави членки и EFCA.

2.   Данните, посочени в параграф 1, са свързани с риболовните дейности и свързаните с риболов дейности, извършвани в зоната(ите), обхванати от специалната програма за контрол и инспекции.

Член 12

Информация

1.   До пълното изпълнение на дял XII, глава III от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и в съответствие с формата, определен в приложение III към настоящото решение, всяка съответна държава членка съобщава по електронен път на Комисията и на EFCA до 31 януари след всяка календарна година следната информация относно предходната година:

а)

обозначение, дата и вид на всяка операция за контрол и/или инспекции, извършена през предходната година;

б)

идентификация на всеки риболовен кораб (номер в регистъра на флота на Съюза), превозно средство и/или оператор (наименование на дружеството), подложени на контрол и/или инспекции;

в)

когато е уместно, видът на риболовните уреди, които са били проверени; и

г)

в случай че са били установени едно или няколко тежки нарушения:

i)

вида(овете) тежко(и) нарушение(я);

ii)

фактическото положение на последващите действия по отношение на тежкото(ите) нарушение(я) (например разследване по делото, висящо дело, дело в процес на обжалване); и

iii)

санкцията(ите), наложена(и) в резултат на тежкото(ите) нарушение(я): размер на глобите, стойност на конфискуваната риба и/или уреди, присъдените точки в съответствие с член 126, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011, и/или друг вид санкции.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се съобщава за всеки контрол и/или инспекция и продължава да се записва и актуализира във всеки доклад, докато разследването приключи съгласно законодателството на съответната държава членка. Когато не се предприемат действия след откриване на тежко нарушение, се добавя обяснение.

Член 13

Оценка

1.   Всяка съответна държава членка изпраща до 31 март на годината, следваща съответната календарна година, на Комисията и на EFCA доклад за оценка на ефективността на контролните и инспекционните дейности, проведени съгласно специалната програма за контрол и инспекции.

2.   Докладът за оценка, посочен в параграф 1, съдържа най-малко информацията, посочена в приложение IV. Съответните държави членки могат също така да включат в своя доклад за оценка други дейности като обучение или информационни сесии, предназначени да подобрят спазването на разпоредбите от страна на риболовни кораби и други оператори.

3.   EFCA взема предвид докладите за оценка, посочени в параграф 1, за своята годишна оценка на ефективността на съвместните планове за разполагане, посочена в член 14 от Регламент (ЕО) № 768/2005.

4.   Веднъж годишно Комисията свиква заседание на Комитета по рибарство и аквакултури, за да оцени дали специалната програма за контрол и инспекции е подходяща, уместна и ефективна, както и цялостното ѝ въздействие върху спазването на разпоредбите от страна на риболовни кораби и други оператори, въз основа на докладите за оценка, посочени в параграф 1. Целевите показатели, посочени в приложение II, могат да бъдат съответно преразгледани.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1.

(5)