ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.146.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 146

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
31 май 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 146/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 462/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 май 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) изисква от агенциите за кредитен рейтинг да спазват правила на поведение с цел да бъдат ограничени възможни конфликти на интереси и да се осигуряват достатъчно високо качество и прозрачност на кредитните рейтинги и на процеса на определяне на рейтинги. След измененията, въведени с Регламент (ЕО) № 513/2011 на Европейския парламент и на Съвета (5), Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6), е упълномощен да регистрира и да упражнява надзор над агенциите за кредитен рейтинг. Настоящият регламент допълва действащата регулаторна рамка за агенциите за кредитен рейтинг. По някои от най-важните проблеми, като например конфликтите на интереси, произтичащи от модела „емитентът плаща“ и оповестяването на информация за структурирани финансови инструменти, бяха предприети мерки и рамката ще трябва да бъде преразгледана, след като е функционирала достатъчно време, за да се оцени дали разрешава изцяло тези проблеми. Междувременно необходимостта от преразглеждане на прозрачността, процедурните изисквания и графика на публикуване, по-специално за държавните рейтинги, беше подчертана от настоящата криза с държавния дълг.

(2)

Резолюцията на Европейският парламент от 8 юни 2011 г. относно агенциите за кредитен рейтинг: перспективи (7) призовава за засилване на правилата за агенциите за кредитен рейтинг. На неофициална си среща на 30 септември и 1 октомври 2010 г., Съветът ЕКОФИН призна необходимостта от допълнителни усилия за решаване на редица проблеми, свързани с дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в това число риска от предоверяване на кредитните рейтинги и риска от конфликт на интереси, произтичащи от модела, по който се определят възнагражденията на агенциите за кредитен рейтинг. Европейският съвет от 23 октомври 2011 г. направи заключението, че е необходим напредък за ограничаване на предоверяването на кредитни рейтинги.

(3)

На международно равнище Съветът за финансова стабилност (СФС), в който Европейската централна банка (ЕЦБ) е институционален член одобри на 20 октомври 2010 г. принципи за намаляване на зависимостта на органите на властта и финансовите институции от кредитните рейтинги (по-нататък наричани „принципи на СФС“). Принципите на СФС бяха одобрени на срещата на върха на Г-20 в Сеул през ноември 2010 г. Следователно е уместно секторните компетентни органи да оценят практиките на участниците на пазара и да насърчат тези участници на пазара да смекчат въздействието на подобни практики. Секторните компетентни органи следва да вземат решение относно мерките за насърчаване. ЕОЦКП, когато е уместно в сътрудничество с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (8), и с Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (9), следва да предприема действия за улесняване на конвергенцията на надзорните практики в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 и в рамките на настоящия регламент.

(4)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да осведомят инвеститорите за данните относно вероятността за неизпълнение на кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи на базата на резултатите от минали периоди, публикувани в създадения от ЕОЦКП централен регистър.

(5)

Съгласно принципите на СФС „централните банки следва да извършват собствени кредитни преценки относно финансовите инструменти, които ще приемат при пазарни операции както като гаранции, така и за пряко закупуване. Политиките на централните банки следва да избягват механични подходи, които биха могли да доведат до ненужно резки и големи промени в допустимостта на финансовите инструменти и нивото на намаленията, които може да изострят „ефекта на срутването“. Освен това ЕЦБ заявява в своето становище от 2 април 2012 г., че се ангажира да подкрепя общата цел за намаляване на предоверяването на кредитни рейтинги. В това отношение ЕЦБ докладва редовно относно различните мерки, предприети от Евросистемата, за да се намали доверяването на кредитни рейтинги. Съгласно член 284, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ЕЦБ изпраща до Европейския парламент, Съвета и Комисията, а също и до Европейския съвет, годишен доклад за дейностите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и за паричната политика както за предходната, така и за текущата година. Председателят на ЕЦБ представя този доклад на Европейския парламент, който може да проведе общ дебат по него, и на Съвета. Освен това, ЕЦБ би могла в тези доклади да опише как е прилагала принципите на СФС, а също и алтернативните механизми за оценяване, които използва.

(6)

Като първи етап, Съюзът се стреми към преразглеждане на позоваванията на кредитни рейтинги в правото на Съюза, които водят или има опасност да доведат до доверяване единствено или механично на кредитни рейтинги, и като втори етап, на всички позовавания на кредитни рейтинги за регулаторни цели, с оглед да бъдат премахнати до 2020 г., при условие че бъдат идентифицирани и приложени подходящи алтернативи за оценка на кредитния риск.

(7)

Значението на рейтинговите перспективи за емитентите и инвеститорите и тяхното въздействие върху пазара са съпоставими с приложимостта и последиците от кредитните рейтинги. Следователно всички изисквания на Регламент (ЕО) № 1060/2009, които имат за цел да гарантират, че рейтинговите действия са точни и прозрачни и при тях няма конфликт на интереси, следва да се прилагат също и за рейтинговите перспективи. Според сегашните надзорни практики някои изисквания на този регламент се прилагат спрямо рейтинговите перспективи. Настоящият регламент следва да изясни правилата и да създаде правна сигурност, като въвежда определение за рейтинговите перспективи и пояснява конкретно кои разпоредби се прилагат към тези перспективи. Определението за рейтингова перспектива следва да обхваща също така и становища по отношение на вероятната посока на промяна на кредитния рейтинг в краткосрочен план, често наричани кредитни наблюдения.

(8)

В средносрочен план следва да се обмислят по-нататъшни действия за заличаване на позоваванията на кредитни рейтинги, използвани за регулаторни цели във финансовото регулиране и замяна на рисковото тегло на активите чрез кредитни рейтинги. Засега обаче агенциите за кредитен рейтинг са важни участници на финансовите пазари. Вследствие на това независимостта и морала на агенциите за кредитен рейтинг и техните дейности по определяне на кредитен рейтинг са от особено значение, за да се гарантира тяхната надеждност по отношение на пазарните участници, по-специално инвеститорите и други потребители на кредитни рейтинги. Регламент (ЕО) № 1060/2009 предвижда, че агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат регистрирани и контролирани, тъй като техните услуги оказват сериозно влияние върху интересите на обществото. Кредитните рейтинги, за разлика от инвестиционните проучвания, не са просто становища относно стойността или цената на финансов инструмент или на финансово задължение. Агенциите за кредитен рейтинг не са просто финансови анализатори или инвестиционни консултанти. Кредитните рейтинги имат регулаторна стойност за регулираните инвеститори, като кредитни институции, застрахователни дружества и други институционални инвеститори. Въпреки че се ограничават стимулите за предоверяване на кредитните рейтинги, кредитните рейтинги продължават да направляват инвестиционния избор, по-специално поради информационната асиметрия и за целите на ефективността. В този контекст агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат независими и да бъдат възприемани като такива от участниците на пазара, а техните методи за определяне на рейтинга трябва да бъдат прозрачни и възприемани като такива.

(9)

Следва да се намали предоверяването на кредитните рейтинги и постепенно да се премахнат всички автоматични ефекти, произтичащи от кредитните рейтинги. Следва да се насърчават кредитните институции и инвестиционните посредници да въвеждат вътрешни процедури за извършване на своя собствена оценка на кредитния риск и да се насърчават инвеститорите да извършват финансов и правен анализ. В тази рамка настоящият регламент предвижда финансовите институции да не се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги. Поради това тези институции следва да избягват да сключват договори, при които те се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги, и следва да избягват употребата им в договори като единствен параметър за оценка на кредитоспособността на инвестициите или за вземане на решение дали да инвестират или да се освободят от съответните активи.

(10)

Регламент (ЕС) № 1060/2009 вече представи първи кръг от мерки за разрешаване на въпроса за независимостта и морала на агенциите за кредитен рейтинг и техните дейности по определяне на кредитен рейтинг. Целите за гарантиране на независимостта на агенциите за кредитен рейтинг и установяване, управление и доколкото е възможно, избягване на конфликти на интереси, които биха могли да възникнат, вече са обхванати от няколко разпоредби на посочения регламент. Подборът и възнаграждението на агенцията за кредитен рейтинг от страна на оценяваното предприятие (моделът „емитентът плаща“) поражда конфликти на интереси. При този модел има стимули агенциите за кредитен рейтинг да присъждат надценени рейтинги на емитента с цел осигуряване на дългогодишни стопански взаимоотношения, гарантиращи приходи, или осигуряващи на допълнителна работа и приходи. Освен това връзките между акционерите на агенциите за кредитен рейтинг и оценяваните лица могат да доведат до възникване на конфликти на интереси, които не са достатъчно обхванати от съществуващите правила. В резултат на това кредитните рейтинги, присъдени в рамките на модела „емитентът плаща“, могат да бъдат възприемани като кредитните рейтинги, които са от полза за емитента, а не като кредитните рейтинги, необходими на инвеститора. Важно е да се подобрят условията за независимост, които се прилагат по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, за да се повиши равнището на надеждност на кредитните рейтинги, присъдени в рамките на модела „емитентът плаща“.

(11)

За да се засили конкуренцията на пазар, доминиран до момента от три агенции за кредитен рейтинг, следва да се вземат мерки за поощряване на използването на услугите на по-малки агенции за кредитен рейтинг. В последно време емитентите или свързани трети страни имат практиката да искат кредитен рейтинг от две или повече агенции за кредитен рейтинг и затова, когато иска два или повече кредитни рейтинга, емитентът или свързаната трета страна следва да обмисли ангажирането на поне една агенция за кредитен рейтинг, която не притежава повече от 10 % от общия пазарен дял и която би могла да бъде оценена от емитента или свързаната трета страна като способна да определи рейтинг за съответната емисия или лице.

(12)

Пазарът на кредитни рейтинги показва, че по традиция агенциите за кредитен рейтинг и оценяваните лица поддържат дългосрочни отношения. Това повишава риска от сближаване, като агенцията за кредитен рейтинг може да стане твърде благосклонно настроена към желанията на оценяваното лице. При тези обстоятелства безпристрастността на агенциите за кредитен рейтинг с течение на времето може да бъде поставена под въпрос. Наистина, агенции за кредитен рейтинг, които са ангажирани и получават плащания от корпоративен емитент, са стимулирани да издават завишени благоприятни рейтинги за оценяваното лице или за дългови инструменти с цел поддържане на стопански отношения с емитента. За емитентите също има стимули, които са в полза на трайни взаимоотношения, като например „ефекта на заключването“, при който емитентът се въздържа от промяна на агенцията за кредитен рейтинг, тъй като промяната би могла да доведе до безпокойство у инвеститорите по отношение на кредитоспособността на емитента. Този проблем вече бе установен в Регламент (ЕС) № 1060/2009 г., който изисква агенциите за кредитен рейтинг да прилагат ротационен механизъм за постепенни промени в аналитичните екипи и в комитетите за определяне на кредитни рейтинги, така че независимостта на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, да не бъде накърнена. Успехът на тези правила обаче е силно зависим от вътрешните практики в агенциите за кредитен рейтинг, а именно реалната независимост и професионализъм на служителите на агенцията за кредитен рейтинг, съпоставена със стопанските интереси на самата агенция за кредитен рейтинг. Тези правила не бяха разработени така, че да предоставят достатъчна гаранция по отношение на трети страни и да намалят ефективно или да предотвратят конфликтите на интереси, произтичащи от дългогодишни взаимоотношения. Един начин за постигане на това би могъл да бъде ограничаване на периода, през който дадена агенция за кредитен рейтинг може да предоставя без прекъсване кредитни рейтинги на един и същ емитент или на негови дългови инструменти. Определянето на максималната продължителност на договорните отношения между емитента, който е оценяван или който е издал оценявани дългови инструменти, и агенцията за кредитен рейтинг следва да премахне стимулите за издаването на благоприятни кредитни рейтинги за този емитент. Освен това утвърждаването на изискването за ротация на агенциите за кредитен рейтинг като нормална и редовна пазарна практика следва също да доведе до смекчаване на „ефекта на заключване“. Накрая, ротацията на агенциите за кредитен рейтинг следва да окаже положително влияние върху пазара на кредитни рейтинги, тъй като тя би улеснила навлизането на пазара на нови участници и предлага на съществуващите агенции за кредитен рейтинг възможност да разширят своята дейност върху нови области.

(13)

Същевременно е важно прилагането на ротационния механизъм да е уредено така, че ползите от механизма да бъдат по-големи от отрицателните последици, които той би могъл да породи. Честата ротация например би могла да доведе до по-големи разходи за емитентите и агенциите за кредитен рейтинг, тъй като разходите, свързани с оценяване на нов субект или финансов инструмент, са по правило по-високи от разходите за наблюдение на вече присъден кредитен рейтинг. Също така установяването на агенция за кредитен рейтинг отнема значително време и ресурси, независимо дали става дума за специализиран в определена ниша участник или за агенция за кредитен рейтинг, покриваща всички класове активи. Освен това постоянната ротация на агенции за кредитен рейтинг би могла да има значително въздействие върху качеството и последователността на кредитните рейтинги. Не по-малко важно е ротационният механизъм да бъде прилаган с достатъчни предпазни мерки, които да позволят на пазара да се адаптира постепенно преди евентуалното засилване на механизма в бъдеще. Това би могло да се постигне чрез ограничаване на обхвата на механизма до пресекюритизации, което е ограничен източник на банково финансиране, като същевременно се позволи наблюдението на вече присъдените кредитни рейтинги да продължи при поискване, дори и след като ротацията стане задължителна. По този начин и като общо правило ротацията следва да засегне единствено новите пресекюритизации с базови активи на един и същ инициатор. Комисията следва да преразгледа дали е уместно да се запази ограничен ротационен механизъм и дали той да бъде приложен за други класове активи, и ако това е така, дали за другите класове е оправдано различно третиране по отношение, например, на дължината на максималния срок на договорните отношения. Когато ротационният механизъм е установен за други класове активи, Комисията следва да оцени дали е необходимо да се въведе задължение за агенцията за кредитен рейтинг при изтичането на максималната продължителност на договорните отношения да предостави информация за емитента и за оценяваните финансови инструменти (предавателно досие) на застъпващата агенция за кредитен рейтинг.

