ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.164.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 164

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
18 юни 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 550/2013 на Комисията от 11 юни 2013 година за забрана на риболова на атлантическа треска в зоната на Категат от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

1

 

*

Регламент (ЕС) № 551/2013 на Комисията от 11 юни 2013 година за временна забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на плавателни съдове под флага на Европейския съюз

3

 

*

Регламент (ЕС) № 552/2013 на Комисията от 12 юни 2013 година за забрана на риболова на берикс във води на ЕС и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

5

 

*

Регламент (ЕС) № 553/2013 на Комисията от 13 юни 2013 година за забрана на риболова на менек във води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

7

 

*

Регламент (ЕС) № 554/2013 на Комисията от 13 юни 2013 година за забрана на риболова на пикша в зони VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Испания

9

 

*

Регламент (ЕС) № 555/2013 на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на транзитното преминаване на определени странични животински продукти от Босна и Херцеговина ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 556/2013 на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010 и (ЕС) № 28/2012 по отношение на транзитното преминаване на определени продукти от животински произход от Босна и Херцеговина ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията ( 1 )

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 558/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/290/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES във връзка с присъединяването на Хърватия (нотифицирано под номер C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юни 2013 година за определяне на преходни мерки за някои продукти от животински произход, обхванати от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, въведени в Хърватия от трети държави преди 1 юли 2013 г. (нотифицирано под номер C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на транзитното преминаване от Босна и Херцеговина на някои месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 550/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2013 година

за забрана на риболова на атлантическа треска в зоната на Категат от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 39/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2013 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2013 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

04/TQ39

Държава-членка

Швеция

Рибен запас

COD/03AS.

Вид

Атлантическа треска (Gadus morhua)

Зона

Категат

Дата

27.5.2013 г.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 551/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2013 година

за временна забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на плавателни съдове под флага на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в Европейския съюз, е изчерпана средносрочната квота, отпусната за периода до 1 юли 2013 г.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас до 30 юни 2013 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за улов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за периода преди 1 юли 2013 г. на определените в същото приложение държави членки, се счита за изчерпана от датата, указана в приложението.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочените в същото приложение държави членки, считано от указаната в приложението дата до 30 юни 2013 г. включително. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове в периода между тези дати.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

03/TQ40

Държава-членка

Европейски съюз (всички държави членки)

Рибен запас

RED/N3M

Вид

Морски костур (Sebastes spp.)

Зона

NAFO 3M

Краен срок

от 3.5.2013 г. до 30.6.2013 г.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 552/2013 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2013 година

за забрана на риболова на берикс във води на ЕС и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2013 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2013 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

05/DSS

Държава-членка

Испания

Рибен запас

ALF/3X14-

Вид

Берикс (Beryx spp.)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

Дата

1.6.2013 г.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 553/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2013 година

за забрана на риболова на менек във води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне за 2013 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2013 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2013 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ

06/TQ40

Държава-членка

Испания

Рибен запас

USK/567EI.

Вид

Менек (Brosme brosme)

Зона

Води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII

Дата

1.6.2013 г.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 554/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2013 година

за забрана на риболова на пикша в зони VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функциониране на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 39/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (2) се определят квотите за 2013 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2013 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2013 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 23, 25.1.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

07/TQ39

Държава-членка

Испания

Рибен запас

HAD/7X7A34

Вид

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

Зона

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1

Дата

1.6.2013 г.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 555/2013 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на транзитното преминаване на определени странични животински продукти от Босна и Херцеговина

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (1), и по-специално член 41, параграф 3, втора алинея и член 42, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (2) се установяват мерки за прилагане на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека.

(2)

Поради географското положение и потребността от запазване на достъпа до хърватското пристанище Плоче след присъединяването на Хърватия към Европейския съюз е необходимо да се определят специфични условия за транзитното преминаване през територията на Съюза на пратки от странични животински продукти и производни продукти от Босна и Херцеговина към трети държави.

