ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.153.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 153

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
5 юни 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета от 29 май 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис

1

 

*

Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета от 29 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

17

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 501/2013 НА СЪВЕТА

от 29 май 2013 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия („Комисията“), представено след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Съществуващи мерки

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2474/93 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер на 30,6 % върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република (КНР). След разследване относно заобикаляне на мерките, проведено в съответствие с член 13 от основния регламент, обхватът на посоченото мито беше разширен с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (3), за да включи вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република. Беше взето решение също така за предоставяне на освобождаване от мито въз основа на член 13, параграф 2 от основния регламент. Подробна информация относно посоченото освобождаване е представена в Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (4).

(2)

След преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на посочените по-горе мерки, проведено в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 1524/2000 (5) Съветът взе решение тези мерки да бъдат запазени.

(3)

След междинно преразглеждане, проведено в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 1095/2005 (6) Съветът взе решение за увеличаване на действащото антидъмпингово мито на 48,5 %.

(4)

През октомври 2011 г. след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, проведено в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 (7) Съветът взе решение тези мерки да бъдат запазени („съществуващите мерки“).

(5)

През март 2012 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (8), започването на междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, отнасящи се до вноса в Съюза на велосипеди с произход от КНР, в съответствие с член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от основния антидъмпингов регламент.

(6)

През май 2013 г. с Регламент (ЕС) № 502/2013 (9) Съветът измени Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след междинно преразглеждане, проведено в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

(7)

През април 2012 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (10), Комисията обяви започването на антисубсидийна процедура по отношение на вноса в Съюза на велосипеди с произход от Китайската народна република в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. (11)

(8)

През ноември 2012 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (12), Комисията обяви, че констатациите в настоящото разследване могат да бъдат използвани в хода на антисубсидийното разследване, посочено в съображение 7 по-горе.

(9)

През май 2013 г. с Решение 2013/227/ЕС (13) Комисията прекрати посочената в съображение 7 по-горе процедура, без да налага мерки.

1.2.   Искане

(10)

На 14 август 2012 г. Комисията получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на велосипеди с произход от КНР, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис.

(11)

Искането е подадено от Европейската асоциация на производителите на велосипеди (ЕВМА) от името на In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS S.A. и MAXCOM Ltd – трима производители на велосипеди в Съюза.

1.3.   Започване на разследване

(12)

След като проведе консултация с консултативния комитет и установи, че съществуват достатъчно prima facie доказателства, даващи основание за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, Комисията взе решение за разследване на възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на велосипеди с произход от КНР, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис.

(13)

Разследването започна на 25 септември 2012 г. с Регламент (ЕС) № 875/2012 на Комисията (14) („регламента за започване на разследване“).

(14)

Prima facie доказателствата, с които Комисията разполага, показаха, че е налице значителна промяна в схемите на търговия, включващи износ за Съюза от КНР, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, след посоченото в съображение 3 увеличение на антидъмпинговото мито върху вноса на разглеждания продукт с Регламент (ЕО) № 1095/2005. Изглежда, че промяната в схемите на търговия е настъпила без друго достатъчно основание освен увеличението на митото.

(15)

Тази промяна изглежда произтича от претоварването на велосипеди с произход от КНР през Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис за Съюза и от операции по комплектуване, извършвани в Индонезия, Шри Ланка и Тунис.

(16)

Освен това доказателствата подчертават факта, че коригиращият ефект от съществуващите антидъмпингови мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както по отношение на количествата, така и на цената. Изглежда, че внос на значителни количества от продукта, предмет на разследването, е заменил вноса на разглеждания продукт с произход от КНР. Освен това са налице достатъчно доказателства, че вносът на продукта, предмет на разследването, е извършен на цени, по-ниски от непричиняващата вреда цена, определена в рамките на разследването, довело до съществуващите мерки.

(17)

На последно място, съществуваха доказателства, че цените на продукта, предмет на разследването, са дъмпингови по отношение на установената по-рано нормална стойност за разглеждания продукт.

1.4.   Разследване

(18)

Комисията официално уведоми органите на КНР, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, производителите/износителите в тези държави, вносителите в Съюза, за които е известно, че са засегнати от разследването, и промишлеността на Съюза за започването на разследването.

(19)

Бяха изпратени формуляри за освобождаване на производителите/износителите от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, които са известни на Комисията, или чрез мисиите на Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис към Европейския съюз. Бяха изпратени въпросници на производителите/износителите в КНР, които са известни на Комисията, или чрез мисията на КНР към Европейския съюз. Въпросници бяха изпратени и на известните несвързани вносители в Съюза.

(20)

На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в срока, посочен в регламента за започване на разследване. Всички страни бяха информирани, че неоказването на съдействие би могло да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и заключенията да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(21)

Четирима производители/износители в Индонезия, един в Малайзия, шест в Шри Ланка и двама в Тунис представиха отговори на формулярите за освобождаване. Китайските производители/износители не оказаха съдействие. Трима несвързани вносители от Съюза представиха отговори на въпросника.

(22)

Комисията извърши проверки на място на следните дружества:

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Индонезия,

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Индонезия,

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Индонезия,

P.T. Chin Haur, Tangerang, Индонезия,

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Малайзия,

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Шри Ланка,

BSH Ventures Limited, Colombo, Шри Ланка,

City Cycle Industries, Colombo, Шри Ланка,

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Шри Ланка,

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Шри Ланка,

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Шри Ланка,

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Тунис,

Euro Cycles, Sousse, Тунис.

1.5.   Отчетен период и разследван период

(23)

Разследваният период обхвана периода от 1 януари 2004 г. до 31 август 2012 г. (РП). По отношение на РП бяха събрани данни с цел разследване, inter alia, на твърдението за промяна в схемите на търговия вследствие на увеличението на антидъмпинговото мито през 2005 г. По-подробни данни бяха събрани за отчетния период от 1 септември 2011 г. до 31 август 2012 г. (ОП), за да се разследва възможното намаляване на коригиращия ефект на действащите мерки и наличието на дъмпинг.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Общи съображения

(24)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент оценката за съществуването на заобикаляне бе направена чрез последователен анализ на това дали има промяна в схемите на търговия между КНР, четирите засегнати държави и Съюза; дали тази промяна произтича от практика, процес или дейност, за които няма друго достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото; дали има доказателства за нанесена вреда или за това, че коригиращият ефект на митото е намалявал по отношение на цените и/или количествата на продукта, предмет на разследването; както и дали има доказателства за дъмпинг по отношение на установените по-рано нормални стойности, ако това е необходимо, в съответствие с разпоредбите в член 2 от основния регламент.

2.2.   Разглеждан продукт и продукт, предмет на разследването

(25)

Разглежданият продукт е велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), без двигател, с произход от Китайската народна република, понастоящем класирани в кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70 („разглежданият продукт“).

(26)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения по-горе, но изпращан от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт („продукта, предмет на разследването“).

(27)

Разследването показа, че велосипедите, определени по-горе и изнасяни за Съюза от КНР, и тези, изпращани за Съюза от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, имат еднакви основни физически и технически характеристики и еднакви приложения и следователно могат да бъдат считани за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Степен на съдействие и определяне на обема на търговия

2.3.1.   Индонезия

(28)

Четирите индонезийски дружества, представили искане за освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, представляват 91 % от общия внос от Индонезия за Съюза през ОП. Общият обем на вноса от Индонезия беше определен въз основа на данни от COMEXT (15).

(29)

Представените от едно дружество данни не можеха да бъдат проверени, тъй като дружеството заяви, че не е водило работни листове, използвани за попълване на формуляра за освобождаване. Поради това дружеството не беше в състояние да обясни и докаже как са получени отчетените данни. Освен това представените от дружеството данни се оказаха ненадеждни, тъй като беше установено, че отчетените данни, които бяха подложени на проверка и преизчислени въз основа на наличните в дружеството счетоводни данни, са неточни (напр. покупките, обемът на производството). При разследването беше установено още, че управителят по продажбите на дружеството е в същото време нает от китайски производител на велосипеди – основен доставчик на суровината (велосипедни части) на индонезийското дружество.

(30)

Поради това в съответствие с член 18, параграф 4 от основния регламент дружеството беше информирано за намерението предоставената от него информация да не бъде взета под внимание и му беше определен срок, в който да представи коментарите си.

(31)

Дружеството заяви, че е оказало висока степен на съдействие, като е предоставило всички поискани документи освен работните листове, за които се твърди, че преди това не са били поискани. Работните листове обаче бяха поискани в предхождащото проверката писмо, изпратено на дружеството преди проверката на място. Освен това дружеството заяви, че изчисляването на производствените и покупните стойности е било засегнато от грешни разяснения на работник и че проверката на сделките за износ е точна. В това отношение следва да се посочи, че въпреки нееднократните разяснения от страна на работниците, в крайна сметка не беше възможно да се съгласуват предоставените на място данни с данните във формуляра за освобождаване. Що се отнася до стойността на продажбите за износ, съгласуването действително беше точно. Освен това по време на проверката на място участвалите в нея работници не бяха в състояние да обяснят източника на посочените във формуляра за освобождаване данни, нито начина на изготвянето им. Дружеството потвърди и факта, че управителят по продажбите е работил едновременно за китайски производител на велосипеди.

(32)

Поради това трябваше предоставената от въпросното дружество информация да не бъде взета предвид.

(33)

По тази причина констатациите по отношение на дружеството бяха основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. Останалите три дружества бяха счетени за съдействащи.

2.3.2.   Малайзия

(34)

Единственото малайзийско дружество, което подаде искане за освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, представлява между 20 % и 30 % от общия внос от Малайзия за Съюза през ОП. Общият внос на велосипеди от Малайзия за Съюза беше установен въз основа на данни от COMEXT. Дружеството беше счетено за съдействащо.

2.3.3.   Шри Ланка

(35)

Шестте дружества от Шри Ланка, които представиха искане за освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, представляват 69 % от общия внос от Шри Ланка за Съюза през ОП. Общият обем на вноса от Шри Ланка беше установен въз основа на данни от COMEXT.

(36)

По време на разследването едно от дружествата оттегли искането си за освобождаване, поради факта че е преустановило производството на велосипеди в Шри Ланка. Поради това данните по отношение на това дружество не бяха взети под внимание.

(37)

Съдействието на второто дружество беше счетено за недостатъчно. Не беше възможно предоставените данни да бъдат проверени, тъй като стойността и обемът на закупени от дружеството части с произход от Китай не можеха да бъдат надеждно определени. Освен това стойността и обемът на използваните в производствения процес части не можеха да бъдат потвърдени, тъй като са били закупени от трета страна и изпратени на дружеството единствено за сглобяване.

(38)

Поради това в съответствие с член 18, параграф 4 от основния регламент дружеството беше информирано за намерението предоставената от него информация да не бъде взета под внимание и му беше определен срок, в който да представи коментарите си. Дружеството не представи никакъв коментар.

(39)

Съдействието на друго дружество също беше счетено за недостатъчно. Предоставената информация не можеше да бъде проверена на място, тъй като дружеството не представи съществена информация. По-точно дружеството не подготви изрично поискана преди проверката на място информация, като например работните листове или списъка на свързаните с него дружества, като по този начин възпрепятства извършването на проверката. От друга страна, отчетената от дружеството покупна стойност на части с местен произход беше счетена за ненадеждна, тъй като при разследването бяха установени поне някои видове връзки между дружеството и неговия местен доставчик на велосипедни части, които не можеха да бъдат определени единствено като обичайно взаимоотношение между купувач и продавач и за които дружеството не предложи пояснение.

(40)

В съответствие с член 18, параграф 4 от основния регламент дружеството беше информирано за намерението предоставената от него информация да не бъде взета под внимание и му беше определен срок, в който да представи коментарите си. В отговор на това дружеството оспори констатациите и представи допълнителни данни и обяснения. Никои от новопредставените данни не можеха да бъдат приети, на първо място понеже вече не можеха да бъдат проверени, поради това че бяха представени след проверката на място. В повечето случаи беше установено, че новопредставените данни не съответстват на събраните на място обяснения и данни. Що се отнася до новопредставените обяснения, те бяха счетени за недостатъчни, тъй като не засягаха основния нерешен въпрос, а именно липсата на пояснения относно свързаните дружества.

(41)

Поради това трябваше предоставената от въпросното дружество информация да не бъде взета предвид.

(42)

По тази причина констатациите по отношение на дружеството бяха основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

2.3.4.   Тунис

(43)

Двете тунизийски дружества, подали искане за освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, представляват целия внос от Тунис за Съюза през ОП по данни от COMEXT. Те бяха счетени за съдействащи.

2.3.5.   Китайската народна република

(44)

Както е посочено в съображение 21 по-горе, никой от китайските производители/износители не оказа съдействие. Поради това констатациите по отношение на вноса на разглеждания продукт в Съюза, от една страна, и на износа на велосипеди от КНР за Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис — от друга, бяха основани на наличните факти в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент. По отношение на вноса в Съюза бяха използвани отчетени в COMEXT данни за вноса. По отношение на определянето на обемите на износа от КНР за Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис бяха използвани китайски национални статистически данни.

2.4.   Промяна в схемите на търговия

2.4.1.   Внос в Съюза от КНР, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис

(45)

Вносът на разглеждания продукт от КНР в Съюза спада с 38,2 % през 2005 г., т.е. след увеличението на антидъмпинговите мерки през юли 2005 г., и продължава да намалява през следващите години. Вносът от КНР намалява с общо над 80 % през РП.

(46)

В същото време вносът на продукта, предмет на разследването, от Индонезия в Съюза се увеличава от 2005 г. насам, като през 2006 г. е повече от два пъти от стойността за 2004 г. Вносът продължава да нараства, с изключение на 2009 г., макар и да остава на равнища, значително над тези от 2004 г. От 2009 г. до ОП вносът отново отбелязва непрекъснат растеж. През ОП вносът от Индонезия се увеличава със 157 % в сравнение с този през 2004 г.

(47)

Що се отнася до вноса на продукта, предмет на разследването, от Малайзия в Съюза, той е незначителен преди увеличението на антидъмпинговото мито през юли 2005 г. През 2005 г. той се увеличава значително (повече от двеста пъти), но през 2009 г. намалява с 46 %, като през 2010 г. се увеличава отново с 38 %. Въпреки че вносът от Малайзия намалява отново през 2011 г., както и през ОП, равнището му през ОП все още надхвърля значително това от 2004 г. преди увеличението на антидъмпинговите мерки, т.е. 185 158 велосипеда в сравнение с 10 749 броя през 2004 г., или с 1 623 %.

(48)

Вносът на продукта, обект на разследването, от Шри Ланка в Съюза се увеличава значително след увеличението на антидъмпинговите мита през 2005 г. и през следващите години отбелязва ръст от почти 500 %, като достига своята най-висока стойност през 2010 г. През 2011 г. и ОП вносът от Шри Ланка на продукта, предмет на разследването, намалява, макар и все още далеч над равнището от 2004 г. преди увеличението на антидъмпинговите мерки, т.е. общият внос от Шри Ланка се увеличава с 282 % между 2004 г. и ОП.

(49)

На последно място, вносът на разглеждания продукт от Тунис в Съюза се увеличава с почти 30 % през 2005 г., т.е. след увеличението на антидъмпинговите мита, и с повече от 20 % през 2006 г. Той се увеличава с повече от два пъти в периода между 2006 и 2007 г., когато достига най-високата си стойност. Вносът през 2008 г. и 2010 г. намалява, като през 2011 г. отново се увеличава и накрая намалява леко през ОП. През РП вносът от Тунис се увеличава с 200,3 %.

(50)

В таблица 1 по-долу са показани количествата на вноса в Съюза на велосипеди от КНР, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис през периода от 1 януари 2004 г. до 31 август 2012 г., т.е. през РП.

Таблица 1

(бройки)

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1.9.2011 г.—31.8.2012 г. (ОП)

КНР

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Индекс (2004 г. = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Индонезия

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Индекс (2004 г. = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Малайзия

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Индекс (2004 г. = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Шри Ланка

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Индекс (2004 г. = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Тунис

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Индекс (2004 г. = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Източник:

статистически данни от COMEXT

2.4.2.   Износ от КНР за Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис

(51)

Износът на велосипеди от КНР за Индонезия се увеличава за първи път през 2008 г. (от 56,2 %). Между 2008 г. и ОП вносът продължава да нараства, с изключение на 2009 г. През РП износът от КНР за Индонезия се увеличава с общо 83,8 %.

(52)

През 2005 г., след увеличението на антидъмпинговите мерки, износът на велосипеди от КНР за Малайзия нараства с почти 30 % и продължава да нараства, достигайки най-високата си стойност през 2011 г., т.е. увеличение от 110,8 % в сравнение с 2004 г. През ОП износът от КНР за Малайзия леко спада, но остава на равнища, значително превишаващи тези от 2004 г. Износът от Китай за Малайзия нараства с общо 99,6 % през РП.

(53)

Износът на велосипеди от КНР за Шри Ланка също се увеличава след увеличението на антидъмпинговите мита през юли 2005 г. Той намалява слабо през 2007 г., но през 2010 г. и 2011 г. се увеличава повече от два пъти в сравнение с 2004 г. Китайският износ за Шри Ланка се увеличава с общо 132,5 % през РП.

(54)

На последно място, износът от КНР за Тунис е незначителен преди увеличението на антидъмпинговите мита. От 2005 г. насам износът за Тунис се увеличава значително, като достига най-високата си стойност през 2008 г. (от 2 534 броя изделия през 2004 г. на 389 445 броя през 2008 г.). Въпреки че износът от КНР за Тунис намалява и остава на по-ниски равнища след 2008 г., той продължава да е значително над равнището през 2004 г. Като цяло китайският износ за Тунис нараства от 2 534 велосипеда през 2004 г. на 170 772 велосипеда през ОП.

(55)

В таблица 2 е показан износът на велосипеди от КНР за Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис през периода от 1 януари 2004 г. до 31 август 2012 г., т.е. през РП.

Таблица 2

(бройки)

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1.9.2011 г.—31.8.2012 г. (ОП)

Индонезия

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Индекс (2004 г. = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Малайзия

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Индекс (2004 г. = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Шри Ланка

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Индекс (2004 г. = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Тунис

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Индекс (2004 г. = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Източник:

китайски статистически данни

2.4.3.   Обем на производството

(56)

Между 2009 г. и ОП дружествата в Индонезия и Тунис увеличават производството си съответно с 54 % и 24 %. Дружествата в Шри Ланка обаче намаляват с малко производството си през същия период.

(57)

Що се отнася до Малайзия, единственото малайзийско съдействащо дружество започва да произвежда и изнася велосипеди през 2010 г. Тъй като никое друго дружество не оказа съдействие, не беше възможно да се получи информация за възможните равнища на действителното производство на продукта, предмет на разследването, в посочената държава.

Таблица 3

Производство на велосипеди от съдействащите дружества в Индонезия, Шри Ланка и Тунис

Обем на производството в единици

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОП

Индонезия

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Индекс

100

134

154

154

Шри Ланка

737 632

886 191

688 059

692 454

Индекс

100

120

93

94

Тунис

430 022

483 135

575 393

532 425

Индекс

100

112

134

124

2.5.   Заключение относно промяната в схемите на търговия

(58)

Общият спад на износа от КНР за Съюза и едновременното увеличаване на износа за Съюза от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, както и увеличаването на износа от КНР за Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис след увеличението на антидъмпинговите мерки през юли 2005 г. представлява промяна в схемите на търговия между засегнатите държави, от една страна, и Съюза — от друга, по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.

2.6.   Естество на практиките на заобикаляне на мерките

(59)

Член 13, параграф 1 от основния регламент съдържа изискването промяната в схемите на търговия да произтича от практика, процес или дейност, за които няма друго достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото. Практиката, процесът или дейността включва, inter alia, изпращането на продукта, предмет на съществуващите мерки, през трети държави и комплектуването на части в Съюза или в трета държава. Извършването на комплектуване се определя в съответствие с член 13, параграф 2 от основния регламент.

2.6.1.   Индонезия

(60)

Износът на четирите първоначално съдействащи индонезийски дружества възлиза на 91 % от общия индонезийски износ за Съюза през ОП.

(61)

За три от четирите първоначално съдействащи дружества разследването не разкри наличието на практики на претоварване.

(62)

Що се отнася до четвъртото дружество, както е посочено в съображения 29—33 по-горе, имаше основания да бъде приложен член 18 от основния регламент. Разследването разкри, че дружеството не притежава достатъчно оборудване, за да се обоснове обемът на износа за Съюза през ОП, и при липсата на каквото и да е друго основание може да се направи заключението, че дружеството е участвало в практики на заобикаляне на мерките чрез претоварване.

(63)

По отношение на останалия износ за Съюза не беше оказано съдействие, както е описано в съображения 29—33 по-горе.

(64)

Поради това с оглед на заключението в съображение 58 по-горе за промяна на схемите на търговия между Индонезия и Съюза по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент, констатациите в съображение 61 по-горе по отношение на едно от индонезийските дружества и факта, че не всички индонезийски производители/износители заявиха интерес и оказаха съдействие, съществуването на претоварване на продукти с произход от Китай през Индонезия се потвърждава.

(65)

За всяко съдействащо дружество бяха анализирани източниците на суровини (велосипедни части) и разходите за производство, за да се установи дали чрез евентуално комплектуване в Индонезия се заобикалят мерките в съответствие с критериите по член 13, параграф 2 от основния регламент. За три от четирите първоначално съдействащи дружества суровините с произход от Китай (велосипедни части) не съставляваха 60 % или повече от общата стойност на частите на комплектувания продукт. Поради това не беше необходима проверка дали добавената стойност на включените в комплектуването части превишава 25 % от производствените разходи. Следователно не беше установено извършването на комплектуване по отношение на посочените три дружества.

