ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.173.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 173

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
26 юни 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 611/2013 на Комисията от 24 юни 2013 година относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

9

 

*

Регламент (ЕС) № 613/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1451/2007 по отношение на допълнителни активни вещества в биоциди, които трябва да бъдат изследвани в рамките на програмата за преглед

34

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 614/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/313/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза

40

 

 

2013/314/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2010/286/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Италия

41

 

 

2013/315/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2004/918/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Унгария

43

 

 

2013/316/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2009/588/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Литва

46

 

 

2013/317/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2009/591/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Латвия

48

 

 

2013/318/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2009/590/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния

50

 

 

2013/319/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година относно наличието на прекомерен дефицит в Малта

52

 

*

Решение 2013/320/ОВППС на Съвета от 24 юни 2013 година в подкрепа на действията в областта на физическата сигурност и управлението на запасите с цел намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Либия и в региона

54

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Изменение на Процедурния правилник на Съда

65

 

*

Изменение на Процедурния правилник на общия съд

66

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/321/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 7 юни 2013 година за приемането на протокол за многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в рамките на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна

67

 

 

2013/322/ЕС

 

*

Решение № 2/2013 на Съвета на Министрите АКТБ—ЕС от 7 юни 2013 година относно искането на Федерална република Сомалия за статут на наблюдател по Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, както и за последващо присъединяване към Споразумението

70

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2012/830/ЕС на Комисията от 7 декември 2012 г. относно допълнително финансово участие в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-членки за 2012 година (ОВ L 356, 22.12.2012 г.)

71

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/1


Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз (1), подписано в Женева на 7 декември 2012 г., ще влезе в сила на 1 юли 2013 г.


(1)  ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 5.


РЕГЛАМЕНТИ

26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 611/2013 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2013 година

относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

след като се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA),

след като се консултира с Работната група за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни, която е сформирана съгласно член 29 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (2) (Работната група по член 29),

след като се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД),

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/58/ЕО се предвижда да бъдат хармонизирани националните разпоредби, необходими за осигуряване на еднаква степен на защита на основните права и свободи, и по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и правото на поверителност по отношение на обработката на лични данни в сектора на електронните комуникации, както и да бъде осигурено свободно движение на такива данни и оборудване за електронни комуникации и услуги в Съюза.

(2)

Съгласно член 4 от Директива 2002/58/ЕО доставчиците на общественодостъпни електронни съобщителни услуги са задължени да уведомяват компетентните национални органи, а в определени случаи и засегнатите абонати и лица, за нарушенията на сигурността на личните данни. Нарушенията на сигурността на лични данни са дефинирани в член 2, буква и) от Директива 2002/58/ЕО като нарушения на сигурността, които водят до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин във връзка с предоставянето на общественодостъпна електронна съобщителна услуга в Общността.

(3)

С цел да се осигури последователност при изпълнението на мерките, посочени в член 4, параграфи 2, 3 и 4 от Директива 2002/58/ЕО, член 4, параграф 5 от нея оправомощава Комисията да приема технически мерки за изпълнение във връзка с обстоятелствата, формата и процедурите, приложими за изискванията за информация и уведомяване, посочени в споменатия член.

(4)

Различните национални изисквания в това отношение могат да доведат до правна несигурност, по-сложни и тромави процедури и значителни административни разходи за доставчиците на услуги, извършващи трансгранична дейност. Поради това Комисията счита за необходимо да приеме такива технически мерки за изпълнение.

(5)

Настоящият регламент се ограничава със съобщаването на нарушения на сигурността на лични данни и следователно не определя технически мерки за изпълнение във връзка с член 4, параграф 2 от Директива 2002/58/ЕО относно информиране на абонатите, в случай че има конкретна опасност от нарушаване на сигурността на мрежата.

(6)

От член 4, параграф 3, първа алинея от Директива 2002/58/ЕО следва, че доставчиците трябва да уведомяват компетентния национален орган за всички нарушения на сигурността на лични данни. Следователно на доставчика не следва да се оставя свобода за вземане на решение дали да уведоми компетентния национален орган. Това обаче не следва да възпрепятства въпросния компетентен национален орган да приоритизира разследването на някои нарушения по начин, който той счита за подходящ в съответствие с приложимото законодателство, и да предприема необходимите мерки за предотвратяване на докладване на недостатъчно или прекалено много нарушения във връзка с лични данни.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди система за уведомяване на компетентния национален орган за нарушенията на сигурността на лични данни, която се състои, в случаите, в които са изпълнени определени условия, от различни етапи, за всеки от които важат определени срокове. Тази система е предназначена да гарантира, че компетентният национален орган бива информиран възможно най-рано и във възможно най-пълна степен, без обаче да бъде възпрепятстван доставчикът в усилията му да разследва нарушението и да взема необходимите мерки за ограничаване и отстраняване на последствията от него.

(8)

За целите на настоящия регламент, за да се счита, че е било открито нарушение на сигурността на лични данни, не са достатъчни нито обикновеното подозрение, че е имало нарушение на сигурността на лични данни, нито простото откриване на инцидент, без да има налице достатъчно информация, въпреки всички възможни усилия на доставчика да осигури такава. В тази връзка особено внимание следва да се обърне на наличието на информацията, посочена в приложение I.

(9)

В контекста на прилагането на настоящия регламент в случай на нарушаване на сигурността на лични данни с трансгранично измерение съответните компетентни национални органи следва да си сътрудничат.

(10)

Настоящият регламент не предвижда допълнителна спецификация за регистъра на нарушенията на сигурността на лични данни, който трябва да се поддържа от доставчиците, като се има предвид, че в член 4 от Директива 2002/58/ЕО неговото съдържание се определя изчерпателно. Доставчиците обаче могат да се позовават на настоящия регламент, за да се определи форматът на регистъра.

(11)

Всички компетентни национални органи следва да осигурят сигурни електронни средства, така че доставчиците да съобщават за нарушения на сигурността на личните данни в общ формат (основан на стандарт като XML), съдържащ информацията, посочена в приложение I, на съответните езици, така че да се даде възможност на всички доставчици в рамките на Съюза да следват сходна процедура за съобщаване, независимо от това къде се намират или къде е било извършено нарушаването на сигурността на личните данни. В тази връзка Комисията следва да улеснява въвеждането на сигурни електронни средства, като свиква заседания с компетентните национални органи, когато това е необходимо.

(12)

При оценяване дали дадено нарушаване на сигурността на личните данни има вероятност да повлияе неблагоприятно на личните данни или неприкосновеността на личния живот на абонат или лице следва да се вземе предвид по-специално естеството и съдържанието на съответните лични данни, по-специално когато данните касаят финансова информация, като например данни за кредитни карти и подробности за банкови сметки; специалните категории от данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО; както и някои данни, конкретно свързани с предоставянето на телефонни или интернет услуги, т.е. данни за електронната поща, данни за местоположението, файлове със статистика за интернет връзките, история на посетените уебстраници и списъци с повиквания, указани по позиции.

(13)

При изключителни обстоятелства, когато уведомяването на абоната или лицето може да изложи на риск правилното разследване на нарушаването на сигурността на личните данни, на доставчика следва да бъде разрешено да забавя уведомяването на абоната или лицето. В този контекст извънредни обстоятелства могат да включват криминални разследвания, както и други нарушения на сигурността на лични данни, които не са равностойни на сериозно престъпление, но за които може да е целесъобразно уведомяването да бъде отложено. Във всеки случай националният компетентен орган следва да е този, който преценява за всеки отделен случай и в светлината на обстоятелствата дали да даде съгласие за отлагане или да изиска уведомяване.

(14)

Макар че доставчиците следва да имат данни за контакт със своите абонати предвид преките им договорни отношения, за други лица, засегнати от нарушаването на сигурността на личните данни може да няма такава информация. В такъв случай следва да бъде разрешено доставчикът да уведоми въпросните лица първоначално посредством съобщения в основните национални или регионални средства за масова информация, като например вестници, които веднага щом бъде възможно трябва да бъдат последвани от индивидуално уведомяване, както е предвидено в настоящия регламент. Доставчикът следователно не е длъжен като такъв да уведомява чрез средствата за масова информация, а по-скоро е упълномощен да действа по този начин, ако пожелае, когато все още е в процес на определяне на всички лица, които са засегнати.

(15)

Информацията за нарушението следва да бъде съсредоточена върху нарушението, а не да бъде свързана с информация по друга тема. Така например включването на информация за нарушаване на сигурността на лични данни в редовна фактура не следва да се счита за адекватен начин за уведомяване за нарушаване на сигурността на лични данни.

(16)

В настоящия регламент не се определят конкретни технически мерки за защита, които да оправдават дерогация от задължението за уведомяване на абонатите и лицата за нарушаване на сигурността на личните данни, тъй като тези мерки могат да търпят промени с течение на времето и развитието на технологиите. Комисията обаче следва да бъде в състояние да публикува примерен списък на конкретни такива технологични мерки за защита в съответствие с текущите практики.

(17)

Прилагането на криптиране или хеширане не следва да се смята за достатъчно само по себе си, за да позволи доставчиците да претендират в по-широк план, че са изпълнили общото задължение за сигурност, посочено в член 17 от Директива 95/46/ЕО. В тази връзка доставчиците следва също така да прилагат подходящи организационни и технически мерки за предотвратяване, откриване и блокиране на нарушения на сигурността на личните данни. Доставчиците следва да вземат предвид всеки остатъчен риск, който може да съществува, след като са били извършени проверки, с цел да разберат къде потенциално може да има нарушения на сигурността на личните данни.

(18)

Когато доставчикът използва друг доставчик за извършването на част от услугата, например във връзка с фактуриране или управленски функции, в случай на нарушение на сигурността на лични данни този друг доставчик, който няма преки договорни отношения с крайния потребител, не следва да бъде задължен да издава уведомления. Вместо това той следва да предупреди и информира за това доставчика, с който има преки договорни взаимоотношения. Това следва да се прилага и в контекста на предоставянето на едро на електронни съобщителни услуги, когато обикновено доставчикът на едро няма преки договорни отношения с крайния потребител.

(19)

В Директива 95/46/ЕО се определя обща рамка за защита на личните данни в Европейския съюз. Комисията представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, който да замени Директива 95/46/ЕО (Директивата за защитата на данните). Предложеният регламент за защитата на данните ще въведе задължение за всички администратори на лични данни да уведомяват за нарушаване на сигурността на личните данни, основавайки се на член 4, параграф 3 от Директива 2002/58/ЕО. Настоящият регламент на Комисията е напълно съвместим с тази предложена мярка.

(20)

Предложеният регламент за защитата на данните също така прави ограничен брой технически изменения в Директива 2002/58/ЕО, за да се вземе предвид преобразуването на Директива 95/46/ЕО в регламент. Съществените правни последици от новия регламент за Директива 2002/58/ЕО ще бъдат обект на преразглеждане от страна на Комисията.

(21)

Прилагането на настоящия регламент следва да бъде преразгледано три години след влизането му в сила, а неговото съдържание — преразгледано в светлината на действащата нормативна уредба към горепосочения момент, включително в светлината на предложения регламент за защитата на данните. Преразглеждането на настоящия регламент следва да бъдат свързано, когато това е възможно, с евентуално бъдещо преразглеждане на Директива 2002/58/ЕО.

(22)

Прилагането на настоящия регламент може да бъде оценено въз основа, inter alia, на всяка статистика, водена от националните компетентни органи, за съобщените нарушения на сигурността на лични данни. Тези статистически данни могат да включват например информация относно броя на нарушенията на сигурността на лични данни, съобщени на националния компетентен орган, броя на нарушенията на сигурността на лични данни, съобщени на абоната или лицето, времето, необходимо за разрешаването на проблема с нарушението на сигурността на лични данни, както и дали са били взети технически мерки за защита. Тези статистически данни следва да осигурят на Комисията и на държавите членки последователни и сравними статистически данни и не трябва да разкриват нито самоличността на уведомяващия доставчик, нито тази на засегнатите абонати или лица. За тази цел Комисията може също така да провежда редовни срещи с националните компетентни органи и други заинтересовани страни.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за регулиране на съобщенията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага за съобщаването на нарушения на сигурността на лични данни от страна на доставчици на публичнодостъпни електронни съобщителни услуги („доставчикът“).

Член 2

Уведомяване на компетентните национални органи

1.   Доставчикът уведомява националния компетентен орган за всички нарушения на сигурността на личните данни.

2.   Доставчикът уведомява националния компетентен орган за нарушението на сигурността на лични данни не по-късно от 24 часа след откриване на нарушението на сигурността на лични данни, когато това е възможно.

Доставчикът трябва да включи в своето уведомление до националния компетентен орган информацията, посочена в приложение I.

Счита се, че е открито нарушение на сигурността на лични данни, когато доставчикът е получил достатъчно информация, че е имало произшествие, свързано със сигурността, довело до компрометиране на лични данни, за да направи той съдържателно уведомление, както се изисква съгласно настоящия регламент.

3.   Когато не е налице цялата информация, посочена в приложение I, и се изисква допълнително разследване на нарушението на сигурността на лични данни, на доставчика следва да бъде разрешено да изпрати първоначалното уведомление на националния компетентен орган не по-късно от 24 часа след откриване на нарушението на сигурността на лични данни. Това първоначално уведомяване на националния компетентен орган включва информацията, посочена в раздел 1 от приложение I. Доставчикът изпраща второ уведомление на националния компетентен орган възможно най-скоро и най-късно в рамките на три дни след първоначалното уведомяване. Това второ уведомление включва информацията, посочена в раздел 2 от приложение I, и когато е необходимо, актуализира вече предоставената информация.

Когато доставчикът, въпреки разследванията си, не е в състояние да предостави цялата информация в тридневен срок от първоначалното уведомяване, той съобщава толкова информация, с колкото разполага за този срок, и предоставя на националния компетентен орган мотивирана обосновка за закъснялото съобщаване на останалата информация. Доставчикът съобщава останалата информация на националния компетентен орган и когато е необходимо, актуализира вече предоставената информация във възможно най-кратък срок.

4.   Националният компетентен орган предоставя на всички доставчици, установени в съответната държава членка, сигурни електронни средства за съобщаване на нарушения на сигурността на лични данни и на информация относно процедурите за достъп до тях и използването им. Когато е необходимо, Комисията свиква заседания с компетентните национални органи, за да улесни прилагането на тази разпоредба.

5.   Когато нарушаването на сигурността на личните данни засяга абонати или лица от държави членки, различни от тази на националния компетентен орган, на който е било съобщено нарушаване на сигурността на личните данни, националният компетентен орган информира другите съответни национални органи.

За да улесни прилагането на тази разпоредба, Комисията създава и поддържа списък на националните компетентни органи и съответните звена за контакт.

Член 3

Уведомяване на абоната или лицето

1.   Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да повлияе неблагоприятно на личните данни или неприкосновеността на личния живот на абонат или отделно лице, освен уведомяването, посочено в член 2, доставчикът също така уведомява засегнатия абонат или лице.

2.   Дали дадено нарушаване на сигурността на личните данни има вероятност да повлияе неблагоприятно на личните данни или неприкосновеността на личния живот на абонат или отделно лице се преценява, като се вземат предвид по-специално следните обстоятелства:

а)

естеството и съдържанието на съответните лични данни, по-специално когато данните се отнасят за финансова информация, специалните категории от данни, посочени в член 8, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО, както и данни за местоположението, файлове със статистика за интернет връзките, история на посетените уебстраници, данни за електронната поща и списъци с повиквания, указани по позиции;

б)

вероятните последици от нарушаването на сигурността на личните данни за засегнатия абонат или лице, по специално когато нарушението може да доведе до кражба на самоличност или измама с фалшива самоличност, физическа вреда, психично разстройство, накърняване на достойнството или на репутацията; както и

в)

обстоятелствата на нарушаването на сигурността на личните данни, по-специално когато данните са били откраднати или когато доставчикът знае, че данните са в притежание на неупълномощена трета страна.

3.   Уведомяването на абоната или лицето се извършва без ненужно забавяне след откриването на нарушението на сигурността на лични данни, както е определено в член 2, параграф 2, трета алинея. То не зависи от уведомяването на националния компетентен орган за нарушаване на сигурността на лични данни, посочено в член 2.

4.   Доставчикът трябва да включи в своето съобщение до абоната или лицето информацията, посочена в приложение II. Уведомяването на абоната или лицето се извършва на ясен и лесноразбираем език. Доставчикът не трябва да използва уведомяването като възможност за популяризиране или реклама на нови или допълнителни услуги.

5.   При изключителни обстоятелства, когато уведомяването на абоната или лицето може да изложи на риск правилното разследване на нарушението на сигурността на лични данни, на доставчика се разрешава, след като е получил съгласие от страна на националния компетентен орган, да забави уведомяването на абоната или лицето, докато компетентният национален орган счете, че е възможно да уведоми за нарушаването на сигурността на лични данни в съответствие с настоящия член.