(14)

Подходящо е да се въведе ротация на пазара за кредитен рейтинг за пресекюритизации. Първо, това е сегмент от европейския пазар на секюритизации, който има по-ниски от очакваните резултати след финансовата криза, и следователно необходимостта от мерки по отношение на конфликти на интереси е най-голяма за него. Второ, макар кредитният риск по дългови инструменти, издадени например от корпоративни субекти, да зависи във висока степен от капацитета за обслужване на дълг на самия емитент, кредитният риск при пресекюритизациите е обикновено уникален за всяка трансакция. Следователно когато се прави пресекюритизация, няма голям риск от загуба на знание при наемането на нова агенция за кредитен рейтинг. С други думи, макар понастоящем да съществува само ограничен брой агенции за кредитен рейтинг, извършващи дейност на пазара за кредитен рейтинг за пресекюритизация, този пазар е по-естествено отворен за конкуренция и един ротационен механизъм би могъл да бъде движеща сила за повече динамика на този пазар. И накрая, пазарът за кредитен рейтинг за пресекюритизация се доминира от няколко големи агенции за кредитен рейтинг, но съществуват и други участници, които натрупват експертен опит в тази област.

(15)

Редовната ротация на агенциите за кредитен рейтинг, които присъждат кредитен рейтинг за пресекюритизации, следва да доведе до повече многообразие при оценяването на кредитоспособността. Многобройните и различни виждания, перспективи и методологии, използвани от агенциите за кредитен рейтинг, следва да водят до присъждане на по-разнообразни кредитни рейтинги и в крайна сметка да подобрят качеството на оценката на кредитоспособността на пресекюритизациите. За да има това многообразие въздействие и за да се избегне рискът от самодоволство както на инициаторите, така и на агенциите за кредитен рейтинг, максималната продължителност, за която на агенцията за кредитен рейтинг се допуска да оценява пресекюритизации от един и същ инициатор, трябва да бъде ограничена до равнище, което да гарантира редовни актуални прегледи на кредитоспособността. Периодът от четири години е подходящ, като се имат предвид тези фактори, както и необходимостта да се осигури приемственост по отношение на кредитните рейтинги. Когато са ангажирани най-малко четири агенции за кредитен рейтинг, целите на ротационния механизъм вече са изпълнени, поради което изискването за ротация не следва да се прилага. За да се гарантира истинска конкуренция, освобождаване следва да се прилага само когато най-малко четири от ангажираните агенции за кредитен рейтинг оценяват определен дял от подлежащите на оценка финансови инструменти на инициатора.

(16)

Уместно е ротационният механизъм за пресекюритизациите да се структурира с оглед на инициатора. Пресекюритизациите се издават от дружество със специално предназначение без никакъв значителен капацитет за обслужване на дълга. Следователно при структуриране на ротацията с оглед на емитента механизмът би се оказал неефективен. И обратно, структуриране на ротацията с оглед на спонсора би означавало на практика почти винаги да се прилага освобождаването.

(17)

Един ротационен механизъм би бил важен инструмент за намаляване на бариерите пред навлизането на пазара за кредитен рейтинг за пресекюритизации. Същевременно обаче това би могло да затрудни допълнително новите участници на пазара да си осигурят място на пазара, защото не би им било разрешено да задържат клиентите си. Поради това е целесъобразно да се въведе освобождаване от ротационния механизъм за малки агенции за кредитен рейтинг.

(18)

За да бъде ефективен, ротационният механизъм трябва да бъде прилаган по надежден начин. Изискването за ротация няма да може да изпълни целите си, ако напускащата агенция за кредитен рейтинг получи право отново да присъжда рейтинг за пресекюритизации от същия инициатор в рамките на твърде кратък период от време. Следователно е необходимо да се предвиди подходящ срок, в рамките на който напускащата агенция за кредитен рейтинг да не може да бъде ангажирана да оценява пресекюритизации от същия инициатор отново. Този период следва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи на застъпващата агенция за кредитен рейтинг да предостави ефективно своите услуги за кредитен рейтинг, за да се гарантира, че пресекюритизациите са наистина обект на нов контрол, следващ различен подход, и да се гарантира, че кредитните рейтинги, присъдени от новата агенция за кредитен рейтинг, осигуряват достатъчна приемственост. Същевременно, за да може ротационният механизъм да функционира правилно, продължителността на периода е ограничена от предлагането на агенции за кредитен рейтинг, разполагащи с достатъчно експертен опит в областта на пресекюритизациите. Следователно дължината на периода следва да бъде пропорционална и следва като цяло да бъде равна на дължината на изтеклия договор на напускащата агенция за кредитен рейтинг, но да не надвишава четири години.

(19)

Изискването за редовна ротация на агенциите за кредитен рейтинг е пропорционално на преследваната цел. Изискването се прилага само за регистрирани агенции за кредитен рейтинг, които са регулирани и които предоставят услуга, засягаща обществените интереси (кредитни рейтинги, които могат да бъдат използвани за регулаторни цели) при модела „емитентът плаща“ и за определен клас активи (пресекюритизации). Привилегията да извършваш услуги, за които се признава, че играят важна роля в регулирането на пазара на финансови услуги, и да бъдеш одобрен да изпълняваш тази функция, поражда необходимостта от спазване на някои задължения, за да се гарантира независимостта и усещането за независимост при всякакви обстоятелства. Агенция за кредитен рейтинг, която няма право да присъжда рейтинг на пресекюритизации на определен инициатор, въпреки това ще може да присъжда рейтинги на пресекюритизации от други инициатори, както и да присъжда рейтинги на други класове активи. В пазарен контекст, в който правилото за ротация се прилага спрямо всички пазарни участници, възможностите за стопанска дейност също ще се увеличат, тъй като всички агенции за кредитен рейтинг ще трябва да се сменят. Освен това агенциите за кредитен рейтинг могат да издават непоискани кредитни рейтинги на пресекюритизации от един и същ инициатор, като използват натрупания опит. Непоисканите кредитни рейтинги не са ограничени от модела „емитентът плаща“ и следователно теоретично са по-слабо засегнати от потенциални конфликти на интереси. За клиентите на агенциите за кредитен рейтинг максималната продължителност на договорните отношения с агенция за кредитен рейтинг и изискването за наемане на повече от една агенция за кредитен рейтинг също представляват ограничения на свободата им да извършват своя собствена стопанска дейност. Тези ограничения обаче са необходими с оглед на интересите на обществото, като се има предвид влиянието на модела „емитентът плаща“ върху необходимата независимост на агенциите за кредитен рейтинг, за да се осигурят независими кредитни рейтинги, които могат да се използват от инвеститорите за регулаторни цели. В същото време тези ограничения не надхвърлят това, което е необходимо, и трябва да се разглеждат по-скоро като повишаващи кредитоспособността на пресекюритизациите по отношение на останалите участници и в крайна сметка на целия пазар.

(20)

Независимостта на агенцията за кредитен рейтинг по отношение на оценяваното лице също е засегната от възможен конфликт на интереси на нейни значими акционери спрямо оценяваното лице. Акционер в агенция за кредитен рейтинг може да бъде член на административния или надзорния съвет на оценявано лице или на свързана с него трета страна. Регламент (ЕО) № 1060/2009 разглежда този случай единствено по отношение на конфликти на интереси, причинени от рейтинговите анализатори, лицата, одобряващи кредитните рейтинги, или други лица, наети в агенциите за кредитен рейтинг. Посоченият регламент обаче не казва нищо по отношение на потенциални конфликти на интереси във връзка с акционери или членове на агенциите за кредитен рейтинг. С оглед подобряване на разбирането за независимост на агенциите за кредитен рейтинг спрямо лица, на които се присъжда рейтинг, е целесъобразно да се разширят съществуващите правила, установени в посочения регламент, приложими за конфликти на интереси, причинени от служителите на агенциите за кредитен рейтинг и за онези, причинени от акционери или членове, които имат важна позиция в рамките на агенцията за кредитен рейтинг. Ето защо агенциите за кредитен рейтинг следва да се въздържат от присъждане на кредитни рейтинги или следва да обявяват, че кредитният рейтинг може да бъде засегнат, когато акционер или член, притежаващ 10 % от правата на глас в тази агенция, е също така член на административния или надзорния съвет на оценяваното лице или е инвестирал в оценявано лице, когато инвестицията достига определен размер. Освен това, фактът че акционер или член, притежаващ най-малко 5 % от правата на глас на тази агенция за кредитен рейтинг, е инвестирал в оценяваното лице или е член на административния или надзорния съвет на оценяваното лице, следва да се оповести пред обществеността, най-малкото ако инвестицията достигне определен размер. Освен това, когато акционер или съдружник е в състояние да упражни съществено влияние върху дейността на агенцията за кредитен рейтинг, това лице не следва да предоставя консултантски или съвещателни услуги на оценяваното лице или на свързана трета страна по отношение на корпоративната или правна структура, активите, пасивите или дейността.

(21)

За да се осигури практическо прилагане на правилата за независимост и предотвратяване на конфликти на интереси, установени в Регламент (ЕО) № 1060/2009 и за да се предотврати тяхната неефективност, е необходим немалък брой агенции за кредитен рейтинг, които не са свързани нито с напускащата агенция за кредитен рейтинг в случая на ротацията, нито с агенция, предоставяща паралелно услуги за кредитен рейтинг на същия емитент. Целесъобразно е да се изисква строго разделение между напускащата агенция и застъпващата агенция в случай на ротация, както и на двете агенции за кредитен рейтинг, предоставящи паралелно услуги за кредитен рейтинг на един и същ емитент. Агенциите за кредитен рейтинг не следва да бъдат свързани помежду си чрез контролно управление, бидейки част от една и съща група от агенции за кредитен рейтинг, чрез акционерно участие или членство, чрез упражняване на права на глас в някоя от останалите агенции за кредитен рейтинг, както и чрез възможността да се назначават членове на административните или надзорните съвети на някоя от останалите агенции за кредитен рейтинг.

(22)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да създадат, поддържат, прилагат и документират ефективна структура за вътрешен контрол за прилагане на политики и процедури за превенция и контрол на евентуални конфликти на интереси и за гарантиране на независимостта на кредитните рейтинги, рейтинговите анализатори и рейтинговите екипи по отношение на акционери, административни органи и органи за управление, и продажбени и маркетингови дейности. Във връзка с корпоративното управление, с организационни въпроси и въпроси, свързани с управлението на конфликти на интереси, следва да бъдат въведени стандартни работни процедури. Стандартните работни процедури следва периодично да бъдат преразглеждани и наблюдавани за да се оцени тяхната ефективност и необходимостта от актуализирането им.

(23)

Разбирането за независимост на агенциите за кредитен рейтинг ще бъде особено засегнато в случай, че едни и същи акционери или членове инвестират в различни агенции за кредитен рейтинг, които не принадлежат към една и съща група от агенции за кредитен рейтинг, или поне ако тази инвестиция достигне определен размер, който би могъл да позволи на тези акционери или членове да упражняват известно влияние върху дейността на агенцията за кредитен рейтинг. Ето защо с цел да се гарантира независимостта (и разбирането за независимост) на агенциите за кредитен рейтинг, е уместно да се предвидят по-строги правила относно отношенията между агенциите за кредитен рейтинг и техните акционери или членове. По тази причина никое лице не следва едновременно да има участие от 5 или повече процента в повече от една агенция за кредитен рейтинг, освен ако засегнатите агенции за кредитен рейтинг принадлежат към една и съща група.

(24)

Целта да се гарантира достатъчна независимост на агенциите за кредитен рейтинг изисква инвеститорите да не притежават едновременно инвестиции от 5 % или повече в повече от една агенция за кредитен рейтинг. Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (10) предвижда лицата, контролиращи най-малко 5 % от правата на глас в дружество, регистрирано на борсата, да оповестяват публично този факт с оглед, наред с другото, на интереса на инвеститорите да са наясно със структурата за гласуване в подобно дружество. Смята се, че 5 % са сериозен дял, чрез който може да се влияе върху структурата на гласуване в дадено дружество. Следователно е уместно използването на прага от 5 % с цел ограничаване на едновременното инвестиране в повече от една агенция за кредитен рейтинг. Тази мярка не може да се смята за непропорционална, като се има предвид, че никоя от регистрираните агенции за кредитен рейтинг в Съюза не е допусната до търговия на регулиран пазар и следователно не е обект на правилата за прозрачност и процедурните правила, които се прилагат спрямо дружествата, допуснати до търговия на регулиран пазар в Съюза в съответствие с Директива 2004/109/ЕО. Често предприятията, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар се управляват посредством акционерни протоколи или споразумения, а броят на акционерите или членовете обикновено е незначителен. Следователно, макар и миноритарен, делът в агенция за кредитен рейтинг, която не е допусната до търговия на регулиран пазар може да окаже влияние. Независимо от това, с цел да се гарантира възможността за чисто икономически инвестиции в агенциите за кредитен рейтинг, това ограничение за едновременно инвестиране в повече от една агенция за кредитен рейтинг няма да обхваща инвестиции, реализирани чрез колективни инвестиционни схеми, управлявани от трети страни, независими от инвеститора и извън обхвата на влиянието на инвеститора.

(25)

Разпоредбите на настоящия регламент относно конфликти на интереси по отношение на структурата на акционерите не следва да се отнасят само за пряко, а и за непряко притежаване на дялове, тъй като в противен случай тези правила биха били лесни за заобикаляне. Агенциите за кредитен рейтинг следва да положат всички усилия да познават непреките си акционери, така че да могат да избягват всички потенциални конфликти на интереси в това отношение.