(66)

Що се отнася до четвъртото дружество, беше приложен член 18, параграф 1 от основния регламент, както е посочено в съображения 29—33 по-горе. Тъй като дружеството не предостави надеждни данни, не можеше да се установи дали е извършвало комплектуване.

(67)

Поради това не беше установено извършване на комплектуване по смисъла на член 13, параграф 2 от основния регламент.

2.6.2.   Малайзия

(68)

Износът на единственото съдействащо малайзийско дружество възлиза на 20—30 % от общия износ от Малайзия за Съюза през ОП. Това дружество започва да произвежда разглеждания продукт и да го изнася за Съюза едва в края на 2011 г. По отношение на дружеството не беше установено наличието на практики на претоварване. Както е разяснено в съображение 34 по-горе, за останалия износ за Съюза не беше оказано съдействие.

(69)

Поради това с оглед на заключението в съображение 58 по-горе за промяна на схемите на търговия между Малайзия и Съюза по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент и факта, че не всички малайзийски производители/износители заявиха интерес и оказаха съдействие, може да се заключи, че оставащата част от износа, който не се извършва от посоченото дружество, може да се отдаде на практики на претоварване.

(70)

Поради това извършването на претоварване на продукти с китайски произход през Малайзия се потвърждава.

(71)

В случая с Малайзия обхватът на разследването беше разширен, за да включи и други практики на заобикаляне, които бяха установени в хода на разследването, т.е. операции по комплектуване, както е предвидено в съображение 12 от регламента за започване на разследване.

(72)

Критериите по член 13, параграф 2 от основния регламент бяха анализирани по отношение на единственото съдействащо дружество, за да се установи дали в Малайзия се извършват операции по комплектуване, които заобикалят съществуващите мерки. При разследването бяха направени следните констатации.

(73)

Дружеството е започнало дейността си през 2010 г., т.е. след увеличението на антидъмпинговите мерки срещу КНР. Установено беше, че основната дейност на дружеството е свързана с износ за пазара на Съюза, като на местния пазар или на пазара на други трети държави са реализирани само незначителни продажби. Освен това беше установено, че използваните за производство части са доставяни основно от КНР. Поради това беше счетено, че критериите по член 13, параграф 2, буква а) от основния регламент са изпълнени.

(74)

В допълнение към горното, дружеството е закупувало комплекти за велосипеди от КНР в напълно разглобено състояние, с изключение на три вида части. В конкретния случай суровината с произход от Китай (велосипедни части) е съставлявала повече от 60 % от общата стойност на всички части на крайния продукт. Освен това беше установено, че добавената стойност на включените в комплектуването части превишава 25 % от производствените разходи на това дружество. Поради това критериите по член 13, параграф 2, буква б) са изпълнени.

(75)

Също така, в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент при направено сравнение между установената по-рано нормална стойност (вж. съображение 98) и експортните цени на дружеството за Съюза през ОП, изразени като цена CIF на границата на Съюза преди обмитяване, беше установено наличието на значителен дъмпинг от страна на въпросното дружество по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването. Сравнението беше извършено за всеки отделен вид на изнасяния за Съюза през ОП продукт, предмет на разследването. Освен това беше установено, че експортните цени на това дружество са значително по-ниски от нивото на отстраняване на вредата, което беше установено за промишлеността на Съюза при първоначалното разследване. Изчислението беше извършено по основни категории на продукта въз основа на наличната информация. Така беше установено, че коригиращият ефект на действащото мито е намалял по отношение на цените. Въз основа на това беше направено заключението, че критериите по член 13, параграф 2, буква в) от основния регламент са изпълнени.

(76)

Въз основа на гореизложеното беше счетено, че дружеството е извършвало комплектуване. Поради това извършването на комплектуване в Малайзия по смисъла на член 13, параграф 2 от основния регламент се потвърждава.

2.6.3.   Шри Ланка

(77)

Износът на първоначално съдействащите дружества от Шри Ланка възлиза на 69 % от общия износ на Шри Ланка за Съюза през ОП. За три от шестте първоначално съдействащи дружества разследването не разкри наличието на практики на претоварване. По отношение на останалия износ не беше оказано съдействие, както е пояснено в съображения 35—42.

(78)

Поради това с оглед на заключението в съображение 58 за промяна на схемите на търговия между Шри Ланка и Съюза по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент и факта, че не всички производители/износители от Шри Ланка заявиха интерес и оказаха съдействие, може да се направи заключението, че износът на тези производители/износители може да се отдаде на практики на претоварване.

(79)

Поради това извършването на претоварване на продукти с китайски произход през Шри Ланка се потвърждава.

(80)

За всяко съдействащо дружество бяха анализирани източниците на суровини (велосипедни части) и разходите за производство, за да се установи дали чрез евентуално комплектуване в Шри Ланка се заобикалят мерките в съответствие с критериите по член 13, параграф 2 от основния регламент.

(81)

За три от шестте първоначално съдействащи дружества суровините с произход от Китай (велосипедни части) не съставляваха 60 % или повече от общата стойност на частите на комплектувания продукт. Поради това не беше необходима проверка дали добавената стойност на включените в комплектуването части превишава 25 % от производствените разходи. Следователно не беше установено извършването на комплектуване по отношение на посочените три дружества.

(82)

По отношение на две други дружества беше приложен член 18, параграф 1 от основния регламент, както е пояснено в съображения 37—42 по-горе, докато едно друго дружество прекрати своето съдействие по време на проверката на място, както е посочено в съображение 36 по-горе. Поради това не беше установено извършване на комплектуване по смисъла на член 13, параграф 2 от основния регламент.

2.6.4.   Тунис

(83)

Износът на съдействащите тунизийски дружества обхваща целия внос от Тунис за Съюза през ОП.

(84)

Проверката на двете сътрудничещи дружества не разкри извършване на претоварване на продукти с китайски произход през Тунис.

(85)

За всяко съдействащо дружество бяха анализирани източниците на суровини (велосипедни части) и разходите за производство, за да се установи дали чрез евентуално комплектуване в Тунис се заобикалят мерките в съответствие с критериите по член 13, параграф 2 от основния регламент. За едно от сътрудничещите дружества суровината с произход от Китай (велосипедни части) съставляваше повече от 60 % от общата стойност на частите на сглобения продукт. При разследването обаче беше установено, че добавената стойност на включените в комплектуването части превишава 25 % от производствените разходи на това дружество. Въз основа на това беше счетено, че дружеството не е извършвало комплектуване.

(86)

Критериите по член 13, параграф 2 от основния регламент бяха анализирани по отношение на другото тунизийско дружество. При разследването бяха направени следните констатации.

(87)

Дружеството е започнало дейността си през 2006 г., т.е. след увеличението на антидъмпинговите мерки срещу КНР. Установено беше, че основната дейност на дружеството е свързана с износ за пазара на Съюза, като на местния пазар или на пазара на други трети държави са реализирани само незначителни продажби. Освен това беше установено, че използваните за производство части са доставяни основно от КНР. Поради това беше счетено, че критериите по член 13, параграф 2, буква а) от основния регламент са изпълнени.

(88)

Освен това беше установено, че мажоритарният акционер на въпросното дружество е китайски производител на велосипеди.

(89)

Нещо повече — дружеството е закупувало всички части от КНР, поради което суровината с произход от Китай (велосипедни части) е съставлявала повече от 60 % от общата стойност на частите на крайния продукт. Освен това разследването разкри, че единственият доставчик на услугите и на китайските части е свързан с китайския мажоритарен акционер на въпросното дружество. Също така добавената стойност на включените в комплектуването части не е превишавала 25 % от производствените разходи на това дружество. Въз основа на това беше счетено, че критериите по член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент са изпълнени.

(90)

Освен това при проверката беше установено наличието на голям брой грешки в експортния списък за Съюза през ОП, поради което беше съставен нов списък въз основа на подбраните фактури за продажба, обхващащи около 25 % от общия износ за пазара на Съюза. Вследствие на това, както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, тъй като липсваше подробна информация относно сделките за износ за Съюза на съответното дружество, сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше извършено като сравнение на установената по-рано среднопретеглена нормална стойност (вж. съображение 98) и среднопретеглената експортна цена за Съюза на това дружество. Беше установено, че дъмпинговият марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза, е значителен. Освен това беше установено, че средните експортни цени на това дружество са значително по-ниски от нивото на отстраняване на вредата, което беше установено за промишлеността на Съюза при първоначалното разследване. Изчислението беше извършено въз основа на среднопретеглени стойности. Така беше установено, че коригиращият ефект на действащото мито е намалял по отношение на цените. Поради това беше направено заключението, че критериите по член 13, параграф 2, буква в) от основния регламент са изпълнени. Въз основа на гореизложеното беше счетено, че дружеството е извършвало комплектуване.

(91)

Поради това извършването на комплектуване в Тунис по смисъла на член 13, параграф 2 от основния регламент се потвърждава.

2.7.   Липса на друго достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на антидъмпинговото мито

(92)

При разследването не беше установено наличието на друго основание или икономическа обосновка за извършване на претоварване и комплектуване освен избягването на съществуващите мерки по отношение на разглеждания продукт. Не бяха установени други елементи освен митото, които да могат да се разглеждат като компенсация за разходите за претоварване и комплектуване, по-специално по отношение на транспортирането и претоварването на велосипеди с произход от КНР през Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис.

2.8.   Намаляване на коригиращия ефект на антидъмпинговото мито

(93)

За целите на оценката на това дали внесените продукти са намалили коригиращия ефект на съществуващите мерки върху вноса на разглеждания продукт от КНР по отношение на количествата и цените, бяха използвани данни от COMEXT, които се считат за най-надеждните налични данни за количествата и цените на износа, осъществяван от първоначално съдействащите производители/износители в случаите на прилагане на член 18 от основния регламент и от несъдействащите дружества. В приложимите случаи за съдействащите дружества, за които беше установено, че са участвали в практики на заобикаляне на мерките, бяха използвани отчетените от тях количества и цени на износа. Така определените експортни цени бяха сравнени с последно установеното ниво на отстраняване на вредата за производителите от Съюза, т.е. при приключилото през 2005 г. междинно преразглеждане, посочено в съображение 3.

(94)

Сравнението между нивото на отстраняване на вредата, установено при междинното преразглеждане през 2005 г., и среднопретеглената експортна цена през ОП на настоящото разследване показа продажби на значително занижени цени за всяка от четирите засегнати държави.

(95)

Увеличението на вноса в Съюза от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис беше счетено за значително по отношение на количествата, както е изложено в раздел 2.4.1 по-горе (съображения 45—50).

(96)

Поради това беше направено заключението, че коригиращият ефект на съществуващите мерки намалява по отношение на цените и количествата.

2.9.   Доказателства за дъмпинг

(97)

Накрая, в съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент беше разгледан въпросът дали са налице доказателства за извършване на дъмпинг по отношение на установената по-рано нормална стойност за разглеждания продукт.

(98)

При приключилия през 2005 г. междинен преглед, споменат в съображение 3 по-горе, нормалната стойност беше определена въз основа на цените в Мексико, която при това разследване беше счетена за подходяща държава аналог с пазарна икономика по отношение на КНР („установената по-рано нормална стойност“).

2.9.1.   Индонезия

(99)

Значителна част от индонезийския износ беше счетен за имащ действителен индонезийски произход и се е извършвал от три индонезийски дружества, за които беше установено, че не са участвали в практики на заобикаляне, както е посочено в съображения 61 и 65. По тази причина за определянето на експортните цени от Индонезия, които са повлияни от практики на заобикаляне, беше разгледан само износът на несъдействащите производители/износители. За тази цел бяха използвани най-добрите налични данни и експортните цени бяха определени въз основа на средната експортна цена на велосипедите от Индонезия за Съюза през ОП в съответствие с данните от COMEXT.

(100)

С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, бяха отчетени, под формата на корекции, разликите, които имат отражение върху цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Съответно бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, застрахователните разходи и разходите за опаковане, предоставени от промишлеността на Съюза в искането ѝ за настоящото разследване.

(101)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпингът беше изчислен чрез сравняване на установената по-рано среднопретеглена нормална стойност и съответните среднопретеглени експортни цени на Индонезия през ОП, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди обмитяване.

(102)

Сравнението на среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена показа наличие на дъмпинг.

2.9.2.   Малайзия

(103)

Поради ниската степен на съдействие от страна на производителите на продукта, предмет на разследването, от Малайзия, експортната цена от Малайзия трябваше да се определи въз основа на наличните факти, т.е. средната експортна цена на велосипедите през ОП в съответствие с данните от COMEXT.

(104)

С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, бяха отчетени, под формата на корекции, разликите, които имат отражение върху цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Съответно бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, застрахователните разходи и разходите за опаковане. Като се има предвид, че нивото на съдействие беше ниско, съответните корекции бяха направени въз основа на информацията, предоставена от промишлеността на Съюза в искането ѝ за настоящото разследване.

(105)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпингът беше изчислен чрез сравняване на установената по-рано среднопретеглена нормална стойност и съответните среднопретеглени експортни цени на Малайзия през ОП, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди обмитяване.

(106)

Сравнението на среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена показа наличие на дъмпинг.

2.9.3.   Шри Ланка

(107)

Тъй като степента на съдействие от страна на Шри Ланка беше ниска, експортната цена беше определена въз основа на наличните факти, т.е. средната експортна цена на велосипедите през ОП в съответствие с данните от COMEXT, които бяха съпоставени на наличните данни за износа, получени от дружествата, които не са участвали в практики на заобикаляне.

(108)

С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, бяха отчетени, под формата на корекции, разликите, които имат отражение върху цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. В съответствие с това и предвид липсата на друга информация, бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, застрахователните разходи и разходите за опаковане въз основа на информацията, предоставена от промишлеността на Съюза в искането ѝ за настоящото разследване.

(109)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпингът беше изчислен чрез сравняване на установената по-рано среднопретеглена нормална стойност и съответните среднопретеглени експортни цени на Шри Ланка през ОП, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди обмитяване.

(110)

Сравнението на среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена показа наличие на дъмпинг.

2.9.4.   Тунис

(111)

Експортната цена беше определена въз основа на средната експортна цена на велосипедите през ОП в съответствие с данните от COMEXT, които бяха съпоставени на данните за износа, получени от дружеството, което не е участвало в практики на заобикаляне.

(112)

С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, бяха отчетени, под формата на корекции, разликите, които имат отражение върху цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Съответно бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, застрахователните разходи и разходите за опаковане въз основа на информация, предоставена от промишлеността на Съюза в искането ѝ за настоящото разследване.

(113)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, дъмпингът беше изчислен чрез сравняване на установената по-рано среднопретеглена нормална стойност и съответните среднопретеглени експортни цени на Тунис през ОП, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди обмитяване.

(114)

Сравнението на среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена показа наличие на дъмпинг.

3.   МЕРКИ

(115)

С оглед на гореизложеното може да се направи заключението, че окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от КНР, е било заобикаляно чрез претоварване през Индонезия, Малайзия и Шри Ланка и комплектуване в Малайзия и Тунис, по смисъла на член 13 от основния регламент.

(116)

Поради това в съответствие с първото изречение от член 13, параграф 1 от основния регламент обхватът на съществуващите мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР следва да бъде разширен, за да включва вноса на същия продукт, изпращан от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е деклариран с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис.

(117)

Мерките, чийто обхват трябва да бъде разширен, следва да бъдат действащите понастоящем мерки, които са установени в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 — окончателно антидъмпингово мито в размер на 48,5 %, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване.

(118)

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, където се предвижда, че всяка разширена мярка следва да се прилага спрямо вноса, който е влязъл в Съюза под регистрационен режим, наложен с регламента за започване на разследване, митата върху регистрирания внос на велосипеди, изпратени от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, следва да бъдат събрани.

4.   ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

4.1.   Индонезия

(119)

Четирите дружества в Индонезия, които поискаха освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, изпратиха отговор на формуляра за освобождаване.

(120)

Както е посочено в съображения 29—33, прилагането на член 18 по отношение на едно от дружествата беше счетено за основателно. Поради това с оглед на констатациите по отношение на промяната в схемите на търговия и извършването на претоварване, както е посочено в съображение 58, на това дружество не може да бъде предоставено освобождаване.

(121)

За останалите три оказали съдействие дружества в Индонезия, които поискаха освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, не е установено да са участвали в практиките на заобикаляне, които са предмет на настоящото разследване, както е посочено в съображение 65. Освен това тези производители успяха да докажат, че не са свързани с нито един от производителите/износителите, участвали в практики на заобикаляне, нито с някой от китайските производители/износители на велосипеди. Поради това на тези три дружества е възможно да бъде предоставено освобождаване от мерките с разширен обхват.

4.2.   Малайзия

(122)

Едно от дружествата в Малайзия, което поиска освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, изпрати отговор на формуляра за освобождаване.

(123)

Както е посочено в съображения 72—76, беше установено, че дружеството е участвало в практики на заобикаляне. Поради това с оглед на констатациите по отношение на промяната в схемите на търговия и извършването на претоварване, както е посочено в съображение 58, на това дружество не може да бъде предоставено освобождаване.

4.3.   Шри Ланка

(124)

Шестте дружества в Шри Ланка, които поискаха освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, изпратиха отговор на формуляра за освобождаване.

(125)

Както е посочено в съображение 36, едно от дружествата оттегли искането си за освобождаване по време на разследването, поради което с оглед на констатациите по отношение на промяната в схемите на търговия и извършването на претоварване, както е посочено в съображение 58, на това дружество не може да бъде предоставено освобождаване.

(126)

Както е посочено в съображения 36—42, за други две дружества беше счетено за основателно да се приложи член 18 от основния регламент, поради което с оглед на констатациите по отношение на промяната в схемите на търговия и извършването на претоварване, както е посочено в съображение 58, на тези дружества не може да бъде предоставено освобождаване.

(127)

За останалите три сътрудничещи дружества в Шри Ланка, които поискаха освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, беше установено, че не са участвали в практиките на заобикаляне, които са предмет на настоящото разследване, както е посочено в съображения 80 и 81. Освен това тези производители успяха да докажат, че не са свързани с нито едно от дружествата, за които е установено, че са участвали в практики на заобикаляне, нито с някой от китайските производители/износители на велосипеди. Поради това на тези дружества е възможно да бъде предоставено освобождаване от мерките с разширен обхват.

4.4.   Тунис

(128)

Двете дружества в Тунис, които поискаха освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, изпратиха отговор на формуляра за освобождаване.

(129)

За едно от дружествата беше установено, че не е участвало в практиките за заобикаляне, които са предмет на настоящото разследване. Освен това този производител успя да докаже, че не е свързан с нито едно от дружествата, за които е установено, че са участвали в практики на заобикаляне, нито с някой от китайските производители/износители на велосипеди. Поради това на дружеството е възможно да бъде предоставено освобождаване от мерките с разширен обхват.

(130)

Както е посочено в съображение 89, за второто дружеството беше установено, че е участвало в практики на заобикаляне. Поради това с оглед на констатациите по отношение на промяната в схемите на търговия и извършването на претоварване, както е посочено в съображение 58, не може да бъде предоставено освобождаване.

4.5.   Специални мерки

(131)

Счита се, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на такова освобождаване. Такава специална мярка е изискването за представяне на митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която да отговаря на изискванията, определени в приложението към настоящия регламент. Внос, който не е придружен от такава фактура, подлежи на облагане с разширеното антидъмпингово мито.

4.6.   Нови производители/износители

(132)

Без да се засягат разпоредбите на член 11, параграф 3 от основния регламент, от други производители/износители от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, които не са заявили своя интерес при настоящата процедура, не са изнасяли продукта, предмет на разследването, в Съюза през ОП и смятат да подадат искане за освобождаване от разширеното по обхват антидъмпингово мито в съответствие с член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент, ще бъде поискано да попълнят въпросник, за да дадат възможност на Комисията да прецени дали такова освобождаване е основателно. Такова освобождаване може да се предостави след оценка на положението на пазара на продукта, предмет на разследването, производствения капацитет и степента на използване на капацитета, снабдяването и продажбите, а също и вероятността от продължаване на практиките, за които не съществува достатъчно основание или икономическа обосновка, както и доказателства за извършването на дъмпинг. Обикновено Комисията извършва и посещение за проверка на място. Искането следва да бъде изпратено незабавно на Комисията заедно с цялата имаща отношение информация, по-специално всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите.

(133)

Когато има основания за освобождаване, разширените по обхват мерки в сила съответно се изменят. Впоследствие предоставените освобождавания ще бъдат предмет на наблюдение, с цел да се осигури изпълнение на посочените в тях условия.

5.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(134)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, водещи до горните заключения, и бяха поканени да представят коментари.

(135)

Едно от индонезийските дружества повтори твърденията си, посочени в съображение 31, без да представи нови съществени доказателства. В това отношение, както е посочено в съображение 29, представените от дружеството данни не можеха да бъдат проверени, тъй като дружеството не разполагаше с работни файлове в подкрепа на представените във формуляра за освобождаване данни. Освен това беше установено, че отчетените данни са неточни, след като те бяха проверени и преизчислени въз основа на наличните в дружеството счетоводни данни, а именно тези за покупките и производствения обем. Поради това тези твърдения се отхвърлят.