6.   Доставчикът уведомява засегнатия абонат или лице за нарушаването на сигурността на личните данни чрез средства за комуникация, гарантиращи незабавното получаване на информация и чиято сигурност е защитена по подходящ начин в съответствие със съвременното техническо ниво. Информацията за нарушението трябва да бъде съсредоточена върху нарушението, а не да бъде свързана с информация по друга тема.

7.   Когато доставчикът, който има преки договорни отношения с крайния потребител, независимо от положените целесъобразни усилия не е в състояние в рамките на срока, посочен в параграф 3, да определи всички лица, които има вероятност да са засегнати по неблагоприятен начин от нарушението на сигурността на лични данни, той може да уведоми въпросните лица посредством обявления в основните национални или регионални медии в съответните държави членки в рамките на посочения срок. Тези обявления следва да съдържат информацията, посочена в приложение II, и когато е необходимо — в сбита форма. В такъв случай доставчикът трябва да продължи да полага всички целесъобразни усилия да определи посочените лица и да им съобщи информацията, посочена в приложение II, във възможно най-кратък срок.

Член 4

Технически мерки за защита

1.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1 не се изисква уведомяване на засегнат абонат или отделно засегнато лице за нарушение на сигурността на лични данни, ако доставчикът е доказал в удовлетворителна степен пред националния компетентен орган, че е взел подходящи технически мерки за защита и че тези мерки са приложени за данните, засегнати от нарушаването на сигурността. Такива технически мерки за защита трябва да правят данните неразбираеми за всяко лице, което не е упълномощено за достъп до тях.

2.   Данните се разглеждат като неразбираеми, ако:

а)

са сигурно шифровани със стандартизиран алгоритъм, като ключът, използван за дешифриране на данните, не е бил разкрит при нарушение на сигурността, и ключът, използван за дешифриране на данните, е генериран така, че да не може да бъде открит с наличните технически средства от което и да било лице, което не е упълномощено за достъп до ключа; или

б)

са заменени с тяхната хеширана стойност, изчислена със стандартизирана шифроваща хеш-функция с ключ, като ключът, използван за хеширане на данните, не е бил разкрит при нарушение на сигурността, и ключът, използван за хеширане на данните, е генериран така, че да не може да бъде открит с наличните технически средства от което и да било лице, което не е упълномощено за достъп до ключа.

3.   В съответствие с текущите практики, след консултация с компетентните национални органи посредством Работната група по член 29, с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и с Европейския надзорен орган по защита на данните, Комисията може да публикува ориентировъчен списък с подходящи технически мерки за защита, споменати в параграф 1.

Член 5

Използване на друг доставчик

Когато се използва друг доставчик за доставянето на част от електронната съобщителна услуга без преки договорни отношения с абонатите, в случай на нарушение, свързано с личните данни, този друг доставчик незабавно уведомява доставчика, който го е ангажирал.

Член 6

Докладване и преразглеждане

В рамките на три години от влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да представи доклад за прилагането на настоящия регламент, неговата ефективност и въздействието му върху доставчиците, абонатите и физическите лица. Въз основа на този доклад Комисията преразглежда настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 25 август 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

(2)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съдържание на уведомлението до националния компетентен орган

Раздел 1

Идентификационни данни за доставчика

1.

Наименование на доставчика

2.

Самоличност и координати за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друго звено за контакт, от което може да се получи повече информация

3.

Уточнение дали става въпрос за първо или второ уведомление

Първоначална информация относно нарушението на сигурността на личните данни (попълва се в последващи съобщения, когато е приложимо)

4.

Дата и време на произшествието (ако са известни; при необходимост може да бъде направена приблизителна оценка), както и на откриването на произшествието

5.

Обстоятелства около нарушението на сигурността на личните данни (напр. загуба, кражба, копиране)

6.

Естество и съдържание на въпросните лични данни

7.

Технически и организационни мерки, които се вземат (или ще бъдат взети) от доставчика по отношение на засегнатите лични данни

8.

Съответно използване на други доставчици (когато е приложимо)

Раздел 2

Допълнителна информация относно нарушението на сигурността на личните данни

9.

Обобщение на произшествието, което е причинило нарушаването на сигурността на личните данни (включително физическото място на нарушението и съответните носители на данни)

10.

Брой на засегнатите абонати или лица

11.

Потенциални последствия и потенциални неблагоприятни последици за абонатите или лицата

12.

Технически и организационни мерки, взети от доставчика за смекчаване на възможните неблагоприятни последици

Възможно допълнително уведомяване на абонатите или лицата

13.

Съдържание на уведомлението

14.

Използвани средства за комуникация

15.

Брой на уведомените абонати или лица

Възможни трансгранични въпроси

16.

Нарушение на сигурността на лични данни, свързано с абонати или лица в други държави членки

17.

Уведомяване на други национални компетентни органи


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съдържание на уведомлението до абоната или лицето

1.

Наименование на доставчика

2.

Самоличност и координати за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друго звено за контакт, откъдето може да се получи повече информация

3.

Обобщение на произшествието, което е причинило нарушаването на сигурността на личните данни

4.

Приблизителна дата на произшествието

5.

Естество и съдържание на съответните лични данни, както е посочено в член 3, параграф 2

6.

Вероятни последствия от нарушението на сигурността на личните данни за засегнатия абонат или лице, както е посочено в член 3, параграф 2

7.

Обстоятелства около нарушението на сигурността на личните данни, както е посочено в член 3, параграф 2

8.

Мерки, взети от доставчика, за разрешаване на проблема с нарушението на сигурността на личните данни

9.

Мерки, препоръчани от доставчика, за смекчаване на възможните неблагоприятни последици


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 612/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (1), и по-специално член 22 и член 34, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 389/2012 се създава рамка за опростяване и задълбочаване на административното сътрудничество между държавите членки в областта на акцизите.

(2)

С член 21 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (2) се изисква държавата членка на изпращане да осъществи проверка на данните в проект на електронен административен документ, преди съответните акцизни стоки да могат да се движат под режим отложено плащане на акциз. С Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета (3) по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се уточнява съдържанието на проекта на електронен административен документ. Тъй като информацията в посочения административен документ, свързана с акцизни разрешения, подлежи на проверка спрямо данните от съответните национални регистри, данните от всеки национален регистър следва да бъдат редовно предоставяни на всяка държава членка на изпращане и да бъдат поддържани в актуално състояние.

(3)

Информацията в националните регистри относно икономическите оператори, участващи в движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, се обменя автоматично чрез централен регистър на икономическите оператори („Централен регистър“), управляван от Комисията, както е предвидено в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012.

(4)

С цел да се улесни обменът на информация чрез Централния регистър е необходимо да се определят структурата и съдържанието на стандартните формуляри, които ще се използват, включително кодовете, които ще бъдат въвеждани в тези формуляри.

(5)

За да се гарантира, че наличните данни в Централния регистър са верни и се актуализират автоматично, централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка следва да уведомява Централния регистър и да му изпраща измененията на националния си регистър.

(6)

С цел съхраняваните в националните регистри данни да бъдат точни и актуални, централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка следва да актуализира националния регистър в същия ден, в който е настъпило изменение на разрешение, и незабавно да изпрати измененията на Централния регистър.

(7)

С цел да се гарантира, че държавите членки разполагат с точно копие на данните от другите национални регистри, централното звено за връзка за акцизите или определеният отдел за връзка следва да осигури редовно и навременно получаване на новите изменения от Централния регистър.

(8)

Необходимо е икономическите оператори да имат възможност да се уверят, че техните данни за разрешението са били правилно обработени и разпространени от Централния регистър, и да проверят данните за търговски партньор, преди да представят проект на електронен административен документ. За да е възможна такава проверка на валидността на акцизните номера, както е предвидено в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012, Комисията следва да предостави необходимите основни данни на съответното разрешение, съхранявани в Централния регистър, при представяне на валиден уникален акцизен номер. Освен това следва да бъдат определени правила за поправка на неточна информация във връзка с разрешението на даден икономически оператор.

(9)

С цел да се гарантира ефективното функциониране на Централния регистър и спазването на гарантираното максимално време за обработка на уведомление за изменение на национален регистър или искане от общ характер, е необходимо да се определят точно нивата на достъпност на Централния регистър и на националните регистри, както и обстоятелствата, при които е позволено достъпността или работата на Централния регистър или на националните регистри да падне под тези нива.

(10)

С цел да се осигури възможност за оценка на работата на Централния регистър, Комисията следва ежемесечно да извлича от регистъра статистическа информация и да я изпраща на държавите членки.

(11)

С цел да се даде достатъчно време на Комисията и на държавите членки да направят необходимото, за да са в състояние да изпълнят задълженията си по отношение на сроковете и на достъпността на услугите, изисквани с настоящия регламент, прилагането на членове 8, 9 и 10 следва да бъде отложено до 1 януари 2015 г.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съобщения, разменяни чрез компютризираната система, свързана с националните регистри и Централния регистър

1.   Структурата и съдържанието на съобщенията, свързани с регистрацията на икономически оператори и данъчни складове в националните регистри и в Централния регистър, трябва да са в съответствие с приложение I.

Тези съобщения се обменят чрез компютризираната система.

2.   Съобщенията, посочени в параграф 1, се обменят със следните цели:

а)

уведомление за изменения на националните регистри, изпращано до Централния регистър от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка;

б)

уведомление за изменения на Централния регистър, изпращано до националните регистри;

в)

искания, отправяни от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка, за данни за измененията на Централния регистър;

г)

искания, отправяни от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка, за статистическа информация, извлечена от Централния регистър;

д)

изпращане от Комисията на държавите членки, отправили искането, на статистическа информация, извлечена от Централния регистър.

3.   Когато за попълването на определени полета с данни в съобщенията се изискват кодове, се използват кодовете, посочени в приложение II към настоящия регламент или в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„запис“ означава вписани данни в национален регистър или Централния регистър, посочен в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012;

2)

„изменение“ означава създаването, актуализирането или анулирането на запис;

3)

„дата на активиране“ означава дата в запис, определена от отговорната държава членка, от която записът е на разположение за извършване на електронна проверка във всички държави членки и от която икономическите оператори могат да правят справки за извлечените от записа данни.

Член 3

Изпращане на изменения до Централния регистър от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка

1.   Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка, определен(о) в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012, е отговорен(но) за изпращането на измененията в националния си регистър до Централния регистър и за отразяване на измененията в своя национален регистър, които са били изпратени от Централния регистър или които са били извлечени от него, или и двете.

2.   Комисията създава и поддържа списък на отговорните централни звена за връзка за акцизите или отдели за връзка въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, и осигурява достъпа на държавите членки до този списък.

3.   Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка изпраща до Централния регистър уведомление за всяко изменение на националния си регистър най-късно на дата на активиране на изменението. Съобщението, което трябва да бъде използвано за измененията на националните регистри, е „Операции по регистъра на икономическите оператори“, определено в таблица 2 от приложение I.

Член 4

Поддръжка на Централния регистър и изпращане на изменения до националните регистри

1.   Когато получи съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“ от централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, съдържащо уведомление за изменение на национален регистър, Комисията проверява дали структурата и съдържанието на съобщението съответстват на таблица 2 от приложение I.

2.   Когато структурата и съдържанието на посоченото в параграф 1 съобщение съответстват на таблица 2 от приложение I, се предприемат следните действия:

а)

Комисията незабавно регистрира изменението в Централния регистър;

б)

изпраща се уведомление до всяка държава членка, за която централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка е регистриран(о) да получава уведомления, като се използва съобщението „Операции по регистъра на икономическите оператори“, определено в таблица 2 от приложение I.

3.   Когато структурата или съдържанието на посоченото в параграф 1 съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“ не съответства на таблица 2 от приложение I, Комисията връща уведомлението на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, което(който) го е изпратил(о), като използва съобщението „Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори“, определено в таблица 3 от приложение I, и посочва код, който указва причината за отказа.

4.   Когато получи съобщение „Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори“, централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка незабавно предприема необходимото коригиращо действие и отново изпраща уведомлението.

5.   Централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка на всяка държава членка, който(което) не е регистриран(о) да получава от Комисията уведомления за изменения, изпраща искане за извлечение на извършените в Централния регистър изменения поне два пъти на ден, като използва съобщението „Искане от общ характер“, определено в таблица 1 от приложение I.

Член 5

Отразяване на измененията в националните регистри

1.   Поне два пъти на ден централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка на всяка държава членка отразява в националния си регистър получените от Централния регистър изменения.

2.   Веднага след като посочените в параграф 1 изменения бъдат отразени в националния регистър, до тях се осигурява достъп за справка от страна на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, а от датата на активиране им те трябва да са на разположение за извършване на електронна проверка.

Член 6

Справка с Централния регистър от страна на икономическите оператори

1.   Поне два пъти на ден Комисията изготвя извлечение от Централния регистър на всички активни записи. При изготвянето на това извлечение Комисията отстранява всеки запис, който не е на обществено разположение за справка. От всички останали записи Комисията отстранява също така всички данни за всеки вид икономически оператор или неговите обекти, които не отговарят на описанията от извлечените данни от вписаните данни, определени в параграф 3, букви а), б) и в).

2.   Икономическите оператори могат да отправят към Комисията искане за извлечени данни от даден запис, като представят уникалния акцизен номер, посочен в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 389/2012.

3.   Когато представеният уникален акцизен номер съответства на акцизен номер, който се съдържа в извлечението от Централния регистър, извлечените данни от регистъра се връщат на отправилия искането икономическия оператор в следните случаи:

а)

ако представеният уникален акцизен номер съответства на запис за лицензиран складодържател, регистриран получател или регистриран изпращач, извлечението трябва да съдържа някой от следните видове данни:

i)

текстовото описание на кода за вида оператор (група данни 2 e, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii)

поне един код за категорията на акцизния продукт (група данни 2.4 a в съобщението „Операции по регистъра на икономическите оператори“) или поне един код на акцизния продукт (група данни 2.5 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

iii)

комбинация от групи данни 2.4 a и 2.5 a, която е в съответствие с правилата, съдържащи се в описанието, посочено в таблица 2 от приложение I;

б)

ако представеният уникален акцизен номер съответства на запис за данъчен склад, в извлечението трябва да е посочен някой от следните видове данни:

i)

поне един код за категорията на акцизния продукт (група данни 3.4 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii)

поне един код на акцизния продукт (група данни 3.5 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

iii)

комбинация от групи данни 3.4 a и 3.5 a, която е в съответствие с правилата, съдържащи се в описанието, посочено в таблица 2 от приложение I;

в)

ако представеният уникален акцизен номер съответства на регистриран получател, който попада в обхвата на член 19, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 389/2012, освен предоставените по буква а) данни извлечението трябва да съдържа следната информация:

i)

датата на изтичане на срока на валидност на разрешението (група данни 4 c, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii)

дали разрешението може да бъде използвано за повече от едно движение (група данни 4 d в таблица 2 от приложение I);

iii)

поне един набор данни за временно разрешение (група данни 4.3, посочена в таблица 2 от приложение I).

4.   Когато между представения уникален акцизен номер и извадката от Централния регистър няма съответствие, отправилият искането икономически оператор бива информиран за това.

5.   Ако икономическият оператор твърди, че даден запис, отнасящ се до неговото разрешение, липсва или е неправилен, Комисията при поискване го информира как да отправи искане за корекция на записа и предоставя данните за контакт на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка на отговорната държава членка.

Член 7

Статистическа информация и доклади

1.   Статистическата информация, която Комисията извлича от Централния регистър в съответствие с член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 389/2012, е следната:

а)

броят на активните и неактивните записи на икономически оператори;

б)

броят на разрешенията, чийто срок на валидност предстои да изтече, който представлява общият брой на разрешенията, чийто срок на валидност изтича през следващия месец или през следващото тримесечие;

в)

видовете икономически оператори, броят на икономическите оператори по видове и броят на данъчните складове;

г)

броят на лицензираните икономически оператори по продукти и по категория на продукта;

д)

броят на измененията на акцизни разрешения.

Въз основа на посочената в първа алинея статистическа информация Комисията изготвя месечен доклад за държавите членки.

2.   Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка може да отправи искане към Комисията да изготви конкретен статистически доклад за Централния регистър. Това искане се прави, като се използва съобщението „Искане от общ характер“, посочено в таблица 1 от приложение I. Комисията отговаря, като използва съобщението „Статистически данни от SEED“, посочено в таблица 4 от приложение I.

Член 8

Срок за обработване на уведомления за изменения на национални регистри и на искания от общ характер

1.   В рамките на два часа от получаването на уведомление за изменение на национален регистър Комисията обработва това изменение в съответствие с член 4.

2.   В рамките на два часа от получаването на съобщение „Искане от общ характер“, посочено в таблица 1 от приложение I, Комисията предоставя исканата информация на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, отправил(о) искането.