(3)

В Решение 2009/821/ЕО на Комисията (3) се съдържа списък на одобрените гранични инспекционни пунктове, установяват се някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и се определят ветеринарните единици в TRACES. Тъй като договореностите за транзитното преминаване през Съюза на съответните пратки от странични животински продукти от Босна и Херцеговина към трети държави могат да се приложат на практика единствено чрез достъп през хърватските гранични инспекционни пунктове Нова Села (Nova Sela) и Плоче (Ploče), е необходимо тези пунктове да бъдат включени в списъка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО веднага след като бъдат изпълнени техническите условия за тяхното одобряване.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 142/2011 се вмъква следният член 29а:

„Член 29а

Специфични изисквания за транзитно преминаване през Хърватия на странични животински продукти от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави

1.   Разрешава се движението през Съюза чрез автомобилен транспорт на пратки от странични животински продукти и производни продукти от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави, директно между граничните инспекционни пунктове Нова Села (Nova Sela) и Плоче (Ploče), при условие че са спазени следните изисквания:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

в)

спазени са процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като приемлива за транзитно преминаване в общия ветеринарен входен документ, предвиден в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 136/2004, от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане.

2.   Не се разрешава разтоварването или складирането, както са определени в член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО, на такива пратки в Съюза.

3.   Компетентният орган извършва редовни одити, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи Съюза, съответстват на броя и количествата, влезли в Съюза.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяването на Хърватия влезе в сила и на датата на влизането му в сила.

Той се прилага от датата на влизане в сила на измененията на Решение 2009/821/ЕО, с които Нова Села и Плоче се вписват в приложение I към него.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 556/2013 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2013 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010 и (ЕС) № 28/2012 по отношение на транзитното преминаване на определени продукти от животински произход от Босна и Херцеговина

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, параграф 5, трето тире, член 9, параграф 2, буква б) и параграф 4, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (2) се установява списък на трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на домашни птици и продукти от домашни птици, и се определят изискванията за ветеринарно сертифициране.

(2)

В Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (3) се установяват списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и се определят изискванията за ветеринарно сертифициране.

(3)

В Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (4) се определят ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека.

(4)

В Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията (5) се установяват приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза.

(5)

Поради географското положение и потребността от запазване на достъпа до хърватското пристанище след присъединяването на Хърватия към Европейския съюз е необходимо да се определят специфични условия за транзитното преминаване през територията на Съюза на пратки от продукти от домашни птици, прясно месо, сурово мляко и млечни продукти и някои съставни продукти от Босна и Херцеговина към трети държави.

(6)

В Решение 2009/821/ЕО на Комисията (6) се съдържа списък на одобрените гранични инспекционни пунктове, установяват се някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и се определят ветеринарните единици в TRACES. Тъй като транзитното преминаване през Съюза от Босна и Херцеговина към трети държави на пратки, обхванати от регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010 и (ЕС) № 28/2012, е възможно на практика единствено чрез достъп през хърватските гранични инспекционни пунктове в Nova Sela и в Ploče, е необходимо тези пунктове да бъдат включени в списъка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО, веднага след като бъдат изпълнени техническите условия за тяхното одобряване.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008

В Регламент (ЕО) № 798/2008 се вмъква следният член 18а:

„Член 18а

Дерогация за транзитно преминаване през Хърватия на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави

1.   Чрез дерогация от член 4, параграф 4 се разрешава директният транзит с автомобилен транспорт между граничните инспекционни пунктове в Nova Sela и в Ploče на пратки от месо, мляно месо и механично отделено месо от домашни птици, включително щраусови и дивечови птици, както и на яйца и яйчни продукти и яйца, свободни от определени патогени, от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави, когато са изпълнени следните условия:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

в)

спазени са процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като приемлива за транзитно преминаване в общия ветеринарен входен документ, предвиден в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията (7), от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане.

2.   Не се разрешава разтоварването или складирането по смисъла на член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО на такива пратки в Съюза.

3.   Компетентният орган извършва редовни одити, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи Съюза, съответстват на броя и количествата, влезли в Съюза.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕС) № 206/2010

В Регламент (ЕС) № 206/2010 се вмъква следният член 17а:

„Член 17а

Дерогация за транзитно преминаване през Хърватия на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави

1.   Чрез дерогация от член 16 се разрешава директният транзит с автомобилен транспорт през територията на Съюза между граничните инспекционни пунктове в Nova Sela и в Ploče на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави, при условие че са спазени следните изисквания:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

в)

спазени са процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като приемлива за транзитно преминаване в общия ветеринарен входен документ, предвиден в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 136/2004, от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане.