(136)

Едно малайзийско дружество заяви, че фактът, че делът на частите с китайски произход в разходите за производство на велосипедите превишава само с малко границата от 60 %, би трябвало да е достатъчно основание Комисията да не отхвърли неговото искане за освобождаване. Освен това дружеството представи някои фактури за покупката на части, за които твърдеше, че погрешно са отчетени като такива с произход от КНР, докато всъщност са с произход от Индонезия.

(137)

В това отношение следва да бъде отбелязано, че праговете, определени в член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент, са много ясни и поради това не е от значение с колко точно делът на частите с китайски произход в разходите за производство на велосипедите превишава границата от 60 %, а това, че частите с китайски произход следва да съставляват по-малко от 60 % от разходите за производство на велосипедите. Освен това посочените фактури не бяха открити в предоставения от дружеството списък на покупките, а и стойността на представените фактури не беше дотолкова съществена, че да промени първоначалната оценка на Комисията. Поради това тези твърдения се отхвърлят.

(138)

В допълнение въпросното дружество заяви, че не съществува достатъчно правно основание за отказа на искането на дружеството за освобождаване, тъй като направените заключения се основават на изчисления, при които не е надлежно отчетено положението на въпросното дружество. В отговор на това твърдение дружеството получи допълнителни пояснения относно анализа в съображения 72—75.

(139)

Освен това дружеството заяви, че увеличението на неговия внос на продукта, предмет на разследването, съвпада с намаляването на изискванията към Малайзия по Общата система за преференции, поради което увеличението на износа на дружеството в Съюза през 2010 г. не е било икономически обосновано от увеличението на наложените на КНР антидъмпингови мерки. В отговор на това твърдение беше посочено, че макар да е възможно намаляването на изискванията по Общата система за преференции да е увеличило мотивацията на дружеството да извършва износ за Съюза, то не е в противоречие с констатацията, че дружеството е започнало своята дейност след увеличаването на антидъмпинговите мерки срещу КНР, както и това, че е доставяло частите основно от КНР (вж. съображение 73). Поради това твърдението на дружеството беше отхвърлено.

(140)

Същото дружество заяви и това, че отчетените данни относно стойността на закупените и вложените велосипедни части не са надлежно проверени, тъй като не е взета предвид разликата между закупени и вложени части. В това отношение следва да се отбележи, че въз основа на отчетените от дружеството данни беше установено, че стойността на закупените и вложените части е еднаква. Освен това отчетените стойности на закупените през 2011 г. части съответстват на стойността на вложените части, включена в годишния отчет на дружеството за 2011 г. Отчетените за ОП и 2010 г. данни за закупените и вложените части бяха приети в декларирания им от дружеството вид. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(141)

Въпросното дружество представи допълнителни разбивки на разходите по модел на продукта в доказателство на твърдението, че изпълнява изискването доставените от КНР части да не превишават 60 % от общата стойност на частите на комплектувания продукт. Тази информация беше в противоречие с разбивките на разходите по модел, които бяха събрани и проверени за избрани модели на място и за които беше потвърдено, че дружеството не изпълнява изискването относно прага от 60 %. В това отношение представената от дружеството нова информация не беше подкрепена с доказателства и по същество влизаше в противоречие с вече проверена информация. На това основание информацията не беше взета предвид.

(142)

В допълнение на гореизложеното, дружеството заяви, че е действало добросъвестно, като е разчитало, както твърди, на това, че изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) № 1063/2010 на Комисията (16), в който се определят приложимите правила за произход. В този контекст следва да се отбележи, че целта на разследването относно заобикаляне на мерките не е да се провери съответствието с приложимите правила за произход. Такава проверка не е извършвана в контекста на текущото разследване относно заобикаляне на мерките, поради което твърдяното съответствие с правилата за произход в този случай не може да бъде потвърдено. По тази причина твърдяното съответствие с правилата за произход в този случай не изключва по никакъв начин възможността за заобикаляне на мерките в съответствие с определението в член 13, параграф 2 от основния регламент (17). Предвид гореизложеното твърдението се отхвърля.

(143)

На последно място, дружеството заяви, че изчислението на дъмпинговия марж е трябвало да се направи въз основа на специфичните за дружеството данни. Това искане беше прието, както е посочено в съображение 75 по-горе, а дружеството беше съответно информирано.

(144)

Едно от дружествата от Шри Ланка оспори съществеността на поисканите при проверката на място документи, вследствие на което заяви, че искането му за освобождаване не следва да бъде отхвърляно. В това отношение следва да бъде отбелязано, че документите, които показват произхода на частите, използвани при комплектуването на изнасяните за Съюза велосипеди, са от съществено значение за оценката на съответствието с условията в член 13, параграф 2, буква б). Също така, както е посочено в съображение 37, не беше възможно представените от дружеството данни да бъдат проверени. Освен това при проверката на място дружеството потвърди, че закупените от КНР части всъщност не са вписани в неговите сметки, и следователно не беше възможно да се определи дали критериите в член 13, параграф 2 от основния регламент са изпълнени. Поради това твърденията се отхвърлят.

(145)

Друго дружество от Шри Ланка заяви, че ако е знаело при започването на разследването, че върху износа от Шри Ланка за Съюза може да бъде наложено антидъмпингово мито след разширяването на обхвата му, за да включва Шри Ланка, то е нямало да оттегли искането си за освобождаване. Следва да се подчертае обаче, че към момента на оттегляне на неговото искане за освобождаване дружеството се счита за информирано за евентуалното прилагане на разширеното по обхват антидъмпингово мито от датата на прилагане на регистрационния режим по отношение на вноса от Шри Ланка в Съюза, т.е. от започването на разследването относно заобикаляне на мерките. Дружеството беше информирано за тази последица в три отделни случая — чрез изложеното в съображение 20 от регламента за започване на разследване, по време на изслушването в началото на разследването и по време на проверката на място. Поради това твърдението не можеше да бъде прието.

(146)

Друго дружество от Шри Ланка представи нова информация, която трябваше да бъде представена преди проверката на място, и поради напредналия стадий на разследването тази информация вече не можеше да бъде проверена. Освен това дружеството заяви, че е представило всичката поискана информация.

(147)

Както е посочено в съображения 39 и 40, дружеството не представи всичката поискана информация, която да бъде проверена на място. По-специално беше установено, че отчетената от дружеството покупна стойност на части с местен произход е ненадеждна. В резултат на това не беше възможно да се определи дали са изпълнени критериите в член 13, параграф 2 от основния регламент.

(148)

Освен това дружеството заяви, че при проверката на място са допуснати нередности по отношение на продължителността, както и такива от езиково естество. По отношение на този въпрос следва да бъде отбелязано, че дружеството беше учредено неотдавна и поради това беше планиран само един ден за проверка на място. Проверката беше извършена по време на пълен работен ден. В края на проверката дружеството не поиска да представи допълнителна информация, която не е можело да представи по време на проверката.

(149)

В допълнение на това преди проверката на място дружеството беше информирано, че проверката ще бъде извършена на английски език, и то не възрази. Освен това по време на проверката на място Комисията беше придружена от устен преводач, за да се облекчат евентуалните езикови проблеми при общуването. В допълнение на горното се обръща внимание на това, че документите, представени от дружеството по време на проверката на място, всъщност бяха на английски език, включително свързаните счетоводни документи.

(150)

С оглед на гореизложеното всички твърдения на дружеството се отхвърлят,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Предвид целта на настоящия регламент обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за „всички други дружества“, наложено с член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), без двигател, с произход от Китайската народна република, се разширява, за да включва вноса на велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), без двигател, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712003010 и 8712007091), с изключение на произведените от дружествата, изброени по-долу:

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Индонезия

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Индонезия

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Индонезия

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Индонезия

B767

Шри Ланка

Asiabike Industrial Limited, № 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Шри Ланка

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, № 84, Campbell Place, Colombo-10, Шри Ланка

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., № 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Шри Ланка

B770

Тунис

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Тунис

B771

2.   Освобождаванията, предоставени на дружествата, изрично посочени в параграф 1 от настоящия член или получили разрешение от Комисията в съответствие с член 2, параграф 2 от настоящия регламент, се прилагат при условието за представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, определени в приложението към настоящия регламент. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага антидъмпинговото мито, наложено с параграф 1 от настоящия член.

3.   Събира се митото, чийто обхват се разширява с параграф 1 от настоящия член, върху вноса, изпратен от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е деклариран с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, регистриран в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 875/2012, член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, с изключение на продуктите, произведени от изброените в параграф 1 дружества.

4.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява с член 1, се изготвят в писмена форма на един от официалните езици на Европейския съюз и трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, който подава искането за освобождаване. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Brussels

Belgium

Fax (32 2) 295 65 05

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 след консултация с консултативния комитет Комисията може да вземе решение за освобождаване на вноса на дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011, от митото, чийто обхват се разширява с член 1 от настоящия регламент.

Член 3

От митническите органи се изисква да преустановят прилагането на регистрационния режим на вноса, установен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 875/2012.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2013 година.

За Съвета

Председател

R. BRUTON


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(4)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39.

(6)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 261, 6.10.2011 г., стр. 2.

(8)  ОВ C 71, 9.3.2012 г., стр. 10.

(9)  Вж. страница 17 от настоящия брой на Официален вестник.

(10)  ОВ C 122, 27.4.2012 г., стр. 9.

(11)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(12)  ОВ C 346, 14.11.2012 г., стр. 7.

(13)  ОВ L 136, 23.5.2013 г., стр. 15.

(14)  ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 21.

(15)  COMEXT е база данни за статистиката на външната търговия, управлявана от Евростат.

(16)  ОВ L 307, 23.11.2010 г., стр. 1.

(17)  Вж. също предишни случаи, напр. съображение 48 от Регламент (ЕО) № 388/2008 на Съвета (ОВ L 117, 1.5.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Върху валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 2, трябва да фигурира декларация, подписана от служител на субекта, издал търговската фактура, в следния формат:

1)

Име и длъжност на служителя на субекта, издал търговската фактура.

2)

Следната декларация: „Аз, долуподписаният/ата, удостоверявам, че (обемът) от (разглеждания продукт), продаван за износ за Европейския съюз, включен в настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегнатата държава). Декларирам, че информацията в настоящата фактура е пълна и вярна.“

3)

Дата и подпис.


5.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 502/2013 НА СЪВЕТА

от 29 май 2013 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 3, 5 и 6 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2474/93 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер на 30,6 % върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република („КНР“ или „засегнатата държава“) (наричано по-нататък „първоначалното разследване“). След разследването на заобикалянето на антидъмпинговите мерки, проведено съгласно член 13 от основния регламент, обхватът на посоченото мито беше разширен с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета (3) и към вноса на определени части за велосипеди с произход от КНР. Също така бе взето решение за предоставяне на режим на освобождаване от мито по член 13, параграф 2 от основния регламент. Подробна информация относно посочения режим на освобождаване е представена в Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (4). За да бъдат освободени от плащането на митото с разширен обхват, производителите на велосипеди в Съюза следва да изпълняват условията, определени в член 13, параграф 2 от основния регламент, по-конкретно изискването делът на китайските велосипедни части, използвани в комплектования продукт, да бъде по-нисък от 60 %, или добавената стойност да надвишава с повече от 25 % стойността на всички вложени части. Към момента освобождаване е предоставено в повече от 250 случая.

(2)

След преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, проведено съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 1524/2000 (5) Съветът взе решение тези мерки да бъдат запазени.

(3)

След междинно преразглеждане, проведено съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент („междинно преразглеждане за изменение на митото“), с Регламент (ЕО) № 1095/2005 (6) Съветът взе решение за увеличаване на действащото антидъмпингово мито на 48,5 %.

(4)

След преразглеждане на мерките срещу заобикаляне на антидъмпинговото мито, проведено съгласно член 13, параграф 4 и член 11, параграф 3 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 171/2008 (7) Съветът реши да запази разширения обхват на антидъмпинговото мито върху вноса на велосипеди с произход от КНР за определени части за велосипеди с произход от КНР.

(5)

След преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, проведено съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 (8) („предишното разследване“) Съветът взе решение горепосочените мерки да бъдат запазени.

2.   Служебно започване на процедура

(6)

След преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие на мерките, което приключи през октомври 2011 г., доказателствата, с които разполага Комисията, показват, че по отношение на дъмпинга и вредата обстоятелствата, въз основа на които са въведени съществуващите мерки, може да са се променили и че посочените промени може би имат траен характер.

(7)

Доказателствата prima facie на разположение на Комисията сочат, че през януари 2011 г. е била премахната системата на квотите за износ, прилагана за производителите на велосипеди в КНР, поради която производителите износители не получиха третиране като дружества, работещи в условията на пазарна икономика, при междинното преразглеждане за изменение на митото.

(8)

Освен това се е променила структурата на промишлеността на Съюза. По-специално редица производители от Съюза преминаха от пълен цикъл на производство към (частично) комплектоване с вносни части.

(9)

Също така, поради разширяването на Европейския съюз през 2004 г. и 2007 г., към промишлеността за производство на велосипеди в Съюза се присъединиха голям брой производители. Освен това редица производители, които бяха част от промишлеността на Съюза преди тези две вълни на разширяване, преместиха производствените си обекти или създадоха нови обекти в новите държави членки. Вследствие на това е възможно да се е променило нивото на разходите на промишлеността на Съюза.

(10)

На последно място, сегашната степен на отстраняване на вредата беше изчислена на базата на велосипеди, изработени от стомана, а понастоящем изглежда, че повечето велосипеди се произвеждат от алуминиеви сплави.

(11)

Всички тези промени изглеждаха с траен характер и поради това обосноваха необходимостта от ново разглеждане на констатациите във връзка с дъмпинга и вредата.

(12)

Наред с това броят на дружествата, които се ползват от режима за освобождаване, бързо се увеличава, като самият режим не е изменян от въвеждането му през 1997 г. Освен това системата за наблюдение на вноса на части, освободен от антидъмпинговите мерки, стана много сложна и тромава, което би могло да застраши нейната ефективност.

(13)

След като установи, след консултация с Консултативния комитет, че са налице достатъчни prima facie доказателства за започване на разследване съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 9 март 2012 г. („Известие за започване“) (9), Комисията обяви служебно започването на междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагани към вноса на велосипеди с произход от КНР.

3.   Успоредно провеждано разследване на заобикалянето на мерките

(14)

На 25 септември 2012 г. с Регламент (ЕС) № 875/2012 (10) беше започнато разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 относно вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република чрез внос на велосипеди, изпратени от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, или не, и въвеждане на регистрационен режим за този внос („разследване на заобикалянето на антидъмпинговите мерки“).

(15)

През май 2013 г. с Регламент (ЕС) № 501/2013 (11) („регламентът относно заобикалянето на антидъмпинговите мерки“) Съветът разшири обхвата на действащите антидъмпингови мерки към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република към вноса на велосипеди, изпратени от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали е с деклариран произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис или не, тъй като се установи, че посоченият внос заобикаля мерките чрез претоварване и/или комплектоване по смисъла на член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент.

4.   Успоредно провеждано антисубсидийно разследване

(16)

На 27 април 2012 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (12), Комисията обяви започването на антисубсидийна процедура по отношение на вноса в Съюза на велосипеди с произход от КНР („антисубсидийното разследване“).

(17)

През ноември 2012 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (13), Комисията обяви, че констатациите от разследването на заобикалянето на мерките могат да бъдат използвани в антисубсидийното разследване, посочено в съображения 14 и 15.

(18)

През май 2013 г. с Решение (2013/227/ЕС) (14) Комисията прекрати антисубсидийното разследване без налагане на мерки.

5.   Страни, засегнати от разследването

(19)

Комисията официално уведоми за започването на разследването известните производители от Съюза, известните сдружения на производители от Съюза, известните производители износители от КНР и сдружението на китайските производители, представителите на засегнатата държава, известните вносители и сдружения на вносители, известните производители на части за велосипеди от Съюза и техните сдружения, както и известната асоциация на потребителите. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване.

(20)

С оглед на очевидно големия брой производители износители, производители от Съюза и несвързани вносители в известието за започване бе предвидено изготвяне на извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. С цел да се предостави възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е така — да направи подбор, всички производители износители и тяхното известно сдружение, всички производители от Съюза и несвързани вносители бяха поканени да заявят своя интерес пред Комисията и, съобразно указаното в известието за започване, да предоставят основна информация за своята дейност, свързана с разглеждания продукт, за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

(21)

Тъй като представителите на засегнатата държава не заявиха интерес при започването, Комисията се свърза с около 70 китайски дружества, вече известни на службите на Комисията от предишното разследване. На по-късен етап, когато започна антисубсидийното разследване, посочено в съображение 16, Комисията определи още около 300 китайски производители износители, с които беше осъществена връзка в контекста на настоящото междинно преразглеждане.

(22)

Въпреки усилията на Комисията да постигне съдействие, интерес заявиха едва осем китайски групи от производители износители, от които само четири докладваха за износ за Съюза по време на разследвания период в рамките на преразглеждането („РПП“), определен в съображение 37 по-долу, които представляват по-малко от 4 % от общия внос на велосипеди от КНР по време на РПП.

(23)

Въз основа на гореизложеното беше решено, че не е необходимо изготвяне на извадка от производителите износители от КНР.

(24)

Както е посочено в съображения 63—64 и съображение 131 по-долу, по отношение на една китайска група производители износители — Giant China — беше обосновано прилагането на член 18, параграф 1 от основния регламент. Поради това съдействието на китайските производители износители намаля още повече.

(25)

Както е обяснено в съображения 32—35 по-долу, беше изготвена извадка от производители от Съюза.

(26)

Както е обяснено в съображение 36 по-долу, беше решено, че не е необходимо съставянето на представителна извадка за несвързаните вносители.

(27)

Комисията изпрати въпросници на всички известни заинтересовани страни и на всички пожелали заинтересовани страни, в сроковете, посочени в Известието за започване, а именно на включените в извадката производители от Съюза, оказалите съдействие производители износители от КНР, несвързаните вносители, които заявиха интерес, както е посочено в съображение 36 по-долу, и на известните производители на части за велосипеди в Съюза.

(28)

Попълнени въпросници и друга информация изпратиха четири групи китайски производители износители и техните представители, осем включени в извадката производители от Съюза, едно сдружение на ползватели и осем сдружения на производители от Съюза, 53 производители на части за велосипеди и едно сдружение на производители на части за велосипеди. Нито един от несвързаните вносители, с които бе осъществена връзка, не изпрати попълнен въпросник.

(29)

Комисията издири и провери цялата информация, преценена като необходима за установяването на дъмпинга, произтичащата от него вреда, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза и извърши проверки на място в помещенията на следните дружества:

а)

Производители на велосипеди в Съюза

Accell Hunland, Унгария

Decathlon RGVS, Португалия

Denver srl, Италия

SC Eurosport DHS, Румъния

Koninklijke Gazelle, Нидерландия

Макском ЕООД, България

MIFA, Германия

Sprick Rowery, Полша

б)

Производители на части за велосипеди в Съюза

Chimsport, Румъния

Telai Olagnero, Италия

в)

производители износители в КНР:

Ideal (Dong Guan) Bike Co.,

Oyama Bicycles (Taicang) Co.,

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co.,

(30)

От гледна точка на необходимостта да се установи нормалната стойност за производителите износители в КНР, за които може да не бъде предоставено ТДПИ, беше извършено посещение на място за определяне на нормалната стойност въз основа на данни от държава аналог на обектите на следните дружества:

Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. DE C.V., Mexico City, Мексико,

Bicicletas Magistroni, Mexico City, Мексико,

Bicicletas Mercurio SA DE CV, San Luis Potosi, Мексико.

(31)

След оповестяването на основните факти и съображения („оповестяването“) някои заинтересовани страни заявиха, че срокът, предоставен за коментари от страните, е недостатъчен. Във връзка с това се отбелязва, че на страните беше предоставено достатъчно време да коментират в съответствие с член 20, параграф 5 от основния регламент. Поради това този коментар се отхвърля.

6.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(32)

В известието за започване Комисията обяви, че е подбрала временна извадка от производители от Съюза. Извадката съдържаше осем дружества от над 380 производители от Съюза, които бяха известни преди започването на разследването, подбрани въз основа на най-големия представителен обем на производството и продажбите, чието разследване е възможно в рамките на наличното време, като се вземе предвид географското разпределение. Извадката обхваща най-големите държави производители, подредени по обем на производството. За всяка отделна държава включените в извадката дружества са сред най-големите представителни производители, оказали съдействие. Извадката съдържаше също така и субекти от най-големите оказали съдействие групи. Особено внимание беше обърнато в този случай на включването в извадката на равен брой дружества от старите и от новите държави членки.

(33)

Извадката представляваше около 25 % от общото изчислено производство и продажби на Съюза по време на РПП. Заинтересованите страни бяха приканени да прегледат досието и да изразят мнението си относно това доколко удачен е посоченият избор в срок от 15 дни от датата на публикуване на известието за започване. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и приведоха състоятелни аргументи в подкрепа на това свое искане, беше дадена такава възможност.

(34)

Някои производители имаха възражения във връзка с изготвянето на извадката от производители от Съюза. Те изказаха следните твърдения: i) предварителната извадка съдържа само някои юридически лица, които са част от групи свързани дружества, а не всички юридически лица, съставляващи икономическия субект, който произвежда въпросния продукт; и ii) предложението включва дружество, което доскоро е работило на загуба, докато производителите от Съюза през същия период са били на печалба. Освен това те твърдяха, че тези загуби не са свързани с разглеждания продукт.