Член 9

Достъпност

Централният регистър и националните регистри трябва да бъдат достъпни по всяко време.

Член 10

Ограничаване на задълженията за предоставяне на услуга

Установените в членове 8 и 9 задължения на Комисията и на държавите членки за предоставяне на услуга не се прилагат при следните надлежно обосновани обстоятелства:

а)

Централният регистър или даден национален регистър е недостъпен поради хардуерни или телекомуникационни повреди;

б)

възникнали мрежови проблеми, които не са под прекия контрол на Комисията или на съответната държава членка;

в)

непреодолима сила;

г)

планирани дейности по поддръжката, за които е изпратено уведомление най-малко четиридесет и осем часа преди планираното начало на периода на извършване на тези дейности.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 8, 9 и 10 се прилагат от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА РЕГИСТЪРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1.

Елементите на данните от електронните съобщения, използвани за целите на компютризираната система, са структурирани в групи от данни, а където е приложимо — в подгрупи от данни. Подробности относно елементите на данните и тяхната употреба са представени в таблиците от настоящото приложение, в които:

а)

в колона А се посочва цифровият код (номер), определен за всяка група и подгрупа от данни; всяка подгрупа следва поредния номер на (под)групата от данни, от която тя представлява част (например: когато номерът на групата данни е 1, една подгрупа данни от тази група се означава с 1.1, а една подгрупа данни от тази подгрупа се означава с 1.1.1);

б)

в колона B се посочва буквеният код (буква), определен за всеки елемент на данните в дадена (под)група от данни;

в)

в колона C се посочва (под)групата от данни или елементът на данните;

г)

в колона D за всяка (под)група от данни или всеки елемент на данните се посочва стойност, указваща дали въвеждането на съответните данни е:

i)

„R“ (задължително), което означава, че се изисква попълването на данните. Дори когато дадена (под)група от данни е означена с „O“ (незадължителна) или „C“ (условна), елементите на данните от тази група данни могат да бъдат „R“ (задължителни), когато компетентните органи на държавата членка са решили, че данните от тази (под)група трябва да бъдат попълнени, или когато се прилага съответното условие;

ii)

„O“ (незадължително), което означава, че въвеждането на данните е незадължително за лицето, подаващо съобщението (изпращача или получателя), освен когато определена държава членка е определила данните за задължителни в съответствие с възможността за избор, предвидена в колона E по отношение на някои от незадължителните (под)групи от данни или елементи на данните;

iii)

„C“ (условно), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от други (под)групи от данни или елементи на данните от същото съобщение;

iv)

„D“ (зависимо), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от условие, което не може да бъде проверено чрез компютризираната система, както е предвидено в колони E и F.;

д)

в колона E се посочва условието (условията) за данните, чието въвеждане е условно, конкретизира се използването на незадължителни и зависими данни, когато е приложимо, и се указва кои данни трябва да бъдат предоставени от компетентните органи;

е)

в колона F се посочват обяснения, при необходимост, свързани с попълването на съобщението;

ж)

в колона G се посочват:

i)

за някои (под)групи от данни — число, следвано от знак „x“, указващо колко пъти (под)групата от данни може да бъде повторена в съобщението (по подразбиране = 1);

ii)

за всеки елемент на данните, освен за елементи на данните, указващи часа и/или датата — характеристиките, идентифициращи вида на данните и тяхната дължина. Кодовете за видовете данни са следните:

a буквен;

n цифров;

an буквено-цифров.

Числото след кода указва допустимата дължина на данните за съответния елемент на данните. Незадължителните две точки преди индикатора за дължината означават, че данните нямат определена дължина, а само максимална дължина от определен брой цифри, посочени с индикатора за дължина. Използването на запетая в индикатора за дължината на данните означава, че данните могат да съдържат десетични стойности, като цифрата преди запетаята посочва общата дължина на атрибута, а цифрата след запетаята посочва максималния брой цифри след десетичния знак;

iii)

за елементи на данните, указващи часа и/или датата, се посочва „дата“, „час“ или „дата-час“, което означава, че трябва да бъдат въведени датата, часът или датата и часът, като се прилага стандарт ISO 8601 за представяне на датата и часа.

2.

В таблиците от настоящото приложение са използвани следните съкращения:

а)   e-АД: електронен административен документ;

б)   АРК: административен референтен код;

в)   SEED: Система за обмен на акцизни данни (електронната база данни, посочена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012;

г)   Код по КН: Код по Комбинираната номенклатура.

3.

В таблиците от настоящото приложение са използвани следните определения:

а)

„Начална дата“ означава „Начална дата на разрешението“ или „Начална дата на валидност“;

б)

„Крайна дата“ означава „Крайна дата на разрешението“ или „Крайна дата на валидност“;

в)

„Начална дата на разрешението“ означава датата, от която даден икономически оператор има разрешение от отговорната държава членка да произвежда, съхранява, изпраща или получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

г)

„Крайна дата на разрешението“ означава датата, от която даден икономически оператор вече няма разрешение от отговорната държава членка;

д)

„Начална дата на валидност“ означава датата, от която обектите на даден икономически оператор са обявени от отговорната държава членка за отговарящо на условията място за производство, изпращане или получаване на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

е)

„Крайна дата на валидност“ означава датата, от която обектите на даден икономически оператор вече не се считат за отговарящи на условията.

Таблица 1

Искане от общ характер

(по членове 4, 7 и 8)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

=

2

=

Искане за извличане на референтни данни

=

3

=

Искане за възстановяване на референтни данни

=

4

=

Искане за извличане на данни за икономически оператори

=

5

=

Искане за възстановяване на данни за икономически оператори

=

6

=

Искане за списък на акцизните служби

=

7

=

Искане за възстановяване на списък на е-АД

=

8

=

Искане за статистически данни от SEED

n1

 

b

Наименование на съобщението за искане

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „3“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

Възможните стойности са:

—   „C_COD_DAT“= Общ списък на кодовете

—   „C_PAR_DAT“= Общи параметри на системата

—   „ALL“= За цялостна структура

a..9

 

c

Отправила искането служба

R

 

Съществуващ идентификатор <Референтен номер на службата> в набор <СЛУЖБА>

an8

 

d

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“, „3“, „4“, „5“, „7“ или „8“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка

an..16

 

e

Начална дата

C

За 1 e и d:

„R“, ако <Видът на искането> е „3“ или „5“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

дата

 

f

Крайна дата

C

 

дата

 

g

Единна дата

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „4“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

дата

2

ИСКАНЕ ЗА СПИСЪК НА Е-АД

C

„R“, ако <Видът на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧЕН КРИТЕРИЙ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида основен критерий

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

АРК

=

2

=

Търговска марка на продукта

=

3

=

Категории акцизни продукти на движението

=

4

=

(запазено)

=

5

=

(запазено)

=

6

=

(запазено)

=

7

=

(запазено)

=

8

=

Град на получателя

=

9

=

Град на изпращача

=

10

=

Град на лицето, което предоставя обезпечението

=

11

=

(запазено)

=

12

=

Град на доставка

=

13

=

Град на данъчния склад на изпращане

=

14

=

Град на превозвача

=

15

=

Код на продукта по КН

=

16

=

Дата на фактурата

=

17

=

Акцизен номер на получателя

=

18

=

Акцизен номер на изпращача

=

19

=

Акцизен номер на лицето, което предоставя обезпечението

=

20

=

(запазено)

=

21

=

(запазено)

=

22

=

Акцизен номер на данъчния склад на получаване

=

23

=

Акцизен номер на данъчния склад на изпращане

=

24

=

(запазено)

=

25

=

Код на акцизния продукт

=

26

=

Времетраене на транспорта

=

27

=

Държава членка на получаване

=

28

=

Държава членка на изпращане

=

29

=

Име/наименование на получателя

=

30

=

Име/наименование на изпращача

=

31

=

Име/наименование на лицето, което предоставя обезпечението

=

32

=

(запазено)

=

33

=

Наименование на мястото на доставка

=

34

=

Наименование на данъчния склад на изпращане

=

35

=

Име/наименование на превозвача

=

36

=

Номер на фактурата

=

37

=

Пощенски код на получателя

=

38

=

Пощенски код на изпращача

=

39

=

Пощенски код на лицето, което предоставя обезпечението

=

40

=

(запазено)

=

41

=

Пощенски код на мястото на доставка

=

42

=

Пощенски код на данъчния склад на изпращане

=

43

=

Пощенски код на превозвача

=

44

=

Количеството на стоките (в стоковата част на е-АД)

=

45

=

Местен референтен номер, който представлява определен от изпращача сериен номер

=

46

=

Вид на транспорта

=

47

=

(запазено)

=

48

=

(запазено)

=

49

=

Номер за целите на ДДС на получателя

=

50

=

(запазено)

=

51

=

Номер за целите на ДДС на превозвача

=

52

=

Промяна на мястото на получаване (пореден номер ≥ 2)

n..2

2.1.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧНА СТОЙНОСТ

O

 

 

99x

 

a

Стойност

R

 

 

an..255

3

ИСКАНЕ_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Видът на искането> е „8“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

 

a

Вид на статистическите данни

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Активни и неактивни икономически оператори

=

2

=

Разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

=

3

=

Икономически оператори по вид и данъчни складове

=

4

=

Акцизна дейност

=

5

=

Промени на акцизни разрешения

n1

3.1

КОД ОТ СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

R

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Видът на искането> е „8“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 4 б, в, и г:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо полугодие

=

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо тримесечие

=

2

=

Второ тримесечие

=

3

=

Трето тримесечие

=

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Януари

=

2

=

Февруари

=

3

=

Март

=

4

=

Април

=

5

=

Май

=

6

=

Юни

=

7

=

Юли

=

8

=

Август

=

9

=

Септември

=

10

=

Октомври

=

11

=

Ноември

=

12

=

Декември

n..2

5

ИСКАНЕ_РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „3“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

5.1

КОД ОТ СПИСЪКА НА КОДОВЕТЕ

O

 

 

99x

 

a

Поискан списък на кодовете

O

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Мерни единици

=

2

=

Видове събития

=

3

=

Видове доказателства

=

4

=

(запазено)

=

5

=

(запазено)

=

6

=

Езикови кодове

=

7

=

Държави членки

=

8

=

Кодове на държавите

=

9

=

Кодове на опаковките

=

10

=

Причини за съобщението за незадоволително получаване или за контрол

=

11

=

Причини за прекъсването

=

12

=

(запазено)

=

13

=

Видове транспорт

=

14

=

Транспортни единици

=

15

=

Лозарски зони

=

16

=

Кодове на извършените манипулации на вината

=

17

=

Категории на акцизните продукти

=

18

=

Акцизни продукти

=

19

=

Кодове по КН

=

20

=

Съответствия между кода по КН и акцизния продукт

=

21

=

Причини за анулирането

=

22

=

Причини за сигнала или отхвърлянето на е-АД

=

23

=

Причини за закъснението

=

24

=

(запазено)

=

25

=

Лица, които изпращат съобщение за събитието

=

26

=

История на причините за отказ

=

27

=

Причини за закъснял резултат

=

28

=

Действия за административно сътрудничество

=

29

=

Причини за искането за административно сътрудничество

=

30

=

(запазено)

=

31

=

(запазено)

=

32

=

(запазено)

=

33

=

(запазено)

=

34

=

Причини за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

=

35

=

Причини за отхвърлянето на искане от общ характер

=

36

=

(запазено)

n..2

Таблица 2

Операции по регистъра на икономическите оператори

(по членове 3, 4 и 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на съобщението

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Актуализиране на данни за икономически оператори (Уведомление за промени в CD/RD)

=

2

=

Разпространение на актуализираните данни за икономически оператори

=

3

=

Възстановяване на данни за икономически оператори

=

4

=

Извличане на данни за икономически оператори

n1

 

b

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Видът на съобщението> е „3“ или „4“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на съобщението в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка

an..16

2

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

O

 

 

999999x

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

(Вж. Списък на кодовете 1 в приложение II <Акцизният номер на търговеца> трябва да бъде уникален за списъка <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

an13

 

b

Номер по ДДС

O

 

 

an..14

 

c

Начална дата на разрешението

R

 

 

дата

 

d

Крайна дата на разрешението

O

 

 

дата

 

e

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Лицензиран складодържател

=

2

=

Регистриран получател

=

3

=

Регистриран изпращач

Стойността на елемента от данни <Код за вида оператор> не може да бъде променяна след създаването на РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

n1

 

f

Референтен номер на акцизната служба

R

 

(вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

2.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—   C= Създаване

—   U= Актуализиране

—   I= Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 2.1a)

Ако <Датата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен управител на данни

O

 

 

an..35

2.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица

R

 

 

an..65

 

b

Номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.3

КОД ЗА ФУНКЦИЯТА НА ОПЕРАТОРА

O

 

 

9x

 

a

Код за функцията на оператора

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

С позволение да извършва директна доставка

=

2

=

С позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 19, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 389/2012.

Комбинациите <Код за вида оператор/Код за функцията на оператора> са, както следва:

ВИД ОПЕРАТОР/ ФУНКЦИЯ НА ОПЕРАТОРА

ЛИЦ. СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ

РЕГ. ПОЛУЧАТЕЛ

РЕГ. ИЗПРАЩАЧ

С позволение да извършва директна доставка

X

X

 

С позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 19, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 389/2012

X

 

 

n1

2.4

КОД НА КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде уникален за списъка <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

a1

2.5

КОД НА АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> от <Кода на акцизния продукт> не трябва да е налице в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

an..4

2.6

(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД

C

„R“, ако <Кодът за вида оператор> е „Лицензиран складодържател“

В противен случай не се попълва

(вж. Код за вида оператор в клетка 2e)

 

99x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II)

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да е от групата данни <ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад>, така че да съществува поне една Активна версия с Период на валидност, който съвпада поне за един ден с Периода на валидност на <РАЗРЕШЕНИЕТО НА ТЪРГОВЕЦА> след Датата на активиране на последния.

<Референтният номер на данъчния склад> трябва да бъде уникален за списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

an13

3

ДАНЪЧЕН СКЛАД

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II)

<Референтният номер на данъчния склад> трябва да бъде уникален за списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да бъде същият като един от групата данни <(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад> в рамките на една или повече групи данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> от вида „Лицензиран складодържател“, като също така отговаря на изискванията на Правило 204.

an13

 

b

Начална дата на валидност

R

 

 

дата

 

c

Крайна дата на валидност

O

 

 

дата

 

d

Референтен номер на акцизната служба

R

 

(вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

3.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—   C= Създаване

—   U= Актуализиране

—   I= Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 3.1a)

Ако <Датата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен управител на данни

O

 

 

an..35

3.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

3.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица

R

 

 

an..65

 

b

Номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

3.4

КОД НА КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде уникален за списъка <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

an1

3.5

КОД НА АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> от <Кода на акцизния продукт> не трябва да е налице в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

an..4

4

ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на временното разрешение

R

 

(вж. Списък на кодовете 2 в приложение II)

an13

 

b

Референтен номер на издаващата служба

R

 

(вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

c

Дата на изтичане на срока на валидност

R

 

 

дата

 

d

Флаг за подлежащо на повторна употреба временно разрешение

R

 

Възможните стойности са:

=

0

=

Не или Невярно

=

1

=

Да или Вярно

n1

 

e

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

f

Начална дата на разрешението

R

 

 

дата

 

g

Флаг за малък винопроизводител

O

 

Възможните стойности са:

=

0

=

Не или Невярно

=

1

=

Да или Вярно

n1

4.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—   C= Създаване

—   U= Актуализиране

—   I= Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 4.1a)

Ако <Датата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен управител на данни

O

 

 

an..35

4.2

ТЪРГОВЕЦ ИЗПРАЩАЧ

R

 

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

C

„R“, ако <Флагът за временно разрешение — малък винопроизводител> не е налице или е със стойност Невярно

в противен случай „О“

За ТЪРГОВЕЦ изпращач

Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>

<Кодът за типа оператор> от посочения <ТЪРГОВЕЦ> трябва да бъде:

„Лицензиран складодържател“; ИЛИ

„Регистриран изпращач“

an13

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4.3

ДАННИ ЗА ВРЕМЕННОТО РАЗРЕШЕНИЕ

R

 

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

Ако е означено <Временно разрешение — Малък винопроизводител> и стойността е Вярно, ТОГАВА

<Кодът на акцизния продукт> трябва да е със стойност:

„W200“; ИЛИ

„W300“

an..4

 

b

Количество

R

 

 

n..15,3

4.4

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията)

a2

4.4.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица

R

 

 

an..65

 

b

Номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

Таблица 3

Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори

(по член 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Изпращане на съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“

R

 

(вж. таблица 2 за подробности)

 

2

ОТХВЪРЛЯНЕ

R

 

 

9999x

 

a

Дата и час на отхвърлянето

R

 

 