(26)

Ефективността на правилата за независимост и предотвратяване на конфликти на интереси, които изискват от агенциите за кредитен рейтинг да не предоставят за дълъг период от време услуги за кредитни рейтинги на един и същ емитент, може да бъдат накърнени, ако агенциите за кредитен рейтинг придобият правото да стават значими акционери или членове на други агенции за кредитен рейтинг.

(27)

Важно е да се гарантира, че промените на рейтингови методологии не водят до по-благосклонни методологии. За тази цел емитентите, инвеститорите и други заинтересовани страни следва да имат възможност да изразят мненията си за всякакви планирани промени в рейтинговите методологии. Това ще им помогне да разберат логиката на новите методологии и на съответната промяна. Коментарите, предоставени от емитентите и инвеститорите по проекта за методологии, могат да дадат ценни идеи на агенциите за кредитен рейтинг при определяне на техните методологии. ЕОЦКП следва също да бъде уведомяван за планирани промени. Въпреки че Регламент (ЕО) № 1060/2009 възложи на ЕОЦКП правомощието да се уверява, че използваните от агенциите за кредитен рейтинг методологии са строги, систематични, последователни и подлежат на утвърждаване въз основа на историческия опит, включително бек-тестване, този процес на проверка не следва да дава на ЕОЦКП правомощия да преценява целесъобразността на предложената методология или съдържанието на кредитните рейтинги, присъдени след прилагането на методологии. Когато е уместно, рейтинговите методологии следва да вземат предвид финансовите рискове, произтичащи от опасностите за околната среда.

(28)

Поради сложността на структурираните финансови инструменти агенциите за кредитен рейтинг не винаги успяваха да осигурят достатъчно високо качество на кредитните рейтинги, присъждани за инструменти. Това доведе до загуба на доверието на пазара в този тип кредитни рейтинги. С цел възвръщане на доверието би било подходящо да се изисква от емитентите или от свързани трети страни да ангажират най-малко две различни агенции за кредитен рейтинг при предоставяне на кредитни рейтинги за структурирани финансови инструменти, които биха могли да присъдят различни и конкурентни оценки. Това би могло да намали и прекалената зависимост от един единствен кредитен рейтинг.

(29)

Предложението за директива относно достъпа до дейността на кредитни институции и пруденциалния надзор на кредитните институции и инвестиционните посредници и предложението за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници, които трябва да заменят Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (11) и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (12), въвеждат изискване за банките и инвестиционните посредници да оценяват кредитния риск във връзка със субекти и финансови инструменти, в които те самите инвестират, а не просто да се доверяват в това отношение на кредитни рейтинги. Това изискване следва да бъде разширено, така че да обхване другите участници на финансовия пазар, регламентирани в правото на Съюза, включително инвестиционните управители. За всички участници на финансовия пазар обаче това изискване следва да се прилага по пропорционален начин, като се отчитат естеството, мащабът и сложността на съответния участник. Държавите-членки не следва да имат право да налагат или запазват правила, които позволяват по-строга зависимост на тези инвеститори от кредитните рейтинги.

(30)

Освен това ще се подобри способността на инвеститора да направи информирана оценка на кредитното качество на структурираните финансови инструменти, ако инвеститорите разполагат с достатъчно информация относно тези инструменти. Например, тъй като рискът по структурирани финансови инструменти зависи в голяма степен от качеството и показателите за резултати на базовите активи, би следвало да се предостави на инвеститорите повече информация за базовите активи. Това би намалило зависимостта на инвеститорите от кредитните рейтинги. Освен това разкриването на съответната информация относно структурираните финансови инструменти вероятно ще засили конкуренцията между агенциите за кредитен рейтинг, тъй като това може да доведе до увеличаване на броя на непоисканите кредитни рейтинги. До януари 2016 г. Комисията следва да преразгледа и да докладва относно целесъобразността на разширяването на обхвата на това изискване за разкриване, за да се обхванат други финансови продукти. Например, съществуват други финансови продукти, като обезпечените облигации и други обезпечени дългови инструменти, при които рискът зависи в голяма степен от характеристиките на базовите активи и при които би могло да е подходящо да се предостави повече информация на инвеститорите за обезпечението.

(31)

Инвеститори, емитенти и други заинтересовани страни следва да имат достъп до актуална рейтингова информация на основна страница в интернет. Европейската рейтингова платформа следва да бъде създадена от ЕОЦКП и следва да позволи на инвеститорите лесно да сравняват всички съществуващи кредитни рейтинги за конкретно лице, на което се прави оценка. Важно е страницата в интернет на Европейската рейтингова платформа да показва всички налични кредитни рейтинги за даден инструмент, за да може да позволи на инвеститорите да отчетат цялото многообразие от мнения, преди да вземат сами инвестиционно решение. Същевременно, за да няма отрицателно въздействие върху възможността кредитните агенции да оперират по модела „инвеститорът плаща“, тези кредитни рейтинги не следва да се включват в Европейската рейтингова платформа. Европейската рейтингова платформа следва да помогне на по-малките и новите агенции за кредитен рейтинг да бъдат по-забележими. Европейската рейтингова платформа следва да включи централния регистър на ЕОЦКП, за да създаде една платформа за всички налични кредитни рейтинги за даден инструмент и за информацията за резултатите от минали периоди, публикувана от централния регистър. Европейският парламент подкрепи публикуването на кредитни рейтинги в своята резолюция относно агенциите за кредитен рейтинг от 8 юни 2011 г.

(32)

Кредитните рейтинги, независимо от това дали са присъдени с регулаторна цел или не, имат значително влияние върху инвестиционните решения и върху имиджа и финансовата привлекателност на емитентите. Ето защо агенциите за кредитен рейтинг носят сериозна отговорност пред инвеститорите и емитентите да гарантират, че спазват Регламент (ЕО) № 1060/2009, така че техните кредитни рейтинги да бъдат независими, обективни и с подходящо качество. Инвеститорите и емитентите обаче не винаги могат да изискат прилагането на отговорността на агенцията за кредитен рейтинг спрямо тях. Особено трудно може да бъде да се установи гражданска отговорност на агенция за кредитен рейтинг при липсата на договорни отношения между агенция за кредитен рейтинг и например инвеститор или емитент, на които са присъдени непоискани рейтинги. Емитентите могат също да се сблъскат с трудности при прилагането на гражданската отговорност на агенциите за кредитен рейтинг спрямо тях, дори когато имат договорно отношение със съответните агенции за кредитен рейтинг: понижаването на кредитен рейтинг например, за което решението е взето в нарушение на Регламент (ЕО) № 1060/2009, извършено умишлено или поради груба небрежност, може да има отрицателно отражение върху репутацията и разходите за финансиране на емитент и така да му нанесе щети, дори когато не е обект на отговорност по договор. Ето защо е важно да се осигури адекватно право на регресен иск за инвеститори, които с разумно основание са се доверявали на кредитен рейтинг, присъден в нарушение на Регламент (ЕО) № 1060/2009, както и за емитенти, понесли щети поради кредитен рейтинг, присъден в нарушение на Регламент (ЕО) № 1060/2009. Инвеститорът и емитентът следва да могат да държат отговорна агенцията за кредитен рейтинг за щети, нанесени поради нарушение на този регламент, което е оказало влияние върху рейтинговата оценка. Макар инвеститорите и емитентите, които имат договорни отношения с агенция за кредитен рейтинг, да могат да предпочетат да предявят иск срещу тази агенция за кредитен рейтинг на основание нарушаване на договор, възможността за търсене на компенсация за нарушаването на Регламент (ЕО) № 1060/2009 следва да бъде достъпно за всички инвеститори и емитенти, независимо дали между страните съществуват договорни отношения.

(33)

Следва да е възможно агенциите за кредитен рейтинг да носят отговорност, ако нарушават с умисъл или поради груба небрежност правилата, наложени от Регламент (ЕО) № 1060/2009. Този стандарт за грешка е подходящ, тъй като дейността на агенциите за кредитен рейтинг включва известна степен на оценка на сложни икономически фактори и прилагането на различни методологии може да доведе до различни рейтингови резултати, нито един от които не може да бъде считан за неправилен. Освен това е уместно агенциите за кредитен рейтинг да носят потенциално неограничена отговорност само когато нарушават Регламент (ЕО) № 1060/2009 умишлено или поради груба небрежност.

(34)

Инвеститорът или емитентът, предявяващ иск за нарушаването на Регламент (ЕО) № 1060/2009, следва да представи точна и подробна информация, която сочи, че агенцията за кредитен рейтинг е извършила подобно нарушение на правилата на посочения регламент. Това следва да се оцени от компетентния съд, като се взема предвид това, че инвеститорът или емитентът може да няма достъп до информация, която е изцяло в сферата на агенцията за кредитен рейтинг.

(35)

Въпроси на гражданската отговорност на дадена агенция за кредитен рейтинг, които не са обхванати или определени от настоящия регламент, включително причинността и понятието „груба небрежност“, следва да се решават с помощта на приложимото национално право и с оглед на съответните правила на международното частно право. По-конкретно, държавите-членки следва да разполагат с възможността да поддържат национални режими на гражданската отговорност, които да са по-благоприятни за инвеститорите или емитентите и да не се основават на нарушаване на Регламент (ЕО) № 1060/2009. Компетентният съд, който решава относно иска за гражданска отговорност, внесен от даден инвеститор или емитент, следва да бъде определен от съответните правила на международното частно право.

(36)

Фактът, че институционалните инвеститори, включително инвестиционните мениджъри, са задължени да правят собствена оценка на кредитното качество на активи, не следва да възпрепятства съдилищата да установяват, че нарушение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 от дадена агенция за кредитен рейтинг е причинило щети на инвеститор, за които агенцията за кредитен рейтинг носи отговорност. Въпреки че този регламент ще подобри възможностите на инвеститорите да направят собствена оценка на риска, те ще продължат да имат по-ограничен достъп до информация в сравнение с агенциите за кредитен рейтинг. Освен това е възможно по-специално по-малките инвеститори да нямат възможност за критична оценка на кредитен рейтинг, присъден от агенции за кредитен рейтинг.

(37)

Държавите-членки и ЕОЦКП следва да гарантират, че всички санкции, наложени съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009, се оповестяват публично само когато това публично оповестяване би било съразмерно.

(38)

С цел по-нататъшно смекчаване на конфликтите на интереси и улесняване на лоялната конкуренция на пазара за кредитен рейтинг е важно да се гарантира, че таксите, начислявани от агенциите за кредитен рейтинг на клиентите, не са дискриминационни. Разлики в таксите, събирани за един и същи вид услуга, следва да бъдат оправдани само поради различие в действителните разходи за предоставянето на тази услуга на различни клиенти. Освен това таксите, начислявани за услуги за кредитен рейтинг на даден емитент, не следва да зависят от резултатите или крайния продукт от извършената работа, нито от предоставянето на свързани (допълнителни) услуги. Освен това, с цел да се даде възможност за ефективен надзор на тези правила, агенциите за кредитен рейтинг следва да оповестяват пред ЕОЦКП таксите, получени от всеки един клиент, и общата ценова политика.

(39)

С цел да се допринесе за присъждането на актуални и достоверни държавни рейтинги и да се улесни разбирането от страна на потребителите, е важно редовното преразглеждане на тези рейтинги. Важно е също така да се повиши прозрачността за извършваната проучвателна дейност, персонала, ангажиран с подготовката на държавните рейтинги и допусканията, на които се основават кредитните рейтинги, направени от агенциите за кредитен рейтинг във връзка с държавен дълг.

(40)

Съществено е инвеститорите да имат подходяща информация, за да оценяват кредитоспособността на държави-членки. В рамките на своето наблюдение на икономическите и фискалните политики на държавите-членки Комисията събира и обработва данни за икономическото, финансовото и фискалното състояние и резултати на всички държави-членки, повечето от които са публикувани от Комисията и следователно могат да се използват от инвеститорите за оценка на потенциалната кредитоспособност на държави-членки. Когато е уместно и когато съществуват данни, при спазване на съответните приложими правила за поверителност в рамките на своето наблюдение на икономическите и фискалните политики на държавите-членки Комисията следва да допълва съществуващото докладване относно икономическите резултати на държавите-членки с евентуални допълнителни фактори или показатели, които могат да помогнат на инвеститорите да оценят кредитоспособността на държави-членки. Тези фактори следва да се предоставят на обществеността, като допълват съществуващите публикации и друга публично оповестявана информация, с оглед да се дадат на инвеститорите допълнителни данни, които да им помогнат да оценят кредитоспособността на суверенни субекти и тяхната информация относно задлъжнялостта. Като се има предвид горепосоченото, Комисията следва да разгледа възможността за разработване на европейска оценка на кредитоспособността, за да даде възможност на инвеститорите да извършат безпристрастна и обективна оценка на кредитоспособността на държавите-членки, като отчита конкретното икономическо и социално развитие. При необходимост Комисията следва да представи подходящи законодателни предложения.

(41)

Действащите правила предвиждат кредитните рейтинги да бъдат съобщавани на оценяваното лице 12 часа преди публикуването им. С цел да се избегне съобщаването на тази информация в извънработно време и да се остави достатъчно време на оценяваното лице за проверка на точността на данните, на които се основава кредитният рейтинг, че информацията, предоставяна на оценяваното лице, следва да бъде на разположение един цял работен ден преди публикуването на кредитния рейтинг или на рейтинговите перспективи. Списъкът с лица, които могат да получат тази информация, следва да е ограничен и ясно определен от оценявания субект.