(35)

Изложените твърдения бяха отхвърлени въз основа на следното: i) беше установено, че субектите, които са част от по-големи групи, извършват дейност независимо от други дъщерни дружества на същата група, и се считат за представители на промишлеността на Съюза, като поради това не е нужно да се разследва цялата група на консолидирана основа. ii) Въпросната заинтересована страна не обоснова твърдението си, че включеното в извадката дружество, което предполагаемо е реализирало загуби, всъщност не е представително за промишлеността на Съюза. На последно място, въпреки че подбраната извадка следва да е представителна за промишлеността на Съюза, включените в нея дружества не е необходимо да бъдат хомогенни. Поради това твърдението на заинтересованата страна беше отхвърлено.

7.   Изготвяне на извадка от несвързани вносители

(36)

В известието за започване се предвижда и изготвяне на извадка от несвързани вносители. При започването бе осъществена връзка с всички известни несвързани вносители. Предвид малкия брой отговорили в рамките на изготвянето на извадката, подбор на извадка не беше направен. Всички несвързани вносители, които заявиха интерес, бяха поканени да съдействат и им беше изпратен въпросник. Нито един от несвързаните вносители не попълни въпросника, нито оказа друго съдействие в рамките на настоящото разследване.

8.   Разследван период

(37)

Разследването на дъмпинговия внос и вредата от него обхвана периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („разследваният период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Проверката на тенденциите в контекста на анализа на вредата обхвана периода от януари 2008 г. до края на РПП („разглежданият период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(38)

Продуктът, предмет на настоящото разследване в рамките на преразглеждането, е велосипеди без двигател (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) („продуктът, предмет на преразглеждането“) с произход от КНР, класирани понастоящем под кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70.

(39)

Както и при предишното разследване, велосипедите са класифицирани в следните категории:

А) ATB (велосипеди за всякакви терени, включително планински велосипеди 24″ или 26″),

Б) за преходи/градски/хибридни/за всякакви настилки/туристически велосипеди 26″ или 28″,

В) юношески (BMX) и детски велосипеди 16″ или 20″,

Г) други велосипеди (с изключение на велосипеди с едно колело).

(40)

Всички видове велосипеди, определени по-горе, имат едни и същи основни физически и технически характеристики. Освен това те се продават чрез сходни дистрибуторски канали, например специализирани търговци на дребно, спортни вериги и търговци, предлагащи масов асортимент на пазара на Съюза. Тъй като основното приложение и използване на велосипедите е идентично, те до голяма степен са взаимозаменяеми и съответно моделите от различните категории се конкурират помежду си. Въз основа на това се стигна до заключението, че всички категории представляват един общ продукт.

(41)

Една от страните твърдеше, че различните видове велосипеди имат съществено различни характеристики и предназначение, както и съществено различни цени, а от гледна точка на потребителя тези различни видове велосипеди не са взаимозаменяеми. Друго нейно твърдение беше, че стоманените и алуминиевите велосипеди не се считат за взаимозаменяеми и че цените им също се различават.

(42)

В подкрепа на твърдението си тази страна представи проучване на основните физически и технически характеристики и предназначение на пет различни вида продукти и на тяхната взаимозаменяемост. Трябва да се отбележи, че проучването предполагаемо се основава върху отговорите на 36 лица, но не е ясно как са подбрани респондентите. Изглежда освен това, че то е специално изготвено за настоящото разследване. Проучването не съдържа количествени данни. Трябва да се отбележи, че съдържанието на това проучване изглежда се основава на изявления на потребители и/или производители на велосипеди, а не на проверяеми доказателства. Поради това представителността на резултатите на това проучване е спорна.

(43)

Въпросната заинтересована страна не представи други доказателства в подкрепа на твърдението си.

(44)

Разследването потвърди, че всички видове велосипеди, както са определени по-горе, имат едни и същи основни физически и технически характеристики. По-специално беше установено, че използването на различни суровини не влияе върху основните характеристики на велосипеда. Въпреки че стоманата и алуминият имат някои различни технически свойства като например тегло, основните характеристики на велосипедите от стомана и от алуминий са едни и същи.

(45)

Аналогично, заинтересованата страна не представи конкретни доказателства, че произведените от стомана велосипеди и тези, произведени от алуминий, действително притежават различни основни физически и технически характеристики.

(46)

По отношение на конкретното приложение, предназначение и възприемане от потребителите, настоящото разследване потвърди, че всички велосипеди имат едни и същи основни приложения и изпълняват по същество еднаква функция. Въпреки че различните категории по принцип са предназначени да задоволяват изискванията на различни крайни ползватели, крайните ползватели обичайно използват велосипеди от дадена категория за разнообразни цели.

(47)

Поради това няма ясна разделителна линия, произтичаща от употребата от страна на крайните ползватели и възприемането от потребителите на различните категории.

(48)

Освен това самите производители от Съюза рядко правят разграничение между спадащи към различни категории велосипеди по отношение на производството, дистрибуцията и счетоводството. Всъщност най-често производственият им процес е еднакъв за всички категории велосипеди.

(49)

Освен това велосипедите от различните категории се продават чрез сходни дистрибуторски канали, например специализирани търговци на дребно, спортни вериги и търговци, предлагащи масов асортимент на пазара на Съюза.

(50)

Въз основа на това се стигна до заключението, че всички категории представляват един общ продукт.

(51)

Една заинтересована страна заяви, че настоящото разследване обхваща два кода по КН, както е посочено в съображение 38, а предишното разследване, посочено в съображение 5, е обхващало три кода по КН, а именно ex 8712 00 10, 8712 00 30 и ex 8712 00 80. По този повод се отбелязва, че промяната на кодовете се дължи на изменения в Комбинираната номенклатура, въведени с Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията (15) с дата на влизане в сила 1 януари 2012 г.

(52)

В този контекст заинтересованата страна твърди, че велосипедите без ролкови лагери не следва да бъдат считани за същия продукт като велосипедите с ролкови лагери. От разследването обаче е видно, че велосипедите с ролкови лагери, както и тези без ролкови лагери, имат еднакви технически характеристики и предназначение. Освен това тази страна не е обосновала твърдението си с доказателства и поради това твърдението се отхвърля.

(53)

В допълнение страната твърди, че е налице съществена разлика в средните вносни цени, отчетени от Евростат, между двата кода по КН, съставляващи разглеждания продукт. По този повод се подчертава, както е посочено в съображение 157 по-долу, че поради продуктовия асортимент средната цена, отчетена от Евростат, може да служи само като индикатор за ценовите тенденции, а не е полезна при сравняването на продажни цени в различните държави и Съюза.

(54)

След оповестяването една страна повтори твърдението си, че различните видове велосипеди, попадащи в обхвата на настоящото разследване, не са сходни продукти, а също така заяви, че е представила доказателства в подкрепа на разликите в суровините, физическите характеристики, технологичните характеристики, крайното предназначение, които предполагаемо съществуват при различните видове велосипеди.

(55)

По този повод трябва да се отбележи, че доказателствата, които страната твърди, че е представила, са всъщност проучването, оценено от Комисията в съображение 42. След надлежно оценяване Комисията стигна до заключението, че представителността на резултатите от това проучване е спорна по причините, посочени в съображение 42.

(56)

Страните заявиха, че детските велосипеди, определени от заинтересованата страна като велосипеди с размер на колелото до 16″ включително, следва да бъдат изключени от продуктовия обхват на разследването. Тези твърдения се основаваха на допускането, че по-конкретно продължителността на употребата и опростените характеристики ясно разграничават тези велосипеди от другите видове велосипеди, попадащи в обхвата на настоящото разследване.

(57)

Тези твърдения обаче бяха обявени за недостатъчни, за да бъдат изключени велосипедите с размер на колелото до 16″ включително от определението за разглеждания продукт, тъй като те не бяха обосновани с достатъчни доказателства, които да показват, че в настоящото разследването може да се направи ясно разграничение между велосипеди с размер на колелото до 16″ включително и другите велосипеди, попадащи в обхвата на разследването. Всъщност беше установено тъкмо обратното: основните физически и технически характеристики на велосипедите с размер на колелото до 16″ включително, които са общи с тези на разглеждания продукт — задвижвано с човешка сила и педали превозно средство с повече от едно колело, прикрепено към рамка — са много по-важни от разликите (които по същество са в размера на колелото). Освен това изглежда, че производството, дистрибуторските канали и сервизното обслужване не са фундаментално различни от другите видове велосипеди, предмет на разследването. Сам по себе си фактът, че велосипедите с размер на колелото до 16″ включително представляват отделна подгрупа в рамките на продуктовия обхват на разглеждания продукт, не гарантира изключването им от продуктовия обхват. Беше установено, че няма ясно разграничение между велосипеди с размер на колелото до 16″ включително и разглеждания продукт, а в действителност е налице голямо припокриване в определенията на разглеждания продукт, по-конкретно в това, че е задвижвано с човешка сила и педали превозно средство с повече от едно колело, което се използва основно за транспорт и за спортуване. Във връзка с това разследването установи, че един от оказалите съдействие китайски производители износители всъщност изнася за Съюза велосипеди с размер на колелото 12″, които не са непременно считани за детски велосипеди, а всъщност представляват сгъваеми велосипеди за възрастни, за които складирането е важна характеристика на велосипедите.

(58)

Поради това искането велосипедите с размер на колелото до 16″ включително да бъдат изключени от продуктовия обхват на разследването се отхвърля.

2.   Сходен продукт

(59)

Велосипедите, произвеждани от промишлеността на Съюза и продавани на пазара на Съюза, тези, произвеждани и продавани на пазара на държавата аналог, както и тези, внасяни на пазара на Съюза с произход от КНР, имат еднакви основни физически и технически характеристики и еднакво предназначение и поради това се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика

1.1.   Оценка на исканията за ТДПИ

(60)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент при антидъмпинговите разследвания относно внос с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с параграфи 1—6 от същия член за онези производители, за които се установи, че отговарят на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Накратко и единствено с цел по-лесна справка тези критерии са изложени обобщено по-долу:

стопанските решения се вземат в отговор на сигнали от пазара без значителна намеса на държавата, а разходите отразяват пазарните стойности;

дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС) и се прилага във всички случаи;

няма значителни нарушения, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

законодателството относно несъстоятелност и собственост гарантира стабилност и правна сигурност; както и

превръщането на обменните курсове се извършва по пазарен курс.

(61)

В настоящото разследване всички групи износители, които първоначално оказаха съдействие на разследването, поискаха третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и попълниха формуляра за заявление за ТДПИ в определения срок.

(62)

Комисията поиска цялата информация, която счете за необходима, от всички първоначално оказали съдействие производители износители и провери данните, предоставени от въпросните дружества в заявлението за предоставяне на ТДПИ, чрез проверка в помещенията на въпросните групи.

(63)

Беше счетено, че в отговора на една група — Giant China — са налице съществени пропуски, тъй като в него не се съдържаше цялата изисквана информация за структурата на групата, въпреки усилията на Комисията да получи необходимата информация от нея.

(64)

Съгласно член 18, параграф 1 от основния регламент, Giant China беше уведомена за вероятното прилагане на наличните факти към нейния случай и беше приканена да представи становище. Giant China обаче отказа да предостави необходимата информация на Комисията, поради което беше приложен член 18, параграф 1 от основния регламент и заявлението за предоставяне на ТДПИ беше отхвърлено.

(65)

При разследването също се установи, че ТДПИ не може да бъде предоставено на никоя от китайските групи от дружества, тъй като нито една от тях не отговаря на всички критерии, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, поради следните причини.

(66)

Нито една от включените в извадката оказали съдействие групи от износители не успя да докаже, че изпълнява критерий 1 поради държавната намеса във вземането на решения, свързани с основните суровини (стомана и алуминий). Разходите за стомана и алуминий на оказалите съдействие групи износители представляват най-малко около 20 % — 25 % от производствените разходи за разглеждания продукт. Много дружества са напълно интегрирани вертикално, тоест те закупуват алуминиеви блокове или стомана, от които произвеждат тръби, от тях — рамки/вилки и накрая велосипеди.

(67)

От разследването стана ясно, че трите оказали съдействие китайски групи от производители износители са закупили стоманата и алуминия за производството на разглеждания продукт на вътрешния китайски пазар.

(68)

Цените се определят въз основа на котировката на алуминия на контролираната от държавата Шанхайска борса за цветни метали („борсата“ или SHFE). SHFE е борса с ограничен достъп, предназначена за регистрирани в Китай дружества и китайски граждани, която се контролира от държавната Регулаторна комисия по ценни книжа. Редица правила, уреждащи начина на работа на SHFE, допринасят за слабата волатилност и за цените, които не отразяват пазарната стойност на SHFE: дневните колебания на цените не надхвърлят 4 % над или под цената, на която са се сключвали сделки предходния ден, търговията е с ниска честота (до 15-о число на месеца), фючърсните контракти са с ограничен срок до 12 месеца, а такси за търговия се начисляват както от борсата, така и от брокерите.

(69)

Що се отнася до сделките на SHFE, физическата доставка може да се извърши единствено в одобрен склад на територията на КНР, за разлика от международните борси, където доставката се извършва в която и да било точка по света. Тъй като SHFE е платформа само за физически обмен на стоки (не се търгуват деривати), китайският пазар на алуминий е напълно изолиран. Като последица от това арбитражът със световния референт, Лондонската борса за метали (LME), или с други борси, се оказва на практика невъзможен, което означава, че борсата работи изолирано от останалите пазари в света. Следователно между тези пазари не може да се осъществи арбитраж. По време на РПП цените на първичния алуминий са били с около 7 % по-ниски на SHFE (без ДДС) в сравнение с LME (също без ДДС) и в сравнение със спот цената.

(70)

Държавата се намесва също така в механизмите за определяне на цените на SHFE посредством Държавния резерв и други държавни органи, тъй като тя на практика е едновременно продавач и купувач на първичен алуминий. Освен това държавата определя пределни стойности на дневната цена чрез правилата на SHFE, които са одобрени от държавния регулаторен орган — Регулаторната комисия по ценни книжа на Китай („CSRC“).

(71)

КНР подпомага обработката на алуминиеви продукти, като предоставя частично възстановяване на ДДС върху износа на редица алуминиеви продукти (при велосипедите ставката е 15 %); при износа на първичен алуминий няма възстановяване на ДДС. Това стимулира китайската промишленост да обработва допълнително алуминия и има пряка връзка с наличността и цената на първичния алуминий на вътрешния пазар. Освен това разследването показа, че първичният алуминий за износ се облага със 17 % експортна такса, докато велосипедите за износ не се облагат с експортна такса. Това потвърждава констатацията за намеса на китайската държава на вътрешния пазар на алуминий. Тези инструменти намаляват цените на вътрешния пазар, като насърчават националната промишленост да произвежда крайни продукти, съдържащи алуминий (например разглеждания продукт), както за вътрешния пазар, така и за износ.

(72)

Друго нарушение от страна на китайската държава е под формата на намеса на пазара на Държавния резерв, който е част от Националната комисия за реформа на развитието (NDRC). В края на 2008 г. и началото на 2009 г. Държавният резерв започва да изкупува запаси от първичен алуминий от китайските заводи за алуминий, за да стимулира цената на стоката. Държавният резерв продава първичния алуминий на пазара в началото на ноември 2010 г., според данни на Блумберг (16). Информационната агенция „Синхуа“ съобщи за мерките за натрупване на запаси през декември 2008 г., като разясни, че целта е натрупване на 300 000 тона алуминий на цени, които са с 10 % по-високи от пазарната цена, което представлява мярка, целяща повишаване на цените (17). Планът на Държавния резерв за натрупване на запаси е включвал покупки от няколко китайски леярни, макар че около половината е трябвало да се закупи от предприятието Aluminium Corporation of China Ltd. Това показва, че китайската държава има водеща роля за определянето на цените на първичния алуминий и че осъществява намеса на пазара.

(73)

Фактът, че значителната намеса от страна на държавата, описана по-горе, е целенасочена, се подчертава, inter alia, от 12-ия петилетен план за развитие на сектора за производство на алуминий (2011—2015 г.), в който правителството на КНР ясно заявява намерението си да „коригира данъчните облекчения и облекченията на експортните такси, както и другите средства за въздействие върху икономиката и да контролира строго общото разрастване и износа на първични продукти“. Този план представлява продължение на политиката, която съществуваше в предходния план относно алуминия. Освен това тези планове са били изпълнявани в продължение на много години и, както се вижда по-горе, по време на РПП са действали редица мерки за тяхното изпълнение.

(74)

По този начин множеството причинени от държавата нарушения на китайските цени за първичен алуминий оказват влияние върху цените на суровините. Освен това производителите се ползват с някои предимства поради тези нарушения, в смисъл, че обикновено купуват на китайския пазар от местни доставчици, като за референт използват цените на китайските спот пазари (или SHFE). По време на РПП тези цени бяха с около 7 % по-ниски от цените на световните пазари. На теория китайските дружества могат също така да закупят известни количества по цени на LME, когато цените на китайския пазар са по-високи в резултат на намесата на държавата — докато обратното е невъзможно за субекти, които не са от Китай.

(75)

Поради това може да бъде направено заключението, че е налице нарушение на китайския пазар за алуминий поради значителна намеса от страна на държавата.

(76)

Намесата в сектора на стоманодобива от страна на китайската държава е видна и от обстоятелството, че преобладаващата част от големите производители на стомана в Китай са държавни предприятия, а капацитетът за производство на стомана и произвежданите количества зависят от различни петилетни планове в промишления сектор, по-специално от текущия 12-и петилетен план (2011—2015 г.) в сектора на черната металургия.

(77)

Освен това държавата упражнява в значителна степен контрол над пазара на суровини. По отношение на кокса (който наред с желязната руда е основна суровина за производството на стомана) се прилагат количествени ограничения върху износа, както и експортно мито в размер на 40 %. Поради това може да бъде направено заключението, че е налице нарушение на китайския пазар на стомана поради значителна намеса от страна на държавата.

(78)

Антидъмпинговото разследване, проведено от Комисията (18), потвърди значимостта на държавната намеса и в конкретния сектор на тръбите, които са основна суровина за производството на стоманени велосипеди.

(79)

Поради това може да бъде направено заключението, че е налице нарушение на китайския пазар на стомана поради значителна намеса от страна на държавата.

(80)

При тези обстоятелства нито едно дружество не успя да докаже, че стопанските му решения по отношение на придобиването на суровини не са били под влияние на значителна намеса от страна на държавата и че разходите за основни суровини отразяват в значителна степен пазарните стойности. Следователно те не можаха да докажат, че изпълняват критерий 1.

(81)

Що се отнася до другите четири критерии, трите оказали съдействие китайски производители износители успяха да покажат, че изпълняват останалите критерии.

(82)

С оглед на гореизложените констатации във връзка с критерий 1, след консултация с Консултативния комитет, заключението беше, че следва да се отхвърли заявлението за ТДПИ на трите оказали съдействие китайски групи от производители износители.

(83)

Комисията официално разгласи резултатите от констатациите във връзка с ТДПИ на засегнатите дружества от КНР и на жалбоподателя. Беше им предоставена също така възможност да изложат в писмен вид становищата си и да поискат изслушване, ако са налице конкретни основания за това.

1.2.   Коментари на заинтересованите страни

(84)

След оповестяването на ТДПИ едно дружество заяви, че отхвърлянето на заявлението за ТДПИ се основава на цялата промишленост за производство на велосипеди в Китай, а не на отделното дружество. По този повод се отбелязва, че въпреки изготвената от Комисията оценка на сектора на стоманодобива и добива на алуминий в Китай, налице е ясна връзка между пазарите на стомана и на алуминий в КНР и закупуването на стоманени и алуминиеви продукти като суровина от оказалите съдействие групи.

(85)

Освен това бе посочено, че ценовото предимство за китайските производители на велосипеди, произтичащо от стоманата и алуминия, е незначително, тъй като е едва между 1,4 % и 1,75 %, като се има предвид, че първичният алуминий и стоманата възлизат на 20 %—25 % от производствените разходи за велосипедите и че разликата между цените на LME и на SHFE по време на РПП е била 7 %.

(86)

По този повод се подчертава, че главният фактор в анализа е съотношението на суровините в производствените разходи (което в този случай е съществено и възлиза на най-малко 20 %—25 % от производствените разходи) и фактът, че пазарът на суровини в КНР е нарушен. Не се счита за решаващ фактор точното количествено въздействие на нарушаването върху разходите на дружеството.

(87)

Освен това бе посочено, че в друго разследване Комисията е анализирала цените на преките суровини за производството на разглеждания продукт, а не цената на първичната суровина и поради това в настоящия случай Комисията е трябвало да оцени държавната намеса в цените на преките суровини, т.е. екструдирана алуминиева сплав, а не първичен алуминий, който представлява първична суровина.

(88)

По този повод се отбелязва, че всяко разследване бива анализирано само по себе си. Освен това фактът, че пазарът на първичен алуминий се контролира от държавата, показва, че пазарът на междинни алуминиеви продукти също не работи в условията на пазарна икономика, т.е. на принципа на търсенето и предлагането. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(89)

Също така се твърдеше, че не всяка ценова разлика при първичния алуминий между SHFE и LME води до ценова разлика при екструдираната алуминиева сплав на съответните пазари и че трябва да се вземат предвид фактори като производствена ефективност, остатъчен капацитет и разходи за опазване на околната среда.

(90)

По този повод се подчертава, че не са представени доказателства в подкрепа на това твърдение. При липсата на доказателства Комисията не беше в състояние да анализира и провери твърдението и поради това то беше отхвърлено.