дата-час

 

b

Код на причината за отхвърляне

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Липсваща операция

=

2

=

Неизвестна операция

=

3

=

Неправилен формат на акцизния номер на икономическия оператор

=

4

=

Неправилен формат на референтния номер на данъчния склад

=

5

=

Неправилен формат на временното разрешение

=

6

=

Неправилен формат на референтния номер на службата

=

7

=

Липсващо име/наименование

=

8

=

Икономическият оператор вече съществува (създаване)

=

9

=

Данъчният склад вече съществува (създаване)

=

10

=

Временното разрешение вече съществува (създаване)

=

11

=

Икономическият оператор не е намерен (актуализиране/заличаване)

=

12

=

Данъчният склад не е намерен (актуализиране/заличаване)

=

13

=

Временното разрешение не е намерено (актуализиране/заличаване)

=

14

=

Неизвестен икономически оператор

=

18

=

Липсващ вид оператор

=

19

=

Неизвестен вид оператор

=

20

=

Липсваща функция на оператора

=

21

=

Неизвестна функция на оператора

=

22

=

Несъответствие между вида на оператора и функцията на оператора

=

23

=

Липсваща начална дата на разрешението или неправилен формат на тази дата

=

24

=

Неправилен формат на крайната дата на разрешението

=

25

=

Липсваща дата на изтичане на срока на валидност или неправилен формат на тази дата

=

26

=

Липсващ или неизвестен референтен номер на службата

=

27

=

Несъответствие между акцизния номер и акцизната служба

=

28

=

Даден данъчен склад не може да принадлежи на повече от един лицензиран складодържател

=

29

=

Акцизният номер на даден лицензиран складодържател не може да съвпада с този на икономически оператор, освен ако последният е лицензиран складодържател за самия себе си

=

30

=

Липсваща категория на акцизния продукт

=

31

=

Неизвестна категория на акцизния продукт

=

32

=

Липсващ акцизен продукт

=

33

=

Неизвестен акцизен продукт

=

34

=

Непълен адрес

=

35

=

Липсващ езиков код

=

36

=

Неизвестен езиков код

=

37

=

Трябва да бъде посочен поне телефонен номер, номер на факс или адрес на електронна поща

=

38

=

Липсващ собственик/управител на данъчния склад

=

39

=

Неизвестен собственик/управител на данъчния склад

=

40

=

Собственикът/управителят на данъчния склад трябва да бъде складодържател

=

41

=

Само на складодържател може да бъде разрешено да използва данъчен склад

=

42

=

Невалиден референтен номер на данъчния склад (нарушение на Правило 204)

=

43

=

Липсващ референтен номер на лицензирания складодържател на данъчния склад (нарушение на Правило 205)

=

44

=

Липсва <Акцизният номер на търговеца> (нарушаване на Условие 157)

=

45

=

Невалидна стойност за <Кода на акцизния продукт> (нарушение на Правило 212)

n..2

Таблица 4

Статистически данни от SEED

(по член 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Идентификатор за съответствие на искането

R

 

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка.

an..16

2

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

R

 

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 2 b, c, и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо полугодие

=

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо тримесечие

=

2

=

Второ тримесечие

=

3

=

Трето тримесечие

=

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Януари

=

2

=

Февруари

=

3

=

Март

=

4

=

Април

=

5

=

Май

=

6

=

Юни

=

7

=

Юли

=

8

=

Август

=

9

=

Септември

=

10

=

Октомври

=

11

=

Ноември

=

12

=

Декември

n..2

3

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ПО_ДЧ

O

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

 

b

Брой активни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Брой неактивни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

d

Брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

e

Брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

f

Брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

3.1

ВИД_ОПЕРАТОР

O

 

 

9x

 

a

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Лицензиран складодържател

=

2

=

Регистриран получател

=

3

=

Регистриран изпращач

n1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an..4

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

 

 

a

Общ брой активни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

b

Общ брой неактивни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Общ брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

d

Общ брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

e

Общ брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

4.1

ВИД ОПЕРАТОР_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Лицензиран складодържател

=

2

=

Регистриран получател

=

3

=

Регистриран изпращач

n1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an..4

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОДОВЕТЕ

Списък на кодовете 1: Акцизен номер на търговеца/референтен номер на данъчния склад

Поле

Съдържание

Вид на полето

Примери

1

Идентификатор на ДЧ, в която е регистриран икономическият оператор или данъчният склад

Буквено — 2 знака

PL

2

Определен от съответната държава уникален код

Буквено-цифрово — 11 знака

2005764CL78

Стойността в поле 1 се взема от списъка на <ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ> (точка 3 от списъците на кодовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009).

Поле 2 се попълва с уникален идентификатор за регистрирания за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) или за данъчния склад. Органите на държавите членки са отговорни за начина на определяне на тази стойност, но всеки регистриран за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) и всеки данъчен склад трябва да има уникален акцизен номер.

Списък на кодовете 2: Референтен номер на временното разрешение

Поле

Съдържание

Вид на полето

Примери

1

Идентификатор на ДЧ, в която е регистриран икономическият оператор или данъчният склад

Буквено — 2 знака

PL

2

Определен от съответната държава уникален код

Буквено-цифрово — 11 знака

2005764CL78

Референтният номер на временното разрешение има същата структура като акцизния номер на търговеца/референтния номер на данъчния склад.

Стойността в поле 1 се взема от списъка на <ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ> (точка 3 от списъците на кодовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009).

Поле 2 се попълва с уникален идентификатор за регистрирания за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) или за данъчния склад. Органите на държавите членки са отговорни за начина на определяне на тази стойност, но всеки регистриран за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) и всеки данъчен склад трябва да има уникален акцизен номер.

Списък на кодовете 3: Категории на акцизните продукти

Код на категорията на акцизния продукт

Описание

T

Тютюневи изделия

B

Бира

W

Вино и напитки, получени чрез ферментация, различни от вино и бира

I

Междинни продукти

S

Етилов алкохол и спиртни напитки

E

Енергийни продукти


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 613/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1451/2007 по отношение на допълнителни активни вещества в биоциди, които трябва да бъдат изследвани в рамките на програмата за преглед

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) е формулиран пълен списък на съществуващите активни вещества, които трябва да бъдат оценени в рамките на работната програма за системно проучване на активните вещества и които вече присъстват на пазара, наричана по-долу „програмата за преглед“, а освен това с горепосочения регламент се забранява предлагането на пазара на биоциди, съдържащи комбинации активно вещество/продуктов тип, които не са включени в списъка в посоченото приложение или в приложение I или приложение IA към Директива 98/8/ЕО, или за които Комисията е взела решение за невключване.

(2)

Списъкът в приложение II към Регламент (ЕО) № 1451/2007 включва съществуващи комбинации активно вещество/продуктов тип, които бяха нотифицирани в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 година относно първата фаза на програмата, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно биоцидите (3), по отношение на които някоя държава членка е заявила интерес в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1896/2000, или за които е било представено досие към 1 март 2006 г., прието като пълно.

(3)

Определенията за „биоциди“ в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 98/8/ЕО и за „активно вещество“ в член 2, параграф 1, буква г) от посочената директива, както и описанията на продуктовите типове в приложение V към същата директива, са били тълкувани по различен начин. В някои случаи общото разбиране, споделяно от Комисията и компетентните органи, определени в съответствие с член 26 от Директива 98/8/ЕО, се е променяло с течение на времето. По-специално, в Решението на Съда на Европейския съюз от 1 март 2012 г. по дело Söll GmbH/Tetra GmbH, C-420/10, (4) се пояснява, че понятието „биоциди“ трябва да бъде тълкувано като включващо някои продукти, които действат единствено по непряк начин върху целевите вредни организми.

(4)

Следователно е възможно лица, позоваващи се на публикувани указания или на писмени консултации, предоставени от Комисията или от компетентен орган, определен в съответствие с член 26 от Директива 98/8/ЕО, да не са нотифицирали съществуващата комбинация активно вещество/продуктов тип в пуснат на пазара продукт, или да не са поели ролята на участник, с обективно обосновано убеждение, че продуктът е изключен от обхвата на Директива 98/8/ЕО, или че попада в различен продуктов тип.

(5)

При такива случаи посочените лица следва да разполагат с възможност за подаване на досие за изследване в рамките на програмата за преглед, при условие че е извършена, когато е уместно, предварителна нотификация с цел да се избегне изтегляне от пазара на продукти, за които обоснованото тълкуване на характера им на биоцид, или правилното определяне на продуктовия им тип впоследствие се оспорва от държави членки или от Комисията.

(6)

Освен това, в случаите когато, поради същите причини, активни вещества все още не са били определени като съществуващи, приложение I към Регламент (ЕО) № 1451/2007 следва да бъде актуализирано, за да отразява правилно всички съществуващи активни вещества.

(7)

Положението при лицата, които желаят да нотифицират комбинация активно вещество/продуктов тип по настоящия регламент, ще бъде сходно с това на лицата, които желаят да поемат ролята на участник, в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1451/2007. Следователно е целесъобразно да се предвидят сходни срокове и процедура за уведомяване на заинтересованите страни и за деклариране на намерение пред Комисията.

(8)

Освен това, целесъобразно е да се изравнят максимално допустимите срокове и другите изисквания за нотифициране с посочените в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2000 за първоначално нотифициране на съществуващите активни вещества, доколкото това е възможно, като се вземат предвид настоящите работни методи на Европейската агенция по химикали, създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(9)

В случаите когато не е определена докладваща държава членка за активното вещество, което е предмет на нотификация, и за да се гарантира, че веществото ще бъде оценено за одобрение, следва да се изисква потвърждение от нотифициращия, че компетентен орган е дал съгласие за извършване на оценка на заявлението, което ще бъде подадено, за одобрение на активното вещество.

(10)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 следва съответно да бъде изменен.

(11)

С цел да се гарантира плавен преход от Директива 98/8/ЕО към Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (6), някои части от настоящия регламент следва да се прилагат от същата дата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 528/2012.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1451/2007 се изменя, както следва:

1)

В член 2 втора алинея се заменя със следното:

„В допълнение „участник“ означава лице, което е представило нотификация, която е приета от Комисията в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000, или с член 3в, параграф 1 от настоящия регламент, или държава членка, която е заявила интерес в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1896/2000.“

2)

В член 3, параграф 2 се добавя следната буква г):

„г)

съществуващи активни вещества, нотифицирани в съответствие с член 3б.“

3)

Вмъква се следният член 3а:

„Член 3а

Процедура за деклариране на намерението за нотифициране

1.   Лице или държава членка, които считат, че даден биоцид, който е пуснат на пазара и съдържа само съществуващи активни вещества, е обхванат от Директива 98/8/ЕО и попада в един или повече продуктови типове, за които член 4 забранява пускането на пазара, могат да подадат искане до Комисията да разреши нотифициране на съдържащите се в посочения продукт активни вещества за съответните продуктови типове.

В искането се посочват съответните комбинации активно вещество/продуктов тип, както и обосновка за това, че не е представена нотификация в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2000, или че не е изразен интерес в съответствие с член 5, параграф 3 от посочения регламент, или че не е поета ролята на участник в съответствие с член 12 от настоящия регламент, или че не е представено пълно досие в съответствие с член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   След получаването на искането в съответствие с параграф 1, Комисията се консултира с държавите членки относно това дали искането е приемливо.

Искането е приемливо, ако биоцидът е обхванат от Директива 98/8/ЕО и попада в един или повече продуктови типове, за които член 4 от настоящия регламент забранява пускането на пазара и ако, преди да подаде искането, заявителят е имал обективно обосновано убеждение, въз основа на публикувани указания или на писмени консултации, предоставени от Комисията или от компетентен орган, определен в съответствие с член 26 от Директива 98/8/ЕО, че продуктът е изключен от обхвата на Директива 98/8/ЕО, или че попада в различен продуктов тип.

Искането обаче не е приемливо, ако съответната комбинация активно вещество/продуктов тип вече е била предмет на решение за невключване в приложение I или IА към Директива 98/8/ЕО, въз основа на доклад за оценка, разгледан от Постоянния комитет по биоцидите в съответствие с член 15, параграф 4 от настоящия регламент.

3.   Ако, след консултация в съответствие с параграф 2, Комисията установи, че искането е приемливо, тя го приема и разрешава нотификацията на активното вещество за съответните продуктови типове.

Въпреки това, ако представеното на докладващата държава членка досие за съответното активно вещество вече съдържа всички данни, изисквани за оценка на съответните продуктови типове, за които член 4 забранява пускането на пазара, а участникът, който е представил това досие, желае да бъде считано, че е нотифицирал активното вещество за тези продуктови типове, докладващата държава членка уведомява Комисията за това и не се разрешава допълнителна нотификация в съответствие с първа алинея.

Комисията уведомява държавите членки за това и публикува тази информация в електронен вид.

4.   Лице, което възнамерява да нотифицира комбинацията активно вещество/продуктов тип, включена в публикацията в електронен вид, посочена в параграф 3, трета алинея, декларира това намерение пред Комисията не по-късно от три месеца, считано от датата на посочената публикация в електронен вид.“

4)

Вмъква се следният член 3б:

„Член 3б

Процедура по нотификация

1.   След декларирането на намерение за нотификация лицето, посочено в член 3а, параграф 4, изпраща нотификация на комбинацията активно вещество/продуктов тип на Европейската агенция по химикали, създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. (наричана по-долу „Агенцията“), не по-късно от 18 месеца от датата на публикацията в електронен вид, посочена в член 3а, параграф 3, трета алинея.

Нотификацията се извършва чрез Регистъра за биоциди, посочен в член 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7).

2.   Нотификацията се изпраща в IUCLID-формат. Тя съдържа цялата информация, посочена в точки от 1 до 3 и таблицата в приложение II към Регламент (ЕО) № 1896/2000, както и доказателство, че веществото е било на пазара като активно вещество на биоцид, попадащ в съответния продуктов тип на датата на публикацията в електронен вид, посочена в член 3а, параграф 3, трета алинея.

3.   Нотифициращият посочва към кой компетентен орган на дадена държава членка възнамерява да подаде досие и предоставя писмено потвърждение, че този компетентен орган е дал съгласие да извърши оценка на досието, освен в случаите когато за въпросното активно вещество вече е била определена докладваща държава членка.

4.   При получаване на нотификация Агенцията уведомява Комисията за това и уведомява нотифициращия за дължимите такси съгласно регламента, приет в съответствие с член 80, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Ако нотифициращият не заплати таксата в рамките на 30 дни от получаването на тази информация, Агенцията отхвърля нотификацията и уведомява нотифициращия за това.

5.   При получаване на плащането на таксите Агенцията проверява в рамките на 30 дни дали нотификацията е в съответствие с изискванията на параграф 2. Ако нотификацията не отговаря на тези изисквания, Агенцията предоставя на нотифициращия тридесетдневен срок, за да я попълни или поправи. След изтичането на този тридесетдневен срок Агенцията, в рамките на 30 дни, или декларира, че нотификацията е в съответствие с изискванията на параграф 2, или отхвърля нотификацията и уведомява нотифициращия за това.

6.   С обжалване на решения на Агенцията, взети съгласно параграф 4 или параграф 5, се занимава Апелативният съвет, създаден с Регламент (ЕО) № 1907/2006. При такива процедури по обжалване се прилагат член 92, параграфи 1 и 2 и членове 93 и 94 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Обжалването има суспензивно действие.

7.   Агенцията незабавно уведомява Комисията за това дали нотификацията е в съответствие с изискванията на параграф 2 или е била отхвърлена.

5)

Вмъква се следният член 3в:

„Член 3в

Включване в програмата за преглед или изключване от нея

1.   Когато дадено активно вещество се счита за нотифицирано в съответствие с член 3а, параграф 3, втора алинея или когато Агенцията информира Комисията, в съответствие с член 3б, параграф 7, че нотификацията е в съответствие с изискванията по член 3б, параграф 2, Комисията приема нотификацията и:

а)

когато съответната комбинация активно вещество/продуктов тип не е включена в приложение II към настоящия регламент, включва в него комбинацията активно вещество/продуктов тип и, когато е уместно, активното вещество — в приложение I към настоящия регламент;

б)

когато съответната комбинация активно вещество/продуктов тип е включена в приложение II към настоящия регламент, но е била предмет на решение на Комисията за невключване в приложение I или IА към Директива 98/8/ЕО, отменя това решение.