2.   Не се разрешава разтоварването или складирането по смисъла на член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО на такива пратки на територията на Съюза.

3.   Компетентният орган извършва редовни одити, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи Съюза, съответстват на броя и количествата, влезли в Съюза.“

Член 3

Изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010

В Регламент (ЕС) № 605/2010 се вмъква следният член 7а:

„Член 7а

Дерогация за транзитно преминаване през Хърватия на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави

1.   Чрез дерогация от член 6 се разрешава директният транзит с автомобилен транспорт през територията на Съюза между граничните инспекционни пунктове в Nova Sela и в Ploče на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави, при условие че са спазени следните изисквания:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

в)

спазени са процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като приемлива за транзитно преминаване в общия ветеринарен входен документ, предвиден в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 136/2004, от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане.

2.   Не се разрешава разтоварването или складирането по смисъла на член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО на такива пратки на територията на Съюза.

3.   Компетентният орган извършва редовни одити, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи Съюза, съответстват на броя и количествата, влезли в Съюза.“

Член 4

Изменение на Регламент (ЕС) № 28/2012

В Регламент (ЕС) № 28/2012 се вмъква следният член 5а:

„Член 5а

Дерогация за транзитно преминаване през Хърватия на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави

1.   Чрез дерогация от член 4 се разрешава директният транзит с автомобилен транспорт през територията на Съюза между граничните инспекционни пунктове в Nova Sela и в Ploče на пратки със съставни продукти, посочени в член 3, от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави, при условие че са спазени следните изисквания:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер на граничния инспекционен пункт на въвеждане в Съюза от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

в)

спазени са процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като приемлива за транзитно преминаване в общия ветеринарен входен документ, предвиден в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 136/2004, от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане.

2.   Не се разрешава разтоварването или складирането по смисъла на член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО на такива пратки в Съюза.

3.   Компетентният орган извършва редовни одити, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи Съюза, съответстват на броя и количествата, влезли в Съюза.“

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяването на Хърватия влезе в сила и на датата на влизането му в сила.

Той се прилага от датата на влизане в сила на измененията на Решение 2009/821/ЕО, с които Nova Sela и Ploče се вписват в приложение I към него.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.“


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 557/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2013 година

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (1), и по-специално член 23 от него,

като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 223/2009 се съдържа правната уредба за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, включително общите разпоредби относно защитата и достъпа до поверителни данни.

(2)

Ползите от данните, събирани за целите на европейската статистика, следва да бъдат увеличени максимално, inter alia, и чрез подобряване на достъпа до поверителни данни за научни цели за изследователите.

(3)

На редица въпроси, повдигнати в областта на икономическите, социалните, екологичните и политическите науки, може да се отговори по подходящ начин само въз основа на значими и подробни данни, позволяващи задълбочен анализ. В този контекст качеството и навременността на наличната подробна информация за целите на научните изследвания се превърнаха във важен компонент на научно обоснованото разбиране и управление на обществото.

(4)

Поради това научноизследователската общност следва да се ползва с по-широк достъп до поверителни данни, използвани за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика за анализ в интерес на научния прогрес, без да се излага на риск високото ниво на защита, което поверителните статистически данни изискват.

(5)

Органите, чиято цел е насърчаването и осигуряването на достъпа до данни в интерес на научните изследвания в съответните области от социално и политическо значение, биха моли да допринесат за процеса на предоставяне на поверителни данни за научни цели, като по този начин подобрят достъпа до поверителни данни.

(6)

Подход, основаващ се на управление на риска, следва да служи като най-ефикасният модел с оглед осигуряването на по-широк кръг поверителни данни за научни цели, като същевременно се запазва поверителността на респондентите и на статистическите единици.

(7)

Физическата и логическа защита на поверителните данни следва да се гарантира чрез регулаторни, административни, технически и организационни мерки. Тези мерки следва да не бъдат прекомерни до такава степен, че да ограничават полезността на данните за целите на научните изследвания.