(91)

Освен това бе посочено, че като не отчита факта, че съществуват редица последващи междинни продукти, Комисията не отчита действителните характеристики и фактори за ценообразуването на крайния продукт — велосипедите. По-специално, тъй като велосипедите се продават пряко на крайния потребител (за разлика от алуминия), цената им се определя и от други фактори, различни от цената на суровината, например конкретните технически характеристики на велосипеда и търсенето от страна на потребителите.

(92)

Не бяха представени обаче конкретни подробности за характеристиките и факторите, които следва да се вземат предвид, и поради това Комисията не беше в състояние да изрази становище по тях.

(93)

Също така бе изтъкнато, че Комисията е оценила неправилно принципите на работа на SHFE. Твърди се, че CSRC регулира функциите на SHFE по начин, подобен на Autorité des marchés financiers (AMF) във Франция или Financial Services Authority (FSA) в Обединеното кралство и че ролята на CSRC и конкретните регулаторни/надзорни мерки отговарят на принципите на G-20. Поради това заключенията относно ТПДИ, основани на ролята на CSRC и работата на SHFE, са неоснователни.

(94)

Трябва да се отбележи, че дружеството не е взело предвид факта, че FSA (19) и AMF (20) са независими неправителствени органи, а CSRC е орган със статута на министерство и работи под прякото ръководство на Държавния съвет (21). Държавният съвет е най-висшият изпълнителен орган на държавната власт, както и най-висшият орган на държавната администрация (22). Това е още един пример за активното участие на държавата в регулирането на пазара на алуминий в КНР. Що се отнася до спазването на принципите на G-20, дружеството само прави изявление, без в действителност да обяснява за кои принципи става дума. Поради това твърдението се отхвърля.

(95)

Също така едно дружество не се съгласи с оценката на Комисията, че арбитражът между цените на SHFE и световния референт — Лондонската борса за метали (LME), или други борси се оказва на практика невъзможен, което означава, че SHFE работи изолирано от останалите пазари в света.

(96)

Трябва да се отбележи противоречието между приетата от дружеството ценова разлика между SHFE и LME по време на периода, когато цените на SHFE са били по-високи от тези на LME, с обосновката, че тогава китайските производители са плащали повече за алуминиеви продукти, отколкото производителите от Съюза.

(97)

Освен това дружеството твърдеше, че от 2010 г. SHFE е започнала да разрешава физическа доставка на алуминий до митнически складове в зоната за свободна търговия в Шанхай. Следователно това твърдение не противоречи, а по-скоро потвърждава оценката на Комисията, че физическите доставки могат да се извършват само в склад в рамките на КНР, който е одобрен от SHFE, за разлика от международните борси, при които доставката може да са извършва навсякъде по света.

(98)

Друго такова твърдение беше, че SHFE е фючърсен пазар, като фючърсите върху алуминий се търгуват на SHFE от 1991 г. и поради това оценката на Комисията, че на SHFE не се търгуват деривати, е погрешна.

(99)

SHFE наистина е фючърсен пазар. Фючърсните контракти, търгувани на SHFE, обаче се реализират чрез физическа доставка. В КНР рядко се срещат деривати без физическа доставка, т.е. които не са реализирани, а се търгуват преди датата на доставка, поради което SHFE е само платформа за физически сделки, което изолира китайския пазар за алуминий.

(100)

Друго твърдение е, че обосновката на Комисията относно въздействието на мерките във връзка с ДДС/данъците и с материалните запаси, свързани с първичния алуминий, върху цените на частите от велосипеди е икономически съмнителна и недостатъчно обоснована.

(101)

Тъй като дружеството не обясни кои елементи липсват в анализа на Комисията, нито доказа твърдението си по някакъв начин, Комисията не беше в състояние да изрази становище.

(102)

Друго твърдение беше, че съществуват прилики между промишлената политика в КНР и политиките на ЕС и че Комисията не е доказала, че промишлената политика в КНР има пряко или съществено влияние върху решенията за суровините, производството на велосипеди и дейността по продажбите на китайските производители износители на велосипеди.

(103)

Отбелязва се, че липсва конкретизация за кои политики на ЕС става дума и поради това Комисията не може да коментира това твърдение. По отношение на твърдението за липса на доказателства, че промишлената политика в КНР оказва съществено влияние на решенията за суровините, на производството на велосипеди и на дейността по продажбите на китайските производители износители на велосипеди, се отбелязва, че съществуването на петилетен план в сектора за производство на алуминий в КНР, нарушенията на цената на алуминия, предлаган на изолираната борса, при положение че алуминият представлява 20 %—25 % от общите производствени разходи на велосипеда, показват ясна връзка между промишлената политика на КНР и решенията за суровините, производството на велосипеди и дейността по продажбите на китайските производители износители на велосипеди.

(104)

Твърди се също така, че Комисията е нарушила тримесечния срок, посочен в основния регламент. По този повод се отбелязва, че поради факта, че степента на съдействие на китайските износители беше много ниска, Комисията положи допълнителни усилия да осигури повече съдействие, като се свърза с голям брой допълнителни износители, определени на по-късен етап от разследването. В резултат на това не беше възможно да се определи ТДПИ в рамките на предвидения срок. Припомня се обаче, че Общият съд (23) наскоро постанови, че определянето на ТДПИ, извършено извън тримесечния срок, посочен в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, само по себе си не е достатъчно, за да доведе до отмяна на регламент за налагане на антидъмпингови мерки. Отбелязва се също така, че член 2, параграф 7 от основния регламент междувременно е изменен така, че Комисията определя ТДПИ по отношение на дружества, включени в извадката, и такова определяне обичайно се прави в срок от седем месеца, но не повече от осем месеца след започването на разследване (24). Това изменение се прилага за всички нови и текущи разследвания, включително настоящото. Определянето бе направено в срок от осем месеца от датата на започване.

(105)

С оглед на гореизложеното, твърдението относно нарушението на тримесечния срок се отхвърля.

1.3.   Искания на заинтересованите страни

(106)

Една заинтересована страна подаде искане да бъдат анализирани и заявленията за третиране като дружества, работещи в условията на пазарна икономика (ТДПИ), на производители в КНР, които са престанали да изнасят за Съюза. Тя твърди, че тези производители са престанали да изнасят за Съюза само заради антидъмпинговите мита, въведени след 2005 г.

(107)

Подчертава се, че констатациите във връзка с дъмпинга и вредата се отнасят до разследвания период в рамките на преразглеждането („РПП“), определен в съответствие с член 6, параграф 1 от основния регламент. Това означава, че събраните от производителите износители данни с оглед установяване на нормална стойност, както и експортната цена се отнасят единствено до този период. Анализът във връзка с ТДПИ се извършва с оглед определянето на нормалната стойност на производителите износители в КНР, която впоследствие се сравнява с експортната цена за същия период. Ако даден производител не е изнасял разглеждания продукт по време на РПП, не може да бъде установена експортна цена и да бъде изчислен дъмпингов марж. Поради това няма основание да се разглежда ТДПИ за производител, който не е изнасял разглеждания продукт по време на РПП. Въпреки това се припомня, че всички производители износители имат възможност да поискат „междинно преразглеждане“ с цел промяна на ситуацията им съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, а производители износители, които не са изнасяли разглеждания продукт по време на периода на разследване, на който са основани мерките, имат възможност да поискат „преразглеждане за новоизносители“ в съответствие с член 11, параграф 4 от посочения регламент.

(108)

Освен това в своето искане заинтересованата страна спомена и съдебното решение Brosmann Judgement (25) на Съда, като изглежда имаше предвид, че на това основание на производителите от КНР следва да бъде разрешено да представят формуляри за заявление за ТДПИ дори ако не са изнасяли разглеждания продукт за Съюза по време на текущия период на разследване. Трябва да се отбележи, че решението на Съда не се разглежда ситуацията със заявленията за ТДПИ от производители износители, които не са изнасяли по време на периода на разследване, и поради това не е относимо в настоящия контекст.

(109)

Поради това заявлението бе отхвърлено.

(110)

Твърдеше се също така, че експортните цени на дружества, които нямат износ за Съюза през РПП, следва да бъдат определяни съгласно член 2, параграф 9 от основния регламент, т.е. на друга разумна основа.

(111)

По този повод се отбелязва, че в член 2, параграф 9 от основния регламент не се посочва изрично, че експортната цена се конструира за производители от засегнатата държава, ако те не изнасят никакви количества за Съюза. Обратно, в член 2, параграф 9 от основния регламент се посочва изрично, че експортната цена се конструира на основа на цената, на която внесените продукти са препродадени, както и че се правят корекции за всички разходи, натрупани по веригата между вноса и препродажбата, което предполага действително реализиран внос за Съюза. „Друга разумна основа“ в първото изречение на настоящата разпоредба се отнася за конкретни случаи, при които не могат да бъдат приложени гореспоменатите методологии. Това не засяга факта, че този член предполага, че по време на РПП е осъществен внос в Съюза.

1.4.   Заключение

(112)

Въз основа на горепосоченото никоя от китайските групи, подали заявление за ТДПИ, не успя да докаже, че отговаря на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Поради това беше счетено, че ТДПИ следва да бъде отказано на всички тези групи.

2.   Индивидуално третиране

(113)

С Регламент (ЕС) № 765/2012 (26), в сила от 6 септември 2012 г., Европейският парламент и Съветът измениха член 9, параграф 5 от основния регламент. В член 2 от Регламент (ЕС) № 765/2012 се предвижда, че изменението ще се прилага само за разследвания, започнали след влизането му в сила. Следователно, тъй като текущото разследване е започнато на 9 март 2012 г., изменението не се прилага към него.

(114)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент за държави, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7 от основния регламент, се установява валидно за цялата държава мито, ако бъде взето решение за това, освен в случаите когато дружествата са в състояние да докажат, в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент, че техните експортни цени и количества, както и условията и параметрите за продажба са свободно определени, че обменните курсове съответстват на пазарните и че държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако по отношение на износителите се определят различни митнически ставки.

(115)

Трите оказали съдействие групи износители, поискали ТДПИ, също така поискаха индивидуално третиране, ако не им бъде предоставено ТДПИ. Въз основа на наличната информация беше установено, че всичките три групи от КНР отговарят на изискванията за индивидуално третиране.

3.   Нормална стойност

3.1.   Държава аналог

(116)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, се установява въз основа на цените на вътрешния пазар или на конструираната нормална стойност в държава аналог.

(117)

За целта в известието за започване Комисията предложи Мексико, която беше използвана като държава аналог в предишното разследване по отношение на КНР.

(118)

Всички заинтересовани страни получиха възможност да коментират избора на предвидената държава аналог.

(119)

Една заинтересована страна заяви, че Мексико не представлява най-добрият избор за държава аналог и че Тайван е по-добър вариант поради факта, че Тайван е основен производител на велосипеди, има повече общи черти с КНР, отколкото Мексико, и затова е по-вероятно да се получи по-надеждна нормална стойност.

(120)

Комисията се опита да получи съдействие от 15 държави, а именно: Бангладеш, Индия, Индонезия, Камбоджа, Канада, Малайзия, Мексико, Норвегия, САЩ, Тайван, Тайланд, Тунис, Турция, Филипините и Шри Ланка.

(121)

Комисията получи попълнени въпросници само от трима мексикански производители на велосипеди, които приеха и проверка на място в помещенията им. Нито едно друго дружество от тези държави не оказа съдействие. Размерът на вътрешните продажби на тези трима производители възлизаше на повече от 30 % от мексиканския пазар, оценен на около 1,7 милиона единици през 2011 г. Констатирано бе, че повече от 14 производители и няколко вносители извършват дейност в конкурентна среда. Вносът на велосипеди през 2011 г. беше предимно с произход от КНР (над 60 %) и Тайван (20 %). Този внос представляваше около 5 % от вътрешния пазар (източник: годишен отчет на ANAFABI — Мексиканската асоциация на производителите на велосипеди).

(122)

Характеристиките на мексиканския пазар по отношение на разглеждания продукт, броя на стопанските субекти, вътрешната конкуренция, както и особеностите на производствения процес потвърждават, че Мексико все пак е подходящ избор на държава аналог. Предвид гореизложеното, мексиканският пазар може да се приеме като представителен и конкурентноспособен. Затова се стигна до заключението, че Мексико е подходяща държава аналог.

3.2.   Определяне на нормалната стойност в държавата аналог

(123)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше установена въз основа на проверената информация, получена от производителите в държавата аналог, както е посочено по-долу.

(124)

Разследването показа, че разглежданият продукт се продава в представителни количества на мексиканския вътрешен пазар.

(125)

Бе извършен и анализ дали може да се счита, че продуктът се продава при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено, като за всеки вид на продукта се установи процентът на рентабилните продажби на независими клиенти на вътрешния пазар по време на РПП.

(126)

Нормалната стойност беше основана на действителната цена на вътрешния пазар, когато обемът на продажбите на даден вид на продукта, продаван по нетна продажна цена, равна или по-висока от изчислената себестойност на производството, е представлявал над 80 % от общия обем на продажбите за дадения вид на продукта и когато среднопретеглената цена на този вид е била равна или по-висока от себестойността на производството. Тази цена беше изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на дадения вид на продукта, осъществени през РПП, независимо дали тези продажби са били рентабилни или не.

(127)

Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта е представлявал 80 % или по-малко от общия обем на продажбите му, или когато среднопретеглената цена на този вид продукт е била по-ниска от себестойността на производството, нормалната стойност се основава на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност само на рентабилните продажби на този вид.

(128)

В допълнение разследването не откри вид на продукта, от който не са реализирани никакви рентабилни продажби.

4.   Експортна цена

(129)

Във всички случаи, при които разглежданият продукт е бил изнасян за независими клиенти в Съюза, експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а по-специално въз основа на експортните цени, които са реално платени или подлежащи на плащане.

(130)

В случаите когато продажбите са били реализирани чрез свързан вносител или търговец, експортните цени бяха конструирани в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент на основата на цената, на която внесените продукти са препродадени за първи път на независим купувач в Съюза. Бяха направени корекции за всички разходи, извършени в периода между вноса и препродажбата, включително за разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата. По отношение на маржа на печалбата беше използвана печалбата, реализирана от несвързан вносител/търговец на разглеждания продукт, тъй като действителната стойност на печалбата на свързания вносител/търговец бе сметната за ненадеждна поради връзката между производителите износители и свързания вносител/търговец.

(131)

Както се посочва в съображения 63 и 64, Giant China отказа да предостави на службите на Комисията необходимата информация за структурата на групата и основна информация относно производството, обема на експортните продажби и цените на разглеждания продукт в Съюза през РПП от дружествата, които са част от групата Jinshan Development and Construction Ltd („Jinshan Group“), участващи в производството и продажбата на разглеждания продукт в КНР, като съответно към експортната цена беше приложен член 18, параграф 1 от основния регламент.

(132)

Giant China оспори прилагането на член 18, параграф 1 от основния регламент както във връзка с отказа на ТДПИ, така и във връзка с прилагането на наличните факти към изчислението на експортната цена. Дружеството твърдеше, че исканата от Комисията информацията не е необходима за изчисляването на дъмпинговия марж. По този повод Giant China твърдеше, че информацията, изискана от Jinshan Group с местонахождение в КНР, не е необходима за оценката на исканията за ТДПИ, нито за изчисляването на експортната цена, тъй като тя е свързана само непряко с Giant China и свързаните с нея дружества („Giant Group“).

(133)

Разследването обаче потвърди, че едно от дъщерните дружества на Giant Group, което активно произвежда и изнася разглеждания продукт за Съюза през част от РПП, а именно Shanghai Giant & Phoenix Bicycles Co Ltd („GP“), е свързано чрез общи дялови участия, структурни и управленски връзки с Jinshan Group и че тази група участва в производството и продажбите на разглеждания продукт. При липсата на попълнен формуляр за заявление за ТДПИ и антидъмпингов въпросник от дружествата, части от Jinshan Group, участващи в производството и продажбите на разглеждания продукт в КНР, не можа да бъде направена оценка до каква степен производството и продажбите на засегнатия продукт от Jinshan Group са повлияли върху определянето на експортната цена на дружеството GP и съответно на Giant като група. Не можа да бъде разследвано дали са изпълнени условията на член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. При липса на съдействие в това отношение твърденията на Giant China бяха отхвърлени.

(134)

Освен това Giant China твърдеше, че не при изчисляването на индивидуалния марж на даден производител износител не необходимо да се взема предвид информацията за цените на други производители износители, освен ако Giant Group и Jinshan Group представляват един субект, с оглед на съществуващите между тях близки финансови, търговски и управленски връзки.

(135)

Доказателствата по досието подкрепят констатацията, че GP и Jinshan Group са свързани и имат близки дялови участия, структурни и управленски връзки. При липсата на пълна информация за всички свързани с GP страни, по специално за китайските производители износители на велосипеди, които са дъщерни дружества на Jinshan Group, е невъзможно да се извършат пълни и точни изчисления на експортната цена и оттам да се определи индивидуален марж за GP и съответно за Giant Group като цяло.

(136)

Също така се твърдеше, че исканата информация създава прекомерна административна тежест за Giant China и че дружеството е действало, полагайки максимални усилия. Във връзка с това следва да се отбележи, че до момента на окончателното оповестяване не бяха представени никакви доказателства, че Giant China е положила усилия да събере информацията, изисквана във формуляра за заявление за ТДПИ и в антидъмпинговия въпросник относно дружества, които са част от Jinshan Group, участващи в производството и продажбата на разглеждания продукт. По време на разследването Giant China твърдеше, че не е било необходимо да предоставя исканата информация, но не и че получаването на тази информация е представлявало прекомерна тежест. Giant China представи доказателства за предполагаеми усилия едва след окончателното оповестяване, като на този етап информацията не можеше да бъде проверена. Поради това доказателствата вече не можеха да бъдат взети предвид.

(137)

Giant China твърдеше, че при никакви обстоятелствена не е имало риск от заобикаляне на потенциални антидъмпингови мерки, например чрез преместване на производството между двете групи, тъй като GP — единствената връзка между тях — е преустановило цялата си дейност през септември 2011 г. По този повод следва да се отбележи, че в края на РПП GP все още е съществувало като субект, което беше потвърдено и от Giant China. Поради това производството би могло да бъде възобновено във всеки момент в бъдещето, а фактът, че GP предполагаемо е преустановило дейността си през септември 2011 г., не е релевантен. Освен това Giant China заяви, че рискът от заобикаляне на мерките е можело да бъде премахнат по друг начин, напр. с клаузата за наблюдение, посочена в съображения 276 и 277 по-долу. Във връзка с това следва да се отбележи, че клаузата за наблюдение се прилага само за несвързани дружества, така че рисковете не са с еднакъв характер и не могат да се прилагат еднакви мерки за премахването им.

(138)

Освен това Giant China заяви, че е трябвало да се проведе проверка на място на помещенията на GP в КНР, за да се проверят производствените и търговски дейности на GP след септември 2011 г. Във връзка с това следва да се отбележи, че преустановяването на дейността на GP след септември 2011 г. не беше сметнато за релевантно. Дори ако случаят е бил такъв GP може да е възобновило производството и продажбата на велосипеди по всяко време, а проверката на място не би намалила риска от това.

(139)

Освен това Giant China представи някои доказателства, че дяловете на Giant Group в GP са продадени на 30 март 2013 г. Следва обаче да се отбележи, че тази сделка се е извършила след РПП и поради напредналото разследване тази информация не може да бъде проверена, нито пък е съществена в рамките на настоящото разследване. Във връзка с това, ако Giant поискат преразглеждане на състоянието им след продажбата на дяловете, искането им може да бъде разгледано своевременно, в съответствие с разпоредбите на основния регламент.

(140)

В същата документация Giant China предостави и други разяснения на оценката на Комисията, обосноваваща прилагането на член 18, параграф 1 от основния регламент. Те обаче не бяха такива, че да променят първоначалната оценка на Комисията.

(141)

Поради това се потвърждават констатациите относно прилагането на член 18, параграф 1 от основния регламент във връзка с Giant Group.

5.   Сравнение

(142)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на базата на цена франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост. При необходимост бяха направени корекции по отношение на разходите за непреки данъци, отстъпки, обем на търговията, транспорт, застраховка, обработка и допълнителни разходи, опаковане, кредити, банкови такси и комисиони във всички случаи, при които те бяха счетени за обосновани, точни и подкрепени с доказателства.

6.   Дъмпингов марж

6.1.   За оказалите съдействие производители износители

(143)

За трите оказали съдействие дружества бяха установени дъмпингови маржове посредством сравнение на среднопретеглената нормална стойност, установена за оказалите съдействие производители износители от Мексико, със среднопретеглената експортна цена за Съюза на всяко дружество, както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(144)

Дъмпинговите маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са следните:

Дружество

Дъмпингов марж

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

20,9 %

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

6.2.   За всички останали производители износители

(145)

Предвид много ниската степен на съдействие от КНР, както е посочено в съображения 22 и 24, констатациите за оказалите съдействие дружества не могат да се считат за представителни за държавата. Поради това валидният за цялата страна дъмпингов марж, приложим за всички останали производители износители в КНР, не може да бъде преразгледан.

(146)

Поради това валидният за цялата страна дъмпингов марж се запазва непроменен, както е установен в Регламент (ЕО) № 1095/2005, в размер на 48,5 %.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА

(147)

Сходният продукт се произвежда от около 380 известни производители от Съюза. В допълнение интерес заявиха още шест национални сдружения на производители от Съюза.

(148)

За установяване на общото производство на Съюза бе използвана цялата налична информация, включително данните, събрани от производителите от Съюза и националните сдружения, както и обща статистика за производството, като то възлизаше на около 11 милиона велосипеди по време на РПП.