2.   Когато в рамките на крайния срок, посочен в член 3а, параграф 4, не е получена декларация за намерение за нотификация, когато в рамките на крайния срок, посочен в член 3б, параграф 1, не е получена нотификация, или когато Агенцията информира Комисията в съответствие с член 3б, параграф 7, че нотификация, представена в съответствие с член 3б, параграф 1, е била отхвърлена, Комисията уведомява държавите членки за това и публикува тази информация в електронен вид.“

6)

В член 4 се добавя следният параграф 4:

„4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 биоциди, съдържащи активно вещество, за което Комисията е публикувала по електронен път съответната информация в съответствие с член 3а, параграф 3, трета алинея за съответните продуктови типове, могат да бъдат пускани на пазара в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, до датата, на която Комисията е взела решение за включване на комбинацията активно вещество/продуктов тип в приложение II, в съответствие с член 3в, параграф 1, буква а), или за анулиране на предходно решение за невключване в съответствие с член 3в, параграф 1, буква б), или за период от шест месеца, считано от датата, на която Комисията е публикувала в електронен вид съответната информация в съответствие с член 3в, параграф 2.“

7)

В член 9 се добавя следният параграф 3:

„3.   Чрез дерогация от параграф 2, заявления за одобрение на активно вещество в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за комбинации активно вещество/продуктов тип, изброени в приложение II в съответствие с член 3в, параграф 1, буква а), или за които е било анулирано решение в съответствие с член 3в, параграф 1, буква б), се подават не по-късно от две години от датата на решението, прието в съответствие с член 3в, параграф 1, буква а) или буква б).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 2, 4 и 7 от член 1 обаче се прилагат от 1 септември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 228, 8.9.2000 г., стр. 6.

(4)  Все още непубликувано в сборниците на Съда на Европейския съюз.

(5)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.“


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 614/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

49,2

TR

98,7

ZZ

74,0

0707 00 05

MK

27,7

TR

116,3

ZZ

72,0

0709 93 10

MA

102,6

TR

127,8

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

97,3

BR

96,4

TR

78,7

ZA

103,0

ZZ

93,9

0808 10 80

AR

165,4

BR

114,4

CL

130,5

CN

96,0

NZ

144,5

US

156,1

ZA

124,6

ZZ

133,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

214,9

ZZ

278,7

0809 29 00

TR

340,7

ZZ

340,7

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

216,3

IL

308,9

ZA

377,0

ZZ

300,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/40


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза

(2013/313/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

По искане на Ирландия Съветът ѝ отпусна финансова помощ с Решение за изпълнение 2011/77/ЕС (2) в подкрепа на една амбициозна програма за икономически и финансови реформи, чиято цел е възстановяване на доверието, връщане на устойчивия икономически растеж и осигуряване на финансова стабилност в Ирландия, еврозоната и Съюза.

(2)

На 22 април 2013 г. Комисията завърши деветия преглед на ирландската програма за икономически реформи.

(3)

Удължаването на максималния среден матуритет на заема от ЕС би оказало благотворно влияние, тъй като ще подпомогне усилията на Ирландия да възстанови пълния си пазарен достъп и да приключи успешно своята програма. С цел извличане на възможно най-голяма полза от удължаването на максималния среден матуритет на заема от ЕС Комисията следва да бъде оправомощена да удължи матуритета на частите и траншовете.

(4)

Като се има предвид горното, Решение за изпълнение 2011/77/ЕС следва да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от Решение за изпълнение 2011/77/ЕС се изменя, както следва:

1)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съюзът предоставя на Ирландия заем в размер на максимум 22,5 млрд. евро с максимален среден матуритет 19,5 години. Матуритетът на отделните траншове по заема може да бъде до 30 години.“

2)

Добавя се следният параграф:

„9.   По искане на Ирландия Комисията може да удължи матуритета на дадена част или даден транш, при условие че се спазва максималният среден матуритет, посочен в параграф 1. За тази цел Комисията може да рефинансира изцяло или част от заемите си. Сумите, получени в заем предварително, се държат в сметка в ЕЦБ, която Комисията е открила с оглед управлението на финансовата помощ.“

Член 2

Адресат на настоящото решение е Ирландия.

Член 3

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34.


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/41


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за отмяна на Решение 2010/286/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Италия

(2013/314/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 2 декември 2009 г. по препоръка на Комисията Съветът реши с Решение 2010/286/ЕС (1), че в Италия е налице прекомерен бюджетен дефицит. Съветът отбеляза, че планираният за 2009 г. бюджетен дефицит е бил в размер на 5,3 % от БВП, т.е. надхвърлил референтна стойност по Договора от 3 % от БВП, а брутният държавен дълг се планираше да достигне 115,1 % от БВП, т.е. над референтната стойност по Договора от 60 % от БВП (2).

(2)

На 2 декември 2009 г. в съответствие с член 126, параграф 7 от Договора и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (3), по препоръка на Комисията Съветът отправи препоръка към Италия за коригиране на прекомерния дефицит най-късно до края на 2012 г. Препоръката бе публично оповестена.

(3)

В съответствие с член 4 от приложения към Договорите Протокол относно процедурата при прекомерен дефицит Комисията предоставя данните за провеждането на процедурата. Като част от прилагането на посочения протокол държавите членки трябва да предоставят данни за бюджетния си дефицит и държавния си дълг, както и за други свързани с тях показатели два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4).

(4)

Когато преценява дали дадено решение за наличие на прекомерен дефицит да се отмени, Съветът трябва да вземе решение въз основа на предоставените данни. Освен това дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на Комисията сочат, че дефицитът няма да превиши прага от 3 % от БВП в рамките на прогнозния период.

(5)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2009 след изпращането от Италия на данните преди 1 април 2013 г., въз основа на програмата за стабилност за 2013 г., въз основа на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. и въз основа на оценката на допълнителните мерки, приети с указ закон 54 от 21 май 2013 г. се налагат следните заключения:

След достигане на най-високото равнище от 5,5 % от БВП през 2009 г. бюджетният дефицит на Италия бе трайно намален и достигна 3,0 % от БВП през 2012 г. – в определения от Съвета срок. Подобрението се държеше на значими мерки за фискална консолидация, въпреки че през 2012 г. лихвените разходи като дял от БВП бяха с 0,8 процентни пункта по-високи в сравнение с 2009 г., а структурата на икономическата дейност бе по-неблагоприятна от гледна точка на данъчните приходи.

Според програмата за стабилност за 2013 — 2017 г., приета от италианското правителство на 10 април 2013 г. и одобрена от парламента на 7 май, се планира дефицитът да намалее леко до 2,9 % от БВП през 2013 г. и след това да спадне до 1,8 % от БВП през 2014 г. Въз основа на допускане, че няма да има промяна в провежданата политика, съгласно прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. дефицитът ще бъде 2,9 % от БВП през 2013 г. и 2,5 % от БВП през 2014 г. Както в програмата за стабилност, така и в прогнозата от пролетта е отразено въздействието на указа закон 35 от 8 април 2013 г., който предвижда уреждането на просрочените търговски задължения на сектор „Държавно управление“ към частни доставчици в общ размер 40 милиарда евро (или около 2,5 % от БВП) през периода 2013 — 2014 г. Макар че тази сума съответства на нарастване на брутния държавен дълг, тя засяга дефицита само в частта, отнасяща се до капиталовите разходи. В указа закон размерът на тези плащания е определен на 0,5 % от БВП за 2013 г., което води до съответстващо увеличение на дефицита. В указа е включена и предпазна разпоредба, с която на правителството се разрешава да отложи уреждането на просрочените търговски задължения, което води до повишение на дефицита, или да приеме други корективни мерки, за да осигури изпълнението на бюджетната цел за 2013 г.

Италианският парламент официално одобри бюджетните цели, изложени в програмата за стабилност от 2013 г., на 7 май. На 17 май, а именно след прогнозата от пролетта, новото правителство издаде официална декларация, с която потвърди тези задължения и обяви приемането на нови мерки изцяло в съответствие с бюджетните цели от програмата за стабилност. Новите мерки са определени в указ закон 54, приет на същата дата. Те включват:

спиране на плащането на юнската вноска на данъка върху недвижима собственост за жилища, обитавани от собствениците им (без луксозните жилища), както и върху селскостопанските имоти, и същевременно поемане на задължение от страна на правителството за цялостно преработване на законодателството в областта на данъчното облагане на недвижимите имоти. Чрез предпазна разпоредба се гарантира, че това преработване ще бъде изцяло съобразено с целите за първичното бюджетно салдо; освен това, ако реформата с неутрален спрямо бюджета ефект не бъде одобрена до края на август 2013 г., вноската на данъка върху недвижима собственост, чието плащане е спряно, ще трябва да бъде платена до 16 септември;

разширяване на системата от добавки към заплатите чрез включване на работниците, които не са обхванати за 2013 г., посредством преразпределение на наличните бюджетни средства над заделените във връзка с реформата на пазара на труда от 2012 г.

Като цяло се очаква новите разпоредби да нямат значително въздействие върху дефицита, ако бъдат приложени последователно. Затова се очаква дефицитът да се задържи трайно под референтната стойност от 3 % от БВП през прогнозния период.

След като се подобри с близо 2¾ процентни пункта като дял от БВП между 2009 и 2012 г. с натрупване, структурното салдо, т.е. коригираното спрямо фазата на икономическия цикъл салдо минус еднократните и временните мерки, се предвижда отново да се подобри с около 1 процентен пункт през 2013 г. (до около -½ % от БВП) и леко да се влоши през 2014 г. при допускане, че няма да има промяна в провежданата политика.

Съотношението на дълга към БВП нарасна с 10,6 процентни пункта между 2009 и 2012 г., достигайки 127 %, което се дължеше и на приноса на Италия към финансовата помощ за държавите членки от еврозоната. Тъй като цикличните условия остават неблагоприятни, се предвижда брутният държавен дълг да нарасне до 131,4 % от БВП през 2013 г. и до 132,2 % през 2014 г., включително поради уреждането на просрочени търговски задължения в размер на 2,5 % от БВП, планирано за 2013 — 2014 г., и допълнителните вноски във връзка с финансовата помощ за държавите членки от еврозоната.

(6)

От 2013 г., т.е. годината след коригирането на прекомерния дефицит, Италия следва да напредва към постигането на средносрочната бюджетна цел с подходящ темп, включително като спазва индикативния размер на разходите, и да постигне достатъчен напредък към спазването на критерия за дълга по член 2, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97.

(7)

Съгласно член 126, параграф 12 ДФЕС решението на Съвета за наличието на прекомерен дефицит се отменя, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(8)

Съветът смята, че прекомерният бюджетен дефицит в Италия е бил коригиран, поради което Решение 2010/286/ЕС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От направената цялостна оценка е видно, че прекомерният бюджетен дефицит в Италия е коригиран.

Член 2

Решение 2010/286/ЕС се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 125, 21.5.2010 г., стр. 40.

(2)  Данните за бюджетния дефицит и за брутния държавен дълг за 2009 г. впоследствие бяха коригирани — съответно на 5,5% и 116,4% от БВП.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за отмяна на Решение 2004/918/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Унгария

(2013/315/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 5 юли 2004 г. в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора за създаването на Европейската общност (ДЕО) Съветът реши с Решение 2004/918/ЕО (1), че в Унгария е налице прекомерен дефицит, и прие препоръка по член 104, параграф 7 ДЕО за прекратяване на ситуацията на прекомерен дефицит до края на 2008 г.

(2)

В съответствие с член 104, параграф 8 ДЕО на 18 януари 2005 г. Съветът установи, че Унгария не е предприела ефективни действия в отговор на неговата препоръка, и на 8 март 2005 г. прие друга препоръка по член 104, параграф 7 ДЕО, потвърждаваща 2008 г. като краен срок за коригиране на прекомерния дефицит. На 8 ноември 2005 г. Съветът реши, че Унгария за втори път не е спазила препоръката му по член 104, параграф 7 ДЕО. Поради това на 10 октомври 2006 г. той отправи към Унгария трета препоръка по член 104, параграф 7 ДЕО, с която срокът за коригиране на прекомерния дефицит бе удължен до 2009 г. На 7 юли 2009 г. Съветът стигна до заключението, че би могло да се приеме, че унгарските власти са предприели ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от октомври 2006 г., и в условията на голям икономически спад Съветът отправи преразгледана препоръка по член 104, параграф 7 ДЕО (наричана по-долу "препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г."), като определи нов краен срок за коригиране на прекомерния дефицит, а именно 2011 г. На 27 януари 2010 г. Комисията заключи, че Унгария е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г., като Съветът се съгласи с това становище в заключенията си от 16 февруари 2010 г., но предупреди, че съществуват значителни рискове.

(3)

Съгласно разпоредбите на член 126, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на 24 януари 2012 г. Съветът реши, че Унгария не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от юли 2009 г. в посочения в тази препоръка срок. Макар че референтната стойност за дефицита по Договора от 3 % от БВП е спазена през 2011 г., този резултат не се дължи на структурна и устойчива корекция, а на значителни еднократни приходи. Едновременно с това бе отчетено и влошаване на структурното бюджетно салдо с над 2 % от БВП както през 2010 г. и 2011 г. с натрупване, докато препоръчаното подобрение с натрупване бе 0,5 % от БВП. Освен това, въпреки че през 2012 г. властите прилагаха структурни мерки, които се очакваше значително да компенсират предходното влошаване, референтната стойност от 3 % от БВП по Договора щеше да бъде спазена и през 2012 г. отново само благодарение на еднократните мерки в размер на близо 1 % от БВП и щеше бъде надвишена през 2013 г.

(4)

На 13 март 2012 г. Съветът прие нова препоръка за Унгария в съответствие с член 126, параграф 7 ДФЕС (наричана по-долу "препоръката на Съвета от 13 март 2012 г.") за преодоляване на прекомерния дефицит до 2012 г. От унгарските власти бе поискано по-конкретно да предприемат следните действия: i) да преодолеят прекомерния дефицит до 2012 г. по надежден и устойчив начин; ii) да подобрят допълнително бюджетното салдо с поне ½ % от БВП, за да гарантират изпълнението на целта за дефицит от 2,5% от БВП за 2012 г.; и iii) да вземат допълнителни мерки от структурен характер, за да се гарантира, че дефицитът през 2013 г. ще се запази значително под прага от 3 % от БВП. Същевременно бе препоръчано възможно най-бързо да бъде осигурена тенденция към намаляване на съотношението на брутния държавен дълг към БВП, за да се постигне достатъчен напредък към изпълнението на индикативното намаление на дълга. Освен това оздравяването на бюджета трябваше да бъде подкрепено и от предложените подобрения на рамката за фискално управление. Съветът определи 13 септември 2012 г. като краен срок за предприемане на ефективни действия от унгарското правителство. Също така на 13 март 2012 г. Съветът реши (2) да спре част от бюджетните кредити за поети задължения по Кохезионния фонд за 2013 г. за Унгария.

(5)

На 30 май 2012 г. въз основа на програмата за конвергенция за периода 2011 — 2015 г. и допълнителните уточнения за мерките за икономии Комисията заключи, че Унгария е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит. По-специално, очакваше се бюджетният дефицит да достигне 2,5 % от БВП през 2012 г. и да се запази значително под референтната стойност по Договора от 3 % от БВП през 2013 г., както бе препоръчано в препоръката на Съвета от 13 март 2012 г. Освен това бе признато, че е постигнат известен напредък в подобряването на рамката за фискално управление, въпреки че в тази област общият напредък би могъл да бъде определен като бавен. При тези условия на 22 юни 2012 г. Съветът, по предложение на Комисията от 30 май 2012 г., прие Решение за изпълнение 2012/323/ЕС (3) за отмяна на спирането на бюджетните кредити за поети задължения по Кохезионния фонд.

(6)

В съответствие с член 4 от приложения към Договорите Протокол относно процедурата при прекомерен дефицит Комисията предоставя данните за провеждането на процедурата. Като част от прилагането на посочения протокол държавите членки трябва да предоставят данни за бюджетния си дефицит и държавния си дълг, както и за други свързани с тях показатели два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4).

(7)

Когато преценява дали дадено решение за наличие на прекомерен дефицит да се отмени, Съветът трябва да вземе решение въз основа на предоставените данни. Освен това дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на Комисията сочат, че дефицитът няма да превиши референтната стойност от 3 % от БВП в рамките на прогнозния период.

(8)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2009 след изпращането от Унгария на данните преди 1 април 2013 г., въз основа на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. и на оценката на допълнителните корективни мерки, приети на 13 май 2013 г. с правителствен указ, се налагат следните заключения:

през 2012 г. благодарение на значителната фискална консолидация бюджетният дефицит достигна 1,9 % от БВП. Това се дължеше и на еднократните приходи в размер на ¾ % от БВП, включително на по-високите от заложеното в бюджета еднократни приходи от 0,2 % от БВП, свързани с допълнителното прехвърляне на активи от частния към обществения пенсионноосигурителен стълб. В приетия бюджет за 2012 г. бе заложена цел за дефицит от 2,5 % от БВП при растеж от 0,5 %. В бюджета бе предвиден извънреден резерв от 1,1 % от БВП и множество мерки за консолидация, по-конкретно: i) мерки за увеличаване на приходите в размер на около 1¾ % от БВП, включително повишение на косвените данъци и социалноосигурителните вноски; ii) структурни мерки по отношение на разходите в размер на ¾ % от БВП, например преразглеждане на социалните плащания; iii) икономии на разходи в размер на ¼ % от БВП в публичния сектор, включително замразяване на номиналните заплати в повечето сектори. За да противодейства на постоянно влошаващите се перспективи за растежа, правителството прие два основни пакета от допълнителни корективни мерки през април и октомври 2012 г. (в размер общо 0,7 % от БВП), включващи главно допълнителни съкращения на средствата за бюджетните институции; около половината от тези мерки бяха изпълнени. Освен това салдото на бюджета на подсектор „Местно управление“ се подобри с около 0,7 % от БВП в сравнение с предвиденото в бюджета, главно поради ниските им инвестиции.