(8)

За тази цел в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 държавите членки и Комисията следва да предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакви нарушения на статистическата поверителност.

(9)

Настоящият регламент гарантира, по-специално, пълното спазване на правото на личен живот и защита на личните данни (членове 7 и 8 от Хартата за основните права на Европейския съюз).

(10)

Настоящият регламент следва да се прилага без да се засягат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(11)

Настоящият регламент следва да се прилага без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (4) и Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (5).

(12)

Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (6) следва да бъде отменен.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система (Комитет на ЕСС),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят условията, при които на Комисията (Евростат) може да бъде предоставян достъп до поверителни данни с оглед изготвянето на статистически анализи за научни цели, както и правилата за сътрудничество между Комисията (Евростат) и националните статистически органи, с цел да се улесни такъв достъп.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„поверителни данни за научни цели“ означава данни, които позволяват единствено непряко разпознаване на статистическите единици, под формата на досиета за ползване в сигурна среда или за научни цели;

2.

„досиета за ползване в сигурна среда“ означава поверителни данни за научни цели, за които не са приложени други методи за контрол на оповестяването на статистическите данни;

3.

„досиета за научни цели“ означава поверителни данни за научни цели, по отношение на които са били приложени методи на контрол на оповестяването на статистическите данни с цел да се намали до подходящо равнище и в съответствие с актуалните най-добри практики рискът от идентифициране на статистическата единица;

4.

„методи за контрол на оповестяването на статистическите данни“ означава методи за намаляване на риска от разкриване на информация за статистическите единици, които обикновено се основават на ограничаване на количеството или промяна на предоставяните данни;

5.

„съоръжения за достъп“ означава физическата или виртуалната среда и нейните организационни структури, в рамките на които се предоставя достъпът до поверителни данни за научни цели;

6.

„национални статистически органи“ означава националните статистически институти и другите национални органи, отговарящи във всяка държава членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 3

Общи принципи

Комисията (Евростат) може да предоставя достъп до поверителни данни за научни цели, които се съхраняват от нея, за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както е посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

достъпът е поискан от призната изследователска структура;

б)

представено е подходящо предложение за научно изследване;

в)

посочен е видът на поисканите поверителни данни за научни цели;

г)

достъпът се осигурява от Комисията (Евростат) или от друго акредитирано от Комисията (Евростат) съоръжение за достъп;

д)

съответните национални статистически органи, предоставили данните, са дали одобрението си.

Член 4

Научноизследователски структури

1.   Признаването на научноизследователските структури се основава на критерии, отнасящи се до:

а)

целите на структурата; оценката на целите на структурата се извършва въз основа на нейния устав, мисия или друга декларация за цел; целите на структурата включват позоваване на научни изследвания;

б)

опита или репутацията на структурата по отношение на изготвянето и предоставянето на обществеността висококачествени научни изследвания; опитът на структурата в провеждането на научноизследователски проекти се оценява, inter alia, въз основа на наличните списъци с публикации и научноизследователски проекти, в които структурата е участвала;

в)

вътрешноорганизационните процедури за научни изследвания; научноизследователската структура е отделна организация с юридическа правосубектност, чиято дейност е съсредоточена върху научните изследвания, или научноизследователски отдел в рамките на дадена организация; научноизследователската структура трябва да бъде независима, автономна при формулирането на научни заключения и да не е свързана с политическите области, в които работи организацията, към която тя принадлежи;

г)

предпазните мерки, с които се цели да се гарантира сигурността на данните; научноизследователската структура изпълнява техническите изисквания и изискванията по отношение на инфраструктурата за гарантиране на сигурността на данните.

2.   Надлежно упълномощен представител на научноизследователската структура подписва декларация за поверителност от името на всички изследователи в структурата, които ще имат достъп до поверителни данни за научни цели, като в тази декларация се определят условията за достъп, задълженията на изследователите, мерките за спазване на поверителността на статистическите данни, както и санкциите в случай на неизпълнение на тези задължения.

3.   Комисията (Евростат), в сътрудничество с Комитета на ЕСС, установява насоки за оценяване на научноизследователските структури, които обхващат и декларацията за поверителност, посочена в член 4, параграф 2. Комисията (Евростат) актуализира насоките — когато такава актуализация е надлежно обоснована — в съответствие с процедурната уредба, одобрена от Комитета на ЕСС.