(149)

Производителите от Съюза, които участват в общото производство в Съюза, съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент и ще бъдат наричани по-долу „промишлеността на Съюза“.

(150)

Както е посочено по-горе, предвид големия брой оказали съдействие производители от Съюза, беше подбрана извадка от осем производители от Съюза, представляващи около 25 % от общото производство и продажби на сходния продукт по време на РПП от промишлеността на Съюза. Всички включени в извадката производители от Съюза са реализирали полза от режима за освобождаване от мито, описан в съображение 1 по-горе.

Д.   СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

1.   Потребление на Съюза

(151)

Продажбите на промишлеността на Съюза бяха оценени въз основа на данни, предоставени от производителите в попълнения въпросник за изготвяне на извадка, както и на данни, събрани от различни сдружения на производители на велосипеди в Съюза.

(152)

Потреблението на Съюза бе установено въз основа на продажбите на цялата промишленост на Съюза на вътрешносъюзния пазар според данните, посочени в съображение 151, плюс вноса от всички държави съгласно данните на Евростат.

(153)

Общото потребление на Съюза е намаляло от 22 459 062 единици през 2008 г. на 20 116 602 единици по време на РПП, т.е. с 10 % по време на разглеждания период. Причината е основно спадът в размер на 8 % между 2008 г. и 2009 г., а след това потреблението остана стабилно и съвсем малко намаля по време на РПП (с 2 %). През 2009 г. пазарът беше особено повлиян от въздействието на икономическата криза и оттогава не се е възстановил. Още един спад през 2011 г. беше основно причинен от продължаващото предпазливо потребление в условията на настоящия икономически климат.

Таблица 1

Потребление

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Обем (единици)

 

 

 

 

+

Общ внос

10 017 616

8 974 906

9 734 143

8 840 362

+

Производство на Съюза, продадено на пазара на Съюза

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

=

Потребление

22 459 062

20 578 978

20 681 018

20 116 602

Индекс (2008 г. = 100)

100

92

92

90

Източник:

Евростат, попълнени въпросници

2.   Внос от КНР

2.1.   Обем на дъмпинговия внос и пазарен дял на велосипедите с произход от КНР

(154)

Обемът на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР беше определен на база статистическа информация, предоставена от Евростат. Обемът на вноса от КНР намаля рязко между 2008 и 2009 г. съответно от 941 522 единици на 597 339 единици, т.е. с 37 %. През 2010 г. вносът се увеличи, но по време на РПП намаля отново и достигна 581 459 единици. Значителното намаление на вноса от Китай съвпадна с икономическата криза и оттогава той не се е възстановил. Като цяло през разглеждания период вносът от Китай е намалял с 38 %.

(155)

Съответно китайският пазарен дял е спаднал от 4,2 % през 2008 г. на 2,9 % по време на РПП. Спадът на пазарният дял се компенсира частично от спадналото потребление в Съюза.

(156)

Трябва да се подчертае обаче, че относително ниският и намаляващ пазарен дял на китайския внос трябва да се разглежда в контекста на констатациите на успоредно провежданото разследване на заобикалянето на мерките, посочено в съображения 14 и 15 (вж. съображения 223 и 224 по-долу).

Таблица 2

Внос от КНР

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем на вноса от разглежданата държава (единици)

941 522

597 339

627 120

581 459

Индекс (2008 г. = 100)

100

63

67

62

Пазарен дял на вноса от разглежданата държава (%)

4,2

2,9

3,0

2,9

Източник:

Евростат

3.   Цени на разглеждания внос

3.1.   Движение на цените

(157)

Както е посочено в Регламент (ЕО) № 1095/2005 данните на Евростат могат да се използват само в ограничена степен за установяване на тенденциите в цените на дъмпинговия внос за периода между 2008 г. и РПП по следните причини:

(158)

Цените на вноса по данни на Евростат не вземат под внимание различните видове продукти и значителните ценови разлики между различните видове на въпросния продукт. Средните цени за държава са силно повлияни от продуктовия асортимент за всяка държава. Освен това при сравнение модел по модел на вноса от оказалите съдействие износители съществуват значителни разлики дори в рамките на едни и същи видове продукти и модели, в зависимост от частите на велосипедите. Съответно цените по данни на Евростат са неокончателни за целите на настоящото разследване. Цените на вноса от КНР по данни на Евростат, по-долу посочени като индекс, могат да послужат само за индикатор на ценовите тенденции, но не и за сравняване на продажните цени между различните държави и Съюза.

(159)

Съгласно данните на Евростат среднопретеглените вносни цени от КНР, посочени по-долу с индекс, са се увеличили значително през разглеждания период, както е видно от таблица 3. Но без да е известно от какъв вид са велосипедите, внесени от КНР, и дали е имало промяна в асортимента през годините, заключения не могат да бъдат направени.

Таблица 3

Внос от КНР

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Цена на вноса от КНР

 

 

 

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

173

217

214

Източник:

Евростат

3.2.   Подбиване на цените

(160)

Подбиването на цените от оказалите съдействие производители износители, за които беше установен дъмпинг, беше изчислено въз основа на действителната проверена експортна цена (CIF на границата на Съюза), със и без включено антидъмпингово мито. Съответните продажни цени на промишлеността на Съюза бяха цените за независимите клиенти, коригирани при необходимост до цена франко завода. По време на РПП, въз основа на различните видове на продукта, определени във въпросника, подбиване на цените беше установено само при един производител износител, възлизащо на 61 %, без антидъмпингово мито и на 44 % с антидъмпингово мито.

(161)

Предвид че съдействието на китайските производители износители беше в много ниска степен, а констатациите за оказалите съдействие дружества не могат да се считат за представителни за държавата, както и поради факта, че средната цена по данни на Евростат не може да се счита за окончателна, беше изчислено, че за референтна стойност на подбиване, валидна за цялата КНР, могат да бъдат взети нивата на подбиване, установени при последното преразглеждане с оглед изтичане на срока на мерките, проведено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, посочен в съображение 3, тъй като не бе налична друга, по-надеждна информация, в размер на 53 % след приспадане на антидъмпинговото мито и 39 % с митото.

4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(162)

Както е посочено в съображения 8, 9 и 10, настоящото разследване анализира дали е налице промяна в състоянието на промишлеността на Съюза, което да води до необходимост от преоценка на констатациите относно вредата в междинното преразглеждане за изменение на митото. Разследването потвърди следното: i) следвайки глобалната тенденция, производството на велосипеди в Съюза се състои предимно от трудоемко комплектоване на части за велосипеди, които са проектирани съгласно спецификациите на клиентите и доставени от различни източници; ii) разследването показа, че за да се намалят производствените разходи, промишлеността на Съюза полага непрекъснати усилия за автоматизиране и оптимизиране на процеса по комплектоването. В допълнение някои производители от Съюза се възползваха от сравнително ниските разходи за труд в Централна и Източна Европа, съпоставени с разследвания период в рамките на междинното преразглеждане за изменение на митото. Статистиката за производството, с която разполага Комисията, потвърждава тази тенденция; iii) разследването потвърди предпочитанията към алуминиевата сплав като суровина, а стоманата остава основна суровина за моделите от по-нисък клас и за детските велосипеди. В контекста на тези промени беше разгледано икономическото състояние на промишлеността на Съюза, описано по-долу.

(163)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички съответни икономически фактори и показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза.

(164)

За целите на анализа на вредата показателите за вредата бяха установени, както следва:

макроикономическите показатели (производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, заетост, производителност, растеж, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от въздействието на предишен дъмпинг) бяха оценени на равнището на цялото производство на Съюза за всички производители от Съюза въз основа на информацията, събрана от националните сдружения на производителите от Съюза и отделните производители от Съюза. Тези фактори бяха подложени на допълнителна проверка, когато бе възможно, чрез сравнение с цялостната информация в съответната официална статистика.

микроикономическите показатели (стоково-материални запаси, продажна цена на единица мярка, производствени разходи, паричен поток, рентабилност, възвращаемост на инвестициите, способност за привличане на капитал, инвестиции и възнаграждения) бяха оценени поотделно за включените в извадката производители от Съюза въз основа на предоставената от тях информация.

а)   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(165)

По време на разглеждания период производството на промишлеността на Съюза намаляваше постоянно и с по-бързо темпо от потреблението в Съюза, както е видно от таблица 1 под съображение 153. По-конкретно, производството спадна от 13 541 244 единици през 2008 г. на 11 026 646 единици по време на РПП, което отговаря на спад в размер на 19 %.

Таблица 4

Общо производство в Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (единици)

 

 

 

 

Производство

13 541 244

12 778 305

11 682 329

11 026 646

Индекс (2008 г. = 100)

100

94

86

81

Източник:

Попълнени въпросници, съответни официални статистически данни

(166)

Производственият капацитет беше намален с 5 % между 2008 г. и РПП, което частично компенсира въздействието на спада на производството с 19 % върху процента на използване на капацитета. През същия период този процент спадна с 14 % и достигна 74 % през РПП.

Таблица 5

Производствен капацитет и използване на капацитета

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (единици)

 

 

 

 

Производствен капацитет

15 804 000

15 660 000

15 150 000

15 000 000

Индекс (2008 г. = 100)

100

99

96

95

Използване на капацитета

86 %

82 %

77 %

74 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

95

90

86

Източник:

попълнени въпросници„ съответни официални статистически данни

б)   Обем на продажбите

(167)

Като цяло обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на вътрешносъюзния пазар спадна подобно на потреблението в Съюза, като спадът в разглеждания период беше 9 % — от 12 441 446 единици през 2008 г. на 11 276 240 единици през РПП. В периода 2009—2010 г. обаче продажбите продължиха да намаляват, а потреблението остана стабилно, което се вижда от загубата на пазарен дял на промишлеността на Съюза през 2010 г., както е видно от таблица 7 под съображение 168 по-долу. През РПП обемът на продажбите отново се увеличи, но още не е достигнал нивото си от 2008 г.

Таблица 6

Продажби на промишлеността на Съюза в Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (единици)

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

Индекс (2008 г. = 100)

100

93

88

91

Източник:

попълнени въпросници, съответни официални статистически данни

в)   Пазарен дял

(168)

Пазарният дял на промишлеността на Съюза се увеличи от 55,4 % през 2008 г. на 56,1 % през РПП, което се равнява на увеличение от 0,7 процентни пункта по време на РПП. Лекото подобрение от 0,7 процентни пункта през разглеждания период включва и значителния спад от 56,4 % през 2009 г. на 52,9 % през 2010 г. Общото увеличение на пазарния дял на промишлеността на Съюза на фона на спадащите обеми на продажбите (вж. съображение 167), може да се обясни със спада в потреблението като цяло (вж. съображение 153).

Таблица 7

Пазарен дял на промишлеността на Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Пазарен дял на Съюза (%)

55,4

56,4

52,9

56,1

Индекс (2008 г. = 100)

100

102

96

101

Източник:

попълнени въпросници, съответни официални статистически данни

г)   Заетост и производителност

(169)

Пряката заетост е намаляла със 17 % — от 14 197 наети лица през 2008 г. на 11 783 през РПП. Този спад последва намалението на обема на производството.

(170)

Като цяло производителността е намаляла с 2 % по време на разглеждания период. Спадът на производството в периода 2008—2009 г., съчетан с постоянната заетост за същия период, доведе до спад в производителността за периода 2008—2009 г. Той беше последван от увеличение на производителността през периода 2009—2010 г., което може да бъде обяснено с преструктурирането на промишлеността и инвестициите през този период в по-ефективни производствени процеси. Производителността по време на РПП намаля допълнително поради намаляването на обема на производството, съчетано с по-плавен спад в заетостта.

Таблица 8

Обща заетост и обща производителност на Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Брой служители

14 197

14 147

12 067

11 783

Индекс (2008 г. = 100)

100

100

85

83

Производителност (единици/година)

954

903

968

936

Индекс (2008 г. = 100)

100

95

102

98

Източник:

попълнени въпросници, съответни официални статистически данни

д)   Растеж

(171)

През разглеждания период потреблението е намаляло с 10 %. Пазарният дял на промишлеността на Съюза е останал относително постоянен (със слабо увеличение, възлизащо на + 0,7 процентни пункта за разглеждания период, както е посочено в съображение 168). Влошаващото се положение на пазара на Съюза показва, че производителите на Съюза нямат възможност да се възползват от растеж.

е)   Размер на дъмпинговия марж

(172)

Дъмпингът от КНР продължи по време на РПП, както е обяснено в съображения 143—145. Предвид свободния капацитет в КНР (вж. съображение 203) и установеното заобикаляне на мерките (вж. съображения 223 и 224), въздействието на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза не може да се смята за пренебрежимо.

ж)   Възстановяване от предишен дъмпинг

(173)

Бе извършен анализ дали промишлеността на Съюза се е възстановила от въздействието на предишния дъмпинг. Заключението беше, че очакваното възстановяване на промишлеността на Съюза от въздействието на предишния дъмпинг не се е осъществило, както става ясно особено от трайно ниските нива на рентабилност и от спада в използването на капацитета. Възстановяването на промишлеността на Съюза се забавя и от установеното заобикаляне на мерките (вж. съображения 223 и 224).

з)   Стоково-материални запаси

(174)

Стоково-материалните запаси от велосипеди на производителите от Съюза възлизаха на 517 977 единици към края на РПП, сравнително стабилни съотнесено към нивото им от 2008 г., въпреки спада от 25 % между 2008 и 2009 г.

(175)

Някои производители от Съюза имаха много ограничени стоково-материални запаси, защото продаваха цялата си продукция на свързани дружества в рамките на съответната група. Освен това беше установено, че производителите от Съюза произвеждат предимно по поръчка на клиенти. Изменението на стоково-материалните запаси през периода е изкривено от всички тези фактори и поради това този показател не може да се счита за значим.

Таблица 9

Стоково-материални запаси

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (единици)

 

 

 

 

Стоково-материални запаси в края на периода

519 832

390 398

522 779

517 977

Индекс (2008 г. = 100)

100

75

101

100

Източник:

попълнени въпросници.

и)   Продажни цени и разходи

(176)

Средната продажна цена франко завода в Съюза остана стабилна по време на разглеждания период, въпреки увеличението от 3 % между 2008 и 2009 г. Продажната цена през РПП спадна отново на нивата от 2008 г.

Таблица 10

Продажна цена на единица в Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Продажна цена на единица в ЕС (в EUR за единица)

144

149

146

144

Индекс (2008 г. = 100)

100

103

102

100

Източник:

попълнени въпросници.

(177)

Производствените разходи бяха изчислени въз основа на среднопретеглените стойности на всички видове сходен продукт, произведен от производителите от Съюза. Производствените разходи се увеличиха слабо с 2 % през разглеждания период, както е видно от таблица 11 по-долу.

Таблица 11

Разходи за единица продукция

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Разходи за единица продукция (EUR за единица)

141

147

146

145

Индекс (2008 г. = 100)

100

104

103

102

Източник:

попълнени въпросници.

й)   Рентабилност

(178)

Нивата на рентабилността бяха установени въз основа на продажбите за несвързани клиенти. Промишлеността на Съюза беше близо до прага на рентабилност между 2010 г. и РПП. Като цяло през разглеждания период рентабилността се влоши и спадна от 1,9 % през 2008 г. на -0,1 % през РПП.

Таблица 12

Рентабилност

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Рентабилност на продажбите на Съюза (%)

1,9

1,6

0,3

–0,1

Индекс (2008 г. = 100)

100

100

98

98

Източник:

попълнени въпросници.

к)   Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

(179)

През разглеждания период инвестициите значително се увеличиха — с 16 % от 7 952 150 EUR през 2008 г. на 9 263 184 EUR по време на РПП. Това отразява продължаващите усилия на промишлеността на Съюза да увеличи ефективността на производствения си процес и да остане конкурентоспособна.

(180)

Възвръщаемостта на инвестициите е следвала подобна на рентабилността тенденция. През 2008 г. възвращаемостта на инвестициите беше положителна (14 %), но намаля до – 1 % през РПП.

Таблица 13

Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Инвестиции (в хил. EUR)

7 952 150

9 421 745

19 288 284

9 263 184

Индекс (2008 г. = 100)

100

118

243

116

Възвръщаемост на инвестициите

14 %

11 %

2 %

–1 %

Източник:

попълнени въпросници.

л)   Паричен поток и способност за привличане на капитали

(181)

Паричният поток показа подобни на рентабилността тенденции, но остана положителен по време на целия разглеждан период. В таблица 14 по-долу той е изразен като процент от оборота.

(182)

Само производители от Съюза, които са част от по-големи групи, не съобщиха за проблеми с привличането на капитал. Производители от Съюза, които не са част от по-големи групи, съобщиха за нарастващ натиск върху ликвидността им и влошаване на условията за търгуване както с доставчиците, така и с клиентите. Способността за привличане на капитал беше намалена допълнително от нежеланието на банките да финансират пазара на велосипеди в сегашния икономически климат.

Таблица 14

Паричен поток

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Паричен поток (%)

3,2

3,1

1,8

1,3

Индекс (2008 г. = 100)

100

97

99

98

Източник:

попълнени въпросници.

м)   Възнаграждения

(183)

През разглеждания период разходите за възнаграждение на заето лице останаха най-общо стабилни, като само през 2009 г. има повишение. Това се дължи най-вече на въздействието от намаляването на персонала в таблиците за заплатите и същевременно запазването на обучени служители, за да се поддържа ефективност и качество.

Таблица 15

Възнаграждения

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Разходи за възнаграждения на заето лице (в EUR)

15 747

17 393

17 383

16 581

Индекс (2008 г. = 100)

100

110

110

105

Източник:

попълнени въпросници.

5.   Заключение относно вредата

(184)

Въпреки въведените мерки по-голямата част от показателите за вреда, свързани с резултатите на промишлеността на Съюза, са се влошили през разглеждания период. По-конкретно, значително са спаднали макроикономическите показатели като обем на производството (с -19 %), капацитета на производството (-5 %), използването на капацитета (-14 %) и заетостта (-17 %). Освен това свързаните с печалбата микроикономически показатели също спадат през разглеждания период, като през РПП рентабилността възлиза на -0,1 %.

(185)

Горното показва, че промишлеността на Съюза остава в несигурно положение, с намаляваща печалба и близо до прага на рентабилността през 2010 г. и РПП. Освен това всички възможности за растеж и печалби са намалени от натиска на дъмпинговия внос от КНР и от заобикалящия мерките внос (вж. съображения 223 и 224).

(186)

Въпреки това промишлеността на Съюза успя да запази и дори леко да увеличи пазарния си дял в един свиващ се пазар. Нарасналите инвестиции през разглеждания период (+ 16 %) показват усилията на промишлеността на Съюза да остане конкурентна. В съчетание с последните иновации на промишлеността на Съюза, описани в съображение 248 по-долу, това показва нейната вродена жизнеспособност и икономическа жизненост.

(187)

На тази основа се стига до заключението, че промишлеността на Съюза продължава да понася съществена вреда по смисъла на член 3 от основния регламент и остава в уязвимо състояние.

(188)

След оповестяването заинтересованите страни заявиха, като се позоваха на делото „Консервирани мандарини“ (27), че Комисията е била длъжна да предприеме мерки във връзка с липсата на определена информация, произтичаща от ниската степен на съдействие на китайските производители износители, и че като не ги е предприела, Комисията е нарушила процедурните си задължения по основния регламент. Освен това страните предложиха да се използват китайските статистически данни за износа, които, за разлика от данните на Евростат, съдържат разбивка по основни видове велосипеди, изнасяни за ЕС, или съгласно член 6, параграфи 3 или 4 от основния регламент да се поиска от националните митнически органи на най-големите държави членки вносители да извършат анализ на различните видове, внасяни от КНР.

(189)

Както е посочено в съображения 19 и 21, Комисията официално уведоми за започването на разследването известните производители износители от КНР, едно сдружение на китайски производители и представителите на засегнатата държава. Комисията се свърза с около 70 китайски дружества, вече известни на службите на Комисията от предишното разследване и на по-късен етап, когато започна антисубсидийното разследване, посочено в съображение 16, Комисията определи още около 300 китайски производители износители, с които беше осъществена връзка в контекста на настоящото междинно преразглеждане. Освен това представителите на засегната държава бяха уведомени при започването на разследването, че ако не е налице достатъчно съдействие от производителите износители, Комисията може да основе констатациите си на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. Обърнато беше внимание, че констатациите, основани на наличните факти, може да са по-неблагоприятни за засегнатата страна.

(190)

В делото „Консервирани мандарини“ анализираният от Съда елемент беше степента на усилията, които е трябвало да положи Комисията за получаване на нужната информация за изчисляване на нормалната стойност, основана на цената или конструираната стойност от национални производители в трета държава с пазарна икономика, като се поиска съдействието на определени потенциални аналогови пазари.

(191)

В настоящото разследване липсата на информация се дължи на трайния отказ от съдействие на страните, които де факто са предмет на разследването. Както е посочено в съображение 186, страните неколкократно бяха приканени да окажат съдействие, но те не го направиха. Поради това, за разлика от делото „Консервирани мандарини“ Комисията активно и постоянно искаше съдействие от засегнатите страни. Поради това паралелът между делото „Консервирани мандарини“ и настоящото разследване не е обоснован.