В контекста на Доклада за напредъка по процедурата при прекомерен дефицит от октомври 2012 г. официалната цел за дефицита бе променена от 2,5 % на 2,7 % от БВП. Като цяло ефективно изпълнените корективни мерки за около 3 % от БВП, приети от централно управление, и подобрението на салдото на бюджета на сектора на местното управление в крайна сметка доведоха до дефицит от 1,9 % от БВП, т.е. първоначалната цел за дефицита бе преизпълнена с около 0,6 % от БВП. Извънредните бюджетни резерви бяха активирани в противовес на неизпълнението на бюджетните приходи и разходи, отчасти дължащо се на по-лошата от очакваното макроикономическа среда;

програмата за конвергенция за 2012 — 2016 г. предвижда бюджетният дефицит да остане на равнище 2,7 % от БВП както през 2013 г., така и през 2014 г. Според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. обаче дефицитът ще бъде 3,0 % от БВП през 2013 г. и 3,3 % от БВП през 2014 г., което предполага, че прекомерният дефицит не е трайно преодолян. На 13 май 2013 г., след обявяването на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г., правителството прие още корективни мерки с брутен размер от около 0,3 % от БВП за 2013 г. и 0,7 % от БВП за 2014 г. Според актуализирания фискален анализ на службите на Комисията, в който се отчита нетният ефект за намалението на дефицита от тези допълнителни корективни мерки, дефицитът ще бъде съответно 2,7 % от БВП и 2,9 % от БВП през 2013 и 2014 г. Следователно се очаква през прогнозния период дефицитът да се задържи под референтната стойност по Договора от 3 % от БВП през прогнозния период по прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. Освен това според прогнозата на службите на Комисията коригираното спрямо фазата на икономическия цикъл бюджетно салдо минус еднократните и другите временни мерки ще бъде -¾ % и -1½ % от БВП съответно през 2013 и 2014 г. и следователно ще съответства на средносрочната бюджетна цел на Унгария в размер на -1,7 % от БВП;

съотношението на дълга към БВП намаля след върховото равнище от близо 82 % през 2010 г. до 79,2 % през 2012 г. благодарение на големите еднократни капиталови трансфери, свързани с отмяната на задължителното пенсионно осигуряване в частен фонд, и на редица мерки за консолидация. Според програмата за конвергенция съотношението на дълга към БВП ще продължи да намалява, съответно до 78,1 % през 2013 г. и 77,2 % през 2014 г., като след това тенденцията към намаление ще се запази. Дори след отчитането на ефекта от новите корективни мерки, приети на 13 май 2013 г., Комисията предвижда съотношението на дълга към БВП да бъде по-високо с около 1 процентен пункт през 2013 и 2014 г.

(9)

Що се отнася до фискалното управление, Съветът поиска от унгарските власти да създадат наистина задължителна средносрочна фискална рамка и да повиши компетентността на Фискалния съвет за извършване на анализи във връзка с неговото право на вето върху годишния бюджет. В програмата за конвергенция за 2012 — 2016 г. е обявено намерението за постигане на напредък в тази област през есента на 2013 г. Напредъкът ще продължи да бъде строго наблюдаван в рамките на европейския семестър.

(10)

От 2013 г. насам, т.е. годината след коригирането на прекомерния дефицит, Унгария следва да поддържа фискална позиция, съобразена със средносрочната бюджетна цел, включително като спазва индикативния размер на разходите, и да постигне достатъчен напредък при спазването на критерия за дълга по член 2, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (5).

(11)

Съгласно член 126, параграф 12 ДФЕС решението на Съвета за наличието на прекомерен дефицит се отменя, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(12)

Съветът смята, че прекомерният бюджетен дефицит в Унгария е бил коригиран, поради което Решение 2004/918/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От направената цялостната оценка е видно, че прекомерният бюджетен дефицит в Унгария е коригиран.

Член 2

Решение 2004/918/ЕО се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Унгария.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 389, 30.12.2004 г., стр. 27.

(2)  Решение за изпълнение 2012/156/ЕС на Съвета от 13 март 2012 г. за спиране на бюджетни задължения от Кохезионния фонд за Унгария, считано от 1 януари 2013 г. (ОВ L 78, 17.3.2012 г., стр. 19).

(3)  ОВ L 165, 26.6.2012 г., стр. 46.

(4)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за отмяна на Решение 2009/588/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Литва

(2013/316/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комсия,

като има предвид, че:

(1)

На 7 юли 2009 г. след препоръка на Комисията по член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО), Съветът реши с Решение 2009/588/ЕО (1), че в Литва е налице прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че през 2008 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет е достигнал 3,2 % от БВП, т.е. надхвърлил е определената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП и според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2009 г. ще нарасне до 5,4 % от БВП през 2009 г. и 8 % от БВП през 2010 г. Брутният консолидиран държавен дълг бе в размер на 15,6 % от БВП през 2008 г., значително под определената в Договора референтна стойност от 60 %.

(2)

На 7 юли 2009 г. в съответствие с член 104, параграф 7 от ДЕО и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (2), по препоръка на Комисията Съветът отправи препоръка към Литва за прекратяване на състоянието на прекомерен дефицит до края на 2011 г. („препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г.“). Препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г. бе публично оповестена.

(3)

На 9 февруари 2010 г. в съответствие с член 126, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97, по препоръка на Комисията Съветът, признавайки, че литовските власти са предприели ефективни действия съгласно Препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г. и че в страната са настъпили неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, отправи преразгледана препоръка към Литва за прекратяване на прекомерния бюджетен дефицит до края на 2012 г. Преразгледаната препоръка бе публично оповестена.

(4)

В съответствие с член 4 от приложения към Договорите Протокол относно процедурата при прекомерен дефицит Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на посочения протокол държавите членки следва да предоставят данни за бюджетния си дефицит и държавния си дълг, както и за други свързани с тях показатели два пъти годишно, а именно до 1 април и до 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (3).

(5)

Когато преценява дали дадено решение за наличие на прекомерен дефицит трябва да се отмени, Съветът следва да вземе решение въз основа на предоставените данни. Освен това дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на службите на Комисията сочат, че дефицитът няма да превиши прага от 3 % от БВП в рамките на прогнозния период (4).

(6)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2009 след изпращането от Литва на данните до 1 април 2013 г., и въз основа на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г., се налагат следните заключения:

След най-високото равнище от 9,4 % от БВП през 2009 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет в Литва бе намален до 7,2 % от БВП през 2010 г., 5,5 % от БВП през 2011 г. и 3,2 % от БВП през 2012 г. Подобрението се дължеше на консолидационните мерки по отношение на разходите, по-конкретно на продължаващото ограничаване на прираста на разходите съгласно литовския Закон за бюджетната дисциплина, и на благоприятните условия на икономическия цикъл.

Тъй като размерът на дефицита от 3,2 % от БВП може да бъде смятан за близък до референтната стойност, а съотношението на дълга към БВП на Литва трайно е под референтната стойност от 60 % от БВП, Литва отговаря на условията за прилагане на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж по Регламент (ЕО) № 1467/97 относно реформите на пенсионните системи. Затова нетните преки разходи за пенсионната реформа следва да бъдат отчетени, когато се оценява коригирането на прекомерния дефицит. Тъй като нетните разходи за реформата на пенсионната система в Литва са в размер 0,2 % от БВП през 2012 г., което беше потвърдено от Комисията (Евростат), на тези разходи може да се отдаде превишението през 2012 г. на референтната стойност от 3 % от БВП съгласно Договора.

Според Програмата за конвергенция на Литва от за периода 2012—2016 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет се предвижда да продължи да намалява — съответно до 2,5 % от БВП през 2013 г. и 1,5 % от БВП през 2014 г., докато според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. подобрение ще има, макар и по-малко — до 2,9 % от БВП през 2013 г. и 2,4 % от БВП през 2014 г. при допускане, че няма да има промяна в провежданата политика. Следователно се очаква дефицитът да се задържи под предвидената в Договора референтнастойност от 3 % от БВП през прогнозния период.

Съгласно прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. брутният консолидиран държавен дълг ще намалее леко — от 40,7 % от БВП през 2013 г. до 40,1 % от БВП през 2014 г.

(7)

От 2013 г. — годината след корекцията на прекомерния дефицит — Литва следва да напредва в изпълнението на средносрочната бюджетна цел с подходящ темп, в т.ч. спазвайки индикативния размер на разходите.

(8)

Съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС решението на Съвета за наличието на прекомерен дефицит трябва да се отмени, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(9)

Съветът смята, че прекомерният дефицит в Литва е бил коригиран и поради това Решение 2009/588/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От направената цялостна оценка следва, че състоянието на прекомерен дефицит в Литва е коригирано.

Член 2

Решение 2009/588/ЕО се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Литва.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 44.

(2)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(4)  Съгласно „Подробните указания за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и насоките относно формата и съдържанието на програмите за стабилност и за конвергенция“ от 3 септември 2012 г. Вж: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/48


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за отмяна на Решение 2009/591/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Латвия

(2013/317/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 7 юли 2009 г., след препоръка на Комисията по член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО), Съветът реши с Решение 2009/591/ЕО (1), че в Латвия е налице прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че през 2008 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет е достигнал 4,0 % от БВП, т.е. надхвърлил е определената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП, а брутният консолидиран държавен дълг е 19,5 % от БВП, значително под определената в Договора референтна стойност от 60 % (2).

(2)

На 7 юли 2009 г. в съответствие с член 104, параграф 7 от ДЕО и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (3) по препоръка на Комисията Съветът отправи препоръка към Латвия за прекратяване на състоянието на прекомерен бюджетен дефицит до края 2012 г. Препоръката бе публично оповестена.

(3)

В съответствие с член 4 от приложения към Договорите Протокол относно процедурата при прекомерен дефицит Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на посочения протокол държавите членки следва да предоставят данни за бюджетния си дефицит и държавния си дълг, както и за други свързани с тях показатели два пъти годишно, а именно до 1 април и до 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4).

(4)

Когато преценява дали дадено решение за наличие на прекомерен дефицит трябва да се отмени, Съветът трябва да вземе решение въз основа на предоставените данни. Освен това дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на службите на Комисията сочат, че дефицитът няма да превиши прага от 3 % от БВП в рамките на прогнозния период.

(5)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2009 след изпращането от Латвия на данните до 1 април 2013 г., и въз основа на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г., се налагат следните заключения:

След високите дефицити по консолидирания държавен бюджет през 2009 и 2010 г. (съответно 9,8 % и 8,1 % от БВП), които отчасти се дължаха на мерките за стабилизиране на финансовия сектор, дефицитът започна бързо да намалява през 2011 г., когато достигна 3,6 % от БВП. Това подобрение бе постигнато в резултат на значимата и широкообхватна фискална консолидация, извършена през 2009 — 2011 г. в рамките на плана за икономически мерки, съчетан с подкрепа за платежния баланс, както и поради подобряващите се условия на икономическия цикъл; изпълнението на плана за икономически мерки бе успешно завършено през януари 2012 г. През 2012 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет намаля допълнително до 1,2 % от БВП, като по този начин бе надхвърлена целта за дефицит от 2,1 % от БВП съгласно Програмата за конвергенция за периода 2012—2016 г.; този резултат е също така много под референтната стойност от 3 % от БВП съгласно Договора. От приходната страна на бюджета това се дължеше на благоприятните условия на икономическия цикъл и повишаването на ефикасността на данъчната система, докато прирастът на разходите остана много по-нисък от растежа на номиналния БВП. В резултат на това през 2012 г. делът на бюджетните приходи в БВП нарасна с ¼ процентен пункт, докато делът на бюджетните разходи намаля с 2 процентни пункта.

Програмата за конвергенция за периода 2012—2016 г. предвижда номиналният дефицит да възлезе на 1,1 % от БВП през 2013 г. и след това да се стабилизира на равнище 0,9 % от БВП до 2016 г. Според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет ще остане като цяло непроменен през 2013 г. (на равнище 1,2 % от БВП) и ще намалее до 0,9 % от БВП през 2014 г., оставайки много под референтната стойност от 3 % от БВП.

Консолидираният държавен дълг бе в размер на 40,7 % от БВП през 2012 г. Според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. брутният консолидиран държавен дълг ще нарасне до 43,2 % от БВП през 2013 г., тъй като правителството събира активи за предстоящите големи плащания по дълга през 2014 — 2015 г. Очаква се дългът да намалее отново до около 40 % от БВП през 2014 г., когато бъдат извършени тези плащания.

(6)

Съветът напомня, че от 2013 г. — годината след корекцията на прекомерния дефицит — Латвия следва да гарантира спазването на изискванията на предпазната част на Пакта за стабилност и растеж, в т.ч. индикативния размер на разходите.

(7)

Съгласно член 126, параграф 12 от Договора за функционирането на Европейския съюз решението на Съвета за наличието на прекомерен дефицит трябва да се отмени, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(8)

Съветът смята, че прекомерният дефицит в Латвия е бил коригиран и поради това Решение 2009/591/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От направената цялостна оценка следва, че състоянието на прекомерен дефицит в Латвия е коригирано.

Член 2

Решение 2009/591/ЕО се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Латвия.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 50.

(2)  След приемането на решение 2009/591/ЕО данните за дефицита по консолидирания държавен бюджет и за консолидирания държавен дълг за 2008 г. бяха коригирани — съответно на 4,2% и 19,8% от БВП.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/50


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

за отмяна на Решение 2009/590/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния

(2013/318/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 7 юли 2009 г. след препоръка на Комисията по член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) Съветът реши с Решение 2009/590/ЕО (1), че в Румъния е налице прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че през 2008 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет е достигнал 5,4 % от БВП, т.е. надхвърлил е определената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП, а брутният консолидиран държавен дълг е 13,6 % от БВП, значително под определената в Договора референтна стойност от 60 % (2).

(2)

На 7 юли 2009 г. в съответствие с член 104, параграф 7 от ДЕО и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (3), по препоръка на Комисията Съветът отправи препоръка към Румъния за прекратяване на прекомерния дефицит до края на 2011 г. („препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г.“). Препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г. бе публично оповестена.

(3)

На 12 февруари 2010 г. в съответствие с член 126, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, по препоръка на КомисиятаСъветът, признавайки, че румънските власти са предприели ефективни действия съгласно Препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г. и че в страната са настъпили неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, отправи преразгледана препоръка към Румъния за прекратяване на прекомерния дефицит до края на 2012 г. Преразгледаната препоръка бе публично оповестена.

(4)

В съответствие с член 4 от приложения към Договорите Протокол относно процедурата при прекомерен дефицит Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на посочения протокол държавите членки трябва да предоставят данни за бюджетния си дефицит и държавния си дълг, както и за други свързани с тях показатели два пъти годишно, а именно до 1 април и до 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (4).

(5)

Когато преценява дали дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени, Съветът трябва да вземе решение въз основа на предоставените данни. Освен това дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на службите на Комисията сочат, че дефицитът няма да превиши прага от 3 % от БВП в рамките на прогнозния период.

(6)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2009 след изпращането от Румъния на данните до 1 април 2013 г., и въз основа на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г., се налагат следните заключения:

Заради по-тежката в сравнение с очакванията рецесия през 2009 г. бе отчетено значително намаление на приходите в бюджета, което доведе до повишение на дефицита по консолидирания държавен бюджет до 9 % от БВП въпреки усилията за ограничаване на държавните разходи. След това неочаквано развитие и удължаването на срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година дефицитът по консолидирания държавен бюджет бе намален до 6,8 % от БВП през 2010 г., 5,6 % от БВП през 2011 г. и 2,9 % от БВП през 2012 г., т.е. под референтната стойност от 3 % от БВП съгласно Договора. Коригирането на дефицита се дължеше главно на строгия контрол върху прираста на разходите, в т.ч. чрез ограничаване на заплатите в публичния сектор, спиране на увеличението на пенсиите и намаление на всички социални плащания без пенсиите. То бе подпомогнато и от мерки по отношение на приходите, например повишение на ставките на ДДС с 5 процентни пункта и разширяване на данъчната основа на данъка върху доходите на физическите лица. Фискалната консолидация бе проведена в рамките на два последователни плана за икономически мерки, съчетани с подкрепа за платежния баланс.