4.   На националните статистически органи се предоставят доклади за оценките на научноизследователските структури.

5.   Комисията (Евростат) поддържа и публикува на своя уебсайт актуален списък на признатите научноизследователски структури.

6.   Комисията (Евростат) извършва редовни преоценки на научноизследователските структури, включени в списъка.

Член 5

Предложение за научно изследване

1.   В предложението за научно изследване се посочват достатъчно подробно:

а)

законната цел на научното изследване;

б)

обяснението защо тази цел не може да бъде постигната с използването на неповерителни данни;

в)

структурата, която иска достъпа;

г)

отделните изследователи, които ще получат достъп до данните;

д)

съоръженията за достъп, които ще бъдат използвани;

е)

наборите от данни, до които трябва да бъде получен достъп, методите за тяхното анализиране и

ж)

очакваните резултати от научното изследване, които следва да бъдат публикувани или разпространени по друг начин.

2.   Предложението за научно изследване се придружава от отделни декларации за поверителност, подписани от изследователите, които ще имат достъп до данните.

3.   Комисията (Евростат), в сътрудничество с Комитета на ЕСС, установява насоки за оценка на предложенията за научни изследвания. Комисията (Евростат) актуализира насоките — когато такава актуализация е надлежно обоснована — в съответствие с процедурната уредба, одобрена от Комитета на ЕСС.

4.   На националните статистически органи, предали въпросните поверителни данни на Комисията (Евростат), се предоставят доклади за оценките на предложенията за научни изследвания.

Член 6

Становище на националните статистически органи

1.   За всяко предложение за научно изследване преди предоставянето на достъп се иска одобрение от националния статистически орган, предал поверителните данни. Националният статистически орган представя становището си на Евростат в срок от четири седмици от датата, на която националният статистически орган е получил съответния доклад за оценка на предложението за научно изследване.

2.   Националните статистически органи, които са предали въпросните поверителни данни, и Комисията (Евростат), когато е възможно, се договарят за опростяване на процедурата по консултация и подобряване на нейното навременно провеждане.

Член 7

Поверителни данни за научни цели

1.   Достъп до досиета за ползване в сигурна среда може да бъде предоставян при условие че резултатите от изследванията се публикуват едва след предварителна проверка, чрез която се гарантира, че те не разкриват поверителни данни. Достъп до досиета за ползване в сигурна среда може да бъде предоставян само в рамките на съоръжения за достъп на Комисията (Евростат) или други съоръжения за достъп, акредитирани от Комисията (Евростат) за предоставянето на достъп до досиета за конфиденциално ползване.

2.   Достъп до досиета за научни цели може да бъде предоставян при условие че в научноизследователската структура, искаща достъпа, са въведени подходящи предпазни мерки. Комисията (Евростат) публикува информация относно изискваните гаранции.

3.   Комисията (Евростат) подготвя в сътрудничество с националните статистически органи набори от данни за целите на научни изследвания, насочени към различните видове поверителни данни за научни цели. При изготвянето на набор от данни за целите на научни изследвания Комисията (Евростат) и националните статистически органи вземат предвид риска и въздействието от неправомерното разкриване на поверителна информация.

Член 8

Съоръжения за достъп

1.   Достъп до поверителни данни за научни цели може да бъде предоставен чрез акредитирани от Комисията (Евростат) съоръжения за достъп.

2.   Съоръженията за достъп трябва да са установени в рамките на националните статистически органи. По изключение съоръжения за достъп могат да бъдат установени извън рамките на националните статистически органи, при условие че е налице изричното одобрение на националните статистически органи, предоставили въпросните данни.

3.   Акредитацията на съоръженията за достъп се основава на критерии, отнасящи се до целта на съоръжението за достъп, неговата организационна структура и стандартите за сигурност на данните и управление на данни.

4.   Комисията (Евростат), в сътрудничество с Комитета на ЕСС, установява насоки за оценка на съоръженията за достъп. В надлежно обосновани случаи Комисията (Евростат) актуализира своите насоки в съответствие с процедурната уредба, одобрена от Комитета на ЕСС.

5.   Докладите за оценките на съоръженията за достъп се предоставят на националните статистически органи. Тези доклади включват препоръка относно вида на поверителните данни, до които съоръжението може да предоставя достъп. Комисията (Евростат) се консултира с Комитета на ЕСС преди да се вземе решение относно акредитацията на дадено съоръжение за достъп.

6.   Между надлежно упълномощения представител на съоръжението за достъп или на организацията, в която се намира съоръжението за достъп, и Комисията (Евростат) следва да бъде подписан договор за определяне на задълженията на съоръжението за достъп с оглед защитата на поверителните данни и на организационните мерки. Комисията (Евростат) трябва да бъде редовно информирана относно дейностите, провеждани от съоръженията за достъп.

7.   Комисията (Евростат) поддържа и публикува на своя уебсайт списък на акредитираните съоръжения за достъп.

Член 9

Организационни въпроси

1.   Комисията (Евростат) информира редовно Комитета на ЕСС за административните, техническите и организационните мерки, предприети за гарантиране на физическата и логическата защита на поверителните данни и за наблюдение и предотвратяване на риска от неправомерно разкриване на данни или всякаква употреба извън целите, за които е разрешен достъпът.

2.   Комисията (Евростат) публикува на своя уебсайт:

а)

насоки за оценяването на научноизследователските структури, предложенията за научни изследвания и съоръженията за достъп;

б)

списъка на признатите научноизследователски структури;

в)

списъка на акредитираните съоръжения за достъп;

г)

списъка с набори от данни за целите на научните изследвания със съответната документация и наличните видове достъп.

Член 10

Отмяна

Регламент (ЕО) № 831/2002 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(2)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 558/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2013 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2013 година

за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES във връзка с присъединяването на Хърватия

(нотифицирано под номер C(2013) 3474)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/290/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 50 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (1) се установява списъкът на граничните инспекционни пунктове, одобрени в съответствие с директиви 91/496/ЕИО (2) и 97/78/ЕО (3) на Съвета, а в приложение II — списъкът на централните, регионалните и местните единици в интегрираната компютризирана ветеринарна система (Traces).

(2)

Приетото от Комисията Решение 2009/821/ЕО остава в сила и след 1 юли 2013 г., поради което е необходимо да бъде адаптирано вследствие на присъединяването на Хърватия. Необходимите изменения не са предвидени в Акта за присъединяване за Хърватия (4) и затова трябва да бъдат приети преди присъединяването с настоящото решение, така че да се прилагат от датата на присъединяването.

(3)

Процесът на разширяване ще доведе до съществено изменение на сухопътната граница на новия Съюз със съседни трети държави, като се има предвид разширяването на бреговата граница, в която ще се включи по-голяма част от бреговата линия на Средиземно море, и добавянето на едно международно летище.

(4)

Предвидените обекти, предложени за гранични инспекционни пунктове с трети държави в Хърватия, бяха подложени на одит от Хранителната и ветеринарна служба (FVO) — службата за одит на Комисията, наричана по-рано служба за инспекции на Комисията. Счита се, че до датата на присъединяване тези обекти ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на Съюза. Във връзка с това предложените обекти в Хърватия следва да бъдат добавени към списъка на одобрените гранични инспекционни пунктове в държавите членки в приложение I към Решение 2009/821/ЕО.

(5)

Също така вследствие на присъединяването на Хърватия някои държави членки — Унгария и Словения — няма повече да притежават общи граници с трети държави, в резултат на което някои сухопътни гранични инспекционни пунктове в тези държави членки ще станат излишни. Поради това списъкът на одобрените гранични инспекционни пунктове в тези две държави членки, установен в приложение I към Решение 2009/821/ЕО, следва да бъде съответно изменен.

(6)

Освен това процесът на разширяване ще доведе до включването на местни ветеринарни служби в Хърватия в системата Traces. Тези местни ветеринарни служби трябва да бъдат добавени към списъка на местните единици в Traces за държавите членки в приложение II към Решение 2009/821/ЕО.