(192)

Комисията оцени полезността на други източници, включително китайските статистически данни за експорта. Заключението беше, че алтернативните източници не са подходящи за настоящото разследване поради факта, че степента на детайлизиране не е била достатъчна за изчисляване на нови маржове. Освен това беше установено, че китайските статистически данни не съответстват на данните на Евростат и показват значително по-висок обем на внос от посочения от Евростат. Поради това предлаганите алтернативни източници не можеха да бъдат използвани. Някои страни също така предложиха на Комисията да поиска съдействие от националните митнически органи на най-големите държави членки вносители да направят анализ на различните категории на продукта, внасят от КНР. В отговор на твърдението се счита, че освен практическата невъзможност, дори и ако бяха събрани такива данни, те не биха могли да запълнят липсата на информация, произтичаща от неоказване на съдействие. Това е така защото исканата дълбочина на анализа не може да се основава само на фактури, които не съдържат съответното описание на вида продукт в детайли, необходимо за пълноценно сравнение на видовете продукти.

(193)

Няколко страни също така твърдяха, че Комисията не е извършила анализ на продуктовия асортимент на вноса от КНР, за да направи справедливо сравнение на вноса с произведени в Съюза велосипеди, с цел обективно и справедливо сравнение в рамките на определянето на вредата и подбиването на цените. В допълнение страните твърдяха, че Комисията е посочила размер на подбиването на цените в предишното разследване, посочено в съображение 5, което е изчислено на базата на средните цени по данни на Евростат, без да се знае действителната структура на вноса. Освен това се твърдеше, че Комисията не е положила никакви усилия за определяне дали вносните продукти са действително сравними с произведените в Съюза велосипеди и поради това анализът от Комисията на подбиването на цените от неоказалите съдействие производители износители е погрешен. Поради това страните твърдяха, че заключението, до което трябва да се достигне, е че Комисията не е направила обективен анализ и адекватно обяснение на определението си, че промишлеността на Съюза продължава да понася съществена вреда.

(194)

Във връзка с това трябва да се отбележи, че както е посочено в съображение 160, подбиването на цените от оказалите съдействие производители износители, за които беше установен дъмпинг, беше изчислено въз основа на действителната проверена експортна цена (CIF на границата на Съюза), с и без включено антидъмпингово мито, като беше взет предвид продуктовия асортимент на износа през РПП. Тъй като обаче степента на съдействие от китайските производители износители беше много ниска и съответно констатациите на съдействащите китайски производители износители не могат да се считат представителни за КНР като цяло, както е посочено в съображение 145, не можеше да бъде променен размерът на подбиването, установен в междинното преразглеждане за изменение на митото, споменато в съображение 3.

(195)

Предвид значителната липса на съдействие се наложи Комисията да разчита на наличните факти за определяне на валидния за цялата страна дъмпингов марж, на размера на подбиването и на степента на отстраняване на вредата. В този контекст Комисията разгледа алтернативните източници на информация, които не можеха да бъдат използвани по причините, посочени в съображения 192—194. Поради това при липсата на противоречиви констатации, валидният за цялата страна дъмпингов марж, размерът на подбиването и степента на отстраняване на вредата, установени в междинното преразглеждане за изменение на митото, посочено в съображение 3, бяха референтни стойности за целите на настоящото разследване.

(196)

Беше потвърдено, че противно на твърдението на страните използваните референтни стойности са установените от преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките в Регламент (ЕО) № 1095/2005, посочен в съображение 3, а не установените от преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на мерките в Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011.

(197)

Освен това се твърдеше, че Комисията не е анализирала твърденията за грешки на националните митнически органи, което е попречило на справедливото сравнение на китайските вносни цени. Припомня се, че в настоящото разследване не можеше да бъде извършено пълноценно сравнение на цените поради значителната липса на съдействие и поради това при тези обстоятелства твърдението се счита за неуместно.

Е.   ТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЪМПИНГА И ВРЕДАТА

1.   Дъмпинг

(198)

В съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент беше извършен анализ дали обстоятелствата по отношение на дъмпинга и вредата са се променили значително и дали може основателно да се твърди, че тази промяна е с траен характер.

(199)

На тримата оказали съдействие китайски производители износители в предишното разследване беше наложено остатъчно мито, а в настоящото разследване за тях бяха изчислени индивидуални митнически ставки. Както беше посочено в съображения 113 и 115, и тримата производители износители от КНР отговарят на изискванията за индивидуално третиране. В досието не беше налична информация, която да показва възможни промени в състоянието на оказалите съдействие производители износители в обозримото бъдеще.

(200)

Освен това разследването показа, че китайската система за експортни квоти, прилагана по време на междинното преразглеждане за изменение на митото, е премахната от правителството на КНР и няма вероятност да бъде върната, особено предвид експортно ориентираните правителствени политики за сектора на велосипедите, описани в съображение 203. Освен това разследването не представи доказателства, че определянето на експортните цени на тези три дружества ще се промени съществено в обозримото бъдеще.

(201)

Поради това се счита, че променените обстоятелства, определящи дъмпинговите маржове, изчислени за тримата оказали съдействие китайски производители износители, имат траен характер.

(202)

По отношение на валидното за цялата държава мито за КНР, разследването не показа променени обстоятелства и съответно се предлага запазване на същото мито, наложено по време на междинното преразглеждане за изменение на митото.

(203)

Също така беше разгледано дали запазването на мярката продължава да е необходимо за компенсиране на дъмпинга. Според китайското сдружение на производителите на велосипеди (Chinese Bicycles Association) общото производство на велосипеди в КНР възлиза на 83,45 милиона единици през 2011 г., което е увеличение с 2,3 % спрямо 2010 г. Китайското производство на велосипеди също така продължава да е експортно ориентирано. През 2011 г. КНР е изнесла 55,72 милиона велосипеди или 67 % от общата продукция, което е спад с 4,2 % спрямо 2010 г. Продажбите на вътрешния пазар през 2011 г. възлизаха приблизително на 23,73 милиона единици. Най-важният производствен район в КНР е Tianjin, където се произвежда около половината от общата продукция през 2011 г. Според плана за развитие на леката и текстилната промишленост в област Тianjin в рамките на 12-ия петилетен план, в този район се изграждат нови индустриални паркове, специализирани в производството на велосипеди. Следователно до 2015 г. производственият капацитет за велосипеди в област Tianjin се очаква да достигне 55 милиона велосипеди, което е увеличение с 44 % спрямо 2011 г., а около половината от продукцията ще се изнася (което е повече от общото потребление на велосипеди в Съюза по време на РПП).

(204)

Трите оказали съдействие дружества отчетоха използване на капацитета по време на РПП в размер на 72 % —81 %. Чрез екстраполиране може да се изчисли, че свободният капацитет на китайската промишленост възлиза на повече от 25 милиона велосипеди, което е повече от два пъти от общото производство на промишлеността на Съюза през РПП и с 24 % повече от общото потребление на Съюза. Освен това, тъй като производството на велосипеди е трудоемко, изглежда, че поради евтината работна ръка в КНР китайските производители са в състояние доста бързо да изграждат нови капацитети.

(205)

По отношение на обема пазарът на Съюза е втори по големина в света след китайския, което го прави много привлекателен заради потенциалното търсене.

(206)

Констатациите в разследването на заобикалянето на мерките (вж. съображение 14) потвърждават, че пазарът на Съюза продължава да бъде привлекателен за китайските производители износители и че при липса на мерки те вероятно ще пренасочат значителни количества към Съюза.

(207)

Други потенциално важни експортни пазари за КНР вече са въвели антидъмпингови мерки (Канада (28)), което намалява потенциалните пазари в трети държави, където върху китайския износ няма наложени мита.

(208)

Припомня се, че САЩ в миналото също имаха производство на велосипеди и съответно бяха наложили антидъмпингови мита срещу КНР. Но след като в края на 90-те години на миналия век антидъмпинговите мита бяха отменени, китайският внос повсеместно навлезе на пазара на САЩ. През следващите години националното производство почти изчезна. По изчисления от 2011 г. 99 % от велосипедите, продавани в САЩ, са вносни; 93 % са от КНР и 6 % от Тайван. Националното производство на велосипеди в САЩ възлиза на приблизително около 56 000 единици на година при годишно потребление около 16 милиона велосипеди. Общо пазарът на велосипеди в САЩ (включително продажбата на свързани части и аксесоари) през 2011 г. се оценява на 6 милиарда USD.

(209)

Заключението е, че китайската промишленост за производство на велосипеди е експортно ориентирана, с прецеденти с несправедливо ценообразуване в редица пазари по света. Констатациите от разследването на заобикалянето на мерките потвърдиха продължаващия интерес на китайските износители към пазара на Съюза. Това поведение предполага, че ако мерките бъдат отменени, пазарът на Съюза вероятно ще бъде атакуван от китайски внос на ниски цени, който ще превземе вътрешния пазар. Поради това може да се заключи, че запазването на мерките продължава да е необходимо за компенсиране на дъмпинга.

(210)

След оповестяването последва твърдението, че анализът е пренебрегнал факта, че растежът на производството в КНР се ограничава от наличността на работна ръка и че КНР губи предимството от разходите за труд в сравнение с други държави от Южна Азия, с които са сключени преференциални търговски споразумения. Поради липсата на съдействие твърдението не можеше да бъде проверено и поради това беше отхвърлено.

2.   Вреда

(211)

Що се отнася до основанията за служебно започване на междинно преразглеждане, в хода на разследването бяха проучени следните промени в структурата на производството на велосипеди в ЕС: i) преминаване от пълен цикъл на производство към (частично) комплектоване с вносни части; ii) промяна на разходите поради разширяването, преместването и създаването на нови производствени мощности в Централна и Източна Европа; iii) все по-голяма промяна в използването на суровини: от стомана към сплави в съответствие с потребителските тенденции. В резултат на констатациите, посочени в съображение 162, всички гореспоменати промени са текущи и имат глобален характер, поради което няма вероятност да се променят в обозримото бъдеще.

(212)

Що се отнася до оценката на вероятността от продължаване на вредата, предвид вече нестабилното състояние на промишлеността на Съюза, описано в съображения 184—187, вероятно е също така производителите от Съюза да не издържат на допълнителния ценови натиск, упражняван от дъмпинговия внос от Китай, и поради това да бъдат принудени да напуснат пазара на Съюза, което ще доведе до загуба на работни места, инвестиции, технологии и ноу-хау (вж. съображения 247 и 248). Поради това може да се заключи, че е налице вероятност от продължаване на вредата, в случай че мерките бъдат отменени.

(213)

Някои заинтересовани страни твърдяха, че промишлеността на Съюза не понася съществена вреда, тъй като публично достъпната информация показва, че финансовото ѝ състояние е добро. Трябва да се отбележи, че финансовото състояние на промишлеността на Съюза е оценено въз основа на събрана и проверена по време на разследването информация от представителна извадка от производители от Съюза. Тази оценка не може да бъде заменена с публично достъпна информация, свързана с някои производители от Съюза, дори ако производството и продажбите им са предполагаемо значителни. Следователно констатациите на разследването, анализирани в съображения 162—187, противоречат на подадената от тези страни информация. Поради това техните твърдения се считат за неоснователни.

(214)

Беше също така заявено, че продължаването на антидъмпинговите мерки срещу КНР би представлявало дискриминация, тъй като вносът от други трети държави е предполагаемо дъмпингов и причинява вреда, особено от Шри Ланка, а върху вноса от тези държави няма действащи антидъмпингови мерки. В резултат от разследването на заобикалянето на мерките, обхватът на антидъмпинговите мерки е разширен и към вноса на велосипеди, inter alia, от Шри Ланка. Освен това не бяха представени доказателства, че действителните производители от засегнатата държава извършват дъмпингов внос. Поради това твърдението на тази страна беше счетено за неоснователно и бе отхвърлено.

Ж.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въведение

(215)

Съгласно член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент беше изследвано дали съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, е била причинена от въпросния дъмпингов внос. Изследвани бяха също така известните фактори, различни от дъмпинговия внос, които в същото време биха причинили вреда на промишлеността на Съюза, за да се гарантира, че вредата, причинена от тях, не се приписва на дъмпинговия внос. По-специално бяха анализирани резултатите от разследването на заобикалянето на мерките.

2.   Въздействие на дъмпинговия внос от Китай

(216)

Вносът от Китай е намалял през разглеждания период и съставлява 2,9 % от пазарния дял по време на РПП. Този сравнително малък и намаляващ пазарен дял трябва да се разглежда в контекста на вноса, заобикалящ мерките, от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис (вж. съображения 223 и 224).

(217)

Както е посочено в съображение 160, заключението беше, че вносът от КНР продължава съществено да подбива продажните цени на промишлеността на Съюза на вътрешносъюзния пазар, като по този начин оказва значителен натиск върху ценовите нива на пазара на Съюза.

(218)

Същевременно повечето показатели за вреда разкриват намаляваща тенденция, особено в производството (-19 %) и обема на продажбите (-9 %), капацитета (-5 %) и използването на капацитета (-14 %).

(219)

Рентабилността на промишлеността на Съюза намалява през разглеждания период, като се доближава до прага на рентабилност поради китайския ценови натиск. Поради това промишлеността на Съюза не беше в състояние да повиши цените до рентабилни нива, без да загуби значителен пазарен дял.

(220)

Поради това заключението е, че натискът, упражняван от вноса на велосипеди на дъмпингови цени, има решаващо въздействие върху сегашното уязвимо икономическо състояние на промишлеността на Съюза.

(221)

След оповестяването последва твърдение, че важността на намаляващото производство и използване на капацитета не е достатъчно обоснована, особено в светлината на факта, че намаляването на производството не се счита да влияе върху рентабилността. Трябва да се отбележи, че всички елементи на вредата са важни за оценката на икономическото състояние на промишлеността на Съюза, независимо дали влияят върху нивата на рентабилността в този конкретен случай. Както е обяснено в съображение 237, спадът на рентабилността и други свързани с печалбата показатели не е причинен от свиващия се пазар, а може да бъде приписан на продължаващия натиск, оказван от дъмпинговия китайски внос. Поради това твърдението се отхвърля.

(222)

Същата заинтересована страна заяви също, че изменението на пазарния дял на китайския внос не е анализирано в достатъчна степен, тъй като в анализа не е включен резкият спад на вноса по време на разглеждания период. Тя твърдеше също така, че анализът на причинно-следствената връзка не отчита тенденцията на нарастването на цените на този износ. В отговор на това твърдение се припомня, че спадащият обем на китайския внос трябва да се разглежда в контекста на констатациите на успоредно провежданото разследване на заобикалянето на антидъмпинговите мерки (вж. съображение 216 по-горе). Ценовата тенденция на китайския внос, установена по данни на Евростат, не е определяща, тъй като не взема предвид изменението на цените на вноса на китайски велосипеди през държави, заобикалящи мерките. Поради това твърдението беше отхвърлено.

3.   Въздействие на вноса, който заобикаля антидъмпинговите мерки

(223)

Както е посочено в съображение 15, разследването на заобикалянето на мерките установи заобикаляне на действащите мерки срещу КНР чрез комплектоване и претоварване през Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис. Въз основа на тези констатации разликата в обемите на вноса от въпросните държави по данни на Евростат и обемите, изнесени от известни действителни производители, т.е. такива, отговарят на изискванията за освобождаване от мерките с разширен обхват на основания, посочени в Регламент (ЕС) № 501/2013, се счита за внос, който заобикаля действащите мерки („внос, който заобикаля антидъмпинговите мерки“).

(224)

В контекста на анализа на причинно-следствената връзка, този внос се счита в действителност с произход от Китай и съответно следва да бъде разглеждан заедно с прекия внос от Китай. Изчисленият по този начин обем на китайския внос достигна 1 904 761 единици през РПП. През 2008 г. вносът достигна 2 321 240 единици. През 2009 г. той намаля на 1 802 101 единици, или с 22 %, а през 2010 г. се увеличи почти до нивото от 2008 г. и достигна 10,6 % от пазарния дял. През РПП вносът отново намаля с 13 % и пазарният дял достигна 9,5 %. През разглеждания период обемът на вноса спадна с 18 %. В контекста на свиващия се пазар (вж. съображение 153) описаният спад на обема на вноса не доведе до съществена загуба на пазарен дял, тъй като по време на разглеждания период последният е намалял едва с 0,8 %. Тъй като продуктовият асортимент при вноса от КНР и вносът, който заобикаля мерките, не е известен, е безпредметно да се сравняват цените на вноса с тези на промишлеността на Съюза на вътрешносъюзния пазар.

Таблица 16

Внос от КНР заедно с вноса от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, който заобикаля антидъмпинговите мерки

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем на вноса (единици)

2 321 240

1 802 101

2 194 354

1 904 761

Индекс (2008 г. = 100)

100

78

95

82

Пазарен дял

10,3 %

8,8 %

10,6 %

9,5 %

Източник:

Евростат

(225)

След оповестяването някои заинтересовани страни заявиха, че в анализа на въздействието на вноса, заобикалящ антидъмпинговите мерки, има пропуски, тъй като той се основава единствено на въздействието на обема и съответно липсва сравнение на цените, основано на анализ на продуктовия асортимент. Твърди се, че тази липса на анализ произтича от процедурна грешка, тъй като е пропуснат анализът на продуктовия асортимент, въпреки съдействието от производителите износители от засегнатите страни. Освен това се твърдеше, че вносът в Съюза от тези държави се отнася за нискобюджетни детски или други велосипеди, които не се конкурират с велосипедите, произведени в Съюза. В отговор на това твърдение трябва да се отбележи, че анализът на продуктовия асортимент не беше извършен поради причините, обяснени в съображение 192. Също така по-голямата част от вноса, заобикалящ мерките, в случаите, за които не е била налична информация за продуктовия асортимент, се е извършил чрез претоварване. На последно място се отбелязва, че беше установено, че производителите от Съюза произвеждат всички продуктови сегменти; следователно твърденията, че вносът на детски велосипеди и велосипеди от ниския ценови клас не се конкурира, са необосновани.

4.   Въздействие на други фактори

4.1.   Внос от други държави

(226)

Общият внос от други трети държави възлиза на 6 931 333 единици по време на РПП. Това ниво на внос отразява леко увеличение с 1 % през разглеждания период.

(227)

Предвид свиването на потреблението в Съюза пазарният дял на вноса от други трети държави остава предимно стабилен и достига 34 % по време на РПП.

(228)

Тайван остава основната държава износител за Съюза с относително постоянен пазарен дял по време на разглеждания период, която представлява 14 % от потреблението на Съюза по време на РПП.

(229)

Тайланд е втората по размер държава износител за Съюза. Нейният пазарен дял намаля с 2 процентни пункта по време на разглеждания период, т.е. от 7 % през 2008 на 5 % през РПП.

(230)

Както е посочено в съображение 157, цените според Евростат не отчитат различните продуктови асортименти за всяка държава и затова за представяне на тенденциите в цените се използват само индекси. Тъй като продуктовият асортимент при вноса от други трети държави не е известен, е безпредметно да се сравняват вносните цени с тези на промишлеността на Съюза на вътрешносъюзния пазар.

(231)

Трябва да се отбележи обаче, че вносът само от Тайван надвишава обема на китайския внос (включително и вносът, който заобикаля мерките). В този смисъл следва да се отбележи, че вносът на велосипеди от Тайван обикновено е предназначен за горния сегмент от пазара, като не са предоставени доказателства в подкрепа на обратното явление. Поради това заключението е, че този внос не може да се счита за причиняващ вреда на промишлеността на Съюза.

(232)

Няколко заинтересовани страни твърдяха, че вносът от други трети държави се осъществява при по-ниски цени, отколкото китайския внос, и поради това китайският внос не е причинил съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза. Това твърдение не беше прието, защото не можа да бъде определена средната вносна цена според Евростат по причини, обяснени в съображение 157, и поради това не могат да бъдат направени заключения на това основание.

(233)

Друга заинтересована страна твърдеше, че вносът от трети държави, който попада в обхвата на Общата система за преференции (GSP), се очаква да нарасне след 1 януари 2011 г. (Камбоджа и Бангладеш). Въпреки това, въздействието върху вносните цени и количества, както и последиците за пазара на Съюза, не могат да бъдат предварително оценени. Освен това нямаше налична информация за способността на тези държави да увеличат производствения капацитет и обема на продажбите на пазара на Съюза. Поради това не може да бъде достигнато окончателно заключение и твърдението се отхвърля.

(234)

След оповестяването заинтересованите страни заявиха, че анализът на въздействието на вноса от трети държави със сключени преференциални търговски споразумения не е достатъчен, тъй като се твърди, че вносът от посочените държави е значителен по обем в сравнение с китайския внос, а част от него е и на значително по-ниски цени. В този контекст се припомня, че КНР е вторият по големина вносител в Съюза. Целият внос от други трети държави е по-малък като обем от внесените китайски велосипеди. Също така срещу тези държави не са направени твърдения за дъмпинг. Поради това се стигна до заключението, че вносът от тези държави не оказва въздействие, което прекъсва установената причинно-следствена връзка между големия обем дъмпингов внос от Китай и продължаването на съществената вреда за промишлеността на Съюза. Поради това твърдението беше отхвърлено.

Таблица 17

Внос от други трети държави  (29)

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

 

Единици

Пазарен дял

Цена

EUR/единица

Единици

Пазарен дял

Цена

EUR/единица

Единици

Пазарен дял

Цена

EUR/единица

Единици

Пазарен дял

Цена

EUR/единица

Тайван

3 428 043

15 %

 

2 949 433

14 %

 

3 458 448

17 %

 

2 864 114

14 %

 

Индекс

100

100

100

86

94

126

101

110

125

84

93

151

Тайланд

1 522 209

7 %

 

1 384 410

7 %

 

1 234 123

6 %

 

993 952

5 %

 

Индекс

100

100

100

91

99

118

81

88

114

65

73

113

Други

2 746 124

12 %

66

2 838 962

14 %

73

2 847 164

14 %

80

3 077 535

15 %

80

Индекс

100

100

100

103

113

111

104

113

122

112

125

121

Общо

7 696 376

34 %

99

7 172 805

35 %

116

7 539 735

36 %

122

6 935 601

34 %

132

Индекс

100

100

100

93

102

118

98

106

124

90

101

134

Източник:

Евростат

4.2.   Изменение на потреблението

(235)

Както е посочено в съображение 153, от 2008 г. до РПП потреблението е намаляло с 10 %. Въпреки това промишлеността на Съюза успя да запази и дори леко да увеличи пазарния си дял (вж. съображение 168). Поради това свиващият се пазар не може да бъде източник на вреда.

4.3.   Икономическа криза и климатични условия

(236)

Някои заинтересовани страни твърдяха, че преобладаващо отрицателната икономическа обстановка в Съюза оказва въздействие върху покупателното поведение на потребителите по време на разглеждания период. Те твърдяха също така, че лошите климатични условия в Съюза през 2011 г. са имали поне частичен ефект върху състоянието на промишлеността на Съюза. Твърди се, че тези фактори са довели до общото намаляване на потреблението на велосипеди в Съюза.

(237)

Действително разследването разкри спад на потреблението в Съюза по време на разглеждания период. Както е посочено в съображение 234 обаче свиването на пазара не може да бъде считано за източник на вреда.

(238)

Тези страни също така твърдяха, че спадът на производството и заетостта е само вследствие на тенденцията на потреблението, а не вследствие на дъмпинговия внос. Но тъй като в промишлеността за производство на велосипеди постоянните разходи не са високи, спадът в производството не е оказал въздействие върху рентабилността на промишлеността на Съюза за производство на велосипеди. Що се отнася до заетостта, тя е следствие от процеса на преструктуриране в промишлеността на Съюза. Във всеки случай това развитие не обяснява отрицателните тенденции на други показатели за вредата.

4.4.   Недъмпингов внос

(239)

Недъмпинговият внос от един оказал съдействие производител износител представлява пренебрежимо малко количество, т.е. почти 0 % от общия внос от КНР и поради това той няма видим ефект върху състоянието на промишлеността на Съюза.

4.5.   Електрически велосипеди

(240)

Твърди се, че понесената от промишлеността на Съюза вреда е причинена от разработките на електрически велосипеди, които предполагаемо заменят разглеждания продукт. Разработките на електрически велосипеди обаче са съвсем отскоро и представляват незначителна част от продажбите по време на РПП. Поради това те не биха могли да окажат въздействие върху промишлеността на Съюза.

4.6.   Последици от структурните промени

(241)

След оповестяването една от страните твърдеше, че в анализа на вредата и причината за нея Комисията не е включила въздействието на признатите структурни промени на пазара и на промишлеността на Съюза. Като пример се твърдеше, че в анализа на производствените разходи Комисията не е разгледала въздействието на прехвърлянето на производства към държави в Източна Европа. В отговор на това твърдение трябва да се отбележи, че беше извършен анализ на трайния характер на промените (вж. съображение 162) и беше направено заключение, че промените имат траен характер (вж. съображение 211). По тази причина беше извършен нов анализ на вредата, въз основа на извадка от производители от Съюза, изготвена с цел да отрази структурните промени. Поради това се счита, че въздействието на тези промени е надлежно взето предвид в анализа на вредата и причинно-следствената връзка. Поради това твърдението се отхвърля.

4.7.   Заключение

(242)

На пазара на Съюза беше установен значителен обем дъмпингов внос — пряк или заобикалящ мерките — въпреки свиването на потреблението в Съюза. Сравнително стабилният и значителен пазарен дял на този внос през разглеждания период съвпадна с период на продължаваща икономическа уязвимост на промишлеността на Съюза (вж. съображения 184—187). Затова се стигна до заключението, че съществува причинно-следствена връзка между вноса от КНР (пряк и заобикалящ мерките) и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.

(243)

Бяха разгледани други фактори като въздействието на вноса от други трети държави, промените в потреблението, икономическата криза и климатичните условия, недъмпинговият внос, разработките на електрически велосипеди. Нито един от тези фактори не беше счетен за достатъчно значим, за да прекъсне причинно-следствената връзка между дъмпинговия китайски внос и понесената съществена вреда.

(244)

Въз основа на гореизложения анализ, при който ясно бе откроено и разграничено въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от нанасящите вреда последици на дъмпинговия износ, бе направено заключението, че дъмпинговият внос от КНР, съчетан с вноса, заобикалящ мерките, е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

З.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Въведение

(245)

В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали независимо от заключението за вредоносния дъмпинг са налице основателни причини за недвусмислено заключение, че налагането на антидъмпинговите мерки срещу вноса от КНР в размера, описан по-долу (вж. съображение 279), няма да бъде в интерес на Съюза.

(246)

Следва да се припомни, че в хода на предишните разследвания бе счетено, че приемането на мерките не противоречи на интереса на Съюза. Освен това фактът, че настоящото разследване представлява междинно преразглеждане по смисъла на член 11, параграф 3 от основния регламент и съответно включва анализ на ситуация, в която вече са били налице действащи антидъмпингови мерки, позволява да се направи оценка на всяко необичайно отрицателно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.

(247)

Интересът на Съюза бе определен чрез оценка на различните засегнати интереси, т.е. на промишлеността на Съюза, на производителите на части за велосипеди, на несвързаните вносители и на ползвателите.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(248)

Разследването показа, че промишлеността е все още в нестабилно състояние. Предвид значителния обем на дъмпинговия внос от КНР и вероятността от продължаване на дъмпинга и вредата, налице е голяма вероятност производството на Съюза да изчезне, ако мерките бъдат отменени.

(249)

Промишлеността на Съюза допринася значително за технологичните иновации и нововъведения, например наскоро разработените електрически велосипеди (EPAC) и електронни велосипеди, които не биха били икономически жизнеспособни без наличието на производство на велосипеди в Съюза. Освен това промишлеността на Съюза допринася за опазването на околната среда, като например осигуряване на по-екологосъобразен транспорт и декарбонизация.

(250)

Промишлеността на Съюза също така е движеща сила за свързаните с нея отрасли, например производството на части и аксесоари за велосипеди и свързаните услуги. Промишлеността на Съюза създава пряко и косвено около 60 000—70 000 работни места на пазара на Съюза.

(251)

Промишлеността на Съюза полага усилия да се преструктурира и е инвестирала в иновации, които биха били изгубени, ако промишлеността на Съюза изчезне. Обратно, при наличието на мерки промишлеността на Съюза би успяла да запази и дори да увеличи обема на продажбите, като по този начин постигне необходимата възвръщаемост на инвестициите, което би ѝ позволило да продължи да инвестира в нови технологии и иновации.

(252)

С оглед на заключенията във връзка със състоянието на промишлеността на Съюза, изложени в съображения 184—187, може да се очаква, че без въвеждане на мерки финансовото състояние на промишлеността на Съюза вероятно значително ще се влоши и в крайна сметка ще възникне риск от закриване на производството. Поради това антидъмпинговите мерки са в интерес на промишлеността на Съюза.

3.   Интерес на производителите на части за велосипеди

(253)

Сдружението на производителите на велосипедни части (COLIPED) заяви интереса си по време на разследването. COLIPED предостави данни, че в Съюза има около 370 дружества, които доставят части на производителите на велосипеди и наемат около 16 000 работници. Отрасълът на доставчиците зависи от продължаването на производството на велосипеди в Съюза.

(254)

В полза на мерките се обявиха 53 производители на части за велосипеди, които представляват 39 % от общия оборот на отрасъла за производство на части за велосипеди, възлизащ на около 1,2 млрд. EUR. Производителите на части за велосипеди реализират полза от разширяването на обхвата на съществуващите мерки към основните части за велосипеди (вж. съображение 1). Съществуващият режим за освобождаване от мито (вж. съображение 1) насърчава местното производство на части за велосипеди, като ограничава процента на използвани китайски части до по-малко от 60 % от общата стойност. Поради въведените мерки промишлеността на Съюза успяваше да разработва нови проекти и да инвестира в тях с цел възобновяване на производството в Съюза на някои основни части.

(255)

Беше установено, че без въведените мерки и при очакваното закриване на производството на велосипеди в Съюза, отрасълът за производство на части за велосипеди в Съюза също ще понесе отрицателни последици, тъй като ще загуби клиентите си. Поради това заключението е, че налагането на антидъмпингови мерки е в интерес на отрасъла за производство на части за велосипеди.

4.   Интерес на ползвателите/потребителите

(256)

Европейската федерация на велосипедистите (ECF), която обединява в обща организация националните сдружения на велосипедистите в Европа, подкрепя продължаването на действащите антидъмпингови мерки. ECF твърди, че местното производство е в интерес на потребителите, тъй като гарантира качество и безопасност, а също и специализирани услуги за клиентите.

(257)

Федерацията също така твърди, че увеличеният внос от КНР ще има отрицателно въздействие върху високите стандарти за качество и безопасност в Съюза за сметка на потребителя.

(258)

Според изчисленията въздействието на антидъмпинговите мита върху потребителската цена не е съществено, тъй като повечето производители на велосипеди в Съюза извършват дейност в рамките на режима на освобождаване, а основните части за велосипеди могат да се внасят безмитно от КНР и да съставляват до 60 % от общата стойност на използваните части.

(259)

Следва да се припомни също така, че при предишните разследвания бе установено, че мерките няма да окажат значително въздействие върху ползвателите/потребителите. Въпреки съществуващите мерки е налице предлагане на велосипеди от КНР, както и от държави, върху чийто внос не са въведени мерки. Поради това се достига до заключението, че антидъмпинговите мерки не оказват съществено отрицателно въздействие върху ползвателите в Съюза.

(260)

След оповестяването една заинтересована страна твърдеше, че анализът не взема под внимание отрицателното въздействие на мерките върху ползвателите под формата на допълнителни разходи, произтичащи от мерките. Трябва да се отбележи, че представителната организация на потребителите ECF направи заявление в подкрепа на мерките по причини, свързани с качеството и безопасността (вж. съображение 255). Също така благодарение на режима на освобождаване потребителите вече реализират ползи от намалената цена на някои части за велосипеди (вж. съображение 257). Поради това твърдението се счита за необосновано.

5.   Интерес на несвързаните вносители

(261)

Нито един от несвързаните вносители не оказа съдействие в разследването. Поради това не беше възможно да се направи оценка на въздействието на мерките по време на РПП. Следва да се припомни също така, че целта на антидъмпинговите мерки не е предотвратяване на вноса, а възстановяване на справедливата търговия, както и гарантиране, че вносът не се реализира по вредоносни дъмпингови цени.

(262)

Припомня се, че съществуват други източници на внос и около 45 % от потреблението на велосипеди представлява вносни велосипеди.

(263)

Тъй като на пазара на Съюза ще продължи да се допуска внос от КНР на справедливи цени и вносът от трети държави също ще продължи, вероятно е традиционната стопанска дейност на вносителите да продължи дори антидъмпинговите мерки срещу дъмпинговия внос от КНР да бъдат запазени. Изменените антидъмпингови мерки за тримата оказали съдействие производители износители ще увеличат възможностите за внос от КНР с мито в размер на 0 % или с намалена ставка. Поради това се достига до заключението, че антидъмпинговите мерки не оказват съществено въздействие върху несвързаните вносители в Съюза.

6.   Ефективност на мерките

(264)

Една от страните твърдеше, че мерките няма да бъдат ефективни с оглед на това, че промишлеността на Съюза все още понася вреда след почти 20 години с действащи антидъмпингови мерки. Налице са данни, че въпреки въведените мерки китайските производители износители заобикалят мерките през трети държави, което обяснява поне частично състоянието на промишлеността на Съюза по време на РПП. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(265)

След оповестяването някои заинтересовани страни заявиха, че съществуващите повече от 23 години мерки нямат нито правно основание, нито основание, свързано с търговската политика. В отговор на това твърдение трябва да се отбележи, че няма ограничение на срока на действие на мерки, ако са изпълнени условията за тяхното налагане или запазване. Също така във въпросния случай мерките са обосновани, тъй като констатациите потвърдиха наличието на вредоносен дъмпинг. Освен това състоянието на промишлеността на Съюза допълнително се влошава и от заобикалянето на мерките. Поради това твърдението се отхвърля.

7.   Заключение

(266)

Продължаването на мерките по отношение на вноса на велосипеди с произход от КНР определено би било в интерес на промишлеността на Съюза и на доставчиците на части за велосипеди от Съюза. Това ще позволи на промишлеността на Съюза да отбележи растеж и да подобри състоянието, причинено от дъмпинговия внос. Освен това вносителите няма да бъдат засегнати значително, тъй като на пазара ще продължава да има велосипеди на задоволителни цени от КНР и други трети държави. Също така, поради широкото използване от промишлеността на Съюза на съществуващия режим за освобождаване, беше достигнато заключението, че съществуващите мерки нямат съществено отрицателно въздействие върху ползвателите/потребителите. Обратно, ако мерките бъдат отменени, производителите на велосипеди от Съюза вероятно ще закрият производството си, което ще застраши съществуването на производителите на части за велосипеди от Съюза.

(267)

С оглед на гореизложеното се стигна до заключението, че въз основа на наличната информация във връзка с интереса на Съюза не съществуват основателни доводи срещу налагането на мерките върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР в посочения по-долу размер (съображение 279).

И.   ПРЕДЛАГАНИ МИТА

1.   Степен на отстраняване на вредата

(268)

Предвид направените заключения по отношение на дъмпинга, произтичащата от него вреда и интересите на Съюза, следва да се запазят съществуващите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011, освен както е предвидено по-долу.

(269)

За определянето на размера на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходим за отстраняване на вредата, понесена от производителите от Съюза.

(270)

Мерките следва да се въведат в достатъчна степен, за да се отстранят вредите, причинени от въпросния внос, без да се надвишава установения дъмпингов марж. При изчисляване на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, беше отчетено, че мерките следва да позволят на промишлеността на Съюза да покрие своите производствени разходи и като цяло да достигне обща печалба преди данъци, която основателно може да се очаква да бъде реализирана от такова производство при нормални условия на конкуренция в отрасъла, т.е. при липсата на дъмпингов внос, от продажбите на сходния продукт в Съюза. Маржът на печалбата преди данъчно облагане, използван при това изчисление, е 8 % от оборота на продажбите на велосипеди. Той е същият, както и при предишното разследване, тъй като не са констатирани индикации, че тази ставка следва да бъде променена.

(271)

Предвид много ниската степен на съдействие от КНР, както е посочено в съображения 22 и 24, констатациите за оказалите съдействие дружества не могат да се считат за представителни за държавата. Поради това валидният за цялата страна дъмпингов марж се запазва непроменен, както е установен с Регламент (ЕО) № 1095/2005.

(272)

За двамата оказали съдействие износители, за които беше установен дъмпинг, маржовете на вреда бяха установени въз основа на техните експортни цени, сравнени при същото ниво на търговия с непричиняващите вреда цени на промишлеността на Съюза за съответния вид на продукта. Не беше изчислен марж на вредата за третото дружество, за което не беше установен дъмпинг. За Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd не беше установен дъмпинг. За Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd обаче беше установен значителен марж на вреда, по-висок от дъмпинговия марж.

(273)

След оповестяването една заинтересована страна твърдеше, че целевата печалба в размер на 8 % е определена при пазарни условия, които не отговарят на сегашното състояние, а Комисията не е представила достатъчно основания защо е все още обоснована целевата печалба, установена в предишното разследване, споменато в съображение 5. Трябва да се отбележи, че настоящото преразглеждане не установи основания за промяна на процента на целевата промяна. Въпросната страна не представи обосновано изчисление на алтернативния размер на целевата печалба, който да бъде използван. Поради това твърдението се отхвърля.

2.   Окончателни мерки

(274)

По отношение на трите оказали съдействие китайски групи износители ставките на антидъмпинговите мита, посочени в настоящия регламент, бяха установени въз основа на констатациите на настоящото разследване. Следователно те отразяват констатираното положение по време на това разследване по отношение на тези групи. Тези митнически ставки (за разлика от митото, валидно за цялата страна, приложимо за „всички останали дружества“) са приложими изключително към вноса на продукти с произход от Китайската народна република и произведени от тези групи, а именно — от конкретно посочените правни субекти. Внасяните продукти, произведени от която и да е друга група, която не е изрично упомената в постановителната част на настоящия регламент, включително субектите, свързани с изрично упоменатите, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митническата ставка, приложима за „всички останали дружества“.

(275)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наименованието на предприятието или след учредяването на нови предприятия за производство или за продажба) следва да се изпраща до Комисията (30) заедно с цялата относима информация, по-специално във връзка с всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите на местния пазар и за износ, която произтича например от споменатата промяна на наименованието или от споменатата промяна на предприятията за производство и продажба. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като бъде актуализиран списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

(276)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, размерът на остатъчното мито следва да се прилага не само за неоказалите съдействие производители износители, но и за тези производители, които през РПП не са имали износ за Съюза.

(277)

С оглед свеждане до минимум на рисковете от заобикаляне на мерките, породени от голямата разлика в митническите ставки, се счита, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на антидъмпинговите мита. Тези специални мерки включват следното: на митническите органи на държавите членки трябва да бъде представена валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложението към настоящия регламент. Внос, който не е придружен от такава фактура, подлежи на остатъчното антидъмпингово мито, приложимо за всички останали производители износители.

(278)

Ако износът на някое от дружествата, които се ползват от по-ниска индивидуална митническа ставка, се увеличи значително по обем след налагането на разглежданите мерки, такова увеличение по обем може да бъде счетено като представляващо само по себе си промяна в модела на търговия, породена от налагането на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При такива обстоятелства и при положение че са изпълнени условията, може да бъде започнато разследване на заобикалянето на антидъмпинговите мерки. В това разследване може, inter alia, да бъде разгледана необходимостта от премахването на индивидуалните митнически ставки и последващото налагане на мито, приложимо в национален мащаб.

(279)

В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент ставките на митата за оказалите съдействие износители се установяват на ниво, достатъчно да отстрани вредата за промишлеността на Съюза. За Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd и Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd ставките на митата се основават на дъмпинговите маржове, установени от разследването, тъй като те бяха по-ниски от маржовете на вредата. За Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. маржът на вредата беше по-нисък от дъмпинговия марж и поради това се определя мито в размер на маржа на вредата.

(280)

Индивидуалните митнически ставки, изчислени за РПП, следва да бъдат:

Дружество

Окончателно мито

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

Всички останали дружества

48,5 %

(281)

Отбелязва се, че съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 71/97, антидъмпинговото мито в размер на 48,5 %, наложено с настоящия регламент на всички останали дружества (вж. съображение 279) се прилага също така за внос на съществени части за велосипеди, както са определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 71/97, с произход от КНР,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди без двигател (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело), класирани под кодове по КН ex 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712007091 и 8712007099) с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Окончателно мито

Допълнителен код по ТАРИК

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

B774

Всички останали дружества

48,5 %

B999

3.   Прилагането на индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, зависи от представянето пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложението. Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, приложима за „всички останали дружества“.

4.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Запазва се разширяването на обхвата на антидъмпинговото мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република към вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕО) № 71/97.

Окончателното антидъмпингово мито по член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 71/97 е антидъмпинговото мито за „всички останали дружества“, въведено в член 1, параграф 2.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2013 година.

За Съвета

Председател

R. BRUTON


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(4)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 175, 14.7.2000 г., стр. 39.

(6)  ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 55, 28.2.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 261, 6.10.2011 г., стр. 2.

(9)  ОВ C 71, 9.3.2012 г., стр. 10.

(10)  ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 21.

(11)  Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(12)  ОВ C 122, 27.4.2012 г., стр. 9.

(13)  ОВ C 346, 14.11.2012 г., стр. 7.

(14)  ОВ L 136, 23.5.2013 г., стр. 15.

(15)  ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1.

(16)  www.bloomberg.com

(17)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm

(18)  Регламент (ЕС) № 627/2011 на Комисията от 27 юни 2011 г. за налагане на временно антидъмпингово мито (ОВ L 169, 29.6.2011 г., стр. 1) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1331/2011 на Съвета от 14 декември 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република (ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 6).

(19)  http://www.fsa.gov.uk/about/who

(20)  http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lesmissionsamf.htm&lang=en&Id_Tab=0

(21)  http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/about/

(22)  http://english.gov.cn/links/statecouncil.htm

(23)  Решение на Общия съд от 18 септември 2012 г. по дело T-156/11, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd срещу Съвета, точка 167 (все още непубликувано) и Решение на Общия съд от 10 октомври 2012 г. по дело T-150/09 Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd и Shanghai Prime Machinery Co. Ltd срещу Съвета, точка 53 (все още непубликувано).

(24)  Регламент (ЕС) № 1168/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 344, 14.12.2012 г., стр. 1).

(25)  Дело C-249/10 P.

(26)  ОВ L 237, 3.9.2012 г., стр. 1.

(27)  Дело C-338/10 от 22 март 2012 г.

(28)  SIMA – Известие за заключенията от повторното разследване – велосипеди - 2011 г.

(29)  Без вноса от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, който заобикаля мерките.

Източник:

Евростат

(30)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Белгия.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3, трябва да съдържа декларация, подписана от служител на дружеството, издало търговската фактура, в следния формат:

1)

Име и длъжност на служителя на субекта, който издава търговската фактура;

2)

Следната декларация:

„Аз, долуподписаният, заявявам, че (количество) велосипеди, продавани за износ в Европейския съюз, включени в настоящата фактура, са произведени от (име на дружеството и регистрирано седалище) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегнатата държава). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.

Дата и подпис”.