Програмата за конвергенция за периода 2012—2016 г. предвижда дефицитът да продължи да спада — до 2,4 % от БВП през 2013 г. и 2,0 % от БВП през 2014 г. Според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет ще намалее до 2,6 % от БВП през 2013 г. и 2,4 % от БВП през 2014 г., т.е. остава под референтната стойност по Договора, при допускането, че провежданата политика няма да бъде променена.

Съгласно прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. брутният консолидиран държавен дълг слабо ще нарасне — от 37,8 % от БВП през 2012 г. до 38,5 % от БВП през 2014 г.

(7)

Започвайки от 2013 г. — годината след корекцията на прекомерния дефицит — Румъния следва да напредва в изпълнението на средносрочната бюджетна цел с подходящ темп, в т.ч. спазвайки индикативния размер на разходите.

(8)

Съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС решението на Съвета за наличието на прекомерен дефицит трябва да се отмени, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(9)

Съветът смята, че прекомерният дефицит в Румъния е бил коригиран, и поради това Решение 2009/590/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От направената цялостна оценка е видно, че състоянието на прекомерен дефицит в Румъния е коригирано.

Член 2

Решение 2009/590/ЕО се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 48

(2)  След приемането на Решение 2009/590.ЕО данните за дефицита по консолидирания държавен бюджет и за консолидирания държавен дълг за 2008 г. бяха коригирани — съответно на 5,8 % и 13,4 % от БВП.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/52


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 юни 2013 година

относно наличието на прекомерен дефицит в Малта

(2013/319/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 6 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съображенията, представени от Малта,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавите членки трябва да избягват прекомерния бюджетен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) съгласно член 126 от ДФЕС, уточнена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1), който е част от Пакта за стабилност и растеж, предвижда вземане на решение за наличието на прекомерен дефицит. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договорите, определя допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на ППД. С Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета (2) се установяват подробни правила и определения за прилагането на разпоредбите на горепосочения протокол.

(4)

Съгласно член 126, параграф 5 от ДФЕС, ако Комисията счита, че в дадена държава членка съществува или може да възникне прекомерен дефицит, тя трябва да изпрати становище до съответната държава и да информира за това Съвета. Като взе предвид доклада си в съответствие с член 126, параграф 3 от ДФЕС и становището на Икономическия и финансов комитет в съответствие с член 126, параграф 4 от ДФЕС, Комисията заключи, че в Малта съществува прекомерен дефицит. Поради това Комисията изпрати такова становище до Малта и информира Съвета за това на 29 май 2013 г. (3).

(5)

В член 126, параграф 6 от ДФЕС се предвижда, че Съветът трябва да разгледа всички съображения, които заинтересованата държава членка желае да представи, преди да реши след цялостна оценка дали е налице прекомерен дефицит. В случая с Малта цялостната оценка води до следните заключения.

(6)

Съгласно предоставените от малтийските власти през април 2013 г. данни дефицитът по консолидирания държавен бюджет на Малта е достигнал 3,3 % от БВП през 2012 г., превишавайки по този начин референтната стойност от 3 % от БВП. В доклада на Комисията по член 126, параграф 3 от ДФЕС се посочва, че дефицитът е бил близо до референтната стойност от 3 % от БВП, но превишението ѝ не може да бъде определено като извънредно по смисъла на ДФЕС и Пакта за стабилност и растеж. По-специално, то не е вследствие на силен спад в икономиката по смисъла на Договора и Пакта за стабилност и растеж. През 2010 г. и 2011 г. растежът на реалния БВП е бил средно над 2 % годишно, надвишавайки потенциалния растеж. Предварителните данни за БВП, публикувани от националния статистически институт на 11 март 2013 г., показват, че през 2012 г. икономическият растеж се е забавил, но е останал положителен на равнище 0,8 %. За 2012 г. се очаква разликата между фактическия и потенциалния БВП, която бе положителна през 2011 г., да бъде умерено отрицателна. Планираното превишаване на референтната стойност не може да се счита за временно явление. Според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. дефицитът ще нарасне до 3,7 % от БВП през 2013 г. и ще достигне 3,6 % от БВП през 2014 г. Заложеният в Договора критерий за дефицита не е изпълнен.

(7)

Предоставените данни показват също, че през 2012 г. брутният консолидиран държавен дълг е възлизал на 72,1 % от БВП, надхвърляйки референтната стойност от 60 % от БВП. В прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2013 г. се предвижда съотношението на дълга да нарасне до 74,9 % от БВП през 2014 г. След прекратяването на ППД през декември 2012 г. (4) Малта се възползва от тригодишен преходен период, започващ през 2012 г., през който да постигне целевия показател за намаляване на дълга. През 2012 г. Малта не постигна достатъчен напредък по отношение спазването на целевия показател за намаляване на дълга, като структурният дефицит се влоши въпреки изискванията за неговото подобряване. Следователно може да се заключи, че критерият за дълга от ДФЕС не е изпълнен.

(8)

В съответствие с разпоредбите на ДФЕС и Пакта за стабилност и растеж Комисията разгледа в доклада си и „други значими фактори“. Както е определено в Пакта за стабилност и растеж, по отношение на държави, чието съотношение на дълга надхвърля 60 % от БВП (като Малта), тези значими фактори могат да бъдат взети предвид само при стъпките, водещи до вземане на решение за наличието на прекомерен дефицит, когато се оценява дали е бил спазен критерият за дефицита, ако дефицитът по консолидирания държавен бюджет остане близо до референтната стойност и превишението на референтната стойност е временно — случаят с Малта обаче не е такъв (5). В същото време тези фактори бяха взети предвид при оценката на нарушението на критерия за дълга, но изглежда, че и в този случай те не поставят под въпрос решението за наличие на прекомерен дефицит. По-специално, напредъкът по отношение на изпълнението на целевия показател за намаление на дълга бе оценен в светлината на ефекта от финансовата помощ за държавите членки от еврозоната, водещ до увеличаване на дълга и дефицита. По отношение на Малта се очаква кумулативното въздействие за периода 2011—2014 г. на механизма за отпускане на заеми за Гърция, плащанията към Европейския инструмент за финансова стабилност и вноските в капитала на Европейския механизъм за стабилност да възлезе на 3,9 % от БВП под формата на дълг и 0,1 % от БВП под формата на дефицит. Отчитането на въздействието на тези операции би довело до намаляване на структурното подобрение за 2012 г., което Малта е трябвало да постигне, за да спази критерия за дълга, но дори тогава то остава далеч над структурното подобрение, постигнато реално от Малта през 2012 г,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че в Малта съществува прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Малта.

Съставено в Люксембург на 21 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

M. NOONAN


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(2)  Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стp. 1—9).

(3)  Всички документи, свързани с ППД за Малта, могат да бъдат намерени на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/malta_en.htm.

(4)  Решение 2012/778/ЕС на Съвета от 4 декември 2012 г. за отмяна на Решение 2009/587/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Малта (ОВ L 342, 14.12.2012 г., стр. 43).

(5)  Член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97.


26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/54


РЕШЕНИЕ 2013/320/ОВППС НА СЪВЕТА

от 24 юни 2013 година

в подкрепа на действията в областта на физическата сигурност и управлението на запасите с цел намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Либия и в региона

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

След народния бунт в Либия през февруари 2011 г. и последвалия въоръжен конфликт в страната са налице значителен обем запаси от конвенционални оръжия и боеприпаси, включително големи количества неизползваеми и опасни единици. Безконтролното разпространение на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси допринася за несигурността в Либия, в съседните държави и в региона като цяло, което усложнява конфликтите и подкопава изграждането на мира след въоръжения конфликт, като по този начин създава сериозна заплаха за мира и сигурността.

(2)

Като продължение на подкрепата на Съюза за либийския народ по време на конфликта и след него, Съюзът се ангажира да продължи сътрудничеството с Либия по множество въпроси, включително въпроси на сигурността, и да подпомогне процеса на преход към демокрация, траен мир и сигурност.

(3)

На 15 и16 декември 2005 г. Европейският съвет прие Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика с МОЛВ и боеприпаси за тях. В тази стратегия се отбелязва, че изобилието на запаси от МОЛВ и боеприпаси прави тези оръжия еднакво леснодостъпни за граждани, престъпни лица, терористи и бойци и се подчертава необходимостта да продължат превантивните действия за борба с незаконното предлагане на конвенционални оръжия и търсенето на такива оръжия. В стратегията Африка се определя като континента, който в най-голяма степен е засегнат от въздействието на вътрешните конфликти, влошавани от дестабилизиращия приток на МОЛВ.

(4)

На 23 май 2012 г. Либия, Судан, Централноафриканската република, Чад и Демократична република Конго подписаха Декларацията от Хартум, озаглавена „Относно контрола на малките оръжия и леките въоръжения в съседните на Западен Судан страни“. В посочената декларация Либия и останалите подписали я държави се ангажират, наред с другото, да укрепят националните капацитет и институции за разработване и прилагане на всеобхватни стратегии за контрол на МОЛВ, на национални планове за действие и интервенции, включително във връзка с физическата сигурност и управлението на запасите („ФСУЗ“) от МОЛВ и боеприпаси на разположение на държавите, в съответствие с международните стандарти.

(5)

В Декларацията от Хартум се отправя призив към регионалните и международните организации да предоставят техническа и финансова подкрепа, координирана с международната общност, за изпълнение на постигнатите на Конференцията, проведена в Хартум от 22 и 23 май 2012 г. резултати и на всички последващи действия и инициативи за решаване на въпроса за МОЛВ във всяка държава

(6)

На 18 юни 2004 г. Либия ратифицира Протокола срещу незаконното производство и трафика на огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност.

(7)

Германското дружество за международно сътрудничество (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH („GIZ“) е в процес на разработване на проект за контрол на конвенционалните оръжия в Либия. На 2 май 2012 г. GIZ и Либийският център по разминиране в качеството му на част от Министерството на отбраната се споразумяха по основните елементи на програма за разминиране и контрол на конвенционалните оръжия. Цялостната Програма за контрол на конвенционалните оръжия в Либия(„програмата“) се състои от два конкретни модула и се финансира съвместно от Съюза и германското Федерално министерство на външните работи.

(8)

Необходимо е да осигури във възможно най-висока степен отговорното участие на Либия в дейностите в областта на ФСУЗ в съответствие с основополагащите принципи за национална отговорност и ефективно издигане на ролята на местните партньори. В този смисъл програмата цели да приобщи към дейностите в областта на ФСУЗ съответните заинтересовани страни в Либия, включително при целесъобразност Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, въоръжените сили и др.. GIZ ще предоставя оперативна подкрепа и технически консултации на основните партньори по програмата.

(9)

Програмата отчита протичащите в Либия процеси и необходимостта от самото начало да бъдат привлечени за участие всички заинтересовани страни и потенциални национални партньори. Тя цели да допринесе и за изграждането на партньорства с международни неправителствени организации, специализирани в областта на разминирането и ФСУЗ, които вече са доказали оперативните си способности в Либия. Поставя се акцент и върху стимулирането на регионалното сътрудничество със съседните страни. Съюзът смята, че финансовото подпомагане на GIZ ще допринесе за ограничаване на рисковете, свързани с потенциалното незаконно разпространение на конвенционални оръжия и боеприпаси в Либия и от Либия и в региона като цяло,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съюзът продължава да насърчава мира и сигурността в Либия и региона като цяло, като подкрепя мерки, насочени към осигуряване на действителна физическа сигурност и управление на запасите в либийските оръжейни арсенали от страна на либийските държавни институции с цел да се намалят рисковете за мира и сигурността, породени от незаконното разпространение и прекомерното натрупване на МОЛВ и боеприпаси за тях, включително като стимулира ефективна многостранност на процеса на регионално равнище в този контекст.

2.   Дейностите, които Съюзът ще подкрепя, имат следните конкретни цели:

подпомагане на либийските държавни институции при разработването на национална стратегия и стандартни оперативни процедури в областта на ФСУЗ;

оказване на подкрепа на либийските държавни институции при създаването на рамка за обучение по въпросите на ФСУЗ;

оказване на подкрепа за рехабилитацията и управлението на сигурността в зоните за съхранение на боеприпаси съгласно националните стандарти;

предоставяне на временни бази за съхранение на запаси от конвенционални оръжия и боеприпаси;

оказване на подкрепа за преместването на зони за съхранение на боеприпаси, разположени в населени райони;

провеждане на проучване за осъществимост относно възможностите за намаляване на наличните запаси от боеприпаси чрез рециклиране;

стимулиране на регионалното сътрудничество със съседните страни по въпросите на ФСУЗ;

установяване на устойчива система за управление на риска, която да осигури резултатност на програмата в условията на бързо променяща се среда по отношение на изпълнението.

3.   С оглед на постигането на целта по параграф 1 Съюзът се стреми да оказва подкрепа на либийските държавни институции при рехабилитацията на неосигурените съоръжения за съхранение на амуниции, които са били повредени по време на конфликта, и за осигуряване на действителна физическа сигурност и управление на запасите на арсеналите. Проектът се изпълнява при спазване на принципа за национална отговорност с цел дългосрочна устойчивост. Във връзка с това всички дейности се съгласуват със съответните либийски държавни институции и другите заинтересовани страни. Освен това проектът съблюдава принципите за ненанасянето на вреди при отчитане на особеностите на конфликта.

Подробно описание на проекта се съдържа в приложението.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ( „ВП“) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проекта, посочен в член 1, параграф 3, се извършва от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH („GIZ“).

3.   GIZ изпълнява задачите си под ръководството на ВП. За тази цел ВП сключва необходимите договорености с GIZ.

Член 3

1.   Референтната сума за изпълнението на проекта, посочен в член 1, е 5 000 000 евро. Общият прогнозен бюджет на цялостния проект възлиза на 6 600 000 евро, като сумата се осигурява чрез съвместно финансиране с германското Федерално министерство на външните работи.

2.   Разходите, които се финансират от сумата по параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за бюджета на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху адекватното управление на разходите, посочени в параграф 1. За тази цел тя сключва необходимото споразумение с GIZ. В споразумението се посочва, че GIZ трябва да осигурява публичност на приноса на Съюза, съобразена с размера на този принос.

4.   Комисията полага усилия да сключи посоченото в параграф 3 споразумение във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за всякакви трудности в хода на този процес, както и за датата на сключване на споразумението.

Член 4

1.   ВП докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни доклади, представяни от GIZ. Тези доклади представляват основа за оценката, извършвана от Съвета.

2.   Комисията докладва за финансовите аспекти на изпълнението на проекта, посочен в член 1.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То подлежи на преглед и преработване в зависимост от политическата обстановка в Либия не по-късно от 24 месеца след датата на сключване на споразумението, посочено в член 3, параграф 3.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 60 месеца след датата на сключване на споразумението, посочено в член 3, параграф 3, освен ако не бъде решено друго в резултат на прегледа, проведен съгласно параграф 2. Независимо от това действието на решението изтича шест месеца след датата на влизането му в сила, ако не бъде сключено споразумение в рамките на този срок.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


ПРИЛОЖЕНИЕ

Програма за контрол на конвенционалните оръжия в Либия

1.   КОНТЕКСТ И ОБОСНОВКА

1.1   Контекст

В хода на либийската революция през 2011 г. режимът на Кадафи загуби контрол върху значителна част от арсенала си от конвенционални оръжия. В резултат обектите за съхранение на оръжия бяха еднакво достъпни за бойците на опозицията, гражданското население и войниците. След прекратяването на военните действия централизираният контрол върху военния арсенал не е напълно възстановен и разпространението и трафикът на оръжия оказват влияние върху конфликти в съседните региони. Освен това конвенционални оръжия започват да се съхраняват от гражданското население, което води до широко разпространено притежаване на конвенционални оръжия от частни лица в Либия. Наред с това взривни военни остатъци са разпръснати в райони около обекти за съхранение на оръжия и боеприпаси, земеделски земи и публични пространства.

По мнение на правителствените институции в Либия е спешно необходимо да се наложи засилен и централизиран контрол върху конвенционалните оръжия и боеприпасите в цяла Либия. За ефективното упражняване на такъв контрол правителствените институции в Либия са установили нуждата от прехвърляне на знания, оборудване и технически капацитет. Освен това либийските организации на гражданското общество, които работят в тази област, изпитват необходимост от финансови средства и повишаване на техническия капацитет. В отговор на тези предизвикателства Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit („GIZ“) и Либийският център по разминиране („LMAC“), под егидата на Министерството на отбраната на Либия, постигнаха съгласие по програма за подпомагане в областта на контрола на конвенционалните оръжия, включително физическата сигурност и управлението на запасите („ФСУЗ“).