(7)

Поради това Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Измененията в приложението влизат в сила, при условие че Договорът за присъединяване на Хърватия влезе в сила и от датата на влизането му в сила.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(3)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

след частта за Франция се добавя следната част за Хърватия:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O“

б)

в частта относно Унгария вписванията за железопътния граничен пункт Gyékényes и сухопътния граничен пункт Letenye се заличават;

в)

в частта относно Словения вписванията за железопътния граничен пункт Dobova и за сухопътните гранични пунктове Gruškovje, Jelšane и Obrežje се заличават.

2)

В приложение II след частта за Франция се добавя следната част за Хърватия:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА - VIETINIAI VIENETAI - MÍSTNÍ JEDNOTKA - HELYI EGYSÉGEK - LOKALE ENHEDER - UNITA’ LOKALI - ÖRTLICHE EINHEITEN - LOKALE EENHEDEN - KOHALIK ASUTUS - JEDNOSTKA LOKALNA - ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - UNIDADES LOCAIS - LOCAL UNITS - UNITĂȚI LOCALE - UNIDADES LOCALES - MIESTNA JEDNOTKA - UNITÉS LOCALES - LOKALNE JEDINICE - OBMOĆNA ENOTA - UNITÀ LOCALI - PAIKALLISET YKSIKÖT - LOKĀLĀ VIENĪBA - LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAžDIN

HR00006

ZAGREB“


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/25


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2013 година

за определяне на преходни мерки за някои продукти от животински произход, обхванати от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, въведени в Хърватия от трети държави преди 1 юли 2013 г.

(нотифицирано под номер C(2013) 3475)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/291/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Очаква се Хърватия да се присъедини към Европейския съюз на 1 юли 2013 г. По отношение на продуктите от животински произход ще се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1). Въпреки това някои продукти от животински произход, въведени в Хърватия преди тази дата, не отговарят на съответните правила, установени в посочения регламент.

(2)

Някои от тези продукти са били допуснати за свободно обращение в Хърватия, а други все още не са поставени под митнически режим и продължават да са под митнически надзор.

(3)

С цел да се улесни преходът от съществуващия режим в Хърватия към режима, произтичащ от прилагането на законодателството на Съюза, е целесъобразно да се определят преходни мерки по отношение на търговията с тези продукти.

(4)

Те следва да бъдат предлагани само на вътрешния пазар на Хърватия при подходящи условия. По-конкретно, като се има предвид, че сегашната система за проследимост не е достатъчна, предприятия, които имат разрешение да изпращат свои продукти в други държави членки, следва да не преработват такива продукти, които не отговарят на изискванията.

(5)

Продукти, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, следва да не се въвеждат в други държави членки. С цел да се гарантира, че съответните продукти не са обект на търговия в рамките на Съюза, държавите членки следва да извършват необходимите проверки съгласно Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (2).

(6)

Износът на такива продукти към трети държави следва да се осъществява в съответствие с подходящите договорености и с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (3).

(7)

Една година след датата на присъединяване продуктите, които все още не са допуснати за свободно обращение и не са предлагани на пазара на Хърватия или не са изнесени и стоят на съхранение под митнически надзор, следва да бъдат унищожени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обхват

Настоящото решение се прилага за продукти от животински произход, които отговарят на следните условия:

а)

попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 853/2004;

б)

не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004;

в)

са били въведени в Хърватия от трети държави преди 1 юли 2013 г.

Член 2

Продукти от животински произход, допуснати за свободно обращение в Хърватия преди 1 юли 2013 г.

Посочените в член 1 продукти, които са били допуснати за свободно обращение в Хърватия преди 1 юли 2013 г., могат да бъдат предлагани на пазара на територията на Хърватия за срок от една година, считано от тази дата, при условие че отговарят на следните изисквания:

а)

не трябва да бъдат преработвани от предприятия, които имат разрешение да изпращат своите продукти в други държави членки;

б)

трябва да носят национален знак, предвиден от разпоредбите на национално равнище в Хърватия, които са били в сила към датата на допускане за свободно обращение. Този знак е различен от здравната маркировка, посочена в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4), или от идентификационната маркировка, посочена в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 3

Продукти от животински произход, въведени в Хърватия преди 1 юли 2013 г., които не са допуснати за свободно обращение

Посочените в член 1 продукти, които са въведени в Хърватия преди 1 юли 2013 г., но не са допуснати за свободно обращение преди тази дата, могат да бъдат допуснати за свободно обращение в Хърватия и могат да бъдат предлагани на пазара на територията на Хърватия само до 30 юни 2014 г., при условие че отговарят на изискванията, установени в член 2.

Член 4

Забрана за изпращане на продукти от животински произход от Хърватия в други държави членки

1.   Продуктите, посочени в член 1, не се изпращат от Хърватия в други държави членки.

2.   Държавите членки гарантират в съответствие с Директива 89/662/ЕИО на Съвета, и по-специално член 3 от нея, че продуктите, посочени в член 1, не се търгуват между държавите членки.

Член 5

Износ към трети държави

За преходен период до 1 юли 2014 г. посочените в член 1 продукти могат да продължат да бъдат изнасяни от Хърватия към трети държави, при условие че са спазени следните условия:

а)

износът трябва да се извършва в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

б)

всяка пратка трябва да напусне територията на Хърватия под прекия надзор на компетентния орган, без да преминава през територията на други държави членки;

в)

всяка пратка трябва да бъде изнесена в средство за транспорт, запечатано от компетентния орган, и пломбите трябва да бъдат проверени на изходната точка в Хърватия.

Член 6

Унищожаване на пратки, поставени под митнически надзор, от 1 юли 2014 г.

Пратки с продуктите, посочени в член 1, които все още са под митнически надзор на 1 юли 2014 г., се унищожават под контрола на компетентния орган.

Всички разходи във връзка с унищожаването на пратките са за сметка на притежателя на пратката.

Член 7

Прилагане

Настоящото решение се прилага, при условие че Договорът за присъединяване на Хърватия влезе в сила и от датата на влизането му в сила.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2013 година

за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на транзитното преминаване от Босна и Херцеговина на някои месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2013) 3484)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/292/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, параграф 5, трето тире, член 9, параграф 2, буква б) и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията (2) се определят ветеринарно-санитарните и здравните изисквания и образците на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека.

(2)

Поради географското положение и потребността от запазване на достъпа до хърватското пристанище Плоче (Ploče) след присъединяването на Хърватия към Европейския съюз е необходимо да се определят специфични условия за транзитното преминаване през територията на Съюза на пратки от месни продукти от Босна и Херцеговина към трети държави.

(3)

В Решение 2009/821/ЕО на Комисията (3) се съдържа списък на одобрените гранични инспекционни пунктове, установяват се някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и се определят ветеринарните единици в TRACES. Тъй като транзитното преминаване през Съюза на съответните пратки от месни продукти от Босна и Херцеговина към трети държави е възможно на практика единствено чрез достъп през хърватските гранични инспекционни пунктове в Nova Sela и в Ploče, необходимо е тези пунктове да бъдат включени в списъка в приложение I към Решение 2009/821/ЕО, веднага след като бъдат изпълнени техническите условия за тяхното одобряване.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 2007/777/ЕО се вмъква следният член 6а:

„Член 6а

Дерогация във връзка с транзитното преминаване през Хърватия на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави

1.   Чрез дерогация от член 5 се разрешава транзитното преминаване през Съюза чрез автомобилен транспорт между граничните инспекционни пунктове в Nova Sela и в Ploče на пратки от Босна и Херцеговина, предназначени за трети държави, при условие че са спазени следните изисквания:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер на граничния инспекционен пункт за въвеждане в Съюза от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане;

в)

спазени са процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО;

г)

пратката е сертифицирана като приемлива за транзитно преминаване в общия ветеринарен входен документ, предвиден в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията (4), от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на влизане.

2.   Не се разрешава разтоварването или складирането по смисъла на член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО на такива пратки в Съюза.

3.   Компетентният орган извършва редовни одити, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи Съюза, съответстват на броя и количествата, влезли в Съюза.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49.

(3)  ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.“


18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/s3


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ

Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

В съответствие с Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69, 13.3.2013 г., стр. 1) от 1 юли 2013 г. само електронното издание на Официален вестник ще бъде автентично и ще има правно действие.

Когато поради непредвидени обстоятелства публикуването на електронното издание на Официален вестник е невъзможно, печатното издание ще бъде автентично и ще има правно действие в съответствие с реда и условията, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 216/2013.