(42)

С оглед на особеностите на държавните рейтинги и с цел намаляване на риска от неустойчивост, е необходимо и пропорционално да се изисква от агенциите за кредитен рейтинг да публикуват тези рейтинги едва след приключването на търговията на местата за търговия, установени в Съюза, както и поне един час преди тяхното отваряне. На същото основание е уместно и пропорционално и това, в края на декември агенциите за кредитен рейтинг да публикуват календар за следващите 12 месеца, посочващ датите на публикуване на държавни рейтинги и съответстващите им дати за публикуване на свързани с тях рейтингови перспективи, когато е приложимо. Подобни дати следва да се определят за петъчни дни. Само по отношение на непоискани държавни рейтинги броят на публикуванията в календара следва да бъде ограничен на между две и три. Когато това е необходимо за изпълнение на законовите им задължения, на агенциите за кредитен рейтинг следва да се позволява да се отклоняват от обявения от тях календар, като обясняват подробно причините за подобно отклонение. Подобно отклонение обаче не следва да се извършва рутинно.

(43)

На основата на развитието на пазара Комисията следва да представи доклад до Европейския парламент и до Съвета, в който се проучва доколко е уместно и по какъв начин да се подкрепи Европейска публична агенция за кредитен рейтинг, предназначена да оценява кредитоспособността на държавния дълг на държавите-членки, и/или Европейска фондация за кредитен рейтинг за всички други кредитни рейтинги. Ако е необходимо, Комисията следва да внесе съответните законодателни предложения.

(44)

С оглед спецификата на държавните рейтинги и за да се избегне рискът от „заразяване“ в рамките на Съюза, изявления, обявяващи преразглеждане на рейтингите на дадена група от държави, следва да се забранят, ако не са придружени от индивидуални доклади за държавите. Освен това, с оглед да се повиши достоверността и достъпността на източниците на информация, използвани от агенциите за кредитен рейтинг в публичните съобщения относно потенциални промени на държавни рейтинги, различни от кредитни рейтинги, рейтингови перспективи и придружаващите ги съобщения за пресата, подобни съобщения следва винаги да се основават на информация от сферата на оценявания субект, която е оповестена със съгласието на оценявания субект, освен ако информацията не е налична от общодостъпни източници. Когато правната рамка, приложима за оценявания субект, предвижда, че оценяваният субект не трябва да оповестява подобна информация, като например вътрешна информация съгласно определението в член 1, точка 1 от Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (13), оценяваният субект не трябва да дава съгласието си.

(45)

За целите на прозрачността при публикуване на своите държавни рейтинги агенциите за кредитен рейтинг трябва да обяснят в съобщенията си за пресата или докладите си ключовите фактори в основата на тези кредитни рейтинги. Прозрачността за държавните рейтинги обаче не следва да бъде от окончателно значение за посоката на националните политики (икономически, в областта на труда и други). Ето защо, макар тези политики да могат да служат за фактор, според който агенцията за кредитен рейтинг да оценява кредитоспособността на суверенен субект или на неговите финансови инструменти, и да могат да се използват за обяснение на основните причини за даден държавен рейтинг, не следва да се позволяват преки или изрични изисквания или препоръки от агенции за кредитен рейтинг към суверенни субекти относно тези политики. Агенциите за кредитен рейтинг следва да се въздържат от всякакви преки или изрични препоръки относно политиките на суверенни субекти.

(46)

Техническите стандарти в сектора на финансовите услуги следва да осигурят адекватната защита на вложителите, инвеститорите и потребителите в целия Европейски съюз. Като на орган с високоспециализиран експертен опит би било ефикасно и целесъобразно на ЕОЦКП да се възложи разработването и предоставянето на Комисията на проекти за регулаторни и технически стандарти за изпълнение, които не включват политически избор.

(47)

Комисията следва да приеме проекта на регулаторни технически стандарти, разработен от ЕОЦКП относно съдържанието, честотата и представянето на информацията, която трябва да се предостави от страна на емитентите за структурирани финансови инструменти, представянето на информацията, включително структурата, формата, методиката и периода на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг следва да предоставят на ЕОЦКП по отношение на Европейската рейтингова платформа и съдържанието и формата на периодичното докладване за такси, начислявани от агенциите за кредитен рейтинг, за целите на текущия надзор от ЕОЦКП. Комисията следва да одобри тези стандарти посредством делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС и в съответствие с разпоредбите на членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(48)

Регламент (ЕО) № 1060/2009 разрешава кредитни рейтинги, присъдени в трети държави, да бъдат използвани за регулаторни цели, ако те са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, сертифицирани в съответствие с посочения регламент, или одобрени от агенции за кредитен рейтинг, установени в Съюза в съответствие с посочения регламент. Сертифицирането изисква Комисията да е приела решение за еквивалентност по отношение на регулаторния режим на трета държава спрямо агенциите за кредитен рейтинг, а признаването изисква действията на агенцията за кредитен рейтинг от трета държава да бъдат в съответствие с изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото съответните правила на Съюза. Някои от разпоредбите на настоящия регламент не следва да се прилагат за оценките за еквивалентност и признаване. Това се отнася за онези разпоредби, които утвърждават задължения само за емитентите, но не и за агенциите за кредитен рейтинг. Освен това разпоредби, които се отнасят по-скоро до структурата на пазара на кредитни рейтинги в рамките на Съюза, а не за установяването на правила за поведение на агенциите за кредитен рейтинг, не следва да бъдат взимани под внимание в този контекст. За да може да се даде достатъчно време на трети държави да преразгледат регулаторните си рамки по отношение на оставащите нови разпоредби по същество, последните трябва да се прилагат само за целите на оценките на еквивалентността и признаването от 1 юни 2018 г. В тази връзка е важно да се припомни, че регулаторният режим на трета държава не следва да има еднакви правила като правилата, предвидени от настоящия регламент. Както вече е предвидено в Регламент (ЕО) № 1060/2009, за да бъде смятан за еквивалентен на регулаторния режим на Съюза или също толкова строг, регулаторният режим на третата държава следва да бъде достатъчен за постигането на практика на същите цели и резултати.

(49)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно — засилване на независимостта на агенциите за кредитен рейтинг, насърчаване на благоразумните процеси и методи на присъждане на кредитни рейтинги, смекчаване на рисковете, свързани с държавните рейтинги, намаляване на риска от предоверяване на кредитните рейтинги за участниците на пазара, както и гарантиране на правото на регресен иск за инвеститорите — не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, с оглед на общоевропейската структура и въздействие на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, които ще подлежат на надзор, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(50)

До края на 2013 г. Комисията следва да представи доклад относно осъществимостта на мрежа от по-малки агенции за кредитен рейтинг с цел засилване на конкуренцията на пазара. Този доклад следва да извършва оценка на европейската финансова и нефинансова подкрепа, както и на стимулите за създаване на такава мрежа, като се отчитат потенциални конфликти на интереси, произтичащи от подобно публично финансиране.

(51)

Европейският надзорен орган за защита на данните беше консултиран в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (14) и прие становище (15).

(52)

С оглед на гореизложеното Регламент (ЕО) № 1060/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1060/2009

Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Предмет

С настоящия регламент се въвежда общ регулаторен подход за повишаване на добросъвестността, прозрачността, отговорността, доброто управление и независимостта на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, допринасящ за качеството на кредитните рейтинги, присъждани в Съюза и за доброто функциониране на вътрешния пазар, като в същото време се постига високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите. С него се установяват условия за присъждане на кредитни рейтинги и правила за организацията и функционирането на агенциите за кредитен рейтинг, включително техните акционери и съдружници, с цел да се насърчи независимостта на агенциите за кредитен рейтинг, избягването на конфликти на интереси и подобряването на защита на потребителите и инвеститорите.

Настоящият регламент също така определя задълженията на емитентите, инициаторите и спонсорите, установени в Съюза, във връзка със структурираните финансови инструменти.“

2)

В член 2, параграф 1, член 3, параграф 1, буква м), член 4, параграф 2, параграф 3, уводна част, параграф 4, първа и втора алинея, член 5, параграф 1, уводна част, член 14, параграф 1 и приложение II, точка 1, думата„Общността“ се заменя със „Съюза“, а думата „общностното“ се заменя с „на Съюза“.

3)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

„регулаторни цели“ означава използването на кредитни рейтинги с конкретната цел да бъде спазено правото на Съюза или правото на Съюза, така както то се прилага чрез националното законодателство на държавите-членки;“

ii)

добавят се следните букви:

„па)

„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението по член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО;

пб)

„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО;

пв)

„застрахователно предприятие“ означава застрахователно предприятие съгласно определението по член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (16);

пг)

„презастрахователно предприятие“ означава презастрахователно предприятие съгласно определението по член 13, точка 4 от Директива 2009/138/ЕО;

пд)

„институция за професионално пенсионно осигуряване“ означава институция за професионално пенсионно осигуряване съгласно определението по член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО;

пе)

„управляващо дружество“ означава управляващо дружество съгласно определението по член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (17);

пж)

„инвестиционно дружество“ означава инвестиционно дружество което е получило разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО;

пз)

„лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“ означава ЛУАИФ съгласно определението по член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (18);

пи)

„централен контрагент“ означава централен контрагент съгласно определението по член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (19), който е получил разрешение в съответствие с член 14 от посочения регламент;

пй)

„проспект“ означава проспект, публикуван съгласно Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004;

iii)

букви р) и с) се заменят със следното:

„р)

„секторно законодателство“ означава законодателните актове на Съюза, посочени в букви па)—пй);

с)

„секторни компетентни органи“ означава националните компетентни органи, определени съгласно съответното секторно законодателство за надзор на кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните предприятия, презастрахователните предприятия,, институциите за професионално пенсионно осигуряване,управляващите дружества, инвестиционните дружества лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,централните контрагенти и проспектите.“;

iv)

добавят се следните букви:

„т)

„емитент“ означава емитент съгласно определението по член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2003/71/ЕО;

у)

„инициатор“ означава инициатор съгласно определението по член 4, точка 41 от Директива 2006/48/ЕО;

ф)

„спонсор“ означава спонсор съгласно определението по член 4, точка 42 от Директива 2006/48/ЕО;

х)

„държавен рейтинг“ означава:

i)

кредитен рейтинг, който е присъден на държава или на регионален или местен орган на държавно управление;

ii)

кредитен рейтинг, при който емитентът на дълг или финансово задължение, дългова ценна книга или друг финансов инструмент е държава или регионален или местен орган на държавно управление, или дружество със специално предназначение за дадена държава или регионален или местен орган;

iii)

кредитен рейтинг, при който емитентът е международна финансова институция, създадена от две или повече държави, която има за цел да мобилизира финансиране и да осигурява финансова подкрепа в полза на членовете на тази международна финансова институция, които са засегнати или заплашени от тежки финансови проблеми;

ц)

„рейтингова перспектива“ означава становище по отношение на вероятната посока на изменение на кредитния рейтинг в краткосрочен или средносрочен план или и двете.“;

ч)

„непоискан кредитен рейтинг“ и „непоискан държавен рейтинг“означава съответно кредитен рейтинг или държавен рейтинг, присъждан от агенция за кредитен рейтинг, без това да бъде поискано;

ш)

„кредитна оценка“ означава мярка за кредитоспособност, получена от обобщаване и изразяване на данни, основани единствено на предварително зададена статистическа система или модел, без да се добавя съществен, специфичен за рейтинга, аналитичен принос от рейтингов анализатор;

щ)

„регулиран пазар“ означава регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, който е установен в Съюза;

аа)

„пресекюритизация“ означава пресекюритизация съгласно определението по член 4, точка 40а от Директива 2006/48/ЕО.“;

б)

добавя се следният параграф:

„3.   За целите на настоящия регламент терминът „акционер“ включва и действителни бенефициери съгласно определението в член 3, точка 6 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (20);

4)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните предприятия, презастрахователните предприятия,, институциите за професионално пенсионно осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и централните контрагенти, могат да използват кредитните рейтинги за регулаторни цели единствено ако са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, установени в Съюза и регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Когато проспект съдържа препратка към кредитен рейтинг или кредитни рейтинги, емитентите, предлагащите страни или лицата, които искат да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар се уверяват, че проспектът съдържа също така на видно място ясна информация относно това дали кредитният рейтинг е присъден от кредитна агенция, установена в Съюза и регистрирана съгласно настоящия регламент.“;

б)

в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

агенцията за кредитен рейтинг е проверила и е в състояние да докаже във всеки момент пред Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) („ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (21), че извършените дейности по определяне на кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг от трета държава, в резултат на които е присъден подлежащият на признаване кредитен рейтинг, отговарят на изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията, предвидени в членове 6—12 и приложение I, с изключение на членове 6а, 6б, 8а, 8б, 8в и 11а, приложение I, раздел Б, точка 3, буква ба) и точки 3а и 3б.

5)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 6, втора алинея, буква б) се заменя със следното:

„б)

агенциите за кредитен рейтинг в тази трета държава са подчинени на правно обвързващи правила, които са еквивалентни на правилата, посочени в членове 6—12 и приложение I, с изключение на членове 6а, 6б, 8а, 8б, 8в и 11а, приложение I, раздел Б, точка 3, буква ба) и точки 3а и 3б; както и“;

б)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Членове 20, 23б и 24 се прилагат по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, сертифицирани съгласно член 5, параграф 3 и присъдените от тях кредитни рейтинги.“;

6)

в дял I се създават следните членове:

„Член 5а

Предоверяване на финансовите институции в кредитните рейтинги

1.   Субектите, посочени в член 4, параграф 1, изготвят своя собствена оценка на кредитния риск и при определянето на кредитоспособността на дадено лице или финансов инструмент не се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги.

2.   Секторните компетентни органи, отговорни за надзора на субектите, посочени в член 4, параграф 1, като отчитат естеството, мащаба и сложността на техните дейности, наблюдават адекватността на процесите им за кредитна оценка на риска, оценяват използването на договорни позовавания на кредитни рейтинги и по целесъобразност насърчават смекчаването на въздействието на подобни позовавания, с оглед да се намали единственото и механично доверяване на кредитни рейтинги, в съответствие със специфичното секторно законодателство.

Член 5б

Доверяване на Европейските надзорни органи и на Европейския съвет за системен риск в кредитните рейтинги

1.   Европейският надзорен орган (Европейски банков орган) (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (22), Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (23), и ЕОЦКП не се позовават на кредитни рейтинги в своите насоки, препоръки и проекти на технически стандарти, когато подобни позовавания биха могли да накарат компетентните органи, секторните компетентни органи, субектите, посочени в член 4, параграф 1 или други участници на финансовите пазари да започнат да се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги. Ето защо до 31 декември 2013 г. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП преразглеждат и премахват, където е уместно, всички такива позовавания на кредитни рейтинги в съществуващите насоки и препоръки.

2.   Европейският съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (24), не се позовава на кредитни рейтинги в своите предупреждения и препоръки, когато подобни позовавания биха могли да предизвикат доверяване единствено или механично на кредитните рейтинги.

Член 5в

Предоверяване на кредитните рейтинги в правото на Съюза

Без да се засяга правото ѝ на инициатива, Комисията продължава да извършва преглед на позоваванията на кредитни рейтинги в правото на Съюза, които водят или могат да доведат до доверяване единствено или механично на кредитните рейтинги от страна на компетентните органи, секторните компетентни органи, субектите, посочени в член 4, параграф 1 или други участници на финансовия пазар, с цел премахване на всяко позоваване на кредитни рейтинги за регулаторни цели в правото на Съюза до 1 януари 2020 г., при условие че са идентифицирани и приложени подходящи алтернативи за оценка на кредитния риск.

7)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Агенцията за кредитен рейтинг предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че върху присъждането на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива не оказва влияние никакъв съществуващ или потенциален конфликт на интереси или стопански отношения, в които участва агенцията за кредитен рейтинг, която присъжда кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, нейните акционери, управители, рейтингови анализатори, служители, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или лице, което пряко или косвено е свързано с нея чрез контрол.“;

б)

в параграф 3 уводната част се заменя със следното:

„3.   По искане на агенция за кредитен рейтинг ЕОЦКП може да я освободи от спазване на изискванията по приложение I, раздел А, точки 2, 5, 6 и 9 и член 7, параграф 4, ако агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че тези изисквания са непропорционални предвид естеството, мащаба и сложността на нейната стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани кредитни рейтинги, както и че:“;

в)

добавя се следният параграф:

„4.   Агенциите за кредитен рейтинг създават, поддържат, прилагат и документират ефективна структура за вътрешен контрол за прилагане на политики и процедури за превенция и смекчаване на евентуални конфликти на интереси и за гарантиране на независимостта на кредитните рейтинги, рейтинговите анализатори и рейтинговите екипи по отношение на акционери, административни органи и органи за управление и продажбени и маркетингови дейности. Агенциите за кредитен рейтинг установяват стандартни оперативни процедури (СОП) по отношение на корпоративното управление, организацията и управлението на конфликти на интереси. Те периодично следят и преглеждат тези СОП, за да оценяват ефективността им и преценяват дали трябва да бъдат актуализирани.“

8)

Вмъкват се следните членове:

„Член 6а

Конфликти на интереси във връзка с инвестиции в агенции за кредитен рейтинг

1.   На акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или в дружество, което разполага с възможността да упражнява контрол или доминиращо влияние върху тази агенция за кредитен рейтинг се забранява да:

а)

притежава 5 % или повече от капитала на друга агенция за кредитен рейтинг;

б)

има правото или правомощието да упражнява 5 % или повече от правата на глас в друга агенция за кредитен рейтинг;

в)

има правото или правомощието да назначава или отстранява членове на административния или надзорния съвет на друга агенция за кредитен рейтинг;

г)

бъде член на административния или надзорния съвет на друга агенция за кредитен рейтинг;

д)

упражнява или да има правомощието да упражнява контрол или доминиращо влияние върху друга агенция за кредитен рейтинг.

Забраната, посочена в първа алинея, буква а), не се прилага спрямо участия в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, при условие че участието в такива схеми не позволява на акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тези схеми.

2.   Настоящият член не се прилага за инвестиции в други агенции за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група от агенции за кредитен рейтинг.

Член 6б

Максимална продължителност на договорните отношения с агенция за кредитен рейтинг

1.   Когато агенция за кредитен рейтинг сключва договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации, тя не присъжда кредитни рейтинги относно нови пресекюритизации с базови активи от същия инициатор за срок, надхвърлящ четири години.

2.   Когато агенция за кредитен рейтинг сключва договор за присъждане на рейтинг на пресекюритизации, тя иска от емитента:

а)

да определи броя на агенциите за кредитен рейтинг,които имат договорни отношения за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации с базови активи от същия инициатор;

б)

да изчисли процента на общия брой на пресекюритизациите с кредитен рейтинг с базови активи от същия инициатор, за които всяка агенция за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги.

Когато всяка от най-малко четири агенции за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги на повече от 10 % от общия брой на пресекюритизациите с кредитен рейтинг, ограниченията, посочени в параграф 1, не се прилагат.

Освобождаването, предвидено във втора алинея продължава да се прилага поне докато агенцията за кредитен рейтинг сключи нов договор за присъждане на кредитен рейтинг за пресекюритизации с базови активи от същия инициатор. Когато критериите, предвидени във втора алинея не са изпълнени при сключването на такъв договор, срокът, посочен в параграф 1, се изчислява считано от датата на сключване на новия договор.

3.   Считано от датата на изтичане на договора по параграф 1, агенцията за кредитен рейтинг не сключва нов договор за присъждане на кредитен рейтинг за пресекюритизации с базови активи от същия инициатор за срок, равен на продължителността на изтеклия договор, но не по-дълъг от четири години.

Първата алинея се прилага и по отношение на:

а)

агенциите за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група от агенции за кредитен рейтинг, в която участва и посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг;

б)

агенциите за кредитен рейтинг, които са акционер или съдружник в посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг;

в)

агенциите за кредитен рейтинг, в които посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг е акционер или съдружник.

4.   Независимо от параграф 1, когато се присъжда кредитен рейтинг на пресекюритизация преди изтичането на максималния срок на договорните отношения, посочени в параграф 1, агенцията за кредитен рейтинг може да продължи да наблюдава и актуализира тези кредитни рейтинги, при поискване, за срока на пресекюритизацията.

5.   Настоящият член не се прилага за агенциите за кредитен рейтинг, които имат по-малко от 50 служители на равнище група, участващи в предоставянето на дейности по кредитен рейтинг, или които имат годишен оборот по-малко от 10 милиона евро на равнище група.

6.   Когато агенция за кредитен рейтинг сключва договор за присъждането на кредитни рейтинги относно пресекюритизации преди 20 юни 2013 г., срокът, посочен в параграф 1, се изчислява считано от тази дата.“

9)

Член 7, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Възнагражденията и оценката на резултатите от дейността на служителите, участващи в дейностите по определянe на кредитен рейтинг или рейтингови перспективи, както и лицата, одобряващи кредитните рейтинги или рейтинговите перспективи, не се определят в зависимост от размера на приходите, които агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваните лица или от свързани с тях трети лица.“

10)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Агенциите за кредитен рейтинг приемат, въвеждат и прилагат подходящи мерки, за да гарантират, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, които присъждат, се основават на задълбочен анализ на цялата информация, с която разполагат и която е от значение за анализа им съгласно приложимите рейтингови методологии. Те вземат всички необходими мерки, така че информацията, която използват при определянето на кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, да е с необходимото качество и да е от надеждни източници. Агенцията за кредитен рейтинг присъждат кредитни рейтинги и рейтингови перспективи, като посочва, че рейтингът е мнение на агенцията за кредитен рейтинг и на него следва да се разчита до ограничена степен.

2а.   Промени в кредитните рейтинги се присъждат съгласно публикуваните рейтингови методологии на агенцията за кредитен рейтинг.“;

б)

в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Държавните рейтинги се преразглеждат най-малко на всеки шест месеца.“;

в)

вмъква се следният параграф:

„5а.   Агенциите за кредитен рейтинг, които възнамеряват да направят съществени промени или да използват нови рейтингови методологии, модели или ключови рейтингови допускания, които могат да имат въздействие върху даден кредитен рейтинг, публикуват предложените съществени промени или предложените нови рейтингови методологии на своята страница в интернет, като приканват всички заинтересовани страни да представят своите коментари в рамките на един месец, заедно с подробно обяснение на основанията и последиците от предложените съществени промени или предложените нови рейтингови методологии.“;

г)

параграф 6 се изменя, както следва:

i)

уводната част се заменя със следното:

„6.   При промяна на рейтинговите методологии, моделите или ключовите рейтингови допускания, използвани в дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в съответствие с член 14, параграф 3, агенциите за кредитен рейтинг:“;

ii)

вмъкват се следните букви:

„аа)

незабавно осведомяват ЕОЦКП и публикуват на своята страница в интернет резултатите от консултацията и новите рейтингови методологии заедно с тяхното подробно разяснение, и датата на прилагането им;

аб)

незабавно публикуват на своята страница в интернет отговорите на консултацията, посочена в параграф 5а, освен в случаите, в които лицето, отговарящо на консултацията изисква поверителност на консултацията;“

д)

добавя се следният параграф:

„7.   Ако агенциите за кредитен рейтинг узнаят за грешки в своите рейтингови методологии или в начина на тяхното прилагане, те незабавно:

а)

уведомяват ЕОЦКП и всички засегнати лица, на които е бил присъден рейтинг, относно тези грешки, като разясняват въздействието върху присъжданите от тях рейтинги, включително необходимостта от преразглеждане на вече присъдени рейтинги;

б)

публикуват тези грешки на своята страница в интернет, когато грешките имат въздействие върху присъжданите от тях кредитни рейтинги;

в)

коригират тези грешки в рейтинговите методологии; както и

г)

прилагат мерките, посочени в параграф 6, букви а), б) и в).“

11)

Вмъкват се следните членове:

„Член 8а

Държавни рейтинги

1.   Държавните рейтинги се присъждат по начин, който гарантира, че е извършен анализ на индивидуалната специфика на определена държава-членка. Изявление, което обявява преразглеждането на конкретна група държави, се забранява, ако не е придружено от индивидуални национални доклади. Тези доклади се оповестяват публично.

2.   Публични оповестявания, различни от кредитни рейтинги, рейтингови перспективи или придружаващите ги изявления в пресата или доклади, посочени в приложение I, раздел Г, част I, точка 5, които са свързани с евентуални промени на държавните рейтинги, не се основават на информация от сферата на оценяваното лице, която е оповестена без съгласието на оценяваното лице, освен ако тя произтича от общо достъпни източници или не съществуват основателни причини оценяваното лице да не дава съгласието си за оповестяване на такава информация.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг, вземайки предвид член 8, параграф 5, втора алинея, ежегодно публикуват на страницата си в интернет и представят на ЕОЦКП, съгласно приложение I, раздел Г, част III, точка 3, календар в края на месец декември за следващите 12 месеца, посочващ най-много три дати за публикуване на непоискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи и посочващ датите за публикуване на поискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи. Такива дати се определят за петъчни дни.

4.   Отклонението на публикуването на държавен рейтинг или свързаните с него рейтингови перспективи от календара е възможно единствено когато това е необходимо, за да изпълни агенцията за кредитен рейтинг задълженията си съгласно член 8, параграф 2, член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1, и се придружава от подробно обяснение на причините за отклонение от обявения календар.

Член 8б

Информация за структурирани финансови инструменти

1.   Установените в Съюза емитент, инициатор и спонсор на структуриран финансов инструмент публикуват съвместно на страницата в интернет, създадена от ЕОЦКП в съответствие с параграф 4, информацията за кредитното качество и показателите на базовите активи на структурирания финансов инструмент, за структурата на секюритизационната сделка, за паричните потоци или за обезпечението по дадена секюритизационна експозиция, както и всяка друга информация, необходима за провеждането на всеобхватни тестове за устойчивост, основаващи се на достатъчно данни, по отношение на паричните потоци и обезпеченията във връзка с базовите експозиции.

2.   Задължението за публикуване на информация по параграф 1 не предполага публикуването на такава информация, когато това би нарушило националното право или правото на Съюза, уреждащо защитата на поверителността на източниците на информация или обработката на лични данни.

3.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а)

информацията, която посочените в параграф 1 лица трябва да публикуват с цел спазване на задълженията по параграф 1, в съответствие с изискванията, посочени в параграф 2;

б)

честотата, с която информацията, посочена в буква а), се актуализира;

в)

представянето на информацията, посочена в буква а), чрез стандартизиран образец за оповестяване.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юни 2014 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.   ЕОЦКП създава страница в интернет за публикуване на информацията относно структурираните финансови инструменти, както е посочено в параграф 1.

Член 8в

Двоен кредитен рейтинг на структурирани финансови инструменти

1.   Когато емитент или свързана трета страна възнамеряват да поиска присъждането на кредитен рейтинг на структуриран финансов инструмент, те ангажират за целта най-малко две агенции за кредитен рейтинг, които да присъдят кредитни рейтинги независимо една от друга.

2.   Посоченият в параграф 1 емитент или свързана трета страна гарантират, че ангажираните агенции за кредитен рейтинг отговарят на следните условия:

а)

те не трябва да принадлежат към една и съща група от агенции за кредитен рейтинг;

б)

те не трябва да бъдат акционер или съдружник в някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

в)

те не трябва да имат правото или правомощието да упражняват права на глас в някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

г)

те не трябва да имат правото или правомощието да назначават или отстраняват членове на административния или надзорния съвет на някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

д)

никой от членовете на административния или надзорния съвет на агенция за кредитен рейтинг не трябва да бъде член на административния или надзорния съвет на някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

е)

те не трябва да упражняват или да имат правото да упражняват контрол или доминиращо влияние върху някоя от другите агенции за кредитен рейтинг.

Член 8г

Използване на много агенции за кредитен рейтинг

1.   В случаите когато емитент или свързано трета страна възнамерява да ангажира поне две агенции за кредитен рейтинг за оценка на една емисия или лице, емитентът или свързана трета страна разглежда възможността за ангажиране на поне една кредитна агенция, която не притежава повече от 10 % от общия пазарен дял и която може да бъде оценена от емитента или свързана трета страна като способна да присъди рейтинг на съответната емисия или лице, при условие че въз основа на списъка на ЕОКЦКП, посочен в параграф 2, има на разположение агенция за кредитен рейтинг за оценка на специфичната емисия или лице. Когато емитентът или свързана трета страна не ангажира поне една кредитна агенция, която не притежава повече от 10 % от общия пазарен дял, този факт се документира.

2.   С оглед улесняване на оценката от страна на емитента или свързана трета страна в съответствие с параграф 1, ЕОЦКП ежегодно публикува на страницата си в интернет списък на регистрираните агенции за кредитен рейтинг, като посочва общия им пазарен дял и видовете присъждани кредитни рейтинги, и този списък може да се използва от емитента като начална точка за неговата оценка.

3.   За целите на настоящия член общият пазарен дял се измерва спрямо годишния оборот, генериран от дейностите по определяне на кредитен рейтинг и допълнителни услуги, на равнище група.“

12)

В член 10 параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.   Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват своевременно и без да прилагат избирателен подход всички кредитни рейтинги или рейтингови перспективи, както и всички решения за прекратяване на кредитен рейтинг. При решения за прекратяване на кредитен рейтинг оповестената информация сдържа пълна обосновка на решението.

Първа алинея се прилага и по отношение на кредитни рейтинги, които се разпространяват чрез абонамент.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи се представят и обработват в съответствие с изискванията, изложени в приложение I, раздел Г, и не представят фактори извън тези, които са свързани с кредитните рейтинги.

2а.   До оповестяването на кредитните рейтинги, рейтинговите перспективи и свързаната с тях информация, те се считат за вътрешна информация, както е определено в, и в съответствие с Директива 2003/6/ЕО.

Член 6, параграф 3 от тази директива се прилага mutatis mutandis за агенциите за кредитен рейтинг по отношение на тяхното задължение за поверителност, задължението им за поддържане на списък на лицата, които имат достъп до техните кредитни рейтинги, рейтингови перспективи и свързаната с тях информация преди оповестяването.

Списъкът на лицата, на които кредитните рейтинги, рейтинговите перспективи и свързана с тях информация са съобщени, преди да бъдат оповестени, следва да се ограничи до лица, определени за целта от всяко оценявано лице.“

13)

В член 10, параграф 5, първата алинея се заменя със следното:

„5.   Когато дадена агенция за кредитен рейтинг присъжда непоискан кредитен рейтинг, тя посочва на видно място в него, като използва ясно различим различен цветен код за категорията рейтинг, дали оценяваното лице или свързана трета страна са участвали в процеса на определяне на кредитния рейтинг и дали агенцията за кредитен рейтинг е имала достъп до счетоводните сметки, управленческите и други представляващи интерес вътрешни документи на оценяваното лице или на свързана трета страна.“

14)

Член 11, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Регистрирана или сертифицирана агенция за кредитен рейтинг предоставя на разположение в създадения от ЕОЦКП централен регистър информация за резултатите от своята дейност за минали периоди, включително относно честотата на промяна на рейтингите, както и информация относно присъждани в миналото кредитни рейтинги и промяната на тези рейтинги. Такава агенция за кредитен рейтинг предоставя информацията в регистъра съгласно стандартен образец, установен от ЕОЦКП. ЕОЦКП осигурява публичен достъп до тази информация и публикува на годишна основа обобщена информация за наблюдаваните основни тенденции.“

15)

Вмъква се следният член:

„Член 11а

Европейска рейтингова платформа

1.   При присъждане на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива всички регистрирани и сертифицирани агенции за кредитен рейтинг представят на ЕОЦКП информация за рейтинга, включваща кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива на оценявания инструмент, информация относно вида кредитен рейтинг и вида действия за неговото определяне, както и дата и час на публикуване.

2.   ЕОЦКП публикува на страница в интернет („Европейска рейтингова платформа“) отделните рейтинги, които са му били предоставени съгласно параграф 1.

Централният регистър, посочен в член 11, параграф 2, се включва в Европейската рейтингова платформа.

3.   Настоящият член не се прилага за кредитни рейтинги или рейтингови перспективи, които са изготвени срещу такса, предназначени са единствено за инвеститори и са оповестени само на тях.“

16)

В член 14, параграф 3 се добавя следната алинея:

„Без да се засяга втората алинея, агенцията за кредитен рейтинг уведомява ЕОЦКП за планираните съществени промени в рейтинговите методологии, модели или ключови рейтингови допускания или за предлаганите нови рейтингови методологии, модели или ключови рейтингови допускания, когато агенцията за кредитен рейтинг публикува предлаганите промени или предлага нови рейтингови методологии на своята страница в интернет в съответствие с член 8, параграф 5а. След изтичането на срока за консултации агенцията за кредитен рейтинг уведомява ЕОЦКП за всички промени, направени в резултат на консултациите.“

17)

Член 18, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   ЕОЦКП съобщава на Комисията, ЕБО, ЕОЗППО, компетентните органи и секторните компетентни органи всяко решение по член 16, 17 или 20.“

18)

Член 19, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   ЕОЦКП начислява такса на агенциите за кредитен рейтинг в съответствие с настоящия регламент и регламента на Комисията, посочен в параграф 2. Тази такса изцяло покрива разходите на ЕОЦКП по регистрацията, сертифицирането и надзора на агенциите за кредитен рейтинг и по възстановяване на разходите, които могат да възникнат за компетентните органи съгласно настоящия регламент, по-специално в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 30.“

19)

Член 21 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

уводната част се заменя със следното:

„4.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:“;

ii)

буква д) се заменя със следното:

„д)

съдържанието и формата на периодично отчитаните данни за кредитните рейтинги, които ще бъдат изисквани от регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг за целите на текущия надзор, упражняван от ЕОЦКП.“;

iii)

след буква д) се добавят следните алинеи:

„ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юни 2014 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

б)

вмъкват се следните параграфи:

„4а.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а)

съдържанието и представянето на информацията, включително структура, формат, метод и график на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват пред ЕОЦКП съгласно член 11а, параграф 1; както и

б)

съдържанието и формата на периодично отчитаните данни за таксите, начислявани от агенциите за кредитен рейтинг, за целите на упражнявания от ЕОЦКП текущ надзор.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юни 2014 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4б.   ЕОЦКП докладва относно възможността за създаване на една или повече съпоставки на кредитни рейтинги, предоставени в съответствие с член 11а, параграф 1, и предава доклада по този въпрос на Комисията до 21 юни 2015 г. Този доклад оценява по-специално:

а)

възможността, цената и ползите от изготвянето на една или повече съпоставки;

б)

начините една или повече съпоставки да бъдат изготвени, без да се даде погрешна представа за кредитните рейтинги в контекста на различните методологии;

в)

евентуалните последици, които съпоставките биха могли да имат върху регулаторните технически стандарти, разработени до момента във връзка с член 21, параграф 4а, букви а) и б).

ЕОЦКП се консултира с ЕБО и ЕОЗППО по отношение на първа алинея, букви а) и б).“;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   ЕОЦКП публикува ежегоден доклад за прилагането на настоящия регламент. Докладът съдържа по-специално оценка на прилагането на приложение I от страна на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент, и оценка на прилагането на механизма на признаване, посочен в член 4, параграф 3.“

20)

В член 22а заглавието се заменя със следното:

„Проверка на спазването на методологическите изисквания“.

21)

Член 25а се заменя със следното:

„Член 25а

Секторни компетентни органи, отговорни за надзора и прилагането на член 4, параграф 1, и членове 5а, 8б, 8в и 8г

Секторните компетентни органи отговарят за надзора и прилагането на член 4, параграф 1, и членове 5а, 8б, 8в и 8г, в съответствие с приложимото секторно законодателство.“

22)

Вмъква се следният дял:

„ДЯЛ IIIА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Член 35а

Гражданска отговорност

1.   Когато агенцията за кредитен рейтинг е извършила умишлено или поради груба небрежност някое от изброените в приложение III нарушения, оказващи въздействие върху кредитен рейтинг, инвеститорът или емитентът могат да предявят иск за обезщетение срещу съответната агенция за кредитен рейтинг за вреди, причинени им поради това нарушение.

Инвеститорът може да предяви иск за обезщетение съгласно настоящия член, когато установи, че основателно е разчитал, в съответствие с член 5а, параграф 1 или по друг начин с дължимата грижа, на кредитен рейтинг за решение с цел да инвестира, да задържи или да продаде даден финансов инструмент, обхванат от този кредитен рейтинг.

Емитент може да предяви иск за обезщетение съгласно настоящия член, когато установи, че той или неговите финансови инструменти са обхванати от кредитния рейтинг и че нарушението не произтича от подвеждаща и неточна информация, предоставена от емитента на агенцията за кредитен рейтинг, пряко или посредством публично достъпна информация.

2.   Отговорност на инвеститора или на емитента е да представи точна и подробна информация, сочеща, че агенцията за кредитен рейтинг е извършила нарушение на настоящия регламент и че това нарушение е оказало въздействие върху присъдения кредитен рейтинг.

Какво представлява точна и подробна информация се оценява от компетентния национален съд, като се отчита фактът, че инвеститорът или емитентът може да не са имали достъп до информация, която е чисто от сферата на агенцията за кредитен рейтинг.

3.   Посочената в параграф 1 гражданска отговорност на агенциите за кредитен рейтинг е ограничена предварително единствено когато това ограничение е:

а)

разумно и пропорционално; и

б)

допустимо съгласно приложимото национално право,, в съответствие с параграф 4.

Когато ограничението на гражданската отговорност не е съобразено с условията, посочени в първата алинея, то няма правно действие.

4.   Термините „вреди“, „умисъл“, „груба небрежност“, „основателно е разчитал“, „дължима грижа“, „въздействие“, „разумно“ и „пропорционално“, които са посочени в настоящия член, но нямат определения в него, се тълкуват и прилагат в съответствие с приложимото национално право, както е определено от съответните правила на международното частно право. Въпроси относно гражданската отговорност на дадена агенция за кредитен рейтинг, които не са обхванати от настоящия регламент, се решават с помощта на приложимото национално право, както е определено от съответните правила на международното частно право. Компетентният съд, който решава относно иска за гражданска отговорност, внесен от даден инвеститор или емитент, се определя от съответните правила на международното частно право.

5.   Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.

6.   Правото на обезщетение, уредено в този член, не възпрепятства ЕОЦКП от пълно изпълняване на правомощията му, предвидени в член 36а.“

23)

Член 36а, параграф 2, първа алинея се изменя, както следва:

а)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

за нарушения по точки 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 26а–26г, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 и 55–62 от приложение III, раздел I, глобите са в размер на най-малко 500 000 EUR, но не повече от 750 000 EUR;

б)

за нарушения по точки 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 42а, 42б, 45–49а, 52, 53 и 54 от приложение III, раздел I, глобите са в размер на най-малко 300 000 EUR, но не повече от 450 000 EUR;“

б)

букви г) и д) се заменят със следното:

„г)

за нарушения по точки 1, 6, 7, 8 и 9 от приложение III, раздел II, глобите са в размер на най-малко 50 000 EUR, но не повече от 150 000 EUR;

д)

за нарушения по точки 2, 3а–5 от приложение III, раздел II, глобите са в размер на най-малко 25 000 EUR, но не повече от 75 000 EUR;“

в)

буква з) се заменя със следното:

„з)

за нарушения по точка 20а от приложение III, раздел I, точки 4–4в, 6, 8 и 10 от приложение III, раздел III, глобите са в размер на най-малко 90 000 EUR, но не повече от 200 000 EUR;“.

24)

Член 39 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 3 се заличават;

б)

добавят се следните параграфи:

„4.   Комисията, след техническа консултация с ЕОЦКП, прави преглед на ситуацията на пазара на кредитни рейтинги за структурирани финансови инструменти, по-специално пазара на кредитни рейтинги за пресекюритизации. До 1 юли 2016 г., след този преглед, Комисията внася доклад в Европейския парламент и в Съвета, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение, оценяващ по-специално:

а)

наличието на достатъчно голям избор, така че да са изпълнени изискванията по членове 6б и 8в;

б)

дали е целесъобразно да се съкрати или удължи максималната продължителност на договорните отношения, посочена в член 6б, параграф 1, както и посоченият в член 6б, параграф 3 минимален срок, преди агенциите за кредитен рейтинг да могат да сключват отново договор с даден емитент или свързана трета страна за присъждането на кредитни рейтинги относно пресекюритизации;

в)

дали е целесъобразно да се измени освобождаването по член 6б, параграф 2, втора алинея.

5.   До 1 януари 2016 г. Комисията, след техническа консултация с ЕОЦКП, прави преглед на състоянието на пазара на кредитни рейтинги. След този преглед Комисията внася доклад в Европейския парламент и в Съвета, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение, оценяващ по-специално:

а)

дали е необходимо включването в обхвата на задълженията, посочени в член 8б и на други финансови кредитни продукти;

б)

дали изискванията, посочени в членове 6, 6а и 7 са смекчили в достатъчна степен конфликтите на интереси;

в)

дали в обхвата на ротационния механизма, посочен в член 6б следва да се включат и други класове активи и дали е целесъобразно да се използват различни срокове за отделните класове активи;

г)

целесъобразността на действащите и алтернативните модели за възнаграждения;

д)

дали е необходимо прилагане на други мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на кредитни рейтинги;

е)

целесъобразността на допълнителни инициативи за насърчаване на конкуренцията на пазара на кредитни рейтинги в контекста на развитието на структурата на сектора;

ж)

дали е необходимо предлагане на мерки срещу предоверяването на кредитни рейтинги при договорите;

з)

степента на пазарна концентрация, рисковете, произтичащи от висока концентрация, и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор.

6.   Най-малко веднъж годишно Комисията информира Европейския парламент и Съвета за нови решения за еквивалентност, посочени в член 5, параграф 6, които са приети през отчетния период.“

25)

Член 39а се заменя със следното:

„Член 39а

Персонал и ресурси на ЕОЦКП

До 21 юни 2014 г. ЕОЦКП прави оценка на своите потребности от персонал и ресурси, които възникват от поемането на неговите правомощия и задължения по настоящия регламент, и представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.“

26)

Вмъква се следният член:

„Член 39б

Задължения за отчитане

1.   До 31 декември 2015 г. Комисията внася доклад до Европейския парламент и до Съвета относно:

а)

стъпките, предприети с цел премахване на позоваванията на кредитните рейтинги, които водят или могат да доведат до единствено или механично доверяване на тях; както и

б)

алтернативните инструменти, които дават възможност на инвеститорите да направят своя собствена оценка на кредитния риск на емитентите и на финансовите инструменти,

с цел премахване на всяко позоваване на кредитни рейтинги за регулаторни цели в правото на Съюза до 1 януари 2020 г., при условие че са идентифицирани и приложени подходящи алтернативи. ЕОЦКП предоставя техническа консултация на Комисията в рамките на настоящия параграф.

2.   Вземайки предвид положението на пазара, Комисията, до 31 декември 2014 г., представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно целесъобразността на създаването на европейска оценка за кредитоспособността за държавния дълг.

Вземайки предвид констатациите в доклада, посочен в първата алинея, и положението на пазара, Комисията до 31 декември 2016 г. внася доклад до Европейския парламент и до Съвета относно целесъобразността и осъществимостта на създаването на Европейска агенция за кредитен рейтинг, посветена на оценката на кредитоспособността на държавния дълг на държавите-членки, и/или Европейска фондация за кредитен рейтинг за всички останали кредитни рейтинги.

3.   До 31 декември 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно осъществимостта на мрежа от по-малки агенции за кредитен рейтинг, за да се увеличи конкуренцията на пазара. Този доклад извършва оценка на финансовата и нефинансовата подкрепа за създаване на такава мрежа, като се отчитат потенциалните конфликти на интереси, произтичащи от подобно публично финансиране. В светлината на констатациите на този доклад и вследствие на техническа консултация с ЕОЦКП, Комисията може да направи повторна оценка и да предложи изменение на член 8г.“

27)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

28)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Независимо от първата алинея,

1)

член 1, точка 7, буква а), точки 9 и10, точка 11 във връзка с член 8г от Регламент (ЕО) № 1060/2009, и точки 12 и 27 от настоящия регламент обаче се прилагат от 1 юни 2018 г. за целите на оценката, посочена във:

а)

член 4, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1060/2009, за установяване дали изискванията на трета държава са най-малко толкова строги, колкото изискванията, посочени в тази буква; както и

б)

член 5, параграф 6, втора алинея, буква б) от Регламент (ЕО) № 1060/2009, за установяване дали агенциите за кредитен рейтинг в трета държава са подчинени на правно обвързващи правила, които са еквивалентни на правилата, посочени в тази буква;

2)

член 1, точка 8 от настоящия регламент във връзка с член 6а, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1060/2009 се прилага от 21 юни 2014 г. по отношение на акционерите или съдружниците в агенция за кредитен рейтинг, които към 15 ноември 2011 г. са притежавали 5 % или повече от капитала на повече от една агенция за кредитен рейтинг;

3)

член 1, точка 15 се прилага от 21 юни 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 21 май 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 68.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 май 2013 г.

(4)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(7)  ОВ C 380 Е, 11.12.2012 г., стр. 24.

(8)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(9)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

(10)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(11)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

(13)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(14)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(15)  ОВ C 139, 15.5.2012 г., стр. 6.

(16)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

(18)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.“;

(20)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.“

(21)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.“;

(22)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(23)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

(24)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

1)

Раздел Б се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Агенциите за кредитен рейтинг откриват, отстраняват или управляват и оповестяват ясно и на видно място всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, които могат да се отразят на анализа и преценката на техните рейтингови анализатори, служители, както и на всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, и които са пряко свързани с дейностите по определяне на кредитен рейтинг и на лицата, одобряващи кредитни рейтинги и рейтингови перспективи.“;

б)

точка 3 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея уводната част се заменя със следното:

„3.

При наличие на някое от следните обстоятелства агенциите за кредитен рейтинг не присъждат кредитен рейтинг или, в случай на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, незабавно оповестяват, че е възможно кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива да са повлияни от следните обстоятелства:“;

ii)

след буква а) се вмъква следната буква:

„аа)

акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас на оценяваното лице или на свързаната трета страна или други интереси, свързани със собственост в оценяваното лице или трета страна, с изключение на участие в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми и управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, което не му позволява да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тази схема;“

iii)

след буква б) се вмъква следната буква:

„ба)

кредитният рейтинг се присъжда на оценявано лице или свързана трета страна, което притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг;“;

iv)

след буква в) се вмъква следната буква:

„ва)

акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, е член на административния или надзорния съвет на оценяваното лице или на свързана трета страна;“

v)

втората алинея се заменя със следното:

„Агенциите за кредитен рейтинг незабавно оценяват също така дали има основание за определяне на нов кредитен рейтинг или прекратяване на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива.“;

в)

вмъкват се следните точки:

„3а.

Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват, когато е възможно вече присъден кредитен рейтинг или рейтингова перспектива да са повлияни от някое от следните обстоятелства:

а)

акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас на оценявано лице или свързана трета страна, или други интереси, свързани със собственост в оценяваното лице или трета страна. Това изключва участие в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми и управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, което не му позволява да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тази схема;

б)

акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, е член на управителния или надзорния съвет на оценяваното лице или на свързана трета страна.

3б.

При условие че информацията е известна или следва да бъде известна на агенцията за кредитен рейтинг, задълженията по точка 3, букви aa), бa) и вa) и точка 3a се отнасят също така и за:

а)

косвени акционери, попадащи в обхвата на член 10 от Директива 2004/109/ЕО, както и

б)

дружества, които контролират или упражняват доминиращо влияние, пряко или косвено, върху агенцията за кредитен рейтинг и които попадат в обхвата на член 10 от Директива 2004/109/ЕО.

3в.

Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че таксите, които начисляват на клиентите си за присъждане на кредитен рейтинг и предоставяне на допълнителни услуги, не са дискриминационни и се основават на действителните разходи. Таксите, начислявани за услугите по определяне на кредитен рейтинг, не зависят от нивото на кредитния рейтинг, присъден от агенцията за кредитен рейтинг, или от някакъв друг резултат или продукт от извършената работа.“;

г)

в точка 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.

Нито агенциите за кредитен рейтинг, нито лицата, които пряко или косвено притежават най-малко 5 % от капитала или правата на глас в агенцията за кредитен рейтинг или могат по друг начин да упражняват значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, не предоставят на оценяваното лице или на свързана трета страна консултантски услуги по отношение на корпоративната или правна структура, активите, пасивите или дейността на оценяваното лице или на свързана трета страна.“;

д)

точка 7 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

за всяко решение за кредитен рейтинг или рейтингова перспектива — самоличността на рейтинговите анализатори, които участват в определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, самоличността на лицата, които са одобрили кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, информация дали рейтингът е бил поискан или не, както и датата, на която е предприето действието за определяне на кредитния рейтинг;“

ii)

буква г) се заменя със следното:

„г)

документите за установените процедури и рейтингови методологии, използвани от агенциите за кредитен рейтинг за определяне на кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи;“

iii)

буква д) се заменя със следното:

„д)

вътрешните документи и досиета, включително непублична информация и работни документи, използвани като основа за всяко взето решение за кредитен рейтинг и рейтингова перспектива;“.

2)

Раздел В се изменя, както следва:

а)

в точка 2 уводната част се заменя, както следва:

„2.

Никое от посочените в точка 1 лица не може да участва, нито да влияе по друг начин върху определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива на дадено оценявано лице, ако:“;

б)

в точка 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

не разкриват никаква информация относно кредитните рейтинги или евентуални бъдещи кредитни рейтинги или рейтингови перспективи на съответната агенция за кредитен рейтинг, с изключение на информацията, предоставяна на оценяваното лице или на свързана трета страна;“

в)

точка 7 се заменя със следното:

„7.

Посоченото в точка 1 лице не заема ключови ръководни постове в оценяваното лице или в свързана трета страна в рамките на шест месеца от присъждането на кредитния рейтинг или на рейтинговата перспектива.“;

г)

точка 8 се заменя със следното:

„8.

За целите на член 7, параграф 4:

а)

агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че водещите рейтингови анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна за срок, надвишаващ четири години;

б)

агенциите за кредитен рейтинг, различни от ангажираните от емитента или от свързана трета страна и всички агенции за кредитен рейтинг, които присъждат държавни рейтинги, гарантират, че:

i)

рейтинговите анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна през период, надхвърлящ пет години;

ii)

лицата, одобряващи кредитни рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна през период, надхвърлящ седем години.

Лицата, посочени в първа алинея, букви а) и б), не могат да участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за оценяваното лице или за свързана трета страна, посочени в тези букви, в рамките на две години от края на сроковете, предвидени в тези букви.“

3)

Заглавието на раздел Г се заменя със следното:

„Правила относно представянето на кредитни рейтинги и рейтингови перспективи“.

4)

Раздел Г, част I се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Агенцията за кредитен рейтинг гарантира, че в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива се посочва ясно и на видно място името и длъжността на водещия рейтингов анализатор в дадена дейност по определяне на кредитен рейтинг, както и името и длъжността на лицето, което е носило основната отговорност за одобряването на кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива.“;

б)

точка 2 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

всички източници от съществено значение за изготвянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива са посочени, включително оценяваното лице или, когато е приложимо, свързана трета страна, заедно с информация за това дали кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива са били оповестени на това оценявано лице или на свързана трета страна и дали след това оповестяване са били коригирани преди тяхното присъждане;“

ii)

букви г) и д) се заменят със следното:

„г)

датата, на която кредитният рейтинг е публикуван за първи път, и датата на неговата последна актуализация, включително всички рейтингови перспективи, са посочени ясно и на видно място;

д)

предоставена е информация дали кредитният рейтинг се отнася за нов финансов инструмент и дали агенцията за кредитен рейтинг определя кредитния рейтинг на финансовия инструмент за първи път; както и

е)

по отношение на рейтинговите перспективи се посочва срокът, в рамките на който се очаква да настъпи промяна на кредитния рейтинг.

При публикуване на кредитни рейтинги или рейтингови перспективи агенциите за кредитен рейтинг включват позоваване на историческите степени на неизпълнение, публикувани от ЕОЦКП в централен регистър в съответствие с член 11, параграф 2, заедно с обяснителен меморандум за значението на тези степени на неизпълнение.“;

в)

вмъква се следната точка:

„2а.

При оповестяването на рейтинговите методологии, моделите и ключовите рейтингови допускания агенциите за кредитен рейтинг посочват указания, в които се разясняват допусканията, параметрите, ограниченията и съществуващата несигурност около моделите и рейтинговите методологии, използвани в кредитните рейтинги, в т.ч. симулации на кризисни сценарии, извършени от агенцията за кредитен рейтинг при определянето на кредитните рейтинги, включената в кредитния рейтинг информация за извършения и взет предвид анализ на паричните потоци, както и по целесъобразност указание за очакваната промяна на кредитния рейтинг. Тези указания са ясни и лесно разбираеми.“;

г)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

Агенциите за кредитен рейтинг уведомяват оценяваното лице в рамките на неговото работно време и най-малко един пълен работен ден преди публикуването на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива. Тази информация включва главните основания, на които се базира кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива, така че на оценяваното лице да се предостави възможност да обърне внимание на агенцията за кредитен рейтинг върху евентуални фактически грешки.“;

д)

в точка 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.

При оповестяване на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенциите за кредитен рейтинг обявяват ясно и на видно място характеристиките или ограниченията на кредитния рейтинг или на рейтинговата перспектива. По-специално, когато оповестява кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, агенцията за кредитен рейтинг обявява на видно място във всички кредитни рейтинги дали тя счита за задоволително качеството на наличната информация за оценяваното лице и до каква степен тя е проверила информацията, предоставена ѝ от оценяваното лице или от свързана трета страна. Ако даден кредитен рейтинг или рейтингова перспектива е свързан/-а с определен вид лице или финансов инструмент, за който историческите данни са ограничени, агенцията за кредитен рейтинг посочва ясно и на видно място тези ограничения.“;

е)

в точка 5 първата алинея се заменя със следното:

„5.

При обявяването на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенцията за кредитен рейтинг обяснява в съобщенията си за пресата или в доклади ключовите фактори, върху които се основава кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива.“;

ж)

добавя се следната точка:

„6.

Агенциите за кредитен рейтинг редовно оповестяват на своите страници в интернет информация за всички лица или дългови инструменти, които са им представени за първоначален преглед или предварителен рейтинг, и уведомяват ЕОЦКП за тази информация. Това оповестяване се прави независимо дали има договор за окончателен рейтинг между емитентите и агенцията за кредитен рейтинг.“

5)

В раздел Г, част II се заличават точки 3 и 4.

6)

В раздел Г се добавя следната част:

„III.   Допълнителни задължения във връзка с държавни рейтинги

1.

При присъждането на държавен рейтинг или на свързана с него рейтингова перспектива агенциите за кредитен рейтинг представят едновременно подробен проучвателен доклад, в който се разясняват всички допускания, параметри, ограничения и несигурност, както и всяка друга информация, взета предвид при определянето на държавния рейтинг или на рейтинговата перспектива. Този доклад е публично достъпен, ясен и лесно разбираем.

2.

Публично достъпният проучвателен доклад, който се представя при промяната на държавен рейтинг или на свързаната с него рейтингова перспектива, включва най-малко следното:

а)

подробна оценка на промените в количествените допускания, обосноваващи промяната на рейтинга, и тяхната относителна тежест. Подробната оценка включва описание на следното: доход на глава от населението, растеж на БВП, инфлация, бюджетно салдо, външнотърговско салдо, външен дълг, показател за икономическо развитие, показател за неизпълнение, както и всеки друг значим фактор, който е бил взет предвид. Тук се посочва и относителната тежест на всеки фактор;

б)

подробна оценка на промените в качествените допускания, обосноваващи промяната на рейтинга, и тяхната относителна тежест;

в)

подробно описание на рисковете, ограниченията и несигурността по отношение на промяната на рейтинга; както и

г)

резюме на протокола от заседанието на рейтинговия комитет, взел решението за промяна на рейтинга.

3.

Без да се засяга приложение I, раздел Г, част I, точка 3, когато агенциите за кредитен рейтинг присъждат държавни рейтинги или свързани с тях рейтингови перспективи, те ги публикуват в съответствие с член 8а след края на работното време на регулираните пазари и най-малко един час преди тяхното отваряне.

4.

Без да се засяга приложение I, раздел Г, част I, точка 5, в съответствие с която при обявяването на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенцията за кредитен рейтинг обяснява в съобщенията си за пресата или в доклади ключовите фактори, върху които се основава кредитният рейтинг и макар и националните политики да могат да служат за фактор, на който се основава държавният рейтинг, политическите препоръки, предписания или насоки към оценяваните лица, включително и държави или регионални и местни органи на държави, не са част от държавните рейтинги или рейтинговите перспективи.“

7)

В раздел Д, част I точка 3 се заменя със следното:

„3.

политиката на агенцията за кредитен рейтинг по отношение на публикуването на кредитни рейтинги и други съобщения във връзка с тях, включително рейтингови перспективи;“.

8)

В раздел Д, част II, точка 2, първа алинея, буква а) се заменя със следното:

„а)

списък на таксите, начислявани на всеки клиент за индивидуални кредитните рейтинги и всякакви допълнителни услуги;

аа)

своята ценова политика, включително структура на таксите и критерии за ценообразуване по отношение на кредитните рейтинги за различни класове активи;“.

9)

Раздел Д, част III се изменя, както следва:

а)

точка 3 се заменя със следното:

„3.

статистически данни за разпределението на персонала по отношение на новите кредитни рейтинги, преразглеждането на кредитни рейтинги, методологията или модела за оценка и висшето ръководство, както и разпределението на персонала във връзка с дейностите по определяне на кредитен рейтинг за различните класове активи (рейтинги на дружества, структурирани финансови инструменти и държави);“

б)

точка 7 се заменя със следното:

„7.

финансова информация за приходите на агенцията за кредитен рейтинг, в т.ч. общ оборот, разпределени по приходи от такси от дейности по определяне на кредитни рейтинги и от допълнителни услуги, които са изчерпателно описани и включват приходите, генерирани от допълнителни услуги, предоставени на получаващите рейтингови услуги клиенти, както и разпределението на таксите по кредитни рейтинги на различните класове активи. Информацията за общия оборот включва също неговото географско разпределение по приходи, генерирани в Съюза, и приходи в световен мащаб;“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

1)

Раздел I се изменя, както следва:

а)

точки 19—22 се заменят със следното:

„19.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 1, като не открива, не отстранява или не управлява и не оповестява ясно и на видно място всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, които могат да се отразят на анализа или на преценката на нейните рейтингови анализатори, служителите, всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, и които са пряко свързани с дейности по определяне на кредитния рейтинг, или лицата, одобряващи кредитни рейтинги или рейтингови перспективи.

20.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 3, първа алинея, като присъжда кредитен рейтинг или рейтингова перспектива при наличие на някое от обстоятелствата, предвидени в първа алинея от посочената точка, или — в случай на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, не оповестява незабавно, че е възможно кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива да се влияе от тези обстоятелства.

20а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 3а, като не оповестява, че е възможно съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива да се влияе от някое от обстоятелства, посочени в букви а) и б) от посочената точка.

21.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 3, втора алинея, като не преценява незабавно дали има основание за определяне на нов кредитен рейтинг или за оттегляне на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива.

22.

Агенцията нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 4, първа алинея, като присъжда кредитни рейтинги на лица, ако агенцията за кредитен рейтинг сама или всяко друго лице пряко или косвено притежават най-малко 5 % от капитала или правата на глас в агенцията за кредитен рейтинг, или могат по друг начин да упражняват значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, предоставя на оценяваното лице или на свързана трета страна консултантски услуги или съвети по отношение на корпоративната или правната структура, активите, пасивите или дейността на оценяваното лице или на свързана трета страна.“;

б)

вмъква се следната точка:

„22а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6а, параграф 1, когато един от акционерите или съдружник, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в агенцията за кредитен рейтинг или в дружество, което упражнява контрол или значително влияние върху агенцията за кредитен рейтинг нарушава една от забраните, посочени в букви а)—д) от посочения параграф, с изключение на забраната, посочена в буква а) за холдинги в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, при условие че участието в такива схеми не позволява на акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тези схеми.“;

в)

вмъкват се следните точки:

„26а.

Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации, нарушава член 6б, параграф 1, като присъжда кредитни рейтинги относно нови пресекюритизации с базови активи от същия инициатор за срок, надхвърлящ четири години.

26б.

Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации, нарушава член 6б, параграф 3, като сключва нов договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации с базови активи на един и същ инициатор за срок, равен на продължителността на изтеклия договор, посочена в член 6б, параграфи 1 и 2, но не по-дълъг от четири години.“;

г)

точка 33 се заменя със следното:

„33.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение I, раздел В, точка 2, като не осигурява гаранции, че посоченото в точка 1 от същия раздел лице не участва или не влияе по никакъв начин при определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива съгласно предвиденото в точка 2 от същия раздел.“;

д)

точка 36 се заменя със следното:

„36.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение I, раздел В, точка 7, като не осигурява гаранции, че посочено в точка 1 от същия раздел лице не заема ключов ръководен пост в оценяваното лице или в свързана трета страна през период от шест месеца от присъждането на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива.“;

е)

точки 38, 39 и 40 се заменят със следното:

„38.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение I, раздел В, точка 8, първа алинея, подточка i), като не осигурява гаранции, че, когато присъжда непоискани кредитни рейтинги или държавни рейтинги, даден рейтингов анализатор не участва в дейности по определяне на кредитния рейтинг на едно и също оценявано лице или свързана трета страна за срок, надвишаващ пет години.

39.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с раздел В, точка 8, първа алинея, подточка ii) от приложение I, като не осигурява гаранции, че, когато присъжда непоискани кредитни рейтинги или държавни рейтинги, лицето, одобряващо кредитните рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за едно и също оценявано лице или за свързана трета страна за срок, надвишаващ седем години.

40.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение I, раздел В, точка 8, втора алинея, като не осигурява гаранции, че посочено в първа алинея, букви а) и б) от посочената точка лице не участва в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна в рамките на двегодишен период, считано от края на сроковете, предвидени в същите букви.“;

ж)

точка 42 се заменя със следното:

„42.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 2, като не приема, не въвежда или не прилага подходящи мерки, за да гарантира, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, които присъжда, се основават на задълбочен анализ на цялата информация, с която разполага и която е от значение за анализа в съответствие с приложимите рейтингови методологии.“;

з)

вмъква се следната точка:

„42а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 2, като използва информация, излизаща извън обхвата на член 8, параграф 2.

42б.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 2а, като присъжда промени в кредитните рейтинги, които не спазват публикуваните от нея рейтингови методологии.“;

и)

точка 46 се заменя със следното:

„46.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава първото изречение от член 8, параграф 5, първа алинея, като не наблюдава своите кредитни рейтинги, различни от държавните рейтинги, или като не подлага своите кредитни рейтинги, различни от държавните рейтинги, или рейтингови методологии на текущ преглед или поне веднъж годишно.“;

й)

вмъква се следната точка:

„46а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава втората алинея от член 8, параграф 5 във връзка с първото изречение от член 8, параграф 5, първа алинея, като не наблюдава своите държавни рейтинги или като не подлага своите държавни рейтинги на текущ преглед или поне веднъж на всеки шест месеца.“;

к)

вмъква се следната точка:

„49а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква в) във връзка с член 8, параграф 7, буква в), като не определя нов кредитен рейтинг, когато този кредитен рейтинг е повлиян от грешки в рейтинговите методологии или в тяхното приложение.“;

л)

добавят се следните точки:

„55.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8а, параграф 3, като не публикува на своята страница в интернет или като не внася до ЕОЦКП ежегодно, съгласно разпоредбите на приложение I, раздел Г, част III, точка 3, в края на декември календар за следващите 12 месеца, посочващ най-много три дати, съвпадащи с петъчни дни, за публикуване на непоискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи и посочващ дати, съвпадащи с петъчни дни, за публикуване на поискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи.

56.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8a, параграф 4, като се отклонява от обявения календар, когато това не е необходимо за изпълнението на нейните задължения съгласно член 8, параграф 2,член 10, параграф 1, или член 11, параграф 1, или като не предоставят подробно обяснение на причините за отклонение от обявения календар.

57.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2, във връзка с приложение I, раздел Г, част III, точка 3, като публикува държавен рейтинг или свързана с него рейтингова перспектива в рамките на работното време на регулираните пазари или по-малко от един час преди тяхното отваряне.

58.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2, във връзка с приложение I, раздел Г, част III, точка 4, като включва политически препоръки, предписания или насоки към оценяваните лица, включително държави или регионални и местни органи на държави, като част от държавните рейтинги или рейтинговите перспективи.

59.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8a, параграф 2, като основава своите публични оповестявания, свързани с държавните рейтинги и които не са кредитни рейтинги, рейтинговите перспективи или придружаващите ги изявления в пресата, посочени в приложение I, раздел Г, част I, точка 5, на информация от сферата на оценяваното лице, когато такава информация е оповестена без съгласието на оценяваното лице, освен ако тя произтича от общо достъпни източници или не съществуват основателни причини оценяваното лице да не дава съгласието си за оповестяване на такава информация.

60.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8а, параграф 1, като не издава индивидуални публично достъпни национални доклади при обявяване на преразглеждане на дадена група държави.

61.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава приложение I, раздел, Г, част III, точка 1, като присъжда държавен рейтинг или свързана рейтингова перспектива, без едновременно да представя подробен проучвателен доклад, обясняващ всички допускания, параметри, ограничения и несигурност, както и всяка друга информация, взета предвид при определянето на този държавен рейтинг или рейтингова перспектива, или като не прави този доклад публично достъпен, ясен и лесен за разбиране.

62.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава приложение I, раздел Г, част III, точка 2, като не предоставя публично достъпен проучвателен доклад, който да придружава промяна по отношение на предишен държавен рейтинг или свързана рейтингова перспектива, или като не включва в този доклад най-малко информацията, посочена в приложение I, раздел Г, част III, точка 2, букви a)—г).“

2)

Раздел II се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните точки:

„3а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 14, параграф 3, трета алинея като не уведомява ЕОЦКП относно планираните съществени промени в съществуващите рейтингови методологии, модели или ключови рейтингови допускания или относно предложените нови рейтингови методологии, модели или ключови допускания, когато публикува рейтинговите методологии на своята страница в интернет в съответствие с член 8, параграф 5а.

3б.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 5а, първа алинея като не публикува на своята интернет страница предложените нови рейтингови методологии или предложените съществени промени в рейтинговите методологии, които могат да имат въздействие върху кредитния рейтинг, заедно с обяснение за основания за промените и последиците от тях.

3в.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква а), като не уведомява ЕОЦКП относно откритите грешки в своите рейтингови методологии и в тяхното прилагане или като не разяснява тяхното въздействие върху присъжданите от нея кредитни рейтинги, включително необходимостта от преразглеждане на вече присъдени кредитни рейтинги.“;

б)

вмъква се следната точка:

„4а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 11а, параграф 1, като не предоставя изискваната информация или като не я предоставя в изисквания формат, посочен в същия параграф.“;

в)

точка 7 се заменя със следното:

„7.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 23б, параграф 1, като не представи информация в отговор на решение за изискване на информация съгласно член 23б, параграф 3 или представи неточна, или подвеждаща информация, в отговор на обикновено искане за информация или на решение.“;

г)

точка 8 се заменя със следното:

„8.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 23в, параграф 1, като не представя обяснение или представя неточно или подвеждащо обяснение относно факти или документи, свързани с предмета и целта на дадена проверка.“

3)

Раздел III се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните точки:

„4а.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква аа), когато възнамерява да използва нови рейтингови методологии, но не уведомява ЕОЦКП или не публикува на своята страница в интернет резултатите от консултацията и посочените нови рейтингови методологии заедно с тяхно подробно обяснение, и датата на прилагането им.

4б.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква а), като не уведомява засегнатите лица, на които е присъден рейтинг, относно откритите грешки в своите рейтингови методологии и в тяхното прилагане или не разяснява въздействието върху присъжданите от нея кредитни рейтинги, включително необходимостта от преразглеждане на вече присъдени кредитни рейтинги.

4в.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква б), като не публикува на своята страница в интернет откритите грешки в своите рейтингови методологии и в тяхното прилагане, когато тези грешки оказват въздействие върху кредитните рейтинги на агенцията за кредитен рейтинг.“;

б)

точки 6 и 7 се заменят със следното:

„6.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Г, част I, точки 1 или 2, точка 4, първа алинея, точка 5 или 6 или приложение I, раздел Г, части II или III, като не предоставя изискваната съгласно тези разпоредби информация при представянето на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива.

7.

Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Г, част I, точка 3, като не уведомява оценяваното лице в рамките на неговото работно време и най-малко един пълен работен ден преди публикуването на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива.“