Въз основа на проектно предложение, представено от GIZ на Федералното министерство на външните работи на Германия през октомври 2012 г., Федералното министерство на външните работи възложи на GIZ изпълнението на Програмата за контрол на конвенционалните оръжия в Либия („програмата“). Проектът е с продължителност от 5 години (60 месеца) и е разделен на 4 етапа. Общият прогнозен бюджет на проекта възлиза на 6 600 000 евро, като сумата се осигурява чрез съвместно финансиране от два донора — Федералното министерство на външните работи на Германия и Съюза. Вноската на Федералното министерство на външните работи на Германия е в размер на 1 600 000 евро, а на Съюза — до 5 000 000 евро. GIZ поема отговорността да управлява изпълнението.

Изпълнението на дейностите започна на 1 ноември 2012 г. и ще приключи на 31 октомври 2017 г. Федералното министерство на външните работи ще поеме разходите по модула за изграждане на капацитет, както и евентуалните разходи по модула с дейности в областта на ФСУЗ, които Съюзът счете за недопустими.

Подпомагането за либийските партньори ще бъде предоставено под формата на трансфер на знания от експерти в дългосрочен и краткосрочен план чрез организирането и провеждането на специализирани обучения, доставка на материали и оборудване и някои финансови вноски, включително безвъзмездни средства, за изпълнението на мерки от правителствени институции и специализирани агенции.

Договореностите за сътрудничество между GIZ и Федералното министерство на външните работи са описани в рамковото споразумение, подписано от GIZ и Федералното министерство на външните работи през 2005 г.

Договореностите за сътрудничество между GIZ и Комисията ще бъдат изложени в споразумението, подписано от GIZ и Комисията.

1.2   Обосновка за подпомагането по линия на ОВППС, публичност и устойчивост

Безконтролното разпространение на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях в Либия след събитията от февруари 2011 г. и след това допринася за несигурността в Либия, в съседните ѝ държави и в региона като цяло, което усложнява конфликтите и подкопава изграждането на мира след края им, като по този начин създава сериозна заплаха за мира и сигурността. Освен това в Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях Африка се определя като континента, който е засегнат в най-голяма степен от въздействието на вътрешните конфликти, влошавани от дестабилизиращия приток на малки оръжия и леки въоръжения („МОЛВ“). Помощта на Съюза за програмата се предоставя в отговор на тези заплахи. С нея се осигурява също последователност на политиките за сигурност и за развитие. Като продължение на предоставената от Съюза помощ за либийския народ по време на конфликта и след него, по-специално помощта чрез краткосрочния компонент на Инструмента за стабилност за Danish Refugee Council, DanChurchAid и Mines Advisory Group за прочистването от неизбухнали снаряди и за осигуряването на по-добра информираност на гражданското население за опасността от МОЛВ и взривните военни остатъци, Съюзът запазва ангажимента си за по-нататъшно сътрудничество с Либия по широк кръг от въпроси, включително въпросите на сигурността.

За да използва пълноценно средствата, с които разполага и които са налични в рамките на Съюза и по линия на двустранните отношения, Съюзът ще подпомогне програмата чрез съвместно финансиране за ефективно оказване на помощ чрез обмен на технически и управленски капацитет и системи, както и за насърчаване на използването на общи процедури за наблюдение, оценка и отчитане.

Като една от водещите организации в областта на услугите за международно сътрудничество с цел устойчиво развитие, GIZ има многогодишен опит в осигуряването на публичност за своята дейност и за тази на своите партньори. За тази цел GIZ разполага със собствен отдел за корпоративна комуникация със съответните специализирани средства за външна комуникация. По този начин на Съюза ще бъде гарантирана публичност с използване на подходяща запазена марка и методи за популяризиране, изтъкване на ролята на Съюза, осигуряване на прозрачност на неговите дейности и повишаване на осведомеността на обществеността или на конкретни групи за основанията на програмата, както и за помощта на Съюза за програмата и за резултатите от тази помощ. Популяризирането може да бъде под формата на публикации и доклади, прояви, снимки, видеоматериали и др. Знамето на Съюза ще фигурира на видно място в изготвените материали в рамките на проекта в съответствие с насоките на Съюза за точното използване и възпроизвеждане на знамето.

Целта на проекта е да осигури устойчивост на предвидените мерки чрез специфичната си структура и многопластов подход. Той е разработен като средносрочен петгодишен проект и по този начин запълва празнините между краткосрочните операции по спешност и дългосрочните проекти за насърчаване на устойчивото развитие. От самото начало либийските партньори ще участват в разработването на проекта, за да се осигури във възможно най-голяма степен ангажираност на национално равнище, а след шестмесечен етап на предаване в края ще бъдат подготвени да поемат изцяло отговорност след изтичането на петте години. Освен това GIZ ще работи на различни равнища в сътрудничество с държавни институции, неправителствени организации и представители на гражданското общество, както и с международни донори. За да се осигури приемственост на дейностите по проекта в нестабилна държава като Либия, в него е включен компонент за управление на риска. Устойчивостта на мерките след приключването на проекта се обезпечава по-специално чрез интегрирането при разработването му на елементи, свързани с изграждането на човешки капацитет, институционалното развитие и изграждането на регионални мрежи. Това означава, че капацитетът ще се повиши, за да се гарантира, че държавните институции в Либия могат да предприемат необходимите в бъдеще инициативи в тази област.

2.   ЦЕЛИ

2.1   Общи цели

Програмата има за цел да подпомага държавните институции в Либия при упражняването на действителен национален контрол върху конвенционалните оръжия и боеприпаси, с които разполагат, ограничаването на риска от незаконно разпространение на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях и управлението на свързаните със сигурността последици от либийския въоръжен конфликт. По-специално проектът е насочен към укрепване на либийските държавни институции и неправителствените организации в Либия в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и боеприпасите. С проекта ще се търси също и насърчаване на регионалното сътрудничество.

2.2   Конкретни цели

(i)

да се подпомагат държавните институции в Либия, натоварени с надзора и координацията в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и разминирането (LMAC), при изпълнението на задачите им;

(ii)

да се укрепят либийските неправителствени организации, работещи в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и разминирането, в усилията им за провеждане на кампании, повишаване на осведомеността и изпълнението на технически задачи;

(iii)

да се подпомогнат държавните институции в Либия, натоварени с координацията и надзора в областта на ФСУЗ при разработването, координирането и изпълнението на мерки за ФСУЗ;

(iv)

да се предостави пряка помощ за извършването на дейности по управление на запасите, включително преместване на обекти за съхранение извън населените райони, рехабилитация на обекти за съхранение на боеприпаси съгласно националните стандарти и предоставяне и инсталиране на временни бази за съхранение на боеприпаси;

(v)

да се стимулира регионалното сътрудничество, обменът на знания и партньорското обучение в областта на ФСУЗ и разпространението и незаконното натрупване на конвенционални оръжия.

3.   МОДУЛИ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Този проект се състои от два специални модула:

3.1

Изграждане на капацитет (финансиран от Федералното министерство на външните работи на Германия) и

3.2

ФСУЗ (финансиран от Съюза)

3.1   Изграждане на капацитет (финансиран от Федералното министерство на външните работи на Германия)

Този модул има за цел да се укрепи капацитетът на държавните институции в Либия, натоварени с надзора и координацията в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и разминирането, както и на либийските неправителствени организации, участващи в контрола на оръжия и разминирането. Това включва насърчаване на организационното развитие, подобряване на финансовото управление и управлението на качеството, както и развитието на технически умения.

В съответствие с общите цели на програмата този модул привежда в действие принципа за национална ангажираност и има за цел да укрепи либийските институции и способности с оглед на дългосрочната им устойчивост. При изграждането на капацитет вниманието ще бъде насочено в две посоки. Основният акцент ще бъде поставен върху националния орган за разминиране в Либия — LMAC, който е част от Министерството на отбраната. На второ място ще бъде отделено внимание на организациите на гражданското общество в Либия, които участват в дейностите по прочистване и повишаване на осведомеността.

Резултат 1: Ще бъдат установени и уточнени нуждите от обучение и оборудване на LMAC — националната институция в Либия, натоварена от Министерството на външните работи на Либия да отговаря за надзора и координацията в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и разминирането. LMAC ще разработи стратегии за укрепване на институционалния капацитет в областта например на организационното развитие, финансовото управление и управлението на качеството.

Дейност 1

:

Изготвяне и анализ на оценка на нуждите в областта на институционалния капацитет

Дейност 2

:

Разработване на бизнес план и на система за управление на качеството

Дейност 3

:

Изготвяне на рамкова програма за образование и обучение на лицата, работещи в обектите за съхранение на оръжия и боеприпаси

Дейност 4

:

Помощ за установяването на бюра за координация в институцията партньор (LMAC)

Резултат:

До края на 18-ия месец от проекта се изготвя и описва оценка на нуждите във връзка с изграждането на институционален капацитет в LMAC;

До края на 30-ия месец от проекта съответната институция (LMAC) разработва бизнес план и процес за управление на качеството;

До 30-ия месец от проекта съответната институция (LMAC) се снабдява с подходящо оборудване;

Рамката за обучение се разработва в сътрудничество с институцията партньор (LMAC).

Допълнителният(ите) резултат(и) от тези дейности се уточняват до края на шестия месец от проекта в сътрудничество с LMAC. Предвид неотдавнашното определяне на институцията партньор от Министерството на външните работи на Либия съответните показатели ще бъдат конкретизирани във възможно най-кратки срокове.

Резултат 2: Ще бъдат установени и уточнени нуждите от обучение и оборудване на либийските неправителствени организации, работещи в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и разминирането. Ще бъде укрепен капацитетът на тези неправителствени организации, по-специално в управлението, финансовото управление и техническите умения.

Дейност 1

:

Обучение по въпросите на управлението и финансовото управление

Дейност 2

:

Мерки за техническо обучение в областта на разминирането

Резултат:

През 2013 г., 2014 г. и 2015 г. се провеждат по три управленски обучения за неправителствени организации годишно.

3.2   ФСУЗ (финансира се от Съюза)

Дейност 1

:

Разработване на национална стратегия и стандартни оперативни процедури в областта на ФСУЗ

Дейност 2

:

Установяване на рамка за обучение по въпроси на ФСУЗ

Дейност 3

:

Рехабилитация и управление на сигурността в зоните за съхранение на боеприпаси

Дейност 4

:

Предоставяне на временни бази за съхранение

Дейност 5

:

Преместване на зони за съхранение на боеприпаси

Дейност 6

:

Възможности за рециклиране на запаси от боеприпаси

Дейност 7

:

Регионално сътрудничество по въпроси на ФСУЗ

Дейност 8

:

Установяване на устойчива система за управление на риска

3.2.1   Разработване на национална стратегия и стандартни оперативни процедури в областта на ФСУЗ

Цели:

Тази дейност ще засили координацията сред либийските институции, работещи в областта на управлението на запасите, и ще доведе до по-качествено изпълнение на процедурите по управление на запасите, като по този начин ще повиши нивото на сигурност и безопасност на запасите от конвенционални оръжия и боеприпаси. Държавните институции в Либия, натоварени с координацията и надзора в областта на ФСУЗ, ще бъдат в състояние да разработват, координират и изпълняват мерки за ФСУЗ.

Описание:

Проучване и преглед на съществуващите национални стратегии и стандартни оперативни процедури в областите, свързани с ФСУЗ, и извличане на поуки за разработването на нова национална стратегия и преработени стандартни оперативни процедури;

Разпространение и обсъждане на извлечените поуки и основните линии на национална стратегия в рамките на процес на консултиране с широко участие на всички заинтересовани страни, включително например Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, либийските въоръжени сили, националната гвардия и национални НПО;

Предоставяне на организационна подкрепа и технически експертен опит на либийския орган, отговорен за изготвянето на националната стратегия и разработването на стандартните оперативни процедури;

Оказване на подкрепа на отговорната национална институция с оглед подпомагане на процеса на преглед на стратегията и постигане на консенсус със заинтересованите страни за финализиране на националната стратегия и стандартните оперативни процедури относно ФСУЗ.

Резултат:

Изготвяне на национална стратегия в областта на ФСУЗ;

Изготвяне на стандартни оперативни процедури по отношение на ФСУЗ.

3.2.2   Установяване на рамка за обучение по въпроси на ФСУЗ

Цели:

В резултат от тази дейност ще бъде подобрено обучението на лицата, работещи в обектите за съхранение на оръжия и боеприпаси, като по този начин ще се допринесе за повишаване на нивото на сигурност на обектите.

Описание:

Преглед на съществуващите оценки на нуждите от обучение в областите, свързани с ФСУЗ, и извличане на поуки за разработването на нова рамка за обучение;

Провеждане на проучване сред съществуващите и планираните партньорски органи и обучаващи институции относно курсове за обучение по въпроси на ФСУЗ;

Съдействие за провеждането на процес на консултиране със заинтересованите страни, за да бъдат определени общите линии и ключовите цели на бъдеща национална рамка за обучение по въпроси на ФСУЗ;

Съдействие за процеса на изготвяне на рамката за обучение от страна на експертен екип, включващ либийски и международни експерти. Рамката за обучение следва да включва определяне на целевата група, стратегия за достигане до целевата група и за нейния подбор, изготвяне на съдържание на обучението, определяне на методите на обучение, времева рамка, концепция за персонала, изчисление на разходите, както и изготвяне на система за документация и оценка.

Резултат:

Провеждане на работни срещи във връзка с процеса на консултиране със заинтересованите страни и процеса на изготвяне на рамката за обучение;

Разработване на рамка за обучение.

3.2.3   Рехабилитация и управление на сигурността в зоните за съхранение на боеприпаси

Цели:

Значително ограничение на рисковете от кражби, грабежи и неразрешен достъп до обектите за съхранение на конвенционални оръжия и боеприпаси.

Описание:

Преглед на съществуващите проучвания относно зоните за съхранение на боеприпаси („ЗСБ“) и на докладите на местните общности относно необезопасени складове за оръжия и боеприпаси в населени райони, както и изготвяне на доклад, в който подробно се излагат резултатите от прегледа;

Съдействие за предприетото от съответните либийски институции определяне на приоритетни ЗСБ с оглед на подбора на тези от тях, които да бъдат рехабилитирани в рамките на пилотен проект;

Възлагане на техническо проучване за осъществимост и създаване на екипи за строителни проучвания с цел изготвяне на икономически ефективни решения за рехабилитация;

Съдействие за постигане на консенсус по въпроса кои ЗСБ да бъдат рехабилитирани. Процесът на вземане на решения ще включва следните критерии за подбор: национални приоритети за подбор, заплахи по отношение на сигурността на местното население, предоставяне на достъп от съответните органи на сигурността (военни съвети и др.), оперативни и финансови ограничения и предпочитания на общностите;

Съдействие за възлагането на подизпълнители на техническо проучване и разработване на задание, както и подпомагане на процедурата за възлагане на поръчка за съответните проекти за рехабилитация;

Съдействие за съвместна оценка на мониторинга и качеството;

Съдействие за разработването на концепция за безопасност и сигурност за ЗСБ, включени в пилотния проект;

Предоставяне на оборудване за целите на сигурността, предназначено за ЗСБ, включени в пилотния проект;

Предоставяне на обучение за бъдещия персонал на обектите за съхранение.

Резултат:

Рехабилитиране на определен брой обекти за съхранение на боеприпаси (броят ще бъде уточнен в края на етап 1).

3.2.4   Предоставяне на временни бази за съхранение

Цели:

В резултат от тази дейност ще бъде подобрен контролът на избрани либийски арсенали от конвенционални оръжия, като по този начин ще се намали рискът от кражби и ще се повиши нивото на защита на гражданите от неконтролирани експлозии.

Описание:

Възлагане на проучване относно потенциалните обекти за временни бази за съхранение, както и на проучване за осъществимост относно икономически ефективните решения за изграждане на временни бази за съхранение. Резултатите от проучването ще бъдат подробно изложени в доклад относно местата за изграждане на временните бази за съхранение и техническите им спецификации;

Съдействие за постигане на консенсус относно местата за изграждане на временните бази за съхранение. Процесът на вземане на решения ще включва следните критерии за подбор: национални приоритети, заплахи по отношение на сигурността на местното население, предоставяне на достъп от съответните органи на сигурността (военни съвети и др.), оперативни и финансови ограничения и предпочитания на общностите;

Съдействие за възлагането на подизпълнители на техническо проучване и разработване на задание, както и подпомагане на процедурата за възлагане на поръчка във връзка със съответните проекти за строителство;

Съдействие за съвместна оценка на мониторинга и качеството;

Съдействие за разработването на концепция за безопасност и сигурност за всяка временна база за съхранение;

Предоставяне на оборудване за целите на сигурността, предназначено за избраните временни бази за съхранение;

Предоставяне на обучение за бъдещия персонал на базите за съхранение.

Резултат:

Установяване на определен брой временни бази за съхранение на боеприпаси (броят ще бъде уточнен в края на етап 1).

3.2.5.   Преместване на зони за съхранение на боеприпаси

Цели:

В резултат от тази дейност ще бъде повишена сигурността на зоните за съхранение и ще бъде подобрено положението със сигурността в населените райони, разположени в съседство със зоните на съхранение.

Описание: